__MAIN_TEXT__

Page 1


Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ 

  Ɇɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪ ɩɪɨɛɥɟɦɢɿɜɢɤɥɢɤɢɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ  ɤɜɿɬɧɹɪɨɤɭ   Ʉɢʀɜ±
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɪɨɛɨɬɢ ±

ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɭ©ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɭɁɆȱɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶɱɢ ɦɨɪɚɥɶɧɿɩɚɧɿɤɢ"ª

±

ɤɪɭɝɥɢɣɫɬɿɥ©ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɝɟɧɞɟɪɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɭɁɆȱ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶɱɢɦɨɪɚɥɶɧɿ ɩɚɧɿɤɢ"ª

± ± ± ±

ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɥɟɧɚɪɧɟɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɚɫɟɤɰɿɣ ɡɚɤɥɸɱɧɟɡɚɫɿɞɚɧɧɹ

Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɡɚɚɞɪɟɫɨɸ ɜɭɥɆɟɥɶɧɢɤɨɜɚɦɄɢʀɜ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣɤɨɦɿɬɟɬ Ƚɨɥɨɜɚɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ

Ɋɿɡɭɧȼɨɥɨɞɢɦɢɪȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɞɮɿɥɨɥɧɩɪɨɮ ɞɢɪɟɤɬɨɪȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ

ɋɩɿɜɝɨɥɨɜɚɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨȯɜɝɟɧɋɬɚɧɿɫɥɚɜɨɜɢɱ ɤɫɨɰɤɨɦɞɨɰ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ ɋɟɤɪɟɬɚɪɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ ɋɨɤɨɥɨɜɚɄɚɬɟɪɢɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɋɟɤɪɟɬɚɪɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ ȼɨɥɨɛɭɽɜɚȺɧɚɫɬɚɫɿɹɆɢɯɚɣɥɿɜɧɚ ɑɥɟɧɢɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ ɉɥɨɬɧɿɤɨɜɚȺɧɚɫɬɚɫɿɹȾɦɢɬɪɿɜɧɚ Ʉɨɦɚɳɟɧɤɨȱɪɢɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚ ɏɜɨɪɨɫɬɢɧɚɈɥɶɝɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ɎɿɥɨɧɟɧɤɨȺɧɚɫɬɚɫɿɹɘɪɿʀɜɧɚ

 
ɉɥɟɧɚɪɧɟɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ± ȼɿɞɤɪɢɬɬɹȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ Ɇɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪ ɩɪɨɛɥɟɦɢɿɜɢɤɥɢɤɢɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ Ɋɿɡɭɧ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ȼɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ

ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

±

ɞɢɪɟɤɬɨɪ

ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ

ɐɢɦɛɚɥɟɧɤɨ ȯɜɝɟɧ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɨɜɢɱ ± ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ ȼɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ Ƚɨɹɧ Ɉɥɟɫɶ əɪɟɦɨɜɢɱ – ɞɮɿɥɨɥɧɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚɮɟɞɪɢɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ 2017/2018: ɧɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿ ɪɟɮɨɪɦɢ Ƚɨɹɧ ȼɿɬɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ – ɞɫɨɰɤɨɦɩɪɨɮɟɫɨɪɤɚɮɟɞɪɢɤɿɧɨ ɬɟɥɟɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɧɥɚɣɧ ɿ ɨɮɥɚɣɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ – ɞ ɮɿɥɨɥ ɧ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢɪɟɤɥɚɦɢɬɚɡɜ¶ɹɡɤɿɜɡɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ʉɢɬɚɣɫɤɚ ɬɟɨɪɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɜɧɚ – ɞɫɨɰɤɨɦɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚɮɟɞɪɢ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ Ʉɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɉɪɢɫɬɭɩɟɧɤɨ Ɍɟɬɹɧɚ Ɉɥɟɝɿɜɧɚ – ɤ ɿ ɧ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɍɪɨɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿʀ: ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ȼɨɞɨɥɚɡɶɤɚ ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ – ɞɫɨɰɤɨɦɩɪɨɮɟɫɨɪɤɚɮɟɞɪɢ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀɫɩɪɚɜɢɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ƚɟɣɦɿɮɿɤɚɰɿɹ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 


Ɏɟɞɨɪɱɭɤ Ʌɸɞɦɢɥɚ ɉɟɬɪɿɜɧɚ ± ɤ ɮɿɥɨɥ ɧ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɉɨɥɶɫɶɤɢɣ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɪɢɧɨɤ: ɰɢɮɪɢ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ Ʉɨɜɩɚɤ ȼɿɤɬɨɪɿɹ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ – ɞ ɫɨɰ ɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɪɟɤɥɚɦɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɿ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ Ʉɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɦɟɞɿɚɫɮɟɪɿ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɭ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɫɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿɹɦɢ ɋȿɄɐȱəʋ ± Ɍɟɦɚɞɢɫɤɭɫɿʀɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɇɨɞɟɪɚɬɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɢɱ ɉɟɬɪɨ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɚɫɩɿɪɚɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɨɫɨɜɚ Ȼɨɝɞɚɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ± ɤ ɫɨɰ ɤɨɦ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ «ȱɧɬɟɥɿɝɟɧɬɫɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɹ» ɡɚ ɍ. ȿɤɨ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɦɟɞɿɚ Ȼɟɥɟɰɶɤɚ Ⱥɥɟɜɬɢɧɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ ±ɤɫɨɰɤɨɦɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢ ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɉɩɨɪɧɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ Ʌɟɜɱɭɤ Ɉɥɟɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ±ɤɮɿɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɍɤɪɚʀɧɢ ©Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɿɦɟɧɿȱɝɨɪɹɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨª ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɟɞɿɚ Ʉɭɱɟɪ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɉɥɟɤɫɿʀɜɧɚ ±ɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɪɟɤɥɚɦɢɿɡɜ ɹɡɤɿɜɡɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸɇɇȱɆȼɇȺɍ Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 


Ʉɚɬɟɪɢɧɢɱ ɉɟɬɪɨ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ±ɚɫɩɿɪɚɧɬȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ: ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɠɚɧɪɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ȼɨɥɢɤ Ⱥɥɿɧɚ ȼɚɞɢɦɿɜɧɚ ± ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɛɪɚɡ»: ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɡɪɿɡ Ȼɭɞɿɜɫɶɤɚ Ƚɚɥɢɧɚ Ƀɨɫɢɩɿɜɧɚ ± ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ©ɄɢɽɜɨɆɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹª ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ: ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ʀɯɧɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɦɟɞɿɣɧɢɤɚɦɢ ɏɚɪɚɦɭɪɡɚ Ⱦɚɪ'ɹ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ±ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɤɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɚɤɚɞɟɦɿɤɚɋɬɟɩɚɧɚȾɟɦ ɹɧɱɭɤɚ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɭ Ʌɿɱɟɧɤɨ Ⱥɧɧɚ Ⱦɦɢɬɪɿɜɧɚ ± ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɚɤɚɞɟɦɿɤɚɋɬɟɩɚɧɚȾɟɦ ɹɧɱɭɤɚ Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɞɚɧɢɯ» ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɦɟɞɿɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ: ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ Ʌɿɫɨɜɫɶɤɚ Ɋɨɤɫɨɥɚɧɚ ȱɝɨɪɿɜɧɚ ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɇɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɋȿɄɐȱəʋ ± Ɍɟɦɚɞɢɫɤɭɫɿʀɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɞɿɚ Ɇɨɞɟɪɚɬɨɪ ɇɢɬɱɟɧɤɨ Ⱥɧɧɚ ȱɝɨɪɿɜɧɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ

ȯɥɿɫɨɜɟɧɤɨ ɘɪɿɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ ±ɤɩɟɞɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɢɬɱɟɧɤɨ Ⱥɧɧɚ ȱɝɨɪɿɜɧɚ ± ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ZIK: ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɠɚɧɪɢ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜ

 


Ƚɢɪɿɧɚ ÉŒÉ&#x;ɏɚɧɚ É‹É&#x;ÉŞÉ?ÉżĘ€ÉœÉ§Éš Âą ɞɨɤɏɨɪɚɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ É É­ÉŞÉ§ÉšÉĽÉżÉŤÉŹÉ˘É¤É˘ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÂŤÉ?ɤɪɚʀɧɍɜɤɢɣ ÉœÉ&#x;ɹɿɪ ɧɚ ɪɚɞɿɨ – ÉŠÉŞÉ&#x;Ɍ’ɽɪɚ É?ɤɪɚʀɧɢ É­ ÉŤÉœÉżÉŹÉ¨ÉœÉ¨ÉŚÉ­ ɪɚɞɿɨɊɪɨɍɏɨɪɿ Ƚɚɼɚɰɜɤɚ ȟɚɼÉ&#x;ɧɏɢɧɚ É…É&#x;É¨É§ÉżÉžÉżÉœÉ§Éš Âą ɞɨɤɏɨɪɚɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉŒÉ&#x;ɚɏɪɚɼɜɧɚ Ɋɭɛɼɿɰɢɍɏɢɤɚ ɍɭɹɚɍɧɨʀ É?ɤɪɚʀɧɢ Éœ ɪɚɞɿɨɞɢɍɤɭɪɍɿ: ÉŹÉ&#x;Ɍɚɏɢɤɚ, ɊɪɨɛɼÉ&#x;Ɍɚɏɢɤɚ, ÉšÉœÉŹÉ¨ÉŞÉŤÉśÉ¤Éš ɌɚɧÉ&#x;ÉŞÉš Kateryna Sokolova Âą ,QVWLWXWH RI -RXUQDOLVP 3K' 6WXGHQW Farzana Habibi Âą,QVWLWXWHRI-RXUQDOLVP6WXGHQW Anti-Islamic Media Activity: Major Cases ȽɪÉ&#x;ɍɜɤɨ ÉˆÉĽÉśÉ?Éš ČźÉżÉ¤ÉŹÉ¨ÉŞÉżÉœÉ§Éš Âą ɤ Ɏɿɼɨɼ ɧ ɞɨɰÉ&#x;ɧɏ ɤɚɎÉ&#x;ɞɪɢ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɛɚɹÉ&#x;ɧɧɚ Éż ÉŞÉšÉžÉżÉ¨ÉŚÉ¨ÉœÉĽÉ&#x;ɧɧɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɚ ɧɚ ɍɭɍɊɿɼɜɧɨɌɭ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɤɚɧɚɼɿ ÂŤUA: ɉÉ&#x;ɪɲɢɣ. ȝɿɞɭɧ Ⱥɧɧɚ ČźÉżÉŹÉšÉĽÉżĘ€ÉœÉ§Éš Âą ɚɍɊɿɪɚɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɋɏɪɭɤɏɭɪɧɨ-Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɼɜɧɢɣ Éż ÉŤÉŚÉ˘ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘ÉŁ ÉœÉ˘ÉŚÉżÉŞÉ˘ Ɋɪɨɍɏɨɪɭ ɤɧɢÉ?ɢ ɎɿɼɨɧÉ&#x;ɧɤɨ Ⱥɧɚɍɏɚɍɿɚ É˜ÉŞÉżĘ€ÉœÉ§Éš ÂąɚɍɊɿɪɚɧɏɤɚȹɧɍɏɢɏɭɏɭɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɆɿɍɰÉ&#x; ÉŞÉ&#x;ɚɼɿɏɿ-ɲɨɭ Éœ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɨɌɭ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;É&#x;Ɏɿɪɿ ȝɚɼɚɚɧ ȟɚɼÉ&#x;ɪɿɣ ȟɚɥÉ?É&#x;É§É¨ÉœÉ˘Éą ÂąɍɏɚɪɲɢɣÉœÉ˘É¤ÉĽÉšÉžÉšÉąɈɞÉ&#x;ɍɜɤɨʀÉ‰ÉŞÉšÉœÉ¨ÉœÉ¨Ę€ ɚɤɚɞÉ&#x;Ɍɿʀ ɇÉ&#x;ɥɚɼÉ&#x;ɠɧɿ ɤɪɢɌɍɜɤɨɏɚɏɚɪɍɜɤɿ ÉŹÉš ɭɤɪɚɿɧɍɜɤɿ É É†Čą Éœ ɄɪɢɌɭ - ɍɊɨɍɿɛ ÉżÉŤÉ§É­ÉœÉšÉ§É§Éš ÉŹÉš ÉœÉ˘É É˘ÉœÉšÉ§É§Éš Éœ É­ÉŚÉ¨ÉœÉšÉŻ ɨɤɭɊɚɰɿɿ Ɇɨɪɨɥ É˜ÉĽÉżÉš ÉŠÉ¨ÉŚÉšÉ§ÉżÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉˆÉŤÉ¨É›ÉĽÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹÉż ÉŽÉ­É§É¤É°ÉżÉ¨É§É­ÉœÉšÉ§É§Éš ɚɧÉ?ÉĽÉżÉ°É˘ÉĄÉŚÉżÉœ É­ ɍɭɹɚɍɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɢɯ ɍɭɍɊɿɼɜɧɨ-Ɋɨɼɿɏɢɹɧɢɯ ɹɚɍɨɊɢɍɚɯ (ɧɚ Ɋɪɢɤɼɚɞɿ ɏɢɠɧÉ&#x;ÉœÉ˘É¤ÉżÉœ ÂŤÉ?ɤɪɚʀɧɍɜɤɢɣ ɏɢɠɞÉ&#x;ɧɜ Éż Ʉɪɚʀɧɚ) ČźÉ¨ÉĽÉ¨ÉžÉšÉœÉąÉ˘É¤ Ƚɚɧɧɚ ČşÉ§ÉšÉŹÉ¨ÉĽÉżĘ€ÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ČżÉœÉ¨ÉĽÉ¸É°ÉżÉš ɊɨɞɨɪɨɠɧɜɨÉ?ɨ ɧɚɪɢɍɭ Éœ ÉŹÉŞÉ&#x;ÉœÉ&#x;ÉĽ-ɲɨɭ ɧɚ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɛɚɹÉ&#x;ɧɧɿ ÉŒÉ¨ÉąÉ¨É§Éš É˜ÉĽÉżÉš É‹É&#x;ÉŞÉ?ÉżĘ€ÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ȹɧɏÉ&#x;É?ɪɚɰɿɚ ɍɭɹɚɍɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɢɯ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x;É¤ÉŹÉżÉœ É­ ÉŤÉœÉżÉŹÉ¨ÉœÉ˘ÉŁ ÉŚÉ&#x;ɞɿɚɊɪɨɍɏɿɪ 


É ÉšÉžÉ¤É¨ É‹É&#x;ÉŞÉ?ɿɣ ÉˆÉĽÉ&#x;É¤ÉŤÉšÉ§ÉžÉŞÉ¨ÉœÉ˘Éą Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ É É­ÉŞÉ§ÉšÉĽÉżÉŤÉŹÉ˘É¤É˘ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɄɼɚɍɢɎɿɤɚɰɿɚ É§ÉšÉ­É¤É¨ÉœÉ¨Ę€ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ Éœ ɍɭɹɚɍɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɢɯ É É†Čą Ɇɚɧɞɥɸɤ-ČąÉœÉšÉ§É°É¸É¤ É†É˘ÉŞÉ¨ÉŤÉĽÉšÉœÉš É‹ÉŹÉ&#x;ÉŠÉšÉ§ÉżÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɄɪɢɌɿɧɚɼɜɧɚ ÉŹÉ&#x;Ɍɚɏɢɤɚ ɧɚ ɍɭɹɚɍɧɨɌɭ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɨɌɭ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɛɚɹÉ&#x;ɧɧɿ Ʉɭɼɢɤ ȟɿɤɏɨɪɿɚ ČźÉ¨ÉĽÉ¨ÉžÉ˘ÉŚÉ˘ÉŞÉżÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ É‰ÉŞÉšÉœÉ¨ÉœÉš ɥɚɯɢɳÉ&#x;ɧɿɍɏɜ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɚ Ɋɿɞ ɹɚɍ ÉœÉ˘É¤É¨É§ÉšÉ§É§Éš ɊɪɨɎÉ&#x;ɍɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ'ÉšÉĄÉ¤ÉżÉœ É­ ɥɨɧɿ ɥɛɪɨɣɧɨÉ?ɨ ɤɨɧɎɼɿɤɏɭ ɋȿɄÉ?ȹəĘ‹ Âą ÉŒÉ&#x;ÉŚÉšɞɢɍɤɭɍɿʀɉɪɨɛɼÉ&#x;Ɍɢ Éż ÉœÉ˘É¤ÉĽÉ˘É¤É˘ É§É¨ÉœÉ˘ÉŻ ÉŚÉ&#x;ɞɿɚ ɆɨɞÉ&#x;ɪɚɏɨɪ Ȟɿɼɚɣ ȺɧÉ?É&#x;ɼɿɤɚ É˜ÉŞÉżĘ€ÉœÉ§Éš, ɚɍɊɿɪɚɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɊɚɛɿɹÉ&#x;Éœ ȟɚɹÉ&#x;ÉŤÉĽÉšÉœ É…ÉśÉœÉ¨ÉœÉ˘Éą Âą ɤ ɎɿɥɌɚɏ ɧ ɞɨɰÉ&#x;ɧɏ ɤɚɎÉ&#x;ɞɪɢ ɍɨɰɿɚɼɜɧɢɯ ɤɨɌɭɧɿɤɚɰɿɣ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉŒÉ&#x;ɧɞÉ&#x;ɧɰɿʀ ÉŞÉ¨ÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ¤É­ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɨʀ ɨɧɼɚɣɧ-ɚɭɞɢɏɨɪɿʀ (ÉŠÉ&#x;ɪɲɚ ÉŠÉ¨ÉĽÉ¨ÉœÉ˘É§Éš 2017 ɪɨɤɭ) ȝɚɲɭɤ Ⱥɼɼɚ ČąÉœÉšÉ§ÉżÉœÉ§Éš Âą ɞɨɤɏɨɪɚɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉˆÉŤÉ¨É›ÉĽÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹÉż ɤɨɧɏÉ&#x;ɧɏɧɨʀ ɍɏɪɚɏÉ&#x;É?ɿʀ ÉŠÉŞÉ&#x;ɥɢɞÉ&#x;ɧɏɍɜɤɢɯ FacebookɤɨɌɭɧɿɤɚɰɿɣ É‘É&#x;ÉŞÉ&#x;Ɍɧɢɯ ȹɧɧɚ ČźÉ¨ÉĽÉ¨ÉžÉ˘ÉŚÉ˘ÉŞÉżÉœÉ§Éš Âą ɤ ɍɨɰ ɤɨɌ ɞɨɰÉ&#x;ɧɏ ɤɚɎÉ&#x;ɞɪɢ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɛɚɹÉ&#x;ɧɧɚ Éż ÉŞÉšÉžÉżÉ¨ÉŚÉ¨ÉœÉĽÉ&#x;ɧɧɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɇɨɜɚ ɌɨɞÉ&#x;ÉĽÉś ÉżÉ§ÉœÉ&#x;ɍɏɢɰɿɣ É­ É¤É¨ÉŞÉ˘ÉŤÉŹÉ­ÉœÉšÉ°ÉśÉ¤É˘ÉŁ ÉžÉ¨ÉŤÉœÉżÉž Ɇɢɯɚɣɼɸɏɚ ÉˆÉĽÉśÉ?Éš ÉˆÉĽÉ&#x;É¤ÉŤÉšÉ§ÉžÉŞÉżÉœÉ§Éš Âą ɤ ɍɨɰ ɤɨɌ ÉŤÉ&#x;ɤɪÉ&#x;ɏɚɪɿɚɏ ɄɚɛɿɧÉ&#x;ÉŹÉ­É†ÉżÉ§ÉżÉŤÉŹÉŞÉżÉœÉ?ɤɪɚʀɧɢ ɆÉ&#x;ÉžÉżÉšÉŞÉ¨ÉĄÉœÉšÉ?ɢ É­ ɍɨɰɿɚɼɜɧɢɯ ÉŚÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɠɚɯ: ɍɏɨɪɿɧɤɢ ɿɧɎɨɪɌɚɰɿɣɧɢɯ ÉšÉ?É&#x;É§ÉŹÉŤÉŹÉœ

 


ȞɨɪɨɲÉ&#x;ɧɤɨ Ȟɿɚɧɚ É‹É&#x;ÉŞÉ?ÉżĘ€ÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ É É­ÉŞÉ§ÉšÉĽÉżÉŤÉŹÉ˘É¤É˘ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɉÉ&#x;ÉŞÉŤÉŠÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ˘ ÉŞÉ¨ÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ¤É­ Ɍɨɛɿɼɜɧɨʀ ÉŞÉ&#x;ɤɼɚɌɢ ɚɤ ÉżÉ§É§É¨ÉœÉšÉ°ÉżÉŁÉ§É¨É?ɨ ÉŚÉ&#x;ɏɨɞɭ ÉŠÉŞÉ¨ÉŤÉ­ÉœÉšÉ§É§Éš ÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉ­ Éœ É?ɤɪɚʀɧɿ Ȟɢɞɢɹ ɄɚɏÉ&#x;ɪɢɧɚ ÉˆÉĽÉ&#x;É¤ÉŤÉšÉ§ÉžÉŞÉżÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ Ɋɨɼɜ Éż ɥɧɚɹÉ&#x;ɧɧɚ SMM É­ ɊɨɊɭɼɚɪɢɥɚɰɿʀ ÉŚÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É É&#x;ÉœÉ˘ÉŻ ÉŚÉ&#x;ɞɿɣ É?ÉŤÉ&#x;ɧɤɨ ÉˆÉĽÉ&#x;ɤɍɚɧɞɪɚ É˜ÉŞÉżĘ€ÉœÉ§Éš Âą ɚɍɊɿɪɚɧɏɤɚ É ÉšÉŠÉ¨ÉŞÉżÉĄÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ É?ɚɪɚɤɏÉ&#x;ɪɢɍɏɢɤɢ ɤɨɧɏÉ&#x;ɧɏɭ ɧɚɣɊɨɊɭɼɚɪɧɿɲɢɯ É­ Facebook ɍɏɨɪɿɧɨɤ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɢɯ ÉŚÉ&#x;ɞɿɣ É?ÉœÉ¨ÉŞÉ¨ÉŤÉŹÉ˘É§Éš ÉˆÉĽÉśÉ?Éš ČźÉżÉ¤ÉŹÉ¨ÉŞÉżÉœÉ§Éš ÂąɚɍɊɿɪɚɧɏɤɚȹɧɍɏɢɏɭɏɭɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɆÉ&#x;ɏɨɞɨɼɨÉ?ɿɹɧɿ Ɋɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ÉœÉ˘ÉœÉąÉ&#x;ɧɧɚ ÉšÉœÉ˘ÉłÉš ɏɪɚɧɍɌÉ&#x;ɞɿɚɰɿʀ É­ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɰɿ É ÉšÉ?ɨɪɭɼɜɤɨ ȞɌɢɏɪɨ ČąÉœÉšÉ§É¨ÉœÉ˘Éą Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉŒÉ&#x;ɯɧɨɼɨÉ?ɿɚ ɪɨɛɨɏɢ ÉŚÉ&#x;ɞɿɚ ɧɚɞ ÉŤÉŹÉœÉ¨ÉŞÉ&#x;ɧɧɚɌ É?É&#x;ÉŁÉŚÉżÉŽÉżÉ¤É¨ÉœÉšÉ§É¨É?ɨ Ɋɪɨɞɭɤɏɭ ɉɿɧɹɭɤ Ⱥɧɚɍɏɚɍɿɚ ÉˆÉĽÉ&#x;É¤ÉŤÉšÉ§ÉžÉŞÉżÉœÉ§Éš Âą ÉŤÉŹÉ­ÉžÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ Ɋɨɛɨɏɚ ɌɭɼɜɏɢɌÉ&#x;ɞɿɣɧɨÉ?ɨ ɧɜɸɥɪɭɌɭ Éœ É­ÉŚÉ¨ÉœÉšÉŻ ɤɨɧɜÉ&#x;ÉŞÉ?É&#x;ɧɏɧɨʀ ÉŞÉ&#x;ɞɚɤɰɿʀ (ɧɚ Ɋɪɢɤɼɚɞɿ Gazeta Wyborcza)

ɋȿɄÉ?ȹəĘ‹ Âą ÉŒÉ&#x;ÉŚÉšɞɢɍɤɭɍɿʀɋɨɰɿɚɼɜɧɨ-ɤɨɌɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ÉŹÉ&#x;ɯɧɨɼɨÉ?ɿʀ ɆɨɞÉ&#x;ɪɚɏɨɪ əɧÉ&#x;ɧɤɨ É™ÉŞÉ¨ÉŤÉĽÉšÉœ ČźÉšÉŤÉ˘ÉĽÉśÉ¨ÉœÉ˘Éą, ɞɨɤɏɨɪɚɧɏ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ É É­ÉŞÉ§ÉšÉĽÉżÉŤÉŹÉ˘É¤É˘ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɉɿɞɼɭɰɜɤɢɣ ÉˆÉĽÉ&#x;ɤɍɿɣ Č˝É&#x;ɨɪÉ?ÉżÉŁÉ¨ÉœÉ˘Éą Âą ɤ É&#x; ɧ ɞɨɰÉ&#x;ɧɏ ɤɚɎÉ&#x;ɞɪɢ ÉŠÉ&#x;ɪɿɨɞɢɹɧɨʀ ÉŠÉŞÉ&#x;ɍɢ ȹɧɍɏɢɏɭɏɭ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ Ɋɨɼɜ ɊɪɨɊɚÉ?ɚɧɞɢɍɏɍɜɤɢɯ ÉŚÉżÉŽÉżÉœ É­ É?ɿɛɪɢɞɧɿɣ ÉœÉżÉŁÉ§Éż Ɋɨɍɿʀ Ɋɪɨɏɢ É?ɤɪɚʀɧɢ 


Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ȱɪɢɧɚ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɿɜɧɚ ± ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɋɭɱɚɫɧɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɨɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ: ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ Ƚɨɥɿɤ Ɉɤɫɚɧɚ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ ± ɤ ɫɨɰ ɤɨɦ ɞɨɰɟɧɬ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɦɟɪɟɠɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ Ⱥɪɬɟɦ ɉɟɬɪɨɜɢɱ ± ɤ ɫɨɰ ɤɨɦ ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɦɟɞɿɚɞɢɡɚɣɧɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɂɚɫɚɞɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ əɧɟɧɤɨ əɪɨɫɥɚɜ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ ± ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɮɨɝɪɚɮɿɤɚ: ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ Ʉɨɥɿɤ Ɉɥɟɤɫɿɣ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ ± ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ȼɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɛɪɟɧɞɿɜ ɭ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɨɪɿ ɋɚɞɨɜɧɢɱɚ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ± ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȱɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɭ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ʉɨɬɥɹɪɟɧɤɨ əɪɨɫɥɚɜɚ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɿɜɧɚ ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɉɨɬɟɰɿɣɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɁɆȱ: ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɿ ɟɮɟɤɬɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɘɪɤɿɜ ɇɚɬɚɥɿɹ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ PR-ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ əɫɿɪ ɏɚɦɡɚ ɋɚɥɦɚɧ Ⱥɥɶ ɏɭɞɿɪɿ ±ɡɞɨɛɭɜɚɱȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ: ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ Ɋɚɞɱɟɧɤɨ Ⱦɚɪɢɧɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ±ɫɬɭɞɟɧɬɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɫɬɸɦɭ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɦɿɞɠɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 


ɄɊɍȽɅɂɃɋɌȱɅȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɝɟɧɞɟɪɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɭɁɆȱ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶɱɢɦɨɪɚɥɶɧɿɩɚɧɿɤɢ" ɡɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢɎɨɧɞɭɿɦɟɧɿȽɚɣɧɪɿɯɚȻɶɨɥɥɹɜɍɤɪɚʀɧɿ Ɂɚɩɪɨɲɟɧɿ ɞɢɫɤɭɬɚɧɬɢ Ɉɤɫɚɧɚ Ʉɿɫɶ ɤ ɿɫɬ ɧ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɧɚɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɶɜɿɜ Ɇɚɪɮɚ ɋɤɨɪɢɤ ɤ ɮɿɥɨɫɨɮ ɧ ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɝɟɧɞɟɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ɉɥɶɝɚ ȼɟɫɧɹɧɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɤɚ ©Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɪɚɞɿɨª Ɍɟɬɹɧɚ ɑɟɪɜɿɧɫɶɤɚ ɤ ɫɨɰɧɞɨɰɟɧɬɎɚɤɭɥɶɬɟɬɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀɄɇɍɿɦɌɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɟɥɟɳɟɧɤɨ ɞɮɿɥɨɥɧɩɪɨɮɟɫɨɪȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɇɍɿɦɌ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇɚɞɿɹ Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ ɤ ɧ ɫɨɰ ɤɨɦ ɞɨɰɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɇɍɿɦɌɒɟɜɱɟɧɤɚ  ȼɪɭɱɟɧɧɹ ɩɪɢɡɿɜ ɩɟɪɟɦɨɠɧɢɰɹɦ ɿ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɤɪɭɝɥɨɝɨɫɬɨɥɭɭɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ – Ʉɪɚɳɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ (ɞɥɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɶ); – Ʉɪɚɳɢɣ ɬɟɥɟ-, ɪɚɞɿɨɪɟɩɨɪɬɚɠ / ɫɸɠɟɬ, ±Ʉɪɚɳɢɣ ɮɨɬɨɪɟɩɨɪɬɚɠ (ɞɥɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɶ). ±Ʉɪɚɳɚ ɫɬɟɧɞɨɜɚ ɞɨɩɨɜɿɞɶ ±Ʉɪɚɳɚ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ (ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ) Ɇɚɥɟɫ Ʌ. ȼ. ± ɞɨɤɬɨɪɤɚ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬɤɚ Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɩɚɧɿɤɢ ɜ ɝɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ. Ȼɚɛɟɧɤɨ ɋ. ɋ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬɤɚɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬɤɚɎɚɤɭɥɶɬɟɬ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ƚɟɧɞɟɪɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ ɁɆȱ. Ɇɚɪɭɳɟɧɤɨ Ɉ. ȼ. ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɦɟɞɢɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ Ƚɟɧɞɟɪɧɿ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿ ɩɪɨɟɤɬɢ: ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɫɿʀ ɦɟɞɿɚɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ. ɋɬɪɟɥɶɧɢɤ Ɉ. Ɉ. ± ɞɨɤɬɨɪɤɚ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬɤɚ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ɘɪɿɹ Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤɚ «ɋɩɪɚɜɢ ɫɿɦɟɣɧɿ»: ɪɨɥɶ ɦɟɞɿɣ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɩɚɧɿɤ ɳɨɞɨ «ɤɪɢɡɢ ɫɿɦ’ʀ».

 


Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ɍ. ȼ.±ɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɩɪɨɮɟɫɨɪ ɞɟɤɚɧɎɚɤɭɥɶɬɟɬɭɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ©Ɉɞɟɫɶɤɚ ɸɪɢɞɢɱɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹª Ƚɟɧɞɟɪɧɚ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɞɡɟɪɤɚɥɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɦɟɞɿɚ. ɒɬɭɪɯɟɰɶɤɢɣ ɋ. ȼ. ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɰɟɧɬɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ©Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚɚɤɚɞɟɦɿɹª Ȼɟɡɩɟɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɝɟɧɞɟɪɧɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡ. ɒɟɧɞɟɪɨɜɫɶɤɢɣ Ʉ ɋ ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɞɨɰɟɧɬȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ȼɢɪɬɨɫɭȱȽ±ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɤɚɐɟɧɬɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɩɪɚɜɚɥɸɞɢɧɢ Ƚɟɧɞɟɪɧɢɣ ɬɚ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜ ɦɟɞɿɚ: ɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɋɨɜɟɧɤɨ Ɉ. Ɋ. ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɫɨɰɿɨɥɨɝ Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ƚɟɧɞɟɪɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɞɿɚ. Ɏɟɞɨɬɨɜɚ ɇ. Ɇ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɯɚɪɱɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ Ⱦɟɬɚɛɭʀɡɚɰɿɹ ɦɚɫɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ: «ɠɿɧɨɱɿ ɩɢɬɚɧɧɹ». Ɇɿɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ ɉ. ȼ. ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ Ʉɨɧɰɟɩɬ 8 Ȼɟɪɟɡɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɞɿɨɟɮɿɪɿ. ɉɪɢɯɨɞɚ Ɇ. ȼ. ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɑɨɝɨ ɯɨɱɟ ɠɿɧɤɚ ɿ ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɦɟɞɿɚ ȼɨɪɨɧɨɜɚ Ɇ. ɘ. ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɉɪɿɚɧɚ Ɏɚɥɥɚɱɿ: ɞɨɫɜɿɞ ɫɜɨɛɨɞɢ. ɋɟɦɟɧɤɨ ɋ. ȼ. ±ɤɚɧɞɢɞɚɬɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȼȽɄɨɪɨɥɟɧɤɚ ɅȽȻɌ-ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɢ. ɉɨɞɚ Ɉ. ɘ. ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɬɟɯɧɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 


ɉɨɞɚ ɘ. Ɉ. ±ɪɟɞɚɤɬɨɪɁɚɩɨɪɿɡɶɤɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚɞɢɪɟɤɰɿɹɉȺɌɇɋɌɍ ɀɢɬɬɹ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ plus size. Ƚɪɢɞɱɢɧɚ ȼ. ȼ.±ɤɚɧɞɢɞɚɬɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɞɨɰɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ Ʉɨɧɰɟɩɬ «Ƚɟɧɞɟɪ» ɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɉɪɢɜɚɥɨɜɚ ɋ. Ɏ. ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪɚɪɬɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ©1HER%RRN/DE3XEOLVKLQJª «ɀɿɧɨɱɟ ɨɛɥɢɱɱɹ» ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɭ ɧɚɡɜɚɯ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɯ. ɋɚɞɿɜɧɢɱɢɣ ȼ. ȼ. ±ɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɿɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɞɨɰɟɧɬ ɋɭɦɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɋɭɲɤɨɜɚ Ɉ. Ɇ. ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ Ɏɟɦɿɧɧɿ ɝɟɧɞɟɪɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿ ɦɟɦɢ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɞɿɣ. Ɉɞɚɪɟɧɤɨ Ɉ. ȼ.±ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɬɚɧɨɜɢɯ ɦɟɞɿɚɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ Ƚɟɧɞɟɪɧɿ ɿɝɪɢ ɬɚ ɜɚɪɿɚɰɿʀ ɜ ɦɟɞɿɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Cɚɪɞɚɪɹɧ Ʉ. Ƚ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɮɟɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ-ɬɜɨɪɱɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ ȱɪɢɧɢ ɀɢɥɟɧɤɨ. Ɏɪɭɤɬɨɜɚ ə. ɋ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ Ƚɟɧɞɟɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ: ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ ɇ. Ɇ. ±ɞɨɤɬɨɪɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɉɨɪɬɪɟɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɠɿɧɤɢ ɜ ɿɧɬɟɪ'ɽɪɿ ɝɥɹɧɫɨɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ. Ɇɢɯɚɣɥɸɬɚ ȼ. ɉ. ±ɤɚɧɞɢɞɚɬɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɒɥɹɯ ɞɨ ɠɿɧɨɱɨʀ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɜ ɦɨɞɟɪɧɿɣ ɩɪɨɡɿ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.

 


ȝɨɚɪɍɜɤɚ É…. Čź. Âą ɤɚɧɞɢɞɚɏ ɎɿɼɨɼɨÉ?ɿɹɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰÉ&#x;ɧɏ ȹɧɍɏɢɏɭɏ É É­ÉŞÉ§ÉšÉĽÉżÉŤÉŹÉ˘É¤É˘ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɀɿɧɨɹɿ Éż ÉąÉ¨ÉĽÉ¨ÉœÉżÉąÉż ɨɛɪɚɥɢ É­ ɌɢɍɏÉ&#x;ɰɜɤɢɯ ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɚɯ Ⱥɧɏɿɧɚ ɆɭɯɚɪɍɜɤɨÉ?ɨ. ÉˆÉŤÉŹÉšÉŠÉ&#x;ɧɤɨ ɇ. ÉŽ. Âą ɤɚɧɞɢɞɚɏ ɎɿɼɨɼɨÉ?ɿɹɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰÉ&#x;ɧɏ ȹɧɍɏɢɏɭɏ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ Č˝É&#x;ɧɞÉ&#x;ɪɧɢɣ ɚɍɊÉ&#x;ɤɏ ɭɤɪɚʀɧɍɜɤɨʀ Ɋɨɼɿɏɢɹɧɨʀ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É€É&#x;ÉĽÉżÉŻÉ¨ÉœÉŤÉśÉ¤Éš ɇ. É‹. Âą ɤɚɧɞɢɞɚɏ ɧɚɭɤ ɿɥ ɍɨɰɿɚɼɜɧɢɯ ɤɨɌɭɧɿɤɚɰɿɣ ɞɨɰÉ&#x;ɧɏȹɧɍɏɢɏɭɏɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢÉ„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ É‹ÉŹÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɨɏɢɊɧɿ É­ÉšÉœÉĽÉ&#x;ɧɧɚ Ɋɪɨ É?É&#x;ɧɞÉ&#x;ÉŞ ɧɚ ɍɏɨɪɿɧɤɚɯ ɍɭɍɊɿɼɜɧɨɊɨɼɿɏɢɹɧɢɯ ÉœÉ˘ÉžÉšÉ§Éś. Č˝ÉšÉŞÉ˝É˝ÉœÉš Ɇ. ÉŠ. ÂąɤɚɧɞɢɞɚɏɎɿɼɨɼɨÉ?ɿɹɧɢɯɧɚɭɤȹɧɍɏɢɏɭɏɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ əɛɼɭɧɿ ɞɼɚ ÉŤÉ˘É§ÉżÉœ É­ É?ɿɪɤɢɯ ÉĄÉ&#x;Ɍɼɚɯ Ƚɚɼɢɧɢ ɉɚÉ?ɭɏɚɤ. ɉÉ&#x;ÉŹÉŞÉ¨ÉœÉš ÉŒ. Čź. Âą ɚɍɢɍɏÉ&#x;ɧɏ ȹɧɍɏɢɏɭɏ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ The Gendered Portrayal of Women Leaders in Malestream Media. ȞɭɛÉ&#x;ɰɜɤɚ Ɉ. Ɉ. Âą ɤɚɧɞɢɞɚɏ ɧɚɭɤ ɿɥ ɍɨɰɿɚɼɜɧɢɯ ɤɨɌɭɧɿɤɚɰɿɣ ɇɚɰɿɨɧɚɼɜɧɢɣÉŠÉ&#x;ɞɚÉ?ɨÉ?ɿɹɧɢɣÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹɿɌÉ&#x;ɧɿɆȞɪɚÉ?É¨ÉŚÉšÉ§É¨ÉœÉš É‹ÉŹÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɨɏɢɊɢ ÉœÉ˘ÉŻÉ¨ÉœÉšÉ§É§Éš ÉžÉżÉœÉąÉšÉŹÉ¨É¤-ÉŠÉżÉžÉĽÉżÉŹÉ¤ÉżÉœ (ÉĄÉš ɌɚɏÉ&#x;ɪɿɚɼɚɌɢ ɠɭɪɧɚɼɭ ÂŤÉ˜É§ÉšÉš ÉĽÉ&#x;ɞɢ). ČźÉ¨ÉĽÉ¨É›É­É˝ÉœÉš Čş. Ɇ. Âą ɤɚɧɞɢɞɚɏɤɚ ɧɚɭɤ ɿɥ ɍɨɰɿɚɼɜɧɢɯ ɤɨɌɭɧɿɤɚɰɿɣ ɞɨɰÉ&#x;ɧɏɤɚ ȹɧɍɏɢɏɭɏ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉˆÉŤÉ¨É›ÉĽÉ˘ÉœÉ¨ÉŤÉŹÉż ɠɿɧɨɹɨʀ ɚɭɞɢɏɨɪɿʀ ÉŤÉŠÉ¨ÉŞÉŹÉ˘ÉœÉ§É˘ÉŻ ÉŚÉ&#x;ɞɿɚ. Ȟɠɨɼɨɍ Ɉ. Čź. ÂąɤɚɧɞɢɞɚɏɧɚɭɤɿɥɍɨɰɿɚɼɜɧɢɯɤɨɌɭɧɿɤɚɰɿɣȹɧɍɏɢɏɭɏ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨ É­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ ɿɌÉ&#x;ɧɿ ÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉš É’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ɉɪɨɛɼÉ&#x;Ɍɢ ÂŤÉ&#x;ɤɍɊÉ&#x;ɪɏɧɨɍɏɿ Éœ ɤɨɧɏÉ&#x;ɤɍɏɿ ɞɨɏɪɢɌɚɧɧɚ ÉŤÉŹÉšÉ§ÉžÉšÉŞÉŹÉżÉœ ÉĄÉ›ÉšÉĽÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉšÉ§É¨ÉŤÉŹÉż ÉŹÉš ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉ¨ÉœÉżÉŞÉ§É¨ÉŤÉŹÉż ɿɧɎɨɪɌɚɰɿʀ. ȽɿɼÉ&#x;ɧɤɨ Ɉ. Čą. – ÉĄÉžÉ¨É›É­ÉœÉšÉą ȹɧɍɏɢɏɭɏ ɠɭɪɧɚɼɿɍɏɢɤɢ É„É˘Ę€ÉœÉŤÉśÉ¤É¨É?ɨ ɧɚɰɿɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨÉ­É§ÉżÉœÉ&#x;ɪɍɢɏÉ&#x;ÉŹÉ­ɿɌÉ&#x;ɧɿÉŒÉšÉŞÉšÉŤÉšÉ’É&#x;ÉœÉąÉ&#x;ɧɤɚ ÉˆÉ›ÉŞÉšÉĄ ÉąÉ¨ÉĽÉ¨ÉœÉżÉ¤Éš-ɏɪɭɞɚɪɚ É­ ɪɚɞɚɧɍɜɤɿɣ Ɋɭɛɼɿɰɢɍɏɢɰɿ 30-ÉŻ ÉŞÉ¨É¤ÉżÉœ (ɧɚ Ɋɪɢɤɼɚɞɿ É§ÉšÉŞÉ˘ÉŤÉżÉœ É­ ɠɭɪɧɚɼɿ Ɋɚɞɚɧɍɜɤɚ ɼɿɏÉ&#x;ɪɚɏɭɪɚ.

 


Ɂɟɥɿɧɫɶɤɚ Ⱥ. Ⱥ. ± ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɍɢɩɨɥɨɝɿɱɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɧɢɝɢ. ɒɚɮɚɪɟɧɤɨ ɘ. Ɇ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɉɛɪɚɡ ɠɿɧɤɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɪɟɤɥɚɦɿ. Ɂɟɧɬɚɥɶ Ɉ. ɘ. ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɝɨ ɤɭɪɫɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ȺɌɈ. Ʉɪɢɜɿɧɱɭɤ Ɇ. ȱ. ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɝɨ ɤɭɪɫɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ ɀɿɧɤɢ ɭ ɦɟɞɿɚ: ɜɫɟ ɳɟ ɧɟɩɨɦɿɬɧɿ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ ȯ. Ɉ. ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɝɨ ɤɭɪɫɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ Ɉɛɪɚɡ ɑɨɥɨɜɿɤɚ ɿ ɀɿɧɤɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿɣ «Ʌɸɤɫ FM», «ɏɿɬ FM» ɬɚ «Ɋɚɞɿɨ NRJ ɍɤɪɚʀɧɚ»). ɋɚɦɤɨ ə. Ⱦ. ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɝɨ ɤɭɪɫɭ Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ©Ɉɞɟɫɶɤɚɸɪɢɞɢɱɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹª Ƚɟɧɞɟɪɧɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɜ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɣɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ). ɉɟɬɪɢɤ Ɉ. ɋ. – ɦɚɝɿɫɬɪɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɀɿɧɤɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɤɿɛɟɪɫɩɨɪɬɭ: ɫɩɨɪɬɢɜɧɚ ɬɚ ɦɟɞɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ. ɇɟɬɿɞɨɜɚ ɘ. Ɇ. ± ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚ ɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ƚɟɧɞɟɪɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɭɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɿɜ. ȱɫɚɽɜ Ȼ. Ɉ. ± ɦɚɝɿɫɬɪ ɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɭ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɧɥɚɣɧ ɜɢɞɚɧɧɹɯ.

 


Ȼɚɪɱɢɤ Ʉ. Ȼ. ± ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚ ɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ƚɟɧɞɟɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ «ɇɚɬɚɥɢ». ɉɚɧɱɭɤɈɋ±ɦɚɝɿɫɬɪɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɀɿɧɤɢ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ: ɝɟɧɞɟɪɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭ ɪɟɞɚɤɰɿɹɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɦɟɞɿɚ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ Ⱥ Ƚ ± ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚ ɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ «ɋɜɿɬɨɝɥɹɞ» ɿ «Ʉɭɧɲɬ». ɏɚɳɭɤ ȼ. ɋ. ± ɦɚɝɿɫɬɪ ɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ ɀɿɧɤɚ – ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬ (ɞɨɫɜɿɞ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ «UA:ɉɟɪɲɢɣ») Ʉɥɟɛɚɧ ɘ. Ɉ. ± ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚ ɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȼɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɟɦɿɧɿɬɢɜɿɜ ɿɡ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ ɠɿɧɤɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ⱦɟɲɟɜɢɣ Ⱦ. ɘ. – ɦɚɝɿɫɬɪɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ƚɟɧɞɟɪɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ. Ȼɽɥɹɽɜɚ Ɇ. ɋ. ± ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚ ɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ƚɟɧɞɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɭ ɁɆȱ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɞɿɚ ɩɨɞɿɣ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ. Ɍɭɪɱɢɧɫɶɤɚ Ɉ. ȼ. ± ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚ ɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɋɟɤɫɢɫɬɫɶɤɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɩɨɞɿɣ.

 


ɉɚɡɟɧɤɨ Ɇ. Ƚ. – ɦɚɝɿɫɬɪɝɨɪɨɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɋɨɥɶ ɦɟɞɿɣ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɬɟɦɢ ɞɨɩɿɧɝɭ ɜ ɠɿɧɨɱɢɯ ɿ ɱɨɥɨɜɿɱɢɯ ɜɢɞɚɯ ɫɩɨɪɬɭ. ɒɭɥɶɠɟɧɤɨ Ⱥ. Ɉ. ± ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚ ɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ ɜ ɁɆȱ. Ɋɹɛɿɱɟɜɚ Ɉ. ȼ. ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɝɨ ɤɭɪɫɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ⱦɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ ɜ «ɛɿɥɨɦɭ ɩɚɥɶɬɿ»: ɱɨɦɭ ɝɟɧɞɟɪɧɚ ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɜɢɝɿɞɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ? Ɂɜɟɪɭɤ Ɇ. ɋ. ± ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚ ɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ƚɟɧɞɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɟɫɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ȼɚɝɥɚɣ Ⱥ. ɋ. – ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɝɨ ɤɭɪɫɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Ʉɨɜɚɥɶ Ⱥ. Ɇ. – ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɝɨ ɤɭɪɫɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ Cɬɟɪɟɨɬɢɩɿɡɚɰɿɹ ɱɨɥɨɜɿɱɢɯ ɬɚ ɠɿɧɨɱɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ)  ɁȺɄɅɘɑɇȿɁȺɋȱȾȺɇɇə ± Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ȼɪɭɱɟɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ Ɂɚɤɥɸɱɧɟ ɫɥɨɜɨ

 

Profile for The Institute of Journalusm

Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення  

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції "Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення"

Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення  

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції "Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення"

Advertisement