Page 1

Stručni skup “Koliko smo pismeni/nepismeni – digitalna pismenost našeg doba”, Zagreb, 8. rujna 2017.

Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje

dr. sc. Dejana Golenko Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci e-mail: dejana@pravri.hr


Sadržaj 1. Uvod 2. Opdenito o problemu 3. Cilj istraživanja 4. Istraživačka pitanja 5. Metodologija 6. Rezultati istraživanja 7. Zaključak

11/5/2017

Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje

2


1. Uvod Velika uloga informacijskih izvora u obrazovnim procesima

VaĹžnost razvijanja informacijskih vjeĹĄtina studenata

Suvremene teorije obrazovanja (bolonjski proces)

Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi


2. Opdenito o problemu

01

02

03

04

Pristup različitim medijima za učenje

Neformalni programi IP

Nesustavna edukacija studenata

Različite razine informacijskih kompetencija studenata

Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci


3. Cilj istraživanja Poticanje rasprave o važnosti digitalne pismenosti studenata

Studenati o korištenju izvora u radu i učenju

Nastavnici o informacijskim kompetencijama studenata

11/5/2017

Kreiranje obrazovnog okruženja koji omoguduje stjecanje potrebnih kompetencija DP studenata

Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje

5


4. Istraživačka pitanja Izvori učenja studenata Faktori koji utječu na izbor izvora za učenje studenata

Stavovi nastavnog osoblja o postojedim i potrebnim informacijskim kompetencijama studenata

11/5/2017

Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje

Koliko izvor za učenje ovisi o zahtjevima nastavnika

Obrazovno okruženje ustanove i potiče li ustanova razvijanje potrebnih informacijskih vještina studenta 6


5. Metodologija

Studija slučaja na PFRI

• Fokus grupa - studenti (15)

11/5/2017

• Standardizirani intervju – nastavno osoblje (12)

Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje

7


6. Rezultati

STUDENTI

Izbor izvora za učenje - presudni faktor brzina, jednostavnost i dostupnost izvora i preporuka nastavnog osoblja - izbor formata – (prednost - tiskano/papirnato izdanje, manje - baze podataka). Glavni izvori učenja - udžbenici i hrvatski zakoni, skripte i PPT prezentacije s predavanja (Moodle) Internet - izvor za učenje ili slobodno vrijeme.

IKT - alati koji im olakšava pristup ili izradu materijala za učenje te za razmjenu informacija Google generacija - brza i lako dostupna informacija, lakši put za rješavanje zadatka, komunikacija i interakcija s kolegama (Facebook) Problem - prepoznavanje i vrednovanje relevantnog izvora u digitalnom obliku, citiranje pravnih propisa. Pozitivan stav studenata prema informacijskom obrazovanju. Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje


6. Rezultati

NASTAVNICI

svjesni promjena u obrazovnom okruženju zbog razvoja informacijske tehnologije i novih trendova u obrazovanju (e-učenje)

obrazovno okruženje – metode aktivnog i istraživačkog učenja, poticanje samostalnog istraživačkog rada, korištenje pravnih baza podataka Google generacija - nedovoljno zainteresirani, nesamostalni, nedovoljno koriste i poznaju relevantne pravne baze podataka, problemi citiranje pravnih propisa 1. skupina nastavnika - studenti precjenjuju svoje informacijske vještine 2. skupina nastavnika - precjenjuju informacijske vještine studenata

potiču provođenje IP programa zbog važnosti razvijanja informacijskih generičkih i kontekstualnih vještina – put integraciji i prihvadenosti IP/DP na formalnoj razini institucije

Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje


6. Rezultati 3 temeljne skupine vještina studenata prava • digitalna pismenost • informatička pismenost • Npr. samostalno pretraživanje i pronalaženje relevantnih izvora na internetu, itd.

Generičke (opde) informacijske vještine bez obzira na disciplinu

Kontekstualne (stručne) informacijske vještine relevantne za pravnike

• juridički silogizam • razumijevanje pravnoga teksta • pisanje i sastavljanje pravnih akata i dopisa • gramatika pravnih propisa • pravna argumentacija, itd.

• pronalaženje i vrednovanje pravnih informacija i pravnih baza podataka • citiranje pravnih izvora • procjena znanstvene informacije u području prava, itd.

PREDUVJETI komunikacijske vještine i poznavanje stranih jezika Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje

Pravne vještine


7. Zaključak Uključivanje programa IP na formalnu razinu visokoškolske institucije

Promicanje DP/IP među svim sudionicima obrazovnog procesa Suradnja svih sudionika obrazovnog procesa u provedbi programa IP STUDENTI – stjecanje potrebnih vještina DP/IP •

kompetitivnost na tržištu rada - nova kombinacija znanja i vještina koja zadiru u područje DP/IP


Literatura • Lazid-Lasid, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Izgubljeni u novim obrazovnim okruženjima – pronađeni u informacijskom opismenjivanju. // Medijska istraživanja 18, 1(2012), 125-142., str. 127. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=127116&lang=hr (201706-04). • Špiranec, Sonja. Virtualna učionica NSK ili kako su knjižnice zakucale na vrata e-učenja. // Edupoint 4, 25(2004). • Golenko, Dejana; Vilar, Polona; Stričevid, Ivanka. Information literacy skills of law students: Challenges for academic librarians. // Scientific seminar with international participation Training models and best practices: Proceedings / editors Todorova, Tanja ; Stoikova ; Dobrinka. Varna, Bugarska : Izdavateljstvo „Za bukvite – O pismenenja“, 2013. Str. 36-54. • Williams, Peter; Rowlands, Ian. Information Behaviour of the Researcher of the Future; Work Package II: The Literature on Young People and Their Information Behaviour. London : CIBER, 2007. UCL. URL: www.ucl.ac.uk/slais/research/ciber/downloads/GG%20Work%20Package%20II.pdf (2017-07-04).

11/5/2017

Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje

12


Hvala…. Pitanja? dr. sc. Dejana Golenko Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Knjižnica Hahlid 6 51 000 Rijeka dejana@pravri.hr

11/5/2017

Digitalna pismenost studenata: izazovi za visokoškolsko obrazovanje

13


Your Date

Your Footer Here

14

Golenko  
Golenko  
Advertisement