Page 1

   

               

                                           

OSNOVNA SŠ OLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČŠ A

PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2016/2017

Ime in priimek: ……………………………………………………… Razred: ……………………………………………………………… Naslov: ……………………………………………………………… Domačč i telefon: ………………………………………………….… Telefon mame: …………………………………………………….. Telefon očč eta: ………………………………………………………


KRUH Glavna sestavina kruha je moka, a ta ni za vsakega otroka. Ko dodamo moki vodo, je vse skupaj treba dati v posodo. Potem je na vrsti kvas, da kruh zraste velik kakor jaz. Preden damo kruh v pečč ičo, je treba namazati kozičo. Takoj, ko je kruh pečč en, gre iz pečč iče, vija, vaja ven. Anika Pipan, 3. razred v šol. letu 2015/16 Mentorica: Lidija Uršič


»Najlepše pesmi so o domu, še sreča srečna je doma.« (Vlado Kreslin)

Dragi učč enči in učč enke, sposč tovani starsč i, čenjeni sodelavči! V Publikačiji Osnovne sč ole dr. Bogomirja Magajne Divačč a podajamo nekaj najpomembnejsč ih informačij v zvezi z organizačijo, urniki in temeljnimi vsebinskimi poudarki za sč olsko leto 2016/17. Na prvem mestu ostaja skrb za kakovostno vzgojnoizobrazč evalno delo z učč enči. Zavzemali se bomo za dobre medsebojne odnose vseh delezč nikov, zavedajočč se svojih pristojnosti, pravič in dolzč nosti. Pri učč enčih bomo spodbujali zdrav načč in zč ivljenja, gojili vrednote sposč tovanja, razumevanja različč nosti, jih usmerjali za učč enje novih znanj in ustreznih strategij vsezč ivljenjskega učč enja. Trudili se bomo, da bo sč ola tudi v prihodnje tesno povezana z domačč im krajem. SŠ olsko leto 2016/17 je za nas zanimivo z zgodovinskega vidika, saj obelezč ujemo pomembne obletniče, povezane z zč elezničo: prva vozč nja z vlakom iz Ljubljane do Postojne – leta 1656, otvoritev proge med Ljubljano in Trstom – leta 1857, pa zgraditev proge Divačč a-Pulj – leta 1876. Zato bo rdečč a nit letosč njega sč olskega leta potekala pod geslom: »Moj domačč i kraj«. Učč enči bodo z različč nimi nalogami spoznavali nasč o naravno, kulturno in tehnisč ko dedisč ččino in s tem krepili zavest o pomenu zapusč ččine iz preteklosti. S pomočč jo sodobnih tehnologij in raziskovalnega dela bodo razmisč ljali o mozč nostih razvoja nasč ega okolja in s tem udejanjali načč elo aktivnega drzč avljanstva. Verjamemo, da bomo z dobrim medsebojnim sodelovanjem učč enčev, starsč ev in delavčev sč ole zgradili pot, ki bo pripeljala do čilja – z znanjem in vrednotami obogatene in srečč ne učč enče. Pa veselo na delo in obilo uspesč nih ter prijetnih sč olskih dni vam zč elim.


Damijana Gustinčč ičč , prof., speč. ravnateljiča

KAZALO 1. OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA 1.1 USTANOVITELJ 1.2 SŠ OLO UPRAVLJAJO 1.3 STROKOVNI ORGANI SŠ OLE 1.4 SKUPNOST UČŠ ENČEV 1.5 SVET STARSŠ EV 2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 2.1 GOVORILNE URE 2.2 RODITELJSKI SESTANKI 2.3 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 2.4 OPRAVIČŠ EVANJE ODSOTNOSTI 3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE 4.1 KNJIZŠ NIČA 4.2 DENARNE ZADEVE 5. ŠOLSKA PREHRANA 6. ZDRAVSTVENO VARSTVO 7. ŠOLSKI ZVONEC 8. ŠOLSKI KOLEDAR 9. ORGANIZACIJA DELA 9.1 SŠ TEVILO UČŠ ENČEV IN SŠ TEVILO ODDELKOV 9.2 UČŠ ITELJI 9.3 PODALJSŠ ANO BIVANJE 9.4 OSTALI STROKOVNI DELAVČI 9.5 ADMINISTRATIVNI DELAVČI 9.6 TEHNIČŠ NI DELAVČI 10. PREDMETNIK

10.1

1. VZGOJNO-IZOBRAZŠ EVALNO OBDOBJE, 4. in 5. razred 10.2 6. razred, 3. VZGOJNO-IZOBRAZŠ EVALNO OBDOBJE 10.3 IZBIRNI PREDMETI 11. DODATNI in DOPOLNILNI POUK, DSP, ISP 11.1 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 11.2 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČŠ UČŠ ENČEM 11.3 DODATNA STROKOVNA POMOČŠ UČŠ ENČEM

5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 17 17 18 18 19 20 21 21 21 21


12. 13. 14. 15. 16. 17.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI INTERESNE DEJAVNOSTI VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE ŠOLA V NARAVI RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN PREVOZI

21 22 24 24 25 26


OSNOVNA SŠ OLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divačč a

Ravnateljiča:

Damijana Gustinčč ičč 05 73 18 808

Nives Skuk 05 73 18 809

Tanja Trebeč Benedejčč ičč 05 73 18 804

Anita Puntar 05 73 18 800

Mojča Rodiča 05 73 18 802

Pomočč niča ravnateljiče:

SŠ olska svetovalna sluzč ba:

Poslovna sekretarka:

Račč unovodkinja:

Fax: E-mail : Spletna stran:

05 73 18 801 o-bmdivača.po@guest.arnes.si www.os-divača.si

Podračč un pri UJP urad Koper: Davčč na sč tevilka: Matičč na sč tevilka:

01219-6030648423 SI96121840 5089336

PODRUŽNICI: Podruzč ničč na sč ola Senozč ečč e, Senozč ečč e 103 a, 6224 Senozč ečč e Tel: 05 76 55 023, vodja podruzč niče: Ada Škamperle Tel. (kuhinja): 05 76 56 025 Podruzč ničč na sč ola Vreme, Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof Tel: 05 76 25 238, vodja podruzč niče: Andreja Perhavec Čok

6


USTANOVITELJ Ustanovitelj sč ole je Občč ina Divačč a, ki jo je ustanovila z odlokom sč tev. OS 21-3/96 (Ur. l. RS, sč t. 61 - 4.11.1996) in spremembami odloka (Ur. l. RS, sč t. 17 - 25.2.2000 in Ur. l. RS, sč t. 63 - 24.6.2008).

ŠOLO UPRAVLJAJO SŠ olo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda sestavljajo:  trije predstavniki ustanovitelja (Matej Bezeljak, Natasč a Mačarol, Benjamin SŠ krlj),  pet predstavnikov sč ole (Andreja Perhaveč ČŠ ok, Suzana Kavčč ičč , Nela Subičč , Anita Puntar, Mirjam Trampuzč ),  in trije predstavniki starsč ev (Luka Dujč, Peter Kolenč, Alesč Tominč). Predsedniča sveta zavoda je Mirjam Trampuž.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi sč ole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktiv učiteljic I. triletja (vodja Barbara Jazbeč), strokovni aktiv učiteljic II. triletja (vodja Danila Grzč elj), strokovni aktiv učiteljic oddelkov podaljšanega bivanja (vodja Tatjana ZŠ iveč), strokovna aktiva učiteljev v III. triletju: jezikovno-druzč boslovnoumetnisč ko področč je (vodja Suzana Kavčč ičč ), naravoslovno-matematičč no-tehničč nosč portno področč je (vodja Martina Vrabeč) in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV Oddelčč ne skupnosti se povezujejo v skupnost učč enčev sč ole. Delo vodi odbor, v katerem so predstavniki posameznih oddelčč nih skupnosti od 1. do 9. razreda. Preko te skupnosti učč enči uveljavljajo svoje praviče, mnenja ter ideje. Skupnost učč enčev sč ole sprejme letni program dela. Nadaljevali bomo z akčijo izposoje sč olskih čopat tistim učč enčem, ki bodo nanje občč asno pozabili, učč enči in starsč i pa bodo imeli sč e vedno na voljo mozč nost sodelovanja s sč olo preko kontaktnega telefona. Skozi čelo sč olsko leto bomo zbirali star papir, organizirali sč olske plese, skrbeli za urejenost sč olskih in obsč olskih povrsč in ter izvajali ostale naloge v okviru letnega programa dela. V okviru sč olske skupnosti učč enčev deluje tudi šolski otroški parlament, ki je ena od oblik sodelovanja sč ole z druzč benim okoljem pri ustvarjanju pogojev za uveljavljanje otrokovih pravič. Otrosč ki parlament se sestaja, resč uje probleme ter daje mnenja in pobude na izbrano temo, ki jo otroči sami izberejo z glasovanjem v slovenskem parlamentu. Tema letosč njega 27. parlamenta je Otroci in načrtovanje prihodnosti. Mladi bodo tako v naslednjem sč olskem letu velik poudarek dali svoji prihodnosti in kako jo dosečč i. Mentoriča skupnosti učč enčev je pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič.

7


SVET STARŠEV Svet starsč ev sestavljajo predstavniki starsč ev iz posameznih oddelkov čentralne in podruzč ničč nih sč ol. Na prvem roditeljskem sestanku bodo izpeljane volitve predstavnikov oddelkov v svet starsč ev. Predstavnik oddelka ________ je _______________________________________. Predsednik sveta starsč ev je Primož Grižon. Mentoriča sveta starsč ev je Nives Skuk. Starsč i lahko svoje predloge, pohvale in pripombe sporočč ite predstavniku oddelka.

SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI Za boljsč i učč ni uspeh in s tem za boljsč e počč utje učč enčev je zelo pomembno sodelovanje med starsč i, učč itelji in učč enči. Namen srečč anj je stalno medsebojno obvesč čč anje o delu in uspesč nosti učč enčev, o tezč avah pri učč enju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načč inih in zahtevah pri vzgoji in sč olanju. Zato si učč itelji zč elimo rednih stikov s starsč i. Prepričč ani smo, da boste starsč i vsaj enkrat mesečč no prisč li na krajsč i pogovor z razrednikom ali s posameznim učč iteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, upamo, da se ga boste zagotovo udelezč ili ob dogovorjenem čč asu. Zato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v sč oli. Pomemben prispevek sodelovanja s starsč i pričč akujemo pri uresničč evanju vzgojnega načč rta sč ole.

 GOVORILNE URE 

Popoldanske – mesečne govorilne ure so med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi čč etrtek v meseču in so navedene v spodnji razpredelniči: 1. ocenjevalno obdobje 8. september 13. oktober 10. november 8. dečember 12. januar

2. ocenjevalno obdobje 9. februar 9. mareč 13. april 11. maj

Dopoldanske – tedenske govorilne ure bodo objavljene na sč olski spletni strani.

 RODITELJSKI SESTANKI 8


V vsakem oddelku bomo organizirali tri roditeljske sestanke.  Prvi sestanek bo 8. 9. 2016 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.  Drugi sestanek bo novembra 2016 organiziran kot predavanje: dr. Gregor Jurak: Pomen gibanja za razvoj otrok.  Tretji roditeljski bo organiziran po razredih – vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psiholosč ke in razvojne značč ilnosti otrok oz. na naloge, ki sledijo učč novzgojnemu pročesu v sč oli.

 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA

Starsč em predlagamo, da se udelezč ujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev. Svojo voljo lahko starsč i uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.

 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učč eneč mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starsč i najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočč iti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sičer se izostanki sč tejejo za neopravičč ene. ČŠ e učč eneč zaradi bolezni izostane večč kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravnisč ko opravičč ilo o opravičč enosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starsč i sporočč ijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v večč delih) največč 5 delovnih dni. Ravnateljiča lahko na podlagi obrazlozč ene prosč nje starsč ev iz opravičč ljivih razlogov odobri učč enču daljsč i izostanek od pouka.

9


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA SŠ olska svetovalna sluzč ba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v sč oli: svetuje učč enčem, učč iteljem in starsč em, z učč itelji in vodstvom sč ole sodeluje pri načč rtovanju in spremljanju razvoja sč ole in opravljanju vzgojno-izobrazč evalnega dela. SŠ olsko svetovalno delo na sč oli opravlja pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič. Med naloge sč olske svetovalne sluzč be sodijo:  aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno sč olo in spremljanje njihovega razvoja,  aktivnosti v zvezi s poklično orientačijo: poklično svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in srednjimi sč olami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede sč tipendij itd.  sodelovanje z učč itelji, starsč i ter zunanjimi institučijami pri resč evanju pedagosč ke, psiholosč ke, sočialne in zdravstvene problematike učč enčev,  koordinačija dela in sodelovanje z ZPM, Čentrom za sočialno delo, Uradom za delo, Zdravstvenim domom, Svetovalnim čentrom in drugimi zunanjimi institučijami,  koordinačija dela spečialne pedagoginje, prostovoljčev, sč olske javne delavke,  individualna oziroma skupinska pomočč učč enčem s spečifičč nimi učč nimi tezč avami,  individualna ali skupinska pomočč učč enčem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učč enja,  koordiniranje aktivnosti v okviru končepta dela z nadarjenimi učč enči,  načč rtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učč nih, vzgojnih in sočialnih tezč av;  resč evanje sočialnih problemov učč enčev (regresirana prehrana, letovanja,učč na pomočč ),  koordinačija, načč rtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami,  organizačija in vodenje roditeljskih sestankov. SŠ olska pedagoginja nudi pomočč starsč em, učč enčem ali učč iteljem, ko naletijo na probleme, ki se odrazč ajo v učč ni neuspesč nosti, izstopajočč i osebnostni ali učč ni problematiki. SŠ olska pedagoginja je na sč oli dosegljiva vsak dan od 8. do 14. ure in v čč asu mesečč nih govorilnih ur. Na kontaktni telefon (sč t. 73 18 804, sč t. 73 18 808) bosta pedagoginja in ravnateljiča odgovarjali in sprejemali pripombe vsak dan med 13. in 14. uro.

10


KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE KNJIŽNICA SŠ olska knjizč niča je namenjena izposoji knjig in koristnemu prezč ivljanju prostih urič v čč italniči na čentralni sč oli. Tu boste nasč li knjige in revije za prosti čč as, bralno značč ko, domačč e branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. Delo poteka po urniku, ki je izobesč en na vratih knjizč niče in objavljen na spletni strani sč ole. V sč olski čč italniči občč asno poteka vzgojno-izobrazč evalno in drugo delo, učč enči pa bodo tu lahko opravljali tudi izvensč olske zadolzč itve v čč asu čč akanja na avtobus ali v primeru proste ure. Knjizč ničč na zbirka namenjena učč enčem je v čeloti vpisana v Čobissov program, zato je vidna tudi na medmrezč ju. Tako se lahko kjer koli prepričč ate, ali je določč ena knjiga na razpolago tudi v nasč i sč olski knjizč niči. ČŠ e jo najdete v nasč i sč olski zbirki, vam bo program sam posredoval podatke o sč tevilu razpolozč ljivih zvezkov in o prostih ter izposojenih izvodih. Informirate se lahko tudi o informativnem datumu vrnitve pri izposojenih izvodih. V sklop knjizč niče sodi tudi vodenje učč benisč kega sklada. Iz tega si izposojajo učč benike učč enči sč ole. Izposoja je za vse učč enče brezplačč na. Ob izteku sč olskega leta učč enči učč benike vrnejo v knjizč ničo. Za posč kodovane učč benike plačč ajo primerno odsč kodnino. V sč olski knjizč niči potekajo med letom tudi različč ne dejavnosti: -

izvajanje knjizč ničč no informačijskih znanj, bralna značč ka od 6. do 9. razreda.

SŠ olsko knjizč ničo bosta vodila Boris Mahničč in Vilma Kres.

DENARNE ZADEVE Denarne zadeve lahko urejate v tajnisč tvu vsak v čč asu uradnih ur. Za plačč ilo strosč kov priporočč amo plačč ilo preko trajnika – direktne bremenitve. Fotokopiranje za individualno rabo učč enčev je le med glavnim odmorom. Denarne in druge administrativne zadeve lahko učč enči in starsč i urejate s poslovno sekretarko Anito Puntar (telefon 05 73 18 800).

11


ŠOLSKA PREHRANA Na sč oli storitev sč olske prehrane izvaja Vrteč Sezč ana, enota Divačč a. Pri pripravi jedilnikov sodeluje Martina Vrabec, organizator prehrane. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporočč ili stroke. Učč enči se lahko naročč ijo na naslednje obroke: dopoldansko maličo, kosilo in popoldansko maličo. Na dopoldansko maličo naj se naročč ijo vsi učč enči, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja učč enčev nujen obrok v čč asu pouka. SŠ ola bo s starsč i, zainteresiranimi za sč olsko prehrano, sklenila pogodbo, s katero bodo določč ene medsebojne obveznosti. Strosč ke prehrane je potrebno poravnati do roka, ozna čč enega na polozč niči, saj le redno plačč evanje strosč kov zagotavlja nemoteno poslovanje sč ole. Subvenčioniranje prehrane urejajo starsč i na Čentru za sočialno delo.  Malica Čentralna sč ola: Učč enči 1. triade bodo maličali po prvi sč olski uri v jedilniči, vsi ostali pa po drugi sč olski uri v učč ilničah, kjer so imeli drugo uro pouk. Učč enči 8. in 9. razreda maličajo v jedilniči, učč enči, ki imajo 2. uro sč portno vzgojo, maličajo v večč namenskem prostoru. Pri maliči dezč urajo vsi učč itelji, ki so imeli pouk drugo sč olsko uro. Čena maliče je 0,80 €.  Kosilo Kosilo se deli od 11.20 do 13.20. Čena kosila je 2,95 €.  Popoldanska malica Učč enči, ki so vključč eni v podaljsč ano bivanje, se lahko naročč ijo tudi na popoldansko maličo. Maliča je kaloričč no sč ibkejsč a kot dopoldanska. Čena popoldanske maliče je 0,65 €. Prijava in odjava šolske prehrane Dnevno evidenčo prijav in odjav sč olske prehrane vodi poslovna sekretarka na matičč ni sč oli, na podruzč ničah pa kuhariči (ustno, po elektronski posč ti, po faksu ali pisno). Odjavo kosila je potrebno podati do 8. ure, sičer ga mora koristnik plačč ati. Shema šolskega sadja Shema sč olskega sadja (SSŠ S) je ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije in v ta namen je namenila finančč no pomočč za brezplačč no razdeljevanje svezč ega sadja in zelenjave učč enčem z glavnim čiljem ozavestiti mlade o pomembnosti vključč evanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano ljudi, vključč iti lokalne pridelovalče sadja in zelenjave, ki so visoke kakovosti ter zmanjsč ati pojav debelosti oz. prekomerne telesne tezč e pri otročih. Učč enčem bomo enkrat tedensko ponudili svezč e sadje oz. zelenjavo kot sadni dan v dopoldanskem čč asu. Na voljo bo v kosč aričah ali na razdelilnem pultu v sč olski jedilniči.

12


ZDRAVSTVENO VARSTVO Za učč enče 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, v čč asu osnovnega sč olanja nadaljujejo otroči s programom cepljenja, ki so ga začč eli zč e v predsč olskem obdobju, pri učč enčih 8. razreda pa se opravi tudi pregled sluha. SŠ olska zdravniča je prim. Zorica Milenković, dr. med., speč. pediatrije, v timu pa sta sč e medičinski sestri Gordana Ritoša in Branka Žežlin. SŠ olska zdravniča opravlja tudi sistematske preglede učč enčev, ki vstopajo v 1. razred, sodeluje na timskih obravnavah bodočč ih prvosč olčev in devetosč olčev ter pri namenskih pregledih otrok glede na potrebe učč ne ali osebnostne problematike. SŠ olsko zobno ambulanto lahko učč enči obisč ččejo v zdravstvenem domu v Divačč i vsak ponedeljek dopoldne in čč etrtek popoldne. Zobozdravniča Kraševec Nina, dr. dent. med. z asistentko Tino Šturm opravlja sistematičč ne preglede zob. Za učč enče od 1. do 5. razreda vodi projekt »Zdravi zobje – lep nasmeh« medičinska sestra Boža Radešič. Zdravstveni in zobozdravstveni tim bosta izvajala predpisane sistematičč ne preglede po naknadnem razporedu. V tem sklopu pa bodo izpeljane nekatere vsebine zdravstvene vzgoje: 1. razred: Priprava na čepljenje, kdo mi lahko da zdravilo 2. razred: Osebna higiena, umivanje, oblačč enje 3. razred: Preprečč evanje nalezljivih bolezni 4. razred: Spremembe v puberteti, razlike med spoloma 5. razred: Higiena menstruačije, poostrena osebna higiena, predpuberteta 6. razred: Zdrav načč in zč ivljenja, preprečč evanje kajenja, zasvojenosti 7. razred: Vrste odvisnosti in zasvojenosti, ilegalne droge 8. razred: Midva – spolna vzgoja, aids 9. razred: Varna spolnost in spolno prenosljiva obolenja

ŠOLSKI ZVONEC 1. ura

7.45–8.30

1. odmor

8.30–8.35

2. ura

8.35–9.20

2. odmor

9.20–9.40

3. ura

9.40–10.25

3. odmor

10.25–10.30

4. ura

10.30–11.15

4. odmor

11.15–11.20

5. ura

11.20–12.05

5. odmor

12.05–12.10

6. ura

12.10–12.55

6. odmor

12.55–13.15

7. ura

13.15–14.00

13


ŠOLSKI KOLEDAR POUK S poukom začč nemo 1. septembra 2016. Zadnji dan pouka za učč enče 9. razreda je 15. junija 2017, za učč enče vseh ostalih razredov pa se pouk končč a 23. junija 2017. OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra do 31. januarja

30. januar (1. do 5. razred) 31. januar (6. do 9. razred)

drugo

od 1. februarja do 15. junija (9. razred) oz. 23. junija

12. junij (9. razred) 20. junij (1. do 8. razred)

POČITNICE jesenske: novoletne: zimske: prvomajske:

od 31. oktobra do 4. november 2016 od 25. dečembra 2016 do 1. januarja 2017 od 27. februarja do 3. marča 2017 od 27. aprila do 2. maja 2017

POUKA PROSTI DNEVI 17. april 2017: velikonočč ni ponedeljek INFORMATIVNI DAN na srednjih šolah 10. in 11. februar 2017 DAN ŠOLE: 27. 3. 2017 ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA, ŠPORTA IN NATEČAJI Učč enče bomo spodbujali k sodelovanju na različč nih tekmovanjih v znanju iz: slovensč čč ine, anglesč ččine, italijansč ččine, matematike, fizike, kemije, biologije, zgodovine, geografije, logike, vesele sč ole, ČIČI-vesele sč ole in račč unalnisč tva. Sodelovali bodo tudi na različč nih sč portnih tekmovanjih, na natečč ajih in revijah. Rezultati na regijskem in drzč avnem nivoju se uposč tevajo za pridobitev Zoisove sč tipendije (srebrno in zlato priznanje kot izjemen dosezč ek). NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Ob konču II. vzgojno-izobrazč evalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo načionalno preverjanje znanja iz matematike (8. maj 2017), slovensč čč ine (4. maj 2017) in anglesč čč ine (10. maj 2017). Ob zaključč ku sč olanja (9. razred) bodo učč enči pisali teste zaključč nega

14


preverjanja znanja iz matematike (8. maj 2017), slovensč čč ine (4. maj 2017) in tretjega predmeta, ki ga bo določč ila ministriča za sč olstvo (10. maj 2017). Zaključč ni preizkusi znanja so za učč enče obvezni. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 1. rok: od 16. junija do vključč no 29. junija 2017 – učč enči 9. razreda 1. rok: od 26. junija do vključč no 7. julija 2017 – učč enči od 1. do 8. razreda 2. rok: od 18. avgusta do vključč no 31. avgusta 2017 – učč enči od 1. do 9. razreda ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU: 1. rok: od 3. maja do vključč no 15. junija 2017 – učč enči 9. razreda 1. rok: od 3. maja do vključč no 23. junija 2017 – učč enči od 1. do 8. razreda 2. rok: od 18. avgusta do vključč no 31. avgusta 2017 – učč enči od 1. do 9. razreda KOLEDAR ŠOLSKIH TEKMOVANJ V ZNANJU Predmet/področje

Datum

logika anglesč ččina 8. r. biologija anglesč ččina 9. r zgodovina slovensč ččina kemija geografija fizika matematika

29. 9. 2016 18. 10. 2016 20. 10. 2016 18. 11. 2016 1. 12. 2016 9. 12. 2016 16. 1. 2017 17. 1. 2017 9. 2. 2017 16. 3. 2017

ORGANIZACIJA DELA ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV ŠOLA

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO

Matičč na sč ola Podr. sč ola Senozč ečč e Podr. sč ola Vreme Skupaj

264 47 24 335

13 3 2 18

15


UČITELJI matična šola Divača 1. RAZRED 1. a

ŠTEVILO UČENCEV 18

1. b

18

2. 3. a 3. b

27 18 18

4. 5. a 5. b 6.

ŠTEVILO UČENCEV 27 17 15 26

GOVORILNE URE

UČITELJI Nela Subičč Tatjana ZŠ iveč Barbara Jazbeč Tatjana ZŠ iveč Monika Rebeč Lidija Ursč ičč Rebeka SŠ kamperle

2. RAZRED

triletje

triletje

UČITELJI

GOVORILNE URE

Tanja Mljačč Danila Grzč elj Mirjam Trampuzč Janja ČŠ erne 3.

RAZRED

triletje

UČITELJI

PREDMET

7.

ŠTEVILO UČENCEV 22

Borut Sila

8.

24

Janja Brič Pečč ar

SŠ PO, IP (SŠ ZZ), OPB MAT, FIZ, OPB

9. a

15

Danijel Malnar

9. b

15

Ester Satmari Martina Vrabeč

SŠ PO, IP (ISŠ P, SŠ SP), JV TJA

Zdenka Gerzč elj

NAR, BIO, KEM, IP (POK) MAT

Vesna Marjanovičč

ZGO, GEO, DKE

Anita Penko Maslo

GUM

16

GOVORILNE URE


Vesna Marion

LUM, IP (LS 3)

Tanja Trebeč Benedejčč ičč Janja ČŠ erne

IP (II 2, II3), N2I

Vilma Kres

SLJ, knjizč ničč arka

Suzana Kavčč ičč

SLJ, OPB

Emil Velikanje

TIT, IP (MME, ROM, OGL), račč unalničč ar N2N (nemsč ččina)

Doris Furlan Taja Tavčč ar

TJA

IP (PLE), TJA (I. triada)

* IP – (izbirni predmet); kratiče za ostale predmete gl. na str. 20

Podružnična šola Senožeče RAZRED 1. 2. in 3. 4. in 5.

ŠTEVILO UČENCEV 8 10 in 11 7 in 10

UČITELJI

GOVORILNE URE

Milojka Ursč ičč Andreja Trobeč Natasč a Adam

Podružnična šola Vreme RAZRED 1., 2. in 3.

ŠTEVILO UČENCEV 5 in 7 in 6

4. in 5.

1 in 5

UČITELJI

GOVORILNE URE

Andreja Perhaveč ČŠ ok Katja Kovačč ičč Jozč iča Ivančč ičč

PODALJŠANO BIVANJE MATIČNA ŠOLA – DIVAČA ODDELEK RAZRED PB I. 1. PB II. 2.

UČITELJI Nina Ferfila Vesna Pečč ar

17

GOVORILNE URE


PB III.

3.

PB IV. PB V.

4. 5. in 6.

Borut Sila Suzana Kavčč ičč Janja Brič Pečč ar Lučija P. Mahorčč ičč A. Abram, Z. Gerzč elj, V. Kres, V. Marjanovičč , M. Vrabeč

(skrajsč an obseg)

PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽEČE PB I. S 1., 2. in 3. PB II. S

4. in 5.

(skrajsč an obseg)

PODRUŽNIČNA ŠOLA VREME PB I. V 1. –5.

Martina Krizč man Tavčč ar Rebeka SŠ kamperle Janja ČŠ erne Katja Kovačč ičč Alma Volk

Ostali strokovni delavci SŠ olska svetovalna delavka defektologinja

Tanja Trebeč Benedejčč ičč Anja Abram

knjizč ničč arja

Boris Mahničč , Vilma Kres

Logopedinja (Čenter za korekčijo sluha in govora Portorozč ) Administrativni delavki poslovna sekretarka

Anita Puntar

račč unovodkinja

Mojča Rodiča

Tehnični delavci hisč nik čč istilke

Boris Zadel Jasna Erčigoj, Borka Smiljaničć , Tatjana SŠ čč ančč ar – v Divačč i Iviča SŠ tok – na podruzč ničč ni sč oli v Senozč ečč ah Alma Ičć anovičć – na podruzč ničč ni sč oli v Senozč ečč ah in v Divačč i Sabina Zdavč – na podruzč ničč ni sč oli v Vremah in v Divačč i

18


PREDMETNIK V sč olskem letu 2016/2017 bomo realizirali 191 dni pouka (9. razred 184 dni). Med dneve pouka sč tejemo tudi sč portne, kulturne, tehnisč ke in naravoslovne dneve, sč olo v naravi, čelodnevne ekskurzije. PREDMET RAZRED Število ur 1. 2. 3. 4. 5. (tedensko/ letno)

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina - SLJ

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Likovna umetnost - LUM

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Glasbena umetnost -GUM Družba - DRU

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

2

70

3

105

Spoznavanje okolja - SPO Naravoslovje in tehnika - NIT Tuji jezik - angleščina TJA Matematika - MAT

3

105

3

105

3

105 3

105

3

105

4

Šport - ŠPO

3

2

70

2

70

2

70

3

105

140

4

140

5

175

5

175

4

140

105

3

105

3

105

3

105

3

105

1

35

Gospodinjstvo - GOS DOP, DOD

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Neobvezni izbirni predmet - angleščina Neobvezni izbirni predmet - italijanščina Neobvezni izbirni predmet - šport Naravoslovni dnevi

2

70 2

70

2

70

1

35

1

35

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

Kulturni dnevi

4

4

4

Oddelčna skupnost Št. predmetov Tedensko ur pouka

3

3

3

0,5

0,5

6/7

7

7

8/9/10

9/10/11

20/22

23

24

23,5/24,5/

25,5/26,5/

19


Ĺ tevilo tednov

35

35

20

35

25,5/26,5

27,5/28,5

35

35


PREDMET Število ur (tedensko/letno) Slovenščina - SLJ Angleščina - TJA Likovna umetnost LUM Glasbena umetnostGUM Geografija - GEO Zgodovina - ZGO Domovinska in državljanska kultura in etika - DKE Biologija - BIO Naravoslovje - NAR Kemija - KEM Fizika - FIZ Matematika - MAT Tehnika in tehnologija - TIT Gospodinjstvo - GOS Šport - ŠPO DOP, DOD Interesne dejavnosti

RAZRED 6.

7.

9.

L 175 140 35

T 4 4 1

L 140 140 35

T 3, 5 3 1

L 122,5 105 35

T 4,5 3 1

L 144 96 32

1

35

1

35

1

35

1

32

1 1

35 35

2 2 1

70 70 35

1,5 2 1

52,5 70 35

2 2

64 64

1,5

52,5

2

64

2

70

3

105 70 70 140 35

2 2 4

64 64 128

70 35

2 1

64 32

4 2

140 70

4 1

140 35

2 2 4 1

1,5 3 1

52,5 105 35

2 1

70 35

2 1

2

70

Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2 Neobvezni izbirni predmet – italijan. Neobvezni izbirni predmet - šport Neobvezni izbirni predmet - nemščina Kulturni dnevi

8.

T 5 4 1

2

70

1

35

2

70

2

70

2

64

2/ 1 1

70/3 5 35

2/1

70/35

2/1

64/32

1

35

1

32

2

70

2

70

2

64

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

Tehniški dnevi Število predmetov

3

4

4

4

4

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

Tedensko ur pouka

25,5

27/28/30

27,5/28,5/

35

35

27,5/28,5/ 29,5/30,5 35

Število tednov

21

32


IZBIRNI PREDMETI Poleg obveznih predmetov osnovna sč ola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učč enče 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo v sč olskem letu 2016/2017 izvajal za učč enče 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. A) obvezni izbirni predmeti Družboslovno-humanistični sklop - likovno snovanje 3 – LS3 - italijansč ččina I – II1 - italijansč ččina II – II2 - italijansč ččina III – II3 - ljudski plesi – LPL

B) neobvezni izbirni predmet Prvi tuj jezik: anglesč ččina – N1A SŠ port – NSŠ P Drugi tuj jezik: italijansč ččina – N2I Drugi tuj jezik: nemsč ččina – N2N

7., 8. in 9. razred Naravoslovno-matematični sklop - sč port za sprostitev – SŠ SP - izbrani sč port – ISŠ P (nogomet) - sč port za zdravje – SŠ ZZ - multimedija – MME - račč unalnisč ka omrezč ja – ROM - obdelava gradiv: les – OGL - poskusi v kemiji – POK - sodobna priprava hrane – SPH 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred 1. razred (Divačč a, Senozč ečč e) 4., 5. in 6. razred (Divačč a) 4. in 5. razred (Senozč ečč e) 4., 5. in 6. razred (Divačč a) 7., 8. in 9. razred

Izbirni predmeti se očenjujejo s sč tevilčč nimi očenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na načionalnem preverjanju znanja. Učč eneč lahko napreduje le, čč e ima pozitivne zaključč ne očene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Zakon o osnovni sč oli določč a, da učč eneč: - 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, čč e s tem soglasč ajo njegovi starsč i; - 4., 5., 7. in 8. razreda izbere največč dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učč eneč, ki obiskuje glasbeno sč olo z javno veljavnim programom, je lahko oprosč čč en obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v čeloti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene sč ole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starsč i podpisč ejo izjavo na prijavniči. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odločč a ravnateljiča za posamezno sč olsko leto.

DODATNI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP 22


DODATNI IN DOPOLNI POUK Učč enčem z boljsč im učč nim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razsč irjenimi vsebinami ter z različč nimi metodami dela, kot so samostojno učč enje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje visč jih učč nih čiljev. Učč enčem, ki poleg rednega pouka potrebujejo sč e dopolnilno razlago snovi in pomočč učč itelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačč nim načč inom dela učč enči lazč je osvojijo temeljne učč ne čilje. Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. Letos bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk iz naslednjih predmetov: SLJ, MAT, TJA. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Individualna in skupinska pomočč za učč enče z učč nimi tezč avami se izvaja v obsegu ene ure na teden. Za nadarjene učč enče bodo potekale dejavnosti s področč ja naravoslovja, logike, tehnike in umetnosti. DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM SŠ ola izvaja za učč enče s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočč jo. Osnova za tovrstno pomočč je izdana odločč ba učč enčem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem programu.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI Odkrivanje nadarjenih poteka v treh stopnjah: 1. stopnja je evidentiranje učč enčev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različč nih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih očenjevalnih pripomočč kov. 2. stopnja je identifikacija nadarjenih učč enčev, ki zajema poglobljeno in podrobnejsč o obravnavo evidentiranih učč enčev in vključč uje merila: očena učč iteljev (očenjevalna lestviča nadarjenosti), test sposobnosti in test ustvarjalnosti. 3. seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna sluzč ba skupaj z razrednikom seznani starsč e, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. Nadarjenim učč enčem je namenjen dodatni pouk, omogočč eno hitrejsč e napredovanje po programu (akčeleračija), namenjene ure za izvajanje individualne in skupinske pomočč i učč enčem, omogočč eno vključč evanje v različč ne interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, zanje organizirane raziskovalne naloge, tabori …

INTERESNE DEJAVNOSTI MATIČŠ NA SŠ OLA DIVAČŠ A

23


NAZIV KROŽKA

MENTOR

RAZR.

PRAVLJIČŠ NI

Nela Subičč

1.

PRAVLJIČŠ NI

Tatjana ZŠ iveč

2.

SŠ OLSKI VRT – GOSPODINJSKI

Barbara Jazbeč

3.–5.

SŠ PORTNI

Danijel Malnar

1.

SŠ PORTNI

Borut Sila

2. in 3.

ITALIJANSŠ ČŠ INA

Alma Volk

1.–3.

PEVSKI ZBOR

Ada SŠ kamperle

1.–5.

BRALNA ZNAČŠ KA

razredničč arke

1.–5.

RAČŠ UNALNISŠ KI

Monika Rebeč

2. in 3.

MATEMATIČŠ NE DELAVNIČE

Monika Rebeč

2. in 3.

FOLKLORA

Nina Ferfila

2. in 3.

OBLIKOVNI

Tanja Mljačč

3.–5.

DRAMSKI 1

Lidija Ursč ičč

2. in 3.

DRAMSKI 2

Lidija Ursč ičč

4. in 5.

NARAVOSLOVNE DELAVNIČE

Danila Grzč elj

4. in 5.

KOLESARSKI

Danijel Malnar

5.

KAMNOSESŠ KI 1

Danila Grzč elj

4. in 5.

KAMNOSESŠ KI 2

Danila Grzč elj

6. in 7.

KOREKTIVNI

Danijel Malnar

2.–6.

VESELA SŠ OLA

Mirjam Trampuzč

4.–9.

ANG. BRALNA ZNAČŠ KA

Ester Satmari Janja ČŠ erne

4.–9.

DRAMSKI

Vilma Kres

6.–9.

GLEDALISŠ KI

Tanja Trebeč Benedejčč ičč

6.–9.

SŠ PORTNI – dečč ki

Danijel Malnar

6.–9.

SŠ PORTNI – dekleta

Borut Sila

6.–9.

NARAVOSLOVNI KROZŠ EK

Mirjam Trampuzč

6.–7.

PEVSKI ZBOR

Ada SŠ kamperle

6.–9.

LOGIKA

Janja Brič Pečč ar

5. in 6.

TEHNIČŠ NI KROZŠ EK

Emil Velikanje

5. in 6.

24

URNIK


KREATIVNO PISANJE

Suzana Kavčč ičč

6.–9.

ZGODOVINSKO-GEOGRAFSKI

Vesna Marjanovičč

7.–9.

FIZIKALNA DELAVNIČA

Janja Brič Pečč ar

8. in 9.

KEMIJSKO-BIOLOSŠ KI

Martina Vrabeč

8. in 9.

KNJIZŠ NI KLUB

Vilma Kres

6.–9.

TURISTIČŠ NI

Lučija P. Mahorčč ičč

4.–7.

BRALNA ZNAČŠ KA

Boris Mahničč Vilma Kres

6.–9.

PROSTOVOLJSTVO

Lučija P. Mahorčč ičč

7.–9.

STRELSKI

zunanji sodelaveč

5.–9.

JAMARSKI

Borut Lozej – zunanji sodelaveč

5.–7.

PODRUZŠ NIČŠ NA SŠ OLA SENOZŠ EČŠ E SŠ PORTNI BRALNA ZNAČŠ KA PEVSKI ZBOR DRAMSKI LIKOVNI ITALIJANSŠ ČŠ INA

Milojka Ursč ičč razredničč arke Ada SŠ kamperle Natasč a Adam Andreja Trobeč Taja Tavčč ar

BRALNA ZNAČŠ KA PEVSKI ZBOR SŠ PORTNI LIKOVNI ITALIJANSŠ ČŠ INA DRAMSKI

razredničč arki Ada SŠ kamperle Andreja P. ČŠ ok Katja Kovačč ičč Alma Volk Jozč iča Ivančč ičč

1.–3. 1.–5. 1.–5. 1.–5. 3.–5. 1.–5.

PODRUZŠ NIČŠ NA SŠ OLA VREME 1.–5. 1.–5. 1.–5. 1.–5. 1.–3. 1.–5.

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijansč čč ine, so za učč enče brezplačč ne. Italijansč ččino od 1. do 6. razreda delno finančira občč ina Divačč a, ostalo sofinančirajo starsč i. Učč enčem priporočč amo tudi vključč evanje v izvensč olske dejavnosti, ki so organizirane v tem okolju: glasbena šola, balet, košarka, rokomet, gimnastika, nogomet, plezalna sekcija, taborniki, karate, mažoretke, gibalna abeceda, gasilci, Plesno društvo Srebrna, TKŠD Urbanščica.

25


VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE Za učč enče prvega razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano, na čentralni sč oli v Divačč i in na podruzč ničč ni sč oli v Senozč ečč ah, od 6.30 do 7.40. Učč enči domačč ini prihajajo v sč olo 10 minut pred začč etkom pouka (ob 7.35). Za učč enče vozačč e je organizirano varstvo od zaključč ka vzgojno-izobrazč evalnega dela do odhoda avtobusov. V sč oli smo za otroke odgovorni na območč ju sč olskega prostora v čč asu sč olskih dejavnosti. Učč enči vozačč i počč akajo na odhod avtobusov v učč ilniči geografije. Učč enči vozačč i ne smejo pred odhodom avtobusa zapustiti sč ole brez dovoljenja dezč urnega učč itelja. Starsč i vpisč ejo otroka na začč etku leta v varstvo vozačč ev, morebitne izhode pred odhodom avtobus pa pisno najavijo razredniku. Učč enči od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključč ijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na čentralni sč oli, do 15.30 na podruzč niči v Vremah in 15.45 na podruzč niči v Senozč ečč ah. Učč enči v podaljsč anem bivanju pisč ejo domačč e naloge, se učč ijo, izvajajo različč ne sč portne, umetnisč ke, kulturne in druge dejavnosti pod pedagosč kim vodstvom. Zaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljsč anega bivanja je odhajanje iz podaljsč anega bivanja vezano na odhode sč olskih avtobusov. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti sč ole lahko učč itelj predčč asno dovoli otroku odhod iz sč ole samo s pisnim potrdilom starsč ev. Starše prosimo, da po otroka ne prihajajo v učilnico, pač pa ga počakajo pred njo.

ŠOLA V NARAVI SŠ ola v naravi predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobrazč evalnega dela z učč nega, sočializačijskega, zdravstvenega, sč portno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z naravo in vzpostavljanja pravilnega odnosa do nje. Za učč enče 2. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v Termah Olimie v Podčetrtku od 29. maja do 2. junija 2017. Učč enči 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili na Debelem Rtiču od 10. do 14. aprila 2017. Učč enči 6. razreda bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečč aj alpskega smučč anja. Program bomo izpeljali v ČSŠ OD Planiča od 6. do 10. februarja 2017.

26


Za učč enče 8. razreda bo organiziran ŠPORTNI TEDEN z elementi planinstva in naravoslovja v ČSŠ OD Bohinj, od 14. do 18. novembra 2016. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra v sklopu drugih socialnih pomoči ali naknadno po potrebi.

RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI V sč olskem letu 2016/17 bomo sodelovali v naslednjih projektih:  Projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključč ili v sč irsč i evropski projekt in se usmerili na temo Duševno zdravje  Projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIZSŠ in s Poličijsko postajo Sezč ana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Prometna kača  Aktivnosti ob pripravi in izvedbi 27. otroškega parlamenta.  Spodbujajmo nekajenje – republisč ki projekt o zdravih navadah in sč kodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda  Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učč enče I. triletja, 4. in 5. razreda  Sodelovanje z Osnovno šolo Podčetrtek in San Canzian v sklopu medobčč inskega sodelovanja občč in  Za mladost brez drog v sodelovanju z občč ino Divačč a, Osnovno sč olo Podčč etrtek in Zavodom Pelikan Karitas  Varnost na internetu  Simbioza: račč unalnisč ko opismenjevanje, prostovoljstvo  Projekt: Moj domači kraj v sodelovanju z Razvojnim čentrom Divačč a  Projekt Zavoda za šolstvo RS: Uživajmo v zdravju  Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje  Projekt: KuhnaPaTo – lokalna kulinarika z novimi kuharskimi mojstrovinami

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME Nasč a sč ola je vključč ena v Mrezč o Parka SŠ kočjanskih jam (s podpisom pristopne izjave 23. 5. 2003). V tem okviru bomo izvajali naslednje raziskovalne naloge in projekte:     

projekt ČLIMAPARKS (zbiranje meteorolosč kih podatkov) nočč no opazovanje metuljev popis divjih orhidej osmi kongres mladih raziskovalčev Biosfernega območč ja Kras raziskovalna naloga ob dnevu zč ena – Moda skozi čč as

27


  

skupne aktivnosti z Mezč o sč ol Biosfernega območč ja arhipelag jezera Vanern in gora Kinnekulle, SŠ vedska (globalni čilji za trajnostni razvoj) spoznajmo netopirje 15. obletniča Mezč e sč ol

ZDRAVA ŠOLA Tudi v tem sč olskem letu bomo sledili rdečč i niti evropske mrezč e Zdravih sč ol, ki poteka pod geslom Duševno zdravje. Biti dusč evno zdrav ne pomeni le ne imeti taksč ne ali drugačč ne dusč evne motnje. Zelo poenostavljeno lahko dusč evno zdravje opisč emo vsaj sč e s tremi merili. Prvo opredeljuje čč lovekovo notranje psihičč no stanje: srečč a, dobro počč utje, zadovoljstvo s samim seboj, dobra podoba o sebi. Drugo merilo dusč evnega zdravja so čč lovekovi odnosi z drugimi in njegovo delovanje: dobri odnosi z ljudmi okoli nas, razumevanje drugačč nosti, uspehi pri delu v sč oli, sluzč bi in drugih dejavnostih, ki jih opravljamo. Tretje merilo dusč evnega zdravja je sposobnost čč loveka, da obvladuje svoje zč ivljenje in se uspesč no soočč a z različč nimi situačijami, nalogami, obremenitvami in tezč avami.

ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN PREVOZI ŠOLSKI OKOLIŠ Barka, Betanja, Brezč eč pri Divačč i, Dane pri Divačč i, Divačč a, Dolnje Lezč ečč e, Dolenja vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrčč e, Goričč e pri Famljah, Gorenje pri Divačč i, Gornje Lezč ečč e, Gradisč čče pri Divačč i, Kačč ičč e, Kozjane, Lazč e, Matavun, Misličč e, Naklo, Podgrad pri Vremah, Potočč e, Pared, Senozč ečč e, SŠ kočjan, SŠ koflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Zavrhek. VARNA POT V ŠOLO Starsč i poskrbite, da gre vasč otrok pravočč asno v sč olo. V krajih, kjer so pločč niki, naj hodi po pločč niku, sičer pa po levi strani česte – v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvosč olče pospremite sami do sč ole in jih poučč ite o varnosti v prometu. Pokazč ite jim, kje in kako naj prečč kajo često. ČŠ e se prvosč olči vozijo v sč olo z avtobusom, jih do avtobusa obvezno pospremite. Učč enči vozačč i, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. SŠ e posebno bodite pozorni do mlajsč ih otrok, ki so v tem sč olskem letu postali učč enči. VOZNI RED Učč enči vozačč i imajo zagotovljen brezplačč en prevoz v sč olo in iz sč ole. Vozni red sč olskih avtobusov:

28


1.) PRIHOD IN ODHOD: Dolenja vas - Lazč e - Senozč ečč e - Gorenje - Divačč a prihod

*prihod

6.50

relačija

1. odhod

2. odhod

Dolenja vas

13.45

14.47

6.53

6.47

Potočč e

13.42

14.44

/

6.52

Lazč e

13.30

14.32

/

6.55

Senozč ečč e (čč rpal.)

/

/

6.56

Senozč ečč e (sč ola)

13.21

14.23

6.58

Senozč ečč e

/

/

7.00

Gabrčč e

13.19

14.21

/

Gorenje pri Divačč i

/

14.09

7.09

Divačč a

13.10

14.05

*prevoz izvaja Uniplan d.o.o. z osebnim avtomobilom

2.) PRIHOD IN ODHOD: Vatovlje - Misličč e – Gornje Vreme - Vremski Britof - Goričč eDolnje Lezč ečč e - Gorenje - Divačč a - Naklo - Matavun prihod

relačija

6.28

Vatovlje

1. odhod

2. odhod

6.33 6.37

Misličč e Vareje

/

15.12 15.08

6.41

Barka

/

15.04

6.47

Podgrad pri Vremah

/

14.58

6.50

Zavrhek

/

14.55

/

Matavun

13.36

14.50

15.17

/

Naklo

13.35

14.49

6.52

SŠ koflje

13.32

14.46

/

Vremski Britof

/

14.44

/

Vremski Britof

13.30

14.39

6.55

G. Vreme

13.28

14.37

6.57

Vremski Britof

13.26

14.35

6.58

Famlje

13.25

14.34

7.01

Goričč e

13.22

14.31

7.03

Goričč e (vas)

/

/

7.08

Brezč eč

13.19

14.28

7.13

Dolnje Lezč ečč e

13.14

14.23

7.19

Gorenje

/

/

7.23

Divačč a

13.10

14.20

29


3.) PRIHODI: Naklo - Matavun - Dane pri Divačč i - Kačč ičč e - Divačč a prihod 7.02 7.03 7.10 7.13 7.14 7.18

relačija Naklo Matavun Dane pri Divačč i Kačč ičč e Ledeniča/Kačč ičč e Divačč a

4.) ODHODI: Divačč a - Dane pri Divačč i - Kačč ičč e - Divačč a odhod

relačija

14.05

Divačč a

14.09

Ledeniča/Kačč ičč e

14.12

Dane pri Divačč i

14.15

Kačč iče

5.) PRIHODI IN ODHODI: Divačč a - Lokev - Divačč a prihod

relačija

*odhod

7.30

Lokev

14.47

7.37

Divačč a

14.40

*prevoz izvaja Avtoexpert Sandi Fabijaničč s.p.

30


Da ne pozabim

31


Da ne pozabim

32


Da ne pozabim

33


34


PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA

ŠOLSKO LETO 2016/2017 Izdala: Osnovna sč ola dr. Bogomirja Magajne Divačč a Odgovorna oseba: Damijana Gustinčč ičč , ravnateljiča Naslovniča: Anja Mahničč , 8. a v sč ol. letu 2015/16 Mentoriča: mag. Vesna Marion Izvedba: Prijatelj & Prijatelj d.o.o. Naklada: 370 izvodov

Divačč a, avgust 2016

35

Publikacija 2016-17  

Publikacija Osnovne šole dr. B. Magajne Divača

Publikacija 2016-17  

Publikacija Osnovne šole dr. B. Magajne Divača

Advertisement