ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ " ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ" ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Page 1

Κωδικός 033518

Κ. Ταχ. Σάμου 8

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ • ΕΤΟΣ 22ο • ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 • ΑΡΙΘΜ. 209

Ἅγιος Κωνσταντίνος, ὁ ἰσαπόστολος βασιλεύς

H

σημερινή ἑορτή τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἶναι ἀφορμή μεγάλης χαρᾶς καί ἐθνικῆς ὑπερηφανείας γιά ὅλους ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες! Σήμερα ἑορτάζει ὅλη ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης. Σήμερα γιορτάζει ὁλόκληρη ἡ Ῥωμηοσύνη. Ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε τό κέντρο τῆς Αὐτοκρατορίας από τήν παλαιά στή Νέα Ῥώμη, τήν Κωνσταντινούπολη, ἔκτοτε ὁ Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός καλεῖται Ῥωμηός καί ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμός Ῥωμηοσύνη. Ἑορτάζουμε λοιπόν ὅλοι μας σήμερα γιατί ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντίνο ἕλκουμε τήν καταγωγή μας ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἀπό τότε ἔλαβε βαρύτητα καί ἀξία στόν κόσμο ἡ προσηγορία Χριστιανός. Οἱ Ἕλληνες εὐλογηθήκαμε ἀπό τόν Χριστό νά γίνει ἡ γλώσσα καί ὁ πολιτισμός μας τό ὄχημα μέ τό ὁποῖο κινεῖται ἡ Ἐκκλησία στό διάβα τῶν αἰώνων. Ἀμέτρητοι Πατέρες, Ἅγιοι καί Μάρτυρες Ἕλληνες, διέσωσαν τόν πολιτισμό καί τήν ἐθνική μας ταυτότητα ἐπειδή τά ἐκχριστιάνισαν κι ἄς λέει ὁ καθένας ὅ,τι θέλει. Μάλιστα ὅπως ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστής Λουκάς

στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἡ προσηγορία Χριστιανός δόθηκε ἀπό ἐμᾶς τούς Ἕλληνες στήν Ἀντιόχεια, ὅταν πρωτοξεκινοῦσε ἡ ἐπί γῆς ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά προσδιορίζει ἐκείνους, πού φέρουν τόν Χριστό μέσα τους, πού πιστεύουν στόν Χριστό, ὡς Σωτήρα καί Λυτρωτή.


34 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία καί μοναδική, γιατί ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἀλήθεια. Τό ὄνομα Χριστιανός ἔγινε ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες, συνώνυμο τοῦ ἤθους καί τοῦ πολιτισμοῦ. Εἶναι τό κοινό ὄνομα τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ καί ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι κάτι θεϊκό, εἶναι ὁ οὐρανός μέσα στήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς καί τή βιοπάλη. Εἶναι τό πιό σπουδαῖο, τό πιό τιμητικό καί ἱερό ὄνομα, πού δόθηκε ποτέ στήν ἀνθρώπινη ἱστορία καί μάλιστα σήμερα εἶναι τό φῶς μέσα στό σκοτάδι τοῦ κόσμου. Καί ὁ Μέγας Κωνσταντίνος τό ἀνέδειξε, τό προστάτεψε καί τό φρόντισε στά πρόσωπα τῶν μέχρι τότε διωκωμένων Χριστιανῶν. Ὁ Μέγας Κωνσταντίνος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος Αὐτοκράτορας, πού διεῖδε τόν ἑνοποιό ρόλο τοῦ Χριστιανισμοῦ μέσα στήν πολιτεία. Κατέστησε τό Χριστιανισμό παράγοντα ἑνότητας τοῦ Ἔθνους καί ἡ ἀλήθεια αὐτή ἀπεδείχθη στήν Ἱστορία καί ἰδιαιτέρως στό ἑλληνικό Ἔθνος μας, γιά νά τονίσει ὁ Παπαρρηγόπουλος: «Τό ἔθνος ἐμεγαλούργησε διά τῆς μετά τοῦ Χριστιανισμοῦ συμμαχίας». Μέ τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων τό 313 μ.Χ., κήρυξε τήν ἀνεξιθρησκεία σέ ὅλη τή Ρωμαϊκή ἐπικράτεια καί ἐπηρεασμένος ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ἀνέτρεψε τήν πορεία τῆς Ἱστορίας μέ τίς θρησκευτικές καί ἀστικές ἀλλαγές, πού σύν τῷ χρόνῳ ἐπέφερε, μέσα ἀπό μία σειρά νομοθετικῶν μέτρων, σύμφωνα μέ τίς ἀρχές καί τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας τόν ἀπεκάλεσε Ἰσαπόστολο, καθώς ὅλες οἱ νομοθετικές μεταρρυθμίσεις ἐμπνέονταν ἀπό τίς ἐπιταγές τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς. Οἱ διωγμοί ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν σταμάτησαν. Ὁ θεσμός τῆς δουλείας καταργήθηκε καί οἱ δοῦλοι ἔγιναν ἀπελεύθεροι. Ἀπαγορεύθηκε ὁ στιγματισμός τῶν καταδίκων στό πρόσωπο γιά νά μήν παραμορφώνεται αὐτό, ἀφοῦ

εἶναι εἰκόνα τοῦ οὐρανίου κάλλους. Ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ἐξῆλθε ἀπό τίς μαρτυρικές κατακόμβες. Στεγάσθηκε πλέον σέ μεγαλοπρεπεῖς Ναούς, τούς ὁποίους ἀνήγειρε μέ τή συνδρομή τῆς Μητέρας του Ἁγίας Ἑλένης καί οἱ ὁποῖοι μέχρι σήμερα ἀποτελοῦν μέγιστα σημεῖα ἀναφορᾶς χριστιανικοῦ καί ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως οἱ Βασιλικές τῆς Γεννήσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στούς Ἁγίους Τόπους, ἡ Παναγία ἡ Ἑκατονταπυλιανή τῆς Πάρου κ.ἄ. Ἡ εὕρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἡ φανέρωση τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ἡ ἀποκάλυψη τῆς πλάκας τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ἡ ἀνόρθωση τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἡ μέχρι σήμερα ὕπαρξη τῶν παναγίων προσκυνημάτων στά Ἰεροσόλυμα ὀφείλονται στό Μέγα Κωνσταντίνο, πού μέ σθένος καί πυγμή στήριξε τόν ἱερό πόθο τῆς Ἁγίας Μητρός του Ἑλένης. Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, πού βάλλεται στίς μέρες μας, θεσμοθετήθηκε ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντίνο τό 321 μ.Χ., ὥστε νά μποροῦν οἱ Χριστιανοί, ἀπρόσκοπτοι καί ἀνενόχλητοι ἀπό τήν βιοτική μέριμνα, νά λατρεύουν τόν Ἀναστάντα Κύριο. Ἡ ἕδρα τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας μεταφέρθηκε στήν νεοϊδρυθείσα Κωνσταντινούπολη, ἡ ὁποία ἐπί 11 αἰῶνες ἀκτινοβολοῦσε τό φῶς, τήν ἀλήθεια, τή ζωή καί ἦταν τό θάμβος τοῦ κόσμου. Μέχρι σήμερα δέ διατηρεῖ διεθνῶς τήν ὀνομασία Πόλη, ὡς ἡ κατ’ ἐξοχήν Πόλις. Ὁ θεόσταλτος Αὐτοκράτορας χάραξε τά ὅρια καί ἔθεσε τά θεμέλιά της. Στή στήλη τοῦ ἀδριάντα του, ὁ ἐκλεκτός τοῦ Θεοῦ στήν Ἱστορία, τοποθέτησε τούς τίμιους ἤλους (τά καρφιά τῆς σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ). Στερέωσε τήν πόλη στό στήριγμα τοῦ κόσμου, τοῦ Δημιουργοῦ τῶν ἁπάντων, τοῦ Κυρίου ΄ τῆς Ἱστορίας καί τά ἐγκαίνιά της τελέσθηκαν στίς 11 Μαΐου 330.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Στήν εὐρύτερη περιοχή της, στή Νίκαια, συνεκάλεσε τό 325 καί τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού καταδίκασε τόν χριστομάχο Ἄρειο καί τούς ὀπαδούς του, ἔφερε τήν ἑνότητα στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπεφάσισε τό Πάσχα νά ἑορτάζεται τήν Κυριακή μετά τήν πανσέληνο τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας. Ὡς αὐθεντικός ἡγέτης ἐξετίμησε τή δύναμη τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας στή συγκρότηση τοῦ Ἔθνους καί τήν πορεία τοῦ Γένους μας. Τό πιό σημαντικό ὅμως, ἀπό ὅσα ἐν συντομίᾳ μόνο ἀναφέρουμε, εἶναι τό γεγονός, ὅτι δέν θέλησε νά ὀνομάζεται ἐπί γῆς θεός, ὅπως αὐτοαποκαλοῦνταν οἱ μέχρι τότε προκάτοχοί του Αὐτοκράτορες. Ἀναγνώρισε ταπεινά, πώς ὁ Χριστός εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, Σωτήρας καί Λυτρωτής «τὸ Α καὶ τὸ Ω,… ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ», ὅπως ἀναφέρεται στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου (Ἀποκ. α΄8). Γι’ αὐτό καί πάνω στό στέμμα, τό σκῆπτρο καί τούς ἱστούς τῶν σημαιῶν καί τῶν λαβάρων του τοποθέτησε τό σημεῖο τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Ἀπόδειξη ἀκόμη τῆς εἰλικρινοῦς πίστεώς του στόν Χριστό ἦταν καί ἡ ὁμολογία τήν ὁποία ἔδειξε μέ τήν κοπή κρατικῶν νομισμάτων μέ χριστιανικά σύμβολα. Ὀλίγο πρό τῆς τελευτῆς του ἔλαβε τό ἅγιο Βάπτισμα καί μέ τά ἐμφώτια ἐνδύματα ἀκόμη, καθαρός ἀπό κάθε ἁμαρτία μετέστη ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν, ὡς μιά ἀκόμη ἐπισφράγιση τῆς ἀποφασιστικῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πού βρίσκει τούς κατάλληλους δρόμους καί τρόπους γιά τή σωτηρία κάθε ἀνθρώπου, ἀκόμη καί ὅταν πρόκειται γιά βασιλεῖς. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἀς εὐχηθοῦμε μέ τή χάρη καί τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ν’ ἀναγνωρίσουμε τά σημάδια τῆς

35

κλήσης τοῦ Θεοῦ στή δική μας ζωή. Νά πολιτευόμαστε ἀξίως τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς κλήσεως μας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας καί σήμερα, στούς ἰδιαιτέρως κρίσιμους καιρούς, ὁ ρόλος τῆς ἑνοποιοῦ δυνάμεώς της ἀναδεικνύεται πολύτιμος. Κυρίως ὅμως νά εὐχηθοῦμε νά φανοῦμε πάνω στή γῆ ἄξιοι κληρονόμοι τοῦ πνευματικοῦ πλούτου τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μας, τῆς Ῥωμηοσύνης μας, διαχειριστές καί συνεχιστές τῆς ἱεραποστολικῆς δραστηριότητος τῶν Ἁγίων μας, ὥστε νά πολιτογραφηθοῦμε ἀσφαλῶς καί στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἀμήν.* † Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ * Κήρυγμα πού ἐκφωνήθηκε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (20 Μαΐου), κατά τή λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος του στήν παραλία τοῦ Βόλου (Μνημεῖο Ἡρώων). Στόν ἑορτασμό ἔλαβαν μέρος, προσκεκλημένοι τοῦ οἰκείου ἱεράρχου κ.κ. Ἰγνατίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσέβιος καί Βελεστίνου κ.κ. Δαμασκηνός.


36 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ΜΗΝΥΜΑ γιά τήν Παγκόσμια Ἡμέρα τοῦ Περιβάλλοντος (5 Ἰουνίου)

Ε

ρχόμαστε καί αὐτή τή χρονιά νά θυμηθοῦμε τό Περιβάλλον σέ μία ἡμέρα πού τελικά καθιερώθηκε, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, συμβατικά. Διότι οἱ ἑορτές καί οἱ ἐπέτειοι σημαίνουν ἤ ἐξυπονοοῦν ὅτι συνειδητοποιοῦμε τό περιεχόμενο πού εἰδικά δόθηκε στήν ἡμέρα πού τιμοῦμε καί ἀνανεώνουμε τίς σκέψεις καί τίς ἀποφάσεις μας πού συνδέονται μέ αὐτήν. Στήν προκειμένη περίπτωση ἀναφερόμαστε στό οἰκολογικό πρόβλημα, τίς παραμέτρους καί τόν ἀποφασιστικό τρόπο ἀντιμετώπισής του. Ὀφείλουμε νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ 5η Ἰουνίου θεσπίσθηκε ὡς Παγκόσμιος Ἡμέρα Περιβάλλοντος προκειμένου νά εὐαισθητοποιηθοῦν οἱ λαοί στήν προστασία καί τήν διατήρησή του ὡς πηγή ἀπόληψης ἀγαθῶν. Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἔχει θεσπίσει τήν 1η Σεπτεμβρίου, ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, ὡς ἡμέρα ὑμνολογίας, δοξολογίας τοῦ Κτίστη καί προστασίας τῆς κτίσέως του. Δηλαδή ὄχι μέ μοναδικό κριτήριο τό συμφέρον, ἀλλά καί μέ παραδοχή καί σεβασμό πρός κάθε ἔργο τοῦ Δημιουργοῦ: «Θαυμαστός εἶ ὁ Θεός καί θαυμαστά τά ἔργα σου». Στούς καιρούς μας, ὅμως, ἀναδεικνύεται ὁ παραλογισμός καί ἡ ὑπεροψία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, πού θεοποίησε τόν ἑαυτό του μένοντας μακριά ἀπό τόν Θεό καί μέ τυπικές ἐκδηλώσεις ἔρχεται ἀκριβῶς νά ὑπογραμμίσει τό ἔλλειμμα τῆς συνείδησης καί τήν οὐσιαστική ἀδιαφορία του πρός μία ἀπό τίς σημαντικότερες ὑποχρεώσεις μας πρός τόν Δημιουργό. Τήν προστασία τῆς Δημιουργίας. Ἡ τραγική ἀντίφαση εἶναι ὅτι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος καταστρέφει τήν Κτίση, προκαλώντας καταστροφές πού ἀπειλοῦν τόν ἴδιο. «Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό κέντρο τῆς σκοπιμότητας τοῦ ὑλικοῦ κόσμου καί ἡ ἱστορία του προσδιορίζει τήν ἱστορία καί τή μοίρα τοῦ κόσμου αὐτοῦ», διδάσκει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Στή Γένεση ἐξ ἄλλου διαβάζομε, ὅτι ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο τήν ἐντολή νά ἐργάζεται στόν παράδεισο, πού ἦταν ὁ κόσμος, καί νά τόν φυλάσσει, νά τόν φροντίζει, δηλαδή καί νά τόν προστατεύει (Γέν. Β΄15). Μέ ἄλλα λόγια, τοποθετώντας τον μέσα στόν ὑλικό κόσμο τόν κατέστησε οἰκονόμο καί διαχειριστή τοῦ κόσμου, τῆς φύσης. Τοῦτο βεβαίως δέν σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπέ-

βη καί κύριος κυρίαρχος τῆς φύσης, διότι μοναδικός Κύριος τῶν πάντων εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Μέ τήν ἐντολή τοῦ «φυλάσσειν» ὁ ἄνθρωπος κλήθηκε νά διαφυλάξει τό περιβάλλον κι ὄχι νά τό μεταβάλει καί νά τό καταστρέψει. Ἀλλά τό οἰκολογικό πρόβλημα δέν συνιστᾶ γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρόβλημα καταστροφῆς τῆς Φύσης μόνον, ἀλλά καταστροφῆς κατά κύριο λόγο τοῦ χώρου ὅπου ἀποκαλύπτεται ἀδιάκοπα ἡ βουλή τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Ἄλλωστε ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄρρηκτα δεμένος μέ τή φύση, ἀφοῦ ἀπό αὐτήν προέρχονται ὅλα ὅσα τοῦ εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά ἐπιβιώσει. Ὅπως προσφυῶς ἔχει εἰπωθεῖ, ἡ Ὀρθοδοξία διδάσκει τήν ἀποφυγή τοῦ πλεονασμοῦ, διότι «ἡ ζωή μας δέ στηρίζεται στήν περίσσεια». «Εἴτε τρῶμε, εἴτε πίνουμε, ὅλα τά κάνουμε εἰς δόξαν Θεοῦ» καί «ὁ ἄνθρωπος δέ θά ζήσει μόνο μέ τήν ὑλική τροφή». Στήν Ἁγία Γραφή ἡ ἐντολή τοῦ «φυλάσσειν» προβάλει τήν ἀρχή τῆς προστασίας τῶν φυσικῶν πόρων, τήν ὁποία καί ἐμμέσως προτείνει μέ τό θεσμό τῆς νηστείας. Ἡ οἰκολογική κρίση μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι καθρεπτίζει τήν ἐσωτερική κρίση τοῦ ἀνθρώπου, πού τά κάνει ὅλα γιά νά τελειωθεῖ ὡς πρόσωπο, ἀλλά ματαιοπονεῖ. Ἡ ἀγωνία του και τό ἄγχος του δέν εἶναι συμπτωματικά, ἀλλά ὀφείλονται στήν ἐσφαλμένη ἀντίληψη γιά τήν ἀλήθεια τοῦ προσώπου. Ὁ ἄνθρωπος τελειοῦται μέ τή κατά χάρη ὁμοίωσή του μέ τόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι Ἀγάπη. Στό ὑπόβαθρο τῆς οἰκολογικῆς κρίσης κρύπτεται ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νά τελειωθεῖ χωρίς νά ὑπολογίζει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί χωρίς νά ἐπωμίζεται τήν προσωπική εὐθύνη του γιά τίς πράξεις του. Γιά τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανό, ἡ λύση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος ἐξαρτᾶται ἀπό τή ριζική ἀλλαγή τῶν σχέσεών του μέ τόν κόσμο, μέ τούς συνανθρώπους του καί κυρίως μέ τόν Θεό. Καθαρά καί ἀποφασιστικά. Ἡ μετάνοια καί ἡ ἐπιστροφή μας στήν ἁπλή καί ταπεινή ζωή εἶναι ἡ μόνη οὐσιαστική διέξοδος. Εἶναι ἡ μόνη δυνατή σωτηρία τοῦ πλανήτη καί εἶναι πιό ἐπιτακτική ἀπό ποτέ. Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται. † Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β΄


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

37

Οἱ φωτογραφίες στήν ἐποχή μας

Δ

ιαβάζοντας ἕνα ἄρθρο τῆς κ. Παπαδημητρίου στό περιοδικό ΒΗΜΑmagazino, μοῦ ἔκανε ἐντύπωση πῶς ἔκλεινε τό ἄρθρο της. Ὅπως γράφει, τῆς εἶπε ἕνας ἰδιοκτήτης φωτογραφικοῦ καταστήματος: «Ἡ πιό πολυφωτογραφημένη γενιά στήν Ἱστορία (ὅπως εἶναι ἡ σημερινή) δέν θά ξέρει τό παρελθόν της. Τό photo album τῶν νέων παιδιῶν ὑπάρχουν μόνο στό Facebook. Καί πιστέψτε με, ἐκεῖ καί θά θαφτοῦν». Διαβάζοντας αὐτά, θυμήθηκα τήν ἱστορία τῶν φωτογραφιῶν τῆς οἰκογένειάς μου, τήν ὁποία σᾶς τήν γράφω ἐδῶ, γιατί, ἀσφαλῶς θά εἶναι καί ἡ ἱστορία τῶν δικῶν σας οἰκογενειῶν. Ἔτσι, ἴσως γίνει ἀφορμή νά ξαναφέρετε καί ἐσεῖς στό νοῦ σας ὄμορφες οἰκογενειακές στιγμές, ἀξέχαστες σέ ἐμᾶς τούς μεγαλυτέρους, παντελῶς ἄγνωστες στούς νεότερους, πού δέν θά ἔχουν τήν χαρά νά τίς φέρνουν στό νοῦ τους ὅταν καί αὐτοί γεράσουν. Στήν «τραπεζαρία» τοῦ πατρικοῦ μου σπιτιοῦ, (τώρα δέν ὑπάρχει ξεχωριστό δωμάτιο στά νέα σπίτια γιά «τραπεζαρία», γιατί ἡ «κουζίνα» εἶναι καί «τραπεζαρία») στή βορειοανατολική πλευρά τοῦ δωματίου ἦταν κρεμασμένες δύο τεράστιες φωτογραφίες (περίπου 0,80Χ0,60) μέ ὄμορφες κορνίζες τοῦ πατέρα τοῦ πατέρα μου καί τῆς μητέρας του, δηλαδή τοῦ παπποῦ μου καί τῆς γιαγιᾶς μου. Τούς παπποῦδες μου δέν τούς γνώρισα, γιατί, ὅταν γεννήθηκα, αὐτοί εἶχαν πεθάνει. Ὅμως, ἀπό τίς τεράστιες φωτογραφίες πού ἔβλεπα καθημερινά ὅταν συγκεντρωνόμαστε ὅλη ἡ οἰκογένεια στό μεσημεριανό καί βραδινό φαγητό στό δωμάτιο τῆς «τραπεζαρίας» μας, (δυστυχῶς, τώρα δέν ἀνταμώνει ἡ οἰκογένεια οὔτε στό μεσημεριανό, οὔτε καί στό βραδινό κοινό φαγητό), μοῦ ἔχουν μείνει στή μνήμη μου τόσον ἔντονα οἱ εἰκόνες τους, πού ἀκόμη καί σήμερα τούς θυμᾶμαι σάν νά ἔζησα μαζί τους καί νά ἀκούω τίς συμβουλές τους! Μία ἄλλη φωτογραφία, μικρότερη, πού καί αὐτή ἦταν κρεμασμένη σέ ἄλλο τοῖχο τοῦ σπιτιοῦ μας, ἦταν ἡ φωτογραφία τῆς οἰκογένειας τοῦ πατέρα μου, πού εἶχαν νά κάθονται σέ ὡραῖες πολυθρόνες μπροστά ὁ παπποῦς μου μέ τή γιαγιά μου καί γύρω τους νά εἶναι τά ἑπτά παιδιά τους, ἡ θεία Βάσω, ὁ θεῖος Γεώργης, ὁ θεῖος Ντῖνος, ἡ θεία ἡ Ἑλένη, ὁ πατέρας μου, ὁ θεῖος ὁ Ἰούλιος καί ὁ θεῖος Νίκος.


38 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ἔτσι, καί μέ τή φωτογραφία αὐτή εἶχα σχηματίσει μέσα μου μία πλήρη εἰκόνα τῆς οἰκογένειάς μου καί εἶχα συνειδητοποιήσει τίς οἰκογενειακές μου ρίζες! Αὐτά, ὅταν ἤμουν καί ἐγώ παιδί! Στά σημερινά χρόνια, πού τά πάντα ἀλλάζουν, μέ τόσο γρήγορο ρυθμό, πού δέν προλαβαίνεις οὔτε νά σκεφθεῖς «τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα», εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἐπιστήμη μέ τή ραγδαία ἐξέλιξη τῶν ἀνακαλύψεων, παρέχει πάρα πολλά μέσα νά τά χαρεῖς καί νά τά ἀξιοποιήσεις, ὅσο μπορεῖς, κατά τόν καλύτερο τρόπο. Στή σημερινή λοιπόν ἐποχή μας, τό δωμάτιο «τραπεζαρία» δέν ὑπάρχει πιά στά σπίτια. Φωτογραφίες παπούδων καί γιαγιάδων δέν κρέμονται στούς τοίχους, οὔτε οἰκογενειακές ἤ ἄλλες ἀναμνηστικές φωτογραφίες ἀπό τήν ζωή τῆς οἰκογένειας. Μόνον μερικές φωτογραφίες ὑπάρχουν σέ κάποιο ράφι, κυρίως μικρῶν παιδιῶν τῆς οἰκογένειας, οἱ ὁποῖες ὅταν μεγαλώσουν τά παιδιά ἀφαιροῦνται ἀπό τά ράφια! Ὅπως γράφει ἡ παραπάνω ἀρθρογράφος, ὑπολογίζεται «τό 2017 νά τραβηχθοῦν 1,3 τρισεκατομμύρια φωτογραφίες» ἀπό τίς digital φωτογραφικές μηχανές, πού καί τά μικρά παιδιά διαθέτουν! Ἀριθμός φωτογραφιῶν ἀδιανόητος γιά πρίν μερικά χρόνια. Καί τί γίνεται αὐτός ὁ τεράστιος ἀριθμός φωτογραφιῶν; Ἄς ἀντιγράψουμε τό σχετικό ἄρθρο: «Ἄς μήν παριστάνουμε τούς ἀνίδεους, οἱ εἰδικοί μιλοῦν ἐδῶ καί καιρό γιά τίς παρενέργειες αὐτῆς τῆς πανδημίας. Ἔχουν προειδοποι-

ήσει π.χ. ὅτι τό over sharing (ὑπερβολικό μοίρασμα) στά social media ὑποσκάπτει τίς ἀληθινές, ἐκτός Διαδικτύου, σχέσεις»! Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις ὑποσκάπτονται ἀπό τό εὔκολο μοίρασμα τῶν φωτογραφιῶν! Ποιός μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι ἡ τόσον ὡραία ἐφεύρεση τῆς φωτογραφίας, πού ἔδινε στόν ἄνθρωπο τήν ἱκανότητα νά ἀπαθανατίζει πρόσωπα, οἰκογενειακές στιγμές κ.λ. καί πού μποροῦσαν ἔτσι νά τίς χαροῦν πολλά πρόσωπα μαζί καί νά μεταδώσουν τήν ἱστορία τῆς κάθε φωτογραφίας στίς ἑπόμενες γενιές, γιά νά μή χαθεῖ ἡ οἰκογενειακή συνοχή, στήν ἐποχή μας, ὁ τεράστιος αὐτός ἀριθμός φωτογραφιῶν, νά γίνεται ἀφορμή δυστυχίας (ἀπό τό μοίρασμα στά social media), ἀκόμη καί αὐτοκτονίες ἔχουν ἀναφερθεῖ ἀπό τή διανομή ἄσεμνων φωτογραφιῶν πού ἀνεγκέφαλα κυρίως κοριτσάκια μοίραζαν στό face book τους ἤ ἡ ἐξαφάνιση τῶν ὡραίων ἀναμνήσεων, τῶν τόσο ἀπαραίτητων γιά τήν ὁμαλή ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ συγκεντρωμένες ὅπως εἶναι στόν προσωπικό ὑπολογιστή τοῦ κάθε φωτογράφου, θά ἐξαφανιστοῦν καί αὐτές μαζί μέ τόν θάνατό του, ὄπως εἶπε καί ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ φωτογραφικοῦ καταστήματος πού προαναφέραμε. Ὅλα αὐτά γράφονται γιά νά καταλάβουμε καλύτερα σέ ποιά κοινωνία ζοῦμε, νά προβληματιστοῦμε, νά ἀντιδράσουμε, μήπως κατορθώσουμε καί σώσουμε κάτι, πρίν ἀπό τήν ἐπιταχυνόμενη διάλυση τῆς οἰκογενειακῆς ἑστίας. Π.Ι.Μ. (περ. «Σύνδεσμος»)


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

39

Ποιμαντική Ἐπίσκεψη στήν Ἰκαρία

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τήν Ἰκαρία κατά τό εἰωθός ἀπό 30ῆς Ἰουνίου ἕως 2ας Ἰουλίου καί ἀπό 13ης ἕως καί 17ης Ἰουλίου 2017. • Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 30ῆς Ἰουνίου 2017 χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Θέρμων Ἰκαρίας καί ἀκολούθως προεξῆρχε τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἀνά τήν Λουτρόπολιν τῶν Θέρμων. • Τό Σάββατον 1η Ιουλίου 2017 προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Καραβοστάμου Ἰκαρίας. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας χοροστάτησε στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ πρώην Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου Ἠλία Τσαντέ στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, ἐνῶ ἀκολούθως τέλεσε τό βάπτισμα τῶν τέκνων τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Ἀγγέλικα στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας. • Τήν Κυριακή 2α Ἰουλίου 2017 προεξῆρθε τῆς θείας Λειτουργίας στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Γλαρέδων Ἰκαρίας. • Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 13ης Ιουλίου 2017 ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος στόν Ἅγιο Κήρυκο Ἰκαρίας, ὅπου χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἐκ τῶν κορυφαίων Κολλυβάδων Πατέρων τοῦ Κινήματος τῆς Φιλοκαλικῆς Ἀναγέννησης, τῶν καί Κτιτόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο διῆλθαν ἀπό τήν Ἰκαρία, ἀλλά ἀνήγειραν καί τήν πλησίον τῶν χωρίων τους  Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν περιοχή Λευκάδα Ἁγίου Κηρύκου, ἡ ὁποία σύντομα κατέστη κέντρο πνευματικῆς ἀναγέννησης τῶν Ἰκαρίων. • Τήν Παρασκευή 14ην Ιουλίου 2017 συνεκάλεσε στό Ἐπισκοπεῖο Ἁγίου Κηρύκου Σύναξη τῶν Ἱερέων Ἐφημερίων καί τῶν τριῶν Ἀρχιερατικῶν περιφερειῶν Ἁγίου Κηρύκου, Εὐδήλου καί Ραχῶν Ἰκαρίας. Στή διάρκεια τῆς Συνάξεως, ἀφοῦ ἐνημέρωσε τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους πάνω σέ θέματα διοικητικῆς φύσεως, ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στήν ἀναγκαιότητα ἀναβαθμισμένης ἐσωτερικῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ἱερέως στή σύγχρονη ἐποχή καί συνέστησε πατρικῶς τήν ἐντατικότερη προσπάθεια ὅλων, ὥστε καί ἡ ἱερουργία τῶν θείων Μυστηρίων νά γίνεται κατά τάξιν καί εὐσχημόνως, ἀλλά καί νά ἀναβαθμίζεται ἡ πνευματική ζωή καί παρουσία τῶν Κληρικῶν μας.

• Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 14ης Ιουλίου 2017 χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων. • Τό Σάββατον 15ην Ιουλίου 2017 λειτούργησε εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης. • Τήν Κυριακή 16ην Ἰουλίου 2017, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων Πατέρων Γρηγορίου τοῦ Γραβανοῦ καί Σισώη τοῦ Πνευματικοῦ λειτούργησε στήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος Ἰκαρίας. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος εὐχαρίστησε ὅλους, ὅσοι προσέτρεξαν νά προσκυνήσουν μέ εὐλάβεια τά ἱερά Λείψανα τῶν ὁσίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν καί κοιμήθηκαν στήν Ἱερά Μονή καί φανερώθηκαν διά τῶν λειψάνων τους κατά τρόπο θαυμαστό στή διάρκεια ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν στό Καθολικό τῆς Μονῆς καί τέλος συνεχάρη τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου Εὐνίκη, ἡ ὁποία μέ τή συμπαράσταση ὅλης τῆς Ἀδελφότητος, ἐνηγκαλίσθησαν τήν Ἱ. Μ. Ευαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδας καί ἐφρόντισαν, ὥστε νά γίνουν ὅλα μέ τη χάρη τοῦ Θεοῦ «κατά τάξιν καί εὐσχημόνως», παρέχοντας στούς προσκυνητές καί τήν παραδοσιακή κολλυβαδική φιλοξενία. • Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Μαρίνης Ἀρεθούσης • Τήν Δευτέρα 17η Ἰουλόυ 2017 χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας, παρουσῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τοῦ Κράτους καί τῆς Νήσου, προέστη τῆς Δοξολογίας καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως, πού ἔλαβαν χώρα στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν της 105ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Νήσου ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό. • Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι στή διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Ἰκαρία ὁ Σεβασμιώτατος συνεκάλεσε τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Ἰκαρίας «Ἡ Στέγη τῆ Παναγίας», ἐνῶ εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ τίς τοπικές Ἀρχές, τόν κ. Ἔπαρχο Ἰκαρίας καί τόν κ. Δήμαρχο Ἰκαρίας, μέ μέλη τοῦ Δημοτικού Συμβολίου Ἰκαρίας, μέ μέλη Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί ἁπλούς Χριστιανούς πρός ἐπίλυσιν διαφόρων θεμάτων.


40 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Πατριαρχικά Γράμματα Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σάμου καί Ἰκαρίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Κυκλάδων Νήσων, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Εὐσέβιε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. Ληφθεῖσα ἐθεωρήθη ἐν συνεδρίᾳ τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἡ ἀπό β΄ Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἀριθμ. Πρωτ. 1, ὑποβληθεῖσα ἔκθεσις τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος ἐπί τῶν πεπραγμένων ἐν τῇ κατ’ αὐτήν θεοσώστῳ Ἱερᾷ Μητροπόλει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κατά τό παρελθόν ἔτος, ἐπλήρωσε δέ εὐχαριστίας καί καυχήσεως τήν ἡμετέραν Μετριότητα καί τούς περί ἡμᾶς Ἱερωτάτους συνοδικούς παρέδρους ἡ διαπίστωσις τοῦ ἐπιτελεσθέντος ἐν τῷ αὐτόθι γεωργίῳ τοῦ Κυρίου ἔργου κατά τήν σύγχρονον ἰδίᾳ ἐποχήν, τήν διακρινομένην διά τήν πνευματικήν αὐχμηρότητα καί τήν ἐπικρατοῦσαν δυσχερῆ παγκοσμίως κατάστασιν, κατά τήν ὁποίαν, ἐποχήν, ἡ προσφορά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τῶν ἑκασταχοῦ Ἐπαρχιῶν αὐτῆς τυχγάνει καιρία διά τήν διατήρησιν τοῦ ἤθους καί τῆς πιστότητος εἰς τάς ἀρχάς καί εἰς τάς ἀξίας τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδοξίας καί τοῦ ἡμετέρου θεοφιλοῦς Γένους. Ἔχοντες ἀφωσιωμένον συνεργόν τήν ὑμετέραν Ἱερότητα, ὡς διαπι-

στοῦται καί ἐκ τοῦ ἐκτιθεμένου ἐν τῇ ἀνωτέρω ἀναφορᾷ ἔργου αὐτῆς, ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Πρωθιεραρχικῇ διακονίᾳ, τῇ ἀποβλεπούσῃ ἀποκλειστικῶς εἰς τήν «ἐπισύστασιν τήν καθ’ ἡμέραν» ὑπέρ τῆς εὐσταθείας καί εὐημερίας τῆς ἀνά τήν οἰκουμένην κληρουχίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ὑπέρ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, συνεχίζομεν μεθ’ ὑμῶν τήν νυχθήμερον συμπορείαν καί συνεκδαπάνησιν, σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης καί ἀναλισκόμενοι εἰς ἀξίαν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἱεροῦ χρέους καί τῆς εὐθύνης ἡμῶν πρός τόν λαόν τοῦ Θεοῦ.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

41

Ὅθεν, χαίρομεν ἰδιαιτέρως διά τά ἐν τῇ ὑμετέρᾳ ἐκθέσει ἀναφερόμενα ἔργα καί ἡμέρας, ἐφ’ οἷς καί συγχαίροντες, ἐκφράζοντες ὑμῖν, καί τοῖς κληρικοῖς καί λοιποῖς συνεργάταις ὑμῶν, τήν εὐαρέσκειαν καί τάς εὐχαριστίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, γνωρίζοντες ἅμα ὅτι ἡ ἔκθεσις παρεπέμφθη, πρός πλέον ἐπισταμένην μελέτην τῆς δοκίμου διακονίας ὑμῶν, τῇ ἁρμοδίᾳ Συνοδικῇ ἐπί τῶν ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου καί τῇ ἐπί τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἐπιτροπῇ. Εὐαρέστως καί ἐν χαρᾷ βαθείᾳ καί συγκινήσει βλέποντες τάς ὑμετέρας ποιμαντικάς πρωτοβουλίας εἰς οἰκοδομήν τοῦ λαοῦ καί ἐν γένει πρός διακονίαν τῆς λαχούσης τῇ ὑμετέρᾳ

συνέσει ποίμνης, καθώς καί τόν πνευματικόν μόχθον τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος ἵνα διαρκῶς μορφῶται Χριστός ἐν ταῖς καρδίαις τῶν πιστῶν, εὐχόμεθα ὅπως ταῦτα εὕρωσι τόν μισθόν τῶν πιστῶν καί φρονίμων οἰκονόμων ἐν τῇ φοβερᾷ τῆς μισθαποδοσίας ἡμέρᾳ, καταστεφομένης τῆς ὑμετέρας προσφορᾶς διά τῆς μακαρίας φωνῆς τοῦ Δικαιοκρίτου: «εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ· ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπί πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου» (Ματθ. κε΄ 23). Αὐτοῦ ἡ Χάρις καί τό ἄπειρον Ἔλεος εἴησαν μετά τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος πάσας τάς πολλάς ἡμέρας τῆς ζωῆς καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας αὐτῆς. ,βιζ΄ Ἀπριλίου ε΄

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σάμου καί Ἰκαρίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Κυκλάδων Νήσων, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Εὐσέβιε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. Ἐξ ἐνθέρμου ἀδελφικῆς ἀγάπης κινουμένη ἡ ἡμετέρα Μετριότης, κατ’ ἀξίαν δέ τιμῶσα τήν μέχρι τοῦδε εὔορκον καί καλλίκαρπον ἐκκλησιαστικήν διακονίαν τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος, εὐχαρίστως ἐπιλαμβανόμεθα τῆς ἀγαθῆς εὐκαιρίας τῆς ἐπετείου τῶν ὀνομαστηρίων αὐτῆς, ἵνα ἐκφράσωμεν τήν δικαίαν καύχησιν ἡμῶν ἐκ Κυρίῳ διά τήν ὑμετέραν προσφοράν, ἰδίᾳ κατά τήν σημερινήν

δυσχερῆ ἀπό πάσης ἐπόψεως ἐποχήν, πρός τήν Ἐκκλησίαν καί πρός τήν ἐμπεπιστευμένην αὐτῇ θεοτερπῇ ὁλκάδα, καί συγχρόνως εὐχηθῶμεν ἀπό μέσης Πατριαρχικῆς καρδίας ὅπως, τῇ πρεσβείᾳ καί μεσιτείᾳ τοῦ ὑπερμάχου φρουροῦ αὐτῆς Ἁγίου, συνεχίζῃ ἡ ὑμετέρα Ἱερότης, ὑπό τῆς Θείας Χάριτος κρατυνομένη, τόν ἱερόν ἀρχιερατικόν δόλιχον αὐτῆς, ἐπί κατά Θεόν εὐημερίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, εὐσταθείᾳ τῆς Ἐκκλησίας καί δόξῃ τοῦ ἁγίου Ὀνόματος τοῦ θείου Ἱδρυτοῦ καί Κυβερνήτου αὐτῆς. Εἴησαν παρ’ Αὐτοῦ τά ἔτη τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος ὡς πλεῖστα, ὑγιεινά, εὐφρόσυνα, καρποφόρα καί σωτήρια. ,βιζ΄ Ἰουνίου κβ΄


42 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Πρωτοβουλία 1.000.000 πολιτῶν

Μ

Μεγάλη νίκη γιά τήν οἰκογένεια

εγάλη νίκη τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης ἐπιτεύχθηκε, ὥστε νά ὁδεύσει πρός συζήτηση στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἡ ἔννοια τῆς Οἰκογένειας, πού σημαίνει μόνο τόν φυσικό δεσμό ΑΝΔΡΑ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ καί ΠΑΙΔΙΩΝ. Ὄχι συμβιώσεις τοῦ ἰδίου φύλου ἤ ἄλλου εἴδους! Σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνωση τύπου τῆς 8.6.2017 ἀπό τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή τῆς Πανευρωπαϊκῆς Πρωτοβουλίας «MumDudKids» ἔχουν συγκεντρωθεῖ ἄνω τοῦ 1.000.000 ἐγκύρων ὑπογραφῶν. Ἐπίσης ἐκπληρώνονται καί ὅλα τά ὑπόλοιπα κριτήρια γιά νά εἰσαχθεῖ τό ζήτημα στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ἡ ξεκάθαρη αὐτή στάση τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης ἀπό 14 Χῶρες ἔρχεται σέ συνέχεια τῆς πολύ σημαντικῆς ἀποφάσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου C 443/15 /24.11.2016, ὅτι ὁ ὁρισμός τοῦ γάμου ὡς ἕνωση ἀνάμεσα σέ ἕνα ἄνδρα καί μιά γυναίκα δέν ἀποτελεῖ διάκριση καί ὅτι τά Κράτη-Μέλη δέν ὑποχρεοῦνται νά υἱοθετήσουν ἴδιου φύλου «γάμο» ἤ «ἀστική/πολιτική σχέση». Ἀπό τά παραπάνω ἀποκαλύπτεται ἡ παραπλάνηση πού γίνεται ὡς συστηματική πλύση ἐγκεφάλου στήν ἑλληνική κοινή γνώμη ἀπό μεγάλα ΜΜΕ, Πολιτικά Κόμματα, ΜΚΟ, Χορηγούς παρελάσεων τύπου Pride καί ἄλλους φορεῖς τοῦ ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ, ὅτι ἡ ὑποτιθέμενη ἐπέκταση τοῦ πολιτικοῦ γάμου καί τῆς υἱοθεσίας στούς ὁμοφυλοφίλους ἀποτελεῖ δῆθεν πρόοδο τῶν δικαιωμάτων τους. Δέν εἶναι πρόοδος ἀλλά ἀνατροπή τῆς φυσικῆς τάξης, ἀντίθετη μέ τή συνείδηση τῶν λαῶν. Ἐπίσης ἡ νίκη αὐτῆς τῶν πρωτοβουλίας ἀποδομεῖ καί τήν προσπάθεια ἐπιβολῆς τῶν ἐμφύλων ταυτοτήτων καί τήν θεωρία τοῦ δῆθεν κοινωνικοῦ φύλου (gender). Ἡ φυσική οἰκογένεια ἀπαιτεῖ διακριτούς ρόλους, σύμφωνα μέ τίς ἱκανότητες καί τά χαρίσματα τοῦ φυσικοῦ φύλου τοῦ κάθε συζύγου πού συμμετέχει σ’ αὐτήν. Αὐτοί πού κραυγάζουν γιά δικαιώματα καί δημοκρατία, ἄς γνωρίζουν ὅτι οἱ λαοί δέν θέλουν τή διαστροφή καλυμμένη πίσω ἀπό διεκδικήσεις δικαιωμάτων. Οἱ λαοί ἀντιστέκονται στό μεθοδευμένο διασυρμό τῆς ἀληθινῆς οἰκογένειας.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

43

Ὁ ποταμός τῆς φωτιᾶς Τό γεγονός τῆς τελικῆς κρίσεως ἀναγγέλλεται ἀπό πολύ παλιά. Αἰχμάλωτος στή Βαβυλώνα ὁ προφήτης Δανιήλ, βλέπει σέ ἀποκαλυπτικό ὅραμα νά στήνονται θρόνοι, ὅπου κάθησε ὁ «Παλαιός τῶν ἡμερῶν», ὁ προαιώνιος δηλ. Θεός, ντυμένος μέ ἔνδυμα λευκό σάν χιόνι, ἐνῶ οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς του ἦταν σάν καθαρό λευκό μαλλί. Ὁ θρόνος του καί οἱ τροχοί τοῦ θρόνου του ἦταν πῦρ πού ἐξέπεμπε φλόγες. Ἀπό τόν θρόνο του ἐκπορευόταν καί κυλοῦσε ἕνας πύρινος ποταμός. Χιλιάδες καί μυριάδες ἀγγέλων τόν ὑπηρετοῦσαν καί στέκονταν γύρω του. Καί τότε στήθηκε κριτήριο καί τά βιβλία ἀνοίχτηκαν (Δαν. 7, 9-10). Τό γεγονός αὐτό ἐπιβεβαιώνεται πλήρως ἀπό τόν Κύριό μας, ὅταν λέγει, ὅτι ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς θά δοῦν τόν Υἱό τοῦ Ἀνθρώπου νά ἔρχεται «ἐπί τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετά δυνάμεως καί δόξης πολλῆς» καί νά κάθεται «ἐπί θρόνου δόξης αὐτοῦ», γιά νά κρίνει «πάντα τά ἔθνη» (Ματθ. 24, 30· 25, 31-32). Ἡ Ἐκκλησία τό φέρνει στή μνήμη μας κατά τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω. Οἱ ὑπέροχοι ὕμνοι της περιγράφουν τά πρωτόγνωρα αἰσθήματα πού θά μᾶς συγκλονίζουν, ὅταν θά «τίθωνται θρόνοι καί ἀνοίγωνται βίβλοι καί πράξεις ἐλέγχωνται καί τά κρυπτά δημοσιεύωνται». Ὅταν θά πηγάζει «ποταμός πύρινος πρό τοῦ βήματος» τοῦ Κριτοῦ, πού θά κατακλύσει τούς πάντες, καλούς καί κακούς, μέ τήν πλημμύρα τῆς φωτιᾶς του. Τί εἶναι ἀκριβῶς αὐτός ὁ πύρινος ποταμός; Νομίζουν μερικοί πώς ὁ πύρινος ποταμός εἶναι ἡ φωτιά τῆς κόλασης, μέ τήν ὁποία θά τιμωρήσει ὁ Θεός τούς ἀσεβεῖς. Ὅμως ὁ Θεός δέν ἐκδικεῖται, δέν μισεῖ, δέν τιμωρεῖ κανέναν. Ὁ Θεός ἀγαπάει μόνο (Α΄Ἰω. 4,16). Καί ὁ πύρινος ποταμός εἶναι ἀκριβῶς αὐτή ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ὁποία θά ἀγκαλιάσει ἀδιακρίτως τούς πάντες. Παρά-

δεισος καί κόλαση θά εἶναι αὐτό πού θά ζεῖ ὁ καθένας μας μέσα σ’ αὐτόν τόν ποταμό τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Θά εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο προσωπικά ὁ καθένας μας θά δεχτεῖ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τό πῶς δεχόμαστε ὅμως τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι καθαρά δικό μας θέμα. Ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό τή δική μας ἐλευθερία, ἀπό τήν προσωπική μας ἐλεύθερη βούληση. Ἡ στάση μας ἀπέναντι στό Θεό, τό ἄν θά εἴμαστε φίλοι ἤ ἐχθροί του, εἶναι κάτι πού τό ἀποφασίζουμε ἐμεῖς, γι’ αὐτό καί θά εἶναι αἰώνιο. Ὁ Θεός, σεβόμενος ἀπόλυτα τήν ἐπιλογή μας, δέν μπορεῖ νά τό ἀλλάξει. Δέν μπορεῖ νά καταργήσει τήν ἐλευθερία μας. Παράδεισος καί κόλαση ἐξαρτῶνται ἀπό μᾶς. Δέν εἶναι θέμα τοῦ Θεοῦ. Καί τά κάνει αἰώνια ἡ δική μας ὁριστική καί ἀμετάκλητη ἐπιλογή. Ἀλλιῶς, ἄν ἦταν τιμωρία τοῦ Θεοῦ ἡ αἰώνια κόλαση, θά φανέρωνε ἕνα Θεό ἀπροσμέτρητα κακό, ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο ἀπέναντί μας. Ὅμως στή Δευτέρα Παρουσία ὁ Θεός δέν θά τιμωρήσει, ἀλλά θά διαπεράσει τά πάντα μέ τό φῶς τῆς ἀγάπης του, πού σάν ποταμός φωτιᾶς θά ἐκπορεύεται ἀπό τό θρόνο του. Τά βιβλία θά ἀνοιχτοῦν. Τά πάντα δηλ. στό φῶς καί στή φωτιά αὐτή θά γίνουν διάφανα. Οἱ καρδιές μας θά δείξουν καθαρά τό περιεχόμενό τους. Τί θά κρύβουν μέσα τους; Ἀγάπη ἤ μίσος; Ἄν στήν καρδιά μας ὑπάρχει ἀγάπη, ἡ ἐπαφή μας μέ τό θεϊκό ποτάμι τῆς ἀγάπης θά εἶναι χαρά, παράδεισος. Ἄν στήν καρδιά μας βασιλεύει τό μίσος, τή στιγμή πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θά μᾶς ἀγκαλιάσει τρυφερά μέσα στόν πύρινο ποταμό, θά νιώσουμε ἀφόρητη δυστυχία καί κόλαση. Ἡ φωτιά κάνει λαμπερό τό χρυσάφι, ἀλλά κατακαίει τά φρύγανα καί τά ξύλα (Α΄Κορ. ε, 12-15). Ἐμεῖς τί θά νοιώθουμε μέσα στή φωτιά τῆς θείας ἀγάπης; Θά ἀστράφτουμε σάν χρυσάφι ἤ θά καιγόμαστε; π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΚΟΣ

Κωδικός 3518

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ», ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ: Εὐάγγελος Π. Λέκκος, θεολόγος, νομικός ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ. 210.34.76.090 Ἡ «Μεταμόρφωσις» διανέμεται καί ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ. Γίνονται δεκτές προαιρετικές εἰσφορές στή διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ, γιά τό περιοδικό, 831 00 ΣΑΜΟΣ Τηλ. 22730-87640, Fax 22730-87646


44 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Μία Ἑλβετίδα ἐξηγεῖ γιατί μισεῖ τούς Ἕλληνες «...Ἄν ὑπάρχει μία φυλή στόν κόσμο πού κυριολεκτικά μισῶ ἀφόρητα, αὐτή ἡ φυλή εἶναι οἱ Ἕλληνες, γιατί οἱ σοφοί μας Δάσκαλοι δέν μᾶς δίδαξαν τίποτα πού νά μήν τό εἶχαν ἤδη ἀνακαλύψει, ἐξηγήσει, νά μήν τό εἶχαν τεκμηριώσει, νά μήν τό εἶχαν τελειοποιήσει οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες. Κι ἄν κάποτε ἀνέφεραν κανέναν ἄλλο συγγενή τῆς γνώσης καί τῆς σοφίας πού δέν ἦταν Ἕλληνας, στό τέλος πάντα κατέληγαν ὅτι ἡ γνώση του καί ἡ σοφία του ἦταν βασισμένες πάνω στή σοφία κάποιου Ἕλληνα Φιλοσόφου. Σιγά σιγά ἔνιωθα πώς οἱ γνώσεις μου, οἱ σκέψεις μου, τά αἰσθήματά μου, ἡ προσωπικότητά μου, ὁ κόσμος μου, ἡ ὕπαρξή μου ὥς τό πιό ἔσχατο κύτταρό μου ἦταν ὅλα ἐπηρεασμένα, ἦταν ταγμένα σέ αὐτό πού σήμερα ὀνομάζουμε «Ἡ Φιλοσοφία τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων». Ἀργότερα στό Πανεπιστήμιο ἡ κατάσταση ἔγινε δραματική. Ὁ Ἀσκληπιός ἀπό τή μιά, ὁ Ἱπποκράτης ἀπό τήν ἄλλη! Ὁ Γαληνός τή μιά μέρα, ὁ Ὀρειβάσιος τήν ἑπομένη! Ἀέτιος τό πρωί, Ἀλέξανδρος Τραλλιανός τ’ ἀπόγευμα! Παῦλος ὁ Αἰγινίτης ἀπό ἐδῶ, Στέφανος ὁ Ἀθηναῖος ἀπό ἐκεῖ. Δέν μποροῦσα ν’ ἀνοίξω βιβλίο χωρίς νά βρῶ μπροστά μου τήν ἑλληνική παρουσία. Δέν τολμοῦσα νά πιάσω στά χέρια μου λεξικό γιά νά βρῶ μία δύσκολη, σπάνια, μία χρήσιμη, μία ἔξυπνη, μία ὄμορφη, μία μεστωμένη λέξη. Ὅλες ἑλληνικές! Καί ἄλλες ἀμέτρητες σάν τήν ἄμμο τῶν θαλασσῶν καί τῶν ποταμῶν, ἑλληνικῆς καί αὐτες προέλευσης! Πρόκειται νά φαινόμενο ὁμαδικό. Ἔτσι αἰσθανόμαστε λίγο πολύ ὅλοι μας ἀπέναντι

στούς Ἕλληνες. Τούς μισοῦμε, ὅπως τά ζῶα τούς θηριοδαμαστές. Καί μόλις μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία, χυμᾶμε, τούς δαγκώνουμε καί τούς κατασπαράζουμε. Γιατί στό βάθος ξέρουμε ὅτι κάποτε ἤμασταν ζῶα μέ ὅλη τή σημασία τῆς λέξης καί εἶναι αὐτοί, οἱ  Ἕλληνες, πάλι οἱ Ἕλληνες, πάντα οἱ Ἕλληνες, πού μᾶς ἐξώσανε ἀπό τή ζωώδικη ὑπόσταση καί μᾶς ἀνεβάσανε στήν ἴδια μέ τούς ἑαυτούς τους ἀνθρώπινη βαθμίδα. Δέν ἀγαπᾶμε κάτι πού θαυμάζουμε. Ρίξε μία ματιά στήν ἱστορία καί θά διαπιστώσεις ὅτι ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι, μέ ἀρχηγούς τούς Λατίνους καί τό Βατικανό, λυσσάξαμε νά ἐξαφανίσουμε τούς Ἕλληνες ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς. Δέν θά βρεῖς καί δέν θά φανταστεῖς συνδυασμό ἐγκλήματος, πλεκτάνης καί παγίδας πού δέν το σκαρφιστήκαμε γιά νά τούς ἐξολοθρεύσουμε. Ἡ ἱστορία μέ τό μίσος κατά τῶν Ἑλλήνων δέν ξέφτισε. Ὁ σύγχρονος πολιτισμένος ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἴδιος καί χειρότερος. Δέν θά ἐπιτρέψει ποτέ τό Βατικανό νά ἐπιβιώσει στήν αὐλόπορτα τῆς Εὐρώπης, στά πλευρά τῆς Ἀσίας καί στό κατώφλι τῆς Ἀφρικῆς ὁ Ἑλληνισμός, γιατί θεωροῦν ὅτι τούς ἀφαιρεῖ σεβασμό καί κύρος. Γι’ αὐτό, παρόλο πού τούς μισῶ, γιατί δέν προέρχομαι ἀπό τή φυλή τους, δέν μπορώ νά μήν τούς θαυμάζω καί νά μή τούς σέβομαι καί θά συνεχίζω νά μελετάω τόν Πλάτωνα, τόν Σωκράτη καί τόν Περικλή ὅσο θά ζῶ, διδάσκοντας στά παιδιά μου τή δύναμη τῆς σοφίας τους καί τήν ἐπιρροή της στή ζωή μας καί στήν εὐτυχία μας». Χρ. Παλμοί (Ἀπό τό Διαδίκτυο)


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

«Eἰς ἔργον διακονίας... ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσέβιος κατά τό δίμηνο Μαΐου-Ἰουνίου 2017: • Λειτούργησε ἤ χοροστάτησε καί, κατά περίπτωση, κήρυξε τό λόγο τοῦ Θεοῦ στούς ἱερούς ναούς: Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ἄνω Μερᾶς Ταμασοῦ Κύπρου (1.5)· Ταξιαρχῶν (Σχολῶν Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, κατά τόν ἑορτασμό ὑπό τῶν ἀποστράτων τῆς προστάτιδός των ἁγίας Εἰρήνης καί τέλεσε Μνημόσυνο τῶν πεσόντων κατά τήν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντός των) (5.5)· Προφ. Ἠλιού Πατρῶν (Σύναξη 100 καί πλέον Σαμίων, συνάντηση καί μέ τόν οἰκεῖο ἱεράρχη κ.κ. Χρυσόστομο, 7.5)· Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Βερίνου-Αἴγιον (8.5)· Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀγρινίου (8-9.5)· Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου ἐκ Χώρας Σάμου (13-14.5)· Ἁγίου Μακαρίου Μύλων (15-16.5)· Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Βόλου (20-21.5)· Μονῆς Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς (ἐπέτειος ἐγκαινίων, 28.5)· Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Μερᾶς Ταμασοῦ καί Ἁγίου Ἀνδρέου – Συνάξεως Ρώσων Ἁγίων (30.5)· Ἁγίου Χαραλάμπους Κοιμητηρίου Σάμου (καί τέλεσε Δέηση ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων προκατόχων του καί πάντων τῶν ἐκεῖ ἐνταφιασμένων, 3.6)· Ἱ. Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς (4.6)· Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Μυτιληνιῶν καί Ἁγίας Τριάδος Μαραθοκάμπου (4.6)· Ἁγίας Τριάδος Παγώνδα καί Ἁγίας Τριάδος Παλαιοῦ Καρλοβάσου (5.6)· Ἁγίου Θεοδώρου Βαθέος (μνήμη Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, 10.6)· Ἁγίων Πάντων Κουμεΐκων (11.6)· Ἱ. Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς (18.6)· Ἁγίου ἱερομάρτυρος Εὐσεβίου (21.6)· Ἁγίου Νικολάου Βαθέος (ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου, 22.6)· Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου Ἁγίου Κωνσταντίνου (23.6)· Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου Λιμένος Καρλοβάσου (24.6)· Ἱ. Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς (25.6)· Ἁγίου Παύλου Ἠραίου (28.6)· Ζωοδ. Πηγῆς Κότσικα (29.6)· Ζωοδόχου Πηγῆς (ἑσπερινός στό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, 30.6)· Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Θέρμα Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας (30.6). • Τέλεσε Δοξολογία καί Δέηση κατά τόν ἑορτασμό τῆς ἡμέρας τιμῆς τῶν ἀπόστρατων καί συνταξιούχων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας (11.6). • Τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία τῆς ἀείμνηστης Ἑλένης Κακαντώνη, μητέρας τοῦ πρωτοψάλτη τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος Βαθέος (11.6). • Τά ἐγκαίνια τῶν νέων Γραφείων τοῦ Συλλόγου αὐτοδυτῶν Σάμου (17.6). • Τίμησε μέ τήν παρουσία του τούς ἀγῶνες δρόμου τοῦ

45

τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» Δημοτικοῦ Ὀργανισμοῦ Παιδείας, Πολιτισμοῦ, Νεολαίας καί Ἄθλησης Σάμου (11.6). • Τήν ἐκδήλωση γιά τή λήξη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς ἐνορίας Κοιμ. Θεοτόκου Κοντακαιΐκων (17.6). • Τή διάλεξη τῆς Ἐφορείας ΠαλαιοανθρωπολογίαςΣπηλαιολογίας μέ θέμα «Τό σπήλαιο στό Μεγάλο Σειρήνι καί ἡ πρόσφατη ἀρχαιολογική ἔρευνα» (27.5). • Τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης (1453) πού ὀργανώθηκε ἀπό τήν Ἕνωση Μικρασιατῶν Σάμου (28.5). • Τήν ἑόρτια ἐκδήλωση τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Βαθέος (28.5). • Τήν τελετή Καθομολόγησης ἀποφοίτων καί Ἀπονομῆς μεταπτυχιακῶν τίτλων, διπλωμάτων καί πτυχίων τῶν Τμημάτων τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν (2.6). Σέ ὅλους τούς λαβόντες τούς ἀντίστοιχους τίτλους ὁ Σεβ. κ.κ. Εὐσέβιος πρόσφερε ὡς εὐλογία τήν Καινή Διαθήκη μέ σχετική ἀφιερώσή του. «Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ» Τόν ἀνωτέρω τίτλο εἶχε ὡς θέμα ἡ διάλεξη τοῦ Σεβ. κ.κ. Εὐσεβίου τήν ὁποία ἀνέπτυξε (5.5) ἐνώπιον 414 δόκιμων Ἀξιωματικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἐνῶ παρίσταντο ὁ Διευθυντής τῆς Ἀστυνομικῆς Ἀκαδημίας καί στελέχη τῆς Σχολῆς. Στό τέλος πρόσφερε σέ ὅλους ὡς εὐλογία εἰκόνα τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ. ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἀπέστειλε πρός ὅλους τούς φετινούς ὑποψηφίους τό ἀκόλουθο γράμμα (1.6): Ἀγαπητό μου παιδί, Σέ λίγες ἡμέρες θά λάβεις μέρος στή διαδικασία τῶν ἐξετάσεων, πού θά σηματοδοτήσουν τό τέλος τῆς σχολικῆς σου ζωῆς στό Λύκειο καί τήν ἀρχή μιᾶς νέας σταδιοδρομίας, μαθητείας καί σπουδῶν στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Πατρίδος μας. Συμπαραστεκόμενος στήν ἀγωνία τῆς προετοιμασίας σου, σέ παρακαλῶ νά ἀγωνισθεῖς χωρίς ἄγχος, ἀλλά μέ ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν εἰσέλθεις στό στά-


46 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ διο τῶν ἐξετάσεων γιά νά ἀγωνισθεῖς, μή διστάσεις νά ἐπικαλεσθεῖς τήν χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Κυρίου μας. Δῶσε τόν καλύτερό σου ἑαυτό καί παράλληλα ἐναπόθεσε μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη καί ἀγάπη τήν ἐλπίδα σου στά παντοδύναμα Χέρια Του. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς συμβουλεύει: «Νά προσπαθεῖς σάν νά ἐξαρτῶνται ὅλα ἀπό σένα καί νά ἀφήνεσαι στόν Θεό σάν νά ἐξαρτῶνται ὅλα ἀπ’ αὐτόν». Ἀγαπητό μου παιδί, Τήν Κυριακή 4 Ἰουνίου 2017, πού εἶναι ἡ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς καί ἑορτάζουμε τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς Ἁγίους Ἀποστόλους, προσπάθησε νά ἐκκλησιασθεῖς ὁπωσδήποτε καί νά συμμετάσχεις στήν θεία Λειτουργία. Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέρα ὅλοι προσευχόμαστε γονατιστοί καί ζητοῦμε τήν χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή μας. Γιά χάρη σου μάλιστα θά ἀναπέμψουμε καί μία εἰδική δέηση πρός τόν Κύριό μας, ζητώντας τόν φωτισμό καί τήν ἐνίσχυσή του στόν στίβο τῶν ἐξετάσεων. Σοῦ εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, ὁ Κύριός μας νά σέ σκεπάζει, νά εὐλογεῖ τήν ζωή σου καί νά σοῦ χαρίζει κάθε ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις καί σέ κάθε προσπάθεια τῆς ζωῆς σου. Μέ πατρική ἀγάπη καί τίς καλύτερες εὐχές μου γιά καλή ἐπιτυχία, Ὁ Πνευματικός σου Πατέρας † Ὁ Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν Εὐσέβιος Γιά ἐνίσχυση πνευματική τῶν ὑποψηφίων, σέ ὅλους τούς ἱερούς ναούς τῆς Μητροπόλεως τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τῆς Παράκλησης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ «Τό Γενικό Λύκειο Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας ἐκφράζει τίς θερμότερες εὐχαριστίες του πρός τήν Μητρόπολη Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, καί προσωπικά στόν Μητροπολίτη μας κ.κ. Εὐσέβιο, γιά τήν προσφορά εἰκόνων μετά ἀπό αἴτημά μας, μέ σκοπό τήν τοποθέτησή τους στίς αἴθουσες διδασκαλίας τοῦ σχολικοῦ συγκροτήματος, πρός ἀντικατάσταση τῶν παλαιοτέρων, ἀλλά καί γιά τήν ἀπονομή ἐπαίνων στούς μαθητές πού ἀρίστευσαν κατά τό προηγούμενο σχολικό ἔτος». Τό ἔγγραφο ὑπογράφει ὁ Διευθυντής τοῦ Λυκείου κ. Εὐστράτιος Λακιός. Η ΑΦΘΑΡΤΗ ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡ ἄφθαρτη ἀριστερή παλάμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Μεγάλης Παναγιᾶς, μεταφέρθηκε στήν Κύπρο. Ἔγινε ἡ ἐπί-

σημη ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τήν Τετάρτη τοῦ Πάσχα, 19 Ἀπριλίου 2017 μπροστά ἀπό τό Μέγαρο τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων στήν Πάνω Δευτερά ἀπό τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐα. Στήν συνέχεια, ἐν πομπῇ, μεταφέρθηκε στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Πάνω Δευτερᾶς, ὅπου καί παρέμεινε γιά προσκύνηση ἀπό τούς πιστούς μέχρι καί τήν Κυριακή 30 Ἀπριλίου 2017, πού λειτούργησε καί ὁμίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος. Πλῆθος πιστῶν προσέρχονταν καθημερινά καί προσκύνησαν τόν μεγάλο θησαυρό τοῦ Νησιοῦ μας. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΡΩΣΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Μέ μεγαλοπρέπεια καί λαμπρότητα τελέστηκε τήν Κυριακή 30 Ἀπριλίου ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ρωσικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ. Οἱ ἑορτασμοί ξεκίνησαν μέ τήν ἔλευση τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἁγίων Ματρώνας Μόσχας τῆς Ἀομμάτου, Σεραφείμ Σάρωφ, Σεργίου τοῦ Ραντονέζ, Λουκᾶ Κριμαίας καί ἄλλων πολλῶν ἐπιφανῶν Ρώσων Ἁγίων. Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐας ὑποδέχθηκε μαζί μέ τά ρωσικά ἱερά λείψανα τόν Σεβ. Μητροπολίτη Σάμου κ. Εὐσέβιο, ὁ ὁποῖος προσκόμισε τήν ἄφθαρτη ἀριστερή παλάμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Μεγάλης Παναγιᾶς. Στή συνέχεια οἱ δύο Ἱεράρχες, λιτανευτικά πλαισιούμενοι ἀπό κληρικούς, μετέβησαν στό Ρωσικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί πάντων τῶν Ρώσων Ἁγίων. Κατόπιν ἔγινε ἡ κατάθεση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τελέστηκε πολυαρχιερατικός πανηγυρικός ἑσπερινός. Στόν ἑσπερινό παραβρέθηκαν συμπροσευχόμενοι οἱ Μητροπολίτες Βόστρων Τιμόθεος, Μπορισπόλ Ἀντώνιος, Σάμου Εὐσέβιος, Σιατίστης Παῦλος, Κορίνθου Διονύσιος, Μιχαλουπόλεως Γεώργιος, Βεροίας Εὐγένιος καί Πέλλης Φιλούμενος. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πανιερώτατος μέ πλειάδα Ἱεραρχῶν καί συμφώνως πρός τήν Ἐκκλησιαστική Τάξη, τέλεσαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καθώς καί τήν Πρώτη Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, κατά τήν ὁποία συλλειτούργησαν οἱ Μητροπολίτες Κιτίου Χρυσόστομος, Κένυας Μακάριος, Βόστρων Τιμόθεος, Σάμου Εὐσέβιος, Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος, Κορίνθου Διονύσιος, Σιατίστης Παῦλος, Μπορισπόλ Ἀντώνιος, Βεροίας Εὐγένιος, Μιχαλουπόλεως Γεώργιος καί Πέλλης Φιλούμενος. «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΓΚΑΛΛΩΠΙΣΜΑ» (ἐπιστημονική ἐκδήλωση) Τό Σάββατο 13 καί τήν Κυριακή 14 Μαΐου 2017 τό «Κέντρο Ἐκκλησιαστικῶν, Ἱστορικῶν καί Πολιτισμικῶν Με-


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ λετῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ ἐν Νέᾳ Ἐφέσῳ ἀθλήσαντος, πού ἔχει ὁριστεῖ νά ἑορτάζεται τήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος ἑκάστου ἔτους, ὁ ὁποῖος ἔχει ἰδιαίτερη σχέση καταγωγῆς μέ τή Σάμο, ὅπου βρίσκεται τμῆμα τῆς τιμίας κάρας του καί ὅπου ὑπάρχει ὁ μοναδικός ὀρθόδοξος προσκυνηματικός ναός του, διοργάνωσε στό Καρλόβασι καί στήν πόλη τῆς Σάμου, ἀντίστοιχα, ἐπιστημονική ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στούς νεομάρτυρες. Στήν ἐκδήλωση μίλησαν ὁ Διευθυντής τοῦ Κέντρου κ. Μανόλης Γερ. Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μέ θέμα τό συναξάρι, τή ζωή, τήν ἀκολουθία καί τά ἱερά λείψανα τοῦ νεομάρτυρα ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἐφέσου καί ὁ κ. Διον. Καλαμάκης, Ἀναπλ. Καθηγητής Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα τά βιβλία, τά συναξάρια, τίς ἀκολουθίες, τούς βίους, τίς μελέτες κ.λπ. πού ἐκδόθηκαν γιά τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς εἶχε τελεσθεῖ πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν προσκυνηματικό ἱερό Ναό τοῦ νεομάρτυρα ἁγίου Γεωργίου Ἐφέσου, στή Χώρα τῆς Σάμου. Στίς ἐκδηλώσεις αὐτές συμμετεῖχαν πολλοί, καί στό τέλος τῶν ὁμιλιῶν ἐπηκολούθησε συζήτηση, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσέβιος ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους οἰκοδομῆς καί εὐχαριστιῶν στούς παρόντες καί στούς ὁμιλητές. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Καρλοβάσου «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» αἰσθάνεται τήν ὑποχρέωση νά εὐχαριστήσει καί διά τοῦ Τύπου τούς δωρητές γιά τήν εὐγενή προσφορά τους πρός τό ἴδρυμά μας: Καραδημητρίου Μαρία, εἰς μνήμην συζύγου της Ἰάσονος Καραδημητρίου εὐρώ 200, Ντίνου Μαρουδιώ 50, Μιτατάκη Ζαφειρώ, εἰς μνήμην ἀδελφῆς της Τριανταφυλλιῶς Δημητριάδου 100, Χουβαρδᾶ Ἀγάπη, εἰς μνήμην προσφιλῶν προσώπων της 20, Καραμάνη Θωμᾶ 100, Οἰκογένεια Δημητρίου Ἀντώνη καί Βασιλικῆς, εἰς μνήμην γονέων τους Νικολάου, Παρασκευῆς, Δημητρίου καί Δημητρίου Γρυπάρη 250, Ἀρβανίτου Φιλιώ, εἰς μνήμην Δημητρίου Πολυζωίδη καί Σταύρου Ἀρβανίτη 50, Οἰκογένεια Ζημάλη Νικολάου, εἰς μνήμην Παρασκευῆς Ἐμμ. Πλασταργιά 150, Καλησπέρη Σ. Νικόλαο 141,70, Συναδινοῦ Εὐαγγελία, εἰς μνήμην συζύγου της Δημητρίου, γονέων του Ἀνδρέου καί Στυλιανῆς καί ἀδελφῶν του Σοφοκλῆ καί Βαγγελίτσας 100, Ἰωαννίδου Εὐαγγελία, εἰς μνήμην συζύγου της Στεφάνου Ἰωαννίδη 200, Κάρπου Μαρία

47 100, Παυλῆ Νικόλαο 25, Χατζηγρηγορίου-Δαδάου Μαρία, εἰς μνήμην Θεοδώρου Δαδάου 50, Πετμεζάκη Ἰάκωβο, εἰς μνήμην Πλασταριά 100, Δημόπουλο Χρῆστο 50, Ζαφείρη Ἰωάννη καί Μαργαρίτα, εἰς μνήμην γονέων τους 50, π. Στέφανο Γρυδάκη 100, Μυτιληνό Ἄγγελο 30, Μαλαγάνη Μάριο 50, Βουλουμπασάκη Θεοδοσία, εἰς μνήμην Ἄννας Βαλαγκλούτη Παπαδοπούλου καί γονέων της 50, Κουτσοῦ Μαρία, εἰς μνήμην πατρός της Χρυσοστόμου Κουτσοῦ 50, Βασιλοπούλου Σούλα 20, Ἐξωκκλήσιο Ἁγ. Γεωργίου Μελέτη 241,26, Κυριακοπούλου Χαρά, εἰς μνήμην Δημητρίου Ἱερέως καί Παρασκευῆς Δεσκέ 20, Παπουτσιδάκη Δημήτριο 50, Χουβαρδᾶ Ἀγάπη 20, Δημητρίου Ἀντώνιο καί Βασιλική, εἰς μνήμην Ἰωάννου Παρασκευᾶ ἀντί στεφάνου 100. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΚΚΟΥ Τήν 20ή Μαΐου, στό Μεγάλο Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου (Ἀθήνα), ἔγινε μία παρουσίαση «διαφορετική ἀπό τίς ἄλλες». Ἐπρόκειτο γιά τήν παρουσίαση συνόλου τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τῆς 35ετίας (1982-2017), τοῦ θεολόγου καί νομικοῦ κ. Εὐαγγέλου Π. Λέκκου, τέως διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί ἐπί 22 ἔτη ἀρχισυντάκτου τῶν περιοδικῶν «Ἐκκλησία» καί «Ἐφημέριος», καθώς καί ἐπί τῆς ὕλης ὑπευθύνου τοῦ περιοδικοῦ μας «Μεταμόρφωσις» (ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἔκδοσής του). Τό σύνολο τοῦ ἔργου αὐτοῦ, ἀποτελούμενο ἀπό 263 βιβλία (μικρά ἀλλά καί ὀγκώδη), παρουσίασαν κατά σειρά οἱ: Γεώργιος Πρίντζιπας, συγγραφέας καί τέως δ/ντής τῆς Συνοδικῆς Βιβλιοθήκης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος καί ὁ ὁμότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ π. Γεώργιος Μεταλληνός. Ὁ κατά τά τελευταῖα ἔτη ἐκδότης του κ. Ἰω. Σαΐτης ἀποκάλυψε ὅτι οἱ πωλήσεις βιβλίων τοῦ τιμωμένου ἔχουν ὑπερβεῖ τά 2 ἑκατομμύρια ἀντίτυπα, γεγονός πού τόν καθιστᾶ ἴσως τόν πιό πολυδιαβασμένο  Ἕλληνα.


48 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Διοικητοῦ τῆς 79 ΑΔΤΕ Ταξιάρχου κ. Κωστάκη παρευρέθηκε στήν συγκέντρωση τῶν ἐθνοφυλάκων τοῦ Νησιοῦ μας. Ἀπηύθυνε ἐθνικοθρησκευτικό χαιρετισμό καί πρόσφερε σέ ὅλους εὐλογία κομποσχοίνι χειρός. ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ Πληροφορηθείς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος τήν πρόθεση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νά ἱδρύσει Πολυτεχνική Σχολή στό Πανεπιστήμιο Αἰγαίου ἑνώνει τήν φωνή του μέ τούς τοπικούς φορεῖς τῆς Σάμου καί ζητεῖ ὡς ἕδρα τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς νά ἐπιλεγεῖ ἡ Σάμος. Μεταξύ ἅλλων ὁ Σεβασμιώτατος τονίζει: «Πέρα ἀπό τά ἐπιστημονικῆς φύσεως ἐπιχειρήματα, σύμφωνα μέ τά ὁποῖα τά ἤδη ὑπάρχοντα τμήματα γνωστικῆς αἰχμῆς: α) Μαθηματικῶν καί β) Μηχανικῶν Πληροφοριακῶν καί Ἐπικοινωνιακῶν Συστημάτων συνδέονται ἄμεσα μέ τό πνεῦμα καί τήν ἐπιστημοσύνη μιᾶς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς, ἡ προέκταση τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου στή Σάμο μέσῳ μιᾶς πολυτεχνικῆς Σχολῆς θά σήμαινε τήν διάθεση ἀπό μέρους τῆς Κυβερνήσεως νά στηρίξει τούς πολύπαθους ἀκρίτες-κατοίκους τοῦ Νησιοῦ μας, οἱ ὁποῖοι ζοῦμε στίς ἀκρώρειες τοῦ βορειανατολικοῦ Αἰγαίου καί ἀγωνιζόμαστε νά προστατεύσουμε τήν ἀξιοπρέπειά μας καί νά φυλάξουμε τά σύνορα τῆς Εὐρώπης, ὡς ἄλλες Θερμοπῦλες. Ἄς μήν λησμονεῖται, ὅτι εἴμαστε λίγοι, ἀλλά μόνιμοι κάτοικοι τῆς ἀκριτικῆς Σάμου, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται καί τά τελευταῖα χρόνια πιεζόμαστε ἀφόρητα ἀπό τό προσφυγικό-

μεταναστευτικό πρόβλημα, καθώς ὑφιστάμεθα σοβαρούς κραδασμούς σέ κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό καί κυρίως οἰκονομικό ἐπίπεδο. Ἡ ἵδρυση τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς στή Σάμο θά ἀναβαθμίσει ἔτι περισσότερο τήν πνευματική ἰδιοσυγκρασία τῶν Σαμίων καί θά ἀποτελέσει τόν δίκαιο ἔπαινο γιά τήν μέχρι τώρα ἄριστη καί διακεκριμένη ἐπιστημονική παρουσία τῶν ἄλλων τμημάτων τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου. Ἡ ἀνάγκη ἀκαδημαϊκῆς ἀποκέντρωσης εἶναι πλέον ἀπόλυτη, σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τήν τάση πολλῶν νέων μας νά ἐπιλέγουν ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες γιά νά σπουδάσουν ἤ νά συνεχίσουν τήν ἐπιστημονική τους πορεία. Ἀς γίνει ἐπιτέλους κατανοητό, ὅτι ἡ Ἑλληνική Ἐπικράτεια ἀρδεύεται καί στηρίζεται ἀπό τίς Ἐπαρχίες καί ἰδίως τίς ἀκριτικές, οἱ ὁποῖες μέ τή σειρά τους πρέπει νά ἀξιολογοῦνται ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες τους καί νά ἐπιβραβεύονται ἀπό τήν κεντρική ἐξουσία, γιά νά συνεχίζουν νά ἀγωνίζονται ἐν καιρῷ κρίσεως, κόντρα στήν κακοδαιμονία πού μᾶς περιβάλλει, με στόχο ἕνα καλό παρόν καί ἕνα καλύτερο μέλλον». ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΑΣ Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Εὐσεβίου τιμήθηκε δεόντως στό ἱερό ναΰδριό του, μέ τήν παρουσία καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σύρου κ. Δωροθέου Β΄, Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, Κυθήρων κ. Σεραφείμ, τοῦ ἐπισκόπου Σαλώνων κ. Ἀντωνίου, οἱ ὁποῖοι ἀφίχθηκαν στή Σάμο γιά νά εὐχηθοῦν καί τά προσήκοντα στόν ἑορτάζοντα τά ὀνομαστήριά του Ποιμενάρχη μας κ. Εὐσέβιο. Κατά τόν Ἑσπερινό κηρύξε ὁ ἅγιος Κυθήρων ἐνῶ κατά τή Λειτουργία ὁ Σεβ. Πατρῶν. Ὁ Μητροπολίτης μας δέχθηκε ἔγγραφες εὐχές ἀπό τούς Πατριάρχες ΚΠόλεως, Ἀλεξανδρείας καί Ἱεροσολύμων, ἀρχιερεῖς ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, πνευματικά του τέκνα καί πολλούς ἀποδήμους, ἐνῶ καί πολλοί Σαμιῶτες ὑπέβαλαν τίς εὐχές τους.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.