Page 1

TSI 17/10

Wskazówki od eksperta w dziedzinie uszczelnień Uszkodzenie silnika – winna uszczelka głowicy cylindrów?

Uszkodzenie uszczelki głowicy samochodu cięŜarowego spowodowane błędami montaŜowymi Opis uszkodzenia: Metalowa opaska komory spalania w uszczelce podgłowicowej została całkowicie sprasowana wewnątrz przez kołnierz tulei cylindrowej. Kołnierz tulei cylindrowej został totalnie odłupany wskutek ekstremalnych sił podczas rozruchu silnika (patrz rysunek prawy) – następstwem tego było cięŜkie uszkodzenie silnika.

Przyczyna: Podczas montaŜu nowej uszczelki podgłowicowej nie została sprawdzona średnica komory spalania, dotychczas zamontowanej uszczelki. Zastosowano uszczelkę, której rysunek otworów przelotowych wyglądał podobnie jak w wymontowanej uszczelce, jednak nowa uszczelka miała mniejszą średnicę komory spalania.

Dalsze moŜliwe przyczyny: •

Nie zastosowano oryginalnej uszczelki Elring, lecz podrobioną uszczelkę podgłowicową niŜszej jakości.

Środki zaradcze: Przed montaŜem nałoŜyć uszczelkę na kołnierz tulei cylindrowej i sprawdzić, czy jest to moŜliwe bez przyłoŜenia większej siły.

/Uszkodzen  

http://www.intercars.com.pl/pliki/File/INTERCARS/wsparcie_sprzedazy/Biuletyny_Informacyjne/Uszkodzenie%20uszczelki%20glowicy%20samochodu%20c...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you