Page 1

4 megjelenik 18 000 példányban igentessek.ro • 031-2263100 II. évfolyam, 6. szám • 2014. június

Közösség

Bethlendi Andr·s, az Igen, tessÈk! mozgalom ¸gyvezetıje lappfˆldi ˙tja sor·n Sven-Roald Nystovel (kÈp¸nkˆn) is tal·lkozott, aki nyolc Èvig volt a lapp parlament elnˆke. A volt elnˆkkel kÈsz¸lt interj˙ban anyanyelvrıl, autonÛmi·rÛl Ès a magyarñlapp nyelvrokons·grÛl beszÈlgettek.

8

Egészség

KÈzfejÈn idınkÈnt sz·raz, kisebzett, viszketı a bır? Mindent kiprÛb·lt m·r, hogy enyhÌtse a t¸neteket, de a legdr·g·bb kencÈk sem javÌtottak a helyzeten? V·lassza a termÈszetes utat, szerezzen be sheavajat, Ès kÈszÌtse el saj·t krÈmjÈt bıre ·pol·s·ra!

11

Kultúra

Kilenc m˙zeum t·rta szÈlesre kapuit a l·togatÛk elıtt Kolozsv·ron a M˙zeumok …jszak·j·n. V·rosunk Ìgy kapcsolÛdott be abba az EurÛpa-szerte zajlÛ programba, amely sor·n a m˙zeumok Èjszakai nyitva tart·ssal Ès szimbolikus ˆsszeg˚ belÈpıkkel v·rt·k az Èrdeklıdıket. Kolozsv·ri lakosokkal beszÈlgett¸nk az ·ltaluk ·ttekintett t·rlatokrÛl Ès egyÈb ki·llÌt·sokrÛl.

13

Gasztronómia

E havi kiad·sunkban olvasÛinkat Kozma Kati Èdes vil·g·ba kalauzoljuk. A fiatal cukr·sszal a mestersÈg titkairÛl, az ·ltala kedvelt receptek tÌpus·rÛl Ès nÈmetorsz·gi inaskod·s·nak rÈszleteirıl beszÈlgett¸nk.

14

Bethlendi Tamás felvétele

Utazás

A fapados rep¸lızÈs nagy nÈpszer˚sÈgnek ˆrvend EurÛp·ban, ugyanis viszonylag olcsÛn juthatunk el b·rmely kontinensbeli nagyv·rosba. Cikk¸nkben p·r hasznos tan·csot osztunk meg, melyeket Èrdemes figyelembe venni, mielıtt jegyet v·ltan·nk egy fapados utaz·sra.


2

aktuális

Aktuális Ñ÷r¸lˆk annak, amim van, s nem b˙sulok azon, amim nincs.î

Lev Tolsztoj orosz író

ISSN 2343 ñ 7723

Hol csobbanjunk nyáron? Mindig kihÌv·st jelent a ny·ri k·nikul·ban megtal·lni a legmegfelelıbb mÛdot a h˚sˆlÈsre. A legkellemesebb, ha vÌzparton tudjuk tˆlteni az idınket. Egy termÈszetes vagy mestersÈges o·zis nemcsak enyh¸lÈst hoz a ny·ri napokon, de rengeteg kikapcsolÛd·si lehetısÈget is rejt. KˆrbenÈzt¸nk, hogy idÈn milyen strandol·si lehetısÈgek kˆz¸l v·logathatnak a kolozsv·ri lakosok, ha egy leheletnyi pihenÈst kÌv·nnak mindennapjaikba csempÈszni. Kolozsv·ron h·rom strand Ès a DÛn·t negyedi Szamos-parti napozÛhely kˆz¸l v·logathatunk. MÌg az elıbbiekÈrt ·tlagban 10-17 lejes belÈpıt kell fejenkÈnt kifizetn¸nk, a Szamos partj·n kialakÌtott, helyenkÈnt homokos napozÛhelyen dÌjmentesen Èlvezhetj¸k a naps¸tÈst Ès a folyÛ h˚vˆs vizÈt. A folyÛparti kaland ugyan pÈnzt·rcakÌmÈlı, ·m higiÈnikusabb a strandokon h˚sˆlni, sıt teraszok, sportp·ly·k Ès j·tszÛterek is biztosÌtj·k a f¸rdızÈs melletti kikapcsolÛd·st. A v·rosi ˆnkorm·nyzat tulajdon·ban levı Sun strand h·rom ñ egy gyerek, egy felnıtt Ès egy kˆzepes mÈlysÈg˚ ñ medencÈvel v·rja a l·togatÛkat. A legnagyobb ter¸lettel, j·tszÛterekkel, sportp·ly·kkal ell·tott strandot elsısorban a csal·dosok kˆz-

kedvelt h˚s¸lıparadicsoma a nagyv·rosi betonrengeteg szÈlÈn. A belÈpık ·rai a tavalyihoz kÈpest nem v·ltoztak: felnıtteknek 10 lejbe, mÌg gyerekeknek 5 lejbe ker¸l a belÈpÈs. A gy·rtelep melletti Clujana strand a felnıtt Ès a gyermek medence mellett igazi sportkomplexummal v·rja a kikapcsolÛdni v·gyÛkat. A teljes kˆr˚ szolg·ltat·s mellett modern kˆrnyezettel Ès kifejezetten sok ·rnyÈkos rÈsszel b¸szkÈlkedhet. MÌg az elıbb emlÌtett Sun strandot a csal·dosoknak aj·nlhatjuk, ez utÛbbit ink·bb a fiatalabb gener·ciÛ igÈnyeihez alakÌtott·k. A belÈpık ·rait tekintve borsosabb az elıbbinÈl, ugyanis egy felnıttjegyÈrt 12 lejt, mÌg a gyerekjegyÈrt (14 Èv alatt) 10 lejt kell fizetni. A v·rosi sportcsarnok melletti uszoda szabadtÈri medencÈje ny·ron ak·r a strand kategÛri·ba is sorolhatÛ. Legink·bb azok sz·m·ra aj·nlott, akik kimondottan ˙szni szeretnÈnek, nem csak sim·n lazulva pancsolni. Az ·rakat tekintve egy felnıttjegy 17 lejbe, mÌg a gyerekjegy 12 lejbe ker¸l. A kincses v·ros vonz·skˆrzetÈben kÈt strandkomplexumba, Sz·szfenesre vagy Kolozsra l·togathatnak a strandolni v·gyÛk. A sz·szfenesi aquapark nÈgy medencÈvel (egy term·lvizes, egy vÌzij·tÈkos, egy felnıtt, egy gyerek), kÈt cs˙szd·val, valamint a megyeszÈkhelyi strandokhoz kÈpest gazdagabb szÛrakoz·si lehetısÈgekkel kecsegteti a csobbanni v·gyÛkat. Az ·rak a kÌn·latnak megfelelıen magasabbak: egy felnıttjegy 30 lejbe, mÌg egy gyerekjegy ennek felÈbe ker¸l. A t·vols·g ellenÈre is nagy nÈpszer˚sÈgnek ˆrvendı kolozsi strand a megyeszÈkhelyi belÈpı·rakkal (felnıttjegy 10 lej, mÌg gyerekjegy 5 lej) Ès szintÈn gazdag felszereltsÈggel v·rja a nagyv·ros zaj·tÛl szabadulni v·gyÛkat. •

Ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilap. Megjelenik 18 000 pÈld·nyban. Kiadja Ès ingyenesen terjeszti az Igen, tessÈk! ñ Da, pofti˛i! egyes¸let. Felelıs kiadÛ: Talpas Botond ï Lapsz·mfelelıs: Jakab Villı Hanga Szerkesztık: Kocsis Kitty, SzÈn·s Szabolcs ï Korrektor: Gˆdri Csilla Arculat: Benkı Adorj·n, Ferencz Csaba-Levente, Kinda ¡gnes J˙lia, Korodi-Vass LÛr·nt Nyom·s: Tipografia Ceconii, Nagyb·nya SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 400083 Kolozsv·r, Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz., e-mail: ujsag@igentessek.ro, honlap: http://igentessek.ro/ujsag Marketing: Vincze RÛbert ï HirdetÈsfelvÈtel: marketing@igentessek.ro A lapban megjelent cikkek Ès fotÛk belsı szerkesztÈs˚ anyagok, illetve nem jogvÈdett internetes forr·sokbÛl sz·rmaznak, Ès nem feltÈtlen¸l t¸krˆzik a szerkesztısÈg vÈlemÈnyÈt.

A kiadvány megjelenését támogatták: Atys Co, Biobee Óvoda, Blue Travel, Bronto, Codespring, Culina Nostra, Donath Service, European Language Rights Alapítvány, Éva Klasszika ruhásüzlet, Farkas Elemér, Juhos Lenke, Junkyard pub, Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Kovács Noémi, Landman Consulting Services, Lotus&Csilla Vendeglõ, Magyar Turizmus Zrt., Memo Service, dr. Molnár Endre, Optimag, OptimusTrans, dr. Pályi Kiss Emõke, Paprika Rádió, President Tour, Privilege, Promedical Center, Regal ékszerüzlet, Salstar–Masterfol, Schuller Róbert, Secpral PRO, Száraz Enikõ, Szilaj lovastanya, TransGranit, Tim&Co., dr. Titz Mária, Union Co


város

3

Néptánc és hagyományõrzés (2. rész) A kincses v·ros kiemelt fontoss·g˙ nÈprajzi szempontbÛl is, ugyanis kÈt nagyon fontos nÈprajzi rÈgiÛt, Kalotaszeget Ès MezısÈget kˆti ˆssze. Az ·prilisi lapsz·mban, kÈt nÈpt·nccsoportot bemutatva a Kolozsv·ron jelen pillanatban is aktÌv nÈpt·ncos hagyom·nyırzÈsrıl Ìrtunk. A sorozatot folytatva Kolozsv·r emblematikus egy¸ttesÈrıl, a Bog·ncs NÈpt·ncegy¸ttesrıl Ès az ebbıl alakult felnıttegy¸ttesrıl, a ZurbolÛ T·ncegy¸ttesrıl olvashatnak.

Zurboló www.zurbolo.ro/zurbolo-tancegyuttes

A kolozsv·ri ZurbolÛ T·ncegy¸ttest a kolozsv·ri Brassai S·muel Gimn·zium Bog·ncs NÈpt·ncegy¸ttesÈnek elsı, vÈgzıs nemzedÈke alapÌtotta 1993 oktÛberÈben Kˆnczei Csongor vezetÈsÈvel. Az egy¸ttes elsısorban belsı-erdÈlyi (kalotaszegi, mezısÈgi, aranyosszÈki, Maros-K¸k¸llı menti Ès Felsı-Maros menti) magyar, rom·n Ès cig·ny nÈpt·ncokkal foglalkozik. A cÈl, hogy ezeket minÈl rÈszletesebb megismerjÈk, elsaj·tÌts·k, majd koreogr·fi·ikban, m˚soraikban feldolgozz·k. Az egy¸ttes arculat·t meghat·rozz·k a t·ncszÌnh·z jelleg˚ m˚soraik is. Az elm˙lt kÈt Èvtizedben tizenkÈt tematikus koreogr·fia, illetve t·ncj·tÈk bemutat·s·ra ker¸lt sor: Kalotaszeg (1994), Tollas Erzsi (1997), El kell menni katon·nak (1998), DÈlib·b (1998), PortrÈ (1999), Intelmek (2000), Amikor a p·sztor elvesztette a t¸relmÈt (2000), J·tÈk (2001), PÛtl·s (2006), Postakert (2008), erdelyi_neptancok.zip (2011) Ès A hÈrÈszbenÖ (2012). A ZurbolÛ m·sik saj·toss·ga az oktat·shoz, a folyamatos ut·npÛtl·skÈpzÈshez valÛ szoros kapcsolÛd·s. A ZurbolÛ a Bog·ncs felnıtt egy¸ttese, Ìgy a ÑzurbolÛsokî elıtt az elm˙lt kÈt Èvtizedben az a nehÈz feladat ·llt, hogy orsz·gos hÌr˚, szakmai kˆrˆkben elismert gyermek- Ès di·kegy¸ttes csoportjainak (Bog·ncs, Kisbog·ncs, AprÛbog·ncs Ès Morzsabog·ncs) oktatÛikÈnt Ès ir·nyÌtÛikÈnt egyrÈszt biztosÌts·k a folyamatos ut·npÛtl·st, m·srÈszt pedig, hogy bebizonyÌts·k: a Ñbog·ncsosî

szellemisÈg Ñfelnıttî form·ja, a Ñzurbis·gî, 1992 Ûta a Bog·ncs Ès a ZurbolÛ a kÈtegy igen saj·ts·gos Ès tal·n nÈha merÈ- Èvente sorra ker¸lı kolozsv·ri Ifj˙s·gi szen ˙jszer˚, kÌsÈrletezı t·ncm˚helyt ho- NÈpt·nctal·lkozÛnak, a Kolozs megyei zott lÈtre Kolozsv·ron. magyar nÈpt·ncegy¸ttesek tal·lkozÛj·nak szervezıje Ès h·zigazd·ja. Ugyanakkor a Bogáncs ZurbolÛ a kolozsv·ri ZurbolÛ T·nch·z, www.zurbolo.ro/bogancs-neptancegyuttes ZurbolÛ T·ncfÛrum, illetve k¸lˆnbˆzı A kolozsv·ri Bog·ncs NÈpt·ncegy¸ttes fesztiv·lok, rendezvÈnyek Ès t·borok t·rselıdje, a Brassai S·muel Gimn·zium Folk- rendezıjekÈnt szÈles kˆr˚ szervezıi tevÈlÛrkˆre, 1985-ben alakult Tolna …va ma- kenysÈget is folytat. Mivel a Bog·ncs Ès a gyar szakos tan·rnı kezdemÈnyezÈsÈre. ZurbolÛ az erdÈlyi magyar m˚kedvelı A csoport elsırend˚ feladata az erdÈlyi nÈpt·ncÈlet kiemelkedı teljesÌtmÈny˚ nÈpi kult˙ra ·pol·sa volt, hogy az iskola egy¸tteseivÈ v·ltak, csoportjaik t·mogat·di·kjai megismerkedhessenek a nÈpzenÈ- s·ra 2002 ıszÈn megalakÌtott·k saj·t egyevel Ès nÈpt·nccal, amely fontos rÈsze s¸let¸ket, a Bog·ncsñZurbolÛ Egyes¸letet. etnikus hagyom·nyainknak. Az egyes¸let egy anyagi Ès szellemi ÈrtÈAz 1992-ben …ghy Ghysa EMKE dÌjjal ki- keket megtartÛ Ès gyarapÌtÛ, a saj·t erıfort¸ntetett Bog·ncs jelenleg ErdÈly Ès egy- r·sokat, valamint a p·ly·zati t·mogat·soben Kolozsv·r legrÈgebbi folyamatosan kat eredmÈnyesen kezelı civilszervezetm˚kˆdı magyar gyerek- Ès ifj˙s·gi nÈp- kÈnt m˚kˆdik, h·ttÈrintÈzmÈnye ezen t·ncegy¸ttese, amely az Èvek sor·n folya- egy¸tteseknek, egy˙ttal tagszervezete a hamatosan bıv¸lt: 1990-ben megalakult a zai orsz·gos szakmai szervezetnek, a RoKisbog·ncs, 1999-ben az AprÛbog·ncs, m·niai Magyar NÈpt·nc Egyes¸letnek. • 2000-ben a Morzsabog·ncs (a Bog·ncs kisgyerekcsoportjai), az 1993-ban vÈgzett elsı Ñbog·ncsos nemzedÈkî pedig megalapÌtotta a Bog·ncs Ñfelnıttegy¸ttesÈtî, a ZurbolÛ T·ncegy¸ttest. 1996ñ2004 kˆzˆtt m˚kˆdˆtt a ZurbolÛ Ut·npÛtl·s, 2001-ben pedig a Bog·ncs Ut·npÛtl·s csoport is, Ìgy az eltelt Èvek, Èvtizedek alatt tˆbb mint 1200 gyerek Ès fiatal t·ncolt csoportjaikban. A kolozsv·ri magyar gyerekek Ès fiatalok jˆvıre 30 Èves nÈpt·ncegy¸ttesÈnek csoportjaiban jelenleg megkˆzelÌtıleg 150-en ropj·k a t·ncot.

HungaRomagyar·zatok ñ lefordÌthatatlan kifejezÈsek szÛszerinti fordÌt·sai: https://www.facebook.com/ hungarom?fref=ts


4

közösség

Közösség ÑAz emberi nemnek hivat·sa nem ront·s, pusztÌt·s, megsemmisÌtÈs, hanem hogy munk·ljon, alkosson, teremtsen.î

Üzenet a norvégiai lappoktól Bethlendi Andr·s, az Igen, tessÈk! mozgalom ¸gyvezetıje lappfˆldi ˙tja sor·n a norvÈgiai lapp parlament volt elnˆkÈt, Sven-Roald Nystot (kÈp¸nkˆn kˆzÈpen) kÈrdezte anyanyelvrıl, autonÛmi·rÛl Ès a lappñmagyar nyelvrokons·grÛl. A 80ñ150 ezer fıre becs¸lt lapp kisebbsÈgnek majdnem fele NorvÈgi·ban Èl, ahol orsz·galapÌtÛ nemzetnek minıs¸lnek Ès saj·t lapp parlamenttel rendelkeznek.

Széchenyi István politikus, író ñ Hogyan kapcsolÛdott be a lapp politik·ba? Milyen motiv·ciÛs h·ttere volt ennek a dˆntÈsnek? ñ AzÈrt kezdtem el lapp szervezeteknek dolgozni, mert l·ttam, hogy mekkora kihÌv·st jelent, hogy elfogadjanak Ès tiszteljenek minket, mint lappokat, illetve rÈszben ennek a cÈlnak az elÈrÈsÈhez sz¸ksÈges tud·s megszerzÈsÈÈrt dˆntˆttem ˙gy, hogy Troms¯ben vÈgezzem a kˆzÈpiskolai Ès egyetemi tanulm·nyaimat. ñ Mi volt a legnagyobb kihÌv·s a lappok sz·m·ra az ÷n elnˆksÈge idejÈn? ñ TˆrvÈnyes garanci·t akartunk a norvÈg jogrenden bel¸l a fˆldhˆz Ès vÌzhez valÛ jogainkra. Ezt bizonyos fokig siker¸lt is elÈrni, ugyanis a norvÈg ·llam visszavonta tulajdonjog·t a teljes Finnmark megyÈrıl, Ès megalapÌtott egy, a finnmarki fˆld¸gyekben kompetens test¸letet (Finnmark Estate). A test¸letbe h·rom-h·rom tagot deleg·l a lapp parlament Ès Finnmark megye tan·csa. Õgy, elÈgedettsÈg¸nkre, siker¸lt nyugvÛpontra juttatni a finnmarki helyzetet. Ez egy Èvtizedek Ûta tartÛ Ûri·si harc volt, de a legnagyobb feladat csak ezut·n jˆn, hogy mikÈnt is haszn·ljuk Ès rendelkezz¸nk erıforr·sainkkal. ñ A fˆldjogokon t˙l az oktat·s, a nyelvhaszn·lat Ès a kult˙ra tekintetÈben miket tal·l a lapp kˆzˆssÈg jˆvıbeli nagy kihÌv·sainak? ñ A legnagyobb kihÌv·s termÈszetesen az, hogy a lappok hagyom·nyos ter¸leteiken Èljenek. KevÈs a munkalehetısÈg, Ìgy oly mÛdon kell munkahelyeket teremteni, hogy az vonzÛ legyen a fiataloknak, illetve hogy akik elmennek tanulni, visszatÈrjenek, Ès kivehessÈk rÈsz¸ket a t·rsadalom ÈpÌtÈsÈbıl. Tov·bb·, a lapp nyelv nem haszn·latos az Èlet minden ter¸letÈn.

Õgy ahhoz, hogy Èlet¸nk teljes ÈrtÈk˚ rÈszÈvÈ v·lhasson, nagyon fontos, hogy nyelv¸nk haszn·lhatÛ legyen mindenhol: a polg·rmesteri hivatalban, ebben az Èp¸letben (Sami University College), az ¸zletekben stb. ñ A mi kˆzˆssÈg¸nkben az interetnikus vita kulcsszavai a kˆvetkezık: autonÛmia, hivatalos nyelv, anyanyelv. A lapp tˆrekvÈsek sz·m·ra is ezek voltak a vita kulcsszavai? …s ha igen, milyen Èrtelemben? ñ Mikor autonÛmi·rÛl beszÈl¸nk, tudnunk kell, milyen s˙lya van a szÛ haszn·lat·nak, mit tesz¸nk ezzel. Az autonÛmia egy politikailag meghat·rozott kifejezÈs, ezÈrt lesznek, akik ˙gy gondolj·k, hogy Ñha mi autonÛmi·t adunk, elveszÌtj¸k a saj·tunkatî. Ennek tudat·ban kell mÈrlegelni az autonÛmia terminus haszn·lat·nak elınyeit Ès h·tr·nyait a politik·ban. Ezzel szemben mi konkrÈt jogokat kˆvetelt¸nk, elsısorban egyÈni jogokat, viszont a kollektÌv, egy bizonyos nÈpet, csoportot megilletı kˆzˆssÈgi jogokra is igÈnyt tartottunk. Megtal·ltuk a kˆvetelÈseinknek megfelelı legjobb Èrveket ahhoz, hogy a cÈljainkat ¸ggyÈ minısÌts¸k. A napi problÈm·inkat tett¸k vita t·rgy·v·, Ès elmagyar·ztuk, hogy az iskol·inkban nem beszÈlhetj¸k anyanyelv¸nket, nincsenek lapp nyelvÛr·k, stb. Azt kÈrdezt¸k, hogy Ñnek¸nk nem j·r a jog, hogy az anyanyelv¸nkˆn tanuljunk az iskol·ban?î Emberi jogokrÛl vit·ztunk. Ez emberjogi megkˆzelÌtÈs is volt egyben. Õgy teh·t, ˙gy gondolom, a korm·ny Ès a norvÈg politikum a

lapp megkˆzelÌtÈst nem tal·lta egy az orsz·g egysÈgÈt veszÈlyeztetı erınek. ñ Tud-e a lapp kˆzˆssÈg arrÛl, hogy a lapp Ès a magyar rokonnyelvek? Volna-e olyan ¸zenete, amit ·tadhatn·nk a kolozsv·ri magyaroknak? ñ Igen, termÈszetesen vannak lappok, akik ismerik a magyar nyelvet. A helyi lapp nyelvtan·r nagyon jÛl beszÈl magyarul. Az is kˆztudott, hogy a magyar Ès a lapp nyelvek rokons·gban ·llnak. Hogy mit ¸zennÈk? Elsısorban sok sikert kÌv·nok tˆrekvÈseikhez, hogy egy mindenki sz·m·ra igazs·gos t·rsadalmat hozhassanak lÈtre. Tov·bb· szeretnÈm, ha a magyarok Ès a lappok kˆzˆtti egy¸ttm˚kˆdÈs folytatÛdna, megerısˆdne a jˆvıben. K¸lˆnˆsen a nyelvet illetıen, mert erre ir·nyulÛ lÈpÈsek m·r a m˙ltban is tˆrtÈntek. MiÈrt ne folytatn·nk ezeket a tˆrekvÈseket, egy vir·gzÛ egy¸ttm˚kˆdÈs ÈrdekÈben miÈrt ne ÈpÌtenÈnk ezekre a jˆvıben? Ez olyasvalami lehetne, ami mindkÈt fÈl elınyÈre v·lna: megoszthatn·nk egym·ssal nÈzeteinket, m˙ltbÈli tapasztalatainkat Ès jˆvıre ir·nyulÛ terveinket. • A projekt a Román Nonprofit Szervezeti Alap támogatásával, az EEA Grants finanszírozásával és a Civil Társadalmak Fejlesztése Alapítvány lebonyolítása alatt valósult meg. Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului ONG în România, program finanþat de Granturile SEE ºi administrat de Fundaþia pentru Dezvoltarea Societãþii Civile (www.fdsc.ro, www.eeagrants.org, www.fondong.fdsc.ro).


civil

5

Gyarapodó diáktudományosság Kolozsváron – lezárult a XVII. ETDK

FolyÛ Èv m·jus·ban tizenhetedik alkalommal szerveztÈk meg az ErdÈlyi Tudom·nyos Di·kkˆri Konferenci·t (ETDK). A rendezvÈny az elm˙lt Èvekhez hasonlÛan a Babe∫ñBolyai Tudom·nyegyetem, a Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg Ès a Kolozsv·ri Magyar Egyetemi IntÈzet kˆzrem˚kˆdÈsÈben valÛsult meg. Az ETDK olyan kihÌv·st jelent, amely sor·n a re·l- Ès hum·ntudom·nyok k¸lˆnbˆzı ter¸letein rom·niai Ès k¸lfˆldi felsıoktat·si intÈzmÈnyek hallgatÛi mutathatj·k be saj·t kutat·si eredmÈnyeiket Ès ˆsszemÈrhetik szakmai tud·sukat.

¸lÈsek alatt, melyek tanulm·nyi ter¸let szerint vannak kialakÌtva, a hallgatÛk visszajelzÈseket kapnak az elbÌr·lÛktÛl, amelyek tov·bb segÌthetik ıket a szakmai fejlıdÈsben. ñ Milyen kritÈriumai vannak egy dolgozatnak? ñ Az ETDK-ra leadott dolgozatoknak saj·t kutat·si eredmÈnyeken kell alapulniuk, illetve m·r m·s orsz·gos konferenci·n bemutatott dolgozattal nem lehet benevezni a Konferenci·ra. Formai kˆvetelmÈnyeket tekintve minimum hat oldal sz¸ksÈges a dolgozat lead·s·hoz. ñ Mivel gazdagodik, s hogyan tudja az elÈrt eredmÈnyt kamatoztatni egy Kisgyˆrgy RÈka, az ETDK koordin·to- rÈsztvevı di·k? ra kÈrdÈs¸nkre v·laszolva elmondta, ñ A konferenci·n rÈsztvevık elsısorban hogy idÈn 38 szekciÛban tˆbb mint 370 szakmai tapasztalattal gazdagodnak, de ez di·k 325 dolgozatot mutatott be. Ez az a szakmai-erkˆlcsi siker mellett egy szimeredmÈny, al·t·masztva a hallgatÛk di·k- bolikus pÈnzjutalom is j·r a dÌjazottaknak. tudom·nyoss·g ir·nti nˆvekvı ÈrdeklıAz eredmÈnyes dolgozatok megjelendÈsÈt, abszol˙t rekordnak sz·mÌt. nek publik·ciÛkÈnt, illetve az elbÌr·lÛ biñ MiÈrt fontos egy egyetemista sz·- zotts·g javaslat·val a hallgatÛk tov·bbjutm·ra TDK-n rÈszt venni? hatnak a magyarorsz·gi Orsz·gos Tudoñ A tudom·nyos di·kkˆri munka fontos- m·nyos Di·kkˆri Konferenci·ra (OTDK). s·g·t gyakran hangs˙lyozzuk az egyete- ñ Milyen v·ltoz·sok tˆrtÈntek idÈn az mi Èvek alatt. A TDK az a hely, ahol tˆbb elm˙lt Èvekhez kÈpest s mire lehet hÛnapos vagy ak·r Èves munk·nak ered- sz·mÌtani jˆvıre? mÈnyeit bemutathatja, megvÈdheti a hall- ñ …vrıl Èvre nagyobb ÈrdeklıdÈsnek ˆrgatÛ egy szakmai zs˚ri elıtt. A szekciÛ- vend az ETDK. IdÈn olyan szekciÛk is el-

indultak, melyekben elızı Èvekben nem voltak jelentkezık, pÈld·ul a dramaturgia, kÈpzım˚vÈszet. Bizonyos szekciÛkat, a jelentkezÈsek lÈtsz·m·nak f¸ggvÈnyben, tov·bb tudtuk bontani alszekciÛkra, ez specifikusabb elbÌr·l·st jelent. ñ Hogyan valÛsul meg jelenleg a kolozsv·ri felsıoktat·sban a tan·r-di·k kutat·s? ñ A di·kkˆri munka t·mogat·sa egyre jobban kezd beivÛdni az oktat·si kult˙r·nkba, egyre tˆbb tan·r v·llalja a hallgatÛk szakmai fejlıdÈsi ˙tj·nak egyengetÈsÈt. Az egyÈni munka serkentÈse nagyrÈszt a tan·r feladata, illetve a hallgatÛk mentor·l·sa tˆbb szempontbÛl is fontos az oktatÛk sz·m·ra, hiszen a jˆvıbeli munkat·rsakkal, szakemberekkel dolgozhatnak egy¸tt. Az oktatÛknak is Èrdem, ha az ·ltaluk t·mogatott di·k jÛl teljesÌt. ñ Mennyire divat di·kok kˆrÈben a kutat·s, a tudom·nyoss·g? ñ Azoknak a di·koknak, akik tudatosan v·lasztanak szakter¸letet, egy bizonyos kutat·si ter¸leten valÛ elmÈly¸lÈs nem megterhelı az egyetemi oktat·s mellett. Az alapkÈpzÈsen v·lasztott, ETDK-n bemutatott tÈm·t a hallgatÛk sokszor mesteri, illetve doktori alatt is folytatj·k. ï Szénás Szabolcs


6

civil

SMILE: a kétnyelvûség lehetõségei Európában FolyÛ Èv m·jus·ban elsı alkalommal ker¸lt sor a d·nñnÈmet hat·rvidÈken fekvı ° ° (olvasd ”benrÛ) nev˚ kisv·rosAbenra ban az EurÛp·ban Èlı kisebbsÈgek oktat·s·rÛl szÛlÛ SMILE elnevezÈs˚ (Strengthening Minority Identity and Language Education/A kisebbsÈgi identit·s Ès nyelvoktat·s megerısÌtÈse) ERASMUS-kÈpzÈsre. A tÌznapos program az oktat·shoz valÛ egyik legfontosabb d·n hozz·j·rul·s, a Ñfolkeh¯jskoleî (nÈpfıiskola) intÈzmÈnyÈnek jellegzetes jegyeit hordozta. Ez az oktat·si forma a tesztek Ès oszt·lyz·s helyett a kˆzˆssÈgi tanul·sra, a felfedezÈsre Ès az egy¸ttgondolkod·sra helyezi a hangs˙lyt. A gimn·zium ut·n sokan hallgatnak nÈh·ny hÛnapig nÈpfıiskol·t, mely forma az Èlethosszig tartÛ tanul·snak is fontos b·zisa. Ennek t¸krÈben a kÈpzÈs elıad·ssorozata ut·n Èppoly fontos volt a csoportos (demokratikus) beszÈlgetÈs, az ·llandÛ jelleg˚ kiÈrtÈkelÈs, a saj·t tapasztalatok, vÈlemÈnyek megoszt·sa, valamint a hat·rrÈgiÛ kisebbsÈgi iskol·inak Ûral·togat·sa Ès a gyakorlati tanÌt·s vagy a hÈtvÈgi kir·ndul·s, mint az elmÈleti felvezetÈs, ˆsszegzÈs. Nyolc orsz·gbÛl Èrkeztek a rÈsztvevık (alap- Ès mesteri kÈpzÈst folytatÛ di·kok Ès vezetıtan·rok, pedagÛgusok):

Ìrek, svÈd¸l beszÈlı finnek, olaszorsz·gi szlovÈnok, a magyarorsz·gi Baj·n Èlı Ès tanulÛ nÈmet ajk˙ak, d·n nÈmetek, nÈmet d·nok, az erdÈlyi magyarok kÈpviselıi Ès nem utolsÛ sorban orosz egyetemist·k. Az EurÛpa nyugati ·llamaiban k¸lˆnbˆzı mÛdon m˚kˆdı, ·llamilag t·mogatott kÈtnyelv˚sÈg ˆsszevetÈse az erdÈlyi valÛs·ggal a kolozsv·ri rÈsztvevık sz·m·ra lehetısÈget teremtett a gondolatcserÈre, a hazai helyzet ˙jraÈrtelmezÈsÈre. A kÈpzÈs tanuls·ga annak a kÈrdÈsnek a felvetÈse, hogy milyen form·ban lehet a kisebbsÈgi identit·st ˙gy megtartani, hogy a tˆbbsÈgi t·rsadalom felÈ nyitott, kapcsolÛdni kÈpes maradjon, nemcsak egyÈni, hanem kˆzˆssÈgi szinten is. A konkrÈtabb javaslatok kˆzˆtt szerepelt az erdÈlyi magyar kˆzˆssÈget (V-XII. oszt·lyokban) oktatÛ rom·nnyelv-tan·rokat megszÛlÌtÛ, saj·tos munka¸gyi csoportba (˙n. task force-ba) hÌvÛ ˆtlet. Ez a kezdemÈnyezÈs is azt t·masztja al·, hogy vannak pozitÌv pÈld·k a fejlıdÈsre. LÈteznek olyan praktik·k, amelyeket kˆvetni lehet az oktat·s fejlesztÈsÈÈrt, ˙gy, hogy identit·sunkat Ès kult˙r·nkat megırizve nyitottak maradjunk a tˆbbsÈgi t·rsadalommal szemben. ï

Szépülõ városunk A v·ros elˆlj·rÛi kolozsv·ri tan·cs legutÛbbi ¸lÈsÈn, az ˆnkorm·nyzat RMDSZfrakciÛja ·ltal kezdemÈnyezett Ès t·mogatott hat·rozattervezetekrıl dˆntˆttek.

Kábelbarátok A k·belh·lÛzat fˆld al· rejtÈse szempontj·bÛl nagyon fontos az eddigit kiegÈszÌtı hat·rozattervezet, amely csak a villanyoszlopokon levı k·belek tulajdonosaira vonatkozott. A frissÌtett hat·rozat ÈrtelmÈben a jˆvıben azok a tulajdonosok, akiknek Èp¸letein k·belek tal·lhatÛak, kˆtelesek megtenni a sz¸ksÈges lÈpÈseket a polg·rmesteri hivatal ·ltal kik¸ldˆtt Ìr·sbeli ÈrtesÌtÈs kÈzhezvÈtelÈt kˆvetı 45 napon bel¸l. Elsı kˆrben kˆtelesek ÈrtesÌteni a k·belek tulajdonosait Ès felbontani a vel¸k kˆtˆtt szerzıdÈst, amennyiben lÈtezik ilyen. Ha az Èp¸leteken levı k·belek tulajdonosai ismeretlenek, az ingatlan tulajdonosa kˆteles ˆt napon bel¸l ÈrtesÌteni a polg·rmesteri hivatal illetÈkeseit, akik a Kˆzter¸let-fenntartÛ V·llalat (RADP) munkat·rsaival egy¸tt elt·volÌtj·k azokat. Mulaszt·s esetÈn minden Èrintett ingatlan tulajdonos·t 2000ñ2500 lej kˆzˆtti b¸ntetÈs s˙jtja.

Áthidalva A helyi tan·cs elfogadta tov·bb· annak a gyaloghÌdnak a technikai dokument·ciÛj·t, amely a Don·t (Grigorescu) negyed Ès a Ny·rfasor (Plopilor) utca kˆzˆtt lÈtesÌt ˆsszekˆttetÈst, a Iuliu Ha˛ieganu egyetemi sportpark kˆzvetlen szomszÈds·g·ban. Ugyanakkor jÛv·hagyt·k a Monostori (Mo˛ilor) ˙t 58. sz·m alatt lÈtesÌtendı ˙j bˆlcsıde szemÈlyzeti strukt˙r·j·t is. A bˆlcsıdÈben ˙jabb h˙szfıs magyar csoport indul ısztıl.

Kórustalálkozó Tordaszentlászlón Jubileumi kÛrustal·lkozÛra ker¸l sor 2014. j˙nius 28-·n, szombaton a tordaszentl·szlÛi m˚velıdÈsi h·zban, ugyanis huszonˆtˆdik alkalommal szervezik meg a Szent L·szlÛ-napi kÛrustal·lkozÛt. A hangversenyt kˆvetıen a templomkertben tal·lhatÛ Szent L·szlÛ-szoborn·l kˆzˆs ÈneklÈsre ker¸l sor, amely keretÈben Vˆrˆsmarty Mih·ly SzÛzat (Egressy BÈni, valamint Erkel FerencñB·rdos Lajos v·ltozatai) Ès Berzsenyi D·niel A magyarokhoz (Kod·ly Zolt·n) cÌm˚ m˚vei is elhangzanak. A szervezık mindenkit nagy szeretettel v·rnak. ï


szakértõ válaszol Nagyítóval a kedvetlenségre, fáradtságra… A kedvetlenség váratlan, ugyanakkor gyakori vendég lehet bárki életében. Öntõl függ, mennyire tölti be napjait. Ha kedvetlen, keresse meg az okát. Egy kiváltó ok csak létezik. Hogyan tegye ezt meg? Gondolatban lapozza át az utóbbi hónap napjai. Vizsgálja meg azokat az életképeket, melyek egybõl eszébe jutnak: egy olyan hét, mely sok fizikai munkát igényelt, egy nap, melynek terhét nehezen viselte, néhány álmatlan éjszaka, haJuhos Lenke sonló napok, melyek már zavaróak és sok egyéb appszichológus róság. Ha ezeket a pillanatokat negatívan értékeli, akkor meglehet, hogy ezek kedvetlen állapotba terelték önt. Miért történik ez? A rohanás, a túlterhelés vagy épp a semmittevés, néha elrabolja a figyelmét a saját pillanatnyi állapotáról: arról, hogy nem lehet mindent egybõl elvégezni, az ön teherbíró-képességének is van határa. Ebben az esetben is a szervezet a legjobb jelzõlámpa. Azt kívánja, hogy figyelmesen kövesse a jelzéseit. A levertség, a kedvetlenség szervi betegségek tünete. Ha ez kizárható, akkor gyakori kiváltó oka lehet a fáradtság. Ez természetes reakció a szervezet részérõl, és élettani oka van. A pihenés utáni vágy, az energiahiány, rossz közérzet, a motiváció hiánya, a tehetetlenség, a fáradékonyság, feledékenység, memóriazavar a kedvetlenséggel egy csomagban a fáradtság uralmát jelzik. Tehet ellene, vagy, miért ne: megelõzheti. Az ön kezében van a döntés.

Szakértõinknek Ön is feltehet kérdést, ha azt június 25-ig megírja a szakertovalaszol@igentessek.ro e-mail címre. A válaszokat a következõ lapszámunkban közöljük.

?

Az ingatlanokra vonatkozó adásvételi elõszerzõdésekrõl Elterjedt gyakorlat, hogy a felek közötti tárgyalások nem közjegyzõi szerzõdés aláírásával zárulnak, mivel az adásvétel útjába olyan átmeneti akadály kerül (pl. birtoklevél vagy tulajdonközösség megszüntetésének a hiánya, hagyatéki tárgyalás elhúzódása Kovács Noémi stb.), amelynek követügyvéd keztében a felek csak elõszerzõdést kötnek. Ez önmagában még nem alkalmas az ingatlan telekkönyvi bejegyzésére, illetve a tulajdonjog átruházására, hanem csak szerzõdéskötési kötelezettséget keletkeztet. Az új Polgári Törvénykönyv 1669. cikkelyének 1. szakasza értelmében, amennyiben az elõszerzõdõ fél indokolatlanul megtagadja a közokirat aláírását, akkor a másik fél – hathónapos elévülési határidõn belül – jogosult az elõszerzõdést bírói úton érvényesíteni. Gyakorlatban legtöbbször a vevõ az, aki a peres eljárást elindítja, mivel annak ellenére, hogy az árat vagy elõleget/foglalót kifizette, mégsem rendelkezik az ingatlan feletti tulajdonjoggal. A 2011. október 1. elõtti elõszerzõdések esetében az érdekelt fél a megállapodás aláírásától vagy a szerzõdésben rögzített teljesítési határidõtõl számított három éven belül fordulhat a bírósághoz. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a vevõ birtokolja, használja az ingatlant, ilyenkor utólag is van lehetõség az elõszerzõdés bírói úton való érvényesítésére és a tulajdonjog átruházására.

7

Hogyan kezeljem a kedvetlenséget, a fáradtságot? Lehetõség szerint úgy osszuk be teendõinket, hogy ne merítsenek ki teljesen. Jó lenne mérlegelni, mi a legfontosabb, mi az, ami várhat. Tudatában kell lenni annak, hogy az energiát egész napra be kell osztani. Nem csak munkából, feladatokból áll egy nap. Ha mégis így volna, úgy gazdálkodjon az idejével, hogy sétával, mozgással is töltsön el legalább 1 órát naponta. Ezt megteheti vásárlás, ide-oda menet közben is. Máris jobban érzi majd magát. A mozgás, a levegõn való tartózkodás testünk hormonháztartását helyreállítja, így javítja közérzetünket. Az egészséges és helyes táplálkozás megfelelõ energiakészletet alakít ki szervezetükben. Lesz mibõl energiát meríteni. Az alvásprogram betartása nagyon fontos. Felnõttkorban is pihentetni kell a testet. Ha semmittevéssel telik a napja és ezért kedvetlen, próbáljon programot kialakítani. Érezze, hogy ön is hasznosan tud cselekedni. Az unalmas mindennapokat ön színezheti ki azzal, amit kedvel, ami nyugalmat vagy épp energiát ad. Kinél mennyire jelentkezik a levertség, a kedvetlenség, a fáradtság? A kedvetlenség, a levertség egyéni formában jelentkezik. Ha azonos életkorú társaikkal elbeszélgetnek a fáradtság okairól, tüneteirõl, rájönnek, hogy minden ember egyénileg reagál az élet „titkaira”. Mikor több a fáradtság, a kedvetlenség? A fáradtság nehezen behatárolható, de egyes melléktünetek jelezhetik azt, hogy ez az állapot több mint egy egyszerû levertség: a folytonos szorongás, a hangulatzavar, a napokig tartó koncentrációproblémák, a döntésképtelenség, túlzott táplálkozás vagy étvágytalanság. Ez a kép már többet jelez, mint fáradtság. Tegyen ez ellen, hogy ne éljen úgy, mint aki folyton lemerülõben van!

Segítség, süt a nap!

napégés fokozza a bõrrák kialakulásának kockázatát a felnõttkor folyamán. A napfényvédõt kornak megfelelõen kell használni, ezért olvassuk el a tubuson levõ utasításokat, használjunk magas faktorszámú naptejet. Vannak, akinél magasabb a bõrdaganat kialakulásának esélye, õk a világos bõrûek, szõke hajúak, kék vagy zöld szemû emberek, akik könnyen leégnek, azok, akiknek már volt bõrrákjuk, vagy a családban korábban már elõfordult. És persze azok, akiknek nagyon sok anyajegy fedi a testét.

Mindannyiunk számára nagy öröm a nyár eljövetele, ez szabadságot, vízpartot, napsütést jelent sokunknak. A napfény UV-sugárzásának viszont lehetnek veszélyei is, amirõl vagy nem tudunk vagy megfeledkezünk. Ezért gondoltam, írok pár sort arról, mit érdemes tudnunk, illetve tennünk bõrünk védelméért, nem feledkezve meg a bõrrákról, amitõl talán a legjobban félünk. Bõrünk egész évben ki van téve az ultraibolya sugaraknak (UVA és UVB). Ez a hatás nyáron, a Mi az, amit tudnunk kell a bõrrákról, forró kánikulában a legerõsebb. A tudóilletve annak megelõzésérõl? sok úgy vélik, hogy az UVA-sugarak átHárom fajta bõrdaganat létezik, melyek hatolnak bõrünk felszíni rétegein, sejtközül két típusú (az úgynevezett bazarongálódást okoznak, így növelik a bõrlioma, illetve spinalioma,ez utóbbi rák kialakulásának veszélyét. Az UVBnemcsak bõrön, hanem nyálkahártyán sugarak az UVA-sugarakhoz képest keis kialakulhat) a leggyakoribb és legvésbé vannak jelen, viszont ezek segítik jobban gyógyítható. Ezek leginkább a a D-vitamin-termelést a bõrben. Ettõl a napfény hatására alakulnak ki, de más pozitív hatástól függetlenül ezeknek hatások is szerepet játszhatnak megdr. Pályi-Kiss is lehetnek káros hatásaik. jelenésükben (kémiai anyagok, HPV Ha túlzottan ki vagyunk téve az ultra- Emõke onkológus vírus). Amire oda kell figyelnünk: bõibolya sugaraknak, munka, napozás rünkön megjelenõ bármilyen elváltoszakorvos vagy szolárium közben, bõrünk állazásra, újonnan megjelenõre vagy már ga megváltozik, megöregszik, és megnõ a bõrda- korábban is létezõre, ami nem múlik el, esetleg ganat kialakulásának veszélye is. viszket vagy fekélyesedik. A harmadik, legsúlyosabb bõrdaganat az úgyneMi az, amit ajánlott tennünk bõrünk védelméért? vezett melanoma malignum, aminek legfõbb okoElõször is, délelõtt 11 és délután 4 óra között ke- zója a túlzott ultraibolya sugárzás (UVA és UVB). rüljük a forró napsütést, ne végezzünk kerti mun- Kialakulhat meglévõ anyajegybõl is, de legtöbb kát, ne vigyük a gyereket a parkba. Ha mindez esetben újonnan jelentkezik a bõrön. Amennyinem lehetséges, akkor legalább keressük az ár- ben egy anyajegy szabálytalan alakúvá válik, sönyékos helyeket. Hordjunk kalapot vagy bármi- tétedik, esetleg szürkés részletet kezd el tartallyen fejvédõt. Használjunk napkrémet, minimum mazni, hirtelen megnõ, vérzik, viszket vagy ha 15-ös faktorszámút. Viseljünk világos öltözetet (a olyan új anyajegy jelenik meg rajtunk, ami színlegjobb, ha fedi kezünket, lábunkat). Viseljünk ben, alakban eltér a többitõl, feltétlenül orvosnapszemüveget. Kerüljük a szoláriumot, ami nem hoz, bõrgyógyászhoz kell fordulni. Annak pedig, más, mint bõrünk kitevése rövid idõtartamú, ám akinek nagyon sok anyajegy borítja testét, érdenagy dózisú ultraibolya sugaraknak. És végül, de mes rendszeresen (legalább évente egyszer) bõrnem utolsó sorban, ne feledkezzünk meg gyerme- gyógyászhoz fordulnia. künk napfényvédelmérõl, az õ bõrük ugyanis sokMindezek tudatában, legyen egy szép nyaruk kal érzékenyebb. A gyerekkorban elszenvedett és vigyázzanak bõrük egészségére!


8

egészség

Életmód ÑAz egÈsz-sÈg, ahogy a szÛ ¸zeni, azt jelenti, hogy ªegÈsz´ vagy, teljes. ÷nmagaddal Ès a vil·ggal egysÈgben Èlsz. î

Müller Péter író, dramaturg, elõadó

A bõrbarát sheavaj Legal·bb tÌz Ève m·r, hogy fıkÈnt tÈlen vagy szellıs, nedves idıj·r·s esetÈn piros, viszketı foltok jelennek meg a kÈzfejemen: a bırˆm az Èrintett ter¸leten kisz·rad, nÈha mÈg vÈrzik is. Eleinte ñ mivel ny·rra nyomtalanul elt˚nt ñ azt hittem, csup·n hidegallergi·rÛl van szÛ, mÌgnem az elm˙lt hÛnapban kider¸lt, enyhe ekcÈma okozza a t¸neteket. Sokat keresgÈltem a megfelelı megold·st, fıkÈnt termÈszetes anyagok ut·n kutatva, ekkor tal·ltam r· a bır csodaszerÈre: a sheavajra. A sheavaj ñ m·s nÈven karitÈvaj ñ az Afrika sz·raz szavann·in honos sheafa termÈsÈbıl kÈsz¸l, amely 15 Èves kora ut·n hozza elsı csonthÈjas gy¸mˆlcsÈt, Ès csaknem kÈtsz·z Èvig terem. A vajat a nagyobb szilv·ra hasonlÌtÛ termÈs olajas magv·nak hidegen tˆrtÈnı sajtol·s·bÛl nyerik, Ìgy teljesen megırzik annak hatÛanyagait Ès vitamintartalm·t. A folyamat eredmÈnyekÈnt tˆrtfehÈr szÌn˚, ÈdeskÈs illat˙, a kÈmiai kivon·shoz alkalmazott vegyszerek nÈlk¸li, nˆvÈnyi zsiradÈkot kapnak. A sheavaj nem avasodik, egy Èv elteltÈvel is puszt·n vitamintartalma csˆkken.

A csodaszer egyik legelterjedtebb felhaszn·l·si ter¸lete a bır·pol·s, ugyanis a vaj hamar felszÌvÛdik Ès hosszan tartÛ hat·s·val serkenti annak ˆngyÛgyÌtÛ kÈpessÈgÈt, valamint regener·lja azt. A sheavajat legink·bb sz·raz, repedezett bır ·pol·s·ra aj·nlj·k, de javul·st okoz ekcÈma, sıt pikkelysˆmˆr (psoriasis) esetÈn is, tov·bb· csˆkkenti ezen betegsÈgek ki˙jul·s·nak lehetısÈgÈt. EnyhÌti az allergi·s reakciÛkat, gyullad·scsˆkkentı hat·s·nak kˆszˆnhetıen pedig rovarcsÌpÈsekre, ki¸tÈsekre, irrit·ciÛra, de ak·r ÈgÈsre is javallott. TerhessÈg idejÈn a terhessÈgi csÌkok megelızÈsÈre haszn·lhatjuk. Eleinte aj·nlott naponta tˆbbszˆr bekenni az Èrintett bırfel¸letet, kÈsıbb elÈg a naponta egyszeri alkalom, t˙ladagolni azonban nem lehet. A sheavajat szobahımÈrsÈkleten, lefedve kell t·rolni, nem sz¸ksÈges h˚tıszekrÈnyben tartani.ï

Krémrecept ekcémára Hozz·valÛk: 50 g sheavaj, 15 ml avok·dÛolaj, 5 ml b˙zacsÌraolaj, 4 db E-vitamin-kapszula ElkÈszÌtÈs: A sheavajat gız fˆlˆtt felolvasztjuk, majd hozz·adjuk az avok·dÛ- Ès a b˙zacsÌraolajat. Ezt kˆvetıen az edÈnyt levessz¸k a gızrıl, Ès hozz·adjuk a kozmetikai E-vitaminokat, majd addig keverj¸k, amÌg ki nem h˚l. Amennyiben illatoss· is szeretnÈnk tenni a krÈmet, levendula- vagy teafa-illÛolajat adhatunk hozz·, ezek ugyanis nyugtatj·k, valamint fertıtlenÌtik is az adott bırfel¸letet. Ha a keverÈket h˚tıbe tessz¸k, a sheavaj nem lesz szemcsÈs, Ìgy kˆnnyebben eloszlathatjuk majd bırˆn.


egészség

9

Biopelenkával az egészséges bõrért B·ny·sz Dorottya fı·ll·sban kÈt gyermek Èdesanyja, fennmaradÛ idejÈben moshatÛ pelenk·t kÈszÌt. Az ÈrzÈkeny bır˚ bab·k sz·m·ra kÌv·n alternatÌv·t ny˙jtani, ugyanakkor leszoktatÛ csomagot is kifejlesztett, amelyet a m·r nagyobb gyerekek haszn·lhatnak. A mÛdszert ˆn·llÛan dolgozta ki, elsısorban saj·t gyerekeinek, de a kˆrnyezetszennyezÈs elleni harc is motiv·lta. Az al·bbiakban kˆzˆlj¸k beszÈlgetÈs¸nket a fiatal Èdesany·val. ñ MiÛta foglalkozol moshatÛ pelenk·k kÈszÌtÈsÈvel Ès hogyan saj·tÌtottad el a technik·t? ñ A gyerekeimnek kezdtem el pelenk·kat varrni, ˆt Èvvel ezelıtt. TulajdonkÈppen kÈnyszerhelyzetbıl, mert kicsattogott a bır¸k a m˚anyag pelenk·ktÛl, illetve kˆrnyezetbar·t Ès anyagi megfontol·sbÛl is jobbnak l·ttam. Magam tanulm·nyoztam ki, nem tanultam senkitıl. ñ MiÈrt Èpp ez a neve a termÈknek? Mit fed a TrÎzy? ñ A pelenk·k neve egy gyerekkori j·tÈkunkbÛl sz·rmazik, a testvÈrem becenevÈbıl sz·rmaztattuk annak idejÈn. AzÈrt v·lasztottam Èpp ezt, mert kedves emlÈk Ès jÛ ropogÛsan, pajkosan hangzik. ñ Milyen anyagokkal dolgozol? ñ A TrÎzy pelenka pamut anyagokbÛl kÈsz¸l, a k¸lseje viszont egy speci·lisabb vÌzz·rÛ rÈteggel van bevonva, ami pÛrusos, Ìgy a levegı ·tj·r rajta. Ezeket az anyagokat Magyarorsz·g Ès Rom·nia ter¸letÈrıl szerzem be. ñ MiÈrt rÈszesÌted elınyben a norm·l pelenka haszn·lat·val szemben a termÈszetes anyagokbÛl kÈsz¸lt pelenk·kat? ñ Ki szeretne 24 Ûr·n kereszt¸l papÌrba, m˚anyagba Ès egyÈb adalÈkanyagokba

csomagolva ¸lni? AzÈrt dˆntˆttem a textilpelenka mellett, mert a legkÈnyelmesebbet szerettem volna v·lasztani a kisbab·mnak. Emellett az is fontos volt, hogy az eldobhatÛ pelenk·k haszn·lat·val egy gyermek szobatisztas·g·ig egytonn·nyi ñ sz·z Èvig nem lebomlÛ ñ hulladÈk keletkezik, Ìgy saj·t dˆntÈs¸nkˆn m˙lik, hogy gyermekeink Ès unok·ink milyen vil·got ˆrˆkˆlnek tıl¸nk. ñ Egy kisgyereknek h·ny moshatÛ pelenk·ra van sz¸ksÈge? ñ Ez attÛl f¸gg, hogy milyen gyakran akarunk mosni. Ahhoz, hogy kÈt vagy h·romnaponta kelljen csak mosnunk (ennÈl hosszabb ideig m·r nem higiÈnikus t·rolni a piszkos pelust, ennÈl

gyakrabban pedig, azaz majdnem minden nap mosni f·rasztÛ), 18-20 pelenk·ra van sz¸ksÈg¸nk. Ha vegyesen szeretnÈnk haszn·lni az eldobhatÛval, akkor a tÌz darab is elegendı. H·rom Èven ·t nyugodtan lehet haszn·lni ıket, de nem ritka, hogy kÈt gyereket is kiszolg·lnak. ñ Milyenek a visszajelzÈsek? ñ Alapvetıen nagyon szeretik, ezzel a pelussal kˆnnyedÈn ·tszoktatj·k a gyerekeket a bilire, elm˙lnak a kicsattogott irrit·ciÛs bırproblÈm·k. A sz¸lık Ès a nagyobb gyerekek egyar·nt j·tÈkos tevÈkenysÈgkÈnt Èlik meg a pelenk·z·st, mÌg kor·bban csak a kˆtelezı rutinfeladatok kˆzÈ sorolt·k azt. ï Kocsis Kitty


10

gazdaság

Munkát keres? Legyen jelen online is! K¸lfˆldˆn m·r jÛl bev·lt szok·s, haz·nkban viszont csak most kezd divatoss· v·lni, hogy a munkaadÛ, mÈg mielıtt megtˆrtÈnne a szemÈlyes tal·lkozÛ, begÈpeli az internetes keresıbe a munkapozÌciÛt megp·ly·zÛ szemÈlyek nevÈt. Ezt nem a negatÌv inform·ciÛk felkutat·sa miatt teszik, hanem azÈrt hogy felmÈrjÈk a jelentkezıket. EzÈrt aj·nlott ÑlÈtezniî Ès kˆvetkezetesnek lenni az online tÈrben is. A Business Insider szaklap aj·nl·s·val megosztjuk azt a nÈgy dolgot, amire mindenkÈpp figyelni kell munkakeresÈskor, valamint azt is, hogy hogyan is lehet javÌtani online jelenlÈt¸nkˆn. 1. A munkaadÛk szeretik tudni, hogyan is nÈz¸nk ki. …rdemes szakmailag elfogadhatÛ fÈnykÈpet is feltˆlteni magunkrÛl a kˆzˆssÈgi oldalainkra. Nem feltÈtlen¸l sz¸ksÈges, hogy a fotÛt profi fotÛs kÈszÌtse, elÈg, ha egy szakmai tekintet sz·m·ra elfogadhatÛan nÈz¸nk ki a fotÛn (pÈld·ul ˆltˆnyben). 2. A kˆvetkezı dolog, ami ut·n a munkaadÛk kutatnak az interneten, az, hogy milyen tÌpus˙ munk·t, mennyi ideig Ès milyen minısÈgben vÈgezt¸nk kor·bban. Ennek megmutat·s·ra a legalkalmasabb egy online portfÛliÛ ˆssze·llÌt·sa, Ìgy kˆnnyedÈn visszakereshetıvÈ v·lnak a kor·bbi munk·ink Ès projektjeink. 3. A munkaadÛk arra is kÌv·ncsiak, hogy milyen mÈrtÈkben kapcsolÛdunk online kˆzˆssÈgi oldalakhoz Ès mennyire kommunik·lunk ezeken a fel¸leteken. Egy amerikai kutat·s szerint a hum·nerıforr·s-keresık kilencvenhat sz·zalÈka a

LinkedInen is szÈtnÈz potenci·lis alkalmazottak ut·n, Ìgy ha ebben a virtu·lis vil·gban nem vagyunk jelen, komoly lehetısÈget szalaszthatunk el. 4. A hum·nerıforr·st feltÈrkÈpezık nem csup·n vÈgzettsÈg¸nkre Ès kor·bbi munkahelyeinkre kÌv·ncsiak, hanem arra is, hogy milyen szemÈlyisÈgek vagyunk, milyen ember benyom·s·t keltj¸k az online tÈrben. Fontos, hogy ˆnÈletrajzunk Ès az online jelenlÈt¸nk egyezzen, m·skÈpp saj·t hitelessÈg¸nket is al··shatjuk. ï


kultúra

Egy éjszaka a múzeumokban TÌzedik alkalommal kapcsolÛdott be m·jus 17-Èn Kolozsv·r a M˙zeumok …jszak·ja nev˚ kezdemÈnyezÈsbe, amelynek ÈrtelmÈben EurÛpa-szerte a helyi m˙zeumok Èjszakai nyitva tart·ssal Ès szimbolikus ˆsszeg˚ belÈpıkkel v·rt·k az Èrdeklıdıket. A kincses v·rosban ezen a fehÈr Èjszak·n kilenc m˙zeum t·rta szÈlesre kapuit a l·togatÛk elıtt. Kolozsv·ri lakosokkal beszÈlgett¸nk az ·ltaluk ·ttekintett t·rlatokrÛl Ès egyÈb ki·llÌt·sokrÛl, illetve arrÛl is, miÈrt tartj·k fontosnak ezt az Èvente megrendezıdı programot. P. S·ndor ï Az etnogr·fiai, ·sv·nytani Ès paleontolÛgiai m˙zeumokat l·togattam meg, amelyek a Babe∫ñBolyai Tudom·nyegyetem fıÈp¸letÈben tal·lhatÛak. Nagyon szeretem a tˆrtÈnelmet Ès fontosnak tartom a m˙lt ismeretÈt, ez az Èvente megrendezett program pedig alkalmat ad mindenkinek, hogy l·tÛkˆrÈt szÈlesÌtse, ismereteit bıvÌtse. Mindemellett nagyon Èrdekes este megl·togatni az am˙gy nappal m˚kˆdı m˙zeumokat. M·skor is szoktam m˙zeumokba j·rni, mert szeretem a tˆrtÈnelmet. I. Sz. M. ï Mivel kÈsın siker¸lt elindulni a heves ny·ri z·por miatt, csak a szÈpm˚vÈszetibe, a szabÛk b·sty·j·ba, az ·sv·nytani m˙zeumba Ès a nÈpm˚vÈszeti m˙zeumba jutottam el. Kolozsv·ron ÈlıkÈnt l·tom, hogy ez az esemÈny az Èvek alatt egyre sikeresebb kezdemÈnyezÈssÈ v·lik (annak ellenÈre, hogy nÈha a szegÈnyes szervezÈs miatt egy-egy Èvben az ÈrdeklıdÈs csˆkkenni l·tszik). Persze t·vol ·l-

11

Kulturális programajánló Nem tudja, hov· mehetne cseppnyi szabadidejÈben? A bısÈg zavar·ban nem tudja, mit v·laszthatna a temÈrdek elıad·s Ès koncert kˆz¸l? Hogy megkˆnnyÌts¸k dolg·t, ˆssze·llÌt·sunkban nagysiker˚ bemutatÛkbÛl Ès rendezvÈnyekbıl szemelget¸nk, sıt mÈg arra is magyar·zatot adunk, mitıl lesz j˙niusban hangos a kincses v·ros.

lunk mÈg pÈld·ul a nÈmetorsz·gi hasonlÛ rendezvÈnyek szÌnvonal·tÛl Ès szolg·ltat·saitÛl, de hat·rozottan abba az ir·nyba haladunk. Szoktam j·rni az ideiglenes ki·llÌt·sokra, b·r a m˙zeumok Èjszak·ja izgalmas ÈlmÈny, a zsong·s a megszokott l·togat·si idıintervallumokhoz nem hasonlÌthatÛ (Ès nÈh·ny Ûra elteltÈvel idegesÌtı is, fıleg ha az ember alaposabban szem¸gyre venne valamit, mondjuk az ·sv·nyki·llÌt·s alatt). M. …. ï A B·nffy-palot·t, a Babe∫ñBolyai Tudom·nyegyetem fıÈp¸letÈt Ès a Rembrandt-ki·llÌt·st nÈztem meg. AzÈrt tartom fontosnak ezt az esemÈnyt, mert izgalmas kombin·ciÛja az Èjszak·nak Ès a jellegzetesen nappali m˙zeumkult˙r·nak. M·skor is j·rok m˙zeumokba, elÈg gyakran. ï

Kolozsvári Magyar Opera

ï

j˙nius 19., cs¸tˆrtˆk, 19 Ûra ñ Valahol EurÛp·ban ñ Musical kÈt rÈszben, Radv·nyi GÈza Ès Bal·zs BÈla azonos cÌm˚ filmje alapj·n (rendezı: BÈres L·szlÛ) ï j˙nius 21., szombat, 19 Ûra ñ …vadz·rÛ hangverseny. Kˆzkedvelt opera- Ès operettrÈszletek (VezÈnyel: Kulcs·r Szabolcs, Giuseppe Carannante)

Kolozsvári Állami Magyar Színház

ï j˙nius 16., hÈtfı, 18 Ûra ñ Ragyog a mindensÈg, a Kal·ka egy¸ttes koncertje ï j˙nius 24., kedd, 20 Ûra (ısbemutatÛ), j˙nius 25., szerda, 20 Ûra ñ Caravaggio Terminal ñ Visky Andr·s Ès Robert Woodruff projektje (rendezı: Robert Woodruff) ï j˙nius 29., vas·rnap, 19 Ûra ñ Stephanie Robison & Theodore Shank: Serena in Xtremis (rendezı: Albu Istv·n) Horia Demian sportcsarnok

ï

j˙nius 28., szombat, 12 Ûra ñ We colour Cluj ñ Holi fesztiv·l, fellÈpık: Milk&Sugar, Stefan Biniak, Dj Optick, Bodo Neumann, Virgil, Rosario Internullo, A.N.N.A., Shut up!

Sétatér – központi park

ï j˙nius 14., szombat, 21.30 ñ FÈnyfesztiv·l Kolozsv·ron 25 ezer lampionnal ï j˙lius 4-6., pÈntekñvas·rnap ñ Jazz in the Park II. Bánffy-kastély

ï j˙nius 19-22., cs¸tˆrtˆk-vas·rnap ñ Electric Castle Festival Kolozsvár Aréna

ï

j˙nius 30., hÈtfı 16 Ûra ñ Billy Idol koncert


12

hirdetés

A NYELVI JOGOK BETARTÁSA EGY ÁLLAM TERÜLETI SÉRTHETETLENSÉGÉNEK A ZÁLOGA Az ukrán parlament forradalmat követõ elsõ intézkedései között módosította az addig érvényben lévõ nyelvtörvényt, ezzel korlátozva az orosz, a magyar és a román anyanyelvû ukrán állampolgárok nyelvi jogait. Az addig érvényben levõ nyelvtörvény szerint egy kisebbség hivatalos nyelvként használhatta anyanyelvét, amennyiben az adott orosz, magyar vagy román nyelvû kisebbség a régióban meghaladta a 10%-os küszöböt. A módosítás során ezt a küszöböt 50%-ra növelték. Oroszország válaszként bekebelezte a Krím-félszigetet. Az itt létrehozott új parlament elsõ intézkedése olyan alaptörvény megszavazása volt, mely értelmében a Krím-félsziget három hivatalos nyelvet tart számon: az oroszt, az ukránt és a krími tatár nyelvet. Oroszország az orosz nyelvû lakosság emberi jogainak védelmezésével legitimálja intézkedéseit. Ugyanakkor Románia részérõl is elhangoztak fenyegetõ kijelentések a Moldovában élõ oroszok ellen. Románia államelnöke, Bãsescu, a román sajtóban nyíltan beszélt arról az elképzelésrõl, hogy a volt szovjek köztársaságnak, Moldovának a Romániához történõ csatolása által megvalósulhat a Nagy Román Birodalom.

Tordaszentlászló hivatalos weboldalán (http://www.primariasavadisla.ro) egy szó sincs kiírva magyarul, holott a román alkotmány és közigazgatási törvény szerint kötelezõ a magyar nyelv használata, ha a magyar lakosság aránya eléri a 20%-os etnikai küszöböt.

Bãsescu szavait élesen bírálták Moldovában. Ebben a Nagy Román Birodalomban ugyanis az orosz anyanyelvû moldávok az összlakosság 1%-át sem tennék ki, holott õk jelen pillanatban a saját, Transznisztriának nevezett régiójukban a lakosság 30%-át teszik ki. A Moldovában élõ gagauzok szintén okkal tarthatnak Moldova Romániával történõ esetleges egyesülésétõl. Ukrajna és Moldova Romániával szomszédos államok, és lakosságuk Romániáéhoz hasonlóan többnyelvû. Mindhárom említett országban nagy létszámú kisebbségek élnek, és a kisebbségi nyelvhatárok nem egyeznek meg az államhatárokkal. A Moldovában és Ukrajnában élõ orosz anyanyelvûek számára rémálomnak tûnhet, hogy egy európai uniós nemzetállamban találhatják magukat, és olyan adminisztratív egységben kell boldogulniuk, ahol kis létszámú kisebbségként könnyû prédái lehetnek a nacionalista politikai játszmáknak.

Ezért ebben a konfliktusban a nyelvi jogoknak alapvetõ szerepük van. A Jugoszláviában történt etnikai kudarcot követõen, illetve ennek hatására a nyelvi jogok tiszteletben tartását az EU-s csatlakozás feltételeként szabták meg a volt kommunista köztársaságok számára, így Románia számára is. A Románia által ratifikált szerzõdések, például az 1995-ben Strasbourgban aláírt keretegyezmény, biztosítják és védik az nemzeti kisebbségi nyelvek szabad használatát, így például a magyar nyelv használatát Romániában. A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája további elõírásokat és határozatokat fogalmaz meg, amelyek bátorítják a kisebbségi, illetve regionális nyelvek használatát. Hollandia is ratifikálta ezeket a szerzõdéseket és egyezményeket, és ezeket a saját nemzeti kisebbségére, a fríz kisebbség nyelvi jogaira alkalmazza. Elméletileg és papírforma szerint Romániában a magyar nyelv hivatalos nyelvként használandó azokban az adminisztratív egységekben, amelyekben a magyar anyanyelvû lakosság eléri a 20%-ot. Ezt a jogot Románia az alkotmány 120. cikkelyén és a 2001/215-ös közigazgatási törvényen keresztül biztosítja. A gyakorlatban azonban a magyar nyelv még olyan településeken is csak eseti jelleggel használható a közigazgatásban, ahol a magyarság a lakosság túlnyomó többségét teszi ki. E cikk szerzõjét Romániában, Marosvásárhelyen, ahol a magyar ajkú lakosság a város összlakosságának 50%-át teszi ki, a helyi rendõrség megverte a hivatalos magyar nyelv használata miatt. A helyi rendõrség ellen a bírósági per folyamatban van. Románia lakosságának majdnem 7%-a magyarnak vallja magát, körülbelül másfél millió emberrõl van szó. Ez a létszám magasabb, mint Málta vagy Észtország összlakossága. Mindazonáltal nyelvi jogaikat strukturálisan és szisztematikusan tagadja meg tõlük a román kormány. A romániai magyarok mind a mai napig másodrangú polgároknak számítanak szülõföldjükön, ott, ahol elõdeik nyugszanak. A jogrendszerben, a rendõrség intézményeiben és a közigazgatásban alulreprezentáltak. Bár papíron minden nagyon jól ki van dolgozva, a nyelvi jogok betartásának ellenõrzése Brüsszel részérõl várat magára. Ezt figyelembe véve teljesen reális az orosz anyanyelvûek félelme Moldovának és Ukrajnának az Európai Unióhoz való csatlakozásával kapcsolatosan. A szomszédos EU-s tagország, Románia, nem tarja be az általa ratifikált szerzõdéseket, és teszi ezt mindenféle következmények nélkül. A European Language Rights Alapítvány 2012-ben elkészített egy jelentést Megszegett ígéretek címmel, amelyben figyelmezteti a holland kormányt: azáltal, hogy Románia nem tartja be az európai nyelvtörvényeket, Hollandia jogrendjének is árt, és lelassítja Kelet-Európa uniós integrációját. A fent leírtak következtében mindaddig, amíg az unió képtelen számon kérni azoknak a nyelvi jogoknak a betartását, amelyek a csatlakozás feltételei voltak, nincs hiteles alapja ahhoz, hogy beavatkozzon az ukrajnai válságba.c Drs. G. Landman Megjelent az NRC Handelsblad 2014. április 20-i számában. Hollandul: http://www.language-rights.eu/NL_TAALRECHT.pdf Magyarul: http://www.language-rights.eu/HU_TAALRECHT.pdf Románul: http://www.language-rights.eu/RO_TAALRECHT.pdf Angolul: http://www.language-rights.eu/GB_TAALRECHT.pdf


gasztronómia

13

Tisztességesen bánni a nyersanyagokkal Kozma Kati gyermekkori ·lm·t Èli, ZmÌnka nÈven gasztrÛcsod·kat alkot. Legink·bb az Èdes receptekben leli ˆrˆmÈt, de nem tartÛzkodik a sÛs v·ltozatoktÛl sem. Elmond·sa szerint a jÛ Ètelek kÈszÌtÈsÈhez kreativit·sra, gyorsas·gra, de fıkÈnt a nyersanyagok ir·ny·ba tan˙sÌtott tiszteletre van sz¸ksÈg. GasztronÛmia rovatunkban a fiatal cukr·sszal kÈsz¸lt beszÈlgetÈst kˆzˆlj¸k a mestersÈg titkairÛl, az ·ltala v·lasztott receptek tÌpus·rÛl, Ès nÈmetorsz·gi inaskod·s·ba is bepillant·st nyerhett¸nk. ñ MiÛta foglalkozol gasztronÛmi·val? Melyik ·gazata Èrdekel ink·bb? ñ Kiskoromban ÈdessÈgszervezı-karrierrıl ·lmodoztam, ˙gy l·tszik, ez nagykoromra meg is valÛsul. ÷tÈvesen persze fogalmam sem volt arrÛl, hogy ez tulajdonkÈppen mit jelent, akkor csak annyit tudtam, hogy a csoki finom. Elsı tort·imat kˆzÈpiskol·s koromban s¸tˆttem Èdesany·m segÌtsÈgÈvel, szinte minden nap elımelegÌtettem otthon a lert. AzÛta egyre ink·bb vonz a konyha, a cukr·szat: legszÌvesebben tort·kat, s¸tiket, kekszeket, pudingokat kÈszÌtek.

neten b˙jom ıket, majd v·ltoztatok raj- tematikai pontoss·ggal vannak megszertuk, kombin·lok. Saj·t recepteket ·ltal·- kesztve. ï Kocsis Kitty ban bev·s·rl·skor, illetve h˚tı- Ès kamKozma Kati (Zmínka) receptjeit a következõ ratakarÌt·skor tal·lok ki. lapszámunkban olvashatják. ñ Jelenleg k¸lfˆldˆn segÈdkezel egy cukr·szd·ban. Hogyan l·tod, van k¸lˆnbsÈg a kolozsv·ri Ès a k¸lfˆldi s¸tÈs-fızÈs (esetleg s¸tÈs-fızÈs oktat·sa) kˆzˆtt? ñ Egy nÈmet turistafalu egyik cukr·szd·j·ban inaskodom, nagyon h·l·s vagyok ezÈrt a lehetısÈgÈrt. Tavaly nagyon beleÈltem magam egy cukr·szsuli elvÈgzÈsÈbe, de akkor nem jˆtt ˆssze, Ès jobb is

ñ Hol saj·tÌtottad el ezt a mestersÈget? ñ …rettsÈgi ut·n (5 Ève) egy alpesi szabadidıs kˆzpontban ˆnkÈnteskedtem, ahol naponta hatvanfıs csoportoknak fızt¸nk. Itt tanÌtottak meg az alapokra, ezt kˆvetıen vak·ciÛban nyarankÈnt NÈmetorsz·g k¸lˆnbˆzı Èttermeiben lestem el a cseleket. A tanul·s java mÈg h·travan, a mostani munkahelyemen tanulom azt, ami igaz·n Èrdekel. ñ Szerinted mi a jÛ cukr·sz/szak·cs titka? ñ Ismerek nÈh·ny jÛ cukr·szt/szak·csot, ık laz·k, kreatÌvak, gyorsak, Ès tisztessÈgesen b·nnak a nyersanyagokkal. ñ Milyen receptekkel dolgozol? ñ Az olyan recepteket szeretem, amelyeknÈl mindent nekem kell megcsin·lnom, a fÈlkÈsz dolgokat nem csÌpem. Kˆnyvekben, folyÛiratokban vagy a

Ìgy. A nÈmet szakiskol·k h·rom Èvesek, nekem ez t˙l hossz˙ lenne, mert nem szeretnÈk ilyen sok·ig itt maradni. Nagyon profik az ilyen kÈpzÈsek, mestert faragnak az emberbıl. A program: heti ˆt nap inaskod·s egy mesterember mellett, egy nap iskola, ahol elmÈletet Ès k¸lˆnbˆzı fog·sokat tanÌtanak. Amellett, hogy kikÈpeznek, fizetnek is annyit, hogy meg lehessen Èlni belıle. A kolozsv·ri cukr·sz-, illetve szak·csiskol·krÛl nem sokat tudok, ezÈrt nem tudom ˆszszehasonlÌtani a kettıt. Egyszer sz·ndÈkomban ·llt egyetem mellett beiratkozni egy hathÛnapos kurzusra, de vÈg¸l meggondoltam magam. A tipikus nÈmet s¸tik, tort·k pedig legink·bb abban k¸lˆnbˆznek a klasszikus kolozsv·ri kÌn·lattÛl, hogy kevÈsbÈ zsÌrosak, nem annyira Èdesek vagy habosak, Ès termÈszetesen ma-


14

utazás

Olcsón repülni, de hogyan?

A fapados rep¸lızÈs nagy nÈpszer˚sÈgnek ˆrvend EurÛp·ban, ugyanis egy h·tizs·kkal viszonylag olcsÛn juthatunk el b·rmely kontinensbÈli nagyv·rosba. Honnan is ered a fapados elnevezÈs? Az angolul Ñlow cost airlineî, azaz alacsony kˆltsÈg˚ lÈgit·rsas·gok kapt·k ezt a nevet a magyarban, ami termÈszetesen

nem azt jelenti, hogy az utaz·shoz csak egy p·rn·zatlan ¸lÈst kapunk. Az ˙j rep¸lÈsi divathull·m oka az lehet, hogy nÈh·ny Ève elindult a lÈgi kˆzlekedÈsben egy folyamat, ami, ˙gy t˚nik, forradalmasÌtja az ipar·gat. Ezek a lÈgit·rsas·gok a nagyobbakkal ellentÈtben minden ter¸leten a kˆltsÈghatÈkonys·gra koncent-

r·lnak, Ìgy mindenben az alacsony ·rat helyezik elıtÈrbe.

Mikor a legalacsonyabb a repülõjegy ára? Ezt elÈg nehÈz kisz·mÌtani, hiszen az ·rat rengeteg ˆsszetevı befoly·solja. Lehet, hogy m·s ·rat kapunk, ha csak egy fıre v·ltunk jegyet, Ès lehet, hogy magasabbat, ha kÈt vagy h·rom fıre. Ugyanis gyakran elıfordul, hogy az adott j·raton a legalacsonyabb ·ron m·r csak egy szabad hely foglalhatÛ. ¡ltal·ban igaz, hogy olcsÛbb a jegy, ha hÛnapokkal kor·bban foglalunk, vagy ha kevÈsbÈ terhelt j·ratot v·lasztunk (pl. szerdai vagy szombati napokon). Lehet szerencsÈnk pÈld·ul egy abszol˙t utolsÛ pillanatos helyfoglal·ssal is, ha megmarad egy-kÈt hely, Ès a legalacsonyabb ·ron ÈrtÈkesÌtik. Ez persze nem garancia!

Az alábbiakban pár hasznos tanácsot osztunk meg, melyeket érdemes figyelembe venni:

ï A rep¸lıjegyek ·ra indul·s elıtt 1-2 hÛnappal a legkedvezıbb, ezÈrt Èrdemes m·r akkor lefoglalni azokat. ï Ha idıpontkÈnt a szombat mint ˙ti cÈlunk helyszÌnÈn tˆltˆtt Èjszaka szerepel, a rep¸lıjegy ·ra kedvezıbb lehet. ï Az aznapi oda-vissza j·rat magas ·rkategÛri·t von maga ut·n, Ìgy mindig Èrdemes legal·bb egy Èjszak·t ˙ti cÈlunk helyszÌnÈn tˆlteni. ï A rep¸lıjegy foglal·sa esetÈn fontos, hogy biztosak legy¸nk az idıpontban, mert b·rmilyen mÛdosÌt·s kˆltsÈgeket vonhat maga ut·n, akkor is, ha a lÈgit·rsas·g engedÈlyezi azt. ï Utaz·s elıtt utasbiztosÌt·s kˆtÈse aj·nlott, mert az nem csup·n betegsÈg, hanem poggy·szk·r esetÈn is biztosÌt. ï


otthon

15

Harcolj a penész ellen!

Bizony·ra sokunkkal elıfordult m·r, hogy a lak·s egy-egy szegletÈben fel¸tˆtte fejÈt a penÈsz, azÛta fıkÈnt, hogy nedves, h˚vˆs az idıj·r·s, Ès megnˆvekedett a p·ratartalom, gyakori vendÈgkÈnt jelenik meg a falakon. A penÈsz emberekre Ès ·llatokra is veszÈlyes, lÈg˙ti megbetegedÈst (bronchitisz, asztma) Ès allergi·t is okozhat, ezÈrt Èrdemes azonnal tenni ellene. A makacs foltok elt·volÌt·s·ra sz·mos meg-

old·s lÈtezik, a legjobb v·laszt·s azonban mÈgiscsak az, ha otthoni csodaszerekkel prÛb·lkozunk. ”vakodjunk attÛl, hogy a penÈszgomb·t sz·razon tˆrˆlgess¸k, ilyenkor ugyanis a spÛr·k a levegıbe ker¸lnek, Ès ˙jabb telepeket alakÌthatnak ki. A penÈszedÈs elsı jele a kellemetlen, dohos szag, ezt kˆveti a m·r szemmel is l·thatÛ terjedÈs, amelynek megelızÈsekÈpp elsısorban annyit tehet¸nk, hogy figyel¸nk arra, hogy a lak·sban tal·lhatÛ

szellızınyÌl·sok ne tˆmıdjenek el. Sz¸ksÈg esetÈn szakember segÌtsÈgÈvel nÈh·ny helyen a k¸lsı szigetelÈst is ·tf˙rhatjuk, Ès mindenkÈpp szellıztess¸nk naponta legal·bb kÈtszer tÌz percet. Amenynyiben ezen elıÌr·sok ellenÈre is penÈszesek maradnak a falak, a foltokat a kˆvetkezı h·zi szerrel t¸ntethetj¸k el: felforralunk egy liter vizet, amelyhez hozz·adunk 1 dl ecetet vagy egy citrom levÈt, Ès a keverÈket szÛrÛfejes palackba tˆltj¸k. A penÈszes rÈszekre bıven permetez¸nk belıle, majd az Èrintett falat szivaccsal tˆrˆlj¸k ·t, a csempÈt pedig kefÈvel sik·ljuk tiszt·ra. Ha fonott b˙torokbÛl akarjuk elt¸ntetni a foltokat, akkor az ammÛnia mellett kell dˆnten¸nk, amelybıl kÈt evıkan·lnyit 3,5 liter vÌzben kell feloldani, Ès az adott ter¸letet szintÈn szivaccsal megtˆrˆlgetni ezzel. Ezek a legegyszer˚bb Ès legolcsÛbb megold·sok, amellyekkel az elv·ltoz·sok rˆvid idın bel¸l megsz¸ntethetık, azonban ezek sem hoznak vÈgleges eredmÈnyt. A penÈsz rendszerint heteken bel¸l, de az ˙jabb f˚tÈsszezonban mindenkÈpp ki˙julhat, ekkor Èrdemes komolyabb szerekhez folyamodni. KÈrhetj¸k szakember segÌtsÈgÈt vagy beszerezhet¸nk olyan falfestÈket, amelyet kifejezetten e cÈlbÛl fejlesztettek ki. Ez a penÈszg·tlÛ festÈs megkˆzelÌtıleg 2-4 Èvig t¸netmentessÈ teszi az Èrintett fel¸letet, vÈglegesen megszabadulni a problÈm·tÛl azonban kiz·rÛlag a kiv·ltÛ ok megsz¸ntetÈsÈvel lehet. Szerezz¸nk be p·ramentesÌtı kÈsz¸lÈket Ès ·ldozzunk arra, hogy a tov·bbi okokra is fÈny derÌts¸nk. IdınkÈnt Èrdemes a lak·s k¸lsı falait ellenırizni, valamint a rejtett ter¸leteken is szÈtnÈzni: a f¸rdık·d vagy zuhanyzÛkabin szilikonborÌt·sa, a f˚tıtest vagy m·s b˙torok mˆgˆtti rÈsz ugyanis a penÈsz meleg·gyakÈnt ismeretes. ï


16

autó

A Volkswagen Bogár története Az Ìzig-vÈgig nÈpautÛnak tervezett Volkswagen Bog·r (K‰fer) elkÈszÌtÈse Porsche ÈletÈnek cs˙cspontja. Gˆmbˆlyded k¸lseje alig emlÈkeztetett a tˆbbi autÛra. Enynyire karakteres form·t olcsÛ autÛ azÛta sem kapott, elsısorban e kettıssÈg miatt v·lhatott a huszadik sz·zad szimbÛlum·v·. Kigurulva az autÛgy·r kapuin egyedi jelensÈg lett, hiszen az ˆrˆm, az Èletvid·m vil·gszemlÈlet szimbÛlum·v· v·lt. Egyszer˚ m˚szaki megold·sainak Ès mag·nak a konstrukciÛnak kˆszˆnhetıen nemcsak eszmeileg, de fizikailag is idıt·llÛ. EgyenkÈnt cserÈlhetı karosszÈriaelemei, kˆnnyedÈn javÌthatÛ motorja, extrÈm tartÛss·ga miatt a tulajdonosok azonnal beleszerettek. A VW Bog·r tˆrtÈnete az 1930-as Èvekre ny˙lik vissza, amikor NÈmetorsz·g nemzetiszocialista vezetÈse a szÈles nÈprÈtegek sz·m·ra elÈrhetı nÈpautÛ gy·rt·s·t t˚zte ki cÈlul. Az autÛ fejlesztÈsÈben jelentıs szerepet j·tszott Ferdinand Porsche, akit a Bog·r megteremtıjekÈnt tartanak sz·mon. A Bog·r fejlesztÈse azonban kor·bbra ny˙lik vissza. BarÈnyi BÈla ñ magyar sz·rmaz·s˙ osztr·k mÈrnˆk ñ m·r 1925-ben kÈszÌtett rÈszletes terveket. A tervek kor·bbi meglÈtÈt a Porsche csal·d hossz˙ idın kereszt¸l vitatott, mivel ık Ferdinand PorschÈt tartott·k az autÛ megalkotÛj·nak. A tˆrtÈnethez hozz·tartozik, hogy a kÈt prototÌpusterv nagyon kevÈs helyen tÈr el egym·stÛl. BarÈnyi csak az 1953-as bÌrÛs·gi ÌtÈlet ut·n tudta szerzıi jogait ñ Ès ezzel igÈnyeit is ñ ÈrvÈnyesÌteni. Az autÛ tˆmeggy·rt·s·t a h·bor˙ elıtt m·r nem tudt·k elkezdeni, mivel az 1938 m·jus·ban alapÌtott wolfsburgi Volkswagen ¸zem mÈg nem kÈsz¸lt el. A h·bor˙ alatt a gy·rban katonai j·rm˚veket Ès egyÈb katonai felszerelÈst gy·rtottak. EzÈrt, az akkor Volkswagennek nevezett autÛ sorozatgy·rt·s·t csak 1945 nyar·n

tudt·k elkezdeni. 1945 vÈgÈig 1 785 darab autÛ kÈsz¸lt el, melyeket a megsz·llÛ erık, illetve a nÈmet posta kapott meg. 1946-tÛl a kis nÈpautÛt mindˆssze 5000 m·rk·Èrt a mag·nszemÈlyek is megv·s·rolhatt·k. A gy·rt·sban nagy mÈrfˆldkıhˆz Èrtek 1972. febru·r 17-Èn, mert ekkor a Volkswagen Bog·r eladott darabsz·mban megelızte a Ford T-modellt. Az 1970-es Èvek elejÈn az elad·sok csˆkkentek. A Bog·r sz·m·ra egyre nˆvekvı konkurenci·t jelentettek a lÈnyegesen korszer˚bb kisautÛk. 1974-ben kezdıdˆtt meg az utÛdmodell, a VW Golf gy·rt·sa Wolfsburgban Ès 1978-ban befejeztÈk a bog·r nÈmetorsz·gi gy·rt·s·t. Ezut·n m·r csak BrazÌli·ban Ès MexikÛban gy·rtott·k, ahol 2013. j˙lius 30·n az utolsÛ Bog·r is legˆrd¸lt a szalagrÛl. Ha a kultikus autÛgy·rt·s be is fejezıdˆtt, a modell tov·bb Èl. Tov·bb Èl az emberek tudat·ban, tov·bb Èl a VW Beetle ˙j

modelljeiben, Ès emlÈkeztet, hogy menynyire meg lehet szeretni egy kisautÛt, amelybıl ˆsszesen 21 529 464 darabot gy·rtottak a vil·gon. ï


történelem

17

Kolerajárvány Kolozsváron

Amikor a Ñfekete hal·lkÈntî ismert pestisj·rv·ny megsz˚nt tizedelni a lakoss·got, a XIX. sz·zadban a ÑkÈk hal·lî nÈven is emlegetett kolera lÈpett nyomdokaiba. A kolera Kolozsv·rt sem ker¸lte el, s tˆbb alkalommal is j·rv·nykÈnt tˆrt ki a v·rosban. A kolerabaktÈrium a szervezetbe jutva Ès kellıkÈppen elszaporodva hasmenÈs Ès h·ny·s kˆvetkeztÈben kisz·rad·shoz, majd hal·lhoz vezet. VÌz ·ltal Ès nedves kˆrnyezetben terjed, de az Ètelen Ès textilanyagokon is megmarad, illetve terjedÈse szorosan ˆsszef¸gg az alult·pl·lts·ggal Ès a nem higiÈnikus kˆrnyezettel. A lakoss·g kˆrÈben nagy rÈm¸letet keltett, s fıleg vidÈken, ahol nem volt orvos. Gyakran a pestis idejÈn is haszn·lt b˚b·jokhoz, babon·khoz folyamodtak. A legnagyobb koleraj·rv·ny 1873 nyar·n tombolt. Ekkor Kolozsv·ron a 26 400 fıs v·rosbÛl j˙nius kˆzepÈtıl szeptember elejÈig ˆsszesen 1081-en betegedtek meg Ès ennek majdnem fele (537 fı) meg is halt. Az orvostudom·ny ekkor mÈg gyerekcipıben j·rt. A kolera kÛrokozÛj·t sem ismertÈk, ezÈrt nem is tudt·k hatÈkonyan gyÛgyÌtani, hanem tˆbbnyire a t¸neteket igyekeztek enyhÌteni. Kolozsv·r a szerencsÈsebb telep¸lÈsek kˆzÈ tartozott az egÈszsÈg¸gyi szemÈlyzet tekintetÈben, ugyanis m·r a XVIII. sz·zadtÛl helyet adott az Orvos-SebÈszi TanintÈzetnek, 1872-ben pedig megalapÌtott·k az egyetemet. 1818-ban ·llamilag t·mogatott kÛrh·zat lÈtesÌtettek az ”v·rban, amely Èp¸lete a mai Karolina tÈr Èszakkeleti sark·n ·llt. A koleraj·rv·ny idejÈn az Orsz·gos Karolina KÛrh·z fel¸gyelete

alatt a v·ros vezetısÈge k¸lˆn koleraoszt·lyt lÈtesÌtett, ahol a tˆbbi betegtıl elk¸lˆn¸lve kezeltÈk ıket. A kÛrh·zban viszont csak a betegek 25%-·t (275 fıt) kezeltÈk, a tˆbbihez pedig haza j·rt az orvos, aki a v·ros jÛvolt·bÛl Èjjel-nappal a lakoss·g rendelkezÈsÈre ·llt. A kÛrh·z azonban messze nem volt kÈpes fedezni a v·ros sz¸ksÈgleteit, Ìgy az otthon kezelt betegek mÈg tov·bbadhatt·k a fertızÈst a kˆr¸lˆtt¸k levıknek, nˆvelve a fertızˆttek sz·m·t. A legtˆbb megbetegedÈst 1873. j˙lius 18-·n regisztr·lt·k, ami 48 ˙j fertızÈst jelentett. A j·rv·ny maximuma alatt ak·r napi 170-180 beteget is sz·mon tartottak a v·rosban, viszont a kÛrh·zban ebbıl maximum 34-et kezelhettek. A 10 Èv alatti gyerekeket k¸lˆnˆs mÛdon nem vittÈk el a kÛrh·zba, hanem ink·bb otthon kezeltÈk. EgyrÈszt a kÛrh·ztÛl jobban fÈltek, mint a hal·ltÛl, m·srÈszt pedig sok esetben nem is remÈltek t˙lÈlÈst a gyerekeknÈl. Nagy sz·zalÈkban (42%) napsz·mosok Ès cselÈdek voltak, akiket a gazd·k valÛszÌn˚leg hamar a kÛrh·zba k¸ldettek, hogy ne fertızzÈk meg csal·djukat. A kort·rsak szerint a kÛrh·z ·llapota megbotr·nkoztatÛ volt. A sz·zad vÈgÈn, egy Èles nyelv˚ lakos szerint, a kÛrh·z mÈg bˆrtˆnnek is szÈgyen volt. Ne feledj¸k azonban, hogy akkorra m·r az ÈletszÌnvonal Ès az igÈnyek is emelkedtek. Mindezek ellenÈre, a korabeli viszonyok kˆzˆtt el kell ismern¸nk a kÛrh·z fontoss·g·t a kolera elleni harcban. M·shol mÈg orvosrÛl sem ·lmodoztak, nemhogy kÛrh·zrÛl...

A j·rv·ny szÈles kˆr˚ terjedÈsÈt a korabeli kˆzegÈszsÈg¸gyi viszonyok tettÈk lehetıvÈ. Akkor mÈg nem volt kiÈpÌtve a v·ros ivÛvÌzh·lÛzata Ès csatornarendszere sem, ezÈrt a befertızˆtt talajvÌz ·ltal kˆnynyedÈn gazdatestre tal·lhatott a kÛrokozÛ. A v·rosiak a kˆzkutakbÛl vagy udvaron ·sott kutakbÛl ittak. Az utc·k mentÈn egy ·rokh·lÛzat h˙zÛdott, ahov· mindenfÈle h·zi szemetet Ès szennyvizet ˆntˆttek. A m·r emlÌtett szÛkimondÛ S. Pataky LeÛ szerint csirkebelet Ès bomlÛ patk·nytetemeket is lehetett l·tni idınkÈnt. Ezek rettenetes b˚zt ·rasztottak, a v·rfalak menti ·rkokban pedig valÛs·gos kis tavakk· duzzadtak. Nem vÈletlen, hogy a k¸lv·rosban, illetve a szegÈnyebb negyedekben sokkal tˆbb ·ldozatot sz·ml·ltak, mint a Belv·rosban. Kolozsv·r nem mindig volt olyan szÈp tiszta, mint ahogy azt gyakran kÈpzelet¸nkben idealiz·ljuk. A koleraj·rv·nyok viszont sorozatosan felkeltettÈk a figyelmet a kˆztisztas·gi problÈm·kra, mÌg vÈg¸l hat·rozott lÈpÈseket tettek a problÈm·k megold·sa ÈrdekÈben. A vil·g egyes rÈszein ma is k¸szkˆdnek a koleraj·rv·nyokkal, termÈszetesen imm·r sokkal hatÈkonyabb tudom·nyos mÛdszerekkel. A XIX. sz·zadban csak az elsı lÈpÈsekkel kÌsÈrleteztek. ï Gál Edina-Tünde Történelem rovatunk havonta a Babeº–Bolyai Tudományegyetem Történelem Szakkollégiuma tagjainak szövegeit közli. Tartalmi felelõs: Fodor János


18

lazíts!

Figyeljen belsõ hangjára! Kos

Oroszlán

Nyilas

Ebben a hÛnapban ˙gy Èrzi, kevesebb figyelmet kap kˆrnyezete rÈszÈrıl, ez az ·llapot azonban annak is betudhatÛ, hogy mostan·ban nem szentelt elÈg figyelmet kapcsolatai ·pol·s·ra. Teremtsen szabadidıt Ès foglalkozzon lelki bÈkÈjÈvel, hiszen azt nem v·rhatja senkitıl.

Az ÈlmÈnyek Ès tapasztalatok feldolgoz·s·nak periÛdus·ban van, amelyre bıven kell hagynia idıt, ez azonban kˆzelebb viszi valÛdi ÈnjÈhez. Szerelmi ÈletÈre a v·rakoz·s jellemzı, kicsit mintha unn· is az ezzel j·rÛ hercehurc·t. Maradjon nyugodt, mindennek eljˆn az ideje.

Szerelmi ÈletÈt komoly sz·ndÈkok jellemzik, nem csoda h·t, ha szeretne mihamarabb letelepedni Ès csal·dot v·llalni. Foglalkozzon most jˆvıje megtervezÈsÈvel, Ès azt se felejtse el feltÈrkÈpezni, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy ˆnmag·nak tett fogadalmait betarthassa.

Bika

Szûz

Bak

ï

Maxim·lis fordulatsz·mon pˆrˆg most minden tÈren, ennek azonban az lehet a h·tr·nya, hogy rˆvid idın bel¸l kiÈg Ès elveszti kezdeti lelkesedÈsÈt. Hagyja gondolatait szabadon ·ramlani, hiszen Ìgy az alkot·sban is nagyobb ˆrˆmÈt leli majd.

ï

ï

Ez a hÛnap a lehetısÈgek Ès dˆntÈsek idıszaka, a lÈnyeg, hogy b·rmelyik utat is v·lasztja, v·llaljon felelıssÈget tetteiÈrt. A kˆzeljˆvıben olyan aj·nlatokat is kaphat, amelyek nem illenek terveibe, vegye fontolÛra azokat is, hiszen nem hi·ba gondoltak Èpp ˆnre.

Legyen Ûvatos, ne dıljˆn be b·rmilyen kecsegtetı aj·nlatnak, hanem mÈg az elejÈn vegye fontolÛra a dˆntÈst. Bar·ti kˆrÈben most v·ltoz·sok mennek vÈge, ezÈrt ne lepıdjˆn meg, ha egyik-m·sik bar·tja hirtelen kilÈp ÈletÈbıl Ès soha nem tÈr vissza.

Az Ikrek jegy sz¸lˆtteire nyugodt, bÈkÈs hÛnap v·r. Jobban teszi, ha ebben az idıszakban a csapatmunk·t v·lasztja, hiszen most ilyen helyzetekben tud igaz·n kibontakozni. Ez jÛtÈkony energi·kat mozgathat meg ˆnben, valamint motiv·ltt· is teheti, amire most nagy sz¸ksÈge lehet.

Mérleg

Vízöntõ

Ne v·ljon t˙ls·gosan szigor˙v· ˆnmag·val szemben, mert az hamarosan fizikai energi·tlans·ghoz, levertsÈghez is vezethet. Tervei megvalÛsÌt·s·nak ÈrdekÈben merjen nagyot kock·ztatni, a j˙nius v·ratlan fordulatait pedig lehetıleg t·rt karokkal fogadni.

Hossz˙ hallgat·s Ès elvonul·s ut·n nagy ˆrˆmÈt leli a t·rsas·gi Èletben. Az egyed¸l·llÛ VÌzˆntık most kˆnnyen kˆtnek bar·ts·gokat, sıt ak·r p·rjukat is meglelhetik, ha igaz·n elsz·ntan keresnek. Anyagiak terÈn kedvezı hÛnapnak ÌgÈrkezik a j˙nius, de ne felejtsen el spÛrolni.

Rák

Skorpió

Halak

Ikrek

ï

ï

A gondokat ne seperje szınyeg al·, Ès egy adott helyzetben soha ne hagyja figyelmen kÌv¸l azt sem, hogy m·snak mire van sz¸ksÈge, hiszen ezzel a magatart·ssal csak ronthat a helyzeten. NÈzzen szembe saj·t dÈmonaival Ès igyekezzen elfogadni gyengesÈgeit!

Humor Moszkvai professzor elmegy medvÈre vad·szni SzibÈri·ba. Kap maga mellÈ egy helyi vad·szt is. NÈzi a helyi vad·sz a professzort, majd megszÛlal: ñ Professzor, maga okos, ugye? ñ Igen-igen. ñ …s tud lıni? ñ Nem elıszˆr vagyok medvevad·szaton, csak SzibÈri·ban mÈg nem j·rtam. ñ …s gyorsan tud futni? ñ Hossz˙t·vfutÛ versenyzı voltam. Kimennek a terepre. Megl·tj·k a medvÈt, azt mondja a helyi vad·sz: fussunk! Futnak visszafelÈ, a medve trappol ut·nuk, kˆzben gondolkodik a professzor, hogy mi a francnak fut, mikor van n·la puska. Azzal megfordul, cÈloz, lı ñ a medve eldıl, nem mozdul. A helyi vad·sz odamegy a tetemhez Ès csÛv·lja a fejÈt: ñ Professzor, maga tÈnyleg tud lıni. Meg gyorsan futni is, de maga egy barom. ñ MiÈrt? ñ Most hogy vissz¸k el a medvÈt a faluig?

ï

ï

ï

ï

MunkahelyÈn feladatai nagyon felgy˚ltek, jobb lesz s¸rgetnie mag·t Ès egy ideig most hat·rozottabban erre ˆsszpontosÌtania. Az Èlet m·s ter¸letein pontosan tudja, mire van sz¸ksÈge a kiteljesedÈshez, Ès ezÈrt b·rmit megtenne. …lete ir·nyvonal·t hamarosan kÈzbe veszi.

Legink·bb meghitt, meleg, csal·dias kˆrnyezetre v·gyik, jÛlesnek ˆnnek a bar·tokkal eltˆltˆtt pillanatok, Ès igyekszik mindenhol bensısÈges viszonyt kialakÌtani. Saj·t ¸gyeiben kissÈ elveszve Èrzi mag·t, ennek ellenÈre nem v·lasztja a helytelen ˆsvÈnyeket.

ï

ñ …s most mi van vele? ñ A m˙lt hÈten beleesett egy vˆdˆr vÌzbe Ès megfulladt.

Megy az arab a tevÈjÈn a sivatagban, majd tal·lkozik egy eszkimÛval, akinek a sz·nj·t h·rom kutya h˙zza. Azt mondja az arab: ñ Uram, tudna segÌteni? Az a baj, hogy eltÈvedtem. Mire az eszkimÛ: ñ Te???

ï

Hazamegy a rendır munk·bÛl Ès kitakarÌtja a kormot a k·lyh·bÛl. Kimegy az udvarra Ès a vˆdˆr kormot mag·ra ˆnti. Odamegy a felesÈge Ès megkÈrdezi: ñ Mit csin·lsz, te szerencsÈtlen? ñ Te ebbe ne szÛlj bele, asszony! Ap·m azt mondta, hogy nagy koromban okos leszek!

ï

Horg·szok beszÈlgetnek. Az egyik mesÈli: ñ Tavaly fogtam egy pontyot, Ès otthon betettem a k·dba. Gondoltam, megtanÌtom a sz·razon Èlni. Az elsı nap egy percre vettem ki a vÌzbıl, a m·sodik nap m·r kettıre, Ès Ìgy tov·bb. FÈl Èv m˙lva a ponty m·r remek¸l Èlt a sz·razon.

ï

KÈt szıke nı beszÈlget a tegnapi ·ramsz¸netrıl. ñ KÈpzeld, h·rom Ûr·t ·lltam a liftben az ·ramsz¸net miatt. ñ Az semmi, Èn nÈgy Ûr·t ·lltam a mozgÛlÈpcsın!

ï

A hivatal ·ll·shirdetÈsÈre jelentkezik egy fÈrfi. A szemÈlyzetis behÌvja Ès alaposan kikÈrdezi, majd Ìgy szÛl: ñ MÈg egy kÈrdÈs, Mr. SmithÖ Volt ˆn katona? ñ Igen, uram, Vietnamban. ñ MegsÈr¸lt? ñ Igen, uram. EllıttÈk a herÈmet. ñ JÛl van, fel van vÈve ñ mondja a szemÈlyzetis. ñ Nyolckor kezd¸nk, de mag·nak elÈg tÌzre jˆnni. ñ MiÈrt ennyivel kÈsıbb? ñ Mert addig csak a tˆk¸nket vakarjukÖ


lazíts! Honnan sz·rmazik a ny·r elsı hÛnapj·nak, j˙niusnak megnevezÈse?

FORDÕTVA: ROSSZ HELYZET, ¡LLAPOT

”RAHANG

K…S’BBI ID’, K…S’BB …L’ NEMZED…K

AD”T MEG¡LLAPÕT

UTCA (R÷V.)

KATONAI SZ÷VETS…G

FOLYAD…K

TER‹LETHASZN¡LAT DÕJA

IZRAELITA

19

F…LIG KONG!

N EL..., H¡ZASS¡GOT FELBONT”

ESZKIM” LAKHELY

KIS ¡LLAM A PERZSA÷B÷LBEN

TALP..., HÕZELG’

MI, TI, ...

M”RICZ ZS. DANIJA

F…RFIN…V (M¡JUS 16.)

...FORDUL, MEGESIK

SZIRT K÷ZEPE!

CSAPAT J¡T…KOSA

GY¡VA, GYENGE

NEMEZHAJL…KOK

KESKENY H…ZAG

NARANCSCIKK!

ANGLIAI V¡ROS

KI‹T…S A RINGB’L

HORGAS V…GZ’D…S¤ ESZK÷Z

EL’TAG: TÕZ

…N (ANGOL) TEMET…SI ÑSZEREPL’î

EGYENL’

SZL¡V IGEN

MAJDNEM …BER!

OPTIKAI GY⁄JT”PONT

MEGFEJT…S 2.

IR¡NI P…NZNEM

÷REG K…Z JELZ’JE

… A SZ…LEIN R¡BORUL!

T÷RT…NELMI ID’SZAK

R¡ZK”D¡ST OKOZ

FELZAVART VÕZ!

KISS… ELAVULT! HELYESL…S

...¡ROK, FEDEZ…K KOLOZSV¡RI V¡ROSR…SZ!

RAVASZ ÷TLET

HAL¡LOS ADAG!

... MEG (STOP)

...HAMAR, MINDJ¡RT HAVASI ROM¡N

SZANKCI” R…SZE!

R…SZBEN BEF…RNEK!

P¡RATLAN ROTOR!

NEM G÷RBE

ZLOTY (R÷V.)

P¡ROSAN NYES!

AZ ”N VEGYJELE

K…ST MEGFEN

CSÕK HAT¡RAI!

¡BRAH¡M FIA

ELN…MULT G÷R÷G!

OSTROMOLNI KEZD!

LATIN K÷T’SZ”

SZÕN…SZN’ (SALMA)

MEG LEHET ..., EL LEHET VISELNI

JOGI TILTAKOZ¡S

SÕRKERT

MEGFEJT…S 3.

…SZAK (R÷V.)

K…T NITROG…NATOM

KERECSENS”LYOM (R…GIESEN)

RAJZ, METSZET

HAJSZ¡LAK!

ILYEN L¡DA IS VAN

MEGFEJT…S 1.

SÕNP¡ROK ALKOTJ¡K

A V…G…RE TOLAT”!

S¡RGA, FEH…R VIR¡G⁄ DÕSZCSERJE

TELEVÕZI” (R÷V.)

VULK¡NBAN TAL¡LHAT”!

NULLA GEOL”GIAI K÷Z…PKOR SZAKASZA ARAB F’⁄R OLAJCSEPPEK! THE ... (BULV¡RLAP)

KIS G¡ZT¤ZHELY

GRAND PRIX (R÷V.)

KER…K HANGZ”I ...ORSZ¡G, UNI”S TAG¡LLAM

ALG…RIA F’V¡ROS¡B”L VAL”

÷SZV…RFEJ!

L¡NCSZEM!

I

Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: ÑVˆrˆs m·jusra vÌgan zˆldelı / Szabad m·just hadd hozzon a jˆvı!î (Juh·sz Gyula: M·jusi Ûda). A helyes megfejtık kˆz¸l a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z elıad·saira kÈtszemÈlyes meghÌvÛt nyertek: Csorba Anna (Kolozsv·r, Monostor negyed) Ès Kov·cs Kapsi M·rta (Tordaszentl·szlÛ): ’felsÈge pincÈre voltam (j˙nius 14., 20 Ûra); IlyÈs Istv·n (Kolozsv·r, Gyˆrgyfalvi negyed): Serena in X-tremis (bemutatÛ, j˙nius 29., 19 Ûra); Merza Magdolna (Kolozsv·r, Kerekdomb): Leonida Gem Session (j˙nius 12., 20 Ûra).

8

9

5

3 3

4

9

2 2

1 1

5 8

2

2 7

6 4

1 3 8

2

8 4

6

6

3Rejtvényszelvény

2

4

7

4

2

6

3

5

7

1 8

9

9

2

5

7

1

3

4 1

5

1

1

2

4

2 6 5

2

8

4 7

1 6

5 8

2

2 5

1

7

1

4

3 5

4

7

2 8

2

5 9

6 2

2

8 3

7

9 6

6

2

9

1

4

2

9 1

8

A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2014. j˙nius 25-ig. A helyes megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki. Figyelem! Egy megfejtı csak EGY szelvÈnnyel j·tszhat!

NÈv: ___________________________________________ Telefonsz·m: _______________________________ PostacÌm: _____________________________________________________________________________________ MegfejtÈs: ___________________________________________________________________________________


20

apróhirdetés Apróhirdetések

Ingatlan • Eladó háromszobás, 64 négyzetméteres harmadik emeleti tömbházlakás a Monostor negyedi Gr. Alexandrescu (Kalotaszegi) utcában. Irányár 55 000 euró. & 0740-281684 • Mãrãºti negyedi régi tégla tömbházban kétszobás lakás eladó. 52 m2, egyéni hõközponttal, vasajtóval. Ára 45 000 euró. & 0264-564844 • Eladó kétszobás (átjáró) lakás a Grigorescu negyedben. Érdeklõdni lehet a 0753-609857-es telefonszámon. • Eladó 848 m2-es telek a Donát úton a Reményik kertben. Ára: 80 euró/m2. & 0744-182578 • Eladó különbejáratú, kétszobás, bútorozott, ötödik emeleti tömbházlakás a Monostor negyedben, Mehedinþi utca. Irányár: 44 500 euró. & 0742-627585

Különféle • Eladó jó állapotban levõ nõi kerékpár jó árban. Még eladóak különbözõ (50 l, 25 l és annál kisebb) méretû ballonok boroknak (demizson). & 0743-275559 • Jó minõségû Montessori fajátékok. Az albumokat az alábbi Facebook-oldalon meglehet tekinteni: https://www.facebook.com/pages/JucariieducativeLemn/25706571114393 • Eladó inox szõlõprés és Knock pedálos varrógép. & 0740-515571 • Gargaló kft. ajánlata: szõnyegek 40,3 lej/m2-tõl, linóleum 9,18 lej/m2-tõl, big city gyerekmintás padlószõnyeg 18,6 lej/m2-tõl. Kolozsvár, Monostori út 58. & 0722-713122 • Szeretettel várjuk a gyermekeket a Bulgária-telepi Ariel oviba kétéves kortól hétköznap 7.30–18 óra között! Információk: & 0726-142397, 0743-451194, http://arielovi.webs.com • Keresel megfelelõ felszerelést a lovagláshoz? Itt megtalálod: www.equi-store.ro & 0724-047669

Szolgáltatás • Komoly nyugdíjas nõ háztartási munkát vállal (fõzés, vasalás, takarítás) heti három alkalommal. Érdeklõdni 18 óra után. & 0741-744382

Fénymásolóközpont: REFORM 1 – Jókai (Napoca) utca 4/50. REFORM 2 – Egyetem (Universitãþii) utca 2/2. REFORM 3 – Mikó (Clinicilor) utca 10. Szolgáltatások: színes és fekete-fehér másolás, nyomtatás (A4 ... A0); szkennelés (A4 ... A0); diplomakötés; szórólap-, meghívó- és névjegykártya-tervezés, -nyomtatás. Síremlékek készítését vállaljuk. Sírkeret, fedlapok, sírkövek készítése Kolozsvár és környékén. & 0746-575817 • Vállalok vízszerelést, duguláselhárítást, csapcserét és egyéb munkálatokat. & 0745-561210 • Matematika tanítását vállalom érettségizõknek. 40 lej két óra. & 0740-002657 • Állandó rohanás az életed? Mindig utolér a stressz? Álmatlan éjszakák gyötörnek? Próbáld ki a Bowenterápiát. www.ujratalpon.ro & 0741-214469 • Cipõ-, táska-, hátizsákjavítás, cipzárcsere és -bevarrás. Fõtér 23. szám. & 0744-869834 • Gépkocsi-behozatal: megkeressük az Ön számára ideális autót. Megbízható, gyors ügyintézés. Földesi Csaba, autógépészmérnök-közgazdász. cs.foldesi@ yahoo.com & 0729-259681 • Hivatalos fordítás és tolmácsolás román–magyar nyelven. Jelentõs tapasztalat, rugalmasság, versenyképes árak! www.traducere-romana-maghiara.com & 0720-366046 • Kineziológiai stresszoldás depresszív állapotok, szorongás, tanulási és viselkedési zavarok, pszichoszomatikus problémák esetén. Idõpont-egyeztetés: & 0742-069193 • Touch for health képzés Kolozsváron. Érdeklõdni lehet a 0742-069193-es telefonszámon. • Vállaljuk lakások, irodák, raktárak teljes körû költöztetését, a bútorok szakszerû szétszerelésétõl az alapos csomagolásig! Épületen belüli átrendezést és szerelési feladatokat is végzünk! Ha megunta régi bútorát, keressen fel minket. Cégünk vállalja a lomok eltávolítását, hivatalos szemétlerakó helyekre! www.napoca-mutari.ro & 0741-653334 • Autószállítás, munkagépszállítás, KEDVEZÕ ÁRAK. & 0741-653334

Az Igen, tessék! Kolozsvár ingyenesen terjesztett közösségi havilapot 18 000 magyar háztartásba juttatjuk el Kolozsváron és a megyeszékhelyet körülvevõ agglomerációs övezet községeiben (Apahida, Erdõfelek, Gyalu, Kajántó, Kisbács, Magyargorbó, Magyarkapus, Nemeszsuk, Szászfenes és Tordaszentlászló).

Hogyan juthat el lapunk Önhöz, barátaihoz, ismerõseihez is? Legegyszerûbb, ha ellátogat honlapunkra (www.igentessek.ro/ujsag), ahol újságunkat igényelheti. A honlapunk mellett hétköznaponként 9 és 15 óra között az ingyenesen hívható Igen, tessék!-telefonos tudakozón (031-226 3100) keresztül is kérheti lapunkat!

Hol adhatja le apróhirdetéseit és rejtvénymegoldását? A városban több gyûjtõponttal rendelkezünk. A gyûjtõpontok – ahol apróhirdetési szelvény is található – a következõk: Agapé Étterem: Szentegyház (Iuliu Maniu) u. 6. sz.; Diego: Corvin tér (Május 1. tér) 4-5. sz.; Kolozsvári Magyar Diákszövetség: Petõfi Sándor (Avram Iancu) u. 21. sz., Diafarm 2 gyógyszertár: Unió (Memorandumului) u. 22. sz. Postacímünk: 400083 Cluj-Napoca/Kolozsvár, Petõfi Sándor (Avram Iancu) u. 21. sz. Ellátogathat honlapunkra (www.igentessek.ro/ujsag), ahol hozzáférhetõvé teheti apróhirdetését. Rejtvénymegoldását az ujsag@igentessek.ro e-mail címre is elküldheti.

Szereted a kihívásokat? Szereted, ha rendesen teljesítményarányosan megfizetik a munkádat? Szeretsz egy lendületes, vidám csapatban dolgozni? Szeretnél igazán sikeres lenni abban, amit csinálsz?

Jelentkezz értékesítõnek

az Igen, tessék! Kolozsvár havilaphoz a marketing@igentessék.ro címen! • Tapasztalt szakember lakásfelújítást vállal. & 0744458436 • Mini Red szépségszalon várja kedves vendégeit, Dózsa György u. 7. szám alatt. Szolgáltatásaink: manikûr, pedikûr, gyógymasszázs, kozmetika. & 0740-316087, 0720-669881 • Kozmetika, manikûr, pedikûr a kliens otthonában is. Estetica Venus szalon. Kedvezményes árak nyugdíjasoknak, egyetemistáknak, tanulóknak. Programálás: & 0746-200310 • Szakmai gyakorlattal rendelkezõ kályhás csempekályha készítését, átrakását, takarítását, kerti sütõk, grillezõk, kenyérsütõ kemencék készítését vállalja. & 0744-187844 • Magánszemely vagyok, engedéllyel rendelkezek és vállalok kinti és benti (festés, gipszelés, csempelerakás, parkett) munkálatokat, víz- és gázszereléseket, tetõjavítást. & 0740-083014 • Ha volt már része a masszázsélményében, akkor tudja, milyen csodálatos közérzetet biztosít, ha meg nem, akkor itt az ideje, hogy kiprobálja. Ha ön is úgy érzi, hogy izmai, ízületei fáradtak, narancsbõrrel küzd vagy csak egyszerûen szüksége lenne egy kis felfrissülésre, szánjon magára egy kis idõt és hívjon bizalommal. Házhoz is megyünk. & 0753-141932

Miként juttathatja el cégének, intézményének üzenetét, reklámját a 18 000 magyar háztartáshoz? Keresse fel honlapunkon (www.igentessek.ro/ujsag) a hirdetõinknek kialakított felületet, amelyen keresztül felveheti munkatársainkkal a kapcsolatot, vagy írjon nekünk e-mailt a marketing@igentessek.ro címünkre. Nagyon fontos számunkra az Önök véleménye, építõ jellegû bírálataik és esetleges javaslataik. Ezért arra bátorítjuk, hogy az Igen, tessék! Kolozsvárral kapcsolatos megjegyzéseiket küldjék a szerkesztõstábnak, hogy az Önök segítségével lapjainkat még inkább a közösségünk értékeire, arcára formázhassuk!

Hogyan segítheti otthonról, egyetlen perc alatt az Igen, tessék! mozgalom munkáját? Amennyiben ismer olyan üzlethelyiséget, ahol magyar nyelven is biztosítják a kiszolgálást, és hiányzik az Igen, tessék!-matrica, kérjük, értesítse csapatunkat. Bejelentését a 031-226 3100-as telefonos tudakozónkon vagy a marketing@igentessek.ro címen teheti meg. Kellemes olvasást kívánunk! Az Igen, tessék! Kolozsvár közösségi havilap csapata

Telefonos tudakozó: Erdély: +40-31-226 3100 Magyarország: +36-21-252 4892 info@igentessek.ro


divat

21

Így hordd a rövidnadrágot! Tippek a legnagyobb bakik elkerülésére Ruh·zatunk egyik legkÈnyesebb darabja nem m·s, mint a ny·ron elıszeretettel viselt rˆvidnadr·g, amelyet illıen hordani nem olyan egyszer˚, mint elsı l·t·sra t˚nik, Ìgy sokaknak fejf·j·st okozhat. Az al·bbi szab·lyokat, tippeket nem sz¸ksÈges szigor˙an Èszben tartani, az azonban mindvÈgig lebegjen szem¸nk elıtt, hogy a zokni-szand·l-rˆvidnadr·g kombin·ciÛ a lehetı legnagyobb bakik kˆzÈ tartozik. Rˆvidnadr·got tulajdonkÈppen b·rmilyen testalkat˙ nı vagy fÈrfi hordhat, egy p·r ¸gyes fog·ssal ugyanis b·rmi korrig·lhatÛ, optikai hat·sa javÌthatÛ. A magas derek˙, rˆvid sz·r˙ sort a hasi t·jÈk eltakar·s·ra alkalmas, Ès ny˙jtja a l·bat. V·szon tornacipıkhˆz illik legink·bb. Ezt a kombin·ciÛt akkor Èrdemes hordani, ha m·r volt nÈh·ny tal·lkozÛnk a napfÈnnyel. Igyekezz¸nk olyat v·lasztani, amibıl nem lÛg ki a fenek¸nk, ez ugyanis nem megfelelı kˆrnyezetben kˆzˆnsÈgessÈ teheti megjelenÈs¸nket. VÈkonyabb nıknek a rÈtegzett

csipke vagy m·s volumenesebb anyagbÛl kÈsz¸lt rˆvidnadr·g aj·nlott, azoknak pedig, akiknek tÈlen siker¸lt p·r plusz kilÛt magukra szedni¸k, a lenge, kissÈ bıvebb szab·s˙, tÈrd fˆlÈ Èrı rˆvidnadr·g a jÛ v·laszt·s. Munkahelyen sajnos rekkenı hısÈgben is a

hosszabb v·ltozatok hord·sa aj·nlott: ezeket a nadr·gokat b·tran feldobhatjuk egy szÌnben okosan t·rsÌtott, lapos szand·llal vagy ak·r magas sark˙val. Ha narancsbırrel k¸zd¸nk, akkor sem kell vÈgÈrvÈnyesen b˙cs˙t inten¸nk a rˆvidnadr·gnak, ebben az

esetben azonban aj·nlott a vastagabb anyagbÛl kÈsz¸lt hord·sa. Ha a fenek¸nk form·j·val nem vagyunk megelÈgedve, v·lasszuk a zsebes sortokat, kicsi zsebeket nagyobb fenÈkre, nagyobb zsebeket kisebb popsira. SzÌnv·laszt·s terÈn ˙gy j·rhatunk el a legsikeresebben, ha elıbb megfogalmazzuk magunknak, mi a cÈlunk a rˆvidnadr·g viselÈsÈvel: amennyiben csup·n a rekkenı hısÈg miatt esik v·laszt·sunk r·, jÛ lesz egy jelentÈktelenebb darab Ès ·rnyalat is, ha azonban kellı b·tors·ggal a figyelmet a rˆvidnadr·gunkra szeretnÈnk ir·nyÌtani, akkor v·lasszunk vil·gosabb vagy ÈlÈnk szÌneket. A mint·k Ès anyagok t·rsÌt·s·val legy¸nk elıvigy·zatosak, ezek helytelen kombin·l·sa is sok mindent el·rulhat viselıjÈrıl. Form·lis esemÈnyek esetÈn maradjunk az egyszÌn˚, egyszer˚ szab·s˙ darabokn·l, a hÈtkˆznapokban vagy egy-egy ny·ri dÈlut·ni sÈta alkalm·val pedig b·tran ny˙ljunk a szÌnpaletta Ès a mint·k sokas·g·nak kˆzepÈbe. •


22

erotika

Nyíltan a szexfüggõségrõl Meddig normális a vágy, mikortól számít betegségnek? A szexf¸ggısÈget a szenvedÈlybetegsÈgek kˆzÈ sorolj·k, vil·gszerte emberek sz·zait kezelik ezzel a diagnÛzissal, Ès mÈg ennÈl is tˆbbre becs¸lhetı azoknak a sz·ma, akik sz·m·ra nem tudatosodott problÈm·juk. Az egÈszsÈges szexÈlvezettıl ñ amely egyÈnenkÈnt v·ltozÛ mÈrtÈk˚ lehet ñ, vagy az ·tlagosn·l valamivel nagyobb szexu·lis Ètv·gy˙aktÛl a f¸ggıket sokszor nagyon kevÈs v·lasztja el, Ìgy nehÈz Èles hat·rt h˙zni a kettı kˆzÈ. Vannak azonban olyan esetek is, amikor az illetı v·gyain, t˙lhevÌtett gondolatain nem tud uralkodni Ès gyakorlatilag minden tevÈkenysÈget al·rendel v·gy·nak. Ilyenkor komolyabb segÌtsÈgre van sz¸ksÈg. A szexf¸ggık nyolcvan sz·zalÈk·t ugyan a fÈrfiak teszik ki, nem ritka, hogy nık v·lnak rabj·v· ennek az 1987-ben, az Amerikai Pszichi·triai SzˆvetsÈg ·ltal betegsÈggÈ nyilv·nÌtott rendellenessÈgnek. Kutat·sok szerint a nık esetÈben ink·bb a szerelem hajh·sz·s·rÛl, szomjaz·s·rÛl van szÛ, mintsem a fizikai Èlvezet halmoz·s·rÛl. A szexf¸ggık ·ltal·ban kÈnyszeresen f¸ggnek attÛl, hogy h·nyszor Ès milyen kˆr¸lmÈnyek kˆzˆtt rÈszes¸lnek testi ˆrˆmˆkben, meg·ll·s nÈlk¸l fant·zi·lnak Ès gyakran pornÛoldalakon vagy t·rskeresıkˆn hajszolj·k a vÈlt vagy valÛs lehetısÈget b·rmilyen fizikai kontaktus lÈtesÌtÈsÈre. A szex nem jelent sz·mukra k¸lˆnˆsebb Èlvezetet, a lÈnyeg csup·n annyi, hogy ÈhsÈg¸ket csillapÌts·k. Kutat·sok szerint a fokozott szexu·lis pÛtcselekvÈsek hatvan sz·zalÈk·Èrt a genetika okolhatÛ, m·s esetben valamilyen trauma kapcs·n alakulhatnak ki. Az Èrintettek sokszor pontosan tiszt·ban vannak ·llapotukkal, ilyenkor szÈgyen,

b˚ntudat Ès elfojt·s gyˆtˆrheti ıket, ami ak·r fizikai-pszichikai ˆsszeoml·shoz is vezethet. Dr. Patrick Carnes amerikai kutatÛ Ne nevezd szerelemnek (eredeti cÌme: Donít call it love) cÌm˚ kˆnyvÈben tÌzfÈle szexf¸ggı tÌpust k¸lˆnbˆztet meg. Ide sorolja a kˆvetkezı szerepkˆrˆket: a szexu·lis fant·zia megsz·llottja, a cs·bÌtÛ, a nÈvtelen ñ avagy az egyÈjszak·s kalandor, a szexÈrt fizetı, a szexÈrt pÈnzt kÈrı, a kukkolÛ, a tolakodÛ, a magamutogatÛ, a f·jdalmat Èlvezı Ès az erıszakos. B·rmely v·ltozat·rÛl

legyen is szÛ, a szexaddikciÛval Èrdemes szakemberhez fordulni, kezelÈse legtˆbbszˆr valamilyen ter·pi·val, ritka esetekben gyÛgyszeresen tˆrtÈnik. •


sport

23

Még mindig épülnek a stadionok a foci-vb-re Gyakorlatilag az utolsÛ pillanatban kÈsz¸lnek el a brazÌliai focivÈbÈ stadionjai - lesz olyan, ahol teljes ÈrtÈk˚ fıprÛba nÈlk¸l futnak neki az elsı vil·gbajnoki mÈrkızÈsnek ñ, a rep¸lıterek Ès a p·lyaudvarok egy rÈsze tal·n mÈg akkor sem. Nem siker¸lt megfÈkezni a b˚nˆzÈst, Ès a t¸ntetık sem pihennek, a helyiek szerint hatalmas a k·osz. ~ A Sao PaulÛ-i stadion pÈld·ul messze nincs kÈsz, tˆbbek kˆzˆtt azÈrt sem, mert heteket ·lltak a munk·latok azut·n, hogy egy munk·s meghalt az ÈpÌtkezÈsen. A fÈrfi nem viselt biztons·gi felszerelÈst, Ès nagy magass·gbÛl zuhant le egy ideiglenes ·llv·nyrÛl. A szakvÈlemÈny szerint vÈdıh·lÛval megelızhetı lett volna a tragÈdia. Kor·bban ugyanitt egy daru r·dılt a stadionra, akkor kÈt munk·s halt meg, a hÈten pedig nyolcra emelkedett azon ·ldozatok sz·ma, akik a k¸lˆnbˆzı stadionÈpÌtkezÈsek sor·n vesztettÈk Èlet¸ket. ¡ram¸tÈs kˆvetkeztÈben halt meg ugyanis cs¸tˆrtˆkˆn egy harminckÈt Èves munk·s a 40 ezer fÈrıhelyesre tervezett cuiabai stadionn·l, amelynek ÈpÌtÈse a legink·bb akadozik. B·r az elızı hÛnapban m·r rendeztek egy tesztmeccset a helyszÌnen, a munk·sok mÈg mindig dol-

goznak, szÈkeket szerelnek fel, vezetÈkeket h˙znak a hely¸kre. ~ PaulÛ-i J˙nius 12-Èn a m·r emlÌtett Sao stadionban rendezik a BrazÌliañHorv·torsz·g nyitÛmeccset. Mag·t a stadiont janu·rban kellett volna ·tadni, de a tervezett fıprÛb·ra sem lett teljes a kÈszenlÈt. A fıprÛba m·jus 18-·n a Corinthians Ès a Figueirense tal·lkozÛja volt, azonban mivel addigra sem kÈsz¸l el a teljes nÈzıtÈr, a 68 ezres telth·zat csak odakÈpzelni lehetett. A Nemzetkˆzi Labdar˙gÛ-szˆvetsÈg (FIFA) m·jus kˆzepÈn vette ·t a stadio-

Átalakuló román labdarúgóliga A rom·n labdar˙gÛ-bajnoks·g Èlvonal·nak radik·lis ·talakÌt·s·rÛl dˆntˆtt kedden a Liga 1 kˆzgy˚lÈse, ugyanis 2014ñ2015ˆs szezon vÈgÈn hat csapat vesz b˙cs˙t az elsı oszt·lytÛl. A m·sodoszt·lybÛl csak kÈt egy¸ttes jut fel, teh·t a 2015ñ2016-os idÈnytıl 14 csapatosra sz˚k¸l a Liga 1. Az ˙j rendszer ut·n a 26 fordulÛs alapszakaszt kˆvetıen az elsı hÈt helyezett folytatja a k¸zdelmet a r·j·tsz·s felsıh·z·ban, ahol szintÈn mindenki j·tszik mindenkivel ha-

zai p·ly·n Ès idegenben is. HasonlÛ rendszer szerint zajlik majd a r·j·tsz·s az alsÛh·zban, ahonnan az utolsÛ kÈt helyezett kiesik, az ˆtˆdik pedig oszt·lyozÛt j·tszik. Az ˙j form·tum azt jelenti, hogy izgalmasabb vÈgj·tÈkban dılhet el a bajnoki cÌm, hiszen a felsıh·z r·j·tsz·s·ban a legerısebb csapatok mÈrkıznek meg egym·ssal. A bajnoki hajr·ban tˆbb rangadÛ lesz, ettıl pedig a rom·niai futball felvir·gz·s·t v·rj·k a szak·gi vezetık. •

nokat Ñkiz·rÛlagos haszn·latraî. A fıtitk·r a kÈsÈsek ellenÈre is igyekezett optimista maradni. ÑNem mondom, hogy minden elkÈsz¸l, de ami a stadionokat illeti rendben lesznek a dolgok az ˙js·gÌrÛk, a csapatok, a szurkolÛk Ès a hivatalos szemÈlyek fogad·s·raî. Ennek ellenÈre, olyan megjegyzÈst is elejtett a fıtitk·r, hogy a FIFA ÑpokolkÈnt Èlte megî az elıkÈsz¸leteket. ~ Sao Paulo legnagyobb p·lyaudvar·t is fel˙jÌtj·k, de az sem lesz kÈsz idıben, Ìgy akik vonattal Èrkeznek a nyitÛmeccsre, a szerelvÈnyrıl lesz·llva betekintÈst kaphatnak a v·rosban uralkodÛ ·llapotokba. Ugyanez a helyzet a buszp·lyaudvarral, de a stadion Ès a legkˆzelebbi metrÛ·llom·s kˆzˆtti ˙t fel˙jÌt·s·val sem vÈgeznek a nyitÛmeccsig. • forrás: origo.hu


24

sport

Megvált a CFR-részvényeitõl Pászkány Árpád P·szk·ny ¡rp·d kolozsv·ri ¸zletember egy kolozsv·ri sajtÛt·jÈkoztatÛn jelentette be, hogy m·r janu·rban ·tadta a CFR labdar˙gÛcsapat rÈszvÈnyeinek egy rÈszÈt egy befektetıi csoportnak, de tov·bb keresi azt a k¸lfˆldi befektetıt, aki jobb anyagi feltÈteleket tud biztosÌtani a klub fejlıdÈsÈhez. A klub rÈszvÈnyei jelenleg 29 ¸zletember kˆzˆtt oszlanak meg. Iuliu Mure∫an klubelnˆk bejelentette, a CFR a volt magyar v·logatott, Miriu˛a L·szlÛ vezetÈsÈvel kÈsz¸l a kˆvetkezı bajnoki idÈnyre Ès az EurÛpa Liga-szereplÈsre. A CFR az ˆtˆdik helyen vÈgzett a rom·n baj-

noks·gon, Ès az·ltal v·lt lehetıvÈ a nemzetkˆzi kupaszereplÈse, hogy a negyedik helyen vÈgzett bukaresti Dinamo fizetÈskÈptelensÈget jelentett. P·szk·ny ¡rp·d 2001-ben v·s·rolta meg a klub rÈszvÈnyeit. A csapat akkor a rom·n harmadoszt·lyban j·tszott. 2004tıl az Èlvonalban szerepelt a kolozsv·ri egy¸ttes Ès 2008 ut·n h·rom alkalommal nyerte meg a rom·n bajnoks·got Ès a rom·n kup·t. A csapat legfÈnyesebb eurÛpai sikerÈt 2012 decemberÈben Èrte el, amikor a Bajnokok Lig·ja csoportkˆrÈben a Manchester United otthon·ban siker¸lt gyıznie. •

Igen, tessék! Kolozsvár | 2014. június  

Sven-Roald Nysto, a lapp parlament volt elnöke: szeretném, ha a magyarok és a lappok közötti együttműködés megerősödne Hol csobbanjunk a ny...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you