__MAIN_TEXT__

Page 1


Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ 

  ɇɨɜɿɬɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣɩɿɞɯɿɞ Ɂɛɿɪɧɢɤɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ Ʉɢʀɜɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ     Ʉɢʀɜ±
 ɇɨɜɿɬɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ Ʉɢʀɜɤɜɿɬɧɹɪ ±Ʉȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±ɫ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɚɧɚɥɿɡɭɫɭɱɚɫɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɬɚɜɢɤɥɢɤɿɜɭ ɪɟɤɥɚɦɧɿɣɬɚ35ɝɚɥɭɡɹɯɧɨɜɿɬɧɿɯɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɦɟɞɿɚ ɉɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɭɝɚɥɭɡɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɿɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɱɢɬɚɱɿɜ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɞɨɩɨɜɿɞɟɣɧɚɜɟɞɟɧɨɭɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ        ‹ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɇɍɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ‹Ⱥɜɬɨɪɢɫɬɚɬɟɣ 
ɁɆȱɋɌ Ƚɢɪɿɧɚ Ɍɟɬɹɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ Ɋɚɞɿɨɛɟɡɚɭɞɿɨ±ɳɨɹɜɥɹɬɢɦɟɫɨɛɨɸɦɟɞɿɚɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ Ɏɿɫɟɧɤɨ Ɍɟɬɹɧɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ Ʉɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɹɤɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɝɿɛɪɢɞɧɨʀɜɿɣɧɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ Ƚɪɢɫɸɤ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɚɨɰɿɧɤɚɬɚɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɱɢɧɧɢɤɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹɬɪɚɮɿɤɭ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ Ɏɿɥɨɧɟɧɤɨ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ ɘɪɿʀɜɧɚ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿɠɚɧɪɢɭɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ ɋɢɜɚɲ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɉɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɡɦɟɞɿɚɩɟɪɫɨɧɨɸ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɚɫɩɟɤɬ ɒɤɥɹɪ Ⱥɧɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶɧɨɜɿɬɧɶɨʀɞɨɛɢ ɇɢɬɱɟɧɤɨ Ⱥɧɧɚ ȱɝɨɪɿɜɧɚ Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹɝɥɹɞɚɱɚɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ ɹɤɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɧɨɜɿɬɧɶɨʀɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿ ɌɊȿɇȾɂɍɊȿɄɅȺɆȱɁȼ¶əɁɄȺɏȱɁȽɊɈɆȺȾɋɖɄȱɋɌɘ ɌȺɇɈȼɂɏɆȿȾȱȺ ȼɨɥɨɞɿɧɚ Ɇɚɪɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɞɨɫɜɿɞɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢ ɍɫɨɜɚ Ʌɚɞɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀɬɚɧɚɫɥɿɞɤɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɟɩɨɯɭɩɨɫɬɩɪɚɜɞɢ Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨ Ɉɥɟɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ Ⱦɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹɡɚɨɡɧɚɤɨɸɜɿɤɭɫɬɚɬɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɪɟɥɿɝɿʀɭɧɨɜɢɧɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ 


Ȼɚɣɪɚɤ ɇɚɬɚɥɿɹ ȯɜɝɟɧɿʀɜɧɚ Ɏɟɣɤɨɜɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɹɤɟɥɟɦɟɧɬɪɨɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ ȼɟɪɛɢɰɶɤɢɣ Ȼɨɝɞɚɧ əɪɨɫɥɚɜɨɜɢɱ ɉɨɥɿɬɢɱɧɢɣɩɿɚɪɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ Ƚɚɣɞɭɤɟɜɢɱ ȼɿɤɬɨɪɿɹ Ɋɭɫɥɚɧɿɜɧɚ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɟɤɥɚɦɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɬɚɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯɬɨɪɝɨɜɢɯɦɚɪɨɤɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɫɜɿɬɿ ȼɚɲɤɨɜɫɶɤɚ ȼɿɪɚ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ 3XEOLF3HUFHSWLRQRIWKH$GYHUWLVLQJ3URIHVVLRQDQG,WV,PSDFW ȼɚɲɤɨɜɫɶɤɚ ɇɚɞɿɹ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ 7KH(WKLFDO,PSOLFDWLRQVRI$UWLILFLDO ,QWHOOLJHQFH0HWKRGV8VHGIRU$GYHUWLVLQJ Ʉɚɥɢɧ Ɍɟɬɹɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ©Ɋɚɞɿɨ³ɋɜɨɛɨɞɚ´ª ɹɤɫɭɱɚɫɧɨʀɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Ʉɨɛɡɚɪ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ 8*& ɜɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɩɪɨɝɪɚɦɢ©Ɏɚɤɬɢªɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ©,&79ª ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚ Ɂɨɪɹɧɚ ȼɚɥɟɪɿʀɜɧɚ Ⱥɬɪɚɤɬɨɪɢɦɟɞɿɚɛɪɟɧɞɭɹɤɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜ©ɇɶɸɃɨɪɤɟɪª ɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ əɫɿɪ ɏɚɦɡɚ ɋɚɥɦɚɧ Ⱥɥɶ ɏɭɞɿɪɿ ɇɚɭɤɨɜɿɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɚɪɟɤɥɚɦɚ ɡɜ¶ɹɡɤɢɡɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɦɚɪɤɟɬɢɧɝ Ƚɚɳɟɧɤɨ ȱɧɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ Ʉɿɬ Ʉɫɟɧɿɹ ɘɪɿʀɜɧɚ ɋɟɝɦɟɧɬɚɰɿɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɪɚɞɿɨ©9RLFHRI$PHULFDª ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɿɡɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɚɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ  


ɌɊȿɇȾɂɇȺɊȺȾȱɈɌȺɍɉɊȿɋȱ ɇɚɫɬɨɹɳɚ Ɉɥɶɝɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ɀɚɧɪɨɜɨɬɟɦɚɬɢɱɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɟɪɿɨɞɢɤɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɿɦɟɰɶɤɢɣɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɜɢɞɚɧɶ©Ⱦɡɟɪɤɚɥɨɬɢɠɧɹª ɬɚ©.|OQLVFKH=HLWXQJª ɉɨɡɢɱɚɣɥɨ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɉɪɨɹɜɢɮɟɦɿɧɿɡɦɭɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɠɿɧɨɱɨɝɨɝɥɹɧɰɸɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿ ɠɭɪɧɚɥɿɜ©&RVPRSROLWDQª©3LQNªɬɚ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹª ȼɿɪɭɤ Ɉɥɶɝɚ ȼɿɬɚɥɿʀɜɧɚ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɤɨɧɬɟɧɬɭɠɭɪɧɚɥɭ©ɒɨªɪɭɛɪɢɤɚ©ɒɨɱɢɬɚɬɶª ȼɿɥɟɧɫɶɤɢɣ Ⱦɟɧɢɫ Ⱥɧɞɪɿɣɨɜɢɱ Ⱥɧɚɥɿɡɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɛɨɣɨɜɢɯɦɢɫɬɟɰɬɜɜɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭ©ȼɨʀɧɋɜɿɬɥɚª Ȼɪɨɞɡɹɧɫɶɤɚ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ Ɋɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ±ɲɥɹɯɞɨɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ ɋɟɦɟɝɟɧ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ ɁɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɄɢɬɚɣɫɶɤɨʀɧɚɪɨɞɧɨʀɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ɂɜɟɪɭɤ Ɇɚɪɿɹ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ Ƚɟɧɞɟɪɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɟɫɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶɞɥɹɞɿɬɟɣ

ɌɊȿɇȾɂɇȺɌȿɅȿȻȺɑȿɇɇȱ Ⱥɪɲɭɥɿɤ ȱɪɢɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɩɪɨɟɤɬɿɜ©Ƚɪɨɲɿªɧɚ©ªɬɚ©Ɍɚɽɦɧɢɣɚɝɟɧɬª ɧɚ©ɇɨɜɨɦɭɤɚɧɚɥɿª Ⱦɨɞɨɧɶ Ɉɥɶɝɚ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ ɋɰɟɧɚɪɿɣɹɤɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɜɢɞɨɜɢɳɚ ɍɯɿɧɚ ȱɪɢɧɚ Ⱥɧɞɪɿʀɜɧɚ Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹɟɬɢɱɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɭɳɨɞɟɧɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿ©Ɍɋɇª Ⱦɨɛɪɨɫɤɨɤ Ɇɚɤɫɢɦ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ Ɋɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚɤɿɧɨɤɪɢɬɢɤɚɩɪɨɟɤɬɭ ©ɇɨɫɬɚɥɶɝɿɱɧɢɣɤɪɢɬɢɤª

 


ɇɚɥɹɝɚɤɚ Ʌɿɥɿɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɠɚɧɪɭɿɧɮɨɬɟɣɧɦɟɧɬ ɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɟɥɟɧɨɜɢɧɚɯ ɐɚɥɤɨ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ Ɋɨɦɚɧɿɜɧɚ Ɏɨɪɦɚɬɢɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɧɚ©8$ɄɍɅɖɌɍɊȺª ɬɚ©Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟªɬɪɚɞɢɰɿʀɬɚɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɐɟɰɟɜɢɱ Ɉɥɶɝɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɞɥɹɞɿɬɟɣ Ƚɨɥɨɜɚɱ ɋɟɪɝɿɣ ȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱ ȿɜɨɥɸɰɿɹɨɛɪɚɡɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɭɫɜɿɬɨɜɢɯɦɟɞɿɚ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɞɪɭɝɨʀɩɨɥɨɜɢɧɢɏɏɫɬ±ɩɨɱɚɬɤɭɏɏȱɫɬ Ʌɟɜɱɟɧɤɨ ȱɧɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɋɭɱɚɫɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɬɟɥɟɤɨɦɩɚɧɿɽɸ 'HXWVFKH:HOOHɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɿɧɬɟɪɧɟɬɢɡɚɰɿʀ Ⱥɪɭɬɸɧɹɧ Ⱥɦɚɥɿɹ ȿɞɭɚɪɞɿɜɧɚ 'HXWVFKH:HOOHɹɤɡɚɫɿɛɦɨɜɥɟɧɧɹɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɡɦɿɧɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 

 


Ƚɢɪɿɧɚ Ɍɟɬɹɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɊȺȾȱɈȻȿɁȺɍȾȱɈ±ɓɈəȼɅəɌɂɆȿɋɈȻɈɘɆȿȾȱȺ ɍɆȺɃȻɍɌɇɖɈɆɍ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɝɨɪɚɞɿɨɭɪɨɡɪɿɡɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɫɤɥɚɞɿɦɚɬɟɪɢɤɨɜɢɯɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɝɨɞɢɧɜɟɮɿɪɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ ɡɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɚɬɢɜɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɪɚɞɿɨɩɪɨɫɬɨɪɿ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɪɚɞɿɨɹɤɨɞɧɨɝɨɡɨɛ¶ɽɞɧɭɸɱɢɯɝɪɨɦɚɞɭɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɦɨɜɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɩɪɨɝɪɚɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɭɧɚɞɞɟɪɠɚɜɨɸɪɨɥɶɝɪɨɦɚɞɢɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɩɨɞɿɛɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɪɚɞɿɨɿɧɿɰɿɚɬɢɜ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀɪɚɞɿɨɡɧɟɬɢɩɨɜɢɦɢɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɢɝɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɬɨɳɨ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɦɟɞɿɚɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɭɛɚɡɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɤɥɚɥɢɪɨɛɨɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɚɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɋɒȺ ɋȽɚɥɭɳɚɤ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɚɧɬɚɄɚɬɚɪɿɧɚ Ȼɪɚɡɢɥɿɹ Ɇɋɿɿɨɧɚɬɨ>ɫ@ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ Ȼɑɟɪɜɿɤɚ > ɫ@ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɉɿɜɧɿɱɧɨɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɋɒȺɊɒɟɮɟɪɚ>ɫ@ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɆɉɪɚɣɫɋɏɚɚɫ ɬɚȾɆɚɪɝɨɥɿɧ>@ɛɟɥɶɝɿɣɫɶɤɢɯɜɱɟɧɢɯȺɎɿɞɥɟɪɆɋɎɪɟȯȻɿɧɞɟɪ 


ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ Ɉɏɚɛ¶ɸɤɚ ɐɿɧɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧɚɫ ɽ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɞɨɪɨɛɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɡɨɤɪɟɦɚ Ɉ Ƚɨɹɧɚ ȼ Ƚɨɹɧ >@ ȺȽɪɚɛɫɶɤɨʀ ȱ ɐɢɩɟɪɞɸɤɚ ɈȻɨɝɭɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ Ɉ Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɨʀ Ɉ ɋɭɯɨɛɨɤɨɜɨʀɬɚɿɧ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚɜɢɜɱɟɧɨɦɭɚɜɬɨɪɨɦɤɨɧɬɟɧɬɿ ɬɚ ɪɿɜɧɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɭ ɫ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜɢɦɢ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ » ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɹɦɢɬɚɚɭɞɿɨɩɨɬɨɤɚɦɢɇɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɤɚɪɬɢɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɟɮɿɪɿ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɯɪɚɞɿɨɩɪɨɟɤɬɿɜɭɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ ɡɨɤɪɟɦɚɜȺɜɫɬɪɚɥɿʀ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɿ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ ȿɫɬɨɧɿʀ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ  Ʉɚɧɚɞɿ  Ʉɢɪɝɢɡɫɬɚɧɿ  Ʌɢɬɜɿ  Ɇɨɥɞɨɜɿ  ɉɨɥɶɳɿ  ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɋɟɪɛɿʀ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɋɒȺ ɬɚɭɒɜɟɰɿʀ ɭɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɬɨɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ ³5DGLR =DEDYD´ Ȼɪɚɡɢɥɿɹ ³Ɋɚɞɿɨ Ɋɚɡɨɦ´³0((67Ɋɚɞɿɨ´³1DVK+RORV5DGLR5RRWV5DGLR´ Ʉɚɧɚɞɚ ³5DGLR 6SLOND´ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ ɪɚɞɿɨ³Ⱦɨɦɿɜɤɚ´³8NLH'ULYH´ ɋɒȺ ɐɿɧɧɢɦɢɞɥɹ ɧɚɫ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɪɚɞɿɨɦɨɜɧɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣ³%%&´ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ ³'HXWVFKH :HOOH´ ³ɇɿɦɟɰɶɤɚɯɜɢɥɹ´ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ³3ROVNLH5DGLR´ ³ɉɨɥɶɫɶɤɟɊɚɞɿɨ´ ɉɨɥɶɳɚ ³5DGLR )UHH (XURSH5DGLR /LEHUW\´ ³Ɋɚɞɿɨ ȼɿɥɶɧɚ ȯɜɪɨɩɚ»Ɋɚɞɿɨ ɋɜɨɛɨɞɚ´ɑɟɯɿɹ ³5DGLR5RPDQLD,QWHUQDWLRQDO´ ³ȼɫɟɫɜɿɬɧɹɫɥɭɠɛɚɊɚɞɿɨ Ɋɭɦɭɧɿɹ´Ɋɭɦɭɧɿɹ ³9DWLFDQ5DGLR´ ³Ɋɚɞɿɨȼɚɬɢɤɚɧɭ´ȼɚɬɢɤɚɧ ɚɬɚɤɨɠ ³9RLFHRI$PHULFD´ ³ȽɨɥɨɫȺɦɟɪɢɤɢ´ɋɒȺ ɬɚ³&5,2QOLQH´ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɪɚɞɿɨ Ʉɢɬɚɸ Ʉɢɬɚɣ ɳɨ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɸɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɡ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ Ɉɤɪɟɦɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɞɿɨ ɽ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ⱦɨ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɜɨɧɢ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɸ ɪɚɞɿɨ ³ɋɜɨɛɨɞɚ )0´ ɑɟɪɧɿɝɿɜ ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɨɸ ³ɄɪɢɦɊɟɚɥɿʀ´ ɑɨɧɝɚɪ ³Ɋɚɞɿɨ ɏɚɹɬ´ ȼɚɫɢɥɿɜɤɚ ³0H\GDQ )0´ Ƚɟɧɿɱɟɫɶɤ ɑɨɧɝɚɪ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ ɨɛɥ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ³Ɋɚɞɿɨ ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ´ ³5DGLR /ZRZ´ Ʌɶɜɿɜ ɪɭɦɭɧɫɶɤɨɸ ³Ɋɚɞɿɨ Ȼɭɤɨɜɢɧɚ´ ³Ɋɚɞɿɨ ³Ȼɭɤɨɜɢɧɚ Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ ɍɊ ɑɟɪɧɿɜɰɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɪɚɞɿɨ ³ɉɭɥɶɫ )0´ɆɭɤɚɱɟɜɨɁɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚɨɛɥ ɦɨɜɚɦɢ ɉɿɞɫɭɦɤɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚ ɽɞɢɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɝɪɚɮɿɱɧɨ ɡ ɱɿɬɤɢɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɬɹɠɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɊɢɫ

 


   

ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɝɨɞɢɧɢɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ

Ɋɚɞɿɨɩɪɨɟɤɬɢɞɥɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɟɧɲɢɧɜɍɤɪɚʀɧɿ

ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɪɟɞɚɤɰɿʀɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ

ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɿɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀ

ɊɢɫɄɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɿɩɪɨɰɟɫɢɜɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɦɭɪɚɞɿɨɭɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɦɟɞɿɚɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɭɩɪɨɝɪɚɦɚɯɞɥɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɟɧɲɢɧɜɍɤɪɚʀɧɿ Ⱦɠɟɪɟɥɨɚɜɬɨɪɫɶɤɚɪɨɡɪɨɛɤɚ ɋɭɱɚɫɧɟ ɪɚɞɿɨ ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɱɭɬɢ ɬɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɫɚɣɬɢ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɞɚɬɤɢ ɫɬɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɢ ɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɿɧɭ ɞɭɦɤɚɦɢ ɡɿ ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Ʉɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɚɞɿɨɩɪɨɫɬɨɪɭɜɢɯɨɞɢɬɶɡɚɦɟɠɿɟɮɿɪɭɜɿɞɬɟɩɟɪɨɯɨɩɥɸɸɱɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɬɚ ɚɤɭɦɭɥɸɸɱɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɱɟɪɟɡ ³ɞɨɧɟɣɬɢ´ ɜɿɞ ɚɧɝɥ ³GRQDWH´±ɩɨɠɟɪɬɜɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ ɦɟɞɿɚɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɩɪɨɬɟɡɪɿɡɧɨɸɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸɚɮɿɥɸɸɬɶɫɹɜ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɦɭ ɪɚɞɿɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɉɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɬɨɤɨɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɮɨɪɦɿ ɚɭɞɿɨɩɨɬɨɤɿɜ±ɛɚɧɤɭɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɜɭɡɶɤɨɝɨɫɬɢɥɸɬɟɦɚɬɢɤɢɮɨɪɦɚɬɭɳɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɞɚɧɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹɦ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɚ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɛɟɡ ɪɨɛɨɬɢ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜ ɟɮɿɪɿ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ³5DGLRRQGHPDQG´ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɞɥɹ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɟɪɟɠɿ ɪɚɞɿɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨɝɨɭɱɚɫɿɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɚɭɞɿɨɮɚɣɥɿɜɛɚɧɤɢɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɯɧɚɫɚɣɬ ɩɪɨɝɪɚɦɭɮɨɪɦɿɩɨɞɤɚɫɬɿɜɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹɭ ɡɪɭɱɧɢɣ ɱɚɫ ɚ ʀɯɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɛɥɨɤɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɥɿɬɨɩɢɫ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ 
ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɩɨɬɨɤɨɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɦɢ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɹɦɢ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɟɤɬɨɪɿɜɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɪɚɞɿɨɬɚɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɣɨɝɨɧɚɩɨɬɪɟɛɢɿɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜȱɧɲɿɠɩɪɨɟɤɬɢɦɿɧɿɦɿɡɭɸɬɶɱɢɩɨɜɧɿɫɬɸɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɫɜɨʀɦ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɭ ɮɨɪɦɿ ɜɿɞɟɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ³ɇɿɦɟɰɶɤɨʀ ɯɜɢɥɿ´ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ³Ƚɨɥɨɫɭ Ⱥɦɟɪɢɤɢ´ ɋɒȺ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ³Ɋɚɞɿɨ ɋɜɨɛɨɞɚ´ ɑɟɯɿɹ

 ɱɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ³ȼȼɋɍɤɪɚʀɧɚ´ ȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɿɹ

 Ɇɨɜɚ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜ ɟɮɿɪɿ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨɝɨɪɚɞɿɨɡɦɭɲɟɧɚɜɤɥɚɞɚɬɢɫɹɜ³ɩɪɨɤɭɪɫɬɨɜɟɥɨɠɟ´ɤɜɨɬɳɨʀɯ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɪɟɞɚɤɰɿɣɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣɡɚɜɢɧɹɬɤɨɦɞɜɨɦɨɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ³Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨ Ʉɢɬɚɸ´ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɟɮɿɪɭ Ɋɚɞɿɨɩɪɨɟɤɬɢ ɜ ɟɮɿɪɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ ɬɚ ɨɤɪɟɦɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɮɿɪɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɡɜɢɱɧɨɸɽɩɪɚɤɬɢɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɩɪɹɦɿɣɦɨɜɿɝɟɪɨʀɜɪɿɞɲɟ±ɜɟɞɭɱɢɯ ɦɨɜɢ ɬɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɹɤɿɣ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ⱦɟɮɿɰɢɬɭ ɹɤɿɫɧɨʀ ɪɿɡɧɨɮɨɪɦɚɬɧɨʀɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨʀɩɿɫɧɿɡɚɪɭɛɿɠɧɿɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɸɱɢ ɧɚɪɨɞɧɭ ɬɚ ɟɫɬɪɚɞɧɭɩɿɫɧɸɱɨɝɨɜɟɮɿɪɧɨɦɭɦɨɜɥɟɧɧɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ Ɇɨɜɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɜ ɟɮɿɪɿ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɤɪɿɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɹɤɚɩɪɢɫɭɬɧɹɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɨɛɥɚɫɬɟɣɡɩɨɤɪɢɬɬɹɦɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɟɮɿɪɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɟ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀ ɪɭɦɭɧɫɶɤɚ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɬɚ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɟɣɄɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɳɨɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɚɞɿɨɫɟɤɬɨɪɭ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɁɪɿɡɬɟɪɢɬɨɪɿʀɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿɧɚɄɪɢɦ ɜɟɞɟɦɨɜɥɟɧɧɹɨɞɪɚɡɭɬɪɢɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀɪɿɞɧɨɸɞɥɹɤɪɢɦɫɶɤɢɯɬɚɬɚɪɦɨɜɨɸ ɭɬɿɦɞɜɿɡɧɢɯɫɬɜɨɪɟɧɨɡɚɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɝɪɨɦɚɞɢ ³Ɋɚɞɿɨɏɚɹɬ´ɬɚ³0H\GDQ )0´ ɬɪɟɬɹ ± ³ɄɪɢɦɊɟɚɥɿʀ´ ɽ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ³Ɋɚɞɿɨ ɋɜɨɛɨɞɚ´ ɑɟɯɿɹ Ɂɜɢɱɧɨɸ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ ɜ ɟɮɿɪɿ ɹɤɢɯ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ

 


ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ³&KLQUDGLR´³&MPU´³&.-6$00XOWLOLQJXDO´Ʉɚɧɚɞɚ ³,PLUDGLR´ ɉɨɥɶɳɚ ³::'%$0 ´ ɋɒȺ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɧɿɽʀ ɬɚɤɨʀ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ ɜ ɪɟɚɥɿɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɥɨ ɛ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɚɞɿɨɩɪɨɫɬɨɪɭ ɚ ɣ ɡɚɫɜɿɞɱɢɬɢ ɡɪɿɥɿɫɬɶɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɣɨɝɨɬɨɥɟɪɚɧɬɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɬɚɩɨɜɚɝɭɞɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧɜɫɟɪɟɞɢɧɿɤɪɚʀɧɢ ȼɢɫɧɨɜɤɢɬɚɰɿɤɚɜɿɫɬɶɞɥɹɧɚɭɤɢɿɩɪɚɤɬɢɤɢɨɬɪɢɦɚɧɢɯɞɚɧɢɯɉɪɨɰɟɫɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɫɢɧɯɪɨɧɧɨɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɫɜɿɬɨɜɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɪɚɞɿɨ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɚɞɿɨɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɨɫɬɭɩ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɩɟɪɟɞɨɜɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɭɧɚɩɪɹɦɤɭɞɨ ɣɨɝɨɞɢɝɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɬɨɳɨ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ Ƚɨɹɧ Ɉ Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ '(876&+( :(//( ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɫɭɩɭɬɧɢɤɚ ɞɨ ɨɧɥɚɣɧ ɈȽɨɹɧȼȽɨɹɧȾɟɪɠɚɜɚɬɚɪɟɝɿɨɧɢɋɟɪɿɹɋɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ±±ʋ± ɋ± &KHUZLFN%3RONDVRQWKH3UDLULHV8NUDLQLDQ0XVLFDQGWKH&RQVWUXFWLRQRI,GHQWLW\% &KHUZLFN±(GPRQWRQ8QLYHUVLW\RI$OEHUWD±ɫ 3ULFH01HZ7HFKQRORJLHVDQG,QWHUQDWLRQDO%URDGFDVWLQJ5HIOHFWLRQVRQ$GDSWDWLRQVDQG 7UDQVIRUPDWLRQV 0 3ULFH 6 +DDV ' 0DUJROLQ 7KH $11$/6 RI WKH $PHULFDQ $FDGHP\RI3ROLWLFDODQG6RFLDO6FLHQFH±±ʋ±ɋ± 6FKDHIHU5(QF\FORSHGLDRI5DFH(WKQLFLW\DQG6RFLHW\56FKDHIHU±ɫ 6LPLRQDWR0ɈSURFHVVRGHDOIDEHWL]DomRHDGLiVSRUDGDOtQJXDPDWHUQDQDHVFRODXP HVWXGRHPFRQWH[WRGHLPLJUDomRXFUDQLDQDQRVXOGR%UDVLO06LPLRQDWR±)ORULDQySROLV ±ɫ

Ɏɿɫɟɧɤɨ Ɍɟɬɹɧɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ, ɇɌɍɍ «Ʉɉȱ ɿɦ. ȱ. ɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨ» ɄȱɇȿɆȺɌɈȽɊȺɎəɄɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɂɃȿɅȿɆȿɇɌ ȽȱȻɊɂȾɇɈȲȼȱɃɇɂ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈ ɊɈɋȱɃɋɖɄɈȽɈɉɊɈɌɂɋɌɈəɇɇə  Ɋɟɜɨɥɸɰɿɹ Ƚɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ ɫɬɚɥɚ ɬɨɱɤɨɸ ɧɟɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɡɊɨɫɿɽɸɚɬɚɤɨɠɩɨɱɚɬɤɨɦɜɿɞɥɿɤɭɩɪɨɹɜɿɜɩɨ

 


ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɚɛɨ K\EULG ZDUIDUH ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ Ɉɫɬɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɥɭɱɟɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɦɟɬɨɞɿɜɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ>@ɚɨɬɠɟ±ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹɦɭɝɚɥɭɡɶ ɦɚɫɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɦɟɞɿɚ ɞɥɹ ɜɩɥɢɜɭɧɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭɞɭɦɤɭɿɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ±ɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɞɿʀɝɪɨɦɚɞɹɧ Ɉɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜɟɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚ ɦɚɫɨɜɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɩɨɬɭɠɧɢɯɜɟɤɬɨɪɿɜɽɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨɛ ɧɚɞɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɪɨɥɿɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚɭɝɿɛɪɢɞɧɿɣɜɿɣɧɿɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚ ɊɎɊɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɪɿɲɟɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚ ɭ ɝɿɛɪɢɞɧɿɣ ɜɿɣɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚɤ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɿɧɨɫɬɪɿɱɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɤɿɧɨɫɬɪɿɱɤɚɯ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɦɩɪɨɹɜɚɦ Ƚ ɉɨɱɟɩɰɨɜ >@ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ Ɋ Ɍɨɪɧɬɨɧɚ >@ ©Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣɧɚɜɩɥɢɜɧɚɪɨɡɭɦɈɞɧɚɤɬɿɧɚ ɤɨɝɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢɆɨɫɤɜɚɽɭ ɜɢɝɪɚɲɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɿɽʀ ɭɦɨɜɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɨɜɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɛɭɥɢ ɱɚɫɬɢɧɨɸ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɬɧɿɱɧɢɯɪɨɫɿɹɧɹɤɿɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɐɿɪɨɫɿɣɫɶɤɿɦɟɧɲɢɧɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɹɤ ɍɤɪɚʀɧɚ ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɚ Ɇɨɥɞɨɜɚ ɬɚ Ƚɪɭɡɿɹ ɽ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɸ ɰɿɥɥɸ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɿɣɧɢ ɡ Ɇɨɫɤɜɢª Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɞɨ ɚɤɰɟɧɬɭ ɧɚ ɦɨɜɿ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɦɟɞɿɚ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɫɬɨʀɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ Ɍɨɦɭɜɩɥɢɜɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɭɫɮɟɪɿɤɭɥɶɬɭɪɢɽ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɚɞɠɟ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɡɜɢɤɥɢ ɫɩɨɠɢɜɚɬɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ±ɞɢɜɢɬɢɫɹɬɚɱɢɬɚɬɢɪɨɫɿɣɫɶɤɿɦɟɞɿɚɫɥɭɯɚɬɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɟɫɬɪɚɞɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɱɢɬɚɬɢ ɤɧɢɠɤɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɫɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɩɨɜɧɨɦɟɬɪɚɠɧɿ ɮɿɥɶɦɢ ɬɨɳɨ Ɋɚɧɿɲɟ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɧɚɜɿɬɶɧɟɪɨɡɪɿɡɧɹɥɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɬɚ

 


ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɞɠɟ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɲɿ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦɢ əɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɽ ɤɿɧɨɫɬɪɿɱɤɢɌɚɤɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɡɚɛɨɪɨɧɭɪɹɞɭɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɮɿɥɶɦɿɜɬɚ ɫɟɪɿɚɥɿɜ ɡɧɹɬɢɯ ɩɿɫɥɹ ɪɨɤɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɪɿɱɨɤ ɹɤɿ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɢɚɝɪɟɫɨɪɚ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɸª ɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɇɚ ɤɚɧɚɥɿ ©ɍɤɪɚʀɧɚª ɭɫɩɿɲɧɨ ɬɪɚɧɫɥɸɽɬɶɫɹ ɫɟɪɿɚɥ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ©ɇɟɡɚɪɿɤɚɣɫɹªɝɥɹɞɚɱɿɹɤɨɝɨɫɤɚɪɠɢɥɢɫɹɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɟɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɬɟɪɨɪɢɫɬɿɜɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢɝɟɪɨɹɦɢɚɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ± ɛɟɡɫɟɪɞɟɱɧɢɦɢ ɡɥɨɱɢɧɰɹɦɢ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɮɿɥɶɦɢɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɫɹɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɿɦɚɸɬɶɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣɪɟɡɨɧɚɧɫɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭɞɭɦɤɭɝɪɨɦɚɞɹɧɞɟɪɠɚɜɹɤɿɪɚɧɿɲɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢɍɤɪɚʀɧɭɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɚɪɟɧɿɇɚɩɪɢɤɥɚɞɭɠɨɜɬɧɿ ɪɨɤɭ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɮɿɥɶɦ ©ȼɨɥɢɧɶª ɹɤɢɣ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ ɈɫɬɪɨɡɶɤɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɉɟɬɪɨɄɪɚɥɸɤɧɚɡɢɜɚɽɜɿɞɜɟɪɬɨɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɿ ɚɧɬɢɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ©Ɇɚɽɦɨ ɬɢɩɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɞɟɫɜɨʀɩɟɪɟɜɚɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɞɨɛɪɢɦɢɿɧɟɳɚɫɧɢɦɢɚɱɭɠɿ±ɹɤɡɥɿɣ ɤɪɨɜɨɠɟɪɥɢɜɿ >«@ Ɂɚɧɚɞɬɨ ɛɚɝɚɬɨ ɭ ɮɿɥɶɦɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ ɉɟɜɧɨ ɜɟɪɲɢɧɨɸ ɰɶɨɝɨ ɽ ɟɩɿɡɨɞ ɞɟ ɝɪɟɤɨ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɣɫɜɹɳɟɧɢɤ ɧɚɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿɣȼɨɥɢɧɿ ɫɜɹɬɢɬɶɫɨɤɢɪɢɧɨɠɿ ɬɚ ɜɢɥɢ ɚɛɢ ɧɢɦɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɜɛɢɜɚɥɢ ɛɿɞɧɢɯ ɩɨɥɹɤɿɜª >@ Ɍɚɤɨɠ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɥɸɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɦɿɫɰɟɜɿ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɢ ɜɩɟɪɲɟ ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɥɢ ɮɿɥɶɦ ©ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɫɤɢ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀª ɪɟɠɢɫɟɪɚ ɉɨɥɹ Ɇɨɪɟɣɪɢ ɭɤɿɧɰɿɬɨɝɨɠɦɿɫɹɰɹɫɬɪɿɱɤɭɬɚɤɨɠɬɪɚɧɫɥɸɜɚɥɢɬɟɥɟɤɚɧɚɥɢ ɉɨɥɶɳɿ ɍ ɥɢɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɢɩɥɨɦɚɬɿɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɳɨ ɫɩɪɨɛɢ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɨɞɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɹɤ ɨɩɟɪɚɰɿɸ ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɦɢ ɒɬɚɬɚɦɢ ɰɟ ©ɧɟɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɫɩɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭɛɢɬɢɯ ɜ ɰɟɧɬɪɿ Ʉɢɽɜɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɯɢɫɬɭɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯɭɫɬɪɟɦɥɿɧɶɫɜɨɝɨɤɪɚʀɧªɚɥɟɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɰɟ ɮɿɥɶɦɧɟɛɭɥɨɡɧɹɬɨɡɩɨɤɚɡɭɧɚɬɨɦɿɫɬɶɜɿɧɬɪɚɧɫɥɸɜɚɜɫɹɩɨɜɬɨɪɧɨ ɍɤɪɚʀɧɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɫɟɪɿɚɥɚɯɇɚɩɪɢɤɥɚɞɭɫɬɪɿɱɰɿ©ɆɚɞɚɦȾɟɪɠɫɟɤɪɟɬɚɪª ɡɚ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ȼɨɡɟɤ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɢɬɢɤɨɧɮɥɿɤɬɦɿɠɋɒȺɿɡɊɨɫɿɽɸ>@ ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿɧɫɚɣɞɟɪɫɶɤɨʀ ɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɨ ɭ ɧɿɣ ɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɿ ɤɿɧɨɩɪɨɞɭɤɬɭ

 


ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚɚɛɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ȼɨɫɟɧɢ ɪɨɤɭ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɞɜɚ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɢɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɿɧɨɉɨɩɟɪɲɟɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɮɿɥɶɦɿɜɧɟɛɭɞɟɩɨɬɪɿɛɧɨɩɥɚɬɢɬɢɉȾȼɞɨɪɨɤɭɉɨ ɞɪɭɝɟ ɛɭɥɨ ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ ɦɢɬɨ ɧɚ ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɣɨɦɨɤ ɮɿɥɶɦɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɤɿɧɨ ɬɚ ɮɿɥɶɦɢ ɞɿɚɫɩɨɪɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɨɜɧɭ ɩɭɛɥɿɤɭ ɯɨɱɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚ ɞɚɸɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɤɚɧɚɞɫɶɤɢɣ ɮɿɥɶɦ ɩɪɨ Ƚɨɥɨɞɨɦɨɪ ©Ƚɿɪɤɿ ɠɧɢɜɚª ɜɢɣɲɨɜ ɭ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɪɨɤɚɬ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɜ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɩɪɨɤɚɬ ɭ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ɋɒȺ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ Ʉɚɧɚɞɿ ɌɚɣɜɚɧɿɬɚɋɢɧɝɚɩɭɪɿɎɿɥɶɦɧɟɜɢɣɲɨɜɭɩɪɨɤɚɬɜɊɎɨɫɤɿɥɶɤɢɠɨɞɟɧ ɿɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɞɢɫɬɪɢɛ¶ɸɬɨɪɿɜ ɧɟ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɿɧɨɤɪɢɬɢɤɢɜɿɞɝɭɤɧɭɥɢɫɹɩɪɨɫɬɪɿɱɤɭɧɟɝɚɬɢɜɧɨȻɿɥɶɲɿɫɬɶɨɝɥɹɞɚɱɿɜ ɪɨɡɤɪɢɬɢɤɭɜɚɥɢ ʀʀ ɡɚ ɛɪɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ ɬɚ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɭ ɩɨɞɿɣ Ƚɨɥɨɞɨɦɨɪɭ Ɂɚɯɿɞɧɿ ɤɿɧɨɤɪɢɬɢɤɢ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɢɪɨɡɱɚɪɨɜɚɧɿɫɬɪɿɱɤɨɸȻɿɥɶɲɿɫɬɶɡɚɯɿɞɧɢɯɨɝɥɹɞɚɱɿɜɤɪɢɬɢɤɭɸɬɶ ɧɟɰɿɤɚɜɭ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɭ ɥɿɧɿɸ ɡɧɟɜɚɝɭ ɞɨ ɬɟɦɢ Ƚɨɥɨɞɨɦɨɪɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɭɡɢɱɧɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞɬɚɞɿɚɥɨɝɢ ɍɪɨɰɿɜɍɤɪɚʀɧɿɡɧɹɥɢɮɿɥɶɦɿɜɹɤɿɨɬɪɢɦɚɥɢɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ Ⱦɟɪɠɤɿɧɨ Ⱥ ɭ ɪɨɰɿ ɭ ɤɿɧɨɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɤɚɬ ɜɢɣɲɥɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɮɿɥɶɦɿɜɳɨɽɪɟɤɨɪɞɨɦɚɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭȼɟɪɯɨɜɧɚ ɪɚɞɚ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ʋ ɞ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿʀɌɚɤɭɱɟɪɜɧɿȾɟɪɠɤɿɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɧɨɜɢɣ ɩɨɜɧɨɦɟɬɪɚɠɧɢɣɯɭɞɨɠɧɿɣɮɿɥɶɦȺɯɬɟɦɚɋɟʀɬɚɛɥɚɽɜɚ©ɑɭɠɚɦɨɥɢɬɜɚª ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɡɜɚ ©Ȳʀ ɫɟɪɰɟª ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɜɫɹ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ Ɏɿɥɶɦ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɪɟɚɥɶɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɦɨɥɨɞɨʀ ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɜɱɢɧɢɹɤɚɩɿɞɱɚɫɨɤɭɩɚɰɿʀɮɚɲɢɫɬɚɦɢȻɚɯɱɢɫɚɪɚɹɜɪɹɬɭɜɚɥɚɠɢɬɬɹ ɽɜɪɟɣɫɶɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɉɪɨɟɤɬ ɫɬɚɜ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɋɶɨɦɨɝɨ ɩɿɬɱɢɧɝɭ Ⱦɟɪɠɤɿɧɨ Ȼɸɞɠɟɬ ɮɿɥɶɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɥɧ ɝɪɧ ɱɚɫɬɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ±ɦɥɧɝɪɧɌɚɤɨɠɭɝɪɭɞɧɿɪɨɤɭɜɿɞɛɭɥɚɫɹɝɭɱɧɚ ɩɪɟɦ¶ɽɪɚɫɬɪɿɱɤɢɬɨɝɨɠɪɟɠɢɫɟɪɚɩɿɞɧɚɡɜɨɸ©Ʉɿɛɨɪɝɢªɩɪɨɨɛɨɪɨɧɭ ȾɨɧɟɰɶɤɨɝɨɚɟɪɨɩɨɪɬɭɩɿɞɱɚɫɜɿɣɧɢɧɚȾɨɧɛɚɫɿɄɿɧɨɫɬɪɿɱɤɚɽɨɞɧɢɦɡ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ȼɨɫɶɦɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ Ⱦɟɪɠɤɿɧɨ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭɮɿɧɚɧɫɨɜɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɜɪɨɡɦɿɪɿɛɥɢɡɶɤɨɦɥɧɝɪɧɁɚɝɚɥɶɧɚ

 


ɜɚɪɬɿɫɬɶɤɿɧɨɮɿɥɶɦɭɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɜɦɥɧɁɚɩɟɪɲɿɞɜɚɭʀɤɟɧɞɢɩɪɨɤɚɬɭ ɜɨɧɚɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚɪɟɤɨɪɞɡɤɚɫɨɜɢɯɡɛɨɪɿɜ ɩɨɧɚɞɦɥɧɝɪɧ ɉɨɞɚɥɶɲɚɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɭɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɭɝɿɛɪɢɞɧɿɣɜɿɣɧɿɦɚɽɜɤɥɸɱɚɬɢɬɚɤɿɩɭɧɤɬɢ ɉɨɞɚɥɶɲɟɚɤɬɢɜɧɟɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɦɟɞɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɋɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɛɿɥɶɲɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɪɟɫɭɪɫɿɜɧɚɪɨɛɨɬɭɿɡɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹɦ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɿɧɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɡɿɫɜɿɬɨɜɢɦ Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɡ ɩɚɛɥɿɤ ɪɿɥɟɣɲɧɡ ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɪɟɧɞɢɧɝɭ ɤɪɚʀɧ ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɿɦɿɞɠɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦɡɨɤɪɟɦɚɭɝɚɥɭɡɿɤɿɧɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɦɿɰɧɟɧɧɸʀʀɩɨɡɢɰɿɣɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɚɪɟɧɿ ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɩɪɨɞɚɤɲɧ ɜɥɚɫɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɤɿɧɨɩɪɨɞɭɤɬɭɳɨɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɚɩɨɹɫɧɸɽɜɚɠɥɢɜɿɿɫɬɨɪɢɱɧɿɜɿɯɢɜɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢɬɚʀʀɜɡɚɽɦɢɧɡɿɧɲɢɦɢɤɪɚʀɧɚɦɢɩɨɪɭɲɭɽɜɚɠɥɢɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɣɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹɩɪɨɞɚɠɩɪɚɜɧɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸɬɨɳɨ ɋɩɨɧɫɨɪɫɬɜɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɡɚɞɟɪɠɚɜɧɢɣɬɚɝɪɚɧɬɨɜɢɣ ɤɨɲɬɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɭɱɚɫɬɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɦɢɬɰɿɜɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɤɨɧɤɭɪɫɚɯ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɆɚɝɞɚȯȼȽɿɛɪɢɞɧɚɜɿɣɧɚɫɭɬɧɿɫɬɶɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɮɟɧɨɦɟɧɭ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ ȯȼɆɚɝɞɚɆɿɠɧɚɪɨɞɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɋɟɪɿɹ©ɉɨɥɿɬɢɱɧɿɧɚɭɤɢª±±ʋ± ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSMRXUQDOVLLUNLHYXDLQGH[SKSSROBQDUWLFOHYLHZ ɉɨɱɟɩɰɨɜ Ƚ Ƚɿɛɪɢɞɧɚ ɜɿɣɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ƚ ɉɨɱɟɩɰɨɜ 0HGLD6DSLHQV ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSRVYLWDPHGLDVDSLHQVXDWUHQGVJLEULGQDBYL\QDBLQIRUPDWVL\QDBVNODGRYD  7KRUQWRQ57KH&KDQJLQJ1DWXUHRI0RGHUQ:DUIDUH>(OHFWURQLFUHVRXUFH@57KRUQWRQ 7KH 586, -RXUQDO ± 0RGH RI DFFHVV KWWSZZZWDQGIRQOLQHFRPGRLDEV Ʉɪɚɥɸɤɉɇɚɜɤɨɥɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɮɿɥɶɦɭ©ȼɨɥɢɧɶª>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɉɄɪɚɥɸɤ Ɋɚɞɿɨɋɜɨɛɨɞɚ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZUDGLRVYRERGDRUJDKWPO Ɋɭɤɚ Ʉɪɟɦɥɹ ɜ Ƚɨɥɥɿɜɭɞɿ ɑɨɦɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɧɿɦɚɸɬɶ ɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɮɿɥɶɦɢ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɍɋɇ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSWVQXDVYLWUXNDNUHPO\DYJROOLYXGLFKRPX]DNRUGRQQLUH]KLVHULYVHFKDVWLVKH ]QLPD\XWDQWLXNUD\LQVNLILOPLKWPO

 


Ƚɪɢɫɸɤ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȺȼɌɈɊɋɖɄȺɈɐȱɇɄȺɌȺɋɍȻ¶ȯɄɌɂȼɇȱɋɌɖ ɍɊȿɉɊȿɁȿɇɌȺɐȱȲɋȿɄɋɍȺɅɖɇɈɋɌȱəɄɑɂɇɇɂɄ ȽȿɇȿɊɍȼȺɇɇəɌɊȺɎȱɄɍ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɏ ȱɇɌȿɊɇȿɌɁɆȱ  Ɍɟɦɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɁɆȱ ɛɭɥɚ ɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ ɫɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɜ ɩɨɝɨɧɿ ɡɚ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɰɟ ɧɚ ɫɜɨɸ ɤɨɪɢɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɩɫɟɜɞɨɿɞɟɚɥɿɜ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɿ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɬɚɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɨɰɿɧɰɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɈɫɤɿɥɶɤɢɰɟ ɹɜɢɳɟ ɜɢɤɪɢɜɥɸɽ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɞɚɸɱɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɹɤɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭɚɛɨɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɭɧɨɪɦɭɣɨɝɨɦɟɯɚɧɿɡɦ ɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɜɩɥɢɜɭɦɚɽɛɭɬɢɜɢɤɪɢɬɢɣɐɿɧɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɭ ɬɨɦɭ ɳɨɛ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ± ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɪɚɮɿɤɨɝɟɧɟɪɭɸɱɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɧɚɬɟɦɿɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɿɧɬɟɪɧɟɬ ɁɆȱ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ  ɞɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ©ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿª  ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɪɶɨɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ©Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶª©ɋɟɝɨɞɧɹª©Ɍɋɇª ɜɿɞɲɭɤɚɬɢɫɩɨɫɨɛɢɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɜɚɫɩɟɤɬɿɲɬɭɱɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ©ɿɞɟɚɥɭɤɪɚɫɢªɬɚɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɚɮɿɤɭ  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɿɧɬɟɪɧɟɬɜɢɞɚɧɧɹɦɢ ɍɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɨɫɧɨɜɧɢɦɽɩɨɧɹɬɬɹ©ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶª ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɧɚɣɩɟɪɲɟ ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɜɢɡɧɚɬɢ ɹɤ ɪɨɡɭɦɿɥɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɦɿ ɮɿɥɨɫɨɮɢ ɬɚ ɜɱɟɧɿ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɿ ɡɚɪɚɡ ɭ ;;, ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɎɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣɬɟɨɪɟɬɢɤɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚɮɿɥɨɫɨɮɆɿɲɟɥɹɎɭɤɨ  ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ ɳɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɢɬɭɸɽɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɣ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɜɬɨɱɰɿɩɟɪɟɬɢɧɭɜɥɚɞɢɿɡɧɚɧɧɹ>@ɍɣɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɜɨɧɚ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɪɹɞɨɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ȱɧɲɢɣ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɦɢɫɥɢɬɟɥɶ ɀɚɧ Ȼɨɞɪɿɣɹɪ  ɜɜɚɠɚɜ ɳɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɽ 


ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ > @ ɛɭɞɭɱɢ ɜɠɟ ɧɟ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ ɚ ɟɮɟɤɬɨɦ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɧɚɤɨɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɦ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɜɫɢɫɬɟɦɭɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɍɠɟɧɚɩɨɱɚɬɤɭɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɣɩɫɢɯɨɥɨɝɁɢɝɦɭɧɞɎɪɟɣɞ ɬɪɚɤɬɭɜɚɜ ɫɟɤɫ ɹɤ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɚ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɛɚɡɨɜɭ ɜɪɨɞɠɟɧɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɥɸɞɢɧɢɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɛɿɥɶɲɿɫɬɶɮɨɪɦɧɚɲɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɚɬɚɤɨɠɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɧɚɲɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀȼɤɨɧɰɟɩɰɿʀɎɪɟɣɞɚ ɜɢɧɢɤɚɽ ɿɞɟɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɨɬɪɢɣ ɨɛɦɟɠɭɽ ɧɚɲɭ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɝɥɢɛɲɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ əɤɳɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɧɤɬ ɽ ɝɧɭɱɤɢɦ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɫɚɦɟ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɞɚɽɜɢɛɿɪɮɨɪɦɣɨɝɨɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ>@ ȼɞɪɭɝɿɣɩɨɥɨɜɢɧɚɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɜɢɧɢɤɚɸɬɶɬɟɨɪɿʀɹɤɿɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɧɟɩɪɨɫɬɨɜɩɥɢɜɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɧɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɚ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɐɿ ɿɞɟʀ ɪɨɡɜɢɧɭɥɢɫɶɩɿɡɧɿɲɟɭɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚɜɱɟɧɚɘɥɿɹȯɩɚɧɨɜɚɩɢɲɟɳɨ©Ɏɭɤɨɩɨɫɬɚɜɢɜɩɿɞɫɭɦɧɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɜɨɞɹɱɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿª ɉɿɞ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɫɟɪɿɹ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɿ ɬɟɤɫɬɿɜɹɤɚɩɪɨɩɨɧɭɽɩɟɜɧɢɣɫɩɨɫɿɛɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɧɶɧɚɛɭɞɶɹɤɭɬɟɦɭ Ɇɢ ɧɟ ɧɚɪɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɦɢ ɚ ɜɱɢɦɨɫɹ ɧɢɦɢ ɛɭɬɢ ȱ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɰɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɯ ɜ ɹɤɢɯ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɿɞɟɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ʀʀ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɚɞɭɦɤɭɮɿɥɨɫɨɮɚɜ;9,,,;,;ɫɬɨɥɿɬɬɹɯª>@ ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶɹɤɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɮɟɧɨɦɟɧɛɭɜɩɿɞɬɪɢɦɚɧɢɣɿɜɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɡɦɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨɜɪɨɛɨɬɚɯȾɠȼɢɤɫɚ> @ȼɋɚɣɦɨɧɚ>@ɋȾɠɟɤɫɨɧ>@Ʌɋɟɝɚɥ>@ɿɿɧɁɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɨɫɬɚɧɧɶɨʀɜɨɥɨɞɿɽɧɟɩɪɢɪɨɞɚɚɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɩɨɹɫɧɢɥɢ ɬɟɪɦɿɧ ©ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶªɜɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭɠɭɪɧɚɥɿ3URPRWLRQRI6H[XDO+HDOWK 3DQ$PHULFDQ+HDOWK2UJDQL]DWLRQ:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLR ɞɟɜɤɚɡɚɧɨ ɳɨ ɥɸɞɫɶɤɚ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɽɭɫɟɛɟɫɬɚɬɶɝɟɧɞɟɪɧɭɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶɿɪɨɥɶɟɪɨɬɢɡɦɿɧɬɢɦɧɿɫɬɶ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɬɚ ɥɸɛɨɜ ȼɨɧɚ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɭɦɤɚɯ ɮɚɧɬɚɡɿɹɯ ɛɚɠɚɧɧɹɯ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɯ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɯ ɰɿɧɧɨɫɬɹɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɥɿ ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ

 


ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɟɬɢɱɧɢɯɬɚɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜ>@ Ɉɬɠɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɦɢ ɝɟɧɟɪɭɽɦɨ ɫɜɨɽ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ± ɰɟ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭ ɥɸɞɢɧɿ ɩɨɬɹɝ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɹɤɢɣ ɜɢɧɢɤɚɽ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɚɫɨɜɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭɥɸɞɢɧɢ ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɭɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ əɤ ɧɚɦ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɹɤɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɬɟɦɭ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɭɪɭɛɪɢɤɚɯ©ɋɬɢɥɶɠɢɬɬɹª©Ɂɞɨɪɨɜ¶ɹª ɹɤɚ ɱɚɫɬɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɪɭɛɪɢɤɭ ©ɋɬɢɥɶ ɠɢɬɬɹª ɬɚ ©ɒɨɭɛɿɡɧɟɫɭª əɤɳɨ ɭ ɩɟɪɲɢɯ ɞɜɨɯ ɪɭɛɪɢɤɚɯ ɬɟɦɚ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ʀʀ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɚɬɚɤɨɠɩɨɲɢɪɟɧɧɹɞɭɦɨɤɜɱɟɧɢɯɬɚɟɤɫɩɟɪɬɿɜɬɨɭɪɭɛɪɢɰɿ ©ɒɨɭɛɿɡɧɟɫɭªɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚɧɚɣɛɿɥɶɲɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɡɨɡɧɚɤɚɦɢ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɫɚɦɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɉɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ©ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿª ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɛɚɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɤɪɚɫɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɿ əɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɜɱɟɧɚ ɘɥɿɹ ȯɩɚɧɨɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ©Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɰɟ©ɭɹɜɥɟɧɧɹɨɞɧɨɝɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɿɧɲɨɝɨªɚɛɨ©ɦɨɜɚ ɡɚɦɿɫɬɶɤɨɝɨɫɶª>@Ɇɢɧɚɞɚɽɦɨɪɟɱɚɦɡɧɚɱɟɧɧɹɬɢɦɹɤɦɢʀɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽɹɤɿɫɥɨɜɚɿɫɸɠɟɬɢɜɢɛɢɪɚɽɦɨɞɥɹʀɯɨɩɢɫɿɜɹɤɿɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɹɤɿ ɟɦɨɰɿʀ ɚɫɨɰɿɸɽɦɨ ɡ ɧɢɦɢ ɹɤɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɢɩɢɫɭɽɦɨª >@ Ɉɬɠɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɪɟɞɚɤɬɨɪ ɹɤɢɣ ɩɢɲɟ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɩɢɫɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɪɨɡɫɬɚɜɥɹɽ ɚɤɰɟɧɬɢ ɬɚ ɞɚɽ ɨɰɿɧɤɭ ʉɪɭɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɥɚɫɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ ɚɛɨ ɧɟ ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ ɬɿɥɚ ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɇɚɲɚ ɦɟɬɚ±ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɫɥɿɞɤɿɜɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɬɚɜɩɥɢɜɭɚɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿɹʀɯ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɬɚɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɹɫɩɨɫɨɛɿɜɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɢ ɜɡɹɥɢ ɬɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɫɚɣɬɢɹɤɿɡɚɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢɫɿɱɧɹɥɸɬɨɝɨɪɨɤɭɜɯɨɞɹɬɶɭ

 


ɌɈɉ ɧɚɣɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɿɲɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸ ɩɨɞɚɧɨɸɜɪɟɣɬɢɧɝɭ/LYHLQWHUQHWɇɚɩɟɪɲɿɣɩɨɡɢɰɿʀɪɨɡɬɚɲɭɜɚɜɫɹɫɚɣɬ ©Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶª ɧɚ ɞɪɭɝɿɣ ± ©ɋɟɝɨɞɧɹª ɧɚ ɬɪɟɬɿɣ ± ©ɋɬɪɚɧɚª ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɿɣ©Ɍɋɇªɚɧɚɩ¶ɹɬɨɦɭɦɿɫɰɿ©ɁɧɚɣªɁɰɶɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɨɛɢɪɚɽɦɨ ɬɪɢ ɜɢɞɚɧɧɹ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɭ ɪɭɛɪɢɤɭ ©ɒɨɭɛɿɡɧɟɫɭª ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɬɚɤɿɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɚɦɢɚɬɚɤɨɠɪɟɝɭɥɹɪɧɨɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ©Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶª ©ɋɟɝɨɞɧɹª ©Ɍɋɇª ɋɚɣɬ ©ɋɬɪɚɧɚª ɧɟ ɛɟɪɟɦɨ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɪɭɛɪɢɤɢ ©ɒɨɭɛɿɡɧɟɫªɚɬɚɤɨɠɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ɍɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ©əɤɡɝɪɨɛɭɜɢɥɿɡɥɚªɅɨɛɨɞɚɛɟɡɦɚɤɿɹɠɭɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɤɪɢɬɢɤɭª ɡɚ ɥɸɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɫɚɣɬ ©Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶª ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɪɨɛɢɬɶ ɧɨɜɢɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɹɜɢ ɧɨɜɨɝɨ ɮɨɬɨ ɜ ,QVWDJUDP ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɩɿɜɚɱɤɢ ɋɜɿɬɥɚɧɢ Ʌɨɛɨɞɢ ɐɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹ ɿ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɞɨɩɢɫ ɞɨ ɧɟʀ ɫɬɚɧɨɦɧɚɥɸɬɨɝɨɧɚɛɪɚɥɚɩɨɡɧɚɱɨɤ©ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹªɨɞɧɚɤ ɚɜɬɨɪɧɨɜɢɧɢɧɚɫɚɣɬɿ©Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶªɪɨɛɢɬɶɜɫɬɭɩɧɟɪɟɱɟɧɧɹ©Ⱦɟɹɤɿ ɱɢɬɚɱɿ ɧɚɡɜɚɥɢ ɫɩɿɜɚɱɤɭ ɦɨɬɨɪɨɲɧɨɸª ɿ ɩɨɞɿɽ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ©ɀɚɯ ɨɛɥɢɱɱɹª ©ɀɚɯɥɢɜɟ ɨɛɥɢɱɱɹ ɛɟɡ ɦɚɤɿɹɠɭª ©Ɇɨɬɨɪɨɲɧɨª ©əɤ ɡ ɝɪɨɛɭ ɜɢɥɿɡɥɚª ɐɢɦ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɲɚɛɥɨɧɢ ɹɪɥɢɤɢ ɜ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ©ɿɞɟɚɥɭª ɤɪɚɫɢ ɱɢ ɧɟɫɦɚɤɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɝɥɚɫɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɳɨ ɽ ɤɪɚɫɢɜɢɦɧɟɤɪɚɫɢɜɢɦɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɦɧɟɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɦɉɨɞɿɛɧɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ©Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɹª ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɉɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɤɿɥɶɤɚ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɤɨɬɪɿ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ ɡɚ ɪɿɤ ɧɚ ɜɢɥɿɬ ɝɥɹɞɚɱɿɪɨɡɤɪɢɬɢɤɭɜɚɥɢɫɬɟɪɜɨɡɧɭɭɱɚɫɧɢɰɸɏɎɚɤɬɨɪɚ ɝɪɭɞɧɹ  ©ȼɿɪɚ Ȼɪɟɠɧɽɜɚ ɩɨɬɿɲɢɥɚ ɦɟɪɟɠɭ ɩɢɲɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɭ ɜɿɞɜɟɪɬɨɦɭɞɟɤɨɥɶɬɟª ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ Ɂɧɿɦɿɬɶɬɭɲɤɚɧɱɢɤɿɜɡɧɿɝ ɥɿɬɧɿɣ ɧɚɪɹɞ ɇɚɫɬɿ Ʉɚɦɟɧɫɶɤɢɯ ɫɩɚɧɬɟɥɢɱɢɜ ,QVWDJUDPª ɫɟɪɩɧɹ  ©ɪɿɱɧɚ ɝɨɥɥɿɜɭɞɫɶɤɚ ɡɿɪɤɚ ɜɪɚɡɢɥɚ ɜɿɞɜɟɪɬɢɦ ɞɟɤɨɥɶɬɟ ɛɟɡ ɛɿɥɢɡɧɢª ɛɟɪɟɡɧɹ Ȼɟɪɭɱɢɞɨɭɜɚɝɢɬɟɳɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɦɚɽɛɭɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦ ɬɚ ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɢɦ ɭ ɩɨɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɞɚɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ Ⱥɭɞɢɬɨɪɿɹ ɰɶɨɝɨ ɦɟɞɿɚ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɬɚɽ ɠɟɪɬɜɨɸ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɞɭɦɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨ ɧɚɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɦɟɞɿɚɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹɭɜɚɝɢɞɨɧɨɜɢɧɢɚɭɞɢɬɨɪɿɸɰɿɤɚɜɢɬɶɹɤɫɚɦɟɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶ ©ɩɢɲɧɿɮɨɪɦɢª©ɬɭɲɤɚɧɱɢɤɢɧɚɧɨɝɚɯªɿɜɢɝɥɹɞ©ɹɤɡɝɪɨɛɭɜɢɥɿɡɥɚª

 


ɉɨɞɿɛɧɟ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɨɡɧɚɤɰɶɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹȻɟɪɭɱɢɞɨɭɜɚɝɢɳɨɫɚɣɬɭɪɟɣɬɢɧɝɭ /LYHLQWHUQHW ɽ ɥɿɞɟɪɨɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɿɫɬɸ ɪɿɤ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɨɩɢɫɚɧɚɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚɬɚɤɢɫɩɪɢɹɽɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸɬɪɚɮɿɤɭ Ɍɚɤɭɠɬɟɧɞɟɧɰɿʀɦɨɠɟɦɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɪɨɡɞɿɥɭ©ɒɨɭ ɛɿɡɧɟɫªɧɚɫɚɣɬɚɯ©ɋɟɝɨɞɧɹªɿ©ɌɋɇªȾɨɬɨɝɨɠɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹɜɢɩɚɞɤɢ ɤɨɥɢ ɡɦɿɫɬ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɨɞɧɚɜɿɞɨɞɧɨʀɌɚɤɧɚ ɫɚɣɬɿ ©ɋɟɝɨɞɧɹª ɫɿɱɧɹ ɪɨɤɭ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɶ ɧɨɜɢɧɚ ©ɉɨɩɪɚɜɢɥɚɫɹ ɩɿɫɥɹ ɫɜɹɬ ɇɚɫɬɹ Ʉɚɦɟɧɫɶɤɢɯ ɜ ɤɭɩɚɥɶɧɢɤɭ ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɥɚ ɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜªɚɱɟɪɟɡɤɿɥɶɤɚɞɧɿɜɧɚ©Ɍɋɇªɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɡ ɿɧɲɨɸɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸɬɚɨɰɿɧɤɨɸ©Ʉɚɦɟɧɫɶɤɢɯɩɨɯɢɡɭɜɚɥɚɫɹɩɪɢɧɚɞɚɦɢ ɭ ɫɩɿɞɧɿɣ ɛɿɥɢɡɧɿª ɥɸɬɨɝɨ  ɿ ©Ʉɚɦɟɧɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɰɸɜɚɥɚ ɬɜɟɪɤ ɚɩɟɬɢɬɧɢɦɢɫɿɞɧɢɱɤɚɦɢª ɥɸɬɨɝɨ Ɂ¶ɹɫɨɜɭɽɬɶɫɹɳɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɩɿɜɚɱɤɚ ɇɚɫɬɹ Ʉɚɦɟɧɫɶɤɢɯ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɪɨɡɱɚɪɨɜɭɽ ɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɡɚɣɜɨɸ ɜɚɝɨɸ ɿ ɯɢɡɭɽɬɶɫɹ ©ɚɩɟɬɢɬɧɢɦɢ ɫɿɞɧɢɱɤɚɦɢª ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɽɸɭɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ Ɇɨɠɟɦɨɬɚɤɨɠɞɨɜɟɫɬɢɬɟɡɭɳɨɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɭɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯɹɤɢɯɚɜɬɨɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɚɽɱɿɬɤɨɜɢɪɚɠɟɧɭɨɰɿɧɤɭɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿɚɛɨɩɨɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɱɢɬɚɱɿɜ ɨɛɢɪɚɸɱɢ ©ɩɨɬɪɿɛɧɢɣª ɡ ɛɥɨɤɭ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɸɸɬɶɱɢɬɚɱɿɜɛɿɥɶɲɟɚɧɿɠɬɿɳɨɩɨɞɚɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɚɮɨɬɨ ɹɤ ɮɚɤɬ ɍɠɟ ɡɝɚɞɚɧɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ©ɉɨɩɪɚɜɢɥɚɫɹ ɩɿɫɥɹ ɫɜɹɬ ɇɚɫɬɹ Ʉɚɦɟɧɫɶɤɢɯ ɜ ɤɭɩɚɥɶɧɢɤɭ ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɥɚ ɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜª ɧɚ ɫɚɣɬɿ ©ɋɟɝɨɞɧɹªɧɚɛɪɚɥɚɬɢɫɹɱɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜɩɪɨɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɥɿɱɢɥɶɧɢɤ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɛɟɡɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɭɡɚɝɨɥɨɜɤɭɹɤɚɡ¶ɹɜɢɥɚɫɶɧɚɞɜɚ ɞɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ©ɇɚɞɹ Ⱦɨɪɨɮɽɽɜɚ ɬɚ ɇɚɫɬɹ Ʉɚɦɟɧɫɶɤɢɯ ɩɨɯɜɚɥɢɥɢɫɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɨɦ ɜ Ɇɚɣɚɦɿª ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɢɣ ɱɢɬɚɰɶɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ± ɬɢɫɹɱɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜɌɟɠɫɚɦɟɛɚɱɢɦɨɭɧɨɜɢɧɿɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɣɧɚɦɿɫɹɰɶ ɩɿɡɧɿɲɟ±©ɍɱɟɪɜɨɧɿɣɲɭɛɿɿɤɨɦɛɿɧɟɡɨɧɿɇɚɫɬɹɄɚɦɟɧɫɶɤɢɯɡ ɹɜɢɥɚɫɹ ɜɧɨɜɨɦɭɨɛɪɚɡɿª ɛɟɪɟɡɧɹɪɿɤ ɹɤɚɡɿɛɪɚɥɚɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ȼɢɳɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɢɤɨɬɪɿɦɿɫɬɹɬɶɭɡɚɝɨɥɨɜɤɭ ©ɚɤɰɟɧɬɢª ɬɚ ©ɨɰɿɧɤɭª ɯɨɱ ɿ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɩɪɨɦɿɠɤɨɦ ɭ ɱɚɫɿ©ɇɿɛɢɇɚɫɬɹɄɚɦɟɧɫɶɤɢɯɜɫɜɿɬɲɨɬɿɡɚɝɪɢɜɟɧɶɿɦɿɧɿ ɫɩɿɞɧɢɰɿɡɞɢɜɭɜɚɥɚɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜªɡɚɥɸɬɨɝɨɪɨɤɭ ɬɢɫɹɱ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ©ɇɚɫɬɹ Ʉɚɦɟɧɫɶɤɢɯ ɜɢɛɪɚɥɚ ɧɟɜɞɚɥɟ ɜɛɪɚɧɧɹª ɡɚ ɥɸɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɬɢɫɹɱɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ©ɇɚɫɬɹ Ʉɚɦɟɧɫɶɤɢɯ ɜ

 


ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɣɫɭɤɧɿɡ ɹɜɢɥɚɫɹɧɚɱɟɪɜɨɧɿɣɞɨɪɿɠɰɿɡȾɦɢɬɪɨɦȾɿɤɭɫɚɪɨɦª ɡɚ ɥɸɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɬɢɫɹɱɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ©ɇɚɫɬɹ Ʉɚɦɟɧɫɶɤɢɯ ɜɥɚɲɬɭɜɚɥɚɮɨɬɨɫɟɫɿɸɜɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɣɧɢɠɧɿɣɛɿɥɢɡɧɿªɡɚɥɸɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɬɢɫɹɱ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɳɨ ɧɨɜɢɧɢ ɩɪɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶɧɟɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɿɧɬɟɪɟɫɭɱɢɬɚɱɿɜɈɫɤɿɥɶɤɢɡɚɞɚɧɢɦɢɹɤɿɧɚɦ ɜɞɚɥɨɫɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɚɣɬɭ ©ɋɟɝɨɞɧɹª ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɭ ɪɨɰɿɨɞɧɚɧɨɜɢɧɚɧɚɛɢɪɚɥɚɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ȼɢɫɧɨɜɨɤ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜɧɚɫɚɣɬɚɯ©Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶª©ɋɟɝɨɞɧɹª©Ɍɋɇªɧɚɦɜɞɚɥɨɫɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɳɨɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɭɹɤɢɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɫɢɫɬɟɦɨ ɫɜɨʀɯ ɨɰɿɧɨɤ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɱɢɬɚɱɭ ©ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹª ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ©ɜɢɝɥɹɞɚɬɢ ɧɚ ª ©ɨɞɹɝɧɭɬɢ ɧɟɜɞɚɥɚ ɜɛɪɚɧɧɹª ©ɨɛɪɚɬɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɭ ɫɭɤɧɸª ɱɢ ©ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɭ ɧɢɠɧɸ ɛɿɥɢɡɧɭª ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɛɿɥɶɲɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɚɧɿɠ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɛɟɡ ɬɚɤɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɐɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ©ɓɨɨɡɧɚɱɚɽɛɭɬɢɤɪɚɫɢɜɢɦɝɚɪɧɨɜɛɪɚɧɢɦɿɝɨɥɨɜɧɟɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɦª Ɂɜɿɫɧɨ ɦɢ ɜɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɳɨ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ɧɨɜɢɧɢ ɜɩɥɢɜɚɽ ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɜ ɚɝɪɟɝɚɬɨɪɢ ɧɨɜɢɧ ©ɍɤɪɧɟɬª ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɫɚɣɬɿɜɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɬɚɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɿɧɲɢɯɧɨɜɢɧɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɫɬɪɿɱɰɿɈɞɧɚɤ ɨɤɪɟɫɥɟɧɭɬɟɧɞɟɧɰɿɸɦɢɫɩɨɫɬɟɪɟɝɥɢɣɧɚɿɧɲɢɯɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɫɚɣɬɚɯ± ©Ɍɋɇª ɬɚ ©Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶª ɞɟ ɧɨɜɢɧɢ ɡ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɬɚ ©ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɚɤɰɟɧɬɨɦª ɬɚɤɨɠ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɢɦ ɱɢɬɚɰɶɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ Ɏɭɤɨ Ɇ ȼɨɥɹ ɤ ɢɫɬɢɧɟ ɉɨ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɡɧɚɧɢɹ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ Ɇ ɆɚɝɢɫɬɟɪɢɭɦɄɚɫɬɚɥɶ±ɫ ȻɨɞɪɢɣɹɪɀɁɚɛɵɬɶɎɭɤɨɋɉɛȼɥɚɞɢɦɢɪȾɚɥɶ±±ɫ ɎɪɟɣɞɁɈɱɟɪɤɢɩɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ±ɆɆɟɞɢɰɢɧɚ±ɫ ɎɪɟɣɞɁɉɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɷɬɸɞɵ±ɆɢɧɫɤɈɈɈ©ɉɨɩɭɪɢª±ɫ ȿɩɚɧɨɜɚɘɊɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢɜɢɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɮɨɪɭɦɨɜ  ɘ ȿɩɚɧɨɜɚ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSGLVFRXUVHDQDO\VLVRUJDGDVWVKWPO :HHNV - 6H[XDOLW\ DQG LWV 'LVFRQWHQWV 0HDQLQJV 0\WKV DQG 0RGHUQ 6H[XDOLWLHV ± /RQGRQ5RXWOHGJHDQG.HJDQ3DXO±S :HHNV-$JDLQVW1DWXUH(VVD\VRQ+LVWRU\6H[XDOLW\DQG,GHQWLW\±/RQGRQ5LYHUV 2UDP3UHVV±S

 


 6LPRQ:3RVWPRGHUQVH[XDOLWLHV±/RQGRQ5RXWOHGJH±S 6LPRQ:*DJQRQ-6H[XDO6FULSWV6RFLHW\±±ʋ ±3 -DFNVRQ67KH'HVLUHIRU)UHXG3V\FKRDQDO\VLVDQG)HPLQLVP7URXEOHDQG6WULIH± ±9RO±Ɋ± -DFNVRQ67KH$PD]LQJ'HFRQVWUXFWLQJ:RPDQ7URXEOHDQG6WULIH±±9RO± 3± 6HJDO/,VWKH)XWXUH)HPDOH"7URXEOHG7KRXJKWVRQ&RQWHPSRUDU\)HPLQLVP±/RQGRQ 9LUDJR3UHVV±S 6HJDO/6ORZ0RWLRQ&KDQJLQJ0DVFXOLQLWLHV±/RQGRQ9LUDJR3UHVV±S 3URPRWLRQRI6H[XDO+HDOWK5HFRPPHQGDWLRQVIRU$FWLRQ$QWLJXD*XDWHPDOD0D\ 3 Ɋɨɞɢɨɧɨɜɚ ɋȺ Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦ ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ± Ɇɢɧɫɤ ɂɧɬɟɪɩɪɟɫɫɟɪɜɢɫɄɧɢɠɧɵɣɞɨɦ±ɋ±

Ɏɿɥɨɧɟɧɤɨ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ ɘɪɿʀɜɧɚ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɀɍɊɇȺɅȱɋɌɋɖɄȱɀȺɇɊɂɍɊȿȺɅȱɌȱɒɈɍ Ɋɟɚɥɿɬɿɲɨɭ ± ɰɟ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɹɤɢɣ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɿ ɡɚɣɦɚɽ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɩɪɚɣɦɬɚɣɦ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɭ ɌɈɉɤɚɧɚɥɚɯɍɤɪɚʀɧɢ ɋɌȻɇɨɜɢɣɤɚɧɚɥɍɤɪɚʀɧɚȱɧɬɟɪ,&79 ɡɚ ɜɟɪɫɿɽɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 1LHOVHQ >@ ɉɪɨɬɟ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɚɦɟɠɚɧɪɨɜɨʀɫɩɟɰɢɮɿɤɢɰɶɨɝɨɹɜɢɳɚɜɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɤɢɛɪɚɤɭɽɳɨɡɭɦɨɜɥɸɽɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɤɨɪɟɥɹɰɿɸɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɠɚɧɪɿɜ ɬɚɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ Ɂɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢ Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɡɚɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɩɟɰɢɮɿɤɢɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯɠɚɧɪɿɜ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɤɨɧɬɟɧɬɪɟɚɥɿɬɿɨɤɪɟɫɥɢɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ ʀɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɚɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ȼɢɹɜɢɬɢɱɢɽɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɠɚɧɪɚɦɢɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɬɢɱɧɟ ɞɨ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɪɨɛɢɥɚ ȼ ɘɲɤɨ ©ȿɦɨɬɢɜɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɜɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ ©Ƚɨɥɨɫ ɤɪɚʀɧɢª ©ɏɮɚɤɬɨɪª ©Ɏɨɥɶɤ0XVLFª ª  Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ʀʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɦɭɡɢɱɧɨɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɬɟ ɜɨɧɚ 


ɜɢɜɱɚɥɚ ɧɟ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɠɚɧɪɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɚ ɫɚɦɟ ɜɩɥɢɜ ɟɦɨɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ Ɍɚɤɨɠ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ʉ Ɇɟɥɟɠɢɤ ©ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ©ɪɟɚɥɶɧɨɝɨª ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɲɨɭ ©ȼɟɥɢɤɢɣ ɛɪɚɬª ª  ɜɨɧɚ ɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ ɦɨɪɮɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɿ ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ ɬɚɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɹɤ Ɉ Ƚɨɥɿɤ ȼ Ɂɞɨɪɨɜɟɝɚ Ⱥ Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ ȼ ɒɤɥɹɪ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɚɦɟ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɜɢɜɱɚɥɢ Ɇ Ȼɭɪɦɚɤɚ Ɂ ȾɦɢɬɪɨɜɫɶɤɢɣȼȽɨɹɧȺɆɢɫɟɱɤɨɌɊɨɝɨɜɚɇɋɢɦɨɧɿɧɚɬɚɿɧɲɿ Ⱦɠɟɪɟɥɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭɹɤɿɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɧɚɬɨɩ ɤɚɧɚɥɚɯɍɤɪɚʀɧɢɜɨɫɿɧɧɿɣɫɟɡɨɧɪɨɤɭɚɫɚɦɟ±©Ɋɟɜɿɡɨɪª ɇɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ ©ɏɚɬɚɧɚɬɚɬɚª ɋɌȻ ©ɉɨɥɨɜɢɧɤɢª ɇɨɜɢɣɤɚɧɚɥ ©Ʉɨɯɚɧɧɹɧɚ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹª ɇɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ ©Ɇɚɣɫɬɟɪ ɲɟɮª ɋɌȻ ©Ɂɿɪɤɢ ɩɿɞ ɝɿɩɧɨɡɨɦª ɇɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ ©Ɂɿɪɤɨɜɿ ɹɣɰɹª ɇɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ ©Ɂɜɚɠɟɧɿ ɬɚ ɳɚɫɥɢɜɿª ɋɌȻ ©Ɍɨɩɦɨɞɟɥɶ ɩɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢª ɇɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ ©ɋɸɪɩɪɢɡɫɸɪɩɪɢɡª ɋɌȻ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɿɜɧɹɜɲɢɤɨɧɬɟɧɬɭɫɿɯɰɢɯɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɬɚɤɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ x ɜɿɡɢɬɤɚ>@±ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɝɟɪɨɹɝɟɪɨʀɜ x ɩɨɞɿʀ±ɡɦɚɝɚɧɧɹɩɨɛɚɱɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɮɿɧɚɥɢɬɨɳɨɬɨɛɬɨ ɜɫɟɬɟɳɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɝɟɪɨɹɦɢ³ɪɟɚɥɶɧɨ´ɡɚɱɢɦɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɝɥɹɞɚɱ x ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ±ɨɤɪɟɦɢɣɟɥɟɦɟɧɬɩɪɨɝɪɚɦɢɞɟɝɟɪɨʀɤɨɦɟɧɬɭɸɬɶɭɫɟ ɳɨɡɧɢɦɢɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɨɞɧɟɨɞɧɨɝɨɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɬɶɩɪɨ ɳɨɫɶɪɨɛɥɹɬɶɜɢɫɧɨɜɤɢɬɨɳɨ Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɤɨɠɟɧ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ȼɿɡɢɬɤɚ ɝɟɪɨɹ ± ɰɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭɹɤɢɣɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɝɥɹɞɚɱɟɜɿɳɨɰɟɡɚ ɥɸɞɢɧɚʀʀɯɚɪɚɤɬɟɪɫɢɥɶɧɿɬɚɫɥɚɛɤɿɫɬɨɪɨɧɢɳɨʀʀɩɪɢɜɟɥɨɧɚɩɪɨɟɤɬ ɬɚ ɳɨ ɜɨɧɚ ɯɨɱɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ȼɫɹ ɰɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɧɨɥɨɡɿɝɟɪɨɹɹɤɢɣɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɿɧɬɟɪɜ¶ɸ Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨɧɚɹɜɧɢɣɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɹɤɢɣ©ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɽªɫɥɨɜɚɝɟɪɨɹ ȼɿɧ ɛɭɜɚɽ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ ± «ɥɚɣɜɢ» ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɜɿɞ ɚɧɝɥ ©OLYHª ± ©ɠɢɜɢɣª >@ɬɚɩɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɿ ɤɚɞɪɢ ©Ʌɚɣɜɢª ± ɰɟ ɜɿɞɡɧɹɬɢɣ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥ ɤɨɥɢ ɝɥɹɞɚɱ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɡɚ ɝɟɪɨɹɦɢ ɭ ʀɯ ɩɪɢɪɨɞɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜɿɡɢɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ©ɏɚɬɚɧɚɬɚɬɚªɤɨɥɢɝɟɪɨʀɜɞɨɦɚɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹɡɫɿɦ¶ɽɸ>@ 

 


ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɿ ɤɚɞɪɢ ± ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɣɧɨ ɬɚ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɿ ɤɚɞɪɢ ɹɤɿ ɧɟ ɞɭɛɥɸɸɬɶ ɚ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɫɥɨɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɿɡɢɬɤɢɩɪɨɟɤɬɭ©Ɂɜɚɠɟɧɿɬɚɳɚɫɥɢɜɿª>@ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɜɿɡɢɬɤɢ±ɰɟɫɜɨɽɪɿɞɧɿ ɩɨɪɬɪɟɬɧɿɧɚɪɢɫɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣɠɚɧɪɹɤɢɣɩɨɥɹɝɚɽɭɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɨɩɢɫɿ ɥɸɞɢɧɢ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɠɢɬɬɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚɠɭɥɸɞɢɧɢ >@ Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɧɚɜɿɬɶ ɛɚɡɨɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ ± ɰɟ ©ɩɨɞɿʀª ɍ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɚɥɿɬɿɰɟ ɫɜɨʀ ɫɰɟɧɢ ɭ ɞɟɣɬɢɧɝɭ ± ɩɨɛɚɱɟɧɧɹ ɭ ɡɦɚɝɚɧɧɿ ± ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹɭɦɟɣɤɨɜɟɪɿ±ɟɬɚɩɢɩɟɪɟɜɬɿɥɟɧɧɹɬɨɳɨɉɨɫɭɬɿɰɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɠɚɧɪɿɪɟɩɨɪɬɚɠɭ Ɋɟɩɨɪɬɚɠ ɜɿɞ ɥɚɬ ©UHSRUWDJHª ± ©ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢª ± ɰɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɠɚɧɪ ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɨɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɜɿɞɤɨɦ ɹɤɢɯ ɫɬɚɜ ɚɜɬɨɪ Ƚɨɥɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɰɶɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ± ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ > @ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɟɮɟɤɬ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɹɤɢɣ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ ɝɥɹɞɚɱɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ >@ ɍɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɹɤɪɚɡ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɉɪɨɬɟ ɰɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɟɥɢɲɟɧɚɪɟɩɨɪɬɚɠɧɿɣɡɣɨɦɰɿɚɣɧɚ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚɹɜɧɿ ɪɿɡɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ©ɤɪɭɩɧɿɫɬɶª ɩɥɚɧɿɜɞɟɬɚɥɶɧɨɪɨɡɤɚɞɪɨɜɚɧɿɪɟɱɿɡɹɤɢɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɥɸɞɢ ɬɨɳɨ Ɍɨɛɬɨ ɡɣɨɦɤɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɚ ɣ ɞɟɬɚɥɶɧɨɤɪɚɫɢɜɨɸ Ɍɚɤɨɠ ɠɚɧɪ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɧɚɹɜɧɢɣ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭɍɤɨɠɧɨɦɭɪɟɚɥɿɬɿɩɪɨɟɤɬɿɧɚɹɜɧɿɦɨɦɟɧɬɢɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɝɟɪɨɹɦɢ ɭɫɶɨɝɨ ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɡ ɧɢɦɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ©ɩɨɞɿɣª ʀɯ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ ɫɢɦɩɚɬɿʀɚɧɬɢɩɚɬɿʀ Ȼɭɜɚɸɬɶ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɰɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɛɥɿɰɢ ɤɨɪɨɬɤɿ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɜɿɞɪɚɡɭ ɭ ɥɨɤɚɰɿʀ ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶɩɨɞɿɹ >@ɬɚɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɬɪɢɜɚɥɚɪɨɡɦɨɜɚɩɪɨ ɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɱɚɫɬɨɬɚ"ɡɦɿɧɢɨɞɹɝɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɜɩɪɨɞɨɜɠɭɫɶɨɝɨɟɩɿɡɨɞɭ Ɂɚɡɜɢɱɚɣɨɞɧɚɩɨɞɿɹɤɨɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɨɞɧɨɦɭ©ɫɜɨɽɦɭªɿɧɬɟɪɜ¶ɸɉɪɨ ɬɟɳɨɝɟɪɨʀɧɟɩɪɨɫɬɨɨɞɹɝɚɸɬɶɫɹɬɚɤɫɚɦɨɧɚɪɿɡɧɢɯɿɧɬɟɪɜ¶ɸɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɨɣɮɚɤɬɳɨɧɚɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɿɧɚɫɬɭɩɧɨʀɩɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɢɫɢɞɹɬɶɜɠɟɜ ɿɧɲɨɦɭ ɨɞɹɡɿ ɑɿɬɤɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɜɢɞɧɨ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ©Ɍɨɩɦɨɞɟɥɶ ɩɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢª ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɠɚɧɪɭɿɧɬɟɪɜ¶ɸɭɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭɩɨɤɚɡɨɜɢɦɽɮɚɤɬɳɨɧɟ

 


ɨɡɜɭɱɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤɿ ɫɬɚɜɢɥɢɫɶ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ ɬɨɛɬɨ ɝɟɪɨʀɰɢɯɩɪɨɝɪɚɦɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɳɨɡɪɨɡɭɦɿɥɨɜɫɟɣɛɟɡ ɫɚɦɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹȼɢɯɨɞɢɬɶɳɨɬɟɯɧɿɱɧɨɭɱɚɫɧɢɤɢɫɚɦɿɩɪɨɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟʀɦɡɚɩɢɬɚɧɧɹɭɫɜɨʀɣɜɿɞɩɨɜɿɞɿȾɭɠɟɪɿɞɤɨɛɭɜɚɽɬɚɤɤɨɥɢɜ ɤɨɧɬɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɱɢ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɜɢɧɹɬɨɤ ± ɹɫɤɪɚɜɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɹɤɿ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɞɿɣɧɚɩɪɢɤɥɚɞ©Ʉɨɯɚɧɧɹɧɚɜɢɠɢɜɚɧɧɹª>@ ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɍɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɡɣɨɦɤɢ ɚ ɣ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚ ɫɚɦɟ ± ɪɟɩɨɪɬɚɠ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɬɚ ɩɨɪɬɪɟɬɧɢɣ ɧɚɪɢɫ ɳɨ ɽ ɜɚɝɨɦɢɦ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɬɨɝɨɳɨɬɜɨɪɱɢɣɩɪɨɰɟɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ±ɰɟɩɪɨɹɜ ɫɚɦɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨɤɚɬɟɝɨɪɿɸɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭɧɟɦɨɠɧɚɧɚɡɢɜɚɬɢɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɦ ɠɚɧɪɨɦ ɚɞɠɟ ɰɟ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɬɚɚɞɚɩɬɭɽɪɿɡɧɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿɠɚɧɪɢ Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɧɨɜɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɮɟɧɨɦɟɧ ɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤ ɟɤɪɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɨɜɢɳɚ ɚ ɹɤ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɰɶɨɝɨɹɜɢɳɚɮɚɯɿɜɰɹɦɢɹɤɿɯɨɱɭɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɭɫɮɟɪɿɪɟɚɥɿɬɿɲɨɭ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɑɟɬɵɪɟɝɨɞɚɫ1LHOVHQɝɥɚɜɧɵɣɬɪɟɧɞ±ɩɚɞɟɧɢɟɬɟɥɟɫɦɨɬɪɟɧɢɹ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ Ɇɟɞɢɚɧɹɧɹ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVPHGLDQDQQ\FRPRE]RU\ Ɇɟɱɬɚ ɩɨɷɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɚ ɪɟɚɥɢɬɢɲɨɭ ɩɨɡɚɛɚɜɢɥɚ ɫɨɰɫɟɬɢ ɫɜɨɢɦɢ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ⱥɩɨɫɬɪɨɮ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVDSRVWURSKHXDQHZVVRFLHW\PHGLDPHFKWDSRHWDXFKDVWQLFD UHDOLWLVKRXSR]DEDYLODVRFVHWLVYRLPL]DSURVDPL ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɫɥɟɧɝɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɳɢɤɨɜ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɂɝɨɪɶȻɢɝɞɚɧ /LYH-RXUQDO±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVLELJGDQOLYHMRXUQDOFRPKWPO ɋɟɦɶɹɆɢɪɧɵɯɏɚɬɚɧɚɬɚɬɚɋɟɡɨɧȼɵɩɭɫɤɨɬ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ ɋɌȻ <RX7XEH ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y Z37VDJ8 Ɂɜɚɠɟɧɿɬɚɳɚɫɥɢɜɿɋɟɡɨɧȼɵɩɭɫɤɑɚɫɬɶɢɡɨɬ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ Ɂɜɚɠɟɧɿ ɬɚ ɳɚɫɥɢɜɿ <RX7XEH ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y 22G4]8-J< W V ɋɭɱɚɫɧɚɩɨɪɬɪɟɬɢɫɬɢɤɚɉɪɨɛɥɟɦɚɠɚɧɪɭ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@Ɇȱȼɨɪɨɧɨɜɚ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH 

 


 ɁɞɨɪɨɜɟɝɚȼɃɌɟɨɪɿɹɿɦɟɬɨɞɢɤɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɃɨɫɢɩɨɜɢɱɁɞɨɪɨɜɟɝɚ±ɟɜɢɞɩɟɪɟɪɨɛɿɞɨɩ±ɅɶɜɿɜɉȺȱɋ±ɫ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɟɩɨɪɬɚɠɧɢɯ ɦɟɞɿɚɟɮɟɤɬɿɜ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɉ Ɇɚɤɫɢɦ¶ɹɤ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSROGMRXUQOQXHGXXDY\SXVNQWHOHDQGBUDGLRBMRXUQDOLVP SGI ȱɧɬɟɪɜ ɸɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɩɪɟɫɿɏɏȱɫɬ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɈȼȽɨɥɿɤȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH Ʉɨɯɚɧɧɹɧɚɜɢɠɢɜɚɧɧɹȼɵɩɭɫɤɋɟɡɨɧ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɇɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ<RX7XEH±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSV\RXWXEHT(I0)Z[3WR"W 

ɋɢɜɚɲ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɉȺɊȺɋɈɐȱȺɅɖɇȺɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱə ɁɆȿȾȱȺɉȿɊɋɈɇɈɘɌȿɅȿȼȱɁȱɃɇɂɃȺɋɉȿɄɌ ȼɫɬɭɩ Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɝɥɹɞɚɱɚ ɧɚ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɠɟ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɮɨɤɭɫɿ ɭɜɚɝɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɿɫɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɰɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜ ɇɚ ɠɚɥɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɭɞɿʀ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɡɚɥɢɲɚɸɱɢɩɨɡɚɭɜɚɝɨɸɝɥɢɛɢɧɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɉɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɩɨɫɿɞɚɽ ɱɿɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɜɢɞɿɜ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɞɿɚɩɟɪɫɨɧɢɨɞɧɚɤɿɞɨɫɿɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɦɚɥɨɜɢɜɱɟɧɢɦɹɜɢɳɟɦ Ɇɟɬɚ ɰɿɽʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ± ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɨɝɥɹɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɜɢɳɚ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢɲɥɹɯɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɰɿɽʀɬɟɦɢɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭȾɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɬɟɦɢ ɩɚɪɚɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ ©ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɪɚɤɰɿɹɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹª ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɹɜɢɳɚɨɤɪɟɫɥɢɬɢɩɪɨɝɚɥɢɧɢɭɜɢɜɱɟɧɧɿɩɚɪɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀ Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɉɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ ɜɢɜɱɚɥɢȾȽɿɥɫ>@ȾȽɨɪɬɨɧɬɚɊȼɨɥɶ>@ɆɅɟɜɿ>@Ⱦɠɇɨɪɞɥɚɧɞ >@ ȿ ɉɟɪɫ ɿ ȺɊɭɛɿɧ>@ ɬɚ ɿɧɲɿ ɋɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɫɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɘɑɚɩɥɿɧɫɶɤɭ>@ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ Ʌɸɞɢɧɚ ɦɚɽ ɛɚɡɨɜɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ> @ 


Ɍɨɦɭɦɟɞɿɚɩɟɪɫɨɧɢɳɨɝɨɜɨɪɹɬɶɡɟɤɪɚɧɿɜɬɟɥɟɜɿɡɨɪɿɜɨɬɪɢɦɭɸɬɶɜɿɞ ɝɥɹɞɚɱɚɱɚɫɨɦɰɿɥɤɨɦɪɟɚɥɶɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɿɫɬɚɸɬɶɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚɦɢɬɚ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɡɧɚɣɨɦɢɦɢ Ⱦɨ ɛɚɡɨɜɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠɫɭɩɭɬɧɿɩɪɢɱɢɧɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɨɱɭɬɬɹɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿɜɿɞɱɚɸɜɬɨɦɢ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɞɪɭɡɿɜ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ȼ ȱɜɚɧɨɜ ɜɤɚɡɭɽ ɳɨ ɦɟɞɿɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɦɿɧɧɢɤɚɦɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ©ɉɪɢ ɞɟɮɿɰɢɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɚ ɜɿɞɪɚɡɭ ɠ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨ ɩɪɚɝɧɟ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɿɧɲɢɦ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɫɬɚɪɲɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɩɚɦ¶ɹɬɚɸɬɶɳɨɥɟɜɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɥɢɫɬɿɜ ɞɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɛɭɥɚ ɜɿɞ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɐɟ ɥɟɝɤɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ± ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɨɦ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª>@ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɘ ɑɚɩɥɿɧɫɶɤɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ©ɉɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ± ɰɟɧɨɜɢɣɬɢɩɫɬɨɫɭɧɤɿɜɥɸɞɟɣɡɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɢɦɟɞɿɚɩɟɪɫɨɧɚɦɢȱɯɨɱɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɧɚɥɿɱɭɽ ɩɨɧɚɞ ɪɨɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɥɢɲɟ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɦɟɞɿɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀª>@Ɍɚɤɩɟɪɲɿɫɩɪɨɛɢɩɨɹɫɧɢɬɢɨɫɨɛɥɢɜɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɿɜɿɡɩɟɪɫɨɧɚɦɢɦɟɞɿɚɛɭɥɢɡɪɨɛɥɟɧɿɳɟɭɱɚɫɢȾɪɭɝɨʀɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɭɡɚɯɿɞɧɿɣɦɟɞɿɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ɋ Ɇɟɪɬɨɧ ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɲɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɹɤɢɣ ɜɢɜɱɚɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɫɟɜɞɨɡɜ ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɦɟɞɿɚ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ Ʉɟɣɬ ɋɦɿɬ ɿ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ʀʀ ɪɚɞɿɨɩɪɨɝɪɚɦɢ >@ Ɋɚɞɿɨɜɟɞɭɱɚ Ʉɟɣɬ ɋɦɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɨɞɢɧɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨɦɚɪɚɮɨɧɭ ɡɦɨɝɥɚ ɡɚɪɨɛɢɬɢ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɿ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɿɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯɨɛɥɿɝɚɰɿɣɬɚɡɚɫɬɚɜɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨ ɫɢɥɶɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɿɡ ɧɟɸɑɟɪɟɡ ɞɟɫɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɊɆɟɪɬɨɧɚ Ⱦ Ƚɨɪɬɨɧ ɿ Ɋ ȼɨɭɥɶ  ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢ ɫɜɨɽ ɜɢɡɧɚɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭɿɧɬɟɪɚɤɰɿɸɳɨɫɬɚɥɨɤɥɚɫɢɱɧɢɦɡɬɟɦɢ ɩɚɪɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ>@ȼɨɧɢɨɩɢɫɚɥɢɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭɿɧɬɟɪɚɤɰɿɸ ɚɧɝɥ36, ±SDUDVRFLDOLQWHUDFWLRQ ɹɤɭɹɜɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɟɥɟɝɥɹɞɚɱɚɬɚɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɩɟɪɫɨɧɢɹɤɚɡɱɚɫɨɦɦɨɠɟɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɳɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɽɸ >@ ɉɿɡɧɿɲɟɆɅɟɜɿ ɨɩɢɫɚɜɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɚɧɝɥ365± SDUDVRFLDO UHODWLRQVKLS ɹɤ ɩɫɟɜɞɨɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɯɢɛɧɨɝɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɩɨɪɨɞɠɟɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚ ɹɤɟ ɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɹ ɬɚ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɹɦɿɠɄɟɣɬɋɦɿɬɬɚʀʀɪɚɞɿɨɫɥɭɯɚɱɚɦɢ>@

 


ɇɚɞɭɦɤɭɤɥɚɫɢɤɿɜȾȽɨɪɬɨɧɚɿɊȼɨɭɥɚɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ± ɰɟ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɣ ɬɢɩ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɹɤɢɣ ɝɥɹɞɚɱɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɡ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ ɚɞɠɟ ɰɟɣ ɬɢɩ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɛɭɥɨ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɭ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɬɚ ɞɿɬɟɣ >@ Ɉɞɧɚɤ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɧɟɽɜɢɤɥɸɱɧɨɹɜɢɳɟɦɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿɊɨɛɨɬɚȾȽɿɥɫɚɜɚɠɥɢɜɚɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɿɧ ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɭɜɚɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɹɤ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯɬɚɤɿɜɿɫɬɨɪɿʀɞɟɥɸɞɢɮɨɪɦɭɸɬɶɦɿɰɧɿɫɬɨɫɭɧɤɢɡɭɹɜɧɢɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɦɢ Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɿɠ ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɬɚ ɜɢɝɚɞɚɧɢɦɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɝɟɪɨɹɦɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ ɪɨɦɚɧɭ ɦɿɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢɬɚɝɨɥɨɜɧɢɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɞɿɹɱɚɦɢɬɚɦɨɧɚɪɯɚɦɢɿɧɚɜɿɬɶ ɦɿɠɥɸɞɶɦɢɬɚɛɨɝɚɦɢɱɢɞɭɯɚɦɢ>@ ɉɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɡɚɽɦɢɧ ȿ ɉɟɪɫ ɿ Ⱥ Ɋɭɛɿɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɳɨ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɧɚɝɚɞɭɽ ɞɪɭɠɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɉɨɩɟɪɲɟ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɞɪɭɠɧɿ ɦɚɸɬɶɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɿɱɚɫɬɨ±ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɮɨɤɭɫɉɨɞɪɭɝɟ ɨɛɢɞɜɚ ɬɢɩɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɯɨɱɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɡɚɽɦɢɧɜɨɧɨɽɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦ ȱɩɨɬɪɟɬɽɨɫɧɨɜɨɸ ɰɢɯɬɢɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɧɜɢɫɬɭɩɚɽɫɨɰɿɚɥɶɧɚɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ>@ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɢɥɶɧɿɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɮɨɪɦɭɸɬɶɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɦɟɞɿɚ ɩɟɪɫɨɧɢɡɝɥɹɞɚɱɚɦɢɈɞɢɧɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɩɚɪɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀɆ Ʌɟɜɿ ɜɜɚɠɚɽ ©Ɇɟɞɿɚɩɟɪɫɨɧɢ ɡɚɨɯɨɱɭɸɬɶ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɫɩɿɥɤɭɸɱɢɫɶ ɡ ɝɥɹɞɚɱɟɦ ɭ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɬɨɧɿ ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢ ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɜɡɚɽɦɧɨɫɬɿɚɭɞɢɬɨɪɿʀɚɬɚɤɨɠɲɥɹɯɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɬɨɪɚɦɢ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ɦɟɞɿɚɩɟɪɫɨɧɪɟɝɭɥɹɪɧɨɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿɿɬɨɦɭɳɨɩɪɢɤɨɠɧɿɣɩɨɹɜɿɜɨɧɢ ɩɨɜɨɞɹɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɫɧɨɜɧɨɝɨ©ɨɛɪɚɡɭªɥɸɞɢɧɚɝɥɹɞɚɱɛɟɪɟɧɚ ɫɟɛɟ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɪɨɥɿ ©ɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨª ɩɚɪɬɧɟɪɚ ʀʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɽ ɜɢɫɨɤɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɸ>@ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɟɞɿɚɩɫɢɯɨɥɨɝ ɘ ɑɚɩɥɿɧɫɶɤɚ ɜɢɞɿɥɹɽ ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɫɬɶ ɿɥɸɡɿɹ ɿɧɬɢɦɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿɚɬɚɤɨɠɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜ > @ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɩɪɟɞɢɤɬɨɪɨɦɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɨɞɧɚɤɰɿɹɜɢɳɚɩɨɡɢɬɢɜɧɨɤɨɪɟɥɸɸɬɶ ɍɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɟɞɿɚɩɟɪɫɨɧɢ ʀʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɭ ɫɬɢɥɸ ɬɨɳɨ Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɞɭɦɤɭ

 


ɦɟɞɿɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɬɚɤɨɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɢɫɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɝɥɹɞɚɱɚ ɜɿɤ ɫɬɚɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɫɬɪɿɣ ɚɛɨ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚ ɋɚɦɟɬɨɦɭɜɠɟɞɚɜɧɨɿɫɧɭɽɩɨɞɿɥɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɡɚɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹɦɢɞɟɝɟɪɨʀɜɟɞɭɱɿɭɱɚɫɧɢɤɢɟɤɫɩɟɪɬɢɩɪɨɝɪɚɦɦɚɸɬɶɛɭɬɢ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɝɥɹɞɚɱɚ Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɪɚɤɰɿʀɧɚɩɨɱɚɬɤɭɬɚɞɨɪɨɡɛɭɞɨɜɢɩɚɪɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ȼɢɫɧɨɜɤɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ±ɰɟɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɭ ɩɟɪɰɟɩɰɿʀ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɝɥɹɞɚɱɟɦ əɤɳɨ ɦɟɞɿɚ ɩɟɪɫɨɧɚ ɦɚɬɢɦɟ ɛɚɝɚɬɨ ©ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɪɭɡɿɜª ± ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɰɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɪɨɛɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɫɢɥɚ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɤɨɪɟɥɸɽ ɡ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ ɬɟɥɟɩɪɨɞɭɤɬɭ ɍ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɪɚɤɰɿɹ ± ɰɟ ɪɚɡɨɜɢɣɤɨɧɬɚɤɬɦɟɞɿɚɩɟɪɫɨɧɢɬɚɝɥɹɞɚɱɚɹɤɢɣɧɚɝɚɞɭɽɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ Ƚɥɹɞɚɱ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɨɰɿɧɸɽ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɢɧɢɧɚɟɤɪɚɧɿɚɹɤɳɨɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚ©ɡɭɫɬɪɿɱªɛɭɞɟɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɹɰɟ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɦɿɰɧɿɲɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Ɍɚɤɢɣ ɬɢɩ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɨɠɟ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚɦɢ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɁɆȱ ɨɞɧɚɤ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɰɿɧɢɬɢɦɟɞɿɚɩɟɪɫɨɧɭɜɿɡɭɚɥɶɧɨɬɨɳɨ ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɦɟɞɿɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɚɧɚɥɿɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɩɟɪɫɨɧ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ Ɇɚɥɨɜɢɜɱɟɧɨɸ ɽ ɝɪɭɩɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɧɿɣ ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɚɪɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯɪɿɡɧɢɯɠɚɧɪɿɜɿɬɟɦɚɬɢɤɢ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ 1RUGOXQG-( ³0HGLD,QWHUDFWLRQ´&RPPXQLFDWLRQ5HVHDUFKYROQRSS  ɂɜɚɧɨɜ ȼ Ɏ Ⱥɫɩɟɤɬɵ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɄɐȼɉɑɫ

 


 ɑɚɩɥɿɧɫɶɤɚ ɘ ɋ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɋɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɮɟɪɢɫɨɰɿɚɥɶɧɿɜɢɦɿɪɢɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿɌɋ  0HUWRQ5.)LVNH0&XUWLV$ ³0DVV3HUVXDVLRQWKH6RFLDO3V\FKRORJ\RID :DU%RQG'ULYH´+RZDUG)HUWLJ3XE2[IRUGS +RUWRQ ' :RKO 5  ³0DVV &RPPXQLFDWLRQ DQG 3DUD6RFLDO ,QWHUDFWLRQ 2EVHUYDWLRQVRQ,QWLPDF\DWD'LVWDQFH´3V\FKLDWU\YROQRSS /HY\ 05  ³:DWFKLQJ 79 1HZV DV 3DUD6RFLDO ,QWHUDFWLRQ´ -RXUQDO RI %URDGFDVWLQJ (OHFWURQLF0HGLDYROQRSS *LOHV'& ³3DUDVRFLDO,QWHUDFWLRQD5HYLHZRIWKH/LWHUDWXUHDQGD0RGHOIRU)XWXUH 5HVHDUFK´0HGLD3V\FKRORJ\YROQRSS 5XELQ $0 3HUVH (0 3RZHOO 5$  ³/RQHOLQHVV 3DUDVRFLDO ,QWHUDFWLRQ DQG /RFDO 7HOHYLVLRQ 1HZV 9LHZLQJ´ +XPDQ &RPPXQLFDWLRQ 5HVHDUFK YRO QR SS

 ɒɤɥɹɪ Ⱥɧɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇȱɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱȲ ȾȱɅɈȼɂɏȼɂȾȺɇɖɇɈȼȱɌɇɖɈȲȾɈȻɂ Ⱦɿɥɨɜɚ ɩɪɟɫɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɽ ɩ ɹɬɢɪɿɱɱɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹȱɡɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶ©Ȼɢɡɧɟɫª©ȼɥɚɫɬɶɞɟɧɟɝª ©Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚª ©ɂɧɜɟɫɬɝɚɡɟɬɚª ©Ʉɨɦɩɚɧɶɨɧª ©Ʉɨɧɬɪɚɤɬɵª ©ɋɬɚɬɭɫª ©ɗɤɫɩɟɪɬª ©Ⱦɟɥɨª ©ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɜɟɫɬɢɹª ©Ʉɨɦɦɟɪɫɚɧɬɴɍɤɪɚɢɧɚª ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɪɢ ɬɢɠɧɟɜɢɤɢ ©Ȼɢɡɧɟɫª ©Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚª ɬɢɠɧɟɜɢɤ ©ȼɥɚɫɬɶ ɞɟɧɟɝª ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ ɪɚɡ ɧɚ ɞɜɚ ɬɢɠɧɿ Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɞɿɥɨɜɚɩɪɟɫɚɡɧɢɤɚɽɱɢɜɢɦɢɪɚɽɁɪɨɡɜɢɬɤɨɦɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɭɦɟɪɟɠɟɜɿɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɽ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɿɡ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀɩɪɟɫɢ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɳɨ ɠ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɞɿɥɨɜɚ ɩɪɟɫɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɿʀ ɬɪɶɨɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɳɨ ɭɫɩɿɲɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɬɶ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɿɹɯ Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨ ɞɜɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ

 


ɮɚɯɿɜɰɿ ɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɡɪɚʀɥɶɫɶɤɢɦɢɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɁɚɞɚɧɢɦɢDOH[DFRP ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚɞɥɹɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɡ ɪɟɤɥɚɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɜɢɞɚɧɶɩɨɞɚɽɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɞɚɧɿɡɚɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 7KH :RUOG 6WUHHW -RXUQDO ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɧɨɜɢɧɢɩɪɨɞɿɥɨɜɿɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɩɟɪɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɛɿɡɧɟɫɧɨɜɢɧɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɫɚɣɬɭ ɳɨɞɟɧɧɨ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɛɿɥɶɲɟɯɜɢɥɢɧɬɚɱɢɬɚɸɬɶɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɧɨɜɢɧɢ ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ DOH[DFRP 7KH (FRQRPLF 7LPHV ɮɿɧɚɧɫɨɜɚɝɚɡɟɬɚȱɧɞɿʀɹɤɚɚɧɚɥɿɡɭɽɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶɬɚɟɤɨɧɨɦɿɤɭɓɨɞɧɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɯɜɢɥɢɧ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸɫɶɛɥɢɡɶɤɨɿɧɬɟɪɧɟɬɫɬɨɪɿɧɨɤ ɇɚɬɪɟɬɶɨɦɭɦɿɫɰɿ)LQDQFLDO7LPHVɧɨɜɢɧɢɡɿɫɜɿɬɭɮɿɧɚɧɫɿɜɬɪɨɯɢ ɛɿɥɶɲɟɧɿɠɯɜɢɥɢɧɢɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɩɟɪɟɛɭɜɚɽɧɚ ɫɚɣɬɿɬɚɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɧɨɜɢɧɢ ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɪɟɣɬɢɧɝɭ DOH[DFRP 7KH (FRQRPLVW ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɣɬɢɠɧɟɜɢɤɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɩɨɥɿɬɢɰɿɬɚɞɿɥɨɜɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦ ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɪɟɫɭɪɫɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɯɜɢɥɢɧɢ ɭ ɞɟɧɶɬɚɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸɬɶɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɦɚɣɠɟɞɜɿɫɬɨɪɿɧɤɢ ɇɚɩ¶ɹɬɨɦɭɦɿɫɰɿ,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV7LPHVɞɿɥɨɜɿɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɧɨɜɢɧɢɫɜɿɬɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɧɚɪɟɫɭɪɫɿɛɿɥɶɲɟɯɜɢɥɢɧɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸɬɶɳɨɞɧɹɫɬɨɪɿɧɤɢ Ɉɫɶɬɚɤɜɢɝɥɹɞɚɽɪɟɣɬɢɧɝɬɨɩɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɁɆȱɜɤɚɬɟɝɨɪɿʀɛɿɡɧɟɫɧɨɜɢɧɢɭɫɜɿɬɿɡɚɜɟɪɫɿɽɸDOH[DFRP Ⱥɬɟɩɟɪɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɜɟɪɫɿɸɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹ ³Ȼɢɡɧɟɫ´ZZZEXVLQHVVXD Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ DOH[DFRP ɩɨɪɬɚɥ ³Ȼɢɡɧɟɫ´ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɫɚɣɬɿɜ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɡɚɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɡ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ  ɡ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜɐɟɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɿɞɚɧɿɚɞɠɟɪɟɞɚɤɰɿɹɹɤɳɨɦɚɽɧɚ ɦɟɬɿɩɿɞɜɢɳɢɬɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶɩɨɜɢɧɧɚɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɩɨɬɪɟɛɢɣ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɐɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɨɪɢ ɳɨ ɲɭɤɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɿ ɬɞ Ɍɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɫɬɚɬɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɰɢɯɩɨɬɪɟɛɉɢɫɚɬɢɩɪɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɟɞɟɧɧɹɛɿɡɧɟɫɭɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ EXVLQHVVXD ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ

 


ɧɚɪɟɫɭɪɫɿɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɬɪɨɯɢɦɟɧɲɟɯɜɢɥɢɧɬɚɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸɬɶɞɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬɫɬɨɪɿɧɨɤɳɨɞɧɹ ɐɿɤɚɜɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɫɚɣɬ ³Ȼɢɡɧɟɫɭ´  ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɐɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɏɬɨ ɜɿɞɜɿɞɭɽ EXVLQHVVXD" ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɫɚɣɬɭ DOH[DFRP ɧɚɞɚɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɳɨɞɨɩɨɪɬɪɟɬɭɚɭɞɢɬɨɪɿʀɿɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɿʀɞɿɥɨɜɨɝɨ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚ Ɉɬɠɟ  ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɰɟ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɿɡ ɜɢɳɨɸ ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ ɫɚɣɬ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɪɨɛɨɱɨɝɨɬɚɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ȱɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɰɟ VLPLODUZHEɉɟɪɟɜɚɝɢɰɶɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɭɬɨɦɭɳɨɭɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿɣɜɟɪɫɿʀ ɦɨɠɧɚɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɨɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɪɨɛɨɬɢɞɨɪɿɡɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɞɿɚɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɁɚɞɚɧɢɦɢVLPLODUZHEɿɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɿɹɝɚɡɟɬɢ³Ȼɢɡɧɟɫ´ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ əɤɳɨ ɠ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɿɡ ɚɧɚɥɿɬɢɤɨɸ DOH[DFRP ɬɨ ɞɚɧɿ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɤɪɚɳɿ ɚɥɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɧɟɫɭɬɬɽɜɨ ɁɚɜɟɪɟɫɟɧɶɪɧɚEXVLQHVVXDɦɥɧɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ ɬɭɬɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɫɚɦɟɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶɚɧɟɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɰɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɠɟ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ Ʉɨɠɟɧ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɯɜɢɥɢɧ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽ ɧɨɜɢɧɢ Ⱦɚɧɿ ɳɨɞɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ ɬɟɠ ɧɟɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɚɧɢɯ DOH[D Ɍɭɬ ɜɤɚɡɚɧɨ ɳɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢɡɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜɬɚɡɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ȱɳɟɨɞɧɚɩɟɪɟɜɚɝɚVLPLODUZHEɰɟɚɧɚɥɿɬɢɤɚɞɠɟɪɟɥɬɪɚɮɿɤɭ ɹɤɫɚɦɟ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬ  ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ ɰɟ ɤɨɥɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɩɢɲɭɬɶ ɭ ɛɪɚɭɡɟɪɿ ɧɚɡɜɭ ɫɚɣɬɭ EXVLQHVVXD  ɰɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɧɚ ɫɚɣɬ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ*RRJOHɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ ɿɡɧɢɯɰɟ ɛɿɡɧɟɫɫɬɨɪɿɧɤɚ)DFHERRNɿɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜɰɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣɬɪɚɮɿɤ ɧɟɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ³Ⱦɿɥɨɜɚ ɫɬɨɥɢɰɹ´ ɬɚ ³ȼɥɚɫɬɶ ɞɟɧɟɝ´ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɦɟɞɿɚɯɨɥɞɢɧɝɭ ³Ʉɚɪɬɟɥɶ´ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɛɨɯ ɜɢɞɚɧɶ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɿ GVQHZVXD Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ DOH[D ɫɚɣɬ ɧɚ ɠɨɜɬɧɹ ɪ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɟɪɟɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ɿ ɧɚ ɬɢɫɫɟɪɟɞɭɫɿɯɫɚɣɬɿɜɭɫɜɿɬɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɪɚɮɿɤɡɍɤɪɚʀɧɢɡ

 


ɇɿɦɟɱɱɢɧɢɬɚɩɨɡɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜɬɚɊɨɫɿʀȼɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɯɜɢɥɢɧ ɳɨɞɧɹ ɨɞɧɢɦ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɟɦ Ɂɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɰɢɬɭɜɚɧɶ ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɿɤɚɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ȼɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀɰɟɠɿɧɤɢɿɡɜɢɳɨɸɱɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɸɨɫɜɿɬɨɸ ɹɤɢɯ ɡɚɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬ ɡ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɨɮɿɫɭ Ɍɨɠ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨGVQHZVXDɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟɞɿɥɨɜɟɜɢɞɚɧɧɹɞɥɹɞɿɥɨɜɢɯɠɿɧɨɤ ɬɨɞɿɹɤEXVLQHVVXDɩɟɪɟɜɚɠɧɨɞɥɹɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɁɚɞɚɧɢɦɢVLPLODUZHEɪɟɣɬɢɧɝɫɟɪɟɞɭɫɿɯɫɚɣɬɿɜɫɜɿɬɭɬɢɫɊɟɣɬɢɧɝ ɫɟɪɟɞɫɚɣɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɭɤɚɬɟɝɨɪɿʀ³ɇɨɜɢɧɢɬɚɦɟɞɿɚ´ ɧɚɦɿɫɰɿɫɟɪɟɞɭɫɿɯɫɚɣɬɿɜɭɰɿɣɤɚɬɟɝɨɪɿʀ Ɂɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶɜɦɿɫɹɰɶɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɬɚɬɟɥɟɮɨɧɿɜ ɦɥɧɪɚɡɿɜȼɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɤɨɠɟɧɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɫɬɨɪɿɧɨɤ ɡɚɨɞɢɧɜɿɡɢɬ ɬɨɛɬɨɧɨɜɢɧɢ ɉɨɤɚɡɧɢɤɜɿɞɦɨɜɜɿɞɩɟɪɟɝɥɹɞɭɫɬɨɪɿɧɨɤɫɤɥɚɞɚɽɐɟɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɧɟɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɥɚɩɨɬɪɟɛɱɢɬɚɱɚ Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶɰɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɿɧɬɟɪɧɟɬɭ ɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢɆɚɣɠɟɊɨɫɿɹɿɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɩɨɡɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜɋɒȺɬɚɇɿɦɟɱɱɢɧɢ Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɬɪɚɮɿɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭGVQHZVXDɡɩɨɲɭɤɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɚɣɠɟɡɿɧɲɢɯɫɚɣɬɿɜɹɤɿ ɩɨɫɢɥɚɸɬɶɫɹɧɚGVQHZVXDɬɚɱɢɬɚɱɿɜɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɧɚɛɢɪɚɸɬɶ ɚɞɪɟɫɭ ɫɚɣɬɭ ɭɪɥ ɭ ɛɪɚɭɡɟɪɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɆɚɣɠɟɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶɡɫɨɰɦɟɪɟɠɿ Ɏɟɣɫɛɭɤ  ɡ Ɍɜɿɬɟɪɭ  ɡ ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ ɬɚ ɩɨ  ɡ ɘɬɭɛɭ ɬɚ Ɉɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ Ȼɚɱɢɦɨ ɳɨ ɭ ɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɞɚɤɰɿʀ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɣ ɿɧɲɢɦɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɦɟɪɟɠɚɦɨɤɪɿɦɎɟɣɫɛɭɤ Ɉɬɠɟ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɿʀ ɞɿɥɨɜɢɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɪɟɞɚɤɰɿɹɦ ɜɚɪɬɨ ɛɿɥɶɲɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɭɫɨɰɦɟɪɟɠɚɯɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢɞɢɫɤɭɫɿʀɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɡɱɢɬɚɱɚɦɢ ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɞɨɫɹɝɚɸɱɢɛɿɥɶɲɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ

 


ɇɢɬɱɟɧɤɨ Ⱥɧɧɚ ȱɝɨɪɿɜɧɚ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɁȺɅɍɑȿɇɇəȽɅəȾȺɑȺȾɈɋɌȼɈɊȿɇɇəɌȿɅȿɉȿɊȿȾȺɑȱəɄ ȼȱȾɈȻɊȺɀȿɇɇəɇɈȼȱɌɇɖɈȲɌȿɇȾȿɇɐȱȲȼɆȿȾȱȺȽȺɅɍɁȱ ɋɢɧɬɟɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɤɥɚɞɧɢɤɚ Ɂɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ȯɥɿɫɨɜɟɧɤɨ ɘ ɉ ɬɚ ɉɨɥɿɫɭɱɟɧɤɨ Ⱥ ɘ >@ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢ ɪɭɯ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɜ ɛɿɤ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɝɥɹɞɚɱɚɦ ɧɨɜɿɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɇɢɧɿ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɢ ɜɢɜɱɚɸɱɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɝɥɹɞɚɱɿɜɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɡɚɥɭɱɢɬɢʀɯɞɨɭɱɚɫɬɿɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɟɪɟɞɚɱ ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ©9R[3RSXOLª =,. ɡɱɚɫɭʀʀɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ±ɱɟɪɜɟɧɶɪ Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ȯɥɿɫɨɜɟɧɤɚ ɘ ɉ ©ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɭ ɫɩɪɢɹɽ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɸ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɟɩɪɨɫɬɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɦɿɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ« ɡ ɩɨɥɿɬɢɤɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢɪɿɡɧɢɯɝɿɥɨɤɜɥɚɞɢɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢɜɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɣɫɬɭɞɿʀª >@Ⱥɨɬɠɟɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɨɤɪɿɦɭɫɶɨɝɨɿɧɲɨɝɨɜɢɤɨɧɭɽɡɧɚɱɭɳɭɮɭɧɤɰɿɸ ± ɫɩɪɢɹɽ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɸ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɩɪɨɛɥɟɦ Ɇɟɬɚ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɞɨɥɭɱɟɧɧɹ ɝɥɹɞɚɱɚ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ ± ɜɿɞ ɿɞɟʀ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɜ ɟɮɿɪ ɐɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɧɚɣɬɢ ɲɥɹɯɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɭɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɬɟɥɟɜɢɪɨɛɧɢɤ ɝɥɹɞɚɱɚɛɢɞɿɚɥɨɝɦɿɠɝɥɹɞɚɱɟɦɿɬɢɦɢɥɸɞɶɦɢɹɤɿɩɪɢɯɨɞɹɬɶɞɨɫɬɭɞɿʀ ɬɚ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɧɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɢɯ ɯɬɨ ʀɯ ɞɢɜɢɬɶɫɹ ɛɭɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɲɢɪɨɤɨɝɨɡɚɝɚɥɭɩɪɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɹɝɧɭɬɿɭɩɪɨɰɟɫɿɬɚɤɢɯɞɿɚɥɨɝɿɜɭ ɫɬɭɞɿʀ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɽ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹɉɪɚɤɬɢɱɧɟ±ɞɥɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɝɥɹɞɚɱɿɜɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɜɨɽʀ ɪɨɥɿ ɜ ɧɢɯ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɞɥɹʀʀɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɜɱɚɫɬɢɧɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠ 


ɝɥɹɞɚɱɟɦɿɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦɚɬɚɤɨɠɝɥɹɞɚɱɟɦɿɝɨɫɬɟɦɓɨɞɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɫɿɧɚɭɤɨɜɰɿɧɟɜɢɜɱɚɥɢɡɚɡɧɚɱɟɧɭɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɭɡɚɨɛɪɚɧɢɣ ɧɚɦɢɩɟɪɿɨɞȾɨɬɨɝɨɠɜɨɧɚɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽɫɟɛɟɹɤɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɚɬɨɦɭɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɭ əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɧ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ" əɤɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɣɦɚɽ ɫɚɦ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜ" ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɚɜɬɨɪɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɝɨɫɬɿ ɞɨɫɥɭɯɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɞɭɦɨɤ ɫɭɞɠɟɧɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɭ" Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɦɨɠɥɢɜɟ ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɨɲɭɤɫɩɨɫɨɛɿɜʀʀɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ± ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©9R[ 3RSXOLª ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ =,. ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɧɨɜɿɬɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɧɚɹɤɢɯɟɬɚɩɚɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɝɥɹɞɚɱ ɞɨɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɯɬɨ ɰɟɣ ɝɥɹɞɚɱ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɱɢ ɮɨɪɦɭɽ ɜɿɧ ɬɟɦɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɱɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɛɢɪɚɽɝɨɫɬɹɱɢɜɩɥɢɜɚɽɧɚɩɨɞɿʀɜɟɮɿɪɿɬɚɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɢ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɜɿɧ ɩɿɞɦɿɧɢɬɢ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɛɪɚɜɲɢɧɚɫɟɛɟɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿʀ Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɰɶɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɩɪɨɝɪɚɦɚ©9R[3RSXOLªɩɪɟɞɦɟɬɨɦ± ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɝɥɹɞɚɱɚɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɝɪɚɦɢ ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɜɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɞɿɚɜɩɟɪɲɟɩɨɱɚɥɢɩɨɦɿɱɚɬɢɬɚɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɹɤ ɑɚɪɥɶɡ Ʉɿɧɞɲɿ Ɇɚɪɤ Ƚɚɜɥɿɧɫɤɿ >@ Ƚɟɪɜ Ȼɟɧɭɚ Ɍɟɪɦɿɧ ©ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹªɩɪɢɣɲɨɜɞɨɧɚɫɿɡɁɚɯɨɞɭɧɚɩɨɱɚɬɤɭɯ ɪɨɤɿɜɏɏɫɬɿɬɥɭɦɚɱɢɜɫɹɹɤ©ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀªȼɚɠɥɢɜɢɣɜɧɟɫɨɤ ɡɪɨɛɢɥɢɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɜɱɟɧɿȽɨɹɧȼȼ>@ȽɨɹɧɈə>@ȯɥɿɫɨɜɟɧɤɨɘ ɉ >@ ȱɜɚɧɨɜ ȼ Ɏ Ɋɿɡɭɧ ȼ ȼ>@ Ɏɟɞɨɪɱɭɤ Ʌ ɉ ɬɚ ɿɧ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɧɨɜɿɬɧɿɯɁɆȱɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɹɚɤɬɢɜɧɨɚɥɟɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɠɢɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɹɤɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɬɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽɳɨɪɚɡɭɝɥɢɛɲɨɝɨɬɚɪɟɬɟɥɶɧɿɲɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹ Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɩɪɨɝɪɚɦɭ©9R[3RSXOLªɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɡɨɤɪɟɦɚ ʀʀɦɿɫɰɟɜɫɿɬɰɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹɉɪɟɦ¶ɽɪɧɢɣ ɜɢɩɭɫɤɜɢɯɨɞɢɬɶɧɚɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ =,. ɳɨɛɭɞɧɹ ɨ ɣɨɝɨ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ ± ɯɜɢɥɢɧ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽ ɝɿɫɬɶ ɿɡ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɫɥɨɜɨ ɡɚ ɜɟɞɭɱɢɦ ɹɤɢɣ ɬɭɬ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɲɜɢɞɲɟ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɨɦ ɚɧɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɜɟɞɭɱɢɦ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ʀʀ ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɨɦ

 


ɤɟɪɦɚɧɢɱɟɦ ɍ ɰɿɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɟɞɭɱɢɣ ɨɡɜɭɱɭɽ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɚɧɨɧɫɭɽɜɿɞɟɨɡɚɩɢɬɚɧɧɹɬɚɞɡɜɿɧɤɢɭɫɬɭɞɿɸ ȼɢɡɧɚɱɢɦɨɪɨɥɶɝɥɹɞɚɱɚɭɰɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿȼɿɧɦɨɠɟɨɛɪɚɬɢɝɨɫɬɹɛɟɡ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɡ ɨɫɿɛ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ =,. ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɰɿɽʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ƚɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹɨɭɞɟɧɶɜɢɯɨɞɭɩɪɨɝɪɚɦɢɜɟɮɿɪȽɨɫɬɟɦɫɬɚɽɬɨɣ ɯɬɨɧɚɛɟɪɟɧɚɣɛɿɥɶɲɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɫɿɜɚɛɨɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɿɫɥɹɥɿɞɟɪɚ±ɭ ɜɢɩɚɞɤɭɜɿɞɦɨɜɢɩɟɪɲɨɝɨȽɥɹɞɚɱɦɨɠɟɞɨɥɭɱɚɬɢɫɹɞɨɨɛɪɚɧɧɹɝɨɫɬɹ ɧɟɥɢɲɟɧɚɟɬɚɩɿɤɨɥɢɪɟɞɚɤɰɿɽɸɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟɩɟɜɧɟɤɨɥɨɥɸɞɟɣɚɿ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɲɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɹɤɢɣɡɦɨɠɟɜɡɹɬɢɭɱɚɫɬɶɭɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ ɇɚɫɬɭɩɧɢɣɟɬɚɩ±ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɚɧɶɝɨɫɬɸȲɯɫɬɚɜɢɬɶɝɥɹɞɚɱɭ ɤɿɥɶɤɚɫɩɨɫɨɛɿɜɜɿɧɬɟɪɧɟɬɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɧɚɨɮɿɰɿɣɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿɞɨɬɚɩɿɞ ɱɚɫ ɟɮɿɪɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ©Ɏɟɣɫɛɭɤªɞɟɣɞɟɩɪɹɦɚɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ ɩɿɞɱɚɫ ɩɪɹɦɨɝɨ ɟɮɿɪɭ ± ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɧɨɦɟɪɨɦ ɭ ɛɥɿɰɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ ɩɟɪɟɯɨɠɢɯɧɚɜɭɥɢɰɿɞɨɟɮɿɪɭɩɿɞɱɚɫɜɿɞɟɨɡɜ¶ɹɡɤɭɜɋɤɚɣɩɿȼɚɣɛɟɪ ȼɚɬɫɚɩɬɚɿɧɲɿɧɚɪɚɡɿɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɝɥɹɞɚɱ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɿ ɬɟɦɢ ɧɚ ɹɤɿ ɝɨɜɨɪɢɬɢɦɟ ɝɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɧɚ ɧɢɯ ɓɨɩɪɚɜɞɚ ɝɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɭɯɢɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɜɟɞɭɱɢɣ ɦɨɠɟ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɫɭɞ ɨɛɢɪɚɬɢ ʀɯ ɿɡ ɫɨɰɦɟɪɟɠɿɌɭɬɜɿɞɪɚɡɭɦɢɦɨɠɟɦɨɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹ©ɑɢɦɨɠɟ ɝɥɹɞɚɱ ɩɟɪɟɛɪɚɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɟɞɭɱɨɝɨ"ª Ɂ ɭɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɨ ©Ɍɚɤ ɦɨɠɟª ȼɬɿɦ ɡɚɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɿɧɲɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɥɿɩɨɝɨɠɟɪɟɛɤɭɜɚɧɧɹɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɓɟ ɨɞɢɧ ɟɬɚɩ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɞɨɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬ ± ɰɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹɟɮɿɪɭɧɚɎȻɫɬɨɪɿɧɰɿ ɉɟɪɟɝɥɹɧɭɜɲɢ ɜɫɿ ɜɢɩɭɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ʀʀ ɝɟɪɨɹɦɢ ɨɛɢɪɚɥɢɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɿɡɧɿ ɥɸɞɢ ± ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɿɪɤɢ ɲɨɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɚɤɬɢɜɿɫɬɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɜɟɞɭɱɿ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ =,. ± ɽɞɢɧɟ ɳɨ ʀɯ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ±ɩɭɛɥɿɱɧɿɫɬɶɊɿɡɧɢɦɢɛɭɥɢɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹ±ɜɿɞɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɭ Ɍɟɩɟɪ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɯɬɨ ɰɟɣ ɝɥɹɞɚɱ ɹɤɢɣ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɢɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɬɟɥɟɚɭɞɢɬɨɪɿʀɍɩɟɪɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɰɟɥɸɞɢɡɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɿɧɬɟɪɧɟɬɭɿ

 


ɫɟɪɟɞɧɢɯ±ɜɥɚɫɧɢɤɢɚɤɚɭɧɬɭɭɎɟɣɫɛɭɤɹɤɿɞɢɜɥɹɬɶɫɹɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀɿɚɛɨ ɩɢɲɭɬɶɤɨɦɟɧɬɚɪɿȼɨɧɢɬɚɤɫɚɦɨɹɤɿɬɟɥɟɝɥɹɞɚɱɿɦɨɠɭɬɶɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɳɟɣɬɟɥɟɮɨɧɨɦȾɥɹɰɶɨɝɨɩɪɢɧɚɣɦɧɿɩɨɬɪɿɛɧɚɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ ɚɛɨ ɩɨ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɭ ɳɨɛ ɛɚɱɢɬɢ ɝɨɫɬɹ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɨɡɦɨɜɢɬɚɩɨɱɭɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɶɁɜɿɫɧɨɦɚɬɢɬɟɥɟɮɨɧɿɜɥɚɫɧɟɧɚɜɚɠɢɬɢɫɹ ɡɚɬɟɥɟɮɨɧɭɜɚɬɢɩɿɞɱɚɫɩɪɹɦɨɝɨɟɮɿɪɭȾɥɹɫɤɚɣɩɡɚɩɢɬɚɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɬɪɿɛɟɧɋɤɚɣɩɬɚɛɚɠɚɧɧɹɛɭɬɢɚɤɬɢɜɧɢɦ ȼɢɡɧɚɱɢɦɨɫɹ ɱɢ ɜɩɥɢɜɚɽ ɝɥɹɞɚɱ ɧɚ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ⱦɨɫɥɿɞɢɜɲɢ ɜɫɿ ɜɢɩɭɫɤɢ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ± ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣȯɞɢɧɟɳɨɦɨɠɟɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ±ɰɟɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɡɚɩɢɬɚɧɶɚɰɟɜɠɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿɝɨɫɬɹ ɬɚɪɨɛɨɬɢɦɨɞɟɪɚɬɨɪɚ Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜɳɨɥɸɞɟɣɰɿɤɚɜɥɹɬɶɩɭɛɥɿɱɧɿɨɫɨɛɢɧɚɹɤɿɜɨɧɢɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɞɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɚɛɨ ɠ ɧɚɞɿɥɹɸɬɶ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɹɤɢɦɢ ɝɥɹɞɚɱɿ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨɫɚɦɟɝɥɹɞɚɱɨɛɢɪɚɽɝɨɫɬɹɩɪɨɝɪɚɦɢɿɰɟɩɟɪɲɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɚɥɟ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ ɡɚɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɀɨɞɧɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭɞɥɹɨɛɪɚɧɧɹɝɨɫɬɹɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɌɨɦɭɪɚɞɢɥɢɛɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɣɿɧɲɿɜɚɪɿɚɧɬɢɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭȽɨɬɭɸɬɶɝɥɹɞɚɱɿ ɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɰɟɞɪɭɝɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹɚɥɟɡɧɢɯɨɛɢɪɚɽɥɢɲɟɱɚɫɬɢɧɭɜɟɞɭɱɢɣ ɱɟɪɟɡʀɯɧɸɡɚɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɨɛɦɟɠɟɧɢɣɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɿɧɤɨɥɢɝɨɫɬɿ ɡɚɧɚɞɬɨɪɨɡɥɨɝɨɝɨɜɨɪɹɬɶɚɛɨɠɧɚɜɩɚɤɢɭɧɢɤɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɿɓɟɨɞɧɿɽɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɟɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɨɛɪɚɧɨɝɨɝɨɫɬɹ ɿɩɿɞɬɟɦ ɫɚɦɢɦɢɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦɢ Ȳɯɧɹɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɫɬɪɨɬɚɿɡɥɨɛɨɞɟɧɧɿɫɬɶ ɤɚɠɭɬɶɩɪɨɬɟɳɨɝɥɹɞɚɱɩɪɚɝɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɯɨɱɟɫɚɦɨɬɭɠɤɢɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɬɢɦɯɬɨɦɨɠɟɜɢɪɿɲɢɬɢɣɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɭɩɪɨɛɥɟɦɭ ȱɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɩɪɨɝɪɚɦɢ©9R[3RSXOLª ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɫɬɚɽ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɨɦ ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚɿɳɟɛɿɥɶɲɟɞɨɥɭɱɟɧɧɹɝɥɹɞɚɱɚɛɭɞɟɜɢɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɫɹɡɱɚɫɨɦ ɦɢɭɰɶɨɦɭɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿȺɩɨɤɢɝɨɥɨɫɧɚɪɨɞɭɝɨɜɨɪɢɬɶɭɧɚɞɚɧɨɦɭɣɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɿ ɫɚɦ ɫɬɚɽ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɳɟ ɝɥɢɛɲɟ ɜɢɜɱɟɧɨ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ ɚɞɠɟ ɰɟ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ  


Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹɧɨɜɿɬɧɿɯɁɆȱɬɚɩɨɲɭɤɧɨɜɢɯɮɨɪɦɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɘɪɿɣȯɥɿɫɨɜɟɧɤɨȺɧɧɚ ɉɨɥɿɫɭɱɟɧɤɨɌɟɥɟɬɚɪɚɞɿɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ±±ȼɢɩɭɫɤ±ɋ± ȯɥɿɫɨɜɟɧɤɨ ɘɉ Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɿ ɠɚɧɪɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɈɪɚɬɨɪɫɶɤɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɝɨɥɨɫɭɣɦɨɜɥɟɧɧɹɧɚɜɱɩɨɫɿɛɧɢɤɁɚɪɟɞȼȼ Ɋɿɡɭɧɚ±ɄȺɬɿɤɚ±± *DZOLQVNL0,QWHUDFWLYH7HOHYLVLRQ3URGXFWLRQ0*DZOLQVNL±2[IRUG*UHDW%ULWDLQ )RFDO3UHVV±S Ƚɨɹɧ ȼ ȼ Ɍɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɥɿ ɦɟɞɿɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ± ȼɢɩɭɫɤ ± ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH  Ƚɨɹɧ Ɉ ə ɋɭɱɚɫɧɟ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɣ ɟɮɿɪɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɉɚɦ ɹɬɶɫɬɨɥɿɬɶ±ʋɇɨɦɟɪɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣɪɿɱɱɸȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɇɍɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ±ɋ ȯɥɿɫɨɜɟɧɤɨ ɘ ɉ Ɉɪɚɬɨɪɫɶɤɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɇɚɜɱ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ± Ʉ Ⱦɿɥɨɜɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ±ɫ ɊɿɡɭɧȼȼɌɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɫɢɫɬɟɦɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɌɟɨɪɿɹɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɝɚɥɭɡɿ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹªȼȼɊɿɡɭɧ±Ʉ ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣɰɟɧɬɪ©ɉɪɨɫɜɿɬɚª±ɋ±

 


ɌɊȿɇȾɂɍɊȿɄɅȺɆȱɁȼ¶əɁɄȺɏȱɁȽɊɈɆȺȾɋɖɄȱɋɌɘ ɌȺɇɈȼɂɏɆȿȾȱȺ

ȼɨɥɨɞɿɧɚ Ɇɚɪɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɉɈɊȱȼɇəɅɖɇɂɃȺɇȺɅȱɁȾɈɋȼȱȾɍȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȲɌȺȺɆȿɊɂɄȺɇɋɖɄɈȲɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ ɊȿɄɅȺɆɂ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢɬɚɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɣɨɝɨɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɩɪɚɤɬɢɤɨɸɁɚɜɞɚɧɧɹɦɬɟɡ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɸɱɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɟɤɬɿɜɩɨɜ ɹɡɚɧɢɯɡɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɪɟɤɥɚɦɨɸɜɍɤɪɚʀɧɿ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɨɰɿɧɟɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɿɦɚɽɩɪɨɣɬɢɬɪɢɜɚɥɢɣɲɥɹɯɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɉɪɨɬɟ ɫɭɱɚɫɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ʀʀ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɬɨɝɨɳɨɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɹɤ ɦɿɫɬ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ Ⱥɞɠɟ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɡɦɿɧɢɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɝɪɨɦɚɞɹɧɞɨɛɭɞɶɹɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨ ɹɤɨʀ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɥɸɞɢ ɜɠɟ ɡɜɢɤɥɢ Ɍɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɹɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɜɍɤɪɚʀɧɿɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɟɬɚ ɜɢɦɚɝɚɽɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹ ȼ ɋɒȺ ɡ ɪɨɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ Ɋɟɤɥɚɦɧɚ Ɋɚɞɚ  ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤɚ ɜɢɪɨɛɥɹɽ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɭɽ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɧɫɨɪɿɜ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɭɪɹɞɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯɒɬɚɬɿɜ>@ȼɍɤɪɚʀɧɿɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɦɨɦɟɧɬɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤɿ ɡɦɨɝɥɢ ɛ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɡɹɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɨ Ɋɟɤɥɚɦɧɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɨɠɧɟɜɿɞɨɦɫɬɜɨɜɢɪɿɲɭɽɫɜɨʀɡɚɜɞɚɧɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɚɽɞɢɧɚɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚɜɩɥɚɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɜɿɞɫɭɬɧɹ ɍ ɋɒȺ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɽ ɞɟɪɠɚɜɚ ɉɨɞɿɛɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɟɨɪɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 


ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɚ ɹɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɚ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɬɭɪɛɨɬɢɩɪɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɜɰɿɥɨɦɭ>@ɍɜɢɩɚɞɤɭɡɍɤɪɚʀɧɨɸɞɟɪɠɚɜɚ ɜɢɞɿɥɹɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɨɞɿɛɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɨɛɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɿ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɉɪɨɬɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢɿɞɟɸɪɨɡɜɢɬɤɭɞɚɧɨɝɨɬɢɩɭɪɟɤɥɚɦɢɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɪɿɜɧɿ ɋɨɰɿɚɥɶɧɚɪɟɤɥɚɦɚɜɋɒȺɬɪɚɧɫɥɸɽɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ Ɋɟɤɥɚɦɧɭ ɪɚɞɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɤɨɲɬɢ ɹɤ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚɤ ɿ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭɩɨɬɭɠɧɢɯɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣɹɤɿɪɟɝɭɥɹɪɧɨɜɿɞɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜ ɧɶɨɝɨ ɜɧɟɫɤɢ Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɞɟɹɤɿ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɩɥɚɱɭɸɬɶɬɪɚɧɫɥɹɰɿɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɛɿɥɶɲɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɜɢɯɨɞɭ ɜ ɟɮɿɪ ɱɚɫɨɦ ɚɛɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀɫɦɭɡɿ ȼɍɤɪɚʀɧɿɧɚɜɩɚɤɢɜɤɪɚɣɫɤɥɚɞɧɨɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɭɪɟɤɥɚɦɭɜ ɁɆȱ Ɋɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɿɞɦɨɜɢ ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɟɮɿɪɿ Ɍɚɤɨɠ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɩɪɚɣɦɬɚɣɦ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɯɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɧɚ ɱɚɫ ɤɨɥɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɩɪɢɛɭɬɤɭ Ɉɬɠɟ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɨɧɚ ɧɟ ɞɨɫɹɝɚɽ ɫɜɨɽʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɪɿɡɤɨ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɪɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ɍɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤ ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɧɟ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɞɟ ɧɟ ɡɚ ɬɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɤɚɧɚɥɚɦ ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɿɞɥɿɬɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɚɜɭ ɇɚɜɿɬɶ ɲɨɤɭɸɱɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɁɆȱ ɦɚɣɠɟ ɳɨɞɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɤɪɚʀɧɢ ɫɬɪɚɲɧɿ ɤɚɪɬɢɧɢɞɿɣɫɧɨɫɬɿ əɤɳɨ ɜ ɋɒȺ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɮɿɪɦɢɚɝɟɧɬɫɬɜɚɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢɜɝɚɥɭɡɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɹɤɿɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟɬɟɯɧɿɱɧɟɨɫɧɚɳɟɧɧɹɿɩɟɜɧɿɧɚɜɢɱɤɢɬɨɜɍɤɪɚʀɧɿɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɧɢɡɶɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɤɪɚɣɦɚɥɨɮɚɯɿɜɰɿɜɡɪɟɤɥɚɦɢɫɟɪɟɞɬɢɯɯɬɨɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢ

 


Ⱦɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɟɪɣɨɡɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɪɨɝɭɪɟɤɥɚɦɧɭɤɚɦɩɚɧɿɸɌɨɦɭɞɟɪɠɚɜɧɿɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɋɒȺɳɨɪɨɤɭɝɨɬɨɜɿɩɥɚɬɢɬɢɜɟɥɢɤɿɝɪɨɲɿɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɍɧɢɯɜɤɨɪɿɧɟɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɳɨɜɢɬɪɚɱɟɧɿɝɪɨɲɿ ɧɟɧɚɫɬɿɥɶɤɢɜɟɥɢɤɿɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɟɮɟɤɬɨɦɹɤɢɣɞɚɽɫɨɰɿɚɥɶɧɚɪɟɤɥɚɦɚ Ⱦɚɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɩɨɹɫɧɸɽ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɤɪɚʀɧɢ ɚɡɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭɞɟɪɠɚɜɿɿɿɧɲɢɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɞɨɜɟɥɨɫɹɛɜɢɬɪɚɬɢɬɢɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɟɝɪɨɲɟɣɧɚɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸɧɚɫɥɿɞɤɿɜʀɯɧɟɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ>@ ȼɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ©ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɞɟɲɟɜɲɟ ɧɿɠ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹª ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɿ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɠ ɫɩɢɫɨɤɬɟɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɞɨɦɿɧɿɦɭɦɭ Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɡɦɚɥɸɜɚɬɢ ɤɚɪɬɢɧɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɜɍɤɪɚʀɧɿɿɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɦɨɠɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦɨɩɢɫɚɬɢʀʀɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿɬɚɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɋɯɨɠɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɰɿɥɟɣ ɿ ɬɟɦ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɥɸɞɟɣɯɜɢɥɸɸɬɶɨɞɧɿɣɬɿɠɩɢɬɚɧɧɹɿɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɿɦ ɹɞɿɬɢɟɤɨɥɨɝɿɹ ɜ ɹɤɨɦɭɫɶ ɫɟɧɫɿ ɰɟ ɩɨɜ ɹɡɚɧɨ ɿ ɡ ɫɬɨɥɿɬɬɹɦ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚɩɨɜ ɹɡɚɧɚɡɟɤɨɥɨɝɿɽɸɿɡɚɯɢɫɬɨɦɩɪɢɪɨɞɢɜɋɒȺɽɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɠ ɞɚɧɚ ɬɟɦɚ ɳɟ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɜɨɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɯɨɱɚɫɩɪɨɛɢɪɨɡɜɢɧɭɬɢʀɣɪɨɛɥɹɬɶɫɹ Ɍɚɤɫɚɦɨɜɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɩɪɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜɪɢɧɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢ ɚɥɟ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɿ ɪɿɡɧɨɸ ɪɨɥɥɸ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɹɤ ɞɨ ɨɛɨɜ ɹɡɤɭɞɟɪɠɚɜɢɿɩɨɥɹɞɥɹɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɁɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜ ɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɨɧɢ ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɳɨɬɚɤɟɫɨɰɿɚɥɶɧɚɪɟɤɥɚɦɚɿɹɤʀʀɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜ ɫɜɨʀɯɿɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɇɨɫɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ʀʀ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɪɢɧɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢɈɫɤɿɥɶɤɢɪɢɧɨɤɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɜɋɒȺɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɚɜɍɤɪɚʀɧɿɰɟɦɚɣɠɟɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɚɫɮɟɪɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɈɞɧɚɡɩɪɢɱɢɧ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɪɟɤɥɚɦɭª ɫɥɚɛɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɢɧɤɭ ɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɟɡɥɿɱɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɢɯɩɪɨɝɚɥɢɧ>@

 


ȼɢɫɧɨɜɨɤ Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɪɿɡɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɩɨɜ ɹɡɚɧɢɣɡɪɿɡɧɢɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɤɪɚʀɧ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɠɢɬɬɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɪɿɜɧɟɦ ɚɝɪɟɫɿʀ ɳɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹɜɁɆȱɬɚɤɨɠɜɿɫɬɨɬɧɢɯɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬɜɿɞɫɭɬɧɿɣɽɞɢɧɢɣɨɪɝɚɧɹɤɢɣɛɢɡɚɣɦɚɜɫɹɩɢɬɚɧɧɹɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɣɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɜɢɧɧɨɛɭɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɤɪɨɤɨɦ ɧɚɲɥɹɯɭɞɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɇɿɤɨɥɚɣɲɜɿɥɿȽȽɄɨɪɨɬɤɚɿɫɬɨɪɿɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢ>ȿɥɟɤɬɨɪɨɧɧɿɣɪɟɫɭɪɫ@Ƚ ɇɿɤɨɥɚɣɲɜɿɥɿ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZVRFUHNODPDUXDQDO\WLFV OLVWSKS"(/(0(17B,'  ȱɤɨɧɧɿɤɨɜɚ Ɇ ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɿ ɜ Ɋɨɫɿʀ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɋɨɰɿɚɥɶɧɚɪɟɤɥɚɦɚȿɥɟɤɬɪɨɧɞɚɧ85/KWWSZZZVRFUHNODPDɪɭ ȼɚɣɧɟɪȼɇɨɜɢɣɣɪɿɤɪɨɡɜɢɬɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ ɉɟɪɲɢɣ ɫɚɣɬ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ Ɋɨɫɿʀ ȿɥɟɤɬɪɨɧ ɞɚɧ  85/ KWWSZZZVRFUXQHZVYLHZ ȻɭɝɪɢɦȼɄɨɦɭɩɪɢɩɢɫɭɽɬɶɫɹɧɢɧɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɊɟɤɥɚɦɢȼ Ȼɭɝɪɢɦ±>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZJURQRNLHYXD

 ɍɫɨɜɚ Ʌɚɞɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɌȿɇȾȿɇɐȱȲɌȺɇȺɋɅȱȾɄɂɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱȲɄɈɇɌȿɇɌɍ ȼȿɉɈɏɍɉɈɋɌɉɊȺȼȾɂ ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɨɤɿɜ ɬɟɪɦɿɧ ©ɩɨɫɬɩɪɚɜɞɚª ɫɬɚɜ ɲɢɪɨɤɨɜɠɢɜɚɧɢɦ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɪɨɤɭ ɡɚ ɜɟɪɫɿɽɸ Ɉɤɫɮɨɪɞɫɶɤɨɝɨɫɥɨɜɧɢɤɚɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ©ɩɨɫɬɩɪɚɜɞɭªɜɢɡɧɚɱɢɥɢɹɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɬɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɨɛ ɽɤɬɢɜɧɿ ɮɚɤɬɢ ɽ ɦɟɧɲ ɜɩɥɢɜɨɜɢɦɢɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɧɿɠɡɚɤɥɢɤɢɞɨɟɦɨɰɿɣɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ>@ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɪɢɫɚɦɢɟɩɨɯɢ©ɩɨɫɬɩɪɚɜɞɢª ɽ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɪɨɥɶ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɮɚɤɬɿɜ ɞɨɤɚɡɿɜ ɬɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɢɧɨɫɹɬɶ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɿɝɧɨɪɭɸɬɶ Ɇɟɞɿɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɦɟɧɲɟ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶɫɹ 


ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɬɚɧɚɞɿɣɧɿɫɬɸɞɠɟɪɟɥɚɧɚɞɚɸɱɢɩɟɪɟɜɚɝɭ ɬɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ʀɯɧɿɦ ɜɥɚɫɧɢɦ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦ Ɍɚɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɬɭɬɚɮɨɪɦɭɣɨɝɨ ɩɨɞɚɱɿ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚɧɚɫɥɿɞɤɿɜɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɬɭɚɬɚɤɨɠɮɨɪɦɣɨɝɨɩɨɞɚɱɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢɦɟɞɿɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɋɭɱɚɫɧɿɦɟɞɿɚɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɩɟɤɬɪɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɚɱɿ ɦɟɞɿɚɩɪɨɞɭɤɬɭɨɧɥɚɣɧɜɢɞɚɧɧɹɜɟɛɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɪɚɞɿɨɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɚɞɚɩɬɭɸɱɢ ɤɨɧɬɟɧɬ ɩɿɞ ɪɿɡɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ȼɿɞɬɚɤ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɲɭɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ȼɫɿ ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɟɨ ɬɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɣɨɞɧɨɱɚɫɧɟɡɦɟɧɲɟɧɧɹɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɥɿɩɨɜɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɿɜ ɞɥɹ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ KRXUV FRQWHQW ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɨɜɢɧ ɬɚ ɿɧ Ɂɝɿɞɧɨ ɞɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɤɨɦɩɚɧɿɽɸ(ULFVVRQ1HWZRUNHG6RFLHW\/DEɭɪɨɰɿ>@ ɟɤɫɩɟɪɬɢɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɦɟɞɿɚɪɢɧɤɭɩɿɞɱɚɫɹɤɨɝɨ ɁɆȱ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɨɱɧɭɬɶ ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɚ ɰɢɮɪɨɜɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɟɞɿɚ ɛɭɞɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɨɧɬɟɧɬɭɿɫɟɪɜɿɫɿɜɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɬɟɧɞɟɧɰɿʀɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɤɨɧɬɟɧɬɭɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ² Ʉɥɿɩɨɜɿ ɧɨɜɢɧɢ əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɬɚ ɦɿɧɿɦɭɦ ɬɟɤɫɬɭ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɧɨɜɢɧɢ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɦɟɞɿɚɫɮɟɪɢɫɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚɞɭɦɰɿɳɨɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣɱɢɬɚɱɱɚɫɬɨ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɿ ɧɟ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɜɟɥɢɤɿ ɨɛɫɹɝɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɿɧɲɿ ɮɨɪɦɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɹɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ©ɤɥɿɩɨɜɿª ɧɨɜɢɧɢɜɹɤɢɯɩɪɟɜɚɥɸɸɬɶɟɦɨɰɿʀɬɚɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɣɤɨɧɬɟɧɬɚɬɟɤɫɬɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚɪɨɡɞɿɥɟɧɚɧɚɧɟɜɟɥɢɤɿɱɚɫɬɢɧɢ

 


² ȼɿɞɟɨ ɬɚ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɜ ɩɪɹɦɨɦɭ ɟɮɿɪɿ ɉɨɲɢɪɟɧɢɦ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɩɨɞɚɱɿ ɦɟɞɿɚ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɟɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ YLQHɚɛɨFRXE±ɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɜɿɞɲɟɫɬɢɞɨɞɟɫɹɬɢɫɟɤɭɧɞɳɨ ɦɚɸɬɶɜɿɪɭɫɧɢɣɟɮɟɤɬɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿɈɤɪɿɦɰɶɨɝɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɽɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɪɚɧɫɥɹɰɿɣɜɩɪɹɦɨɦɭɟɮɿɪɿ ɚɧɝɥlive streaming). ɍɪɨɰɿɨɧɥɚɣɧɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɧɚɞɚɥɢɩɟɪɟɜɚɝɭOLYH VWUHDPLQJɚɧɟɧɨɜɢɧɚɦɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ>@/LYHVWUHDPLQJɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɡɨɤɪɟɦɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɦɟɞɿɚ)DFHERRNɬɚ3HULVFRSH ²Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣɤɨɧɬɟɧɬ ɚɧɝɥ24 hours content ɚɛɨɤɨɧɬɟɧɬ ɹɤɢɣɞɨɫɬɭɩɧɢɣɥɢɲɟɩɪɨɬɹɝɨɦɞɨɛɢɽɳɟɨɞɧɢɦɬɪɟɧɞɨɦɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɞɿɚ Ɏɭɧɤɰɿɹ 6WRULHV ɭɤɪ ɿɫɬɨɪɿɹ ɩɪɨɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɦɟɪɟɠɚɦɢ ,QVWDJUDP )DFHERRN 9NRQWDNWH Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɿɜ ɿɫɬɨɪɿɣ ɜɢɳɚ ɧɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɭ ɜ ɱɚɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨɰɿɽʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ² Ɇɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɞɿɚ ȼ ɟɩɨɯɭ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɪɨɫɬɚɽ ɜɢɧɢɤɥɚ ɳɟ ɨɞɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ± ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɞɿɚ ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɪɿɤ ɞɜɚ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɦɿɥɶɹɪɞɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɚɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ >@ ɇɨɜɢɧɢ ɫɬɚɸɬɶ ɩɟɪɲɢɦ ɬɢɩɨɦ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɹɤɢɣ ɚɞɚɩɬɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɪɿɡɧɿ ɪɨɡɞɿɥɶɧɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɟɤɪɚɧɚ ɉɟɪɟɯɿɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɧɚ ɫɦɚɪɬɮɨɧɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɪɭɯɨɦ ɞɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ > @ ɡɚɦɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɫɚɣɬɿɜ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɛɚɝɚɬɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ )DFHERRN7ZLWWHU<RXWXEH9NRQWDNWHɬɚɿɧ ² ɉɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɱɚɬɛɨɬɢ Ɉɞɢɧ ɡ ɬɪɟɧɞɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɳɨɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹɜɪɨɤɚɯɩɨɥɹɝɚɽɜɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɨɛɨɬɿɜ ɡɞɚɬɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɭɜɚɬɢ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɬɢ ʀɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɧɨɜɢɧɢɮɨɬɨɬɚɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɪɨɝɧɨɡɩɨɝɨɞɢɬɚɿɧɊɨɛɨɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɰɢɮɪɢ ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɽ ɧɨɜɢɧɢ ɫɩɨɪɬɭ ɜ ɩɪɨɫɬɿɣɮɨɪɦɿɥɸɞɢɹɤɿɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶɫɩɨɪɬɢɜɧɭɩɨɞɿɸɩɨɞɚɸɬɶɞɚɧɿɩɪɨ ɝɪɚɜɰɿɜɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɦɚɝɚɧɶɚɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɪɨɛɥɹɽɡɜɿɬ ɉɨɹɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɱɚɬɛɨɬɿɜ ɫɬɚɥɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɚɞɠɟɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ

 


ɡɜɢɱɨɤ ɜɨɥɨɞɚɪɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ >@ ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɽ ɱɚɬɛɨɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ©ɍɤɪɿɧɮɨɪɦª ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɽ ɩɿɞɩɢɫɧɢɤɚɦ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ©ɍɤɪɿɧɮɨɪɦª ɜ )DFHERRN ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɧɨɜɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɫɟɧɞɠɟɪ ɇɨɜɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɨɛɢɪɚɬɢ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɡɚɥɢɲɢɜɲɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɥɢɲɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɫɩɨɪɬɚɛɨɩɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɭɬɚɩɨɥɿɬɢɤɭ ²ɇɨɜɢɧɧɿɚɝɪɟɝɚɬɨɪɢɑɟɪɟɡɩɨɫɬɿɣɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɨɛɫɹɝɿɜɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɥɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɬɚɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɱɚɫɭ ɩɨɲɭɤɭɧɨɜɢɧȾɥɹɰɶɨɝɨɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɟɪɜɿɫɢ±ɧɨɜɢɧɧɿ ɚɝɪɟɝɚɬɨɪɢ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɹɤɢɯ ɚɤɭɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɪɿɜ ɽ ]PL\DFRPXD IOLSERDUGFRP UDWDWXFRP SURWYQHW IHHGO\FRP Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 'LJLWDO 1HZV 5HSRUW ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜ ɪɨɰɿ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ Ɋɨɣɬɟɪɫ >@ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢɱɟɪɟɡɹɤɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɿ ɚɝɪɟɝɚɬɨɪɿɜ ɭɩɨɲɭɤɚɯ ɨɧɥɚɣɧɧɨɜɢɧ ɽ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɛɚɝɚɬɶɨɯɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɨɞɧɨɦɭɦɿɫɰɿɁɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɪɿɜ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢɲɜɢɞɤɢɣɿɥɟɝɤɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɪɿɡɧɢɯɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɉɪɨɬɟ ɱɚɫɬɨɡɨɝɥɹɞɭɧɚɛɿɥɶɲɭɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɧɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɦɟɪɟɠɚɦ ɉɨɩɪɢɩɟɪɟɜɚɝɢɧɨɜɢɧɧɢɯɚɝɪɟɝɚɬɨɪɿɜɟɤɫɩɟɪɬɢɜɛɚɱɚɸɬɶɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɦɢ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɨ ɮɟɧɨɦɟɧ©ɛɭɥɶɛɚɲɤɨɜɨɝɨɮɿɥɶɬɪɚª ɚɧɝɥ«filter bubble effect»). ɉɨɧɹɬɬɹ ɛɭɥɶɛɚɲɤɨɜɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɚɤɬɢɜɿɫɬɨɦȱɥɚɽɦɉɚɪɚɣɡɟɪɨɦɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦɜɟɛɫɚɣɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɢɧ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɢɧɭɥɿ ɡɚɩɢɬɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɸ ɩɨɲɭɤɭ > @ ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ©ɛɭɥɶɛɚɲɤɨɜɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚª ɽ *RRJOH ɹɤɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɲɭɤɭɚɬɚɤɨɠɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ)DFHERRNɳɨɦɚɽɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɫɬɪɿɱɤɭɧɨɜɢɧɉɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿɸɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ<DKRRɬɚ*RRJOH1HZV 1HZ <RUN 7LPHV +XIILQJWRQ 3RVW :DVKLQJWRQ 3RVW ɬɚ ɿɧ Ɍɚɤ *RRJOH ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɭɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɲɭɤɭɡɚɪɿɡɧɢɦɢɫɢɝɧɚɥɚɦɢɧɚɜɿɬɶɹɤɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɧɟ ɜɜɿɣɲɨɜ ɱɟɪɟɡ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ *PDLO ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀɩɨɲɭɤɨɜɢɯɡɚɩɢɬɿɜɽɬɟɳɨɜɨɧɚɡɚɫɥɨɜɚɦɢȱɥɚʀ

 


ɉɚɪɚɣɡɟɪɚ ©ɡɚɤɪɢɜɚɽ ɧɚɫ ɜɿɞ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀª > @ Ɂɝɿɞɧɨ ɉɚɪɚɣɡɟɪɚ ɲɤɿɞɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ©ɛɭɥɶɛɚɲɤɨɜɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭª ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɿɪɨɛɢɬɢɥɸɞɟɣɛɿɥɶɲɜɪɚɡɥɢɜɢɦɢɞɨɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɿ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣ>@ ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɧɨɜɢɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɚɦ ɤɨɧɬɟɧɬ ɬɚɤ ɿ ɮɨɪɦɢ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɱɿ Ɉɞɧɚɤ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɨɹɫɧɸɽ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɦɿɧ ɦɟɞɿɚɚɧɚɥɿɬɢɤ Ⱥɧɞɪɿɣ Ɇɿɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜ ɦɟɞɿɚ ɫɮɟɪɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɱɟɪɟɡ ɬɚɤɟ ɹɜɢɳɟ ɹɤ ©ɜɢɛɭɯ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚª > @ ɇɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɽ ©ɜɢɛɭɯɨɜɟª ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜɤɨɧɬɟɧɬɭɬɚɜɟɥɢɤɟɡɚɨɛɫɹɝɚɦɢɡɚɥɭɱɟɧɧɹɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨȱɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɟɞɿɚ ɐɟ ɿ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɨɜɠɢɧɢ ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɹɜɢ ɧɨɜɢɯ ɫɩɪɨɳɟɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɩɨɞɚɱɿ ɧɨɜɢɧ ©ɿɧɮɥɹɰɿʀª ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɉɨɹɜɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɟɞɿɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɡ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤɚ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɚɤɬɢ ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ 3RVW WUXWK >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 2[IRUG 'LFWLRQDU\ ± ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭHQR[IRUGGLFWLRQDULHVFRPGHILQLWLRQSRVWWUXWK 7KHIXWXUHRIMRXUQDOLVPLQDQHWZRUNHGVRFLHW\>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@7KH(ULFVVRQ 1HWZRUNHG 6RFLHW\ /DE ± ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVZZZHULFVVRQFRPDVVHWVORFDOQHWZRUNHGVRFLHW\WUHQGVLQVLJKWVQHWZRUNHG VRFLHW\LQVLJKWVWKHIXWXUHRIMRXUQDOLVPLQDQHWZRUNHGVRFLHW\BVFUHHQSGI 6RFLDO0HGLD7UHQGV7KDW:LOO'RPLQDWH>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@)RUEHV± ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSVZZZIRUEHVFRPVLWHVMD\VRQGHPHUV VRFLDOPHGLDWUHQGVWKDWZLOOGRPLQDWHEDIEH 'LJLWDOLQ*OREDO2YHUYLHZ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@:H$UH6RFLDO±±Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVZHDUHVRFLDOFRPVSHFLDOUHSRUWVGLJLWDOLQJOREDO RYHUYLHZ ɂɜɚɧɨɜȺȾɑɚɬɛɨɬɜ7HOHJUDPɢ©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟªɤɚɤɧɨɜɵɣɤɚɧɚɥɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɨɜɨɫɬɟɣȼɟɫɬɧȼɨɥɠɫɤɭɧɬɚɢɦɟɧɢȼɇɌɚɬɢɳɟɜɚɌɎɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ ʋɋí

 


 ȼɿɫɿɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɿ ɨɧɥɚɣɧɧɨɜɢɧ ɭ ɫɜɿɬɿ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ɡɜɿɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ Ɋɨɣɬɟɪɫ ± ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSRVYLWDPHGLDVDSLHQVXDPHGLDSURVYLWDUHVHDUFKYLVLPBWHQGHQWVL\BXBVSR]KLYDQQLBRQO D\QQRYLQBXBVYLWLB]YLWBLQVWLWXWXBUR\WHUVB Ɏɿɫɟɧɤɨ Ɍ ȼ Ɏɟɧɨɦɟɧ ɛɭɥɶɛɚɲɤɨɜɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɭ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɯɌȼɎɿɫɟɧɤɨɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢííɌ íɋííɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSQEXYJRYXD8-511]L]KBBB )LOWHU EXEEOH >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ȼɿɤɿɩɟɞɿɹ ± ɜɿɥɶɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSVHQZLNLSHGLDRUJZLNL)LOWHUBEXEEOH Ɇɢɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ Ⱥ Ɏɨɪɦɚɬɵ ɩɨɞɚɱɢ ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɞɢɚɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢɆɟɞɢɚɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɢɡɦɟɧɢɥɚɦɢɪɋɛɨɪɧɢɤɫɬɚɬɟɣɤ ɨɬɤɪɵɬɨɣɫɟɫɫɢɢɩɨɦɟɞɢɚɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢɩɨɞɪɟɞɆɋɄɨɪɧɟɜɚ±Ɇ±ɋ 

Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨ Ɉɥɟɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȾɂɋɄɊɂɆȱɇȺɐȱəɁȺɈɁɇȺɄɈɘȼȱɄɍɋɌȺɌȱ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈɋɌȱɌȺɊȿɅȱȽȱȲɍɇɈȼɂɇɇɂɏɆȺɌȿɊȱȺɅȺɏ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɏȱɇɌȿɊɇȿɌɁɆȱ ȼɫɬɭɩ ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɤɭɪɫɭ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɩɨɫɬɚɥɨɩɢɬɚɧɧɹɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɉɿɞ ɰɢɦ ɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɇɟ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɿɫɰɹ ɭ ɫɨɰɿɭɦɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɟɣɞɠɢɡɦɬɚɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ Ɂɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤɿ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɚɥɢ ɛɢ ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɬɢɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɪɿɜɧɿɫɬɶɬɚɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶɫɚɦɿɦɨɠɭɬɶɫɬɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀɈɫɨɛɥɢɜɨɰɟɩɨɦɿɬɧɨɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɧɨɜɢɧɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜ ɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɹɤɿɫɶ ɚɫɩɟɤɬɢ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɱɟɩɢɬɢ ɱɢɬɚɱɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹɭɜɚɝɢɞɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɉɿɞ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɨɸ ɥɟɤɫɢɤɨɸ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɬɚɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɝɪɭɩɭ ɚɛɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɨɫɨɛɭ ɚ

 


ɬɚɤɨɠɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɬɚɜɢɞɿɥɟɧɧɹɩɟɜɧɨʀɝɪɭɩɢɡɚɩɟɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸȺɥɟɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɤɨɧɬɟɤɫɬɭ>@ ɍɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɩɿɞɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɽɸɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɳɨɞɨ ɨɫɨɛɢɚɛɨɝɪɭɩɢɥɸɞɟɣɬɚɤɨʀɥɟɤɫɢɤɢɹɤɚɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɿɛɟɡɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɛɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɬɚɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɿɚɛɨɪɚɫɿ Ɇɟɬɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɚɧɚɥɿɡɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜɬɚɧɨɜɢɧɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɤ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɡɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɜɿɤɭ ɫɬɚɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿʀ ɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɹɤɿ ɽ ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɤɜɚɪɬɚɥɿ ɪɨɤɭɡɝɿɞɧɨɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦȱɫɬɢɬɭɬɭɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ>@ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɿɦɟɬɨɞɢ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɬɚ ɬɟɤɫɬɢ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɶ ɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ ɍɤɪɿɧɮɨɪɦ ɅȱȽȺQHW ɐɟɧɡɨɪ Ɉɛɪɚɧɨ ɧɨɜɢɧɢ ɡ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɩɪɢɜɨɞɨɦɡɚɩɟɪɿɨɞɬɪɚɜɟɧɶɝɪɭɞɟɧɶɪɨɤɭ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɬɚɚɧɚɥɿɡ Ɇɟɬɨɞɨɦɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶɡɚɝɨɥɨɜɤɢɬɚɬɟɤɫɬɢɧɨɜɢɧɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɿɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɶɹɤɪɿɡɧɿɁɆȱɩɨɞɚɥɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɨɞɢɧɿ ɬɨɣɫɚɦɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɢɜɿɞɿɯɬɨɡɧɢɯɜɞɚɜɫɹɞɨɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ Ɇɟɬɨɞɨɦɚɧɚɥɿɡɭɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɶɧɚɫɤɿɥɶɤɢɞɨɪɟɱɧɢɦɚɬɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɽɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɧɚɬɿɣɱɢɿɧɲɿɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿɞɨɹɤɨɝɨɜɞɚɥɨɫɶɁɆȱ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɁɆȱ ɦɚɸɬɶ ɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ ɬɚ ɧɨɜɢɧɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɯɨɡɧɚɤɢɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀɡɚɨɡɧɚɤɚɦɢɜɿɤɭɫɬɚɬɿ ɪɟɥɿɝɿʀ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɨɸ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɠɢɜɚɧɨɸ ɽ ɝɟɧɞɟɪɧɚɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹɬɚɟɣɞɠɢɡɦ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɳɨ ɁɆȱ ɤɨɩɿɸɸɬɶ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶ ɿ ɦɧɨɠɚɬɶ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɪɢ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɁɆȱ ɜ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɜɢɧɟɫɥɢ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɧɨɜɨɨɛɪɚɧɨɝɨ ɦɟɪɚ Ʌɨɧɞɨɧɚ ɹɤ ɤɥɸɱɨɜɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ>@>@>@ ȼɿɤɨɫɨɛɢɁɆȱɹɤɩɪɚɜɢɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɞɥɹɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹɭɜɚɝɢ

 


ɞɨɧɨɜɢɧɢɿɜɿɧɧɟɽɤɥɸɱɨɜɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɭʀʀɫɭɬɿɇɚɩɪɢɤɥɚɞɹɤɳɨɽ ɞɜɿɧɨɜɢɧɢɩɪɨȾɌɉɫɤɨɽɧɟɡɚɜɢɧɢɜɨɞɿɹɬɨɧɚɣɨɝɨɜɿɰɿɚɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɥɢɲɟ ɹɤɳɨ ɣɨɦɭ ɪɨɤɿɜ >@ əɤɳɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɨ ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɦɨɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɧɨɜɢɧɢ ɋɬɚɬɶ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɽ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɁɆȱ ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɿ ɦɚɧɿɩɭɥɸɸɬɶ ɱɢɬɚɱɟɦ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɬɿ ɹɤɳɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɠɿɧɤɭ ɹɤɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɩɟɪɟɜɨɡɢɥɚɛɨɽɩɪɢɩɚɫɢɚɛɨɜɱɢɧɢɥɚɬɟɪɚɤɬɁɜɢɱɧɢɦɫɬɚɥɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ³ɋɬɪɿɥɤɨɦɜɢɹɜɢɥɚɫɶɠɿɧɤɚ´ɚɛɨ³ɦɉɨɜɿɞɨɦɥɹɥɨɫɶɳɨ ɠɿɧɤɚɫɬɪɿɥɟɰɶ ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɜɨɝɨɧɶ Ɂɝɨɞɨɦ ɭ ɩɨɥɿɰɿʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɳɨ ɫɬɪɿɥɶɰɟɦɫɩɪɚɜɞɿɛɭɥɚɠɿɧɤɚ´>@ɉɪɢɰɶɨɦɭɬɚɤɨɝɨɠɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɧɟ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɬɨɛɬɨ ɁɆȱ ɧɿɛɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɧɟɩɪɢɬɚɦɚɧɧɭɫɚɦɟɠɿɧɰɿɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɯɨɱɚɤɨɠɧɚɥɸɞɢɧɚɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞ ɫɬɚɬɿɦɨɠɟɡɚɣɦɚɬɢɛɭɞɶɹɤɭɠɢɬɬɽɜɭɩɨɡɢɰɿɸɿɡɚɣɦɚɬɢɫɶɛɭɞɶɱɢɦ Ɉɛɪɚɧɿ ɱɨɬɢɪɢ ɁɆȱ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɶ ɜɿɞ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɩɨɜɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɫɿɜɨɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɫɥɨɜɨ³ɰɢɝɚɧɢ´ɚɥɟ ɽɬɟɧɞɟɧɰɿɹɳɨɡɝɨɞɨɦɭɧɨɜɢɧɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɩɟɪɟɣɲɥɢɞɨɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ³ɪɨɦɢ´>@ ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɨɧɥɚɣɧɦɟɞɿɚɜɞɚɸɬɶɫɹɞɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɲɬɭɱɧɨʀ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɚɛɨɞɥɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɫɟɧɫɚɰɿɣɧɨɝɨɟɮɟɤɬɭɜɿɞɧɨɜɢɧɢ ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɳɨ ɁɆȱ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ Ⱦɨɫɬɟɦɟɧɧɨ ɧɟ ɜɿɞɨɦɨ ɰɟ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɞɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɟɡɧɚɧɧɹ ɍ ɛɭɞɶ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɰɟ ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɟɞɿɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɥɢɲɟ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɍɬɿɦ ɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɳɨ ɁɆȱ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɶ ɜɿɞ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢɯɨɱɚɜɨɧɚɿɧɟɧɚɫɬɿɥɶɤɢɦɚɫɨɜɚɹɤɯɨɬɿɥɨɫɶɛɢ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɋɥɿɧɱɭɤȼȼɋɨɰɿɚɥɶɧɚɬɢɩɿɡɚɰɿɹɝɟɧɞɟɪɧɢɯɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɭɦɨɜɿɁɆȱ>Ɍɟɤɫɬ@ȼȼ ɋɥɿɧɱɭɤɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±Ʉ±Ɍ±ɋ±

 


 ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSLPLRUJXDPRQLWRULQJV]YLW]PRQLWRU\QKX]KXUQDOLVWVN\KVWDQGDUWLYYLQWHUQHW]PL WDSUHVLLYMNYDUWDOURNX ɆɷɪɨɦɅɨɧɞɨɧɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɫɬɚɥɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧɋɚɞɢɤɏɚɧ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSQHZVOLJDQHWZRUOG QHZVPHURPBORQGRQDBRILWVLDOQRBVWDOBPXVXOPDQLQBVDGLNBNKDQ Ɉɮɿɰɿɣɧɨ ɦɟɪɨɦ Ʌɨɧɞɨɧɚ ɨɛɪɚɧɢɣ ɋɚɞɿɤ ɏɚɧ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧ ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɪɨɬɢ %UH[LW >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVZZZHXURLQWHJUDWLRQFRPXDQHZV ɆɟɪɨɦɅɨɧɞɨɧɚɜɩɟɪɲɟɫɬɚɜɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVZZZXNULQIRUPXDUXEULFZRUOGPHURPORQGRQDYSHUVH VWDYPXVXOPDQLQKWPO ɍɏɚɪɤɨɜɿɪɿɱɧɢɣɜɨɞɿɣɡɛɢɜɧɚɫɦɟɪɬɶɩɿɲɨɯɨɞɚɧɚɡɟɛɪɿ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSVZZZSUDYGDFRPXDQHZV ɋɬɪɿɥɹɧɢɧɚ ɛɿɥɹ ɲɬɚɛɤɜɚɪɬɢɪɢ <RX7XEH ɡɚɛɪɚɥɚ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭKWWSVZZZXNULQIRUPXDUXEULFZRUOG VWULODQLQDELODVWDENYDUWLUL\RXWXEH]DEUDOD]LWWD OXGLQLKWPOKWWSVZZZXNULQIRUPXDUXEULFZRUOGVWULODQLQDELODVWDENYDUWLUL \RXWXEH]DEUDOD]LWWDOXGLQLKWPO Ɋɨɦɢ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɫɟɥɨ ɧɚ Ɉɞɟɳɢɧɿ ɞɟ ɞɿɜɱɢɧɤɭ ɜɛɢɥɢ ɜɢɤɪɭɬɤɨɸ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVZZZSUDYGDFRPXDQHZV

 Ȼɚɣɪɚɤ ɇɚɬɚɥɿɹ ȯɜɝɟɧɿʀɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɎȿɃɄɈȼȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱəəɄȿɅȿɆȿɇɌ ɊɈɁȻȺɅȺɇɋɍȼȺɇɇəɆȿȾȱȺɈɋȼȱɌɂ Ɇɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɽ ɧɚɜɢɱɤɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɦɿɽ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɨɠɢɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ Ɍɚɤɰɟɿɞɟɚɥɶɧɚɮɨɪɦɭɥɚɭɫɩɿɲɧɨʀɩɪɨɬɢɞɿʀɦɚɫɨɜɢɦɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɳɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɬɚɣɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɟɫɶɱɚɫ ɜɭɦɨɜɚɯ ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɍɠɟ ɫɬɚɥɢ ɲɬɚɦɩɚɦɢ ɮɪɚɡɢ ɩɪɨ ©ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜª ©ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯª ©ɛɟɡɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɪɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɧɨɜɢɧª ©ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɿɡɦɿɱɿɬɤɨɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɧɚɩɨɡɢɰɿɹɚɜɬɨɪɚɬɟɤɫɬɿɜªɬɚɿɧɲɟȱɧɟ ɡɚɛɭɜɚɣɦɨ ɩɪɨ ɡɚɫɢɥɥɹ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɨʀ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɞɠɟ 


ÉŠÉŞÉ&#x161;ɤɏɢɤÉ&#x161;ÉŽÉ&#x;ɣɤɨÉ&#x153;ɢɯɧɨÉ&#x153;ɢɧɧɢɯÉŤÉ&#x161;ÉŁÉŹÉżÉ&#x153;ɿɧɎɨɪɌÉ&#x161;É°ÉżĘ&#x20AC;ɊɨɲɢɪɸÉ&#x153;É&#x161;ɧɨĘ&#x20AC;ÉĄɧɢɯÉ&#x153; ÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161; ÉŽÉ&#x;ɣɤɨÉ&#x153;ɨĘ&#x20AC; ɿɧɎɨɪɌÉ&#x161;É°ÉżĘ&#x20AC; É­ ÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161;Ɋɪɨɍɏɨɪɿ ÉĄÉ&#x161;É?É&#x161;ɼɨɌ ɧÉ&#x161;ÉŞÉ&#x161;ÉĄÉż É˝ É?ɼɨÉ&#x203A;É&#x161;ɼɜɧɨɸɊɪɨÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x;ɌɨɸÉ&#x17E;ɿɚɼɜɧɨɍɏɿÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161;ȺɧÉ&#x161;ɼɿɥɭɸɹɢÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161;ɧÉ&#x17E;ɲÉ&#x161;ÉŽÉŹ ɪɨɤɭÉ É­ÉŞÉ§É&#x161;ɼɿɍɏɢÉŹÉ&#x161;É&#x161;ɧÉ&#x161;ɼɿɏɢɤɢHromadske.tvÉ&#x153;ɢÉ&#x17E;ɿɼɢɊœɚɏɜÉŹÉŞÉ&#x;ɧÉ&#x17E;ÉżÉ&#x153; ɹɨɏɢɪɢ ÉĄ ɚɤɢɯ ɧÉ&#x161;ɊɪɚɌɭ ɹɢ ɨɊɨɍÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɤɨÉ&#x153;É&#x161;ɧɨ ɍɏɨɍɭɸɏɜɍɚ ɤɨɌɭɧɿɤÉ&#x161;É°ÉżĘ&#x20AC; É&#x153; ɿɧɏÉ&#x;ɪɧÉ&#x;ÉŹÉż Éż ɍɨɰɿÉ&#x161;ɼɜɧɢɯ ÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161; É&#x2030;É&#x;ɪɲɢɣ ÉŹÉŞÉ&#x;ɧÉ&#x17E; Âą É°É&#x; ÉŠÉżÉ&#x17E;ÉŹÉ&#x153;É&#x;ÉŞÉ&#x17E;É É&#x;ɧɧɚ É&#x161;ɤɏɭÉ&#x161;ɼɜɧɨɍɏɿ ɧÉ&#x161;ɲɨĘ&#x20AC; ÉŚÉ&#x161;É?ɿɍɏÉ&#x;ɪɍɜɤɨĘ&#x20AC; ɪɨÉ&#x203A;ɨɏɢ Âą ŠÉ&#x2030;ɪɨɏɢÉ&#x17E;ɿɚ ÉŽÉ&#x;ɣɤÉ&#x161;ÉŚÂŞ ŠÉ&#x201E;ɿɼɜɤɿɍɏɜ ɿɧɎɨɪɌÉ&#x161;É°ÉżĘ&#x20AC; ɚɤɭ É?É&#x;ɧÉ&#x;ɪɭɸɏɜ ÉŚÉ&#x161;ɲɢɧɢ Ɋɨ É&#x153;ɍɜɨɌɭ ÉŤÉ&#x153;ɿɏɭ É&#x203A;É&#x;ÉĄ É­ÉąÉ&#x161;ÉŤÉŹÉż ɼɸÉ&#x17E;É&#x;ÉŁ ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x203A;ɿɼɜɲɭɽ ÉŹÉ­ ɚɤɭ ɊɨɪɨÉ&#x17E;ɠɭɸɏɜ Éż ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;É&#x161;ɸɏɜ ɨÉ&#x17E;ɢɧ ɨÉ&#x17E;ɧɨɌɭ ɼɸÉ&#x17E;ɢ ȟɨÉ&#x17E;ɧɨɹÉ&#x161;ÉŤ É&#x153;ɨɧɢ ÉąÉ&#x161;ɍɏɨÉ?ɭɍɏɨ ɍɊɢɪÉ&#x161;ɸɏɜɍɚ É&#x153; ÉŤÉ&#x153;ɨĘ&#x20AC;ÉŻ É&#x17E;ɢɍɤɭɍɿɚɯ ɧÉ&#x161; ŠɎÉ&#x;ɣɤɨÉ&#x153;Éż ɧɨÉ&#x153;ɢɧɢª ɿɥ ɍɨɰɌÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É  É&#x161; ɧÉ&#x; É&#x17E;ɨɍɏɨÉ&#x153;ɿɪɧɭ ɿɧɎɨɪɌÉ&#x161;ɰɿɸ ÉĄ ɚɤɿɍɧɢɯ ÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161; ɹɢ ÉŞÉ&#x161;ɰɿɨɧÉ&#x161;ɼɜɧɿ É&#x161;ÉŞÉ?É­ÉŚÉ&#x;ɧɏɢ ÉŤÉ&#x;ɪɣɨɥɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤª Âą Ɋɢɲɭɏɜ ÉŤÉŠÉ&#x;É°ÉżÉ&#x161;ɼɿɍɏɢ ȽɪɨɌÉ&#x161;É&#x17E;ɍɜɤɨÉ?ɨ É­ ɼɨɧÉ?ÉŞÉżÉ&#x17E;Éż Š ÉŹÉŞÉ&#x;ɧÉ&#x17E;ÉżÉ&#x153; ɪɨɤɭɚɤÉ&#x153;ɍɏɢÉ?ɧɭɏɢÉĄÉ&#x161;ÉŤÉ&#x153;ɿɏɨɌɳɨɥɌɿɧɸɽɏɜɍɚɧÉ&#x161;ɨɹÉ&#x161;ÉŻÂŞ>@ É&#x201C;ɨÉ ÉŹÉ&#x161;ɤÉ&#x;ŠɎÉ&#x;ɣɤªɊɪɨɚɤɢɣɍɜɨÉ?ɨÉ&#x17E;ɧɿɍɏɿɼɜɤɢɪɨɥɌɨÉ&#x153;ÉżÉ&#x153;ÉŠÉŞÉ&#x161;ɤɏɢɹɧɿɣ ɠɭɪɧÉ&#x161;ɼɿɍɏɍɜɤɿɣ Ɋɼɨɳɢɧɿ Éż É&#x153; ɠɭɪɧÉ&#x161;ɼɿɍɏɢɤɨɥɧÉ&#x161;É&#x153;ɹɨɌɭ ɧÉ&#x161;ɭɤɨÉ&#x153;ɨɌɭ ÉŤÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨÉ&#x153;ɢɳɿ" Čą ɹɢ ɧÉ&#x161;ÉŤÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x17E;Éż ÉŽÉ&#x;ɣɤ É˝ ɧÉ&#x161;ɍɏɿɼɜɤɢ ɪɭɣɧɿÉ&#x153;ɧɢɌ É&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɏɨɌ ÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161;Ɋɪɨɍɏɨɪɭ" É É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x;Ɍɨɍɚ É&#x17E;ɨ É&#x17E;ɨÉ&#x153;ÉżÉ&#x17E;ɤɨÉ&#x153;ɨĘ&#x20AC; ɼɿɏÉ&#x;ÉŞÉ&#x161;ɏɭɪɢ É&#x152;É&#x161;ɤ É&#x153; É&#x;ÉĽÉ&#x;ɤɏɪɨɧɧɨɌɭÉ&#x2039;ɼɨÉ&#x153;ɧɢɤɭÉŹÉ&#x;ɪɌɿɧɿÉ&#x153;ɿɧɎɨɪɌÉ&#x161;ɰɿɣɧɢɯÉŹÉ&#x;ɯɧɨɼɨÉ?ɿɣɊɨɚɍɧÉ&#x;ɧɧɚ ÉŹÉ&#x;ɪɌɿɧɭ ɨɊɢɍɨÉ&#x153;É&#x; ÉĄ É&#x161;ɤɰÉ&#x;ɧɏɭÉ&#x153;É&#x161;ɧɧɚɌ ɧÉ&#x161; ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɤɼÉ&#x161;É&#x17E;ɧɿɣ ɊɪɢɪɨÉ&#x17E;Éż É°É&#x; ɍɼɨÉ&#x153;ɨ ɿɧɲɨɌɨÉ&#x153;ɧɨÉ?ɨɊɨɯɨÉ&#x17E;É É&#x;ɧɧɚ É&#x153;ÉżÉ&#x17E;É&#x161;ɧÉ?ɼɿɣɍɜɤɨÉ?ɨ)DNH ɳɨɨɥɧÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɽɊɿÉ&#x17E;ɪɨÉ&#x203A;ɤÉ&#x161; ÉŽÉ&#x161;ɼɜɍɢɎɿɤÉ&#x161;ɰɿɚ É&#x2039;ÉŠÉ&#x;ɪɲɭ É&#x17E;É&#x161;ɧɢɣ ÉŹÉ&#x;ɪɌɿɧ ɊɨɹÉ&#x161;É&#x153; É&#x153;ɠɢÉ&#x153;É&#x161;ɏɢɍɚ É&#x153; ÉŚÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É Éż ɿɧɏÉ&#x;ɪɧÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;ɊɨɏɿɌɊɨɹÉ&#x161;É&#x153;ɲɢɪɨɤɨÉ&#x153;ɢɤɨɪɢɍɏɨÉ&#x153;É­É&#x153;É&#x161;ɏɢɍɜɿɭɊɨÉ&#x153;ɍɚɤÉ&#x17E;É&#x;ɧɧɨɌɭ ɠɢɏɏɿ>@ É&#x2039;É&#x161;ÉŚÉż ɠɭɪɧÉ&#x161;ɼɿɍɏɢ É&#x153;ɢɥɧÉ&#x161;ɸɏɜ ɳɨ ÉĄÉ&#x161;ɍɢɼɼɚ ɍɊɨɏÉ&#x153;ɨɪÉ&#x;ɧɨĘ&#x20AC; ɧÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x17E;ɢÉ&#x153;ɨĘ&#x20AC; ÉŽÉ&#x;ɣɤɨÉ&#x153;ɨĘ&#x20AC;ɿɧɎɨɪɌÉ&#x161;É°ÉżĘ&#x20AC;ɊɪɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏɜÉ&#x17E;ɨɪɭɣɧɭÉ&#x153;É&#x161;ɧɧɚɊɪɨɎÉ&#x;ÉŤÉżĘ&#x20AC;ČşɊɪɢÉŹÉ&#x161;ɤɨɌɭ ɊɨÉ?ÉĽÉšÉ&#x17E;Éż ɤɨɼɢ ɊɪɨɎÉ&#x;ɍɿɚ ÉĄÉ&#x161;É&#x153;ÉżÉ&#x17E;ɨɌɨ ɥɪɭɣɧɨÉ&#x153;É&#x161;ɧÉ&#x161; ɤɨɼɢ É&#x153;ÉŹÉŞÉ&#x161;ÉąÉ&#x161;ɽɏɜɍɚ É&#x17E;ɨÉ&#x153;ɿɪÉ&#x161; É&#x17E;ɨ ÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161; ɤɨɼɢ É&#x161;É­É&#x17E;ɢɏɨɪɿɚ ɳɨ É&#x17E;ɨÉ&#x153;ɿɪɚɽ ɊɪɨÉ&#x153;ÉżÉ&#x17E;ɧɢɌ É&#x17E;É É&#x;ÉŞÉ&#x;ÉĽÉ&#x161;ÉŚ ɚɤɿɍɧɨĘ&#x20AC; ɠɭɪɧÉ&#x161;ɼɿɍɏɢɤɢ ɪɨɥɭɌɿɽ ɳɨ Ę&#x20AC;Ę&#x20AC; É&#x153;ÉżÉ&#x17E;É&#x153;É&#x;ɪɏɨ ɨÉ&#x203A;ÉŚÉ&#x161;ɧɸɸɏɜ É&#x17E;É&#x;É&#x17E;É&#x161;ÉĽÉż ɍɤɼÉ&#x161;É&#x17E;ɧɿɲÉ&#x; É?ɨÉ&#x153;ɨɪɢɏɢ Ɋɪɨ ÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161;É?ÉŞÉ&#x161;Ɍɨɏɧɿɍɏɜ É&#x153; ɍɭɍɊɿɼɜɍɏÉ&#x153;Éż É ɨÉ&#x17E;ɧɨÉ?ɨ É&#x203A;ɨɤɭ É­ÉŤÉ&#x153;ÉżÉ&#x17E;ɨɌɼÉ&#x;ɧɧɚ ɏɨÉ?ɨ ɳɨ ɧÉ&#x; É&#x153;ÉŤÉš ɿɧɎɨɪɌÉ&#x161;ɰɿɚ É&#x153; ÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161; É˝ ÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;É&#x17E;ɢÉ&#x153;ɨɸ ² É°É&#x; ɪɨɥÉ&#x153;ɢɏɨɤ ɤɪɢɏɢɹɧɨÉ?ɨ ÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161;ɌɢɍɼÉ&#x;ɧɧɚ ÉĄ ɿɧɲɨÉ?ɨ Âą ɪɨɥɹÉ&#x161;ÉŞÉ­É&#x153;É&#x161;ɧɧɚ É&#x153; ÉŚÉ&#x161;ÉŤ ÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161;ɊɪɢɥÉ&#x153;ɨÉ&#x17E;ɢɏɜÉ&#x17E;ɨɪɨɥɹÉ&#x161;ÉŞÉ­É&#x153;É&#x161;ɧɧɚÉ&#x153;ÉŚÉ&#x161;ÉŤÉ&#x161;ÉŻ É&#x17E;ɢÉ&#x153;ɧÉ&#x161;ɊɪɢɤɼÉ&#x161;É&#x17E;>@ É&#x2039;ɜɨÉ?ɨÉ&#x17E;ɧɿ Ɍɢ ɍɊɨɍɏÉ&#x;ÉŞÉżÉ?É&#x161;ɽɌɨ ɧÉ&#x; ɏɿɼɜɤɢ ɧÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ÉĽÉ­ ÉŽÉ&#x;ɣɤɨÉ&#x153;ɨĘ&#x20AC; ÉŹÉ&#x161; ɧÉ&#x;ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x153;ɿɪÉ&#x;ɧɨĘ&#x20AC; ɿɧɎɨɪɌÉ&#x161;É°ÉżĘ&#x20AC; É&#x153; ÉŚÉ&#x;É&#x17E;ÉżÉ&#x161; ɹɢ ɧÉ&#x161; ɍɏɨɪɿɧɤÉ&#x161;ÉŻ ɍɨɰɿÉ&#x161;ɼɜɧɢɯ ÉŚÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É  É&#x17D;É&#x;ɣɤ ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153; ÉąÉ&#x161;ɍɏɢɧɨɸ ÉĄÉ&#x161;ɪɨÉ&#x203A;ɼɚɧɧɚ É?ɪɨɲÉ&#x;ÉŁ ɧÉ&#x161; ÉŤÉ&#x161;ÉŁÉŹÉ&#x161;ÉŻ ɳɨ É&#x153;ÉżÉ&#x17E;ɤɪɢɏɨ ɊɪɨɊÉ&#x161;É?ɭɸɏɜ ɊɨɲɢɪÉ&#x;ɧɧɚ ɧÉ&#x;É&#x17E;ɨɍɏɨÉ&#x153;ɿɪɧɢɯ É&#x17E;É&#x161;ɧɢɯ Čą ÉŹÉ­ÉŹ É&#x153;ɢɧɢɤÉ&#x161;É˝ ɧÉ&#x161;É?É&#x161;ɼɜɧÉ&#x161;

 


ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɭɦɭ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɿɬɟɣ ɦɨɥɨɞɿ ɥɸɞɟɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɦɟɞɿɚɐɟɠɨɞɧɢɦɱɢɧɨɦɧɟɩɨɜɢɧɧɨɩɟɪɟɪɨɫɬɢɜ ɦɚɧɿɩɭɥɨɮɨɛɿɸ ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɧɿɤɨɦɭ ɿ ɧɿɱɨɦɭ ɧɟ ɞɨɜɿɪɹɽ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɜɿɞɨɦɨɡɚɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɚɳɨɜɫɿʀʀɨɛɦɚɧɸɸɬɶɇɿɰɟɦɚɽɛɭɬɢɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɚɤɬɱɟɤɿɧɝ ɱɢɩɟɪɟɜɿɪɤɚɮɚɤɬɿɜ ɨɛɟɪɟɠɧɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɞɠɟɪɟɥɳɨɪɚɧɿɲɟɛɭɥɢɩɨɦɿɱɟɧɿɜɨɛɦɚɧɿ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɮɟɣɤɨɜɩɨɹɜɢɜɲɢɯɫɹɜɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯɋɆɂɫɦɨɦɟɧɬɚɩɨɛɟɞɵɌɪɚɦɩɚȾɟɬɟɤɬɨɪ Ɇɟɞɿɚ KWWSGHWHFWRUPHGLDZLWKRXWVHFWLRQDUWLFOHIHLNRY SR\DYLYVKLNKV\DYDPHULNDQVNLNKVPLVPRPHQWDSREHG\WUDPSD Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ȽɪɨɦɚɞɫɶɤɟɌȻɬɪɟɧɞɿɜɪɨɤɭɹɤɜɫɬɢɝɧɭɬɢɡɚɫɜɿɬɨɦɳɨɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɧɚɨɱɚɯ Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ Ɏɟɣɤ ɋɥɨɜɧɢɤ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ KWWSɿɬɫɥɨɜɧɢɤɭɤɪLQGH[SKS"WLWOH ɎɟɣɤȾɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ

 ȼɟɪɛɢɰɶɤɢɣ Ȼɨɝɞɚɧ əɪɨɫɥɚɜɨɜɢɱ, ɫɬɭɞɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɉɈɅȱɌɂɑɇɂɃɉȱȺɊɇȺɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈɆɍɌȿɅȿȻȺɑȿɇɇȱ ɍɧɚɭɤɨɜɿɣɪɨɛɨɬɿɦɢɞɟɬɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɦɨɮɟɧɨɦɟɧɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɚɪɭɧɚɡɚɝɚɥɶɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯɤɚɧɚɥɚɯȾɥɹɰɶɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɪɨɥɶ ɬɚ ɱɚɫɬɤɭ ɜ ɧɚɣɪɟɣɬɢɧɝɨɜɿɲɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɿ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯɧɚɲɨʀɤɪɚʀɧɢɳɨɽɿɦɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿ Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɤɨɧɬɟɧɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨɬɢɠɧɟɜɨ ɉɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɬɚ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɜɢɩɚɞɤɿɜɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɿɚɪɭɧɚɝɨɥɨɜɧɢɯɤɚɧɚɥɚɯɤɪɚʀɧɢɈɤɪɿɦɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿ ɫɬɚɬɬɿ əɪɨɫɥɚɜɚ Ɂɭɛɱɟɧɤɚ Ɂɨʀ Ʉɪɚɫɨɜɫɶɤɨʀ ɞɥɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɭ ©Ɇɟɞɿɚɫɚɩɿɟɧɫª Ⱦɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹɨɮɿɰɿɣɧɿɫɚɣɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɨɩ ɤɚɧɚɥɿɜ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɂɚɨɫɧɨɜɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɡɹɬɨɧɚɣɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɢɣɞɥɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɚɪɭ ɦɟɞɿɣɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ± ɜɢɩɭɫɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 


ɩɪɨɝɪɚɦ ɳɨ ɦɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ɭ ɜɟɱɿɪɧɿɯ ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɧɨɜɢɧɬɨɛɬɨɭɩɟɪɿɨɞ±ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ©ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢªɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭȱɧɬɟɪ©ɋɟɝɨɞɧɹªɌɊɄɍɤɪɚʀɧɚ ©Ɍɋɇª ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ©Ɏɚɤɬɢª ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ©,&79ª ©ɇɨɜɢɧɢª © ɤɚɧɚɥª ɬɚ ©ȼɿɤɧɚ ± ɇɨɜɢɧɢª ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ɋɌȻ ɋɚɦɟ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɞɨɛɢ ɿ ɜɢɯɨɞɹɬɶɜɟɮɿɪɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɿɜɢɩɭɫɤɢɧɨɜɢɧ Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨ ɤɨɧɬɟɧɬ ɹɤɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɥɸɬɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ Ⱦɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɪɭɝɢɣ ɦɿɫɹɰɶ ɝɨ ± ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɯɬɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯɜɢɛɨɪɿɜɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɰɿ Ɉɬɠɟ ɹɤɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɥɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ʀɯ ɥɿɞɟɪɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɚɪɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɜɢɩɭɫɤɢ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɚ ɬɢɠɧɹɦɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɝɥɹɧɭɜɲɢ ɧɨɜɢɧɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɤɨɥɨ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɩɪɨ ɹɤɢɯ ɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɬɟɥɟɟɮɿɪɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɟɪɫɨɧɢɞɟɪɠɚɜɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɩɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɫɩɿɤɟɪȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɚɪɬɿʀ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ ɤɨɚɥɿɰɿʀ Ȼɥɨɤ ɉɟɬɪɚ ɉɨɪɨɲɟɧɤɚ ©ɋɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶª ©ɇɚɪɨɞɧɢɣ Ɏɪɨɧɬª ɩɚɪɬɿɹ ©ɋɚɦɨɩɨɦɿɱª Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ Ɉɥɟɝɚ Ʌɹɲɤɚ ɬɚ ȼɈ ©Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚª Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭɤɨɧɬɟɧɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɩɿɚɪ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ ɨɥɿɝɚɪɯɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɜɢɩɭɫɤɢ ɦɨɠɟɦɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɤɨɠɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɥɢ ɬɚ ɞɿɸɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɧɢɤɥɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɡɨɧɢ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɞɥɹɣɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹ ɉɟɬɪɨɉɨɪɨɲɟɧɤɨ±ɌɊɄ©ɍɤɪɚʀɧɚªȱɧɬɟɪ,&79ɋɌȻ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪȽɪɨɣɫɦɚɧɌɊɄ©ɍɤɪɚʀɧɚªȱɧɬɟɪ,&79ɋɌȻ ɈɥɟɝɅɹɲɤɨɬɚ©ɊɚɞɢɤɚɥɶɧɚɩɚɪɬɿɹªɌɊɄ©ɍɤɪɚʀɧɚªȱɧɬɟɪ ©ɇɚɪɨɞɧɢɣɎɪɨɧɬªȺɪɫɟɧɿɹəɰɟɧɸɤɚ±ɌɊɄ©ɍɤɪɚʀɧɚª,&79 Ɏɪɚɤɰɿɹ©ɈɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣȻɥɨɤªɬɚɥɿɞɟɪɮɪɚɤɰɿʀɘɪɿɣȻɨɣɤɨ± ɌɊɄ©ɍɤɪɚʀɧɚªȱɧɬɟɪ,&79 ɊɿɧɚɬȺɯɦɟɬɨɜ±ɌɊɄ©ɍɤɪɚʀɧɚª ȼɿɤɬɨɪɉɿɧɱɭɤ±ɌɊɄ©ɍɤɪɚʀɧɚª,&79ɋɌȻ ɓɨɬɢɠɧɟɜɢɣɚɧɚɥɿɡ ɫɿɱɧɹ±ɥɸɬɨɝɨ

 


ɐɿɤɚɜɢɦɡɚɰɟɣɩɟɪɿɨɞɜɦɨɜɥɟɧɧɿɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ©ɍɤɪɚʀɧɚª©ȱɧɬɟɪªɬɚ ©,&79ª ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ³ɩɚɪɤɟɬɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶª ɬɨɛɬɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɞɥɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɜɿɞɟɨ ɩɪɟɫɫɥɭɠɛ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ ɱɢ ɨɥɿɝɚɪɯɿɜ ɡ ɜɢɛɪɚɧɢɦɢ ɬɚ ɧɚɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɫɢɧɯɪɨɧɚɦɢ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɩɨɞɿʀ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ ©ȱɧɬɟɪª ɩɨɤɚɡɚɜ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ Ƚɟɧɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɘɪɿɹ Ʌɭɰɟɧɤɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɟɬɪɚɉɨɪɨɲɟɧɤɚɈɤɪɿɦɰɶɨɝɨɭɜɢɩɭɫɤɭɡɚɫɿɱɧɹɛɭɥɢ©ɩɚɪɤɟɬɧɿª ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɡɚɭɱɚɫɬɸɧɚɪɞɟɩɚɋɟɪɝɿɹɄɚɩɥɿɧɚɬɚɥɿɞɟɪɚ©Ɉɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ Ȼɥɨɤɭª ± ɘɪɿɹ Ȼɨɣɤɚ Ⱥ ɨɬ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɧɚ ©ȱɧɬɟɪɿª ɦɚɣɠɟ ɜɟɫɶ ɬɢɠɞɟɧɶ ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɜ ɧɚɪɞɟɩ ɜɿɞ ©Ɉɩɨɛɥɨɤɭª Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɿɥɤɭɥ ɋɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɪɟɮɨɪɦɚɦɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢ ɿ ɧɚ ,&79 ɇɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɜɩɪɨɞɨɜɠɬɢɠɧɹɧɚɰɢɯɤɚɧɚɥɚɯɣɲɥɨɫɹɿɩɪɨɩɪɟɦ¶ɽɪ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ƚɪɨɣɫɦɚɧɚ ɇɚ ɌɊɄ ©ɍɤɪɚʀɧɚª ɜɠɟ ©ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨªɞɥɹɦɟɞɿɚɯɨɥɞɢɧɝɭɪɨɡɩɨɜɿɥɢɩɪɨɞɨɩɨɦɨɝɭȾɨɧɟɰɶɤɿɣ ɬɚɅɭɝɚɧɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɹɦɜɿɞɊɿɧɚɬɚȺɯɦɟɬɨɜɚɉɪɨɛɥɚɝɨɞɿɣɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭ ± ɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɨɥɿɝɚɪɯɚ ɧɚ ɌɊɄ ©ɍɤɪɚʀɧɚª ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɬɢɠɧɹ ɇɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɡɩɪɢɜɨɞɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɤɨɦɟɧɬɭɜɚɥɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ©'7(.ª ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɧɚɥɟɠɢɬɶ Ɋɿɧɚɬɭ Ⱥɯɦɟɬɨɜɭ ɁɝɿɞɧɨɞɚɧɢɯɁɨʀɄɪɚɫɨɜɫɶɤɨʀɡɚɬɢɠɞɟɧɶɡɚɝɚɥɨɦɜɢɣɲɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɿɚɪɭ ©Ʌɿɞɟɪɨɦª ɩɨ ɩɿɚɪɭ ɫɬɚɜ ©Ɉɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ ɛɥɨɤª ɬɚ ɨɥɿɝɚɪɯ Ɋɿɧɚɬ Ⱥɯɦɟɬɨɜ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɟɪɟɞ ɬɨɩ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɹɛɚɥɚɧɫɭɧɚ©ªɬɚ©8$ɉɟɪɲɢɣª ɥɸɬɨɝɨ ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɛɥɨɤɭ ɧɨɜɢɧ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ ɥɸɬɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɚɪɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯ Ɇɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɳɨ ɬɚɤɟ ©ɡɚɬɢɲɲɹª ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɋɚɦɟ ɬɨɞɿ ɡ ɤɪɚʀɧɢ ©ɜɢɞɜɨɪɢɥɢª Ɇɢɯɚɣɥɚ ɋɚɚɤɚɲɜɿɥɿ Ⱥɥɟ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɛɚɱɢɦɨ ɹɫɤɪɚɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ©ɩɚɪɤɟɬɧɢɯª ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɜɿɞ ɩɟɪɲɢɯ ɨɫɿɛ ɞɟɪɠɚɜɢ əɤɳɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɬɢɠɧɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɬɢɩɭɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢɥɢɲɟɞɟɤɿɥɶɤɚɤɚɧɚɥɿɜ ɬɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɩɨ ɥɸɬɨɝɨ ɭ ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɡɚɹɜɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɩɪɟɦ¶ɽɪɚ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢ ɜɫɿ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɩɨɡɢɰɿɸ ɫɚɦɨɝɨ ©ɜɢɝɧɚɧɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɤɚªɤɚɧɚɥɢɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢɞɨɫɢɬɶɜɿɞɤɪɢɬɨɈɞɧɚɤɽɣɜɢɧɹɬɨɤȼ ɟɮɿɪɿ ©ɌɊɄ ɍɤɪɚʀɧɚª ɩɪɨ ɩɨɡɢɰɿɸ ɋɚɚɤɚɲɜɿɥɿ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸɜ ɫɬɭɞɿʀȿɤɫɩɟɪɬɨɦ ɹɤɿɦɢɧɭɥɨɝɨɪɚɡɭɫɬɚɜ

 


ɟɤɫɦɿɧɿɫɬɪ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Ȼɨɪɢɫ Ʉɨɥɟɫɧɿɤɨɜ ɇɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɤɚɧɚɥɭ ɛɭɥɢ ɫɸɠɟɬɢ ©ɝɭɦɤɨɧɜɨɸª Ɋɿɧɚɬɚ Ⱥɯɦɟɬɨɜɚ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨɧɟɰɶɤɨɝɨ ©ɒɚɯɬɪɹª ɞɨ ɦɚɬɱɭ Ʌɿɝɢ ɑɟɦɩɿɨɧɿɜ ɡ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɤɥɭɛɭ ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɋɟɪɝɿɹɉɚɥɤɿɧɚ Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦɧɚ©ȱɧɬɟɪɿªɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ©ɲɬɚɬɧɢɦɤɨɦɟɧɬɚɬɨɪɨɦªɛɭɜɧɚɪɞɟɩ ɋɟɪɝɿɣ Ʉɚɩɥɿɧ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɩɿɚɪɨɦ ɛɭɥɨ ɧɚ ©ɌɊɄɍɤɪɚʀɧɚª ©ȱɧɬɟɪɿª ,&79  ɥɸɬɨɝɨ Ʉɿɧɟɰɶ ɥɸɬɨɝɨ ɛɭɜ ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɢɣ ɫɸɠɟɬɚɦɢ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɚɪɭ Ɂɝɿɞɧɨ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɧɚɫɚɣɬɿ©Ɇɟɞɿɚɫɚɩɿɟɧɫªɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣɬɢɠɞɟɧɶɛɭɜ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɫɭɦɧɿɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ Ⱥ ɫɚɦɟ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɡɚɦɨɜɧɨɫɬɿɬɚ©ɩɚɪɤɟɬɧɢɯªɧɨɜɢɧɁɧɢɯɦɚɣɠɟɩɨɪɿɜɧɭɧɚ©ȱɧɬɟɪɿª ɬɚ©ɍɤɪɚʀɧɿªɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜɿɫɿɦɧɚ©,&79ªɬɚɩ¶ɹɬɶɧɚ©ª ɋɩɪɚɜɠɧɿɦ ɥɿɞɟɪɨɦ ©ɩɚɪɤɟɬɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶª ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɬɢɠɧɹɥɸɬɨɝɨɫɬɚɜɩɪɟɦ¶ɽɪɦɿɧɿɫɬɪɍɤɪɚʀɧɢ±ȼɨɥɨɞɢɦɢɪȽɪɨɣɫɦɚɧ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ Ⱦɨ ɪɟɱɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɜɢɩɭɫɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɨɠɧɚɩɨɦɿɬɢɬɢɩɟɜɧɭ©ɩɚɪɤɟɬɧɭɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶªɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɿɡ ɫɸɠɟɬɿɜ ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯ ɡ ɬɟɦɢ ɪɿɱɧɢɰɿ ȯɜɪɨɦɚɣɞɚɧɭ ȼ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɬɚ ɜɿɞɟɨ ɩɟɪɲɢɯ ɨɫɿɛɤɪɚʀɧɢ ɉɿɚɪɨɦ Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ Ɉɥɟɝɚ Ʌɹɲɤɚ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɬɢɠɧɿ ɥɸɬɨɝɨ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɌɊɄ ©ɍɤɪɚʀɧɚª ɬɚ ©ȱɧɬɟɪª ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɪɞɟɩɚ ɩɚɪɬɿʀ Ʌɹɲɤɚ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɬɸ ɬɚ ɫɢɧɯɪɨɧɚɦɢ ȼ ɬɨɣ ɱɚɫ ɧɚ ©ȱɧɬɟɪɿª ɡ ɭɱɚɫɬɸ Ʌɹɲɤɚ ɛɭɥɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɹɤ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɡ ©ɍɤɪɚʀɧɨɸª ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɬɚɤɨɠɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɩɪɹɦɭɦɨɜɭɈɥɟɝɚȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱɚ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɜɢɩɭɫɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɿɚɪɭɛɭɥɚɧɚɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ ©ɍɤɪɚʀɧɚª©Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦɩɿɚɪɭªɫɬɚɜɜɥɚɫɧɢɤɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭɊɿɧɚɬȺɯɦɟɬɨɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɪɿɡɧɨɝɨɬɢɩɭ ɬɚɤɨɥɢɲɧɿɣɦɿɧɿɫɬɪɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢȻɨɪɢɫ ɄɨɥɟɫɧɢɤɨɜȾɪɭɝɟɦɿɫɰɟɡɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɿɚɪɭɩɨɫɿɜɬɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȱɧɬɟɪª ɹɤɢɣɡɨɫɟɪɟɞɢɜɫɹɧɚ©ɪɨɡɤɪɭɬɰɿª©Ɉɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨɛɥɨɤɭª±ɡɚɬɢɠɞɟɧɶ ɭɜɢɩɭɫɤɚɯɛɭɥɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɧɟɪɿɞɤɨɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɭɌɪɟɬɽɦɿɫɰɟɩɨɫɿɜ©,&79ªɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɤɚɧɚɥ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɤɚɛɦɿɧɭ ɬɚ ɪɨɛɨɱɿ ɜɿɡɢɬɢ ɩɪɟɦ¶ɽɪɚ Ƚɪɨɣɫɦɚɧɚ

 


Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥɢ ©ª © ɤɚɧɚɥª ©ɋɌȻª ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɩɿɚɪɨɦ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɧɚɣɦɟɧɲɟ Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɜɢɫɜɿɬɥɢɥɢ ɩɚɪɤɟɬɧɿ ɩɨɞɿʀ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɉɨɪɨɲɟɧɤɚ ɬɚ ɩɪɟɦ¶ɽɪɚ Ƚɪɨɣɫɦɚɧɚ ɫɭɦɚɪɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ Ɉɬɠɟ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɪɨɛɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɬɟɥɶɧɿɲɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɪɚɞɿɡɩɢɬɚɧɶɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɬɚɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹȾɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɉɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɩɿɚɪ > ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ȼɿɤɿɩɟɞɿə ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVXNZLNLSHGLDRUJZLNLɁɜɹɡɤɢBɡBɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɭ ± Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ Ⱥɪɯɢɜ ɜɵɩɭɫɤɨɜ > ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ SRGUREQRVWLXD ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSSRGUREQRVWLXDDOODUFKLYHUHOHDVHSDJH  ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɭ ± Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɌɊɄ ɍɤɪɚʀɧɚ ɇɨɜɢɧɢ ©ɋɶɨɝɨɞɧɿª > ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ VHJRGQ\DXD ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVXNUVHJRGQ\DXDWYKWPOɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ±Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ  ©,&79ª Ⱥɪɯɿɜ ɜɿɞɟɨ > ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ IDNW\LFWYXD ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSVIDNW\LFWYXDXDYLGHRV Ɍɋɇ ȼɢɩɭɫɤɢ > ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ WVQXD ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVWVQXDY\SXVN\ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ±Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɤɚɧɚɥ Ⱥɪɯɿɜ ɧɨɜɢɧ > ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ XD ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZXDQRY\Q\ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ±Ⱦɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ©Ɍɟɥɟɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɥɸɬɨɝɨ ɜ ɰɢɮɪɚɯª > ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSRVYLWDPHGLDVDSLHQVXDPRQLWRULQJPRQLWRULQJBRYHUYLHZVWDUPDQBSROHWLYBDBSROLWLN DBOLVKLODV\DBWHOHPDQLSXO\DWVLLBO\XWRJRBYBWVLIUDNK ɡ ɟɤɪɚɧɭ ± Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  


Ƚɚɣɞɭɤɟɜɢɱ ȼɿɤɬɨɪɿɹ Ɋɭɫɥɚɧɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɊȿɄɅȺɆɇɂɏɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃ ɌȺɉɊɈɋɍȼȺɇɇəȼɅȺɋɇɂɏɌɈɊȽɈȼɂɏɆȺɊɈɄ ȼɍɄɊȺȲɇȱɌȺɋȼȱɌȱ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɬɨɜɚɪɿɜ )0&* ɫɟɤɬɨɪɭ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɜɟɥɢɤɿɯ ɦɿɫɬ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɟɪɟɠ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɩɨɫɬɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨɜɿɪɢ ɬɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɛɪɟɧɞɿɜ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɪɯɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɱɨɦɭ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɫɩɪɢɹɥɚ ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɹɤɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭɽ ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɟɞɧɰɿʀ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɹɤ ɜɟɥɢɤɿ ɬɚɤ ɿ ɦɚɥɿ ɪɢɬɟɣɥɢ ɡɦɭɲɟɧɿ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶɞɨɧɨɜɢɯɪɟɚɥɿɣɬɚɩɨɫɬɿɣɧɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɞɚɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɿɧɫɬɭɦɟɧɬɿɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɚɛɢɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɬɢɩɨɬɪɟɛɢɫɜɨɽʀɰɿɥɶɨɜɶɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɞɨɜɢ ɜɿɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɱɿɬɤɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɹɥɜɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɹɤɿ ɛ ɞɨɩɨɦɨɝɥɢ ɡɚɜɨɸɜɚɬɢ ɞɨɜɿɪɭ ɬɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɞɨɜɝɿ ɪɨɤɢ ȼ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡɚ ɝɚɦɚɧɟɰɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɜɞɚɥɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɪɢɬɟɣɥɿɜ ɫɬɚɜɡɚɩɭɫɤɬɨɜɚɪɿɜɜɥɚɫɧɢɯɬɨɪɝɨɜɢɯɦɚɪɨɤ ȼɌɆ Ⱥɞɠɟɫɚɦɟɡɚɜɞɹɤɢ ɜɥɚɫɧɢɦ ɬɨɪɝɨɜɢɦ ɦɚɪɤɚɦ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɢɬɟɣɥɿɜ ɜɞɚɥɨɫɶ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɭ ɹɤɿɫɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɪɨɡɭɦɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɇɚ Ɂɚɯɨɞɿ ɬɨɜɚɪɚɦȼɌɆɜɠɟɞɚɜɧɨɜɞɚɥɨɫɶɩɨɫɿɫɬɢɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɟɦɿɫɰɟɧɚɩɨɥɢɰɹɯ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɬɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɢɥɶɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɜɿɞɨɦɢɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɪɟɧɞɚɦɢɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɡɚɜɞɹɱɭɸɱɢɜɞɚɥɿɣɪɟɤɥɚɦɧɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɉɨɧɹɬɬɹɜɥɚɫɧɢɯɬɨɪɨɝɨɜɢɯɦɚɪɨɤɞɚɜɧɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɡɧɚɱɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɜ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ɬɚɤɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ Ɏ Ʉɨɬɥɟɪ ɇ Ʉɭɦɚɪ ɬɚ əȻ ɋɬɟɧɤɚɦɩ ɋɟɪɟɞ ɜɿɬɱɢɡɹɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ȱ ȺɛɞɭɥɿɧɭȼȻɪɨɜɱɟɧɤɨɅȻɨɝɨɦɨɥɨɜɚɈɒɟɜɱɟɧɤɨɬɚɿɧ

 


Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɬɚɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯȼɌɆɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɫɜɿɬɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯȼɌɆ Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɬɚɥɢ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ȼɌɆ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɡɚɫɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹȼɌɆɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɫɜɿɬɿ Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹȼɌɆ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ȼɌɆɜɿɞɨɦɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɚɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɪɨɡɞɪɿɛɧɢɯɦɟɪɟɠ ȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɣɨɩɢɫɫɩɿɥɶɧɢɯɬɚɜɿɞɦɿɧɧɢɯɪɢɫɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹȼɌɆ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɟɣɫɿɜ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹȼɌɆ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹȼɌɆ ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯȼɌɆ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɸɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɤɚɰɿɣ ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɩɪɢɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿɜɥɚɫɧɢɯɬɨɪɝɨɜɢɯɦɚɪɨɤɡɚɞɥɹɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɹɤɿ ɞɚɞɭɬɶ ɡɦɨɝɭ ɹɤɿɫɧɨ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɿɧɫɬɭɦɟɧɬɢɞɥɹɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯȼɌɆ Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɦɟɬɨɞɢɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɬɚɫɢɧɬɟɡɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɹɤɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɹɤɿɫɬɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ȼɌɆ ɬɚ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ɛɪɟɧɞɚɦ ɩɿɞ ȼɌɆ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɝɨɬɨɜɿ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɭɥɸɛɥɟɧɢɯɛɪɟɧɞɿɜɧɚɤɨɪɢɫɬɶɛɿɥɶɲɞɟɲɟɜɢɯ ɉɪɨɣɲɨɜɲɢ ɫɜɨɽ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ©ZKLWH ODEHOª ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɦɢ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɛɪɟɧɞɚɦɢ ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɥɚɫɧɿ ɦɚɪɤɢ ɧɚɪɚɡɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɶ ɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɛɪɟɧɞɢ ɳɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɥɿɞɟɪɚɦ Ⱥɛɪɟɧɞɚɦ ɭ ɫɜɨʀɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȼɌɆ ɧɚɛɭɜ ɧɟɱɭɜɚɧɢɯ ɨɛɨɪɨɬɿɜ ɡɚɜɨɸɜɚɜɲɢ ɞɨɜɿɪɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɦɿɰɧɢɜɲɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɣɨɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɪɢɬɟɣɥɿɜ ȼɌɆ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɶɡɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹɜɨɞɢɧɿɡɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ

 


ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɩɪɨɟɬɿɜɞɥɹɪɨɡɞɪɿɛɧɢɯɦɟɪɟɠȼɍɤɪɚʀɧɿȼɌɆɦɚɸɬɶɭɫɿ ɲɚɧɫɢɫɬɚɬɢɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢɛɪɟɧɞɚɦɢɹɤɰɟɜɿɞɛɭɥɨɫɹɡɛɚɝɚɬɶɦɚɦɚɪɤɚɦɢ ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ Ɂɚ ɭɦɨɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɪɧɨ ɨɛɪɚɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ȼɌɆ ɡɞɚɬɧɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɢɛɪɚɬɢ ɡ ɩɨɥɢɰɶ ɧɢɡɶɤɨɫɨɪɬɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɡɚɜɨɸɜɚɬɢ ɥɨɹɥɶɧɿɫɬɶɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɬɚɡɛɿɥɶɲɢɬɢɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶɦɟɪɟɠɿɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿȺɧɚɥɿɡɭɸɱɢɫɭɱɚɫɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɩɪɨɬɟ ɳɨɧɚɪɚɡɿɡɧɚɱɧɨɡɪɨɫɥɚɪɨɥɶɭɩɚɤɨɜɤɢɜɩɪɨɰɟɫɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀȼɌɆɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦɉɨɤɭɩɰɟɜɿɛɭɞɟɩɨɬɪɿɛɧɨɛɿɥɶɲɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɿɞ ȼɌɆ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɦɿɫɰɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɍ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɪɢɬɟɣɥɟɪɢ ɡɿɬɤɧɭɬɶɫɹ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɚɩɭɫɤɭȼɌɆɜɬɚɤɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯɹɤɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɫɜɿɠɿɩɪɨɞɭɤɬɢɡɞɨɪɨɜɚ ʀɠɚ ɛɿɨɩɪɨɞɭɤɬɢ Ɍɚɤɨɠ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȼɌɆɫɬɚɧɭɬɶɩɪɨɞɭɤɰɿɹɩɪɟɦɿɭɦɫɟɝɦɟɧɬɚɿɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ

ȼɚɲɤɨɜɫɶɤɚ ȼɿɪɚ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ 38%/,&3(5&(37,212)7+($'9(57,6,1* 352)(66,21$1',76,03$&7 $GYHUWLVLQJKDVIRUPHGDVDQHGXFDWLRQDODQGVFLHQWLILFILHOGUHODWLYHO\ UHFHQWO\ ERWK LQ 8NUDLQH DQG ZRUOGZLGH 7KH XQLYHUVLW\ GHSDUWPHQWV DQG SURJUDPV RI DGYHUWLVLQJ ILUVWO\ DSSHDUHG LQ WKH 8QLYHUVLW\ RI 0LVVRXUL LQ 1913 LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV ODWHU WKH WHQGHQF\ ZDV IROORZHG E\ 1HZ <RUN 8QLYHUVLW\ LQ 1915 7LOO WKHUH ZHUH LQVWLWXWLRQV RIIHULQJ WKH DGYHUWLVLQJHGXFDWLRQLQWKH8QLWHG6WDWHV,Q(XURSHDQFRXQWULHVWKHILUVW DGYHUWLVLQJSURJUDPVDSSHDUHGRQO\DIWHUWKH:RUOG:DU7ZRDQGGLGQRW GHYHORSDVG\QDPLFDOO\DVWKRVHLQWKH86$ ,Q 8NUDLQH KRZHYHU WKH SURJUHVVLRQ RI DGYHUWLVLQJ HGXFDWLRQ LV GUDVWLFDOO\GLIIHUHQWIURP:HVWHUQHGXFDWLRQDODQGVFLHQWLILFFRPPXQLWLHV 'XHWRWKHDEVHQFHRIIUHHWUDGHDQGFRPPHUFLDOFRPSHWLWLRQLQWKH6RYLHW 8QLRQLWZDVLPSRVVLEOHQRWRQO\WRVWXG\DGYHUWLVLQJRIILFLDOO\EXWHYHQWR GHYHORSLWJOREDOO\LQDFFRUGDQFHWRQHZHVWDGYHUWLVLQJDQG35PHWKRGVDQG 


SUDFWLFHV7KHILUVWDGYHUWLVLQJSURJUDPLQ8NUDLQHDSSHDUHGLQ1996LQ.\LY 1DWLRQDO8QLYHUVLW\RI&XOWXUHDQG$UWV/DWHULQ1999 WKH.\LY1DWLRQDO 8QLYHUVLW\RI7DUDV6KHYFKHQNRRSHQHGWKHSURJUDPµ2UJDQLVDWLRQRIPDVV LQIRUPDWLRQDFWLYLW\+HQFHZKLOHWKHLQWHUQDWLRQDODGYHUWLVLQJFRPPXQLW\ VWDUWHGLQYHVWLQJLQHGXFDWLQJ\RXQJVSHFLDOLVWVPRUHWKDQ\HDUVHDUOLHU WKDQ 8NUDLQLDQ RQH ZKLFK DIIHFWHG WKH GHYHORSPHQW RI 8NUDLQLDQ DGYHUWLVLQJ PDUNHW DQG PRVW LPSRUWDQWO\ SXEOLF SHUFHSWLRQ RI WKH SURIHVVLRQ :K\ UHVHDUFK WKH SXEOLF SHUFHSWLRQV DQG LWV LPSDFW RQ WKH DGYHUWLVLQJILHOG" ,W LV HYLGHQW WKDW DGYHUWLVLQJ LQGXVWU\ GHYHORSPHQW GHSHQGV RQ WKH HGXFDWLRQ RI WKH QH[W JHQHUDWLRQ RI DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQDOV 7KHUHIRUH PRWLYDWLQJ VWXGHQWV WR DSSO\ WR DGYHUWLVLQJ SURJUDPV LV FUXFLDO )RU WKDW DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQDOV VKRXOG VWLPXODWH XQGHUJUDGXDWHV WR SXUVXH DGYHUWLVLQJ DQG SXEOLF UHODWLRQV HQFRXUDJH WKHP WR FKRRVH WKLV SDUWLFXODU ILHOGRIVWXGLHV 5HVHDUFK RI WKH SXEOLF SHUFHSWLRQ RI DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQ LV D PHWKRG RI HYDOXDWLRQ RI WKH SHUIRUPHGZRUN TXDOLW\ ,W FDQ DQG VKRXOG LQIRUPDGYHUWLVLQJFRPPXQLW\ZKHWKHUWKHXVHGSUDFWLFHVDUHHIIHFWLYHDQG HWKLFDO DQG DODUP WKHP DERXW H[LVWLQJ SUREOHPV According to Michael R.Tomz, Stanford University, and Jessica L.P. Weeks, University of Wisconsinâ&#x20AC;&#x201C;Madison WKH VWXG\ RI SXEOLF RSLQLRQ LV FUXFLDO IRU GHPRFUDWLF SHDFH WKH DEVHQFH RI ZDU EHWZHHQ GHPRFUDFLHV VLQFH LW GHILQHV WKH SUREOHPVEHIRUHWKHLUFRQVHTXHQFHVDULVH7KLVDSSURDFKFDQEHDGDSWHGWR DGYHUWLVLQJDQGGHWHFWHWKLFDOFRQFHUQVEHIRUHWKHJRYHUQPHQWZLOOEHIRUFHG WRWDNHOHJDOPHDVXUHV 3XEOLF SHUFHSWLRQ RI DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQ DIIHFWV DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQDOV RQ WKH SHUVRQDO OHYHO 7KH\ DUH IRUFHG WR ILJKW ZLWK PLVFRQFHSWLRQV DQG DOOHJDWLRQV FUHDWHG E\ WKH PLVOHG SXEOLF RSLQLRQ 7KHUHIRUHLWQHJDWLYHO\LPSDFWVWKHLUPRWLYDWLRQWRVWXG\WKHILHOGDQGSXUVXH LWIXUWKHU )DFWRUVZKLFKLQIOXHQFHSXEOLFRSLQLRQ :KLOH UHVHDUFKLQJ SXEOLF SHUFHSWLRQ RI WKH DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQ P\ IRFXV ZDV WR ILQG DQG VWXG\ KRZ WKH SXEOLF RSLQLRQ LV IRUPHG DQG ZKDW FUHDWHVPLVFRQFHSWLRQVDERXWWKHLQGXVWU\,GHILQHGWKUHHIDFWRUVWRKDYHWKH ELJJHVW LQIOXHQFH RQ WKH SXEOLF SHUFHSWLRQ RI DGYHUWLVLQJ LQGXVWU\ UHSUHVHQWDWLYHV

 


)DFWRU$GYHUWLVLQJTXDOLW\ 6RFLHW\LVNQRZQWREHOLHYHWKDWRQHLVGHILQHGE\WKHIUXLWVRIKLVDFWLRQV 7KHUHIRUHLW¶VDGYHUWLVLQJLWVHOIZKLFKLQIOXHQFHVWKHSXEOLFSHUFHSWLRQRI DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQ PRVW Nielsen’s annual report ‘Global trust in advertising’ VKRZVWKDWWKHOHYHORIWUXVWWRDGYHUWLVLQJTXLFNO\GHFUHDVHVIRU LQVWDQFHLQ2013 48%SDUWLFLSDQWVWUXVWHGDGVLQVHDUFKHQJLQHVFRPSDUHGWR 34% in 20176DPHUHVXOWVDUHW\SLFDOIRUDOODVVHVVHGIRUPVRIDGYHUWLVLQJ According to the ‘Research of public perception of advertising in Ukraine’ performed by A.K. Olenych, 50% of respondents perceive advertising negatively,W¶VHYLGHQWWKDWWUXVWIRUDGYHUWLVLQJLVQRWRQO\ORZEXWDOVRLV FRQVWDQWO\GHFUHDVLQJ )DFWRU0DVV0HGLD3URGXFWV 7KH GHSLFWLRQ RI DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQ LQ +ROO\ZRRG PRYLHV DQG 79 VKRZV KDV JUHDWO\ LPSDFWHG WKH SXEOLF SHUFHSWLRQ RI WKH ILHOG DQG LWV UHSUHVHQWDWLYHV 7KHVH LPDJHV QRW RIWHQ DFFXUDWH FRQVWUXFW WKH SXEOLF XQGHUVWDQGLQJRIDGYHUWLVLQJSURFHVVHVDQGLWVUROHLQVRFLHW\ 7KHUHDUHPDQ\PHGLDSURGXFWVZKHUHDGYHUWLVLQJSURIHVVLRQLVQRWMXVW LQFLGHQWDO WR WKH SORW EXW LV LQGHHG DQ HVVHQWLDO SDUW RI WKH VWRU\OLQH Mad MenWKH79VKRZDERXWDQDGYHUWLVLQJDJHQF\H[HFXWLYHVDQGFRS\ZULWHUV ZDV ZDWFKHG E\ 3.29 million viewers GXULQJ VHULHV¶ ILQDO HSLVRGH 7KH SXUSRVH RI WKH SURGXFWV LV WR FUHDWH DQ HQJDJLQJ RIWHQ UHVXOWLQJ LQ EHLQJ XQUHDOLVWLFVWRU\OLQHLQRUGHUWRDWWUDFWPRUHYLHZHUV E\XQUHDOLVWLF,PHDQ IRULQVWDQFHXVLQJW\SLFDOVWHUHRW\SHVDERXWDGYHUWLVLQJH[HFXWLYHVJHWWLQJ GUXQNRUWDNLQJGUXJVDVGHSLFWHGLQµIUDQFV¶PRYLH ,Q8NUDLQHDQDO\]LQJPDVVPHGLDSURGXFWVRQHVKRXOGUHIHUQRWDVPXFK WR PRYLHV DQG 79 VKRZV VLQFH LQ 8NUDLQLDQ HQWHUWDLQPHQW LQGXVWU\ DGYHUWLVLQJLVQRWGHSLFWHGDVDFHQWUDOSORWOLQHIHDWXUH DVWRQHZVVWRULHV 7KHUH DGYHUWLVLQJ LV QRW SUDLVHG DV D VRFLDOO\ LPSRUWDQW RFFXSDWLRQ DQG LV RQO\ VSRNHQ RI LI D VFDQGDO RU ODZ YLRODWLRQ RFFXUUHG IRU LQVWDQFH LQ  DLUHG QHZV VWRU\ XQGHU D KHDGOLQH ‘ȺɁɋ ɧɚ ɑɟɪɤɚɳɢɧɿ ɩɪɢɜɿɬɚɥɚ ɠɿɧɨɤ ɡɿ ɫɜɹɬɨɦ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɫɟɤɫɢɫɬɫɶɤɨɸ ɪɟɤɥɚɦɨɸ’ - ‘Car gas station congratulated women with the holiday by publishing a sexist ad’) 1HHGOHVV WR VD\ LW FUHDWHV D FHUWDLQ VRFLDO LPDJH DQG GRHV QRW PRWLYDWH UHFLSLHQWVWRSXUVXHRUVWXG\WKHILHOG )DFWRU(GXFDWLRQDOV\VWHP 7KH UHVSHFWHG ILHOG LV WKH VWXGLHG RQH (GXFDWLRQ LV WKH JXDUDQWHH RI HWKLFDOVWDQGDUGVDELGDQFHDQGDQRIILFLDOSURRIRISURIHVVLRQDOTXDOLILFDWLRQ

 


6LQFHDGYHUWLVLQJHGXFDWLRQLQ8NUDLQHDSSHDUHGRQO\LQWKHUHIRUHDOO 8NUDLQLDQ DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQDOV RI WKH DJH GLG QRW UHFHLYH SURILOH HGXFDWLRQ 7KHSUREOHPRISXEOLFSHUFHSWLRQRIDGYHUWLVLQJLQ8NUDLQH 7KH ODFN RI SURIHVVLRQDO KLVWRU\ 6LQFH DGYHUWLVLQJ DV D FRPSHWLWLYH ILHOGDSSHDUHGRQO\LQLWKDVEHHQRQWKHPDUNHWIRUOHVVWKDQ\HDUV 7KHUHIRUHLWGRHVQRWKDYHSURIHVVLRQDOWUDGLWLRQVDQGKLVWRU\ZKLFKOHDGV WRWKHDEVHQFHRIOHJDF\LQSXEOLFH\H 7KH ZHDN XQGHUVWDQGLQJ RI ZKDW WKH DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQ LV 7KH SHUFHSWLRQ RI ZKDW GRHV DQ DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQDO GRHV LV YDJXH DQG LPSRVHGE\PHGLD +RZHYHU DVGLVFXVVHGDERYH PHGLDUHSUHVHQWDWLRQRI DGYHUWLVLQJSURIHVVLRQLVQRWQHFHVVDULO\DFRUUHFWRQH 7KH ORZ TXDOLW\ RI DGYHUWLVLQJ SURGXFWV $V WKH UHVXOWV RI VRFLDO H[SHULPHQWVRQDGYHUWLVLQJWUXVWKDYHVKRZQSHRSOHJHQHUDOO\GRQRWWUXVW DGYHUWLVLQJ 7KLV OHDGV WR WKH DEVHQFH RI WUXVW WR SHRSOH ZKR FUHDWH WKH DGYHUWLVLQJSURGXFWV 1R HVWDEOLVKHG V\VWHP RI VHOIUHJXODWLRQ ,Q WKH 8QLWHG 6WDWHV $PHULFDQ$VVRFLDWLRQRI$GYHUWLVLQJ$JHQFLHVWDNHVSUDFWLFDOPHDVXUHVWR HOHYDWHWKHILHOGLQWKHSXEOLFH\HRUJDQL]LQJHGXFDWLRQDOHYHQWVFRQWUROOLQJ WKHTXDOLW\RIDGYHUWLVLQJSURGXFWVEDQQLQJWKHYLRODWRUVRIHWKLFDOVWDQGDUGV &RQFOXVLRQV 7KH UHVHDUFK RI SXEOLF SHUFHSWLRQ RI DGYHUWLVLQJ SURIHVVLRQ LV DQ LPSRUWDQWPHWKRGRIHVWLPDWLQJWKHTXDOLW\RIDGYHUWLVLQJDQGGHWHFWLQJWKH H[LVWLQJDQGSRWHQWLDOSUREOHPVRIWKHILHOG$OVRVRFLDORSLQLRQLPSDFWVWKH FKRLFHVRISURIHVVLRQVRIHQUROOHHVDVLWLQGLFDWHVZKDWSURIHVVLRQVDUHZRUWK SXUVXLQJDQGZKDWDUHOHVVYDOXDEOH7KHSXEOLFSHUFHSWLRQRIDGYHUWLVLQJLV KRZHYHUUDWKHUQHJDWLYHDVVKRZQE\VRFLDOSROOVDQGµ*OREDO7UXVW5HSRUW¶ ,WDIIHFWVDGYHUWLVLQJHGXFDWLRQGLVFRXUDJHV\RXQJSURIHVVLRQDOIURPIXUWKHU UHVHDUFKDQGSUHYHQWVJRYHUQPHQWDQGSULYDWHFRPSDQLHVIURPLQYHVWLQJLQ ILHOGGHYHORSPHQW7KHUHIRUHLPSURYLQJSXEOLFRSLQLRQRQDGYHUWLVLQJE\ DGGUHVVLQJ GHVFULEHG DERYH LVVXHV LV HVVHQWLDO IRU IXUWKHU LQGXVWU\ LPSURYHPHQW 5HIHUHQFHV :LOOLDP027KH$GYHUWLVLQJ3URIHVVLRQLQWKH3XEOLF¶V(\H>È¿É¥É&#x;ɤɬɪɨɧɧɢɣɪÉ&#x;ɫɭɪɫ@ 2¶%DUU :LOOLDP 0 3URMHFW 086( ± É&#x160;É&#x;É É¢É¦ É&#x17E;ɨɫɬɭɩɭ É&#x17E;ɨ ɪÉ&#x;ɫɭɪɫɭ KWWSPXVHMKXHGXDUWLFOH

 


 *OREDO7UXVWLQ$GYHUWLVLQJ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭ KWWSVZZZQLHOVHQFRPFRQWHQWGDPQLHOVHQJOREDODSDFGRFVUHSRUWVQLHOVHQ JOREDOWUXVWLQDGYHUWLVLQJUHSRUWVHSWHPEHUSGI ɈɥɟɧɢɱȺɄɆɨɞɟɥɶɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɬɟɦɭɋɬɚɜɥɟɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɨ ɪɟɤɥɚɦɢ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ⱥ Ʉ Ɉɥɟɧɢɱ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSGVSDFHQEXYJRYXDELWVWUHDPKDQGOH2OHQLFK3') 3XEOLF RSLQLRQ DQG WKH GHPRFUDWLF SHDFH >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭKWWSVZHEVWDQIRUGHGXaWRP]SXEV7RP]:HHNVSGI

ȼɚɲɤɨɜɫɶɤɚ ɇɚɞɿɹ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ 7+((7+,&$/,03/,&$7,2162)$57,),&,$/ ,17(//,*(1&(0(7+2'686(')25$'9(57,6,1* ³$UWLILFLDO LQWHOOLJHQFH´ LV D WHUP WKDW FDPH LQWR WKH GLVFRXUVH RI WHFK GHILQLQJWKHVHWRIWHFKQRORJLHVWKDWDUHFRQFHUQHGZLWKPDNLQJPDFKLQHV ZRUNLQDQLQWHOOLJHQWZD\VLPLODUWRWKHZD\WKDWWKHKXPDQPLQGZRUNV $,LVDQDUJXDEOHFRQFHSWDVVRPHUHVHDUFKHUVVWDWHWKHIDFWWKDWWKHZRUNRI PDFKLQHV KDV LQ QR ZD\ EHFRPH LQWHOOLJHQW 7KH WHUP LWVHOI LV XVHG WR VLPSOLI\ WKH JHQHUDO XQGHUVWDQGLQJ RI LWV VXEVHWV GDWD VFLHQFH QDWXUDO ODQJXDJHSURFHVVLQJ 1/3 SUHGLFWLYHDQDO\WLFVHWF7KHWHFKQLFDODVSHFWRI $,GRHVQ¶WFRQFHUQPHLQWKHVFRSHRIP\UHVHDUFK7RVRFLHW\WKHUH¶VEXW RQH WUXO\ FRQFHUQLQJ PDWWHU DQG WKDW LV JHWWLQJ WR NQRZ ZKDW HWKLFDO LPSOLFDWLRQV WKH XVH RI $, KDV IRU KXPDQV ZKDW WKUHDWV DQG FKDOOHQJHV LW SRVHV 7KHLVVXHRIHWKLFVRIWKHXVHRI$,DVDPHDQIRUDGYHUWLVLQJKDVQHYHU EHHQDFDGHPLFDOO\VWDWHGDQGQHLWKHULWZDVUHVHDUFKHG7KRXJKWKHUHLVQ¶WD VLQJOHSURSHUVFLHQWLILFH[DPLQDWLRQDVWRZKDWHWKLFDOEUHDFKHVWKHXVHRI$, LQDGYHUWLVLQJLPSRVHVIRUKXPDQVWKHUHDOLW\SXVKHVXVWRZDUGVWKHIXUWKHU UHVHDUFK RI WKLV PDWWHU 7R EDFN XS WKH VWDWHPHQW , VKDOO QDPH EXW RQH H[DPSOH)DFHERRNY&DPEULGJH$QDO\WLFDFDVH,IRQHWDNHVXSRQKLPVHOI DFKDOOHQJHWRJHWLQWRWKHGHWDLOVRIWKHFDVHKHZRXOGILQGLWHYLGHQWWKDWLWV JHQHVLV FRPHV GRZQ WR SXEOLF XQDZDUHQHVV RI WKH HWKLFV RI $, DQG WKH SRVVLELOLW\ WR XVH LW WR WDUJHW WKLUG SDUWLHV ZLWK SROLWLFDO DGYHUWLVLQJ DQG SURSDJDQGDZLWKRXWWKHPNQRZLQJWKH\DUHEHLQJDWDUJHWRISDLGPHVVDJHV

 


$VWRH[DPLQLQJWKHVFLHQWLILFWHUUDLQWKDW¶VEHHQODLGE\VFLHQWLVWVDOORYHU WKHZRUOGWRUHVHDUFKWKHSUREOHPRIWKHHWKLFVRIDUWLILFLDOLQWHOOLJHQFHZH ILQGQRVXFKUHJDUGLQJWKH$,HWKLFVRIDGYHUWLVLQJ+RZHYHULW¶VLPSRUWDQW WKDWZHGRQ¶WGLVUHJDUGWKHRYHUDOOVFLHQWLILFZRUNRQDUWLILFLDOLQWHOOLJHQFH HWKLFVWKRVHEULQJWKHUHVHDUFKHUWR$VLPRY¶V³%LFHQWHQQLDOPDQ´,W¶VDOVR HYLGHQWWKDWLI,¶PWRH[DPLQHWKHLPSOLFDWLRQVRIDUWLILFLDOLQWHOOLJHQFHIRU VRFLHW\DQGWKHHWKLFDOWKUHDWVRIVXFKIRUSXEOLFZKRPZRXOG,EHWDNLQJDV WKHVRXUFHRIVXFKUHVHDUFKLIQRWKXPDQVWKHPVHOYHVH[DPLQLQJWKHSXEOLF SHUFHSWLRQRI$,HWKLFVLQDGYHUWLVLQJ" )RUFHGWRGHILQHDSULPDU\VRXUFHRI$,HWKLFDOWKUHDWVIRUKXPDQLW\RQH VKRXOG SD\ DWWHQWLRQ WR LWV unpredictability 7R TXRWH %RVWURP DQG <XGNRZVN\ DUWLILFLDO LQWHOOLJHQFH DOJRULWKPV WDNLQJ RYHU VRFLDO IXQFWLRQV PXVW EH ³predictable to those they govern´ $UWLILFLDO LQWHOOLJHQFH KDV D SXEOLFSHUFHSWLRQRID³EODFN ER[WHFKQRORJ\´HDUQHGE\WKHIDFWWKDW$, DOJRULWKPV DUH XQGHUVWRRG RQO\ SDUWO\ HYHQ E\ WKHLU FUHDWRUV 7KH UHFHQW :LNLSHGLDVWXG\EDFNVXSWKHVWDWHPHQWVRPHRIWKHERWVFUHDWHGWRHGLWWKH DUWLFOHVWKXVLPSURYLQJWKHHQF\FORSHGLDVWDUWHGXQGRLQJWKHHGLWVPDGHE\ RWKHUV WKXV FDXVLQJ PRUH KDUP WKDQ JRRG %\ FUHDWLQJ XQSUHGLFWDEOH WHFKQRORJ\ RQH LV QRW FRPSO\LQJ ZLWK WKH OHJDO SULQFLSOH RI stare decisis ZKLFK HQFRXUDJHV KXPDQLW\ WRZDUGV FUHDWLQJ D SUHGLFWDEOH HQYLURQPHQW ZLWKLQZKLFKLW¶VHDVLHUIRUFLWL]HQVWROLYHWKHLUOLYHV7KHFRQVHTXHQFHVRI $,XQSUHGLFWDELOLW\IRUDGYHUWLVLQJDUHWUHPHQGRXV $, DOJRULWKPV FDQ PLVXVH WKH GDWD ZLWKRXW LWV RZQHUV KROGHUV DQG SURFHVVRUVEHLQJDZDUH 7KHSHUVRQDOGDWDXVHGILUVWO\IRUEHWWHUDXGLHQFH VHJPHQWDWLRQ DQG WKH WDUJHWLQJ IRU FRPPHUFLDO XVH FDQ GXH WR $, XQSUHGLFWDELOLW\EHXVHGIRUSV\FKRORJLFDOSURILOLQJOHDNHGWRWKHGDUNZHE IRUVDOHHWF ,QFHUWDLQVHQVHWKHPRVWJOREDOHWKLFDOLVVXHRI$,XVHIRUDGYHUWLVLQJLV WKH RQH RI privacy and its neglection $FFRUGLQJ WR WKH ,(((¶V UHSRUW ³(WKLFDOO\ $OLJQHG 'HVLJQ´ SULYDF\ LV VWDWHG DV ³the key ethical issue in terms of data asymmetry´&RPSDQLHVDQGFRUSRUDWLRQVDUHXVLQJDUWLILFLDO LQWHOOLJHQFHWRJDLQGHHSHULQVLJKWVRIRXUSHUVRQDOLW\WKHZD\RQHPRYHV WDONVDFWLRQKHWDNHVDOORIWKLVLVXVHGWRWDUJHWKXPDQQHHGVDQGZDQWV +RZHYHULW¶VDUHJXODUSUDFWLFHWKDWRXUGDWDLVPRUHRIDQDVVHWWRDWKLUG SDUW\WKDQLW¶VWRXV%HLQJDSURYLGHURILQIRUPDWLRQDQGVWDWLVWLFVDKXPDQ KDVQRZD\WREHQHILWIURPWKHVHJDLQV

 


8QWLO UHFHQWO\ WKH LVVXH RI SULYDF\ ZDVQ¶W SURSHUO\ UHJXODWHG RQ D OHJLVODWLYHOHYHOQRZVRPHDFWLRQVWRZDUGVHQVXULQJRQHNQRZVDQGXVHV KLVSULYDF\ULJKWVDUHWDNHQLQWKH(XURSHDQ8QLRQE\DFFHSWLQJ*HQHUDO'DWD 3URWHFWLRQ5HJXODWLRQWKDWJHWVHQIRUFHGRQ0D\ +RZHYHU *'35 LV UHJXODWLQJ WKH DFWLYLWLHV RI PHGLXP WR ELJVL]HG FRPSDQLHVZLWKHPSOR\HHVRUPRUHZKHUHDVQDVFHQWVWDUWXSVKDYHLQ FHUWDLQVHQVHWKHEURDGHUULJKWWRXVHSHUVRQDOGDWD 7KHWKLUGHWKLFDOLVVXHDGYHUWLVHUVFDQQRWFKRRVHWRQHJOHFWZKLOHXVLQJ DUWLILFLDO LQWHOOLJHQFH DV D SDUW RI WKHLU SURPRWLRQDO VWUDWHJ\ LV WKH RQH RI trust+HUHRQHVKRXOGH[DPLQHWKHVWDWHRIWKLQJVE\WZRDSSURDFKHV )LUVWO\LWVKRXOGEHWDNHQLQWRDFFRXQWWKDWZKHQVRPHRQHRSWVWRXVH DUWLILFLDO LQWHOOLJHQFH KH WKXV SXWV WUXVW LQWR WKH WHFKQRORJ\ ZH WUXVW WKH FDOFXODWRUWRJLYHWKHULJKWUHVXOWWRPDWKHPDWLFDOSURFHGXUHRUWKHYLUWXDO DVVLVWDQW WR VFKHGXOH RQH¶V PHHWLQJ +RZHYHU RQH VKRXOGQ¶W IRUJHW WKDW DUWLILFLDOLQWHOOLJHQFHLVDSURGXFWRIKXPDQFUHDWLRQDQGLVWKXVQRWLPPXQH WRIDLOXUHVerrare humanum est WRHUURULVKXPDQ %\ODXQFKLQJWKHDOJRULWKPZLWKWKHHUURULQLWVFRGHRQHjeopardizes the trust of its user unintentionallyE\RIIHULQJDWHFKQRORJ\WKDWGRHVQ¶WGHOLYHU WKHQHHGHGRXWFRPH7KLVLVVXHLVLPSRUWDQWWREHVWDWHGVRWKDWGHYHORSHUV WDNH GRXEOH DQG WULSOHFKHFNLQJ WKH DOJRULWKP DV D UHJXODU SUDFWLFH +RZHYHUWKHILUVWSDUWRIWUXVWLVVXHWKHXQLQWHQWLRQDOPLVXVHLVQRWWKH RQHWRFRQFHUQPHUHJDUGLQJWKHXVHRIWKHVHWHFKQRORJLHVIRUDGYHUWLVLQJ 7KHRWKHUVLGHRIWKLVLVVXHLVZD\PRUHSUHVVLQJRQPRGHUQDGYHUWLVLQJ DQG RYHUDOO VRFLHW\ WKH intentional jeopardy of trust LQ RUGHU WR SXUVXH KLJKHU HQJDJHPHQW EHWWHU FRQYHUVLRQ UDWHV RU DQ\ RWKHU DGYHUWLVLQJ JRDO 7KHLQWHQWLRQDOWUXVWMHRSDUG\LVVWDQGLQJDWWKHFRUHRI&DPEULGJH$QDO\WLFD FDVH:KHQFRPSDQ\¶V&(2$OH[DQGU1L[ZDVJLYLQJDWDONDWWKH &RQFRUGLD 6XPPLW KH GHVFULEHG KRZ WKH\ KDG XVHG EHKDYLRUDO PLFURWDUJHWLQJ WR LPSDFW WKH 5HSXEOLFDQ SULPDULHV %\ H[SORLWLQJ SXEOLF LQWHUHVWWRWKHVHFRQGDPHQGPHQWRI86&RQVWLWXWLRQ SURWHFWLQJWKHULJKWV RISHRSOHWRNHHSDQGEHDUDUPV WKH\GHYHORSHGDVHULHVRIDGVWRHQFRXUDJH SHRSOHWRYRWHIRU7RP&UX]WKHFDQGLGDWHWKH\HQGRUVHG 8VLQJSHUVRQDOGDWD&DPEULGJH$QDO\WLFDNQHZZKDWPHVVDJHZLOOKDYH D VWURQJHU HIIHFW IRU VRPH SHRSOH LW ZDV ³JXQV IRU WKH SURWHFWLRQ RI WKH IDPLO\´IRURWKHUV³JXQVIRUVSRUW´7RPHWKHZD\WKHSHUVRQDOGDWDZDV JRWWHQ UHPDLQV PXFK PRUH RI D SULRULW\ WKDQ KRZ LW ZDV H[SORLWHG E\ WKH FRPSDQ\ ,W¶V DQ LPSRUWDQW SRLQW WR EH KLJKOLJKWHG WKDW WKH RZQHUV RI

 


SHUVRQDO GDWD QHYHU RQFH JDYH D FRQVHQW WR XVH WKHLU LQIRUPDWLRQ IRU WKH SXUSRVHRISV\FKRORJLFDOSURILOLQJDQGPLFURWDUJHWLQJ ,QVWHDG $OH[DQGU .RJDQ WKH UHVHDUFKHU LQ &DPEULGJH $QDO\WLFD KDV GHYHORSHGDQDSSOLFDWLRQFDOOHG³0\3HUVRQDOLW\´,WZDVGHVFULEHGDVDQDSS IRU SV\FKRPHWULF VXUYH\V ZKHUH RQH DIWHU JLYLQJ D FRQVHQW UHFRUGHG KLV )DFHERRNSURILOHSXW³7UXH´RU³)DOVH´WRDEXQFKRIVWDWHPHQWVOLNH³,SDQLF HDVLO\´RU³,FRQWUDGLFWRWKHUV´DQGJRWKLVSV\FKRORJLFDOSURILOHDVDUHVXOW 8VHUV GLGQ¶W RSW WR JLYH WKHLU GDWD WR KHOS HQGRUVH 7RP &UX] DQG ODWHU 'RQDOG 7UXPS 7KXV &DPEULGJH $QDO\WLFD KDV LQWHQWLRQDOO\ MHRSDUGL]HG WKHLUXVHUV¶WUXVW :KDW DUH WKH VROXWLRQV RQH FDQ RIIHU WR UHVROYH WKH HWKLFDO WKUHDWV $, LPSRVHV" )RU VWDUWHUV GHYHORSHUV DUH KLJKO\ UHFRPPHQGHG WR XVH RQO\ H[SODLQDEOH $, IRU DGYHUWLVLQJ LW PHDQV LPSOHPHQWLQJ DQGRUJUDSKV $2*V DQGORFDOLQWHUSUHWDEOHPRGHODJQRVWLFH[SODQDWLRQV /,0( ZKLFK PDNHV LW HDVLHU IRU UHVHDUFKHUV WR XQGHUVWDQG WKH PRGHO RI $, UHDVRQLQJ $OVRRQHVKRXOGQ¶WXQGHUHVWLPDWHWKHQHFHVVLW\RIOHJLVODWLYHUHJXODWLRQVRI $,XVHIRUDOOPHDQVDGYHUWLVLQJLQSDUWLFXODU,Q(8WKHDFWLRQKDVDOUHDG\ EHHQWDNHQE\DFFHSWLQJ*'35EXWLQ (DVWHUQ (XURSHRU86WKHUHLVQ¶WD UHJXODWLRQZKLFKZRXOGEHWKLVGHWDLOHGDQGLPSDFWIXO ,W¶VWKHJRDOIRULQWHUQDWLRQDOFRUSRUDWLRQVWRHQVXUHWKDWWKHLUXVHUV¶GDWD LVQ¶WPLVXVHGHVSHFLDOO\WDNLQJLQWRDFFRXQWWKDWLQLPSRUWDQWHOHFWLRQV ZLOOEHKHOGLQ860H[LFR%UD]LO,QGLD3DNLVWDQDQGRWKHUFRXQWULHV7KH FRQWURORISULYDF\WUXVWDQGWUDQVSDUHQF\RI$,DVDQDGYHUWLVLQJPHWKRG VKRXOGDOVREHFRPHWKHPDWWHURISXEOLFFRQFHUQLWPHDQVSHRSOHVKRXOG JHWDEHWWHUHGXFDWLRQDERXW$,DQGWKHULVNRILWVXVHNQRZWKHPDLQHWKLFDO LPSOLFDWLRQVWKLVWHFKQRORJ\KDVRQWKHVRFLHW\DQGHQVXUHWKHUHDUHZD\VWR EHSURWHFWHG )LQDOO\WKHUHVROYLQJRI$,HWKLFDOWKUHDWVLQDGYHUWLVLQJFRPHVZLWKWKH UHVSRQVLELOLW\RIDGYHUWLVHUVWKHPVHOYHVEHIRUHVWDUWLQJDQDGRQHVKRXOG NQRZZKDWGDWDKHFROOHFWVIRUZKDWSXUSRVHVLW¶VXVHGKRZWKHDOJRULWKPV ZRUN DQG ZKHWKHU WKLV DFWLYLW\ FRPSOLHV ZLWK WKH OHJLVODWLRQV RQ GDWD SURWHFWLRQ 5HIHUHQFHV *'35 .H\ &KDQJHV $Q RYHUYLHZ RI WKH PDLQ FKDQJHV XQGHU *'35 >È¿É¥É&#x;ɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪÉ&#x;ɫɭɪɫ@ (8*'35RUJ ± É&#x160;É&#x;É É¢É¦ É&#x17E;ɨɫɬɭɩɭ É&#x17E;ɨ ɪÉ&#x;ɫɭɪɫɭ KWWSVZZZHXJGSURUJWKH UHJXODWLRQKWPO

 


 5DPVH\:7KH&DPEULGJH+DQGERRN2I$UWLILFLDO,QWHOOLJHQFH:5DPVH\.)UDQNLVK ±ɫ 6WHUQH-$UWLILFLDO,QWHOOLJHQFHIRU0DUNHWLQJ3UDFWLFDO$SSOLFDWLRQV-LP6WHUQH± ɫ 7KH 0DOLFLRXV 8VH RI $UWLILFLDO ,QWHOOLJHQFH )RUHFDVWLQJ 3UHYHQWLRQ DQG 0LWLJDWLRQ ± ±ɋ

Ʉɚɥɢɧ Ɍɟɬɹɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɎɍɇɄɐȱɈɇɍȼȺɇɇə©ɊȺȾȱɈ©ɋȼɈȻɈȾȺª əɄɋɍɑȺɋɇɈȲɆɍɅɖɌɂɆȿȾȱɃɇɈȲɉɅȺɌɎɈɊɆɂ Ȼɭɪɯɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɞɿɚ ɬɚ ɫɩɪɢɱɢɧɢɜ ɡɦɿɧɢ ɐɿ ɡɦɿɧɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɬɚɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɯ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɏɨɱɚ ɩɪɨ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɝɨɜɨɪɹɬɶɞɚɜɧɨɿɜɍɤɪɚʀɧɿɿɫɧɭɽɱɢɦɚɥɨɩɨɞɿɛɧɢɯɦɟɞɿɚɚɥɟ ɜɚɪɬɨɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚɨɞɧɟɡɧɢɯ±Ɋɚɞɿɨ©ɋɜɨɛɨɞɚªȺɞɠɟɰɶɨɝɨɪɨɤɭ Ɋɚɞɿɨ©ɋɜɨɛɨɞɚªɫɬɚɥɨɨɞɧɢɦɡɩ¶ɹɬɢɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯɦɟɞɿɚɛɪɟɧɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢɡɝɿɞɧɨɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɐɟɧɬɪɭɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ>@ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɫɬɚɬɢ ɬɚɤɨɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ ɹɤ ɡɚɪɚɡ Ɋɚɞɿɨ©ɋɜɨɛɨɞɚªɪɨɤɚɦɢɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɨɫɶɩɪɚɰɸɜɚɥɨɧɚɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɬɚɪɭɯɚɥɨɫɶɜɧɨɝɭɡɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɁɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɦɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɹɤ Ɋɚɞɿɨ ©ɋɜɨɛɨɞɚª ɿ ɨɡɧɚɱɚɽ ɨɫɹɝɧɭɬɢ ɫɭɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɫɬɿɬɚɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɫɬɿȺɪɨɡɭɦɿɧɧɹɰɢɯɞɜɨɯɬɨɬɨɠɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶɽɛɟɡɭɦɨɜɧɨɫɶɨɝɨɞɧɿɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ Ɇɟɬɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ɋɚɞɿɨ ©ɋɜɨɛɨɞɚªɹɤɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢɬɚɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɏɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɟ ©Ɋɟɜɨɥɸɰɿʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿª ɪ ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɚɦɟɜɰɟɣɩɟɪɿɨɞɊɚɞɿɨ©ɋɜɨɛɨɞɚªɨɞɧɟɡ ɩɟɪɲɢɯ ɦɚɣɠɟ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɥɨ ɩɨɞɿʀ Ɇɚɣɞɚɧɭ ɬɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɥɨ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɦɢ ɉɿɫɥɹ ©Ɋɟɜɨɥɸɰɿʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿª ɪɨɡɜɢɬɨɤɰɶɨɝɨɁɆȱɫɬɚɜɛɿɥɶɲɛɭɪɯɥɢɜɢɦɧɿɠɪɚɧɿɲɟ ɳɨɿɡɪɨɛɢɥɨ Ɋɚɞɿɨ©ɋɜɨɛɨɞɚªɩɨɬɭɠɧɨɸɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɸɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ

 


Ɋɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɭ ɦɟɬɭ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɨɞɚɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɪɚɞɿɨ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢɫɩɿɜɩɪɚɰɿɊɚɞɿɨ©ɋɜɨɞɨɛɚªɡɿɧɲɢɦɢɦɟɞɿɚ ɤɪɨɫɦɟɞɿɣɧɿɫɬɶ ʀɯɧɸ ɩɨɫɬɭɩɨɜɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ Ɋɚɞɿɨ ©ɋɜɨɛɨɞɚª ɜɿɞ ɱɚɫɿɜ ©Ɋɟɜɨɥɸɰɿʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿª ɬɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɩɨɬɨɱɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚ Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɜɥɚɫɧɿ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ Ɋɚɞɿɨ ©ɋɜɨɛɨɞɚªɤɨɧɬɟɧɬɬɚɣɨɝɨɜɢɞɢ əɤɳɨɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɭɬɚɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɬɨɡɧɚɣɞɟɬɶɫɹɱɢɦɚɥɨɧɚɩɢɫɚɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɚɬɟɣɩɪɚɰɶɧɚɰɸɬɟɦɭɧɟ ɥɢɲɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɥɟ ɣ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ Ɍɚɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹɋɏɟɪɪɿɧɝɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɨɫɧɨɜɧɨɸɮɭɧɤɰɿɽɸɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɢɯ ɦɟɞɿɚɽɪɨɡɜɚɝɚɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɮɭɧɤɰɿɹɩɨɫɿɞɚɽɞɪɭɝɨɪɹɞɧɭɪɨɥɶ>@ ɉɪɨɬɟ ɰɟ ɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɦɟɞɿɚ ɚɥɟ ɧɟ ɽ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ Ɍɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ȯɜɝɟɧ ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɚɬɬɿ ɜɤɚɡɭɽ ɳɨ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɿɫɬɶ ɰɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɥɟ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɤɨɦɩɪɨɦɿɫɿɜɫɩɨɠɢɜɚɱɲɭɤɚɽɧɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɿɪɨɛɢɬɶɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɞɢɫɩɟɪɫɧɢɦɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɬɨɦ>@Ɍɚɧɟ ɜɫɿɧɶɸɡɪɭɦɢɦɨɠɭɬɶɫɬɚɬɢɜɞɚɥɨɸɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɸɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸɇɚ ɞɭɦɤɭ Ʌ ɐɨɞɿɤɨɜɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɶɸɡɪɭɦɚ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɿɫɬɨɪɿʀɡɭɦɨɜɥɟɧɚɡɞɚɬɧɿɫɬɸɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɫɜɨʀɜɦɿɧɧɹɜɪɚɦɤɚɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀɿɫɬɨɪɿʀɜɨɞɧɭ©ɦɿɤɪɨɩɪɨɟɤɬɧɭªɤɨɦɚɧɞɭɐɹɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɚɽɛɭɬɢɧɚɹɜɧɚɧɚɪɿɜɧɿɿɧɫɬɢɧɤɬɭɛɭɬɢɧɚɫɭɳɧɨɸɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ>@ ɉɪɚɰɶ ɩɪɨ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɭ ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɹɤ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟɿɫɧɭɸɱɟɹɜɢɳɟɛɚɝɚɬɨɚɥɟɜɚɠɥɢɜɢɦɽɪɨɡɭɦɿɧɧɹɰɶɨɝɨɹɜɢɳɚ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ Ɋɚɞɿɨ ©ɋɜɨɛɨɞɚªɍɰɶɨɦɭɿɩɨɥɹɝɚɽʀʀɰɿɤɚɜɿɫɬɶɞɥɹɧɚɭɤɢ ɉɟɪɟɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹɊɚɞɿɨ©ɋɜɨɛɨɞɚªɩɨɱɚɥɨɫɶɡɿɞɟʀɜɿɞɟɨɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɪɚɞɿɣɧɢɯ ɟɮɿɪɿɜ ɳɨ ɩɟɪɟɪɨɫɥɨ ɭ ɜɿɞɟɨɫɬɪɿɦɢ ɬɚ ɩɪɹɦɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɚ ɡɝɨɞɨɦɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɩɪɨɟɤɬɢɡɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɦɢɬɚɪɿɡɧɢɦɢɦɟɞɿɚ©Ⱦɨɧɛɚɫ Ɋɟɚɥɿʀª©ɄɪɢɦɊɟɚɥɿʀª©ɋɯɟɦɢɄɨɪɭɩɰɿɹɜɞɟɬɚɥɹɯª©Ƚɨɥɨɜɧɿɧɨɜɢɧɢ ɤɪɚʀɧɿª ɧɚɣɧɨɜɿɲɢɣ ɐɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɪɨɛɢɥɢɫɶ ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɝɨɥɨɜɧɟ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ ɤɨɥɢ ɩɨɩɢɬ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɛɭɜ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ©Ʉɪɢɦ Ɋɟɚɥɿʀª ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɞ ɚɧɟɤɫɿɽɸ Ⱥ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ©ɋɯɟɦªɜɞɚɥɨɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɿɧɚɜɿɬɶɩɪɢɧɨɫɹɬɶ

 


ɩɟɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɛɭɥɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɝɟɧɤɨɧɫɭɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ȼɚɪɫɟɥɨɧɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɏɪɢɩɭɧɨɜɚ >@Ɋɚɞɿɨ©ɋɜɨɛɨɞɚªɰɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɚ ɳɟ ɜɿɞɟɨ ɞɨ ɪɟɱɿ ɨɞɧɟ ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ȼȼɋ ɿ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨ ɜɿɫɶɦɨɦɚ ɦɿɥɶɣɨɧɚɦɢ ɥɸɞɟɣ ɍ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɿɫɧɭɽ ɩɪɨɫɬɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɚɩɢɫɭɜɚɬɢɧɚɜɿɞɟɨɤɨɠɧɭɞɪɿɛɧɢɰɸȺɫɚɦɟɜɿɞɟɨɚɞɚɩɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɿɞ ɮɨɪɦɚɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ Ɋɚɞɿɨ ©ɋɜɨɛɨɞɚª ɪɨɛɢɬɶ ɤɨɪɨɬɤɿ ɪɨɥɢɤɢ FDSWLRQYLGHR Ɉɤɪɿɦɰɶɨɝɨɿɫɧɭɸɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɢɭɮɨɪɦɚɬɿɬɨɛɬɨ 95 9LUWXDO 5HDOLW\ Ɋɚɞɿɨ ©ɋɜɨɛɨɞɚª ɞɿɣɲɥɚ ɿ ɞɨ ɤɧɢɝɨɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɭɫɬɢɜɲɢɤɧɢɝɭɩɪɨȾɨɧɟɰɶɤɢɣɚɟɪɨɩɨɪɬɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟɜɰɶɨɦɭɬɟ ɳɨɰɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚɞɛɚɽɩɪɨɚɭɞɢɬɨɪɿɸɚɞɚɩɬɨɜɭɸɱɢɫɶ ɩɿɞ ɧɟʀ Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ȱɧɧɢ Ʉɭɡɧɽɰɨɜɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɧɟɡɦɭɲɭɸɬɶɛɭɬɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢɹɤɳɨɽɬɿɯɬɨɯɨɱɟ ɩɢɫɚɬɢɬɨʀɦɧɟɞɚɞɭɬɶɩɪɢɦɭɫɨɜɨɜɪɭɤɢɤɚɦɟɪɭ ɌɨɦɭɊɚɞɿɨ©ɋɜɨɛɨɞɚªɿɜɯɨɞɢɬɶɭɩ¶ɹɬɿɪɤɭɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯɦɟɞɿɚ ɛɪɟɧɞɿɜ Ⱥɞɠɟ ɫɬɚɬɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ ɜɞɚɥɨɫɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɛɚɠɚɧɧɸ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɦɿɧɢ ɚ ɜɦɿɧɧɹɦ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸɬɚɡɚɥɭɱɚɬɢɧɨɜɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ  Ɍɨɩ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚɛɪɟɧɞɿɜ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSXNUFRQWHQWFRPEORJWRSHIHNWLYQLKXNUDLQVNLKPHGLDEUHQGLYKWPO ± ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ +HUULQJ6 &RPPHQWDU\&RQWH[WXDOL]LQJGLJLWDOGLVFRXUVH'LJLWDOGLVFRXUVH /DQJXDJH LQ WKH QHZ PHGLD 1HZ <RUN 2[IRUG8QLYHUVLW\ 3UHVV 5HWULHYHG IURP KWWSHOODVOLVLQGLDQDHGXaKHUULQJFRPPHQWDU\SGI>LQ(QJOLVK@  ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨ ȯɋ Ʉɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɹ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɿ ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣɠɭɪɧɚɥɈɋȼȱɌȺɊȿȽȱɈɇɍ±ɇɨɦɟɪɠɭɪɧɚɥɭʋ±  Ʌɟɨɧɿɞ ɐɨɞɿɤɨɜ Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɫɬɶ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSRVYLWDPHGLDVDSLHQVXDPHGLDSURVYLWDPHGLDRVYLWDOHRQLGBWVRGLNRYBPXOWL PHGL\QLVWBQHBR]QDFKDHBEDJDWRIXQNWVLRQDOQRVWLBNR]KQRJRB]KXUQDOLVWD±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ  Ƚɟɧɤɨɧɫɭɥɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ȼɚɪɫɟɥɨɧɿ ɜɿɞɤɥɢɤɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ©ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨ ɞɢɤɬɚɬɭɪɭª >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɫKWSVWYXDJHQNRQVXODBXNUD\LQLBYBEDUVHORQLBYLGNOLND\XWBFKHUH]BSLGWULPNXB]DNRQLY BSURBGLNWDWXUXBQ±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ 


Ʉɨɛɡɚɪ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɫɬɭɞɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɄɈɊɂɋɌɍȼȺɐɖɄɈȽɈɄɈɇɌȿɇɌɍ 8*& ȼɆȺɌȿɊȱȺɅȺɏɉɊɈȽɊȺɆɂ©ɎȺɄɌɂªɌȿɅȿɄȺɇȺɅɍ©,&79ª ȼɫɬɭɩ Ɇɢ ɠɢɜɟɦɨ ɜ ɟɩɨɯɭ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ⱦɟɹɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɨɥɿɸɬɶ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ©ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɟɪɨɸª ɱɢ ©ɰɢɮɪɨɜɨɸ ɞɨɛɨɸª > @ Ʉɨɠɟɧ ɡ ɧɚɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɫɨɛɨɸɜɠɟɧɟɬɿɥɶɤɢɧɨɫɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɣʀʀɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ Ɏɨɬɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɧɢɧɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ 6HOILH ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɚ ɜɿɞɟɨ ɡɣɨɦɤɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɩɿɞɤɚɫɬɢ ɜɿɞɝɭɤɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɩɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɞɿɝɿɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɞɨɩɢɫɢ ɭ ɛɥɨɝɨɫɮɟɪɿ ɬɨɳɨ ɜɫɟ ɰɟ ± ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɽ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ XVHU JHQHUDWHGFRQWHQW ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ɹɤɢɣɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɟɦɨɬɚ ɫɩɪɨɛɭɽɦɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɭɰɶɨɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɚɛɨ 8VHU JHQHUDWHG FRQWHQW 8*6 ɜɿɞ ɚɧɝɥ XVHUJHQHUDWHG ± ©ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦª ɬɚ ɥɚɬ FRQWHQW ± ©ɡɦɿɫɬª >@ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɛɢɪɚɽ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɭɫɿɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɬɚ ɧɨɜɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ Ɂɚɪɚɡ ɜɢɩɭɫɤɢ ɧɨɜɢɧ ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɨ ɨɛɯɨɞɹɬɶɫɹ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɟɨ ɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɜɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝɿɜɧɚɩɪɢɤɥɚɞ<RX7XEH9LPHRɬɨɳɨ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ɏɚɤɬɢª ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ©,&79ª ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣ ɦɿɠ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɫɸɠɟɬɿɜ ɜ ɹɤɢɯ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɦɿɫɰɟ 8*& ɬɚ ɜɢɞɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ȱɡɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢɜɢɬɿɤɚɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡ ɬɟɦɢ ɞɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɫɸɠɟɬɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ɏɚɤɬɢª ɡɚ ɫɿɱɟɧɶ ɪ

 


 ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɬɚɜɿɞɫɨɬɤɨɜɭɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ8*& ɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɧɨɜɢɧɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɜɿɞɧɚɣɬɢɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨ ɬɪɟɛɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɡ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ Ɂɜɟɪɧɿɦɨɫɹ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚ ɠɚɥɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɚɥɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ȿɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ8*&ɜɢɧɢɤɥɨɭɪɟɤɥɚɦɧɿɣɝɚɥɭɡɿɄɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɦɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɛɭɞɶ ɹɤɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɳɨ ɛɭɜ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɛɪɟɧɞɭ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɬɿɽɸ ɠ ɨɫɨɛɨɸɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿɜɹɤɨɦɭɿɫɧɭɽɭɫɧɚɱɢɩɢɫɶɦɨɜɚ ɡɝɚɞɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Ɇɟɬɚ 8*& ɭ ɪɟɤɥɚɦɿ ɬɚ 3XEOLF 5HODWLRQV ± ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹɛɪɟɧɞɭ>@ ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɇ Ȼɚɥɚɫɭɛɪɚɦɚɧɿɚɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɜɜɚɠɚɽɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹɭɩɭɛɥɿɱɧɢɣɞɨɫɬɭɩɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɚɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ>@ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɡɩɨɹɜɨɸȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɿɞɪɭɝɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ±:HE©ȼɨɧɚ>ȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɚ:HE±ɚɜɬ@ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɿɠɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦɬɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɤɨɧɬɟɧɬɭɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨɪɨɡɦɢɬɬɹɦɟɠɿɦɿɠɧɢɦɢɨɫɤɿɥɶɤɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɫɬɚɸɬɶɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɚɜɢɪɨɛɧɢɤɢ±ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢª>@ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ Ɉ ɀɭɤɨɜ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽ ɜɢɞɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ± ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡ ɧɭɥɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɬɨɪɢɧɧɢɣ ± ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɜɿɞɝɭɤɢ ɪɟɰɟɧɡɿʀɬɨɳɨ >@ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©,&79ªɬɚɧɨɜɢɧɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭ©Ɏɚɤɬɢªɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɤɚɧɚɥ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ ©ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɲɟɥɨɧɭª ɜɟɥɢɤɨʀ ɲɿɫɬɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ Ɇɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɬɟɧɬɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ɏɚɤɬɢª ɡ ɫɿɱɧɹ ɪ ɞɨ ɫɿɱɧɹ ɪ Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɫɿɜɢɩɭɫɤɢɛɭɥɢɪɨɡɞɿɥɟɧɿɧɚ©ɪɚɧɤɨɜɿª ©ɞɟɧɧɿª  ©ɜɟɱɿɪɧɿª  Ⱦɥɹ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɡ ɝɨɞɢɧ ɬɚ ɯɜɢɥɢɧ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɟɤɭɧɞɢ ɬɨɠ ɜɫɶɨɝɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɿɱɧɹ ɜɢɣɲɥɨ ɜ ɟɮɿɪ  ɫɟɤɭɧɞ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɰɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ

 


Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɟɥɟɤɚɧɚɥ©,&79ªɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɧɨɜɢɧ ɚɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ8*&Ɂɚɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣɩɟɪɿɨɞɜɞɚɥɨɫɶɡɧɚɣɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɩɭɫɤɢ ɜ ɹɤɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ©Ɏɚɤɬɢªɡɚɪɬɚ©Ɏɚɤɬɢªɡɚɪ Ɂɚ ɫɿɱɟɧɶ ɪɨɤɭ ɨɡɧɚɤɢ 8*& ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɌɨɛɬɨɤɨɧɬɟɧɬɭɦɿɫɬɹɬɶɨɞɧɭɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɨɹɜɿɜɬɚɜɢɞɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɁɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɭ ɜɫɿɯɜɢɩɭɫɤɿɜ±ɫɟɤɭɧɞɫɟɤɭɧɞɦɚɥɢɩɪɨɹɜɢ8*&ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɫɩɪɨɞɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɦɢ ɩɨɦɿɬɢɥɢ ɭ ɪɚɧɤɨɜɢɯ ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɧɨɜɢɧ ɇɚɣɦɟɧɲɚ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ± ɜɜɟɱɟɪɿ Ɇɨɠɧɚ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ ɜɪɚɧɰɿ ɧɨɜɢɧ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɛɦɚɥɶ ɛɨ ɜɧɨɱɿ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɬɢɲɲɹ ɬɨɦɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɞɿɣ ɭ ɪɚɧɤɨɜɢɯ ©Ɏɚɤɬɚɯª ɡ ɡɚɤɨɪɞɨɧɭ Ⱦɨ ɜɟɱɿɪɧɿɯ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɩɨɥɟɤɪɚʀɧɢɚɤɬɢɜɿɡɭɽɬɶɫɹ Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 8*& ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɟ ɜɿɞɟɨ ɮɨɬɨ ɞɨɩɢɫɢ ɭ ɫɨɰɦɟɪɟɠɚɯ ɿɧɲɟ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɟ ɜɿɞɟɨ ɚɪɯɿɜɢɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜɪɟɤɥɚɦɚ ɜɬɱɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɚɞɪɢɡɤɥɿɩɿɜɤɚɞɪɢɡ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ ɬɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɇɚɣɦɟɧɲɟ ɩɪɟɡɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ>@ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ±ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɩɿɞ ɞɨɩɢɫɚɦɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɛɥɨɝɚɦɢ ɬɨɳɨ ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɝɭɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚ ɜɠɟɿɫɧɭɸɱɢɣɤɨɧɬɟɧɬ ±ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɚɦɚɬɨɪɫɶɤɟɜɿɞɟɨɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ± Ɍɪɨɯɢ ɦɟɧɲɟ ± ɮɨɬɨ  ɞɨɩɢɫɢɭɫɨɰɦɟɪɟɠɚɯ ɬɚɿɧɲɟɡɚɩɨɡɢɱɟɧɟɜɿɞɟɨ  ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɟ ɜɿɞɟɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɶ ɹɤ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɱɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ > @ ɌɚɤɢɣɤɨɧɬɟɧɬɞɨɡɜɨɥɹɽɡɛɿɥɶɲɢɬɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶɧɨɜɢɧɢɌɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɁɆȱ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɬɟɠ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɸ ɡɧɿɦɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɩɪɢʀɡɞɹɬɶ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɩɪɢɝɨɞɢ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟ ɉɪɨɬɟ ɿɧɤɨɥɢ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɩɟɪɟɯɨɠɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɫɜɿɞɤɚɦɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨʀɩɨɞɿʀɬɚɡɚ ɮɿɥɶɦɭɜɚɬɢʀʀ ɩɟɪɟɛɿɝ ɤɚɦɟɪɨɸ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ Ɍɚɤɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɘɅɸɛɚɧɨɜɫɶɤɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ©ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɫɩɪɨɞɭɤɨɜɚɧɢɦª > @ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɜɿɞɟɨɡɦɿɫɰɹɩɨɞɿɣɜɛɢɜɫɬɜɚɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɢɰɿȱɇɨɡɞɪɨɜɫɶɤɨʀ ɪ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚɧɚɥɿɧɿʀɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɪ ɫɧɿɝɨɜɢɣɲɬɨɪɦɭɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ ɪ ɬɨɳɨ Ɂɝɿɞɧɨɿɡɱɢɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɦɚɽɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɧɚʀʀɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɞɠɟɪɟɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚ

 


ɱɿɬɤɨɫɥɿɞɭɜɚɬɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɟɬɢɤɢ>@Ɂɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɿ ©ɉɪɨɚɜɬɨɪɫɶɤɟɩɪɚɜɨɿɫɭɦɿɠɧɿɩɪɚɜɚªɬɟɥɟɬɚɪɚɞɿɨɦɨɜɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ >@ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɦɢɛɚɱɢɦɨɡɜɨɪɨɬɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 8*&ɧɟɛɭɥɚɦɚɪɤɨɜɚɧɚ ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɑɚɫɬɢɧɚ ɤɨɧɬɟɧɬɭ  ɛɭɥɚ ɦɚɪɤɨɜɚɧɚ ɬɢɬɪɨɦ ©ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɟ ɜɿɞɟɨª ɚɛɨ ©ɜɿɞɟɨ ɡ <RX 7XEHª ɩɪɨɬɟ ɛɟɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɚ ɤɚɧɚɥɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ Ɍɿɥɶɤɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɨɩɢɫɢɿɡɫɨɰɦɟɪɟɠɦɚɥɢɱɿɬɤɟɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɞɠɟɪɟɥɨ ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɍɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɦɭ ɦɨɜɧɢɤɭ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ȯ ɰɿɥɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɤɨɥɢ ɦɨɜɧɢɤɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛɿɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɫɜɿɬɿ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɩɨɞɿʀ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɹɤɟ ɦɚɽ ɝɨɫɬɪɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɪɢɠɢɬɬɽɜɿ ɮɨɬɨ ɡɚɝɢɛɥɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɨɫɿɛ ɩɪɨ ɩɨɞɿɸ ɤɨɥɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɧɟ ɦɚɽ ɡɦɨɝɢ ɩɨɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ ɨɝɥɹɞɢɫɜɿɬɨɜɢɯɧɨɜɢɧɬɨɳɨ>@əɤɳɨɁɆȱɡ ɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɩɪɢɱɢɧɩɨɜɧɿɫɬɸɜɿɞɦɨɜɢɬɶɫɹɜɿɞ8*&ɰɿɥɤɨɦɣɦɨɜɿɪɧɨ ɞɨɜɿɪɚ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɁɆȱ ɩɪɨɩɚɞɟ ɪɟɣɬɢɧɝɢ ± ɫɬɪɿɦɤɨ ɜɩɚɞɭɬɶ ɑɟɪɟɡ ɧɟɩɨɜɧɨɬɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɥɹ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɟ ɜɿɞɟɨ ɱɢ ɿɧɲɿ ɩɪɨɹɜɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɥɢɬɢɫɜɿɬɧɚɚɤɬɭɚɥɶɧɿɩɨɞɿʀɬɚɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɫɬɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦɞɥɹɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɪɟɩɨɪɬɚɠɭɬɨɳɨ Ɂɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɨɡɧɚɤ8*&ɤɢɞɚɽɬɶɫɹɜɨɱɿɧɢɡɶɤɚɹɤɿɫɬɶ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɟ ɜɿɞɟɨ ɮɨɬɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɤɚɞɪɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɨɤɭɫɭ ɿɧɲɿ ɨɡɧɚɤɢ ɛɪɚɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ɍɚɤɨɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɬɪɚɱɭɜɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɨɜɧɢɤɚ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɬɨɳɨ Ȼɚɝɚɬɨ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɟɨ ɡɧɹɬɨ ɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɤɚɦɟɪɢ ɬɚɤ ɫɬɚɽɬɶɫɹɩɿɞɱɚɫɡɣɨɦɤɢɬɚɦɨɛɿɥɶɧɢɣɩɪɢɫɬɪɿɣ ɳɨɡɧɚɱɧɨɤɢɞɚɽɬɶɫɹɜ ɨɤɨ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɦɭ ɝɥɹɞɚɱɟɜɿ Ⱦɥɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɹɤɿ ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶ ɤɨɧɬɟɧɬ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɹɤɿ ɡ ɧɢɦ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɜɚɠɚɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɰɿɥɤɨɦɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɢɦ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɬɚ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢɬɚɦɟɞɿɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹ  


Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɋɭɯɨɦɥɢɧɈ8*& 8VHUJHQHUDWHGFRQWHQW ɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɦɭɩɨɥɿɈɥɶɝɚɋɭɯɨɦɥɢɧ Ɉɛɪɚɡȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɫɨɰɿɭɦɭ±ɩɪɨɛɥɟɦɢɜɡɚɽɦɢɧ±± ʋ ±ɋ 2¶5HLOO\7:KDWLV:HE'HVLJQ3DWWHUQVDQG%XVLQHVV0RGHOVIRUWKHQH[WJHQHUDWLRQ RIVRIWZDUH>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@7LP2¶5HLOO\0HGLD,QF±±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZRUHLOO\QHWFRPSXEDRUHLOO\ WLPQHZVZKDWLVZHEKWPO KWWSZZZRUHLOO\FRPSXED ZHEDUFKLYHZKDWLVZHEKWPO"SDJH ± Ⱦɚɬɚ ɞɨɫɬɭɩɭ %DODVXEUDPDQLDP 1 8VHUJHQHUDWHG FRQWHQW 1LURVKDQ %DODVXEUDPDQLDP 7DEOH RI &RQWHQWV%XVLQHVV$VSHFWVRIWKH,QWHUQHWRI7KLQJV6HPLQDURIDGYDQFHGWRSLFV=XULFK 6ZLW]HUODQG±±ɋ± Ȼɚɪɚɧɨɜɚ ȿȺ Ɏɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 8*& ɧɚ ɝɚɡɟɬɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ȿȺȻɚɪɚɧɨɜɚ Ɇɟɞɢɚɫɤɨɩ Ɇɟɞɢɚɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ ± ± ʋ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZPHGLDVFRSHUX ɀɭɤɨɜȺɋɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɤɨɧɬɟɧɬɜɧɨɜɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɦɟɞɢɚȺɋɀɭɤɨɜ Ɇɨɥɨɞɨɣɭɱɟɧɵɣ±±ʋ±ɋ± ɈɫɸɯɿɧɚɆȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 8*& ɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɧɨɜɢɧɚɯɜɢɞɢɱɚɫɬɨɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɨɞɚɱɿɆɚɪɢɧɚɈɤɫɸɯɿɧɚɈɛɪɚɡɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɜɫɢɫɬɟɦɿɫɨɰɿɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ±±ʋ ±ɋ ɅɸɛɚɧɨɜɫɤɚɹɘɈɀɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚYVɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɤɨɧɬɟɧɬɘɈɅɸɛɚɧɨɜɫɤɚɹ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɢɫɫɥɟɞɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ± ɉɪɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɪ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ±ɋ ɉɪɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ ɿ ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɪ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ±ɋ

ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚ Ɂɨɪɹɧɚ ȼɚɥɟɪɿʀɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ȺɌɊȺɄɌɈɊɂɆȿȾȱȺȻɊȿɇȾɍ əɄɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɂɃȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ©ɇɶɸɃɨɪɤɟɪªɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ  ɊɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸɹɤɩɪɨɰɟɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɜCɹɡɤɿɜɭɜɢɩɚɞɤɭ ɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢɦɚɫɨɜɢɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢɬɚɁɆɄɜɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɬɚɪɨɡɛɭɞɨɜɢɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞ ɥɚɬ FRPPXQLFDWLR ² ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɡ ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɥɚɬ 


FRPPXQLFR ² ɪɨɛɥɸ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸ ɡ ɽɞɧɭɸ FRPPXQLW\ ɡ ɚɧɝɥ±ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ±ɚɜɬ ɍɜɢɩɚɞɤɭɿɡɫɭɱɚɫɧɢɦɢɁɆɄɬɚɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɛɪɟɧɞɢɧɝɭ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɞɜɚ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀɱɢɫɜɿɬɭɜɰɿɥɨɦɭ ɬɚɩɨɛɭɞɨɜɚɫɩɿɥɶɧɨɬɢɞɨɜɤɨɥɚ ɁɆɄȼɥɚɫɧɟɫɚɦɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɡɚɞɥɹɪɨɡɛɭɞɨɜɢɫɩɿɥɶɧɨɬɢɞɨɜɤɨɥɚɁɆɄ ɜ ɫɢɥɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɟɞɿɚ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɶɜɢɤɥɸɱɧɨɹɤɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɫɤɥɚɞɨɜɚɬɚɪɨɛɨɬɚ ɁɆɄ ɹɤ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɦɟɞɿɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɶ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɰɿɽʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯɨɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɜɢɜɱɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɞɥɹɦɟɞɿɣ± ɨɞɧɚ ɿɡ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɪɨɬɟ ɫɚɦɟ ɝɥɢɛɨɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɰɿɥɿɫɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɥɹ ɁɆɄ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭȺɬɪɚɤɬɨɪɢɹɤɿɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹɭɫɮɟɪɿɮɿɡɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɢɧɿ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɜ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɦɟɞɿɚɫɮɟɪɭ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɚɞɠɟɜɟɩɨɯɭɜɟɛɫɚɦɟɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ©ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭª Ɇɟɬɚ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɞɚɧɧɹ 7KH 1HZ <RUNHU ɞɚɥɿ ± ©ɇɶɸɃɨɪɤɟɪª ± ɚɜɬ ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɭɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜɳɨɜɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚɛɪɟɧɞɭ ɹɤɢɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɟɛ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɦɟɠɿ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɭ Ⱦɥɹ ɞɿɣɫɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɭ ɰɟɣ ɜɡɿɪɟɰɶ ɛɭɞɟ ɰɿɤɚɜɢɣ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɦɟɞɿɚɪɢɧɤɭɬɚɨɤɪɟɦɢɯɛɪɟɧɞɿɜ Ɂɚɜɞɚɧɧɹɰɶɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ©ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª ɹɤ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢɞɨɜɤɨɥɚɁɆɄ Ʉɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɚɬɪɚɤɬɨɪɢɦɟɞɿɚɛɪɟɧɞɭ©ɇɶɸɃɨɪɤɟɪª ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɦɟɞɿɚɛɪɟɧɞɭ ©ɇɶɸ ɃɨɪɤɟɪªɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɎɟɣɫɛɭɤɬɚɌɜɿɬɬɟɪ Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ 3HZ &HQWHU ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɒɢɥɿɧɨʀɈȽɩɪɨɚɬɪɚɤɬɨɪɢɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ ɦɟɞɿɚɤɪɢɬɢɱɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ

 


ɜɢɞɚɧɧɹȾɟɜɿɞɚɊɟɦɧɿɤɚɩɨɫɿɛɧɢɤɉɨɬɹɬɢɧɢɤɚȻȼ©Ɇɟɞɿɚɤɥɸɱɿɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹªɌɚɤɨɠɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɞɚɧɿɚɧɚɥɿɬɢɤɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ ɬɚɬɪɚɮɿɤɭɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢ©ɇɶɸɃɨɪɤɟɪª ɉɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɨɪɢɫ ɉɨɬɹɬɢɧɢɤ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɹɤɿɫɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɹɤ ɬɚɤɨʀ ɛɚɡɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɫɭɦɧɿɜɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɧɨɜɢɯ ɁɆɄ ɳɨ ɛɭɥɢ ɫɩɪɨɜɨɤɨɜɚɧɿ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɭ>@Ɂɜɚɠɚɸɱɢɧɚɤɪɢɡɭ:HEɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤ:HEɞɥɹ ɹɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɥɚɬɮɨɪɦɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɯɜɢɥɿ ɚɥɟ ɧɟ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɬɜɨɪɰɹɦɢ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ȼɥɚɫɬɢɜɨɳɨɭɰɶɨɦɭɞɢɫɤɭɪɫɿɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɱɢɬɨɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ±ɚɜɬ ɤɨɧɰɟɩɬ ©ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿª ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɨɜɨɦɟɞɿɣɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɠɭɪɧɚɥɭ ©ɇɶɸɃɨɪɤɟɪª ɹɤɢɣ ɭɠɟ ɜɿɞɨɦɢɣ ɭ ɦɟɞɿɚɫɜɿɬɿɚɥɟɞɨɫɿɧɟɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɨɠɟɫɬɚɬɢɤɟɣɫɨɦ ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɲɚɧɫ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɚ ɣ ɧɚ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɠɢɬɬɹ ɩɚɩɟɪɨɜɿɣ ɹɤ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɦɟɞɿɚɛɪɟɧɞɭ ɱɢ ɰɿɥɿɫɧɨɦɭ ɁɆɄ ± ɚɜɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɚɧɢɯ ɦɟɞɿɚɤɿɬɭ ɡɚ ɪɿɤ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɪɨɠɨɜɠɭɽ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɢɡɦɿɧɢɚɭɞɢɬɨɪɿʀɭɫɿɽʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ±ɜɿɤɭɪɨɤɢɯɨɱɚ ɳɟ ɭ ɦɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɱɢɬɚɱɚ ± ɪɨɤɢ >@ ȼɥɚɫɬɢɜɨ ɳɨ ɪɿɫɬ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ ɹɤɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 3HZ 5HVHDUFK &HQWHU ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɭɋɒȺ>@ɀɭɪɧɚɥ©ɇɶɸ Ƀɨɪɤɟɪªɜɿɞɨɦɢɣɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢɪɟɞɚɤɰɿɣɧɿɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤɭ ɬɪɚɧɫɥɸɽ ɜɢɞɚɧɧɹ ɚɥɟ ɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɹɤ ɹɜɢɳɚ ɹɤ ɨɬ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɡɿ ɫɜɨɽɸ ɰɿɥɶɨɜɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɰɿɥɶɨɜɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɬɚ ʀʀ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɟɞɿɚɩɪɨɞɭɤɬɭ>@>@Ɂɩɨɝɥɹɞɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɹɤɨɞɧɨɝɨɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɰɿɽʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɨɠɧɚɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɭɦɨɜɧɿɚɬɪɚɤɬɨɪɢ>@ > @ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɥɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɠɟ ɩɨɧɚɞɪɨɤɿɜ Ⱥɬɪɚɤɬɨɪ ɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿɰɶɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɨɡɧɚɱɟɧɨɹɤɠɚɧɪɨɜɿ ɬɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɁɆɄ ɹɤɿ ɽ ɿɦɿɞɠɟɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɳɨɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶɰɿɥɶɨɜɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸ Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɜɥɚɫɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɭ ɪɪɦɨɠɧɚɨɤɪɟɫɥɢɬɢɬɚɤɿɚɬɪɚɤɬɨɪɢ ɌɟɦɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɨɫɜɿɬɚɇɶɸɃɨɪɤɫɜɿɬɨɜɚɩɨɥɿɬɢɤɚ

 


ɀɚɧɪɢ ɫɚɬɢɪɢɱɧɿ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɤɨɥɨɧɤɚ ɟɫɟɣ ɫɬɚɬɬɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɪɟɰɟɧɡɿɹɤɨɦɟɧɬɚɪ Ɇɚɣɠɟ ɬɪɟɬɢɧɚ ɭɫɶɨɝɨ ɬɪɚɮɿɤɭ ɨɧɥɚɣɧɜɟɪɫɿʀ ©ɇɶɸɃɨɪɤɟɪɚª ɚ ɫɚɦɟ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɡ ɎɟɣɫɛɭɤɭɬɚɿɡɌɜɿɬɬɟɪɚ>@ Ɏɟɣɫɛɭɤ )DFHERRN ±ɬɪɟɬɿɣɡɚɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸɭɫɜɿɬɿɜɟɛɪɟɫɭɪɫ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ $OH[D ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɩɨɧɚɞ ɦɥɧ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ >@ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿɜ ɲɭɤɚɸɬɶ ɧɨɜɢɧɢ ɱɟɪɟɡ Ɏɟɣɫɛɭɤ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɩɨɪɬɚɥɢ >@ ɍ ɪɨɰɿ ɦɟɞɿɚ ɛɪɟɧɞ ©ɇɶɸɃɨɪɤɟɪª ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɫɜɨʀɦ ɩɿɞɩɢɫɧɢɤɚɦ ɨɤɪɿɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɪɭɛɪɢɤ ɮɨɬɨ ɬɚ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɿɜɩɪɨɮɿɥɶɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣɮɟɫɬɢɜɚɥɸɹɤɢɣɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɠɭɪɧɚɥȺ ɬɚɤɨɠɩɭɛɥɿɱɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢɬɨɩɚɜɬɨɪɿɜɜɢɞɚɧɧɹȺɧɚɥɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɿɽʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪɢ±ɞɪɭɝɢɣɡɚɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸɩɪɨɮɿɥɶɩɿɫɥɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɫɜɿɬɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ±ɞɜɚɚɜɬɨɪɢɹɤɿɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɧɚɰɿɣɬɟɦɚɬɢɰɿɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦɢ ɫɬɨɪɿɧɤɚɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ± ɨɤɪɟɦɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɤɨɥɨɧɤɚɤɨɦɟɧɬɚɪ±ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɭɛɥɿɱɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤɚɜɬɨɪɿɜ ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ± Ɍɜɿɬɬɟɪ 7ZLWWHU ɳɨ ɡɚɣɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ $OH[D >@ ɬɚ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 3HZ &HQWHU ɜɬɪɚɱɚɽ ɩɨɡɢɰɿʀ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɚ ɧɨɜɢɧ ɥɢɲɟ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ʀʀ ɜɡɚɝɚɥɿ >@ ɇɚɣɱɢɫɟɥɶɧɿɲɿ ɩɪɨɮɿɥɿɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɬɢɫɹɱɬɚɬɢɫɹɱɿɩɿɞɩɢɫɧɢɤɿɜ± ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚªɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɪɟɰɟɧɡɿʀȼɥɚɫɬɢɜɨɳɨ Ɍɜɿɬɬɟɪɧɟɽɞɥɹ©ɇɶɸɃɨɪɤɟɪɚªɨɫɧɨɜɧɨɸɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸɞɥɹɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɨɜɢɧɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ >@ ɍ ɰɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɠɭɪɧɚɥɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɟɫɟʀɫɬɢɤɚ ɨɫɜɿɬɧɹɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɫɟɪɟɞɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɶɱɢɬɚɱɿɜ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɠɭɪɧɚɥɭ ± ɨɫɜɿɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɪɟɥɿɝɿɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ±ɚɜɬ>@ Ɉɬɠɟɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢɪɨɛɨɬɭɦɟɞɿɚɛɪɟɧɞɭ©ɇɶɸɃɨɪɤɟɪªɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯɮɿɤɫɭɽɦɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯɜɢɞɚɧɧɸɹɤ ɨɬɤɚɪɢɤɚɬɭɪɢɩɨɲɢɪɟɧɧɹɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɤɨɥɨɧɨɤɬɚɩɭɛɥɿɱɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ ɚɜɬɨɪɿɜ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɍ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ ɫɚɦɟ ɰɿ

 


ɟɥɟɦɟɧɬɢɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶɿɡɚɫɩɟɤɬɚɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ ɹɤɿɞɥɹɰɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɬɚɤɨɠɦɨɠɭɬɶɜɢɫɬɭɩɚɬɢɹɤɚɬɪɚɤɬɨɪɢɤɨɪɨɬɤɿ ɞɨɬɟɩɧɿ ɠɚɧɪɢ ɞɥɹ Ɍɜɿɬɬɟɪɚ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪɢ ɿɥɸɡɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɚɜɬɨɪɚɦɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɤɨɦɟɧɬɚɪɿɹɤɠɚɧɪ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɿ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɰɿɥɶɨɜɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚɭɎɟɣɫɛɭɰɿ 

*

«Ⱥɬɪɚɤɬɨɪ» – ɞɨɫɥɿɜɧɨ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ «ɬɨɣ, ɳɨ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ, ɩɪɢɬɹɝɭɽ» – (ɭ ɮɿɡɢɰɿ) ɦɧɨɠɢɧɚ ɬɨɱɨɤ ɭ ɮɚɡɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɮɚɡɨɜɿ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ ɞɢɫɢɩɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɟɛɬɨ ɳɨɫɶ, ɳɨ ɩɪɢɬɹɝɭɽ ɞɨ ɫɟɛɟ ɿɧɲɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ ɧɟɥɿɧɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɋɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ-ɜɱɟɧɢɯ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɉɿɯɬɨɜɧɿɤɨɜɭ Ʌ. ɋ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽ ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɚɝɦɚɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɬɚ ɒɢɥɿɧɭ Ⱥ. Ƚ., ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɿ [6], [7]. 

Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɉɨɬɹɬɢɧɢɤȻȼɆɟɞɿɚɤɥɸɱɿɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɅɶɜɿɜɉȺȱɋɫ 7KH 1HZ <RUNHU 0HGLD.LW &RQGH 1DVW 85/ KWWSZZZFRQGHQDVWFRPEUDQGVWKHQHZ\RUNHU ɞɚɬɚɡɜɟɪɟɧɟɧɧɹ  :KR XVHV VRFLDO PHGLD 3HZ 5HVHDUFK &HQWHU 85/ KWWSZZZSHZLQWHUQHWRUJFKDUWZKRXVHVVRFLDOPHGLD ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  -DPHVRQ'7KH1HZ<RUNHU)LQGV6XFFHVV:LWK'LJLWDO$XGLHQFH)ROLR85/ KWWSZZZIROLRPDJFRPQHZ\RUNHUILQGVVXFFHVVGLJLWDODXGLHQFH ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  3HWXOOD$1HZ<RUNHUZHEHGLWRU7KHVLWHLV³JXLGHGE\ZKDW¶VRQSDSHU´1HLPDQ/DE 85/KWWSZZZQLHPDQODERUJQHZ\RUNHUZHEHGLWRUWKHVLWHLVJXLGHG E\ZKDWVRQSDSHU ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɒɢɥɢɧɚ ȺȽ Ɋɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɣ ɠɟɧɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɬɟɨɪɢɢ ɬɟɤɫɬɚ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ±ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶȺɧɬɢɤɜɚ±ɫ ɉɢɯɬɨɜɧɢɤɨɜɚ Ʌ ɋ ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɜ ɩɪɚɝɦɚɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɚɫɩɟɤɬɟȼɿɫɧɢɤɏɇɍɏɚɪɤɿɜʋɋ± ɋɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɨɧɥɚɣɧɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɁɆɄ 6LPLODU:HE 85/ KWWSVZZZVLPLODUZHEFRP ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  7KH WRS VLWHV RQWKH ZHE $OH[D 85/ KWWSVZZZDOH[DFRPWRSVLWHV ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɟɧɧɹ 6KHDUHU(1HZV8VH$FURVV6RFLDO0HGLD3ODWIRUPV3HZ5HVHDUFK&HQWHU 85/ KWWSZZZMRXUQDOLVPRUJQHZVXVHDFURVVVRFLDOPHGLDSODWIRUPV ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɋɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ &DSWYL 85/ KWWSVFDSWLYLR ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 

 


əɫɿɪ ɏɚɦɡɚ ɋɚɥɦɚɧ Ⱥɥɶ ɏɭɞɿɪɿ, ɡɞɨɛɭɜɚɱ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇȺɍɄɈȼȱȾȿɌȿɊɆȱɇȺɇɌɂɋɈɐȱȺɅɖɇȺɊȿɄɅȺɆȺ Ɂȼ¶əɁɄɂɁȽɊɈɆȺȾɋɖɄȱɋɌɘɋɈɐȱȺɅɖɇɂɃɆȺɊɄȿɌɂɇȽ Ʉɨɠɟɧɧɚɩɪɹɦɫɭɱɚɫɧɨʀɧɚɭɤɢɦɚɽɫɜɿɣɭɫɬɚɥɟɧɢɣɩɨɧɹɬɬɽɜɢɣɚɩɚɪɚɬ ±ɫɢɫɬɟɦɭɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯɬɟɪɦɿɧɿɜɿɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɚ ɹɤɿɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȼɭɦɨɜɚɯɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɜɿɬɨɜɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɜɟɪɬɚɥɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ Ɉɞɧɚɤ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɤɭ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɫɿ ɧɟ ɛɭɥɨɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɬɚɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɡɚɫɚɞɧɢɱɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɮɨɪɦɭɥɸɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɭ ɜ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɧɟ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭ>@ Ɉɞɧɢɦɿɡɤɥɚɫɢɱɧɢɯɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɭɱɟɧɢɦ Ⱦɠ Ʌɿɧɧɨɦ - /\QQ ©ɋɨɰɿɚɥɶɧɚɪɟɤɥɚɦɚɽɩɨɲɢɪɟɧɨɸɚɥɟɜɟɥɶɦɢɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸɮɨɪɦɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯɞɥɹɦɚɫɬɟɦȲʀɦɟɬɚɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɛɡɚɨɯɨɬɢɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯɨɫɿɛɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢª>@Ɉɋɚɜɟɥɶɽɜɚ ɪɨɡɭɦɿɽ ɩɿɞ ɰɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɪɟɤɥɚɦɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɞɟɥɟɣɩɨɜɟɞɿɧɤɢɡɧɚɧɶɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶɫɩɿɥɶɧɨɦɭɿɫɧɭɜɚɧɧɸɜɪɚɦɤɚɯ ɰɶɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ > @ Ƚ ɇɿɤɨɥɚɣɲɜɿɥɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɹɤ ɜɢɞ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢɞɨɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɣɨɝɨɦɨɪɚɥɶɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸɩɪɨɛɥɟɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ >@ Ɉɬɠɟ ɜɥɚɫɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɛɚɱɢɬɶɫɹ ɹɤ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɧɚ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚɞɟɮɿɧɿɰɿɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨɪɿɡɧɨɜɢɞɭ ɿɜɨɞɧɨɱɚɫ ɮɨɪɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɛɟɡɤɨɪɢɫɥɢɜɟ ɫɥɭɠɿɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭɉɪɨɬɟɜɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭɧɚɦɢɦɚɫɢɜɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥ ɩɨɪɹɞ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢɡɝɚɥɭɡɟɣɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɬɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɹɤɿɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ 


ɡ ɧɢɦ ɡɚ ɩɨɧɹɬɬɽɜɨɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɚɛɥɿɤ ɪɢɥɟɣɲɧɡ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɬɚɤɨɠ ɽ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɽɸɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɜɚɠɥɢɜɢɯɰɿɥɟɣ± ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɬɨɳɨ ɉɪɢɱɨɦɭɰɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɚɤɨɠɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɧɟɦɚɽɧɚɦɟɬɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭɚɲɜɢɞɲɟɫɬɜɨɪɸɽɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɞɥɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɞɨ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɛɪɟɧɞɿɜ ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ʀɯɧɶɨɦɭ ɭɫɩɿɲɧɨɦɭ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ Ɉɫɶ ɱɨɦɭ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɰɟɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɬɚɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭ Ɂɝɿɞɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚª ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɨɛɫɹɝ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀª ɨɞɧɚɤ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶ ɣɨɝɨ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɹɤ ©ɩɚɛɥɿɤ ɪɢɥɟɣɲɧɡª ɿ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝª ɋɩɟɤɬɪ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣ ɰɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɜɟɥɶɦɢɲɢɪɨɤɢɣɜɿɞɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹɞɨɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɉɟɪɲɟɳɨɡɜɟɪɬɚɽɧɚɫɟɛɟɭɜɚɝɭɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɬɪɚɤɬɭɜɚɧɶɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢɦɿɫɬɢɬɶɫɹɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɤɨɧɰɟɩɬɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɹɤɨɞɢɧɿɡ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɋɩɪɚɜɞɿɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸɮɭɧɤɰɿɽɸ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɲɢɪɨɤɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸɞɭɦɤɨɸɧɚɪɨɥɶɹɤɨʀ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬɶɩɚɛɥɿɤ ɪɢɥɟɣɲɧɡɊɨɡɝɥɹɧɟɦɨɰɸɬɟɡɭɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɍ ɏɏ ɫɬ ɭɱɟɧɢɣ Ɋ ɏɚɪɥɨɭ 5 +DUORZ ɜɢɹɜɢɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ35ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢɜɩɟɪɿɨɞ±ɪɪ ɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɶɨɝɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɜɥɚɫɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɹɤɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɦ ©3XEOLF UHODWLRQV ± ɰɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɡɚɽɦɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɚɛɨɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɛɭɬɢ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭɞɭɦɤɭɜɢɡɧɚɱɚɽɿɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɫɥɭɠɿɧɧɿɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɿɧɬɟɪɟɫɚɦɞɨɩɨɦɚɝɚɽɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭɛɭɬɢɜɤɭɪɫɿ ɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɡɦɿɧɢɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢɹɤɫɢɫɬɟɦɚɪɚɧɧɶɨɝɨ

 


ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɬɪɟɧɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɣɟɬɢɱɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɹɤɨɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢª> @ Ɏ Ⱦɠɟɮɤɿɧɫ ) -HINLQV ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɽ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɨɸ ɬɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɛɪɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɿ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɿɠɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɿɬɢɦɢɝɪɨɦɚɞɚɦɢɹɤɢɯɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɰɿɽʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ>±@ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɮɟɪɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɩɚɛɥɿɤɪɢɥɟɣɲɧɡɩɟɪɟɛɭɜɚɽɜ ɩɥɨɳɢɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɩɭɬɚɰɿɽɸ ɬɚ ɿɦɿɞɠɟɬɜɨɪɱɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ Ɉɞɧɚɤ ɰɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɜɿɞɨɫɨɛɥɟɧɨɸɜɿɞɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣɿɡɚɜɞɚɧɶɇɚɜɩɚɤɢɹɤ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɿɡ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɬɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɲɚ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿɲɚ ɪɟɩɭɬɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 35 ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɞɿɚɥɨɝɿɡɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ>@ Ɍɨɛɬɨ ɝɚɥɭɡɶ ɩɚɛɥɿɤ ɪɢɥɟɣɲɧɡ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɚ ɧɨɜɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɧɿɲɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɶɿɡɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɳɿɥɶɧɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɩɟɜɧɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɬɚɧɚɜɿɬɶɨɤɪɟɦɭɫɮɟɪɭɡɧɚɧɶɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣɇɟɞɚɪɟɦɧɨȽ ɉɨɱɟɩɰɨɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɚɛɥɿɤ ɪɢɥɟɣɲɧɡ ɹɤ ɧɚɭɤɭ ɩɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸɞɭɦɤɨɸ>@ ɍɰɿɥɿɣɧɢɡɰɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ35ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɹɤɟɥɟɦɟɧɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ Ⱦɠ Ȼɚɪɧɟɬ - %XUQHWW ɿ ɋ Ɇɨɪɿɚɪɬɿ 6 0RULDUW\ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɬɿɽɸ ɦɿɪɨɸɹɤɨɸɜɨɧɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɜɨʀɨɫɧɨɜɧɿɮɭɧɤɰɿʀɬɚɩɪɢɜɨɞɹɬɶɞɨɡɦɿɧ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɚ ɜɫɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɞɜɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɭ>@ɐɟ ɬɚɤɨɠ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɩɚɛɥɿɤ ɪɢɥɟɣɲɧɡ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯ ɧɚ ɫɬɢɤɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣɬɚɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɪɟɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɤɨɥɢ ɬɚɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ Ɉɬɠɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ 35 ɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɹɤɿ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ± ɽ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɫɨɰɿɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸɳɨɦɚɽɲɢɪɨɤɢɣɧɚɛɿɪɮɭɧɤɰɿɣɿɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɢɣɦɚɫɲɬɚɛ

 


ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɟɤɥɚɦɭ ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ Ⱥɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɦɨɠɟ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɨɰɿɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɽ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɨɸ ɐɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭɁɨɤɪɟɦɚɿɫɬɨɪɢɱɧɿɤɨɪɟɧɿɰɶɨɝɨɹɜɢɳɚɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜɍɈ¶Ȼɚɪɪ : 2¶%DUU >@ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿ±ɆɅɟɧɚɪɬ 0/HQDUW ɬɚɄɋɬɟɰ .6WHF >@ɩɪɚɜɨɜɿ±ȯɌɨɝɭɡɚɽɜɚ>@ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɽ ɧɚɜɦɢɫɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɫɩɪɨɛɚɦɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɚɤɰɿɣ ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɛɚɠɚɧɢɦ ɧɚɦɿɪɚɦ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɚ > @ ɍ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɯɰɟɣɬɟɪɦɿɧɬɚɤɨɠɩɨɫɬɭɩɨɜɨɜɬɪɚɱɚɽɧɟɝɚɬɢɜɧɭɤɨɧɨɬɚɰɿɸ ɬɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɿɞ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɨɸȽɉɨɱɟɩɰɨɜɪɨɡɭɦɿɽɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɩɪɨɰɟɫɢ ɳɨɦɚɸɬɶɧɚɦɟɬɿɡɦɿɧɭɩɨɜɟɞɿɧɤɢɚɭɞɢɬɨɪɿʀɧɚɹɤɭɜɨɧɢɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ > @ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȱ ɋɥɿɫɚɪɟɧɤɚ ɿɡ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ± ɰɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯɯɭɞɨɠɧɿɯɿɞɟɣɬɚɡɧɚɧɶɈɤɪɿɦɬɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽʀʀɹɤɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɧɚɞɚɧɨɝɨ ʀɣ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɨɡɞɭɦɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ɜɢɝɿɞɧɨɦɭ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɨɜɿ>@ ȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɬɚ ɩɚɛɥɿɤ ɪɢɥɟɣɲɧɡ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɧɟɧɚɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ©ɦ¶ɹɤɭª ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɚ ɧɚ ɚɝɪɟɫɢɜɧɟ ɦɚɫɨɜɚɧɟ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɽ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɿ ɞɭɦɨɤ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀɬɚɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹɞɨɡɦɿɧɐɟɣɩɿɞɯɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɿɞɱɚɫ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɣɧ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɨɳɨ ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɜɠɞɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɞɿʀ ɫɩɨɧɭɤɚɸɱɢ ɞɨ

 


ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɡɛɪɨɣɧɢɯɫɢɥɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨʀʀɥɚɜɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿɜɛɨɪɨɬɶɛɢɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦɰɿɧɧɨʀɞɥɹɜɨɪɨɝɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɨɳɨ Ɉɬɠɟ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɜɿ 35 ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɜ ɿɞɟɚɥɶɧɿɣ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɧɿɠ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɱɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɧɨɪɦ Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɸɬɶ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ Ⱦ Ʌɚɥɥɚ - /DOO ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɜ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɿɞɟɨɥɨɝɿɹɽ©ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɸɞɭɦɤɨɸªɬɨɛɬɨ ɧɚɛɨɪɨɦ ɱɢ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɬɚ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɟɣ ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɱɟɪɟɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɭ ɬɚɤ ɿ ɱɟɪɟɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸɦɿɠɥɸɞɫɶɤɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ>@ ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɧɢɧɿ ɛɭɞɶɹɤɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɮɨɪɦɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɹɜɢɬɢ ɩɨɡɚ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɐɟɣ ɽɦɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɹɤɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡ¶ɹɫɧɸɜɚɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨɫɜɨʀɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɥɚɧɢɬɨɳɨȼɥɚɫɧɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹɹɤɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɽ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ Ⱦɿɚɥɨɝɭ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɧɟɥɢɲɟɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚɚɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɮɟɪɚȻɭɞɶɹɤɿɬɨɜɚɪɱɢɩɨɫɥɭɝɚɧɚɪɢɧɤɭɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɳɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹɜɢɪɨɛɧɢɤ ɧɟ ɛɪɚɬɢɦɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɯɬɭɜɚɬɢɦɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɩɥɿɞɧɢɯɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɿɡɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦɌɨɠɨɤɪɿɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɞɭɯɨɜɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɤɨɧɬɭɪɭɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ±ɰɟɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ ɿ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣɚɬɚɤɨɠɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ Ɋɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭȼɩɟɪɲɟɰɟɩɨɧɹɬɬɹɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜɪɈɞɢɧɿɡɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜɬɟɨɪɿʀɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɎɄɨɬɥɟɪ 3K.RWOHU ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭȼɿɧ ɡɜɟɪɧɭɜɭɜɚɝɭɧɚɩɨɬɪɟɛɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ

 


ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɣɚɬɚɤɨɠɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸɫɭɫɩɿɥɶɧɨɤɨɪɢɫɧɢɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɥɿɞ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɳɨ ɫɚɦ ɬɟɪɦɿɧ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝªɽɧɟɭɫɬɚɥɟɧɢɦɿɬɚɤɢɦɳɨɩɨɬɪɟɛɭɽɱɿɬɤɿɲɢɯɬɥɭɦɚɱɟɧɶɈ ɒɢɦɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɧɟɦɚɽ ɽɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɡɜɢ ɰɿɽʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɟɬɢɤɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɨɞɧɚɤ ɡɚɝɚɥɨɦ ɰɟ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɿɜɫɶɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ>@ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣɦɚɪɤɟɬɢɧɝɹɤɧɨɜɿɬɧɽɹɜɢɳɟɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢȺȺɧɞɪɟɫɟɧ Ⱥ$QGUHDVHQ >@ɇȼɚɣɧɪɚɣɯ 1:HLQUHLFK >@ɇɅɿ 1/HH ɬɚ ɎɄɨɬɥɟɪ 3K.RWOHU >@Ⱦɠɏɚɫɬɿɧɝɡ *+DVWLQJV >@ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ⱦɠ Ɏɪɟɧɱ - )UHQFK ɿ Ɋ Ƚɨɪɞɨɧ 5 *RUGRQ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚɤ Fɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɪɚɝɧɟ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢɩɿɞɯɨɞɚɦɢɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɭɹɤɚɦɚɽɩɪɢɧɨɫɢɬɢɤɨɪɢɫɬɶ ɥɸɞɹɦɿɝɪɨɦɚɞɚɦɞɥɹɛɿɥɶɲɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɛɥɚɝɚȼɿɧɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɬɟɨɪɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ± ɰɟ ɜɫɟɨɫɹɠɧɢɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɿ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɬɭɪɛɨɬɢ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ>@ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɹɤ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɡɪɨɛɢɥɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɤɪɨɤ ɜɩɟɪɟɞ ɿɡ ɫɚɦɨɝɨ ɫɬɚɪɬɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɯ ɪɪ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɱɢɧɢɬɢ ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɲɢɪɨɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ Ƚɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɽʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɭ ɫɜɿɬɿ ɳɨɛ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɬɸɬɸɧɭɡɭɩɢɧɢɬɢɩɨɲɢɪɟɧɧɹȼȱɅɋɇȱȾɡɧɢɡɢɬɢɞɢɬɹɱɭ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɧɨɪɦɨɸ ɧɨɫɿɧɧɹ ɲɨɥɨɦɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɦ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜɡɚɨɯɨɬɢɬɢɛɟɡɯɚɬɱɟɧɤɿɜɞɨɭɱɚɫɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɯɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶɪɨɛɨɬɭɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɬɚɞɚɯɧɚɞɝɨɥɨɜɨɸɉɪɨɬɟɹɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɚɦɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɰɿɽʀ ɬɟɨɪɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɹɤ ɬɟɪɦɿɧ ɭɫɟ ɳɟ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɞɤɨɸ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ Ƀɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɪɨɡɭɦɿɽɚɥɟɱɚɫɬɨɩɥɭɬɚɽɡɿɧɲɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢɬɚɤɢɦɢɹɤɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɚ

 


ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ Ʉɨɠɟɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ± ɰɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɚɥɟɧɚɫɤɿɥɶɤɢɫɚɦɟ©ɛɿɥɶɲɟª">@ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɨɛɫɬɨɸɽ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɫɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɚɛɨɠɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɫɩɨɫɿɛɡɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɪɢɧɤɭɬɨɜɚɪɿɜɿ ɩɨɫɥɭɝɹɤɢɣɚɩɟɥɸɽɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣȾɪɭɝɚɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɜɩɚɤɢ ɡɚɧɚɞɬɨ ɿɞɟɚɥɿɡɭɽ ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɜɢɜɨɞɢɬɶ ɡ ɧɶɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɱɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿɸɜɨɫɧɨɜɿɹɤɨʀɽɬɭɪɛɨɬɚɩɪɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɚɥɟɧɟɦɚɽɱɿɬɤɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɰɹ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɬɿɥɟɧɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ Ɇɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɫɩɪɨɳɟɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɹɤɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɸ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɪɨɜɢɧɢɉɪɨɬɟɧɚɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɪɨɟɤɬɢɜɬɚɤɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɦɨɠɭɬɶɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹɥɢɲɟ ɹɤ ɞɟɹɤɿ ɡ ɩɪɨɹɜɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɫɬɨɫɭɧɤɭ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɹɜɢɳɚ əɤ ɠɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚª ɿ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝª" Ɍɭɬ ɞɭɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɽ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɢɦɢ ɯɨɱɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɧɢɯ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿɣ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿɣ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɇɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ Ɇ ɋɬɚɫɹɤɟɜɢɱɚ Ɇ 6WDVLDNLHZLF] ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ ɹɤ ɰɟ ɿɧɤɨɥɢ ɛɭɜɚɽ Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀɭɬɨɣɱɚɫɹɤɫɨɰɿɚɥɶɧɚɪɟɤɥɚɦɚɽɨɞɧɢɦɿɡɦɨɠɥɢɜɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ >@ ȯ Ɋɨɦɚɬ ɿ Ⱦ ɋɟɧɞɟɪɨɜ ɭɡɚɝɚɥɿ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭɪɟɤɥɚɦɭɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣɚɬɢɦɩɚɱɟɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɣɟɥɟɦɟɧɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɩɪɢɞɿɥɹɸɱɢɣɨɦɭɦɿɫɰɟ©ɨɞɧɨɝɨɿɡɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɡɭɫɢɥɶ ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯɰɿɥɟɣª>@ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɨɧɹɬɬɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɤɥɚɦɢɦɨɠɧɚɜɩɢɫɚɬɢɜɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɹɤɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɪɟɫɭɪɫ ɧɚɰɿɥɟɧɢɣɧɚɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸɬɚɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɿɞɟɣɩɪɨɝɪɚɦ ɚɛɨɩɿɞɬɪɢɦɤɭɡɚɯɨɞɿɜȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɶɨɝɨɜɢɞɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɨɤɪɟɦɨɱɢ ɜɤɨɦɩɥɟɤɫɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ35ɦɟɬɨɞɚɦɢɛɚɱɢɬɶɫɹɩɨɬɭɠɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɢɧɰɢɩɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ  


Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɪɟɤɥɚɦɭª >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ >ɋɚɣɬ@±Ɍɟɤɫɬɨɜɿɞɚɧɿ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZ '%' ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  /\QQ - (IIHFWV RI SHUVXDVLYH DSSHDOV LQ SXEOLF VHUYLFH DGYHUWLVLQJ -HUU\ 5 /\QQ -RXUQDOLVP4XDUWHUO\±±9RO±,VVXH±3± ɋɚɜɟɥɶɟɜɚ Ɉ Ɉ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ Ɉ Ɉ ɋɚɜɟɥɶɟɜɚ ± Ɇ Ɋɂɉ ɯɨɥɞɢɧɝ±ɫ ɇɢɤɨɥɚɣɲɜɢɥɢȽȽɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɪɟɤɥɚɦɚɬɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬɢɤɚɭɱɩɨɫɨɛɞɥɹɜɭɡɨɜ ȽȽɇɢɤɨɥɚɣɲɜɢɥɢ±ɆȺɫɩɟɤɬɉɪɟɫɫ±ɫ +DUORZ5)%XLOGLQJDGHILQLWLRQRISXEOLFUHODWLRQV5)+DUORZ3XEOLF5HODWLRQV 5HYLHZ±±ʋ ±3± ȾɠɟɮɤɿɧɫɎɊɟɤɥɚɦɚ $GYHUWLVLQJɩɪɚɤɬɩɨɫɿɛɎɪɟɧɤȾɠɟɮɤɿɧɫɩɟɪɡɚɧɝɥ ɞɨɩɿɪɟɞȾəɞɿɧɚ±ɄɁɧɚɧɧɹ±ɫ ɂɝɧɚɬɶɟɜȾɇɚɫɬɨɥɶɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ3XEOLF5HODWLRQVȾɂɝɧɚɬɶɟɜȺȻɟɤɟɬɨɜ±Ɇ ȺɥɶɩɢɧɚȻɢɡɧɟɫȻɭɤɫ±ɫ ɉɨɱɟɩɰɨɜȽȽɉɚɛɥɿɤɪɢɥɟɣɲɧɡɧɚɜɱɩɨɫɿɛȽȽɉɨɱɟɩɰɨɜ±ɬɽɜɢɞɜɢɩɪɚɜɿ ɞɨɩ±ɄɁɧɚɧɧɹɄɈɈ±ɫ ȻɚɪɧɟɬȾɠɆɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞȾɠȻɚɪɧɟɬ ɋɆɨɪɢɚɪɬɢɩɟɪɫɚɧɝɥɩɨɞɪɟɞɋȽȻɨɠɭɤ±ɋɉɛɉɢɬɟɪ±ɫ 2¶%DUU : 0 3XEOLF 6HUYLFH $GYHUWLVLQJ DQG 3URSDJDQGD >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ :LOOLDP0 2¶%DUU$GYHUWLVLQJDQG6RFLHW\5HYLHZ±± 9RO ±,VVXH± Ɍɟɤɫɬɨɜɿ ɞɚɧɿ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVPXVHMKXHGXDUWLFOH ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  /HQDUW05HNODPDVSRáHF]QDDSURSDJDQGD0/HQDUW.6WHF*UDQLFHL]DVWRVRZDQLH SURSDJDQG\UHG01yĪND..HOOHU±.UDNyZ±±V Ɍɨɝɭɡɚɟɜɚ ȿ ɇ ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɍɨɝɭɡɚɟɜɚ ȿ ɇ ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɋɟɪɢɹ ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɉɪɚɜɨ±±ʋ±ɋ± -RZHWW*63URSDJDQGDDQG3HUVXDVLRQWKHG*DUWK6-RZHWW9LFWRULD2¶'RQQHOO± /RQGRQ6$*(±S ɉɨɱɟɩɰɨɜȽȼɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɜɿɣɧɧɚɜɱɩɨɫɿɛȽɟɨɪɝɿɣɉɨɱɟɩɰɨɜ±Ʉ ɐɟɧɬɪɜɿɥɶɧɨʀɩɪɟɫɢ±ɫ ɋɥɿɫɚɪɟɧɤɨȱɘɉɚɛɥɿɤɪɢɥɟɣɲɧɡɭɫɢɫɬɟɦɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɩɨɫɿɛ ȱɘɋɥɿɫɚɪɟɧɤɨɆɿɠɪɟɝɚɤɚɞɭɩɪɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɆȺɍɉ ±ɄɆȺɍɉ± ɫ Ʌɚɥɥ Ⱦ Ɇɟɞɿɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ Ⱦɠɟɣɦɫ Ʌɚɥɥ ɪɟɞ Ɉ ȽɪɢɰɟɧɤɨɡɚɪɟɞɈȽɪɢɰɟɧɤɚɬɚɇȽɨɧɱɚɪɟɧɤɨɩɟɪɡɚɧɝɥ±ɄɄȱɋ± ɫ ɒɢɦɤɨɈȼɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣɦɚɪɤɟɬɢɧɝɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ɉ ȼ ɒɢɦɤɨ ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ©Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹªɋɟɪȿɤɨɧɨɦɿɤɚ±±ȼɢɩ±ɋ± $QGUHDVHQȺ6RFLDO0DUNHWLQJLQWKHVW&HQWXU\$ODQ5$QGUHDVHQ±7KRXVDQG2DNV 6$*(3XEOLFDWLRQV±S

 


:HLQUHLFK1.+DQGV2Q6RFLDO0DUNHWLQJ$6WHSE\6WHS*XLGHWR'HVLJQLQJ&KDQJH IRU*RRGQGHG1HGUD.OLQH:HLQUHLFK±6$*(3XEOLFDWLRQV±S /HH156RFLDO0DUNHWLQJ,QIOXHQFLQJ%HKDYLRUVIRU*RRG1DQF\5/HH3KLOLS.RWOHU ±7KRXVDQG2DNV&DOLIRUQLD6$*(3XEOLFDWLRQV±S +DVWLQJV*6RFLDO0DUNHWLQJ:K\6KRXOGWKH'HYLO+DYH$OOWKH%HVW7XQHV"*HUDUG +DVWLQJV±%XWWHUZRUWK+HLQHPDQQ±S )UHQFK - 6WUDWHJLF 6RFLDO 0DUNHWLQJ -HII )UHQFK 5RVV *RUGRQ ± /RQGRQ 6$*( 3XEOLFDWLRQV±S 6WDVLDNLHZLF]Ɇ3V\FKRORJLF]QHSUREOHP\VSRáHF]QHMUHNODP\0LFKDá6WDVLDNLHZLF] &]áRZLHN L 6SRáHF]HĔVWZR ɌRP ;;, 0DUNHWLQJ ZDUWRĞFL VSRáHF]Q\FK :DOGHPDU 'RPDFKRZVNL UHG ±3R]QDĔ:\GDZQLFWZR1DXNRZH8$0±6 ɊɨɦɚɬȿɊɟɤɥɚɦɚɭɱɟɛɞɥɹɜɭɡɨɜɟɢɡɞɋɬɚɧɞɚɪɬɬɪɟɬɶɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɊɨɦɚɬȿ ɋɟɧɞɟɪɨɜȾ±ɋɉɛɉɢɬɟɪ±ɫ

Ƚɚɳɟɧɤɨ ȱɧɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇȱɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ ɍɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɆȿɊȿɀȺɏ Ⱦɢɫɤɭɫɿʀɳɨɞɨɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚɞɨɫɢɫɬɟɦɢɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɽɞɨɫɢɬɶɲɢɪɨɤɢɦɢɿɪɨɡɦɚʀɬɢɦɢȾɭɦɤɢɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹɜɿɞɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɯɳɨɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɞɿɚɧɟ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɁɆȱ ɿ ɞɨ ɩɨɜɧɨʀ ʀɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɐɹ ɞɢɫɤɭɫɿɹɜɢɯɨɞɢɬɶɡɚɬɟɦɭɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɦɢɧɟɛɭɞɟɦɨɞɨɧɟʀ ɞɨɥɭɱɚɬɢɫɹɁɚɡɧɚɱɢɦɨɳɨɦɢɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɞɿɚɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿɹɤɱɚɫɬɢɧɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɩɪɨɬɟɧɟɜɿɞɧɨɫɢɦɨʀɯɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ɫɤɥɚɞɧɨ ɚɫɨɰɿɸɜɚɬɢ ɡ ɧɢɡɤɨɸ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɨɡɧɚɤ ɡɚɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɟɫɭ >@ ɜɢɞɚɧɧɹ ɹɤɿ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɩɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ ɨɞɢɧ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɨɦɟɪɿɜ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿɫɜɿɞɨɰɬɜɚɩɪɨɞɟɪɠɚɜɧɭɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɚɬɟɳɨɽɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɧɚɫ ± ɰɟ ɫɬɢɯɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɚɡɚɩɨɲɢɪɸɜɚɧɿɧɨɜɢɧɢɁɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɦɢ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɽɦɨ ɮɚɤɬɭ ɳɨ ɱɢɦɚɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɦɟɪɟɠɚɦ ɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɦɚɫɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞ ɱɚɫ 


ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɚɤɰɿɣ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɚ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚ Ⱦɥɹɬɨɝɨɳɨɛɱɿɬɤɨɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢɳɨɦɢɪɨɡɭɦɿɽɦɨɩɿɞ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɦɟɪɟɠɚɦɢªɡɜɟɪɧɟɦɨɫɹɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɌɎɿɫɟɧɤɨɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ©ɿɧɬɟɪɧɟɬɫɟɪɜɿɫ ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɣɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɿɡɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɱɢ ɰɿɥɹɦɢª>@ ɓɨɞɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɿɞɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɞɢɫɤɭɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɬɟ ɭ ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɳɨɽɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦɢɄɪɿɦɬɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɱɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠªɜɢɯɨɞɢɬɶɡɚɬɟɦɭɧɚɲɨʀɫɬɚɬɬɿ ɬɨɦɭ ɦɢ ɫɩɪɢɣɦɚɽɦɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ Ɍ Ɏɿɫɟɧɤɨ ɜɞɚɥɢɦ ɿ ɞɚɥɿ ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɯɨɞɢɦɨɫɚɦɟɡɧɶɨɝɨ Ɉɩɟɪɭɸɱɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ©ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀª ɦɢ ɞɨɫɥɭɯɚɽɦɨɫɹ ɞɨ ɩɨɡɢɰɿʀ ȼ Ʉɨɪɧɽɽɜɚ ɿ ɜɫɥɿɞ ɡɚ ɧɢɦ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ʀɯ ɹɤ ©ɮɨɪɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɹɤɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɥɚɧɰɸɠɤɚɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɚɩɟɪɟɞɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭª>@ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ Ɉ ɏɨɥɨɞɨɦ±ɰɟɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣɩɪɨɰɟɫɧɟɡɜɨɪɨɬɧɢɯɡɦɿɧɦɨɞɟɥɟɣɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɱɟɪɟɡɧɟɡɧɚɱɧɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɛɚɥɚɧɫɭɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿɿɮɭɧɤɰɿɹɯɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ>@ ɍɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɌɎɿɫɟɧɤɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɿɜɢɞɿɥɹɽɬɚɤɿ ɜɩɥɢɜɨɝɟɧɧɿɡɚɫɨɛɢɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɬɪɨɥɿɧɝɮɨɬɨɠɚɛɚɯɨɥɿɜɚɪɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɦɢ ɟɮɟɤɬ ɋɬɪɟɣɡɚɧɞ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɪɭɫɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɚɫɬɪɨɬɭɪɮɿɧɝª>@ɉɪɢɰɶɨɦɭɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹɧɟɚɤɰɟɧɬɭɽɧɚɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɚɬɿɥɶɤɢɪɨɛɢɬɶɩɪɨɝɧɨɡɩɪɨ©ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶªɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɰɢɯ ɹɜɢɳ ɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɿɫɬɢɰɿ ɬɚ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ Ɍ Ɏɿɫɟɧɤɨ ɜɤɚɡɭɽ ɳɨ ©ɡɚɫɨɛɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɚɩɟɥɸɜɚɧɧɹɦ ɞɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɞɲɟ ± ɞɨ ɥɨɝɿɱɧɨɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɤɨɥɢ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɱɚɫ ɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢɩɪɨɜɨɤɚɰɿʀɱɢɿɧɬɪɢɝɢª>@ ɐɿɤɚɜɨɡɩɨɝɥɹɞɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶɩɿɞɯɨɞɢɦɚɫɦɟɞɿɚ ɳɨɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ Ƚ ɉɨɱɟɩɰɨɜɢɦ ɡɚ>@ 

 


Ɂɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɦɢ ɡɚɡɧɚɱɚɽɦɨ ɩɿɞɯɿɞ ɚɧɨɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ ɬɚ ɞɨɞɚɽɦɨɜɥɚɫɧɿɤɨɦɟɧɬɚɪɿɡɨɝɥɹɞɭɧɚɫɩɟɰɢɮɿɤɭɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ ‡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɞɢɧɢɰɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɧɢɧɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɯ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɢɜɨɞɢ ɩɨɲɢɪɸɜɚɧɿ ɹɤ ɦɟɞɿɚ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ ɬɚɤ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɲɨɤɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɦɚɫɨɜɢɦɢɞɿɹɦɢɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɮɟɣɤ ©ɋɇȱȾ ɭ 3HSVLª ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɟɪɟɫɧɹ ɪɨɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɩɨɱɚɥɢ ɦɚɫɨɜɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ©ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɤɿɥɶɤɨɯ ɬɢɠɧɿɜ ɧɟ ɩɢɬɢɠɨɞɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɜɿɞ3HSVLɨɫɤɿɥɶɤɢɨɞɢɧɿɡɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɤɨɦɩɚɧɿʀ ɞɨɞɚɜɫɜɨɸɤɪɨɜɡɚɪɚɠɟɧɭȼȱɅ ɋɇȱȾ ɐɟɛɭɥɨɩɨɤɚɡɚɧɨɜɱɨɪɚɧɚ6N\ 1HZVȻɭɞɶɥɚɫɤɚɩɟɪɟɲɥɿɬɶɰɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɬɢɦɥɸɞɹɦɩɪɨɹɤɢɯɜɢ ɬɭɪɛɭɽɬɟɫɶª>@Ɉɫɨɛɢɫɬɨɦɢɨɬɪɢɦɚɥɢɬɚɤɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɜɿɞɞɪɭɡɿɜɿ ɡɧɚɣɨɦɢɯɭ)DFHERRNɬɚɧɚ9LEHUɇɚɫɩɪɨɛɭɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɝɥɭɡɞɭɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɿɜɿɩɪɨɯɚɧɧɹɩɪɨɱɢɬɚɬɢɜɬɨɦɭɠɬɚɤɢɿɧɬɟɪɧɟɬɿɩɪɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȼȱɅ ɋɇȱȾ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɦɚɫɨɜɟ ɨɫɭɞɠɟɧɧɹ ɐɟ ɡɚɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚɫ ɳɟ ɪɚɡ ɡɚɞɭɦɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɧɢɡɶɤɭɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ‡ɡɚɜɞɹɤɢɫɭɱɚɫɧɢɦɁɆȱɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣɫɜɿɬɌɟɡɚɡɹɤɨɸɫɤɥɚɞɧɨɧɟɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹɁɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ± ɰɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɤɚɪɛɧɢɱɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ⱦɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨ ɱɿɬɤɨ ɣ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɬɨɤɢɹɤɿɯɚɨɬɢɱɧɨɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɱɚɫɬɨ ɧɟɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿ ɦɚɫɨɜɨ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯȺɞɠɟɫɤɥɚɞɧɨɜɿɞɧɚɣɬɢɧɨɬɤɢ©ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿªɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɪɟɧɞɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ɍɋɇ ɡɚɩɭɫɬɢɥɚɧɚɫɜɨɽɦɭɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɫɚɣɬɿ WVQXD ɩɪɨɟɤɬɜɹɤɨɦɭ©ɳɨɞɧɹ ɡɛɢɪɚɽɬɪɟɧɞɢɫɭɱɚɫɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠªȱɹɤɜɢɹɜɢɥɨɫɹɬɨɩɬɟɦɢ ɡɚɥɸɬɨɝɨɪ©ɋɶɨɝɨɞɧɿɭɆɟɪɟɠɿɦɢɥɭɜɚɥɢɫɹɡɜɨɪɭɲɥɢɜɢɦɢ ɮɨɬɨɤɨɬɹɱɨʀɪɨɞɢɧɢ±ɦɚɬɭɫɿɬɚɬɭɫɹɬɚʀɯɧɿɯɱɨɬɢɪɢɥɚɩɢɯɞɿɬɨɱɨɤɬɚ ɩɿɞɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ,QVWDJUDP ɞɿɜɱɢɧɢ ɹɤɚ ɜɫɸɞɢ ɩɨɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɪɟɬɶɨɸ ɡɚɣɜɨɸª>@

 


‡ɫɭɱɚɫɧɿɦɚɫɦɟɞɿɚɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɞɥɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭɬɿɩɨɞɿʀɮɚɤɬɢɹɜɢɳɚɿɤɨɦɟɧɬɚɪɿɞɨɧɢɯɹɤɿɦɚɸɬɶɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹȱɬɭɬɞɥɹɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɬɟɡɢɧɚɜɟɞɟɦɨɰɢɬɚɬɭɡɿɫɬɚɬɬɿȯ ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɚ ©ɬɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿɹ ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɿɫɬɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡɛɚɝɚɱɟɧɢɯ ɜɟɥɢɤɨɮɨɪɦɚɬɧɢɦɢ ɱɚɫɬɨ ɜɭɥɶɝɚɪɧɢɦɢ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɿ ɝɪɨɸɧɚɬɜɚɪɢɧɧɢɯɿɧɫɬɢɧɤɬɚɯɥɸɞɢɧɢɬɚɤɢɯɹɤɫɬɪɚɯɫɟɤɫɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɤɨɩɢɪɫɚɬɢɫɹɭɛɪɭɞɧɿɣɛɿɥɢɡɧɿɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣª>@ ɑɢɦɨɠɧɚɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɬɟɳɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɦɟɪɟɠɟɜɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ" Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɜɟɪɧɟɦɨɫɹ ɞɨ ɨɩɢɫɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɳɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨ ɭ ɇ Ɂɪɚɠɟɜɫɶɤɨʀ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɚɜɠɞɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɡɦɿɧɭɩɨɜɟɞɿɧɤɢɥɸɞɢɧɢʀʀɧɚɫɬɪɨʀɜɫɬɚɜɥɟɧɶ ɦɨɬɢɜɿɜɰɿɧɧɨɫɬɟɣɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢɥɸɞɢɧɢɚɛɨɝɪɭɩɢɥɸɞɟɣɚɧɚɥɿɡɬɚɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɿɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭɜɹɤɨɦɭɩɟɪɟɛɭɜɚɽɤɥɿɽɧɬ ɨɛ¶ɽɤɬ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɟɬɢ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɰɿɥɟɣ ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɞɟɬɚɥɿɡɭɸɬɶ ɦɟɬɭ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɫɬɶ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿ ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɭɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɨɝɨ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɯɨɞɭ ɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɮɨɪɦɭɸɱɢɯ ɤɨɪɢɝɭɸɱɢɯ ɿɨɰɿɧɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɝɧɭɱɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢª>@ ɓɨ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɰɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ" ɑɚɫɬɢɧɚ ɡ ɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɩɪɨɬɟɱɚɫɬɢɧɚɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɚɛɨɦɚɽɫɭɦɧɿɜɧɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤɇɚɩɪɢɤɥɚɞɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɬɪɨɥɿɧɝ ɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɢɤɥɸɱɧɨɡɚɪɚɞɢɬɪɨɥɿɧɝɭɿɧɟɧɟɫɟ ɜɫɨɛɿɧɿɿɞɟɸɧɿɦɟɬɭɌɨɛɬɨɨɡɧɚɤɢ©ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɰɿɥɟɣ«ªɬɚ©ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɟɬɢ«ª ɽ ɲɜɢɞɲɟ ɫɭɦɧɿɜɧɢɦɢ Ⱥɞɠɟ ɞɥɹ ɬɪɨɥɿɝɧɭ ɿɫɧɭɽ ɨɞɧɚ ɦɟɬɚ ɿ ɡɦɿɫɬ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɨɥɿɧɝɭ ² ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɡɦɟɬɨɸɜɢɤɥɢɤɚɬɢɮɥɟɣɦɤɨɧɮɥɿɤɬɢɦɿɠ

 


ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɨɛɪɚɡɢɜɿɣɧɭɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɦɚɪɧɨɫɥɿɜ ɹɬɨɳɨª>@ɉɨɪɹɞɡ ɰɢɦ ©ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɨɝɨ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ«ª ɽ ɜɤɪɚɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɜɞɚɥɨɝɨ ɤɿɛɟɪɛɭɥɿɧɝɭ ɇɟɭɱɚɫɬɶ ɨɫɨɛɢ ɱɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɮɥɟɣɦɿ ɿ ɨɛɦɿɧɿ ɝɨɫɬɪɢɦɢ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɢɦɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦɢ ɧɿɜɟɥɸɽ ɿɞɟɸ ɬɪɨɥɿɧɝɭ ± ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɪɨɡɥɚɞɭ ɜ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɍ Ƚɪɟɛɟɧɿɤ ©Ɂɛɭɪɸɜɚɥɶɧɢɣ ɫɚɪɤɚɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɢɣ ɚɛɨ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɬɪɨɥɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟ ɳɨɛ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀɡɬɪɨɥɟɦª>@ Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɬɪɨɥɿɧɝɭ ɬɚ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚ ɰɟɣ ɜɭɡ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɩɚɞɤɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɨ ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɨɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢȱɰɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨɉɨɬɭɠɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ ɡ ɛɚɝɚɬɨɬɢɫɹɱɧɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɩɢɥɶɧɨɸ ɭɜɚɝɨɸɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ Ⱦɨ ɪɟɱɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɦɟɞɿɚɥɚɧɞɲɚɮɬ ɪɨɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ+URPDGVNHWYɜɢɞɿɥɢɩ¶ɹɬɶɬɪɟɧɞɿɜɱɨɬɢɪɢɡɹɤɢɯɧɚɩɪɹɦɭɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɜɿɧɬɟɪɧɟɬɿɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚ ɉɟɪɲɢɣ ɬɪɟɧɞ ± ɰɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɲɨʀ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ± ©ɉɪɨɬɢɞɿɹ ɮɟɣɤɚɦª ©Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤɭ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶ ɦɚɲɢɧɢ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɽ ɬɭ ɹɤɭ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɥɸɞɢ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɨɧɢ ɱɚɫɬɨ ɝɭɫɬɨɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹɜɫɜɨʀɯɞɢɫɤɭɫɿɹɯɧɚ©ɮɟɣɤɨɜɿɧɨɜɢɧɢªɿɡɫɨɰɦɟɪɟɠ ɚɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɹɤɿɫɧɢɯɦɟɞɿɚɱɢɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯɤɧɢɠɨɤªɩɢɲɭɬɶɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢȽɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨɭɥɨɧɝɪɿɞɿ© ɬɪɟɧɞɿɜɪɨɤɭɹɤɜɫɬɢɝɧɭɬɢɡɚɫɜɿɬɨɦɳɨɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɧɚɨɱɚɯª>@ Ɇɨɠɟɦɨ ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɫɬɚɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɬɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɳɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɜ ɜɿɞ ɮɟɣɤɨɜɢɯɧɨɜɢɧ Ɉɩɢɫ ɩɨɞɿʀ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭªɄɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜ ɝɪɚɮɿɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɐɟɣ ɝɪɚɮɿɤ ɛɭɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ʋ ɜɿɞ ɪɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɢɣ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɜɟɛ ɫɚɣɬɿ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚɞɨɜɟɞɟɧɢɣ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ

 


ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɫɬɟɧɞɚɯ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɤɨɥɟɞɠɿɜɥɿɰɟɸ ɐɢɦɝɪɚɮɿɤɨɦɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɭ ɡ ɪ ɩɨ ɪ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɢɦɨɜɢɯɤɚɧɿɤɭɥɡɪɩɨ ɪȾɪɭɝɢɣɫɟɦɟɫɬɪɬɪɢɜɚɬɢɦɟɡɪɩɨɪɍɰɶɨɦɭ ɫɟɦɟɫɬɪɿɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɚɭɞɢɬɨɪɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɡɪɩɨ ɪɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɥɿɬɧɶɨʀɫɟɫɿʀɡɪɩɨɪɇɚɩɟɪɿɨɞɡ ɪ ɩɨ ɪ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɢ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɉɪɨɜɨɤɚɰɿɹ ȿɤɫɩɟɪɬ ɡ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ Ⱥɧɞɪɿɣ Ƚɟɪɭɫ ɩɨɲɢɪɢɜ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɧɚɱɟɛɬɨɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɤɨɲɬɿɜɧɚɨɩɥɚɬɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɬɚ ɩɪɢɦɭɫɨɜɟ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɋɟɚɤɰɿɹ ɦɟɞɿɚ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɫɿɱɧɹ ɧɢɡɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɡɞɭɜɚɬɢ ɮɟɣɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɹɤɭ ɪɨɡɦɿɫɬɢɜ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɭ Ɏɟɣɫɛɭɤ ɟɤɫɩɟɪɬ ɡ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ Ⱥɧɞɪɿɣ Ƚɟɪɭɫ Ɇɚɣɠɟ ɨɞɪɚɡɭ ɜɫɿ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɦɟɞɿɚ ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɡɞɭɜɚɬɢ ɫɤɚɧɞɚɥ ɩɪɨ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɧɟɩɚɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɿɞɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɤɚɞɪɿɜ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢɮɟɣɤɞɥɹɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɿɦɿɞɠɭɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ Ɏɟɣɤ ɜɿɞ Ⱥ Ƚɟɪɭɫɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɪɨɡɩɭɫɬɢɜɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɜɟɫɧɢɉɪɢɱɢɧɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɬɟɩɥɨ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ ɰɟ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɥɟ ɜɫɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɳɨ ɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɧɚɫɧɟɦɚɽɇɭɱɢɬɚɣɬɟɤɧɢɠɤɢɪɨɡɜ ɹɡɭɣɬɟ ɡɚɞɚɱɿ ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɜɨʀ ɩɥɚɧɢ ɬɪɨɯɢ ɜɿɞɩɨɱɢɬɢ ɬɪɨɯɢ ɩɿɞɡɚɪɨɛɢɬɢ Ⱦɭɦɚɸ ɿ ɩɨ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɩɨɞɿɛɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɐɟ ɜɫɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɧɚ ɮɨɧɿ ɬɨɝɨ ɹɤ ɩɪɚɰɸɽ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɨɥɿɝɚɪɯɚȺ>«@ɒɚɧɨɜɧɿɭɱɧɿɬɚɫɬɭɞɟɧɬɢɯɬɨɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯɚɬɢ ɜɱɢɬɢɫɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ʀɞɶɬɟ ɧɟ ɞɭɦɚɸɱɢ ɩɨɫɬ ɜɿɞ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿɎɟɣɫɛɭɤȺȽɟɪɭɫɚ ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɪ ɰɟ ɮɟɣɤɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɨɥɿɧɝɭɛɭɥɨɩɨɲɢɪɟɧɟɪɚɡɢɜɩɨɞɨɛɚɥɢɣɨɝɨɩɨɧɚɞɨɫɿɛɭ ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɧɚɪɨɞɧɿɞɟɩɭɬɚɬɢɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɩɪɋɁɚɥɿɳɭɤ 

 


ɉɪɨɬɢɞɿʀ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦɢɬɬɽɜɨ ɧɚ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɸ Ⱥ Ƚɪɟɭɫɚ ɩɪɨɪɟɚɝɭɜɚɜɩɟɪɲɢɣɩɪɨɪɟɤɬɨɪɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭȼȻɭɝɪɨɜɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ©ɞɨɫɬɭɤɚɬɢɫɹª ɞɨ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɝɥɭɡɞɭ ɨɩɨɧɟɧɬɚ ɉɪɨɬɟ ɜɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ȼ Ȼɭɝɪɨɜɚ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɿ ɬɭɬ ɠɟ ɭ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɯ ɨɩɨɧɟɧɬɨɦɜɢɫɦɢɤɭɜɚɥɢɫɹɨɤɪɟɦɿɮɪɚɡɢɿɰɢɦɢɮɪɚɡɚɦɢ©ɤɢɞɚɥɢɫɹɜ ɦɚɫɭª ɐɟɧɬɪ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɪɨɡɦɿɫɬɢɜ ©Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɡɚɹɜɚ ɳɨɞɨ ɝɪɚɮɿɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭª  ɬɚ ©ɋɬɨɩɎɟɣɤ ɜɿɞ Ʉɇɍɞɚɣɞɠɟɫɬɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯɡɚɩɢɬɚɧɶª ɧɚɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɪɨɡɞɿɥ±ɇɨɜɢɧɢ KWWSZZZXQLYNLHYXDXDQHZV Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɢɣɨɦɨɦ ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɜ ɦɟɞɿɣɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɫɬɚɜ ɮɟɣɤ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɟ ɧɟɩɟɪɟɜɿɪɟɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɮɟɣɤɨɜɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɐɟɧɡɨɪɧɟɬ©ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɪɨɡɩɭɫɬɢɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɜɟɫɧɢɳɨɛɧɟɩɥɚɬɢɬɢɡɚɨɩɚɥɟɧɧɹȽɟɪɭɫª  ɜɢɤɥɢɤɚɥɨɱɢɦɚɥɢɣɪɟɡɨɧɚɧɫɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɩɨɧɚɞɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜɧɚ ɦɚɣɠɟ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ȱ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨ ɰɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɩɨɥɢɜɚɥɢɛɪɭɞɨɦɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɄɨɦɟɧɬɚɪɿɩɨɪɨɞɠɭɜɚɥɢɧɨɜɿɤɨɦɟɧɬɚɪɿ Ɉɬɨɠ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɱɭɬɨɤ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɹɤ ɧɚɣɤɪɚɳɟ Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɜɿɪɭɫɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɋɬɪɟɣɡɚɧɞ ɩɨɤɚɡɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɡɚɩɭɫɤɭ ɬɚɤɢɯ ɱɭɬɨɤ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɨɞɢɧ ɩɨɫɬ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɍɤɨɦɟɧɬɚɪɹɯɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɬɚɤɿ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɦɟɞɿɚ ɞɨɦɿɧɭɜɚɜ ɬɪɨɥɿɧɝ ɉɨɞɟɤɨɥɢ ɧɚɜɿɬɶ ɞɢɜɧɨ ɳɨ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɿɜɢɞɚɧɧɹɧɟɦɨɠɭɬɶɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢɮɿɥɶɬɪɧɚɦɚɬɧɚɧɟɰɟɧɡɭɪɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭɿɜɜɚɠɚɸɬɶɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɳɨɛɭɤɨɦɟɧɬɚɪɹɯɞɨʀɯɧɿɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɛɭɥɚɩɪɢɫɭɬɧɹɧɚɣɝɪɭɛɿɲɚɥɚɣɤɚ ɞɢɜɤɨɦɟɧɬɚɪɿɧɚɫɚɣɬɿɐɟɧɡɨɪɧɟɬ ɇɚɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɹɪɥɢɤɿɜ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ± ɨɤɪɟɦɚ ɬɟɦɚ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱥɥɟɝɨɪɿʀ ɬɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɜɿɞ ɚɜɬɨɪɿɜ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɪɹɫɧɿɥɢ ɹɪɥɢɤɚɦɢ ɩɪɨ ©ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ Ⱥɯɦɟɬɨɜɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜª ©ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɬɚɤɨʀª ©ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚɦɟɪɡɚɸɬɶ ɚ ɩɨɫɚɞɨɜɰɿ ɩɨ Ȼɚɥɿ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɬɶª ɬɚ ɿɧ ɐɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɹɪɥɢɤɢ ɥɹɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɱɢɦɚɥɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɦɿɜɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞ©ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɢɦɨɸ ɜ Ⱥɮɪɢɤɭ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚ ɥɿɬɨɦ ± ɜ ɍɤɪɚʀɧɭª ©ɹɤɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢª©ɞɹɤɭɽɦɨɳɨɧɟɤɿɪɩɪɢɱɢɧɚªɬɚɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯɇɟɦɟɧɲ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɢɣɨɦɨɦ ɹɫɤɪɚɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɤɨɥɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɩɿɞɜɨɞɢɥɢ ɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɮɟɣɤɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɮɚɤɬɿɜ ɚɛɨ ɩɿɞɫɭɜɚɥɢɫɹ ɩɫɟɜɞɨɮɚɤɬɢ ȱ ɰɟ ɜɫɟ ɛɭɥɨ

 


ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɨɚɛɢɩɨɫɢɥɢɬɢɟɮɟɤɬɢɭɦɚɫɚɯɩɪɨɬɟɳɨɨɫɜɿɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ©ɡɚɝɧɢɜɚɽª Ɏɨɬɨɠɚɛɢ ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɿ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢɫɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɫɢɧɬɟɡɭɸɱɢ ɬɟɦɢ ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɨɥɿɝɚɪɯɿɜ ɩɚɩɥɸɠɟɧɧɹ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜɿɜɥɚɞɢ ɇɟɩɪɚɜɞɢɜɚ ɿ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɯ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɇɚ ɠɚɥɶ ɩɨɞɟɤɨɥɢ ɬɚɤɢɦ ©ɝɪɿɲɚɬɶª ɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɿɡ ɮɟɣɤɚɦɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɧɚɲɭ ɬɟɡɭ ɇɟɩɪɚɜɞɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɨɲɢɪɢɥɢ ɱɢɦɚɥɨ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɦɟɞɿɚɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɩɪɚɜɞɚɐɟɧɡɨɪɧɟɬɌɋɇXDIDNW\,&79XDɬɚɱɢɦɚɥɨ ɿɧɲɢɯ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɩɟɪɟɜɿɪɢɜɲɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɨɜɚɠɧɿ ɦɟɞɿɚ ɞɨɥɭɱɢɥɢɫɹ ɞɨ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɭɡɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɭɬ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶɜɜɟɞɟɧɨɝɨɭɬɟɨɪɿɸɦɟɪɟɠɟɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɅ Ƚɨɪɨɞɟɧɤɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɢɡɨɦɚ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɟ ɨɛɪɚɡɧɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚɦɢ ɩɨɫɦɨɞɟɪɧɿɫɬɚɦɢ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɞɟ ɜɨɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ©ɛɭɞɨɜɭ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡ ɫɬɟɪɠɧɹ ɡ ɛɟɡɥɿɱɱɸ ɯɚɨɬɢɱɧɢɯ ɧɟɫɬɿɣɤɢɯ ɩɚɪɨɫɬɤɿɜ ɫɯɢɥɶɧɢɯɞɨɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿʀª>@Ɇɢɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɹɤɦɚɫɨɜɨɯɚɨɬɢɱɧɨɡ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹɦɫɢɬɭɚɰɿʀɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɨɮɿɰɿɣɧɢɯɩɨɡɢɰɿɣɩɨɲɢɪɸɜɚɥɚɫɹ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ȱ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɩɚɞɤɢ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɶ ɜɢɝɥɹɞɚɥɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɞɨ ɰɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ Ⱥ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ȼ Ȼɭɝɪɨɜɚ ɳɨɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɞɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫɚɦ ɡɚ ɫɟɛɟ ©Ɇɨɠɥɢɜɨ ɹ ɱɨɝɨɫɶ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɸ" ɑɢɬɚɸ ɡɚɹɜɭ ɐɟɧɬɪɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɄɇɍɿɱɢɬɚɸʀʀɩɟɪɟɤɚɡɧɚɍɉɌɚɤɟɜɪɚɠɟɧɧɹɳɨ ɹ ɡ¶ʀɯɚɜ ɡ ɝɥɭɡɞɭ ɩɟɪɟɤɚɡ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ª ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɭ ɎɟɣɫɛɭɰɿȼȻɭɝɪɨɜɚ əɤ ɜɤɚɡɭɽ Ɉ ɋɚɦɭɥɹɤ ɜ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ©ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɍɚɧɟɬɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɦɟɪɟɠɚɦɢª>@ Ɇɢ ɰɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɪɟɩɨɫɬɢ ɫɬɚɬɟɣ ɿɡ ɦɟɞɿɚ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɇɚɜɿɬɶɭɦɟɠɚɯɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɞɚɜɚɥɢɫɹɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɬɿ ɱɢɿɧɲɿɦɟɞɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɚɛɢɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɚɜɤɨɥɨ ɮɟɣɤɨɜɨɝɨ ɬɪɨɥɿɧɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɬɟɡɭ Ʌ Ƚɨɪɨɞɟɧɤɨ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɨɜɨɫɬɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ ©ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɫɩɪɢɹɽ ɲɜɢɞɤɨɦɭ ɡɛɥɢɠɟɧɧɸ ɥɸɞɟɣ ȱ ɯɨɱɚ ɜɨɧɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɿɤɨɥɢɧɟɡɭɫɬɪɿɬɢɫɹɜɨɧɢɮɨɪɦɭɸɬɶɰɿɥɶɨɜɿɿɧɬɟɪɧɟɬɚɭɞɢɬɨɪɿʀɹɤɢɦɢ

 


ɦɨɠɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɬɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ ɹɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɩɢɬɚɧɶ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɦɚɫɢ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɧɟɬª>@ ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ɳɨ ɦɚɥɚ ɤɨɥɢɧɟɛɭɞɶ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɞɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɯɨɬɿɥɢ ɜɫɬɚɜɢɬɢɫɜɨʀ©ɩ¶ɹɬɶɤɨɩɿɣɨɤªɳɨɞɨɡɚɧɟɩɚɞɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢɜ ɍɤɪɚʀɧɿəɤɬɿɥɶɤɢɫɢɬɭɚɰɿɹɩɟɪɟɣɞɟɭɫɬɚɧɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀɚɛɨɿɧɲɢɣ ɱɢ ɰɟɣɠɟ ©ɟɤɫɩɟɪɬªɩɨɲɢɪɢɬɶɱɟɪɝɨɜɭɫɤɚɧɞɚɥɶɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɰɹɝɪɭɩɚ ɩɟɪɟɫɬɚɧɟɛɭɬɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀɨɫɤɿɥɶɤɢɜɬɪɚɬɢɬɶɫɹɨɛ¶ɽɤɬɬɪɨɥɿɧɝɭ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ  Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɞɪɭɤɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɟɫɭ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ  Ɏɿɫɟɧɤɨ Ɍ  ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɿ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɄɢʀɜȻɜ  Ʉɨɪɧɽɽɜ ȼ  Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɏɨɥɨɞɈ ɄɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɿɞɪɭɱɧɢɤɄɢʀɜɄɢɆɍ  Ɏɿɫɟɧɤɨ Ɍ  ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɿ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɄɢʀɜȻɜ  Ɏɿɫɟɧɤɨ Ɍ  ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɿ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɄɢʀɜȻɜ  ɉɨɱɟɩɰɨɜ Ƚ  ɉɚɛɥɢɤ ɪɢɥɟɣɲɢɧɡ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ Ʉɢʀɜ Ɋɟɮɥɛɭɤ ȼɚɤɥɟɪ ɋɉɂȾɜɩɟɩɫɢɤɨɥɟOLYHMRXUQDOKWWSVJUDYLWUDSOLYHMRXUQDOFRPKWPO! ɫɿɱɟɧɶ  Ʉɭɦɟɞɧɿ ɧɨɜɢɧɤɢ ɬɚ ɧɨɜɢɧɢ ɹɤɿ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ± ɞɢɜɿɬɶɫɹ ɭ ɧɚɲɿɣ ɞɨɛɿɪɰɿ WVQXD KWWSVWVQXDWVLNDYLQNLLQVWDJUDPWUHWR\L]D\YR\LWD]YRUXVKOLYLIRWR NRW\DFKR\LURGLQLWUHQGLPHUH]KLKWPO! ɫɿɱɟɧɶ  ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨ ȯ  Ɍɚɛɥɨʀɞɢɡɚɰɿɹ ɦɟɞɿɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ɂɪɚɠɟɜɫɶɤɚɇ ɄɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɑɟɪɤɚɫɢȻɪɚɦɚɍɤɪɚʀɧɚ ȽɪɟɛɟɧɿɤɌɆɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚɛɨɬɢɬɪɨɥɿɧɝɮɥɭɞɬɚ ɨɮɬɨɩɿɤKWWSVSUH]LFRPVPZNDLRNSUHVHQWDWLRQ ɫɿɱɟɧɶ ȽɪɟɛɟɧɿɤɌɆɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚɛɨɬɢɬɪɨɥɿɧɝɮɥɭɞɬɚ ɨɮɬɨɩɿɤKWWSVSUH]LFRPVPZNDLRNSUHVHQWDWLRQ ɫɿɱɟɧɶ ɬɪɟɧɞɿɜɪɨɤɭɹɤɜɫɬɢɝɧɭɬɢɡɚɫɜɿɬɨɦɳɨɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɧɚɨɱɚɯȽɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɌȼKWWSVKURPDGVNHXDSRVWVWUHQGLYURNX! ɫɿɱɟɧɶ  Ƚɨɪɨɞɟɧɤɨ Ʌ  Ɇɟɪɟɠɟɜɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɬɟɨɪɿʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɋɚɦɭɥɹɤɈ ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿɄɢʀɜ

 


 Ƚɨɪɨɞɟɧɤɨ Ʌ  Ɇɟɪɟɠɟɜɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɬɟɨɪɿʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ

Ʉɿɬ Ʉɫɟɧɿɹ ɘɪɿʀɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɋȿȽɆȿɇɌȺɐȱəȺɍȾɂɌɈɊȱȲɊȺȾȱɈ©92,&(2)$0(5,&$ª ɁȺȾɈɉɈɆɈȽɈɘɊȱɁɇɂɏɋɌɊȺɌȿȽȱɃɉɈɒɂɊȿɇɇə ȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲɄȺɇȺɅȺɆɂɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱȲ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀɁɆȱɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɜɪɨɛɨɬɚɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜ±ȼȱɜɚɧɨɜɚ>@Ⱦɠ Ⱦɨɦɿɧɿɤɚ>@ɬɚȾȻɪɚɣɚɧɬɚɿɋɌɨɦɩɫɨɧɚ>@ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ©9RLFH RI $PHULFDª ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹɜɧɨɫɬɿɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ x ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɭɪɿɡɧɢɯɤɚɧɚɥɚɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ©9RLFH RI $PHULFDª ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ ɩɨ ɤɜɿɬɧɹ ɪ ɜɤɥɸɱɧɨ x ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɩɨɞɚɱɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɬɚ ɠɚɧɪɨɜɿɣɩɚɥɿɬɪɿɜɤɨɠɧɨɦɭɤɚɧɚɥɿ Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿɧɨɦɨɜɧɢɤɚɋɒȺ©9RLFHRI$PHULFDª ɍɞɨɛɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɤɨɥɢɧɨɜɢɧɢɽɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨɿɜɫɸɞɢɦɟɬɨɸɦɟɞɿɚɫɬɚɥɨɧɟɥɢɲɟɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭɚɣ ɞɨɧɟɫɟɧɧɹɣɨɝɨɞɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨɫɩɨɠɢɜɚɱɚȼɚɠɥɢɜɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɽ ɜɦɿɧɧɹ ɫɟɝɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɡɚ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɛɿɪ ɤɥɸɱɨɜɢɯɬɨɱɨɤɞɨɬɢɤɭɡɤɨɠɧɢɦɫɟɝɦɟɧɬɨɦ Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɩɥɢɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɝɪɭɩɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɢɦɽɪɨɡɭɦɿɧɧɹɤɥɸɱɨɜɢɯɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɛɥɨɤɿɜɹɤɿɜɚɪɬɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɭɅɢɲɟɡɚɬɚɤɢɯɭɦɨɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɧɟ

 


ɥɢɲɟɞɨɫɹɝɧɟɫɩɨɠɢɜɚɱɚɚɣɫɩɪɚɜɢɬɶɛɚɠɚɧɢɣɟɮɟɤɬɿɧɟɜɿɞɜɟɪɧɟɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥɚɧɚɞɚɥɿ Ɋɨɡɭɦɿɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɁɆȱ ɦɨɠɟ ɨɛɪɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɫɬɪɚɬɟɝɿɸɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɆɢɭɝɪɭɩɭɜɚɥɢɜɬɚɛɥɢɰɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɡɚ ɪɿɤ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɚɧɿʀ©7UDF[ªɬɚɜɢɞɚɧɧɹ©6RFLDO0HGLD7RGD\ª>@ ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɳɨɦɿɫɹɰɹ

)DFHERRN

ɦɿɥɶɹɪɞɚ

<RX7XEH

ɦɿɥɶɹɪɞ

,QVWDJUDP

ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ

7ZLWWHU

ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ

ȼɿɞɫɨɬɨɤɜɿɞɭɫɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ ɠɿɧɤɢ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɠɿɧɤɢ ɠɿɧɤɢ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɠɿɧɤɢ

ɋɟɪɟɞɧɿɣɜɿɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɪɨɤɿɜ  ɞɨ 

 ɌɚɛɥȾɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɞɚɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚ ɡɚɪɿɤ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɞɨɜɟɥɨ ɳɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ©9RLFH RI $PHULFDªɩɨɲɢɪɟɧɿɜɪɿɡɧɢɯɤɚɧɚɥɚɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɋɚɦɟɰɟɣɿɧɨɦɨɜɧɢɤ ɽ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ȼɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɹɤɿ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɳɨɞɟɧɧɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ʀɯ ɩɨ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀɤɨɠɧɨɝɨɡɧɢɯ ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɨɛɪɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɪɟɞɚɤɰɿɸ ©9RLFH RI $PHULFDª>@ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɚɦɟɜɨɧɚɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟɩɟɪɟɞɚɽɡɚɝɚɥɶɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨɿɧɨɦɨɜɧɢɤɚɬɚɽɬɪɟɧɞɫɟɬɬɟɪɨɦɞɥɹɿɧɲɢɯɪɟɞɚɤɰɿɣɓɨɞɨɤɚɧɚɥɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɨ ɨɤɪɿɦ ɫɚɣɬɭ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɪɚɞɿɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɞɿɚ Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭ ɦɢ ɨɛɪɚɥɢ ɤɚɧɚɥɢ ɜɤɚɡɚɧɿɜɬɚɛɥɢɰɿ

 


ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ

,QVWDJUDP

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɢɫɧɢɤɿɜ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɬɢɹɱ

<RX7XEH)DFHERRN 7ZLWWHU

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ȼɿɞɫɭɬɧɿ ZZZIDFHERRNFRPYRLFHRIDPHULFD ɞɚɧɿ ɩɨɧɚɞ WZLWWHUFRPYRDQHZV ɬɢɫɹɱɬɜɿɬɿɜ ɞɨɩɢɫɢ ZZZLQVWDJUDPFRPYRDQHZV ȼɿɞɫɭɬɧɿ ZZZ\RXWXEHFRPXVHU92$YLGHR ɞɚɧɿ

 ɌɚɛɥɈɫɧɨɜɧɿɞɚɧɿɨɮɿɰɿɣɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ ©9RLFHRI$PHULFDªɜɫɨɰɦɟɪɟɠɚɯ Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɦɚɫɢɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɢ ɨɛɪɚɥɢ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɱɚɫɨɜɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɛɟɪɟɡɧɹ ɪ ɩɨ ɤɜɿɬɧɹ ɪɜɤɥɸɱɧɨɍɫɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɜɫɨɰɦɟɪɟɠɚɯɦɢɩɨɞɿɥɢɥɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɭɛɪɢɤ ɫɚɣɬɭ ©9RLFH RI $PHULFDª ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɤɨɠɧɨɝɨɤɚɧɚɥɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɥɢɭɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɦɭɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿɳɨɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɧɚɰɶɨɦɭɤɚɧɚɥɿɬɚɩɨɞɚɥɢɜɬɚɛɥɢɰɿ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿɛɥɨɤɢ ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɋɒȺ ɇɨɜɢɧɢɋɒȺ ɇɨɜɢɧɢɫɜɿɬɭ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɢɣɬɚ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ Ȼɿɡɧɟɫɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɇɚɭɤɚɬɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ɍɟɪɨɪɢɡɦ Ⱥɮɪɢɤɚ ɋɢɬɭɚɰɿɹɜ ɉɿɜɞɟɧɧɨ Ʉɢɬɚɣɫɶɤɨɦɭɦɨɪɿ Ɂɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ

)DFHERRN

7ZLWWHU

,QVWDJUDP

<RX7XEH

 

 

 

 

 

 

 

 

 ɌɚɛɥɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɤɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚ ©9RLFHRI$PHULFDªɡɚ 


Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɟɦɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɩɨɞɚɱɿɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣɬɚɠɚɧɪɨɜɿɣɩɚɥɿɬɪɿɧɚɤɚɧɚɥɚɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ©9RLFH RI$PHULFDª Ⱦɥɹ )DFHERRN ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɽ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɋɒȺ ɧɨɜɢɧɢ ɋɒȺ ɬɚ ɫɜɿɬɭ ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ ɬɟɦɿɬɟɪɨɪɢɡɦɭɫɟɪɟɞɭɫɿɯɤɚɧɚɥɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɩɪɢɫɜɹɱɭɽɫɚɦɟ)DFHERRN ±ɜɿɞɭɫɿɯɧɨɜɢɧɳɨɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹɜɰɿɣɫɨɰɦɟɪɟɠɿɧɚɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ©9RLFHRI$PHULFDªɁɚɡɧɚɱɢɦɨɬɚɤɨɠɳɨɞɥɹɰɿɽʀɫɨɰɦɟɪɟɠɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɬɢɩɨɜɢɦɜɢɞɨɦɤɨɧɬɟɧɬɭɽɜɿɞɟɨɡɬɢɬɪɭɜɚɧɧɹɦɹɤɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɜɿɧɲɢɯɫɨɰɦɟɪɟɠɚɯ©9RLFHRI$PHULFDª 7ZLWWHUɤɚɧɚɥ©9RLFHRI$PHULFDªɧɚɣɛɿɥɶɲɭɭɜɚɝɭɩɪɢɞɿɥɹɽɫɜɿɬɨɜɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɋɒȺ ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ ɬɟɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀɜɤɪɚʀɧɚɯȺɮɪɢɤɢɈɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ7ZLWWHUɽɫɬɢɫɥɿɫɬɶɜɚɧɨɧɫɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɳɨɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸɫɨɰɦɟɪɟɠɿ ɐɿɤɚɜɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹɫɩɨɫɬɟɪɿɝɪɚɽɬɶɫɹɡɚ,QVWDJUDPɚɤɤɚɭɧɬɨɦ©9RLFHRI $PHULFDª ± ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɞɤɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɟɪɭ ɇɚɜɿɬɶ ɧɨɜɢɧɢ ɋɒȺ ɬɚ ɫɜɿɬɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹɜɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭɤɥɸɱɿ <RX7XEH ɤɚɧɚɥ ©9RLFH RI $PHULFDª ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɍ ɧɶɨɦɭ ɨɤɪɿɦ ɧɨɜɢɧ ɋɒȺɧɚɣɛɿɥɶɲɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɬɟɦɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɭɤɢɬɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ȼɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀɜɤɪɚʀɧɚɯȺɮɪɢɤɢ Ɉɬɠɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ©9RLFH RI $PHULFDª ɱɿɬɤɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɞɚɱɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Ɍɚɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɹɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɤɨɠɧɨɦɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɦɟɞɿɚ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ȼɎȱɜɚɧɨɜɋɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɚɞɢɬɨɪɿʀɦɚɫɦɟɞɿɚ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH  'RPLQLFN-RVHSK $XGLHQFH6HJPHQWDWLRQ7KH(QGRI0DVV&RPPXQLFDWLRQ$V :H.QRZ,W ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ 0F*UDZ+LOO+LJKHU(GXFDWLRQɫ± ȻɪɚɣɚɧɬȾɈɫɧɨɜɵɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɋɆɂȾȻɪɚɣɚɧɬɋɌɨɦɩɫɨɧ²Ʉɢɟɜȼɢɥɶɹɦɟ ²ɫ

 


 6RFLDO 0HGLD 7RGD\ KWWSVZZZVRFLDOPHGLDWRGD\FRPVRFLDOQHWZRUNVWRSVRFLDO QHWZRUNGHPRJUDSKLFVLQIRJUDSKLF Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣɫɚɣɬ9RLFHRI$PHULFD>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭ ZZZYRDQHZVFRP

 


ɌɊȿɇȾɂɇȺɊȺȾȱɈɌȺɍɉɊȿɋȱ

ɇɚɫɬɨɹɳɚ Ɉɥɶɝɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɀȺɇɊɈȼɈɌȿɆȺɌɂɑɇȿɇȺɉɈȼɇȿɇɇəɉȿɊȱɈȾɂɄɂ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃȱɇȱɆȿɐɖɄɂɃȺɋɉȿɄɌɂ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɿɜɢɞɚɧɶ©Ⱦɡɟɪɤɚɥɨɬɢɠɧɹªɬɚ©Ʉɟɥɶɧɿɲɟɰɚɣɬɭɧɝª  Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɠɚɧɪɨɜɿɿɬɟɦɚɬɢɱɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɿɧɿɦɟɰɶɤɨʀɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɝɚɡɟɬ©Ⱦɡɟɪɤɚɥɨɬɢɠɧɹªɬɚ©Ʉɟɥɶɧɿɲɟɰɚɣɬɭɧɝª ȱɡɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɞɚɧɶ ©Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠɧɹªɬɚ©Ʉɟɥɶɧɿɲɟɰɚɣɬɭɧɝª ɤɿɥɶɤɿɫɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɩɭɧɤɬɿɜɜɨɛɨɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɚɧɚɥɿɡɨɬɪɢɦɚɧɢɯɞɚɧɢɯ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɫɭɱɚɫɧɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɠɚɧɪɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɭɫɩɿɯ ɹɤɳɨ ɝɚɡɟɬɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɯɚɨɬɢɱɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɬɟɦ ɪɭɛɪɢɤ ɬɨɳɨ Ɇɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɝɨɥɨɜɧɚ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɚ ɿɞɟɹ ɹɤɚ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɶ ɡɦɿɫɬ ɧɚɩɪɹɦɨɤɿɭɫɩɿɯɜɢɞɚɧɧɹȼɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɢɞɚɧɧɹɡɦɨɠɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɚ ɨɬɠɟ ɡɚɣɦɟ ɜɥɚɫɧɭ ɧɿɲɭ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɪɢɧɤɨɜɨɦɭɫɟɝɦɟɧɬɿ ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɠɚɧɪɨɜɨɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɟɫɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɬɢɠɧɟɜɢɤɿɜ ©Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠɧɹª ɬɚ ©Ʉɟɥɶɧɿɲɟ ɰɚɣɬɭɧɝª ɹɤɿ ɞɨɫɿ ɧɟ ɛɭɥɢ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱦɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɚɽɦɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɸ ɝɚɡɟɬɚ ± ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɜɢɞ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɿ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭɹɤɟɦɿɫɬɢɬɶɨɮɿɰɿɣɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɚɫɬɚɬɬɿ 


ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶɚɬɚɤɨɠɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɬɜɨɪɢɬɚɪɟɤɥɚɦɭ>ɫ@ Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ ɬɚɤɨɠ ɳɨ ɩɥɚɫɬ ɝɚɡɟɬɧɨɠɭɪɧɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɞɭɠɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣɚɥɟɜɧɶɨɦɭɽɧɢɡɤɚɨɡɧɚɤɡɚɹɤɢɦɢɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɿɥɶɧɟɿɜɿɞɦɿɧɧɟɬɨɛɬɨɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢɩɟɜɧɭɫɢɫɬɟɦɭ>@ ©Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠɧɹª ± ɨɞɧɟ ɿɡ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɹɤɟ ɡɞɨɛɭɥɨ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɟ ɨɞɧɨʀ ɬɢɫɹɱɿ ɱɢɬɚɱɿɜ Ƀɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫ ±ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɳɨɬɢɠɧɟɜɢɤ ɍ ɠɨɜɬɧɿ ɪɨɤɭɡ¶ɹɜɢɜɫɹɧɚɫɜɿɬɩɟɪɲɢɣɧɨɦɟɪɜɢɞɚɧɧɹ ɇɿɦɟɰɶɤɟɠɜɢɞɚɧɧɹ©Ʉɟɥɶɧɿɲɟɰɚɣɬɭɧɝªɛɭɥɨɨɞɧɿɽɸɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɞɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɝɚɡɟɬ ɭ ;,; ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɬɚ ɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭ ɋɬɚɬɭɫ ɜɢɞɚɧɧɹ ± ɳɨɞɟɧɧɚ ɝɚɡɟɬɚɩɟɪɲɢɣɜɢɩɭɫɤɹɤɨʀɩɨɛɚɱɢɜɫɜɿɬɭɥɢɩɧɿɪɨɤɭɇɚɝɚɞɚɽɦɨ ɿɫɧɭɽ ɞɭɦɤɚ ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɨɜɧɨʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɩɨɫɿɞɚɽ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɫɜɿɬɭ Ɂɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɸɬɚɹɤɿɫɬɸɜɨɧɚɧɟɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿɣɩɪɟɫɿ>@ ɀɚɧɪɨɜɟɬɟɦɚɬɢɱɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɞɚɧɶ ɹɤɢɣ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɿɥɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɟ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɧɨɦɟɪɢ ɠɭɪɧɚɥɭɚɡɚɨɞɢɧɢɰɸɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭɛɭɥɨɜɡɹɬɨɤɨɠɧɭɫɬɚɬɬɸɡɤɨɠɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚɹɤɡɧɚɤɜɿɞɜɟɞɟɧɢɣɧɚɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɩɟɜɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɱɢɠɚɧɪɭ >ɫ@ Ɋɨɡɩɨɱɧɟɦɨɡɚɧɚɥɿɡɭɝɚɡɟɬɢ©Ʉɟɥɶɧɿɲɟɰɚɣɬɭɧɝªɞɟɡɚɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɸ ɩɨɹɜɢɬɟɦɧɚɲɩɚɥɶɬɚɯɦɨɠɧɚɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢɬɚɤɭɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɨɥɿɬɢɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟɠɢɬɬɹɟɤɨɧɨɦɿɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɟɠɢɬɬɹɤɭɥɶɬɭɪɚɫɩɨɪɬɨɫɜɿɬɚ ɧɚɭɤɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɨɜɤɿɥɥɹɌɚɤɨɠɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɛɪɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢɪɟɞɚɤɰɿɹɰɶɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɭɩɟɪɿɨɞɪɨɤɭ ɱɚɫɤɨɥɢɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹɚɧɚɥɿɡɧɨɦɟɪɿɜɬɢɠɧɟɜɢɤɚ ɱɚɫɬɿɲɟɧɟɜɟɥɢɤɿɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɠɚɧɪɿɜ ɡɚɦɿɬɤɢ ɡɜɿɬɢ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɪɿɞɲɟ ± ɪɟɩɨɪɬɚɠɿ ɋɟɪɟɞ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɠɚɧɪɿɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹɫɬɚɬɬɿɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀɬɚɨɝɥɹɞɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɠɚɧɚɥɿɡɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹ©Ⱦɡɟɪɤɚɥɨɬɢɠɧɹªɞɟɳɨ ɿɧɲɿ Ɂɚɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɸɩɨɹɜɢɬɟɦɧɚɲɩɚɥɶɬɚɯɜɢɞɚɧɧɹɦɨɠɧɚɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢ ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɠɢɬɬɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɨɫɜɿɬɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɨɜɤɿɥɥɹ ɧɚɭɤɚɬɟɯɧɿɤɚ ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɠɚɧɪɿɜ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ

 


ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ȯɞɢɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɡ ɝɪɭɩɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯɠɚɧɪɿɜɜɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɜɢɩɭɫɤɚɯ ɪ ɝɚɡɟɬɢ ɫɬɚɜɧɚɪɢɫɚɥɟɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹɪɿɡɧɿɣɨɝɨɜɢɞɢ ɩɨɪɬɪɟɬɧɢɣɩɪɨɛɥɟɦɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɞɿɥ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ©Ʉɟɥɶɧɿɲɟɰɚɣɬɭɧɝªɬɚ©Ⱦɡɟɪɤɚɥɨɬɢɠɧɹªɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɟɦ ɬɟɦɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɛɢɞɜɚ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɧɿɠ ɿɧɲɢɦ ɬɟɦɚɦ ɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɭɤɢɬɟɯɧɿɤɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɨɜɤɿɥɥɹ  ɧɿɦɟɰɶɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ©Ʉɟɥɶɧɿɲɟ ɰɚɣɬɭɧɝª ɧɚɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɠɚɧɪɚɦ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɚɦɿɬɤɚ ɡɜɿɬ ɚ ©Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠɧɹª ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɰɟ ɫɬɚɬɬɹ ɬɚ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɹ  ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ©Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠɧɹª ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɝɨɠɚɧɪɭ ɡɚɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ±ɧɚɪɢɫ ɭɝɚɡɟɬɿ©Ʉɟɥɶɧɿɲɟɰɚɣɬɭɧɝªɧɟɛɭɥɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɝɪɭɩɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯɠɚɧɪɿɜ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿɜɩɟɪɿɨɞɪɨɤɭɤɨɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɉɚɥɟɯɚɘȱɁɚɝɚɥɶɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨɧɚɜɱɩɨɫɿɛɘȱɉɚɥɟɯɚɇɈɅɟɦɿɲ ±ɝɟɜɢɞɞɨɩɿɩɟɪɟɪɨɛ±ɄɢʀɜɅɿɪɚɄ±ɫ  ɇɟɞɨɩɢɬɚɧɫɶɤɢɣ Ɇ ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɟɪɿɨɞɢɤɚ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ Ɇ ɇɟɞɨɩɢɬɚɧɫɶɤɢɣ ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±± Ɍ±ɫ  Ȼɿɥɨɭɫ Ɉ Ɇ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ©)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJª ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɧɚɭɤ ɠɭɪɧɄɌ±ɫ ȺɧɬɨɧɨɜɚɋȽɉɪɨɛɥɟɦɵɬɢɩɨɥɨɝɢɢɢɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ>Ɍɟɤɫɬ@ɍɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟɋ Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ±ɆɆɉɂ±ɫ 


ɉɨɡɢɱɚɣɥɨ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɉɊɈəȼɂɎȿɆȱɇȱɁɆɍɇȺɋɌɈɊȱɇɄȺɏɀȱɇɈɑɈȽɈȽɅəɇɐɘ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱɀɍɊɇȺɅȱȼ©&260232/,7$1ª©3,1.ª ɌȺ©ȿȾɂɇɋɌȼȿɇɇȺəª ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɧɚɛɢɪɚɽ ɪɭɯ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭɐɟɦɨɠɧɚɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɧɟɥɢɲɟɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɚɬɚɤɨɠɿɜɦɟɞɿɚɞɢɫɤɭɪɫɿȾɟɞɚɥɿɛɿɥɶɲɟɚɜɬɨɪɿɜɛɟɪɭɬɶɧɚ ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɿɞɟʀ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɱɢ ɬɟɦɢ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ʉɟɧɞɟɪɭ ɩɪɹɦɨɱɢɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɍɬɿɦɮɟɦɿɧɿɡɦɦɨɠɟɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹɧɟɥɢɲɟɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ʉɟɧɞɟɪɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɚ ɣ ɭ ɬɟɦɚɯ ɹɤɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɁɆȱ ɞɥɹ ɩɟɜɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɰɟ ɪɨɛɥɹɬɶ Ɍɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɰɿɽʀ ɿɞɟʀ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ Ɇɟɬɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɩɪɨɹɜɿɜɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɠɿɧɨɱɨɝɨɝɥɹɧɰɸ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ± ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɨɹɜɢ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɭ ɬɪɶɨɯ ɝɥɹɧɰɟɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ©&RVPRSROLWDQª ©3LQNª ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹª ɬɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɟɫɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɠɿɧɨɱɿɜɢɞɚɧɧɹɜɫɨɬɭɸɬɶɭɫɟɛɟɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɿɜɿɹɧɧɹɈɞɧɚɤ ɡɪɿɡɧɢɦɢɫɬɭɩɟɧɟɦɬɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɽɸɈɫɤɿɥɶɤɢɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɢɣɪɭɯɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Ɂɚɯɨɞɭ ɳɟ ɭ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚ ɦɟɞɿɚ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɪɭɩɨɪɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɣ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɹɤɿ ɩɪɨɹɜɢ ɦɚɽ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɿɞɟɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɩɪɟɫɿɚɞɠɟɫɚɦɟɦɟɞɿɚɽɜɚɠɥɢɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɞɭɦɤɢɡɩɪɢɜɨɞɭɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɹɜɢɳɚɌɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɹɜɿɜɮɟɦɿɧɿɡɦɭɭɬɪɶɨɯɪɿɡɧɢɯɝɥɹɧɰɟɜɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯɬɚʀɯɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ȼɥɚɫɬɢɜɨ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɝɥɹɧɰɸ ɜɚɪɬɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ Ɏɟɦɿɧɿғɡɦ² ɧɢɡɤɚ ɪɭɯɿɜ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɣɹɤɿɩɨɞɿɥɹɸɬɶɨɞɧɭɫɩɿɥɶɧɭɦɟɬɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɪɿɜɧɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɚɜɞɥɹɠɿɧɨɤ>ɫ@ɐɟɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɪɿɜɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɠɿɧɨɤɭɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢɬɚɩɪɚɰɿ 


Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɫɿɞɚɽ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɪɭɯɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɉɟɪɲɢɣ ɣɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɟɪɜɿɫɧɢɦ ɛɚɡɨɜɢɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɥɚɫɧɟ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɿɞɟɨɥɨɝɿʀɮɟɦɿɧɿɡɦɭɬɚɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀ>@ ȼɚɠɥɢɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɡɪɨɛɢɥɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɭɤɨɜɰɿɈɤɫɚɧɚɄɿɫɶ>@ɋɨɥɨɦɿɹɉɚɜɥɢɱɤɨ>@ȼɿɪɚȺɝɟɽɜɚ >@ɇɚɬɚɥɿɹɅɚɜɪɿɧɟɧɤɨ>@ Ɂɚɝɚɥɨɦɚɛɢɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɩɪɨɹɜɢɮɟɦɿɧɿɡɦɭɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɠɿɧɨɱɨɝɨ ɝɥɹɧɰɸɛɭɥɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɤɨɧɬɟɧɬɠɭɪɧɚɥɿɜ©&RVPRSROLWDQª©3LQNª ɬɚ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹªɡɚɩɿɜɪɿɱɧɢɣɩɟɪɿɨɞɡɥɢɩɧɹɩɨɝɪɭɞɟɧɶɪɨɤɭɚ ɫɚɦɟ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɠɭɪɧɚɥɭ ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹª ɬɚ ɩɨ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ©&RVPRSROLWDQªɬɚ©3LQNª ɀɭɪɧɚɥ ©&RVPRSROLWDQª ɽ ɪɨɫɿɣɶɤɨɦɨɜɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɹɤɟ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɦɟɞɿɚɯɨɥɞɢɧɝ ©+HDUVW 0DJD]LQHVªɆɚɬɟɪɿɚɥɢɩɨɞɚɧɿɜɬɚɤɢɯɪɨɡɞɿɥɚɯ©ȱɫɬɨɪɿʀɡɨɛɤɥɚɞɢɧɤɢª ©ȼɫɟ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨª ©Ʌɸɛɨɜ ɿ ɫɟɤɫª ©ȼɫɟ ɩɪɨ ɬɟɛɟª ©Ʉɚɪ¶ɽɪɚ ɿ ɝɪɨɲɿª ©ɋɩɨɫɿɛɠɢɬɬɹª©Ʉɪɚɫɚª©Ɇɨɞɚª©Ɋɭɛɪɢɤɢª ɀɭɪɧɚɥ ©3LQNª ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɞɨɦɭ ©%%/ 3XEOLVKLQJ +RXVHª Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ©ɋɬɢɥɶɧɿɥɸɞɢª©ɀɢɬɬɹɩɪɟɤɪɚɫɧɟª©ɋɟɤɫª©Ʉɪɚɫɚª©Ɇɨɞɚª©$UWGH YLYUHª©3LQNɩɨɞɚɪɭɧɤɢªɚɬɚɤɨɠɪɭɛɪɢɤɢɹɤɿɧɟɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɠɨɞɧɨɝɨ ɿɡɪɨɡɞɿɥɿɜ ɀɭɪɧɚɥ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹªɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨɞɨɦɭ©(GLSUHVVHPHGLDªɬɟɠ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɣ Ƀɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ©Ɇɨɞɚ ɿ ɤɪɚɫɚª ©Ɍɟɦɚ ɦɿɫɹɰɹª ©Ʌɸɛɨɜ ɿ Fɿɦ¶ɹª ©ɉɨɞɿʀ ɿ ɥɸɞɢª ©Ʉɭɥɶɬɭɪɚɞɨɡɜɿɥɥɹª©ȱɡɧɨɦɟɪɚɜɧɨɦɟɪª Ⱥɧɚɥɿɡ ɭɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɮɟɦɿɧɿɡɦɭ ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢɦɚɪɤɟɪɚɦɢɪɿɜɟɧɶɩɪɨɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɨɫɬɿɜɢɞɚɧɶɬɚɤɨɠɪɿɡɧɢɬɶɫɹ ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹɜɢɞɚɧɶɧɚɩɪɟɞɦɟɬɮɟɦɿɧɿɡɦɭ Ɇɚɪɤɟɪ ɇɚɪɚɬɢɜɱɨɥɨɜɿɤɚ ɩɪɨɨɫɨɛɢɫɬɟ ɩɪɹɦɚɦɨɜɚ ɇɚɪɚɬɢɜɠɿɧɤɢ ɩɪɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ

©&RVPRSROLWDQª

©3LQNª

©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹª

 


ɩɪɹɦɚɦɨɜɚ ȼɠɢɜɚɧɧɹɫɥɨɜɚ ©ɮɟɦɿɧɿɡɦªɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨɤɨɪɟɧɟɜɢɯ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɭɧɿɫɟɤɫ ɋɬɚɬɶɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ȱɫɬɨɪɿʀɩɪɨɠɿɧɨɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɭɫɮɟɪɢ 

 ɀɿɧɤɢ ɑɨɥɨɜɿɤɢ  ɀɿɧɤɢ ɑɨɥɨɜɿɤɢ 

 ɀɿɧɤɢ ɑɨɥɨɜɿɤɢ

 Ɉɬɠɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɧɚɪɚɬɢɜɭ ɧɚ ɬɟɦɢ ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ©ɠɿɧɨɱɢɦɢª ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɠɢɬɬɹ ɫɿɦ¶ɹ ɩɨɱɭɬɬɹ ɫɬɢɥɶ ɽ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯɠɭɪɧɚɥɭ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹªɍɬɨɣɱɚɫɹɤɠɿɧɨɱɨɝɨɧɚɪɚɬɢɜɭɧɚ ©ɱɨɥɨɜɿɱɿª ɬɟɦɢ ɪɨɛɨɬɚ ɫɟɤɪɟɬɢ ɭɫɩɿɯɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ©&RVPRSROLWDQª ɍ ɬɨɦɭ ɠ ɜɢɞɚɧɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɮɟɦɿɧɿɡɦ ȱ ɡ ɭɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɁɆȱɫɚɦɟɜɰɶɨɦɭɧɚɣɛɿɥɶɲɚɱɚɫɬɤɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɭɧɿɫɟɤɫ Ɍɚɤɨɠɭ©&RVPRSROLWDQªɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɬɟɤɫɬɭɩɪɨɠɿɧɨɤɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɫɮɟɪɢɈɞɧɚɤɧɚɣɛɿɥɶɲɟɠɿɧɨɤɫɟɪɟɞɟɤɫɩɟɪɬɿɜɭɜɢɞɚɧɧɿ ©3LQNª Ɍɨɠ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢ ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ©ɝɥɹɧɰɿɜª ©&RVPRSROLWDQªɽɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɨɮɟɦɿɧɿɫɬɫɶɤɢɦ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɋɨɪɨɤɨɩɭɞɈɎɟɦɿɧɿɡɦɉɨɥɿɬɢɱɧɚɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹɊɟɞɤɨɥɘɅɟɜɟɧɟɰɶ ɝɨɥɨɜɚ ɘɒɚɩɨɜɚɥ ɡɚɫɬɝɨɥɨɜɢ ɬɚɿɧ²Ʉɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɟɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ²ɋ Ʉɿɫɶ Ɉ. ɀɿɧɤɚ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ (ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XIX – ɩɨɱɚɬɨɤ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ). ² Ʌɶɜɿɜ: ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɧɚɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2008. ² 271 ɫ. ɉɚɜɥɢɱɤɨ ɋɑɢɩɨɬɪɿɛɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɭɮɟɦɿɧɿɫɬɢɱɧɚɲɤɨɥɚ" ɋɥɨɜɨɿɱɚɫ²²ʋ²ɋí Ⱦɭɛɢɧɹɧɫɶɤɚ ə ȼɿɪɚ Ⱥɝɟɽɜɚ ɟɦɚɧɫɢɩɟ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɬɨɥɿɬɬɹ Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠɧɹ² ²ʋ ɅɚɜɪɿɧɟɧɤɨɇȼȽɟɧɞɟɪɧɿ ɫɨɰɿɨɫɬɚɬɟɜɿ ɪɨɥɿɬɚɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶɋɥɨɜɨɿɱɚɫ²² ʋ 


ȼɿɪɭɤ Ɉɥɶɝɚ ȼɿɬɚɥɿʀɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɄɈɇɌȿɇɌɍɀɍɊɇȺɅɍ©ɒɈª ɊɍȻɊɂɄȺ©ɒɈɑɂɌȺɌɖª ɀɭɪɧɚɥ ©ɒɈª ± ɩɪɢɤɥɚɞ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɐɟ ± ɨɞɧɟ ɿɡ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ ɁɆȱ ɹɤɟ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢ ɦɢɬɰɹɦɢɬɚɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɹɦɢɿɫɧɭɽɳɟɡɪɨɤɭɌɚɤɚɫɢɬɭɚɰɿɹɽ ɧɟɬɢɩɨɜɨɸɞɥɹɰɶɨɝɨɪɿɡɧɨɜɢɞɭɦɟɞɿɚɿɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟɳɨɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɭɡɶɤɟ ɤɨɥɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ©ɒɈª ɜɞɚɥɨ ɜɢɬɪɢɦɭɽ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸɧɚɪɢɧɤɭɬɚɬɪɢɦɚɽɫɜɨɝɨɱɢɬɚɱɚ Ⱥɜɬɨɪɢ ɭ ɠɭɪɧɚɥɭ ɡɿɪɤɨɜɿ ± ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɋɟɪɝɿɣ ɀɚɞɚɧ Ʌɟɫɶ ɉɨɞɟɪɟɜ¶ɹɧɫɶɤɢɣ ɘɪɿɣ ȼɢɧɧɢɱɭɤ Ⱦɦɢɬɪɨ Ʌɚɡɭɬɤɿɧ ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɈɤFɚɧɚ Ɂɚɛɭɠɤɨ Ɇɚɪ¶ɹɧɚ ɋɚɜɤɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɤɿɧɨɤɪɢɬɢɤɢɬɚɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɿəɪɨɫɥɚɜɉɿɞɝɨɪɚ-ʈɜɹɡɞɨɜɫɶɤɢɣ, ɋɟɪɝɿɣ ȼɚɫɢɥɶɽɜɘɪɿɣȼɨɥɨɞɚɪɫɶɤɢɣȱɪɢɧɚɋɥɚɜɿɧɫɶɤɚȼɚɫɢɥɶɆɚɯɧɨɘɪɿɣ Ɇɚɤɚɪɨɜ Ɇɟɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɟɧɬ ɠɭɪɧɚɥɭ ©ɒɈª ɚ ɫɚɦɟ ɪɭɛɪɢɤɭ ©ɒɈɱɢɬɚɬɶª ɬɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɠɭɪɧɚɥɭ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɿɜ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶɠɭɪɧɚɥɭ ɧɚɤɥɚɞɬɢɫɹɱɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜɧɨɦɟɪɜɢɯɨɞɢɬɶ ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ ɫɟɪɟɞ ɣɨɦɭ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ Ɂɚɞɥɹɞɨɫɹɝɟɧɧɹɦɟɬɢɦɢɩɨɫɬɚɜɢɥɢɬɚɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɜɱɢɬɢɤɨɧɬɟɧɬ ɪɭɛɪɢɤɢ ©ɒɈɱɢɬɚɬɶª ɡɚ ɪɿɤ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɠɚɧɪɢ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɟɤɫɬɿɜɬɚɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɍɫɜɨɽɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɦɢɫɩɢɪɚɽɦɨɫɹɧɚɬɚɤɿɞɠɟɪɟɥɚɒɟɜɱɟɧɤɨȼ ©ɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɤɨɧɬɟɧɬɭɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɿªȱɜɚɧɨɜɚɈ ©ɉɪɟɫɚ ɩɪɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹª Ɏɿɹɥɤɚ ɋ ©Ɍɟɦɚɬɢɤɨɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɠɭɪɧɚɥɶɧɢɯɜɢɞɚɧɶªɉɢɥɢɩɟɧɤɨȺ©Ʉɨɧɬɟɧɬɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹªȼɚɫɢɥɢɤɅ©Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɯɭɞɨɠɧɿɜɢɞɚɧɧɹɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɭɱɚɫɧɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣª Ⱦɥɹɩɨɱɚɬɤɭɦɢɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢɩɨɧɹɬɬɹ©ɤɨɧɬɟɧɬªɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɜɩɪɨɦɢɫɬɟɰɬɜɨɋɟɪɟɞɭɫɿɯɦɨɠɥɢɜɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɿ ʀɯ ɪɿɡɧɨɱɢɬɚɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɛɟɪɟɦɨ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 


ɧɚɭɤɨɜɢɰɿ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ȼɿɤɬɨɪɿʀ ©Ʉɨɧɬɟɧɬɨɦ ɭ ɦɟɞɿɚ ɽ ɜɦɿɫɬ ɛɭɞɶɹɤɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɡɧɚɱɭɳɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɟɞɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɚɫɚɦɟɬɟɤɫɬɢ ɝɪɚɮɿɤɚ ɚɭɞɿɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɬɨɛɬɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɱɢɬɚɱɟɦɄɨɧɬɟɧɬɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɦɟɞɿɚɫɭɬɬɽɜɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɨɦ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɿɪɟɚɤɰɿʀɱɢɬɚɱɚɩɪɢɧɰɢɩɿɜɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀª>@ ȼɿɞɟɚɥɿɤɨɧɬɟɧɬɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɩɨɬɪɟɛɚɦɱɢɬɚɱɿɜɬɚɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ʀɯ Ɍɨɛɬɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɱɿɬɤɨʀɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɧɚɩɟɜɧɭɰɿɥɶɨɜɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɑɚɫɨɩɢɫ ©ɒɈª ɧɟ ɩɿɞɥɚɲɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɧɟ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɞɨ ©ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭª ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɪɚɝɧɟ ɣɨɝɨɜɢɯɨɜɚɬɢȺɜɬɨɪɢɠɭɪɧɚɥɭɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɳɨɱɢɬɚɰɶɤɚɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ² ɦɨɥɨɞɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɹ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɥɚɫ ɹɤɢɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɩɭɬɿɜɧɢɤ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɬɚɤɢɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɜɚɝ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɫɭɱɚɫɧɢɣɠɢɜɨɩɢɫɦɭɡɢɤɚɬɟɚɬɪɤɿɧɨɬɨɳɨ>@ Ⱦɥɹ ɫɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɢ ɨɛɪɚɥɢ ɪɭɛɪɢɤɭ ©ɒɈɱɢɬɚɬɶª ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ʀɣ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚɣɛɿɥɶɲɚɭɜɚɝɚɭɜɢɞɚɧɧɿɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɳɨɨɤɪɿɦɧɟʀɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɽ ɳɟ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ©ɒɈɢɡɞɚɬª ɭ ɹɤɿɣ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ ɭɪɢɜɤɢɚɛɨɰɿɥɿɬɜɨɪɢɫɭɱɭɤɪɥɿɬɭɁɨɝɥɹɞɭɧɚɬɚɤɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ±ɨɫɧɨɜɧɢɣɚɤɰɟɧɬɦɟɞɿɚ Ʉɨɧɬɟɧɬɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɠɚɧɪɢ ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɳɨ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɢɩɭɫɤɿɜɡɚɪɿɤɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣɫɭɬɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɓɨɞɨɠɚɧɪɿɜɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɪɟɰɟɧɡɿʀɧɚɤɧɢɝɢ±ɧɚɞɪɭɝɨɦɭɦɿɫɰɿ ± ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ± ɬɚɤɨɠ ɧɚɦ ɬɪɚɩɢɥɨɫɹ ɨɞɧɟ ɟɫɟ ɬɚ ɨɞɢɧ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɠɚɧɪ ± ɪɟɣɬɢɧɝ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ Ⱦɨ ɪɟɱɿ ɪɟɣɬɢɧɝ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɚɞɠɟɞɨɣɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɥɭɱɢɥɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɿɡ ɝɚɥɭɡɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɡɚʀɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨɬɟ ɹɤɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɨɛɫɹɝ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɩɚɥɶɬ ɹɤɢɣ ɡɚɦɚɸɬɶ ɠɚɧɪɢ ɬɨ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɡɜɿɫɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ Ɍɟɦɚɬɢɤɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ±ɠɢɬɬɹɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɡɩɟɪɲɢɯɜɭɫɬɪɨɡɞɭɦɢ ɩɪɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ɦɢɬɰɹ ɜ ɫɨɰɿɭɦɿ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɐɿɤɚɜɢɦ ɽ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬ±ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɿɧɬɟɪɜ¶ɸɣɨɜɚɧɢɯɜɢɹɜɢɥɢɫɹɪɨɫɿɹɧɚɦɢ ± ɳɨɩɪɚɜɞɚ ɞɜɨɽ ɡ ɧɢɯ ɟɦɿɝɪɚɧɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ± ɭɤɪɚʀɧɰɿ ± ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭ ɡɿ ɒɜɟɰɿʀ ɉɨɥɶɳɿ ɬɚ Ⱥɦɟɪɢɤɢ Ɍɚɤɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ

 


ɜɢɝɥɹɞɚɽɞɨɫɢɬɶɞɢɜɧɨɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɳɨɠɭɪɧɚɥɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɿɡɚɝɚɥɨɦ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɧɚɦɿɫɰɟɜɢɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɩɪɨɰɟɫ ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ± ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɬɭɬ ɧɟɬɢɩɨɜɿ±ɠɨɞɟɧɿɡɪɟɰɢɩɿɽɧɬɿɜɧɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽɫɟɛɟɚɩɪɨɫɬɨɪɨɡɞɭɦɭɽ ɧɚɪɿɡɧɿɬɟɦɢɅɸɞɢɧɿɹɤɚɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɩɨɡɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɞɢɫɤɭɪɫɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨ ɳɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɜɚɠɤɨ ɚɞɠɟ ɜɫɿ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸɣɨɜɚɧɿ ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɿɦɟɧɚɬɚɩɨɧɹɬɬɹȾɥɹɬɨɝɨɳɨɛɥɸɞɢɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪɨɡɭɦɿɥɢ ɜɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɢɯ ɽ ɬɚɤɚ ɫɨɛɿ ©ɧɨɬɚɬɤɚª©ɒɈªɩɪɨɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚªɈɤɪɿɦɡɜɢɱɚɣɧɢɯɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɧɚɪɚɡɿɮɨɪɦɚɿɧɬɟɪɜ¶ɸɛɟɡɡɚɩɢɬɚɧɶɤɨɥɢɤɨɠɟɧɧɨɜɢɣɚɛɡɚɰ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɡɰɿɤɚɜɨʀɮɪɚɡɢɚɜɬɨɪɚ ɓɨɞɨ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɬɭɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɝɪɭɩɢ ɫɥɿɜ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɧɟɰɟɧɡɭɪɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɿɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢɧɚɭɤɨɜɨɸɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɽɸ ɑɚɫɬɨɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬɶɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɨɠɟɛɭɬɢɛɿɥɶɲɨɸɡɚ ɰɿɥɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɬɟɤɫɬɭ > @ ɬɨɦɭ ɚɤɰɟɧɬɭɽɦɨ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿɎɨɬɨɩɪɢɫɭɬɧɿɜɠɭɪɧɚɥɿɧɚɤɨɠɧɨɦɭɪɨɡɜɨɪɨɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚɤ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɮɨɬɨɯɭɞɨɠɧɢɿɜɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɫɬɿɜ əɤɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɟ ɿɥɸɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɮɨɬɨɤɚɪɬɤɚɦɢ ʀɯɧɽ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ȼɨɧɢ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɹɤɿɫɶ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɟɤɫɬɭ əɤɳɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɳɨɩɿɪɧɚɽɜɩɟɪɫɨɧɚɠɚ±ɧɚɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿɜɿɧɩɿɞɜɨɞɨɸɫɟɪɟɞ ɪɢɛ ɋɟɪɟɞ ɿɥɸɫɬɪɚɬɨɪɿɜ ± Ⱦɿɧɚ Ʌɢɧɧɢɤ ɹɤɚ ɨɮɨɪɦɥɹɽ ɜɿɬɪɢɧɢ ɞɥɹ ©3UDGDª ɿ ©/RXLV 9XLWWRQª ɋɚɦɟ ɬɚɤɚ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɝɥɢɛɥɸɽ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɬɪɚɧɫɥɶɨɜɚɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɩɨɹɫɧɸɽ ɫɤɥɚɞɧɿ ɞɚɧɿ ɭ ɲɜɢɞɤɢɣ ɧɚɨɱɧɢɣɫɩɨɫɿɛ ɒɪɢɮɬɢɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ±ɬɪɢɱɨɬɢɪɢɫɬɢɥɿɧɚɜɟɫɶɠɭɪɧɚɥɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ±ɧɚɩɿɜɠɢɪɧɿɤɨɥɶɨɪɢɲɪɢɮɬɿɜ±ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɿɱɨɪɧɢɣɬɚɱɟɪɜɨɧɢɣ Ɉɤɪɟɦɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɿɰɢɬɚɬɢɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɞɜɿɬɪɢɧɚɜɫɟ ɿɧɬɟɪɜɸ ɉɿɫɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ©ɒɈɱɢɬɚɬɶª ɱɿɬɤɨ ɫɥɿɞɭɽ ɨɛɪɚɧɨɦɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɰɟɧɡɿɣɡɚɚɧɚɥɿɬɢɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɿɧɬɟɪɜ¶ɸɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɥɟɤɫɢɤɨɸɹɤɚɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɲɨɤɭɽɡɿɧɲɨɝɨ±ɡɚɯɨɩɥɸɽɱɢɬɚɱɚɌɟɠ ɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢɿɩɪɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣɚɫɩɟɤɬ±ɧɚɬɥɿɤɨɧɮɨɪɦɧɨɝɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɧɚ

 


ɜɫɸɲɩɚɥɶɬɭɁɚɝɚɥɨɦɠɭɪɧɚɥɩɨɞɚɽɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬɧɢɣɩɨɫɢɥɞɨ ɰɿɥɶɨɜɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ɉɬɪɢɦɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɦɨɠɭɬɶɫɥɭɝɭɜɚɬɢɞɠɟɪɟɥɨɦɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢɬɢɩɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀɁɆȱɡɚɬɟɦɚɬɢɤɨɸɚɬɚɤɨɠɧɚɭɤɨɜɢɯɪɨɛɿɬɭ ɝɚɥɭɡɿɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɒɟɜɱɟɧɤɨȼ ȿɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ȼ ȿɒɟɜɱɟɧɤɨ Ⱦɿɚɥɨɝ  ȼɢɩ  ɋ  Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSQEXYJRYXD8-51GLDORJBBB Ɏɿɹɥɤɚ ɋ ȻɌɟɦɚɬɢɤɨɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɠɭɪɧɚɥɶɧɢɯɜɢɞɚɧɶɋȻɎɿɹɥɤɚɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɌɋɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSQEXYJRYXD8-511]L]KBBB ȼɚɫɢɥɢɤɅȻɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɨɩɢɫɞɥɹɰɢɬɭɜɚɧɧɹȼɚɫɢɥɢɤɅȯɅɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɯɭɞɨɠɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɅ ȯȼɚɫɢɥɢɤ ɉɨɥɿɝɪɚɮɿɹ ɿ ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ  ʋ  ɋ  Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSQEXYJRYXD8-513LYVBBB ȱɜɚɧɨɜɚɈȺɉɪɟɫɚɩɪɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɧɨɦɿɧɚɰɿɹɞɟɮɿɧɿɰɿɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɈȺȱɜɚɧɨɜɚ ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɡɛɧɚɭɤɩɪ>ɝɨɥɪɟɞȼȼɊɿɡɭɧ@±±Ʉ ȼɢɞɜɨɄɢʀɜɧɚɰɭɧɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ²Ɍ²ɋ± ɉɢɥɢɩɟɧɤɨ ȺɄɨɧɬɟɧɬ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ȺɉɢɥɢɩɟɧɤɨȼɿɫɧɢɤɄɧɢɠɤɨɜɨʀɩɚɥɚɬɢʋɋɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSQEXYJRYXD8-51YNSBBB

 ȼɿɥɟɧɫɶɤɢɣ Ⱦɟɧɢɫ Ⱥɧɞɪɿɣɨɜɢɱ, ɫɬɭɞɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȺɇȺɅȱɁȼɂɋȼȱɌɅȿɇɇəȻɈɃɈȼɂɏɆɂɋɌȿɐɌȼȼɍɄɊȺȲɇȱ ɇȺɉɊɂɄɅȺȾȱɌȿɆȺɌɂɑɇɈȽɈɀɍɊɇȺɅɍ ©ȼɈȲɇɋȼȱɌɅȺª  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɇɚɪɚɡɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɿɦɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɛɨɣɨɜɢɯɦɢɫɬɟɰɬɜɿɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯɽɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɋɟɪɟɞ ɧɢɯɧɟɥɢɲɟɜɿɞɨɦɿɲɢɪɨɤɨɦɭɡɚɝɚɥɭɛɨɤɫɤɿɤɛɨɤɫɢɧɝɬɚɤɚɪɚɬɟɚɥɟɣ ɦɟɧɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɜɢɞɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɡɛɿɪɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɛɨɸɭɬɪɿɭɦɮɭɜɚɥɚɭ©ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɢɣɧɨɦɿɧɚɰɿʀªɯ ɧɚ Ȼɢɬɜɿ ɧɚɰɿɣ ± ɚɧɚɥɨɡɿ ɑɟɦɩɿɨɧɚɬɭ ɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 


ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɬɚ ɜɢɛɨɪɸɸɬɶ ɩɪɢɡɨɜɿ ɦɿɫɰɹ ɧɚ ɱɟɦɩɿɨɧɚɬɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɡ ɱɚɧɛɚɪɢ ± ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɿɞɜɢɞɿɜ ɹɩɨɧɫɶɤɨɝɨ ɮɟɯɬɭɜɚɧɧɹ ɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɫɚɦɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɜɠɟ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɱɟɦɩɿɨɧɚɬ ɡ ɬɚɦɟɫɿɝɿɪɿ ± ɹɩɨɧɫɶɤɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɟɱɟɦ ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɤɢʀɜɫɶɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ©ȼɨʀɧ ɫɜɿɬɥɚª ɽ ɩɟɪɲɢɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɛɨɣɨɜɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɠɭɪɧɚɥ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɚɽ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɡɚɣɦɚɽ ɜɥɚɫɧɭ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɧɿɲɭ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨ©ɮɟɧɨɦɟɧɭª Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɛɨɣɨɜɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦ ɠɚɧɪɨɜɢɯɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɩɪɨɧɢɯ Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɦɟɬɢɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶɬɚɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɞɚɧɧɹ ©ȼɨʀɧɋɜɿɬɥɚª  ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɭɜɢɞɚɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɨɬɪɢɦɚɧɢɯɞɚɧɢɯ Ɉɛ’ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɤɢʀɜɫɶɤɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɩɪɨ ɛɨɣɨɜɿɦɢɫɬɟɰɬɜɚɬɚɤɨɧɬɚɤɬɧɿɽɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ©ȼɨʀɧɫɜɿɬɥɚª ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɿ ɠɚɧɪɨɜɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬɜɢɞɚɧɧɹ ȱɡɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɜɢɳɟɜɢɩɥɢɜɚɽɧɚɭɤɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚ±ɚɧɚɥɿɡɤɨɧɬɟɧɬɭ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɰɟɣ ɠɭɪɧɚɥ ɳɟ ɧɟ ɛɭɜ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɥɢɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɬɟɨɪɿʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɨɫɧɨɜɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɚɰɿ Ⱥ Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɚ ȼ Ɂɞɨɪɨɜɟɝɢȼ ɊɿɡɭɧɚɆȾɟɪɟɩɢȼȼɟɫɟɥɨɜɚɉȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚɬɚɿɧɲɢɯ Ⱥɥɟ ɬɭɬ ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɱɢ ɿɫɧɭɽ ɜɡɚɝɚɥɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɛɨɣɨɜɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜ" ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ± ɬɚɤ ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɢ Ⱥ Ɇɭɪɚɤɨɜɫɤɨɝɨ ©ɍ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ ɧɟɞɜɨɡɧɚɱɧɨ ɡɚɹɜɥɹɽ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɇɢɧɿ ɧɚɜɿɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɹɤɿ ɩɢɲɭɬɶ ɩɪɨ ɮɿɡɢɤɭ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨɞɿɛɧɨ ɫɚɦɢɦ

 


ɭɱɟɧɢɦɧɚɡɧɚɜɰɿɜɭɝɚɥɭɡɿɹɞɟɪɧɨʀɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢɚɛɨɬɟɨɪɿʀɦɚɤɪɨɫɜɿɬɭ ȼɫɟɛɿɥɶɲɟɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨɸɫɬɚɽɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶª>@ Ⱥɥɟ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɳɨ ɩɢɲɟ ɩɪɨ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɟ ɜɟɫɥɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɫɜɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɩɨɪɬɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɮɟɞɟɪɚɰɿʀɜɟɫɥɭɜɚɥɶɧɨɝɨɫɩɨɪɬɭɿɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɳɨɞɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɜɟɫɥɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɬɚɩɨɬɟɧɰɿɚɥɜɢɫɬɭɩɭɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀɤɨɦɚɧɞɢɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɪɟɝɚɬɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɿ ɬɚɤɬɢɤɭ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɩɨɪɬɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɦɿɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɫɚɣɬɚɦɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ>@Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɳɨ ɩɢɲɟ ɩɪɨ ɛɨɣɨɜɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɦɚɽ ɿɞɟɚɥɶɧɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢɫɹɧɚɰɿɣɫɮɟɪɿ ȼɩɟɪɲɟɠɭɪɧɚɥ©ȼɨʀɧɋɜɿɬɥɚªɛɭɥɨɜɢɩɭɳɟɧɨɭɪɨɰɿɜɄɢɽɜɿ Ȼɿɥɹ ɜɢɬɨɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɫɬɨɹɥɚ Ɍɟɬɹɧɚ Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɚ ± ɦɚɣɫɬɟɪ ɫɯɿɞɧɢɯ ɽɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜ ɚɣɤɿɞɨ ɬɚ ɞɠɿɭɞɠɿɬɫɭ Ⱦɜɨɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɠɚɧɪɨɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢɠɭɪɧɚɥɭɽɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɚɬɬɿɬɚɿɧɬɟɪɜ¶ɸ Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɩɟɪɲɢɯ ɽ ɞɿɸɱɿ ɦɚɣɫɬɪɢɪɿɡɧɢɯ ɛɨɣɨɜɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ʋɠɭɪɧɚɥɭ ɧɚ ɫ ± ɱɢɧɧɢɣ ɱɟɦɩɿɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɬɚɦɟɫɿɝɿɪɿȽɥɿɛɄɨɜɚɥɶɨɜɭɫɬɚɬɬɿ©ɆɟɱȾɭɲɚªɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɞɨɜɢɬɨɤɿɜ ɰɶɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɚɧɚɥɿɡɭɽɣɨɝɨɪɨɡɜɢɬɨɤɬɚɫɭɫɩɿɥɶɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɭɤɨɠɧɨɦɭɡɜɢɩɭɫɤɿɜɠɭɪɧɚɥɭɽɯɨɱɚɛɨɞɢɧɦɚɬɟɪɿɚɥ ɠɚɧɪɭ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɚɜɬɨɪɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɭ Ɍɟɬɹɧɚ Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɚ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ʋ ɧɚ ɫ ± ɚɜɬɨɪ ɛɟɪɟ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɭ ɫɥɚɜɧɨɡɜɿɫɧɨʀȾɠɟɫɿȾɠɟɣɧɆɚɪɤɩɚɪɥɚɧɚɞɹɤɚɜɿɞɨɦɚɧɚɜɟɫɶɫɜɿɬɩɿɞ ɿɦɟɧɟɦ©ɞɿɜɱɢɧɤɢɡɤɚɬɚɧɨɸª Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɜɨɦɚ ɬɟɦɚɦɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɽ ɫɯɿɞɧɿ ɛɨɣɨɜɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɨɝɥɹɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɡɦɚɝɚɧɧɹɯȱɹɤɳɨɭɩɟɪɲɿɣɬɟɦɿɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɠɚɧɪɢɬɚɤɿɹɤɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɚɬɬɿɬɨɜɞɪɭɝɿɣ±ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɡɿɡɧɚɱɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸɨɝɥɹɞɭɹɤɠɚɧɪɭ ȼɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɿɡɩɥɢɧɨɦɱɚɫɭɜɢɞɧɨɹɤɡɪɨɫɬɚɽɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɹɤ ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɬɚɤ ɿ ɚɜɬɨɪɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɠɭɪɧɚɥɭ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɛɭɥɚ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɬɚɤɚ ɩɪɨɫɬɚ ɪɿɱ ɹɤ ɦɿɫɹɰɶ ɪɿɤ ɧɚ ɧɨɦɟɪ ɠɭɪɧɚɥɭ ɧɚ ɨɛɤɥɚɞɢɧɰɿ Ɍɚɤɨɠ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɟ ɫɬɚɥɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸɽɪɢ ɨɬɪɢɦɭɸɱɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɿɞ ɝɟɪɨʀɜɚɿɪɨɡɤɪɢɜɚɸɱɢʀɯɹɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ɉɿɫɥɹɚɧɚɥɿɡɭɤɨɧɬɟɧɬɭɠɭɪɧɚɥɭɦɨɠɧɚɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨ

 


± ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɟ ɠɚɧɪɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ±ɠɭɪɧɚɥɪɨɡɤɪɢɜɚɽɧɟɥɢɲɟɛɨɣɨɜɿɦɢɫɬɟɰɬɜɚɹɤɜɢɞɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɣ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤɿ ɹɤ ɤɿɧɨ ɱɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɱɟɪɟɡɩɪɢɡɦɭɛɨɣɨɜɢɯɦɢɫɬɟɰɬɜ ±ɭɠɭɪɧɚɥɿɜɟɞɟɬɶɫɹɚɤɬɢɜɧɚɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɡɞɨɪɨɜɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɠɢɬɬɹ ɹɤɤɨɪɢɫɧɨɝɨɹɜɢɳɚɭɠɢɬɬɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ± ɠɭɪɧɚɥ ɞɿɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚ ɣ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɡɚɩɪɨɲɭɸɱɢɞɨɫɩɿɜɩɪɚɰɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɦɚɣɫɬɪɿɜ ± ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɚɧɞɢ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɠɭɪɧɚɥɭ ɿɫɬɨɬɧɨɜɢɪɿɫɡɚɬɪɢɪɨɤɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɢɞɚɧɧɹ Ɍɚɤɨɠ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɛɨɣɨɜɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɨɣɨɜɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢʀɯɧɿɯɬɪɚɞɢɰɿɣɲɥɹɯɨɦɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɩɪɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɩɨɞɿʀɜɹɤɢɯɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶɤɨɡɚɤɢ±ɝɨɥɨɜɧɿɦɚɣɫɬɪɢɛɨɣɨɜɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɜɿɫɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɆɭɪɚɤɨɜɫɤɢɣȺɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵɤɬɨɨɧɢ"Ⱥɛɚɠɭɪʋ± ɋɩɨɪɬɜɡɟɪɤɚɥɟɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢɫɛɫɨɫɬȽəɋɨɥɝɚɧɢɤɆɆɵɫɥɶɫ ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚɢɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚɊɟɠɢɦɞRɫɬɭɩɭ KWWSVSRUWGQDURGUXQDXNDVWDWKWPȾɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ

Ȼɪɨɞɡɹɧɫɶɤɚ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɊȺȾȱɈɆɈȼɅȿɇɇə±ɒɅəɏȾɈɄɈɇȼȿɊȽȿɇɌɇɈɋɌȱ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɢɜ ɫɭɱɚɫɧɟ ɦɟɞɿɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɫɩɨɫɿɛ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɩɨɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɞɿɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɢɤɢ ɞɨɛɢ ɞɢɞɠɢɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɩɢɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɝɚɡɟɬɢ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢɇɨɜɢɣɤɚɧɚɥɩɨɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɢɦɚɝɚɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɨɡɧɚɤ ± ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɫɬɿ ɤɪɨɫɦɟɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ⱦɟɹɤɿ ɡ 


ɧɢɯɛɭɥɢɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɁɆȱɜɩɪɨɞɨɜɠɜɫɶɨɝɨʀɯɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɬɿɦɰɟɧɟɫɬɚɥɨɩɪɢɜɨɞɨɦɞɨʀɯɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɲɥɹɯɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɤɚɧɚɥɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɜ©ɧɨɜɟɦɟɞɿɚª ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɦɟɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɨɬɚɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɿɡɨɡɧɚɤɧɨɜɢɯɦɟɞɿɚɛɭɥɢɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɸ ɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɣɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɱɨɦɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɧɨɜɢɯ ɦɟɞɿɚ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ ɞɨ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɟɬɚɩɚɯɿɫɧɭɜɚɧɧɹɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɨɩɢɫɨɜɢɣ ȼɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ȱ ɏɨɦɟɧɤɨ >@ ɬɚ ȼɆɢɪɨɧɱɟɧɤɨ>@ ɧɨɜɿ ɦɟɞɿɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɈȽɨɪɨɞɟɧɤɨ>@ɈȽɨɹɧ>@ȼɊɿɡɭɧ>@ȼɒɟɜɱɟɧɤɨ>@ ɋɟɪɟɞ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɪɨɛɨɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɮɟɫɨɪɚɊɇɨɣɦɚɧɚ>@ ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɭɜɢɝɥɹɞɿɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶɬɚɫɬɚɬɟɣɧɚɭɤɨɜɢɯɬɟɡɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɡɧɚɱɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɞɨɪɨɛɨɤɿɡɰɿɽʀɬɟɦɢɫɚɦɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɧɨɜɢɯɦɟɞɿɚɽɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɸ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɉɨɧɹɬɬɹ ©ɧɨɜɿ ɦɟɞɿɚª ɜɢɧɢɤɥɨ ɜɤɿɧɰɿ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɳɨ ɣɨɝɨ ɜɜɿɜ ɭ ɧɚɭɤɭ ɬɚ ɞɚɜ ɣɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɇɿɱɢɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɋɚɫɫɟɥ ɇɨɣɦɚɧ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɇɨɣɦɚɧɚ ³ɇɨɜɿ ɦɟɞɿɚ´ ɰɟ ɧɨɜɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨɹɯ ɿ ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɿɤɨɧɬɟɧɬɭ>@Ɍɨɛɬɨɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɝɨɥɨɜɧɿɨɡɧɚɤɢ ɹɤɿ ɽ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɦɟɞɿɚ ɞɢɞɠɢɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɿɫɬɶɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ Ɋɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɲɜɢɞɤɨɨɫɜɨʀɥɨɪɿɡɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɤɚɧɚɥɢɬɚɬɿɫɧɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɥɨɫɶ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪʉɪɭɧɬɨɜɧɨɡɚɣɦɚɜɫɹɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ȱɥɥɹ ɏɨɦɟɧɤɨ ȼɿɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɳɨ ɜɡɚɽɦɨɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɹɤ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɯɨɞɭ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚɤ ɿ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɡɚ ɩɨɟɡɿɹ ɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɹ

 


ɚɞɚɩɬɭɜɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɧɚ ɪɚɞɿɨ ɬɚ ɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿʀ ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ ± ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɥɚɫɶ ɭ ɜɿɡɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɚɛɨ ɠ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɦɭɞɨɞɪɭɤɭɬɟɤɫɬɭɌɚɤɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɝɚɡɟɬɿɠɭɪɧɚɥɿɜɜɨɧɚ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɶɭɬɪɢɞɰɹɬɢɯɪɨɤɚɯɦɢɧɭɥɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹɜɩɟɪɿɨɞ©ɪɚɞɿɨɛɭɦɭª ɍȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀɬɚɒɬɚɬɚɯɩɨɱɚɥɢɜɢɯɨɞɢɬɢɰɿɥɿɡɛɿɪɤɢ±ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɤɿɧɰɹ ɬɪɢɞɰɹɬɢɯ ɪɨɤɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɤɧɢɝɚ ©ɋɬɨ ɪɚɞɿɨɩ¶ɽɫª ɍɿɥɶɹɦɚ Ʉɨɡɥɟɧɤɚɬɚɩªɽɫɚ©ɉɚɞɿɧɧɹɦɿɫɬɚªȺɆɿɤɥɚɲɚ Ɂɧɚɱɧɨɸ ɜɿɯɨɸ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɚɞɿɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɪɿɤ Ɍɨɞɿ ɜ ɟɮɿɪɿ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ Ɋȼ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɚ ɩªɽɫɚ ɪɟɠɢɫɟɪɚ Ɉɥɟɝɚ Ⱦɢɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ©ɉɨɧɚɞ ɭɫɟª əɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ȱɥɥɹ ɏɨɦɟɧɤɨ ©ɐɟɣ ɬɜɿɪ ɪɚɡɸɱɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ©ɯɚɥɬɭɪɧɢɤ ɿɧɫɰɟɧɿɜɨɤª ɡɚɫɬɿɣɧɢɯ ɱɚɫɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɜɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɧɚɝɨɥɨɫɢ Ɂɚ ɪɿɜɧɟɦ ɫɜɨɽʀ ɮɨɧɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢɜɿɧɭɱɨɦɭɫɶɦɚɜɩɟɪɟɜɚɝɭɿɳɨɞɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɪɚɞɿɨɜɢɫɬɚɜ ɤɨɦɩªɸɬɟɪɧɨʀ ɞɨɛɢ ɇɚ ɬɚɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɜɭɤɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɚɰɸɽɯɿɛɚɳɨɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮª>@ ɀɭɪɧɚɥ ©Ɋɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɥɭɯɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɚ ɚɦɚɬɨɪɫɬɜɨª ɜɦɿɫɬɢɜ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣɤɨɦɿɤɫɡɚɦɨɬɢɜɚɦɢ©8EHUDOOHVªɐɟɛɭɥɢɧɢɡɤɚɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɡɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢɨɫɧɨɜɧɢɯɝɟɪɨʀɜɟɩɿɡɨɬɿɜɫɸɠɟɬɧɢɯɥɿɧɿɣɐɿɦɚɥɸɧɤɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢɫɬɜɨɪɢɬɢɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣɨɛɪɚɡɭɫɶɨɝɨɳɨɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɭɩ¶ɽɫɿ ɚɬɚɤɨɠɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɢɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɧɚɫɬɪɿɣɬɚɜɢɤɥɢɤɚɥɢɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɯɚɬɢɪɚɞɿɨɞɪɚɦɭɜɟɮɿɪɿ Ƚɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɤɪɨɫɦɟɞɿɣɧɿɫɶɦɨɠɧɚɧɟɥɢɲɟɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚɥɟ ɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɇɚ ɩɟɪɲɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɫɜɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɨɫɬɚɧɧɽɜɡɚɝɚɥɿɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢɩɨɯɿɞɧɢɦɜɿɞɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɟɫɢȺɞɠɟɩɟɪɲɿɪɚɞɿɨɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚɜɿɬɶɧɚɡɢɜɚɥɢɫɶ©ɪɚɞɿɨɝɚɡɟɬɚɦɢª ɉɟɪɲɢɣɜɢɩɭɫɤɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɪɨɛɿɬɧɢɱɨʀɝɚɡɟɬɢ©ɉɪɨɥɟɬɚɪªɞɚɬɭɽɬɶɫɹ ɪɨɤɨɦɐɟɣɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɟɬɚɩɞɨɤɥɚɞɧɨɨɩɢɫɚɜɞɨɫɥɿɞɧɢɤɬɟɨɪɿʀɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ȼɿɤɬɨɪ Ɇɢɪɨɧɱɟɧɤɨ > @ ȼ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɨɪɚɞɿɨ©ɞɭɛɥɸɜɚɥɢªɜɢɩɭɫɤɢɝɚɡɟɬɬɚɿɜɡɚɝɚɥɿɜɨɧɢ ɦɚɥɨ ɱɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɶ ɜɿɞ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɉɨɜɬɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɜɟɪɫɬɤɚ ɡɦɿɫɬ ɮɨɪɦɚ ɩɨɞɚɱɿ ɬɚ ɠɚɧɪɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ Ɋɚɞɿɨɝɚɡɟɬɚɦ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿɜɨɧɢɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɞɨɥɭɱɟɧɧɹɥɸɞɟɣɞɨɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹʀɯɜɩɥɢɜɧɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭɞɭɦɤɭɛɭɜɧɟɡɧɚɱɧɢɦɬɨɦɭ©ɪɚɞɿɨɝɚɡɟɬɢ ɩɨɦɟɪɥɢ ɬɢɯɨ ɿ ɧɟɩɨɦɿɬɧɨ ɚ ʀɯɧɹ ɫɦɟɪɬɶ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɭ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɧɿɹɤɨɝɨɠɚɥɸª Ɇɢɪɨɧɱɟɧɤɨ 

 


Ɋɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɬɹɠɿɥɨɞɨɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɳɟɡɫɟɪɟɞɢɧɢɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɉɟɪɲɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ɦɭɡɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ƚɪɚɽɦɨ ɪɚɡɨɦª ɡɜɭɱɚɥɚ ɜ ɟɮɿɪɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɳɟ ɜ ɢɯ ɪɨɤɚɯɦɢɧɭɥɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹȺɜɤɿɧɰɿɢɯɫɥɭɯɚɱɿɜɞɨɟɮɿɪɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɜ Ⱥɦɟɪɢɰɿ ɡɚɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɱɚɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɟɥɟɮɨɧ ɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɡɢɜɚɥɨɫɶ ©ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɦª Ɂɝɨɞɨɦ ɰɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɩɿɞɯɨɩɢɥɢ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɣ ɬɚ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɪɚɞɿɨɤɚɧɚɥ Ɏɪɚɧɰɿʀ (XURSH ɫɬɚɜ ɩɟɪɲɨɸ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɽɸɹɤɚɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɚɬɚɤɡɜɚɧɢɣOɟWHOHSKRQHURXJHɝɚɪɹɱɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ Ɍɚɤ ɩɚɪɢɡɶɤɟ ɪɚɞɿɨ ɧɚɞɚɥɨ ɫɜɨʀɣ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɫɬɭɩɢɬɢ ɭ ɩɪɹɦɨɦɭ ɟɮɿɪɿ ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɪɨɡɦɨɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɚɥɟ ɿ ɫɩɪɢɹɥɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸɪɚɞɿɨɿɝɨɪɐɟɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɧɭɥɨɧɚɞɢɧɚɦɿɤɭɜɟɮɿɪɿ>@ ɍ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɫɨɸɡɿ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ ɰɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɨɱɚɥɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɡɧɿɲɟ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦ ɧɟ ɜɞɚɜɚɥɨɫɶ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɚɪɬɿɣɧɿ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɢɪɚɠɚɜɫɹ ɜ ɪɨɡɦɨɜɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɯɡɧɚɱɧɨɩɿɡɧɿɲɟ±ɜɞɨɛɭɜɿɞɥɢɝɢɋɚɦɟɡɚɜɞɹɤɢ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸ ɿɞɟɣ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɟɮɿɪɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢɞɿɹɱɚɦɢɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɬɚɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢɡ ɿɧɲɨɝɨɜɞɚɥɨɫɶɞɨɫɹɝɧɭɬɢɨɦɪɿɹɧɨʀɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɓɨɞɨɞɢɞɠɢɬɚɥɿɡɚɰɿʀ±ɬɨɜɨɧɚɛɚɝɚɬɨɭɱɨɦɭɩɪɨɫɬɨɜɿɞɬɜɨɪɸɽɧɚ ɧɨɜɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨʀ ɞɨɛɢ ɬɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɱɚɫɬɨɬɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ ɜ ɰɢɮɪɨɜɿ ɚɭɞɿɨɪɟɞɚɤɬɪɢ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ Ɏɭɪ¶ɽ ɹɤ ɿ ɚɧɚɥɨɝɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ©UHFRUGVWRSSOD\ª ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɱɟɪɟɡɲɜɢɞɤɭ ɦɫ ɡɦɿɧɭɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨɞɿɚɩɚɡɨɧɭɡɜɭɤɭɜɿɞɧɭɥɶɨɜɨʀ ɚɦɩɥɿɬɭɞɢ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ ± ɳɨ ɽ ɰɢɮɪɨɜɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɝɨ ɭ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣɧɢɯ ɦɚɝɧɿɬɨɮɨɧɚɯ©ɆȿɁªɈɬɠɟɨɤɪɟɦɨɜɡɹɬɿɪɢɫɢɨɩɢɫɚɧɿɭɰɿɣɪɨɛɨɬɿɧɟ ɽɱɢɦɨɫɶɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɢɦȺɥɟɫɚɦɟɧɚɲɱɚɫɨɛ¶ɽɞɧɚɜʀɯɭɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɳɨɩɨɪɨɞɢɥɚɧɨɜɭɹɤɿɫɬɶ ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɢɫ ɧɨɜɢɯ ɦɟɞɿɚ ɹɤɨɬ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ ± ɞɢɞɠɢɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɭɥɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ Ⱥ ɫɚɦɟ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɫɬɚɜɪɭɲɿɣɧɨɸɫɢɥɨɸɞɨɹɤɿɫɧɨɧɨɜɢɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɁɆȱɬɚʀɯɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀ

 


ȼɬɿɦ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɳɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɦɟɞɿɚɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɨɦɨɠɧɚɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢɞɨɧɨɜɢɯɐɟɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɬɢɦ ɳɨ ɨɡɧɚɤɢ ɧɨɜɢɯ ɦɟɞɿɚ ɽ ɫɢɫɬɟɦɧɨɸ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɭɦɨɸ ɨɤɪɟɦɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣȱɰɹɫɢɫɬɟɦɧɚɽɞɧɿɫɬɶɩɨɪɨɞɠɭɽɬɭɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɭɹɤɿɫɬɶɹɤɚɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɡɧɚɱɢɬɢɦɟɞɿɚɳɨɧɚɞɿɥɟɧɿɰɢɦɢɪɢɫɚɦɢɹɤ ɧɨɜɿ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɏɨɦɟɧɤɨ ȱȺ ɏɭɞɨɠɧɽ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɭɯ ɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ȱȺ ɏɨɦɟɧɤɨ²ɄɢʀɜɄɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɭɧɬ ɆɢɪɨɧɱɟɧɤɨȼəɈɫɧɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ>ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞɭɧ ɬɿɜɫɩɟɰ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚª@ȼəɆɢɪɨɧɱɟɧɤɨȱɧɫɬɢɬɭɬɡɦɿɫɬɭɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ ɄɢʀɜɧɚɰɭɧɬɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ²Ʉ²ɫ  Ƚɨɪɨɞɟɧɤɨ ɅɌɟɨɪɿɹ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɅȽɨɪɨɞɟɧɤɨɡɚɡɚɝɧɚɭɤɪɟɞ ȼɎȱɜɚɧɨɜɚ ± Ʉ Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɟɫɢɐɟɧɬɪɜɿɥɶɧɨʀɩɪɟɫɢ±ɫ ȽɨɹɧɈɈɫɧɨɜɢɪɚɞɿɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɿɪɚɞɿɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɉɿɞɪɭɱɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞȱɧɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄȼɉɐ³Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ´ɫ Ɋɿɡɭɧȼȼɋɢɫɬɟɦɢɦɚɫɨɜɨɿʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȼȼɊɿɡɭɧ±Ɋɟ ɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH  ɒɟɜɱɟɧɤɨȼɄɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɿɫɬɶɹɤɨɫɧɨɜɧɚɨɡɧɚɤɚɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɞɿɣȼɿɤɬɨɪɿɹɒɟɜɱɟɧɤɨ Ʉɪɨɫɦɟɞɿɚɤɨɧɬɟɧɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɦɨɧɨɝɪɡɚɡɚɝɪɟɞɞɧ ɿɡ ɫɨɰ ɤɨɦ ȼȿɒɟɜɱɟɧɤɨ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ±ɄɢʀɜɄɚɮɟɞɪɚɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ ɦɟɞɿɚ ɞɢɡɚɣɧɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ±ɋ± 1HXPDQ56RFLDO,PSOLFDWLRQVRIWKH,QWHUQHW51HXPDQ$QQXDO5HYLHZRI6RFLRORJ\ ±±ʋ Ɂɟɥɿɧɱɟɧɤɨ Ɉ Ⱥ ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɠɢɜɨɝɨ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ±±Ɍ±ɋ±

 

 


ɋɟɦɟɝɟɧ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɁȺɋɈȻɂɆȺɋɈȼɈȲȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲ ɄɂɌȺɃɋɖɄɈȲɇȺɊɈȾɇɈȲɊȿɋɉɍȻɅȱɄɂ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɹɤɿ ɬɚɦ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ± ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɄɇɊ Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɫɬɚɬɬɿ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɮɿɥɶɦɢ Ʉɢɬɚɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɦɟɞɿɚɪɢɧɨɤ ɭ ɫɜɿɬɿ ɿ ɦɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜ ɫɜɿɬɿ ɨɧɥɚɣɧɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ Ʉɢɬɚʀ ± ɬɚɤɿ ɠ ɫɚɦɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɹɤ ɿ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɿ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɣ ɤɢɬɚɽɰɶ ɨɬɪɢɦɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɽ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚªɡɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯɁɆȱ Ɂɚɧɢɦɿɞɟɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɿɦɨɛɿɥɶɧɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡɚɪɚɡɜɄɢɬɚʀɛɿɥɹɦɥɧ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ ɉɨɬɿɦ ± ɝɚɡɟɬɢ ɿ ɠɭɪɧɚɥɢ Ⱦɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨɤɢɬɚɣɰɿɜɨɬɪɢɦɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɪɚɞɿɨ ɌɭɧɏɨɚɧȻɚɤɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬȼ¶ɽɬɧɚɦɫɶɤɨɝɨɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɬɚɤɨɩɢɫɭɽ ɫɬɚɧɿɪɨɡɜɢɬɨɤɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ©əɞɭɦɚɸɳɨ ɜɄɢɬɚʀ±ɞɨɫɢɬɶɡɚɤɪɢɬɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨȱɜɿɞɰɶɨɝɨɤɢɬɚɣɰɿ ɤɨɥɢɜɢʀɡɞɹɬɶɡɚɤɨɪɞɨɧɧɟɦɨɠɭɬɶɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɜɨʀɡɧɚɧɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢɜ Ʉɢɬɚʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɠɨɪɫɬɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ ɭɪɹɞɨɦɄɇɊª>F@ Ɋɟɩɨɪɬɟɪ ȼȼɋ ɨɩɢɫɚɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɋɿ ɐɡɿɧɩɿɧ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɟɬɚɰɟɧɡɨɪɚɬɚɯɢɠɚɤɚɫɜɨɛɨɞɢɩɪɟɫɢȼɿɧɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨɩɨɥɿɬɢɤɚ ɭɪɹɞɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ ɝɟɝɟɦɨɧɿʀ ɧɚɞ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɧ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɹɤɟ ɫɢɥɶɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽɄɢɬɚɣ>@ Ʉɢɬɚɣ ɧɚɞɚɽ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ ɍɫɿ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀ ɹɤɢɯ ɭ Ʉɢɬɚʀ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɩɨɧɚɞ ɞɜɿ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɬɢɫɹɱɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɟɪɠɚɜɿ ȯ ɩɨɧɚɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 


ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜȾɟɪɠɚɜɧɢɣɤɢɬɚɣɫɶɤɢɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɬɟɥɟɤɚɧɚɥ &&79 ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Ʉɢɬɚɸ Ȳʀ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɤɢɞɚɽ ɜɢɤɥɢɤ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ ɹɤɟ ɦɿɠ ɬɢɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ȯ ɛɥɢɡɶɤɨ ɝɚɡɟɬ Ʉɨɠɧɟ ɦɿɫɬɨ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡ ɨɤɪɟɦɨɸ ɧɚɡɜɨɸ ɹɤɟ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɭɪɹɞɨɦɚɬɚɤɨɠɦɿɫɰɟɜɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀɩɚɪɬɿʀɳɨɞɧɹ Ɍɪɟɛɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶ ɹɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɚɩɟɪɲɡɚɜɫɟɫɜɨɹɦɨɜɚɤɨɞɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɉɨɬɪɿɛɧɿɤɧɢɝɢ ɿ ɦɿɫɰɹ ɞɟ ɜɨɧɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ± ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɿ ɦɭɡɟʀ ȱ ɬɪɟɛɚ ɜɿɞɞɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɜɥɚɞɿ ȱ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɿ ɦɭɡɟʀ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɿ ɜ Ʉɢɬɚʀ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɌɨɦɭɣɧɟɞɢɜɧɨɳɨɤɢɬɚɣɫɶɤɿɲɤɨɥɹɪɿɿ ɞɨɪɨɫɥɿ ɿɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶ ɰɿ ɦɨɞɟɪɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Ɂɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ Ⱥɪɬɟɦɚ ɀɢɥɿɧɚ ©ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɦɨɥɨɞɶɽɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɨɸɧɿɠɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɩɪɚɝɧɟɛɿɥɶɲɟɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɜɿɫɧɨɭɧɢɯɽɩɟɜɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɫɜɿɬɨɜɢɯ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ ɚɥɟɞɨɛɪɟɳɨɜɨɧɢɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿɦɟɪɟɠɿɿɧɟɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜɏɨɱɚɣɬɪɨɯɢ ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ ɿɡ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣª >@ Ʉɢɬɚɣ ɦɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɭ ɫɜɿɬɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɨɧɚɞɬɪɢɦɿɥɶɣɨɧɢɫɿɦɫɨɬɬɢɫɹɱɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɚ ɜɟɪɫɿɽɸ Ʉɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ &11,& ɫɿɱɟɧɶɪ Ɋɨɡɜɢɬɨɤɦɨɛɿɥɶɧɢɯɧɨɜɢɧɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɫɬɚɜɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ȱɫɧɭɽ ɬɪɢ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɨɧɥɚɣɧɝɿɝɚɧɬɢ ɜɿɞɨɦɿ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ %$7 %DLGX ɰɟ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɚ ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚɅɿɞɟɪɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɤɨɦɟɪɰɿʀȺɥɿɛɚɛɚɿ7HQFHQWɳɨɜɨɥɨɞɿɽ ɦɢɬɬɽɜɢɦ0HVVHQJHU:H&KDW±ɩɪɨɜɿɞɧɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸəɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɑɟɧ ɀɭʀɧ ɜɿɰɟɞɢɪɟɤɬɨɪ ɦɟɞɿɚɲɤɨɥɢ ɉɿɜɧɿɱɧɨɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ Ƚɚɧɶɫɭ ©ɋɟɪɟɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɭ ɧɚɫ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟɪɨɡɜɢɧɟɧɚɦɟɪɟɠɚ±©44ªɌɚɦɽɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɨɦɭ ɬɚɦ ɛɚɝɚɬɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ Ⱦɪɭɝɚ ɡɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɦɟɪɟɠɚ ± ©:D\&KDWª Ɇɚɣɠɟ ɜɫɿ ɥɸɞɢ ɞɨ ɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɰɸ ɦɟɪɟɠɭ ȼ ɧɚɲɿɣ ɦɟɞɿɚɲɤɨɥɿ ɧɚɩɟɜɧɨ ɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɚɣɬɢɓɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜ"±ɍɧɢɯɧɟɬɚɤ ɛɚɝɚɬɨɱɚɫɭəɤɳɨɜɢɩɢɲɟɬɟɳɨɞɧɹɰɟɡɚɛɢɪɚɽɛɚɝɚɬɨɱɚɫɭȻɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɧɢɯɤɢɞɚɸɬɶɰɸɫɩɪɚɜɭɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɩɢɫɚɬɢɚɛɨɜɢɫɬɚɜɥɹɬɢɫɜɨʀɮɨɬɨ

 


ɜɛɥɨɡɿȾɭɦɚɸɩɪɢɛɥɢɡɧɨɫɬɭɞɟɧɬɿɜɦɚɸɬɶɫɜɨʀɛɥɨɝɢª>F @ Ʉɢɬɚɣ ɦɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɜ ɫɜɿɬɿ ɨɧɥɚɣɧɜɿɞɟɨɪɢɧɨɤ ɉɨɬɨɱɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢɜɤɥɸɱɚɸɱɢɥɿɞɟɪɪɢɧɤɭL4L\L<RXNX7XGRXɬɚ6RKXɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɒɢɪɨɤɚ ɜɟɛɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɹɤɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ ȼɟɥɢɤɢɣ ɛɪɚɧɞɦɚɭɟɪ Ʉɢɬɚɸ ɛɥɨɤɭɽ ɞɟɫɹɬɤɢ ɬɢɫɹɱ ɫɚɣɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ85/ɚɞɪɟɫɢɬɚɰɟɧɡɭɪɭɜɚɧɧɹɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜɌɢɫɹɱɿɤɿɛɟɪɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɢɯɞɢɜɥɹɬɶɫɹɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿɚɦɚɬɟɪɿɚɥɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɱɭɬɥɢɜɢɦ ɮɿɥɶɬɪɭɽɬɶɫɹ Ɂɚɛɥɨɤɨɜɚɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ )DFHERRN 7ZLWWHU <RX7XEH ɬɚ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿɫɚɣɬɢ ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɚɥɟ ɣ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭɹɤɚɩɨɬɪɟɛɭɽɭɜɚɠɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɬɚɚɧɚɥɿɡɭȼɩɥɢɜɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨɩɭɳɟɧɨʀ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɄɇɊ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɭɜɚɜ ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɠɢɬɬɹ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɩɨɡɧɚɱɢɜɫɹ ɿ ɧɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ ɪɨɥɿ ɦɿɫɰɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɡɚɞɚɱ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɄɢɬɚɸɹɤɨɞɧɿɽʀɡɫɜɿɬɨɜɢɯɧɚɞɞɟɪɠɚɜ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɍ ɋɸɰɡɸɚɧɶ ©ɋɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɁɆȱ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɞɜɨɡɧɚɱɧɨɸɩɨɡɢɰɿɽɸɭɪɹɞɭɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɩɪɟɫɢɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɚɩɿɞɬɪɢɦɭɽɪɨɡɜɢɬɨɤɦɟɞɿɚɟɤɨɧɨɦɿɤɢɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ±ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɠɨɪɫɬɤɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦɋɟɪɣɨɡɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɁɆȱ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɄɇɊ ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦɭɳɨɡɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɩɨɜɢɧɧɿɡɚɯɢɳɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɟɫɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɽɞɧɿɫɬɶɿɡɥɚɝɨɞɭɧɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɜɤɪɚʀɧɿª>@ ɐɿɤɚɜɿɫɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɜɢɬɤɭɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯɁɆȱɞɥɹɧɚɭɤɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɨɱɧɨ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɥɿɧɿɣɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɁɆȱ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɹɤɢɣ ɞɨ ɫɥɨɜɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɚɜɞɹɤɢɪɨɛɨɬɿɿɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯɜɱɟɧɢɯɬɚɤɨɠȱɯɨɱɚ ɹɤɫɬɜɟɪɞɠɭɽɍɋɸɰɡɸɚɧɶ©ɫɬɚɪɚɞɥɹɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯɁɆȱɩɪɨɛɥɟɦɚɹɤ ɡɧɚɣɬɢɛɚɥɚɧɫɦɿɠɪɿɡɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ±ɡɚɤɨɧɚɦɢɪɢɧɤɭɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸɜ ɫɜɿɬɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ± ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɨɸª >@ ɦɨɠɧɚ ɡ ɩɟɜɧɿɫɬɸɫɤɚɡɚɬɢɳɨɤɢɬɚɣɫɶɤɿɁɆȱɽɩɪɢɤɥɚɞɨɦɧɟɜɩɢɧɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ

 


ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɣ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ©ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨª ȼɚɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ Ʉɢɬɚɣ ɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɓɨɞɧɹ ɬɢɫɹɱɿ ɜɱɟɧɢɯ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɄɇɊ ɳɟɞɪɨ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢɜɨɛɥɚɫɬɿɦɚɫɨɜɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɡɿɫɜɿɬɨɦɣɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ʀɯ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ Ⱥɥɟ ɜɚɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ©ɡɨɥɨɬɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢª ɜɚɪɬɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ ɚ ɣ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɱɚɲɚ ɬɟɪɟɡɿɜ Ʉɢɬɚɸ ɧɚɯɢɥɟɧɚ ɜ ɛɿɤ ɜɿɞɞɚɱɿ ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɰɿɣ ɧɚɞɞɟɪɠɚɜɿ ɳɟ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɰɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɚɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɩɪɢɯɨɞɢɬɶɡɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭ ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɰɶɨɦɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɯɢɥɟɧɚ ɞɨ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɨɛɬɨ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭɜɚɝɢɫɯɢɥɟɧɿɭɛɿɤɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɰɶɨɝɨɦɨɠɧɚɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɳɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɞɜɨɯɤɪɚʀɧ ± Ʉɢɬɚɸ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ± ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɥɚɛɤɢɯɫɬɨɪɿɧɭɧɚɫɥɿɞɨɤɨɛɦɿɧɭɞɨɫɜɿɞɨɦɣɦɟɬɨɞɚɦɢɪɟɮɨɪɦɚɰɿʀɁɆȱ ɳɨ ɡɚ ɧɚɲɢɦɢ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹɦɢ ɫɬɚɧɟ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɧɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɦɚɫɨɜɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ Ȼɟɛɢɤ ȼɚɥɟɪɿɣ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ Ʉɢɬɚɸ ɦɿɠ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɬɚ ɪɢɧɤɨɦ >ɞɨɤ ɮɿɥɶɦ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y 2&<MO<Y4 %%& 1HZV &KLQD SURILOH ± 0HGLD >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZEEFFRP Ȼɟɛɢɤ ȼɚɥɟɪɿɣ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ Ʉɢɬɚɸ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɦɟɪɟɠɿ ɛɟɡɩɟɤɚ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɩɭɫɬɭ KWWSMRXUQDOVLLUNLHYXDLQGH[SKSSROBQDUWLFOHYLHZ ɍɋɸɰɡɸɚɧɶɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɨɥɢɬɢɤɢɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ;;;;,ɜɜ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɍɋɸɰɡɸɚɧɶ±ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ± ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZGLVVHUFDWFRPFRQWHQWLQIRUPDWVLRQQRH REHVSHFKHQLHSROLWLNLNLWDLVNRJRUXNRYRGVWYDQDUXEH]KH[[[[LYYL[]]=+S4X3W 


Ɂɜɟɪɭɤ Ɇɚɪɿɹ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȽȿɇȾȿɊɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɉɊȿɋɈȼɂɏȼɂȾȺɇɖȾɅəȾȱɌȿɃ ɇɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɦɚɸɬɶ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɩɪɟɫɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɉɨɩɪɢɫɬɪɿɦɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɬɚɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɁɆȱ ɩɪɟɫɨɜɿɜɢɞɚɧɧɹɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹɬɚɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɞɭɦɤɭ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɉ ɉɪɨɤɨɩɱɭɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣɭɞɟɪɠɚɜɿɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɪɿɜɟɧɶʀʀɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿɤɭɥɶɬɭɪɢɚɬɚɤɨɠ ɩɪɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɚʀɧɢɩɪɨʀʀɦɚɣɛɭɬɧɽ>@ Ɂɚ ɱɚɫ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯɿɩɟɪɟɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɁɆȱɞɥɹɰɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ>@ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɜɢɞɚɧɶɞɥɹɞɿɬɟɣɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɚɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɞɢɬɹɱɚ ɩɪɟɫɚ ɧɟɪɿɞɤɨ ɛɭɥɚ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɹɤ Ɇ Ⱥɥɽɤɫɽɽɜɚ Ɉ Ⱦɭɛɟɰɶɤɚ ɇ ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ ɘ ɋɬɚɞɧɢɰɶɤɚ Ʌ Ȼɽɥɽɧɶɤɚ Ʌ Ʉɪɭɥɶ ɇ Ȼɥɚɝɭɧ Ɉ ɇɚɝɨɪɧɚɌȾɚɜɢɞɱɟɧɤɨȺȼɨɥɨɛɭɽɜɚȿɈɝɚɪɬɚɿɧɈɞɧɚɤɩɢɬɚɧɧɹ ɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɢɬɹɱɨʀ ɩɪɟɫɢ ɹɤɟ ɦɢ ɯɨɱɟɦɨ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹɧɟɬɚɤɲɢɪɨɤɨɿɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɚɧɚɥɿɡɞɢɬɹɱɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɡɚɝɟɧɞɟɪɧɨɸɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ȼɢɯɨɞɹɱɢɿɡɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢɨɤɪɟɫɥɟɧɨɪɹɞɡɚɜɞɚɧɶɚɫɚɦɟ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɟɦɚɬɢɤɭɞɢɬɹɱɨʀɩɟɪɿɨɞɢɤɢɜɍɤɪɚʀɧɿɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɞɢɬɹɱɿɜɢɞɚɧɧɹɡɚɝɟɧɞɟɪɧɨɸɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɜɢɞɿɥɢɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶɞɥɹɞɿɜɱɚɬɬɚ ɯɥɨɩɰɿɜ ɉɪɨɜɿɜɲɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɪɟɫɢɞɥɹɞɿɬɟɣɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɹɤ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɞɿɜɱɚɬ ɬɚɤ ɿ ɯɥɨɩɰɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɞɢɬɹɱɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ©ɉɿɡɧɚɣɤɨ ɜɿɞ ɞɨ ª Ɇɚɥɢɦ ɱɢɬɚɱɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɤɚɡɤɢɡɚɝɚɞɤɢɫɤɨɪɨɦɨɜɤɢɪɨɡɦɚɥɶɨɜɤɢɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿɿɝɪɢ ɬɚ ɜɢɪɿɡɚɥɤɢ Ɍɚɤɨɠ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 


ɜɢɪɨɛɿɜɬɚɤɢɯɹɤɯɥɨɩɚɜɤɢɱɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɿɫɬɚɬɭɟɬɤɢɄɨɪɢɫɧɢɦɹɤɞɥɹ ɯɥɨɩɱɚɱɨʀ ɬɚɤ ɿ ɞɿɜɱɚɱɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɽ ɜɩɪɚɜɢ ɞɥɹ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɬɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɇɚɫɢɱɟɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɿ ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɞɨɜɿɞɤɚɦɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɰɿɤɚɜɢɧɤɚɦɢ ɋɯɨɠɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɽ ɠɭɪɧɚɥ ©ɆɚɦɢɧɟɫɨɧɟɱɤɨɜɿɞɞɨªɈɞɧɚɤɚɭɞɢɬɨɪɿɹɰɶɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹɦɨɥɨɞɲɚ ɧɿɠɭ©ɉɿɡɧɚɣɤɨª ɉɨɤɢ ɳɨ ɰɟɽɞɢɧɟ ɞɢɬɹɱɟɜɢɞɚɧɧɹ ɹɤɟɨɛɪɚɥɨ ɞɥɹ ɫɟɛɟɚɭɞɢɬɨɪɿɸɜɿɤɨɦɜɿɞɪɨɤɭɄɨɠɟɧɜɢɩɭɫɤɠɭɪɧɚɥɭɦɚɽɫɜɨɸɬɟɦɭ ɧɚɫɢɱɟɧɢɣɹɫɤɪɚɜɢɦɢɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢɬɚɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɦɢɿɝɪɚɦɢȼɢɞɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɪɭɛɪɢɤɢ ©ɉɿɡɧɚɽɦɨ ɫɜɿɬª ©Ʌɿɩɥɟɧɧɹª ©Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɞɪɿɛɧɨʀ ɦɨɬɨɪɢɤɢª©Ɋɨɡɦɚɥɶɨɜɤɢª©ɋɬɨɪɿɧɤɚɞɥɹɦɚɦªɬɚɿɧɲɿɌɚɤɿɪɭɛɪɢɤɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɲɢɪɨɤɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɱɿɬɤɨʀ ɪɨɡɛɢɜɤɢɧɚɝɟɧɞɟɪɧɿɝɪɭɩɢ Ⱦɥɹ ɫɬɚɪɲɨʀ ɞɢɬɹɱɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɳɨɦɿɫɹɱɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ©Ⱥɧɝɟɥɹɬɤɨª ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɠɭɪɧɚɥɭ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɞɤɢ ɜɿɪɲɿ ɬɚ ɬɟɤɫɬɢɩɿɫɟɧɶɈɤɪɿɦɰɶɨɝɨɭɤɨɠɧɨɦɭɜɢɩɭɫɤɭɽɿɝɪɚɲɤɢɫɚɦɨɪɨɛɤɢ əɤ ɿ ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ©Ⱥɧɝɟɥɹɬɤɨª ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟ ɧɚ ɱɢɬɚɱɿɜ ɹɤ ɯɥɨɩɱɚɱɨʀ ɬɚɤ ɿ ɞɿɜɱɚɱɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɋɯɨɠɢɦɢ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɬɚ ɝɟɧɞɟɪɧɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɞɢɬɹɱɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɹɤ ©Ʉɨɥɨɛɨɱɨɤª ©Ɇɚɥɹɬɤɨª ©ɋɬɟɠɤɚª ©Ⱦɨɦɨɜɢɱɨɤª ©Ȼɚɪɜɿɧɨɤª ©Ʉɭɥɹª©Ʉɚɡɤɢɧɚɧɿɱª©Ʌɭɧɬɢɤªɬɚɿɧɲɿ ȼɢɞɚɧɧɹɹɤɿɤɨɪɢɫɧɿɞɥɹɞɿɜɱɚɬɬɚɯɥɨɩɰɿɜɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɲɤɨɥɢ ɽ©Ⱥɧɝɟɥɹɬɤɨɜɚɧɚɭɤɚª©Ʉɨɬɹɦɚɥɸɤª©Ⱦɠɦɿɥɶªɐɿɜɢɞɚɧɧɹɧɚɫɢɱɟɧɿ ɧɟ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɚ ɡɧɚɞɨɛɥɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɚɛɟɬɤɢ ɨɫɧɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿʀ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɠɭɪɧɚɥ ©Ⱥɧɝɟɥɹɬɨɜɚ ɧɚɭɤɚª ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɭɹɜɢ ɬɚ ɞɪɿɛɧɨʀ ɦɨɬɨɪɢɤɢ Ɍɚɤɨɠ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɞɚɧɧɸ ɜ ɿɝɪɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɦɚɥɸɤɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɜɢɜɱɢɬɢɥɿɬɟɪɢɰɢɮɪɢɬɚɧɚɜɱɢɬɢɫɹɩɢɫɚɬɢ ȼɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɿ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥ ©Ⱦɨɤɬɨɪ ɉɥɸɲɟɜɚª Ƚɨɥɨɜɧɚ ɝɟɪɨʀɧɹ ɜɢɞɚɧɧɹ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɡ ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɫɜɨʀɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɬɟ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɽ ɜɿɞ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ Ⱦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɤɨɪɿɧɧɿ ɡɭɛɤɢ Ɍɚɤɨɠ ɠɭɪɧɚɥ ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɿɝɪɚɦɢ ɝɨɥɨɜɤɚɦɢɬɚɡɚɝɚɞɤɚɦɢ

 


ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɝɟɧɞɟɪɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɜɢɞɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɠɭɪɧɚɥɿɜɹɤɿɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɚɛɨɫɭɬɨɧɚɞɿɜɱɚɱɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɚɛɨɫɭɬɨɧɚɯɥɨɩɱɚɱɭɇɚɩɪɢɤɥɚɞɠɭɪɧɚɥ©Ɇɚɥɟɧɶɤɚɮɟɹɬɚɫɿɦɝɧɨɦɿɜª ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɞɿɜɱɚɬ ȼɢɞɚɧɧɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɫɬɨɪɿʀ Ɇɚɥɟɧɶɤɨʀɮɟʀɬɚɝɧɨɦɿɜɚɬɚɤɨɠɪɭɛɪɢɤɹɤɨɬ©ȱɫɬɨɪɿʀɜɿɞɆɭɞɪɭɧɚª ©Ɋɨɡɦɚɥɶɨɜɤɚ ɜɿɞ ȼɟɫɟɥɭɧɚª ©Ʉɚɡɤɚɡɚɛɚɜɥɹɧɤɚ ɜɿɞ ɉɪɨɫɬɚɱɤɚª ©ɆɨɜɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɜɿɞȻɭɪɤɨɬɭɧɚª©ɆɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫɜɿɞɆɚɥɟɧɶɤɨʀɎɟʀª ȼɢɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɿɜɱɚɬɤɚɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɞɿɜɱɚɬ ɽ ɠɭɪɧɚɥ ©Ȼɚɪɛɿª əɫɤɪɚɜɨ ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɫɢɱɟɧɟ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɿɫɬɨɪɿɹɦɢ ɪɨɡɦɚɥɶɨɜɤɚɦɢ ɤɨɦɿɤɫɚɦɢ ɩɪɨ Ȼɚɪɛɿ ɬɚ ʀʀ ɩɪɢɝɨɞɢ Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯɠɭɪɧɚɥɭ±ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɩɥɚɤɚɬɢɬɚɩɨɫɬɟɪɢɠɢɬɬɽɜɿɫɢɬɭɚɰɿʀɚ ɬɚɤɨɠɩɨɪɚɞɢɡɦɚɣɫɬɪɭɜɚɧɧɹɚɤɫɟɫɭɚɪɿɜ ɋɯɨɠɢɦ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɧɿɫɬɸ ɬɚ ɮɨɪɦɨɸ ɩɨɞɚɱɿ ɽ ɠɭɪɧɚɥ©ɑɚɪɿɜɧɚɩɪɢɧɰɟɫɚªɌɿɥɶɤɢɬɭɬɡɚɦɿɫɬɶȻɚɪɛɿɝɨɥɨɜɧɿɝɟɪɨʀɧɿ ɠɭɪɧɚɥɭ ± ɩɪɢɧɰɟɫɢ ɉɨɩɟɥɸɲɤɚ ɀɚɫɦɢɧ Ɋɭɫɚɥɨɧɶɤɚ Ȼɿɥɨɫɧɿɠɤɚ Ⱥɪɿɟɥɶ Ⱥɜɪɨɪɚ Ȼɟɥɶ Ɋɚɩɭɧɰɟɥɶ ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɠɭɪɧɚɥɭ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɪɢɧɰɟɫ ɹɤɿ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɫɟɤɪɟɬɚɦɢ ɤɪɚɫɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɹɤ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱɫɬɜɨɪɢɬɢɩɪɢɤɪɚɫɢɬɚɿɝɪɚɲɤɢɞɥɹɞɿɜɱɚɬɨɤɌɚɤɨɠɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɫɢɱɟɧɟɜɟɥɢɤɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɪɨɡɦɚɥɶɨɜɨɤɤɪɨɫɜɨɪɞɿɜɬɚɪɟɛɭɫɿɜɈɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɦɚɣɠɟ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɽ ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɹɫɤɪɚɜɿ ɛɥɨɤɧɨɬɢɱɢɩɪɢɤɪɚɫɢɞɥɹɞɿɜɱɚɬɨɤ ɋɟɪɟɞ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɞɥɹ ɞɿɜɱɚɬɨɤ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɠɭɪɧɚɥ ©:,1;ª əɤ ɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɰɟɣ ɠɭɪɧɚɥ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɡɚ ɦɨɬɢɜɚɦɢɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɭɩɪɨɮɟɣɹɤɿɫɜɨʀɦɢɱɚɪɚɦɢɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɞɿɬɹɦ Ɍɚɤɨɠ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɸɧɿ ɱɢɬɚɱɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɩɨɞɚɪɭɧɨɤ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿɿɝɪɚɲɤɨɜɨʀɮɟʀɱɢɚɤɫɟɫɭɚɪɿɜȾɨɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶɞɥɹɞɿɜɱɚɬ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ©ɋɨɮɿɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚª ©Ɏɟʀª ©ɒɤɨɥɚ ɦɨɧɫɬɪɿɜª ©Ɇɿɣ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣɩɨɧɿªɬɚɿɧɲɿ Ȼɚɝɚɬɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɩɟɪɿɨɞɢɤɚɿɧɚɜɢɞɚɧɧɹɞɥɹɯɥɨɩɱɢɤɿɜɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɠɭɪɧɚɥ ©Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɪɨɡɭɦɧɢɤª Ɍɭɬ ɯɥɨɩɰɹɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɰɿɤɚɜɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɨɝɿɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɦɿɧɿɬɪɟɧɿɧɝɢ ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɪɨɫɜɨɪɞɢ ɬɚ ɫɤɚɧɜɨɪɞɢɍɤɨɠɧɨɦɭɜɢɩɭɫɤɭɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɽɿɝɪɚɲɤɚɫɚɦɨɪɨɛɤɚɈɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨɛɚɝɚɬɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɠɭɪɧɚɥɿɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹɡɚɥɢɫɬɚɦɢɱɢɬɚɱɿɜ

 


ɓɟ ɨɞɧɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ± ɠɭɪɧɚɥ ©ɉɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɪɟɣɞª Ɉɤɪɿɦ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɞɚɧɧɹ ɦɚɽ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ⱥɞɠɟ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɠɭɪɧɚɥɭ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɝɟɪɨɹɦɢɠɭɪɧɚɥɭɱɢɬɚɱɡɦɨɠɟɩɪɨɜɟɫɬɢɧɟɫɤɥɚɞɧɿɣɜɨɞɧɨɱɚɫɩɨɤɚɡɨɜɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ©ɉɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɪɟɣɞª ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɪɿɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯɬɜɨɪɱɢɯɤɨɧɤɭɪɫɿɜɿɡɩɪɢɡɚɦɢɞɪɭɤɭɽɱɢɬɚɰɶɤɿɪɨɛɨɬɢɿ ɥɢɫɬɢ ɀɭɪɧɚɥɢɧɚɨɫɧɨɜɿɜɿɞɨɦɢɯɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿɜɞɥɹɯɥɨɩɰɿɜ±ɰɟ©Ɍɚɱɤɢª ©Ʌɿɬɚɱɤɢª ©Ʌɸɞɢɧɚɉɚɜɭɤª ©6WDU :DUV 5HEHOVª ɬɚ ɿɧɲɿ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɢɬɹɱɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ©Ɍɚɱɤɢª ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɱɢɬɚɱɚɦ ɜɟɫɟɥɿ ɿɝɪɢ ɥɚɛɿɪɢɧɬɢ ɬɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɌɚɤɨɠɜɢɞɚɧɧɹɧɚɫɢɱɟɧɟɤɨɦɿɤɫɚɦɢɩɪɨɝɨɥɨɜɧɢɯɝɟɪɨʀɜ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɭ ©Ɍɚɱɤɢª Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɞɚɧɧɹ ɽ ɜɦɿɳɟɧɧɹ ɤɚɪɬɨɧɧɢɯ ɜɤɥɚɞɨɤ ɡ ɝɨɪɨɸ Ɍɚɤɨɠ ɧɟɪɿɞɤɨ ɭ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɨɞɚɸɬɶɩɨɞɚɪɭɧɤɢɭɜɢɝɥɹɞɿɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɨʀɦɚɲɢɧɤɢɮɿɝɭɪɤɢɨɞɧɨɝɨɡ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɭ ɉɪɨɜɿɜɲɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɢɞɚɧɶ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɲɢɪɨɤɭ ɞɢɬɹɱɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸɌɨɛɬɨɠɭɪɧɚɥɢɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɹɤɧɚɯɥɨɩɰɿɜɬɚɤɿɧɚ ɞɿɜɱɚɬɈɫɨɛɥɢɜɨɰɟɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɜɢɞɚɧɶɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣɜɿɤɨɦɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜȾɥɹɫɬɚɪɲɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀɜɢɞɚɧɧɹɦɚɸɬɶɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨɜɢɪɚɠɟɧɭɝɟɧɞɟɪɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɁɚɫɜɨɽɸɮɨɪɦɨɸɬɚɤɿɜɢɞɚɧɧɹ ɫɯɨɠɿ ɨɞɧɚɤ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ Ⱦɥɹ ɞɿɜɱɚɬɨɤ ± ɠɭɪɧɚɥɢɩɪɨɩɪɢɧɰɟɫɬɚɮɟɣɚɞɥɹɯɥɨɩɰɿɜ±ɩɪɨɪɨɛɨɬɿɜɬɚɦɚɲɢɧɢ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ȼɢɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɉɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZFK\WRPRFRPVWDQGDUGVY\GDQQ\DGO\DGLWH\SROLKUDILFKQH Y\NRQDQQ\DKVWX Ʉɚɬɚɥɨɝɜɢɞɚɧɶɍɤɪɚʀɧɢɧɚȱɲɟɩɿɜɪɿɱɱɹɪɨɤɭ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSSUHVDXDGOMDSRGS\VFK\NDNDWDORJLGOMDVNDFKXYDQQMD±ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ ɉɪɨɤɨɩɱɭɤɈɋɭɱɚɫɧɚɩɟɪɿɨɞɢɤɚɞɥɹɞɿɬɟɣɹɤɚɜɨɧɚ"Ɉɉɪɨɤɨɩɱɭɤ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXNUQDWLRQDOLVPRUJXDSXEOLFDWLRQV"Q  ɋɢɞɨɪɟɧɤɨɇȾɭɛɟɰɶɤɚɈɉɟɪɿɨɞɢɤɚɞɥɹɞɿɬɟɣɜɍɤɪɚʀɧɿɱɚɫɡɦɿɧɇɋɢɞɨɪɟɧɤɨ Ɉ Ⱦɭɛɟɰɶɤɚ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSLMLPYNQXNLPHGXXD]ELUQ\NB6\GRUHQNR'XEHWVNDSGI 


ɌɊȿɇȾɂɇȺɌȿɅȿȻȺɑȿɇɇȱ

Ⱥɪɲɭɥɿɤ ȱɪɢɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ©ɀɍɊɇȺɅȱɋɌɋɖɄȱɊɈɁɋɅȱȾɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈɆɍ ɌȿɅȿȻȺɑȿɇɇȱȺɇȺɅȱɁɉɊɈȿɄɌȱȼ©ȽɊɈɒȱªɇȺ©ª ɌȺ©ɌȺȯɆɇɂɃȺȽȿɇɌª©ɇɈȼɈȽɈɄȺɇȺɅɍª Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ±ɨɞɢɧɿɡɧɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɢɯɠɚɧɪɿɜɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɹɤɢɣ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ©ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɦɢɫɥɟɧɧɹɭɝɥɹɞɚɱɚɬɚɞɨɩɨɦɚɝɚɽɜɢɪɿɲɟɧɧɸɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɢɬɚɧɶª>@ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɞɨɫɥɿɞɧɢɤɈɥɟɤɫɚɧɞɪȽɥɭɲɤɨɩɨɹɫɧɸɽɳɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ² ɰɟ ɠɚɧɪ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ɦɟɬɚ ɹɤɨɝɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɨɬɚɽɦɧɿ ɩɪɭɠɢɧɢ ɝɨɫɬɪɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɬɚɪɚɧɧɨ ɩɪɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɲɢɪɨɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɜɥɚɞɧɢɦɢɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢɬɚɿɧɲɢɦɢɜɩɥɢɜɨɜɢɦɢɤɨɥɚɦɢ >@ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɠɚɧɪɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɿ ɩɨɩɢɬɭɧɚɧɶɨɝɨɹɤɡɛɨɤɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɨɜɧɢɤɿɜɬɚɤɿɝɥɹɞɚɱɿɜ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɟɬɢ ɜɚɪɬɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɿɫɧɭɸɱɿɜɠɟɩɪɨɟɤɬɢɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɿɜɢɯɨɞɹɱɢɡɰɶɨɝɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɩɪɢɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɚɰɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɈɄ Ƚɥɭɲɤɨ ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɿɫɬɨɪɿɹɬɟɨɪɿɹɩɪɚɤɬɢɤɚªɀɆɭɪɿɤɚɧ 


©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹªɒɬɟɮɚɧɊɭɫɶɆɨɥɶ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚª ȼɁɞɨɪɨɜɟɝɚ©Ɍɟɨɪɿɹɿɦɟɬɨɞɢɤɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿªɇɚɭɤɨɜɰɿɜ ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɫɦɟɞɿɚ ʀɯɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ȼɊɿɡɭɧȼȱɜɚɧɨɜȻɉɨɬɹɬɢɧɢɤȿɦɩɿɪɢɱɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɨɪɬɚɥɢ ɦɟɞɿɚɝɪɭɩ ©ª ɬɚ ©6WDUOLJKWPHGLDª ɍ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɿɥɶɧɟ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɬɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɤɟɪɭɽɦɨɫɹɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸª©ɉɪɨɫɭɫɩɿɥɶɧɟɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɿɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹª ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɹɤɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿɬɚɤɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿɦɟɬɨɞɢɇɚ ɟɬɚɩɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɭɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɦɟɬɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɩɢɫɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ± ɞɥɹɩɿɡɧɚɧɧɹɹɤɿɫɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɹɜɢɳɉɿɞɱɚɫɨɛɪɨɛɤɢ ɞɿɛɪɚɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɦɟɬɨɞ±ɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹʀɯɧɶɨʀɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɄɪɿɦɬɨɝɨɧɚɭɤɨɜɚɪɨɡɜɿɞɤɚɦɿɫɬɢɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨɦɟɬɨɞɿɜ ɍɬɟɡɚɯɚɜɬɨɪɤɨɪɨɬɤɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɬɟɦɚɬɢɱɧɟɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɿɜ ©Ƚɪɨɲɿªɦɟɞɿɚɝɪɭɩɢ©ªɬɚ©Ɍɚɽɦɧɢɣɚɝɟɧɬªɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ©ɇɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭªɹɤɢɣɜɯɨɞɢɬɶɞɨɦɟɞɿɚɝɪɭɩɢ©6WDUOLJKWPHGLDª ©Ƚɪɨɲɿª  ɫɩɟɰɩɪɨɟɤɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɶ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɢɤɪɢɜɚɸɬɶ ɯɚɛɚɪɧɢɤɿɜ ɪɨɡɫɥɿɞɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹɬɚɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɹɤɞɿɸɬɶɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɚɯɪɚɣɫɶɤɿɫɯɟɦɢ >@ Ɋɟɩɨɪɬɟɪɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɿɞ ɩɪɢɤɪɢɬɬɹɦ ɜɟɞɭɬɶ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɡɣɨɦɤɢ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɜɟɪɫɿʀɬɚɩɨɤɚɡɭɸɬɶɡɫɟɪɟɞɢɧɢɯɬɨɧɚɫɩɪɚɜɞɿɡɚɪɨɛɥɹɽɧɚ ɥɸɞɫɶɤɢɯɛɿɞɚɯɉɟɪɲɢɣɜɢɩɭɫɤɩɪɨɝɪɚɦɢ©Ƚɪɨɲɿªɜɢɣɲɨɜɜɟɮɿɪ ɠɨɜɬɧɹ ɪɨɤɭ Ȳʀ ɜɟɞɭɱɢɦ ɫɬɚɜ Ɉɥɟɝ Ⱦɟɣɧɟɤɚ ɉɿɫɥɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ Ⱦɟɣɧɟɤɢɭɫɿɱɧɿɪɨɤɭɩɪɨɝɪɚɦɭɜɟɥɢɩɨɱɟɪɝɨɜɨɫɚɦɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ Ɂ ɜɟɪɟɫɧɹ ɪɨɤɭ ɩɨ ɤɜɿɬɟɧɶ ɪɨɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɿɜ ɀɚɧ ɇɨɜɨɫɟɥɶɰɟɜ ɁɪɨɤɭɜɟɞɭɱɢɦɩɪɨɝɪɚɦɢȽɪɨɲɿɫɬɚɜʀʀɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣɩɪɨɞɸɫɟɪ ɈɥɟɤɫɚɧɞɪȾɭɛɿɧɫɶɤɢɣ>@ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɸɠɟɬɿɜ ɡɚ ɪɨɤɢ ɜɚɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ƚɪɨɲɿª ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚ ɬɚɤɿ ɫɮɟɪɢ ɹɤ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɿ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɿ ɫɤɚɧɞɚɥɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɪɢɬɬɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ

 


Ɍɚɤɡɚɜɟɫɶɱɚɫɿɫɧɭɜɚɧɧɹɫɩɟɰɩɪɨɟɤɬɨɬɪɢɦɚɜɧɢɡɤɭɧɚɝɨɪɨɞɩɪɟɦɿɹ ©Ɍɟɥɟɬɪɿɭɦɮª ɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ©ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɟɩɨɪɬɚɠª ɩɪɟɦɿɹ ©Ɍɟɥɟɬɪɿɭɦɮª ɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ©ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɟɩɨɪɬɚɠª ɩɪɟɦɿɹ ©Ɏɚɜɨɪɢɬɬɟɥɟɩɪɟɫɢª>@ ©Ɍɚɽɦɧɢɣ ɚɝɟɧɬª ɩɪɨɟɤɬɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ©ɇɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭª ɹɤɢɣ ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɧɚɡɚɜɨɞɚɯɬɚɮɚɛɪɢɤɚɯɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɜɛɚɪɚɯɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ ɬɚɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚɯɪɿɜɟɧɶɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɜɲɤɨɥɚɯɬɚɞɢɬɹɱɢɯɫɚɞɤɚɯɉɪɨɟɤɬ ɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɝɥɹɞɚɱɟɜɿɡɚɡɢɪɧɭɬɢɡɚɥɚɲɬɭɧɤɢɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ ɚɞɠɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɩɪɨɟɤɬɭɜɥɚɲɬɭɸɬɶɫɹɬɭɞɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɉɿɫɥɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɟɮɿɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɝɥɹɞɚɱɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɶ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɢɬɚɧɶɭɩɨɫɬɲɨɭ©Ɍɚɽɦɧɢɣɚɝɟɧɬª>@ ɉɟɪɲɢɣ ɟɮɿɪ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ɍɚɽɦɧɢɣ ɚɝɟɧɬª ɜɢɣɲɨɜ ɬɪɚɜɧɹ ɪɨɤɭ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɫɜɨɽ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ©ɇɨɜɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿª ɩɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ȼɟɞɭɱɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɟɮɿɪɿɜ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɚɜɥɸɱɟɧɤɨ ɿ ɜɟɞɭɱɿ ɩɨɫɬ ɲɨɭȺɧɞɪɿɣɒɚɛɚɧɨɜɿȱɪɢɧɚɏɨɦɟɧɤɨ ɍ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɪɪ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ ɽ ɝɪɭɛɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɡ ɛɨɤɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦɚɝɚɡɢɧɿɜɞɢɬɹɱɢɯɫɚɞɤɿɜɬɚɲɤɿɥɡɚɜɨɞɿɜɬɚ ɮɚɛɪɢɤ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɞ ɩɪɢɤɪɢɬɬɹɦ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɭɬɨɣɱɢɿɧɲɢɣɡɚɤɥɚɞɡɦɟɬɨɸɜɢɹɜɥɟɧɧɹɰɢɯɩɨɪɭɲɟɧɶɬɚ ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɚɯɢɫɬɢɬɢɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɜɿɞɧɟɹɤɿɫɧɢɯɬɨɜɚɪɿɜɬɚɩɨɫɥɭɝ>@ ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɀɚɧɪ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɭ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɝɭɱɧɢɦɢ ɜɢɤɪɢɬɬɹɦɢɭɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿɤɪɚʀɧɢ Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɸɠɟɬɿɜ ɫɩɟɰɪɨɟɤɬɭ ©Ƚɪɨɲɿª ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ©ª ɬɚ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ©Ɍɚɽɦɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚª ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɪ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɳɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɛɨɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟ ɜɬɿɦ ɦɟɬɚ ɨɞɧɚ ± ɩɨɤɚɡɚɬɢɫɯɟɦɢɨɛɦɚɧɭɥɸɞɟɣɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɩɪɨɟɤɬɭ©Ƚɪɨɲɿªɩɨɞɚɸɬɶ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɤɚɧɞɚɥɿɜɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿɨɧɟɪɚɦɢ ɩɪɢ ɜɥɚɞɿ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɝɨɫɬɪɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɸɠɟɬɿɜ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɪɢɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯ ɫɯɟɦ ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɨɛɞɭɪɸɸɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ Ⱥ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ©Ɍɚɽɦɧɢɣ ɚɝɟɧɬª ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɤɪɢɬɢ

 


ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɫɮɟɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɢɚɛɢɡɚɯɢɫɬɢɭɤɪɚʀɧɰɿɜɹɤɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɇɟɞɨɥɿɤɚɦɢɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɽɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽɚɜɬɨɪɫɶɤɟɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɟɪɫɬɤɢ ɜɢɩɭɫɤɭ ± ɜɿɞ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɞɨ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ Ɍɚɤɨɠ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɿɧɤɨɥɢ ɡɥɨɜɠɢɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɜɢɞɨɜɢɳɧɨɫɬɿɿɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɩɪɨɜɨɤɚɰɿʀɧɚɦɟɠɿɮɨɥɭ Ⱦɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɥɢɜɚɽ ɫɜɿɬɥɨ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɚɞɠɟ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɜɨɯɩɪɨɟɤɬɿɜɞɚɽɡɦɨɝɭɡɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɟɬɟɦɚɬɢɱɧɟɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɫɸɠɟɬɿɜ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɦɚɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɹɤɿɱɢɧɧɢɤɢɛɭɞɭɬɶɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɠɚɧɪɭɜɭɦɨɜɚɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɭ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɉɪɢɬɨɥɸɤ ɘ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɌȻ ɮɨɪɦɚɬɿ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZSUDYGDSURRUJWHOHVKNROD]KXUQDOLVWVNHUR]VOLGXYDQQMDYWE IRUPDWLKWPO ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ȽɥɭɲɤɨɈɄɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹȱɫɬɨɪɿɹɬɟɨɪɿɹɩɪɚɤɬɢɤɚɧɚɜɱɩɨɫɿɛ ɞɥɹɫɬɭɞɜɢɳɢɯɧɚɜɱɡɚɤɥɈɄȽɥɭɲɤɨɟɜɢɞɩɟɪɟɪɨɛɬɚɞɨɩɄɢʀɜȺɪɿɫɬɟɣ ɫ ȼɿɤɿɩɟɞɿɹ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVXNZLNLSHGLDRUJZLNLȽɪɨɲɿB ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  Ƚɪɨɲɿɧɚɫɚɣɬɿ©ª>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVSOXVXDJURVKL@ ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  Ɍɚɽɦɧɢɣ ɚɝɟɧɬ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ©ɇɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭª >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVDJHQWQRY\WYUXQHZVWD\HPQL\DJHQW]PLQ\X\H]YLFKNLYHGXFKLK@ ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ  ɉɨɫɿɛɧɢɤɡɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɶȻɟɚɬɚȻɽɥɶɈɥɟɤɫɚɧɞɪȻɭɪɦɚɝɿɧɌɨɦɚɲ ɉɚɬɨɪɚɈɥɟɝɏɨɦɟɧɨɤɌɟɨɪɿɹɬɚɩɪɚɤɬɢɤɚɄɢʀɜF ȼɚɥɶɪɚɮȽɊɟɩɨɪɬɟɪɨɛɜɢɧɹɟɬȽȼɚɥɶɪɚɮɆɨɫɤɜɚɫ ȽɥɭɲɤɨɈɄ³ȼɢɳɢɣɩɿɥɨɬɚɠ´ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH @ Ɂɞɨɪɨɜɟɝɚ ȼ Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ± ɬɽ ɜɢɞ ɅɶɜɿɜɉȺȱɋɫ Ɇɚɥɚɪɟɤȼɿɤɬɨɪȼɢɤɪɢɜɚɧɧɹɮɚɤɬɿɜɋɭɬɶɬɚɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚɩɪɚɤɬɢɤɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɄF ɆɭɪɿɤɚɧɀɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɀɆɭɪɿɤɚɧɄɫ ɊɭɫɆɨɥɶɒɬɟɮɚɧɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɉɨɫɿɛɧɢɤɉɟɪɡɧɿɦȼɄɥɢɦɱɟɧɤɨȼɈɥɿɣɧɢɤ ɧɚɭɤɪɟɞȼȱɜɚɧɨɜɄȺɤɚɞɟɦɿɹɭɤɪʀɧɫɶɤɨʀɩɪɟɫɢɐɟɧɬɪɜɿɥɶɧɨʀɩɪɟɫɢɫ ɍɢɥɥɦɟɧȾɠɨɧɀɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɨɟɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɦɟɬɨɞɵɢɬɟɯɧɢɤɚɆ ȼɢɨɥɚɧɬɚɫ

 


Ⱦɨɞɨɧɶ Ɉɥɶɝɚ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɋɐȿɇȺɊȱɃəɄɉȿɊɒɈɈɋɇɈȼȺ ɌȿɅȿȼȱɁȱɃɇɈȽɈȼɂȾɈȼɂɓȺ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɟɞɿɚɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɬɟɥɟɫɰɟɧɚɪɢɫɬɿɜɁɧɚɱɢɦɿɫɬɶɫɰɟɧɚɪɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɹɤɬɜɨɪɱɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɬɟɥɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɪɨɫɥɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɿɠ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɧɿɲɟɜɿɡɚɰɿʀ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɱɚɫɬɤɢ ɥɨɹɥɶɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɹɤɚ ɜɿɞɞɚɽɩɟɪɟɜɚɝɭȱɧɬɟɪɧɟɬɭɇɚɜɟɞɟɧɿɮɚɤɬɨɪɢɡɦɭɲɭɸɬɶɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɋɚɦɟɬɨɦɭɩɪɨɛɥɟɦɚɬɟɥɟɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀɣɫɰɟɧɚɪɧɨʀɨɫɧɨɜɢɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɽɨɞɧɿɽɸɡɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɆɟɬɚɬɚɡɚɜɞɚɧɧɹɆɟɬɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɩɟɰɢɮɿɤɢɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɁɚɜɞɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨɜɢɜɱɟɧɧɹɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɋɨɡɞɭɦɢ ɧɚ ɬɟɦɭ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɭ ɿ ɬɟɥɟɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɪɨɡɩɨɱɚɬɿ ɘ Ɍɢɧɹɧɨɜɢɦ ɋ ȿɣɡɟɧɲɬɟɣɧɨɦȱɋɨɤɨɥɨɜɢɦɆɄɚɧɸɤɨɸȼȱɥɥɹɲɟɧɤɨɦɬɪɢɜɚɸɬɶɣ ɧɢɧɿɋɶɨɝɨɞɧɿɰɹɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɭɩɪɚɰɹɯȱɄɟɦɚɪɫɶɤɨʀ ɘ Ʉɢɹɲɤɨ Ƚ Ʉɭɪɿɧɧɨʀ ɣ ɿɧ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɟɤɪɚɧɧɢɯ ɜɢɞɨɜɢɳ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯɪɨɡɝɥɹɞɫɰɟɧɚɪɿɸɹɤɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨʀɨɫɧɨɜɢɬɟɥɟɜɢɞɨɜɢɳɚ ɜɢɬɨɤɢɹɤɨɝɨ±ɭɤɿɧɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɰɟɧɚɪɿɸɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ ɫɭɬɨ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯɠɚɧɪɚɯ ɦɭɡɢɱɧɢɣɤɥɿɩɪɟɤɥɚɦɚɬɨɤɲɨɭɫɟɪɿɚɥɬɨɳɨ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȱɫɬɨɪɢɱɧɨ ɬɟɪɦɿɧ ©ɫɰɟɧɚɪɿɣª ɽ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɦɹɤɢɣɡɝɨɞɨɦɩɨɱɚɜɭɠɢɜɚɬɢɫɹɳɨɞɨɟɤɪɚɧɧɢɯɬɜɨɪɿɜɍ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɛɚɝɚɬɨɭɜɚɝɢɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɬɟɨɪɿʀɤɿɧɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀɹɤɭɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɹɤ ɧɚɭɤɭ ɩɪɨ ɡɚɤɨɧɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɿ ɮɿɥɶɦɭ Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɭ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɜɱɟɧɿ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ Ɂɝɨɞɨɦ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɩɨɡɧɚɱɢɥɢɫɶɿɧɚɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɣɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 


ɋɰɟɧɚɪɿɣɦɚɽɫɩɿɥɶɧɿɪɢɫɢɡɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɢɦɢɬɜɨɪɚɦɢɬɟɚɬɪɭɿɤɿɧɨ Ƚ Ɏɪɭɦɤɿɧ ɞɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɦɟɬɭ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡ¶ɽɞɧɭɽ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɟɩɿɡɨɞɢ ɛɥɨɤɢ ɜ ɽɞɢɧɟ ɰɿɥɟ >@ Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɽ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɚɞɿɹɹɤɚɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɡɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿʀɳɨɧɟɫɟ ɜɫɨɛɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɟɣɩɟɪɟɲɤɨɞɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶɤɨɥɿɡɿɣɬɨɳɨ Ȼ Ɏɪɭɦɿɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɹɤ ɥɚɧɰɸɝ ɟɩɿɡɨɞɿɜ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɪɭɯ ɜɿɞ ɩɟɪɲɨɝɨɟɩɿɡɨɞɭ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ >@ ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɟɩɿɡɨɞɿɜ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɞɟɬɚɥɶ ɿɫɧɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɿʀ ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɧɚɹɜɧɢɣ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɣɤɿɧɟɰɶɡɚɤɥɚɞɟɧɨɩɟɜɧɭɤɿɧɨɫɩɟɰɿɮɿɤɭ Ⱥ ɀɢɬɧɢɰɶɤɢɣ ɬɪɚɤɬɭɽ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɹɤ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤ ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɭ ɜɢɞɨɜɢɳɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ ɤɿɧɨ ɬɟɥɟ ɪɚɞɿɨɫɰɟɧɚɪɿʀ ɫɰɟɧɿɱɧɢɦ ɿ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɦ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ ɭ ɦɚɫɨɜɿɣ ɞɿʀ ɤɨɧɰɟɪɬɢ ɦɚɫɨɜɿ ɫɜɹɬɚ >@ ȼ Ɇɢɫɥɚɜɫɶɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭɨɫɧɨɜɭɮɿɥɶɦɭɜɹɤɿɣɞɟɬɚɥɶɧɨɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɬɶɫɹɩɪɨɩɨɞɿʀɬɚ ɞɿɚɥɨɝɢ ɮɿɥɶɦɭ ɋɰɟɧɚɪɿɣ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɩɪɚɰɶɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɞɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬɭɞɨɪɨɛɨɱɨɝɨɫɰɟɧɚɪɿɸɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨɧɚɩɢɫɚɧɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɤɿɧɨɦɨɜɢ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɿɞɟɨɪɹɞ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɭ >@ ɋɰɟɧɚɪɿɣ ɡɚ Ɋ ɍɨɥɬɟɪɨɦ ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɧɚɛɿɪɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɫɸɠɟɬɭɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɞɿɚɥɨɝɭɞɿʀɮɨɧɭɬɚɿɧɲɢɯ>@ ɍɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɞɜɨɦɚɫɩɨɫɨɛɚɦɢ±ɡɜɭɤɨɦɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɍɫɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɞɟɬɚɥɿ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ± ɨɩɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɿ ɫɰɟɧ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ±ɡɚɡɜɢɱɚɣɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ©ɱɨɪɧɢɦɢɲɦɚɬɤɚɦɢªɇɚɫɬɨɪɿɧɰɿɜɨɧɢ ɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶɜɟɥɢɤɢɦɢɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɦɢɛɥɨɤɚɦɢɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɹɤɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɞɿɚɥɨɝ Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢɬɟɥɟɫɰɟɧɚɪɿɣɜɚɪɬɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɳɨɬɟɥɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɽ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɦ ɿɡ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɤɿɧɨ ɿ ɬɟɥɟɬɜɨɪɭ ± ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɫɥɨɜɚ ɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɦɨɜ±ɡɨɪɨɜɢɯɿɫɥɨɜɟɫɧɢɯɨɛɪɚɡɿɜɌɜɨɪɰɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɹɤ ɿ ɦɢɬɰɿ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɭ ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ ɡ ɝɥɹɞɚɱɟɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɪɚɧɭ ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɘ Ʉɢɹɲɤɨ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɤɿɧɨ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɽ ɬɚɤɿ ɫɰɟɧɚɪɧɟ ɫɥɨɜɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɟɤɪɚɧɧɨɦɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɡɚɞɭɦ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɣ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɬɜɨɪɱɚɫɦɢɫɥɨɜɚɬɚɟɦɨɰɿɣɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹ>@ɇɚɞɭɦɤɭɆ Ʉɚɧɸɤɚ ɬɚ ȼ ȱɥɥɹɲɟɧɤɚ ɤɿɧɨ ɿ ɬɟɥɟɫɰɟɧɚɪɿɣ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɟɤɪɚɧɧɢɯ

 


ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɢɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɫɥɨɜɨ ɣ ɪɭɯɨɦɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿɸɫɥɨɜɚɣɩɥɚɫɬɢɤɢ>@ ɇɚɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿɹɤɟɽɫɢɧɬɟɡɨɦɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀɿɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɦɨɠɟ ɜɢɫɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɫɥɨɜɨ ɚɛɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɐɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɨɝɨɹɤɢɣɤɨɧɤɪɟɬɧɨɜɩɥɢɜ ɧɚ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɟɤɪɚɧɧɨʀ ɞɿʀ ȼɟɪɛɚɥɶɧɿɣ ɫɤɥɚɞɨɜɿɣ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɜɢɞɨɜɢɳɚ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝ ɩɨɥɿɥɨɝ ɦɨɧɨɥɨɝ ȼɿɡɭɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɫɢɧɬɟɡɭɽ ɯɭɞɨɠɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɟɚɬɪɭ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɭ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɨɜɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɹɤɿɣɜɥɚɫɬɢɜɿɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶɿɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ>@ ȼ ȯɝɨɪɨɜ ɬɪɚɤɬɭɽ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɢ ɹɤ ©ɨɩɢɫ ɞɿʀ ʀʀ ɦɿɫɰɹ ɣ ɱɚɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɸɠɟɬɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛª > @ Ɍɟɥɟɫɰɟɧɚɪɿɣ ± ɰɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭɥɸɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɿ ɬɚɤɬɢɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ >@ Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɽ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɜɿɬɥɨ ɤɨɥɿɪ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɡɜɭɤ ɫɥɨɜɨ ɦɭɡɢɤɚ ɲɭɦɢ ȼ ɯɨɞɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɜɟɫɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬ ɝɟɪɨʀ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹɬɟɦɚ ɩɪɨɳɨɩɟɪɟɞɚɱɚ" ȼɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɡɚɜ ɹɡɤɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɭɥɶɦɿɧɚɰɿɹ ɪɨɡɜ ɹɡɤɚ ɩɨɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤɤɨɧɮɥɿɤɬɭɋɩɟɰɢɮɿɤɚɬɟɥɟɫɰɟɧɚɪɿɸɧɚɞɭɦɤɭȱɄɟɦɚɪɫɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɩɚɭɡɢ ɭ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ©ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹª ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɿ ©ɝɚɱɤɢª ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɝɥɹɞɚɱɿɜɩɿɫɥɹɪɟɤɥɚɦɧɨʀɩɚɭɡɢ>@ ɋɰɟɧɚɪɿɣ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ⱥ ɅLɫɧɟɜɫɶɨʀ ɿ Ɍ Ʉɨɠɟɧɨɜɫɶɤɨʀ ɽ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɬɜɨɪɨɦɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸɨɫɧɨɜɨɸɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ>@Ⱥɜɬɨɪɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɿ ɫɰɟɧɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ ɹɤ ɠɚɧɪɨɭɬɜɨɪɸɸɱɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɠɚɧɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɋ Ȼɚɥɫɟɪɚ ± ɰɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɫɥɿɜ ɬɚ ɿɞɟɣ ɚ ɧɟ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɿ ɚɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɋɰɟɧɚɪɢɫɬɬɟɥɟɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿɞɟɸ ɫɟɪɿɚɥɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ʀʀ ɫɬɭɞɿʀ ɬɟɥɟɦɟɪɟɠɿ >@ ɋɰɟɧɚɪɢɫɬ ɽ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɬɜɨɪɱɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɡɦɿɧɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɿɚɥɭ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫɿɽʀ ɣɨɝɨ ɟɤɪɚɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹɁɨɝɥɹɞɭɧɚɫɩɟɰɢɮɿɤɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɤɿɜ± ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɹɤɢɣ ɝɥɹɞɚɱ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɫɟɡɨɧɿɜ ɪɨɤɿɜ ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɿɧɨɫɰɟɧɚɪɿɸ ɳɨ ɦɚɽ ɬɪɶɨɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭ

 


ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɪɨɡɜ¶ɹɡɤɚ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɽ ɱɨɬɢɪɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɩɿɡɨɞɭ ɿ ɩɪɨɥɨɝ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚɧɚɹɜɧɿɫɬɸɪɟɤɥɚɦɧɢɯɛɥɨɤɿɜɳɨɩɟɪɟɪɢɜɚɸɬɶɬɟɥɟɨɩɨɜɿɞɶ ȼɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɿɫɧɭɸɬɶɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚɿɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɚɮɨɪɦɢ ɫɰɟɧɚɪɿɸ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɧɟɫɟ ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦɿɫɬɢɬɶɪɨɡɜɢɬɨɤɫɸɠɟɬɭɦɨɧɨɥɨɝɢɬɚɞɿɚɥɨɝɢɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɍ ɧɶɨɦɭ ɨɬɪɢɦɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɡɚɞɭɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɞɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɤɨɠɟɧ ɧɨɜɢɣ ɜɢɩɭɫɤ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ± ɨɫɧɨɜɚ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɍ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɨɦɭ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɞɭɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ əɤɿɫɧɢɣ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɞɚɽ ɱɿɬɤɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɬɜɿɪ ȼɿɧ ɪɨɡɪɨɛɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɳɨɛ ɩɪɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɿ ɡ ɧɢɦ ɛɭɥɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɛɭɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɤɨɠɧɭ ɯɜɢɥɢɧɭ ɟɤɪɚɧɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ɋɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ± ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ ɧɚ ɡɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɞɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɬɨɱɧɨɭɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɨɦɭɜɨɧɚɧɚɛɭɜɚɽɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɮɨɪɦɊɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣɽɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸɬɟɯɧɿɱɧɢɦɩɪɨɟɤɬɨɦɞɥɹ ɡɧɿɦɚɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɊɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɪɹɞɭɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɞɪɿɜɜɤɨɠɧɨɦɭɡɹɤɢɯɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹɤɪɭɩɧɿɫɬɶɦɟɬɨɞɡɣɨɦɤɢɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭɿɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɤɚɞɪɭ ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɍɟɥɟɫɰɟɧɚɪɿɣ ɽ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɱɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ ɮɨɪɦɭ ɠɚɧɪɨɜɟ ɿ ɫɬɢɥɶɨɜɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɢ ȱɫɧɭɸɬɶɩɨɧɹɬɬɹ©ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣªɿ©ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣª Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɽ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɨɦ ɟɤɪɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɨɜɢɳɚ Ɋɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣ±ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣɞɨɡɣɨɦɤɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɨɩɢɫ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ Ɋɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɪɟɠɢɫɟɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɜɫɿɽʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɝɪɭɩɢ Ƚɪɚɮɿɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɦɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɿ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɟɥɟɫɰɟɧɚɪɿɸ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɬɟɥɟɜɢɞɨɜɢɳɚ ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯɛɥɨɤɿɜ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɎɪɭɦɤɢɧȽɋɰɟɧɚɪɧɨɟɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨȽɎɪɭɦɤɢɧ±ɆȺɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɟɤɬ ±ɫ

 


 ɎɪɭɦɢɧȻɋɰɟɧɚɪɢɣɷɥɟɦɟɧɬɵɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟȻɎɪɭɦɢɧɂɫɤɭɫɫɬɜɨɤɢɧɨ± ±ʋ±ɋ± ɀɢɬɧɢɰɤɢɣȺɋɰɟɧɚɪɧɨɟɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ$ɀɢɬɧɢɰɤɢɣ±;ɏȽɂɄ±ɫ ɆɢɫɥɚɜɫɶɤɢɣȼɄɿɧɨɫɥɨɜɧɢɤɬɟɪɦɿɧɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɠɚɪɝɨɧɿɡɦɢȼɆɢɫɥɚɜɫɶɤɢɣ± ɏɚɪɤɿɜɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣɦɭɡɟɣɦɿɫɶɤɨʀɫɚɞɢɛɢ±ɫ ɍɨɥɬɟɪɊɋɰɟɧɚɪɧɨɟɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɤɢɧɨɢɬɟɥɟɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹɤɚɤɢɫɤɭɫɫɬɜɨɪɟɦɟɫɥɨɢ ɛɢɡɧɟɫ±Ɇɨɫɤɜɚɂɧɫɬɢɬɭɬɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ±ɫ Ʉɢɹɲɤɨ ɘ Ɋɟɠɢɫɟɪɫɶɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɹɤ ɩɥɚɧ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ ɜ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿɘɄɢɹɲɤɨȼɿɫɧɢɤɏɇɍ±±ʋ±ɋ± ɄɚɧɸɤɚɆɌɟɥɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɮɿɥɶɦɆɄɚɧɸɤɚȼȱɥɥɹɲɟɧɤɨ±Ʉ ȼɢɳɚɲɤɨɥɚ±ɫ ɅLɫɧɟɜɫɶɤɚȺɆɢɫɬɟɰɬɜɨɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɪɟɩɨɪɬɚɠɭȺɅLɫɧɟɜɫɶɤɚɌɄɨɠɟɧɨɜɫɶɤɚ ɅɭɝɚɧɫɶɤɅɇɍɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ±ɫ ȿɝɨɪɨɜ ȼ Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢȼȿɝɨɪɨɜ±ɆɎɋɌɊ±ɫ ɋɚɜɱɟɧɤɨɌɌɟɥɟɫɰɟɧɚɪɢɣɜɢɞɵɮɨɪɦɵ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɌɋɚɜɱɟɧɤɨɌȼ ɡɚɹɜɤɚ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSVZZZWY]D\DYNDFRP ɄɟɦɚɪɫɤɚɹɂɌɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɂɄɟɦɚɪɫɤɚɹ±ɆȺɫɩɟɤɬɉɪɟɫɫ± ɫ Ȼɚɥɫɟɪ Ɋ ɋɟɦɢɧɚɪ ɩɨ ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥɚɦ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋ Ȼɚɥɫɟɪ Ʉɢɧɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSVNLQRGUDPDWXUJUXUHQHEDOVHUVHPLQDUSR WHOHVHULDODP

ɍɯɿɧɚ ȱɪɢɧɚ Ⱥɧɞɪɿʀɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȾɈɌɊɂɆȺɇɇəȿɌɂɑɇɂɏɋɌȺɇȾȺɊɌȱȼɀɍɊɇȺɅȱɋɌɂɄɂɍ ɓɈȾȿɇɇȱɃȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȱɃɉɊɈȽɊȺɆȱ©Ɍɋɇª Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɁɆȱ ɍ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɟɬɢɱɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɹɤɭɜɿɧɩɨɲɢɪɸɽɀɭɪɧɚɥɿɫɬɩɨɜɢɧɟɧ ɩɚɦCɹɬɚɬɢ ɳɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ ɞɭɦɤɢ ɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɦɨɠɟ ɩɪɨɬɢɪɿɱɢɬɢɩɪɚɜɭɥɸɞɢɧɢɧɚɨɫɨɛɢɫɬɟɠɢɬɬɹ>@ Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ɍɋɇª ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɟɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜȱɡɦɟɬɢɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶɬɚɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹ Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚɭɤɨɜɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɡɚɬɟɦɨɸ 


 ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɩɭɫɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ɍɋɇª ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɨ ɡ ɩɨɧɟɞɿɥɤɚ ɩɨ ɫɭɛɨɬɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ± ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɪɿɜɟɧɶɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɟɬɢɱɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ ©Ɍɋɇª ɍ ɫɜɨɽɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɩɪɚɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɜɱɟɧɢɯɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɟɬɢɤɢɍɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ȼ ȱɜɚɧɨɜɚ ɬɚ ȼ ɋɟɪɞɸɤɚ ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɟɬɢɤɚª ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɟɬɢɤɢª ʀʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɨɪɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɩɢɫɚɧɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɨɪɦ ɟɬɢɤɢ >@ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɬɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɢ ɟɬɢɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ Ɋɿɱɚɪɞ Ʉɿɛɥ ɭ ɤɧɢɡɿ ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɟɬɢɤɚª ɪɨɡɝɥɹɧɭɜ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɁɆȱ >@ ȼɿɧ ɜɢɹɜɢɜ ɳɨ ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɭ ɦɟɞɿɚ ɁɆȱ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɤɥɚɦɢ ɿ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ Ⱥ ȿɪɿɤ Ɏɿɯɬɟɥɿɭɫ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ©Ⱦɟɫɹɬɶ ɡɚɩɨɜɿɞɟɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢª ɞɚɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɡɚɫɧɨɜɚɧɿɧɚɜɥɚɫɧɨɦɭɞɨɫɜɿɞɿ>@ Ʉɧɢɝɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɩɟɪɟɞɭɫɿɦɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ȼɍɤɪɚʀɧɿɞɿɽ©ȿɬɢɱɧɢɣɤɨɞɟɤɫɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚªɹɤɢɣɛɭɜɫɬɜɨɪɟɧɢɣɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜ Ɂɚ ɣɨɝɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɬɟɠɢɬɶ Ʉɨɦɿɫɿɹ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ȼɨɧɢ ɫɥɿɞɤɭɸɬɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɟɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶʀɯɧɽɩɨɪɭɲɟɧɧɹɿɜɢɧɨɫɹɬɶɪɿɲɟɧɧɹ ©ȿɬɢɱɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚª ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɭɧɤɬɿɜ ɉɟɪɲɿ ɩɭɧɤɬɿɜɦɿɫɬɹɬɶɨɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀɟɬɢɤɢɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɛɟɡɫɬɨɪɨɧɧɿɫɬɶ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ɬɚɤɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɞɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɩɪɟɡɭɦɩɰɿʀ ɧɟɜɢɧɭɜɚɬɨɫɬɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɭɦɥɿɧɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɬɚɞɨɜɿɪɚ>@ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɍɫɜɨɽɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɦɢɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɿɜɢɩɭɫɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ©Ɍɋɇªɳɨɜɢɯɨɞɹɬɶɨ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧɚɧɚɥɿɡɭ±ɦɿɫɹɰɿ ɫɿɱɟɧɶɥɸɬɢɣɿɛɟɪɟɡɟɧɶ Ɉɫɧɨɜɧɿɜɢɩɭɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡ ɩɨɧɟɞɿɥɤɚ ɩɨ ɫɭɛɨɬɭ ɡɚ ɦɿɫɹɰɿ ɜɢɣɲɥɨ ɜɢɩɭɫɤɿɜ Ʉɪɢɬɟɪɿʀɞɥɹɨɰɿɧɤɢɦɢɜɢɡɧɚɱɢɥɢɬɚɤɿ Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɛɟɡɫɬɨɪɨɧɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ

 


 Ɋɿɜɟɧɶ©ɫɟɧɫɚɰɿɣɧɨɫɬɿªɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɉɿɞɛɿɪɜɿɞɟɨɪɹɞɭɞɥɹɫɸɠɟɬɿɜ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɨɜɢɧ ɭ ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ɍɋɇª ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɿ ɧɨɜɢɧɢɬɢɠɧɹɩɨɞɚɸɬɶɩɪɢɱɢɧɢɬɚɧɚɫɥɿɞɤɢɩɨɞɿɣȺɥɟɰɟɧɟɡɚɜɠɞɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ʀɦ ɞɨɬɪɢɦɚɬɢɫɹ ɛɟɡɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɞɚɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭȼɿɧɬɟɪɜCɸɡɩɨɥɿɬɢɤɚɦɢɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽɝɨɫɬɪɨɬɢɡɚɩɢɬɚɧɶɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɩɟɜɧɿɪɚɦɤɢɭɪɨɡɦɨɜɿɡɧɢɦɢɄɪɿɦɬɨɝɨɭɫɸɠɟɬɿɜ ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɡɢɰɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɳɨɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯɩɨɥɿɬɢɤɿɜɬɨɛɬɨɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɨɩɪɢɧɰɢɩɭɛɟɡɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɿ Ɋɿɜɟɧɶɫɟɧɫɚɰɿɣɧɨɫɬɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɪɚɠɚɽɓɨɜɢɩɭɫɤɭɽɫɸɠɟɬɢɩɪɨ ȾɌɉɫɦɟɪɬɿɯɜɨɪɨɛɢɱɢɬɪɚɝɿɱɧɿɿɫɬɨɪɿʀɡɠɢɬɬɹɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ©ɝɪɚɸɬɶª ɧɚ ɟɦɨɰɿɹɯ ɥɸɞɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿ ɿɧɬɟɪɜ¶ɸ ɬɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɜɢɩɭɫɤɚɯ ± ɬɨɛɬɨ ɫɸɠɟɬɿɜɡɚɦɿɫɹɰɿ ȼɿɞɟɨɪɹɞ ɹɤɢɣ ɩɿɞɛɢɪɚɸɬɶ ɞɨ ɫɸɠɟɬɿɜ ɬɟɠ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɪɚɡɢɬɢ ɝɥɹɞɚɱɚɋɚɦɟɬɨɦɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɛɚɝɚɬɨɤɚɞɪɿɜɿɡɦɿɫɰɶ ȾɌɉ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɬɪɚɝɿɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɫɥɶɨɡɢ ɥɸɞɟɣ ɩɿɞɛɢɪɚɸɱɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɦɭɡɢɤɭɹɤɚɩɨɫɢɥɸɽɟɮɟɤɬ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɭ ɫɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɡɭɸɬɶ ɮɚɤɬɢ ɳɨ ɡɧɢɠɭɽ ɩɪɚɜɞɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɫɸɠɟɬɭ Ⱥ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɭɜɟɱɿɪɧɿɯɟɮɿɪɚɯɩɪɨɝɪɚɦɢ©Ɍɋɇªɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɫɦɟɪɬɸ ɫɬɪɚɯɨɦ ɬɚ ɫɤɚɧɞɚɥɚɦɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸɩɨɞɿɣɭɤɪɚʀɧɿɬɚɫɜɿɬɿɄɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɨɜɢɧ ɳɨɜɢɩɭɫɤɭ ± ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ ± ɩɨ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ©Ɍɋɇª ɍ ʀɯɧɿɯɫɸɠɟɬɚɯɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸɧɚɨɡɧɚɤɢɋɬɚȽ±ɫɤɚɧɞɚɥɢ ɫɟɧɫɚɰɿʀɫɬɪɚɯɫɦɟɪɬɶɫɟɤɫɫɦɿɯɿɝɪɨɲɿɍɩɪɨɝɪɚɦɿ©Ɍɋɇªɽɛɚɝɚɬɨ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯɿɰɿɤɚɜɢɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɶɩɪɨɬɟɤɨɠɟɧɫɸɠɟɬ ɩɨɜɢɧɟɧɜɪɚɠɚɬɢɝɥɹɞɚɱɚɳɨɡɧɢɠɭɽɹɤɿɫɬɶɩɨɞɚɱɿɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ ©ª ɜɿɞɨɦɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɦɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨɬɟ ɫɟɧɫɚɰɿɣɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɬɨʀɬɶ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿɚɰɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɟɬɢɤɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɹɤɿɫɧɢɯɿ ɬɚɛɥɨʀɞɧɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ± ɧɚ ɩɪɢɱɨɦɭ ɱɟɬɜɟɪɬɚ

 


ɱɚɫɬɢɧɚɡɧɢɯɩɨɽɞɧɭɽɭɫɨɛɿɨɡɧɚɤɢɹɤɿɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɿɬɚɛɥɨʀɞɧɨɝɨ ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɪɨɛɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ©Ɍɋɇª ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɤɜɚɥɨʀɞɧɨɝɨ ɁɆȱ ɬɨɛɬɨ ɫɭɦɿɲɿ ɬɚɛɥɨʀɞɭ ɠɨɜɬɨʀ ɛɭɥɶɜɚɪɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɫɸɠɟɬɭ ɲɭɤɚɸɱɢ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɿ ɬɟɦɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɿɞɟɨɪɹɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɪɚɠɚɬɢ ɝɥɹɞɚɱɚ ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɭɳɨɞɟɧɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿ©Ɍɋɇª Ɉɬɪɢɦɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɦɨɠɭɬɶɫɥɭɝɭɜɚɬɢɞɠɟɪɟɥɨɦɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɩɪɨɝɪɚɦɢ©Ɍɋɇªɬɚɩɪɢɤɥɚɞɨɦɞɥɹɚɧɚɥɿɡɭɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɳɨɞɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɉɪɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ  ɪ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ±ɋ ȱɜɚɧɨɜȼɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚɟɬɢɤɚ>ɉɿɞɪɭɱɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞɜɢɳɢɯɧɚɜɱɡɚɤɥɚɞɿɜ@ȼ ȱɜɚɧɨɜȼɋɟɪɞɸɤ±Ʉ©ȼɢɳɚɲɤɨɥɚª±ɋ ɄɿɛɥɊɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚɟɬɢɤɚɊɿɱɚɪɞɄɿɛɥɩɟɪɟɤɥɡɚɧɝɥȾȱɋɦɨɥɹɤ±ɉɟɪɟɞɪɭɤ ɡɜɢɞ±ɄɄɢʀɜɫɶɤɚɬɢɩɨɝɪɚɮɿɹ±ɫ Ɏɿɯɬɟɥɿɭɫ ȿ Ⱦɟɫɹɬɶ ɡɚɩɨɜɿɞɟɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ȿ Ɏɿɯɬɟɥɿɭɫ ɩɟɪɟɤɥ ȼ Ɇɟɧɠɭɧ ± ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɒɜɟɰɿɹ)DOWKV7U\FNHUL±ɫ Ʉɨɞɟɤɫ ɟɬɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ ± ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ KWWSZZZFMHRUJXDXDFRGH

Ⱦɨɛɪɨɫɤɨɤ Ɇɚɤɫɢɦ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ, ɫɬɭɞɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ  ɊɈɁȼȺɀȺɅɖɇɈɉȱɁɇȺȼȺɅɖɇȺɄȱɇɈɄɊɂɌɂɄȺ ɉɊɈȿɄɌɍ³ɇɈɋɌȺɅɖȽȱɑɇɂɃɄɊɂɌɂɄ´ ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɨ ɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡ ɧɨɜɢɧɤɚɦɢ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɬɚɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨɤɨɧɰɟɪɧɭɜɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿɣɮɨɪɦɿ ɪɨɤɿɜ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜɿ ³ɇɨɫɬɚɥɶɝɿɱɧɢɣ ɤɪɢɬɢɤ´ ɿ ɦɟɬɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢɽɡ ɹɫɭɜɚɧɧɹɩɪɢɱɢɧɣɨɝɨɭɫɩɿɯɭɬɚɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ Ⱦɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɬɚɤɿ 


ɡɚɜɞɚɧɧɹ ±ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɬɚɪɨɡɿɛɪɚɬɢɪɹɞɜɢɩɭɫɤɿɜɩɪɨɝɪɚɦɢ³ɇɨɫɬɚɥɶɝɿɱɧɢɣ ɤɪɢɬɢɤ´ɡɚɞɥɹɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀɜɢɛɿɪɤɢɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ±ɩɪɨɜɟɫɬɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɫɯɨɠɢɯɡɚɬɟɦɚɬɢɤɨɸɲɨɭɜɪɿɡɧɢɯɞɠɟɪɟɥɚɯ ± ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɧɚɤ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɬɚ ɩɢɫɟɦɧɨʀ ɤɿɧɨɤɪɢɬɢɤɢ ± ɜɢɹɜɢɬɢ ɹɤ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɣ ɤɿɧɨɨɝɥɹɞ ɫɬɚɜ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸɫɭɱɚɫɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɞɠɟɪɟɥ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɡɹɬɨ ɤɿɥɶɤɚ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ³ɇɨɫɬɚɥɶɝɿɱɧɨɝɨɤɪɢɬɢɤɚ´ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɂɚɞɥɹɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨʀɟɜɨɥɸɰɿʀɤɿɧɨɤɪɢɬɢɤɢɜɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ³ɩɚɜɭɬɢɧɿ´ ɛɭɥɨ ɭɡɹɬɿ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɿ ɟɩɿɡɨɞɢ ɜɟɛɫɟɪɿɚɥɭ ³ɇɨɫɬɚɥɶɝɿɱɧɢɣ ɤɿɧɨɤɪɢɬɢɤ´ ɡɚ ɪɿɡɧɿ ɪɨɤɢ ± ³Ɉɝɥɹɞ ɫɬɪɿɱɤɢ ³Ʉɿɦɧɚɬɚ´ ´ >@ ³ Ɉɝɥɹɞ ɫɬɪɿɱɤɢ ³Ɋɿɡɞɜɨ ɡ Ʉɪɟɧɤɚɦɢ´ ´ >@ ɬɚ ³Ɉɝɥɹɞ ɫɬɪɿɱɤɢ³ȺɥɿɫɚɜɁɚɞɡɟɪɤɚɥɥɿ´ ´>@ɐɿɜɿɞɟɨɛɭɥɢɪɨɡɿɛɪɚɧɿɳɨɞɨ ɫɰɟɧɚɪɧɢɯ ɬɚ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ʀɯɧɶɨʀ ɤɥɸɱɨɜɨʀ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɹɫɨɜɚɧɨ ɹɤ ɜɢɜɱɟɧɢɣ ɨɛ ɽɤɬ ɩɪɹɦɭɜɚɜɞɨɬɨɝɨɚɛɢɛɭɬɢɩɨɦɿɱɟɧɢɦɧɚɳɨɫɩɢɪɚɥɢɫɶɬɚɳɨɞɨɧɨɫɢɥɢ ɫɜɨɽɸ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɜɢɝɚɞɥɢɜɿɫɬɸ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ȱ ɹɤ ɜɥɚɫɧɟ ɣɨɦɭ ɜɞɚɥɨɫɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɨɤɚɡɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɹɜɢɳ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɹɤɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɡɛɢɪɚɬɢɡɚɝɨɧɢɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜɬɚɫɭɩɟɪɧɢɤɿɜ ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɚɦɚɧɟɪɚɜɢɫɬɭɩɿɜɬɚɧɟɣɦɨɜɿɪɧɚɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶɿɦɩɪɟɫɚɪɿɨɡ ɠɨɪɫɬɤɨɸ ɡɚɝɚɥɨɦ ± ɧɟɫɬɟɪɩɧɨɸ ɫɭɛ ɽɤɬɢɜɧɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɽ ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚɦɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɫɜɨɝɨ ³ɬɜɨɪɿɧɧɹ´ Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɝɥɹɞɿɜ ɛɟɪɭɬɶɫɹ ɤɿɧɨɤɚɪɬɢɧɢ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɪɚɧɝɭ ɚɥɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɚɤɰɟɧɬ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢʀɯɧɿɣɤɪɢɬɢɰɿɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɲɢɪɨɤɟɩɨɥɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɯɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨʀ ɡ ɩɥɢɧɨɦ ɪɭɯɭ ɟɤɪɚɧɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɚɤɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɫɢɥɶɧɨɛɿɥɶɲɚɽɿɡɚɜɞɹɤɢɫɜɨɽɦɭɪɟɧɨɦɟ ɜɧɚɲɱɚɫɜɨɧɢɨɬɪɢɦɭɸɬɶɡɧɚɱɧɨɝɨɪɨɡɝɨɥɨɫɭɬɚɡɚɣɦɚɸɬɶɦɿɫɰɟɥɿɞɟɪɚ ɩɪɨɤɚɬɭ ɒɬɚɬ ³ɇɨɫɬɚɥɶɝɿɱɧɨɝɨ ɤɪɢɬɢɤɚ´ ɜ ɤɨɦɿɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɨɝɥɹɞɚɽ ɹɤɿɫɬɶ ɰɢɯ ɫɬɪɿɱɨɤ ɱɿɩɥɹɸɱɢɫɶ ɦɚɣɠɟ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɧɟ ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɞɟɬɚɥɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɳɟ ɩɪɨɧɢɡɥɢɜɿɲɟ ɪɟɤɥɚɦɭɸɱɢ ɜ ɧɟɛɚɠɚɧɨɦɭ ɱɢ ɜɢɝɿɞɧɨɦɭ ɧɚɫɬɪɨʀ ɰɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬ Ʉɨɠɟɧ ɪɨɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɟɦ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɚɥɟ ɧɚɪɚɡɿ ɬɪɭɩɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭɽ ɤɿɧɨɤɨɫɩɥɟʀ ɡ ɚɞɚɩɬɭɜɚɧɧɹɦɭɠɢɬɬɹɬɚɫɢɬɭɚɰɿʀɦɿɠɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢɬɜɨɪɿɜɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ

 


ɦɨɞɟɥɸɸɱɢ ɰɿɥɢɣ ɫɸɠɟɬ Ɍɚɤɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɥɭɝɭɽ ɭ ɧɚɝɨɞɿ ɱɟɪɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɞɟɹɤɢɯ ɤɚɪɬɢɧ ɿ ɬɚɤ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɤɚɞɪɢ ɹɤɿ ɯɨɱ ɿ ɿ ɩɚɪɨɞɿɣɧɿ ɩɪɨɬɟ ɜ ɩɨɛɭɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɤɪɚɳɢɦɢ ɡɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥ ȱ ɞɥɹ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɰɟ ɫɬɚɥɨ ɫɦɢɫɥɨɜɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ±ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɤɿɧɨɤɪɢɬɢɤɚɹɤɚɩɨɜɧɿɫɬɸɡɚɝɥɢɛɥɸɽɭɜɢɪɭɹɜɢ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɨɱɧɿɲɟ ɬɚ ɪɿɞɧɿɲɟ ʀɯ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ Ɉɛɪɚɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɩɿɡɨɞɢ ³ɇɨɫɬɚɥɶɝɿɱɧɨɝɨ ɤɪɢɬɢɤɚ´ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɠɚɧɪɿ ɨɝɥɹɞɭɜɢɫɬɚɜɢ ɤɨɥɢ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɩɢɫɚɬɢ ɧɚɛɭɬɢɯ ɟɦɨɰɿɣɩɿɫɥɹɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨɝɨɿɜɨɞɧɨɱɚɫɡɚɜɿɪɢɬɢɹɤɦɚɬɟɪɿɚɥɞɥɹɪɟɰɟɧɡɿɣ ɜɞɚɥɨ ɱɢ ɧɟɪɨɡɭɦɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɨɱɚɯ ɡɧɚɜɰɿɜ ɬɚ ɚɦɚɬɨɪɿɜ ɞɭɦɤɢ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɿɧɤɨɥɢ ɡɛɿɝɚɬɢɫɶ ɋɬɪɿɱɤɢ ³Ʉɿɦɧɚɬɚ´ ³Ɋɿɡɞɜɨ ɡ Ʉɪɟɧɤɚɦɢ´ ɬɚ ³ȺɥɿɫɚɜɁɚɞɡɟɪɤɚɥɥɿ´ɽɨɛ ɽɤɬɢɜɧɨɧɟɜɞɚɥɢɦɢɯɨɱɚɩɟɪɟɜɢɳɢɬɢɛɸɞɠɟɬ ɜɡɿɛɪɚɧɢɯɤɨɲɬɚɯɞɨɜɟɥɨɫɶɥɢɲɟɤɨɦɟɞɿʀ³ɊɿɡɞɜɨɡɄɪɟɧɤɚɦɢ´ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɹɬɤɨɜɿɣ ɚɧɨɬɚɰɿʀ ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɚ ɧɟɩɨɪɭɲɧɨʀɤɥɚɫɢɤɢɩɚɧɚȼɨɥɤɟɪɚɰɟɫɬɚɥɨɩɪɢɜɨɞɨɦɞɥɹɩɪɨɧɢɤɥɢɜɨɝɨ ɨɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɹɤɢɦɢ ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɚɬɢɫɶ ɬɚ ɡɧɿɦɚɬɢɫɶ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɡɚɞɭɦɢ ɧɚ ɧɨɜɨɪɿɱɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ Ɍɚɤɚ ɠ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɮɟɧɬɟɡɿ ³Ⱥɥɿɫɚ ɜ Ɂɚɞɡɟɪɤɚɥɥɿ´ ɬɚ ³ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɠɚɯɥɢɜɨ ɫɦɿɲɧɢɦɬɜɨɪɿɧɧɹɦ´>@³Ʉɿɦɧɚɬɚ´ɹɤɢɣɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɚɤɿɧɟɩɪɢɽɦɧɿ ɪɟɝɚɥɿʀ ɨɬɪɢɦɚɜ ɲɭɦɧɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɿ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɳɨɪɨɤɭɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɶɪɿɡɧɿɜɿɞɝɭɤɢ Ɂɰɶɨɝɨɜɢɹɜɥɟɧɨɳɨɩɪɨɟɤɬ³ɇɨɫɬɚɥɶɝɿɱɧɢɣɤɪɢɬɢɤ´ɽɫɚɦɨɛɭɬɧɿɦ ɡɪɢɦɢɦ ɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɤɿɧɨɤɪɢɬɢɤɢ ɹɤɚ ɜ ɳɢɪɿɣ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿɣɦɚɧɟɪɿɨɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨɜɿɞɦɿɧɧɭɡɚɱɚɫɨɦɜɢɯɨɞɭɡɧɿɦɚɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶɜɰɿɥɨɦɭɧɚʀʀɧɟɞɨɥɿɤɢɯɨɱɚɿɧɟɨɦɢɧɚɸɱɢʀʀ ɫɢɥɶɧɿɫɬɨɪɨɧɢɁɚɤɥɚɞɟɧɿɧɢɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɡɚɞɚɱɿɬɚɤɨɦɩ ɸɬɟɪɧɢɣɛɿɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɿ ɬɚ ɜɡɹɬɿ ɜ ɭɠɢɬɨɤ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɚɣɬɚɦɢ ɬɚ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɡ ɞɟɹɤɢɦɢ ɿɡ ɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤ Ⱦɚɝ ȼɨɥɤɟɪ ɞɨɜɿɪɥɢɜɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽ ɞɥɹ ɚɧɨɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɿ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɰɿɤɚɜɢɯɩɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɢɯɩɨɜɨɪɨɬɿɜɭɧɚɫɬɭɩɧɢɯɜɿɞɟɨ>@ ɐɹ ɦɟɪɟɠɟɜɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɿ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽ ɫɜɨʀɦ ɿɞɟɣɧɢɦ ɡɚɫɚɞɚɦ ± ɮɨɪɦɚɬɭ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɤɿɧɨɤɪɢɬɢɤɢ ɹɤɚ ɜ ɝɪɚɣɥɢɜɿɣɡɚɞɭɲɟɜɧɿɣɮɨɪɦɿɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɥɢɲɟɤɨɪɢɫɧɢɣɮɚɤɬɚɠ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ 7KH5RRP±1RVWDOJLD&ULWLF>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@&KDQQHO$ZHVRPH² ²ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSFKDQQHODZHVRPHFRPQRVWDOJLDFULWLFWKHURRP

 


 &KULVWPDVZLWKWKH.UDQNV±1RVWDOJLD&ULWLF>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@&KDQQHO$ZHVRPH ²  ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSFKDQQHODZHVRPHFRPFKULVWPDVZLWKWKH NUDQNVQRVWDOJLDFULWLF $OLFH 7KURXJK WKH /RRNLQJ *ODVV ± 1RVWDOJLD &ULWLF >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ &KDQQHO $ZHVRPH²²ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSFKDQQHODZHVRPHFRPDOLFHWKURXJK WKHORRNLQJJODVVQRVWDOJLDFULWLF 7KH &RXFK 6XUIHU ,W PD\ EH VXEOLPHO\ UXEELVK EXW 7KH 5RRP PDNHV DXGLHQFHV KDSS\ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@,QGHSHQGHQW²² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZLQGHSHQGHQWFRXNYRLFHVFROXPQLVWVWLPZDONHUWKHFRXFKVXUIHULWPD\EH VXEOLPHO\UXEELVKEXWWKHURRPPDNHVDXGLHQFHVKDSS\KWPO 7KH1RVWDOJLD&ULWLF>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@)DQGRP²²Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSWKDWJX\ZLWKWKHJODVVHVZLNLDFRPZLNL7KHB1RVWDOJLDB&ULWLF %$'&20(',$1 ©ɇȿɇȺȼɂɀɍ ȼɋȿ ɋȼɈɂ ɈȻɁɈɊɕª >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ (OOH *LUO ²  ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZHOOHJLUOUXDUWLFOHVHYJHQL\ EDMHQRYLQWHUYLHZ %DG&RPHGLDQ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@3RVPRWUHOL²²Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSSRVPRWUHOL%DG&RPHGLDQ 1RVWDOJLD &ULWLF >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ )DQGRP ²  ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSDYJQZLNLDFRPZLNL1RVWDOJLDB&ULWLF 0RYLHJUDPɉɪɨɧɚɫ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@0RYLHJUDP²²Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVPRYLHJUDPFRPXDDERXW ȺɧɬɨɧȾɨɥɢɧ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@Ʉɪɢɬɢɤɚɧɫɬɜɨ²²Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZNULWLNDQVWYRUXFULWLFV

ɇɚɥɹɝɚɤɚ Ʌɿɥɿɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɀȺɇɊɍ ȱɇɎɈɌȿɃɇɆȿɇɌȼɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɏɌȿɅȿɇɈȼɂɇȺɏ Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɠɚɧɪɭ ɿɧɮɨɬɟɣɧɦɟɧɬ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɧɨɜɢɧɚɯ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɝɪɢ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ ɿ ɽ ɦɟɬɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɂɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɪɢɱɢɧɢɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɠɚɧɪɭ ɿɧɮɨɬɟɣɧɦɟɧɬ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɧɨɜɢɧɚɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɜɢɹɜɢɬɢ ɪɨɥɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɬɚ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɹɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨɬɢɩɭɦɨɜɥɟɧɧɹɜɧɨɜɢɧɚɯ 


Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɩɪɚɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬ ɬɟɥɟɧɨɜɢɧ ɬɨɩɨɜɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɞɨ ɰɿɽʀɬɟɦɢɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹɘȼɊɚɝɭɥɿɧɚɋɆȺɧɨɫɨɜɚȿɌɨɮɮɥɟɪ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɠɚɧɪɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɹɤɿ ɜɡɹɥɢ ɜɟɪɯ ɧɚɞ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɥɿɞɟɪɿɜɟɮɿɪɭ±ɬɟɥɟɧɨɜɢɧɡɦɭɫɢɥɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɇRɜɢɧɢ ɩHSHɬɜRSɢɥɢɫɹ ɧɚ ɬRɜɚɪɹɤɢɣɜɢɦDɝɚɽɹɤɤRɧɤɭɪHɧɬRɫɩɪRɦRɠɧRɝɨɪLɜɧɹɹɤRɫɬL ɧRɜɢɡɧɢ RɩHɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ RɪɢɝLɧɚɥɶɧɨɫɬL ɣ ɬ ɿɧ ɬDɤ L ɩRɲɭɤɭ ɧRɜɢɯ ɡDɫɨɛLɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɨɤɪɟɦɚɩɪɢɣRɦɿɜɿɝRɪɬɚɪRɡɜɚɝɜLɧɮRɪɦɚɰLɣɧɢɯ ɩɪRɝɪDɦɚɯ ɌDɤ ɜɢɪRɛɧɢɤɢ ɧRɜɢɧ ɜɞDɸɬɶɫɹ ɞR ɡɦLɧ ɭ ɤRɧɰHɩɰLʀ ɝRɥRɜɧRʀ ɩɪRɝɪDɦɢ ɤDɧDɥɭ ɩRɥHɝɲɭɸɱɢ ɮRɪɦɚɬ L Fɬɢɥɶ ɩRɞɚɧɧɹ LɧɮRɪɦDɰLʀ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɱɚɥɢ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭ ɠɚɧɪɿ ɿɧɮɨɬɟɣɧɦɟɧɬ LQIRWDLQPHQWɬɟɪɦɿɧɜɢɧɢɤɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɨɝɨ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɫɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ LQIRUPDWLRQ ɬɚɪɨɡɜɚɝɚ HQWHUWDLQPHQW

 ±ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɞɚɧɧɹɧɨɜɢɧɭɮɨɪɦɿɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɚɛɨ ɡ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɫɬɿ ɇɨɜɢɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɩɨɞɚɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ȱɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɥɹɞɚɱɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭ ɧɟɧɚɜ ɹɡɥɢɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɚ ɧɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɹɤ ɫɮɟɪɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɧɚɛɥɢɠɟɧɨɝɨɞɨɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢ ɇDɜɦɢɫɧH ɞɪRɛɥHɧɧɹ LɧɮRɪɦDɰLʀ ɧD RɤɪHɦL ɮDɤɬɢ RɛɪDɡɢ ɞɭɦɤɢ ɤɥLɩRɜLɫɬɶ Fɬɢɥɸ ɩRɞDɱL ɧRɜɢɧ ɡɦ\ɲ\ɸɬɶ ɪHɰɢɩLɽɧɬɚ ɫDɦRɫɬLɣɧR ɜɢɛ\ɞRɜ\ɜDɬɢ ɩRɜɧ\ ɤDɪɬɢɧ\ ɩRɞLʀ ɧD RɫɧRɜL ɧDɞDɧɢɯ ɠ\ɪɧDɥLɫɬRɦ ɜLɞRɤɪHɦɥHɧɢɯɞHɬDɥHɣ ɋɥLɞ ɡD\ɜDɠɢɬɢ ɳR LɧɮRɬHɣɦHɧɬ ɪHDɥLɡ\ɽɬɶɫɹ ɧD ɫ\ɱDɫɧRɦ\ ɬHɥHɛDɱHɧɧLɞɜRɦDFɩRɫRɛDɦɢɩHɪɲɢɣ±ɱHɪHɡɝɪ\ɞɪ\ɝɢɣ±ɱHɪHɡɪLɡɧL ɬɜRɪɱLɩɪɢɣRɦɢɜɦHɠDɯɬɪDɞɢɰLɣɧɢɯɠ\ɪɧDɥLFɬFɶɤɢɯɬɜRɪLɜɋHɪHɞɧɢɯ ɦRɠɧɚ ɧDɡɜDɬɢ ɧHɬɪDɞɢɰLɣɧL ɠDɧɪɢ ɧHFɬDɧɞDɪɬɧL ɩLɞɯRɞɢ ɞR ɜɢFɜLɬɥHɧɧɹɩRɞLɣRɫRɛɥɢɜDLɧɬRɧDɰLɹɜɢɤɥDɞHɧɧɹɦDɬHɪLDɥɭɥHɤFɢɤR FɢɧɬDɤFɢɱɧLFɩRɫRɛɢȽRɥRɜɧD\ɦRɜD±\ɫLɩɪɢɣRɦɢɦDɸɬɶFɬɜRɪɸɜDɬɢ Fɢɬ\DɰLɸ ɧHɜɢɦ\ɲHɧRɝR FɩLɥɤ\ɜDɧɧɹ ɝɥɹɞDɱ ɧH ɩRɜɢɧHɧ ɧDɩɪ\ɠ\ɜDɬɢɫɹ FɩɪɢɣɦDɸɱɢ LɧɮRɪɦDɰLɸ D ɧDɜɩDɤɢ ± Rɬɪɢɦ\ɜDɬɢ ɡDɞRɜRɥHɧɧɹ ɜLɞ ɜɢɬRɧɱHɧRʀ LɪRɧLʀ ɜɥ\ɱɧRɝR ɩRɪLɜɧɹɧɧɹ ɞRɬHɩɧRɝR

 


ɤDɥDɦɛ\ɪ\ɹFɤɪDɜRʀɦHɬDɮRɪɢɍɧRɜɢɧDɯɡɧɢɡɢɥDFɹɱDFɬɤD©RɮLɰLRɡɭª ɡɛLɥɶɲɢɥDFɹ ɤLɥɶɤLFɬɶ ɩRɜLɞRɦɥHɧɶ ɧD ɫRɰLDɥɶɧL ɬD ɤ\ɥɶɬ\ɪɧL ɬHɦɢ \ ɪHɩRɪɬDɠDɯ ɜɢFɜLɬɥɸɽɬɶɫɹ ɛLɥɶɲH ɞHɬDɥHɣ ɩRɞLʀ ɋɟɪɟɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɠɚɧɪɿɿɧɮɨɬɟɣɦɟɧɬɫɥɿɞɜɢɞɿɥɢɬɢɳɨɜɫɸɠɟɬɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɥɸɞɢɧɚɝɟɪɨɣ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɫɭɫɩɿɥɶɧɚɱɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ȼɟɞɭɱɿ ɧɨɜɢɧ ɩɨɱɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɞɿɣ ɡ¶ɹɜɥɹɬɢFɹɜɤDɞɪLɧDɪLɜɧLɡɝHɪRɹɦɢɦDɬHɪLDɥLɜȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɸɠɟɬɢ ɬɚ ɩɿɞɜɨɞɤɢ ɩɨɱɚɥɢ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɪɚɮɿɤɢ ɫɩɟɰɟɮɟɤɬɿɜɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɰɿʀɚɫɟɧɫɚɰɿɣɧɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɭɜɟɪɫɬɰɿɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɜɚɠɥɢɜɢɦ ȼɍɤɪDʀɧLLɧɮRɬHɣɦHɧɬɡ¶ɹɜɢɜFɹɧDɩRɱDɬɤ\ɏɏȱFɬLɡDɪDɡɩHɪHɛ\ɜDɽ ɧDFɬDɞLʀɞɢɧDɦLɱɧRɝRLɞRFɢɬɶɛ\ɪɯɥɢɜRɝRɪRɡɜɢɬɤ\Ɂ¶ɹɜɢɥɢFɹɰLɤDɜL ɧHɬɪDɞɢɰLɣɧLɞɥɹɍɤɪDʀɧɢɩɪRɝɪDɦɢɛ\ɥRɡDɩRɱDɬɤRɜDɧRɧRɜLɩɪɢɣRɦɢ ɡɣRɦɤɢ L ɦRɧɬDɠɭ ɩRɞDɱL LɧɮRɪɦDɰLʀ ɜLɞɬDɤ ɬHɥHɜLɡLɣɧL ɬHɯɧRɥRɝLʀ ɜɢɣɲɥɢ ɧD ɹɤLFɧR ɧRɜɢɣ HɬDɩ ɪRɡɜɢɬɤ\ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɚɬɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ©ɯɥɿɛɚ ɬɚ ɜɢɞɨɜɢɳª ɩɨɱɚɥɢ ɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɧɨɜɢɧ ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɿɧɮɨɬɟɣɧɦɟɧɬɭ ɧɨɜɢɧɢ ɩɨɱɚɥɢ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɥɟɝɤɨ ɣ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɭɸɱɢɦɨɡɨɤɝɥɹɞɚɱɚ Ɍɨɩɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɢ ɜɡɹɥɢ ɫɨɛɿ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɜɿɞɬɿɧɤɨɦɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɫɬɿɌɚɤɿɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɢɹɤ©Ɍɋɇª ɧɚ  ©ɉɨɞɪɨɛɢɰɿª ɧɚ ȱɧɬɟɪɿ ©Ɏɚɤɬɢª ɧɚ ȱɋɌȼ ©ȼɿɤɧɚª ɧɚ ɋɌȻ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ©Ⱥɛɡɚɰª ɧɚ ɇɨɜɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɥɟɝɤɿɫɬɸ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɸɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ,ɧɮRɪɦDɰLɣɧD ɩɪRɝɪDɦD ©ȼLɤɧDª ɬHɥHɤDɧDɥ\ ɋɌȻ ɩHɪɲRɸ ɫHɪHɞ ɜɢɩ\FɤLɜɧRɜɢɧɡDFɬRɫ\ɜDɥDLɧɮRɬHɣɧɦHɧɬɧDɜLɬɱɢɡɧɹɧRɦ\ɬHɥHɪɢɧɤɭ ,ɪRɧLɱɧ\ɦDɧHɪ\ɫɩLɥɤ\ɜDɧɧɹɫDɪɤDɡɦɡɜHɪɯɧɽɛɥɸɡɧLɪFɬɜRɬDɩRɲ\ɤ ɤ\ɦHɞɧRɝR \ ɡɜɢɱDɣɧRɦ\ LɧɮRɪɦDɰLɣɧD ɫɥ\ɠɛD ɤDɧDɥ\ ɋɌȻ ɡɪRɛɢɥD FɜRʀɦ ©ɮLɪɦRɜɢɦ FɬɢɥHɦª ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɜLɞɛRɪ\ ɩRɞLɣ \ ɜɢɩ\Fɤ ɬRɩ ɧRɜɢɧRɸ FɬDɽ ɧH ɧDɣɜDɠɥɢɜLɲD D ɧDɣɤɭɦHɞɧLɲD ɩRɞLɹ ɇRɜɢɧɢ DɤɰHɧɬ\ɸɬɶ \ɜDɝ\ ɧD ɧHɡɜɢɱDɣɧɢɯ ɝHɪRɹɯ ɧHRɱLɤ\ɜDɧɢɯ ɪDɤɭɪɫDɯ ɧHɬɢɩRɜɢɯ ɞHɬDɥɹɯ ɩRɞLʀ ɳR ɡDɥɢɲɢɥɢɫɹ ɧHɩRɦLɱHɧɢɦɢ Lɧɲɢɦɢ ɠ\ɪɧDɥLɫɬDɦɢ ɜɢɤRɪɢFɬRɜ\ɸɬɶ ɦRɜɧ\ ɝɪ\ ɩɪɢ[ɨɜDɧL DɥɸɡLʀ LɝɪRɜH ɩHɪHRFɦɢɫɥHɧɧɹFɬHɪHRɬɢɩLɜɦDɫRɜRʀɫɜLɞRɦRɫɬL ,ɧɮRɬHɣɧɦHɧɬ \ ɜHɪɫLʀ ©ɇRɜɢɧ Ɍɋɇª ɯDɪDɤɬHɪɢɡ\ɽ HɧHɪɝLɣɧH ɩRɞDɧɧɹ ɞɢɧDɦLɱɧLFɬɶ ɩɪRɞ\ɦDɧ\ ɤRɦɩRɡɢɰLɸ FɸɠHɬ\ ɯ\ɞRɠɧɶR FɬɢɥɶRɜ\ DɬɪDɤɰLɣɧLFɬɶ ɍ ɩRɜLɞRɦɥHɧɧɹɯ ɲɢɪRɤR ɜɢɤRɪɢFɬRɜ\ɸɬɶFɹ

 


ɦRɜɧD ɝɪD ɬɪDɧFɮRɪɦDɰLɹ FɬDɥɢɯ ɜɢɪDɡLɜ DɥɸɡLʀ ɧD ɹɜɢɳD ɬD ɫɬHɪHRɬɢɩɢ ɦDɫRɜRʀ ɤ\ɥɶɬ\ɪɢ ©\ɤɪDʀɧRɮRɛɢ ɜ ɩRɝRɧDɯª ȼLɞɦLɧɧLFɬɸ ©ɇRɜɢɧ Ɍɋɇª ɽ ɧDɩRɜɧHɧɧɹ ɜɢɩɭFɤLɜ ɩɪɹɦɢɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦɢ ɳR FɬɜRɪɸɽ HɮHɤɬ ɧDɞ RɩHɪDɬɢɜɧRɫɬL ɩLɞɤɪHɫɥHɧD ɩHɪɫRɧLɮLɤDɰLɹ ɧRɜɢɧ ɱHɪHɡɞRɞDɜDɧɧɹɠ\ɪɧDɥLFɬFɶɤɢɯɫɬHɧɞɚɩLɜɞRɤRɠɧRɝRɦDɬHɪLDɥɭ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɦRɠɧD ɜɢɞLɥɢɬɢ ɬɚɤɿ RɫRɛɥɢɜRɫɬL ɜɢɤRɪɢFɬDɧɧɹ ɩɪɢɣRɦLɜ LɧɮRɬHɣɧɦHɧɬ\ɧD\ɤɪDʀɧFɶɤɢɯɬɟɥɟɤDɧDɥDɯ ɊRɡLɝɪ\ɜDɧɧɹɧRɜɢɧɢ ɐHɣ ɩɪɢɣRɦ ɩRɥɸɛɥɹɸɬɶ ɜɢɤRɪɢɫɬRɜ\ɜDɬɢ ɠ\ɪɧDɥLFɬɢ ɬHɥHɤDɧDɥ\ ɋɌȻ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦRɠ\ɬɶ ɩLɞɝRɬ\ɜDɬɢ ɦDɬHɪLDɥ ɧD ɬHɦ\ ©ɑɢ ɩɪɢʀɞH $ɯɦHɬRɜ FɶRɝRɞɧL \ Ʉɢʀɜ"ª Ɍɚɤɨɠ ɪRɡLɝɪ\ɜDɬɢ ɧRɜɢɧ\ ɜɦLɸɬɶ L ɪHɝLRɧDɥɶɧL ɬHɥHɤɚɧɚɥɢ ɇDɩɪɢɤɥDɞ ɩLFɥɹ ɱɢFɥHɧɧɢɯ ɞɡɜLɧɤLɜ ɦHɲɤDɧɰLɜ Ɇ\ɤDɱHɜD ɧD ɡDɤDɪɩDɬFɶɤɢɣ ɬHɥHɤDɧDɥ ©Ɇɫɬ\ɞLRª ɜ HɮLɪL ɡ¶ɹɜɢɜFɹɦDɬHɪLDɥɧDɬHɦ\ɤRɦ\ɜɢɝLɞɧRɩLɞɧLɦDɬɢɩDɧLɤ\ɩɪRɡHɦɥHɬɪ\ɫ \Ɇ\ɤɚɱɟɜɿ ɉɨɪɬɪɟɬɧɿɫɬɶ Ʉɨɥɢ ɩɨɞɿɹ ɩɪɨ ɹɤɭ ɣɞɟɬɶɫɹ ɭ ɫɸɠɟɬɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢDɜɬɨɪɢɪRɡɩRɜɿɞɚɸɬɶɿɫɬRɪLɸɩɪRɝHɪRɹɡɜHɪɬɚɸɬɶɭɜDɝ\ɧD ɞHɬDɥɿɣRɝRɠɢɬɬɹ ȼɢɤRɪɢFɬɚɧɧɹLɧɮRɝɪDɮɿɤɢLDɧLɦDɰɿʀ ɐɢɦ ɩɪɢɣRɦRɦ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɤɨɠɟɧ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥ ɚɞɠɟ ɩɪɨɞHɦRɧɫɬɪ\ɜɚɬɢ FɤɥDɞɧɿ ɩLɞɪDɯɭɧɤɢ ɧD ɫɥRɜɚɯ ɠ\ɪɧɚɥLɫɬɨɜɿ ɧDɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜDɠɤɨ ȱɧɮRɝɪDɮLɤɚ ɩRɥHɝɲɭɽ ɰɸ ɪRɛRɬɭ ɇDɣɱɚɫɬLɲɟ ʀʀ ɡDɫɬRɫRɜ\ɸɬɶɩɪɢɪRɡɩRɜLɞɿɩɪRɫɩRɠɢɜɱɢɣɤRɲɢɤɰɢɮɪɢȼȼɉɬDɿɧɲH ȼɢɤRɪɢFɬɚɧɧɹ \ɪɢɜɤLɜ ɡ ɤLɧRɮLɥɶɦɿɜ ɦ\ɡɢɤɢ ɰH ɪRɛɢɬɶFɹ ɞɥɹ FɬɜRɪHɧɧɹɜLɞɩRɜLɞɧRɝɨHɦRɰLɣɧRɝɨɧDFɬɪRɸ ɋɜRɝɨ ɱDɫɭ ɬHɥHɤɚɧɚɥ ©ȱɧɬɟɪª ɩLɞɫ\ɦɤRɜɢɣ ɪHɩRɪɬɚɠ ɩɪR ɩRɱDɬɨɤ ɫHɫLʀȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɩRɤɥDɜɧDɜLɞRɦɭɩLFɧɸ©ɍɱDɬɜɲɤRɥɟªɍɬLɦɬRɞɿ ɰH ɡɜ\ɱDɥɨ ɹɤ FɜRɝɨ ɪRɞɭ ɧDFɦLɲɤɚ ɧDɞ ɧDɪRɞɧɢɦɢ RɛɪDɧɰɹɦɢ ɍɠH ɞRɜRɥɿ ɡɜɢɱɧɢɦ FɬDɥR ɜɢɤRɪɢFɬDɧɧɹ ɜLɞRɦɢɯ ɦHɥRɞLɣ ɜRɽɧɧɢɯ ɬD ɩRɜRɽɧɧɢɯ ɱDɫLɜ \ FɸɠHɬDɯ ɩɪR FɜLɞɤLɜ ɬD \ɱDFɧɢɤɿɜ ȼHɥɢɤɨʀ ȼLɬɱɢɡɧɹɧRʀɜLɣɧɢ ȺɤɰHɧɬ\ɜDɧɧɹɧDɧHɜDɠɥɢɜɢɯDɥHɹFɤɪDɜɢɯɞHɬDɥɹɯ Ɍɭɬ ɜɚɪɬɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɤɨɥɢ ɧɚ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ±ȼɿɤɬɨɪɚəɧɭɤɨɜɢɱɚ±ɭɉɚɪɤɭɋɥɚɜɢɜɩɚɜɜɿɧɨɤɌɚɤɨɠ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɦɨɠɧD ɜLɞɧHɫɬɢ \Fɿ ɡɝDɞɤɢ ɩɪR Rɞɹɝ ɝHɪRʀɜ FɸɠHɬɭ RɫRɛɥɢɜɨ ɤRɥɢ ɦRɜD ɣɞH ɩɪR ɜLɞRɦɭ RɫRɛɢFɬɿɫɬɶ ɑɢ ɧH ɧDɣɛLɥɶɲɟ

 


ɥɸɛɥɹɬɶ DɤɰHɧɬ\ɜɚɬɢ \ɜDɝɭ ɝɥɹɞDɱD ɡD ɞRɩRɦRɝɨɸ ɤDɪɬɢɧɤɢ ȾR ɪHɱɿ ɡɝLɞɧR ɡ ɞRFɥLɞɠHɧɧɹɦɢ ɡDɜɠɞɢ ɰLɤDɜɨ ɞɢɜɢɬɢFɶ ɧD ɬɜDɪɢɧ ɬD ɦDɥɢɯ ɞLɬHɣɧDɜLɬɶɱHɪHɡɬHɥHHɤɪDɧ ȱɧɬRɧDɰɿɹ 2ɞɢɧɡɧDɣɜDɠɥɢɜLɲɢɯɩɪɢɣRɦLɜDɞɠH\ɧLɣɦRɠɟɡɜ\ɱDɬɢLRFɭɞL ɪDɞLɫɬɶɇDɱɢɬɤɚɩRɜɢɧɧɚɛ\ɬɢLɧɮRɪɦDɰLɣɧɨɸRɰLɧɤɚDɜɬRɪɨɦɬLɽʀɱɢ LɧɲRʀɩRɞɿʀɦRɠɟɡɞLɣFɧɸɜDɬɢFɹɬDɤRɠLɧɬRɧDɰɿɽɸ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ Ɍɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚɍɱɟɛɧɢɤ±ɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩɊɟɞɤɨɥɥȽȼ ɄɭɡɧɟɰɨɜȼɅɐɜɢɤȺəɘɪɨɜɫɤɢɣ±ɆɂɡɞɜɨɆȽɍȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚ± ɫ ɄɨɡɟɪɨɜɫɶɤɚȾȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ©Ⱥɛɡɚɰªɇɨɜɢɣɤɚɧɚɥ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSDE]DWVQRY\WYRSURHNWH ɄɭɥɹɫȱɁɟɦɥɟɬɪɭɫɭɌɋɇɚɛɨɉɪɨɿɧɮɨɬɟɣɧɦɟɧɬɿɜɟɪɫɿʀɜɬɟɥɟɧɨɜɢɧɚɯ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ȱɝɨɪ Ʉɭɥɹɫ Ɍɟɥɟɤɪɢɬɢɤɚ ² ² ɛɟɪɟɡ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSQHZWHOHNULWLNDXDPHGLDOLWHUDF\²ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɭ ɋɧɭɪɧɿɤɨɜɚɘɆɇɨɜɢɧɢɡɩɟɪɰɟɦɬɚɛɭɥɶɛɚɲɤɚɦɢɿɧɮɨɬɟɣɧɦɟɧɬɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿɘɆɋɧɭɪɧɿɤɨɜɚȼɿɫɧɢɤɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɤɭɥɶɬɭɪɢȼɢɩɋ ɌɨɮɮɥɟɪɗɒɨɤɛɭɞɭɳɟɝɨɗɥɜɢɧɌɨɮɮɥɟɪ±ɆɨɫɤɜɚȺɋɌ±ɫ

ɐɚɥɤɨ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ Ɋɨɦɚɧɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɎɈɊɆȺɌɂɆɂɋɌȿɐɖɄɂɏɌȿɅȿɉɊɈȽɊȺɆ ɇȺ8$ɄɍɅɖɌɍɊȺ´ɌȺ³ȽɊɈɆȺȾɋɖɄȿ´ ɌɊȺȾɂɐȱȲɌȺɇɈȼȺɌɈɊɋɌȼɈ Ɇɢɫɬɟɰɶɤɚɬɟɦɚɬɢɤɚɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɬɟɥɟɟɮɿɪɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɞɨɫɢɬɶ ɫɤɭɩɨ ɉɨɞɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɿɞɤɨ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɪɨɡɝɨɥɨɫɭ Ɂɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɫɬɚɸɬɶ ɨɫɟɪɟɞɤɨɦ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯ ɫɤɚɧɞɚɥɿɜ ɚɛɨ ɠ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɿɦɿɞɠɭ ɞɟɪɠɚɜɢ Ⱥɨɬɨɤɪɟɦɿɦɢɫɬɟɰɶɤɿɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɤɚɧɚɥɚɯɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿȼɢɧɹɬɤɢ²ɧɿɲɟɜɢɣɤɚɧɚɥ³8$Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ɬɚ³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ´ ȼɚɠɥɢɜɨɳɨɮɨɪɦɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɚɰɢɯɤɚɧɚɥɚɯɫɭɬɬɽɜɨɪɿɡɧɹɬɶɫɹɈɬɠɟ

 


ɦɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ²ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɮɨɪɦɚɬɢɬɚɨɡɧɚɤɢɡɚɹɤɢɦɢɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯ ³8$ Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ ɿ ³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ´ Ɉɛ¶ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ² ɦɢɫɬɟɰɶɤɿ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ² ɮɨɪɦɚɬɢ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɤɚɧɚɥɚɯ ³8$ Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ ɬɚ ³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ´ ɉɨɧɹɬɬɹ ³ɮɨɪɦɚɬ´ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɽ Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɩɿɞ ©ɮɨɪɦɚɬɨɦªɪɨɡɭɦɿɸɬɶɬɚɤɡɜɚɧɿɪɟɚɥɿɲɨɭɬɨɤɲɨɭɫɜɿɬɫɶɤɿɯɪɨɧɿɤɢ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿɲɨɭɜɢɞɨɜɢɳɚ>@ ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɟɪɦɿɧ ³ɮɨɪɦɚɬ´ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɞɟɳɨ ɿɧɲɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɚ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɰɟɧɚɪɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚɩɪɨɞɭɤɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɹɤɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɫɹɜɿɞɿɧɲɢɯ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟɩɨɥɟɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ²ɰɟɤɚɧɚɥ³8$Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ɚɞɠɟ ɜɿɧ ɧɿɲɟɜɢɣ ɨɬɠɟ ɭɜɟɫɶ ɣɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɤɨɧɬɪɟɬɧɿɣ ɬɟɦɚɬɢɰɿɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ>@ Ɂɚ ɥɿɬɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɤɚɧɚɥ ɜɢɪɨɛɢɜ ɱɢɦɚɥɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɉɪɨɬɟ ɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɧɟ ɨɧɨɜɥɸɜɚɥɢɫɶ Ɋɟɛɪɟɧɞɢɧɝ ³Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ ɩɪɨɜɟɥɚ ɥɢɲɟ ɪɨɤɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ>@ ³ȼɿɡɢɬɿɜɤɚ´ ɤɚɧɚɥɭ ² ɰɟ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ³ɇɨɜɢɧɢ´ ɍɫɿ ɜɨɧɢ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ Ɏɨɪɦɚɬ ɬɭɬ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ ɣ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɞɨɛɭɞɶɹɤɨɝɨɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɜɢɩɭɫɤɭɧɨɜɢɧ ɍɫɿɿɧɲɿɩɪɨɝɪɚɦɢ²ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɦɭɡɢɱɧɿɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ³Ɇɢɫɬɟɰɶɤɿ ɿɫɬɨɪɿʀ´ ³ɎɨɥɶɤPXVLF´ ³Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚ ɚɮɿɲɚ ɡɞɨɪɨɜɨʀ ɥɸɞɢɧɢ´>@ əɤɳɨɠɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢɫɩɿɥɶɧɿɨɡɧɚɤɢɩɪɨɝɪɚɦɧɚ³8$Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ɬɨ ɫɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɚɧɚɥɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɭɫɿɦ ɤɚɧɨɧɚɦ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɐɟ ɱɿɬɤɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɿ ɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɫɬɢɣɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɦɨɧɬɚɠɡɚɤɥɚɫɢɱɧɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢɬɚɛɟɡ ɡɚɣɜɨʀ³ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ´ Ⱥ ɨɬ ɧɚ ³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ´ ɮɨɪɦɚɬɢ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɚ ɞɨɜɿɥɶɧɿ ɿ ɬɜɨɪɱɿɈɞɧɚɤɤɨɧɬɟɧɬɜɿɞ³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ´ɜɩɿɡɧɚɜɚɧɢɣ Ɂɚɪɚɡ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɤɚɧɚɥɿ ɩɨɦɟɧɲɚɥɨ >@ ɐɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ³Ʉɭɥɶɬɭɪɚ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸ´ ɩɪɨɟɤɬ ³6WDJH ´ Ɍɚɤɨɠ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ

 


ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɩɪɢɫɜɹɱɭɸɬɶ ɞɟɹɤɿ ɜɢɩɭɫɤɢ ³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ȱɧɬɟɪɜ¶ɸ´ ³ȽɪɨɦɚɞɫɶɤɟɄɨɦɟɧɬɚɪɿ´ɚɛɨ³ȽɪɨɦɚɞɫɶɤɟɊɟɩɨɪɬɚɠ´>@ Ɋɚɧɿɲɟ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɤɚɧɚɥɿ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɰɿɥɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ³ȽɪɨɦɚɞɫɶɤɟɄɭɥɶɬɭɪɚ´ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɜɿɞɞɿɥɭɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɞɭɠɟɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ³ɉɪɨɤɚɬ´ ³ɇɨɜɢɧɢ ɤɿɧɨ´ ³Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜ´ ɩɪɨɟɤɬ ³ȽɪɨɦɚɞɫɶɤɟDUW´>@>@ əɤɳɨ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɭ´ ɬɨ ɫɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɜɨɧɢɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɤɚɧɨɧɚɦɤɥɚɫɢɱɧɨʀɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢȼɢɩɭɫɤɢɨɞɧɿɽʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɪɿɡɧɢɬɢɫɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɥɨɤɚɰɿɹɦɢ ɡɣɨɦɤɢ ɠɚɧɪɚɦɢ ɜɚɪɿɚɰɿɹɦɢɦɨɧɬɚɠɭɝɪɚɮɿɤɢɤɨɥɶɨɪɢɫɬɢɤɨɸɤɚɪɬɢɧɤɢɧɚɹɜɧɿɫɬɸɱɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɜɟɞɭɱɨɝɨɜɤɚɞɪɿ ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɉɬɠɟ ɮɨɪɦɚɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ³8$ Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ ɧɚ ³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ´ ɫɭɬɬɽɜɨ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɦɭɬɚɡɜɭɤɨɜɨɦɭɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿɇɚ³8$Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɤɨɧɬɟɧɬ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɤɨɥɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɬɚ ɦɨɧɬɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɍ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɬɭɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɩɟɜɧɚ ɤɥɿɲɨɜɚɧɿɫɬɶ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɧɚ ³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ´ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɿ ɮɨɪɦɚɬɢ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɢ ɝɪɚɮɿɤɢ ɪɟɠɢɫɟɪɢ ɦɨɧɬɚɠɭ ɬɚ ɡɜɭɤɨɪɟɠɢɫɟɪɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɸɬɶ ȼɨɧɢ ɡɦɿɲɭɸɬɶ ɮɨɪɦɚɬɢɡɚɩɨɡɢɱɭɸɬɶɩɪɢɣɨɦɢɡɤɿɧɨɪɟɤɥɚɦɢɱɢɿɧɬɟɪɧɟɬɭ ɛɥɨɝɿɧɝ ɜɥɨɝɿɧɝ ɚɛɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ Ⱥ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣɲɚɛɥɨɧɧɨɫɬɿɬɚɨɮɿɰɿɣɧɨɫɬɿ Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɰɿɤɚɜɿ ɞɥɹ ɧɚɭɤɢ ɹɤ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɰɶɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɭɬɚ ɩɨɫɩɪɢɹɽ ɦɨɠɥɢɜɨɦɭʀɯɜɢɪɿɲɟɧɧɸ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨɨɬɪɢɦɚɧɿɞɚɧɿɦɨɠɭɬɶɫɬɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɭɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ɘɫɢɩɨɜɢɱȺȼɌɢɩɢɩɪɨɝɪɚɦɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢȺȼɘɫɢɩɨɜɢɱ ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH  ɍɪɹɞ ɪɟɮɨɪɦɭɽ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɋɚɣɬ ³Ɍɟɥɟɤɪɢɬɢɤɚ´ WHOHNULWLNDXD Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSUXWHOHNULWLNDXDSURFHVV 8$ ɉȿɊɒɂɃ 8$ ɄɍɅɖɌɍɊȺ ɬɚ 8$ɄɊɂɆ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɟɤɪɚɧɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɋɚɣɬ 8$ ɋɍɋɉȱɅɖɇȿ ɆɈȼɅȿɇɇə VXVSLOQHPHGLD Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭKWWSVVXVSLOQHPHGLDQHZV

 


 ɋɚɣɬ³8$ɄɍɅɖɌɍɊȺ´ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSFXOWXUHVXVSLOQHPHGLD ɋɚɣɬ³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ´Ɋɨɡɞɿɥ³Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVKURPDGVNHXDFXOWXUH Ⱥɥɶɛɨɦɜɿɞɟɨ³ȽɪɨɦɚɞɫɶɤɟɄɭɥɶɬɭɪɚ´ȼɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝ<RX7XEH\RXWXEHFRPɊɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZ\RXWXEHFRPSOD\OLVW"OLVW 3/3Q;I4/GVQ8&7RVL;0,H6;P[U7 Ⱥɥɶɛɨɦ ɜɿɞɟɨ ³+URPDGVNHDUW´ ȼɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝ <RX7XEH \RXWXEHFRP Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVZZZ\RXWXEHFRPSOD\OLVW"OLVW 3/3Q;I4/GVP(+MZ1[],SO$$BS;.K-%:

 ɐɟɰɟɜɢɱ Ɉɥɶɝɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɌȿɇȾɇɐȱȲɊɈɁȼɂɌɄɍɌȿɅȿȻȺɑȿɇɇəȾɅəȾȱɌȿɃ Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨɛ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɚɰɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɞɢɬɹɱɨɝɨɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɜɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɤɨɧɬɟɧɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿʀɦɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɉɪɚɤɬɢɱɧɚɿɧɚɭɤɨɜɚɰɿɧɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭɳɨɜ ɧɶɨɦɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɸɬɶɫɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɚ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿɲɥɹɯɢɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɦɿɠɞɿɬɶɦɢ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɦ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɰɿɧɧɨɫɬɟɣɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ȱɫɧɭɽ ɧɢɡɤɚ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɧɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ Ɍɚɤ ȿɈ Ȼɚɪɚɧ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɧɿɦɚɰɿʀɹɤɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɜɢɞɭɦɟɞɿɚȼȯɁɚɝɨɪɨɞɧɸɤɜɢɜɱɚɥɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɢɬɹɱɢɯɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ©ɉɿɤɫɟɥɶɿ©ɉɥɸɫɉɥɸɫªɆȼɋɿɬɰɟɜɚɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɰɿɸ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɢɬɢɧɭ Ɉ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɶɤɚɞɨɫɥɿɞɢɥɚɿɜɢɨɤɪɟɦɢɥɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɩɿɥɶɧɨɝɨɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɌɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɽɞɪɭɝɢɦɡɚɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸɦɟɞɿɚɞɥɹɞɿɬɟɣ ɩɪɨɳɨɫɜɿɞɱɚɬɶɞɚɧɿɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜɤɥɚɫɿɜɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɭ 


ɪɨɰɿɰɟɧɬɪɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɞɭɦɤɢ©ɋɨɰɿɨɿɧɮɨɪɦªɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦ ɞɿɡɧɚɸɬɶɫɹ ɨɫɬɚɧɧɿ ɧɨɜɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ± ɱɟɪɟɡ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ±ɱɟɪɟɡɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ±ɱɟɪɟɡɩɪɟɫɭ>@ ɇɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɥɢ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɦɚɤɞɨɧɚɥɶɞɢɡɚɰɿɹ ȼɊɿɡɭɧ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ©ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɩɪɨɰɟɫɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚɤɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨʀɦɟɪɟɠɿɤɨɦɭɧɿɤɚɬɨɪɿɜɳɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹɣɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹɧɚ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɽɞɢɧɨɸ ɚɥɟ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɸ ɫɩɿɥɤɨɸ ʀɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜª >@ Ⱥ ɦɚɤɞɨɧɚɥɶɞɢɡɚɰɿɹ ± ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɧɚɹɤɢɯɛɚɡɭɽɬɶɫɹɪɨɛɨɬɚɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜɦɟɪɟɠɿ ɮɚɫɬɮɭɞ ©Ɇɚɤɞɨɧɚɥɶɞɫª ɚ ɫɚɦɟ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɪɨɡɜɚɝɚɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɞɧɨɬɢɩɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɚɬɭ >@ ɐɿ ɹɜɢɳɚ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɿɧɨ ɬɚ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿɜ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɿ ɇɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯ ©ɉɥɸɫɉɥɸɫª©ɉɿɤɫɟɥɶªɿ©ɆɚɥɹɬɤɨɌȼªɬɪɚɧɫɥɸɸɬɶɫɹɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɿ ɜɠɟ ɡɞɨɛɭɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɇɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɬɟɠ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɭɩɪɨɞɭɤɰɿɸɞɥɹɞɿɬɟɣɧɚɩɪɢɤɥɚɞɦɭɥɶɬɫɟɪɿɚɥ©Ⱦɪɚɤɨɧɢ ɉɟɪɟɝɨɧɢ ɛɟɡɫɬɪɚɲɧɢɯª ɧɚ ©ɇɨɜɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿª ɿɫɥɚɧɞɫɶɤɭ ɞɢɬɹɱɭ ɦɭɡɢɱɧɭ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɭ ©Ȼɚɣɞɢɤɿɜɤɚª ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɦɭɥɶɬɫɟɪɿɚɥɢ ©Ɇɚɲɚ ɿ ȼɟɞɦɿɞɶª ©Ɏɿɤɫɢɤɢª ©ɋɦɿɲɚɪɢɤɢª ɣ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɣ ɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɣ ɫɟɪɿɚɥ ©Ʉɥɭɛ ȼɿɧɤɫ ɒɤɨɥɚ ɱɚɪɿɜɧɢɰɶª ɧɚ ©ɌȿɌª ȼɫɿ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɥɸɸɬɶɫɹ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɭ ɫɬɚ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɜɨɧɢ ɫɬɚɥɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢɛɪɟɧɞɚɦɢɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɥɚɫɧɢɤɚɦɡɚɪɨɛɥɹɬɢɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɫɟɪɿɣ ɭ ɩɪɨɤɚɬ ɐɟ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿɞɥɹɞɿɬɟɣ ɓɟɨɞɧɚɬɟɧɞɟɧɰɿɹ±ɭɯɢɥɹɧɧɹɜɿɞɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɍɫɿ ɬɪɢɬɟɥɟɤɚɧɚɥɢɤɭɩɭɸɬɶɩɟɪɟɜɿɪɟɧɭɿɧɨɡɟɦɧɭɩɪɨɞɭɤɰɿɸɜɢɫɨɤɨʀɹɤɨɫɬɿ ɹɤɚɫɬɚɥɚɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸɭɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭɨɞɧɚɤɜɥɚɫɧɢɯɩɟɪɟɞɚɱ ɡɚɧɚɞɬɨ ɦɚɥɨ >@ ɇɚ ©ɉɿɤɫɟɥɿª ɰɟ ©Ɍɿȼɿ Ⱥɛɟɬɤɚª ©ɍɪɨɤɢ ɬɿɬɨɧɶɤɢ ɋɨɜɢª ɿ ɪɭɛɪɢɤɚ ©Ɂɿɪɤɢɦɚɥɸɤɢª ɑɚɫɬɤɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɟɮɿɪɿ ɤɚɧɚɥɭ ± ɨɞɧɚɤ ɬɚɤɿ ɰɢɮɪɢ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɱɟɪɝɨɜɨʀ

 


ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɞɜɨɯ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɳɨɪɚɧɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɲɟɫɬɢ ɝɨɞɢɧ ɭ ɛɭɞɧɿ ɬɚ ɩ¶ɹɬɢ ɧɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɇɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ ©ɉɥɸɫɉɥɸɫª ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ±©Ʉɨɪɢɫɧɿɩɿɞɤɚɡɤɢª©Ʉɚɡɤɚɡɬɚɬɨɦªɿ©ɐɟɧɚɲɟɿɰɟɬɜɨɽª ɑɚɫɬɤɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɟɮɿɪɿ ± ɚɥɟ ɰɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɪɚɧɫɥɸɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɧɨɱɿ ɇɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ ©ɆɚɥɹɬɤɨɌȼª ɧɟɦɚɽ ɩɟɪɟɞɚɱ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɞɧɚɤ ɦɿɠ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɚɦɢ ɜɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɤɨɪɨɬɤɿ ɚɧɿɦɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿ ɜɿɪɲɿ ɬɚ ɩɿɫɧɿ ɡ ɫɟɪɿʀ ©ȼɟɫɟɥɿ ɯɬɨɫɢɤɢª ȼ ɟɮɿɪɿ ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ©/kOH Ʌɹɥɟª ©Ɍɸɥɶɩɚɧª ɬɪɚɧɫɥɸɽɬɶɫɹɧɚɣɛɿɥɶɲɟɩɟɪɟɞɚɱɜɥɚɫɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ©%DOFKRNUDNȻɚɥɱɨɤɪɚɤª ©Ⱦɠɟɪɟɥɨɦɟɞɭª ©1HEDUQH\RT ɇɟɛɚɪɧɟɣɨɤª ©Ɂɞɨɪɨɜɟɧɶɤɿɛɭɥɢª ©$FK2OGLPȺɱɨɥɞɢɦª ©ɏɨɱɭ ʀɫɬɢª ©/kOH \LUOD\ Ʌɹɥɟ ɣɢɪɥɚɣª ©Ʌɹɥɟ ɫɩɿɜɚɽª ɏɨɱɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɜɟɮɿɪɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɥɢɲɟɚɥɟɜɿɧɬɪɚɧɫɥɸɽɬɶɫɹ ɭɩɪɚɣɦɬɚɣɦɩɨɨɞɧɿɣɫɟɪɿʀɡɚɪɚɡɚɧɟɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦɩɨɬɨɤɨɦ Ȼɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɤɚɧɚɥɿɜ ©ɉɿɤɫɟɥɶª ©ɉɥɸɫɉɥɸɫª ɿ ©/DOHª ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɢ ɣ ɚɧɿɦɚɰɿɣɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ©ɆɚɥɹɬɤɨɌȼªɡɚɩɨɜɧɟɧɟɧɢɦɢɩɨɜɧɿɫɬɸɁɝɿɞɧɨɡɰɢɦɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɰɿɽɸ ȼɿɞɦɿɧɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿɜ ɽ ʀɯɧɽ ɨɞɨɪɨɫɥɟɧɧɹ ɬɨɛɬɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɪɢɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɨ ɞɨɪɨɫɥɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɚɯɝɨɥɨɜɧɢɣɝɟɪɨɣɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽɬɶɫɹɹɤɞɟɜɿɚɧɬɧɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ >@əɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɭɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿ©Ɇɚɲɚɿɜɟɞɦɿɞɶªɝɟɪɨʀɧɹɟɝɨʀɫɬɢɱɧɚ ɜɟɪɟɞɥɢɜɚɿɪɨɡɛɟɳɟɧɚɜɨɧɚɱɚɫɬɨɤɚɩɨɫɬɢɬɶɿʀɣɭɫɟɩɪɨɛɚɱɚɽɬɶɫɹɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɛɚɝɚɬɨɫɟɪɿɣɧɨɦɭ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿ ©Ʌɢɫ Ɇɢɤɢɬɚª ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɬɟɠ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɞɟɜɿɚɧɬɧɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɨɞɧɚɤ ɡɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɨɸɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɭɜɨɧɚɜɢɫɦɿɸɽɬɶɫɹɿɅɢɫɨɬɪɢɦɭɽɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɡɚɫɜɨʀɞɿʀ Ɍɚɤɨɠɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɚɞɦɿɪɧɟɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɫɸɠɟɬɭɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɢɦɢɞɟɬɚɥɹɦɢɞɿɹɦɢɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢɳɨɦɨɠɟɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɬɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɭ >@ ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɰɿɥɟɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɞɢɬɹɱɭ ɚɥɟ ɣ ɧɚ ɞɨɪɨɫɥɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɦɭɥɶɬɫɟɪɿɚɥɿ ©ɋɦɿɲɚɪɢɤɢªɱɚɫɬɨɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶɫɹɞɨɪɨɫɥɿɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɬɟɦɢɿɞɚɸɬɶɫɹ ɪɟɦɿɧɿɫɰɟɧɰɿʀ ɧɚ ɬɜɨɪɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɹɤɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɧɟ ɜɿɞɨɦɿ ɹɤ ɭ ɫɟɪɿʀ ©Ȼɭɬɟɪɛɪɨɞª ɞɟ ɽ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɨɦɢɣ ɤɚɞɪ ɡ ɮɿɥɶɦɭ ɠɚɯɿɜ

 


Ⱥɥɶɮɪɟɞɚɏɿɱɤɨɤɚ©ɉɫɢɯɨªɤɨɥɢɞɨɝɟɪɨʀɧɿɜɞɭɲɿɡɚɯɨɞɢɬɶɭɛɢɜɰɹɡ ɧɨɠɟɦ ȱɫɧɭɽ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɿ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ± ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɞɿɬɶɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱ ɞɥɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɉ ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɶɤɨʀ ɞɿɬɢ ɞɢɜɥɹɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɞɨɪɨɫɥɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɹɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɨɤɲɨɭ ɯɭɞɨɠɧɿ ɮɿɥɶɦɢ ɬɚ ɧɨɜɢɧɢ ɚ ɛɟɡ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ± ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿɬɚɦɭɡɢɱɧɿ>@ ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɉɬɠɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɦɚɤɞɨɧɚɥɶɞɢɡɚɰɿɹ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɟɮɿɪɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜɩɟɪɟɜɚɠɧɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɿɧɨɡɟɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɹɤɿɜɠɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɹɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɛɪɟɧɞɢɇɚɫɥɿɞɤɚɦɢɰɶɨɝɨɽɭɯɢɥɹɧɧɹɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɚɦɢɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɋɟɪɟɞɨɫɨɛɥɢɜɢɯɪɢɫɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯɫɭɱɚɫɧɢɦɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɦɮɿɥɶɦɚɦ ɿ ɫɟɪɿɚɥɚɦ ɧɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɿ ɬɚɤɿ ɧɚɞɿɥɟɧɧɹ ɝɟɪɨʀɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɸ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸɞɨɪɨɫɥɨʀɥɸɞɢɧɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɩɪɨɬɚɝɨɧɿɫɬɿɜɡɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɿ ɡɚɣɜɢɦɢ ɪɟɩɥɿɤɚɦɢ Ɍɚɤɨɠ ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɳɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɢɬɹɱɢɯ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿɜ ɧɚ ɞɨɪɨɫɥɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɞɿɬɶɦɢɤɨɧɬɟɧɬɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɞɥɹɫɬɚɪɲɨʀɜɿɤɨɜɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ Ʉɚɤɲɤɨɥɶɧɢɤɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɦɟɞɢɚɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ©ɋɨɰɢɨɢɧɮɨɪɦª ɢ 0\0HGLD >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 0\0HGLD ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSP\PHGLDRUJXDDUWLFOHVPHGLDVKNROQLNLBVRWVLQIRUPKWPO Ɍɟɨɪɿɹ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɿɞɪɭɱ ɞɥɹ ɫɬɭɞ ɝɚɥɭɡɿ ³ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ´ȼȼɊɿɡɭɧ²Ʉȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣɰɟɧɬɪ³ɉɪɨɫɜɿɬɚ´²ɫ ɇɟɞɨȺɈɊɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɫɭɱɚɫɧɨɝɨɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɬɚɬɟɧɞɟɧɰɿʀ Ⱥ Ɉ ɇɟɞɨ 6FLHQFH5LVH ² ² ʋ  ² ɋ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSQEXYJRYXD8-51WH[FBB BB Ɂɚɝɨɪɨɞɧɸɤ ȼ ȯ Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɉɿɤɫɟɥɶ ɬɚ ɉɅɘɋɉɅɘɋɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭȼȯɁɚɝɨɪɨɞɧɸɤɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ²²Ɍ²ɋ²Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ KWWSQEXYJRYXD8-511]L]KBBB ɋɿɬɰɟɜɚɆȼɆɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɰɿɣɧɢɣɫɸɠɟɬɹɤɡɚɫɿɛɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɆ ȼɋɿɬɰɟɜɚȼɿɫɧɢɤɈɞɟɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ²² Ɍ ȼɢɩ ² ɋ ² Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSQEXYJRYXD8-519RQXBSVLBBBB

 


 ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɶɤɚɈɋɩɿɥɶɧɟɦɟɞɿɚɞɨɡɜɿɥɥɹɪɨɞɢɧɢɈɥɟɧɚȼɨɡɧɟɫɟɧɫɶɤɚɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ² ɋɩɟɰ ɜɢɩ ©ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɮɟɪɢª²²ɋ±

 Ƚɨɥɨɜɚɱ ɋɟɪɝɿɣ ȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱ, ɫɬɭɞɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȿȼɈɅɘɐȱəɈȻɊȺɁɍɀɍɊɇȺɅȱɋɌȺɍɋȼȱɌɈȼɂɏɆȿȾȱȺ ɄȱɇȿɆȺɌɈȽɊȺɎȾɊɍȽɈȲɉɈɅɈȼɂɇɂɏɏɋɌ± ɉɈɑȺɌɄɍɏɏȱɋɌ  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɏɿɥɶɦɢ ɩɪɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɚɛɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɜɝɨɝɨ ɱɚɫɭ ± ɜɨɧɢ ɩɨɱɚɥɢ ɡ¶ɹɜɥɹɬɢɫɹ ɳɟ ɜ ɯ ɪɪ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ Ɂɚ ɬɚɤɢɣ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɩɪɨɣɲɨɜɞɨɜɝɢɣɲɥɹɯɱɢɫɥɟɧɧɢɯɡɦɿɧɿɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɿ ɪɚɡɨɦɿɡɧɢɦɦɿɧɹɥɢɫɹɣɨɛɪɚɡɢɜɤɿɧɨɈɛɪɚɡɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɬɚɩɨɝɥɹɞ©ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢªɧɚɣɨɝɨɪɨɛɨɬɭɹɤɢɣɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜɫɹɦɚɫɨɜɿɣɩɭɛɥɿɰɿɭɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɲɭ ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɋɚɦɟɬɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɟɥɢɲɟɨɛɪɚɡɿɜɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɚɣɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹʀɯ ɲɢɪɨɤɢɦ ɡɚɝɚɥɨɦ ɛɭɞɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɲɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɫɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ ɹɤ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɽ ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɚ ɣ ɩɨɤɚɠɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɪɟɦɟɫɥɚɡɡɨɜɧɿ Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɪɢɫɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɝɟɪɨʀɜɯɭɞɨɠɧɿɯɮɿɥɶɦɿɜɬɚʀɯɧɶɨɝɨɨɬɨɱɟɧɧɹɬɚɩɨɪɿɜɧɹɬɢʀɯɿɡɿɧɲɢɦɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɚɦɢ ɞɟ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚɩɪɨɮɟɫɿɹ Ɂɚɜɞɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɹɤɿɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶɿɡɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢ  ɜɢɤɥɚɞ ɫɭɬɿ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ ɩɪɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɨɡɧɚɤɝɟɪɨʀɜɬɚʀɯɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ©ɮɨɬɨɪɨɛɨɬɚªɬɢɩɨɜɨɝɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɹɤɢɦɣɨɝɨɛɚɱɚɬɶ ɤɿɧɨɝɥɹɞɚɱɿ ɚɧɚɥɿɡɬɚɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɭɯɨɞɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɚɧɢɯ Ɉɛ¶ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɢɞɪɭɝɨʀɩɨɥɨɜɢɧɢɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹ± ɩɨɱɚɬɤɭɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹɝɨɥɨɜɧɿɱɢɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿɩɟɪɫɨɧɚɠɿɹɤɢɯɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ

 


ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɸ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɫɚ ɪɚɞɿɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɮɨɬɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɉɪɟɞɦɟɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɨɛɪɚɡɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɭɤɿɧɨɮɿɥɶɦɚɯɞɿɚɥɨɝɢ ɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɚɹɤɿɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ȱɡ ɭɫɶɨɝɨ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɮɿɥɶɦɿɜ ɹɤ ɜɢɬɜɨɪɿɜ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɚɨɛɪɚɡɿɜɿɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ±ɜɢɝɚɞɚɧɢɯɮɿɝɭɪ ɹɤɢɯɝɪɚɸɬɶɚɤɬɨɪɢ±ɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɹɤɤɿɧɨɝɥɹɞɚɱɚɬɚɤɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿʀɩɪɨɹɤɭɰɿɤɿɧɨɮɿɥɶɦɢɡɧɹɬɿ Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɥɢɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ± ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɚɰɿ Ⱥ Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɚ ȼ Ɂɞɨɪɨɜɟɝɢ ȼ Ɋɿɡɭɧɚ ɬɚ ɩɪɨ ɤɿɧɨɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ± ɡɨɤɪɟɦɚ ȼ Ȼɚɠɟɧɨɜɨʀ Ʌ ɇɟɤɪɚɫɨɜɨʀ ɇ Ʌɚɧɞɚɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ©ɤɿɧɨª ɿ ©ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚª ± ɞɚɥɟɤɿ ɨɞɧɟ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɉɟɪɲɟ ɩɨɤɥɢɤɚɧɟ ɪɨɡɜɚɠɢɬɢ ɿ ɡɚɧɭɪɢɬɢ ɜ ɭɹɜɧɢɣɫɜɿɬɞɪɭɝɟ±ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɿɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢɩɪɨɪɟɚɥɿʀ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɭ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɭ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɽɨɞɢɧɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɢɣɫɩɿɥɶɧɢɣɮɚɤɬɨɪ±ɚɩɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɧɶɨɝɨəɤɬɜɨɪɰɿɤɿɧɨɬɚɤɿ©ɦɚɣɫɬɪɢɩɟɪɚ ɦɿɤɪɨɮɨɧɚ ɬɟɥɟ ɿ ɜɟɛɤɚɦɟɪɢª ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ʌɸɞɢ ɬɚ ʀɯɧɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɨɡɜɚɝɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ± ɬɟ ɱɨɦɭ ɿɫɧɭɽɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɅɸɞɢɬɚʀɯɧɽɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɟɩɪɚɜɨɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ± ɩɪɢɱɢɧɚɿɫɧɭɜɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢəɤɩɢɫɚɜɭɫɜɨʀɣɩɪɚɰɿ©Ɋɨɡɭɦɿɸɱɢ ɦɟɞɿɚ Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢª Ɇɚɪɲɚɥɥ Ɇɚɤɥɸɟɧ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɯɮɿɥɨɫɨɮɿɜɤɪɢɬɢɤɿɜɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɜɩɥɢɜɭɦɚɫɦɟɞɿɚɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɁɆȱ ɹɤɳɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɲɟ ± ©ɝɚɪɹɱɢɯ ɦɚɫɦɟɞɿɚª ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɝɥɹɞɚɰɶɤɨɸ ɭɜɚɝɨɸ ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɸɬɶ ɩɪɢɦɭɲɭɸɱɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟɡɝɟɪɨɹɦɢɮɿɥɶɦɭɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɬɢ>@ ɓɨɠɞɨɨɛɪɚɡɿɜɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜɭɤɿɧɨɜɨɧɢɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹɬɚɩɨɪɿɡɧɨɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɢɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɠɚɧɪɿɜ ɤɿɧɨ Ɍɢɦ ɩɚɱɟ ɠɚɧɪɿɜ ɿ ɜɢɞɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɡɚɱɚɫʀʀɿɫɧɭɜɚɧɧɹɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹɧɟɦɚɥɨ±ɜɟɞɭɱɢɣɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɌȻ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɮɨɬɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬ ɱɢ ɠɭɪɧɚɥɿɜɚɜɬɨɪɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɶɬɚɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯɉɿɞɯɿɞɞɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɿɡɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɫɯɨɠɢɯ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ

 


ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɪɨɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɿɡɜɿɫɧɨɠɠɚɧɪɭ ɤɿɧɨ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɦɟɣɤɭ ɲɜɟɞɫɶɤɨɝɨ ɬɪɢɥɟɪɚ ©Ⱦɿɜɱɢɧɚ ɡ ɬɚɬɭɸɜɚɧɧɹɦ ɞɪɚɤɨɧɚ» (2011 ɪɿɤ, ɪɟɠ. Ⱦɟɜɿɞ Ɏɿɧɱɟɪ) ɜ ɹɤɨɦɭɝɨɥɨɜɧɭɪɨɥɶɜɢɤɨɧɚɜȾɟɧɿɟɥɄɪɟɣʉɣɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɠɠɭɪɧɚɥɿɫɬɽ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦ ȼɿɧ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɡɚ ɞɟɬɟɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɛɿɝɚɽɨɩɢɬɭɸɱɢɫɜɿɞɤɿɜɝɨɬɨɜɢɣɞɨɜɟɫɬɢɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɞɨɤɿɧɰɹɧɚɜɿɬɶ ɰɿɧɨɸ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ Ɇɿɤɚɟɥɶ Ȼɥɭɦɤɜɿɫɬ Ⱦɟɧɿɟɥ Ʉɪɟɣʉ ɪɨɡɭɦɿɽ ɳɨ ɯɨɪɨɲɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɱ ɡɧɚɣɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭɫɸɞɢ ɇɟɞɚɪɦɚ ɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ Ɇɚɫɨɜɨʀ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ©ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹªɩɪɨɰɟɣɠɚɧɪɫɤɚɡɚɧɨ©ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ± ɡɞɨɛɭɬɢ ɜɿɞ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜ ɬɚ ɲɨɮɟɪɿɜ ɚ ± ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɫɸɞɢ Ȼɨ ɽ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɪɨ ɹɤɿ ɦɢ ɧɟ ɡɞɨɝɚɞɭɽɦɨɫɹª ɉɟɪɫɨɧɚɠɄɪɟɣʉɚɪɿɲɭɱɟɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɣɜɿɞɧɚɣɬɢɿɫɬɢɧɭɿɪɭɯɚɽɧɢɦɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤ ɚ ɣ ɥɸɞɫɶɤɿ ɱɟɫɧɨɬɢ ɐɟ ɫɚɦɨɜɿɞɞɚɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɿɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɹɤɢɣ ɧɚ ɠɚɥɶ ɜɿɞɿɣɲɨɜ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ±ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɉɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ± ɤɨɦɟɞɿɹ «Ȼɨɪɚɬ» (2006 ɪɿɤ, ɪɟɠ. Ʌɚɪɪɿ ɑɚɪɥɶɡ)Ƚɨɥɨɜɧɢɣɩɟɪɫɨɧɚɠ±ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɣɿɡɄɚɡɚɯɫɬɚɧɭɹɤɢɣʀɞɟɞɨ ɋɒȺɞɨɫɥɿɞɢɬɢɦɿɫɰɟɜɿɡɜɢɱɚʀɬɚɤɭɥɶɬɭɪɭɚɬɚɤɨɠɩɨɛɨɪɨɬɢɫɹɡɚɫɟɪɰɟ ɉɚɦɟɥɢ Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ ɹɤɭ ɫɚɦ ɠɟ ɩɨɛɚɱɢɜ ɩɨ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɭ Ɏɿɥɶɦ ɦ¶ɹɤɨ ɤɚɠɭɱɢ ɽ ɞɭɠɟ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɢɦ ɿ ɩɨɪɭɲɭɽ ɬɟɦɢ ɹɤɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɬɚɛɭ ± ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɣɨɝɨ ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɢ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Ɍɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɯɨɱɚ ɿ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ ɿ ɧɟɞɚɥɟɤɢɦ ɜɫɟ ɠ ɜɨɥɨɞɿɽ ɨɞɧɿɽɸ ɪɢɫɨɸ ɫɩɪɚɜɞɿ ɯɨɪɨɲɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɩɪɨɮɟɫɿʀ±ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɜɨɥɨɞɿɽ ɿ Ⱦɠ Ⱦɠ Ⱦɠɟɣɦɫɨɧ ± ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪɜɢɝɚɞɚɧɨʀɧɶɸɣɨɪɤɫɶɤɨʀɝɚɡɟɬɢ©ȾɟɣɥɿȻ¶ɸɝɥªɿɡɤɿɧɨɬɪɢɥɨɝɿʀ ©Ʌɸɞɢɧɚ-ɉɚɜɭɤ» (2002, 2004, 2007, ɪɟɠ. ɋɟɦ Ɋɟɣɦɿ)ɉɟɪɫɨɧɚɠȾɠɄ ɋɿɦɦɨɧɫɚɽɧɚɣɛɿɥɶɲɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɦɝɟɪɨɽɦɮɪɚɧɲɢɡɢɁɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ ɜɿɧ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɭɽ ɫɭɩɟɪɝɟɪɨɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɨʀ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɮɨɬɨ ɉɚɜɭɤɚ ɹɤɿ ɛ ɞɨɜɟɥɢ ɣɨɝɨ ɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɥɨɱɢɧɿɜ Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ± ɜɿɧ ɿɞɟ ɩɪɨɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɧɟ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɬɢɫɤɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɬɚ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɹɱɢ ɡɚ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɭ ɦɟɬɭ ɩɨɲɭɤ ɿɫɬɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ Ɂ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿʀ ɉɚɜɭɤ±ɥɸɞɢɧɚɹɤɚɞɿɽɩɨɡɚɡɚɤɨɧɨɦɯɨɜɚɽɬɶɫɹɡɚɦɚɫɤɨɸɫɬɜɨɪɸɽɜ ɦɿɫɬɿɛɟɡɥɚɞɿɩɨɫɬɿɣɧɨɡɧɶɨɝɨɤɟɩɤɭɽəɤɬɚɤɢɣɩɟɪɫɨɧɚɠɦɨɠɟɛɭɬɢ

 


ɝɟɪɨɽɦ"Ⱦɠɟɣɦɫɨɧ±ɨɞɢɧɿɡɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜɜɿɫɬɨɪɿʀɤɿɧɨ Ⱥ ɨɬ ɩɟɪɫɨɧɚɠ Ⱦɠɟɣɤɚ Ⱦɠɢɥɥɟɧɯɨɥɚ ɭ ɮɿɥɶɦɿ «ɋɬɪɿɧɝɟɪ» (2014, ɪɟɠ. Ⱦɟɧ Ƚɿɥɪɨɣ) ± ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ȼɿɧ ɩɨɱɢɧɚɽ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɸ ɧɟ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɚ ɡɚɪɚɞɢ ɡɚɪɨɛɿɬɤɭ ɀɢɬɬɹ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɨɡɧɚɱɚɽ ɛɟɡɥɿɱ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɱɢɧɟɳɨɧɨɱɿȱɅɭʀɫ Ⱦɠɢɥɥɟɧɯɨɥ ɩɟɪɲɢɦɩɪɢɛɭɜɚɽɧɚ ɦɿɫɰɟ ɳɨɛ ɡɧɿɦɚɬɢ ɫɰɟɧɢ ɤɪɢɜɚɜɢɯ ɪɨɡɩɪɚɜ ɦɚɮɿʀ ɧɚɞ ɛɨɪɠɧɢɤɚɦɢ ɫɬɪɚɲɧɿɚɜɚɪɿʀɡɿɫɦɟɪɬɟɥɶɧɢɦɧɚɫɥɿɞɤɨɦɫɤɚɧɞɚɥɶɧɿɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹɬɨɳɨ ȼɿɧɧɟɰɭɪɚɽɬɶɫɹɛɪɭɞɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɡɚɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɟɧɫɚɰɿʀ±ɩɪɨɧɢɤɚɽ ɧɚɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿɬɟɪɢɬɨɪɿʀɛɟɡɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹɿɞɨɡɜɨɥɭɜɿɞ ɜɥɚɞɢɩɟɪɟɦɿɳɚɽɬɿɥɚɜɛɢɬɢɯɥɸɞɟɣɳɨɛɜɢɣɲɨɜ©ɤɪɚɫɢɜɿɲɢɣªɤɚɞɪ ɲɚɧɬɚɠɭɽɪɟɞɚɤɰɿɸɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭɡɦɭɲɭɸɱɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɧɢɦɿɩɥɚɬɢɬɢ ɣɨɦɭɜɟɥɢɤɿɝɪɨɲɿɉɨɩɪɢɰɟɜɫɟɅɭʀɫɹɤɿɜɫɿɩɨɩɟɪɟɞɧɿɝɟɪɨʀɜɜɨɥɨɞɿɽ ɜɢɡɧɚɱɧɨɸɪɢɫɨɸ±ɜɿɧɪɿɲɭɱɢɣɿɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɿɯɨɱɟɛɭɬɢɭɫɜɨʀɣ ɫɩɪɚɜɿɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɜ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿ ɽ ɱɚɫɬɢɦ ɝɨɫɬɟɦ ȼɿɞ ɮɨɬɨɪɟɩɨɪɬɟɪɚɮɪɿɥɚɧɫɟɪɚ ɞɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɝɚɡɟɬɢ ɱɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɚɣɠɟɤɨɠɟɧɠɭɪɧɚɥɿɫɬɩɟɪɫɨɧɚɠɽɧɨɫɿɽɦɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ± ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɮɿɥɶɦɢ ɹɫɤɪɚɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɜɧɭɬɪɿɲɧɸɛɨɪɨɬɶɛɭɹɤɚɿɫɧɭɽɜɛɚɝɚɬɶɨɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɲɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ± ɞɟ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɿ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɜɥɚɫɧɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɧɚɜɩɚɤɢ±ɤɨɥɢɩɪɨɮɟɫɿɹɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɚɠɢɬɢ ɧɚɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ± ɠɢɬɬɹɦ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦɛɟɡɩɟɤɨɸɫɿɦ¶ʀɬɚɫɜɨɛɨɞɨɸɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ"Ⱦɟɹɤɿɦɨɠɭɬɶ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨ ɜɩɨɪɚɬɢɫɹ ɡ ɰɢɦ ɬɹɠɤɢɦ ɬɹɝɚɪɟɦ ɿɧɲɿ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɪɟɬɿ ɧɟɯɬɭɸɬɶ ɛɭɞɶɹɤɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɤɨɞɟɤɫɚɦɢ ɡɚɪɚɞɢ ɬɨɝɨ ɳɨ ɧɚɠɢɜɢɬɢɫɹ Ɉɛɪɚɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɜɤɿɧɨɩɪɨɣɲɨɜɞɨɜɝɢɣɲɥɹɯɹɤɢɣɬɪɢɜɚɽɣɞɨɫɿ±ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɮɿɥɶɦɿɜ ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚɲɭ ɩɪɨɮɟɫɿɸ ɛɭɜɚɸɬɶ ɹɤ ɫɥɚɛɤɢɦɢ ɬɚ ɞɪɿɛ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɬɚɤ ɿ ɪɿɲɭɱɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɝɨɬɨɜɢɦɢ ɞɨ ɫɚɦɨɩɨɠɟɪɬɜɢɏɚɪɚɤɬɟɪɢɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɬɚɤɨɠɪɿɡɧɹɬɶɫɹɚɥɟɨɞɧɚɪɢɫɚ ɹɤɚ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɮɿɥɶɦɚɯ ± ɰɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹɪɨɛɢɬɢɫɜɨɸɪɨɛɨɬɭ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ 0F/XKDQ08QGHUVWDQGLQJ0HGLD7KH([WHQVLRQVRI0DQ1<0F*UDZ+LOO

 


 ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɉɨɫɿɛȱɧɫɬɢɬɭɬɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɟɪɬɚɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ȺɅɚɡɚɪɽɜɚɘɋɚɛɪɿȺɈɝɧɹɧɢɤȼɋɸɦɚɪɪɟɞȼɋɸɦɚɪ±ɜɢɞɚɧɧɹɨɧɨɜɥɟɧɟ ɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɟɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɫɩɪɚɜɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢɎɪɚɧɰɿɹ ɬɚɄɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ±ɄȱɆȱɫ Ȼɟɡɫɦɟɪɬɧɢɣ Ⱥ Ʉɢɧɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɋɚɣɬ ©ɉɫɢɮɚɤɬɨɪª Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSSV\IDFWRURUJNLQRSURSNLQRKWP

 Ʌɟɜɱɟɧɤɨ ȱɧɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɋɍɑȺɋɇȱɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȺɍȾɂɌɈɊȱȲ ɌȿɅȿɄɈɆɉȺɇȱȯɘ'(876&+(:(//( ɌȿɏɇɈɅɈȽȱəȱɇɌȿɊɇȿɌɂɁȺɐȱȲ Ɇɟɬɚɞɨɫɥɿɞɢɬɢɨɞɢɧɿɡɩɪɨɹɜɿɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɟɥɟɤɨɦɩɚɧɿɽɸ'HXWVFKH:HOOH Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɤɚɧɚɥɭ 'HXWVFKH :HOOH ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿɪɢɫɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɧɬɟɪɧɟɬɢɡɚɰɿʀ Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬ ɪɟɫɭɪɫɭ 'HXWVFKH :HOOH ɫɚɣɬ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɰɟɨɞɢɧɿɡɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɩɪɨɪɢɜ ɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɭɦɟɞɿɚɚɬɚɤɨɠɧɚɣɛɿɥɶɲɞɨɪɨɝɢɣɡɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦɡɚɫɿɛ ɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɍɬɨɣɠɟɱɚɫɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɠɟɛɿɥɶɲ ɧɿɠɩɿɜɫɬɨɥɿɬɬɹɩɨɫɩɿɥɶɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɦɦɟɞɿɚ əɤ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɚɪɬɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ©ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɁɆȱ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɁɆȱ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪ ª ɹɤɟ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ 86$,' ©ɍɆɟɞɿɚª ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ,QWHUQHZV Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɩɪɨɞɨɜɠɭɽɛɭɬɢɥɿɞɟɪɨɦɫɟɪɟɞɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɁɆȱ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɚɦɟ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɧɬɭ>@ ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɜɢɦɿɪɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɩɪɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɚ ɪɨɤɚɦɢ ɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɬɟɥɟɤɚɧɚɥɢɦɚɸɬɶɪɟɣɬɢɧɝɡɚɰɿɥɶɨɜɨɸɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ Ʉɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɪɿɡɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɩɨɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɚɽɤɚɧɚɥɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡɫɚɦɭɫɩɟɰɢɮɿɤɭɿɝɥɹɞɚɱɦɚɽɜɿɞɜɿɞɚɬɢɫɚɣɬɚɛɨ<RXWXEHɤɚɧɚɥ

 


ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹɌȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨɩɪɨɩɨɧɭɽɫɜɨɸɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɬɟɯɧɿɤɡɚɥɭɱɟɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɥɿɧɿɣɤɢɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯɬɟɥɟɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɣɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ Ƚɟɣɦɿɮɿɤɚɰɿɹɤɨɧɬɟɧɬɭ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹɫɩɿɜɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɢɡɚɰɿɹ ɉɪɨɦɨɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ>@ Ⱦɥɹɚɧɚɥɿɡɭɤɨɧɬɟɧɬɭɛɭɥɚɜɡɹɬɚɫɚɦɟɬɚɤɚɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ± ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɿɧɬɟɪɧɟɬɢɡɚɰɿʀ Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣɫɚɣɬɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀ'HXWVFKH:HOOHɽɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɨɜɢɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ Ƀɨɝɨ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɚɞɪɟɫɚ KWWSZZZGZFRPXNȼɩɪɨɞɨɜɠɩɟɪɿɨɞɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɝɪɭɞɟɧɶ± ɛɟɪɟɡɟɧɶɜɚɪɬɨɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɉɨɩɟɪɲɟɤɚɧɚɥɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹɜɿɞɤɥɚɫɢɱɧɢɯɜɢɩɭɫɤɿɜɧɨɜɢɧɋɸɠɟɬɢ ɧɚɚɤɬɭɚɥɶɧɿɬɟɦɢɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿ©ȼɿɞɟɨªɧɚɫɚɣɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɞɭɛɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ Ɇɟɞɿɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ±)DFHERRN7ZLWWHU<RXWXEHɌɚɤɨɠ ɭɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭɽɫɜɿɣɧɨɜɢɧɧɢɣɞɨɞɚɬɨɤ )DFHERRNɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɦɟɞɿɚ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽ  ɩɿɞɩɢɫɧɢɤɚ ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɫɸɠɟɬɿɜ ɡ ɹɤɢɯ ɭ ɜɿɞɟɨ ɮɨɪɦɚɬɿɐɟɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢɜɢɞɿɥɢɬɢɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɚɤɬɢɜɧɨʀɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɜɿɞɟɨɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɬɚʀɯɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜȾɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ ɫɨɰɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɜɿɞɟɨ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɿɞɟɨ ± ɭ ɫɸɠɟɬɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɩɿɞɜɨɞɤɢ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɞɨɩɢɫ ɛɟɡ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭɭɤɚɞɪɿɜɿɞɫɭɬɧɿɣɠɭɪɧɚɥɿɫɬɱɚɫɬɿɲɟɜɫɶɨɝɨɜɡɚɝɚɥɿɜɿɞɫɭɬɧɹ ɧɚɱɢɬɤɚɹɤɚɡɚɦɿɧɟɧɚɤɨɪɨɬɤɢɦɢɧɚɩɢɫɚɦɢɭɫɭɩɪɨɜɨɞɿɜɿɞɟɨɪɹɞɭɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨɜɿɞɟɨɽɫɜɨɹɬɟɤɫɬɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚɡɚɪɨɡɦɿɪɨɦɜɿɞɟɨɧɟɛɿɥɶɲɟ ɯɜɢɥɢɧɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɝɥɹɞɚɱɚɦɧɟɜɢɬɪɚɱɚɬɢɱɚɫɧɚɩɟɪɟɝɥɹɞɭɫɶɨɝɨ ɯɜɢɥɢɧɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɜɢɩɭɫɤɭɧɨɜɢɧ ȼɚɠɥɢɜɨ ɞɨɞɚɬɢ ɳɨ ɜɿɞɟɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɫɶɨɝɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɝɟɪɨʀɜ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɽ ɤɥɚɫɢɱɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɸɠɟɬɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɫɸɠɟɬɿɜ ɦɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɸɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɛɟɡɚɤɰɟɧɬɭɧɚɩɪɨɛɥɟɦɧɿɪɟɩɨɪɬɚɠɿ

 


7ZLWWHUɦɚɽɱɢɬɚɱɿɜɍɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɧɨɜɢɧɧɚ ɞɟɧɶ ɍ ɰɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɯɟɲɬɟɝɢ±ɤɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɄɨɦɟɧɬɚɪ':ȼɿɡɟɪɭɧɨɤȾɧɹɬɨɳɨ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɚɧɚɥ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ 'HXWVFKH :HOOH ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɜ ɫɚɦɟɹɤɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɜɟɥɢɤɚɭɜɚɝɚɧɚɞɚɽɬɶɫɹɜɿɞɟɨɤɨɧɬɟɧɬɭ<RXWXEH ɤɚɧɚɥɦɟɞɿɚɦɚɽɩɿɞɩɢɫɧɢɤɿɜɬɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ɇɚɝɨɥɨɜɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿɪɨɡɦɿɳɟɧɨɜɿɞɟɨɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹɞɟɜɟɞɭɱɚɩɨɹɫɧɸɽ ɨɫɧɨɜɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɬɚɬɟɦɚɬɢɤɭɤɚɧɚɥɭɈɤɪɟɦɨɽɧɨɜɢɧɧɿɜɿɞɟɨɫɸɠɟɬɢ ɜɿɞɟɨɤɨɧɬɟɧɬ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɥɟɣɥɢɫɬɢ ɝɪɚɞɭɫɿɜ ± ɫɟɪɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɨ ɦɿɫɰɹ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɌɈɉ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɜɿɞɟɨ Ⱦɪɟɫɤɨɞ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɿ /RFDO+HURHV ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɡɚ ɤɪɚɳɭ ɍɤɪɚʀɧɭ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ': ȯɜɪɨɩɚ ɭ ɮɨɤɭɫɿ ɋɒȺ ɡɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɪɚɦɩɚ Ɏɚɤɬɱɟɤ ': ɊɟɮɨɪɦɢɜɍɤɪɚʀɧɿɄɨɧɮɥɿɤɬɧɚɋɯɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢɣɚɧɟɤɫɿɹɄɪɢɦɭ ȼɢɫɧɨɜɤɢɁɚɜɞɹɤɢɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀɲɥɹɯɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɧ ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ Ⱦɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɽ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɤɥɚɫɢɱɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɚɥɨ ɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɝɥɹɞɚɱɚɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬɢɡɚɰɿɹ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɧ ± ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɦɟɪɟɠɚɦ ɡɚɦɿɫɬɶ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɫɸɠɟɬɿɜ ± ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɝɟɪɨʀ ɩɿɞɜɨɞɤɢ ɜɟɞɭɱɢɯ ɧɚɱɢɬɤɚ ɡɚɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɬɪɚɦɢ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɜɿɞɟɨɡɚɦɿɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɫɸɠɟɬɿɜɩɨɞɚɸɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚɬɿɹɤɿɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɐɿɤɚɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɧɚɭɤɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɬɚɤɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɚ ɬɚɤɨɠɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯɡɦɿɧɦɟɞɿɚɭɩɟɪɿɨɞɿɧɬɟɪɧɟɬɢɡɚɰɿʀ Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ©ɋɬɚɜɥɟɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɞɨɁɆȱɬɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɁɆȱɜɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɪɨɰɿª Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSVLQWHUQHZVLQXDZSFRQWHQWXSORDGV 86$,'B,QWHUQHZVB0HGLD&RQVXP6XUYH\B)XOOB8.5SGI ȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨɌȽɌɟɯɧɨɥɨɝɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀɬɟɥɟɚɭɞɢɬɨɪɿʀɌȽȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨ +XPDQLWLHVDQG6RFLDO6FLHQFHV,9 ± Ɋɨɡɞɿɥ©Ɇɟɞɿɚɬɟɤɚª>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɋɚɣɬɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɪɟɞɚɤɰɿʀ'HXWVFKH:HOOH 85/KWWSZZZGZFRPXN

 


 ': 8NUDLQLDQ ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ <RXWXEHɤɚɧɚɥ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ': 85/ KWWSVZZZ\RXWXEHFRPXVHU':8NUDLQLDQ

 Ⱥɪɭɬɸɧɹɧ Ⱥɦɚɥɿɹ ȿɞɭɚɪɞɿɜɧɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ '(876&+(:(//(əɄɁȺɋȱȻɆɈȼɅȿɇɇəɇȺɆȱɀɇȺɊɈȾɇɍ ȺɍȾɂɌɈɊȱɘ ɎɍɇɄɐȱɈɇȺɅɖɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ɍɄɈɇɌȿɄɋɌȱɁɆȱɇɉɊɈȽɊȺɆɇɈȲɋɌɊȺɌȿȽȱȲ  Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ± ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɚɞɿɨ'HXWVFKH:HOOHɆɟɬɚ±ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢɬɿɪɢɫɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ': ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɢɡɧɚɱɟɧɚ ɦɟɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɧɚ ɬɟɦɭ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 'HXWVFKH :HOOHɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɜɢɝɥɹɞɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɩɪɢɞɚɬɧɢɯɞɥɹ ɜɬɿɥɟɧɧɹɭɩɪɚɤɬɢɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɚɧɚɥɭɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ8$79 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨ ɭ ɱɨɦɭ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ©ɯɨɥɨɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢªɃɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɩɥɢɜɚɥɢɡɦɟɬɢɿɫɧɭɜɚɧɧɹɚ ɬɚ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɚɥɟɠɚɥɚ ɜɿɞ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɚɪɟɧɿ ɇɚɲ ɱɚɫ ɭɬɜɨɪɸɽ ɧɨɜɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɿ ɜɢɫɭɜɚɽ ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɢɯ ɦɟɞɿɚ ɳɨ ɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɇɟ ɨɛɦɢɧɭɥɢ ɰɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ ': ': ² ɰɟ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɚ ɬɚ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬɇɿɦɟɱɱɢɧɢ>@ Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ'HXWVFKH:HOOHɧɟɧɚɞɬɨɩɨɲɢɪɟɧɚɬɟɦɚɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɿ Ȳɣ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɤɿɥɶɤɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɜ ©ɇɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɤɚɯȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢª ɚɜɬɨɪɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ²ȺȽɪɚɛɫɶɤɚ ȼȽɨɹɧɬɚɈȽɨɹɧ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ȱɆɚɳɟɧɤɨ©Ɇɿɮɢ ɿ ɪɟɚɥɿʀ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɟɮɿɪɭª ©Ʌɢɤɢ ɿ ɥɢɰɹ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɩɪɨɫɬɨɪɭª ɬɨɳɨ Ɇɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɰɹɬɟɦɚɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɰɹɯ ȼ Ƚɨɹɧ Ɉ Ƚɨɹɧɚ ³©ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɯɜɢɥɹª ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭʉɪɭɧɬɿ´ɪɨɤɿɜɟɮɿɪɧɨɝɨɞɿɚɥɨɝɭɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢɞɨɫɜɿɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ'HXWVFKHZHOOHɬɚɿɧ ɬɚȺȽɪɚɛɫɶɤɨʀ 


³Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 'HXWVFKH :HOOH´ ³Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɚɤɬɢɜɿɡɦɭ 7KH %REV ɜɿɞ 'HXWVFKH :HOOHɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɜɢɯ ɦɟɞɿɣ´ ɬɨɳɨ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ': ³ɇɚɲɚ ɦɿɫɿɹ 'HXWVFKH :HOOH ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ Ɇɢ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɦɨ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɿɦɿɞɠ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɦɨ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛCɽɞɧɭɸɱɢɧɿɦɟɰɶɤɭɬɚɿɧɲɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɦɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɐɢɦ ɦɢ ɫɩɪɢɹɽɦɨ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɦɿɠ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɬɚ ɧɚɪɨɞɚɦɢɌɚɤɨɠɦɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɧɚɞɚɽɦɨɞɨɫɬɭɩɞɨɧɿɦɟɰɶɤɨʀɦɨɜɢ ɇɚɲɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɦɨ ɡɚɤɨɧɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ': ɰɟ ɝɥɢɛɨɤɚ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɜɚɦɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɚɪɚɛɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɇɚɲ ɮɥɚɝɦɚɧ ɝɨɞɢɧɧɢɣ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣɤɚɧɚɥɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɞɨɫɬɭɩɧɢɣɩɪɚɤɬɢɱɧɨɭɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ ɇɚɲɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɦɢ ɡɜɟɪɬɚɽɦɨɫɶ ɞɨ ɥɸɞɟɣ ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ ɱɢ ɦɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɍ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɦɢ ɡɜɟɪɬɚɽɦɨɫɶ ɞɨ ɬɢɯ ɯɬɨ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɽɸɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɦɢɫɜɨɛɨɞɚɦɢɬɚɩɪɨɝɪɟɫɨɦȺɭɞɢɬɨɪɿɹ': ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɞɨɫɹɝɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɥɸɞɟɣ ': ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɭɐɟɧɚɲɚɩɪɟɬɟɧɡɿɹ´>@ Ɂɚɝɚɥɨɦɛɟɪɟɡɧɹɪɨɤɭ³ɇɿɦɟɰɶɤɚɯɜɢɥɹ´ɜɩɟɪɲɟɡɚɝɨɜɨɪɢɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɍ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɯɜɢɥɶ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɿ Ʉɝɰ ɿ ɜ ɟɮɿɪɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɣɲɥɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɯɜɢɥɢɧɧɚ ɚ ɡɝɨɞɨɦɿɩɿɜɝɨɞɢɧɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚ³':´ɹɤɚɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹɿɡ ɲɟɫɬɢ ɛɥɨɤɿɜ ³ɇɨɜɢɧɢ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ´ ³Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɧɨɜɢɧɢ´ ³ɇɨɜɢɧɢ ɫɜɿɬɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ´³Ɏɨɤɭɫ´³ɍɪɨɤɧɿɦɟɰɶɤɨʀ´ɬɚ³Ɉɝɥɹɞɩɪɟɫɢ´>@ ɍɪɛɸɞɠɟɬɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿʀɫɬɚɧɨɜɢɜɦɚɣɠɟɦɥɧɽɜɪɨɁ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪɨɤɭ ': ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɦɥɧ ɽɜɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɍɪ':ɨɝɨɥɨɫɢɥɚɩɪɨɧɨɜɿɰɿɥɿɬɚɡɚɜɞɚɧɧɹɹɤɿɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɐɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɡ ɬɢɦ ɳɨ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪ ɩɨɫɚɞɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ': ɡɚɦɿɫɬɶ ȿɪɿɤɚ Ȼɟɬɬɟɪɦɚɧɚ ɨɛɿɣɧɹɜ ɉɟɬɟɪ Ʌɿɦɛɭɪɝ>ɫ@

 


ɇɨɜɢɣɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪ':ɦɚɣɠɟɨɞɪɚɡɭɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜɤɭɪɫɧɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿʀɡɬɚɤɨɸɦɟɬɨɸɩɿɞɜɢɳɢɬɢɜɩɿɡɧɚɜɚɧɿɫɬɶ ': ɹɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɪɨɡɛɭɞɨɜɭ ': ɹɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚɡɛɿɥɶɲɢɬɢɚɭɞɢɬɨɪɿɸɿɡɩɨɧɚɞ ɦɥɧɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɞɨɦɥɧɬɚɩɨɫɿɫɬɢɞɨɪɨɞɧɟ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɦɟɞɿɚɪɢɧɤɭ > ɫ @ ɐɹ ɦɟɬɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ': ɡɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɞɨɫɹɝɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜɥɸɞɟɣɁɝɿɞɧɨɡɩɥɚɧɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚ²ɪɪɹɤɢɣɽ ɭɜɿɥɶɧɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿɧɚɫɚɣɬɿɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿʀɰɹɦɟɬɚɛɭɥɚɞɨɫɹɝɧɭɬɚɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɚɤɢɯɤɪɨɤɿɜ x ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɦɭ ɦɟɞɿɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɝɨ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɨɧɥɚɣɧɤɨɧɬɟɧɬɭɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ x ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɬɚɚɛɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɨɤɪɟɦɢɦɢɦɨɜɚɦɢ x ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɰɿɥɶɨɜɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸɞɨɪɨɤɿɜ x ɩɨɞɚɥɶɲɚɡɚɝɚɥɶɧɚɪɟɝɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹɤɨɧɬɟɧɬɭ>@ ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ': ɦɚɥɚ ɫɬɚɬɢ ɡɦɿɧɚ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭ ɳɨ ɫɬɚɧɟ ©ɮɥɚɝɦɚɧɨɦª ɫɟɪɟɞ ɦɨɜ ɹɤɢɦɢɩɪɚɰɸɽ':Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ©ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ': ɭ ɰɿɥɶɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɭɯɜɚɥɸɸɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢª>ɫ @ȱɡɝɿɞɧɨɡɩɪɨɝɪɚɦɨɸ':ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸɧɚɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɫɚɣɬɿɫɶɨɝɨɞɧɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɬɚɤɢ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɬɚɥɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹɡȼȼɋ&11)UDQFH92$$O-D]HHUD&1&:RUOGL 1HZV 5XVVLD 7RGD\ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ': ɧɚ ɪɨɤɢ ɜɠɟ ɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɫɬɜɨɪɟɧɢɣɩɥɚɧɞɿɣ$XIJDEHQSODQXQJɇɚɨɫɧɨɜɿɩɟɪɲɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɟɪɠɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ ɪɿɤ ': ɦɚɽ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɛɥɢɡɶɤɨɦɿɥɶɣɨɧɿɜɽɜɪɨ>@ ȼɿɧɬɟɪɟɫɚɯɇɿɦɟɱɱɢɧɢ':ɩɥɚɧɭɽɪɨɡɲɢɪɢɬɢɫɜɨʀɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɛ ɜɡɹɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɿɧɲɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɬɚɫɜɿɬɨɜɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɭɁɆɄɨɫɨɛɥɢɜɨɩɿɞɱɚɫɦɚɫɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɢɯɦɟɞɿɚɬɚɡɚɝɪɨɡɬɟɪɨɪɢɡɦɭɭɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ': ɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɿɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɛɿɥɶɲɭ ɫɜɨɛɨɞɭ 


ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɸ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ əɤ ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɬɟɥɟɤɨɦɩɚɧɿɹɜɇɿɦɟɱɱɢɧɿ'HXWVFKH:HOOHɦɚɽɧɚɦɟɬɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɧɚɰɿʀ ɹɤɚ ɽ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɸ>@ ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ': ɧɟɫɟ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɜɨɛɨɞɢ ɞɭɦɨɤ ɿ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɭɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɣɬɚɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɣɮɨɪɦɿ': ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɫɜɨʀɸɪɢɞɢɱɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɬɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɰɿɥɟɣɧɚ ɩɟɪɿɨɞɪɨɤɿɜ ‡ ': ɩɨɫɢɥɸɽ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɸ ɭ ɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿɩɿɞɱɚɫɬɟɪɨɪɭɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɬɚɦɿɝɪɚɰɿɣ ‡ ':ɡɛɿɥɶɲɭɽɜɩɥɢɜɿɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɫɜɨʀɯɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ‡ ': ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɞɨ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɲɨɬɢɠɧɹ Ⱦɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɰɿɥɟɣ':ɩɥɚɧɭɽɧɚɫɬɭɩɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ‡ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɧɚɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɯ ‡ ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɭ ɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿɸ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɚɩɝɪɟɣɞ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɞɨɞɚɬɤɚ': ‡ Ɂɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ əɤɳɨɡɪɪɨɫɧɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɛɭɥɚɡɦɿɧɚɦɨɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ ² ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɫɬɚɥɚ ɮɥɚɝɦɚɧɨɦ ': ɡɚɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɪɪ':ɨɛɢɪɚɽɜɟɤɬɨɪɪɨɡɜɢɬɤɭɜɧɚɩɪɹɦɤɭɰɢɮɪɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡ ɬɿɽɸ ɠ ɦɟɬɨɸ ': ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ² ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɿ ɬɚ ʀɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɛɨɪɟɬɶɫɹ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɸ Ⱥ ɬɚɤɨɠɧɟɡɚɛɭɜɚɽɩɪɨɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭɮɭɧɤɰɿɸɭɩɟɪɿɨɞɪɪ ':ɡɚɣɦɟɬɶɫɹɧɚɜɱɚɧɧɹɦɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ': ɽ ɝɚɪɧɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɏɨɱɚ ':ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹɧɟɡɚɪɚɯɭɧɨɤɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɰɹɦɟɞɿɚɤɨɦɩɚɧɿɹɦɨɠɟɫɬɚɬɢɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɟɬɚɥɨɧɨɦɬɨɝɨ ɹɤ ɫɥɿɞ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɬɟɦɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɭɞɠɟɧɶ ɨɛµɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɭɦɨɤ ɬɚ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɩɨɡɢɰɿʀ Ⱦɨɫɜɿɞ ': ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ

 


ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 

ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ

ɤɚɧɚɥɭ

ɿɧɨɦɨɜɥɟɧɧɹ

8$79

Ʌɿɬɟɪɚɬɪɭɪɚ ϭ͘ Ƚɨɹɧȼ©ɇɿɦɟɰɶɤɚɯɜɢɥɹªɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭʉɪɭɧɬɿ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ȼȽɨɹɧɈ

Ƚɨɹɧȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ>ɫɚɣɬ@²Ʉ²85/ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXDLQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH  Ϯ͘ Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ 'HXWVFKH :HOOH >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ² 85/ KWWSZZZGZFRPGHXQWHUQHKPHQSURILOV  ϯ͘ :HOW]HLW'DV0DJD]LQGHU':>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@'HXWVFKH:HOOH²%RQQ ²$XVJDEH²85/ZZZEORJVGZGHZHOW]HLW  ϰ͘ Ƚɪɚɛɫɶɤɚ Ⱥ Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭɫɬɪɚɬɟɝɿɹ'HXWVFKH:HOOHȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ >ɫɚɣɬ@ ² Ʉ ² 85/ KWWSMRXUQOLEXQLYNLHYXD LQGH[SKS"DFW DUWLFOH DUWLFOH  ϱ͘ $XIJDEHQSODQXQJ²GHU'HXWVFKHQ:HOOH>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@'HXWVFKH :HOOH ² %RQQ ² 85/ KWWSZZZGZFRPGRZQORDGV DXIJDEHQSODQXQJSGI  ϲ͘ $XIJDEHQSODQXQJ²GHU'HXWVFKHQ:HOOH>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@'HXWVFKH :HOOH²%RQQ²85/ KWWSZZZGZFRPGRZQORDGVGZDXIJDEHQSODQXQJHQWZXUISGI   


ɇɚɭɤɨɜɟɜɢɞɚɧɧɹ  ɇɈȼȱɌɇȱɌȿɇȾȿɇɐȱȲȼɆȿȾȱȺȽȺɅɍɁȱ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃȱɁȺɊɍȻȱɀɇɂɃɉȱȾɏȱȾ Ɂɛɿɪɧɢɤɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ Ʉɢʀɜɤɜɿɬɧɹɪ    Ɍɟɤɫɬɢɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹɜɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ  ɍɤɥɚɞɚɱȯɜɝɟɧ ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨ Ɇɚɤɟɬɭɜɚɧɧɹɿɜɟɪɫɬɤɚȯɜɝɟɧ ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨ     ɎɨɪɦɚɬɯɍɦɞɪɭɤɚɪɤɇɚɤɥɚɞɁɚɦʋ Ƚɚɪɧɿɬɭɪɚ7LPHV1HZ5RPDQɉɚɩɿɪɨɮɫɟɬɧɢɣȾɪɭɤɨɮɫɟɬɧɢɣ ɉɿɞɩɢɫɚɧɨɞɨɞɪɭɤɭ ȼɢɞɪɭɤɨɜɚɧɨɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɿɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ

 

Profile for The Institute of Journalusm

Новітні тенденції в медіагалузі: український і зарубіжний підхід  

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Новітні тенденції в медіагалузі: український і зарубіжн...

Новітні тенденції в медіагалузі: український і зарубіжний підхід  

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Новітні тенденції в медіагалузі: український і зарубіжн...

Advertisement