Page 1

Regulamin konkursu „Odcinek Specjalny MARZEC 2014”

1.1 1.2 1.3

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

1.11 1.12 1.13

1.14

1.15 1.16 1.17 1.18

1.19

1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ „Wielki Rajd II EDYCJA” – konkurs „Wielki Rajd II Edycja” organizowany przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o., skierowany do wybranych klientów Inter Cars S.A. „OES Marzec”, „Odcinek Specjalny Marzec 2014” – konkurs organizowany przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o., skierowany do uczestników konkursu „Wielki Rajd II EDYCJA”. „Organizator” - Inter Cars Marketing Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 57, 04-501 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385181, NIP: 7010261527, REGON: 142619637, kapitał zakładowy: 488 491 000,00 zł „Dostawca OES Marzec 2014” – firma, której towary znajdują się w ofercie Inter Cars S.A. i są promowane w Konkursie OES Marzec. „Status”, „Status Klienta” – profil działalności klienta zapisany w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A. Warsztat, Sklep z warsztatem, Firma Transportowa – status klienta identyfikowany przez Inter Cars SA. „Rynek Zbytu” – przyporządkowanie w systemie Inter Cars S.A. sprzedawanych przez Inter Cars S.A. grup towarów. „Rynek Zbytu Ciężarowy”, „Rynek Zbytu CI” – towary sprzedawane przez Inter Cars S.A. przeznaczone do samochodów ciężarowych oraz dostawczych, nie przyporządkowane do innych Rynków Zbytu. „Rynek” – podział klientów w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A. ze względu na parytet zakupów towarów pochodzących z Rynku Zbytu Ciężarowego względem innych Rynków Zbytu. Zespół Sprzedażowy – zespół tworzony przez jednego przedstawiciela handlowego i przynajmniej dwóch sprzedawców pracujących na rzecz sieci dystrybucyjnej Inter Cars S.A. Do Zespołu Sprzedażowego zostają przyporządkowani klienci, obsługiwani przez dany Zespół Sprzedażowy. „Zespół Sprzedażowy Rynku Osobowego”, „Zespół Sprzedażowy RSO” – Zespół Sprzedażowy wyspecjalizowany w sprzedaży części spoza Rynku Zbytu Ciężarowego. „Zespół Sprzedażowy Rynku Ciężarowego”, „Zespół Sprzedażowy RPU” - Zespół Sprzedażowy wyspecjalizowany w sprzedaży części z Rynku Zbytu Ciężarowego. „Rynek Ciężarowy” – wyodrębniona na potrzeby Konkursu grupa klientów Inter Cars S.A., którzy na dzień 1 lutego 2014 r. są przyporządkowaniu do Zespołu Sprzedażowego RPU lub, w przypadku braku przyporządkowania do Zespołu Sprzedażowego, których zakupy towarów z Rynku Zbytu Ciężarowego w okresie od 1 do 15 lutego 2014 będą nie niższe niż 30% całkowitych zakupów w Inter Cars S.A. „Rynek Osobowy” – wyodrębniona na potrzeby Konkursu grupa klientów Inter Cars S.A., którzy na dzień 1 lutego 2014 r. są przyporządkowani do Zespołu Sprzedażowego RSO lub, w przypadku braku przyporządkowania do Zespołu Sprzedażowego, których zakupy towarów z Rynku Zbytu Ciężarowego w okresie od 1 do 15 lutego 2014 będą niższe niż 30% całkowitych zakupów w Inter Cars S.A. „Kategoria”, „Kategoria Klientów” – wyodrębniony na potrzeby Konkursu przez Organizatora ze względu na Status i Rynek Zbytu podzbiór Klientów. „Kategoria Warsztat Rynku Osobowego”, „Warsztat Rynku Osobowego” – podzbiór Klientów Inter Cars S.A. o Statusie Warsztat, należących do Rynku Osobowego. „Kategoria Sklep z Warsztatem Rynku Osobowego”, „Sklep z Warsztatem Rynku Osobowego” – podzbiór Klientów Inter Cars S.A. o Statusie Sklep z Warsztatem, należących do Rynku Osobowego. „Kategoria Warsztat, Sklep z Warsztatem i Firma Transportowa Rynku Ciężarowego”, „Kategoria Rynku Ciężarowego”, „Warsztat, Sklep z Warsztatem i Firma Transportowa Rynku Ciężarowego” – podzbiór Klientów Inter Cars S.A. o Statusach Warsztat, Sklep z Warsztatem lub Firma Transportowa,, należących do Rynku Ciężarowego. „Oferta Konkursowa” – wszystkie produkty oferowane w sieci Inter Cars SA, z wyłączeniem: - urządzeń warsztatowych o cenie jednostkowej powyżej 2000 zł netto (nie dotyczy narzędzi o cenie jednostkowej poniżej 2000 zł netto), - rdzeni regeneracyjnych, - programów komputerowych, - materiałów reklamowych i usług - motocykli, skuterów, odzieży i akcesoriów motocyklowych (nie dotyczy części motocyklowych),


- tuningu - towarów wyprzedażowych. 1.20 „Uczestnik”, „Uczestnik Konkursu” – każdy Klient Inter Cars S.A., któremu w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A. przypisany został status Warsztat, Sklep z Warsztatem lub Firma Transportowa, z wyłączeniem:  Klientów Powiązanych; 

podmiotów, w których udziały posiada Skarb Państwa lub administracja lokalna;

klientów, którzy dokonują zakupów w Inter Cars S.A. na podstawie wygranego przez Inter Cars S.A. przetargu;

pracowników Organizatora lub podmiotów powiązanych względem Organizatora, w szczególności Inter Cars S.A.;

osób współpracujących z Organizatorem lub podmiotami powiązanymi względem Organizatora, w szczególności Inter Cars S.A., na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych;

osób zaangażowanych w przygotowanie Konkursu;

osób wyznaczonych przez Organizatora do przeprowadzenia losowania;

1.21 1.22 1.23

1.24

1.25

1.26

1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32

1.33

członków władz Organizatora lub podmiotów powiązanych względem Organizatora, w szczególności Inter Cars S.A.;  wstępnych i zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców, osób pozostających w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami, o których mowa powyżej, także po ustaniu stosunku małżeństwa, przysposobienia i innych wyżej wymienionych. „Klient Powiązany” – firmy należący do podmiotów związanych z Inter Cars S.A. umowami dystrybucyjnymi. „Cykl” – określony przez organizatora okres czasu w konkursie Wielki Rajd II Edycja, w obrębie którego sporządzane są Rankingi Dostawców, Ranking Całego Asortymentu oraz Ranking Cyklu. „Ranking Dostawcy OES” – ranking Uczestników należących do tej samej Kategorii Klientów, sporządzony na podstawie wielkości zakupów towarów z Oferty Promocyjnej, przypisanych do określonego w niniejszym regulaminie Dostawcy. „Ranking OES Kategorii Warsztat Rynku Osobowego” – Ranking sporządzony w obrębie podzbioru Uczestników należących do Kategorii Warsztat Rynku Osobowego, powstały poprzez zsumowanie punktów zdobytych przez klienta we wszystkich Rankingach Dostawców. „Ranking OES Kategorii Sklep z Warsztatem Rynku Osobowego” – Ranking Końcowy sporządzony w obrębie podzbioru Uczestników należących do Kategorii Sklep z Warsztatem Rynku Osobowego, powstały poprzez zsumowanie punktów zdobytych przez klienta we wszystkich Rankingach Dostawców. „Ranking OES Kategorii Rynek Ciężarowy”, „Ranking Końcowy Kategorii Warsztat, Sklep z Warsztatem, Firma Transportowa Rynku Ciężarowego” – Ranking Końcowy sporządzony w obrębie podzbioru Uczestników należących do Kategorii Rynku Ciężarowego, powstały poprzez zsumowanie punktów zdobytych przez klienta we wszystkich Rankingach Dostawców. „Dopalacz Punktowy” – podwójna punktacja rankingów Dostawców OES Marzec 2014 w konkursie „Wielki Rajd II Edycja”. „Platforma Konkursowa” – strona internetowa www.galamistrzow.pl „Bon zakupowy IC” – pełnoprawny środek płatniczy, obowiązujący wyłącznie w sieci sprzedaży Inter Cars S.A. na terenie Polski. „Klient”, „Klient Inter Cars S.A.” – kontrahent handlowy zarejestrowany w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A. jako klient. Regulamin- regulamin Konkursu pod nazwą „Odcinek Specjalny Marzec 2014” „Formularz Zgłoszeniowy”, „Formularz Rejestracyjny” – internetowy formularz akceptacji Regulaminu Konkursu „Wielki Rajd II Edycja”, znajdujący się na Platformie Promocyjnej, dostępny dla Klientów Inter Cars po zalogowaniu ich hasłem do IC Katalogu. „Spotkanie rajdowe” – spotkanie o charakterze sportowym organizowane przez Organizatora na Torze Jastrząb w Szydłowcu k. Radomia w kwietniu 2014.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1 Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Odcinek Specjalny MARZEC 2014”. 2.2 Konkurs jest skierowany do Klientów, uczestników Konkursu Wielki Rajd II Edycja.


2.3 Konkurs trwa od 01.02.2014 r. do 28.02.2014 r. 2.4 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych Klientów spośród wszystkich uczestników Konkursu zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z zasadami w nim przyjętymi. 2.5 Celem Konkursu dla jego uczestników jest osiągnięcie liczby punktów pozwalającej na zdobycie nagród opisanych w punkcie 4. 2.6 Klienci kupując w okresie trwania Konkursu produkty z oferty promocyjnej firm: BOSCH, CASTROL, ZF PARTS (SACHS, LEMFOERDER, ZF), TRW, DELPHI, FEBI, FEDERAL MOGUL (AE, BERU, BERAL, CURTY-PAYEN, FERODO, FM, GLYCO, GOETZE, MOOG) zdobywają punkty w rankingach zgodnie z zasadami punktacji określonymi w punkcie 3. 2.7 Punktacja w Rankingach Dostawców wymienionych w pkt 2.6 są, zgodnie z regulaminem konkursu Wielki Rajd II Edycja, jest objęta Dopalaczem Punktowych, czyli jest mnożona x 2 w konkursie Wielki Rajd II Edycja. 2.8 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.9 Wszelkich czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, poza czynnościami wyraźnie zastrzeżonymi w niniejszym regulaminie dla innych podmiotów, dokonywać będzie Komisja Konkursowa w składzie:  Radosław Grześkowiak – członek Zarządu ICMS Sp. z o.o.  Piotr Zamora – członek Zarządu ICMS Sp. z o.o.  Mariusz Wągrodzki – Z-ca Dyrektora ds. Promocji 2.10 Każdy klient jest przypisany do kategorii konkursowej zgodnie z przypisaniem w Konkursie „Wielki Rajd II Edycja” 2.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z podania błędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych i kontaktowych przez uczestnika konkursu w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za niemożność przekazania uczestnikowi informacji o zdobytej nagrodzie. 2.12 Nagrodami w konkursie są zaproszenia na Spotkanie Rajdowe nagrody rzeczowe opisane w punkcie 4 Regulaminu. 2.13 Warunkiem otrzymania nagrody w postaci udziału w Spotkaniu Rajdowym przez Zwycięzcę Konkursu jest wyrażenie zgody przez uczestnika Spotkania na publikowanie jego wizerunku osobistego (zdjęcia i filmy) przez Organizatora w celach marketingowych. 3.

PUNKTACJA

3.1 W Rankingu Dostawcy danego punktowanych jest 100 Klientów o największych zakupach netto, z zastrzeżeniem punktu 2.8, 3.1., zgodnie z poniższą tabelą punktacji, z zastrzeżeniem punktu 3.8. 3.2 Tabela – punktowy ranking dostawców Dostawca Liczba punktów za miejsce w rankingu Miejsce 1

Miejsce 2

Miejsce 3

Miejsce 98

Miejsce 99

Miejsce 100

Bosch

800

796

792

12

8

4

Castrol

800

796

792

12

8

4

ZF (Sachs, Lemfoerder, ZF)

800

796

792

12

8

4

TRW

600

597

594

9

6

3

Delphi

600

597

594

9

6

3

Febi

400

398

396

6

4

2

Federal Mogul (AE, Beru, Beral, CurtyPayen, Ferodo,

400

398

396

6

4

2


FM, Glyco, Goetze, Moog) RUVILLE

400

398

396

6

4

2

KYB

400

398

396

6

4

2

3.3 Ranking Odcinka Specjalnego jest budowany poprzez zsumowane liczby punktów ze wszystkich rankingów dostawców o którym mowa w pkt 3.2 3.4 W przypadku zgromadzenia takiej samej liczby punktów przez kilku klientów, wyższe miejsce zajmie ten klient, który dokona większych zakupów netto towarów objętych Konkursem. 4.

NAGRODY

4.1 Nagrody są przyznawane za zajęcie premiowanego miejsca w Rankingu Odcinka Specjalnego, w zależności od kategorii, w której uczestnik rywalizuje: 4.1.1 Kategoria I: Warsztat Rynku Osobowego     4.1.2

Kategoria II: sklep z warsztatem rynku osobowego    

4.1.3

Miejsca 1-8: udział w Spotkaniu Rajdowym + kurtka trekkingowa Miejsca 9-16: kurtka trekkingowa Miejsca 17-28: torba Miejsca 29-40: plecak

Miejsca 1-8: udział w Spotkaniu Rajdowym + kurtka trekkingowa Miejsca 9-16: kurtka trekkingowa Miejsca 17-28: torba Miejsca 29-40: plecak

Kategoria III: warsztat, sklep z warsztatem rynku ciężarowego oraz firma transportowa    

Miejsca 1-4: udział w Spotkaniu Rajdowym + kurtka trekkingowa Miejsca 5-8: kurtka trekkingowa Miejsca 9-14: torba Miejsca 15-20: plecak

4.2 Warunkiem przyznania nagrody jest brak przeterminowanych należności uczestnika konkursu wobec Inter Cars SA. 4.3 Warunkiem przyznania nagrody Uczestnikowi Konkursu OES Marzec jest dokonanie zakupów towarów z Oferty Konkursowej o wartości nie mniejszej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

5. OPODATKOWANIE / DODATKOWE NAGRODY 5.1 Jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu jest zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody, do każdej nagrody wymienionej w punkcie 4.1 przyznaje się dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Zwycięzcy. Do nagrody wymienionej w punkcie 4.2 nie przyznaje się dodatkowej nagrody pieniężnej. W tym przypadku Organizator Konkursu informuje, iż podatek dochodowy od nagród otrzymanych przez Uczestników zostanie pobrany i przekazany właściwym organom podatkowym przez Organizatora Konkursu na podstawie deklaracji PIT-8AR, jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od wartości przyznanych nagród.


5.2 W przypadku określonym w punkcie 5.1 powyżej Organizator Konkursu, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego, dokonuje poboru tego podatku od łącznej wartości nagrody i nagrody pieniężnej, z przyznanej Uczestnikowi Konkursu nagrody pieniężnej. 5.3 Jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody, nagrody pieniężnej nie przyznaje się.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1 Warunkiem otrzymania nagród jest uregulowanie wszelkich płatności wobec Inter Cars S.A. 6.2 Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 6.3 Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 6.4 Organizator zastrzega możliwość zmiany specyfikacji nagród określonych w punkcie 4.

Regulamin konkursu Odcinek Specjalny MARZEC 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you