__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 1 / 2013 / Jaargang 2 – Een uitgave van Medway

Focus

De huisartsenpraktijk als bedrijf

interview

Pijnbestrijding in de eerste lijn

mercy ships

Gratis gezondheidszorg in Afrika


inhoud FOCUS De huisartsenpraktijk als bedrijf MEDISCH NIEUWS INTERVIEW Reinier MDC / Korte lijnen tussen de eerstelijnsen topklinische zorg en professionele en efficiënte diagnostiek MERCY SHIPS Hospitaalschepen bieden gratis medische zorg in Afrika SELECTIE Medische tips & trucs COLUMN Frans-Joseph Sinjorgo / De menselijke maat INTERVIEW Arjan Hoekstra / “Het toedienen van pijnbestrijding is steeds vaker een zorg die bij huisarts en apotheker ligt.” SELECTIE Medische tips & trucs OPINIE Wolter Paans / “Er moet eenheid ontstaan in wat een EPD voor de arts en de patiënt zou moeten betekenen.” INTERVIEW Herbert Krakauer / “Beweging geeft uitbehandelde patiënten weer kwaliteit van leven.” DIENSTVERLENERSOVERZICHT

Editorial

4 8 10

14

18 19 20

23 25

29

32

Colofon

HuisartsenService is een uitgave van Medway BV. HuisartsenService verschijnt 4 keer per jaar in 2013 en wordt gratis verspreid onder huisartsen en farmaceutische bedrijven. Wilt u HuisartsenService ook ontvangen of wilt u een adreswijziging doorgeven mail dan naar info@huisartsenservice.nl Uitgever: MedWay BV, Postbus 1199, 3860 BD Nijkerk, 033-2471171 info@medwaybv.nl / www.huisartsenservice.nl / info@huisartsenservice.nl Coördinatie magazine en advertentie exploitatie: Claudine van Peperstraten, claudine@xs4all.nl, 06-40555622 Redactie: buro33, Edgar Kruize / Esther Schulting, www.buro33.nl Ontwerp en DTP: P3 / Jos Peters / jos@p3vormgeving.nl Drukkerij: Grafisch Centrum de Toren bv, Touwslager 3, 3861 SP Nijkerk Copyright: Op alle artikelen en fotografie in dit magazine rust auteursrecht. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Gebruik of verspreiding zonder toestemming van de uitgever is verboden. Disclaimer: MedWay BV en bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Uitspraken die worden gedaan in de gepubliceerde interviews zijn van de geïnterviewde en hoeven niet overeen te komen met de mening van de redactie.

2

huisartsenservice

3

Geachte lezer, Na een succesvolle introductie van ons magazine HuisartsenService eind vorig jaar, heeft u nu de tweede editie in handen. In tijden van crisis moet het toch fijn zijn om een gratis magazine te ontvangen. Het is dan natuurlijk wel van belang dat dit magazine u ook daadwerkelijk iets te bieden heeft. Wij zouden dan ook graag van u willen weten waar u als huisarts naar op zoek bent en wat en waarover u graag zou willen lezen. Uit de reacties die we tot dusver hebben mogen ontvangen, blijkt dat u graag wilt worden geïnformeerd over het zo efficiënt mogelijk runnen van de praktijk. Die informatie willen wij via ons gratis huisartsenserviceplatform met u delen. In deze editie besteden wij onder andere aandacht aan het thema personeel. Het juiste personeel is van doorslaggevend belang voor het succesvol runnen van een huisartsenpraktijk. Naast de juiste competenties en de beste opleidingen is het daarnaast heel belangrijk dat het gewoon leuk is, dat iedereen met plezier naar het werk gaat en dat er ook gelachen kan worden. We zijn tenslotte (vrijwel) dagelijks aan het werk. We zien ook dat de arbeidsmarkt in een hoog tempo verandert. Is het huidige personeel ook het personeel dat we nodig hebben? En heeft u in de komende jaren de huidige personele bezetting nodig? Er wordt van mensen gevraagd om flexibeler en mobieler te zijn. Daarnaast zal het werk efficiënter moeten worden uitgevoerd, omdat we met steeds minder mensen meer werk moeten doen. U heeft daar als huisarts de afgelopen jaren al heel veel mee te maken gehad, zoals door de komst van het POH, het uitbreiden van de taken in de eerstelijn, ketenzorg et cetera. De HuisartsenService gaat zich inzetten om u de komende jaren goed op de hoogte te houden van al deze ontwikkelingen en daarbij rekenen en hopen we ook op uw input. Dus schroom niet en mail ons uw vragen en ideeën naar: info@huisartsenservice.nl Wij wensen u veel leesplezier toe in deze tweede editie van het magazine HuisartsenService. Dirk-Jan Kruithof Uitgever

huisartsenservice


tekst door HuisartsenService

focus

Personeel en de huisartsenpraktijk Binnen een huisartsenpraktijk is het personeelsbestand doorgaans relatief klein. Desalniettemin komt de nadruk in de bedrijfsvoering meer en meer te liggen op de omgang met en de inzet van het zorgpersoneel. Juist vanwege de relatieve kleinschaligheid van de huisartsenpraktijk als bedrijf, kan dat een struikelblok vormen voor sommige huisartsen. Naast de doktersassistentes, administratief medewerkers en eventueel de praktijkondersteuners, is binnen een gemiddelde huisartsenpraktijk meestal slechts een beperkt aantal andere personeelsleden in dienst, zoals een praktijkof office manager. Veel uitgebreider kom je zelden tegen. Door het kleine personeelsbestand lijkt het runnen van een huisartsenpraktijk eenvoudig. Schijn bedriegt echter. Juist een klein bedrijf – en dus ook een huisartsenpraktijk – heeft strakke, directe sturing nodig. Doordat die er in veel gevallen vanwege de omvang niet is, zal de onderneming (want dat is een huisartsenpraktijk natuurlijk gewoon) voor de medewerkers veelal niet aanvoelen als ‘bedrijf ’.

gedeeld. Dat onderling afspreken van de doelen, het voeren van voortgangsgesprekken en uiteindelijk het beoordelingsgesprek schiet er bij veel huisartsen en hun personeel echter regelmatig bij in, wat weer ten kosten kan gaan van het gewenste kwaliteitsniveau en de efficiency binnen de organisatie. Er zal dus gecontroleerd moeten worden of de kwaliteit van het geleverde werk van het personeel wel voldoende is. Goede doelstellingen kunnen die kwaliteit waarborgen, maar het is natuurlijk zaak dat deze

Door het kleine personeelsbestand mist een huisartsenpraktijk vaak het gevoel van een ‘bedrijf’

Doelstellingen Een van de grootste uitdagingen voor de huisartsenpraktijk, is het formuleren van een heldere missie en visie. Eenmaal geformuleerd, dienen de doelstellingen van de praktijk, ofwel het bedrijf, onderling te worden 4

huisartsenservice

doelstellingen aansluiten bij de competenties die bij de betreffende functie horen. Als de doelstellingen duidelijk zijn en ook de voortgang regelmatig wordt besproken, dan zal dit uiteindelijk ook de motivatie en de sfeer in de praktijk ten goede komen. Maar heeft de gemiddelde huisarts hier wel tijd voor? En de juiste medewerkers? Talenten Als een organisatie de daarbinnen werkzame personen optimaal in wil zetten, dan zullen de persoonlijke talenten en drijfveren van de personeelsleden steeds meer bepalen wat iemands taak of rol wordt binnen die organisatie. Dat vergt voor veel mensen een ‘omdenken’ in de manier waarop ze doorgaans werken. Voor zowel leidinggevenden als personeel, overigens. Waar in het verleden vaak het vooraf bepaalde functieprofiel als raamwerk voor iemands werkzaamheden gold, buigt dit steeds meer om richting de specifieke talenten en wensen van die persoon. Voor het individu betekent dit dat zelfontwikkeling en -ontplooiing heel belangrijk wordt. Het is van groot belang dat alle personen binnen een organisatie de ruimte krijgen voor de volgende punten: 1 Het ontwikkelen van kennis en creatie 2 Reflectief vermogen 3 Zelfsturing 4 Communicatieve vaardigheden

5

huisartsenservice


Arbeidsovereenkomst Wanneer wordt besloten om het personeel in dienst te nemen dan is de vraag welke arbeidsovereenkomst er wordt aangegaan. Er zijn in principe twee basismogelijkheden; een contract voor onbepaalde tijd of een voor bepaalde tijd. Deze laatste wordt veel gebruikt en mag maximaal drie maal worden verlengd voor de periode van maximaal een jaar per contract. Na deze periode zal er bij verlenging moeten worden overgestapt op een contract voor onbepaalde tijd. Het is van belang dat een arbeidsovereenkomst de juiste punten bevat zodat het ook juridisch hout zaagt. Er zijn bij diverse organisaties en websites voorbeeldovereenkomsten te verkrijgen. Het verdient de aanbeveling om een arbeidsover-

Personeel en organisatie Omdat een huisartsenpraktijk vaak een relatief klein bedrijf betreft, komt het meermaals voor dat er geen handleidingen en standaarden aanwezig zijn met betrekking tot personeel en organisatie. Het maken van duidelijke afspraken is onontbeerlijk. Zoals bijvoorbeeld wie er functioneel en/of hiërarchisch verantwoordelijk is voor de doktersassistente (vooral binnen praktijken met meerdere huisartsen). Uit onderzoeken die wij hebben uitgevoerd blijkt veelal dat medewerkers dit niet eenduidig kunnen aangeven. Dit kan weer tot onduidelijkheid in werk en uitvoering leiden en in het meest negatieve scenario tot grote ontevredenheid bij het personeel. Als de medewerker

"HuisartsenService is een platform voor en door huisartsen"

eenmaal in dienst is, dan begint het pas; beoordelen, motiveren, het bespreken van de voortgang maar ook het bespreken van het functioneren. Een heel beduidend onderdeel hiervan is het toetsen van de kennis en het vaststellen van de kwaliteit van het personeel. Een goed competentieprofiel kan helpen bij het beoordelen en het vaststellen van de kwaliteit van de medewerker. Resultaat Maar het resultaat wordt door meer zaken beïnvloed. Een mooie vuistregel hierbij is dat het resultaat van de medewerker (en dus de praktijk) de som is van motivatie, capaciteit en de gelegenheid. En vooral de laatste factor hierin is doorslaggevend. Ben je in staat een praktijk te creëren waarin de medewerkers gemotiveerd hun capaciteiten in kunnen zetten, dan volgt het resultaat vanzelf!

motivatie

van de diploma’s en een zelf gemaakt kopie van het legitimatiebewijs, nadat dit bewijs is gecontroleerd. Ook is het aanmerkelijk om afspraken, beoordelingen en evaluatieverslagen aan het dossier toe te voegen

id he

ci te it

huisartsenservice

capa

6

resultaat

legen

eenkomst juridisch te laten toetsen. Ook het periodiek laten toetsen van de arbeidsovereenkomst op basis van de laatste wet- en regelgeving is van belang. Daarnaast zal er een personeelsdossier moeten worden aangelegd. Deze bestaat onder andere uit een ondertekend arbeidscontract, een loonbelastingverklaring, kopieën

ge

Competentieprofiel Bovenstaande neemt echter niet weg dat in veel gevallen een functieprofiel nog immer de basis is voor het aannemen van nieuw personeel. Aan de hand van een sollicitatiegesprek wordt veelal vastgesteld of een kandidaat een ‘match’ is met het profiel. Of er na de sollicitatieprocedure en het daaropvolgend aannemen van het betreffende personeelslid sprake is van een goede kandidaat, zal pas na enige tijd blijken. Soms kan dit leiden tot een grote teleurstelling en dito kosten. Het maken van een competentieprofiel gebaseerd op het gewenste gedrag kan een goede hulp zijn om tot een juiste keuze te komen. Daarnaast kan het ook handig zijn om gebruik te maken van een werving- en selectiebureau. Hier zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden, maar vaak is er binnen die constructies sprake van ‘no cure, no pay’ en eventueel een terugbetalingsregeling bij ongeschiktheid binnen een bepaalde periode. Een andere mogelijkheid is om te starten met tijdelijk personeel dat bij geschiktheid kan worden overgenomen. Op deze wijze wordt het risico beperkt tegen acceptabele kosten.

HuisartsenService De huisartsenpraktijk ontzorgen, op het gebied van personeel, maar ook bij alle andere zaken die u in de praktijk tegenkomt. Dat is de grote peiler van de HuisartsenService. Onder meer door de PraktijkDiagnose; een snelle analyse van uw praktijk, maar ook door middel van het magazine HuisartsenService en onze website. Wij bieden een platform voor en door de huisarts om de huisartsenpraktijk beter te kunnen runnen. Heeft u hulp nodig bij het reilen en zeilen van uw huisartsenpraktijk en de omgang met het personeel? Neem dan – geheel vrijblijvend – contact met ons op. π www.huisartsenservice.nl

7

huisartsenservice


door Edgar Kruize

Zorgfraude aangepakt

Negen overheidspartijen gaan samenwerken om zorgfraude, zoals onterechte of te hoge declaraties, te voorkomen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid onlangs bekend gemaakt. De behoefte aan strengere controle kwam naar boven nadat bij een patiënt van het ZorgSaamziekenhuis in Terneuzen door een KNO-arts € 1.066,73 in rekening werd gebracht voor het verwijderen van oorsmeer. Een behandeling waarvoor bij die dezelfde patiënt een jaar eerder nog € 110,- werd berekend. De patiënt lichtte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in, waarna een onderzoek werd ingesteld. Het ministerie, de NZa, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Belastingdienst, het Openbaar Ministerie (OM) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst om dergelijke uitwassen tegen te gaan en de zorg betaalbaar te houden. De

diverse partijen richten gezamenlijk de Taskforce Integriteit Zorgsector op. Binnen deze samenwerking deelt men informatie over ernstige zorgfraude sneller en effectiever dan voorheen, met als doel een beter beeld te krijgen en het voorkomen, opsporen en bestraffen daarvan.

‘Huisarts en apotheker werken beter samen’ Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop huisartsen en apothekers met elkaar samenwerken. Uit de in februari gepresenteerde onderzoeksresultaten, blijkt dat de twee beroepsgroepen steeds meer richting elkaar groeien. Het IVM peilde in 2007 en 2011 het niveau van bijna vijfhonderd FTOgroepen. Uit de laatste onderzoeksresultaten die begin dit jaar werden gepresenteerd, blijkt dat zestig procent van de groepen op niveau 3 of 4 functioneert, waar dit in 2007 nog vijftig procent was. Hieruit kan worden geconcludeerd dat huisartsen en apothekers regelmatig samenkomen,

8

huisartsenservice

afspraken maken en controleren of die afspraken daadwerkelijk worden nageleefd. Het IVM zou graag een nog hogere graad van samenwerking zien door een vijfde niveau te introduceren, waarbij FTO-groepen landelijke indicatoren voor medicijnvoorschrijving als uitgangspunt in hun samenwerking moeten gebruiken. Overigens blijkt uit het onderzoek dat de financiële vergoeding van zorgverzekeraars bijdraagt aan de samenwerking, daar FTO-groepen die door de zorgverzekeraars beloond worden voor de samenwerking doorgaans hoger scoren dan groepen waarbij dit niet het geval is. Groepen waarbij de vergoeding wordt stopgezet dalen doorgaans in niveau. Meer over de intensieve samenwerking tussen huisarts en apotheker op het gebied van pijnbestrijding op pagina 20 van dit magazine.

Crisis zet druk op eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg wordt steeds zwaarder belast door patiënten met gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan de onzekere financiële tijden. Dit meldt Het Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek. De klachten zijn doorgaans psychisch en stressgerelateerd. Patiënten voelen zich angstig, gespannen of depressief, slapen slecht en kampen met hoofd- dan wel rugpijn. Het Financieele Dagblad geeft geen exacte cijfers, daar deze niet branchebreed voorhanden zijn. Momenteel is het Trimbos-instituut bezig met het eerste Nederlandse onderzoek naar (onder meer) het verband tussen economische malaise

en psychische nood. De eerste resultaten daarvan zullen binnen nu en enkele maanden naar buiten komen, zo is de verwachting.

‘Patiënt vind bestraffing ongezond gedrag terecht’

Ruim de helft van de Nederlanders is van mening dat bezuiniging in de zorg onder meer gerealiseerd kan worden door ongezond gedrag van patiënten te straffen. Dit blijkt uit een onder ruim 1100 Nederlanders uitgevoerde enquête van TNS NIPO, die onlangs op het Clingendael European Health Forum in Den Haag werd gepresenteerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de American Chamber of Commerce en kent enkele opvallende uitkomsten. Onder meer dat van de ondervraagden vrijwel niemand (slechts vier procent) wil bezuinigen op de kosten voor de ouderenzorg. Dit geheel tegen de kabinetsplannen in. Daarnaast is nog niet eens een kwart van de respondenten bereid om meer te betalen zodat anderen goede zorg kunnen ontvangen. Gevraagd naar manieren waarop de overheid kan besparen op de kosten voor de gezondheidszorg, gaf 58 procent van de ondervraagden aan dat dit goed zou kunnen door roken, drinken en veel eten te bestraffen. Het verkleinen van het basispakket, mensen laten betalen voor huisartsbezoek of het verhogen van de eigen bijdrage

kan op veel minder bijval rekenen. Opvallend is wel dat, ondanks het ontbreken aan bereidwilligheid om aan de zorg van anderen mee te betalen, er door een grote meerderheid (71 procent) van de respondenten wel veel waarde wordt gehecht aan solidariteit in de zorg. Een bijna even grote groep (69 procent ) is van mening dat artsen niet moeten letten op de kosten, maar op genezing. Tweederde van de ondervraagden (66 procent) zegt meer geld uitgetrokken te willen zien voor preventie.

‘Dokterserie kandidaat Nipkowschijf’ Na ‘Dokter Deen’ en ‘Dokter Tinus’, is ‘Volgens Robert’ de derde dramaserie in korte tijd op de Nederlandse televisie. Het leven van de huisarts is duidelijk een bron van interesse voor veel kijkers. Laatstgenoemde reeks, die gemiddeld 500.000 kijkers trekt, is een tragikomedie die gaat over een

huisarts die zichzelf door een midlifecrisis heen worstelt en is volgens televisierecensent Willem Pekelder van Trouw, vanwege de relatief realistische manier waarop de zorg in beeld wordt gebracht, een serieuze kandidaat voor de Zilveren Nipkowschijf. Pekelder stelt in zijn televisiecolumn dat hij het met name goed vindt dat het hoofdpersonage, een huisarts, kritisch is over het huidige zorgklimaat. “Dat is de (…) troef van deze reeks: het sociaal realisme, de

9

huisartsenservice

kanttekeningen bij de commercialisering van de zorg. Maatschappijkritiek die gelukkig nooit de overhand krijgt, want in een tragikomedie moeten we natuurlijk vooral blijven lachen. En dat kunnen we volop in deze reeks met sterke karakters, een uitstekende rolbezetting, ook in de bijrollen (wat een verschil met die andere doktersserie, ‘Dokter Deen’) en amusante filmische trucs. (…) ‘Volgens Robert’ is nu al een serieuze Nipkow-kandidaat.”

Artsen geraakt door negatieve berichtgeving De recente stroom aan negatieve berichtgeving rondom medisch specialisten die de fout in zijn gegaan, raakt de volledige medische sector. Dit blijkt uit onderzoek van Mednet dat in maart werd gepubliceerd. Hiervoor zijn vierhonderd medisch specialisten en huisartsen ondervraagd. Ruim een kwart van de ondervraagde artsen zegt zich sinds de stroom van negatieve publiciteit in de media voorzichtiger op te stellen naar patiënten, deze nog vaker op mogelijke risico’s te wijzen, meer onderzoeken aan te vragen en patiënten te laten tekenen voor afgesproken beleid. Het overgrote deel van de respondenten (85 procent) zegt te vinden dat het nieuws rond neuroloog Jansen Steur, de cardiologen van het Ruwaard van Putten en het gerommel binnen het VUmc het imago van de beroepsgroep heeft aangetast. Bijna de helft (45 procent) stelt zich persoonlijk aangetast te voelen in de beroepseer.


interview

tekst Edgar Kruize fotografie Jos Peters

Reinier MDC

“Wij streven voortdurend topkwaliteit na” De zorg is er voor vrijwel alle betrokken partijen bij gebaat om zo veel mogelijk handelingen binnen de eerstelijnszorg te houden. Het landelijk opererend huisartsenlaboratorium Reinier MDC, onderdeel van de Reinier de Graaf Groep te Delft, werkt er hard aan om de huisarts hierin bij te staan, door middel van korte lijnen tussen de eerstelijns- en topklinische zorg en professionele en efficiënte diagnostiek.

D

irecteur Jaap van Gurp en medisch manager/klinisch chemicus Fey van der Dijs zijn trots op hetgeen onder Reinier MDC is opgezet; een platform voor alle soorten laboratoriumdiensten voor de eerstelijn. Een totaalpakket dat als doel heeft de eerstelijnsgezondheidszorg te optimaliseren. De kernactiviteiten van Reinier MDC zijn laboratoriumonderzoeken in bloed, urine, feces en andere lichaamsmaterialen op het gebied van Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Medische Immunologie, Histologie/ Cytologie en Pharmacie. Daarnaast levert Reinier MDC, indien gewenst, de middelen en het advies om (de patiënten van) een huisarts zo adequaat mogelijk te helpen. Die services kunnen liggen op het gebied van administratieve ondersteuning, automatisering of inkoop van praktijkbenodigdheden. Ook zijn onder meer ondersteuning bij het implementeren van ketenzorg, fundusfotografie en/of echografie

in de praktijk beschikbaar, evenals diverse bij- en nascholingen.

“Het ontzorgen van de huisartsenpraktijk is een kernwaarde” 10

huisartsenservice

Hogere service “Het ontzorgen van de huisartsenpraktijk is een kernwaarde voor Reinier MDC”, zo vertelt Van Gurp. “Dat klinkt als een cliché, maar het is daadwerkelijk hoe wij dit werk benaderen. We willen zorgen dat de zorg efficiënt, patiëntvriendelijk en innovatief ingericht wordt. En dat kan bij uitstek door daarbij de huisarts centraal te stellen. De huisarts is een vertrouwenspersoon, iemand waarbij de patiënt met minder zenuwen naar toe stapt dan bij een ziekenhuis. Wij zijn er van overtuigd dat het de kwaliteit van zorg ten goede komt als een groot deel binnen de huisartsenpraktijk plaatsvindt, maar ook als binnen die huisartsenpraktijk efficiëntie en patiëntvriendelijkheid voorop staan. En dat is bij veel labwerk vaak niet het geval. Daarbij is men afhankelijk van iemand die de ronde doet om bloed af te nemen, waarbij mensen soms tot half elf ’s morgens nuchter

moeten blijven omdat die persoon dan pas in het schema van de prikker past. Erg vervelend, terwijl het ook anders kan. Vanuit die gedachte werken wij bij Reinier MDC. We denken conceptueel, vanuit de wensen van de patiënt. Onze diensten zijn natuurlijk geschikt voor huisartsen in relatief dunbevolkte gebieden, die er mee kunnen opschalen. Maar die artsen hebben niet de concurrentie die huisartsen in de grote steden wel hebben. Ook zij hebben baat bij een hogere service, omdat ze anders patiënten kunnen verliezen.” Doelmatigheid Van Gurp voert als praktisch voorbeeld van de hoge service binnen de huisartsenpraktijk fundusfotografie aan. “Wij zijn in staat om voor de patiënt zorg dicht bij huis te bieden, terwijl daar de expertise van een groot ziekenhuis achter staat. ‘Telemedicine’ gaat de komende jaren een nog veel grotere impact op de zorg maken. Normaal gesproken worden fundusfoto’s door

de optometrist gemaakt, op een cd gezet en worden die foto’s vanaf dat schijfje beoordeeld. De techniek stelt ons in staat om fundusfoto’s die bijvoorbeeld in Groningen worden gemaakt, direct op een digitaal platform te zetten waar een beoordeler in Delft direct naar kan kijken. De patiënt hoeft niet meer naar een optometrist voor de foto’s, die kunnen in een vertrouwde omgeving bij de huisarts worden gemaakt, terwijl er een specialist direct meekijkt.” Fey van der Dijs voegt toe dat dit natuurlijk ook voor andere specialismen opgaat. “Zoals bijvoorbeeld spirometrie. Maar ook ECG’s zijn bij uitstek geschikt om op deze manier te maken en te beoordelen”, zo vertelt hij. “Waarbij het zelfs mogelijk is om direct terug te koppelen met een cardioloog, indien daar op basis van kennis en ervaring behoefte aan is. Een huisarts kan zelf besluiten alleen de dubieuze of complexe gevallen op deze manier te laten beoordelen, of juist allemaal. De diensten die wij leveren passen bij uitstek bij de vraag om 11

huisartsenservice

doelmatigheid en efficiëntie in de zorg. Een huisarts heeft gemakkelijker de gelegenheid om de binnen de eigen praktijk aangeboden zorg op te schalen, zonder daarbij zijn onafhankelijkheid te verliezen.” Menselijke maat De samenwerking met de huisarts – en daarnaast ook verpleeghuizen, specialisten en klinieken - wordt door Reinier MDC op verschillende niveaus aangeboden. “Al naar gelang de behoefte van de aanvrager”, aldus Van der Dijs. “Als deze zelf bloed wil prikken en alleen gebruik wil maken van onze laboratoriumdiensten, dan kan dat. Wil de huisarts meer diensten, of dat wij bij hem in de praktijk komen, kan dat ook. De wens van de aanvrager is leidend, waarbij deze volledig de regie in eigen hand houdt.” Van der Dijs stelt daarbij dat binnen de service die Reinier MCD levert het menselijke aspect altijd de boventoon zal blijven voeren. “Kwaliteit van zorg, zo vinden wij, is heel goed te borgen door procedures te robotiseren.


Ons lab draait 24 uur per dag en wij waken voor de kwaliteit. Er wordt weleens gezegd dat je in een laboratorium af zou moeten kunnen met ‘knoppendrukkers’. Daar zijn wij het pertinent mee oneens. Er is hoog gekwalificeerd personeel voor nodig om de getallen te kunnen interpreteren. Mensen die kunnen inschatten wanneer en hoe en naar welke persoon de resultaten het best kunnen worden doorgebeld. Op die vakkundigheid en de menselijke maat, zullen we nooit beknibbelen.” Kwaliteit-prijsverhouding Van Gurp voegt er aan toe dat veel andere partijen in de markt het steevast over de ‘prijs-kwaliteit’ verhouding hebben. Zelf wil hij daar absoluut niet aan. “Wij gaan ten alle tijden van het omgekeerde uit. Kwaliteit staat voorop. Maar het is natuurlijk zaak om de prijs beheersbaar te houden en dat doe je door hoge volumes te halen en door te differentiëren. Reinier MDC slaagt daar enorm goed in. Doordat we 24 uur per dag doorwerken, zeven dagen per week, is ons lab volledig op de 24uurs economie ingericht. We merken dat veel ZBC’s dat op prijs stellen en bij ons aankloppen. Maar er zijn ook – en daar zijn we best trots op – dialysecentra die het bloedonderzoek niet in het ziekenhuis laten doen waarin ze gevestigd zijn, maar bij ons. Dat doen ze omdat wij vanwege het hoge volume goedkoper kunnen zijn, maar vooral ook om de kwaliteit. Zonder kwaliteit ben je weg.”

“De wens van de aanvrager is leidend, waarbij deze volledig de regie in eigen hand houdt”

Topkwaliteit nastreven Dat laatste geldt volgens Van Gurp en Van der Dijs voor de volledige zorg en hoge kwaliteit zou zelfs een manier zijn om de kosten beheersbaar te houden. “Al betekent dit wel dat er geconcentreerd moet gaan

12

huisartsenservice

worden. Op labgebied heeft Nederland een relatief hoge dekkingsgraad en om de kwaliteit te borgen zullen daarvan een aantal af gaan vallen. Onze ambitie is niet alleen om tot de grootste te gaan behoren, maar vooral ook om de beste te zijn. Innovatieve oplossingen bieden die de zorg in zijn geheel doelmatiger en uiteindelijk met een verhoogde kwaliteit goedkoper zal maken. Hoe hoger het volume dat wij hier draaien, hoe meer dat de kosten zal drukken, terwijl het de specialisatie en de kwaliteit alleen maar ten goede komt.” Van Gurp voegt er aan toe dat het voor een multidisciplinair laboratorium als Reinier MDC, met alle diensten die daarbij horen, noodzaak is om op alle vlakken een kritische massa te bereiken. “Waardoor onze dienst niet alleen aantrekkelijk is voor de diverse huisartsen, zorginstellingen en ZBC’s, maar ook om overheid en zorgverzekeraars te laten zien hoe het ook kan. Wij redeneren graag vanuit de formule van professor en bedrijfseconoom Michael Porter; ‘value = health outcome/cost delivering’. Daar bouwen we ons model op. Fey en ik hebben volledig andere achtergronden en we praten met veel verschillende mensen. De discussies over en weer over de voortgang houden ons scherp en enthousiast. Met als gemeenschappelijke deler dat we vooral iets willen neerzetten dat aan alle kanten klopt. De dienst die we aanbieden is daar het resultaat van. We sparren met elkaar en dagen elkaar uit. Ik zeg weleens ‘we zijn een stelletje gekken bij elkaar’. Maar dat maakt ook dat we plezier hebben in wat we doen. Natuurlijk, we zijn een commercieel bedrijf. Dat moet ook wel met onze ambities. Maar geld is nooit de drijfveer. Topkwaliteit wel en dat streven we voortdurend na.” π www.reinier-mdc.nl

13

huisartsenservice


tekst en fotografie Mercy Ships

Gratis gezondheidszorg bij Mercy Ships wordt werkelijkheid

Zoekt u als huisarts nog een nieuwe uitdaging? Wat dacht u van een post in Guinee? Een arm Afrikaans land met een inefficiënt verdelingssysteem van medicijnen, ongelijk verdeelde faciliteiten en een tekort aan medicijnen en uitrusting. Elk jaar een epidemie van cholera en gele koorts. Nog altijd veel zorgen om de duizenden inwoners die leven (of sterven) aan HIV/Aids. Lokale ziekenhuizen die amper goed geschoolde artsen in dienst hebben en bittere armoede in de steden, waardoor mensen geen geld hebben om naar de dokter te gaan. 14

huisartsenservice

D

uizenden patiënten gratis opereren De internationale medische hulporganisatie Mercy Ships heeft een andere en heel bijzondere keuze gemaakt om de gezondheidszorg van een land als Guinee te verbeteren. Al 35 jaar vaart zij met hospitaalschepen naar de havens van de armste landen van de wereld. De laatste jaren met de Africa Mercy, een varend ziekenhuis van 152 meter lang, met maar liefst zes operatiekamers en 80 verpleegbedden. Aan boord werken circa 450 mensen uit wel 40 verschillende landen, waaronder Nederland. Allemaal, van chirurg tot verpleegkundige en van kapitein tot kok, zonder salaris. Of je nu een maand of enkele maanden aan boord werkt of, zoals één van ’s werelds beste plastisch chirurgen, al 23 jaar! Hiermee is het mogelijk om de duizenden patiënten per jaar gratis te opereren en medische verzorging te geven. Massale toeloop Voordat de Africa Mercy vorig jaar zomer voor tien maanden naar Guinee vertrok, lag het schip in onder meer Togo en Sierra Leone. Mercy Ships komt altijd op uitnodiging van de regering van een land. Juist vanwege een goede samenwerking met de overheid is het mogelijk om al maanden voordat het schip aanlegt, alle benodigde voorwaarden te scheppen voor een effectief bezoek. Als de Africa Mercy arriveert, komen massaal mensen uit het land naar de haven en hopen voor de gratis medische zorg in aanmerking te komen. Eerst wordt er een grootschalig vooronderzoek gehouden, waar meestal wel 5000 mensen onderzocht worden om te bekijken of zij baat hebben bij

een operatie aan boord. Het gaat dan om bijvoorbeeld een gespleten lip en verhemelte, een gezwel of andere misvorming aan het hoofd, (buik) hernia’s, littekenweefsel van onbehandelde brandwonden, (vesicovaginale) fistels en oogproblemen (voornamelijk blindheid door staar), alsmede onbehandelde botbreuken en afwijkingen aan benen en voeten, zoals verzwakte, kromme benen bij kinderen en klompvoeten. Hechte gemeenschap De Africa Mercy is een hechte gemeenschap; een zeer gemotiveerde groep mensen met een gezamenlijke passie om anderen te helpen. Aan boord van de Africa Mercy bevindt zich een gezellig ‘dorpsplein’ met Starbucks café (ja, een echte, gesponsord door Starbucks), minisupermarkt, bibliotheek en een internetcafé. Iedereen woont aan boord en een groot deel van de bemanning werkt er ook. Een deel van hen gaat dagelijks aan wal om te werken in een tandarts- of oogkliniek. Ook worden er trainingen gegeven, zoals in een plaatselijk ziekenhuis of bij een landbouwproject van Mercy Ships. Er wordt samen met de regering gewerkt aan verbetering van de infrastructuur van de gezondheidszorg. Korte lijnen Andrea en Harmen Pieter Valk en Mirjam en Ruben Plomp zijn vier

15

huisartsenservice

verpleegkundigen aan boord van Mercy Ships. “Dokter kunt u nog even naar de afdeling komen om een paar vragen te beantwoorden?” Deze vraag wordt vaak gesteld aan de zaalarts. Het beantwoorden van die vragen gebeurt op een plek waar geen privacy is en het leven op de afdeling gaat gewoon door. Baby’s die rondkruipen en aan je broekspijpen trekken en medepatiënten die mee discussiëren. Bovendien moet alles wat gezegd wordt, vertaald worden. Er is dan ook veel geduld nodig. De doktersvisite verplaatst zich in een van de zalen van bed een tot bed twintig. Allemaal in dezelfde ruimte, zonder hoog-laag bedden. Familieleden van patiënten slapen vaak op een matras onder het bed van de patiënt. Verpleegkundigen hebben het voorrecht om met verschillende artsen/AIO/AGNIO’s te werken. Samen bepalen ze het beleid bij een patiënt. Waar de chirurg zich richt op alleen het chirurgische aspect van een patiënt, doet de arts alles wat daar omheen gebeurt. Door de samenwerking met collega’s met veel verschillende nationaliteiten en culturen, maar wel allemaal beroepsprofessionals, wordt er regelmatig gediscussieerd over behandelmogelijkheden. Wonen en werken op het schip, maakt dat de lijnen kort zijn. Communicatie Lydia Marx is een van de mensen die bij Mercy Ships aan het werk is. “Ik ben arts afkomstig uit Duitsland en werk nu zo’n zes maanden bij Mercy Ships in Guinee. Mijn functie hier is ziekenhuisarts of zaalarts en ik doe dit samen met mijn collega huisarts uit Engeland. We zorgen ervoor dat duidelijk wordt of een patiënt gezond genoeg is om een van de verschillende


soorten operaties te ondergaan. Daarnaast controleren we de patiënten gedurende hun hele verblijf op mogelijke interne problemen. Wat het meest voorkomt, is koorts na een operatie en problemen met genezing van wonden. Natuurlijk komen we ook allerlei exotische, tropische ziekten tegen. De grootste uitdaging en misschien wel het meest interessante deel van mijn taak is communicatie. De collega’s met wie je samenwerkt, komen uit verschillende landen, hebben verschillende soorten opleidingen genoten en zijn gewend aan verschillende soorten van behandelmethoden. Wat ik hier aan boord al snel leerde, is dat een ander soort behandelmethode niet fout is, alleen anders dan ik gewend ben en geleerd heb. Voor mij onbekende methoden werken soms verbazingwekkend goed! Toch word je er regelmatig aan herinnerd dat je in Afrika bent. Bijvoorbeeld als een patiënt je vertelt dat hij Amoxicilline slikt omdat hij regelmatig hoofdpijn heeft, terwijl we ontdekt hebben dat de oorzaak een onbehandelde en licht verhoogde bloeddruk is. Of wanneer een patiënt vertelt over zijn vier vrouwen en 20 kinderen die allemaal gezond zijn, behalve de drie die hij verloren heeft. Of hij vertelt dat hij de afgelopen twee maanden vier keer malaria heeft gehad, waarmee hij eigenlijk bedoelt dat hij heel regelmatig koorts heeft, omdat het woord voor koorts hetzelfde is als voor malaria.“ Harmonieus krachten bundelen Het werken bij Mercy Ships resulteert in vele verhalen en belevenissen, zo ook die van Tjeerd de Jong. “In de haven van Conakry (Guinee) heb ik samen met Dr. Tertius Venter, een Zuid-Afrikaanse plastisch chirurg, op een indrukwekkend groot opgezette screeningdag, de indicatiestelling gedaan bij patiënten die mogelijk voor reconstructieveof handchirurgische operaties in aanmerking zouden komen. In de

“Verruil de huisartspraktijk eens voor een ziekenhuisschip” daaropvolgende weken zijn we de geselecteerde patiënten gaan opereren, waarbij we een breed palet aan reconstructieve operaties konden aanbieden, zoals lip- en gehemeltespleetcorrecties, hoofd-hals reconstructies, resecties van veelvoudige en plexiforme neurofibromen, releases van littekencontracturen na trauma of brandwonden, peestransposities en correcties van congenitale handafwijkingen. Het zeer beperkte aantal specialisten uit lokale ziekenhuizen werd de gelegenheid gegeven mee te doen bij de screening en te participeren in de operaties. Er was uitstekende ondersteuning door een internationaal gezelschap aan ervaren OK-personeel, een goed draaiende sterilisatieafdeling, röntgenafdeling (inclusief CT-scan aan boord) en laboratoriumafdeling.

Voor de operatie

Na de operatie

16

huisartsenservice

Ook korte- en langere termijn postoperatieve zorg werd goed verzorgd door prima verkoeverfaciliteiten (inclusief drie à vier IC-bedden), goed uitgeruste verpleegafdelingen met ervaren verpleegkundigen uit allerlei landen, fysiotherapeuten, handtherapeuten en een diëtiste. Al met al een drijvende omgeving waarin westerse topkwaliteit zorg gratis aangeboden kan worden aan die mensen, die anders nooit de gelegenheid zouden hebben om deze zorg te ontvangen. Het geeft een ongekende sfeer van saamhorigheid om te werken in een setting waarin iedereen om je heen er zijn vliegticket, crew-fees en gederfde inkomsten dan wel ingezette vakantiedagen voor over heeft gehad om dit werk te doen. Dat het motief niet inkomstengedreven productie is, maar een harmonieus krachten bundelen ten behoeve van mensen in nood, maakt de geoogste voldoening uit het werk van een totaal andere orde dan ik tot nu toe gewend was. Zonder het een is het andere waarschijnlijk niet mogelijk, maar een combinatie van de twee zal mij ook in de toekomst sterk blijven aantrekken.” Personeel gezocht Aan boord van de Africa Mercy staan altijd wel interessante vacatures open. Er is behoefte aan medisch personeel, zoals verpleegkundigen en artsen, maar ook aan technici of mensen die in de keuken willen werken, of die een functie in bijvoorbeeld communicatie of onderwijs willen vervullen. Soms gaan mensen een periode aan boord werken in hun eigen beroep, anderen kiezen er juist voor om ‘eens iets heel anders’ te doen. Voor iedereen is het een tijd waarin je veel leert en ziet, nieuwe contacten opdoet en natuurlijk prachtig werk doet ten behoeve van de armsten in de wereld. Belangstellenden kunnen op de website van Mercy Ships (www.mercyships.nl) veel meer lezen over werken en leven aan boord van de Africa Mercy! π

Deze advertentie is alleen leesbaar in de printversie

Uw personeel onze zorg

MedWay B.V. Westkadijk 10, 3861 MB Nijkerk 033 - 247 11 71

17

huisartsenservice


e i t c e l Se

column

Door Esther Schulting

Medische tips & trucs

Zorgminnend Nederland dreigt in een zompig moeras aan bezuinigingsvraagstukken vast te lopen. Dit werd pijnlijk duidelijk toen onze bewindsvrouw een paar weken geleden de Nederlandse zorg confronteerde met de uitspraak ‘Ik daag u uit, jullie mogen het zeggen, alle ideeën zijn welkom’. Als motiverende nabrander stelde ze fijntjes, ‘Komen jullie er niet uit, dan hanteer ik zelf wel de botte bijl!’

creatief denken en werken

Iedereen heeft een schat aan creativiteit in zich. Deze e-cursus helpt om deze creativiteit aan te boren. Voor uzelf, maar ook heel effectief om uw personeel te prikkelen om ‘out of the box’ te denken en zo tot oplossingen of ideeën te komen voor in de huisartsenpraktijk. De e-cursus bestaat uit 13 lessen en 24 smsjes. Prijs € 32,50 inclusief werkboek. http://www.happinez.nl/Webshop/Product/ecursusCreatief-denken-en-leven.htm

Apployed Een app om gemakkelijk orde en voortgang te garanderen in uw personeelszaken met betrekking tot ziekte, salarisstroken, verlof of beoordelingen. Apployed waarschuwt bijvoorbeeld ook op tijd of er een contractverlenging aan komt. De app is altijd en overal beschikbaar en geschikt voor PC, tablet of smartphone. Vanaf € 2,00 per werknemer. www.apployed.nl

kunst in de wachtkamer Als u uw wachtkamer op wilt leuken met een mooi kunstwerk of fraaie foto, kunt u eens een kijkje nemen bij Cobra Art Company. U kunt een catalogus downloaden of de impressie bekijken. Van schilderij tot foto op plexiglas. Heeft u uw oog op een werk laten vallen? Dan kunt u deze ook in het echt bekijken op afspraak of in het European Art Center, alwaar 350 kunstwerken zijn tentoongesteld. www.cobraart.nl

makkelijke vis Leuk en gezellig zo’n vissenkom op uw bureau of op de balie. Het geeft uw praktijk ook voor de patiënten iets huiselijks mee. Maar wie geeft de vissen in het weekend eten? De elektronische Pet Fish is een oplossing. Dit robotvisje ‘leeft’ op batterijen en heeft geen enkele verzorging nodig. € 29,95 www.hitechgadget.nl

18

De menselijke maat

huisartsenservice

De wetenschap dat het in ons land niet uitmaakt of je nu minister, zorgbestuurder, patiënt of dokter bent, draagt zorg voor het feit dat iedereen rekening moet houden met het gegeven dat er altijd partijen zijn die de trotse vaderlandse VOC-mentaliteit van het kielhalen tot het belangrijkste onderdeel van ons politiek culturele erfgoed hebben gemaakt. De vraag of de open oproep van onze minister dus überhaupt iets gaat opleveren, zie ik dan ook met enig cynisme tegemoet. Het idee dat wij sinds de marktwerking ten aanzien van kennis en innovatiekracht in de zorg feitelijk stilstaan en wij in rap tempo onze eens zo trotse kwaliteitsvoorsprong internationaal aan het verspelen zijn geeft te denken. Het dweilen met de open kraam is voor veel noeste arbeiders in de zorg de grootste fysieke en psychologische uitdaging geworden. De werkdruk is hoog en doet een aanval op een ieders functioneren. De inspectie maakt overuren, klachtenlijsten liggen op straat, ruzies tussen artsen doen afbreuk aan het vertrouwen en disfunctionerende besturen geven aan dat iedereen in de zorg kwetsbaar is. Het credo overleven staat op dit moment dan ook bij iedereen hoog in het - eens zo trotse zorgvaandel geschreven.

Kortom, in afwachting van betere tijden modderen we wat af. De open uitnodiging van onze Minister verdient enerzijds alle respect, anderzijds zie ik de dure consultancy bureaus zich alweer met plezier over dikke zinloze rapporten met voorstellen buigen, die uiteindelijk voor onnodig veel geld ongetwijfeld gewoon in het ronde archief zullen verdwijnen.

Terwijl ik mijn sarcasme verder in toom probeer te houden, denk ik zoals zo velen met enige weemoed terug aan de tijd dat de bomen nog tot aan

“Het credo overleven staat op dit moment dan ook bij iedereen hoog in het - eens zo trotse - zorgvaandel geschreven” de hemel groeiden. In die tijd dachten we na over zorgvragen als transmurale samenwerking, zorg op maat en patiënt empowerment. In de stellige overtuiging dat dit de garanties waren voor een kwalitatief hoogwaardige en hoogstaande zorgtoekomst in Nederland. Nu praten wij over de regierollen, populatiebekostiging, patiënt registries, EPD’s, DOT’s en winst. Zoek de verschillen zou ik zeggen. Het idealisme van weleer is niet meer. Tegenwoordig regeert het realisme. Jammer, dat ons huidig realisme ons steeds verder wegdrijft van dat wat ons allen nog steeds dagelijks op de werkvloer motiveert; de menselijke maat! Frans-Joseph Sinjorgo 19

huisartsenservice


interview

tekst Edgar Kruize fotografie Jos Peters

Pijnbestrijding in de eerste lijn “Optimale medicatiekeuze door goed overleg in FTO” Waar in het verleden (terminale) patiënten met ernstige pijnen als vanzelfsprekend in de tweedelijn belandden, wordt de zorg voor dergelijke patiënten steeds vaker de eerstelijnszorg toebedeeld. Het toedienen van de juiste pijnbestrijding is steeds vaker een zorg die bij huisarts en apotheker komt te liggen, waarbij beide partijen gelijkwaardig de dialoog met elkaar aan moeten gaan.

H

et belang van de patiënt staat natuurlijk op de eerste plek”, zo stelt apotheker Arjan Hoekstra uit Nieuw Vennep. Dat is volgens hem al jaren de relatie die de Nieuw Vennepse Apotheken hebben met de huisartsen in de regio. “Van oudsher is onze relatie met de huisarts erg goed geweest. Al hoor je landelijk af en toe verhalen dat huisarts en apotheker als twee aparte eilandjes opereren, de algehele tendens in de markt is - voor zover ik die kan inschatten - dat de apotheker steeds meer een vraagbaak wordt voor de huisarts. Waar de apotheker in het verleden, heel kort door de bocht, als een soort supermarkt voor medicijnen fungeerde, wordt de functie als vraagbaak met het steeds complexer worden van de zorg in de eerste lijn steeds belangrijker. De

patiënt is gebaat bij goed advies en zeker in het geval van pijnbestrijding en het voorschrijven van zwaardere medicatie bij pijnklachten is het geven van dergelijk advies – zeker bij de toediening van opiaten - echt een samenspraak tussen huisarts en apotheker geworden.”

“De apotheker wordt steeds meer een vraagbaak voor de huisarts” 20

huisartsenservice

Maatwerk De medicamenteuze behandeling van pijn is niet in alle gevallen teamwork. “Dat hoeft ook niet”, aldus Hoekstra. “Doorgaans wordt bij de pijnbestrijding gewerkt volgens de pijnladder van de WHO. De eerste stap is meestal het voorschrijven van paracetamol of ibuprofen. Daar is het advies van de apotheker doorgaans nog niet echt van belang. Stap twee is doorgaans een combinatie van de eerste stap met een zwak opioïde dat niet onder de opiumwet valt. Vaak hebben we het hier

dan over relatief simpele spier- of rugpijnen. De volgende stappen gaan veelal wel in goed overleg. De huisarts stelt de pijnbeleving van de patiënt vast en gaat op zoek naar een passende therapie. Daarbij is hetgeen wordt voorgeschreven veelal een samenspraak. Ook als blijkt dat een vooraf bepaalde dosis medicijnen niet het gewenste effect heeft. Wij hebben dan vaak al in het systeem staan wat de standaarddosering van zo’n patiënt is, informeren maar de laatste stand van zaken en bepalen dan samen met de huisarts wat de vervolgstappen zijn. Dat kan variëren

van het verhogen van een standaarddosering tot het toedienen van tussendoseringen. Bij chronische pijnen en pijn bij kanker, wordt veelal snel naar morfine gekeken. Maar ook daarvoor geldt dat er geen standaarddosering is die voor iedere patiënt opgaat. Vaak is het echt maatwerk. Niet alleen qua hoeveelheid, maar ook de toedieningsvorm.” Effectieve behandeling Die vorm hangt veelal samen met de toestand van de patiënt, zo vertelt Hoekstra. “Bij veel kankerpatiënten waaraan palliatieve zorg wordt gege-

21

huisartsenservice

ven, vallen bepaalde producten beter dan andere, afhankelijk van hun toestand. Veelal wordt hun achtergrondpijn op zo’n moment behandeld door toediening van zware pijnstillende preparaten, morfine of fentanylpleisters bijvoorbeeld, met verlengde afgifte. Voor doorbraakpijn zijn snelwerkende middelen van groot belang om de pijn bij zo’n patiënt te verzachten. Bijvoorbeeld morfine in druppelvorm, of in drankvorm, zoals OraMorph. Er zijn terminale patiënten die een droge, pijnlijke mond hebben. Bij hen kan zo’n drankvorm irriteren. Andere mensen vinden de


e i t c e l Se Door Esther Schulting

smaak, hoewel OraMorph relatief smaakloos is, niet fijn. Tot voor kort was er als snelwerkend opiaat al enkele jaren geen tabletvorm beschikbaar, terwijl dit voor sommige patiënten de meest effectieve vorm is. Niet in het minst omdat voor een effectieve behandeling je het liefst met exact hetzelfde middel werkt als waarmee de langdurige behandeling is ingezet. Komt dit in het geval van het tabletgebruik niet uit met morfine, was je op andere opiaten zoals Oxycodon aangewezen.” Snelwerkende tabletten Tot 2007 kwam een huisarts bij de behandeling van patiënten uit met het gebruik van de Sevedrol 10 en 20 mg morfine tabletten. Deze werden echter, onder protest van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, wegens commerciële redenen door de fabrikant van de markt gehaald. Waarna die zelfde fabrikant het genoemde oxycodon als alternatief op de markt bracht. “Prima middel, dat zeker. Maar het voorziet niet volledig in een behoefte die er bij de patiënten wel is”, aldus Hoekstra. “Farmaceut Sandoz is nu wel op die behoefte van die patiëntengroep ingesprongen en zij hebben sinds begin dit jaar snelwerkende tabletten morfinesulfaat 10 en 20 mg op de markt gebracht, speciaal voor patiënten die bij doorbraakpijn de voorkeur voor een tablet hebben.” Hoekstra meent dat de tabletvorm ook na jaren ‘zonder’ zeker van grote toegevoegde waarde is. “Tabletten zijn bij uitstek een toedieningsvorm voor patiënten met droge mond, pijnlijke mond, of die bij misselijkheid het minst moeite hebben met het tot zich nemen van een tablet.” ‘Een-tweetje’ Als apotheker heeft Hoekstra een goed zicht op de middelen die volgens hem het beste werken voor een patiënt. Hij zal echter nooit tegen de uiteindelijke beslissing van de huisarts ingaan. “De huisarts schrijft

voor. De huisarts kent de patiënt doorgaans heel goed. Ik ben niet degene die dan moet zeggen ‘ik vind dit of dat middel beter werken’. Wel is het zo dat vanuit mijn adviserende rol het bepalen wat het best werkt voor een bepaalde patiënt veelal een ‘een-tweetje’ is tussen de huisarts en apotheker. De keus van de patiënt is hierin veelal ondergeschikt. Je merkt dat veel patiënten op het moment dat ze bij een huisarts komen vaak al hebben opgezocht wat ze zouden kunnen hebben. De stap dat ze al hebben opgezocht welke geneesmiddelen ze eventueel prefereren, is nog niet zo algemeen doorgevoerd. Veelal omdat men daar de kennis niet toe heeft. Op het moment dat men

“Als we samen sterk staan, kan niemand om de eerstelijnszorg heen” zware medicamenten behoeft, is daar vaak wel al een heel traject aan vooraf gegaan en dan kan het voorkomen dat een patiënt wel wensen heeft. Stel een patiënt komt vanuit een ziekenhuis waar deze bijvoorbeeld oxycodon heeft gekregen, waarna in overleg met huisarts en apotheker naar morfine wordt overgestapt. Als dan blijkt dat zo’n patiënt om wat voor reden dan ook het eerdere middel prefereert, dan zal en moet daar zeker naar geluisterd worden.” Complexere zorg De FTO groep, waar de Nieuw Vennepse Apotheken toe behoren, heeft besloten om voor de medica-

22

huisartsenservice

menteuze behandeling van zware pijnklachten - conform de NHG standaard - standaard morfine toe te schrijven. Langzaamwerkend voor dagelijks gebruik, snelwerkend voor doorbraakpijn. “Het voordeel van morfine, maar ook van oxycodon en fentanyl, is dat er aan het gebruik eigenlijk geen plafond zit. Veelal start je met tweemaal 10 mg, er zijn gevallen bekend waarbij we uiteindelijk uitkwamen op tweemaal 1000 mg. Het komt niet vaak voor, maar het gebeurt. Het voordeel van het feit dat er voor doorbraakpijn nu ook weer snelwerkende morfinetabletten op de markt zijn, is dat we als FTO dus in het geheel niet meer van morfine af hoeven te stappen en er altijd mee uitkomen. Als apotheker is het dan natuurlijk ook zaak om de arts op de bijwerkingen te attenderen, er zorg voor te dragen dat er ook altijd laxerende middelen bij worden voorgeschreven en bij het gebruik van pijnstillende middelen ook naar de algehele gezondheid van de patiënt te kijken. De zorg wordt steeds complexer en dat betekent dat de medicatie ook steeds complexer wordt. Maar door die betere middelen, blijven mensen ook langer leven en doen ze vaker een beroep op de eerstelijn. Omdat het nu eenmaal het eerste aanspreekpunt is, maar ook omdat dit vanuit de overheid wordt gestimuleerd om de kosten in toom te houden. Dat betekent dus ook dat de meer complexe zorg de eerstelijn in vloeit. Patiënten die op donderdag in een ziekenhuis worden opgenomen, worden regelmatig nog voor het weekend weer ontslagen. Die patiënten vang je als huisarts én apotheker op. Samen kijk je wat je voor hen kan betekenen. Dat maakt wat mij betreft het vak alleen maar interessanter, ook omdat de kennis en ervaring in de eerstelijn zich verbreedt. Arts, apotheker, wijkverpleging… we staan met zijn allen rond het bed van een patiënt. En als we samen sterk staan, kan niemand om de eerstelijnszorg heen.” π

Medische tips & trucs

x-ray muismat Gewoon een leuk funaspect voor op het bureau, die zeker een glimlach op de mond van uw patiënten zal brengen; de x-ray muismat. Afmeting 18 x 23 cm. Prijs: € 9,95 www.megagadgets.nl

medicijninformatie en interactie app De Epocrates app biedt informatie over duizenden medicijnen en mogelijke interacties. Deze is daarnaast af te stemmen op het medische specialisme van de gebruiker van de app. Daarnaast zitten er tal van toepassingen in zoals BMI en GFR. De betaalde versie is nog uitgebreid met onder meer een medisch woordenboek met ruim 100.000 begrippen. Gratis en geschikt voor Android, Blackberry, iOS en Windows apparaten. www.epocrates.com

waarom je kat niet mee naar bed mag Deze vraag en 75 andere medische levensvragen zijn gebundeld in deze pocket van wetenschapsredateur Ellen de Visser. Een boek vol hilarische en serieuze weetjes over het menselijk lichaam. Prijs: € 12,50 ISBN: 978 90 351 3957 2

Meer activiteiten in de agenda op www.huisartsenservice.nl

18/04/2013

Conferentie N ationaal Actieprogramm a Diabetes
 Media Plaza, Jaarbeurs Utrec ht
 www.bsl.nl/nad conferentie

16/05/2013

Landelijk Diabetescongres De Reehorst in Ede www.healthinvestment.nl

23

huisartsenservice

05/09/2013

3e Nationaal gres Pulmonaal Con Ede in t De Reehors ent.nl m st ve www.healthin


tekst Wolter Paans

opinie

Ontwikkeling van kennisdeling Een pleidooi voor kleinschalige doorontwikkeling van het EPD

H Bestel nu voordelig bij de

huisartsenserviceshop www.huisartsenserviceshop.nl

uisartsen hebben de wens om patiëntgegevens zo efficiënt mogelijk te kunnen raadplegen en bewerken en zijn op zoek naar documentatiesystemen die hiervoor de beste oplossing bieden. Daarbij worden ze geconfronteerd met de vraag zich te conformeren aan de invoering van een stelsel, om tot landelijke uitwisseling van patiëntengegevens te komen. Echter, het blijkt dat privacyschending aan een dergelijk systeem zou kunnen kleven als onverlaten hun zinnen er op zouden zetten. De zogenoemde beoogde ‘generieke toestemming’ en het denkbaar aanscherpen van wetgeving via een Algemene Maatregel van Bestuur, die zorgverleners kan verplichten tot digitale uitwisseling van data, maken het vertrouwen er op het moment niet groter op. Snel en multidisciplinair informatie delen We kunnen er van uitgaan dat de patiënt in toenemende mate zal willen beschikken over informatie die is opgeslagen in zijn medische- (en paramedisch- en verpleegkundig) dossier

24

huisartsenservice

en recht van inzage en uitleg vraagt. Vanuit het oogpunt van veiligheid, kwaliteit van zorg en efficiency is het daarbij van belang documentatie snel en multidisciplinair te kunnen delen en begrijpelijk te maken voor collegae en de patiënt in kwestie. De huidige status quo rondom het EPD kan positieve ontwikkelingen in dit kader remmen. Het staat buiten kijf dat een huisarts patiënten moet kunnen ontvangen en bezoeken. Patiënten die zich bij hem of haar niet alleen volledig veilig en vertrouwd voelen, maar dat ook daadwerkelijk zijn. De vraag is: hoe nu verder met het EPD? Beheersbare aanpak gevolgd met onderzoek Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om nu eerst op beheersbare schaal, in verschillende regio’s onder deskundige begeleiding en in directe samenwerking met huisartsen en patiënten, te kijken wat er bij bepaalde patiëntengroepen wenselijk is. Dit - overigens niet geheel nieuwe - idee maakt het mogelijk dat de patiënt zich kan beroepen op de beroepsverantwoordelijkheid van professionals die direct bij de zorg betrokken zijn, als het gaat om het delen en verwer25

huisartsenservice

ken van informatie. Als de informatie doelgericht in een beperkte en bekende kring gedeeld wordt, is de weerstand beter overbrugbaar en het vermeende risico beheersbaar. Men zal dan in de nabije toekomst wellicht ook nog veel verder kunnen gaan in het delen van informatie. Informatieverstrekking tussen artsen en apothekers kan, indien op beheersbare schaal uitgevoerd, veilig uitgebreid worden naar andere betrokken disciplines. Complexe transitie Een belangrijk element dat structureler meegenomen zou moeten worden bij de invoering van het EPD, is het volgen van het ontwikkeling- en implementatieproces van verschillende systemen. Dit door middel van toegepast wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers. Aspecten als systeemveiligheid (bijvoorbeeld de kans op het onvrijwillig vrijgeven van beroepsgeheime informatie) zijn van een andere orde als die van patiëntveiligheid (bijvoorbeeld het reduceren van vermijdbare fouten bij diagnostiek en behandeling door gebruik te maken van bepaalde digitale systemen) of toepasbaarheid (bijvoorbeeld


het efficiënt en accuraat hanteren van standaarden en de afwijkingen daarop). Hierbij moet aangemerkt worden dat het voornoemde onderscheid deels kunstmatig is; het gaat uiteindelijk om de integriteit van de patiënt en de waarborging daarvan door zijn of haar zorgverlener. Vanuit dat licht gezien is het opmerkelijk dat het vanzelfsprekend is dat zorgstandaarden ‘evidence based’ moeten zijn, maar dat het effect van het gebruik daarvan in het EPD vooralsnog weinig aandacht opeist. Het bijeenbrengen van medische kennis en systeemkennis uit de informatieen communicatietechnologie is een complexe transitie, die in veel gevallen succesvoller zou kunnen verlopen als kennis over de wijze waarop deze twee betrokken kennisgebieden zich verenigen in de ontwikkeling van een EPD beter systematisch gevolgd en gedeeld zou worden. Meer dan een informatiesysteem Het EPD is niet een systeem waarin alleen informatie opgeborgen wordt, maar ook een systeem waarmee tot diagnostiek en behandelingsplannen of medicatiebeheersing gekomen wordt. Of waarmee groepen van patiënten uit het ziekenhuis worden gehouden, daar waar zij er zonder

“Het gaat er om dat er eenheid ontstaat in wat een EPD voor de arts en de patiënt zou moeten betekenen” een dergelijk systeem wellicht nooit meer uitgekomen waren. Juist dat kan de meerwaarde van het EPD zijn. De ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde standaard, waaraan het EPD moet voldoen wanneer het ook als hulpmiddel gebruikt wordt bij de diagnostiek en behandeling van patiënten in een multidisciplinair verband, zou de eerste stap kunnen zijn. Waarbij het doel is om de voorspellende kracht van de data gericht te kunnen gebruiken om de kwaliteit van de zorgverlening op individueel niveau te verbeteren. Een wetenschappelijk onderbouwde

26

huisartsenservice

standaard voor een dergelijk EPD is op dit moment niet beschikbaar, maar lijkt wel noodzakelijk om een stap voorwaarts te kunnen maken. Transmuraal Een doordachte en zorgvuldige aanpak is niet alleen geldig vanuit het perspectief van de huisarts, maar ook vanuit de context van het ziekenhuis. Een transmurale aanpak is dus geboden. Want als er gerichter en eerder gebruik gemaakt zou worden van volledigere informatie die reeds bij de huisarts - en diens praktijkondersteuner - bekend is, kan er beter geanticipeerd worden op het klinische pad van de patiënt in het ziekenhuis. De patiënten die tot een groep behoren die mogelijk langer dan gemiddeld in het ziekenhuis gaan verblijven, of langer dan volgens de bekostigingsystematiek gepland (de zogenoemde ‘outliers’), zijn dan ook beter voorspelbaar. Door georganiseerde informatiedeling, zowel door de huisarts, de verpleegkundig specialist, als de intramurale specialist, de paramedicus en de verpleegkundige in het ziekenhuis, kan uitermate kostbare zorgverlening beter in kaart gebracht worden. Echter, op basis van welke inhoudelijke en systeemeisen nu het best gekomen kan worden tot deze

wenselijke situatie, is nog volkomen onbekend. Dit terwijl er al volop systemen geïmplementeerd worden. Van zolderkamerhobbyisme naar wetenschappelijke onderbouwing Artsen die vanuit een persoonlijke intentie of ambitie een eigen EPD ontwerpen en zich laten ondersteunen door ICT-bedrijven, komen niet altijd tot een resultaat dat op de lange termijn aan alle eisen voldoet. Dat komt onder meer omdat deze eisen onvoldoende inzichtelijk zijn voor de arts en het ICT-bedrijf. Het blijft een moeilijk beantwoordbare vraag welke input- en outputdata nu precies wenselijk zijn in de samenwerking met andere specialismen en zorgverleners. Er zijn verschillende voorbeelden van goedbedoelde initiatieven die een substantiële (tijd) investering hebben gevraagd, maar die niet hebben geleid tot een gewenst resultaat. Dit is overigens niet alleen in de context van de huisartsenpraktijk zo. Amateurisme in EPDprojectgroepen binnen ziekenhuizen kan evenzeer leiden tot trage trajecten met een onduidelijk resultaat. Als een ICT-bedrijf u meldt “u zegt wat u wilt in uw EPD; wij maken het voor u”, kunt u er gevoegelijk van

uitgaan dat zij u in principe kunnen bieden wat zij u beloven. Maar blijf op uw hoede… Echte samenwerking en kennis van zaken gaat veel verder dan dat. Samenwerken in ontwikkeling en onderzoek Het gaat er niet om dat er eenheid in de keuze voor systeembouwers, ICTbedrijven- of systemen ontstaat. Het gaat er om dat er eenheid ontstaat in wat een EPD voor de arts en de patiënt zou moeten betekenen. Zowel huisartsen en verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk als specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis kunnen grote stappen voorwaarts maken als zij de handen ineen slaan en kijken naar regionale, transmurale, multidisciplinaire en wetenschappelijke mogelijkheden van het EPD. Dat hoeft zeker geen kostbare zaak te zijn. Universiteiten en hogescholen werken in toenemende mate samen in toegepast wetenschappelijk onderzoek op basis van transparante en bescheiden bekostiging. Onderzoekgroepen waarin artsen, verpleegkundigen en paramedici zitting hebben en waarbij hun professionele kennis gekoppeld wordt aan informatietechnologische kennis vanuit universiteiten en hogescholen, vormen steeds vaker de basis voor

27

huisartsenservice

praktische vooruitgang. Studenten en studentbegeleiders kunnen in dit kader veel werk verzetten. Dit hoeft geen ondraaglijk gevaar op de privacy op te leveren of miljoenen te kosten. Het kan juist miljoenen besparen, alsmede op termijn de kwaliteit van zorg verbeteren. Te beginnen met de ontwikkeling van een onderbouwde standaard waarin duidelijk wordt wat nu precies de wensen zijn voor een EPD. π Dr. Wolter Paans | Docent-onderzoeker | Hanzehogeschool, Groningen | w.paans@pl.hanze.nl Wolter Paans is als onderzoeker werkzaam bij verschillende lectoraten binnen de Hanzehogeschool. Hij is in een samenwerkingsverband met de Katholieke Universiteit van Leuven sinds 2006 betrokken bij onderzoeksprojecten naar de accuraatheid van documentatie in het zorgdossier. Op dit moment is hij onder meer betrokken bij een internationaal onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van standaarden voor intelligente digitale documentatiesystemen. Toegepast wetenschappelijk onderzoek in lectoraten: http://www.hanze.nl/home/Onderzoek/Lectoraten+en+toegepast+ onderzoek/


tekst Edgar Kruize fotografie Jos Peters

interview

Vita-Care Deze advertentie is alleen leesbaar in de printversie

Uw personeel onze zorg

MedWay B.V. Westkadijk 10, 3861 MB Nijkerk 033 - 247 11 71

28

huisartsenservice

Beweging is leven

Met innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde apparatuur op het snijpunt van zorg en entertainment, krijgt Vita-Care chronisch zieke en gehandicapte patiënten weer aan het bewegen. Initiatiefnemer Herbert Krakauer ziet de interesse in de Vita-Care producten nationaal en internationaal toenemen. De productlijn van Vita-Care omhelst verschillende apparaten die beweging stimuleren op basis van bestaande ervaringen. Een paardrit dan wel motorrit, een dans, varen op een jetski en snowboarden. Op basis van specifiek voor het systeem geschoten filmmateriaal, beweegt de apparatuur synchroon met beeld en geluid en wordt het lichaam gestimuleerd. “Beweging is leven”, vertelt Krakauer in de Vita-Care studio in Bergen Op Zoom, waar verschillende apparaten opgesteld staan. “Een probleem waar veel behandelend artsen mee kampen, is dat ze hun chronische patiënten aan moeten zetten tot beweging. De patiënt vindt het bewegen in een oefenzaal doorgaans niet leuk en de therapietrouw is niet hoog. Dit systeem speelt daar op in. Het is gestart toen we voor mensen met een aangeboren hersenletsel een robotpaard hebben ontwikkeld. Paardrijden is een therapeutische bewegingsvorm die goed is voor het hele lichaam. Maar voor veel patiënten is het enerzijds te kostbaar, of anderzijds ondoenlijk om vanwege de handicap in het zadel te komen. Het basisidee was om de daadwerkelijke paardrijdervaring voor die mensen te vangen in een apparaat, door middel

van beeld, geluid en beweging. Niet zomaar een beetje hobbelen, maar zo ‘echt’ mogelijk paardrijden.” Realistische manier Toen bleek dat het apparaat aansloeg, werd daar op voortgeborduurd. “De logische stap was natuurlijk om na te denken over het toepassen van deze techniek bij mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Mensen die revalideren na een hersenbloeding of mensen met de ziekte van Parkinson. Maar ook patiënten met een dwarslaesie bijvoorbeeld. En zouden andere ‘ervaringen’ daarbij mogelijk zijn, behalve paardrijden?” Krakauer stelt dat de ontwikkeling van het systeem behoorlijk wat voeten in aarde heeft gehad, juist vanwege het benaderen van de realiteit. Enerzijds moeten de filmmakers een volledig tegennatuurlijke film schieten, waar daadwerkelijk beweging in zit vanuit het gezichtsveld van de ‘berijder’. Anderzijds moesten die bewegingen op een realistische manier in de apparatuur geprogrammeerd

29

huisartsenservice

worden. Maar dan wel dusdanig dat de bewegingssimulatie therapeutisch effect heeft. Zodoende werken aan de ontwikkeling van een ‘ervaring’, fysiotherapeuten, filmmakers en technisch personeel nauw samen. Waarna het aan ons is om het tegen een lage prijs in de markt te zetten.” Geen ‘spielerei’ Krakauer heeft wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de werking van de diverse Vita-Care producten en maakt zich er hard voor dat – hoewel de ervaringen erg leuk zijn voor patiënten – de behandelingen niet als ‘spielerei’ worden gezien. “Uit het gehouden onderzoek blijkt zonder meer dat een groot deel van de zaken die met neuro-revalidatie te maken hebben, volledig in ons systeem geïntegreerd zijn. We leggen daarin uit welke elementen uit de medische wetenschap we gebruiken. We hebben op zich niets nieuws uitgevonden, we hebben alleen een aantal medische zaken bijeen gebracht en geïntegreerd tot een geheel. Als we het aan fysiotherapeuten en revalidatieartsen laten zien, duurt het veelal een paar minuten voor het besef komt wat de mogelijkheden zijn. En dan reageert men enthousiast en vol verbazing. We zijn begonnen met het twee jaar lang testen of er geen contraindicaties optreden. De komende tijd gaan we opschalen. Er zijn ontzettend veel chronisch zieken en dat aantal neemt de komende jaren alleen maar toe. Die groep mensen, inmiddels al zo’n driehonderd- tot vierhonderdduizend mensen met


hersenletsel, waarvan een groot deel met bewegingsstoornissen, legt een steeds grotere druk op de zorg in Nederland. Het is een groep mensen die moet bewegen, maar dit vaak niet doet. Met alle gevolgen van dien en regelmatig een ziekenhuisopname vanwege complicaties. Ons streven is om patiënten die door zorginstellingen al vaak als ‘uitbehandeld’ worden gekwalificeerd, weer kwaliteit van leven te geven.” Zelfbewustzijn Die kwaliteit van leven is volgens Krakauer hetgeen de innovaties zo waardevol maakt. “Het is ons doel om steeds weer met nieuwe films te komen, nieuwe ervaringen. Toen we twee jaar geleden startten in een verzorgingstehuis, werd ons verteld ‘twee verschillende films is wel

“Ons streven is om patiënten die als ‘uitbehandeld’ worden gekwalificeerd, weer kwaliteit van leven te geven” genoeg, de patiënten kijken hier toch ook steeds hetzelfde’. Inmiddels gaan we daar het derde jaar in en heeft men de keus uit tientallen films. Het blijkt dat de patiënten waarvan men dacht dat ze niet konden kiezen, daadwerkelijk weer keuzes willen maken. Hetgeen wij bieden meet kwaliteit van leven op een zelfde manier als het ICF model. Het gaat om bewustwording van de beperkingen, weten wat men zou willen verbeteren en daar aan werken. Als dat lukt, krijgen de patiënten meer zelfvertrouwen, zijn ze zelfbewuster

30

huisartsenservice

en uiteindelijk resulteert dat in meer zelfmanagement. Lichaamsbalans is niet alleen fysiek, het is ook geestelijk. Ons systeem stimuleert het gebruik van het bekken. Daar zijn normaliter geen geschikte oefeningen voor, maar het bekken geldt als de sleutel naar het programmeren van de hersenen. Onze apparatuur richt zich dus op beide facetten.” Online zorg Voor de zorg in Nederland is de zelfredzaamheid van de vergrijzende bevolking van steeds grotere belang. Krakauer is van mening dat de innovaties die Vita-Care aanbiedt daarbij van grote meerwaarde kunnen zijn. “De verzorgingsflat gaat op termijn verdwijnen. Als de plannen van de huidige regering doorzetten, zijn deze binnen vier jaar al onbetaalbaar geworden. Het accent verschuift naar zo lang mogelijk thuis wonen, met ondersteuning van buren, familie en/of mantelzorg. Een van de dingen om dat betaalbaar te houden, is ondersteuning van allerlei technische apparatuur. Denk aan thuisrobots, e-health en telefonische ondersteuning. Wij zijn daar al he-

lemaal op ingericht. Op dit moment zijn we enerzijds vooral aanwezig in instellingen als verpleeghuizen. Plekken waar intramurale zorg wordt geleverd, in combinatie met fysioof ergotherapie. Anderzijds zijn we bezig met het neerzetten van centra met een regionale functie in wijken, zoals hier in Bergen Op Zoom in de buurt van een fysiotherapiecentrum bijvoorbeeld. In die centra kunnen mensen - al dan niet onder begeleiding van de fysiotherapeut - van de faciliteiten gebruik maken. Fase drie is dat we met name de door ons ontworpen fauteuil bij mensen in huis gaan plaatsen. Wij zijn volledig ingericht op online zorg. Indien gewenst kunnen we patiënten op afstand monitoren, coachen bij het gebruik van de apparatuur en via en digitaal platform regelmatig nieuwe films aanbieden. Dus die stap is de logische volgende.” Kwaliteit van leven Kostentechnisch valt het dagelijkse gebruik van de stoel in een thuisomgeving te vergelijken met twee maal naar de fysiotherapeut gaan in een praktijk. “Juist doordat we de prijs relatief laag kunnen houden en het effect hoog is, profiteert de volledige zorgketen er van. Andere systemen die met beweging te maken hebben, richten zich vooral op de meetsystemen en de manier waarop men beweegt. Voor een patiënt is dat helemaal niet relevant. Het gaat er

niet om dat deze efficiënt of mooi beweegt, het gaat er om dát deze beweegt. Daardoor verbeteren de fysieke functies en de psychische functies. We hebben gemerkt dat zodra lichamelijke dingen weer beter lukken, men ook minder depressief en actiever wordt. Op termijn leidt dit in sommige gevallen zelfs tot medicatievermindering. De beweging die een tot voor kort als ‘uitbehandelde’ groep mensen krijgt, verhoogt tastbaar hun kwaliteit van leven. De verzekeraars zien dit al en vergoeden het gebruik in zorgcentra en bij fysiotherapeuten. Hopelijk volgend jaar ook in de thuissituatie. Wat we wel zien is dat er nog wat koudwatervrees is in de zorgbranche. De traditionele zorgsector ziet nog niet ten volle de mogelijkheden die techniek kan brengen. Zo’n dertig jaar geleden hikte de auto-industrie aan tegen automatisering en robotisering. De techniek was er, maar men was huiverig zich daar aan over te geven. De zorg is nu op precies datzelfde punt aanbeland. Terwijl de ontwikkelingen volledig passen in de manier waarop

31

huisartsenservice

zorg volgens de EU en in Amerika volgens Obamacare ingericht zou moeten worden. Het past in het denken van deze tijd, waarin zelfredzaamheid en langer zelfstandig wonen centraal staan. Zonder technologische ontwikkelingen wordt dat onbetaalbaar.” π

Kernpunten Vita-Care: • Verbetering van de kwaliteit van leven • Geestelijke en lichamelijke ontspanning • Balans verbetering • Pijn verlichten • Lichaamsbewustzijn • Verbetering van vitale functies • Kostenreductie • Sociale interactie • Verlaging van zorgkosten www.vita-care.eu


Dienstverleners overzicht

Dienstverleners overzicht

Diagnostiek

Sanofi www.sanofi.nl Ω Spruyt hillen bv www.spruyt-hillen.nl Ω Stallergenes www.stallergenes.nl Ω

Hemocue Diagnostics www.hemocue.nl Ω

Reinier Medisch Diagnostisch Centrum Ω

www.reinier-mdc.nl Ω Star Medisch Diagnostisch Centrum www.star-mdc.nl

Diverse dienstverleners FTO.NU en ArtsenApotheker.nl www.artsenapotheker.nl Ω

Financiële bedrijven en Management advies Ω BDO, branchegroep Zorg www.bdo.nl Ω

Producten / Inkoop

Promedico ICT bv www.promedico.nl Ω Zorgdomein www.zorgdomein.nl

Opleiding en Nascholings bedrijven Ω Medway bv www.medwaybv.nl

Cemex www.cemex.nl Ω Medichain www.medichain.nl Ω 3M www.3M.nl Ω Van Heek Medical www.vanheek.com

Health Investment www.healthinvestment.nl

Training en Coaching

The Combination

www.the-combination.net Farmacie

Bloom Communicatie www.bloomcommunicatie.nl Ω

Personeel Assistentensite www.assistentensite.nl Ω

ICT

Boehringer Ingelheim www.boehringer-ingelheim.nl Ω

Cobbler ICT Services B.V www.cobbler.nl Ω Erasmusbrug ICT en Bereikbaarheid www.erasmusbrug.nl Ω Intershift planning en roostersoftware www.intershift.nl Ω Loko It Specialisten www.loko.nl Ω

Glaxo Smith Kline B.V. www.gsk.nl Ω

Lohmann & Rauscher www.lohmann-rauscher.nl Ω Roche www.roche.nl Ω

Sandoz www.sandoz.nl Ω

32

huisartsenservice

Muller Training & Coaching

www.mullertc.nl

Medway bv www.medwaybv.nl Ω

verzekeren Ω Arts en zeker

Medisch Netwerk www.medischnetwerk.nl Ω

www.artsenzeker.nl

Medische Vacaturebank www.medischevacaturebank.nl Ω

33

Wilt u uw bedrijf graag hier vermeld zien, neem dan contact op met info@huisartsenservice.nl

huisartsenservice


De volgende edities van dit magazine verschijnen in 2013 ieder kwartaal met de volgende thema’s

Juni - Multimedia September - Samenwerking December - Efficiency Zou u graag iets met uw collega’s willen delen, of heeft u een tip voor ons magazine? Mail ons dan: info@huisartsenservice.nl

35

huisartsenservice


36

huisartsenservice

Profile for Huisartsen Service

Huisartsen Service 2013-1  

HuisartsenService Magazine 2013-1

Huisartsen Service 2013-1  

HuisartsenService Magazine 2013-1

Advertisement