__MAIN_TEXT__

Page 1


ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ 

  ɒȿȼɑȿɇɄȱȼɋɖɄȺȼȿɋɇȺ ɋȿɄɐȱəɀɍɊɇȺɅȱɋɌɂɄȺ  Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ;9,Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜɬɚɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ    ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ Ʉɢʀɜ±
  ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɚ ɜɟɫɧɚ ɋɟɤɰɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɏ9ȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɫɬɭɞɟɧɬɿɜɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜɬɚɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ Ʉɢʀɜ ɤɜɿɬɧɹɪ ±Ʉȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±ɫ ɍ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɜɦɿɳɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɉɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɿɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɱɢɬɚɱɿɜ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɞɨɩɨɜɿɞɟɣɧɚɜɟɞɟɧɨɭɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ        ‹ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɇɍɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ‹Ⱥɜɬɨɪɢɫɬɚɬɟɣ Ϯ 


ɁɆȱɋɌ Ⱥɪɭɬɸɧɹɧ Ⱥ. ȿ. ɁɆȱɇɂɉɊɈȽɊȺɆɇɈȲɋɌɊȺɌȿȽȱȲ'(876&+(:(//( Ⱥɮɚɧɚɫ’ɽɜɚ Ʉ. Ʌ. ȻɅȺȽɈȾȱɃɇȱɋɌɖɍɁɆȱȼɄɈɇɌȿɄɋɌȱɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɉɂɌȺɇɖ ȼɆȺɋɆȿȾȱȺ Ȼɟɪɟɡɿɣ ɇ. Ɇ. ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɀȺɇɊɍɉɈɊɌɊȿɌɇɈȽɈȱɇɌȿɊȼ¶ɘ ȼɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈɆɍɌȿɅȿɉɊɈɋɌɈɊȱɊɊ Ȼɢɤɨɜɫɶɤɚ Ⱥ. Ɉ. ɀȺɇɊɈȼɂɃɄɈɇɌȿɇɌɀɍɊɇȺɅɍ©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɌȿȺɌɊª Serhiy BLAVATSKYY 7+(8.5$,1,$1,//(*$/ &/$1'(67,1( 35(66 2)7+()5(1&+5(6,67$1&(029(0(17  Ȼɥɨɯɿɧɚ Ⱥ. ɘ. ȾɈɉɊɈȻɅȿɆɂȾɈɌɊɂɆȺɇɇəɀɍɊɇȺɅȱɋɌɋɖɄɂɏ ɋɌȺɇȾȺɊɌȱȼȼɍɆɈȼȺɏȽȱȻɊɂȾɇɈȲȼȱɃɇɂ Ȼɪɨɫɤɨɜɚ Ɉ.ȼ. ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱəɎɊȺɁȿɈɅɈȽȱɁɆȱȼɍɁȺȽɈɅɈȼɄȺɏ ȾɊɍɄɈȼȺɇɂɏɁɆȱ ɜɚɫɩɟɤɬɿɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ Ȼɭɪɚ Ɍ. Ⱥ. ɊɈȻɈɑɂɃȾȿɇɖɌȿɅȿȼȱɁȱɃɇɈȽɈɊȿȾȺɄɌɈɊȺ ɉɊɈȽɊȺɆɂ©ɊȺɇɈɄªɇȺȱɇɌȿɊȱ ȼɿɜɞɢɱ Ɇ. Ƚ. ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɄɈɇɌȿɇɌɍɌȺɋɌɊɍɄɌɍɊɂ ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɌɈɄɒɈɍ Ƚɚɜɪɢɥɸɤ Ʌ.ȼ. ɆȿȾȱȺɌȺɊȿɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȱɇɌȿɊɇȺɌɇɂɏɁȺɄɅȺȾȱȼ ȾɅəȾȱɌȿɃɋɂɊȱɌɌȺȾȱɌȿɃɉɈɁȻȺȼɅȿɇɂɏȻȺɌɖɄȱȼɋɖɄɈȽɈ ɉȱɄɅɍȼȺɇɇəɉɈɊɍɁɍɆȱɇɇəɑɂȼȱȾɋɍɌɇȱɋɌɖɅɈȽȱɄɂ" Ƚɚɣɞɚɪ ɘ. ɋ. ɉɊɈɎȿɋȱɃɇȱɋɌȺɇȾȺɊɌɂɌȺɀɍɊɇȺɅȱɋɌɋɖɄȺȿɌɂɄȺ ɍɐɂɎɊɈȼɍȿɉɈɏɍ Ƚɿɥɟɧɤɨ Ɉ. ȱ. ©ɉɈȾɈɊɈɀɁɄȺɉȿɅɈɘɋɌȿɐȿɇɄȺªɉɌɂɑɂɇɂ əɄɁɊȺɁɈɄɉɈȾɈɊɈɀɇȱɏɇȺɊɂɋȱȼɏɊɈɄȱȼɏɏɋɌ Ƚɨɥɭɛ ȱ. ȼ. ɆȿȾȱȺəɄɑɂɇɇɂɄɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɉɈɅȱɌɂɑɇɂɏ ɈɊȱȯɇɌɂɊȱȼɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȲɆɈɅɈȾȱ Ƚɪɿɛɿɧɱɭɤ Ɇ. Ɇ. ɀɍɊɇȺɅȱɋɌɂɄȺȾȺɇɂɏəɄɆȿȾȱȺɌɊȿɇȾ ϯ 


Ƚɭɥɿɣ Ɍ. ȼ. ɄɊȺɍȾɎȺɇȾɂɇȽəɄȱɇɋɌɍɆȿɇɌɊȿȺɅȱɁȺɐȱȲ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɏɆȿȾȱɃɇɂɏɉɊɈȿɄɌȱȼ Ⱦɚɜɿɬɹɧ Ⱦ. ɋ. ɎɍɇɄɐȱəɆȿȾȱȺȼɉɊɈɐȿɋȱɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɉɊȺȼɈȼɈȲɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱȺɍȾɂɌɈɊȱȲ Ⱦɢɲɤɚɧɬ Ⱦ. Ɇ. ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱȼɂɋȼȱɌɅȿɇɇəȼȱɃɇɂɇȺɋɏɈȾȱɍɄɊȺȲɇɂ ɍȾɊɍɄɈȼȺɇɂɏȼɂȾȺɇɇəɏɏȿɊɋɈɇɓɂɇɂ Ⱦɪɨɮɚ Ⱥ. Ɉ. ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɇȺȽȺɁȿɌȺɌɊȺȾɂɐȱȲɌȺɌȿɇȾȿɇɐȱȲ Ɂɚɣɰɟɜɚ Ʉ. ɘ. ɋɉɈɋɈȻɂɆɈɇȿɌɂɁȺɐȱȲɄɈɇɌȿɇɌɍɇɈȼɂɇɇɂɏ ɊȿɋɍɊɋȱȼɍɋɉȱɅɖɇɈɉɈɅȱɌɂɑɇɈȲɌȿɆȺɌɂɄɂ Ɂɚɤɭɫɢɥɨ ɘ. ɘ. ɉɊɂɏɈȼȺɇȺɊȿɄɅȺɆȺɇȺɌȿɅȿȻȺɑȿɇɇȱɍɄɊȺȲɇɂ Ɂɢɦɿɧɚ ɉ. ȼ. ɋɌɊȺɌȿȽȱɑɇȿɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɉɊɂɋɍɌɇɈɋɌȱɆȿȾȱȺ ɍɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɆȿɊȿɀȺɏ Ɂɭɛɥɟɜɫɶɤɚ Ⱦ. Ɉ. ȺɍȾɂɌɈɊȱəȱɇɌȿɊɇȿɌȼɂȾȺɇɇə©ȼɋɆɕɋɅȿª ɁȺɉȿɊȱɈȾɊɈɄȱȼ Ʉɚɥɟɧɱɭɤ Ɉ.Ɇ. ɌȿɅȿȼȱɁȱɃɇɂɃɈȻɊȺɁȼȿȾɍɑɈȽɈəɄɋɄɅȺȾɈȼȺ ɃɈȽɈɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲɆȺɃɋɌȿɊɇɈɋɌȱ Ʉɚɥɿɧɿɱɟɧɤɨ Ⱥ. ɋ. ɎɈɌɈȽɊȺɎȱəəɄɉɈɌɍɀɇɂɃȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌɁɆȱ ȾɅəɋɌȼɈɊȿɇɇəɋȿɇɋȺɐȱɃ Ʉɚɪɩɟɧɤɨ ɇ. Ɉ. ȼȱɁɍȺɅɖɇȱɌȿɇȾȿɇɐȱȲɉɊȿɁȿɇɌȺɐȱɃɇɂɏȼȿȻɉɊɈȿɄɌȱȼ Ʉɚɫɹɧɱɭɤ ȼ. Ɉ. ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ&$//)253$3(56 ȾɅəɋɉȿɐȱȺɅɖɇɈȽɈȼɂɉɍɋɄɍɇȺɍɄɈȼɈȽɈɀɍɊɇȺɅɍ Ⱥɥɥɚ Ʉɨɛɢɧɟɰɶ ɉɊɈȻɅȿɆɂȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɊȿȱɇɌȿȽɊȺɐȱȲȾɈɇȿɐɖɄɈȽɈ ɊȿȽȱɈɇɍɇȺɋɌɈɊȱɇɄȺɏ©ɑȺɋɈɉɂɋɍ©ȾɈɇȿɑɑɂɇȺª ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɄɈɇɌȿɇɌɍ Ʉɨɜɚɥɶɨɜɚ Ɉ.I. ɋɉȿɐɂɎ,ɄȺɊɈȻɈɌɂɀɍɊɇȺɅ,ɋɌȺɋɈɐ,ȺɅɖɇɈȽɈ ɌɈɄɒɈɍ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾɉɊɈȿɄɌɍ©ɈȾɂɇɁȺȼɋ,ɏª 

ϰ 


ɄɨɌɚɳÉ&#x;ɧɤɨ Čą. Čą. ɊɈɅɖɆȿȞȹȺČźČąÉ‡ÉŽÉˆÉŠÉ†ČşÉ?ČąÉƒÉ‡ÉˆÉ†É?É ČşČťČżÉ É‰ČżÉ‘ČżÉ‡É‡Čą ČąÉ‡É‡ÉˆČźČşÉ?ČąÉƒÉ‡ÉˆČ˛ČžČąÉ™É…É–É‡ÉˆÉ‹ÉŒČą Ʉɨɧɞɪɚɰɜɤɚ Čź. Čą. ÉˆÉ‹ÉˆČťÉ…É‚ČźÉˆÉ‹ÉŒČąɉɈɉÉ?É…É™ÉŠÉ‚É ČşÉ?ȹȲČşÉ‹ÉŒÉŠÉˆÉ‡ÉˆÉ†ČąÉ‘É‡É‚É?É É‡ČşÉ‡É– ČźÉ?ɄɊȺȲɇȹɇȺɉɊɂɄɅȺȞȹÉ‘ČşÉ‹ÉˆÉ‰É‚É‹ČąČźŠɇȺɒȿÉ‡ČżČťÉˆÂŞ ÉŒČşŠɇȺɒȿÉ‡ČżČťÉˆ2%6(59(5ÂŞ Ʉɨɍɢɧɍɜɤɚ Čą. Čą. ÉˆÉ‹ÉˆČťÉ…É‚ČźÉˆÉ‹ÉŒČąÉŒÉŠČżČźČżÉ…É€É?ÉŠÉ‡ČşÉ…ČąÉ‹ÉŒÉ‚É„É‚ É?É‹É?É‘ČşÉ‹É‡ÉˆÉ†É?É†ČżČžČąČşÉ‰ÉŠÉˆÉ‹ÉŒÉˆÉŠČą ɇȺɉɊɂɄɅȺȞȹÉ€É?ɊɇȺɅÉ?ŠȿɄɋɉȿȞɂÉ?ȹəÉ?É?ȹª É„ÉŞÉšÉœÉ&#x;É°Éś É„. ÉŠ. É‰ÉŠÉˆČťÉ…ČżÉ†É‚É€É?ÉŠÉ‡ČşÉ…ČąÉ‹ÉŒÉ‹É–É„ÉˆČ˛É‹ČşÉ†ÉˆÉˆÉ‹ČźČąÉŒÉ‚ ɉɊɂČźÉ‚É‹ČźČąÉŒÉ…ČżÉ‡É‡ČąÉŒÉˆÉŠČ˝ČąČźÉ…ČąÉ…É˜ČžÉ–É†É‚ Viktoria Kriukova ,0$*(2)8.5$,1(217+(3$*(62)02'(51 8.5$,1,$1(1*/,6+/$1*8$*(3(5,2',&$/ SULQWHGDQGRQOLQH É„É­ÉžÉŞÉšÉ˛É¨Éœ Č˝. Ɉ. ȟɂȞȺȟɇɂɑȺČžČąÉ™É…É–É‡ČąÉ‹ÉŒÉ–É?ɄɊȺȲɇÉ?ȹȟČťČąÉ…ÉˆÉŠÉ?É‹Čą Č˝ČşÉ ČżÉŒČşÂŠČťČżÉŠČżÉ‹ÉŒČżÉƒÉ‹É–É„É‚ÉƒÉ„ÉŠČşÉƒÂŞ É…É&#x;É›É&#x;ÉžÉ˝Éœ Čą. É…. É„É‡É‚É€É„ÉˆČźČşɋȿɊȹəəɄČźÉ‚ČžČşČźÉ‡É‚É‘É‚ÉƒÉ‰ÉŠÉˆČżÉ„ÉŒ É…É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɨ Ɉ. Ɇ. É‰ÉˆČżÉ ČąÉ™ČąÉŠČşČžČąÉˆÉ ČşÉ‹ÉˆČťÉ‚ȟɂɊȺɀȿɇɇə ÉŒČşÉ‰ÉŠÉˆČťÉ…ČżÉ†ČşČşČžČşÉ‰ÉŒČşÉ?ȹȲ ɅɿɊɢɹ Ɉ. Čą. ÉŒČżÉ†ČşÉŒÉ‚É‘É‡ČżÉŒČşÉ€ČşÉ‡ÉŠÉˆČźČżÉ‡ČşÉ‰ÉˆČźÉ‡ČżÉ‡É‡É™ É€É?ɊɇȺɅÉ?ÂŠÉ‡ÉˆČźÉˆČżȟɊȿɆəª ɅɭɤɨɜÉ&#x;ɰɜɤɚ É‹.ÉŠ. ÉˆÉ‹ÉˆČťÉ…É‚ČźÉˆÉ‹ÉŒČąÉ„ÉˆÉ‡ÉŒČżÉ‡ÉŒÉ?É?ɊɂɋɌɂəɇɋɖɄɂÉ? ČžÉ‚ÉŒÉ™É‘É‚É?É€É?ɊɇȺɅȹȟÉ‹É?É‘ČşÉ‹É‡ÉˆČ˛É?ɄɊȺȲɇɂ ɆɚɪɏɢɧÉ&#x;ɧɤɨ Ɉ. É‹. ȞɂɋɄɊɂɆȹɇȺÉ?ȹəÉ ČşÉˆÉ É‡ČşÉ„ÉˆÉ˜ȟȹɄÉ?É‹ÉŒČşÉŒČąɇȺÉ?ČąÉˆÉ‡ČşÉ…É–É‡ÉˆÉ‹ÉŒČą ÉŒČşɊȿɅȹȽȹȲÉ?É‡ÉˆČźÉ‚É‡É‡É‚É?É†ČşÉŒČżÉŠČąČşÉ…ČşÉ?É?ɄɊȺȲɇɋɖɄɂÉ? ČąÉ‡ÉŒČżÉŠÉ‡ČżÉŒÉ É†Čą Ɇɚɪɏɢɧɸɤ É?. ÉŠ. ČźÉ‚É‹ČźČąÉŒÉ…ČżÉ‡É‡É™ȺɇȿɄɋȹȲɄɊɂɆÉ?É ČşČ˝ČşÉ…É–É‡ÉˆÉ‡ČşÉ?ČąÉˆÉ‡ČşÉ…É–É‡É‚É† ÉŠČşČžČąÉˆÉ†ÉˆČźÉ…ČżÉ‡É‡É™É†ČťÉˆÉ…Č˝ČşÉŠČąČ˛ ɆÉ&#x;ɼɜɧɢɤ Čş. ɉ. əȟɂɓȿÉŒČşČťÉ…ÉˆČ˛ČžÉ‚É ČşÉ?ȹȲȟɋÉ?ɑȺɋɇɂÉ?ȞɊÉ?É„ÉˆČźČşÉ‡É‚É?É É†Čą ɆÉ&#x;ɼɜɧɢɤ É™. Ɉ. ȹɆȹȞɀÉŒČżÉ…ČżČźČąÉ ČąÉƒÉ‡ÉˆČ˝ÉˆȟȿȞÉ?É‘ÉˆČ˝Éˆ Ȳ ɇȺÉ?É„ÉŠČşČ˛É‡É‹É–É„ÉˆÉ†É?ÉŒČżÉ…ČżČťČşÉ‘ČżÉ‡É‡Čą Ďą 


Ɇɟɧɠɭɥɿɧɚ ɘ.ȼ. ȿɌɂɑɇȱɉɂɌȺɇɇəɉɊɂȼɂɊɈȻɅȿɇȱ ɊȿȺɅȱɌȱɉɊɈȿɄɌȱȼɇȺɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈɆɍɌȿɅȿȻȺɑȿɇɇȱ Ɇɢɥɟɧɶɤɚ Ʌ. ȱ. ɊȺȾȱɈȾɊȺɆȺɌɍɊȽȱəɈɅȿȽȺȾɂɆȱɇɋɖɄɈȽɈȼɄɈɇɌȿɄɋɌȱ ɋɍɑȺɋɇɈȽɈɊɈɁɍɆȱɇɇəɊȺȾȱɈɎɈɇȱɑɇɈɋɌȱ Ɇ'ɹɥɟɧɤɨ Ɉ. ȱ. ȺɍȾȱɈɄɇɂȽȺɌȺȺɍȾȱɈȻɍɄɌɊȿɃɅȿɊȼɋɍɑȺɋɇɈɆɍ ɆȿȾȱȺɉɊɈɋɌɈɊȱɍɄɊȺȲɇɂɊɈɁɉɈȼɋɘȾɀȿɇȱɋɌɖ ɀȺɇɊɈȼȺȾɈɋɅȱȾɀȿɇȱɋɌɖɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ Ʉ.Ɉ ɊɈȻɈɌȺɊȿȾȺɄɌɈɊȺɁɄɈɊɂɋɌɍȼȺɐɖɄɂɆɄɈɇɌȿɇɌɈɆ ȼ,ɇɌȿɊɇȿɌɆȿȾȱȺ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱȻɅɈȽȱɇȽɍ Ɉɜɫɹɧɧɿɤɨɜ Ⱥ. Ɉ. ɉɊɈȻɅȿɆɂȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇə ȱɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə277ɋȿɊȼȱɋȱȼȼɍɄɊȺȲɇȱ Ɉɦɟɥɶɱɟɧɤɨ Ɇ. ȼ. ɉɋȿȼȾɈȿȼɊɂɋɌɂɑɇɂɃɊȿɉɈɊɌȺɀȼɋɍɑȺɋɇɈɆɍ ɊȺȾȱɈɌȺɌȿɅȿȿɎȱɊȱɆȿɀȱȻȿɁɉȿɄɂ ɉɚɧɱɟɧɤɨ Ⱦ. ȼ. ȼɉɅɂȼɆȿȾȱȺɇȺɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɋɌȿɊȿɈɌɂɉȱȼ ɉɟɬɪɟɧɤɨ ɋ. ȱ. ɉɊȺȼȾȺȱ©ɋȼɈəɉɊȺȼȾȺªɍɌȼɈɊɑɈɋɌȱɌȺɊȺɋȺɒȿȼɑȿɇɄȺ ȾɈɉɂɌȺɇɇəɉɊɈɉɊȺȼȾɍəɄɋɈɐȱȺɅɖɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɍ ɄȺɌȿȽɈɊȱɘɀɍɊɇȺɅȱɋɌɂɄɂ ɉɥɨɬɧɿɤɨɜɚ Ⱥ. Ⱦ. ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɉɈɊəȾɄɍȾȿɇɇɈȽɈ ɆɈȾɂɎȱɄȺɐȱəɋɈɐȱȺɅɖɇɈȽɈȾɂɋɄɍɊɋɍ ɉɨɡɢɱɚɣɥɨ Ⱥ. Ɉ. ɉɊɈəȼɂɎȿɆȱɇȱɁɆɍɇȺɋɌɈɊȱɇɄȺɏɀȱɇɈɑɈȽɈȽɅəɇɐɘ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱɀɍɊɇȺɅȱȼ©&260232/,7$1ª©3,1.ªɌȺ ©ȿȾɂɇɋɌȼȿɇɇȺəª ɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜɚ Ⱥ. Ɉ. ȺɇȺɅȱɁɌȺɉɈɊȱȼɇəɅɖɇȺɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɆɍɁɂɑɇɈȽɈ ȺɋɉȿɄɌɍȼɉɈɉɍɅəɊɇɂɏɌȿɅȿɎɈɊɆȺɌȺɏ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱȺɊȺȻɋɖɄɂɏɄɊȺȲɇɌȺɍɄɊȺȲɇɂ ɉɪɢɫɬɭɩɟɧɤɨ Ɍ. Ɉ. ɋȼɈȻɈȾȺɋɅɈȼȺȼɆȺɋɆȿȾȱȺɍɄɊȺȲɇɋɖɄȱɊȿȺɅȱȲ ɉɪɢɫɹɠɧɸɤ Ɉ. Ƚ. ɈɋɇɈȼɇȱɉɊɂɇɐɂɉɂɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲȱɇɌɊȿɊȼ¶ɘɉȿɊɒɈȲɅȿȾȱ

ϲ 


ɉɪɨɧɜ ɘ. Ɉ. É‰ÉŠÉˆČťÉ…ČżÉ†ČşÉŒÉ‚É„ČşÉŒČşÉ€ČşÉ‡ÉŠÉˆČźČżÉŠČąÉ É‡ÉˆÉ†ČşÉ‡ČąÉŒÉŒÉ™ÉŒČżÉ…ČżČźČąÉ ČąÉƒÉ‡ÉˆČ˛ ČžÉˆÉ„É?É†É†ČżÉ‡ÉŒČşÉ…ČąÉ‹ÉŒÉ‚É„É‚8$É‰ČżÉŠÉ’ÉˆČ˝ÉˆÉ‹ÉŒČťŠÂŞ ɉɪɚɞɤɨ ɘ. É‹. ÉŽÉŠČşÉ‡É‘ČşÉƒÉ É‚É‡Č˝ÉˆČźČąȟɂȞȺɇɇəČźÉ?ɄɊȺȲɇȹ É’É…É™É?É‚ČşČžČşÉ‰ÉŒČşÉ?ȹȲČžÉˆČźČąÉŒÉ‘É‚É É‡É™É‡ÉˆČ˝ÉˆɆȿȞȹȺɉɊɈɋɌɈɊÉ? ɉɭɲɤɚɪɭɤ ɇ. É‹. ɆÉ?É…É–ÉŒÉ‚É†ČżČžČąÉƒÉ‡ČąÉŒČżÉ?É‡ÉˆÉ…ÉˆČ˝ČąČ˛ ÉŒČżÉ…ČżČąÉŠČşČžČąÉˆÉ„ČşÉ‡ČşÉ…ČąČźČąÉ‡ÉˆÉ†ÉˆČźÉ…ČżÉ‡É‡É™ɎɊȺɇÉ?ȹȲ Ɋɢɛɚɼɜɍɜɤɚ Čş. Čź. ÉŒČżÉ†ČşÉŒÉ‚É‘É‡ČżÉ‡ČşÉ‰ÉˆČźÉ‡ČżÉ‡É‡É™ɉɈɉÉ?ɅəɊɇɂÉ? ÉŒÉ‚É€É‡ČżČźÉ‚É?É‡ÉˆČźÉ‚É‡É‡É‚É?ÉŒČżÉ…ČżÉ‰ÉŠÉˆČ˝ÉŠČşÉ† ɊɭɞɹÉ&#x;ɧɤɨ Čş. É‹. ɄɈɇÉ?ČżÉ‰ÉŒÉ?ɄɊȺȲɇÉ?É™ČźÉ‡ÉˆČźÉ‚É?ɆȿȞȹȺ É‰ÉˆÉ‹ÉŒÉ„ÉˆÉ…ÉˆÉ‡ČąČşÉ…É–É‡É‚ÉƒÉ„ÉˆÉ‡ÉŒČżÉ„É‹ÉŒ ɋɢɞɨɪɚɹÉ&#x;ɧɤɨ É™. Ɉ. É€ČşÉ‡ÉŠÉˆČźČąÉˆÉ‹ÉˆČťÉ…É‚ČźÉˆÉ‹ÉŒČąČąÉ‡ÉŒČżÉŠÉ‡ČżÉŒȟɂȞȺɇɖ ŠÉ?ɄɊȺȲɇɋɖɄȺɉɊȺȟȞȺªÉŒČş63,(*(/21/,1( Kateryna Sokolova 62&,$/-2851$/,60$1'-2851$/,60 2)62&,$/1(7:25.6',))(5(17$3352$&+(6 ɋɏɚɞɧɿɤ ɉ. Čą. É‰ÉˆÉ…ČąÉŒÉ‚É„ČşČąɊȿɅȹȽəČźÉ?ɄɊȺȲɇɋɖɄɂÉ?ɆȿȞȹȺ ÉŒÉ¨ÉąÉ¨É§Éš ɘ. É‹. ČąÉ‡ÉŒČżČ˝ÉŠČşÉ?ȹəÉ‹É?ɑȺɋɇɂÉ?É?ɄɊȺȲɇɋɖɄɂÉ? ÉŒČżÉ…ČżÉ‰ÉŠÉˆČżÉ„ÉŒČąČźÉ?É‹ČźČąÉŒÉˆČźÉ‚ÉƒÉ†ČżČžČąČşÉ‰ÉŠÉˆÉ‹ÉŒČąÉŠ ÉŒÉŞÉ¨ÉšÉ§ ÉŒ. Č˝. ÉŠÉ‚É‡É„ÉˆČźÉ‚ÉƒČşÉ‹É‰ČżÉ„ÉŒČ˝ÉŠČşÉŽČąÉ‘É‡ÉˆČ˛ É…ČąÉŒČżÉŠČşÉŒÉ?ÉŠÉ‚É?É„ÉŠČşČ˛É‡É‹É–É„É‚ÉƒČžÉˆÉ‹ČźČąČž É?ÉžÉ¨ÉœÉ˘ÉąÉ&#x;ɧɤɨ Čş. É‹. É ČşÉ‹ÉŒÉˆÉ‹É?ȟȺɇɇəČąÉ‡É‹ÉŒÉŠÉ?É†ČżÉ‡ÉŒČąČź',*,7$/ɄɈɆÉ?ɇȹɄȺÉ?ȹȲ ÉˆÉŠČ˝ČşÉ‡ČşÉ†É‚ɆȹɋÉ?ČżČźÉˆČ˛ȟɅȺȞɂČźÉ?ɄɊȺȲɇȹ ɎɿɼɨɧÉ&#x;ɧɤɨ Čş. ɘ. ÉˆÉ‹ÉˆČťÉ…É‚ČźÉˆÉ‹ÉŒČąÉ‹ÉŒČźÉˆÉŠČżÉ‡É‡É™ÉŠČżČşÉ…ČąÉŒČąɒɈÉ? É„ÉˆÉ†É‰ČżÉŒČżÉ‡ÉŒÉ‡ČąÉ‹ÉŒÉ‡É‚ÉƒɉȹȞÉ?ȹȞ ɎɿɧɚÉ?É&#x;É˝Éœ Ɉ. Čş. É?É‡ČąČźČżÉŠÉ‹ČşÉ…ČąÉ ČşÉ?ȹəÉ€É?ÉŠÉ‡ČşÉ…ČąÉ‹ÉŒÉ‹É–É„ÉˆČ˛ɉɊȺÉ?Čą əɄČźČąČžÉ‰ÉˆČźČąČžÉ–ɇȺȟɂɄɅɂɄɂÉ‹É?ɑȺɋɇɂÉ?ɆȿȞȹȺ

Ďł 


ɑɟɪɟɦɿɫ Ƚ. Ⱥ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɊɂɇɈɄɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂɇɈɇɎȱɄɒɇ ɈɋɇɈȼɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɌȺɒɅəɏɂȲɏɉɈȾɈɅȺɇɇə ɒɭɞɪɢɤ ȼ. Ⱦ. 86(5*(1(5$7('&217(17əɄȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌɆȺɊɄȿɌɂɇȽɍ əɫɿɪ ɏɚɦɡɚ ɋɚɥɦɚɧ Ⱥɥɶ ɏɭɞɿɪɿ ɋɈɐȱȺɅɖɇȺȲɊȿɄɅȺɆȺ ɆȱɀɇȺɊɈȾɇɂɃɄɈɇɌȿɄɋɌɌȺȱɋɌɈɊɂɑɇɂɃȺɋɉȿɄɌ        

ϴ 


Ⱥɪɭɬɸɧɹɧ Ⱥ. ȿ.1 ɁɆȱɇɂɉɊɈȽɊȺɆɇɈȲɋɌɊȺɌȿȽȱȲ '(876&+(:(//( Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ± ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿʀ'HXWVFKH:HOOHɆɟɬɚ±ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɬɿɪɢɫɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ ':ɳɨɦɨɠɭɬɶɜɢɹɜɢɬɢɫɹɤɨɪɢɫɧɢɦɢɞɥɹɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ ȼɢɡɧɚɱɟɧɚɦɟɬɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶɹɤɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɧɚ ɬɟɦɭ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 'HXWVFKH :HOOHɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɜɢɝɥɹɞɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɩɪɢɞɚɬɧɢɯɞɥɹɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɤɬɢɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɚɧɚɥɭɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ8$79 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɛɚɝɚɬɨɭɱɨɦɭɽɩɪɨɞɭɤɬɨɦ©ɯɨɥɨɞɧɨʀɜɿɣɧɢª Ƀɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɩɥɢɜɚɥɢɡɦɟɬɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹɚɬɚɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ ɡɚɥɟɠɚɥɚɜɿɞɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɚɪɟɧɿɇɚɲɱɚɫɭɬɜɨɪɸɽɧɨɜɿ ɜɢɤɥɢɤɢɿɜɢɫɭɜɚɽɧɨɜɿɜɢɦɨɝɢɞɨɬɢɯɦɟɞɿɚɳɨɽɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɇɟ ɨɛɦɢɧɭɥɢ ɰɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ ': ': ² ɰɟ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɚ ɬɚ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɳɨɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹɡɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɭɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬɇɿɦɟɱɱɢɧɢ>@ əɤɡɚɡɧɚɱɚɽɧɚɫɜɨɽɦɭɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɫɚɣɬɿ':³ɇɚɲɚɦɿɫɿɹ'HXWVFKH:HOOH ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ Ɇɢ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɦɨ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɿɦɿɞɠ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɦɨɩɪɨɩɨɞɿʀɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɨɛCɽɞɧɭɸɱɢɧɿɦɟɰɶɤɭɬɚɿɧɲɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɦɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ ɇɚɲɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɦɨ ɡɚɤɨɧɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ': ɰɟ ɝɥɢɛɨɤɚ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɜɚɦɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɚɪɚɛɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɇɚɲ ɮɥɚɝɦɚɧɝɨɞɢɧɧɢɣɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɤɚɧɚɥɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɞɨɫɬɭɩɧɢɣɩɪɚɤɬɢɱɧɨɭ ɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ ɇɚɲɚɚɭɞɢɬɨɪɿɹɦɢɡɜɟɪɬɚɽɦɨɫɶɞɨɥɸɞɟɣɹɤɿɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ ɱɢ ɦɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɍ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɦɢ ɡɜɟɪɬɚɽɦɨɫɶɞɨɬɢɯɯɬɨɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɞɟɦɨɤɪɚɬɿɽɸɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɦɢɫɜɨɛɨɞɚɦɢɬɚ ɩɪɨɝɪɟɫɨɦȺɭɞɢɬɨɪɿɹ':ɧɚɬɢɠɞɟɧɶɞɨɫɹɝɚɽɛɿɥɶɲɟɦɿɥɶɣɨɧɿɜɥɸɞɟɣ': ɡɪɨɛɥɟɧɨɞɥɹɪɨɡɭɦɭɐɟɧɚɲɚɩɪɟɬɟɧɡɿɹ´>@ ɦɚɝɿɫɬɪ ɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɇɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɇɍ ɿɦɒɟɜɱɟɧɤɚɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɏɨɦɟɧɤɨȱȺɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɞɨɰ 

ϵ 


ɍ ɪ ': ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɩɪɨ ɧɨɜɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɿ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɤɨɦɩɚɧɿʀɬɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɭɬɬɽɜɿɪɟɮɨɪɦɢɐɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɡɬɢɦɳɨɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɪɩɨɫɚɞɭɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ':ɡɚɦɿɫɬɶȿɪɿɤɚ ȻɟɬɬɟɪɦɚɧɚɨɛɿɣɧɹɜɉɟɬɟɪɅɿɦɛɭɪɝ>ɫ@ ɇɨɜɢɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ': ɦɚɣɠɟ ɨɞɪɚɡɭ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɤɭɪɫ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɬɚɤɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɜɩɿɡɧɚɜɚɧɿɫɬɶ ': ɹɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɪɨɡɛɭɞɨɜɭ ': ɹɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢɚɭɞɢɬɨɪɿɸɿɡɩɨɧɚɞɦɥɧɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɞɨɦɥɧɬɚ ɩɨɫɿɫɬɢɞɨɪɨɞɧɟɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯɦɿɫɰɶɧɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭɦɟɞɿɚɪɢɧɤɭ>ɫ@ ɐɹ ɦɟɬɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ': ɡɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɞɨɫɹɝɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜɥɸɞɟɣɁɝɿɞɧɨɡɩɥɚɧɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚ²ɪɪɹɤɢɣɽɭɜɿɥɶɧɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿʀ ɰɹ ɦɟɬɚ ɛɭɥɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɢɯ ɤɪɨɤɿɜ x ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɦɭ ɦɟɞɿɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡɨɤɪɟɦɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɝɨɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭɬɚɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɨɧɥɚɣɧɤɨɧɬɟɧɬɭɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ x ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɚɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɨɤɪɟɦɢɦɢɦɨɜɚɦɢ x ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɰɿɥɶɨɜɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸɞɨɪɨɤɿɜ x ɩɨɞɚɥɶɲɚɡɚɝɚɥɶɧɚɪɟɝɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹɤɨɧɬɟɧɬɭ>@ ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ': ɧɚ ɪɨɤɢ ɜɠɟ ɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɫɬɜɨɪɟɧɢɣɩɥɚɧɞɿɣ$XIJDEHQSODQXQJɇɚɨɫɧɨɜɿɩɟɪɲɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ ɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭɧɚɪɿɤ':ɦɚɽɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣɛɸɞɠɟɬɛɥɢɡɶɤɨɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɽɜɪɨ>@ ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ':ɧɟɫɟɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɢɧɰɢɩɫɜɨɛɨɞɢɞɭɦɨɤɿɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɣɬɚɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɣɮɨɪɦɿ':ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɫɜɨʀɸɪɢɞɢɱɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɰɿɥɟɣɧɚɩɟɪɿɨɞɪɨɤɿɜ ‡ ': ɩɨɫɢɥɸɽ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɸ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿɩɿɞɱɚɫɬɟɪɨɪɭɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɬɚɦɿɝɪɚɰɿɣ ‡ ':ɡɛɿɥɶɲɭɽɜɩɥɢɜɿɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɫɜɨʀɯɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ‡ ': ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɞɨ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɲɨɬɢɠɧɹ əɤɳɨ ɡ ɪɪ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɛɭɥɚ ɡɦɿɧɚ ɦɨɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ² ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɫɬɚɥɚ ɮɥɚɝɦɚɧɨɦ ': ɡɚɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ϭϬ 


ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɬɨɜɩɟɪɿɨɞɪɪ':ɨɛɢɪɚɽɜɟɤɬɨɪɪɨɡɜɢɬɤɭɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭɰɢɮɪɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡɬɿɽɸɠɦɟɬɨɸ':ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶɭ ɫɜɨʀɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɯɢɫɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀ²ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɬɟɪɨɪɢɡɦɭɩɪɨɩɚɝɚɧɞɿɬɚʀɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɛɨɪɟɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɸ Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɡɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɪɪ ': ɡɚɣɦɟɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ȼɢɫɧɨɜɤɢȾɿɹɥɶɧɿɫɬɶ':ɽɝɚɪɧɢɦɡɪɚɡɤɨɦɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɏɨɱɚ ': ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɰɹ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿɹ ɦɨɠɟɫɬɚɬɢɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɟɬɚɥɨɧɨɦɬɨɝɨɹɤɫɥɿɞɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɬɟɦɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɭɞɠɟɧɶ ɨɛµɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɭɦɨɤ ɬɚ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿɩɨɡɢɰɿʀȾɨɫɜɿɞ':ɦɨɠɟɛɭɬɢɤɨɪɢɫɧɢɦɞɥɹɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɚɧɚɥɭɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ8$79 ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ƚɨɹɧȼ©ɇɿɦɟɰɶɤɚɯɜɢɥɹªɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭʉɪɭɧɬɿ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȼȽɨɹɧɈ Ƚɨɹɧȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ>ɫɚɣɬ@²Ʉ²85/ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH  Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣɫɚɣɬ'HXWVFKH:HOOH>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@²85/ KWWSZZZGZFRPGHXQWHUQHKPHQSURILOV  :HOW]HLW'DV0DJD]LQGHU':>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@'HXWVFKH:HOOH²%RQQ ²$XVJDEH²85/ZZZEORJVGZGHZHOW]HLW  ȽɪɚɛɫɶɤɚȺȽɪɨɦɚɞɫɶɤɟɦɨɜɥɟɧɧɹɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɢɤɥɢɤɿɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭɫɬɪɚɬɟɝɿɹ'HXWVFKH:HOOHȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ >ɫɚɣɬ@²Ʉ²85/ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH  $XIJDEHQSODQXQJ²GHU'HXWVFKHQ:HOOH>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@'HXWVFKH :HOOH²%RQQ²85/ KWWSZZZGZFRPGRZQORDGVDXIJDEHQSODQXQJSGI  $XIJDEHQSODQXQJ²GHU'HXWVFKHQ:HOOH>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@'HXWVFKH :HOOH²%RQQ²85/ KWWSZZZGZFRPGRZQORDGVGZDXIJDEHQSODQXQJHQWZXUISGI  

ϭϭ 


Ⱥɮɚɧɚɫ’ɽɜɚ Ʉ. Ʌ.2 ȻɅȺȽɈȾȱɃɇȱɋɌɖɍɁɆȱȼɄɈɇɌȿɄɋɌȱɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɉɂɌȺɇɖ ȼɆȺɋɆȿȾȱȺ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɨɰɿɭɦɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɤɪɢɡɨɸ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨɸ ɩɚɞɿɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɇɚɫɦɟɞɿɚ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ©ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚª ɦɿɠ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɬɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɢ ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ >@ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɛɟɪɭɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɭɱɚɫɬɶ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ʀɯ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɬɚ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɣ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ Ɍɨɠ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɜɢɤɥɢɤɢɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɹɤɿɫɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹ ɮɭɧɤɰɿɹ ɁɆɄ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɭ>@ ɋɨɰɿɚɥɶɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɪɨɡɭɦɿɽɦɨɹɤɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɧɨɪɦɚɦɞɿʀɹɤɿɫɩɪɢɹɸɬɶɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭɛɥɚɝɭɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɦɿɠɛɭɞɶɹɤɢɦɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɬɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɶ Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɶɞɨɡɜɨɥɹɽɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɜɨʀɿɧɬɟɪɟɫɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɟɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɚɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿ ɩɨɬɪɟɛɢ >@ ȼ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɶ ɽ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɿɧɲɢɦɨɫɨɛɚɦɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɥɚɫɧɨɝɨɞɨɛɪɨɛɭɬɭɚɛɨɜɿɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɿɡɚɭɦɨɜɢɳɨ ɧɚɞɚɧɧɹɰɿɽʀɞɨɩɨɦɨɝɢɧɟɡɚɜɞɚɽɲɤɨɞɢɿɧɲɢɦɨɫɨɛɚɦɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɪɚɦɤɚɯ ɡɚɤɨɧɭȼɢɯɨɞɹɱɢɡɬɨɝɨɳɨɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɶɩɪɢɜɚɬɧɚɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚɫɮɟɪɚɤɨɠɟɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɮɨɪɦɭɽ ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɟʀ Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɬɚ ɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɤɥɢɤɢ ɞɨ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɫɚɦɟ 

Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɒɟɧɞɟɪɨɜɫɤɢɣɄɋɤɚɧɞɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɞɨɰ ϭϮ 


ɜɿɞɧɨɫɢɬɢɞɨɰɿɽʀɫɮɟɪɢȼɢɯɨɞɹɱɢɡɬɨɝɨɧɚɳɨɥɸɞɢɠɟɪɬɜɭɸɬɶɤɨɲɬɢɜɹɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɞɨ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɫɬɿɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɭɫɩɿɥɶɧɟɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦɦɨɬɢɜɿɜɿɨɛɫɹɝɿɜɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɧɶɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɡɚɩɢɬɨɦɧɚɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɜɫɟ ɳɨ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɭɹɜɥɟɧɧɹɯ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶª Ɂɚɡɜɢɱɚɣɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɚɦɟɱɟɪɟɡɰɿɥɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɥɸɞɟɣ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɸɱɢ ɜɢɞɢ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɩɥɢɜɭ >@ Ʌɸɞɫɶɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɚɜɚ ɥɸɞɢɧɢ ɽ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɫɬɿ Ɇɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɬɚɤɨɠɳɨɜɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɦɿɪɿɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɶɩɨɜɢɧɧɚɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ ɩɟɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɚɥɟ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭɫɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɲɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɫɬɿ ɹɤ ɹɜɢɳɚ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɫɚɦɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɲɥɹɯɨɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ>@Ɇɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɳɨɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɤɨɠɟɧ ɱɥɟɧ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɢɬɢ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɰɟɧɚɬɚɬɨɛɬɨɧɚɞɚɬɢɨɫɨɛɢɫɬɭɮɿɧɚɧɫɨɜɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɬɢɦɯɬɨɰɶɨɝɨɩɨɬɪɟɛɭɽ Ɂɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɭɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɪɨɥɶɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ±ɡɛɢɪɚɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɞɚɧɟɩɢɬɚɧɧɹɚɡɝɨɞɨɦ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶ ʀʀ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɸ ɩɟɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɟɫɬɚɽ ɛɭɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸ Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɶ ɛɚɝɚɬɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɿɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭɬɚɽɞɧɨɫɬɿɭɤɪɚʀɧɰɿɜɍɜɢɩɭɫɤɚɯɧɨɜɢɧɧɚɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿɱɚɫɬɨɦɨɠɧɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɸɠɟɬɢ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɤɨɲɬɚɦɢ ɥɸɞɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɞɨ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ Ɍɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɭ ɹɤɢɯ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ >@ ɇɚ ɠɚɥɶ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɧɚɩɟɜɧɟ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ ɽ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦɢɚɥɟɩɨɩɪɢɰɟɦɚɸɬɶɲɢɪɨɤɢɣɜɩɥɢɜɧɚɝɥɹɞɚɰɶɤɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɟɦɩɚɧɿɸɫɩɿɜɱɭɬɬɹɬɚɛɚɠɚɧɧɹɧɚɞɚɬɢɩɨɫɢɥɶɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭ ȼɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɬɚɤɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɿɧɿɰɿɚɬɢɜɫɩɪɢɹɽɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɭɦɭ ɜɨɧɢ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ɍɨɠ ɹɤ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸɁɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɧɟɡɚɜɠɞɢɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ϭϯ 


ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɬɚ ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȱɜɚɧɨɜȼɎɋɟɪɞɸɤȼȯɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚɟɬɢɤɚ>Ɍɟɤɫɬ@ɉɟɪɟɞɦȼɉɆɨɫɬɨɜɨɝɨ²ɝɟ ɜɢɞɜɢɩɪȱɜɚɧɨɜȼɎɋɟɪɞɸɤȼȯ²Ʉȼɢɳɚɲɤ±ɫ Ɍȱ ɅɚɡɚɧɫɶɤɚȾɈȻɊɈɑɂɇɇȱɋɌɖ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɰɬɜɨȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɬ ɪɟɞɤɨɥȼȺɋɦɨɥɿɣ ɝɨɥɨɜɚ ɬɚ ɿɧȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ²Ʉɇɚɭɤɞɭɦɤɚ²ɌȽ²Ⱦ²ɋ Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɶɜɍɤɪɚʀɧɿɡɪɚɞɢɬɚɩɟɪɟɦɨɝɢ±>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɉɪɚɜɞɚ±Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSVOLIHSUDYGDFRPXDVRFLHW\ Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɛɦɚɧ ɤɚɤ ɦɟɞɢɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɩɪɨɫɶɛɚɦɢ ɨ ɩɨɦɨɳɢ ± >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɍɟɥɟɤɪɢɬɢɤɚ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSUXWHOHNULWLNDXDHGXFDWLRQEODJRWYRULWHOQRVWLOLREPDQNDNPHGLDUDERWDWVSURVEDPLR SRPRVFKL Ʉɜɿɬ ɋ Ɇɚɫɨɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ >Ɍɟɤɫɬ@ & Ʉɜɿɬ ² . ȼɢɞ ɞɿɦ Ʉɢɽɜɨ Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ²F ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ± >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 6WDU/LJKW0HGLD Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVVOPXDUHVSRQVLELOLW\XD 

Ȼɟɪɟɡɿɣ ɇ. Ɇ.3 ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɀȺɇɊɍɉɈɊɌɊȿɌɇɈȽɈȱɇɌȿɊȼ¶ɘȼ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈɆɍɌȿɅȿɉɊɈɋɌɈɊȱɊɊ Ɇɟɬɚɞɚɧɨʀɪɨɛɨɬɢɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɠɚɧɪɭ©ɩɨɪɬɪɟɬɧɟɿɧɬɟɪɜ¶ɸª Ɂɚɜɞɚɧɧɹ Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɦɿɧ ɬɪɟɧɞɿɜ ɠɚɧɪɭ ©ɩɨɪɬɪɟɬɧɟ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸª ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɩɨɪɬɪɟɬɧɟ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɭ ɣɨɝɨ ©ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭª ɮɨɪɦɚɬɿ ± ©ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɶª ± ɿɫɧɭɽɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɭɜɢɝɥɹɞɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɢɈɞɧɭɡɝɨɥɨɜɧɢɯɩɪɢɱɢɧ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɫɥɿɞ ɜɛɚɱɚɬɢ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɬɨɤɲɨɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɹɤ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɦɟɞɿɚɟɤɫɩɟɪɬɢɩɨɫɬɭɩɨɜɨɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɶɧɚɩɨɩɭɥɿɫɬɫɶɤɿɟɮɿɪɢɡɨɞɧɢɦɢɣɬɢɦɢ ɠ ɫɚɦɢɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ ɧɚ ɟɮɿɪɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ ɯɚɨɫɨɦ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɄɇɍɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɤɭɪɫɡɚɨɱɧɚɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɎɟɞɨɪɱɭɤɅɉɞɨɰ ϭϰ 


É›É&#x;ɥɼɚɞɞɚɌɤɪɢɤɚɌɢÉżÉŤÉœÉšÉŞÉ¤ÉšÉŚÉ˘ÉœɍɏɭɞɿʀɌɚɤɭÉŚÉ¨É ÉĽÉ˘ÉœÉżÉŤÉŹÉśŠɤɨɊɚɏɢɏɪɨɯɢÉ?ɼɢɛɲÉ&#x;ÂŞ ɧɚɞɚɽɠɚɧɪÉœÉ&#x;ɼɢɤɨÉ?ɨɊɨɪɏɪÉ&#x;ɏɧɨÉ?ɨɿɧɏÉ&#x;ÉŞÉœÂśÉ¸ ÉŠÉ¨ÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ¨É¤ É?ɤɪɚʀɧɢ Éœ Ɋɨɍɏɪɚɞɚɧɍɜɤɢɣ ÉŠÉ&#x;ɪɿɨɞ É¨ÉŤÉ¨É›ÉĽÉ˘ÉœÉ¨ Ɋɿɍɼɚ ɞɨɛɢ ČŻÉœÉŞÉ¨ÉŚÉšÉŁÉžÉšÉ§É­ÉŤÉŠÉŞÉ˘ÉąÉ˘É§É˘ÉœɤɨɼɨɍɚɼɜɧɢɣɊɨɊɢɏɧɚÉąÉ&#x;ɍɧɭɿɧɎɨɪɌɚɰɿɸɧÉ&#x;ɥɚɼÉ&#x;ɠɧɭ ɧɿÉœÉżÉžɨɼɿÉ?ÉšÉŞÉŻÉżÉœɧɿÉœÉżÉžɛɿɥɧÉ&#x;ÉŤÉ?ÉŞÉ­ÉŠɧɿÉœÉżÉžɊɨɼɿɏɢɹɧɢɯɊɚɪɏɿɣɧɿÉœÉżÉžɥɚɪɭɛɿɠɧɢɯ É?ÉŞÉšÉ§ÉŹÉżÉœ É ÉšÉžÉ¨ÉœÉ¨ÉĽÉśÉ§É˘ÉŹÉ˘ É°Éż ɊɨɏɪÉ&#x;ɛɢ É¨É§É¨ÉœÉĽÉ&#x;ɧɨÉ?ɨ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɨÉ?ɨ ɚɤ É?ɪɨɌɚɞɚɧɍɜɤɨÉ?ɨ ÉŤÉ­ÉŤÉŠÉżÉĽÉśÉŤÉŹÉœÉš ɥɚɛÉ&#x;ÉĄÉŠÉ&#x;ɹɢɏɢ É°ÉżÉĽÉśÉ¨ÉœÉ­ ɚɭɞɢɏɨɪɿɸ ɍɭɍɊɿɼɜɧɨ ɥɧɚɹɭɳɨɸ ɿɧɎɨɪɌɚɰɿɸ É?ɼɢɛɲÉ&#x;ɪɨɥɤɪɢɏɢɨɍɨɛɢɍɏɨɍɏɿɼɸɞÉ&#x;ÉŁÉœÉżÉžɚɤɢɯɥɚɼÉ&#x;ɠɚɼɢɹɢɥɚɼÉ&#x;ɠɚɏɜɞɨɼÉ&#x;ɧɨɍɧɿ ɞɼɚɧɚɲɨʀÉ›ÉšÉŹÉśÉ¤ÉżÉœÉłÉ˘É§É˘ɪɿɲÉ&#x;ɧɧɚɞɚɽɥɌɨÉ?É­ɠɚɧɪÉœÉ&#x;ɼɢɤɨÉ?ɨɊɨɪɏɪÉ&#x;ɏɧɨÉ?ɨɿɧɏÉ&#x;ÉŞÉœÂśÉ¸ ɎɨɪɌɚɏ ɊɪɨÉ?ɪɚɌɢ ÂŤČź É?ɨɍɏɚɯ É­ ȞɌɢɏɪɚ Ƚɨɪɞɨɧɚ ɚɤ ɥɚɥɧɚɹÉ&#x;ɧɨ ɧɚ ɍɚɣɏɿ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɭ¹ɛÉ&#x;ɍɿɞɢÉĄÉœÉ˘ÉžÉšÉŹÉ§É˘ÉŚÉ˘ɍɭɹɚɍɧɢɤɚɌɢɞɿɚɹɚɌɢɤɭɼɜɏɭɪɢɌɢɍɏÉ&#x;É°ÉŹÉœÉšɧɚɭɤɢ ɍɊɨɪɏɭ ÉŹÉš Ɋɨɼɿɏɢɤɢ ɇɚ ÉŹÉĽÉż ɿɧɲɢɯ ÉšÉœÉŹÉ¨ÉŞÉŤÉśÉ¤É˘ÉŻ ɊɪɨÉ?ɪɚɌ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɨɌɭ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɛɚɹÉ&#x;ɧɧɿ ɚɤɿ Ɍɨɠɧɚ É¤ÉœÉšÉĽÉżÉŽÉżÉ¤É­ÉœÉšÉŹÉ˘ ɚɤ ŠɊɨɪɏɪÉ&#x;ɏɧɿ ɿɧɏÉ&#x;ÉŞÉœÂśÉ¸ÂŞ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x;ɤɏ ȞɌɢɏɪɚ Ƚɨɪɞɨɧɚ ÉœÉ˘ÉŞÉżÉĄÉ§ÉšÉ˝ÉŹÉśÉŤÉš ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɞɭɍɿɌ ÉŤÉœÉ¨É˝É¸ ÂŠÉ É˘ÉœÉ­ÉąÉżÉŤÉŹÉ¸ÂŞ Éš ɏɚɤɨɠ ÉŞÉ&#x;ɣɏɢɧÉ?É¨ÉœÉżÉŤÉŹÉ¸ÉŹÉšŠɪɨɥɤɪɭɹÉ&#x;ɧɿɍɏɸªÉŚÉ&#x;ɞɿɚɛɪÉ&#x;ɧɞɭÉ ÉšÉŠÉ¨ÉŞÉ­É¤É¨É¸ɭɍɊɿɯɭÉżɞɨɜÉ?ɨɼɿɏɏɚ ÉŤÉœÉ¨É˝Ę€ɊɪɨÉ?ɪɚɌɢȞɌɢɏɪɨȽɨɪɞɨɧÉœÉœÉšÉ ÉšÉ˝ÉœÉŚÉżÉ§É§ÉšÉœɿɧɏÉ&#x;ÉŞÉœÂśÉ¸ÂŠÉŤÉŹÉšÉœÉ˘ÉŹÉ˘ɥɚɊɢɏɚɧɧɚ ɚɤɿÉ°ÉżÉ¤ÉšÉœÉżɧɚɍɚɌɊÉ&#x;ÉŞÉ&#x;Éžɏɨɛɿª>@ Čź ɿɍɏɨɪɿʀ ɊɪɨÉ?ɪɚɌɢ Šȟ É?ɨɍɏɚɯ É­ ȞɌɢɏɪɚ Ƚɨɪɞɨɧɚª ɹɢɌɚɼɨ ÉœÉ˘ÉŠÉšÉžÉ¤ÉżÉœ ɤɨɼɢ ɼɨɤɚɰɿɽɸ ɿɧɏÉ&#x;ÉŞÉœÂśÉ¸ ÉŤÉŹÉšÉœÉšÉĽÉš ŠɏÉ&#x;ɪɢɏɨɪɿɚª ɿɧɏÉ&#x;ÉŞÉœÂśÉ¸É&#x;ɧɏɚ Éš ÉœÉ&#x;ɞɭɹɢɣ ÉĄ É?ɨɍɊɨɞɚɪɚ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉœÉżÉĄÉżÉŁÉ§É¨Ę€ ÂŠÉœÉżÉŹÉšÉĽÉśÉ§ÉżÂŞ ɍɚɌ ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ÉŹÉœÉ¨ÉŞÉ¸ÉœÉšÉœÉŤÉš ɧɚ É?ɨɍɏɚ ɉɪɢɹɢɧ ɞɼɚ ɰɜɨÉ?ɨ ɿɍɧɭɽ ÉžÉ&#x;ɤɿɼɜɤɚɉÉ&#x;ɪɲÉĄÉšÉœÉŤÉ&#x;É°É&#x;ɍɏɚɏɭɍɧɿɍɏɜÉŞÉ&#x;ɍɊɨɧɞÉ&#x;ɧɏɚȞɪɭÉ?ÉšɊɪɢɹɢɧɚÂąÉŠÉ¨ÉœÉšÉ É§É˘ÉŁ ÉœÉżÉ¤ÉŞÉ&#x;ɍɊɨɧɞÉ&#x;É§ÉŹÉżÉœÉłÉ&#x;ɨɞɧɚÂąɎɚɤɏɨɪɊɨɼɿɏɢɹɧɨʀ É&#x;ÉŚÉżÉ?ɪɚɰɿʀɨɍɏɚɧɧɜɨÉ?ɨȟɨɞɧɨɹɚɍ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏ ɧÉ&#x; ɭɧɢɤɚɽ ÉŁ É?ɨɍɏɪɢɯ Ɋɢɏɚɧɜ ÉŹÉš Ɋɿɤɚɧɏɧɢɯ Ɋɨɞɪɨɛɢɰɜ ɠɢɏɏɚ ÉŤÉœÉ¨Ę€ÉŻ ÉŤÉŠÉżÉœÉŞÉ¨ÉĄÉŚÉ¨ÉœÉ§É˘É¤ÉżÉœ Čş ɳɨɛ É§ÉšÉĽÉšÉ˛ÉŹÉ­ÉœÉšÉŹÉ˘ ÉŤÉŠÉżÉœÉŞÉ¨ÉĄÉŚÉ¨ÉœÉ§É˘É¤Éš ɧɚ ÉŻÉœÉ˘ÉĽÉ¸ ÉœÉżÉžÉœÉ&#x;ɪɏɨɍɏɿ ÉŤÉŹÉœÉ¨ÉŞÉ˘ÉŹÉ˘ ɞɼɚ ɧɜɨÉ?ɨ ɚɏɌɨɍɎÉ&#x;ÉŞÉ­ ɌɚɤɍɢɌɚɼɜɧɨÉ?ɨ ɊɍɢɯɨɼɨÉ?ɿɹɧɨÉ?ɨ ɤɨɌɎɨɪɏɭ ÉœÉ&#x;ɞɭɹɢɣÉŞÉ&#x;ÉŹÉ&#x;ɼɜɧɨɊɪɨɞɭɌɭɽɧÉ&#x;ɼɢɲÉ&#x;ɼɨɤɚɰɿɸÉŁÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɼɿɤɊɢɏɚɧɜɚɼÉ&#x;ÉŁɨɞɚÉ? ČžÉ&#x;ɳɨ ɿɧɲɢɣ ɏɢɊ ɊɨɪɏɪÉ&#x;ɏɧɨÉ?ɨ ɿɧɏÉ&#x;ÉŞÉœÂśÉ¸ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɨɌɭ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɛɚɹÉ&#x;ɧɧɿ ÉŤÉŹÉšÉ§É¨ÉœÉ˘ÉŹÉśɊɪɨÉ?ɪɚɌɚɅɸɞɢ. Hard TalkÂť (ÂŤ112-ÉŁ ɤɚɧɚɼ), Éš ɏɚɤɨɠ ʀʀ ɧɨɜɚ ÉœÉ&#x;ɪɍɿɚ ɧɚ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɤɚɧɚɼɿ ÂŤZIKÂťÉšÉœÉŹÉ¨ÉŞÉ¨ÉŚÉżÉœÉ&#x;ɞɭɹɨɸɚɤɢɯÉ˝ɥɚɍɼɭɠÉ&#x;ɧɢɣɠɭɪɧɚɼɿɍɏÉ?ɤɪɚʀɧɢ ÉŹÉ&#x;ÉšÉŹÉŞÉ¨ÉĄÉ§ÉšÉœÉ&#x;ɰɜɿɊɭɛɼɿɰɢɍɏɇɚɏɚɼɚȟɼɚɳÉ&#x;ɧɤɨ É? ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼɚɞɿ ÉĄ ɚɧÉ?ɼɿɣɍɜɤɨʀ É§ÉšÉĄÉœÉš hard talk ɨɥɧɚɹɚɽ Šɜɚɠɤɚ ɧÉ&#x;ɊɪɢɽɌɧɚ ÉŞÉ¨ÉĄÉŚÉ¨ÉœÉ¨É¸ É ÉšÉœÉžÉšÉ§É§Éš ÉŤÉœÉ¨É?ɨ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏ ÉœÉ›ÉšÉąÉšÉ˝ É­ Ɋɨɞɚɹɿ É?ɼɚɞɚɹÉ&#x;ÉœÉż É¨É›ÂśÉ˝É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§É¨Ę€ɿɧɎɨɪɌɚɰɿʀŠɆɨɽÉĄÉšÉœÉžÉšÉ§É§ÉšÂąɊɪɨɧɢɤɧɭɏɢÉœɨɍɨɛɢɍɏɿɍɏɜÉżÉœÉ˘ÉœÉ&#x;ɪɧɭɏɢ ʀʀ É§ÉšÉœÉ˘ÉœÉ¨ÉŞÉżÉŹ É™ ÉŠÉ¨ÉœÉ˘É§É§Éš Ɋɨɤɚɥɚɏɢ ÉœÉŤÉ&#x; ɳɨ ÉŠÉ¨ÉœÂśÉšÉĄÉšÉ§É¨ ÉĄ ɼɸɞɢɧɨɸ Ɋɨɤɚɥɚɏɢ ɣɨÉ?ɨ ɍɤÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɏɢÉœɲɚɎɿª>@ ɓɨɞɨɼɨɤɚɰɿʀɿɧɏÉ&#x;ÉŞÉœÂśÉ¸É­ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɞɚɹɚɯɇɚɏɚɼɿʀȟɼɚɳÉ&#x;ɧɤɨɍɼɿɞɥɚɥɧɚɹɢɏɢɳɨ ɧɚÉœÉżÉžÉŚÉżÉ§É­ÉœÉżÉžɊɪɨÉ?ɪɚɌȽɨɪɞɨɧɚÉ°É&#x;ÉœÉ˘É§ÉšÉŹÉ¤É¨ÉœÉ¨ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉœÉżÉĄÉżÉŁÉ§ÉšɍɏɭɞɿɚȝɿɼɜɲÉ&#x;ɏɨÉ?ɨÉœ ÉšÉœÉŹÉ¨ÉŞÉŤÉśÉ¤É¨ÉŚÉ­ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɿ ŠɅɸɞɢ +DUG 7DONÂŞ ɍɏɭɞɿɚ ÉœÉ˘ÉŤÉŹÉ­ÉŠÉšÉ˝ ɜɠÉ&#x; ɚɤ ÉŠÉ&#x;ÉœÉ§É˘ÉŁ Ď­Ďą 


ɛɪɟɧɞ ɹɤ ɦɚɪɤɚ ɳɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɫɚɦɨɝɨɚɜɬɨɪɚ əɤɳɨ Ƚɨɪɞɨɧ ɞɚɽ ɫɜɨʀɦ ɝɨɫɬɹɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ± ɧɟ ɩɟɪɟɛɢɜɚɸɱɢ ɥɢɲɟ ɿɧɨɞɿ ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ʀɯ ɱɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɱɢ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɚɛɨ ɱɿɬɤɿɲɟ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɞɭɦɤɭ ɬɨ ȼɥɚɳɟɧɤɨ ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɭɩɢɧɹɽ ɩɟɪɟɛɢɜɚɽ ɫɜɨʀɯ ɝɨɫɬɟɣəɤɿȾȽɨɪɞɨɧɇȼɥɚɳɟɧɤɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɲɢɪɨɤɭɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶɡɠɢɬɬɹɦ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚɿɞɨɬɢɱɧɢɦɢɞɨɿɧɬɟɪɜ¶ɸɬɟɦɚɦɢɳɨɽɫɟɪɟɞɿɧɲɨɝɨɿɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɟɬɟɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɜ ɟɮɿɪɿ ɇɟɪɿɞɤɨ ɭ ɫɜɨʀɯ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɜɟɞɭɱɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɟɤɭɥɭɚɪɧɿɞɟɬɚɥɿɹɤɿɡɧɚɽɥɢɲɟɜɭɡɶɤɟɤɨɥɨɥɸɞɟɣ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɱɢ ɫɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸɩɨɪɬɪɟɬɭ ɇ ȼɥɚɳɟɧɤɨ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɬɟɥɟɩɪɨɟɤɬɿ ©Ʌɸɞɢ +DUG 7DONª ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɬɚɤɫɚɦɨɹɤɿʀʀɤɨɥɟɝɚɩɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɦɭɰɟɯɭȾȽɨɪɞɨɧɫɬɜɨɪɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɧɚɫɢɱɟɧɿ ©ɩɨɪɬɪɟɬɢª ©ɫɬɚɪɢɯª ɿ ©ɧɨɜɢɯ ɨɛɥɢɱɶª ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɽʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɝɥɹɞɚɱɜɠɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɨɠɟɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɿ ɞɚɜɚɬɢɨɰɿɧɤɢ ɇɚɭɤɨɜɟ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ȼɩɟɪɲɟ ɜ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɠɚɧɪɭ ©ɩɨɪɬɪɟɬɧɟ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸª ɭ ©ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭª ɬɚ ©ɫɭɱɚɫɧɨɦɭª ɮɨɪɦɚɬɚɯ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ Ⱦɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɬɚɿɧɲɢɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɦɟɞɿɚɹɤɿɩɪɚɝɧɭɬɶ ɜɢɜɱɚɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɠɚɧɪɨɦ ©ɩɨɪɬɪɟɬɧɟ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸª ɜɢɜɱɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɞɚɧɨɝɨɠɚɧɪɭɡɚɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɣɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȻɚɯɚɪɟɜɚɌȾɦɢɬɪɢɣȽɨɪɞɨɧ©Ʉɤɨɧɰɭɷɮɢɪɚɭɱɚɳɚɟɬɫɹɩɭɥɶɫɩɨɬɨɦɭɱɬɨɧɭɠɧɨɭɫɩɟɬɶ ɡɚɞɚɬɶɜɫɟɜɨɩɪɨɫɵª>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɌɚɢɫɢɹȻɚɯɚɪɟɜɚɎɚɤɬɵ±±Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSIDNW\XDGPLWULMJRUGRQNNRQFXHILUDXFKDFVKDHWV\DSXOVSRWRPXFKWR QX]KQRXVSHW]DGDWYVHYRSURV\ Ʌɨɣ Ɉ ɇɚɬɚɥɶɹ ȼɥɚɳɟɧɤɨ ə ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸ ɜ Ƚɟɧɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɟ ɱɬɨɛɵ ɨɫɭɠɞɚɬɶ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɈɤɫɚɧɚɅɨɣȽɥɚɜɤɨɦȻɟɪɟɡɧɹ±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɞɠɟɪɟɥɚ KWWSVJODYFRPXDLQWHUYLHZVQDWDOMDYODVKFKHQNRMDQHUDERWDMXYJHQSURNXUDWXUHFKWRE\ RVX]KGDWKWPO 

ϭϲ 


Ȼɢɤɨɜɫɶɤɚ Ⱥ. Ɉ. 4 ɀȺɇɊɈȼɂɃɄɈɇɌȿɇɌɀɍɊɇȺɅɍ©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɌȿȺɌɊª ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪª ± ɠɭɪɧɚɥ ɹɤɢɣ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɬɚɧɭɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɈɫɧɨɜɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɜɢɞɚɧɧɹɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɚ ɣ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɰɿʀ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɫɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɚ ɣ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɝɪɨɦɚɞɹɧ>@ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɠɚɧɪɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡɚ ɪɿɤ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɠɚɧɪɨɜɢɯ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭª ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀɩɟɪɿɨɞɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢ Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɚɰɿ Ⱥ ȼɨɥɨɛɭɽɜɨʀ ©Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɩɪɟɫɢ Ʉɢɽɜɚ ± ɪɪ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɜɢɞɚɧɶª ©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚ ɩɪɟɫɚ Ʉɢɽɜɚ ± ɪɪ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬª ȼɌɚɥɚɥɚɣ ©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɤɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭª ȼ Ƚɚɥɚɰɶɤɨʀ ©Ɋɟɰɟɧɡɿɹ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɛɭɬɬɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣɬɟɚɬɪɚɥɶɧɿɣɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿɍɤɪɚʀɧɢª©ɋɭɱɚɫɧɚɬɟɚɬɪɚɥɶɧɚɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭª ©ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣɮɟɧɨɦɟɧɫɭɱɚɫɧɨʀɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ȼ Ʉɨɛɢɲɟɜɨʀ ©ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯɜɢɞɚɧɶɩɪɨɤɭɥɶɬɭɪɭªɬɨɳɨ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭª ɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɚɬɪɭ ɹɤ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɧɚɪɚɬɢɜɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɬɚɬɟɣ ɬɨɳɨ >@ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɱɢ ɦɢɫɬɟɰɶɤɿ ɬɟɦɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɧɟɡɦɿɧɧɿɫɬɶ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹ ɩɨɞɿɹɦɢ ɫɶɨɝɨɱɚɫɧɨɫɬɿ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɠɭɪɧɚɥɭ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪª ɜɞɚɥɨɫɹɜɢɡɧɚɱɢɬɢɳɨɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦɢɠɚɧɪɚɦɢɜɢɞɚɧɧɹɽɫɬɚɬɬɹɬɚɪɟɰɟɧɡɿɹ  ɋɬɭɞɟɧɬɤɚ ɤɭɪɫ ɦɚɝɿɬɪɚɬɭɪɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹª ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɒɟɜɱɟɧɤɚɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɈɫɬɚɩɟɧɤɨɇɎ ɤɚɧɞɮɿɥɨɥɧɚɭɤɞɨɰ ϭϳ 


ɍɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɦɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɜɢɞɚɧɧɹɫɬɚɬɬɹɡɚɣɦɚɽɧɨɦɟɪɿɜ ɪɟɰɟɧɡɿɹ±ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ±ɨɝɥɹɞ±ɿɧɲɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ± Ⱥɜɬɨɪɢɪɟɰɟɧɡɿɣɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɹɤɡɨɜɧɿɲɧɿɚɫɩɟɤɬɢ ɝɪɚɚɤɬɨɪɿɜɫɰɟɧɨɝɪɚɮɿɹ ɞɟɤɨɪɚɰɿʀ ɬɨɳɨ ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜɢɫɬɚɜɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɚɥɸɡɿʀɡɿɧɲɢɦɢɬɜɨɪɚɦɢɬɨɳɨ Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɢɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɢɫɬɚɜɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɁɚɝɚɥɨɦɪɟɰɟɧɡɿʀɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿɫɬɨɪɨɧɢɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨɞɿɣɫɬɜɚɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɬɟɚɬɪɭªɽ ɥɢɲɟɧɟɜɟɥɢɤɢɣɜɿɞɫɨɬɨɤɤɪɢɬɢɱɧɢɯɡɚɭɜɚɠɟɧɶ>@ ɍ ɫɬɚɬɬɹɯ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɬɟɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɬɨɳɨ Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɍ ɫɜɨʀɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɞɚɸɬɶ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɩɟɜɧɢɦ ɹɜɢɳɚɦ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀɝɚɥɭɡɿ ȼ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɚɜɬɨɪɢ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɦɢɫɬɟɰɶɤɟ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɬɜɨɪɱɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɜ ɪɟɠɢɫɟɪɿɜ ɚɤɬɨɪɿɜ ɬɨɳɨ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɛɟɫɿɞɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡ ɹɤɨɸ ɜɨɧɢ ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ ɚ ɣ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɿɞɤɪɢɬɢɡɚɜɿɫɢɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯɩɨɞɿɣɡɚɯɨɞɿɜɬɚɹɜɢɳ ɈɝɥɹɞɢɭɜɢɞɚɧɧɿɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɦɢɫɬɟɰɶɤɢɦɩɨɞɿɹɦɬɚɹɜɢɳɚɦɈɤɪɟɦɭɝɪɭɩɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɤɧɢɠɤɨɜɿɨɝɥɹɞɢɹɤɿɩɨɤɥɢɤɚɧɿɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɩɟɜɧɿɚɫɩɟɤɬɢ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹɬɚɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɜɢɞɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɣɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪª ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɿɫɬɸ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ʀɯɧɶɨɸ ɫɬɪɢɦɚɧɿɫɬɸ ɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿɤɪɢɬɢɱɧɢɯɡɚɭɜɚɠɟɧɶɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦɢɠɚɧɪɚɦɢɜɢɞɚɧɧɹɽɫɬɚɬɬɹ ɬɚ ɪɟɰɟɧɡɿɹ ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɰɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭɨɛɪɚɧɨʀɬɟɦɢɁɚɜɞɹɤɢɿɧɬɟɪɜ¶ɸɱɢɬɚɱɿɦɚɸɬɶɡɦɨɝɭɩɨɛɚɱɢɬɢɪɨɥɶ ɞɿɹɱɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɭ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɐɟɣ ɠɚɧɪ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɝɟɪɨɹ ɬɚɤ ɧɿɛɢ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬ ɡɧɚɽ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɨɝɥɹɞɚɦ ɜ ɱɢɬɚɱɿɜ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɰɿɥɿɫɧɚɤɚɪɬɢɧɚɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿ Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɠɚɧɪɨɜɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɞɚɧɧɹ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪª Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɠɭɪɧɚɥɭ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɶɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɚɬɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ 

 ϭϴ
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȼɨɥɨɛɭɽɜɚȺɌɟɚɬɪɚɥɶɧɚɩɪɟɫɚɄɢɽɜɚɪɪɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬɈɛɪɚɡɋɭɦɢ ɋ Ɍɚɥɚɥɚɣ ȼ Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɤɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧ ɜɟɪɫɿɹ ɠɭɪɧ ʋ ɋ 85/ KWWSZZZMRXUQXQLYNLHYXDSHULRG\NDSGIMRXUQMRXUQBBSGI ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  Ƚɚɥɚɰɶɤɚ ȼ Ɋɟɰɟɧɡɿɹ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɛɭɬɬɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɿɣ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿɍɤɪɚʀɧɢ62&,$/&20081,&$7,216ɟɥɟɤɬɪɨɧɜɟɪɫɿɹɠɭɪɧɋ± 85/ KWWSVHDQHZGLPFRPXSORDGV JDODWVNDBYOBUHYLHZBDVBDBIRUPBRIBV\QHUJHWLFBDVVLPLODWLRQBRIBH[LVWHQFHBLQBPRGHUQBWKH DWULFDOBMRXUQDOLVPBRIBXNUDLQHSGI ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 

 Serhiy BLAVATSKYY 5 7+(8.5$,1,$1,//(*$/ &/$1'(67,1( 35(66 2)7+()5(1&+5(6,67$1&(029(0(17  &RQWHPSRUDU\ VWDWH DQG GHYHORSPHQW RI ORQJWHUP PXWXDOO\ EHQHILFLDU\ DQG D FRQVWUXFWLYHFROODERUDWLRQEHWZHHQ)UDQFHDQG8NUDLQHLQSHUVSHFWLYHUHTXLUHWKH)UHQFK DQG8NUDLQLDQVFKRODUVWRVWXG\SURIRXQGO\FRRSHUDWLRQFRPPXQLFDWLRQDQGFRQWURYHUVLDO UHODWLRQVEHWZHHQWKHWZRFRXQWULHVLQDUHWURVSHFWLYH7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ)UHQFKDQG 8NUDLQLDQVQHFHVVLWDWHVWKHQHHGWRH[SORUHRQWKHRQHKDQGDFWLYLWLHVRI8NUDLQLDQVLQ )UDQFHDQGRQWKHRWKHUKDQGWKH)UHQFKSUHVHQFHLQ8NUDLQH 7KH 8NUDLQLDQ SUHVHQFH LQ )UDQFH KDG YDULRXV PDQLIHVWDWLRQV LQ D GLDFKURQLF GLPHQVLRQ 2QH RI WKH OLWWOHNQRZQ DVSHFWV RI LWV UHSUHVHQWDWLRQ DQG VSHFLILFDOO\ PDQLIHVWDWLRQ LQWKHWKFHQWXU\ZDVDSUHVVSXEOLVKLQJPRYHPHQW,WZDVLQLWLDWHGLQWKH SRVWZDU SHULRG VSHFLILFDOO\ GXULQJ WKH 3DULV 3HDFH &RQIHUHQFH ² ZLWK D FRPPHQFHPHQWRIZRUNRIWKH([WUDRUGLQDU\'LSORPDWLF0LVVLRQRIWKH815LQ)UDQFH 7KLVSKHQRPHQRQRIWKH8NUDLQLDQSUHVVSXEOLVKLQJDFWLYLWLHVZDVSDUWLDOO\H[DPLQHGLQWKH VWXG\ GHYRWHG WR WKH 8NUDLQLDQ IUDQFRSKRQH SUHVV LQ (XURSH GXULQJ WKH 8NUDLQLDQ 5HYROXWLRQ ² 7KLVUHSRUWFRQIHUHQFHSDSHUVHHNVWRGHYHORSQHZDYHQXHVUHJDUGLQJDVWXG\RI WKH8NUDLQLDQSUHVVDEURDGRIWKHILUVWKDOIRIWKH;;FHQWXU\LQ)UDQFH+HUHZHPDNH DQDWWHPSWWRVWXG\DSKHQRPHQRQRIWKH8NUDLQLDQLOOHJDOXQGHUJURXQGSUHVVLQ)UDQFH GXULQJWKH)UHQFK5HVLVWDQFH0RYHPHQW)RUWKHILUVWWLPHHYHUZHSUHVHQWKHUHQHZ OLWWOHNQRZQ IDFWV ILQGLQJV FRQFHUQLQJ WKH 8NUDLQLDQ XQGHUJURXQG LQIRUPDWLRQ SURSDJDQGLVW DFWLYLWLHV VSHFLILFDOO\ WKH SUHVV SXEOLVKLQJ PRYHPHQW RI WKH VWDWHG 

 3K' LQ 6RFLDO &RPPXQLFDWLRQV 5HVHDUFK )HOORZ 1DWLRQDO $FDGHP\ RI 6FLHQFHV RI 8NUDLQH /YLY ϭϵ 


SHULRG :H KDYH H[SORUHG WZR PDLQVWUHDP XQGHUJURXQG SXEOLFDWLRQV WKH ELOLQJXDO )UHQFK8NUDLQLDQ W\SHVHW UHYLHZ ³6RERUQD 8NUDLLQD /¶8NUDLQH 8QLH´ 3DULV ² DQGWKHIUDQFRSKRQHW\SHVHWEXOOHWLQ³/D3DWULH´ 3DULV² 7KHVH W\SHVFULSW SHULRGLFDOV ZHUH RUJDQV PRXWKSLHFHV RI WKH 8NUDLQLDQ XQGHUJURXQGFHOO UHVSHFWLYHO\³6RERUQD8NUDLLQD´>³8QLILHG8NUDLQH´@DQGPLOLWDU\ RUJDQL]DWLRQV 7KH8NUDLQLDQ1DWLRQDO)URQW 7KHVHLOOHJDORUJDQL]DWLRQVFRQIURQWHG WKH 1D]L SROLF\ LGHRORJHPHV FRQFHSW RI ³1HZ (XURSH´ DQG VSHFLILFDOO\ WKH 1D]L RFFXSDWLRQRI)UDQFH 7KH IRUPHU ³6RERUQD 8NUDLLQD /¶8NUDLQH 8QLH´ ZDV GHYRWHG WR WKH 8NUDLQLDQ VWXGLHV DQG DLPHG DW SRSXODUL]LQJ WKH 8NUDLQLDQ FXOWXUH OLWHUDWXUH DUW KLVWRU\DVZHOODVFXOWLYDWLQJWKH)UHQFK8NUDLQLDQWLHVLQ)UDQFHDPRQJWKHUHVSHFWLYH WDUJHWDXGLHQFH 7KHODWWHUSUHVVSXEOLFDWLRQ La Patrie WDLORUHGPRVWO\WRWKH)UHQFKUHDGHUVKLS WKH 8NUDLQLDQ XQGHUJURXQG FHOOV DQG VSHFLILFDOO\ WKH 8NUDLQLDQ IRUFHG ODERUHUV LQ )UDQFH,WDLPHGDWLQIRUPLQJLWVWDUJHWDXGLHQFHDERXWWKHFXUUHQWGHYHORSPHQWVVWDWH RIDIIDLUVLQWKH³5HLFKVNRPPLVVDULDW8NUDLQH´ ² FRYHULQJWKHZDUIDUH ZDUGHYHORSPHQWVLQWKHOLEHUDWHG8NUDLQHH[SRVLQJWKH1D]LLGHRORJHPHVSROLF\RI ³1HZ(XURSH´DQGLWVUDPLILFDWLRQVIRUWKH8NUDLQLDQFLYLOLDQVDVZHOODVGHQRXQFLQJ ³WKHWUDLWRUV´ WKH8NUDLQLDQFROODERUDWRUV ZLWKWKH1D]L*HUPDQ\UHJLPHLQRFFXSLHG 8NUDLQHDQG)UDQFH 7KH ILQGLQJV RI RXU UHVHDUFK DWWHVW WR WKH DFWLYH 8NUDLQLDQ SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH )UHQFK5HVLVWDQFH0RYHPHQWGXULQJWKH9LFK\UHJLPHVSHFLILFDOO\WKHLUHQJDJHPHQW LQWKHDQWL1D]LLQIRUPDWLRQSURSDJDQGLVWDQGDERYHDOOFRXQWHUSURSDJDQGDDFWLYLWLHV $ FORVH WKRXJKWIXO FULWLFDO UHDGLQJ H[DPLQDWLRQ RI WKHVH PHGLD RXWOHWV VKRZV WKDW WKH\ PDGH VRPH FRQWULEXWLRQ LQ FRXQWHUYDLOLQJ WKH 1D]L LQIRUPDWLRQSURSDJDQGLVW SROLF\LQ)UDQFHGXULQJ²V 5()(5(1&(6 1. Borschak(3LG]HPQD©6RERUQD8NUDLQDª 8U\YRN]LVSRP\QLY >7KHXQGHUJURXQG©6RERUQD 8NUDLQDª>$QH[WUDFWIURPPHPRLUV@6RERUQD8NUDLLQD /¶8NUDLQH8QLH²3DULV²Ê‹ 2. Kosyk:/HV8NUDLQLHQVGDQVOD5pVLVWDQFH)UDQoDLVH²3DULV3XEOLFDWLRQVGH/¶(VW(XURSpHQ ²S 3. Lesage René. /HV8NUDLQLHQVGDQVOH3DVGH&DODLVSHQGDQWOD6HFRQGH*XHUUH0RQGLDOHªGDQV 0LJUDWLRQVWUDQVIHUWVpFKDQJHVGDQVOH1RUGGHOD)UDQFHHFRQJUqVGHVVRFLpWpVVDYDQWHVGX 1RUGGHOD)UDQFH&HUFOHG¶(WXGHVGX3D\V%RXORQQDLVSS²ϮϬ 


Ȼɥɨɯɿɧɚ Ⱥ. ɘ.6 ȾɈɉɊɈȻɅȿɆɂȾɈɌɊɂɆȺɇɇəɀɍɊɇȺɅȱɋɌɋɖɄɂɏɋɌȺɇȾȺɊɌȱȼȼ ɍɆɈȼȺɏȽȱȻɊɂȾɇɈȲȼȱɃɇɂ Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɨɞɧɚɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɸ ɜ ɭɦɨɜɚɯɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɌɚɤɱɚɫɬɤɨɜɨɰɹɬɟɦɚɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹɭɪɨɛɨɬɚɯȼȽɨɹɧɘ ȯɥɿɫɨɜɟɧɤɚȼȱɜɚɧɨɜɚɋɄɜɿɬɚȱɄɭɥɹɫɚȺɆɨɫɤɚɥɟɧɤɚȼɊɿɡɭɧɚɆɋɬɿɜɟɧɫɚ ɅɎɟɞɨɪɱɭɤɈɑɟɤɦɢɲɟɜɚȺəɤɨɜɰɹ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɸɽɬɚɤɨɠɩɪɨɛɥɟɦɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɩɪɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɬɚɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭɞɟɪɠɚɜɢɌɚɤ ɜɿɞɩɨɱɚɬɤɭɨɤɭɩɚɰɿʀɄɪɢɦɭɣɞɨɫɶɨɝɨɞɧɿɬɪɢɜɚɸɬɶɞɢɫɤɭɫɿʀɦɿɠɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ ɳɨɞɨ ɞɿɽɜɨɫɬɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɜɿɣɧɢɩɪɨɬɢɍɤɪɚʀɧɢɈɡɜɭɱɭɸɬɶɫɹɣɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿɿɞɟʀɬɚ ɩɿɞɯɨɞɢ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɱɢɦɚɥɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩɪɢɫɬɚɸɬɶ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɹɤɭ ɜɟɞɭɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɤɨɧɬɪɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɇɚɜɿɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɣɧɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ± ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɋɚɦɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɛɟɡɥɿɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɍɬɿɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɨɝɨɥɨɲɟɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɟɬɢɱɧɨɸ ɞɢɥɟɦɨɸɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭɹɤɦɟɯɚɧɿɡɦɩɪɨɬɢɞɿʀɜɨɪɨɝɭɱɢɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɍɬɨɣɠɟɱɚɫɹɤɳɨɩɟɞɚɧɬɢɱɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɛɭɞɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɡɚɝɪɨɡ ɠɢɬɬɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɸɞɟɣ ɚɛɨ ɠ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɣ ɜɢɠɢɜɚɧɧɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɿɧɲɚ ɡɚɝɪɨɡɚ ± ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɡɪɟɲɬɨɸ ɿ ɛɟɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɹɤɬɚɤɨʀ>@ Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɨɤɭɩɚɰɿʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨʀ ɚɧɟɤɫɿʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɿ ɩɨɫɬɚɽ ɩɟɪɟɞ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦ ɭ ɧɨɜɿɣɮɨɪɦɿɌɚɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɩɟɜɧɿɩɨɞɿʀɦɨɠɟɫɬɚɜɚɬɢɜɿɞɨɦɨɸ ɧɟ ɜ ɞɟɧɶ ɫɚɦɨʀ ɩɨɞɿʀ ɚ ɱɚɫɬɨ ± ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɿɡɧɿɲɟ Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɜɚɬɢɫɹ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɫɬɚɽ ɋɬɭɞɟɧɬɤɚɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹªȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɇɍɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɌɈȼɌɄ©ȺɌɅȺɇɌɋȼª ɬɟɥɟɤɚɧɚɥ$75 ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȯɥɿɫɨɜɟɧɤɨɘɉɤɚɧɞɩɟɞɧɞɨɰɟɧɬ Ϯϭ 


ɜɿɞɨɦɨɸ >@ Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɬɢ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɩɨɞɿɹɫɬɚɥɚɫɹɪɚɧɿɲɟ ɚɧɟɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɨɫɬɨɥɢɲɟɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɨ ɧɟʀɫɬɚɥɨɜɿɞɨɦɨ Ɍɚɤɨɠ ɩɨɩɪɢ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɞɨɤɥɚɞɚɬɢ ɡɭɫɢɥɶ ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɨɱɟɜɢɞɰɿɜ ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɮɚɤɬɢ ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɩɨɞɿʀɑɢɦɛɿɥɶɲɟɥɸɞɟɣɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɩɟɜɧɢɣɮɚɤɬ±ɬɢɦɜɢɳɨɸɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɮɚɤɬɭȺɥɟɩɪɢɰɶɨɦɭɧɟɫɥɿɞɿɝɧɨɪɭɜɚɬɢɫɜɿɞɱɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯ ɥɸɞɟɣ ɹɤɿ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɜɫɿɦ ɿɧɲɢɦ ɍ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɬɚɤ ɿ ɫɥɿɞ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɟɪɫɿʀɨɞɧɨɝɨɣɬɨɝɨɠɮɚɤɬɭɡɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɧɚɬɢɯɯɬɨɰɿɮɚɤɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɜɠɭɪɧɚɥɿɫɬɭ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɧɟɜɥɚɫɧɟɜɿɞɟɨ ɬɨɛɬɨɜɿɞɡɧɹɬɟɧɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢɪɟɞɚɤɰɿʀ ɚɿɧɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢ ɫɥɿɞɞɨɤɥɚɞɚɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯɡɭɫɢɥɶɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɣɨɝɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ±ɱɢɫɩɪɚɜɞɿɰɹɩɨɞɿɹɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹɜɬɨɦɭɦɿɫɰɿɿɜɬɨɣɱɚɫɹɤɩɪɨ ɰɟɤɚɠɭɬɶɚɜɬɨɪɢɰɶɨɝɨɜɿɞɟɨɱɢɬɿɯɬɨɣɨɝɨɩɨɲɢɪɸɽȾɥɹɰɶɨɝɨɫɥɿɞɤɪɢɬɢɱɧɨ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɬɟ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɡɧɹɬɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɡ ɬɢɦɢ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɢ ɳɨ ʀɯ ɡɿɛɪɚɥɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɚɛɨ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɚɝɢɛɟɥɶ ɱɢ ɩɨɪɚɧɟɧɧɹ ɡɧɢɤɥɢɯ ɛɟɡɜɿɫɬɢ ɱɢ ɬɢɯ ɯɬɨ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɭ ɩɨɥɨɧ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯɏɢɛɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɬɚɤɭɩɨɞɿɸɡɚɩɨɞɿɽɫɟɪɣɨɡɧɨʀɲɤɨɞɢɪɿɞɧɢɦɬɚ ɛɥɢɡɶɤɢɦɰɿɽʀɥɸɞɢɧɢɬɨɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɰɿɥɤɨɦɦɨɠɟɡɚɩɨɞɿɹɬɢɪɟɚɥɶɧɭɲɤɨɞɭ ɩɨɥɨɧɟɧɨɦɭ>@ ɍ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɬɟɪɨɪɢɫɬɿɜ ɱɢ ɨɤɭɩɚɧɬɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠʀɯɧɿɦɫɢɦɩɚɬɢɤɚɦɧɟɦɨɠɟɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹɫɥɨɜɨɞɥɹɨɡɜɭɱɟɧɧɹɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ʀɯɧɿɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ ɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɤɪɚʀɧɢɌɢɦɛɿɥɶɲɟʀɦɧɟɦɨɠɟɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹɫɥɨɜɨɞɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɚɝɿɬɚɰɿʀ ɡɚ ɿɞɟʀ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɤɪɚʀɧɢ ɚɛɨ ʀɯ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɞɨɿɧɲɨʀɞɟɪɠɚɜɢ Ɉɬɠɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɳɟ ɧɟ ɭɬɜɟɪɞɢɥɢɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɭɫɬɚɥɟɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɨɫɨɛɥɢɜɨɜɭɦɨɜɚɯɝɿɛɪɢɞɧɨʀɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɜɿɣɧɢ>@ɉɪɢɰɶɨɦɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɞɚɤɰɿɹɯ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿɫɧɭɽ ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɬɚ ɟɬɢɱɧɢɯ ɤɨɞɟɤɫɿɜ ɤɨɬɪɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ 

 ϮϮ
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȱɜɚɧɨɜ ȼ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɟɬɢɤɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɜɢɳ ɧɚɜɱ ɡɚɤɥ ȼɚɥɟɪɿɣ ȱɜɚɧɨɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɋɟɪɞɸɤ±ɟɜɢɞɜɢɩɪ±Ʉȼɢɳɚɲɤɨɥɚ±ɫ Ʉɭɥɹɫ ȱ ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɟɥɟɧɨɜɢɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɟɬɢɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɤɚ ɩɪɚɤɬ ɩɨɫɿɛ ȱɝɨɪ Ʉɭɥɹɫ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ±ɄɆȽɈȱɧɬɟɪɧɶɸɡɍɤɪɚʀɧɚ±ɫ Ʌɚɡɭɬɢɧɚ Ƚ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɬɢɤɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛ ɞɥɹ ɫɬɭɞ ɜɭɡɨɜ Ƚ Ʌɚɡɭɬɢɧɚ±ɆȺɫɩɟɤɬɉɪɟɫɫ±ɫ Ʌɿɝɚɱɨɜɚ ɇ Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɨɩɟɪɚɰɿɣ Ɇɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɦɟɬɨɞɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɡɚɫɨɛɢ ɩɪɨɬɢɞɿʀ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɇ Ʌ ɅɿɝɚɱɨɜɚɋɆɑɟɪɧɟɧɤɨȼɎȱɜɚɧɨɜ±ɄɌɟɥɟɤɪɢɬɢɤɚ±ɫ

 Ȼɪɨɫɤɨɜɚ Ɉ.ȼ.7 ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱəɎɊȺɁȿɈɅɈȽȱɁɆȱȼɍɁȺȽɈɅɈȼɄȺɏ ȾɊɍɄɈȼȺɇɂɏɁɆȱ ɜɚɫɩɟɤɬɿɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ  Ɂɚɩɨɪɭɤɨɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɽɩɿɞɛɿɪɚɞɪɟɫɚɧɬɨɦɞɨɰɿɥɶɧɢɯɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɬɨɱɧɢɦ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɦɿɪɿɜ ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɿ ɠɭɪɧɚɥɶɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜɧɟɥɢɲɟɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɚɣɮɨɪɦɭɜɚɬɢɱɢɬɚɰɶɤɭɞɭɦɤɭɞɚɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭɜɩɥɢɜɚɬɢ Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɭ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɨɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɹɤɢɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɽɬɶɫɹ ɁɆȱ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɤɨɜɨɫɬɿ ɿɞɿɨɦɚɬɢɱɧɿɨɞɢɧɢɰɿɲɢɪɨɤɨɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɨɫɨɛɥɢɜɨɜɮɨɪɦɿɦɨɜɧɨʀ ɝɪɢ ɡ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢ ɧɚ ɞɨɝɨɞɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɦɢɬɬɽɜɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀɜɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɁɆȱɜɡɜ ɹɡɤɭɡɿɧɬɟɧɰɿɹɦɢɚɞɪɟɫɚɧɬɚ ɬɨɛɬɨɜɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɚɦɚɥɨ ȼɫɟ ɫɤɚɡɚɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɿ ɨɩɢɫɚɬɢ ɩɪɢɣɨɦɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɿ ɠɭɪɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɚɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɩɨɥɹɝɚɽɜɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɤ ɜɥɚɫɧɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ ɦɨɜɢ ɿ 

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɚ ɤɭɪɫ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ȼɚɫɢɥɟɧɤɨɆɢɤɢɬɚɄɿɦɨɜɢɱɞɪɮɿɥɨɥɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪ

Ϯϯ 


ɫɩɟɰɢɮɿɤɢɦɨɜɢɫɭɱɚɫɧɢɯɁɆȱɉɪɚɤɬɢɱɧɚɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɬɨɦɭɳɨ ɭɬɨɱɧɟɧɿ ɞɚɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜɜɫɭɱɚɫɧɢɯɝɚɡɟɬɧɢɯɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɝɚɡɟɬɧɨɦɭ ɡɚɝɨɥɨɜɤɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɞɜɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɨɱɧɨɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ©ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɢɯª ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ©ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɩɨɱɚɬɤɨɦªɥɸɞɫɶɤɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɜɦɨɜɿ ɳɨɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɦɚɣɠɟɡɚɜɠɞɢɜɦɨɜɧɿɣɝɪɿɭɤɚɥɚɦɛɭɪɿɧɚɩɪɢɤɥɚɞɉɟɫɬɢɰɢɞɭ ɦɿɲɤɭɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹɛɥɭɞɧɨɝɨɦɟɪɚəɡɢɤɞɨɦɢɪɭɞɨɜɟɞɟ" ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɿɛɪɚɧɨʀɧɚɦɢɤɚɪɬɨɬɟɤɢɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɞɿɥɢɬɢɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯɜɢɞɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜɭɝɚɡɟɬɧɢɯɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ  ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɟɡ ɡɚɦɿɧɢ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɋɸɞɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɟɪɟɯɿɞ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜ ɡɚɩɟɪɟɱɧɭ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɦɿɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɇɚɩɪȾɟɲɟɜɨɚɥɟɧɟɫɟɪɞɢɬɨȼɟɫɧɚɳɟɡɚɝɨɪɚɦɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɡɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢɡɚɦɿɧɚɦɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɭɄɨɠɧɚ ɡ ɰɢɯ ɝɪɭɩ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɚ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɩɿɞɝɪɭɩ ɳɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɇɚɩɪɆɚɣɞɚɧɫɩɨɬɢɤɚɧɧɹɇɟɫɢɩɬɟɉȺɊɧɚɪɚɧɢ Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɢɩɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɭɬ ɰɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ Ʉɥɸɱɨɜɟ ɫɥɨɜɨɬɟɤɫɬɭɩɨɜɢɧɧɟɡɧɚɣɬɢɦɿɫɰɟɜɡɚɝɨɥɨɜɤɭɿɜɨɧɨɡɚɦɿɧɸɽɨɞɧɟɿɡɫɥɿɜ ɱɚɫɬɨ ɩɚɧɭɸɱɟ ɭ ɜɿɞɨɦɨɦɭ ɜɢɫɥɨɜɿ ɱɢɦ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɣ ɫɟɧɫ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɬɚɪɨɝɨ ɜɿɞɨɦɨɝɨɫɜɨɝɨɪɨɞɭɦɿɤɫ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɝɚɡɟɬɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ±ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀɧɨɦɿɧɚɰɿʀɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɤɨɧɨɬɚɰɿɣ Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɣɦɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɞɨɦɿɧɭɸɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɿ ɦɨɜɧɚ ɝɪɚ ɪɨɛɥɹɬɶ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ ɧɚɫɢɱɟɧɢɦ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɟɮɟɤɬ ɧɨɜɢɡɧɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɮɨɪɦɭɸɬɶɩɟɜɧɢɣɧɚɫɬɪɿɣɭɱɢɬɚɱɚ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ȼɭɹɧɨɜɚ Ʌɘ Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɤɚɤ ɷɬɧɨɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨɞɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ >Ɍɟɤɫɬ@ ɅɘȻɭɹɧɨɜɚ ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ ȼɂȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ Ɍ ʋ ɑ Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ± ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ ±ɋ± ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜȼȼɈɫɧɨɜɧɵɟɬɢɩɵɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɢɰɜɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ>Ɍɟɤɫɬ@ ȼȼȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜȼȼɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤȽɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɭɱɟɧɢɟɨɫɥɨɜɟɂɡɞɟ ±Ɇȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚ±ɋ± Ϯϰ 


ɁɟɦɫɤɚɹȿȺɐɢɬɚɰɢɹɢɫɩɨɫɨɛɵɟɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɜɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɝɚɡɟɬ >Ɍɟɤɫɬ@ ȿȺɁɟɦɫɤɚɹ ɉɨɷɬɢɤɚ ɋɬɢɥɢɫɬɢɤɚ əɡɵɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɉɚɦɹɬɢ ɌȽȼɢɧɨɤɭɪ ± Ɇ ɉɚɲɢɧɫɶɤɚɅɌɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɿɣɤɿɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɫɥɿɜɭɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯɫɭɱɚɫɧɢɯɁɆȱ Ʌ ɉɚɲɢɧɫɶɤɚ Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɫɥɨɜɚ ² ² ȼɢɩ ² ɋ ² ɭɤɪɌɟɥɢɹ ȼɇ Ɉ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɮɪɚɡɟɦɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ >Ɍɟɤɫɬ@ ȼɇɌɟɥɢɹɎɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ±ɌɭɥɚɌȽɉɍ±ɋ± Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɚ ɂɘ Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɤɤɚɡɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ>Ɍɟɤɫɬ@ɂɘɌɪɟɬɶɹɤɨɜɚɋɥɨɜɨɜɫɥɨɜɚɪɟɢɞɢɫɤɭɪɫɟ±ɆɈɈɈ©ɂɡɞɜɨ ɗɥɩɢɫª±ɋ±

 Ȼɭɪɚ Ɍ. Ⱥ.8 ɊɈȻɈɑɂɃȾȿɇɖɌȿɅȿȼȱɁȱɃɇɈȽɈɊȿȾȺɄɌɈɊȺ ɉɊɈȽɊȺɆɂ©ɊȺɇɈɄªɇȺȱɇɌȿɊȱ ɋɭɱɚɫɧɢɣɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪ±ɰɟɫɤɥɚɞɧɚɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɞɧɢɦɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɹɤɨʀ ɽ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɚɧɚɥ əɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɭ ɩɨɫɢɥɟɧɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɁɆȱ ɫɬɚɽ ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɩɨɜɫɹɤɱɚɫɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɨɫɿɞɚɽ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪɚɤɬɢɜɧɨɨɛɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹɭɩɪɚɰɿȺȻɚɤɚɥɨɬɚɆɅɢɬɜɢɧɨɜɚ ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚɹɤ ɮɚɯɿɜɰɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ©ɫɮɟɪɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɨɝɨɽɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɚɨɫɧɨɜɧɢɦɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɨɛɨɜ ɹɡɤɨɦ ± ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ±ɜɿɞɡɚɞɭɦɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɜɢɩɭɫɤɭɜɟɮɿɪª>@ ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɟɥɟɩɪɨɞɭɤɬɭ ± ɛɚɝɚɬɨɟɬɚɩɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯɪɨɡɜɿɞɨɤɞɨɡɜɨɥɹɽɝɨɜɨɪɢɬɢɳɨɧɚɭɤɨɜɰɿɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɬɪɢ ɜɚɠɥɢɜɿɟɬɚɩɢɩɿɞɱɚɫɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɬɟɥɟɩɟɩɪɨɞɭɤɬɭ ©ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɜɨɪɱɢɣ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚɞ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ ª>ɫ@ ©ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɢɣɚɧɚɥɿɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɨɬɚɡ ɚɜɬɨɪɨɦɳɨɩɪɚɰɸɽɜɤɚɞɪɿɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɫɰɟɧɚɪɿɸɩɟɪɟɞɚɱɿɭɱɚɫɬɶɪɟɞɚɤɬɨɪɚɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɩɟɪɟɞɚɱɭɩɪɹɦɨɦɭɟɮɿɪɿ ª>ɫ@ 

 Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɿ ɦɟɞɿɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ȼɨɞɨɥɚɡɶɤɚ ɋ Ⱥ ɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɞɨɰɟɧɬ

Ϯϱ 


 ©ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɟɬɚɩ ± ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɛɨɬɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɭɩɪɹɦɨɦɭɟɮɿɪɿª>ɫ@ Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɦɨɬɢɜɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɿ ɜɫɟɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɟɥɟɩɪɨɞɭɤɬɭ Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɿɬɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɟɬɚɩɧɨɫɬɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɟɭɩɨɥɶɨɜɢɯɭɦɨɜɚɯɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɪɨɛɨɱɢɦɞɧɟɦ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ɋɚɧɨɤª ɳɨ ɦɚɽ ɩ¶ɹɬɢɞɟɧɧɭ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɶ ɜɢɯɨɞɭ ɜ ɟɮɿɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɝɥɹɞɚɱɟɜɿ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɩɪɹɦɢɯ ɟɮɿɪɿɜ ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ ȱɧɬɟɪ Ɋɨɛɨɱɢɣɞɟɧɶɪɟɞɚɤɬɨɪɚɩɪɨɟɤɬɭ©Ɋɚɧɨɤªɧɚɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿȱɧɬɟɪɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɭɫɬɚɥɟɧɢɯɿɡɦɿɧɧɢɯɟɬɚɩɿɜɹɤɿɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸɤɨɧɬɟɧɬɭɬɚɮɨɪɦɚɬɚɦɢ ɣɨɝɨɩɨɞɚɱɿ ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɳɨɞɟɧɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɩɨɲɭɤɨɦ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɡ ɞɨ ɝɨɞɢɧɢ Ʉɨɠɧɨɝɨɞɧɹɰɸɮɭɧɤɰɿɸɜɢɤɨɧɭɽɧɨɜɚɥɸɞɢɧɚ ɞɪɭɝɢɣɟɬɚɩɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɨɝɨɞɢɧɿɤɨɥɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɛɨɱɨɝɨɞɧɹɜɪɟɞɚɤɰɿʀ©ɊɚɧɨɤªɁɰɶɨɝɨɦɨɦɟɧɬɭɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɚɤɬɢɜɧɢɣɩɨɲɭɤ ɰɿɤɚɜɢɯɿɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɬɟɦɞɨɪɭɛɪɢɤɩɪɨɝɪɚɦɢɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɲɭɤɚɸɬɶɞɨɛɢɪɚɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɪɟɞɚɤɬɨɪɭɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɤɢ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɞɨ ɟɮɿɪɭ ɉɪɨɬɟ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶɫɹ ɛɨ ɜɿɧ ɬɟɠ ɛɟɪɟ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹɧɨɜɢɧ ɬɪɟɬɿɣ ɟɬɚɩ ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɞɪɭɝɢɦ ɬɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɱɚɫɨɜɢɣɩɪɨɦɿɠɨɤɡɞɨɤɨɥɢɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɩɨɲɭɤɬɟɦɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ©Ɋɚɧɨɤª ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɳɨ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɨɜɢɧ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɪɿɱɰɿɨɝɨɞɢɧɿɌɨɦɭɪɟɞɚɤɬɨɪɪɚɡɨɦɡɤɨɦɚɧɞɨɸɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɜɟɫɶɰɟɣɱɚɫ ɭɜɚɠɧɨɫɬɟɠɚɬɶɡɚɩɨɞɿɹɦɢɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɫɜɿɬɿɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɬɨɤɢ ɜɢɞɿɥɹɸɱɢ ɳɨ ɛɭɞɟ ɰɿɤɚɜɨ ɞɥɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɉɪɢ ɨɛɪɚɧɧɿ ɧɨɜɢɧ ɬɚɤɨɠ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯɤɭɬɨɱɤɿɜɍɤɪɚʀɧɢɚɧɟɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɢɫɶɧɚɨɞɧɨɦɭɪɟɝɿɨɧɿ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɟɬɚɩ ± ɜɢɱɢɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɟɤɫɬɿɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɞɨɝɨɞɢɧɢɿɩɪɨɯɨɞɢɬɶɜɞɟɤɿɥɶɤɚɟɬɚɩɿɜɉɟɪɲɢɣɟɬɚɩ ± ɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɟɤɫɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɸɠɟɬɭ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭɜɢɛɭɞɨɜɚɧɨɫɬɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢȾɪɭɝɢɣɟɬɚɩ±ɩɟɪɟɱɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɱɢɬɭɜɚɧɧɹ Ϯϲ 


ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɤɚ əɤɳɨ ɬɟɤɫɬ ɧɟ ɩɪɨɣɲɨɜ ɟɬɚɩ ɜɢɱɢɬɤɢ ɬɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɭɧɚɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɜɢɱɢɬɤɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɨɛɢɪɚɽ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɹɤɨɦɭ ɤɪɚɳɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɧɢɦ ɭɫɿɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɜɭɱɢɬɶ ɨɰɿɧɤɚ ɫɸɠɟɬɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɣɨɝɨ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɡɣɨɦɤɢɿɬɞɁɚɨɩɢɫɚɧɢɦɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦɪɟɞɚɤɬɨɪɩɪɚɰɸɽɡ ɤɨɠɧɢɦɡɿɫɜɨʀɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩ¶ɹɬɢɣ ɟɬɚɩ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɱɢɬɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦɤɨɥɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɡɝɨɬɨɜɢɦɬɟɤɫɬɨɦɣɞɟɞɨɦɨɧɬɚɠɧɨʀ Ɉɬɠɟɪɟɞɚɤɬɨɪɜɟɞɟɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɬɪɶɨɯɪɿɜɧɹɯ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧ  ɜɢɱɢɬɤɚɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɟɤɫɬ  ɜɿɞɟɨ ɦɨɧɬɚɠ ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɚ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ± ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɩɪɨɟɤɬɭ©Ɋɚɧɨɤªɧɚȱɧɬɟɪɿɨɞɧɢɦɡɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭɞɿɣɹɤɢɣɞɨɩɨɦɚɝɚɽɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɭɹɤɿɫɧɨɣɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ Ɉɬɠɟɦɨɠɟɦɨɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɪɨɛɨɱɢɣɞɟɧɶɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ©Ɋɚɧɨɤªɧɚȱɧɬɟɪɿɧɚɫɢɱɟɧɢɣɿɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɬɪɟɛɨɸɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɜɫɟɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɱɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ɋɚɧɨɤª ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɭɛɪɢɤ ȼɿɧ ɪɟɞɚɝɭɽ ɜɢɱɢɬɭɽ ɬɟɤɫɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɣɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ Ɋɿɞɲɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɦɭ ɩɢɫɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɧɭɥɹ ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɱɢɬɚɬɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨɫɜɿɠɢɯɫɸɠɟɬɿɜɚɞɠɟ©Ɋɚɧɨɤªɰɟɮɚɤɬɢɱɧɨɩɨɥɟɝɲɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ ©ɇɨɜɢɧɢª Ʉɨɠɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜ ɟɮɿɪ ɦɚɽ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɫɜɿɠɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɨɜɿ ɬɚ ɰɿɤɚɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 

ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȻɚɤɚɥɨȺɋɅɢɬɜɢɧɨɜɚɆɄȻɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɿɫɬɶɩɨɧɹɬɬɹ©ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪª >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ʉ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ 85/ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ȻɵɥɢɧɫɤɢɣɄɂɈɫɧɨɜɵɢɬɟɯɧɢɤɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɩɪɚɜɤɢɆɋ± Ʉɚɱɤɚɧ ȼ Ⱥ Ʌɢɡɚɧɱɭɤ ȼ ȼ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɚɞɿɨ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤɅɫ ȽɚɣɦɚɤɨɜɚȻȾɆɟɬɨɞɢɤɚɢɩɪɚɤɬɢɤɚɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯɩɟɪɟɞɚɱɆ ɂɫɤɭɫɫɬɜɨɫ

Ϯϳ 


ȼɿɜɞɢɱ Ɇ. Ƚ.9 ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɄɈɇɌȿɇɌɍɌȺɋɌɊɍɄɌɍɊɂ ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɌɈɄɒɈɍ Ɇɟɬɚ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɬɨɤɲɨɭ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɜ ɟɮɿɪ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɨɤɲɨɭ ȼɢɜɱɢɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɬɟɦɚɬɢɤɭɬɚɨɫɧɨɜɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɬɨɤɲɨɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɋɨɰɿɚɥɶɧɿɬɨɤɲɨɭɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɬɟɥɟɟɮɿɪɿɫɬɚɥɢ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɦɭ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ ɽ ɬɨɤɲɨɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɱɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ©Ɍɨɤɲɨɭ ² ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚ ɟɤɪɚɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɨɡɧɚɤɢ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɹɤɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɸɬɶɫɹ ɞɨɜɤɨɥɚ ɨɫɨɛɢ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɨɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɩɪɹɦ ɞɿɚɥɨɝɭ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɬɭɞɿɸ ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶ ɝɨɫɬɟɣ ɝɟɪɨʀɜ ɰɿɤɚɜɢɯ ɫɜɨʀɦɢ ɜɱɢɧɤɚɦɢ ɞɭɦɤɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɠɢɬɬɹɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɚɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɭɫɬɭɞɿʀ©ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɝɥɹɞɚɱɿɜªɬɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜª>@ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɤɨɬɪɭ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɲɨɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɫɤɥɚɞɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɞɥɹɝɥɹɞɚɰɶɤɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɜɤɚɡɚɬɢɧɚ ɩɟɜɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɬɪɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɫɨɰɿɭɦɿ ɚɛɢ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɥɢɫɹɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɨɤɲɨɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɚɛɢ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɦɿɫɬɭɡɚɤɥɚɞɟɧɨɝɨɜɬɨɤɲɨɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɮɨɪɦɢɞɢɫɩɭɬɭɝɨɫɬɪɢɯɡɚɩɢɬɚɧɶ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ ɏɢɬɪɿɫɬɶ ɠɟ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɨɤɲɨɭɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɩɪɢɡɨɜɧɿɲɧɿɣɮɨɪɦɿɜɿɥɶɧɨʀɞɢɫɤɭɫɿʀ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿɝɥɹɞɚɱɚɦɜɬɥɭɦɚɱɭɽɬɶɫɹɹɤɚɫɶɨɞɧɚɩɨɡɢɰɿɹ ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɲɨɭ ɜɟɞɭɱɢɣ ɦɚɽ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɤɨɬɪɨɦɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɚɛɢ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɛɭɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ȼɟɞɭɱɢɣ ± ɚɤɬɨɪ ɤɨɬɪɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɬɟ ɳɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜ ɧɿɣ ɝɪɢ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɨʀɜɧɚɞɪɚɯɚɭɞɢɬɨɪɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɄɇɍɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɤɭɪɫɡɚɨɱɧɚɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀªɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɎɟɞɨɪɱɭɤɅɉɞɨɰ Ϯϴ 


Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɨɤɲɨɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɚ ɡ ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɫɢɥɥɹ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀɦɚɥɨɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿɩɪɨɛɥɟɦɜɢɯɨɜɚɧɧɹɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɿɬɚɤɞɚɥɿ ȼɟɞɭɱɢɣ ɜ ɫɬɭɞɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɡɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɤɨɬɪɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ ɬɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɤɨɜɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɜɿɡɭɚɥɶɧɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɟɦɨɰɿɣɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ Ɍɨɤɲɨɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɹɤ ©ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɣɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿɡɦɿɫɬɨɦɹɤɨɝɨɽɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɥɹɞɚɱɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ©ɪɨɡɦɨɜɢª ɞɿɚɥɨɝɭ ɩɨɥɿɥɨɝɭ ɩɟɪɟɞ ɬɟɥɟɤɚɦɟɪɨɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɿɞɧɹɬɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɭɞɢɬɨɪɿʀɹɤɭɫɬɭɞɿʀɬɚɤɿɩɨɡɚɧɟɸª>@ Ƚɨɥɨɜɧɚɨɡɧɚɤɚɛɭɞɶɹɤɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɬɨɤɲɨɭ±ɜɦɿɧɧɹɝɨɜɨɪɢɬɢɬɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ ɉɨɧɹɬɬɹ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɥɿ ɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿɽɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɩɪɢɣɨɦɚɦɢɞɥɹɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀɬɚɤɨɝɨɬɢɩɭɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɲɨɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɉɪɨɬɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɚɛɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɜ ɫɬɭɞɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɬɨɤɲɨɭ ɦɚɥɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢɫɬɨɫɨɜɧɨɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɜɢɩɚɞɤɭ ȱɫɬɢɧɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɬɨɤɲɨɭ ± ɡɧɚɣɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɫɬɜɨɪɢɬɢɪɟɰɟɩɬɱɢɦɟɯɚɧɿɡɦɞɿɣɜɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸɫɢɬɭɚɰɿʀɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɡɚɝɚɥɨɦɬɚɜɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿɡɨɤɪɟɦɚ ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɲɨɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɬɪɶɨɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɫɬɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ Ɂɩɨɦɿɠ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɨɤ ɲɨɭ ɫɥɿɞ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɶ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɟɞɨɪɟɱɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɞɢɤɬɚɬ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɜɦɿɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɞɢɫɤɭɫɿɸɜɟɞɭɱɢɦȾɢɫɤɭɪɫɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɟɞɭɱɢɯ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɜɟɞɭɱɢɯɞɨɫɚɦɨɜɢɯɜɚɥɹɧɧɹɤɨɧɮɨɪɦɿɡɦɫɬɭɞɿɣɧɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɉɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɨɤɲɨɭɜɚɠɥɢɜɿɧɟɥɢɲɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɚɥɟ ɣ ɣɨɝɨ ɜɦɿɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɬɢ ɿɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɲɜɢɞɤɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɠɚɪɬɚɦɢ ɱɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ ± ɜɦɿɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɬɭɞɿʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɟɫɬɢ ɤɨɦɭɧɿ ɤɚɬɿɜ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭ əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜ ɤɿɧɰɿ ɲɨɭ ɞɿɣɫɧɨ ɽ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨɬɟ ɜɿɧ ɦɚɥɨ ɯɜɢɥɸɽ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɤɨɬɪɢɦ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɰɿɤɚɜɿɲɟ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɛɪɭɞ ɰɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɝɥɹɞɚɱɚɦ ɧɟ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɡɨɧɭ ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɪɨɡɞɭɦɭɜɚɬɢɧɚɞɩɟɜɧɢɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɬɚʀɯɪɟɚɥɶɧɢɦɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ Ϯϵ 


ɇɚɜɩɚɤɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɛɿɥɹ ɟɤɪɚɧɭ ɿ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ©ɬɭɬ ɿ ɬɟɩɟɪªəɤɿɜɞɜɨɯɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɬɨɤɲɨɭ©Ƚɨɜɨɪɢɬɶɍɤɪɚʀɧɚªɬɚɤɨɠ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɪɿɜɧɟɦɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɝɟɪɨʀɜɚɬɚɤɨɠ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɿɰɿɥɟɣɬɚɦɟɬɨɞɿɜʀɯɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ>@ ɇɚɭɤɨɜɟ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ Ɏɨɪɦɚɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɲɨɭ ɧɚɪɚɡɿɽɨɞɧɢɦɿɡɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜɜɤɪɚʀɧɿɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɚɧɨʀɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢȾɚɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɚɽɧɚɦɟɬɿɞɨɩɨɦɨɝɬɢɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɨɤɲɨɭ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ƚɪɭɛɢɱ Ʉ Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɲɨɭɩɪɨɝɪɚɦ Ʉ Ƚɪɭɛɢɱ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSQ]XDGOYLYXDVWDWLFPHGLDSGI Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȱ ɉɪɨɛɥɟɦɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ȱ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ± ± Ɍ ± ɋ ± ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSQEXYJRYXD8-511]L]KBBB ȼɢɯɨɞɟɰɶ Ɉ Ɋɨɥɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɁɆȱ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɈȼɢɯɨɞɟɰɶȾɟɪɠɚɜɚɬɚɪɟɝɿɨɧɢɋɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ±ʋ ±ɋ±±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSQEXYJRYXD8-51GUVNBBB 

Ƚɚɜɪɢɥɸɤ Ʌ. ȼ.10 ɆȿȾȱȺɌȺɊȿɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȱɇɌȿɊɇȺɌɇɂɏɁȺɄɅȺȾȱȼȾɅəȾȱɌȿɃ ɋɂɊȱɌɌȺȾȱɌȿɃɉɈɁȻȺȼɅȿɇɂɏȻȺɌɖɄȱȼɋɖɄɈȽɈɉȱɄɅɍȼȺɇɇə ɉɈɊɍɁɍɆȱɇɇəɑɂȼȱȾɋɍɌɇȱɋɌɖɅɈȽȱɄɂ" ȼɫɟɳɨɥɸɞɢɡɧɚɸɬɶɱɢɱɭɥɢɩɪɨɿɧɬɟɪɧɚɬɧɿɡɚɤɥɚɞɢɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɞɿɬɟɣɹɤɿ ɬɚɦ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɶ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜɧɚɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɞɚɸɬɶɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɬɟɳɨɩɪɚɜɚɰɢɯɞɿɬɟɣ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɇɚɣɛɿɥɶɲɚɧɟɛɟɡɩɟɤɚɳɨɜɢɧɢɤɚɽɩɿɞɱɚɫɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨɝɨɿɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɳɨɞɨɩɪɨɛɥɟɦɢȼɭɦɨɜɚɯ ɦɚɫɨɜɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢ©ɩɿɞɩɪɢɰɿɥɨɦɦɟɞɿɚªɫɬɚɸɬɶɮɚɤɬɢɱɧɨɦɿɧɥɢɜɢɦɢ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦɢȲɯ©ɩɪɨɞɚɸɬɶªɩɭɛɥɿɰɿɩɿɞɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɪɚɤɭɪɫɨɦ>@ 

 Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ ɒɟɧɞɟɪɨɜɫɶɤɢɣɄɋɤɧɫɤɞɨɰɟɧɬȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɇɍɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ

ϯϬ 


ɑɢɦɚɥɨ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɜɦɟɞɿɚɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶɧɚɬɨɦɭɳɨɜɨɧɢɱɚɫɬɨɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɬɚɦɿɮɢɩɪɨɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɜɪɚɡɥɢɜɢɯɝɪɭɩɧɚɫɟɥɟɧɧɹɫɬɚɸɬɶɧɚɛɿɤɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ ɧɿɠɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɘ ɏɚɛɟɪɦɚɫ ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɭɜɚɝɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɜ ɤɨɬɪɿɣ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɞɿɚɥɨɝ ɦɿɠ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɬɚ ɜɥɚɞɨɸ ɞɟ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɚɠɥɢɜɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɦɟɞɿɚ ɋɚɦɟ ɜ ɣɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɦɟɞɿɚɩɟɪɟɞɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ>@ ɊȻɚɭɟɪɭɫɜɨʀɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɫɤɟɩɬɢɱɧɨɨɰɿɧɢɜɜɩɥɢɜɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ ɽ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɢɬɚɧɶɡɛɨɤɭɦɟɞɿɚɜɥɚɫɧɢɤɿɜ>@ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦɬɚɜɿɞɤɪɢɬɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɞɥɹɦɟɞɿɚɽɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɧɟɦɚɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤɿ ɛ ɨɩɢɫɭɜɚɥɢ ɪɨɥɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɦɟɞɿɚ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɍ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ©ɋɌȻª ɬɚ ©ɍɤɪɚʀɧɚª ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɬɚɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨʀɯɧɿɬɟɦɚɬɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɳɨɛɜɢɹɜɢɬɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɬɚ ɪɢɡɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɞɿɬɟɣɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɜɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɿɡ ȱɧɬɟɪɧɚɬɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢɚɫɚɦɟʀɯɜɩɢɜɜɡɚɽɦɨɞɿɸɜɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ  Ⱦɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɞɿɬɟɣɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɟɞɿɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜɋɌȻɬɚ©ɍɤɪɚʀɧɚª ȾɠɟɪɟɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɤɚɧɚɥɋɌȻɩɪɨɝɪɚɦɚ ©Ɉɞɢɧɡɚɜɫɿɯªɤɚɧɚɥ©ɍɤɪɚʀɧɚªɩɪɨɝɪɚɦɚ©Ƚɨɜɨɪɢɬɶɍɤɪɚʀɧɚª ɇɚɭɤɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚɩɨɥɹɝɚɽɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɪɨɥɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɌȻɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɋɌȻ ɬɚ ©ɍɤɪɚʀɧɚª ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɿɬɟɣ ɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ Ɂɝɿɞɧɨ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɜɩɟɪɲɟ ɨɞɟɪɠɚɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɪɨɥɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɚɠɥɢɜɿɣ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɟɦɿ ± ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɉɪɚɤɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɨɞɟɪɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜȾɚɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɹɤɟ ɜ ϯϭ 


ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɛɭɞɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɪɟɮɨɪɦɢ ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɬɢɦɟ ɫɿɦɟɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɦɟ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɿɦɿɞɠ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɤɪɨɤ ɧɚɛɥɢɡɹɬɶɫɹ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɟɞɿɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɬɢɥɿ ɩɨɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɞɿɬɟɣɫɢɪɿɬɬɚɞɿɬɟɣɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ x ɫɬɢɥɶ ©ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹª ɞɟɪɠɚɜɭ ɿ ɜɥɚɞɭ ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɸɬɶ ɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɫɢɪɿɬɳɨɽɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦɡɛɨɤɭɦɟɞɿɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ x ɫɬɢɥɶ ©ɠɚɥɸª ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɿ ɠɚɥɶ ɞɨ ɫɢɪɿɬ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɬɚɦɿɮɿɡɚɰɿʀɬɟɦɢ x ɫɬɢɥɶ ©ɡɚɥɹɤɭɜɚɧɧɹª ɜɿɞɪɚɡɥɢɜɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬ ɛɿɥɶɲɟ ɥɹɤɚɽɧɿɠɫɩɪɢɹɽɞɨɩɨɦɨɡɿɞɿɬɹɦɳɨɩɨɬɪɚɩɢɥɢɜɛɿɞɭ x ɫɬɢɥɶ ©ɧɚɩɿɜɩɪɚɜɞɢª ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɨɪɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɳɨ ɭɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ©ɡɚɦɨɜɧɨɝɨª ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɞɭɦɤɨɸ>@ ȼɢɫɧɨɜɨɤəɤɛɚɱɢɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɦɟɞɿɚɝɨɜɨɪɹɱɢɩɪɨɿɧɬɟɪɧɚɬɧɭɫɢɫɬɟɦɭɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɞɿɬɟɣ ɹɤɿ ɬɚɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɪɨɛɥɹɬɶ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɧɟ ɜɦɿɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜɡʀɯɧɿɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨ ɬɚɦ ɜɫɟ ɩɨɝɚɧɨ ɿ ɞɿɬɢ ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ± ɰɟ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿ ɜɢɩɪɚɜɧɢɯ ɤɨɥɨɧɿɣ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ʀɯ ɿ ɛɨɹɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭ ɫɜɨɽ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɥɸɞɢ ȼɢɪɨɛɥɸɽɬɶɫɹ ɫɬɟɨɪɟɬɢɩ ɳɨ ɭɱɧɿ ɲɤɿɥɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ ± ɰɟ ɧɚɣɧɢɠɱɢɣ ɩɪɨɲɚɪɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚȺɰɿɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɧɟɦɨɠɭɬɶɚɞɚɩɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɫɨɰɿɭɦɿ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȾɭɛɪɨɜɿɧɚȱȼɊɨɛɨɱɚɤɧɢɝɚɲɤɿɥɶɧɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɚȱȼȾɭɛɪɨɜɿɧɚɆɄȺɤɿɦɨɜɚȯɆ ȻɨɪɢɫɨɜɚɉɿɞɪɟɞȱȼȾɭɛɪɨɜɢɧɨɣɆɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟʋ ɈɫɧɨɜɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɆɢɯɚɣɥɢɧȱɅɊɨɡɞɿɥɈɫɦɢɫɥɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɜɧɨɜɿɬɧɿɣɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɏɚɛɟɪɦɚɫɘɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɭɫɮɟɪɿɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ±Ʌɶɜɿɜ ɒɟɧɞɟɪɨɜɫɶɤɢɣɄɋɆɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɩɪɨɛɥɟɦɢɄ ɒɟɧɞɟɪɨɜɫɶɤɢɣ Ʉɋ ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Ɍɟɤɫɬɢ ɥɟɤɰɿɣ Ʉɢʀɜ ɧɚɰɭɧɬȱɧɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ²Ʉ²ɫ %DXHU 5 7KH 2EVWLQDWH $XGLHQFH 7KH ,QIOXHQFH 3URFHVV )URP WKH 3RLQW RI 6RFLDO &RPPXQLFDWLRQ$PHULFDQ3V\FKRORJLVW ±3

ϯϮ 


 'HUYLQ % 0DVV &RPPXQLFDWLQJ &KDQJLQJ &RQFHSWLRQV RI WKH $XGLHQFH 3XEOLF &RPPXQLFDWLRQ&DPSDLJQVS%HYHUO\+LOOV&DOLI6DJH3XEOLFDWLRQV

 Ƚɚɣɞɚɪ ɘ. ɋ.11 ɉɊɈɎȿɋȱɃɇȱɋɌȺɇȾȺɊɌɂɌȺɀɍɊɇȺɅȱɋɌɋɖɄȺȿɌɂɄȺ ɍɐɂɎɊɈȼɍȿɉɈɏɍ Ɂɩɨɹɜɨɸȱɧɬɟɪɧɟɬɭɦɚɫɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɫɭɬɬɽɜɨɡɦɿɧɢɥɚɫɹɐɢɮɪɨɜɿɮɨɪɦɢ ɩɨɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɁɆȱɬɚɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɿɫɬɶɫɭɱɚɫɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɲɜɢɞɤɨɜɤɨɪɿɧɢɥɢɫɹɭɛɭɞɟɧɧɿɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɿɡɧɚɫɉɪɨɬɟɧɟɡɦɿɧɧɢɦ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶ ɨɞɧɟ ± ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚɜɞɢɜɨʀ ɩɨɜɧɨʀ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ± ɨɞɧɚ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɞɨɜɿɪɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɞɨɁɆȱɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɜɨɧɢɱɢɧɨɜɿɧɟɦɚɽɡɧɚɱɟɧɧɹɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɧɨɜɿ ɁɆȱɽɨɛ ɽɤɬɨɦɛɚɝɚɬɶɨɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɪɨɬɟɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɨɧɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɦɢ ɁɆȱ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɢɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɈɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɞɨɧɨɜɢɯɦɟɞɿɚɞɨɫɥɿɞɢɬɢɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹɪɟɰɢɩɿɽɧɬɿɜɳɨɞɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɶɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɬɚɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢɦɚɣɛɭɬɧɽɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɁɆȱ ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɞɚɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɦɢ ɁɆȱ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɶ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ´³Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ´ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȾɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢɩɢɬɚɧɧɹɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɯɁɆȱɡɨɤɪɟɦɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɜɿɧɬɟɪɧɟɬ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɦɨɠɧɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɁɆȱ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿɝɚɡɟɬɢ ɡɧɚɱɧɨɜɬɪɚɱɚɸɬɶɩɨɡɢɰɿʀɹɤɫɩɨɫɿɛɨɬɪɢɦɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɚ ɞɚɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɿɥɶɲɿɫɬɶɨɩɢɬɚɧɢɯ ɱɢɬɚɸɬɶɧɨɜɢɧɢɧɚ)DFHERRNɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢɞɨɞɚɬɤɚɦɢ Ɍɟɥɟɧɨɜɢɧɚɦɹɤɡɪɭɱɧɨɦɭɫɩɨɫɨɛɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ HPDLOɪɨɡɫɢɥɤɚɦ ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɠɨɞɟɧ ɡ ɨɩɢɬɚɧɢɯɧɟɤɭɩɭɽ ɝɚɡɟɬɢɭɤɿɨɫɤɚɯɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɳɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɬɪɢɦɭɽ ɋɬɭɞɟɧɬɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ³ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ´Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿ ɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɇɨɫɨɜɚȻɆɤɚɧɞɧɚɭɤɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɞɨɰɟɧɬ ϯϯ 


ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɁɆȱ ɩɪɟɫɚɪɚɞɿɨɜɬɱɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɟɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɡɧɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɐɿɤɚɜɢɦɢ ɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɨɧɥɚɣɧɁɆȱ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɥɢɲɟ ɜɿɞɩɨɜɢɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ Ɍɚɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɞɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɚɧɟɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶɭɫɜɨʀɯɩɪɚɜɚɯ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɚɜ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɢɯɜɢɞɚɧɶɬɚʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿɸɡɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸɍɤɨɠɧɨɦɭɡɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɫɬɢɥɶ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɩɿɞɜɨɞɨɤ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɡ ɱɢɬɚɱɟɦ Ʉɨɠɧɟ ɡ ɜɢɞɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɜɥɚɫɧɭ ɬɚɤɬɢɤɭ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɑɢɬɚɱɿ ©Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶª ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɚɧɬɢɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɞɢª ɹɤɚ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɽ ɛɿɥɶɲɨɸ ɩɨɥɸɛɥɹɽ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɜɥɚɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɞɚɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɦɟɞɿɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɬɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɦɟɞɿɚ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹ ©Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶª ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɟɪɟɡɧɹ ɪɨɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɛɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɛɭɥɢɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɋɟɪɟɞɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɢɫɹ ɛɚɥɚɧɫ ɞɭɦɨɤ ɿ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɹ ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɟɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿɞɠɟɪɟɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɜɧɨɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɜɿɞ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ Ⱥɜɬɨɪɢ ɫɬɚɬɟɣ ɞɨɜɨɥɿ ɱɚɫɬɨ ɩɢɲɭɬɶ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɨɰɿɧɨɱɧɿɫɭɞɠɟɧɧɹɬɚɩɨɪɭɲɟɧɨɫɬɚɧɞɚɪɬɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɮɚɤɬɿɜɜɿɞɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ Ɍɚɤɨɠ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɳɨ ɧɨɜɢɧɢ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɿ ɦɚɸɬɶ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɸɬɶ ɧɟɩɨɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɭɧɤɬɿ ȿɬɢɱɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɧɚɣɩɟɪɲɢɦɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɦɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɽ ɩɨɜɚɝɚɞɨɩɪɚɜɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɧɚɩɨɜɧɭɬɚɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɮɚɤɬɢɬɚ ɩɨɞɿʀ>@ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚª ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɟɪɟɡɧɹ ɪɨɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɛɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɛɭɥɢɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɋɟɪɟɞɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɢɫɹ ɛɚɥɚɧɫ ɞɭɦɨɤ ɿ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɹ ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɟɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿɞɠɟɪɟɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɬɿɿɡ ϯϰ 


ɧɟɩɨɜɧɨɸ ɬɚ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɿ ɩɨɜɧɨɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ Ɉɬɠɟ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɧɚ ɦɟɞɿɣɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɌɪɚɞɢɰɿɣɧɿɁɆȱɩɨɫɬɭɩɨɜɨɜɬɪɚɱɚɸɬɶɩɨɩɢɬɧɨɜɿɦɟɞɿɚɚɤɬɢɜɧɿɲɟɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɧɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɜɞɚɥɨ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ʀɯ Ɂɪɨɫɬɚɽ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɦɿɠ ɩɪɟɫɨɸ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹɦɢ ȱ ɯɨɱɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ ɜɫɟ ɳɟ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɪɟɫɬɢɠɧɢɦɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ ɬɚ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɶ ɫɬɚɸɬɶ ɜɫɟ ɨɱɟɜɢɞɧɿɲɢɦɢɉɪɨɬɟɹɤɭɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɁɆȱɬɚɤɿɭɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹɯɽɝɨɥɨɜɧɢɣ ɨɛɨɜ ɹɡɨɤɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨȯɄɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɹɦɚɫɦɟɞɿɚɿɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣȯɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVRFLDOVFLHQFHFRPXDDUWLFOH Ɏɟɞɨɪɱɭɤ Ʌ ɉ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɧɨɜɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ȼɿɫɧɢɤ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ²²ȼɢɩɎɿɥɨɥɧɚɭɤɢ²ɋ Ƚɨɪɨɞɟɧɤɨ Ʌ Ɇ ɇɨɜɿ ɦɟɞɿɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɱɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ" Ʌ Ɇ Ƚɨɪɨɞɟɧɤɨ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ILOH&8VHUV$GPLQ'RZQORDGVDSPNBBBSGI Ⱦɚɧɶɤɨɋɥɿɩɰɨɜɚ Ⱥ ɇɨɜɿ ɦɟɞɿɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ Ⱥ Ⱦɚɧɶɤɨɋɥɿɩɰɨɜɚ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZYPXUROFRPXDLQGH[SKS"LGG XVBSXEOLFDWLRQ JURXS XVBSXEOLFDWLRQ  ɇɚɭɦɨɜɚ Ɇ ɘ ɇɨɜɿ ɦɟɞɿɚ ɬɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɁɆȱ ɦɨɞɟɥɿ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ Ɇ ɘ ɇɚɭɦɨɜɚ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  KWWSVRFGXQLYNLHYXDXNOLEUDU\QRYLPHGLDWD WUDGLFL\QL]PLPRGHOLVSLYLVQXYDQQ\D ȽɨɥɭɛɈɉɆɟɞɿɚɤɨɦɩɚɫɩɭɬɿɜɧɢɤɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤɈ ɉȽɨɥɭɛȱɧɫɬɢɬɭɬɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ±ɄɌɈȼɋɨɮɿɹȺ±ɫ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɨɧɥɚɣɧ ɬɚ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  KWWSLPLRUJXDPRQLWRULQJVPHWRGRORJL\D PRQLWRULQJXMXUQDOLVWVNLKVWDQGDUWLYYRQOD\QWDGUXNRYDQLK]PL 

ϯϱ 


Ƚɿɥɟɧɤɨ Ɉ. ȱ.12 ©ɉɈȾɈɊɈɀɁɄȺɉȿɅɈɘɋɌȿɐȿɇɄȺªɉɌɂɑɂɇɂəɄɁɊȺɁɈɄ ɉɈȾɈɊɈɀɇȱɏɇȺɊɂɋȱȼɏɊɈɄȱȼɏɏɋɌ ɬɿ ɪɨɤɢ ɛɭɥɢ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɿɣɧɚ ɬɚ ɠɨɪɫɬɨɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ Ɍɚɤ ɞɥɹ ɧɚɪɢɫɿɜ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɽɹɫɤɪɚɜɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɚɜɬɨɪɚɹɤɚɱɚɫɬɨɿɽɰɟɧɬɪɨɦɭɫɶɨɝɨɬɜɨɪɭɚ ɬɚɤɨɠɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɦɚɣɠɟɩɨɜɧɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɬɚɤɢɯɯɭɞɨɠɧɿɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɹɤ ɞɨɦɢɫɟɥ ɬɚ ɜɢɦɢɫɟɥ ɇɚɪɢɫɢ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɽ ɱɿɬɤɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦɢ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɜɢɜɿɪɟɧɢɦɢ ɇɚɩɢɫɚɧɢɣ ɳɟ ɭ ɪɨɰɿ ɧɚɪɢɫ ©ɉɨɞɨɪɨɠ ɡ ɤɚɩɟɥɨɸ ɋɬɟɰɟɧɤɚª ɛɭɥɨ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɠɭɪɧɚɥɭ ©ȼɿɬɱɢɡɧɚª ɥɢɲɟ ɭ ɪɨɰɿ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɢɦ ɧɨɬɚɬɤɚɦ ɉ Ɍɢɱɢɧɚ ɩɨɫɬɚɽ ɩɟɪɟɞ ɱɢɬɚɱɟɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɣ ɬɚ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɟɬ ɚɥɟ ɣ ɹɤ ɩɪɨɡɚʀɤ ɧɚɪɢɫɨɜɟɰɶ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɿɫɬ ɇɟɜɟɥɢɤɿɱɚɫɨɦɭɪɢɜɱɚɫɬɿɪɟɱɟɧɧɹɪɨɡɞɭɦɢɬɚɰɢɬɚɬɢɹɤɿɛɿɥɶɲɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɱɢɬɚɱɚɦ ɤɪɚɳɟ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ ɬɚ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɩɨɛɭɬɨɦ ɤɚɩɟɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨɸɍɤɪɚʀɧɨɸ©ɇɚɩɢɫɚɧɢɣɭɮɨɪɦɿɳɨɞɟɧɧɢɤɚɩɨɞɨɪɨɠɧɿɣɧɚɪɢɫ ɚɤɭɦɭɥɸɽɞɭɦɤɢɜɪɚɠɟɧɧɹɩɨɱɭɬɬɹɉɌɢɱɢɧɢɜɿɞɩɨɛɚɱɟɧɨɝɨɣɩɟɪɟɠɢɬɨɝɨɧɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɿɽʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɦɿɫɬɚɦɢ ɣ ɫɟɥɚɦɢ ɞɟ ɳɟ ɞɿɹɥɢ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɡɚɝɨɧɢɳɨɱɢɧɢɥɢɨɩɿɪɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɿɣɜɥɚɞɿª>@ ɉɪɨɫɬɢɦɢ ɮɪɚɡɚɦɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬ ɞɚɽ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜ ɫɜɨʀɣɭɹɜɿɬɨɝɨɱɚɫɧɭɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɫɬɶɉɪɨɜɿɣɫɶɤɨɜɿɞɿʀɹɤɿɫɬɚɥɢɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɬɥɨɦ ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ ɉ Ɍɢɱɢɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɥɟɝɤɨ ɧɿɛɢ ɩɪɨ ɳɨɫɶ ɡɜɢɱɧɟ ɬɚ ɛɭɞɟɧɧɟ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɧɚ ɩɨɞɿɛɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɭɜɚɝɚ ɧɟ ɚɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɧɚɫɬɪɨɸɚɜɬɨɪɚɣɨɝɨɟɦɨɰɿɣɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɇɚɩɪɢɤɥɚɞ©ɋɶɨɝɨɞɧɿɜɧɨɱɿɨɛɫɬɪɿɥɹɧɨɬɨɣɩɨʀɡɞɳɨɫɬɨɹɜɩɪɨɬɢ ɧɚɫɈɞɧɨɝɨɜɛɢɬɨɛɚɝɚɬɨɩɨɪɚɧɟɧɢɯɐɿɤɚɜɨɳɨɧɚɫɜɫɸɤɚɩɟɥɭɚɧɿɫɤɿɥɟɱɤɢɧɟ ɬɭɪɛɭɸɬɶɹɤɿɫɶɜɿɣɫɶɤɨɜɿɩɟɪɢɩɟɬɿʀɇɭɩɨɩɚɞɟɦɞɚɤɩɨɩɚɞɟɦɓɨɠɬɭɬɬɚɤɟ"ª >@ Ɏɨɪɦɚɬɳɨɞɟɧɧɢɤɚɫɬɚɜɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɡɪɭɱɧɨɸɮɨɪɦɨɸɞɥɹɩɨɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɧɚɪɢɫɭɉɨɫɬɿɣɧɟɞɚɬɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɫɿɜɞɨɡɜɨɥɹɽɤɪɚɳɟɡɪɨɡɭɦɿɬɢɱɚɫɨɜɢɣɩɪɨɦɿɠɨɤ ɦɚɧɞɪɿɜɤɢɚɬɚɤɨɠɜɿɞɫɬɟɠɢɬɢɝɟɨɝɪɚɮɿɸɩɟɪɟɫɭɜɚɧɶɚɜɬɨɪɚ  Ɂɞɨɛɭɜɚɱɤɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ±ɋɢɞɨɪɟɧɤɨɇɆɞ ɮɿɥɨɥɧɩɪɨɮ ϯϲ 


Ɇɨɜɚ ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɚ ɨɞɧɚɤ ɚɜɬɨɪ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɤɨ ɜɩɥɿɬɚɽ ɜ ɤɚɧɜɭɨɩɨɜɿɞɿɥɚɬɢɧɫɶɤɿ ɜɢɫɥɨɜɢ©SULPDYLJLOLDVHFXQGDYLJLOLDWHUWLDYLJLOLDª> @ɰɢɬɚɬɢɒɟɜɱɟɧɤɚ©«ȽɨɪɢɬɶɄɨɪɫɭɧɶɝɨɪɢɬɶɄɚɧɿɜɑɢɝɢɪɢɧɑɟɪɤɚɫɢ«ª > @ ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɬɟɤɫɬ ɰɿɤɚɜɿɲɢɦ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɚ ɬɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɟɪɭɞɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨɧɚɪɢɫɨɜɰɹ ɉɚɜɥɨɌɢɱɢɧɚ± ɡɧɚɧɢɣɦɚɣɫɬɟɪ ɫɥɨɜɚ Ƀɨɦɭ ɜɞɚɥɨɫɹɫɬɜɨɪɢɬɢɹɫɤɪɚɜɢɣ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɣɬɟɤɫɬɹɤɢɣɫɬɚɜɥɿɬɨɩɢɫɨɦɬɿɽʀɞɨɛɢɍɳɨɞɟɧɧɢɤɨɜɢɯɧɨɬɚɬɤɚɯ ɩɪɢɫɭɬɧɹɧɟɥɢɲɟɫɭɯɚɮɿɤɫɚɰɿɹɮɚɤɬɿɜɬɚɫɩɨɝɚɞɿɜɐɟɠɢɜɢɣɬɟɤɫɬɛɚɝɚɬɢɣɧɚ ɟɩɿɬɟɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɥɿɪɢɱɧɿ ɜɿɞɫɬɭɩɢ ɞɟɬɚɥɿ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɟɣɡɚɠɭ Ⱥɜɬɨɪ ɜɦɿɽ ɩɪɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɭɞɟɧɧɿ ɪɟɱɿ ɩɢɫɚɬɢ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɨ ©ɇɢɜɢ ± ɹɤ ɥɚɬɤɢ ɪɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɿɧɚɡɟɦɥɿɚɩɨɦɿɠɧɢɦɢɦɟɠɿ±ɦɨɜɛɚɬɨɝɢɜɟɥɢɤɿª>@ ɑɟɪɜɨɧɨɸɥɿɧɿɽɸɤɪɿɡɶɜɟɫɶɬɟɤɫɬɩɪɨɯɨɞɢɬɶɬɜɨɪɱɿɫɬɶɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɉɌɢɱɢɧɚɧɟɥɢɲɟɰɢɬɭɽɣɨɝɨɬɜɨɪɢɚɥɟɣɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɿʀɯɤɚɩɟɥɨɸ ɬɚɡɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭɧɚɪɟɚɤɰɿɸɫɥɭɯɚɱɿɜ©ɇɚɉɟɬɪɨɩɚɜɥɿɜɫɶɤɨɦɭɰɜɢɧɬɚɪɿȼɚɫɢɥɶ ȱɜɚɧɨɜɢɱȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱɩɨɯɨɜɚɧɢɣȼɿɧɧɟɦɚɥɭɭɱɚɫɬɶɛɪɚɜɭɜɢɡɜɨɥɟɧɧɿɒɟɜɱɟɧɤɚ ɡ ɤɪɿɩɚɰɬɜɚª > @ ɚɛɨ ©ɉɟɪɟɞ ©Ɂɚɩɨɜɿɬɨɦª Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɨɜɢɱ ɨɝɨɥɨɲɭɽɳɨɩɿɞɱɚɫɫɩɿɜɚɧɧɹ©Ɂɚɩɨɜɿɬɭªɜɫɿɩɨɜɢɧɧɿɜɫɬɚɬɢɚɜɿɣɫɶɤɨɜɿɬɪɢɦɚɬɢ ɩɿɞɤɨɡɢɪɨɤª>@ əɫɤɪɚɜɨ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɡɦɚɥɸɜɚɬɢ ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɫɜɨʀɯ ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ± ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɨɞɨɪɨɠɿ Ɂ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɱɚɫɨɦ ɭɪɢɜɱɚɫɬɢɯ ɬɚ ɫɭɯɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɨɛɪɚɡɢ Ʉ ɋɬɟɰɟɧɤɚ ɬɚ Ɇ Ʌɟɨɧɬɨɜɢɱɚ Ⱦɥɹ ɧɚɪɢɫɨɜɰɹ ɜɚɠɥɢɜɟ ɜɫɟ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɦɟɧɲɿ ɞɟɬɚɥɿ ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɹɤɨɦɨɝɚ ɝɥɢɛɲɟ ɩɨɤɚɡɚɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɬɚɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɨɪɬɪɟɬɫɭɱɚɫɧɢɤɚ ɉɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɣɬɜɿɪ©ɉɨɞɨɪɨɠɡɤɚɩɟɥɨɸɋɬɟɰɟɧɤɚªɉɌɢɱɢɧɢɞɨɜɨɞɢɬɶ ɳɨɩɨɞɨɪɨɠɧɿɣɧɚɪɢɫ±ɞɨɫɢɬɶɫɤɥɚɞɧɢɣɠɚɧɪȼɿɧɭɦɿɳɭɽɜɫɨɛɿɨɡɧɚɤɢɛɚɝɚɬɶɨɯ ɠɚɧɪɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɣɨɦɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɜɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɇɚɪɢɫɨɜɟɰɶ±ɧɟɥɢɲɟɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɚɣɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɭɱɚɫɧɢɤɭɫɿɯɩɨɞɿɣ ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ©ɨɛ¶ɽɦɧɭª ɤɚɪɬɢɧɤɭ ɚ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɫɬɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦɩɨɞɿɣ ©ɉɨɞɨɪɨɠɡɤɚɩɟɥɨɸɋɬɟɰɟɧɤɚª±ɨɫɨɛɥɢɜɢɣɬɜɿɪɹɤɢɣɧɟɥɢɲɟɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɉ Ɍɢɱɢɧɭ ɹɤ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɝɨ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɚ ɬɚ ɯɪɨɧɿɤɟɪɚ ɚɥɟ ɣ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽ ɹɫɤɪɚɜɭ ɯɪɨɧɿɤɭɯɪɨɤɿɜɬɚɞɨɡɜɨɥɹɽɤɪɚɳɟɡɪɨɡɭɦɿɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨɩɨɛɭɬɭ ɬɚɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɪɟɚɥɿɣɐɟɰɿɥɤɨɦɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣɜɢɜɚɠɟɧɢɣɬɜɿɪɞɟɧɟɦɚɽɦɿɫɰɹ ɞɨɦɢɫɥɭ ɬɚ ɜɢɦɢɫɥɭ ɹɤɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɩɨɞɨɪɨɠɧɿɦ ɧɚɪɢɫɚɦ ɛɿɥɶɲ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ϯϳ 


ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ƚɥɭɲɤɨ Ɉ ɏɭɞɨɠɧɹ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ  ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɈɥɟɤɫɚɧɞɪȽɥɭɲɤɨɄɢʀɜȺɪɿɫɬɟɣɫ ɌɢɱɢɧɚɉɉɨɞɨɪɨɠɡɤɚɩɟɥɨɸɋɬɟɰɟɧɤɚɉɌɢɱɢɧɚȼɿɬɱɢɡɧɚ±±ʋ±ɋ±  ɌɢɱɢɧɚɉɉɨɞɨɪɨɠɡɤɚɩɟɥɨɸɋɬɟɰɟɧɤɚɉɌɢɱɢɧɚȼɿɬɱɢɡɧɚ±±ʋ±ɋ±  ɌɢɱɢɧɚɉɉɨɞɨɪɨɠɡɤɚɩɟɥɨɸɋɬɟɰɟɧɤɚɉɌɢɱɢɧɚȼɿɬɱɢɡɧɚ±±ʋ±ɋ  ɌɢɱɢɧɚɉɉɨɞɨɪɨɠɡɤɚɩɟɥɨɸɋɬɟɰɟɧɤɚɉɌɢɱɢɧɚȼɿɬɱɢɡɧɚ±±ʋ±ɋ± 

 Ƚɨɥɭɛ ȱ. ȼ.13 ɆȿȾȱȺəɄɑɂɇɇɂɄɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɉɈɅȱɌɂɑɇɂɏɈɊȱȯɇɌɂɊȱȼɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȲɆɈɅɈȾȱ Ɂɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɜɭɦɨɜɚɯɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɩɨɞɿɣɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɜɍɤɪɚʀɧɿ ɊɟɜɨɥɸɰɿɹȽɿɞɧɨɫɬɿɚɧɟɤɫɿɹɄɪɢɦɭ ȺɌɈ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɤɪɚʀɧɢ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɡɨɜɨɝɨ ɪɟɠɿɦɭ ɡ ȯɋ ɁɆȱ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɛɿɥɶɲɭɪɨɥɶɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜɧɚɫɟɥɟɧɧɹɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɭ ɣɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɿɜɚɠɥɢɜɢɦ ȼɨɫɧɨɜɭɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɛɚɡɢɞɥɹɞɚɧɨʀɪɨɛɨɬɢɥɹɝɥɢɪɨɛɨɬɢɬɚɤɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɹɤ Ʉɜɿɬ Ʉɨɧ Ʉɢɪɢɥɨɜɚ ɍɿɬɛɟɤ ɬɚ Ƚɟɤɚɫ Ɇɿɞ ɬɚ ɉɚɪɫɨɧɫ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ Ɇɚɫɨɜɨʀ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɁɆȱ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɛɚɥɚɧɫɭ ɞɭɦɨɤɩɨɜɧɨɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɮɚɤɬɿɜɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɬɚɤɨɠɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿɫɚɦɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɪɨɛɢɜ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɚ ɰɿɽʀɫɬɚɬɬɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɫɚɣɞɟɪɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɁɆȱ ɹɤ ɩɪɨ ɱɢɧɧɢɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ Ɂ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶɩɪɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ©ɡɫɟɪɟɞɢɧɢªɞɥɹɤɪɚɳɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɨɬɢɜɿɜɬɚɦɨɞɟɥɟɣɪɨɛɨɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɁɆȱɡɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɬɚɤɿɣ ɨɤɪɟɦɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɹɤ ɦɨɥɨɞɶ Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɁɆȱ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜɦɨɥɨɞɿȽɨɥɨɜɧɚɿɞɟɹɩɨɥɹɝɚɥɚɜɬɨɦɭɳɨɛɞɿɡɧɚɬɢɫɹɩɪɨ ɋɬɭɞɟɧɬɤɭɪɫɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ³ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ´ȱɧɫɬɢɬɭɬɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɇɨɫɨɜɚȻɆȾɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɤɚɧɞɢɞɚɬɧɚɭɤɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɞɨɰɟɧɬ ϯϴ 


ɪɨɛɨɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɁɆȱ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɱɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ʀɯ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɢɯ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɩɨɞɨɛɚɧɶɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɨɤɪɟɦɚɦɨɥɨɞɿ Ɇɟɬɨɞɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ Ⱥɞɠɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɦɨɠɧɚ ɞɿɡɧɚɬɢɫɶ ɱɢ ɿɫɧɭɽ ɜɡɚɝɚɥɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɁɆȱ ɡ ɬɚɤɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɹɤ ɦɨɥɨɞɶ ɿ ɹɤɳɨ ɬɚɤ ɬɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢɩɿɞʉɪɭɧɬɹɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɰɿɣɰɚɪɢɧɿɈɬɠɟɜɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ± ɝɨɥɨɜɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɇȱȺɇ ³Ɇɟɞɿɚ Ƚɪɭɩɚ ɍɤɪɚʀɧɚ´ ³ɇɨɜɨɟ ȼɪɟɦɹ´ ɬɚ ³Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚɋɥɭɠɛɚɇɨɜɢɧ´ ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɳɨɨɞɧɟ ɡ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɁɆȱ ± ɰɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯ ɜɩɨɞɨɛɚɧɶ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɇɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɽȱɧɬɟɪɧɟɬɌɨɦɭɡɚɞɥɹɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɭɚɭɞɢɬɨɪɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɡɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ IDFHERRNFRP ɬɚ 7ZLWWHU ɫɥɿɞɤɭɸɬɶɡɚɬɪɟɧɞɚɦɢɭɧɚɩɢɫɚɧɧɿɫɬɚɬɟɣɬɚɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿɬɟɥɟɩɪɨɞɭɤɬɭɡɦɿɧɸɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɪɨɛɨɬɢɡɝɿɞɧɨɿɡɫɭɱɚɫɧɢɦɢɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɫɬɪɿɦɢɩɪɹɦɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɡɦɿɫɰɹɩɨɞɿɣɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɡɣɨɦɤɚ ɧɚɞɚɸɬɶɩɪɨɫɬɿɪɧɚɲɩɚɥɶɬɚɯɫɜɨʀɯ ɜɢɞɚɧɶ ɰɿɤɚɜɢɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɹɦ ɦɨɥɨɞɢɦ ɩɨɥɿɬɢɤɚɦ ³ɥɿɞɟɪɚɦ ɞɭɦɨɤ´ ɬɚ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɞɨɪɨɛɨɬɢɦɨɥɨɞɢɯɟɤɫɩɟɪɬɿɜ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɚɧɚɥɿɡɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹʀɯ ɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɁɆȱ ɍɇȱȺɇ ³Ɇɟɞɿɚ Ƚɪɭɩɚ ɍɤɪɚʀɧɚ´ ³Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɋɥɭɠɛɚ ɇɨɜɢɧ´ ɬɚ ³ɇɨɜɨɟ ȼɪɟɦɹ´ ɿɡ ɩɨɞɿɹɦɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɞɿɣɫɧɨ ɡɚɡɧɚɥɢ ɡɦɿɧ ȱ ɰɿ ɡɦɿɧɢ ɡɿ ɫɥɿɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɇɚɦɚɝɚɧɧɹ ³ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ´ ɬɚ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɫɜɿɞɨɦɟ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɜɩɨɥɿɬɢɰɿɍɇȱȺɇɬɚɠɭɪɧɚɥɭ³ɇɨɜɨɟ ȼɪɟɦɹ´ ɐɟɣ ɧɚɩɪɹɦ ɦɨɠɧɚ ɳɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ ɜɿɧ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚɜɿɬɶ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɱɢɬɚɱɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɣɤɪɢɬɢɰɿɜɥɚɞɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɣɧɚɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹʀʀɪɨɛɨɬɢɬɚɡɜɚɠɟɧɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɯɧɚɫɬɪɨʀɜɜɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɇɟɫɜɿɞɨɦɟɡɦɿɳɟɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ³Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɋɥɭɠɛɢ ɇɨɜɢɧ´ ȼɿɧ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɡɞɚɬɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɭɨɩɨɡɢɰɿɣɧɭɬɨɱɤɭɡɨɪɭ ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ©ɡɚɧɟɩɚɞ ɩɪɨɮɟɫɿʀª ɬɚ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɜ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ³Ɇɟɞɿɚ Ƚɪɭɩɢ ɍɤɪɚʀɧɢ´ ȼɿɧ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɿɞɟʀ ɬɨɝɨ ɳɨ ɜ ϯϵ 


ɍɤɪɚʀɧɿɡɚɪɚɡɧɟɦɨɠɧɚɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɚɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢɬɨɦɭɁɆȱ ɥɚɞɧɿɫɚɦɿɨɛɢɪɚɬɢɫɜɿɣɞɢɫɤɭɪɫɬɚɧɚɦɚɝɚɬɢɫɶɿɫɧɭɜɚɬɢɜɣɨɝɨɦɟɠɚɯ Ɂɜɢɱɚɣɧɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚɫɩɟɰɢɮɿɤɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɹɤɿɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜɧɟɞɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɨɛɢɬɢɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɿɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɫɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɁɆȱɉɪɨɬɟɰɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɟɞɨɩɨɦɨɝɬɢɫɤɥɚɫɬɢɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɁɆȱ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɬɢ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦɟɬɚɩɨɦɭɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȱɧɫɬɢɬɭɬ Ɇɚɫɨɜɨʀ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȱɆɎ Ɂɜɿɬ ɡ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ

Ʌɢɩɟɧɶɱɟɪɜɟɧɶɪɨɤɭ85/KWWSLPLRUJXDPRQLWRULQJ ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɄɜɿɬɋɆɆɚɫɨɜɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɩɿɞɪɭɱɧɢɤɡɚɪɟɞɋɆɄɜɿɬɄɢʀɜɫ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɚ ɇȻ Ɇɟɞɢɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɬ ɦɨɞɟɪɧɚ ɤ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɭ ɡɚ ɪɟɞ ɇȻ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɚ

Ɇɨɫɤɜɚɫ ɄɨɧɂɋɆɨɥɨɞɟɠɶɎɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɡɚɪɟɞɂɋɄɨɧɆɨɫɤɜɚ

ɫ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɋɩɿɞɤɚ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɋɀɍ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɹ ɉɪɢɧɰɢɩɿɜ ɉɨɜɟɞɿɧɤɢ

ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɀɭɪɧɚɥɿɫɬɚ85/KWWSQVMXRUJSDJH ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɋɩɿɞɤɚ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɋɀɍ ȿɬɢɱɧɢɣ Ʉɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ

ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɚ 85/ ZZZYPXUROFRPXDXSORDG(WLFKQL\BFRGH[B]KXUQDO ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  .ODXV%RHKQNH³3DUHQW2IIVSULQJ9DOXH7UDQVPLVVLRQLQD6RFLHWDO&RQWH[W´6XJJHVWLRQVIRUD 8WRSLDQ5HVHDUFK'HVLJQZLWK(PSLULFDO8QGHUSLQQLQJV-RXUQDORI&URVV&XOWXUDO3V\FKRORJ\ ±Ɋ /HV%:KLWEHFNDQG9LNWRU*HFDV%/HV-RXUQDORI0DUULDJHDQG)DPLO\±ɪ 0HDG 0 &RPLQJ RI $JH LQ 6DPRD $ 3V\FKRORJLFDO 6WXG\ RI 3ULPLWLYH <RXWK IRU :HVWHUQ &LYLOLVDWLRQ0DUJDUHW0HDG±Ɋ 3DUVRQV7)DPLO\VRFLDOL]DWLRQDQGLQWHUDFWLRQSURFHVV73DUVRQV5)%DOHV±ɪ

 Ƚɪɿɛɿɧɱɭɤ Ɇ. Ɇ.14 ɀɍɊɇȺɅȱɋɌɂɄȺȾȺɇɂɏəɄɆȿȾȱȺɌɊȿɇȾ ȱɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢ ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɢɥɢ ɧɨɜɿɬɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦ ɳɨ ɧɟ ɦɨɝɥɨɧɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯɡɦɿɧɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ  ɋɬɭɞɟɧɬ ɤɭɪɫ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɇɍ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɇɨɫɨɜɚ Ȼ Ɇ ɤɚɧɞɧɚɭɤɞɨɰ ϰϬ 


ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɝɚɞɠɟɬɢ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɫɦɚɪɬɮɨɧɢ ɩɥɚɧɲɟɬɢ ± ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɩɟɪɟɫɿɱɧɨɦɭɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɭɛɭɬɢɧɟɥɢɲɟɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɣ ʀʀ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ Ɍɚɤ ɥɸɞɢɧɚ ɳɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɨɩɢɧɢɥɚɫɶ ɧɚ ɦɿɫɬɿ ɩɨɞɿʀ ɡ ɥɟɝɤɿɫɬɸɧɚɞɿɲɥɟɞɨɡɚɫɨɛɭɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɣɧɨɡɪɨɛɥɟɧɟɤɨɥɨɪɢɬɧɟɮɨɬɨ ɱɢ ɜɿɞɟɨ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɩɟɪɟɞɢɜɲɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɥɚɫɧɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɍ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯɜɟɤɬɨɪɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɽɨɱɟɜɢɞɧɢɦȼɢɞɨɡɦɿɧɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɞɿɚɝɨɧɚɥɿ ɜɿɞ ©ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭª ɞɨ ©ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢª ɋɭɱɚɫɧɚ ɤɨɧ¶ɸɤɬɭɪɚ ɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɜɟɥɢɤɿɦɚɫɢɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɣɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɧɚɨɱɧɨɬɚɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɨɰɿɭɦɭ ɍ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɬɚɤɚ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ ɜɬɪɚɱɚɧɧɹɦ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɪɚɤɭ ɱɚɫɭ ɬɚ ʀʀ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹɦ ɜɱɢɬɭɜɚɬɢɫɶɜɝɪɨɦɿɡɞɤɿɬɟɤɫɬɢɿɡɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ Ɍɚɤɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɫɜɿɬɭ ɡɭɦɨɜɢɜ ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɞɿɚɬɪɟɧɞɭ±ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɞɚɧɢɯȺɩɪɨɛɚɰɿɹɰɶɨɝɨɹɜɢɳɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɥɢɲɟ ɩɨɱɢɧɚɽ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɚ ɨɬɠɟ ɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢɞɟɛɸɬɭɽɭɧɚɭɤɨɜɢɯɤɨɥɚɯɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɡɚɪɭɛɿɠɧɿɧɚɭɤɨɜɰɿɬɚɤɿ ɹɤ Ⱦɠ Ƚɪɟɣ Ʌɸɫɿ ɑɟɦɛɟɪɫ Ɏ ɒɚɭɟɪ ɋ Ɇɸɪɪɟɣ ɋ ɑɿɝɧɚɪɞ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɮɟɧɨɦɟɧ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɞɚɧɢɯ ɿɫɧɭɽ ɥɢɲɟ ɞɜɿ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɿ ɤɧɢɝɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨɰɿɽʀɬɟɦɚɬɢɤɢɣɥɢɲɟɨɞɧɚɡɧɢɯɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɇɚɬɟɪɟɧɚɯ ɋɇȾɩɢɬɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɞɚɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢȱȻɟɝɬɿɧɆɚɪɿɹɒɟɪɫɬɸɤɨɜɚɋ Ɋɚɱɢɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ Ɉɞɧɚɤ ʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɧɨɫɹɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɧɟɦɚɽ ɠɨɞɧɨɝɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɱɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɧɚɭɤɨɜɰɹɯɬɨɛɝɪɭɧɬɨɜɧɨɜɢɜɱɢɜɰɸɬɟɦɭɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɮɨɪɭɦɚɯ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ ɜɟɛɿɧɚɪɚɯ ɚɛɨ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɿɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɸ ɯɚɤɚɮɨɧɚɯ ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽɡɧɚɱɟɧɧɹɰɿɽʀɪɨɛɨɬɢ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɞɚɧɢɯ ɩɨɪɨɞɢɥɢ ɧɨɜɢɣ ɮɨɪɦɚɬɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɧɨɜɿɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɱɚɥɢɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɧɨɜɿɮɭɧɤɰɿʀ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɞɚɥɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɐɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɞɚɧɢɯɩɨɹɫɧɸɸɬɶɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɨɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɞɚɧɢɯ ɹɤ ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɟ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɞɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɛɭɥɨɜɢɪɿɲɟɧɨɧɚɜɟɞɟɧɿɧɢɠɱɟɡɚɜɞɚɧɧɹ ϰϭ 


Ͳ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢɿɫɧɭɸɱɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɚɧɚɥɿɡɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɞɚɧɢɯ Ͳ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɞɚɧɢɯ Ͳ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ Ͳ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɞɚɧɢɯɚ ɬɚɤɨɠɜɢɹɜɢɬɢʀʀɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢ Ͳ ɜɢɹɜɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɞɚɧɢɯ Ͳ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɞɚɧɢɯ ɹɤ ɩɿɞɝɚɥɭɡɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɞɚɧɢɯɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭʀʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɞɚɧɢɯɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɨɪɝɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɨɡɧɚɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɞɚɧɢɯ ɚ ɦɟɬɨɞ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɢɩɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɣ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ Ʉɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɩɪɢɧɚɩɢɫɚɧɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɞɢɩɥɨɦɧɨʀɪɨɛɨɬɢɜɬɨɣɱɚɫɹɤ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɬɟɣ ɬɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ ɫɬɚɜ ɩɿɞɝɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɛɨɪɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɫɢɫɬɟɦɧɿɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɞɚɧɢɯɩɟɪɲɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɰɿɽʀɝɚɥɭɡɿ ɬɚɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɞɚɧɢɯɜɍɤɪɚʀɧɿ ɉɪɚɤɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ ɳɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɧɚɩɨɤɥɚɫɬɢɜɨɫɧɨɜɭɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɭɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ©ɇɨɜɿɬɧɿɦɟɞɿɚª©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɞɚɧɢɯª©ȱɧɬɟɪɧɟɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚªɬɚ ɿɧɲɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ⱦɢɩɥɨɦɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɫɭɱɚɫɧɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Ⱦɢɩɥɨɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɿɜ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣɡɦɿɫɬɜɢɤɥɚɞɟɧɨɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ϰϮ 


ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ȼɟɝɬɿɧ ȱ ɉɚɦɹɬɤɚ ɩɨ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɟ ɞɚɧɧɵɯ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ȱ Ȼɟɝɬɿɧ ,YDQ%HJWLQ ± ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSULDUXILOHVERRNBVLWHɜɜɟɞɟɧɢɟBKWPO ȽɪɟɣȾɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɞɚɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȾȽɪɟɣɅȻɨɧɟɝɪɭɅ ɑɟɦɛɪɟɫ ɩɟɪ ɡ ɚɧɝɥ ɋɅɭɤ¶ɹɧɱɭɤ ± ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSWH[W\RUJXDSJERRNQHZVPDNHUUHDG ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɚɧɢɦɚɰɢɹ ɜɦɟɫɬɨ ɫɤɭɱɧɵɯ ɚɛɡɚɰɟɜ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSUXVHXURSHQHZVUXXDDUWLFOH ɏɚɭȾɄɪɚɭɞɫɨɪɫɢɧɝɄɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣɪɚɡɭɦɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɪɚɡɜɢɬɢɹɛɢɡɧɟɫɚȾɏɚɭ ±ɆȺɥɶɩɢɧɚɉɚɛɥɢɲɟɪ±ɫ ɒɟɪɫɬɸɤɨɜɚ Ɇ ɇ Ⱦɚɬɚɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɤɚɤ ɧɨɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɆɇɒɟɪɫɬɸɤɨɜɚɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɧɚɭɱɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɠɭɪɧɚɥ©ɆɟɞɢɚɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɄɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹª±±ʋ±ɋ±  ɒɟɢɧȼɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɜɪɚɞɢɨɷɮɢɪɟ±ɫɩɭɫɬɹɥɟɬȼɒɟɢɧɀɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ±ɆȼɂɇɂɌɂ±ɋ± -RKQVRQ - )URP RSHQ GDWD WR LQIRUPDWLRQ MXVWLFH - -RKQVRQ (WKLFV DQG ,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\±±ʋ±ɋ± /HZLV 6 2SHQ VRXUFH DQG MRXUQDOLVP7RZDUG QHZ IUDPHZRUNV IRU LPDJLQLQJ QHZV LQQRYDWLRQ6/HZLV18VKHU0HGLD&XOWXUH6RFLHW\±±ʋ±ɋ± 3DUDVLH 6 'DWDGULYHQ MRXUQDOLVP DQGWKH SXEOLF JRRG µ&RPSXWHUDVVLVWHGUHSRUWHUV¶ DQG µSURJUDPPHUMRXUQDOLVWV¶LQ&KLFDJR63DUDVLH('DJLUDO1HZ0HGLD 6RFLHW\± ±ʋ±ɋ±

Ƚɭɥɿɣ Ɍ. ȼ.15 ɄɊȺɍȾɎȺɇȾɂɇȽəɄȱɇɋɌɍɆȿɇɌɊȿȺɅȱɁȺɐȱȲ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɏɆȿȾȱɃɇɂɏɉɊɈȿɄɌȱȼ ȼɫɟɱɚɫɬɿɲɟɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝ ɫɩɨɫɿɛɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɝɨɡɚɥɭɱɟɧɧɹɤɨɲɬɿɜɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɜɿɞ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɞɟɣ ɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɁɆȱ Ⱥɥɟ ɣɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸȾɚɥɿɦɢɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɨɟɤɬɢɳɨɡɚɥɭɱɚɸɬɶɤɨɲɬɢ ɱɟɪɟɡɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝɨɜɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢɚɬɚɤɨɠɜɢɹɜɢɬɢɭɦɨɜɢʀɯɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ Ɇɟɬɚɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝɭ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɢɦɫɚɦɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɦɟɞɿɣɧɢɦɩɪɨɟɤɬɚɦɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝ ɹɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɚɽ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ  Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȽɨɪɫɶɤɚɄɈɤɚɧɞɮɿɥɨɫɧɚɭɤɞɨɰ ϰϯ 


ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝɨɜɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɚ ɫɚɦɟ ɦɟɞɿɣɧɿɩɪɨɟɤɬɢɳɨɛɭɥɢɬɚɦɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝɨɜɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ȼɟɥɢɤɚ ɿɞɟɹ ɋɩɿɥɶɧɨɤɨɲɬ 1D6WDUWH *R)XQG(G ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɭɫɩɿɯ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝɨɜɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ɍɚɤ ɡɚɜɞɹɤɢ ©ɋɩɿɥɶɧɨɤɨɲɬɭª ɛɭɥɢ ɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚɧɿ ɬɚɤɿ ɝɭɱɧɿ ɦɟɞɿɣɧɿ ɫɬɚɪɬɚɩɢ ɹɤ +URPDGVNHWY ɬɚ Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɪɚɞɿɨ Ɉɬɠɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝ ɦɚɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɰɿɱɚɫɬɿɲɟ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɩɪɨɟɤɬɢɹɤɿɡɦɿɧɸɸɬɶɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɋɚɦɟɬɨɦɭɩɨɬɟɧɰɿɚɥɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɩɪɨɟɤɬɿɜɽɬɚɤɢɦɡɧɚɱɧɢɦ ɚɞɠɟ ɯɬɨ ɹɤ ɧɟ ɁɆȱ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɧɚɲɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ"Ȼɟɪɭɱɢɞɨɭɜɚɝɢɣɬɨɣɮɚɤɬɳɨɛɚɝɚɬɨɧɚɲɢɯɦɟɞɿɚɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɿ ɩɚɪɬɿɣɧɿ ɤɭɩɥɟɧɿ ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɿ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɥɢɲɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭɭɤɪɚʀɧɰɿɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɭɫɬɜɨɪɟɧɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɦɟɞɿɚ Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚɧɿ ɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɬɚ ɫɬɚɪɬɚɩɢ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝɨɜɿɣɩɥɚɬɮɨɪɦɿ©ɋɩɿɥɶɧɨɤɨɲɬªɦɢɞɿɣɲɥɢɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨʀɯɨɛ¶ɽɞɧɭɽɧɚɫɬɭɩɧɟ ɩɪɨɟɤɬɢɩɨɤɥɢɤɚɧɿɫɥɭɠɢɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɝɪɨɦɚɞɿ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɦɟɞɿɚɩɪɨɟɤɬ ©9R[&KHFNªɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɹɤɨɝɨɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭ9R[&KHFNɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɜɫɟ ɳɨ ɤɚɠɭɬɶ ɬɨɩɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɭ ɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ ɫɬɜɨɪɹɬɶ ɪɟɣɬɢɧɝ ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɨɪɿɜ ɬɚ ɛɪɟɯɭɧɿɜ ɳɨɛ ɧɚ ɜɢɛɨɪɚɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɦɨɝɥɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɛɿɥɶɲɫɜɿɞɨɦɢɣɜɢɛɿɪɩɪɨɟɤɬɡɿɛɪɚɜɬɢɫɝɪɧ  ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɟɞɿɚɩɪɨɟɤɬ ©ɇɚɤɢɩɿɥɨª ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɹɤɨɝɨ ɨɞɪɚɡɭ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ ɳɨ ʀɯ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɝɪɨɦɚɞɨɸ ɨɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɜɿɪɿ ɚɞɠɟ ɜɨɧɢ ɞɨɬɪɢɦɚɸɬɶɫɹ ɭɫɿɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡɿɛɪɚɥɢɬɢɫɝɪɧ  ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨɸ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɨɟɤɬ ©.RU\GRUª ± ɨɧɥɚɣɧɠɭɪɧɚɥ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭɡɿɛɪɚɥɢɬɢɫɝɪɧ  ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɧɟɡɜɢɱɧɿ ɬɚ ɰɿɤɚɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɨɟɤɬ ©8UEDQ 6SDFH 5DGLRª ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɟ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɫɤɥɹɧɨʀ ɪɚɞɿɨɫɬɭɞɿʀɳɨɛɭɥɚɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚɭɩɪɨɫɬɿɪɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨɪɟɫɬɨɪɚɧɭɡɿɛɪɚɥɢ ɬɢɫɝɪɧ  ɧɚɞɢɯɚɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɧɚ ɧɨɜɿ ɡɜɟɪɲɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɫɢɥɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɭɯɭ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɪɨɟɤɬ©7KH8NUDLQLDQVª²ɨɧɥɚɣɧɠɭɪɧɚɥɩɪɨɭɫɩɿɲɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɿɛɪɚɥɢɦɚɣɠɟɬɢɫɝɪɧ ȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ Ɍɚɤɨɠ ɭ ɫɜɨʀɯɤɚɦɩɚɧɿɯɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝ35ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɭ ϰϰ 


ɱɟɪɟɡɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɁɆȱɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɜɚɲɩɪɨɟɤɬɛɭɜɜɭɫɿɯɧɚɜɭɫɬɚɯɰɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɜɩɿɡɧɚɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɫɜɿɱɟɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɧɫɨɪɿɜ ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɜɚɲɨɝɨ ɦɟɞɿɚɩɪɨɞɭɤɬɭ Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɚ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɞɚɱɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝɨɜɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢɹɤɿɫɧɨɩɪɨɞɭɦɚɧɚɭɜɫɿɯɧɚɩɪɹɦɤɚɯ±ɬɟɤɫɬɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀɬɨɳɨ ɓɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɨɛɫɹɝɿɜɤɨɲɬɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɩɪɨɟɤɬɭɿɱɚɫɭɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɡ ɧɚɥɟɠɧɨɸ ɩɨɜɚɝɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɞɨɤɥɚɞɧɢɦ ɿ ɛɟɡɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦ ɩɪɨɜɟɞɿɬɶ ɬɨɱɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɨɩɢɲɿɬɶ ʀɯ ɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɚɲɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɋɟɪɟɞ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɨ ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢɿɬɚɤɿɜɢɞɿɥɿɬɶɜɚɲɭɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɱɢɦɜɚɲɩɪɨɟɤɬɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɜɚɲɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣɩɿɞɯɿɞɿɧɟɫɯɨɠɿɫɬɶɧɚɿɧɲɿɩɪɨɟɤɬɢɩɪɢɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭ ɥɸɞɟɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭɣɬɟ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɬɨɪɨɧɿ ɜɚɲɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɞɤɪɟɫɥɿɬɶ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɪɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɹɤɿ ɞɚɫɬɶ ɜɚɲ ɩɪɨɟɤɬ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɱɨɦɭɩɨɬɪɿɛɧɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢɫɚɦɟɜɚɲɩɪɨɟɤɬ Ɉɬɠɟ ɦɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɚɧɚɥɿɡ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚɧɢɯ ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶɰɶɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɞɿɣɜɚɲɦɟɞɿɚɩɪɨɟɤɬɫɬɚɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɲɢɦɬɚ ɦɚɬɢɦɟɬɟ ɛɿɥɶɲɟ ɲɚɧɫɿɜ ɛɭɬɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝɨɜɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ Ɍɚɤɨɠ ɜɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿ ɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝɭ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɁɆȱ ɚɞɠɟ ɤɪɚʀɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯɬɚɹɤɿɫɧɢɯɁɆȱɹɤɿɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɭɫɿɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɬɚɜɥɹɬɶɿɧɬɟɪɟɫɢɫɜɨɝɨɧɚɪɨɞɭɧɚɩɟɪɲɟɦɿɫɰɟɬɚɡɜɿɬɭɸɬɶɥɢɲɟɣɨɦɭɫɚɦɟɬɚɤɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɿɧɚɞɚɽɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȼɟɥɢɤɚɿɞɟɹ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVELJJJJLGHDFRP 1D6WDUWH>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVQDVWDUWHFRP *R)XQG(G>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVJRIXQGHGRUJ

Ⱦɚɜɿɬɹɧ Ⱦ.ɋ.16 ɎɍɇɄɐȱəɆȿȾȱȺȼɉɊɈɐȿɋȱɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɉɊȺȼɈȼɈȲ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱȺɍȾɂɌɈɊȱȲ 

 ɉɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚɫɨɛɚɦɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɽɜɤɪɚɣɜɚɠɥɢɜɢɦɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɇɟɞɿɚ ɹɤ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ ɦɿɠ 

 Ɇɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚɠɭɪɧɚɥɎɨɤɭɫ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȽɨɪɫɶɤɚɄɈɤɚɧɞɮɿɥɧɚɭɤɞɨɰ

ϰϱ 


ɧɚɪɨɞɨɦ ɿ ɜɥɚɞɨɸ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɭɫɿɽɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹɌɚɤɞɨɫɥɿɞɧɢɤɇɆɨɪɨɡɜɩɪɚɰɿ©Ɋɨɥɶɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢªɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɹɤɭ ɡɛɢɪɚɸɬɶ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɿɞɨɧɨɫɹɬɶɞɨɝɪɨɦɚɞɹɧɫɚɦɟɁɆȱ>@ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɭɧɤɰɿɸ ɁɆȱ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɪɟɚɥɿɹɦɢ ɪɿɜɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɜɿɪɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɞɨ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɄɆȱɋ ɬɚ ȽɈ ©Ⱦɟɬɟɤɬɨɪɦɟɞɿɚªɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɜɥɸɬɨɦɭɪɨɰɿɛɿɥɶɲɿɫɬɶ²ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ² ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɫɜɿɬɿ ɞɿɡɧɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ Ɂ ɧɢɯ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ² ² ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɟ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ>@ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɘ Ɍɭɪɱɟɧɤɨ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɁɆȱ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɨɫɨɛɥɢɜɨɹɤɳɨɦɨɜɚɣɞɟɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɭ ɫɜɿɬɿɌɍɊɑȿɇɄɈɈɬɠɟɛɭɞɶɹɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɞɨɹɤɨʀɫɮɟɪɢ ɜɨɧɚɧɚɥɟɠɢɬɶɨɤɪɿɦɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɳɟɣɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɨɫɨɛɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɘɌɭɪɱɟɧɤɨɧɚɝɨɥɨɲɭɽɳɨɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɦɢɦɨɠɟɦɨɧɚɡɢɜɚɬɢʀɯ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɹɤɩɪɨɞɭɤɬɨɦɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɬɚɤɿɫɢɥɨɸɳɨʀʀɮɨɪɦɭɽ>@ Ɇɿɫɿɽɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ȼ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜ ɧɚɡɢɜɚɽ ©ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢɜɢɛɨɪɭɝɪɨɦɚɞɹɧªɉɿɞɰɢɦɜɿɧɪɨɡɭɦɿɽɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɬɚɧɭɤɨɥɢɦɚɫɢɩɪɨ ɜɫɟɡɧɚɸɬɶɿɧɚɜɫɟɣɞɭɬɶɫɜɿɞɨɦɨɃɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɟɳɨɰɟɽɭɱɚɫɬɸɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɪɚɜɚɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢɧɟɩɪɨɫɬɨɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɚɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ʀʀ ɞɿʀ Ɂɚ ɞɭɦɤɨɸ ȼ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɟɡ ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ ɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢɧɟɧɟɫɟɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɿɹɤɨʀɤɨɪɢɫɬɿɞɥɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀ>@ ȱɧɲɿɚɜɬɨɪɢɡɨɤɪɟɦɚɄɁɚɞɨɪɢɧɘȻɭɪɨɜɚɬɚȺɋɸɬɤɢɧɚɫɯɢɥɹɸɬɶɫɹɞɨ ɞɭɦɤɢ ɳɨ ɜɩɥɢɜ ɁɆȱ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɞɭɦɰɿ ɦɚɫɨɜɨɫɬɿɁɆȱɦɚɸɬɶɡɞɚɬɧɿɫɬɶɭɩɪɚɜɥɹɬɢɣɧɚɜɿɬɶɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɬɢɧɟɸ>@əɤɳɨ ɛɪɚɬɢɞɨɭɜɚɝɢɬɨɣɮɚɤɬɳɨɤɨɠɟɧɞɪɭɝɢɣɭɤɪɚʀɧɟɰɶɞɨɜɿɪɹɽɁɆȱɬɚɧɟɩɟɪɟɜɿɪɹɽ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸɞɭɦɤɨɸɩɨɥɨɜɢɧɢɫɜɨɽʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɨɤɪɟɦɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɦɚɫɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɩɨɱɚɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ;;, ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɟɩɨɯɭ ©ɦɟɞɿɚɩɨɥɿɬɢɤɢª ϰϲ 


ɬɨɛɬɨɜɥɚɞɢɁɆȱɐɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɫɬɿɥɶɤɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɸɬɶ ʀʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ Ɂ ɰɿɽɸ ɞɭɦɤɨɸ ɨɞɧɚɤ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɜɫɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ȺɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɤȾɆɟɪɪɿɥɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɤɧɢɡɿ©Ȼɟɫɿɞɢɩɪɨɦɚɫɦɟɞɿɚª ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɯɨɱ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɮɨɤɭɫɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɪɟɱɚɯɩɪɨɬɟɜɨɧɢ ɧɟɦɚɸɬɶɬɿɽʀɜɥɚɞɢɳɨɡɦɭɫɢɬɶ ɦɚɫɢɞɿɹɬɢ>@ȼɩɪɚɰɿɜɿɧ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ©ɜɩɥɢɜ ɁɆȱ ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɤɨɪɿɲɟ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨɛ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭɩɪɨɳɨɜɚɪɬɨɡɚɞɭɦɚɬɢɫɹɚɧɟɜɬɨɦɭɳɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢɣɨɦɭɳɨɫɥɿɞ ɞɭɦɚɬɢª>@ ȾɨɫɥɿɞɧɢɰɹɈɊɚɡɭɜɚɽɜɚɫɬɨɫɨɜɧɨɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɬɚɤɨɠɞɨɞɚɽɳɨɜɩɥɢɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɳɟ ɣ ɜɿɞ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɞɢɜɿɞɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɫɭɛ ɽɤɬɚɰɶɨɝɨɜɩɥɢɜɭɰɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɜɥɚɫɧɢɤɁɆȱɨɪɝɚɧɜɥɚɞɢɬɨɳɨ ɚɬɚɤɨɠɜɿɞɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɭɱɢʀɯɿɧɬɟɪɟɫɚɯɦɚɫɨɜɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɟɥɿɬɧɢɯɝɪɭɩɚɛɨ ɠɫɚɦɨɝɨɁɆȱɰɟɣɜɩɥɢɜɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ>@ ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɥɸɞɟɣ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɁɆȱ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɚɜɞɢɜɢɦ Ɍɭɬ ɞɨɪɟɱɧɨɧɚɜɟɫɬɢɜɢɫɥɿɜȾɆɚɪɬɢɧɤɿɧɨʀɹɤɢɣɩɪɢɩɭɫɤɚɽɳɨ©ɁɆȱ©ɮɨɪɦɭɸɬɶª ɧɚɲɟɦɢɫɥɟɧɧɹ©ɜɩɥɢɜɚɸɬɶªɧɚɧɚɲɿɞɭɦɤɢɣɧɚɫɬɚɧɨɜɢ©ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɸɬɶªɧɚɫ ɞɨɩɟɜɧɢɯɜɢɞɿɜɩɨɜɟɞɿɧɤɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɩɟɜɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚª>@ Ɍɨɠɡɨɝɥɹɞɭɧɚɬɚɤɭɞɭɦɤɭɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɦɢɞɿɣɲɥɢɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɪɢɹɽ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɚɣɮɨɪɦɭɽɩɪɚɜɨɜɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɝɪɨɦɚɞɹɧ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜ ȼ Ɇɿɫɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ± >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ȼ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH  Ɂɚɞɨɪɢɧ Ʉ Ȼɭɪɨɜɚ ɘ ɋɸɬɤɢɧɚ Ⱥ ɋɆɂ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɟɢɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɄɁɚɞɨɪɢɧɘȻɭɪɨɜɚȺ ɋɸɬɤɢɧɚ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSZZZFMHVUXOLEFRQ WHQWSKS"FRQWHQWBLG FDWHJRL\BMG  Ɇɚɪɬɢɧɤɿɧɚ Ⱦ Ɋɨɥɶ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹȾɆɚɪɬɢɧɤɿɧɚ±ɆȼɢɞɜɨɆȾɍ±ɫ ɆɟɪɪɿɥɥȾɠȻɟɫɟɞɵɨɦɚɫɫɦɟɞɢɚȾɠɆɟɪɪɿɥɥ±Ɇȼɚɝɪɢɭɫ±ɫ Ɇɨɪɨɡ ɇ Ɋɨɥɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɇ Ɇɨɪɨɡ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSLUQPXRUJXDELWVWUHDPKDQGOH0RUR]SGI"VHTXHQFH  ɉɪɨɬɢɞɿɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɿ ɬɚ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢ±>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɄɆȱɋȾɟɬɟɤɬɨɪɦɟɞɿɚ±Ɋɟɠɢɦ ϰϳ 


ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSGHWHFWRUPHGLDGRFLPDJHVQHZVDUFKLYH $5HSRUWB0DVVPHGLDB)HEBYSGI ɊɚɡɭɜɚɽɜɚɈɆɨɞɟɥɿɜɩɥɢɜɭɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɦɚɫɨɜɭɩɨɥɿɬɢɱɧɭɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ± >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɉ Ɋɚɡɭɜɚɽɜɚ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KKWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH  ɌɭɪɱɟɧɤɨɘɁɆȱɹɤɜɩɥɢɜɨɜɢɣɱɢɧɧɢɤɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ±>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɘ Ɍɭɪɱɟɧɤɨ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSGVSDFHQEXYJRYXD ELWVWUHDPKDQGOH7XUFKHQNRSGI"VHTXHQFH 

 Ⱦɢɲɤɚɧɬ Ⱦ. Ɇ.17 ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱȼɂɋȼȱɌɅȿɇɇəȼȱɃɇɂɇȺɋɏɈȾȱɍɄɊȺȲɇɂ ɍȾɊɍɄɈȼȺɇɂɏȼɂȾȺɇɇəɏɏȿɊɋɈɇɓɂɇɂ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɟɦɢɉɨɱɢɧɚɸɱɢɡɪɨɤɭɤɨɥɢɜɍɤɪɚʀɧɿɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɶ ɬɪɢɜɨɠɧɿ ɩɨɞɿʀ ɨɤɭɩɚɰɿɹ Ʉɪɢɦɭ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɫɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜɩɥɢɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɿɫ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɹɤɢɦ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɛɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɪɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɜɿɣɧɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɍɜɚɝɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɚɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɩɨɞɿʀɳɨɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶɫɹ ɧɚȾɨɧɛɚɫɿ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɠ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɨɥɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɞɿʀ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚ ɣ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ©ɱɟɬɜɟɪɬɨʀɜɥɚɞɢªɮɨɪɦɭɸɱɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭɞɭɦɤɭ Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɥɚɧɨɤ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɦɟɞɿɣɧɿɣ ɪɨɞɢɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɨɞɿʀ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɚɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶɭɜɚɝɭɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɥɸɞɹɯɹɤɿɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶɭɜɚɲɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɫɟɥɿ ɫɟɥɢɳɿ ɧɚ ɜɚɲɿɣ ɜɭɥɢɰɿ ɱɢ ɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɚɲɢɦɢ ɞɪɭɡɹɦɢ ɊɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɁɆȱɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɜɿɣɫɶɤɨɜɭɫɢɬɭɚɰɿɸɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭɧɚɛɥɢɠɟɧɨɫɬɿɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɇɟɬɚ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ± ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ȺɌɈ ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɏɟɪɫɨɧɳɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɝɚɡɟɬɢ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɿɜɊɨɛɨɬɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶ  Ɇɚɝɿɫɬɪɚɧɬ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹª ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɄɨɛɢɧɟɰɶȺȼɤɚɧɞɮɿɥɨɥɧɚɭɤɞɨɰ ϰϴ 


x ɩɪɨɜɟɫɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɳɨɞɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɜɿɣɧɢɜɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ x ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ȺɌɈ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɦɟɞɿɚ x ɞɚɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭɨɰɿɧɤɭɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɩɿɞɱɚɫɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢɭɡɨɧɿɛɨɣɨɜɢɯɞɿɣ x ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɩɨɞɿɣ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯɏɟɪɫɨɧɳɢɧɢ x ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɡ ɡɨɧɢ ȺɌɈ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɹɤɿ ɛ ɧɟ ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭɡɚɞɥɹʀɯɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɿɜɢɹɜɥɟɧɧɹɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɢɩɭɫɤɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɡɟɬ ɏɟɪɫɨɧɳɢɧɢ ©ɇɨɜɢɣ ɞɟɧɶª ©Ƚɪɢɜɧɚª ɬɚ ©ȼɝɨɪɭª ɡɚ ± ɪɨɤɢ ɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ± ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɹɤɿɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɤɨɧɮɥɿɤɬɧɚɫɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɧɚɣɲɥɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɣɧ ʀɯ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɩɨɬɨɤɨɦɩɪɨɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚȼɱɟɧɿɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ȼɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɉɨɱɟɩɰɨɜ ȽȽ ɉɟɬɪɢɤȼɆɒɬɨɤɜɢɲɈȺɉɨɥɟɜɢɣȼȱɀɭɪɚɜɥɶɨɜȺȼɒɥɚɩɚɱɟɧɤɨȾ ɆɉɪɨɤɨɮɶɟɜȼɎȾɨɦɚɪɟɜȼȼɄɭɪɭɲɢɧɆɘɬɚɿɧ Ɉɬɠɟ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɁɆɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɲɢɪɨɤɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɤɨɧɬɟɧɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɠɚɧɪɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜɹɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚɤ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɝɟɧɞɟɪɧɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɩɨɞɿɣȺɌɈɐɟɜɱɟɪɝɨɜɢɣɪɚɡɞɨɜɨɞɢɬɶɳɨɜɿɣɫɶɤɨɜɿɞɿʀɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟɩɨɤɨɹɬɶ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɛɨ ɁɆȱ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬɶ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸɧɚɫɯɨɞɿɤɪɚʀɧɢɿɧɚɭɤɭɹɤɚɫɥɿɞɤɭɽɡɚɹɤɿɫɬɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɬɚɦɚɧɟɪɨɸ ɩɨɞɚɱɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɪɨɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣɤɨɧɮɥɿɤɬ ɇɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɬɟɦɭ ȺɌɈ ɬɪɶɨɯɩɪɨɜɿɞɧɢɯɝɚɡɟɬɏɟɪɫɨɧɳɢɧɢ Ɇɟɬɨɞ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɱɚɫɬɨɬɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɯɟɪɫɨɧɫɶɤɢɦɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ ɩɨɞɿɣ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɝɟɪɨʀɱɧɚ ϰϵ 


ɡɚɝɢɛɟɥɶ ɜɨʀɧɿɜ ± ɡɟɦɥɹɤɿɜ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ȺɌɈ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɪɨɫɿɦ¶ʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜȺɌɈɬɚɡɚɝɢɛɥɢɯ ȼɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢɩɨɞɿʀɧɚɫɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɭɏɟɪɫɨɧɫɶɤɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯɩɨɱɚɥɢɥɢɲɟɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭɤɨɥɢɡɚɝɢɧɭɜɩɟɪɲɢɣɛɨɽɰɶɯɟɪɫɨɧɟɰɶ > @ Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɨ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɭ ɨɩɟɪɚɰɿɸ ɬɚ ɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɟʀ ɠɢɬɟɥɿɜɏɟɪɫɨɧɳɢɧɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɧɟɛɭɥɨ ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɿɧɰɢɞɟɧɬɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɡɮɪɨɧɬɭɩɨɱɚɥɢɡ¶ɹɜɥɹɬɢɫɶɭɤɨɠɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɛɿɨɝɪɚɮɿɹ ɬɚ ɝɟɪɨʀɱɧɿ ɩɨɞɜɢɝɢ ɯɟɪɫɨɧɫɶɤɢɯ ɛɿɣɰɿɜ > @ ɜɚɝɨɦɭɧɿɲɭɡɚɣɧɹɥɚɬɟɦɚɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ>@ɏɟɪɫɨɧɰɿɡɛɢɪɚɥɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɪɟɱɿ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɨɥɞɚɬɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɞɨɜɭ ɪɟɦɨɧɬɭɜɚɥɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɦɚɲɢɧɢ ɤɭɩɭɜɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɢ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ ɫɬɟɥɢ ɩɪɨɜɨɞɠɚɥɢɡɟɦɥɹɤɿɜɜɡɨɧɭȺɌɈ>@ Ɍɚɤɨɠ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɏɟɪɫɨɧɳɢɧɢ ɩɨɞɿɣ ɭ ɡɨɧɿȺɌɈ ɇɚɦɢ ɛɭɥɨɩɨɦɿɱɟɧɨɳɨɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɩɪɨȺɌɈɩɪɢɩɢɧɹɥɢɜɢɯɨɞɢɬɢɧɚɲɩɚɥɶɬɚɯɝɚɡɟɬ ɹɤɬɿɥɶɤɢɪɨɡɩɨɱɢɧɚɥɚɫɶɛɭɞɶɹɤɚɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɱɚɤɨɦɩɚɧɿɹ>@ȼɰɟɣɱɚɫɝɚɡɟɬɢ ɛɭɥɢɫɯɨɠɿɧɚɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɱɭɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɇɚɭɤɨɜɟ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ȼɩɟɪɲɟ ɜ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɚɧɚɥɿɡɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɳɨɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɬɟɦɭȺɌɈɬɪɶɨɯɩɪɨɜɿɞɧɢɯɝɚɡɟɬ ɏɟɪɫɨɧɳɢɧɢ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɫɬɪɟɫ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɿɣɧɢ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɬɚɭɫɮɟɪɿɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢȾɚɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɚɽɧɚ ɦɟɬɿ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚɹɤɿɪɟɝɭɥɹɪɧɨɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɩɨɞɿʀɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɤɨɧɮɥɿɤɬɨɦɭɡɨɧɿȺɌɈ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɄɭɱɟɪɹɜɚɈȾɨɥɹɫɨɥɞɚɬɚɜɚɠɤɚɿɬɟɪɧɢɫɬɚɈɄɭɱɟɪɹɜɚɇɨɜɢɣɞɟɧɶ±ɪʋ ɫ ɀɚɪɤɢɯɅɁɥɸɛɨɜ ɸɿɞɨɛɪɨɦɅɀɚɪɤɢɯȼɝɨɪɭ±ɪʋɫ ɉɢɦɟɧɨɜɚ Ɉ Ɉɬɤɪɵɥɢɫɶ ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɞɨɫɤɢ ɜɨɢɧɚɦ ȺɌɈ Ɉ ɉɢɦɟɧɨɜɚ ȼɝɨɪɭ ± ɪʋɫ ɄɚɡɚɤɨɜɚɈȻɚɬɚɥɶɨɧɏɟɪɫɨɧɤɚɤɨɧɨɡɟɦɥɹɤɢ"ɈɄɚɡɚɤɨɜɚȽɪɢɜɧɚ±ɪʋ ɫ ɇɚɭɦɨɜɚɈɂɜɚɧȻɟɛɤɨȼɵɦɟɧɹɡɧɚɟɬɟɊɚɛɨɬɚɸɋɥɨɜɨɞɟɪɠɭɈɇɚɭɦɨɜɚȽɪɢɜɧɚ ±ɪʋɫϱϬ 


Ⱦɪɨɮɚ Ⱥ. Ɉ.18 ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɇȺȽȺɁȿɌȺɌɊȺȾɂɐȱȲɌȺɌȿɇȾȿɇɐȱȲ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɜɿɞɫɬɨɫɭɧɤɿɜɿɡɜɢɞɚɜɰɟɦɁɆȱ Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɛɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɭɫɩɿɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɢɣɤɨɧɬɟɧɬɬɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɞɜɨɯɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɝɚɡɟɬɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚɍɤɪɚʀɧɚªɬɚ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚɝɚɡɟɬɚª Ɂɚɜɞɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɫɬɚɬɬɿ x Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɜɨɯɝɚɡɟɬ x ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɟɦɚɬɢɱɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ x ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɨɮɿɰɿɣɧɢɯɫɚɣɬɿɜɜɢɞɚɧɶɬɚ600ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɽ ɝɚɡɟɬɢ ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚª ɬɚ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɝɚɡɟɬɚª ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɤɨɧɬɟɧɬ ɝɚɡɟɬ ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚª ɬɚ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚɝɚɡɟɬɚª x ɋɩɿɥɤɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɜɢɞɚɧɧɹ ɹɤɟ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɋɩɿɥɤɢ ± ɝɚɡɟɬɚ ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚª ɿ ɹɤɟ ɜɿɞɨɦɟ ɫɜɨɽɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɿ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜȻɿɥɶɲɿɫɬɶɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɤɿɜɝɚɡɟɬɢɬɚɚɜɬɨɪɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ±ɱɥɟɧɢɇɋɉɍɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɣɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɜɢɞɚɧɧɹɮɨɪɦɭɽɜɿɤɨɜɿɦɟɠɿɿɬɹɝɧɟɡɚɫɨɛɨɸ ɞɟɹɤɿɿɧɲɿɱɢɧɧɢɤɢȼɫɟɱɚɫɬɿɲɟɜ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣɍɤɪɚʀɧɿªɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹɜɿɞɤɪɢɬɿ ɥɢɫɬɢ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɹɤɿ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɭɩɟɪɟɱɨɤ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɋɩɿɥɤɢ Ɍɚɤɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɿɞɪɭɛɪɢɤɨɸ©ɇɨɜɢɧɢªɡɚɣɦɚɸɬɶɩɟɪɲɢɣɪɨɡɜɨɪɨɬɝɚɡɟɬɢɿɦɚɸɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪȻɿɥɶɲɢɣɜɿɞɫɨɬɨɤɜɿɤɨɜɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɧɟɧɢɠɱɟ ɪɨɤɿɜȽɨɥɨɜɧɚɩɪɢɱɢɧɚɰɶɨɦɭ±ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ600ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ x ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ Ƚɚɡɟɬɚª ɍɅȽ ɩɨɱɚɥɚ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɹ ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɠɨɜɬɧɹ ɪɨɤɭ ȼɢɞɚɧɧɹ ɨɱɨɥɢɜ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɋɢɞɨɪɠɟɜɫɶɤɢɣ Ƚɨɥɨɜɚ ɇɋɉɍ Ƚɚɡɟɬɚɬɚɤɨɠɦɚɽɨɧɥɚɣɧɜɟɪɫɿɸɞɟɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹɧɚɣɤɪɚɳɿɫɬɚɬɬɿɇɨɜɚɝɚɡɟɬɚ ɜɿɞɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɡɚɞɭɦɭɜɚɥɚɫɹɹɤɡɨɜɫɿɦɩɪɨɬɢɥɟɠɧɚ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣɍɤɪɚʀɧɿª Ʌɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɫɧɿɣ ɨɧɥɚɣɧ ɜɟɪɫɿʀ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɩɪɚɜɞɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɨʀɝɚɡɟɬɢ 

 Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɦɟɞɿɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɈɫɬɚɩɟɧɤɨɇɎɤɚɧɞɮɿɥɨɥɨɝɧɚɭɤɞɨɰ

ϱϭ 


x ɓɨɛ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɝɚɡɟɬɚª ɍɅȽ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɍɤɪɚʀɧɨɸª ɦɚɽ ɧɚ ɛɿɥɶɲɟɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɧɨɜɢɧɿɧɚɛɿɥɶɲɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭɬɟɦɚɬɢɤɭ ɬɚɤɨɠ ©ɍɅȽª ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ±ɛɿɥɶɲɟɭɪɚɡɢɜ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣɍɤɪɚʀɧɿªɜɿɞɫɭɬɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɧɚ ɨɫɜɿɬɧɸ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ȯɞɢɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ± ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɧɨɜɢɧɩɪɨɨɪɝɚɧɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢ x Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢɞɜɿɝɚɡɟɬɢɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɜɥɚɫɧɨɫɬɿ± ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɍɤɪɚʀɧɭª ɬɚ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɝɚɡɟɬɭª ɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɛɚɱɢɦɨɱɢɦɚɥɨɫɩɿɥɶɧɨɝɨəɤɪɚɡɰɟ©ɫɩɿɥɶɧɟªɿɭɩɨɜɿɥɶɧɸɽɪɨɡɜɢɬɨɤɨɛɨɯɜɢɞɚɧɶ ±ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜ ɜɿɪɧɿɲɟɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɬɜɨɪɿɜɚɜɬɨɪɿɜɹɤɿɣɞɨɫɿ ɧɟɦɨɠɭɬɶɜɿɞɿɣɬɢɜɿɞɰɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɡɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ6LPLODU:HE ɞɟɹɤɿɫɬɨɪɿɧɤɢɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɜɟɞɭɬɶɫɹɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɦɚɸɬɶ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 600 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ 35 Ɍɚɤɨɠ ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɲɬɚɬɭ ɜɢɞɚɧɧɹ ɐɟɣ ɮɚɤɬ ɧɟɚɛɢɹɤ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿɨɛɨɯɝɚɡɟɬ x Ʉɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɜɢɞɚɧɶɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟɳɨ©ɍɅȽª ɦɚɽ ɧɚ ɛɿɥɶɲɟ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɿɠ ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚª x Ⱥɧɚɥɿɡɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɨɧɥɚɣɧɜɟɪɫɿɣɝɚɡɟɬɩɨɤɚɡɚɜɳɨɫɚɣɬ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢªɡɚɥɸɬɢɣɦɿɫɹɰɶɜɩɚɜɹɤɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɬɚɤɿɜɫɜɿɬɨɜɨɦɭɪɟɣɬɢɧɝɭ x Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 600ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɳɟ ɪɚɡ ɞɨɜɟɥɨ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ©ɍɅȽª ɚɞɠɟ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞɡɛɟɪɟɡɧɹɩɨɤɜɿɬɧɹɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɿɞɩɢɫɧɢɤɿɜɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹɧɚ x ɋɬɨɪɿɧɤɚ ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢªɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɧɟɚɤɬɢɜɧɚ ɡ ɜɟɪɟɫɧɹɪɨɤɭ x ȼɢɫɧɨɜɤɢ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɝɚɡɟɬɚª ɦɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɞ ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸɍɤɪɚʀɧɨɸªɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɢɜɚɬɧɚɝɚɡɟɬɚɦɚɽɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɩɨ600ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɝɪɨɦɚɞɤɿɫɬɸɹɤɢɣɲɜɢɞɤɨɪɟɚɝɭɽɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɡɚɩɢɬɢɐɟɧɟɚɛɢɹɤ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɞɿɡɧɚɜɚɬɢɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɱɢɬɚɱɿɜ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɜɿɤɨɜɿ ɦɟɠɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɪɨɛɢɬɶ ɜɢɞɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɲɢɦɬɚɛɿɥɶɲɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɉɟɪɟɜɚɝɚ©ɍɅȽªɳɟɣɜɬɨɦɭɳɨɬɭɬɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹɛɿɥɶɲɟɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɧɨɜɢɧ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɝɚɡɟɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿɞɟɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹɧɨɜɢɧɢɜɢɤɥɸɱɧɨɩɪɨɋɩɿɥɤɭɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ 

 ϱϮ
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȱɜɚɧɨɜɚ Ɉ Ⱥ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɫɜɿɬɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɪɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɶ ɦɟɞɿɚɬɢɡɨɜɚɧɿɫɬɶ«ɈȺȱɜɚɧɨɜɚȾɿɚɥɨɝɆɟɞɿɚɫɬɭɞɿʀɡɛɧɚɭɤɩɪ>ɡɚɡɚɝɪɟɞɈȼ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ@²ɈɞɟɫɚɈɊȱȾɍɇȺȾɍ²ȼɢɩ²ɋ± ȱɜɚɧɨɜɚɈȺɅɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɬɜɿɪɦɿɠɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨɦɿɦɚɫɨɜɢɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ Ɉ Ⱥ ȱɜɚɧɨɜɚ ȼɿɫɧɢɤ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɋɟɪɿɹ Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ>ɧɚɭɤɪɟɞɇɆɒɥɹɯɨɜɚȯɆɑɟɪɧɨɿɜɚɧɟɧɤɨ@²ɈɞɟɫɚȼɢɞɜɨɈɇɍ ɿɦɟɧɿȱȱɆɟɱɧɢɤɨɜɚ²Ɍ²ȼɢɩ²ɋ± ȱɜɚɧɨɜɚɈȺɉɪɟɫɚɩɪɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɧɨɦɿɧɚɰɿɹɞɟɮɿɧɿɰɿɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɈȺȱɜɚɧɨɜɚ ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɡɛɧɚɭɤɩɪ>ɝɨɥɪɟɞȼȼɊɿɡɭɧ@±±Ʉȼɢɞɜɨ ɄɢʀɜɧɚɰɭɧɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ²Ɍ²ɋ± ȱɜɚɧɨɜɚɈȺɋɬɚɬɭɫɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɬɜɨɪɭɜɧɨɜɿɬɧɿɯɿɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɚɛɨəɤɧɚɦɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɧɚɲɞɨɫɜɿɞɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɈȺȱɜɚɧɨɜɚȾɿɚɥɨɝɆɟɞɿɚɫɬɭɞɿʀɡɛɧɚɭɤ ɩɪ>ɡɚɡɚɝɪɟɞɈȼȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ@²ɈɞɟɫɚɈɊȱȾɍɇȺȾɍ²ȼɢɩ²ɋ± ȱɜɚɧɨɜɚ Ɉ Ⱥ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɱɢɬɚɧɧɹ ɭ ɜɟɪɫɿɹɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɩɪɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ² ©Ʉɢʀɜɫɶɤɚ Ɋɭɫɶª ©ɒɈª Ɉ Ⱥ ȱɜɚɧɨɜɚ ɍɱ ɡɚɩ Ɍɚɜɪɢɱ ɧɚɰ ɭɧɬɚɢɦɟɧɢ ȼ ɂ ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ ɋɟɪɢɹɎɢɥɨɥɨɝɢɹ ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ >ɝɥɪɟɞɫɟɪɢɢȼɉɄɚɡɚɪɢɧɪɟɞɜɵɩȽɘȻɨɝɞɚɧɨɜɢɱ@²ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶɂɡɞɜɨɌɚɜɪɢɱ ɧɚɰɭɧɬɚɢɦɟɧɢȼɂȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ²Ɍ ²ʋ²ɋ± ɌɟɪɟɧɌɓɟɬɨɜɫɬɿɚɥɟɜɠɟɧɟɡɚɦɨɠɧɿ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɌɌɟɪɟɧɍɤɪɚʀɧɚɦɨɥɨɞɚ ±ʋ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXPRORGDNLHYXD  ɒɟɣɤɨ ȼɆ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬȼɆɒɟɣɤɨȼɿɫɧɢɤɏȾȺɄɁɛɿɪɧɢɤɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ±ʋ± ɏɚɪɤɿɜ±ɋ

 Ɂɚɣɰɟɜɚ Ʉ. ɘ.19 ɋɉɈɋɈȻɂɆɈɇȿɌɂɁȺɐȱȲɄɈɇɌȿɇɌɍɇɈȼɂɇɇɂɏɊȿɋɍɊɋȱȼ ɋɍɋɉȱɅɖɇɈɉɈɅȱɌɂɑɇɈȲɌȿɆȺɌɂɄɂ $ɤɬɭDɥɶɧLFɬɶ ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɨɧɥɚɣɧɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ȼɿɞɬɚɤ ɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ ɫɬɚɸɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɨɦ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɉɪɨɬɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɟ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɬɨɦɭ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɦɟɪɟɠɟɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɽɦɨɧɟɬɢɡɰɿɹɤɨɧɬɟɧɬɭɡɚɪɚɡɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ  ɋɬɭɞɟɧɬɤɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɊɹɛɿɱɟɜȼɅɤɚɧɞɮɿɡɦɚɬɧɚɭɤɞɨɰ ϱϯ 


Ɉɛ ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɫɩɨɫɨɛɢɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀɤɨɧɬɟɧɬɭɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɉɪɟɞɦɟɬ±ɩɪɚɤɬɢɱɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɩɨɫɨɛɿɜɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɿɧɬɟɪɧɟɬɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɧɥɚɣɧɤɨɧɬɟɧɬɭ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɛɪɚɧɢɯɧɚɦɢɧɨɜɢɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɡɚɜɞɚɧɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɩɨɫɨɛɢɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀɤɨɧɬɟɧɬɭɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɧɨɜɢɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɋɩɨɫɨɛɢɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀɤɨɧɬɟɧɬɭɜɢɜɱɚɥɢɬɚɤɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɹɤȻɉɨɬɹɬɢɧɢɤ ȿɋɬɪɭɤɨɜɚ ȺɅɚɤɬɿɨɧɨɜɚ ȯɍɝɨɥɶɤɨɜ Ⱥɏɚɤɿɦɨɜɚ ȻɅɟɛɟɞɟɜɚ ȼȽɟɪɦɚɧɨɜɚɈɅɈɫɬɚɩɱɭɤɬɚɄȾɨɪɨɲɤɟɜɢɱɇȯɳɟɧɤɨɋɋɬɭɩɚɤɬɚɿɧɲɿ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɽɞɢɧɨʀ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɿɧɬɟɧɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɿɡɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ȾɨɫɥɿɞɧɢɤȼȽɟɪɦɚɧɨɜɩɨɞɿɥɹɽɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿɸɧɚɨɧɥɚɣɧ ɩɪɨɞɚɠɬɪɚɮɿɤɭɩɪɨɞɚɠ ɩɨɫɢɥɚɧɶɤɨɧɬɟɤɫɬɧɭɪɟɤɥɚɦɭɬɢɡɟɪɧɭɪɟɤɥɚɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨʀɫɬɚɬɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɨɮɥɚɣɧ ɫɭɤɭɩɧɹɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɹɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɤɥɿɽɧɬɨɦ >@ ɆɄɨɪɧɽɜ ɜɢɞɿɥɹɽ ɞɜɚ ɫɨɩɫɨɛɢ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿɹ ɩɥɚɬɧɚɩɿɞɩɢɫɤɚɚɛɨɩɟɣɜɨɥɪɟɤɥɚɦɚ ɛɚɧɧɟɪɧɚɪɟɤɥɚɦɚɛɪɟɧɞɭɜɚɧɧɹɧɚɬɢɜɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚɦɟɞɿɚɫɟɪɜɿɫɫɩɨɧɫɨɪɫɬɜɨɤɨɧɬɟɤɫɬɧɚɪɟɤɥɚɦɚɬɨɳɨ ɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿ ɩɨɠɟɪɬɜɢ ɬɚ ɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝ >@ Ɇɢ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɸ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɨɞɟɥɶ )UHHPLXP ɿɞɟɹ ɬɚɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɪɟɦɿɭɦ ɤɨɧɬɟɧɬ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɥɸɞɟɣ ɬɨɛɬɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡ ɛɨɤɭ ɱɢɬɚɱɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɥɚɬɧɨʀ ɩɿɞɩɢɫɤɢ ©3D\ZDOOª ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɚɽ ɫɩɥɚɬɢɬɢ ɜɧɟɫɨɤ ɡɚ ɤɨɧɬɟɧɬ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɛɨɧɩɥɚɬɢ ɧɚ ɹɤɢɣɫɶɩɟɪɿɨɞɱɚɫɭ ɬɢɠɞɟɧɶɦɿɫɹɰɿɩɿɜɪɨɤɭɪɿɤ ɤɥɚɫɢɱɧɚɪɟɤɥɚɦɧɚɦɨɞɟɥɶ ɫɩɨɫɿɛ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɨɧɥɚɣɧɪɟɤɥɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɛɚɧɟɪɿɜ ɫɩɥɢɜɚɸɱɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɟɪɜɿɫɚɯ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɜ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɧɚɬɢɜɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɦɨɞɟɥɶ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɤɭɩɭɽ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɫɭɩɭɬɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɋɟɪɟɞɧɢɯɩɥɚɬɚɡɚɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹɪɟɤɥɚɦɢɧɚ ϱϰ 


ɫɚɣɬɿ ɩɨɤɭɩɤɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɩɪɨɲɟɧɶ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɨɳɨ ɩɨɠɟɪɬɜɢ ɜɿɞ ɱɢɬɚɱɿɜɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɩɟɪɟɞɚɱɿɩɨɫɥɭɝɬɨɜɚɪɿɜɤɨɧɬɟɧɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɥɚɬɮɨɪɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɞɚɧɧɹɱɢɬɚɱɟɜɿɞɨɫɬɭɩɭɞɨɤɨɧɬɟɧɬɭɧɟɥɢɲɟɧɚɫɚɣɬɿɧɨɜɢɧɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɚ ɣ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɫɩɨɧɫɨɪɫɬɜɨ ɞɚɧɢɣ ɬɢɩ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀɦɨɠɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣɤɨɧɬɪɚɤɬɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɩɨɧɫɨɪɚ ɚɛɨ ɩɪɹɦɟ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɩɨɧɫɨɪɚɚɬɚɤɨɠɨɮɿɰɿɣɧɭɡɝɚɞɤɭɫɩɨɧɫɨɪɚɧɚɜɟɛɫɚɣɬɿɧɨɜɢɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɧɚ ɡɚɯɨɞɚɯɞɟɡɚɞɿɹɧɢɣɧɨɜɢɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɞɨɫɬɭɩɞɨɚɪɯɿɜɿɜɪɟɫɭɪɫɭɭɪɚɡɿɹɤɳɨ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɚɪɯɿɜɿɜ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɨɤɪɟɦɭ ɩɥɚɬɭ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɫɢɦɜɨɥɿɤɨɸ ɧɨɜɢɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ ɦɟɪɱɟɧɞɚɣɡɢɧɝ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɨɜɢɧɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɰɟ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚɩɪɨɞɚɜɚɬɢɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɤɨɠɧɨɦɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ Ɋɨɡɝɥɹɧɶɦɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɞɪɭɝɟ ɩɿɜɪɿɱɱɹ ɪɨɤɭ Ɉɫɬɚɧɧɿ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ RER]UHYDWHOFRP VHJRGQ\DXD WVQXD WYXD UEFXD ]QDMXD VWUDQDXD SUDYGDFRPXD XQLDQ QHWLQIRXD JRUGRQXDFRP Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ Ⱦɨɞɚɬɤɭ  əɤ ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɬɚɛɥɢɰɿ ɭ Ⱦɨɞɚɬɤɭ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɨɸ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɧɫɨɪɫɶɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ )UHHPLXP ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɹɤɿ ɩɪɨɞɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɟɪɜɿɫɢ ȱɧɲɿ ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀɧɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɭɡɝɚɞɚɧɢɯɪɟɫɭɪɫɚɯəɤɡɚɡɧɚɱɚɽɌȾɿɛɪɨɜɚɬɚ ɆɅɟɛɟɞɟɧɤɨɩɿɞɯɿɞɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭɩɪɢɹɤɨɦɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚɞɚɸɬɶɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɜɥɚɫɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɬɚɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɞɨɬɚɤɡɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɚɣɬɿɜɿɩɪɢɰɶɨɦɭɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɦɚɬɢɩɟɜɧɢɣɡɢɫɤɜɿɞɩɪɨɞɚɠɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɫɚɣɬɭ ɽ ɪɟɤɥɚɦɧɨɸ ɚɛɨ ɫɩɨɧɫɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɜɟɞɟɧɧɹɛɿɡɧɟɫɭ>@ ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀɡɚɞɪɭɝɟɩɿɜɪɿɱɱɹɪɨɤɭɡɝɿɞɧɨɡɧɚɜɟɞɟɧɨɸɬɢɩɨɥɨɝɿɽɸɩɨɤɚɡɚɜɳɨ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɡɚɝɚɞɚɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɽ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɧɫɨɪɫɬɜɨ ɬɨɞɿ ɹɤ ɦɨɞɟɥɿ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɩɥɚɬɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɡɚɤɨɧɬɟɧɬɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 

 ϱϱ
Ⱦɨɞɚɬɨɤ JRUGRQXDFRP

XQLDQ QHWLQIRXD 

SUDYGDFRPXD

VWUDQDXD

]QDMXD

UEFXD

WYXD

WVQXD

VHJRGQ\DXD

RER]UHYDWHOFRP

ɋɩɨɫɿɛ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ

ɦɨɞɟɥɶ)UHHPLXP ɦɨɞɟɥɶ ɩɥɚɬɧɨʀ ɩɿɞɩɢɫɤɢ ©3D\ZDOOª

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɚɦɨɞɟɥɶ

ɦɨɞɟɥɶ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ

ɩɨɠɟɪɬɜɢ ɱɢɬɚɱɿɜ

ɜɿɞ ɞɨɫɬɭɩ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦ

ɞɨ 

ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɚɪɯɿɜɿɜ ɪɟɫɭɪɫɭɦɟɪɱɟɧɞɚɣɡɢɧɝ

ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ

ɫɩɨɧɫɨɪɫɬɜɨ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȽɟɪɦɚɧɨɜȼȿɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɟɬɨɞɢɤɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɨɯɨɞɚɫɫɢɫɬɟɦɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɤɨɦɦɟɪɰɢɢ ɇɚɭɤɚɢɛɢɡɧɟɫɩɭɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹ±ʋ ±±ɋ± Ʉɨɪɧɽɜ Ɇ Ɇɨɞɟɥɢ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɦɟɞɢɚ ɤɚɤ ɢ ɧɚ ɱɟɦ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɡɞɚɧɢɸ ɢ ɚɜɬɨɪɭ" >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɇ Ʉɨɪɧɽɜ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSPHGLDWRROER[UXPRQHWL]H ȾɿɛɪɨɜɚɌȽȿȻȱɁɇȿɋȾɅəȾɊɍɄɈȼȺɇɂɏɁɆȱ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɌȽȾɿɛɪɨɜɚɆ ɋ Ʌɟɛɟɞɟɧɤɨ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSLUNQHXHGXXDELWVWUHDP SGI ϱϲ 


 ȼɚɪɬɚɧɨɜɚ ȿ Ʌ Ɇɟɞɢɚɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜ ɢɧ ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ȿ Ʌ ȼɚɪɬɚɧɨɜɚ ɂɧɮɨɪɦɨɜɨʋɋ± ɈɫɧɨɜɵɦɟɞɢɚɛɢɡɧɟɫɚɭɱɟɛɧɢɤɩɨɞɪɟɞȿɅȼɚɪɬɚɧɨɜɨɣɆɫ ɋɚɮɢɧɚȺɊɆɨɧɟɬɢɡɚɰɢɹɫɚɣɬɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɧɬɟɪɧɟɬɋɆɂȺɊɋɚɮɢɧɚ ȼɟɫɬɧɋɚɦɚɪɝɨɫɷɤɨɧɭɧɬɚʋ ɋ±

 Ɂɚɤɭɫɢɥɨ ɘ. ɘ.20 ɉɊɂɏɈȼȺɇȺɊȿɄɅȺɆȺɇȺɌȿɅȿȻȺɑȿɇɇȱɍɄɊȺȲɇɂ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɥɹɯɨɦ ɨɱɢɳɟɧɧɹɣɨɝɨɜɿɞɫɭɫɩɿɥɶɧɨɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɬɚɹɜɢɳ ȼɟɪɫɬɤɚ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɩɥɢɜɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɐɟ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ Ⱦɥɹ ɝɥɹɞɚɱɚ ± ɰɟ ɡɚɫɿɛ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɭɭɹɤɨɦɭɩɨɞɚɽɬɶɫɹɬɚɱɢɿɧɲɚɧɨɜɢɧɚ ɐɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɦɨɠɧɚ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɬɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɱɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɨɬɨɱɟɧɧɹɈɞɧɚɿɡɮɭɧɤɰɿɣɜɟɪɫɬɤɢ±ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɌɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɜɟɪɫɬɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ȼɟɪɫɬɤɨɸ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɛɨɥɨɧɤɭ ɞɥɹ ɤɥɸɱɨɜɨʀ ɧɨɜɢɧɢ Ɍɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜɢɩɚɞɤɢ ɳɨ ɜɟɪɫɬɤɚɩɪɢɯɨɜɭɽɚɛɨɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɳɨɫɶɧɟɝɚɬɢɜɧɟ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɢɯɨɜɭɸɬɶ ɡɚɦɨɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɉɪɟɞɦɟɬ±ɡɚɫɨɛɢɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɳɨɛɡɚɦɚɫɤɭɜɚɬɢɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɭ ɩɫɟɜɞɨɪɟɩɨɪɬɟɪɫɶɤɭɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɹɤɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭɬɚɤɿɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɧɚɞɚɬɢʀɣɿɦɿɞɠ ɟɬɢɱɧɨɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɬɟɥɟɧɨɜɢɧ Ɉɛ’ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɩɪɢɯɨɜɚɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɥɟɜɢɩɭɫɤɿɜ Ⱦɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɛɭɥɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿɬɚɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɧɨɜɢɧɢɧɚɨɞɧɨɦɭɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜɳɨɞɨɹɤɨɝɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ ɫɩɪɨɫɬɨɜɚɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɬɚ 35ɤɨɧɬɟɧɬɭ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɥɟɦɿɤɚ ɳɨɞɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɹɜɢɳɚ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ

 

ɋɬɭɞɟɧɬɤɚɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢɩɟɪɲɨɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©Ɇɨɜɥɟɧɧɹɧɚɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɤɪɚʀɧɢªɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȾɠɨɥɨɫɈȼɤɚɧɞɢɞɚɬɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɞɨɰɟɧɬɄɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɏɨɦɟɧɤɨȱȺɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɞɨɰɟɧɬ ϱϳ 


ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɽ ɫɟɧɫ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɰɟɣ ɤɚɧɚɥ ɭɦɨɜɧɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ©8ª ɟɤɫɩɟɪɬɧɿɞɚɧɿɧɚɜɟɞɟɧɨɭɞɠɟɪɟɥɚɯ>@  ɉɪɨɫɬɟɠɢɬɢɹɤɢɦɱɢɧɨɦɩɨɞɚɸɬɶɫɹɡɚɦɨɜɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɭɜɟɪɫɬɰɿ ȼɢɨɤɪɟɦɢɬɢɩɟɜɧɿɡɚɫɨɛɢɬɚɩɪɢɣɨɦɢɭɜɟɪɫɬɰɿɧɨɜɢɧɹɤɢɦɢɩɪɢɯɨɜɭɸɬɶ ɪɟɤɥɚɦɭ ɩɿɚɪɜɥɚɫɧɢɤɚ ɉɪɢɯɨɜɚɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɡɚɦɨɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ Ⱦɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɠɢɧɫɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɬɚɬɬɿ ɱɢ ɫɸɠɟɬɢ ɹɤɿ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɩɢɲɭɬɶ ɩɪɟɫɫɥɭɠɛɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɱɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ʀɯ ɩɿɞɩɢɫɭɸɬɶ ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ ȼ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸ ɫɬɨʀɬɶ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɹɤɢɣ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɱɢ ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɡɚ ɝɪɨɲɨɜɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɝɨɬɭɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɧɚɡɚɞɚɧɭɬɟɦɭɿɡɩɨɬɪɿɛɧɢɦɢɡɚɦɨɜɧɢɤɭɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɫɢɥɿɚɤɰɟɧɬɚɦɢ ȼɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɩɟɪɟɞɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸɱɢɜɢɯɨɞɨɦɜɟɮɿɪɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɇɚɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ©8ªɥɢɲɟɡɚɫɟɪɩɟɧɶɝɨɪɨɤɭɿɦ¶ɹɜɥɚɫɧɢɤɚɛɭɥɨɡɝɚɞɚɧɨ ɪɚɡɿɜ ɇɚɪɚɡɿ ɩɿɚɪ ɫɬɚɜ ɳɟ ɫɢɥɶɧɿɲɢɦ ɐɟ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɜɟɪɫɬɰɿ ɧɨɜɢɧ ɬɚ ɩɨɞɚɱɿɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɂɚɞɟɧɶɿɦ¶ɹɜɥɚɫɧɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨɣɨɝɨɫɢɦɜɨɥɨɦ©Ⱥªɡɜɭɱɢɬɶɜɧɨɜɢɧɚɯ ɦɿɧɿɦɭɦ ɪɚɡɢ Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɫɸɠɟɬ ɩɪɨ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɤɚɧɚɥɭ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿɜɢɩɭɫɤɭɧɨɜɢɧɈɫɨɛɥɢɜɨʀɭɜɚɝɢɰɟɧɟɩɪɢɜɟɪɬɚɽɳɨɽ ɞɨɫɢɬɶɜɚɠɥɢɜɨɚɞɠɟɡɚɞɟɧɶɿɦ¶ɹ©Ⱥªɡɜɭɱɢɬɶɱɚɫɬɨɿɦɨɠɟɧɚɛɪɢɞɚɬɢ ɇɨɜɢɧɚɦ ɞɟ ɮɿɝɭɪɭɽ ©Ⱥª ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɫɩɨɤɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɲɤɜɚɥ ɟɦɨɰɿɣ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɧɨɜɢɧ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ȼɟɞɭɱɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɚɧɨɧɫɭɜɚɬɢ ɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɹɤɿ ɽ ɡɚɦɨɜɧɢɦɢ ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɜɟɪɫɬɤɚ ɫɸɠɟɬɭ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɋɸɠɟɬ ɧɟ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɦɟɧɿ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɝɪɚ ɡ ɟɦɨɰɿɹɦɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɤɚɡɚɧɟɠɢɬɬɹɥɸɞɟɣɜɠɚɯɥɢɜɢɯɭɦɨɜɚɯɹɤɿɠɢɜɭɬɶɧɚȾɨɧɛɚɫɿɿɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɜɿɞɧɟɯɜɚɬɤɢɥɿɤɿɜɬɚʀɠɿɋɚɦɟɩɿɫɥɹɤɚɞɪɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɧɚɦɟɬɿɪɨɡɱɭɥɢɬɢɝɥɹɞɚɱɚ ɦɢɱɭɽɦɨɩɪɨɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɣɮɨɧɞ©Ⱥªɹɤɢɣɞɢɜɨɦɜɪɹɬɭɜɚɜɰɸɛɿɞɧɭɫɿɦ¶ɸ Ɇɚɣɠɟ ɭ ɜɫɿɯ ɫɸɠɟɬɚɯ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɦɚɽ ɡɜɭɱɚɬɢ ɩɨɞɹɤɚ ɜɿɞ ɝɟɪɨʀɜ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɬɚɤɚɮɪɚɡɚ©Ⱦɹɤɭɽɦɨ(ɞɚɥɿ ɿɦ’ɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɤɚɧɚɥɭ «Ⱥ» – ɚɜɬ.)Ɇɢɛ ɧɟɜɢɠɢɥɢɐɟɞɭɠɟɜɟɥɢɤɚɞɨɩɨɦɨɝɚª ɜɢɩɭɫɤɧɨɜɢɧɡɚ ɐɟɫɩɨɫɿɛ ɳɟ ɪɚɡ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɚ ɬɚ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɥɚɫɧɢɤ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ɦɚɽ ɞɭɠɟ ɝɚɪɧɭ ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ ɫɟɪɟɞ ɥɸɞɟɣ ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɟɦɨɰɿʀ ɝɥɹɞɚɱɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɸɠɟɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɿɦɟɧɿɉɨɞɹɤɚɜɿɞɝɟɪɨʀɜɩɨɫɢɥɸɽɰɟɣɟɮɟɤɬ ϱϴ 


ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɜɟɪɫɬɰɿ ɡɚɦɨɜɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ ɽ ɦɭɡɢɤɚ ɑɚɫɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɭɦɧɭɦɭɡɢɤɭɤɨɥɢɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɬɶɫɹɿɫɬɨɪɿɹɝɟɪɨɹȼɩɥɢɜ ɧɚ ɟɦɨɰɿʀ ɝɥɹɞɚɱɚ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɥɟɝɤɚ ɧɨɜɢɧɚ ɹɤɚ ɧɟ ɦɚɽ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɹɤ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɜɞɨɦɚ ɩɪɨ ɝɭɦɨɪ Ɍɪɚɦɩɚ ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽɧɟɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɢɫɹɜɿɞɪɚɡɭɡɨɞɧɢɯɟɦɨɰɿɣɧɚɿɧɲɿ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɬɟɥɟɤɚɧɚɥɫɬɜɨɪɸɽɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɿɦɿɞɠɫɜɨɽɦɭɜɥɚɫɧɢɤɭ ɉɨɞɿɛɧɚɜɟɪɫɬɤɚɭɡɚɦɨɜɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɞɨɡɜɨɥɹɽɝɥɹɞɚɱɟɜɿɧɟɬɿɥɶɤɢɧɟɩɨɦɿɬɢɬɢ ɬɟɳɨɦɚɬɟɪɿɚɥɽɞɠɢɧɫɨɸ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɸɪɟɤɥɚɦɨɸ ɚɣɮɨɪɦɭɜɚɬɢɬɨɣɫɚɦɢɣ ɿɦɿɞɠɹɤɢɣɧɚɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɤɚɧɚɥɨɦ ȼɢɫɧɨɜɤɢ: ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜ ɟɮɿɪɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɝɨ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɢɦɚɩɨɫɬɿɣɧɢɦɹɜɢɳɟɦ ȱɧɬɪɭɦɟɧɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɚɤɪɟɦɚ ɜɟɪɫɬɤɚ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɚɫɤɭɸɬɶʀʀɦɟɬɭɿɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ Ɍɟɦɚ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ʀʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȾɠɢɧɫɚɧɚɌȼɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɞɚɠɧɵɯɧɨɜɨɫɬɟɣɜɵɪɨɫɥɨɜɪɚɡɵ±>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSPPUXDVKRZG]KLQVDQDWYNROLFKHVWYRSURGD]KQ\KQRYRVWHMY\URVORY UD]\ ɇɚɡɜɚɧɵɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟɤɚɧɚɥɵɤɨɬɨɪɵɟɛɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨɧɚɪɭɲɚɸɬɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵ± >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVUXWVQXDXNUD\LQDQD]YDQ\XNUDLQVNLHNDQDO\ NRWRU\HEROVKHYVHJRQDUXVKD\XW]KXUQDOLVWVNLHVWDQGDUW\KWPO ɌɊɄ ɍɤɪɚɢɧɚ ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ ɨɬɤɚɡɚɥɚɫɶ ɨɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVUXWVQXDXNUD\LQDWUNXNUDLQDYRFKHUHGQR\UD] RWND]DODVRWVREO\XGHQL\D]KXUQDOLVWVNLKVWDQGDUWRYKWPO Ȼɭɪɤɨɜɫɶɤɢɣ ɉ ©ɍɤɪɚʀɧɚª ɜɢɫɬɭɩɢɥɚ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɩɿɚɪɤɚɧɚɥɨɦ ȼɿɤɬɨɪɚ Ɇɟɞɜɟɞɱɭɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɜɲɢ ɣɨɦɭ ɬɢɪɚɠɭɜɚɬɢ ɦɟɫɟɞɠɿ ɜɢɝɿɞɧɿ Ʉɪɟɦɥɸ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZRVYLWDPHGLDVDSLHQVXDPRQLWRULQJDGYRFDF\BDQGBLQIOXHQFHXNUDLQDBYLVWXSLOD BSURYLGQLPBSLDUNDQDORPBYLNWRUDBPHGYHGFKXNDBGR]YROLYVKLB\RPXBWLUD]KXYDWLBPHVHG]KLBYLJLGQL BNUHPO\X

ϱϵ 


Ɂɢɦɿɧɚ ɉ. ȼ.21 ɋɌɊȺɌȿȽȱɑɇȿɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɉɊɂɋɍɌɇɈɋɌȱɆȿȾȱȺ ɍɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɆȿɊȿɀȺɏ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ *HPLXV $XGLHQFH >@ ɛɥɢɡɶɤɨ ɫɟɦɢ ɡ ɞɟɫɹɬɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɫɟɪɟɞ ɿɧɬɟɪɧɟɬɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ )DFHERRN ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɨɸ ɫɨɰɦɟɪɟɠɨɸ ɬɪɨɯɢ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɭɫɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɡɚɣɲɥɢɜɫɨɰɦɟɪɟɠɭɡɞɟɫɤɬɨɩɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɩɪɢɧɚɣɦɧɿɪɚɡɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɜɫɿɽʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ )DFHERRN >@ ɫɬɚɧɨɦɧɚɪɿɤɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ)DFHERRNɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹɞɨ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɦɚɣɠɟ ɱɜɟɪɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ Ɇɟɧɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ȼɤɨɧɬɚɤɬɿ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ  ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ,QVWDJUDP ɦɥɧ 7ZLWWHU ɦɥɧ Ɉɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ  ɦɥɧ ɬɚ /LQNHG,Q  ɬɢɫɹɱ >@ ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɹɤɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɚɧɚɥɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɟɬɿɥɶɤɢɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɚɥɟɣɹɤɨɫɧɨɜɧɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɨɦɹɤɨʀɡɚɡɜɢɱɚɣɽɦɟɞɿɚ Ɂɚɪɚɡ ɦɟɞɿɚ ɜɚɠɤɨ ɭɹɜɢɬɢ ɛɟɡ ɚɤɚɭɧɬɿɜ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ6RFLDO%DNHUV>@ɭɌɈɉɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ )DFHERRN ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɥɚɣɤɿɜ ɜɯɨɞɹɬɶ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɁɆȱ ɨɞɧɟɡɹɤɢɯɡɚɣɦɚɽɩɟɪɲɟɦɿɫɰɟ Ɂɧɚɣ8$ ɉɪɨɬɟɧɟɜɫɿɁɆȱɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɦɟɞɿɚɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɱɿɬɤɨɝɨɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɡɪɟɩɭɬɚɰɿɽɸɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɬɨɳɨ ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɍ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɞɿɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨ ɩɪɟɫɚ ɬɚ ɧɨɜɢɦɢ ɦɟɞɿɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹ ɫɨɰɦɟɞɿɚ ɭ ɦɟɧɲɿɣ ɦɿɪɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɡɚɥɭɱɢɬɢɹɤɨɦɨɝɚɲɢɪɲɭɰɿɥɶɨɜɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸɞɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɌɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɫɨɰɦɟɞɿɚɿȱɧɬɟɪɧɟɬɭɜɰɿɥɨɦɭɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɇɚɞɭɦɤɭɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿȯɄɭɡɧɽɰɨɜɨʀ>@ɥɸɞɢɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɭ ɫɨɰɦɟɪɟɠɿ ɜɥɚɫɧɿ ɦɚɧɟɪɢ ɡɜɢɤɢ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɢ )DFHERRN ɫɩɪɢɹɸɬɶɰɶɨɦɭɩɨɤɚɡɭɸɱɢɧɚɦ³ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿ´ɞɨɩɢɫɢɬɚɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚɬɢɦɢɯɬɨɪɨɡɞɿɥɹɽʀɯɧɿɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹɫɬɜɨɪɸɸɱɢ³ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɛɭɥɶɛɚɲɤɭ´  ɋɬɭɞɟɧɬɤɚ ɤɭɪɫ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ³ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ´ ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȽɨɪɨɞɟɧɤɨɅɆɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɩɪɨɮɟɫɨɪ ϲϬ 


ɓɟ ɨɞɢɧ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɬɪɟɧɞ ± ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨ ɬɚ ɬɟɯɧɨɫɮɟɪɢ ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭɍɩɨɞɨɛɚɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɬɚɤɨɠ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɬɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɜɿɞɟɨɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɮɥɟɲɩɥɚɝɿɧɢɬɨɳɨ ɚɬɚɤɨɠɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ 8VHU *HQHUDWHG &RQWHQW ɐɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɤɪɢɬɢɱɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɟɞɿɚ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɭɫɿɭɦɨɜɢɞɥɹɜɬɿɥɟɧɧɹɛɚɠɚɧɶɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɟɞɿɚ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶɜɢɜɱɢɬɢɿɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɿɡɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɚɧɚɥ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɟɞɿɚ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɡɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɭɫɨɰɦɟɪɟɠɚɯɬɨɳɨ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ Ⱦɦɢɬɪɚ Ʉɨɧɢɤɚ >@ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɽ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɭɱɚɫɬɶ ɬɚ ɞɿɚɥɨɝ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɡɚɨɯɨɱɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɝɪɨɦɚɞɚ ɫɨɰɦɟɞɿɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ³ɲɜɢɞɤɨɦɭ´ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɝɪɨɦɚɞ ɥɸɞɟɣ ɳɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɩɟɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɞɨɫɬɭɩ ɦɢɬɬɽɜɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ $61( ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɭɫɿɽʀɤɪɚʀɧɢɬɚʀɯɩɪɢɧɰɢɩɢɪɨɛɨɬɢɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯɍ ɫɜɨɽɦɭɡɜɿɬɿ>@ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɜɿɞɿɛɪɚɥɢɞɟɫɹɬɶɧɚɣɤɪɚɳɢɯɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣ Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿɩɪɚɜɢɥɚɟɬɢɤɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɣɨɧɥɚɣɧ Ɇɚɣɬɟɧɚɭɜɚɡɿɳɨɜɫɟɳɨɜɢɩɢɲɟɬɟɨɧɥɚɣɧɫɬɚɽɩɭɛɥɿɱɧɢɦ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɞɿɚɳɨɛɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɱɢɬɚɱɿɜɚɥɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɉɪɨɫɟɧɫɚɰɿʀɪɨɡɩɨɜɿɞɚɣɬɟɧɚɜɥɚɫɧɨɦɭɫɚɣɬɿɚɧɟɜ7ZLWWHU Ɉɫɬɟɪɿɝɚɣɬɟɫɹɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɩɪɢɣɦɚɣɬɟɜɫɟɳɨɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ Ɂɚɜɠɞɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɣɬɟɫɟɛɟɹɤɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ±ɰɟɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɚɧɟɿɝɪɚɲɤɢ Ȼɭɞɶɬɟɩɪɨɡɨɪɢɦɣɡɿɡɧɚɜɚɣɬɟɫɹɤɨɥɢɪɨɛɢɬɟɳɨɫɶɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɧɥɚɣɧ ɇɟɜɢɧɨɫɶɬɟɨɧɥɚɣɧɜɥɚɫɧɿɞɭɦɤɢɬɚɞɭɦɤɢɫɜɨʀɯɤɨɥɟɝ ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɭɰɿɣɩɥɨɳɢɧɿɞɭɠɟɬɿɫɧɨɩɟɪɟɬɢɧɚɽɬɶɫɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɁɆȱɥɚɣɮɫɬɚɣɥɨɜɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɨɫɧɨɜɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɟɞɿɚ ɭ ɫɨɰɦɟɪɟɠɚɯ ɚ ɫɚɦɟ ɰɿɥɿ ɦɟɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɁɆȱ ɭ ɫɨɰɦɟɪɟɠɿ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɩɨɪɬɪɟɬɢ ϲϭ 


ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɦɟɬɪɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɟɧɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɩɭɬɚɰɿɽɸ Ɍɚɤɨɠ ɛɭɥɨ ɜɢɜɟɞɟɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɦɟɞɿɚ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɭ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɨɰɦɟɪɟɠɚɯ ɹɤ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɨɧɬɟɧɬɭɬɚɤɿɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɯɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɿɹɤ">ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSZZZJHPLXVFRPXDYVHVWDWLGOMDFKWHQLMDVRFLDOQLPHUH]KL[WR YLNRULVWRYXMHLMDNKWPO ɄɚɪɩɟɧɤɨɈɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣ)DFHERRNɜɵɪɨɫɞɨɦɥɧɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ ɈɥɶɝɚɄɚɪɩɟɧɤɨ±±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSVDLQXDXNUDLQVNLM IDFHERRNPOQSRO]RYDWHOHM )UHH 6RFLDO 0HGLD 6WDWLVWLFV >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVZZZVRFLDOEDNHUVFRPVWDWLVWLFV Ʉɭɡɧɽɰɨɜɚȯ)DFHERRNɬɚɁɆȱəɤɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɦɟɞɿɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɨɰɦɟɪɟɠɭʋɚɹɤ )DFHERRNɡɦɿɧɸɽɁɆȱ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȯɜɝɟɧɿɹɄɭɡɧɽɰɨɜɚ±±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVYR[XNUDLQHRUJXNIDFHERRNWD]PL\DNXNUD\LQVNLPHGLDYLNRULVWRYX\XW VRWVPHUH]KXD\DNIDFHERRN]PLQ\X\H]PL ɄɨɧɢɤȾɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀȾɦɢɬɪɨɄɨɧɢɤ ɤɪɚɳɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚɁɆȱ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSRVYLWDPHGLDVDSLHQVXDPHGLDSURVYLWD PHGLDRVYLWDBNUDVFKLNKBVWUDWHJL\BYLNRULVWDQQ\DBVRWVLDOQLNKBPHGLDB]PL

 Ɂɭɛɥɟɜɫɶɤɚ Ⱦ. Ɉ.22 ȺɍȾɂɌɈɊȱəȱɇɌȿɊɇȿɌȼɂȾȺɇɇə©ȼɋɆɕɋɅȿª ɁȺɉȿɊȱɈȾɊɈɄȱȼ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɿɦɟɞɿɚɡɨɤɪɟɦɚɡɚɜɠɞɢɩɨɫɿɞɚɥɢɜɚɠɥɢɜɟɬɚɡɧɚɱɭɳɟɦɿɫɰɟ ɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɥɸɞɟɣȼɫɭɱɚɫɧɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɦɢ ɦɚɽɦɨ ɡɦɨɝɭ ɨɛɢɪɚɬɢ ɮɨɪɦɚɬ ɁɆȱ ɡ ɹɤɢɯ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɪɚɞɿɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿɁɆȱɚɛɨɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɨɧɥɚɣɧɦɟɞɿɚɩɨɱɚɥɢɡ¶ɹɜɥɹɬɢɫɹɭɦɟɪɟɠɿɡɫɟɪɟɞɢɧɢɯɪɪ ɏɏ ɫɬ ɑɚɫɬɢɧɚ ɡ ɧɢɯ ɩɿɲɥɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɁɆȱ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɿʀɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭȱɧɲɿ±ɲɥɹɯɨɦɜɥɚɫɬɢɜɢɦ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɋɇȾ ± ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɚɧɚɥɨɝɚ ɫɟɪɟɞ Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ³ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ´ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ Ɋɹɛɿɱɟɜ ȼɅ ɤɚɧɞɮɿɡɦɚɬɧɚɭɤɞɨɰ

ϲϮ 


ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɁɆȱɓɟɨɞɢɧɧɚɩɪɹɦɪɨɡɜɢɬɤɭȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚ±ɰɟɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀɜɟɪɫɿʀɫɜɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ>@ &ɶɨɝɨɞɧɿ ɨɧɥɚɣɧɜɢɞɚɧɧɹ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ³Ⱦɟɬɟɤɬɨɪ Ɇɟɞɿɚ´ ɡɚ ɣ ɪɿɤ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɫɩɪɚɜɢɜɤɪɚʀɧɿɫɚɦɟɡɨɧɥɚɣɧɁɆȱ>@ ȼɢɜɱɟɧɧɹɦ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɫɟɪɟɞɹɤɢɯəɇɿɥɶɫɟɧȼɊɹɛɿɱɟɜɆɑɭɱɟɬɤɨɜɚȯ ɉɚɧɱɟɧɤɨɅɄɚɥɚɲɧɿɤɨɜɚɅɑɟɪɧɨɭɫɬɚɿɧɲɿɩɪɨɬɟɡɱɚɫɨɦɱɟɪɟɡɚɤɬɢɜɧɿɡɦɿɧɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɬɪɚɬɢɥɢɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶȺɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɨɥɿɪɟɞɚɤɬɨɪɚɜɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀɫɚɣɬɭɁɆȱ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɦɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫɭ ³ȼ ɫɦɵɫɥɟ´ Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɦɟɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ ± ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ±ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɬɚɧɧɚɭɤɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɜɢɜɱɟɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɜɦɟɪɟɠɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ±ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɹɤɚɭɞɢɬɨɪɿɹɜɡɚɽɦɨɞɿɽɡɤɨɧɬɟɧɬɨɦɦɟɞɿɚ ±ɞɨɫɥɿɞɢɬɢɜɩɥɢɜɚɭɞɢɬɨɪɿʀɧɚɪɨɛɨɬɭɦɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɦɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫ©ȼɫɦɵɫɥɟª ɉɪɟɞɦɟɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɽɚɭɞɢɬɨɪɿɹɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹ Ɇɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫ³ȼɫɦɵɫɥɟ´ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽɫɟɛɟɹɤɥɚɣɮɫɬɚɣɥɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹ ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɥɢɫɹ ɞɜɚ ɮɨɪɦɚɬɢ ɛɥɨɝ ɿ ɦɟɞɿɚ Ɏɨɪɦɚɬ ɦɟɞɿɚ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɭɦɿɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɪɟɧɞɢ ɩɢɫɚɬɢ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɨɛ ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶɎɨɪɦɚɬɛɥɨɝɭɞɨɡɜɨɥɹɽɡɚɱɿɩɚɬɢɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɿɬɟɦɢɿɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨ ɧɢɯɛɟɡɩɪɢɤɪɚɫɚɬɚɤɨɠɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹɡɿɫɜɨɽɸɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɩɿɜ ± ɰɟ ɫɚɣɬɢ ɧɨɜɢɧɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɚɣɮɫɬɚɣɥ ɩɨɪɬɚɥɢ ³ȼ ɫɦɵɫɥɟ´  ɰɟ ɪɟɫɭɪɫ ɹɤɢɣ ɫɬɚɜɢɬɶɫɨɛɿɡɚɦɟɬɭɧɟɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢɝɥɨɛɚɥɶɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɿɜɿɹɧɧɹɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɹɤɢɦɢ ɱɢɬɚɱɿ ɩɨɪɬɚɥɭ ɡɿɲɬɨɜɯɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɭɛɪɢɤɚɦɢ ɫɚɣɬɭ ɽ ³ɋɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ´³ɉɨɞɨɪɨɠɿ´³Ɋɨɡɜɚɝɢ´³Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ɬɚ³ȱɧɬɟɪɜ¶ɸ´ ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹ ³ȼ ɫɦɵɫɥɟ´ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ ɬɢɫɹɱ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɱɢɬɚɱɿɜ ɓɨɞɧɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɿɞ ɞɨ ɬɢɫɹɱ ɡɧɚɤɿɜ ɋɟɪɟɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɩɨɪɬɚɥɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ ɽ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɜ )DFHERRN ± ɛɿɥɶɲɟ  ɩɿɞɩɢɫɧɢɤɿɜ Ɂɚ ɝɟɧɞɟɪɧɨɸ ϲϯ 


ɨɡɧɚɤɨɸɚɭɞɢɬɨɪɿɹɩɨɪɬɚɥɭɪɨɡɞɿɥɢɥɚɫɶɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ±ɠɿɧɨɤɬɚ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜɈɫɧɨɜɧɚɱɚɫɬɤɚɱɢɬɚɱɿɜɜɿɤɨɦɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜɿɜɨɧɢɽɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ Ʉɢɽɜɚɬɚɿɧɲɢɯɦɿɫɬɦɿɥɶɣɨɧɧɢɤɿɜɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚɞɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɽɸɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɤɨɧɜɟɪɫɿʀɿɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɨɫɬɿɫɚɣɬɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɛɟɡ ɜɟɛɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɞɚɧɢɯ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɡ ɧɟʀ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɇɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɞɪɚɡɭ ɤɿɥɶɤɚ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɜɟɛɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɳɨɛ ɦɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɞɚɧɿɬɚɪɨɛɢɬɢɧɚʀɯɨɫɧɨɜɿɛɿɥɶɲɬɨɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ Ⱦɚɧɿɹɤɿɦɨɠɧɚɨɬɪɢɦɚɬɢɡɚɜɞɹɤɢɫɟɪɜɿɫɚɦɜɟɛɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɿɫɬɶɫɚɣɬɭ ɫɬɚɬɶɜɿɤɬɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɬɚʀɯɞɿʀ ɞɠɟɪɟɥɚɬɪɚɮɿɤɭ ɡɝɚɞɤɢɩɪɨɪɟɫɭɪɫɜɦɟɪɟɠɿ Ⱦɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɦɟɬɢɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɜ ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɤɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɭ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɬɚ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɧɚɚɭɞɢɬɨɪɿɸɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɦɟɬɨɞɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɞɥɹɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɦɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɿɪɤɢ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɜɟɛɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ Ɍɟɦɚ ɨɧɥɚɣɧ ɦɟɞɿɚ ʀɯ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ ɫɟɪɟɞ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɏɨɱɚ ɬɚɤɿ ɁɆȱ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɜɢɣɲɥɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɬɚɲɢɪɨɤɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɜɱɟɧɿɡɚɹɜɥɹɸɬɶɳɨɲɜɢɞɤɿɫɬɶɡɹɤɨɸ ɜɨɧɢ ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɜɩɟɪɟɞ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢɫɶɨɝɨɞɧɿ ɉɿɫɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯɹɤɿɛɭɥɢɜɡɹɬɿɡɞɟɤɿɥɶɤɨɯɫɟɪɜɿɫɿɜɜɟɛ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ *RRJOH $QDO\WLFV əɧɞɟɤɫɆɟɬɪɢɤɚ /LYH,QWHUQHW %LJPLU 6LPLODU:HE $OH[D6S\2Q:HE ɫɬɚɥɨɡɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹ³ȼɫɦɵɫɥɟ´ɱɢɬɚɸɬɶ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɦɨɥɨɞɿ ɨɫɨɛɢ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ ɞɨ ɪɨɤɿɜ  Ɍɚɤɨɠ ɫɟɪɜɿɫɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢɳɨɚɭɞɢɬɨɪɿɹɜɿɞɜɿɞɭɽɫɚɣɬɡɪɿɡɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɉɄɩɥɚɧɲɟɬɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɫɚɣɬ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɦ ɩɿɞ ɭɫɿ ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ Ⱥɭɞɢɬɨɪɿɹ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥ ɬɚ ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɚɬɬɿ ɱɟɪɟɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɬɚɩɨɲɭɤɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɇɚɨɫɧɨɜɿɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɜ ɹɤɨɦɭɛɪɚɥɚɭɱɚɫɬɶɩɨɬɟɧɰɿɣɧɚɰɿɥɶɨɜɚɚɭɞɢɬɨɪɿɹɫɚɣɬɭ ɨɫɿɛ ɫɬɚɥɨɨɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨɡɚɜɞɹɤɢɬɨɦɭɳɨɩɨɪɬɚɥɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɤɨɧɬɟɤɫɬɧɭɪɟɤɥɚɦɭɰɟɪɨɛɢɬɶɫɚɣɬ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɞɥɹɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɡɛɿɥɶɲɭɽɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ϲϰ 


Ɋɨɛɥɹɱɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɦɟɞɿɚɩɨɪɬɚɥɭ ©ȼ ɫɦɵɫɥɟª ɜɚɪɬɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɬɚɤɟ  ɧɢɡɶɤɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɫɚɣɬɭɩɨɪɟɝɿɨɧɚɯ  ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡ ɱɿɬɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɞɭɦɤɨɸ ɚɜɬɨɪɚ ɐɟ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɧɚ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢɬɚɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȽɨɪɨɞɟɧɤɨɅȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚɹɤɧɨɜɢɣɜɢɞɁɆȱɅȽɨɪɨɞɟɧɤɨȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɒɥɹɯɍɤɪɚʀɧɢ±Ʉɋ 0HGLD6DSLHQVəɤɪɨɫɿɣɫɶɤɚɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɜɩɥɢɜɚɽɧɚɫɭɫɩɿɥɶɧɭɞɭɦɤɭɜɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@0HGLD6DSLHQV0HGLD6DSLHQV±±Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭ KWWSRVYLWDPHGLDVDSLHQVXDPHGLDSURVYLWDUHVHDUFK\DNBURVL\VNDBSURSDJDQGDBYSOLYDHBQD BVXVSLOQXBGXPNXBYBXNUDLQLBGRVOLG]KHQQ\D

 Ʉɚɥɟɧɱɭɤ Ɉ. Ɇ.23 ɌȿɅȿȼȱɁȱɃɇɂɃɈȻɊȺɁȼȿȾɍɑɈȽɈəɄɋɄɅȺȾɈȼȺɃɈȽɈ ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲɆȺɃɋɌȿɊɇɈɋɌȱ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨɛ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɦɿɞɠɿ ɜɟɞɭɱɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɜɟɞɭɱɨɝɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɧɚɹɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɿɦɿɞɠɭ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɞɭɦɰɿ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɯ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɬɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɿ ɧɚɭɤɨɜɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɨɛɭɞɨɜɢɿɦɿɞɠɭɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɜɟɞɭɱɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɉɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶɫɹ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɦɿɞɠɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɡɨɤɪɟɦɚɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨ ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɆɿɫɰɟɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨɜɫɢɫɬɟɦɿɰɿɧɧɨɫɬɟɣɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ±ɨɞɧɟɡ ɱɿɥɶɧɢɯ ɹɤɳɨ ɧɟ ɝɨɥɨɜɧɟ ȼɿɧ ɹɤ ɜɢɪɚɡɧɢɤ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɭɦɨɤ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɹɤ ɩɨɫɬɚɬɶ ɳɨ ɭɨɫɨɛɥɸɽ ɪɿɡɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɚɤɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɤɨɬɪɿ Ɇɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ Ɍ Ƚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ Ƚɨɹɧ Ɉə ɞɨɤɬɨɪɮɿɥɧɚɭɤɩɪɨɮ ϲϱ 


ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɣ ɿ ɰɿɤɚɜɢɣ ɿɦɿɞɠ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɦɿɞɠɨɥɨɝɿɽɸ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨ ɦɚɽ ɥɟɠɚɬɢ ɦɟɬɨɞ ɫɚɦɨɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɜ ɦɟɠɚɯɭɫɬɚɥɟɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɿɣɨɝɨɜɦɿɧɧɹɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹɞɨɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ȱɦɿɞɠɨɥɨɝɿɹ ± ɰɟ ©ɡɜɟɪɧɟɧɢɣ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɤɥɢɤɭ ɛɭɬɢ ɱɚɪɿɜɧɢɦ ɿ ɜɦɿɬɢ ɧɟɫɬɢ ɫɜɿɬɥɨɥɸɞɹɦȼɨɧɚɫɩɪɢɹɽɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭɜɢɹɜɭɝɥɢɛɢɧɧɨʀɩɨɬɪɟɛɢɥɸɞɢɧɢɛɭɬɢ ɝɿɞɧɨɸɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸª>@ Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɣ ± 79DQFKRU ± ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɨɡɧɚɱɚɽ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɹɤɿɪ>@Ɍɚɤɚɧɚɡɜɚɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨɨɫɧɨɜɧɨɸɮɭɧɤɰɿɽɸɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ ɭɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɠɚɧɪɨɜɢɯɱɚɫɨɜɢɯɬɨɳɨ >@ əɤɨɪɟɦ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɫɢɦɜɨɥ ɳɨ ɞɨɛɪɟ ɡɚɩɚɦ ɹɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɣ ± ɰɟ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣ ɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤɿɪɩɪɨɝɪɚɦɢ ɑɟɪɟɡ ɨɛɪɚɡ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɪɚɧɫɥɸɽ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ɚɛɨ ɜ ɡɚɜɭɚɥɶɨɜɚɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɫɜɨɸ ɨɫɧɨɜɧɭ ɿɞɟɸ Ɉɛɪɚɡ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨ ɽ ɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɠɢɬɬɹ ɹɤɢɣ ɬɜɨɪɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɝɥɹɞɚɱɚɦ ɹɤ ɡɪɚɡɨɤ ɞɥɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ Ȼɭɞɭɱɢ ɫɬɪɢɠɧɟɦ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɛɪɚɡ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɫɬɚɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɦ ɩɪɢɣɨɦɨɦɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɜɟɫɶɿɧɲɢɣɧɚɛɿɪɩɪɢɣɨɦɿɜɿɜɢɪɚɡɧɢɯɟɤɪɚɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ ȾɚɧɟɩɢɬɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɨɫɹɭɩɪɚɰɹɯɬɚɤɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜɀȼɄɚɪɚɝɚɧɨɜ ȼɏɆɚɧɟɪɨɜɅȼɆɚɬɜɽɽɜɚȼɎɉɟɬɪɟɧɤɨɆɄȺɧɞɪɽɽɜɇȻɒɤɨɩɨɪɨɜɌə ȺɧɿɤɽɽɜɚȻɅɶɸʀɫȱȼɆɚɬɜɽɽɜɨʀɌəȺɧɿɤɽɽɜɚɘȼɆɨɱɚɥɨɜ ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɬɟɥɟɝɥɹɞɚɱɿɜɱɟɪɟɡɨɛɪɚɡɜɟɞɭɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦ ȼɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɪɨɥɿ ɧɨɫɿʀɜ ɧɨɜɢɧ ɚɥɟ ɿ ɽ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɦɨɥɨɞɿ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣɨɛɪɚɡɜɟɞɭɱɨɝɨɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɞɭɠɟɫɬɪɨɝɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ>F@ Ⱥɥɟɞɭɦɤɢɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɳɨɞɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɛɪɚɡɭɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɯɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ Ⱥɜɬɨɪɢɜɢɡɧɚɸɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɫɬɶɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿɨɛɪɚɡɭɩɨɽɞɧɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɬɚ ɿɦɿɞɠɟɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ Ⱥɥɟ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɰɿɽʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹ ɉɨɧɹɬɬɹ©ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣɨɛɪɚɡɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨªɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟ>F@ ɿɦɿɞɠ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɿ ɩɪɨɹɜɢ ɨɛɪɚɡɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹ ɜ ɫɬɢɥɿ ɨɞɹɝɭ ɩɨɱɭɬɬɿ ɝɭɦɨɪɭ ɦɚɧɟɪɿ ɬɪɢɦɚɬɢɫɹ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɨɝɨ ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɿɜɟɥɶɨɜɚɧɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɡɚɞɚɧɨɝɨ ϲϲ 


 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɢɧɬɟɡɭ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɭɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ  Ⱦɨɰɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɫɥɿɞɞɨɞɚɬɢɳɟɤɿɥɶɤɚɜɚɠɥɢɜɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɹɤɨɸ ɿɧɮɨɪɦɭɽɲ ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɚ ɞɢɤɰɿɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣɝɨɥɨɫ>@ ȼɢɫɧɨɜɤɢɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɳɨɨɛɪɚɡ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɞɜɚ ɪɿɜɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɛɪɚɡɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɨɛɬɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɿɦɨɜɢɬɚɿɦɿɞɠɟɜɢɣɬɨɛɬɨɡɨɜɧɿɲɧɿɣȼɿɧɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɫɬɚɬɢɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɨɞɹɝ ɡɚɱɿɫɤɚ ɝɪɢɦ ɦɚɤɿɹɠ ɿ ɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɪɟɚɤɰɿɹɯ ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɿɫɬɶɜɡɚɽɦɨɞɿɹɜɟɞɭɱɨɝɨɜɤɚɞɪɿɬɚɿɧ ȼɟɞɭɱɨɦɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɩɪɢɽɦɧɢɣ ɞɨɛɪɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣɝɨɥɨɫɿɜɨɥɨɞɿɬɢɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤȼɿɧɩɨɜɢɧɟɧ ɡɭɦɿɬɢ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɡ ɽɞɧɚɬɢɫɹɱɟɪɟɡɟɮɿɪɡɿɡɜɢɱɚɣɧɨɸɥɸɞɢɧɨɸɽɜɢɳɢɦɫɟɪɟɞɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿȱɞɟɚɥɶɧɢɣɜɟɞɭɱɢɣɬɚɤɨɠɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɜɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿ ɧɟ ɞɭɠɟ ɦɨɥɨɞɢɣ ɚɛɨ ɡɚɧɚɞɬɨ ɫɬɚɪɢɣ ɬɚ ɦɚɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɨɪ ɹɤɨɫɬɟɣ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɧɿɫɬɶ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɬɚɥɚɧɬ ɟɪɭɞɢɰɿɹ ɭɦɿɧɧɹ ©ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɨɛɥɢɱɱɹª ɭ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɞɚɜɚɬɢ ɝɥɹɞɚɱɚɦ ɭɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɬɿɦ ɳɨ ɜɨɧɢ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭɫɚɦɭɨɛ ɽɤɬɢɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɦɿɞɠɭ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭȱɦɿɞɠɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɛɚɝɚɬɶɨɯɱɢɧɧɢɤɿɜɹɤɿɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɹɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɝɥɹɞɚɱɟɦ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜ ɤɚɞɪɿ ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɞɿɽɜɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ  ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜȼɆɿɫɿɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɭɩɨɪɹɞɤɭɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɩɢɬɚɧɧɹ±>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ȼȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜ±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH ɁɚɞɨɪɢɧɄȻɭɪɨɜɚɘɋɸɬɤɢɧɚȺɋɆɂɢɦɚɫɫɨɜɨɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɟɢɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɄɁɚɞɨɪɢɧɘȻɭɪɨɜɚȺ ɋɸɬɤɢɧɚ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZFMHVUXOLEFRQWHQWSKS"FRQWHQWBLG FDWHJRL\BMG ɆɚɪɬɢɧɤɿɧɚȾɊɨɥɶɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɩɪɚɜɨɜɨɦɭɩɪɨɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹȾɆɚɪɬɢɧɤɿɧɚɆȼɢɞɜɨɆȾɍ±ɫ ɆɚɬɜɟɟɜɚɅȼɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɅȼɆɚɬɜɟɟɜɚɌəȺɧɢɤɟɟɜɚ ɘȼɆɨɱɚɥɨɜɚɆɊɂɉɯɨɥɞɢɧɝ±ɫ ȽɨɪɱɚɤɨɜɚȼȽɌɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɣɢɦɢɞɠɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɥɢɡɪɟɥɢɳɟɭɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟȼȽ ȽɨɪɱɚɤɨɜɚɆɫ ɌɭɪɱɟɧɤɨɘɁɆȱɹɤɜɩɥɢɜɨɜɢɣɱɢɧɧɢɤɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ±>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ϲϳ 


ɪɟɫɭɪɫ@ɘɌɭɪɱɟɧɤɨ±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSGVSDFHQEXYJRYXDELWVWUHDPKDQGOH

 24

Ʉɚɥɿɧɿɱɟɧɤɨ Ⱥ. ɋ. ɎɈɌɈȽɊȺɎȱəəɄɉɈɌɍɀɇɂɃȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌɁɆȱ ȾɅəɋɌȼɈɊȿɇɇəɋȿɇɋȺɐȱɃ ;;, ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ Ɇɟɞɿɚ ɧɟ ɽ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡɚɞɥɹ ɹɫɤɪɚɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢ ɫɚɣɬɭ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶ Ɏɨɬɨɝɪɚɮɿɹ ² ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɜɿɬɨɱɭɬɥɢɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɚɬɪɢɰɿ ɜɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɿəɤɳɨɠɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɸ ɹɤ ɜɢɞ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɜɭɱɚɬɢ ɬɚɤ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨɚɪɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɯɨɱɚ ɣ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɛɚɱɟɧɧɹɦ ɫɚɦɨɝɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɚ>@ ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɢ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɬɚ ɧɚɫɨɥɨɞɢɬɢɫɹ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɠɢɬɬɹ ɉɪɨɬɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɩɪɢɡɜɿɜɞɨɬɨɝɨɳɨɡɧɿɦɨɤɭɪɭɤɚɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɫɬɚɜɨɞɧɢɦ ɿɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɦɚɫɨɜɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ Ɂɚɪɚɞɢ ɥɟɝɲɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɚɡɜɢɱɚɣɩɨɞɚɽɬɶɫɹɭɜɢɝɥɹɞɿɿɧɮɨɝɪɚɮɿɤɢɬɚɛɥɢɰɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɶ ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɟɰɟɮɟɤɬɿɜ ɭ ɜɿɞɟɨɤɨɧɬɟɧɬɿ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɟɞɿɚ ɜɦɿɥɨ ɩɨɱɚɥɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɥɨɜɨɦ ɚɥɟ ɣ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣȾɨɜɢɛɿɪɤɢɡɚɡɜɢɱɚɣɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶɮɨɬɨɩɟɪɲɢɯɨɫɿɛɞɟɪɠɚɜɢɚɛɨɠ ɜɿɞɨɦɢɯ ɥɸɞɟɣ ɹɤɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɧɟ ɜ ɞɭɠɟ ɝɚɪɧɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ ɉɨɞɿɛɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɫɭɸɬɶʀɯɚɜɬɨɪɢɬɟɬɬɚɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɪɟɣɬɢɧɝɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɜɢɞɚɧɧɹɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦ ɜɢɧɢɤɚɽɧɚɝɚɥɶɧɚɩɨɬɪɟɛɚɭɡɜɟɪɧɟɧɧɿɞɨɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀɡɚɣɦɚɥɢɫɹɧɚɭɤɨɜɰɿɍɤɪɚʀɧɢɹɤɊȻɚɥɭɤɄȽɪɢɲɢɧɊɄɚɧɸɤɈ ɅɹɩɿɧɋɆɚɤɫɢɦɿɲɢɧɚɬɟɦɚɬɢɤɭɿɧɬɟɪɧɟɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɬɚɧɨɜɢɯɦɟɞɿɚɡɚɝɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢȻɉɨɬɹɬɢɧɢɤȽɉɨɱɟɩɰɨɜɆɑɚɛɚɧɟɧɤɨɬɚɿɧ ɋɶɨɝɨɞɧɿɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɛɿɥɶɲɭɫɩɿɲɧɢɯɤɨɧɰɟɩɰɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɞɿɚɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɁɆȱ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɫɬɚɥɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ Ɂɚɪɚɡ ɧɟɦɚɽ ɧɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢɜɩɥɿɜɰɿɣɮɨɬɨɩɚɩɟɪɿɩɪɨɰɟɫɞɪɭɤɭɡɧɚɱɧɨɩɪɢɲɜɢɞɲɢɜɫɹɚɥɟɹɤɿɫɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɧɚɦɿɣɩɨɝɥɹɞɡɧɢɡɢɥɚɫɶɉɪɨɰɟɫɜɿɞɱɚɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɹɤɟɛɭɥɨ 

ɋɬɭɞɟɧɬɤɚɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ³ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ´ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɜɿɚɰɿɣɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɄɟɜɥɸɤȱȼɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱ ϲϴ 


ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ ,Q0LQG ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ³ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɨɁɆȱɭɪ´ɍɤɪɚʀɧɰɿɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɞɨɁɆȱɤɪɢɬɢɱɧɿɲɟɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɢɳɨʀɹɤɨɫɬɿɬɚɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ´>@ ɇɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɞɿɽ ɫɿɦ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɩɨɞɚɱɿ ɧɨɜɢɧɢ ɐɟ ɲɿɫɬɶ ɋ ɿ ɨɞɧɟ Ƚ ɫɤɚɧɞɚɥɫɟɧɫɚɰɿʀɫɬɪɚɯɫɟɤɫɫɦɟɪɬɶɫɦɿɯɬɚɝɪɨɲɿɇɚɫɚɣɬɚɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɦɟɞɿɚ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɰɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɬɚɤɨɠ Ⱦɟɹɤɿ ɨɧɥɚɣɧ ɬɚ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ³Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ QHW´ ³ȼɟɫɬɢ´ ³ȼɟɱɟɪɧɢɣ Ʉɢɟɜ´ ³ɐɟɧɡɨɪ´ ³ɋɟɝɨɞɧɹ´ ɩɨɞɚɸɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɿɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɟɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ ɮɨɬɨ ɚɛɨ ɠ ɬɚɤɿ ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɤɨɧɬɟɤɫɬɭɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɜɿɬɥɢɧɢɡɚɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɧɫɚɰɿɣɬɚɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɫɭɸɱɢɪɟɩɭɬɚɰɿɸɜɢɫɨɤɨɩɨɜɚɠɧɢɯɨɫɿɛɿɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɚɝɚɥɨɦ Ʉɨɦɿɱɧɟ ɣ ɬɪɚɝɿɱɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɟɦɨɰɿɣ ɧɿɠ ɩɨɞɚɧɚ ɫɭɯɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹȿɦɨɰɿʀɬɚɧɨɜɢɧɢɣɞɭɬɶɪɭɤɚɜɪɭɤɭɚɥɟɧɟɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɳɨ ɰɟ ɞɨɛɪɟ ȿɦɨɰɿʀ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɮɚɤɬɿɜ ɿ ɛɥɨɤɭɸɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɐɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ>@ ɋɟɧɫɚɰɿɣɧɿ ɡɧɿɦɤɢ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɦɚɫɨɜɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɬɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɥɸɞɹɯ ɹɜɢɳɚɯ Ⱦɨɫɢɬɶ ɜɥɭɱɧɨ ɫɤɚɡɚɥɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɤɪɢɬɢɤ ɋ¶ɸɡɟɧ Ɂɨɧɬɚɝ³Ɏɨɬɨɝɪɚɮɿʀɪɨɛɥɹɬɶɫɹɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɩɨɬɿɦɧɟɞɚɜɚɬɢɧɚɦɫɩɨɤɨɸ´>ɫ @ ɓɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɞɜɚ ɮɚɤɬɢ ɥɸɞɢɧɚɫɩɪɢɣɦɚɽɱɟɪɟɡɡɿɪɛɥɢɡɶɤɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɳɟɜɬɢɫɹɱɪɚɡɿɜɲɜɢɞɲɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɧɟʀ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ Ɍɨɠɝɥɹɞɚɰɶɤɿɬɚɱɢɬɚɰɶɤɿɚɭɞɢɬɨɪɿʀɡɜɟɪɬɚɸɬɶɭɜɚɝɭɫɩɨɱɚɬɤɭɧɚɿɥɸɫɬɪɚɰɿɸɚ ɩɨɬɿɦɧɚɫɚɦɦɚɬɟɪɿɚɥɎɨɬɨɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɹɤɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣɞɨɤɚɡɬɨɝɨɳɨɩɨɞɿɹ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɟ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɣ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɫɬɚɬɬɿ ȼɫɟ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɚɫ ɧɚɦ ɩɪɨɫɬɿɲɟ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ ɉɟɪɟɝɥɹɞɚɸɱɢ ɫɜɿɬɥɢɧɭ ɡ ɦɿɫɰɹ ɩɨɞɿʀ ɦɢ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɨ ɫɟɛɟ ɭ ɬɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɬɚ ɦɨɠɟɦɨ ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɭ ɝɨɥɨɜɿ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ>@Ƚɚɪɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɫɥɭɝɭɽɡɚɫɨɛɨɦɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɫɬɢɦɭɥɹɰɿʀɿ ɬɨɦɭ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ² ɧɟɯɚɣ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɭ ɜɫɿɯ ɚɥɟ ɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɥɸɞɟɣɳɨɛɫɬɚɥɨɡɪɨɡɭɦɿɥɨɡɧɿɦɨɤɩɪɢɜɟɪɬɚɽɭɜɚɝɭəɤɳɨɠɧɚɲɨɸ ɩɟɪɲɨɸɪɟɚɤɰɿɽɸɫɬɚɽɞɭɦɤɚ³ɜɫɟɰɟɹɜɠɟɛɚɱɢɜ´²ɰɟɩɪɨɜɚɥ>ɫ@ Ɂɚɪɚɞɢ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɬɚ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɚɧɟɤɞɨɬɿɜ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪ ɬɚ ɧɟɜɞɚɥɢɯɪɚɤɭɪɫɿɜ9,3ɨɫɿɛȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣɞɿɚɥɨɝɦɿɠɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɦɟɞɿɚ Ɉɫɬɚɧɧɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɮɨɬɨɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɞɚɥɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɬɢɡɚɫɭɞɢɬɢɩɿɞɧɹɬɢɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɛɨɠɡɦɭɫɢɬɢɫɭɦɧɿɜɚɬɢɫɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɡɨɛɪɚɠɟɧɨʀɨɫɨɛɢ ɝɪɭɩɢ ɧɚɲɩɚɥɶɬɚɯɝɚɡɟɬɱɢɫɬɨɪɿɧɤɚɯɫɚɣɬɭ ϲϵ 


Ⱦɨɫɤɨɧɚɥɟɨɫɜɨɽɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɨɡɜɨɥɢɥɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɧɟɥɢɲɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɲɜɢɞɲɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɚɥɟ ɣ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɦɚɫɨɜɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɁɨɛɪɚɠɟɧɧɹɨɤɪɿɦɬɨɝɨɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɟɤɫɬɳɟɣɜɢɤɨɧɭɽɪɨɥɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ Ɂɚɞɥɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɦɟɞɿɚɞɨɤɥɚɞɚɸɬɶɥɟɜɨɜɭɱɚɫɬɤɭɡɭɫɢɥɶɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɉɪɨɰɟɫɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɜɩɢɧɧɨɧɚɛɢɪɚɽɨɛɟɪɬɿɜɐɟ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽɩɨɹɜɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɿɡɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢɹɤɿɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢɫɟɧɫɚɰɿɣɧɢɦɢ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ >@  ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɧɚɲɢɦ ɦɧɟɧɢɟɦ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɛɟɝɚɸɬ ɜ ɋɆɂ ɢ ɫɨɰɫɟɬɹɯ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZDGPHUX]KL]QQDXNDPHWRGRY NRWRU\HXVSHVKQRSULPHQ\D\XWVPLFKWRE\PDQLSXOLURYDWQDVKLPPQHQLHP >@6RQWDJ65HJDUGLQJ7KH3DLQ2I2WKHUV6XVDQ6RQWRJ²1HZ<RUN3LFDGRU² S >@ɉɨɪɬɚɯɆɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɎɨɬɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚəɤɰɟ²ɛɭɬɢɮɨɬɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦ" >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSSKRWRJUDSK\LQXDDUWLFOHVDGYLFHIRWR]KXUQDOLVW\ND >@  ɍɤɪɚʀɧɰɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɁɆȱ ɤɪɢɬɢɱɧɿɲɟ ɚɥɟ ɞɨɜɿɪɚ ɞɨ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ² ɧɚɲɟ ɧɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVLQWHUQHZVLQXDXNQHZVXNUDMLQWVLVWDYO\DWV\DGR]PLNU\W\FKQLVKHDOHMGRYLUDGR WHOHNDQDOLYWDLQWHUQHW]PL]Q\]\ODVQDVKHQRYHGRVOLG]KHQQ\D >@  Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ȿ Ʉɪɚɫɢɜɨ ɨ ɮɨɬɨɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɉɨɥɟɡɧɨ ɨ ɮɨɬɨɛɢɡɧɟɫɟ Ɏɨɬɨɛɥɨɝ ȿɥɟɧɵ Ɏɟɞɨɪɨɜɨɣ ɂɫɬɨɪɢɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSEORJSKRWRJUDIHOHQDUXLVWRUL\DIRWRJUDILL >@ɎɪɢɦɚɧɆȼɡɝɥɹɞɮɨɬɨɝɪɚɮɚɄɚɤɧɚɭɱɢɬɶɫɹɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹɜɮɨɬɨɢɫɤɭɫɫɬɜɟɩɨɧɢɳɚɬɶɢ ɰɟɧɢɬɶɯɨɪɨɲɢɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ²ɆȾɨɛɪɚɹɤɧɢɝɚ²ɫ

 Ʉɚɪɩɟɧɤɨ ɇ. Ɉ. 25 ȼȱɁɍȺɅɖɇȱɌȿɇȾȿɇɐȱȲɉɊȿɁȿɇɌȺɐȱɃɇɂɏȼȿȻɉɊɈȿɄɌȱȼ ȼɟɛɫɚɣɬ²ɰɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɿɡɜ¶ɹɡɧɢɯɦɿɠɫɨɛɨɸ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣɧɚɫɟɪɜɟɪɿɿɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɞɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɚɞɪɟɫɭ>ɫ@ ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɿ ɜɟɛɫɚɣɬɢ ² ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɮɨɪɦ ɜɟɛɩɪɨɟɤɬɿɜ ɨɫɧɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɹɤɢɯ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ©ɜɚɭɟɮɟɤɬɭª ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ

 

 Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɦɟɞɿɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɞɨɰɒɟɜɱɟɧɤɨȼɿɤɬɨɪɿɹȿɞɭɚɪɞɿɜɧɚɞɧɚɭɤɿɡɫɨɰɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ϳϬ 


ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɫɜɨʀɯɩɨɫɥɭɝɚɛɢɜɢɞɿɥɢɬɢɫɶɧɚɮɨɧɿɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯɜɟɛɩɪɨɟɤɬɿɜȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɦɟɬɢɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨɬɚɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹ ‡ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɣɩɪɢɧɰɢɩɢɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯɜɟɛɩɪɨɟɤɬɿɜ ‡ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤ ɞɢɡɚɣɧɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯɜɟɛɩɪɨɟɤɬɿɜ Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɫɢɧɬɟɡ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɫɬɢɥɶɨɜɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿ ɞɢɡɚɣɧɭ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɜɱɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɪɟɠɟɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɿ ɜɟɛɩɪɨɟɤɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ²ɩɪɢɧɰɢɩɢɞɢɡɚɣɧɭɬɚɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɬɚɤɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɫɬɚɧɭɭɫɮɟɪɿɞɢɡɚɣɧɭɿɧɬɟɪɧɟɬɫɬɨɪɿɧɨɤɜɭɦɨɜɚɯɫɬɪɿɦɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɛɨɪɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɝɨ ɜɟɛ ɞɢɡɚɣɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɰɿɥɶɨɜɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɡɨɤɪɟɦɚʀʀɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɿɛɪɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɬɟɨɪɟɬɢɤɚɦɢɬɚɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢɜɫɮɟɪɚɯɞɢɡɚɣɧɭɦɟɞɿɚɞɿɞɠɢɬɚɥɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɚɬɚɤɨɠɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɞɥɹɡɞɨɛɭɬɬɹɡɧɚɧɶɜɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɫɮɟɪɚɯ ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɜɚɪɬɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ Ⱦ ȼ Ȼɨɪɨɞɚɽɜɚ©ȼɟɛɫɚɣɬɹɤɨɛ ɽɤɬɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɞɢɡɚɣɧɭªɞɟɚɜɬɨɪɩɨɟɬɚɩɧɨɚɧɚɥɿɡɭɽ ɜɟɛɫɚɣɬɹɤɨɛ ɽɤɬɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɞɢɡɚɣɧɭ>@ɍɤɧɢɡɿ©Ɉɫɧɨɜɢɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɞɢɡɚɣɧɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣª Ɉ Ƚ əɰɸɤ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɭ ɜɟɛɪɟɫɭɪɫɭ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɢɞɿɥɹɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɫɬɶ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɜɿɡɭɚɥɶɧɭɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ>@ ɉɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ©ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬª ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɚɣɬ ɹɤɢɣ ɡɧɚɣɨɦɢɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ Ⱦɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɧɚɥɟɠɚɬɶ ‡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɜɟɛɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ² ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɳɨ ɽ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɦɢɬɚɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɧɢɦɢɱɟɪɟɡɿɧɬɟɪɧɟɬ ‡ ɜɟɛɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ² ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɡɚɡɜɢɱɚɣɤɪɟɚɬɢɜɧɿɚɝɟɧɰɿʀɤɨɦɩɚɧɿʀɬɨɳɨ ‡ ɫɚɣɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɪɟɧɞɿɜ ² ɨɞɧɨ ɫɬɨɪɿɧɤɨɜɿ ɱɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɿ ɫɚɣɬɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɨɤɪɟɦɢɦɩɪɨɞɭɤɬɚɦɬɚɩɨɫɥɭɝɚɦɩɟɜɧɢɯɛɪɟɧɞɿɜ ϳϭ 


Ⱦɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɪɟɧɞɿɜɜɟɛɞɢɡɚɣɧɭɦɢɜɡɹɥɢɬɪɢɨɧɥɚɣɧɩɪɟɦɿʀɜɝɚɥɭɡɿ ɜɟɛɞɢɡɚɣɧɭ²&VV5HHO FVVUHHOFRP &VVIR[ FVVIR[FR &66/LJKW FVVOLJKWFRP Ⱦɨ ɭɜɚɝɢ ɦɢ ɛɪɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣɜɟɛɪɟɫɭɪɫɫɟɪɟɞɿɧɲɢɯɉɿɫɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɬɚɚɧɚɥɿɡɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭɦɢ ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɢɨɫɧɨɜɧɿɬɪɟɧɞɢɭɜɟɛɞɢɡɚɣɧɿɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɩɟɪɿɨɞȾɨɩɿɞɯɨɞɿɜɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶɞɢɡɚɣɧɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɦɢɜɿɞɧɟɫɥɢɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɜɚɪɿɚɧɬɢɧɚɜɿɝɚɰɿʀɫɬɢɥɶ 0DWHULDO 'HVLJQ /LWH ɫɿɧɟɦɚɝɪɚɮɿɸ ɜɿɧɬɚɠ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɟ ɪɟɬɪɨ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɟɨ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɞɢɡɚɣɧɭ ɫɩɥɿɬɟɤɪɚɧ Ɍɪɟɧɞɢ ɜɟɛɞɢɡɚɣɧɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɭɬɜɨɪɱɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɪɨɛɤɢɦɚɤɟɬɿɜɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤɬɨɦɭɫɚɣɬɢɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɜɡɿɪɰɟɜɢɦɢɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢɫɭɱɚɫɧɨɝɨɜɟɛɞɢɡɚɣɧɭɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹɧɟ ɨɤɪɟɦɢɦɬɪɟɧɞɨɦɚɜɞɚɥɨɩɨɽɞɧɭɸɬɶɤɿɥɶɤɚ Ɉɱɟɜɢɞɧɨɰɟɣɫɩɢɫɨɤɦɨɠɧɚɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɚɞɠɟɫɮɟɪɚɞɢɡɚɣɧɭɫɬɪɿɦɤɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɳɨɞɧɹ ɧɟ ɩɿɞɜɥɚɞɧɚ ɱɿɬɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɬɚ ɧɨɪɦɚɦ ɉɪɨɬɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɚɦɟɰɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɡɪɨɡɭɦɿɬɢɜɿɡɭɚɥɶɧɿɪɢɫɢ ɳɨɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɿɩɪɨɟɤɬɢɩɨɦɿɠɿɧɲɢɯ ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɣ ɜɟɛɩɪɨɟɤɬ ² ɰɟ ɫɚɣɬ ɹɤɢɣ ɡɧɚɣɨɦɢɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɡɫɟɪɜɿɫɨɦɤɨɦɩɚɧɿɽɸɚɛɨɨɤɪɟɦɨɸɥɸɞɢɧɨɸɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɿɫɚɣɬɢ ɹɤɨɞɧɚɿɡɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯɮɨɪɦɫɭɱɚɫɧɢɯɜɟɛɩɪɨɟɤɬɿɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɭɜɢɝɥɹɞɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɜɟɛɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɜɟɛɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɚɛɨ ɫɚɣɬɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɪɟɧɞɿɜ Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɦɟɬɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɿ ɜɟɛɩɪɨɟɤɬɢ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɠɢɬɬɹ ɫɚɣɬɭ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɚ ɦɟɬɚ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɚɭɟɮɟɤɬɭ ɐɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɚɣɬɭ ɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɟɛɩɪɨɟɤɬɚɯ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ ɳɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɢɡɚɣɧɭ ɤɨɥɿɪ ɮɨɪɦɚɲɪɢɮɬɬɨɳɨ ɦɨɠɭɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɚɬɢɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɚɛɨ ɠɩɿɞɫɢɥɸɜɚɬɢɡɚɤɥɚɞɟɧɟɭɬɟɤɫɬɨɜɢɯɛɥɨɤɚɯɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɞɥɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɟɛɩɪɨɟɤɬɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɣɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣɫɤɥɚɞɧɢɤɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ ɽɞɧɿɫɬɶɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɬɚɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢɨɞɧɟɨɞɧɨɝɨ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɄɭɡɶɦɢɧɚɇȼɈɫɧɨɜɵɪɚɛɨɬɵɜɂɧɬɟɪɧɟɬɭɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟɑɇȼɄɭɡɶɦɢɧɚɇȺ ɂɧɶɤɨɜɚȿȺɁɚɣɰɟɜɚɋȽɌɨɥɫɬɵɯ²ɌɚɦɛɨɜɂɡɞɜɨɌȽɌɍ²F ȻɨɪɨɞɚɟɜȾȼȼɟɛɫɚɣɬɤɚɤɨɛɴɟɤɬɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɡɚɣɧɚɆɨɧɨɝɪɚɮɢɹȾȼȻɨɪɨɞɚɟɜ ²ɏɚɪɶɤɨɜɋɟɩɬɢɦɚɅɌȾ²ɫ əɰɸɤ Ɉ Ƚ Ɉɫɧɨɜɵ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ Ɉ Ƚ əɰɸɤ²ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝȻɏȼɉɟɬɟɪɛɭɪɝ²ɫ 2VPDQL$,QWURGXFLQJ0DWHULDO'HVLJQ/LWH>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@2VPDQL$GG\0HGLXP ² ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVPHGLXPFRPJRRJOHGHYHORSHUVLQWURGXFLQJ PDWHULDOGHVLJQOLWHFHF ϳϮ 


 Ʉɚɫɹɧɱɭɤ ȼ. Ɉ.26 ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ&$//)253$3(56ȾɅə ɋɉȿɐȱȺɅɖɇɈȽɈȼɂɉɍɋɄɍɇȺɍɄɈȼɈȽɈɀɍɊɇȺɅɍ ɇɚɬɟɩɟɪɜɍɤɪɚʀɧɿɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɚɤɬɢɜɧɿɩɪɨɰɟɫɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɧɚɭɤɢɭɫɜɿɬɨɜɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɩɪɨɫɬɿɪɁɨɤɪɟɦɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ >@ ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɞɚɧɶ ɳɨ ɦɚɸɬɶɿɦɩɚɤɬɮɚɤɬɨɪ Ɍɚɤ ɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜɐɟɨɫɨɛɥɢɜɢɣɧɨɦɟɪɫɬɚɬɬɿɹɤɨɝɨɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿɨɞɧɿɽɸɬɟɦɨɸ ɚɛɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɨɤɪɟɦɿɣ ɡɧɚɱɧɿɣ ɩɨɞɿʀ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɬɚɤɢɦ ɜɢɩɭɫɤɚɦ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɣɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɱɢɬɚɰɶɤɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɽ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɩɭɫɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɜɢɞɚɧɧɹɦɢ>@ ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɜɢɩɭɫɤɭ ɽ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ &DOO IRU SDSHUV ɐɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɿ ɡɚɩɪɨɲɭɽ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ &DOO IRU SDSHUV ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɳɨɦɚɸɬɶɿɦɩɚɤɬɮɚɤɬɨɪɿɜɯɨɞɹɬɶɞɨ6RFLDO6FLHQFHV &LWDWLRQ,QGH[ :HERI6FLHQFH&RUH&ROOHFWLRQ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ &DOO IRU SDSHUV ɦɚɸɬɶ ɞɜɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɳɨ ɦɚɽ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ >@ ɫɬɚɬɬɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɬɨɪɿɧɨɤ >@ Ɉɛɢɞɜɚɪɿɡɧɨɜɢɞɢ&DOOIRUSDSHUVɦɚɸɬɶɫɯɨɠɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɹɤɚɭɦɨɜɧɨɦɨɠɟɛɭɬɢ ɪɨɡɞɿɥɟɧɚɧɚɬɪɢɱɚɫɬɢɧɢ ɍ ɩɟɪɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɚɜɬɨɪɚɦ ɧɚɡɜɭ ɠɭɪɧɚɥɭ ɧɚɡɜɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɢɩɭɫɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɡɚɩɪɨɲɟɧɢɯɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜɨɪɿɽɧɬɨɜɧɭɞɚɬɭ ɜɢɯɨɞɭɧɨɦɟɪɭ ɦɿɫɹɰɶɬɚɪɿɤ 

 

Ⱥɫɩɿɪɚɧɬɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɬɟɨɪɿɹɬɚɿɫɬɨɪɿɹɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀɫɩɪɚɜɢɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹª ȼɢɞɚɜɧɢɱɨɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɍɤɪɚʀɧɢ ©Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɿɦɟɧɿȱɝɨɪɹɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨª ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɌɪɿɳɭɤɈȼɞɧɿɡɫɨɰɤɨɦɩɪɨɮɟɫɨɪ ϳϯ 


Ⱦɪɭɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɨɩɢɫ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɞɥɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɦɟɬɭ ɫɩɟɰɜɢɩɭɫɤɭ ɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ Ɋɟɞɚɤɰɿɹ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɩɟɪɟɥɿɤɢ ɬɟɦ ɚɛɨ ɩɢɬɚɧɶ ɞɥɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ ɫɬɚɬɬɹɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɩɿɞɯɨɞɢɬɨɳɨ ɌɪɟɬɹɱɚɫɬɢɧɚɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɜɢɦɨɝɚɦɞɨɪɭɤɨɩɢɫɿɜɁɚɡɧɚɱɟɧɨɬɟɪɦɿɧɢɩɨɞɚɱɿ ɚɜɬɨɪɚɦɢɪɟɡɸɦɟɤɨɪɨɬɤɨɝɨɨɝɥɹɞɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɫɬɚɬɬɿɣɨɝɨɨɛɫɹɝɇɚɜɟɞɟɧɨɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯɪɟɞɚɤɰɿɽɸɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ©ɑɢ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ȼɚɫ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɫɬɚɬɬɸ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɫɩɟɰɜɢɩɭɫɤɿɜ &DOOIRUSDSHUV

"ªɜɿɞɩɨɜɿɥɢɨɫɿɛ ɳɨ ɽ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɮɟɣɫɛɭɤɫɬɨɪɿɧɤɢ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɠɭɪɧɚɥɢª Ƚɨɬɭɸɬɶ ɫɬɚɬɬɸ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɳɨ ʀɯ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɶ ɬɟɦɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ &DOO IRU SDSHUV ɧɟ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɬɚɬɬɸ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɫɬɚɬɬɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɨɳɨ  ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹɡɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɇɚɤɚɡɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉɟɪɟɥɿɤɭɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶɍɤɪɚʀɧɢªɜɿɞʋɈɮɿɰɿɣɧɢɣɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ²ʋ²ɋ ɊɨɥɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɧɚɭɤɨɜɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭɜɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿɣɨɝɨɪɟɣɬɢɧɝɭȼɆ Ʉɨɥɨɞɧɿɰɶɤɢɣɇɚɭɤɚɍɤɪɚʀɧɢɭɫɜɿɬɨɜɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ²ȼɢɩ²Ʉ Ⱥɤɚɞɟɦɩɟɪɿɨɞɢɤɚ²ɋ &DOOIRU3DSHUV*DPLI\LQJ1HZV3OD\IXODSSURDFKHVWRSXEOLFHQJDJHPHQW5HWULHYHGIURP KWWSMRXUQDOVVDJHSXEFRPSEDVVHWVFPVFRQWHQW&21&)3B*DPLI\LQJB1HZVSGI &DOOIRU3DSHUV6SHFLDO,VVXHRQ:ULWLQJDQG6FLHQFH:ULWWHQ&RPPXQLFDWLRQ²9RO² ,VVXH²3S²'2,

 Ⱥɥɥɚ Ʉɨɛɢɧɟɰɶ ɉɊɈȻɅȿɆɂȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɊȿȱɇɌȿȽɊȺɐȱȲȾɈɇȿɐɖɄɈȽɈɊȿȽȱɈɇɍ ɇȺɋɌɈɊȱɇɄȺɏ©ɑȺɋɈɉɂɋɍ©ȾɈɇȿɑɑɂɇȺªɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ɄɈɇɌȿɇɌɍ  ɑɟɪɟɡ ɜɨɽɧɧɿ ɞɿʀ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɠɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɮɪɨɧɬɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɢɧɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɜɚɤɭɭɦɿ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɢ 

 ɤɚɧɞɮɿɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿ ɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɥɚɭɪɟɚɬɩɪɟɦɿʀɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ ϳϰ 


ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɞɢɜɢɬɢɫɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɬɟɥɟɤɚɧɚɥɢɬɚɫɥɭɯɚɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟɪɚɞɿɨɱɢɬɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɝɚɡɟɬɢȺɥɟɠɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɩɨɥɹɝɚɸɬɶɧɟɥɢɲɟɭɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɚ ɣ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ ɛɨɪɨɬɶɛɚɡɚʀɯɧɸɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɬɚɪɨɡɭɦɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɬɨɝɨɳɨɜɨɧɢ±ʀʀɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɇɚɠɚɥɶɧɢɧɿɠɢɬɟɥɿɩɪɢɮɪɨɧɬɨɜɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɣɦɚɸɬɶɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɞɭɦɤɢɡɩɪɢɜɨɞɭ ɩɨɞɿɣ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ Ɍɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ⱦɨɧɛɚɫɭ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɿɬɟɩɟɪɫɥɿɞɞɨɤɥɚɫɬɢɱɢɦɚɥɨɡɭɫɢɥɶɩɪɚɰɸɸɱɢɡɥɸɞɶɦɢ ɹɤɿ ɛ ɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ ɜɿɞɱɭɥɢ ɫɟɛɟ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ ɩɪɢɱɨɦɭ ɡɭɫɢɥɥɹ ɰɿ ɜɚɪɬɨ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɧɚɞɬɢɦɚɛɢɰɟɣɩɪɨɰɟɫɩɪɢɲɜɢɞɲɢɜɫɹɫɬɚɜɛɿɥɶɲɞɿɽɜɢɦɌɨɦɭ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɁɆȱ ɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ± ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɦɚɽ ɳɟ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɤɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɫɨɰɿɭɦɝɚɡɟɬɚɦɨɫɤɿɥɶɤɢɡɧɚɱɧɨɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹɧɚɤɥɚɞɢɜɢɧɢɤɚɽɧɢɡɤɚɩɪɨɛɥɟɦɿɡ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɦɩɟɪɟɞɩɥɚɬɨɸ Ⱦɨɫɜɿɞ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɨɜɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ©ɑɚɫɨɩɢɫ Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɚª ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɪɨɤɚɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɞɟʀɜɪɟɝɿɨɧɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɜɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɨɝɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ȼɢɞɚɧɧɹɭɫɜɨʀɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɧɟɥɢɲɟɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨɫɤɥɚɞɧɿɠɢɬɬɽɜɿɪɟɚɥɿʀɚɣ ɩɪɨɩɚɝɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɪɿɞɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɥɨɜɨ ɫɩɪɢɹɽ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɚɦ ɹɬɿ Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɝɥɢɛɲɟ ɡɛɚɝɧɭɬɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɨɛɪɚɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ ɹɤɚ ɡ ɪɨɤɭ ɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɧɚɲɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡɞɨɥɚɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɚ ɛɨɪɟɬɶɫɹ ɨɛ¶ɽɞɧɚɜɲɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɟ ɩɿɞɞɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɩɪɨɛɢ ɤɪɚʀɧɢɚɝɪɟɫɨɪɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭɌɨɦɭɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɚɫɚɞɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹɜɚɠɥɢɜɢɣɱɢɧɧɢɤɧɚɬɥɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿȺɞɠɟ©ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɡɚɥɟɠɧɢɣɜɿɞɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɡɜɢɱɚʀɜ ɦɟɞɿɚɫɮɟɪɢ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɦɟɬɪɨɩɨɥɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɩɢɬɨɦɿ ɪɢɫɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ȯɜɪɚɡɿʀ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɫɬɿ ɪɭɣɧɭɸɱɢ ɩɪɨɰɟɫ ©ɡɰɿɥɟɧɧɹª ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜȻɿɥɶɲɿɫɬɶɁɆȱɍɤɪɚʀɧɢ«ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɧɟɧɚɰɿɽɬɜɨɪɱɿɚɧɚɰɿɽɪɭɣɧɿɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀª>@ɋɢɬɭɚɰɿɹɜɹɤɿɣɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɢɧɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɪɟɫɚɜȾɨɧɟɰɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿʀʀɚɧɚɥɿɡɫɜɿɞɱɚɬɶɳɨɜɨɧɚɩɨɬɪɟɛɭɽɜɫɟɛɿɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɡɛɨɤɭɞɟɪɠɚɜɢ Ȼɨɪɨɬɶɛɚɡɚɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɤɪɚʀɧɢʀʀɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɿɫɬɨɬɧɨɜɩɥɢɧɭɥɢɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɧɚɜɤɨɥɨ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɨʀ ɿɞɟʀ ɳɨ ɫɬɚɥɨ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ ɞɨ ɩɪɨɹɜɿɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɪɿɞɧɭ ɡɟɦɥɸ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚɞɥɹ ɩɟɪɟɦɨɝɢ Ɍɨɦɭ ɬɟɦɚ ɦɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɫɥɭɠɿɧɧɹ ȼɿɬɱɢɡɧɿ ɧɚ ɩɨɥɿ ɜɿɣɧɢ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ϳϱ 


ɡɚɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɫɬɚɥɚ ɱɿɥɶɧɨɸ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯɨɛɥɚɫɧɨʀɝɚɡɟɬɢ©ɑɚɫɨɩɢɫ©Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɚªɭɩɪɨɞɨɜɠɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ ɉɪɢɧɚɝɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ± ɪɨɤɿɜ ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɥɨɩɨɧɚɞɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɐɹɬɟɦɚɭɩɪɟɫɿ ɫɬɚɜɚɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨ ɡɧɚɜɰɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ȱɄɪɭɩɫɶɤɨɝɨ >@ ɇɋɢɞɨɪɟɧɤɨ >@ ɆɊɨɦɚɧɸɤɚ ȱɆɢɯɚɣɥɢɧɚ ɈɆɭɤɨɦɟɥɢ ȼɒɤɥɹɪɚɬɚɿɧɲɢɯɌɚɤɜɿɞɨɦɢɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɩɪɟɫɨɡɧɚɜɟɰɶȼɅɢɡɚɧɱɭɤɨɞɢɧɿɡ ɪɨɡɞɿɥɿɜɫɜɨɽʀɤɧɢɝɢɩɪɢɫɜɹɬɢɜɩɪɨɛɥɟɦɚɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɜɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɡɧɚɱɢɜɲɢ ɳɨ ©«ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɨɜɧɨɜɚɪɬɿɫɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢª > @ ©«ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɨ ɫɭɬɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɜɿɧ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɩɨɬɭɠɧɢɦɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɜɩɥɢɜɨɦª>@ Ƚɚɡɟɬɚ©Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɚª ɡɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭ±©ɑɚɫɨɩɢɫȾɨɧɟɱɱɢɧɚª ɧɚɬɟɪɟɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɧɚɞ ɪɨɤɿɜ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɽ ɬɟ ɳɨ ɰɟ ± ɽɞɢɧɟ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɨɜɧɟɨɛɥɚɫɧɟɜɢɞɚɧɧɹɚɡɨɝɥɹɞɭɧɚɜɨɽɧɧɿɞɿʀɜɢɯɨɞɢɬɶɮɚɤɬɢɱɧɨɭ ©ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɩɨɥɶɨɜɢɯɭɦɨɜɚɯªɧɚɧɢɧɿɲɧɿɣɨɤɭɩɨɜɚɧɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀɧɟɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɨɮɿɫɪɨɡɝɪɨɦɥɟɧɢɣɿɩɨɝɪɚɛɨɜɚɧɢɣɬɟɪɨɪɢɫɬɚɦɢ ɧɢɧɿɜɨɧɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɍɤɪɚʀɧɿ ɍ ɧɨɦɟɪɿ ɜɿɞ ɥɸɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜ ©ɑɚɫɨɩɢɫɿ ©Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɚª ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɫɬɚɬɬɹ ©ɏɿɛɚ ɜ ɧɚɫ ɧɟɦɚɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɭɯɭ"ª ɫɬɨɪ  Ⱥɜɬɨɪ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ȱ Ɂɨɰ ɩɢɲɟ ©ɉɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ ɡɚɯɢɫɧɢɤɢ ɧɚɲɨʀ ȼɿɬɱɢɡɧɢ ɹɤɿ ɜɢɪɨɫɥɢ ɬɭɬ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɬɨɦɭ ɳɨ ʀɯ ɜɢɯɨɜɭɜɚɥɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɡɚɞɭɯɨɦɛɚɬɶɤɢɭɱɢɬɟɥɿɜɦɿɫɰɟɜɢɯɲɤɨɥɚɯɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɟɯɧɿɤɭɦɚɯɬɚɜɢɲɚɯȱɹɤɦɟɧɿɡɞɚɽɬɶɫɹɯɬɨɫɶɿɡɰɢɯɦɭɠɧɿɯɡɟɦɥɹɤɿɜɦɨɠɥɢɜɨ ɫɥɭɯɚɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɟ ɨɛɥɚɫɧɟ ɫɩɪɚɜɞɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɪɚɞɿɨ ɹɤ ɧɟ ɡɝɚɞɚɬɢ ȱɪɢɧɭ ɑɟɪɧɢɱɟɧɤɨȼɿɤɬɨɪɚɉɚɫɿɱɧɢɤɚȻɨɝɞɚɧɚȾɭɞɧɢɱɟɧɤɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɜɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɭ Ʌɚɪɢɫɢ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ©Ɇɨɜɢ ɪɿɞɧɢɣ ɝɨɥɨɫª ɱɢɬɚɜ ɽɞɢɧɭ ɨɛɥɚɫɧɭ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɭ ɝɚɡɟɬɭ©Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɚªɡɞɨɞɚɬɤɨɦ©ɋɜɿɬɥɢɰɹª«Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɩɨɥɟ ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ ɜɫɟɬɚɤɢ ɩɪɨɪɨɫɬɚɥɨ ɧɚ ɬɥɿ ɜɨɣɨɜɧɢɱɨʀ ɪɭɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɹɤɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɫɢɥɢɥɚɫɹɧɚɫɬɚɪɬɿɬɪɟɬɶɨɝɨɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹªȼɢɞɚɧɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɟɪɟɦɿɧɢ ɜ Ʉɪɚɦɚɬɨɪɫɶɤɭ ɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɡɭɩɢɧɤɢ ɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɪɚɧɿɲɟ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɚ ɩɪɨ ɉɨɤɪɨɜɫɶɤ ɤɨɥɢɲɧɿɣ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɿɣɫɶɤ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɬɚɤ ©ɇɚɪɚɡɿ ɰɟɧɬɪ ɉɨɤɪɨɜɫɶɤɚ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɡɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɿɠɏɪɟɳɚɬɢɤɹɤɧɟɞɢɜɧɨª ɥɸɬ±ɋ Ɉɬɠɟɫɥɿɞɚɤɬɢɜɧɨɿɫɢɫɬɟɦɧɨ ɚɩɟɥɸɜɚɬɢ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɨɜɧɨʀɩɪɟɫɢəɤɳɨɠɧɚɲɚɜɥɚɞɚɧɟɡɚɯɢɳɚɬɢɦɟɫɜɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɟɯɬɭɜɚɬɢɦɟ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɦɢ ɁɆȱ ©ɪɭɫɫɤɿɣ ɦɿɪª ɫɩɢɧɢɬɢ ɛɭɞɟ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨ Ɍɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ©ɑɚɫɨɩɢɫ Ⱦɨɧɟɱɱɢɧɚª ɹɤɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɠɢɜɚɽ ɜ ɧɟɩɪɨɫɬɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɚ ɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɩɪɨɩɚɝɭɽ ϳϲ 


ɞɟɪɠɚɜɧɭɿɞɟɨɥɨɝɿɸɜɿɞɫɬɨɸɽɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɤɭɥɶɬɭɪɧɿɬɚɞɭɯɨɜɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɜɚɪɬɢɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȱɝɨɪɅɨɫɽɜɋɟɪɝɿɣȽɪɚɛɨɜɫɶɤɢɣɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚLɞɟɧɬɢɱɧLɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɜɢɤɥɢɤɢ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɅɨɫɽɜȱɝɨɪȽɪɚɛɨɜɫɶɤɢɣɋɟɪɝɿɣɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚLɞɟɧɬɢɱɧLɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɜɢɤɥɢɤɢ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVGD\N\LYXDXNDUWLFOHWHPDGQ\D FXVSLOVWYRXNUD\LQVNDLGHQWLFKQLVWSUREOHPLWDYLNOLNL±Ⱦɚɬɚɞɨɫɬɭɩɭ ɅɢɡɚɧɱɭɤȼȼɇɟɥɭɤɚɜɢɬɢɫɥɨɜɨɦȼȼɅɢɡɚɧɱɭɤɇɚɭɤɨɜɨɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɟɜɢɞɚɧɧɹ± ɅɶɜɨɛɥɀɨɜɤɜɚɆɿɫɿɨɧɟɪ±ɋ ɍɫɧɚɿɫɬɨɪɿɹɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɜɿɣɧɢ ±ɪɨɤɢ >ɡɚɪɟɞȼɆɨɪɨɤɨ@±ȼɢɩ ±ɄɄȱɋ±ɫɿɥ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɍɫɧɚɿɫɬɨɪɿɹɪɨɫɿɣɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ ±ɪɨɤɢ ±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZPHPRU\JRYXDVLWHVGHIDXOWILOHVYHUVWNDORZSGI ±Ⱦɚɬɚɞɨɫɬɭɩɭ  ȾɡɸɛɚȱɆȾɨɧɛɚɫ±ɤɪɚɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɥɨɜɚɍɪɨɤɢɩɪɚɜɞɢɿɞɨɛɪɚɩɨɟɡɿɹɿɩɪɨɡɚ ɍɩɨɪɹɞɧɢɤɬɚɚɜɬɨɪɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɧɚɪɢɫɿɜȼɈɥɿɮɿɪɟɧɤɨɉɟɪɟɞɦɨɜɚȱȾɡɸɛɢ±ȾȾɨɧɛɚɫ ɫ ȾɡɸɛɚȱɆɍɤɪɚʀɧɚɜɩɨɲɭɤɚɯɧɨɜɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɋɬɚɬɬɿɜɢɫɬɭɩɢɿɧɬɟɪɜ ɸɩɚɦɮɥɟɬɢ± Ʉ±ɋ Ɂɨɰȱɍɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɿɝɚɡɟɬɢɡɧɢɤɚɸɬɶɧɟɩɨɦɿɬɧɨɋɿɥɶɫɶɤɿɜɿɫɬɿ±±ʋ  ɱɟɪɜ ȺɁɚɝɧɿɬɤɨȾɟɪɠɚɜɧɚɦɨɜɚɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɞɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɡɚɝɪɨɡɢɣɜɢɤɥɢɤɢ ɁɚɝɧɿɬɤɨȺ©ɑɚɫɨɩɢɫȾɨɧɟɱɱɢɧɚª±ʋɛɟɪ±ɋ Ʉɪɭɩɫɶɤɢɣȱȼɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɍɤɪɚʀɧɢ Ⱦɪɭɝɚɩɨɥɨɜɢɧɚɏȱɏ± ɩɟɪɲɚɱɜɟɪɬɶɏɏɫɬ ȱȼɄɪɭɩɫɶɤɢɣ±Ʌɶɜɿɜɋɜɿɬ±ɫ ɋɢɞɨɪɟɧɤɨɇɆɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɩɪɟɫɫɚɹɤɮɚɤɬɨɪɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɏȱɏ± ɩɨɱɏɏɫɬ ɇɆɋɢɞɨɪɟɧɤɨɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɉɪɟɫɚɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɪɚɞɿɨɦɿɠɜɿɞɧɚɭɤɁɛ ±ɄɅɢɛɿɞɶ±ȼɢɩ±ɋ± Ʉɨɜɚɥɶɨɜɚ Ɉ. I.28 ɋɉȿɐɂɎ,ɄȺɊɈȻɈɌɂɀɍɊɇȺɅ,ɋɌȺɋɈɐ,ȺɅɖɇɈȽɈɌɈɄɒɈɍ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾɉɊɈȿɄɌɍ©ɈȾɂɇɁȺȼɋ,ɏª ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɽ ɜɚɝɨɦɨɸ ɜ ©ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɦɭª ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɚɞɠɟɡɚɜɠɞɢɤɥɸɱɨɜɨɸɮɿɝɭɪɨɸɹɤɚɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɆɚɝLɫɬɪɤɭɪɫɫɩɟɰLɚɥɶɧLɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥLɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰLɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧLɤɚɰLɹª,ɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥLɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰLɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧLɜɟɪɫɢɬɟɬɭLɦɟɧLɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɌɈȼ©ɋɌȻª ɠɭɪɧɚɥLɫɬɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪLɜɧɢɤɑɟɪɟɦɧɢɯ,ȼɤɚɧɞɧɚɭɤLɡɫɨɰɤɨɦɞɨɰ ϳϳ 


ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɽ ɥɸɞɢɧɚ ɉɨɜɧɨɬɚ ɩɨɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɹɤɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ± ɰɟ ɭɦɨɜɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɹɤɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɭɱɚɫɬɶɝɪɨɦɚɞɹɧɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɨɛɦɿɧɿ Ɇɿɫɰɟ ɣ ɪɨɥɶ ɬɨɤɲɨɭ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ Ɍɨɤɲɨɭ ± ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɬɟɥɟɝɥɹɞɚɱɟɦ Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɧɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɿɡ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɦ ɝɨɬɨɜɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ>F@ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ.ɍɫɟɛɿɱɧɟɜɢɜɱɟɧɧɹɦɨɜɥɟɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɽɨɞɧɢɦɡ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɁɆȱ ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɫɩɨɫɿɛ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭɭɪɨɡɦɨɜɿɡɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦɽɫɤɥɚɞɨɜɨɸɹɤɿɫɧɨʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɡɨɤɪɟɦɚɜ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸɬɚɬɨɤɲɨɭɁɜɿɞɫɢɣɜɢɩɥɢɜɚɽɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɟɦɢɹɤɚɬɚɤɨɠɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɽɸɬɨɤɲɨɭɹɤɧɨɜɨɝɨɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɝɨɠɚɧɪɭɱɟɪɟɡɩɪɢɡɦɭɩɨɞɚɱɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɛɚɱɟɧɧɹ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɞɨɫɥɿɞɢɬɢɫɩɟɰɢɮɿɤɭɪɨɛɨɬɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɤɲɨɭ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ©Ɉɞɢɧ ɡɚ ɜɫɿɯª Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢɫɩɟɰɢɮɿɤɭɪɨɛɨɬɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɬɨɤɲɨɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɨɤɲɨɭ ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɫɥɭɠɢɬɢ ɥɸɞɹɦȾɨɩɨɦɨɝɚ ɬɨɦɭ ɯɬɨ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ± ɰɟ ɥɢɲɟ ɨɫɧɨɜɚ Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ± ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɋɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɬɿɜɪɚɡɥɢɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɝɪɭɩɢɡɹɤɢɦɢɜɿɧ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽ ɥɸɞɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɿɿɧɫɬɢɬɭɬɢɬɨɳɨ >F@ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɽ ɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɨɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɨɦɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɨɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ ɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɨɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɹ ɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɨɦɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɚɛɨɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɝɥɹɞɚɱɚɦɢɚɛɨɝɪɨɦɚɞɨɸ ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɨɤɲɨɭ ɿ ʀɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɛɭɞɟɧɧɿɫɬɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɋɤɚɧɞɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɢɝɨɥɨɦɲɥɢɜɿ ɬɟɦɢ ± ɰɟ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɇɚ ɩɨɫɬ ϳϴ 


ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɨɤɲɨɭ ± ɰɟ ©ɤɨɪɨɥɿª ɟɮɿɪɭ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɡɚɧɟɩɚɞ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɿɦ¶ʀ ɛɚɠɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɬɢɜɫɟɛɟɡɡɭɫɢɥɶɫɬɜɨɪɸɽ©ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸªɪɿɡɧɢɯɬɟɦ Ɍɨɤɲɨɭ©Ɉɞɢɧɡɚɜɫɿɯª±ɰɟɧɚɣɪɟɡɨɧɚɧɫɧɿɲɢɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɟɥɟɩɪɨɫɬɨɪɭ ȼɿɞɜɟɪɬɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɝɟɪɨʀɜ ɭ ɫɬɭɞɿʀ ɤɨɦɟɧɬɭɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɬɚ ɝɥɹɞɚɱɿ ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɮɨɪɦɚɬɭ ɬɨɤɲɨɭ ɫɬɚɥɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ©Ɉɞɢɧ ɡɚ ɜɫɿɯª ɽ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɸ ɚɥɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨɸɥɚɧɤɨɸɭɪɨɡɪɨɛɰɿɩɪɨɝɪɚɦɢɋɚɦɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬ©ɞɨɛɭɜɚɽªɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɹɤɚɩɨɬɿɦɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɭɫɰɟɧɚɪɧɢɣɩɥɚɧɀɭɪɧɚɥɿɫɬɜɢʀɡɞɢɬɶɭɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɞɟɩɪɚɰɸɽɡɝɟɪɨɹɦɢɡɚɩɢɫɭɽɡɧɢɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢɲɭɤɚɽɫɜɿɞɤɿɜɬɚ ɦɨɬɢɜɭɽɩɪɢʀɡɞɞɨɫɬɭɞɿʀɜɫɿɯɩɪɢɱɟɬɧɢɯɞɨɫɩɪɚɜɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɉɫɧɨɜɧɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɨɤɲɨɭ ɫɜɨɽɱɚɫɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɟɩɿɡɨɞɭɞɥɹɫɬɭɞɿɣɧɨʀɡɣɨɦɤɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɬɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɁɆȱɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɩɨɲɭɤɭɬɟɦ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨʀɛɚɡɢɤɨɧɬɚɤɬɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɩɨɫɩɪɢɹɬɢɭɩɨɲɭɤɭ ɬɚɪɨɡɪɨɛɰɿɬɟɦ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɩɪɟɫɫɥɭɠɛɢ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɰɟɧɬɪɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɫɥɭɠɛɿɬɞ  ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɡɜ¶ɹɡɚɬɢɫɹɡɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɭɬɟɥɟɮɨɧɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ ɡɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɬɚɨɫɨɛɚɦɢɹɤɿɜɨɥɨɞɿɸɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹɫɢɧɨɩɫɢɫɭ ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɀɚɧɪ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɬɨɤɲɨɭ ɨɫɶ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɭɬɪɢɦɭɽ ɭɜɚɝɭ ɛɚɝɚɬɨɦɿɥɶɣɨɧɧɨʀ ɝɥɹɞɚɰɶɤɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ©Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢɪɟɡɨɧɚɧɫɧɿɿɫɬɨɪɿʀɦɢɧɚɱɭɠɢɯɩɨɦɢɥɤɚɯɯɨɱɟɦɨɧɚɜɱɢɬɢɝɥɹɞɚɱɿɜ ɛɿɥɶɲɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɚɜɢɬɢɫɹɞɨɠɢɬɬɹ±ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɜɟɞɭɱɢɣɩɪɨɟɤɬɭ©Ɉɞɢɧɡɚ ɜɫɿɯªɩɫɢɯɨɥɨɝȾɦɢɬɪɨɄɚɪɩɚɱɨɜ±Ɇɟɧɿɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɛɭɬɢɫɬɪɨɝɢɦɜɟɞɭɱɢɦɳɨɛ ɞɨɜɟɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɛɭɬɢ ɛɚɣɞɭɠɢɦɢ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɜɥɚɫɧɟɠɢɬɬɹɿɧɟɛɨɹɬɢɫɹɣɨɝɨɡɦɿɧɸɜɚɬɢª Ɂɚɜɞɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɨɤɲɨɭ±ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ ɹɡɤɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɂɿɛɪɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ,ɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɧɟɫɟɫɨɰɿɚɥɶɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɩɿɞɱɚɫɪɨɡɪɨɛɤɢɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ϳϵ 


 ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɉɨɞɛɟɪɟɡɧɢɤɨɜɚȿȼɌɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟɩɨɥɟɨɛɳɟɧɢɹɍɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜȿȼɉɨɞɛɟɪɟɡɧɢɤɨɜɚ±ɆȺɫɩɟɤɬɉɪɟɫɫ±F ɒɟɧɞɟɪɨɜɫɶɤɢɣ Ʉ ɋ Ɇɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɂɛɿɪɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɿɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɚɬɟɣɜɬɪɶɨɯɱɚɫɬɢɧɚɯɑɚɫɬɢɧɚɩɟɪɲɚɍɩɨɪɪɟɞɄ ɋɒɟɧɞɟɪɨɜɫɶɤɨɝɨɄɢʀɜɧɚɰɭɧɬȱɧɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±Ʉ±F

 Ʉɨɦɚɳɟɧɤɨ ȱ. ȱ. 29 ɊɈɅɖɆȿȾȱȺȼȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɆɍɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇȱ ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ ȼɫɬɭɩ ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚɥɿ ² ȱȾ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɤɨɠɧɨɦɭ ɿɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɍ ɦɟɠɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢȱȾɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɧɚɭɤɢɛɿɡɧɟɫɭɬɚɦɟɞɿɚȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ȱȾ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɳɨ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ȱȾ ɜɢɜɱɚɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɋ ȼɨɥɨɞɿɧ Ⱥ Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ ȯ Ƚɨɪɛɚɧɶ Ⱥ Ⱦɽɞɭɲɤɿɧɚ Ƚ Ʉɚɥɿɬɢɱ Ɏ Ʉɨɧɨɜɟɰɶ ɋ Ʌɨɛɚɧɨɜ ȿ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ȼ ɇɚɭɦɨɜ Ƚ ɇɨɜɿɰɶɤɚ Ⱦ ɇɨɪɞɮɨɪɫ Ɇ ɒɢɥɿɧɚ Ɉ ɑɟɪɧɨɜ ɬɚ ɿɧ ȼɢɜɱɟɧɧɸ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢɧɚɭɤɢɿɦɟɞɿɚɡɨɤɪɟɦɚɧɚɭɤɨɜɰɿɜɹɤ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥ ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱥ Ȼɨɣɤɨ ɇ Ȼɟɪɟɡɧɹɤ ɇ Ɂɟɥɿɧɫɶɤɚ Ɍ Ʉɜɚɲɿ Ɇ Ȼɚɣɽɪɚ Ƚ Ȼɪɭɦɮɿɥɹ Ƚ ɉɿɬɟɪɫɚ Ɇ Ɏɪɚɧɰɟɧɚ ɬɚ ɿɧ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ Ɇ ȼɚɪɢɱ Ɉ Ɂɚɞɨɪɨɠɧɨʀ ɋ ȱɜɚɧɨɜɚɈɄɜɚɫɧɢɰɿɆɄɭɡɧɽɰɨɜɨʀɈɊɨɦɚɧɱɭɤȾɎɿɥɨɧɟɧɤɚɄɒɟɜɰɨɜɨʀɚ ɬɚɤɨɠɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɊȺɛɪɚɦɨɜɚɋȺɥɥɟɧɚȺȽɭɥɭɲɤɿɧɚɋȾɚɧɜɭɞɿ ɋ Ʌɨɤɬɽɜɚ Ȼ Ɋɟɧɡɟɧɛɟɪɝɚ ɋ ɋɭɜɨɪɨɜɨʀ Ȼ Ɍɪɟɧɱɚ ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɉɪɨɬɟ ɩɢɬɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɫɚɦɟɹɤɨɞɧɨɝɨɡɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜȱȾɳɨɞɨɪɟɚɥɿɣɫɮɟɪɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɩɨɬɪɟɛɭɽɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹ Ⱥɫɩɿɪɚɧɬɪɿɤɧɚɜɱɚɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚªɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɄɨɪɧɽɽɜȼɆɞɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɞɨɰ ϴϬ 


Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɥɶ ɦɟɞɿɚ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ȱȾ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɩɪɨɰɟɫɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱȾ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɤɥɚɞ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜɿɞ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿɞɟʀ ɞɨ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ > ɫ @ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ʀɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹȱȾ>@ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿ ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ȱȾ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠɬɚɛɚɧɤɿɜɞɚɧɢɯɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɿɞɧɨɫɧɭɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɩɨɥɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɚɥɿʀ ɪɢɧɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɛɟɡɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱȾ ɳɨ ɫɬɪɢɦɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɡɪɭɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɰɟɫɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɉɪɨɬɟ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱȾɚɫɚɦɟɫɢɫɬɟɦɭɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦɹɤɨʀɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɍɤɪȱɇɌȿȱ ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɐɇȱȱ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɟɪɟɠɭ ɬɪɚɧɫɮɟɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɰɟɧɬɪɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ȼɇɁ ² ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚɭɤɢ ɣ ɛɿɡɧɟɫɭ Ɍɚɤɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽɦɨɡɟɬɚɩɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ əɤɳɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɶ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɜɠɢɬɨɤ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ʀʀ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɢɧɤɭɿɧɧɨɜɚɰɿɣɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɚɝɚɥɨɦɜɚɪɬɨɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɬɚɤɿɪɨɥɿ ɦɟɞɿɚ ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ

 ɦɟɞɿɚɹɤɩɥɚɬɮɨɪɦɚɩɭɛɥɿɱɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿɧɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜɡɿɁɆȱɡɚɞɥɹɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀɜɥɚɫɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɜɧɟɫɤɭɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ϴϭ 


ɜɥɚɫɧɨɝɨɿɦɿɞɠɭɬɚɿɦɿɞɠɭɧɚɭɤɨɜɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɭɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɱɢɫɥɟɧɧɿɪɨɛɨɬɢȽɉɿɬɟɪɫɚɡɨɤɪɟɦɚɩɪɨɛɥɟɦɿ©ɩɪɿɪɜɢªɦɿɠɧɚɭɤɨɜɢɦɢɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ>@

 ɦɟɞɿɚɹɤɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɜɡɚɽɦɨɞɿʀɧɚɭɤɢɬɚɛɿɡɧɟɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɿɡ©ɡɭɫɬɪɿɱɿɩɨɩɢɬɭɬɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣªɨɛɨɯɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜȱȾ 

 ɦɟɞɿɚɹɤɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɬɨɪɧɚɭɤɨɜɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɫɟɪɟɞɦɚɫɨɜɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɫɸɞɢɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɿɜɢɞɚɧɧɹɬɚɩɪɨɝɪɚɦɢ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣªɡɚȾɇɨɪɞɮɨɪɫɨɦ>@ɬɨɳɨ  ɦɟɞɿɚɹɤɩɥɚɬɮɨɪɦɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɨɫɨɛɥɢɜɭɪɨɥɶ ɭɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɫɶɨɝɨɞɧɿɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɧɨɜɿɦɟɞɿɚɹɤɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɥɹ ɫɚɦɨɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɿɧɧɨɜɚɬɨɪɚɬɚɣɨɝɨɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɸɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ȼɢɫɧɨɜɤɢȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɽɫɤɥɚɞɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹʀʀɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɳɨɞɨɫɬɚɧɭɫɮɟɪɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ȱȾ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɨɳɨ Ɇɟɞɿɚ ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɯ ɡ ɧɚɭɤɨɸ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ȱȾ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɹɤ ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɩɪɨɰɟɫɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɬɚɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢʀɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸɡ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦɲɥɹɯɨɦɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɚɫɨɜɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɳɨɞɨɪɟɚɥɿɣ ɫɮɟɪɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɆɟɞɿɚɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɹɤɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɧɚɭɤɢɣɛɿɡɧɟɫɭɜ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ʀɯ ɳɨɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ ɭ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɿ ɧɚɭɤɨɽɦɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚɤ ɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ ɞɥɹ ʀɯ ɫɚɦɨɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚɍɤɪɚʀɧɚ²ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɞɨɩɨɜɿɞɶ>ɡɚɪɟɞȼɆȽɟɣɰɹɬɚɿɧ@²Ʉ ɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ²ɫ Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɿɞɥɢɩɧɹɪ1R,9>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZ ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  3HWHUV + 3 *DS EHWZHHQ VFLHQFH DQG PHGLD UHYLVLWHG 6FLHQWLVWV DV SXEOLF FRPPXQLFDWRUV 3URFHHGLQJ RI WKH 1DWLRQDO $FDGHP\ RI 6FLHQFHV RI WKH 8QLWHG 6WDWHV RI $PHULFD DYDLODEOH DW KWWSVZZZQFELQOPQLKJRYSPFDUWLFOHV30& DFFHVVHG$SULO 9RO 6XSSO ± 1RUGIRUV ' ,QQRYDWLRQ-RXUQDOLVP$WWHQWLRQ :RUN WKH,QQRYDWLRQ(FRQRP\,QQRYDWLRQ -RXUQDOLVP DYDLODEOH DW KWWSZZZLQQRYDWLRQMRXUQDOLVPRUJDUFKLYH,1-2SGI DFFHVVHG $SULO 9RO 

 ϴϮ 


Ʉɨɧɞɪɚɰɶɤɚ ȼ. ȱ.30 ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɉɈɉɍɅəɊɂɁȺɐȱȲȺɋɌɊɈɇɈɆȱɑɇɂɏɁɇȺɇɖ ȼɍɄɊȺȲɇȱɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱɑȺɋɈɉɂɋȱȼ©ɇȺɒȿɇȿȻɈª ɌȺ©ɇȺɒȿɇȿȻɈ2%6(59(5ª ɍɤɪɚʀɧɚ ± ɤɨɫɦɿɱɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ɬɭɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɪɚɤɟɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ ɩɟɪɲɨɜɿɞɤɪɢɜɚɱɿ ɤɨɦɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢ ɚɦɚɬɨɪɢ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢ ɫɜɿɬɨɜɭ ɤɨɫɦɿɱɧɭ ɧɚɭɤɭ Ⱥɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ± ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀɟɪɭɞɢɰɿʀɬɚɜɚɠɥɢɜɢɣɨɛ¶ɽɤɬɿɧɬɟɪɟɫɭ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɫɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɫɮɟɪɨɸ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɚɭɞɢɬɨɪɿʀɁɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɡɚɝɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɧɢɡɶɤɢɣ ɚ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɩɫɟɜɞɨɧɚɭɤɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɨɪɟɤɬɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɛɭɜɚɽɜɫɟɛɿɥɶɲɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɉɟɪɲɢɦ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɱɚɫɨɩɢɫɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɫɬɚɜ ɱɚɫɨɩɢɫ ©ɇɚɲɟ ɧɟɛɨª ɪɪ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɹɤɨɝɨ ɿɡ ɪɨɤɭ ɫɬɚɜ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨ ɜɿɞɨɦɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɚɫɬɪɨɧɨɦ ɩɟɪɲɨɜɿɞɤɪɢɜɚɱ ɤɨɦɟɬ ɑɭɪɸɦɨɜɚ ȽɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨɬɚɑɭɪɸɦɨɜɚɋɨɥɨɞɨɜɧɢɤɨɜɚɄɥɢɦɑɭɪɸɦɨɜɇɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ©ɇɚɲɟɧɟɛɨªɜɢɞɚɜɚɥɢɫɶɧɟɥɢɲɟɞɥɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɤɿɥɚɥɟɿɞɥɹ ɚɦɚɬɨɪɿɜɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀɡɦɟɬɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨȼɫɟɫɜɿɬ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɭ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɥɨɧɤɢ ± ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɱɢɬɚɱɚɜɿɞɝɨɥɨɜɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚɠɭɪɧɚɥɭɍɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɿɣɤɨɥɨɧɰɿ Ʉɥɢɦɑɭɪɸɦɨɜɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɳɨɜɍɤɪɚʀɧɿɽɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿɚɦɚɬɨɪɢɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɹɤɢɯɡɧɚɸɬɶɧɟɥɢɲɟɜȯɜɪɨɩɿɚɥɟɣɭɫɜɿɬɿ©ɇɚɠɚɥɶ ɜɍɤɪɚʀɧɿʀɯɿɦɟɧɚɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿɚɛɨɜɡɚɝɚɥɿɧɟɜɿɞɨɦɿɉɪɢɱɢɧɚɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɜ Ɍɨɦɭ ɨɞɧɟ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɠɭɪɧɚɥɭ ©ɇɚɲɟ ɧɟɛɨª « ɩɨɥɹɝɚɽ ɬɚɤɨɠ ɜ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɦɚɬɨɪɿɜ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀª±ɡɚɡɧɚɱɢɜɄɥɢɦɑɭɪɸɦɨɜ>ɫ@ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɱɚɫɨɩɢɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɬɚ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɚɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɹɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɲɩɚɥɶɬɚɯɱɚɫɨɩɢɫɭɭ ɤɨɥɚɠɚɦɢ ɬɚ ɩɨɫɬɟɪɚɦɢ ɹɤ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɮɚɤɬ 

ɋɬɭɞɟɧɬɤɚɤɭɪɫɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɩɪɨɮɟɫɨɪɞɨɤɬɨɪɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤȻɨɣɤɨȺɥɥɚȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ ϴϯ 


ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɠɟɧ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɱɚɫɨɩɢɫɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɬɚ ɟɩɿɬɟɬɢ Ɇɿɳɟɧɤɨ Ⱥ Ʌ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɮɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯɹɤɫɬɚɬɬɿɜɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɠɭɪɧɚɥɚɯɩɭɛɥɿɱɧɿɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɤɨɧɫɬɚɬɭɸɬɶɚɤɬɢɜɧɟɭɠɢɜɚɧɧɹɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜ Ɉɫɧɨɜɧɚɮɭɧɤɰɿɹɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯɮɿɝɭɪɩɨɥɹɝɚɽɜɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ>ɫ @ ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɿɝɭɪɢ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɱɚɫɨɩɢɫɭ ©ɇɚɲɨɝɨ ɧɟɛɚª ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɿ ɭ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ ©ȼɟɞɦɟɞɢɰɿ ɬɚ ʀɯ ɜɟɫɧɹɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹª ©ɉɥɚɧɢ ɳɨ ɦɟɠɭɸɬɶ ɿɡ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤɨɸª©ɄɨɫɦɿɱɧɿɪɚɧɢɁɟɦɥɿª©ɉɪɨɝɭɥɹɧɤɚɆɟɪɤɭɪɿɹɞɢɫɤɨɦɋɨɧɰɹª ©Ɂɨɪɹɧɢɣ ɩɨɥɤ ɡɪɨɫɬɚɽª ©Ɂɨɪɹɧɿ ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ Ʉɿɧɟɰɶ ɜɟɫɧɢª ©Ɇɨɝɭɬɧɿ ɫɢɥɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀɫɬɢɯɿʀª©ɉɥɚɧɟɬɚɩɿɞɠɨɜɬɨɝɚɪɹɱɢɦɫɟɪɩɚɧɤɨɦª>@ ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɦɚɪɤɨɜɚɧɚɥɟɤɫɢɤɚɜɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɢɤɨɧɭɽ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɭ ɬɚ ɟɦɮɚɬɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɭɜɢɪɚɡɧɸɸɱɢ ɝɨɥɨɜɧɭ ɿɞɟɸ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɦɢ ɽ ɬɚɤɿ ɫɥɨɜɚ ɹɤ ©ɧɚɣɞɨɪɨɠɱɢɣª ©ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣª ©ɠɨɞɧɢɣª©ɭɧɿɤɚɥɶɧɚɤɨɫɦɿɱɧɚɦɿɫɿɹª>ɫ@ ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɭɸɬɶɫɹɬɚɤɨɠɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿɮɿɡɢɱɧɿɬɚɯɿɦɿɱɧɿɡɧɚɧɧɹɹɤɿɧɚɨɫɧɨɜɿ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɫɬɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɪɨɡɜɢɧɭɬɢɡɚɝɚɥɶɧɟɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬȾɥɹɩɪɢɤɥɚɞɭɭɫɬɚɬɬɿ©ȼɫɟɫɜɿɬɿɡɮɿɡɢɱɧɨɝɨɜɚɤɭɭɦɭªɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɬɟɨɪɿɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿȿɣɧɲɬɟɣɧɚɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹɮɿɡɢɱɧɨɝɨɜɚɤɭɭɦɭɹɤɬɪɢ ɫɜɿɬɢɳɨɫɤɥɚɞɚɸɬɶɧɚɲɭɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ>ɫ@ ɋɟɪɟɞɠɚɧɪɿɜɱɚɫɨɩɢɫɭɩɪɨɜɿɞɧɭɪɨɥɶɡɚɣɦɚɸɬɶɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɚɬɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɿɨɝɥɹɞɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɹɤɞɨɛɿɪɤɢɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɨɜɢɧɄɪɿɦɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɫɬɚɬɟɣɭɱɚɫɨɩɢɫɚɯ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɟɡɿʀ ɭ ɪɭɛɪɢɰɿ ©ɉɨɟɬɢɱɧɢɣ ɤɭɬɨɱɨɤª ɞɟ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɯɭɞɨɠɧɿɯɨɛɪɚɡɿɜ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɟɞ¶ɸɬɟɣɧɦɟɧɬɭ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ©ɇɚɲɟ ɧɟɛɨ 2EVHUYHUª ɽ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɫɬɭɩɿɜ ɿɡ ɪɨɡɦɨɜɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɜɢɝɚɞɚɧɢɯ ɞɨɬɟɩɧɢɯ ɿɫɬɨɪɿɣ ɞɨɬɟɩɧɢɯ ɭɪɢɜɤɿɜ ɿɡ ɩɫɟɜɞɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪ ɚɧɟɤɞɨɬɿɜ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ ɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɯ ɰɢɬɚɬ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɜɢɜɚɠɟɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢɪɿɡɧɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ>@ ȿɞ¶ɸɬɟɣɧɦɟɧɬɨɦ ɽ ɬɚɤɨɠ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɜɿɞɫɬɭɩɢ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɧɧɹ ɜɿɞ ɬɟɦɢ ɿ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹɭɜɚɝɢɧɚɚɜɬɨɪɫɶɤɿɫɩɨɝɚɞɢɩɚɪɚɥɟɥɿɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɿɜɪɚɠɟɧɧɹȼɫɿɰɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɧɢɡɤɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɢɯɮɿɡɢɱɧɢɯɬɚɯɿɦɿɱɧɢɯɮɚɤɬɿɜɇɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɽɦɰɿɽʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɭɦɨɪɭɚɬɚɤɨɠɫɚɬɢɪɢɬɚɿɪɨɧɿʀɈɫɨɛɥɢɜɚ ϴϰ 


ɭɜɚɝɚ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɫɟɜɞɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɜɿɤɬɨɪɢɧɚɦɢ±ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɬɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢɡɚɝɚɞɤɚɦɢ >@ ȼɢɫɧɨɜɨɤ Ɉɬɠɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɱɚɫɨɩɢɫɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨʀ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɟɦɨɰɿɣ ɬɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ɂɧɚɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢɞɥɹɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɿɞɟɣɿɞɭɦɨɤɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɦɢ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɨʀ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɉɟɪɲɨɜɿɞɤɪɢɜɚɱ ɤɨɦɟɬ Ʉɥɢɦ ɑɭɪɸɦɨɜ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɧɚɭɤɨɜɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ ©ɇɚɲɟ ɧɟɛɨª ɜɿɞɿɝɪɚɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɟɪɟɞ ɱɢɬɚɱɿɜ ɠɭɪɧɚɥɭ Ʌɨɝɿɱɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ©ɇɚɲɟɧɟɛɨª ɪɪ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɬɢɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɚɥɟ ɿ ɫɟɪɟɞ ɬɢɯ ɱɢɬɚɱɿɜɯɬɨɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹɚɫɬɪɨɧɨɦɿɽɸɧɚɚɦɚɬɨɪɫɶɤɨɦɭɪɿɜɧɿ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɇɚɲɟɧɟɛɨɧɚɭɤɩɨɩɭɥɚɫɬɪɨɧɨɦɠɭɪɧɪɟɞɄȱɑɭɪɸɦɨɜɁɧɚɧɧɹ±Ʉɢʀɜ±ʋ ±ɋ ɆɿɳɟɧɤɨȺɅɅɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚɮɚɯɨɜɢɯɦɨɜɬɚɫɭɱɚɫɧɚɦɨɞɟɥɶɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɧɿɦɟɰɶɤɨɦɨɜɧɨʀɮɚɯɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ >Ɍɟɤɫɬ@>ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ@ɆɿɳɟɧɤɨȺɅ± ȼɿɧɧɢɰɹɇɨɜɚɄɧɢɝɚ±ɫɪɢɫɬɚɛɥ±ɋ ɇɚɲɟɧɟɛɨɧɚɭɤɩɨɩɭɥɚɫɬɪɨɧɨɦɠɭɪɧɪɟɞɄȱɑɭɪɸɦɨɜɁɧɚɧɧɹ±Ʉɢʀɜ ɇɚɲɟɧɟɛɨɧɚɭɤɩɨɩɭɥɚɫɬɪɨɧɨɦɠɭɪɧɪɟɞɄȱɑɭɪɸɦɨɜɁɧɚɧɧɹ±Ʉɢʀɜ±ʋ ±ɋ ɇɚɲɟɧɟɛɨɧɚɭɤɩɨɩɭɥɚɫɬɪɨɧɨɦɠɭɪɧɪɟɞɄȱɑɭɪɸɦɨɜɁɧɚɧɧɹ±Ʉɢʀɜ±ʋ ±ɋ ɇɚɲɟɧɟɛɨ2EVHUYHUɧɚɭɤɩɨɩɭɥɠɭɪɧɩɪɨȼɫɟɫɜɿɬɞɥɹɜɫɿɽʀɪɨɞɢɧɢɪɟɞȱɉɄɪɹɱɤɨ ɋɉȾȼɆȻɨɪɨɜɢɤ±Ʉɢʀɜϴϱ 


Ʉɨɫɢɧɫɶɤɚ ȱ. ȱ.31 ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɌɊȿȼȿɅɀɍɊɇȺɅȱɋɌɂɄɂɍɋɍɑȺɋɇɈɆɍ ɆȿȾȱȺɉɊɈɋɌɈɊȱ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱɀɍɊɇȺɅɍ ©ȿɄɋɉȿȾɂɐȱəɏɏȱª  Ɍɪɟɜɟɥɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ±ɧɟɧɨɜɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤɜɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɿɍɠɟ³Ɋɨɡɩɨɜɿɞɶ ɋɿɧɭɯɟɬɚ´ ɏɏɏ9,,ɫɬɞɨɧɟ ³ȿɩɨɫɩɪɨȽɿɥɶɝɚɦɟɲɚ´ ɏ9,,,ɏ9,,ɫɬɞɨɧɟ ɚɛɨ ³Ɉɞɿɫɟɹ´ Ƚɨɦɟɪɚ 9,,, ɫɬ ɞɨ ɧ ɟ ɽ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɍɬɿɦ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɟɡɜɿɡɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɚɤɬɢɜɧɚ ɬɪɭɞɨɜɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɬɟɦɭ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɁɆȱ Ɍɪɟɜɟɥɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɡɧɚɣɨɦɢɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɩɪɨɪɿɡɧɿɧɚɪɨɞɢɬɚɮɨɪɦɭɽɿɦɿɞɠɤɪɚʀɧɌɨɦɭɽɩɨɬɪɟɛɚ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ʀʀ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɠɚɧɪɨɜɿɬɟɦɚɬɢɱɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɚɜɥɚɫɬɢɜɿʀɣɨɡɧɚɤɢ Ɇɟɬɚ±ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɠɚɧɪɨɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶɬɪɟɜɟɥ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɠɭɪɧɚɥɭ³ȿɤɫɩɟɞɢɰɿɹɏɏȱ´ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɤɨɧɬɟɧɬ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭɡɚɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɬɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯɭɧɶɨɦɭ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɠɚɧɪɢ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ³ȿɤɫɩɟɞɢɰɿɹɏɏȱ´  ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɬɪɟɜɟɥɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹ Ɍɪɟɜɟɥɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɛɿɪɨɛɪɨɛɤɭɬɚɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨ ɩɨɞɨɪɨɠɿɉɪɨɬɟɩɨɦɢɥɤɨɜɨɜɜɚɠɚɬɢɳɨɜɨɧɚɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹɥɢɲɟɬɟɦɨɸɦɚɧɞɪɿɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ȱ ɉɨɤɚɡɚɧɶɽɜɚ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɬɪɟɜɟɥɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚɤɨɠ ɨɯɨɩɥɸɽɬɟɦɢɿɫɬɨɪɿʀɝɟɨɝɪɚɮɿʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɢɫɬɟɰɬɜɚɬɭɪɢɡɦɭɟɬɢɤɢɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚɿɧɲɿ>@ ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɪɟɫɿ ɰɟɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɚɛɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢɧɚɬɪɟɜɟɥɬɟɦɚɬɢɤɭɚɛɨɨɤɪɟɦɢɦɢɪɭɛɪɢɤɚɦɢ ɀɭɪɧɚɥ ³ȿɤɫɩɟɞɢɰɿɹɏɏȱ´ ± ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɰɟɧɬɪɭɹɤɢɣɜɢɞɚɽɬɶɫɹɡɪɨɤɭ ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɬɟɦɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ ɿɫɬɨɪɿʀ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɿ ɧɚɭɤɢ ɹɤ ɛɿɨɥɨɝɿɹ ɟɤɨɥɨɝɿɹ ɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɿɹɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɹɝɥɹɰɿɨɥɨɝɿɹɮɿɡɢɤɚɯɿɦɿɹɝɟɨɮɿɡɢɤɚɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹɬɟɠ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɠɭɪɧɚɥɭ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɠɭɪɧɚɥ ɜɢɞɚɽ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ  ɋɬɭɞɟɧɬɤɚɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀªɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȻɨɣɤɨȺȺɞɨɤɬɨɪɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪ ϴϲ 


ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɢ ɀɚɧɪɨɜɚ ɩɚɥɿɬɪɚɩɪɟɫɬɚɜɥɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢɬɚɯɭɞɨɠɧɶɨ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɠɚɧɪɿɜ Ⱥɧɚɥɿɡ ɭɫɿɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɠɭɪɧɚɥɭ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɚɤɿ ɠɚɧɪɢ ɡɚɦɿɬɤɚ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɡɜɿɬ ɪɟɩɨɪɬɚɠ ɨɝɥɹɞ ɨɝɥɹɞ ɁɆȱ ɧɟɤɪɨɥɨɝ ɥɢɫɬ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɹ ɫɬɚɬɬɹ ɩɨɞɨɪɨɠɧɿɣ ɧɚɪɢɫ ɩɨɪɬɪɟɬɧɢɣɧɚɪɢɫɟɫɟɍɬɿɦɠɚɧɪɩɨɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨɧɚɪɢɫɭɽɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɜɢɞɚɧɧɹ Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɽ ɩɨɞɨɪɨɠɧɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɢ ɜɿɪɲɿ ɬɚ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɠɭɪɧɚɥɭ ³ȿɤɫɩɟɞɢɰɿɹɏɏȱ´ ɽ ɬɟ ɳɨ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɽ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɹɤɿɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹɡɧɨɦɟɪɚɜɧɨɦɟɪ ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɞɢɮɭɡɿɹɠɚɧɪɿɜɧɚɹɤɿɣɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶɪɨɫɿɣɫɶɤɿɧɚɭɤɨɜɰɿȺ Ɇɭɯɚ ɇ Ɏɟɞɨɫɟɽɜɚ >@ ɬɚ ɝɿɛɪɢɞɢɡɚɰɿɹ ɠɚɧɪɿɜ ɩɪɨ ɹɤɭ ɩɢɫɚɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɘɉɨɥɽɠɚɽɜ>@ ɍ ɬɪɟɜɟɥɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚɪɚɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ >@ Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɿɡɦɨɛɪɚɡɧɿɫɬɶɨɩɢɫɿɜɞɢɧɚɦɿɡɦɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢɬɪɟɜɟɥɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ  ɍ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ± ɩɨɞɨɪɨɠ Ƚɟɨɪɝɚɮɿɹ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɤɨɪɞɨɧɚɦɢ ɉɨɪɭɱ ɿɡ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɩɪɨ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɸ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɿ ɽ ɬɟɤɫɬɢɩɪɨɦɿɫɰɹɍɤɪɚʀɧɢ  Ɍɟɤɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɿɫɬɸ ɞɨ ɱɚɫɭ ɿ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɸɉɨʀɡɞɤɢɩɪɨɹɤɿɣɞɟɦɨɜɚɦɨɝɥɢɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɦɿɫɹɰɶɪɿɤ ɬɨɦɭɚɛɨɣɛɿɥɶɲɟɜɞɟɹɤɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɧɟɦɚɽɠɨɞɧɨʀɡɝɚɞɤɢɩɪɨɱɚɫȽɨɥɨɜɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬɡɪɨɛɥɟɧɢɣɧɚɫɚɦɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ±ɳɨɛɚɱɢɜɚɜɬɨɪɩɿɞɱɚɫɩɨɞɨɪɨɠɿ  Ⱦɥɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɑɚɫɬɨ ɤɪɚʀɧɢ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɪɚɡ ɝɟɪɨɹ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɝɟɪɨɽɦ ɽ ɫɚɦ ɚɜɬɨɪ ȼɿɧ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹɦɢɜɿɞɩɨɞɨɪɨɠɿɬɨɦɭɭɛɚɝɚɬɶɨɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɩɪɢɫɭɬɧɽɚɜɬɨɪɫɶɤɟ³ɹ´ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɪɚɠɟɧɶɬɚɚɜɬɨɪɫɶɤɚɪɟɮɥɟɤɫɿɹ Ⱦɥɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɜɢɤɥɚɞɜɿɞɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɞɨɪɨɠɿɞɨʀʀɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀɨɛɦɟɠɟɧɿɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɬɨɛɬɨɨɩɢɫɭɸɬɶɩɟɜɧɭɩɨʀɡɞɤɭɞɨɩɟɜɧɨʀɤɪɚʀɧɢ  ȼɿɡɭɚɥɶɧɢɣ ɪɹɞ ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɬɪɟɜɟɥɬɟɤɫɬɿɜ ȼɨɧɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢ ɚɛɨ ɚɪɯɿɜɧɢɦɢ ɮɨɬɨ ɝɟɪɨʀɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɩɟɣɡɚɠɚɦɢ ɜɢɬɹɝɚɦɢ ɡ ɝɚɡɟɬ ɚɤɜɚɪɟɥɶɧɢɦɢɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɬɪɟɜɟɥɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɰɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɹɤɢɣɨɯɨɩɥɸɽɬɟɦɢɝɟɨɝɪɚɮɿʀɬɭɪɢɡɦɭɿɫɬɨɪɿʀɟɬɧɨɝɪɚɮɿʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɧɢɡɤɢ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤ ȼɨɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɝɪɭɩ ɠɚɧɪɿɜ ϴϳ 


ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢʀɣɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚɞɢɮɭɡɿɹɠɚɧɪɿɜɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɨɸɨɡɧɚɤɨɸɬɪɟɜɟɥ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɹɤɚɡɚɤɥɚɞɟɧɚɜɫɚɦɿɣɧɚɡɜɿ±ɽɩɨɞɨɪɨɠ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɉɨɤɚɡɚɧɶɟɜɚɂȼɌɪɷɜɟɥɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚɤɚɤɹɜɥɟɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɦɟɞɢɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚȱ ȼ ɉɨɤɚɡɚɧɶɟɜɚ Ɂɛɿɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɦɚɫɦɟɞɿɚɬɪɚɞɢɰɿʀɬɚɜɢɤɥɢɤɢɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹª±Ʌɶɜɿɜ± ɫ±ɋ ɆɭɯɚȺȼɎɟɞɨɫɟɟɜɚɇɂɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹɢɠɚɧɪɨɜɚɹɫɩɟɰɢɮɢɤɚɬɪɷɜɟɥɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɨɜ ɋɆɂ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɈɝɚɪɟɜRQOLQH ± ± ʋ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSMRXUQDOPUVXUXDUWVVRGHU]KDWHOQD\DL]KDQURYD\DVSHFLILNDWUHYHO ]KXUQDOLVWLNLY]DYLVLPRVWLRWYLGRYVPL ɉɨɥɽɠɚɽɜ ɘ Ƚ Ɍɪɟɜɟɥɠɭɪɧɚɥɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɠɚɧɪɨɜɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɞɢɫ«ɤɚɧɞɫɨɰɧɚɭɤɉɨɥɽɠɚɽɜɘɪɿɣȽɪɢɝɨɪɨɜɢɱ± Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ±ɫ KWWSYLUWXQLHGXFDWLRQ]SXDLQIRBFSXVLWHVGHIDXOWILOHV3ROH]KDHYBGLVBSGI 4. ɘɮɟɪɟɜɚ Ɉ ȼ ɇɚɪɚɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɪɟɜɟɥɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɜ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɠɭɪɧɚɥɭ³Ɇɚɧɞɪɢ´ Ɉȼɘɮɟɪɟɜɚɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɌɋ

Ʉɪɚɜɟɰɶ Ʉ. Ɋ.32 ɉɊɈȻɅȿɆɂɀɍɊɇȺɅȱɋɌɋɖɄɈȲɋȺɆɈɈɋȼȱɌɂ ɉɊɂȼɂɋȼȱɌɅȿɇɇȱɌɈɊȽȱȼɅȱɅɘȾɖɆɂ ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢɧɟɛɟɡɩɟɤɭɹɤɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɨɪɝɿɜɥɹɥɸɞɶɦɢɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭɪɨɰɿɍɤɪɚʀɧɚɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚɡɚɰɟɣɡɥɨɱɢɧɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɉɪɢ ɰɶɨɦɭɫɚɦɟɧɚɲɚɤɪɚʀɧɚɩɟɪɲɨɸɜȯɜɪɨɩɿɪɨɡɲɢɪɢɥɚɦɟɠɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ©ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɥɸɞɶɦɢª ± ɪɚɧɿɲɟ ɩɿɞ ɰɢɦ ɡɥɨɱɢɧɨɦ ɦɚɥɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɥɢɲɟ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɠɿɧɤɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɚɠɞɨɞɚɥɚɞɨɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɡɥɨɱɢɧɭɬɨɪɝɿɜɥɸɱɨɥɨɜɿɤɚɦɢɬɚɞɿɬɶɦɢ>@ ɐɹ ɩɨɞɿɹ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɩɪɟɫɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɨɱɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɧɚɬɟɦɭɬɪɭɞɨɜɨʀɦɿɝɪɚɰɿʀɳɨɽɞɨɬɢɱɧɨɸɞɨɩɪɨɛɥɟɦɢɪɚɛɫɬɜɚ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿɥɸɞɶɦɢɡɚɪɚɯɨɜɭɸɱɢɞɨɬɚɤɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɭɫɩɿɥɶɧɨɬɭ> @əɤɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɬɚɤɿɇȽɈɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɚɜɨɦɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɫɜɨʀɞɭɦɤɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɸɸɬɶ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 

 Ɇɚɝɿɫɬɪɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɜɢɞɚɜɧɢɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɿɦɟɞɿɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹª ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɒɟɧɞɟɪɨɜɫɶɤɢɣɄɋɤɚɧɞɧɚɭɤɿɡɫɨɰɤɨɦɞɨɰ

ϴϴ 


 ȼɬɿɦɤɨɠɟɧɠɭɪɧɚɥɿɫɬɩɨɜɢɧɟɧɦɚɬɢɩɟɜɧɭɛɚɡɭɡɧɚɧɶɳɨɞɨɩɪɨɛɥɟɦɢɹɤɭ ɜɿɧ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɰɿ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɟɞɿɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɪɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ȼɬɪɭɱɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɚɣɜɢɦ > @ ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭɰɹɩɨɡɢɰɿɹɽɞɟɳɨɫɥɚɛɤɨɸȾɟɪɠɚɜɚɧɟɩɨɜɢɧɧɚɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɞɿɚɚɥɟɫɩɿɜɩɪɚɰɹɡɦɟɞɿɚɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸɞɥɹɞɟɪɠɚɜɢȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ±ɬɚɤɨɠ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ ɦɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɥɸɞɶɦɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɡ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɋɟɪɟɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɦɟɞɿɚɫɮɟɪɢɹɤɿɜɪɨɤɚɯɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɪɨɬɨɪɝɿɜɥɸɥɸɞɶɦɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɱɢɧɨɦɛɭɥɨɜɿɞɿɛɪɚɧɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɡɭɫɿɯɨɛɥɚɫɬɟɣɍɤɪɚʀɧɢȲɦ ɦɢ ɧɚɞɿɫɥɚɥɢ ɚɧɤɟɬɢ ɡ ɡɚɤɪɢɬɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭɡɤɨɠɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɭɤɨɦɟɧɬɚɪɹɯɬɚɨɬɪɢɦɚɥɢɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɬɟɳɨɧɚɜɿɬɶɫɟɪɟɞɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɹɤɿ ɜɠɟ ɦɚɥɢɞɨɫɜɿɞɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɪɨɬɨɪɝɿɜɥɸɥɸɞɶɦɢ ɱɜɟɪɬɶɧɟɜɜɚɠɚɽ ɫɟɛɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢɞɥɹɬɚɤɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹȺɟɤɫɩɟɪɬɨɦɡɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿɥɸɞɶɦɢɧɟɧɚɡɜɚɜɫɟɛɟɠɨɞɟɧɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɆɨɠɟɦɨɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚɧɟɡɞɚɬɧɚɡɧɚɣɬɢɭɫɜɨʀɯɥɚɜɚɯɞɨɫɬɚɬɧɸɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɡɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɬɟɦ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɧɚɡɜɚɥɢ ɫɜɨʀɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɛɪɚɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɥɸɞɶɦɢ ɥɢɫɬɿɜɤɢ ɬɚ ɛɭɤɥɟɬɢ ɐɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɇȽɈ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹȼɨɧɚɧɟɦɿɫɬɢɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɜɤɚɡɿɜɨɤɞɥɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɦɟɞɿɚɫɮɟɪɢ ɋɩɿɜɩɪɚɰɟɸ ɡ ɇȽɈ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɬɨɦɭ ɱɚɫɬɤɚ ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɜ ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɞɥɹ ɦɟɞɿɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɸ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢɧɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɬɪɟɧɿɧɝɚɯ ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ ɨɩɢɬɚɧɿ ɧɚɡɜɚɥɢ ɞɡɜɿɧɤɢ ɧɚ ©ɝɚɪɹɱɿ ɥɿɧɿʀª ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ ɬɚ ɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɡ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɡɥɨɱɢɧɨɦ ɳɨ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɿɞɦɿɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢɛɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶɬɚɤɢɯɩɪɚɤɬɢɤɧɟɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɱɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɡ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ϴϵ 


ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɹɤ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɰɿɜ ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɪɚɛɫɬɜɨɦɬɚɤɿɸɪɢɫɬɿɜɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɡɩɪɨɬɢɞɿʀɬɨɪɝɿɜɥɿɥɸɞɶɦɢ Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿɜ ɡ ɹɤɢɦɢ ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɨ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɥɸɞɶɦɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɛɪɚɤ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɡɚɫɬɚɪɿɥɚ ɚ ɧɨɜɨʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚɞɚɬɢ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɱɚɫɬɢɧɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɢɫɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɜɠɟ ɫɤɨɽɧɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɉɪɨɛɥɟɦɨɸ ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɿ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿɥɸɞɶɦɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɬɪɭɞɨɜɟɪɚɛɫɬɜɨɩɨɞɚɸɬɶɹɤɡɜɢɱɚɣɧɟɲɚɯɪɚɣɫɬɜɨ ɧɟɩɨɝɥɢɛɥɸɸɱɢɫɶɜɸɪɢɞɢɱɧɢɣɛɿɤɩɢɬɚɧɧɹȾɟɹɤɿɪɟɞɚɤɬɨɪɢɩɪɨɬɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɨ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɰɟ ɧɟ ʀɯ ɮɨɪɦɚɬ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ȼɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɰɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɿɝ ɛɢ ɫɬɚɬɢ ɽɞɢɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ Ɉɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɳɨ ɦɿɫɬɢɥɢɫɶɛɢɜɬɚɤɨɦɭɩɨɫɿɛɧɢɤɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɡɦɨɝɥɢɛɢɩɨɥɟɝɲɢɬɢɫɨɛɿɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢɬɚɩɨɲɭɤɭɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɉɫɬɚɧɧɿɣɬɚɤɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤɞɥɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɛɭɥɨɜɢɩɭɳɟɧɨɭɪɨɰɿ>@Ɂ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ɂɚɤɨɧ ©ɉɪɨ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢª ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨɝɨ ɦɟɞɿɚ ɬɟɠ ɦɚɸɬɶ ɪɨɥɶ ɭ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɪɚɛɫɬɜɨɦ ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ʀɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ± ©ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹª>@ɚɥɟɧɟɦɚɽɠɨɞɧɢɯɧɨɜɢɯɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢɪɟɚɥɿɹɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɋɟɪɟɞ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɡɧɚɥɢ ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɡɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɪɨɬɨɪɝɿɜɥɸɥɸɞɶɦɢɡɧɚɥɢɩɪɨɧɢɯ ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚ ɡɧɚɥɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɉɪɨ ɬɚɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɞɿɡɧɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɧɚɬɪɟɧɿɧɝɚɯɬɚɡɭɫɬɪɿɱɚɯɹɤɿɩɪɨɜɨɞɹɬɶɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɓɨɞɨɩɢɬɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɬɚɤɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɜɢɫɥɨɜɢɥɢɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɧɚɣɬɢ ɧɟɜɚɠɤɨ ɣ ɛɟɡ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɚɩɪɨɫɬɨɧɟɜɜɚɠɚɸɬɶɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɞɥɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶɁɆȱɽɫɢɥɶɧɨɸʀɯɫɬɨɪɨɧɨɸɹɤɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɩɪɨɬɢɞɿʀ ɡɥɨɱɢɧɚɦɍɬɨɣɠɟɱɚɫɛɪɚɤɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢɪɨɛɢɬɶɦɟɞɿɚɧɟɫɬɿɣɤɢɦɢ ɞɨɞɟɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ȼ Ɉ Ƚɚɧɞɡɸɤ ©ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɛɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ ɫɜɨɽʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ϵϬ 


ɧɚɜɢɱɨɤª > @Ɍɨɦɭ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ ɭ ɨɤɪɟɦɢɣ ɧɨɜɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɜɧɨɬɚ ɚɥɟ ɣ ɫɬɢɫɥɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɌɚɤɨɠɜɚɠɥɢɜɚɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɩɪɢɤɥɚɞɿɜɡɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɞɨɤɨɠɧɨɝɨɁɚɫɜɨɽɧɧɹɧɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɧɚɱɧɨɩɨɥɟɝɲɚɬɶɝɪɚɮɿɱɧɿɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɫɥɿɞ ɡɪɨɛɢɬɢɞɨɫɬɭɩɧɢɦɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ Ɂɪɟɲɬɨɸɜɚɠɥɢɜɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɽɬɚɤɨɠɛɚɠɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɳɨ ɬɚɤɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɽ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ Ɉɬɠɟ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟ ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɥɚɫɧɟ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɹɤɢɦɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɦɟɞɿɚɡɦɨɠɭɬɶɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɧɚɥɟɠɧɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹʀɯɭɫɜɨʀɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɌɨɩɱɿɣȺɈȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɜɡɚɫɨɛɚɯɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɩɪɨɛɥɟɦɢɬɨɪɝɿɜɥɿɥɸɞɶɦɢɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ>Ʉɧɢɝɚ@ɄȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨɋɉȾɄɭɩɪɿɹɧɨɜɚɈɈɫɬɪ ɅɭɤɚɱɇɆɄɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɡɚɫɚɞɢɬɚɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɩɪɨɬɢɞɿʀɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɩɪɨɛɥɟɦɿ ɬɨɪɝɿɜɥɿɥɸɞɶɦɢɑɟɪɧɿɜɰɿɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɘɪɿɹɎɟɞɶɤɨɜɢɱɚ ɪɫɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɩɨɥɿɬɧɚɭɤ Ⱥɜɬɤɨɥɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚɟɬɢɤɚɉɨɫɿɛɧɢɤɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɿɫɩɢɬɭ>Ʉɧɢɝɚ@ɪɟɞ ɆɨɫɬɨɜɨɣȼɉɢɊɿɡɭɧȼȼɄɌɡɈȼ©ɁɇɍȺª ɌɨɩɱɿɣȺɈɇɟɥɟɝɚɥɶɧɚɬɪɭɞɨɜɚɦɿɝɪɚɰɿɹɬɚɬɨɪɝɿɜɥɹɥɸɞɶɦɢȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɭɁɆȱ >Ʉɧɢɝɚ@ɄɄȱɋ ɉɪɨ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ  ɜɟɪɟɫɧɹ ɪ ʋ  ȼɿɞɨɦɨɫɬɿȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ±ɋɬ ȽɚɧɞɡɸɤȼɈɈɫɧɨɜɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶɞɥɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢ >ɋɬɚɬɬɹ@Ɇɚɫɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɿɫɬɨɪɿɹɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɝɫɫɬ

ϵϭ 


Viktoria Kriukova33 ,0$*(2)8.5$,1(217+(3$*(62)02'(51 8.5$,1,$1(1*/,6+/$1*8$*(3(5,2',&$/ SULQWHGDQGRQOLQH  7KHDQDO\VLVFRQGXFWHGRQWKHEDVLVRIWKHZRUNHGRXWVRXUFHVIRUWKHVWXG\RI WKHSUREOHPRIWKHGHYHORSPHQWRIQHZVSDSHUMRXUQDOLVPIURPWLOOVKRZV WKDWGHVSLWHWKHIDFWWKDWVRPHVWXGLHVRIWKLVWRSLFZHUHFRQGXFWHGDWDUDWKHUKLJK OHYHO LQ JHQHUDO WKH GHJUHH RI VFLHQWLILF UHVHDUFK UHPDLQV ORZ VLQFH PRGHUQ MRXUQDOLVP GRHV QRW SD\ PXFK DWWHQWLRQ E\ WKHRUHWLFLDQV 0RUH UHVHDUFKHG DQG V\VWHPDWL]HGDUHSHULRGLFDOVRI6RYLHWWLPHVEXWWKHMRXUQDOLVPRIWKHVDVZHOO DVWKHWUHQGVRIFRQWHPSRUDU\MRXUQDOLVPLVQRWVXIILFLHQWO\VWXGLHGLQRXURSLQLRQVR WKLV DQDO\VLV LV HVVHQWLDO IRU XQGHUVWDQGLQJ WKH FXUUHQW VLWXDWLRQ LQ MRXUQDOLVP DQG VWXG\LQJWKHLPDJHRI8NUDLQHRQWKHSDJHVRIWKH(QJOLVKODQJXDJHSUHVV 7KH SHULRG RI WKH UHVWRUDWLRQ RI 8NUDLQH V LQGHSHQGHQFH  LV FKDUDFWHUL]HG E\ WKH GHFOLQH RI 8NUDLQLDQ MRXUQDOLVP > S @ 7KH FROODSVH RI WKH DGYHUWLVLQJPDUNHWKDVFRQGHPQHGWKH8NUDLQLDQSUHVVWRXQDFFHSWDEOHGHSHQGHQFHRQ SRZHU DQG PRQH\ 7KH DGYHUWLVLQJPDUNHW DW ILUVW ZDV UDSLGO\ GHYHORSLQJ DQG JDYH FHUWDLQRSSRUWXQLWLHVIRUWKHSURILWRIHGLWRUVEXWWKHFROODSVHRILWJUHDWO\ZRUVHQHGWKH VLWXDWLRQLQ$XJXVW6HSWHPEHUZLWKERWKSULQWDQGHOHFWURQLFPHGLD>S@ 7KHUHE\WKHORVVRIFLUFXODWLRQWKHODFNRIPRQH\FDXVHGWKDWKXQGUHGVRIHGLWRUVKDYH EHHQRYHUWKHOLPLWRIVXUYLYDO 7KHUDSLGTXDQWLWDWLYHJURZWKIURPQHZVSDSHUWLWOHVLQWRPRUHWKDQ LQIURPDERXWWRDOPRVWLQWKHVDPH\HDUVDQGIURPOHVVWKDQD KXQGUHGWRSXEOLVKHUVGLGQRWPHDQDQ\VXFFHVVDIWHUDOOWKHDXGLHQFHRISULQW PHGLDGHFUHDVHGE\WLPHV>F@ $VDZKROHWKHSURFHVVRIFUHDWLRQLQ8NUDLQHRIVHYHUDOGR]HQTXLWHFRPSHWLWLYH QHZVSDSHUVWKDWPDQDJHGWRRYHUFRPHDOOREVWDFOHVDQGWURXEOHVZKLFKVWUHQJWKHQHG RUJDQL]DWLRQDOO\ILQDQFLDOO\DQGQRZRSHUDWHRQWKHPDVVPDUNHWDVUHDOOHDGHUVVKRXOG EHFRQVLGHUHGDVSRVLWLYHDWWKDWWLPH7KHEHJLQQLQJVRIWKLVSURFHVVZHUHJLYHQE\WKH QHZVSDSHU©É&#x2030;ɨɫÉ&#x;ɪÉ&#x;É&#x17E;ɧɢɤªDQGWKHQDSSHDUHG©ȿɤɫɩɪÉ&#x;É«ɨÉ&#x203A;¶ɹÉ&#x153;É&#x161;ª .LHYZLWKHGLWLRQ XSWRSDJHV ©É&#x2014;ɤɫɩɪÉ&#x;É«É«ɤɥɭÉ&#x203A;ª /XJDQVNXSWRSDJHVFLUFXODWLRQIURPWR WKRXVDQG ©É&#x2039;ɨÉ&#x203A;ɵɬɢÉ&#x;ª 'QHSURG]HU]KLQVN DQG RWKHUV > S @ $W ILUVW WKH\ 

 0DVWHU GHJUHH VWXGHQW LQ©-RXUQDOLVP DQG 6RFLDO &RPPXQLFDWLRQVª (QJOLVK ODQJXDJH SURJUDP DW.\LY1DWLRQDO8QLYHUVLW\RI7DUDV6KHYFKHQNR $FDGHPLF DGYLVHU 1DWDOL\D 6\GRUHQNR GRFWRURI SKLORORJ\ SURIHVVRU KHDG RI WKH GHSDUWPHQW RI KLVWRU\RIMRXUQDOLVP ϵϮ 


H[LVWHG DV SXUHO\ SURPRWLRQDO HGLWLRQV DQG WKHQ DIWHU PDNLQJ VXUH LQ WKHLU RZQ DELOLWLHV WKH\ EHJDQ WR JLYH SDUW RI WKH QHZVSDSHU VSDFH XS WR D TXDUWHU WR WKH FRYHUDJHRIVRFLRSROLWLFDOOLIH 2QO\DWWKHEHJLQQLQJRIWKHHDUO\;;,FWKH8NUDLQLDQSUHVVEHFDPHRQWKHZD\ RI FLYLOL]HG GHYHORSPHQW WKH FRQGLWLRQV IRU WKH GHYHORSPHQW RI D QHZ REMHFWLYH VFLHQWLILFFRQFHSWRIWKHKLVWRULFDOGHYHORSPHQWRIWKH8NUDLQLDQSUHVVKDYHGHYHORSHG $Q LPSRUWDQW WUHQG LQ WKH PRGHUQ 8NUDLQLDQ PHGLD PDUNHW LV WKH FKDQJH LQ WKH SV\FKRORJ\ DQG DXGLHQFH QHHGV 7KH DXGLHQFH LV EHFRPLQJ PRUH GHPDQGLQJ ,W QR ORQJHUZDQWVWREHVDWLVILHGZLWKWKHXQLYHUVDOHGLWLRQZKLFKZULWHVDERXWHYHU\WKLQJ D OLWWOH 3OD\HUV RI WKH PHGLD PDUNHW DUH IRUFHG WR PHHW WKLV GHPDQG DQG LVVXH RQ WKHPDWLF SXEOLFDWLRQV VXFK DV VSRUWV KHDOWK FDUV PXVLF FRRNLQJ FRPPXQLFDWLRQ IDFLOLWLHVHWF,QJHQHUDOLQWKH8NUDLQLDQQHZVSDSHUWH[WWKHVWDQGDUGLVLQWHUZRYHQ ZLWKWKHDQWLVWDQGDUGZKLFKOHDGVWRWKHDSSHDUDQFHRIH[SUHVVLRQ>S@ ,Q RXU UHVHDUFK D VPDOO VWXG\ RI WKH PDUNHW RI SHULRGLFDOV LQ (QJOLVK ZDV FRQGXFWHG$PRQJWKH(QJOLVKODQJXJHQHZVSDSHUVDQGPDJD]LQHVLQ8NUDLQHZHFDQ XQGHUOLQHVXFKDVWhat's On PDLQHYHQWVRIWKHHQWHUWDLQPHQWDQGFXOWXUDOOLIHRIWKH FDSLWDO Lviv Today UHYLHZ RI WKH FXOWXUDO DQG VRFLRHFRQRPLF OLIH RI WKH UHJLRQ EXVLQHVVQHZVFXOWXUHVFLHQFHKLVWRULFDOH[FXUVLRQVUHSRUWDJHV Ukrainian Journal D GDLO\ RQOLQH SXEOLFDWLRQ WKDW RIIHUV UHDGHUV WKH QHZV RQ SROLWLFV HFRQRPLFV DQG EXVLQHVV Ukraine BusinessOnline JLYHVUHDGHUVDFFHVVWRWKHODWHVWQHZVRQEXVLQHVV HFRQRPLFVSROLWLFVFXOWXUHDVZHOODVLQWHUQDWLRQDOUHYLHZVRIHYHQWVLQ8NUDLQH Kyiv Post SURPRWHVVSHFLILFEXVLQHVVHYHQWVIRUXPVDQGVSHFLDOFRPSDQLHV HPSOR\PHQW DQGOLIHVW\OHKHDGLQJV $FFRUGLQJ WR PDQ\ :HVWHUQ DQDO\VWV WKH \HDU UDGLFDOO\ FKDQJHG WKH 8NUDLQLDQ SROLWLFDO DQG HFRQRPLF ODQGVFDSH DQG WKH ILQDO FU\VWDOOL]DWLRQ RI VWHUHRW\SLFDOUHSUHVHQWDWLRQVRI:HVWHUQPHGLDDERXW8NUDLQHWRRNSODFH7KHLPDJH RI8NUDLQHZKLFKLVIRUPHGE\WKHIRUHLJQSUHVVLVSUHGRPLQDQWO\QHJDWLYHDVDZKROH VHFRQGO\LQWKHSXEOLFDWLRQVWKHQHJDWLYHDVSHFWVRIWKHOLIHRI8NUDLQLDQVRFLHW\DUH PRVWO\FRYHUHGWKLUGWKHPDLQREMHFWRIFULWLFLVPRI(QJOLVKODQJXDJHPHGLDLVWKH 3UHVLGHQWRI8NUDLQHIRXUWKWKHLPDJHRI8NUDLQHGHSHQGVRQZKDWVRXUFHVWKHDXWKRU RIWKHSXEOLFDWLRQUHIHUVWRDQGILIWKFKDQJHVLQWKHLPDJHRI8NUDLQHGHSHQGRQWKH WLPHRISUHVHQWDWLRQRIWKHPDWHULDO>S@(JKyiv PostJLYHVLPSUHVVLRQ DERXW8NUDLQHDVDVWDWHZLWKDKXJHSRWHQWLDOSULYDWHEXVLQHVVVHFWRUEXWDWWKHVDPH WLPHLWFRYHUVWKHVLWXDWLRQRQWKHHDVWUHJLRQRIRXUFRXQWU\LQHYHU\LVVXHFUHDWLQJ QHJDWLYHLPDJHDERXWRXUFRXQWU\ $WWKHVDPHWLPHXQOLNHWKHQHJDWLYHLPDJHRI8NUDLQHDVDVWDWHWKHLPDJHRI 8NUDLQLDQVIRUPHGE\WKHIRUHLJQSUHVVLVQRWQHJDWLYH>@2QWKHFRQWUDU\WKHLPDJH RIYHU\WDOHQWHGHGXFDWHGSHRSOHDQGWKHQDWLRQWKDWKDVVXIIHUHGIURPWKH&KHUQRE\O ϵϯ 


GLVDVWHULVPRVWRIWHQPHW8NUDLQLDQVDUHDOVRFRQVLGHUHGDQRUGLQDU\(XURSHDQQDWLRQ ZLWKDOODGYDQWDJHVDQGGLVDGYDQWDJHVWKDWDUHSROLWLFDOO\DFWLYHSHRSOH $VH[DPSOH ZHFDQWDNH The Ukrainian Week WKDW IRUPVDQLPDJHRI8NUDLQHDVDFRXQWU\ZLWKD YHU\GLUW\DQGFRPSOLFDWHGSROLWLFDOSURFHVVHVGHSHQGHQWHFRQRP\VHFWRUVSRODUL]HG VRFLHW\ LQODQJXDJHLVVXHVRSLQLRQV EXWDULFKFXOWXUHDQGKLVWRULFDOJURXQGV 7KHXQVLJKWO\LPDJHRI8NUDLQHLVLQIOXHQFHGE\QRWVRPXFKLQWHUQDOQHJDWLYH LQIRUPDWLRQZKLFKLVSUHVHQWHGLQRXUPHGLDDQGLVUHSULQWHGRUUHSHDWHGLQIRUHLJQ SHULRGLFDOVDQGHOHFWURQLFPDVVPHGLDDVWKHUHDVRQVWKDWJLYHULVHWRLW2QHRIWKH PDLQUHDVRQVIRUGLVWUXVWRI8NUDLQH VZHVWHUQZRUOGDQGWKXVIRUHLJQLQYHVWRUOLHVLQ LWVSRRUDZDUHQHVVRIRXUFRXQWU\+RZHYHUWKHPRVWLPSRUWDQWIDFWRULQUDLVLQJWKH LPDJHRI8NUDLQHRQWKHLQWHUQDWLRQDOVFHQHLVWKHGRPHVWLFVHOIHVWHHPRI8NUDLQLDQ VRFLHW\ >@ 7KH ZRUN RI D QXPEHU RI VSHFLDOLVWV DQG LQVWLWXWLRQV RYHU WKH LPDJH RI 8NUDLQHZLOOEHXQVXFFHVVIXODVORQJDVDSRVLWLYHSHUFHSWLRQRIWKHVWDWHUHPDLQVD SURSHUW\ RI D QDUURZ FLUFOH RI SROLWLFDO DQG EXVLQHVV HOLWHV UDWKHU WKDQ EDVHG RQ D FRQVHQVXVYLVLRQH[SUHVVHGLQWKHPRRGRIEURDGSXEOLFRSLQLRQ %,%/,2*5$3+< $OYHVVRQ02UJDQL]DWLRQIURPVXEVWDQFHWRLPDJH"0$OYHVVRQ2UJDQL]DWLRQ6WXGLHV± ±9ROʋ±3± %HOO$/DQJXDJHRI1HZV0HGLD$%HOO±2[IRUG%ODFNZHOO±S &DWHQDFFLR 3 3UHVV UHOHDVHV DV D K\EULG JHQUH DGGUHVVLQJ WKH LQIRUPDWLYHSURPRWLRQDO FRQXQGUXP3&DWHQDFFLR3UDJPDWLFV±±9ROʋ±3± &KULVWHQVHQ/7&RUSRUDWHLGHQWLW\DQG&RUSRUDWHLPDJHUHYLVLWHGDVHPLRWLFSHUVSHFWLYH/ 7&KULVWHQVHQ6$VNHJDDUG(XURSHDQ-RXUQDORI0DUNHWLQJ±±9ROʋ±3±  &KXJX6'7H[WVWXGLHVIURPWKHVRFLRFRJQLWLYHSHUVSHFWLYH6'&KXJXɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ³Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹ´ɋɟɪɎɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ±Ɉɫɬɪɨɝ±ȼɢɩ ±ɋ± )DLUFORXJK 1 $QDO\]LQJ 'LVFRXUVH 7H[WXDO $QDO\VLV IRU 6RFLDO 5HVHDUFK 1 )DLUFORXJK ± /RQGRQ5RXWOHGJH±S *HH-3$Q,QWURGXFWLRQWR'LVFRXUVH$QDO\VLV-3*HH±QGHG±/RQGRQ5RXWOHGJH ±S *UXQLJ-(0DQDJLQJ3XEOLF5HODWLRQV-(*UXQLJ7+XQW±1HZ<RUN+ROW5LQHKDUWDQG :LQVWRQ±S -DFREV*6HOIUHIHUHQFHLQSUHVVUHOHDVHV*-DFREV-RXUQDORI3UDJPDWLFV±±ʋ ±3± 0F*LQQ & 0LQGVLJKW ,PDJH 'UHDP 0HDQLQJ ɋ 0F*LQQ ± &DPEULGJH 0$ +DUYDUG 8QLYHUVLW\3UHVV±Sϵϰ 


Ʉɭɞɪɹɲɨɜ Ƚ. Ɉ.34 ȼɂȾȺȼɇɂɑȺȾȱəɅɖɇȱɋɌɖɍɄɊȺȲɇɐȱȼȻȱɅɈɊɍɋȱ ȽȺɁȿɌȺ©ȻȿɊȿɋɌȿɃɋɖɄɂɃɄɊȺɃª  Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɉɪɨɫɜɿɬɚª ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ Ȼɪɟɫɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ ɭ ɬɿɣ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɨ ɳɟ ɜ ±ɬɿ ɪɨɤɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ Ɍɨɞɿ ɩɨɩɪɢ ɜɫɿ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɤɪɿɦ ©ɉɪɨɫɜɿɬɢª ɞɿɹɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ©ɋɿɥɶɪɨɛª ɬɚ ©ɋɿɥɶɫɨɸɡª ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɢ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɲɤɨɥɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɝɚɡɟɬɢ ɣ ɠɭɪɧɚɥɢ > @ ɉɨ ɡɞɨɛɭɬɬɿ Ȼɿɥɨɪɭɫɫɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɢɯ ɪɨɤɿɜ ɡɛɿɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɭ ɤɪɚʀ ɩɨɠɜɚɜɢɜɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɭɯ ɫɟɪɩɧɹ ɪ ɭ Ȼɪɟɫɬɿ ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɜɿɞ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɬɚ ɩ¶ɹɬɶɨɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɱɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɧɨɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ± ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ©ɉɪɨɫɜɿɬɚȻɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢªɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɍɠɟɜɛɟɪɟɡɧɿɪɜɢɣɲɨɜɭɫɜɿɬɩɟɪɲɢɣɜɢɩɭɫɤɝɚɡɟɬɢ©Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣ ɤɪɚɣª ɹɤɭ ɡɚɫɧɭɜɚɥɨ ɩɪɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɍ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɳɨ ɫɬɚɥɚ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɦɚɧɿɮɟɫɬɨɦ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɤɨɥɟɝɿɹ ɡɚɤɪɿɩɢɥɚ ɡɚ ©Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɦ ɤɪɚɽɦª ɫɬɚɬɭɫ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɪɚɜɞɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɟ ɣ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶɤɨɪɿɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹȻɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢ±ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɧɚ Ɂɚɯɿɞɧɨɦɭ ɉɨɥɿɫɫɿ Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɝɚɡɟɬɢ ɫɬɚɜ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ©ɉɪɨɫɜɿɬɢ Ȼɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢª ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɉɟɬɪɭɤɨɜɢɱ Ⱦɨ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨʀ ɪɚɞɢ ɜɢɞɚɧɧɹ ɭɜɿɣɲɥɢ ɡɧɚɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɞɿɹɱɿɆɢɤɨɥɚȽɟɪɚɫɢɦɢɤȼɨɥɨɞɢɦɢɪɁɚɦɤɨɜɟɰɶȱɥɥɹɄɚɪɩɭɤȼɿɪɚ ɆɭɪɚɲɤɟɜɢɱɈɥɟɝɉɚɪɯɚɱɋɩɨɱɚɬɤɭɝɚɡɟɬɭɞɪɭɤɭɜɚɥɢɜɄɨɜɟɥɿɬɚɡɝɨɞɨɦɱɟɪɟɡ ɜɢɫɨɤɭɜɚɪɬɿɫɬɶɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɪɟɞɚɤɰɿɹɦɭɫɢɥɚɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɊɚɬɧɿɜɫɶɤɨʀ ɞɪɭɤɚɪɧɿɉɪɨɬɟɡɚɫɬɚɪɿɥɿɞɪɭɤɚɪɫɶɤɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɜɊɚɬɧɨɦɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɝɚɡɟɬɢ ɋɚɦɟ ɬɨɞɿ ɩɨɪɭɲɢɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨʀɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀɛɚɡɢ ȼɢɞɚɧɧɹ ɹɤɟ ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɦɚɥɨ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɨ ɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɭɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɬɚɤɭɥɶɬɭɪɢɜȻɪɟɫɬɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ Ⱥɞɠɟɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯ©Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɨɝɨɤɪɚɸªɡ¶ɹɜɥɹɥɢɫɹɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɪɨɿɫɬɨɪɿɸɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɉɨɥɿɫɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɥɚɫɹ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ± ɭɪɨɞɠɟɧɰɿɜȻɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢ>@ɉɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢɫɹɜɿɪɲɿɬɚɤɚɡɤɢɞɥɹɞɿɬɟɣɚɬɚɤɨɠ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ± ɤɭɥɿɧɚɪɧɿ ɪɟɰɟɩɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɩɨɪɚɞɢ ɬɨɳɨ Ɋɟɞɚɤɰɿɹɧɟɥɢɲɚɥɚɩɨɡɚɭɜɚɝɨɸɣɪɨɛɨɬɭɡɱɢɬɚɱɚɦɢɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯ 

 Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɞɨɰɟɧɬ Ⱦɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȼȽɄɨɪɨɥɟɧɤɚ ϵϱ 


ɜɢɞɚɧɧɹɞɪɭɤɭɜɚɥɢʀɯɧɿɥɢɫɬɢȾɨɚɜɬɭɪɢɝɚɡɟɬɢɩɪɢɽɞɧɚɥɢɫɹɧɚɭɤɨɜɰɿɤɿɥɶɤɨɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɲɿɜ ɬɚ Ȼɪɟɫɬɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ±ɪɪɩɪɚɰɸɜɚɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɤɚɛɿɧɟɬɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢɤɢɞɨɪɜɢɤɥɚɞɚɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɦɨɜɭɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭȾɥɹɩɪɢɤɥɚɞɭɨɞɧɢɦɿɡɚɤɬɢɜɧɢɯɞɨɩɢɫɭɜɚɱɿɜɛɭɜ ɭɪɨɞɠɟɧɟɰɶ ɫɆɿɠɥɿɫɫɹ Ȼɟɪɟɡɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ȼɪɟɫɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ȼɚɫɢɥɶ Ƚɨɪɛɚɱɭɤ ± ± ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ > @ ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɢɡɤɢ ɫɬɚɬɟɣ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹɭɤɪɚʀɧɰɿɜȻɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢ ɐɿɤɚɜɨɸ ɛɭɥɚ ɦɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɝɚɡɟɬɢ ȼɢɞɚɧɧɹ ɞɪɭɤɭɜɚɥɨɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɞɟɹɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɸ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ Ɍɚɤɨɠ ɡ¶ɹɜɥɹɥɢɫɹ ɫɬɚɬɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɪɟɫɬɫɶɤɨ ɩɿɧɫɶɤɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɿɚɥɟɤɬɭ ɣ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɨɜɿɪɨɤ ȼɢɞɚɜɰɿ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɢ ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɫɜɨɸ ɝɟɧɟɬɢɱɧɭ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚɞɞɧɿɩɪɹɧɫɶɤɢɦɢɬɚɝɚɥɢɰɶɤɢɦɢɞɿɚɥɟɤɬɚɦɢɬɢɦɫɚɦɢɦɩɪɢɩɢɧɢɜɲɢ ©ɧɚɜɤɨɥɨɧɚɭɤɨɜɿɫɩɟɤɭɥɹɰɿʀɧɚɰɿɣɩɪɨɛɥɟɦɿª>@ Ƚɚɡɟɬɚ ©Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣ ɤɪɚɣª ɡɚɩɨɜɧɢɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɜɚɤɭɭɦ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ Ȼɪɟɫɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɚɞɠɟ ɩɟɪɿɨɞɢɤɚ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢɬɚɉɨɥɶɳɿɧɚɩɨɱɚɬɤɭɢɯɪɨɤɿɜɞɨȻɿɥɨɪɭɫɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɚ ɚ ɱɟɪɟɡ ɜɢɫɨɤɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ʀɯɧɸ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɞɟɪɠɭɜɚɥɢ ɨɞɢɧɢɰɿ Ɍɨɦɭ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɝɚɡɟɬɢ ɡ¶ɹɜɥɹɥɢɫɹ ɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɪɨɩɨɞɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿɚɬɚɤɨɠɭɉɿɞɥɹɲɲɿɬɚɏɨɥɦɳɢɧɿɁɚ ɛɪɚɤɨɦ ɤɨɲɬɿɜ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɭɛɪɢɤ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ©ɇɨɜɢɧɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢª ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɳɨ ɽ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɞɥɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ Ɍɨɦɭɩɨɫɭɬɧɸɞɨɩɨɦɨɝɭɜɰɿɣɫɩɪɚɜɿ©Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɨɦɭɤɪɚɽɜɿªɧɚɞɚɜɚɥɚɪɟɞɚɤɰɿɹ ɝɚɡɟɬɢ©ȼɨɥɢɧɶªɛɟɡɩɥɚɬɧɿɩɪɢɦɿɪɧɢɤɢɹɤɨʀɩɨɫɬɿɣɧɨɧɚɞɫɢɥɚɥɢɫɹɞɨȻɪɟɫɬɚ> @ ɓɨɞɨɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɜɢɩɭɫɤɭɝɚɡɟɬɢɬɨʀʀɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢɣɜɢɞɚɜɰɿɤɪɿɦɜɥɚɫɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɟɧɬɭɡɿɚɫɬɿɜ ɿ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ©Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɨɝɨ ɤɪɚɸª ɍ ɪ ɝɚɡɟɬɚ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɳɨɬɢɠɧɹ ɧɚɤɥɚɞɨɦ ɩɿɜɬɨɪɢ ɬɢɫɹɱɿ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ > @ ȼɢɯɨɞɭ ɜ ɫɜɿɬ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɥɢ ɧɟɛɚɣɞɭɠɿ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ ɜ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɪɨɦɚɞɚ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɤɨɥɟɝɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɨɛɥɚɫɧɨʀɝɚɡɟɬɢ©ȼɨɥɢɧɶªɞɪɭɤɚɪɿɡȻɪɟɫɬɚɄɨɜɟɥɹɅɭɰɶɤɚɊɚɬɧɨɝɨ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɪɟɞɚɤɰɿɹɝɚɡɟɬɢ©Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣɤɪɚɣªɭɜɢɩɭɫɤɭʋɡɚ ɪɫɩɨɜɿɫɬɢɥɚɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɜɢɯɨɞɭɜɫɜɿɬɩɪɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹ>@ ϵϲ 


ɉɪɢɱɢɧɨɸɰɶɨɝɨɫɬɚɥɚɜɿɞɦɨɜɚɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɜɩɟɪɟɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ©ɉɪɨɫɜɿɬɚ Ȼɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢª ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȼ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ ɦɿɫɰɟɜɭ ©ɉɪɨɫɜɿɬɭª ɡɚɤɪɢɥɢ ɜɞɪɭɝɟ ȼɿɞɨɦɨ ɳɨ ©ɩɟɪɲɭª ɛɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɭ ©ɉɪɨɫɜɿɬɭªɡɚɫɧɭɜɚɥɢɝɪɭɞɧɹɪɚɪʀʀ©ɩɿɞɬɨɱɟɧɭɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɸ ɿɞɟɨɥɨɝɿɽɸª > @ ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɚ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɠ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ©ɉɪɨɫɜɿɬɢª ɫɬɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɱɟɪɟɡ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬ ɥɿɬ ± ɫɟɪɩɧɹ ɪ ɐɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ± ɝɚɡɟɬɢ ©Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣ ɤɪɚɣª ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɹɤɨʀ ɧɟɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢɪɟɞɚɤɰɿʀɡɧɚɱɧɨɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹɆɢɧɟɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɟɦɨɩɪɢɱɢɧɢɡɚɤɪɢɬɬɹ ©ɉɪɨɫɜɿɬɢª ɬɚ ʀʀ ɝɚɡɟɬɢ ɚɞɠɟ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɦɚɥɚ ɜɫɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɜɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɪɢɬɨɪɢɤɭɞɟɹɤɢɯ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɝɪɨɦɚɞɨɸȻɪɟɫɬɚɤɿɥɶɤɨɯ ɦɚɫɨɜɢɯɡɚɯɨɞɿɜɹɤɿɫɬɚɧɨɜɢɥɢɡɚɝɪɨɡɭɞɟɪɠɚɜɧɿɣɛɟɡɩɟɰɿɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢȻɿɥɨɪɭɫɶ Ɉɞɧɚɤ ɦɭɫɢɦɨ ɜɢɡɧɚɬɢ ɳɨ ɜɢɩɭɫɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɧɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɞɿɚɫɩɨɪɢɜȻɿɥɨɪɭɫɿ±ɝɚɡɟɬɢ©Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣɤɪɚɣª ɹɤɿɝɚɡɟɬɢ©Ƚɨɥɨɫ Ȼɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢªɹɤɭɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɨɜɪ ±ɬɚɤɿɧɟɛɭɥɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȽɨɪɛɚɱɭɤȼɚɫɢɥɶɋɥɨɜɧɢɤȻɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢ±Ʌɶɜɿɜȼɢɞɚɜɧɢɱɚɮɿɪɦɚ©Ⱥɮɿɲɚª ȾɨɪɨɝɨɣɱɢɬɚɬɟɥɶȻɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣɤɪɚɣ±±ʋ ɇɚɲɤɚɥɟɧɞɚɪȻɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣɤɪɚɣ±±ɝɪɭɞɧɹ ɉɚɪɯɚɱɈɇɚɳɨɧɚɦɩɨɬɪɿɛɧɚɉɪɨɫɜɿɬɚɈɉɚɪɯɚɱȻɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣɤɪɚɣ±±ʋ Ɋɨɥɶɝɚɡɟɬɢ©ȻɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣɤɪɚɣªɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭȻɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢ ɜɢɫɬɭɩ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ©ɉɪɨɫɜɿɬɢ Ȼɟɪɟɫɬɟɣɳɢɧɢª ɿɦɟɧɿ Ɍɒɟɜɱɟɧɤɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɝɚɡɟɬɢ ©Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣ ɤɪɚɣª Ɇɢɯɚɣɥɚ ɉɟɬɪɭɤɨɜɢɱɚ ɧɚ ȱȱ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɮɨɪɭɦɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɭ ɦɄɢɽɜɿ ± ɫɟɪɩɧɹ ɪɨɤɭ Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣɤɪɚɣ±±±ɜɟɪɟɫɧɹ ɋɥɨɜɨɞɨɱɢɬɚɱɿɜȻɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɢɣɤɪɚɣ±±ɝɪɭɞɧɹ

 Ʌɟɛɟɞɽɜ ȱ. Ʌ.35 ɄɇɂɀɄɈȼȺɋȿɊȱəəɄȼɂȾȺȼɇɂɑɂɃɉɊɈȿɄɌ Ʉɧɢɠɤɨɜɚ ɫɟɪɿɹ ʊ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ ȼɨɧɚ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭɞɨɤɧɢɝɨɜɢɞɚɧɧɹɣɨɩɬɢɦɿɡɨɜɭɽɡɧɚɱɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ ©əɤ ©ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɨɦɿɜ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɞɭɦɭ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɚɛɨ 

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɭɪɫɈɄɊ©Ɇɚɝɿɫɬɪªɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɜɢɞɚɜɧɢɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɚɦɟɞɿɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɌɟɪɟɦɤɨȼȱɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɤɨɦɞɨɰ

ϵϳ 


ɱɢɬɚɰɶɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦª>@ ɤɧɢɠɤɨɜɚ ɫɟɪɿɹ ɽ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹɦ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɧɚɨɛɪɚɧɨɦɭɫɟɝɦɟɧɬɿɪɢɧɤɭɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɯ ɧɨɜɢɧɨɤ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɋɟɪɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɞɚɧɶ ɡɪɭɱɧɚ ɿ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɣɨɦɭ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ>ɫ@ ɍ ɤɧɢɠɤɨɜɿɣ ɫɟɪɿʀ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽ ɬɚɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɹɤɳɨ ɱɢɬɚɱɟɜɿɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɚɜɬɨɪ ɝɪɭɩɚɚɜɬɨɪɿɜ ɚɛɨɜɿɧɽɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɬɜɨɪɿɜ ɫɟɪɿʀ ɬɨ ɜɿɧ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨ ɫɬɟɠɢɬɢɦɟ ɣ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɫɟɪɿɣɧɢɦɢɧɨɜɢɧɤɚɦɢȻɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɨɧɿɠɡɚɧɟɫɟɪɿɣɧɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢ ɤɭɩɭɸɱɢʀɯɿɨɬɪɢɦɭɸɱɢɜɿɞɰɶɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɣɟɮɟɤɬɁɰɶɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭɫɟɪɿɣɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹʊɰɟɭɧɿɤɚɥɶɧɚɫɢɫɬɟɦɚɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɿɧɬɟɪɟɫɭɱɢɬɚɱɚɞɨɤɧɢɝɢɚɞɠɟ ɫɟɪɿɹ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɨɜ ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɤɧɢɝɢ ɹɤ ɧɨɫɿɹɬɟɤɫɬɭɿɡɧɚɹɜɧɿɫɬɸɱɢɬɚɰɶɤɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɹɤɚɦɚɽɫɯɨɠɿɿɧɬɟɪɟɫɢɿɫɦɚɤɢ> ɫ@ ɋɟɪɿʀɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɱɢɬɚɱɿɜɭɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɬɿɤɧɢɠɤɨɜɨʀɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɫɢɥɶɧɿɲɟ ɮɿɤɫɭɸɬɶɧɚɫɨɛɿʀɯɧɿɣɿɧɬɟɪɟɫɧɿɠɨɞɧɟɨɞɢɧɢɱɧɟɜɢɞɚɧɧɹɜɢɛɿɪɨɞɧɿɽʀɤɧɢɝɢɿɡ ɫɟɪɿʀɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɭɜɚɝɭɣɧɚɿɧɲɿɐɟɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɣ ɫɢɝɧɚɥɩɪɨɹɤɿɫɬɶɜɢɞɚɧɧɹɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɞɨɫɜɿɞɚɦɢ ȼɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɜɿɞɿɝɪɚɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɤɨɧɫɨɥɿɞɭɜɚɧɧɹɧɚɹɜɧɿɫɬɶɨɞɧɿɽʀ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɤɧɢɝ ɫɟɪɿʀ ɱɚɫɬɨ ɝɟɧɟɪɭɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɿɛɪɚɬɢ ʀʀ ɜɫɸ ʊ ɦɚɬɢ ɩɨɜɧɭ ɤɨɥɟɤɰɿɸ Ɂɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɠɚɧɪɨɜɨʀ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɢɦ ɽɞɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɢɥɶɨɜɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɫɟɪɿɣɧɢɯɜɢɞɚɧɶ Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɟɪɿʀ ɩɨɜɢɧɧɨ ɱɿɬɤɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɱɢɬɚɰɶɤɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɦɚɬɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ± ɱɢɦɛɿɥɶɲɟʀɯɬɢɦɜɢɳɢɣɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ ɫɟɪɿʀ Ʉɥɸɱɨɜɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɫɟɪɿʀɿɜɢɦɨɝɚɞɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɭɧɟʀɜɢɞɚɧɶɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ ɳɨ ɤɨɠɧɚ ɧɨɜɚ ɤɧɢɠɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɫɩɿɜɦɿɪɧɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɦɭ ɡɚɞɭɦɭ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɸ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɨɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɨɜɢɬɪɢɦɚɧɨɸɳɨɞɨɞɢɡɚɣɧɤɨɧɰɟɩɰɿʀɤɨɠɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿɩɪɨɞɭɤɬɭ ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɟɪɿɣɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɜɢɞɚɧɶ ʊ ɮɚɯɨɜɢɣ ɧɨɧɫɟɧɫ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɜɚɧɿɫɬɶɜɡɚɽɦɨɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹʊɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚɨɡɧɚɤɚ  ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɨɪɿɽɧɬɢɪ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜ ɤɧɢɠɤɨɜɿɣ ɫɟɪɿʀ ʊ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ Ɍɨɦɭ ɹɤɿɫɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɛɚɱɥɢɜɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɜɚɠɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɶɧɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɟɪɿʀ ʊ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ϵϴ 


ɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɟɪɿɹ ɩɨɩɪɢ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶɡɧɟɨɫɿɛɧɟɧɿɫɬɶ ɦɚɽɛɚɝɚɬɨɩɟɪɟɜɚɝɧɚɣɫɭɬɬɽɜɿɲɿɡɹɤɢɯɚ ɟɮɟɤɬ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɱɚɫɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɟɮɟɤɬ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɹɤɿ ɡɚ ɜɞɚɥɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜɚɧɿ ɜ ɤɥɸɱɨɜɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɭɫɩɿɯɭ ɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɩɟɪɟɜɚɝɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɫɿɚɤɬɢɜɢɩɪɚɰɸɸɬɶɨɞɧɨɱɚɫɧɨɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹɿɫɟɪɿɸɡɚɝɚɥɨɦɛ ɜɩɿɡɧɚɜɚɧɿɫɬɶɿɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨɫɢɥɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣɞɢɧɚɦɿɡɚɰɿɹɬɚɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɪɨɞɚɠɿɜɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɜɢɞɚɧɶɿʀɯɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɿɩɪɨɞɚɠɿɜɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɿɧɚɨɤɪɟɦɿɤɧɢɝɢɿɧɚɜɫɸ ɫɟɪɿɸ ɹɤɭ ɥɟɝɲɟ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɫɬɚɬɭɫ ɛɪɟɧɞɭ ɇɚɜɿɬɶ ɧɚɡɜɚ ɫɟɪɿʀ ɧɚɞɿɥɟɧɚ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿ ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɿ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ Ɂɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭɩɨɫɬɿɣɧɨɩɪɚɰɸɽɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣɟɮɟɤɬɫɜɨʀɦɢɫɢɥɚɦɢɫɟɪɿɹɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɧɨɜɿɤɧɢɝɢɚɤɨɠɧɟɧɨɜɟɜɢɞɚɧɧɹɞɨɞɚɽɫɢɥɫɟɪɿʀ ȼɢɫɧɨɜɤɢɋɟɪɿɣɧɢɣɩɪɢɧɰɢɩɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɤɧɢɝɡɧɚɱɧɨɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɽɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɋɟɪɿɹ ɟɤɨɧɨɦɢɬɶ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɢɞɚɜɰɹ ɿ ɱɚɫ ɱɢɬɚɱɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɿɰɿɸɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɶɨɝɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɭ ɋɟɪɿɣɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɧɧɹɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀʊɨɞɢɧɿɡɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɿɞɟʀ ȼɨɧɚ ʊ ɡɚɫɿɛ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɞɚɧɶ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȼɢɞɚɧɧɹ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȾɋɌɍ ² >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSZZZFK\WRPRFRPVWDQGDUGVY\GDQQ\DRVQRYQLY\G\WHUPLQ\ WDY\]QDFKHQQ\DGVWX Ƚɪɢɝɨɪɹɧɰ ȿ ȱ Ʉɧɢɠɤɨɜɚ ɫɟɪɿɹ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɰɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ȿ ȱ Ƚɪɢɝɨɪɹɧɰ±±ʋ±ɋ± ɁɭɛɤɨɇɇɄɧɢɠɤɨɜɿɫɟɪɿʀɭɜɢɞɚɜɧɢɱɨɦɭɪɟɩɟɪɬɭɚɪɿɍɤɪɚʀɧɢɬɢɩɨɜɢɞɨɜɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢɇ ɇɁɭɛɤɨɉɨɥɿɝɪɚɮɿɹɿɜɢɞɚɜɧɢɱɚɫɩɪɚɜɚʋɋ ɄɨɜɚɥɶɨɜɚȱɎȽɿɞɧɟɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨʀɤɧɢɠɤɨɜɨʀɫɟɪɿʀȱɎɄɨɜɚɥɶɨɜɚɉɪɚɰɿ ɐɟɧɬɪɭɩɚɦ ɹɬɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚȼɢɩɋ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɪɿɸ ɜɢɞɚɧɶ ©Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭª ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@²ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZNQSXJRYXDFRQWHQW ɈɝɚɪȿȱɋɭɱɚɫɧɿɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɿɤɧɢɠɤɨɜɿɫɟɪɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿȿɈɝɚɪɆɉɪɨɰɢɤɉɨɥɿɝɪ ɿɜɢɞɫɩɪɚɜɚ²²ʋ²ɋ±ϵϵ 


Ʌɟɜɱɟɧɤɨ Ɉ. Ɇ.36 ɉɈȿɁȱəȱɊȺȾȱɈɁȺɋɈȻɂȼɂɊȺɀȿɇɇə ɌȺɉɊɈȻɅȿɆȺȺȾȺɉɌȺɐȱȲ Ɉɞɧɢɦɿɡɧɚɣɨɪɝɚɧɿɱɧɿɲɢɯɠɚɧɪɿɜɦɢɫɬɟɰɬɜɚɩɨɫɜɨɽɦɭɡɜɭɱɚɧɧɸɽɩɨɟɡɿɹ Ⱥɥɟ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɡ ɪɚɞɿɨɟɮɿɪɭ ± ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨ ɚɤɭɫɬɢɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɢɦɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɦɟɬɿ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɢ ɬɟɤɫɬ ɡɦɿɝ ɝɥɢɛɢɧɧɨ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɫɥɭɯɚɱɚ ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ©Ɋɟɧɟɫɚɧɫ ɪɚɞɿɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚª>@ɋɭɱɚɫɧɢɣɫɥɭɯɚɱɬɹɠɿɽɞɨɬɚɤɡɜɚɧɨʀ©ɫɩɿɜɬɜɨɪɱɨɫɬɿªɚɞɠɟ ɩɚɫɢɜɧɚɦɨɞɟɥɶɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɚɭɞɿɚɥɶɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɩɚɫɢɜɿɡɚɰɿʀɭɹɜɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɹɤɳɨ ɛɪɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ± ɞɨ ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɋɟɪɟɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɩɨɬɭɠɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸɽɡɚɄɚɧɬɨɦɩɨɟɡɿɹɹɤɚ©ɪɨɡɲɢɪɸɽɞɭɲɭɬɢɦɳɨɞɚɽɭɹɜɿɫɜɨɛɨɞɭª > ɫ @ Ɋɚɞɿɨɩɨɟɡɿɹ ɽ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ ɠɚɧɪɨɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚ ɨɬɠɟ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ȱ Ⱥ ɏɨɦɟɧɤɚ ± ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ>@ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɦɿɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɚɤɭɫɬɢɱɧɨʀɬɚɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀɽɞɧɨɫɬɟɣɩɿɞɱɚɫɚɞɚɩɬɚɰɿʀɩɨɟɡɿʀɞɨɪɚɞɿɨ ± ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɹɤ ɬɚɤɨʀ Ɋɚɞɿɨɩɨɟɡɿɹ ɡɞɚɬɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɹɱɨɝɨ ɫɥɭɯɚɱɚ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɞɭɯɨɜɧɢɦɢ ɨɪɿɽɧɬɢɪɚɦɢ Ɇɟɬɨɸ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɫɩɪɨɛɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɨɟɡɿʀ ɞɨ ɪɚɞɿɨ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢɜɥɭɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ ɉɨɟɡɿɹɭɤɨɧɰɟɩɰɿʀȻɒɭɥɶɰɚ±ɰɟ©ɤɨɪɨɬɤɿɡɚɦɢɤɚɧɧɹɫɟɧɫɭɦɿɠɫɥɨɜɚɦɢª >ɫ@Ɉɫɧɨɜɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɚɜɬɨɪɚɯɭɞɨɠɧɶɨʀɪɚɞɿɨɩɪɨɝɪɚɦɢɨɫɧɨɜɨɸɹɤɨʀɽ ɩɨɟɡɿɹ±ɡɪɨɛɢɬɢɰɿɦɿɠɫɥɨɜɟɫɧɿɨɛɪɚɡɢ©ɱɢɬɚɛɟɥɶɧɢɦɢªɲɥɹɯɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɜɭɤɨɜɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ 2 ɒɟɪɟɥɶ ɧɚɡɜɚɜ ©ɡɜɭɤɨɜɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦª ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɜɭɤɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɚɫɚɦɟɦɨɜɢɲɭɦɿɜɦɭɡɢɤɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɭɫɥɭɯɚɱɚɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹɬɚɚɫɨɰɿɚɰɿʀ>ɫ@Ɍɚɤɿɠɬɪɢɨɫɧɨɜɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɜɢɞɿɥɹɽɿȿ Ȼɚɪɧɨɭ ɤɨɠɧɢɣɡɰɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɦɨɠɟɜɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫɜɢɫɬɭɩɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɚɥɟ ɦɨɠɟɿɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɫɹɜɞɨɜɿɥɶɧɿɣɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀɡɞɜɨɦɚɿɧɲɢɦɢ >@Ⱦɥɹɪɚɞɿɨɩɨɟɡɿʀ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢɽɩɚɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɜɢɪɚɠɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɬɟɦɩɪɢɬɦɿɧɬɨɧɚɰɿɹɚɤɰɟɧɬ ɋɬɭɞɟɧɬɤɚɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀªɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɏɨɦɟɧɤɨȱȺɞɧɿɡɫɨɰɤɨɦɞɨɰ ϭϬϬ 


Ⱥɬɚɤɨɠ±ɫɤɥɚɞɧɢɤɢɿɧɬɨɧɚɰɿʀɬɨɧɪɢɬɦɦɟɥɨɞɢɤɚɬɟɦɩɦɨɜɥɟɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɩɚɭɡɢɬɟɦɛɪɥɨɝɿɱɧɢɣɬɚɮɪɚɡɨɜɢɣɧɚɝɨɥɨɫɢ ɇɿɦɟɰɶɤɢɣ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɩɨɟɬ Ȼ Ȼɪɟɯɬ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɜ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɪɢɬɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦɭ ɿ ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɳɨ ɜɢɝɨɥɨɲɟɧɚ ɩɨɟɡɿɹ ɜ ɹɤɿɣ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣɪɢɬɦɜɢɤɥɢɤɚɽɞɭɦɤɢɹɤɿɲɜɢɞɲɟɧɚɛɭɜɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿʀɦɜɥɚɫɧɿ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ >@ Ɉ ɒɟɪɟɥɶ ɳɨɞɨ ɞɟɤɥɚɦɚɰɿʀ ɜɿɪɲɿɜ ɧɚ ɪɚɞɿɨ ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɳɨ ɥɿɪɢɤɚ ɡ ʀʀ ɫɬɢɫɥɿɫɬɸ ɿ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɫɭɬɧɶɨɸ ɜ ɫɚɦɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɧɚ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜɝɨɥɨɫ ± ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹɪɚɞɿɨ>@ ɍɠɟɩɟɪɲɿɪɨɤɢɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɞɚɥɢɫɜɨɽɪɿɞɧɭɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭɡɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɿɪɲɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɟɬɚ ɜɢɧɢɤ ɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɤɪɿɩɢɜɫɹ ɜ ɟɮɿɪɿ ©ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɪɚɞɿɨɬɟɚɬɪª ɐɟ ± ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɱɢɬɚɧɧɹ ɜɿɪɲɚ ɚɥɟ ɪɟɥɶɽɮɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɚɞɿɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ >@ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɡɿɧɫɰɟɧɨɜɚɧɢɦɢɿɧɬɟɪɦɟɞɿɹɦɢ ©ɘɧɨɧɚɬɚȺɜɨɫɶª ɚɪɿʀɡɹɤɨʀɬɪɚɧɫɥɸɜɚɥɢɫɹɡɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢɭɪɢɜɤɚɦɢɜɢɫɬɚɜɢ ɇɚɪɚɞɿɨɋɒȺɰɸ ɮɨɪɦɭɧɚɡɢɜɚɥɢVNLWɉɨɟɡɿɹɦɨɠɟɛɭɬɢɝɨɥɨɜɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɭ ɜɪɚɞɿɨɦɿɧɿɚɬɸɪɚɯ ɫɟɪɿɚɥ©ȱɜɚɧɎɪɚɧɤɨªɫɬɜɨɪɟɧɢɣɧɚɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɪɚɞɿɨɞɟ ɜɿɪɲɿɩɨɞɚɸɬɶɫɹɹɤɤɥɸɱɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ >@ ɉɪɨɛɥɟɦɚɚɞɚɩɬɚɰɿʀɩɨɟɡɿʀɞɨɪɚɞɿɨɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭ ɳɨɪɚɞɿɨɜɢɦɚɝɚɽɜɿɞ ɫɥɭɯɚɱɚɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɟɞɨɫɹɠɧɨʀɞɥɹɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɁɚ ɞɚɧɢɦɢɧɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɜɤɨɥɢɦɨɡɨɤ©ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɭɽªɪɚɞɿɨɨɛɪɚɡɜɿɧɩɪɚɰɸɽɭ ɪɚɡɿɜ ɿɧɬɟɧɫɢɜɿɧɲɟ ɧɿɠ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ɡɨɪɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ Ɍɨɦɭ ɡɜɭɤɨɜɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ©ɸɜɟɥɿɪɧɨª ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ± ɜɿɞ ɿɧɬɨɧɚɰɿʀɞɨɚɤɭɫɬɢɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ Ɋɢɦɨɜɚɧɚ ɿ ɪɢɬɦɿɱɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɩɨɟɡɿɹ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɫɥɭɯɚɱɟɦ ɹɤ ɡɚɤɨɥɢɫɭɸɱɚ ɩɿɫɧɹ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɨɧɚ ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɜɨɸ ɫɦɢɫɥɨɜɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ Ⱥɛɢ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɰɶɨɝɨ ± ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɜɢɦɚɝɚɽ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɨʀ ɡɜɭɤɨɜɨʀ ɪɟɠɢɫɭɪɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɫɥɨɜɚ ɮɨɧɨɜɨʀ ɦɭɡɢɤɢ ɬɚ ɲɭɦɿɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɭɯɭɞɨɠɧɶɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɚɤɭɫɬɢɱɧɨʀɬɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀɽɞɧɨɫɬɟɣɫɩɪɢɹɽɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭɫɬɜɨɪɟɧɧɸɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭ ɭɥɸɞɫɶɤɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ϭϬϭ 


ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȻɚɪɧɨɭɗɄɚɤɩɢɫɚɬɶɞɥɹɪɚɞɢɨ±ɆɇɆɈȽɄɊɌ ȻɪɟɯɬȻɌɟɚɬɪɉɶɟɫɵɋɬɚɬɶɢȼɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹȼɩɹɬɢɬɨɦɚɯɌɆɂɫɤɭɫɫɬɜɨ Ʉɚɧɬ ɂ Ʉɪɢɬɢɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɑ , Ʉɪɢɬɢɤɚ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹɂɄɚɧɬɄɚɧɬɂɋɨɱɢɧɟɧɢɹɜɬɂɄɚɧɬ±ɆɆɵɫɥɶ±Ɍ Ɋɚɞɿɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɍɱɟɛɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɭɡɨɜɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɧɚɫɩɟɰ©ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚª ɇɋȻɚɪɚɛɚɲɅȾȻɨɥɨɬɨɜɚȼȼȽɚɫɩɨɪɹɧɢɞɪɉɨɞɪɟɞȺȺɒɟɪɟɥɹ±Ɇɂɡɞɜɨ Ɇɨɫɤɭɧɬɚ ɏɨɦɟɧɤɨ ȱ ȼɿɞ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɿɧɿɚɬɸɪ ɞɨ ɚɭɞɿɨɛɭɤɬɪɟɣɥɟɪɿɜ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɢɡɟɪɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ȱ Ⱥ ɏɨɦɟɧɤɨ ȼ ȱ Ɏɨɦɟɧɤɨ ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ  Ɍ  ɋ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSQEXYJRYXD8-511]L]KBBB ɏɨɦɟɧɤɨ ȱɊɟɧɟɫɚɧɫ ɪɚɞɿɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɣ ɫɭɱɚɫɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ >Ɍɟɤɫɬ@ Ⱥȱɏɨɦɟɧɤɨɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±±Ɍ ɏɨɦɟɧɤɨ ȱ ɏɭɞɨɠɧɽ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɭɯ ɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  ɧɚɜɱ ɩɨɫɿɛ ȱ Ⱥ ɏɨɦɟɧɤɨ ± Ʉ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɭɧɬ ɒɟɪɟɥɶɈɊɚɞɢɨɢɫɤɭɫɫɬɜɨɉɪɨɛɥɟɦɵɢɫɬɨɪɢɢɢɬɟɨɪɢɢɝɝ % 6FKXO] 0LW\]DFMD U]HF]\ZLVWRĞFL %UXQR 6FKXO] 3UR]D ± .UDNyZ :\GDZQLFWZR /LWHUDFNLH

 Ʌɿɩɢɱ Ɉ. ȱ.37 ɌȿɆȺɌɂɑɇȿɌȺɀȺɇɊɈȼLȿɇȺɉɈȼɇȿɇɇə ɀɍɊɇȺɅɍ©ɇɈȼɈȿȼɊȿɆəª ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶɬɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɫɭɱɚɫɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɛɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɞɿɽɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ɋɭɲɿɽɦ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɚɩɨɤɥɢɤɚɧɚɮɨɪɦɭɜɚɬɢɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭɞɭɦɤɭ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɧɚɛɨɪɭɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɡɨɤɪɟɦɚɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɛɭɪɯɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯɝɚɡɟɬɧɢɯɬɚɠɭɪɧɚɥɶɧɢɯɜɢɞɚɧɶɜɍɤɪɚʀɧɿɧɟɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡ¶ɹɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɠɭɪɧɚɥɭ©ɇɨɜɨɟɜɪɟɦɹªȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɬɟɦɚɬɢɤɢɫɬɚɬɟɣɭɠɭɪɧɚɥɚɯɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɦɟɞɿɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɭ ɤɪɚʀɧɿ Ȼɭɞɭɱɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɁɆȱ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ 

 Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɆɢɯɚɣɥɸɬɚȼɉɤɚɧɞɢɞɚɬɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ

ϭϬϮ 


ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ȼɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɳɨ ɠɚɧɪɨɜɟ ɬɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫɭ ɀɚɧɪɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ©ɇɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹªɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɬɟɦɚɬɢɤɨɸɇɚɩɪɢɤɥɚɞɩɨɥɿɬɢɱɧɿɹɜɢɳɚɬɚɩɨɞɿʀɹɫɤɪɚɜɿɲɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɡ ɜɢɞɚɬɧɢɦɢ ɩɨɥɿɬɢɤɚɦɢ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɫɬɚɬɬɿɬɚɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ Ⱥɧɚɥɿɡɠɚɧɪɿɜɧɚɡɜɚɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭɭɩɟɪɿɨɞɡɞɨɪɨɤɭɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɟɜɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɠɚɧɪɿɜ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɭ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɭɛɪɢɤɚ ©Ⱦɭɦɤɚª ɜ ɹɤɿɣ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ɚɛɨ ɥɿɞɟɪ ɞɭɦɨɤ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɫɜɿɣɩɨɝɥɹɞɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɭɚɛɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸɬɨɱɤɢɡɨɪɭ ɳɨɞɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɬɢɠɧɹ ɧɚ ɬɟɦɭ ɧɨɦɟɪɭ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ©ɇɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ª ɮɨɬɨ ɭ ɪɭɛɪɢɰɿ ©Ɍɢɠɞɟɧɶ ɜ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɿª ɪɭɛɪɢɤɚ ©Ɍɢɠɞɟɧɶ ɫɚɬɢɪɚª ɜ ɹɤɿɣ ɭ ɜɩɿɡɧɚɜɚɧɿɣɬɚɨɞɧɚɤɨɜɿɣɡɧɨɦɟɪɭɜɧɨɦɟɪɦɚɧɟɪɿɦɿɫɬɹɬɶɫɹɤɚɪɢɤɚɬɭɪɢɬɚɚɧɟɤɞɨɬɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣɩɨɥɿɬɢɱɧɿɪɭɛɪɢɤɚ©Ʉɪɚʀɧɚªɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɨɩɨɜɭɬɟɦɭɬɢɠɧɹɡɚɡɜɢɱɚɣɰɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚ ɨɛ¶ɽɦɨɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɪɭɛɪɢɤɢ ©Ȼɿɡɧɟɫª ©Ʌɸɞɢª ©ɋɩɨɪɬª ©ȱɫɬɨɪɿɹª ȼɚɪɬɨɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɳɨɨɫɬɚɧɧɹɫɬɨɪɿɧɤɚɪɨɡɤɪɢɜɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɧɲɨʀɤɪɚʀɧɿɡɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭʀʀɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ©ɇɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹª ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿɠɚɧɪɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɰɟɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ 1. ȼɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɇɚɡɜɢ ɧɨɦɟɪɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɿ ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɜɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɍ ɪɨɰɿ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɰɿɣɬɟɦɿɰɟɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɨɫɶɜɿɧɬɟɪɜ¶ɸɤɨɥɨɧɤɢɛɭɥɢɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɚɧɚɥɿɡɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɫɩɪɨɛɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɫɩɟɰɢɮɿɤɭɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɇɚɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɟɪɡɚ ɜɟɪɟɫɧɹɪɨɤɭɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɩɨɫɬɭɩɭɍɤɪɚʀɧɢ©Ⱦɜɚɫɰɟɧɚɪɿʀɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢªɧɨɦɟɪ ɠɨɜɬɟɧɶɪɨɤɭ ɥɨɝɿɱɧɨɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɟɦɭɤɨɪɭɩɰɿʀɜɤɪɚʀɧɿɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚɬɨɦɭɳɨ©ɥɢɲɟɡɬɢɫɹɱɿɡɚɬɪɢɦɚɧɢɯɤɨɪɭɩɰɿɨɧɟɪɿɜɩɨɬɪɚɩɢɥɢɡɚ ɝɪɚɬɢɧɨɦɟɪ ɥɢɫɬɨɩɚɞɪɨɤɭ ɦɚɽɬɟɦɭ©ɀɥɨɛɢȿɞɟɤɥɚɪɭɜɚɧɧɹɜɿɞɤɪɢɥɨ ɧɟɬɿɥɶɤɢɝɚɦɚɧɰɿɚɥɟɿɧɭɬɪɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɟɥɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢª 2. Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɝɨɫɬɪɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɍ ɫɬɚɬɬɹɯ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɨɤɪɟɦɚɩɪɢɱɢɧɚɦɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɜɚɥɸɬɢɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ ɡɪɿɡ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɞɭɦɨɤ ɳɨɞɨ ɩɪɢɱɢɧ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɝɪɚɮɿɤɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚɜɩɟɪɟɜɚɠɧɨɹɫɤɪɚɜɿɤɨɥɶɨɪɢ 3. ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɧɨɦɟɪɭ ɪɨɡɛɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ϭϬϯ 


ɬɟɦɚɦɢȱɫɬɨɪɢɱɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɚɠɥɢɜɢɯɪɿɱɧɢɰɶɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ȱɧɨɞɿ ɩɨɞɿʀ ɹɜɢɳɚ ɱɢ ɜɱɢɧɤɢ ɹɤɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɧɨɦɟɪɿ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹɧɿɠɩɨɥɿɬɢɱɧɿɬɨɜɨɧɢɽɝɨɥɨɜɧɨɸɬɟɦɨɸɇɚɩɪɢɤɥɚɞɬɟɦɨɸɧɨɦɟɪɭ ɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪɨɤɭɫɬɚɥɢ©ɿɫɬɨɪɿʀɱɟɦɩɿɨɧɿɜªɨɫɤɿɥɶɤɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɩɚɪɚɥɿɦɩɿɣɰɿ ɡɞɨɛɭɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɝɨɪɨɞ  ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɢɥɢ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɪɿɭɦɮɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɿɜɧɚɰɢɯɡɦɚɝɚɧɧɹɯ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɄɨɥɟɫɧɢɱɟɧɤɨȺȼɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟ±ɆɂɡɞɜɨɆɨɫɤɭɧɬɚ >Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ@KWWSZZZHYDUWLVWQDURGUXWH[WKWP ɐɿɫɚɤȼɌɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɟɫɢɜɉɨɥɶɳɿɿɍɤɪɚʀɧɿɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɡɦɿɧ ± Ɋɭɤɨɩɢɫɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ ± ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ± ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ʉɢʀɜ >Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ@ KWWSLMLPYNQXNLPHGXXD]ELUQ\NB7VLVDNSGI ɋɚɳɭɤ Ɍɟɬɹɧɚ ȱɜɚɧɿɜɧɚ ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɦɚɫɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ ɤɚɧɞ ɧɚɭɤ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɌɟɬɹɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚɋɚɳɭɤɄɢʀɜ±ɫɬ

 Ʌɭɤɨɜɟɰɶɤɚ ɋ. Ɋ.38 ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɄɈɇɌȿɇɌɍɏɊɂɋɌɂəɇɋɖɄɂɏȾɂɌəɑɂɏ ɀɍɊɇȺɅȱȼɋɍɑȺɋɇɈȲɍɄɊȺȲɇɂ Ⱦɢɬɹɱɿɠɭɪɧɚɥɢ²ɰɟɜɚɠɥɢɜɢɣɤɚɧɚɥɞɥɹɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɡɞɢɬɢɧɨɸɹɤɢɣɽ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɋɟɪɟɞ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɨɤɪɟɦɭ ɧɿɲɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɞɢɬɹɱɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɚ ɫɚɦɟ ©Ⱥɧɝɟɥɹɬɤɨª ©Ⱥɧɝɟɥɹɬɤɨɜɚ ɧɚɭɤɚª ©Ⱥɝɧɟɰɶª ©Ȼɨɝɞɚɧª ©ȼɟɪɬɨɝɪɚɞª©ȼɨɞɨɝɪɚɣª©Ɂɟɪɧɹɬɤɨª©ɇɟɡɚɛɭɞɤɚª©ɈɬɪɨɤXDª©Ɋɚɞɨɫɬɶɦɨɹª ©ɋɜɟɬɊɨɠɞɟɫɬɜɚª©ɋɬɟɠɢɧɤɚª©ɋɬɨɬɚɥɚɧɬɿɜª©ɇɨʀɜɄɨɜɱɟɝª©ɒɢɲɤɢɧɥɟɫª ȼɫɭɱɚɫɧɨɦɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɿɧɚɭɤɨɜɰɿɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɭɜɚɝɢ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɞɢɬɹɱɢɣ ɠɭɪɧɚɥª ɇɚɭɤɨɜɰɿ Ɍ Ⱦɚɜɢɞɱɟɧɤɨ ɇ Ʉɿɬ Ʌ ɄɭɫɢɣȿɈɝɚɪȼɉɟɪɟɞɢɪɿɣɋɊɨɦɚɧɸɤȱɋɤɥɟɧɚɪɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɱɢ ɠɚɧɪɨɜɨɜɢɞɨɜɨʀ ɩɚɥɿɬɪɢ ɚɥɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹɞɨ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɣɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ 

 ɫɬɭɞɟɧɬɤɚɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹª ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɋɢɞɨɪɟɧɤɨɇɆɞɨɤɬɨɪɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪ

ϭϬϰ 


Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶ ɹɤɿ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɞɨ ɬɟɦɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɍɥɹɧɚ Ʉɨɥɟɫɧɿɱɟɧɤɨ ɍ ɫɜɨʀɣ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ©Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɧɿɦɨɬɢɜɢɭɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯɞɢɬɹɱɢɯɠɭɪɧɚɥɚɯɫɭɱɚɫɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢªɜɨɧɚ ɞɨɫɥɿɞɢɥɚ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜɢɞɚɧɶ Ɍɚɤɨɠ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɹɤɿ ɜɜɟɞɟɧɨ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɚ ɫɚɦɟ ©Ⱥɧɝɟɥɹɬɤɨª ©Ⱥɝɧɟɰɶª ©Ȼɨɝɞɚɧª ©ȼɟɪɬɨɝɪɚɞª ©ȼɨɞɨɝɪɚɣª ©Ɂɟɪɧɹɬɤɨª ©ɇɟɡɚɛɭɞɤɚª ©ɈɬɪɨɤXDª ©Ɋɚɞɨɫɬɶ ɦɨɹª ©ɋɜɟɬ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɚª ©ɋɬɨ ɬɚɥɚɧɬɿɜª ©ɒɢɲɤɢɧ ɥɟɫª>@ Ɂɚɪɨɤɢɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɪɢɧɤɭɞɢɬɹɱɨʀɩɟɪɿɨɞɢɤɢɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɡɧɚɱɧɿɡɦɿɧɢɌɨɦɭɜɚɠɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɬɚɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɧɨɜɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɟɪɟɞɞɢɬɹɱɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜȺɞɠɟɪɟɥɿɝɿɣɧɚɩɟɪɿɨɞɢɤɚɞɥɹɞɿɬɟɣɜɢɤɨɧɭɽɜɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɢɯɨɜɧɭ ɬɚ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ȼ ɰɶɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɤɨɧɬɟɧɬɭɞɢɬɹɱɢɯɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɶɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯɫɭɱɚɫɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢɬɚʀɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɉɪɨɜɟɫɬɢɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯɞɢɬɹɱɢɯɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢɡɚɝɚɥɶɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɤɢɯɜɢɞɚɧɶ Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɪɟɥɿɝɿɣɧɿɞɢɬɹɱɿɠɭɪɧɚɥɢɫɭɱɚɫɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢ ɪɪ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀȽɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀɬɚɊɢɦɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀɐɟɪɤɨɜ ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɤɨɧɬɟɧɬ ɞɢɬɹɱɢɯ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɬɚ ʀɯ ɱɢɬɚɰɶɤɚɚɭɞɢɬɨɪɿɹ Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱦɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɹɱɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɭ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɨɛ ɽɤɬɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɬɚɤɨɠɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɞɥɹɞɿɬɟɣɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɨɩɢɫɨɜɢɣɦɟɬɨɞɬɚɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɉɿɞɱɚɫɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɦɟɬɨɞɚɧɚɥɿɡɭɬɟɤɫɬɿɜɌɚɤɨɠɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞɫɢɧɬɟɡɭɞɥɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɍ ɫɜɨɽɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɹ ɩɪɨɜɟɥɚ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ©Ⱥɧɝɟɥɹɬɤɨª ©Ⱥɧɝɟɥɹɬɤɨɜɚɧɚɭɤɚª©Ɂɟɪɧɹɬɤɨªɬɚ©ɋɬɟɠɢɧɤɚª ɪɪ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɢɞɚɧɶ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɭɫɿ ɬɟɤɫɬɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɉɟɪɲɚ ɝɪɭɩɚ ± ɰɟ ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɬɨɛɬɨ ɤɚɡɤɢ ɞɢɬɹɱɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ Ⱦɪɭɝɚ ± ɬɟɤɫɬɢ ɧɟɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɨɛɬɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜȯɛɚɝɚɬɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɝɨɪɬɚɡɚɜɞɚɧɶɧɚ ɤɦɿɬɥɢɜɿɫɬɶ ϭϬϱ 


ɉɨɬɟɦɚɬɢɰɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹɞɜɿɦɟɝɚɬɟɦɢɠɭɪɧɚɥɿɜɉɟɪɲɚ± ɰɟ ɿɫɬɨɪɿʀ ɡ ɠɢɬɬɹ ɋɜɹɬɢɯ ɞɪɭɝɚ ± ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɞɥɹɞɿɬɟɣ Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɭɫɩɿɲɧɿɲɢɯ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ©Ⱥɧɝɟɥɹɬɤɨª ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɲɢɪɨɤɭ ɞɢɬɹɱɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ ©Ⱥɧɝɟɥɹɬɤɨɜɚ ɧɚɭɤɚª ɀɭɪɧɚɥ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɞɨɛɭɜɚɜ ɡɜɚɧɧɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹɞɥɹɞɿɬɟɣɜɪɚɦɤɚɯȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɬɚɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ>@ ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɚ ɞɢɬɹɱɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ ɩɟɪɿɨɞɢɤɚ ɜɢɹɜɥɹɽ ɫɟɛɟ ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɪɢɹɽ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɽ ɞɿɬɟɣ ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɬɢ ɬɚ ©ɩɪɢɦɿɪɹɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚɫɟɛɟª ɬɚɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɱɢɬɚɱɚɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭɞɨɩɨɦɨɝɭɡɚɯɢɫɬ ɜɢɯɨɜɭɽɱɭɣɧɿɫɬɶ Ɋɟɥɿɝɿɣɧɿ ɁɆȱ ɞɨɥɭɱɚɸɬɶ ɦɨɥɨɞɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɞɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚȼɨɧɢɽɹɤɡɚɫɨɛɨɦɩɟɪɟɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɤɿ ɡɚɫɨɛɨɦɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɡɞɿɬɶɦɢ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ⱥɧɝɟɥɹɬɤɨ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSDQJHO\DWNRFRPXDPDJD]LQHVBDQJBQSKS±Ⱦɚɬɚɞɨɫɬɭɩɭ ȾɚɜɢɞɱɟɧɤɨɌɋȾɢɬɹɱɿɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɜɢɞɚɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭɌɋȾɚɜɢɞɱɟɧɤɨɇɚɭɤɡɚɩȱɧɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ²Ʉɢʀɜ²ȼɢɩ Ʉɨɥɟɫɧɿɱɟɧɤɨ ɍ Ɉ Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɤɚɧɞɫɨɰɤɨɦɭɧɿɤɍɥɹɧɚɈɪɟɫɬɿɜɧɚɄɨɥɟɫɧɿɱɟɧɤɨ±Ʉɢʀɜ ɧɚɰɭɧɿɜ±ɫ ɉɨɱɟɩɰɨɜȽȽɌɟɨɪɢɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ²Ɇ³Ɋɟɮɥɛɭɤ´Ʉ³ȼɚɤɥɟɪ´²ɫ ɉɪɨɤɨɩɱɭɤ Ɉ ɋɭɱɚɫɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɤɚ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɹɤɚ ɜɨɧɚ" >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSKXDVWRU\ ɋɤɥɟɧɚɪȱɆɋɭɱɚɫɧɚɪɟɥɿɝɿɣɧɚɩɪɟɫɚɬɢɩɨɥɨɝɿɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɞɨɦɿɧɚɧɬɢɚɜɬɨɪɟɮ ɤɚɧɞɇɚɭɤɿɡɫɨɰɤɨɦȱɝɨɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɋɤɥɟɧɚɪɤɢʀɜɧɚɰɭɧɿɜɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ± ɫϭϬϲ 


Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨ Ɉ. ɋ.39 ȾɂɋɄɊɂɆȱɇȺɐȱəɁȺɈɁɇȺɄɈɘȼȱɄɍɋɌȺɌȱɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈɋɌȱ ɌȺɊȿɅȱȽȱȲɍɇɈȼɂɇɇɂɏɆȺɌȿɊȱȺɅȺɏɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɏ ȱɇɌȿɊɇȿɌɁɆȱ ȼɫɬɭɩ ɉɿɫɥɹɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɨɸɤɭɪɫɭɧɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɩɨɫɬɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɉɿɞ ɰɢɦ ɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɇɟ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɿɫɰɹ ɭ ɫɨɰɿɭɦɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɟɧɲɢɧɟɣɞɠɢɡɦɬɚɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ Ɂɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɿɡɚɫɜɨʀɦɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɦɚɥɢɛɢɩɪɨɩɚɝɭɜɚɬɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɫɚɦɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɩɨɦɿɬɧɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɚɦɟɜɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɢɞɿɥɢɬɢɹɤɿɫɶɚɫɩɟɤɬɢɹɤɿɦɨɠɭɬɶ ɡɚɱɟɩɢɬɢ ɱɢɬɚɱɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɭɥɟɤɫɢɤɭɹɤɡɚɫɿɛɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹɭɜɚɝɢɞɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɉɿɞ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɨɸ ɥɟɤɫɢɤɨɸ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɬɚɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨɧɚɡɢɜɚɬɢɬɭɱɢɿɧɲɭɝɪɭɩɭɚɛɨɤɨɧɤɪɟɬɧɭɨɫɨɛɭɚɬɚɤɨɠɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ Ⱥɥɟ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɦɢɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɤɨɧɬɟɤɫɬɭ>@ ɍɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɩɿɞɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɽɸɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɳɨɞɨɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɥɸɞɟɣ ɬɚɤɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɹɤɚ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɿ ɛɟɡ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɛɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧɚɤɰɟɧɬɭɽɭɜɚɝɭɧɚɫɬɚɬɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɿɚɛɨɪɚɫɿ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɬɚ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɨɡɧɚɤɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀɡɚɨɡɧɚɤɚɦɢɜɿɤɭɫɬɚɬɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɬɚɪɟɥɿɝɿʀɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱɹɤɿɽɥɿɞɟɪɚɦɢɡɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɤɜɚɪɬɚɥɿ ɪɨɤɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ȱɫɬɢɬɭɬɭ ɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ>@ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɿɦɟɬɨɞɢ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɡɚɝɨɥɨɜɤɢɬɚɬɟɤɫɬɢɧɨɜɢɧɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɶɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ ɍɤɪɿɧɮɨɪɦ ɅȱȽȺQHW ɐɟɧɡɨɪɈɛɪɚɧɨɧɨɜɢɧɢɡɨɞɧɚɤɨɜɢɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɩɪɢɜɨɞɨɦɡɚɩɟɪɿɨɞɬɪɚɜɟɧɶ ɝɪɭɞɟɧɶɪɨɤɭ 

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɭɪɫɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ³Ɇɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ´ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɄɨɪɧɽɽɜȼɆɤɚɧɞɮɿɥɨɥɧɚɭɤ

ϭϬϳ 


Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɬɚɚɧɚɥɿɡ Ɇɟɬɨɞɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɬɚ ɬɟɤɫɬɢ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɿɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɶɹɤɪɿɡɧɿɁɆȱɩɨɞɚɥɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɨɞɢɧɿɬɨɣɫɚɦɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɢɜɿɞɿɯɬɨɡɧɢɯɜɞɚɜɫɹɞɨɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɨʀɥɟɤɫɢɤɢ Ɇɟɬɨɞɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɪɟɱɧɢɦ ɚɬ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɽ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɧɚɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿɞɨɹɤɨɝɨɜɞɚɥɨɫɶɁɆȱ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɦɚɸɬɶ ɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ ɬɚ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɯ ɨɡɧɚɤɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɡɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɜɿɤɭ ɫɬɚɬɿ ɪɟɥɿɝɿʀ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɨɸ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɠɢɜɚɧɨɸ ɽ ɝɟɧɞɟɪɧɚ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹɬɚɟɣɞɠɢɡɦ ɉɪɢɰɶɨɦɭɫɥɿɞɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚɬɟɧɞɟɧɰɿɸɳɨɁɆȱɤɨɩɿɸɸɬɶɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɨɞɧɟɨɞɧɨɝɨɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɿɦɧɨɠɚɬɶɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɭɥɟɤɫɢɤɭɇɚɩɪɢɤɥɚɞɬɪɢɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɁɆȱɜɡɚɝɨɥɨɜɨɤɜɢɧɟɫɥɢɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɝɨ ɦɟɪɚɅɨɧɞɨɧɚɹɤɤɥɸɱɨɜɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ>@>@>@ ȼɿɤ ɨɫɨɛɢ ɁɆȱ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɧɨɜɢɧɢɿɜɿɧɧɟɽɤɥɸɱɨɜɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɭʀʀɫɭɬɿɇɚɩɪɢɤɥɚɞɹɤɳɨɽɞɜɿɧɨɜɢɧɢɩɪɨ ȾɌɉɫɤɨɽɧɟɡɚɜɢɧɢɜɨɞɿɹɬɨɧɚɣɨɝɨɜɿɰɿɚɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹɭɜɚɝɚɥɢɲɟɹɤɳɨɣɨɦɭ ɪɨɤɿɜ >@ əɤɳɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɨ ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɦɨɠɟ ɧɚɜɿɬɶɧɟɛɭɬɢɜɤɚɡɚɧɢɣɭɬɟɤɫɬɿɧɨɜɢɧɢ ɋɬɚɬɶɬɚɤɨɠɱɚɫɬɨɫɬɚɽɨɡɧɚɤɨɸɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨʀɁɆȱɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶɭɜɚɝɭ ɿɦɚɧɿɩɭɥɸɸɬɶɱɢɬɚɱɟɦɁɨɤɪɟɦɚɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɧɚ ɫɬɚɬɿ ɹɤɳɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɠɿɧɤɭ ɹɤɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɥɚ ɛɨɽɩɪɢɩɚɫɢ ɚɛɨ ɜɱɢɧɢɥɚɬɟɪɚɤɬɁɜɢɱɧɢɦɫɬɚɥɨɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ³ɋɬɪɿɥɤɨɦɜɢɹɜɢɥɚɫɶɠɿɧɤɚ´ɚɛɨ ³ɦɉɨɜɿɞɨɦɥɹɥɨɫɶ ɳɨ ɠɿɧɤɚɫɬɪɿɥɟɰɶ ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɜɨɝɨɧɶ Ɂɝɨɞɨɦ ɭ ɩɨɥɿɰɿʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɳɨ ɫɬɪɿɥɶɰɟɦ ɫɩɪɚɜɞɿ ɛɭɥɚ ɠɿɧɤɚ´ >@ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɚɤɨɝɨ ɠ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɱɨɥɨɜɿɤɚɧɟɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹɬɨɛɬɨɁɆȱɧɿɛɢɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɧɟɩɪɢɬɚɦɚɧɧɭ ɫɚɦɟ ɠɿɧɰɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɯɨɱɚ ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɬɿ ɦɨɠɟɡɚɣɦɚɬɢɛɭɞɶɹɤɭɠɢɬɬɽɜɭɩɨɡɢɰɿɸɿɡɚɣɦɚɬɢɫɶɛɭɞɶɱɢɦ ɈɛɪɚɧɿɱɨɬɢɪɢɁɆȱɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɩɨɫɬɭɩɨɜɨɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɶɜɿɞɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɩɨɜɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɫɿ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɫɥɨɜɨ ³ɰɢɝɚɧɢ´ ɚɥɟ ɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɳɨ ɡɝɨɞɨɦ ɭ ɧɨɜɢɧɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɩɟɪɟɣɲɥɢɞɨɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨɫɥɨɜɚ³ɪɨɦɢ´>@ ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɨɧɥɚɣɧɦɟɞɿɚ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɲɬɭɱɧɨʀ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɚɛɨɞɥɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɫɟɧɫɚɰɿɣɧɨɝɨɟɮɟɤɬɭɜɿɞɧɨɜɢɧɢ ϭϬϴ 


ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɳɨ ɁɆȱ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ Ⱦɨɫɬɟɦɟɧɧɨɧɟɜɿɞɨɦɨɰɟɪɨɛɢɬɶɫɹɡɦɟɬɨɸɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹɭɜɚɝɢɞɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɚɛɨɱɟɪɟɡɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɧɟɡɧɚɧɧɹɍɛɭɞɶɹɤɨɦɭɪɚɡɿɰɟɽɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɟɞɿɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɥɢɲɟ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɍɬɿɦ ɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɳɨ ɁɆȱ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɶ ɜɿɞ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɨʀɥɟɤɫɢɤɢɯɨɱɚɜɨɧɚɿɧɟɧɚɫɬɿɥɶɤɢɦɚɫɨɜɚɹɤɯɨɬɿɥɨɫɶɛɢ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɋɥɿɧɱɭɤȼȼɋɨɰɿɚɥɶɧɚɬɢɩɿɡɚɰɿɹɝɟɧɞɟɪɧɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɭɦɨɜɿɁɆȱ>Ɍɟɤɫɬ@ȼȼɋɥɿɧɱɭɤ ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±Ʉ±Ɍ±ɋ± ȱɧɫɬɢɬɭɬɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSLPLRUJXDPRQLWRULQJV]YLW ]PRQLWRU\QKX]KXUQDOLVWVN\KVWDQGDUWLYYLQWHUQHW]PLWDSUHVLLYMNYDUWDOURNX ɆɷɪɨɦɅɨɧɞɨɧɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɫɬɚɥɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧɋɚɞɢɤɏɚɧ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSQHZVOLJDQHWZRUOGQHZVPHURPBORQGRQDBRILWVLDOQRBVWDOBPXVXOPDQLQBVDGLNBNKDQ Ɉɮɿɰɿɣɧɨ ɦɟɪɨɦ Ʌɨɧɞɨɧɚ ɨɛɪɚɧɢɣ ɋɚɞɿɤ ɏɚɧ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧ ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɪɨɬɢ %UH[LW >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVZZZHXURLQWHJUDWLRQFRPXDQHZV Ɇɟɪɨɦ Ʌɨɧɞɨɧɚ ɜɩɟɪɲɟ ɫɬɚɜ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVZZZXNULQIRUPXDUXEULFZRUOGPHURPORQGRQDYSHUVHVWDY PXVXOPDQLQKWPO ɍ ɏɚɪɤɨɜɿ ɪɿɱɧɢɣ ɜɨɞɿɣ ɡɛɢɜ ɧɚ ɫɦɟɪɬɶ ɩɿɲɨɯɨɞɚ ɧɚ ɡɟɛɪɿ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSVZZZSUDYGDFRPXDQHZV ɋɬɪɿɥɹɧɢɧɚ ɛɿɥɹ ɲɬɚɛɤɜɚɪɬɢɪɢ <RX7XEH ɡɚɛɪɚɥɚ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVZZZXNULQIRUPXDUXEULFZRUOGVWULODQLQDELOD VWDENYDUWLUL\RXWXEH]DEUDOD]LWWDOXGLQLKWPOKWWSVZZZXNULQIRUPXDUXEULFZRUOG VWULODQLQDELODVWDENYDUWLUL\RXWXEH]DEUDOD]LWWDOXGLQLKWPO ɊɨɦɢɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹɡɚɥɢɲɢɬɢɫɟɥɨɧɚɈɞɟɳɢɧɿɞɟɞɿɜɱɢɧɤɭɜɛɢɥɢɜɢɤɪɭɬɤɨɸ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSVZZZSUDYGDFRPXDQHZV

 Ɇɚɪɬɢɧɸɤ ɏ. Ɋ.40 ȼɂɋȼȱɌɅȿɇɇəȺɇȿɄɋȱȲɄɊɂɆɍ ɁȺȽȺɅɖɇɈɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɆɊȺȾȱɈɆɈȼɅȿɇɇəɆȻɈɅȽȺɊȱȲ ɇɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɟ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɽɸ Ʉɪɢɦɭ ɜ ɪɨɰɿ ɞɨɜɝɢɣɱɚɫɛɭɥɨɝɨɥɨɜɧɨɸɧɨɜɢɧɨɸɞɥɹɁɆȱɜɭɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿɇɟɨɦɢɧɭɥɨɰɸɬɟɦɭ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ± ɤɪɚʀɧɢ ɹɤɚ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɭ ɜɢɦɿɪɚɯ 

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɭɪɫɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɏɨɦɟɧɤɨȱȺɞɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɤɨɦɭɧɿɤɞɨɰ

ϭϬϵ 


ɿɫɬɨɪɿʀɩɨɥɿɬɢɤɢɬɚɤɭɥɶɬɭɪɢɌɟɦɚɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦɢɁɆȱɚɧɟɤɫɿʀɄɪɢɦɭ ɜɢɜɱɚɥɚɫɹɣɪɚɧɿɲɟɚɥɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹɩɪɟɫɢɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɶɇɚɪɚɡɿɰɟɩɟɪɲɚɫɩɪɨɛɚɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɩɨɞɚɱɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ Ʉɪɢɦɫɶɤɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɚ ɫɚɦɟ ± ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɢɦ ɑɟɪɟɡɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɛɨɥɝɚɪɫɶɤɢɯɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣɭɜɚɝɭɛɭɞɟɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɧɚ ɬɢɯ ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿɹɦɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ Ȳɯ ɬɪɢ ©ɏɨɪɢɡɨɧɬª©ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜªɿ©ȾɚɪɢɤªɁɝɿɞɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɛɨɥɝɚɪɫɶɤɨʀɜɱɟɧɨʀɆ ɉɟɲɟɜɨʀɬɚɚɝɟɧɰɿʀ©ɇɢɥɫɟɧȺɞɦɨɫɮɟɪȻɴɥɝɚɪɢɹªɚɭɞɢɬɨɪɿɹɪɚɞɿɨ©ɏɨɪɢɡɨɧɬª ɨɯɨɩɥɸɽɧɚɫɟɥɟɧɧɹɤɪɚʀɧɢɬɚɧɚɥɿɱɭɽɛɥɢɡɶɤɨɬɢɫɹɱɫɥɭɯɚɱɿɜɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ ɜɫɿɽʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ©ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜª ± ɿ ɬɢɫɹɱ  ©Ⱦɚɪɢɤª±ɿɬɢɫɹɱ >±@ ɁɝɿɞɧɨɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɟɹɤɢɯɡɚɤɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɚɬɢɩɨɱɚɬɤɭɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀɨɤɭɩɚɰɿʀªɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪɨɤɭʋ 9,,, ɞɚɬɨɸ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɨɤɭɩɚɰɿʀ Ʉɪɢɦɭ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɽɸ ɽ ɥɸɬɨɝɨɪɨɤɭ>@ȼɬɿɦɡɚɞɟɧɶɞɨɬɨɝɨɥɸɬɨɝɨɧɚɪɚɞɿɨ©ɏɨɪɢɡɨɧɬªɜɠɟ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿʀɭɄɪɢɦɭɁɨɤɪɟɦɚ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɩɨɫɨɥ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɜ Ɋɨɫɿʀ ȱɥɿɹɧ ȼɚɫɿɥɟɜ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɤɢ ɩɪɨ ɬɨɝɨɱɚɫɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢɩɭɫɬɢɜ ɳɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿɹ ©ɦɨɠɥɢɜɚ ɚɥɟɦɚɥɨɣɦɨɜɿɪɧɚªɋɯɨɠɭɞɭɦɤɭɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɚɜɿɧɬɟɪɜ¶ɸɧɚɬɨɦɭɫɚɦɨɦɭɪɚɞɿɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ©Ɋɚɞɿɨ ɋɜɨɛɨɞɚª Ȼɨɝɞɚɧɚ Ʉɨɫɬɸɤ >@ ɐɟɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɤɚɡɨɜɢɣ ɜɿɞɬɨɞɿ ɪɚɞɿɨ ©ɏɨɪɢɡɨɧɬª ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɨ ɹɜɧɭ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ ɥɸɞɟɣ ȼɬɿɦ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɧɨɜɢɧɢ ɩɪɨ Ʉɪɢɦ ɱɚɫɬɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɨɥɿɬɢɤɿɜɧɚɿɧɬɟɪɜ¶ɸɡɚɩɪɨɲɭɜɚɜɫɹȽɨɥɨɜɚɆɟɞɠɥɿɫɭ ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɨɝɨɧɚɪɨɞɭɊɟɮɚɬɑɭɛɚɪɨɜɬɨɳɨɉɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɭɬɨɱɤɭɡɨɪɭɧɚ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀɩɟɪɟɜɚɠɧɨɩɨɞɚɜɚɜɇɿɤɨɥɚɣɄɪɚɫɬɟɜ±ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ©ɏɨɪɢɡɨɧɬªɭ Ɇɨɫɤɜɿ ©ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜª ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽ ɫɟɛɟ ɹɤ ɪɚɞɿɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɣ ɦɟɧɲɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨɪɨɡɝɨɥɨɫɭɧɚɛɭɥɚɧɨɜɢɧɚɳɨɭɛɟɪɟɡɧɿɪɨɤɭɧɚɛɨɥɝɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀ Ⱦɿɦɿɬɚɪɚ Ʉɟɧɚɪɨɜɚ ɭ ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɿ ɧɚɩɚɥɢ ɨɡɛɪɨɽɧɿ ɥɸɞɢ ɛɟɡ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ >@ Ɍɚɤɨɠ ɭ ɱɟɪɜɧɿ ɪɨɤɭ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɹ ©ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜªɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©ɂɫɬɢɧɚɬɚɡɚɍɤɪɚɣɧɚª ©ɉɪɚɜɞɚɩɪɨɍɤɪɚʀɧɭª ɧɚɹɤɿɣɡɨɤɪɟɦɚɛɭɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɞɨɩɨɜɿɞɶɩɪɨɪɢɡɢɤɢ ɡɹɤɢɦɢɦɨɠɟɫɬɢɤɧɭɬɢɫɹȻɨɥɝɚɪɿɹɩɿɫɥɹɚɧɟɤɫɿʀɄɪɢɦɭ ©Ⱦɚɪɢɤª ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɱɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ Ʉɪɢɦɭ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɫɢɥɚɜɫɹ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ Ɋɨɫɿʀ ©ɌȺɋɋª Ɂ ϭϭϬ 


ɜɢɤɥɸɱɟɧɶ ± ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɡ ɩɨɫɥɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ Ɇɢɤɨɥɨɸ Ȼɚɥɬɚɠɢ ɞɟ ɨɫɬɚɧɧɿɣɦɚɜɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɫɨɥɨɜɢɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɩɨɝɥɹɞɧɚɫɢɬɭɚɰɿɸɉɢɬɚɧɧɹ Ʉɪɢɦɭɩɨɱɚɥɨɚɤɬɢɜɧɨɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹɩɟɪɟɞɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɦɢɜɢɛɨɪɚɦɢ ɪɨɤɭɌɨɞɿ©Ⱦɚɪɢɤªɩɪɨɜɨɞɢɜɿɧɬɟɪɜ¶ɸɡɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢɭɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢɄɨɠɟɧɦɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɧɚɩɟɪɟɥɿɤɿɡɬɪɢɞɰɹɬɢɩɢɬɚɧɶɈɞɧɟɡɧɢɯɄɪɢɦ±ɰɟɱɚɫɬɢɧɚɊɨɫɿʀɱɢ ɍɤɪɚʀɧɢ" ɉɿɞɧɿɦɚɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ Ʉɪɢɦɭ ɫɥɭɯɚɱɿ ɦɨɝɥɢ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɩɨɝɥɹɞɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɁɨɤɪɟɦɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬȻɨɥɝɚɪɿʀɊɭɦɟɧɊɚɞɟɜɬɨɞɿɳɟɥɢɲɟɤɚɧɞɢɞɚɬɜɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ©ɱɢɣ Ʉɪɢɦ"ª ɜɿɞɩɨɜɿɜ ɳɨ ɞɟɸɪɟ ɜɿɧ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɚ ɞɟɮɚɤɬɨ ± ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ>@ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɚɤɬ ɚɧɟɤɫɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ ɬɨɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɛɨɥɝɚɪɫɶɤɿɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɚɤɬɢɜɧɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɧɚ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɚɧɟɤɫɿʀ Ʉɪɢɦɭ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɿɦɿɞɠɭɍɤɪɚʀɧɢɬɚɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɿɦɿɞɠɭ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɨɝɨ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɝɟɧɫɬɜɚ ©Ⱥɥɮɚ Ɋɢɫɴɪɱª ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɡ ɩɨ ɛɟɪɟɡɧɹ ɪɨɤɭ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɨɥɝɚɪɞɨɊɨɫɿʀɫɬɚɜɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɩɚɞɚɬɢ±ɡɞɨ ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɧɟɝɚɬɢɜɧɨ±>@ 

ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɇɢɥɫɟɧȺɞɦɨɫɮɟɪȻɴɥɝɚɪɢɹɊɚɞɢɨɚɭɞɢɬɨɪɢɹɬɚɜȻɴɥɝɚɪɢɹ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɇɢɥɫɟɧ Ⱥɞɦɨɫɮɟɪ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ± ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSEQUEJILOHVXSORDGV%15$8',2$8',725,$6(37(095,SGI ɉɟɲɟɜɚɆɊɚɞɢɨɢɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɚɬɚɫɪɟɞɚ±Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚɉɟɲɟɜɚ±ȼɌɴɪɧɨɜɨ )DEHU±ɫ ɉɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɟɹɤɢɯɡɚɤɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢɳɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɚɬɢɩɨɱɚɬɤɭɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɨɤɭɩɚɰɿʀȽɨɥɨɫɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ ɂɥɢɹɧȼɚɫɢɥɟɜɊɚɡɞɟɥɹɧɟɬɨɧɚɍɤɪɚɣɧɚɜɟɱɟɟɜɯɨɞ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɏɨɪɢɡɨɧɬ± ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSEQUEJKRUL]RQWSRVWXNUDLQD ȻɴɥɝɚɪɫɤɢɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɫɚɧɚɩɚɞɧɚɬɢɜɄɪɢɦ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɏɨɪɢɡɨɧɬ±± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSEQUEJKRUL]RQWSRVWEDOJDUVNLMXUQDOLVWLVD QDSDGQDWLYNULP ȼɴɥɱɟɜɄɊɭɦɟɧɊɚɞɟɜ ɜ ɋɟɞɦɢɰɚɬɚ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@Ʉɢɪɢɥȼɴɥɱɟɜ'DULN± ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSGDULNUDGLREJUXPHQUDGHYYVHGPLFDWDKWPO ȺɥɮɚɊɢɫɴɪɱɄɨɧɸɧɤɬɭɪɧɢɩɨɛɟɞɢɢɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɢɪɢɫɤɨɜɟ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@Ⱥɥɮɚ Ɋɢɫɴɪɱ $OSKD 5HVHDUFK ± ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSDOSKDUHVHDUFKEJXVHUILOHV$OSKDB5HVHDUFKB3XEOLFB2SLQLRQSGI

 ϭϭϭ 


Ɇɟɥɶɧɢɤ Ⱥ. ɉ. 41 əȼɂɓȿɌȺȻɅɈȲȾɂɁȺɐȱȲ ȼɋɍɑȺɋɇɂɏȾɊɍɄɈȼȺɇɂɏɁɆȱ Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɦɟɞɿɚɪɢɧɤɭ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɩɨɹɜɭ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɳɨ ɫɬɚɥɨ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ Ʉɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɁɆȱ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɟ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭɜɿɞɪɟɤɥɚɦɢɨɬɠɟɩɨɫɢɥɢɥɚɫɹɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɟɞɿɚ ɜɿɞ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ ɬɚ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɣɲɥɚɨɞɧɚɡɝɨɥɨɜɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɬɚɜɚɝɨɦɢɯɩɪɨɛɥɟɦ²ɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿɹɦɟɞɿɚ Ɍɚɛɥɨʀɞɢɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɤɡɥɢɥɢɫɹɬɚɩɪɢɠɢɥɢɫɹɭɫɜɿɬɿɦɟɞɿɚɳɨɬɟɩɟɪɿɲɧɽ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɞɟɞɚɥɿ ɦɟɧɲɟ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɽ ɹɤɿɫɧɿ ɦɟɞɿɚ ɜɿɞ ɬɚɛɥɨʀɞɿɜ ɚ ɬɿ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭɜɜɟɥɢɧɨɜɿɬɪɟɧɞɢɭɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɞɢɫɤɭɪɫɦɨɜɭɣɮɨɪɦɢɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽɩɪɨɛɥɟɦɢɡɞɨɜɿɪɨɸɞɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɬɚɁɆȱɜɰɿɥɨɦɭ Ɇɟɬɭ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɟ ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɧɚ ɬɟɦɭ ɹɜɢɳɚ ɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿʀ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ©ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹª ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɱɚɜ ɥɢɲɟ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢɛɭɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɬɚɜɢɪɿɲɟɧɿɬɚɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹ x ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɨɧɹɬɬɹɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿɹɬɚɣɨɝɨɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ x ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɬɟɧɞɟɧɰɿʀɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿʀɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɦɟɞɿɚ x ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɪɨɥɶɿɜɩɥɢɜɧɨɜɢɧɧɚɚɭɞɢɬɨɪɿɸ x ɩɪɨɜɟɫɬɢɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣɚɧɚɥɿɡɫɭɱɚɫɧɢɯɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɜɢɞɚɧɶ ɍ ɯɨɞɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɮɟɧɨɦɟɧɭɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿʀɭɫɢɫɬɟɦɿɦɟɞɿɚ Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɜɢɳɚ ɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿʀ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɹɤ Ⱥ ɉɪɢɬɤɨɜ ȯ ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨ Ʌ Ƚɨɪɨɞɟɧɤɨ ȱ Ɇɚɪɢɧɤɨ ɋ ȻɥɚɜɚɰɶɤɢɣȿɌɨɮɮɥɟɪɆɆɚɤɥɸɟɧȾɄɟɥɧɟɪȺȻɿɪɟɫɫɿɬɚɿɧɲɢɯɌɚɤɨɠɛɭɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣɚɧɚɥɿɡɞɠɟɪɟɥɶɧɨʀɛɚɡɢɫɟɪɟɞɹɤɢɯɞɪɭɤɨɜɚɧɿɜɢɞɚɧɧɹ Ɇɟɞɿɚɟɤɫɩɟɪɬɢɬɚɧɚɭɤɨɜɰɿɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɹɜɢɳɟɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿʀɧɟɨɞɢɧɪɿɤɿ ɳɟɧɿɯɬɨɧɟɩɪɢɣɲɨɜɞɨɡɝɨɞɢɭɩɨɧɹɬɬɿɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿʀɄɨɠɟɧɪɨɡɝɥɹɞɚɽɰɟɹɜɢɳɟ ɡɿ ɫɜɨɽʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɿ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɞɚɬɢ ɫɜɨɽ ɧɚɣɬɨɱɧɿɲɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹȺɥɟɜɫɿɜɨɧɢɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɫɚɦɚɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿɹɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɰɢɤɥɚɦɢ

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɚ ɤɭɪɫ ɦɚɝɿɬɪɚɬɭɪɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹª ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȽɟɪɚɫɢɦɱɭɤɇȽɤɚɧɞɫɨɰɤɨɦɧɚɭɤɞɨɰ ϭϭϮ 


ɹɤɿɩɨɫɬɚɸɬɶɡɩɟɜɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɠɢɬɬɹɦ Ɍɚɤ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿʀʀ ± ɹɜɢɳɟ ɬɪɢɜɚɥɟ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɞɨɜɨɥɿ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ Ɍɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧɶɨɸ ɽ ɧɨɜɢɡɧɚ ɭ ɜɠɟ ɬɚɛɥɨʀɞɢɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ Ⱥɞɠɟ ɳɨɛ ɫɩɨɜɧɚ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɞɚɧɧɹ ɹɤɿ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɸɬɶ ɫɟɛɟ ɹɤ ©ɹɤɿɫɧɿª ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɧɚ©KDUGQHZVª ȼɍɤɪɚʀɧɿɽɩɨɲɢɪɟɧɨɸɞɭɦɤɚɳɨɹɤɿɫɧɚɩɪɟɫɚɞɪɭɤɭɽɬɶɫɹɞɥɹɩɟɜɧɢɯɤɿɥ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɏɨɱɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɹɤɿɫɧɢɦ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɟɜɧɿ ɞɭɦɤɢ ɹɤɟ ɧɟ ɪɨɡɦɿɳɭɽɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɪɟɤɥɚɦɭɧɟɦɿɫɬɢɬɶɤɨɥɶɨɪɨɜɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɇɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɹɤɿɫɧɿ ɝɚɡɟɬɢ ©Ɇɨɥɨɞɶɍɤɪɚʀɧɢª©Ƚɚɡɟɬɚɩɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢª©ɍɤɪɚʀɧɚɦɨɥɨɞɚª©ȼɟɱɿɪɧɿɣɄɢʀɜª ɬɚ©Ⱦɟɧɶª Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɫɚɞɢɰɿɽʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɹɤɿɫɧɢɯɜɢɞɚɧɶ Ɏɚɤɬɢɬɪɟɛɚɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢɜɿɞɞɭɦɨɤ ɉɨɝɥɹɞɧɚɩɨɞɿʀɦɚɽɛɭɬɢɟɦɨɰɿɣɧɨɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦ ɋɥɿɞ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɱɟɫɧɭ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɭ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɞɪɭɤɨɜɚɧɿɁɆȱɜɬɪɚɱɚɸɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɪɢɫɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɹɤɿɫɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ȼɢɳɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɿ ɝɚɡɟɬɢ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɟɥɿɬɚɪɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɝɚɡɟɬ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɢɹɜɢɳɚɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿʀȾɥɹɰɶɨɝɨɧɟɦɢɧɭɱɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɽɞɜɿɜɚɠɥɢɜɿɩɪɢɱɢɧɢɡɚɧɚɞɬɨɜɟɥɢɤɢɣɬɢɫɤɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɭɩɪɟɫɭɡɛɨɤɭɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɬɪɢɦɚɬɢɫɹɧɚɩɨɜɟɪɯɧɿɛɟɡɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ȺɧɚɥɿɡɭɸɱɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɞɟɹɤɿɜɢɫɧɨɜɤɢɁɚɞɥɹ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɝɚɡɟɬɢ ɧɟɯɬɭɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɹɤɿɫɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ± ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɥɶɨɪɨɜɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯɌɚɤɨɠɡɧɢɤɚɽɬɟɧɞɟɧɰɿɹɭɧɢɤɚɧɧɹɫɟɧɫɚɰɿɣɧɨɫɬɿɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɜɢɞɚɧɶ ɧɚɜɿɬɶɭɬɢɯɹɤɿɩɨɡɢɰɿɨɧɭɸɬɶɫɟɛɟɜɢɤɥɸɱɧɨɹɤɿɫɧɢɦɢ Ɉɬɠɟ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɛɭɥɨ ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨ ɳɨ ɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚɽɩɪɨɰɟɫɨɦɰɿɥɤɨɜɢɬɨɩɪɢɪɨɞɧɿɦȺɞɠɟɭɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɁɆȱɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɫɜɿɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɟɪɟɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɝɚɡɟɬ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɜɞɨɫɿɧɟɦɚɽɬɢɯɹɤɢɯɧɟɬɨɪɤɧɭɜɫɹɩɪɨɰɟɫɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿʀ Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɜɢɳɚ ɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿʀ Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ϭϭϯ 


ɚɧɚɥɿɡ ɝɚɡɟɬ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɶɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ 1. Ȼɥɚɜɚɰɶɤɢɣ ɋɟɪɝɿɣ Ʌɶɜɿɜ Ɍɚɛɥɨʀɞɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɟɫɿ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ±ɏ ɊɊ Ʉɿɥɶɤɿɫɧɢɣɤɨɧɬɟɧɬ Ʉɢɪɢɥɥɨɜɚ ɘ ȼ ɍɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɟɫɫɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɢɥɢ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɱɢɬɚɧɢɟ ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ ɬɚ ɢɦ ȼɂ ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨɋɟɪɢɹ©Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢª±±Ɍ ±ʋɑɚɫɬɶ ɋ ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨ ȯ ɋ Ɍɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿɹ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɨɧɬɟɧɬɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨʊɄʊȼɢɩʊɋ

 Ɇɟɥɶɧɢɤ ə. Ɉ.42 ȱɆȱȾɀɌȿɅȿȼȱɁȱɃɇɈȽɈȼȿȾɍɑɈȽɈ Ȳ ɇȺɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈɆɍɌȿɅȿȻȺɑȿɇɇȱ ɍɬɟɡɚɯɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɿɦɿɞɠɜɟɞɭɱɨɝɨ ʀ ɭɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯɩɟɪɟɞɚɱɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɳɨ ɽ ɜɟɥɶɦɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɿ ɧɚɭɤɢ Ⱥɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɿ ©ɿɦɿɞɠª ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿɬɚɮɭɧɤɰɿɹɯɫɤɥɚɞɧɢɤɚɯɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨ ɝɨ ʀ ɬɚɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɬɟɥɟɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ȼɩɟɪɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿɦɿɞɠɟɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɢ Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɝɟɧɞɟɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɚɯɭ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɚɧɨʀɬɟɦɢɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɮɚɯɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɜɟɞɭɱɨɝɨ ʀ ɡ ɭɫɿɯ ɌȻɚɦɩɥɭɚ ɡɚɣɦɚɽ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɳɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶɥɸɞɟɣɨɬɪɢɦɭɽɜɟɥɢɤɿɨɛɫɹɝɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɫɚɦɟɿɡɜɭɫɬ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɯ Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɨɧɢ ɽ ʀɯɧɿɦ ɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹɦ Ʌɢɲɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ ɇɋɌɍ ɞɿɽɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɞɢɪɟɤɰɿɣɌɟɥɟɜɟɞɭɱɿɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɽ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɞɥɹ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɛɚɝɚɬɨɦɿɥɶɣɨɧɧɿɣ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦʀʀɿɞɟɚɥɨɦɍɹɜɥɟɧɧɹɿɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨ ʀ ɞɨɜɿɪɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɨɫɧɨɜɿɣɨɝɨ ʀʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɤɚɞɪɿɦɚɧɟɪɢ ɝɨɜɨɪɢɬɢɱɢɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɫɥɭɯɚɬɢ ɟɪɭɞɢɰɿʀɩɪɨɹɜɿɜɩɨɡɢɰɿʀɿɯɚɪɚɤɬɟɪɭɡɜɢɱɨɤ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɳɨ ɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɿɦɿɞɠɭ ȱ ɜɢɝɥɹɞ ɨɛɥɢɱɱɹ ɿ ɪɨɡɭɦɧɿ ɞɭɦɤɢ ɩɪɢɽɦɧɢɣ ɝɨɥɨɫ ɿ ɦɨɜɥɟɧɽɽɜɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɞɪɟɫɤɨɞ ɫɥɨɜɨɦ ɜɫɟ ɭ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ʀ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɦɢ Ɍɨɦɭ ɬɟɦɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ 

ɆɚɝɿɫɬɪɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɚɥɿɫɬɢɤɢɄɇɍɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ϭϭϰ
ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɜɟɞɭɱɨɝɨ (ʀ) ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ/ɩɟɪɟɞɚɱɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɟɥɶɦɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɿ ɧɚɭɤɢ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɦɢ Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ ɬɟɦɢ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɱɟɧɿ ȼ Ȼɭɝɪɢɦ ɹɤɢɣ ɜɢɞɚɜ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɲɢɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ >@ ɡ ɿɦɿɞɠɨɥɨɝɿʀɿɦɿɞɠɦɟɣɤɿɧɤɭ ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ ɪɟɚɥɶɧɿ ɤɟɣɫɢ ɿ ɜɩɟɪɲɟ ɿɦɿɞɠ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɜɟɞɭɱɨɝɨ >@ ȼ Ɇɚɪɝɚɥɢɤ ɨɩɢɫɚɜ ɲɬɭɱɧɢɣ ɿɦɿɞɠ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɯ  ɆȺɧɞɪɸɳɟɧɤɨ  ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɚɿɦɿɞɠɟɜɿɚɫɩɟɤɬɢɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ȼ Ƚɨɹɧ >@ ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨ ɡ ɞɟɹɤɢɦɢ ɿɦɿɞɠɟɜɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɋɟɪɟɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɚɪɬɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɋ Ƚɭɪɟɜɢɱɚɹɤɢɣɩɪɨɫɬɟɠɢɜɩɪɢɝɨɞɢɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɿɦɿɞɠɭ>@Ɉɇɭɠɞɿɧɭ>@ɡʀʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɩɿɞɯɨɞɨɦɞɨɿɦɿɞɠɭɌɚɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɜɟɞɭɱɨɝɨ (ʀ) ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɚ ɫɚɦɟ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɽ ɦɚɥɨɜɢɜɱɟɧɨɸ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɞɚɧɭ ɬɟɦɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɛɦɚɥɶɧɚɜɿɬɶɦɟɞɿɣɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɪɿɜɟɧɶʀʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɫɬɿ Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɨɸɛɚɡɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɬɚɥɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ©Ɍɋɇª ©Ɍɋɇ ɬɢɠɞɟɧɶª ɧɚ ɤɚɧɚɥɿ ©ª ©ȼɟɱɿɪɧɿɣ ɩɪɚɣɦª ɤɚɧɚɥ©ɍɤɪɚʀɧɚª ©ȼɿɤɧɚªɧɚɤɚɧɚɥɿ©ɋɌȻª©Ɋɟɩɨɪɬɟɪªɧɚ©ɇɨɜɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿª ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ©ɉɨɞɿʀ ȼɟɪɟɫɧɹª ©ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɡ Ɍɚɪɚɫɨɦ Ȼɟɪɟɡɨɜɰɟɦª ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ©ɋɜɿɬɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹª ɧɚ ɤɚɧɚɥɿ ©ª ©ɉɿɞɣɨɦª©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɿɪɨɤª©ɋɭɩɟɪɿɧɬɭʀɰɿɹª©ɏɬɨɡɜɟɪɯɭªɧɚ©ɇɨɜɨɦɭɤɚɧɚɥɿª ©ɏɮɚɤɬɨɪªɧɚɤɚɧɚɥɿ©ɋɌȻª ɿɧɲɟ ɇɚɭɤɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɭ ɧɶɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɿɦɿɞɠª ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɦɿɞɠɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨ ʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɜɩɟɪɲɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɟɧɞɟɪɧɿɿɦɿɞɠɟɜɿɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɢ Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹɫɭɬɧɿɫɬɶɬɚɮɭɧɤɰɿʀɿɦɿɞɠɭ©ȱɦɿɞɠª±ɰɟɫɥɨɜɨɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɿɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɹɤ©ɨɛɪɚɡª©ɜɢɝɥɹɞª©ɩɨɞɨɛɚª ©ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹª ©ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶª Ⱥɥɟ ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɦɿɞɠɨɥɨɝ ȼ Ȼɭɝɪɢɦ©ɛɿɥɶɲɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɰɶɨɦɭɩɨɧɹɬɬɸɽ©ɭɹɜɥɟɧɧɹªɚɛɨ©ɞɭɦɤɚªɩɪɨ« ɤɨɝɨ ɱɢɳɨ ª>ɫ@ ©Ɍɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɜɟɞɭɱɢɣª ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ ɹɤ 79 SUHVHQWHU ɬɟɥɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɨɪ ɬɨɱɧɿɲɟ 79 PRGHUDWRU ± ɌȻɜɟɞɭɱɢɣ ɚ ɬɨ ɿ ɹɤ 79 DQFKRU ɬɟɥɟɹɤɿɪ ɳɨ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɩɨɞɚɜɚɬɢɜɟɫɬɢɿɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɭɞɥɹʀʀɝɥɹɞɚɱɿɜɡɚɜɞɹɤɢɫɜɨʀɣɜɢɫɨɤɿɣ ɮɚɯɨɜɨɫɬɿɬɚɩɨɡɢɜɧɨɝɨɿɦɿɞɠɭɿɧɚɜɿɬɶɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹ ϭϭϱ 


Ɍɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɿɦɿɞɠ ɜɟɞɭɱɨ(ɝɨ)(ʀ) ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɣɨɝɨ/ʀʀ ɟɤɪɚɧɧɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɌȻ-ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɇɚɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɬɢɤɢɿɦɿɞɠɭȺɥɥɢɆɚɡɭɪɇɚɬɚɥɿɆɨɫɟɣɱɭɤ ©Ɍɋɇª ©Ɍɋɇ ɬɢɠɞɟɧɶªɧɚɤɚɧɚɥɿ©ª ɉɚɜɥɚɄɭɠɟɽɜɚ ©ȼɟɱɿɪɧɿɣɩɪɚɣɦªɧɚɤɚɧɚɥɿ©ɌȻ ɍɤɪɚʀɧɚª ©ȼɿɤɧɚª ɧɚ ɤɚɧɚɥɿ ©ɋɌȻª ©Ɋɟɩɨɪɬɟɪª ɧɚ ©ɇɨɜɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿª Ɇɢɤɨɥɢ ȼɟɪɟɫɧɹ ©ɉɨɞɿʀ ȼɟɪɟɫɧɹª ©ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɡ Ɍɚɪɚɫɨɦ Ȼɟɪɟɡɨɜɰɟɦª ɬɟɥɟɤɚɧɚɥ ©ɉɪɹɦɢɣª ɄɚɬɟɪɢɧɢɈɫɚɞɱɨʀ ©ɋɜɿɬɫɶɤɟɠɢɬɬɹªɧɚɤɚɧɚɥɿ©ª ɋɟɪɝɿɹɉɪɢɬɭɥɢ ©ɋɭɩɟɪɿɧɬɭʀɰɿɹª ɋɜɿɬɥɚɧɢɅɨɛɨɞɢ©ɏɬɨɡɜɟɪɯɭªɧɚ©ɇɨɜɨɦɭɤɚɧɚɥɿª ɬɚɿɧɲɢɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɝɟɧɞɟɪɧɿ ɿɦɿɞɠɟɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɢ. ȱɦɿɞɠɟɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɚ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ, ɩɪɢɽɦɧɢɣ ɝɨɥɨɫ ɿ ɞɢɤɰɿɹ, ɪɨɡɭɦɧɿɫɬɶ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɦɨɜɥɟɧɽɽɜɿɫɬɶ, ɮɚɯɨɜɿɫɬɶ (ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɤɚɞɪɿ), ɞɨɜɿɪɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɫɬɢɥɶɧɿɫɬɶ, ɟɪɭɞɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɨɫɜɿɱɟɧɿɫɬɶ, ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ, ɫɬɪɢɦɚɧɚ ɦɚɧɟɪɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ȱɦɿɞɠɟɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɚ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɟɪɭɞɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɩɟɬɟɬɧɿɫɬɶ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ ɿ ɚɭɞɿɚɥɶɧɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɿɫɬɶ (ɩɪɢɽɦɧɿ ɝɨɥɨɫ ɿ ɞɢɤɰɿɹ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɦɨɜɥɟɧɽɽɜɿɫɬɶ), ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ (ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɤɚɞɪɿ), ɞɨɜɿɪɚ, ɜɢɜɚɠɟɧɿɫɬɶ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɪɟɫ-ɤɨɞ, ɬɟɪɩɟɥɢɜɿɫɬɶ, ɫɬɪɢɦɚɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ȱɦɿɞɠɟɜɚɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɚɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨɦɩɟɬɟɬɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɶ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ, ɟɪɭɞɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ, ɦɢɬɬɽɜɚ ɪɟɚɤɰɿɹ, ɝɭɦɨɪɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɜɿɞ (ɡɧɚɧɧɹ ɠɢɬɬɹ), ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɥɸɞɟɣ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɿɫɬɶ. ȱɦɿɞɠɟɜɚɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɚɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨʀɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ-ɚɭɞɿɚɥɶɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ, ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɮɚɯɨɜɿɫɬɶ (ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɤɚɞɪɿ), ɭɹɜɚ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ ɞɪɟɫ-ɤɨɞ, ɤɨɦɟɧɬɨɜɚɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ, ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɞɨɬɟɩɧɿɫɬɶ, ɟɧɬɭɡɿɚɡɦ. ȱɦɿɞɠɟɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɝɪɚɦɚ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɨɝɨ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ (ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɤɚɞɪɿ), ɭɹɜɚ, ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɞɨɬɟɩɧɿɫɬɶ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɝɭɦɨɪɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɞɪɟɫ-ɤɨɞ, ɟɧɬɭɡɿɚɡɦ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ ɳɨ ɿɦɿɞɠɿ ɜɟɞɭɱɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ  ɽ ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɉɨɪɿɜɧɹɣɦɨɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɣɿɦɿɞɠɜɟɞɭɱɨɝɨɡɿ©ɋɜɿɬɭɧɚɜɢɜɨɪɿɬªȾɦɢɬɪɚɄɨɦɚɪɨɜɚ ɤɚɧɚɥ©ª ɜɟɫɟɥɭɧɿɅɟɫɿɇɿɤɿɬɸɤɿɡɩɟɪɟɞɚɱɿ©Ɉɪɟɥɿɪɟɲɤɚª ɤɚɧɚɥ©ȱɧɬɟɪª ɿ ɞɨɬɟɩɧɢɤɚɋɟɪɝɿɹɉɪɢɬɭɥɢɡ©ɏɬɨɡɜɟɪɯɭª ©ɇɨɜɢɣɤɚɧɚɥª  

 ϭϭϲ
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȺɧɞɪɸɳɟɧɤɨɆȺɌɟɥɟɜɟɞɭɱɢɣɭɫɢɫɬɟɦɿɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɿɦɿɞɠɟɜɿɚɫɩɟɤɬɢɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH ȻɭɝɪɢɦȼȼɀɭɪɧɚɥɿɫɬɧɚɬɟɥɟɟɤɪɚɧɿɄȱɀɫ ȻɭɝɪɢɦȼȼȱɦɿɞɠɨɥɨɝɿɹȱɦɿɞɠɦɟɣɤɿɧɝɄȼɢɞɜɨ©Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬªɫ ȻɭɝɪɢɦȼȼɆɚɳɟɧɤɨȱȽɌɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɩɪɹɦɨɝɨɟɮɿɪɭɄɅɢɛɿɞɶɫ ȽɨɹɧȼȼȼɟɞɭɱɢɣɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɢɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɄȻɜɫ ȽɭɪɟɜɢɱɉɋɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɢɦɢɞɠɚɌɢɩɨɥɨɝɢɹɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚɢɩɚɪɚɞɨɤɫɵɟɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɆɂɫɤɭɫɫɬɜɨɫ Ɇɚɪɝɚɥɢɤ ȼ ɒɬɭɱɧɢɣ ɿɦɿɞɠ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSKZQHWXDDUWSKS"LG  ɇɭɠɞɢɧɚ Ɉ Ⱥ ɂɦɢɞɠ ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɟɝɨ ɒɟɩɟɥɶ ȼ Ɇ ɂɦɢɞɠɟɥɨɝɢɹ Ʉɚɤ ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɥɸɞɹɦɆȻɜɋ±

Ɇɟɧɠɭɥɿɧɚ ɘ. ȼ.43 ȿɌɂɑɇȱɉɂɌȺɇɇəɉɊɂȼɂɊɈȻɅȿɇȱɊȿȺɅȱɌȱɉɊɈȿɄɌȱȼ ɇȺɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈɆɍɌȿɅȿȻȺɑȿɇɇȱ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɚɪɚɡɿ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɦ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦɐɟɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɬɚɥɚɧɬɲɨɭɪɟɚɥɿɬɿɩɪɨɟɤɬɢɚɬɚɤɨɠɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɿ ɲɨɭ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɲɨɭɡɦɚɝɚɧɧɹ ɋɩɟɪɲɭ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɰɟ ɨɤɪɟɦɿ ɠɚɧɪɢ ɹɤɿ ɧɿɹɤɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɸɉɪɨɬɟɱɢɞɿɣɫɧɨɰɟɬɚɤ" ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɠ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡ ɰɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɽ ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɥɸɞɢ ɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸɡɧɢɦɢɛɭɞɭɸɬɶɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢȱɬɭɬɿɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɹɤɭɠ ɫɚɦɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɿ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɞɭɸɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɬɟɥɟɲɨɭ" Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɦɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɩɿɪɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɪɟɱɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜɩɿɞɱɚɫɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɲɥɹɯɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɰɢɯɩɢɬɚɧɶ Ɋɟɚɥɿɬɿɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞ ɚɧɝɥ reality ² ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ² ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɠɚɧɪɪɿɡɧɨɜɢɞɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨʀɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀɩɟɪɟɞɚɱɿ ɋɸɠɟɬɨɦ ɽ ɩɨɤɚɡ ɞɿɣ ɝɪɭɩɢ ɚɛɨ ɝɪɭɩ ɥɸɞɟɣ ɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ Ɋɟɚɥɿɬɿɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɞɭɠɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɟ ɜ ɋɒȺ ɿ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɚ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɪɟɚɥɿɬɿɩɪɨʉɪɚɦ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɜɢɳɢɣ ɧɿɠ ɜ 

ɫɬɭɞɟɧɬɤɚɈɄɊ©ɦɚɝɿɫɬɪªɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɇɍɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȽɨɹɧɈəɩɪɨɮɞɨɤɮɿɥɨɥɨɝɧɚɭɤɡɚɜɤɚɮɟɞɪɢ ϭϭϳ 


ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɬɟ ɬɟɪɦɿɧ ©ɪɟɚɥɶɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹª ɿɫɧɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɠɚɧɪɿɜɜɍɤɪɚʀɧɿɜɬɨɦɭɠɡɧɚɱɟɧɧɿɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹɦɟɧɲɬɨɱɧɢɣ²©ɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭª >@ ɐɟɣ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɠɚɧɪ ɨɛ ɽɞɧɭɽ ɛɟɡɥɿɱ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɿɞɟɹɠɚɧɪɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɭɩɟɪɟɞɚɱɿɬɚɤɢɯɨɡɧɚɤ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɫɰɟɧɚɪɿɸ ɩɨɞɚɱɚɞɨɬɟɥɟɟɮɿɪɭɡɩɟɪɲɨɝɨɞɭɛɥɸ ɭɱɚɫɬɶɡɜɢɱɚɣɧɢɯɥɸɞɟɣɚɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɚɤɬɨɪɿɜ ɭɦɨɜɢɡɣɨɦɨɤɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯɞɨɪɟɚɥɶɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ ɿɧɤɨɥɢ² ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɧɚɩɪɢɤɥɚɞɛɨɪɨɬɶɛɿɡɚɠɢɬɬɹ >@ ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɜɝɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɨɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɿɛɢ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɠɢɬɬɹ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨʀɝɪɭɩɢɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɭɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿȾɟɤɥɚɪɭɽɬɶɫɹ ɫɜɨɛɨɞɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜ²ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɳɨɩɨɞɿʀɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɜɿɥɶɧɨɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɫɰɟɧɚɪɿɸɜɰɶɨɦɭɣɩɨɥɹɝɚɽɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ Ƚɥɹɞɚɱɚɩɟɪɟɤɨɧɭɸɬɶɳɨɜɿɧɫɬɚɽɫɜɿɞɤɨɦɧɟɪɨɡɿɝɪɚɧɨʀɜɢɫɬɚɜɢɚɪɟɚɥɶɧɢɯɫɰɟɧ ɿɡɠɢɬɬɹ>@ ȱɧɚɫɩɪɚɜɞɿɩɪɨɛɥɟɦɚɜɬɨɦɭɳɨɞɿɣɫɧɨɥɸɞɟɣɿɡɨɥɸɸɬɶɜɿɞɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɡɚ ɧɢɦɢ ɫɥɿɞɤɭɸɬɶ ɤɚɦɟɪɢ ɚ ɪɨɛɨɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɜɿɧɦɚɽɫɬɚɜɢɬɢɬɚɤɿɩɢɬɚɧɧɹɿɜɬɚɤɨɦɭɤɥɸɱɿɚɛɢ³ɝɟɪɨɣ´ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜɧɟɨɛɯɿɞɧɟɞɥɹ³ɰɿɤɚɜɨɝɨ´ɲɨɭɌɨɛɬɨɡɚɪɚɞɢɫɤɚɧɞɚɥɶɧɨɫɬɿɟɩɚɬɚɠɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɲɨɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɹɤɦɚɬɟɪɿɚɥɇɚɩɪɢɤɥɚɞɤɪɟɚɬɢɜɧɚɝɪɭɩɚɡɧɚɽ ɳɨɜɨɞɧɨɝɨɡɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɟɦɚɽɦɚɦɢɿɜɿɧɜɨɧɚɜɢɯɨɜɭɜɚɜɫɹɜɞɢɬɹɱɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɦɚɽɜɩɟɜɧɢɣɦɨɦɟɧɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢɰɟɩɢɬɚɧɧɹɡɚɞɥɹɟɦɨɰɿɣ ³ɝɟɪɨɣ´ɱɢ ɡɚɩɥɚɱɟɱɢɜɿɞɪɟɚɝɭɽɚɝɪɟɫɢɜɧɨɳɨɿɽɦɟɬɨɸ ɧɚɜɿɬɶɹɤɳɨɥɸɞɢɧɚɧɟɯɨɬɿɥɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢɰɸɞɟɬɚɥɶɫɜɨɝɨɠɢɬɬɹɌɨɛɬɨɪɨɛɨɬɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɜɬɚɤɢɯɩɪɨɟɤɬɚɯɩɨ ɫɭɬɿ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɨɤɚɬɨɪɨɦ Ⱥɥɟ ɠ ɰɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɟɬɢɱɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɚɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɹɤɿ ɤɚɠɭɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɩɨɜɚɠɚɬɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɥɸɞɢɧɭ ɳɨ ɦɢ ɧɟ ɦɚɽɦɨɩɪɚɜɚɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢɞɠɟɪɟɥɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɨɳɨ ɉɪɨɬɟ ɬɪɟɛɚ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɱɨɦɭ ɬɚɤ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɉɪɢɱɢɧɚ ɬɚɤɨʀ ³ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɨʀ´ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɜ ɪɟɚɥɿɬɿɩɪɨɟɤɬɚɯ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɝɥɹɞɚɱɿɯɨɱɭɬɶɞɢɜɢɬɢɫɹɧɚɟɦɨɰɿʀɧɚɋ ɫɟɤɫɫɦɿɯɫɥɶɨɡɢɫɤɚɧɞɚɥɫɦɟɪɬɶ ɚɥɟɤɨɥɢɰɟɜɠɟɧɟɝɪɚɧɟɤɿɧɨɚɪɟɚɥɶɧɿɥɸɞɢɬɨɜɢɪɨɛɧɢɤɢɦɟɞɿɚɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɚɸɬɶɪɨɡɭɦɿɬɢɳɨɽɩɟɜɧɚɥɿɧɿɹɹɤɭɧɟɦɨɠɧɚɩɟɪɟɬɢɧɚɬɢɚɞɠɟɰɟɦɚɽɞɭɠɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣɜɩɥɢɜɹɤɧɚɝɥɹɞɚɱɚɬɚɤɿɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɧɚɭɱɚɫɧɢɤɚɬɚɤɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ ə ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɥɸɞɶɦɢ ɹɤɿ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɭɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɲɨɭɧɚɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿəɡɚɞɚɜɚɥɚʀɦɞɟɤɿɥɶɤɚɩɢɬɚɧɶ Ɉɩɢɲɿɬɶɩɪɢɱɢɧɢɱɨɦɭȼɢɜɢɪɿɲɢɥɢɩɿɬɢɧɚɬɟɥɟɲɨɭ ɑɢɞɨɫɹɝɥɢȼɢɫɜɨɽʀɦɟɬɢ" ϭϭϴ 


 əɤɢɦɛɭɜȼɚɲɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɧɩɿɞɱɚɫɬɟɥɟɩɪɨɟɤɬɭɬɚɩɿɫɥɹɩɪɨɟɤɬɭ ɿɹɤɫɚɦɟɰɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɩɪɨɟɤɬɨɦ" Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɲɨɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ  ɛɭɜ ɝɿɪɲɢɦ ɧɿɠ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɬɟ ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɿɞɱɭɥɢ ɫɟɛɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨ ʀɯ ɧɟ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɥɢɳɨɜɫɟʀɯɨɫɨɛɢɫɬɟɠɢɬɬɹɫɬɚɧɟɜɿɞɤɪɢɬɢɦɧɚɜɫɸɤɪɚʀɧɭ Ɉɬɠɟɳɨɞɨɲɥɹɯɿɜɜɢɪɿɲɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹȿɬɢɱɧɿɤɨɞɟɤɫɢɧɢɧɿɧɚɠɚɥɶ ɰɟ ɥɢɲɟ ɫɥɨɜɚ ɬɨɦɭ ʀɯ ɞɭɠɟ ɥɟɝɤɨ ɨɛɯɨɞɢɬɢ ɿ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɬɢ Ⱥ ɝɨɥɨɜɧɟ ɳɨ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɧɟɦɚɽ ɧɿɹɤɢɯ ɩɨɤɚɪɚɧɶ ɚ ɬɨɛɬɨ ɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɳɨ ɰɟ ɩɪɨɬɢɡɚɤɨɧɧɿɞɿʀɇɚɦɿɣɩɨɝɥɹɞɦɚɽɡ¶ɹɜɢɬɢɫɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɛɚɡɚɹɤɚɨɤɪɟɫɥɢɬɶ ɹɤɿɟɬɢɱɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɳɨɧɟɦɚɽɛɭɬɢɩɨɪɭɲɟɧɨ ɩɿɞɱɚɫɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɪɨɛɨɬɢɌɿɥɶɤɢɬɨɞɿɫɢɬɭɚɰɿɹɦɨɠɟɡɦɿɧɢɬɢɫɹɚɞɠɟɧɢɧɿ ɜɫɿ ɰɿ ɤɨɞɟɤɫɢ ɰɟ ɥɢɲɟ ɫɥɨɜɚ ɿ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭɰɿɫɥɨɜɚɧɿɱɨɝɨɧɟɜɚɪɬɿ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ :LNLSHGLD >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVXNZLNLSHGLDRUJZLNLɊɟɚɥɿɬɿ ɲɨɭȾɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ :LNL9LVXDOOX >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZLNLYLVXDOO\FRPODQJ XNZLNLɊɟɚɥɿɬɿɲɨɭȾɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɉɪɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɝɪɭɞɧɹ ɪ ʋ ;,, ȼɿɞɨɦɨɫɬɿȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ ȼȼɊ ʋɋ Ʉɨɞɟɤɫɟɬɢɤɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ>ȿɥɟɤɬɨɪɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@KWWSXMXUYXDXNFRGH[KWPO Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ

Ɇɢɥɟɧɶɤɚ Ʌ. ȱ.44 ɊȺȾȱɈȾɊȺɆȺɌɍɊȽȱəɈɅȿȽȺȾɂɆȱɇɋɖɄɈȽɈȼɄɈɇɌȿɄɋɌȱ ɋɍɑȺɋɇɈȽɈɊɈɁɍɆȱɇɇəɊȺȾȱɈɎɈɇȱɑɇɈɋɌȱ Ɋɚɞɿɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɹ Ɉɥɟɝɚ Ⱦɢɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɜɢɫɨɤɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚɤ ɿ ɚɜɬɨɪɿɜ ɞɨɛɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ©ɪɨɡɫɬɪɿɥɹɧɨɝɨ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹª ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ȼ ȼɥɚɞɤɚ > @ Ⱥɥɟ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɳɨɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɿɜ Ⱥɞɠɟ Ɉ Ⱦɢɦɿɧɫɶɤɢɣ ɛɭɜ ɩɟɪɲɢɦ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦ ɫɥɭɯɚɱɚɦ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɡ ɱɢɦ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɟɮɿɪɧɿ ɜɢɫɬɚɜɢ ɹɤɿ ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɥɢɫɹ ɡ ɏɚɪɤɨɜɚ 

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɚɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹª ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɏɨɦɟɧɤɨȱȺɞɧɿɡɫɨɰɤɨɦɞɨɰ

ϭϭϵ 


ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɽɸ Ɋȼ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɧɚɲɢɯ ɱɚɫɿɜ ɨɡɛɪɨɽɧɢɦ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɬɟɨɪɿɽɸ ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢɚɤɭɫɬɢɱɧɨɝɨɮɿɥɶɦɭ Ʉ Ʌɟɨɧɝɚɪɞɚɬɚɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɢ Ƚ ɒɜɿɰɤɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɢɬɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɩɪɚɰɿ Ⱦɢɦɿɧɫɶɤɨɝɨ Ɂɜɭɤɨɡɚɩɢɫɢ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɣ ɭ ɪɨɰɿ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɋɰɟɧɚɪɿʀ ɡɚɝɢɧɭɥɢɩɿɞɱɚɫɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯɤɚɦɩɚɧɿɣɁɚɥɢɲɢɥɢɫɹɭɪɢɜɤɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿɜ ɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɤɚɮɟɞɪɢɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɬɚɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɪɨɛɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɇɊɄɍ ɬɚ ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɨɰɿɧɤɢɫɥɭɯɚɱɿɜɦɢɧɭɥɨɝɨ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɨɝɨ ɱɢ ɦɚɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɹ ɨɡɧɚɤɢ ɪɚɞɿɨɮɨɧɿɱɧɨɫɬɿ ɹɤɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɚɤɭɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɢ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨʀ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɨɝɨɹɤɟɚɤɭɫɬɢɱɧɟɪɿɲɟɧɧɹɩɨɜɢɧɟɧɦɚɬɢʀʀɡɜɭɤɨɜɢɣɬɜɿɪ Ɍɚɤɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚɜɧɚɭɤɨɜɨɦɭɞɨɪɨɛɤɭɜɢɡɧɚɧɚɹɤɠɚɧɪɹɤɢɣ³ɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸ ɪɿɡɧɨɜɢɞɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɪɚɧɫɥɸɜɚɧɧɹ³ɡɚɩɢɫɭɩ¶ɽɫɢ ɱɢ ɿɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ´ > @ ɪɚɞɿɨɯɜɢɥɹɦɢ ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɿɣ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɪɚɞɿɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɟ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚ ɱɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿɹ ɦɿɤɪɨɮɨɧɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɡɚ ɩɨɞɿɛɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɽ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɸ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɹɤ Ƚ ɒɜɿɰɤɟ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ Ɇ Ɇɿɤɪɸɤɨɜ ɊɨɫɿɹɋɊɋɊ ɘȻɚɪɚɧɟɜɢɱȱɏɨɦɟɧɤɨȼɅɢɡɚɧɱɭɤ ɍɤɪɚʀɧɚ Ⱥɥɟɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɿɽʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɬɨɪɢɧɧɨɫɬɿɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹɦɟɧɲɜɚɠɥɢɜɨɸɧɿɠɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɜɢɫɬɚɜɿɬɢɯɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɹɤɿ ɿɪɨɛɥɹɬɶʀʀɜɥɚɫɧɟɪɚɞɿɣɧɨɸ ɇɟɜɿɞ¶ɽɦɧɚɚɤɭɫɬɢɱɧɚʀʀɨɡɧɚɤɚ±ɡɜɭɤɨɜɢɣɨɛɪɚɡ ɳɨɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɭɡɢɤɢɲɭɦɿɜɩɚɪɚɥɿɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ> @ ɍ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɿ ³ɧɟɜɟɥɢɱɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɦɚɫɲɬɚɛɧɟɿɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɟɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɫɸɠɟɬɭ´>@Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɸɠɟɬɧɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɨɝɨ ɚɤɭɫɬɢɤɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɞɟ ³ɩɟɪɟɛɿɝ ɩɨɞɿɣ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɽɬɶɫɹ ɦɟɠɚɦɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɧɿɛɢ ɦɚɸɱɢ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɫɥɭɯɚɱɟɜɿ ɩɨɱɚɬɨɤ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɳɨ ɽ ɬɢɩɨɜɨ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɣɨɦɨɦ´ > @ɋɭɬɨɡɜɭɤɨɜɚʀʀɩɪɢɪɨɞɚɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɞɨɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɨɫɬɿɡɚɪɚɯɭɧɨɤɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɟɧɨɝɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨɤɚɧɚɥɭɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɡ ɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɜɢɬɿɤɚɽ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɬɭɠɧɿɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɪɚɞɿɨɩ¶ɽɫɢ ɧɚ ɭɹɜɭ ɫɥɭɯɚɱɚɧɿɠɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀɩ¶ɽɫɢ±ɧɚɭɹɜɭɝɥɹɞɚɱɚ>@ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚ ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɨɛɨɸ ©ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɜɿɪ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ϭϮϬ 


ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɨɚɤɭɫɬɢɱɧɢɯɤɚɧɚɥɚɯª>@ɬɨɛɬɨɬɚɤɚɹɤɭɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɟɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɬɟɤɫɬɢ Ⱥɤɭɫɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ Ɉɥɟɝɚ Ⱦɢɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ± ³hEHUDOOHV´ ³ɉɨɧɚɞ ɭɫɟ´ ³Ɋɨɡɝɭɛɥɟɧɚ ɥɸɞɢɧɚ´ ɬɚ ³ə ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸ´ ±ɫɩɪɨɦɿɝɥɢɫɹ ɛɟɡ ɡɚɣɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɤɭɫɬɢɤɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɛɭɞɶɹɤɢɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɢ ɫɥɭɯɚɱɚ ɤɭɞɢ ɡɚɜɝɨɞɧɨ ɛɭɞɶ ɬɨ ³ɟɬɟɪ´ ɬɨɞɿɲɧɹ ɧɚɡɜɚ ɟɮɿɪɭ ɚɛɨ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚɱɢɯɢɦɟɪɧɢɣɫɜɿɬɬɜɚɪɢɧɡɩɨɞɟɤɭɞɢɥɸɞɫɶɤɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢ>@Ɍɜɨɪɱɿ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɿ ɡɚɞɭɦɢ Ⱦɢɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɧɨɜɭ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɯɨɱɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɐɄ ȼɄɉ ɛ ɡɚɛɨɪɨɧɢɜ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɢ Ɉ Ⱦɢɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ʀɯɧɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɳɨ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɡɚɛɨɪɨɧɢɠɚɧɪɭɹɤɬɚɤɨɝɨ>@ɋɩɪɨɜɨɤɭɜɚɥɢɬɚɤɟ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɩɨɞɿɣɜɢɫɬɚɜɢɈȾɢɦɿɧɫɶɤɨɝɨɱɟɪɟɡɬɟɳɨɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɧɚɦɿɪɨɦɩɿɞɜɭɚɥɥɸɿɧɚɤɨɦɨɜɥɟɧɧɹɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢɚɭɞɢɬɨɪɿʀɩɪɨɡɚɩɟɪɟɱɟɧɿɹɜɢɳɚ ɬɨɞɿɲɧɶɨɝɨɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹ>@Ʉɪɿɦɬɨɝɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɨɧɢɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɟɛɟɹɤɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɿɳɟɣɬɨɦɭɳɨɧɟɛɭɥɢɚɞɨɩɬɚɰɿɽɸɜɠɟɿɫɧɭɸɱɨɝɨɬɜɨɪɭɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɦ ɬɜɨɪɱɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɧɚ ɪɚɞɿɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɩɟɰɢɮɿɤɢɣɨɝɨɡɜɭɤɨɜɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɍɨɠ ɩɟɪɲɚ ɯɜɢɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɡɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ Ɉɥɟɝɚ Ⱦɢɦɿɧɫɶɤɨɝɨɧɚɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣɟɮɿɪɧɿɣɫɰɟɧɿɪɨɤɭɛɭɥɚɚɤɭɫɬɢɱɧɨɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɳɨɛ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɨɸ Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ ɜɨɧɚ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɚɦ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɢ ȼɠɟ ɩɟɪɲɚ ɫɩɪɨɛɚ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɥɚ ɬɚɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɤɭɫɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɞɚɥɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɧɚɫɬɪɨʀɱɚɫɭɩɨɪɭɲɢɜɲɢɜɟɬɨɧɚɤɥɚɞɟɧɟɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɧɚ ɧɟ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɣ ɡ ɩɚɪɬɿɽɸ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬɌɟɯɧɿɱɧɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɚ ɛɟɡɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɞɨɫɹɝɥɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɝɭɡɜɭɤɨɜɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɩɟɪɲɨɝɨɪɚɡɭȲʀɚɤɭɫɬɢɱɧɟɪɿɲɟɧɧɹɰɿɥɤɨɦɦɚɽɩɪɚɜɨ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢɹɤɚɤɭɫɬɢɱɧɢɣɟɬɚɥɨɧɦɚɣɛɭɬɧɿɦɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɢɦɜɢɬɜɨɪɚɦ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɆɢɤɪɸɤɨɜɆȼɩɨɢɫɤɚɯɷɫɬɟɬɢɤɢɪɚɞɢɨɞɪɚɦɵɉɪɨɛɥɟɦɵɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɢɪɚɞɢɨ±Ɇ ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ±ɋ ɆɚɪɱɟɧɤɨɌɊɚɞɢɨɬɟɚɬɪɫɬɪɚɧɢɰɵɢɫɬɨɪɢɢɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ±Ɇɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ±ɫ ɉɪɭɲɤɨɜɫɶɤɚȱɀɚɧɪɨɜɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɭɪɟɰɶɤɨʀɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀɞɪɚɦɢɪɚɞɿɨɩ¶ɽɫɚɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦȽɋɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɋɟɪɅɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ±±ȼɢɩ±ɋ±Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSQEXYJRYXD8-511]OBBB ϭϮϭ 


 Ʉɨɜɚɥɟɜɚɉɋɩɟɰɢɮɢɤɚɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɬɟɤɫɬɚɜɪɚɞɢɨɩɶɟɫɟ ɧɚɩɪɢɦɟɪɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹȺ Ɇɢɲɚɪɢɧɚ ©ɉɹɬɶ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɫɵɧɨɦª  ɉ ɂ Ʉɨɜɚɥɟɜɚ ȼɟɫɬɧɢɤ ɘɠɧɨɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɋɟɪɢɹ ©Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚª±ȼɵɩ ±±ʋ ±ɋ ɅɢɡɚɧɱɭɤȼɈɫɧɨɜɢɪɚɞɿɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɉɿɞɪɭɱ±ɄɁɧɚɧɧɹ±ɫ ɏɨɦɟɧɤɨ ȱ Ɋɚɞɿɨɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚɰɿʀ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ ɱɚɫɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɮɟɧɨɦɟɧɚɍɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨɟɥɟɤɪɨɧɧɟɮɚɯɨɜɟɜɢɞɚɧɧɹ±>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSDUFKLYHQQGLXYLRUJXDIXOOWH[WKWPO"LG  ɏɨɦɟɧɤɨȱɈɪɢɝɿɧɚɥɶɧɚɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚɇɚɜɱɩɨɫɿɛɁɚɪɟɞȼəɆɢɪɨɧɱɟɧɤɚ±Ʉ± ɫ Ɋɭɞɟɧɤɨ Ɇ Ɏɨɪɦɚɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɦɚɧɿɜɰɹɦɢ ɉɪɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɉ Ⱦɢɦɿɧɫɶɤɨɝɨ Ɇ ɊɭɞɟɧɤɨɊɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɫɥɭɯɚɧɧɹɬɟɯɧɿɤɚɚɦɚɬɨɪɫɬɜɨ±±ʋ±ɋ ɏɨɦɟɧɤɨ ȱ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɚɞɿɨɩ ɽɫɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɚɤɭɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɇɚɜɱ ɩɨɫɿɛ ɞɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ Ɉɫɧɨɜɢ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɿ ɪɚɞɿɨɪɟɠɢɫɭɪɢ ± Ʉ ȼɢɞɚɜɧɢɱɨ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɢɣɰɟɧɬɪɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ±F

 Ɇ'ɹɥɟɧɤɨ Ɉ. ȱ.45 ȺɍȾȱɈɄɇɂȽȺɌȺȺɍȾȱɈȻɍɄɌɊȿɃɅȿɊȼɋɍɑȺɋɇɈɆɍ ɆȿȾȱȺɉɊɈɋɌɈɊȱɍɄɊȺȲɇɂɊɈɁɉɈȼɋɘȾɀȿɇȱɋɌɖɀȺɇɊɈȼȺ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇȱɋɌɖɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ Ɉɛ ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɚɭɞɿɚɥɶɧɢɣɫɟɝɦɟɧɬɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɭɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɟɞɦɟɬ²ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɞɪɦɚɬɢɱɧɿɬɜɨɪɢɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿɜ ɚɤɭɫɬɢɱɧɭ ɮɨɪɦɭ ɬɚ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɪɚɞɿɨɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɚɭɞɿɨɧɨɫɿɹɯɿɜɿɧɬɟɪɧɟɬɿ ɇɚɭɤɨɜɚ ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɜɢɦɚɝɚɽ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɜɢɤɥɚɞ ɡ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ Ⱥɞɠɟɨɛɪɚɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬɩɨɜ ɹɡɚɧɢɣɹɤɡɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢɦɟɞɿɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɩɟɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɛɭɥɚ ɜɩɟɪɲɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɚɭɞɿɨɛɭɤɬɪɟɣɥɟɪ ɬɚɤ ɿ ɡ ɜɬɪɚɱɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɪɢɡɚɛɭɬɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɦɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɜɢɫɨɤɚɮɨɧɿɱɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚɪɚɞɿɨɬɟɚɬɪɭɦɢɧɭɥɨɝɨ ȱ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɟɿɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɨɡɚɛɭɬɟɿɫɧɭɽɧɚɩɟɪɢɮɟɪɿʀɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɛɿɝɭ ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɢɩɚɞɚɽ ɡ ɫɮɟɪɢ ɭɜɚɝɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ Ɍɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɿɬɤɨ ɬɚ ɜɢɱɟɪɩɧɨ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿɦɟɠɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɹɜɢɳ Ⱥɭɞɿɨɤɧɢɝɚɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɰɿɽʀɪɨɡɜɿɞɤɢ±ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣɚɛɨɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɣɞɥɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜ ɚɤɭɫɬɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɜɿɪ ɳɨ ɦɨɠɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɭ 

 Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɏɨɦɟɧɤɨȱȺɞɨɰɟɧɬɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ϭϮϮ 


ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɬɚɤɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɟɜɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɧɨɫɿʀɜ ɮɥɟɲ ɤɚɪɬ ɨɩɬɢɤɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɢɫɤɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɿɧɱɟɫɬɟɪɿɜ ɬɨɳɨ ɋɥɨɜɨ ©ɚɭɞɿɨɛɭɤɬɪɟɣɥɟɪªɛɭɥɨɜɩɟɪɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɞɧɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣȱȺ ɏɨɦɟɧɤɨɦ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɨɦ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɨɦ ȼ ȱ Ɏɨɦɟɧɤɨɦ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɪɚɞɿɨɦɿɧɿɚɬɸɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɡɚ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɩɟɜɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀʀ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ >@ ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɚɭɞɿɨɛɭɤɬɪɟɣɥɟɪɚ ɜɿɞ ɛɭɤɬɪɟɣɥɟɪɚ ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɨɛɪɚɡɿɜɜɭɹɜɿɫɥɭɯɚɱɚ ɇɚ ɠɚɥɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɭɞɿɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɧɟɧɚɞɬɨɚɤɬɢɜɧɨɇɟɛɭɞɟɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɞɭɦɤɚ ɳɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɲɭɤɚɯ ɜ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ ɳɨ ɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹȱɀɄɇɍɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡʀɯɧɿɯɩɪɚɰɶ ɬɚɿɧɨɡɟɦɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɪɚɞɿɨɱɢɚɭɞɿɨɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɹɤɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɿ ɱɟɪɟɡ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɚɤɭɫɬɢɱɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɦɿɡɹɤɢɯɽɚɭɞɿɨɞɪɚɦɚ Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɏɨɦɟɧɤɚ ȱ Ⱥ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚ ² ɰɟ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɜɿɪ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɿɜɢɤɥɸɱɧɨɞɥɹɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨ ɚɤɭɫɬɢɱɧɢɯɤɚɧɚɥɚɯ>@ Ⱥɭɞɿɨɤɧɢɝɚɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɨɞɢɧɿɡɩɿɞɜɢɞɿɜɚɭɞɿɨɜɢɫɬɚɜɢɬɚɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɨɸ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɥɭɯɚɱɚ əɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɨɪɨɫɥɚɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɜɿɤɨɦɜɿɞɿɛɿɥɶɲɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɚɭ ɛɿɥɶɲ ɫɭɜɨɪɿɣ ɮɨɪɦɿ ɜɢɤɥɚɞɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɡɜɭɤɨɜɿɣ ɤɧɢɡɿ ɚ ɧɟ ɜ ɣɨɝɨ ɚɭɞɿɚɥɶɧɿɣɬɟɚɬɪɚɥɶɧɿɣɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɪɚɞɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɚɭɞɿɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ɡɜɭɤɨɜɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɜɟɫɬɢ ɧɚɧɿɜɟɰɶ ɚɧɿ ɝɿɛɪɢɞɢɡɚɰɿɽɸ ɦɟɞɿɚ ɚɧɿ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɽɸɩɪɨɬɟɧɚɭɤɨɜɢɣɿɧɬɟɪɟɫɹɤɿɿɧɬɟɪɟɫɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɧɟɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɫɶɹ ɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɿɩɨɬɪɟɛɭɽɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɫɬɢɦɭɥɹɰɿʀ>@ ȼɬɿɦ ɧɚɪɚɡɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɪɚɞɿɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɟɞɿɚɪɢɧɤɭ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɧɢɡɶɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɠɚɧɪɿɜ ɚɭɞɿɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɚɭɞɿɨɤɧɢɝɚ ɬɚ ɚɭɞɿɨɛɭɤɬɪɟɣɥɟɪ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɟɥɢɤɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɞɥɹɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɥɭɯɚɱɚɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨ ɡɝɿɞɧɨɡɨɫɬɚɧɧɿɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɰɿɜɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɭɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹɳɨɪɿɱɧɨɧɚ

ϭϮϯ 


ɍ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɭɞɿɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɦɚɽ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭɦɨɜɭɨɡɜɭɱɭɜɚɧɧɹ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɿɫɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ ɹɡɤɭ ɜɿɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɥɸɞɢ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤɨɜɿɣ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀɞɢɬɹɱɢɣɚɭɞɿɚɥɶɧɢɣɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɣɤɨɧɬɟɧɬɧɟɦɚɽɚɧɿɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜɚɧɿɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɨɩɢɫɭɜɚɧɢɣ ɠɚɧɪ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɭ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɿ ɞɟ ɣɨɝɨ ɞɨɫɿ ɧɟ ɡɚɬɶɦɚɪɢɜ ɜɿɞɟɨɤɨɧɬɟɧɬ ɚɭɞɿɨɤɧɢɝɚɹɤɮɨɪɦɚɬɩɨɬɪɟɛɭɽɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɞɥɹɹɤɨɝɨɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɿɧɲɢɣ ɠɚɧɪ ɚɭɞɿɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɛɭɤɬɪɟɣɥɟɪ ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɿɍɤɪɚʀɧɢɪɨɛɥɹɬɶɫɹɫɩɪɨɛɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɝɿɞɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɰɿɣɝɚɥɭɡɿɞɨɰɶɨɝɨɞɨɤɥɚɞɚɸɬɶɪɭɤɭɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢɬɚɩɪɨɫɬɨɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɨɫɨɛɢ Ɇɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɡɚɧɚɥɟɠɧɨʀɪɨɛɨɬɢɜɠɚɧɪɿɚɭɞɿɨɛɭɤɬɪɟɣɥɟɪɚɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɟɜɩɢɧɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜ ɠɚɧɪɿ ɚɭɞɿɨɤɧɢɝɢɦɨɠɥɢɜɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿɫɥɭɯɚɱɿɜ ɭɰɢɯɮɨɪɦɚɯɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɬɭ ɇɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɡ ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɟʀ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɽɸɠɚɧɪɿɜ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȻɚɪɧɨɭɗɄɚɤɩɢɫɚɬɶɞɥɹɪɚɞɢɨɗȻɚɪɧɨɭɩɟɪɫɚɧɝɥ±ɆɇɆɈȽɄɊɌ ɆɚɪɱɟɧɤɨɌȺɊɚɞɢɨɬɟɚɬɪɢɬɟɥɟɬɟɚɬɪɬɢɩɨɥɨɝɢɹɮɨɪɦ>ɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟ@ɌȺ Ɇɚɪɱɟɧɤɨ±ɅɅȽɂɌɆɢɄɢɦɇɄɑɟɪɤɚɫɨɜɚ ɉɪɨɛɥɟɦɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɪɚɞɿɨɩɟɪɟɞɚɱ >ɭɩɨɪɹɞɆɢɪɨɧɱɟɧɤɨȼə@±ɄȾɟɪɠɬɟɥɟɪɚɞɿɨ©ɍɤɪɬɟɥɟɪɚɞɿɨɿɧɫɬɢɬɭɬª ɎɢɥɞɋɄɚɤɩɢɫɚɬɶɞɥɹɪɚɞɢɨɢɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɩɟɪɫɚɧɝɥɋɎɢɥɞ±ɆɇɆɈȽɄɊɌ  ɏɨɦɟɧɤɨȱȺȼɿɞɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯɦɿɧɿɚɬɸɪɞɨɚɭɞɿɨɛɭɤɬɪɟɣɥɟɪɿɜɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɬɢɡɟɪɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ȱ Ⱥ ɏɨɦɟɧɤɨ ȼ ȱ Ɏɨɦɟɧɤɨ ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɌɋ ɏɨɦɟɧɤɨȱɈɪɢɝɿɧɚɥɶɧɚɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚɿɫɬɨɪɿɹɬɟɨɪɿɹɩɪɚɤɬɢɤɚ>ɧɚɜɱɩɨɫɿɛɧɢɤɡɚɪɟɞȼ əɆɢɪɨɧɱɟɧɤɚ@ȱȺɏɨɦɟɧɤɨ±ɄɢʀɜɇɚɰɭɧɬɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ±Ʉ ɏɨɦɟɧɤɨȱȺɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɲɥɹɯɪɨɡɜɢɬɤɭɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨɪɚɞɿɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɩɨɝɥɹɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ȱ Ⱥ ɏɨɦɟɧɤɨ ± ɑɟɪɧɿɜɰɿ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣɧɚɰɭɧɬ

 ϭϮϰ 


ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ Ʉ.Ɉ ɊɈȻɈɌȺɊȿȾȺɄɌɈɊȺɁɄɈɊɂɋɌɍȼȺɐɖɄɂɆɄɈɇɌȿɇɌɈɆ ȼ,ɇɌȿɊɇȿɌɆȿȾȱȺ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱȻɅɈȽȱɇȽɍ  ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɨɧɬɟɧɬɭɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɜɿɞɤɪɢɬɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɜɥɚɫɧɭɩɨɡɢɰɿɸɳɨɞɨɬɨɝɨɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɚɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭɱɢɬɚɱɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɨɩɢɧɢɥɢɫɹɹɤɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɡɚɡɧɚɱɚɽ ɄɨɩɢɥɨɜɈȼɜɬɨɱɰɿɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀɤɨɥɢɩɨɩɟɪɟɞɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɞɿɚ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɟɫɬɭɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɥɚɛɨɪɚɰɿʀ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ > @ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦɭ ɞɭɦɨɤ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɿ ɪɭɛɪɢɤɢ ɞɟ ɱɢɬɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɚɛɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿɩɨɡɢɰɿʀɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɚɤɨɧɬɟɧɬɊɚɧɿɲɟ ɬɚɤɿ ɚɜɬɨɪɢ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ ɜɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɩɪɨɬɟ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚɜɞɚɥɨɫɹɩɟɪɟɯɨɩɢɬɢɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭɿɩɟɪɟɧɚɞɢɬɢʀɯɧɚɜɥɚɫɧɿɩɨɪɬɚɥɢ ɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɜɨɪɟɧɿɪɨɡɞɿɥɢɧɚɫɚɣɬɚɯ>@ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɥɨɝɿɜ ɤɭɞɢ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ©ɥɿɞɟɪɿɜ ɞɭɦɨɤª ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ ɞɢɩɥɨɦɚɬɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɥɿɞɟɪɿɜ ɩɚɪɬɿɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɑɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɿɽɜɢɯ ɬɚ ɱɿɬɤɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɦ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡ ɱɢɫɥɟɧɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɟɬɢɱɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɫɬɚɥɟɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɿɧ ɦɚɽ ɱɿɬɤɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɨɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɨɜɚɧɢɦ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɬɚ ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɬɢ ɦɿɠ ɭɫɬɚɥɟɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɣɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢɱɢɬɚɱɿɜ>@ Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɦ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦɳɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢɫɬɜɨɪɟɧɿɧɟɲɬɚɬɧɢɦɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢɦɟɞɿɚɚɛɨɡɚɥɭɱɟɧɢɦɢ ɧɚɭɦɨɜɚɯɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢɚɩɭɛɥɿɱɧɢɦɢɣɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɹɤɿ ɧɟ ɽ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ Ɍɨɦɭ ɭɫɬɚɥɟɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ 

 Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɟɞɿɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹª ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȺɮɚɧɚɫɶɽɜɚ Ƚɨɪɫɶɤɚ ɄɈɤɚɧɞɮɿɥɨɥɧɚɭɤɞɨɰ

ϭϮϱ 


ɳɨɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɱɚɫɨɦ ɽ ɜɭɠɱɨɸ Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɜɨɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚ ɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɿ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀɨɮɟɪɬɢ ɍɦɨɜɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɫɚɣɬɨɦ ɹɤɢɣ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ɭɽˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕ɿ ˅˕˓˖˚˃ːːˢ˓ˈˇ˃ˍ˕ˑ˓˃˖˄ˎˑˆ˃˄ˑ˄˖ˇ˟Ǧˢˍˋˌ˃˅˕ˑ˓˔˟ˍˋˌˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɛɨɜ ɹɡɤɢɪɟɞɚɤɬɨɪɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɞɿɸɱɢɯɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɚɯɍɦɨɜɦɨɠɧɚɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɭɝɪɭɩɢ 1. ʞ˓ˢˏˈ ˅˕˓˖˚˃ːːˢǤ ɍˏˑ˅ˋ ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃ːːˢ ˇˑˊ˅ˑˎˢˡ˕˟ ˓ˈˇ˃ˍ˕ˑ˓ɭ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚ˅ˋˇ˃ˎˢ˕ˋ˄˖ˇ˟Ǧˢˍˋˌɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɣɤɨɧɬɟɧɬ˅˄˖ˇ˟Ǧˢˍˋˌ˚˃˔ˊ ˄˖ˇ˟Ǧˢˍˑ˫˒˓ˋ˚ˋːˋǡ˃˄ˑ˅ˊ˃ˆ˃ˎ˪ːˈ˒˖˄ˎ˪ˍ˖˅˃˕ˋɣɨɝɨ>@Ɋɟɞɚɤɬɨɪɬɚɤɨɠɦɚɽ ˒˓˃˅ˑ ˒ˈ˓ˈɦɿɳɭɜɚɬɢ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎˋ ˅ ˪ː˛˪ ˓ˑˊˇ˪ˎˋǡ ˢˍ˜ˑ ː˃ ˌˑˆˑ ˇ˖ˏˍ˖ǡ ˅ˑːˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟˪ː˛˪ˌ˕ˈˏ˃˕ˋ˙˪>@Ǥʟˈˇ˃ˍɬɨɪˏˑˉˈ˅ːˑ˔ˋ˕ˋ˒˓˃˅ˍˋ˄ˈˊˊˏ˪ːˋ ˊˏ˪˔˕˖˕ˈˍ˔˕˖>@Ǥ 2.ʝ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇˍˑ˅˃ːˈ˅˕˓˖˚˃ːːˢǤʟˈˇ˃ˍ˙˪ˢˏ˃˦ɩɪɚɜɨ˅ˋˇ˃ˎˢ˕ˋːˈˢˍ˪˔ː˪ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎˋǡ ˃ ˕˃ˍˑˉ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎˋǡ ˍˑ˕˓˪ ɦɿɫɬɹɬɶ ɞɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ˊɚɤɥɢɤɢ ɞɨ ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨʀ ɡɦɿɧɢ ɱɢ ɩɨɜɚɥɟɧɧɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɚɛɨ ɞɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɦɚɬɟɪɿɚɥɢɳɨɨɛɪɚɠɚɸɬɶɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶɱɟɫɬɶɿɝɿɞɧɿɫɬɶɩɪɚɜɚɣ ɨɯɨɪɨɧɸɜɚɧɿɡɚɤɨɧɨɦɿɧɬɟɪɟɫɢɬɪɟɬɿɯɨɫɿɛɧɟɰɟɧɡɭɪɧɿɜɢɫɥɨɜɢɬɚɿɧɲɟ>@ 3. ʑ˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹǤ ʓˈˢˍ˪ ˅ˋˇ˃ːːˢ ˇˑ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟˔ˢ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˒ˑ˅ːˑˆˑ ːˈ˅˕˓˖˚˃ːːˢ ˅ ˃˅˕ˑ˓˔˟ˍˋˌ ˕ˈˍ˔˕Ǥ ʡ˃ˍǡ ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇǡ Ǽʢˍ˓˃˫ː˔˟ˍ˃ ˒˓˃˅ˇ˃ǽ ˊ˃ˊː˃˚˃˦ǡ ˜ˑ ːˈ ˅ˋ˒ˎˋ˅˃˦ ː˃ ˊˏ˪˔˕ ˄ˎˑˆ˪˅ ˪ ːˈ ːˈ˔ˈ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˑ˔˕˪ˊ˃ˇ˖ˏˍ˖ǡˢˍ˖˃˅˕ˑ˓ˋ˅ˋ˔ˎˑ˅ˎˡˡ˕˟ː˃˔˕ˑ˓˪ːˍ˃˘˒ˑ˓˕˃ˎ˖ >@Ǥ ʞ˓ˑ˕ˈǡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˒˓˃ˍ˕ˋˍˋ ȯɋɉɅ Ⱦɟɥɮɿ Ⱥɋ ɩɪɨɬɢ ȿɫɬɨɧɿʀ ɜɿɞ ɱɟɪɜɧɹ ɪ >@  ɿɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ ɩɨɩɪɢ ɍɦɨɜɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɨɮɟɪɬɢ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɤɨɧɬɟɧɬɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɪɟɫɭɪɫɭ Ʉɨɪɟɤɬɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɦ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɟɬɢɱɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɪɟɩɭɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɬɢ ɁɆȱ ɋɟɪɟɞ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɿɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɦɤɨɧɬɟɧɬɨɦɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɬɚɤɿ Ⱦɨɩɭɫɤɚɬɢ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɥɢɲɟ ɹɤɿɫɧɿ ɬɚ ©ɰɿɧɧɿª ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȼɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɛɥɨɝɟɪɿɜ ɧɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɹɤɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɚɸɬɶɜɿɞɤɪɢɬɿɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢɞɥɹɜɢɤɥɚɞɭɜɥɚɫɧɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɦɟɪɟɠɭ ɹɤ©ɤɥɨɧɞɚɣɤªɹɤɢɣɦɨɠɧɚɡɚɩɨɜɧɢɬɢɱɢɦɡɚɜɝɨɞɧɨ>@ȿɬɢɱɧɢɣɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɡɚɹɤɿɫɬɸɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɞɨɫɬɭɩɞɨɩɪɚɜɞɢɜɨʀɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɉɰɿɧɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɞɚɜɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨ ɬɨɛɬɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɚɫɢ ɫɬɚɬɿ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ

ϭϮϲ 


ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ ɚɛɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ ɚɜɬɨɪɿɜ>@ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɩɢɥɶɧɨ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɟɤɫɬɪɟɧɢɯ ɩɨɞɿɣɨɫɤɿɥɶɤɢʀɯɫɤɥɚɞɧɨɲɜɢɞɤɨɜɟɪɢɮɿɤɭɜɚɬɢɉɪɢɰɶɨɦɭɞɟɹɤɿɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ ɱɢɬɚɱɿɜ ɧɚɩɢɫɨɦ «ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɿɞɞɚɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɣ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ». Ɉɬɠɟɫɭɱɚɫɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɧɚɤɥɚɥɢɩɟɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɡ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɜɿɧɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɡɦɿɫɬɨɜɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭ ɚ ɍɦɨɜɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɨɮɟɪɬɢ ɩɨɡɛɚɜɥɹɸɬɶ ɣɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɇɚɪɚɡɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɡɦɭɲɟɧɢɣ ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɬɢ ɦɿɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɟɬɢɱɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɍɦɨɜɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɛɚɥɚɧɫ ɦɿɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɸ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɦɟɞɿɚ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ⱥɮɚɧɚɫɶɽɜɚ Ƚɨɪɫɶɤɚ Ʉ Ɉ Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɡɨɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɁɆȱ ɱɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ"ɄɈȺɮɚɧɚɫɶɽɜɚ Ƚɨɪɫɶɤɚ ȾɟɪɠɚɜɚɬɚɪɟɝɿɨɧɢȽɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿɧɚɭɤɢ± ±ɋ± Ʉɨɩɵɥɨɜ Ɉ ȼ ɉɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɦ ɤɨɧɬɟɧɬɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɭɝɪɨɡɵɈȼɄɨɩɵɥɨɜɉɪɨɛɥɟɦɵ;;,ɜɟɤɚ±±ʋ±ɋ± Ɇɚɪɬɢɪɨɫɹɧ ɇ ɇ ɗɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɧɥɚɣɧ ɦɟɞɢɚ ɇ ɇ Ɇɚɪɬɢɪɨɫɹɧ ȼ Ƚ ɉɟɬɪɨɫɹɧ Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ,;Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ±±ɋ± ɉɪɚɜɢɥɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȼȼɋɍɤɪɚʀɧɚ±±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭKWWSZZZEEFFRPXNUDLQLDQ ɉɪɚɜɢɥɚɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɚɣɬɨɦ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȼɟɫɬɢXD±±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSVYHVWLXNUFRP ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɋɤɨɪɨɱɟɧɚ ɜɟɪɫɿɹ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSZZZEULWLVKFRXQFLORUJXD ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɣɧɚ ɟɬɢɤɚ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ȼɿɫɧɢɤ ɉɟɧɿɬɟɧɰɿɚɪɧɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ± ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSVYLVQ\NSDXFRP Ɋɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɚɩɨɥɿɬɢɤɚ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɫɭɪɫɧɢɣɰɟɧɬɪȽɍɊɌ±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSJXUWRUJXD ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVZZZSUDYGDFRPXD 'HOIL$6Y(VWRQLDɊɿɲɟɧɧɹȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɫɭɞɭɡɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢɜɿɞɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVKXGRFHFKUFRHLQW 

ϭϮϳ 


 Ɉɜɫɹɧɧɿɤɨɜ Ⱥ. Ɉ. 47 ɉɊɈȻɅȿɆɂȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəȱɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə 277ɋȿɊȼȱɋȱȼȼɍɄɊȺȲɇȱ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɇɚɪɹɞɭ ɡ ɟɮɿɪɧɢɦ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɢɦ ɿ ɤɚɛɟɥɶɧɢɦɢ ɜɢɧɢɤ ɧɨɜɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ± ɿɧɬɟɪɧɟɬɌȻ ȼɨɧɨ ɦɚɽ ɧɢɡɤɭ ɩɟɪɟɜɚɝ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ Ƚɨɥɨɜɧɚɡɧɢɯ±ɰɟɲɢɪɨɤɚɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶȾɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɤɚɧɚɥɿɜɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɚɬɢ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɣɚɛɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣɩɪɢɫɬɪɿɣɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣɞɨ©ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿª Ɉɞɧɚɡɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤɚɧɚɞɚɽɞɨɫɬɭɩɞɨɬɟɥɟɤɨɧɬɟɧɬɭíɰɟ 277 ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ ɜɿɞ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ RYHUWKHWRS ɉɨɞɿɛɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɩɨɱɚɥɢ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹɿɜɍɤɪɚʀɧɿɉɪɨɬɟʀɯɧɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɞɨɫɮɟɪɢɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɧɢɡɤɭ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɧɟɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɿ ɩɨɧɹɬɬɸ 277ɫɟɪɜɿɫ ɧɿ ɧɚɜɿɬɶ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ Ɂ ɰɢɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɿ ɜɢɧɢɤɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚʀɯɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ277ɫɟɪɜɿɫɿɜɜɍɤɪɚʀɧɿ Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ ɨɩɢɫɚɬɢ ©ɛɿɥɿ ɩɥɹɦɢª ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ277ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɢɯ277ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ277ɜɍɤɪɚʀɧɿ Ɍɟɪɦɿɧɨɦ 277 ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɟɪɜɿɫ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɜ ɨɛɯɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɤɚɧɚɥɿɜɹɤɢɦɢɽɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɢɣɟɮɿɪɧɢɣɱɢɤɚɛɟɥɶɧɢɣɫɢɝɧɚɥɐɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɩɨɞɿɛɧɚɞɨ,379ȱɧɨɞɿɰɿɩɨɧɹɬɬɹɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɩɪɨɬɟɦɿɠɧɢɦɢɽ ɫɭɬɬɽɜɚɪɿɡɧɢɰɹɉɨɥɹɝɚɽɜɨɧɚɭɫɩɨɫɨɛɿɩɟɪɟɞɚɱɿɤɨɧɬɟɧɬɭ,379ɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɚɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɩɨɡɚ ɧɟɸ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ 277 ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɪɚɰɸɽ ɩɨɜɟɪɯ ɦɟɪɟɠɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɬɨɦɭ ɰɟɣ ɫɟɪɜɿɫ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨɦɭɞɨ©ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿª 

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɭɪɫɈɄɊ©Ɇɚɝɿɫɬɪªɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚªɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɑɟɪɟɦɧɢɯȱȼɤɚɧɞɧɚɭɤɡɫɨɰɤɨɦɞɨɰ

ϭϮϴ 


Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɮɿɫɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ %5'2 ɭ ɪɨɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɱɚɫɬɤɚɪɢɧɤɭɡɚɪɟɠɢɦɚɦɢɩɪɢɣɨɦɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɳɨɩɪɢɩɚɞɚɥɚɧɚ277ɫɹɝɚɥɚ ɯɨɱɚ ɳɟ ɭ ɦɭ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨɸ ɞɨ ɧɭɥɹ >@ ɉɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɫɟɪɜɿɫɭ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɟ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɫɟ ɰɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽɧɚɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢ ɉɪɨ277ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜɽɡɝɚɞɤɚɭɩɨɫɬɚɧɨɜɿɄɚɛɦɿɧɭʋɜɿɞɤɜɿɬɧɹ ɪɨɤɭ ɹɤɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚɦ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɰɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɢɯ ɹɤɿ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɫɿɽʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɚɪɬɿɫɬɶɞɨɡɜɨɥɭɧɚɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɫɤɥɚɞɚɽɦɿɥɶɣɨɧɚɝɪɢɜɟɧɶ>@ɐɟɩɨɫɭɬɿ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 277ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɹɤɭ ɦɚɽ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɪɚɞɚɡɩɢɬɚɧɶɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɿɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɁɚɞɚɧɢɦɢɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɞɟɪɠɚɜɧɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɭɫɮɟɪɿɡɜCɹɡɤɭɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɜ ɍɤɪɚʀɧɿɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿɤɨɦɩɚɧɿɣɳɨɩɪɚɰɸɸɬɶɭɫɮɟɪɿ277ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢɡ ɧɢɯɽ0HJRJR2OO79'LYDQWY7ULQLW\©ȼɨɥɹª<RX79ɿ/DQHWɉɪɢɰɶɨɦɭɡɚɪɿɤ ɠɨɞɟɧɡɧɢɯɧɟɧɚɞɿɫɥɚɜɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɥɿɰɟɧɡɿʀ>@ Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɱɨɦɭ 277ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɢ ɧɟ ɩɨɫɩɿɲɚɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸɽɡɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭ©ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɩɨɫɥɭɝɢª ɞɚɥɿɍɉɉ Ɂ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɪɨɤɭ ɡ ɧɟʀ ɛɭɥɢ ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɚɧɚɥɨɝɨɜɿ ɟɮɿɪɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɿ ɥɢɲɢɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɦɨɜɧɢɤɢ Ⱦɥɹ 277ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɜɫɿɽʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢɤɭɞɢɜɯɨɞɹɬɶɬɟɥɟɤɚɧɚɥɢ©8$ɉɟɪɲɢɣª©Ʉɭɥɶɬɭɪɚªɿ ©Ɋɚɞɚª>@ɍɉɉɣɞɟɜɩɚɤɟɬɿɡɥɿɰɟɧɡɿɽɸɡɿɧɲɢɦɢɠɤɚɧɚɥɚɦɢɩɪɨɜɚɣɞɟɪɢɦɚɸɬɶ ɭɤɥɚɞɚɬɢɨɤɪɟɦɿɞɨɝɨɜɨɪɢɳɨɞɨɭɦɨɜɞɨɡɜɨɥɭɧɚɪɟɬɪɚɧɫɥɹɰɿɸɌɿɩɪɨɜɚɣɞɟɪɢ ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ 277 ɬɚɤɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɜɠɟ ɦɚɸɬɶ ɬɨɦɭ ɧɟ ɯɨɱɭɬɶ ɩɥɚɬɢɬɢ ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɝɪɢɜɟɧɶ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩ ɳɟ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ⱥ ɡɚɤɨɧɭ ɹɤɢɣ ɡɦɭɲɭɜɚɜɛɢɰɿɫɟɪɜɿɫɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɚɥɿɰɟɧɡɿɽɸɜɍɤɪɚʀɧɿɧɟɦɚɽ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɩɨɪɨɞɠɭɽɧɢɡɤɭɡɚɝɪɨɡɈɞɧɚ ɡɧɢɯ±ɰɟɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ277ɩɥɚɬɮɨɪɦȾɟɹɤɿɡɧɢɯɬɚɤɿɹɤ©Ʉɚɪɬɢɧɚ Ɍȼªɭɩɚɤɟɬɿɫɜɨʀɯɩɨɫɥɭɝɧɚɞɚɸɬɶɞɨɫɬɭɩɚɛɨɧɟɧɬɚɦɞɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɡɹɤɢɯɜɯɨɞɹɬɶɞɨ©ɱɨɪɧɨɝɨɫɩɢɫɤɭªɇɚɰɪɚɞɢ ɡɚɛɨɪɨɧɚɪɟɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨɬɚɤɿɫɟɪɜɿɫɢɹɤ1HWIOL[$PD]RQ3ULPHɿɜɠɟ ɡɝɚɞɚɧɚ©ɄɚɪɬɢɧɚɌȼªɧɟɦɚɸɬɶɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɬɨɦɭɧɟ ɩɥɚɬɹɬɶɩɨɞɚɬɤɢɜɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬ Ʉɪɨɤɨɦ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ 277 ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɂɚɤɨɧɭ ©ɉɪɨ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɦɟɞɿɚɫɟɪɜɿɫɢª ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɠɟ ɛɭɜ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɭ ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ ɭ ɝɪɭɞɧɿ ɪɨɤɭ >@ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ± ɨɞɧɟ ɿɡ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɍɤɪɚʀɧɢɹɤɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟɜɍɝɨɞɿɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɡȯɋɇɚɲɚɞɟɪɠɚɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɭ ȯɋ ɩɪɨ ϭϮϵ 


ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿɩɨɫɥɭɝɢ ȼɨɫɬɚɧɧɿɣɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹɩɪɨɬɟɳɨɞɟɪɠɚɜɢɧɟɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɨɜɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹɞɥɹɧɨɜɢɯɜɢɞɿɜɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚ Ɍɨɦɭɡɰɿɽʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɽɡɚɦɿɧɚɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ277ɫɟɪɜɿɫɿɜɧɚʀɯ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ȼɢɫɧɨɜɤɢ 277ɫɟɪɜɿɫɢ ɹɤɿ ɽ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɧɚɛɢɪɚɸɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɬɟɦɩɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɰɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɜɍɤɪɚʀɧɿɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɍ ɡɚɤɨɧɿ ©ɉɪɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹª ɠɨɞɧɨʀ ɡɝɚɞɤɢ ɩɪɨ 277 ɧɟɦɚɽ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ277Ɉɫɧɨɜɧɿɡɧɢɯ²ɪɟɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɫɟɪɜɿɫɚɯɹɤɿɜɟɞɭɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɍɤɪɚʀɧɿɚɬɚɤɨɠɧɟɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɡ ɞɨɯɨɞɿɜɞɥɹɩɥɚɬɮɨɪɦɹɤɿɧɟɽɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢɧɚɲɨʀɞɟɪɠɚɜɢ Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɳɨɞɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 277ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜ ɦɚɸɬɶ ɡ¶ɹɜɢɬɢɫɹ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ©ɉɪɨɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿɦɟɞɿɚɩɨɫɥɭɝɢªɃɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɫ ȯɋ ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ277ɦɚɽɛɭɬɢɡɚɦɿɧɟɧɟɧɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸɚɬɚɤɨɠɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɫɚɧɤɰɿʀ ɞɥɹɧɟɥɟɝɚɥɶɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɉɪɨɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿɦɟɞɿɚɫɟɪɜɿɫɢɩɪɨɟɤɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢʋɜɿɞɝɪɭɞɧɹ 85/KWWSZFUDGDJRYXDSOV]ZHEZHESURF"LG SI SI ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɪ ʋ  85/ KWWS]DNRQUDGDJRYXDJR ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɡɚ ɜɢɞɚɱɭ ɚɛɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɬɚ ɜɢɞɚɱɭ ɞɭɛɥɿɤɚɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹɥɿɰɟɧɡɿʀɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɩɨɫɥɭɝɢɩɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ ɤɜɿɬɧɹɪʋ85/KWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZɩ ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɓɟɝɨɥɶȽɁɟɥɟɧɚɤɧɢɝɚɊɢɧɨɤ277ɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɬɭɄɢʀɜɫϭϯϬ 


Ɉɦɟɥɶɱɟɧɤɨ Ɇ. ȼ.48 ɉɋȿȼȾɈȿȼɊɂɋɌɂɑɇɂɃɊȿɉɈɊɌȺɀȼɋɍɑȺɋɇɈɆɍɊȺȾȱɈ ɌȺɌȿɅȿȿɎȱɊȱɆȿɀȱȻȿɁɉȿɄɂ ɉɫɟɜɞɨɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɪɟɩɨɪɬɚɠ ± ɰɟ ɪɚɞɿɨɜɢɫɬɚɜɚ ɱɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɮɿɥɶɦ ɪɨɡɿɝɪɚɧɢɣɚɤɬɨɪɚɦɢɡɚɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɫɰɟɧɚɪɿɽɦɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɮɨɪɦɭɿɡɚɫɨɛɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨɪɟɩɨɪɬɚɠɭɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɳɨʀʀɦɚɣɠɟɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ ɜɿɞ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɧɨɜɢɧɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ > @ ɐɟɣ ɠɚɧɪ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɿɡɮɟɧɨɦɟɧɨɦ©ɪɚɞɿɨɩɚɧɿɤɢªɳɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɹɤɦɚɫɨɜɚɚɮɟɤɬɢɜɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɧɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɪɟɚɥɶɧɭɱɢɭɹɜɧɭɧɟɛɟɡɩɟɤɭɐɿɤɚɜɨɳɨɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɨɤɭɜɚɬɢ ©ɪɚɞɿɨɩɚɧɿɤɭª ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɚɦɟ ɯɭɞɨɠɧɿɦɿɦɿɬɚɰɿɹɦɿɡɧɚɱɧɨɪɿɞɲɟ±ɫɩɪɚɜɠɧɿɦɧɨɜɢɧɧɢɦɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɩɪɨ ɫɩɪɚɜɠɧɿɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ əɜɢɳɟ©ɪɚɞɿɨɩɚɧɿɤɢªɩɪɢɜɟɪɬɚɥɨɿɧɬɟɪɟɫɧɚɭɤɨɜɰɿɜɿɡɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɉɟɪɲɟ ɤɥɚɫɢɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɟ ɳɟ ɭ ɪ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜɧɚɱɨɥɿɿɡȽɄɟɧɬɪɿɥɨɦɋɟɪɟɞɫɭɱɚɫɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿɜ Ȼ ɒɜɚɪɰɚ Ɋ Ȼɚɪɬɨɥɨɦ¶ɸ Ɋ Ȼɪɚɭɧɚ Ⱦɠ ɄɟɦɩɛɟɥɥɚɄɅɟɣɫɿȿɆɿɥɥɟɪɚɛɪɢɬɚɧɰɿɜɌɄɪɭɤɚɿɊȽɟɧɞɚȼɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɠɚɧɪ ɩɫɟɜɞɨɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɩɨɪɬɚɠɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ Ɍ Ɇɚɪɱɟɧɤɨ ɘ ɒɟɪɤɨɜɿɧ ȱ ɉɨɩɨɜ Ⱥ ɉɚɧɮɿɥɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ ɋɭɱɚɫɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɰɿɣ ɬɟɦɿ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ ɭɜɚɝɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɥɿɞɧɢɣ ɞɨɪɨɛɨɤ ɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɫɥɿɞɧɢɤɭɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹȱɏɨɦɟɧɤɭ Ȼɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ©ɪɚɞɿɨɩɚɧɿɤɢª ɫɬɨɫɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɜ ɦɚɫɨɜɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɜɢɩɚɞɤɭ ɳɨ ɬɪɚɩɢɜɫɹ ɜ ɪɨɰɿ ɤɨɥɢ ɪɚɞɿɨɜɢɫɬɚɜɚ ɡɚ ɦɨɬɢɜɚɦɢɪɨɦɚɧɭ©ȼɿɣɧɚɫɜɿɬɿɜªɚɜɬɨɪɚɦɢɹɤɨʀɛɭɥɢɈɪɫɨɧȼɟɥɥɫɿȽɨɜɚɪɞɄɨɯ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɦɚɫɨɜɭ ɩɚɧɿɤɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɨɫɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ > ± @ ɉɪɨɬɟ ɛɭɥɨ ɛ ɩɨɦɢɥɤɨɸ ɜɜɚɠɚɬɢ ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɚɪɬɟɮɚɤɬɨɦ ɿɡ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬ ɤɨɥɢ ɪɨɥɶ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɹɤɨɫɧɨɜɧɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɜɟɥɢɤɨʀɱɚɫɬɢɧɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɛɭɥɨɹɤɧɿɤɨɥɢɜɢɡɧɚɱɧɢɦɈɫɨɛɥɢɜɚɫɢɥɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɰɶɨɝɨɁɆɄɹɤɭ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢɳɟɧɚɭɤɨɜɰɿ±ɯɪɪɏɏɫɬɧɿɤɭɞɢɧɟɩɨɞɿɥɚɫɹɿɬɟɩɟɪɯɨɱɪɚɞɿɨ ɿ ɧɟ ɦɚɽ ɬɚɤɨɝɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɹɤɟ ɛɭɥɨ ɜ ɪɨɤɢ ɩɟɪɟɞ Ⱦɪɭɝɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɜɿɣɧɨɸɐɹɫɢɥɚɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɨɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɧɚɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿɱɢɭɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɤɢɯɤɨɧɮɭɡɿɜɹɤɬɨɣɳɨɬɪɚɩɢɜɫɹɜɛɟɪɟɡɧɿɪɤɨɥɢɪɚɞɿɨɩɪɨɦɨɧɨɜɨɝɨ 

ɋɬɭɞɟɧɬɤɭɪɫɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɏɨɦɟɧɤɨȱȺɞɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɤɨɦɭɧɿɤɞɨɰ ϭϯϭ 


ɫɟɡɨɧɭ ɬɟɥɟɫɟɪɿɚɥɭ ©Ʌɸɞɢɧɚ ɭ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɡɚɦɤɭª ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɩɟɪɟɩɨɥɨɯ ɫɟɪɟɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɭ ɋɒȺ ɋɟɪɿɚɥ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸɩɪɨɩɨɞɿʀɩɿɫɥɹɩɟɪɟɦɨɝɢɧɚɰɢɫɬɫɶɤɨʀɇɿɦɟɱɱɢɧɢɜȾɪɭɝɿɣɫɜɿɬɨɜɿɣɜɿɣɧɿ ɋɩɨɥɭɱɟɧɿ ɒɬɚɬɢ ɨɤɭɩɨɜɚɧɿ ɧɚɰɢɫɬɚɦɢ ɬɚɦ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ Ɋɭɯ Ɉɩɨɪɭ ɍ ɪɚɞɿɨɩɪɨɦɨɛɭɜɿɦɿɬɨɜɚɧɢɣɨɞɢɧɿɡɜɢɩɭɫɤɿɜɜɢɝɚɞɚɧɨɝɨ©ɊɚɞɿɨɈɩɨɪɭªɳɨɛɭɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɍɪɚɦɩɚ ɹɤ ɫɩɪɨɛɚ ɩɨɜɚɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨʀɜɥɚɞɢ>@ ©Ɋɚɞɿɨɩɚɧɿɤɭª ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɳɨ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜ ɡɛɿɝɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯɯɭɞɨɠɧɿɯɹɤɨɫɬɟɣɬɜɨɪɭɳɨ ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɜ ɩɚɧɿɱɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɉɪɨɬɟ ɪɟɬɟɥɶɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɹɜɢɬɢ ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɚɞɿɨ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ȼ ɯɨɞɿ ɫɜɨɽʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɹ ɡɿɛɪɚɜ ɿ ɞɨɫɥɿɞɢɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɢɩɚɞɨɤ ɦɚɫɨɜɨʀ ɩɚɧɿɤɢ ɱɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɥɹɤɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɫɟɜɞɨɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɩɨɪɬɚɠɿɜ ɧɚ ɪɚɞɿɨ ɚ ɬɚɤɨɠ ± ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɏɨɱ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɿɡ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɫɨɜɭ ɩɚɧɿɤɭ ɱɢ ɩɟɪɟɥɹɤ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɫɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɚɧɨɦɚɥɶɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɬɜɨɪɿɜ ɰɶɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɽ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ ɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ ɚ ɨɬɠɟ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɛɨɪɨɬɶɛɢ ȼɱɚɫɬɢɧɿɜɢɩɚɞɤɿɜɩɫɟɜɞɨɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿɪɟɩɨɪɬɚɠɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɡɦɟɬɨɸ ɛɟɡɧɟɜɢɧɧɨɝɨ ɠɚɪɬɭ ɚɥɟ ɧɟɪɿɞɤɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɰɶɨɝɨ ɠɚɧɪɭɧɚɚɭɞɢɬɨɪɿɸɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɰɿɥɟɣɌɚɤɛɭɥɨ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɪ ɤɨɥɢ ɿɦɿɬɚɰɿɹ ɧɨɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɛɭɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀɪɨɛɿɬɧɢɱɨɝɨɪɭɯɭɜȼɟɥɢɤɿɣȻɪɢɬɚɧɿʀ>±@Ɍɚɤɿɩɪɨɜɨɤɚɰɿʀ ɧɟɪɿɞɤɨɩɪɢɡɜɨɞɢɥɢɞɨɠɚɯɥɢɜɢɯɬɪɚɝɟɞɿɣɍɪɿɫɬɟɪɢɱɧɢɣɿɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸ ɛɪɟɯɥɢɜɢɣ ɪɚɞɿɨɪɟɩɨɪɬɚɠ ɚɪɚɛɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɧɨɜɢɧ ɩɪɨɩɨɞɿʀ ɜ ɫɟɥɿ Ⱦɟɣɪəɫɫɿɧ ɜɢɤɥɢɤɚɜɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɭɩɚɧɿɤɭɡɦɭɫɢɜɲɢɬɢɫɠɢɬɟɥɿɜɉɚɥɟɫɬɢɧɢɩɨɤɢɧɭɬɢ ɫɜɨʀ ɞɨɦɿɜɤɢ > @ ɍ ɪ ɟɤɜɚɞɨɪɫɶɤɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɜɢɫɬɚɜɢ ©ȼɿɣɧɚ ɫɜɿɬɿɜª ɩɨɜɟɪɝɥɚɩɿɜɞɟɧɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɭɤɪɚʀɧɭɜɯɚɨɫɀɟɪɬɜɚɦɢɡɚɜɨɪɭɲɟɧɶɳɨɫɬɚɥɢ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɦɚɫɨɜɨʀ ɩɚɧɿɤɢ ɛɭɥɢ ɛɿɥɶɲɟ ɞɟɫɹɬɤɚ ɥɸɞɟɣ > @ Ɇɟɬɨɸ ɜɢɫɬɚɜɢ ɬɚɤɨɠ ɫɤɨɪɿɲ ɡɚ ɜɫɟ ɛɭɥɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɹ ɚɞɠɟ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɦɚɪɫɿɚɧ ɭ ɟɤɜɚɞɨɪɫɶɤɿɣɜɟɪɫɿʀɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɨɫɹɧɚɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ©ɦɚɪɤɫɢɫɬɿɜª>@ɍɏɏȱ ɫɬɰɿɩɪɢɣɨɦɢɩɨɱɚɥɢɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢɫɹɿɡɪɚɞɿɨɧɚɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɎɚɥɶɲɢɜɢɣɫɸɠɟɬ ɝɪɭɡɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ©ȱɦɟɞɿª ɩɪɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɭ ɪ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɦɚɫɨɜɭɩɚɧɿɤɭɭɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣɞɟɪɠɚɜɿ>@Ⱥɜɠɟɨɫɬɚɧɧɿɤɿɥɶɤɚɪɨɤɿɜɡɚɫɨɛɢ ɩɫɟɜɞɨɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɩɨɪɬɚɠɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɿɣ ɜɿɣɧɿ ɩɪɨɬɢ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɋɸɠɟɬ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ©ɪɨɡɿɩ¶ɹɬɨɝɨ ϭϯϮ 


ɯɥɨɩɱɢɤɚªɩɫɟɜɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɮɿɥɶɦɩɪɨ©ɋɚɭɪɿɜɫɶɤɭɪɿɡɚɧɢɧɭªɬɚɞɟɫɹɬɤɢ ɿɧɲɢɯɩɨɞɿɛɧɢɯɬɜɨɪɿɜɫɬɜɨɪɟɧɿɡɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɤɥɚɫɢɱɧɢɯɤɚɧɨɧɿɜɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɳɟɊɨɧɚɥɶɞɨɦɇɨɤɫɨɦɿɈɪɫɨɧɨɦȼɟɥɥɫɨɦ ɑɢ ɦɨɠɟ ɠɚɧɪ ɩɫɟɜɞɨɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɩɨɪɬɚɠɭ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɮɿɪɿ ɛɭɞɭɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɛɟɡɩɟɱɧɢɦɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɜɩɥɢɜɭɧɚɚɭɞɢɬɨɪɿɸ"Ɉɤɪɿɦɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ©ɪɚɞɿɨɩɚɧɿɤɢª ɱɢ ©ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɩɚɧɿɤɢª ɧɟ ɦɟɧɲ ɰɿɤɚɜɢɦ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɬɢɯ ɩɫɟɜɞɨɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɩɨɪɬɚɠɿɜ ɳɨ ɧɿɱɨɝɨ ɫɯɨɠɨɝɨ ɧɚ ɬɚɤɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɦɨɠɧɚ ɡɝɚɞɚɬɢ ɬɜɨɪɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚ Ⱥɪɱɿɛɚɥɶɞɚ Ɇɚɤɥɿɲɚ ɱɢʀ ɪɚɞɿɨɜɢɫɬɚɜɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɱɢɫɥɿ ɧɚɣɜɢɳɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɋɬɜɨɪɟɧɿɧɢɦ ɩɫɟɜɞɨɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɩɨɪɬɚɠɿ ©ɉɚɞɿɧɧɹ ɦɿɫɬɚª ɬɚ ©ɉɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɧɚɥɿɬª ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɿɳɟɧɧɹɦ ɧɚɰɢɫɬɫɶɤɨʀ ɡɚɝɪɨɡɢ ɬɚɤɨɠ ɦɚɥɢ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɛɭɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨ ɐɶɨɝɨ ɜɞɚɥɨɫɹ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɭɦɨɜɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɬɜɨɪɿɜɩɨɞɿʀɹɤɢɯɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹɜɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯɧɟɧɚɡɜɚɧɢɯɦɿɫɰɹɯɬɟɤɫɬɹɤɢɯɦɚɜ ɜɿɪɲɨɜɚɧɭɮɨɪɦɭɞɟɿɦɿɬɚɰɿɹɮɨɪɦɢɧɨɜɢɧɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɤɨɠɛɭɥɚɧɟɩɨɜɧɨɸ > ± @ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɞɨɜɨɥɿ ɛɟɡɩɟɱɧɿ ɬɜɨɪɢ ɪɟɩɨɪɬɚɠɧɚ ɮɨɪɦɚɹɤɢɯɞɨɞɚɜɚɥɚʀɦɯɭɞɨɠɧɶɨʀɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿɧɟɜɜɨɞɹɱɢɫɥɭɯɚɱɿɜɜɨɦɚɧɭ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ %DUWKRORPHZ55DGIRUG%7KH0DUWLDQV+DYH/DQGHG$+LVWRU\RI0HGLD'ULYHQ3DQLFV DQG+RD[HV±-HIIHUVRQDQG/RQGRQ0F)DUODQG &RPSDQ\,QF3XEOLVKHUV±S &DQWULO+7KH,QYDVLRQIURP0DUV$6WXG\LQWKH3V\FKRORJ\RI3DQLF±3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ 8QLYHUVLW\3UHVV±S &URRN75DGLR'UDPD7KHRU\DQGSUDFWLFH±/RQGRQDQG1HZ<RUN5RXWOHGJH± S /DFH\.$VVDVVLQDWLRQ,QVXUUHFWLRQDQG$OLHQ,QYDVLRQ,QWHUZDU:LUHOHVV6FDUHVLQ&URVV 1DWLRQDO&RPSDULVRQ:DURIWKHZRUOGVWRVRFLDOPHGLDPHGLDWHGFRPPXQLFDWLRQLQWLPHVRI FULVLV±1HZ<RUN3HWHU/DQJ±3± /LVL%µ0DQLQWKH+LJK&DVWOH¶UDGLRSURPRFRQIXVHV7UXPSVXSSRUWHUV1HZ<RUN'DLO\ 1HZV0DUFK ȽɚɧɡɟɥɤɚɂɁɢɤɦɭɧɞɆɄɨɯɨɬɧɢɤɚɦɡɚɱɟɪɟɩɚɦɢ±ɆɨɫɤɜɚɆɨɥɨɞɚɹɝɜɚɪɞɢɹ± ɫ ɉɨɩɨɜɂɊɚɞɢɨɬɪɢɛɭɧɚȺɪɱɢɛɚɥɶɞɚɆɚɤɥɢɲɚɊɚɞɢɨɢɫɤɭɫɫɬɜɨɌɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬɢɤɚ± Ɇɨɫɤɜɚɂɫɤɭɫɫɬɜɨ±ɋ± ɏɨɦɟɧɤɨȱȺɌɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɬɚɪɚɞɿɨɩɚɧɿɤɢɭɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ ɋɭɱɚɫɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɥɸɞɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɛɿɪɧɢɤɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜȱȱȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ±ɍɤɪɚʀɧɚ ±,Q3UHVV±ɋ± ɏɨɦɟɧɤɨȱȺɏɭɞɨɠɧɽɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɿɪɭɯɞɨɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨɪɚɞɿɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ±Ʉɢʀɜ ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ±ɫ ϭϯϯ 


 ɉɚɧɱɟɧɤɨ Ⱦ. ȼ.49 ȼɉɅɂȼɆȿȾȱȺɇȺɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɋɌȿɊȿɈɌɂɉȱȼ  ©ɁɆɄ ɫɚɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɲɬɭɱɧɨ ɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢª>@ɍɫɜɨʀɯɩɪɚɰɹɯȻɭɬɢɪɿɧɚɱɚɫɬɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɟɦɭ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɣɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɹɜɚɯ Ⱦɨɤɬɨɪɤɚ ɡɚɫɭɞɠɭɽ ɛɟɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɟɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɳɨɩɪɨɩɚɝɭɽɨɞɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɬɚɡɚɫɭɞɠɭɽ ɿɧɲɿɩɨɡɛɚɜɥɹɸɱɢɚɭɞɢɬɨɪɿɸɫɜɨɛɨɞɢɜɢɛɨɪɭ ɍ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ Ʌɨɫɽɜ ɜɢɜɱɚɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɪɨɫɿɹɧ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɬɚ ɹɤ ɜɨɧɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ © Ⱥɥɟ ɰɟɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɧɟɥɢɲɟɟɬɧɨɫɨɜɿɳɨɨɰɿɧɸɽɿɧɲɭɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɑɟɪɟɡ ɩɟɜɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɧɚɤɢɞɚɬɢɫɹ ɿ ɧɚɜɿɸɜɚɬɢɫɹ ɬɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ ɳɨ ɽ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɨɰɿɧɤɢ ɐɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɜɬɪɚɱɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɦɟɠɭ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢª > @ ɩɢɲɟ Ʌɨɫɽɜ Ɍɚɤ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ ɩɿɞɧɿɦɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɭɤɪɚʀɧɰɿɜʀɯɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɹɤɨɤɪɟɦɨɝɨɧɚɪɨɞɭɬɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɨɤɪɟɦɨɜɿɞɊɨɫɿʀɏɨɱɚɦɟɞɿɚɿɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɧɲɨɜɚɪɬɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɿɹɧɞɨɭɤɪɚʀɧɰɿɜɹɤɞɨɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀɧɚɰɿʀɿɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɧɚɪɨɞɭ ©ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɚɤɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɹɤ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɫɥɿɞ ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɹɤɚɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɬɚ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜɳɨɬɚɤɨɠɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɁɆɄɚɥɟɧɟɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹª>@ Ʌɸɞɢɫɚɦɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɜɨɸɤɚɪɬɢɧɭɫɜɿɬɭɬɚɫɩɪɢɦɚɸɬɶɱɟɪɟɡɧɟʀɜɫɿɩɨɞɿʀɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɿɧɲɚ ɠ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɪɿɜɧɿɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɞɨɧɟʀɜɯɨɞɢɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨɥɸɞɢɧɢɧɚɞɯɨɞɢɬɶɡɦɟɞɿɚ ©Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɤɨɧɬɚɤɬɧɿɫɬɶ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɟɬɧɨɫɚɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɁɆɄ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟɛɚɱɟɧɧɹɿɧɲɢɯɧɚɪɨɞɿɜ©ɱɟɪɟɡɨɛ¶ɽɤɬɢɜª ɳɨɚɛɫɨɥɸɬɢɡɭɽʀɯɧɽɡɧɚɱɟɧɧɹɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɩɟɜɧɢɯ ɟɬɧɨɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɦɚɫɦɟɞɿɣɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 

ɋɬɭɞɟɧɬɤɭɪɫɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿ ɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȽɨɪɨɞɟɧɤɨɅɆɞɪɧɚɭɤɡ ɫɨɰɤɨɦɭɧɞɨɰ ϭϯϰ 


ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɹɤɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɿɡ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸɧɟɯɬɭɜɚɧɧɹɜɢɦɨɝɚɦɢɦɟɞɿɚɟɬɢɤɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦª > @ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɫɜɿɬ ɰɿɥɿɫɧɨ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɨɛɪɚɡ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɣ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤ ɜ ɪɨɥɿ ɹɤɨɝɨ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɁɆɄ Ⱥɥɟ ɧɟ ɜɫɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɦɚɸɬɶɞɨɫɬɚɬɧɿɣɪɿɜɟɧɶɡɧɚɧɶɳɨɛɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɡɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢɟɬɧɨɫɢɿɬɨɦɭɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɯɢɛɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɛɟɪɭɱɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɡɚɦɿɫɬɶ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɍ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ Ƚɚɥɢɧɚ Ȼɟɡɭɯ ɩɿɞɪɤɟɫɥɸɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɧɨʀ ɝɨɧɤɢ əɤɳɨ ɪɚɧɿɲɟɦɟɞɿɣɧɢɤɢɩɪɨɩɚɝɭɜɚɥɢɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɨɛɪɚɡɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɬɨɡɱɚɫɨɦɜɿɞɁɆȱ ɣɞɟɛɿɥɶɲɟɤɪɢɬɢɤɢɬɚɞɨɤɨɪɿɜɁɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɰɟɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɫɜɨɛɨɞɭɫɥɨɜɚɚɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɫɬɜɨɪɸɽ ɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɟɜɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɟɧɲɨɜɚɪɬɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɿ ɣɨɝɨ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɨɸ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɬɚɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɧɢɯ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɭ ɳɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ± ɝɟɪɨɣ ɞɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ ± ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ±ɚɧɬɢɝɟɪɨɣ ©ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚ ɋɒȺ ± ɪɿɡɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢɩɨɬɭɝɚɦɢɭɫɬɪɨɽɦɫɜɿɬɨɝɥɹɞɨɦɨɞɧɚɤɦɿɠɧɢɦɢɜɫɟɠɽɳɨɫɶɫɩɿɥɶɧɟɚ ɫɚɦɟ±ɰɶɨɝɨɪɿɱɧɿɜɢɛɨɪɢɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɉɨɥɿɬɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɢɛɨɪɚɦɢ ɡɚɜɠɞɢ ɪɹɫɧɿɸɬɶ ɦɿɮɿɱɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ Ɇɢ ɟɥɟɤɬɨɪɚɬ ɱɢ ɬɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣɱɢɬɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɦɚɽɦɨɧɚɜɱɢɬɢɫɹɛɚɱɢɬɢɳɨɿɯɬɨɫɬɨʀɬɶɡɚ ɬɢɦɢɦɿɮɚɦɢɬɚɡɪɨɛɢɬɢɫɜɿɣɜɢɛɿɪɫɜɿɞɨɦɨɿɧɟɡɚɥɟɠɧɨª>@ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȻɭɬɢɪɿɧɚɆȼɄɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɪɨɰɟɫɿɜɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɡɚɰɿʀɭɦɚɫɦɟɞɿɚɆȼ Ȼɭɬɢɪɿɧɚɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢɿɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±Ɍɨɦɫɬ Ʌɨɫɽɜȱȼɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢɜɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɿɫɭɱɚɫɧɚɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɚȼȱɅɨɫɽɜȼɿɫɧɢɤɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹɉɨɥɿɬɨɥɨɝɿɹ±ʋɄɢʀɜɫɬ ȻɭɬɢɪɿɧɚɆȼȾɨɩɢɬɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɁɆɄɧɚɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢɦɚɫɨɜɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɆȼȻɭɬɢɪɿɧɚɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢɿɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±Ɍɨɦ ȻɭɬɢɪɿɧɚɆȼȼɩɥɢɜɟɬɧɨɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɧɚɩɪɨɰɟɫɢɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɚɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɁɆɄ ɆȼȻɭɬɢɪɿɧɚɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢɿɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±Ɍɨɦɫɬ ȻɟɡɭɯȽȺɝɪɟɫɢɜɧɿɨɛɪɚɡɢɱɢɨɛɪɚɡɧɚɚɝɪɟɫɿɹ">ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȽȻɟɡɭɯ Ɇɟɞɿɚɤɪɢɬɢɤɚ±ʋ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZPHGLDNU\W\NDIUDQNROYLYϭϯϱ 


ɉɟɬɪɟɧɤɨ ɋ. ȱ.50 ɉɊȺȼȾȺȱ©ɋȼɈəɉɊȺȼȾȺªɍɌȼɈɊɑɈɋɌȱɌȺɊȺɋȺɒȿȼɑȿɇɄȺ ȾɈɉɂɌȺɇɇəɉɊɈɉɊȺȼȾɍəɄɋɈɐȱȺɅɖɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɍ ɄȺɌȿȽɈɊȱɘɀɍɊɇȺɅȱɋɌɂɄɂ ɐɹ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɚɜɞɢ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ȿɩɨɯɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɩɪɢɫɤɨɪɢɥɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɪɟɥɹɬɢɜɿɡɦɭ ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɦɢɬɬɹɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɨɧɹɬɶ ɋɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɚ ɩɪɚɜɞɚ ©ɫɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚª ɧɚɛɭɜɚɽ ɛɿɥɶɲɨʀ ɜɚɝɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɿɠ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɩɪɚɜɞɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɦɧɿɜɭ ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɦɿɫɿɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ȼ ȼ Ɋɿɡɭɧ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ©ɍ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɧɟɦɚɽ ɿɧɲɨʀ ɦɿɫɿʀ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɿɠ ɫɥɭɠɢɬɢ ɫɜɨɽɦɭ ɧɚɪɨɞɨɜɿ ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɞɢɜɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɢɳɚɸɱɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɥɸɞɟɣ ʀɯɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ʀɯɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭª > @ Ɍɨɠ ɫɥɨɜɚ Ɍ Ƚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɡ ɣɨɝɨ ɜɿɪɲɚ ©Ɇɭɡɚª  ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɹɤ ɝɚɫɥɨ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɦɿɫɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢ©ɍɱɢɧɟɥɨɠɧɢɦɢɭɫɬɚɦɢɫɤɚɡɚɬɢɩɪɚɜɞɭªȼɚɠɥɢɜɢɦɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɩɪɚɜɞɚª ɬɚ ɫɦɢɫɥɿɜ ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɧɶɨɝɨ ɉɪɨɛɥɟɦɚɩɪɚɜɞɢɽɨɫɨɛɥɢɜɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɜɭɦɨɜɚɯɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɚ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɨɽɧ ɳɨ ɧɚɰɿɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɚ ɪɨɡɭɦ ɥɸɞɢɧɢ > @ Ɋɨɡɦɢɬɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿɬɚɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿɩɨɧɹɬɬɹ©ɩɪɚɜɞɚªɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɹɤɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɫɮɟɪɿɬɚɤɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɜɰɿɥɨɦɭ©ɫɜɨʀɯɩɪɚɜɞª ±ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɮɚɤɬɿɜ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ȱ Ʌ Ɇɢɯɚɣɥɢɧ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɪɚɜɞɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɒɟɜɱɟɧɤɨɦɩɨɧɹɬɬɹ©ɫɜɨɹɩɪɚɜɞɚªɿɡɚɭɜɚɠɭɽ©ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ©ɫɜɨɽʀ ɩɪɚɜɞɢª ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ©ɿɧɲɨʀ ɩɪɚɜɞɢ ɚ ɳɟ ± ©ɱɭɠɨʀ ɩɪɚɜɞɢª ɧɚɜɿɬɶ ± ©ɜɨɪɨɠɨʀɩɪɚɜɞɢªɐɟɬɚ©ɜɨɪɨɠɚɩɪɚɜɞɚªɹɤɚɡɚɝɧɚɥɚɌɒɟɜɱɟɧɤɚɧɚɤɪɚɣɫɜɿɬɭ ɣ©ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚªɜɫɨɥɞɚɬɢ©ɩɨɞɫɬɪɨɠɚɣɲɢɣɧɚɞɡɨɪɢɫɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟɦɩɢɫɚɬɶɢ ɪɢɫɨɜɚɬɶªɐɟɛɭɥɚɿɦɩɟɪɫɶɤɚ©ɩɪɚɜɞɚªɹɤɚɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɚɡɧɢɳɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɜɨɽʀɿɦɩɟɪɫɶɤɨʀɜɟɥɢɱɿª>@ ɍ ɫɜɨʀɣ ɩɨɟɡɿʀ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɚɩɟɥɸɽ ɞɨ ɩɪɚɜɞɢ ɱɟɪɟɡ ʀʀ ɩɪɢɡɦɭ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɚ ɬɨɦɭ ɜɿɧ ɛɭɪɯɥɢɜɨɟɦɨɰɿɣɧɨ ɪɟɚɝɭɽ ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɞɭ ɧɟ ɲɤɨɞɭɸɱɢɝɧɿɜɧɢɯɤɨɧɨɬɚɰɿɣɍɩɨɫɥɚɧɧɿ©ȱɦɟɪɬɜɢɦɿɠɢɜɢɦ«ª ɩɨɟɬɬɚɤ 

 Ⱥɫɩɿɪɚɧɬɤɚɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚªȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɊɿɡɭɧȼȼɞɮɿɥɨɥɧɩɪɨɮ

ϭϯϲ 


ɡɨɛɪɚɠɚɽɫɜɿɬɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ©Ɉɝɥɭɯɥɢ, ɧɟ ɱɭɸɬɶ;/ Ʉɚɣɞɚɧɚɦɢ ɦɿɧɹɸɬɶɫɹ, / ɉɪɚɜɞɨɸ ɬɨɪɝɭɸɬɶ. / ȱ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɡɧɟɜɚɠɚɸɬɶ, / Ʌɸɞɟɣ ɡɚɩɪɹɝɚɸɬɶ / ȼ ɬɹɠɤɿ ɹɪɦɚ. Ɉɪɸɬɶ ɥɢɯɨ, / Ʌɢɯɨɦ ɡɚɫɿɜɚɸɬɶ, / Ⱥ ɳɨ ɜɪɨɞɢɬɶ? ɩɨɛɚɱɢɬɟ, / əɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɠɧɢɜɚ…»Ɇɟɬɚɮɨɪɚ©ɩɪɚɜɞɨɸ ɬɨɪɝɭɸɬɶªɩɨɪɹɞɡɜɤɚɡɿɜɤɨɸɧɚɥɸɞɫɶɤɭɡɧɟɜɚɝɭ ɞɨ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɹɤɭ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɛɚɱɢɬɶ ɭ ɞɿɹɯ ɬɢɯ ɯɬɨ ©ɨɪɸɬɶ ɥɢɯɨª ɿ ©ɥɢɯɨɦ ɡɚɫɿɜɚɸɬɶªɜɤɚɡɭɽɧɚɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɨɟɬɨɦɡɜ¶ɹɡɤɭɩɪɚɜɞɢɩɪɨɹɤɭɜɿɧɝɨɜɨɪɢɬɶɡ ɬɿɽɸ Ȼɨɠɨɸ ɩɪɚɜɞɨɸ ɳɨ ɽ ɫɭɬɬɸ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ ɿ ɨɩɢɫɚɧɚ ɜ Ȼɿɛɥɿʀ Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ ɡɚɜɞɹɤɢɥɨɝɿɱɧɨɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɣɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿʀɜɿɧɩɨɞɚɽɛɿɛɥɿɣɧɢɣɡɚɤɨɧɩɪɢɱɢɧɢ ɧɚɫɥɿɞɤɭ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɜ ɉɨɫɥɚɧɧɿ ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɉɚɜɥɚɞɨɝɚɥɚɬɿɜ©ɇɟ ɨɛɦɚɧɸɣɬɟɫɹ, - Ȼɨɝ ɨɫɦɿɹɧɢɣ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ. Ȼɨ ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɫɿɽ, ɬɟ ɫɚɦɟ ɣ ɩɨɠɧɟ!ª>@ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɦɢɫɥɿɜɩɪɚɜɞɢɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɒɟɜɱɟɧɤɚɜɢɹɜɥɹɽɪɹɞɡɧɚɱɟɧɶ ɝɨɥɨɜɧɿ ɡ ɹɤɢɯ  ɩɪɚɜɞɚ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ «ɉɪɚɜɞɚ!.. ɩɪɚɜɞɚ, ɧɚʀɞɚɥɢɫɶ» ©ȱ ɦɟɪɬɜɢɦ ɿ ɠɢɜɢɦ«ª   ɩɪɚɜɞɚ ɹɤ ɜɢɳɢɣ ɞɟɧɨɬɚɬ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ Ȼɨɝɚ «ɀɢɜɨɝɨ ɿɫɬɢɧɧɨɝɨ Ȼɨɝɚ / Ɍɢ ɫɥɨɜɨ ɩɪɚɜɞɢ ɩɨɧɟɫɥɚ» ©ɇɟɨɮɿɬɢª  ɐɸ ɩɪɚɜɞɭ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɹɤ ©ɫɜɹɬɚɹª ©ɩɪɟɫɜɹɬɚɹª ©ɇɟɯɚɣ ɠɟ ɫɟɪɰɟ ɩɥɚɱɟ, ɩɪɨɫɢɬɶ / ɋɜɹɬɨʀ ɩɪɚɜɞɢ ɧɚ ɡɟɦɥɿª ©ɑɢɝɢɪɢɧɟɑɢɝɢɪɢɧɟª «ɉɨɲɥɢ ɦɟɧɿ ɫɜɹɬɟɽ ɫɥɨɜɨ, / ɋɜɹɬɨʀ ɩɪɚɜɞɢ ɝɨɥɨɫ ɧɨɜɢɣ!» ©ɇɟɨɮɿɬɢª ɩɪɚɜɞɚɫɭɛ¶ɽɤɬɚɝɪɭɩɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ©ɫɜɨɹɩɪɚɜɞɚª «ȼ ɫɜɨʀɣ ɯɚɬɿ ɫɜɨɹ ɣ ɩɪɚɜɞɚ, / ȱ ɫɢɥɚ, ɿ ɜɨɥɹ.», «ɉɪɚɜɞɚ ɜɚɲɚ: ɉɨɥɶɳɚ ɜɩɚɥɚ, / Ɍɚ ɣ ɜɚɫ ɪɨɡɞɚɜɢɥɚ!» ©ȱ ɦɟɪɬɜɢɦ ɿ ɠɢɜɢɦ«ª  «Ɇɨɠɟ, ɜɟɪɧɭ ɡɧɨɜɭ / Ɇɨɸ ɩɪɚɜɞɭ ɛɟɡɬɚɥɚɧɧɭ, / Ɇɨɽ ɬɢɯɟ ɫɥɨɜɨ» ©ɑɢɝɢɪɢɧɟ ɑɢɝɢɪɢɧɟª  ɉɨɟɬ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽ ɩɪɚɜɞɭ ɡɿ ɫɜɨɛɨɞɨɸ «Ɂɚ ɩɪɚɜɞɭ ɩɪɟɫɜɹɬɭɸ ɫɬɚɬɶ / ȱ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ!» ©ɘɪɨɞɢɜɢɣª  ɍ ɜɿɞɨɦɢɯ ɪɹɞɤɚɯ ©Ȼɨɪɿɬɟɫɹ — ɩɨɛɨɪɟɬɟ, / ȼɚɦ Ȼɨɝ ɩɨɦɚɝɚɽ! / Ɂɚ ɜɚɫ ɩɪɚɜɞɚ, ɡɚ ɜɚɫ ɫɥɚɜɚ / ȱ ɜɨɥɹ ɫɜɹɬɚɹ!ª ©Ʉɚɜɤɚɡª  ɒɟɜɱɟɧɤɨɦɚɽɧɚɭɜɚɡɿɜɢɳɭɩɪɚɜɞɭɳɨɣɞɟɜɿɞȻɨɝɚȺɜɩɨɟɦɿ©ɋɨɧª  ɩɨɟɬɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ©ɀɢɜɚ ɩɪɚɜɞɚ / ɍ Ƚɨɫɩɨɞɚ Ȼɨɝɚ!ª ȻɿɛɥɿɣɧɚɩɪɚɜɞɚɽɬɥɨɱɟɪɟɡɹɤɟɩɨɟɬɨɫɦɢɫɥɸɽɞɿɣɫɧɿɫɬɶɳɨɣɨɝɨɨɬɨɱɭɽȺ ɬɨɦɭ ɜɿɧ ɛɚɱɢɬɶ ɝɥɢɛɨɤɨ ɣ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɬɨɱɧɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɪɿɡɤɨ ȼɿɧ ɛɚɱɢɬɶɩɪɚɜɞɭɪɨɡɭɦɿɽʀʀɜɢɳɭɫɭɬɧɿɫɬɶɿɧɚɮɨɧɿɰɿɽʀɩɪɚɜɞɢ±ɠɢɜɨʀɩɪɚɜɞɢȻɨɝɚ ±ɜɿɧɜɢɪɿɡɧɹɽɧɟɩɪɚɜɞɭɿɧɟɦɨɠɟɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɛɚɣɞɭɠɢɦɞɨɧɟʀɌɚɪɚɫɒɟɜɱɟɧɤɨ ɡɧɚɜȻɿɛɥɿɸȻɨɠɿɡɚɤɨɧɢɿɰɟ ɹɫɤɪɚɜɨɩɪɨɫɬɭɩɚɽɭɣɨɝɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼɿɧɨɛɢɪɚɽ ɟɩɿɝɪɚɮɢ ɡ ȯɜɚɧɝɟɥɿɣ ɞɨ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɜɨʀɯ ɩɨɟɡɿɣ ɛɭɞɭɽ ɨɛɪɚɡɢ ɣ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɧɚ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɨɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɩɨɟɡɿʀ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɢɥɶɧɿɣɫɦɢɫɥɨɜɨɝɥɢɛɨɤɿɍɫɜɨʀɯɬɜɨɪɚɯɌɚɪɚɫɒɟɜɱɟɧɤɨɚɩɟɥɸɽɞɨ ɜɢɳɨɝɨ ɞɟɧɨɬɚɬɚ ɩɪɚɜɞɢ ± Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɿɫɬɢɧɢ Ɉɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɩɨɟɬɨɦ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡʀʀɩɪɢɡɦɭȻɿɛɥɿɹɞɥɹɩɨɟɬɚ±ɞɠɟɪɟɥɨɩɪɚɜɞɢɋɚɦɟɧɚɰɶɨɦɭ ɬɥɿ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɬɨɧɤɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ ɧɟɩɪɚɜɞɭ ɥɢɰɟɦɿɪɫɬɜɨ ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ ɳɨ ϭϯϳ 


ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ©ɫɜɨʀɣª ©ɧɚɲɿɣª ©ɜɚɲɿɣª ©ɩɪɚɜɞɿª «Ʉɚɬɢ ɡɝɧɭɳɚɸɬɶɫɹ ɧɚɞ ɧɚɦɢ, / Ⱥ ɩɪɚɜɞɚ ɧɚɲɚ ɩ’ɹɧɚ ɫɩɢɬɶ» ©Ʉɚɜɤɚɡª ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɤɚɡɭɽɧɚɬɟɳɨ ɫɩɢɬɶ©ɩɪɚɜɞɚɧɚɲɚªȱɞɚɥɿɡɜɿɪɨɸɫɬɜɟɪɞɠɭɽ©ȼɫɬɚɧɟ ɩɪɚɜɞɚ! ȼɫɬɚɧɟ ɜɨɥɹªȱ ɬɭɬ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɞɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɧɟɡɦɿɧɧɭ ɳɨ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɉɿɡɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɚɜɞɢ ɞɚɽ ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɨɥɸ ȱ ɰɟ ± ɧɟ ©ɫɜɨɹ ɜɨɥɹª ɫɜɚɜɿɥɥɹ ɚɜɨɥɹɳɨɞɚɽɬɶɫɹɩɨɜɨɥɿȻɨɠɿɣɱɟɪɟɡɩɿɡɧɚɧɧɹɩɪɚɜɞɢ Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ Ɍ ɒɟɜɱɟɧɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɪɚɜɞɢ ɹɤ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɽ ɳɟ ɨɞɧɢɦ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɧɚɲɨʀɝɿɩɨɬɟɡɢɩɪɨɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɭɩɪɢɪɨɞɭɩɪɚɜɞɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭ ɡ Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ Ȼɨɝɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɧɿɫɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɪɚɜɞɢɜɬɟɤɫɬɚɯȻɿɛɥɿʀɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯɧɚɦɢɭɪɹɞɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ©ɫɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚª ɫɤɨɪɿɲɟ ɽ ɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɨɦ ɩɪɚɜɞɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɯɫɜɨɝɨ©ɹª ɟɝɨɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɐɟɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɜɢɳɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ ɩɪɚɜɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɚɬɟɝɨɪɿʀɩɪɚɜɞɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹʀʀɦɿɫɰɹɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ɋɿɡɭɧȼȼȱɞɟɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɞɢɫɤɭɪɫɭɩɪɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɊɿɡɭɧɚɫɥɨɜɨɧɚɩɨɲɚɧɭɡɧɚɝɨɞɢɪɿɱɱɹɬɚɩɪɚɰɿɸɜɿɥɹɪɚ ɭɩɨɪɹɞɘȼȻɨɧɞɚɪȼɆɄɨɪɧɽɽɜ±ɈɞɟɫɚȺɫɬɪɨɩɪɢɧɬ±ɫ ɉɨɱɟɩɰɨɜȽɟɨɪɝɿɣɋɭɱɚɫɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɜɿɣɧɢ±ȼɢɞɬɽɞɨɩɨɜɧɬɚɩɟɪɟɪɨɛɥ±Ʉ ȼɢɞɞɿɦ©ɄɢɽɜɨɆɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹª±ɫ ɆɢɯɚɣɥɢɧȱɅɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɹɤɜɫɟɫɜɿɬɜɢɛɪɚɧɿɦɟɞɿɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȱɅɆɢɯɚɣɥɢɧ± ɏɉɪɚɩɨɪ²ɫ ȻɿɛɥɿɹɚɛɨɄɧɢɝɢɋɜɹɬɨɝɨɉɢɫɶɦɚɋɬɚɪɨɝɨɣɇɨɜɨɝɨɁɚɩɨɜɿɬɭɉɟɪɟɤɥɚɞȱɈɝɿɽɧɤɚ²Ʉ ɍȻɌ²ɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨɌɚɪɚɫɁɿɛɪɚɧɧɹɬɜɨɪɿɜɍɬ²Ʉ²Ɍɉɨɟɡɿɹ²ɫ

 ɉɥɨɬɧɿɤɨɜɚ Ⱥ. Ⱦ.51 ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɉɈɊəȾɄɍȾȿɇɇɈȽɈ ɆɈȾɂɎȱɄȺɐȱəɋɈɐȱȺɅɖɇɈȽɈȾɂɋɄɍɊɋɍ  Ɇɨɝɭɬɧɿɫɬɶɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɦɟɞɿɚɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨ ɥɟɠɢɬɶ ɞɚɥɟɤɨ ɩɨɡɚ ɫɭɦɧɿɜɚɦɢ ɡɥɨɛɨɞɟɧɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɫɭɱɚɫɧɭ ɧɚɭɤɨɜɭɞɭɦɤɭɜʀʀɫɜɿɬɨɜɨɦɭɦɚɫɲɬɚɛɿɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɩɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶɪɨɡɜɿɞɤɚɦɢ ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɟɮɟɤɬ > @ ȿɮɟɤɬ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ 

 ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɇɍɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɞɨɤɬɨɪɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɤɚɮɟɞɪɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɉɨɪɮɿɦɨɜɢɱɈɥɶɝɚɅɟɨɧɿɞɿɜɧɚ

ϭϯϴ 


ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɨɦ ɦɟɞɿɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦɜɚɠɥɢɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɰɶɨɝɨɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɭɹɜɥɟɧɧɹɯ ɥɸɞɟɣ ɪɚɧɠɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɧɢɯɭɦɟɞɿɚɎɚɤɬɢɱɧɨɦɟɞɿɚɧɟɫɬɿɥɶɤɢɜɤɚɡɭɸɬɶɳɨɞɭɦɚɬɢɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɳɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɰɿɽʀɬɟɡɢɧɚɥɟɠɢɬɶȻɄɨɟɧɭ ɚɥɟɰɟɨɞɧɚɤɨɜɨɦɨɠɟɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ ɉɪɨɛɥɟɦɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟɞLD ɧɚɛɭɜɚɽ ɳɟ ɛɿɥɶɲɨʀ ɧɚɫɭɳɧɨɫɬɿɜɩɟɪɿɨɞɜɨɽɧɧɢɯɞɿɣɁɛɪɨɣɧɢɣɤɨɧɮɥɿɤɬɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚɊɨɫɿɽɸɽ ɱɢɧɟɧɚɣɩɟɤɭɱɿɲɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɿɞɥɹɦɟɞɿɚɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɡɧɚɱɚɽ ɦɚɬɢ ɤɪɚɣɧɿɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ  ɑɚɫɬɨ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɦɟɞɿɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɿɜɧɸ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ > @ ɍ ɡɜ ɹɡɤɭ ɿɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɞɨɜɤɨɥɚɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ ɪɟɱɟɣɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɿɪɟɞɚɤɰɿɹɦɦɟɞɿɚɫɤɥɚɞɧɨɛɚɥɚɧɫɭɜɚɬɢɧɚɧɚɥɟɠɧɨɦɭɪɿɜɧɿ Ɍɚɤɢɣɫɬɚɧɪɟɱɟɣɿɥɸɫɬɪɭɽɬɚɛɥɍɧɿɣɤɨɥɶɨɪɨɦɜɢɞɿɥɟɧɨɫɟɤɬɨɪɢɛɚɥɚɧɫɭɿ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɭɩɪɢɱɨɦɭɨɫɬɚɧɧɿɣɪɿɡɧɢɬɶɫɹɡɚɫɬɭɩɟɧɟɦɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɪɨɝɿɞɧɢɦɫɰɟɧɚɪɿɽɦɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɜɨɤɥɚɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɭɛɭɞɟɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɣɨɝɨɞɨɩɥɨɳɢɧɢɞɢɫɛɚɥɚɧɫɭɌɿɥɶɤɢɭɩɟɜɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɜɢɩɚɞɤɿɜɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɭɩɪɨɛɥɟɦɢɞɨɪɿɜɧɹɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿʀʀɭɦɟɞɿɚɜɬɪɚɩɢɬɶɭɫɟɤɬɨɪɛɚɥɚɧɫɭ ɚɥɟɿɬɨɣɦɨɠɟɜɢɹɜɢɬɢɫɹɩɪɢɦɚɪɧɢɦɚɞɠɟɹɤɳɨɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɛɚɱɟɧɧɹɦɚɫɲɬɚɛɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɨ ɦɚɽɦɨ ɫɩɪɚɜɭ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɚ ɬɭɬ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɦɿɫɰɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿɨɰɿɧɤɢɿɚɮɟɤɬɚɰɿʀɋɚɦɟɬɨɦɭɹɤɿɧɞɢɤɚɬɨɪɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɭɪɟɱɟɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ > @ ɜɨɧɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɥɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɦɿɪɢ ɩɪɨɹɜɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɡɿɫɬɭɩɟɧɟɦɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɭɦɟɞɿɚ Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. ȱɦɨɜɿɪɧɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɨɜɤɨɥɚɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ϭɉɊɈȻɅȿɆɍ ɊȱȾɄɈ ȼɂɋȼȱɌɅɘɘɌɖ ɆȿȾȱȺ

Ϯ

ɉɊɈȻɅȿɆɍ ɑȺɋɌɈȼɂɋȼȱɌɅɘɘɌɖ ɆȿȾȱȺ

ȻȺɅȺɇɋ

ȾɂɋȻȺɅȺɇɋ

ɁɇȺɑɇɂɃȾɂɋȻȺɅȺɇɋ

ʤ

ɉɊɈȻɅȿɆȺ ɋɅȺȻɄɈ ȼɂɊȺɀȿɇȺ ɉɊɈȻɅȿɆȺ ɉɈɆȱɊɇɈ ȼɂɊȺɀȿɇȺ

ȾɂɋȻȺɅȺɇɋ

ȻȺɅȺɇɋ

ȾɂɋȻȺɅȺɇɋ

ʥ

ϭϯϵ 

ϯ

ɉɊɈȻɅȿɆɍ ȱɇɄɈɅɂ ȼɂɋȼȱɌɅɘɘɌɖ ɆȿȾȱȺ


ʦ

ɉɊɈȻɅȿɆȺ ɁɇȺɑɇɈ ȼɂɊȺɀȿɇȺ

ɁɇȺɑɇɂɃ ȾɂɋȻȺɅȺɇɋ

ȾɂɋȻȺɅȺɇɋ

ȻȺɅȺɇɋ

 əɤ ɛɚɥɚɧɫ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɶ ɮɿɤɬɢɜɧɢɦ" ɍ ɰɿɦ ɩɢɬɚɧɧɿ ɿɫɧɭɽ ɤɿɥɶɤɚ ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɫɿɣ ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨɜɤɨɥɚɜɨɽɧɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɩɪɹɦɭ ɪɭɯɭ ɡɚ ɫɟɤɬɨɪɚɦɢɬɚɛɥ Ⱥ1, ɏɈɑȺ Ȼ1: ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɥɚɛɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ, ɬɨɦɭ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɪɿɞɤɨ, ɯɨɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɚɧɿɠ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ. Ⱥ1, ɏɈɑȺ Ⱥ2: ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɥɚɛɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ, ɬɨɦɭ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɪɿɞɤɨ, ɯɨɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɦɟɧɲɟ, ɚɧɿɠ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ. Ȼ2, ɏɈɑȺ Ⱥ2: ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ, ɬɨɦɭ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɿɧɤɨɥɢ, ɯɨɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɦɟɧɲɟ, ɚɧɿɠ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ. Ȼ2, ɏɈɑȺ ȼ2: ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ, ɬɨɦɭ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɿɧɤɨɥɢ, ɯɨɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɚɧɿɠ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ. Ȼ2, ɏɈɑȺ Ȼ1: ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ, ɬɨɦɭ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɿɧɤɨɥɢ, ɯɨɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɚɧɿɠ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ. Ȼ2, ɏɈɑȺ Ȼ3: ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ, ɬɨɦɭ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɿɧɤɨɥɢ, ɯɨɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɦɟɧɲɟ, ɚɧɿɠ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ. ȼ3, ɏɈɑȺ Ȼ3: ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ, ɬɨɦɭ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɱɚɫɬɨ, ɯɨɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɦɟɧɲɟ, ɚɧɿɠ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ. ȼ3, ɏɈɑȺ ȼ2: ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ, ɬɨɦɭ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɱɚɫɬɨ, ɯɨɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɚɧɿɠ ʀʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨ ɦɢ ɫɬɚɜɢɦɨ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɰɸ ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɬɤɭ ɉɟɜɧɚ ɪɿɱ ɜɨɽɧɧɿɞɿʀɡɚɜɠɞɢɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɤɥɚɞɧɢɦɢɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɹɤɿ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɡɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɨɞɧɨɜɟɤɬɨɪɧɢɯ ɩɨɹɫɧɟɧɶ Ɍɚ ɜɚɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢɳɨɭɰɶɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɦɢɮɨɤɭɫɭɽɦɨɫɹɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɦɚɫɲɬɚɛɭɩɪɨɛɥɟɦɌɟɹɤɨʀɦɿɪɢɫɹɝɧɭɥɚɝɿɛɪɢɞɧɚɜɿɣɧɚɹɤɿɧɚɫɥɿɞɤɢɬɹɝɧɟɡɚ ɫɨɛɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɿɹɤɨʀɤɨɥɨɫɚɥɶɧɨɫɬɿɧɚɛɭɜɚɽɦɟɞɿɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɧɚɞɚɬɢ ɜ ɫɜɨʀɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɯ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɌɨɠɫɩɪɨɛɭɣɦɨɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹɹɤɧɚɞɨɦɿɧɚɧɬɿɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚɦɟɞɿɚɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɧɚɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɦɟɞɿɚɜɢɡɧɚɱɚɬɢɬɚɤɛɢɦɨɜɢɬɢ©ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɨɛɥɟɦɢªɭɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿʀʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦȾɥɹɰɶɨɝɨɩɨɫɬɭɩɨɜɨɪɨɡɜ¶ɹɠɟɦɨɧɢɡɤɭ ɫɭɦɿɠɧɢɯɩɢɬɚɧɶ ɧɚ ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ ϭϰϬ 


 ɱɢɽɜɿɧɪɟɚɥɶɧɢɦɚɛɨɮɿɤɬɢɜɧɢɦ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɞɨɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɭɪɟɱɟɣ ɡɚɨɛɫɹɝɨɦɭɜɚɝɢɹɤɚɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɬɢɦɱɢɿɧɲɢɦɩɪɨɛɥɟɦɚɦ  ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɦ ɩɨɪɹɞɤɢ ɞɟɧɧɿɨɤɪɟɦɢɯɦɟɞɿɚɦɿɠɫɨɛɨɸ ɐɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɽɸɞɨɤɬɨɪɚɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ⱦɶɹɤɨɜɚ ȿȽ Ɍɪɚɯɬɟɧɛɟɪɝ ȺȾ ɉɨɡɢɬɢɜɢɫɬɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɝɢɩɨɬɟɡɚDJHQGDVHWWLQJ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ȿȽȾɶɹɤɨɜɚȺȾɌɪɚɯɬɟɧɛɟɪɝ Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ± ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɍɪɈ ɊȺɇ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSZZZLISXUDQUXILOHVSXEOHVKHJRGQLNSGIɋɌɈɊ ɉɥɨɬɧɿɤɨɜɚ Ⱥ ɋɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ Ⱥ Ⱦ ɉɥɨɬɧɿɤɨɜɚ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɩɢɬɚɧɧɹɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ±±ȼɢɩ±ɋ± ɀɟɪɟɛɢɧȼɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹȼɆɀɟɪɟɛɢɧȼɨɩɪɨɫɵɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ±±ʋ±ɋ

 ɉɨɡɢɱɚɣɥɨ Ⱥ. Ɉ.52 ɉɊɈəȼɂɎȿɆȱɇȱɁɆɍɇȺɋɌɈɊȱɇɄȺɏɀȱɇɈɑɈȽɈȽɅəɇɐɘ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱɀɍɊɇȺɅȱȼ©&260232/,7$1ª©3,1.ªɬɚ ©ȿȾɂɇɋɌȼȿɇɇȺəª  ȼɍɤɪɚʀɧɿɞɟɞɚɥɿɛɿɥɶɲɢɯɦɚɫɲɬɚɛɿɜɧɚɛɢɪɚɽɪɭɯɬɚɿɞɟɨɥɨɝɿɹɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɐɟɦɨɠɧɚɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɧɟɥɢɲɟɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɚɬɚɤɨɠɿ ɜ ɦɟɞɿɚɞɢɫɤɭɪɫɿ Ⱦɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɚɜɬɨɪɿɜ ɛɟɪɭɬɶ ɧɚ ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɿɞɟʀ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɱɢ ɬɟɦɢ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ʉɟɧɞɟɪɭ ɩɪɹɦɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɍɬɿɦ ɮɟɦɿɧɿɡɦ ɦɨɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ʉɟɧɞɟɪɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɚ ɣ ɭ ɬɟɦɚɯ ɹɤɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɁɆȱ ɞɥɹ ɩɟɜɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɰɟɪɨɛɥɹɬɶɌɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɰɿɽʀɿɞɟʀɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɨɹɜɿɜ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯɠɿɧɨɱɨɝɨɝɥɹɧɰɸ Ɇɚɝɿɫɬɪɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹªɄɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɌɪɚɱɭɤɌȺɤɚɧɞɮɿɥɨɥɨɝɧɚɭɤɞɨɰ  ϭϰϭ 


 Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ± ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɨɹɜɢ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɭ ɬɪɶɨɯ ɝɥɹɧɰɟɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ©&RVPRSROLWDQª©3LQNª©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹªɬɚɡɪɨɛɢɬɢɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɟɫɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɠɿɧɨɱɿɜɢɞɚɧɧɹɜɫɨɬɭɸɬɶɭɫɟɛɟɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɿɜɿɹɧɧɹɈɞɧɚɤɡɪɿɡɧɢɦɢ ɫɬɭɩɟɧɟɦɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɽɸɈɫɤɿɥɶɤɢɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɢɣɪɭɯɜɍɤɪɚʀɧɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɿɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Ɂɚɯɨɞɭ ɳɟ ɭ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚ ɦɟɞɿɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɪɭɩɨɪɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɣ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɹɤɿ ɩɪɨɹɜɢ ɦɚɽ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɚɿɞɟɹɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɩɪɟɫɿɚɞɠɟɫɚɦɟɦɟɞɿɚɽɜɚɠɥɢɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɹɜɢɳɚ Ɍɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɹɜɿɜ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɭ ɬɪɶɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɝɥɹɧɰɟɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɬɚ ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ȼɥɚɫɬɢɜɨɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɮɟɦɿɧɿɡɦɭɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɠɿɧɨɱɨɝɨɝɥɹɧɰɸɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɰɟɣɬɟɪɦɿɧɎɟɦɿɧɿғɡɦ²ɧɢɡɤɚɪɭɯɿɜɬɚɿɞɟɨɥɨɝɿɣɹɤɿɩɨɞɿɥɹɸɬɶɨɞɧɭ ɫɩɿɥɶɧɭ ɦɟɬɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɨɫɨɛɢɫɬɢɯɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɚɜɞɥɹɠɿɧɨɤ>ɫ@ɐɟ ɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɩɪɚɝɧɟɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɪɿɜɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɠɿɧɨɤɭɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢ ɬɚɩɪɚɰɿ Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɫɿɞɚɽ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɪɭɯɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɉɟɪɲɢɣ ɣɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬ ɫɥɿɞɜɜɚɠɚɬɢɩɟɪɜɿɫɧɢɦ ɛɚɡɨɜɢɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɥɚɫɧɟɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɿɞɟɨɥɨɝɿʀɮɟɦɿɧɿɡɦɭɬɚɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀ>@ ȼɚɠɥɢɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɡɪɨɛɢɥɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ Ɉɤɫɚɧɚ Ʉɿɫɶ >@ ɋɨɥɨɦɿɹ ɉɚɜɥɢɱɤɨ >@ ȼɿɪɚ Ⱥɝɟɽɜɚ >@ ɇɚɬɚɥɿɹ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɨ>@ Ɂɚɝɚɥɨɦɚɛɢɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɩɪɨɹɜɢɮɟɦɿɧɿɡɦɭɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɠɿɧɨɱɨɝɨɝɥɹɧɰɸ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɤɨɧɬɟɧɬ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ©&RVPRSROLWDQª ©3LQNª ɬɚ ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹª ɡɚ ɩɿɜɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɥɢɩɧɹ ɩɨ ɝɪɭɞɟɧɶ ɪɨɤɭ ɚ ɫɚɦɟ ɜɢɩɭɫɤɿɜɠɭɪɧɚɥɭ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹªɬɚɩɨɜɢɩɭɫɤɿɜɠɭɪɧɚɥɿɜ©&RVPRSROLWDQªɬɚ ©3LQNª ɀɭɪɧɚɥ ©&RVPRSROLWDQª ɽ ɪɨɫɿɣɶɤɨɦɨɜɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɹɤɟ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɦɟɞɿɚɯɨɥɞɢɧɝ ©+HDUVW 0DJD]LQHVª Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ©ȱɫɬɨɪɿʀ ɡ ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢª ©ȼɫɟ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨª ©Ʌɸɛɨɜ ɿ ɫɟɤɫª ©ȼɫɟ ɩɪɨ ɬɟɛɟª ©Ʉɚɪ¶ɽɪɚ ɿ ɝɪɨɲɿª ©ɋɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹª ©Ʉɪɚɫɚª ©Ɇɨɞɚª©Ɋɭɛɪɢɤɢª ɀɭɪɧɚɥ ©3LQNª ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɞɨɦɭ ©%%/ 3XEOLVKLQJ +RXVHª Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ©ɋɬɢɥɶɧɿ ɥɸɞɢª ϭϰϮ 


©ɀɢɬɬɹɩɪɟɤɪɚɫɧɟª©ɋɟɤɫª©Ʉɪɚɫɚª©Ɇɨɞɚª©$UWGHYLYUHª©3LQNɩɨɞɚɪɭɧɤɢª ɚɬɚɤɨɠɪɭɛɪɢɤɢɹɤɿɧɟɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɠɨɞɧɨɝɨɿɡɪɨɡɞɿɥɿɜ ɀɭɪɧɚɥ ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹª ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɞɨɦɭ ©(GLSUHVVH PHGLDª ɬɟɠ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɣɃɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɪɨɡɞɿɥɚɦɢ©Ɇɨɞɚɿɤɪɚɫɚª©Ɍɟɦɚ ɦɿɫɹɰɹª ©Ʌɸɛɨɜ ɿ Fɿɦ¶ɹª ©ɉɨɞɿʀ ɿ ɥɸɞɢª ©Ʉɭɥɶɬɭɪɚɞɨɡɜɿɥɥɹª ©ȱɡ ɧɨɦɟɪɚ ɜ ɧɨɦɟɪª Ⱥɧɚɥɿɡɭɫɿɯɬɪɶɨɯɠɭɪɧɚɥɿɜɧɚɩɪɟɞɦɟɬɮɟɦɿɧɿɡɦɭɩɨɤɚɡɚɜɳɨɡɚɪɿɡɧɢɦɢ ɦɚɪɤɟɪɚɦɢɪɿɜɟɧɶɩɪɨɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɨɫɬɿɜɢɞɚɧɶɬɚɤɨɠɪɿɡɧɢɬɶɫɹ ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɞɚɧɶ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ Ɇɚɪɤɟɪ ɇɚɪɚɬɢɜɱɨɥɨɜɿɤɚ ɩɪɨɨɫɨɛɢɫɬɟ ɩɪɹɦɚɦɨɜɚ ɇɚɪɚɬɢɜɠɿɧɤɢɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɫɮɟɪɭ ɩɪɹɦɚɦɨɜɚ ȼɠɢɜɚɧɧɹɫɥɨɜɚ ©ɮɟɦɿɧɿɡɦªɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨɤɨɪɟɧɟɜɢɯ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɭɧɿɫɟɤɫ ɋɬɚɬɶɟɤɫɩɟɪɬɿɜ

©&RVPRSROLWDQª

©3LQNª

©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹª ɀɿɧɤɢ ɑɨɥɨɜɿɤɢ

ȱɫɬɨɪɿʀɩɪɨɠɿɧɨɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɭɫɮɟɪɢ  ɀɿɧɤɢ ɑɨɥɨɜɿɤɢ

 ɀɿɧɤɢ ɑɨɥɨɜɿɤɢɈɬɠɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɧɚɪɚɬɢɜɭ ɧɚ ɬɟɦɢ ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ©ɠɿɧɨɱɢɦɢª ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɠɢɬɬɹ ɫɿɦ¶ɹ ɩɨɱɭɬɬɹ ɫɬɢɥɶ ɽ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɠɭɪɧɚɥɭ ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹª ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɧɚɪɚɬɢɜɭ ɧɚ ©ɱɨɥɨɜɿɱɿª ɬɟɦɢ ɪɨɛɨɬɚ ɫɟɤɪɟɬɢ ɭɫɩɿɯɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ©&RVPRSROLWDQªɍɬɨɦɭɠɜɢɞɚɧɧɿɧɚɣɛɿɥɶɲɟɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɜɨɪɹɬɶɩɪɨɮɟɦɿɧɿɡɦȱ ɡ ɭɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɁɆȱ ɫɚɦɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭɧɿɫɟɤɫɌɚɤɨɠɭ©&RVPRSROLWDQªɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɬɟɤɫɬɭɩɪɨɠɿɧɨɤɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɫɮɟɪɢɈɞɧɚɤɧɚɣɛɿɥɶɲɟɠɿɧɨɤɫɟɪɟɞɟɤɫɩɟɪɬɿɜɭɜɢɞɚɧɧɿ©3LQNª Ɍɨɠɦɨɠɧɚɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢɳɨɫɟɪɟɞɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ©ɝɥɹɧɰɿɜª©&RVPRSROLWDQª ɽɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɨɮɟɦɿɧɿɫɬɫɶɤɢɦ 

 ϭϰϯ
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɋɨɪɨɤɨɩɭɞɈɎɟɦɿɧɿɡɦɉɨɥɿɬɢɱɧɚɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹɊɟɞɤɨɥɘɅɟɜɟɧɟɰɶ ɝɨɥɨɜɚ ɘ ɒɚɩɨɜɚɥ ɡɚɫɬɝɨɥɨɜɢ ɬɚɿɧ²Ʉɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɟɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ²ɋ Ʉɿɫɶ Ɉ. ɀɿɧɤɚ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ (ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XIX – ɩɨɱɚɬɨɤ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ). ² Ʌɶɜɿɜ: ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɧɚɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2008. ² 271 ɫ. ɉɚɜɥɢɱɤɨ ɋɑɢɩɨɬɪɿɛɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɭɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɚɲɤɨɥɚ"ɋɥɨɜɨɿ ɱɚɫ²²ʋ²ɋí ȾɭɛɢɧɹɧɫɶɤɚəȼɿɪɚȺɝɟɽɜɚɟɦɚɧɫɢɩɟɩɨɱɚɬɤɭɫɬɨɥɿɬɬɹȾɡɟɪɤɚɥɨɬɢɠɧɹ²² ʋ ɅɚɜɪɿɧɟɧɤɨɇȼȽɟɧɞɟɪɧɿ ɫɨɰɿɨɫɬɚɬɟɜɿ ɪɨɥɿɬɚɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶɋɥɨɜɨɿɱɚɫ²²ʋ

 ɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜɚ Ⱥ. Ɉ.53 ȺɇȺɅȱɁɌȺɉɈɊȱȼɇəɅɖɇȺɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɆɍɁɂɑɇɈȽɈ ȺɋɉȿɄɌɍȼɉɈɉɍɅəɊɇɂɏɌȿɅȿɎɈɊɆȺɌȺɏ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱȺɊȺȻɋɖɄɂɏɄɊȺȲɇɌȺɍɄɊȺȲɇɂ  Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɭɡɢɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ³3RS ,GRO´ ³6WDU $FDGHP\´ ³; IDFWRU´ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɦɭɡɢɱɧɿ ɮɨɪɦɚɬɢ ɚɪɚɛɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɧɚɨɞɧɨɦɭɿɝɨɥɨɜɧɨɦɭɚɪɝɭɦɟɧɬɿ±ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɚɪɨɞɭ ɐɟ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɚɪɚɛɫɶɤɢɯ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɿɞ ɩɨɞɿɛɧɢɯɜɍɤɪɚʀɧɿȽɨɥɨɜɧɚɰɿɥɶɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ±ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɚ ɚɥɟ ɦɢ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɽɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɰɿɤɚɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ± ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɣɮɨɪɦɚɬɩɿɞɩɟɜɧɭɤɪɚʀɧɭɚɰɟɣɚɞɚɩɬɚɰɿɹɹɤɚɩɨɜɢɧɧɚɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭɧɚɪɨɞɭɣɨɝɨɦɭɡɢɱɧɢɣɥɚɞɦɟɥɨɞɢɡɦɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɮɚɤɬɭɪɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɦɢɧɭɥɢɦ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɫɩɚɞɳɢɧɨɸɧɚɪɨɞɭȾɭɠɟɜɪɚɠɚɽɬɨɣɮɚɤɬɳɨɧɚɩɪɢɤɥɚɞɲɨɭ³Ɏɚɛɪɢɤɚɡɿɪɨɤ´ ɚɛɨ³ȽɨɥɨɫɄɪɚʀɧɢ´ɞɨɫɢɯɩɿɪɧɟɧɚɩɨɜɧɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɦɭɡɢɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀɬɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɤɭɥɶɬɭɪɭ Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɫɩɚɞɳɢɧɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɢɦɨɠɟɦɨɫɤɚɡɚɬɢɳɨɭɧɚɫ ɿɫɧɭɽɛɿɥɹɬɢɫɹɱɧɚɪɨɞɧɢɯɩɿɫɟɧɶɩɪɢɱɨɦɭɜɚɪɬɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɜɿɞ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɜ ɦɚɠɨɪɧɢɯ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɹɯ ɳɨ ɤɚɠɟ ɩɪɨ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɢɣɟɦɨɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɧɚɪɨɞɭɜɦɢɧɭɥɨɦɭɊɟɜɨɥɸɰɿɹ ɪɨɤɭ ɡɧɢɳɢɥɚ ɜɫɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɫɩɚɞɳɢɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɭɡɢɤɢ ɦɟɥɨɞɢɱɧɭ ɬɚ ɥɚɞɨɜɭɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶɧɚɲɨʀɤɪɚʀɧɢɁɪɨɤɭɡɩɨɱɚɬɤɨɦɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɜɟɫɶɧɚɪɨɞɡɦɿɝ ɩɟɪɟɥɚɲɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɬɜɨɪɱɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɥɚɞɭɧɚɬɨɦɿɫɬɶ  Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȽɨɪɫɶɤɚɄɈɤɚɧɞɮɿɥɨɫɧɚɭɤɞɨɰ ϭϰϰ 


É&#x203A;É&#x161;É?É&#x161;ɏɨ ɯɏɨ ɊɪɨÉ&#x17E;ɨÉ&#x153;É É­É&#x153;É&#x161;É&#x153; ɤɨɪɢɍɏɭÉ&#x153;É&#x161;ɏɢɍɜ ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;ɚɧɍɜɤɢɌɢ ɨÉ&#x203A;ɪɨÉ&#x203A;ɤÉ&#x161;Ɍɢ ɌɭɥɢɹɧɨĘ&#x20AC; ɏɤÉ&#x161;ɧɢɧɢ ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;ɸɹɢ Ę&#x20AC;ÉŻ ɧÉ&#x161; ɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɭ ɌɨÉ&#x153;É­ ÉŚÉ&#x161;ɽɏɜɍɚ ɧÉ&#x161; É­É&#x153;É&#x161;ÉĄÉż É&#x153;ɿɪɲɿ É&#x17D;ɨɪɌÉ&#x161; ÉŚÉ&#x;ɼɨÉ&#x17E;ɢɤɢ É&#x161;ÉŞÉ&#x161;ɧɠɭÉ&#x153;É&#x161;ɧɧɚ ɪɢɏɌɿɤÉ&#x161; ÉĄÉ&#x161;ɼɢɲÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;ÉŤÉś ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;ɚɧɍɜɤɨɸ É&#x152;É&#x161;ɤ ɤɭɊɭɸɹɢ É­ ɤɨɌɊÉ&#x161;ɧɿĘ&#x20AC;EndemolɌɭɥɢɹɧɢɣɎɨɪɌÉ&#x161;ÉŹɌɢɪɨɥɭɌɿɽɌɨɳɨɊɪɨÉ&#x;ɤɏÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x203A;É&#x161;ÉąÉ&#x161;ɽɊÉ&#x;É&#x153;ɧɿ ɠɨɪɍɏɤɿ ÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;ɢɼÉ&#x161; É&#x153;ɢɤɨɧÉ&#x161;ɧɧɚ ɚɤɢɯ ɤɨɧɏɪɨɼɸɽɏɜɍɚ É&#x161;ÉĽÉ&#x; É&#x17E;ɢÉ&#x153;ɼɚɹɢɍɜ ɧÉ&#x161; É&#x161;ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɍɜɤɿ ɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɢɹɿɏɤɨɌɨɠɧÉ&#x161;ɥɪɨɥɭɌɿɏɢÉ&#x153;ɨɧɢɧÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x161;É?ɧɭɏɜÉĄÉ&#x161;ɌɿɧɢɏɢÉ&#x153;ÉĽÉ&#x161;ɍɧÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɰɿɨɧÉ&#x161;ɼɜɧÉ&#x; ɧÉ&#x161;É&#x161;ÉŚÉ&#x;ɪɢɤÉ&#x161;ɧɍɜɤÉ&#x;É&#x161;É&#x203A;ɨÉ˝É&#x153;ɪɨɊÉ&#x;ɣɍɜɤÉ&#x; ȺɧÉ&#x161;ɼɿɥɭɸɹɢ ɪɿɥɧɢɰɸ ÉĽÉ&#x161;É&#x17E;ÉżÉ&#x153; É&#x161;ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɍɜɤɨĘ&#x20AC; ÉŹÉ&#x161; ɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɨĘ&#x20AC; ɤɭɼɜɏɭɪ É&#x153; ÉŠÉ&#x;ɪɲɨɌɭ É&#x153;ɢɊÉ&#x161;É&#x17E;ɤɭ É?É&#x161;ÉŚÉ&#x161; ɊɨÉ&#x17E;ɿɼɚɽɏɜɍɚ ɧÉ&#x161; Ɍɭɥɢɹɧɢɯ ɿɧɏɨɧÉ&#x161;ɰɿɣ É­ ɧÉ&#x161;ÉŤ Âą ɧÉ&#x161; É&#x161;ÉĽÉ&#x; ɚɤɳɨ ÉĄÉ&#x153;É&#x;ɪɧɭɏɢÉ­É&#x153;É&#x161;É?É­ɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ɲɢɯÉŤÉ­ÉŤÉżÉ&#x17E;ÉżÉ&#x153;ɊɨɼɚɤɿÉ&#x153;É­ɚɤɢɯÉŹÉ&#x161;ɤɨɠɌɭɥɢɹɧɢɯɿɧɏɨɧÉ&#x161;ɰɿɣ É&#x153;ɨɧɢ ɧÉ&#x; ÉŚÉ&#x161;ɸɏɜ ÉŹÉ&#x161;ɤɭ ɤɿɼɜɤɿɍɏɜ ÉŚÉ&#x;ɼɨÉ&#x17E;ɿɣ ÉŹÉ&#x161; ɧÉ&#x161;ɪɨÉ&#x17E;ɧɢɯ ɊɿɍÉ&#x;ɧɜ ɚɤ ɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɰɿ É&#x2021;É&#x161;ÉŁÉ?ɨɼɨÉ&#x153;ɧɿɲÉ&#x; ɳɨ É&#x153;ÉŞÉ&#x161;ɯɨÉ&#x153;ɭɽɏɜɍɚ Ɋɪɢ ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨɪÉ&#x;ɧɧɿ ɊɨÉ&#x17E;ÉżÉ&#x203A;ɧɢɯ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɿÉ&#x153; É&#x153; É&#x161;ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɍɜɤɢɯ ɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧÉ&#x161;ÉŻ Âą É°É&#x; ɧÉ&#x161;ɰɿɨɧÉ&#x161;ɼɜɧÉ&#x161; ÉżÉ&#x17E;É&#x;ɧɏɢɹɧɿɍɏɜ É&#x160;ɨɥÉ?ÉĽÉšÉ&#x17E;É&#x161;ɸɹɢ Ɋɨɧɚɏɏɚ ³ɿÉ&#x17E;É&#x;ɧɏɢɹɧɨɍɏɿ´ É&#x153; ÉŤÉ&#x153;ɿɏɨÉ&#x153;ɨɌɭɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x;ɧɧɿɌɨɠɧÉ&#x161;ÉĄÉ&#x153;É&#x;ɪɧɭɏɢÉ­É&#x153;É&#x161;É?É­ɳɨÉ&#x153;ÉŤÉ&#x153;ɿɏɿÉ&#x17E;ɨÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x;ɥɧÉ&#x161;ɸɏɜɿɏÉ&#x161;ɼɿɣɍɜɤɭ ɿɍɊÉ&#x161;ɧɍɜɤɭɧɿɌÉ&#x;ɰɜɤɭɿɪɼÉ&#x161;ɧÉ&#x17E;ɍɜɤɭÉ&#x161;ÉŚÉ&#x;ɪɢɤÉ&#x161;ɧɍɜɤɭÉ&#x161;ɎɪɢɤÉ&#x161;ɧɍɜɤɭÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɍɜɤɭɌɭɥɢɤɭ É&#x2030;ɪɢ É&#x153;É&#x;ɼɢɤɨɌɭ É&#x203A;É&#x161;É?É&#x161;ÉŹÉŤÉŹÉ&#x153;Éż ÉŤÉ&#x153;ɿɏɨÉ&#x153;ɨĘ&#x20AC; ÉŤÉŠÉ&#x161;É&#x17E;ɳɢɧɿ ɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤÉ&#x161; ɌɭɥɢɤÉ&#x161; ɧÉ&#x; ɌɨɠÉ&#x; ɊɨɯÉ&#x153;É&#x161;ɼɢɏɢɍɚ ɏɢɌ ÉŤÉ&#x161;ɌɢɌ ČźÉ&#x;ɼɢɤɨɸ ɊɨɌɢɼɤɨɸ É˝ Âą ɨɪɿɽɧɏÉ&#x161;ɰɿɚ ɧÉ&#x161; É˝É&#x153;ɪɨɊÉ&#x;ɣɍɜɤɭ ÉŹÉ&#x161; É&#x161;ÉŚÉ&#x;ɪɢɤÉ&#x161;ɧɍɜɤɭ ɪɢɏɌɿɹɧɭ ÉŽÉ&#x161;ɤɏɭɪɭ Čź ɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɿɣ Ɍɭɥɢɰɿ ɿɍɧɭÉ&#x153;É&#x161;É&#x153; ɧÉ&#x; ɏɿɼɜɤɢ É&#x17E;É&#x153;ɨɯ ÉąÉ&#x;ÉŹÉ&#x153;É&#x;ɪɏɧɢɣ ÉŹÉ&#x161; ɹɨɏɢɪɜɨɯ ÉąÉ&#x;ÉŹÉ&#x153;É&#x;ɪɏɧɢɣ ɪɨɥɌɿɪɢ ɚɤɿ É&#x153;ɢɤɨɪɢɍɏɨÉ&#x153;É­É&#x153;É&#x161;ɼɢɍɜ É&#x17E;ÉĽÉš ÉŹÉ&#x161;ɧɰɸÉ&#x153;É&#x161;ɼɜɧɨĘ&#x20AC; ɧÉ&#x161;ɪɨÉ&#x17E;ɧɨĘ&#x20AC; Ɍɭɥɢɤɢ É&#x161; ÉŁ ÉŹÉ&#x161;ɤɿ ɪɨɥɌɿɪɢ ɚɤ Ɋœɚɏɜ ÉąÉ&#x;ÉŹÉ&#x153;É&#x;ɪɏɢɧ ÉŹÉ&#x161; ɍɿɌ ÉąÉ&#x;ÉŹÉ&#x153;É&#x;ɪɏɢɧ ɚɤɿ ɌɨɠɧÉ&#x161; ɥɭɍɏɪɿɏɢ É&#x153; É&#x161;ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɍɜɤɿɣ ɤɭɼɜɏɭɪɿ É&#x2021;É&#x161;ÉŤÉ&#x161;ÉŚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x17E; ɥɧÉ&#x161;ɹɧɭ ɪɨɼɜ ÉĄÉżÉ?ÉŞÉ&#x161;ɼɢ ɤÉ&#x153;ɨɏɢ ɧÉ&#x161; ɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɭ Ɍɭɥɢɤɭ É&#x153; ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;ɿɨ É&#x;ɎɿɪÉ&#x161;ÉŻ É&#x153;ɨɧɢ É&#x153;ɢɚÉ&#x153;ɢɼɢ ɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɢɯ É&#x153;ɢɤɨɧÉ&#x161;É&#x153;É°ÉżÉ&#x153;ɚɤɿÉ&#x153;ɢɤɨɪɢɍɏɨÉ&#x153;ɭɸɏɜɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɿɣÉĽÉ&#x161;É&#x17E;ÉŚÉ&#x;ɼɨÉ&#x17E;ɢɤɭÉŹÉ&#x161;ɤɭɼɜɏɭɪɭÉŤÉŠÉżÉ&#x153;É­ɚɤÉ&#x161; ɊɨɌɿɏɧɨ É&#x153;ÉżÉ&#x17E;ɪɿɥɧɚɽɏɜɍɚ ɧÉ&#x161;ɰɿɨɧÉ&#x161;ɼɜɧɨɸ ÉżÉ&#x17E;É&#x;ɧɏɢɹɧɿɍɏɸ ɳɨ ɤÉ&#x161;É É&#x; Ɋɪɨ ɊɨɥɢɏɢÉ&#x153;ɧɢɣ É&#x153;ɊɼɢÉ&#x153;ɧÉ&#x161;ɍɊɪɢɣɧɚɏɏɚɤɭɼɜɏɭɪɢɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɰɚɌɢ É?ɨɏɿɼɨɍɚ É&#x203A;ɢ ɳɨÉ&#x203A; ɧÉ&#x161; ɊɪɢɤɼÉ&#x161;É&#x17E;Éż É&#x161;ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɍɜɤɢɯ ɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧ Ɍɢ ɹɿɏɤɨ ɪɨɥɭɌɿɼɢ ɨÉ&#x17E;ɧÉ&#x; ɧÉ&#x161;ɲÉ&#x;ÉłÉ&#x161;ɍɏɚɏÉ&#x161;ÉŚÉ&#x161;ÉŁÉ&#x203A;ɭɏɧɽɥɧÉ&#x161;ɯɨÉ&#x17E;ɢɏɜɍɚÉ&#x153;ɧÉ&#x161;ɲɨɌɭɤɨɪɿɧɧɿÉŹÉ&#x161;É&#x203A;É&#x161;É?É&#x161;ɏɿɣɿɍɏɨɪɿĘ&#x20AC;É&#x2122;ɤɳɨ ɪɨɥÉ&#x153;ɢɏɨɤɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɨĘ&#x20AC;ɤɭɼɜɏɭɪɢÉ&#x203A;É­É&#x17E;É&#x;ɊɪɨÉ&#x17E;ɨÉ&#x153;É É­É&#x153;É&#x161;ɏɢɍɜÉ&#x153;ɰɜɨɌɭÉ&#x153;É&#x;ɤɏɨɪɿɏɨĘ&#x20AC;Ę&#x20AC;É&#x203A;É­É&#x17E;É­ÉŹÉś ɥɧÉ&#x161;ɏɢÉ­É&#x153;ɍɜɨɌɭÉŤÉ&#x153;ɿɏɿÉ&#x161;É°É&#x;É&#x17E;É­É É&#x;ÉŤÉ&#x;ɪɣɨɥɧɢɣÉ&#x161;ÉŞÉ?É­ÉŚÉ&#x;ɧɏÉ&#x17E;ÉĽÉšÉ&#x17E;É&#x;ÉŞÉ É&#x161;É&#x153;ɢÉ É&#x153;ɢɹÉ&#x161;ɣɧɨÉŹÉ­ÉŹ ɌɨɠÉ&#x; É&#x17E;ɨɊɨɌɨÉ?ɏɢ ɰɿɼÉ&#x;ɍɊɪɚɌɨÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161; É&#x17E;É&#x;ÉŞÉ É&#x161;É&#x153;ɧÉ&#x161; ɊɨɼɿɏɢɤÉ&#x161; ɚɤÉ&#x161; É&#x153;ɢɤɨɪɿɧɢɏɜ ÉĄ ɧÉ&#x161;ɲɨÉ?ɨ ɠɢɏɏɚ É­ÉŤÉ&#x; ɪɨɍɿɣɍɜɤÉ&#x; ÉŹÉ&#x161; ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;ɚɧɍɜɤÉ&#x; É&#x2039;ɢɏɭÉ&#x161;ɰɿɚ ɊɨɤɪÉ&#x161;ɳɢɏɜɍɚ Ɋɪɢ ɊɨÉ&#x153;ɧɿɣ ÉĄÉ&#x161;É&#x203A;ɨɪɨɧɿ ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;ɚɧɍɜɤɨĘ&#x20AC; ɪɨɍɿɣɍɜɤɨĘ&#x20AC; Ɍɭɥɢɤɢ É&#x153; ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;ɿɨÉ&#x;Ɏɿɪɿ Ɋɪɢ ɊɨÉ&#x153;ɧɿɣ ÉĄÉ&#x161;É&#x203A;ɨɪɨɧɿ É&#x153;ÂśĘ&#x20AC;ÉĄÉ&#x17E;É­ É?É&#x161;ɍɏɪɨɼÉ&#x;ÉŞÉżÉ&#x153;ÉĄÉ&#x160;ɨɍɿĘ&#x20AC;ÉŹÉ&#x161;ɤɚɤɧÉ&#x161;ɲÉ&#x161;É?ɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧÉ&#x161;É&#x203A;É&#x161;É?É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɏɿɼɜɤɢÉŹÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;ɧɨÉ&#x153;ɢɏɢɌɢÉ&#x161;É&#x153;ɏɨɪÉ&#x161;Ɍɢ ÉŹÉ&#x161; É&#x153;ɢɤɨɧÉ&#x161;É&#x153;ɰɚɌɢ É&#x161;ÉĽÉ&#x; ÉŁ É&#x203A;É&#x161;É?É&#x161;ɏɨÉ&#x153;ɿɤɨÉ&#x153;ɨɸ ɿɍɏɨɪɿɽɸ ÉŹÉ&#x161; ɤɭɼɜɏɭɪɨɸ ɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɨÉ?ɨ ɧÉ&#x161;ɪɨÉ&#x17E;É­ É&#x2020;ɭɥɢɤÉ&#x161; ɧÉ&#x; ɏɿɼɜɤɢ ɥɌɨɠÉ&#x; É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ÉŠÉŹÉ­É&#x153;É&#x161;ɏɢɍɚ É&#x153; ÉŤÉ­ÉąÉ&#x161;ɍɧɨɌɭ ÉŤÉ&#x153;ɿɏɿ É&#x161;ÉĽÉ&#x; ÉŁ ɪɨɥÉ&#x153;ɢÉ&#x153;É&#x161;ɏɢɍɜ ÉĄÉ&#x161;ɤɪɿɊɢɏɢɍɜ Éż ÉŤÉŹÉ&#x161;ɏɢ ɧÉ&#x; ɏɿɼɜɤɢ ɊɿɥɧÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ɧɨɸ É&#x153; ÉŤÉ&#x153;ɿɏɿ É&#x161;ÉĽÉ&#x; ÉŁ ɥɌɨɠÉ&#x; ɍɤɼÉ&#x161;ɍɏɢɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɿɸɿɧɲɢɌÉŤÉ&#x153;ɿɏɨÉ&#x153;ɢɌɌɭɥɢɹɧɢɌÉŽÉ&#x161;ɤɏɨɪÉ&#x161;ÉŚ Ď­Ď°Ďą 


ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ɏɨɪɦɚɬȼɟɥɢɤɢɣɬɥɭɦɚɱɧɢɣɫɥɨɜɧɢɤɫɭɱɚɫɧɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ ɡɞɨɞɿɞɨɩɨɜ >ɭɤɥɚɞɿ ɝɨɥɨɜɪɟɞȼɌȻɭɫɟɥ@±Ʉȱɪɩɿɧɶɉɟɪɭɧ±ɋ &KDODE\- 7KHIRUPDWDJH7HOHYLVLRQ¶VHQWHUWDLQPHQWUHYROXWLRQ&DPEULGJH8.3ROLW\ 0RUDQ$ *OREDOWHOHYLVLRQIRUPDWV*HQHVLVDQGJURZWK&ULWLFDO6WXGLHVLQ7HOHYLVLRQ  ±

 ɉɪɢɫɬɭɩɟɧɤɨ Ɍ. Ɉ. 54 ɋȼɈȻɈȾȺɋɅɈȼȺȼɆȺɋɆȿȾȱȺɍɄɊȺȲɇɋɖɄȱɊȿȺɅȱȲ ɋɜɨɛɨɞɚɫɥɨɜɚɜɢɫɬɭɩɚɽɨɫɧɨɜɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɽɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɜɫɢɫɬɟɦɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɜɥɚɞɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɨɞɧɿɽɸɡɤɥɸɱɨɜɢɯɝɚɪɚɧɬɿɣɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɽ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɪɟɫɢ ɹɤɚ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɉɛɪɚɧɢɣ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɲɥɹɯ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹʀɯɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭɧɚɞ ɩɪɚɜɚɦɢɞɟɪɠɚɜɢɚɨɞɧɢɦɿɡɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ ɳɨ ɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹ ɫɬ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɜɨɛɨɞ >@ ɫɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ >@ ɬɚ ɧɢɡɤɨɸɿɧɲɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɬɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜ ɉɢɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɽ ɜɤɪɚɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɿɫɧɭɸɱɢɯɭɦɨɜɚɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚɲɥɹɯɭ ɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀɬɚɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨʀɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɞɟɪɠɚɜɢɈɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ ɽ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɛɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɿɫɧɭɽ ɡɚɝɪɨɡɚ ɜɬɪɚɬɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɁɆȱ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ ɦɿɠ ɜɥɚɞɨɸ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚɫɚɞɚɦ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɋɚɦɟ ɬɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɪɨɤɭɭɡɜɿɬɿȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɫɭɞɭɚɭɞɢɬɨɪɿɜ>@ɐɿɽɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɧɨ ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɬɚ ɁɆȱ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɨɥɿɝɚɪɯɿɱɧɢɦɤɥɚɧɚɦɜɞɟɪɠɚɜɿɋɚɦɟɜɨɧɢɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɩɪɚɜɥɹɬɢɞɨɦɿɧɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɬɚ ɁɆȱ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɚɤɨɠ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɫɭɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɜɢɡɧɚɜ ɧɚɲɭ ɤɪɚʀɧɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɪɭɦɩɨɜɚɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ȯɜɪɨɩɢ Ⱥɧɚɥɿɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɥɢ ɳɨ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɭɫɢɥɥɹ ɡɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɟɮɨɪɦ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɫɟ ɳɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɹɤ ɤɥɚɧɨɜɨ ɨɥɿɝɚɪɯɿɱɧɚ ɤɪɚʀɧɚ ɜ ȯɜɪɨɩɿ Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɧɚɝɚɞɚɽɦɨ ɳɨ ɜ ɪɨɰɿ ɧɚɲɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚɮɟɞɪɢɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀɩɪɟɫɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ϭϰϲ 


ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɨɫɿɥɚ ɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɭ ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɜ 7UDQVSDUHQV\ ,QWHUQDWLRQDO ɳɨɪɿɱɧɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ©ȱɧɞɟɤɫ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀª ɩɨɞɿɥɢɜɲɢ ʀʀ ɡ ɇɟɩɚɥɨɦ ȱɪɚɧɨɦ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɨɦ ɬɚ Ɋɨɫɿɽɸ Ⱥ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦɭ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ Ɏɨɧɞɭ©ȾɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢªɿɦɟɧɿȱɥɶɤɚɄɭɱɟɪɿɜɚɬɚɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɥɭɠɛɢ ɐɟɧɬɪɚɊɚɡɭɦɤɨɜɚɭɝɪɭɞɧɿɪɨɤɭɛɿɥɶɲɿɫɬɶɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶ ɭ ɰɿɣ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɜɢɡɧɚɥɢ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿɽɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ± ɧɟɭɫɩɿɲɧɨɸ ȱ ɦɚɣɠɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ±ɩɨɜɧɿɫɬɸɩɪɨɜɚɥɶɧɨɸɉɪɢɰɶɨɦɭɜɚɠɥɢɜɨɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢɳɨ ɱɢɦɚɥɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɚɤɬɢɜɧɢɯɛɨɪɰɿɜɡɤɨɪɭɩɰɿɽɸɛɚɱɢɬɶɭɁɆȱɬɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɯ ± ɿ ɥɢɲɟ ɞɚɥɿ ɣɞɭɬɶ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɟ ɛɸɪɨ ± ɬɚ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ±>@Ɍɚɤɚɞɨɜɿɪɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɁɆȱ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɶɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɢɦɢɮɭɧɤɰɿʀɤɪɢɬɢɤɢɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɜɢɤɥɢɤɚɽɧɟɚɛɢɹɤɢɣ ɬɢɫɤɧɚɧɢɯɡɛɨɤɭɜɥɚɞɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɌɚɤɮɨɪɦɚɦɢɮɚɤɬɢɱɧɢɯɩɪɨɹɜɿɜɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɰɟɧɡɭɪɚ ɩɨɝɪɨɡɢ ɩɨɛɢɬɬɹ ɧɚɩɚɞɢɬɚɜɛɢɜɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɁɆȱɤɿɛɟɪɚɬɚɤɢɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɣɧɚɬɢɫɤɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɬɚɿɧɲɿɧɟɡɚɤɨɧɧɿ ɞɿʀ ɧɚɩɚɞɢ ɧɚ ɨɮɿɫɢ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɨɛɲɭɤɢ ɚɪɟɲɬɢ ɬɚ ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɞɨɩɭɫɤ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɞɨɪɨɛɨɬɢɬɨɳɨ Ɍɚɤɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɫɩɿɥɤɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢɧɚɩɨɱɚɬɤɭɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭ ɡɚɹɜɢɥɚɳɨɥɢɲɟɭɥɸɬɨɦɭɪɨɤɭɛɭɥɨɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɜɢɩɚɞɤɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɞɨɸ ɫɢɥɢ ɩɪɨɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɁɆȱ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɨɫɹ ɳɨ ɬɚɤɿ ɧɚɩɚɞɢɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɅɶɜɿɜɳɢɧɿȼɨɥɢɧɿɉɨɥɬɚɜɳɢɧɿɜɈɞɟɫɿɑɟɪɧɿɝɨɜɿɬɚɄɢɽɜɿ >@ ȼ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɜ ɡɚɹɜɿ ɫɬɚɜɚɥɢ ɡɧɿɦɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɠɟ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɩɪɨɹɜɿɜɮɿɡɢɱɧɨʀɚɝɪɟɫɿʀɳɨɞɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ɍɚɤɭ ɬɪɢɜɨɠɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿɡɚɝɪɨɡɚɦɫɜɨɛɨɞɢɫɥɨɜɚɮɿɤɫɭɸɬɶɣɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨɦɭ ɝɪɭɞɧɹ ɪɨɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ©Ɋɟɩɨɪɬɟɪɢ ɛɟɡ ɤɨɪɞɨɧɿɜª ɡɜɿɬɨɜɿ ɳɨɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɁɆȱ ɍɤɪɚʀɧɚ ɹɤ ɡɨɧɚ ɪɢɡɢɤɭ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɤɪɚɞɟɧɶ ɞɜɨɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɁɆȱ ɜ ɫɚɦɨɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɢɯ ©ȾɇɊª ɬɚ ©ɅɇɊª ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ>@ɃɞɟɬɶɫɹɡɨɤɪɟɦɚɩɪɨɜɢɤɪɚɞɟɧɧɹɜȾɨɧɟɰɶɤɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɋȺɫɽɽɜɚ ɹɤɢɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ©Ɋɚɞɿɨ ɋɜɨɛɨɞɚª ɬɚ ɥɭɝɚɧɱɚɧɢɧɚ ɛɥɨɝɟɪɚ ȿɇɟɞɟɥɹɽɜɚ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ©Ɋɟɩɨɪɬɟɪɿɜ ɛɟɡ ɤɨɪɞɨɧɿɜª ɋ ɇɟɞɟɥɹɽɜɚ ɛɨɣɨɜɢɤɢ ɜɥɿɬɤɭɪɨɤɭɡɚɫɭɞɢɥɢɞɨɪɨɤɿɜɭɜ¶ɹɡɧɟɧɧɹɡɚɩɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɩɨɡɢɰɿɸəɤ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɢ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɡɜɿɬɿ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɢ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɹɤɿ ɳɟ ɧɟ ϭϰϳ 


ɡɚɥɢɲɢɥɢ ɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɹɤ ɲɩɢɝɭɧɿɜ Ɍɚɤ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɜ ɪɨɰɿ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɛɭɥɨ ɜɢɤɪɚɞɟɧɨ ɩɨɧɚɞ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ɍɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɭ ɪɨɰɿ ɬɚɦ ɛɭɥɨ ɜɢɤɪɚɞɟɧɨ ɜɫɶɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɁɆȱɭɡɜɿɬɿɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɡɧɢɠɟɧɧɹɦɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿɛɨɣɨɜɢɯɞɿɣ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹɦɥɿɧɿʀɮɪɨɧɬɭɬɚɬɢɦɮɚɤɬɨɦɳɨɧɢɧɿɧɚɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɍɤɪɚʀɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯȾɨɧɛɚɫɭɦɚɣɠɟɧɟɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹɤɪɢɬɢɱɧɨɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɛɭɥɚɣɨɰɿɧɤɚɬɚɤɨʀɜɩɥɢɜɨɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɟɭɪɹɞɨɜɨʀɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ©Ⱦɿɦ ɫɜɨɛɨɞɢª )UHHGRP +RXVH )+  ɭ ɪɪ ɬɚ ɪɪɞɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɦɟɞɿɚɩɟɪɟɜɚɠɧɨɦɚɥɢɫɬɚɬɭɫ©ɱɚɫɬɤɨɜɨɜɿɥɶɧɢɯªɚɭ ɪɨɰɿɛɭɥɢɜɿɞɧɟɫɟɧɿɞɨɤɚɬɟɝɨɪɿʀ©ɧɟɜɿɥɶɧɢɯª>@ɋɚɦɟɪɿɤɛɭɥɨɜɢɡɧɚɧɨ)+ ɧɚɣɝɿɪɲɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ɡ ɱɚɫɭ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɰɿ >@ ɍ ɪɨɰɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɭɛɢɜɫɬɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜ ȱɪɚɤɭ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜɛɢɜɫɬɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɁɆȱ>@ ɍɞɨɩɨɜɿɞɿ)+ɳɨɞɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɚɜɿɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɯɫɜɨɛɨɞ±©ɋɜɨɛɨɞɚɭ ɫɜɿɬɿ ± ª ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚɪɚɡɿ ɽ ©ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɥɶɧɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸª ɚ Ʉɪɢɦ ɨɬɪɢɦɚɜ ɫɬɚɬɭɫ©ɧɟɜɿɥɶɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀªɹɤɭɨɤɭɩɭɜɚɥɚɊɎɊɿɜɟɧɶɫɜɨɛɨɞɜɧɚɲɿɣɞɟɪɠɚɜɿ ɡɚ ɜɟɪɫɿɽɸ )+ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢɫɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɛɚɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ±ɧɚɣɦɟɧɲɜɿɥɶɧɚɿ±ɧɚɣɛɿɥɶɲɜɿɥɶɧɚ Ɉɰɿɧɤɚɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɯɫɜɨɛɨɞɬɚɡɚɝɚɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚɍɤɪɚʀɧɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶɛɚɥɢɡ ± ɧɚɣɛɿɥɶɲɜɿɥɶɧɚ±ɧɚɣɦɟɧɲɜɿɥɶɧɚ >@ ȱ ɬɚɤɚ ɬɪɢɜɨɠɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ ɫɜɨɛɨɞ ɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɽɰɿɥɤɨɦɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸɬɚɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɸɹɤɳɨɜɡɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɞɨɩɨɜɿɞɶ ɈɈɇ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɡɚ ɪɿɤ Ɍɚɤ ɡɨɤɪɟɦɚɛɭɥɨɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨɳɨɞɨɰɢɯɩɿɪɧɟɪɨɡɫɥɿɞɭɽɬɶɫɹɫɩɪɚɜɚɩɪɨɬɢɫɚɣɬɭ ©Ɇɢɪɨɬɜɨɪɟɰɶªɹɤɢɣɚɤɭɦɭɥɸɽɞɚɧɿɩɪɨ©ɜɨɪɨɝɿɜɧɚɪɨɞɭªɇɚɰɶɨɦɭɜɟɛɫɚɣɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɞɚɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɨɬɨɝɨɳɨɧɚɜɿɬɶɨɞɢɧɡɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɛɚɧɤɿɜɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹɜɿɞɞɚɜɚɬɢɤɥɿɽɧɬɭɝɪɨɲɿ ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɬɨɝɨɳɨɜɿɧɽɧɚɫɚɣɬɿ©Ɇɢɪɨɬɜɨɪɟɰɶªɍɞɨɩɨɜɿɞɿɬɚɤɨɠɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɣɡɚɛɨɪɨɧɚɧɚɜɜɟɡɟɧɧɹɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɤɧɢɠɨɤɌɚɤɛɭɥɨɡɨɤɪɟɦɚɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨɳɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɫɿɱɧɹ ɪɨɤɭ ɩɨ ɥɸɬɨɝɨ ɪɨɤɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɛɨɪɨɧɢɜ ɤɧɢɠɨɤ ɜɢɞɚɧɢɯ ɜ ɊɎ ɍ ɡɜɿɬɿɈɈɇɬɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹɩɪɨɜɢɩɚɞɤɿɜɩɨɫɹɝɚɧɶɧɚɫɜɨɛɨɞɭɞɭɦɤɢɬɚɁɆȱ Ʉɨɦɿɫɿɹ ɜɢɜɱɢɥɚ ɮɚɤɬɿɜ ɧɚɩɚɞɿɜ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɿɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢɤɪɚɣɧɿɯɩɪɚɜɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɉɪɢɰɶɨɦɭɡɝɚɞɭɜɚɥɚɫɹɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚ ɯɨɥɞɢɧɝɭ ©ȼɟɫɬɢª ɥɸɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ©1(:621(ª ɬɚ ɩɨɛɢɬɬɹ ϭϰϴ 


ɣɨɝɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɧɚɩɚɞɧɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ©Ɋɚɞɿɨɫɜɨɛɨɞɚªɬɚɞɜɚɜɢɩɚɞɤɢɧɚɩɚɞɿɜ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɁɆȱ ɡ ɛɨɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ©ɋª >@ ɉɪɨɬɟ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ ɪɨɰɿ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɭ ©ɛɿɥɿɣ ɡɨɧɿª ɧɚ ɦɚɩɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɫɜɨɛɨɞ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɫɨɰɦɟɪɟɠ ɬɚ ɫɚɣɬɿɜ ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɫɚɣɬɭɞɚɧɢɯɳɨɞɨɯɨɫɬɢɧɝɿɜ:KR,V+RVWLQJ7KLVȿɤɫɩɟɪɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɜɱɚɥɢɫɹ ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿʀ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɫɨɰɦɟɪɟɠɚɦ ɬɚ ɬɨɪɪɟɧɬɚɦ Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɨɪɪɟɧɬɚɦɢɞɿɸɬɶɜɤɪɚʀɧɿȯɜɪɨɩɢɫɟɪɟɞɹɤɢɯɿɍɤɪɚʀɧɚɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɬɨɪɪɟɧɬɢ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɩɪɚɜɉɪɨɬɟɩɨɪɹɞɡɰɢɦɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭȱɧɬɟɪɧɟɬɿɦɚɽ ɛɭɬɢɤɨɧɬɪɨɥɶɤɨɧɬɟɧɬɭɞɟɽɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɞɢɬɹɱɟɩɨɪɧɨɡɚɤɥɢɤɢɞɨɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ Ⱥɭɞɢɬɨɪɿɹɦɚɽɜɱɢɬɢɫɹɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɿɞɮɟɣɤɿɜ>@ ɋɢɬɭɚɰɿɹɳɨɞɨɨɛɦɟɠɟɧɧɹɫɜɨɛɨɞɢɫɥɨɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɿɧɲɢɯɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɫɭɩɟɪɟɱ ɧɨɪɦɚɦ ɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɧɲɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɚɤɬɚɦɞɟɪɠɚɜɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸɊɚɞɨɸɍɤɪɚʀɧɢɉɨɪɭɲɭɸɱɢɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɨɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚɩɥɸɪɚɥɿɡɦɭɞɭɦɨɤɿɝɧɨɪɭɸɱɢɡɚɛɨɪɨɧɭɰɟɧɡɭɪɢɜɥɚɞɚɜɿɞɜɟɪɬɨɡɧɟɜɚɠɚɽ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢɜɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɜɿɣɧɢɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɜɜɟɞɟɧɧɹɧɢɡɤɢɨɛɦɟɠɟɧɶ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɨɞɧɚɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɫɧɨɜ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɫɮɟɪɿ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ  ɜ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɦɨɜɿ ɜɨɪɨɠɧɟɱɿ ȼɚɠɥɢɜɢɦɬɚɤɨɠɜɢɫɬɭɩɚɽɞɟɬɚɥɶɧɟɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭɧɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɬɚɁɆȱɳɨɽɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦɜɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹɩɪɨɡɚɯɢɫɬɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢɿɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯɫɜɨɛɨɞ ɪɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɁɚɤɨɧɨɦʋ ȼɊɜɿɞ KWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZB Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɚɤɨɧ ɜɿɞ ʋ ɤȼɊ ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜɿɞ  KWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZɤɜɪ ȼɿɬɨɜɢɱȱɝɨɪȾɿɚɝɧɨɡ©ɤɨɪɭɩɰɿɹªȱɝɨɪȼɿɬɨɜɢɱɍɤɪɚʀɧɚɦɨɥɨɞɚ±ȼɢɩ±± ɝɪɭɞɧɹ±ɋ ɋɚɧɢɧɚȾɚɪɶɹȾɟɧɶɝɢɢɥɢɫɬɪɚɧɚ"ȾɚɪɶɹɋɚɧɢɧɚɆɟɞɢɚɤɭɪɶɟɪɜɍɤɪɚɢɧɟʋ± ɹɧɜɚɪɹ±ɋ ȼɮɟɜɪɚɥɟɜɨɫɟɦɶɪɚɡɧɚɩɚɞɚɥɢɧɚɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜȼɟɫɬɢ±ʋ±±ɦɚɪɬɚ±ɋ ϭϰϵ 


ȻɨɪɨɜɫɶɤɢɣɈɥɟɝɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɩɿɞɩɪɢɰɿɥɨɦɈɥɟɝȻɨɪɨɜɫɶɤɢɣɍɤɪɚʀɧɚɦɨɥɨɞɚ±ȼɢɩ ±ɝɪɭɞɧɹ±ɋ )UHHGRP+RXVH)UHHGRPRIWKH3UHVVKWWSVIUHHGRPKRXVHRUJUHSRUWIUHHGRPSUHVV Ⱦɢɫɸɤ Ɉ ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɝɨɥɨɫ ȱɫɬɨɪɿɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@KWWSVXDXDVWDWMLSUDYRQDKRORVLVWRULLDVYRERG\VORYDYXNUDLQLKWPO Ȼɚɪɨɦɟɬɪɫɜɨɛɨɞɢɫɥɨɜɚɍɪɨɰɿɜɍɤɪɚʀɧɿɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɫɜɨɛɨɞɢɫɥɨɜɚ ² ȱɆȱ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ KWWSLPLRUJXDQHZVXURWVLYXNUDMLQL ]DILNVRYDQRSRUXVKHQQ\DVYRERG\VORYDLPL ȼɿɬɨɜɢɱȱɝɨɪɊɭɯɭɩɟɪɟɞɜɿɞɤɨɬɢɜɫɹɧɚɡɚɞȱɝɨɪȼɿɬɨɜɢɱɍɤɪɚʀɧɚɦɨɥɨɞɚ±ȼɢɩ± ±ɫɿɱɧɹ±ɋ ɂɜɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɹɉɟɬɢɤɆɚɪɢɧɚɈɬɱɺɬɈɈɇɞɟɥɚɆɚɣɞɚɧɚɢɧɚɩɚɞɟɧɢɟɧɚ©ȼɟɫɬɢª ȿɜɝɟɧɢɹɂɜɚɧɨɜɚɆɚɪɢɧɚɉɟɬɢɤȼɟɫɬɢ±ʋ±±ɦɚɪɬɚ±ɋ Ʉɪɢɤɭɧɟɧɤɨɂɪɢɧɚȼɍɤɪɚɢɧɟ±ɫɟɬɟɜɚɹɫɜɨɛɨɞɚɂɪɢɧɚɄɪɢɤɭɧɟɧɤɨɋɟɝɨɞɧɹ±ʋ ±±ɨɤɬɹɛɪɹ±ɋ

 ɉɪɢɫɹɠɧɸɤ Ɉ. Ƚ.55 ɈɋɇɈȼɇȱɉɊɂɇɐɂɉɂɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲȱɇɌɊȿɊȼ¶ɘɉȿɊɒɈȲɅȿȾȱ ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɬɚɬɭɫ ɩɟɪɲɨʀ ɥɟɞɿ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɭɛɥɿɱɧɿɫɬɶɚɤɬɢɜɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɚɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸɊɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ ɠɢɬɬɹ ɞɪɭɠɢɧɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɿɞ ɩɢɥɶɧɨɸ ɭɜɚɝɨɸ ɡ ɛɨɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧȻɟɡɭɦɨɜɧɨɨɫɨɛɥɢɜɢɣɿɧɬɟɪɟɫɜɢɧɢɤɚɽɞɨɧɨɜɨɫɩɟɱɟɧɢɯɩɟɪɲɢɯɥɟɞɿ Ɍɚ ɧɟ ɡɧɢɤɚɽ ɜɿɧ ɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɿ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɤɚɞɟɧɰɿʀ ʀɯɧɿɯ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɿɚɪɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɟɪɲɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɚɬɚɤɨɠɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶʀʀɭɩɨɡɢɬɢɜɧɟɪɭɫɥɨɈɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿɛɚɠɚɧɨɝɨɿɦɿɞɠɭɬɚɪɟɩɭɬɚɰɿʀɽɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɿɡɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢɇɚɪɚɡɿ ɦɢɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɹɤɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɭɫɩɿɲɧɟɿɧɬɟɪɜ¶ɸɩɟɪɲɨʀɥɟɞɿ ɉɟɪɲɡɚɜɫɟɩɨɬɪɿɛɧɨɡɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɨɸɦɟɬɨɸɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹɩɪɢɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ɇɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ± ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɩɟɪɲɨʀ ɥɟɞɿ ɡɿ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɩɪɢɣɞɟɲɧɿɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɹɤ ɞɨ ɩɨɪɹɞɧɨɝɨ ɫɿɦ¶ɹɧɢɧɚ ɩɪɢɦɿɪɨɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɬɟɦɹɤɢɦɢɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɨɛɪɚɧɢɰɹɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɱɢɩɪɟɦ¶ɽɪ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɬɨɳɨ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɢ ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɡ ɹɤɨɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɚɡɝɿɞɧɨɡɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ±ɠɭɪɧɚɥɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɹɬɟɥɟɤɚɧɚɥɱɢɨɧɥɚɣɧ ɪɟɫɭɪɫ ɱɢʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɨɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɽ Ɍɚ ɨɛɢɪɚɸɱɢ ɁɆȱ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜɚɪɬɨ ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸɣɨɜɚɧɨʀ ȼɿɧ ɦɚɽ ɫɬɨɹɬɢ ɧɚɞ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ 

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɚɤɭɪɫɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɸɡɜ¶ɹɡɤɢɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸªɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɒɚɥɶɦɚɧɌɆɤɚɧɞɮɿɥɨɥɧɚɭɤɞɨɰ

ϭϱϬ 


ɲɢɪɨɤɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɇɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɩɭɫɤɚɬɢɫɹ ɞɨ ɜɢɞɚɧɶ ɚɛɨ ɩɪɨɞɚɤɲɢɧɿɜɡɫɭɦɧɿɜɧɨɸɪɟɩɭɬɚɰɿɽɸɧɚɜɿɬɶɹɤɳɨɧɚɤɨɧɭɜɟɥɢɱɟɡɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɢɬɚɱɿɜ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɚɛɨ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɐɿ ɬɢɫɹɱɿ ɧɟ ɜɚɪɬɿ ɡɿɩɫɨɜɚɧɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞ ɦɿɥɶɣɨɧɚɦɢ ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɟɞɿɚ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɜɨɞɿɜ ± ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɹɤɿ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɩɪɢɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɁɆȱª>±@ȼ ɿɞɟɚɥɿɛɟɡɧɢɯɧɟɦɨɠɟɿɫɧɭɜɚɬɢɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɹɤɬɚɤɢɯȼɨɫɧɨɜɿɡɚɜɠɞɢɥɟɠɢɬɶ ɧɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ Ɍɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɨɱɢɦɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɿ ɪɨɡɞɢɜɢɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɜɿɞ ɋɟɪɟɞ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɚ ɞɨ ɤɪɭɝɥɨʀ ɞɚɬɢ ɡɜ ɹɡɨɤ ɡ ɧɨɜɢɧɨɸ ɞɧɹ ɚɩɟɥɹɰɿɹɞɨɫɭɫɩɿɥɶɧɨɜɚɠɥɢɜɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɨɞɿɣɬɨɳɨ>±@ ɑɚɫɬɨɞɨɧɚɛɭɬɬɹɧɨɜɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɛɚɝɚɬɨɩɟɪɲɢɯɥɟɞɿɧɟɛɭɥɢɩɭɛɥɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɚɠɿɨɬɚɠɿɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɦɟɞɿɚɡɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɬɨɦɭ ɯɬɨ ɠ ɩɟɪɲɢɣ ɨɩɭɛɥɿɤɭɽ ɞɨɜɝɨɨɱɿɤɭɜɚɧɟ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɡ ɞɨɫɿ ɧɟɜɿɞɨɦɨɸ ɠɿɧɤɨɸɁɚɡɜɢɱɚɣɩɿɚɪɧɢɤɢɬɹɝɧɭɬɶɱɚɫɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɿɧɬɪɢɝɭɍɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɲɬɭɱɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɜɿɞ ɿ ɬɚɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɩɿɞ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ ©ȿɤɫɤɥɸɡɢɜª ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɽ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɩɟɪɲɨʀ ɥɟɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇɚɪɢɧɢ ɉɨɪɨɲɟɧɤɨ ɝɥɹɧɰɟɜɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɭ ©(OOH ɍɤɪɚɢɧɚª > ±@ ɚɛɨ ɠ ɩɟɪɲɨʀ ɥɟɞɿ ɎɪɚɧɰɿʀȻɪɿɠɢɬɆɚɤɪɨɧɞɥɹɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ©(OOHª ɩɟɪɟɞɪɭɤɨɜɚɧɨɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɜɟɪɫɿʀ >±@ȼɨɞɧɨɱɚɫɩɟɪɲɿɥɟɞɿɹɤɿɛɭɥɢɜɿɞɨɦɢɦɢɪɚɧɿɲɟɫɬɚɸɬɶɧɟɦɟɧɲ ɰɿɤɚɜɢɦɢɞɥɹɩɭɛɥɿɤɢɚɞɠɟɨɩɢɧɹɸɬɶɫɹɩɟɪɟɞɧɟɸɭɧɨɜɨɦɭɫɜɿɬɥɿ ȼɢɛɿɪɠɚɧɪɭɿɧɬɟɪɜ¶ɸɽɰɿɧɧɢɦɨɫɤɿɥɶɤɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɛɿɥɶɲɭɧɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɞɨ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸɣɨɜɚɧɨɝɨ Ɂɧɨɜɭ ɠ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɩɟɪɲɭ ɥɟɞɿ Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɠɭɪɧɚɥɭ©9LYDªɩɪɨɫɿɦ¶ɸɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ>±@ɩɪɢɜɟɪɧɭɜɛɢɧɚɛɚɝɚɬɨɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ ɹɤɛɢ ɡɚɦɿɫɬɶ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɛɭɥɚ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɚ ɨɩɨɜɿɞɶ ɡ ɩɟɪɲɢɯɜɭɫɬ ɇɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ ɮɨɪɦɚɬ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɱɿ Ɍɭɬ ɧɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɿɞɨɦɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɡɚɜɱɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɐɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦȺɥɟɜɚɪɬɨɭɬɨɱɧɢɬɢɬɟɦɢɰɿɤɚɜɿɞɥɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɳɨɛɜɚɠɥɢɜɨɸɛɭɥɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɩɪɨɲɟɧɚ ɨɫɨɛɚ ɚ ɣ ʀʀ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɿɧɬɟɪɜ¶ɸɹɤɿɧɟɦɨɠɧɚɩɨɞɚɬɢɭɜɢɝɥɹɞɿɪɨɡɦɨɜɢɫɩɨɜɿɞɿ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɡɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɜɢɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɩɪɚɜɢɥɚɪɨɛɨɬɢɡɩɪɟɫɨɸɄɨɪɢɫɧɢɦɢɜɨɧɢɽɭɪɨɛɨɬɿɡɪɿɡɧɢɦɢɜɢɞɚɦɢɦɟɞɿɚȲɯ ɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɹɤɧɚɫɬɚɧɨɜɢɞɥɹɩɟɪɲɨʀɥɟɞɿɋɟɪɟɞɧɢɯ±©ɝɨɜɨɪɢɬɢɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɧɟ ɫɩɟɪɟɱɚɣɬɟɫɹ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɣɬɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ϭϱϭ 


ɹɤɳɨɩɨɫɬɚɜɢɥɢɩɪɹɦɟɡɚɩɢɬɚɧɧɹɞɚɣɬɟɩɪɹɦɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɝɨɜɨɪɿɬɶɩɪɚɜɞɭɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨɜɨɧɚɬɹɠɤɚª>±@ ȱ ɧɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɢɤɨɧɚɜ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɭɩɟɪɟɞɧɢɦɦɟɬɭɉɨɬɪɿɛɧɨɡɿɛɪɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɿɧɬɟɪɜ¶ɸɭɦɟɞɿɚ ɫɤɿɥɶɤɢɨɯɨɩɢɥɢɚɭɞɢɬɨɪɿʀɱɢɛɭɜɪɟɡɨɧɚɧɫɹɤɿɜɿɞɝɭɤɢɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɚɛɨ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ± ɧɟ ɡɚɩɨɪɭɤɚ ɭɫɩɿɯɭ ɚɞɠɟ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡɿ ɁɆȱ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɹɤɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɬɚɤɿɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣɟɮɟɤɬȽɨɥɨɜɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡɿɡɜ¶ɹɡɤɿɜɡɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ±ɞɨɫɹɝɚɬɢɩɟɪɲɨɝɨ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɆɨɣɫɟɽɜȼȺɉɚɛɥɿɤɪɿɥɟɣɲɧɡɧɚɜɱɩɨɫɿɛ±ɄȺɤɚɞɟɦɜɢɞɚɜ±ɫ Ɉɫɧɨɜɢɪɟɤɥɚɦɢɿɡɜ¶ɹɡɤɿɜɡɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸɩɿɞɪɭɱɧɢɤɡɚɡɚɝɪɟɞȼɎȱɜɚɧɨɜɚȼȼ Ɋɿɡɭɧɚ±Ʉȼɢɞɚɜɧɢɱɨɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɢɣɰɟɧɬɪ©Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬª±ɫ ɅɵɦɚɪɶɘȽɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶ(OOHɍɤɪɚɢɧɚ±±ʋ±ɋ± ȾɨɷɪɬɢɗɅɚɦɛɟɪɬɟɪɢɈɁɨɜɢɬɟɦɟɧɹȻɪɢɠɢɬ(OOHɍɤɪɚɢɧɚ±±ʋ±ɋ±  ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨəɇɚɪɨɞɧɵɣɢɡɛɪɚɧɧɢɤ9LYD±±ʋ ±ɋ± ɉɨɱɟɩɰɨɜȽɂɦɢɞɠɦɟɣɤɟɪ±ɄɊɟɤɥɚɦɧɨɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨȽɭɛɟɪɧɢɤɨɜɚ±ɫ

 ɉɪɨɧɶ ɘ. Ɉ.56 ɉɊɈȻɅȿɆȺɌɂɄȺɌȺɀȺɇɊɈȼȿɊȱɁɇɈɆȺɇȱɌɌəɌȿɅȿȼȱɁȱɃɇɈȲ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɅȱɋɌɂɄɂ8$ɉȿɊɒɈȽɈɋɌȻ©ª Ⱦɨɤɬɪɢɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɍɤɪɚʀɧɢɤɨɧɫɬɚɬɭɽɳɨɡɚɭɦɨɜɝɿɛɪɢɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɩɨɥɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɨɫɹ ɧɚ ɚɪɟɧɭ ɩɪɨɬɢɛɨɪɫɬɜɚ ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɲɥɹɯɢ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɟɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɽɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɡɚɯɢɫɬɭɜɿɞɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ>@Ɍɚɤɢɦɧɨɜɿɬɧɿɦɩɿɞɯɨɞɨɦ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɿɫɬɢɤɚ ± ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ƚɨɥɨɜɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɤɿɧɨ ɉɢɥɢɩ ȱɥɥɽɧɤɨ ɧɚɡɢɜɚɽ ɤɿɧɨ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɸ ɡɛɪɨɽɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɜɲɨɸ ɡɚ ɚɜɬɨɦɚɬ Ʉɚɥɚɲɧɢɤɨɜɚ >@ Ⱥ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢª ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɚɡɢɜɚɸɬɶɨɞɧɢɦɿɡɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɇɋɌɍ>@ Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɘɪɿɹ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɨɛ ɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɇɌɄɍ ± ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɤɚɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢɤɭɪɫ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹªɄɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȯɥɿɫɨɜɟɧɤɨɘɉɞɨɰɟɧɬɤɚɧɞɢɞɚɬɧɚɭɤ ϭϱϮ 


ɮɿɥɶɦɿɜ ɧɚ ɋɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɱɟɤɚɽ ɰɿɥɤɨɜɢɬɟ ɩɟɪɟɡɚɜɚɧɬɟɠɟɧɧɹ ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ ɞɨɤɭɦɧɟɬɚɥɶɧɢɦɮɿɥɶɦɚɦɩɨɬɪɿɛɟɧɧɨɜɢɣɮɨɪɦɚɬ>@ɍɡɜɿɬɿɇɋɌɍɡɚɪɿɤ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ±ɜɠɟɡɚɩɭɳɟɧɢɣɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɰɢɤɥɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɮɿɥɶɦɿɜɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɧɚɰɦɟɧɲɢɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ >@ Ʉɥɸɱɨɜɨɸ ɬɟɦɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 8$ɉɟɪɲɨɝɨ ɽ ɜɿɣɧɚ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɛɭɞɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɮɿɰɟɪɿɜ ɬɚ ɫɨɥɞɚɬɿɜɭɡɨɧɿȺɌɈəɫɤɪɚɜɢɦɩɪɢɤɥɚɞɨɦɽɱɢɫɥɟɧɧɿɩɪɨɟɤɬɢɋɧɿɠɚɧɢɉɨɬɚɩɱɭɤ ± ɪɟɠɢɫɟɪɤɢ ɳɨ ɡɧɹɥɚ ɜɠɟ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɫɬɪɿɱɨɤ ɩɪɹɦɿɫɿɧɶɤɨ ɭ ɡɨɧɿ ȺɌɈ ɋɟɪɟɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɧɚɪɢɫɢ©əɜɿɣɧɚª©ª©ɉɨɜɟɪɧɢɦɟɧɿɿɦ¶ɹª©Ʉɨɥɢɹ ɦɨɜɱɭª ©əɞɨɤª ɰɢɤɥ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ ©ɇɟɨɝɨɥɨɲɟɧɚ ɜɿɣɧɚª Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɬɟɥɟɧɚɪɢɫ©ªɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨɡɛɢɬɢɣɧɚɞɅɭɝɚɧɫɶɤɨɦȱɅȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɨɛɫɬɪɿɥɿɜɥɿɬɚɤɚɿɡɉɁɊɄɡɚɝɢɧɭɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯɍɮɿɥɶɦɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɚɭɞɿɨɡɚɩɢɫɢ ɿɡ ɱɨɪɧɨɝɨ ɹɳɢɤɚ ɜɢɬɹɝɢ ɿɡ ɫɭɞɨɜɝɨ ɜɢɪɨɤɭɭɫɩɪɚɜɿȱɅɈɤɪɿɦɫɢɧɯɪɨɧɿɜɿɡɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦɢɬɨɜɚɪɢɲɚɦɢ ɡɚɝɢɛɥɢɯ ±ɭ ɮɿɥɶɦ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɐɟ ɜɫɟ ɞɨɞɚɽ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ Ɏɿɥɶɦɭ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɩɨɞɿɽɜɿɫɬɶ ɯɪɨɧɿɤɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ Ʌɨɝɿɱɧɢɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɭɜɚɥɶɧɢɣ ɜɢɪɨɤ ɝɟɧɟɪɚɥɦɚɣɨɪɭ ȼɆ ɇɚɡɚɪɨɜɭ ȼɢɡɧɚɧɢɦ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɧɚ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ ɽ ɩɨɪɬɪɟɬɧɢɣ ɧɚɪɢɫ ɇɚ 8$ɉɟɪɲɨɦɭ ɬɚɤɢɣ ɠɚɧɪ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɨ ɉɪɢɦɿɪɨɦ ɞɨ ʀ ɪɿɱɧɢɰɿ Ⱦɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɧɚɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɩɿɞɝɨɬɭɜɚɥɢɬɪɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɮɿɥɶɦɢɿɡ ɰɢɤɥɭ ©Ⱦɢɫɢɞɟɧɬɢª ɐɟ ɤɨɪɨɬɤɿ ɧɚɪɢɫɢ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ Ƚɟɪɨɹɦɢ ɮɿɥɶɦɿɜ ɫɬɚɥɢ Ʌɟɜɤɨ Ʌɭɤ¶ɹɧɟɧɤɨ Ɉɥɟɫɶ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɬɚ ȱɜɚɧ Ɋɭɞɟɧɤɨ Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɮɿɥɶɦɭ ɛɥɢɡɶɤɨ ɯɜɢɥɢɧ ɍ ɮɿɥɶɦɚɯ ɰɢɤɥɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɚɤɚɞɪɨɜɢɣ ɬɟɤɫɬ ɫɢɧɯɪɨɧɢ ɿɡ ɝɟɪɨɽɦ ɮɿɥɶɦɭ ɩɟɪɟɛɢɜɤɢ ɿɡ ɚɪɯɿɜɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɢɜɡɹɬɿɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɮɿɥɶɦɿɜɱɢɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨɚɪɯɿɜɭɝɟɪɨʀɜ ȼɥɚɫɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɚɤɬɢɜɧɨɫɬɜɨɪɸɽɋɌȻȾɨʀɪɿɱɧɢɰɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɥɢ ɰɿɥɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ ± ɩɨɪɬɪɟɬɧɢɯ ɧɚɪɢɫɿɜ ɩɪɨ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɉɢɩɫɶɤɨɝɨ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ȼɭɧɹ ȼɚɫɢɥɹ ɋɬɭɫɚ ȼɿɤɬɨɪɚ ɑɦɿɥɟɧɤɚȱɝɨɪɹȻɚɪɚɧɨɜɢɰɶɤɨɝɨ>@ɉɟɪɲɿɬɪɢɿɫɬɨɪɿʀɧɚɝɚɞɭɸɬɶɦɿɧɿɯɭɞɨɠɧɿ ɮɿɥɶɦɢɡɧɹɬɿɡɚɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢɦɨɬɢɜɚɦɢɍɫɿɪɨɥɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɚɤɬɨɪɢ ɜɪɚɠɚɸɬɶ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɞɟɤɨɪɚɰɿʀ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɮɿɥɶɦɢ ɩɪɨ ɤɿɛɨɪɝɚ ȱɝɨɪɹ Ȼɚɪɚɧɨɜɢɰɶɤɨɝɨɬɚɝɟɪɨɹɇɟɛɟɫɧɨʀɋɨɬɧɿȼɿɤɬɨɪɚɑɦɿɥɟɧɤɚɽɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɪɬɪɟɬɧɢɦɢɧɚɪɢɫɚɦɢɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɜɿɞɡɧɹɬɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɚɪɯɿɜɿɜɩɨɞɚɸɬɶ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɟɤɫɩɟɪɬɿɜɪɨɞɢɱɿɜɨɱɟɜɢɞɰɿɜ Ʉɥɚɫɢɱɧɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɿɧɮɨɬɟɣɦɟɧɬɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɽ ɰɢɤɥ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɮɿɥɶɦɿɜɋɌȻ±©ɍɩɨɲɭɤɚɯɿɫɬɢɧɢªȺɜɬɨɪɩɪɨɟɤɬɭȼ¶ɹɱɟɫɥɚɜ Ƚɚɪɦɚɲɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɚɽɦɧɢɰɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɿɫɬɨɪɿʀɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿɮɚɤɬɢ ϭϱϯ 


ɿɡ ɠɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɨɫɬɚɬɟɣ ±ȱɜɚɧɚ Ɇɚɡɟɩɭ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨɈɥɟɤɫɭȾɨɜɛɭɲɚȱɜɧɚɋɿɪɤɚ ɆɢɤɨɥɭȽɨɝɨɥɹɬɨɳɨɐɟɨɞɧɚ ɡ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ ɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɭ ɠɚɧɪɿ ©ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ GLVFRYHU\ªɇɚɠɚɥɶɧɚɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ©ɩɨɲɭɤɢªɡɨɜɫɿɦɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬɶȱɫɬɨɪɢɤɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɥɚɹɥɢɬɜɨɪɰɿɜɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶɧɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɿɣ ɬɚ ɜɿɞɜɟɪɬɿ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ >@ Ɏɿɥɶɦɚɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɟ ɦɭɡɢɱɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɚ ɡɦɿɧɚ ɤɚɞɪɿɜ ɯɭɞɨɠɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɪɚɦɚɬɢɡɦ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽɫɚɦȼ¶ɹɱɟɫɥɚɜȽɚɪɦɚɲɦɟɬɨɸɽ©ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢɝɥɹɞɚɱɚɪɟɚɥɶɧɢɦɢɩɨɞɿɹɦɢ ɱɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɹɦɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɟɪɫɿɣªɇɚɣɨɝɨɞɭɦɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɝɥɹɞɚɱɚɧɟ ɡɚɯɨɩɥɸɽɫɟɪɣɨɡɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɿɫɬɢɤɚ>@ ɇɚ ©ª ɝɥɹɞɚɱɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɞɟɬɟɤɬɢɜɢ ɭ ɤɪɚɳɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ Ⱦɟɧɚ Ȼɪɚɭɧɚ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ©ɍɤɪɚʀɧɚ ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹɫɜɨɽʀɿɫɬɨɪɿʀª©Ɍɚɽɦɧɢɰɹɝɟɧɿɹɒɟɜɱɟɧɤɚª©Ⱦɿɬɢȼɿɣɧɢª©Ɍɚɽɦɧɢɣ ɤɨɞɜɿɪɢª©ɞɧɿɜª©Ɂɢɦɚɳɨɧɚɫɡɦɿɧɢɥɚª±ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɧɟɚɛɢɹɤɢɣɿɧɬɟɪɟɫ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ⱦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɫɬɪɿɱɤɚ ©ɍɤɪɚʀɧɚ ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɿɫɬɨɪɿʀª ɫɬɚɥɚ ɧɚɣɪɟɣɬɢɧɝɨɜɿɲɢɦɩɪɨɞɭɤɬɨɦɞɧɹɫɟɪɟɞɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɪɟɣɬɢɧɝɱɚɫɬɤɚ  >@ Ⱥɜɬɨɪ ɮɿɥɶɦɭ Ⱥɤɿɦ Ƚɚɥɿɦɨɜ ɧɚɱɟ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ȱɧɞɿɚɧɚ Ⱦɠɨɧɫ ɪɨɡɜɿɧɱɭɽ ɦɿɮɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɲɭɤɭɽ ɜɬɪɚɱɟɧɭ ɤɨɪɨɧɭ Ⱦɚɧɢɥɚ Ƚɚɥɢɰɶɤɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɸɽ ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɞɪɭɠɢɧɢ əɪɨɫɥɚɜɚ Ɇɭɞɪɨɝɨ ± ȱɧɝɿɝɟɪɞɢ>@ɑɢɫɥɟɧɧɿɫɜɿɞɱɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɬɿɜɿɫɬɨɪɢɤɿɜɡɣɨɦɤɢɭɪɿɡɧɢɯɤɭɬɨɱɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȯɜɪɨɩɢ ɲɜɢɞɤɢɣ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɬɟɦɩɨɪɢɬɢɦ ±ɧɚɞɚɸɬɶ ɮɿɥɶɦɭ ɝɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɫɬɿ ɜɢɞɨɜɢɳɧɨɫɬɿ Ɍɚɤɚ ɬɚɤɬɢɤɚ ɛɟɡɩɨɦɢɥɤɨɜɚ ɛɨ ɡɚɥɭɱɚɽ ɦɚɫɨɜɨɝɨɝɥɹɞɚɱɚɚɞɚɩɬɭɽɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɠɚɧɪɞɥɹɥɟɝɤɨɝɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ȼɿɞɜɟɪɬɨ ɟɤɫɩɟɪɟɦɟɧɬɭɽ ©ª ɧɚɜɿɬɶ ɡ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɇɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɱɢ ɧɟ ɜɩɟɪɲɟ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɰɢɤɥ ɮɿɥɶɦɿɜ ɩɪɨ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɱɚ Ɋɨɡɜɿɞɤɢ Ƚɟɨɪɝɿɹ Ʉɨɜɚɥɟɧɤɚɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹɬɚɛɭɣɨɜɚɧɢɯɞɨɫɿɬɟɦɝɟɧɞɟɪɧɨʀɪɿɜɧɨɫɬɿɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɬɢɦɧɨʀ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɋɜɹɳɟɧɢɤ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɜɫɿ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭ ɪɟɥɿɝɿɽɡɧɚɜɰɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿɜɿɫɬɨɪɢɤɿɜ Ȼɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɟɞɿɚɪɢɧɤɭ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ Ɉɞɧɚɤ ɱɚɫɬɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɿɫɬɢɤɢ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɨɫɦɢɫɥɸɸɬɶ ɜɿɣɧɭ ɬɚ ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶɿɫɬɨɪɿʀɝɟɪɨʀɜɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿɬɚ ɦɢɧɭɥɨɝɨɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶɬɚɯɜɢɥɸɸɬɶ ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɩɢɲɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɫɬɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɡɛɪɨɽɸɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɮɪɨɧɬɿ 

 ϭϱϰ
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɍɤɚɡɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢʋ©ɉɪɨɪɿɲɟɧɧɹɊɚɞɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɿɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɝɪɭɞɧɹ ɪɨɤɭ ©ɉɪɨ Ⱦɨɤɬɪɢɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢª >(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZSUHVLGHQWJRYXDGRFXPHQWV  ©Ʉɿɧɨ ɽ ɡɛɪɨɽɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɸ ɧɿɠ ɚɜɬɨɦɚɬ Ʉɚɥɚɲɧɢɤɨɜɚª ± ȱɥɥɽɧɤɨ >(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVZZZUDGLRVYRERGDRUJDKWPO Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ʋ 9,, ©ɉɪɨ ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢª>(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZ  ɘɪɿɣ Ɇɚɤɚɪɨɜ ɇɋɌɍ ©Ɇɢ ɞɨɫɿ ɩɪɚɰɸɽɦɨ ɡɿ ɫɬɚɪɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɹɤɚ ɩɨɤɢ ɳɨ ɠɢɜɚª >(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVWYGHWHFWRUPHGLDLQWHUYLHZ\XUL\BPDNDURY BQVWXBPLBGRVLBSUDWV\XHPRB]LBVWDUR\XBVWUXNWXUR\XB\DNDBSRNLBVFKRB]KLYD ɓɨɪɿɱɧɢɣ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɡɜɿɬɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɉȺɌ©ɇɋɌɍªɡɚɪɿɤ>(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZQUDGDJRYXDZSFRQWHQWXSORDGV6++RULFKQ\\ ]DJDOQ\\]YLWSURGL\DOQLVW3$71678]DULNSGI ©Ⱦɟɧɶɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɇɟɫɤɨɪɟɧɿªɮɿɥɶɦɢɹɤɿɜɚɪɬɨɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹɫɟɪɩɧɹ>(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZVWEXDXDGHQQH]DOH]KQRVWLQHVNRUHQL ILOP\NRWRU\HVWRLWSRVPRWUHWDYJXVWD Ɉ Ⱦɭɛɢɧɚ ©ɍ ɩɨɲɭɤɚɯ ɫɟɧɫɚɰɿʀª >(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSXDWHOHNULWLNDXDWHOHSURJUDP ɈɄɨɪɤɨɞɢɦ©ȼ¶ɹɱɟɫɥɚɜȽɚɪɦɚɲɁɚɰɿɤɚɜɢɬɢɝɥɹɞɚɱɚɿɫɬɨɪɿɽɸɨɡɧɚɱɚɽɫɤɚɡɚɬɢɳɨɋɬɚɥɿɧ ±ɝɨɦɨɫɟɤɫɭɚɥɿɫɬª>(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSUXWHOHNULWLNDXDO\XGL  ©ɍɤɪɚʀɧɚɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹɫɜɨɽʀɿɫɬɨɪɿʀªɜɪɚɠɚɸɱɢɯɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɮɿɥɶɦɭ >(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVSOXVXDXNUDLQDSRYHUQHQQDVYRHL LVWRULLQRY\Q\XNUD\LQDSRYHUQHQQ\DVYRLH\LLVWRUL\LYUD]KD\XFKLKYLGNULWWLY GRNXPHQWDOQRJRILOPX ɍɤɪɚɢɧɚ ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɑɚɫɬɶ >(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSV\RXWXEHM/K(GVG$R

 ɉɪɹɞɤɨ ɘ. ɋ.57 ɎɊȺɇɑȺɃɁɂɇȽɈȼȱȼɂȾȺɇɇəȼɍɄɊȺȲɇȱɒɅəɏɂȺȾȺɉɌȺɐȱȲ ȾɈȼȱɌɑɂɁɇəɇɈȽɈɆȿȾȱȺɉɊɈɋɌɈɊɍ ɉɿɫɥɹɪɨɡɩɚɞɭɊɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɬɚɡɞɨɛɭɬɬɹɤɨɥɢɲɧɿɦɢɊɟɫɩɭɛɥɿɤɚɦɢ± ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ± ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɱɚɥɢ ɫɬɪɿɦɤɨ ɜɥɢɜɚɬɢɫɹ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɁɆȱ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɢɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɶɤɿɩɭɧɤɬɢɩɨɹɜɚȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɿɧɟɡɚɛɚɪɨɦɜɿɞɤɪɢɥɚ ɋɬɭɞɟɧɬɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ 

ϭϱϱ 


ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɡɚɪɹɫɧɿɥɨ ɧɨɜɢɦɢ ɞɨɫɿ ɱɭɠɢɦɢ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɝɥɹɞɚɱɚ ɮɨɪɦɚɬɚɦɢ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɲɨɭ ɇɟ ɨɦɢɧɭɥɢ ɡɦɿɧɢɣɫɟɝɦɟɧɬɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɩɪɟɫɢɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿɮɨɪɦɚɬɢɳɨɜɠɟɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹɦɢ ɩɪɢɜɚɛɥɸɜɚɥɢɚɭɞɢɬɨɪɿɸɹɤɿɫɧɢɦɞɪɭɤɨɦɹɫɤɪɚɜɢɦɢɨɛɤɥɚɞɢɧɤɚɦɢɬɚɩɨɞɟɤɭɞɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸɩɨɞɚɱɟɸɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɪɟɲɬɿɫɬɚɥɢɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɿɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ ɉɪɨɬɟ ɧɟ ɜɫɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɝɨɬɨɜɢɦɢ ɞɨ ɭɦɨɜ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚɪɢɧɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ± ɱɢ ɬɨ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɱɢ ɬɨ ɡ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ± ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɭɦɿɥɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ Ɂɨɤɪɟɦɚ1DWLRQDO*HRJUDSKLF(VTXLUH)RUEHVɬɚ0HQ V+HDOWK Ɋɟɲɬɿɠɡɧɚɞɨɛɢɥɢɫɹɪɨɤɢɚɛɢɩɨɫɿɫɬɢɝɿɞɧɟɦɿɫɰɟɭɫɜɨʀɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɧɿɲɿɬɚɡɞɨɛɭɬɢɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶɩɨɫɬɿɣɧɢɯɱɢɬɚɱɿɜɌɚɜɫɿɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɿɜɢɞɚɧɧɹ ɩɨɩɪɢɬɟɦɚɬɢɱɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɬɚɪɟɞɚɤɰɿɣɧɭɩɨɥɿɬɢɤɭɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɨɞɧɚɤɨɜɿ ɫɩɨɫɨɛɢɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɭ Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨɝɨɥɨɜɧɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɚɞɚɩɬɚɰɿʀɽɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɱɢɬɚɱɿɜ Ƀɞɟɬɶɫɹ ɬɭɬ ɿ ɩɪɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɚɡɸɱɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Ȼɥɢɡɶɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ ɿ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɭɿɩɪɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɨɤɢ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɟɞɨɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɪɚɫɝɟɧɞɟɪɚɚɛɨɪɨɛɨɬɚɧɚɨɛɤɥɚɞɢɧɰɿ ɠɭɪɧɚɥɭ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɽɱɢɧɟɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜɢɞɚɧɧɹ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɢ ɡɚɦɨɜɥɹɸɬɶ ɳɨɦɿɫɹɱɧɿ ɪɟɣɬɢɧɝɢɱɥɟɧɢɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭɨɫɨɛɢɫɬɨɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɮɨɤɭɫɨɜɚɧɢɯ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɚ ɝɨɥɨɜɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɭɦɿɜ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯɚɛɨɠɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɧɢɧɿɲɤɨɥɚɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɚɬɚɤɨɠɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɬɨɳɨ ɇɟɡɚɛɭɜɚɣɦɨɳɨɛɭɬɢɧɚɡɜ¶ɹɡɤɭɧɢɧɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɿ ɫɚɦɟɬɚɤɿɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢɨɧɥɚɣɧɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɩɨɞɟɤɭɞɢɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɢɞɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ʀɯ ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭɧɨɜɢɧɭɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿɭɎɟɣɫɛɭɰɿɧɚɩɪɢɤɥɚɞɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɡ ɥɟɝɤɿɫɬɸɩɪɢɜɟɫɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɠɭɪɧɚɥɭɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɞɨɜɢɦɨɝ ɬɚɨɱɿɤɭɜɚɧɶɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɢɬɚɱɚɡɦɟɪɟɠɿ Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɸ ɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɛɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɤɨɥɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ ɦɚɣɠɟɩɨɜɧɿɫɬɸɤɨɩɿɸɽɦɚɬɟɪɿɚɥɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɚɌɚɧɚɜɿɬɶɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɞɨɡɦɿɧɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɯɨɱɚ ɛ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɉɪɢɦɿɪɨɦ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɦɭ Ɋɿɱɚɪɞɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɉɟɬɪɨɚɇɶɸɃɨɪɤɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɄɢʀɜȼɚɪɬɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɬɟɤɫɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɟ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɚɞɠɟ ϭϱϲ 


ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɧɚɞɬɨ ɪɚɡɸɱɿ Ɍɚɤ ɹɤɳɨ ɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ ɬɚ Ɂɚɯɿɞɧɿɣȯɜɪɨɩɿɫɬɚɥɨɧɨɪɦɨɸɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶɯɚɪɚɫɫɦɟɧɬɭɬɚɨɞɧɨɫɬɚɬɟɜɢɯ ɲɥɸɛɿɜ ɚ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɠɜɚɜɨ ɞɢɫɤɭɬɭɸɬɶ ɳɨɞɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀɦɚɪɢɯɭɚɧɢɬɨɜɍɤɪɚʀɧɿɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢɬɟɦɚɬɢɱɧɚɩɨɥɹɪɧɿɫɬɶɩɨɤɢɿɫɬɨɬɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ȯɞɢɧɟ ɭ ɱɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɨɤɢ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɬɶ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ± ɰɟ ɪɟɤɥɚɦɚ ȱ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɰɶɨɦɭ ± ɭ ɤɪɢɡɿ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɪɪ ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɚɠ ɧɚ ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɨɛɫɹɝɿɜɪɟɤɥɚɦɢɩɨɱɚɥɨɫɹɥɢɲɟɭɪ>@ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɠɭɪɧɚɥɢ ɧɚɞɬɨ ɧɟ ɦɚɥɢ ɜɢɛɨɪɭ ± ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɪɟɤɥɚɦɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɱɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɛɪɟɧɞɿɜɄɨɦɟɪɰɿɣɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɭɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɛɭɥɚɤɥɸɱɨɜɨɸɧɟ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɤɚɧɬɢɥɶɧɿ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɢ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯɛɭɥɚɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚɲɚɧɫɚɦɧɚɜɢɠɢɜɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɭ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɠɭɪɧɚɥɢɮɪɚɧɱɚɣɡɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɦɟɪɟɠɚɦɢ ɬɚ ɪɟɪɚɣɬɢɧɝ Ȳɯɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɚ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɦɟɦɨ ɡɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿɦ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɿɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ± ɝɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɽɸ Ɍɨɛɬɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɜɢɬɿɫɧɹɬɢɦɟɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɣ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ɉɛ¶ɽɦɪɟɤɥɚɦɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɪɢɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢɬɚɩɪɨɝɧɨɡɨɛ¶ɽɦɿɜɪɢɧɤɭ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɤɥɚɦɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɤɨɚɥɿɰɿɹ ʊ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSYUNRUJXDDGPDUNHW ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ʊɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ

ϭϱϳ 


ɉɭɲɤɚɪɭɤ ɇ. ɋ.58 ɆɍɅɖɌɂɆȿȾȱɃɇȱɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲɌȿɅȿȱɊȺȾȱɈɄȺɇȺɅȱȼ ȱɇɈɆɈȼɅȿɇɇəɎɊȺɇɐȱȲ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɹɤɭ ɪɨɥɶ ɤɚɧɚɥɢ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɣ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɭ ɬɚ ɡ ɹɫɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢɦɟɞɿɚɞɨɧɢɯ Ɉɛ ɽɤɬ ɬɟɥɟ ɿ ɪɚɞɿɨɤɚɧɚɥɢ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ Ɏɪɚɧɰɿʀ )UDQFH 5), 79 0RQGH  ɉɪɟɞɦɟɬɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣɤɨɧɬɟɧɬɫɚɣɬɿɜɤɚɧɚɥɿɜɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹɎɪɚɧɰɿʀ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹɎɪɚɧɰɿʀɁ ɹɫɭɜɚɬɢɧɚɹɤɢɯɫɚɦɟɜɢɞɚɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɪɨɛɥɹɬɶɚɤɰɟɧɬɤɚɧɚɥɢ ɄɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɆɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹɎɪɚɧɰɿɹ)UDQFH795), ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɚɜɨɣɨɜɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɜɢɯɛɿɥɶɲɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɌɨɦɭɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɹɤɿɫɚɦɟɫɭɱɚɫɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɮɪɚɧɰɭɡɶɤɟɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ȱɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹɎɪɚɧɰɿʀɩɪɟɡɟɧɬɭɽɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹ )UDQFH0pGLDV0RQGHɞɨɹɤɨʀɜɯɨɞɹɬɶɬɟɥɟɤɚɧɚɥ)UDQFHɿɦɟɪɟɠɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ5DGLR)UDQFH,QWHUQDWLRQDO 5), >@ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ)UDQFHɦɚɽɬɚɤɿɪɭɛɪɢɤɢɧɚɫɜɨɽɦɭɫɚɣɬɿɹɤɤɚɪɬɢ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿʀɫɥɚɣɞɲɨɭɡɜɭɤɨɜɿɫɥɚɣɞɲɨɭɿɧɮɨɝɪɚɮɿɤɚɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɪɟɩɨɪɬɚɠɿ ɜɟɛɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɿ>@Ɍɚɤɨɠɦɭɥɶɬɦɟɞɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯɞɥɹɧɚɨɱɧɨɝɨɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɰɢɮɪɨɜɢɯɞɚɧɢɯɩɪɨɹɤɿɣɞɟɬɶɫɹɜɫɸɠɟɬɿ ɿɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹʀɯɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɝɥɹɞɚɱɟɦɿɧɮɨɝɪɚɮɿɤɚɚɧɿɦɚɰɿɹɄɪɿɦɬɨɝɨɰɿɤɚɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚɞɪɭɤɭɜɚɬɢɧɚɟɤɪɚɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɞɥɹɟɤɫɩɟɪɬɚɿɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɡ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɐɟ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤɚ ɧɚɫɢɱɟɧɚ ɮɚɤɬɚɦɢ ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ eOHPHQW 7HUUH ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɭɬɟɦɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɟɞɭɠɟɱɚɫɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɞɿɛɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɜɫɬɚɜɤɢɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɱɢɫɟɥɜɿɞɫɨɬɤɿɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜɬɨɳɨ 

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɚ ɤɭɪɫ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɎɟɞɨɪɱɭɤɅɉɞɨɰɤɚɮɟɞɪɢɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɿɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ϭϱϴ 


 5), ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɬɚɤɿ ɧɨɜɿɬɧɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɥɨɧɝɪɿɞɢ ɿɧɮɨɝɪɚɮɿɤɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɛɥɢɰɶ ɧɚɨɱɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ ɤɪɭɝɨɜɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦ ɤɚɪɬ ɚɧɿɦɚɰɿʀ ɜɿɞɟɨɫɥɚɣɞɲɨɭ YLGHRGLDSRUDPD ɜɟɛɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɿ ZHEGRF ɡɜɭɤɨɜɿ ɫɥɚɣɞɲɨɭ GLDSRUDPD VRQRUH ɮɨɬɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɹ FKURQRORJLH HQ LPDJHV ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜ>@Ʉɪɿɦɬɨɝɨɨɱɟɜɢɞɧɨɳɨ5),ɽɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɦɦɟɞɿɚɚɞɠɟɤɪɿɦ ɪɚɞɿɨɩɟɪɟɞɚɱɧɚɫɚɣɬɿɦɟɞɿɚɽɪɭɛɪɢɤɢɜɿɞɟɨɿɛɥɨɝɢɊɚɞɿɨɜɢɩɭɫɤɢɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɬɨɦɭ ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɥɭɯɚɬɢ ɜ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɡɪɭɱɧɢɣ ɱɚɫ Ɍɚɤɨɠ 5), ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɥɹ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ ɿ ɩɥɚɧɲɟɬɿɜ ɿ ɩɪɢɫɭɬɧɽ ɜ ɧɢɡɰɿ ɫɨɰɦɟɪɟɠ )DFHERRN7ZLWWHU*RRJOH,QVWDJUDP'DLO\PRWLRQ<RX7XEH6RXQGFORXG7XQH ,Q ɇɚɫɚɣɬɿɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ790RQGHɩɨɞɿɛɧɢɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɿɞɛɿɪɨɤɧɟɦɚɽ ɉɪɨɬɟ ɤɚɧɚɥ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɢɡɤɭ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ 79 0RQGH 79 0RQGH $IULTXH0HUFL3URIHVVHXUMRXUVVXUODSODQHWHJUDWXLWMRXUVVXUODSODQHWHYHUVLRQ SUHPLXP >@ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɫɸɠɟɬɚɯɿɩɪɨɝɪɚɦɚɯɤɚɧɚɥɭɭɜɢɝɥɹɞɿɿɧɮɨɝɪɚɮɿɤɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɤɚɪɬ ȼɚɪɬɨɬɚɤɨɠɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɜɫɿɤɚɧɚɥɢɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹɳɨɛɭɥɢɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɱɢɧɧɢɤ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸɜɢɜɱɟɧɧɹɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀɦɨɜɢȾɥɹɰɶɨɝɨɦɟɞɿɚɫɬɜɨɪɸɸɬɶɨɤɪɟɦɿ ɪɭɛɪɢɤɢɚɬɚɤɨɠɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɞɨɞɚɬɤɢɞɥɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯɬɟɥɟɮɨɧɿɜɿɩɥɚɧɲɟɬɿɜ ɇɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ 79 0RQGH ɽ ɤɿɥɶɤɚ ɪɭɛɪɢɤ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɰɶɨɦɭ/DQJXH IUDQoDLVHɌɭɬ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɜɿɞɟɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɤɧɢɝɢ ɡ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɧɚɞ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɜɢɜɱɚɬɢ ɦɨɜɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɬɢɫɹ ɡɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɬɚ ɜɢɫɥɨɜɚɦɢ3DUORQV IUDQoDLV & HVW IDFLOHɐɟ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɫɚɦɟɧɚɜɢɜɱɟɧɧɹɦɨɜɢɌɭɬɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɜɿɣɪɿɜɟɧɶɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸɽɭɪɨɤɿɜɞɥɹɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɨɜɨɸɞɟɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɢɩɨɜɿɫɢɬɭɚɰɿʀɹɤɜɿɞɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢɫɹɜɿɡɢɬɭɉɚɪɢɠɩɨɯɿɞɭɪɟɫɬɨɪɚɧɭɬɟɚɬɪ ɩɨɛɚɱɟɧɧɹɬɨɳɨɉɪɢɰɶɨɦɭɞɨɤɨɠɧɨɝɨɭɪɨɤɭɞɨɞɚɸɬɶɫɹɜɿɞɟɨɭɪɢɜɨɤɜɩɪɚɜɢ ɩɪɨɫɬɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɥɟɤɫɢɤɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ ɮɨɧɟɬɢɤɭɝɪɚɬɚɬɜɨɪɱɟɡɚɜɞɚɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿɭɪɨɤɭɳɨɛɩɨɝɥɢɛɢɬɢɫɜɨʀɡɧɚɧɧɹɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɬɟɦɿ(QVHLJQHU OH IUDQFDLV ɐɟ ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɹɤɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɪɿɡɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɬɢɯ ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣ ɦɨɜɿ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɬɭɬ ɽ ɬɚɤɨɠ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɳɨ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ MRXUV VXU OD SODQqWH ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢɧɨɜɢɧɢɬɢɠɧɹɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸɦɨɜɨɸɿɡɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɿɹɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɩɪɢ ɱɨɦɭɞɥɹɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɨɜɨɸ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ )UDQFH ɧɟ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɫɬɨɪɿɧɨɤ ɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɦɨɜɢȺɥɟɜɫɿɬɰɿɦɨɜɥɟɧɧɹɤɚɧɚɥɭɽɩɪɨɝɪɚɦɢɳɨɦɿɫɬɹɬɶɫɸɠɟɬɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ 6HSW -RXUV (Q )UDQFH ɚ ɧɚ ϭϱϵ 


ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ )UDQFH LQ )RFXV ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɩɿɞ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɬɟɝɨɦ )UDQFRSKRQLH ɐɿɤɚɜɨ ɳɨ ɧɚ ɤɚɧɚɥɿɪɨɡɦɿɳɟɧɨɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɪɟɫɭɪɫ,QWHU1DWLRQVɞɥɹɮɪɚɧɰɭɡɿɜɹɤɿɠɢɜɭɬɶɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦȼɿɧɞɨɩɨɦɚɝɚɽɡɧɚɣɬɢɫɜɨʀɯɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜɹɤɿɠɢɜɭɬɶɭɬɨɦɭɠɦɿɫɬɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɧɢɦɢɜɡɹɬɢɭɱɚɫɬɶɭɫɩɿɥɶɧɢɯɡɚɯɨɞɚɯɨɛɦɿɧɹɬɢɫɹ ɩɨɪɚɞɚɦɢ 5DGLR)UDQFH,QWHUQDWLRQDOɬɚɤɨɠɩɪɢɞɿɥɹɽɡɧɚɱɧɭɭɜɚɝɭɩɢɬɚɧɧɸɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ Ɋɟɫɭɪɫ5), 6DYRLUVɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɲɿɫɬɶɦɚ ɦɨɜɚɦɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɸ ɛɪɚɡɢɥɶɫɶɤɨɸ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɨɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɸ ɚɪɚɛɫɶɤɨɸ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɦɨɜɭ ɡɛɚɝɚɬɢɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɬɢɯ ɯɬɨ ɜɢɤɥɚɞɚɽ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɛɥɨɝɚɯ ɩɪɨɫɥɭɯɚɬɢ ɚɭɞɿɨɛɥɨɝɢ ɬɨɳɨ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɥɭɯɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɭɳɨɞɟɧɧɢɯɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɧɨɜɢɧ-RXUQDOHQIUDQFDLVIDFLOHɹɤɚ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɬɚ ɡɜɭɱɢɬɶ ɩɪɨɫɬɨɸ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿ ɦɚɽ ɩɨɜɧɭ ɪɨɡɲɢɮɪɨɜɤɭ/HV 0RWV GH O¶DFWXDOLWp ɤɨɪɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɯɜɢɥɢɧɞɟɚɜɬɨɪɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɡɧɚɱɟɧɧɹɫɥɿɜɬɚɜɢɪɚɡɿɜɳɨɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹɜɧɨɜɢɧɚɯ Ɍɚɤɨɠɫɚɣɬɩɪɨɩɨɧɭɽɬɟɫɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹɿɞɟʀɞɥɹɭɪɨɤɿɜɬɨɳɨɩɪɢɱɨɦɭɜɫɿɜɨɧɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɮɪɚɧɤɨɮɨɧɿɹ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɤɚɿɫɬɨɪɿɹɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚɦɨɜɚɡɞɨɪɨɜ ɹɧɚɭɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɳɨ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɬɟɥɟ ɿ ɪɚɞɿɨɤɚɧɚɥɢ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ )UDQFH 5), 79 0RQGH ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɤɪɟɦɿ ɪɭɛɪɢɤɢ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɫɚɣɬɚɯ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨɸ ɿ ɞɭɠɟ ɞɚɥɟɤɨɝɥɹɞɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɬɟ ɳɨ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɩɪɨɩɚɝɭɸɱɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀɦɨɜɢɜɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭɳɨɨɡɧɚɱɚɽɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹʀʀɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ Ɇɢ ɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɹɤɢɯ ɪɨɛɥɹɬɶ ɚɤɰɟɧɬ ɤɚɧɚɥɢ ɽ ɿɧɮɨɝɪɚɮɿɤɚ ɥɨɧɝɪɿɞɢɫɥɚɣɞɲɨɭɯɪɨɧɨɥɨɝɿɹ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ )UDQFHPHGLDVPRQGH >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZIUDQFHPHGLDVPRQGHFRP ²ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ )UDQFH >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZIUDQFHFRPIU ²ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ 5), >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZUILIU ² ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɭ ϭϲϬ 


 79021'( >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZWYPRQGHFRP ²ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ

 Ɋɢɛɚɥɶɫɶɤɚ Ⱥ. ȼ.59 ɌȿɆȺɌɂɑɇȿɇȺɉɈȼɇȿɇɇəɉɈɉɍɅəɊɇɂɏɌɂɀɇȿȼɂɏ ɇɈȼɂɇɇɂɏɌȿɅȿɉɊɈȽɊȺɆ ɇɚɲɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ ɭ ɫɜɿɬɿ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀɿɡɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɌɟɨɪɿɹ©$JHQGDVHWWLQJª ɬɟɨɪɿɹɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɟ ɳɨ ɁɆȱ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɜɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɜɠɟ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɛɨɪɨɦ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɢɯ ɬɟɦ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɦɭ ɧɚɦ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɹɤɿɩɢɬɚɧɧɹɿɩɪɨɛɥɟɦɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦɚɸɬɶɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɱɚɫɬɨɬɭ ɩɨɹɜɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɬɟɦɚɬɢɤɢɡɚɩɟɜɧɢɣɩɟɪɿɨɞɜɢɡɧɚɱɢɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿɬɟɦɢ ȺɜɬɨɪɢɬɟɨɪɿʀɆɚɤɫɜɟɥɥɆɚɤɄɨɦɛɫɿȾɨɧɚɥɶɞɒɨɭɨɫɨɛɥɢɜɨɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ ɩɪɨ ɩɨɞɿɸ ɚ ɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɿɪɭ ʀʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ȿɮɟɤɬ ɜɿɞ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɦɟɞɿɚ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɢɧɢɤɚɽ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɸ ɿ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɸ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɦ Ʉɨɥɢ ɦɟɞɿɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨ ɹɤɭɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɩɨɱɢɧɚɽ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɫɬɚɧɧɸɹɤɬɚɤɭɤɨɬɪɚɞɿɣɫɧɨɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɛɿɥɶɲɨʀɭɜɚɝɢ Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɝɨɦɨɠɧɚɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭɞɭɦɤɭɬɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɦɟɞɿɣɧɢɣ ɋɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɽ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ± ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɞɥɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɚɤɬɨɪɿɜ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ± ɞɨɦɿɧɭɸɱɿɬɟɦɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɭɁɆȱ>@ ɉɨɪɹɞɨɤɞɟɧɧɢɣ±ɰɟɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɬɟɦɿɩɪɨɛɥɟɦɹɤɿɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɜ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ± ɩɪɨɰɟɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɰɢɯɬɟɦɭɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɚɭɞɢɬɨɪɿʀɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɁɆȱ>@ ɋɭɫɩɿɥɶɧɚɭɜɚɝɚɽɞɟɮɿɰɢɬɧɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦɹɤɨɝɨɧɟɦɨɠɟɜɢɫɬɚɱɢɬɢɧɚɭɫɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ʌɢɲɟ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɨɦɿɧɭɽ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ȱɧɲɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɧɚɩɟɜɧɢɣɩɟɪɿɨɞɚɡɧɚɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚɬɚɤɿɧɟɩɨɬɪɚɩɥɹɽɭɩɭɛɥɿɱɧɭ 

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɚɤɭɪɫɦɚɝɿɬɪɚɬɭɪɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹª ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɉɨɪɮɿɦɨɜɢɱɈɅɞɪɩɨɥɿɬɧɚɭɤɩɪɨɮ

ϭϲϭ 


ɫɮɟɪɭ Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɥɟɝɿɬɢɦɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯɽɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ>@ Ⱦɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯɧɨɜɢɧɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɢɩɭɫɤɢ ©ɌɋɇɌɢɠɞɟɧɶª ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ ©ª ɬɚ ©ɉɨɞɪɨɛɢɰɿ ɬɢɠɧɹª ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ ©ȱɧɬɟɪª ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɩɨ ɩɨ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɍɫɶɨɝɨɛɭɥɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɿɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹɜɨɧɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ Ɍɟɦɚɬɢɤɚ Ʉɨɪɭɩɰɿɹɭɞɟɪɠɚɜɧɢɯɨɪɝɚɧɚɯ ɋɢɬɭɚɰɿɹɧɚȾɨɧɛɚɫɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɩɨɞɿʀ ȼɿɞɧɨɫɢɧɢɡɊɨɫɿɽɸ ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿɫɢɬɭɚɰɿʀ Ɋɟɮɨɪɦɢɬɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɥɚɞɢ Ⱥɤɰɿʀɩɪɨɬɟɫɬɭ ɉɨɥɿɬɢɱɧɚɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ Ɋɿɫɬɰɿɧ ɉɚɞɿɧɧɹɤɭɪɫɭɝɪɢɜɧɿ Ɂɥɨɱɢɧɧɿɫɬɶ ɋɢɫɬɟɦɚɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ ɹ Ɉɫɜɿɬɚ Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɋɩɨɪɬ ɇɚɭɤɚɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ȿɤɨɥɨɝɿɹɬɚɩɪɢɪɨɞɧɿɤɚɬɚɤɥɿɡɦɢ ɋɜɿɬɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɪɨ ɜɿɞɨɦɢɯɥɸɞɟɣ ɐɿɤɚɜɢɧɤɢ ȱɧɲɟ

ɌɋɇɌɢɠɞɟɧɶ         

ɉɨɞɪɨɛɢɰɿɬɢɠɧɹ         

ɍɫɶɨɝɨ         

 

 

 

 Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɦɭ ɬɟɦɚɦɢ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɥɹ ©ɌɋɇɌɢɠɞɟɧɶª ɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɨɞɿʀ ɧɚɭɤɚɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɚɬɚɤɨɠɩɪɨɠɢɬɬɹɜɿɞɨɦɢɯɥɸɞɟɣȾɥɹ©ɉɨɞɪɨɛɢɰɿɬɢɠɧɹª ± ɪɟɮɨɪɦɢ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɞɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɨɞɿʀ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɶ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɭɚɧɚɥɿɡɿɞɨɭɜɚɝɢɛɪɚɥɢɫɹɱɚɫɬɨɬɚɩɨɹɜɢɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɚɧɟɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɬɚɪɨɡɥɨɝɿɫɬɶʀɯɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ⱥ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɬɢɦɟɫɜɨɽʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 

 ϭϲϮ
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ ɇɎ Ɏɪɟɣɦɢɧɝ ɦɟɞɢɚɩɨɜɟɫɬɤɢ ɞɧɹ ɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ ɦɟɞɢɚɮɪɟɣɦɨɜ ȼɟɫɬɧɢɤ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɭɧɬɚ ² ² ȼɵɩ  ² ɋ 85/ KWWSVF\EHUOHQLQNDUXDUWLFOHYIUH\PLQJPHGLDSRYHVWNLGQ\DLWLSRORJL\DPHGLDIUH\PRY ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  Ⱦɶɹɤɨɜɚ ȿȽ Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɨɜɟɫɬɤɢɞɧɹɇɚɭɱɧɵɣɟɠɟɝɨɞɧɢɤɂɧɫɬɢɬɭɬɚɮɢɥɨɫɨɮɢɢɢɩɪɚɜɚɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ± ± ɋ 85/ KWWSVF\EHUOHQLQNDUXDUWLFOHYNRQVWUXLURYDQLHLOHJLWLPDWVL\DVRWVLDOQ\KSUREOHPYSURWVHVVH XVWDQRYOHQL\DSRYHVWNLGQ\D ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 

 Ɋɭɞɱɟɧɤɨ Ⱥ. ɋ.60 ɄɈɇɐȿɉɌɍɄɊȺȲɇɐəȼɇɈȼɂɏɆȿȾȱȺ ɉɈɋɌɄɈɅɈɇȱȺɅɖɇɂɃɄɈɇɌȿɄɋɌ ɋɶɨɝɨɞɧɿɜɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɜɿɣɧɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɦɟɞɿɚɬɪɚɧɫɥɸɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɫɦɢɫɥɢ Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɰɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ ɽ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɦɢ ɧɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ ɦɟɞɿɚ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɦɨɠɧɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɢɣ ɬɚ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɭɤɪɚʀɧɰɹɆɢɩɪɚɝɧɟɦɨɝɥɢɛɲɟɞɨɫɥɿɞɢɬɢɬɚɤɢɣɨɛɪɚɡɣɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚɬɚɤɨɧɬɟɤɫɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɳɨɣɮɨɪɦɭɽɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɿɫɦɢɫɥɨɜɿɮɪɟɣɦɢ ɤɪɿɡɶɹɤɿɩɨɞɚɽɬɶɫɹɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɦɟɞɿɚɨɛɪɚɡɭɤɪɚʀɧɰɹ Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɫɚɣɬɿɜ©Ɍɋɇª©Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶª ɬɚ©ɄɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬªɡɚɪɨɤɢȾɠɟɪɟɥɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɛɪɚɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɐɟɧɬɪɭ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɩɥɢɜɨɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɿɜ ȼɢɳɟɧɚɡɜɚɧɿ ɦɟɞɿɚ ɽ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɧɥɚɣɧɦɟɞɿɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ Ɇɟɬɨɸɬɚɤɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɮɚɯɿɜɰɿɐɟɧɬɪɭɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɽ©ɜɢɹɜɢɬɢɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɹɤ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɞɥɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɞɟɣ ɚɛɨ ɮɚɤɬɿɜ ʀɯ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɿɧɬɟɪɧɟɬɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɬɚ ɩɪɨɜɨɤɭɜɚɬɢ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɜ ɦɟɪɟɠɟɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿª >@ Ɉɬɠɟ ɦɢ ɨɛɢɪɚɽɦɨ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɿ ɫɚɣɬɿɹɤɿɽɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢɩɨɲɢɪɸɜɚɱɚɦɢɿɞɟɣɿɮɚɤɬɿɜɜɍɤɪɚʀɧɿ Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɫɜɨʀɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞ ɮɪɟɣɦɚɧɚɥɿɡɭ ɞɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɚɣɞɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 

 ɚɫɩɿɪɚɧɬ ɤɚɮ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɦɟɞɿɚ ɞɢɡɚɣɧɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɇɍ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɚɫɢɫɬ ɤɚɮ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ⱦɨɧɇɍ ɿɦɟɧɿ ȼɚɫɢɥɹ ɋɬɭɫɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɒɟɜɱɟɧɤɨȼɿɤɬɨɪɿɹȿɞɭɚɪɞɿɜɧɚɞɧɚɭɤɡɫɨɰɤɨɦɤɮɿɥɨɥɧ 

ϭϲϯ 


ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɹɜɢɳɚɦɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɪɨɥɹɦɢ ɬɨɳɨ Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɋȾɟɧɢɫɸɤɚɮɪɟɣɦɚɦɢɽɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɹɤɿɫɤɟɪɨɜɭɸɬɶɧɚɲɟ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɐɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɍ ɦɟɞɿɚ ɰɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ± ɤɨɞɢ ɧɚɝɨɥɨɫɿɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ > ɫ @ Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɩɨɲɭɤ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɧɚɫɚɣɬɚɯɨɧɥɚɣɧɦɟɞɿɚ ȱɫɧɭɽ ɱɢɦɚɥɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɤɨɧɰɟɩɬª ɍ ɫɜɨɽɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɤɟɪɭɜɚɬɢɦɟɦɨɫɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȼɅɿɬɹɝɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬ ± ɹɜɢɳɟ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬ ɞɨ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ ɬɥɭɦɚɱɚɬɶ ɣɨɝɨ ɹɤ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɥɟɤɫɢɤɨɧɭ>ɫ@Ɉɬɠɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɭɽɦɨɤɨɧɰɟɩɬ©ɭɤɪɚʀɧɟɰɶªɹɤ ɩɟɜɧɭ ɫɦɢɫɥɨɜɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨ Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨɦɢɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨɤɨɧɰɟɩɬɭɤɪɚʀɧɰɹɡɨɝɥɹɞɭɧɚɩɟɜɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬ Ɉɞɧɢɦɿɡɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɽɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɹɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɿ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɲɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɉɿɞ«ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɦ» ɦɭɫɢɦɨɪɨɡɭɦɿɬɢɿɫɬɨɪɢɱɧɿɪɟɚɥɿʀɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɩɟɜɧɨɦɭɜɿɞɪɿɡɤɭɱɢɟɬɚɩɭɿɫɬɨɪɿʀɩɿɞ«ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɦ» ±ɜɩɥɢɜɿɦɩɟɪɫɶɤɢɯ ɪɟɚɥɿɣɧɚɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɳɨɡɛɟɪɿɝɫɹɭɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɪɚɡɭɭɤɪɚʀɧɰɹɡɨɝɥɹɞɭɧɚɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬ ɋɤɚɧɞɚɥɿɡɚɰɿɹɨɛɪɚɡɭɭɤɪɚʀɧɰɹ ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɭɤɪɚɢɧɟɰ ɡɚɞɭɦɚɥ ɬɟɪɚɤɬ ɜ Ɋɚɞɟ: ɱɬɨ ɨ ɧɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ («Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ», 04 ɤɜɿɬɧɹ 2018). ɉɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɭɤɪɚɢɧɰɟɜ ɜ ɉɨɥɶɲɟ ɧɚɲɥɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ («Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ», 27 ɛɟɪɟɡɧɹ 2018). Ȼɭɬɢɭɤɪɚʀɧɰɟɦ©ɫɨɪɨɦɧɨª Ɇɚɪɤ Ȼɟɪɧɟɫ: ɭɤɪɚɢɧɟɰ, ɧɟ ɫɤɪɵɜɚɜɲɢɣ ɫɜɨɢɯ ɤɨɪɧɟɣ («Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ», 11 ɛɟɪɟɡɧɹ 2018) Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɩɪɢɱɢɧɢ ɫɩɟɤɭɥɹɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ «Ⱥ ɜ ɦɨɪɞɭ?» ɍɤɪɚɢɧɟɰ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɪɨɫɫɢɹɧɢɧɚ ɜ ɷɮɢɪɟ ɄɪɟɦɥɶɌȼ («Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ», 14 ɛɟɪɟɡɧɹ 2018 ɪ.). «Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ»: ɭɤɪɚɢɧɟɰ Ⱦɭɞɶ ɨɬɜɟɬɢɥ ɧɚ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ («Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ», 26 ɥɸɬɨɝɨ 2018 ɪ.). ©Ɂɧɟɞɨɥɟɧɿɫɬɶªɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ϭϲϰ 


«Ⱦɟɧɟɝ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢ ɧɟɬ!» ɑɬɨ ɭɤɪɚɢɧɰɵ ɞɭɦɚɸɬ ɨ ɛɟɡɜɢɡɟ ɫɩɭɫɬɹ ɝɨɞ («Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ», 7 ɤɜɿɬɧɹ 2018 ɪ.). Ʉɨɝɞɚ ɞɟɲɟɜɥɟ ɜɫɟɝɨ ɟɯɚɬɶ ɜ ɨɬɩɭɫɤ: ɭɤɪɚɢɧɰɚɦ ɞɚɥɢ ɫɨɜɟɬɵ («Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ», 2 ɤɜɿɬɧɹ 2018 ɪ.). Ɉɬɩɪɚɜɥɹɹɫɶ ɜ ȿɜɪɨɩɭ, ɦɵ ɭɠɟ ɡɚɪɚɧɟɟ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɬɚɦ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɧɚɲɢɦɢ ɡɚɪɩɥɚɬɚɦɢ «ɜɫɟ ɞɨɪɨɝɨ» («Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ», 30 ɛɟɪɟɡɧɹ 2018 ɪ.). Ɇɚɫɨɜɢɣ ɜɿɞɬɿɤ ɦɿɡɤɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ («Ɍɋɇ», 2 ɤɜɿɬɧɹ 2018 ɪ.). ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɭɤɪɚɢɧɰɟɜ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ȿɋ ɩɪɢɧɹɥɚ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. («Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ.ɧɟɬ», 29 ɛɟɪɟɡɧɹ 2018 ɪ.) Ɇɟɧɲɨɜɚɪɬɿɫɧɟɫɬɚɧɨɜɢɳɟɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɍɤɪɚɢɧɰɚɦ ɬɪɭɞɧɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɬɚɦ ɪɨɞɧɵɯ ɢɥɢ ɞɪɭɡɟɣ («Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ», 2 ɛɟɪɟɡɧɹ 2018). «Ⱦɜɭɯ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɝɚɫɬɚɪɛɚɣɬɟɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ, ɢɡɛɢɥɢ ɱɟɬɜɟɪɨ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ» («Ʉɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ.ɧɟɬ», 28 ɛɟɪɟɡɧɹ 2018 ɪ.). Ɉɬɠɟ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɥɨɜɠɢɜɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɭ ©ɭɤɪɚʀɧɟɰɶª ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɦɟɞɿɣɧɢɣɨɛɪɚɡɭɤɪɚʀɧɰɹɡɚɝɚɥɨɦȼɦɟɠɚɯɹɤɿɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɰɶɨɝɨ ɦɟɞɿɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɧɶɸɫɦɟɣɤɟɪɿɜɬɚʀɯɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɜɿɞɝɭɤɿɜɩɪɨɤɪɚʀɧɭɬɚɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȼɅɿɬɹɝɚɉɨɧɹɬɬɹ©Ʉɨɧɰɟɩɬªɭɩɚɪɚɞɢɝɦɿɫɭɱɚɫɧɢɯɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȼɿɫɧɢɤ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɨɡɟɦɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ± Ʉɢʀɜ ȼɉɐ ©Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬªȼɢɩɭɫɤʋɡɚɪɿɤɫ ȾɟɧɢɫɸɤɋȽɄɨɦɭɧɿɤɨɥɨɝɿɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤɋȽ ȾɟɧɢɫɸɤȺ ± ȼɿɧɧɢɰɹ ȼɇɌɍ±ɫ Ɇɢɤɨɥɚ Ɋɹɛɱɭɤ Ⱦɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ©ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯª ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɢɫɤɭɪɫ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɿɫɬɶ ɫ ɊɭɞɱɟɧɤɨȺɥɿɧɚɈɛɪɚɡɍɤɪɚʀɧɢɜɦɟɞɿɚɬɪɚɜɦɚɦɟɧɲɨɜɚɪɬɨɫɬɿ©Ɇɟɞɿɚɬɪɚɜɦɚɜɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢª>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪ@ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ȱ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɦ Ʉɢʀɜ ± ɱɟɪɜɧɹ ɪ  PHGLDRVYLWDRUJXD± ± >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSPHGLDRVYLWDRUJXDERRNPDWHULDO\YVHXNUD\LQVNR\LQDXNRYRSUDNW\FKQR\LNRQIHUHQWVL\L PHGLDWUDYPDYXPRYDKLQIRUPDWVLMQR\LYLMQ\SV\KRORJLFKQ\MWDSHGDJRJLFKQ\MDVSHNW\ ɌɈɉ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ ɛɪɟɧɞɿɜ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɐɟɧɬɪɭ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSXNUFRQWHQWFRPEORJWRSHIHNWLYQLKXNUDLQVNLK PHGLDEUHQGLYKWPO ϭϲϱ 


    ɋɢɞɨɪɹɱɟɧɤɨ ə. Ɉ.61 ɀȺɇɊɈȼȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱȱɇɌȿɊɇȿɌȼɂȾȺɇɖ ©ɍɄɊȺȲɇɋɖɄȺɉɊȺȼȾȺªɌȺ63,(*(/21/,1( Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ ɳɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɧɢɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɫɬɪɿɦɤɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɩɨɹɜɨɸ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ Ɉɧɥɚɣɧɜɢɞɚɧɧɹ ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɜɿɞɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɁɆȱȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɦɚɽɜɥɚɫɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚɤɿ ɹɤ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ ȼɨɧɢ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɿɧɲɭ ɧɨɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɟɤɫɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɟɥɢɲɟɡɨɛɪɚɠɟɧɶɚɥɟɣɚɭɞɿɨɬɚɡɜɭɤɚɚɬɚɤɨɠɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦɿɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸɍɫɟɰɟɧɟɦɢɧɭɱɟɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ȱɫɧɭɸɱɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɠɚɧɪɨɥɨɝɿʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɠɚɧɪɿɜ Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɹɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤ ɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭɫɜɿɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɠɚɧɪɿɜɭɨɧɥɚɣɧɜɢɞɚɧɧɹɯɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ Ɇɟɬɚɜɢɹɜɥɟɧɧɹɿɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɠɚɧɪɨɜɨʀɫɩɟɰɢɮɿɤɢɫɭɱɚɫɧɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɨɧɥɚɣɧɦɟɞɿɚ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ Ɂ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹɫɬɭɩɟɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢɬɟɦɢ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɿ ɧɨɜɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ Ⱥɧɚɥɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɠɚɧɪɿɜɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɚɧɿɦɟɰɶɤɢɯɨɧɥɚɣɧɦɟɞɿɚ ɍɯɨɞɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɰɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɳɨ ɛɭɥɢɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɪɚɧɿɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹɬɚɜɢɹɜɥɟɧɧɹɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɠɚɧɪɿɜ ɭɧɿɦɟɰɶɤɨɦɭɬɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɨɧɥɚɣɧɜɢɞɚɧɧɹɯ ɫɢɧɬɟɡ ɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢɮɚɤɬɚɦɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɍɚɤɨɠɛɭɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɦɟɬɨɞ 

 Ɇɚɝɿɫɬɪɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ³ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ´ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɌɪɚɱɭɤɌȺɤɚɧɞɮɿɥɧɚɭɤɞɨɰ

ϭϲϲ 


 ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɠɚɧɪɿɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɨɧɥɚɣɧ ɁɆȱ ɋɬɭɩɿɧɶɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢɬɟɦɢɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɠɚɧɪɿɜɭ ɨɧɥɚɣɧɦɟɞɿɚ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ Ⱥ Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ >@ ȱ Ɍɨɧɤɿɯ >@ Ⱥ Ʉɚɱɤɚɽɜɚ >@ ɋ ɒɬɭɪɦɈɅɨɫɽɜɚȯɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨɄɋɨɤɨɥɨɜɚ>@Ɉɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ>@ɬɚɿɧ Ɍɚɤɿ ɜɱɟɧɿ ɹɤ Ⱥ Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ ȱ Ɍɨɧɤɿɯ Ⱥ Ʉɚɱɤɚɽɜɚ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɠɚɧɪɿɜɭɦɟɪɟɠɿɋɒɬɭɪɦɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɠɚɧɪɢɩɪɟɫɢɨɫɤɿɥɶɤɢɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣɬɟɤɫɬɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɦɟɞɿɭɦɨɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ > @ Ɉ Ʌɨɫɽɜɚ ȯ ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨɄɋɨɤɨɥɨɜɚɬɚɈɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɠɚɧɪɨɜɿɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɧɨɜɢɯɠɚɧɪɿɜɭɨɧɥɚɣɧɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ Ⱦɠɟɪɟɥɚɍɧɚɲɿɣɪɨɛɨɬɿɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɭɫɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɧɚɜɟɛ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɜɢɞɚɧɶ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ´ ɬɚ 6SLHJHO 2QOLQHɭɩɟɪɿɨɞɿɡɩɨɥɢɩɧɹɪɨɤɭɋɩɢɫɨɤɞɠɟɪɟɥɧɚɥɿɱɭɽɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɀɚɧɪɨɜɚ ɩɚɥɿɬɪɚ ɜɢɞɚɧɶ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ´ ɿ 6SLHJHO 2QOLQH ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɨɜɨɥɿ ɛɚɝɚɬɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɝɨ Ɂɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɜɢɞɚɧɶ ɛɭɥɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ± ɜ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɪɚɜɞɿ´ɬɚ±ɭ6SLHJHO2QOLQHɫɟɪɟɞɹɤɢɯɧɚɣɛɿɥɶɲɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɣɦɚɽɡɚɦɿɬɤɚ ɳɨɦɨɠɧɚɩɨɹɫɧɢɬɢɧɨɜɢɧɧɨɸɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸɨɧɥɚɣɧɦɟɞɿɚɒɜɢɞɤɿɫɬɶɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɬɪɿɱɤɭ ɧɨɜɢɧ ɬɨɦɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɧɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɰɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɪɚɜɞɢ´ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɠɚɧɪɢɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɚɜɬɨɪɚɦɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɬɢ ɫɜɨɽ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ɬɚɤɿ ɹɤ ɤɨɥɨɧɤɚ ɿ ɛɥɨɝɍɧɿɦɟɰɶɤɨɦɭɦɟɞɿɚɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɟɪɨɥɿɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶɜɿɞɧɨɫɧɨɤɨɦɩɚɤɬɧɢɦ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɜɢɤɥɚɞɤɚɦɜɿɞɪɟɩɨɪɬɟɪɿɜɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɧɚɜɚɠɥɢɜɢɯɡɚɯɨɞɚɯɱɢ ɽ ɫɜɿɞɤɚɦɢ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɨɞɿɣ ɱɚɫɬɨ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ȼ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɪɚɜɞɿ´ ɫɟɪɟɞ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɱɿɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɽ ɫɬɚɬɬɹ ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɿ ɞɨɤɥɚɞɧɢɦ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɩɟɜɧɨɝɨɹɜɢɳɚɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɦɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɍ6SLHJHO2QOLQH ɜɚɠɥɢɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɢɤɨɧɭɽ ɨɝɥɹɞ ɯɨɱɚ ɜɿɧ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɬɪɚɱɚɽ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɩɟɪɜɟɧɶɬɚɩɨɱɢɧɚɽɜɿɞɯɨɞɢɬɢɞɨɝɪɭɩɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɠɚɧɪɿɜ ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɹɜɢɜ ɳɨ ɭ ɨɧɥɚɣɧɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɠɚɧɪɨɜɿ ɡɦɿɧɢ ɉɨɩɟɪɲɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɪɨɡɦɢɬɬɹ ɠɚɧɪɨɜɢɯ ɦɟɠ ɬɚ ɩɟɪɟɯɿɞ ɠɚɧɪɿɜ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɀɚɧɪɢ ɩɨɡɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɫɬɚɥɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɿɲɭɸɬɶɫɹ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɠɚɧɪɢ ɬɚɤɿ ɹɤ ɪɟɩɨɪɬɚɠ ɿ ɡɜɿɬ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɪɢɫɢ Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿɠɚɧɪɢɹɤɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɹɿɨɝɥɹɞɧɚɜɩɚɤɢɜɬɪɚɱɚɸɬɶɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɉɨɞɪɭɝɟ ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿɠɚɧɪɢɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɩɨɩɪɢɭɫɟ ϭϲϳ 


ɪɿɞɲɟʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɉɨɬɪɟɬɽɱɟɪɟɡɫɬɪɿɦɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤȱɧɬɟɪɧɟɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɿɫɧɭɸɱɚɫɢɫɬɟɦɚɠɚɧɪɿɜɛɿɥɶɲɟɧɟɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɡɪɨɫɬɚɸɱɿɩɨɬɪɟɛɢɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿ Ɍɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɠɚɧɪɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɥɚɬɮɨɪɦ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɫɬɶɬɨɳɨɌɚɤɨɠɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɿɡɧɢɰɿɦɿɠɠɚɧɪɨɦɿɮɨɪɦɚɬɨɦɬɚɪɨɡɪɨɛɤɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀɞɥɹɧɨɜɢɯɠɚɧɪɿɜɐɟɩɢɬɚɧɧɹɦɚɽɧɟɥɢɲɟɧɚɭɤɨɜɭɚɥɟɣɜɟɥɢɤɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɚɞɠɟ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɨɜɢɦ ɠɚɧɪɚɦ ɜɚɠɥɢɜɨɩɟɪɟɞɭɫɿɦɜɢɡɧɚɱɢɬɢʀɯɬɚɜɤɚɡɚɬɢʀɯɧɸɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɞɨɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀ ɝɪɭɩɢɠɚɧɪɿɜ ɇɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɳɨ ɧɟ ɭɫɿ ɨɧɥɚɣɧɦɟɞɿɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɨɜɿ ɠɚɧɪɢ ɯɨɱɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ Ɉɫɬɚɧɧɽ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɡɧɚɤɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɥɚɬɮɨɪɦ ɯɨɱɚ ɫɬɪɿɦɢ ɣ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɿɫɬɨɪɿʀɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɡɚɜɨɣɨɜɭɜɚɬɢɧɨɜɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸɚɬɨɦɭɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢɩɪɢɣɧɹɬɿɞɨɚɪɫɟɧɚɥɭɨɧɥɚɣɧɜɢɞɚɧɶ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ Ⱥɉȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɤɭɪɫɭ ©ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɚɣɬɭª ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ©ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹª Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ©Ʉɪɨɤª±±ɫ ȱɧɬɟɪɧɟɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɀɚɧɪɢɜɿɧɬɟɪɧɟɬɿ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤȱ ɘɌɨɧɤɿɯ±ȿɥɟɤɬɪɨɧɿɞɚɧɿ±ɁɚɩɨɪɿɠɠɹɁɇɌɍ±ɟɥɟɤɬɪɨɧɨɩɬȾɢɫɤ '9' 520 ɫɦ±ɇɚɡɜɚɡɬɢɬɟɤɪɚɧɚ ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɢ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹ ɩɨɱɟɦɭ ɢ ɤɚɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɋɆɂ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟɩɨɞɪɟɞȺȽɄɚɱɤɚɟɜɨɣ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɫ 6WXUP 6 'LJLWDOHV 6WRU\WHOOLQJ (LQH (LQIKUXQJ LQ QHXH )RUPHQ GHV 4XDOLWlWVMRXUQDOLVPXV:LHVEDGHQ6SULQJHU96±S ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨȯɋɌɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɠɚɧɪɿɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚ ȯ ɋɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨɄɋɨɤɨɥɨɜɚȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ±±ȼɢɩ±ɫ ɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨɈȺɀɚɧɪɨɜɚɩɪɢɪɨɞɚɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɿɫɬɨɪɿɣɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ±± ʋ ±ɫϭϲϴ 


Kateryna Sokolova 62 62&,$/-2851$/,60$1'-2851$/,602)62&,$/1(7:25.6 ',))(5(17$3352$&+(6 ,QWKHWRGD\¶VZRUOGµVRFLDOMRXUQDOLVP¶LVFRQVLGHUHGWRKDYHWKHIXQFWLRQVDQG WKH PHFKDQLVPV RI VRFLDO QHWZRUNV MRXUQDOLVP 7KLV KDSSHQV EHFDXVH WKHUH LV QR XQLILHGGHILQLWLRQJLYHQE\VFLHQWLVWVDOORYHUWKHZRUOG :LWKRXWJRLQJWRGHHSLQWRWKHWRSLFDQDYHUDJHUHDGHUZRXOGILQGDQGWDNHWKH GHILQLWLRQIURP:LNLSHGLDZKLFKH[SODLQVVRFLDOMRXUQDOLVPDVWKHRQHWKDWFRPELQHV SURIHVVLRQDODQGDPDWHXU>@ 6RFLDO QHWZRUNV MRXUQDOLVP GRHVQ¶W H[LVW DV D FRQFHSW LQ WKH ZRUOG DV LW LV EHOLHYHGWREHµVRFLDOMRXUQDOLVP¶ ,Q8NUDLQHVRFLDOMRXUQDOLVPGHYHORSVLQDQRWKHUGLUHFWLRQ$VLWZDVGHILQHGLQ SUHYLRXV ZRUNV LW LV D VSHFLDO W\SH RI MRXUQDOLVP WKDW LV DLPHG RQ UHIOHFWLQJ VRFLDO FKDOOHQJHVRIWKHVRFLHW\DSSURYLQJWKHFRQWDFWEHWZHHQVRFLDODFWRUVDQGMRXUQDOLVWV DVZHOODVRQKHOSLQJWRVROYHH[LVWLQJSUREOHPV>@ 6RFLDOQHWZRUNVMRXUQDOLVPLVDQHZW\SHWKDWLQYROYHVLQLQIRUPDWLRQGHOLYHULQJ SURFHVVQRWRQO\SURIHVVLRQDOVEXWDOVRDPDWHXUVZKRLQWHUDFWZLWKHDFKRWKHUGXHWR µSDUWLFLSDWLRQ¶FRQFHSWZKLFKZDVSUHVHQWHGLQGHWDLOLQSUHYLRXVZRUN>@,WPHDQV WKDWIRUWKLVW\SHRIMRXUQDOLVPSDUWLFLSDWLRQEHFRPHVWKHUHVXOWZKLFKOHDGVRUGRHVQ¶W OHDGWKHDXGLHQFHWRWKHGHFLVLRQRUSUREOHPVROYLQJ 6RFLDOMRXUQDOLVPXVHVSDUWLFLSDWLRQDVLWVPDLQPHFKDQLVP7KLVJLYHVXVWKH ILUVWGLIIHUHQFHEHWZHHQWZRW\SHVRIMRXUQDOLVP 7KH GHILQLWLRQV QHHG WR EH XQLILHG DOO RYHU WKH ZRUOG DQG GLVFXVVHG E\ WKH VFKRODUV+HUHDUHWKHRQHVWKDWFDQEHXVHGDWWKHILUVWVWDJHRIWKHGLDORJXH 6RFLDOMRXUQDOLVPLVDW\SHRIMRXUQDOLVPZKLFKHQJDJHVERWKSURIHVVLRQDOVDQG DPDWHXUVLQUHIOHFWLQJRQWKHPRVWLPSRUWDQWVRFLDOFKDOOHQJHVRIWKHVRFLHW\LQWHUDFW ZLWKVRFLDODFWRUVDQGYLFWLPVDVZHOODVVXSSRUWDQGKHOSLQSUREOHPVROYLQJ 6RFLDO QHWZRUNV MRXUQDOLVP LV D W\SH RI MRXUQDOLVP ZKLFK HQJDJHV ERWK SURIHVVLRQDOVDQGDPDWHXUVLQUHIOHFWLQJRQDQ\WRSLFWKH\DUHLQWHUHVWHGLQXVLQJDQ\ W\SHRIVRFLDOQHWZRUNVDQGQHZPHGLD 7KHUHDUHVRFLDOFKDOOHQJHVZKLFKVRFLDOMRXUQDOLVPUHIOHFWVKRPHOHVVSHRSOH PLJUDWLRQSHRSOHLQSULVRQKRPHOHVVFKLOGUHQGRPHVWLFYLROHQFHUHIXJHHVDOFRKRO DQGGUXJVDGGLFWLRQVHWF

 

3K'6WXGHQW7KH,QVWLWXWHRI-RXUQDOLVP7DUDV6KHYFKHQNR1DWLRQDO8QLYHUVLW\RI.\LY ϭϲϵ
7KHWRSLFVUHSUHVHQWHGLQVRFLDOQHWZRUNVMRXUQDOLVPDUHQRWDOZD\VDERXWVRFLDO FKDOOHQJHVRIWKHVRFLHW\6RPHWLPHVLWLVMXVWJLYLQJVRPHRQH¶VRSLQLRQRQWKHWUHQGLQJ WRSLF,WLVPRUHDERXWGUDZLQJDWWHQWLRQWRWKHDXWKRURUWKHGHOLYHUHURILQIRUPDWLRQ µ7KHUHZHUHQRFDPHUDVDQGQRMRXUQDOLVWV±MXVWUHJXODUSHRSOHWU\LQJWRVHHLI WKHUHZDVDQ\WKLQJZHFRXOGGRZKLOHVKDULQJRXUH[SHULHQFH¶VD\V+HDWKHU'XHLWW >@7KLVWKRXJKWEULQJVXVEDFNWRZKDWZDVDOUHDG\PHQWLRQHG $QRWKHUVRXUFHJLYHVRPHLQIRUPDWLRQJLYHVWKUHHVWDJHVRIWKLVMRXUQDOLVPW\SH EXW FDOOV LW µVRFLDO MRXUQDOLVP¶ $FFRUGLQJ WR WKRVH VWDJHV VKDUH ILQG FRQQHFW MRXUQDOLVW VKDUHV WKH LQIRUPDWLRQ ZLWK WKH DXGLHQFH DXGLHQFH JLYHV WKH IHHGEDFN RU DGGVVRPHWKLQJWRH[LVWLQJIDFWZKLFKEULQJVXVWRWKHWKLUGVWDJHRIFRQQHFWLRQDQG LQWHUDFWLRQEHWZHHQDMRXUQDOLVWDQGLQIRUPDWLRQFRQVXPHU>@,WPHDQVWKDWK\SRWKHVLV DERXWVRFLDOQHWZRUNVMRXUQDOLVPLVFRQILUPHG $QRWKHUDSSURDFKWRH[SODLQLQJVRFLDOMRXUQDOLVPWKURXJKVRFLDOQHWZRUNVLVE\ JLYLQJ DQ RYHUYLHZ RI WUDQVIRUPDWLRQV WKDW KDSSHQ WR SURIHVVLRQDO MRXUQDOLVP DIWHU ZLGHXVDJHRIQHZPHGLD -HQQLIHU$OHMDQGURFDOOVWKLVSKHQRPHQRQµPHGLDPRUSKRVLV¶6KHDOVRVWUHVVHG WKDWQRZDGD\VPDVVPHGLDEHFRPHWKHSDVW,WLVDOODERXWJHWWLQJSHUVRQDO>@ 2VFDU0LFKHOEHOLHYHVWKDWRQO\LQVRFLDOPHGLDDSSHDULQWHUDFWLYHGLDORJXHDQG VRFLDOLQWHUDFWLRQVZKLFKLVYHU\LPSRUWDQWDVLWFDQEHDOVRFDOOHGµSDUWLFLSDWLRQ¶>@ +RZHYHULWLVQHFHVVDU\WRSRLQWRXWWKDWLQDQ\FDVHSDUWLFLSDWLRQLQVRFLDOPHGLD LVRQO\WKHUHVXOWRILQIRUPDWLRQGHOLYHULQJSURFHVVQRWDPHFKDQLVP ,W LV HDV\ WR ILQG WKH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ µVRFLDO MRXUQDOLVP¶ LQ 8NUDLQH DQG DEURDG RQO\ E\ FKHFNLQJ :LNLSHGLD SDJHV 7KH HQF\FORSDHGLD GHILQHV µVRFLDO MRXUQDOLVP¶LQ8NUDLQLDQ ɫɨɰɿÉ&#x161;ɥɶɧÉ&#x161;É É­ÉªÉ§É&#x161;ɥɿɫɬɢɤÉ&#x161;±VRWVLDOQD]KXUQDOLVW\ND DVDNLQG RIMRXUQDOLVPZKLFKLVFRQFHQWUDWHGRQDQH[DFWSHRSOHJURXSVRISHRSOHDQGVRFLHW\ LQ JHQHUDO DV ZHOO DV WKHLU LQWHUDFWLRQ 7KH DLP RI VRFLDO MRXUQDOLVP LV WR VXSSRUW VRFLHW\ VVXVWDLQDELOLW\>@ ,QFRQFOXVLRQLWDSSHDUVWREHWKDWLQPRGHUQMRXUQDOLVPV\VWHPVWKHUHDUHWZR GHILQLWLRQV RI VRFLDO MRXUQDOLVP WKDW UHTXLUH H[SODQDWLRQ DV WKH\ DUH GHYHORSLQJ LQ GLIIHUHQWGLUHFWLRQVLQ8NUDLQHDQGLQIRUHLJQFRXQWULHV 6RFLDO MRXUQDOLVP LQ 8NUDLQH LV QRW DERXW LQWHUDFWLRQ ZLWK DQ REMHFWLYH RI GHOLYHULQJLQIRUPDWLRQ,WLVDERXWVRFLDOFKDOOHQJHVSUHYHQWLRQDQGUHIOHFWLRQDVZHOO DV VROYLQJ RI VRFLDO SUREOHPV JLYLQJ WR WKH DXGLHQFH H[DFW SRVLWLYH DQG QHJDWLYH H[DPSOHV 5()(5(1&(6 6RFLDO-RXUQDOLVP:LNLSHGLD (QJOLVK DYDLODEOHDW KWWSVHQZLNLSHGLDRUJZLNL6RFLDOBMRXUQDOLVP DFFHVVHG$SULO ϭϳϬ 


 .6RNRORYD7KH&RQFHSWRI©6RFLDOªLQWKH0RGHUQ-RXUQDOLVP6RFLDO-RXUQDOLVP ,QVWLWXWHRI-RXUQDOLVP6FLHQWLILF1RWHVDYDLODEOHDW KWWSVZZZDFDGHPLDHGX7KHB&RQFHSWBRIB6RFLDOBLQBWKHB0RGHUQB-RXUQDOLVPB6R FLDOB-RXUQDOLVPSGI DFFHVVHG$SULO  .6RNRORYD&RQFHSWRI&RPSOLFLW\LQ6RFLDO-RXUQDOLVP&RPSOLFLW\-RXUQDOLVP ,QIRUPDWLRQ6RFLHW\DYDLODEOHDW KWWSVZZZDFDGHPLDHGX&RQFHSWBRIBFRPSOLFLW\BLQBVRFLDOBMRXUQDOLVPB&RPSOLFLW \BMRXUQDOLVP DFFHVVHG$SULO  +HDWKHU'XHLWW6XOO\7KH%LUWK2I6RFLDO-RXUQDOLVP$QG:D\V7R$SSURDFK1HZ 6RFLDO3ODWIRUPV)RUEHVDYDLODEOHDW KWWSVZZZIRUEHVFRPVLWHVIRUEHVFRPPXQLFDWLRQVFRXQFLOVXOO\WKHELUWKRI VRFLDOMRXUQDOLVPDQGZD\VWRDSSURDFKQHZVRFLDOSODWIRUPV DFFHVVHG$SULO  3DUW:KDWLV6RFLDO-RXUQDOLVP"&81<*5$'8$7(6&+22/2)-2851$/,6072: .1,*+7&(17(5)25(17(535(1(85,$/-2851$/,60DYDLODEOHDW KWWSWRZNQLJKWRUJUHVHDUFKVRFLDOMRXUQDOLVPZKRZKDWZKHQKRZZKDWLVVRFLDO MRXUQDOLVP DFFHVVHG$SULO  -HQQLIHU$OHMDQGUR-2851$/,60,17+($*(2)62&,$/0(',$DYDLODEOHDW KWWSUHXWHUVLQVWLWXWHSROLWLFVR[DFXNVLWHVGHIDXOWILOHVUHVHDUFKILOHV-RXUQDOLVPLQ WKH$JHRI6RFLDO0HGLDSGI DFFHVVHG$SULO  2VFDU0LFKHO+2:62&,$/0(',$+$6&+$1*('-2851$/,60DYDLODEOHDW KWWSVLULVKWHFKQHZVLHKRZVRFLDOPHGLDKDVFKDQJHGMRXUQDOLVP DFFHVVHG$SULO  6RWVLDOQD]KXUQDOLVW\ND:LNLSHGLD 8NUDLQLDQ DYDLODEOHDW KWWSVXNZLNLSHGLDRUJZLNL'$'%('''%'%%' &'%''%B'%'''%''%'%%' '''%'%$'% DFFHVVHG$SULO 

ɋɬɚɞɧɿɤ ɉ. ȱ. 63 ɉɈɅȱɌɂɄȺȱɊȿɅȱȽəȼɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɏɆȿȾȱȺ ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɩɨɥɿɬɢɤɢɿɪɟɥɿɝɿʀɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɿɫɬɨɪɿʀɡɭɦɨɜɥɟɧɚɫɩɿɥɶɧɿɫɬɸ ɛɚɝɚɬɶɨɯɫɬɨɪɿɧʀɯɿɫɧɭɜɚɧɧɹɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɉɨɥɿɬɢɤɚɿɪɟɥɿɝɿɹɦɚɸɬɶɫɩɪɚɜɭ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɦɚɫɚɦɢ ɥɸɞɟɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɫɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜɫɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɿ ɪɟɥɿɝɿɹ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɟɪɟɯɪɟɳɭɸɬɶɫɹ ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɿ ɪɟɥɿɝɿɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɧɚɞɛɭɞɨɜɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɥɿɬɢɤɚɹɤɿɩɪɚɜɨɧɚɣɛɿɥɶɲɛɥɢɡɶɤɚɞɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɛɚɡɢɫɭɪɟɥɿɝɿɹɧɚɜɩɚɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɞɚɥɟɧɚ ɫɬɨʀɬɶ ɞɚɥɿ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɩɨ ɫɭɬɿ ɹɜɢɳɟ ɤɥɚɫɨɜɟ ɿ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɩɟɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ 

Ɇɚɝɿɫɬɪɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀªɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿɌȽɒɟɜɱɟɧɤɨ©ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢª ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȻɨɣɤɨȺȺɩɪɨɮɟɫɨɪɞɨɤɬɨɪɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ ϭϳϭ 


ɍɫɭɱɚɫɧɨɦɭɛɭɬɬɿɡɚɫɨɛɚɦ ɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɜɟɞɟɧɚɜɚɠɥɢɜɚɪɨɥɶɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɬɚɦɿɠɥɸɞɫɶɤɢɯɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɭ ɫɜɿɬɿ ɉɨɯɜɚɥɶɧɨ ɩɪɢɽɦɧɨ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɨ ɤɨɥɢ ɰɹ ɪɨɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɦɨɪɚɥɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚɜɢɫɨɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɫɭɱɚɫɧɨʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɈɞɧɚɤɜɫɟɱɚɫɬɿɲɟ ɦɢ ɫɬɚɽɦɨ ɫɜɿɞɤɚɦɢ ɿɧɲɨɝɨ ɪɨɞɭ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢª ± ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɽɧ ɹɤɿ ɜɟɞɭɬɶɫɹɹɤɦɿɠɤɪɚʀɧɚɦɢɬɚɧɚɪɨɞɚɦɢɬɚɤɿɜɫɟɪɟɞɢɧɿɧɚɲɨʀɤɪɚʀɧɢɤɨɥɢɿɫɬɢɧɚ ɛɪɭɬɚɥɶɧɨ ɩɿɞɦɿɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞɜɟɪɬɨɸ ɛɪɟɯɧɟɸ ɍ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɟɞɿɚ ɹɤɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɿ ɞɨɧɨɫɢɬɢ ɞɨ ɥɸɞɟɣ ɩɪɚɜɞɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɪɨɠɧɟɱɿ ɩɪɨɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɩɪɨɬɢ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ʀʀ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭɣɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɛɭɪɯɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɚɝɨɦɢɣɜɩɥɢɜɪɟɥɿɝɿʀɧɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨɦ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɿ &ɶɨɝɨɞɧɿ ɭɫɟ ɲɢɪɲɟ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɫɜɿɬ ɨɧɥɚɣɧ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭɿɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɫɬɨɪɿɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ©ɪɟɥɿɝɿɹɨɧɥɚɣɧªȻɿɥɶɲɚɱɚɫɬɢɧɚ ɥɸɞɟɣɭɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɦɭɫɜɿɬɿɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɭɪɟɚɥɶɧɢɯɛɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɹɯɪɿɞɲɟɧɿɠ ɜ ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɯ ɱɚɬɚɯ ɿ ɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ Ⱦɨ ɦɟɪɟɠɿ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ ɞɨ Ȼɿɛɥɿʀ ɚɛɨ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɯ ɫɭɪ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ ɚɧɨɧɿɦɧɿɫɬɶɭɛɚɝɚɬɶɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɪɨɛɢɬɶɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɡɛɭɞɶ ɤɢɦɛɿɥɶɲ©ɿɧɬɢɦɧɢɦªɿɛɚɠɚɧɢɦɞɥɹɧɶɨɝɨɧɿɠɡɜɢɱɚɣɧɚɫɩɨɜɿɞɶɱɢɩɭɛɥɿɱɧɚ ɦɨɥɢɬɜɚ ȼɿɞɬɚɤ ɧɨɜɟ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɧɨɜɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɿ ɧɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɰɟɪɤɜɢ>F@ Ɋɟɥɿɝɿɣɧɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɡɚɜɠɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɡɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨɦ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɦɚɫɦɟɞɿɚɜɩɥɢɜɧɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶɱɟɪɟɡ ɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɣ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭɿɡɮɨɬɨɜɿɞɟɨɚɭɞɿɨɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ>@ ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɹɤ ɫɮɟɪɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɦɟɞɿɚ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɜ ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ʀʀ ɫɭɛ ɽɤɬɚɦɢ ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚɛɟɡɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɯɮɨɪɦɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɡɜ ɹɡɤɭ ɦɿɠɪɿɡɧɢɦɢɧɨɫɿɹɦɢɜɥɚɞɢɚɬɚɤɨɠɦɿɠɞɟɪɠɚɜɨɸɬɚɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢɍɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɦɟɞɿɚ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸɭɫɤɥɚɞɿɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɩɨɥɿɬɢɤɢɚɥɟɣʀʀɬɜɨɪɰɟɦ 

 ϭϳϮ
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ɋɟɥɿɝɿɹɰɟɪɤɜɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɿɞɟɪɠɚɜɚɞɜɚɪɨɤɢɩɿɫɥɹɦɚɣɞɚɧɭȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ Ʉɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɭ ³Ɋɟɥɿɝɿɹ ɿ ɜɥɚɞɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ´ ɬɪɚɜɧɹ ɪ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ Ɏɨɧɞɭ Ʉɨɧɪɚɞɚ Ⱥɞɟɧɚɭɟɪɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZUD]XPNRYRUJXDXSORDG5HOLJL\DBB$FRPSUHVVHGSGI Ɋɨɠɢɥɨ ɆȺɇɨɜɿɬɧɿɮɨɪɦɢɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɆȺɊɨɠɢɥɨɆɚɫɨɜɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɿɫɬɨɪɿɹɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɠɭɪɧɚɥ±Ʌɭɰɶɤȼɨɥɢɧ ɧɚɰɭɧɬɿɦɅɟɫɿɍɤɪɚʀɧɤɢ±ʋ±ɋ± Ɋɨɠɢɥɨ ɆȺ Ɋɟɥɿɝɿɹ ɨɧɥɚɣɧ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɭɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯɦɟɞɿɚɬɟɤɫɬɚɯɆȺɊɨɠɢɥɨɀɭɪɧɚɥɿɫɬɹɤɦɿɲɟɧɶɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬɫɢɦɩɨɡɿɭɦɭ Ʌɭɰɶɤ ± ɫɿɱɧɹ ɪ  ɭɩɨɪɹɞ ɈɄɨɲɟɥɸɤ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZV\PSRVLXPKROHVJDOOHU\UR]K\ORSGI

 Ɍɨɱɨɧɚ ɘ. ɋ.64 ȱɇɌȿȽɊȺɐȱəɋɍɑȺɋɇɂɏɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɏɌȿɅȿɉɊɈȿɄɌȱȼ ɍɋȼȱɌɈȼɂɃɆȿȾȱȺɉɊɈɋɌȱɊ ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹɤɪɚɳɢɯɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɜɥɚɫɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɭɫɜɿɬɨɜɢɣ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪ ± ɰɟ ɤɪɨɤ ɩɨɬɭɠɧɨ ɡɚɹɜɢɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ Ɂɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɲɟɫɬɢ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɍɤɪɚʀɧɚ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɦɜɿɣɧɨɸ  Ɋɨɫɿɽɸ  ɛɿɞɧɿɫɬɸ  >@ Ⱦɥɹɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɡɦɿɧ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɿɦɿɞɠɟɜɿ ɛɟɪɟɡɧɹ ɪɨɤɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɍɤɪɚʀɧɢɉɟɬɪɨɦɉɨɪɨɲɟɧɤɨɦɩɿɞɩɢɫɚɧɨɭɤɚɡ©ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɊɿɱɧɨʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɩɿɞɟɝɿɞɨɸɄɨɦɿɫɿʀɍɤɪɚʀɧɚ±ɇȺɌɈɧɚɪɿɤª ɉɪɨɝɪɚɦɚɦɚɽɧɚɦɟɬɿɨɤɪɿɦɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɦɿɧɫɩɪɢɹɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɜɇȺɌɈɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɡɚɜɞɹɤɢɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸɿɦɿɞɠɭɤɪɚʀɧɢɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɿ>@ Ʉɪɨɤɨɦ ɧɚ ɲɥɹɯ ɞɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɹɤɟ ɩɨɩɪɢ ɜɫɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Ɂɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ Ɇ Ⱥɧɞɪɸɳɟɧɤɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɿɦɿɞɠ ± ɰɟ ɝɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜɟɥɢɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɟɬɿɥɶɤɢɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɨɛɥɢɱɱɹɨɤɪɟɦɨʀɥɸɞɢɧɢɚɣɰɿɥɨʀɧɚɰɿʀ>@ Ɇɚɝɿɫɬɪɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȽɪɟɫɶɤɨɈȼɤɚɧɞɮɿɥɨɥɧɚɭɤɞɨɰ ϭϳϯ 


Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɥɟɩɪɨɞɭɤɬ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɹɤɚ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɫɩɚɥɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɧɚɞɚɥɚ ɡɦɨɝɭ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɇɚɥɚɝɨɞɠɟɧɚ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɪɚɧɲɢɡ ɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɦɨɠɟ ɹɤɿɫɧɨ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɿɦɿɞɠ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɤɪɚʀɧɢ ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɽ ɩɪɨɪɢɜ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɳɨɞɨɜɨɞɢɬɶɜɢɫɨɤɢɣɫɬɭɩɿɧɶɝɭɦɨɪɭɜɪɹɬɨɜɭɽɧɚɜɿɬɶ ɭ ɫɤɪɭɬɧɿ ɱɚɫɢ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ȾɠɄɨɦɫɬɨɤɚ ©ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɢɦɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɌɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɋɒȺɝɪɚɽɪɨɥɶɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɫɦɚɤɿɜɡɿɫɩɨɪɬɭɧɨɜɢɧɿɪɨɡɜɚɝɢɹɤɚɽɧɚɣɛɿɥɶɲɞɿɽɜɢɦɿɧɚɞɿɣɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹɭɜɚɝɢɝɥɹɞɚɱɚª>@Ɍɚɤɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹɜɠɟɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɜɢɫɨɤɿɪɟɣɬɢɧɝɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɩɪɨɞɭɤɬɚɦ©Ɋɟɜɿɡɨɪª©Ɉɪɟɥɿɪɟɲɤɚª ©ɏɚɬɚɧɚɬɚɬɚªɩɪɨɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɿɜɫɟɪɟɞɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜɁɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ Ɉ Ƚɪɟɫɶɤɨ ɩɨɩɪɢ ɤɥɸɱɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɁɆɄ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢɫɜɨɸɚɭɞɢɬɨɪɿɸɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜ Ɏɟɧɨɦɟɧ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɝɥɹɞɚɱ ɿ ɫɥɭɯɚɱ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɧɚɫɬɪɨɽɧɿɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɣɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɨɞɧɨɱɚɫ> @ ȼɚɪɬɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɬɚɤɨɦɭ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɿ ɬɟɥɟɩɪɨɟɤɬɢ ©Ɋɟɜɿɡɨɪª ©Ɉɪɟɥ ɿ ɪɟɲɤɚª ©ɏɚɬɚ ɧɚ ɬɚɬɚª ɉɟɪɟɝɥɹɞɢ ɧɚɜɿɞɟɨ ɯɨɫɬɢɧɝɭ<RX7XEH ɽ ɩɪɹɦɢɦ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɜɢɩɭɫɤ ©Ɋɟɜɿɡɨɪ Ɇɚɝɚɡɢɧɢ ɜ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤª ɜɿɞ ɪ ɦɚɽ ɩɨɧɚɞ  ɬɢɫɹɱ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ>@ɜɢɩɭɫɤ©Ɉɪɟɥɿɪɟɲɤɚªɫɟɡɨɧɜɢɩɭɫɤɜɿɞɪɩɨɧɚɞ ɬɢɫɹɱɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ>@ɜɢɩɭɫɤ©ɏɚɬɚɧɚɬɚɬɚªɫɟɡɨɧɜɿɞɪɩɨɧɚɞ ɬɢɫɹɱɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ>@ȼɟɥɢɤɿɰɢɮɪɢɦɚɸɬɶɩɪɨɟɤɬɢɣɜɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭɫɩɨɫɨɛɿ ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɧɧɹ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɲɨɫɬɨɦɭ ɫɟɡɨɧɿɩɪɨɟɤɬɭ©ɏɚɬɚ ɧɚ ɬɚɬɚª ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɽɿɬɪɚɧɫɥɸɽɬɟɥɟɤɚɧɚɥɋɌȻɫɟɪɟɞɧɹɞɨɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɜɢɩɭɫɤɭɭɜɟɱɿɪɧɿɣ ɩɪɚɣɦɬɚɣɦ ɫɤɥɚɥɚɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨɩɪɢɛɥɢɡɧɨɱɟɬɜɟɪɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜɿɞɞɚɽɩɟɪɟɜɚɝɭɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɦɭɤɨɧɬɟɧɬɭɡɜɢɫɨɤɢɦɧɚɫɢɱɟɧɧɹɦɝɭɦɨɪɭɩɨɩɪɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɜ ɫɿɬɰɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɲɨɭ ɍ ɰɟɣ ɠɟ ɱɚɫ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɬɪɚɧɫɥɸɜɚɜɩɨɥɿɬɢɱɧɟɲɨɭ©ɉɪɚɜɨɧɚɜɥɚɞɭª Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɿɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɩɪɨɟɤɬɢɚɤɬɢɜɧɨɡɚɜɨɣɨɜɭɸɬɶɫɜɿɬɨɜɢɣ ɦɟɞɿɚɪɢɧɨɤ ȼ Ɋɿɡɭɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɹɤɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹɬɚɪɨɡɜɚɝɚɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɟɦɨɰɿɣɧɨʀɪɟɚɤɰɿʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɡɚɞɭɦɨɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɚ > @ ɐɟ ɫɩɪɢɹɽɩɿɞɜɢɳɟɧɨɦɭɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ Ɂɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜɿɞ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ϭϳϰ 


ɩɪɨɞɸɫɟɪɚɬɟɥɟɩɪɨɟɤɬɭ©ɏɚɬɚɧɚɬɚɬɚªɇɚɬɚɥɿʀɎɪɚɧɱɭɤɮɪɚɧɲɢɡɭɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɲɨɭɜɠɟɩɪɨɞɚɧɨɞɨɅɚɬɜɿʀɅɢɬɜɢɉɨɥɶɳɿɎɪɚɧɰɿʀɝɨɬɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɢɤɭɩɭɸɬɶɞɨ Ɋɨɫɿʀ ȿɫɬɨɧɿʀ ɬɚ Ʉɢɪɝɢɡɫɬɚɧɭ Ⱥɜɬɨɪ ɿɞɟʀ ©Ɉɪɟɥ ɿ ɪɟɲɤɚª Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ɍɭɪɨɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɩɪɨɞɭɤɬɜɿɞɪɚɡɭɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɞɥɹɞɜɨɯɤɪɚʀɧɍɤɪɚʀɧɢɬɚɊɨɫɿʀɞɥɹ ɪɟɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀɩɪɨɞɚɸɬɶɝɨɬɨɜɿɜɢɩɭɫɤɢɞɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɭȻɿɥɨɪɭɫɿɉɨɥɶɳɿɬɚɅɚɬɜɿʀ Ɂɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨɞɸɫɟɪɚ ©ɇɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭª ɋɟɪɝɿɹ ȯɜɞɨɤɢɦɨɜɚ ɜ Ɋɨɫɿʀɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɡɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɮɪɚɧɲɢɡɨɸɜɥɚɫɧɚɜɟɪɫɿɹɲɨɭ©Ɋɟɜɿɡɨɪªɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ©Ɋɟɜɿɡɡɨɪɨª>@ Ɂɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɩɪɨɞɸɫɟɪɿɜ ɿ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ Ƚɪɭɡɿʀ 5XVWDYL ,EHULD 79 ,0(',79$GMDUD7979 ɬɚɉɨɥɶɳɿ 7937933R]QDQ793LQIR3ROVDW 7HOHZL]MD :7. ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɫɟɪɟɞ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɤɨɥɟɝ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɨɩɢɬɭɜɚɧɢɯɝɪɭɡɢɧɫɶɤɢɯɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɜɜɚɠɚɸɬɶɳɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ©Ɋɟɜɿɡɨɪª ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ Ƚɪɭɡɿʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ʀɯ ɤɪɚʀɧɿ ɉɨɥɶɫɶɤɿ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɲɨɭ ©ɏɚɬɚɧɚɬɚɬɚªɡɞɚɬɧɚɜɤɚɡɚɬɢɧɚɩɨɦɢɥɤɢɭɜɥɚɫɧɿɣɪɨɞɢɧɿɄɨɲɬɢɡɚɩɟɪɟɝɥɹɞɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɪɟɤɥɚɦɭ  ɚɿɹɤ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɭ ɡɚ ɨɧɥɚɣɧɩɟɪɟɝɥɹɞɢ  ɬɚ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɭ ɩɥɚɬɭ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ɡɚ ɰɿɤɚɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ  Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨ ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɜɟɪɟɫɧɹ ɪɞɨ ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ ɿ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɽ ɧɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɍɫɩɿɲɧɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɿɦɿɞɠɭɤɪɚʀɧɢɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚ ɭɦɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀɬɟɥɟɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɳɨɛ ɡɚɹɜɢɬɢ ɩɪɨ ɍɤɪɚʀɧɭ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɧɚɛɭɞɶɹɤɢɣɫɦɚɤ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ³ɓɨ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɞɭɦɚɸɬɶ ɩɪɨ ɍɤɪɚʀɧɭ"ª ɉɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ >(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSLZSRUJXDLPJ8NUBSROOBXNUBDOOSGI ©Ƚɥɚɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɬɜɟɪɞɢɜ Ɋɿɱɧɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɇȺɌɈª >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZSUHVLGHQWJRYXDQHZVJODYD GHU]KDYL]DWYHUGLYULFKQXQDFLRQDOQXSURJUDPXVSLYUREL ȺɧɞɪɸɳɟɧɤɨɆɘȱɦɿɞɠɟɜɿɿɦɩɟɪɚɬɢɜɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɆɘ Ⱥɧɞɪɸɳɟɧɤɨ±Ʉ±ɫ

ϭϳϱ 


 &RPVWRFN*HRUJH7KH5ROHRI7HOHYLVLRQLQ$PHULFDQ/LIH&KLOGUHQ 7HOHYLVLRQ,PDJHV LQ&KDQJLQJ6RFLRFXOWXUDO:RUOGHG*RUGRQ/%HUU\DQG-R\.HLNR$VDPHQ±1HZEXU\3DUN 6DJH3XEOLFDWLRQV±S ȽɪɟɫɶɤɨɈȼɌɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɈȼ Ƚɪɟɫɶɤɨ±Ʉ±F ©ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɢɣɪɵɧɨɤ±ɊɟɜɢɡɨɪɆɚɝɚɡɢɧɵɜɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɦ±ª>(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y N(T/W&52$ W V ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚ±ȼɵɩɭɫɤɇɖɘɃɈɊɄɋɟɡɨɧɫɟɪɢɹ+'Sª>(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y 3BJ<H< ©ɉɚɩɚɫɤɭɩɟɪɞɹɣ ɷɤɨɧɨɦɢɬ ɧɚ ɜɫɟɦ ± ɏɚɬɚ ɧɚ ɬɚɬɚ ɋɟɡɨɧ ȼɵɩɭɫɤ ɨɬ ª >(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y ROZ\NX8'=KF ɊɿɡɭɧȼȼɌɟɨɪɿɹɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɩɿɞɪɭɱɞɥɹɫɬɭɞȼȼɊɿɡɭɧ±Ʉ±F ©ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɬɟɥɟɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ Ɍȼ ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞª ± ɝɟɧɩɪɨɞɸɫɟɪ ©ɇɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚª >(ɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVGHORXDEXVLQHVVXNUDLQVNRJRWHOHSURGXNWDQDURVVLMVNRPWYVWDOREROVKHFKHPGYD

 Ɍɪɨɹɧ Ɍ. Ƚ. ɊɂɇɄɈȼɂɃȺɋɉȿɄɌȽɊȺɎȱɑɇɈȲɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃȾɈɋȼȱȾ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɪɢɧɨɤ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɫɬɚɧɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɦɿɤɫɤɭɥɶɬɭɪɢɜɤɪɚʀɧɿȼɍɤɪɚʀɧɿɧɚɠɚɥɶɜɢɞɚɧɧɹ ɤɨɦɿɤɫɿɜɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɟɚɥɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɜɰɶɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭɽ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɹɤɚ ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɜɢɞɚɜɧɢɱɨɦɭɪɢɧɤɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ©Ɋɿɞɧɚɦɨɜɚªɨɬɪɢɦɚɥɨɩɪɚɜɚɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɝɪɚɮɿɱɧɢɯɪɨɦɚɧɿɜɤɨɦɩɚɧɿʀ'&&RPLFVɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɧɚɜɟɫɧɿɪɨɤɭ ɬɚɤɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɉɟɪɟɤɥɚɞ ɬɚ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɤɨɦɿɤɫɿɜ ɧɟɚɛɢɹɤ ɩɨɫɩɪɢɹɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɱɢɬɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɚɞɠɟɞɨɰɶɨɝɨɩɨɰɿɧɨɜɭɜɚɱɿɤɨɦɿɤɫɿɜ'&ɦɚɥɢɡɦɨɝɭɤɭɩɭɜɚɬɢɜɢɞɚɧɧɹɥɢɲɟɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɩɟɪɟɤɥɚɞɿɍɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿɬɚɤɨɠɡɚɫɧɨɜɚɧɚɫɟɪɿɹ©ɇɚɭɤɚɜɤɨɦɿɤɫɚɯª ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ©ȱɪɛɿɫ Ʉɨɦɿɤɫɢª ɡ ɪɨɤɭ ɜɢɞɚɽ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɭ ɫɟɪɿɸ ɤɨɦɿɤɫɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ɦɢɲɚ Ⱦɠɟɪɨɧɿɦɨ ɋɬɿɥɬɨɧɚ ɡ ɪɨɤɭ ± ɛɟɥɶɝɿɣɫɶɤɭ ɫɟɪɿɸ ɤɨɦɿɤɫɿɜ ɩɪɨ ɫɦɭɪɮɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɍ ©ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿɋɬɚɪɨɝɨɅɟɜɚªɜɢɣɲɨɜɞɪɭɤɨɦɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɢɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ ɤɨɦɿɤɫɎɥɿɤɫɚɣɄɿɫɫɟɥɹȻ©Ɇɸɧɯɝɚɭɡɟɧɉɪɚɜɞɚɩɪɨɧɟɩɪɚɜɞɭªɞɥɹɱɢɬɚɱɿɜɜɿɞ ɪɨɤɿɜ ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ©Ʉɥɭɛ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹª ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɢɣ 

 ɋɬɭɞɟɧɬɤɚ  ɤɭɪɫ ɈɄɊ ©Ɇɚɝɿɫɬɪª ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɟɞɿɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɎɿɥɨɧɟɧɤɨȾȼɤɚɧɞɧɚɭɤɿɡɫɨɰɤɨɦɚɫɢɫɬ

ϭϳϲ 


ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɮɨɪɦɢ ɤɨɦɿɤɫɭ ɤɭɥɶɬɨɜɢɣ ɪɨɦɚɧ ɉɨɥɚɧɿɤɚ ɑ ©Ȼɿɣɰɿɜɫɶɤɢɣ ɤɥɭɛª ɍ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿ ©Ʌɟɨɩɨɥɶª ɜɢɣɲɥɚ ɞɪɭɤɨɦ ɞɜɨɬɨɦɧɚɝɪɚɮɿɱɧɚɚɞɚɩɬɚɰɿɹɨɞɧɨɣɦɟɧɧɨʀɩɨɜɿɫɬɿɎɪɚɧɤɚȱ©Ƚɟɪɨɣɩɨɧɟɜɨɥɿª ɊɨɡɪɨɛɢɥɢɣɜɬɿɥɢɥɢɤɨɧɰɟɩɰɿɸɜɢɞɚɧɶɌɢɦɨɲɟɧɤɨɆɬɚȽɨɪɿɲɧɢɣɄȺɜɬɨɪɢ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯɪɨɦɚɧɿɜɫɤɨɪɨɬɢɥɢɬɟɤɫɬɨɩɢɫɢɡɚɦɿɧɢɥɢɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢɚɥɟɡɛɟɪɟɝɥɢ ɩɪɹɦɭɦɨɜɭɣɞɭɦɤɢɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɚɬɚɤɨɠɫɬɢɥɶɩɨɜɿɫɬɿ ©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɡɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɢɬɨɦɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɦ ɬɚ ɨɛɪɚɡɿɜ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɹɤɢɯ ɫɬɚɽ ɞɨɛɚ ɤɨɡɚɰɬɜɚ ɋɚɦɟ ɤɨɡɚɤɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɿ ɽ ɩɪɨɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɟɪɝɟɪɨɹ«ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɢɤɥɭ ɤɨɦɿɤɫɿɜ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɋɭɩɟɪɝɟɪɨʀɜ ɧɚɪɚɡɿ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦª > ɫ @ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɤɫɢɫɬ Ȼɚɪɚɧɶɤɨ ȱ ɜ ɪɨɰɿ ɫɬɜɨɪɢɜ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ɩɪɨ ɡɚɩɨɪɨɡɶɤɨɝɨ ɤɨɡɚɤɚ ©Ɇɚɤɫɢɦ Ɉɫɚª ɍɫɩɿɲɧɢɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɫɟɪɟɞ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɬɪɢɬɨɦɧɢɣ ɤɨɦɿɤɫ ɩɪɨ ɩɪɢɝɨɞɢ ɤɨɡɚɤɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɤɿɜ ©Ⱦɚɨɝɨɩɚɤª ɚɜɬɨɪɿɜ ɉɪɚɫɨɥɨɜɚɆɄɨɥɨɜɚɈɑɟɛɢɤɿɧɚɈ ɩɟɪɲɚɱɚɫɬɢɧɚɬɪɢɥɨɝɿʀɜɢɣɲɥɚɞɪɭɤɨɦɭ ɪɨɰɿ ɉɪɨ ɜɿɣɧɭ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨɦ ©$VJDUGLDQ &RPLFVª ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɤɨɦɿɤɫ Ɏɚɞɽɽɜɚ Ⱦ ©Ɂɜɢɬɹɝɚ ɋɚɜɭɪɆɨɝɢɥɚª ɉɨɞɿʀ ɫɟɪɩɧɹ ɪɨɤɭ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɟɤɫɤɭɪɫɨɦ ɜ ɿɫɬɨɪɿɸ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɞɨɛɢ ɍ ɪɨɰɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɨɦɿɤɫ ©Ʉɿɛɨɪɝɢª ɳɨ ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɩɨɞɿɣ ɝɟɪɨʀɱɧɨʀɨɛɨɪɨɧɢɚɟɪɨɩɨɪɬɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦɢɣɨɝɨɦɟɬɚ± ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɬɢɨɛɪɚɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ©ɤɿɛɨɪɝɿɜª Ʉɨɦ¶ɹɯɨɜɈɫɬɜɨɪɢɜɤɨɦɿɤɫɞɥɹɞɿɬɟɣɿɡɩɪɢɮɪɨɧɬɨɜɢɯɬɟɪɢɬɨɪɿɣ©ɋɚɜɤɚɿ Ȼɚɤɥɚɧ Ɂɚɦɿɧɨɜɚɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɚª ɩɪɨ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɛɨɽɩɪɢɩɚɫɿɜ Ɂɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ Ⱦɢɬɹɱɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɈɈɇ ɘɇȱɋȿɎ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬɤɨɦɿɤɫ ©ɋɭɩɟɪɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɬɢ ɦɿɧª ɦɟɬɚ ɤɨɦɿɤɫɭ ± ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɧɚ ɬɟɦɭɦɿɧɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢ ɏɭɞɨɠɧɢɤɁɚɯɚɪɨɜɋɹɤɢɣɛɭɜɨɱɟɜɢɞɰɟɦɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɧɟɜɢɡɧɚɧɨʀɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ȾɇɊ ɩɨɥɨɧɟɧɢɦ ɫɬɜɨɪɢɜ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ Ɇɚɡɭɪɤɟɜɢɱɟɦ ɋ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣɪɨɦɚɧ©ȾɿɪɚªɡɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɫɚɦɟɩɪɨɰɿɩɨɞɿʀɁɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɱɨɪɧɨɛɿɥɨɝɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɧɧɹɯɭɞɨɠɧɢɤɡɦɚɥɸɜɚɜɦɨɬɨɪɨɲɧɭɿɫɬɨɪɿɸ ɩɪɨɛɟɡɡɚɤɨɧɧɹɧɟɛɟɡɩɟɤɭɦɨɪɚɥɶɧɭɞɟɝɪɚɞɚɰɿɸ©ɇɟɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɽɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ ɞɨ ɱɨɪɧɨɛɿɥɨɝɨ ɦɚɥɸɧɤɭ ɳɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɽ ɡ ɽɞɢɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ±ɩɪɚɩɨɪɨɦɍɤɪɚʀɧɢɤɨɬɪɢɣɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɚɨɫɬɚɧɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿɤɧɢɝɢ Ʉɨɥɶɨɪɨɜɢɣ ɩɪɚɩɨɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɽ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɿɡ ɦɨɬɨɪɨɲɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭɞɨɩɪɨɫɬɨɪɭɫɜɨɛɨɞɢɬɚɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨɠɢɬɬɹª>ɫ@ Ɂɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɪɨɛɭ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɟɪɝɟɪɨɹ ± ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ©Ɋɿɞɧɚ ɦɨɜɚª ɜɢɞɚɥɨ ɤɨɦɿɤɫ Ȼɨɧɫɟɜɢɱɚ ɘ ©ɍɤɪɦɟɧ ɉɨɱɚɬɨɤª ϭϳϳ 


Ɂɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɫɟɪɿɸ ɤɨɦɿɤɫɿɜ ɚɜɬɨɪɚ ɇɚɡɚɪɨɜɚ ȼ ©ɉɚɬɪɿɨɬª ɧɚ ɬɟɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɋɬɜɨɪɟɧɨ ɨɛɪɚɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ± ɉɚɬɪɿɨɬɚɹɤɢɣɫɬɚɽɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɝɟɪɨɽɦɡɚɜɞɹɤɢɫɜɨʀɣɯɨɪɨɛɪɨɫɬɿɬɚɥɸɛɨɜɿɞɨ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ ɐɿɤɚɜɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɫɟɪɿɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɨɦɚɧɿɜ ©ȼɨɥɹª ɜ ɹɤɿɣ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɿ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɣɜɢɞɚɧɨɩɟɪɲɭɱɚɫɬɢɧɭɡɬɪɢɥɨɝɿʀɮɟɧɬɟɡɿɤɨɦɿɤɫɭ©Ɍɪɨɽɩɪɨɬɢɡɥɚª ɫɸɠɟɬ ɹɤɨɝɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɚɡɨɤ ɬɚ ɦɿɮɿɜ ɉɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɞɚɧɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɤɫ ©Ⱥɝɟɧɬɢ ɄɅȱɆȺɌª ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɶɤɭ ɦɿɮɨɥɨɝɿɸ ɩɪɢɝɨɞɢ ɜɿɤɿɧɝɿɜ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɨɦɚɧɚɯ ©ɋɚɝɚ ɩɪɨ ɋɨɧɰɟɧɨɫɰɿɜªɋɤɨɪɛɚɬɸɤɚȻȻɭɪɥɢɤɚȺɬɚ©ɋɤɟɝɝɿɁɝɭɛɚªȻɚɪɚɧɶɤɚȱȽɪɚɮɿɱɧɿ ɪɨɦɚɧɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɫɬɜɨɪɸɽ ɯɭɞɨɠɧɢɤɤɨɦɿɤɫɢɫɬ ȾɚɧɤɨɜɢɱȺȼɢɞɚɧɨɬɚɤɿɤɨɦɿɤɫɢ©ȼɿɣɧɚɛɨɝɿɜª©ɋɜɿɬª©ɋɨɧª©ɋɚɪɤɨɮɚɝª ɍɠɚɧɪɿɠɚɯɿɜȾɚɧɤɨɜɢɱȺɫɬɜɨɪɢɜɝɪɚɮɿɱɧɢɣɪɨɦɚɧ©Ɇɨɪªɳɨɜɢɣɲɨɜɞɪɭɤɨɦ ɭɪɨɰɿ Ɂɚɫɧɨɜɚɧɨɧɨɜɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨɤɨɦɿɤɫɿɜ©9RYNXODNDªɳɨɜɿɞɨɦɟ ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɫɟɪɿʀ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɫɬɨɪɿɣ ©ɋɟɪɟɞ ɨɜɟɰɶª ɚɜɬɨɪɚ Ʉɨɪɟɲɤɨɜɚ Ɉ ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɚɧɨɧɫɭɜɚɥɨ ɜɢɩɭɫɤ ɤɨɦɿɤɫɿɜ ©ɉɿɬɦɟɧª Ʉɥɸɱɧɢɤɚ ȯ ©Ɍɢɲɚ Ɂɢɦɚª Ʉɨɪɟɲɤɨɜɚ Ɉ Ʉɨɦɿɤɫɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿɧɚɞɨɪɨɫɥɨɝɨɱɢɬɚɱɚ Ɉɬɠɟɨɫɬɚɧɧɿɦɢɪɨɤɚɦɢɜɢɞɚɜɧɢɱɢɣɪɢɧɨɤɍɤɪɚʀɧɢɚɤɬɢɜɧɨɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɧɢɦɢ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɪɨɦɚɧɚɦɢ ɬɚ ɜɥɚɫɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ Ƚɪɚɮɿɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɱɢɬɚɱɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɨɝɥɹɞ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɤɨɦɿɤɫɿɜ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɤɨɦɿɤɫɢɫɬɚɦɢ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɨɦɚɧɿɜ ɩɪɨ ɜɿɣɧɭ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɫɸɠɟɬɿɜɞɨɬɟɦɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɪɚɞɢɰɿɣɿɫɬɨɪɿʀɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɉɿɞɨɩɪɢɝɨɪɚ ɋ ȼ Ƚɪɚɮɿɱɧɚ ɩɪɨɡɚ ɹɤ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɢɦɿɪ ɋɜɿɬɥɚɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚɉɿɞɨɩɪɢɝɨɪɚȼɿɫɧɢɤɑɟɪɤɚɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ±±ʋ ± ɋ± ɉɿɞɨɩɪɢɝɨɪɚ ɋ Ƚɪɚɮɿɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ɹɤ ɿɧɬɟɪɦɟɞɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɟɤɰɿɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɦɚɧɭ ©Ⱦɿɪɚª ɋ Ɂɚɯɚɪɨɜɚ  ɋɜɿɬɥɚɧɚ ɉɿɞɨɩɪɢɝɨɪɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ Ɇɇɍ ɿɦɟɧɿ ȼ Ɉ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ±±ʋ±ɋ±

 

ϭϳϴ 


ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɨ Ⱥ. ɋ.66 ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌȱȼ',*,7$/ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱȲ ɈɊȽȺɇȺɆɂɆȱɋɐȿȼɈȲȼɅȺȾɂȼɍɄɊȺȲɇȱ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɭɦɨɜɢɜ ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Ɂɦɿɧɢ ɬɨɪɤɧɭɥɢɫɶ ɹɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɫɮɟɪɢ ɬɚɤ ɿ ɝɚɥɭɡɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɢ Ɇɚɫɨɜɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɹɤɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ GLJLWDO ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɜɥɚɞɢ ɽ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɜɥɚɞɢɜɥɚɫɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɧɬɟɪɧɟɬɿɬɨɛɬɨɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɢɯ ɫɚɦɢɯ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɇɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɱɿɬɤɨɩɪɨɩɢɫɚɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜɜɥɚɞɢɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɪʋ©ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢªɛɭɥɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɢɞɿɜɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɚɽɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ >@ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ GLJLWDOɤɚɧɚɥɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɫɬɚɥɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɹɤ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɚɦɢ ² ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ GLJLWDO ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɤɨɧɚɬɢɬɚɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɤɚɧɚɥɢGLJLWDOɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨʀɜɥɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨʀɜɥɚɞɢɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɰɢɮɪɨɜɢɯɤɚɧɚɥɿɜ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ GLJLWDOɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱦɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ GLJLWDO ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɫɚɣɬɢ ɈȾȺ Ɍɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ IDFHERRNFRP WZLWWHUFRP \RXWXEHFRP ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɫɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɋɬɭɞɟɧɬɤɚɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚªɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɒɚɮɚɪɟɧɤɨɘɆɤɚɧɞɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɚɫ ϭϳϵ 


'LJLWDOɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ² ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɝɪɭɩɚɦ ɥɸɞɟɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɞɨ GLJLWDOɤɚɧɚɥɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɞɿɚɬɚɿɧɲɿɡɚɫɨɛɢɰɢɮɪɨɜɨʀ ɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ GLJLWDOɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦGLJLWDOɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɽɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬ²ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɚɜɬɨɪ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɋɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɦɚɫɨɜɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɨɫɨɛɢ ɁɆȱ ɮɚɯɿɜɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭɪɹɞɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ IDFHERRNFRP WZLWWHUFRP \RXWXEHFRP ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɚɝɪɟɝɚɬɨɪɢɧɨɜɢɧ Ɂɚɞɚɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ©Ɉɦɧɿɛɭɫªɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɤɨɦɩɚɧɿɽɸ716ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɡ ɦɿɫɶɤɢɯ ɪɚɞ ɥɢɲɟ ɦɚɸɬɶ ɞɿɸɱɿ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ ² ɬɟɤɫɬɢ ɪɿɲɟɧɶ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ ± ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ± ɪɿɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ ± ɩɪɨɟɤɬɢ ɪɿɲɟɧɶ ± ɪɿɲɟɧɧɹɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɫɥɭɯɚɧɶ±>@ ɁɦɟɬɨɸɨɤɪɟɫɥɢɬɢɡɚɝɚɥɶɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀGLJLWDOɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɧɚɩɪɟɞɦɟɬɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɨɜɨɯɤɚɧɚɥɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɈȾȺɍɤɪɚʀɧɢ Ⱦɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɚɣɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɫɬɭɩɿɧɶɣɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɹɜɧɿɫɬɶɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɍ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɟɛɫɚɣɬɢ ɈȾȺ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɰɢɮɪɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨɳɨɨɪɝɚɧɢɦɿɫɰɟɜɨʀɜɥɚɞɢɭɫɜɨʀɣɰɢɮɪɨɜɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢɉɪɢɰɶɨɦɭɭɫɿɈȾȺɍɤɪɚʀɧɢɦɚɸɬɶɨɮɿɰɿɣɧɿɫɚɣɬɢ ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɫɚɣɬɭ ² ɫɚɣɬɜɿɡɢɬɿɜɤɚ ɬɨɛɬɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɣ ɍɫɿ ɫɚɣɬɢ ɈȾȺ ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɣɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ²ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɧɚɜɿɝɚɰɿʀɡɩɪɢɱɢɧɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɪɨɡɞɿɥɿɜɬɚ ɦɟɧɸȾɟɹɤɿɪɨɡɞɿɥɢɫɚɣɬɿɜɨɪɝɚɧɿɜɦɿɫɰɟɜɨʀɜɥɚɞɢɩɨɞɿɛɧɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɰɟɬɚɤɨɠ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɧɚɜɿɝɚɰɿɸ ɈȾȺ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɟɪɟɞ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɞɿɚɌɚɤɈȾȺɦɚɸɬɶɚɤɤɚɧɬɢɭ)DFHERRNɊɚɡɨɦɡ ɰɢɦ ɈȾȺ ɦɚɸɬɶ ɚɤɚɭɧɬɢ ɭ 7ZLWWHU ɿ ɈȾȺ ɦɚɸɬɶ <RXWXEHɤɚɧɚɥɢ ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɭ )DFHERRN ² ɮɨɬɨ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɬɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɫɚɣɬ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ² ɮɨɬɨ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ϭϴϬ 


ɭɩɨɞɨɛɚɧɶɌɿɥɶɤɢɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɈȾȺɦɚɽɭɫɟɪɟɞɶɧɨɦɭɭɩɨɞɨɛɚɧɶɁɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɧɟɦɚɽɠɨɞɧɚɡɈȾȺ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ ɬɚ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɩɨɲɭɤ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɦɿɫɶɤɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȼɢɫɧɨɜɤɢ 'LJLWDOɤɚɧɚɥɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɫɬɚɸɬɶɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɦɦɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫɨɦɞɥɹɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɧɹɬɬɹ GLJLWDOɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɯɨɞɹɬɶɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɞɿɚɁɚɞɚɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɫɿ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɦɚɸɬɶ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɫɚɣɬɢ Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɥɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜ Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɰɢɦ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɈȾȺ ɦɚɸɬɶ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɯɨɱɚ ɛ ɜ ɨɞɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɦɟɪɟɠɟɸɫɟɪɟɞɈȾȺɽ)DFHERRNɁɚɝɚɥɨɦɈȾȺ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ GLJLWDOɤɚɧɚɥɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɜɢɜɱɟɧɧɹɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɪʋ©ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɭɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɜɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢª>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZɩ ɍɤɪɚʀɧɰɿ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ɰɟɪɤɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɁɆȱ ɬɚ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ɠɨɞɧɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɤɨɜɿ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSZZZWQVXDFRPXDJOREDO

 Ɏɿɥɨɧɟɧɤɨ Ⱥ. ɘ.67 ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɋɌȼɈɊȿɇɇəɊȿȺɅȱɌȱɒɈɍ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇȱɋɌɇɂɃɉȱȾɏȱȾ 

ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɪɨʉɚɥɢɧɭ ɭ ɮɚɯɨɜɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɹɤɿɦɨɝɥɢɛɩɪɚɰɸɜɚɬɢɭɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭȾɥɹɬɨɝɨɳɨɛɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɦɨɝɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚ ɤɭɪɫɢ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɤɢɯɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɹɜɢɬɢɮɚɯɨɜɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɹɤɢɦɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɹɤɨɝɨɯɨɱɭɬɶɛɚɱɢɬɢɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ Ⱥɫɩɿɪɚɧɬɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚª ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȽɨɹɧȼȼɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ

ϭϴϭ 


ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɜɚɤɚɧɫɿʀ ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɌɈɉ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɨɫɚɞɢ ɧɚ ɪɟɚɥɿɬɿ ɲɨɭ ɹɤɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±ɰɟ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬª©ɪɟɞɚɤɬɨɪªɬɚ©ɫɰɟɧɚɪɢɫɬª ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɬɚɪɟɞɚɤɬɨɪ±ɭɞɟɹɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɰɟɨɞɧɚɤɨɜɿɩɨɫɚɞɢɩɪɨɫɬɨɡ ɪɿɡɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ ɚ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ± ɰɟ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɚɪ¶ɽɪɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɿɫɥɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɬɚɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɹɤɳɨɪɟɞɚɤɬɨɪɩɪɢɞɭɦɭɽɬɚɡɛɢɪɚɽɝɟɧɟɪɚɥɶɧɭ ɫɸɠɟɬɧɭ ɥɿɧɿɸ ɬɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ʀʀ ɜɬɿɥɢɬɢ ɋɰɟɧɚɪɢɫɬ ± ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢɿɞɟɧɬɢɱɧɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɚɦɬɚɜɢɦɨɝɚɦɪɟɞɚɤɬɨɪɚɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ Ɉɫɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɹɤɢɣ ɯɨɱɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ>±@ Ƚɟɧɟɪɚɰɿɹɿɞɟɣɬɚɫɰɟɧɚɪɿʀɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɿɜɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ Ɏɚɯɿɜɟɰɶ ɹɤɢɣ ɯɨɱɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɪɟɚɥɿɬɿ ɲɨɭ ɦɚɽ ɡɧɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɠɢɫɭɪɢ ɬɚ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚ ɫɚɦɟ ɬɪɶɨɯɚɤɬɧɚ ɞɿɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɝɟɪɨɹ ɤɨɠɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɫɰɟɧɚ ɦɚɽ ɜɢɬɿɤɚɬɢ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɨɳɨ ȱɞɟʀ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦɢ ɧɟ ɲɬɚɦɩɨɜɢɦɢ ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦɢ ɍɫɿ ɩɨɞɿʀ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɢɩɭɫɤɭ ɦɚɸɬɶ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɶɧɚɪɟɬɟɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɜ¶ɸɡɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭ>@ Ɋɨɛɨɬɚɡɝɟɪɨɹɦɢɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɝɟɪɨɹɦɢ ɪɟɚɥɿɬɿ ɲɨɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɰɟ ɤɚɫɬɢɧɝ ɬɚ ɜɿɞɛɿɪ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɬɚɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀɬɚɜɦɿɧɧɹɦɚɣɫɬɟɪɧɨɛɪɚɬɢɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɡɚɫɜɨʀɦɢɡɚɤɨɧɚɦɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɉɨɬɿɦ ± ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɡɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɜɟɞɭɱɢɦɢ Ɂɛɿɪ©ɪɢɛɢªɟɩɿɡɨɞɭ ©Ɋɢɛɚª±ɰɟɡɿɛɪɚɧɢɣ ɧɟɩɟɪɟɤɪɢɬɢɣɦɨɧɬɚɠɧɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɡɚɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɬɟɫɬɭ ɫɢɧɯɪɨɧɿɜ ɬɚ ɥɚɣɜɿɜ >@ Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɭɧɤɬ ɰɟɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɉɪɨɰɟɫ ɡɛɨɪɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ )LQDO &XW 3UR ± ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɟɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɹɤɟ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ $SSOH >@ Ɍɨɛɬɨ ɡɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ± ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɞɥɹɮɚɯɿɜɰɿɜɹɤɿɯɨɱɭɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɭɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ ɇɚɩɢɫɚɧɧɹɚɧɨɧɫɿɜɬɚɡɚɤɚɞɪɨɜɨɝɨɬɟɤɫɬɭ ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɡɚɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ± ɰɟ ɞɨɜɨɥɿ ɤɨɩɿɬɤɚ ɬɚ ɧɟɥɟɝɤɚ ɡɚɞɚɱɚ ȯ ɱɢɦɚɥɨɩɨɪɚɞɩɪɨɧɚɩɢɫɚɧɧɹɩɿɞɜɨɞɨɤɬɚɡɚɤɚɞɪɨɜɨɝɨɬɟɤɫɬɭɞɥɹɧɨɜɢɧɉɪɨɬɟ ɪɟɚɥɿɬɿ ɲɨɭ ± ɰɟ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɧɶɨɝɨ ɫɜɨʀ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɚɧɨɧɫɢ ɬɚ ɡɚɤɚɞɪɨɜɿ ɬɟɤɫɬɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɪɟɚɥɿɬɿ ɲɨɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨ ɰɟɣ ɬɟɤɫɬ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɨɫɬɢɦ ɥɚɤɨɧɿɱɧɢɦɬɚɜɨɞɧɨɱɚɫɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ϭϴϮ 


ȯɤɿɥɶɤɚɜɢɞɿɜɡɚɤɚɞɪɨɜɨɝɨɬɟɤɫɬɭ ˜ ɿɪɨɧɿɱɧɢɣ ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɨɥɶ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɩɨɞɿɣ ©Ɋɟɜɿɡɨɪª ɇɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ ©ɏɚɬɚɧɚɬɚɬɚªɋɌȻ ˜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣɛɟɡɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ©əɫɨɪɨɦɥɸɫɶɫɜɨɝɨɬɿɥɚªɋɌȻ ˜ ɡɚɤɚɞɪɨɜɢɣɬɟɤɫɬɹɤɢɣɧɚɱɢɬɭɸɬɶɫɚɦɿɜɟɞɭɱɿɩɪɨɟɤɬɭ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª Ʉ ɓɨɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɹɤɢɦɢ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɬɨ ɰɟ ɫɬɪɟɫɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɤɨɦɚɧɞɿ ɭ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɚ ɭ ɲɜɢɞɤɨɡɦɿɧɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɲɜɢɞɤɨɩɪɢɣɦɚɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɿɪɿɲɟɧɧɹ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɦɨɠɧɚɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɬɚɤɿɛɚɡɨɜɿɤɭɪɫɢɹɤɿɦɚɽɩɪɨɫɥɭɯɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɛɢɦɚɬɢɧɚɜɢɱɤɢɞɥɹɪɨɛɨɬɢɭɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ ɧɚɡɜɢɩɪɢɛɥɢɡɧɿ ˜ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭª ˜ ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿɠɚɧɪɢɭɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭª ˜ ©Ɉɫɧɨɜɢɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀɬɚɫɰɟɧɚɪɧɨʀɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿª ˜ ©Ɉɫɧɨɜɢɪɟɠɢɫɭɪɢª ˜ ©Ɉɫɧɨɜɢɦɨɧɬɚɠɭ ɧɚɛɚɡɿɩɪɨɝɪɚɦɢ)LQDO&XW3UR; ª ˜ ©Ɉɫɧɨɜɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɬɚɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀª ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɇɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVQRY\WYXDUHGDNWRUUHDOLWLVKRX±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ±Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ Ɋɟɞɚɤɬɨɪɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɦɟɞɿɚ5DERWDXD±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVUDERWDXDXDFRPSDQ\YDFDQF\ ± ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɭ ± Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɐɿɽʀ ɦɢɬɿ ɪɿɤ ɩɨɬɨɦɭ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ :RUNXD ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSVZZZZRUNXDMREV±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ±Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɋɰɟɧɚɪɢɫɬ ɧɨɜɨɝɨ ɤɭɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɬɪɟɜɟɥɲɨɭ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ :RUNXD ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZZRUNXDMREV ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZZRUNXDMREV±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ±Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɏɬɨɩɪɨɬɢɛɥɨɧɞɢɧɨɤ ɲɨɭ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@:RUNXD±Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSVZZZZRUNXDMREV±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ±Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ Ɋɟɞɚɤɬɨɪɠɭɪɧɚɥɿɫɬ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ :RUNXD ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZZRUNXDMREV±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ±Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɋɰɟɧɚɪɢɫɬ ɪɟɚɥɢɬɢɲɨɭ Ɇɚɪɢɹ Ʉɭɡɶɦɟɧɨɤ ©ȼɫɟ ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɤɚɪɞɢɨɝɪɚɦɦɭª >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ʌ Ʉɨɥɛ 7KH 3RLQW ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVWKHSRLQWUDERWDXDVWVHQDULVWUHDOLWLVKRXPDUL\DNX]PHQRNYVHFKWRSURLVKRGLWQDHNUDQH GRO]KQRQDSRPLQDWNDUGLRJUDPPX±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ±Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɀɚɪɝɨɧ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ

 >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ /LYH-RXUQDO ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVULSFVNDOLYHMRXUQDOFRPKWPO±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ±Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ

ϭϴϯ 


 )LQDO &XW 3UR >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ȼɿɤɿɩɟɞɿə ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVXNZLNLSHGLDRUJZLNL)LQDOB&XWB3UR±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ±Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ

 

Ɏɿɧɚɝɟɽɜ Ɉ. Ⱥ.68 ɍɇȱȼȿɊɋȺɅȱɁȺɐȱəɀɍɊɇȺɅȱɋɌɋɖɄɈȲɉɊȺɐȱəɄȼȱȾɉɈȼȱȾɖɇȺ ȼɂɄɅɂɄɂɋɍɑȺɋɇɂɏɆȿȾȱȺ Ɉɛ¶ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɨɜɚɧɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿɩɪɚɰɿ ɉɪɟɞɦɟɬ±ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɫɬɜɨɪɟɧɿɞɥɹɤɪɨɫɦɟɞɿɣɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɚɞɭɦɤɚɧɿɛɢɤɪɨɫɦɟɞɿɣɧɿɫɬɶ±ɰɟɧɨɜɟɹɜɢɳɟɳɨɜɢɧɢɤɥɨɭ ɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɿɡɚɜɞɹɤɢɿɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɞɿɣɫɧɨɫɬɿɥɢɲɟɱɚɫɬɤɨɜɨ ɉɪɨɟɤɬɢɡɚɜɞɹɤɢɹɤɢɦɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɥɢɫɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚɧɨɜɢɯɦɟɞɿɚɛɭɥɢɳɟɭɦɢɧɭɥɨɦɭɫɬɨɪɿɱɱɿɈɞɢɧɡɬɚɤɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɭɪɨɛɨɬɿȱȺɏɨɦɟɧɤɨɿɦɚɽɧɚɡɜɭ©ɊɨɞɢɧɚȺɭɟɪªɐɟɛɭɥɚɪɨɛɨɬɚɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɚɞɿɨ©.XQVWUDGLRªɭɪɨɰɿɐɟɛɭɥɨɩɨɽɞɧɚɧɧɹɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨʀɪɚɞɿɨɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɭɡɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ>@ȱɰɟɧɟɩɟɪɲɢɣɩɪɢɤɥɚɞ Ʉɚɠɭɱɢ ɩɪɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɜɢɤɥɢɤɨɦ ɹɤɢɣ ɽ ɡɚɪɚɡ ɧɚ ɱɚɫɿ ± ɰɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ Ɂɚɞɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɫɚɦɿɦɨɧɬɭɸɬɶɫɜɨʀɫɸɠɟɬɢɍɞɟɹɤɢɯɝɚɡɟɬɚɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɫɚɦɿɩɢɲɭɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɿ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ Ⱥ ɩɨɫɚɞɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɪɟɞɚɤɬɨɪ ɭ ɤɪɨɫɦɟɞɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɬɚɥɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ Ɍɚ ɜ ɬɨɦɭ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ Ⱦɥɹɩɪɢɤɥɚɞɭɤɨɥɢɣɤɚɧɚɥɩɟɪɟɯɨɞɢɜɧɚɬɚɤɢɣɮɨɪɦɚɬɞɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɫɚɦɿ ɦɨɧɬɭɸɬɶɫɜɨʀɫɸɠɟɬɢɜɨɧɢɡɚɥɢɲɢɥɢɞɜɨɯɪɟɠɢɫɟɪɿɜɦɨɧɬɚɠɭɡɚɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜȱɨɬɬɨɞɿɩɨɫɬɚɥɚɧɨɜɚɩɪɨɛɥɟɦɚɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɚɧɚɥɭ ʀɯ ɧɚɜɱɢɥɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɚɥɟ ɛɚɝɚɬɨɧɸɚɧɫɿɜɫɚɦɨɝɨɦɨɧɬɚɠɭɧɟɩɨɹɫɧɢɥɢɃɞɨɫɶɨɝɨɞɧɿɭɟɮɿɪɿɰɶɨɝɨɤɚɧɚɥɭ ɦɨɠɧɚɩɨɛɚɱɢɬɢɩɟɪɟɯɨɞɢɡɦɚɤɪɨɩɥɚɧɭɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɣɳɨɽɝɪɭɛɢɦɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ɦɨɧɬɚɠɭ ɜɿɞɟɨ ɋɨɤɨɥɨɜ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ƚɟɨɪɝɿɣɨɜɢɱ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ©«ɨɞɧɟ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɦɨɧɬɚɠɭ ± ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɚɛɨ ɦɨɧɬɚɠ ɩɨ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ ɤɪɚɳɟ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɤɚɞɪɢ ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɱɟɪɟɡ ɩɥɚɧ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɟɥɢɤɢɣɡɞɪɭɝɢɦɫɟɪɟɞɧɿɦɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɦª>@ȱɧɲɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɝɿɪɲɟɬɨɦɭɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɝɪɭɛɨɸɩɨɦɢɥɤɨɸ 

 Ɇɚɝɿɫɬɪ ɤɭɪɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹª Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɏɨɦɟɧɤɨȱȺɞɨɰɟɧɬɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ

ϭϴϰ 


ȱɧɤɨɥɢ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ ɁɆȱ ɚɞɠɟ ɜɨɧɢ ɯɨɱɭɬɶɟɤɨɧɨɦɢɬɢɿɞɥɹɰɶɨɝɨɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɲɬɚɬɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɁɚɦɿɫɬɶɬɨɝɨɳɨɛ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɨɧɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɹɤɢɣ ɩɢɫɚɬɢɦɟ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɬɟɦɢ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɢɤɚɸɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɭ ɁɆȱ ɤɨɪɟɤɬɨɪɢɮɨɬɨɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɬɟɦɚɬɢɱɧɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɜɿɞɞɿɥɢɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ Ɍɚɤɿ ɡɦɿɧɢ ɦɚɸɬɶ ɿ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɚɞɠɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɫɬɚɸɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɿ ɜɦɿɬɢ ɩɢɫɚɬɢ ɳɨ ɫɢɥɶɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸɌɚɤɨɠɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɩɨɜɢɧɧɿɫɚɦɿɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɿɤɨɪɟɤɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦɚɬɟɪɿɚɥɢɉɢɫɚɬɢɧɚɪɿɡɧɿɬɟɦɢɧɚɜɿɬɶɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿɞɥɹɧɢɯɊɟɞɚɤɬɨɪɨɜɿɱɢ ɜɥɚɫɧɢɤɨɜɿ ɜɢɝɿɞɧɿɲɟ ɬɪɢɦɚɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɬɚɤɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɧɿɠ ɬɪɶɨɯɜɭɡɶɤɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜȼɨɧɢɤɪɚɳɟɡɚɩɥɚɬɹɬɶɣɨɦɭɧɚɝɪɢɜɟɧɶɛɿɥɶɲɟɧɿɠɬɪɶɨɦɰɢɦ ɩɨȺɳɟɠɬɪɟɛɚɩɥɚɬɢɬɢɩɨɞɚɬɨɤȱɩɥɚɬɢɬɢɣɨɝɨɡɚɨɞɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɱɢ ɡɚ ɬɪɶɨɯ ± ɜɟɥɢɤɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɐɟ ɧɚɲɬɨɜɯɭɽ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɳɨ ɡɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢɦɚɣɛɭɬɧɽ Ʉɪɿɦɩɥɸɫɿɜɡɜɿɫɧɨɽɿɫɜɨʀɦɿɧɭɫɢɇɟɦɚɸɱɢɜɭɡɶɤɨʀɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿɯɨɱɚɛ ɭɬɟɦɚɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɚɽɛɭɬɢɞɭɠɟɜɢɫɨɤɨɸɭɜɫɶɨɦɭɚɰɟ ɮɿɡɢɱɧɨ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɨɞɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ȱ ɰɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɭ ɍ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨɦɢɥɤɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɧɚɝɨɥɨɫɢɭɪɚɞɿɨɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɨɝɪɿɯɢɭɦɨɧɬɚɠɧɢɯɩɥɚɧɚɯɩɿɞɱɚɫɪɨɛɨɬɢɡɜɿɞɟɨ Ɍɚɰɟɧɟɱɟɪɟɡɧɟɫɜɨɽɧɟɛɚɠɚɧɧɹɡɧɚɬɢɚɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɱɟɪɟɡɬɟɪɨɡɭɦɿɬɢɫɹɧɚ ɜɫɶɨɦɭ ɮɿɡɢɱɧɨ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ Ɍɚɤɨɠ ɡɚɧɟɩɚɞɚɽ ɫɚɦɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɟɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɄɨɥɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɩɢɲɟɩɪɨɬɟɧɚɱɨɦɭɜɿɧɡɧɚɽɬɶɫɹɦɨɜɚ ɽɡɛɚɝɚɱɟɧɨɸɚɮɚɤɬɚɠɿɛɟɤɝɪɚɭɧɞɦɚɬɟɪɿɚɥɭɰɿɤɚɜɿɲɢɣ Ⱦɪɭɝɚ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɨɛɨɬɿ Ⱦɟɜɿɞɚ Ɋɟɧɞɨɥɚ ©«ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɧɟɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɭ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɨɮɨɪɦɚɬɧɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɫɚɣɬɭª >@ Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɧɟɫɬɪɢɦɧɨ ɣɞɟ ɜɩɟɪɟɞ ɿ ɧɨɜɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɚɛɢɭɬɪɢɦɚɬɢɫɹɭɤɨɥɿʀɦɚɸɬɶɪɨɡɭɦɿɬɢɫɹɧɚɪɨɛɨɬɿɡɬɿɽɸɬɟɯɧɿɤɨɸ ɹɤɨɸɦɨɠɭɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢʀɯɁɆȱɌɨɛɬɨɨɫɜɿɬɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɟɦɚɽɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɬɢɠɧɟɜɢɦɢ ɤɭɪɫɚɦɢ ɡ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɞɥɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɱɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɪɚɞɿɨɦɨɧɬɚɠɭ Ⱥɥɟ ɣ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɡɦɿɧɢɬɢɫɢɬɭɚɰɿɸɜɤɪɚɳɢɣɛɿɤɐɟɬɟɫɚɦɟɳɨɧɚɜɱɢɬɢɫɭɞɞɸɛɭɬɢ ɿ ɚɞɜɨɤɚɬɨɦ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɭɜɚɱɟɦ Ɂɚɧɚɞɬɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ Ɉɬ ɬɚɤɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɦɚɽɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɭɤɨɪɟɤɬɨɪɚɣɪɟɞɚɤɬɨɪɚɐɟɧɟɩɨɝɚɧɨɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɉɪɨɫɬɨ ɤɨɪɟɤɬɨɪ ± ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ± ɡɧɚɱɧɨ ɤɪɚɳɟ ɜɢɩɪɚɜɢɬɶ ɩɨɦɢɥɤɢ Ɍɢɦ ɩɚɱɟ ɳɨ ɚɜɬɨɪ ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ ³ɧɟ ɛɚɱɢɬɶ´ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɜɨʀɯ ɩɨɦɢɥɨɤ Ⱥ ɹɤɿɫɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭɏɨɱɚɽɞɟɹɤɿɬɟɥɟɤɚɧɚɥɢɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀɿɧɚɜɿɬɶɞɪɭɤɨɜɚɧɿɁɆȱɹɤɿɧɟ ɡɜɚɠɚɸɬɶɧɚɰɿɩɪɚɜɢɥɚɩɨɩɪɢɬɟɳɨɮɨɪɦɭɸɬɶɪɿɜɟɧɶɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ϭϴϱ 


ȼɨɧɢɜɠɢɜɚɸɬɶɫɥɟɧɝɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯɫɥɿɜɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɨɳɨ ɇɟɦɚɽɫɭɦɧɿɜɿɜɳɨɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣɠɭɪɧɚɥɿɫɬ±ɰɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɹɤɢɣɡɚɜɞɹɤɢɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭȱɌɬɚɫɭɱɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡɦɨɠɟɛɭɬɢɿɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦɿɪɟɠɢɫɟɪɨɦɿɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦȺɥɟɡɚɬɚɤɿɡɦɿɧɢɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɥɚɬɢɬɢɹɤɿɫɬɸɤɨɧɬɟɧɬɭɳɨɛɭɞɟɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɧɚɪɨɞ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȻɚɪɧɨɭɗɄɚɤɩɢɫɚɬɶɞɥɹɪɚɞɢɨɗȻɚɪɧɨɭɩɟɪɫɚɧɝɥ±ɆɇɆɈȽɄɊɌ ɊɟɧɞɚɥȾɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣɠɭɪɧɚɥɿɫɬɩɟɪɡɚɧɝɥ±Ʉ©Ʉȱɋª ɋɨɤɨɥɨɜȺȽɆɨɧɬɚɠɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟɤɢɧɨɜɢɞɟɨ²(GLWLQJWHOHYLVLRQFLQHPDYLGHR² 0ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ©ª²ɫɢɥɍɱɟɛɧɢɤɑɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹɊɟɞɚɤɬɨɪɅɇ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚɄɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɩɨɦɚɤɟɬɭɈȺɄɢɪɢɱɟɧɤɨ ɏɨɦɟɧɤɨȱȺȼɿɞɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯɦɿɧɿɚɬɸɪɞɨɚɭɞɿɨɛɭɤɬɪɟɣɥɟɪɿɜɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɬɢɡɟɪɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɤɨɧɰɟɩɬɢɤɚɮɟɞɪɢɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɬɚɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢȱȺɏɨɦɟɧɤɨȼȱɎɨɦɟɧɤɨɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɌɋ ɏɨɦɟɧɤɨȱȺɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɲɥɹɯɪɨɡɜɢɬɤɭɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨɪɚɞɿɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɩɨɝɥɹɞɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɤɨɧɫɩɟɤɬɥɟɤɰɿɣȱȺɏɨɦɟɧɤɨ±ɑɟɪɧɿɜɰɿ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣɧɚɰɭɧɬ

 ɑɟɪɟɦɿɫ Ƚ. Ⱥ.69 ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃɊɂɇɈɄɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂɇɈɇɎȱɄɒɇ ɈɋɇɈȼɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɌȺɒɅəɏɂȲɏɉɈȾɈɅȺɇɇə Ɇɟɬɚ±ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɣɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɪɢɧɤɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɧɨɧɮɿɤɲɧ ɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɲɥɹɯɢʀɯɩɨɞɨɥɚɧɧɹ Ɉɛ’ɽɤɬ±ɪɢɧɨɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɧɨɧɮɿɤɲɧ ɇɢɧɿ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɟɝɦɟɧɬ ɧɨɧɮɿɤɲɧ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ əɤ ɤɨɦɟɧɬɭɽ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ «Ʉɧɢɠɤɚ ɪɨɤɭ» Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ Ɋɨɞɢɤ ©ȼ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿɧɨɧ ɮɿɤɲɧɤɧɢɠɨɤɜɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɚɧɿɠ ɛɟɫɬɫɟɥɟɪɿɜ ɞɟɬɟɤɬɢɜɧɢɯ ɱɢɬɪɢɥɟɪɧɢɯ Ⱥ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɬɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɿɞɧɹɥɚɫɹ ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɯɜɢɥɹ ɤɨɥɢɧɚɣɛɿɥɶɲɿɝɪɚɜɰɿɤɧɢɠɤɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɩɨɱɚɥɢɞɪɭɤɭɜɚɬɢɧɨɧɮɿɤɲɧª>@

 

ɋɬɭɞɟɧɬɤɚɤɭɪɫɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭɪɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɜɢɞɚɜɧɢɱɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɿɦɟɞɿɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹª ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚɌɈȼ©1HER%RRN/DE3XEOLVKLQJª ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɄɪɚɣɧɿɤɨɜɚɌɋɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɞɨɰɟɧɬ ϭϴϲ 


ȟɏɿɌ ÉŤÉŹÉ&#x161;ɏɢɍɏɢɤÉ&#x161; ɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉż ɰɜɨÉ?ɨ ɍɏɪɿɌɤɨÉ?ɨ ÉŠÉżÉ&#x17E;ɧÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɧɧɚ ÉłÉ&#x; ɧÉ&#x; Ɏɿɤɍɭɽ É É&#x161; ɨɍɏÉ&#x161;ɧɧɿɌɢÉŤÉŹÉ&#x161;ɏɢɍɏɢɹɧɢɌɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢɌɢ ÉŤÉŹÉ&#x161;ɧɨɌɧÉ&#x161;ÉŞ ČžÉ&#x;ÉŞÉ É&#x161;É&#x153;ɧɨÉ?ɨÉŞÉ&#x;ɽɍɏɪɭ É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É°ÉżÉ&#x153; É&#x153;ɢÉ?ɨɏɨÉ&#x153;ɼɸÉ&#x153;É&#x161;ɹɿÉ&#x153; Éż ɪɨɥɊɨÉ&#x153;ɍɸÉ&#x17E;É É­É&#x153;É&#x161;ɹɿÉ&#x153; É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɹɨĘ&#x20AC; ɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɰɿĘ&#x20AC; ÉĄÉ&#x161;É?É&#x161;ɼɨɌ É&#x153; É?ɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɿÉĄÉ&#x161;ÉŞÉ&#x;ɽɍɏɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɧɨÉŤÉ­É&#x203A;œɽɤɏɢÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɹɨĘ&#x20AC;ÉŤÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;ɢÉ É§É&#x161;ɧɢɯÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É°ÉżÉ&#x153;ɧɨɧ ɎɿɤɲɧÉ&#x153;É?ɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɿɌɨɠÉ&#x;ɌɨɧÉ&#x161;ÉĄÉ&#x153;É&#x161;ɏɢɧÉ&#x;É&#x203A;ɿɼɜɲÉ&#x;É&#x17E;É&#x;ɍɚɏɢÉ&#x2021;ɨɧɎɿɤɲɧɧÉ&#x161;ɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɨɌɭ ɪɢɧɤɭ ÉŠÉŞÉ&#x;É&#x17E;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɼɚɸɏɜ ÉŹÉ&#x161;ɤɿ É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɰɏÉ&#x153;É&#x161; ɚɤ ÂŤÉ&#x2021;É&#x161;ɲ É&#x17D;ɨɪɌÉ&#x161;ÉŹÂť, ÂŤÉ&#x201E;ÉĽÉ­É&#x203A; ɍɿɌÉ&#x;ɣɧɨÉ?ɨ É&#x17E;ɨɥÉ&#x153;ɿɼɼɚ, ȟɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɰɏÉ&#x153;ɨ É&#x2039;ÉŹÉ&#x161;ɪɨÉ?ɨ É&#x2026;É&#x;É&#x153;É&#x161;Âť, ÂŤÉ&#x152;É&#x;ɌɊɨɪÉ&#x161;Âť, ÂŤÉ&#x17D;É&#x161;É&#x203A;É­ÉĽÉ&#x161;Âť, ÂŤ#ɤɧɢÉ?ɨɼÉ&#x161;É&#x153;Âť, ÂŤÉ&#x201E;É&#x2020;-ȝɭɤɍ, ÂŤVivatÂť, ÂŤPabulumÂť, ÂŤBook ChefɏÉ&#x161;ɿɧɲɿÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɰɏÉ&#x153;É&#x161;ɚɤɿÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;ɸɏɜ ÉŚÉ&#x;ɧɲÉ&#x;ɏɪɜɨɯɤɧɢɠɨɤɧɨɧɎɿɤɲɧÉ&#x153;ɪɿɤ ȟɨÉ&#x17E;ɧɨɹÉ&#x161;ÉŤɊɪɢɹɢɧɢÉ&#x17E;ÉĽÉšɨɊɏɢɌɿɥɌɭÉ˝É&#x2021;É&#x161;ɊɪɢɤɼÉ&#x161;É&#x17E;É­ɪɨɰɿÉ&#x203A;É­ÉĽÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;ɍɧɨÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161; ÉŠÉŞÉ&#x;Ɍɿɚ Š1RQɎɿɤɲɧª É­ÉąÉ&#x161;ɍɧɢɤÉ&#x161;Ɍɢ ɚɤɨĘ&#x20AC; Ɍɨɠɭɏɜ ÉŤÉŹÉ&#x161;ɏɢ ɏɿɼɜɤɢ ɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɿ É&#x161;É&#x153;ɏɨɪɢ ČžÉ&#x;ɚɤɿ ÉĄ ɧɨɧɎɿɤɲɧ ɤɧɢɠɨɤ ÉĄÉ&#x161;ÉŁÉŚÉ&#x161;ɸɏɜ ÉŠÉ&#x;ɪɲɿ Ɍɿɍɰɚ ɧÉ&#x161; ɌɿɠɧÉ&#x161;ɪɨÉ&#x17E;ɧɢɯ ɤɧɢɠɤɨÉ&#x153;ɢɯ ɚɪɌÉ&#x161;ɪɤÉ&#x161;ÉŻ ÉŤÉ&#x153;ɿɏɭ É&#x2122;ɤ ɨɏ É&#x17E;ɢɏɚɹɢɣ ɧɨɧɎɿɤɲɧ É&#x153;ÉżÉ&#x17E; É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɰɏÉ&#x153;É&#x161; ȟɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɰɏÉ&#x153;ɨ É&#x2039;ÉŹÉ&#x161;ɪɨÉ?ɨ É&#x2026;É&#x;É&#x153;É&#x161;Âť ² ɤɧɢÉ?ɢ ŠȽɨɼɨɍɧɨ ɏɢɯɨ ɊɨɲÉ&#x;Ɋɤɢª Éż ŠÉ&#x2122; ÉŹÉ&#x161;ɤ É&#x203A;É&#x161;ɹɭª ÉŤÉŹÉ&#x161;ɼɢ ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɌɨɠɰɚɌɢÉŠÉŞÉ&#x;ÉŚÉżĘ&#x20AC;ÂŤBologna Ragazzi Award 2018ɭÉ?É&#x161;ÉĽÉ­ÉĄÉżÉ&#x17E;ɢɏɚɹɨĘ&#x20AC;ɼɿɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ɏɭɪɢÉ­ ɧɨɌɿɧÉ&#x161;É°ÉżĘ&#x20AC;ɧɨɧɎɿɤɲɧ>@ É&#x2030;ɪɨÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x;Ɍɢ ɼɿɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ɏɭɪɢ ɧɨɧ-Ɏɿɤɲɧ ȟɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɰɏÉ&#x153;É&#x161;ÉŚÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ɤɭɽɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɨÉ?ɨÉ&#x161;É&#x153;ɏɨɪÉ&#x161;É&#x161;É&#x17E;É É&#x;É&#x203A;ɿɼɜɲÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɧÉ&#x161;ɤɧɢɠɨɤɧÉ&#x161; ɪɢɧɤɭ ² ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;ɧɢɣ ɧɨɧɎɿɤɲɧ É&#x152;ɨÉ&#x203A;ɏɨ É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É°Éż ɥɌɭɲÉ&#x;ɧɿ ɤɭɊɼɚɏɢ ÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x161; ɧÉ&#x161; ɿɧɨɥÉ&#x;ɌɧɿɤɧɢɠɤɢȺɼÉ&#x;ɿɏɭɏɽɍÉ&#x153;ɨĘ&#x20AC;Ɍɿɧɭɍɢ²ɰɿɧÉ&#x161;ɧÉ&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;É&#x2122;ɤɤɨɌÉ&#x;ɧɏɭɽÉĄÉ&#x161;ɍɧɨÉ&#x153;ɧɢɤ ɤɪÉ&#x161;É­É&#x17E;ÉŽÉ&#x161;ɧÉ&#x17E;ɢɧÉ?ɨÉ&#x153;ɨĘ&#x20AC;ÉŠÉĽÉ&#x161;ɏɎɨɪɌɢÉĄÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɰɏÉ&#x153;É&#x161;ɤɧɢɠɨɤÂŤKomubookÂťÉ&#x2030;É&#x161;É&#x153;ɼɨÉ&#x2019;É&#x153;É&#x;É&#x17E; ŠÉ&#x2C6;ɍɧɨÉ&#x153;ɧÉ&#x161;ɊɪɨÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉ&#x161; ²ÉŹÉ&#x;ɳɨÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;ɧɿÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;ɧɧɚÉ&#x17E;ɨÉ&#x153;ɨɼɿÉ&#x17E;ɨɪɨÉ?ÉżÉ&#x17E;ÉĽÉšÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;É°ÉšÉ&#x203A;ɨ ɊɨɏɪɿÉ&#x203A;ɧɨÉĄÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ&#x161;ɏɢɏɢÉĄÉ&#x161;ÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x161; ɿɊÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;ȞɨɏɨÉ?ɨÉ ɚɤɳɨÉ°É&#x;É&#x153;ÉżÉ&#x17E;ɨɌɢɣÉŤÉ­ÉąÉ&#x161;ɍɧɢɣ É&#x161;É&#x153;ɏɨɪÉŹÉ&#x161;ɤɿÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ɤɨɲɏɭɸɏɜÉ&#x17E;ɨɪɨɠɹÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;É&#x203A;ɿɼɜɲɤɼÉ&#x161;ɍɢɹɧɭɼɿɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ÉŹÉ­ÉŞÉ­ÂŞ>@ Ȟɿɣɍɧɨ É&#x153;É&#x;ɼɢɹÉ&#x;ɥɧɨɸ ɊɪɨÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x;Ɍɨɸ É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɰɏÉ&#x153;É&#x161; ɧɨɧɎɿɤɲɧ ɼɿɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ɏɭɪɢ É&#x153;É&#x153;É&#x161;É É&#x161;ɸɏɜ ɪɢɧɨɤ ÉŠÉŞÉ&#x161;É°Éż É&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ɤ ɯɨɪɨɲɢɯ ÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ɤɏɨɪɿÉ&#x153; ɤɨɪÉ&#x;ɤɏɨɪɿÉ&#x153; ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;ɹɿÉ&#x153; ÉŹÉ&#x161; ɿɧɲɢɯ É&#x17E;ɿɣɨÉ&#x153;ɢɯ ɨɍɿÉ&#x203A; É­ ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨɪÉ&#x;ɧɧɿ ɤɧɢÉ?ɢ ČşÉ&#x17E;É É&#x; ŠɥÉ&#x161; ɊɪɨɎÉ&#x;ɍɿɨɧÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;Ɍɢ É­ ÉŤÉŽÉ&#x;ÉŞÉż ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;ɭɿɪÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;É?É­É&#x153;É&#x161;ɧɧɚÉŁÉ&#x17E;É&#x;ÉŤÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;ɠɧɽɊɨɼɸÉ&#x153;É&#x161;ɧɧɚªɤɨɌÉ&#x;ɧɏɭɽȺɧɏɨɧÉ&#x2020;É&#x161;ɪɏɢɧɨÉ&#x153; É&#x2030;ɪɨ É&#x153;ÉżÉ&#x17E;ɍɭɏɧɿɍɏɜ ɊɪɨɎÉ&#x;ɍɿɣɧɢɯ ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;ɹɿÉ&#x153; É&#x17E;É&#x161;É˝ ɤɨɌÉ&#x;ɧɏÉ&#x161;ÉŞ Éż É&#x17E;ɢɪÉ&#x;ɤɏɨɪɤÉ&#x161; É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɰɏÉ&#x153;É&#x161;ÂŤLaurusÂťÉ&#x2030;ɨɼɿɧÉ&#x161;É&#x2026;É&#x161;É&#x153;ɪɨÉ&#x153;É&#x161;ŠÉ&#x2C6;É&#x17E;ɧɿɽɸÉĄÉ?ɨɼɨÉ&#x153;ɧɢɯɊɪɨÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉĄɧɨɧɎɿɤɲɧ É&#x153; É?ɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɿ É˝ É&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ɤ ɯɨɪɨɲɢɯ ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;ɹɿÉ&#x153; ÉąÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ÉĄ ÉŹÉ&#x; ɳɨ ÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;ɢɼɜɧɨĘ&#x20AC; ɿɧɍɏɢɏɭɰɿĘ&#x20AC; ÉĄ É&#x153;ɢɯɨÉ&#x153;É&#x161;ɧɧɚÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;ɹɿÉ&#x153;É­ɧÉ&#x161;ÉŤɊɪɨɍɏɨɧÉ&#x;ÉŚÉ&#x161;ÂŞ>@É&#x2C6;ɍɨÉ&#x203A;ɼɢÉ&#x153;ɨɰɸɊɪɨÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉ­ɌɨɠɧÉ&#x161; É&#x153;ÉżÉ&#x17E;ɹɭɏɢ ɚɤɳɨ ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E; ɊɨɏɪɿÉ&#x203A;É&#x;ɧ ÉĄ ÉŚÉ&#x;ɧɲ ɊɨɊɭɼɚɪɧɢɯ É˝É&#x153;ɪɨɊÉ&#x;ɣɍɜɤɢɯ ɌɨÉ&#x153; ɧÉ&#x161; ɤɲɏÉ&#x161;ÉĽÉŹ ɧɿÉ&#x17E;É&#x;ÉŞÉĽÉ&#x161;ɧÉ&#x17E;ɍɜɤɨĘ&#x20AC; ɹɢ ɲÉ&#x153;É&#x;É&#x17E;ɍɜɤɨĘ&#x20AC; ÉŹÉ&#x161;ɤ Éż ÉŤÉŻÉżÉ&#x17E;ɧɢɯ ɥɨɤɪÉ&#x;ÉŚÉ&#x161; ɚɊɨɧɍɜɤɨĘ&#x20AC; É&#x152;É&#x161;ɤɨɠ É&#x153;ÉżÉ&#x17E;ɹɭɏɧɨ Éż ÉŹÉ&#x; ɳɨ ɚɤɿɍɏɜ ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;ÉżÉ&#x153; ɭɤɪÉ&#x161;Ę&#x20AC;ɧɍɜɤɢɯ É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɰɏÉ&#x153; É&#x17E;É&#x;ɳɨ ɪɿɥɧɢɏɜɍɚ ČźÉ&#x161;ɪɏɨɏɿɼɜɤɢÉĄÉ?É&#x161;É&#x17E;É&#x161;ɏɢɍɤÉ&#x161;ɧÉ&#x17E;É&#x161;ɼɢɊɨÉ&#x153;œɚɥÉ&#x161;ɧɿÉĄÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;ɌɢÉŹÉ&#x153;ɨɪɿÉ&#x153;É&#x2039;É&#x201E;ɿɧÉ?É&#x161;ÉŹÉ&#x161;ɿɧɲɢɯ É&#x161;É&#x153;ɏɨɪɿÉ&#x153;É­É&#x153;ɢÉ&#x17E;É&#x161;É&#x153;ɧɢɰɏÉ&#x153;ɿÉ&#x201E;ÉĽÉ­É&#x203A; ɍɿɌÉ&#x;ɣɧɨÉ?ɨ É&#x17E;ɨɥÉ&#x153;ɿɼɼɚ Ď­Ď´Ďł 


Ɉɫɨɛɥɢɜɨɝɨɫɬɪɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɜɢɞɚɜɰɿɜɜɚɠɚɸɬɶɤɭɩɿɜɥɸɩɪɚɜɧɚɿɧɨɡɟɦɧɿ ɤɧɢɠɤɢ ɚɞɠɟ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɦ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ«ɇɚɲ Ɏɨɪɦɚɬ»ȺɧɬɨɧɆɚɪɬɢɧɨɜɞɚɽɤɨɦɟɧɬɚɪɡɩɪɢɜɨɞɭ ɤɭɩɿɜɥɿɩɪɚɜ©ɓɨɞɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɪɚɜɜɢɤɭɩɥɟɧɢɯɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɦɢ ɿɫɧɭɽ ɞɭɦɤɚ ɳɨ ɪɨɫɿɹɧɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɢɤɭɩɨɜɭɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɳɨɛ ɧɚɲɤɨɞɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɪɢɧɤɭȺɥɟɰɟɧɟɬɚɤɊɿɱɭɬɿɦɳɨɱɚɫɬɨɡɚɯɿɞɧɿɚɝɟɧɬɢɩɪɨɫɢɥɢ ɜɢɤɭɩɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɩɚɤɟɬɨɦ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɢɥɢ ɱɚɫɨɦ ɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɛɨɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɩɢɬɭ ɧɟ ɛɭɥɨ Ɍɨɦɭ ɬɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿ ɫɤɥɚɥɚɫɹª>@ ɒɥɹɯɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ² ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɩɪɟɦɿɣɡɚɞɟɪɠɚɜɧɨɸɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ȼɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɱɢ ɫɟɦɿɧɚɪɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɿ©ɲɤɨɥɢªɿɧɨɡɟɦɧɟɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹɫɬɜɨɪɢɬɢɫɚɣɬɢɩɨɪɬɚɥɢ ɞɥɹɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɫɜɨʀɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣ Ʉɭɩɿɜɥɹɩɪɚɜɧɚɤɧɢɠɤɢ²ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɜɿɞɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨɡɚɥɭɱɟɧɧɹɤɪɚɭɞɮɚɧɞɢɧɝɨɜɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦ ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɪɢɧɨɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɧɨɧɮɿɤɲɧɦɚɽɩɪɨɛɥɟɦɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɦɤɭɩɿɜɥɟɸɩɪɚɜɧɚɤɧɢɠɤɢɬɚɩɨɲɭɤɨɦɜɥɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɚɜɬɨɪɚɇɨɧɮɿɤɲɧɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ©ɜɢɯɨɜɭɽªɿɦɨɬɢɜɭɽɥɸɞɢɧɭ ɬɚɤɿ ɤɧɢɠɤɢ ɞɟɞɚɥɿ ɫɬɚɸɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ȱɫɧɭɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ©ɜɟɫɬɟɪɧɿɡɚɰɿʀª ɚɞɠɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɢɞɚɜɰɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚɞɢɯɚɸɬɶɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢɧɨɧɮɿɤɲɧɤɧɢɠɤɚɦɢ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ ȼɍɤɪɚʀɧɿɫɬɜɨɪɢɥɢɧɨɜɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭɩɪɟɦɿɸɜɠɚɧɪɿɧɨɧɮɿɤɲɧ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɜɢɞɚɜɧɢɱɢɣɩɪɨɟɤɬɑɢɬɨɦɨ²ȿɥɟɤɬɪɨɧɞɚɧɿ²Ʉ²Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSVJRRJOSVFK5W ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ²ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ Ƚɨɥɨɫɧɨɬɢɯɨɩɨɲɟɩɤɢ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨɋɬɚɪɨɝɨɅɟɜɚ²ȿɥɟɤɬɪɨɧ ɞɚɧɿ²Ʉ²ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVJRRJOPPW<N ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ² ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ Ȼɪɚɤɭɽɫɥɿɜɓɨɡɚɜɚɠɚɽɭɤɪɚʀɧɰɹɦɱɢɬɚɬɢɹɤɿɫɧɿɩɟɪɟɤɥɚɞɢɿɧɨɡɟɦɧɢɯɤɧɢɝ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɠɭɪɧɚɥ'HXWVFKH:HOOH²ȿɥɟɤɬɪɨɧɞɚɧɿ²Ʉ²Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSVJRRJO\&1 ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ²ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ ȼɢɞɚɜɰɿɩɪɨɧɨɧɮɿɤɲɧɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɪɢɧɤɭ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɣɩɪɨɟɤɬɑɢɬɨɦɨ²ȿɥɟɤɬɪɨɧɞɚɧɿ²Ʉ²Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVJRRJOHJ%X)0 ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ²ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ

 ϭϴϴ 


ɒɭɞɪɢɤ ȼ. Ⱦ.70 86(5*(1(5$7('&217(17əɄȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌɆȺɊɄȿɌɂɇȽɍ ɇɚɪɚɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɬɟɪɧɟɬɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɨɤɭɩɨɤɡɚɥɭɱɚɸɬɶɞɟɤɿɥɶɤɚɿɧɬɟɪɧɟɬɤɚɧɚɥɿɜɡɛɨɪɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ %D]DDU9RLFHɩɨɤɭɩɰɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɨɧɚɞɞɜɚɤɚɧɚɥɢɡɛɨɪɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɱɚɫɲɨɩɿɧɝɭɬɚɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɭɪɚɡɢɛɿɥɶɲɟɚɧɿɠɬɿɹɤɿɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɨɞɧɢɦ ɤɚɧɚɥɨɦɞɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɤɨɦɩɚɧɿɽɸ>@Ɉɞɧɢɦɡɤɪɢɬɟɪɿʀɜɧɚɹɤɢɣɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɩɨɤɭɩɟɰɶ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɨɜɚɪɭ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ɽ ɫɩɨɠɢɜɚɰɶɤɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ 8VHUJHQHUDWHG FRQWHQW 8*& ± ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ ɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɬ ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ± ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɥɶ ɫɩɨɠɢɜɚɰɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɦɿɠɛɪɟɧɞɨɦɬɚɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ± ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɹɜɢɳɟ XVHUJHQHUDWHG FRQWHQW ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɱɢɡɛɿɥɶɲɭɽɫɩɨɠɢɜɚɰɶɤɢɣɤɨɧɬɟɧɬɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɦɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɉɪɨɦɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɿ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɬɟɦɨɸ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɁ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɧɨɜɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɮɭɧɤɰɿʀ ɫɩɨɫɨɛɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɩɥɨɳɢɧɭɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭɪɨɡɝɥɹɞɚɽɄɚɫɬɟɥɶɫɆ©Ƚɚɥɚɤɬɢɤɚȱɧɬɟɪɧɟɬɪɨɡɞɭɦɢɩɪɨȱɧɬɟɪɧɟɬɛɿɡɧɟɫ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨª Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨȾɚɧɱɟɧɨɤɅɈɭɪɨɛɨɬɿ©Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚª Ɇɢ ɠɢɜɟɦɨ ɜ ɟɩɨɯɭ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ +DYDV *URXS əɧɧɿɤ Ȼɨɥɥɨɪɟ ɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɜɿɜ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭɳɨɞɟɧɧɨɜɫɜɿɬɿɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹ ɦɥɧɬɜɿɬɿɜɦɥɪɞɥɢɫɬɿɜ)DFHERRNɦɥɧɝɨɞɢɧɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɿɜ<RX7XEH>@ Ʌɸɞɢɧɚ ɧɟ ɦɚɽ ɱɚɫɭ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɟɫɶ ɩɨɬɿɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɓɨɛ ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢɫɶ ɜɿɞ ɪɟɲɬɢ ɛɪɟɧɞɿɜ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɭɜɿɣɬɢ ɜ ɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɮɨɪɦɢɤɨɪɢɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸɇɚɪɚɡɿɭɫɩɿɲɧɢɦɢɽɫɚɦɟɬɿɛɪɟɧɞɢɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɰɶɤɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ Ʉɨɦɩɚɧɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ ɳɨ ɧɟɩɨɤɨʀɬɶ ɥɸɞɟɣ ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɛɢ ɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɿɩɨɬɪɟɛɢɜɨɧɢɡɞɚɬɧɿɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ

Ɇɚɝɿɫɬɪɤɭɪɫɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚªɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ©Ɋɟɤɥɚɦɚɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢɡɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸªȾɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɈɥɟɫɹȽɨɧɱɚɪɚ ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤȻɭɬɢɪɿɧɚɆȼɞɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɤɨɦɩɪɨɮ ϭϴϵ 


%D]DDU9RLFH ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɥɚ ɳɨ  ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɤɢ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɧɚɞɭɦɤɢɿɧɲɢɯɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ>@ɇɚɪɚɡɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢɚɭɞɢɬɨɪɿʀɞɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɌɚɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɚɤɬɢɜɧɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɚɩɪɨɦɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɳɨɫɩɪɢɹɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɩɥɿɞɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɛɪɟɧɞɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɐɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶɨɛɨɯɫɬɨɪɿɧɿɡɭɦɨɜɥɸɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɜɢɝɨɞɢɋɬɪɚɬɟɝɿɹɡɚɥɭɱɟɧɧɹ8*& ɫɬɚɽ ɜɞɚɥɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɬɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ȼɟɫɶ ɤɨɧɬɟɧɬ ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɪɨɫɭɜɚɬɢɛɪɟɧɞ Ɂɚɯɿɞɧɢɣɪɢɧɨɤɜɠɟɩɨɧɚɞɪɨɤɿɜɚɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ8*&ɦɚɪɤɟɬɢɧɝȼ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɋɇȽɰɟɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɧɚɪɚɡɿɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɩɿɞɣɨɦɿ Ɍɚɤ ɤɨɫɦɟɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ 9LFK\ ɜɥɚɲɬɨɜɭɽ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ɛɚɠɚɸɱɢɯ ɞɨ ɝɪɭɩɢɹɤɚɜɿɡɶɦɟɭɱɚɫɬɶɜɬɟɫɬɭɜɚɧɧɿɧɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɁɬɢɫɹɱɿɡɚɹɜɨɤɪɚɧɞɨɦɧɨ ɨɛɢɪɚɸɬɶɿɧɤɨɥɢɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɹɤɿɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɨɬɪɢɦɭɸɬɶɩɪɨɞɭɤɬɉɿɫɥɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɫɩɨɠɢɜɚɱɿɡɚɜɠɞɢɩɢɲɭɬɶɜɿɞɝɭɤɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɤɨɦɩɚɧɿɹɡɚɨɯɨɱɭɽ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 8*& ɹɤɢɣ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɝɭɤ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜɤɨɦɩɚɧɿʀ>@>@ 0DNHXS ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɤɨɫɦɟɬɢɱɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɚɪɮɭɦɟɪɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿɦɚɽɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ8*&ɧɚɫɚɣɬɿɤɨɦɩɚɧɿʀɈɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɠɟ ɦɚɣɠɟ ɪɿɤ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɡɚɤɥɢɤɚɽ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɜɿɞɝɭɤɚɦɢ ɿ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɜ )DFHERRN ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɚɥɶɛɨɦ ɞɥɹ ɮɨɬɨɜɿɞɝɭɤɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜȾɨɮɨɬɨɞɨɞɚɸɬɶɤɨɪɨɬɤɢɣɨɩɢɫɬɨɜɚɪɿɜɬɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɧɢɯ>@ɐɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɸɽ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɚɞɠɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɹɤɢɣ ɫɚɦɟ ɜɢɝɥɹɞ ɦɚɽ ɬɨɜɚɪ ɩɿɞɜɢɳɭɽɤɨɧɜɟɪɫɿɸɩɟɪɟɯɨɞɿɜ 1LYHD ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ ɞɨ ɤɥɭɛɭɟɤɫɩɟɪɬɿɜ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢɡɚɹɜɤɭɧɚɭɱɚɫɬɶɨɬɪɢɦɚɬɢɩɪɨɞɭɤɰɿɸɩɿɫɥɹɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɜɿɞɝɭɤ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ )DFHERRN 9.RQWDNWH ,QVWDJUDP Ɉɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɚɛɨ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ .RVPHWLVWDUX 2W]RYLNFRP ,UHFRPPHQGUX ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɩɭɛɥɿɤɭɽ ɩɨɫɬɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɲɚɧɫɿɜ ɦɚɽ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ>@Ɍɚɤɟɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɞɨ8*&ɞɨɡɜɨɥɹɽɤɨɦɩɚɧɿʀɨɬɪɢɦɚɬɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɣ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɨɲɢɪɸɸɱɢɜɥɚɫɧɢɣɞɨɫɜɿɞ 8*& ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɛɪɟɧɞɭ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɫɯɢɥɶɧɢɣɜɿɪɢɬɢɩɟɪɟɫɿɱɧɨɦɭɫɩɨɠɢɜɚɱɟɜɿɋɭɱɚɫɧɚɚɭɞɢɬɨɪɿɹɩɪɚɝɧɟ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿɧɚɤɨɠɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɛɨɬɢɡɤɨɦɩɚɧɿɽɸɚɨɬɠɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɥɿɞɟɪɿɜ ϭϵϬ 


ɞɭɦɨɤ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɜɿɞɝɭɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɛɭɞɭɬɶ ɞɥɹ ɧɟʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢɬɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɢ ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɫɬɚɽ ɛɿɥɶɲ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɛɪɟɧɞɭɹɤɳɨɤɨɦɩɚɧɿɹɜɠɟɦɚɽɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɜɿɞɝɭɤɿɜɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ɂɚɞɚɧɢɦɢ%ULJKWORFDOɤɨɦɚɩɧɿʀɟɤɫɩɟɪɬɚɡ6(2ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸɜɿɞɝɭɤɢɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɛɪɟɧɞɭɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɞɨɜɿɪɹɸɬɶɨɧɥɚɣɧɜɿɞɝɭɤɚɦ ɳɨɩɪɚɜɞɚɡɧɢɯɦɚɸɬɶɫɭɦɧɿɜɢɳɨɞɨɱɟɫɧɨɫɬɿɤɨɧɬɟɧɬɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɿɞɝɭɤɚɦ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ɦɚɥɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɭ  ɝɨɬɨɜɿ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɿɞɝɭɤɩɿɫɥɹɩɨɤɭɩɤɢɩɟɪɟɣɞɭɬɶɧɚɫɚɣɬɩɿɫɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɜɿɞɝɭɤɨɦ>@ 8*& ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɡ ɛɪɟɧɞɨɦ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦɧɚɤɨɠɧɨɦɭɟɬɚɩɿɬɚɽɝɚɪɧɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɞɥɹɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɹɤɢɣɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭɜɩɥɢɜɚɽɧɚɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɭɤɥɿɽɧɬɚ Ɏɨɬɨɬɚɜɿɞɟɨɜɿɞɝɭɤɢɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɡɧɿɦɚɸɬɶɪɹɞɩɢɬɚɧɶɨɫɤɿɥɶɤɢɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɦɚɽɡɦɨɝɭɩɨɛɚɱɢɬɢɹɤɩɪɨɞɭɤɬɜɢɝɥɹɞɚɽɿɩɪɚɰɸɽɜɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɧɚɞɚɽ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɜɚɠɥɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɹɤ ɛɪɟɧɞɨɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɭɬɚɤɿɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɣɚɭɞɢɬɨɪɿʀ8*&ɦɨɠɟɜɢɹɜɢɬɢɧɟɞɨɥɿɤɢɬɚɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɨɜɚɪɭɳɨɞɨɡɜɨɥɢɬɶɩɨɤɪɚɳɢɬɢɩɪɨɞɭɤɬɬɚɞɨɩɨɜɧɢɬɢɪɟɤɥɚɦɧɭɫɬɪɚɬɟɝɿɸȾɿɹ 8*& ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɜɿɤɨɜɿ ɝɪɭɩɢ ɐɟ ɜɿɪɭɫɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɹɤɢɣ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸɚɞɠɟɜɿɧɫɬɜɨɪɟɧɢɣɧɟɸɫɚɦɨɸ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 8*& ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚɤɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ȿɦɨɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ ɛɪɟɧɞɨɦ ɜɢɧɢɤɚɽ ɞɿɚɥɨɝ ɋɚɦɟ ɥɸɞɢɧɚ ɡ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɚ ɧɟ ɛɪɟɧɞ ɽ ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀɉɪɨɞɭɤɬɩɨɜɢɧɟɧɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭɱɭɬɢɫɜɨʀɯɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ8*& ɹɤɨɞɢɧɡɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɪɚɳɟɡɪɨɡɭɦɿɬɢɫɜɨɸɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɩɨɲɢɪɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨɛɪɟɧɞɭɜɭɫɿɯɤɚɧɚɥɚɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ %D]DDUYRLFɟ ©7DONLQJWR6WUDQJHUV0LOOHQQLDOV7UXVW3HRSOHRYHU%UDQGVªDYDLODEOH DW KWWSVZZZED]DDUYRLFHFRPHYHQWVZHELQDUV7DONLQJWR6WUDQJHUV0LOOHQQLDOV7UXVW3HRSOH RYHU%UDQGVKWPO DFFHVVHG0DUFK +DYDV*URXS ©1(:)25ªDYDLODEOHDWKWWSZZZPHDQLQJIXOEUDQGVFRPHQ )DFHERRN ©9LFK\ª  ©ɉɟɪɟɦɨɠɰɿ ɭ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɿ 9LFK\0,1(5$/ª DYDLODEOH DW KWWSVZZZIDFHERRNFRPQRWHVYLFK\ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɭɬɟɫɬɭɜɚɧɧɿɝɟɥɶɛɭɫɬɟɪɚYLFK\PLQHUDO DFFHVVHG$SULO )DFHERRN ©9LFK\ª  ©ȼɿɞɝɭɤ ɿ ɨɝɥɹɞ ɝɚɦɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɜɨɥɨɫɫɹ GHUFRV GHQVL VROXWLRQVª DYDLODEOH DW ϭϵϭ 


KWWSVZZZIDFHERRNFRP9LFK\8NUDLQHSKRWRVD "W\SH WKHDWHU DFFHVVHG$SULO )DFHERRN ©0DNHXSXDª  ©ȼɚɲɢ ɡɚɤɚɡɵª DYDLODEOH DW KWWSVZZZIDFHERRNFRPSJPDNHXSXDSKRWRV"WDE DOEXP DOEXPBLG DFFHVVHG$SULO 1LYHD  ©Ʉɥɭɛ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ 1LYHDª DYDLODEOH DW KWWSVZZZQLYHDUXQHZIURP QLYHDH[SHUWVFOXE DFFHVVHG$SULO %ULJKWORFDO  ©/RFDO &RQVXPHU 5HYLHZ 6XUYH\ª DYDLODEOH DW KWWSVZZZEULJKWORFDOFRPOHDUQORFDOFRQVXPHUUHYLHZVXUYH\4 DFFHVVHG$SULO 

əɫɿɪ ɏɚɦɡɚ ɋɚɥɦɚɧ Ⱥɥɶ ɏɭɞɿɪɿ71 ɋɈɐȱȺɅɖɇȺȲɊȿɄɅȺɆȺɆȱɀɇȺɊɈȾɇɂɃɄɈɇɌȿɄɋɌ ɌȺȱɋɌɈɊɂɑɇɂɃȺɋɉȿɄɌ 

ɉɟɪɲɟ ɳɨ ɡɜɟɪɬɚɽ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɶ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɰɟɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚɩɨɥɿɦɨɪɮɿɹɹɤɚɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɹɤɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɢɞɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ȼɿɥɥ Ƚɭɞɜɿɥɥ %LOO *RRGZLOO ɩɟɪɲɢɦ ɯɬɨ ɩɨɱɚɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭɪɟɤɥɚɦɭɜɬɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɜɹɤɨɦɭɜɨɧɚɧɚɝɚɞɭɽɫɭɱɚɫɧɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɛɭɜ ɭɪɹɞ ɋɒȺ ɉɿɞ ɱɚɫ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ ± ɪɪ ɭɪɹɞ ɩɪɨɞɚɜɚɜ ɨɛɥɿɝɚɰɿʀɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɟɤɥɚɦɧɢɯɨɝɨɥɨɲɟɧɶɭɝɚɡɟɬɚɯɳɨɛɡɿɛɪɚɬɢɤɨɲɬɢɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɉɪɢɱɨɦɭ ɝɚɡɟɬɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɬɚɬɭɫ ɰɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɥɢ ɩɥɚɬɧɸ ɡɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɐɟɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɳɨ ɩɪɨɞɚɠɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɹɤɩɪɢɤɥɚɞɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɪɟɤɥɚɦɧɨʀɿɧɞɭɫɬɪɿʀ>@ Ɉɞɧɚɤ ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɿɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦȾɪɭɝɨʀɫɜɿɬɨɜɨʀɜɿɣɧɢɤɨɥɢɜɿɞɪɚɡɭɩɿɫɥɹɚɬɚɤɧɚɉɟɪɥɏɚɪɛɨɪɭɋɒȺ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ɋɚɞɭ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ $G &RXQFLO ɹɤɚ ɨɛ ɽɞɧɭɜɚɥɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɟɪɠɚɜɢɬɚɛɿɡɧɟɫɭɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɚɫɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɤɚɦɩɚɧɿɣ ɜɿɧɬɟɪɟɫɚɯɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚȼɨɧɢɛɭɥɢɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɩɪɨɫɭɜɚɧɧɸɨɛɥɿɝɚɰɿɣɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɩɨɡɢɤɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɬɨɳɨ ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ Ɋɚɞɢ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɬɿ ɪɨɤɢ ɜɢɫɨɤɨ ɨɰɿɧɢɥɢɭɪɹɞɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶɬɨɦɭɰɟɣɨɪɝɚɧɛɭɜɡɛɟɪɟɠɟɧɢɣɿɩɿɫɥɹɜɿɣɧɢ 

 Ɂɞɨɛɭɜɚɱɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɬɭɩɟɧɸɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɭɤ ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ

ϭϵϮ 


ɋɚɦɟɡɰɢɦɩɟɪɿɨɞɨɦɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɟɪɲɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɞɨɛɭɬɤɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢȼɨɫɟɧɢɪɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ ȼɨɽɧɧɨʀɊɚɞɢɡɪɟɤɥɚɦɢ&ɒȺɌɟɨɞɨɪɋɊɟɩɥɚɣɷɪ 7KHRGRUH65HSSOLHU ɫɩɪɢɹɜ ɩɨɹɜɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɹɤɿɣ ɛɭɥɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɯɨɞɭ Ɋɚɞɢ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɿɞ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨ ɦɢɪɧɨɝɨɱɚɫɭɨɩɢɫɚɜʀʀɩɨɬɨɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɚɬɚɤɨɠɡɜɚɠɢɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢʀʀɭɫɩɿɯɭ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ɋɚɞɢ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɰɿɽʀɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀɹɤɚɧɚɬɨɣɱɚɫɛɭɥɚɨɞɧɢɦɿɡɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɪɟɤɥɚɦɿɫɬɿɜɋɒȺɿɜɢɬɪɚɬɢɹɤɨʀɫɬɚɧɨɦɧɚɪɫɤɥɚɞɚɥɢɦɥɧɞɨɥɚɪɿɜ>@ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ⱥɝɚɬɚ ɋɬɚɮɿɽɣ $JDWD 6WDILHM ɞɨɫɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ $G &RXQFLO ɹɤɚ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɣɨɫɧɨɜɿɮɨɪɦɭɜɚɥɚɩɨɥɿɬɢɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɜɰɿɣɤɪɚʀɧɿɩɿɡɧɿɲɟ ɧɚɝɨɞɢɜɫɹɣɭȯɜɪɨɩɿɉɟɪɲɨɸɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸɤɪɚʀɧɨɸɹɤɚɩɿɲɥɚɰɢɦɲɥɹɯɨɦ ɛɭɥɚȽɨɥɥɚɧɞɿɹɫɬɜɨɪɢɜɲɢɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɭɪ>@ ȱɫɬɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɚ ʀʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɫɩɪɚɜɢɥɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɍ ɋɒȺ Ʉɚɧɚɞɿ ɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ 3XEOLF VHUYLFH DGYHUWLVLQJ ɬɚ 3XEOLF VHUYLFH DQQRQFHPHQWɚɛɨɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɨɸ36$ɍȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɬɟɪɦɿɧɨɦ ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶ 3XEOLF LQIRUPDWLRQ ILOPV ɳɨ ɞɨɫɥɿɜɧɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ©ȽɪɨɦɚɞɫɶɤɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɮɿɥɶɦɢªɍȽɨɧɤɨɧɡɿɜɨɧɢɜɿɞɨɦɿɹɤ$QQRXQFHPHQWVLQ WKH SXEOLF LQWHUHVW $3, ɚɛɨ ©Ɉɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯª >@ ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɰɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ 3XEOLFLWp QRQFRPPHUFLDOH ɬɚɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢ 3XEOLFLWpVRFLpWDOH >@ ɍ ɋɯɿɞɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ ɞɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɨɱɚɥɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɭɋɒȺɬɚɁɚɯɿɞɧɿɣȯɜɪɨɩɿɰɟɣɬɟɪɦɿɧɩɟɪɟɤɥɚɞɚɥɢɞɨɫɥɿɜɧɨɬɚɧɢɧɿ ɩɨɫɥɭɝɭɸɬɶɫɹ ɧɢɦ ɉɪɢɦɿɪɨɦ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹ 5HNODPD VSRáHF]QD ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ©ɪɟɤɥɚɦɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚª Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɿ ɧɚ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿɬɟɪɦɿɧ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɪɟɤɥɚɦɚªɡ ɹɜɢɜɫɹɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɇɚɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɽɞɢɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɧɚ ɿɧɲɿ ɦɨɜɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɱɚɫɬɨ ɦɚɪɤɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɞɨɫɥɿɜɧɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɨɦ VRFLDO DGYHUWLVLQJ ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭɧɚɭɤɨɜɨɦɭɫɜɿɬɿ Ɂɚɝɚɥɨɦɩɿɞɯɨɞɢɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢɪɿɡɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯɲɤɿɥɩɨɩɪɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶɦɚɸɬɶɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ϭϵϯ 


ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢɰɸɬɟɡɭɩɨɪɿɜɧɹɣɦɨɞɟɤɿɥɶɤɚɬɥɭɦɚɱɟɧɶɰɶɨɝɨɬɟɪɦɿɧɭ ɍ ɭ ɪ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ Ⱦɠɟɪɪɿ Ʌɿɧɧ -HUU\ 5 /\QQ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɬɚɤɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ©ɋɨɰɿɚɥɶɧɚɪɟɤɥɚɦɚɽɩɨɲɢɪɟɧɨɸɚɥɟɜɟɥɶɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɿɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯɞɥɹɦɚɫɬɟɦȲʀɦɟɬɚɩɨɥɹɝɚɽ ɜɬɨɦɭɳɨɛɡɚɨɯɨɬɢɬɢɩɪɢɜɚɬɧɢɯɨɫɿɛɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢ«ȱɫɧɭɽ ɱɨɬɢɪɢɞɠɟɪɟɥɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢ ɩɪɢɜɚɬɧɿɮɿɪɦɢɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶʀʀɹɤ ɨɞɧɭ ɡ ɮɨɪɦ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ  ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɚɛɨ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ ɝɪɭɩɢ ɹɤɿ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɰɿɥɿ«  ɦɿɫɰɟɜɿ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɦɨɠɥɢɜɨɽɞɢɧɢɦɧɚɣɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɽ $G &RXQFLO ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɪɟɤɥɚɦɧɢɯɚɝɟɧɬɫɬɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜɿɩɪɢɜɚɬɧɢɯɮɿɪɦ> @ ɐɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɭɦɨɞɟɥɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ȼ ʀʀ ɰɟɧɬɪɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɨɪɝɚɧ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ± Ɋɚɞɚ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ ɳɨ ɿɧɿɰɿɸɽ ɜɥɚɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɿɧɲɿɮɿɪɦɢɬɚɚɝɟɧɰɿʀ ɇɚɰɶɨɦɭɬɥɿɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɧɚɭɤɨɜɿɤɨɧɰɟɩɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɦɚɸɬɶ ɜɢɝɥɹɞ ɡɚɧɚɞɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɿɞɟɚɥɶɧɿ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɧɿɠ ɧɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɹɤɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɞɟɥɿɜɬɿɥɟɧɧɹɜɪɟɚɥɶɧɟɠɢɬɬɹ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ƚ ɇɿɤɨɥɚɣɲɜɿɥɿ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ± ɰɟ ɜɢɞ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸɩɪɨɛɥɟɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚª >@ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɚ ʀʀ ɦɟɬɨɸ ɱɚɫɬɨ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɪɟɤɥɚɦɭ ɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ Ɍɚɤɨɠ ɡɚ ɰɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɬɚ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɬɢɩɿɜ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯ ɰɿɥɟɣɧɚ ɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɹɯɜɿɞɨɤɪɟɦɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩɞɨɦɚɫɲɬɚɛɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦª > @ Ɍɚɤɨɠ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɚɪɤɟɪɢ ɳɨ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜɿɞ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ©ɪɟɤɥɚɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ± ɜɢɞɪɟɤɥɚɦɢɳɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɿɧɬɟɪɟɫɢɞɟɪɠɚɜɢɬɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯɰɿɥɟɣɍ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɪɟɤɥɚɦɿɧɟ ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ϭϵϰ 


ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɱɢ ɨɤɪɟɦɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɪɤɢ ɬɨɜɚɪɿɜ ɹɤɿ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿª>@ ɋɜɿɬɨɜɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɚɝɧɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɱɿɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɦɿɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɱɢ ʀɯ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ Ɇɿɯɚɥɚ ɋɬɚɫɹɤɟɜɢɱɚ 0LFKDá 6WDVLDNLHZLF] ɡɚɫɚɞɢ ɨɛɨɯ ɬɢɩɿɜɨɝɨɥɨɲɟɧɶɫɯɨɠɿɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚɪɟɤɥɚɦɚ©ɡɚɥɭɱɚɽªɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɞɨɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ©ɡɚɥɭɱɚɽª ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɩɪɚɝɧɟɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɩɪɨɞɭɤɬɧɚɿɞɟɸɱɟɪɟɡʀʀ©ɧɚɞɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸªɍɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɪɟɤɥɚɦɿɜɢɦɚɥɶɨɜɭɽɬɶɫɹɿɧɚɤɲɚɫɢɬɭɚɰɿɹɌɭɬɜɿɞɩɪɚɜɧɨɸɬɨɱɤɨɸɽɿɞɟɹɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹɩɨɜɟɞɿɧɤɚɹɤɭɦɢɯɨɱɟɦɨɩɪɢɳɟɩɢɬɢɚɭɞɢɬɨɪɿʀ>@ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭɧɚɭɤɨɜɨɦɭɫɜɿɬɥɿɫɨɰɿɚɥɶɧɚɪɟɤɥɚɦɚɛɚɱɢɬɶɫɹɹɤɮɨɪɦɚɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɜɢɤɥɸɱɧɨɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɿɧɬɟɪɟɫɚɦ Ƚɨɥɨɜɧɟ ʀʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ± ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯɦɨɞɟɥɟɣɩɪɨɩɚɝɭɜɚɧɧɹɿɞɟɣɡɞɚɬɧɢɯɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢɥɸɞɟɣ ɞɨɦɨɪɚɥɶɧɢɯɧɨɪɦɡɞɨɪɨɜɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɠɢɬɬɹɦɢɪɧɢɯɿɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ȼɿɞɦɿɧɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɽ ɬɟ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɽ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɚɛɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɭɧɢɤɚɽ ɡɝɚɞɨɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɛɪɟɧɞɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɦɚɪɨɤɬɨɜɚɪɿɜɚɬɚɤɨɠɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɚɪɬɿɣɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɉɨɦɿɬɧɭɪɨɥɶɭɬɟɨɪɟɬɢɤɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɮɟɧɨɦɟɧɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɭ ɋɒȺ ɜɿɞɿɝɪɚɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɇɿɱɢɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɑɚɪɥɶɡ Ⱥɬɤɿɧ &KDUOHV $WNLQ ɩɟɪɭ ɹɤɨɝɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɨɧɚɞ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɧɚ ɮɚɯɨɜɨɦɭ ɫɬɢɤɭ ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ >ɇɚɩɪ  @ ɍ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ ɜ ɯ ɪɪ ɜɱɟɧɢɣ ɜɠɟ ɬɨɞɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɬɚɤɿɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿɦɟɬɨɞɢɹɤɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡ ɪɟɤɥɚɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɚɧɚɥɿɡ ɳɨɞɟɧɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɡɜɿɬɿɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩɿɜɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɭɥɢɩɨɲɢɪɟɧɿɬɢɫɹɱɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɡɞɟɫɹɬɤɿɜɪɿɡɧɢɯɬɟɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɿɡɞɨɪɨɜ ɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɋɒȺ ɑɢɫɥɟɧɧɿ ɭɪɹɞɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ ɹ ɩɪɚɝɧɭɥɢɧɚɜɱɢɬɢɿɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶɜɟɫɬɢɡɞɨɪɨɜɢɣɫɩɨɫɿɛɠɢɬɬɹɚɛɨ ɡɦɿɧɢɬɢɩɨɜɟɞɿɧɤɭɧɟɛɟɡɩɟɱɧɭɞɥɹɡɞɨɪɨɜ ɹȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɜɨʀɯɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɶɁɆȱ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢɜɿɥɶɧɿɩɥɨɳɿɩɿɞɫɨɰɿɚɥɶɧɭɪɟɤɥɚɦɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭɡɨɯɨɪɨɧɨɸɡɞɨɪɨɜ ɹ ɉɪɨɬɟ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɬɚɤɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɬɚ ɱɢ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɜɨɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɰɿɥɟɣ" ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɑ Ⱥɬɤɿɧ ɫɩɪɨɛɭɜɚɜ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɪɟɰɟɩɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ Ɂɝɿɞɧɨ ɣɨɝɨ ϭϵϱ 


ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɩɪɨɬɹɝɨɦɯɪɪɜɱɟɧɿɪɨɛɢɥɢɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɿɩɪɨɝɧɨɡɢɫɬɨɫɨɜɧɨ ɣɦɨɜɿɪɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ©ɧɭɥɶɨɜɨɝɨɟɮɟɤɬɭªɫɬɚɥɚɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸɜɿɪɪɭɧɚɭɤɨɜɢɯɤɨɥɚɯɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɟɪɟɞɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜɹɤɿɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢɳɨɚɭɞɢɬɨɪɿɹɱɚɫɬɨɦɚɽɜɢɫɨɤɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɱɟɪɟɡ ɚɩɚɬɿɸ ɳɨ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɿ ɧɿɜɟɥɸɽ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤɭ ɥɸɞɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɞɿɚɐɟɣɩɟɫɢɦɿɡɦɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɢɿɡɚɝɨɥɨɜɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɚɬɟɣɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ©Ⱦɟɹɤɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɪɨɜɚɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀª ɬɚ ©ɇɟɩɨɤɿɪɥɢɜɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹªȻɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɹ ɫɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɯ ɪɪ ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ ɪɟɜɿɡɿɨɧɿɫɬɫɶɤɨʀɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɜɜɚɠɚɥɢ ɳɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ ɩɨɦɿɪɧɨ ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ ɽ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜɭɫɩɿɯɭɹɤɿɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɪɿɡɧɿɜɢɞɢɟɮɟɤɬɿɜɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀɜɩɥɢɜɭ>@ Ɉɬɠɟ ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɰɿɤɚɜɢɥɢɤɪɢɬɟɪɿʀʀʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿȼɱɟɧɢɣɡɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɉɿɜɞɟɧɧɨʀɄɚɥɿɮɨɪɧɿʀ ɋɒȺ Ⱦɨɧɚɥɶɞ Ʉɚɧɬɟɪ 'RQDOG .DQWHU ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɜ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɪɨɝɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɦɚɪɧɨɬɪɚɬɫɬɜɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ>@ Ⱦɠɟɣɦɫ ɋɜɚɣɧɯɚɪɬ -DPHV 6ZLQHKDUW ɭ ɪ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɧɚɪɤɨɬɢɤɿɜɁɩɨɦɿɠɿɧɲɢɯɜɚɠɥɢɜɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜɧɚɭɤɨɜɟɰɶɜɢɨɤɪɟɦɢɜ ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɤɿ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɢɯ ɰɿɥɟɣ ɡɦɿɧɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɬɟɫɬɭɜɚɧɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɿ ɦɟɫɟɞɠɿ ɛɭɥɢ ɨɡɜɭɱɟɧɿ ɭ ɱɚɫ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɞɥɹɩɟɜɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ>@ ɇɟ ɜɬɪɚɱɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɿɜɧɚɲɿɞɧɿɳɨɜɬɿɥɢɥɨɫɹɜɧɢɡɰɿɪɨɛɿɬɫɭɱɚɫɧɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜ >ɇɚɩɪ@Ɍɚɤɨɠɦɨɠɧɚɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɝɟɨɝɪɚɮɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɡɜɚɧɨʀ ɬɟɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɤɭɪɫɚɯ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɚɦ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɧɨɜɿɬɧɿɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɤɚɧɚɥɚɦɬɚɫɩɟɰɢɮɿɰɿɤɨɧɬɟɧɬɭ ɌɚɤɬɚɣɜɚɧɫɶɤɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɤɆɿɧɝɑɟɯɏɫɭ 0LQJ&KLHK+VX ɝɨɥɨɜɧɭɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɭ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸɦɨɞɟɥɟɣɩɨɜɟɞɿɧɤɢɐɹ ɩɪɚɰɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ϭϵϲ 


ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɜɩɥɢɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɦɿɠɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɳɨ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɡɞɚɬɧɚ ɤɪɚɳɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹɿɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɚɨɬɠɟɞɨɫɹɝɚɬɢɛɚɠɚɧɨɝɨɟɮɟɤɬɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨʀɜɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɯɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɧɚɦɿɪɿɜ ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɬɚ ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɧɟɩɪɹɦɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɚ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭɰɿɟɦɨɰɿɣɧɿɪɟɚɤɰɿʀɦɚɸɬɶɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɨɪɚɥɶɧɨ ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɦɿɧɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯɿɧɬɟɧɰɿɣɧɚɣɤɪɚɳɟɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɿɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ>@ Ⱦɨ ɫɥɨɜɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɫɿɞɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Ʉɪɿɫɬɿɧ Ʉɪɚɧɟɧɛɭɪɝ .ULVWLQH .UDQHQEXUJ ɩɨɹɫɧɸɽɰɟɬɚɤ©Ɉɞɧɿɽɸɿɡɰɿɥɟɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɛɭɥɨɞɨɫɥɿɞɢɬɢɱɨɦɭɥɸɞɢɪɨɛɥɹɬɶ ɬɟ ɳɨ ɜɨɧɢ ɪɨɛɥɹɬɶ əɤɢɦɢ ɽ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɦɿɧɧɢɯ ɹɤɿ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɩɚɦ¶ɹɬɶ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ ɞɿɣ" ɐɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠɧɟɩɨɤɨɹɬɶɛɚɝɚɬɨɩɨɤɨɥɿɧɶɪɟɤɥɚɦɿɫɬɿɜɉɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɤɭɩɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɧɿɤɨɥɢɧɟɛɭɥɨɨɫɨɛɥɢɜɨɥɟɝɤɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɉɪɨɬɟɿɧɨɞɿɰɟɦɨɠɟ ɡɞɚɜɚɬɢɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ȼɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚɧɟɥɢɲɟɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɭɚɣɪɨɛɢɬɢɰɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚ ɞɟɥɿɤɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɭɜɚɧɢɯ ɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɚɩɚɬɿɸ ɬɚ ɝɥɢɛɨɤɨ ɭɤɨɪɿɧɟɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭɁɰɢɯɬɚɛɚɝɚɬɶɨɯɿɧɲɢɯɩɪɢɱɢɧɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹɜɿɞɿɝɪɚɽɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɪɟɤɥɚɦɿª>@ ɍ ɧɚɲɿ ɞɧɿ ɜɱɟɧɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɚ ɣ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ʀɯ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɆɚɪɿɅɚɭɪ ɋɚɥɨɦɨɧɆɸɪɟ 0DULH/DXUH 6DORPRQ0RXUUH ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɞɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɭ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɧɬɢɬɸɬɸɧɨɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ >@ Ɇɚɪɿɹ Ƚɟɨɪɝɿɚɞɿɫ 0DULD *HRUJLDGLV ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀɬɟɨɪɿʀɦɟɬɨɞɢɚɬɚɤɨɠɚɧɚɥɿɡɭɽɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɦɨɞɟɥɟɣɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɧɶ ɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɧɚɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɦɰɿɥɶɨɜɿɣɚɭɞɢɬɨɪɿʀɩɟɜɧɢɯɞɭɦɨɤɬɚɩɨɬɪɿɛɧɢɯɞɿɣ ɳɨ ɡɪɟɲɬɨɸ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ȼɥɚɫɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɩɿɞɤɪɿɩɢɥɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɦɿɫɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ Let's Move, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɧɚɛɨɪɨɬɶɛɭɡɞɢɬɹɱɢɦɨɠɢɪɿɧɧɹɦ>@ ϭϵϳ 


Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɿɞɚɜɡɦɨɝɭɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚɨɫɧɨɜɧɢɯɜɟɤɬɨɪɿɜɉɟɪɲɡɚɜɫɟɰɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɧɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɝɚɥɭɡɿɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɜɢɪɚɠɟɧɿɣɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɬɟɪɦɿɧɨɦSXEOLFKHDOWKɍɯ ɪɪɏɏɫɬɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯɬɟɦɛɭɥɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹɟɩɿɞɟɦɿʀȼȱɅɋɇȱȾɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ Ⱦɭɝɥɚɫ ɋɜɟɧɫɨɧ 'RXJODV 6ZDQVRQ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚɛɢ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ʀɯ ɪɨɥɶ ɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢɧɚɰɸɬɟɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿɲɢɪɨɤɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɩɪɨɡɚɝɪɨɡɢɳɨɧɟɫɟɋɇȱȾɚ ɬɚɤɨɠɩɪɨɩɚɝɭɜɚɧɧɿɩɪɚɜɢɥ©ɛɟɡɩɟɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢª>@ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡɿ ɋɇȱȾ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɹɤɦɚɬɟɪɿɚɥɞɥɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɟɮɟɤɬɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢ ɐɟ ɫɚɦɟ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɣ ɩɪɨ ɿɧɲɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɬɟɦɢ ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟɩɨɤɨɹɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɧɚɪɤɨɦɚɧɿɹ ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦ ɬɸɬɸɧɨɩɚɥɿɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɨɧɤɨɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɛɟɡɩɟɤɚ ɧɚ ɚɜɬɨɲɥɹɯɚɯ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɿ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɧɚɫɢɥɥɹɜɪɨɞɢɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɦɨɪɚɥɿɦɨɥɨɞɿɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɿɠɟɧɰɿɜ ɝɨɥɨɞɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɩɥɿɧɧɹ ɡɚɜɟɪɲɭɸɱɢ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɦɢ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ ɉɟɪɟɜɚɠɧɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɰɿɜɩɪɢɞɿɥɹɽɭɜɚɝɭɚɧɚɥɿɡɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢ ɫɜɨʀɯ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫɬɚɦɨɜɧɭɫɩɟɰɢɮɿɤɭɩɪɟɞɦɟɬɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɉɪɨɬɟɽɣɩɪɢɤɥɚɞɢɪɨɛɿɬ ɹɤɿ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɬɚ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɨɜɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭɰɶɨɝɨɪɿɡɧɨɜɢɞɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɌɚɤɭ ɪ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ⱥɝɧɟɲɤɚ ȼɨɯ $JQLHV]ND :RFK ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɚ ©ɡɨɧɢ ɬɚɛɭªɜɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɪɟɤɥɚɦɿɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɩɨɥɶɫɶɤɢɯɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯɬɚɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɤɚɦɩɚɧɿɣəɤɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨɪɿɡɧɿɤɪɚʀɧɢɦɚɸɬɶɫɯɨɠɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɍɧɢɯɦɚɣɠɟɜɿɞɫɭɬɧɿɦɨɜɧɿɬɚɛɭ ɞɭɠɟɪɿɞɤɨɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹɟɜɮɟɦɿɡɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɪɹɦɢɣɫɬɢɥɶɱɿɬɤɿɜɢɪɚɡɧɿ ɫɥɨɜɚ ɚɛɨ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ ɦɨɜɚ Ɍɚɤɨɠ ɭ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɹɯ ɞɨɦɿɧɭɽɥɟɤɫɢɱɧɟɩɨɥɟɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɫɦɟɪɬɿɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹɫɢɥɶɧɢɯɬɚɲɨɤɭɸɱɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɦɟɪɬɜɢɯɬɿɥɩɨɛɢɬɢɯɠɟɪɬɜ ɹɤɫɢɦɜɨɥɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɨɫɬɿɫɦɟɪɬɿɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɡɚ ɤɟɪɦɨɦ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɚɛɨ ɠ ɡɚɝɪɨɡɢ ɋɇȱȾ ɉɪɢɦɿɬɧɨ ɳɨ ɫɜɨɸ ɩɪɚɰɸ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ>@ 

 ϭϵϴ
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ *RRGZLOO % 3XEOLF VHUYLFH DGYHUWLVLQJ EDFNJURXQG DQG IXWXUH >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ %LOO *RRGZLOO 36$ 5HVHDUFK &HQWHU >6LWH@ ± Ɍɟɤɫɬɨɜɿ ɞɚɧɿ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZSVDUHVHDUFKFRPELEKWPO ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  3LPORWW-$53XEOLF6HUYLFH$GYHUWLVLQJWKH$GYHUWLVLQJ&RXQFLO-$53LPORWW3XEOLF 2SLQLRQ4XDUWHUO\±±9RO±,VVXH±Ɋ± 6WDILHM $ +LVWRULD UHNODP\ VSRáHF]QLH XĪ\WHF]QHM $JDWD 6WDILHM 3URSDJDQGD GREU\FK VHUF F]\OL U]HF] R UHNODPLH VSRáHF]QHM 'RPLQLND 0DLVRQ 3LRWU :DVLOHZVNL UHG ± :URFáDZ $JHQFMD:DVLOHZVNL±±6 6XJJHWW3:KDW([DFWO\,VD36$ 3XEOLF6HUYLFH$GYHUWLVHPHQW ">ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@3DXO 6XJJHWW 7KH %DODQFH >6LWH@ ± Ɍɟɤɫɬɨɜɿ ɞɚɧɿ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSVZZZWKHEDODQFHFRPZKDWH[DFWO\LVSXEOLFVHUYLFHDGYHUWLVLQJ ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɑɟɪɧɨɜɚ Ⱥ Ɉɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭȺɈɑɟɪɧɨɜɚɆɨɜɧɿɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ±±ȼɢɩ ± ɋ /\QQ-(IIHFWVRISHUVXDVLYHDSSHDOVLQSXEOLFVHUYLFHDGYHUWLVLQJ-HUU\5/\QQ-RXUQDOLVP 4XDUWHUO\±±9RO±,VVXH±3± ɇɢɤɨɥɚɣɲɜɢɥɢȽȽɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɪɟɤɥɚɦɚɬɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬɢɤɚɭɱɩɨɫɨɛɞɥɹɜɭɡɨɜȽȽ ɇɢɤɨɥɚɣɲɜɢɥɢ±ɆȺɫɩɟɤɬɉɪɟɫɫ±ɫ Ɋɨɦɚɬ ȿ Ɋɟɤɥɚɦɚ ɭɱɟɛ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ ɟ ɢɡɞ ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ Ɋɨɦɚɬ ȿ ɋɟɧɞɟɪɨɜȾ±ɋɉɛɉɢɬɟɪ±ɫ əɰɤɨɇȻ35ɬɚɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɫɥɨɜɧɢɤɇȻəɰɤɨɪɟɞȼɆɄɚɪɩɟɧɤɨ± ɄȼɢɞɚɜɟɰɶɄɚɪɩɟɧɤɨȼɆ±ɫ 6WDVLDNLHZLF] Ɇ 3V\FKRORJLF]QH SUREOHP\ VSRáHF]QHM UHNODP\ 0LFKDá 6WDVLDNLHZLF] &]áRZLHN L 6SRáHF]HĔVWZR ɌRP ;;, 0DUNHWLQJ ZDUWRĞFL VSRáHF]Q\FK :DOGHPDU 'RPDFKRZVNL UHG ±3R]QDĔ:\GDZQLFWZR1DXNRZH8$0±6 5LFH 5 (3XEOLF FRPPXQLFDWLRQFDPSDLJQV5RQDOG(5LFH&KDUOHV . $WNLQ± WK HG ± 7KRXVDQG2DNV&$6DJH3XEOLFDWLRQ±±Ɋ $WNLQ & 7KH HIIHFWV RI DOFRKRO DGYHUWLVLQJ &KDUOHV . $WNLQ 0DUWLQ %ORFN $GYDQFHV LQ FRQVXPHUUHVHDUFK±±9RO±3 $WNLQ & ,PSDFW RI SXEOLF VHUYLFH DGYHUWLVLQJ 5HVHDUFK HYLGHQFH DQG HIIHFWLYH VWUDWHJLHV >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ $WNLQ & ± 0HQOR 3DUN &$ .DLVHU )DPLO\ )RXQGDWLRQ ± Ɍɟɤɫɬɨɜɿ ɞɚɧɿ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZOHDUQLQJDFHFRPGRFHIFIDEGDIEEIFDFDLPSDFWRI SXEOLFVHUYLFHDGYHUWLVLQJBUHVHDUFKHYLGHQFHDQGHIIHFWLYHVWUDWHJLHV ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  .DQWHU ' / *RYHUQPHQW SROLF\ DQG SXEOLF VHUYLFH DGYHUWLVLQJ 'RQDOG / .DQWHU 3XEOLF 2SLQLRQ4XDUWHUO\±±9RO±,VVXH±Ɋ 6ZLQHKDUW-:3XEOLFVHUYLFHDGYHUWLVLQJDQGLWVDVVHVVPHQW-DPHV:6ZLQHKDUW3XEOLF 2SLQLRQ4XDUWHUO\±±9RO±,VVXH±Ɋ± %XPPDUD 9 ([SORULQJ WKH (IIHFWLYHQHVV RI 'LVWUDFWHG 'ULYLQJ 36$ 3XEOLF 6HUYLFH $QQRXQFHPHQW 9%XPPDUD-&KRL$GYDQFHVLQ-RXUQDOLVPDQG&RPPXQLFDWLRQ± ±ʋ±Ɋ± ϭϵϵ 


*HRUJLDGLV 0 0RWLYDWLQJ %HKDYLRU &KDQJH $ &RQWHQW $QDO\VLV RI 3XEOLF 6HUYLFH $QQRXQFHPHQWV)URPWKHLet's Move!&DPSDLJQ>È¿É¥É&#x;ɤɬɪɨɧɧɢɣɪÉ&#x;ɫɭɪɫ@0DULD*HRUJLDGLV (ORQ-RXUQDORIXQGHUJUDGXDWHUHVHDUFKLQFRPPXQLFDWLRQV±±9RO±Ê&#x2039;±É&#x152;É&#x;ɤɫɬɨÉ&#x153;É¿ É&#x17E;É&#x161;ɧɿ ± É&#x160;É&#x;É É¢É¦ É&#x17E;ɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZLQTXLULHVMRXUQDOFRPDUWLFOHVPRWLYDWLQJEHKDYLRU FKDQJHDFRQWHQWDQDO\VLVRISXEOLFVHUYLFHDQQRXQFHPHQWVIURPWKHOHWVPRYHFDPSDLJQ É&#x17E;É&#x161;ɬÉ&#x161;É¡É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x;ɧɧɹ .LP 1 (IIHFW RI WKH &KDUDFWHULVWLFV RI 0RGHOV RI 3XEOLF 6HUYLFH $GYHUWLVHPHQWV RQ 3XEOLF 6HUYLFH%HKDYLRU,QWHQVLRQ0HGLDWHG(IIHFWRQ$WWLWXGHRI36$1DPL.LP6HXQJ<HRE<X ,QGLDQ-RXUQDORI6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\±±9RO 6 ±É&#x160;É&#x160;± +VX0&([SORULQJWKHHIIHFWLYHQHVVRILQWHUDFWLYHSXEOLFVHUYLFHDGYHUWLVLQJ0LQJ&KLHK+VX 7KH,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI'HVLJQ(GXFDWLRQ±±9RO±,VVXH±3± .UDQHQEXUJ . ( $Q\ 4XHVWLRQV $Q ([DPLQDWLRQ RI 3XEOLF 6HUYLFH $GYHUWLVLQJ DQG WKH 3V\FKRORJLFDO)DFWRUV$IIHFWLQJ,W>È¿É¥É&#x;ɤɬɪɨɧɧɢɣɪÉ&#x;ɫɭɪɫ@.UDQHQEXUJ.ULVWLQH(+RQRUV 7KHVHV6RXWKHUQ,OOLQRLV8QLYHUVLW\&DUERQGDOH±±3DSHU±É&#x152;É&#x;ɤɫɬɨÉ&#x153;É¿É&#x17E;É&#x161;ɧɿ±É&#x160;É&#x;ɠɢɦ É&#x17E;ɨɫɬɭɩɭ KWWSRSHQVLXFOLEVLXHGXFJLYLHZFRQWHQWFJL"DUWLFOH FRQWH[W XKSBWKHVHV É&#x17E;É&#x161;ɬÉ&#x161;É¡É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x;ɧɧɹ 6DORPRQ0RXUUH 0 / 5pVLVWDQFH j OD SHUVXDVLRQ WHQWDWLYH GH PRGpOLVDWLRQ j SDUWLU G XQH SXEOLFLWpVRFLDOHDQWLWDEDFWKqVHGHGRFWRUDWHQ6FLHQFHVGH*HVWLRQ>È¿É¥É&#x;ɤɬɪɨɧɧɢɣɪÉ&#x;ɫɭɪɫ@ 0DULH/DXUH 6DORPRQ0RXUUH ± 3DULV ± ± É&#x152;É&#x;ɤɫɬɨÉ&#x153;É¿ É&#x17E;É&#x161;ɧɿ ± É&#x160;É&#x;ɠɢɦ É&#x17E;ɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZWKHVHVIU3(67 É&#x17E;É&#x161;ɬÉ&#x161;É¡É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x;ɧɧɹ 6ZDQVRQ'RXJODV-3XEOLFVHUYLFHDQQRXQFHPHQWVDQGWKHILJKWDJDLQVW$,'6DQDWLRQDOVXUYH\ RIWHOHYLVLRQDQGUDGLREURDGFDVWHUV DWWLWXGHVDQGSROLFLHV>È¿É¥É&#x;ɤɬɪɨɧɧɢɣɪÉ&#x;ɫɭɪɫ@'RXJODV- 6ZDQVRQ ± ± É&#x152;É&#x;ɤɫɬɨÉ&#x153;É¿ É&#x17E;É&#x161;ɧɿ ± É&#x160;É&#x;ɠɢɦ É&#x17E;ɨɫɬɭɩɭ KWWSILOHVHULFHGJRYIXOOWH[W('SGI É&#x17E;É&#x161;ɬÉ&#x161;É¡É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x;ɧɧɹ :RFK$/HUHFRXUVDX[GRPDLQHVWDERXLVpVGDQVODSXEOLFLWpVRFLpWDOH 7KHXVHRIWDERRDUHDV LQVRFLDODGYHUWLVLQJ>È¿É¥É&#x;ɤɬɪɨɧɧɢɣɪÉ&#x;ɫɭɪɫ@$JQLHV]ND:RFK(6FULSWD5RPDQLFD± ± 9RO ± 3 ± ± É&#x152;É&#x;ɤɫɬɨÉ&#x153;É¿ É&#x17E;É&#x161;ɧɿ ± É&#x160;É&#x;ɠɢɦ É&#x17E;ɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZH VFULSWDXQLORG]SORMVLQGH[SKSHVFULSWDURPDQLFDDUWLFOHYLHZ É&#x17E;É&#x161;ɬÉ&#x161; É¡É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x;ɧɧɹ  

     ϮϬϬ 


ɇɚɭɤɨɜɟɜɢɞɚɧɧɹ  ɒȿȼɑȿɇɄȱȼɋɖɄȺȼȿɋɇȺ ɋȿɄɐȱəɀɍɊɇȺɅȱɋɌɂɄȺ  Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ;9,ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜɬɚɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ Ʉɢʀɜɤɜɿɬɧɹɪ    Ɍɟɤɫɬɢɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹɜɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ  ɍɤɥɚɞɚɱȺɧɚɫɬɚɫɿɹ ɉɥɨɬɧɿɤɨɜɚ Ɇɚɤɟɬɭɜɚɧɧɹɿɜɟɪɫɬɤɚȯɜɝɟɧ ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨ     ɎɨɪɦɚɬɯɍɦɞɪɭɤɚɪɤɇɚɤɥɚɞɁɚɦʋ Ƚɚɪɧɿɬɭɪɚ7LPHV1HZ5RPDQɉɚɩɿɪɨɮɫɟɬɧɢɣȾɪɭɤɨɮɫɟɬɧɢɣ ɉɿɞɩɢɫɚɧɨɞɨɞɪɭɤɭ ȼɢɞɪɭɤɨɜɚɧɨɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɿɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ϮϬϭ 

Profile for The Institute of Journalusm

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА. СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА  

Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА. СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА»...

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА. СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА  

Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА. СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА»...

Advertisement