Intramuros - Prodesign - Borászat

Page 1

|.4UNI

IL

ACr0 I ,

',

t

a.

.!

.\

, .t, 2c07 .\. ' -'In:e'ít

90

'.

/ ,'/'

F-.

#

l.

r *,-.*.)

'r.a,

,4

t, a

'L -rF

a

) I I

{

nk

-'-


BorásZat,, DobosBotond

FEíiEsze-t -A

bor több mint egy közönséges ital. A bor - mint fogalom - az egyetemes

kultúrarésze,történe|meösszefügg az emberiségtörténetével.A borterme!és határai évszázadokonkeresztül egyben a civilizáció határait is jelentették. A borhoz Ííjződőmisztikum, iziszés Dionüszosz kultusza,az Eucharistia misztériumavagy akár a borfogyasztás tila|ma meghatározó tartóosz|opai az egyetemes kultúrtörténetnek.A bor, mint a hozzáÍűződő misztérium ésfogyasztásának összekapcso|ódik az annak szenteltheIIyel,a bor készítésének tereivel. Kissésarkítva,de Magya rországravonatkoztatva használható az a szimbolikus kép,hogy egy vályogbó! épültországban épü|tkőből: a borospince ésa templom. kétépÍi|ettípus

az újtechnológiák A borászatma szinteaz egyetlenmégmegbecsü|t, jelenti. A sző|őhöz mesterséget tekinthető me||ettis kézművesnek '45 utáni fűződő szinteszakrálisviszony.szeretetellenpontozzaa A rendszervá|tás borterme|é5ét. mennyisé9i Magyarorszá9eIsi|ányított je|en|évőjó a hangsÚ|yosabban szokások, borfogyasztási óta áta|akult szándékú sznobizmus,a - főkénta kezdetiidókben - meghatározó kü|fö|dibefektetők,ésa rajtukkeresztülmegnyí|ókü|fö|dipiacok A pusztánkevesekszámára a hazaiborterme|ést. átstrukturálták me|lettaz át|agosíz|ésű megadatottva|ódiborkósto|óiszakérte|em sorábaaz előá||ítás marketingeszközeinek emberekmeggyőzésének is megjeIenése építészeti vagyismagánaka borospincének he|yének, aho| (Döbbenetesváltozástjelent ez egy o|yanországban, bekerü|t. demizsonos szintecsakpu|ta|attszerzett, minőségibortévtizedekig

a fő megformálásáná| épÜ|eteinek a borászatok pé|dától e|tekintve a korábbiá|lamigazzömme|- egy.két hangsú|y vo|t. jeIlegú e||ensú|yozása szigorúsá9ának épü|etei ipari daságok jobbar után épü|te|sőborászatoka vidéképítészetére A rendszervá|tás egyfe|organikusisko|akezealó|kerültekki,ésálta|ában odafigye|ő hagyományos tornácos-magastető5 kicsitléptékidegen nagyított, á|ta|ábana imitá|ták.Ezekaz épü|etek borospince-udvarházformáját nincsbennÜkaz a je|érintik, csupánfe|Ületesen fentiprob|ematikát van néhánykésóbbépü| ame|ypé|dáuIjelen mé|ység, legűépítészeti Konyári Ka|márLász|óbalaton|e||ei ZsuffaZso|tés éoü|etben:

pincészetében, v agy CzigányTamás PannonhaImi Apátsági házarchetípusáb kőburkolatú Ez utóbbinakIetisztu|t, Pincészetében. - ta|ána kü|ön|egeshe|ynekköszönhetően - aziparitevékenység ésa

Iehetettfo9yasztani.) kiszere|ésben

összemosódik' szétvá|aszthatatIanu| szakraIitás

lehetviszonyulni.Kifejezhetia többfé|eképpen A borászatépÜ|etéhez a tájhozfŰződő vitörténetifo|ytonossá9át, borászatépítészetének

(haIehetegyá|borászatépítészetre igaza magyarországi Á|ta|ánossá9ban ér|e|ődött, ésnemcsakegymástó|e|szigetelten ta|ánilyenrő|beszé|ni,

kifemegfe|e|ően, a bennefo|yóipariterme|ésnek szonyt,formá|ódhat fö|ötti épü|etésa fö|d a|atti jeződhetbennea fö|d a|ájutás,a fö|dfe|szín va|amint testetö|thetbenneaz feszü|tség, nemépü|etke|tette jónak viszonya. Egyépítészszemme| borhozfűződő szakrá|is emberiség

vagyunktanÚi),hogya borászat megszü|etésének hason|ógondoIatok

a g|obá|isiparivi|ágga| e||ená|lássa| összefonódik egyfajtaku|turá|is

része, a a marketing ö|t testet.Az épü|et ésez az épü|etekben szemben, és képvise|t minőségre, az á|ta|a a figye|met borászateszköze,hogyfe|hívja

történeti hazánkbanezeka házakszintemindenesetbenvalamifé|e A Iegtöbb esetbena magukró|. eImondani szeretnének foIytonosságot _ - |ehető|e9 vagy bontott,pecsétesté9|áva|, épü|etek borászati És kimagas|ó közbeszédegyik|egtöbbettárgya|tcsemegéjének. témaaz építészeti e|őál|ításán kifejezve az építőanyag kóvelburko|tak, megmunká|t kézze| mondanivaló építészeti megfogaImazott az épü|etben természetesen je||egének hasonIatosságát. kézimunka borkészítés és a rakásának ke|| szo|gá|nia. is ki me||ett egy nagyonkomolyiparitechno|ógiát Pontosanezérta számítóborászatiépü|etkeze|iezt a kérdést. számíta borászat,mint megköze|ítésért nem egyérte|mű sokrétűségért,


(ame|yegyébkéntannyiraje||emzóa magyar Ez a je||egzetesség építészetre, hogy egyesek ,tmagyarkritikai regionaIizmus',-ró| beszé|nek) akkor vá|t igazán szembeöt|őVé,amikor a bécsiArchitektur-

E n n e km e g f e | e | ő eanb e m u t a t o tm t i n t e g y6 0 é p ü | ezt ö m é tf i a t a I építészek tervezték, egészenÚjszerűfe|fogásban. A magyar b o r á s z a t o k rj ae l I e m z ős z a k r a I i t ágso n d o I a t ae | t ű n ta, t ö r t é n e I m i

évbenépítettborászatait.Az ott |átható épü|etekenkeresztü|bemuta-

gyökerek megfogaImazása heIyetta már fentebbem|ített építésze ( i p a r i k é r d é s e k r e é p Ü | ekto n t r ab e m u t a t ó t e r e mé, p ü | ekt o n t r an e m

tott osztrák borászatiku|túraa hazaihoz hason|ó átalaku|ásonment

épÜ|et, épített tárgy kontratermészet, természetkontramegműve|t

keresztü|,de az épü|etekegészmás ku|turá|isközegben fogantak.

táj) va|ó vá|aszkeresés fogIaIkoztatta a tervezőket,kiegészítve a

Az épü|etekott is kommunikációs eszközök, de a 80-asévek

t é n y | e g ei ps a r it e r m e | é s , , h i g h - tde oc h b o z , ' j e | | e gműe g f o g a | -

nemzetközi visszhangotke|tő borhamisításibotrányaiá|taImegtépá-

m a z á s á n a kI e h e t ő s é 9 é vNea| .p r a k é séz sé r v é n y ev sá l a s z o ka' m e | y e k

zott hírnevűosztrák borászategészenmást akar magáró| elmondani:az

p u s z t á nf e | ü | e t e s eénr i n t i a , e | ya m a g y a r o r s z á g i k z t a k é r d é satm

hanem e||enkezőüzenet itt nem a fo|ytonosság,a történeti hite|esség,

b o r á s z a t oé k p Í t é s z e i ngeokn d o kI o d á s á tm e g h a t á r o z z á k '

zentrum egy kiá||ításán bemutattaa szomszédosAusztriaelmÚlt 20

|eg, azújszerűségésa frissesség.


vagyisa borászat,mint Az is e|képzelhető, hogy éppenez a kérdés' Lehet,hogy tú||azaés bíróépü|etfe|fogásanem érvényes? szakralitással ez a kapcsolatszakralitásésbor között ahhoz,hogy ma anakronisztikus menténkoncipiá|ódjonegy épület? enneka foga|omkörnekvezérfona|a kértem Borászat:templom vagy üzem? Errea gondolatfe|vetésre hogy írjákmeg ref|exióikat. építészt' kéthazai,fenntebbmár em|ített érkezett vá|aszokbó|az derült ki' hogy mindkétkieme|kedő A kérdésre a|apvetóenaz épü|ethe|yének borászatiépü|etmegfogaImazása az a foga|om, amitkeresünk indu|tki,tehátva|ószínű|eg adottságaibó| hanemaz épü|ethelyének az nemaz épri|etet aIkotógondo|atbó|, |enyomatábó|eredeztethető. aIkotókban |eképezett 'i

*1".Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.