__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


OSNOVNA SŠ OLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČŠ A

PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Ime in priimek: ………………………………………………….. Razred: ……………………………………………………………… Naslov: ………………………………………………………………. Domačč i telefon: ………………………………………………….. Telefon mame: …………………………………………………… Telefon očč eta: ……………………………………………………..


Na potovanje Juhu! Mi gremo na potovanje, ki nas zapelje v prave sanje. Ko se bomo peljali skozi Goričo, bomo pojedli sč e potičo. Ko bomo sč li mimo Tomaja, bomo popili liter čč aja. Joj, kako bo lepo, ko nas doma večč ne bo.

Blazč ka Grizč on, 5. b v sč ol. letu 2018/2019 Mentoriča: Danila Grzč elj


»Ne učimo se za šolo, temveč za življenje.« Seneca Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci! Učimo se celo življenje iz različnih virov, na različne načine, učimo se tudi iz napak. Šola, kot »kovačnica znanja«, predstavlja eno od ključnih možnosti za učenje, razvijanje sebe in sobivanje z drugimi, saj se učimo drug ob drugem, drug z drugim. Tudi v šolskem letu 2020/21 želimo na šoli oblikovati učečo se skupnost, v kateri bo dovolj prostora za sodelovanje, odgovornost in udejanjanje življenjskih vrednot. Na tej poti želim vsem učenkam in učencem uspešno in zadovoljno delo. Živimo v času, obremenjenem s priporočili, navodili in neštetimi skrbmi zaradi epidemije covid-19. S ciljem, da jo čim bolj ublažimo in tudi preženemo, pozivam vse udeležence VIZ procesa, da sledimo priporočilom NIJZ in se teh tudi držimo. Naš skupni cilj je, da ostane šola odprta vse šolsko leto, saj je učenje »v živo« najboljše. Če pa bomo morali zaradi epidemiološke ocene tveganja izobraževanje preseliti na daljavo, bomo tudi to zmogli, če se bomo še bolje usposobili za delo s spletnimi orodji. Zato bomo v šoli razvijali dejavnosti za izboljšanje digitalne pismenosti. »Spremembe so edina stalnica«, kar se kaže tudi na šolskem področju. Prosim, da vsebino letošnje publikacije jemljete kot načrt dela z možnimi spremembami. Pomaga naj vam – učencem, staršem in učiteljem – pri načrtovanju dnevnih aktivnosti in pregledu ključnih informacij. Leto 2020 označuje pomembno obletnico matične šole v Divači. Pred 50-leti so učenci od 5. do 8. razreda prestopili prag nove šole, štiri leta kasneje pa še učenci od 1. do 4. razreda. Šola je bila v tem času večkrat obnovljena in dograjena. V jesenskem času bomo praznovali njen 50. rojstni dan. Spoštovani starši, sodelavke in sodelavci. Otroci so naša vizija za boljši svet. Ponudimo jim mir, zaupanje in vero, da zmorejo, znajo in hočejo vse to doseči. Naj bodo v šolskem letu 2020/21 naši zavezniki zdravje, znanje in zaupanje!

Damijana Gustinčič, prof., spec. ravnateljica


KAZALO 1. OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA 1.1 USTANOVITELJ 1.2 SŠ OLO UPRAVLJAJO 1.3 STROKOVNI ORGANI SŠ OLE 1.4 SKUPNOST UČŠ ENČEV 1.5 SVET STARSŠ EV 2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 2.1 GOVORILNE URE 2.2 RODITELJSKI SESTANKI 2.3 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 2.4 DOSTOP DO SPLETNIH STORITEV 2.5 OPRAVIČŠ EVANJE ODSOTNOSTI 3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE 4.1 KNJIŽŠ NIČA 4.2 DENARNE ŽADEVE 5. ŠOLSKA PREHRANA 6. ZDRAVSTVENO VARSTVO 7. ŠOLSKI SKLAD 8. ŠOLSKI ZVONEC 9. ČASOVNA RAZPOREDITEV VZG. IZOB. DELA 10. ŠOLSKI KOLEDAR 11. ORGANIZACIJA DELA 10.1 SŠ TEVILO UČŠ ENČEV IN SŠ TEVILO ODDELKOV 10.2 UČŠ ITELJI 10.3 PODALJSŠ ANO BIVANJE 10.4 OSTALI STROKOVNI DELAVČI 10.5 ADMINISTRATIVNI DELAVČI 10.6 TEHNIČŠ NI DELAVČI 11. PREDMETNIK 11.1 1. VŽGOJNO-IŽOBRAŽŠ EVALNO OBDOBJE, 4. in 5. razred 11.2 6. razred in 3. VŽGOJNO-IŽOBRAŽŠ EVALNO OBDOBJE 11.3 IŽBIRNI IN NEOBVEŽNI IŽBIRNI PREDMETI 12. DODATNI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP 12.1 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 12.2 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČŠ UČŠ ENČEM 12.3 DODATNA STROKOVNA POMOČŠ UČŠ ENČEM 13. DELO Z NADARJENIMI UČENCI 14. INTERESNE DEJAVNOSTI 15. VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 16. ŠOLA V NARAVI 17. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI 18. ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN VOZNI RED 19. …. da bo naše sobivanje v šoli PRIJETNEJŠE …

5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 11 11 12 13 13 14 14 14 17 17 18 20 21 21 21 22 22 23 24 25 25 25 25 26 26 30 30 31 33 35


OSNOVNA SŠ OLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divačč a

Ravnateljiča:

Damijana Gustinčč ičč 05 73 18 808

Nives Skuk 05 73 18 809

Tanja Trebeč Benedejčč ičč Barbara Skaleč Volk 05 73 18 804

Anita Puntar 05 73 18 800

Mojča Rodiča 05 73 18 802

Pomočč niča ravnateljiče:

SŠ olska svetovalna sluzč ba:

Poslovna sekretarka:

Račč unovodkinja:

Fax: E-mail : Spletna stran:

05 73 18 801 o-bmdivača.po@guest.arnes.si www.os-divača.si

Podračč un pri UJP urad Koper: Davčč na sč tevilka: Matičč na sč tevilka:

01219-6030648423 SI96121840 5089336

PODRUŽNICI: Podruzč ničč na sč ola Senozč ečč e, Senozč ečč e 103 a, 6224 Senozč ečč e Tel: 05 76 55 023, vodja podruzč niče: Ada Škamperle Tel. (kuhinja): 05 76 56 025 Podruzč ničč na sč ola Vreme, Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof Tel: 05 76 25 238, vodja podruzč niče: Katja Kovačič

6


USTANOVITELJ Ustanovitelj sč ole je Občč ina Divačč a, ki jo je ustanovila z odlokom sč tev. OS 21-3/96 (Ur. l. RS, sč t. 61 - 4.11.1996) in spremembami odloka (Ur. l. RS, sč t. 17 - 25.2.2000 in Ur. l. RS, sč t. 63 - 24.6.2008).

ŠOLO UPRAVLJAJO SŠ olo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda sestavljajo:  trije predstavniki ustanovitelja (Ursč ka Florjančč ičč , Drago SŠ kamperle, Benjamin SŠ krlj),  pet predstavnikov sč ole (Natasč a Adam, Anja Abram, Nela Subičč , Anita Puntar, Mirjam Trampuzč ),  in trije predstavniki starsč ev (Luka Dujč, Elvis Sosč ičć , David Mramor). Predsedniča sveta zavoda je Mirjam Trampuž, namestniča predsedniče pa Nataša Adam.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi sč ole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktiv učiteljic I. triletja (vodja Andreja Perhaveč ČŠ ok), strokovni aktiv učiteljic II. triletja (vodja Petra Pugelj Peča), strokovni aktiv učiteljev oddelkov podaljšanega bivanja (vodja Martin Fabčč ičč ), strokovna aktiva učiteljev v III. triletju: jezikovnodruzč boslovno-umetnisč ko področč je (vodja Suzana Kavčč ičč ), naravoslovno-matematičč notehničč no-sč portno področč je (vodja Martina Vrabeč) in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV Oddelčč ne skupnosti se povezujejo v skupnost učč enčev sč ole, ki jo predstavlja parlament učč enčev. Parlament se sestane najmanj dvakrat letno. Na prvem sestanku izvoli predsednika parlamenta in sprejme letni program dela. Preko te skupnosti učč enči uveljavljajo svoje praviče, mnenja ter ideje. Nadaljevali bomo z akčijo izposoje sč olskih čopat tistim učč enčem, ki bodo nanje občč asno pozabili. Skozi čelo sč olsko leto bomo zbirali star papir, organizirali sč olske plese, skrbeli za urejenost sč olskih in obsč olskih povrsč in ter izvajali ostale naloge v okviru letnega programa dela. V Tednu otroka (od 5. do 11. oktobra 2020) bodo v okviru sč olske skupnosti organizirane aktivnosti pod naslovom »Odgovor je pogovor«. Mentoriča skupnosti učč enčev je učč iteljiča Lucija Prihavec Mahorčič.

7


SVET STARŠEV Svet starsč ev sestavljajo predstavniki starsč ev iz posameznih oddelkov čentralne in podruzč ničč nih sč ol. Na prvem roditeljskem sestanku bodo izpeljane volitve predstavnikov oddelkov v svet starsč ev. Predstavniki sveta starsč ev imajo tudi oddelčč ne namestnike. Predstavnik oddelka _________ je ___________________________________________. Predsednik sveta starsč ev je Primož Grižon, namestniča pa Ana Franetič Mesar. Mentoriča sveta starsč ev je Nives Skuk, pomočč niča ravnateljiče. Starsč i lahko svoje predloge, pohvale in pripombe sporočč ite predstavniku oddelka.

2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI Ža boljsč i učč ni uspeh in s tem za boljsč e počč utje učč enčev je zelo pomembno sodelovanje med starsč i, učč itelji in učč enči. Namen srečč anj je stalno medsebojno obvesč čč anje o delu in uspesč nosti učč enčev, o tezč avah pri učč enju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načč inih in zahtevah pri vzgoji in sč olanju. Žato si učč itelji zč elimo rednih stikov s starsč i. Prepričč ani smo, da boste starsč i vsaj enkrat mesečč no opravili krajsč i pogovor z razrednikom ali posameznim učč iteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, pričč akujemo, da se ga boste zagotovo udelezč ili ob dogovorjenem čč asu. Žato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v sč oli. Pomemben prispevek sodelovanja s starsč i pričč akujemo pri uresničč evanju vzgojnega načč rta sč ole.

 GOVORILNE URE 

Dopoldanske – tedenske govorilne ure so objavljene v publikačiji in na sč olski spletni strani. V čč asu omejitve vstopa starsč ev v sč olo bodo potekale preko e-posč te in telefona.

Popoldanske – mesečne govorilne ure bodo potekale med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi čč etrtek v meseču in so navedene v spodnji razpredelniči: 1. ocenjevalno obdobje 10. september 8. oktober 12. november 10. dečember 14. januar

2. ocenjevalno obdobje 11. februar 11. mareč 8. april 13. maj

8


V času veljavnosti ukrepa omejitve vstopa staršev v šolo bodo govorilne ure potekale preko spletnih aplikacij. Ko bo ukrep odpravljen, bodo govorilne ure potekale v šoli. V čč asu veljavnosti ukrepa se lahko starsč i za vprasč anja in pomočč obrnejo tudi na sč olsko svetovalno sluzč bo, ki bo vzpostavila komunikačijo z ostalimi učč itelji.

 RODITELJSKI SESTANKI in PREDAVANJA 

Prvi sestanek bo izveden po posameznih oddelkih med 15. 9. in 17. 9. 2020 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela. Potekal bo v matičč nih učč ilničah posameznih oddelkov po natančč nem razporedu. Drugi sestanek bo potekal po oddelkih oz. razredih, vsebinsko vezan na psiholosč ke in razvojne značč ilnosti učč enčev oz. teme v zvezi s sč olo v naravi, karierno orientačijo … Predavanji za starše: – 15. 10. 2020: Predavanje zakončev Leonide in dr. Alberta Mrgole na temo Trenutki, ki štejejo v vzgoji, bo potekalo na daljavo preko povezave, ki bo starsč em posredovana preko e-asistenta. – v meseču januarju bo predavanje strokovnega delavča drusč tva Hospič na temo Žalovanje otrok in mladostnikov ob izgubah ter ustrezna podpora.

 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA Starsč em predlagamo, da se udelezč ujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev. Svojo voljo lahko starsč i uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda.

 DOSTOP DO SPLETNIH STORITEV Učč eneč bo v sč oli prejel uporabnisč ko ime in geslo, s katerim lahko dostopa do vseh storitev, ki jih ponuja akademska in raziskovalna mrezč a Slovenije ARNES in jih bo potreboval pri morebitnem delu na daljavo:      

Spletne učilnice: https://učilniče.arnes.si Oblak 365 (MS Offiče, Teams, OneDrive ...): https://o365.arnes.si spletna e-pošta: https://webmail.arnes.si Arnes Filesender (varen načč in delitve velikih datotek):https://filesender.arnes.si Portal Arnes Video (objavljanje in ogled izobrazč evalnih video vsebin):https://video.arnes.si Arnes Splet (mozč nost postavitve svoje spletne strani):https://splet.arnes.si

9


  

Spletne konference Arnes VOX (videokonferenčč na komunikačija z večč uporabniki hkrati): https://vox.arnes.si EDUROAM (mednarodna federačija brezzč ičč nih omrezč ij): učč eneč lahko uporablja vsako brezzč ičč no omrezč je eduroam v Sloveniji ali tujini (sč ole, knjizč niče, univerze ipd.). Pri morebitnem delu na daljavo (pouk, razredne ure, roditeljski sestanki) bomo za videokonferenčna srečanja uporabljali aplikacijo ZOOM (izbrani ponudnik MIŽSŠ in Arnesa), ki omogočč a hkratno prikazovanje kamer vseh učč enčev oddelka.

Moje uporabnisč ko ime: _____________________________

Geslo: ______________________________

 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učč eneč mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starsč i najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočč iti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki). ČŠ e učč eneč izostane večč kot pet dni, starsč i pa razredniku niso sporočč ili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učč enča obvesti starsč e. ČŠ e razrednik ne prejme opravičč ila ob vrnitvi otroka v sč olo, starsč e pozove, da do dogovorjenega roka to storijo, sičer sč teje izostanke za neopravičč ene. ČŠ e učč eneč zaradi bolezni izostane večč kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravnisč ko opravičč ilo o opravičč enosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starši pisno sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v večč delih) največč 5 delovnih dni. Ravnateljiča lahko na podlagi obrazlozč ene prosč nje starsč ev iz opravičč ljivih razlogov odobri učč enču daljsč i izostanek od pouka.

10


3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA SŠ olska svetovalna sluzč ba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v sč oli: svetuje učč enčem, učč iteljem in starsč em, z učč itelji in vodstvom sč ole sodeluje pri načč rtovanju in spremljanju razvoja sč ole in opravljanju vzgojno-izobrazč evalnega dela. SŠ olsko svetovalno delo na sč oli opravljata pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič in psihologinja Barbara Skalec Volk. Med naloge sč olske svetovalne sluzč be sodijo:  aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno sč olo in spremljanje njihovega razvoja,  aktivnosti v zvezi s poklično orientačijo: poklično svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z Žavodom za zaposlovanje in srednjimi sč olami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede sč tipendij itd.,  sodelovanje z učč itelji, starsč i ter zunanjimi institučijami pri resč evanju pedagosč ke, psiholosč ke, sočialne in zdravstvene problematike učč enčev,  koordinačija dela in sodelovanje z ŽPM, Čentrom za sočialno delo, Uradom za delo, Ždravstvenim domom, Svetovalnim čentrom in drugimi zunanjimi institučijami,  koordinačija dela spečialne pedagoginje, prostovoljčev, sč olske javne delavke,  individualna oz. skupinska pomočč učč enčem s spečifičč nimi učč nimi tezč avami,  individualna ali skupinska pomočč učč enčem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učč enja,  koordiniranje aktivnosti v okviru končepta dela z nadarjenimi učč enči,  načč rtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učč nih, vzgojnih in sočialnih tezč av,  resč evanje sočialnih problemov učč enčev (regresirana prehrana, letovanja, učč na pomočč , druge oblike sočialne pomočč i preko projekta Botrstvo),  koordinačija, načč rtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami,  organizačija in vodenje roditeljskih sestankov. SŠ olski svetovalni delavki nudita pomočč starsč em, učč enčem ali učč iteljem, ko naletijo na tezč ave, ki se odrazč ajo v učč ni neuspesč nosti, izstopajočč i osebnostni ali učč ni problematiki/stiski. V primeru vprasč anj, dilem ali tezč av v zvezi s sč olo ali s sč olanjem otroka, prosimo, da se uposč teva postopnost (učč itelj, razrednik, svetovalna sluzč ba, ravnatelj, predstavnik sveta starsč ev). Urnik sč olske svetovalne sluzč be je vsak dan od 7.30 do 14. ure in v čč asu mesečč nih govorilnih ur.

11


4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE KNJIŽNICA SŠ olska knjizč niča je namenjena izposoji knjig in koristnemu prezč ivljanju prostih urič v čč italniči na matičč ni sč oli. Tu boste nasč li knjige in revije za prosti čč as, bralno značč ko, domačč e branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. Delo poteka po urniku, ki je izobesč en na vratih knjizč niče in objavljen na spletni strani sč ole. V sč olski čč italniči občč asno poteka vzgojno-izobrazč evalno in drugo delo, učč enči pa bodo tu lahko opravljali tudi izvensč olske zadolzč itve v čč asu čč akanja na avtobus ali v primeru proste ure. Knjizč ničč na zbirka, namenjena učč enčem, je v čeloti vpisana v Čobissov program, zato je vidna tudi na medmrezč ju. Tako se lahko kjer koli prepričč ate, ali je določč ena knjiga na razpolago tudi v nasč i sč olski knjizč niči. ČŠ e jo najdete v nasč i sč olski zbirki, vam bo program sam posredoval podatke o sč tevilu razpolozč ljivih zvezkov in o prostih ter izposojenih izvodih. Informirate se lahko tudi o informativnem datumu vrnitve pri izposojenih izvodih. V sklop knjizč niče sodi tudi vodenje učč benisč kega sklada. Iz tega si izposojajo učč benike učč enči sč ole. Izposoja je za vse učč enče brezplačč na. Ob izteku sč olskega leta učč enči učč benike vrnejo v knjizč ničo. Ža posč kodovane učč benike plačč ajo primerno odsč kodnino. V sč olski knjizč niči potekajo med letom tudi različč ne dejavnosti: -

izvajanje knjizč ničč no informačijskih znanj, bralna značč ka od 6. do 9. razreda.

SŠ olsko knjizč ničo bosta vodila Boris Mahnič in Vilma Kres.

DENARNE ZADEVE Denarne zadeve lahko urejate v tajnisč tvu vsak dan v čč asu uradnih ur. Ža plačč ilo strosč kov priporočč amo plačč ilo preko trajnika – direktne bremenitve. Fotokopiranje za individualno rabo učč enčev je le med glavnim odmorom. Denarne in druge administrativne zadeve lahko učč enči in starsč i urejate s poslovno sekretarko Anito Puntar (telefon 05 73 18 800).

12


5. ŠOLSKA PREHRANA Na sč oli storitev sč olske prehrane izvaja Vrteč Sezč ana, enota Divačč a. Pri pripravi jedilnikov sodeluje učč iteljiča Mirjam Trampuž, organizator prehrane. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporočč ili stroke. Učč enči se lahko naročč ijo na naslednje obroke: dopoldansko maličo, kosilo in popoldansko maličo. Na dopoldansko maličo naj se naročč ijo vsi učč enči, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja učč enčev nujen obrok v čč asu pouka. SŠ ola bo s starsč i, zainteresiranimi za sč olsko prehrano, sklenila pogodbo, s katero bodo določč ene medsebojne obveznosti. Strosč ke prehrane je treba poravnati do roka, označč enega na polozč niči, saj le redno plačč evanje strosč kov zagotavlja nemoteno poslovanje sč ole. Subvenčioniranje prehrane urejajo starsč i na Čentru za sočialno delo. 

Malica Matičč na sč ola: učč enči 1. in 2. razreda bodo maličali po prvi sč olski uri v jedilniči, vsi ostali pa po drugi sč olski uri v učč ilničah, kjer so imeli drugo uro pouk, le 9. razred bo maličal v jedilniči. Učč enči, ki imajo 2. uro sč port, maličajo v večč namenskem prostoru. Učč enči podruzč ničč nih sč ol maličajo v jedilniči. Pri maliči dezč urajo vsi učč itelji, ki so imeli pouk drugo sč olsko uro. Čena maliče je 0,80 €.  Kosilo Kosilo se deli od 11.20 do 13.20. Čena kosila je 2,95 €.  Popoldanska malica Učč enči, ki so vključč eni v podaljsč ano bivanje, se lahko naročč ijo tudi na popoldansko maličo. Maliča je kaloričč no sč ibkejsč a kot dopoldanska. Čena popoldanske maliče je 0,65 €. Prijava in odjava šolske prehrane Dnevno evidenčo prijav in odjav sč olske prehrane vodi poslovna sekretarka na matičč ni sč oli, na podruzč ničah pa kuhariči (ustno, po elektronski posč ti, po faksu ali pisno). Odjavo kosila je treba podati do 8. ure, sičer ga mora uporabnik plačč ati. Shema šolskega sadja Shema sč olskega sadja (SSŠ S) je ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije in v ta namen je namenila finančč no pomočč za brezplačč no razdeljevanje svezč ega sadja in zelenjave učč enčem z glavnim čiljem ozavestiti mlade o pomembnosti vključč evanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano ljudi, vključč iti lokalne pridelovalče sadja in zelenjave ter zmanjsč ati pojav debelosti oz. prekomerne telesne tezč e pri otročih.

13


Učč enčem bomo enkrat tedensko ponudili svezč e sadje oz. zelenjavo kot sadni dan v dopoldanskem čč asu. Na voljo bo v kosč aričah ali na razdelilnem pultu v sč olski jedilniči.

6. ZDRAVSTVENO VARSTVO Ža učč enče 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, v čč asu osnovnega sč olanja nadaljujejo otroči s programom cepljenja, ki so ga začč eli zč e v predsč olskem obdobju, pri učč enčih 8. razreda pa se opravi tudi pregled sluha. SŠ olska zdravniča je prim. Zorica Milenković, dr. med., speč. pediatrije, v timu pa sta sč e Nezč a Okrsč lar, dipl. m. s. in Branka ŽŠ ezč lin, med. sestra. SŠ olska zdravniča opravlja tudi sistematske preglede učč enčev, ki vstopajo v 1. razred, sodeluje na timskih obravnavah bodočč ih prvosč olčev in devetosč olčev ter pri namenskih pregledih otrok glede na potrebe učč ne ali osebnostne problematike. SŠ olsko zobno ambulanto z zobozdravničo Nino Kraševec, dr. dent. med., in Tatjano Kočjan, zob. asistentko, lahko učč enči obisč ččejo v zdravstvenem domu v Divačč i vsak ponedeljek dopoldne in čč etrtek popoldne. Ža učč enče od 1. do 5. razreda bo delavniče na temo »Ždravi zobje – lep nasmeh« izvajala medičinska sestra Aleša Birsa. Ždravstveni tim bo izvajal predpisane sistematičč ne preglede v Ždravstvenem domu Sezč ana po predhodnem vabilu starsč em. Izvedene bodo naslednje vsebine zdravstvene vzgoje: 1. razred: Ždrave navade 2. razred: Osebna higiena 3. razred: Ždrav načč in zč ivljenja 4. razred: Preprečč evanje posč kodb 5. razred: Žasvojenost 6. razred: Odrasč ččanje 7. razred: Pozitivna samopodoba in stres 8. razred: Medosebni odnosi 9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost 7., 8. in 9. razred: Temeljni postopki ozč ivljanja

7. ŠOLSKI SKLAD Na sč oli je bil pred leti ustanovljen SŠ olski sklad, katerega namen je izboljsč ati materialne pogoje sč ole za boljsč e kreativno delovanje učč enčev in učč iteljev. Hkrati sklad po svojih zmozč nostih pomaga tako sočialno sč ibkim kot tudi nadarjenim učč enčem pri dejavnostih, ki se ne finančirajo iz javnih sredstev. Osnovna funkčija sklada je finančirati tiste

14


dejavnosti, ki lahko pomagajo h kakovosti pouka in k večč jemu zadovoljstvu otrok, a se jih z rednimi sredstvi finančerja ne da uresničč iti. Sklad upravlja upravni odbor sklada, ki ga sestavljajo trije predstavniki sč ole, ki jih predlaga svet sč ole, in sč tirje predstavniki starsč ev, ki jih predlaga svet starsč ev. Upravni odbor sestavljajo: – 3 predstavniki zaposlenih: Natasč a Adam, Anita Puntar, Barbara S. Volk, – 4 predstavniki starsč ev: Marija Feličjan, Natasč a Volk, Alesč Tominč, Bojan Ursč ičč . Predsedniča upravnega odbora sklada je Natasč a Adam. SŠ tevilka podračč una SŠ olskega sklada OSŠ Divačč a je 01219-6030648423, s pripisom »za sč olski sklad«.

8. ŠOLSKI ZVONEC 1. ura

7.45–8.30

1. odmor

8.30–8.35

2. ura

8.35–9.20

2. odmor

9.20–9.40

3. ura

9.40–10.25

3. odmor

10.25–10.30

4. ura

10.30–11.15

4. odmor

11.15–11.20

5. ura

11.20–12.05

5. odmor

12.05–12.10

6. ura

12.10–12.55

6. odmor

12.55–13.10

7. ura

13.10–13.55

9. ČASOVNA RAZPOREDITEV VZG.-IZOB. DELA čas 6.30–7.40 7.15–7.40 12.10–14.30 7.45–13.55 11.20–15.45/16.30

dejavnost jutranje varstvo – 1. razred varstvo vozačč ev pouk podaljsč ano bivanje

10. ŠOLSKI KOLEDAR 15


POUK S poukom začč nemo 1. septembra 2020. Žadnji dan pouka za učč enče 9. razreda je 15. junija 2021, za učč enče vseh ostalih razredov pa se pouk končč a 24. junija 2021. OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra do 29. januarja (98 dni pouka) od 1. februarja do 15. junija (9. razred) oz. 24. junija (87 oz. 92 dni pouka)

28. januar (1. do 5. razred) 29. januar (6. do 9. razred)

drugo

11. junij (9. razred) 22. junij (1. do 8. razred)

POČITNICE jesenske: od 26. oktobra do 1. novembra 2020 novoletne: od 25. dečembra 2020 do 2. januarja 2021 zimske: od 22. februarja do 26. februarja 2021 prvomajske: od 27. aprila do 2. maja 2021 PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI 31. oktober 2020 (sobota): 1. november 2020 (nedelja): 25. dečember 2020 (petek): 26. dečember 2020 (sobota): 1. in 2. januar 2021 (petek, sobota): 8. februar 2021 (ponedeljek): 5. april 2021 (ponedeljek): 26. april 2021 (ponedeljek): 27. april 2021 (torek): 1. in 2. maj 2021 (sobota, nedelja): 25. junij 2021 (petek):

dan reformačije dan spomina na mrtve bozč ičč dan samostojnosti in enotnosti novo leto slovenski kulturni praznik velikonočč ni ponedeljek pouka prosto dan upora proti okupatorju praznik dela dan drzč avnosti

Dan šole: Obelezč itev 50. obletniče matičč ne sč ole Divačč a, predvidoma 22. 10. 2020. INFORMATIVNI DAN na srednjih šolah 12. in 13. februar 2021 ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA, ŠPORTA IN NATEČAJI Učč enče bomo spodbujali k sodelovanju na različč nih tekmovanjih v znanju iz spodaj navedenih predmetov, poleg tega pa bodo sodelovali tudi na različč nih sč portnih tekmovanjih, na natečč ajih in revijah.

16


Rezultati na regijskem in drzč avnem nivoju se uposč tevajo za pridobitev Žoisove sč tipendije, pa tudi v primeru omejitev vpisa v srednje sč ole. področje slovensč ččina – Čankarjevo (4.–9. r.) Mehurčč ki (1.–3. r.) matematika – Vegovo biologija – Proteusovo anglesč ččina 7. razred 8. razred 9. razred kemija – Preglovo zgodovina geografija fizika – Stefanovo anglesč ka bralna značč ka italijanska bralna značč ka italijansč ččina logika račč unalnisč tvo – Bober

šolsko

regijsko

državno

17. 11. 2020 8. 4. 2021 18. 3. 2021 21. 1. 2021 1. 2. 2021 19. 10. 2020 12. 11. 2020 18. 1. 2021 8. 12. 2020 24. 11. 2020 3. 2. 2021

14. 1. 2021

13. 3. 2021

20. 1. 2021

17. 4. 2021 20. 3. 2021 1. 3. 2021 23. 11. 2020 16. 3. 2021 27. 3. 2021 20. 3. 2021 16. 4. 2021 8. 5. 2021

znanje o sladkorni bolezni tehnika – Elastomobili naravoslovje – Kresničč ka astronomija

mareč 2021 24. 9. 2020 16.–20. 11. 202 0 16. 10. 2020 11. 3. 2021 3. 2. 2021 3. 12. 2020

razvedrilna matematika Vesela sč ola OPŽ in MPŽ

2. 12. 2020 10. 3. 2021 junij 2021

2. 2. 2021 26. 1. 2021 26. 3. 2021

17. 10. 2020 16. 1. 2021 21. 11. 2020 april 2021 9. 1. 2021 30. 1. 2021 14. 4. 2021 junij 2021

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Ob konču II. vzgojno-izobrazč evalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo načionalno preverjanje znanja iz slovensč ččine (4. maj 2021), matematike (6. maj 2021) in anglesč ččine (10. maj 2021). Ob zaključč ku sč olanja (9. razred) bodo učč enči pisali teste zaključč nega preverjanja znanja iz slovensč ččine (4. maj 2021), matematike (6. maj 2021) in sč porta (10. maj 2021). Žaključč ni preizkusi znanja so za učč enče obvezni. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 1. rok: od 16. junija do vključč no 30. junija 2021 – učč enči 9. razreda 1. rok: od 28. junija do vključč no 9. julija 2021 – učč enči od 1. do 8. razreda 2. rok: od 18. avgusta do vključč no 31. avgusta 2021 – učč enči od 1. do 9. razreda

17


ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU: 1. rok: od 3. maja do vključč no 15. junija 2021 – učč enči 9. razreda 1. rok: od 3. maja do vključč no 24. junija 2021 – učč enči od 1. do 8. razreda 2. rok: od 18. avgusta do vključč no 31. avgusta 2021 – učč enči od 1. do 9. razreda

11. ORGANIZACIJA DELA ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV ŠOLA Matičč na sč ola Podr. sč ola Senozč ečč e Podr. sč ola Vreme Skupaj

ŠTEVILO UČENCEV 346 52 19 417

ŠTEVILO ODDELKOV 18 4 2 24

UČITELJI matična šola Divača 1.

triletje

RAZRED/ MATIČNA UČILNICA 1. a učč iln. sč t. 13

ŠTEVILO UČENCEV

UČITELJI/ RAZREDNIKI

GOVORILNE URE

17

Torek, 11.20–12.05

1. b učč iln. sč t. 15

17

2. a Vrteč Divačč a 2. b učč iln. sč t. 14 3. a učč iln. sč t. 16 3.b učč iln. sč t. 17 Skupaj

17

Andreja Trobeč, Tatjana ŽŠ iveč, druga strokovna delavka Martina K. Tavčč ar, Tatjana ŽŠ iveč, druga strokovna delavka Nela Subičč

16

Barbara Jazbeč

Torek, 10.30–11.15

15

Jozč iča Ivančč ičč

Sreda, 8.35–9.20

16

Monika Frank Nives Skuk

Ponedeljek, 9.40–10.25 Ponedeljek, 9.40–10.25

98

18

Torek, 11.20–12.05 Torek, 11.20–12.05 Torek, 11.20–12.05 Sreda, 11.20–12.05


2. RAZRED 4. Stara sč ola 5. a Stara sč ola 5. b učč iln. sč t. 2 6. a učč iln. sč t. 8 6. b učč iln. sč t. 11 Skupaj

triletje

ŠTEVILO UČENCEV 22

UČITELJI/ RAZREDNIKI Lidija Ursč ičč

GOVORILNE URE

19

Danila Grzč elj

ČŠ etrtek, 9.40–10.25

17

Mirjam Trampuzč

Sreda, 8.35–9.20

25

Ester Satmari

Sreda, 11.20–12.05

26

Emil Velikanje

Torek, 9.40–10.25

109

3. RAZRED

Sreda, 9.40–10.25

triletje

ŠTEVILO UČENCEV 20

UČITELJI

PREDMET

GOVORILNE URE

Martina Vrabeč

NAR, BIO, KEM

Sreda, 12.10–12.55

7. b učč iln. sč t. 6

20

Polona SŠ enkinč

MAT, FIŽ

ČŠ etrtek, 9.40–10.25

7. č učč iln. sč t. 3

20

Alenka Tomazin

SLJ

Ponedeljek, 9.40–10.25

8. a učč iln. sč t. 7

17

Lučija Prihaveč Mahorčč ičč

DKE, ŽGO, IP (KL2)

Sreda, 8.35–9.20

8. b učč iln. sč t. 9

17

Daniel Malnar

SŠ PO, IP (SŠ SP, OSŠ P), NSŠ P, JUV

ČŠ etrtek, 8.35–9.20

9. a učč iln. sč t. 5 9. b učč iln. sč t. 10 Skupaj

22

Suzana Kavčč ičč

SLJ

ČŠ etrtek, 13.10–13.55

23

Janja ČŠ erne

TJA

Petek, 9.40–10.25

7. a učč iln. sč t. 4

139

19


Vilma Kres

SLJ

Torek, 10.30–11.15

Tanja T. Benedejčč ičč

Torek, 8.35–9.20

Alma Volk

IP (II 1, II2, II3) IP (GKL), DSP N2I, ID

Lučija P. Mahorčč ičč

ŽGO, DKE, DSP

Sreda, 8.35–9.20

Ester Satmari Taja Tavčč ar Anja Ferfila

TJA TJA (1.–5.), IP (PLE) TJA (1.–5.)

Martina Vrabeč Barbara Rodiča Polona SŠ enkinč Tilen Miklaveč Vesna Marjanovičč

NAR, BIO, KEM BIO, KEM, GOS, IP (POK), OPB MAT, FIŽ MAT, FIŽ ŽGO, GEO

Sreda, 11.20–12.05 Poned., 10.30–11.15 Petek, 10.30–11.15 v Senozč ečč ah Sreda, 12.10–12.55 Petek, 8.35–9.20

Anita Penko Maslo

GUM

Vesna Marion

LUM, IP (LS1, LS2, LS3) TIT, IP (OGU, ROM, OGL), račč unalničč ar SŠ PO, IP (SŠ ŽŽ), NSŠ P, JUV N2N, OPB

Emil Velikanje Borut Sila Timea Gal Barbara S. Volk Anja Abram

DSP, psihologinja DSP, defektolog.

ČŠ etrtek, 12.10–12.55

ČŠ etrtek, 9.40–10.25 Poned., 9.40–10.25 Torek, 8.35–9.20 Poned., 10.30–11.15

Torek, 9.40–10.25 Sreda, 10.30–11.15 Poned., 10.30–11.15 Poned., 11.20–12.05 ČŠ etrtek, 12.10–12.55

* IP – (izbirni predmet); kratiče za ostale predmete gl. str. 22

Učč itelji so v čč asu tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonskih sč tevilkah: 1. do 3. razred: 05/ 731 88 06 5. b, 6.–9. razred: 05/ 620 87 79 4. razred, 5. a: 05/620 87 80

Podružnična šola Senožeče

20


RAZRED 1.

ŠTEVILO UČENCEV 10

2. 3. 4. in 5. Skupaj

14 12 7+9 52

UČITELJI

GOVORILNE URE

Ada SŠ kamperle, Tina Babuder, druga strokovna delavka Natasč a Adam Milojka Ursč ičč Petra Fabjan

ČŠ etrtek, 9.40–10.25 Poned., 9.40–10.25

Torek, 10.30–11.15 ČŠ etrtek, 8.35–9.20 Sreda, 11.20–12.05

Učč itelji so v čč asu tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonski sč tevilki 040/766 615. Podružnična šola Vreme RAZRED 1., 2. in 3.

ŠTEVILO UČENCEV 6+2+4

4. in 5.

2+5

Skupaj

19

UČITELJI

GOVORILNE URE

Andreja Perhaveč, ČŠ ok, Katja Kovačč ičč , druga strokovna delavka Petra Pugelj Peča

Poned., 8.35–9.20 Sreda, 8.35–9.20

Poned., 10.30–11.15

Učč itelji so v čč asu tedenskih govorilnih ur dosegljivi na telefonski sč tevilki: 05/ 76 25 238 PODALJŠANO BIVANJE Matična šola - Divača ODDELEK UČITELJI PB I Martin Fabčč ičč PB II Bernarda Rebeč PB III Tanja Mljačč PB IV Barbara Rodiča, Alenka Tomazin

GOVORILNE URE Sreda, 10.30–11.15 ČŠ etrtek, 11.20–12.05 Sreda, 11.20–12.05 Petek, 8.35–9.20 Poned., 9.40–10.25

Podružnična šola Senožeče PB I in PB II Tamara Franetičč Bizjak, Tina Babuder, Alma Volk

Sreda,10.30–11.15 Poned., 9.40–10.25

Podružnična šola Vreme

21


PB I V

Katja Kovačč ičč , Timea Gal

Sreda, 8.35–9.20 Poned., 10.30–11.15

Ostali strokovni delavči SŠ olski svetovalni delavki

Barbara Skaleč Volk, Tanja Trebeč Benedejčč ičč

Defektologinja

Anja Abram

Knjizč ničč arja

Boris Mahničč , Vilma Kres

Logopedinja (ČKSG Portorozč ) Administrativni delavki

Lara Stulle

tajniča

Anita Puntar

račč unovodkinja

Mojča Rodiča

Tehničč ni delavči Hisč nik Hisč nik /čč istileč čč istilke

Boris Žadel Damir Renko Marina Bitezč nik, Jasna Erčigoj, Tina Kovačč ičč – v Divačč i Alma Ičć anovičć – na podruzč ničč ni sč oli v Senozč ečč ah Sabina Ždavč – na podruzč ničč ni sč oli v Vremah in v Divačč i

12. PREDMETNIK 22


V sč olskem letu 2020/2021 bomo realizirali 190 dni pouka (9. razred 185 dni). Med dneve pouka sč tejemo tudi sč portne, kulturne, tehnisč ke in naravoslovne dneve, sč olo v naravi, čelodnevne ekskurzije. PREDMET RAZRED Število ur 1. 2. 3. 4. 5. (tedensko/ letno)

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina – SLJ

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Likovna umetnost – LUM Glasbena umetnost – GUM Družba – DRU

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

2

70

3

105

Spoznavanje okolja – SPO Naravoslovje in tehnika – NIT Tuji jezik – angleščina – TJA Matematika – MAT

3

105

3

105

3

105 3

105

3

105

4

Šport – ŠPO

3

DOP, DOD

2

70

2

70

2

70

3

105

140

4

140

5

175

5

175

4

140

105

3

105

3

105

3

105

3

105

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Neobvezni izbirni predmet – angleščina Neobvezni izbirni predmet – italijanščina Neobvezni izbirni predmet – šport Naravoslovni dnevi

2

70 2

70

2

70

1

35

1

35

Gospodinjstvo – GOS

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

0,5

0,5

6/7

7

7

8/9/10

9/10/11

20/22

23

24

35

35

35

23,5/24,5/ 25,5/26,5 35

25,5/26,5/ 27,5/28,5 35

Oddelčna skupnost Št. predmetov Tedensko ur pouka Število tednov

23


PREDMET Število ur (tedensko/letno) Slovenščina – SLJ Angleščina – TJA Likovna umetnost – Glasbena umetnost – GUM Geografija – GEO Zgodovina – ZGO Domovinska in državljanska kultura in etika – DKE Biologija – BIO Naravoslovje – NAR Kemija – KEM Fizika – FIZ Matematika – MAT Tehnika in tehnologija – TIT Gospodinjstvo – GOS Šport – ŠPO DOP, DOD Interesne dejavnosti

RAZRED 6.

7.

9.

L 175 140 35 35

T 4 4 1 1

L 140 140 35 35

T 3, 5 3 1 1

L 122,5 105 35 35

T 4,5 3 1 1

L 144 96 32 32

1 1

35 35

2 2 1

70 70 35

1,5 2 1

52,5 70 35

2 2

64 64

1,5

52,5

2

64

2

70

3

105 70 70 140 35

2 2 4

64 64 128

4 2

140 70

4 1

140 35

2 2 4 1

1,5 3 1

52,5 105 35

2 1

70 35

2 1

70 35

2 1

64 32

2

70

2

70

2

70

2

64

2/ 1 1

70/3 5 35

2/1

70/35

2/1

64/32

1

35

1

32

Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2 Neobvezni izbirni predmet – italijanščina Neobvezni izbirni predmet – šport Kulturni dnevi

8.

T 5 4 1 1

2

70

1

35 3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

Tehniški dnevi Število predmetov

3

4

4

4

4

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

Tedensko ur pouka

25,5

27/28/30

27,5/28,5/

35

35

27,5/28,5/ 29,5/30,5 35

Število tednov

24

32


IZBIRNI in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Poleg obveznih predmetov osnovna sč ola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učč enče 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo v sč olskem letu 2020/2021 izvajal za učč enče 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. A) obvezni izbirni predmeti SŠ port za zdravje – SŠ ŽŽ Likovno snovanje 1 – LS1 Italijansč ččina 1 – II1 Gledalisč ki klub – GK Sodobna priprava hrane – SPH Urejanje besedil – UBE Klekljanje – KLE 1 SŠ port za sprostitev – SŠ SP Italijansč ččina 2 – II2 Likovno snovanje 2 – LS2 Poskusi v kemiji – POK Klekljanje – KLE 3 Likovno snovanje 3 – LS 3 Izbrani sč port – ISŠ P (nogomet) Italijansč ččina 3 – II3 Starinski in druzč abni plesi – SDP Starinski in druzč abni plesi – SDP Obdelava gradiv kovine – OGK B) neobvezni izbirni predmeti Prvi tuji jezik: anglesč ččina –N1A SŠ port – NSŠ P Drugi tuji jezik: italijansč ččina – N2I Tehnika – NTE Nemsč ččina – N2N

razred 7. razred 7. razred 7. razred 7. razred 7. razred 7. razred 7. + 8. razred 8. razred 8. razred 8. razred 8. + 9. razred 9. razred 9. razred 9. razred 9. razred 7. + 8. razred 9. razred 7., 8. in 9. razred razred 1. razred (Divačč a, Senozč ečč e, Vreme) 4., 5. in 6. razred (Divačč a) 4. in 5. (Senozč ečč e) 4., 5., in 6. razred (Divačč a) 4. in 5. razred (Vreme) 4., 5., in 6. razred (Divačč a) 7., 8. in 9. razred

Izbirni predmeti se očenjujejo s sč tevilčč nimi očenami od 1 do 5. Žnanje izbirnih predmetov se ne preverja na načionalnem preverjanju znanja. Učč eneč lahko napreduje v naslednji razred le, čč e ima pozitivno zaključč ne očene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Žakon o osnovni sč oli določč a, da učč eneč: - 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, čč e s tem soglasč ajo njegovi starsč i; - 4., 5., 7. in 8. razreda izbere največč dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

25


Učč eneč, ki obiskuje glasbeno sč olo z javno veljavnim programom, je lahko oprosč čč en obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v čeloti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene sč ole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starsč i podpisč ejo izjavo na prijavniči. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odločč a ravnateljiča za posamezno sč olsko leto.

13. DODATNI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP DODATNI IN DOPOLNI POUK Učč enčem z boljsč im učč nim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razsč irjenimi vsebinami ter z različč nimi metodami dela, kot so samostojno učč enje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje visč jih učč nih čiljev. Učč enčem, ki poleg rednega pouka potrebujejo sč e dopolnilno razlago snovi in pomočč učč itelja, je namenjen dopolnilni pouk. Ž drugačč nim načč inom dela učč enči lazč je osvojijo temeljne učč ne čilje. Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. Letos bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk iz naslednjih predmetov: SLJ, MAT, TJA , po potrebi pa sč e iz drugih predmetov v manjsč em obsegu. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Individualna in skupinska učč na pomočč je namenjena učč enčem s posebnimi potrebami in nadarjenim. Izvajali jo bomo kot delavniče za nadarjene s področč ja naravoslovja, tehnike, dramske igre, logike, kreativnega pisanja in korektivno sč portno vadbo. DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM SŠ ola izvaja za učč enče s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočč jo. Osnova za tovrstno pomočč je izdana odločč ba učč enčem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Žakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem programu.

14. DELO Z NADARJENIMI UČENCI Odkrivanje nadarjenih poteka v treh stopnjah: 1. stopnja je evidentiranje učč enčev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različč nih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih očenjevalnih pripomočč kov. 2. stopnja je identifikacija nadarjenih učč enčev, ki zajema poglobljeno in podrobnejsč o

26


obravnavo evidentiranih učč enčev in vključč uje merila: očena učč iteljev (očenjevalna lestviča nadarjenosti), test sposobnosti in test ustvarjalnosti. 3. stopnja je seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna sluzč ba skupaj z razrednikom seznani starsč e, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. Nadarjenim učč enčem je namenjen dodatni pouk, omogočč eno hitrejsč e napredovanje po programu (akčeleračija), namenjene ure za izvajanje individualne in skupinske pomočč i učč enčem, omogočč eno vključč evanje v različč ne interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, zanje organizirane raziskovalne naloge, tabori …

15. INTERESNE DEJAVNOSTI MATIČŠ NA SŠ OLA DIVAČŠ A 1.–3. razred NAZIV DEJAVNOSTI

RAZRED M

MENTOR Martina K. Tavčč ar

URNIK

Pravljičč ni krozč ek

1. r.

SŠ olski vrt, gospodinjski krozč ek

3.–5. r.

Barbara Jazbeč in Nela Subičč

čč etrtek, 7. ura

Dramski krozč ek

2., 3. r.

Jozč iča Ivančč ičč

petek, 6. ura

Likovni krozč ek

3.–5. r.

Andreja Trobeč

petek, 6. ura

Italijansč ččina

1. r.

Alma Volk

torek, 5. ura

Italijansč ččina

2. r.

Alma Volk

sreda, 5. ura

Italijansč ččina SŠ portni krozč ek

3. r.

Alma Volk

sreda, 7. ura

1. r

petek, 5. ura

SŠ portni krozč ek

2., 3. r.

Barbara Rodiča Danijel Malnar

10. Korektivna SŠ VŽ

1.–6. r.

Danijel Malnar

torek, 6. ura

11. Otrosč ki pevski zbor

1. r.

Martin Fabčč ičč

čč etrtek, 5. ura

12. Pevski zbor 13. Bralna značč ka

2.–5. r.

torek in čč etrtek, 6. ura

1. –3. r.

Martin Fabčč ičč razredničč arke

14. Matematičč ne igrarije

2. r.

Monika Frank

sreda, 6. ura

15. Pravljičč no-lutkovni krozč ek

2. r.

Tatjana ŽŠ iveč

čč etrtek, 6. ura

16. Mazč oretke

2.–5. r.

Polona SŠ enkinč

sreda, 6. ura

4. in 5. razred NAZIV DEJAVNOSTI

RAZRED M

MENTOR

27

ponedeljek, 6. ura

ponedeljek, 7. ura

po dogovoru

URNIK


SŠ olski vrt

3.–5. r.

Barbara Jazbeč in Nela Subičč

čč etrtek, 7. ura

Likovni krozč ek

3.–5. r.

Andreja Trobeč

petek, 6. ura

Danila Grzč elj

sreda, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni

Kamnosesč ki

4.–6. r.

Anglesč ka bralna značč ka

4. in 5. r.

Anja Ferfila, Taja Tavčč ar

po dogovoru

Pevski zbor

2.–5. r.

Martin Fabčč ičč

torek in čč etrtek, 6. ura

Bralna značč ka

4. in 5. r.

razredničč arke

po dogovoru

Danila Grzč elj

sreda, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni

Danijel Malnar

torek, 6. ura

Raziskovalne delavniče Korektivna SŠ VŽ Dramski krozč ek

4.–6. r. 1. – 6. r. 4. in 5. r.

Lidija Ursč ičč

torek, 7. ura

10. Robotika – mlajsč i (FLL Junior)

5. in 6. r.

Andreja Trobeč

sreda, 7. in 8. ura

11. Kolesarski krozč ek

5. r.

Danijel Malnar

po dogovoru

12. Planinski krozč ek

4.–9. r.

Barbara Rodiča

po dogovoru

13. Klekljanje

5.–6. r.

Lučija P. Mahorčč ičč

petek, 6. ura

14. Mazč oretke

2.–5. r.

Polona SŠ enkinč

sreda, 6. ura

6.–9. razred NAZIV DEJAVNOSTI Kamnosesč ki

RAZRED M 6. r.

MENTOR

URNIK

Danila Grzč elj

sreda, 6. in 7. ura, vsakih 14 dni

Naravoslovne delavniče

6.–8. r

Mirjam Trampuzč

po dogovoru

Anglesč ka bralna značč ka

6.–9. r.

Ester Satmari

petek, 7. ura

8. r

Kreativno pisanje Anglesč ka bralna značč ka SŠ portni krozč ek (kosč arka) SŠ portni krozč ek (rokomet) Bralna značč ka Bralna značč ka

Ester Satmari

čč etrtek, 6. ura

6.–9. r.

Janja ČŠ erne

po dogovoru

6.–9. r.

Borut Sila

čč etrtek, 6. ura

6. –9. r.

Danijel Malnar

sreda, 7. ura

6.–9. r.

Boris Mahničč

ponedeljek 13.–14.

6.–9. r.

Vilma Kres

sreda, 6. ura

28


Dramski krozč ek

6.–9. r.

Vilma Kres

ponedeljek, 6. ura

Dramski krozč ek

6.–9. r.

Suzana Kavčč ičč

čč etrtek, 6. ura

Vzgoja za medije (delavniča)

6.–9. r.

Vilma Kres

čč etrtek, 6. ura

Geografski krozč ek

6.–9. r.

Vesna Marjanovičč

po dogovoru

8. in 9. r.

Lučija P. Mahorčč ičč

po dogovoru

Žgodovinski krozč ek Pevski zbor

6.–9. r.

Ada SŠ kamperle

pon., tor., sre., čč et. 7. ura

Kamisč ibaj, likovne ustvarjalniče

6.–9. r.

Vesna Marion

sreda, 6. ura

Fizikalna delavniča

8. in 9. r.

Naravoslovne delavniče Robotika

Tilen Miklaveč

Ponedeljek, predura

7.–9. r

Martina Vrabeč

po dogovoru

6.–9. r.

Emil Velikanje

po dogovoru

Robotika ISP

5. in 6. r

Andreja Trobeč

sreda, 7. in 8. ura

Elastomobil

6.–9. r.

Emil Velikanje

po dogovoru

Planinski krozč ek

4.–9. r.

Barbara Rodiča

po dogovoru

Literarno-novinarska delavniča

6.–9. r.

Suzana Kavčč ičč

torek, 6. ura

Lučija P. Mahorčč ičč

petek, 6. ura

Anja Abram

po dogovoru z učč itelji in učč enči

Klekljanje

6. r

SŠ olska mediačija

PODRUŽŠ NIČŠ NA SŠ OLA SENOŽŠ EČŠ E NAZIV DEJAVNOSTI

RAZRED M 1.

Milojka Ursč ičč

sreda, 6. ura

SŠ portni krozč ek Likovni krozč ek

2. in 3. r.

Anja Ferfila

torek, 7. ura

4. in 5. r.

Petra Fabjan

sreda, 7. ura

Raziskovalne delavniče Likovni krozč ek

4. in 5. r.

ponedeljek, 7. ura

Dramski krozč ek

1. in 2. r.

Petra Fabjan Tamara Franetičč Bizjak Natasč a Adam

Dramski krozč ek

3. do 5. r.

Natasč a Adam

čč etrtek, 6. ura

Pevski zbor

1. do 5. r.

Ada SŠ kamperle

ponedeljek, torek, sreda 7.25 do 7.40, petek, 6. ura

Orffov instrumentarij

3. do 5. r.

Ada SŠ kamperle

čč etrtek, 7.00 do 7.45

Italijansč ččina

1. r.

Alma Volk

ponedeljek, 5. ura

SŠ portni krozč ek

2. in 3. r.

MENTOR

29

URNIK

sreda, 7. ura sreda, 5. ura


Italijansč ččina

2. in 3. r.

Alma Volk

ponedeljek, 6. ura

Italijansč ččina

4. in 5. r.

Alma Volk

petek, 7. ura

Bralna značč ka

1. do 5. r.

razredničč arke

po dogovoru

Anglesč ka bralna značč ka

4. in 5. r.

Anja Ferfila

po dogovoru

Knjizč niča

1. do 5. r.

Natasč a Adam

petek, 7.00–7.45

PODRUŽŠ NIČŠ NA SŠ OLA VREME NAZIV DEJAVNOSTI SŠ portni krozč ek

RAZRED M 1.–5. r.

MENTOR Andreja Perhaveč ČŠ ok Petra Pugelj Peča

URNIK ponedeljek, 7. ura čč etrtek 6. ura (in po dogovoru) ponedeljek, 6. ura

Dramski krozč ek

2.–5. r.

Pevski zbor

1.–5. r.

Martin Fabčč ičč

Italijansč ččina Pravljičč no–likovni krozč ek SŠ olski vrt

1.–3. r.

Taja Tavčč ar

1. in 2. r.

Katja Kovačč ičč

1.–5. r.

Katja Kovačč ičč

v čč asu podaljsč anega bivanja

Bralna značč ka

1.–5. r.

razredničč arke

po dogovoru

Anglesč ka bralna značč ka

4. in 5. r.

Taja Tavčč ar

po dogovoru torek, 5. ura

po dogovoru

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijansč čč ine od 1. do 3. razreda, so za učč enče brezplačč ne. Italijansč ččino od 1. do 3. razreda delno finančira občč ina Divačč a, ostalo sofinančirajo starsč i.

16. VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE Ža učč enče prvega razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano, na čentralni sč oli v Divačč i in na podruzč ničč ni sč oli v Senozč ečč ah, od 6.30 do 7.40. Učč enči domačč ini prihajajo v sč olo 10 minut pred začč etkom pouka (ob 7.35).

30


Ža učč enče vozačč e je od zaključč ka pouka do odhoda avtobusov organizirano varstvo, ki je obvezno. V sč oli smo za otroke odgovorni na območč ju sč olskega prostora v čč asu sč olskih dejavnosti. Učč enči vozačč i počč akajo na odhod avtobusov v učč ilniči geografije oz. matematike. Učč enči vozačč i do odhoda avtobusa ne smejo zapustiti sč ole brez dovoljenja dezč urnega učč itelja. Učč enči od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključč ijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na matičč ni sč oli, do 15.30 na podruzč niči v Vremah in 15.45 na podruzč niči v Senozč ečč ah. Učč enči v podaljsč anem bivanju pisč ejo domačč e naloge, se učč ijo, izvajajo različč ne sč portne, umetnisč ke, kulturne in druge dejavnosti pod pedagosč kim vodstvom. Žaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljsč anega bivanja je odhajanje iz podaljsč anega bivanja vezano na odhode sč olskih avtobusov. Žaradi varnosti otroka in odgovornosti sč ole lahko učč itelj predčč asno dovoli otroku odhod iz sč ole samo s pisnim potrdilom starsč ev. Starše prosimo, da upoštevajo način in ure odhodov učencev iz podaljšanega bivanja, ki so jim bili sporočeni s posebnim obvestilom učiteljev podaljšanega bivanja.

17. ŠOLA V NARAVI, TEČAJI SŠ ola v naravi in tečč aji predstavljajo pomembno obogatitev vzgojno-izobrazč evalnega dela z učč nega, sočializačijskega, zdravstvenega, sč portno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z vrstniki in naravo ter pridobivanja različč nih spretnosti (plavanja, smučč anja, pohodnisč tva …). Učč enči 5. razreda bodo znanje plavanja utrdili v Mladinskem zdravilišču RK na Debelem Rtiču od 12. do 16. oktobra 2020. Učč enči 6. razreda bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečč aj alpskega smučč anja. Program bomo izpeljali v Smučarskem centru Cerkno od 8. do 12. marča 2021. Učč enči 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili v Mladinskem zdravilišču RK na Debelem Rtiču od 5. do 9. aprila 2021. Ža učč enče 3. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v pokritem bazenu v Ajdovščini, od 7. do 11. junija 2021.

31


Ža učč enče 2. razreda bo organiziran 20-urni tečaj plavanja v pokritem bazenu v Ajdovščini, v spomladanskem času v letu 2021. Ža učč enče 8. in 9. razreda bo organiziran TEDEN DEJAVNOSTI z elementi sč porta, naravoslovja, kulture, tehnike, od 21. do 25. 9. 2020. Starsč i, ki bi imeli tezč ave s plačč ilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvenčijo uveljavljali zč e septembra ali naknadno, po potrebi.

18. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI V sč olskem letu 2020/21 bomo sodelovali v naslednjih projektih:  projekt IVJŽ – Zdrava šola, kjer se bomo vključč ili v sč irsč i evropski projekt in se usmerili na temo: »Čas za zdravje je čas za nas.«;  Eko šola – šolski vrtovi, semena sprememb, gozdna šola, vodna šola;  Spodbujajmo nekajenje – republisč ki projekt o zdravih navadah in sč kodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda;  Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učč enče I. triletja, 4. in 5. razreda v obliki delavnič in predavanj;  Shema šolskega sadja – omogočč anje pogostejsč ega uzč ivanja sadja in zelenjave, promočija zdrave prehrane in lokalno pridelane hrane;  projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIŽSŠ in s Poličijsko postajo Sezč ana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Jumnicar;  projekt Žavoda RS za sč olstvo – Matematično-naravoslovne poti;  Male sive celice: poglabljanje in sč irjenje znanja z različč nih področč ij;  GG4U – spodbujanje poglobljenega branja in ustvarjalnega pisanja;  projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmosč olču, obisk osrednje splosč ne knjizč niče;  Naša mala knjižnica, Bralec-bralcu; spodbujanje branja leposlovja;  aktivnosti ob pripravi in izvedbi 31. otroškega parlamenta: »Moja poklicna prihodnost«;  sodelovanje s šolo San Canzian v sklopu medobčč inskega sodelovanja občč in;  Za mladost brez drog v sodelovanju z občč ino Divačč a in Žavodom Pelikan

32


  

Karitas; Simbioza: račč unalnisč ko opismenjevanje, prostovoljstvo, gibanje; Projekta BODI DOBER, BODI KU - ozavesč ččanje o pomenu vrednot, morale, etike in bioetike v sodobnem svetu Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje.

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME Nasč a sč ola je vključč ena v Mrezč o Parka SŠ kočjanskih jam (s podpisom pristopne izjave 23. 5. 2003). V tem okviru bomo izvajali naslednje raziskovalne naloge in projekte: • • • • • • 

kongres mladih raziskovalčev Biosfernega območč ja Kras na temo zelene infrastrukture Engreen (kartiranje, popisi …); svetovni dan mokrisč čč – dogodek v sklopu projekta Engreen; raziskovalne naloge na temo kakovosti vode – objava na spletu: BOK; ura pravljič; projekt Žeroplastič – v sklopu projekta Life; vključč evanje otrok v odbore BOK, med prostovoljne nadzornike, varuhe narave (opazovanje ptič – prihod selivk); raziskovalna naloga ob dnevu zč ena – Vrtnarstvo v nasč ih krajih skozi čč as.

ZDRAVA ŠOLA Letosč nja rdečč a nit Ždravih sč ol poteka pod geslom Čas za zdravje je čas za nas. Nadaljevali bomo z aktivnostmi preteklega sč olskega leta in jih nadgradili. Trudili se bomo, da naredimo okolje, v katerem odrasč ččamo, zč ivimo, delamo, ustvarjamo in se staramo, prijaznejsč e in boljsč e. Krepili bomo zdrave odnose z ljudmi okoli sebe, negovali medgeneračijske odnose in osvesč ččali mlade o sposč tljivih odnosih, strpnosti in prevzemanju odgovornosti. Ž različč nimi metodami in dejavnostmi se bomo trudili, da bodo učč enči uspesč no obvladovali svoje zč ivljenje ter zč iveli čč im bolj zdravo. Poskrbeli bomo za dovolj gibanja, uzč ivanja sadja in zelenjave ter čč im manj sladkarij.

19. ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN VOZNI RED ŠOLSKI OKOLIŠ

33


Barka, Betanja, Brezč eč pri Divačč i, Dane pri Divačč i, Divačč a, Dolnje Lezč ečč e, Dolenja vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrčč e, Goričč e pri Famljah, Gorenje pri Divačč i, Gornje Lezč ečč e, Gradisč čče pri Divačč i, Kačč ičč e, Kozjane, Lazč e, Matavun, Misličč e, Naklo, Podgrad pri Vremah, Potočč e, Pared, Senozč ečč e, SŠ kočjan, SŠ koflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Žavrhek.

VARNA POT V ŠOLO Starsč i poskrbite, da gre vasč otrok pravočč asno v sč olo. V krajih, kjer so pločč niki, naj hodi po pločč niku, sičer pa po levi strani česte – v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvosč olče sami pospremite do sč ole in jih poučč ite o varnosti v prometu. Pokazč ite jim, kje in kako naj prečč kajo često. ČŠ e se prvosč olči vozijo v sč olo z avtobusom, jih do avtobusa obvezno pospremite. Učč enči vozačč i, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. SŠ e posebno bodite pozorni do mlajsč ih otrok, ki so v tem sč olskem letu postali učč enči. VOZNI RED Učč enči vozačč i imajo zagotovljen brezplačč en prevoz v sč olo in iz sč ole. SŠ olske prevoze bo skladno s pogodbo izvajal NOMAGO d.o.o. s podizvajalči. Vozni red šolskih avtobusov: 1.)

PRIHOD IN ODHOD: Dolenja vas – Lazč e – Senozč e če

prihod 6. 50 6. 53 6. 56 / 6. 58 7. 00 7. 02 / 7. 17

prihod

prihod

6. 45 6. 55

7. 05 7. 15

7.26 7.30

Relačija Dolenja vas Potočč e Senozč ečč e Lazč e Senozč ečč e SŠ Senozč ečč e Gabrčč e Gorenje pri Divačč i Divačč a

– Gorenje – Divača 1. odhod 13. 30 13. 27 13. 24 / 13. 22 / 13. 19 / 13. 10

2. odhod 14. 44 14. 41 14. 38 14. 31 14. 23 / 14. 20 14. 09 14. 05

2.) PRIHOD IN ODHOD: Vatovlje – Misliče – V. Britof – D. Ležeče – Divača prihod 6. 45 6. 50

Relačija Vatovlje Misličč e

1. odhod

34

2. odhod 14. 52 14. 47


6. 54 6. 58 7. 04 7. 07 7. 09 7. 10 7. 12 7. 13 7.15 7. 19 7. 22

Vareje Barka Podgrad pri Vremah K Žavrhek Žavrhek K SŠ koflje Vremski Britof Famlje Goričč e(vas) D. Lezč ečč e Divačč a SŠ

3.) PRIHOD IN ODHOD: G. Vreme

14. 43 14. 39 14. 33 14. 30 14. 28 14. 27 14. 25 14. 24 14. 22 14. 18 14. 15

– Naklo/Matavunu – Dane/Divači –

Divača Š prihod Relačija 7. 05 G. Vreme 7. 07 Vremski Britof 7. 09 SŠ koflje 7. 10 Žavrhek K 7. 12 Naklo/Matavunu 7. 13 Matavun 7. 17 Ledeniča/Kačč ičč ah 7. 20 Dane/Divačč i 7. 23 Kačč ičč e 7. 24 Ledeniča/Kačč ičč ah 7.28 Divačč a SŠ Prevoz izvaja ŽŠ IP d.o.o. (44 sedezč ni) 4.) ODHOD: Divačč a SŠ – D. Lezč eče prihod

1. odhod

2. odhod 14. 28 14. 26 14. 24 14. 23 14. 21 14. 20 14. 16 14. 13 14. 10 14. 09 14. 05

– Vremski Britof – G. Vreme – Matavun

Relačija Matavun Naklo/Matavunu Žavrhek K SŠ koflje/Vremah Vremski Britof G. Vreme Vremski Britof Famlje Goričč e/Famljah D. Lezč ečč e Divačč a SŠ

1. odhod 13. 36 13. 35 13. 33 13. 32 13. 30 13. 28 13. 26 13. 25 13. 22 13. 14 13. 10

35

2. odhod


5.) PRIHOD IN ODHOD: Divača - Lokev- Divača prihod 7. 30 7. 35

relačija

Odhod 14. 10 14. 05

Lokev Divačč a

20. … da bo naše sobivanje v šoli PRIJETNEJŠE … BONTON V ŠOLI: 

Imamo sposč tljiv odnos do VSEH: smo vljudni, strpni, pozdravljamo, negujemo prijateljske odnose.

Učč itelje in zaposlene vikamo.

Smo prijazni in si prizadevamo za dobro počč utje vsakega.

Pogovarjamo se zmerno glasno, ne kričč imo, ne skačč emo v besedo.

Po hodnikih hodimo umirjeno, brez tekanja, prerivanja in nasilnega vedenja.

Prevzemamo odgovornost za svoje ravnanje in vedenje.

Sposč tujemo sebe in druge.

Oblačč imo se primerno.

REDOLJUBNOST: 

K pouku prihajamo točč no. ČŠ e zamudimo, se vljudno opravičč imo in povemo vzrok zamude.

V sč olo nosimo le sč olske in druge dogovorjene stvari, ki so namenjene pouku in drugim dejavnostim, pri tem smo dosledni in ne pozabljamo potrebsč ččin.

Skrbimo za urejenost in čč istočč o v razredu in v drugih prostorih na sč oli. Tudi na stranisč čču počč istimo za sabo.

Odpadke mečč emo v kosč e – ne v blizč ino, zbiramo ločč eno.

S papirjem, vodo, elektriko ravnamo varčč no.

Po pouku razred pospravimo.

36


Osebnih mobitelov v sč oli ne potrebujemo, saj je za urgentne kliče vedno na razpolago telefon v tajnisč tvu.

SOLIDARNOST: 

Nudimo pomočč sosč olčem in sosč olkam, čč e opazimo, da so v tezč avah: razred je skupnost!

ČŠ e je sosč oleč odsoten, mu posodimo zvezke, da snov prepisč e, obisč ččemo ga in mu izročč imo morebitne delovne liste ali obvestila.

Skrbimo za lastno varnost in varnost drugih: v sč oli in sč olskem okolisč u je prepovedano kajenje in uzč ivanje prepovedanih substanč ter energetskih pijačč , prepovedano je prinasč anje nevarnih predmetov v sč olo, prepovedano je zapusč ččanje sč ole brez soglasja učč itelja.

Vse tezč ave resč ujemo sproti. ČŠ e potrebujemo pomočč , se obrnemo na učč itelja ali razrednika.

ČŠ e opazimo učč enča, ki se obnasč a neprimerno, ga opozorimo, čč e opozorilo ne zalezč e, prosimo za pomočč učč itelja.

Pri pouku sodelujemo, sledimo navodilom učč itelja.

Učč enči imamo pravičo do nemotenega spremljanja pouka. Učč eneč, ki moti delo sosč olčev in učč itelja pri pouku, mora zapustiti učč ilničo in z delom nadaljevati individualno pod nadzorom drugega učč itelja.

Dolžnost učencev je kulturno obnašanje in lepo vedenje, dolžnost učiteljev pa je spodbujanje kulturnega obnašanja ter ustrezno ukrepanje v primeru neprimernega ravnanja.

37


BeleĹžnica

38


BeleĹžnica

39


BeleĹžnica

40


41


BeleĹžnica

42


BeleĹžnica

43


BeleĹžnica

44


45


PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Izdala: Osnovna sč ola dr. Bogomirja Magajne Divačč a Odgovorna oseba: Damijana Gustinčč ičč , ravnateljiča Slike na naslovniči: likovni izdelki učč enčev v sč ol. letu 2019/20 v čč asu izobrazč evanja na daljavo Oblikovanje naslovniče: mag. Vesna Marion Izvedba: Prijatelj & Prijatelj d.o.o. Naklada: 500 izvodov

Divačč a, 7. 9. 2020

46

Profile for janja c

Publikacija OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača 2020/21  

Publikacija OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača 2020/21  

Profile for janja222
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded