Page 1

Segítség négy keréken: gyerekcsomagok Afrikába

megjelenik 18 000 példányban igentessek.ro • 031-2263100 II. évfolyam, 1. szám • 2014. január

13

Utazás

ÑEgy autÛ, nÈgy motor, hÈt bar·t, egy cÈl ñ Afrikaî mottÛval v·g neki az erdÈlyi fiatalokbÛl verbuv·lÛdott Transilvania 4 Africa csapat az elm˙lt Èvekben nagy kˆzÈrdeklıdÈsnek ˆrvendı BudapestñBamako-ralinak. A fi˙kat a kalandv·gy hajtja, de ˙tjuknak jÛtÈkony oldala is van, ugyanis sz·mÌtÛgÈpeket sz·llÌtanak Gambia fıv·ros·nak intÈzmÈnyeibe.

(facebook.com/flighthousecluj felvétele)

Közösség

5

A szÌnh·z kˆzˆssÈgÈpÌtı szerepÈrıl, a nyelvi g·tak ·tÌvelÈsÈrıl Ès szakmai ˆnkifejezÈsrıl beszÈlgett¸nk Albert Csilla szÌnm˚vÈsznıvel, a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z tagj·val, aki tˆbbek kˆzˆtt a fel˙jÌtott V·nya b·csiban is szerepel.

Divat

21

A Pantone IntÈzet kihirdette a 2014-es Èv divatszÌnÈt, ennek ÈrtelmÈben idÈn a ÑragyogÛ orchideaî szÌneibe burkolÛzunk. Dobjuk fel ruhat·runkat, kiegÈszÌtıinket, Ès megfelelı szÌnt·rsÌt·ssal haszn·lhatjuk b·tran otthonunkban is.

Erotika

22

A kiegyens˙lyozott szexu·lis Èlet gyÛgyÌrkÈnt lÈp fel sz·mos, test¸nk-lelk¸nk egÈszsÈgÈt befoly·solÛ problÈm·ban. Csˆkkenti a r·kos megbetegedÈsek sz·m·t, de a depressziÛ ellen igencsak hatÈkony megold·s.


2

aktuális

Aktuális ÑA mai vil·gban nehezen vesz¸nk tudom·st a csendrıl. Az ˚rt mindig kitˆlti a tÈvÈ, a r·diÛ, esetleg egy autÛduda hangja, vagy egy ¸res, semmitmondÛ t·rsalg·s.î

Korcsolyára fel! A tÈl az elm˙lt ¸nnepek meghittsÈge mellett a szÛrakoz·srÛl is szÛl. A hideg miatt szÌvesebben tˆlti az ember szabadidejÈt a f˚tˆtt lak·sban, ·m esetenkÈnt megÈri kinti programot is szervezni. Kolozsv·ron a leghozz·fÈrhetıbb tÈli szÛrakoz·si lehetısÈg a korcsoly·z·s. IdÈn a tavalyhoz hasonlÛan a v·ros szÌvÈben, a FıtÈren, valamint a Kolozsv·rrÛl Sz·szfenes ir·ny·ba vezetı orsz·g˙t jobb oldal·n tal·lhatÛ bev·s·rlÛkˆzpont parkolÛj·ban fel·llÌtott m˚jÈgp·ly·kon ·llandÛ jelleggel, illetve kedvezı idı, azaz tartÛs hideg esetÈn a sÈtatÈri tavon is korcsoly·zhatnak a sport szerelmesei. A fıtÈri m˚jÈgp·ly·n m·sfÈl Ûr·s ciklusokban, hÈtkˆznaponkÈnt 14 Ès 22 Ûra kˆzˆtt, hÈtvÈgenkÈnt pedig 10 Ès 22 Ûra kˆzˆtt lehet igÈnybe venni a szolg·ltat·sokat. Ami az ·rakat illeti, a belÈpı gyerekeknek 10, felnıtteknek pedig 15 lejbe ker¸l. EgyÈb szolg·ltat·sok terÈn, a korcsolyabÈrlÈs Ès az ÈlezÈs is 10 lejbe ker¸l.

A v·ros hat·r·n·l tal·lhatÛ m˚jÈgp·ly·n ugyancsak m·sfÈl Ûr·s ciklusokban, 10 Ès 21.30 kˆzˆtt lehet korcsoly·zni a hÈt b·rmely napj·n. Ez belÈpıket Ès korcsolyabÈrlÈst illetıen is megegyezik a fıtÈri belÈpık ·raival, illetve itt plusz kedvezmÈnyekkel is tal·lkozunk. LehetısÈg van 8+2 alkalmas bÈrlet kÈszÌtÈsÈre, ami gyerekeknek (10 Èv alatt) 80, felnıtteknek pedig 120 lejbe ker¸l, valamint 40 lej ÈrtÈk˚ csal·di (kÈt felnıtt Ès kÈt gyerek) belÈpı kiv·lt·s·ra is. A sÈtatÈri tavon ingyen, de csakis huzamosabb hideg esetÈn lehet korcsoly·zni, mivel ekkor garant·lt a jÈgtakarÛ megfelelı vastags·ga. ï

Szabadnapok és ünnepnapok 2014-ben

Martin Pistorius dél-afrikai származású író

ISSN 2343 ñ 7723

Az elsı munkasz¸neti napokon, janu·r 1-jÈn, illetve 2-·n m·r t˙l vagyunk. A kˆvetkezıre h˙svÈtkor ker¸l sor, ami idÈn a teljes keresztÈny vil·gban ·prilis 20-·ra esik. Ennek ÈrtelmÈben a h˙svÈt hÈtfı, azaz ·prilis 21-e is hivatalos munkasz¸neti nap lesz. M·jus 1. cs¸tˆrtˆki napra esik, Ìgy valÛszÌn˚, hogy a m·sodika is szabadnap lesz. A munka ¸nnepe ut·n kˆvetkezı szabadnapok j˙nius 8ñ9-Èn, azaz p¸n-

kˆsdkor lesznek. Augusztus 15-e ismÈt pÈntekre esik, Ìgy a ny·rra is tervezhetı egy hossz˙ hÈtvÈge. Szent Andr·s napja (november 30.) vas·rnapra esik, az ezt kˆvetı december 1., Rom·nia nemzeti ¸nnepe pedig hÈtfıre, Ìgy a napt·ri tÈl kezdetÈt is hossz˙ hÈtvÈgÈvel ¸nnepelhetj¸k. A 2014-es Èv utolsÛ munkasz¸neti napjai, kar·csony elsı Ès m·sodik ¸nnepnapja cs¸tˆrtˆkre Ès pÈntekre esik majd. ï

Ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilap. Megjelenik 18 000 pÈld·nyban. Kiadja Ès ingyenesen terjeszti az Igen, tessÈk! ñ Da, pofti˛i! Egyes¸let. Felelıs kiadÛ: Talpas Botond ï Szerkesztık: Kocsis Kitty, SzÈn·s Szabolcs Korrektor: Gˆdri Csilla ï Arculat: Benkı Adorj·n, Ferencz Csaba-Levente, Kinda ¡gnes J˙lia Nyom·s: Tipografia Ceconii, Nagyb·nya SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 400083 Kolozsv·r, Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz., e-mail: ujsag@igentessek.ro, honlap: http://igentessek.ro/ujsag Marketing: Vincze RÛbert ï HirdetÈsfelvÈtel: marketing@igentessek.ro A lapban megjelent cikkek Ès fotÛk belsı szerkesztÈs˚ anyagok, illetve nem jogvÈdett internetes forr·sokbÛl sz·rmaznak, Ès nem feltÈtlen¸l t¸krˆzik a szerkesztısÈg vÈlemÈnyÈt.

A kiadvány megjelenését támogatták: Abriso, Codespring, Diego, Donath Service, European Language Rights Alapítvány, Joben, Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (Kifor), Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Landman Consulting Services, Macrogroup, Medimages, Multipraxis, Napoca Taxi, Optimag, OptimusTrans, Paprika Rádió, Privilege, Regal, Requiem, Salstar–Masterfol, Szilaj lovastanya, TransGranit, Union Co


város

3

Változó tömegközlekedés Nevet Ès jogi form·t is v·ltott a kolozsv·ri kˆzsz·llÌt·st ell·tÛ RATUC, miut·n ezt jÛv·hagyta a Kolozs megyei cÈgbÌrÛs·g. Ennek ÈrtelmÈben ˆn·llÛ gazd·lkod·s˙ t·rsas·gbÛl rÈszvÈnyt·rsas·gg· alakult, Ès nevÈt Kolozsv·ri KˆzlekedÈsi V·llalatra (Compania de Transport Public ClujñNapoca S.A.) v·ltoztatta. Ezen lÈpÈsre azÈrt volt sz¸ksÈg, hogy a v·llalat a megyeszÈkhely kˆrnyÈki falvakbÛl (Sz·szfenes, Felek, Apahida, B·cs, Gyˆrgyfalva) a v·rosba ir·nyulÛ tˆmegkˆzlekedÈst is el tudja l·tni. De a helyzet messze nem ilyen egyszer˚, ugyanis novemberben a bÌrÛs·g megsemmisÌtette azt a hat·rozatot, amely a RATUC-nak adta volna a Kolozsv·r kˆrnyÈki sz·llÌt·s jog·t.

2014 janu·rj·tÛl a RATUC ·tveszi a feleki kˆzsz·llÌt·st. A helyi lakosokat buszok, illetve mikrobuszok sz·llÌtj·k majd a megyeszÈkhelyre. Azok az utasok,

akik bÈrletet v·ltanak a Felek Ès Kolozsv·r kˆzˆtt kˆzlekedı j·ratokra, ingyen buszbÈrletet kapnak egy v·rosban kˆzlekedı j·ratra is. ï

A Casa Piraţilor (Rovás/Răvașului utca 16. szám) idén töltötte fennállásának tizedik évét. Az öt teremből álló vendéglő a hagyományos étkeztetési szolgáltatások mellett esküvők, keresztelők, érettségi ebédek, születésnapok és bármilyen más alkalmak tökéletes helyszíne lehet. A vendégek szolgálatára ugyanis éjjel-nappal teljes körű szolgáltatás áll: kiadós, sokszor a vendégek ízlése vagy kérése szerint elkészített ételek mellett a terem berendezése, díszítése, a zenejátszáshoz és megfelelő hangzáshoz szükséges eszközök biztosítása stb. Úgy a minőséggel, mint a mennyiséggel kapcsolatban csak pozitív visszajelzések érkeztek a vezetőséghez, és hogy az Igen, tessék! Kolozsvár havilap olvasóit is megörvendeztessék: a teljes esküvői menü (négy étkezés, korlátlan italfogyasztás, sütemény, gyümölcs, mogyoró, valamint torta, sőt a virágok, a teljes teremdíszítés és a személyzeti költségek) árát, – egy személyre – 195 lej helyett 185 lejre szabták. További információk a 0740-486636os, 0747-486636-os vagy a 0264-486636-os telefonszámokon, valamint a www.casapirati lor.ro honlapon találhatóak.

HIRDETÉS

Casa Piraţilor, a tökéletes választás


4

város

Önkénteseket keresünk!

A Yuppi ÈlmÈnyter·pi·s t·bor ˆnkÈnteseket keres diabÈteszes gyermekek mellÈ 2014. j˙lius 10ñ20. (kamasz turnus) Ès augusztus 7ñ17. (gyermek turnus) idıszakra. A t·borok lÈnyege az ÈlmÈnyter·pia, a gyermekek ˆnbizalm·nak nˆvelÈse, saj·t maguk elfogad·s·nak elısegÌtÈse, mely hit¸nk szerint elindÌtja a fizikai megerısˆdÈst is. A t·borban a

gyermekek ÈlmÈnyd˙s programokon vehetnek rÈszt. Olyan tevÈkenysÈgeket prÛb·lhatnak ki, melyekre otthon nincs lehetısÈg¸k. A t·borokba 20 ÈvnÈl idısebb ˆnkÈntesek jelentkezÈsÈt v·rjuk H·ziManÛ, MenıManÛ vagy DokiManÛ feladatkˆrbe. A H·ziManÛk avagy a pÛtanyuk·k meg -apuk·k a mindennapi aprÛ-cseprı dol-

gokat ir·nyÌtj·k, egÈsz nap ık vannak egy adott gyermekcsoporttal, kÌsÈrik ıket a programokra, j·tszanak, beszÈlgetnek vel¸k, Ès a legfontosabb: lelkesÌtik ıket. A MenıManÛk: a nappali programokat szervezik Ès vezetik. A kˆvetkezı feladatkˆrˆkre keres¸nk MenıManÛkat: evezÈs/ horg·szat, fotÛz·s, lovagl·s, zene-szÌnj·tsz·s, magaskˆtÈlp·lya Ès falm·sz·s, Ìj·szat, kÈzm˚vessÈg. A DokiManÛk csapat·ba olyan orvosok, asszisztensek Ès dietetikus jelentkezÈsÈt v·rjuk, akik kiprÛb·ln·k az egÈszsÈg¸gyet fehÈr kˆpeny nÈlk¸l is. Ha szeretnÈl ˆnkÈntesnek jelentkezni, megteheted a www.yuppicamp.ro honlap jelentkezÈs men¸pontja alatt, illetve ha b·rmi kÈrdÈsed lenne, Ìrj nek¸nk a volunteer@yuppicamp.ro e-mail cÌmre! ï


közösség

5

A nézőközönség energiájából táplálkozom Interjú Albert Csi lla színművésznővel A CsÌkszered·ban sz¸letett Albert Csilla Kolozsv·ron diplom·zott, Ès azÛta a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·znak t·rsulati tagja, igyekszik minden szerepÈbıl a maximumot kihozni, Ès azt ˙gy ·tadni a nÈzıknek, hogy tˆbbletÈlmÈnnyel menjenek haza egy-egy elıad·srÛl. A Nem Èlhetek muzsikaszÛ nÈlk¸l, Sz¸letÈsnap, A fˆldm˚ves Ès a hal·l, ’felsÈge pincÈre voltam, ”z, a nagy var·zslÛ, Csipke, Viktor, avagy a gyermekuralom darabok mellett a fel˙jÌtott V·nya b·csiban szereplı szÌnm˚vÈsznıvel elhivatotts·grÛl, kˆzˆssÈgrıl Ès szÌnh·zñkˆzˆnsÈg kapcsolat·rÛl beszÈlgett¸nk. ñ Hogyan szÛlÌtja meg a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z a magyar, illetve rom·n kˆzˆssÈget? ñ ⁄gy gondolom, szerencsÈs a helyzet¸nk, mert jÛ helyen vagyunk. JÛ helyen van Kolozsv·r, ugyanis l¸ktet benne mind a kÈt vÈr. Nagyon pezseg, ami nekem egy Ûri·si energi·t ad nap mint nap, mert im·dok ennek a pezsgÈsnek a rÈszese lenni. A rom·n kˆzˆnsÈg, fıleg aki szÌnh·z- Ès kult˙rafogyasztÛ, nagyon nyitott felÈnk. L·tszik, hogy nincsen benn¸k eltart·s, hanem a kÌv·ncsis·g vonzza ıket. Gondoljunk csak azokra az elıad·sokra, amelyeket hÌres rom·n rendezık visznek a szÌnpadra, mint a Viktor, avagy a gyermekuralom, vagy b·rmely Andrei ™erban ·ltal rendezett darabra a rom·n nÈzı ugyanolyan szeretettel jˆn, Ès nem azt nÈzi, hogy magyar helyre megy be. A magyar kˆzˆnsÈgben meg az a jÛ, hogy nagyon erıs kˆzˆs-

sÈgi szellemet kÈpvisel. Van egy mag, aki nem a sznobizmusbÛl Ès musz·jbÛl j·r a szÌnh·zba, hanem azÈrt, mert valamit keres. Van, amikor ezt megkapja, de megtˆrtÈnik az is, hogy nem. Ez egy ilyen t·rsas j·tÈk, nem csak szÌnÈsz Ès szÌnÈsz kˆzˆtt, hanem szÌnÈsz Ès nÈzı kˆzˆtt is. Ez a kettıssÈg hatalmas energi·kat hordoz, amelyet megtapasztalni hihetetlen ÈlmÈny, Ès ezÈrt szerencsÈsnek Èrzem magam, hogy ennÈl a szÌnh·zn·l dolgozhatok. ñ A magyar kˆzˆssÈgben is megvan a nyitotts·g a rom·n szÌnh·z fele? ñ …n azt tapasztalom, hogy j·rnak a magyarok is rom·n nyelv˚ elıad·sokra, sıt Èn is, ha l·tok valami jÛt, izgalmasat, szÛlok, hogy menjetek el, mert Èrdemes megnÈzni, MÈgis azt l·tom, hogy ezt a lÈpÈst mi, magyar kˆzˆssÈg, nehezebben teszsz¸k meg, valÛszÌn˚leg a rÈgi sÈrelmek miatt is, de ezeket el kell engedni, mert a m˚vÈszet a jelenben van, ez a szÌnh·zra vonatkoztatva k¸lˆnlegesen igaz. ñ A magyar anyanyelv˚ szÌnÈszeknek, mennyivel kˆnnyebb magyar rendezıkkel egy¸tt dolgozni, mint rom·n rendezıkkel? ñ Egy·ltal·n nem kˆnnyebb, mert igaz·bÛl a folyamat ugyanaz, sıt idınkÈnt megfordulnak k¸lfˆldi rendezık is, akikkel egy harmadik nyelven kell kommunik·lni. Azt hiszem, ha egy magyar rendezı jˆn, az nyilv·n kˆzvetlenebb, de nem garancia, hogy ÑÈrtj¸k is egym·s nyelvÈtî. A jÛ rendezı, ha tudja, mit akar, akkor mindegy, hogy milyen nyelven beszÈl. ñ Ki volt az a rendezı, akivel a legjobban szeretett dolgozni? ñ Rengeteg jÛ rendezıvel dolgoztam az Èvek sor·n, de most kÈt aktu·lis ÈlmÈnyemet emlÌtenÈm. Az egyik a Viktor, avagy a gyermekuralom, amiben Silviu Purc„retÈvel egy¸tt dolgozni hatalmas kaland. A m·sik pedig egy beugr·som a CsipkÈben, aminek a rendezıje Mezei Kinga, aki nı Ès Ìgy kuriÛzum, ugyanis a legtˆbb esetben csak fÈrfi rendezıkkel dolgozunk.

ñ Melyik szerep a legkedvesebb sz·m·ra? ñ Mindig az, amelyiken aktu·lisan dolgozom, ugyanis prÛb·lok azonosulni a szerepbÈli karakterrel, Ès ˙gy Èrzem, hogy mindig annak kell a legkˆzelebb ·llnia hozz·m, amin Èpp dolgozom. ñ Van-e olyan szerep, amelyrıl mindig is ·lmodott, hogy el szeretnÈ j·tszani? ñ Mikor friss diplom·skÈnt kijˆttem a fıiskol·rÛl, azt hittem, hogy Èn vagyok a legjobb, legtehetsÈgesebb szÌnÈsz a vil·gon, csak mÈg nem l·tj·k. V·gyakoztam a nagy szerepekre. Azt·n telt az idı Ès r·jˆttem, hogy annak ˆr¸lˆk, ami van, Ès amilyen szerepet kapok, igyekszem maxim·lisan megoldani. Sok·ig v·gyakozva nÈztem Szonya szerepÈt a V·nya b·csi cÌm˚ elıad·sban, Ès most lehetısÈgem adÛdott elj·tszani. Hihetetlen¸l ˆr¸lˆk, mert nagy aj·ndÈk. BorzasztÛan nehÈz is, de nagyon sokat tanultam belıle. ñ Hogyan l·tja a szÌnh·z kˆzˆssÈgÈpÌtı szerepÈt? ñ SzÌnÈszkÈnt azt gondolom, hogy van feladatom a kˆzˆnsÈggel szemben, viszont nem tudok nagy, egyetemes szavakat mondani a szÌnh·z feladat·rÛl. De l·tom azt, hogy az emberek megunt·k a tÈvÈt, Ès m·s impulzusokra v·gynak. A szÌnh·znak pedig nagy ereje van. ⁄gy gondolom, a szÌnÈsz feladata az, hogy a nÈzıkˆzˆnsÈgben helyet foglalÛ emberek estÈrıl estÈre valamit kapjanak egy elıad·stÛl. ñ Mit ¸zen az Igen, tessÈk! havilap olvasÛinak? ñ Azt, hogy igen, tessÈk bef·radni a szÌnh·zba, Ès ÈrezzÈk magukat otthon ebben az intÈzmÈnyben, ugyan˙gy, mint mi, szÌnÈszek.ï Szénás Szabolcs


6

kultúra

Kulturális programajánló A meghitt, csal·diasan eltˆltˆtt kar·csonyi ¸nnepek Ès a vÈgigbulizott ÛÈvb˙cs˙ztatÛ ut·n az ˙j Èv elejÈn mindig lecsendesednek a dolgok, az emberek kicsit magukba fordulnak, Ès elkezdik tervezni az elıtt¸k ·llÛ tizenkÈt hÛnapot. Ilyenkor elkezd gondolkodni mindenki, hogy mit lehetne jobban tenni a m˙lt ÈvinÈl, Ès beÌrja a napt·r·ba azon fontos esemÈnyeket, amelyekre mindenkÈpp idıt, energi·t Ès pÈnzt sz·n. Fontos, hogy a kult˙ra ir·nti ÈrdeklıdÈs v·gya 2014-ben se csˆkkenjen, mivel minden ˙jjal valÛ tal·lkoz·s egy plusz darabk·t tesz hozz· az Èlet¸nkhˆz, gondolkod·sunkhoz. Szemelgett¸nk a janu·ri hÛnapot meghat·rozÛ elıad·sokbÛl, filmekbıl Ès ki·llÌt·sokbÛl, hogy kˆnnyebb legyen a v·laszt·s. Elsı Ìzben a kicsiknek cÌmzett Puck B·bszÌnh·z magyar nyelv˚ b·belıad·saira hÌvn·nk fel a figyelmet. Janu·r 11-Èn a MicimackÛt, 18-·n a Fodor J·nos CsipikÈjÈt, 25-Èn pedig Hol a vil·g kˆzepe? cÌm˚ elıad·st tekinthetik meg. Az opera szerelmesei sem maradnak ÈrdekessÈgek nÈlk¸l, ugyanis az, akinek szilveszter este nem volt lehetısÈge megtekinteni a Kolozsv·ri Broadway cÌm˚ elıad·st, megteheti 5-Èn, illetve 18-·n. A janu·ri m˚sortervben szerepelnek a nagy sikernek ˆrvendı Valahol EurÛp·ban (ja-

(Biró István felvétele) Részlet az Őfelsége pincére voltam című darabból nu·r 16. Ès 19.) Ès a B·thory ErzsÈbet (janu·r 25. Ès 26.) cÌm˚ elıad·sok is. A balett kedvelıit pedig janu·r 11-Èn v·rj·k a P. I. Csajkovszkij ·ltal szerzett DiÛtˆrı kÈtfelvon·sos darabra. A Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z e havi m˚sor·t a gazdag Ès v·ltozatos elıad·s-kÌn·lat jelzıkkel lehetne illeni. Tˆbb Ìzben megtekinthetıek a Roger Vitrac Viktor, avagy a gyermekuralom (janu·r 8., 17. Ès 31.) Ès a Bohumil Hrabal ’felsÈge pincÈre voltam (janu·r 11. Ès 29.) cÌm˚ elıad·sok a nagyszÌnpadon. A st˙diÛtermi felhozatalbÛl pedig a Johannes von Tepl A fˆldm˚ves Ès a hal·l (janu·r 14. Ès 20.),

(a Puck Bábszínház felvétele) Részlet a Csipike című bábelőadásból

Matei Vi∫niec KenyÈrzseb (janu·r 18.) Ès Henrik Ibsen Hedda Gabler (janu·r 30.) darabokat emelnÈnk ki. A hÛnapban a mozik friss aj·nlatai kˆz¸l kettıt aj·nlunk, mÈgpedig az Amerikai botr·ny (American Hustle) cÌm˚ dr·m·t, melynek fıszereplıje Christian Bale, valamint a Leonardo DiCaprio fıszereplÈsÈvel kÈsz¸lt A Wall Street farkasa (The Wolf of Wall Street) cÌm˚ Martin Scorsesefilmet. ï


életmód

7

Kerülje az ideiglenes hangulatváltozást A tÈli ¸nnepek sor·n volt ideje a testnek Ès a lÈleknek is kipihenni a f·radalmakat, de mÈgis Ìgy az ˙j esztendı kezdetÈn a napi feladatokat f·radtan vagy nÈha kedvetlensÈggel kezdik. Ez az ÈrzÈs kÈt ok miatt fedezhetı fel. Az elsı az, hogy a zs˙folt Ѹnnepi menetrendî miatt kevÈs idı volt a pihenÈsre. A m·sodik pedig az, hogy az ¸nnepek sokkal gyorsabban eltelnek, mint ahogy azt elızetesen sz·mÌtjuk. Sokszor feltevıdik a kÈrdÈs, hogy mi marad ¸nnepek ut·n? Elfogynak a finom Ètelek, a rokonok elutaznak, vagy esetleg mi utazunk haza, a kar·csonyfa illata m·r nem olyan pomp·s, Ès ami a mÈg lankasztÛbb, hogy ismÈt kezdıdnek a sz¸rke hÈtkˆznapok, v·rnak a rutinszer˚ feladatok, Ès ˙jra fel kell pˆrˆgn¸nk. Ilyenkor vessz¸k a legink·bb Èszre, hogy hideg van Ès rˆvidek a nappalok. Ilyenkor a kedvetlensÈg teret kap az Èlet¸nkben. Ez b·rkivel megtˆrtÈnhet. A tÈli levertsÈg b·rkit jellemezhet. Ebben az idıszakban azt Èrezz¸k, hogy m·r semmi sem okoz ˆrˆmet, f·rasztÛ minden egyes mozdulat, a dolgok pedig ugyan˙gy ismÈtlıdnek. A v·ltoz·st igÈnyli az ember, viszont nem lehet egybıl drasztikus v·ltoztat·sokat tenni, mert az mÈg ink·bb kihatna ·llapotunkra. Legtˆbb esetben a munkaprogramunkon nem tudunk v·ltoztatni, de az ezt kˆvetı idıbeoszt·sunkat kˆnnyen testre szabhatjuk. A kutat·sok azt bizonyÌtj·k, hogy senki nem ker¸lheti ki a rossz hangulat˙ idıszakokat. MÈg a szangvinikus ember is lehet levert, pedig ı jÛkedvÈrıl hÌres. A nıknÈl a legtˆbb esetben a havi ciklusnak tulajdonÌtj·k az Èrzelmi hull·mz·st, amely leterheli ıket Ès elszÌvja az energi·jukat. De ne felejts¸k el, hogy fÈrfiak is sokszor ki vannak tÈve a rendszeres Èrzelmi ingadoz·snak. MeggyızıdÈsem, hogy ha felismerj¸k a folytonos levertsÈget, tudatos lÈpÈseket tÈve megakad·lyozhatjuk, hogy ez elmÈly¸ljˆn olyannyira, hogy depressziÛs ·llapotba ker¸lj¸nk. A hosszadalmas levertsÈg, kedvetlensÈg, passzivit·s a depreszsziÛnak egy saj·tos form·j·t idÈzi elı, amelyet szezon·lis hangulati zavarnak hÌvnak. Ez a tÌpus˙ depressziÛ a tÈl kˆzeledtÈvel Ès a pomp·s ¸nnepek m˙lt·val lassan Ès kisz·mÌthatatlanul tˆr ki az emberbıl. Akik k¸lˆnˆsen ÈrzÈkenyen reag·lnak a rossz idı ÈrkezÈsÈre, a sz¸rkÈs hÈtkˆznapok sablonos programj·ra, azok a tÈli lehangolts·gbÛl csak a tavaszi, ny·ri hÛnapokra nyernek megkˆnnyebb¸lÈst.

A t¸neteket ˆnmagunk is felismerj¸k, hiszen Èrezz¸k Ès tapasztaljuk, hogy m·skÈpp l·tjuk a napjainkat, feladatainkat a megszokottÛl. Mindaz, ami eddig egyszer˚en m˚kˆdˆtt, egybıl nehÈz, f·rasztÛ Ès leverı terhet okoz. ÷sszessÈgÈben, ha Èletvitel¸nk negatÌv ir·nyba halad, akkor minden bizonnyal elÈrt benn¸nket is a tÈli hangulatzavar. A levertsÈg nem mindig vezet depressziÛhoz, csak hajlamoss· tehet r·. Ha folyamatosan rossz a hangulatunk, bosszankodunk olyan dolgokon, amelyeket norm·lis esetben Èszre sem vesz¸nk, ·lmatlans·ggal k¸zd¸nk, inger¸lten reag·lunk vagy a kor·bban kedvelt tevÈkenysÈgek hirtelen ÈrdektelennÈ, unalmass· v·lnak, Ès semmi sem Èri meg a f·radts·got, hogy energi·t fektess¸nk bele, akkor bizony ez az ·llapot depressziÛba is torkollhat. KÈt idıbeli figyelmeztetı jele van a beteges beh·lÛz·snak, amikor m·r komolyabban kell venni a hangulatzavart. Az egyik pontos jele az, amikor hosszabb idıszakokra a t¸netek folyamatosan jelentkeznek Ès ezek egy¸ttesen oktÛbertıl egÈsz a tavaszi hÛnapokig is eltarthatnak. A m·sik pedig az, ha a t¸netcsomag az ·ltalunk Ès a kˆrnyezet¸nk beavatkoz·s·val nem korrig·lÛdik, sıt a tÈli hÛnapok elm˙lt·val sem javul a helyzet. Sokszor nehÈz beismerni, hogy szenved¸nk, m·sok vagyunk, amit a kˆr¸lˆtt¸nk lÈvık is gyorsan Èszrevesznek, de a magunk jav·ra cseleksz¸nk azzal, ha szakemberhez fordulunk. Ha ezt elfogadjuk, magunkat terelj¸k. Olvassunk, j·rjunk ut·na a dolgoknak, beszÈlgess¸nk el az ebben j·rtas emberekkel is, akik esetlegesen sikeresen megk¸zdˆttek ezzel a problÈm·val. MinÈl jobban megÈrtj¸k az emberi termÈszetet, ann·l ink·bb tudjuk kezelni. Ez k¸lˆnˆsen akkor igaz, ha igyeksz¸nk magunkra figyelni, s azon f·radozunk, hogy ñ amint az elsı t¸neteket felfedezz¸k ñ megelızz¸k a betegsÈget, mÈg mielıtt a rossz magatart·st eredmÈnyezı vÈdekezı maszk mˆgÈ b˙jn·nk. A tapasztalatok azt mutatj·k, hogy van megold·s. Az al·bbiakban pedig nÈh·ny jÛ tan·ccsal segÌt¸nk, amelyek felgyorsÌtj·k a szervezet¸nk mÈregtelenÌtı tevÈkenyÈgÈt, amelynek eredmÈnyekÈnt kˆnnyebbnek, gondtalanabbnak Èrezz¸k majd magunkat. ñ Eldˆntˆm, hogy elker¸lˆm a depressziÛt! ñ Ha megelızz¸k, m·ris gyıztesek vagyunk.

ñ Ha m·r ˙gy Èrzem, hogy a t¸netei kˆrˆznek, tudatosan kezelem ıket! ñ E gondolattal ·lljunk a dologhoz. TudatosÌtsuk magunkban a v·ltoz·sokat, hogy erıt kapjunk a ÑbevetÈsreî. ñ PozitÌvan gondolkodom, mindenben megkeresem azt az aprÛcska jÛt, ami lÈtezik! ñ Ne engedj¸k, hogy a negatÌv ÈrzÈs, gondolkod·s elhatalmasodjon. Hajlamosak vagyunk a poh·r ¸res felÈre koncentr·lni, pedig a m·sik fele mÈg tele van. ñ Nevetni is tudok! ñ A legtˆkÈletesebb ellenszer a mosoly. A nevetÈsnek oka van, amit meg kell keresn¸nk. Ha mosolygunk, nemcsak kÌv¸lrıl, de bel¸lrıl is jobb kedv¸nk t·mad. ñ ZenÈt hallgatok, illatgyerty·val feldobom a kˆrnyezetem! ñ A vid·m dallamok kimoss·k belıl¸nk a rosszkedvet. ñ A jÛ levegı segÌt rajtam! ñ A szabadban tˆltˆtt idı Ès a mozg·s energi·val tˆlti fel a testet Ès a lelket egyar·nt. ñ A fÈnyt beengedem az Èletterembe! ñ A fÈny g·tolja a rosszkedv˚sÈget. ñ Az ÈdessÈggel csÌnj·n b·njak! ñ Ink·bb egy¸nk sok gy¸mˆlcsˆt, illetve kˆnny˚ Ès vitaminos Èteleket. ñ Azt cselekszem, ami ˆrˆmˆt okoz Ès kellemes sz·momra! ñ Ismerj¸k magunkat, tudjuk, mi az a kis pillanat, ami ˆrˆmmel tˆlt fel: egy forrÛ f¸rdı, egy poh·r bor, egy beszÈlgetÈs stb. ñ Nem z·rkÛzom be! ñ Igyekezz¸nk tov·bbra is kapcsolatban maradni a csal·dtagokkal Ès a bar·tokkal. MÈg akkor is, ha csak telefonon vagy interneten kereszt¸l tudtunk beszÈlni. Õgy Èrezni tudjuk, milyen csod·latos emberek vesznek kˆr¸l. ñ Szervezzek programokat magamnak! ñ Garant·ltan jobban fogjuk Èrezni magunkat, hiszen kÈsz¸ln¸nk kell ezekre az esemÈnyekre. ñ Vid·mabb· teszem a lak·som! ñ Az ÈlÈnk szÌnek visszaadj·k az Èletkedv¸nket. ñ A sport jÛl jˆn, ha testi, lelki egÈszsÈgemrıl van szÛ! ñ A fizikai erıfeszÌtÈs olyan hormonokat szabadÌt fel, amelyek boldogg· teszik az embert. ñ …ljek a jelenben! ñ Igyekezz¸nk minden napot a lehetı legjobban kiÈlvezni. Ne b˙slakodjunk valami olyan miatt, ami elm˙lt. Teljes ÈrtÈk˚ Èletet tudunk Èlni, ha idıben megadjuk a szervezet¸nknek, lelk¸nknek, amire sz¸ksÈge van. ï Juhos Lenke pszichológus


8

egészség

Életmód

Gyógynövények mustrája

ÑAz egÈszsÈg olyasmi, mint a gondosan Ègetett gyertya. Ha kˆr¸ltekintı figyelmet szentel¸nk gyerty·nknak, sok·ig fog Ègni.î

Manfred Kets De Vries holland író, kutató

Az ısi kult˙r·k m·r tudt·k Ès b·tran alkalmazt·k mindazt, amit a kÈsıbbi korok hosszas kutat·sokkal igazoltak: a szervezet egÈszÈre gyÛgyÌtÛ hat·ssal bÌrÛ nˆvÈnyeknek tulajdonkÈppen se szeri, se sz·ma. Vadon termı fajt·ikat ny·ron mi magunk is begy˚jthetj¸k vagy termeszthet¸nk belıl¸k annyit, amennyire Èpp sz¸ksÈg¸nk van, de bı kÌn·latra (fıkÈnt m·s fˆldrÈszeken honos nˆvÈnyek esetÈn) ak·r a gyÛgynˆvÈnyboltokban is akadhatunk. A legfontosabb, hogy a kisebb f·j-

dalmakra, enyhe megf·z·sra nem sz¸ksÈges m·ris gyÛgyszeres kezelÈshez folyamodni, gyakran elegendı az az alkotÛelem, amely az adott problÈm·t orvosolni tudja. A tÈli idıszakban ezek az aprÛ kellemetlensÈgek hatv·nyozottan jelentkezhetnek, Ìgy nem ·rt m·ris elejÈt venni az ¸gynek, Ès beszerezni a legalapvetıbb gyÛgynˆvÈnyeket.

Áfonya GyÛgyhat·sa: cukorbetegsÈg, felsı lÈg˙ti megbetegedÈsek, reuma, gyomorhurut, vÈrnyom·sproblÈm·k, hasmenÈs, emÈsztÈsi zavarok stb. Ha a leveleket te·nak elkÈszÌtj¸k, epe- Ès hÛlyagbetegsÈgek orvoss·g·t nyerj¸k belıle, tov·bb· kˆhˆgÈscsillapÌtÛ hat·sa sem elhanyagolandÛ. A fekete ·fonya levele ak·r nyersen elfogyasztva is meg·llja a helyÈt, hiszen csˆkkenti a vÈrcukorszintet. Az ·fonya leve javÌthatja az idıskori memÛriazavarokat Ès a visszÈrre vagy aranyÈrre is megold·st jelenthet. A vˆrˆs ·fonya tˆbbek kˆzˆtt vesetisztÌtÛ Ès h˙gy˙ti fertıtlenÌtı hat·s·rÛl ismert.

Bazsalikom GyÛgyhat·sa: A zˆldsÈgek kir·lya enyhÌti az asztmarohamot, hˆrghurutot Ès a megf·z·st, fertıtlenÌti a lÈgutakat, Ès a belıle kÈsz¸lt szirup vagy tea hatÈkony lehet n·tha, torokgyullad·s, valamint kˆhˆgÈs esetÈn is. K¸lsı haszn·lata a pattan·sos, begyulladt bırˆn segÌt, de a rovarcsÌpÈsekre, sebekre vagy sÈr¸lÈsekre is gyÛgyÌrkÈnt szolg·l. TerhessÈg ideje alatt fogyaszt·sa csak f˚szermennyisÈgben aj·nlott!


egészség

9

kalmazhatjuk. TeakÈnt naponta maximum kÈt csÈszÈvel fogyaszthatÛ belıle, belsı haszn·lata pedig kifejezetten mÈrgezı!

Édeskömény

Édeskömény gumó Iringó GyÛgyhat·sa: legfontosabb jellemzıje, hogy rendkÌv¸l erıs gyÛgyÌrja a kˆhˆgÈsnek, a mezei iringÛ gyˆkerÈnek fızetÈt emellett vese-, epe- Ès hÛlyagproblÈm·k esetÈn is aj·nlj·k. A kÈk iringÛ levelÈt szam·rkˆhˆgÈs, bronchitisz ellen Ès szÌvnyugtatÛkÈnt is alkalmazz·k.

Eukaliptusz GyÛgyhat·sa: fertızÈsmegelızı; torokgyullad·s, megf·z·s Ès influenza ellen, de mÈg sebkezelÈs esetÈn is haszn·latos: a ki-

sebb v·g·sokat Ès karcol·sokat ñ kitisztÌt·suk ut·n ñ az eukaliptusz illÛolaj·val bekenhetj¸k. Antireumatikus hat·sa is kˆzismert, ilyenkor hÌgÌtott illÛolajas borogat·st kell tenni a begyulladt rÈszre. Megf·z·s esetÈn ¸lıf¸rdıkÈnt vagy inhal·lÛkÈnt is al-

GyÛgyhat·sa: egyes forr·sok szerint az Ûkori kult˙r·kban m·gikus erıt tulajdonÌtottak neki Ès mÈg a kˆzÈpkorban is ˙gy tartott·k, hogy el˚zi a gonosz szellemeket. Annyi azonban bizonyos, hogy az ÈdeskˆmÈny serkenti az emÈsztÈst Ès a bÈlmozg·st, csˆkkenti a puffad·st, enyhÌti a hasi gˆrcsˆket Ès a nıgyÛgy·szati problÈm·kat. C-vitamin-tartalma miatt immunerısÌtı, te·ja sz·raz kˆhˆgÈs esetÈn is hatÈkony ellenszer. Naponta legfeljebb h·rom csÈszÈvel aj·nlott elfogyasztani belıle. Torokgyullad·sn·l ˆblˆgetÈsre, szemgyullad·sn·l borogat·sra alkalmazhatÛ. Nem aj·nlott vÈralvad·si problÈm·kkal szenvedık sz·m·ra! ï


10

gazdaság

Siker a sikeren túl Minden intÈzmÈny esetÈben fontos a rekl·m, Ès azok a p·rhuzamosan ny˙jtott szolg·ltat·sok, amelyek hozz·j·rulnak egy-egy elıad·s vagy rendezvÈny sikeressÈgÈhez. Ilyen szolg·ltat·s lehet a honlap, a ruhat·r vagy a b¸fÈ, de t·gabb Èrtelemben minden hozz·tartozik, ami az adott rendezvÈny sikerÈhez hozz·j·rulhat. EzÈrt e szolg·ltat·sok figyelmen kÌv¸l hagy·sa nem javallott, ha sikert akarunk elÈrni egy produkciÛval. A szolg·ltat·sok ny˙jt·s·hoz elsıdleges a fogyasztÛ igÈnyeinek felmÈrÈse, mivel ı ·ll a kˆzÈppontban, ımiatta van az elıad·s. A fogyasztÛ dˆntÈseit ugyanakkor sz·mos tÈnyezı befoly·solja, mint pÈld·ul a kultur·lis felkÈsz¸ltsÈg, pÈnz¸gyi h·ttÈr, nem, Èletkor stb. A hozz·adott ÈrtÈk Ìgy teh·t kÈtfÈle lehet: racion·lis vagy Èrzelmi alap˙. Minden egyÈn esetÈben a kult˙ra, amelyben Èl, sz¸letÈsÈtıl fogva hat·st gyakorol szemÈlyÈre, modellezve, alakÌtva ıt annak f¸ggvÈnyÈben, hogy milyen hat·sok Èrik. EzekÈrt a hat·sokÈrt rÈszben a tÈrsÈgben levı oktat·si, kultur·lis intÈzmÈnyek Ñfelelısekî. A kult˙ra azÈrt lÈtezik, hogy megfeleljen valamilyen t·rsadalmi igÈnynek, ugyanakkor megold·sokat tal·ljon pszicholÛgiai jelleg˚, de szoci·lis Ès szemÈlyes kÈrdÈsekre is. Kolozsv·r az orsz·g egyik legnagyobb v·rosa, Ès egyben a rÈgiÛ legfontosabb kultur·lis kˆzpontja is. Kolozsv·ron a legfontosabb kultur·lis intÈzmÈnyek a kˆvetkezık: Rom·n ¡llami SzÌnh·z, Rom·n ¡llami Opera, Transilvania FilharmÛnia, Puck B·bszÌnh·z, Magyar ¡llami SzÌnh·z Ès Kolozsv·ri Magyar Opera. A hozz·adott ÈrtÈk azt jelenti, hogy a fogyasztÛ kevÈs pÈnzÈrt vagy ak·r ingyen olyan mellÈkszolg·ltat·sokban rÈszes¸l, amelyek hozz·tesznek a produkciÛ ÈrtÈkÈhez, Ès Ìgy megk¸lˆnbˆzteti azt a piacon levı tˆbbi kultur·lis termÈktıl. Az egyik nagyon fontos tÈnyezı egy kultur·lis intÈzmÈny esetÈben a kommunik·ciÛ a fogyasztÛval, a kˆzˆnsÈggel. Mert ugyan bev·lt mÛdszer, hogy az egyÈn ismerıstıl, rokontÛl hall egy rendezvÈnyrıl, de ezt hatÈkonyabb· lehet tenni, ha mondjuk az intÈzmÈny rendelkezik egy saj·t honlappal, ami a mai internetes vil·gban rendkÌv¸l fontos. Ez valamikÈnt ellens˙lyozni tudja azt is, hogy a r·diÛ- Ès tÈvÈadÛk nem szÌvesen sug·rozz·k pÈld·ul egy opera vagy szÌnh·z programj·t, mert az nÈzettsÈg szempontj·bÛl nem jˆvedelmezı sz·mukra. VisszatÈrve az internetes megold·sra, a

saj·t honlap ¸zemeltetÈse mindenkÈpp egy fontos tÈnyezı az intÈzmÈnyek esetÈben, mert Ìgy naprakÈsz inform·ciÛkkal Ès vonzÛ bemutatÛanyaggal tudj·k Ñmegfogniî a kˆzˆnsÈget. Sok ember panaszkodik egy-egy honlap esetÈben, hogy az ott megtal·lhatÛ inform·ciÛ minısÈgileg vagy aktualit·s·t tekintve nem t¸krˆzi a valÛs·got. Teh·t a rendezvÈnyek rendszeres rekl·moz·sa, bemutat·sa nagyon fontos, mert a fogyasztÛ Ìgy szerezhet inform·ciÛt a k¸lˆnfÈle aktu·lis kultur·lis megnyilv·nul·sokrÛl. Ugyanakkor, ha egy intÈzmÈny honlapot ¸zemeltet, figyelnie kell a folytonos fejlesztÈsre, mert idıvel az oldal kinÈzete elavul, Ès m·r nem lesz vonzÛ a fogyasztÛ sz·m·ra. Egy m·sik fontos ÑaprÛs·gî egy fÛrum lÈtrehoz·sa, hogy a kult˙rafogyasztÛ tudja vÈlemÈnyÈt, ÈszrevÈteleit elmondani, lehetısÈget adva az intÈzmÈnynek arra, hogy esetleg javÌtson szolg·ltat·si kˆrÈn. Egy kultur·lis intÈzmÈny ˙gy is szert tehet kiegÈszÌtı bevÈtelre, ha pÈld·ul az Èp¸let egy rÈszÈt bÈrbe adja kˆnyvbemutatÛkra, ki·llÌt·sokra Ès hasonlÛ jelleg˚ rendezvÈnyekre. Egy olyan elıad·s esetÈn, mely a programba is beker¸l, a bÈrleti dÌj az oper·ban 15 000 lej, konferenci·k, g·l·k megrendezÈse a hallban pedig 2500 lej/Ûr·ba ker¸l. Az elıcsarnok bÈrlÈse ki·llÌt·sokra, fÈnykÈpki·llÌt·sokra 500 lej/Ûra, koktÈlok, m·s jelleg˚ rendezvÈnyek esetÈben pedig 1500 lej/Ûra. A minim·lis bÈrleti idı a terem vagy az elıcsarnok esetÈben 3 Ûra/nap. MÈg egy fontos tÈnyezı a ruhat·r, amelynek ñ fıleg tÈli idıszakban ñ minısÈgi ruhamegırzÈst kell biztosÌtania a jegyfizetı kult˙rakedvelıknek. A magyar opera Ès szÌnh·z esetÈben ez jÛl szervezett, mÌg a rom·n opera az utÛbbi idıben figyelmen kÌv¸l hagyta a ruhat·r m˚kˆdtetÈsÈt, Ìgy az emberek kab·tban mennek

be az elıad·sra, amelyet az elıad·s idıtartama alatt kÈzben tartanak. A b¸fÈ meglÈte szintÈn fontos kiegÈszÌtı szolg·ltat·s, mivel sz¸netekben a kikapcsolÛd·st biztosÌtja a nÈzıknek. JÛ, ha a b¸fÈ el van v·lasztva doh·nyzÛ Ès nemdoh·nyzÛ rÈszlegre. A magyar szÌnh·z Ès opera esetÈben ·llandÛ b¸fÈszolg·lat m˚kˆdik, mÌg m·s hasonlÛ intÈzmÈnyeknÈl ez vagy teljesen hi·nyzik, vagy pedig nem megfelelıen szervezett. K¸lfˆldˆn termÈszetesnek sz·mÌt az illemhelyisÈgek esetÈben a fogyatÈkos szemÈlyek sz·m·ra berendezett f¸lke. A magyar opera Ès szÌnh·z esetÈben ez megvan, de a tˆbbi kolozsv·ri intÈzmÈny nem ·ll ilyen jÛl e tÈren, pedig ez egy olyan termÈszetes igÈny, amelynek eleget kell tenni. Ezek mellett fontosak a workshopok Ès bemutatÛk, amelyeket nem feltÈtlen¸l csak az intÈzmÈnyben, hanem bev·s·rlÛkˆzpontokban is ki lehet vitelezni. Ezek sor·n a kˆzˆnsÈg interakciÛba lÈphet a m˚vÈszekkel, Ès a gyerekek is kˆzelebb ker¸lhetnek a m˚vÈszet vil·g·hoz. Fontos ugyanakkor a minısÈgi fordÌt·s, mert ennek elınye, hogy a kˆzˆnsÈg nem korl·tozÛdik csak egy etnikumra, hanem a m·s nyelvet beszÈlık is megÈrtik a darabot/rendezvÈnyt. ValÛszÌn˚leg idıvel az intÈzmÈnyek is megtal·lj·k a mÛdj·t ezeknek a j·rulÈkos szolg·ltat·soknak a bevezetÈsÈre vagy megfelelı rekl·moz·s·ra, Ès Ìgy a kˆzˆnsÈg sz·ma is megnı, r·ad·sul jobban t·jÈkozott, elÈgedettebb Ès gyakrabban visszatÈrı kˆzˆnsÈge lesz a kolozsv·ri ñ Ès nemcsak ñ kultur·lis intÈzmÈnyeknek. ï drd. Pleșa Róbert (forrás: Közmag, www.kozmag.ro)


kismama

11

Első gyerek, második gyerek – mit, hogyan? P·r hÛnapja a Luvs, babatˆrlıket Ès pelenk·kat forgalmazÛ termÈkcsal·d rekl·mvideÛi arattak nagy sikert az internetezık kˆrÈben. A First Kid, Second Kid (Elsı gyerek, m·sodik gyerek) cÌmmel ell·tott videÛsorozat ugyanis hÈtkˆznapi, Èletkˆzeli kÈpekben a csal·d hozz··ll·s·t rˆgzÌti az elsısz¸lˆtt gyermek ut·n a m·sodikhoz. …s hogy mennyire valÛs az a tˆrtÈnet, amelyet ezekben a nÈh·ny perces filmecskÈkben l·tunk? Kˆr¸lj·rtuk a tÈm·t. Ugyan˙gy nevelte, ugyanolyan melegen v·rta, ugyanannyira szerette, mÈgis minden m·skÈpp alakult? Ne aggÛdjon, ez termÈszetes, elsı gyereke ugyanis egy kezdı, a m·sodik pedig egy rutinos sz¸lıp·r kezeibe Èrkezett, Ès ez Ìgy is van rendjÈn. Az elsı gyermek sz¸letÈsekor mÈg mindent fertıtlenÌteni szok·s az icipici zokniktÛl a fˆldre pottyant cumiig, ez a gyakran fˆlˆsleges aggodalom azt·n kellı tapasztalat beszerzÈse ut·n Èrtelemszer˚en al·bbhagy. Alig nyˆszˆrgˆtt fel, m·ris ˆlben van, tiszta a pelenka, mÈgis ki kell cserÈlni, nehogy megjelenjen a popsij·n valamilyen Èktelenkedı pˆtty, tov·bb· el kell t¸ntetni minden veszÈlyforr·st jelentı t·rgyat (mÈg a legban·lisabbakat is) a kicsi kˆzelÈbıl. Teljesen bebiztosÌta-

ni mindent azonban ˙gysem lehet, Ès a kisebb balesetek ˙gyis megtˆrtÈnnek, amint egy percre szem elıl tÈvesztıdik a pici. Az is gyakori eset, hogy a sz¸lık a legkisebb megf·z·s esetÈn m·ris a legrosszabbat kÈpzelik, Ès minden aprÛs·ggal az orvoshoz, m·s problÈma esetÈn pedig szakÈrtıkhˆz rohannak. Ma m·r tudja, hogy hi·ba minden fÈltve ırzÈs, az oviban ˙gyis r·ragadnak a nyavaly·k, ezek pedig, ha nem is a legkellemesebb ÈlmÈnyek, azÈrt valahol mÈgiscsak sz¸ksÈgszer˚ek a kicsi szervezetÈnek. A m·sodik gyermek nemcsak az aggÛd·s mÈrtÈkÈt csˆkkenti, de addigra egyfajta nyugodt lazas·g lengi kˆr¸l a csal·di fÈszket. A sz¸lık m·r biztosabbak magukban, m·r tudj·k, mit hogyan kell, Ès azt is tudj·k, hogy nem kell gˆrcsˆsen igyekezni a tˆkÈletessÈg ÈrdekÈben, hiszen a legfontosabb a bÈkÈs, szeretetteljes hangulat megteremtÈse. Az idı, a 24 Ûr·val valÛ gazd·lkod·s fogalma is ·talakul ebben az

idıszakban, hiszen most mÈg tˆbb felÈ ir·nyul a figyelem. A rendrak·ssal szintÈn nem Èrdemes sokat bÌbelıdni, ugyanis ezen a tÈren a maximalizmus csak idegeskedÈshez vezet, patyolattisztas·g pedig a gyermekek felcseperedÈsÈig ritk·n lesz a h·zban. A j·tÈkhegyeket pedig nem Èrdemes mÈg nagyobbra halmozni, hiszen ˙gyis tudjuk m·r, hogy a kedvenc elfoglalts·g a kulcscsomÛ, a telefon, vagy b·rmilyen m·s Ñnem szabadî-t·rgy elcsenÈse lesz, Ès ha Èpp gyan˙san csend van, kicsiny¸nk feltehetıleg azokkal babr·l valamelyik sarokban. ï

A fotó az egyik Luvs-reklámfilm beszédes mozzanatát örökíti meg.


12

utazás

Riga és Umea° – látogassuk meg 2014 kulturális fővárosait Az EurÛpa Kultur·lis Fıv·rosa cÌmet 1985 Ûta adom·nyozz·k a kontinens v·rosainak. 2014-ben a lett fıv·ros, Riga Ès a svÈd Umea° v·rosa mindent megtesznek, hogy ˆrˆkre emlÈkezetes maradjon a kult˙rarajongÛknak ez az Èv is. Az ˆtletes lettek r·jˆttek, hogy 2014 sz·mos tˆrtÈnelemform·lÛ esemÈny ÈvfordulÛja, melyek jÛ apropÛt teremtenek arra, hogy mÈg vonzÛbb· tegyÈk a programokat. Rˆgtˆn itt van az I. vil·gh·bor˙ kitˆrÈsÈnek 100. ÈvfordulÛja, melyre az Arsenals ki·llÌtÛteremben megrendezett t·rlattal emlÈkeznek. A janu·rban megnyÌlÛ ki·llÌt·s egyik meghat·rozÛ rÈsze minket, erdÈlyi magyarokat is Èrdekelhet, hiszen azt mutatja be, hogy a vil·gh·bor˙ hogyan hatott nÈgy nagy birodalomra, Ìgy az Osztr·kñMagyar Monarchia szÈtboml·s·ra. Rˆgtˆn az elejÈn egy feledhetetlen kˆzˆssÈgi ÈlmÈnnyel cs·bÌtj·k a lakosok mellett a turist·kat is a lett fıv·rosba a szervezık, ugyanis az EurÛpa Kultur·lis Fıv·rosa programsorozatnak nyitÛrendezvÈnye a FÈnyek Palot·j·nak, Riga ˙j nemzeti kˆnyvt·r·nak felavat·sa lesz. Persze, hogy ez az ·tad·s a lehetı legl·tv·nyosabb legyen, a jelenlevık Èlı l·ncot alkotva, kÈzrıl kÈzre adj·k a kˆnyveket, elkˆltˆztetve azokat a rÈgi kˆnyvt·rÈp¸letbıl az ˙jba. Amennyiben ˙gy dˆnt¸nk, hogy ink·bb ny·ron utazunk Lettorsz·gba, akkor ne hagyjuk ki j˙niusban a Szent Iv·n-Èji ¸n-

nepsÈgeket, mely nemcsak a helyi hagyom·nyok szerint lesznek megrendezve, hanem azt is bemutatj·k, hogy EurÛpa k¸lˆnbˆzı kult˙r·iban, hogyan ¸nneplik meg az Èv leghosszabb napj·t. E tekintetben k¸lˆnˆsen a svÈd testvÈrv·ros szok·sai lehetnek mÛk·sak sz·munkra, a skandin·v orsz·gban ugyanis a mi m·jusf·nkhoz hasonlÛan feldÌszÌtett pÛzna kˆr¸l t·ncolnak a legnagyobb komolys·ggal a helyiek, mikˆzben pomp·zatos vir·gkoszor˙t viselnek a fej¸kˆn. Az Èv m·sodik fele a filmrajongÛk idÈnye lesz. Elsısorban a kontinens hÈt hÌres

dokumentumfilm-kÈszÌtıje antropolÛgusokkal kˆzˆsen forgat egy filmet Rig·rÛl Ès a lakosokrÛl ñ amely tˆkÈletesnek ÌgÈrkezik mindazoknak, akik otthon, a tÈvÈ elıtt szeretnek Ñutazniî. M·sodsorban, pedig decemberben a Lett Nemzeti Oper·ban rendezik meg az EurÛpai FilmakadÈmia dÌjkiosztÛj·t. A fentiekben csak egy kis ÌzelÌtıvel szolg·ltunk a kultur·lis fıv·ros programjaibÛl, de ezek melett Riga rengeteg l·tnivalÛval cs·bÌtja turist·k ezreit. Ha ˙ti cÈlul v·lasztjuk a lett fıv·rost, mindenkÈpp tekints¸k meg az Ûv·rost (Vecriga), amely 1997-ben ker¸lt fel a UNESCO Vil·gˆrˆksÈgi List·j·ra. Itt tal·lhatÛ a vil·g legegysÈgesebb szabadtÈri m˙zeuma (Skanzen), amely tˆbb mint 100 eredeti ·llapot·ban konzerv·lt lakÛÈp¸letet, templomot, szÈlmalmot Ès gazdas·gi Èp¸letet mutat be. Ezek mellett pedig tˆbb gyˆnyˆr˚ templommal Ès elb˚vˆlı szecessziÛs Èp¸letegy¸ttesekkel is b¸szkÈlkedhet. ï


utazás

13

Ralisok: „célunk Afrikába vezet” IdÈn egy hÈttag˙, erdÈlyi fiatalokbÛl ·llÛ csapat Transilvania 4 Africa Team nÈven v·g neki a kihÌv·sokkal teli BudapestñBamako-ralinak. Bakos Norberttel beszÈlgett¸nk, a csapat egyik oszlopos tagj·val. ñ Mi a csapatnÈv eredetÈnek tˆrtÈnete? ñ A tagok sz·rmaz·si helyÈt tekintve vegyes ˆssze·llÌt·s˙ csapat vagyunk (h·rman kolozsv·riak, ketten zilahiak, egy szatm·rnÈmeti Ès egy m·ramaros szigeti), Ès mivel mind erdÈlyiek vagyunk, ˙gy gondoltuk, hogy a legmegfelelıbb a Transilvania 4 Africa (ErdÈly Afrik·Èrt) nÈv lenne. IdÈn mi vagyunk az egyetlen csapat, amely kÈpviselni fogja ErdÈlyt a BudapestñBamako-ralin, ugyanakkor b¸szkÈn elmondhatjuk, hogy a verseny tˆrtÈnelmÈben az elsık, akik egy telepj·rÛ Ès nÈgy motoros fel·ll·sban v·gunk neki az afrikai sivatagnak. A csapat szlogenje is innen ered: 1 car, 4 bikes, 7 friends, 1 destination ñ Africa! (egy autÛ, nÈgy motor, hÈt bar·t, egy ˙ti cÈl ñ Afrika!). ñ Mennyire ˆsszeszokott csapatrÛl van szÛ? ñ Ebben a fel·ll·sban viszonylag ˙j, de k¸lˆn-k¸lˆn mÈly bar·ti sz·lak f˚znek ˆssze benn¸nket. …n, szemÈly szerint, kÈt t·rsamat gyerekkorunk Ûta ismerek, egy utc·ban is nıtt¸nk fel. FelkÈsz¸ltsÈgileg, ˙gy Èrzem, rendben vagyunk, m·r ami a csapatszellemet illeti, ugyanis a csapat lÈtrehoz·sa ut·n rÈszt vett¸nk kÈt versenyen is, ahol szÈp eredmÈnyekkel tÈrt¸nk haza. Az egyik a BudapestñMakÛ-kalandrali, ahol ˆsszetettben 11. helyezÈst Èrt¸k el, a motorosok a dobogÛ legalsÛ fok·ra ·llhattak. A m·sodik pedig a TorockÛ-kalandrali volt, ahol az ˆsszetettben ugyan ismÈt csak 11. helyezÈst siker¸lt elÈrni, de a motoros kategÛri·ban elsık lett¸nk. E kÈt verseny mellett a motoros fi˙k rÈszt vettek egy nagy megmÈrettetÈsben is, ugyanis tavaly kˆrbemotorozt·k a Fekete-tengert, ami egy kˆzel 9000 kilomÈteres t˙ra volt. ñ Mi cÈlbÛl v·gtak neki ennek a nem egyszer˚ Ès egy·ltal·n nem veszÈlytelen ˙tnak? ñ Minden Èv janu·rj·ban figyelemmel kˆvett¸k a hÌres P·rizsñDakar-ralit, Ès arrÛl ·lmodoztunk, hogy egyszer nek¸nk is si-

ker¸l kellı mennyisÈg˚ pÈnzt ˆsszegy˚jteni, hogy beiratkozzunk egy ilyen versenyre. Kˆr¸lbel¸l ˆt Ève figyelt¸nk fel a P·rizsñDakar-rali kistestvÈrÈre, a BudapestñBamakÛra. Ekkor fogalmazÛdott meg benn¸nk az, hogy ez a verseny sokkal elÈrhetıbb sz·munkra. Az elm˙lt Èvek tervezÈsi folyamata ut·n, pedig tavaly siker¸lt beiratkozni, hogy idÈn janu·rban mi is rÈszesei legy¸nk ennek a hihetetlen nagy kalandnak. Ugyanakkor bÌzunk abban is, hogy emelt fıvel Èr¸nk a cÈlba s majd vissza Kolozsv·rra. Az elsı sz·m˙ indÌttat·sunk a kalandv·gy Ès az adrenalin volt, de lassan megÈrtett¸k azt is, hogy a BudapestñBamako nem csak errıl szÛl. A verseny karitatÌv jelleggel is rendelkezik, amelyet mi komolyan is vett¸nk, ugyanis a Sapientia EMTE kolozsv·ri kar·val valÛ t·rsul·sunk rÈvÈn kˆzel 200 darab asztali sz·mÌtÛgÈpet siker¸lt ˆsszegy˚jteni, amelyet adom·nykÈnt sz·llÌtunk Banjulba, Gambia fıv·ros·ba. Nagyon fontos, hogy a versenyt sikeresen z·rjuk Ès ÈpsÈgben megÈrkezz¸nk, mert itt majd szemÈlyesen fogjuk ·tadni adom·nyainkat kÈt iskol·nak, kÈt kÛrh·znak Ès a banjuli egyetemnek, amely 1998-ban alakult. ñ Mennyibe ker¸l mindez? Honnan a t·mogat·s? ñ A kezdetekben mi sem gondoltuk, hogy ilyen nagy f·ba v·gjuk a fejszÈnket. Azt gondoltuk, hogy az egÈsz egy nagy kaland lesz, egy jÛ mÛka, de r·jˆtt¸nk, hogy ennek a fele se trÈfa, Ìgy egy komoly szakmai st·b is kialakult. A versenyre sz¸ksÈges

j·rm˚veket saj·t pÈnzbıl v·s·roltuk meg, Ès javarÈszt ugyancsak saj·t tıkÈbıl ˙jÌtottuk fel. Csak a terepj·rÛ Ès a nÈgy motor ÈrtÈke meghaladja a 30 ezer eurÛt. Hozz· kell tennem, hogy a fel˙jÌt·s sor·n rengeteg kedves emberrel tal·lkoztunk, akiknek meg szeretnÈm kˆszˆnni az eddig ny˙jtott segÌtsÈget. Ez csak az egyik fele a csat·nknak, a m·sik fele mÈg h·tra van. El kell jussunk Gambi·ba Ès vissza is kell onnan jˆnni. Ez egy megkˆzelÌtıleg h˙szezer kilomÈteres kaland hatalmas kˆltsÈgekkel (¸zemanyag, vÌzum, olt·sok, Ètel, sz·ll·s, szervizelÈs), ugyanis ez egy ˆnkˆltsÈg˚ verseny. Ekkor kezdt¸nk el t·mogatÛkat keresni, akik valamilyen form·ban segÌtenek a cÈlunk elÈrÈsÈben. CserÈben mi a j·rm˚veken hordjuk a matric·kat, Ès mindenfÈle rekl·mfel¸leteinket felt¸ntetj¸k a logÛt, valamint az autÛnkat is ki·llÌtottuk Kolozsv·r fıterÈn. hogy mindenki l·thassa. Aki ˙gy gondolja, hogy szeretnÈ t·mogatni a cÈlt, kÈrj¸k, Ìrjon a transilvania4africa@yahoo.com cÌmre, Ès felvessz¸k a kapcsolatot. ñ Lehet-e majd kˆvetni az utatokat? Ha igen, hol? ñ A versenyautÛnkba beszerelt¸nk egy m˚holdas kˆvetırendszert, ami segÌtsÈgÈvel minden Èrdeklıdı kˆvetni tud benn¸nket a nap huszonnÈgy Ûr·j·ban. Emellett igyeksz¸nk minden nap ˆsszefoglalÛt Ìrni a vel¸nk tˆrtÈnt Ès ·ltalunk tapasztalt esemÈnyekrıl. Mindezek elÈrhetıek lesznek a www.transilvania4africa.ro honlapunkon. ï Szénás Szabolcs


14

gasztronómia

Levesek macskajajra – ezt fogyaszd az év első hónapjában! Az ¸nnepek lej·rta ut·n nem ·rt kissÈ visszafogni az eszem-iszomot, a dÌnomd·nomot, Ès diÈt·sabb, gyomorkÌmÈlıbb Ètrendbe kezdeni, ilyenkor ugyanis a meleg, kˆnnyedebb Ètelek igazi Èletmentık lehetnek a megterhelt szervezet sz·m·ra. Az al·bbi receptek termÈszetesen a k¸lˆnbˆzı macskajajokra is gyÛgyÌrkÈnt szolg·lhatnak, Ìgy ˆssze·llÌt·sunkbÛl ezekben az esetekben is b·tran szemelgethet.

Korhelyleves Hozz·valÛk: 30 dkg savany˙ k·poszta, 20 dkg f¸stˆlt kolb·sz, 10 dkg h˙sos f¸stˆlt szalonna, 2 dl tejfˆl, 1 babÈrlevÈl, 1 evıkan·l piros f˚szerpaprika, 1 evıkan·l ÈtelÌzesÌtı, 1 evıkan·l liszt, 1 fej vˆrˆshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1/2 citrom leve Ès hÈja, kÈshegynyi tˆrˆtt fekete bors, csipetnyi cukor ElkÈszÌtÈs: A f¸stˆlt szalonn·t felaprÛzzuk Ès zsÌrj·t kiolvasztjuk, majd r·tessz¸k az ugyancsak aprÛ darabokra v·gott hagym·t Ès ¸vegesre pirÌtjuk. A fazekat a t˚zrıl leh˙zva, a hagym·hoz Ès szalonn·hoz keverj¸k a pirospaprik·t, ezt kˆvetıen pedig 1 evıkan·l vizet r·ˆntve, hozz·adjuk a feldarabolt Ès lecsˆpˆgtetett savany˙ k·poszt·t. NÈh·ny percnyi pirÌt·s ut·n felˆntj¸k egy liternyi vÌzzel, majd ÌzlÈs szerint ÈtelÌzesÌtıt, borsot, fokhagym·t szÛrunk bele, hozz·adjuk a babÈrlevelet, a citrom aprÛra v·gott hÈj·t, Ès a keverÈket befedve felforraljuk. A levest 20 percig fızz¸k, kˆzben a kolb·sz bırÈt leh˙zzuk Ès felkarik·zzuk. Amikor megkˆzelÌtıleg fÈlidınÈl van a fızÈs, akkor beletessz¸k a kolb·szt, Ès vÈg¸l belekeverj¸k a fÈl dl vÌzzel Ès liszttel sim·ra kevert tejfˆlt, majd jÛl kiforraljuk. CitromlÈvel csak akkor ÌzesÌtj¸k, ha nem tal·ljuk elÈg savany˙nak, de ak·r cukrot vagy csÌpıspaprik·t is adhatunk hozz·.

tÈn aprÛra v·gjuk, majd kevÈs olajon ¸vegesre p·roljuk. Ezt kˆvetıen a hagym·ra dobjuk a csirkekock·kat Ès a rÈpakarik·kat, hozz·z˙zzuk a fokhagym·t Ès a h˙s kifehÈredÈsÈig pirÌtjuk. Mindezt felˆntj¸k vÌzzel, majd 20 percnyi fızÈs ut·n hozz·adjuk a krumplit is. A levest sÛval, borssal, kakukkf˚vel ÌzesÌtj¸k. Ekˆzben az alm·t megh·mozzuk, felkock·zzuk, a leveshez adjuk Ès nÈh·ny percig forr·sban tartjuk, mÌg a kemÈnyÌtıt elkeverj¸k a tejszÌnnel, a levesbe csurgatjuk Ès kiforAlmás-camembert-es csirkeleves raljuk. UtolsÛ lÈpÈskÈnt a m·r t˚zrıl leHozz·valÛk: 3 db csontozott felsı vett, de mÈg forrÛ levesbe belekeverj¸k a csirkecomb, 1 fej vˆrˆshagyma, 1-2 ge- kock·ra v·gott camembert (vagy kedrezd fokhagyma, 2 alma, 4-5 szem kˆ- v¸nk szerint v·lasztott m·sfajta) sajtot. zepes krumpli, 3 sz·l s·rgarÈpa, 1 korong camembert sajt (90ñ125 gr), 1 dl Zelleres kölesgombócleves fızıtejszÌn, 1 evıkan·l kemÈnyÌtı, sÛ, Hozz·valÛk: 1 bˆgre kˆles, sÛ, 1 kˆbors, kakukkf˚ zepes zellergumÛ, 2 evıkan·l olÌvaolaj, ElkÈszÌtÈs: A csirkecombokat meg- 2 kˆzepes s·rgarÈpa, 2 nagy petrezsemossuk, megpucoljuk Ès felkock·zzuk. lyem, 1 kis vˆrˆshagyma, 1,5 l vÌz, 3 evıA zˆldsÈgeket is megtisztÌtjuk Ès felap- kan·l kukoricaliszt, 1 toj·s, 10 dkg traprÛzzuk: a krumplit kock·ra v·gjuk, a rÈ- pista sajt, 5 dkg vaj, 1 csapott mokk·skap·t felkarik·zzuk. A vˆrˆshagym·t szin- n·l ırˆlt fehÈrbors, 1 csapott mokk·ska-

n·l ırˆlt szerecsendiÛ, 2 gerezd fokhagyma, 1 dl tejszÌn, 1-1 kis csokor zeller- Ès petrezselyemzˆld ElkÈszÌtÈs: A kˆlest bı vÌzben, kis l·ngon, lefedve fızni kezdj¸k, a zellergumÛt pedig szintÈn lefedve, annyi vÌzben, amennyi ellepi, feltessz¸k fıni. A megpucolt Ès felaprÛzott s·rgarÈp·t, a petrezselymet Ès a vˆrˆshagym·t az olajon nÈh·ny percig pirÌtjuk, majd egy kevÈs vÌzzel felˆntj¸k, Ès Ìgy megp·roljuk. A sajtot a vajjal, a fehÈr borssal, a fokhagym·val Ès a szerecsendiÛval ˆsszekeverj¸k, majd amikor a kˆles megfıtt, burgonyatˆrıvel pÈpesÌtj¸k, Ès a liszttel, a toj·ssal Ès egy kis sÛval ˆsszedolgozzuk. Az Ìgy keletkezett massz·t nyolc egyenlı rÈszre osztjuk, majd mindegyik kˆzepÈbe egy-egy kiskan·lnyit tesz¸nk a sajtos-vajas keverÈkbıl, Ès mindegyiket gombÛcc· form·ljuk. Egy k¸lˆn fazÈkban enyhÈn sÛs vizet forralunk, Ès a kˆlesgolyÛkat kifızz¸k benne. A zellert szintÈn pÈpesÌtve a s·rgarÈp·s alaphoz keverj¸k, majd a gombÛcok fızıvizÈvel felˆntj¸k megkˆzelÌtıleg 1,5 lite-


gasztronómia

rig. T·lal·s elıtt a levest tejszÌnnel gazdagÌtjuk, zeller- Ès petrezselyemzˆlddel hintj¸k meg, majd a t·nyÈrokba rakott gombÛcokra kanalazva fogyasztjuk.

15

Gyomorkímélő zöldségleves Hozz·valÛk: 1 liter vÌz, 25 dkg krumpli, 2 s·rgarÈpa, 1 pÛrÈhagyma, 1 petrezselyem, 1 zellergumÛ, 1 te·skan·l kˆmÈny, 1 te·skan·l major·nna, 1 csokor friss petrezselyemzˆld, csipetnyi sÛ ElkÈszÌtÈs: A zˆldsÈgeket alaposan mossuk Ès pucoljuk meg, majd daraboljuk fel Ès hagyjuk fıni annyi vÌzben, amennyi Èppen ellepi. Amint forrni kezd, szÛrjuk bele a sÛt Ès a f˚szereket, a zˆldsÈgeket pedig p·roljuk tov·bbi 15ñ20 percig, majd vegy¸k le a t˚zrıl. Ezt kˆvetıen az egÈszet turmixoljuk ˆssze, Ìgy a leves enyhÈn krÈmes Ès kˆnnyen fogyaszthatÛ ·llag˙ lesz. T·lal·skor az aprÛra v·gott petrezselyemmel szÛrjuk meg.

Ananászleves Hozz·valÛk: 2 db anan·sz (vagy 2 konzerv), 2 evıkan·l cukor (friss anan·sz esetÈn), 3 dl sz·raz fehÈrbor, szegf˚szeg, citromf˚, fÈl vanÌliar˙d, sÛ, 4 dl fızıtejszÌn ElkÈszÌtÈs: Amennyiben friss gy¸mˆlccsel dolgozunk, megh·mozzuk, megpucoljuk azt, a f·s rÈszeket elt·volÌtjuk belıle, a h˙s·t pedig aprÛ darabokra v·gjuk, majd kevÈs cukorral meghintj¸k Ès rˆvid ideig ·llni hagyjuk. A fehÈrbort egy kisebb l·bosba ˆntj¸k,

hozz·adunk bı fÈl l vizet (vagy a konzervanan·sz levÈt, kiegÈszÌtve ˙gy 5ñ6 dl-re), Ès szegf˚szeggel, citromf˚vel, vanÌli·val, valamint csipetnyi sÛval ÌzesÌtj¸k. A levest 20 percig fızz¸k, majd s˚r˚jÈt finom lyuk˙ sz˚rın lesz˚rj¸k. A levet ismÈt felforraljuk, de ez˙ttal az elıkÈszÌtett anan·szdarabokat tessz¸k bele. Amint ˙jra felforr, levessz¸k a t˚zrıl, Ès kih˚tj¸k, a tejszÌnt pedig kˆzvetlen¸l a t·lal·s elıtt keverj¸k bele. ï


16

autó

Télen óvatosabban kell vezetni A tÈli idıj·r·snak kˆszˆnhetıen teljesen m·sak az ˙tviszonyok, Ès az autÛ viselkedÈse is v·ltozik a melegebb Èvszakokhoz kÈpest. Ilyenkor gyakoribbak a kics˙sz·sok, koccan·sok Ès megnı a s˙lyosabb balesetek sz·ma is. Ezek elker¸lÈse vÈgett elsısorban sz¸ksÈges a gÈpj·rm˚ alapos felkÈszÌtÈse, m·sodsorban pedig az autÛvezetı fokozottabb figyelme. Az al·bbiakban ˆsszegy˚jt¸nk nÈh·ny olyan vezetıi hib·t, amely kˆnnyen balesethez vezethet a tÈli idıszakban.

is lehetetlen helyzetet tov·bb s˙lyosbÌtja, ha a g·zrÛl nem veszi le a l·b·t Ès cseppet sem fÈkez. Mindez elker¸lhetı. Vegye le l·b·t a g·zped·lrÛl, Ès ha van ABS az autÛban, teljes erıbıl nyomja le a fÈkped·lt, ha nincs, szÈp fokozatosan fÈkezzen. Ez ut·n, hogy a megcs˙sz·s ne vÈgzıdjˆn ¸tkˆzÈssel, nÈzzen szÈt, hogy melyik ir·nyba menekÌtsen.

2. Pánikszerű fékezés

Az autÛvezetık nagy rÈsze soha nem tanul meg vÈszfÈkezni. Hozz·szoknak, hogy 1. Hirtelen történő, sz·raz ˙ton csup·n le kell lÈpni a g·zrÛl, nem megfelelő kormánymozdulat majd motorfÈk hat·s·hoz hozz· kell adni Amikor a gÈpkocsivezetı cs˙szÛs ˙ton ki a fÈket, ezt kˆvetıen pedig r·lÈpni a kupszeretne ker¸lni valamit, ·ltal·ban kÈsın lungra. Tudni kell viszont, hogy cs˙szÛs reag·l, majd t˙l nagy Ìvet vesz be, na- ˙ton v·ltozik a ped·lsorrend. Kuplunggal gyobb oldalt·vols·gra tˆrekedve. Ezzel a kezd¸nk, majd ezut·n a l·bfÈk kˆvetkemozdulattal csˆkken az esÈly, hogy stabil zik, egyes esetekben mindkÈt ped·lt letamaradjon az autÛ, teh·t nˆveli a megcs˙- poshatjuk egyszerre, hogy elker¸lj¸k a lesz·s esÈlyÈt. Amennyiben a korm·nymoz- fullad·st. A kuplungol·s azÈrt fontos, mert dulat ellenÈre nem v·ltozik a menetir·ny a hajtott kerÈk blokkol·sakor lefulladhat a pillanatok alatt ¸tkˆzni fog. A balesetve- motor, Ès ha ez nem j·r, a korm·ny Ès a szÈlyt tov·bb fokozhatja, ha ijedtÈben fÈkped·l is kıkemÈny lesz. Amennyiben mÈg nagyobbat teker a korm·nyon, Ìgy minden tr¸kk ellenÈre biztos az ¸tkˆzÈs, null·ra csˆkkentheti a tapad·st. A m·r Ìgy akkor j·runk a legjobban, ha az autÛnk or-

ra nagy fel¸leten Èrintkezik az elıtte haladÛ far·val. B·r az ˆsztˆneink az ellenkezıjÈt dikt·lj·k, Ès a k·r is nagyobb, de tˆbb az esÈly az Èletben marad·shoz, mert jobban eloszlik az ¸tkˆzÈs energi·ja. Ha van az autÛnkban ABS, sokkal egyszer˚bb a megold·s. Egyszer kell megtal·lni a fÈkped·lt, onnantÛl le sem kell lÈpni rÛla. A korm·ny ilyenkor sem cÈlszer˚ r·ngatni.

3. Csúszós burkolaton elindulás A legtˆbben ott rontj·k el, hogy amikor cs˙szÛs ˙ton a szok·sos elindul·si manıverek ellenÈre nem mozdul az autÛ, egyre nagyobb g·zt adnak az autÛnak. HÛban al··shatjuk a kereket, mÌg jÈgen oldalaz·sra sz·mÌthatunk, Ìgy ·llÛ helyzetbıl is koccanhatunk. A helyes megold·s az, hogy finoman kuplungolunk Ès hozz· kis g·zt adunk. Ha ez nem segÌt, elindul·s elıtt kettesbe kell kapcsolni a v·ltÛt, Ìgy tov·bb csˆkkenthetj¸k a kerÈkre jutÛ nyomatÈkot.

4. Túlzott tempó kanyaríven KÈt alaphelyzet van. Az egyik, hogy az autÛn nincs tÈli gumi, a m·sik, hogy nagyon kopott. Az autÛsok nagy rÈsze a profilmÈlysÈg alapj·n cserÈl gumit, pedig nagyon fontos, hogy figyelj¸nk a gumik kor·ra is. Egy kÈt- Ès egy nyolcÈves tÈli abroncs kˆzt ak·r sokszoros fÈkt·vols·g-k¸lˆnbsÈg lehet. Legtˆbben csak a hajtott kerekekre vesznek csak tÈli gumit. Ez felelıtlensÈg, mert a fronthajt·sos autÛ emiatt meg fog pˆrd¸lni, a h·tsÛkerÈk-meghajt·sos pedig korm·nyozhatatlan lesz. Ink·bb vegyenek nÈgy darab, jÛ ·llapot˙, haszn·lt tÈli gumit a kÈt ˙j ·r·bÛl. Ak·r az elsı, ak·r a h·tsÛ hajtott kerÈk cs˙szik meg a kanyarban, a legbiztosabb mÛdszer a stabilit·s visszaszerzÈsÈre, ha egyszer˚en kikuplungolunk. A legvÈgÈn a legjobb tan·cs: ne induljunk ˙tnak autÛval, ha a gÈpj·rm˚ adotts·gai vagy a saj·t vezetÈsi tud·sunk nem megfelelı Ès Ìgy nem vagyunk kÈpesek megbirkÛzni az ˙tviszonyok veszÈlyeivel. ï


otthon

17

Térillatosítás helyesen. Hogyan? Az enteriırillatosÌt·s a lakberendezÈshez tartozik Ès hasonlÛan tudatos, ·tgondolt v·laszt·st igÈnyel. SegÌtsÈgÈvel az ¸nnepek ut·n nemcsak egyes illatokat tarthatunk mÈg sok·ig a szÌv¸nkben, de lÈgfrissÌtÈsre alkalmas v·ltozatokat is kiprÛb·lhatunk. A legjobb v·laszt·s tal·n mÈgiscsak az, ha mi magunk szerezz¸k be a hozz·valÛkat, Ès ÌzlÈs¸nk szerint ·llÌtjuk ˆszsze saj·t fÈszk¸nk jellegzetes illatˆsszetÈtelÈt. LehetısÈgekben nincs hi·ny, illatra fel! A belsı terek illat·nak kellemessÈ tÈtelÈben sz·mos megold·sra tal·lhatunk, hiszen az elektromos, idınkÈnt a levegıbe spriccelı v·ltozatoktÛl a kocsikban lÛgÛ, k¸lˆnbˆzı form·j˙ illatosÌtott dÌszekig minden megtal·lhatÛ egyegy szak¸zletben. Egyszer˚ v·laszt·s lehet az illÛolajos ¸vegcsÈbe z·rt bambuszrudak kihelyezÈse a tÈrben, amelyek hossz˙ t·von megırzik Ès l·gyan ·rasztj·k magukbÛl a kÌv·nt illatot. Ezeket a rudakat idınkÈnt meg kell fordÌtani, hogy

felfriss¸ljˆn az illatfelhı, de az is megold·st jelenthet, ha minÈl tˆbb rudat helyez¸nk az ¸vegcsÈbe, hiszen ann·l erısebb illatot kapunk. Potpourrit (avagy termÈszetesen illatozÛ, sz·rÌtott nˆvÈnyi anyagokbÛl kÈsz¸lt keverÈket ñ szerk. megj.) a tÈl idejÈn is kÈszÌthet¸nk, ugyanis az egyes bio- vagy gyÛgynˆvÈnyboltok kÌn·lat·ban tal·lha-

tunk olyat, amelyre Èpp sz¸ksÈg¸nk van (a rozmaring, levendula, menta, citromf˚ pÈld·ul biztosan beszerezhetı). Ezeket a sz·rÌtott nˆvÈnyeket nem ·rt illÛolajjal meglocsolni, hogy erıteljesebb Ès hosszan tartÛbb legyen a hat·s. Az illÛolajokat ñ amelyekbıl egyÈbkÈnt a fent emlÌtett helyeken ugyancsak bı a v·lasztÈk ñ k¸lˆn is haszn·lhatjuk, pÈld·ul aromamÈcsesben p·rologtatva vagy ak·r a f˚tıtestre helyezett t·lk·n. Tov·bbi megold·st a f¸stˆlıp·lcik·k vagy illatgyerty·k beszerzÈse jelenthet, de amennyiben nincs kedve hasonlÛ megold·sokkal bÌbelıdni, akkor el·ruljuk, hogy a nÈh·ny cseppnyi, p·rologtatÛba helyezett citromlÈ vagy a f˚tıtestre helyezett narancshÈj illata is felfrissÌti a levegıt, a kellemetlen szagokat pedig egy elÈgetett babÈrlevÈl is kÈpes megsz¸ntetni. ï

Tipp: Ny·ridÈzı illatvar·zs Hozz·valÛk: 200 g levendulavir·g, 120 g citromf˚, 1 evıkan·l ırˆlt fahÈj, 3 csepp levendulaolaj ElkÈszÌtÈs: A megsz·rÌtott ñ vagy m·r sz·razon beszerzett ñ nˆvÈnyeket Ès a f˚szereket keverje ˆssze Ès helyezze egy egyszer˚ ¸vegt·lk·ba. A keverÈkre b·tran cseppentsen az illÛolajbÛl, majd tartsa lez·rva mindaddig, amÌg a potpourri haszn·lat·ra ker¸l sor. A keverÈket tasakban t·rolva a szekrÈnyek illatosÌt·s·ra is haszn·lhatja.


18

lazíts!

Beköszöntött a változás éve! Kos

Oroszlán

Nyilas

A 2014-es Èv eleje mÈg kihÌv·sokat E tartogat, amelyek arra kÈsztetik a Kos jegy sz¸lˆtteit, hogy szembenÈzzenek ˆnmagukkal Ès rendezzÈk problÈm·ikat. Tavasszal Èrdemes a hoszsz˙ t·v˙ tervekre koncentr·lni, a m·jus egyÈrtelm˚en a szerelemÈ lesz. A ny·r esemÈnytelennek t˚nhet, majd ısszel ˙jabb kihÌv·sokkal sz·molhat. Decemberre lassan vÈge lesz a nehÈz idıknek.

Munkahelyi konfliktusokkal kezI dıdik ez az Èv, de tavasszal m·r megnyugodhat, pihenhet, ak·r egy korai szabads·g, vak·ciÛ form·j·ban is. A ny·ri szezon bekˆszˆntÈvel ˙jabb utaz·sra sz·mÌthat, Ès minÈl t·volabb megy, ann·l boldogabb lesz. Decemberben kreatÌvv· Ès kiegyens˙lyozott· v·lik, de sz¸ksÈge is van erre az ·llapotra, mert rengeteg a munk·ja.

Hi·ba jˆn el a tavasz, ˆn fˆlˆtt mÈg mindig sˆtÈt fellegek j·rnak: egy bar·ts·g Ès a rÈgÛta tartÛ kapcsolata is vÈget Èrhet. Meg kell szoknia a v·ltoz·sokat! Az ısz jÛ fordulatot hoz, Ìgy jobban tennÈ, ha vÈgre komolyan vennÈ mag·t! …v vÈgÈn lelkileg kiegyens˙lyozatlannak Èrzi mag·t, de ˆnsajn·lat helyett keresse ink·bb az ˙j lehetısÈgeket, az ˙j utakat.

Bika

Szűz

Bak

ï

Rengeteget kell dolgoznia az Èv

ï

M

ï

Itt az ideje, hogy vÈgre valÛra v·ltsa a remÈnyeit! Minden lehetısÈge nemigen kˆnnyÌtik meg a dolg·t a adott, hogy jÛ lÈpÈseket tegyen Ès munkahelyÈn sem. A ny·r elhozza az ˆn vÈgre nyeregben Èrezhesse mag·t. Ny·idejÈt, Ìgy a szerelemtıl a lak·sfel˙jÌt·sig, ron ink·bb a munk·val foglalkozik, Ès vagy Èpp a kˆltˆzÈsig b·rmi megtˆrtÈn- csak ısz elejÈn tal·l mag·ra a szerelem. het. ’sszel elsısorban a gyermekeivel Ekkor sor ker¸lhet egy nagyon t·voli kikell tˆbbet tˆrıdnie, ha mÈg nincsenek, ruccan·sra is, Ès annak ellenÈre, hogy tart akkor a gyermekv·llal·sra kÈsz¸ljˆn tıle, mÈgis Èlvezni fogja! A kedvese jobegyre tudatosabban. ban igÈnyli t·rsas·g·t.

lÈpÈseket, ezt kˆvetıen m·r minden benne van a pakliban: eljegyzÈs, h·zass·g, gyermekv·llal·s. Ny·ron eljˆn az ideje annak, hogy vÈgre valÛra v·ltsa az ·lmait. Engedjen utat az ehhez kapcsolÛdÛ lehetısÈgeknek, ne habozzon! Az Èv vÈgÈhez kˆzeledve a fesz¸ltsÈg mellÈ egy ˙j szerelem remÈnye t·rsul.

Ikrek

Vízöntő

F elejÈn, egÈszen a tavasz vÈgÈig, Ès

ï

J

Mérleg

ï

Ha kˆzelsÈgre v·gyik, akkor elı-

N szˆr ˆnnek kell megtennie az elsı

ï

A pÈnz¸gyek terÈn egyar·nt megtapasztalhat jÛt Ès rosszat, hiszen az Èv eleje hatalmas lehetısÈgeket hordoz mag·ban: ˙gy a karrierist·k, mint a csal·dcentrikusak sz·m·ra megnyÌlnak a lehetısÈgek. JÛ dˆntÈseket hoz, de az elmÈly¸lÈst, koncentr·ciÛt igÈnylı dolgokkal v·rjon ink·bb tÈlig. Ideje elszakÌtani a t˙ls·gosan g·tlÛ kˆtelÈkeket!

Energia, lend¸let Ès szenvedÈly jellemzi az Èvet a jegy sz¸lˆtteinek, tavasszal k¸lˆnˆsen a pÈnz¸gyi kÈrdÈsek foglalkoztatj·k, majd a ny·r elejÈre m·r semmi sem akad·lyozhatja meg, hogy egyre feljebb Ès feljebb ker¸ljˆn. Ugyanakkor ˆn kÈptelen a pihenÈsre, kikapcsolÛd·sra, Ès ennek egÈszsÈg¸gyi kˆvetkezmÈnyei lehetnek. Figyeljen a szeretteire is!

terjed, ugyanis az otthoni ·talakÌt·sok ker¸lnek elıtÈrbe az ÈletÈben Ès a szerelem is kˆnnyebben fellobban a szÌvÈben. ’sszel szemÈlyisÈgÈt m·s oldalrÛl megmutatva lÈphet a nagy nyilv·noss·g elÈ, ereje megdupl·zÛdik, kitartÛbban tud dolgozni. Kisebb utaz·sra is sor ker¸lhet!

Rák

Skorpió

Halak

G

ï

Az idei tavasz igaz·n gy¸mˆlcsˆ-

K

ï

Sok mindenre r·jˆn az ˙j Èv kez-

Tavasszal nem fÈr a bırÈbe, ez az

O ÈrzÈs pedig a ny·ri idıszakra is ·t-

ï

…v elejÈn pÈnz¸gyi gondjai lehetnek, Ìgy Ûvakodjon attÛl, hogy legben is egyre hat·rozottabb Ès ki˙tj·n, de nem biztos, hogy minal·bb Èrzelmi zsarol·snak ne tegye tartÛbb. Ny·ron kalandokban is lesz rÈ- dent el is kell mondania. A felismerÈsek ki mag·t. Ha m·jus, akkor szerelem, ezzel sze, majd ıszre lecsillapodnak a kedÈ- ellenÈre m·rciustÛl hajlamos lehet arra, egy idıben azonban rengeteget kell dollyek Ès valami komolyra fordul a sors·- hogy ˆnmag·t illetı kÈtelyeit a t·rs·ra goznia is. SzerencsÈre kellıen energikus ban: jelenthet ez egy igaz·n stabilnak vetÌtse ki. Ebben az idıszakban rengeteg Ès odafentrıl is t·mogat·st kap. …v vÈgÈn vett kapcsolatot, esetleg gyermek v·llal·- lesz a munk·ja is. J˙liusban eljˆn az ide- k¸lfˆldre szÛlÌthatja a munk·ja, de ha tes·t is. Szeretteivel mindenkÈppen har- je a pihenÈsnek, a bˆlcs dˆntÈseknek Ès heti, ink·bb foglalkozzon a kar·csonyi monikus idıszakra sz·mÌthat. a nagy lehetısÈgeknek. aj·ndÈkok beszerzÈsÈvel!

H zı Ès lend¸letes, szerelmi ÈletÈ-

L detÈn, amelyek segÌthetik tov·bbi

Humor

ñ H·t te ki vagy? ñ …n vagyok az ırangyalod! ñ Igen? …s hol a fenÈben volt·l, amikor megnıs¸ltem?

Megy egy fÈrfi az utc·n, amikor egy hangot hall: ñ ¡llj meg, mert ha mÈg egy lÈpÈst teszel, egy tÈgla fog a fejedre esni! A fÈrfi meg·ll, elıtte egy tÈgla lezuhan az utc·ra. Vesz egy mÈly lÈlegzetet, majd tov·bbindul az ˙ttest felÈ. A hang ˙jbÛl megszÛlal: ñ ¡llj meg, ha tov·bbmÈsz, jˆn egy autÛ Ès el¸t! A fickÛ meg·ll, centimÈterekkel elıtte elsuhan egy autÛ. A fÈrfi megkÈrdi:

ï

A szıke nı kap az apj·tÛl egy vadonat˙j sportkocsit. Sz·guld az autÛp·ly·n, majd elhajt egy kamion mellett. A sofır kimutat neki, h˙zÛdjon le. A szıke nı le is h˙zÛdik. A kamion sofırje kisz·ll Ès rajzol egy kˆrt az aszfaltra, majd azt mondja: ñ Maradjon itt! De el ne mozduljon! A szıke bÛlint. A kamion sofırje kivesz egy baseball¸tıt a kamionbÛl Ès betˆri a

P

sportkocsi ablakait. VisszanÈz a szıkÈre. A szıke nevetgÈl a kˆrˆn bel¸l. A sofır elıvesz egy Ûri·si kalap·csot Ès szÈtveri a sportkocsi motorh·ztetejÈt. A szıke hars·nyan nevet a kˆrˆn bel¸l. A kamion sofırje m·r nagyon ideges. Elıveszi a bicsk·j·t Ès kilyukasztja a sportkocsi ˆsszes gumij·t. A szıke fetrengve rˆhˆg a kˆrˆn bel¸l. Mire a sofır megkÈrdezi a szıkÈt: ñ Mit rˆhˆg maga? Mire a szıke: ñ Amikor nem figyelt, mindig kilÈptem a kˆrbıl...


19

lazíts! Piroska napj·hoz (janu·r 18.) kˆtıdı nÈpi hiedelem, hogy az a l·ny, aki ezen a napon nyak·ba Ö (megfejtÈs a rejtvÈnyben).

TIZEN- …S HUSZON…VESEK

ALARM

PAL¡K!

VILLAMOSENERGIA-‹ZEM ...APA, 4. FOK⁄ ’S MELEG SZEM…VEL A GY’ZTES P¡ROS …RZ…KEL HELYEZ…SE ADAT!

OLVAS”EGYLET TAGJAI

TOLM¡CS

VONALZ”F…LE

EGYIPTOM F’V¡ROSA

HAMIS F’⁄R

LENGYEL F…RFIN…V

RINGAT¡S R…SZE!

÷SSZEVISZSZA J¡R!

R¡DI”LOK¡TOR

V¬LCEAI AUT”JELZ…S

T⁄LZ”FOK JELE

T¡G L…H¤T’, NAPLOP” ALAKOK

L¡NYUNK F…RJE

MOHAMED ISTENE

SCH‹TZ ... (SZÕN…SZN’)

TANSZ…K TAGJAI!

ÑAî SZ¡MSORSJ¡T…K

BALGA T¡RSA

V…G(E) (N…MET)

TR”JA M¡SIK NEVE

AZON A HELYEN …L’K

VILLANYK÷RT…K

MEGHARAGSZIK

N’I N…V (DEC. 5.)

KECSKE KICSINYE

SPANYOL N’I N…V

FELTETT ÷SSZEG

ANGOL K÷T’SZ”

BÕRS¡G FELE!

ZORRO JELE KUTYAGY”GYÕT” K…T ... VIL¡GA

TANÕT

ISMERETLEN SZEM…LY

ELLEN…RT…K

KERTI Z÷LDS…GF…LE

..., -BE

SZIGETELT VEZET…K

÷SZT÷K…L

DÕSZ

ARAB EREDET¤ H⁄S…TEL

SAJ¡T FORR¡S⁄ P…NZ÷SSZEG

‹RES A ..., CS”R” …LES HANG⁄ KI¡LT¡S

MAXIM¡LIS GOLY”⁄TVONAL

TISZTÕT”ESZK÷Z

BOLTBAN TAL¡LHAT”!

FIZIKAILAG KIMER‹L

,

KIEJTETT BET¤

PL¡NUM

”KORI PERZSA TARTOM¡NYI HELYTART”K

N…PES ¡LLAM

…L, VAN

MEGFEJT…S 2.

NITROG…N

K¡RTYASZÕN

MEGFEJT…S 1.

KONZERVATÕV

FRANCIA KIK÷T’V¡ROS

AUSZTRIAI ’SEMBER

R”MAI 49 HASAD A J…G

KER…KP¡R (ANGOL)

PARAGUAY HAT¡RAI!

MAGAS N÷V…NYEN

TERR¡RIUM K÷ZEPE!

ALAPSZ¡MUNK

CSAHOS ¡LLAT

MEGL¡TOGAT

...L”GIA, F÷LDTAN

T…VEDNI KEZD!

KISS… ELREPEDT!

N¡TRIUMKLORID SZ¡JR”L SZ¡JRA TERJED’

KEVERT L…G!

K’DARAB!

TEH…NFEJ!

TANULJ, TIN”, ... LESZ BEL’LED (SZ”L¡S)

Z

L¡NGOL

IDOMTALANUL L…PEGET

Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: A kis JÈzuska itt van a kˆzelben / Legy¸nk h·t jobbak (...) / S ne csak Ìgy decemberben. A kˆltı neve: Juh·sz Gyula. A helyes megfejtık kˆz¸l a Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z elıad·saira kÈtszemÈlyes meghÌvÛt nyert P·velka M·ria (Kolozsv·r, M„r„∫ti negyed): Nem Èlhetek muzsikaszÛ nÈlk¸l (janu·r 24.), ’felsÈge pincÈre voltam (janu·r 29.), Ès Szıke Gyula (Kolozsv·r, Gyˆrgyfalvi negyed): KenyÈrzseb (janu·r 18.), Nem Èlhetek muzsikaszÛ nÈlk¸l (janu·r 24.). A nyeremÈnyeket a Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz. alatti KMDSZ-irod·ban lehet felvenni.

3 2

6

8

1

4

8

5 3

9

8

6 3

2 3

8

8 2

5

9 8

1

8

7

7 1

3

1

4

6

9

3

7

8 3

32

3 9

6

6 8 4

8

2

4

1

5

3

1

8 7

4

Rejtvényszelvény

4

4

8

3 5

2

3

4 7

9 8

1

1 2

8

4

7

1

9

3

9

4 1

4

5

1

4

3 2

1

2

9 8

6

9

5

4 9

8

7

5

2

5

A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2014. janu·r 24-ig. A helyes megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki. Figyelem! Egy megfejtı csak EGY szelvÈnnyel j·tszhat!

NÈv: ___________________________________________ Telefonsz·m: _______________________________ PostacÌm: _____________________________________________________________________________________ MegfejtÈs: ___________________________________________________________________________________


20

apróhirdetés

Apróhirdetések Állás • Mezőgazdasági munka Angliában (diákoknak is)! American Work and Travel (Kolozsvár, Jókai/Napoca utca 5/22. szám). & 0744-134820, info@workandtravel.ro Ingatlan • Kolozsváron kétszobás tömbházlakás eladó a Monostor negyedben. & 0742627585 • Kertes, 403 m2 területű családi ház eladó Kolozsváron a Györgyfalvi negyedben. & 0740-515571 • Eladó kétszobás tömbházlakás saját parkolóval a Bácsi út környékén. Ára 49 000 euró (alkudható). & 0740-064052 Vásárolna, eladna, kibérelne, bérbe venne ingatlant? A Reform ingatlanközvetítő iroda szakképzett munkatársai az ön megbízására várnak. Ügyfeleink kényelme érdekében anyanyelven tartjuk a kapcsolatot. Kolozsvár, Jókai (Napoca) utca 4. szám. & 0723-006344 Különféle • Eladó egy kitűnő állapotban levő, 38-as méretű, uszályos menyasszonyi ruha. A ruha tisztítva van. Ára 600 lej. Érdeklődni a 0741-015419-es telefonszámon lehet.

• Klasszikus manikűrt és gyógypedikűrt, géllakkozást és műkörömépítést vállalok előnyös áron. Csak minőségi termékekkel dolgozom. Házhoz is megyek. & 0741946267 Megkérjük azokat a szolgáltatói • Színes tévék, monitorok, mikrohullámú egységeket, amelyek használják sütők javítása egyéves garanciával. TLF TV az Igen, tessék!-matricát, de még SERVICE, Pápai Páriz Ferenc u. 5. sz. nem regisztráltak, jelezzék & 0744-576329 ezt irányunkban. • Manikűr, pedikűr, műköröm-építés miRegisztrálni a www.igentessek.ro nőségi alapanyagok (Pearl) felhasználásáhonlapon lehet. val. Programálás a 0741-167683-as telefonszámon. Szolgáltatás • Áruszállítás, költöztetés, lomtalanítás! • Kozmetika, manikűr, pedikűr a kliens Gyors és preciz munkával és a legkisebb otthonában is, programálás a 0746- árakkal állunk ügyfeleink rendelkezésére a 200310-as telefonszámon. Estetica Venus hét minden napján! www.napoca-mutari.ro szalon. & 0741-653334 • A Golden Glass Servicii céget 1996-ban Fénymásolóközpont: alapítottuk. Foglalkozunk üvegfeldolgoREFORM 1 – Jókai (Napoca) utca 4/50. zással, csiszolással, vágással, termopánREFORM 2 – Egyetem (Universităţii) üveg gyártásával, tükrökkel. & 0264utca 2/2. 411776, 0755-047748, 0744-612567 REFORM 3 – Mikó (Clinicilor) utca 10. • Szakmai gyakorlattal rendelkező kályhás, Szolgáltatások: csempekályha készítését, átrakását, kerti – színes és fekete-fehér másolás, sütők (grillezők), kenyérsütő kemencék készítését vállalom. & 0744-187844 nyomtatás (A4 ... A0); • Magánszemély vagyok, engedéllyel ren– szkennelés (A4 ... A0); delkezek és vállalom a következő mun– diplomakötés; kálatokat: belső berendezések (gipszkar– szórólap-, meghívó- és névjegykárton, festés, csempe, parkett stb.) és külső tya-tervezés, -nyomtatás. munkálatokat is. & 0740-083014

Partnereink figyelmébe!

kezık: AgapÈ …tterem: Szentegyh·z (Iuliu Maniu) u. 6. sz.; Diego: Corvin tÈr (M·jus 1. tÈr) 4-5. sz.; Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg: Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz., Diafarm 2 gyÛgyszert·r: UniÛ (Memorandumului) u. 22. sz. PostacÌm¸nk: 400083 Cluj-Napoca/Kolozsv·r, Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz. Ell·togathat honlapunkra (www.igentessek.ro/ujsag), ahol hozz·fÈrhetıvÈ teheti aprÛhirdetÈsÈt. RejtvÈnymegold·s·t az ujsag@igentessek.ro e-mail cÌmre is elk¸ldheti.

Hogyan juthat el lapunk ÷nhˆz, bar·taihoz, ismerıseihez is? Legegyszer˚bb, ha ell·togat honlapunkra, a www.igentessek. ro/ujsag oldalra, ahol ˙js·gunkat igÈnyelhet. A honlapunk mellett hÈtkˆznaponkÈnt 9 Ès 15 Ûra kˆzˆtt az ingyenesen hÌvhatÛ Igen, tessÈk!-telefonos tudakozÛn (031-2263100) kereszt¸l is kÈrheti lapunkat!

MikÈnt juttathatja el cÈgÈnek, intÈzmÈnyÈnek ¸zenetÈt, rekl·mj·t a 18 000 magyar h·ztart·shoz? Keresse fel honlapunkon (www.igentessek.ro/ujsag) a hirdetıinknek kialakÌtott fel¸letet,amelyen kereszt¸l felveheti munkat·rsainkkal a kapcsolatot, vagy Ìrjon nek¸nk e-mailt a marketing@igentessek.ro cÌm¸nkre. Nagyon fontos sz·munkra az ÷nˆk vÈlemÈnye, ÈpÌtı jelleg˚ bÌr·lataik Ès esetleges javaslataik. EzÈrt arra b·torÌtjuk, hogy az Igen, tessÈk! Kolozsv·rral kapcsolatos megjegyzÈseiket k¸ldjÈk a szerkesztıst·bnak, hogy az ÷nˆk segÌtsÈgÈvel lapjainkat mÈg ink·bb a kˆzˆssÈg¸nk ÈrtÈkeire, arc·ra form·zhassuk! Kellemes olvas·st kÌv·nunk! Az Igen, tessÈk! Kolozsv·r kˆzˆssÈgi havilap csapata

Hol adhatja le aprÛhirdetÈseit Ès rejtvÈnymegold·s·t? A v·rosban tˆbb gy˚jtıponttal rendelkez¸nk. A gy˚jtıpontok ñ ahol aprÛhirdetÈsi szelvÈny is tal·lhatÛ ñ a kˆvet-

Telefonos tudakozÛ: ErdÈly: +40-31-2263100 Magyarorsz·g: +36-21-2524892 info@igentessek.ro

Az Igen, tessÈk! Kolozsv·r ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilapot 18 000 magyar h·ztart·sba juttatjuk el Kolozsv·ron Ès a megyeszÈkhelyet kˆr¸lvevı agglomer·ciÛs ˆvezet kˆzsÈgeiben (Apahida, Erdıfelek, Gyalu, Kaj·ntÛ, Kisb·cs, MagyargorbÛ, Magyarkapus, Nemeszsuk, Sz·szfenes Ès Tordaszentl·szlÛ)


divat

21

Burkolózzon az orchidea színeibe! A Pantone, a vil·g vezetı szÌnelemzı Ès elırejelzı intÈzete, 2000 Ûta szakemberek segÌtsÈgÈvel Èvente meghat·rozza a kˆvetkezı Èv trendszÌnÈt Ès a tov·bbi kiegÈszÌtı szÌneket. A csapat ugyanis a szÛrakoztatÛipar ir·nyzataitÛl a filmeken ·t, a kedvelt nyaral·si helyszÌnektıl a m˚vÈszetekig az Èlet sz·mos ter¸letÈt figyelembe vÈve dˆnt, Ìgy esett idÈn a smaragdzˆld ut·n a ragyogÛ orchide·ra (Radiant Orchid) a v·laszt·s (www.pantone.com). A ragyogÛ orchidea nev˚ szÌnnek tulajdonkÈppen egyfajta, a fukszia Ès a rÛzsaszÌn kˆzˆtti lil·s ·rnyalat felel meg, amelynek legfıbb jellemzıje a m·gikuss·g Ès a titokzatoss·g. Az intÈzet igazgatÛj·nak, Leatrice Eisemannak elmond·sa szerint az orchidea kifejezı, egzotikus szÌne a lil·k csal·dj·ba tartozik, amelyek kˆztudottan fejlıdÈsre, kreativit·sra, egyedisÈgre ˆsztˆnˆznek. Az ·rnyalat tov·bb· egÈszsÈget, szeretetet Ès bizalmat sug·roz, var·zs·val az Èlet b·rmely helyzetÈben, ter¸letÈn felhÌvja a figyelmet. LegszerencsÈsebben az olÌvzˆlddel, a barn·s ·rnyalatokkal, a t¸rkizzel, a sz¸rkÈvel,

a bÈzzsel Ès a l·gy s·rg·kkal t·rsÌthatÛ. Az intÈzet honlapj·n kˆzˆlt leÌr·s szerint a pirossal vagy ·rnyalataival kombin·lva vonzÛ ˆssze·llÌt·st nyerhet¸nk, de a szÌn tal·l a lila m·s ·rnyalataival (pl. levendula, orgona, pink) is. Az enteriırtervezÈs sor·n sem kell megijedn¸nk tıle, hiszen megfelelı t·rsÌt·ssal az ·rnyalat megszelÌd¸l, Ìgy a festÈs terÈn, kiegÈszÌtıkben vagy m·s rÈszletekben b·tran haszn·lhatjuk. A ragyogÛ orchidea rˆvid idın bel¸l nemcsak a

ruha- vagy otthontervezÈsben, de a sminkekben Ès ak·r a rekl·mokban is fel¸ti majd a fejÈt. A 2014-es divatszÌn mellett mÈg egy valÛs·gos szÌnarzen·l is rendelkezÈs¸nkre ·ll, Ìgy ha szeretnÈnk kˆvetni a leg˙jabb divatot, a kˆvetkezı ñ ugyancsak a Pantone ·ltal kiv·lasztott mellÈkszÌnek ñ kˆz¸l v·logathatunk: szelÌd kÈk, lila tulip·n, b¸rˆkzˆld, paloma sz¸rke, homok, frÈzia, csilipiros, celÛzia Ès k·pr·ztatÛ kÈk. ï


22

erotika

Hogyan hat a szex szervezetünk egészére?

Elterjedt nÈzet, hogy a szexrıl nyÌltan beszÈlni illetlen dolog, Ìgy sokan mÈg mindig tabukÈnt tekintenek r·. Az ˆrˆmteli szexu·lis Èlet azonban olyan egyedi Ès fel¸lm˙lhatatlan ÈlmÈny, amely egyszersmind sz·mos jÛtÈkony hat·ssal bÌr test¸nk-lelk¸nk egÈszsÈgÈt tekintve. A szex, amellett, hogy az egyik leghatÈkonyabb

mozg·sfajta, felelıs az egÈszsÈges hormonm˚kˆdÈsÈrt Ès csˆkkenti a depreszsziÛ kialakul·s·t is. A szexu·lis aktus Ès az orgazmus sor·n olyan Èlettani v·ltoz·sok mennek vÈgbe a szervezetben, amelyek egy kiadÛs kardiÛedzÈshez hasonlatosak: a pulzussz·m, a vÈr·raml·s Ès a vÈrnyom·s is megnı, a

lÈgzÈs sz·ma fokozÛdik, tov·bb· izomform·l·s szempontj·bÛl sem elhanyagolandÛ mozg·srÛl beszÈl¸nk. Az orgazmus serkenti a nemi hormonok, azaz a tesztoszteron Ès az ˆsztrogÈn termelıdÈsÈt, Ìgy tˆbbek kˆzˆtt szab·lyozÛdik a menstru·ciÛs ciklus, javulhat a nemzıkÈpessÈg Ès csˆkkenhetnek a menstru·ciÛt megelızı kellemetlensÈgek is. A testi ˆrˆmˆk az immunerısÌtÈs mellett ˆnbecs¸lÈst, magabiztoss·got Ès kiegyens˙lyozotts·got is eredmÈnyeznek, Ìgy egyes pszichÈs gondok ellen is vÈdelmet ny˙jtanak. Egyes kutat·sok szerint azok kˆzˆtt, akik rendszeres nemi Èletet Èlnek, ritk·bban fordul elı depressziÛ vagy m·s lelki zavar. A szex a r·k megelızÈsÈben is segÌt, csˆkkenti pÈld·ul az emlır·k vagy a prosztatar·k kialakul·s·nak esÈlyeit, valamint az aktus kˆzben felszabadulÛ endorfin kˆvetkeztÈben f·jdalomcsillapÌtÛ hat·sa is ismert. A nyugodt alv·st elısegÌti, a stresszt, a fesz¸ltsÈget csˆkkenti, meghosszabbÌtja az Èlettartamot Ès teljes mÈrtÈkben javÌtja az ÈletminısÈget. ArrÛl sem szabad megfeledkezn¸nk, hogy a szexu·lis Èlet elengedhetetlen hozz·tartozÛi a helyes t·pl·lkoz·s Ès a megfelelı Èletvitel, hiszen az egÈszsÈg Ès a szexu·lis Ètv·gy sok esetben egym·sbÛl kˆvetkezik, amolyan oda-vissza ˆsszef¸ggÈskÈnt, amelyrıl egyetlen Èletszakaszban sem szabad eltekinteni. ï


sport

Megvan a 2016-os futballEurópa-bajnokság menete Az EurÛpai Labdar˙gÛ-szˆvetsÈg (UEFA) hivatalos honlapj·n kˆzzÈtette a vÈgrehajtÛ bizotts·g ·ltal elfogadott szab·lyokat a 2016-os EurÛpa-bajnoks·g selejtezıivel kapcsolatosan. Az Eb elıszˆr lesz 24 csapatos, a h·zigazda Franciaorsz·g helye biztos. A torn·t 2016. j˙nius 10. Ès j˙lius 10. kˆzˆtt bonyolÌtj·k le, a selejtezıkˆn pedig 53 orsz·g v·logatottja vesz rÈszt. A csapatokat kilenc csoportba sorsolj·k. A kilenc csoportgyıztes, a kilenc csoportm·sodik Ès a legjobb csoportharmadik egyenesen kijut az EurÛpa-bajnoks·gra. A maradÈk nyolc csoportharmadik viszont oda-visszav·gÛs pÛtselejtezıkˆn dˆnti el a megmaradt nÈgy kiadÛ hely sors·t. A huszonnÈgy tag˙ Eb mezınyt teh·t a h·zigazda (Franciaorsz·g), a kilenc csoportgyıztes, a kilenc csoportm·sodik, a legjobb csoportharmadik, illetve a csoportharmadikok ·ltal vÌvott pÛtselejtezı nÈgy gyıztese fogja adni. A franciaorsz·gi labdar˙gÛtorna huszonnÈgy csapat·t hat nÈgyes csoportba sorsolj·k. A hat csoportgyıztes, a hat csoportm·sodik Ès a nÈgy legjobb csoportharmadik jut a nyolcaddˆntıbe. Ezt kˆveti majd az egyenes kiesÈses szakasz. ï

23

Oktató teniszsztárok 2012-ben az US Open-sikerig Ès idÈn a wimbledoni diadalig Andy Murray a legend·s Ivan Lendl segÌtsÈgÈvel jutott el. Novak Djokovic nemrÈg bejelentette, hogy Boris Beckerrel kÈsz¸l a 2014-es szezonra, mÌg Roger Federer Stefan Edberget (kÈp¸nkˆn) kÈrte fel a kˆzˆs munk·ra. Az egykori vil·gelsı sv·jci teniszezı cÈlja, hogy ismÈt visszajusson a cs˙csra, Ès ehhez a 2014-es idÈnyre valÛ felkÈsz¸lÈsre Stefan Edberg segÌtsÈgÈt igÈnyelte. Ennek fı oka, hogy a 17-szeres Grand Slam-gyıztes teniszezı nehÈz idÈnyt hagyott a h·ta mˆgˆtt, mindˆssze egy ATP-torn·n, HallÈben tudott nyerni, Ès a m·sodikrÛl a hatodik helyre cs˙szott vissza a vil·granglist·n. ï

A sorsolást február 23-án tartják Nizzában, és várhatóan a következő kalapok alapján kerülnek ki a selejtezőcsoportok: 1. kalap: Spanyolorsz·g, NÈmetorsz·g, Hollandia, Olaszorsz·g, Anglia, Portug·lia, Gˆrˆgorsz·g, Oroszorsz·g, BoszniaHercegovina 2. kalap: Horv·torsz·g, Ukrajna, SvÈdorsz·g, D·nia, Sv·jc, Belgium, Csehorsz·g, Magyarorsz·g, Õrorsz·g 3. kalap: Szerbia, Tˆrˆkorsz·g, SzlovÈnia, Izrael, NorvÈgia, Szlov·kia, Rom·nia, Ausztria, MontenegrÛ

4. kalap: ÷rmÈnyorsz·g, Lengyelorsz·g, SkÛcia, Finnorsz·g, Lettorsz·g, Wales, Bulg·ria, …sztorsz·g, FehÈroroszorsz·g 5. kalap: Izland, …szak-Õrorsz·g, Alb·nia, Litv·nia, Moldova, MacedÛnia, Azerbajdzs·n, Gr˙zia, Ciprus 6. kalap: Luxemburg, Kazahszt·n, Liechtenstein, Ferˆer, M·lta, Andorra, San Marino, Gibralt·r

Sorsoltak az európai focitavaszra Brut·lis p·rosÌt·sokkal van tele a nyolcaddˆntıkkel folytatÛdÛ Bajnokok Lig·ja kupasorozat, minekut·na Luis Figo

A Bajnokok Ligája párosításai: Manchester City (angol)ñFC Barcelona (spanyol) Olimpiakosz (gˆrˆg)ñManchester United (angol) AC Milan (olasz)ñAtlÈtico Madrid (spanyol) Bayer Leverkusen (nÈmet)ñPSG (francia) Galatasaray (tˆrˆk)ñChelsea (angol) Schalke (nÈmet)ñReal Madrid (spanyol) Zenit (orosz)ñBorussia Dortmund (nÈmet) Arsenal (angol)ñBayern M¸nchen (nÈmet)

ˆsszesorsolta az FC Barcelon·t a Manchester Cityvel, illetve a cÌmvÈdı Bayern M¸nchent a 2013/2014-es idÈnyben kirobbanÛ teljesÌtmÈnyt mutatÛ Arsenallal. Az nyolcaddˆntık elsı mÈrkızÈseit febru·r 18ñ19-Èn Ès 25ñ26-·n rendezik, a visszav·gÛkat pedig m·rcius 11ñ12-Èn, illetve 18ñ19-Èn. A legrangosabb eurÛpai kupasorozat nyolcaddˆntıinek kialakul·sa ut·n kisorsolt·k az EurÛpa Lig·ban a legjobb 16 kˆzÈ jut·sÈrt k¸zdı p·rosÌt·sokat is. Az EurÛpa Lig·ban febru·r 20-·n, majd 27-Èn rendezik az oda-, illetve visszav·gÛkat. ï

Az Európa Liga mérkőzései: Slovan Liberec (cseh) Real Betis (spanyol) Lazio (olasz) Anzsi Mahacskala (orosz) PAOK (gˆrˆg) Swansea City (angol) Csernomorec Odessza (ukr·n) Esbjerg (d·n) Maribor (szlovÈn) Dnyipro (ukr·n) Makkabi Tel-Aviv (izraeli) Viktoria Plzen (cseh) FC Porto (portug·l) Ajax Amsterdam (holland) Juventus (olasz) Dinamo Kijev (ukr·n)

ñ Az Alkmaar (holland) ñ Rubin Kazany (orosz) ñ Ludogorec (bolg·r) ñ Genk (belga) ñ Benfica (portug·l) ñ Napoli (olasz) ñ Olympique Lyon (francia) ñ Fiorentina (olasz) ñ Sevilla (spanyol) ñ Tottenham Hotspur (angol) ñ FC Basel (sv·jci) ñ Sahtar Donyeck (ukr·n) ñ Eintracht Frankfurt (nÈmet) ñ Salzburg (osztr·k) ñ Trabzonspor (tˆrˆk) ñ Valencia (spanyol)


24

sport

Alig van már üres hely A Formañ1-ben, noha mÈg az Èvad alatt megtˆrtÈntek a nagy igazol·sok, a transzferek a szezon vÈge ut·n kezdıdtek el igaz·bÛl. A Lotusn·l a Ferrarihoz t·vozÛ Kimi Raikkˆnen helyÈt a tavaly Williamses Pastor Maldonado, mÌg az ı pozÌciÛj·t pedig a Ferrari expilÛt·ja, Felipe Massa veszi ·t. A McLarenMercedesnÈl Jason Button mellÈ Kevin Magussen Èrkezett, aki

a Force Indi·hoz szerzıdˆtt Sergio Perez pozÌciÛj·t ˆrˆkˆlte. A Force India Perez mellett leigazolta Nico H¸lkenberget is, Ìgy Adrian Sutilnak mennie kellett. VÈg¸l a Sauber igazolta le ıt. A Torro Rosso csapat·n·l a Red Bullba igazolÛ Daniel Ricciardo helyÈt Daniil Kvyat veszi ·t. Ugyan van mÈg p·r gazd·tlan autÛ a 2014-es Èvadra, ·m mindezek ˙gymond haszn·lhatatlanok, nem esÈlyesek pontgy˚jtÈsre. ï

A 2014-es pilótafelállás: Csapatok Red Bull-Renault Mercedes Ferrari Lotus-Renault McLaren-Mercedes Force India-Mercedes Sauber-Ferrari Toro Rosso-Renault Williams-Mercedes Marussia-Ferrari Caterham-Renault

PilÛt·k Sebastian Vettel Daniel Ricciardo Lewis Hamilton Nico Rosberg Fernando Alonso Kimi Raikkˆnen Romain Grosjean Pastor Maldonado Jenson Button Kevin Magnussen Nico H¸lkenberg Sergio Perez Adrian Sutil Esteban Gutierrez Jean-Eric Vergne Daniil Kvyat Felipe Massa Valtteri Bottas Jules Bianchi a 2. pilÛt·t kÈsıbb jelentik be kÈsıbb jelentik be a pilÛt·kat

Igen, tessék! Kolozsvár 2014. január  

Segítség négy keréken: gyerekcsomagok Afrikába (13. oldal) Korcsolyára fel: kolozsvári korcsolyatérkép (2. o.) A nézőközönség energiájából...

Advertisement