__MAIN_TEXT__

Page 1

PUBLIKACIJA 2019/2020 OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA


OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA

PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 20 1 9 /20 20 Ime in priimek: ………………………………………………….. Razred: ……………………………………………………………… Naslov: ………………………………………………………………. Domači telefon: ………………………………………………….. Telefon mame: …………………………………………………… Telefon očeta: ……………………………………………………..


Šola ni šala Že v šolo hitim, da pouka ne zamudim. Želimo se učiti in veliko znanja dobiti. V šoli tudi igramo se, veselje in smeh med nami je. Prijatelje v šoli imam, z njimi je zabaven prav vsak dan. Šola ni šala, je vanjo treba redno hoditi in pouku slediti. Če v šolo ne grem, tudi v službo ne smem. Je v šoli lepo? Zakaj pa ne bi bilo. Želim si v šolo, ker tam je zares lepo. Eva Mingot, 2. a Mentorica: Nives Skuk, učiteljica 2. razreda v šol. letu 2018/19


»... a sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne v žepu ali pod palcem zaklad, sreča je, če se delo dobro opravi in če imaš koga rad.« (Tone Pavček)

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci, z novim šolskim letom je pred vami publikacija, v kateri predstavljamo najpomembnejše podatke iz programa dela šole v šolskem letu 2019/2020. Učencem je publikacija namenjena kot rokovnik, staršem in učiteljem pa kot pomoč pri medsebojnem pisnem komuniciranju. Šolsko leto zaznamuje veliko povečanje števila učencev, na celotni šoli se bližamo številu 400. To pomeni, da imamo kar 23 oddelkov rednega pouka in celo tri oddelke 6. razreda, česar na divaški šoli še ni bilo. Prostorsko stisko na matični šoli uspešno rešujemo tako, da sta dva oddelka 4. razreda na t. i. Stari šoli, en oddelek 2. razreda pa v prostorih vrtca. S premišljeno organizacijo dela, v sodelovanju z Občino Divača, Vrtcem Sežana in Razvojnim centrom Divača, zagotavljamo vsem učencem primerne prostorske pogoje. Strokovno delo bo usmerjeno na izvajanje dejavnosti, ki bodo spodbujale učence k sprotnemu učenju in razvijanju odgovornosti za lastno delo s ciljem optimalnega razvoja slehernega učenca. V digitalni dobi, v kateri živimo, se bomo trudili, da bomo gojili dobre medsebojne odnose s spoštovanjem, upoštevanjem različnosti vseh udeležencev učeče se skupnosti. Spoštovani starši, z zagotavljanjem varnega in umirjenega domačega okolja, s prepričanjem, da je učenje otrokovo delo, in s postavljanjem pravil, boste svojemu otroku pomagali na poti odraščanja. Vabimo vas na roditeljske sestanke, govorilne ure in prireditve, saj je dobro medsebojno sodelovanje pomembno za doseganje naših skupnih ciljev. Dragi učenci, pred vami je zahtevna naloga: s svojimi sposobnostmi, prizadevnostjo in z ustvarjalnostjo dosegati cilje učenja, za kar pa boste poplačani z znanjem, samozavestjo, osebnim zadovoljstvom in odločnostjo. Naj bo novo šolsko leto izziv za skupno sooblikovanje kakovostne in odprte šole, ki bo vodila učence pri aktivnem pridobivanju znanja, razvijanju vrednot in socialnih spretnosti za ustvarjalno vključevanje v okolje. Po dobro opravljenem delu bomo srečni: učenci, starši in učitelji. Damijana Gustinčič, ravnateljica


KAZALO 1. OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA 1.1 USTANOVITELJ 1.2 ŠOLO UPRAVLJAJO 1.3 STROKOVNI ORGANI ŠOLE 1.4 SKUPNOST UČENCEV 1.5 SVET STARŠEV 2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 2.1 GOVORILNE URE 2.2 RODITELJSKI SESTANKI 2.3 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 2.4 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE 4.1 KNJIŽNICA 4.2 DENARNE ZADEVE 5. ŠOLSKA PREHRANA 6. ZDRAVSTVENO VARSTVO 7. ŠOLSKI ZVONEC 8. ČASOVNA RAZPOREDITEV VZG. IZOB. DELA 9. ŠOLSKI KOLEDAR 10. ORGANIZACIJA DELA 10.1 ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV 10.2 UČITELJI 10.3 PODALJŠANO BIVANJE 10.4 OSTALI STROKOVNI DELAVCI 10.5 ADMINISTRATIVNI DELAVCI 10.6 TEHNIČNI DELAVCI 11. PREDMETNIK 11.1 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE, 4. in 5. razred 11.2 6. razred in 3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 11.3 IZBIRNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 12. DODATNI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP 12.1 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 12.2 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM 12.3 DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM 13. DELO Z NADARJENIMI UČENCI 14. INTERESNE DEJAVNOSTI 15. VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 16. ŠOLA V NARAVI 17. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI 17.1 PROJEKTI 17.2 MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME 17.3 ZDRAVA ŠOLA 18. ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN VOZNI RED 19. …. da bo naše sobivanje v šoli PRIJETNEJŠE …

5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 13 15 15 16 18 19 19 19 20 20 21 22 23 23 23 23 23 24 27 27 28 28 29 29 30 33


OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača Ravnateljica: Pomočnica ravnateljice: Šolska svetovalna služba:

' '

Damijana Gustinčič 05 73 18 808 Nives Skuk 05 73 18 809 Tanja Trebec Benedejčič Barbara Skalec Volk 05 73 18 804 Anita Puntar 05 73 18 800 Mojca Rodica 05 73 18 802 05 73 18 801 o-bmdivaca.po@guest.arnes.si www.os-divaca.si

' Poslovna sekretarka: ' Računovodkinja: ' Fax: E-mail : Spletna stran: Podračun pri UJP urad Koper: 01219-6030648423 Davčna številka: SI96121840 Matična številka: 5089336 PODRUŽNICI: Podružnična šola Senožeče, Senožeče 103 a, 6224 Senožeče Tel: 05 76 55 023, vodja podružnice: Ada Škamperle Tel. (kuhinja): 05 76 56 025 Podružnična šola Vreme, Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof Tel: 05 76 25 238, vodja podružnice: Katja Kovačič

5


USTANOVITELJ Ustanovitelj šole je Občina Divača, ki jo je ustanovila z odlokom štev. OS 21-3/96 (Ur. l. RS, št. 61 - 4.11.1996) in spremembami odloka (Ur. l. RS, št. 17 - 25.2.2000 in Ur. l. RS, št. 63 - 24.6.2008).

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda sestavljajo: • trije predstavniki ustanovitelja (Urška Florjančič, Drago Škamperle, Benjamin Škrlj), • pet predstavnikov šole (Nataša Adam, Anja Abram, Nela Subič, Anita Puntar, Mirjam Trampuž), • in trije predstavniki staršev (Luka Dujc, Elvis Sošić, David Mramor). Predsednica sveta zavoda je Mirjam Trampuž, namestnica predsednice pa Nataša Adam.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktiv učiteljic I. triletja (vodja Andreja Trobec), strokovni aktiv učiteljic II. triletja (vodja Mirjam Trampuž), strokovni aktiv učiteljic oddelkov podaljšanega bivanja (vodja Tatjana Živec), strokovna aktiva učiteljev v III. triletju: jezikovno-družboslovnoumetniško področje (vodja Suzana Kavčič), naravoslovno-matematično-tehničnošportno področje (vodja Martina Vrabec) in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole, ki jo predstavlja parlament učencev. Parlament se sestane najmanj dvakrat letno. Na prvem sestanku izvoli predsednika parlamenta in sprejme letni program dela. Preko te skupnosti učenci uveljavljajo svoje pravice, mnenja in ideje. Nadaljevali bomo z akcijo izposoje šolskih copat tistim učencem, ki bodo nanje občasno pozabili. Skozi celo šolsko leto bomo zbirali star papir, organizirali šolske plese, skrbeli za urejenost šolskih in obšolskih površin ter izvajali ostale naloge v okviru letnega programa dela. V Tednu otroka (od 7. do 12. oktobra 2019) bodo v okviru šolske skupnosti organizirane aktivnosti na temo »prosti čas«, otroški parlament pa bo potekal na temo »Moja poklicna prihodnost«. Mentorica skupnosti učencev je pedagoginja Lucija Prihavec Mahorčič.

6


SVET STARŠEV Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov centralne in podružničnih šol. Na prvem roditeljskem sestanku bodo izpeljane volitve predstavnikov oddelkov v svet staršev. Predstavnik oddelka _________ je ___________________________________________. Predsednik sveta staršev je Primož Grižon, namestnica pa Ana Franetič Mesar. Mentorica sveta staršev je Nives Skuk, pomočnica ravnateljice. Starši lahko svoje predloge, pohvale in pripombe sporočite predstavniku oddelka.

2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI

Za boljši učni uspeh in s tem za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Namen srečanj je stalno medsebojno obveščanje o delu in uspešnosti učencev, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato si učitelji želimo rednih stikov s starši. Prepričani smo, da boste starši vsaj enkrat mesečno prišli na krajši pogovor z razrednikom ali s posameznim učiteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, pričakujemo, da se ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem času. Zato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Pomemben prispevek sodelovanja s starši pričakujemo pri uresničevanju vzgojnega načrta šole.

< GOVORILNE URE •

Popoldanske – mesečne govorilne ure so med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici:

1. ocenjevalno obdobje 10. september 10. oktober 14. november 12. december 9. januar •

2. ocenjevalno obdobje 13. februar 12. marec 9. april 14. maj

Dopoldanske – tedenske govorilne ure so navedene v poglavju o organizaciji dela in na spletni strani šole.

7


< RODITELJSKI SESTANKI V vsakem oddelku bomo organizirali tri roditeljske sestanke. • Prvi sestanek bo 10. 9. 2019 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih. • Drugi sestanek bo 10. 10. 2019 organiziran kot predavanje dr. Aleksandre Rožman na temo prepoznavanja in ukrepanja ob čustvenih stiskah otrok. • Tretji sestanek bo 14. 11. 2019 organiziran kot predavanje dr. Sebastjana Kristovića: »Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost?« • Četrti sestanek bo potekal po oddelkih oz. razredih, vsebinsko vezan na psihološke in razvojne značilnosti učencev oz. na teme v zvezi s šolo v naravi, karierno orientacijo …

< DRUGE OBLIKE SODELOVANJA Staršem predlagamo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev. Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.

< OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki). Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše. Če razrednik ne prejme opravičila ob vrnitvi otroka v šolo, starše pozove, da do dogovorjenega roka to storijo, sicer šteje izostanke za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

8


3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v šoli: svetuje učencem, učiteljem in staršem, z učitelji in vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Šolsko svetovalno delo na šoli opravljata pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič in psihologinja Barbara Skalec Volk. Med naloge šolske svetovalne službe sodijo: • aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo in spremljanje njihovega razvoja, • aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo: poklicno svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in srednjimi šolami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede štipendij itd. • sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev, • koordinacija dela in sodelovanje z ZPM, Centrom za socialno delo, Uradom za delo, Zdravstvenim domom, Svetovalnim centrom in drugimi zunanjimi institucijami, • koordinacija dela specialne pedagoginje, prostovoljcev, šolske javne delavke, • individualna oziroma skupinska pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami, • individualna ali skupinska pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učenja, • koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci, • načrtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učnih, vzgojnih in socialnih težav; • reševanje socialnih težav učencev (regresirana prehrana, letovanja, učna pomoč, druge oblike socialne pomoči preko projekta Botrstvo), • koordinacija, načrtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami, • organizacija in vodenje roditeljskih sestankov. Šolski svetovalni delavki nudita pomoč staršem, učencem ali učiteljem, ko naletijo na težave, ki se odražajo v učni neuspešnosti, izstopajoči osebnostni ali učni problematiki/stiski. V primeru vprašanj, dilem ali težav v zvezi s šolo ali s šolanjem otroka prosimo, da se upošteva postopnost (učitelj, razrednik, svetovalna služba, ravnatelj, predstavnik sveta staršev). Urnik šolske svetovalne službe je vsak dan od 7.30 do 14. ure in v času mesečnih govorilnih ur. Na kontaktni telefon (št. 05 73 18 804, št. 05 73 18 808) bosta šolski svetovalni delavki in ravnateljica odgovarjali in sprejemali pripombe vsak dan med 10.30 in 11.30.

9


4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE KNJIŽNICA Šolska knjižnica je namenjena izposoji knjig in koristnemu preživljanju prostih uric v čitalnici na matični šoli. Tu boste našli knjige in revije za prosti čas, bralno značko, domače branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. Delo poteka po urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice in objavljen na spletni strani šole. V šolski čitalnici občasno poteka vzgojno-izobraževalno ali drugo delo, učenci pa bodo tu lahko opravljali tudi zunajšolske zadolžitve v času čakanja na avtobus ali v primeru proste ure. Knjižnična zbirka, namenjena učencem, je v celoti vpisana v Cobissov program, zato je vidna tudi na medmrežju. Tako se lahko kjer koli prepričate, ali je določena knjiga na razpolago tudi v naši šolski knjižnici. Če jo najdete v naši šolski zbirki, vam bo program sam posredoval podatke o številu razpoložljivih zvezkov in o prostih ter izposojenih izvodih. Informirate se lahko tudi o informativnem datumu vrnitve pri izposojenih izvodih. V sklop knjižnice sodi tudi vodenje učbeniškega sklada. Iz tega si izposojajo učbenike učenci šole. Izposoja je za vse učence brezplačna. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico. Za poškodovane učbenike plačajo primerno odškodnino. V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti: - izvajanje knjižnično informacijskih znanj, - bralna značka od 6. do 9. razreda. Šolsko knjižnico bosta vodila Boris Mahnič in Vilma Kres. DENARNE ZADEVE Denarne zadeve lahko urejate v tajništvu vsak v času uradnih ur. Za plačilo stroškov priporočamo plačilo preko trajnika – direktne bremenitve. Fotokopiranje za individualno rabo učencev je le med glavnim odmorom. Denarne in druge administrativne zadeve lahko učenci in starši urejate s poslovno sekretarko Anito Puntar (telefon 05 73 18 800).

10


5. ŠOLSKA PREHRANA Na šoli storitev šolske prehrane izvaja Vrtec Sežana, enota Divača. Pri pripravi jedilnikov sodeluje učiteljica Barbara Jazbec, organizator prehrane. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporočili stroke. Učenci se lahko naročijo na naslednje obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Na dopoldansko malico naj se naročijo vsi učenci, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja učencev nujen obrok v času pouka. Šola bo s starši, zainteresiranimi za šolsko prehrano, sklenila pogodbo, s katero bodo določene medsebojne obveznosti. Stroške prehrane je treba poravnati do roka, označenega na položnici, saj le redno plačevanje stroškov zagotavlja nemoteno poslovanje šole. Subvencioniranje prehrane urejajo starši na Centru za socialno delo. • Malica Matična šola: učenci 1. in 2. razreda bodo malicali po prvi šolski uri v jedilnici, vsi ostali pa po drugi šolski uri v učilnicah, kjer so imeli drugo uro pouk. Učenci, ki imajo 2. uro športno vzgojo, malicajo v jedilnici. Učenci podružničnih šol malicajo v jedilnici. Pri malici dežurajo vsi učitelji, ki so imeli pouk drugo šolsko uro. Cena malice je 0,80 €. • Kosilo Kosilo se deli od 11.20 do 13.20. Cena kosila je 2,95 €. • Popoldanska malica Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, se lahko naročijo tudi na popoldansko malico. Malica je kalorično šibkejša kot dopoldanska. Cena popoldanske malice je 0,65 €. Prijava in odjava šolske prehrane Dnevno evidenco prijav in odjav šolske prehrane vodi poslovna sekretarka na matični šoli, na podružnicah pa kuharici (ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno). Odjavo kosila je treba podati do 8. ure, sicer ga mora uporabnik plačati. Shema šolskega sadja Shema šolskega sadja (SŠS) je ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije in v ta namen je namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem z glavnim ciljem ozavestiti mlade o pomembnosti vključevanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano ljudi, vključiti lokalne pridelovalce sadja in zelenjave, ki so visoke kakovosti, ter zmanjšati pojav debelosti oz. prekomerne telesne teže pri otrocih. Učencem bomo enkrat tedensko ponudili sveže sadje oz. zelenjavo kot sadni dan v dopoldanskem času. Na voljo bo v košaricah ali na razdelilnem pultu v šolski jedilnici.

11


6. ZDRAVSTVENO VARSTVO Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, v času osnovnega šolanja nadaljujejo otroci s programom cepljenja, ki so ga začeli že v predšolskem obdobju, pri učencih 8. razreda pa se opravi tudi pregled sluha. Šolska zdravnica je prim. Zorica Milenković, dr. med., spec. pediatrije, v timu pa sta še dipl. med. sestri Martina Furlanič in med. sestra Branka Žežlin. Šolska zdravnica opravlja tudi sistematske preglede učencev, ki vstopajo v 1. razred, sodeluje na timskih obravnavah bodočih prvošolcev in devetošolcev ter pri namenskih pregledih otrok glede na potrebe učne ali osebnostne problematike. Šolsko zobno ambulanto lahko učenci obiščejo v zdravstvenem domu v Divači vsak ponedeljek dopoldne in četrtek popoldne. Zobozdravnica Kraševec Nina, dr. dent. med. in zobna asistentka Tatjana Kocjan bosta izvajali sistematične preglede zob. Za učence od 1. do 5. razreda vodi projekt »Zdravi zobje – lep nasmeh« dipl med. sestra Aleša Birsa. Zdravstveni in zobozdravstveni tim bosta izvajala predpisane sistematične preglede po naknadnem razporedu. V tem sklopu pa bodo izpeljane nekatere vsebine zdravstvene vzgoje: 1. razred: Zdrave navade 2. razred: Osebna higiena 3. razred: Zdrav način življenja 4. razred: Preprečevanje poškodb 5. razred: Zasvojenost 6. razred: Odraščanje 7. razred: Pozitivna samopodoba in stres 8. razred: Medosebni odnosi 9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost 7., 8. in 9. razred: Temeljni postopki oživljanja

7. ŠOLSKI ZVONEC

1. ura

7.45–8.30

1. odmor

8.30–8.35

2. ura

8.35–9.20

2. odmor

9.20–9.40

3. ura

9.40–10.25

3. odmor

10.25–10.30

4. ura

10.30–11.15

4. odmor

11.15–11.20

5. ura

11.20–12.05

5. odmor

12.05–12.10

12.10–12.55

6. odmor

12.55–13.10

13.10–13.55

6. ura 7. ura

12


8. ČASOVNA RAZPOREDITEV VZG.-IZOB. DELA čas 6.30–7.00 7.15–7.40 12.10–14.30 7.45–13.55 11.20–15.45/16.30

dejavnost jutranje varstvo – 1. razred varstvo vozačev pouk podaljšano bivanje

9. ŠOLSKI KOLEDAR POUK S poukom začnemo 2. septembra 2019. Zadnji dan pouka je za učence 9. razreda 15. junij 2020, za učence vseh ostalih razredov pa se pouk konča 24. junija 2020. OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 2. septembra do 31. januarja

29. januar (1. do 5. razred) 30. januar (6. do 9. razred)

drugo

od 1. februarja do 15. junija (9. razred) oz. 24. junija

11. junij (9. razred) 21. junij (1. do 8. razred)

POČITNICE jesenske: od 28. oktobra do 1. novembra 2019 novoletne: od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020 zimske: od 17. februarja do 21. februarja 2020 prvomajske: od 28. aprila do 1. maja 2020 POUKA PROSTI DNEVI 31. oktober 2019 (četrtek): dan reformacije 1. november 2019 (petek): dan spomina na mrtve 25. december 2019 (sreda): božič 26. december 2019 (četrtek): dan samostojnosti in enotnosti 1. in 2. januar (sreda, četrtek): novo leto 3. januar 2020 (petek) pouka prost dan 13. april 2020 (ponedeljek): velikonočni ponedeljek 27. april 2020 (ponedeljek): dan upora proti okupatorju

13


1. in 2. maj 2020 (petek): praznik dela 25. junij 2020 (četrtek): dan državnosti DAN ŠOLE: petek, 27. marec 2020 INFORMATIVNI DAN na srednjih šolah 14. in 15. februar 2020

ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA, ŠPORTA IN NATEČAJI Učence bomo spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov, poleg tega pa bodo sodelovali tudi na različnih športnih tekmovanjih, na natečajih in revijah. Rezultati na regijski in državni ravni se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije, pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednji šoli. področje šolsko regijsko državno Slovenščina Cankarjevo (4.–9. r.) 12. 11. 2019 9. 1. 2020 7. 3. 2020 Slovenščina Mehurčki (2.–3. r.) 2. 4. 2019 Matematika – Vegovo 19. 3. 2020 18. 4. 2020 Biologija – Proteusovo 23. 11. 2019 21. 3. 2020 Angleščina – 8. razred 21. 10. 2019 25. 11. 2019 Angleščina – 9. razred 14. 11. 2019 ob 15. 1. 2020 ob 17. 3. 2020 ob 13.00 14.00 14.00 Kemija – Preglovo 21. 1. 2019 30. 3. 2019 Zgodovina 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020 Geografija 11. 12. 2019 13. 2. 2020 17. 4. 2020 Fizika – Stefanovo 5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020 Astronomija Italijanska bralna značka marec 2020 Italijanščina marec 20101 22. 3. 2019 Logika 26. 9. 2019 19. 10. 2019 Računalništvo – Bober 11.–15. 11. 2019 18. 1. 2020 Tehnika – Elastomobili 12. 3. 2020 28. 3. 2020 Robotika FLL 2019: 14. 12. 2019 Mesto prihodnosti Naravoslovje (Kresnička) 5. 2. 2020 4. 12. 2019 ob 1. 2. 2020 ob Razvedrilna matematika 14.00 9.00 Vesela šola 11. 3. 2020 8. 4. 2020 OPZ in MPZ 17. 5. 2020

14


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine (5. maj 2020), matematike (7. maj 2020) in angleščine (11. maj 2020). Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz slovenščine (5. maj 2020), matematike (7. maj 2020) in športa (11. maj 2020). Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 1. rok: od 16. junija do vključno 29. junij 2020 – učenci 9. razreda 1. rok: od 26. junija do vključno 9. julija 2020 – učenci od 1. do 8. razreda 2. rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2020 – učenci od 1. do 9. razreda ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU: 1. rok: od 4. maja do vključno 15. junija 2020 – učenci 9. razreda 1. rok: od 4. maja do vključno 24. junija 2020 – učenci od 1. do 8. razreda 2. rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2020 – učenci od 1. do 9. razreda

10. ORGANIZACIJA DELA ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV ŠOLA

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO ODDELKOV

Matična šola Podr. šola Senožeče Podr. šola Vreme Skupaj

315 53 20 388

19k 3 2 23

15


UČITELJI matična šola Divača

1. triletje

RAZRED/ MATIČNA UČILNICA 1. a učiln. št. 13

ŠTEVILO UČENCEV

UČITELJI/ RAZREDNIKI

GOVORILNE URE

17

Četrtek, 11.20–12.05 Četrtek, 11.20–12.05

1. b učiln. št. 15

16

2. a Vrtec Divača 2. b učiln. št. 14 3. učiln. št. 16

14

Andreja Trobec Tatjana Živec, druga strokovna delavka Martina K. Tavčar Tatjana Živec, druga strokovna delavka Nela Subič Barbara Jazbec Monika Frank Nives Skuk

RAZRED 4. a Stara šola 4. b Stara šola 5. a učiln. št. 2 5. b učiln. št. 17 6. a učiln. št. 4 6. b učiln. št. 6 6. c učiln. št. 10

15 21

Četrtek, 11.20–12.05 Četrtek, 11.20–12.05 Ponedeljek, 11.20–12.05 Ponedeljek, 9.40–10.25 Ponedeljek, 10.30–11.15

2. triletje ŠTEVILO UČENCEV 19

UČITELJI/ RAZREDNIKI Lidija Uršič

GOVORILNE URE

17

Jožica Ivančič

Ponedeljek, 8.35–9.20

16

Mirjam Trampuž

Sreda, 8.35–9.20

16

Danila Grželj

Torek, 8.35–9.20

19

Martina Vrabec

Petek, 8.35–-9.20

19

Polona Šenkinc

Četrtek, 8.35–9.20

19

Alenka Tomazin

Sreda, 8.35–9.20

16

Sreda, 9.40–10.25


3. triletje PREDMET

RAZRED 7. a učiln. št. 7 7. b učiln. št. 11 8. a učiln. št. 3 8. b učiln. št. 5 9. a učiln. št. 8 9. b Učil. št.

ŠTEVILO UČENCEV 16

UČITELJI

Lucija P. Mahorčič

DKE, ZGO, IP (KL2)

Sreda, 9.40–10.25

18

Danijel Malnar

ŠPO, IP (ŠSP, OŠP), NŠP, JUV

Torek, 9.40–10.35

23

Suzana Kavčič

SLJ

Sreda, 12.10–12.55

23

Vilma Kres

SLJ, knjižničarka

Poned., 11.20–12.05

14 11

Janja Černe

TJA

Petek, 10.30–11.15

Tanja T. Benedejčič

IP (II 1, II2, II3) IP (GKL)

Torek, 11.20–12.15

ZGO, DKE, OPB

Sreda, 9.40–10.25

Lucija P. Mahorčič Ester Satmari Taja Tavčar Anja Ferfila Martina Vrabec Barbara Rodica Polona Šenkinc Tilen Miklavec Vesna Marjanovič

TJA TJA (1.–5.), IP (PLE) TJA (1.–5.) NAR, BIO, KEM BIO, KEM, OPB MAT, FIZ MAT, FIZ ZGO, GEO

Sreda, 11.20–12.05 Poned., 10.30–11.15 Četrtek., 9.40–10.25 v Senožečah Petek, 8.35–9.20 Torek, 10.30–11.15 Četrtek, 8.35–9.20 Četrtek., 9.40–10.25 Torek, 8.35–9.20

Anita Penko Maslo

GUM

Torek, 12.55–13.40

Vesna Marion

Sreda, 10.30–11.15

Emil Velikanje

Borut Sila

Timea Gal Barbara S. Volk Anja Abram

LUM, IP (LS1, LS2, LS3) TIT, IP (OGU, ROM, OGL), računalničar ŠPO, IP (ŠZZ), NŠP, JUV N2N, OPB DSP, psihologinja DSP, defektolog.

Torek, 12.10–12.55 Torek, 11.20–12.05

* IP – (izbirni predmet); kratice za ostale predmete gl. na str. 22

17

GOVORILNE URE

Četrtek, 8.35–9.25 Petek, 10.30-11.15


RAZRED 1.

2. in 3. 4. in 5.

RAZRED 1., 2. in 3.

Podružnična šola Senožeče ŠTEVILO UČENCEV 15

11 in 7 9 in 11

UČITELJI

GOVORILNE URE

Nataša Adam Ada Škamperle, druga strokovna delavka Milojka Uršič Petra Fabjan

Četrtek, 10.30–11.15 Petek, 9.40–10.15 Sreda, 10.30–11.15 Torek, 11.20–12.05

Podružnična šola Vreme ŠTEVILO UČENCEV 2 in 4 in 2

UČITELJI

GOVORILNE URE

Andreja Perhavec Čok Petra Pugelj Peca

Poned., 12.10–12.55

4. in 5. 5 in 7 PODALJŠANO BIVANJE Matična šola – Divača ODDELEK UČITELJI PB I Tina Babuder PB II Barbara Rodica PB III Lucija Prihavec Mahorčič Alenka Tomazin PB IV

Poned., 10.30–11.15

GOVORILNE URE Torek, 10.30–11.15 Torek, 10.30–11.15 Sreda, 9.40–10.25 Sreda, 9.40–10.25

Monika Frank Poned., 10.30–11.15 Timea Gal Podružnična šola Senožeče PB I S Tamara Franetič Bizjak Torek, 11.20–12.05 Četrtek., 9.40–10.25 PB II S Anja Ferfila (skrajšan obseg) Torek, 11.20-12.55 Alma Volk Torek, 11.20–12.05 Petra Fabjan Sreda, 10.30–11.15 Milojka Uršič Podružnična šola Vreme PB I V Katja Kovačič, Petek, 10.30–11.15 Barbara Skalec Volk Torek, 12.10–12.55 Op.: Zaradi večjega števila učencev v posameznih urah vstopata v OPB še učiteljici Tatjana Živec in Alma Volk.

18


Ostali strokovni delavci Šolski svetovalni delavki Defektologinja Knjižničarja Logoped (CKSG Portorož) Administrativni delavki Tajnica Računovodkinja Tehnični delavci Hišnik Hišnik /čistilec Čistilke

Barbara Skalec Volk, Tanja Trebec Benedejčič Anja Abram Boris Mahnič, Vilma Kres Teja Srpan Anita Puntar Mojca Rodica Boris Zadel Damir Renko Marina Bitežnik, Jasna Ercigoj, Tina Kovačič – v Divači Alma Ićanović – na podružnični šoli v Senožečah Sabina Zdavc – na podružnični šoli v Vremah in v Divači

19


11. PREDMETNIK V šolskem letu 2019/2020 bomo realizirali 189 dni pouka (9. razred 184 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šolo v naravi in celodnevne ekskurzije. PREDMET Število ur (tedensko/letno)

RAZRED 1.

2.

3.

4.

5.

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina - SLJ

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Likovna umetnost - LUM

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Glasbena umetnost GUM Družba - DRU

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

2

70

3

105

Spoznavanje okolja - SPO Naravoslovje in tehnika - NIT Tuji jezik- angleščina - TJA Matematika - MAT

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

2

70

2

70

2

70

3

105

4

140

4

140

5

175

5

175

4

140

Šport - ŠPO

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

1

35

DOP, DOD

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Neobvezni izbirni predmet - angleščina Neobvezni izbirni predmet - italijanščina Neobvezni izbirni predmet - šport Naravoslovni dnevi

2

70

2

70

2

70

1

35

1

35

Gospodinjstvo - GOS

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

0,5

0,5

6/7

7

7

8/9/10

9/10/11

20/22

23

24

35

35

35

23,5/24,5/ 25,5/26,5 35

25,5/26,5/ 27,5/28,5 35

Oddelčna skupnost Št. predmetov Tedensko ur pouka Število tednov

20


PREDMET Število ur (tedensko/letno)

RAZRED 6.

7.

8.

9.

T 5 4 1

L 175 140 35

T 4 4 1

L 140 140 35

T 3, 5 3 1

L 122,5 105 35

T 4,5 3 1

L 144 96 32

1

35

1

35

1

35

1

32

1 1

35 35

2 2 1

70 70 35

1,5 2 1

52,5 70 35

2 2

64 64

Slovenščina - SLJ Angleščina - TJA Likovna umetnost - LUM Glasbena umetnost - GUM Geografija - GEO Zgodovina - ZGO Domovinska in državljanska kultura in etika - DKE Biologija - BIO Naravoslovje - NAR Kemija - KEM Fizika - FIZ Matematika - MAT Tehnika in tehnologija - TIT Gospodinjstvo - GOS Šport - ŠPO DOP, DOD

2 4 2

70 140 70

3 4 1

105 140 35

1,5 2 2 4 1

52,5 70 70 140 35

2 2 2 4

64 64 64 128

1,5 3 1

52,5 105 35

2 1

70 35

2 1

70 35

2 1

64 32

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

64

70/3 5 35

2/1

70/35

2/1

64/32

Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2

2/ 1 1

1

35

1

32

Neobvezni izbirni predm. – italijan. Neobvezni izbirni predmet - šport Kulturni dnevi

2

70

1

35

3

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

Tehniški dnevi

4

4

4

4

Število predmetov

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

Tedensko ur pouka

25,5

27/28/30

27,5/28,5/

35

35

27,5/28,5/ 29,5/30,5 35

Število tednov

21

32


IZBIRNI in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo v šolskem letu 2019/2020 izvajal za učence 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. A) obvezni izbirni predmeti

razred

Šport za zdravje – ŠZZ

7. razred

Likovno snovanje 1 – LS1

7. razred

Italijanščina 1 – II1

7. razred

Šport za sprostitev – ŠSP

8. razred

Italijanščina 2 – II2

8. razred

Likovno snovanje 2 – LS2

8. razred

Klekljanje – KL2

8. razred

Ljudski plesi – LPL

8. razred

Računalniška omrežja – ROM

9. razred

Izbrani šport – IŠP (nogomet)

9. razred

Italijanščina 3 – II3

9. razred

Gledališki klub – GKL

7., 8. in 9. razred

Obdelava gradiv les – OGL

7., 8. in 9. razred

B) neobvezni izbirni predmeti

razred

Prvi tuji jezik: angleščina – N1A

1. razred (Divača, Senožeče)

Šport – NŠP

4., 5. in 6. razred (Divača)

Drugi tuji jezik: italijanščina – N2I

4., 5. in 6. razred (Divača) 4. in 5. razred (Senožeče, Vreme)

Tehnika – NTE

4., 5. in 6. razred (Divača)

Nemščina – N2N

7., 8. in 9. razred

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima zaključne pozitivne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Zakon o osnovni šoli določa, da učenec: – 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši; – 4., 5., 7. in 8. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru

22


uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnateljica za posamezno šolsko leto. Skladno s spremembami ZOŠ (2013) bomo v 1. razredu izvajali neobvezni izbirni predmet angleščina (2 uri), v 4., 5. in 6. razredu pa italijanščino (2 uri), tehniko in šport (1 ura). V 7. in 8. razredu se bodo učenci lahko učili nemščino (2 uri). Neobvezne izbirne predmete bomo izvajali, če se bo za vsako skupino odločilo vsaj 15 učencev.

12. DODATNI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP

DODATNI IN DOPOLNI POUK Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. Letos bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk iz naslednjih predmetov: SLJ, MAT, TJA, po potrebi pa še iz drugih predmetov v manjšem obsegu. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Individualna in skupinska učna pomoč je namenjena učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim. Izvajali jo bomo kot delavnice za nadarjene s področja naravoslovja, tehnike, dramske igre, logike, kreativnega pisanja in korektivno športno vadbo. DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM Šola izvaja za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem programu.

23


13. DELO Z NADARJENIMI UČENCI Odkrivanje nadarjenih poteka v treh stopnjah: 1. stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih meril brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. 2. stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila: ocena učiteljev (ocenjevalna lestvica nadarjenosti), test sposobnosti in test ustvarjalnosti. 3. stopnja je seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. Nadarjenim učencem je namenjen dodatni pouk, omogočeno hitrejše napredovanje po programu (akceleracija), namenjene ure za izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem, omogočeno vključevanje v različne interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, zanje organizirane raziskovalne naloge, tabori …

14. INTERESNE DEJAVNOSTI MATIČNA ŠOLA DIVAČA NAZIV KROŽKA

MENTOR

RAZR.

URNIK

PRAVLJIČNI

Martina K. Tavčar

1. ,2.

Torek, 6. ura

LIKOVNI

Andreja Trobec

3.–5.

Sreda, 7. ura

ŠPORTNI

Danijel Malnar

2. in 3.

Poned., 6. ura

NOGOMETNI

Dinko Popović – zunanji sodelavec

2. in 3.

Četrtek, 7. ura

KOREKTIVNA ŠPORTNA VZGOJA

Danijel Malnar

1.–5.

Sreda, 7. ura

ITALIJANŠČINA

Alma Volk

1.

Četrtek, 6. ura

ITALIJANŠČINA

Alma Volk

2.

Četrtek, 5. ura

ITALIJANŠČINA

Alma Volk

3.

Sreda, 6. ura

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Ada Škamperle

1.

Torek, 5. ura

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Ada Škamperle

2.–5.

Torek, četrtek, 6. ura

BRALNA ZNAČKA

razredničarke

1.–5.

Po dogovoru

MATEMATIČNE IGRARIJE

Monika Frank

2.

Sreda, 6. ura

24


PLANINSKI

Barbara Rodica

3.–9.

Po dogovoru

MAŽORETKE

Polona Šenkinc

2.–4.

Petek, 6. ura

DRAMSKI

Lidija Uršič

4. in 5.

Poned., 7. ura

DRAMSKI

Jožica Ivančič

2. in 3.

Petek, 6. ura

ROBOTIKA

Andreja Trobec

4. in 5.

Torek, 6. in 7.

KOLESARSKI

Danijel Malnar

5.

Po dogovoru

ŠOLSKI VRT– GOSPODINJSKI

Barbara Jazbec

3.–5.

Sreda, 6. ura

LIKOVNI

Andreja Trobec

4. in 5.

RAZISKOVALNI

Danila Grželj

4. in 5.

KAMNOSEŠKI

Danila Grželj

4.–6.

Četrtek, 5. in 6. ura –

KLEKLJANJE

Lucija P. Mahorčič

5.–6.

Četrtek, 8. ura

ANG. BRALNA ZNAČKA

Anja Ferfila

4. in 5.

Po dogovoru

izmenično na 14 dni

Taja Tavčar ROBOTIKA

Emil Velikanje in 6.–9. Iztok Felicjan (zunanji sodelavec)

ANG. BRALNA ZNAČKA

Ester Satmari 6.–9. Po dogovoru Janja Černe

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Ada Škamperle

6.–9.

Pon., tor., sreda, četrt, 7. ura

DRAMSKI

Vilma Kres in Suzana Kavčič

6.–9.

Torek, 6. in 7. ura

FILMSKI

Suzana Kavčič

6.–9.

Četrtek, 6. ura

ŠPORTNI – KOŠARKA dečki

Borut Sila

6.–9.

Petek, 7. ura

NOGOMET – dekleta

Danijel Malnar

6.–9.

Poned., 7. ura

KAMIŠIBAJ- likovne ustvarjalnice

Vesna Marion

6.–9.

Sreda, 6. ura

NOVINARSKI

Alenka Tomazin

6.–8.

Četrtek, 7. ura

GEOGRAFSKI

Vesna Marjanovič

7.–9.

Petek, 6. ura

ZGODOVINSKI

Lucija P. Mahorčič

8. in 9.

Po dogovoru

NARAVOSLOVNI

Mirjam Trampuž

6.–8.

Po dogovoru

LOGIKA

Polona Šenkinc

6.–9.

Sreda, 6. ura

FIZIKALNA DELAVNICA

Tilen Miklavec

8. in 9.

Torek, 7. ura

NARAVOSL.-MATEM. DELAVNICE

Martina Vrabec

7.–9.

Po dogovoru

25

Poned., 6. in 7.


MEDIJSKI

Vilma Kres

7.–9.

Torek, 6. ura na 14 dni

BRALNA ZNAČKA

Boris Mahnič 6.–9. Vilma Kres

Po dogovoru

VRTNARSKI

Alenka Tomazin

6. in 7.

Četrtek, 8. ura

STRELSKI

zunanji sodelavec

6.–9.

JAMARSKI

Borut Lozej – zunanji 5.–8. sodelavec

Petek, 6. in 7. ura

PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽEČE ŠPORTNI

Milojka Uršič

1. in 2.

Torek, 6. ura

ŠPORTNI ITALIJANŠČINA

Anja Ferfila Alma Volk

3. do 5. 1.

Sreda, 6. ura Poned., 5. ura

ITALIJANŠČINA BRALNA ZNAČKA

Alma Volk razredničarke

1.–3. 1.–5.

Poned., 6. ura Po dogovoru

PEVSKI ZBOR

Ada Škamperle

1.–5.

Ponedeljek, torek, 7. 15 do 7.40

FLAVTICE

Ada Škamperle

3.–5.

Sreda, 7. 15 do 7.40

DRAMSKI DRAMSKI

Nataša Adam Nataša Adam

1.–3. 4. in 5.

Sreda, 5. ura Četrtek, 6. ura

LIKOVNI RAZISKOVALNI

Petra Fabjan Petra Fabjan

2.–5. 4. in 5.

Sreda, 6. ura Poned., 6. ura

ANGL. BRALNA ZNAČKA

Anja Ferfila

4. in 5.

Po dogovoru

PODRUŽNIČNA ŠOLA VREME BRALNA ZNAČKA

razredničarki

1.–5.

Po dogovoru

ANGL. BRALNA ZNAČKA PEVSKI ZBOR

Taja Tavčar Ada Škamperle

4. in 5. 1.–5.

Po dogovoru Sreda, 6. ura

ŠPORTNI ŠOLSKI VRT

Andreja P. Čok Katja Kovačič

1.–5. 1.–5.

Poned., 7. ura Četrtek, 7. ura

LIKOVNO-OBLIKOVNI ITALIJANŠČINA

Barbara S. Volk Taja Tavčar

1.–5. 1.–3.

Poned., 7. ura Po dogovoru

DRAMSKI

Petra P. Peca

1.–5.

Petek, 6. ura in po dogovoru Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine od 1. do 3. razreda so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 3. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši. Učencem priporočamo tudi vključevanje v izvenšolske dejavnosti, ki so organizirane v

26


tem okolju: glasbena šola, balet, košarka, rokomet, gimnastika, nogomet, plezalna sekcija, taborniki, karate, judo, mažoretke, gibalna abeceda, gasilci, Plesno društvo Srebrna, TKŠD Urbanščica.

15. VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE Za učence prvega razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano, na centralni šoli v Divači in na podružnični šoli v Senožečah, od 6.30 do 7.40. Učenci domačini prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka (ob 7.35). Za učence vozače je organizirano varstvo od zaključka vzgojno-izobraževalnega dela do odhoda avtobusov, ki je za vozače obvezno. V šoli smo za otroke odgovorni na območju šolskega prostora v času šolskih dejavnosti. Učenci vozači počakajo na odhod avtobusov v učilnici geografije. Učenci vozači ne smejo pred odhodom avtobusa zapustiti šole brez dovoljenja dežurnega učitelja. Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na centralni šoli, do 15.30 na podružnici v Vremah in 15.45 na podružnici v Senožečah. Učenci v podaljšanem bivanju pišejo domače naloge, se učijo in izvajajo različne športne, umetniške, kulturne ter druge dejavnosti pod pedagoškim vodstvom. Zaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljšanega bivanja je odhajanje iz podaljšanega bivanja vezano na odhode šolskih avtobusov. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj predčasno dovoli otroku odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. Starše prosimo, da po otroka ne prihajajo v učilnico, temveč ga počakajo pred njo.

16. ŠOLA V NARAVI Šola v naravi predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z učnega, socializacijskega, zdravstvenega, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z naravo in vzpostavljanja pravilnega odnosa do nje.

27


Za učence 2. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v Termah Olimie v Podčetrtku od 25. do 29. maja 2020. Učenci 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili v na Debelem rtiču od 6. do 10. aprila 2020. Učenci 6. razreda bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečaj alpskega smučanja. Program bomo izpeljali v CŠOD v Planici od 6. do 10. januarja 2020. Za učence 8. razreda bo organiziran NARAVOSLOVNI TEDEN z elementi planinstva in naravoslovja v planinskem domu na Pokljuki, od 8. do 11. junija 2020.

Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra ali naknadno, po potrebi.

17. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI V šolskem letu 2019/20 bomo sodelovali v naslednjih projektih: Ø Vrednote v našem kraju skozi čas – osrednja naloga z zaključkom ob DNEVU ŠOLE; Ø projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo: »Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu«; Ø Eko šola – šolski vrtovi, semena sprememb, gozdna šola; Ø Spodbujajmo nekajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda; Ø Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda; Ø Shema šolskega sadja – omogočanje pogostejšega uživanja sadja in zelenjave, promocija zdrave prehrane, lokalno pridelane prehrane; Ø projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIZŠ in s Policijsko postajo Sežana Bodi viden, bodi previden; Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Jumicar; Ø projekt Zavoda RS za šolstvo – Matematično-naravoslovne poti; Ø Male sive celice – poglabljanje in širjenje znanja z različnih področij;

28


Ø Ø Ø Ø Ø Ø

projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, obisk osrednje splošne knjižnice; aktivnosti ob pripravi in izvedbi 30. otroškega parlamenta: »Poklici prihodnosti«; sodelovanje z Osnovno šolo Podčetrtek in San Canzian v sklopu medobčinskega sodelovanja občin; Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača in Zavodom Pelikan Karitas; Simbioza – računalniško opismenjevanje, prostovoljstvo, gibanje; Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje.

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME Naša šola je vključena v Mrežo Parka Škocjanskih jam (s podpisom pristopne izjave 23. 5. 2003). V tem okviru bomo izvajali naslednje raziskovalne naloge in projekte: • • • • • • •

projekt CLIMAPARKS (zbiranje meteoroloških podatkov), globalni cilji za trajnostni razvoj, svetovni dan mokrišč – Darwinov dan, 11. kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras, raziskovalna naloga ob dnevu žena – Vrednote in norme skozi čas, natečaj: Spoznavajmo parke, Erasmus projekt in inovacije: Vodne šole.

ZDRAVA ŠOLA Letošnja rdeča nit evropske mreže Zdravih šol poteka pod geslom Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu s ciljem pomagati učencem, da bodo našli pravo ravnovesje v zmerni uporabi digitalnih naprav. Zavedamo se, da je življenjsko okolje sodobnih družin vse bolj digitalno. Otroci in mladostniki vedno pogosteje prehajajo med različnimi zasloni: televizorjem, igralnimi napravami, pametnimi telefoni, tabličnimi, prenosnimi in namiznimi računalniki. Zaposleni bomo z odprto komunikacijo pri učencih, razvijali premišljen, kritičen in razvojni starosti primeren pristop k digitalni tehnologiji. Otrokom ne smemo prepovedati uporabe digitalne tehnologije, naučiti pa jih je treba, da je imeti in uporabljati digitalno tehnologijo privilegij in ne pravica ter izkoristiti uporabo digitalnih tehnologij za spodbujanje kritičnega mišljenja pri otrocih in mladostnikih ter za učenje digitalne pismenosti, kar spada med bistvene kompetence posameznika v 21. stoletju.

29


18. ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN VOZNI RED ŠOLSKI OKOLIŠ Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Dolenja vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gorenje pri Divači, Gornje Ležeče, Gradišče pri Divači, Kačiče, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Naklo, Podgrad pri Vremah, Potoče, Pared, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Zavrhek. VARNA POT V ŠOLO Starši poskrbite, da gre vaš otrok pravočasno v šolo. V krajih, kjer so pločniki, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste – v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolce pospremite sami do šole in jih poučite o varnosti v prometu. Pokažite jim, kje in kako naj prečkajo cesto. Če se prvošolci vozijo v šolo z avtobusom, jih do avtobusa obvezno pospremite. Učenci vozači, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. Še posebno bodite pozorni do mlajših otrok, ki so v tem šolskem letu postali učenci. VOZNI RED Učenci vozači imajo zagotovljen brezplačen prevoz v šolo in iz nje. Šolske prevoze bo skladno s pogodbo izvajal NOMAGO d.o.o. s podizvajalci. Vozni red šolskih avtobusov: 1.)

PRIHOD IN ODHOD: Dolenja vas – Laže – Senožeče – Gorenje – Divača

prihod 6.50 6.53 6.56 / 6.58 7.00 7.02 7.13 7.17

prihod 6. 45* 6. 55*

prihod 7. 05* 7. 15*

Relacija Dolenja vas Potoče Senožeče Laže Senožeče Š Senožeče Gabrče Gorenje pri Divači Divača

Prevoz izvaja NOMAGO d.o.o. (50-sedežni) *Prevoz izvaja AVTOEXPERT Sandi Fabijančič s. p. (8-sedežni kombi)

30

1. odhod 13.30 13.27 13.24 / 13.22 / 13.19 / 13.10

2. odhod 14.44 14.41 14.38 14.31 14.23 / 14.20 14.09 14.05


2.) PRIHOD IN ODHOD: Vatovlje – Misliče – V. Britof – D. Ležeče – Divača prihod Relacija 6.45 Vatovlje 6.50 Misliče 6.54 Vareje 6.58 Barka 7.04 Podgrad pri Vremah K 7.07 Zavrhek 7.09 Zavrhek K 7.10 Škoflje 7.12 Vremski Britof 7.13 Famlje Goriče/Famljah 7.19 D. Ležeče 7.22 Divača Š Prevoz izvaja ŽIP d.o.o. (20-sedežni)

1. odhod

2. odhod 14.52 14.47 14.43 14.39 14.33 14.30 14.28 14.27 14.25 14.24 14.21 14.18 14.15

3.) PRIHOD IN ODHOD: G.Vreme – Naklo/Matavunu – Dane/Divači – Divača Š prihod Relacija 7.05 G. Vreme 7.07 Vremski Britof 7.09 Škoflje 7.10 Zavrhek K 7.12 Naklo/Matavunu 7.13 Matavun 7.17 Ledenica/Kačičah 7.20 Dane/Divači 7.23 Kačiče 7.24 Ledenica/Kačičah 7.28 Divača Š Prevoz izvaja ŽIP d.o.o. (44-sedežni)

1. odhod

31

2. odhod 14.28 14.26 14.24 14.23 14.21 14.20 14.16 14.13 14.10 14.09 14.05


4.) ODHOD: Divača Š – D. Ležeče – Vremski Britof – G. Vreme – Matavun prihod Relacija Matavun Naklo/Matavunu Zavrhek K Škoflje/Vremah Vremski Britof G. Vreme Vremski Britof Famlje Goriče/Famljah D. Ležeče Divača Š Prevoz izvaja ŽIP d.o.o. (20- ali 44-sedežni)

1. odhod 13.36 13.35 13.33 13.32 13.30 13.28 13.26 13.25 13.22 13.14 13.10

5.) PRIHOD IN ODHOD: Divača - Lokev- Divača prihod relacija 7. 30 Lokev 7. 35 Divača Prevoz izvaja ŽIP d.o.o. (20-sedežni)

Odhod 14. 10 14. 05

32

2. odhod


19. … da bo naše sobivanje v šoli PRIJETNEJŠE …

BONTON V ŠOLI: u Imamo spoštljiv odnos do VSEH: smo vljudni, strpni, pozdravljamo, negujemo prijateljske odnose. u

Učitelje in zaposlene vikamo.

u

Smo prijazni in si prizadevamo za dobro počutje vsakega.

u

Pogovarjamo se zmerno glasno, ne kričimo, ne skačemo v besedo.

u

Po hodnikih hodimo umirjeno, brez tekanja, prerivanja in nasilnega vedenja.

u

Prevzemamo odgovornost za svoje ravnanje in vedenje.

u

Spoštujemo sebe in druge.

u

Oblačimo se primerno.

REDOLJUBNOST: u K pouku prihajamo točno. Če zamudimo, se vljudno opravičimo in povemo vzrok zamude. u

V šolo nosimo le šolske in druge dogovorjene stvari, ki so namenjene pouku in drugim dejavnostim, pri tem smo dosledni in ne pozabljamo potrebščin.

u

Skrbimo za urejenost in čistočo v razredu in drugih prostorih na šoli. Tudi na stranišču počistimo za sabo.

u

Odpadke mečemo v koše – ne v bližino, zbiramo ločeno.

u

S papirjem, vodo, elektriko ravnamo varčno.

u

Po pouku razred pospravimo.

u

Osebnih mobitelov v šoli ne potrebujemo, saj je za urgentne klice vedno na razpolago telefon v tajništvu.

SOLIDARNOST: u Nudimo pomoč sošolcem in sošolkam, če opazimo, da so v težavah: razred je skupnost! u

Če je sošolec odsoten, mu posodimo zvezke, da snov prepiše, obiščemo ga in mu izročimo morebitne delovne liste ali obvestila.

33


u

Skrbimo za lastno varnost in varnost drugih: v šoli in šolskem okolišu je prepovedano kajenje in uživanje prepovedanih substanc ter energetskih pijač, prepovedano je prinašanje nevarnih predmetov v šolo, prepovedano je zapuščanje šole brez soglasja učitelja.

u

Vse težave rešujemo sproti. Če potrebujemo pomoč, se obrnemo na učitelja ali razrednika.

u

Če opazimo učenca, ki se obnaša neprimerno, ga opozorimo. Če opozorilo ne zaleže, prosimo za pomoč učitelja.

u

Pri pouku sodelujemo, sledimo navodilom učitelja.

u

Učenci imamo pravico do nemotenega spremljanja pouka. Učenec, ki moti delo sošolcev in učitelja pri pouku, mora zapustiti učilnico in delo nadaljevati individualno pod nadzorom drugega učitelja.

Dolžnost učencev je kulturno obnašanje in lepo vedenje, dolžnost učiteljev pa je spodbujanje kulturnega obnašanja ter ustrezno ukrepanje v primeru neprimernega ravnanja.

34


BeleĹžnica

35


BeleĹžnica

36


BeleĹžnica

37


BeleĹžnica

38


BeleĹžnica

39


PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA ŠOLSKO LETO 2019/2020 Izdala: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača Odgovorna oseba: Damijana Gustinčič, ravnateljica Slike na naslovnici: Vid Grižon, 7. a v šol. letu 2018/19 Oblikovanje naslovnice: mag. Vesna Marion Izvedba: Prijatelj & Prijatelj d.o.o. Naklada: 470 izvodov

Divača, avgust 2019

40

Profile for janja c

Publikacija za šolsko leto 2019/20  

OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Publikacija za šolsko leto 2019/20  

OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Profile for janja222
Advertisement