Brabant Business Magazine Voorjaar 2019

Page 52

Dat is het motto van familiebedrijf Theuws in Luyksgestel. Alle ruim 105 medewerkers hebben elke dag weer de drive om het voor klanten gewoon goed te maken. En dat gaat veel verder dan het produceren van onderdelen …

“WE GAAN HET GEWOON GOED MAKEN!”

THEUWS METAAL, POLYESTER EN ASSEMBLAGE “We staan voor kwaliteit en vakmanschap. Daarvoor komen opdrachtgevers bij ons,” vat directeur Leo Theuws samen. ”Natuurlijk zijn we concurrerend in de markt, maar onze mensen willen vooral vakwerk afleveren: in product én proces. We denken mee met onze klanten en ontzorgen hen. Dat zit vanaf de oprichting in 1977 in onze genen. Daarvoor moet je wel je opdrachtgevers goed kennen. Daarom investeren we in een langdurige zakenrelatie, zodat we pro-actief kunnen meedenken en werken.”

52


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.