Intramuros - Colorfront - Octogon - 2007/6

Page 1

o c TOGON AR

CHI

T E C T U R EaD

PAN MARTA STEVEN HOLL MANUELLE GAUTRAND COOP HIMMELB(L)AU MARCOS NOVAK HIROSHI HAR RIKEN YAMAM KENGO KUMA too%o DESIGN

TOKY

E S t G N


3 l k k i .G á | | a rrOld

:- -:.-

NEM HASAD ToVÁBBo.o

)obos Botond

:^--

:ebervári .asz|ó

CoIorfront film utómLlnkastúdióóuuoán P voLrGoLostnetR rtxrrLeváR uúLraÚvÁnornr LÁzan nozóÉpírÉszrrt uÉLvRÉrretrRr MHNRPsHG t s n R r ó l H RÚ rl n g a Rnx n : É eÉI n r H Érrur ű t l tEr t ,c s R K ÁrnLRxuL.

Elégegy pi||antása Perc utca 6. homá|yos i p a r ia b | a k a im ö 9 Ü | , h o g y e | é n kt á r u | j o n ó b u d a e g y m á s t á t h a t ó t ö r t é n e t ir e I i k v i á i n a k v i | á 9 a :a h a g y o m á n y o sv á r o s s z e r k e z e t b e k a | a p á |pt a n e | r e n g e t e ga, m ű e m l é k i m ú z e u m é p Ü | e t eéksa r e n d s z e r v á | t á s - k o r i i r o d a - h á d é s zé p Í t é s z e t i I ekgé t e sé r t é k ű b u g y r a i , a z i s k o | á b aé k e | ő d ö t t r o m k e r t . A v o | t t e x t i I g y á r ti ö m b f o | y a m a t o s a nb ő v ü l ó - a | a k u | óe g y ü t t e s e é p p o | y a na d h o c

kongIomerátum,mint környezete;itt minden a vá|tozásró|,a tükörbe nézésrő|szó|. A P e r c u t c á r a t a p a d t g y á r é p u | e t e kh o | híztakh , o | ö s s z e m e n t e k ,a h o g y a z é p p e n a k t u á | i 5i g é n y e kk í v á n t á k a: 6 . s z á m a | a t t i éptiIetegyszintesnek épLi|t,majd évtizedenkénthúztakrá Újabb eme|etet.,,Máma m á r n e m h a s a d t o v á b b , , ,i d é z h e t n é n k .,ózsefAtti|a szavait,ésez így is van. Majd holnao.

A m ú |rte n d s z e r b ekI ei r á m i a b u r k o ldaits z k r ébt á j a_ a p i h e n ő t e r ü | e t seiki | | y e s z t e t t s z i g e t e i na z i p a r ir e I i k v i á kr e m e k üö|s s z e Í é r n eakn o n d e s z k r i pj et I e n n e I

F e | ü | v i | á g í téó ksö n t ö t t v a s o s z I o p o kb i r o d a I r i ': : : textiIiizem t e c h n o - m i n i m a I i sutpag r a d e . j(eÍ e ^ ...i a c é |é sü v e g- u t ó b b is z i g o r ú anne o n s z í n ű )

r!


T é r b e . á | | í tkoutbt u s o k- a t á r g y a | óm o b i |k, v á z i k i v e h e t óe I e m k é n t ' e I e n I km e ga b e I s őt é Í b e n

A tetótérben egy magyartu|ajdonú fi|m ó n á | ( g o n d o | j u ka s p e c i á | i sh a n g s z i g e t e u t ó m u n k as t ú d i óa I a k í t o t tkai i r o d á j á t , |ési,árnyéko|ásivagy gépészeti igényekre) t ö b b m i n t e z e r n é g y z e t m é t e r e(nN.e m nem va|ósíthatómeg; a réteges építészet m e | | é k e s eanz: a | a p í t ót e s t v é r p áár | t a l í 9 y c s u p á n t r e n d i k Ü | c s í n y maradt,nem kifejIesztett szoftvertaz Autodeskvásá- p e d i g a I e g k i s e b b r é s z | e t e k e its átható ro|tameg.A Lustrenévrekereszte|t prog- VezéreIV. r a m m a oI | y a nm e g a p r o d u k c i óukt ó m u n . A visszafogottsá9ésa rendszere|vűpurik á l a t a ivt é g e z t ém k ,i n ta G y ú r űuk r aV a g y tanÍzmusaz anyaghaszná|atban is érvéa Pókember.) n y e s Ü | :m i n i m a I i s t af e h é r f a I f e | ü | e t e k , A d o t t t e h á t e g y d i n a m i k u 5c,é | t u d a - fém nyí|ászárók,térbe fü99esztett ipari t o s é s t e h e t ő sm e g r e n d e | őa, k i t v o n z |ámpák, könnyűszerkezetes csiga|épcső, és az ipari-kontra-posztpan k oe |I | á z s b a n perszeaz eredetiá|lapotábanmeghagyott, rej|őbá1;adottegy hataImas, egybefüg9ő, e r ő s e n h á m | ó ö n t ö t t v a s p i | | é r e k( m i n d ö n t ö t t v a 5 o s z | o p o k k ar|o, z s d á st e h e r | i f t - e g y i k m á s s z í n ű ,é s e z n e m d e s i g n - g e g ) . c s i g á k k aé | se g y é bi p a r ir e k v i z í t u m o k k a IA r e p r e z e n t á c i ó r as z o I g á | ó kantinban, .negspéke|t egybefti99őté1a kopottsá- a bárpu|t hátterekéntszinténeredeti á||ag á b a n é | e t v e s z é | yseásr g a k e r á m i a b u r - p o t á b a n h a g y t á k m e g a vasbeton fa|at, koIat,a koszosfe|ü|vi|á9ító-soron beszű. a m e I y b e na t ö r ö t t z s a I u d e s z k á t ó |a f ö | ö s ródő fénypászmák. A fe|adatannakrendje b e t o n v a s i g m i n d e n m e g t a | á | h a t ó ,r u s z es módja szerintegy fiata|építészt ta|ált t í k u s f e | Ü | e t ee g y ( v a g y t ö b b ? ) e | ő z ő neg, DobosBotondot,aki szinténépítész korszakretró báját idézi. . e I e s é g é vG e |e,r z s e n y i J u d i t t a Ik ö z ö s e n A z e | ő t é r b e né s a z e g y i k h á t s ó t é r b ő 2 0 0 6 - b a ne I n y e r t eA z é v k i e m e | k e d ő v ü l e t b e n m e g m a r a d t a z e r e d e t i kerámia . a t a |é p í t é s z e d í j á ta s i ó f o k in a g y s t r a n d p a d | ó b u r k o I a t ,t e n y é r n y i v e Ia j e l e n I e g i : e r g o | á s - k u b u sÜo zs | e t s o r á n akki a | a k í t á - járósík aIatt.A sü||yesztettpihenőszigetek i n v e r z e a k ö z p o n t i e I o s z t ó t é r b e na c é | | e i n e m - é p Ü l e t b e ng o n d o l k o d á s e z ú t t a I m e z e k k e |k i e m e | tf ö | d - p o I i g o n , ame|yben s , á rható útnakbizonyu|t:a keverőszobák, a tervek szerintbambusz nő majd,további -:dák éstárgya|ók gipszkarton rátétként, színekkeIbóvítve a paIettát. . ' azi kivehető tömegeIemekkéntkerü|tek A m i n i m a I i s t aü v e g - b e t o n - a c é |h a n . : e g y b e f ü g g ó b e | s ő t é r b e- k á r , h o g y 9u|atot- ésa sötétben végzettmunka : : e I m é l e tn e m t u d o t t g y a k o r | a t t ái z m o depresszá|ó hatását _ e||ensú|yozandó . : l n i , h i s z e n a f | e x i b i I i t á se f f é | ef u n k c i a z e 9 y e s i r o d á k m e | | és z í n e s ,h á t u I r ó | ::\,141.

A n a g yv e t í t ő t e Í eam k u s z t i k á j a t e r v e z ős z e r i n t v a no l y a n| ó , m i n ta M Ü P Ah a n g v e r s e n y t e r e m é , a m e I y n etke r v e z é s é bé e np í t é m s zu n k a t á r s k ém n ta g ai s r é s z vt e t t


m e g V i | á 9 í t o tüt v e g p a n e I e kk e r ü | t e k . A s z é k e k - a s z t a I oi |k|,e t v ea p i h e n ő r é s z kanapéi színbenésíz|ésvi|ágban harmoniz á | n a k ah e | | y e-| a m ű a n y a gü | ó b ú t o r o k posztszocialista kedé|yes retrospekcióvaI kacsintanak ránk (csupafehé1közte egy. jóízű vizuá|isfricska)'A me||ék. egy színes; h e I y i s é g e k báet t e t s z ő L i v e g a j t ó n jutha. tunk be.A szerverszoba körbejárható,akár egyjobbtajtaközépkoriszobor,üvegfaIon át csodá|hatjuk a,,rendszerIelkét,,' A k a n t i na s z t a | a i nv á 9 o t t v i r á 9 ,a h o g y az irodákbanis,a munkaá||omások viszont megIehetósen kopárak- a haszná|ókmég n e m | a k t á kb e a t e r e t .a m i n e m i s c s o d a , hisz a kivite|ezés csak szeptembervé9én

lm

''-

ytJ

.*r]

llfl0ffi11

I p a r i| á m p á kr' e t r ós z é k e kÍ, i n o m am n e g f o g o trto z s d a - Í í | i-nag k a n t i nr e p r e z e n t á c i ócsé | o k r ias a l k a I m a s A z e g é s zn a p o ss ö t é t b e nv a | óm u n k á te | | e n s ú | y o z a n d ó a keverőhe|yiségek a közösségi zőnaÍe|ő|kaotaknémiszínt

-:l

A n a g y é r t é k űb e r e n d e z é s e m k iatt m i n d e n ü t t k á r t y á s b e | é p t e t ór e n d s z e r m ű k ö d i k ,b e | e é r t vaeh á r o m m o z i t e r m e t ls' aml perszenem a szó hagyományoser te|mében vett mozi;az e|végzett munkák m i n ó s é g é| te h e ti t t e | | e n ő r i z nAi .t e c h n i k u s ia s z t a | o k o kní v ü |c s a ka | e g n a g y o b b moziteremben vannakszékek, mindössze h a r m i n cf ő r é s z é r eA. b e j á r a t is z i n t r ó | acé|csiga|épcsőn |eheta tetőszintrejutni (egynyo|cvanas acé|ajtón át; magastech. n i k u s o kh á t r á n y b a na)h, o |v a | a m i k ot ra | á n teraszta|akítanak majdki. A |egújabb rétegtehát tovább rakódik, s ha az a|apjó, a patinamajdhozzáteszés e|vesza képbő|' aho|ke||.|dőve|.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.