Ledečák, č. 3, ročník VIII., 2021

Page 1

LEDEČÁK

číslo 3. ročník VIII. 22. 9. 2021

…čtvrtletník pro Ledečáky a přátele obce

HURÁ. ZÍSKALI JSME DOTACI Spolek PROLEDCE! se umístil se svým projektem spolu s dalšími projekty ostatních žadatelů z celé ČR mezi těmi, kteří získali na svůj záměr finanční dotaci díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost. Obnova zeleně podél cesty do Šternberka tak může pokračovat. Nyní má spolek v plánu osázet severní stranu cesty (plánované přírůstky jsou značené červeně na situaci níže). Složení dřevin bude stejné jako v první etapě – hrušně, třešně a zejména jabloně. Vysázení ovocného stromořadí přispěje k podpoře zadržení vody v krajině a poskytne stinnou alternativu pěší cesty do Šternberka (a zpět), při které si poutníci budou moci utrhnout ovoce. Spolek tak chce přistoupit k obnově původních cest, zabránění degradace půdy a podpoře krajinného rázu Ledec.

MUZEUM VE 3. ČTVRTLETÍ Muzeum v tomto čtvrtletí obnovilo v plné míře svoji přednáškovou a výzkumnou činnost. V červenci proběhla druhá část přednášky Ing. Jaroslava Hnízdila o Japonsku za kvetoucími sakurami, v srpnu jsme představili rozšířenou variantu přednášky o významných osobnostech Ledec a bývalých lázní Šternberk a v září uvítáme přednášku Mgr. Hromkové o střední Asii. Obnovili jsme návštěvu Státního okresního archivu v Kladně, který byl přestěhován do jiného objektu přímo proti Informačnímu středisku. Podnětné byly návštěvy u bývalé ledecké občanky aktivní redaktorky Marcely Hradcové v Praze, u příbuzných potomků ledeckého rodáka CHYSTÁ SE VÝSADBA II. Jana Libovického v Kryrech, v Galerii Kdy se bude sázet? Termín výsadby je stanoven na první významného českého malíře Zdeňka Sklenáře listopadový víkend – na sobotu 6. listopadu. v Praze, jehož tvorbu výrazně ovlivnila Čína Čas a podrobnější informace teprve připravujeme a s a setkání s nestárnoucím 92letým dr. Karlem dostatečným předstihem budeme informovat na našich Svobodou, který vedl delegaci našich slavných stránkách a nástěnkách v obci. Již nyní však lze počítat sportovců do Číny a Vietnamu r. 1959 s časem kolem 9. nebo 10. hodiny ranní, a budeme sázet, J.M. (byli v ní např. chodec Josef Doležal, koulař Jiří dokud všechny stromy nezasadíme. Skobla, běžci Stanislav Jungwirth, Vilém Mandlík Jelikož ale chceme vysázet o něco více stromků než předloni a další. Získali jsme od nich unikátní materiály, v první fázi, pomoc dobrovolníků se bude rozhodně hodit. fotografie a knihy pro knihovnu. Neplánujte si tedy na první listopadovou sobotu nic, budete Koncem srpna jsme byli spolu s dalšími mladšími potřeba v Ledcích! sinology přítomni odhalení pamětní desky Abychom věděli, s kým můžeme počítat a kolik se nás sejde, významného českého sinologa doc. Jaromíra budeme rádi za informaci o vaší účasti (info@proledce.cz či Vochaly. tel. 606 377 932). UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE Rozsáhlý rozhovor o muzeu jsme poskytli Ideálně, pokud si budou moci vzít dobrovolníci rýč, kolečko a O LEDEČÁK V TIŠTĚNÉ PODOBĚ redaktorce Haló novin Monice Hoření ve kýbl na zalévání. Protože Ledečák bude vycházet v budoucnu spolupráci se současným nejznámějším ledeckým Na viděnou na cestě! převážně pouze v digitální podobě, zájemci, rodákem Ing. Stanislavem Fischerem. J.M. pokud tak již neučinili, se mohou obrátit na Pro videokonferenci na Velvyslanectví DÁMSKÝ KONDIČNÍ KLUB V PLNÉM PROUDU redakci anebo vložit lístek, na který je potřeba Kazachstánu v září jsme připravili krátký Dámám všeho věku patří ledecké pátky, kdy si zlepšují svou vyplnit své jméno a číslo popisné, do schránky příspěvek a pro XV. Dny kultury národů kondici. Už 2,5 roku. Nejinak je tomu touto dobou. muzea nebo do otvoru v hlavním vchodu. Kazachstánu pojednání o kazašských příslovích. Výtisk vám pak poputuje do schránky, s menším Ženám, které mají zájem, patří vzkaz, ať vyhledají Michaelu Dál pokračuje veřejná sbírka na záchranu muzea, Žákovou. Lekce jsou zcela zdarma a cvičení není nuda. Kondici zpožděním poté, co vyjde v elektronické verzi, číslo zvláštního účtu: 299425096/0300, Poštovní zdar! jako jste doteď zvyklí. spořitelna.

J.M. BABÍ LÉTO Prázdniny opět utekly jako voda a svět se vrátil ke svému běžnému rytmu. Některé zvířecí druhy se už pomalu připravují na blížící se období klidu – brzy osiří například svahy vrchu Raná u Loun nebo letiště na Velké Dobré. Tamní syslové (Spermophillus citellus) pozvolna zalézají do svých nor, ze kterých vystrčí čenichy až zase na jaře. Utichají také ulice Kladna nebo Slaného. Na typické podvečerní pískání vzduchem svištících rorýsů (Apus apus) si chtě nechtě musíme počkat až do dubna. Rána jsou sice už poměrně chladná, ale polední slunce má stále dost energie, aby nás vytáhlo z pohodlí domova na nějaký ten výlet, nebo procházku. Až se pravé léto překlopí do toho babího, bude navíc celá příroda zářit barvami, jimž nelze odolat. Avšak předpokládat, že s koncem léta nastává celé přírodě podzim života, by bylo chybné. Ostatně už samotný pojem „babí léto“ je odvozen od jedinečného projevu aktivity určité skupiny organismů – od dlouhých stříbřitých pavučinek, které se jako jednotlivé šedé vlasy nesou teplým říjnovým vzduchem. Drobní pavoučci, například některé plachetnatky

(Linyphiidae) a pavučenky (Erigoninae), případně mláďata jiných skupin, využívají poletující vlákna jako soukromé vzducholodě, které je mohou přenést až do nedozírných dálav. Většinou se sice jedná o pouhé stovky metrů až kilometry, není však vyloučeno, že vzestupné teplé proudy vynesou pavoučka do vyšších vrstev atmosféry a ten je pomocí tamních silných větrů transportován na vzdálenost stovek kilometrů. Cílem těchto dobrodružných větroplachů je osídlit nové lokality, kde si nebudou s dalšími příslušníky svého rodu konkurovat. Ne každý má totiž tolik sil, aby se dokázal v tvrdé konkurenci prosadit. V případě rostlin jsou to například stepní druhy vázané na pastvu dobytka. Dokud zvířata

M.M.

konzumují konkurenčně silné druhy a brání jim tak v plném rozpuku, daří se této skupině dobře. Sama je většinou před spásáním chráněna buď chemicky – jedovatými látkami, nebo mechanicky – trny. Jakmile však pastva ustane, což je osud většiny lokalit v naší zemi, nejsou tyto druhy schopné vyhrát boj o vodu, světlo a živiny s agresivnějšími travinami a křovinami. Pokud je chce člověk zachránit, nezbývá než popadnout kosu a hrábě a práci ovcí, koz, či koní zastat hezky „růčo“. Díky takovým zásahům stále přežívá poměrně bohatá populace kriticky

J.Š., B.A.

a obcí Saky. Stejně jako hořeček, rozkvétá v babím létě také běžnější, avšak přesto ohrožený hořec brvitý (Gentianopsis ciliata). Pár jedinců roste také na již zmiňované louce, větší populaci však hostí svahy nedaleké Vinařické horky. Posledním rostlinným druhem, který je spojen s počátkem podzimu a podle mého mínění stojí za krátký výlet, je ocún jesenní (Colchicum autumnale). Ten sice mezi ohrožené a chráněné druhy nepatří, zato je však vázaný na specifické prostředí, jakým jsou podmáčené louky. Přesto je na Kladensku a Slánsku hned několik míst, kam za ním lze vyrazit. Nejbližší mně známá malá populace roste v přírodní rezervaci Pašijová draha u Libušína. Za velkými porosty je ale potřeba se vypravit už o něco dál, například do přírodní rezervace Údolí Klíčavy u Nového Strašecí nebo do národní přírodní rezervace Vůznice u Bělče. Neberte si příklad ze syslů a rorýsů, a ještě si užijte poslední teplé dny roku hezky v přírodě. Máte poslední šanci se pokochat barevnými variacemi květů ohroženého hořečku ladního pravého (Gentianella amarella subsp. amarella) rostlin mimo váš parapet. Michal Procházka na louce ukryté na půl cesty mezi spolek Halda, ČSOP Kladensko čedičovým lomem západně od Pcher


ZPRÁVY Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ANEB OBČANÉ, TRHNĚTE SI NOHOU Ve čtvrtek 9.9. proběhlo další veřejné Na závěr se jeden z troufalých občanů zasedání zastupitelstva obce. dovolil zeptat, kdy obec po zhruba více Zastupitelé pod vedením místostarostky než roce přijde s řešením ohledně Kmohanové byli tentokrát v převaze: na zničené cesty z Ledec na Drnek. Tu si 5 zastupitelů (starosta Krček a pan bez projektové dokumentace či jakékoli Maňas byli omluveni) se sešli smlouvy většinové zastupitelstvo, přes celí 4 občané dychtící po informacích výhrady zastupitelů Pro Ledce (jejichž z vedení obce. A že se jich jako vždy opakované argumenty, proč tímto dozvěděli! způsobem nepostupovat, se nikdy Po obligátním úřednickém hlasování v žádném zápisu neobjevily) o jmenování ověřovatelů zápisu (ze jednomyslně odhlasovalo. kterého se občané nikdy nic kloudného Dotyčný byl místostarostkou nedozví, protože se v něm zásadně Kmohanovou poučen, že takové věci neobjevují ani dotazy a požadavky (byť se na stav této cesty ptají různí občanů ani jiné informace, které se občané na veřejném zasedání často) většinovým zastupitelům nehodí) nepatří na zastupitelstvo, které tu od a monotónního předčítání zpráv toho není. Zastupitelé se totiž z kontrolního a finančního výboru, připravují na zasedání podle programu proběhlo jedno hlasování o uzavření schváleném starostou (viz dříve) smlouvy na věcné břemeno mezi Obcí a pokud občané chtějí něco řešit, mají a ČEZ Distribuce a jedno hlasování o se dostavit k projednání v úředních prodeji pozemku. Pro veřejnost naprosto hodinách. Mohou prý také zaslat nesrozumitelné, navíc ještě umocněné požadavek písemně a obec do 30 dnů rouškami a akustikou místnosti. odpoví! No, a to bylo v podstatě vše. Na dotaz zastupitele Žáka (Pro Ledce), Dovolila jsem se zeptat (bylo mi to jak mají tedy občané postupovat, když laskavě umožněno, byť nebyl přítomen chtějí něco projednat veřejně, starosta, který, jak uvedla jsme se dozvěděli následující: místostarostka Kmohanová, „je tak Občan musí přijít na obecní úřad, hodný, že odpovídá i na dotazy, které přednést konkrétně, ještě lépe nejsou na pořadu jednání!“), proč písemně, co by chtěl veřejně zastupitelé Pro Ledce nedostávají před projednávat a požádat starostu, zasedáním naprosto žádné informace. aby problematiku zařadil na pořad Paní místostarostka mi vysvětlila, jednání. Starosta potom rozhodne, že v souladu s GDPR se takové zda tento bod na jednání zařadí anebo informace už neposílají e-mailem, ale ne. Pokud ne, tak si občan může jsou na webu obce, kde si je zastupitel, trhnout nohou, protože je to tak který se zajímá, najde. A protože se správně, neb je to uvedeno v jednacím zajímám (byť nejsem zastupitel), tak řádu, který si občan může vyhledat na jsem si je našla. Je jich tam celých 5 stránkách obce (důmyslně skrytý pod „kusů“! 1/ Projednávaná smlouva o „důležitými informacemi z obce“). zřízení věcného břemene Takže tak. Následně paní 2/ Scan 0042 zhruba tohoto znění (bez místostarostka zasedání urychleně jakéhokoli kontextu či vysvětlení): ukončila, protože by se mohla, nedej „Rozpočtové opatření č. 6, NI př. transf. Bože, strhnout ještě nějaká diskuse. ze všeob. pokl. sp. st. r kompenzační Ještě jsme se také závěrem dozvěděli, bonus 69 888,70; Daň z příjmu fyz. osob že další zasedání bude „asi někdy placená plát; Financování – změna v říjnu“. celkem 0,00; Kontrola; Schváleno A tak si čtyři přítomní občané starostou obce“. pokroutili hlavami, někdo z nich si pro Skoro jsem se v duchu zastyděla, že sebe zamumlal, proč by vůbec někdo na jsem paní místostarostku podezírala. taková zasedání, kde není vůle cokoli Prostě, kdo se zajímá, ten se dozví! řešit, měl chodit a spořádaně se rozešli 3/+4/ Informace o prodeji pozemku do různých světových stran. Co dodat. p. č. část 1245 (předpokládám, že se Celé toto představení trvalo jedná o parcelní číslo), ostatní plocha, přesně 28 minut. Pokračování někdy 88 m2 + geometrický plán v říjnu. 5/ program tohoto přínosného zasedání M.Ž. LEDEČÁCI, MĚJTE SE NA POZORU V Ledcích došlo k vyloupení objektů. Jsou známy případy, kdy v uplynulém čtvrtroce došlo k vyloupení neznámým pachatelem či pachateli. Věcí se již podle našich informací zabývá Policie ČR. Důrazně proto nabádáme občany k obezřetnosti.

J.M.

Za uplynulý čtvrtrok nás bohužel navždy opustila dne 6. 4. 2021 Miroslava Štochlová (57). Budeme na ni s úctou vzpomínat a navždy nám zůstane v srdcích…

LEDEČÁK

VZKAZY U MASARYKA Prázdniny a jejich konec znamenal vytížení pro Šternberk, kam mířily rodiny s dětmi užít poslední dny, než školáci poputují do školních lavic. Děkujeme i snaze vrátit hrnek u Masarykova pramene, který se už několikrát někomu líbil tak, že si jej vzal domů. Upozorňujeme, že voda není pitná (věříme, že zatím a že jednou opět bude!), a tak ji nyní využijte třeba k opláchnutí rukou nebo ochlazení čela tehdy, když je venku teplo. A jelikož se množí dotazy skrze červenou ceduli a její stav, tak vzkazujeme, že na tom pracujeme a přemýšlíme, jak jej vylepšit. J.M.

LEDECKÝ RODÁK VÁCLAV ŠÁRA – HRDINA OD SOKOLOVA (DRUHÁ ČÁST) O Šárově rodině bohužel nemáme dalších míst na Ukrajině a v Polsku. žádné konkrétní informace, na rozdíl V září 1944 vedl jako příslušník 6. roty od některých členů kolonie je však mechaniky 3. praporu při opravách nepostihly politické represe 30. let poničených tanků a 25. září společně a věznění. Mnozí členové kolonie se vyprostili tank T-34/76 ppor. kvůli tvrdým životním podmínkám Jána Kohutiče a do bojeschopného i strachu z politických represí stavu uvedli samohybku poškozenou vystěhovali do jiných míst nebo se 18. září. vrátili do Československa. Poslední V hodnosti podporučíka byl řidičem čtyři české rodiny opustily Reflektor tanku a starším mechanikem 3. až roku 1960. tankového praporu, jemuž velel Jedinou pozdější potvrzenou zpravu generál Richard Tesařík (1915–1967). máme o ledeckém rodáku Václavu Po těžkém zranění zemřel dne 25. Šárovi. R. 1942 odešel března 1945 ve věku 35 let na do Buzuluku na úpatí Uralu nedaleko ošetřovně v polské lokalitě Szeroka, hranic s Kazachstánem, kde se zapsal nedaleko hranic s Československem. do stavu 1. čs. polního praporu Nositeli dvou Čs. válečných křížů 1939 (velitelem byl Ludvík Svoboda) a Sokolovské pamětní medaile in a absolvoval poddůstojnickou školu. memoriam z r. 1948 krutý osud Účastnil se v rámci 3. Pěší roty nedopřál vrátit se do rodné země (velitelem generál Vladimír Janko) a navštívit rodnou obec Ledce, kde bitvy u Sokolova v březnu 1943, poté prožil dětská léta svého života, ani absolvoval tankové učiliště v ruském Drnek, rodiště jeho otce. Tambově a podílel se na osvobozování J.Š.

VELKÝ ÚSPĚCH PETRY BEZNOSKOVÉ NA POLI VĚDY Ledecká rodačka Petra Po maturitě nastoupila na perel, jež má mít určitou Beznosková převzala Přírodovědeckou fakultu délku. Tu určují právě z rukou předsedkyně Univerzity Karlovy, kde stop signály. Když přijdou Akademie věd České postupně získala doktorské příliš brzy, šňůrka je republiky prof. RNDr. Evy tituly RNDr. krátká na to, aby buňka, Zažímalové, CSc. prestižní a PhD. V prvním ročníku na jejíž je součástí, správně ocenění Wichterleho prémii univerzitě začala pracovat fungovala. Inovativní pro rok 2021. Slavnostní v laboratoři regulace genové přístup mladé vědkyně předání proběhlo 29. exprese pod vedením Ledec – využít tRNA jako června v Lannově vile Dr. rer. nat. Leoše Shivaye opraváře – by do v pražské Bubenči. Valáška, DSc., kde působí budoucna mohl přispět Ocenění se uděluje dodnes. Během své kariéry k léčbě různých syndromů každoročně a je určené absolvovala dvě zahraniční a rakovin. perspektivním a úspěšným stáže v laboratořích na Kromě vysoce kvalitní vědeckým pracovníkům univerzitách v americkém vědecké práce se věnuje Akademie věd, kterým Baltimoru a v Orsay i studentům, oponuje pro ještě v době udělení nedaleko Paříže. V rámci vědecké časopisy nebo ocenění nebylo pětatřicet Akademie věd se věnuje závěrečné práce na let. Petra svou studijní primárnímu výzkumu. Po univerzitě. a později vědeckou kariéru celou dobu se její vědecká V poslední době jí ovšem začala v ledecké školce, činnost týká proteosyntézy, k vědecké práci přibyly první stupeň povinné mechanizmu, jak buňka v ještě další povinnosti. školní docházky těle vyrábí proteiny. Stará se o svého v lednu absolvovala na smečenské Prestižní vědecký časopis narozeného syna Štěpána základní škole, od šesté Nucleic Acid Research a se svým partnerem třídy pak navštěvovala nedávno publikoval výsledky Honzou se chystají u nás slánské Gymnázium jejího výzkumu o možnosti ve vsi stavět dům. Václava Beneše opravovat chybné stop J.M. Třebízského. Během studia signály při syntéze proteinů, na gymnáziu chodila na které jsou známy u mnoha doučování k paní typů rakovin. Syntézu Vavřincové, u které proteinu přibližuje jako se zlepšovala v češtině. šňůrku různobarevných

Redaktoři: Jan Maňas, Jiří Šíma, Michaela Žáková, Marcela Hradcová, Michal Procházka, Baldandorj Ariunzul Kontakt: sefredaktor@proledce.cz WEB: www.proledce.cz Náklad: 150 výtisků Vydavatel: PROLEDCE! z.s.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.