Page 1

Regulamin konkursu „Gala Mistrzów z Michelin” 1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ 1.1 „Konkurs”, „Gala Mistrzów z Michelin” – konkurs organizowany przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o., skierowany do wybranych klientów Inter Cars S.A., organizowany zgodnie z zasadami opisanymi niniejszym Regulaminem 1.2 „Wielki Rajd II EDYCJA” – konkurs organizowany przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o., skierowany do wybranych klientów Inter Cars S.A. 1.3 „Gala”, „Gala Mistrzów Warsztatu” – trzydniowe spotkanie w dniach 13-15 czerwca 2014r. dla klientów Inter Cars S.A. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. 1.4 „Organizator” - Inter Cars Marketing Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 57, 04-501 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385181, NIP: 7010261527, REGON: 142619637, kapitał zakładowy: 488 491 000,00 zł 1.5 „Dostawca” – firma, której towary znajdują się w ofercie Inter Cars S.A. i są promowane w Konkursie Wielkie Rajd II Edycja 1.6 „Status”, „Status Klienta” – profil działalności klienta zapisany w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A. 1.7 Warsztat, Sklep z warsztatem, Firma Transportowa – status klienta identyfikowany przez Inter Cars SA. 1.8 „Oferta Konkursowa” – towary dostawcy Michelin, czyli oznaczone markami Michelin, BF Goodrich, Kleber i Kormoran, oferowane w sieci Inter Cars SA, 1.9 „Uczestnik”, „Uczestnik Konkursu” – każdy Klient Inter Cars S.A., któremu w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A. przypisany został status Warsztat, Sklep z Warsztatem lub Firma Transportowa, z wyłączeniem:  Klientów Powiązanych;  podmiotów, w których udziały posiada Skarb Państwa lub administracja lokalna; 

klientów, którzy dokonują zakupów w Inter Cars S.A. na podstawie wygranego przez Inter Cars S.A. przetargu;

pracowników Organizatora lub podmiotów powiązanych względem Organizatora, w szczególności Inter Cars S.A.;

osób współpracujących z Organizatorem lub podmiotami powiązanymi względem Organizatora, w szczególności Inter Cars S.A., na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych;

osób zaangażowanych w przygotowanie Konkursu;

osób wyznaczonych przez Organizatora do przeprowadzenia losowania;

1.10 1.11 1.12 1.13

członków władz Organizatora lub podmiotów powiązanych względem Organizatora, w szczególności Inter Cars S.A.;  wstępnych i zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców, osób pozostających w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami, o których mowa powyżej, także po ustaniu stosunku małżeństwa, przysposobienia i innych wyżej wymienionych. „Klient Powiązany” – firmy należący do podmiotów związanych z Inter Cars S.A. umowami dystrybucyjnymi. „Klient”, „Klient Inter Cars S.A.” – kontrahent handlowy zarejestrowany w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A. jako klient. „Ranking” – ranking klientów sporządzony na podstawie wielkości zakupów produktów oferowanych przez Michelin, tj. brandów Michelin, BF Goodrich, Kleber, Kormoran. Regulamin- regulamin Konkursu pod nazwą „Gala Mistrzów z Michelin”

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1 Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Gala Mistrzów z Michelin”. 2.2 Konkurs jest skierowany do Klientów.


2.3 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych Klientów spośród wszystkich Uczestników Konkursu zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z zasadami w nim przyjętymi. 2.4 Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnicy będą współzawodniczyli ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu poprzez zgromadzenie największej ilości punktów i zdobycia nagród, opisanych poniżej w punkcie 3 i 4. 2.5 Celem Konkursu dla jego Uczestników jest zdobycie nagród opisanych w punkcie 4, na podstawie miejsca zajętego w Rankingu, którego mechanizm został opisany w punkcie 3. 2.6 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.7 Wszelkich czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, poza czynnościami wyraźnie zastrzeżonymi w niniejszym regulaminie dla innych podmiotów, dokonywać będzie Komisja Konkursowa w składzie:  Radosław Grześkowiak – członek Zarządu ICMS Sp. z o.o.  Piotr Zamora – członek Zarządu ICMS Sp. z o.o.  Mariusz Wągrodzki – Z-ca Dyrektora ds. Promocji 2.8 W Konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany Klient Inter Cars SA, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który jest identyfikowany na dzień uruchomienia akcji przez Inter Cars SA jako warsztat, sklep z warsztatem lub firma transportowa. 2.9 Nagrodami w Konkursie jest możliwość zakupu za 1 zł zaproszenia na Galę Mistrzów Warsztatu w Mikołajkach 2014. 2.10 Warunkiem otrzymania nagrody w postaci zaproszenia za 1 zł na Galę Mistrzów Warsztatu przez Zwycięzcę Konkursu jest potwierdzenie udziału w Gali Mistrzów Warsztatu poprzez wypełnienie wskazanego przez Organizatora formularza do dnia 6 czerwca 2014 r. 2.11 Warunkiem otrzymania nagrody w postaci zaproszenia za 1 zł na Galę Mistrzów Warsztatu przez Zwycięzcę Konkursu jest wyrażenie zgody przez uczestnika Gali Mistrzów Warsztatu na publikowanie jego wizerunku osobistego (zdjęcia i filmy) przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz Inter Cars S.A. w celach marketingowych.

3. ZASADY TWORZENIA RANKINGU DOSTAWCÓW, RANKINGU OGÓLNEGO I RANKINGU KOŃCOWEGO 3.1 Organizatorem konkursu „Gala Mistrzów z Michelin” jest Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Płowieckiej 57. 3.2 Konkurs trwa od 01.02.2014 r. do 15.05.2014 r. 3.3 Gala Mistrzów Warsztatu odbędzie się w dniach 13-15.06.2014 – miejscowość Mikołajki – Hotel Gołębiewski. 3.4 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3.5 Wszelkich czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, poza czynnościami wyraźnie zastrzeżonymi w niniejszym regulaminie dla innych podmiotów, dokonywać będzie Członek Zarządu ICMS Sp. z o.o. 3.6 W Konkursie ma prawo wziąć udział każdy z zarejestrowanych klientów firmy Inter Cars S.A., którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest identyfikowany na dzień uruchomienia akcji przez organizatora jako warsztat, sklep z warsztatem lub firma transportowa. 3.7 Klienci rywalizują kupując produkty z Oferty Konkursowej.

4. NAGRODY W KONKURSIE 4.1 Nagrody są przyznawane za zajęcie premiowanego miejsca w Rankingu: 4.1.1.1 Miejsce 1 jest premiowane zakupem pojedynczego zaproszenia na Galę Mistrzów Warsztatu oraz nagrodą w wysokości 5.500 zł w bonach zakupowych IC 4.1.1.2 Miejsce 2 jest premiowane zakupem pojedynczego zaproszenia na Galę Mistrzów Warsztatu oraz nagrodą w wysokości 3.500 zł w bonach zakupowych IC 4.1.1.3 Miejsce 3 jest premiowane zakupem pojedynczego zaproszenia na Galę Mistrzów Warsztatu oraz nagrodą w wysokości 1.500 zł w bonach zakupowych IC 4.1.1.4 Miejsca od 4 do 10 jest premiowane zakupem pojedynczego zaproszenia na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł 4.2 Uczestnikowi można przyznać tylko jedną nagrodę z dwóch konkursów, tj. „Wielki Rajd II edycja” lub „Gala Mistrzów z Michelin”. W przypadku, gdy Uczestnik zajmie miejsca premiowane nagrodami w obu tych konkursach, zostanie mu przyznana nagroda o wyższej wartości. 4.3 Warunkiem otrzymania nagrody wynikającej z miejsca w rankingu jest dokonanie zakupów towarów konkursowych w wysokości nie mniejszej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 4.4 W przypadku, gdy klient dokona zwrotu towarów zakupionych w czasie promocji i po zakończeniu promocji, jego miejsce w rankingu może zostać obniżone. 4.5 Warunkiem otrzymania nagrody jest uregulowanie wszelkich należności płatniczych wobec Inter Cars SA oraz mających wpływ na zdobytą nagrodę do 13.06.2014.


4.6 Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani też na inne przedmioty. 4.7 Wszelkie podatki z tytułu otrzymania nagrody obciążają nagrodzonego. 4.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W GALI MISTRZÓW WARSZTATU 5.1 Warunkiem udziału w Gali Mistrzów Warsztatu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego do udziału w Gali Mistrzów Warsztatu oraz akceptacja Ogólnych Warunków Udziału w Gali Mistrzów Warsztatu, w tym wyrażenie zgody uczestnika Gali na publikację jego wizerunku osobistego (zdjęcia i filmy) przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz Inter Cars S.A. w celach marketingowych. Brak akceptacji oznacza rezygnację uczestnika z udziału w Gali Mistrzów Warsztatu bez prawa do rekompensaty. 5.2 Zaproszenie od udziału w GALI MISTRZÓW WARSZTATU może być przekazane osobom trzecim. 5.3 Przekazanie Zaproszenia osobie trzeciej jest wyłączną decyzją obdarowującego, które to przekazanie rodzi skutki prawne i podatkowe wyłącznie po stronie obdarowującego i obdarowywanego. 5.4 Uczestnik Konkursu jest uprawniony do nabycia udziału w GALI MISTRZÓW WARSZTATU pod warunkiem dostępności wolnych miejsc do sprzedaży. 5.5 Wszelkie dodatkowe zasady (płatności, warunki rezygnacji, potwierdzenie udziału, reklamacje) przekazywane będą Uczestnikom wraz z Ogólnymi Warunkami Udziału w Gali Mistrzów Warsztatu.

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO WOBEC WYNIKÓW KONKURSU 6.1 Reklamacje związane z udziałem w Konkursie można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 6.2 Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym regulaminie z dopiskiem „Gala Mistrzów z Michelin - konkurs - reklamacja”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym regulaminie. 6.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko zgłaszającego, pełną nazwę firmy, dokładny adres siedziby i korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby), numer telefonu kontaktowego, oraz opis i przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem. 6.4 Po terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym reklamacje nie będą rozpatrywane. 6.5 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 5 dni od dnia doręczenia Organizatorowi pisemnej reklamacji na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym regulaminie. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania. Informacje o sposobie rozpatrzenia zostaną przekazane na adres wskazany przez zgłaszającego reklamację. 6.6 Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa w składzie, o jakim mowa w niniejszym Regulaminie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1 Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 7.2 Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 7.3 Organizator zastrzega możliwość zmiany specyfikacji nagród określonych w punkcie 4.1.

Regulamin konkursu Gala Mistrzów z Michelin