Page 1

Regulamin konkursu „WIELKI RAJD II EDYCJA” 1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ 1.1 „Konkurs”, „Wielki Rajd II EDYCJA” – konkurs organizowany przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o., skierowany do wybranych klientów Inter Cars S.A. 1.2 „Gala”, „Gala Mistrzów Warsztatu” – trzydniowe spotkanie w dniach 13-15 czerwca 2014r. dla klientów Inter Cars S.A. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. 1.3 „Organizator” - Inter Cars Marketing Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 57, 04-501 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385181, NIP: 7010261527, REGON: 142619637, kapitał zakładowy: 488 491 000,00 zł 1.4 „Dostawca” – firma, której towary znajdują się w ofercie Inter Cars S.A. i są promowane w Konkursie Wielkie Rajd II Edycja 1.5 „Status”, „Status Klienta” – profil działalności klienta zapisany w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A. 1.6 Warsztat, Sklep z warsztatem, Firma Transportowa – status klienta identyfikowany przez Inter Cars SA. 1.7 „Rynek Zbytu” – przyporządkowanie w systemie Inter Cars S.A. sprzedawanych przez Inter Cars S.A. grup towarów. 1.8 „Rynek Zbytu Ciężarowy”, „Rynek Zbytu CI” – towary sprzedawane przez Inter Cars S.A. przeznaczone do samochodów ciężarowych oraz dostawczych, nie przyporządkowane do innych Rynków Zbytu. 1.9 „Rynek” – podział klientów w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A. ze względu na parytet zakupów towarów pochodzących z Rynku Zbytu Ciężarowego względem innych Rynków Zbytu. 1.10 Zespół Sprzedażowy – zespół tworzony przez jednego przedstawiciela handlowego i przynajmniej dwóch sprzedawców pracujących na rzecz sieci dystrybucyjnej Inter Cars S.A. Do Zespołu Sprzedażowego zostają przyporządkowani klienci, obsługiwani przez dany Zespół Sprzedażowy. 1.11 „Zespół Sprzedażowy Rynku Osobowego”, „Zespół Sprzedażowy RSO” – Zespół Sprzedażowy wyspecjalizowany w sprzedaży części spoza Rynku Zbytu Ciężarowego. 1.12 „Zespół Sprzedażowy Rynku Ciężarowego”, „Zespół Sprzedażowy RPU” - Zespół Sprzedażowy wyspecjalizowany w sprzedaży części z Rynku Zbytu Ciężarowego. 1.13 „Rynek Ciężarowy” – wyodrębniona na potrzeby Konkursu grupa klientów Inter Cars S.A., którzy na dzień 1 lutego 2014 r. są przyporządkowaniu do Zespołu Sprzedażowego RPU lub, w przypadku braku przyporządkowania do Zespołu Sprzedażowego, których zakupy towarów z Rynku Zbytu Ciężarowego w okresie od 1 do 15 lutego 2014 będą nie niższe niż 30% całkowitych zakupów w Inter Cars S.A. 1.14 „Rynek Osobowy” – wyodrębniona na potrzeby Konkursu grupa klientów Inter Cars S.A., którzy na dzień 1 lutego 2014 r. są przyporządkowani do Zespołu Sprzedażowego RSO lub, w przypadku braku przyporządkowania do Zespołu Sprzedażowego, których zakupy towarów z Rynku Zbytu Ciężarowego w okresie od 1 do 15 lutego 2014 będą niższe niż 30% całkowitych zakupów w Inter Cars S.A. 1.15 „Kategoria”, „Kategoria Klientów” – wyodrębniony na potrzeby Konkursu przez Organizatora ze względu na Status i Rynek Zbytu podzbiór Klientów. 1.16 „Kategoria Warsztat Rynku Osobowego”, „Warsztat Rynku Osobowego” – podzbiór Klientów Inter Cars S.A. o Statusie Warsztat, należących do Rynku Osobowego. 1.17 „Kategoria Sklep z Warsztatem Rynku Osobowego”, „Sklep z Warsztatem Rynku Osobowego” – podzbiór Klientów Inter Cars S.A. o Statusie Sklep z Warsztatem, należących do Rynku Osobowego. 1.18 „Kategoria Warsztat, Sklep z Warsztatem i Firma Transportowa Rynku Ciężarowego”, „Kategoria Rynku Ciężarowego”, „Warsztat, Sklep z Warsztatem i Firma Transportowa Rynku Ciężarowego” – podzbiór Klientów Inter Cars S.A. o Statusach Warsztat, Sklep z Warsztatem lub Firma Transportowa,, należących do Rynku Ciężarowego. 1.19 „Oferta Konkursowa” – wszystkie produkty oferowane w sieci Inter Cars SA, z wyłączeniem: - urządzeń warsztatowych o cenie jednostkowej powyżej 2000 zł netto (nie dotyczy narzędzi o cenie jednostkowej poniżej 2000 zł netto), - rdzeni regeneracyjnych, - programów komputerowych, - materiałów reklamowych i usług - motocykli, skuterów, odzieży i akcesoriów motocyklowych (nie dotyczy części motocyklowych), - tuningu - towarów wyprzedażowych. 1.20 „Uczestnik”, „Uczestnik Konkursu” – każdy Klient Inter Cars S.A., któremu w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A. przypisany został status Warsztat, Sklep z Warsztatem lub Firma Transportowa, z wyłączeniem:


Klientów Powiązanych;

podmiotów, w których udziały posiada Skarb Państwa lub administracja lokalna;

klientów, którzy dokonują zakupów w Inter Cars S.A. na podstawie wygranego przez Inter Cars S.A. przetargu;

pracowników Organizatora lub podmiotów powiązanych względem Organizatora, w szczególności Inter Cars S.A.;

osób współpracujących z Organizatorem lub podmiotami powiązanymi względem Organizatora, w szczególności Inter Cars S.A., na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych;

osób zaangażowanych w przygotowanie Konkursu;

osób wyznaczonych przez Organizatora do przeprowadzenia losowania;

1.21 1.22 1.23

1.24 1.25

1.26 1.27 1.28

1.29 1.30

1.31 1.32 1.33 1.34 1.35

członków władz Organizatora lub podmiotów powiązanych względem Organizatora, w szczególności Inter Cars S.A.;  wstępnych i zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców, osób pozostających w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami, o których mowa powyżej, także po ustaniu stosunku małżeństwa, przysposobienia i innych wyżej wymienionych. „Klient Powiązany” – firmy należący do podmiotów związanych z Inter Cars S.A. umowami dystrybucyjnymi. „Cykl” – określony przez organizatora okres czasu, w obrębie którego sporządzane są Rankingi Dostawców, Ranking Całego Asortymentu oraz Ranking Cyklu. „Ranking Dostawcy” – ranking Uczestników należących do tej samej Kategorii Klientów, sporządzony na podstawie wielkości zakupów w pojedynczym Cyklu towarów z Oferty Promocyjnej, przypisanych do określonego w niniejszym regulaminie Dostawcy. „Ranking Całego Asortymentu” - ranking Uczestników należących do tej samej Kategorii Klientów, sporządzony na podstawie zakupów w pojedynczym Cyklu wszystkich towarów z Oferty Promocyjnej. „Ranking Cyklu” – ranking Uczestników należących do tej samej Kategorii Klientów, sporządzony poprzez zsumowanie punktów zdobytych przez Uczestników w Rankingach Dostawców oraz Rankingu Całego Asortymentu w pojedynczym Cyklu. „Ranking Końcowy Kategorii Warsztat Rynku Osobowego” – Ranking Końcowy sporządzony w obrębie podzbioru Uczestników należących do Kategorii Warsztat Rynku Osobowego. „Ranking Końcowy Kategorii Sklep z Warsztatem Rynku Osobowego” – Ranking Końcowy sporządzony w obrębie podzbioru Uczestników należących do Kategorii Sklep z Warsztatem Rynku Osobowego. „Ranking Końcowy Kategorii Rynek Ciężarowy”, „Ranking Końcowy Kategorii Warsztat, Sklep z Warsztatem, Firma Transportowa Rynku Ciężarowego” – Ranking Końcowy sporządzony w obrębie podzbioru Uczestników należących do Kategorii Warsztat Rynku Osobowego. „OES”, „Odcinek Specjalny” – regulowany odrębnym regulaminem konkurs, z odrębnymi nagrodami, trwający 1 cykl, ogłaszany w trakcie trwania Konkursu Wielki Rajd II EDYCJA, skierowany do Uczestników Konkursu. „Dopalacz Punktowy” – ogłaszana na okres 1 cyklu rozliczeniowego podwójna punktacja wybranych Rankingów Dostawcy. Dopalacz Punktowy jest ogłaszany na platformie konkursowej do 5 dnia danego cyklu (Cykl I, II III), wraz z regulaminem Odcinka Specjalnego. Każdorazowo, towary Dostawców premiowane w ramach Odcinka Specjalnego są premiowane podwójną punktacją w Konkursie. „Platforma Konkursowa” – strona internetowa www.galamistrzow.pl „Bon zakupowy IC” – pełnoprawny środek płatniczy, obowiązujący wyłącznie w sieci sprzedaży Inter Cars S.A. na terenie Polski. „Klient”, „Klient Inter Cars S.A.” – kontrahent handlowy zarejestrowany w systemie sprzedażowym Inter Cars S.A. jako klient. Regulamin- regulamin Konkursu pod nazwą „Wielki Rajd II EDYCJA” „Formularz Zgłoszeniowy”, „Formularz Rejestracyjny” – internetowy formularz akceptacji Regulaminu Konkursu, znajdujący się na Platformie Promocyjnej, dostępny dla Klientów Inter Cars po zalogowaniu ich hasłem do IC Katalogu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1 Konkurs prowadzony jest pod nazwą „WIELKI RAJD II EDYCJA”. 2.2 Konkurs jest skierowany do Klientów. 2.3 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych Klientów spośród wszystkich Uczestników Konkursu zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z zasadami w nim przyjętymi.


2.4 Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnicy będą współzawodniczyli ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu poprzez zgromadzenie największej ilości punktów i zdobycia nagród, opisanych poniżej w punkcie 3 i 4. 2.5 Celem Konkursu dla jego Uczestników jest zdobycie nagród opisanych w punkcie 4, na podstawie miejsca zajętego w Rankingu Końcowym, którego mechanizm został opisany w punkcie 3. 2.6 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.7 Wszelkich czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, poza czynnościami wyraźnie zastrzeżonymi w niniejszym regulaminie dla innych podmiotów, dokonywać będzie Komisja Konkursowa w składzie:  Radosław Grześkowiak – członek Zarządu ICMS Sp. z o.o.  Piotr Zamora – członek Zarządu ICMS Sp. z o.o.  Mariusz Wągrodzki – Z-ca Dyrektora ds. Promocji 2.8 W Konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany Klient Inter Cars SA, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który jest identyfikowany na dzień uruchomienia akcji przez Inter Cars SA jako warsztat (rynek zbytu osobowy), sklep z warsztatem (rynek zbytu osobowy) i warsztat, sklep z warsztatem, firma transportowa (rynek zbytu ciężarowy). 2.9 Warunkiem wygrania nagród w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, podanie pełnych, aktualnych i poprawnych danych osobowych (imię, nazwisko, numer klienta w systemie Inter Cars S.A.) i kontaktowych (telefon komórkowy, telefon stacjonarny, adres e-mail, jeśli posiada) w przypadku osób fizycznych lub w przypadku osób prawnych ich reprezentantów oraz akceptacja Regulaminu Konkursu. Dbałość o prawidłowe wypełnienie i aktualizowanie danych spoczywa na uczestniku Konkursu. 2.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z podania błędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych i kontaktowych przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Rejestracyjnym lub Zgłoszeniowym, w szczególności za niemożność przekazania Uczestnikowi informacji o zdobytej nagrodzie. 2.11 Jeśli z winy Uczestnika, w szczególności w wyniku podania w Formularzu Rejestracyjnym do Konkursu nieprawidłowych lub nieaktualnych danych, laureat Konkursu nie potwierdzi do dnia 6 czerwca 2014r. udziału w Gali Mistrzów Warsztatu, zdobyta w Konkursie nagroda przepada. Z tytułu przepadku nagrody zdobytej w Konkursie Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie. 2.12 Nagrodami w Konkursie są bony zakupowe IC o łącznej wartości 420.000 zł, możliwość zakupu za 1 zł zaproszenia na Galę Mistrzów Warsztatu w Mikołajkach 2014 oraz nagród rzeczowych w postaci bezrękawników oraz t-shirt. 2.13 Warunkiem otrzymania nagrody w postaci zaproszenia za 1 zł na Galę Mistrzów Warsztatu przez Zwycięzcę Konkursu jest potwierdzenie udziału w Gali Mistrzów Warsztatu poprzez wypełnienie wskazanego przez Organizatora formularza do dnia 6 czerwca 2014 r. 2.14 Warunkiem otrzymania nagrody w postaci zaproszenia za 1 zł na Galę Mistrzów Warsztatu przez Zwycięzcę Konkursu jest wyrażenie zgody przez uczestnika Gali Mistrzów Warsztatu na publikowanie jego wizerunku osobistego (zdjęcia i filmy) przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz Inter Cars S.A. w celach marketingowych. 2.15 2.15 Warunkiem otrzymania nagrody w postaci zakupu za 1 zł bezrękawnika lub t-shirt jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia nagrody. Nie wypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia nagrody do 13.06.2014 powoduje przepadek nagrody bez prawa do rekompensaty.

3. ZASADY TWORZENIA RANKINGU DOSTAWCÓW, RANKINGU OGÓLNEGO I RANKINGU KOŃCOWEGO 3.1 Organizatorem konkursu „Wielki Rajd edycja 2” jest Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Płowieckiej 57. 3.2 Konkurs trwa od 01.02.2014 r. do 15.05.2014 r. 3.3 Gala Mistrzów Warsztatu odbędzie się w dniach 13-15.06.2014 – miejscowość Mikołajki – Hotel Gołębiewski. 3.4 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3.5 Wszelkich czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, poza czynnościami wyraźnie zastrzeżonymi w niniejszym regulaminie dla innych podmiotów, dokonywać będzie Członek Zarządu ICMS Sp. z o.o. 3.6 W Konkursie ma prawo wziąć udział każdy z zarejestrowanych klientów firmy Inter Cars S.A., którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest identyfikowany na dzień uruchomienia akcji przez organizatora jako warsztat, sklep z warsztatem (rynek zbytu osobowy) i rynek ciężarowy (w skład którego wchodzi klient o statusie warsztat, sklep z warsztatem i firma transportowa), który dokona rejestracji na platformie konkursowej do dnia 28.02.2014. 3.7 Klienci rywalizują kupując produkty z Oferty Konkursowej w trzech kategoriach: - warsztat rynku osobowego, - sklep z warsztatem rynku osobowego, - sklep z warsztatem, warsztat i firma transportowa z rynku ciężarowego. 3.8 O przyporządkowaniu Klienta do danej kategorii decyduje Organizator.


3.9 Oferta obejmuje wszystkie produkty oferowane przez Inter Cars SA, z wyłączeniem: - urządzeń warsztatowych o cenie jednostkowej powyżej 2000 zł netto (nie dotyczy narzędzi o cenie jednostkowej poniżej 2000 zł netto), - rdzeni regeneracyjnych, - programów komputerowych, - materiałów reklamowych i usług - motocykli, skuterów, odzieży i akcesoriów motocyklowych (nie dotyczy części motocyklowych), - tuningu - towarów wyprzedażowych. 3.10 Zakupy klientów rozliczane są w czterech cyklach: a) Cykl I: 1-28 lutego 2014 b) Cykl II: 1-31 marca 2014 c) Cykl III: 1-30 kwietnia 2014 d) Cykl IV: 1-15 maja 2014 zgodnie z zasadami punktacji określonymi w niniejszym Regulaminie. 3.11 Ranking Dostawcy przedstawia ranking Uczestników należących do tej samej Kategorii Klientów, dokonujących w pojedynczym Cyklu zakupów produktów Dostawcy, należących do Oferty Promocyjnej. Miejsce w Rankingu Dostawcy zależy od wielkości zakupów produktów Dostawcy z Oferty Promocyjnej, w odniesieniu do zakupów innych Uczestników. 3.12 Punkty w Rankingu Dostawcy przyznawane są za zajęte miejsce w rankingu, przy czym za pierwsze miejsce w rankingu przyznawana jest maksymalna liczba punktów, a za miejsce 200. minimalna liczba punktów właściwa dla danego Dostawcy, z zastrzeżeniem punktu 3.24 niniejszego Regulaminu. Za miejsce poniżej 200. nie są przyznawane żadne punkty. 3.13 Ranking Całego Asortymentu przedstawia ranking Uczestników należących do tej samej Kategorii Klientów, dokonujących w pojedynczym Cyklu zakupów wszystkich towarów należących do Oferty Promocyjnej. Miejsce w Rankingu Całego Asortymentu zależy od wielkości zakupów produktów Dostawcy z Oferty Promocyjnej, w odniesieniu do zakupów innych Uczestników. 3.14 Punkty w Rankingu Całego Asortymentu przyznawane są za zajęte miejsce w rankingu, przy czym za pierwsze miejsce w rankingu przyznawana jest maksymalna liczba punktów, a za miejsce 200. minimalna liczba punktów właściwa dla Rankingu Całego Asortymentu. Za miejsce poniżej 200. nie są przyznawane żadne punkty. 3.15 Punktacje w Rankingach Dostawców oraz w Rankingu Całego Asortymentu – liczba punktów za zajęte miejsce w każdym Rankingu Dostawcy oraz Rankingu Całego Asortymentu określa poniższa tabela:

Ranking Ranking Dostawcy BOSCH Ranking Dostawcy CASTROL Ranking Dostawcy ZF Ranking Dostawcy TRW Ranking Dostawcy DELPHI Ranking Dostawcy FEDERAL MOGUL Ranking Dostawcy FILTRON Ranking Dostawcy FEBI Ranking Dostawcy RUVILLE Ranking Dostawcy KYB Ranking Dostawcy MICHELIN

Miejsce 1 (maksymalna liczba punktów) 800

Miejsce 2

Liczba punktów za miejsce w rankingu Miejsce 3 … Miejsce 198 Miejsce 199

Miejsce 200 (minimalna liczba punktów)

796

792

12

8

4

800

796

792

12

8

4

800 600

796 497

792 494

… …

12 9

8 6

4 3

600

497

494

9

6

3

400

398

396

6

4

2

400

398

396

6

4

2

400

398

396

6

4

2

400

398

396

6

4

2

400 400

398 398

396 396

… …

6 6

4 4

2 2


Ranking Dostawcy ATE Ranking Dostawcy DENSO Ranking Dostawcy CONTITECH Ranking Dostawcy SKF Ranking Dostawcy KNECHT Ranking Dostawcy MONROE Ranking Dostawcy MERITOR Ranking Całego Asortymentu

200 200

199 199

198 198

… …

3 3

2 2

1 1

200

199

198

3

2

1

200 200

199 199

198 198

… …

3 3

2 2

1 1

200

199

198

3

2

1

200

199

198

3

2

1

200

199

198

3

2

1

3.16 Punkty, które otrzymuje Uczestnik w Rankingach Dostawców oraz w Rankingu Całego Asortymentu, w pojedynczym Cyklu, są sumowane. Suma tych punktów określa miejsce Uczestnika w Rankingu Cyklu dla Kategorii, do której należy Uczestnik. 3.17 Punkty zgromadzone przez Uczestnika we wszystkich kolejnych Rankingach Cyklu określają miejsce Uczestnika w Rankingu Końcowym odpowiedniej Kategorii. 3.18 W przypadku zgromadzenia takiej samej liczby punktów w Rankingu Końcowym danej Kategorii przez kilku Uczestników, wyższe miejsce zajmie ten Uczestnik, który dokona większych zakupów netto w całej ofercie promocyjnej. 3.19 Uczestnicy należący do kategorii Warsztat, Sklep z Warsztatem i Firma Transportowa Rynku Ciężarowego nie otrzymują punktów w następujących Rankingach Dostawców: ATE, DENSO, KYB. 3.20 Uczestnicy należący do kategorii Warsztat Rynku Osobowego oraz Sklep z Warsztatem Rynku Osobowego nie otrzymują punktów w rankingach następujących Dostawców: MERITOR. 3.21 W cyklu I, II oraz III ogłoszone zostaną Dopalacze Punktowe, premiujące wybrane Rankingi Dostawców. 3.22 Dopalacz Punktowy obejmuje okres jednego całego cyklu. 3.23 Dostawcy premiowani w Dopalaczu Punktowym zostaną ogłoszeni na internetowej Platformie Promocyjnej nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia Cyklu i nie później niż piątego dnia po rozpoczęcia danego Cyklu. 3.24 W czasie trwania Dopalacza Punktowego, punkty premiowanych w Dopalaczu Rankingów Dostawców, określone w punkcie 3.15 niniejszego Regulaminu, mnożone będą dwukrotnie.

4. NAGRODY W KONKURSIE 4.1 Nagrody są przyznawane za zajęcie premiowanego miejsca w Rankingu Końcowym. Rodzaj nagrody za zajęte miejsce przedstawia poniższa tabela: Miejsce w Rankingu Końcowym 1

2

3

4

Nagrody w kategorii Warsztat rynku osobowego - Bony zakupowe IC o wartości 50.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 30.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 20.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 10.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł

Nagrody w kategorii Sklep i sklep z warsztatem rynku osobowego - Bony zakupowe IC o wartości 50.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 30.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 20.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 10.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł

Nagrody w kategorii Rynek ciężarowy - Bony zakupowe IC o wartości 50.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 30.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 20.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 10.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł


5

6-10

11-15

16-100 101-120 121-200 201-240 241-400

- Bony zakupowe IC o wartości 5.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 3.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 2.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bezrękawnik i t-shirt za 1 zł - T-shirt za 1 zł

- Bony zakupowe IC o wartości 5.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 3.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 2.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bezrękawnik i t-shirt za 1 zł - T-shirt za 1 zł

- Bony zakupowe IC o wartości 5.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 3.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bony zakupowe IC o wartości 2.000 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Zaproszenie na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł - Bezrękawnik i t-shirt za 1 zł - T-shirt za 1 zł

4.2 Warunkiem otrzymania nagrody wynikającej z miejsca w rankingu jest dokonanie zakupów towarów konkursowych w wysokości nie mniejszej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 4.3 W przypadku, gdy klient dokona zwrotu towarów zakupionych w czasie promocji i po zakończeniu promocji, jego miejsce w rankingu i punktacja może zostać obniżona. 4.4 Warunkiem otrzymania nagrody jest uregulowanie wszelkich należności płatniczych wobec Inter Cars SA oraz mających wpływ na zdobytą nagrodę do 13.06.2014. 4.5 Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani też na inne przedmioty. 4.6 Wszelkie podatki z tytułu otrzymania nagrody obciążają nagrodzonego. 4.7 Członkowie VIP Club Platinum otrzymują bezpłatnie podwójne zaproszenie a członkowie VIP Club Gold pojedyncze zaproszenie na Galę, niezależnie od miejsca zajętego w Konkursie. Członkowie VIP Club nie mogą wygrać w Konkursie dodatkowych zaproszeń za 1 zł. 4.8 Zdobywcy zaproszeń w ramach Konkursu oraz członkowie VIP Club Gold mogą wykupić dodatkowe zaproszenie – kwota 800 PLN netto. 4.9 Uczestnicy VIP CLUB rywalizują o nagrody na zasadach ogólnych. 4.10 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

5. OPODATKOWANIE NAGRÓD W POSTACI BONÓW ZAKUPOWYCH IC 5.1 Organizator Konkursu, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przyznanych w Konkursie nagród w postaci bonów zakupowych IC, dokonuje poboru tego podatku od wartości nagrody przyznanej Laureatowi Konkursu.

6. ZAKUP PEŁNOPŁATNYCH ZAPROSZEŃ NA GALĘ MISTRZÓW WARSZTATU 6.1 Uprawnionymi do zakupu pełnopłatnego zaproszenia na Galę Mistrzów Warsztatu są wyłącznie Uczestnicy Konkursu, z wyłączeniem członków VIP Club Platinum. 6.2 Liczba zaproszeń pełnopłatnych na Galę jest ograniczona. 6.3 Koszt zakupu zaproszenia pełnopłatnego na Galę Mistrzów Warsztatu wynosi 800 zł netto. 6.4 Każdy Klient może zakupić maksymalnie jedno pełnopłatne zaproszenie na Galę. 6.5 Pierwszeństwo w zakupie zaproszeń pełnopłatnych na Galę mają Laureaci Konkursu, którzy zajęli w Rankingu Końcowym miejsce premiowane zakupem zaproszenia na Galę Mistrzów Warsztatu za 1 zł. 6.6 O kolejności przyjęcia zlecenia do realizacji decyduje kolejność zgłoszeń, przy zastrzeżeniu punktu 6.5. 6.7 Zlecenie zakupu zaproszenia jest dokonywane podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego. 6.8 Organizator do dnia 10 czerwca 2014 r. potwierdzi zamawiającemu przyjęcie zlecenia na zakup zaproszenia na Galę Mistrzów Warsztatu 6.9 W przypadku, gdy zlecenie zakupu zaproszenia na Galę zostało potwierdzone przez Organizatora, nabywca jest zobowiązany do zapłacenia za zamówione zaproszenie.


6.10 Niewykorzystanie zaproszenia na Galę z winy nabywcy nie zwalnia go od obowiązku uiszczenia opłaty za zamówione zaproszenie.

7. ZASADY UCZESTNICTWA W GALI MISTRZÓW WARSZTATU 7.1 Warunkiem udziału w Gali Mistrzów Warsztatu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego do udziału w Gali Mistrzów Warsztatu oraz akceptacja Ogólnych Warunków Udziału w Gali Mistrzów Warsztatu, w tym wyrażenie zgody uczestnika Gali na publikację jego wizerunku osobistego (zdjęcia i filmy) przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz Inter Cars S.A. w celach marketingowych. Brak akceptacji oznacza rezygnację uczestnika z udziału w Gali Mistrzów Warsztatu bez prawa do rekompensaty. 7.2 Zaproszenie od udziału w GALI MISTRZÓW WARSZTATU może być przekazane osobom trzecim. 7.3 Przekazanie Zaproszenia osobie trzeciej jest wyłączną decyzją obdarowującego, które to przekazanie rodzi skutki prawne i podatkowe wyłącznie po stronie obdarowującego i obdarowywanego. 7.4 Uczestnik Konkursu jest uprawniony do nabycia udziału w GALI MISTRZÓW WARSZTATU pod warunkiem dostępności wolnych miejsc do sprzedaży. 7.5 Wszelkie dodatkowe zasady (płatności, warunki rezygnacji, potwierdzenie udziału, reklamacje) przekazywane będą Uczestnikom wraz z Ogólnymi Warunkami Udziału w Gali Mistrzów Warsztatu.

8. ODCINKI SPECJALNE 8.1 W trakcie trwania Konkursu zorganizowane zostaną trzy Odcinki Specjalne OES-y z dodatkowymi nagrodami. 8.2 Zasady Odcinka Specjalnego będą podawane w momencie ogłoszenia OES-a.

9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO WOBEC WYNIKÓW KONKURSU 9.1 Reklamacje związane z udziałem w Konkursie można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 9.2 Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym regulaminie z dopiskiem „Wyścig do Gali - konkurs - reklamacja”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym regulaminie. 9.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko zgłaszającego, pełną nazwę firmy, dokładny adres siedziby i korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby), numer telefonu kontaktowego, oraz opis i przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem. 9.4 Po terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym reklamacje nie będą rozpatrywane. 9.5 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 5 dni od dnia doręczenia Organizatorowi pisemnej reklamacji na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym regulaminie. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania. Informacje o sposobie rozpatrzenia zostaną przekazane na adres wskazany przez zgłaszającego reklamację. 9.6 Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa w składzie, o jakim mowa w niniejszym Regulaminie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1 Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 10.2 Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 10.3 Organizator zastrzega możliwość zmiany specyfikacji nagród określonych w punkcie 4.1.

11. KONTAKT 11.1 Z ramienia Organizatora osobami oddelegowanymi do obsługi konkursu WIELKI RAJD II EDYCJA są:  Tematy związane z zasadami promocji oraz nagrodami: Konrad Birkos Konrad.Birkos@intercars.eu 22 714 14 28


 Tematy związane z zakwaterowaniem: Tomasz Mater Tomasz.Mater@intercars.eu 22 511 30 31

Magda Kulawiak Magda.Kulawiak@intercars.eu  Tematy związane z realizacją imprezy: Rafał Jaskułka Rafal.Jaskulka@intercars.eu 22 511 30 34

Anna Śledź Anna.Sledz@intercars.eu 22 511 30 32

Agnieszka Fijałkowska Agnieszka.Fijalkowska@intercars.eu 22 511 30 36

 Tematy związane z komunikacją, kontaktami z mediami: Joanna Król Joanna.Krol@intercars.eu 22 714 14 20 Grzegorz Putkiewicz Grzegorz.Putkiewicz@intercars.eu 22 714 17 43 11.2 Adres korespondencyjny : Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. Ul. Płowiecka 57 04-501 Warszaw Warszawa, 10.01.2014

Regulamin Gala Mistrzów Warsztatu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you