Intramuros - ATRIUM - Colorfront

Page 1

F

tl l r IJ

9J{J:

]Vl.'r ,gj orár


':' --

G!Fti!*.t!Eft

A CoÍorírontotegy, a harmincas éveí eIejénjáró testvérpáraIapította;sebesen f e | f u t óv á | | a I k o z á s u k n aakv á r o s e g y i k u r -

b a n i s z t i k as zi e m p o n t b ó||e g i z g a I m a s a b b , \ d e a k r e a t íivp a rv o n a t k o z á s á b a( nm e g ) Vá|asztotta. nem tú|frekventálthe|yét épügyár nagyformátumú A Go|dberger századtó|a mú|tszáa XV|||. IetegyÜttese zad hatvanas éveiigepü|9etett,ésaffé|e v á r o s a v á r o s b a nm ó d o n | é t e z e tat p a n e | házak,a történelmi utcácskák ésa római r o m o kt ő s z o m s z é d s á 9 á b a n .

teIephe|yét# A CoIorfront utómunka-stúdió

a fiatalokbó|á||ó |ntramurosépítésziroda tervezte.Ahhoz képest,hogy a Co|orfront viszony|agújcég,a fiImiparbannekik kötech_ szönhetően haszná|atosutószínezési no|ó9ia miattjó ideje vi|ágszerteismertek;

kétHarryPotterfiImésa PókembermásoAz dik részenekik köszönheti a színvi|á9át. újstúdióbana faIakonszertelenÜlfeIbukkanó, hátuIró|enyhénmegvi|á9ítottszínes arra,itt a színeké Üveg|apokem|ékeztetnek a főszerep,ésszíneketóriznek a fé|i9|efedett,eredeti má |lottfestékrétegekkeI Go|dbergergyárbeIiöntöttvas osz|opokis, m e | y e ki | ym ó d o n V a | ó m e g t a r t á 5 a m e 9 b í zókat ésa tervezőketegyaránt dicséri'

ffi -


lffi


$

Tejbenúszódobozok A megszÜntetve megőrzés igénye hozta je||emző |étre az üzemcsarnokra óriásiegybefÜ99őteretis,ame|ybeú9ykö|töztekbe az egyenként kisheIyigényű egységek, hogy érvényesÜ|ni engedika nagyvona|ú vasbeton íve|t szerkezet keresztpi||éreit. Ígya Vetítőter mek,a tárgya|ók' a hangrögzítőstúdió, a vágyártósorele9óterem,az irodáknemaffé|e m e i k é nIta p u I n aekg y m á s h o h z ,a n e ma s i m a , vilá9ítóanfehérre festetttérben|azán,szét. szórtságbankü|önü|hetneke|'A,,dobozokat', szabá|yta|anuIVágott,színes'homokfúvott |etekhasítják üvegfe|ü hosszában; föntről fe|Ü|vi|á9Ító a ré9i,meghagyott ab|aksoron jön a természetes keresztü| fény. A,,tejben úszódobozok', között nagyvona|ú priváthanguIatú, mozgástér nyí|ik' 9ondoIkodásra,beszé|9etésre csábítóbelsőútvonaIak húzódnak' A harmadikeme|etre fe|röpító|iftbó|ki|épve a be|sőtáj nagyvona|ú szabadsága szökik szembe,s hogynemcsaka komputeruralta racioná|is vi|á9ábané|a cé9'azt absztrakció hatalmas, a térközepéne|terÜ|ó maratott fogla|tigazirétisjelzi. acé|keretbe


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.