Intramuros - Prodesign - Ponty a kádban

Page 1

#*

I lrj

\


Dobos Botond

ffieT Ferkai András építészettörténész egy elődásában a magyar építészetheIyzetét- Esterházy gondolatát adaptálva . a fürdőkád határairó! eImé!kedő karácsonyi pontyhoz hasonlította. |Ez már önmagában is egy csodálatos kép:nem hiszem, hogy van még egy olyan nép, ame|y a városi életszimbólumához, a Íürdőkádhoz kap. csolta volna az ünnepen e!fogyasztott áIIattaIvaló együttéIés praktikus hagyománvát.| Ezt a képetfolytatva, most mintha beleesett volna a kádba a fregoliról a törülköző, vagy legalábbis megkarcolta volna a vizÍe|színt,csodáIattal vegyes rettegést szülve, kitágítva a vízben töprengő haI gondolatainak határát'

A sztárépítész és város - ez vo|t a márc i u s e I e j é nm e g r e n d e z e t é t pítészkongr e s s z u sm o t t ó j a ,a h o | h á r o m v i | á g h í r ű v ea z e t ő i ,m u n k a t á r s a im u t a t építészirod t s t á k m e g m u n k á i k a t ,g o n d o l k o d á s u k a é m u n k a m ó d s z e r ü k eat m a g y a r s z a k m a i k ö z ö n s é gn e k . A r e g g e | ió r á k b a n k e z d e t tJ o r d i B a r d i a .a roda vezetője. barceIonai BAAS építészi a k i a d i k t a t ú r au t á n f e | é | e d at . g a z d a s á g i fej|ődésse||ehetőségetkapott fiataI s p a n y o l é p í t é s z e tjree| | e m z őf i n o m é s é r z e I e m g a z d amgi n i m a I i z m u ns é h á n y á |taIuk tervezettdarabját ismertette. E z u t á n S c o t t J o h n s o n , a R i c h a r dM e i e r & Partners Arch itects képvise|őjeengedett b e t e k i n t é sIte g f r i s s e b bm u n k á i k b a 'E g y i g a z i ,k i f o g á s o I h a t óm i n ő s é g ű s z t á r é p í t é s z e tkr aö |p t u n kk é p e t a, m e I y h e I y t ő | k, o r t ó |é s k o n t e x t u s t óf|ü g g e t | e n ü l h e I y e z ei I a z i r o d a p r o f i | j á n a km e g f e I e | ő ü v e g - h ó f e h éé r p ü | e t e iat v i | á g b á r m e | y p o n t j ár a . A h a r m a d i k ,n e m z e t k ö z i | e gi s m e r t m e g h í v o t et | ő a d ó a j a p á n S h i g e r u B a n V o | t ,a k i a z e | ő z ő e k t ő |e | t é r ő e na h a g y o m á n v o s é r t e I e m b evne t t é p í t é s z e t h a t á r a i tf e s z e g e t v ea, g | o b a l i z á c i ó sm e | l é k t e r m é k epkr o b I e m a t i k á j á v af oI g I a I k o z ó fe|évezeto pá|yáját kisér|etiépítészet . r , ] U t a t bt ae . A p a p Í r h e n g e r e k b ős|ö.r ö s .ekeszekbőé | s p o n y v á k b ó |é p í t e tt e, r r é s z e t i k a t a s z t r ó f á ké s p o l g á r h á b o r ú k

néhánymeghatározó aIakjaütköztette vé|eményé a ,t, K e | | - eM a g y a r o r s z á g n a k a nemzetközi sztárépítészet?,, kérdés kapcsán. A kérdésfe|vetéseis mutatja azt a kizökkent he|yzetet.ame|yben a magyar építészet ktizd a ,,rászakadÍ.,, szabadságg a | ' K i s s ée r ő | t e t e tat n a | ó g i a ,d e e I t u d u n k - ek é p z e I nMi a g y a r o r s z á g o no | y a n k e r e k a s z t a I b e s z é | g e t aém s te,| ya , , k e | | - e n e k ü n k k ü | f ö | d if i | m v a g y z e n e ? , ,k é r d é s köré szervezödik. Persze az e||enzőkérvei is érthetőek,ugyanis az építész ,,sztárok,, á|ta|ábannem az építészeti kontextus i r á n t i a | á z a t u k r ó h| í r e s e kD . e beszé|h e t ü n k - ek o n t e x t u s r ó |a z e I m ú |é t vek magyarországn i agyberuházásai zöménekkaocsán? EsettanuImánykéntPrágát szokás e m | í t e n ia, h o I n é h á n yk i e m e | tv á r o s i operációs központban igazi,,sztárok,, ( J e a n N o u v e l , F r a n k O . G e h r y ,R i c h a r d M e i e r ) h e l y e z t e ke l e g y - e g ye m b l e m a t i k u s é p ü | e t e ta,m e | y e kk ö z ü | e g y i k s e m pá|yájánakfénypontja. az adott építész V i s z o n te z e k á r n y é k á b a ne g y n a g y o n m a g a b i z t o s ,k i v á | ó é s é r z é k e nhye | y i építészet fejlődött ki és te|epedettmeg. P e r s z ev a | ó s z í n ű | eag n e m z e t k ö z i é p í t é s zteét r k é p éend d i g h a | v á n y a nj e I e n | é v őh a z á n k b a ni s r e m é | h e t ő | eegI i n d u | t v a | a m i .T a | á na M a g y a r o r s z á g o na k t í v e g y e t | e nk ű | f ö | d ié p í t é s z i r o daaz, építészkongresszus szervezésében is r é s z tv á l | a | óE r i c k v a n E g e r a a t A r c h i t e c t s B u d a p e s ti s k i z ö k k e n m a g á n y á b ó | ,i | | e t v e a r e n d s z e r v á | t á us t á n i e I s ő j e I e n t ő s nemzetközi építészeti öt|etpá|yázat,a Iass a n e r e d m é n y h i r d e t é s hkeözz e I e d ő ,,Budapestszíve,,kiírásávaIis kicsit átrendeződik a hazai építésztársadaIom zárványszerűsége.(A cikk megírásaóta a z e r e d m é n y h i r d e t émse g t ö r t é n t a, d í j a zottak és a 9 megvéteIközött egyet|en k ü | f ö | d i i r o d a m u n k á j as e m v o | t . ) A ,,sztárépítészet,' híveiIeginkábba kortárs építészet szé|esebbhazai népszer ű s é g évtá r j á k ,u g y a n i sj e I e np i | | a n a t b a n Magyarországon az építészet nem részea k u | t Ú r á n a kA. n e m z e t k ö z i h í r e s s é g enke v e eszköz. hogy az építészet áttörje a sztárra szomjazi szakmán kívü|iek ingerküszöbét'és az építészet kitörhessen a I e g s z i g o r ú bsbz a k m a ik ö r ö k b e z á r t ságábó|. P e r s z ek é r d é s e sh.o g y s i k e r ü | h e t - e g y á | t a | á ne z a k í s é r | eetg y o | y a n k u l t u r á | i s k ö z e g b e n , a h o | a c i k k a p r o p ó j á ta d ó é p í t é s z k o n g r e s s zeugsy é b k é nbte c s ü| e t r e m é | t ó a nk Ü z d ő s z i n k r o n t o I m á c s M a ies v a n d e r R o h e F o r n s w o r t hh á z á t , , v a nd e r B I o m é sv o n S w o r d ' . é o í t é s z e kKell-e MagyaronizagnaK a nemzeTKozl sáárépítészet?

r.t a kérdést tettükÍe|

ame|ytalán ésépítészha||gatónak, néhányépítésznek segíthetképetadni a magyar építésztársadalom kapcsolatosá|láspontiairóI. e kérdéssel

tL=.

Ká|mán Ernő DLA, Ybl díjasépítész Reá|tervÉpítésziroda

Zoboki Gábor építész- Zoboki, Demeter és Társaik Építésziroda

A v i | á g o na z o k b a na z o r s z á g o k b a nj e | e n t Ke||,mert kihívástje|enta magyar építőnekés építtetőnek építésznek, < . l | ö n ö s v o n z e r ő ta s z t á r é p í t é s zaeht ,o | e g y . e g y ,a v á r o s t p | ' a n n a k e u r ó p a i s á g á t egyaránt. j et I e n i km e g Ke||,mert Magyarország rákerü|esy új : e p r e z e n t á |é ó pü|etkén térképre. B a r c e I o n aP, á r i z s ) . De: Lényegesbiztosítani,hogy a magyar A z i I y e nh e I y e kk i j e | ö | é s é h eazz, o n b a n is azonos rangúversenytársak építészek egy ma rkáns városfejIesztési I e g y e n e ks z e I l e m ié sf i n a n c i á | i sé r t e | e m . eIképze|ése r eg,y t á g a b b é r t e | m űr e g i o ben egyaránt' n a Ii z m u s m e g f o g a l m a z á s á r av a n s z Ü k sztármegrende|ők De: Sztárépítészethez s é g ,m e | y m e n t é nm e g m é r e t t e t h e t őakz kellenek. e p í t é s z eat il k o t á s o k . E g y é b k é nm t e g e l é g e d n éak k Ü | f ö | d i S a j n o s ,j e l e n l e gm e s s z e n e m i t t t a r t u n k , he|yettkÜ|fö|di',jó" k o n c e p i l y e n n i n c s e n e ka f ő v á r o s b a n ,,sztárépítészek,' építészekke|. ciók. A p r o b | é m á i nek g é s z e nm á s o k , a m a g y a r k ód. e p í t é s z eat iI k o t á s o kk i v á | a s z t á s á n am Gunther Zsolt Ybl díias építész- 3h s z e r é b e na z a v a r o d o t t s á gj e l e i . építésziroda a z é r t é k r e nkdi f o r d u | á s aé r e z h e t c í . A k ö z é p Ü | e t e k n e vk a, g y a k ö z s z á m á r a azérttartom fontosnak, A sztárépítészetet e p Ü | őa k á r m a g á n b e r u h á z á s o k n aiks mert csak Zaha Hadidot (vagy más sztárt) o I y a nk i v á | a s z t á sri e n d s z e r e nk e I l e n e , n o g y á t m e n n i Ü k .a m e | y a v á r o s é p í t é s z e t i t u d o m e | k é p z e | nDie m s z k yG á b o r r a Ia tár< o n c e p c i óa | a p j á na t e r v e t ,a g o n d o | a t o t Váci utcában önfe|edten építészetrő| dílazza,a szemé|y,az aIkotó másod|agos' s a l o g n i . \ l a n e n n e k e g y f e | é p í t eht ti e r a r c h i á j aa; z : p i t é s z e kp á | y á z a t o k o nv a | ó m e g m é r e t - minusplus architects A|exa Zso|t építész ietéseb , i z o n y í t á s a n n a k .h o g y s o k s z o r e v t i z e d e sm u n k á j u k k a lf.o | y a m a t o s D e m o s t e r r ő | a k é r d é s r őa|z é r th o s s z a n a I k o t á s a i k k akIé p e s e ko r s z á g o s a nv a g y I e h e t n eb e s z é | n i . a. . r ö v i d v á | a s zv i s z o n t n e m z e t k ö z is z i n t e ni s b i z o n y í t a n i az, hogy persze,szükségvan rá. mert bizn e I y ü k e tA. k ü | ö n b ö z ő é p í t é s z edtíi j a k ' t o s e I k e z d im e g b o | y g a t nai z á | | ó v í z h e z e I i s m e r é s em k a csak nagyonkevéssé t ii n ő s é g g e I e r v é n v e s t i I n eakz a I k o t ó kk i v á | a s z t á s á n á | . h a s o n | í t óh e l y z e t e tE. p Í t é s z em p r o b | é m á k a t b i z t o sf e | v e t n e k a p c s o I a t o s o r s z á g . a z h o g y mondani, Ki ke||ene i makör, i n d k i v i t e I e z étsé m i n d t e r v e z é s im a f ő v á r o s , a v á r o s o k e g y - e g yk i e m e | t b e n . T e r v p á | y á z a t o k n áb|i z t o sk i k é n y s z e p o n t j á nc s a k i | y e np á | y á z a t ai | a p o n ,a z r í t e n ee g y r u g a I m a s a b bé se | ő r e m u t a t ó b b ö t I e t e kö s s z e m é r é s é v eh Io z h a t ó k| é t r e alkotásokE . k k o r b e s z é | h e t ü nakr r ó | .h o g y hozzáá||ást.Segíthetnefej|esztenia közíz. em fe|tét|enÜ| | é s ti,l | e t v eh o z z á á | l á s tN e g y - e g ys z t á r é p í t éissze m e l h e t ie z e k kÜ|fö|di i t t s z ó , h o g y a v a n p á | y á z a t a r r ó | maga és r a n g j á t ,v a g y é p p e na j ó | m e g m u t a t n a ki t t m a j d i s s z t á r é p í t é s z e k n e m z e t k ö z i | e g v á | i k a n n a ke r e d m é n y e i s m i n d e n k i n e km i n d e n t ,d e s o k m i n ő s é g é e l is me rtté. hozzáá||ásbep I ir o b | é m am e g o I d á s á b a n \ e f e I e j t s L iekI a z t s e m , h o g y k u | t u r á | i s e | ő r e m o z d í t ól e h e t n ee g y i | y e nh e | y z e t ' g y ö k e r e i n k ,h a g y o m á n y a i n ka,z e l m Ú | t i ind a szakmai, m i n d a m e g r e n d e | őm i d ő k t ö r t é n e I m ei s e m é n y e ig, a z d a s á g i h e I y z e t ü n km ' e g h a t á r o z z á kI e h e t ő s é g e i n - m i n d a z á | | a m im i n d p e d i ga k ö z s z e m p o n t j a i tn é z v e .P e r s z em i n t m i n d e n h o | 'i t t k e t ' s n e k Ü n km a g y a r é p í t é s z e k n ietkt .é s '.nostezen körülménvek között' elsősori s a f o l y a m a t l e n n e a f o n t o s ,n e m p e d i g a 1 perc aIatt. c a n a s z e | | e me r e j é v ekI e I lb i z o n y í t a n u n k gyökeres áta|akításkÍsérlete kérdésfelvetés Persze ez az egész t e h e t s é g ü n k e It e , k é p e z nkio r u n k a t ,a z a z szerintem azt, hogy jó| kiírt'jó| fe|téteIezi és a művészetek azt ami az éoítészet . sn o r I e b o n y o | í t o tátt,| á t h a t óh e I y z e t űé a | t a l á n o sm e g f o g a I m a z á s aa, z é | e t m á | i s u t ó é | e t űn e m z e t k ö z it e r v p á | y á z a t o k : u k r é n eIke n n i .E z t a g o n d o I a t o t k e r e t é b e tnö r t é n h e t n em e g m i n d e z . c i z o n y Í t j áakz u t ó b b i i d ő k a n e m z e t k ö z i e g i s d í j a z o t(t m a g y a r )é p í t é s z eatIik o t á s a i , a z a z ,h o g y a g I o b a I i z á c i óe | | e n é b ean Gerzsenyi András építészhal|gató k e g j e l e n í t é saez r e I v i k u | t u r á | ié s r t é k em Nemrégjöttem haza Spanyolországbó| ő |z't a z s ű r i k b e n e I v á r á sa z é p í t é s z e t t E e v ő s z t á r é p í t é s zies kk i f e j e z h e t i ks'e g í t v e egy egyévesösztöndíj után. ott va|ami o|yasmi történt, hogy a diktatÚraévei mi a g u n k a t a v i | á g b a n . e1he|yezn fe|íedezvea Iehetőséqeit,

hívott hogy nemzetközi sztárépítészt átformá|jákIegjeIentősebbvárosait' árnyékáAz ismert nemzetközi építészet ban pedig kifejlődött, megerősödött egy ame|y szépen fiataIspanyo| építészet' IassantúlhaIadtaa ,,sztárok,,ismertségét.Ma nem a sztárok szelleme miatt érdemesSpanyolországban ópítészetet tanulni. nemzetközi A fiataIspanyo| építészek nagyban hozzájáru|t ismertségéhez fo|yóirat is' az EI Croquis építészeti a m e | ya v i | á g e g y i k I e g j e I e n t ő s e b b médiumakéntcsempésztebe építészeti a nemzetközi sztárok közé bújtatottfiata| a vi|ág |egje|enspanyo| építészeket könyvespo|caira tősebb építészirodáinak tehát kia|akultegy Ezek segítségéve| erős, önbizalomte|i és sajátosan spanyoI és Spanyo|ország- ha lehet építészet, nagyhai|yet mondani . igazi építészeti t a | o m m áv á | t . SzóvaI a kérdésrea válaszom igen' Sárközy Mariann építészhalIgató N e m t u d o m . P e r s z eé r d e k e s| e n n e m e g n é z n ih, o g y a . , n a g y o k .m . it gondo|h o g y h a a jeIentos D e I e h e t , r ó | u n k . nak r e f e r e n c i á k k arIe n d e I k e z ön a g y n e v ű n e m z e t k ö z ié p í t é s z i r o d Iáekv a d á s z n á ka z o r s z á g b a né p ü | ők e v é sj e | e n t ő sk ö z é p Ü Ieteta , k k o r a m a g y a r é p í t é s z e k nteék n y I e o n e m m a r a d n am á s , m i n t a c s a I a d i


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.