__MAIN_TEXT__

Page 1


Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ 

  ɇɨɜɿɬɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣɩɿɞɯɿɞ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ  ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ    Ʉɢʀɜ±
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɪɨɛɨɬɢ ±

ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜ

±

ɩɥɟɧɚɪɧɟɡɚɫɿɞɚɧɧɹ

±

ɪɨɛɨɬɚɫɟɤɰɿɣ

±

ɡɚɤɥɸɱɧɟɡɚɫɿɞɚɧɧɹ

  Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɡɚɚɞɪɟɫɨɸ ɜɭɥɆɟɥɶɧɢɤɨɜɚɦɄɢʀɜ  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣɤɨɦɿɬɟɬ Ƚɨɥɨɜɚɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ

Ɋɿɡɭɧȼɨɥɨɞɢɦɢɪȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɞɮɿɥɨɥɧɩɪɨɮ ɞɢɪɟɤɬɨɪȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ

ɋɩɿɜɝɨɥɨɜɚɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨȯɜɝɟɧɋɬɚɧɿɫɥɚɜɨɜɢɱ ɤɫɨɰɤɨɦɞɨɰ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ ɋɟɤɪɟɬɚɪɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ ɋɨɤɨɥɨɜɚɄɚɬɟɪɢɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɑɥɟɧɢɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ ɉɥɨɬɧɿɤɨɜɚȺɧɚɫɬɚɫɿɹȾɦɢɬɪɿɜɧɚ Ʉɨɦɚɳɟɧɤɨȱɪɢɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚ ɏɜɨɪɨɫɬɢɧɚɈɥɶɝɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ɎɿɥɨɧɟɧɤɨȺɧɚɫɬɚɫɿɹɘɪɿʀɜɧɚ

 
ɉɥɟɧɚɪɧɟɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ± ȼɿɞɤɪɢɬɬɹȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ ɇɨɜɿɬɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣɩɿɞɯɿɞ Ɋɿɡɭɧ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ȼɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ

ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

±

ɞɢɪɟɤɬɨɪ

ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ

ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨ ȯɜɝɟɧ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɨɜɢɱ ± ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ ȼɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ Ƚɢɪɿɧɚ Ɍɟɬɹɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ ± ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɋɚɞɿɨ ɛɟɡ ɚɭɞɿɨ – ɳɨ ɹɜɥɹɬɢɦɟ ɫɨɛɨɸ ɦɟɞɿɚ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ Ɏɿɫɟɧɤɨ Ɍɟɬɹɧɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ±ɇɌɍɍ©Ʉɉȱɿɦȱɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨª Ʉɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮ ɹɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɝɿɛɪɢɞɧɨʀ ɜɿɣɧɢ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ) Ƚɪɢɫɸɤ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ ± ɚɫɩɿɪɚɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɚ ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɱɢɧɧɢɤ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɮɿɤɭ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɁɆȱ) Ɏɿɥɨɧɟɧɤɨ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ ɘɪɿʀɜɧɚ±ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɠɚɧɪɢ ɭ ɪɟɚɥɿɬɿ-ɲɨɭ ɋɢɜɚɲ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ± ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɉɚɪɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɡ ɦɟɞɿɚɩɟɪɫɨɧɨɸ: ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɒɤɥɹɪ Ⱥɧɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ± ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ ɞɨɛɢ ɇɢɬɱɟɧɤɨ Ⱥɧɧɚ ȱɝɨɪɿɜɧɚ ± ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɝɥɹɞɚɱɚ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ ɹɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɦɟɞɿɚɝɚɥɭɡɿ 


ɋȿɄÉ?ȹəĘ‹ Âą ÉŒÉ&#x;ÉŚÉšɞɢɍɤɭɍɿʀÉŒÉŞÉ&#x;ɧɞɢ É­ ÉŞÉ&#x;ɤɼɚɌɿ, ÉĄÉœâ€™ÉšÉĄÉ¤ÉšÉŻ ɿɥ É?ɪɨɌɚɞɍɜɤɿɍɏɸ ÉŹÉš É§É¨ÉœÉ˘ÉŻ ÉŚÉ&#x;ɞɿɚ ɆɨɞÉ&#x;ɪɚɏɨɪ: Ȟɿɼɚɣ ȺɧÉ?É&#x;ɼɿɤɚ É˜ÉŞÉżĘ€ÉœÉ§Éš ɚɍɊɿɪɚɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ É É­ÉŞÉ§ÉšÉĽÉżÉŤÉŹÉ˘É¤É˘ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ȟɨɼɨɞɿɧɚ Ɇɚɪɿɚ ÉˆÉĽÉ&#x;É¤ÉŤÉšÉ§ÉžÉŞÉżÉœÉ§ÉšÂąÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚȹɧɍɏɢɏɭɏɭɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ É‰É¨ÉŞÉżÉœÉ§ÉšÉĽÉśÉ§É˘ÉŁ ɚɧɚɼɿɥ ÉžÉ¨ÉŤÉœÉżÉžÉ­ ÉœÉ˘É¤É¨ÉŞÉ˘ÉŤÉŹÉšÉ§É§Éš ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɨʀ ÉŹÉš ɚɌÉ&#x;ɪɢɤɚɧɍɜɤɨʀ ɍɨɰɿɚɼɜɧɨʀ ÉŞÉ&#x;ɤɼɚɌɢ É?ÉŤÉ¨ÉœÉš Ʌɚɞɚ É‹É&#x;ÉŞÉ?ÉżĘ€ÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉŒÉ&#x;ɧɞÉ&#x;ɧɰɿʀ ÉŹÉš ɧɚɍɼɿɞɤɢ ɏɪɚɧɍɎɨɪɌɚɰɿʀ ɤɨɧɏÉ&#x;ɧɏɭ Éœ É&#x;Ɋɨɯɭ Ɋɨɍɏ-ÉŠÉŞÉšÉœÉžÉ˘ ɆɚɪɏɢɧÉ&#x;ɧɤɨ ÉˆÉĽÉ&#x;ɧɚ É‹É&#x;ÉŞÉ?ÉżĘ€ÉœÉ§ÉšÂąÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚȹɧɍɏɢɏɭɏɭɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ȞɢɍɤɪɢɌɿɧɚɰɿɚ ÉĄÉš ɨɥɧɚɤɨɸ ÉœÉżÉ¤É­, ɍɏɚɏɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨɍɏɿ ÉŹÉš ÉŞÉ&#x;ÉĽÉżÉ?ɿʀ É­ É§É¨ÉœÉ˘É§É§É˘ÉŻ ɌɚɏÉ&#x;ɪɿɚɼɚɯ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɢɯ ɿɧɏÉ&#x;ɪɧÉ&#x;ÉŹ-É É†Čą ȝɚɣɪɚɤ ɇɚɏɚɼɿɚ ČŻÉœÉ?É&#x;É§ÉżĘ€ÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉŽÉ&#x;ÉŁÉ¤É¨ÉœÉš ɿɧɎɨɪɌɚɰɿɚ ɚɤ É&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɏ ÉŞÉ¨ÉĄÉ›ÉšÉĽÉšÉ§ÉŤÉ­ÉœÉšÉ§É§Éš ÉŚÉ&#x;ÉžÉżÉšÉ¨ÉŤÉœÉżÉŹÉ˘ ČźÉ&#x;ɪɛɢɰɜɤɢɣ ȝɨÉ?ɞɚɧ É™ÉŞÉ¨ÉŤÉĽÉšÉœÉ¨ÉœÉ˘ÉąÂąÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏȹɧɍɏɢɏɭɏɭɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɉɨɼɿɏɢɹɧɢɣ Ɋɿɚɪ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɨɌɭ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɛɚɹÉ&#x;ɧɧɿ ȽɚɣɞɭɤÉ&#x;ÉœÉ˘Éą ȟɿɤɏɨɪɿɚ ÉŠÉ­ÉŤÉĽÉšÉ§ÉżÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉˆÉŤÉ¨É›ÉĽÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹÉż ÉŞÉ&#x;ɤɼɚɌɧɢɯ ɤɨɌɭɧɿɤɚɰɿɣ ÉŹÉš ÉŠÉŞÉ¨ÉŤÉ­ÉœÉšÉ§É§Éš ÉœÉĽÉšÉŤÉ§É˘ÉŻ ɏɨɪÉ?É¨ÉœÉ˘ÉŻ Ɍɚɪɨɤ Éœ É?ɤɪɚʀɧɿ ÉŹÉš ÉŤÉœÉżÉŹÉż ČźÉšÉ˛É¤É¨ÉœÉŤÉśÉ¤Éš ȟɿɪɚ ČźÉšÉŤÉ˘ÉĽÉżÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ Public Perception of the Advertising Profession and Its Impact

 


ȼɚɲɤɨɜɫɶɤɚ ɇɚɞɿɹ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ The Ethical Implications of Artificial Intelligence Methods Used for Advertising Ʉɚɥɢɧ Ɍɟɬɹɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ «Ɋɚɞɿɨ “ɋɜɨɛɨɞɚ”» ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Ʉɨɛɡɚɪ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ± ɫɬɭɞɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ (UGC) ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ɏɚɤɬɢ» ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ «ICTV» ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚ Ɂɨɪɹɧɚ ȼɚɥɟɪɿʀɜɧɚ ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ Ⱥɬɪɚɤɬɨɪɢ ɦɟɞɿɚɛɪɟɧɞɭ ɹɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɬɪɚɤɬɨɪɿɜ «ɇɶɸ-Ƀɨɪɤɟɪ» ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ) əɫɿɪ ɏɚɦɡɚ ɋɚɥɦɚɧ Ⱥɥɶ ɏɭɞɿɪɿ±ɡɞɨɛɭɜɚɱȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ, ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ Ƚɚɳɟɧɤɨ ȱɧɧɚ ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ Ʉɿɬ Ʉɫɟɧɿɹ ɘɪɿʀɜɧɚ±ɫɬɭɞɟɧɬɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɋɟɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɪɚɞɿɨ «Voice of America» ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ

 


ɋȿɄÉ?ȹəĘ‹ Âą ÉŒÉ&#x;ÉŚÉšɞɢɍɤɭɍɿʀÉŒÉŞÉ&#x;ɧɞɢ ɧɚ ɪɚɞɿɨ ÉŹÉš É­ ÉŠÉŞÉ&#x;ÉŤÉż ɆɨɞÉ&#x;ɪɚɏɨɪ ɇɢɏɹÉ&#x;ɧɤɨ Ⱥɧɧɚ ČąÉ?É¨ÉŞÉżÉœÉ§Éš ɚɍɊɿɪɚɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ É É­ÉŞÉ§ÉšÉĽÉżÉŤÉŹÉ˘É¤É˘ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ

ɇɚɍɏɨɚɳɚ ÉˆÉĽÉśÉ?Éš É†É˘É¤É¨ÉĽÉšĘ€ÉœÉ§ÉšÂąÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚȹɧɍɏɢɏɭɏɭÉ É­ÉŞÉ§ÉšÉĽÉżÉŤÉŹÉ˘É¤É˘ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ É€ÉšÉ§ÉŞÉ¨ÉœÉ¨-ÉŹÉ&#x;ɌɚɏɢɹɧÉ&#x; ɧɚɊɨɜɧÉ&#x;ɧɧɚ ÉŠÉ&#x;ɪɿɨɞɢɤɢ: ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɢɣ Éż ɧɿɌÉ&#x;ɰɜɤɢɣ ɚɍɊÉ&#x;ɤɏɢ (ɧɚ Ɋɪɢɤɼɚɞɿ ÉœÉ˘ÉžÉšÉ§Éś ȞɥÉ&#x;ɪɤɚɼɨ ɏɢɠɧɚ ÉŹÉš ÂŤKĂślnische ZeitungÂť) ɉɨɥɢɹɚɣɼɨ Ⱥɧɚɍɏɚɍɿɚ ÉˆÉĽÉ&#x;É¤ÉŤÉšÉ§ÉžÉŞÉżÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ É‰ÉŞÉ¨ÉšÉœÉ˘ ÉŽÉ&#x;ɌɿɧɿɥɌɭ ɧɚ ɍɏɨɪɿɧɤɚɯ ɠɿɧɨɹɨÉ?ɨ É?ɼɚɧɰɸ ɧɚ Ɋɪɢɤɼɚɞɿ É É­ÉŞÉ§ÉšÉĽÉżÉœ ÂŤCosmopolitanÂť, ÂŤPinkÂť ÉŹÉš ÂŤČżÉžÉ˘É§ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɧɚɚ ȟɿɪɭɤ ÉˆÉĽÉśÉ?Éš ČźÉżÉŹÉšÉĽÉżĘ€ÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉˆÉŤÉ¨É›ÉĽÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹÉż ɤɨɧɏÉ&#x;ɧɏɭ ɠɭɪɧɚɼɭ ɒɨ. ɪɭɛɪɢɤɚ ɒɨ/ɹɢɏɚɏɜ ȟɿɼÉ&#x;ɧɍɜɤɢɣ ČžÉ&#x;ɧɢɍ ČşÉ§ÉžÉŞÉżÉŁÉ¨ÉœÉ˘Éą Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ Ⱥɧɚɼɿɥ ÉœÉ˘ÉŤÉœÉżÉŹÉĽÉ&#x;ɧɧɚ É›É¨ÉŁÉ¨ÉœÉ˘ÉŻ ɌɢɍɏÉ&#x;É°ÉŹÉœ Éœ É?ɤɪɚʀɧɿ (ɧɚ Ɋɪɢɤɼɚɞɿ ÉŹÉ&#x;ɌɚɏɢɹɧɨÉ?ɨ ɠɭɪɧɚɼɭ ȟɨʀɧ É‹ÉœÉżÉŹÉĽÉšÂť) ȝɪɨɞɥɚɧɍɜɤɚ Ⱥɧɚɍɏɚɍɿɚ É†É˘ÉŻÉšÉŁÉĽÉżÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉŠÉšÉžÉżÉ¨ÉŚÉ¨ÉœÉĽÉ&#x;ɧɧɚ – ɲɼɚɯ ɞɨ ɤɨɧɜÉ&#x;ÉŞÉ?É&#x;ɧɰɿʀ É‹É&#x;ÉŚÉ&#x;É?É&#x;ɧ Ⱥɧɚɍɏɚɍɿɚ ČźÉšÉŤÉ˘ÉĽÉżÉœÉ§Éš Âą ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ Ɍɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ÉœÉżÉžÉ§É¨ÉŤÉ˘É§ ɇɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉšÉœÉżÉšÉ°ÉżÉŁÉ§É¨É?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ É ÉšÉŤÉ¨É›É˘ ÉŚÉšÉŤÉ¨ÉœÉ¨Ę€ ɿɧɎɨɪɌɚɰɿʀ Ʉɢɏɚɣɍɜɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ÉŞÉ&#x;ɍɊɭɛɼɿɤɢ É ÉœÉ&#x;ɪɭɤ Ɇɚɪɿɚ É‹É&#x;ÉŞÉ?ÉżĘ€ÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ Č˝É&#x;ɧɞÉ&#x;ɪɧɿ É¨ÉŤÉ¨É›ÉĽÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹÉż ÉŠÉŞÉ&#x;ÉŤÉ¨ÉœÉ˘ÉŻ ÉœÉ˘ÉžÉšÉ§Éś ɞɼɚ ɞɿɏÉ&#x;ÉŁ

 


ɋȿɄɐȱəʋ ± ɌɟɦɚɞɢɫɤɭɫɿʀɌɪɟɧɞɢ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ Ɇɨɞɟɪɚɬɨɪ Ⱦɨɛɪɨɫɤɨɤ Ɇɚɤɫɢɦ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ ± ɫɬɭɞɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ⱥɪɲɭɥɿɤ ȱɪɢɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ ±ɫɬɭɞɟɧɬɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ: ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɟɤɬɿɜ «Ƚɪɨɲɿ» ɧɚ «1+1» ɬɚ «Ɍɚɽɦɧɢɣ ɚɝɟɧɬ» ɧɚ «ɇɨɜɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ» Ⱦɨɞɨɧɶ Ɉɥɶɝɚ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɋɰɟɧɚɪɿɣ ɹɤ ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɚ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɜɢɞɨɜɢɳɚ ɍɯɿɧɚ ȱɪɢɧɚ Ⱥɧɞɪɿʀɜɧɚ ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɭ ɳɨɞɟɧɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ «Ɍɋɇ» Ⱦɨɛɪɨɫɤɨɤ Ɇɚɤɫɢɦ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ ±ɫɬɭɞɟɧɬȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɋɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɤɿɧɨɤɪɢɬɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ «ɇɨɫɬɚɥɶɝɿɱɧɢɣ ɤɪɢɬɢɤ» ɇɚɥɹɝɚɤɚ Ʌɿɥɿɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ ±ɫɬɭɞɟɧɬɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɠɚɧɪɭ ɿɧɮɨɬɟɣɧɦɟɧɬ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɥɟɧɨɜɢɧɚɯ ɐɚɥɤɨ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ Ɋɨɦɚɧɿɜɧɚ ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɏɨɪɦɚɬɢ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ «UA:ɄɍɅɖɌɍɊȺ» ɬɚ «Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ»: ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɚ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɐɟɰɟɜɢɱ Ɉɥɶɝɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ±ɫɬɭɞɟɧɬɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ Ƚɨɥɨɜɚɱ ɋɟɪɝɿɣ ȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱ ± ɫɬɭɞɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ

 


ČżÉœÉ¨ÉĽÉ¸É°ÉżÉš ɨɛɪɚɥɭ É É­ÉŞÉ§ÉšÉĽÉżÉŤÉŹÉš É­ ÉŤÉœÉżÉŹÉ¨ÉœÉ˘ÉŻ ÉŚÉ&#x;ɞɿɚ (ɤɿɧÉ&#x;ɌɚɏɨÉ?ɪɚɎ ɞɪɭÉ?ɨʀ ÉŠÉ¨ÉĽÉ¨ÉœÉ˘É§É˘ É?É? ÉŤÉŹ. – Ɋɨɹɚɏɤɭ É?É?Čą ÉŤÉŹ.) É…É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɨ ȹɧɧɚ ÉˆÉĽÉ&#x;É¤ÉŤÉšÉ§ÉžÉŞÉżÉœÉ§Éš ¹ɍɏɭɞÉ&#x;ɧɏɤɚȹɧɍɏɢɏɭɏɭɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɋɭɹɚɍɧɿ ÉŹÉ&#x;ɯɧɨɼɨÉ?ɿʀ ÉŽÉ¨ÉŞÉŚÉ­ÉœÉšÉ§É§Éš ɚɭɞɢɏɨɪɿʀ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɤɨɌɊɚɧɿɽɸ Deutsche Welle: ÉŹÉ&#x;ɯɧɨɼɨÉ?ɿɚ ɿɧɏÉ&#x;ɪɧÉ&#x;ɏɢɥɚɰɿʀ Ⱥɪɭɏɸɧɚɧ ȺɌɚɼɿɚ ČżÉžÉ­ÉšÉŞÉžÉżÉœÉ§Éš ¹ɍɏɭɞÉ&#x;ɧɏɤɚȹɧɍɏɢɏɭɏɭɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ Deutsche Welle ɚɤ ɥɚɍɿɛ ÉŚÉ¨ÉœÉĽÉ&#x;ɧɧɚ ɧɚ Ɍɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɚɭɞɢɏɨɪɿɸ (Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɼɜɧɿ É¨ÉŤÉ¨É›ÉĽÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹÉż É­ ɤɨɧɏÉ&#x;ɤɍɏɿ ɥɌɿɧ ɊɪɨÉ?ɪɚɌɧɨʀ ɍɏɪɚɏÉ&#x;É?ɿʀ, 2014-2021)

É ČşÉ„É…É˜É‘É‡ČżÉ ČşÉ‹ČąČžČşÉ‡É‡É™ Âą ɈɛÉ?É¨ÉœÉ¨ÉŞÉ&#x;ɧɧɚ ȟɪɭɹÉ&#x;ɧɧɚ ÉŤÉ&#x;ÉŞÉŹÉ˘ÉŽÉżÉ¤ÉšÉŹÉżÉœ ɭɹɚɍɧɢɤɚɌ É ÉšÉ¤ÉĽÉ¸ÉąÉ§É&#x; ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ¨

 

Profile for The Institute of Journalusm

Новітні тенденції в медіагалузі: український і зарубіжний підхід  

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Новітні тенденції в медіагалузі: український і зарубіжн...

Новітні тенденції в медіагалузі: український і зарубіжний підхід  

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Новітні тенденції в медіагалузі: український і зарубіжн...

Advertisement