Page 1

ARCHITEKTÚRA URBANIZMUS KRAJINA

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

SÚŤAŽE NÁVRHOV 2016 — 2018


OBSAH

PROGRAM STAROSTLIVOSTI O PROSTREDIE MIEST A OBCÍ NA VOLEBNÉ 4 ROKY s.2

MEDZI ZÁKLADNÉ ÚLOHY HLAVNÉHO/MESTSKÉHO ARCHITEKTA V ŠTRUKTÚRE SAMOSPRÁVY MIEST, OBCÍ A VÚC PATRIA: s.5

ARCHITEKTONICKÉ SÚŤAŽE NÁVRHOV s.6

PRÍKLADY SÚŤAŽÍ NÁVRHOV s. 13


s.2

PROGRAM STAROSTLIVOSTI O PROSTREDIE MIEST A OBCÍ NA VOLEBNÉ 4 ROKY Petr Lešek autorizovaný architekt českej komory architektov 24. 10. 2018

stavebnej akcie sa samotná stavba realizuje v rozmedzí od pol roka až po dva roky. O to dôležitejšia je spolupráca s príslušným stavebným úradom a racionálne rozvrhnutie procesu jednotlivých stupňov stavebného konania. K stavbe sa tak pridáva ďalší pol rok až dva v závislosti od rýchlosti povoľovacích procesov. Z týchto časových limitov vychádza, že celkovo je priemerná časová Už viac ako päť rokov sa venujem náročnosť stavby v priemere 3 roky, práve tomu, ako by sa mohli malé ostáva vedeniu samosprávy pria stredne veľké mestá starať o svoje bližne iba jeden rok na premyslenie, prostredie a zveľaďovať ho. Každý rozdiskutovanie a prípravu verejných z nás chce predsa stráviť svoj život stavieb. Okrem samotných verejných v príjemnom a kvalitnom prostredí, stavieb sú však pre rozvoj miest na ktoré môžeme byť pyšní a pata obcí nemenej dôležité aj stratégie rične hrdí. a plány rozvoja na dlhšie obdobie. Tie umožňujú istú mieru kontinuity Za štyri roky volebného obdobia v stavebnom rozvoji obce. Aj tu však sa dá zvládnuť len obmedzené platí, že stratégie a plány musia byť množstvo plánov a projektov. O to detailne prediskutované, aby pri nich dôležitejšie je, dobre si rozvrhnúť panovala zhoda naprieč obcou, na celé volebné obdobie, aby na jeho čom stojí a padá ich udržateľnosť konci bolo možné odovzdať o niečo a realizácia. Aj preto platí, že postup príjemnejšie a kvalitnejšie životné prostredie miest. Odovzdať ho s poci- je vhodné smerovať od všeobecného tom ako pre občanov, tak aj volených ku konkrétnemu. zástupcov, že sa život v mestách a obciach zlepšuje. Nasledujúci text je odporúčaním, ako by také plánoPrvý rok vanie rozvoja počas volebného cyklu štyroch rokov malo vyzerať. Štyri roky sú v oblasti stavebníctva Prvý rok je vhodné venovať sa zhodkrátka doba. Ani súčasný stav komnoteniu celkovej vízie rozvoja mesta plikovaného povoľovacieho procesu alebo obce, ktorá býva obsiahnutá túto situácie neuľahčuje. Aj preto je v strategickom pláne, a konfrontodôležitá dobrá príprava investičných vať ju s prijatou koaličnou zmluvou akcií a ich priebežné prezentovanie alebo programom nového vedenia verejnosti. Samotná stavba pritom, samosprávy. Jednou z oblastí tejto vďaka súčasným technológiám stratégie sú odpovede na otázku, či a organizácii stavebných firiem, nie je obec potrebuje nové námestie, revitaaž tak časovo náročná. Podľa veľkosti lizáciu parku, novú školu, škôlku, Vo väčšine našich miest a obcí sa po tohtoročných komunálnych voľbách ustanovilo nové vedenie, ktoré bude nasledujúce štyri roky na základe spoločného vyhlásenia rozvíjať naše samosprávy. Rozvoj sa pochopiteľne nebude venovať len sociálnym a ekonomickým témam, ale taktiež oblasti verejných stavieb.

kultúrny dom alebo športový areál s plavárňou. V prípade aktualizácie strategického plánu, je vhodné čo najskôr zahájiť priebežnú komunikáciu s občanmi. Mestá a obce sa ešte len učia diskutovať o svojich zámeroch s občanmi a deje sa tak, žiaľ, len ojedinele alebo nepravidelne. Vhodnejšou formou je nastavenie kontinuálnej a zároveň efektívnej komunikácie s občanmi. V závislosti od veľkosti obce sa tomu môže venovať buď lokálny politik – zástupca vedenia alebo určený zamestnanec samosprávy. Tlačové oddelenia obcí by sa mali okrem externej komunikácie s médiami, rovnako zamerať aj na komunikáciu so svojimi občanmi. Okrem elektronických nástrojov komunikácie a sociálnych sietí bude vždy nenahraditeľný osobný kontakt. Práve v najširšej vízii obce - strategickom pláne – je komunikácia najnáročnejšia. Jej dobré zvládnutie však predchádza väčšine ďalších potenciálnych konfliktov. Komunikácia s verejnosťou by mala pretrvávať počas celého volebného cyklu a mala by sa stať štandardom vedenia obce. Jedným z kľúčových nástrojov komunikácie by mala byť komisia pre rozvoj a výstavbu, ktorá umožní zapojenie miestnej odbornej verejnosti, s čím súvisí napríklad aj zavedenie participatívneho rozpočtu, o použití ktorého rozhoduje samotná verejnosť. Okrem strategického plánu by sa malo nové vedenie zoznámiť so stavom územného plánovania v obci. Nejedná sa len o samotný územný plán, ale aj o návrhy na


s.3

podrobnejšie riešenie území, či už v podobe územných štúdií alebo regulačného plánu. Ich spracovanie zjednoduší nasledujúce projekty, takže sa pri nich dá ľahšie dospieť k zhode. Z programu nového vedenia, komunikácie s občanmi a aktualizácie strategického plánu vzídu aj jednotlivé témy starostlivosti o mesto. Nemalo by však ísť len o potrebu prípravy jednotlivých nových verejných stavieb, priestranstiev alebo rekonštrukcií, ale aj o určité témy a vízie rozvoja v území (napríklad vzťah rieky a mesta, mestská zeleň, krajina a mesto, transformácia bývalých priemyselných areálov, regenerácia sídlisk, parkovanie a doprava, adaptácia na klimatické zmeny a pod.), ktorých dôležitosť vystane práve z odbornej diskusie, čím sa určí aj spôsob riešenia týchto tém a harmonogram ich riešenia. S nastavením v strategickom pláne súvisí aj starostlivosť o mestský a obecný majetok. Aktualizovať zhodnotenie stavu mestských nehnuteľností a určiť stratégiu ich použitia - aké pozemky alebo budovy je vhodné prenajať alebo predať, aké naopak kúpiť a z akého dôvodu. Takáto stratégia by mala byť vizualizovaná v mape kvôli jasnej zrozumiteľnosti. Nevyužívané pozemky a budovy by mali byť ponúknuté k dlhodobému alebo krátkodobému prenájmu lokálnym nájomníkom, ktorí prispievajú k rozvoju miestnych komunít alebo k celkovému skvalitneniu prostredia a života v meste. Súčasťou starostlivosti je i spätná väzba z použitia budov vo verejnom vlastníctve a optimalizácia ich prevádzkových nákladov. Aktuálnou témou v riadení miest je Smart City, ktoré je vhodné obozretne, avšak zmysluplne využívať. Koordinátorom starostlivosti o verejný majetok a celej oblasti stratégie rozvoja a starostlivosti o mestské alebo obecné prostredie, by mal byť mestský/obecný architekt/ architektka. Ak ho samospráva má, je potrebné ho do vyššie uvedených tém zapojiť ako koordinátora alebo iniciátora. Ak v samospráve takáto odborná funkcia obsadená nie je, je vhodné ju zriadiť na základe kvalitatívnych kritérií cez výberové konanie za pomoci komory architektov. Forma spolupráce s mestským/obecným architektom môže byť ustanovená podľa možností samosprávy

a na základe dohody či už ako interná pozícia na plný alebo čiastočný úväzok, alebo ako externá spolupráca. Je vhodné takúto pozíciu neviazať na dané volebné obdobie a voliť radšej formu kontraktu na päť rokov s možnosťou predĺženia, pre zabezpečenie kontinuity rozvoja obce. S angažovaním architekta/ architektky súvisí nielen komunikácia s verejnosťou ale aj vzdelávanie verejnosti, detí a mládeže v oblasti starostlivosti o životné prostredie miest, stavebnú kultúru a kultúrne dedičstvo. Predmetom výchovy by malo byť upevňovanie vzťahu k prostrediu, v ktorom deti a občania žijú, a tým uvedomenie si spoluzodpovednosti za jeho rozvoj. Mestskí/obecní architekti/architektky majú predpoklad byť zorientovaní v systéme dotačných schém a grantov, a tak možnosť nielen získať podporu na realizáciu stavebných zámerov, ale aj iných foriem podpory, vrátanie vzdelávania a sociálneho rozvoja obce, ako aj organizácie architektonických súťaží návrhov. Získavanie dotácií by malo byť koncepčné v nadväznosti na strategický plán obce pričom platí, že obec nerealizuje projekty len kvôli dotáciám, ale predovšetkým kvôli ich reálnej potrebe.

Druhý rok Po intenzívnom prvom roku by mesto/obec malo v druhom roku pristúpiť k realizácii zvolených akcií. V tejto oblasti je kľúčovým bodom spôsob výberu spracovateľov projektov, či už ide o strategické dokumenty (územné štúdie, územné plány, generely) alebo konkrétne projekty. V obidvoch prípadoch je vhodné a žiaduce pristúpiť k výberu na základe kombinácie hľadísk kvantity (cena) a kvality (návrh), preto je optimálne použiť súťaž návrhov resp. súťaž návrhov v zmysle verejného obstarávania, kde sa predkladá okrem ponuky aj návrh (podoba) projektu. Takúto formu je možné použiť v architektonických súťažiach návrhov, ktoré sú administrované ako malé projektové alebo ideové súťaže (podlimitné zákazky podľa ZVO 343/2015 Zb. alebo podľa Občianskeho zákona č. 40/1964 Zb. z., §847 - §849, pozn. prekl.) alebo ako nadlimitné projektové súťaže (podľa ZVO 343/2015 Zb. viď § 119 - § 125, pozn. prekl.). S organizáciou

takýchto súťaží návrhov pomôže mestský/obecný architekt/ architektka. Zadanie súťaže návrhov vychádza ideálne z kontinuálnej diskusie s občanmi. Vďaka tomu sa bude súťažiť návrh a podoba toho, čo je v súlade a v zhode s predstavou občanov samosprávy, čo neskôr výrazne uľahčuje prijímanie projektu verejnosťou. V komunikácii s mestským/obecným architektom/ architektkou môžu byť súčasne riešené ďalšie strategické témy rozvoja samosprávy, ktoré v prvom roku neboli detailnejšie rozpracované. Špecifickým prípadom sú mestá a obce turistického významu, ktoré by v duchu vyššie opísaných procesov mali prijať aj stratégiu rozvoja alebo útlmu resp. regulácie turizmu, nakoľko platí, že rozvoj turizmu má podporovať kvalitu života vlastných občanov a nie ich existenčne ohrozovať. Inou strategickou témou je oblasť regulácie exteriérovej reklamy, ktorá v posledných rokoch výrazne zhoršila vizuálnu kvalitu našich sídiel. Niektoré mestá už prijali reguláciu reklamy, čím upriamili pozornosť na samotnú architektúru a ráz mesta. Samostatnou témou sú výtvarné intervencie. Je vhodné nehovoriť o výtvarných dielach alebo plastikách, nakoľko súčasné trendy v umení už ďaleko presahujú tradičné formy. V západnej Európe a v Severnej Amerike sa už od 50. rokov 20. storočia dodnes tradične vyčleňujú prostriedky na dotvorenie interiérov a exteriérov verejných stavieb. V socialistickom Československu bolo v priebehu 2. polovice 20. storočia na základe stavebného zákona rovnako rozšírené užívanie výtvarného umenia, žiaľ v súčasnej architektúre sa ani vo verejných stavbách nová umelecká tvorba, až na výnimky, neuplatňuje a stará sa odstraňuje. Výtvarné intervencie vo verejnom prostredí však majú nezastupiteľnú symbolickú úlohu a zároveň majú pozitívny sociálny dopad na mestský/obecný priestor. Ich realizácia je násobne rýchlejšia, než u stavieb a úprav verejných plôch. Je tak možné venovať sa príprave takýchto intervencií do verejného priestoru priebežne počas trvania volebného cyklu. Odborná diskusia je pre túto oblasť výrazne potrebná, najmä pre ich symbolickú hodnotu.


Tretí rok V treťom roku by malo byť ukončené obstarávanie zhotoviteľov stavieb a ukončovať by sa mali aj projekty verejných stavieb. Rovnako ako pri výbere spracovateľov projektovej dokumentácie projektov, je aj pri výbere zhotoviteľov stavieb potrebné prihliadať nie len na najnižšiu cenu diela, ale predovšetkým na kritéria kvality realizovaných referenčných projektov alebo iné kvalitatívne parametre určené vyhlasovateľom súťaže a porotou súťaže.

Záver

Z uvedeného vyplýva, že zásadným pre zlepšenie kvality životného prostredia miest a obcí je úvod volebného obdobia, kedy je šanca starostlivo a za účasti verejnosti naplánovať, čo a kedy je potrebné v samospráve realizovať. Uvedený postup je vhodné spestriť aj menšími akciami, ktoré môžu byť realizované skôr než na konci štvorročného obdobia. Nie je dobré iba čakať na veľké udalosti a stavby, ale je rovnako potrebné ich doplniť i drobnými a rýchlymi úpravami, napríklad hoci len administratívneho charakteru, ktoré spríjemnia prostredie miest. Neodmysliteľnou Štvrtý rok súčasťou starostlivosti o zverené mesto alebo obec je sledovanie trendov v podobne veľkých sídlach Vo štvrtom, volebnom roku by sa mali doma a v zahraničí, učenie sa z ich stavby realizovať. K úspešnej realiskúseností, ako aj šírenie vlastnej zácii je potrebný skúsený stavebný, dobrej skúsenosti. Dobrým nástrojom a najmä autorský dozor autora na túto úlohu môžu byť stretnuprojektu. Táto kontrola dbá nad tia s partnerskými mestami alebo postavením toho, čo bolo zámerom obcami. Iniciátorom a garantom obce. Vďaka kontrole sa zaistí kvalita celého tohto procesu by mal byť a ustráži cena a trvanlivosť výsledmestský alebo obecný architekt. ného diela.

Z originálu,,Program péče o prostředí města a obce na volební čtyři roky“ preložil Martin Zaiček.

s.4


s.5

MEDZI ZÁKLADNÉ ÚLOHY HLAVNÉHO/ MESTSKÉHO ARCHITEKTA V ŠTRUKTÚRE SAMOSPRÁVY MIEST, OBCÍ A VÚC PATRIA: Ing. arch. Imrich Pleidel 07. 04. 2017

a/ koncepčné a koordinačné činnosti pre príslušné územie v pôsobnosti samosprávy, ktorých obsahom je najmä: ∙p ríprava podkladov a tvorba urbanistických, architektonických a súvisiacich (napr. v oblasti, dopravnej a technickej infraštruktúry a zložiek životného prostredia) koncepcií rozvoja mesta (M)/mestskej časti (MČ)/obce (O)/vyššieho územného celku (VÚC) v spolupráci s orgánmi a zložkami miestnej samosprávy a s príslušnými orgánmi a organizáciami štátnej správy a verejnosťou ∙ z abezpečovanie a koordinácia obstarávania a aktualizácie územnoplánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa (zóna, obec/ mesto, región) v celom rozsahu procesu obstarávania ÚPP a ÚPD vrátane pripomienkovania a prerokovávania ÚPP a ÚPD v súlade s príslušnými právnymi predpismi ∙ s pracovanie podkladov pre všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o územnoplánovacej dokumentácii príslušného M/MČ/O vrátane podkladov pre ich aktualizácie ich predkladanie na prerokovanie v samosprávnych orgánoch ∙p ríprava podkladov pre spracovanie a pripomienkovanie ÚPD

vyšších územných celkov (regiónov) v procese ich obstarávania, spracovania, prerokovania vrátane ich aktualizácií ∙p ríprava podkladov a odborná pomoc pri obstarávaní a vypracovaní projektovej dokumentácie stavieb financovaných zo zdrojov príslušnej samosprávy ∙o dborná príprava a spolupráca pri organizovaní urbanistických, architektonických a krajinárskych súťaží návrhov podľa príslušných právnych predpisov ∙p articipácia na príprave rozpočtu M/MČ/O/VÚC pre oblasť obstarávania ÚPP, ÚPD a projektovej dokumentácie pre stavby financované zo zdrojov príslušnej samosprávy

b/ odborné činnosti na úseku územného rozvoja a výstavby v rozsahu kompetencií miestnej a regionálnej samosprávy: ∙ s pracovanie podkladov pre vyjadrenia a informácie týkajúce sa územnoplánovacej dokumentácie v pôsobnosti príslušnej samosprávy, najmä pre vyjadrenia, informácie a odborné stanoviská k stavebným zámerom z hľadiska súladu s príslušnou ÚPD ∙ p ríprava podkladov pre vyjadrenia

a záväzné stanoviská príslušnej samosprávy v procese posudzovania pripravovaných investičných (stavebných) zámerov, územného a stavebného konania na území v pôsobnosti príslušnej samosprávy ∙ú časť na rokovaniach a zasadnutiach orgánov samosprávy (najmä odborné komisie, rady a zastupiteľstvá príslušnej samosprávy) vo veciach územného rozvoja, urbanizmu, architektúry a výstavby na príslušnom území M/MČ/O/VÚC) ∙o dborné posudzovanie a príprava odborných stanovísk k žiadostiam o prenájom alebo prevod pozemkov vo vlastníctve samosprávy pre účely výstavby alebo iného obdobného využívania pozemkov ∙ú časť na rokovaniach s orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy a ďalšími právnickými a fyzickými osobami vo veciach týkajúcich sa územného rozvoja, architektúry a výstavby v príslušnom území ∙ s ledovanie a vyhodnocovanie aktuálnej situácie v príslušnom území z hľadiska urbanizmu, architektúry, ochrany a tvorby krajiny a kvality verejných priestorov a podávanie podnetov na riešenie negatívnych javov v území príslušným orgánom samosprávy ∙o dborná konzultačná činnosť v oblasti územného rozvoja, architektúry a výstavby v území v pôsobnosti príslušnej samosprávy


s.6

ARCHITEKTONICKÉ SÚŤAŽE NÁVRHOV

Mgr. Art. Martin Zaiček Referent pre súťaže návrhov na úrade Slovenskej komory architektov

Slovenské mestá sa za posledné roky zmenili. Postupný rast životnej úrovne sa odráža na kvalite stavebnej realizácie individuálnej výstavby, vďaka čomu sú naše mestá vizuálne krajšie. Tento trend však upriamuje pozornosť na zanedbané verejné investície do sociálnej infraštruktúry miest a stav verejných priestranstiev, ktoré kvalitou často zaostávajú. Architektonické súťaže návrhov overované v gescii Slovenskej komory architektov sú dlhodobo najlepším nástrojom hľadania podoby verejných investícií, ktoré majú potenciál zvýšiť kvalitu životného prostredia miest a prispieť k rastu životnej úrovne obyvateľstva.

V celom období minulého 20. storočia môžeme na základe súťaží návrhov sledovať meniace sa spoločenské, umelecké, ale aj technické znaky formujúce slovenskú architektúru. Za ostatné storočie viedli súťaže k vzniku ikonických stavieb, ktoré dodnes reprezentujú slovenskú architektúru. Z mnohých spomeňme Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach z roku 1932 alebo pyramídu Slovenského rozhlasu z rokov 1967-1984. Aj dnes sú architektonické súťaže návrhov naďalej ideálnym nástrojom pre hľadanie podoby investičných zámerov s pozitívnym dopadom na kultivovanie architektonickej diskusie a verejného priestoru našich miest.

krajinní architekti, súťažnými návrhmi. Každý návrh prináša do súťaže jedinečné riešenie s individuálnym rukopisom autora. Porovnávaním jednotlivých návrhov poskytuje vyhlasovateľovi možnosť získať najkvalitnejšie riešenie pre jeho zadanie, podľa ním zvolených a porotou hodnotených kritérií.

Slovenská komora architektov

Súťaže návrhov na Slovensku organizujú zväčša vyhlasovatelia samostatne. Sú to subjekty z radov verejného, najčastejšie komunálneho Predmetom súťaže však nemusia byť prostredia alebo súkromného seklen veľké stavby. Je vhodným nástro- tora. Na základe zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní platí, jom aj pre malé zadania. Dôležitý je správne formulovaný predmet súťaže, že súťaž návrhov je zároveň formou na ktorý reagujú architekti, prípadne verejného obstarávania projekčných

služieb. Podľa rovnakého zákona je Slovenská komora architektov jedinou organizáciou, ktorá má oprávnenie vydať osvedčenie o férovosti architektonického súťaženia v podobe dokladu o overení súťažných podmienok danej súťaže. Túto činnosť SKA vykonáva na základe Súťažného poriadku. SKA poskytuje vyhlasovateľom, či už z radov verejných alebo súkromných vyhlasovateľov, odbornú pomoc pri organizovaní verejných súťaží a procese ich vyhodnotenia. Od roku 2007, teda za ostatných 10 rokov overila Slovenská komora architektov 85 súťažných podmienok pre súťaže návrhov. Len na porovnanie, za dekádu sa realizovalo toľko súťaží, čo v susedných krajinách, ako Rakúsko alebo Česká republika, prebieha počas jedného, respektíve dvoch rokov, čo je aj pri zohľadnení veľkosti krajín zarážajúco nízke číslo.


s.7

Navyše práve tieto krajiny sú často uvádzané ako referenčné pri porovnávaní stavu verejnej infraštruktúry miest a obcí. V roku 2016 vydala SKA publikáciu Manuál súťaží návrhov. Ten je poskytovaný možným vyhlasovateľom z verejného a súkromného sektora a ponúka návod, ako sa pripraviť na organizovanie súťaží s poukázaním na ich benefity. Na všeobecné prekvapenie v tom istom roku 2016 prebehlo na Slovensku 14 architektonických súťaží návrhov a v minulom roku 2017 stúpol ich počet na 16. Práve príklady pozitívnej praxe v kombinácii s aktívnou osvetovou činnosťou sa ukazujú ako cesta k zvyšovaniu verejného povedomia o prednostiach súťaží návrhov ako ideálneho nástroja na hľadanie podoby investičných zámerov.

cesta viackolových súťaží s dostatočnou časovou rezervou. Prax súťaží návrhov ukazuje, že umožňujú verejne diskutovať rôzne spoločenské témy spojené s otázkami stavebného rozvoja miest. Zďaleka sa súťaže netýkajú len otázok estetiky a dizajnu, ale aj sociálnych tém architektúry, ako ukázala súťaž návrhov na Luník IX v Košiciach (2017) alebo súťaž na Nemocnicu budúcnosti v Martine (2017), ktorá navyše poukázala na potrebu prehodnotenia súčasného stavu fyzickej sociálnej infraštruktúry štátu. Práve dlhodobé zanedbávanie verejných investícií štátu, mimo infraštruktúrnych dopravných projektov, vytvorilo prostredie vo vnútri administratívy štátu a samospráv, kde dochádza k značným zdržaniam až neschopnosti realizovať výsledky súťaží návrhov.

Vývoj architektonických Súkromný development súťaží návrhov medzi rokmi 2016 až 2017 Za ostatné dva roky súťaže rozprúdili domácu architektonickú scénu. Už spomínané súťaže na verejné priestranstvá sa postupne rozširujú aj na odvážnejšie zadania, čoho príkladom je mesto Trnava, kde za ostatné dva roky uskutočnili 3 súťaže na revitalizáciu mestských parkov. Rok 2017 odkryl dlhodobo zanedbávanú oblasť sociálnej infraštruktúry našich miest – kultúrnych domov. Spomeňme tohtoročné súťaže na rekonštrukciu kina na kultúrne centrum v Leopoldove, rekonštrukciu kultúrneho domu Družba v Leviciach alebo nový kultúrny dom v Nitrianskom Pravne. Súťaže otvorené pre nové typológie pozitívne poukazujú na nevyužitý potenciál domácej tvorby. V roku 2016 výraznejšie rezonovala téma športu. Nevyužitý potenciál súťaže na futbalový štadión Tatran v Prešove prekryli dve úspešnejšie súťaže menšieho rozsahu na športovú halu vo Vajnoroch, či kúpalisko Sihoť v Nitre. V roku 2017 sa k tejto téme pridala aj Žilina so súťažou na rozsiahly komplex Dubeň na pravom brehu Váhu. Ukazuje sa však, že najmä pri zadaniach väčšieho rozsahu by bolo v prospech výsledku a ďalšieho postupu, ak by sa zvolila

V rokoch 2014, 2016 a 2017 vyhlásili súkromní investori priemerne 2 súťaže ročne, ktoré boli zároveň overené Slovenskou komorou architektov. Neoverených, zväčša vyzvaných súťaží vyhlasovaných developermi je však ročne niekoľko desiatok a postupne pribúdajú. Na rozdiel od verejných anonymných súťaží, tieto obmedzujú účasť mladej generácie a etablujúcich sa architektov, čím súťaže prichádzajú o škálu možných progresívnych riešení. Čo je horšie, tieto súťaže a ich výsledky ostávajú skryté pred verejnosťou, ktorá tak nemá možnosť byť konfrontovaná so zámerom investičného rozvoja lokalít, často o veľkosti celých mestských štvrtí. Prezentovanie informácií o súťažiach a ich výsledkoch vzbudzuje zvedavosť publika. Súťaže návrhov sú tak jedným z mála nástrojov, ako priblížiť samotnú architektúru širokej laickej verejnosti. Vytvárajú tak priestor, kde je možné upozorniť na prehliadané spoločenské témy spojené so stavom verejného priestoru, kvality stavebnej produkcie a urbanizmu.

a samosprávy dlhodobo figurujú len okrajovo,1 je použitie súťaží návrhov požadovaných samosprávou voči investorovi vecou verejného záujmu. Slovenská komora architektov vo svojej stratégii podpory súťaží návrhov akceptuje súčasné a perspektívne nástroje plánovania. Inštitút participatívneho plánovania má potenciál osloviť komunity a obyvateľstvo dotknutých rozvojových území a podporiť tak udržateľnosť súťažených projektov ako verejných, tak aj súkromných developerov. Transparentný a voči verejnosti otvorený proces prípravy rozvojových zámerov formou súťaží návrhov je v záujme všetkých zúčastnených subjektov developmentu.

Stagnácia investícií verejného sektora Zadania súťaží miestnych samospráv sa za posledné roky často zameriavajú na hľadanie podoby verejných priestranstiev, parkov a námestí alebo možnej podoby rekonštrukcie ich kmeňového majetku. Pri bližšom pohľade však zistíme, že tieto súťaže sú vyhlasované s cieľom hľadania podoby nie komplexných investičných zámerov, ale zväčša iba výhľadových akcií menšieho alebo stredného rozsahu. Štát, štátne príspevkové organizácie, verejné inštitúcie, vyššie územné celky, ba aj magistráty sú pri vyhlasovaní súťaží zastúpené len ojedinele. Dokazuje to, že o kvalitnú architektúru je zo strany štátu, verejnej správy a samosprávy len minimálny záujem. S výnimkou súťaže na Nemocnicu budúcnosti v Martine nie je možné hovoriť o investíciách do zásadnejšieho rozvoja krajiny v celoštátnej mierke.

Z pohľadu súťaží overených SKA je však verejný sektor skrz mestá a obce takmer výlučným organizátorom súťaží. Výsledok súťaží návrhov sa však premieta do fázy realizácie len minimálne. Z 85 overených súťaží medzi rokmi 2007 až 2017 sa realizovali ich výsledky len v 8 prípadoch. Z toho výrazne do štatistiky zasahuje Rozsiahle developerské projekty majú výstavba kultúrnej infraštruktúry dopad na podobu a fungovanie miest. pre Európske hlavné mesto kultúry Vzhľadom na fakt, že v súčasnosti sa Košice 2013. Práve košický príklad aktivity väčšiny developerov sústreukazuje, že keď sa spojí investičný ďujú predovšetkým do oblasti bytovej zámer krytý alokovanými provýstavby, kde naopak verejný investor striedkami so schopným lokálnym


manažmentom, je možné v relatívne krátkom čase realizovať niekoľko stavieb. Slovensko v mnohých ohľadoch nevyužilo uplynulé dekády ekonomického rastu na ukotvenie architektúry ako nástroja pre rast životnej úrovne obyvateľstva. Už bolo poukázané na fakt, že okolité krajiny dokázali v rovnakom období lepšie zladiť hospodársky rast, spojený s prísunom prostriedkov zo štrukturálnych fondov, s rozvojom a skvalitnením hmotného prostredia. 2 Štátne úrady majú mnoho vlastných dôvodov nehľadať podobu veľkých investícií inštitútom súťaže návrhov. Výber dodávateľa projektových prác cez najnižšiu cenu súčasne eliminuje akúkoľvek možnosť poznať, ako inak a kvalitnejšie by bolo možné danú stavbu alebo priestor riešiť pri splnení daných ekonomických, ekologických a iných parametrov. Takéto rozhodnutia a súťaženie o najnižšiu cenu však značne obmedzujú rozvoj slovenskej architektúry a jej konkurencieschopnosť na poli európskeho a globálneho súťaženia. 3

APS Jedným z dlhodobých cieľov Slovenskej komory architektov je vytvorenie dokumentu pod názvom Architektonická politika Slovenska. Tento dokument je deklaráciou významu architektúry pre oblasť verejných inštitúcií a cielene apeluje na potrebu vyhlasovania architektonických súťaží návrhov pre hľadanie podoby verejných investícií. V ideálnom naplnení téz architektonickej politiky štát, ako zadávateľ významných investícií priamo alebo skrz samosprávu, hľadá podobu investičných zámerov predovšetkým inštitútom súťaží návrhov. Architektonická politika Slovenska spoločne s agendou súťaží návrhov umiestňuje diskusiu o poslaní architektúry a jej prínosov pre tvorbu životného prostredia a rast životnej úrovne k zodpovedným inštitúciám. Pri udržaní súčasného trendu narastajúceho počtu súťaží návrhov v kalendárnom roku, bude možné venovať viac pozornosti skvalitneniu priebehu súťaží. Úlohou SKA v tejto oblasti je školenie porotcov súťaží a spracovateľov súťažných

podmienok. Kvalitne pripravená a kvalitne hodnotená súťaž má najlepšie vyhliadky posunúť víťazné idey smerom k realizácii diela. V končenom dôsledku má takáto súťaž najlepší vplyv na rast kvality architektúry a rast životnej úrovne.

Text bol pôvodne publikovaný v ročenke Slovenskej komory architektov Slovenska 2018-2019 (str. 21-32) a v časopise Urbanita (2018, roč. 30, str. 64-66). Text nezohľadňuje vývoj architektonických súťaží na Slovensku v roku 2018, kedy bolo realizovaných spolu 10 súťaží návrhov.

1 Architektonická kvalita verejne dotovaného bývania dlhodobo zaostáva za vývojom v oblasti súkromného developmentu. Podoba realizácie nájomných bytov sa nehľadá formou súťaží návrhov a obstarávanie projektov sa realizuje naj astejšie súťažou o najnižšiu cenu. Výnimkou je súťaž na obecné byty v obci Jarok z roku 2014 alebo súťaž na obecné byty v Prešove z roku 2001, za ktorú v roku 2005 získali Cenu ARCH architekti zerozero. 2 H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Pastoreková, R. Rutkowski: Ro enka slovenskej architektúry 2014/2015. Slovart: Bratislava, 2016. str. 6. 3 viď nízke zastúpenie slovenskej tvorby v európskej cene za súčasnú architektúru Mies van der Rohe Award. H. Moravčíková, P. Szalay, K. Haberlandová, L. Pastoreková, R. Rutkowski: Ro enka slovenskej architektúry 2014/2015. Slovart: Bratislava, 2016. str. 9.

s.8


s.9

Počet súťaží v rokoch 2016 a 2017 podľa krajov.

2016

ZA – 1

PO – 3

TN – 0 KE – 0 BB – 1 TT – 2

BA – 3

NT – 4

2017

ZA – 4

PO – 0

TN – 2 KE – 1 BB – 1 TT – 2

BA – 4

NT – 2


Vývoj počtu Slovenskou komorou architektov overených súťaží návrhov medzi rokmi 2007 až 2017 v porovnaní s vývojom počtu Českou komorou architektov overených súťaží návrhov v ČR medzi rokmi 2007 až 2017.

s.10

Zdroj: Slovenská komora architektov a www.cka.cz

45

45

41

38

32 31

31

28

28

CZ

18

18

16 14

9

9 8 6 5

SK

4

4

3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


s.11

Pomer verejného a súkromného vyhlasovateľa Slovenskou komorou architektov overených súťažiach návrhov medzi rokmi 2014 až 2017.

Zdroj: Slovenská komora architektov

verejné súkromné

2 3 7

2014

2015

2

2

12 14

2016

2017


s.12


s.13

V poslednom období sa na Slovensku stále viac hovorí o súťažiach návrhov. Ich výhody sú zrejmé, aj napriek tomu miestne samosprávy pri hľadaní podoby svojich investícií tento tradičný formát prehliadajú. Ponúkame vám prehľad 25 najvýznamnejších súťaží návrhov, ktoré boli na Slovensku realizované v posledných troch rokoch. Pre ľahšiu orientáciu sú zadania rozdelené podľa oblastí, ktoré boli témou jednotlivých súťaží. Či už vo vašej obci potrebujete riešiť revitalizáciu námestia, parku, adaptáciu opusteného kina alebo vybudovať nový objekt kultúrneho domu, plavárne, prípadne, v neposlednom rade, potrebujete obstarať územný plán, na všetky tieto zadania je najvhodnejším nástrojom obstarania služby práve súťaž návrhov. V nasledujúcom prehľade realizovaných súťaží návrhov sa môžete nechať inšpirovať pre zadanie aj vo vašej obci alebo vo vašom meste.


ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (1)

MATERSKÁ ŠKOLA, SELCE Bohato zastúpená súťaž s predmetom, ktorý si zasluhuje pozornosť a verejný záujem. Cieľom súťaže bolo získanie návrhu novej stavby v náväznosti na rekonštrukciu jestvujúcich objektov v areáli základnej školy v Selciach. Realizácia materskej školy vytvorí moderné a podnetné prostredie pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku zo spádovej oblasti obce. Vyhlasovateľ: obec Selce Dátum vyhlásenia súťaže: 1. 12. 2015 Dátum hodnotenia porotou: 15. 2. a 16. 2. 2016 Počet hodnotených návrhov: 43 Členovia poroty: nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Danica Končeková, PhD., Ing. arch. Marián Marcinka, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - predseda poroty, Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, závislý na vyhlasovateľovi: Ján Kupec, Náhradníci poroty - nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Štefan Moravčík, závislý na vyhlasovateľovi: Dušan Mesík 1. cena - 3.000 €: Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Boris Benedek, Ing. arch. Ján Pieš 2. cena - 2.000 €: Ing. arch. Michal Sulo, Ing. arch. Miriam Líšková 3. cena - 1.000 €: Ing. arch. Petra Schleicher, Ing. Ivan Tasler

s.14


s.15


s.16

(2)

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA A AREÁL OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, ŠAHY V roku 2016 vyhlásilo mesto Šahy verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov s predmetom úprav územia multifunkčného areálu na pozemku bývalej materskej školy a architektonický návrh rekonštrukcie a nadstavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy na priľahlom pozemku na ulici Janka Kráľa v Šahách. Účelom súťaže bolo nájsť optimálne priestorové usporiadanie dotknutej časti mesta Šahy a získať najlepší návrh prestavby nevyužívaného hospodárskeho pavilónu. Vyhlasovateľ: mesto Šahy Dátum vyhlásenia súťaže: 25. 11. 2016 Dátum hodnotenia porotou: 20. 2. 2017 Počet hodnotených návrhov: 7 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Štefan Moravčík – predseda poroty, Ing. arch. Andrej Alexy, PhD., Ing. arch. Katarína Viskupičová, závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Arpád Pölhös, Ing. Štefan Gregor, Náhradníci poroty - nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Ján Kukuľa, závislý na vyhlasovateľovi: Róbert Rakyta 1. cena - 2.000 €: Ing. arch. Edita Vráblová, PhD., Bc. Adam Kubica, Bc. Lucia Levičanin, Bc. Antonije Levičanin 2. cena - 1.200 €: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy 3. cena - 800 €: Ing. arch. Maroš Bátora, Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Akad. arch. Ing. Ján Studený, spolupráca: Gabriela Smetanová, Ján Malík


s.17


PARKY A NÁMESTIA (3)

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA, SPISŠKÁ BELÁ Špecifikum lokality, jeho atraktivita a rozvojová perspektíva ponúkajú široký priestor na zamyslenie. Forma adaptácie verejného priestoru v historickom prostredí vyžaduje spoluprácu širokej verejnosti, ktorá zanechá do budúcnosti pozitívne hodnoty. Aktuálnosť tejto témy podčiarkuje aj stále sa zvyšujúci záujem o verejný priestor, čo sa prejavilo aj v pomerne veľkom počte účastníkov súťaže. Prístup poroty k hodnoteniu návrhov sa zjednotil na myšlienke nadčasového pohľadu, pričom však súťažiaci len málo prekračovali tieň reality súčasného stavu a porota sa zhodla na neudelení prvej ceny. Vyhlasovateľ: mesto Spišská Belá Dátum vyhlásenia súťaže: 09. 04. 2018 Dátum hodnotenia porotou: 16. 07. 2018 Počet hodnotených návrhov: 15 O výsledkoch súťaže rozhodovala odborná porota v zložení: Ing. Helena Sarvašová, Ing. Eva Wernerová, Ing. arch. Jozef Šoltés, Ing. Eva Semanová, Ing. arch. Miloslav Dulík. Porota sa rozhodla neudeliť prvé miesto, na druhom mieste sa umiestnili dva súťažné návrhy. 2. miesto - 6000 €: Ing. arch. Tatiana Dunajská, Bc. Michaela Dunajská 2. miesto - 6000 €: Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Ondrej Palenčar, Ing. arch. Michael Gabriel 3. miesto - 4000 €: Ing. arch. Peter Kokinda, Mgr. Art. Pavel Suško, Ing. Eva Sušková Odmena - 1000 €: Ing. arch. Ján Kovalčík, Ing. Michal Makara, Ing. arch. Andrea Heldáková, Ing. arch. Michaela Ivanová, M. Cs. Ján Pisár, Ing. Peter Liščinský Odmena - 1000 €: Ing. arch. Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko, Lenka Borecká, Jana Kvasniaková, Michal Marcinov

s.18


s.19


(4)

s.20 OBNOVA SÍDLISKOVÉHO A ŠKOLSKÉHO DVORA „AGÁTKA“, TRNAVA V slovenskom prostredí sa len málo stretávame so záujmom o komplexné riešenie verejného (medzi)priestoru panelových sídlisk. Nasledovania hodným príkladom je mesto Trnava. Účelom súťaže bolo získať najlepší návrh komplexnej obnovy verejného sídliskového a školského priestoru „Agátka“ v Trnave tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko–architektonického riešenia. Lokalita sa nachádza vo východnej časti katastrálneho územia Trnava, východne od centrálnej mestskej zóny, v mestskej časti Trnava – východ, medzi ulicami Hlboká, Starohájska, Vladimíra Clementisa a Spartakovská. Vyhlasovateľ: mesto Trnava Dátum vyhlásenia súťaže: 31. 5. 2017 Dátum hodnotenia porotou: 30. 8. - 31. 8. 2017 Počet hodnotených návrhov: 4 Členovia poroty: nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. Peter Pasečný - predseda poroty, Ing. arch. Eva Špašková, Ing. Zoltán Balko, závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Peter Purdeš, Ing. Radomila Škodná, Náhradníci poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. Eva Teplická, Ing. Katarína Tomanová Porubčinová, závislá na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD.,  1. cena - 4.800 €: Ing. Ivana Štigová Kučírková 2. cena - 2.880 €: Ing. arch. Miroslav Michalica, Tomáš Pozdech, Filip Hečko 3. cena - 1.920 €: Ing. Eugen Guldan PhD. a kol.


s.21


(5)

s.22 OBNOVA MIEROVÉHO A KLÁŠTORNÉHO NÁMESTIA, MALACKY Mesto Malacky v roku 2018 vyhlásilo dvojkolovú súťaž návrhov, prostredníctvom ktorej chcelo nájsť riešenie pre obnovu Mierového a Kláštorného námestia. Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť kvalitný verejný priestor, ktorý bude slúžiť ako základ pre vybudovanie nového kompaktného centra mesta. Návrhy mali reagovať na súčasnú zložitú dopravnú situáciu a stavebné zámery v okolí. Súťaž návrhov prebiehala v dvoch kolách, vďaka čomu sa minimalizovali požiadavky na rozsah odovzdanej práce v prvom kole. Dôležitá bola kvalita návrhu, nie množstvo výstupov. V druhom kole sa odovzdával podrobnejšie rozpracovaný návrh. V prvom kole bolo odovzdaných 12 súťažných návrhov, z ktorých porota vybrala 5 postupujúcich do druhého kola súťaže, ktoré boli následne detailnejšie rozpracované. Vyhlasovateľ: mesto Malacky Dátum vyhlásenia súťaže: 17. 04. 2018 Dátum hodnotenia porotou: 02. 07. 2018 (I. kolo), 28. 9. 2018 (II. kolo) Počet hodnotených návrhov: 12 v I. kole a 5 v II. kole Porota rozhodla o postupe návrhov v I. kole a celkovom poradí návrhov v II. kole súťaže v zložení: Hans-Michael Földeak, predseda poroty, Zbyněk Ryška, Michal Marcinov, Branislav Škopek, Juraj Říha, náhradnci poroty, Milan Ondrovič, Andrej Olah 1. cena – 6000 €: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spolupráca: Mária Novotná, Dávid Nosko, Patrik Olejňák Komentár poroty: Projekt rozdeľuje areál na kompozične a funkčne jasne vymedzené zóny pomocou krivky, ktorá je pokračovaním diagonály Zámockej ulice a pokračuje až po Hviezdoslavovu ulicu. Týmto autori dosahujú priestorovú veľkorysosť celého areálu, dôstojne zvýrazňujú priestory pred Františkánskym kláštorom, vytvárajú oddychovo relaxačnú zónu husto tienenú aj novovysadenými stromami, podčiarkujú význam budovy súdu a mestského úradu. Mierové námestie nad podzemným parkovaním je v tomto návrhu navrhnuté ako autonómny element – mestská terasa s homogénnym povrchom. Oddelenie Mierového námestia multifunkčným pavilónom, ktorý izoluje Mierové námestie od dopravy a hluku, vytvára príjemný pocit intimity a poskytuje dostatok verejných priestorov aj v nepriaznivom počasí. 2. znížená cena ex aequo – návrh č. 3 – 3000 €: Ing. arch. Stanislav Kukučka, Ing. arch. Juraj Zelman, Ing. arch. Kamila Kráľová 2. znížená cena ex aequo – návrh č. 5 – 3000 €: Ing. arch. Matúš Pastorok autori: Ing. arch. Matúš Pastorok, Ing. arch. Peter Panulin


s.23


(6)

s.24 ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA ,,POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“, BANSKÁ ŠTIAVNICA Mesto Banská Štiavnica vyhlásilo kombinovanú architektonicko-krajinársku verejnú anonymnú jednokolovú súťaž návrhov, ktorej predmetom bolo architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie mestského verejného priestranstva pri pomníku padlým hrdinom na ulici Kammerhofská v Banskej Štiavnici. Účelom súťaže bolo získať podobu viacúčelového oddychového priestoru, pri vstupe do historického centra mesta Banská Štiavnica s prioritou zachovania a zlepšenia ochrany prírodnej zložky územia, urbanistických hodnôt a jeho pietneho charakteru. Vyhlasovateľ: mesto Banská Štiavnica Dátum vyhlásenia súťaže: 27. 6. 2017 Dátum hodnotenia porotou: 22. 9. 2017 Počet hodnotených návrhov: 6 Členovia poroty: nezávislí na vyhlasovateľovi: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - predseda poroty, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. Anna Dobrucká, Ing. arch. Zuzana Klasová, Ing. arch. Katarína Vošková, PhD., Náhradníci poroty - nezávislý na vyhlasovateľovi: Akad. arch. Vladimír Oravec, závislá na vyhlasovateľovi: Ing. Zuzana Kladivíková 2. cena - 1 650 €: Ing. arch. Milan Csanda, Ing. arch. Pavlína Koniarová, Ing. Monika Slováková, Ing. arch. Martin Lapšanský 3 cena zvýšená - 800 €: Ing. arch. Ľubica Paučulová, Ing. arch. Viktória Kyjovská, PhD. a RNDr. Juraj Paučula 3. znížená cena - 600 €: Ing. arch. Daniela Šestinová, Ing. arch. Ing. arch. Miroslav Šestina, Ing. arch. Tomáš Ružiak, Bc. Martin Fabian, Ing. arch. Matúš Šestina


s.25


(7)

s.26 OBNOVA VOJENSKÉHO CINTORÍNA Z 1. SVETOVEJ VOJNY, BANSKÁ BYSTRICA – MAJER Mesto Banská Bystrica vyhlásilo v roku 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej predmetom bol návrh optimálneho architektonického, urbanistického a výtvarno-umeleckého riešenia obnovy časti vojenského cintorína z 1. sv. vojny a obnovu jednotlivých hrobových miest v počte 450, ktorý sa nachádza v okrajovej časti Banskej Bystrice – časti Majer. Dovtedy neprístupný areál sa otvoril verejnosti realizovaným výsledkom súťaže k 100. výročiu ukončenia vojny v novembri 2018. Vyhlasovateľ: mesto Banská Bystrica Dátum vyhlásenia súťaže: 22. 6. 2016 Dátum hodnotenia porotou: 8. 9. 2016 Počet hodnotených návrhov: 13 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: PhDr. Roman Hradecký, Dr. Imrich Purdek, PhD., Ing. Jana Kráľová, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Danica Turčanová, Ing. arch. Peter Kašša, závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Peter Surovec, Ing. arch. Ivica Gašparovičová, Náhradníci poroty - nezávislý na vyhlasovateľovi: Ján Pacek, závislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Peter Lapín 1. cena - 1 800 €: Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. arch. Vít Halada, Maroš Greš 2. cena ex equo - 850 €: Bc. Katarína Sýkorová, Bc. Dan Šamánek, Ing. arch. Martin Šarafín 2. cena ex equo - 850 €: Mgr. Inž. arch. Szymon Rozwalka, Ing. arch. Adéla Kyselová


s.27


(8)

s.28 REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SLOBODY, BRATISLAVA „Súťaž na revitalizáciu Námestia slobody bola súťažou ideovou, nejaké idey sa našli, ale žiadna nebola lepšia ako tá, ktorú nesie námestie dnes. Nenašla sa idea, ktorá by vyvrátila pôvodný koncept - ktorá by povedala - tá pôvodná idea bola zlá,“ zhodnotil Ing. arch. Komrska, náhradný člen súťažnej poroty. Vyhlasovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava Dátum vyhlásenia súťaže: 7. 9. 2017 Dátum hodnotenia porotou: 6. 11. a 7. 11. 2017 Počet hodnotených návrhov: 14 Členovia poroty: nezávislí na vyhlasovateľovi: Igor Marko - predseda poroty, Ľubica Vitková - podpredsedníčka poroty, Virgil Droppa ml. - zástupca autorov realizovaného návrhu námestia, Tamara Reháčková, Ilja Skoček, závislí na vyhlasovateľovi: Ingrid Konrad, Jakub Gossányi, Náhradníci poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Anna Dobrucká, Jan Komrska, závislí na vyhlasovateľovi: Martin Badal, Ivan Stankoci, Experti poroty: Ivo Stassel, Zora Paulíniová, Kirk Mehron, Karin Lexmann, Peter Bali Celková čiastka k rozdeleniu všetkých cien a odmien bola stanovená v maximálnej výške 26 000 €. Najvyššie udelená 3. cena – 5 000 €: Peter Lényi, Matúš, Antolík, Miroslava Daňová, Marián Lucký, Michal Marcinov, Andrej Morávek, Katarína Stanislavová


s.29


(9)

s.30 VEREJNÉ PRIESTORY ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE A FAJNOROVO NÁBREŽIE,  BRATISLAVA Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vyhlásila v roku 2016 súťaž návrhov na architektonicko-urbanistické riešenie verejných priestorov Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia v Bratislave. Súťažou mesto získalo najvhodnejšie architektonicko-urbanistické riešenie obsahujúce návrh priestorového usporiadania jednotlivých „sub-priestorov“, vrátane definovania nového (rozšíreného) funkčného využitia so zreteľom na ich celomestský až nadmestský význam. V roku 2018 pristúpila mestská časť, na základe výstupov súťaže, k úspešnej realizácii premeny Šafárikovho námestia na Landererov park. Vyhlasovateľ: mestská časť Bratislava – Staré mesto Dátum vyhlásenia súťaže: 27. 1. 2016 Dátum hodnotenia porotou: 14. 3. 2016 Počet hodnotených návrhov: 15 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Juraj Hermann - predseda poroty, Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. Pavol Paňák, závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Ľubomír Boháč, Ing. arch. Mgr. Art. Silvester Černík, Ing. arch. Martin Gajdoš, Náhradníci poroty: nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Ing. arch. Peter Žalman, CSc., Experti poroty: Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc., Ing. Jozef Moravčík, Bc. Ivan Bútora 1. miesto - Fajnorovo nábrežie: 3 500 €: Ing. Boris Hrbáň, Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, M. Sc., Malia Bennac, Juliette Guichard 1. miesto - Šafárikovo námestie: 3 500 €: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. Michal Marcinov, Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová, Monika Bočková, Lenka Borecká 3. miesto - 2 000 €: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Jozef Kijonka, Ing. arch. Jozef Bátor, Ing. arch. Jozef Karlubík, Ing. arch. Lukáš Maršalka


s.31


REKREÁCIA A ŠPORT (10)

NOVÁ PLAVÁREŇ, RUŽOMBEROK Mesto Ružomberok v roku 2018 vyhlásilo súťaž na návrh architektonického riešenia novej mestskej plavárne v Ružomberku so zapojením do mestskej – urbánnej štruktúry, vrátane úpravy priľahlých priestorov. Súčasná mestská plaváreň na ulici Bystrická je technicky a prevádzkovo zastaraná. Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku sa preto rozhodlo pre výstavbu nového objektu v lokalite pri zimnom štadióne. Počtom hodnotených súťažných návrhov aj ich kvalitou sa jedná o mimoriadnu súťaž. V súťaži sa stretla silná konkurencia viac ako tridsiatich návrhov. Okrem slovenskej a českej architektonickej scény sa do súťaže zapojili aj dva medzinárodné tímy s účasťou fínskych a španielskych kolegov. Vyhlasovateľ: mesto Ružomberok Dátum vyhlásenia súťaže: 27. 04. 2018 Dátum hodnotenia porotou: 17. 09. 2018 Počet hodnotených návrhov: 30 O výsledkoch súťaže rozhodovala odborná porota v zložení: Ing. arch. Martin Bišťan (predseda poroty), doc. Ing. arch. Antonín Novák, Arch. Pavol Mikolajčák, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Jozef Jurčo, Ing. Róbert Kolár, Vojtech Macko. 1. cena: 8 000 €: Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrín, Ing. arch. Ľubomír Kružel ml. Komentár poroty: Dobré urbanistické riešenie a umiestnenie stavby na pozemku a kompaktné riešenie v štvorcovom pôdoryse zabezpečí nízke prevádzkové náklady a ekonomickú udržateľnosť prevádzky. Návrh ponúka využitie časti strechy na športové využitie a na prípadný prenájom týchto priestorov, čo je pre mesto ekonomicky výhodné. Porotu zaujala aj jednoduchosť konštrukčného riešenia. Architektúra je čistá, jednoduchá, súčasná a zároveň dostatočne reprezentačná na to, aby pozdvihla túto málo atraktívnu lokalitu. Ako jeden z mála návrhov ponúka podzemný otvorený parking, ktorý síce navýši cenu stavby, ale výrazne pomôže koncepcii statickej dopravy v tomto území. Invenčne riešený interiér a elegantná forma exteriéru. 2. cena: 5 000 €: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy 3. cena: 3 000 €: Ing. arch. Martin Kusý ml., Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Ľubomíra Blašková  Porota sa rozhodla odmeniť päť návrhov, medzi ktoré rozdelila na odmeny sumu 2 000 €.

s.32


s.33


(11)

s.34 MARTINSKÉ AQUACENTRUM, MARTIN Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov bolo komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu a návrh vedúci k realizácii objektu/objektov mestského plaveckého a relaxačného centra v širšom centre mesta v Centrálnej mestskej zóne Martin (CMZ), v rámci existujúceho areálu športov v Martine. Zámerom mesta je realizácia nového plaveckého a športovo-rekreačného areálu celomestského až regionálneho významu v rámci existujúceho areálu dnes už nevyhovujúcej mestskej plavárne, ktorý je časťou športovej zóny nachádzajúcej sa v severnej časti CMZ medzi ulicami Tehelná a Novomeského. Vyhlasovateľ: útvar hlavného architekta mesta Martin Dátum vyhlásenia súťaže: 28. 3. 2018 Dátum hodnotenia porotou: 29. 06. 2018 Počet hodnotených návrhov: 11 O výsledkoch súťaže rozhodovala porota v zložení: Ing. arch. Štefan Moravčík (predseda poroty), Ing. arch. Zuzana Mendelová, Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD., Ing. Milan Malík, Ing. arch. Imrich Pleidel, Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Vladimír Vršanský. 1 cena - 12 000 €: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy, Ing. arch. Tamás Czíria 2. cena - 7 000 €: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Štefan Petras 3. cena - 4 000 €: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová, Ing. arch. Jakub Hanták, Ing. arch. Pavlína Blažeková Odmena - 1 200 €: Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Pavol Jarab Odmena - 800 €: Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD., Akad. arch. Jozef Mravec


s.35


(12)

s.36 ŠPORTOVÁ HALA, BRATISLAVA – VAJNORY Mestská časť Bratislava - Vajnory vyhlásila v roku 2016 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž s predmetom hmotovo-priestorového riešenia viacúčelovej športovej haly so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom statickej dopravy k navrhovanej stavbe. Účelom súťaže bolo zabezpečenie štúdie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie športovej haly vo Vajnoroch. Vyhlasovateľ: mestská časť Bratislava – Vajnory Dátum vyhlásenia súťaže: 19. 5. 2016 Dátum hodnotenia porotou: 8. 9. 2016 Počet hodnotených návrhov: 12 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Dušan Fischer, Ing. arch. Marián Pokrivčák, Ing. arch. Pavel Suchánek, závislí na vyhlasovateľovi: Ing. Mário Schwab, Ing. arch. Ingrid Krumpolcová, náhradníci poroty - nezávislý na vyhlasovateľovi: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., závislý na vyhlasovateľovi: Ing. Michal Vlček 1. cena - 3 000 €: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová, Ing. arch. Jakub Hanták 2. cena - 2 000 €: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. 3. cena - 1 000 €: Ing. arch. Juraj Furdík, CSc., Ágnes Gyarmati


s.37


(13)

s.38 DOSTAVBA AREÁLU LETNÉHO KÚPALISKA SIHOŤ S CELOROČNÝM VYUŽITÍM, NITRA Mesto Nitra vyhlásilo v roku 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov na vytvorenie návrhu prestavby existujúcich športovísk na moderný areál pre celoročnú rekreáciu obyvateľov mesta Nitra. Cieľom súťaže bolo získať optimálne riešenie, ktoré bude ekonomicky a prevádzkovo efektívne a prinesie novú architektonickú kvalitu do prostredia mesta. Súťaž je možné považovať za disciplinovane otvorený štart k riešeniu premeny existujúcich športových a rekreačných verejných stavieb na Slovensku. Vyhlasovateľ: mesto Nitra Dátum vyhlásenia súťaže: 25. 4. 2016 Dátum hodnotenia porotou: 4. 7. 2017 Počet hodnotených návrhov: 12 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Adam Gebrian, Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Štefan Polakovič, závislí na vyhlasovateľovi: JUDr. Igor Kršiak, Ing. arch. Eva Ligačová, Náhradníci poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Lukáš Radošovský 1. cena - 6 000 €: Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Martin Hudec, Mgr. Art. Marián Stanislav, Ing. arch. Andrej Šabo, Ing. arch. Samuel Zeman 2. cena - 3 000 €: Ing. arch. Martin Jančok, Ing. arch. Michal Janák, 3. cena - 2 000 €: Ing. arch. Jana Moravcová, Jan Skoček, Mga. Petra Karlová, Bc. Igor Machata, Kateřina Kulanová, Bc. Anna Lochmanová, Alžbeta Kvasničková


s.39


(14)

s.40 VYHLIADKOVÁ VEŽA NA DUBNI, ŽILINA Dobre pripravená a bohato zastúpená súťaž s predmetom, ktorý sa vyskytol viackrát v ostatných rokoch. Vďaka súťaži návrhov bolo možné tému vyhliadky Nad Žilinou opätovne otvoriť. Oproti súťaži z roku 1995 však v menšej mierke a bez silného politického podtextu. Do verejnej architektonickej súťaže na návrh vyhliadkovej veže sa prihlásilo až 45 návrhov. Prvá súťaž pre mladých autorov, ihneď výhra a bezprostredne aj realizácia nominovaná na cenu CE ZA AR. Na slovenské pomery nie celkom obvyklá kombinácia. Vyhlasovateľ: Oblastná kancelária cestovného ruchu Malá Fatra Dátum vyhlásenia súťaže: 5. 4. 2016 Dátum hodnotenia porotou: 10. 6. 2016 Počet hodnotených návrhov: 44 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Ľubomír Závodný – predseda poroty, Ing. arch. Jan Vondrák, Ing. Vladimír Kohút, závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Júlia Durdyová, Mgr. Ingrid Dolníková, Náhradníci poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Mgr. Art. Vít Halada, ArtD. Ing. Michal Marcinov, závislý na vyhlasovateľovi: Ing. Jozef Oswald 1. miesto - 1 500 €: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy komentár poroty: Napriek tomu, že autori umiestnili vežu v dotyku s chodníkom tak, ako väčšina súťažiacich, porota ocenila využitie príležitosti vytvorenia parteru v spodnej časti objektu. Objekt je jednoduchý, realizovateľný v požadovanej sume, spĺňa všetky očakávania definované v súťažných podmienkach. Objekt pôsobí stabilne a bezpečne v spodnej časti, smerom hore mení svoj charakter a splýva s okolitým prostredím. V diaľkových pohľadoch pôsobí nenápadne, čím zachováva súčasný obraz krajiny. 2. miesto - 900 €: Akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková 3. miesto - 600 €: Ing. arch. Tomáš Beneš


s.41


REKONŠTRUKCIE A OBNOVY (15)

REKONŠTRUKCIA KINA NA KULTÚRNE CENTRUM, LEOPOLDOV Keď sa kvalita súťaže stane štandardným postupom, prináša nadštandardnú účasť a výsledky. Po tom, ako Leopoldov v roku 2014 získal návrh svojho nového mestského úradu prostredníctvom otvorenej architektonickej súťaže, sa mladé mesto rovnakým spôsobom odhodlalo získať riešenie ďalšej dôležitej otázky - prestavby budovy kina z roku 1932 na kultúrne centrum spolu s úpravou priľahlých priestorov. Predpokladané náklady na realizáciu stavby boli stanovené na 1 200 000 € bez DPH. Vyhlasovateľ: mesto Leopoldov Dátum vyhlásenia súťaže: 20. 3. 2017 Dátum hodnotenia porotou: 11. 7. 2017 Počet hodnotených návrhov: 14 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Irakli Eristavi - predseda poroty, Ing. arch. Petr Lešek, Ing. arch. Benjamín Brádňanský, závislí na vyhlasovateľovi: Mgr. Terézia Kavuliaková, Ing. Róbert Gergič, náhradníci poroty - nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Ondrej Marko, závislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Matej Jančár 1. cena - 4 000 €: Ing. arch. Martin Kusý ml., Ing. arch. Ľubomíra Blašková, Ing. arch. Monika Krčméryová, Ing. arch. Róbert Bakyta Komentár poroty: Návrh zjednotil figúru kina, zbavil ho nevyhovujúcich prístavieb. Celý objem budovy je efektívne využitý. Predpriestor smerom k železničnej trati je riešený kultivovane. Porota oceňuje, že chýbajúce priestory boli umiestnené do podkopaného suterénu. Vďaka tomu majú klubové priestory a posilňovňa dobrú dostupnosť priamo z exteriéru. Porota to považuje za vhodné riešenie pre potreby mesta danej veľkosti. Tieto priestory umožňujú variabilné využitie, čo dáva predpoklad každodennému živému využitiu parteru. Sála má vhodný pomer presklených a plných častí fasády. Foyer je veľkorysý a umožňuje variabilné využitie. 2. cena - 2 500 €: Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Martin Hudec, Mrg. Art. Marián Stanislav 3. cena - 1 500 €: Mgr. Art. Tomáš Tokarčík, Mgr. Art. Aleš Šedivec, Ing. arch. Michal Kontšek

s.42


s.43


(16)

s.44 NÁVRH PRESTAVBY KULTÚRNEHO DOMU DRUŽBA, LEVICE Príklad na citlivý prístup k právam pôvodného autora domu kultúry. Súťaž priniesla rôzne variantné návrhy prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorých zámerom bolo prispieť k rozvoju spoločenského života mesta na jeho hlavnom námestí. Aj napriek zdarenému výsledku súťaže, mesto od zámeru rekonštruovať upadajúci objekt v minulom volebnom období upustilo. Vyhlasovateľ: mesto Levice Dátum vyhlásenia súťaže: 22. 6. 2017 Dátum hodnotenia porotou: 5. 10. 2017 Počet hodnotených návrhov: 11 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Akad. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Martin Jančok, Ing. arch. Michal Petráš, závislí na vyhlasovateľovi: MUDr. Juraj Braun, Ing. arch. Mária Navrátilová, náhradníci poroty - nezávislá na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Patrícia Kvasnicová, závislý na vyhlasovateľovi: Bc. Miloš Zaujec 1. miesto - 7 000 €: Ing. arch. Lukáš Ildža, Prešov; Ing. arch. Ondrej Palenčar, Stará Červená Voda, ČR; Ing. arch. Matúš Ivanič, Bratislava; Ing. Rastislav Ildža, Levice Komentár poroty: Víťazný návrh podľa názoru a rozhodnutia poroty skĺbil najlepšie zo všetkých predložených súťažných návrhov hlavné požiadavky vyhlasovateľa a poroty na riešenie rekonštrukcie jestvujúceho kultúrneho domu z pohľadu funkčnej náplne, celkového architektonického výrazu a ekonomických kritérií. Vysoko hodnotený bol v návrhu citlivý prístup k základnej hmote objektu so zachovaním jeho hlavných proporcií a kompozície, pri použití jednoduchých a súčasných výrazových prostriedkov, vytvárajúcich pozitívnu premenu stavby. Integrovaním mestskej knižnice do objektu autori riešia nielen nevyhovujúci momentálny stav tejto funkcie v rámci mesta, ale zároveň dávajú predpoklad na celodenné využitie objektu a vhodné integrovanie navrhovaných funkcií. Návrh je realistickým riešením, ktoré poskytuje požadovanú náplň a funkčnosť spolu s výrazným posunom architektonického pôsobenia objektu, pri zachovaní jeho pôvodného charakteru. 2. miesto - 5 000 €: Mgr. Art. Matúš Bišťan, Ružomberok; Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Bratislava; Mgr. Art. Vít Halada, Bratislava; 3. miesto - 3.000 €: Návrh č. 5: Ing. arch. Martin Kusý ml., Ing. arch. Ľubomíra Blašková, Ing. arch. Monika Krčméryová, Ing. arch. Róbert Bakyta, Bratislava


s.45


(17)

s.46 ROZŠÍRENIE MESTSKÉHO ÚRADU, SENEC Mesto Senec vyhlásilo verejnú jednokolovú súťaž návrhov, prostredníctvom ktorej chcelo nájsť riešenie pre rozšírenie svojho mestského úradu. Predmetom súťaže návrhov bolo rozšírenie Mestského úradu v Senci. Prístavba má v budúcnosti doplniť nedostatočný administratívny priestor existujúcej budovy, počíta sa aj s rekonštrukciou a zmenou dispozície. Súťažiaci mali navrhnúť energeticky úsporný objekt, ktorý nebude mesto Senec zaťažovať prehnanými prevádzkovými nákladmi a zároveň vytvorí reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu mestského úradu. Dôležitou úlohou návrhu bolo vytvorenie klientskeho centra, ako kontaktného pracoviska pre občanov s väzbami na existujúci objekt, ako aj navrhovanú prístavbu. Vyhlasovateľ: mesto Senec Dátum vyhlásenia súťaže: 27. 07. 2018 Dátum hodnotenia porotou: 22. 10. 2018 Počet hodnotených návrhov: 17 O výsledkoch súťaže rozhodovala odborná porota v zložení: Mgr. akad., arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Rudolf Žákovský, Ing. Rudolf Bittner, Ing. arch. Peter Sedala, Náhradníci členov poroty: Mgr. Art. Vít Halada, ArtD., Ing. Jarmila Répássyová, Ing. arch. Ondrej Marko 1. cena 8.000 €: L. Nagy, A. Trebuľová, M. Vnenková, D. Nagyová, P. Čurlej Komentár poroty: Rozšírenie úradu je veľmi dobre nastavené v urbánnej štruktúre. Rozdelenie funkcií do viacerých objektov umožňuje prispôsobenie okoliu primeranou mierkou a prehľadnú prevádzku jasne definovaným a zrozumiteľným priestorom nádvoria. Štruktúra je flexibiliná pre prípadné úpravy lokalitného programu či objemu. Využitie existujúceho výškového rozdielu medzi ulicou a parkingom vo dvore je ďalšou výhodou návrhu. Napriek vyššiemu podielu plôch plášťa budovy sú vhodne zvolené orientácie presklených fasád klientského centra a sály a tiež ich kombinácia s tradičnou konštrukciou novej administratívnej časti, čo prispieva k zníženiu investičných ako aj prevádzkových nákladov. Riešenie umožňuje prípadnú etapizáciu prestavby a dostavby. Návrh reviduje tradičné usporiadanie kancelárie primátora a klientského centra, odporúčame ale mieru otvorenosti priestorov overiť v diskusii s vyhlasovateľom. Porota oceňuje aj prehľadnú a graficky účinnú prezentáciu návrhu. 2. cena 5 000 €: M. Stanislav, P. Botková, B. Červeňová 3. cena 3 000 €: M. Honč, R. Kilo, P. Vadkerti, M. Kľučár


s.47


DOMY KULTÚRY A VÄČŠIE OBČIANSKE STAVBY (18)

DOM KULTÚRY, NITRIANSKE PRAVNO Predmetom súťaže bola architektonická štúdia novostavby budovy kultúrneho domu v lokalite na námestí v Nitrianskom Pravne. Účelom súťaže bolo získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu pri budove obecného úradu na námestí, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života obce. Vyhlasovateľ: obec Nitrianske Pravno Dátum vyhlásenia súťaže: 30. 6. 2017 Dátum hodnotenia porotou: 10. 10. 2017 Počet hodnotených návrhov: 10 Členovia poroty: nezávislí na vyhlasovateľovi: Akad. arch. Dušan Voštenák predseda poroty, Ing. arch. Viktor Šabík, Ing. arch. Roman Turčan, závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Marián Grom, Peter Znášik, Náhradníci poroty nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Iľja Skoček, závislý na vyhlasovateľovi: Róbert Kubala 1. cena - 4 500 €: Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Juraj Biroš, Ing. arch. Martin Skalický Odmena - 1 000 €: Ing. arch. Marián Šovčík, CSc., Ing. arch. Martin Brida, Ing. arch. Juraj Šesták Odmena - 1 000 €: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Romana Kukuľová, Ing. Igor Cencer, Ing. Peter Šajgalík, Bc. Martina Erdelská, Bc. František Šeliga Odmena - 1 000 €: Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Tomáš Šebo

s.48


s.49


(19)

s.50 NEMOCNICA BUDÚCNOSTI, MARTIN Rozsahom výnimočná súťaž, keď sa verejný vyhlasovateľ odvážil hľadať progresívne riešenie mimo zaužívaných smerov obstarávania v sektore zdravotníctva. Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave (JLF UK) vyhlásila v januári 2017 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov so zámerom nájsť najkvalitnejší návrh na úrovni urbanistického a  architektonického riešenia v rámci komplexného areálu JLF UK v Martine vo vymedzenom území na disponibilných pozemkoch vo výmere 60 858 m2. Predmetom súťaže bolo asi jedno z najťažších typologických zadaní - komplexné urbanistické a architektonické riešenie novej, samostatnej nemocnice (integrovanej v rámci jestvujúceho areálu JLF UK v Martine). Je zároveň príkladom uvedomelého postupu pri plánovaní mesta a rozvoji nadregionálnych inštitúcií na jeho území. Postup JLF UK bol v roku 2018 ocenený cenou,,Patrón architektúry“. Vyhlasovateľ: Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave Dátum vyhlásenia súťaže: 16. 1. 2017 Dátum hodnotenia porotou: 11. 5. a 12. 5. 2017 Počet hodnotených návrhov: 14 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: prof. Ing. arch. Petr Hrůša predseda poroty, Ing. arch. Martin Drahovský, Mgr. Art. Róbert Dúbravec, Ing. Ľubomír Pepucha, PhD., Ing. arch. Imrich Pleidel, Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Jozef Sobčák, Ing. arch. Jaroslav Wertig, Ing. arch. Ľubomír Závodný, závislí na vyhlasovateľovi: Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, - podpredseda poroty, doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. Náhradníci poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Ľubica Brunová, Ing. arch. Michal Gaj, Ing. Peter Mančík, Ing. arch. Štefan Moravčík, Experti poroty: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Ing. Ľubomír Palčák 1. cena - 18 000 €: Ing. arch. Tomáš Auxt, Ing. arch. Peter Kožuško (Slovensko) Porota většinou hlasů dospěla k rozhodnutí že návrh nejlépe vystihl motto soutěže nemocnice budoucnosti. Představil architektonickou vizi nemocnice laskavé k člověku a jeho vnímaní. Z perspektivy urbanistického kontextu vyzýváním architektonických archetypů důstojně doplňuje martinskou akropoli.(..) Stejnou kvalitou jakou se staví k centru města se staví k jeho rozvojovým částem i k rekreačnímu krajinnému prvku „Údolí lásky“. Návrh je přívětiví ke všem příchozím, přijímá je ve svém středu ať už přicházejí z jakékoliv strany. Koncept je silný také díky jasné, srozumitelné formě čtverce s kruhovým vnitřním mikrosvětem. Příjemné je, že se tak neděje na úkor funkčnosti, provozovatelnosti a udržitelnosti. Naopak kruhové uspořádaní chodeb lůžkových pater bylo ceněno jako rafinované, inovativní vypořádaní se s kafkovskou anonymitou nekonečných chodeb. Takováto nemocnice budoucnosti bude adekvátním a důstojným sídlem pro medicínu v jejímž středu zájmu stojí člověk. 2. cena - 10 800 €: Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Ivan Trylč (Slovensko) 3. cena - 7 200 €: arch. Adam Bialobrzeski, arch. Adam Figurski, arch. Maria Mesina (Poľsko)


s.51

4 4

SÚŤAŽ - NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN SÚŤAŽ - NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN

AXONOMETRIA AXONOMETRIA

exteriér HLAVNÝ VSTUP exteriér HLAVNÝ VSTUP

exteriér PARK exteriér PARK

exteriér STEŠNÁ ZÁHRADA exteriér STEŠNÁ ZÁHRADA

interiér ÁTRIUM AMBULANCIE interiér ÁTRIUM AMBULANCIE

interiér CENTRÁLNE ÁTRIUM interiér CENTRÁLNE ÁTRIUM


(20)

ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA, PREŠOV Začiatkom roka 2017 vyhodnotilo mesto Prešov verejnú anonymnú architektonickú súťaž s predmetom architektonického a priestorového riešenia nového futbalového štadióna so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom zelene a statickej dopravy k navrhovanej stavbe. Účelom súťaže bol výber najvhodnejšieho návrhu veľkej investície z verejných zdrojov, ktorý bude zohľadňovať požiadavky vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ: Futbal Tatran Aréna, s.r.o., Prešov Dátum vyhlásenia súťaže: 9. 11. 2016 Dátum hodnotenia porotou: 9. 1. 2017 Počet hodnotených návrhov: 3 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - predseda poroty, Ing. arch. Mária Čutková, Ing. arch. Jozef Kužma, Ing. arch. Milan Rešovský, závislý na vyhlasovateľovi: Ing. Artúr Benes, Náhradníci poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Ján Krasnay, Ing. arch. Peter Marcinko, Expert poroty: Pavol Švancara 1. cena - 3 000 €: Ing. arch. Ľubomír Sakala, Ing. arch. Martin Sakala, spolupráca: Ing. arch. Beáta Kováčová 2. cena - 1 800 €: Ing. arch. Ivan Matys 3. cena - 1 200 €: Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

s.52


s.53


ÚZEMNÉ PLÁNY A URBANISTICKÉ ŠTÚDIE (21)

KONCENPCIA ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA, DUBNICA NAD VÁHOM Súťaž na územný plán sídla nie je celkom obvyklá. Oprávnená je dokonca otázka, či korektná súťaž na územný plán sídla je vôbec možná? Najmä z toho dôvodu, že na rozdiel od architektonických súťaží, alebo súťaží na drobnejšie urbanistické mierky (napr. námestie, súbor stavieb, zónu...) to nie je v prvom rade iba otázka tvorivosti, invencie a talentu, ale najmä komplexného poznania územia a miestnych špecifík. V tomto smere súťaž v Dubnici ukázala svoj zmysel a preukázala, že na Slovensku je dosť kvalifikovaných tímov, ktoré vedia prezentovať svoje kvality. Mesto Dubnica dostalo k dispozícii výborné podklady pre výber zhotoviteľa územného plánu. Vyhlasovateľ: mesto Dubnica nad Váhom Dátum vyhlásenia súťaže: 30. 06. 2017 Dátum hodnotenia porotou: 24. 10. 2017 Počet hodnotených návrhov: 6 Členovia poroty - nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Jan Komrska, CSc - predseda poroty, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Pavel Kropitz, Ing. arch. Bohuslav Pernecký, závislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Ľubomír Bútora, náhradní členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. Jozef Čupák, Ing. arch. Martin BalogaMgr, závislá na vyhlasovateľovi: Ivana Tepličková 1. cena:  2 700 €: Ing. arch. Michal Gaj, Ing. arch. Eva Faragóová, Ing. arch. Michal Dovičovič 2. cena: 2 300 €: Ing. arch. Marián Antal, Ing. arch. Simona Antalová, Dubnica nad Váhom

s.54


s.55


(22)

ŠIRŠIE CENTRUM A NÁMESTIE SV. EGÍDIA,  POPRAD Mesto Poprad vyhlásilo výsledky verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov ŠIRŠIE CENTRUM A NÁM. SV. EGÍDIA. Predmetom súťaže bolo vypracovanie konceptu urbanistického riešenia časti centrálnej mestskej zóny (urbanistický okrsok A), vymedzenej plochou pre Územný plán zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) a prípadných priľahlých priestorov, a priemet koncepcie do podrobnejšieho riešenia priestoru Námestia sv. Egídia a priľahlých priestorov. Predmetom ďalšieho postupu by malo byť spracovanie Územného plánu zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) podľa ÚPN mesta Poprad so stanovením podrobných regulatívov pre rozvoj územia a rekonštrukciu námestia. Vyhlasovateľ: mesto Poprad Dátum vyhlásenia súťaže: 13.07.2018 Dátum hodnotenia porotou: 10. 10. 2017 Počet hodnotených návrhov: 4 O výsledkoch rozhodovala súťažná porota v zložení: Ing. arch. Ján Komrska, CSc., Ing. arch. Petr Durdík,  Ing. arch. Petr Vávra, Ing. Tibor Haluška, Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Ing. Slavomír Božoň, Ing. arch. Andrej Alexy 1. cena – znížená 13 000 €: Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Matúš Gibala, Ing. arch. Marcel Šípka, MgA. Dušan Štefanič Hodnotenie poroty: Víťazný návrh najvhodnejšie reflektuje funkciu mesta ako centra celého regiónu. Rieši komplexne CMZ mesta so zapojením územia bývalého pivovaru a celistvé riešenie plochy námestia umožňuje multifunkčné využitie. Navrhovaná zástavba vhodne ukončuje a definuje priestor námestia z východnej aj západnej strany. Architektonické prvky vhodne zapájajú rieku Poprad do života mesta. Navrhovaná zástavba výškových budov vyžaduje dôkladnejšie preveriť z hľadiska ich dimenzie a efektivity pôdorysov a môže byť vnímaná len ako idea. 2. cena – zvýšená 12 000 €: Ing. arch. Ľudovít Urban, Spolupráca: Ing. arch. Miroslava Ribovičová, Ing. arch. Alžbeta Laurincová, Terézia Kyseľová 3. cena – rozdelená 2 500 €: Ing. Pavol Pribylinec, PhD., Mgr. Art. Lucia Klimekova, Ing. Radoslav Mašlonka, Mgr. Zuzana Mlynárová 3. cena – rozdelená 2 500 €: Ing. arch. Roman Škantár, Spoluautor: Brigita Domiková

s.56


s.57


(23)

IDEOVÁ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ LUNÍK IX, KOŠICE Mesto Košice sa rozhodlo v roku 2017 vyhlásiť verejnú „Ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž Luník IX“, ktorej účelom bolo pretvoriť starý fenomén Luníka IX na nový, príťažlivejší model sídliska, umožňujúci posun spoločenskej jednotky (jedinca/rodiny) od ubytovania vo forme nocľahárne až k vlastnému bývaniu. Predmetom bol ideový urbanistický návrh sídliska Luník IX, zahŕňajúci existujúcu a plánovanú zástavbu, a zároveň ideový architektonický návrh objektov určených na bývanie, ktoré budú súčasťou urbanistickej štruktúry. Cieľom súťaže bolo nájsť originálne a optimálne riešenie v oblasti bývania pre Luník IX, schopné dopracovania do realizácie. Vyhlasovateľ: Mesto Košice Dátum vyhlásenia súťaže: 26. 4. 2017 Dátum hodnotenia porotou: 18. 7. 2017 Počet hodnotených návrhov: 10 Členovia poroty: nezávislí na vyhlasovateľovi: doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc. - predseda poroty, Mgr. Art. Michal Sládek, PhD., Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD., Ing. arch. Branislav Ivan, závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Martin Jerguš, Ing. Slávka Mačáková, PhD., Bc. Marcel Šaňa, Náhradníci poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Alexander Lami, Ing. arch. Ladislav Kočiš, závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Roman Račko, Mgr. Izabela Mačátová, Experti poroty: Juraj Kuruc 1. cena - 1 400 €: Oto Nováček, Zuzana Capková, Marek Trebula, Patrik Bartas, Kristína Bogárová, Jakub Budaj 2. cena - 800 €: Michal Gerda, Lucia Kostrubová 3. cena - 500 €: Miriam Vyšňovská, Lenka Halčáková, Veronika Bruncková, Peter Špiesz

s.58


s.59


SÚKROMNÝ BYTOVÝ DEVELOPMENT (24)

CVERNOVKA, BRATISLAVA Príklad vyzvanej súťaže s predmetom veľkého bytového developmentu na očiach verejnosti, nie za zavretými dverami. Vyzvaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov „Cvernovka“, mala priniesť návrh výstavby a prestavby už založenej zóny bývalého areálu podniku ľahkého priemyslu Bratislavskej cvernovej továrne (BCT) v miestnej časti Ružinov a jej prebudovanie na bývanie v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasovateľ: YIT Slovakia a.s. Dátum vyhlásenia súťaže: 5. 9. 2016 Dátum hodnotenia porotou: 15. 11. 2016 Počet hodnotených návrhov (vyzvaná súťaž): 10 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Mgr. Art. Silvester Černík, Ing. Dušan Pekár – starosta MČ Bratislava – Ružinov, Igor Marko MA ARCH ARB, Ing. arch. Jela Plencnerová, doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., Ing. arch. Ľubomír Boháč, závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Radek Pšenička – predseda poroty, Ing. arch. Tomáš Baník, Ing. Stanislava Paulíková, Experti poroty: Ing. Peter Bahula, Ing. Oľga Paradeiserová, CSc., Ing. Vladimír Májek 1. miesto - 20 000 €: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Marcel Vadík Hodnotenie poroty: Odborne zrelý autorský kolektív predložil vyvážený súťažný návrh, ktorý predstavuje najlepšiu urbanistickú kvalitu v súťaži. Očakávaná bloková zástavba ponúka kvalitu pre život rezidentov, delenie verejných a poloverejných plôch. Riešenie zástavby je difúzne k všetkým okolitým štruktúram, námestie zvýrazňuje dominantu bývalej Bratislavskej Cvernovej továrne tzv. Pradiarne. Komplexný pohľad etapizácie vrátane riešenia statickej dopravy nad ustálenou hladinou podzemnej vody je vyhlasovateľom hľadané riešenie. V návrhu sú dôsledne riešené svetlotechnické podmienky v území. Študijné spracovanie architektúr vybraných objektov nijako nezaostáva za celkovou predloženou kvalitou návrhu. 2. miesto - 12 000 €: Boris Radčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, spoluautori: Tereza Kupková, Lukáš Komín, Tomáš Koňařík, Pavla Enochová 3. miesto - 8 000 €: Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Števo Polakovič, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Jana Benkova, Ing. arch. Matej Honč, Ing. arch. Alan Prekop, Ing. arch.Simona Tóthová, Ing. arch.Hana Laššová, Ing. arch. Martin Kvitkovský, Ing. arch. Dávid Alena, Ing. arch. Michal Marcinov, Ing. arch. Nina Bartošová, Mgr. Pavel Šuška, PhD.

s.60


s.61


(25)

OBYTNÁ ZÓNA HVIEZDOSLAVOVA, NITRA

Účelom súťaže bol výber najvhodnejšieho riešenia obytného súboru v rozsahu 500 bytov a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere 21 588 m 2 v širšom centre Nitry. Návrh bolo potrebné spracovať so zohľadnením väzieb na súčasnú zástavbu a zároveň na potenciálne možnosti rozvoja územia a jeho širšieho zázemia. Podobne ako v prípade Cvernovky v Bratislave sa jednalo o transparentný výber návrhov formou súťaže, v tomto prípade verejnej a anonymnej. Vyhlasovateľ: H&G Invest s.r.o., Trnava Dátum vyhlásenia súťaže: 14. 12. 2016 Dátum hodnotenia porotou: 7. 3. 2017 Počet hodnotených návrhov: 21 Členovia poroty - nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Juraj Šujan – predseda poroty, Ing. arch. Martin Jančok, Ing. arch. Tibor Zelenický, závislí na vyhlasovateľovi: Ing. Pavol Groško, Ing. arch. Peter Osuský, Náhradníci poroty - nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. Roman Hirner, závislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Viktor Malinovský 1. cena - 6 000 €: Mgr. Art. Aleš Šedivec, Mgr. Art. Tomáš Tokarčík, Ing. arch. Michal Kontšek, Mgr. Art. Tomáš Amtrmann 2. cena - 4 000 €: Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Ján Miškov, Ing. arch. Zuzana Knežníková, Ing. arch. Matej Kollár, Ing. arch. Peter Gajdarik, Ing. arch. Nina Chochrunová, Bc. Vojtech Demeš 3. cena - 2 000 €: Ing. arch. Stanislav Bachleda, Ing. arch. Alan Krajčír, Ing. arch. Pavel Štencl, Ing. arch. Zuzana Simon

s.62


s.63

(25)


Vydala: Slovenská komora architektov Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava www.komarch.sk

V prípade záujmu o organizovanie súťaže návrhov sa obráťte na úrad Slovenskej komory architektov:

1. Vydanie, 2019 Počet kusov: 750 Zostavil: Martin Zaiček Autori textov: Petr Lešek, Imrich Pleidel, Martin Zaiček Grafický koncept a dizajn: Ľubica Segečová Jazykové korekcie: Barbora Németh Tlač: Dubra, s.r.o., Čajkovského, 811 05 Bratislava

Mgr. art. Martin Zaiček samostatný odborný referent pre architektonické súťaže zaicek@komarch.sk 02/544 312 54 – k omunikácia s vyhlasovateľmi architektonických súťaží – p oskytovanie konzultácií ohľadom organizovania súťaží

Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov je dostupný online na stránke www.komarch.sk alebo použite QR kód

ISBN 978-80-972372-1-9

s.64


ISBN 978-80-972372-1-9

Profile for Inštitút Slovenskej komory architektov

Súťaže návrhov 2016 — 2018 / katalóg / 2019  

Súťaže návrhov 2016 — 2018 / katalóg / 2019  

Advertisement