Page 1

   

               

                                           

OSNOVNA SŠ OLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČŠ A

PUBLIKACIJA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Ime in priimek: ……………………………………………………… Razred: ……………………………………………………………… Naslov: ……………………………………………………………… Domačč i telefon: ………………………………………………….… Telefon mame: …………………………………………………….. Telefon očč eta: ………………………………………………………


JURI MURI PO DIVAČI ČŠ uri Muri, kljukeč Juri, z Bongom, ki mu je kot brat, sč el je po Divačč i zanimivosti iskat. Do zč elezniče se sprehodila in zagledala vagon, ki bil je velik kot en čč rn slon. Mimo sč ole sta stopila in učč enče ogovorila, ki so ju vabili, da bi skupaj se učč ili. Ko se sč ola bo začč ela, pridi, vidi in se čč udi, kaj vse nasč a sč ola nudi. ČŠ uri Muri, kljukeč Juri v nasč o sč olo je prisč el, se učč iti brati in pisati je začč el. SŠ el je k SŠ krateljnovi hisč i, da zaklad bi nasč el, in sč e domačč ine vprasč al. Nejc Pipan, 3. b v šol. letu 2016/17, mentorica Rebeka Škamperle

Domačč ini so mu rekli, da se tu rodila fina je igralka Ita Rina. Stopil do SŠ kočjanskih jam, a na poti ni bil sam, druzč bo mu je delal vasč ččan Lan. Odkorakala sta v knjizč ničo, Divasč ki prag si izposodila, da vse bi bolj natančč no preučč ila. Iz stare sč ole odmeva zvok, orkestra na pihala iz Divačč e, da vse okoli skačč e. Pa se godba je začč ela, čela vas je zasč umela, saj pihala so res glasna, za usč esa glasba krasna. To je nasč domačč i kraj, kjer veliko je stvari, ki jih je vredno videti.

Aleksandra Vulić, Andjelina Vulić, Natalija Grandič, Eneja Vatovec, Kristjan Mrzlić, Teja Sakić, Maja Suša, Marcel Nemec, Alja Blažič, 5. a v šol. letu 2016/17, mentorica Danila Grželj


»Ne učimo se za šolo, marveč za življenje«. (Seneka)

Drage učč enke in učč enki, sposč tovani starsč i, čenjene sodelavke in sodelavči! S Publikačijo Osnovne sč ole dr. Bogomirja Magajne Divačč a vas zč elimo seznaniti s pomembnimi informačijami zč ivljenja in dela v sč olskem letu 2017/18. Učč enčem je publikačija namenjena kot rokovnik, ki jim omogočč a načč rtovanje dela in spremljanje aktivnosti, starsč em in učč iteljem pa kot pomočč pri medsebojnem pisnem komuničiranju. Za večč informačij in seznanjanja z delom na sč oli pa vas vabimo, da spremljate nasč o spletno stran: www.os-divača.si. Osnovno vodilo dela v novem sč olskem letu bo pridobivanje kakovostnega znanja kot vrednote, ki omogočč a razvoj posameznika in druzč be. »Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika«. Učč itelji bomo usmerjali otroke tako, da bodo v varnem okolju sč ole lahko razvijali svoje sposobnosti in interese, razvijali čč ut odgovornosti do sebe, drugih in narave. Z vami, sposč tovani starsč i, zč elimo dobrega sodelovanja, zato vas vabimo v sč olo na pogovorne ure s pedagosč kimi delavči, kjer vas bomo obvesč ččali o delu in napredku otroka. Pričč akujemo, da boste poskrbeli, da bo vasč otrok redno in točč no obiskoval pouk, se redno učč il in opravljal domačč e zadolzč itve. ZŠ elimo vas spodbuditi za odkrit dialog tudi v primerih, ko bi se pojavile posebnosti ali tezč ave, ki bi vplivale na učč enje in vedenje otroka. Draga učč enka, dragi učč eneč, predvsem od tebe je odvisen tvoj uspeh in počč utje v sč oli, zato se redno pripravljaj na sč olsko delo, skrbno prinasč aj vse potrebsč ččine za pouk in redno opravljaj domačč e naloge. Sposč tuj sosč olče, starsč e, učč itelje in vse druge ljudi. Sprasč uj, raziskuj in kritičč no razmisč ljaj. Naj ti bo učč enje v veselje in pot za odkrivanje novega. Pa veselo na delo in obilo uspesč nih ter prijetnih sč olskih dni vam zč elim.

Damijana Gustinčč ičč , prof., speč., ravnateljiča


KAZALO 1. OSNOVNA ŠOLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA 1.1 USTANOVITELJ 1.2 SŠ OLO UPRAVLJAJO 1.3 STROKOVNI ORGANI SŠ OLE 1.4 SKUPNOST UČŠ ENČEV 1.5 SVET STARSŠ EV 2. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 2.1 GOVORILNE URE 2.2 RODITELJSKI SESTANKI 2.3 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 2.4 OPRAVIČŠ EVANJE ODSOTNOSTI 3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 4. KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE 4.1 KNJIZŠ NIČA 4.2 DENARNE ZADEVE 5. ŠOLSKA PREHRANA 6. ZDRAVSTVENO VARSTVO 7. ŠOLSKI ZVONEC 8. ŠOLSKI KOLEDAR 9. ORGANIZACIJA DELA 9.1 SŠ TEVILO UČŠ ENČEV IN SŠ TEVILO ODDELKOV 9.2 UČŠ ITELJI 9.3 PODALJSŠ ANO BIVANJE 9.4 OSTALI STROKOVNI DELAVČI 9.5 ADMINISTRATIVNI DELAVČI 9.6 TEHNIČŠ NI DELAVČI 10. PREDMETNIK

10.1

1. VZGOJNO-IZOBRAZŠ EVALNO OBDOBJE, 4. in 5. razred 10.2 6. razred, 3. VZGOJNO-IZOBRAZŠ EVALNO OBDOBJE 10.3 IZBIRNI PREDMETI 11. DODATNI in DOPOLNILNI POUK, DSP, ISP 11.1 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 11.2 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČŠ UČŠ ENČEM 11.3 DODATNA STROKOVNA POMOČŠ UČŠ ENČEM 12. DELO Z NADARJENIMI UČENCI 13. INTERESNE DEJAVNOSTI 14. VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 15. ŠOLA V NARAVI 16. RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI 17. ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN PREVOZI

5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 17 17 18 18 19 20 21 21 21 21 21 22 24 24 25 26


OSNOVNA SŠ OLA dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divačč a

Ravnateljiča:

Damijana Gustinčč ičč 05 73 18 808

Nives Skuk 05 73 18 809

Tanja Trebeč Benedejčč ičč Barbara Skaleč Volk 05 73 18 804

Anita Puntar 05 73 18 800

Mojča Rodiča 05 73 18 802

Pomočč niča ravnateljiče:

SŠ olska svetovalna sluzč ba:

Poslovna sekretarka:

Račč unovodkinja:

Fax: E-mail : Spletna stran:

05 73 18 801 o-bmdivača.po@guest.arnes.si www.os-divača.si

Podračč un pri UJP urad Koper: Davčč na sč tevilka: Matičč na sč tevilka:

01219-6030648423 SI96121840 5089336

PODRUŽNICI: Podruzč ničč na sč ola Senozč ečč e, Senozč ečč e 103 a, 6224 Senozč ečč e Tel: 05 76 55 023, vodja podruzč niče: Ada Škamperle Tel. (kuhinja): 05 76 56 025 Podruzč ničč na sč ola Vreme, Vremski Britof 19, 6217 Vremski Britof Tel: 05 76 25 238, vodja podruzč niče: Andreja Perhavec Čok

5


USTANOVITELJ Ustanovitelj sč ole je Občč ina Divačč a, ki jo je ustanovila z odlokom sč tev. OS 21-3/96 (Ur. l. RS, sč t. 61 - 4.11.1996) in spremembami odloka (Ur. l. RS, sč t. 17 - 25.2.2000 in Ur. l. RS, sč t. 63 - 24.6.2008).

ŠOLO UPRAVLJAJO SŠ olo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda sestavljajo:  trije predstavniki ustanovitelja (Ursč ka Florjančč ičč , Drago SŠ kamperle, Benjamin SŠ krlj),  pet predstavnikov sč ole (Natasč a Adam, Anja Abram, Nela Subičč , Anita Puntar, Mirjam Trampuzč ),  in trije predstavniki starsč ev (Luka Dujč, Elvis Sosičč , David Mramor). Predsedniča sveta zavoda je Mirjam Trampuž.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi sč ole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktiv učiteljic I. triletja (vodja Barbara Jazbeč), strokovni aktiv učiteljic II. triletja (vodja Danila Grzč elj), strokovni aktiv učiteljic oddelkov podaljšanega bivanja (vodja Tatjana ZŠ iveč), strokovna aktiva učiteljev v III. triletju: jezikovno-druzč boslovnoumetnisč ko področč je (vodja Suzana Kavčč ičč ), naravoslovno-matematičč no-tehničč nosč portno področč je (vodja Janja Brič Pečč ar) in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV Oddelčč ne skupnosti se povezujejo v skupnost učč enčev sč ole. Delo vodi odbor, v katerem so predstavniki posameznih oddelčč nih skupnosti od 1. do. 9. razreda. Preko te skupnosti učč enči uveljavljajo svoje praviče, mnenja ter ideje. Skupnost učč enčev sč ole sprejme letni program dela. Nadaljevali bomo z akčijo izposoje sč olskih čopat tistim učč enčem, ki bodo nanje občč asno pozabili, učč enči in starsč i pa bodo imeli sč e vedno na voljo mozč nost sodelovanja s sč olo preko kontaktnega telefona. Skozi čelo sč olsko leto bomo zbirali star papir, organizirali sč olske plese, skrbeli za urejenost sč olskih in obsč olskih povrsč in ter izvajali ostale naloge v okviru letnega programa dela. V okviru sč olske skupnosti učč enčev deluje tudi šolski otroški parlament, ki je ena od oblik sodelovanja sč ole z druzč benim okoljem pri ustvarjanju pogojev za uveljavljanje otrokovih pravič. Otrosč ki parlament se sestaja, resč uje probleme ter daje mnenja in pobude na izbrano temo, ki jo otroči sami izberejo z glasovanjem v slovenskem parlamentu. Tema letosč njega 28. parlamenta je »Šolstvo in šolski sistem«. Mentoriča skupnosti učč enčev je pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič.

6


SVET STARŠEV Svet starsč ev sestavljajo predstavniki starsč ev iz posameznih oddelkov čentralne in podruzč ničč nih sč ol. Na prvem roditeljskem sestanku bodo izpeljane volitve predstavnikov oddelkov v svet starsč ev. Predstavnik oddelka ________ je _______________________________________. Predsednik (ča) sveta starsč ev je _____________________. Mentoriča sveta starsč ev je Nives Skuk. Starši lahko svoje predloge, pohvale in pripombe sporočite predstavniku oddelka.

SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI Za boljsč i učč ni uspeh in s tem za boljsč e počč utje učč enčev je zelo pomembno sodelovanje med starsč i, učč itelji in učč enči. Namen srečč anj je stalno medsebojno obvesč čč anje o delu in uspesč nosti učč enčev, o tezč avah pri učč enju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načč inih in zahtevah pri vzgoji in sč olanju. Zato si učč itelji zč elimo rednih stikov s starsč i. Prepričč ani smo, da boste starsč i vsaj enkrat mesečč no prisč li na krajsč i pogovor z razrednikom ali posameznim učč iteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, pričč akujemo, da se ga boste zagotovo udelezč ili ob dogovorjenem čč asu. Zato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste lahko samo tako spremljali otrokov napredek v sč oli. Pomemben prispevek sodelovanja s starsč i pričč akujemo pri uresničč evanju vzgojnega načč rta sč ole. GOVORILNE URE  Popoldanske – mesečne govorilne ure so med 16.30 in 17.30, praviloma vsak drugi čč etrtek v meseču in so navedene v spodnji razpredelniči: 1. ocenjevalno obdobje 7. september 12. oktober 9. november 14. dečember 11. januar 

2. ocenjevalno obdobje 6. februar 8. mareč 12. april 10. maj

Dopoldanske – tedenske govorilne ure bodo objavljene na sč olski spletni strani.

RODITELJSKI SESTANKI

7


V vsakem oddelku bomo organizirali tri roditeljske sestanke.  Prvi sestanek bo 7. 9. 2017 in bo namenjen predstavitvi letnega programa dela po posameznih oddelkih.  Drugi sestanek bo 12. 10. 2017 organiziran kot predavanje: dr. Aleksander Zadel: Znanje je vrednota.  Tretji roditeljski bo februarja 2018, organiziran bo po oddelkih/razredih – po analizi učč no-vzgojnih rezultatov po 1. očenjevalnem obdobju bo sledila tema, vezana na psiholosč ke in razvojne značč ilnosti otrok oz. na aktualne aktivnosti učč enčev v posameznih oddelkih. Po potrebi bo v posameznih oddelkih organiziran tudi 4. roditeljski sestanek. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA Starsč em predlagamo, da se udelezč ujejo tudi drugih organiziranih oblik: dnevov odprtih vrat, delavnic, športnih in kulturnih prireditev. Svojo voljo lahko starsč i uveljavljajo tudi posredno, preko predstavnikov oddelkov v svetu staršev in svetu zavoda. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI Učč eneč mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starsč i najkasneje v petih dneh po prihodu učč enča v sč olo razredniku sporočč iti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sičer se izostanki sč tejejo za neopravičč ene. ČŠ e učč eneč zaradi bolezni izostane večč kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravnisč ko opravičč ilo o opravičč enosti izostanka. Vnaprej napovedane izostanke starsč i sporočč ijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v večč delih) največč 5 delovnih dni. Ravnateljiča lahko na podlagi obrazlozč ene prosč nje starsč ev iz opravičč ljivih razlogov odobri učč enču daljsč i izostanek od pouka.

8


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA SŠ olska svetovalna sluzč ba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega dela v sč oli: svetuje učč enčem, učč iteljem in starsč em, z učč itelji in vodstvom sč ole sodeluje pri načč rtovanju in spremljanju razvoja sč ole in opravljanju vzgojno-izobrazč evalnega dela. SŠ olsko svetovalno delo na sč oli opravljata pedagoginja Tanja Trebec Benedejčič in psihologinja Barbara Skalec Volk. Med naloge sč olske svetovalne sluzč be sodijo:  aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno sč olo in spremljanje njihovega razvoja;  aktivnosti v zvezi s poklično orientačijo: poklično svetovanje, individualno svetovanje, testiranje sposobnosti, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje in srednjimi sč olami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede sč tipendij itd.;  sodelovanje z učč itelji, starsč i ter zunanjimi institučijami pri resč evanju pedagosč ke, psiholosč ke, sočialne in zdravstvene problematike učč enčev;  koordinačija dela in sodelovanje z ZPM, Čentrom za sočialno delo, Uradom za delo, Zdravstvenim domom, Svetovalnim čentrom in drugimi zunanjimi institučijami;  koordinačija dela spečialne pedagoginje, prostovoljčev, sč olske javne delavke;  individualna oziroma skupinska pomočč učč enčem s spečifičč nimi učč nimi tezč avami;  individualna ali skupinska pomočč učč enčem pri spoznavanju ustreznih metod in tehnik učč enja;  koordiniranje aktivnosti v okviru končepta dela z nadarjenimi učč enči;  načč rtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učč nih, vzgojnih in sočialnih tezč av;  resč evanje sočialnih problemov učč enčev (regresirana prehrana, letovanja, učč na pomočč );  koordinačija, načč rtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami;  organizačija in vodenje roditeljskih sestankov. SŠ olski svetovalni delavki nudita pomočč starsč em, učč enčem ali učč iteljem, ko naletijo na probleme, ki se odrazč ajo v učč ni neuspesč nosti, izstopajočč i osebnostni ali učč ni problematiki. Urnik sč olske svetovalne sluzč be je vsak dan od 8. do 14. ure in v čč asu mesečč nih govorilnih ur.

9


KNJIŽNICA, ADMINISTRATIVNE ZADEVE KNJIŽNICA SŠ olska knjizč niča je namenjena izposoji knjig in koristnemu prezč ivljanju prostih urič v čč italniči na matičč ni sč oli. Tu boste nasč li knjige in revije za prosti čč as, bralno značč ko, domačč e branje, raziskovalno delo in pripravo referatov. Delo poteka po urniku, ki je izobesč en na vratih knjizč niče in objavljen na spletni strani sč ole. V sč olski čč italniči občč asno poteka vzgojno-izobrazč evalno in drugo delo, učč enči pa bodo tu lahko opravljali tudi izvensč olske zadolzč itve v čč asu čč akanja na avtobus ali v primeru proste ure. Knjizč ničč na zbirka namenjena učč enčem je v čeloti vpisana v Čobissov program, zato je vidna tudi na medmrezč ju. Tako se lahko kjer koli prepričč ate, ali je določč ena knjiga na razpolago tudi v nasč i sč olski knjizč niči. ČŠ e jo najdete v nasč i sč olski zbirki, vam bo program sam posredoval podatke o sč tevilu razpolozč ljivih zvezkov in o prostih ter izposojenih izvodih. Informirate se lahko tudi o informativnem datumu vrnitve pri izposojenih izvodih. V sklop knjizč niče sodi tudi vodenje učč benisč kega sklada. Iz tega si izposojajo učč benike učč enči sč ole. Izposoja je za vse učč enče brezplačč na. Ob izteku sč olskega leta učč enči učč benike vrnejo v knjizč ničo. Za posč kodovane učč benike plačč ajo primerno odsč kodnino. V sč olski knjizč niči potekajo med letom tudi različč ne dejavnosti: -

izvajanje knjizč ničč no informačijskih znanj, bralna značč ka od 6. do 9. razreda.

SŠ olsko knjizč ničo bosta vodila knjizč ničč arja Boris Mahnič in Vilma Kres.

DENARNE ZADEVE Denarne zadeve lahko urejate v tajnisč tvu vsak v čč asu uradnih ur. Za plačč ilo strosč kov priporočč amo plačč ilo preko trajnika – direktne bremenitve. Fotokopiranje za individualno rabo učč enčev je le med glavnim odmorom. Denarne in druge administrativne zadeve lahko učč enči in starsč i urejate s poslovno sekretarko Anito Puntar (telefon 05 73 18 800).

10


ŠOLSKA PREHRANA Na sč oli storitev sč olske prehrane izvaja Vrteč Sezč ana, enota Divačč a. Pri pripravi jedilnikov sodeluje Mirjam Trampuž, organizator prehrane. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporočč ili stroke. Učč enči se lahko naročč ijo na naslednje obroke: dopoldansko maličo, kosilo in popoldansko maličo. Na dopoldansko maličo naj se naročč ijo vsi učč enči, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja učč enčev nujen obrok v čč asu pouka. SŠ ola bo s starsč i, zainteresiranimi za sč olsko prehrano, sklenila pogodbo, s katero bodo določč ene medsebojne obveznosti. Strosč ke prehrane je potrebno poravnati do roka, ozna čč enega na polozč niči, saj le redno plačč evanje strosč kov zagotavlja nemoteno poslovanje sč ole. Subvenčioniranje prehrane urejajo starsč i na Čentru za sočialno delo.  Malica Matičč na sč ola: učč enči 1. triade bodo maličali po prvi sč olski uri v jedilniči, vsi ostali pa po drugi sč olski uri v učč ilničah, kjer so imeli drugo uro pouk. Učč enči 8. in 9. razreda maličajo v jedilniči, učč enči, ki imajo 2. uro sč portno vzgojo, maličajo v večč namenskem prostoru. Pri maliči dezč urajo vsi učč itelji, ki so imeli pouk drugo sč olsko uro. Čena maliče je 0,80 €.  Kosilo Kosilo se deli od 11.20 do 13.20. Čena kosila je 2,95 €.  Popoldanska malica Učč enči, ki so vključč eni v podaljsč ano bivanje, se lahko naročč ijo tudi na popoldansko maličo. Maliča je kaloričč no sč ibkejsč a kot dopoldanska. Čena popoldanske maliče je 0,65 €. Prijava in odjava šolske prehrane Dnevno evidenčo prijav in odjav sč olske prehrane vodi poslovna sekretarka na matičč ni sč oli, na podruzč ničah pa kuhariči (ustno, po elektronski posč ti, po faksu ali pisno). Odjavo kosila je treba podati do 8. ure, sičer ga mora koristnik plačč ati. Shema šolskega sadja Shema sč olskega sadja (SSŠ S) je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije in v ta namen je namenila finančč no pomočč za brezplačč no razdeljevanje svezč ega sadja in zelenjave učč enčem z glavnim čiljem ozavestiti mlade o pomembnosti vključč evanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano ljudi, vključč iti lokalne pridelovalče sadja in zelenjave, ki so visoke kakovosti, ter zmanjsč ati pojav debelosti oz. prekomerne telesne tezč e pri otročih. Učč enčem bomo enkrat tedensko ponudili svezč e sadje oz. zelenjavo kot sadni dan v dopoldanskem čč asu. Na voljo bo v kosč aričah ali na razdelilnem pultu v sč olski jedilniči.

11


ZDRAVSTVENO VARSTVO Za učč enče 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, ki se izvajajo v spremstvu starsč ev v ZD Sezč ana po predhodnem obvestilu ZD. V čč asu osnovnega sč olanja nadaljujejo otroči s programom cepljenja, ki so ga začč eli zč e v predsč olskem obdobju, pri učč enčih 8. razreda pa se opravi tudi pregled sluha. SŠ olska zdravniča je prim. Zorica Milenković, dr. med., speč. pediatrije, v timu pa sta sč e medičinski sestri Gordana Ritoša in Branka Žežlin. SŠ olska zdravniča opravlja tudi sistematske preglede učč enčev, ki vstopajo v 1. razred, sodeluje na timskih obravnavah bodočč ih prvosč olčev in devetosč olčev ter pri namenskih pregledih otrok glede na potrebe učč ne ali osebnostne problematike. SŠ olsko zobno ambulanto lahko učč enči obisč ččejo v zdravstvenem domu v Divačč i vsak ponedeljek dopoldne in čč etrtek popoldne. Zobozdravniča Kraševec Nina, dr. dent. med., z asistentko Tino Šturm opravlja sistematičč ne preglede zob. Za učč enče od 1. do 5. razreda vodi projekt »Zdravi zobje – lep nasmeh« medičinska sestra Boža Radešič. Zdravstveni in zobozdravstveni tim bosta izvajala predpisane sistematičč ne preglede po naknadnem razporedu. Izpeljane bodo tudi naslednje vsebine zdravstvene vzgoje: 1. razred: Priprava na čepljenje, kdo mi lahko da zdravilo 2. razred: Osebna higiena, umivanje, oblačč enje 3. razred: Preprečč evanje nalezljivih bolezni 4. razred: Spremembe v puberteti, razlike med spoloma 5. razred: Higiena menstruačije, poostrena osebna higiena, predpuberteta 6. razred: Zdrav načč in zč ivljenja, preprečč evanje kajenja, zasvojenosti 7. razred: Vrste odvisnosti in zasvojenosti, ilegalne droge 8. razred: Midva – spolna vzgoja, aids 9. razred: Varna spolnost in spolno prenosljiva obolenja

ŠOLSKI ZVONEC 1. ura

7.45–8.30

1. odmor

8.30–8.35

2. ura

8.35–9.20

2. odmor

9.20–9.40

3. ura

9.40–10.25

3. odmor

10.25–10.30

4. ura

10.30–11.15

4. odmor

11.15–11.20

5. ura

11.20–12.05

5. odmor

12.05–12.10

6. ura

12.10–12.55

6. odmor

12.55–13.15

7. ura

13.10–13.55

12


ŠOLSKI KOLEDAR POUK S poukom začč nemo 1. septembra 2017. Zadnji dan pouka je za učč enče 9. razreda 15. junija 2018, za učč enče vseh ostalih razredov pa se pouk končč a 22. junija 2018. OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra do 31. januarja

30. januar (1. do 5. razred) 31. januar (6. do 9. razred)

drugo

od 1. februarja do 15. junija (9. razred) oz. 22. junija

12. junij (9. razred) 20. junij (1. do 8. razred)

POČITNICE jesenske: novoletne: zimske: prvomajske:

od 30. oktobra do 3. novembra 2017 od 25. dečembra 2017 do 2. januarja 2018 od 19. februarja do 23. februarja 2018 od 27. aprila do 2. maja 2018

POUKA PROSTI DNEVI 2. april 2018: velikonočč ni ponedeljek 8. februar 2018: Presč ernov dan INFORMATIVNI DAN na srednjih šolah 9. in 10. februar 2018 DAN ŠOLE: sobota, 7. 4. 2018 ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA, ŠPORTA IN NATEČAJI Učč enče bomo spodbujali k sodelovanju na različč nih tekmovanjih v znanju iz: slovensč ččine, anglesč ččine, italijansč ččine, matematike, fizike, kemije, biologije, zgodovine, geografije, logike, vesele sč ole, ČIČI-vesele sč ole in račč unalnisč tva. Sodelovali bodo tudi na različč nih sč portnih tekmovanjih, na natečč ajih in revijah. Rezultati na regijskem in drzč avnem nivoju se uposč tevajo za pridobitev Zoisove sč tipendije (srebrno in zlato priznanje kot izjemen dosezč ek).

13


Koledar srečanj in tekmovanj področje slovensč ččina Čankarjevo (4.–9. r.) Mehurčč ki (1.–3. r.) matematika – Vegovo biologija – Proteusovo anglesč ččina – 7. razred 8. razred 9. razred kemija – Preglovo zgodovina geografija fizika – Stefanovo italijansč ččina logika Račč unalnisč tvo – Bober znanje o sladkorni bolezni Vesela sč ola

šolsko

regijsko

12. 12. 2017 6. 4. 2018 15. 3. 2018 25. 10. 2017

24. 1. 2018

15. 11. 2017 15. 1. 2018 5. 12. 2017 16. 1. 2018 6. 2. 2018

18. 1. 2018

državno 10. 3. 2018 21. 4. 2018 1. 12. 2017

1. 2. 2018 7. 3. 2018 16. 3. 2018

28. 9. 2017 13. –17. 11. 2017 13. 10. 2017 14. 3. 2018

20. 3. 2018 24. 3. 2018 17. 3. 2018 13. 4. 2018 14. 4. 2018 21. 10. 2017 13. 1. 2018 18. 11. 2017 11. 4. 2018

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Ob konču II. vzgojno-izobrazč evalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo načionalno preverjanje znanja iz slovensč čč ine (4. maj 2018), matematike (8. maj 2018) in anglesč ččine (10. maj 2018). Ob zaključč ku sč olanja (9. razred) bodo učč enči pisali teste zaključč nega preverjanja znanja iz slovensč čč ine (4. maj 2018), matematike (8. maj 2018) in tretjega predmeta, ki ga bo določč ila ministriča za sč olstvo (10. maj 2018). Zaključč ni preizkusi znanja so za učč enče obvezni. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 1. rok: od 18. junija do vključč no 2. julija 2018 – učč enči 9. razreda 1. rok: od 26. junija do vključč no 9. julija 2018 – učč enči od 1. do 8. razreda 2. rok: od 20. avgusta do vključč no 31. avgusta 2018 – učč enči od 1. do 9. razreda ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU: 1. rok: od 3. maja do vključč no 15. junija 2018 – učč enči 9. razreda 1. rok: od 3. maja do vključč no 22. junija 2018 – učč enči od 1. do 8. razreda 2. rok: od 20. avgusta do vključč no 31. avgusta 2018 – učč enči od 1. do 9. razreda

ORGANIZACIJA DELA 14


ŠTEVILO UČENCEV IN ŠTEVILO ODDELKOV ŠOLA

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO

Matičč na sč ola Podr. sč ola Senozč ečč e Podr. sč ola Vreme Skupaj

272 44 21 337

12 3 2 17

UČITELJI matična šola Divača 1. RAZRED 1.

ŠTEVILO UČENCEV 22

2. a 2. b 3.

19 18 28

UČITELJI/ RAZREDNIKI Monika Frank Nives Skuk, druga strokovna delavka Nela Subičč Barbara Jazbeč Tanja Mljačč 2.

RAZRED 4. a 4. b 5. 6. a 6. b

ŠTEVILO UČENCEV 18 19 27 24 23

triletje

triletje

UČITELJI

GOVORILNE URE

Lidija Ursč ičč Danila Grzč elj Mirjam Trampuzč Suzana Kavčč ičč Vilma Kres 3.

RAZRED

GOVORILNE URE

triletje

UČITELJI

7.

ŠTEVILO UČENCEV 28

PREDMET

8.

22

Borut Sila

9.

24

Janja Brič Pečč ar

Janja ČŠ erne

Ester Satmari

15

TJA

GOVORILNE URE


Janja ČŠ erne Petra Fabjan Karin Mezgeč Zdenka Gerzč elj Janja Brič Pečč ar

NAR, BIO, KEM MAT MAT, FIZ

Vesna Marjanovičč

ZGO, GEO,

Anita Penko Maslo

GUM

Vesna Marion

LUM, IP (LS 3) DKE, IP (II 2, II3), N2I SLJ, knjizč ničč arka

Tanja Trebeč Benedejčč ičč Vilma Kres Suzana Kavčč ičč

SLJ

Emil Velikanje

TIT, IP (MME, ROM, OGL), račč unalničč ar

* IP – (izbirni predmet); kratiče za ostale predmete gl. na str. 20

Podružnična šola Senožeče RAZRED

1.

ŠTEVILO UČENCEV 7 in 8

in 2. 3. 4. in 5.

10 12 in 7

UČITELJI

GOVORILNE URE

Milojka Ursč ičč Ada SŠ kamperle, druga strokovna delavka Andreja Trobeč Natasč a Adam Podružnična šola Vreme

RAZRED 1., 2. in 3.

ŠTEVILO UČENCEV 2 in 5 in 7

4. in 5.

6 in 1

UČITELJI

GOVORILNE URE

Andreja Perhaveč ČŠ ok Katja Kovačč ičč , druga strokovna delavka Jozč iča Ivančč ičč

16


PODALJŠANO BIVANJE MATIČNA ŠOLA – DIVAČA ODDELEK RAZRED PB I 1. PB II 2. PB III 3. PB IV 4. in 5.

UČITELJI Bernarda Rebeč Tatjana ZŠ iveč Vesna Pečč ar Lučija Prihaveč Mahorčč ičč

PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽEČE PB I S 1., 2. in 3. PB II S

4. in 5.

GOVORILNE URE

Martina Krizč man Tavčč ar Alma Volk

(skrajsč an obseg)

PODRUŽNIČNA ŠOLA VREME PB I V 1.–5.

Katja Kovačč ičč , Barbara Skaleč Volk

Ostali strokovni delavci SŠ olski svetovalni delavki

Barbara Skaleč Volk, Tanja Trebeč Benedejčč ičč

Defektologinja

Anja Abram

Knjizč ničč arja

Boris Mahničč , Vilma Kres

Administrativni delavki poslovna sekretarka

Anita Puntar

račč unovodkinja

Mojča Rodiča

Tehnični delavci hisč nik čč istilke

Boris Zadel Marina Bitezč nik, Jasna Erčigoj, Smiljaničć , Tatjana SŠ čč ančč ar – v Divačč i

Borka

Alma Ičć anovičć – na podruzč ničč ni sč oli v Senozč ečč ah Sabina Zdavč – na podruzč ničč ni sč oli v Vremah in v Divačč i

17


PREDMETNIK V sč olskem letu 2017/2018 bomo realizirali 189 dni pouka (9. razred 184 dni). Med dneve pouka sč tejemo tudi sč portne, kulturne, tehnisč ke in naravoslovne dneve, sč olo v naravi, čelodnevne ekskurzije. PREDMET RAZRED Število ur 1. 2. 3. 4. 5. (tedensko/ letno)

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina - SLJ

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Likovna umetnost - LUM

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Glasbena umetnost -GUM Družba - DRU

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

2

70

3

105

Spoznavanje okolja - SPO Naravoslovje in tehnika - NIT Tuji jezik- angleščina TJA Matematika - MAT

3

3

105

3

105

4

Šport - ŠPO

3

105

3

105

3

105

2

70

2

70

2

70

3

105

140

4

140

5

175

5

175

4

140

105

3

105

3

105

3

105

3

105

1

35

Gospodinjstvo - GOS DOP, DOD

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Neobvezni izbirni predmet - angleščina Neobvezni izbirni predmet - italijanščina Neobvezni izbirni predmet - šport Naravoslovni dnevi

2

70 2

70

2

70

1

35

1

35

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

0,5

0,5

6/7

7

7

8/9/10

9/10/11

20/22

23

24

35

35

35

23,5/24,5/ 25,5/26,5 35

25,5/26,5/ 27,5/28,5 35

Oddelčna skupnost Št. predmetov Tedensko ur pouka Število tednov

18


PREDMET Število ur (tedensko/letno) Slovenščina - SLJ Angleščina - TJA Likovna umetnost LUM Glasbena umetnostGUM Geografija - GEO Zgodovina - ZGO Domovinska in državljanska kultura in etika - DKE Biologija - BIO Naravoslovje - NAR Kemija - KEM Fizika - FIZ Matematika - MAT Tehnika in tehnologija - TIT Gospodinjstvo - GOS Šport - ŠPO DOP, DOD Interesne dejavnosti

RAZRED 6.

7.

9.

L 175 140 35

T 4 4 1

L 140 140 35

T 3, 5 3 1

L 122,5 105 35

T 4,5 3 1

L 144 96 32

1

35

1

35

1

35

1

32

1 1

35 35

2 2 1

70 70 35

1,5 2 1

52,5 70 35

2 2

64 64

1,5

52,5

2

64

2

70

3

105 70 70 140 35

2 2 4

64 64 128

70 35

2 1

64 32

4 2

140 70

4 1

140 35

2 2 4 1

1,5 3 1

52,5 105 35

2 1

70 35

2 1

2

70

Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2 Neobvezni izbirni predm. – italijan. Neobvezni izbirni predmet - šport Kulturni dnevi

8.

T 5 4 1

2

70

1

35

2

70

2

70

2

64

2/ 1 1

70/3 5 35

2/1

70/35

2/1

64/32

1

35

1

32

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

Športni dnevi

5

5

5

5

Tehniški dnevi Število predmetov

3

4

4

4

4

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

Tedensko ur pouka

25,5

27/28/30

27,5/28,5/

35

35

27,5/28,5/ 29,5/30,5 35

Število tednov

19

32


IZBIRNI PREDMETI Poleg obveznih predmetov osnovna sč ola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učč enče 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki se bo v sč olskem letu 2017/2018 izvajal za učč enče 1., 4., 5., 6. in 7. razreda. A) obvezni izbirni predmeti SŠ port za zdravje – SŠ ZZ Likovno snovanje 1 – LS1 SŠ port za sprostitev – SŠ SP Etnologija - sodobnost z razsezč nostjo dedisč ččine - SRD Račč unalnisč ka omrezč ja – ROM Izbrani sč port – ISŠ P (nogomet) Italijansč ččina 2+3 – II2, II3 Obdelava gradiv: kovine – OGK Gledalisč ki klub– - GKL B) neobvezni izbirni predmet Prvi tuj jezik: anglesč ččina – N1A SŠ port – NSŠ P Drugi tuj jezik: italijansč ččina – N2I

razred 7. razred 7. razred 8. razred 8. razred 9. razred 9. razred 8. in 9. razred 7., 8. in 9. razred 7., 8. in 9. razred 1. razred (Divačč a) 4., 5. in 6. razred (Divačč a) 4., 5., 6. in 7. razred (Divačč a) 4. in 5. razred (Senozč ečč e, Vreme)

Izbirni predmeti se očenjujejo s sč tevilčč nimi očenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na načionalnem preverjanju znanja. Učč eneč lahko napreduje le, čč e ima pozitivne zaključč ne očene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Zakon o osnovni sč oli določč a, da učč eneč: - 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, čč e s tem soglasč ajo njegovi starsč i; -1., 4., 5., 6., 7. razreda izbere največč dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učč eneč, ki obiskuje glasbeno sč olo z javno veljavnim programom, je lahko oprosč čč en obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v čeloti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene sč ole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starsč i podpisč ejo izjavo na prijavniči. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odločč a ravnateljiča za posamezno sč olsko leto.

DODATNI in DOPOLNILNI POUK, ISP, DSP 20


DODATNI IN DOPOLNI POUK Učč enčem z boljsč im učč nim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razsč irjenimi vsebinami ter z različč nimi metodami dela, kot so samostojno učč enje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje visč jih učč nih čiljev. Učč enčem, ki poleg rednega pouka potrebujejo sč e dopolnilno razlago snovi in pomočč učč itelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačč nim načč inom dela učč enči lazč je osvojijo temeljne učč ne čilje. Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku. Letos bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk iz naslednjih predmetov: SLJ, MAT, TJA. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Individualna in skupinska pomočč za učč enče z učč nimi tezč avami se izvaja v obsegu ene ure na teden. Za nadarjene učč enče bodo potekale dejavnosti s področč ja naravoslovja, logike, tehnike in umetnosti. DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM SŠ ola izvaja za učč enče s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočč jo. Osnova za tovrstno pomočč je izdana odločč ba učč enčem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem programu.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI Odkrivanje nadarjenih poteka v treh stopnjah: 1. stopnja je evidentiranje učč enčev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različč nih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih očenjevalnih pripomočč kov. 2. stopnja je identifikacija nadarjenih učč enčev, ki zajema poglobljeno in podrobnejsč o obravnavo evidentiranih učč enčev in vključč uje merila: očena učč iteljev (očenjevalna lestviča nadarjenosti), test sposobnosti in test ustvarjalnosti. 3. stopnja je seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna sluzč ba skupaj z razrednikom seznani starsč e, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. Nadarjenim učč enčem je namenjen dodatni pouk, omogočč eno hitrejsč e napredovanje po programu (akčeleračija), namenjene ure za izvajanje individualne in skupinske pomočč i učč enčem, omogočč eno vključč evanje v različč ne interesne dejavnosti, priprave na tekmovanja, zanje organizirane raziskovalne naloge, tabori …

INTERESNE DEJAVNOSTI MATIČŠ NA SŠ OLA DIVAČŠ A

21


NAZIV KROŽKA

MENTOR

RAZR.

PRAVLJIČŠ NI

Nela Subičč

1.

SŠ OLSKI VRT – GOSPODINJSKI

Barbara Jazbeč

3.–5.

SŠ PORTNI

Danijel Malnar

1.

SŠ PORTNI

Borut Sila

2. in 3.

ITALIJANSŠ ČŠ INA

Alma Volk

1.–3.

PEVSKI ZBOR

Ada SŠ kamperle

1.–5.

BRALNA ZNAČŠ KA

razredničč arke

1.–5.

RAČŠ UNALNISŠ KI-MATEMATIČŠ NI

Monika Rebeč

3. in 5.

OBLIKOVNI

Tanja Mljačč

3.–5.

DRAMSKI

Ursč ičč Lidija,

2.- 5.

Petra Fabjan NARAVOSLOVNE DELAVNIČE

Danila Grzč elj

4. in 5.

KOLESARSKI

Danijel Malnar

5.

KAMNOSESŠ KI

Danila Grzč elj

4.–6.

KOREKTIVNI

Danijel Malnar

1.–6.

TURISTIČŠ NI

Lučija P. Mahorčč ičč

4. in 5.

ANG. BRALNA ZNAČŠ KA

Ester Satmari Janja ČŠ erne

4.–9.

DRAMSKO - MEDIJSKI

Vilma Kres

6.–9.

KNJIZŠ NIČŠ ARSKI

Vilma Kres

6.–9.

KOSŠ ARKA – dečč ki

Borut Sila

6.–9.

NOGOMET – dekleta

Danijel Malnar

6.–9.

NARAVOSLOVNI KROZŠ EK

Mirjam Trampuzč

6.–7.

PEVSKI ZBOR

Ada SŠ kamperle

6.–9.

LOGIKA

Janja Brič Pečč ar

5. in 6.

UČŠ NE DELAVNIČE

Anja Abram

7.–9.

KREATIVNO PISANJE

Suzana Kavčč ičč

6.–9.

ZGODOVINSKO-GEOGRAFSKI

Vesna Marjanovičč

7.–9.

FIZIKALNA DELAVNIČA

Janja Brič Pečč ar

8. in 9.

BRALNA ZNAČŠ KA

Boris Mahničč Vilma Kres

6.–9.

22

URNIK


RAZISKOVANJE DOMAČŠ EGA KRAJA

Lučija P. Mahorčč ičč

7.–9.

STRELSKI

zunanji sodelaveč

5.–9.

JAMARSKI

Borut Lozej – zunanji sodelaveč

5.–7.

PODRUZŠ NIČŠ NA SŠ OLA SENOZŠ EČŠ E SŠ PORTNI

Milojka Ursč ičč

1.–3.

BRALNA ZNAČŠ KA

razredničč arke

1.–5.

PEVSKI ZBOR

Ada SŠ kamperle

1.–5.

DRAMSKI

Natasč a Adam

1.–5.

LIKOVNI

Andreja Trobeč

3.–5.

ITALIJANSŠ ČŠ INA

Alma Volk

1.–3.

NARAVOSLOVNE DELAVNIČE

Natasč a Adam

4. in 5.

PODRUZŠ NIČŠ NA SŠ OLA VREME BRALNA ZNAČŠ KA

razredničč arki

1.–5.

PEVSKI ZBOR

Ada SŠ kamperle

1.–5.

SŠ PORTNI

Andreja P. ČŠ ok

1.–5.

LIKOVNI

Katja Kovačč ičč

1.–5.

ITALIJANSŠ ČŠ INA

Alma Volk

1.–3.

DRAMSKI

Jozč iča Ivančč ičč

1.–5.

USTVARJALNE DELAVNIČE

Barbara Skaleč Vovk

2.- 5.

Navedene interesne dejavnosti, z izjemo italijansč čč ine, so za učč enče brezplačč ne. Italijansč ččino od 1. do 6. razreda delno finančira občč ina Divačč a, ostalo sofinančirajo starsč i. Učč enčem priporočč amo tudi vključč evanje v izvensč olske dejavnosti, ki so organizirane v tem okolju: glasbena šola, balet, košarka, rokomet, gimnastika, nogomet, plezalna sekcija, taborniki, karate, judo, mažoretke, gibalna abeceda, gasilci, Plesno društvo Srebrna, TKŠD Urbanščica.

VARSTVO, DEŽURSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 23


Za učč enče prvega razreda, ki potrebujejo jutranje varstvo, je le-to organizirano, na čentralni sč oli v Divačč i in na podruzč ničč ni sč oli v Senozč ečč ah, od 6.30 do 7.40. Učč enči domačč ini prihajajo v sč olo 10 minut pred začč etkom pouka (ob 7.35). Za učč enče vozačč e je organizirano varstvo od zaključč ka vzgojno-izobrazč evalnega dela do odhoda avtobusov. V sč oli smo za otroke odgovorni na območč ju sč olskega prostora v čč asu sč olskih dejavnosti. Učč enči vozačč i počč akajo na odhod avtobusov v učč ilniči geografije. Učč enči vozačč i ne smejo pred odhodom avtobusa zapustiti sč ole brez dovoljenja dezč urnega učč itelja. Starsč i vpisč ejo otroka na začč etku leta v varstvo vozačč ev, morebitne izhode pred odhodom avtobus pa pisno najavijo razredniku. Učč enči od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključč ijo v oddelke podaljšanega bivanja do 16.30 na čentralni sč oli, do 15.30 na podruzč niči v Vremah in 15.45 na podruzč niči v Senozč ečč ah. Učč enči v podaljsč anem bivanju pisč ejo domačč e naloge, se učč ijo, izvajajo različč ne sč portne, umetnisč ke, kulturne in druge dejavnosti pod pedagosč kim vodstvom. Zaradi nemotenega poteka dela v oddelku podaljsč anega bivanja je odhajanje iz podaljsč anega bivanja vezano na odhode sč olskih avtobusov. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti sč ole lahko učč itelj predčč asno dovoli otroku odhod iz sč ole samo s pisnim potrdilom starsč ev. Starše prosimo, da po otroka ne prihajajo v učilnico, temveč ga počakajo pred njo.

ŠOLA V NARAVI SŠ ola v naravi predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobrazč evalnega dela z učč nega, sočializačijskega, zdravstvenega, sč portno-rekreativnega vidika in z vidika poglabljanja stika z naravo in vzpostavljanja pravilnega odnosa do nje. Za učč enče 2. razreda bo organiziran 20 urni tečaj plavanja v Termah Olimia v Podčetrtku od 28. maja do 1. junija 2018. Učč enči 4. razreda bodo znanje plavanja utrdili v na Debelem Rtiču od 9. do 13. aprila 2018. Učč enči 6. razreda bodo v ZIMSKI ŠOLI opravili tečč aj alpskega smučč anja. Program bomo izpeljali v Smučarskem centru Cerkno od 5. do 9. februarja 2018. Za učč enče 8. razreda bo organiziran NARAVOSLOVNI TEDEN z elementi planinstva in naravoslovja v ČSŠ OD Bohinj, od 14. do 18. maja 2018.

24


Starši, ki bi imeli težave s plačilom, bodo lahko, v skladu s Pravilnikom o subvencionirani šoli v naravi, subvencijo uveljavljali že septembra v sklopu drugih socialnih pomoči ali naknadno – po potrebi.

RAZVOJNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI V sč olskem letu 2017/18 bomo sodelovali v naslednjih projektih:  Projekt IVJZ – Zdrava šola, kjer se bomo vključč ili v sč irsč i evropski projekt in se usmerili na temo »Razgibajmo sebe in svoj kraj«  Projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z MIZSŠ in s Poličijsko postajo Sezč ana Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, Varno na kolesu, Kolesarčki  Projekt Zavoda RS za sč olstvo: »Matematično-naravoslovne poti«  Aktivnosti ob pripravi in izvedbi 28. otroškega parlamenta  Spodbujajmo nekajenje – republisč ki projekt o zdravih navadah in sč kodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda  Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učč enče I. triletja, 4. in 5. razreda  Sodelovanje z Osnovno šolo Podčetrtek in San Canzian v sklopu medobčč inskega sodelovanja občč in  Za mladost brez drog v sodelovanju z občč ino Divačč a in Zavodom Pelikan Karitas  Simbioza: račč unalnisč ko opismenjevanje, prostovoljstvo  Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje  Projekt: KuhnaPaTo – lokalna kulinarika z novimi kuharskimi mojstrovinami

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME Nasč a sč ola je vključč ena v Mrezč o Parka SŠ kočjanskih jam (s podpisom pristopne izjave 23. 5. 2003). V tem okviru bomo izvajali naslednje raziskovalne naloge in projekte:         

projekt ČLIMAPARKS (zbiranje meteorolosč kih podatkov) projekt »Katera ptiča si ti?« deveti kongres mladih raziskovalčev Biosfernega območč ja Kras raziskovalna naloga ob dnevu zč ena – Etnometeorologija sodelovanje in predstavitev izdelkov s sč olami v Gani predstavitev dejavnosti ob svetovnem dnevu mokrisč čč spoznajmo netopirje natečč aj »Parkoslovje« 15. obletniča Mezč e sč ol

25


ZDRAVA ŠOLA V sč olskem letu 2017/18 bomo v projektno nalogo Razgibajmo sebe in naš kraj strnili vsebine zdravega načč ina prezč ivljanja prostega čč asa z opozarjanjem na telesno dejavnost in navajanjem na sč portni zč ivljenjski slog. Gibanje je pomemben sopotnik čč lovekovega zč ivljenja, je sestavni del kakovosti zč ivljenja sodobnega čč loveka, zato je potrebno otroke, mladostnike in odrasle navajati na sč portno-rekreativne dejavnosti in hkrati spodbujati njihov sočialni in duhovni razvoj ter njihova pozitivna čč ustva.

ŠOLSKI OKOLIŠ, VARNA POT V ŠOLO IN PREVOZI ŠOLSKI OKOLIŠ Barka, Betanja, Brezč eč pri Divačč i, Dane pri Divačč i, Divačč a, Dolnje Lezč ečč e, Dolenja vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrčč e, Goričč e pri Famljah, Gorenje pri Divačč i, Gornje Lezč ečč e, Gradisč čče pri Divačč i, Kačč ičč e, Kozjane, Lazč e, Matavun, Misličč e, Naklo, Podgrad pri Vremah, Potočč e, Pared, Senozč ečč e, SŠ kočjan, SŠ koflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Zavrhek. VARNA POT V ŠOLO Starsč i poskrbite, da gre vasč otrok pravočč asno v sč olo. V krajih, kjer so pločč niki, naj hodi po pločč niku, sičer pa po levi strani česte – v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvosč olče pospremite sami do sč ole in jih poučč ite o varnosti v prometu. Pokazč ite jim, kje in kako naj prečč kajo često. ČŠ e se prvosč olči vozijo v sč olo z avtobusom, jih do avtobusa obvezno pospremite. Učč enči vozačč i, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. SŠ e posebno bodite pozorni do mlajsč ih otrok, ki so v tem sč olskem letu postali učč enči. VOZNI RED Učč enči vozačč i imajo zagotovljen brezplačč en prevoz v sč olo in iz sč ole. Vozni red sč olskih avtobusov:

1.)

PRIHOD IN ODHOD: Dolenja vas - Laže - Senožeče – Gorenje – Divača prihod

prihod

Relacija

26

1. odhod

2. odhod


6. 50 6.53 / / / 6. 56 6. 58 7. 00 7. 11 7. 15

6. 47 6. 52 6. 55

Dolenja vas Potoče Senožeče Laže Senožeče (črpalka) Senožeče (šola) Senožeče Gabrče Gorenje pri Divači Divača

13. 30 13. 27 13. 24 / / 13. 22 / 13. 19 / 13. 10

14. 44 14. 41 14. 38 14. 31 / 14. 23 / 14. 20 14. 09 14. 05

2.) PRIHOD IN ODHOD: Vatovlje – Misliče – V. Britof – D. Ležeče – Divača prihod

Relacija

1. odhod

2. odhod

6. 45 6. 50

Vatovlje Misliče

14. 52 14. 47

6. 54

Vareje

14. 43

6. 58

Barka

14. 39

7. 04

Podgrad pri Vremah K

14. 33

7. 07

Zavrhek

14. 30

7. 09

Zavrhek K

14. 28

7. 10

Škoflje

14. 27

7. 12

Vremski Britof

14. 25

7. 13

Famlje

14. 24

7. 16

Goriče/Famljah

14. 21

7. 19

D. Ležeče

14. 18

7. 22

Divača Š

14. 15

3.) PRIHOD IN ODHOD: GVreme – Naklo/Matavunu – Dane/Divači – Divača prihod 7. 05

Relacija G. Vreme

1. odhod

7. 07

Vremski Britof

14. 26

7. 09

Škoflje

14. 24

7. 10

Zavrhek K

14. 23

7. 12

Naklo/Matavunu

14. 21

7. 13

Matavun

14. 20

7. 17

Ledenica/Kačičah

14. 16

27

2. odhod 14. 28


7. 20

Dane/Divači

14. 13

7. 23

Kačiče

14. 10

7. 24

Ledenica/Kačičah

14. 09

7.28

Divača Š

14. 05

4.) ODHOD: Divača Š – D. Ležeče – Vremski Britof – G. Vreme – Matavun prihod

Relacija Matavun

1. odhod 13. 36

Naklo/Matavunu

13. 35

Zavrhek K

13. 33

Škoflje/Vremah

13. 32

Vremski Britof

13. 30

G. Vreme

13. 28

Vremski Britof

13. 26

Famlje

13. 25

Goriče/Famljah

13. 22

D. Ležeče

13. 14

Divača Š

13. 10

5.) PRIHOD IN ODHOD: Divača - Lokev- Divača prihod

relacija

Odhod

7. 30

Lokev

14. 10

7. 35

Divača

14. 05

Prevoz izvaja ŽIP d.o.o. (20 sedežni) 6.) PRIHOD IN ODHOD: G. Vreme št. 35 – Divača prihod

relacija

Odhod

7. 15

G. Vreme

14. 42

7. 27

Divača

14. 30

Da ne pozabim

28

2. odhod


29


Da ne pozabim

30


Da ne pozabim

31


PUBLIKACIJA OSNOVNE Å OLE

32


DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Izdala: Osnovna sč ola dr. Bogomirja Magajne Divačč a Odgovorna oseba: Damijana Gustinčč ičč , ravnateljiča Naslovniča: Tara SŠ kapin, 3. r. podr. sč ole Senozč ečč e v sč ol. letu 2016/17 Mentoriča: Andreja Trobeč, Izvedba: Prijatelj & Prijatelj d.o.o. Naklada: 400 izvodov

Divačč a, avgust 2017

33

Publikacija OŠ Divača 2017/18  
Publikacija OŠ Divača 2017/18  
Advertisement