Publikacija 2021/22

Page 1

OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA

PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Ime in priimek: ………………………………………………….. Razred: ……………………………………………………………… Naslov: ………………………………………………………………. Domači telefon: ………………………………………………….. Telefon mame: …………………………………………………… Telefon očeta: ……………………………………………………..


Smeh je zdravilo Kako lepo živeti je na sveti, če v pravo smer obrneš si glavo, pred tabo so problemi, so zapleti, a kaj bi to, saj bo šlo! Če kdaj na nogi čevelj te zažuli, odstrani ga in kar naprej le bos, naj te ne moti kaj, kako pa drugi, pomembno je, da si težavi kos. Za slabo voljo smeh nam je zdravilo, za zdravje čista voda in pa zrak, za dolgčas pa je pravo navodilo: »Veselje v tebi, do ljudi korak!« (Sten Vilar, iz predstave »Hop, Cefizelj«)


Drage učenke in učenci, z mislijo, da ste poletne počitnice preživeli prijetno, sproščeno in doživeto, vas v novem šolskem letu 2021/22 ponovno z veseljem pozdravljamo v naši šoli. Šolsko leto začenjamo z željo, da bi nam zdravstvene razmere celo leto omogočale izvajanje pouka v šoli. Vsak posameznik in vsi skupaj bomo z upoštevanjem napotkov zdravstvene stroke prispevali, da nam bo uspelo uresničiti naše cilje: ostati zdravi in z medsebojnim sodelovanjem v procesu učenja pridobivati nova znanja, veščine in spretnosti. Učenje, usvajanje znanja je bogastvo, ki vam ga nihče ne more odvzeti. Prav zato naj bo to izziv vaše poti in priložnosti v življenju, v vaši prihodnosti. Šola pa je mnogo več kot le »hram učenosti«, zato ne pozabite, kako pomembni so medsebojno razumevanje, spoštovanje, sodelovanje, strpnost in razumevanje različnosti. Ponudite pomoč drug drugemu, kadar je to potrebno, krepite prijateljstvo, sodelujte drug z drugim, bodite spoštljivi. Spoštovani starši, z zagotavljanjem varnega in ljubečega domačega okolja in s prepričanjem, da je učenje otrokova pravica in dolžnost, ter s postavljanjem jasnih pravil pričakovanega vedenja boste svojim otrokom pomagali na poti odraščanja v odgovorne osebnosti. Cenjene učiteljice in učitelji, življenje v času nenehnih sprememb v okolju in družbi narekuje, da brez dobrega sodelovanja ni mogoče ustvarjati resničnega napredka, zlasti na področju izobraževanja. Naj nas zato povezuje poslanstvo vašega vsakdana z vizijo prihodnosti za otroke, ki utrjuje in spodbuja vrednote znanja, trud in spoštovanje. Dragi vsi, v prihajajočem šolskem letu vam želim vse dobro, predvsem pa zdravja. Pogumno, optimistično in z medsebojnim zaupanjem bomo tudi v razmerah, ko se srečujemo s številnimi prilagoditvami življenja in dela, uspeli doseči zastavljene cilje in ohraniti skrb za sočloveka ter širše skupnosti. Učitelji in vsi zaposleni na šoli se bomo skupaj z vami, dragi učenci, spoštovani starši, trudili za čim bolj varno in spodbudno šolsko okolje. Srečno – novemu šolskemu letu na pot! Ravnateljica: Damijana Gustinčič, prof., spec.


KAZALO 1. OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA 1.1 USTANOVITELJ 1.2 ŠOLO UPRAVLJAJO 1.3 STROKOVNI ORGANI ŠOLE 1.4 SKUPNOST UČENCEV 1.5 SVET STARŠEV 2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 2.1 GOVORILNE URE 2.2 RODITELJSKI SESTANKI 2.3 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 2.4 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE 4.1 KNJIŽNICA 4.2 DENARNE ZADEVE 5. ŠOLSKA PREHRANA 6. ZDRAVSTVENO VARSTVO 7. ŠOLSKI SKLAD 8. ŠOLSKI ZVONEC 9. ČASOVNA RAZPOREDITEV VZG.-IZOB. DELA 10. ŠOLSKI KOLEDAR 11. ORGANIZACIJA DELA 11.1 ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV 11.2 UČITELJI 11.3 PODALJŠANO BIVANJE 11.4 OSTALI STROKOVNI DELAVCI 11.5 ADMINISTRATIVNI DELAVCI 11.6 TEHNIČNI DELAVCI 12. PREDMETNIK 13. DODATNI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP 13.1 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 13.2 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM 13.3 DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM 14. DELO Z NADARJENIMI UČENCI 15. INTERESNE DEJAVNOSTI 16. VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 17. ŠOLA V NARAVI 18. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI 19. ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN VOZNI RED 20. …. da bo naše sobivanje v šoli PRIJETNEJŠE …

5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 13 13 13 14 16 16 17 19 20 20 20 21 24 24 24 24 25 26 29 30 33 32 35


OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA Ulica dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača

Ravnateljica:

Pomočnica ravnateljice:

Damijana Gustinčič 05 73 18 808

Barbara Skalec Volk 05 73 18 809

Tanja Trebec Benedejčič Barbara Skalec Volk 05 73 18 804

Anita Puntar 05 73 18 800

Mojca Rodica 05 73 18 802

Šolska svetovalna služba:

Tajnica:

Računovodkinja:

Fax: E-mail: Spletna stran:

05 73 18 801 o-bmdivaca.po@guest.arnes.si www.os-divaca.si

Podračun pri UJP urad Koper: Davčna številka: Matična številka:

01219-6030648423 SI96121840 5089336

PODRUŽNICI: Podružnična šola Senožeče, Senožeče 103 a, 6224 Senožeče Tel: 05 76 55 023, vodja podružnice: Ada Škamperle Tel. (kuhinja): 05 76 56 025 Podružnična šola Vreme, Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof Tel: 05 76 25 238, vodja podružnice: Katja Kovačič

5


USTANOVITELJ Ustanovitelj šole je Občina Divača, ki jo je ustanovila z odlokom štev. OS 21-3/96 (Ur. l. RS, št. 61 – 4. 11. 1996) in spremembami odloka (Ur. l. RS, št. 17 – 25. 2. 2000 in Ur. l. RS, št. 63 – 24. 6. 2008).

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda sestavljajo:  trije predstavniki ustanovitelja (Urška Florjančič, Bruno Kocjan, Ivan Kovačič),  pet predstavnikov šole (Andreja Perhavec Čok, Barbara Jazbec, Danijel Malnar, Boris Zadel, _____________) in  trije predstavniki staršev (Špela Gec Rožman, Aleš Tominc, Nataša Volk Trnovšek). Predsednik sveta zavoda je ________________________, namestnica predsednika pa Špela Gec Rožman.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktiv učiteljic I. triletja (vodja Andreja Perhavec Čok), strokovni aktiv učiteljic II. triletja (vodja Petra Pugelj Peca), strokovni aktiv učiteljev oddelkov podaljšanega bivanja (vodja Martin Fabčič), strokovna aktiva učiteljev v III. triletju: jezikovnodružboslovno-umetniško področje (vodja Lucija Prihavec Mahorčič), naravoslovnomatematično-tehnično-športno področje (vodja Tilen Miklavec) in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV

Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole, ki jo predstavlja parlament učencev. Parlament se sestane najmanj dvakrat letno. Na prvem sestanku izvoli predsednika parlamenta in sprejme letni program dela. Preko te skupnosti učenci uveljavljajo svoje pravice, mnenja in ideje. Nadaljevali bomo z akcijo izposoje šolskih copat tistim učencem, ki bodo nanje občasno pozabili. Skozi celo šolsko leto bomo zbirali star papir, skrbeli za urejenost šolskih in obšolskih površin ter izvajali druge naloge v okviru letnega programa dela. V Tednu otroka (od 4. do 10. oktobra 2021) bodo v okviru šolske skupnosti organizirane aktivnosti pod naslovom »Razigran uživaj dan«. Tema otroškega parlamenta ostaja Moja poklicna prihodnost. Mentorica skupnosti učencev je učiteljica Lucija Prihavec Mahorčič.

6


SVET STARŠEV Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov centralne in podružničnih šol. Na prvem roditeljskem sestanku bodo izpeljane volitve predstavnikov oddelkov v svet staršev. Predstavniki sveta staršev imajo tudi oddelčne namestnike. Starši lahko svoje predloge, pohvale in pripombe sporočite predstavniku oddelka. Mentorica sveta staršev je Barbara Skalec Volk, pomočnica ravnateljice.

2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI Za boljši učni uspeh in s tem boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Namen srečanj je stalno medsebojno obveščanje o delu in uspešnosti učencev ter o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato si učitelji želimo rednih stikov s starši. Prepričani smo, da boste starši vsaj enkrat mesečno opravili krajši pogovor z razrednikom ali posameznim učiteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, pričakujemo, da se ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem času. Zato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Pomemben prispevek sodelovanja s starši pričakujemo pri uresničevanju vzgojnega načrta šole.

 GOVORILNE URE 

Dopoldanske – tedenske govorilne ure so objavljene v publikaciji in na šolski spletni strani. V času omejitve vstopa staršev v šolo bodo potekale preko e-pošte in telefona.

Popoldanske – mesečne govorilne ure bodo potekale med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi četrtek v mesecu in so navedene v spodnji razpredelnici: 1. ocenjevalno obdobje 9. september 14. oktober 11. november 9. december 13. januar

2. ocenjevalno obdobje 10. februar 10. marec 14. april 12. maj

V času veljavnosti ukrepa omejitve vstopa staršev v šolo bodo govorilne ure potekale preko spletnih aplikacij. Ko bo ukrep odpravljen, bodo govorilne ure potekale v šoli. V času veljavnosti ukrepa se lahko starši za vprašanja in pomoč obrnejo tudi na šolsko svetovalno službo, ki bo vzpostavila komunikacijo z ostalimi učitelji.

7


 RODITELJSKI SESTANKI in PREDAVANJA 

Prvi sestanek bo izveden po posameznih oddelkih med 7. 9. in 17. 9. 2021 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela. Potekal bo v matičnih učilnicah posameznih oddelkov po natančnem razporedu. Drugi sestanek bo potekal po oddelkih oz. razredih, vsebinsko bo vezan na psihološke in razvojne značilnosti učencev oz. teme v zvezi s šolo v naravi, karierno orientacijo … Predavanje za starše: – november 2021: V okviru SAFE.SI bomo organizirali predavanje o varni in odgovorni rabi tehnologije z naslovom VZGOJA ZA INTERNET, ki jih izvajajo strokovnjaki in praktiki z večletnimi predavateljskimi izkušnjami.

 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA Staršem predlagamo, da se udeležujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev. Svojo voljo lahko starši uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.

 DOSTOP DO SPLETNIH STORITEV Učenec bo v šoli prejel uporabniško ime in geslo, s katerim lahko dostopa do vseh storitev, ki jih ponuja akademska in raziskovalna mreža Slovenije ARNES in jih bo potreboval pri morebitnem delu na daljavo:         

Spletne učilnice: https://ucilnice.arnes.si Oblak 365 (MS Office, Teams, OneDrive ...): https://o365.arnes.si spletna e-pošta: https://webmail.arnes.si Arnes Filesender (varen način delitve velikih datotek): https://filesender.arnes.si Portal Arnes Video (objavljanje in ogled izobraževalnih videovsebin): https://video.arnes.si Arnes Splet (možnost postavitve svoje spletne strani): https://splet.arnes.si Spletne konference Arnes VOX (videokonferenčna komunikacija z več uporabniki hkrati): https://vox.arnes.si EDUROAM (mednarodna federacija brezžičnih omrežij): učenec lahko uporablja vsako brezžično omrežje eduroam v Sloveniji ali tujini (šole, knjižnice, univerze ipd.). Pri morebitnem delu na daljavo (pouk, razredne ure, roditeljski sestanki) bomo za videokonferenčna srečanja uporabljali aplikacijo ZOOM (izbrani ponudnik MIZŠ in Arnesa), ki omogoča hkratno prikazovanje kamer vseh učencev oddelka.

Moje uporabniško ime: _____________________________

8

Geslo: ______________________________


 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki). Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše. Če razrednik ne prejme opravičila ob vrnitvi otroka v šolo, starše pozove, da do dogovorjenega roka to storijo, sicer šteje izostanke za neopravičene. Če učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ pet delovnih dni. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v šoli: svetuje učencem, učiteljem in staršem, z učitelji in vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Šolsko svetovalno delo na šoli opravljata pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič in psihologinja Barbara Skalec Volk. Med naloge šolske svetovalne službe sodijo:  aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo in spremljanje njihovega razvoja,  aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo: poklicno svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z zavodom za zaposlovanje in srednjimi šolami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede štipendij itd.,  sodelovanje z učitelji, starši in zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev,  koordinacija dela in sodelovanje z ZPM, centrom za socialno delo, uradom za delo, zdravstvenim domom, svetovalnim centrom in drugimi zunanjimi institucijami,  koordinacija dela specialne pedagoginje, prostovoljcev, šolske javne delavke,  individualna ali skupinska pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami,

9


     

individualna ali skupinska pomoč učencem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učenja, koordiniranje aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci, načrtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učnih, vzgojnih in socialnih težav, reševanje socialnih problemov učencev (regresirana prehrana, letovanja, učna pomoč, druge oblike socialne pomoči preko projekta Botrstvo), koordinacija, načrtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami, organizacija in vodenje roditeljskih sestankov.

Šolski svetovalni delavki nudita pomoč staršem, učencem ali učiteljem, ko naletijo na težave, ki se odražajo v učni neuspešnosti, izstopajoči osebnostni ali učni problematiki/stiski. V primeru vprašanj, dilem ali težav v zvezi s šolo ali s šolanjem otroka prosimo, da se upošteva postopnost (učitelj, razrednik, svetovalna služba, ravnatelj, predstavnik sveta staršev). Urnik šolske svetovalne službe je vsak dan od 7.30 do 14. ure in v času mesečnih govorilnih ur.

4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE KNJIŽNICA Šolska knjižnica je namenjena izposoji knjig in koristnemu preživljanju prostih uric v čitalnici na matični šoli. Tu boste našli knjige in revije za prosti čas, bralno značko, domače branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. Delo poteka po urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice in objavljen na spletni strani šole. V šolski čitalnici občasno poteka vzgojno-izobraževalno in drugo delo, učenci pa bodo tu lahko opravljali tudi izvenšolske zadolžitve v času čakanja na avtobus ali v primeru proste ure. Knjižnična zbirka, namenjena učencem, je v celoti vpisana v Cobissov program, zato je vidna tudi na medmrežju. Tako se lahko kjer koli prepričate, ali je določena knjiga na voljo tudi v naši šolski knjižnici. Če jo najdete v naši šolski zbirki, vam bo program sam posredoval podatke o številu razpoložljivih zvezkov in o prostih ter izposojenih izvodih. Informirate se lahko tudi o informativnem datumu vrnitve pri izposojenih izvodih. V sklop knjižnice sodi tudi vodenje učbeniškega sklada. Iz tega si izposojajo učbenike učenci šole. Izposoja je za vse učence brezplačna. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico. Za poškodovane učbenike plačajo primerno odškodnino.

10


V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti: -

izvajanje knjižnično informacijskih znanj, bralna značka od 6. do 9. razreda.

Šolsko knjižnico bosta vodila Boris Mahnič in Alenka Tomazin. DENARNE ZADEVE Denarne zadeve lahko urejate v tajništvu vsak dan med 7.00 in 14.00. Za plačilo stroškov priporočamo plačilo preko trajnika – direktne bremenitve. Fotokopiranje za individualno rabo učencev je le med glavnim odmorom. Denarne in druge administrativne zadeve lahko učenci in starši urejate s tajnico Anito Puntar (telefon 05 73 18 800).

5. ŠOLSKA PREHRANA Na šoli storitev šolske prehrane izvaja Vrtec Sežana, enota Divača. Pri pripravi jedilnikov sodeluje učiteljica Mirjam Trampuž, organizatorka prehrane. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporočili stroke. Učenci se lahko naročijo na naslednje obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Na dopoldansko malico naj se naročijo vsi učenci, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja učencev nujen obrok v času pouka. Šola bo s starši, zainteresiranimi za šolsko prehrano, sklenila pogodbo, s katero bodo določene medsebojne obveznosti. Stroške prehrane je treba poravnati do roka, označenega na položnici, saj le redno plačevanje stroškov zagotavlja nemoteno poslovanje šole. Subvencioniranje prehrane urejajo starši na centru za socialno delo. 

 

Malica Matična šola: učenci 1. in 2. razreda bodo malicali po prvi šolski uri v jedilnici, vsi ostali pa po drugi šolski uri v učilnicah, kjer so imeli drugo uro pouk, le 9. razred bo malical v jedilnici. Učenci, ki imajo 2. uro šport, malicajo v večnamenskem prostoru. Učenci podružničnih šol malicajo v jedilnici. Pri malici dežurajo vsi učitelji, ki so imeli pouk drugo šolsko uro. Cena malice je 0,90 €. Kosilo Kosilo se deli od 11.20 do 13.20. Cena kosila je 2,95 €. Popoldanska malica

11


Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, se lahko naročijo tudi na popoldansko malico. Malica je kalorično šibkejša kot dopoldanska. Cena popoldanske malice je 0,65 €. Prijava in odjava šolske prehrane Dnevno evidenco prijav in odjav šolske prehrane vodi tajnica na matični šoli, na podružnicah pa kuharici (ustno, po elektronski pošti, preko telefona ali pisno). Odjavo kosila je treba podati do 8. ure, sicer ga mora uporabnik plačati. Shema šolskega sadja Shema šolskega sadja (SŠS) je ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije in v ta namen je namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem z glavnim ciljem ozavestiti mlade o pomembnosti vključevanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano ljudi, vključiti lokalne pridelovalce sadja in zelenjave ter zmanjšati pojav debelosti oz. prekomerne telesne teže pri otrocih. Učencem bomo enkrat tedensko ponudili sveže sadje oz. zelenjavo kot sadni dan v dopoldanskem času. Na voljo bo v košaricah ali na razdelilnem pultu v šolski jedilnici.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, v času osnovnega šolanja nadaljujejo otroci s programom cepljenja, ki so ga začeli že v predšolskem obdobju, pri učencih 8. razreda pa se opravi tudi pregled sluha. Šolska zdravnica je prim. Zorica Milenković, dr. med., spec. pediatrije, v timu pa sta še Neža Okršlar, dipl. m. s., in Branka Žežlin, med. sestra. Šolska zdravnica opravlja tudi sistematske preglede učencev, ki vstopajo v 1. razred, sodeluje na timskih obravnavah bodočih prvošolcev in devetošolcev ter pri namenskih pregledih otrok glede na potrebe učne ali osebnostne problematike. Šolsko zobno ambulanto z zobozdravnico Nino Kraševec, dr. dent. med., in Tatjano Kocjan, zob. asistentko, lahko učenci obiščejo v zdravstvenem domu v Divači vsak ponedeljek dopoldne in četrtek popoldne. Za učence od 1. do 5. razreda bo delavnice na temo »Zdravi zobje – lep nasmeh« izvajala medicinska sestra Aleša Birsa. Zdravstveni tim bo izvajal predpisane sistematične preglede v Zdravstvenem domu Sežana po predhodnem vabilu staršem. Izvedene bodo naslednje vsebine zdravstvene vzgoje: 1. razred: Zdrave navade 2. razred: Osebna higiena 3. razred: Zdrav način življenja 4. razred: Preprečevanje poškodb

12


5. razred: Zasvojenost 6. razred: Odraščanje 7. razred: Pozitivna samopodoba in stres 8. razred: Medosebni odnosi 9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost 7., 8. in 9. razred: Temeljni postopki oživljanja

7. ŠOLSKI SKLAD Na šoli je bil pred leti ustanovljen Šolski sklad, katerega namen je izboljšati materialne pogoje šole za boljše kreativno delovanje učencev in učiteljev. Hkrati sklad po svojih zmožnostih pomaga tako socialno šibkim kot tudi nadarjenim učencem pri dejavnostih, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Osnovna funkcija sklada je financirati tiste dejavnosti, ki lahko pomagajo h kakovosti pouka in k večjemu zadovoljstvu otrok, a se jih z rednimi sredstvi financerja ne da uresničiti. Sklad upravlja upravni odbor sklada, ki ga sestavljajo trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole, in štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev. Številka podračuna Šolskega sklada OŠ Divača je 01219-6030648423, s pripisom »za šolski sklad«.

8. ŠOLSKI ZVONEC 1. ura

7.45–8.30

1. odmor

8.30–8.35

2. ura

8.35–9.20

2. odmor

9.20–9.40

3. ura

9.40–10.25

3. odmor

10.25–10.30

4. ura

10.30–11.15

4. odmor

11.15–11.20

5. ura

11.20–12.05

5. odmor

12.05–12.10

6. ura

12.10–12.55

6. odmor

12.55–13.10

7. ura

13.10–13.55

9. ČASOVNA RAZPOREDITEV VZG.-IZOB. DELA čas 6.30–7.40 7.15–7.40 12.10–14.30 7.45–13.55 11.20–15.45/16.30

dejavnost jutranje varstvo – 1. razred varstvo vozačev pouk podaljšano bivanje

13


10. ŠOLSKI KOLEDAR POUK S poukom začnemo 1. septembra 2021. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. junija 2022, za učence vseh ostalih razredov pa se pouk konča 24. junija 2022. OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra do 31. januarja (98 dni pouka) od 1. februarja do 15. junija (9. razred) oz. 24. junija (86 oz. 93 dni pouka)

27. januar (1. do 5. razred) 31. januar (6. do 9. razred)

drugo

13. junij (9. razred) 21. junij (1. do 8. razred)

POČITNICE jesenske: od 25. oktobra do 1. novembra 2021 novoletne: od 25. decembra 2021 do 2. januarja 2022 zimske: od 21. februarja do 25. februarja 2022 prvomajske: od 27. aprila do 2. maja 2022 PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI 31. oktober 2021 (nedelja) 1. november 2021 (ponedeljek) 25. december 2021 (sobota) 26. december 2021 (nedelja) 1. in 2. januar 2022 (sobota, nedelja) 8. februar 2022 (torek) 18. april 2022 (ponedeljek) 27. april 2022 (sreda) 1. in 2. maj 2022 (nedelja, ponedeljek) 25. junij 2022 (sobota)

dan reformacije dan spomina na mrtve božič dan samostojnosti in enotnosti novo leto slovenski kulturni praznik velikonočni ponedeljek dan upora proti okupatorju praznik dela dan državnosti

Dan šole: 25. 3. 2022 INFORMATIVNI DAN na srednjih šolah 11. in 12. februar 2022 ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA, ŠPORTA IN NATEČAJI

14


Učence bomo spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov, poleg tega pa bodo sodelovali tudi na različnih športnih tekmovanjih, natečajih in revijah. Rezultati na regijski in državni ravni se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednje šole. Koledar srečanj in tekmovanj PODROČJE slovenščina – Cankarjevo (4.–9. r.) Mehurčki (1.–3. r.) matematika – Vegovo biologija – Proteusovo angleščina 6. razred 7. razred 8. in 9. razred kemija – Preglovo zgodovina geografija fizika – Stefanovo angleška bralna značka italijanska bralna značka italijanščina logika Bober Turizmu pomaga lastna glava znanje o sladkorni bolezni Zlata kuhalnica mladi raziskovalci naravoslovje – Kresnička astronomija

ŠOLSKO 9. 11. 2021

REGIJSKO 9. 12. 2021

DRŽAVNO 12. 2. 2022

29. 3. 2022 17. 3. 2022 20. 10. 2021

6. 4. 2022

23. 4. 2022 3. 12. 2021

16. 2. 2022 17. 2. 2022 11. 11. 2021

12. 4. 2022 24. 3. 2022 16. 3. 2022

7. 12. 2021 16. 11. 2021 2. 2. 2022

10. 3. 2022 2. 4. 2022 21. 5. 2022

14. 4. 2022

8.–12. 11. 2021/ 15.–19. 11. 2021

22. 1. 2022

15. 10. 2021

20. 11. 2021

14. 4. 2022 8. 12. 2021

15. 1. 2022

razvedrilna matematika 1. 12. 2021 OPZ in MPZ – Naša pomlad First Lego League Tekmovanje elastomobilov 10. 3. 2022 Učenci se bodo udeleževali tudi: športnih tekmovanj, revij otroških in mladinskih pevskih zborov, raznih literarnih, likovnih in fotografskih natečajev.

15

5. 2. 2022

26. 3. 2022


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine (4. maj 2022), matematike (6. maj 2022) in angleščine (10. maj 2022). Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz slovenščine (4. maj 2022), matematike (6. maj 2022) in angleščine (10. maj 2022). Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 1. rok: od 16. junija do vključno 29. junija 2022 – učenci 9. razreda 1. rok: od 27. junija do vključno 8. julija 2022 – učenci od 1. do 8. razreda 2. rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2022 – učenci od 1. do 9. razreda ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 1. rok: od 3. maja do vključno 15. junija 2022 – učenci 9. razreda 1. rok: od 3. maja do vključno 24. junija 2022 – učenci od 1. do 8. razreda 2. rok: od 18. avgusta do vključno 31. avgusta 2022 – učenci od 1. do 9. razreda

11. ORGANIZACIJA DELA ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV ŠOLA

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO ODDELKOV

Matična šola Podr. šola Senožeče Podr. šola Vreme Skupaj

357 48 22 427

18 3 2 23

UČITELJI matična šola Divača 1. triletje RAZRED/ MATIČNA UČILNICA 1. a učiln. št. 13

ŠTEVILO UČENCEV

UČITELJI/ RAZREDNIKI

GOVORILNE URE

16

Andreja Trobec, Tatjana Živec, druga strokovna delavka

Sreda, 10.30–11.15

16

Torek, 11.20–12.05


Ponedeljek, 9.40–10.25

18

Martina K. Tavčar, Tatjana Živec, druga strokovna delavka Nela Subič

16

Barbara Jazbec

Petek, 11.20–12.05

17

Jožica Ivančič

Sreda, 8.35–9.20

16

Monika Frank Nives Skuk

Četrtek, 12.10–12.55 Četrtek, 12.10–12.55

1. b učiln. št. 15

17

2. a Vrtec Divača 2. b učiln. št. 14 3. a učiln. št. 16 3. b učiln. št. 17 Skupaj

Torek, 11.20–12.05 Četrtek, 8.35–9.20

100

2. triletje RAZRED 4. a Stara šola 4. b Stara šola 5. Stara šola 6. a učiln. št. 2 6. b učiln. št. 3 Skupaj

ŠTEVILO UČENCEV 16

UČITELJI/ RAZREDNIKI Tanja Mljač

GOVORILNE URE

18

Lidija Uršič

Četrtek, 10.30–11.15

25

Danila Grželj

Ponedeljek, 9.40–10.25

25

Mirjam Trampuž

Sreda, 10.30–11.15

25

Tina Počkar

Sreda, 8.35–9.20

109

17

Četrtek, 9.40–10.25


3. triletje RAZRED

ŠTEVILO UČENCEV 26

UČITELJI

PREDMET

GOVORILNE URE

Borut Sila

ŠPO, ŠZZ

Petek, 11.20–12.05

7. b učiln. št. 8

26

Emil Velikanje

TIT, OGU

Sreda, 8.35–9.20

8. a učiln. št. 4

20

Martina Vrabec

NAR, BIO, KEM

Torek, 11.20–12.05

8. b učiln. št. 6

22

Polona Šenkinc

MAT, FIZ

Četrtek, 10.30–11.15

8. c učiln. št. 5

20

Alenka Tomazin

SLJ

Sreda, 7.45–8.30

9. a učiln. št. 7

16

Lucija Prihavec Mahorčič

DKE, ZGO, IP (KL1, KL2)

Četrtek, 11.20–12.05

9. b učiln. št. 9

18

Danijel Malnar

ŠPO, IP (ŠSP, IŠP), NŠP

Sreda, 11.20–12.05

Skupaj

148 Vilma Kres Suzana Kavčič Alma Volk Monika Ščuka Ester Satmari Janja Černe Petra Rakovec Anja Ferfila Barbara Rodica

SLJ SLJ N2I, ID

Sreda, 9.40–10.25 Sreda, 12.10–12.55 Torek, 10.30–11.15 Torek, 9.40–10.25 Četrtek, 9.40–10.25 Četrtek, 8.35–9.20 Četrtek, 9.40–10.25 Petek, 8.35–9.20 Sreda, 8.35–9.20

7. a učiln. št. 10

Tilen Miklavec Anemarija Štefančič Vesna Marion

TJA TJA TJA (1.–5.) TJA (1.–5.) BIO, KEM, IP, OPB MAT, FIZ GUM

Timea Gal

LUM, IP (LS1, LS2, LS3) N2N, OPB

Anja Abram

DSP, ISP

Torek, 9.40–10.25 Ponedeljek, 12.10– 12.55 Sreda, 10.30–11.15 Torek, 11.20–12.05 Sreda, 12.10–12.55

* IP – (izbirni predmet); kratice za ostale predmete gl. str. 22

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonskih številkah: 1. do 3. razred: 05 731 88 06 6.–9. razred: 05 620 87 79 4.r., 5. r.: 05 620 87 80

18


Podružnična šola Senožeče RAZRED 1. in 2.

ŠTEVILO UČENCEV 5+12

3. 4. in 5. Skupaj

14 12+5 48

UČITELJI

GOVORILNE URE

Ada Škamperle, Nataša Adam Milojka Uršič Petra Fabjan

Četrtek, 11.20–12.05 Četrtek, 11.20–12.05 Sreda, 10.30–11.15 Ponedeljek, 10.30–11.15

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonski številki 040 766 615. Podružnična šola Vreme RAZRED 1., 2. in 3.

ŠTEVILO UČENCEV 8+6+2

4. in 5.

4+2

Skupaj

22

UČITELJI

GOVORILNE URE

Andreja Perhavec Čok, Katja Kovačič, druga strokovna delavka Petra Pugelj Peca

Torek, 8.35–9.20 Ponedeljek, 10.30–11.15 Torek, 9.40–10.25

Učitelji so v času tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonski številki 05 762 52 38 PODALJŠANO BIVANJE Matična šola Divača ODDELEK UČITELJI PB I Martin Fabčič PB II Bernarda Rebec PB III Barbara Rodica, Tina Počkar PB IV Tatjana Živec, Monika Frank, Suzana Kavčič, Tina Počkar Podružnična šola Senožeče PB I in PB II Eva Gombač, Timea Gal, Alma Volk Podružnična šola Vreme PB I V Katja Kovačič, Petra Rakovec

19

GOVORILNE URE Sreda, 11.20–12.05 Torek, 10.30–11.20

Četrtek, 11.20–12.05


Ostali strokovni delavci Šolski svetovalni delavki

Barbara Skalec Volk, Tanja Trebec Benedejčič

Defektologinja

Anja Abram

Knjižničarja

Boris Mahnič, Alenka Tomazin

Logopedinja (CKSG Portorož) Administrativni delavki

Teja Srpan

tajnica

Anita Puntar

računovodkinja

Mojca Rodica

Tehnični delavci Hišnik Hišnik/čistilec čistilke

Boris Zadel Damir Renko Marina Bitežnik, Tina Kovačič, Danila Funa, Sabina Prelc – v Divači Alma Ićanović – na podružnični šoli v Senožečah Sabina Zdauc – na podružnični šoli v Vremah in v Divači

20


11. PREDMETNIK V šolskem letu 2021/2022 bomo realizirali 191 dni pouka (9. razred 185 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije. PREDMET Število ur (tedensko/letno)

RAZRED 1.

2.

3.

4.

5.

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina – SLJ

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Likovna umetnost – LUM Glasbena umetnost – GUM Družba – DRU

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

2

70

3

105

Spoznavanje okolja – SPO Naravoslovje in tehnika – NIT Tuji jezik – angleščina – TJA Matematika – MAT

3

105

3

105

3

105 3

105

3

105

4

Šport – ŠPO

3

2

70

2

70

2

70

3

105

140

4

140

5

175

5

175

4

140

105

3

105

3

105

3

105

3

105

1

35

Gospodinjstvo – GOS DOP, DOD

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Neobvezni izbirni predmet – angleščina Neobvezni izbirni predmet – italijanščina Neobvezni izbirni predmet (NŠP, NTE) Naravoslovni dnevi

2

70 2

70

2

70

1

35

1

35

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

0,5

0,5

Oddelčna skupnost Št. predmetov Tedensko ur pouka Število tednov

6/7

7

7

8/9/10

9/10/11

20/22

23

24

35

35

35

23,5/24,5/ 25,5/26,5 35

25,5/26,5/ 27,5/28,5 35

21


PREDMET Število ur (tedensko/letno) Slovenščina – SLJ Angleščina – TJA Likovna umetnost –

LUM

RAZRED 6.

7.

8.

L 175 140 35

T 4 4 1

L 140 140 35

T 3, 5 3 1

L 122,5 105 35

T 4,5 3 1

L 144 96 32

1

35

1

35

1

35

1

32

1 1

35 35

2 2 1

70 70 35

1,5 2 1

52,5 70 35

2 2

64 64

1,5

52,5

2

64

2

70

3

105 70 70 140 35

2 2 4

64 64 128

70 35

2 1

64 32

Glasbena umetnost – GUM Geografija – GEO Zgodovina – ZGO Domovinska in državljanska kultura in etika – DKE Biologija – BIO Naravoslovje – NAR Kemija – KEM Fizika – FIZ Matematika – MAT Tehnika in tehnologija – TIT Gospodinjstvo – GOS Šport – ŠPO DOP, DOD

4 2

140 70

4 1

140 35

2 2 4 1

1,5 3 1

52,5 105 35

2 1

70 35

2 1

Interesne dejavnosti

2

70

Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2 Neobvezni izbirni predmet – italijanščina Neobvezni izbirni predmet – šport/računalništvo Kulturni dnevi

9.

T 5 4 1

2

70

1

35

2

70

2

70

2

64

2/ 1 1

70/3 5 35

2/1

70/35

2/1

64/32

1

35

1

32

3

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

4

4

4

4

Število predmetov

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

Tedensko ur pouka

25,5

27/28/30

27,5/28,5/

35

35

27,5/28,5/ 29,5/30,5 35

Tehniški dnevi

Število tednov

22

32


IZBIRNI in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo v šolskem letu 2021/2022 izvajal za učence 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. A) obvezni izbirni predmeti

razred

Šport za zdravje – ŠZZ

7. razred

Italijanščina 1 – II1

7. razred

Sodobna priprava hrane – SPH

7. razred

Klekljanje – KLE 1

7. razred

Raziskovanje organizmov v domači okolici

7. razred

Klekljanje – KLE 2

8. in 9. razred

Šport za sprostitev – ŠSP

8. razred

Italijanščina 2 – II2

8. razred

Likovno snovanje 2 – LS2

8. razred

Kemija v okolju – KEO

8. razred

Rastline in človek

8. in 9. razred

Računalniška omrežja

9. razred

Astronomija

9. razred

Izbrani šport – IŠP (nogomet)

9. razred

Italijanščina 3 – II3

9. razred

Turistična vzgoja

7., 8. in 9. razred

Filmska vzgoja – Kaj je film

7., 8. in 9. razred

Obdelava gradiv umetne mase – OGU

7., 8. in 9. razred

B) neobvezni izbirni predmeti

razred

Prvi tuji jezik: angleščina –N1A

1. razred (Divača, Vreme)

Šport – NŠP

4., 5. in 6. razred (Divača) 4. in 5. (Senožeče)

Drugi tuji jezik: italijanščina – N2I

4., 5., in 6. razred (Divača) 4. in 5. razred (Vreme)

Tehnika – NTE

4. in 5. razred (Divača)

Računalništvo – NRA

6. razred

Nemščina – N2N

7., 8. in 9. razred

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje v

23


naslednji razred le, če ima pozitivno zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Zakon o osnovni šoli določa, da učenec: - 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši; - 4., 5., 7. in 8. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnateljica za posamezno šolsko leto.

13. DODATNI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP DODATNI IN DOPOLNILNI POUK Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. Letos bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk iz naslednjih predmetov: SLJ, MAT, TJA, po potrebi pa še iz drugih predmetov v manjšem obsegu. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Individualna in skupinska učna pomoč je namenjena učencem z učnimi težavami in nadarjenim. DELAVNICA Raziskovalna delavnica Gledališke delavnice Korektivna športna vadba Matematične igrarije Dramska delavnica Dramska delavnica

STROKOVNI DELAVEC Danila Grželj Tanja Trebec Benedejčič Danijel Malnar Monika Frank Lidija Uršič Nataša Adam

24

RAZRED 4. in 5. 6.–9. 4.–6. 3. 3.–5. 1.–5.


Naravoslovne delavnice Dramska delavnica Učna pomoč Učna pomoč (KEM, FIZ, BIO) Učna pomoč (TJA, MAT) Učna pomoč Učna pomoč

Petra Fabjan Petra Pugelj Peca Barbara Rodica Martina Vrabec Anja Abram Lucija Prihavec Mahorčič Suzana Kavčič

4. in 5. 1.–5. 7. 8. 7. in 8. 6. 9.

DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM Šola izvaja za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem programu. ORGANIZACIJA DELA V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 87/2011) bomo pouk pri slovenščini izvajali v manjših učnih skupinah v obsegu 1 ure tedensko od 5. do 7. razreda na matični šoli, v 5. razredu pa še pri matematiki. V 9. razredu se bodo vse ure pouka pri slovenščini, matematiki in angleščini izvajale v treh manjših učnih skupinah.

14. DELO Z NADARJENIMI UČENCI Odkrivanje nadarjenih poteka v treh stopnjah: 1. stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. 2. stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila: ocena učiteljev (ocenjevalna lestvica nadarjenosti), test sposobnosti in test ustvarjalnosti. 3. stopnja je seznanitev in mnenje staršev, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. Nadarjenim učencem je namenjen dodatni pouk in ure za izvajanje individualne in skupinske pomoči, omogočeno jim je hitrejše napredovanje po programu (akceleracija) in vključevanje v različne interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, zanje so organizirane raziskovalne naloge, tabori …

25


15. INTERESNE DEJAVNOSTI 1.–3. razred NAZIV DEJAVNOSTI

MATIČNA ŠOLA DIVAČA RAZRED M

1.

Pravljični krožek

1.

MENTOR Martina K. Tavčar

URNIK

2.

Šolski vrt, gospodinjski krožek

3.–5.

Barbara Jazbec in Nela Subič

sreda, 7. ura

3.

Dramski krožek

2., 3.

Jožica Ivančič

ponedeljek, 6. ura petek, 6. ura

četrtek, 6. ura

4.

Likovni krožek

3.–5.

Andreja Trobec

5.

Italijanščina

1.

Alma Volk

torek, 5. ura

6.

Italijanščina

2.

Alma Volk

petek, 5. ura

7. 8.

Italijanščina Športni krožek (košarka)

3.

Alma Volk

torek, 6. ura

9.

Korektivna ŠVZ

2., 3.

Borut Sila

torek, 7. ura

1.–6.

Danijel Malnar

četrtek, 7. ura

10. Otroški pevski zbor

1.

Martin Fabčič

četrtek, 5. ura

11. Pevski zbor 12. Bralna značka

2.–5.

Martin Fabčič razredničarke

torek in četrtek, 6. ura

1.–3.

13. Matematične igrarije

2.

Monika Frank

sreda, 6. ura

14. Pravljično-lutkovni krožek

2.

Tatjana Živec

četrtek, 6. ura

16. Mažoretke

2.–5.

Polona Šenkinc

sreda, 7. ura

1.–3.

Barbara Rodica

po planu PD Sežana, izven pouka

Gojzarček

4. in 5. razred NAZIV DEJAVNOSTI

RAZRED M

po dogovoru

1.

Šolski vrt

3.–5.

MENTOR Barbara Jazbec in Nela Subič

URNIK

2.

Likovni krožek

3.–5.

Andreja Trobec

petek, 6. ura

Danila Grželj

četrtek, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni

sreda, 7. ura

3.

Kamnoseški

4.–6.

4.

Angleška bralna značka

4., 5.

Anja Ferfila

po dogovoru

5.

Pevski zbor

2.–5.

Martin Fabčič

torek in četrtek, 6. ura

26


6.

Bralna značka

7.

Raziskovalne delavnice

8.

Korektivna ŠVZ

9.

Dramski krožek

4., 5. 4.–6. 1.–6. 4., 5.

razredničarke

po dogovoru

Danila Grželj

četrtek, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni

Danijel Malnar

četrtek, 7. ura

Lidija Uršič

ponedeljek, 6. ura

10. Robotika – mlajši (FLL Junior)

5.

Andreja Trobec

sreda, 7. ura

11. Kolesarski krožek

5.

Danijel Malnar

po dogovoru

12. Planinski krožek

4.–9.

Barbara Rodica

po planu PD Sežana, izven pouka

13. Klekljanje

5.–6.

Lucija P. Mahorčič

petek, 6. ura

14. Mažoretke

2.–5.

Polona Šenkinc

sreda, 7. ura

15. Nemščina za začetnike

4., 5.

Timea Gal

ponedeljek, 8.ura

16. Mali naravoslovni poskusi

4.

Tanja Mljač

ponedeljek, 7. ura

6.–9. razred NAZIV DEJAVNOSTI Kamnoseški

RAZRED M 4.–6.

Angleška bralna značka

6.–9.

Angleška bralna značka

6.–9.

Športni (košarka)

6.–9.

krožek

MENTOR Danila Grželj Ester Satmari Janja Černe Borut Sila

URNIK četrtek, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni po dogovoru po dogovoru petek, 6. ura

Športni krožek (rokomet) Bralna značka

6.–9.

Bralna značka

8., 9.

Dramski krožek

6.–9.

Vilma Kres

po dogovoru

Dramski krožek

6.–9.

Suzana Kavčič

ponedeljek, 7. ura

Geografski krožek

6.–9.

Tina Počkar

po dogovoru

Zgodovinski krožek

8., 9.

Lucija P. Mahorčič

ponedeljek, 7. ura

Pevski zbor

6.–9.

Ada Škamperle

pon., tor., sre., čet., 7. ura

6., 7.

Danijel Malnar Boris Mahnič Alenka Tomazin

27

torek, 6. ura torek, 6. in 7. ura po dogovoru


Kamišibaj, ustvarjalnice

likovne

6.–9.

Naravoslovne delavnice

7.–9.

Robotika

6.–9.

Elastomobil

6.–9.

Planinski krožek

4.–9.

Barbara Rodica

po planu PD Sežana, izven pouka

Klekljanje

5., 6.

Lucija P. Mahorčič

petek, 6. ura

Anja Abram

po dogovoru z učitelji in učenci

Monika Ščuka

ponedeljek, 6. ura

Šolska mediacija Slaščičarski krožek

7.–9.

Vesna Marion

sreda, 7. ura oz. po dogovoru

Martina Vrabec

po dogovoru

Emil Velikanje Emil Velikanje

po dogovoru po dogovoru

PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽEČE NAZIV DEJAVNOSTI Športni krožek Likovni krožek

RAZRED M 1.–3.

Anja Ferfila

MENTOR

torek, 6. ura

URNIK

3.–5.

Petra Fabjan

sreda, 7. ura

Raziskovalne delavnice

4., 5.

ponedeljek, 6. ura

Dramski krožek

1.–3.

Petra Fabjan Nataša Adam

Dramski krožek

4., 5.

Nataša Adam

torek, 6. ura

Pevski zbor

1.–5.

Ada Škamperle

ponedeljek, torek, sreda, 7.20–7.40 petek, 6. ura

Orffov instrumentarij

3.–5.

Ada Škamperle

četrtek, 7.00–7.45

Italijanščina

1., 2.

Alma Volk

ponedeljek, 6. ura

Italijanščina

3.

Alma Volk

četrtek, 6. ura

Italijanščina

4., 5.

Alma Volk

četrtek, 7. ura

Bralna značka

1.–5.

razredničarke

po dogovoru

Angleška bralna značka

4., 5.

Anja Ferfila

po dogovoru

Knjižnica

1.–5.

Nataša Adam

torek, 7.00–7.45

28

petek, 7.00–7.40


PODRUŽNIČNA ŠOLA VREME NAZIV DEJAVNOSTI

RAZRED M 1.–5.

MENTOR Andreja Perhavec Čok

Plesne urice

1.–5.

Petra Rakovec

petek, 6. ura

Likovno-pravljični krožek

1., 2.

Katja Kovačič

sreda, 5. ura

Petra Pugelj Peca

Športni krožek

URNIK torek, 6. ura

Dramski krožek

2.–5.

Pevski zbor

1.–5.

Martin Fabčič

sreda, 6. ura in po dogovoru ponedeljek, 6. ura

Italijanščina

1.

Monika Ščuka

četrtek, 6. ura

Italijanščina Šolski vrt

2., 3.

Monika Ščuka

1.–5.

Katja Kovačič

četrtek, 7. ura v okviru OPB

Bralna značka

1.–5.

razredničarke

Angleška bralna značka

4., 5.

Petra Rakovec

po dogovoru po dogovoru

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijanščine od 1. do 3. razreda, so za učence brezplačne. Italijanščino od 1. do 3. razreda delno financira občina Divača, ostalo sofinancirajo starši (50 EUR).

16. JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE Za učence prvega razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano, na centralni šoli v Divači in na podružnični šoli v Senožečah, od 6.30 do 7.40. Učenci domačini prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka (ob 7.35). Za učence vozače je od zaključka pouka do odhoda avtobusov organizirano varstvo, ki je obvezno. V šoli smo za otroke odgovorni na območju šolskega prostora v času šolskih dejavnosti. Učenci vozači počakajo na odhod avtobusov v učilnici geografije, biologije oz. matematike. Učenci vozači do odhoda avtobusa ne smejo zapustiti šole brez dovoljenja dežurnega učitelja. Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na matični šoli, do 16.00 na podružnici v Vremah in do 15.45 na podružnici v Senožečah.

29


Učenci v podaljšanem bivanju pišejo domače naloge, se učijo, izvajajo različne športne, umetniške, kulturne in druge dejavnosti pod pedagoškim vodstvom. Zaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljšanega bivanja je odhajanje iz podaljšanega bivanja vezano na odhode šolskih avtobusov. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj predčasno dovoli otroku odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. Starše prosimo, da upoštevajo način in ure odhodov učencev iz podaljšanega bivanja, ki so jim bili sporočeni s posebnim obvestilom učiteljev podaljšanega bivanja.

17. ŠOLA V NARAVI, TEČAJI Šola v naravi in tečaji predstavljajo pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z učnega, socializacijskega, zdravstvenega, športno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z vrstniki in naravo ter pridobivanja različnih spretnosti (plavanja, smučanja, pohodništva …). Izvedba bo odvisna od epidemioloških razmer.

Učenci 6. in 7. razreda bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečaj alpskega smučanja. Program bomo izpeljali v Smučarskem centru Cerkno. 6. razred: od 7. do 11. februarja 2022. 7. razred: od 11. do 15. februarja 2022. Učenci 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili v Mladinskem zdravilišču RK na Debelem Rtiču od 6. do 10. junija 2022.

Za učence 2. in 3. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v pokritem bazenu v Ajdovščini, od 4. do 8. aprila 2022. Za učence 8. razreda bo v Bohinju – Ribčev Laz organiziran ŠPORTNO-NARAVOSLOVNI TEDEN, od 20. do 24. 9. 2021. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi uveljavljali subvencijo.

30


18. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI V šolskem letu 2021/22 bomo sodelovali v naslednjih projektih:  projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključili v širši evropski projekt in se usmerili na temo: »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«;  Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda v obliki delavnic in predavanj;  Spodbujajmo nekajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda;  Eko šola – šolski vrtovi, semena sprememb, gozdna šola, vodna šola, šola sobivanja;  Shema šolskega sadja – omogočanje pogostejšega uživanja sadja in zelenjave, promocija zdrave prehrane in lokalno pridelane hrane;  projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIZŠ in s Policijsko postajo Sežana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Jumnicar;  projekt Zavoda RS za šolstvo – Matematično-naravoslovne poti;  Male sive celice: poglabljanje in širjenje znanja z različnih področij;  GG4U – spodbujanje poglobljenega branja in ustvarjalnega pisanja;  projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, obisk osrednje splošne knjižnice;  Naša mala knjižnica, Bralec-bralcu: spodbujanje branja leposlovja;  aktivnosti ob pripravi in izvedbi 32. otroškega parlamenta: »Moja poklicna prihodnost«;  sodelovanje s šolo San Canzian v sklopu medobčinskega sodelovanja občin;  Za mladost brez drog v sodelovanju z občino Divača in Zavodom Pelikan Karitas;  Simbioza: računalniško opismenjevanje, prostovoljstvo, gibanje;  Varno na internetu  Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje.

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME Naša šola je vključena v Mrežo Parka Škocjanskih jam. V tem okviru bomo izvajali naslednje raziskovalne naloge in projekte: • • • • • •

kongres mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras na temo zelene infrastrukture Engreen (kartiranje, popisi …); svetovni dan mokrišč – dogodek v sklopu projekta Engreen; raziskovalne naloge na temo čebelarstvo; ura pravljic; izdelava gnezdilnic, krmilnic, netopirnic; kviz Parkoslovje.

31


ZDRAVA ŠOLA Tudi v tem šolskem letu bomo sledili rdeči niti evropske mreže Zdravih šol, ki poteka pod geslom Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Vanjo bomo strnili vsebine zdrave prehrane, aktivnega preživljanja prostega časa z opozarjanjem na telesno dejavnost in navajanjem na športni življenjski slog ter aktivnosti za preprečevanje različnih oblik odvisnosti. Svoje delo pa bomo še posebej usmerili v zdrave medsebojne odnose. Pomembni so dobri odnosi z ljudmi okoli nas, razumevanje drugačnosti, uspehi pri delu v šoli in drugih dejavnostih, ki jih opravljamo. Izredno pomembno merilo duševnega zdravja je sposobnost človeka, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča z različnimi situacijami, nalogami, obremenitvami in težavami. Z različnimi projektnimi nalogami bomo učencem pomagali oblikovati tudi odnos do okolja, izobraževanja, varnega vedenja v prometu, do učenja ..., skratka do zdravja in življenja nasploh.

19. ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN VOZNI RED ŠOLSKI OKOLIŠ Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Dolenja vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gorenje pri Divači, Gornje Ležeče, Gradišče pri Divači, Kačiče, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Naklo, Podgrad pri Vremah, Potoče, Pared, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Zavrhek.

VARNA POT V ŠOLO Starši, poskrbite, da gre vaš otrok pravočasno v šolo. V krajih, kjer so pločniki, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste – v nasprotni smeri, kot poteka promet. Prvošolce sami pospremite do šole in jih poučite o varnosti v prometu. Pokažite jim, kje in kako naj prečkajo cesto. Če se prvošolci vozijo v šolo z avtobusom, jih do avtobusa obvezno pospremite. Učenci vozači, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. Še posebej bodite pozorni do mlajših otrok, ki so v tem šolskem letu postali učenci. Dosledno je treba spoštovati pravila vožnje z javnim prevoznim sredstvom. Namerno povzročena škoda na avtobusu se staršem zaračuna.

32


VOZNI RED Učenci vozači imajo zagotovljen brezplačen prevoz v šolo in iz šole. Šolske prevoze bo skladno s pogodbo izvajal NOMAGO, d. o. o., s podizvajalci.

Vozni red šolskih avtobusov: 1.)

PRIHOD IN ODHOD: Dolenja vas–Laže–Senožeče–Gorenje–Divača

prihod 6.50 6.53 6.56 / 6.58 7.00 7.02 / 7.17

prihod

prihod

6.45 6.55

7.05 7.15

7.26 7.30

Relacija Dolenja vas Potoče Senožeče Laže Senožeče Š Senožeče Gabrče Gorenje pri Divači Divača

1. odhod 13.30 13.27 13.24 / 13.22 / 13.19 / 13.10

2. odhod 14.44 14.41 14.38 14.31 14.23 / 14.20 14.09 14.05

2.) PRIHOD IN ODHOD: Vatovlje–Misliče–V. Britof–D. Ležeče–Divača prihod 6.45 6.50 6.54 6.58 7.04 7.07 7.09 7.10 7.12 7.13 7.15 7.19 7.22

Relacija Vatovlje Misliče Vareje Barka Podgrad pri Vremah K Zavrhek Zavrhek (križišče) Škoflje Vremski Britof Famlje Goriče (vas) D. Ležeče Divača Š

1. odhod

2. odhod 14.52 14.47 14.43 14.39 14.33 14.30 14.28 14.27 14.25 14.24 14.22 14.18 14.15

3.) PRIHOD IN ODHOD: G. Vreme–Naklo/Matavunu–Dane/Divači–Divača prihod 7.05 7.07 7.09

Relacija G. Vreme Vremski Britof Škoflje

1. odhod

33

2. odhod 14.28 14.26 14.24


7.10 Zavrhek K 7.12 Naklo 7.13 Matavun 7.17 Ledenica pri Kačičah 7.20 Dane pri Divači 7.23 Kačiče 7.24 Ledenica pri Kačičah 7.28 Divača Š Prevoz izvaja ŽIP, d. o. o. (44-sedežni)

14.23 14.21 14.20 14.16 14.13 14.10 14.09 14.05

4.) ODHOD: Divača Š–D. Ležeče–Vremski Britof–G. Vreme–Matavun prihod

Relacija Matavun Nakl Zavrhek K Škoflje Vremski Britof G. Vreme Vremski Britof Famlje Goriče D. Ležeče Divača Š

1. odhod 13.36 13.35 13.33 13.32 13.30 13.28 13.26 13.25 13.22 13.14 13.10

5.) PRIHOD IN ODHOD: Divača–Lokev–Divača prihod 7.30 7.35

Relacija

Odhod 14.10 14.05

Lokev Divača

34

2. odhod


20. … da bo naše sobivanje v šoli PRIJETNEJŠE … BONTON V ŠOLI: 

Imamo spoštljiv odnos do VSEH: smo vljudni, strpni, pozdravljamo, negujemo prijateljske odnose.

Učitelje in zaposlene vikamo.

Smo prijazni in si prizadevamo za dobro počutje vsakogar.

Pogovarjamo se zmerno glasno, ne kričimo, ne skačemo v besedo.

Po hodnikih hodimo umirjeno, brez tekanja, prerivanja in nasilnega vedenja.

Prevzemamo odgovornost za svoje ravnanje in vedenje.

Spoštujemo sebe in druge.

Oblačimo se primerno.

REDOLJUBNOST: 

K pouku prihajamo točno. Če zamudimo, se vljudno opravičimo in povemo vzrok zamude.

V šolo nosimo le šolske in druge dogovorjene stvari, ki so namenjene pouku in drugim dejavnostim, pri tem smo dosledni in ne pozabljamo potrebščin.

Skrbimo za urejenost in čistočo v razredu in drugih prostorih na šoli. Tudi na stranišču počistimo za sabo.

Odpadke mečemo v koše – ne v bližino, zbiramo ločeno.

S papirjem, vodo, elektriko ravnamo varčno.

Po pouku razred pospravimo.

Osebnih mobitelov v šoli ne potrebujemo, saj je za urgentne klice vedno na voljo telefon v tajništvu.

SOLIDARNOST: 

Nudimo pomoč sošolcem in sošolkam, če opazimo, da so v težavah: razred je skupnost!

Če je sošolec odsoten, mu posodimo zvezke, da snov prepiše, obiščemo ga in mu izročimo morebitne delovne liste ali obvestila.

Skrbimo za lastno varnost in varnost drugih: v šoli in šolskem okolišu je prepovedano kajenje in uživanje prepovedanih substanc ter energetskih

35


pijač, prepovedano je prinašanje nevarnih predmetov v šolo, prepovedano je zapuščanje šole brez soglasja učitelja. 

Vse težave rešujemo sproti. Če potrebujemo pomoč, se obrnemo na učitelja ali razrednika.

Če opazimo učenca, ki se obnaša neprimerno, ga opozorimo, če opozorilo ne zaleže, prosimo za pomoč učitelja.

Pri pouku sodelujemo, sledimo navodilom učitelja.

Učenci imamo pravico do nemotenega spremljanja pouka. Učenec, ki moti delo sošolcev in učitelja pri pouku, mora zapustiti učilnico in z delom nadaljevati individualno pod nadzorom drugega učitelja.

Dolžnost učencev sta kulturno obnašanje in lepo vedenje, dolžnost učiteljev pa spodbujanje kulturnega obnašanja in ustrezno ukrepanje v primeru neprimernega ravnanja.

36


Beležnica

37


Beležnica

38


Beležnica

39


PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Izdala: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača Odgovorna oseba: Damijana Gustinčič, ravnateljica Ilustracija na naslovnici: Alja Blažič, 9. b v šol. letu 2020/21 Oblikovanje naslovnice: mag. Vesna Marion Lektoriranje: Alenka Tomazin Izvedba: Prijatelj & Prijatelj, d. o. o. Naklada: 500 izvodov

Divača, 7. 9. 2021

40