Priestor#1 / noviny pre budúcich tvorcov a obdivovateľov architektúry / 2019

Page 1

Priestor#1

noviny

pre

budĂşcich

t vorcov

a

obdivovateÄžov

architek tĂşry

/

2019


Architektúra je pre mnohých slovo, ktorého v ýznam ostáva skry tý. Pritom práve architektúra v y tvára priestor, v ktorom sa odohrávajú naše každodenné životy. V priestore architektúry zaspávame aj sa zobúdzame, chodíme do školy, do práce a večer na nákupy alebo za zábavou. Priestorom architektúry je však aj to ostatné medzi námestia a ulice, parky a záhrady. My, v cene za architektúru Slovenskej komory architektov CE ZA AR , sa Vám už 17 rokov snažíme prinášať to najlepšie z tvorby slovenských architektov a krajinných architektov. S veľkou pravdepodobnosťou sa aj teraz nachádzate v priestore, kde sú v ystavené nominácie aktuálneho ročníka tohto ocenenia.

2


Nie vždy rozumiete rozhodnutiam poroty? Nie všetko ocenené Vám dáva zmysel? Preto si v ystavené diela dobre pozrite a skúste sa zamyslieť. Čo z v ystaveného by zaujalo Vás, ak by ste boli napríklad v porote, alebo ktorú stavbu by ste chceli zažiť osobne? Možno to nie je až taká ľahká úloha, ako sa na prv ý pohľad môže zdať. Práve preto prichádzajú na rad naše noviny, ktoré držíte v rukách. Cieľom edície Priestor je odľahčeným spôsobom poukázať na uvažovanie o architektúre ako disciplíne, ktorá sa zaoberá práve tvorbou priestoru. Noviny približujú architektúru na základe príbehov autorov priestoru, a to cez vízie a životné cesty, ktoré v ydláždili cestu ich moderného uvažovania o architektúre. Tieto príbehy sú málokedy známe a pritom dodnes formujú našu prítomnosť. Prvé číslo Priestoru venujeme vzťahu velikána modernej architektúry švajčiarskeho architekta Le Corbusiera a írskej dizajnérky, a vôbec prvej architektky svetového formátu, Eileen Gray. Budeme radi, ak sa architektúru naučíte vnímať a uvažovať nad ňou, možno aj vďaka príbehom zauj ímav ých a v ýnimočných dvoj íc z našej aj svetovej scény. Kto vie, možno aj Vy raz budete autorom priestoru, v ktorom žijeme. Užite si to! O ľg a M ih áliková sek r et ár ceny C E Z A A R 3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


2

3

4

5

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

31

32

33

34

35

41

42

43

44

45

51

52

53

54

55


6

7

8

9

10

16

17

18

19

20

26

27

28

29

30

36

37

38

39

40

46

47

48

49

50

56

57


I S B N : 978 – 8 0 – 570 – 0 8 0 9 – 5 V yd avat e ľ: I n š t i t ú t S l ove n s ke j ko m o r y a r c h i t e k t ov I S K A N á m e s t i e S N P 18 811 0 6 B r at i s l ava i n s t i t u t @ ko m a r c h . s k

Ko n c e p t , Tex t a i l u s t r á c i e: I va n a Č o b e j ová Ú vo d : O ľg a M i h á l i ková Ed i t o r: M a r t i n Z a i č e k G r af i c k ý d iz a j n : Ľ u b i c a S e g e č ová J a z y ková ko r e k t ú r a : F i l i p N é m e t h

N á k l a d : 15 0 0 k s T l a č : Pe t i t P r e s s , B r at i s l ava U r č e n é p r e d e t i a m l á d e ž o d 10 r o kov d o 9 9 r o kov V š e t k y p r áva v y h r a d e n é D e c e m b e r 2018

Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU: