Page 1

Årgång 26 Nr 6 December 2010 • Pris 39 Kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Tunga Lyft i Chile Tunga Lyft har fått i uppdrag av Metso Power att lyfta upp en sodapanna i Arauco, Chile. I samband med den kraftiga jordbävningen tidigare i år hade den 60 meter höga och 1 000 ton tunga sodapannan sjunkit cirka en halvmeter på grund av att de tre meter höga överredsbalkarna hade böjts kraftigt. Eftersom en hel del av infrastrukturen i området förstörts var det inte helt lätt att ta sig fram för att undersöka förutsättningarna.

Sid. 18

Textilservice med fokus på framtid och miljö Textilia är marknadsledande i Sverige av textilservice till kunder inom Hälsa & Sjukvård. Med fem anläggningar runt om i Sverige tillhandahåller Textilia komplett textilservice både för kunder inom vårdsektorn, Hotell & Restaurang och inte minst till Försvaret. Textilia var också den första leverantören i Sverige som klarade Svanens uppdaterade och skärpta miljökrav för textilservice.

Sid 11

En rikstäckande trygghet för Sveriges bilister

Högre produktivitet och konkurrenskraft med lägesställare

Snö, kyla och halt väglag skapar en hel del jobb för Sveriges bärgare. Det blir en ”nyhet” varje år, minnet är kort för många. Assistancekåren erbjuder sina kunder en heltäckande bilassistans: bärgning av alla fordon, starthjälp, låsöppning, jourreparationer och transporter. Assistancekåren är Sveriges enda, helt rikstäckande bärgningsorganisation.

Sid. 23

Bräcke i fokus Man brukar tala om att inlandskommunerna förlorar befolkning. En inlandskommun som växer är Bräcke kommun, som visar inflyttningsöverskott.

Pemamek oy är världsledande som leverantör av automationsutrustning för svetsning och av hanteringsutrustning för svetsobjekt som lägesställare och rullbockar. Sid. 9

Sid. 37–54

Laserskärning Stansning Bockning Svetsning

www.rotage.se

6 UTGÅVOR PER ÅR / 100 000 LÄSARE PER NR

100 % KÖRGLÄDJE Provkör Katrin System Dispensers™

Besök oss gärna på www.tungalyft.se


Prismalence förlänger dagen. Det är inte bara hur mycket ljus du får som avgör ifall du kan jobba effektivt, utan även kvalitén på ljuset. Vi erbjuder en flimmerfri dagsljusliknande belysning med bra avskärmning. Vår patenterade prismatiska linsoptik passar bra inom industri och infrastruktur där man vill spara energi, men inte tumma på kvalité eller säkerhet. Våra projekt innefattar bl.a tung industri, hamnar, flygplatser och bangårdar. Men även sportarenor, ridhus och skidbackar. Kontakta oss på kontoret i Örnsköldsvik eller Peter i Umeå för kostnadsfria beräkningar och projekteringar. Säljansvarig Peter Lindberg: 090 142070. email: peter@prismalence.se Växel telefon/fax: 0660 85335/38 email: info@prismalence.se hemsida: www.prismalence.se


SvenSk LeverantörStidning

LEDARE

nr 6-2010

Miljösmart LED belysning. Sid 30

Bristande rutiner kan ge sämre beslut om väg­ och järnvägsinvesteringar Det finns brister i förvaltningen av de samhällsekonomiska analysmetoder som ger viktiga beslutsunderlag vid investeringar i infrastruktur. Följden blir att arbetet med analyserna försvåras och att kvaliteten på beslutsunderlagen blir osäker. Detta visar en granskning från Riksrevisionen.

Vem ska betala?

Monterar skyltar i Sverige, Norge och Finland. Sid 41

Det går att göra stora och kostnadskrävande investeringar för att bygga ut den svenska infrastrukturen. Och det är nödvändigt att också diskutera hur dessa nödvändiga satsningar kan finansieras på bästa sätt. Om trängselskatterna har den önskade effekten på biltrafiken lär väl intäkterna minska? En ny dansk-svensk förbindelse (troligast i form av en tunnel Helsingborg-Helsingör) som ett komplement till Öresundsbron diskuteras för närvarande. Den danska regeringen är inte negativ, men å andra sidan inte lika intresserad som den svenska. I stor utsträckning kommer Danmark nämligen att fungera som ett transitland för trafiken mellan kontinenten och Sverige/ Norge/Finland. Men en sådan förbindelse kommer att ställa större krav på det svenska väg- och järnvägsnätet. Redan idag är järnvägsnätet överbelastat och dessutom dåligt underhållet och inte avsett för den nya generationens snabbtåg. För Västsverige – där man nyligen givit klartecken till att börja projekteringen av Västlänken – är en ny Öresundsförbindelse och ett utbyggt väg- och järnvägsnät av största betydelse om regionen ska kunna behålla ställningen som ett tillväxtområde. Men också i Norge är företag och myndigheter i alla högsta grad intresserade av snabba landförbindelser med kontinenten. Dock är det orealistiskt att tro att norrmännen skulle vara villiga att finansiera delar av trafikinvesteringarna i Sverige och Danmark, även om de skulle utnyttja dem flitigt.

medför att tågavgångarna mellan Malmö och Lund blir något färre och att det blir svårare att städa och reparera tåg under dessa två veckor.

Ett ”snabbare” Skåne

Citytunneln förbättrar flödet i tågtrafiken i hela Skåne, och även mot Danmark. Till exempel får Lund samma trafikutbud som Malmö. Resenärer får också fler avgångar på sträckorna MalmöHelsingborg och Malmö-Hässleholm/Kristianstad. Dessutom förkortas restiderna, framför allt på förbindelserna till Köpenhamn.

Industrin missar energieffektivisering

Industriföretagen står för en stor del av energianvändningen i Sverige men samtidigt sker ett omfattande energislöseri. För att kunna realisera sparpotentialen krävs att näringsdepartementet under den kommande mandatperioden lyfter upp energieffektivisering på agendan och främjar energisparåtgärder på ett mer konkret sätt. Det är viktigt för att vi ska nå de långsiktiga klimatmålen, skriver Flavio Santos, ansvarig för energieffektivisering inom Schneider Electric och Lars J Nilsson, professor i miljö och energisystem, Lunds universitet i en debattartikel.

Har skapat över 3 600 arbetstillfällen

Mer än 3 600 personer är i dag sysselsatta i bolag som sitter eller har suttit i de 20 inkubatorer som stöds av Innovationsbron. Omsättningen i de olika bolagen är närmare 2,5 miljarder kronor. Detta genererar betydande exportinkomster och skatteintäkter till Sverige.

Ökat utrymme på tågpendlar mellan Göteborg och Tyskland

Nu ökar möjligheterna att frakta gods på järnväg mellan Sverige och Tyskland. Ett samarbete mellan Van Dieren och Baneservice har resulterat i utrymme för fler trailers och containrar på tågpendel mellan Göteborg och Herne i norra Ruhrområdet.

Allt närmre trafikstart i Citytunneln

Västerbottens äldsta gästgiveri. Sid 54

Ansvarig utgivare Urban Nilsson

Nr 6-2010 26:e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg tel 031-719 05 00 fax: 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Huvudredaktion

Söndagen den 12 december går det första regionala tåget genom Citytunneln. Redan två veckor tidigare, med start 27 november, började Trafikverket själva inkopplingsarbetet. Det

Skribenter

Arne Öster arne.oster@hexanova.se

Layout:

Elanders Sverige AB

Tryck:

Marika Lind marikalind.media@gmail.com

V-TAB AB www.v-tab.se

Stockholm: Pia Bohlin 08-645 06 10 pia.bohlin@hexanova.se

Stina Rangmar stina.rangma@gmail.com

Adress-/namnändring

Projektledare Stockholm

Ekonomi

Göteborg: Klas Bergqvist klas.bergqvist@hexanova.se 031-719 05 06

Pia Bohlin 08-618 02 43 pia.bohlin@hexanova.se

Göteborg 031-719 05 00

Redaktionsledning

Projektledare Norrland

Erik Holländer 0706-71 01 37 erik.hollander@bredband.net

Urban Nilsson Ansvarig utgivare

Annonser, bilder och annat redaktionellt material sänds till pia.bohlin@hexanova.se

adressandring.slt@hexanova.se Monika Beiring monika.beiring@hexanova.se

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

www.hexanova.se


4 NYHETER

Innovationsbron har undersökt de svenska inkubatorföretagen

– Har skapat över 3 600 arbetstillfällen! 6ËLKOMMENTILLÍRETS VIKTIGASTEDAGARFÚRFRAM TIDENSSERVICEMARKNAD

Mer än 3 600 personer är i dag sysselsatta i bolag som sitter eller har suttit i de 20 inkubatorer som stöds av Innovationsbron. Omsättningen i de olika bolagen är närmare 2,5 miljarder kronor. Detta genererar betydande exportinkomster och skatteintäkter till Sverige! ”De 20 inkubatorer som Innovationsbron medfinansierar är viktiga för samhällsutvecklingen och välfärden. Sverige har dessutom närmare 50 ytterligare inkubatormiljöer som vi idag inte kan stötta på grund av för små medel”, säger Mikael Hult, Affärsutvecklingsdirektör Inkubatorutveckling på Innovationsbron AB. Innovationsbron har genomfört en årlig utvärdering av de 20 inkubatorer som får finansiellt stöd av Innovationsbron. Alla får fortsatt finansiering för återstående avtalsperiod, det vill säga till och med sista september 2011. Dessutom har Aurorum Business Incubator i Luleå beviljats ökad finansiering. ”Den årliga utvärderingen av inkubatorerna är mycket givande och värdefull. Den ger oss en samlad bild av inkubatorverksamheten i landet och samtidigt en bra inblick i respektive inkubatormiljö. Vår uppfattning är att inkubatorerna gör ett fantastiskt arbete”, säger Mikael Hult, Affärsutvecklingsdirektör Inkubatorutveckling på Innovationsbron AB. Speciellt värt att notera är: • Att de inkubatorer som Innovationsbron stöttar finansiellt fortsätter att attrahera och utvärdera massor av idéer. Prognosen för 2010 landar på nästan 3 500 utvärderade idéer. • Att antalet anställda i de bolag/projekt som sitter eller har suttit i de olika inkubatorerna är över 3 600 personer. • Att omsättningen i de bolag/projekt som sitter eller har suttit i de olika inkubato-

Det är en väldigt bra affär för Sverige att fortsätta stötta landets inkubatorer”, säger Mikael Hult, Affärsutvecklingsdirektör Inkubatorutveckling på Innovationsbron AB.

rerna omsätter närmare 2,5 miljarder kronor. • Att andelen idéer från näringslivet ökar samtidigt som idéer från akademin fortsätter att sjunka till cirka 40 procent. ”Vi kan konstatera att de inkubatorer som får stöd av Innovationsbron gör ett mycket viktigt arbete och deras bidrag är stort till ökad utveckling och välfärd i Sverige, Våra beräkningar visar att dessa företag genererar över 1 miljard per år i skatteintäkter. Det är således en väldigt bra affär för Sverige att fortsätta stötta landets inkubatorer”, avslutar Mikael Hult.

På Automässan hittar du nyheterna, trenderna, leverantörerna och idéerna som inspirerar dig till bättre affärer. I montrarna finner du spännande produkter och laddade utställare. På stora scenen avlöser experterna varandra med öppna föreläsningar och diskussioner om utmanande förändringar inom branschen. Och seminarieprogrammen bjuder på fördjupning och insikt i aktuella ämnen. Fullständigt program, praktisk information och ditt kostnadsfria entrékort hittar du på www.automassan.se. Vi ses i vimlet!

oM INNovATIoNSBRoN innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag.

3+!.$).!6)%.334¾234!-¾4%30,!43&¾2 &/2$/.3 /#(6%2+34!$3"2!.3#(%.3%&4%2-!2+.!$ nJANUARI3VENSKA-ËSSAN 'ÚTEBORG

6 % 2 + 3 4! $ 3 5 4 2 5 3 4 . ) . 's$¯# +&¯ , ' ! 2s2 % 3 % 2 6 $ % , ! 24 ) , , " % ( ¾ 2 6 % 2 + 4 9's3 4 9 , ) . 's9 4 " % ( ! . $ , ) . 's" ) ,6± 2 $s4 6¯4 4! 2s4* ¯ . 3 4 % 2

ARR ANGÖRER :

Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.

Läs mer på www.innovationsbron.se

SAMARBE TSPARTNERS :

OPER ATIV ARR ANGÖR :


5 MÄSSA

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Nu väntar en fullbokad Automässa 2011 på besökarna! Fullbokat. 210 utställare varav 12 procent från andra länder. Mycket talar för att Automässan den 19-22 januari i Göteborg kan bli en succé. Men det har varit ett par riktigt tuffa år för den svenska motorbranschen sedan den förra mässan 2008. – Nu finns det både vilja och behov av att investera bland motorbranschens många företag, säger Carmen Brüning, projektledare för Automässan. – Därför blir Automässan 2011 en perfekt mötesplats för motorbranschens samtliga aktörer inom verkstad, lack och skador samt däck och fälg, fortsätter hon. Bakom Automässan står Sveriges Bildelsgrossisters förening, SBF, och Fordonsverkstadsutrustarna, FVU. Medarrangörer är Motorbranschens Riksförbund, MRF, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF och Svensk Bensinhandel. De företräder en del av den samlade motorbranschen, servicemarknaden, som enbart i Sverige omsätter över 40 miljarder kronor i reservdelar och arbete om året. Temat för Automässan 2011 är ”Framtidens servicemarknad”. Detta avspeglar sig både i seminarier arrangerade av MRF och det som flera utställare kommer att visa under de fyra januaridagarna i Göteborg. – Det är främst utställare inom elektronik och motorteknik som troligen kommer att sticka ut lite genom att visa något av vad framtiden har att bjuda på inom området, säger Carmen Brüning. Den senaste 3-årsperioden har varit omtumlande för motorbranschen – bil- och finanskris har bidragit med sitt. Så även den nya konkurrensreglering som skett av både bilservice- och nybilsmarknaderna för person- och lastbilar. – Det som framspanats som ”framtidens servicemarknad” vid tidigare Automässor har senare blivit en realitet, konstaterar projektledaren Carmen Brüning. – Därför är det svårt att inte komma hit om man är verksam inom bilservice. Det gäller både leverantörer och verkstäder.

MRF bjuder på framtidsspaning

Motorbranschens Riksförbund har utformat ett

mycket intressant seminarieprogram för bil-, lack- och skadeverkstäder under Automässan. Vad händer inom servicemarknaden – hur kan du inom servicemarknaden rusta dig bättre inför framtiden både som tekniker, ledare och marknadsförare? Frågorna är många inför framtiden i motorbranschen och speciellt inom servicemarknaden. En del svar på frågorna kommer att serveras under Automässan i Göteborg. – I våra seminarier kommer vi att belysa både mjuk- och hårdvara samt göra en framtidsspaning om vad som kan tänkas finnas runt hörnet”, berättar Bosse Ericsson på MRF:s verkstadssektion och programansvarig. Han poängterar att MRF lagt stor vikt vid att ta fram seminarier som lockar breda grupper bland mässbesökarna samt att alla seminarier är öppna för alla. Ett seminarium som inte arrangeras av MRF, men som borde vara av intresse för bil- och däckverkstäder är Svensk Bensinhandels seminarium om franchising – en företagareform som blir allt vanligare när olika kedjor breder ut sig över landet. Under Automässan kommer även andra seminarier att arrangeras av branschorganisationer och leverantörer. Vidare kommer ett öppet forum finnas tillgängligt under mässan. Detta kallas Tankstationen och där kommer intressanta trender att belysas under rubrikerna – elbilar, verkstadskvalitet, lönsamhet och kompetensutveckling.

MRF:s öppna seminarier under Automässan Framtidens teknik. Morgondagens utmaning. Bo Ericsson gör en framtidsspaning kring ny bil teknik och dess konsekvenser för verkstaden. Vidare kommer säkerhets- och kompetenskrav för arbete med el- och hybridbilar att avhandlas. Inte helt oväsentligt är hur man kan tjäna pengar på sin verksamhet. Per-Erik Steen från TrainingPartner kommer att berätta om tjänstemarknadsföring, hur man säljer sina servicemarknadstjänster. Arrangeras: onsdag 19 januari, 13-16 resp torsdag 20 januari, 9-12.

Framtidens krav och hur ni får ökad lönsamhet. Seminarium i första hand med inriktning på lack och skador. Peter Elvström från IF kring hur man kan skapa mervärden i verksamheten. Framtidens skadeverkstad – Roger Sjöberg på VW Group pratar kring både hård- och mjukvara. Fredrik Hjorth från TrainingPartner avrundar med att prata om konsten att tjäna pengar. Arrangeras: torsdag 20 januari, 13-16 resp fredag 21 januari, 9-12.

för fredagens MRF-seminarium. Peter Lumholdt från Blanchard International kommer att prata om situationsanpassat ledarskap och vad det innebär för att driva verksamheten framåt. Om förändrad attityd och hur det kan leda till framgång är rubriken för Fredrik Hjorths föredrag denna fredags eftermiddag. Arrangeras: fredag 21 januari, 13-16.

Alla vägar till framgång går via människor. Ledarskap, attityd och inställning – det är temat

Arne Öster

Automässan 2011 förväntas locka 15.000–20.000 besökare från hela Norden.


6 INDUSTRI

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitets­ elektronik från Malmö och Asien Genom att satsa på utveckling av människor, maskiner och lokaler under lågkonjunkturen står den Malmöbaserade kontraktstillverkaren Onrox i dag väl rustade för framtida utmaningar med möjligheter att också kunna erbjuda sina kunder volymproduktion av elektronikprodukter från Asien. Onrox AB arbetar med legotillverkning och kontraktstillverkning av elektronik där de erbjuder sina kunder en rad olika tjänster som produktutveckling och produktunderhåll, prototyptillverkning, serieproduktion i små och mellanstora serier, service, reparation och kalibrering, såväl på egenproducerade produkter som produkter tillverkade av andra företag samt distribution till slutkund. Avtalspartnern ligger med några undantag oftast inom en radie på 150 kilometer från fabriken i Jägersro utanför Malmö, men leveranser sker över hela världen. Onrox har inga ambitioner av att ändra på detta koncept eftersom det har fungerat bra sedan starten 1984. – Under senhösten 2008 och våren 2009 drabbades Onrox, såväl som övrig industri, av den finansiella ”kollapsen” och tillhörande lågkonjunktur. Vi har utnyttjat denna ofrivilligt mindre arbetsbelastning till att sätta fart på våra interna projekt, OPS (Onrox Produktions System), ledarskapsutbildningar, utvärdering av olika datorunderstödda hjälpmedel, investerat i en röntgenutrustning för kvalitetskontroll och anställt Patrik Nilsson som ny vVD/Teknikansvarig. Vi har kunnat undvika neddragningar av personalstyrkan för att i stället satsa på att utveckla människor, maskiner och lokaler för bättre tider, säger Onrox VD Stefan Borgström. – Här tror jag att ett nytänkande behövs i många fall då det kan vara svårt att hitta personal med rätt kompetens när orderingången åter ökar. Det har vi sett när det har tagit fart under våren 2010 med leveranser efter sommaren. Tillgången på komponenter har också ökat i takt med förbättrade konjunkturer även om det fortfarande är ett problem som vi måste brottas med. Vårt breda nätverk av komponentleverantörer och att vi regelbundet gör prognoser av tillgången på komponenter underlättar när det gäller att uppfylla åtagandena gentemot våra kunder, förklarar han.

Större kunder i Danmark

I Danmark har Onroxs dotterbolag lyckats knyta till sig några större kunder främst inom det medicintekniska området och de första leveranserna inleds runt årsskiftet. Onrox ApS är ett renodlat försäljningsbolag, all tillverkning sker i Onrox AB:s verksamhet i Malmö. Torben Huus Paulsen, försäljningsansvarig för den danska verksamheten, kommer närmast från 3M A/S och Deltron/Conelec/ Abacus där han varit säljchef respektive key account manager. Han är därför väl förtrogen med förhållandena på den danska marknaden.

Electronics Manufacturing Service

Kina svarar i dag för cirka 25 procent av världens elektronikproduktion. En stor det av detta sker inom ramen för så kallad EMS (Electronics Manufacturing Service). Kablage- och kontraktstillverkaren Gargnäs har tecknat ett avtal med kinesiska 3CEMS om att bli dess förlängda arm in i Europa i en större skala. Onrox AB är en lokal partner i det nya samarbetet som har till syfte att öka flexibiliteten. I linje med att Gargnäs under 2010 utökat sitt erbjudande till marknaden har bolaget också beslutat att byta namn till PanLink. Namnet, som

kommer från orden Panorama och Link, beskriver både PanLinks erbjudande och samverkan med kunderna. – Onrox kunder verkar inom många olika segment på marknaden. Vår styrka ligger i att vi kan ta oss an allt från mycket små serier till serieproduktion. Vi kan även erbjuda produktion av kompletta system (Boxbuilding), där vi tar på oss hela ansvaret för produktionen och leveranserna till slutkund över hela världen. Tillsammans med PanLink och kinesiska 3CEMS kan vi nu också erbjuda volymproduktion i Kina, i de fall detta ger ett mervärde för kunden, berättar Stefan Borgström. PanLink jobbar tätt med 3CEMS och kan ha deras tekniker placerade hos sig i Sverige. Vidare är 3CEMS storlek viktig för PanLink då det är nödvändigt att vara lokalt stark på den kinesiska marknaden för att få gehör hos myndigheter och nå en hög stabilitet i allt de gör i Kina. – Vi är väldigt stolta över att få vara med i detta spännande samarbete för det kommer att ge våra kunder en ytterligare möjlighet till storskalig produktion vid behov. Detta gör det också enklare för oss att styra om produktionen när kunden vill det, säger Stefan Borgström.

Onroxs Yt-monteringshall

Osynlig cykelhjälm med airbag

Ett exempel på produkter där Onrox bidragit med utveckling av elektroniken och möjligheter till volymproduktion är den osynliga cykelhjälmen Hövding. Uppfinnarna Anna Haupt och Terese Alstin har hittat på uppfunnit en hjälm som funkar som en airbag. Hövding är en krage som cyklisten bär kring halsen. Kragen innehåller en hopvikt airbag som blir synlig först när man hamnar i en olycka. Airbagen är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. För att kunna särskilja dessa normala och onormala rörelsemönster har de dels samlat in rörelsemönstren från mängder av människors vardagliga cykling, under flera års tid. De har också iscensatt alla kända typer av cykelolyckor, och samlat in cyklisternas rörelsemönster vid dessa olyckor. Alla dessa rörelsemönster har samlats i en databas. De har också utvecklat en unik och patentsökt, matematisk metod att skilja dessa rörelsemönster åt. Metoden i kombination med sensorerna, är hjärnan i Hövding. Själva kragen är den synliga delen av uppfinningen. Skalet på kragen går att ta av och byta för att matcha olika kläder, och kommer ständigt att lanseras i nya kollektioner. Hövding är en praktisk accessoar som är enkel att ta med, som är snygg och diskret i sin utformning, samtidigt som den räddar ditt liv.

Diatext IV – en egen produkt

Texttelefonen Diatext IV är utvecklad för döva, gravt hörselskadade och talskadade personer. Den är enkel att använda och därför lämpad inte minst för personer som saknar datorvana. Onrox samarbetar här med det svenska företaget Entomed och använder deras kontaktnät för distribution. – Texttelefonen är en av få egna produkter som vi arbetar med för att inte riskera att börja konkurrera med våra kunder. Telefonen säljs i första hand i Norge och Sverige, där man kan få den ordinerad som ett hjälpmedel. I flera andra länder måste man betala själv, säger Stefan Borgström. För femte året ställde Onrox AB ut på Elmia Sub­-contractor. Företaget kommer även att ställa ut på easyFairs Elektronik 2011 i Göteborg den 16–17 mars 2011. Arne Öster

Slutkontroll av brandlarmscentraler


7 Industri

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Fakta Prismalence AB, med huvudkontor i Örnsköldsvik, tillverkar och utvecklar belysningssystem baserade på en unik, patentskyddad teknologi för ljusspridning. Genom att kontrollera och sprida ljuset med prismatiska linser kan företaget erbjuda belysningslösningar för de flesta behov, inomhus såväl som utomhus, med energibesparingar på upp till 75 procent. Sedan starten 2003 har företaget utvecklats på många fronter. 60 procent av försäljningen går på export, främst till hamnar och tung industri. Alla armaturer tas fram tillsammans med och produceras av Nordic Light AB i Skellefteå. Prismalence tillverkar och har patent på linserna som används.

Bangård – 150W Trust men 45-55 meter mellan armaturerna på bangården. Parkeringsytor även Trust 150W.

Allt större leveranser av armaturer till en bredare marknad Nya kundgrupper och en ökad efterfrågan på energieffektiva armaturer gör att det är går bra för Önsköldsvikbaserade Prismalence AB. Förutom företagets storsäljande belysningsprodukter som Booster, Stella och Trust finns flera lösningar på gång. Prismalence har utvecklat ett patenterat optiksystem med parabolisk reflektor och olika prismatiska brytningslinser med asymetriska ljusbilder. Det slutna systemet ger minimalt med ströljus och ger höga energibesparingar även mot system som använder samma ljuskälla. Genom att samma armatur lätt kan byta linser så blir systemet mycket flexibelt. Linserna ger en asymetrisk, rektangulär ljusbild vilket innebär relativt jämnt ljus över den belysta ytan. På grund av hög armaturverkningsgrad och väl kontrollerad ljusspridning blir energibesparingen 30–75 procent i jämförelse med konventionella armaturer vid samma belysningsnivåer, vilket också innebär mindre ljusförorening.

Booster

Booster-armaturen är väl lämpad både som utomhus- och inomhusbelysning på höga höjder. Den är värmetålig och mycket väl avbländad. Lamphuset är tillverkat i pressgjuten, pulverlackad aluminium och håller skyddsklass IP65.

Den är vibrationstålig, bländfri och gjord för snabbt underhåll. Den finns även som Booster Mast, speciellt anpassad för högmaster i krävande miljöer såsom hamnar, tung industri och gruvor.

Stella

Designad för höga master (24–50 m), containerkranar, industrimark, verkstäder och sportarenor. Denna enhet finns i 150W, 210W eller 315W CDM versioner och har IP66 klassning.

säker miljö att vistas i. Marknaden breddas hela tiden och vi har exempelvis levererat våra Booster- och Stella-armaturer till flygplatser som Arlanda, Landvetter samt flygplatser i Frankrike. På bangårdar används med fördel Trust. Stora energibesparingar görs även inom sågverk och massaindustri med hjälp av våra produkter för inom- och utomhusbelysning av stora ytor. På Ovako Steel i Hofors hjälper Booster-armaturer

till att ge en bra ljusmiljö vid smältugnsanläggningen och de är mycket nöjda med resultatet, säger Peter Lindberg på Prismalence AB. – Armaturer från Prismalence AB används också för belysning av skidspår och slalombackar, i ridhus och andra idrottsanläggningar. Ibland är kombinationer av olika armaturer den bästa lösningen på speciella behov, förklarar han.

Trust

Trust-armaturen är väl lämpad både som utomhus- och inomhusbelysning i krävande miljöer. Lamphuset är tillverkat i pressgjuten, pulverlackad aluminium och håller skyddsklass IP65. Den är mycket vibrationstålig. Armaturen är mycket effektiv i förhållande till sin storlek, vilket gör att den har liten vindyta och låg vikt.

Mastbelysning

Prismalence armaturer med sitt unika linssystem och flertalet linsvarianter skapar förutsättningar för att belysa stora ytor med låga effekter. Företaget har flera exempel på hur effektiv och energieffektiv deras armaturer är i kombination med mastmontage i varierande höjd. – Prismalence strävar hela tiden mot att ge kunden den bästa och mest ekonomiska belysningsanläggningen under lång tid framåt. Vi hjälper dig som kund att skapa en ljus, bra och

Skidspår/ motionsspår – Trust 35W med stolpavstånd 35 – 50 meter.

Na©j]llcgehd]lljanfaf_k%g[`kYf]jaf_k^¹j]lY_ e]\cgeh]l]fkh«`]dYjanfaf_khjg[]kk]f& E«f_Y«jk]j^Yj]f`]lYnjmlafe©kka_Yg[`kh][aYdak]jY\]janfaf_Yj& NaZ]`Yf\dYjhjgb]clklgjYkgeke«e]\kYeeYgekgj_ge\]lYdb]j&

WESTAB RIVTJÄNST Mkª]`¬k]lldºml^e%Lm^geª``gbg`%Lgºkºcgbg`% Lmª]acªeia^ffZ%Lmª]gbg`_ºk^mZ`%?ermmlmª]gbg`% ?ºglm^kinmlgbg`%LZg^kbg`:o_ndmgbg`%:oehii&[kngglk^g`ºkbg`% ;r``lmª]gbg`mkZiianllmª]gbg`

0735-421593 VÄSTRA�GÖTALANDS�LÄN

Arne Öster


9 INDUSTRI

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Lägesställaren ger möjlighet att alltid kunna svetsa i bästa läge, vilket kan minska bågtiden med upp till 70 %.

En lägesställare ökar både produktivitet och konkurrenskraft Pemamek Oy är världsledande som leverantör av automationsutrustning för svetsning och av hanteringsutrustning för svetsobjekt som lägesställare och rullbockar. En lägesställare ger ökad flexibilitet och kvalitet vid svetsning och montering, och bidrar i allra högsta grad till en ökad produktivitet. Men även till en betydligt bättre arbetsmiljö för operatören. Pemamek Oy utvecklar och tillverkar svetsautomationsutrustningar och har mer än 40 år i branschen. Pema erbjuder del- och helhetslösningar för svetsautomation, och framför allt när det handlar om tunga objekt. Pema är världsledande inom utveckling och tillverkning av mekaniserings- och automationsutrustning för svetsning och av lägesställare och rullbockar. Sedan företaget grundades 1970 i Finland, har man hela tiden haft ambitionen att utveckla och leverera världens bästa automationslösningar. Globalt sett så är Pema även en av världens största leverantörer på bland annat svetsautomationslösningar för skeppsvarv. Tillhörande bärare av svetsutrustning i form av svetskranar eller plattformar levereras också av Pema.

I många år var Pema samarbetspartner med företaget ESAB, men sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka står Pema på egna ben, och man samarbetar idag bland annat tillsammans med företaget Svetsmaskinsservice och Svetsmästaren, som är Pemamek Oy’s återförsäljare på den svenska marknaden.

Skräddarsydda automationslösningar

En lägesställare är ett praktiskt arbetsredskap vid svetsning och montering som ger både ökad flexibilitet, produktivitet och kvalitet men också en betydligt bättre arbetsmiljö för operatören. Den största fördelen får man genom att ständigt kunna svetsa i absolut bästa läge, på så sätt kan man minska bågtiden med upp till sjuttio procent. För den som svetsar innebär detta självklart avsevärt bättre ergonomi, men även en högre motivation och effektivitet. Lägesställare för svetsning kan även med fördel användas vid monteringsarbeten. Och vid automatiserad svetsning med robotstationer är ofta en lägesställare en del av den totala anläggningen. Vid svetsintensiv tillverkning kan vissa detaljer ta en hel dag att svetsa, därför kan automatisering av flera moment ibland vara ett prioriterat område. Automatisering av svetsprocesser

ger fördelar som högre och jämnare kvalitet, Pemamek kan konstruera och tillverka lägesförbättrat kapacitetsutnyttjande, högre produk- ställare från 250 kilo upp till 250 ton på förfrågan, tivitet i form av mer svetsat gods per tidsenhet vilket gör att en kund alltid kan få det som passar och inte minst skapa avsevärda förbättringar i bäst beroende på storlek, tyngd och komplexitet arbetsmiljön och bättre arbetsinnehåll för svet- på arbetstycket och behovet av varianter på lägessaren. Robotstationer kan ta hand vinklingar. om tillverkning av volymartiklar, Med lägesställare kommer många moment i en produktion man alltid att kunna få det Tiden för är exempelvis påfrestande för axlar absolut bästa svetsläget, och lägesförändringar och nacke. att svetsa i bästa läge ger även Oavsett vilken typ av automa- på arbetsstycket fördelar på svetskvaliteten, då tionslösningar det handlar om reduceras till ett svetsarbetet blir betydligt lättare kan Pema erbjuda både del- och för svetsaren att utföra på ett totallösningar för bästa resultat. minimum. säkrare sätt. Om man placerar ett Pema skräddarsyr kundlösningar objekt i en lägesställare när man och tillverkar och levererar sedan svetsar kan svetstiden förkortas maskiner för att man ska kunna svetsa på ett så avsevärt. effektivt sätt som möjligt. – Tiden för lägesförändringar på arbetstycket reduceras till ett minimum i jämförelse med att använda travers eller någon annan typ av lyftredLägesställare för ökad konkurrenskraft Pema har utvecklat en serie lägesställare för effek- skap, berättar Peter Kjällström, försäljningschef tivt svetsarbete som kombinerar modern design Sverige. I och med det eliminerar man också och tillförlitlig teknologi. När det gäller designen väntetider, vilket i sin tur leder till en högre så har Pema lagt stor vikt vid arbetssäkerhet och produktionseffektivitet och ökad konkurrenskraft användarvänlighet, och bekvämligheten kan för företaget. Marika Lind garanteras bland annat genom en enkel fjärrkontroll.


10 INDUSTRI

www.svenskleverantorstidning.se

I Långsele blir skor och ryggsäckar som nya igen Långsele Skomakeri & Service må vara beläget i en liten tätort, men här står man för en kompetens och ett kunnande inom sin bransch som är större än många andras. Alltsedan Försvaret startade upp hela verksamheten på 50-talet har man här lagat, återställt och rustat upp skor, tält, ryggsäckar, kläder, kroppsskydd och mycket annat. Idag har verksamheten utvecklats och man nytillverkar även en mängd olika produkter efter förfrågan. Det är ingen överdrift att påstå att verksamheten går på högvarv hos Långsele Skomakeri & Service året om. Med en historia som sträcker sig omkring 50 år tillbaka i tiden har man dessutom en gedigen erfarenhet och kompetens i branschen som många gånger överstiger andras. Långsele är en tätort belägen omkring tio km väster om Sollefteå med knappt 2000 invånare, och just här, beläget mitt i det storslaget vackra ångermanländska landskapet finns även Långsele Skomakeri & Service. Här arbetar 18 anställda i företagets lokaler som omfattar drygt 4000 kvadratmeter fördelat på två plan. Varje dag rullar stora långtradare in till lastkajen för att lossa och lasta sammantaget flera ton gods.

Långsele må vara litet som tätort, men det här företaget är stort, på många sätt. I Sverige är man störst i sitt slag i att hantera, laga och reparera skor, arbetsskor, kläder, ryggsäckar, kroppsskydd, tält, kapell och många andra artiklar. Och även om den största andelen gods man lagar och reparerar kommer från Försvaret, så har man kapacitet och rutiner att samtidigt ta hand om allt från enskilda privatpersoner till återkommande större företagskunder.

Kompetens och effektivitet för bästa service

Under våren 2007 förvärvade Anders Nordin verksamheten som startades upp redan på 50-talet av Försvaret. På den tiden lagade man enbart skor, men under åren har man expanderat verksamheten till att även omfatta olika typer av textilprodukter, och idag har detta utvecklats till att bli en huvudverksamhet. Men Långsele Skomakeri & Service står för en mångsidig service och arbetar inte enbart med lagning och reparationer, man nytillverkar även olika textilprodukter efter förfrågan. Och kunderna finns över hela landet. Både stora och små. – Vi har bland annat många skoter-, båt- och husvagnsägare som exempelvis kan behöva nya kapell eller olika typer av dynor, berättar Anders Nordin, Vd. Då kan man enklast skicka med den gamla produkten som modell, eller en ritning,

som visar vilka mått det ska vara. Genom sin långa erfarenhet och kompetens har företaget också utarbetat effektiva lösningar och rutiner för alla typer av arbeten som utförs. – Oavsett om det handlar om att laga och reparera skor, ryggsäckar och presenningar eller nytill-

verkning av textilprodukter, i både stor och liten omfattning, så kan vi alltid erbjuda kostnadseffektiva lösningar som ger oss nöjda kunder, säger Anders Nordin. Marika Lind

Vi lagar företagets skyddsskor Långsele Skomakeri & Service Center är största skomakeriet i Sverige och vi är experter på grov sömnad. Dagligen lagar, sanerar och tvättar vi kängor, skor och stövlar. Dessutom tvättar och lagar vi till exempel ryggsäckar, tält och säten för skoter, båt, buss och tåg.

Allt fler förstår att det är en god investering att låta oss reparera skor och kängor av hög kvalitet istället för att köpa nytt.

Vi lagar företagets skyddsskor Långsele Skomakeri & Service Center är största skomakeriet i Sverige och vi är experter på grov sömnad. Dagligen lagar, sanerar och tvättar vi kängor, skor och stövlar.

Intresserad av en offert?

Dessutom tvättar och lagar vi till exempel ryggsäckar, tält och säten för skoter, båt, buss och tåg. Allt fler förstår att det är en god investering att låta oss reparera skor och kängor av hög kvalitet istället för att köpa nytt. Intresserad av en offert?

www.skomakeriet.com www.skomakeriet.com


11 INDUSTRI

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Tomas Bergström, ny Vd för Textilia. Foto: Simon Johanson

Textilservice med fokus på framtid och miljö Textilia är marknadsledande i Sverige av textilservice till kunder inom Hälsa & Sjukvård. Textilservice är ett område inom Facility Management som är av största vikt för att många verksamheter ska kunna fungera. Med fem anläggningar runt om i Sverige tillhandahåller Textilia komplett textilservice både för kunder inom vårdsektorn, Hotell&Restaurang och inte minst till Försvaret. Textilia var också den första leverantören i Sverige som klarade Svanens uppdaterade och skärpta miljökrav för textilservice. Facility Management kan beskrivas som samordnandet och styrningen av de aktiviteter som stödjer en organisations kärnverksamhet, exempelvis textilservice, lokalvård, post- och godsmottagning. Textilservice är en stödprocess inom området som är av största vikt för att många verksamheter, exempelvis inom vårdsektorn, överhuvudtaget ska kunna fungera. Textilia är ett svenskt Facility Managementföretag med huvudkontor i Örebro och fem tvätteri- och textilserviceanläggningar runt om i Sverige där man genom en effektiv service helt enkelt frigör resurser för kunder inom bland annat hälsa och sjukvård och inom Hotell & Restaurang. Textilia tar helhetsansvaret för anskaffning och finansiering av textilierna, högeffektiv tvättoch efterbehandling, transporten till och från kund, automatiska plaggdistributionssystem och erbjuder dessutom en mängd tilläggstjänster. På detta sätt bidrar man i allra högsta grad till att den dagliga verksamheten löper smidigt för kunderna.

Service med bredd och kompetens

Textilia är Sveriges största leverantör av textilservice till kunder inom Hälsa&Sjukvård och tillhandahåller sängtextilier och kläder för patienter och personal. Hos större kunder som exempelvis stora sjukhus, har Textilia helt egen personal stationerad som sköter om beställningar, plockning, lagerhållning och interndistribution samt påfyllning och drift av plaggautomater. Kunden använder sina textilier, men överlåter med varm hand kringservicen åt Textilia. Textilia har sitt ursprung i offentlig sektor från en tid då Sveriges landsting själva drev textilservice. Från mitten av 90-talet började sedan flera tvätterier tas över av privata aktörer och genom olika förvärv i processen formades även Textilia. Idag har alla Textilias nuvarande fem textilserviceanläggningar ett ursprung inom offentlig sektor och mycket av det historiska kunnandet

finns kvar inom företaget, och har i kombination med en kommersiell drivkraft och kontinuerlig utveckling av tjänster, produktionseffektivitet och service skapat ett framgångsrikt företag med många nöjda kunder. Landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Stockholm, Örebro, Kronoberg och Blekinge är kunder hos Textilia, men också ett 50-tal kommuner och i stort sett alla privata vårdgivare. Även inom segmentet Hotel&Restaurang har Textilia kunder över hela Sverige, och man är även huvudleverantör av textilservice till Försvarsmakten.

Service med fokus på miljö

Att vårdpersonal helhjärtat kan ägna sig åt vård och omsorg istället för administration och kringservice på sin arbetsplats frigör naturligtvis viktiga resurser, och den totala effektiviteten ökar betydligt. Textilias personal är vana att göra beställningsberäkning och hantera flöden på textilier. Det gör inte bara att processen går snabbare och att onödiga brister undviks utan även att textilier utnyttjas mer effektivt. Och det är stora mängder det handlar om. – Vi tar hand om och tvättar omkring 100 ton per dag i våra fem anläggningar, och levererar 200 000 artiklar till kund varje dag, berättar Tomas Bergström, Vd Textilia. Textilia strävar alltid efter de bästa förutsättningarna för god service och är därför ett företag i ständig utveckling och med stort fokus på miljön. Och man bedriver också ett integrerat miljö- och kvalitetsarbete inom företaget. Arbetet omfattar bland annat servicenivå, leveranssäkerhet, hygien, miljöpåverkan och personalvård. – För att lyckas i vårt hållbarhetsarbete är det viktigt för oss att kommunicera våra ambitioner och krav dels internt, dels till våra underleverantörer, säger Tomas Bergström. Genom att hela tiden vara uppdaterad när det gäller utvecklingen i omvärlden, kunders önskemål, lagar och övriga krav, kan man också verka proaktivt för en hållbar utveckling, och ett aktivt arbete med hållbar utveckling är en förutsättning både för friskare medarbetare och nöjdare kunder. Textilia var även den första leverantören i Sverige som klarade Svanens uppdaterade och skärpta miljökrav för textilservice, och tre av företagets tvätterier är Svanen-märkta. Genom Svanenmärkningen tar Textilia sitt arbete för en hållbar utveckling till en ny nivå. Målet är att samtliga fem anläggningar på sikt ska vara Svanenmärkta. Marika Lind


12 INDUSTRI

www.svenskleverantorstidning.se

Rivning och demontering banar väg för framtiden Att riva, demontera och sanera olika typer av byggnader kräver alltid expertis och kompetens. Westab Rivtjänst är baserat i Skara men arbetar med både små och stora projekt över hela landet. Man tar hand om hela processen från början till slut och arbetar med nyckelorden säkerhet, snabbhet, ekonomi och miljö i fokus. Westab Rivtjänst är ett ungt och expansivt företag som grundades för bara ett år sedan och som erbjuder både rivtjänster och saneringar, men företagets Vd och grundare, Sadick Fazliljaj, har en lång och gedigen erfarenhet av branschen sedan många år tillbaka, vilket är en av anledningarna till att Westab Rivtjänst på så kort tid redan blivit framgångsrikt och flitigt anlitade runtom i Sverige. Idag har man omkring 13 anställda i Göteborg, Malmö, Stockholm och i Skara, där huvudkontoret finns. Westab Rivtjänst tar ett helhetsgrepp över varje rivnings- eller saneringsprojekt, och arbetar i stort sett alltid kontinuerligt med omkring sex projekt över hela landet parallellt. Det kan handla om allt från väldiga flervåningshus som måste rivas, till rivning av separata innerväggar. Att riva ner befintliga byggnader innan man bygger nytt är en vanlig tjänst som det kan vara klokt att anlita en rivningsexpert för. Att riva hus eller mindre byggnader kräver en speciell teknik, ibland till och med sprängning och utrustning, och nerrivet

FOKUSERA PÅ DIN KÄRNVERKSAMHET Genom att överlåta din textilservice till Textilia får du mer resurser över till din kärnverksamhet. Textilia är en ledande leverantör av textilservicetjänster till kunder inom Hälsa & Sjukvård samt Hotell & Restaurang. Vi är ett svenskt facility managementföretag som genom en ansvarsfull och effektiv textilservice frigör resurser för våra kunder. Som långsiktig partner tar vi ett helhetsansvar och bidrar till att det fungerar för våra kunder. Textilservice är, likt kost-, städ- och fastighetsservice, en stödprocess inom facility management-området som är oerhört viktig för att många kunders verksamheter ska fungera. Modern textilservice från Textilia är en utpräglad tjänsteverksamhet där vi i uthyrningsmodeller tar ett helhetsansvar för att kunder inom främst Hälsa & Sjukvård och Hotell & Restaurang alltid har tillgång till rena, ändamålsenliga och kostnadseffektiva textilier. Kontakta Textilia för en förutsättningslös diskussion om vad vi har att erbjuda just dig. På www.textilia.se hittar du mer information och kontaktuppgifter.

TEXTILIA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR

material måste dessutom även alltid fraktas bort från byggplatsen.

Både större och mindre projekt

Mindre rivningstjänster kan fullgöras på enbart några dagar, men stora arbeten tar som regel omkring en till två månader i anspråk och förberedelserna omkring en vecka. Ritningar inkommer från Stadsbyggnadskontoret och därefter upprättas en arbetsplan. – När vårt arbete sedan är avslutat och byggföretaget anländer, överlämnas arbetsplanen och själva nybygget tar då sin början, berättar Sadick Fazliljaj, Vd. Westab Rivtjänsts uppdrag är både varierande och intressanta, både i storlek och ifråga om objekt. För tillfället arbetar man exempelvis bland annat med att montera ned stora siloanläggningar. Dessa skärs då ned i bitar, steg för steg, som sedan fraktas bort. Silor används för att förvara bulklast som lätt kan hällas in och ut, det vanligaste är kanske spannmål, men i en silo kan även socker, djurfoder eller cement lagras. Westab Rivtjänst tar hand om hela rivningsprocessen från början till slut i samtliga av sina uppdrag, handlar upp olika tjänster från underleverantörer och tillsätter en rivansvarig i varje projekt. När en byggnad ska rivas, helt eller delvis, är det alltid de fyra nyckelorden säkerhet, snabbhet, ekonomi och miljö som styr, och detta är något som Westab Rivtjänst alltid har i fokus. Marika Lind


13 INDUSTRI

SvenSk LeverantörStidning nr 6-2010

Avtal om lärlingsanställningar klart Industrins parter hinner före regeringen Avtalet som möjliggör för lärlingsanställningar i industrin skrevs på den 23 november. Men det är kontroversiellt och flera kritiska röster hörs från fackligt håll. De avtalande parterna är IF Metall samt arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen, gruvarbetsgivarna, Industri- och kemigruppen och Stål och Metall. Syftet med avtalet om så kallad yrkesintroduktion är att minska ungdomsarbetslösheten och samtidigt locka fler till industrin. För trots en hög ungdomsarbetslöshet finns arbetskraftsbrist. – Kanske inte just nu, men den kommer, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä på en pressträff. Säikkälä och arbetsgivarföreträdarna pekar på såväl behovet av kvalificerad arbetskraft till industrin som den höga arbetslösheten bland ungdomar. – Många pratar om att göra något åt ungdomsarbetslösheten, det är tyvärr få som gör någonting, säger Veli-Pekka Säikkälä som tycker att parterna nu tar sitt ansvar. Med avtalet hinner industrins parter före regeringens planerade lärlingsanställningar för ungdomar. – Men det ger inget fackligt inflytande, säger Veli-Pekka Säikkälä som också med avtalet hoppas ta död på arbetsgivarnas önskan om allmänt lägre löner för unga för att pressa ungdomsarbetslösheten. För att man ska kunna tillämpa avtalet krävs det att det lokala facket är överens med arbets-

givaren om att teckna avtalet. I samband med detta kommer man överens om vilka handlednings- och utbildningsinsatser som ska genomföras. Om det visar sig att arbetsgivaren inte ger dessa utbildningsinsatser så blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig på precis samma sätt som när arbetsgivaren intge följer övriga avtal.

Vad händer med a-kassan om man har en sådan här anställning?

– Då yrkesintroduktion formellt är en anställning, visserligen med utbildningsinsatser, så kvalificerar den för a-kasseersättning som vilken anställning som helst. Det innebär att den yrkesintroduktionsanställde ska gå med i IF Metall och a-kassan, förklarar Veli-Pekka Säikkälä.

Här får du några korta råd vid tecknande av avtal:

• Vilka arbetsuppgifter, kompetenser, utbildning och introduktionsinsatser ska den individuella utvecklingsplanen innehålla? • Hur ska de olika utbildnings- och introduktionsinsatserna genomföras i praktiken? • Hur lång tid ska yrkesintroduktionsanställningen omfatta med utgångspunkt från innehållet i den individuella utvecklingsplanen? • Vilken lön ska betalas under yrkesintroduktionen med utgångspunkt från individens tidigare kunskaper och erfarenhet inom de områden som den individuella utvecklingsplanen omfattar? Arne Öster

Industrin missar energieffektivisering Industriföretagen står för en stor del av energianvändningen i Sverige men samtidigt sker ett omfattande energislöseri. För att kunna realisera sparpotentialen krävs att näringsdepartementet under den kommande mandatperioden lyfter upp energieffektivisering på agendan och främjar energisparåtgärder på ett mer konkret sätt. Det är viktigt för att vi ska nå de långsiktiga klimatmålen.

Lars J nilsson

Flavio Santos

Dagens energipolitiska debatt kretsar i hög grad kring kärnkraften och alternativa energikällor, inte om vad vi faktiskt kan spara. Det är synd. För att minska slöseriet krävs en mer aktiv politik och betydligt fler insatser. Schneider Electric genomförde nyligen en undersökning bland miljö- och ekonomichefer på 100 energiintensiva företag, däribland industriföretag, för att ringa in hur de arbetar med energieffektivisering. Resultaten ger en dyster nulägesbild: Två tredjedelar av företagen har inte några långsiktiga mål för energieffektivisering av verksamheten. Ytterst få vet vilket resultat deras tidigare energieffektiviserande åtgärder lett till. Majoriteten medger dessutom att de inte gör tillräckligt för att minska sin energianvändning. Enligt Energieffektiviseringsutredningen från 2008 är den totala energisparpotentialen inom industrin hela 12,8 TWh. Det motsvarar många

miljarder kronor i onödiga kostnader, varje år. Det finns flera goda exempel på industriföretag som arbetar aktivt med att spara energi, men sett till hela landet går utvecklingen i snigelfart. Tekniken och kunskapen för att effektivisera sin energianvändning har funnits länge och energisparåtgärder är i regel lönsamma på relativt kort sikt, utan stöd eller bidrag. Att energieffektiviserande åtgärder ändå inte genomförs bottnar i brist på kunskap, intresse samt bristande incitament för företagen. Energimyndighetens program för energieffektivisering i elintensiv industri har gett goda resultat och programmet drivs nu vidare med ett 40-tal industriföretag. Men för att sätta fart på energieffektiviseringen krävs en bredare strategi med kombination av krav och kunskapsspridning. Regeringen måste ta initiativ till att samla näringslivet och andra intressenter för att tillsammans utveckla en handlingsplan för hur vi långsiktigt och systematiskt ska kunna realisera sparpotentialen, inom industrin men också i flera andra sektorer. Det räcker inte med att släcka lamporna en timme under Earth hour. Flavio Santos, ansvarig för energieffektivisering inom Schneider Electric Lars J Nilsson, professor i miljö och energisystem, Lunds universitet


14 BYGG

www.svenskleverantorstidning.se

Aulan Mittuniversitetet

Mittuniversitetet

Dagon medverkar till positiv utveckling i Härnösand och Sollefteå Fastighetsbolaget Dagons nordligaste region omfattar Sollefteå och Härnösand. Här finns bland annat det dynamiska området Nipan i Sollefteå och de expansiva Kusthöjden och Sjöbefälet i Härnösand. Detta är områden som just nu är inne i en spännande utvecklingsfas där Dagons mål och ambitioner i högsta grad bidrar till en positiv helhetsutveckling både lokalt och regionalt. Dagon AB är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med huvudkontor i Malmö, och med verksamhet i alla delar av Sverige. Dagons fastighetsbestånd består huvudsakligen av kommersiella fastigheter med ett stort inslag av projektfastigheter till ett marknadsvärde av totalt omkring sex miljarder kronor, och man har förvaltningskontor- och utvecklingsområden på 11 platser i landet, från Malmö i södra Sverige till Härnösand och Sollefteå i norr. Dagons ambition är att i nära samarbete med kommuner och näringsliv alltid utveckla fastigheter och fastighetsområden på ett sådant sätt att det både

genererar i tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning av kommersiella fastigheter och utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Genom att förvärva, förädla, förvalta, hyra ut och sälja fastigheter främjar man en positiv utveckling både lokalt och regionalt. Det största fastighetsbeståndet finns i de södra delarna av landet, men Dagon är framgångrikt verksamma även i norr.

Sollefteås Nipan sjuder av liv

I bolagets nordligaste region Dagon Härnösand och Sollefteå pågår ett spännande utvecklingsarbete. I Nipan, som är Dagon Sollefteås huvudområde, sjuder det av liv och områdets historia börjar redan i mitten av 40-talet när Norrlands Terrängregemente, T3 bildades. 1994 lades regementet ner och Sollefteå kommun övertog området via ett eget fastighetsbolag. Dagon förvärvade Nipan 2005, och sedan dess har området successivt berikats med ett varierande utbud av verksamheter, och gamla byggnader har fått nya användningsområden. – Nipan omfattar omkring 35 000 kvadratmeter lokalyta, och har idag blivit en viktig verksamhets- och utvecklingsnod i Sollefteå med

omkring 50 hyresgäster inom företrädesvis tre beläget med en vacker utsikt över havsfjärden. verksamhetskluster; energi, kundsupport och Kusthöjden ligger i utkanten av Härnösand, och offentlig verksamhet, berättar Paul Gerdin, Fast- har precis som Nipan i Sollefteå en historia med ursprung i en tid som regemente. Härnösands ighetschef för Dagon Härnösand och Sollefteå. Energisektorn finns här representerad genom kustartilleriregemente, KA 5, huserade nämligen här mellan åren 1953 fram till hyresgäster som Statkraft, Svenska 1998. Kraftnät, Efokus, Thermotech, Dagon strävar Dagon förvärvade KustSveco, Grontmij, Split Vision, höjden 2005, och området är Vattenfall och VPC. Här finns kontinuerligt efter tillsammans med det centralt även Arbetsförmedlingens kundsbelägna Sjöbefälet definitivt ett upportcenter som betjänar hela att både förbättra av de viktigare utvecklingsomSverige, och Sollefteå kommun är och förändra. rådena i Härnösand just nu, en stor hyresgäst med bland annat med stor potential inte minst sitt Transporttekniska gymnasium ur förädlingsperspektiv, vilket är en av Dagons som är beläget på Nipan. styrkor. Sjöbefälet förvärvades 2005 och har sedan dess utvecklats i en positiv riktning. På KustKusthöjden och Sjöbefälet expansiva i höjden finns fortfarande Försvaret som en viktig Härnösand Dagon Härnösand inbegriper bland annat de två hyresgäst, och Riksarkivet finns också här med sin intressanta utvecklingsområdena Kusthöjden och verksamhet i en stor del av lokalerna. Även SkogsSjöbefälet, vars fastigheter totalt omfattar 35 000 styrelsen och Länsstyrelsen samt Baggium gymnakvadratmeter lokalyta vardera. Både Kusthöjden sieskola och en hel del mindre hyresgäster som ger och Sjöbefälet är fastighetsområden som just nu området både dynamik och karaktär. befinner sig i en expansiv fas. Kusthöjden är på väg att bli en ny stadsdel. Här finns en mång- Anpassningsarbeten som förädlar fald av olika hyresgäster och området ligger högt I september beslutades att Västernorrlands Landsting även kommer att ha ett stort sjukjournalarkiv placerat på Kusthöjden. Det innebär att de två kaserner som hittills har stått tomma nu kommer att ge plats för arkivverksamheten. Dessa kommer även att byggas ihop med en ny fastighet som uppförs mellan dem, där det kommer att ges plats bland annat för behovet av forskarsalar, kontor och personalutrymmen. Arbetet kommer att pågå under maj-december 2011. På Sjöbefälet som ligger centralt i kommunen är Mittuniversitetet en stor hyresgäst, här finns bland annat även Kastellskolan – friskola med elever upp till år 6, den yrkesinriktade kommunala Gymnasieskolan, Yrkeshögskola, Lantmäterie- och Inskrivningsmyndigheten, Grontmij och Öhrlings Revisionsbyrå Pricewaterhouse. I områdets centrum ligger även Sambiblioteket som ett nav, denna fastighet ägs dock inte av Dagon, men har en viktig roll i områdets attraktion. På området har Dagon några vakanta lokaler som man räknar med att få nya hyresgäster till under nästa år. Just nu utför Dagon en mängd spännande anpassningsarbeten även på Sjöbefälet för att bland annat tillgodose behoven av utökade lokalytor för de tre skolornas olika verksamheter. – Det här är ett arbete som kommer att pågå i omkring ett och ett halvt år framåt, berättar Paul Gerdin. Både Kusthöjden och Sjöbefälet är populära områden i Härnösand, och Dagon strävar kontinuerligt efter att både förbättra och förändra för att göra dem så attraktiva som möjligt för alla våra hyresgäster. Reception Mittuniversitetet

Marika Lind


15 BYGG

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Skanska startar Lustgården, Stockholms största gröna kontorsprojekt, investerar cirka 1,4 miljarder kronor Skanska startar första etappen av Lustgården på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten blir det största gröna kontorsprojektet i Norden och det mest miljöriktiga som Skanska hittills har utvecklat. Investeringen uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor och Skanska Sveriges bygguppdrag till cirka 1 miljard kronor som inkluderas i det fjärde kvartalet. Etappen som nu startas omfattar cirka 35 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler. En andra etapp om ytterligare 20 000 kvadratmeter kontor är redo att starta när efterfrågan medger. Satsningen är Skanskas enskilt största investering hittills i utveckling av nya kontor. I en tredje etapp planeras cirka 170 nya bostäder. Totalt räknar Skanska med att investera cirka 2,5 miljarder kronor i projektet de närmaste åren. – Nu är rätt tid att satsa på framtidens kontor i Stockholm. Det råder idag en brist på moderna, effektiva lokaler med stora sammanhängande ytor. Lustgården får dessutom en mycket tydlig miljöprofil och starkt kommunikationsläge. Vi har redan noterat ett stort intresse på hyresmarknaden för det här projektet, säger Jan Odelstam, VD för Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden. Nya Lustgården blir en naturlig fortsättning

Fakta Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

på Lindhagensgatans utveckling till Stockholms ”huvudkontorsboulevard”. Det är framförallt det mycket goda kommunikationsläget med närhet till Essingeleden och tunnelbanan som gör området attraktivt. De senaste dryga tio åren har ett stort antal företag flyttat sina huvudkontor till detta område. Securitas, Lantmännen och Fazer är några exempel och Skanska har här utvecklat nya huvudkontor för Electrolux, SL, mobiloperatören 3, Skandia och Visma. Totalt har Skanska investerat cirka 10 miljarder kronor under drygt tio år i nya kontorsfastigheter och nya bostadshus i området. Lustgården kommer att få en tydlig miljöprofil och fastigheten blir det mest miljöriktiga kontorshuset som Skanska hittills har utvecklat i Stockholm. De nya kontoren kommer att genomsyras av miljöhänsyn – såväl vad gäller inneklimat som materialval och energieffektivitet. Fastigheten blir först i Stockholm att miljöklassas på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och även enligt Bygga Bo-dialogen. Energianvändningen kommer att bli minst 50 procent lägre än gällande normer. Särskild vikt läggs vid att minska fastighetens påverkan på klimatet via koldioxidutsläpp, bland annat kommer en ny energieffektiv patentsökt lösning för att kyla byggnaden att användas. Byggnaden kommer att klimatdeklareras men stor vikt läggs även vid materialval samt att skapa en effektiv och samtidigt hälsosam inomhusmiljö. Stort fokus kommer att läggas på att skapa en god ljudmiljö. Rivningen av det befintliga kvarteret mellan Lindhagensgatan, Essingeleden och Warfvinges väg är i full gång. Bygget inleds när rivningen är slutförd och nödvändiga bygglov har erhållits. Huset byggdes för ca 30 år sedan, men är redan omodernt med sina små sammanhängande ytor, brist på ljusinsläpp och hög energiförbrukning. Miljöambitionerna är höga även under rivningen och målsättningen är att 95 procent av materialet skall återanvändas eller återvinnas. Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland. Källa: Skanska


16 BYGG

www.svenskleverantorstidning.se

Bröderna Åman – förädlar miljon­ programsområden Miljonprogramsområden utgör problem överallt i landet. De kännetecknas ofta av vanskötsel och sjunkande hyresintäkter i en ond cirkel. Bröderna Peter och Jonas Åman har i Sundsvall lyckats vända trenden i både Sundsbruk och Ljustadalen, två tidigare problemområden. Det som tidigare upplevdes som nedgånget, eftersatt och avskräckande, har blivit attraktivt på bred front. Att de lyckats med sitt koncept, visas kanske klarast av att hyresintäkterna ökat med 80 % under åren 2007 till 2009.

Det blev inte bättre av att hyresgästerna tröttnat och flyttat ut. När vi tog över fastigheterna stod därför nästan varannan lägenhet tom, med katastrofalt låga hyresintäkter som resultat. Vår största utmaning blev därför i början, att visa hyresgästerna att vi menade allvar och att vi verkligen ville skapa ett attraktivt bostadsområde för dem. Om vi fick glada hyresgäster så skulle också den finansiella utvecklingen hjälpa oss att vara uthålliga i projektet. Med namnet Sköns Bostäder ville vi skapa en ny start där vi fortfarande anknöt till närområdet, med namnet Skön som kommer från Sköns socken och Sköns församling, berättar Peter.

Bröderna Peter och Jonas Åman, som båda är civilekonomer, växte upp i en entreprenörsfamilj i Landskrona. – Vår far var järnhandlare, som också ägde några mindre hyreshus. Redan i 11-12-årsåldern hjälpte vi till med ett och annat i järnhandeln. Pappa blev också en föregångare, när han år 1971 byggde upp en av de första stormarknaderna i landet. När vi var i tonåren blev det aktuellt för oss båda att ställa upp när det gällde uthyrning och sötsel av fastigheterna. På det viset lärde vi oss tidigt en hel del om både förvaltning och ombyggnation, berättar Peter. Peter, som bor i Saltsjöbaden, kom att grunda en egen verksamhet, som blivit en koncern inom byggnation och förvaltning av fastigheter. Idag finns fastigheterna inom industri/logistik, bostäder och äldreboende. De är samlade under hans moderbolag Svenska Stålbyggen Holding AB med verksamheter på orter som Stockholm, Uppsala, Helsingsborg, Köping, Eskilstuna och Sundsvall. Jonas Åman kom att satsa på shipping och är i dag bosatt i Oslo. – Anledningen till vårt förvärv i Sundsvall, var till en början mer en tillfällighet än ett strategiskt beslut. 2004 fick vi köpa en mindre del av det fastighetsbestånd som norska Nor-Sve hade i Sundsvall. Nor-Sve hade hamnat i finansiell knipa och hade inte de resurser som krävdes för att renovera och underhålla fastPeter och Jonas Åman igheterna.

Att ta sig an ett miljonprogramsområde

– Att ta sig an ett miljonprogramsområde, är lite som att en privatperson köper ett ”renoveringsobjekt med potential” - man kan i början inte ana hur eftersatt det egentligen är. Det som har gjort oss framgångsrika, tror Peter, är att vi först testade vårt koncept i mindre skala. Först 2007 var vi redo att skala upp och köpte då de återstående bestånden från Nor-Sve. I det läget ville jag även vara säker på att vi skulle orka hela vägen, och tog därför in Johan Koch som delägare i projektet. När vårt innehav i Sundsvall ökade med 460 lägenheter till totalt 650, fortsatte vi att implementera vårt koncept från Finstavägen i Sundsbruk till Hammarvägen, även detta i Sundsbruk samt till Söndagsvägen i Ljustadalen. På Finstavägen hade vi totalrenoverat både invändigt och utvändigt. Vi byggde också om två av höghusen till seniorboende, något vi hade tidigare erfarenhet av. Några lägenheter byggde vi om till gemensamhetsutrymmen. De boende har i dag tillgång till både matsal och catering, en egen kafeteria, bibliotek, gym, vävstuga, snickarverkstad och dessutom biljardbord och bastu. Vi började också ordna så att hyresgästerna fick nära tillgång till tjänster som städning, fönsterputs, inköp och annat de behövde och ville ha.

DICKS ALLTJÄNST Erbjuder kvalificerad kompetens inom fastighetsskötsel både till företag och till privatpersoner. Drift • Installationer • Skötsel och felavhjälpande underhåll • Lokalvård • Säsongsanpassat markunderhåll kring fastig­ heter som lövröjning och snöskottning.

0735-42 15 93 Valhallagatan 35 A • 532 34 Skara

Hela området blev tryggare och attraktivare och folk började flytta in i takt med att fler färdigrenoverade lägenheter blev klara. Vi kunde ha gjort det billigare med enklare standardlösningar, men det ville i inte, berättar Peter Åman. Söndagsvägen var i behov av en likvärdig renovering, både invändigt och utvändigt. Vi började med att försköna de intetsägande fasaderna genom att lägga till trämaterial i en varm brun färg. Vi ordnade nya uteplatser samt plantering av växtlighet som harmonierar med den omgivande naturen, byggnadernas storlek, karaktär och läge, allt för att miljön skall kännas välkomnande och trygg för de boende. Det fantastiska i detta är att det blir en så kallad ”win-win” för alla. En viktig orsak till den eknomiska framgången, ligger i att vi använt oss av delentreprenader, vilket gör det hela kostnadseffektivt, men kräver i gengäld noggrann kontroll, säger Peter Åman. Sundsvalls tidning inledde år 2006 ett reportage under rubriken ” Här är alla hyresgäster nöjda” med texten ” Hyresgäster är sällan nöjda med sin hyresvärd, men i höghusen i Finsta är det ingen som klagar”.

Med Sveriges bästa köpcentrum på gångavstånd

– Något som vi tog med i beräkningen och som bidrog till att vi, trots alla odds, vågat satsa 200 miljoner i förvärv och upprustning i Finsta och Hammarvägen i Sundsbruk, och sedan på Söndagsvägen i Ljustadalen, är närheten till Norrlands största köpcentrum i Birsta. Bor man på Söndagsvägen har man gångavstånd till IKEA och 90-talet andra affärer. Bara sedan 2007 har Birsta köpcentrum blivit dubbelt så stort och utsågs tidigare i år av tidningen Market till Sveriges bästa köpcentrum. Redan i dag finns 5000 arbetstillfällen i Birsta, vilket gör att de som söker sig hit för att jobba, också behöver någonstans att bo. Vi ser i dag med tillförsikt på framtiden och är inte främmande för att förvärva och förädla liknande lägenhetsområden också på andra håll i landet, säger Peter Åman som avslutning. Erik Holländer


17 Infrastruktur

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst:

Nuläge och framtid SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst täcker numera hela Sverige, från Skåne i söder till Norrbotten i norr. För att tjänstens täckning ska bli så bra som möjligt i gränsområden mot våra granländer, så finns det ett samarbete mellan de nordiska länderna. Detta innebär att data kan nyttjas från vissa gränsnära referensstationer och NätverksRTK-tjänsten blir därmed helt komplett även i dessa områden. Under 2010 har det tillkommit ytterligare stationer i gränsområdena mot Danmark och Norge och kartan visar aktuellt läge för november 2010. Det finns dessutom möjlighet att nyttja NätverksRTK-tjänsten över gränserna i och med ett internordiskt samarbete. Med ett mindre tillägg på det ordinarie SWEPOS-abonnemanget är det idag (november 2010) möjligt att mäta med SWEPOS-abonnemang både i Norge och Finland, en överenskommelse för Danmark beräknas bli klar vid årsskiftet 2010/2011. Mer information om detta finns på SWEPOS hemsida www.swepos.com. Nästa steg i utvecklingen av Nätverks-RTKtjänsten är en förtätning i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Denna förtätning är i stort sett genomförd i Stockholmsregionen och innebär att avståndet mellan referensstationerna har minskats från 70 km till 35 km i ytterkanterna i regionen och i de centrala delarna har förtätningen gjorts ända ner till 15 km. För användarna av tjänsten innebär det framför allt att osäkerheten vid höjdbestämning minskar i dessa områden från cirka 25 mm till <20 mm (68 %) En motsvarande förtätning pågår Göteborgs- och Skåneområdet. I Lantmäteriets långtidsplan för Geodesiverksamheten under perioden 2010-2020, Geodesi 2010, finns ambitionen att förtäta SWEPOSnätet med cirka 40 stationer per år under en femårsperiod, det vill säga drygt 200 nya stationer. En förtätning av SWEPOS-nätet från ca 70 km stationsavstånd till 25-35 km ger en minskning av mätosäkerheten i höjd från cirka 25 mm till <20 mm (68%). När de nya satellitsignalerna i GPS och GLONASS samt det europeiska Galileo är i full drift minskar mätosäkerheten till 10-15 mm i höjd enligt genomförda simuleringar, se slutrapport från Close 1-projektet på www.sp.se I november 2010 hade SWEPOS NätverksRTK-tjänst 1528 betalande abonnemang och totalt 1892 registrerade användaridentiteter förutom de projektanpassade tjänsterna som tillhandahålls till Trafikverket. Fördelningen mellan olika användargrupper var följande: kommuner har cirka 24 % av abonnemangen, mätkonsultfirmor cirka 21 %, bygg & anläggning cirka Till sin hjälp vid positionsmätning har användaren GPS OCH SWEPOS.

17 %, Lantmäteriet cirka 10 %, elleverantörer cirka 4 %, övriga cirka 8 % och demoabonnemang cirka 16%.

SWEPOS användargrupp på Onsala rymdobservatorium

SWEPOS användargrupp, som etablerades 2003, består av representanter för stora, medelstora och små kommuner från hela Sverige, mätkonsulter, entreprenadföretag, Trafikverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, div-F i Lantmäteriet och universitet/högskolor. Användargruppen bestar av ett 30-tal personer och har ett möte per år, värdskapet för mötet cirkulerar mellan medlemmarna i gruppen. Förra årets möte var förlagt till Sjöfartsverket i Norrköping och årets möte ägde rum den 28 oktober på Onsala rymdobservatorium, Chalmers. Syftet med SWEPOS användargrupp är att fånga in synpunkter, trender och behov från användarna av SWEPOS tjänster. Samtidigt är användargruppen ett bra forum för Lantmäteriet att förankra den framtida inriktningen på SWEPOS drift och vidareutveckling.. Lantmäteriets förtätning av SWEPOS med ytterligare 200 stationer under kommande femårsperiod mottogs mycket positivt av mötesdeltagarna. Förtätningen innebär att mätosäkerheten i höjd minskar, i kombination med signaler från det europeiska Galileo kommer mätosäkerheten att halveras. En annan aktuell fråga var hur de nya användargrupperna av SWEPOS Nätverks-RTK-tjänster, som inte har en tradition i mätning ska stödjas, så att man undviker positionsbestämningar med grova fel. Traditionellt har HMK-dokumenten (Handbok till MätningsKungörelsen) utgjort ett sådant stöd, men de dokumenten når inte dessa grupper. En allmän uppfattning var att användarterminalerna borde vara mera intelligenta och varna användarna när en osäker positionsbestämning är på gång. Användare bör gemensamt och i samband med sina kontakter med instrumentleverantörerna påtala detta behov. Ett annat förslag var att erbjuda en utbildning för ett GNSSkörkort, jämför t. ex. körkort för motorsåg. Syftet med ett sådant körkort är några dagars praktisk utbildning i handhavande av GNSS-utrustning och helt förlagd i fält. Trafikverket gav en presentation av projektanpassat Nätverks-RTK, som nu finns i BanaVäg i väst, Haparandabanan, Kiruna tätort, E4 Sundsvall och är på gång i Stockholms-området. Vidare informerade Trafikverket om den film som tagits fram för att beskriva processen från planering till färdig väg. Arne Öster

Källa: Bo Jonsson, Lantmäteriet


18 Infrastruktur

www.svenskleverantorstidning.se

Tunga Lyft i Chile Som vi kunde berätta i förra numret av Svensk Leverantörstidning har Tunga Lyft fått i uppdrag av Metso Power att lyfta upp en sodapanna i Arauco, Chile. I samband med den kraftiga jordbävningen tidigare i år hade den 60 meter höga och 1 000 ton tunga sodapannan sjunkit cirka en halvmeter på grund av att de tre meter höga överredsbalkarna hade böjts kraftigt och även vissa delar av kringutrustningen skadats. Det visade sig som tur var att själva sodapannan klarat sig utan allvarligare skador. En upphandling genomfördes där Tunga Lyft fick uppdraget att lyfta pannan på plats. Eftersom en hel del av infrastrukturen i området förstörts var det inte helt lätt att ta sig fram för att undersöka förutsättningarna och komma fram till den bästa lösningen på problemet.

Avlasta överredet

I augusti lyftes pannan i en första fas upp för att avlasta överredet. Här har medarbetare från Tunga Lyft varit direkt involverade under ett par veckors tid. Efter detta har Metso bytt ut hela överredet och gjort andra förstärkningar. Konstruktionsarbetena har utförts av Metso Power i Göteborg och de har haft supervisor på plats för montagearbetena. Montagearbetena har gjorts av Chilensk personal. – Vår teknik och våra tjänster lämpar sig väl där förutsättningarna är annorlunda och lösningarna inte är självklara. Varje lyftuppdrag är unikt, har

sina speciella förutsättningar och kräver därför ett nära samarbete mellan oss och vår kund, förklarar Rolf Nilsson på Tunga Lyft AB.

Pannan lyfts på plats

I oktober var det så dags att lyfta upp den 1 000 ton tunga och 60 meter höga pannan till sin rätta nivå och plats samt hänga in den på överredet. Vid lyftet använde man sig då av egna konstruktionslösningar och specialutrustning med bland annat ett 10-tal dubbelverkande 350 tons hydraulcylindrar, sitt speciella pallsystem. För lyft av ångdom och fallrör använde de 4 stycken 100 tons hydraulcylindrar med ett lite mindre pallsystem. – För det stora lyftet flögs 20 ton utrustning över Atlanten. Det är inga småsaker det handlar om så det fick tyvärr inte plats i handbagaget, säger Rolf Nilsson lite skämtsamt. Efter väl utfört uppdrag kunde utrustningen transporteras tillbaka med båt.

Överedet börjar bli klart

Lång erfarenhet av projekt i när och fjärran

Tunga Lyft AB:s huvudkontor är placerat i Malmö, men avdelningar finns också i Göteborg, Karlstad och Stockholm, där de bland annat är engagerade i bygget av Citybanan. Här är även flera stora infrastrukturprojekt på gång där företagets långa erfarenhet och breda kompetens med största sannolikhet kommer att efterfrågas. Förutom i Skandinavien har Tunga Lyft även utfört uppdrag i flera länder runt om i världen. Arne Öster

Väntar på att överredet skall bli klart

Buckliga balkar

Micke vi hydraulpumpar

Micke o Anders monterar


Vi har gjort det varje dag i 50 år! Vi är experter på lyft. Vi lyfter allt från kassaskåp till broar och hela hus. Vi har helhetslösningar till er. Våra kunskaper kommer till pass inom alla typer av verksamheter och industrier. Våra helhetslösningar förekommer vid servicestopp, nyinvesteringar eller förändringar i produktion.

ningarna är annorlunda och lösningarna inte är självklara. Varje lyftuppdrag är unikt, har sina speciella förutsättningar och kräver därför ett nära samarbete mellan oss och er som kund.

ring, konsultation, konstruktion, projektering och lyftledning.

Givetvis finns det även en ekonomisk aspekt med vår helhetslösning. Vår erfarenhet är att det lönar sig att låta en leverantör sköta ett lyftuppdrag Tillsammans med er identifierar med allt vad det innebär. och analyserar vi problem och Förmodligen är det så även i skapar lösningar som innefattar ert fall. Och det kanske är det Vår teknik och våra tjänster alla eller vissa av våra tjänster: riktigt stora lyftet. lämpar sig väl där förutsätt- lyft, montage, transport, lanse-

MALMÖ (Huvudkontor) Hammarvägen 7 232 37 Arlöv Tel: 040-38 32 20

STOCKHOLM Skogsängsgatan 38 163 56 Spånga Tel: 08-36 77 20

GÖTEBORG Södra Hildedalsgatan 11-13 Box 8044, 402 77 Göteborg Tel: 031-65 61 70

KARLSTAD Sågverksgatan 49 652 21 Karlstad Tel: 054-10 05 40


21 Infrastruktur

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Ramudden Utbildning ger god grund för ett säkert vägarbete Ramudden Utbildning är en av företaget Ramuddens tre viktiga pelare. Och man erbjuder och arrangerar kontinuerligt utbildningar och kurser i ett koncept som innebär att man alltid åker och är på plats hos kunden. Olika typer av utbildningar för säkerhet och kompetens inom vägoch transport är idag nödvändiga och i många fall även lagstadgade. I februari erbjuder även Ramudden en helt ny kurs i programmet Novapoint, som är ett professionellt verktyg för att konstruera och rita korrekta TA-planer för arbete på väg. Ramuddens affärsidé är att förse marknaden i Sverige och övriga Norden med varor och tjänster som rör arbete på och längs våra vägar. Men i samma takt som trafiksäkerhetsfrågor fått ökad prioritet har verksamhetsfälten inom företaget utvidgat sig till att förutom Ramudden Uthyrning idag även omfatta Ramudden Entreprenad och Ramudden Utbildning. Det är dessa tre pelare som verksamheten främst bygger på. Ramudden Utbildning är en viktig del i företagets verksamhet och har sitt säte i Bollnäs, och här har man sex heltidsanställda utbildare som kontinuerligt arbetar med hela Sverige som arbetsfält. Ramuddens koncept innebär att man alltid åker till kunden vid utbildningstillfället, och likaväl som man anordnar utbildningar och kurser vid redan fastställda datum så arrangerar man lika ofta utbildningstillfällen på förfrågan från kund. Fastställda utbildningsdatum har man två till tre dagar varje vecka under säsongen, men därutöver tillkommer det också kontinuerligt fler datum med skräddarsydda utbildningar efter kundernas önskemål. – Vi arbetar exempelvis mycket med utbildningar på förfrågan från NCC, berättar Conny Bengtsson, utbildningschef Ramudden Utbildning. Och vid en förfrågan så tar vi alltid ett helhetsgrepp över hela arrangemanget med både lokalfrågan på plats i aktuell kommun, mat och dryck likaväl som med själva utbildningsinnehållet. Vi har avtal med Scandic och dessutom egna lokaler vid våra depåer i Bollnäs, Skellefteå, Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Växjö och Malmö. Och veckorna är ofta fulltecknade med både en- och flerdagarskurser och utbildningar av

Utbildningsdatum januarifebruari 2011 Januari:

11-13 Sundsvall: ADR 11-12 Stockholm: Påbyggnad 13 Stockholm: Hjälp På Väg 13 Stockholm: Säkerhet På Väg 14 Växjö: Säkerhet På Väg 14 Stockholm: Miljö 17 Västerås: Säkerhet På Väg 18-19 Västerås: Påbyggnad 20 Västerås: Hjälp På Väg 21 halvdag Västerås: Miljö 24 Jönköping: Säkerhet På Väg 25-26 Jönköping: Påbyggnad 25 Gävle: Säkerhet På Väg 26-28 Gävle: Kran 26 Söderhamn: Lift 28 Bollnäs: Lift Februari:

3-4 8-9 23-24

Arlandastad: Novapoint Umeå: Novapoint Jönköping: Novapoint

skilda slag parallellt på olika platser runtom i landet. Ramuddens utbildningar är både efterfrågade och viktiga, inte minst för att de ger de bästa av förutsättningar för ett säkert vägarbete.

Utbildningar för kompetens och säkerhet

Säkerhet för liv och hälsa går alltid först. Lär man sig trafiksäkerhetens alla delar så innebär det också att man kan skydda både sig själv och sina kollegor i arbetet på bästa sätt, och när det gäller utbildning arrangerar Ramudden främst säkerhets- och miljöutbildningar, men man erbjuder även utbildning av maskinförare och yrkesförare. Säkerhetsutbildningar är både viktiga och nödvändiga. Alla vägarbetare måste exempelvis idag gå en grundkurs i Säkerhet på väg, allt enligt Trafikverkets krav. Dessutom måste även certifieringen förnyas vart femte år. Ramudden Utbildning erbjuder godkända utbildningar i Säkerhet på väg, Miljö, Hjälp på väg, Vaktutbildning samt Påbyggnad – Utmärkningsansvarig. Ramudden erbjuder även en mängd andra slags kurser och utbildningar, såsom ADR – transport av farligt gods, ECO Driving, Heavy Eco Driving, Working Eco Driving, samt utbildning av maskinförare för Truck, Hjullastare och Grävmaskin. Trafikverket bildades 1 april 2010, och är en ny myndighet med uppgift att planera och utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem. Samtidigt avvecklades Vägverket, Banverket och SIKA.

Peter och Conny, utbildare på Ramudden, förbereder kurs för NCC.

Ramudden Utbildning i konstant utveckling

Under 2008 trädde en ny svensk lag i kraft om krav på yrkesförarkompetens för förare av godseller persontransporter som kräver C, CE, D och DE- behörighet. – Syftet med lagen är att höja kompetensen inom trafiksäkerhet, arbetsmiljö och sociala frågor samt att öka statusen för föraryrket, berättar Conny Bengtsson. Den grundläggande kompetensen för yrkeskompetensbeviset (YKB) får nya förare genom en grundutbildning som avslutas med ett skriftligt prov. Förare som redan har körkort med behörigheter C, CE eller D, DE när kraven tillämpas, behöver inte gå grundutbildningen och avlägga prov utan ska gå en fortbildning innan 10 september 2015 för persontransporter eller innan 10 september 2016 för godstransporter. Alla förare måste dock gå en fortbildning om 35 timmar vart femte år för att upprätthålla sin yrkeskompetens och förnya sitt yrkeskompetensbevis. Samtliga utbildningar kommer att erbjudas av Ramudden Utbildning.

Utbildning i Novapoint för TA-planer

I februari arrangerar Ramudden Utbildning en helt ny kurs. På flera platser runtom i landet kommer Ramudden i februari att erbjuda tvådagarskurser i programmet Novapoint. Novapoint TA-Plan är ett professionellt verktyg för att konstruera och rita korrekta TA-planer för arbete på väg. Skyltning av väg vid tillfälliga arbeten regleras noggrant av olika föreskrifter. En TA-plan ska visa arbetsplatsen och de skyltar, avspärrningar och signaler som ska vara tillämpliga i varje enskilt fall. Skyltningens kvalitet är ofta avgörande vid bedömande av skadeståndsansvar vid eventuella olyckor, och numera tas hänsyn till skyltnings­ kvalitet redan vid upphandling av vägentreprenader. Novapoint är utvecklad i samarbete med personer i Trafikverket och stor vikt har också lagts vid att göra programmet användarvänligt samtidigt som den intresserade har det kompletta CAD-systemet tillgängligt. – Det har under lång tid funnits ett stort intresse för den här typen av utbildningar. Vi har fått många förfrågningar om möjligheten att kunna få lära sig konstruera TA-planer. Och i början av februari 2011 anordnar vi därför ett första utbildningstillfälle i Arlandastad, utanför Stockholm, berättar Conny Bengtsson.

NCC får påbyggnadsutbildning för utmärkningsansvariga.

Marika Lind

Conny Bengtsson & Peter Stockhouse, utbildare på Ramudden.


22 INFRASTRUKTUR

www.svenskleverantorstidning.se

Bristande rutiner kan ge sämre beslut om vägoch järnvägsinvesteringar Det finns brister i förvaltningen av de samhällsekonomiska analysmetoder som ger viktiga beslutsunderlag vid investeringar i infrastruktur. Följden blir att arbetet med analyserna försvåras och att kvaliteten på beslutsunderlagen blir osäker. Detta visar en granskning från Riksrevisionen. Riksrevisionen har granskat om metoderna för att genomföra samhällsekonomiska analyser inom transportområdet förvaltas effektivt. Granskningen visar att det finns flera brister och att det saknas helhetsgrepp och kontinuitet i förvaltningen av metoderna. Det saknas till exempel system för förvaltning av analysverktygen samt rutiner för hur stora datamängder ska kvalitetssäkras och sparas. Det finns även brister i rutinerna för hur analyserna ska dokumenteras, redovisas och följas upp samt i kompetensförsörjningen. Följden blir att kvaliteten och jämförbarheten i beslutsunderlagen blir sämre och att de resurser som finns för analyser i onödan också måste användas till felrättningar och omräkningar. – Staten satsar mycket stora summor på investeringar inom transportområdet, säger riksrevisor Claes Norgren. Det är därför viktigt att riksdag och regering har bra underlag när de ska fatta beslut. Trafikverket bör snarast möjligt förbättra förvaltningen av de samhällsekonomiska meto-

derna och regeringen bör noga följa detta arbete. Det nybildade Trafikverket har påbörjat vissa aktiviteter som kan leda till en bättre förvaltning, bland annat utifrån en egen utvecklingsplan. Det återstår trots detta mycket att göra. Riksrevisionen rekommenderar att Trafikverket bygger upp en tillförlitlig och långsiktigt hållbar förvaltning av de samhällsekonomiska metoderna. Regeringen och Trafikanalys bör följa upp utvecklingen av Trafikverkets förvaltningsarbete och se till att det görs konsekvensanalyser av vad olika brister i förvaltningen kan betyda för beslutsunderlagens kvalitet och jämförbarhet. Bakgrund: Riksdagen har beslutat att samhällsekonomiska bedömningar ska ligga till grund för alla större beslut om investeringar i infrastruktur. Den statliga planeringsramen för perioden 20102021 innefattar 217 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet. Sedan den 1 april 2010 ska det nybildade Trafikverket förvalta de samhällsekonomiska metoderna inom transportområdet, medan Trafikanalys ska följa Trafikverkets arbete med dessa frågor. Rapporttitel: Förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet (RiR 2010:27) Rapporten kan hämtas och beställas på www. riksrevisionen.se Källa: Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren. Fotograf Linus Hallgren

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst – erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för till exempell detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. Telefon: 026-63 37 53 • Fax: 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com


23 INFRASTRUKTUR

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

En rikstäckande trygghet för Sveriges bilister Snö, kyla och halt väglag skapar en hel del jobb för Sveriges bärgare. Det blir en ”nyhet” varje år, minnet är kort för många. Assistancekåren erbjuder sina kunder en heltäckande bilassistans: Bärgning av bíl, motorcykel, lastbil, buss, grävmaskin... kort sagt, bärgning av alla fordon, starthjälp, låsöppning, jourreparationer och transporter. Assistancekåren är Sveriges enda, helt rikstäckande bärgningsorganisation. – 2010 har varit ett bra år med många bärgnings-/ assistansuppdrag, där vi flera gånger har kunnat notera ”all time high”, men glädjande nog har det varit färre dödsolyckor på vägarna, säger Assistancekårens VD Lars-Gunnar Johansson.

Fortsatt historiskt låga siffror

Under årets första tio månader har enligt preliminära uppgifter 243 personer omkommit i vägtrafiken. Det betyder att det historiskt låga utfallet av antalet dödade under 2010 har fortsatt även när oktober räknas in. Under samma tidsperiod förra året omkom 296 personer och medeltalet för de senaste fem åren har varit 355. (Källa: Trafikverket) Det som avgör din säkerhet i vintertrafiken är hur du kör och bilens säkerhetsutrustning. Bilen bör vara utrustad med antisladdsystem. Det är extra viktigt om du väljer att köra med dubbfria vinterdäck. Cirka 99 procent av de nya bilar som säljs idag har antisladdsystem. Däckens mönsterdjup är också viktigt. Lagen säger att en personbil ska ha däck med minst 3 mm mönsterdjup, men för ett bra väggrepp krävs minst 4-5 mm. Körsättet är lika betydelsefullt och handlar om att hålla rätt hastighet, att anpassa körningen till

underlaget och att hålla lämpligt avstånd till bilen framför. Andra faktorer som också påverkar är däckets kvalitet och lufttryck.

Om du ändå kör dubbat...

Vissa av oss kör med äldre bilar utan antisladdsystem eller ofta på isiga vägar. Då kan dubbdäck behövas. Tänk då på att inte köra med dem i onödan. Dubbdäck får användas 1 oktober till 15 april. Hastigheten är också en viktig fråga. Enligt Trafikverket minskar partikelbildningen avsevärt med sänkta hastigheter. Med sänkta hastigheter minskar också buller och koldioxidutsläpp, och säkerheten för oskyddade trafikanter förbättras.

Reflexen – en billig livförsäkring

För oskyddade trafikanter i synnerhet är bra beläggningsunderhåll och omsorgsfull vinterväghållning grundbultar i trafiksäkerheten, eftersom många fallolyckor och omkullkörningar orsakas av brister i just dessa delar av vägars skötsel. – Gångtrafikanter och cyklister som rör sig på gator och vägar under den mörka årstiden saknar ofta reflexer. Detta gör att de syns dåligt om inte belysningen är väldigt bra. Många är dessutom mörkt klädda. Det är skrämmande att människor inte är mer rädda om sig och det finns inga ursäkter för att inte använda reflexer eftersom de inte kostar särskilt mycket och finns att köpa på många ställen, säger Lars-Gunnar Johansson.

Kör som om det är halt jämt

– Underkylt regn kan vara väl så förrädiskt som snö och is på vägarna under en stor del av året. Vägen kanske ser torr och fin ut men plötsligt kommer man in på ett avsnitt där det är halt utan att uppmärksamma det. Ha inte för bråttom, håll avståndet, ta en paus ibland om du kör längre

sträckor och kör som om det är halt jämt är mina råd till bilisterna. Fuska inte heller med att borsta av snön och skrapa rutorna ordentligt så att du har ordentlig sikt. Lös snö kan lätt blåsa upp på rutan och det tar också längre tid än man tror att få upp värmen för att tina bort eventuell isbeläggning, säger Lars-Gunnar Johansson. – Vintertid är det också viktigt att förbereda

sig för vad som kan hända om du blir stående på vägen. Det kan snabbt bli kallt i en stillastående bil så det är viktigt att vara rätt klädd eller ha varma kläder att kunna ta på sig. Glöm inte snöskyffel, borste, isskrapa med mera och kanske en termos med varm dryck, uppmanar han. Arne Öster


24 INFRASTRUKTUR

www.svenskleverantorstidning.se

Nobina tar hem SL-upphandling i Norrtälje Avtalet värt 250 miljoner kronor per år Nobina har vunnit upphandlingen av busstrafiken avseende Norrtälje. Upphandlingen drevs av Storstockholms Lokaltrafik, SL, avseende busstrafiken mellan huvudsakligen Stockholm och Norrtälje omfattande 85 bussar, varav 20 dubbeldäckare. Trafikstart sker i juni 2011. Nuvarande operatör av trafiken är Busslink. Värdet av det nya trafikavtalet är cirka 250 miljoner kronor i omsättning per år och avtalet löper åtta år från trafikstarten den 24 juni 2011, med möjlighet till två års förlängning. Avtalet bygger på en kombination av fast pris och en

rörlig ersättning per antalet påstigande kunder. – Vi är mycket glada att ha blivit utvalda för uppgiften att bedriva och utveckla trafiken mellan Stockholm och Norrtälje. Det nya avtalet innehåller delvis en rörlig ersättning genom vilken vi får större incitament att attrahera resenärer som en del av uppdraget att bedriva trafiken, säger Ragnar Norbäck, VD och koncernchef för Nobina AB. I avtalet ingår en förnyelse av bussflottan med en starkare miljöprofil och en bättre komfort. Första bolag med certifiering i hela Stockholm Nobina Sveriges alla trafikområden i Stockholm är ISO-certifierade. Certifieringen berör 2 000 medarbetare och 700 bussar. – Vi är mycket nöjda över att som första buss-

företag i branschen vara ISO-certifierade i hela Stockholm, säger Jonas Kempe, operativ chef för Nobina i Stockholm. När trafikområdena Nacka/Värmdö och Bromma fick sina ISO-certifikat gällande kvalitet och miljö den sista juni – innebar det att all Nobina Sveriges verksamhet i Stockholm är ISOcertifierad gällande miljö och kvalitet. Arbetet med certifieringen har pågått sedan våren 2009. Nobina Sveriges Stockholmsområden är: Kallhäll, Huddinge/Botkyrka, Södertälje, Tyresö, Nacka/Värmdö, Bromma och huvudkontoret. – Det är glädjande att se ett så bra resultat tack vare engagerade och miljömedvetna medarbetare, och vi har fått ett mycket bra stöd från SL i detta arbete, säger Jonas Kempe.

Syftet med ISO-certifieringen är att minska miljöpåverkan och att få nöjdare kunder genom att hela tiden mäta och följa upp det som påverkar kundupplevelsen. – Certifiering är ett bevis för att vårt arbete med ständiga förbättringar har gett resultat. Vi utför, följer upp och förbättrar. Det är nyckeln till effektivt miljö- och kvalitetsarbete, säger Mathias Mårtensson, kvalitetsanalytiker på Nobina Sverige. Nu när Stockholm är klart arbetar Nobina Sverige vidare med att ISO-certifiera fler trafikområden i hela landet. De aktuella ISO-certifikaten möter kraven inom kvalitet 9001:2008 samt miljö 14001:2004. Arne Öster

Maskiner och Reservdelar Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner. Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 • Tel lager 0240-370 01 Fax 0240-376 58 • Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 E-post info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com


25 BERG & TUNNLAR

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Allt närmre trafikstart i Citytunneln Söndagen den 12 december går det första regionala tåget genom Citytunneln. Redan två veckor tidigare, med start 27 november, börjar Trafikverket själva inkopplingsarbetet. Det medför att tågavgångarna mellan Malmö och Lund blir något färre och att det blir svårare att städa och reparera tåg under dessa två veckor.

Fakta Malmö C byggs om och anpassas till Citytunneln för att möta framtidens resande. Med Citytunneln blir Malmö C en effektiv station för genomgående trafik och kapacitet frigörs när tåg mot Danmark kan köra direkt. Det innebär också kortare restider i regionen och ett steg i riktning mot ett miljöanpassat transportsystem och ett långsiktigt hållbart samhälle.

− Under den här perioden gör vi alla nödvändiga förberedelser för att den 12 december kunna koppla över spåren på Södra stambanan, från den provisoriska stationen på Malmö C, med spåren ner till tunneln, säger Jens-Peter Eisenschmidt Trafikverkets projektledare för Malmö bangårdsanpassning. På morgonen den 12 december kommer tågtrafiken successivt igång genom Citytunneln. Först ut är tågen möt Köpenhamn och framåt lunchtid kommer trafiken även igång på Södra stambanan. − Från och med den 12 december har vi ett helt nytt trafikupplägg och två nya stationer i Malmö att hantera. Det finns risk för inkörningsproblem i början, men vi har beredskap för att hantera eventuella störningar, säger Linus Eriksson, Trafikverkets chef driftsområde Syd.

Trafikstart är planerad till den 12 decem­ber i år.

Ett ”snabbare” Skåne

Citytunneln förbättrar flödet i tågtrafiken i hela Skåne, och även mot Danmark. Till exempel får Lund samma trafikutbud som Malmö. Resenärer får också fler avgångar på sträckorna MalmöHelsingborg och Malmö-Hässleholm/Kristianstad. Dessutom förkortas restiderna, framförallt på förbindelserna till Köpenhamn.

Vad händer efter 12 december?

Under 2011 rivs den provisoriska stationen på Malmö C för att så småningom göra plats för en ny regionbussterminal. Centralhallen byggs om och förses med restauranger och annan service. Och Malmö stad fortsätter arbetet med cykelgaraget vid bussbron och det nya parkeringshuset vi Bagers plats.

Några viktiga datum 27 nov - Arbetet med att koppla in Citytunneln påbörjas på Malmö C. Det innebär färre avgångar till/från Malmö C under två veckor.

1 dec - Citytunneln överlämnas till Trafikverket. Citytunneln som organisation upphör vid årsskiftet. 4 dec - Citytunneln invigs med festligheter vid bl a Posthusplatsen och Malmö C. 5 dec - Mellan den 5 och 10 december är det

möjligt för alla att åka tåg i tunneln. Från Malmö C via Triangeln till Hyllie och tillbaka. Öppettiderna är 10-19.30 på söndagen och 13-19.30 övriga dagar. 12 dec - På morgonen kommer trafiken igång genom Citytunneln till Köpenhamn. Under dagen kommer den successivt igång också på

Södra stambanan. Nu gäller den nya tidtabellen. 13 dec - Inkopplingen fullt ut genomförd och även tågtrafiken till Ystad är nu igång via Kontinentalbanan. Först i augusti 2011 går Ystadtågen genom Citytunneln. Källa: Trafikverket

Grontmij med och pro­ jektleder Södertunneln Magnus Eneroth på Grontmij har fått uppdraget att ingå i projektledningen av Södertunneln, en del av stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg. Målet med Södertunneln är att lägga järnvägen under mark och frigöra värdefull markyta i Helsingborgs stadskärna. – Mitt uppdrag i Södertunneln är att styra projektörerna att leverera rätt sak, på rätt tid. Men också att fatta beslut om olika tekniska lösningar och svara för teknikkompetens i andra forum i projektet, säger Magnus Eneroth. Den stora utmaningen med att bygga Söder-

Fakta Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med cirka 11 000 medarbetare på 350 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med drygt 800 konsulter på ett 25-tal orter.

tunneln blir att hålla tågtrafiken igång. Västkustbanans tågtrafik kommer att fortgå hela byggtiden. Därför behöver trafiken flyttas om och ledas runt beroende på byggsituationen. Bygget pågår mitt i centrala Helsingborg, med mycket trafik och rörelse. Totalt passerar 17 000 tågresenärer varje dag och inom tio år beräknas de vara dubbelt så många. – Det är ett uttalat krav från Helsingborgs stad och Trafikverket att trafiken inte ska störas under byggtiden. Det kommer att styra valet av byggmetoder och hur vi planerar, säger Magnus Eneroth. Han har mångårig erfarenhet av stora infrastruktur-, anläggnings- och husprojekt från såväl Sverige som utomlands - ibland annat Tjeckien, Baltikum och USA . Närmast kommer han från projektet Citytunneln i Malmö. – Jag har nästan alltid jobbat i stora projekt och jag gillar dynamiken det för med sig. Det finns ett gemensamt mål och man bildar ett team som jobbar tillsammans för att uppnå detta, säger Magnus Eneroth. I oktober 2012 är det byggstart för Södertunneln och den ska vara färdig 2018. Övriga delar av H+, Helsingborgs stora stadsförnyelseprojekt fortsätter och år 2035 ska största delen av området på 1 miljon kvadratmeter vara bebyggt.

Fakta Södertunneln Södertunneln blir 1,3 kilometer lång och sträcker sig från Helsingborg C och söderut. Man förbereder också för en eventuell fast förbindelse till Helsingör i Danmark. Byggtiden är beräknad till sex år med planerad byggstart 2012. Järnvägstrafiken ska pågå oförändrad under byggtiden. Beställare är Helsingborg stad som finansierar projektet. 2011 sker ett byte av beställarorganisation till Trafikverket, som tar över och driver Södertunneln under upphandling och byggskede.


26 Berg & Tunnlar

www.svenskleverantorstidning.se

Borren Åsa besegrade Hallandsåsen.

Efter 18 år gick borret igenom Hallandsåsen.

Tunnelbygge med historia 1885 invigdes det kurviga och branta spåret över Hallandsås. Redan på tidigt 1900-tal väcktes drömmen om en tunnel. 1991 tog den svenska riksdagen beslut om att bygga Hallandsåstunneln, och bygget startade året därpå. Fem år senare stoppades projektet på grund av miljöproblem. En tredjedel av tunneln var då byggd. 2003 återupptogs tunnelbygget då kontrakt med den nuvarande entreprenören Skanska-Vinci skrevs, och hösten 2005 började den nya tunnelborrmaskinen borra. Tunneln ska vara klar för tågtrafik 2015. På uppdrag av Banverket bygger Skanska–Vinci HB sedan 2005 färdigt järnvägstunneln genom Hallandsås, från Förslöv i söder till Båstad i norr. Tunnelbygget pågår dygnet runt. Nuvarande järnväg över Hallandsås är ett enkelspår från 1885. På grund av branta stigningar och snäva kurvor har sträckan över åsen alltid varit ett problem. Hallandsås begränsar kapaciteten och skapar förseningar längs hela Västkustbanan. Med en tunnel genom Hallandsås kommer kapaciteten att öka betydligt. Projektet består av två 8,6 kilometer långa parallella enkelspårstunnlar. Dessutom tillkommer 19 tvärtunnlar som sammanbinder de två huvudtunnlarna. Geologin i Hallandsås har inneburit en stor utmaning. Hallandsås skapades av enorma krafter för många miljoner år sedan, Geologin är här oerhört varierad och annorlunda jämfört med det vanliga svenska urberget. Berggrunden är bitvis uppsprucken och innehåller därför mycket vatten. Till skillnad från många tunnelprojekt runt om i världen, får man inte dränera bort stora mängder vatten från Hallandsås. För att skydda naturen på Hallandsås arbetar projektet efter en miljödom. Projektet är

anpassat för att uppfylla alla villkor i denna dom. Den tekniska lösningen för tunnelbyggandet har anpassats efter dessa villkor och förutsättningar. Tunneln ska vara klar för tågtrafik 2015.

250 meter tunnelborrmaskin

Tunneln genom Hallandsås byggs med tunnelborrmaskinen med det passande namnet Åsa. Det är en 250 meter lång maskin som väger 3 200 ton och är speciellt anpassad just för Hallandsås besvärliga geologiska förhållanden, och kullagret i borren är med sina 5,6 meter i diameter en av världens största. Arbetet på en tunnelborrmaskin är speciellt på grund av transporterna in och ut ur tunneln och eftersom ytorna inne vid maskinen är väldigt begränsade. De som arbetar här ska på ett litet utrymme bära, lyfta och utföra många moment. De kryper dessutom in i borrhuvudet och byter skärhuvuden, såkallade kuttrar. Personen som kör tunnelborrmaskinen kallas för TBM-pilot, där TBM står för tunnelborrmaskin. TBMpiloten sitter i ett kontrollrum på tunnelborrmaskinen, och därifrån kontrolleras maskinens samtliga system. Bergmassorna forslas ut ur tunneln via ett transportband. Tunnelborrmaskinen bygger ett vattentätt rör bakom sig bestående av betongsegment, metoden kallas för lining, och används för att täta tunneln så att grundvatten inte läcker in. Omkring 300 personer från olika delar av Europa arbetar med projektet, och de är placerade på tre olika arbetsplatser utöver tunnelborrmaskinen; Södra påslaget, Norra påslaget och segmentfabriken i Åstorp, som tillverkar betongen. Södra påslaget är den största arbetsplatsen och all logistik för tunnelborrmaskinen sköts från söder. Vid tunnelmynningen finns ett stort vattenreningsverk, en betongfabrik, verkstad, elverkstad och en stor kran för att lasta av betongsegmenten som kommer med tåg från Åstorp. Vid det södra

påslaget finns även två montagehallar omkring 1800 meter in i berget. Vid Norra påslaget utförs traditionellt bergsarbete. Här har man sprängt ut en mottagningskammare 1700 meter inne i berget, dit tunnelborrmaskinen Åsa nådde fram den 25 augusti 2010.

Arbete med utmaningar

Kammaren behövs eftersom borrhuvudet är större än den färdiga tunneln och därför måste monteras ned. Resten av maskinen dras sedan tillbaka genom tunneln för att ta sig an det västra tunnelröret genom Hallandsås. Norra påslaget har också hand om förbehandlingen av Möllebackzonen, ett 300 meter långt bergområde. Berget i Möllebackzonen är sprucket, poröst och leder mycket vatten, vilket medför stora utmaningar för tunnelbygget. För att stabilisera berget, ta bort vatten och underlätta borrningen har man skapat en gigan-

tisk frysbox i området. När området fryses ner blir vattnet och berget till en massa av is. En del av berget förstärks dessutom med cement. För att frysa berget används samma princip som vid nedkylning av en hockeyrink. Ett antal horisontella rör borras in i området som ska frysas; i dessa cirkulerar sedan kylvätska som håller omkring 40 minusgrader i ett slutet system. Arbetsförhållanden och säkerhet prioriteras, och eftersom detta är Skanskas största projekt i Sverige finns mer personal än vanligt som arbetar aktivt med dessa frågor, och man arbetar förebyggande och har skyddsronder där olycksrisker rapporteras. Under projektiden finns exempelvis räddningskammare som är försedda med syrgas inne i tunneln på olika platser. I dessa finns syre så att det går att klara sig i 20 timmar, och en av dessa kammare kan köra ut på rälsen, en så kallad mobil räddningskammare. Marika Lind

your worldwide printing partner

Around the world. Around the clock.


27 BERG & TUNNLAR

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Tre gruvor anläggs i Pajalaområdet Den skandinaviska företaget Northland Resources gör nu en jättesatsning i Pajalaområdet. Tre nya gruvor öppnas med målet att bryta 5 000 000 ton järnkoncentrat per år (mtpa) i det så kallade Kaunisvaaraprojektet. Northland kom först till Sverige för att söka guld i Västerbottenområdet. Företaget började sin prospekteringsverksamhet med en målsättning att finna guldfyndigheter. Redan på ett tidigt stadie fann man dock mineraliseringar med stora kvantiteter magnetitmalm vilka stäcker sig från pajalaområdet över gränsen och in i Finland. – Fyndigheterna har känts till länge, men vi har prospekterat där sedan 2006. Första indikationen visade höga järnhalter och då tog vi beslutet att följa upp det och gå vidare med våra undersökningar, säger företagets VD Karl-Axel Waplan. Under 2006 genomfördes också ett antal nyemissioner, varigenom bolaget tillfördes mer än 50 miljoner kanadensiska dollar. Detta innebär att företaget idag har tillräckligt med kapital för att finansiera föreslagen prospektering och utveckling av huvudprojekten under de kommande två till tre åren.

Godkännande av gränsälvkommisionen

Tre nya gruvor kommer att byggas, liksom anrikningsverk. Detta ska stå klart inom några år. Företaget räknar med att skapa cirka 600 nya jobb i Pajala. Total investering för byggnation av Kaunisvaara-projektet beräknas uppgå till omkring fem miljarder kronor. De tre gruvorna på svensk sida går under

namnet Kaunisvaara-projektet. Gruvorna är Sahavaara, Tapuli och Pellivuoma, vilka ligger nära den finska gränsen. Sahavaara ligger fyra kilometer söder ut från Tapuli. – De två första kommer att ha en ungefär liknande framtagningsnivå av koncentrat. Tapuli är lite större men har inte lika stor järnhalt, berättar Karl-Axel Waplan. Samtliga fyndigheter i projektet kommer att anrikas i samma verk vilket kommer ligga mellan gruvorna Tapuli och Sahavaara. Northland har nu fått tillstånd av gränsälvskommisionen till gruvan i Tapuli och anrikningsverket i Kaunisvaara. Byggnationen beräknas komma igång i november eller december och själva produktionsstarten kommer bli 2013 om allt går som planerat. – Tillståndet ger godkännande för utvinning av mer än 100 miljoner ton från gruvan Tapuli och för bearbetningen av denna malm till ett högkvalitativt järnkoncentrat. Miljötillståndet är en viktig hörnsten och en förutsättning för att vi skulle kunna gå vidare, konstaterade Karl-Axel Waplan när han fått beskedet. Elen till gruvområdet kommer från Vattenfall. En 130 kilovolts ledning kommer att anläggas från Ekorrbäcken i Tärendö, via Autio, till gruvområdet i Kaunisvaara.

Avtal med en av världens största stålproducenter

En årlig produktion av 5 000 000 ton högkvalitativt järnkoncentrat kommer att ske under 20 år; rimligen längre då fortsatt prospekteringsverksamhet förväntas utöka malmbasen ytterligare. En av de större stålproducenterna i världen, Stemcor, har redan tecknat ett avtal om en miljon ton koncentrat per år med Northland, kontraktet sträcker sig över åtta år. Stemcor har också som

avsikt att skjuta till en del av det kapital som krävs för att starta gruvan. Bolaget kommer inte att exportera från Finland via Kemi utan i stället från Narvik i Norge. En stor fördel med Narvik är att hamnen är isfri året runt samt har ett djup som inte begränsar fartygens storlek. Narviks kommun ställer sig positiva till projektet och förfrågan till att få exportera från Narviks hamn. Man har också avslöjat att man har förhandlingar med möjliga samarbetspartners om den större delen av de 5 mtpa som kommer brytas. Dessa partners kommer från Mellan och Fjärranöstern. Projektet är ett av de största på väldigt länge i norra Sverige och i Pajala förväntar sig invånarna ett stort uppsving tack vare projektet (och kommunen som varit på nedgång hoppas nu på ett uppsving igen.)

Positiv lönsamhetsstudie

I slutet av september kom så företagets omfat-

Startklart för Västlänken Styrgruppen för det västsvenska infrastrukturpaketet har givit klartecken. Göteborgs största infrastrukturprojekt någonsin, tågtunneln Västlänken startas omedelbart. Samtidigt utlovas byggstart för Marieholmstunneln 2014. Beslutet innebär att projekteringen av Västlänken – en tågtunnel under Göteborg med stationer vid Centralen, i Haga och vid Korsvägen – kan börja. I samband med projekteringen av Västlänken finns det planer på att utveckla Korsvägen till en knutpunkt där kollektivtrafiken samt cyklister och gående är planskilda från biltrafiken. Korsvägen är i dag en osäker och otrygg trafiklösning där det paradoxalt nog inträffar få olyckor – eftersom det är så osäkert att alla tar det försiktigt. Genom gräva ner biltrafiken och att skapa en cirkulationsplats under jord slipper man kollisioner mellan olika trafikslag. – Det är enklare att låta bilarna köra ner och upp ur en tunnel än att låta tunga spårvagnar först åka ner och sedan upp, säger Lars-Bertil Ekman, direktör på Stadskansliet och koordinator för det Västsvenska infrastrukturpaketet. Beslutet om Västlänken innebär också att man kan genomföra kollektivtrafikåtgärder och trimningsåtgärder i väg- och gatusystemet.

Tätare turer och fler linjer

Åtgärderna för kollektivtrafiken innebär större turtäthet och fler linjer, nya och längre tåg, en kraftig utbyggnad av pendelparkeringar samt en fortsatt satsning för att fördubbla resandet. – Kapaciteten ska vara kraftigt förstärkt den 1 januari 2013 när trängselskatten introduceras i Göteborg, säger Anders Roth på Trafikkontoret. Det är alltså en rad projekt i Göteborg som påverkas direkt eller indirekt av Västlänken. – Det är stationerna utformning, Operalänken, spårvagnförbindelsen på Stora Badhusgatan och knutpunkten på Korsvägen, säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S). Dessutom en del detaljplaner som Operans utbyggnad, Nordstan och hotell Eggers. Bara perrongförlängningar på Västkustbanan och Västra Stambanan kostar 300 miljoner kronor. Marieholmstunneln är ett eget projekt skilt från Västlänken. Där är projekteringen klar. Det västsvenska paketet omfattar 34 miljarder kronor, varav staten skjuter till hälften. 50 procent är lokala och regionala medel som består av trängselskatten, exploateringsintäkter och bidrag. Göteborgs kommun bidrar med 1,25 miljarder, VGR med 825 miljoner kronor och Halland med 180 miljoner kronor. Dessa pengar betalas ut i år. Arne Öster

tande lönsamhetsstudie (DFS) om projektet, och den visar på ett projekt med stor bärkraft. – Vi är mycket glada att ha nått ytterligare en milstolpe med färdigställandet av den slutliga projektstudien. Den har bekräftat tidigare arbeteoch vår tro att Kaunisvaara är ett robust projekt. Planen är nu att ta oss in i genomförandefasen som kommer att omfatta att bygga upp organisationsstruktur för konstruktion och tillverkning, samt att starta upp större arbeten vid gruvan, sa Waplan när studien släppts. I projektstudien ingick gruvorna i Tapuli och Sahavaara. Pellivuoma-gruvans studie kommer att redovisas och bli inkluderad i den totala projektstudien när en sådan är gjord för just den gruvan. Detta beräknas ske under första hälften av 2011.


10

KURSER

ELKVALITET OCH TERMOGRAFI

Introduktionskurs elkvalitet

Introduktionskurs termografi

Bekanta dig med elkvalitet mätinstrument under en halv dag i en stad nära dig. s Intresseanmälan sker via hemsidan.

Bekanta dig med termografi och värmekameror under en halv dag i en stad nära dig. s Intresseanmälan sker via hemsidan.

Praktisk elkvalitet

Praktisk termografi

Vad är elkvalitet och vilken mätmetod ska du använda? 3 dagar med många praktiska övningar. s Göteborg 12-14 april 2011

Praktisk mätanalys elkvalitet

Lär dig analysera mätdatan på ett effektivt sätt. s Helsingborg 4-6 april 2011

Praktisk nätdimensionering

Dimensionera morgondagens elnät för moderna laster. De gamla dimensioneringsreglerna kan ge ökande störningar i nätavsnitten, dvs. vi bygger in problem från början i våra nät. s Stockholm 8-10 mars 2011

Frekvensomriktardrifter

Sänk energikostnaden genom att varvtalsreglera motordrifter. Kraven på installationen ökar dock då risken för EMC-störningar ökar. Lär dig utföra enklare installationer och felsökning av frekvensomriktare. s Örebro, 11-12 maj 2011

Målgrupp Kurserna vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med elkvalitetsproblematik eller nätrelaterad EMC-problematik och vill bilda dig en uppfattning om vad som krävs av ett mätinstrument för olika typer av elnätsanalyser.

Lär dig utnyttja värmekameran och de många användningsområdena. s Stockholm 7 mars 2011 s Växjö 21 mars 2011 s Helsingborg 7 april 2011 s Göteborg 11 april 2011 s Sundsvall 9 maj 2011 s Stockholm 27 maj 2011

Praktisk industritermografi

Applikationskurs för dig som arbetar inom industrin. s Stockholm / Örebro 30-31 maj 2011

Praktisk fastighetstermografi

Lär dig termografera och analysera fastigheter. s Våren datum kommer senare

Termografikurs nivå 1 certifiering

Bli certifierad termograför av ITC - världens största organisation för termograficertifiering. s Nivå 1, Danderyd 23-26 maj 2011

Målgrupp Kurserna vänder sig till dig som jobbar med termografi och förebyggande underhåll (ROT eller energioptimering), t.ex. besiktningsmän, service- och driftstekniker inom bygg-, kraft- och processindustrin. Kurserna är lämpliga både för nybörjare och för Er som arbetat ett tag med värmekameran.

www.trinergi.se/kurser


Fackkunskap / Utbildning / Kundfokus Trinergi AB grundades 1985 och är idag Sveriges ledande specialist på instrument för elkraftsmätningar och termografi.

www.trinergi.se Örebro 019-18 86 60 Göteborg 031-703 71 63

Nytt år, ny värmekamera! Fluke TiS är en bra värmekamera! Just nu har vi även ett mycket bra pris:

19.995:Ring och beställ: 019-18 86 60

Priset är exkl moms och frakt. Erbjudandet gäller tom 31 dec 2010 och kan ej komineras med andra erbjudanden.

www.trinergi.se


30 Energi & Miljö

www.svenskleverantorstidning.se

Mot ljusare tider med miljösmart LED belysning

Tullstation i Kina med 70W LED-strålkastare EL-370F

Strålkastare 50W Enviro-light EL290F

LED-dioden har extremt lång livslängd och minskar planerat underhåll betydligt. Under optimala förhållanden kan till och med brinntider upp till 100 000 timmar förekomma. Det är smart att byta ut sin traditionella belysning mot LED både ur kostnads-, säkerhets och miljösynpunkt. Och det är någonting som många företag har insett idag. Enviro Light Electronics levererar högkvalitativ LED-belysning, som bland annat förbättrat arbetsmiljön hos Skara Frys AB. Enviro Light Electronics erbjuder sina kunder energieffektiv LED-belysning, och på så sätt ger man också möjlighet för både privatkunder, kommuner och företag att kunna reducera sina energikostnader betydligt på samma gång som man medverkar till en hållbar utveckling. LED är en förkortning av Light Emitting Diode. Lysdioden uppfanns av ryssen Oleg Vladimirovitj Losev i mitten av 1920-talet, men den första lysdioden med synligt ljusspektrum utvecklades 1962. Idag finns lysdioder i många olika färger, från infrarött över de synliga färgerna till ultraviolett, samt även kallvitt och varmvitt. När man använder LED för att lysa upp något blir färgåtergivningen mycket hög, vilket ger den upplysta ytan en färg som stämmer överens med hur den verkligen ser ut i dagsljus. LED-belysning utstrålar ingen UV-strålning och ger låg värmeutveckling som ger stora fördelar vid placering i trånga utrymmen utan speciella värmeskydd. LED-lampor finns i många varierande storlekar från små till stora, vilket ökar användningsområdena. LED används med fördel som industri- och gatubelysning lika väl som vardags- och effektbelysning för att lysa upp enskilda punkter, väggar eller andra föremål. LED är mer energi­ effektiv och omkring 50 procent av energin blir till ljus. I en vanlig lampa går omkring 95 procent av energin till värme och resten till ljus. Enviro Light Electronics kunder har insett både de kostnadseffektiva fördelarna likaväl som säkerhets- och miljöaspekten. Skara Frys AB är en av dem.

Frys. Vi har ett nybyggt fryshus där vi enbart använder oss av LED-belysning, och det är en märkbart positiv skillnad även i arbetsmiljön. Dessutom har vi även bytt till LED på vissa truckar. Vi är väldigt nöjda med resultatet. En stor säkerhetsaspekt finns också med i tanken hos Skara Frys, eftersom brandrisken elimineras med LED. Alla som försökt att skruva ur en nyligen slocknad glödlampa vet att de kan vara mycket varma, och det är lätt att inse risken med sådan belysning. Även halogenlampor är populära idag, men de kan bli mycket varma, över 200 grader och det säger sig självt att de är direkt livsfarliga om isolering eller annat brännbart material kommer i kontakt med dem. Genom att byta till LED-belysning kommer man bort från detta problem. En LED-lampa blir aldrig varmare än 50-60 grader och därmed finns inte risken för antändning.

Minskad energiåtgång minskar kostnaden

minskar planerat underhåll betydligt. Under optimala förhållanden kan till och med brinntider upp till tio år eller 100 000 timmar förekomma. Den LED belysning som används som vardagsbelysning idag förväntas ha en brinntid på 30 000–50 000 timmar jämfört med traditionella glödlampor som lyser i 1000–2000 timmar, eller lysrör som håller i runt 8000–10 000 timmar. Med stigande el-priser kan LED-belysning spara stora summor när det kommer till energiförbrukningen. På offentliga platser, industrier eller kontor där upplysning sker dygnet runt, kan stora besparingar ske. LED-belysning har även flera egenskaper som går att anpassa, som traditionell belysning inte har; Varierande spridningsvinklar och olika färgtemperaturer. Vinsten med LED ska med fördel ses mot en vidsträckt tidsperiod, och gör man det, ja då finns det åtskilligt att spara.

LED-dioden har extremt lång livslängd och

Skara Frys satsar långsiktigt

Enviro Light Electronics kunder utgörs till största delen av fastighetsägare, industriföretag och kommuner, och ett referensföretag där man varit behjälplig är Skara Frys AB. Skara Frys AB:s verksamhet omfattar infrysning och fryslagring av charkuterier och köttvaror, och företaget har nio stycken fryshus med omkring 90 000 pallplatser. Fryshusen är också utrustade med totalt 700 armaturer invändigt och utvändigt, vilka nu alla är under utbyte. När man började gå över till LED för omkring ett år sedan byttes man till en början ut endast ett mindre antal ut på prov under några månader, men efter den perioden blev man så nöjd på Skara Frys att man raskt bytte ut ytterligare 200. Ambitionen är att så småningom byta ut all belysning till LED. – Vi märkte av energibesparingen omedelbart, berättar Anders Svensson, elansvarig på Skara

Nytt fryslager hos Skara Frys med 50W Strålkastare Enviro-light EL-290F

Marika Lind


31 Energi & Miljö

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Oväntad sidoeffekt blev ny affärside I flera år hade Mikael Eklund och Mika Lindfors från Åland arbetat med tillverkning av ozongeneratorer när genombrottet kom, nästan av en slump. Att ozon har en förmåga att ta bort dålig lukt är känt sedan länge. I samband med att de år 2006 i sitt bolag Interzon hjälpte en restaurang i Stockholm, vars grannar klagade på lukten från köket, upptäckte man som sidoeffekt, att ozonet faktiskt även tog bort fetterna i stekoset. Ozonen oxiderade helt enkelt fetterna. När fettet kom i kontakt med ozonet oxiderade fettet. Kvar blev bara vatten och ett damm som bestod av mineralrester, ett stoff som kunde fångas upp med ett vanligt pappersfilter. Så det ozongeneratorn gjorde var helt enkelt att slå två flugor i en smäll. Dels blev man av med lukten av matos från restaurangköket, dels blev man av med fetterna i frånluften.

Ozon – rena luft miljövänligt och naturligt

Ozon är en gas eller ett oxidationsmedel som hjälper till att rena luften på marknivå. Ozonet kan bildas då UV-ljus vid en specifik våglängd spjälkar syret i luften eller då en elektrisk urladdning spjälkar syret i luft. De fria syremolekylerna deltar därefter i bildandet av ozon som kemiskt betecknas O3. Efter att ozonet bildats startas oxidationen med luftföroreningarna. Kunskapen om ozon, dess stora fördelar i att rena luft, och att på konstgjord väg framställa ozon är känd sedan mitten av 1800-talet.

Minskade sotningskostnader

Ozongeneratorn reducerar fetterna i frånluften i köksfläkten med upp till 95 procent. Genom att nästan inget fett följer med frånluften elimineras också risken för brand i fläktkanalen, ett inte ovanligt problem i de flesta restaurangkök. Som ytterligare fördel minskar naturligtvis även kostnaderna för sotning högst väsentligt.

Marknaden är hela Europa

– Efter vårt genombrott i Stockholm fick vi samma år i uppdrag av en Max restaurang i Uppsala att installera vår ozongenerator i deras kök. Det följdes året efter av att även en MacDonalds restaurang i Uppsala följde efter. Och på den vägen är det. Nu finns vårt system installerat på över 900 restauranger i nästan hela Europa. Idag har vi export av vårt system till 15 länder i Europa, varav de flesta är till McDonald’s, berättar Mika när vi pratas vid.

Från Åland till Täby

– Mikael och jag är från Åland. Där fanns det ett litet bolag som utvecklade och tillverkade ozongeneratorer, som vi övertog 2004. För att få tillgång till en större marknad flyttade vi till Täby utanför Stockholm, där vi förutom ozongeneratorn sysslade med legotillverkning. Än så länge var inte ozongeneratorn så stort för oss, förrän genombrottet kom, som sagt 2006. Idag omsätter vi nära 20 Mkr på ozongeneratorn med en årlig tillväxt på 80 procent. Vår forskning och utveckling sker fortfarande i Täby, tillverkningen har vi flyttat till Tallinn. Installation och service sköts genom agenter och underleverantörer. Alla produkter produceras under vårt eget varumärke AirMaid.

Värmeåtervinning

I Sverige har man i jämförelse med södra Europa kommit långt när det gäller att återvinna värmen som utvecklas i bland annat restaurangkök. Genom att använda våra ozongeneratorer är det inga problem att återvinna värmen i en värmeväxlare eftersom ozonet tar bort både lukt och fett. Detsamma gäller även flerfamiljshus som vill ta tillvara värmen i frånluften. Ozonet eliminerar alla typer av bakterier och reducerar effektivt fettet i imkanalerna och lukter. Frånluften kan därför utan problem anslutas till värmeåtervinning i alla typer av återvinningsaggregat, även roterande värmeväxlare, något som gjort deras ozongeneratorer populära hos både stora och små bostadsrättsföreningar. Klas Bergqvist

Ozongeneratorn reducerar fetterna i frånluften i köksfläkten med upp till 95 procent. Skillnaden syns tydligt

EUs nya energistrategi (Energy 2020) öppnar för en gemensam energimarknad Fortum välkomnar EU:s nya energistrategi. (Energi 2020 – En strategi för en konkurrenskraftig, hållbar och tillförlitlig energi) (Energy 2020 – A strategy for competitive, sustainable and secure energy), som nyligen antagits av Europeiska kommissionen. Den nya strategin återspeglar kommissionens vilja att använda det utökade mandat inom energipolitiken, som EU fick efter antagandet av Lissabonfördraget förra året. I den nya strategin beskrivs EU:s energipolitik för de kommande nio åren. Strategin betonar vikten av en väl fungerande inre energimarknad för att säkerställa en konkurrenskraftig, hållbar och tillförlitlig energiförsörjning för Europas företag och medborgare. En inre marknad inom EU för energi är också en förutsättning för ett gemensamt agerande på energiområdet i relation med länder utanför EU. – Fortum stöder uppfattningen att en väl fungerande och integrerad elmarknad är nödvändig för att nå de uppställda målen för användningen av förnybar energi och energieffektivisering. Det är också avgörande för att genomföra nödvändiga investeringar inom produktions- och överföringskapacitet, som beräknas till cirka 1 biljon euro

2020, säger Anne Brunila, Executive Vice President, Corporate Relations och sustainability på Fortum.

Fokus på överföringskapacitet och harmonisering av stödsystem för förnybar energi

Eftersom den inre marknaden inte kan fungera utan överföringskapacitet, som är både lokal och landsöverskridande, har kommissionen lagt stor vikt vid att få infrastruktur på plats. Dessutom kommer kommissionen att utveckla nya finansiella instrument för att garantera den nödvändiga finansieringen av den infrastruktur för elöverföring som är av strategisk betydelse. Fortum stöder denna utveckling och delar också EU:s uppfattning om att tillståndsförfarandet för nya kraftledningar bör vara snabb och lyftas upp på europeisk nivå. De nya kablarna mellan länderna integrerar energimarknaderna och skapar därmed ett behov av en harmoniserad energipolitik mellan EU:s medlemsstater. Därför kommer kommissionen bland annat att bedöma direktivet för förnybar energi och dess effekter redan under 2011. Enligt Fortums uppfattning bör även en harmonisering av nationella stödsystem för förnybar energi ses över samtidigt. – Ett stödsystem som omfattar hela EU innebär

att förnybar elproduktion byggs där det är mest kostnadseffektivt för hela samhället. Eurelectric har till exempel uppskattat att EU:s medlemsländer skulle kunna spara totalt 17 miljarder euro årligen genom en harmonisering av de nationella stödsystemen för förnybar energi, förklarar Anne Brunila.

Teknikutveckling prioriteras

Den nya strategin utgår från teknikutveckling i ”European Strategic Energy Technology Plan” (SET-planen). SET-planen omfattar utveckling av de viktigaste tekniska lösningar som krävs för att gå mot ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Därför är genomförande och finansiering av SET-planen prioriterad. Energieffektivisering och potentialen i smarta nät samt el för transporter är mycket viktiga frågor i den nya strategin. Strategin kräver också en väsentlig ökning av utnyttjandet av kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla. Fortum stöder denna strävan att öka kraftvärmeproduktionen som ofta har en bränsleeffektivitet på över 90 procent. Den outnyttjade potentialen att nå energibesparingar på EU-nivå blir därmed enorm. Arne Öster

Anne Brunila


32 ENERGI & MILjö

www.svenskleverantorstidning.se

Brasilien satsar på miljön med Scanias etanolbussar I den brasilianska mångmiljonstaden São Paulo tas nu ännu ett steg på vägen mot en hållbar utveckling. Stadens borgmästare Gilberto Kassab meddelade i går, 25 november, att Scanias etanolbussar ska sättas in i kollektivtrafiken. I maj 2011 kommer de första 50 bussarna att tas i drift. – Användning av etanol som fordonsbränsle är det bästa exemplet på vad som kan göras här och nu i arbetet med en hållbar utveckling. Etanol står för 90 procent av det förnyelsebara bränsle som finns tillgängligt i världen. Med leveransen av etanolbussar till São Paulo bidrar Scania till att stärka Brasiliens ledande ställning när det gäller minskad klimatpåverkan, säger Melker Jernberg, Senior Vice President och chef för Scania Buses and Coaches. I São Paulo finns totalt cirka 15 000 bussar i kollektivtrafik. Enligt stadens miljömål ska samtliga bussar köras på förnyelsebart bränsle senast år 2018. – Eftersom tillgången på biogas är begränsad kommer etanol att vara det dominerande biobränslet. Det innebär att det finns en mycket stor potential för Scania, som är enda tillverkare

av tunga bussar med motorer för etanoldrift, säger Wilson Pereira, chef för Scania Brasils bussförsäljning. Scania får beställningen på etanolbussar efter ett par års praktiska driftsprov i São Paulo med deltagande av etanolleverantörer, busskarossörer och transportbolag. Testerna har utvärderats av biobränsleexpertis vid São Paulos tekniska universitet. – Proven har visat att bussar med etanoldrift passar för den brasilianska marknaden. Etanol kan omgående bidra till omställningen från fossilt till förnybart bränsle och ge en mycket stor minskning av koldioxidutsläppen, säger Wilson Pereira. SPTrans, som är huvudman för kollektivtrafiken i São Paulo, siktar på att i en nära framtid kunna ha 200 etanolbussar i trafik i staden. Etanolbussarna kommer att tillverkas i Brasilien. Chassit monteras vid Scanias anläggning i São Paulo och karosseras av en lokal tillverkare. Brasilien är världens största producent av etanol och har lång erfarenhet av hållbar produktion och användning av biobränsle. Etanolen tillverkas av rörsocker och har sedan 1980-talet använts som bränsle för bensinmotordrivna personbilar och andra fordon. Genom framgångsrik statlig

reglering har landet kunnat öka produktionen av bioenergi och jordbruksprodukter, samtidigt som skogsavverkningen i Amazonas minskats. Scania började utveckla etanolbussar i mitten av 1980-talet i nära samarbete med Storstockholms Lokaltrafik (SL). Två decennier av fullskalig reguljär drift i krävande stadstrafik visar att det är en fullt beprövad bussteknik. Det finns inga nackdelar vad gäller driften under förutsättning att det planerade underhållsschemat följs. Bussarna är helt standardmässiga med vanliga Scaniakomponenter.

FAkTA Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 32 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2009 uppgick faktureringen till 62 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 1,1 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Ekonomi snarare än teknik bromsar solel De största begränsningarna för en kraftigt ökad produktion av solel i Sverige är inte för lite solljus eller tekniska problem i kraftsystemet. I stället är det de ekonomiska förutsättningarna för egenproducenterna som hejdar utvecklingen. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Vi på Svensk Leverantörstidning vill tacka våra kunder och läsare för det gångna året, samt önska alla

God Jul och Gott Nytt År!

I avhandlingen studeras möjligheter för svenska elkonsumenter, till exempel småhusägare, att installera solcellssystem. Doktoranden Joakim Widén, vid institutionen för teknikvetenskaper, har också tittat på vilka konsekvenser för det svenska kraftsystemet en utbyggnad av en sådan elproduktion skulle få. Undersökningen visar att svenska lågspänningsnät i huvudsak påverkas positivt av en måttlig utbyggnad av lokal solelsproduktion. Detta genom att spänningsprofilerna blir bättre och förlusterna minskar. Inte ens när elproduktionen på årsbasis närmar sig den totala elanvändningen i hushållen överstiger nätspänningarna tillåtna gränsvärden. Detta visar att så kallade nollenergihus bör vara möjliga att bygga i Sverige utan större problem. Däremot innebär de ekonomiska förutsättningarna för utbyggnad av solenergiförsörjningen hos egenproducenter ett problem. Som det är i dag är det inte tillräckligt lönsamt att producera egen el för att tillräckligt många ska kunna satsa på det. Enligt avhandlingen skulle så kallad nettodebitering spela en avgörande roll här. Nettodebitering, som nyligen har utretts av

Energimarknadsinspektionen (EI), skulle innebära att man får räkna av överskottet från sin egen elproduktion mot köpt el. Enligt det förslag som nu ligger från EI skulle bara överskottet få räknas av mot en del av elpriset, elnätsavgifterna. – Mina uträkningar visar på nyttan för hushållen om man skulle få räkna av nettoproduktionen mot hela elpriset. Det i sin tur skulle kraftigt öka utnyttjandet av existerande takytor till ny elproduktion. Därmed är det ekonomi snarare än teknik som bromsar ökad användning av solenergi, säger Joakim Widén. Avhandlingen läggs fram fredag 10 december. Källa: Uppsala universitet


33 ENERGI & Miljö

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Energieffektiva hissar sparar stora pengar och miljön Hissar och rulltrappor är en av samhällets viktigaste transportmedel som varje dag året runt utför ett viktigt transportarbete i våra bostäder, på arbetet och i våra offentliga miljöer. Energieffektiva hissar och rulltrappor kan också bidra aktivt till att minska en byggnads energiförbrukning. Lagen om energidekIarationer av Byggnader ger också Fastighetsägare med hissar en anledning att se över hissarna och rulltrappornas energianvändning. I en stor del av de flervåningsbostäder som uppfördes under 1960 och 1970 talet finns hissar som är i behov av upprustning och modernisering då hissarna börjar bli både 30 och 40 år gamla. Den 1 januari 2007 trädde den nya H10:an ikraft som ställer krav på vissa säkerhetshöjande åtgärder på Hissar. För alla hissar från den 1 april 2007 att hissar utan korgdörr måste förses med varningsskylt, såväl i korgen som på alla stannplan.

Nya lagkrav på hissar

Senast den 31 december 2012 måste alla hissar

som huvudsakligen betjänar arbetslokaler vara försedda med korgdörr. För alla hissar där man ändrar eller byter hissens korg, styrsystem, apparatställ eller maskineri krävs redan sedan 1 januari 2007 att man samtidigt måste utföra följande säkerhetshöjande åtgärder: • Manöverorgan skall anpassas så att de blir användbara också för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. • Hisskorg som saknar korgdörr skall förses med sådan. • Hissen skall förses med en kommunikationsanordning så att man från korgen skall kunna få talförbindelse med en alltid bemannad larmcentral. • Hisskorgen skall förses med god belysning och nödbelysning. • Elkontakterna i schaktdörrarnas lås skall säkras mot elchock. • Det skall finnas tillräckligt med fritt utrymme över och under hissens ändlägen. • Det skall finnas utrustning för evakuering av personer som blir instängda i hisskorgen. Vid yrkesmässig användning av hissar gäller dess-

Fjärrvärme med 32 procent olivkärnor Fortum fortsätter att öka andelen biobränsle på Värtaverket. Tester med olivkärnor som bränsle har gett mycket goda resultat. Målet är att Värtaverket ska bli Sveriges största anläggning för förnybar produktion av el, fjärrvärmen och fjärrkyla.

Fjärrvärme – så funkar det 1. Bränsle levereras till värmeverket. Mer än 70 % av Fortums bränsle är förnyelse­ bart. 2. Vatten värms upp i anläggningen och röken från uppvärmningen renas. 3. Det varma vattnet trycks ut i fjärr­ värmenätet. 4. Vattnet når fastigheten där värmen växlas över till fastighetens slutna värmesystem. 5. Fastigheten värms upp och varmvatten produceras. 6. Det nu kallare fjärrvärmevattnet fortsätter att cirkulera i systemet tills det åter når värmeverket där det värms upp igen.

I dagsläget är fjärrvärmen i Stockholm till 87 procent producerad utan fossila bränslen. På Värtaverket används fortfarande kol som en del av bränslemixen vid produktion av el och värme. Fortum vill nu ersätta så mycket som möjligt av kolet med biomassa i den mix som används. – Vi har nu under ett par veckors tid successivt ökat inblandningen av olivkärnor som bränsle. Målet har varit att nå ända upp till 32 viktprocent vilket motsvarar 13 MW el och 26 MW värme. Det täcker behovet för 10 000 vanliga villor. Det resultat vi ser nu är mycket lovande, berättar Fortum Värmes forskningschef EvaKatrin Lindman. Att ersätta kol med biobränslen är centralt när Fortum siktar på en produktion utan klimatpåverkan. Planen är att investera närmare 15 miljarder kronor fram till år 2020 i nya och förnyade anläggningar. – Även om fjärrvärmen i Stockholm lyftes fram som ett skäl till att Stockholm blev Europas gröna huvudstad i år så kan vi inte slå oss till ro. Vi måste fortsätta satsa på nya och förbättrade anläggningar så att vi även i framtiden ska kunna erbjuda våra kunder fjärrvärme och el som både är klimatneutral och prismässigt konkurrenskraftig, säger Fortum Värmes VD Anders Egelrud. Under försöksperioden har Fortum uppnått en nivå som motsvarar 80 MW biobaserad kraftvärme, vilket i sin tur motsvarar energiproduktionen i en stad som Enköping under ett år. Målet är att till år 2015 successivt öka andelen förnybar energi till närmare 200 MW med biobränsle. Detta skulle minska utsläppen av koldioxid med nära 300 000 ton per år. Fortum Värme producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Bolaget har starkt bidraget till att Stockholm har utsetts till European Green Capital 2010 av EU. Företaget har 840 anställda, omsätter 7,4 miljarder kronor och har 11 750 miljömedvetna fjärrvärme- och fjärrkylakunder i 17 kommuner i Sverige. Företaget är den svenska delen av Heat Scandinavia som omfattar Fortums fjärrvärmeverksamhet i Norge och Sverige. Källa: Fortum

utom från den 1 juli 2007 för såväl tillfälliga som permanenta arbetsplatser: Skrymmande gods får endast transporteras i hissar 1. som är speciellt konstruerade för detta, 2. som är försedda med korgdörr eller 3. vars korgöppning är försedd med skyddsanordning som stoppar hissen om godset kommer i kontakt med schaktväggen I samband med att dessa säkerhetshöjande åtgärder genomförs kan det vara värdefullt för fastighetsägaren att också titta över sina hissar ur ett energiperspektiv. Sverige införde 2006 lagen om energideklarationer av fastigheter som ett led i att förverkliga det hållbara samhället. Lagen tillkom på initiativ av EU i strävan att förbättra försörjningstryggheten avseende energi på längre sikt. Eftersom Bostads- och tjänstesektorn står för mer än 40 procent av den slutliga energianvändningen inom EU så finns här en stor besparingspotential.

Spara 80 procent energi

Att hissar och rulltrappor kan spela en stor roll sIogs fast redan 2006 i en undersökning av

Statens Energimyndighet (ET 2005:32). Resultatet visar att så mycket som 80 procent av en hiss energibehov kan sparas vid en modernisering. De största besparingarna kan göras för hissar med stor användning såsom i t.ex. kontorshus, hotell och sjukhus. I studien visas också att det finns en besparingspotential på 47–58 procent besparingspotential vid ombyggnad av rulltrappor. Att energieffektiva hissar och rulltrappor har en hög prioritet inte bara för den enskilde fastighetsägaren utan även för hela samhället avspeglas av att EU kommissionen inom ramen för programmet Intelligent Energy Europé skall undersöka energianvändningen av hissar inom hela EU. Anders Östergren HISSFÖRBUNDET


34 HAMN & Sjöfart

www.svenskleverantorstidning.se

Unifeeder får Stockholms Hamnars Miljöboj 2010 Det danska företaget Unifeeder A/S har tilldelats Stockholms Hamnars Miljöboj 2010. Motiveringen lyder ”Stockholms Hamnars Miljöboj tilldelas Unifeeder A/S för att på ett föredömligt sätt ha tagit fram en kalkylator för uträkning av koldioxidvinster vid sjötransporter”. Unifeeder har på ett konkret och pedagogiskt sätt visat att transportköpare kan bidra till betydelsefulla miljövinster genom användandet av närsjöfart istället för transporter på väg och järnväg. På företagets webbplats kan transportköpare och andra intresserade via en kalkylator snabbt räkna ut de koldioxidvinster som kan uppnås när varor fraktas sjövägen. – Unifeeder har visat att frivilliga miljöinsatser

gör skillnad och deras arbete är ytterligare ett exempel på det miljöengagemang som finns hos många företag, säger Ulla Hamilton, styrelseordförande i Stockholms Hamnar samt borgarråd för trafik-, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. – Vi är mycket glada för denna utmärkelse. Vi ser det som ett erkännande av Shortseakonceptet som ger möjlighet att transportera varor även kortare sträckor inom Europa på ett mer miljövänligt sätt. Tanken med Co2-kalylatorn är att visa företagen att de miljömässiga vinsterna är betydande. Svensk industri, som vill vara ledande på miljöområdet, har nu möjlighet att visa att de inte bara med ord utan också med handling väljer miljövänligare alternativ. Vi ser fram emot att hantera det ökade intresset hos näringslivet, säger Lars Rexius, Sverigechef Unifeeder. Källa: Stockholms Hamnar

Fakta Miljöbojen

Fakta Stockholms hamnar

Miljöbojen är ett pris som delas ut en gång per år till en person, ett företag eller en organisation som bidragit till en miljöförbättring inom sjöfarten eller ökat uppmärksamheten kring sjöfartens miljöarbete.

Stockholms Hamnar är Östersjöns största mötesplats, med hamnar i Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn. En ny container- och rorohamn planeras i Nynäshamn på Norvikudden.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda miljöexempel och skapa incitament för resultatdrivna miljöinsatser.

Koncernen har cirka 150 anställda och omsatte 656 mkr under 2009.

Priset delas ut i samband med Stockholms Hamnars Sjöfartslunch som hålls första måndagen i december varje år.

Verksamheten omfattar service till sjöfarten samt uthyrning av kajplatser, mark och lokaler.

Mer TransAtlantic i Göteborgs Hamn TransAtlantic utökar sin trafik via Göteborgs Hamn genom att lägga till Göteborg i sin containerservice mellan Finland och Tyskland. Den nya affären stärker Göteborgs Hamns position som Skandinaviens viktigaste godsnav. Med start den 16 augusti anlöper rederiet TransAtlantic Göteborgs Hamn genom sin renodlade containerfeederlinje mellan Finland och Tyskland. Slingan är Uleåborg – Torneå – Mäntyluoto – Göteborg – Hamburg – Bremerhaven. – Det är jättekul att vi får en ny feederoperatör på sträckan mellan Finland och Göteborg. TransAtlantic är en ny kund för oss och det faktum att de väljer Göteborg visar på vår konkurrenskraft och styrka, säger Hans Gutsch, kundansvarig i Skandia Container Terminal, Göteborgs Hamn. Godset varierar men grunden till linjeutvecklingen är transportbehovet för pappersprodukter från Stora Ensos pappersbruk i Finland. TransAtlantic trafikerar sedan tidigare Göteborg genom sin ro/ro-service mellan Finland och Göteborg. Utvecklingen är en respons på marknadens behov och ett strategiskt beslut. – Det här är en del av TransAtlantics strategi att stärka vår närvaro i norra Finland. Det är ett strategiskt viktigt område för både container- och ro/ro-segmentet och Göteborg är det naturliga valet i Sverige, säger Kent Tullock, Vice President och Head of RoRo Baltic på TransAtlantic. – Vi är givetvis väldigt glada att TransAtlantic valt att även anlöpa oss med sin containerservice. Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och kan till mångt och mycket ses som en konjunkturbarometer – denna utveckling är ytterligare ett tecken på den återhämtning vi upplevt under första halvåret, säger Magnus Kårestedt, VD för Göteborgs Hamn Port Authority. Källa: Göteborgs Hamn


35 PRoDUkTNYTT

SvenSk LeverantörStidning nr 6-2010

Under rubriken Produktnytt presenterar vi nya produkter och tjänster, alltifrån nya uppfinningar till smarta problemlösare. Har ditt företag något nytt att presentera? Hör gärna av dig till oss så kanske ni kan vara med och visa upp just er nyhet. Skicka ett mail med information om produkten tillsammans med högupplösta bilder till pia.bohlin@hexanova.se.

ABELco

www.abelco.se

MARkNADENS ABSoLUT STARkASTE LED LAMPA - En extra kraftfull belysning med 30 Watt Power LED som levererar upp till otroliga 2600 lumen! Abelco har utökat sitt tillbehörssortiment med en kraftfull och otroligt prisvärd Power LED lampa i professionell och industriell kvalitet med helgjutet aluminiumchassi till mycket lågt pris! Det är en mycket strömsnål arbetsbelysning i hög kvalitet som ger en bra ljusmängd med upp till 2600 lumen. Stryktåligt lamphus i aluminium med lins i klarglas. Mångsidig belysning till alla typer av fordon och tack vare sin låga effektförbrukning passar den även för marint bruk. Lampan fungerar perfekt som backoch eller arbetsbelysning. Eftersom strömförbrukningen är så låg kan den monteras parallellt med andra förbrukare utan relä. Den monteras med monteringsbult och alla monteringsdetaljer är rostfria vilket höjer stryktåligheten ytterligare. Passar både till 12 och 24 volt.

• Bred ljusbild • Mått: 125 mm x 125 mm x 90 mm • Drivspänning 10-30V DC (passar både 12V eller 24V) • Strömanslutning med 2 kablar, plus och minus • Arbetstemperatur från -40°C till +65°C

Teknisk specifikation: • 5” arbetsbelysning • Effektförbrukning 30 Watt • Ljusstyrka 2600 lumen. • Arbetsergonomisk belysning som är perfekt vid mörkerarbete. • Professionell kvalitet • Lins i klarglas • Aluminium chassi • Vattentät enligt IP 68 klass • Ledlampans livslängd är minst 50 000 timmar

MoTEk

LÄTT SvÄRDSåG SoM kLARAR 200 MM kAPDjUP Aspelin-Motek AB (Motek) i eskilstuna fortsätter den marknadssatsning som inleddes tidigare i år och som innebär en kraftig breddning av verktygsprogrammet från tyska Protool. Den senaste lanseringen omfattar två nya sticksågar, samt en svärdsåg med en vikt på endast 6,5 kilo men ändå med kapacitet att klara ett kapdjup på hela 200 mm. Svärdsåg med stor kapacitet och låg vikt Vid arbetsmoment som innebär sågning av kraftiga trä- och timmerkonstruktioner har det traditionellt sett varit vanligt att använda svårhanterliga och även dyra cirkelsågar. Genom att lansera svärdsågen Protool SSP 200 EB UniverS kan nu Motek erbjuda ett helt nytt alternativ både tekniskt och kostnadsmässigt när det ställs krav på ett kapdjup på upp till 200 mm. Med en vikt på endast 6,5 kilo väger denna svärdsåg bara en tredjedel jämfört med många cirkelsågar som har motsvarande kapacitet. Den nya sågen kan även användas för sågning av hårdare isolermaterial. Liksom Protools nya sticksågar har även svärdsågen en FastFixskruv för snabbt byte av sågkedja utan användning av verktyg. Även kedjespänning, smörjmedelsinställning och reglering av hastighet (svärdsågen är försedd med MCC Elektronik) sker med enkla handgrepp utan verktyg.

www.motek.se


36 PRoDUkTNYTT

www.svenskleverantorstidning.se

Under rubriken Produktnytt presenterar vi nya produkter och tjänster, alltifrån nya uppfinningar till smarta problemlösare. Har ditt företag något nytt att presentera? Hör gärna av dig till oss så kanske ni kan vara med och visa upp just er nyhet. Skicka ett mail med information om produkten tillsammans med högupplösta bilder till pia.bohlin@hexanova.se.

INDUo

www.induo.se

SMS STYRNING TÄNjER GRÄNSER Induo lanserar ESIM264, en produkt med möjlighet att individuellt övervaka 12 larmpunkter och fjärrstyra 10 utgångar via SMS. Användningsområdena är fjärrövervakning av egendom som fastigheter eller lagerlokaler, temperaturövervakning av kylrum, serverhallar, bostäder och lokaler, övervakning av processer, larmsystem i fastigheter eller som navet i det smarta hemmet. Med ESIM264 flyttar Induo fram gränsen för antalet funktioner som ryms i en prispressad produkt för styrning och övervakning via SMS. ESIM264 levereras med en temperaturgivare som skickar SMS om temperaturen avviker från satta gränser. Sensorns breda temperaturspann (-55 till +125° C) gör att produkten passar många temperaturövervakningssituationer. Aktuellt temperaturvärde i klartext kan även hämtas via SMS. ESIM 264 kan med fördel användas som larm, enhetens mikrofoningång ger möjlighet att höra vad som händer på installationsplatsen, och dessutom finns utgångar för siren. När produkten används som larm aktiveras larmet via SMS eller genom att ringa till den. Mer information www.induo.com

ePocket Solutions

EPockET SoLUTIoNS LANSERAR EN NY vERSIoN Av DET MoBILA FÄLTSERvIcEPRoGRAMMET EPockET HANDYMAN Den nya versionen har ett helt nyutvecklat, mer användarvänligt gränssnitt, bättre prestanda och många nya, användbara funktioner. ePocket Handyman 7 innehåller mängder av nya funktioner och förbättringar som tagits fram för att tillgodose behoven hos dagens serviceorganisationer. Uppgraderingen är den mest omfattande sedan programmet lanserades på 1990-talet och innebär att användarna nu får ett betydligt mer användarvänligt verktyg och ett effektivare arbetsflöde. De nya finesserna och förbättringarna är till nytta både för tekniker som arbetar ute hos kund med sina handdatorer eller smarta telefoner och för medarbetarna på kontoret, som koordinerar arbetet. Bland de viktigaste nyheterna i programmet, som redan används av snart 20 000 tekniker i hela Europa, kan nämnas det helt nyutvecklade användargränssnittet. Större knappar och ett förbättrat tangentbord med större bokstäver gör programmet enklare att använda. Mer information www.epockethandyman.com/sv

www.epockethandyman.com/sv


37 REGIONER I FOKUS – Bräcke

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Befolkningsökning i Bräcke kommun Man brukar tala om att inlandskommunerna förlorar befolkning. En inlandskommun som i stället växer, är Bräcke kommun, som visar inflyttningsöverskott. År 2009 omnämndes Bräcke kommun av undersökningsföretaget SYNA, som den kommun i Jämtlands län som uppvisade bäst utveckling när det gäller aktiebolagens lönsamhet och omsättningsökning. När statistiken från Svenskt Näringsliv för första halvåret i år blev tillgänglig, visade den på nya positiva fakta för Bräcke kommuns del.

Bräcke

Bengt Eriksson är näringslivs- och utvecklingschef i Bräcke kommun. – Från kommunens sida är näringslivets utveckling en hjärtefråga. Vi arbetar för att underlätta vid företagsetableringar och när befintliga företag vill investera. Dessutom arbetas det med turismutveckling och tätorts/ landsbygdsutveckling. En viktig del av vår service utgörs av inflyttarservice, som hjälper till med bostad, att hitta arbete för medföljande, information om service, handel och skolor m.m.

Gemensamt engagemang näringsliv – kommun

Samverkan med de befintliga företagen sker på många plan och omfattar bl.a. månatliga företagarträffar, som vi ordnar i samverkan med företagarföreningen. Gemensamma möten ordnas två gånger per år i sex branscher. Vi besöker företag och våra politiker har också påtagit sig en aktiv roll genom att förlägga möten i olika delar av kommunen och samtidigt göra företagsbesök för att informera sig om företagens verksamhet, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Jag vill nog påstå att förståelsen för företagens förutsättningar och engagemanget för utveckling i dag är brett förankrad på alla plan inom Bräcke kommun. Utmaningarna är ständiga och påtagliga. Vi har många duktiga företagare, som tror på framtiden och också är beredda att investera. Vi har nya företag som flyttar in och en befolkning där många vill starta egna verksamheter, berättar Bengt Eriksson.

Positiva trender i både befolknings- och näringslivsutveckling

Bengt Eriksson är näringslivs- och utvecklingschef på Bräcke kommun.

Fakta Bräcke Kommun Befolkningstrend: ökande Befolkning: 6902 (sept. 2010) Storleksordning: plats 253 bland Sveriges 290 kommuner Näringslivstrend: positiv enl. siffror från både SYNA (2009) och Svenskt Näringsliv (2010). Tätorter: i storleksordning: Bräcke, Gällö, Kälarne, Pilgrimstad, Stavre, Sundsjö, Nyhem, Fanbyn, Sörbygden, Hunge, Rissna, Bensjö, Albacken. Strategiskt läge: vid E 14 mellan storstäderna Sundsvall och Östersund. Närmaste kommungrannar: Östersund, Ragunda, Bergs kommun, Ånge, Sundsvall Flygplatser: både Östersund - Åre flygplats och Sundsvall- Härnösands flygplats (Midlanda) används. Järnväg: både Norra stambanan och Atlantbanan (kust till kust SundsvallTrondheim) Tågpendeltrafik: Mittbanan, både österut till Sundsvall och västerut till Östersund.

År 2009 omnämndes Bräcke kommun av undersökningsföretaget SYNA, som den kommun i Jämtlands län som uppvisade bäst utveckling när det gäller aktiebolag som är lönsamma och ökar sin omsättning. När Sveriges befolkningsstatistik för 2010 (t.o.m. 1 december) blev tillgänglig, visade den på ett trendbrott. Befolkningen i Bräcke kommun växer. När svenskt Näringsliv publicerade siffror för första halvåret 2010 om företagsamheten i Sverige, visade den att Bräcke leder utvecklingen i Jämtlands län med en ökning på + 4 % (Jämtlands län som helhet + 1,1 %) när det gäller ökningen i antalet nystartade företag. När det gäller ökningen bland unga företagare (upp till 34 år) ligger Bräcke, med en ökning på 10 % (länet 0,3 %), ännu bättre till. Hela 25 % av ökningen var för Bräckes del till kommunen inflyttade företag. – Orsakerna till att många vill starta eget är många. Ett gott tecken är att allt fler aktivt vill ta framtiden i egna händer. Våra många framgångsrika företag visar att det kan vara en god

idé. Att etablera eller vidareutveckla sitt företag inom Bräcke kommun, kan också berättiga till investeringsstöd. Vi från kommunens sida gör allt vi kan för att informera, hjälpa och stödja. Med gemensamma krafter bidrar vi alla till att Bräcke kommun fortsätter att utvecklas till allas fördel, säger Bengt Eriksson.

Hakfelt Produktion fortsätter att investera

Ett exempel på framgångsrika Bräckeföretag är Hakfelt Produktion AB, som fortsätter att inves-

tera. Företaget fungerar som komplett underleverantör för industrins plåtkomponenter och kan leverera färdigt bearbetade och lackerade produkter. Hakfelts har liksom många andra, haft en tuff period i konjunkturnedgången och var från 26 anställda nere i 15. Nu går det uppåt igen. – Vi har igen ökat till 24, med tre nya medarbetare på väg in och har aldrig haft så mycket att göra som nu. Under de senaste tre åren har vi investerat ca. 15 miljoner i nya maskiner bl.a. i en ny gasskärningsmaskin, en svetsrobot, två fleropmaskiner och efterbearbetningsutrustning för avlägsnande av oxid och för att bryta vassa kanter på laserskuren plåt. I planerna finns ytterligare investeringar för högre kapacitet och servicegrad, berättar VD Per Hakfelt. Hakfelt Produktion är numera certifierat både enligt 9001-2008 och ISO 14 000. Informera dig om fler duktiga och framåtsiktande företag i Bräcke kommun. Omvittnat duktiga företag som t.ex. Octowood, Flatmo Möbelservice och Ansjö Skog & Markkonsult m.fl. i Kälarne hann inte besökas innan deadline. Erik Holländer

Skolor: skolor upp t.o.m. 9: an på de tre största orterna centrala Bräcke, Gällö och Kälarne. Gymnasium i Bräcke centralort. Praktikplatser: skola och näringsliv samverkar för att ordna praktikplatser. Stödområde: möjlighet till investeringsstöd i hela kommunen. Gunder Hägg: legendarisk idrottsman från Bräcke. Flerfaldig svensk mästare i friidrott. Världsrekord på två engelska mil ( 3: e juli 1942).

Hakfelt Produktion AB är ett av flera företag som genom framtidstro och investeringar bidrar till utvecklingen i Bräcke.


38 REGIONER I FOKUS – Bräcke

www.svenskleverantorstidning.se

Trygg leverantörspartner för maskinbearbetade detaljer Sojno AB anlitas för tillverkning av maskin­ bearbetade detaljer av kunder från Stockholm i söder till mellersta Norrland. Sojno AB har genom åren skapat sig ett namn som en trygg, solid och konkurrenskraftig lego­ tillverkare med långsiktiga kundrelationer och är noterad i högsta kreditvärdighetsklassen AAA. 1981 startade Nils Olaf Pedersen handelsebolaget “Pedersen & Son HB” vilket 1987 utvecklades till “Pedersen & Son i Bräcke AB”. 1990 flyttade företaget in i nybyggda egna lokaler på 11250 kvm vid Industrigatan i Bräcke. Under årsskiftet 96-97 ombildades företaget till Sojno AB. Sojno har genom åren kännetecknats av återkommande investeringar i en mångsidig automatiserad maskinpark. I dag betjänas kunderna med en personal på fem kompetenta och erfarna medarbetare, som tillverkar alla förekommande maskindetaljer, både enkla och mycket komplicerade, i kortare och längre serier. Jörgen Pedersen leder sedan 2008 i andra generation Sojno AB: s verksamhet.

Långsiktiga kundrelationer som stärker konkurrenskraften för båda parter

– Viktigt för våra kunder är att vi kan erbjuda dem konkurrenskraftig automatiserad tillverkning av mekaniska komponenter med rätt måttolerans i allt från enstyck till serier på upp till 1000. Vi arbetar för långsiktigt trygga kundrelationer, där vi över tiden och i en ömsesidig process kan förbättra produkter och produktion. Vår senast tillkomne medarbetare har arbetat hos oss i fem år. Övriga medarbetare har minst tio års erfarenhet i företaget. Att lära känna kunden och kundens behov är viktigt för oss. Det ger möjlighet för både kunden och oss och att på bästa sätt stärka konkurrenskraften och svara mot marknadens ständiga utmaningar, säger Jörgen Pedersen.

Automatiserad maskinpark som utvecklas i takt med kundernas behov

– Att automatisera produktionen har sedan många år varit vår ledstjärna för att kunna tillverka både långa serier och enstyck med snabba omställningar där alla maskiner är utrustade med automatmatning. Valet av maskiner vi investerar i, sker i takt med utvecklingen i kundernas behov. Våra två senaste maskininvesteringar är t.ex. en Doosan Daewo Puma 2000 SY för både svarvning och fräsning och en Mazak Nexus 510 C-II. Vi har också 2 Cininnati flerop. med palettväxlare. Vår största CNC-svarv är en Tjeckosvea som klarar komponenter med upp till 300 mm diam. Vår största fleroperationsmaskin kan bearbeta komponenter upp till 500 x 2000 mm. Vi kan både svarva och gänga långa, smala komponenter med hjälp av medlöpande stödlager. Som komplement till våra många CNCsvarvar och fleroperationsmaskiner använder vi också automatkap, rundslip och honingsmaskin. Våra supportmaskiner är också i daglig användning, konstaterar Jörgen Pedersen.

Bearbetar alla förekommande material

– Eftersom våra kunder kan ha många och skiftande behov anlitas vi för bearbetning i alla förkommande material som stål, aluminium, rostfritt, lagerbrons, mässing och plaster. Det har gett oss bred erfarenhet när det gäller behov, materialval och säker bearbetningsdata. Våra kvalitetsmål, oberoende av material, är noll fel och 100 % nöjda kunder, berättar Jörgen Pedersen.

Tillverkar egna Easyedge – skridskoslip­ maskiner för proffs och idrottsföreningar

Som extra krydda i tillvaron har Sojno AB utvecklat och tillverkar sina Easyedge skridskoslipmaskiner för proffs och idrottsföreningar. Maskinerna säljs i två storlekar, varav den större, Easyedge Speedmaster, är halvautomatisk. Erik Holländer

Provkörning av nytt verktyg i Sojno AB: s största fleroperationsmaskin.

Bräcke Sky lt & Bygg montage A B, En totalentreprenad för ditt skyltbehov Med nöjda kunder från Ystad till Haparanda!

www.brackeskylt.se - info@brackeskylt.se - Thomas 070-576 09 80


39 REGIONER I FOKUS – Bräcke

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Kundanpassade förpackningslösningar i stort och smått Sannolikheten att en kund skall köpa en produkt sedan han tagit produkten i handen är 80 %. Det gäller att först väcka rätt intresset. Mittpac har sedan år 1987 försett företag med praktiska, smarta, innovativa, transportanpassade, säljande och funktionsanpassade förpackningar i återvinningsbar well. Att Mittpac numera ingår i Smurfit Kappa, både världsledande och ledande i Sverige inom pappersbaserade förpackningar, ger Mittpac och kunderna många fördelar. Smurfit Kappa Mittpac AB har säte, kontor och produktion i Bräcke. – Mittpac har genom åren skapat långvariga kundrelationer med företag runtom i Norrland, som vi i första hand betjänar, men också på andra håll i landet. Vi verkar i nära relation med kunderna för att ge dem säkra leveranser och försprång i konkurrensen. Förpackning är ett konkurrensmedel i ständig utveckling, och en ständigt pågående utmaning för oss, säger Peter Jacob, som tillträdde som ny chef för Mittpac den 1 november i år. Mittpac har 11 medarbetare och levererar kundanpassade förpackningar till ett årligt värde av ca. 24 Mkr. Smurfit Kappa är med sina 40 000 anställda världsledande inom pappersbaserade förpackningar. I Sverige är företaget också marknadsledande med 770 anställda och kontroll över hela processen från eget pappersbruk i Piteå och wellpappfabriker i Eslöv (också HK), Brännögård, Gävle och Nybro samt förpackningsföretag som Mittpac, Pegewell, Svewell och Welltillverkaren.

Förpackningslösningar i well har många fördelar

Well är i många sammanhang det optimala materialet för förpackningslösningar. Well är ett material som återvinns och kan återanvändas upp till tiotalet gånger. – Med wellpapp i olika tjocklekar, kan vi ta fram och snabbt leverera lätta förpackningar, som håller och fyller alla behov hela vägen för allt från små konsumentprodukter till tunga industriella

produkter. Kraven på en bra förpackning är i dag höga. Design, beräkning, funktionslösning, tillverkning, tryck, packning, hantering, transport, rätt ytfriktion för att förhindra förskjutningar, utseende och budskap, fuktbeständighet, temperaturanpassning m.m. ställer stora och ständigt ökande krav på oss som tillverkare, konstaterar Peter Jacob.

”Detta är vi bra på”

– På Mittpac är vi flexibla och snabba med att ta fram och tillverka förpackningslösningar i serier från 50 till 20 000 st. Genom Smurfit Kappa har vi tillgång till världsledande kunskap i branschen. Smurfit Kappa har t.ex. 10 000 tekniska förpackningslösningar att välja bland för att ge varje kund rätt produkt. Vi kan erbjuda lagerhållning med leveranser ”just in time”. Vi tar fram förpackningar och förpackningslösningar inklusive t.ex. smarta, lättöppnade, säljande lösningar när det gäller både pallar i well och säljande butiksställ. Vi erbjuder kvalificerat tryck, offset, screenoch digitaltryck. Vi arbetar med helhetssyn på kundens förpackningsprocess från vår kund till kundens kunder. Vi har en flexibel maskinpark i rymliga lokaler och erfaren, kunnig personal. Man kan av oss också få allt man behöver inom förpackningstillbehör som tejper, sträckfilm, stötdämparmaterial, band och bandningsmaskiner, vilket man enkelt kan beställa via vår hemsida, berättar Peter Jacob.

Mittpacs förpackningar fyller många behov – några exempel på kunder/produkter

Förpackningslösningar från Mittpac fyller många behov och företag/produkter som anlitar Mittpac finns i snart sagt alla branscher. – Vi tar exempelvis snabbt och med korta leveranstider ta fram rätt förpackning för allt från täljstenskuberna ”Whisky on the rocks”, som säljs i liten konsumentförpackning med 8 kuber i varje, till Cardos dränkbara pumpar, som är en tung industriprodukt, avslutar Mittpacs chef Peter Jacob. Erik Holländer

Peter Jacob tillträdde den 1 november i år som ny chef för Mittpac.

VATTENBRUKSCENTRUM NORR AB Hos oss köper du även prima öring, röding och regnbåge för utsättning.

• • • •

Kontakt Åvägen 17 Torleif Andersson 840 64 Kälarne 0696-538 22 torleif.andersson@vbcn.se

Alla typer av städning Sanering Fastighetsskötsel Golvvård

070-3184416 Peter Persson www.mittsanering.com info@mittsanering.se


40 REGIONER i FOKUS – Bräcke

www.svenskleverantorstidning.se

Mittsanering största städföretaget i Bräcke kommun Mittsanering AB i Bräcke ägs och drivs av Peter Persson och erbjuder tjänster inom städning, sanering, fastighetsskötsel och golvvård. Genom förvärvet av Lolas Golvvård i Ånge för två år sedan, har verksamhet både breddats och vuxit i omfattning. Mittsanering, som erbjuder tjänster till både företag och privatpersoner i både Jämtland och Medelpad, har skapat sig ett namn för väl utförda arbeten. I framtidsplanerna finns både egen tillväxt och ytterligare företagsförvärv. Mittsanering är nu det största städföretaget i Bräcke kommun och blev valt till Årets företag 2008. Peter Persson grundade Mittsanering år 1995. Företaget har sin bas och sitt säte i Nyhem ca. två mil norr om Bräcke centralort mitt mellan Sundsvall och Östersund. Peter förvärvade Lolas Golvvård i Ånge vid årsskiftet 2007-2008. Lolas Golvvård, som tidigare ägdes och drevs av Börje och Lola Backström, har genom åren förutom andra tjänster fått omfattande erfarenhet när det

gäller professionell golvvård. – Börje och Lola hoppar fortfarande in och hjälper till när det behövs. De har lång erfarenhet av både teknik och metoder när det gäller alla typer av golvvård, vilket är till nytta för utvecklingen av tjänsteutbudet inom hela Mittsanering, säger Peter Persson.

Utför alla typer av städning för företag – privatpersoner utnyttjar RUT-avdraget

Mittsanering erbjuder alla typer av städning i alla typer av företags- och privata lokaler. – Genom att anlita oss får du som kund trygg och professionellt utförd städservice, fönsterputs m.m. för både kontor, industri, verkstad, butik, lager, offentliga lokaler, skolor, bostäder och andra fastigheter. Vi erbjuder allt från kontraktsstädning där vi tillsammans med kunden lägger upp en plan för vad som skall göras och hur ofta det skall utföras. Vi tillhandahåller den rådgivning, kunskap, erfarenhet, utrustning, kemikalie- och miljökunskap som behövs för varje typ av behov och uppdrag. Förutom kontraktsstädning anlitas vi för flyttstädning och andra större enskilda insatser, t.ex. när ett företag flyttar, bygger till eller skiftar lokaler.

När det gäller RUT-avdraget kan man fråga oss om råd, eftersom det finns en hel rad av tjänster som berättigar till avdrag och som vi utför, berättar Peter Persson.

Fastighetsskötsel som förenklar för kunden

– Vi vill göra det enkelt för våra kunder. Fastighetsägare som inte själv vill sköta sina fastigheter och deras underhåll kan anlita oss. Vi sköter både inre- och yttre fastighetsvård- och förvaltning. Genom att gå igenom en fastighets behov gör vi tillsammans upp en plan för effektiv och ekonomisk skötsel. Vi kan sköta allt, året om, från städning, till byte av lampor och armaturer, snöröjning, sandning, gräsklippning, skötsel av rabatter, träd och buskar och dokumentation av underhållsbehov och reparationer m.m. För kunden blir det enkelt och bekymmerslöst. Vi är inte främmande för att utöka våra resurser och service i takt med kundernas behov, säger Peter Persson.

Mögel-, brand-, ventilations-, byggplats-, klotter- och asbestsanering

– När det gäller asbestsanering gäller strikta regler om kunskap inom lagstiftning, utbildning, teknik, hantering, transport, lagring, ventilation, andningsskydd och annan personlig utrustning. Asbestsanering får enligt lag utföras endast av företag med särskilt tillstånd som utfärdas av Arbetsmiljöverket med årlig omprövning. Det är viktigt att tänka på när man som uppdragsgivare anlitar en entreprenör, poängterar Peter Persson.

Professionell golvslipning och golvvård växande nisch

– Genom förvärvet av Lolas Golvvård har vi fått in stor kunskap och erfarenhet av professionell golvvård för alla typer av golv. Oss kan man anlita för slipning rekonditionering och skötsel av både trä-, betong- och stengolv. Med rätt utrustning för uppdragen ser vi nu att det är en växande nisch i vår verksamhet. Tillsammans har vi inom Mittsanering mer än 70-års samlad erfarenhet inom våra verksamhetsområden, berättar Peter Persson avslutningsvis. Erik Holländer

Tjänsterna omfattar både mögel-, klotter-, brandskade-, ventilations- och asbestsanering.

Sojno AB Industrigatan 12 840 60 Bräcke Tel: 0693-71515 www.sojno.se

Vi har moderna & ändamålsenliga maskiner och kunnig personal för tillverkning av dina maskindetaljer.

Œ Œ Œ Œ Œ

Legotillverkare av stora & små maskindetaljer. Bearbetar de flesta förekommande material. Stora eller små serier med korta ledtider. Långsiktiga kundrelationer. Välkommen med din förfrågan!

Vi tillverkar & säljer skridskoslipmaskiner för ishockey / bandy / konståkning samt långfärdsskridskor.


41 Regioner i fokus – Bräcke

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Monterar era skyltar i Sverige, Norge och Finland Skyltföretag och affärskedjor behöver återkommande hjälp med att demontera äldre material och montera nya skyltar. Genom att anlita Bräcke Skylt & Byggmontage AB kan man klara sig med en enda skyltmonteringspartner för både Sverige, Finland och Norge. I dagsläget utgår Bräcke Skylt & Byggmontage i kunduppdragen från orter som Gävle, Bollnäs, Östersund och Bräcke. Bräcke Skylt & Byggmontage AB grundades år 2004 på hemorten Bräcke av Thomas Fredriksson, som då arbetade på ett skyltföretag i Stockholm. Dessförinnan hade han varit verksam i Östersund. – Jag är uppvuxen i Bräcke. Här har jag både mina rötter och största delen av min släkt. Efter åren i Stockholm ville jag starta en verksamhet som på något sätt skulle gynna min hemort. Det blev Bräcke Skylt och Byggmontage AB, berättar Thomas, som i grunden är snickare. – I dag svarar vi t.ex. bara Bräcke/Thomas i telefonen när folk ringer. Folk tänker tydligen också på oss helt enkelt som Bräckepojkarna, berättar Thomas.

Omprofilering, varugruppsskyltning, fordonsreklamkampanjer m.m.

– Inom Bräcke Skylt & Byggmontage AB har vi utvecklat mångsidig service med både skyltföretag, affärskedjor och i vissa fall enskilda företag som uppdragsgivare. Genom att anlita oss kan ett företag både fortlöpande och i samband med t.ex. omprofilering få sina skyltar och sitt profileringsmaterial snabbt och problemfritt utbytta. Vi monterar ner och monterar upp alla typer av skyltar från stora ljuslådor till mindre material i alla dess former. Materialet kan i förekommande fall sändas på förhand dit där skall monteras

upp, eller där det är mera praktiskt tas med av oss. Varugruppskyltning i butiker där olika avdelningar ges speciell utformning och färgsättning är exempel på uppdrag. Ett aktuellt återkommande uppdrag är monteringen av reklamkampanjer i folieutförande s.k.” Superbacks” på stadsbussar. Många har säkert sett reklamen på bussarnas hela baksidor, ibland också sidorna. Det är alltså möjligt att det är vi som monterat just dem. Exempel på skyltning vi anlitas för berör företag som Max Hamburgare, Sibylla, Ö & B, Stadium, ICA, Coop och Stadsbussarna i Sundsvall. Vi är flexibla och alltid beredda att arbeta hårt och få det vi lovat utfört i rätt tid. I samband med större projekt utför vi också skyltmontering i både Finland och Norge. Att anlita oss är enkelt och okomplicerat, berättar Thomas Fredriksson.

Lysdiodskyltar och neonskyltar montering och reparationer

– Vi utför också skyltmonteringar av skyltar av teknisk-/elteknisk natur. Exempelvis anlitas vi för montering av lysdiodskyltar, som används allt mer. Många vill behålla sina gamla neonskyltar för att behålla karaktär och utseende, vilket jag personligen tycker är en kulturvårdande gärning. Neonskyltar är ofta både roliga och vackra och passar bäst av allt just i den miljö de funnits och ursprungligen monterats, kanske för 50-60 år sedan. När det gäller neonskyltar ser vi till att de underhålls och repareras. Ibland kan man se att en bokstav i ett företags fina neonskylt slocknat. Vi ser t.ex. till att den slocknade bokstaven ersätts med en som vi låter nytillverka. Elledningarna i äldre neonskyltar kanske behöver bytas ut. Vi ser vi till att det blir gjort, avslutar Thomas Fredriksson.

Aktuellt och och noterat noterat Aktuellt

Erik Holländer

Thomas Fredriksson har just monterat ännu en omgång av ”Superbacks” dvs. foliereklam som täcker hela baksidan på stadsbussarna i Sundsvall. Montering av skyltar för en affärskedja är nästa uppdrag. Bräcke Skylt & Byggmontage AB anlitas för allt inom skylt- och foliemontage.

Aktuellt och noterat

Medaljregn över Jämtlands Bryggeri i Pilgrimstad

Lister och panel som gör hemmet vackrare

Ölbryggeriet Jämtlands Bryggeri finns i Pilgrimstad, Bräcke kommun i Jämtland. Sedan produktionen inleddes år 1996 har bryggeriet fått motta totalt 122 medaljer (flest av alla bryggerier) på Stockholm Beer and Whiskey Festival. Ett dussintal olika sorter öl tillverkas, inklusive säsongsprodukter som Julöl. innehåller

Familjehyvleriet Svenssons Trä i Ismussundet tillverkar både lister och panel enligt traditionella mönster. Företaget hyvlar också list och panel på beställning enligt ritning eller provbit. För utvändigt bruk tillverkas t.ex. paneler för inramning och krön för dörrar- och fönster. Mycket vackert och tidsäkta blir det! Lister och panel i moderna mönster tillverkas också. Hyvleriet i Isimussundet finns 4 km väster om byn Rissna i Bräcke kommun, ca. 4 mil från Östersund.


42 Regioner i fokus – Bräcke

www.svenskleverantorstidning.se

Bräcke Bo-Service anlitas av både företag, försäkringsbolag och enskilda.

Allt inom bygg- och renovering i mellersta Norrland Före den som behöver behöver om- och tillbyggnader, målnings- och snickeriarbeten, golv- och mattläggning, kaklings- eller plastarbeten utförda i våtutrymmen, har Bräcke Bo-Service AB blivit en ofta anlitad och uppskattad entreprenör, som används av både företag, försäkringsbolag, branschkollegor och kommun. Antalet uppdrag för privathushåll ökar nu starkt, tack vare förmånliga regler för ROT-avdrag. Bräcke Bo- Service AB ägs och drivs av Uffe Milde, som förvärvade verksamheten år 1999. Företaget hade grundats av Sigvard Fredriksson och drevs av honom under många år. – Sigvard ville gå i pension och var angelägen om att de anställda skulle ha en trygg framtid. Vi kom därför överens att jag köpte företaget och att vi skulle gå jämsides i verksamheten för att trygga övergången. Det gjorde vi också under det första verksamhetsåret. Sigvard hade skapat företaget ett gott renommé hos nöjda kunder för väl utförda arbeten. Trots att tiderna

inte var de bästa, fick vi genom ett antal stora uppdrag en bra start, konstaterar Uffe Milde.

Anlitas av alla typer av kunder – stora som små

– För oss är det viktigt att de arbeten vi tar på oss blir utförda inom givna kostnadsramar, med kvalitet i det som görs och att arbetena blir färdiga på överenskommen tid, oberoende av vilken typ av projekt eller vilken typ av kund det är fråga om. De kunder som en gång anlitat oss tenderar därför att leda till långa kundrelationer och återkommande uppdrag. Inom industrin har vi t.ex. anlitas vi återkommande av Hakfelt Produktion, som är ett expansivt företag här i Bräcke och har investerat och byggt om- och ut i många etapper. Vi har anlitats för ombyggnation av offentliga lokaler i Sollefteå. Vi anlitas av samtliga försäkringsbolag när det gäller arbeten efter brand- och frys-/vattenskador och t.ex. takskador på grund av stora snötyngder m.m. Vi har också stor erfarenhet av att göra handikappanpassningar t.ex. på uppdrag av Bräcke kommun.

Uppdrag för Cramo Instant i hela regionen – kontors- och skolmoduler

– Vi arbetar också enligt ett avtal med Cramo Instant och sköter för deras räkning både montering, demontering och transport av kontors- och skolmoduler. Vi sköter också deras felservice m.m. från Hudiksvall i söder. I Sundsvallsregionen, Sollefteå och i Jämtland – Härjedalen. Genom det har vi också kommit att åta oss uppdrag inom en allt större region, eftersom vi ändå rör oss i hela området, konstaterar Uffe Milde.

ROT-arbetena ökar starkt – GVK-certifiering för våtutrymmen viktigt

– Tack vare de för hushållen förmånliga ROTavdragen ökar nu våra uppdrag inom den sektorn nu starkt. Det kan röra sig om allt från ombyggnation och renovering av väggar, ommålning och omtapetsering, innertak, rum, kök och badrum/ våtutrymmen, byte till värmesnålare fönster m.m. För den som går i renoveringstankar eller planerar ombyggnationer lönar det sig att noga informera

sig om vilka ROT-regler som gäller. Det kan vara bra att veta att vi är GVK-certifierade för arbeten i våtutrymmen och arbetar med uppdrag inom både kakling och plast. När det gäller våtutrymmen är det extra viktigt att allt blir rätt, konstaterar Uffe Milde.

Samverkan med branschkollegor

–Vi har vanan att samverkar med braschkollegor, från och på olika orter, eftersom enskilda företag har varierande styrkor, kapacitet och bemanningssituation på aktuella verksamhetsorter, vid olika tillfällen. Det är till fördel för alla eftersom vi ofta då kan få arbetena utförda trots sjukfrånvaro eller annan kapacitetsbrist, alltid till kundernas fördel. Vi anlitas också ofta som underentreprenörer. Vi är vana att arbeta samman med företag som Skanska, NCC, Heving & Hägglund, Treab m.fl. Själva anlitar vi återkommande underentreprenörer på t.ex. VVS och el-sidan, berättar Uffe Milde. Erik Holländer

Reklam i ny regi Att synas är att finnas. För många företag i regionen betyder det sedan många år att anlita Reklamen med adressen Riksvägen 1 invid E14 i centrala Bräcke. I mars i år köpte Nilla Broström Reklamen av Urban Pålsson. Kunder i när och fjärran köper produkter via hemsidan reklamen.se Nilla Broström kommer ursprungligen från Stockholm och har arbetat i branschen i 15 år. För fem år sedan köpte Nilla lokaltidningen ”Kommunbladet” av Urban Pålsson. Tidningen, som Nilla vidareutvecklat sedan dess, utges i en upplaga på 4500 ex. och utgör en informationskanal för både företag, kommunen, föreningar och privatpersoner inom Bräcke kommun. – Jag har nu vissa funderingar på att utvidga det geografiska distributionsområdet för Kommunbladet, säger Nilla Broström.

Mångsidiga tjänster – produkt-, företagsoch fordonsprofilering

Det har gått riktigt bra, över förväntan, för Nilla, sedan hon tog över Reklamen. – Det är full huggning. Vi kan i dag erbjuda allt som en traditionell reklambyrå gör. Exempel på uppdrag är: idékreation, framtagning av logotyper, annonser, informationsblad, foldrar, visitkort, kompletta åtaganden inom företagsprofilering/ omprofilering, skyltar och vepor,

produktprofilering, fordonsprofilering/stripning, arbetskläder som t.ex. återförsäljare av Blåkläder, arbetsskor, profilkläder, giveaways, berättar Nilla. Nilla är van att också jobba med större produktioner. Ett färskt exempel blev uppdraget att producera Bräcke kommuns nya turistbroschyr. Ingen byrå kan hålla sig med all specialutrustning som behövs för alla uppdrag. För den skull arbetar vi i nätverk. Jag blev t.ex. nyligen anlitad för att ta fram stansade/skurna maggördlar till cigarrer. Allt brukar ordna sig, också det. Vi fixar. För kunden skall det vara busenkelt att anlita oss, konstaterar Nilla med ett skratt.

Nyinvestering i effektiv utrustning – fyrfärgstryck med automatvikning

– Sedan jag tog över Reklamen i mars, har jag investerat i en ny maskin med hög kapacitet för fyrfärgstryck, som också kan vika trycksaker och foldrar m.m. automatiskt i samma process. Det gör att produktionen blir rationell och kostnadseffektiv, konstaterar Nilla Broström.

reklamen.se – mycket att köpa via nätet

Via hemsidan reklamen.se säljer Nilla ett brett urval av produkter för företag, kontor, hem, kök och friluftsliv, julklappar, profilkläder, visitkort, korrespondenskort, brevpapper, fordons/ produktmärkning, skylt/dekor, kläder för arbete, sport och fritid, föreningar. Inom giveaways finns det mycket att välja på inom ute- och inneprodukter för arbete och fritid.

Nilla Broström och Nikolai Kroik betjänar kunder i när och fjärran. Via hemsidan reklamen.se kan man beställa det mesta inom bl.a. reklam, giveaways, arbets- och profilkläder.

Nyanställning

– Att det blivit mycket att göra, har lett till att jag anlitar Nikolai Kroik som hjälp. Går allt

enligt planerna blir det fast jobb för Nikolai från årsskiftet, berättar Nilla Broström. Erik Holländer


43 REGIONER I FOKUS – Bräcke

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Allt inom yttre fastighetsskötsel och väghållning året om Gärdins Åkeri AB med säte och bas i Bräcke servar både kommun, företag och andra uppdragsgivare. Utvecklingen sedan starten för tio år sedan har varit betydande och gått från grustransport med ett fordon till allt inom yttre fastighetsskötsel och väghållning. När detta skrivs erbjuds tjänster med 14 arbetsfordon och en väl intrimmad arbetsstyrka på 15 medarbetare. Entreprenören Thomas Gerdin startade sitt företag Gärdins Åkeri år 1990. Verksamheten inledde Thomas med en lastbil för grustransporter och plogning. Andra arbetsfordonet, som anskaffades år 1996 var en traktor. År 2000 ombildades verksamheten till AB och år 2002 fick Gärdins Åkeri AB sitt första åretruntuppdrag av Bräcke kommun. Denna typ av kompletta åtaganden året om, har i hög grad lett till att Gärdins Åkeri i dag betjänar alla typer av kunder med sin mångsidiga erfarenhet och breda fordonspark.

årstiden behöver skogsbilvägarna ofta bättras på och underhållas. Vintertid är det uppdrag inom snöplogning och sandning som gäller. När det gäller väghållning/plogning anlitas vi också som underentreprenör av större entreprenadföretag, berättar Thomas Gärdin.

Två egna grustäkter – grus/sand/jordtransporter

Gärdins Transport använder sig av två egna grustäkters samt säljer och transporterar grus till bygg, väg- och markprojekt. I dag har vi fyra egna anläggningslastbilar. Med lastbilarna kan vi transportera grus, sand, jord, byggmaterial, maskiner

och utrustning och containertransporter. Vi har också 10-talet traktorer med materialhanteringsutrustning för små och stora jobb, allt från minitraktorer till hjullastare. För oss är det viktigt att kunna betjäna kunderna tryggt, pålitligt och säkert. Vi lägger därför vikt vid att underhålla vår maskinpark väl, avslutar Thomas Gärdin.

Guldstjärnan – företagsutmärkelse för god service

Föreningen Fördel Jämtland delar tillsammans med länets kommuner årligen ut Gulstjärnan till årets serviceföretag i respektive kommuner. År 2005 fick Gärdins Åkeri AB motta utmärkelsen i

Bräcke kommun. I motiveringen till priset heter det bl.a. att: ”God service och vänligt bemötande gör ett område attraktivt att besöka, bo, verka och leva i. Gott värdskap är en framtidsfråga för vårt län”. I motiveringen heter det vidare: ” detta företags servicevilja och engagemang gläder många i vardagen. Deras seriösa och ansvarsfulla sätt att sköta sina åtaganden är till stor nytta och glädje för innevånarna på de orter där de är verksamma”. Det märks m.a.o. i vardagen att medarbetarna på Bräcke Åkeri AB är stolta över både sig själva och sitt företag. Erik Holländer

Första stora upphandlingen blev startskottet till mångsidig utveckling

Det första åretruntuppdraget för Bräcke kommun kom att omfatta tjänster i både centralorten Bräcke och i Gällö. – Genom den upphandlingen åtog vi oss att sköta yttre fastighetsskötsel både sommar- och vintertid. Uppdragen under den varma årstiden omfattade bl.a. parkskötsel, planteringar, gräsklippning, gångar, trottoarer, vägar, parkeringsytor, lekparker och allt annat som har med kommunens bostäder och fastigheter att göra. Vintertid skötte vi snöröjning, sandning inom bostadsområdena samt gator och vägar. Genom en ny upphandlingsrunda fick vi också motsvarande uppdrag i Kälarne, som efter Bräcke och Gällö är kommunens tredje största tätort. Efter det har företaget vuxit och vunnit fler upphandlingar.

Yttre fastighetsvård, väghållning och transporter för många typer av kunder

Erfarenheterna från de första större åretruntuppdragen kom väl till pass i Gärdins Åkeri AB: s fortsatta utveckling. – Det och att vi hela tiden vågat satsa framåt och investera i kombination med otroligt duktiga, kund- och kostnadsmedvetna medarbetare har lett till att vi kunnat vinna större upphandlingar. När detta skrivs betjänar vi förutom kommunen också företag och framförallt större fastighetsägare med alla typer av tjänster inom yttre fastighetsskötsel. Vår region är rik på god skogsråvara som avverkas och transporteras ur skogen. Skogsbolagen/skogsägare anlitar oss därför för väghållning på deras skogsbilvägar, som utsätts för stora laster och påfrestningar. Speciellt under den varma

Gärdins Åkeri AB vill kunna betjäna kunderna med en säker och pålitlig maskinpark. Underhållet av företagets fyra entreprenadlastbilar och tiotalet traktorer och hjullastare är därför viktigt.

Uffe Milde

0693-71177 www.brackebo-service.se

• När du behöver bygga ut, ändra, reparera, renovera, när olyckan varit framme. • Vi arbetar för både företag, försäkringsbolag och enskilda. • Anlita oss för allt inom byggreparation och byggrenovering i Mellersta Norrland.


44 REGIONER I FOKUS – Bräcke

www.svenskleverantorstidning.se

Nytt inom ytbehandling för Västernorrland – Jämtlanda Vi har tidigare, senast i Nr 3/2008, när Hudiksvall var i fokus, skrivit om Iggesundsbaserade företaget Plast & Målningsteknik AB, som sedan tidigare har produktionsenheter och kontor i både Iggesund/Hudiksvall och Gävle. I maj i år öppnade företaget sin senaste filial i Bräcke för att betjäna kunder i både Västernorrland och Jämtland. Plast & Målningsteknik AB är ett auktoriserat företag inom rostskyddsmålning, som med mer än 40-årig erfarenhet erbjuder sina kunder problemlösning och högkvalificerad teknisk ytbehandling med säkerställd kvalitet enligt Auktorisationsnämndens krav för rostskyddsmålning. Arbetena utförs antingen vid företagets fasta anläggningar i Iggesund, Gävle och Bräcke eller med mobila utrustningar över hela landet. – Under förra högkonjunkturen visade det sig finnas ett stort underskott av kapacitet i branschen. Genom att etablera oss vid E 14 mellan Sundsvall och Östersund, kan vi betjäna kunder inom en stor region, berättar Thomas Söderlund, som ansvarar för och själv utgår från den nya filialen i Bräcke.

Den nya enheten i Bräcke

I centrala Bräcke invid E 14 har vi etablerat en fast anläggning på ca 500 kvm för blästring, rostskyddsmålning och sprutlackering. I vår sprutlackeringshall lackerar vi konstruktioner med upp till nio meters längd. Lackeringshallen är utrustad med rullvagnar för att förflytta och hantera stora produkter.

I lackeringslinan kan vi hänga upp till 100 produkter åt gången, där varje komponent kan ha en vikt på upp till 45 kg. När man använder flera krokar för samma produkt kan Linan också hantera större produkter. Exempel på lackeringsarbeten vi, när detta skrivs, utför vid Bräckeanläggningen är adapterplattor med vikter upp till 500 kg till Oilquick (senast presenterad i Nr 3/2008) på uppdrag av en lokal underleverantör i Bräcke. För Bracke Forest lackerar vi stora komponenter till deras markberedningsmaskiner och t.ex. chassier till deras nya bioaggregat. Vi lackerar också hydraulcylindrar till Brokk i Skellefteå, som har höga krav på kvalitet p.u.a. ett lokalt företag. berättar Thomas Söderlund.

Fältarbeten – bl.a. rostskydd, industrigolv, betongreparationer, kolfiberförstärkningar

Thomas berättar att man liksom från företagets andra enheter i Hudiksvall och Gävle också utgående från Bräckekontoret utför fältarbeten ute hos kunderna. Bland sådana kan nämnas: rostskyddsmålning, som ger gott skydd under och ovan vatten för t.ex. dammluckor, broar och andra stålkonstruktioner. – Vi gör också golvbeläggningar i epoxi, som vi kan lägga under pågående produktion, eftersom materialet är lösningsfritt. Vi gör m.a.o. golv i industrier, verkstäder, butiker och offentliga lokaler starka och tåliga. Ett sådant arbete utförde vi nyligen i ett reningsverk i Åre. Rusta i Gävle, Volvo i Bollnäs, Swedol och Iggesunds Bruk i Hudiksvall och Korsnäs Frövi är andra exempel. Vi utför lackering/sprutmålning och

sprutförzinkning med mobil utrustning. Injekteringar och tätningar av betongkonstruktioner samt förstärkning med kolfiber och brandtätning samt plastarbeten gör vi också ute hos kunderna, fortsätter Thomas.

Renovering med komposit ofta bra alternativ till att byta ut

Med avancerade kompositer renoverar Plast & målningsteknik AB i dag allt från cisterner och torkar till fasta stålkonstruktioner och t.ex. matarskruvar. Att renovera slitna pumphus har i många fall också visat sig vara ett bra och kostnadseffektivt alternativ till att byta ut slitna komponenter.

”Bräcke bra etableringsort eftersom vi vill betjäna både Västernorrland och Jämtland”

– Vi tycker att Bräcke är en bra etableringsort för oss eftersom vi kan betjäna kunder i både Västernorrland och Jämtland härifrån. Vi är också bredda att vid behov både utöka anläggningen i Bräcke med större ytor/fler lackeringshallar och att anställa fler medarbetare i takt med att antalet kunder och omfattningen av uppdragen växer, poängterar Thomas Söderlund avslutningsvis. Plast & Målningsteknik AB finns förutom i Iggesund/Hudiksvall och Gävle numera också i Bräcke med både blästring, sprutlackeringshall för större produkter och lackeringslina för mindre. - Fältarbeten inom många behovsområden utför vi också utgående från Bräcke, berättar platschefen Thomas Söderlund.

allt inom yttre fastighetsskötsel med 15 kunniga medarbetare och egen entreprenadfordonspark på 14 enheter

Erik Holländer


45 REGIONER I FOKUS – Bräcke

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Framtidens kretsloppslivsmedel Med siktet inställt på att utveckla framtidens kretsloppslivsmedel för Sverige, grundades i fjol Vattenbrukscentrum Norr AB med säte i Kälarne, Bräcke kommun i Jämtland. Verksamheten baseras på omfattande och gedigen forskning, som i Kälarne har bedrivits inom fiskodling och fiskförädling sedan 1909. Fokus är nu förutom förädling av insjöfisk för odling, också inställt på att ta fram det perfekta fodret för vattenbruk i sötvatten, vilket sluter kretsloppet för ett kretsloppslivsmedel för nordiska förhållanden. Både framtagning av rom, sättfisk, forskning och utbildning med riksintag sker nu i Kälarne. I Kälarne grundades på privat initiativ år 1909 en utvecklingsanstalt för insjöfiskodling. Här fann man optimala förhållanden med biotop, temperatur, rinnande vatten och rätt lerjord för att man skulle bygga fiskdammar. Under 1940-talet blev dåvarande Fiskeristyrelsen huvudman för anläggningen. Den fortsatta utvecklingen sker sedan i fjol åter i privat regi då Vattenbrukscentrum Norr AB grundades. – Forskningen har nu tagit fart ordentligt och delägare i bolaget är i dag SLU med 20 %, Fiskodlare i Norr ek.för. med 40 %, Bräcke kommun med 20 % och Landstinget/Jilu med 20 %. Vi är inte främmande för att ta in nya/ytterligare ägare för att efterhand fasa ut ägandet hos kommunen och Landstinget, berättar VD Birger Mangs.

Expansiv utveckling inom vattenbruk – viktigt livsmedel i tillväxt

Fisk är ett utmärkt livsmedel, som förutom näring också ger rikligt med viktiga spårämnen, mineraler och bl.a. fosfor som är viktiga för bl.a. hjärnans utveckling, speciellt under uppväxtåren. FAO (FN:s livsmedelsorgan) framhåller fiskodling som ett bra och önskvärt sätt att framställa föda. Varannan fisk som konsumeras globalt är odlad. – I Sverige har vattenbruket varit eftersatt i jämförelse med våra nordiska grannländer.I Sverige har konsumtionen av fisk per capita också varit markant lägre än i både Norge och Finland. En förändring är på gång. Under senare år har det skett en närmast explosiv utveckling inom vattenbruket i Sverige. Norra Sverige har optimala förhållanden tack vare de många och näringsfattiga vattenmagasinen i de reglerade älvarna. Det är också här största delen av tillväxten nu sker, berättar VD Birger Mangs. För att ge några exempel på odlingar nämner Birger Vattudalens Fisk AB i Ströms Vattudal, Strömsunds kommun, Jämtland, som inledde sin verksamhet för två år sedan och redan håller 3 200 ton regnbåge i odling årligen. Umlax AB med flera odlingslägen, varav det största på 2 000 ton röding i sjön Malgomaj väster om Vilhelmina. Svensk Fjällröding AB i Landön, som fick förmånen att leverera rödingen till Viktorias och Daniels officiella bröllopsmiddag. Börtnans Fjällvattenfisk AB, som har utvecklat mycket hög egen förädlingsgrad.

Forskning och utveckling – förädlad sättfisk – biotopforskning

I Kälarne inleddes redan 1909 odling av sättfisk som harr, bäckröding, öring och röding. Vidareförädling genom medveten genetisk selektion för bättre avelsfisk har skett som en naturlig utveckling av verksamheten. Forskningen skedde efterhand med fler inriktningar, som i dag utgör en omfattande och ovärderlig kunskapsbank. Kartläggning av både sjöar och vattendrag var t.ex. en forskningsinriktning för att noga artbestämma och beskriva alla i

Romstrykning av regnbåge. Infälld bild: Hall 2, X-hallen, med 200 tråg för avelsfamiljer

fiskarnas livsmiljö levande livsformer, inklusive mikroorganismer, som Vattenbrukscentrum Norr AB i dag har stor nytta av.

Hållbar fiskodling och kretsloppsfoder – nordiskt intresse

– Forskning och avel på biologisk och miljömässigt hållbar bas och kretsloppsfoder är viktiga målområden i vår verksamhet. Under 27 år har SLU i Kälarne exempelvis utvecklat ”Arctic Superior”, en röding med ursprung i Hornavan som nu har ca 40 % bättre tillväxt än ursprungsfisken.

Plast & Målningsteknik AB I gg es u n d • gäv l e • B r äc k e

Genom vår foderforskning har vi ersatt större delen av vildfisken i en fodervariant bl.a. med en proteinrik reproducerbar svamp (zygomycet). ”The Baltic Blend” är ett foder under utveckling, baserat på skarpsill, som finns i riklig mängd, och blåmussla, som binder och tillvaratar överskott av kväve och fosfor i Östersjön. I grannländerna är intresset stort för odling i Sverige. Fiskodlingsföretag på Åland och i Norge investerar nu i Norrlands inland och Kälarne knyter ihop nordisk forskning i samarbete med bl.a. SLU och Göteborgs Universitet, berättar Birger Mangs.

Både högskole- och gymnasieutbildning med riksintag i Kälarne

Höstterminen 2010 inledde vi i Kälarne en yrkeshögskoleutbildning i Hållbart Vattenbruk. Höstterminen 2011 startar vi tillsammans med Jilu också en gymnasieutbildning i Vattenbruk med riksintag, berättar VD Birger Mangs på Vattenbrukscentrum Norr AB avslutningsvis. Erik Holländer

I maj i år etablerade vi vår nyaste filial i Bräcke för att serva Västernorrland och Jämtland med blästring/måleri för industriella produkter (målerihall och lina). Fältservice inom: Rostskyddsmålning/lackering • Industrigolv (epoxi) • Betonginjektering • Kompositbeläggningar m.m. w w w. p l a s t o m a l n i n g s t e k n i k . c o m


46 REGIONER I FOKUS – Bräcke

www.svenskleverantorstidning.se

SCA och Persson Invest i samverkan blev Gällö Timber AB Den 1 juni i år bildade SCA och Persson Invest det gemensamt ägda företaget Gällö Timber AB. HK finns i Gällö i Bräcke kommun. I Gällö Timber ingår Gällö sågverk, Jämtlamell i Ragunda kommun och Tjärnvikssågen i Nordanstigs kommun. Fördelarna med det gemensamt ägda Gällö Timber AB finns både på marknadssidan och genom att ge bättre förutsättningar för rationell anskaffning och intern fördelning av skogsråvaran.

När Gällö Timber AB bildades i juni i år utsågs samtidigt Tommy Högberg till bolagets VD. Tommy Högberg kom närmast från tjänsten som produktionschef på SCA Tunadalssågen i Sundsvall.

Fördelar inom flera områden ger konkurrenskraft Det fanns naturliga orsaker till att Gällö Timber AB bildades som ett av SCA Timber och Persson Invest gemensamt ägt sågverksföretag. Marknadens utveckling går kontinuerligt mot allt större och kapitalintensiva investeringar. Gemensam finansiell styrka är en fördel. Redan i dag är Gällö sågen ett av Sveriges effektivaste sågverk.

– En stor fördel är att försäljningsfunktionen blir gemensam i och med att Gällö Timber AB kan anlita SCA stora försäljningsorganisation både i Sverige och för exportmarknaderna. På råvarusidan skapar vi med gemensamma resurser bättre förutsättningar för effektiv och rationell anskaffning av skogsråvara för alla ingående sågverk än tidigare. Här i Gällö har vi t.ex. en SCA-anställd koordinator, som samordnar all virkesförsörjning för Gällö Timber AB. Koordinatorn ser till att skogsråvaran kommer till rätt sågverk med hjälp av hela inköpsfunktionen och med optimerad logistik i transporterna. En fördel är att gemensamma inköp görs via både Primaskog, PerssonInvest, SCA och Jämtlamell Skog, berättar VD Tommy Högberg.

Tommy Högberg tillträdde den 1 juni i år som VD för Gällö Timber AB.

Stor gemensam styrka – 390.000 kbm och 150 medarbetare

Sågverksbranschen kännetecknas i dag av flera avgörande faktorer. Att marknadsfunktionen fungerar effektivt gör att man når rätt kunder/ marknader effektivt och till låg kostnad per försåld volym. Viktigt är också att fortlöpande kunna trygga tillräcklig skogsråvara till konkurrenskraftigt pris liksom att produktionen kan ske i modernt utrustade, effektiva och produktionstekniskt säkra sågverk. – Våra tre sågverk är alla viktiga och betydande arbetsgivare på sina respektive orter. Med en gemensam produktionskapacitet på 390.000 ton sågad trävara och 150 medarbetare, är vi i dag en stark aktör på en krävande marknad i ständig utveckling. – Vi ser med tillförsikt på framtiden säger VD Tommy Högberg. Erik Holländer

Sågverket i Gällö, ett av de tre sågverken inom Gällö Timber AB, är i dag en av Sveriges effektivaste sågverksanläggningar.

Aktuellt och noterat

Thomas Prytz ny VD för Bracke Forest Den 15 november i år tillträdde Thomas Prytz, som ny VD för Bracke Forest. Han kommer närmast från tjänsten som CFO för ZMek Holding, som bl.a. är moderbolag för Jonsson & Paulson Industri AB i Östersund. Bracke Forest AB i Bräcke är världsledande inom markberedningsmaskiner för skogsbruk. Maskiner för automatisk sådd och plantering finns i sortimentet. När detta skrivs, lanserar Bracke Forest C16.b, en ny generation av sitt röjnings- skogsvårds- och bioenergiaggregat för skördare och andra kranförsedda basmaskiner. C16.b har mottagits väl av marknaden i Sverige och utomlands och 50-100 C16B förväntas tillverkas under 2011.

Aktuellt och noterat

Certifierade Takstolar från Pilgrimstad – Vi är i nuläget den enda tillverkaren av certifierade takstolar i Jämtland. Det ger oss fullt upp med arbete för kunder från Sundsvall i öster till Åre i väster, berättar Rune Åkervall och Anders Tjärnström, som äger och driver Pilgrimstad Takstolar AB i Pilgrimstad, Bräcke kommun, ca. 3 mil sydöst om Östersund på vägen till Sundsvall. Verksamheten förvärvade de år 2000. Alla typer av en- två- och tredelade takstolar i trä för spännvidder upp till 30 meter tillverkas. Företaget tillverkar också takbalkar och huggen timmerpanel 28 x 195 mm med matchande timmerknutar.


47 REGIONER I FOKUS – Bräcke

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Specialiserad på arbeten i aluminium Många företag som själva inte har egen tillverkning är beroende av en pålitlig produktionspartner. Svetskompetens AB i Gällö, Bräcke kommun tillverkar för andra företags räkning produkter och konstruktioner i både enstyck och serier. Erfarenheten av att tillverka i aluminium är omfattande. Flera välrenommerade och namnkunniga företag anlitar Svetskompetens som sin produktionspartner.

Svetskompetens AB ägs och drivs av Pelle Jonasson. Innan Pelle omvandlade sitt företag till aktiebolag, drev han verksamheten under namnet Pelles Svets & Rep. Svetskompetens finns i egna lokaler på industriområdet i Gällö invid E 14 mellan Sundsvall och Östersund. Svetskompetens omnämndes i fjol av undersökningsföretaget SYNA som ett av de lönsamma aktiebolag som utvecklats bäst inom Bräcke kommun.

Både enstyckstillverkning och serieproduktion

– Vi arbetar både med tillverkning i enstyck och serieproduktion från kundernas ritningsunderlag i materialtjocklekar från 1 mm och uppåt, så vi täcker m.a.o. in ett brett behovsområde hos många företag. Nära samverkan med kunderna gör att vi ofta tillsammans kan förbättra produkterna utgående från både praktisk användning och produktionstekniska aspekter.

Också mycket stora konstruktioner

– Våra lokaler med stora portar på 4,7 x 4,7 meter, gör att vi kan tillverka större konstruktioner med upp till 15 meters längd i ett stycke. Om de är större än så, är det praktiskt att tillverka i delkomponenter, som sedan monteras ihop på plats. Det är i vilket fall som helst också praktiskt när det gäller logistik/landsvägstransporten, säger Pelle Jonasson.

Några exempel på tillverkning – snabb omställning i produktionen

Svetskompetens anlitas sedan länge som produktionspartner av en av landets ledande tillverkare av snökanoner. – Vi serietillverkar både schassin i aluminium till snökanoner och höj och sänkbara plattformar i stålfackverkskonstruktion till dem. Vi tillverkar och installerar också rör-, pumpstations-, och andra systemkomponenter till snökanonsystem. Högtalarlådor i aluminium för professionella musikanläggningar som t.ex. används i passagerarfartyg, hotell och restauranger tillverkar vi för ett framgångsrikt företag i branschen. Vi serietillverkar alltså både stora och små produkter. Vi anlitas också för specialkonstruktioner som kanske tas fram i endast ett exemplar. Båda

Bevattningskanon till Aitikgruvan tillverkad för kunds räkning av Svetskompetens AB.

kategorierna av tillverkning sker samtidigt i våra lokaler. Vi är smidiga och ställer om snabbt i produktionen för nya uppdrag, berättar Pelle Jonasson, som gläder sig över förmånen att ha duktiga medarbetare.

Stabilt företag och trygg produktionspartner – firar 20-årsjubileum 2011

Den 15 december 2011 är en märkesdag. – Den dagen för 20 år sedan inledde jag min företagarbana. Vi är glada att Svetskompetens AB representerar stabilitet, yrkeskunskap och pålitlighet. Vi kan konstatera att vi utvecklas i samverkan med duktiga kunder inom många olika branscher och nischer. – Det har varit stimulerande och är lika stimulerande i dag som då. Med nya uppdrag

Förvärv

växer man själv. Vi har genom åren också haft förmånen att kunna ha många verkligt duktiga, engagerade och ansvarsfulla medarbetare. Också den senaste lågkonjunkturen har vi klarat, vilket är skönt, eftersom många företag drabbats tungt, konstaterar Pelle Jonasson.

Beroende av många typer av underleverantörer

– Vi är själva beroende av underleverantörer. Det rör sig om maskinbearbetade-, stansade/laserskurna detaljer i allt från enstyck till serier på tusental. Eftersom vi erbjuder kunderna färdiga produkter inklusive all typ av ytbehandling, anlitar vi också på den sidan olika företag för galvning, målning/lackering, berättar Pelle Jonasson.

Förädling

Uthyrning av roadracingmotorcyklar i Lidköping – dubbel SM-guldmedaljör

Uthyrning av roadracingmotorcyklar är en annorlunda del av Svetskompetens verksamhet. – Både jag och min son Joakim har alltid varit mycket intresserade. Det har bl.a. lett till att Joakim blivit dubbel SM-guldmedaljör på motorcykel inom roadracing, berättar Pelle. Joakim bor numera i Lidköping och sköter därför uthyrningen därifrån. Erik Holländer

Konvertering till biovärme

– Vi har tidigare förvärvat och vidareförädlar fastigheter med 115 lägenheter och ett tiotal kommersiella lokaler på flera orter inom Bräcke kommun.

Webbadress: www.sunbio.se Email: info@sunbio.se Telefon: 070-5575156, 070-6398019, 0693-30164, 0693-30116 Adress: Sundsjö Bioenergi AB, Lövstavägen 3, 840 50 Gällö

– I vårt verksamhetskoncept ingår att konvertera fastigheterna från olje-/eluppvärmning till bioenergi. Vi bygger egna bioeldade panncentraler med minifjärrvärmenät, som andra kan ansluta sig till. – Vi intresserar oss härnäst för förvärv av lämpliga fastigheter längs axeln Bräcke, Österunds omgivningar, Krokom och Åre.


48 REGIONER I FOKUS – Bräcke

www.svenskleverantorstidning.se

I Sunbio/Sundjö Energi & Fastigheters koncept ingår förvärv och förädling av lämpliga fastigheter samt konvertiering till biovärme med egna minifjärrvärmenät, som också andra kan ansluta sig till.

Privatägt fastighetskoncept med ambition att växa Privatägda Sundsjö Bioenergi AB har på få år, med sina i dag 115 lägenheter och tiotalet kommersiella lokaler blivit den största fastighetsägaren efter kommunen inom Bräcke kommun. I företagets koncept ingår att förvärva, förädla och förvalta lägenhetsbestånd och fastigheter, som konverteras till förmånlig biobränsleuppvärmning i egna minifjärrvärmenät, som också andra kan ansluta sig till. Ambitionen framöver är att i första hand fortsätta att växa inom fastighetsinnehav inom intressanta områden i Jämtland. Bräckeföretagarna Elis och Johan Johansson har med tiden utvecklat betydande verksamheter inom tre områden. I egna privata skogsinnehav ägs i dag ca 1400 ha skog och ambitionen är att också i fortsättningen utöka innehavet. Inom fastigheter har både ett omfattande lägenhetsbestånd och kommersiella fastigheter förvärvats av framförallt Bräcke kommun. Den tredje verksamhetsinriktningen berör minifjärrvärmenät enligt konceptet färdig värme både för eget bruk och för anslutning av andra fastighetsägare. Civilingenjör Johan Johansson, som i första hand ansvarar för

den fortsatta utvecklingen på fastighetssidan, representerar andra generationen i familjeverksamheten.

Förvärv, förädling och förvaltning av lägenhetsbestånd och kommersiella fastigheter

– I dag äger och förvaltar vi inom Bräcke kommun på orter som Bräcke centralort, Gällö, Pilgrimstad, Kälarne och Fjällsta ett fastighetsbestånd med totalt 115 lägenheter och 10 kommersiella fastigheter. För sju år sedan förvärvades i Fjällsta, mellan Gällö och Pilgrimstad, både tidigare kommunägda och privata fastigheter. Tidigare butikslokaler byggdes om till lägenheter. I konceptet ingick att skapa attraktiva lägenheter och egen minifjärrvärmecentral för biobränsle, som också andra kunde ansluta sig till. Konceptet visade sig fungera bra. Den stora utmaningen blev sedan att expandera. För två år sedan ledde detta till att vi av kommunala BTAB köpte tio fastigheter med bl.a. 100 lägenheter på orter som centrala Bräcke, Kälarne, Gällö och Pilgrimstad. I vårt koncept ingår att erbjuda högkvalitativa lägenheter och lokaler i välskötta fastigheter, till rätt kostnad. Något som är viktigt för vidareförädlingen

GÄLLÖ

av fastighetsbeståndet är naturligtvis ekonomin. Redan nu har vi lyckats göra verksamheten lönsam och har redan hunnit upprusta, renovera och bygga om på många håll. Med ökad erfarenhet hoppas vi kunna erbjuda allt bättre service till våra hyresgäster. Förutom privata hyresgäster har vi också verksamheter som SCA, Landstinget, Norrskog m.fl. som hyresgäster inom både kommersiella lokaler och lägenheter, berättar Johan Johansson.

Färdig biovärme genom egna minifjärrvärmenät, som andra kan ansluta sig till

– I vårt verksamhetskoncept ingår att konvertera fastigheterna från olje-/eluppvärmning till bioenergi. Den lösning som visat sig fungera bra är att vi bygger egna bioeldade panncentraler med minifjärrvärmenät, som andra kan ansluta sig till. Kunderna får sin uppvärmning i form av ”färdig biovärme”. Vi sköter hela driften. En sådan lösning är, tack vare de egna fastigheterna, också till allas fördel mindre känslig ekonomiskt, än när det byggs helt fristående värmecentraler, vilka helt och hållet är beroende av ha stabila kunder med god betalningsförmåga i alla lägen. Med växande verksamhet och av praktiska skäl (bl.a. olika momssatser) börjar det nu bli

JÄMTLAMELL

aktuellt att särskilja fastighet och energi i skilda juridiska enheter, berättar Johan Johansson.

Att anlita duktiga underentreprenörer viktig del av lösningen

– Vårt koncept innebär också att vi anlitar underentreprenörer för allt från fastighetsskötsel och bränsletransporter/eldning till måleri- och snickeri- och tapetseringsarbeten. I framtiden kommer vi att fortsättningsvis vara beroende av att hitta bra samarbetspartners, konstaterar Johan Johansson.

Expansion – i första hand i övriga Jämtland, kanske efterhand i övriga Norrland

– Med växande erfarenhet, känns det som en naturlig ambition att i första hand utveckla vårt fastighetskoncept i övriga delar av Jämtland. Vi intresserar oss härnäst för lämpliga förvärv längs axeln Bräcke, Österunds omgivningar, Krokom och Åre. I våra tankegångar är naturnära boende också en allt viktigare ingrediens i modernt boende av god kvalitet, avslutar Johan Johansson. Erik Holländer

TJÄRNVIK

www.gallotimber.se

Pressklipp

Rivning

Hämtning

Personal/kunskap

Vi både hämtar och köper ert skrot i Jämtland – Härjedalen med omgivning. Våra skrotstationer finns i Mjösjöån och Rossön. Ring Fredrik Karlsson på 070-6963869


49 REGIONER I FOKUS – Bräcke

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

ReMetall både river, hämtar och köper skrot inom Jämtland – Härjedalen med omnejd. ReMetalls nya flyttbara pressklipp klipper/pressar metallkonstruktioner med en kraft på 1000 ton till täta skrotpaket.

Växande skrothanteringsföretag i privat regi Genom att både hämta och köpa skrot i Jämtland -Härjedalen med omgivande områden, fyller privatägda skrothanteringsföretaget ReMetall, grundat 2004, ett behov hos alla typer av kunder med metallskrot. Fördelen för kunderna är bl.a. att ReMetall hämtar skrotet både tillfälligt och återkommande. Containrar ställs ut t.ex. vid större rivningsprojekt. ReMetall grundades av Fredrik Karlsson år 2004. Verksamheten har, trots lågkonjunkturen som kom emellan, utvecklats bra och Fredrik Karlsson har gjort stora investeringar som bidragit till att göra verksamheten effektiv. Förutom Fredrik Karlsson själv är också medarbetarna Anton Halvarsson och Kent Göransson stationerade i och utgår från Mjösjöån. Sture Rundqvist är platsansvarig vid ReMetalls skrotcentral i Rossön, Strömsunds kommun. Fredriks sambo Mona Lindberg, sköter administrationen och har tidigare branscherfarenhet. Tidigare hjälpte hon sin far Kjell-Erik Lindberg med motsvarande uppgifter i det familjeföretag

i skrotbranschen, som Kjell-Erik grundat redan 1958. Kjell-Erik är numera pensionerad.

Två skrotcentraler i Mjösjöån och Rossön – råvara bl.a. för Norrlands stålsmältverk.

ReMetall utgår från två egna skrotcentraler. I Mjösjöån, mellan Pilgrimstad och Gällö ca. 1,5 mil från E 14 på vägen mot Rissna. Centralen i Mjösjöån har byggts upp intill familjens hem. Till de båda centralerna insamlas regionens skrot för sortering, sönderdelning, sammanpressning m.m. Skrotet sänds sedan vidare för att via större uppsamlingscentraler slutligen bl.a. bli ny råvara för Norrlands stålsmältverk i både Skellefteå (SSAB) och Hofors (Ovako).

Smidig service – stora investeringar bidrar till hög effektivitet

– Vår filosofi är att göra det enkelt för våra kunder. ReMetall hämtar skrotet från både företag, jordbruk och privatpersoner. Kunderna slipper bekymret med att samla ihop, kapa upp, dela på, lyfta, hantera och ordna med transport. Min första investering blev därför en egen lastbil. I dag arbetar vi med tre lastbilar. Den största är utrustad med en kraftfull kran för lyft av tunga

Vi utför aluminium, stålarbeten & rörinstallationer

Svetskompetens i Gällö AB Tel. +46 (0)693-20744 | Mobil: +46 (0)70-330 61 43 Svetskompetens i Gällö AB Pelle Jonasson Tfn: 0693-20744 • Mob: 070-330 614 3 www.svetskompetens.se

objekt. Vi använder också bl.a. en grävmaskin med kraftfull papegojsax, som används för att riva ned/klippa upp större metallkonstruktioner ute hos kunderna. Papegojsaxens stora hydrauliska käftar klarar av att klippa både grova stålbalkar, rör och betong. Under 2005 byggde vi också nya personalutrymmen i Mjösjöån, berättar Fredrik Karlsson. ReMetall har också investerat i flak/containrar som placeras hos ute hos kunderna t.ex. i samband med större rivningsprojekt. I dag har ReMetall tillräckligt många containrar för samtidig utplacering vid ett 15-tal samtidiga projekt.

Först i Sverige med maskin av ny typ – en enskild investering på två miljoner

skrotpaket. Den gör att arbetet blir rationellt och effektivt och flyter undan snabbt i samband med större projekt med bättre skrotpris från slutkund och mer rationella vidaretransporter som följd. Ambitioner och framtidsplaner – Det har faktiskt gått bra sedan starten år 2004. Vi har också, trots samma typer av svårigheter, som drabbat så många andra företag, klarat av lågkonjunkturen. Vår ambition är att fortsätta att utveckla bra och kundanpassade tjänster i regionen. Nu ser vi också fram emot att öka skrotvolymerna genom att attrahera fler fasta kunder bl.a. inom verkstad och industri, avslutar Fredrik Karlsson. Erik Holländer

ReMetalls senaste investering är en italiensk Bonfiglioli Squalo 1000T, en investering på ca. 2 miljoner kronor. ReMetall blev med detta det första företaget i Sverige som beställt en maskin av denna typ. Det är en flyttbar 22 ton tung toppmatad klipp/skrotpress med 1000- tons klippkraft. Den matas med kran genom en öppning upptill på ca. 6 x 2,5 meter. Maskinen kan matas med stora konstruktioner, som sönderdelas, pressas samman och delas i lämpliga, hanterbara

Vi tillverkar produkter och konstruktioner i både enstyck och serier för andra företags räkning. Vår erfarenhet av att tillverka i aluminium är omfattande. Flera välrenommerade och namnkunniga företag anlitar oss därför som sin produktionspartner.

Bevattningskanon till Aitikgruvan tillverkad för kunds räkning av Svetskompetens AB.


50 REGIONER I FOKUS – Bräcke

www.svenskleverantorstidning.se

På fartfyllda Depå Grande i Rissna, Jämtland, håller både företag och privata sällskap konferenser och sammankomster, året om.

Event och konferens på Depå Grande med upplevelser utöver det vanliga Konferens- och eventföretaget Depå Grande grundades av några rallyförare i elitklass. Gillar man gemensamma upplevelser och är man ett gäng på minst sex personer som behöver komma från vardagen för att avhandla något som berör jobbet, är det en fördel att man kan samlas i avskild miljö utan störningar och avbrott. Gör man det på Depå Grande kan man samtidigt kombinera vistelsen med fartfyllda upplevelser utöver det vanliga.

raste och hela Sveriges femte vackraste byggnad (omröstning i rikstidning).

Depå Grande AB grundades år 2003 av några tävlingsbilentusiaster. Trenden är tydlig. Gemensamma upplevelser ger en kick i livet och svetsar samman både arbetslag och vänner. Anläggningen i och kring byn Rissna i Bräcke kommun, östra Jämtland har blivit en vallfärdsort för både tävlingsförare från hela landet, företag och privata sällskap. Depå Grande ägs och drivs av Pål Grande, Roland Haglund och Lena Försth. Pål och Roland har bakgrund som rallyförare på elitnivå. I byn Rissna kan man passa på att se Jämtlands vack-

Både fartfyllda och tokroliga körupplevelser

Ett Mecka för rallyförare från hela landet

– Till Depå Grande kommer rallyförare från hela landet för att på våra 30-talet avstängda vägar med olika terrängkaraktär och vägförhållanden, träna upp sig, ta tid, ändra utrustning byta däck, köra igen och klocka på nytt för att få allt i toppform. Vi har erfarenheten, vägarna, lokalerna, utrustningen, övernattningen, maten, ja allt man behöver, konstaterar Pål Grande och Roland Haglund. – För de som inte är rallyförare har vi ännu mer att erbjuda. Vi kan låta er testa körförmågan i våra ”rallybilar”, som är fullt säkerhetsutrustade med rallystolar, bälten och störtbåge. Vintertid körs alla fordon på upplogade sjöisbanor. Hissnande och spännande i full fart, men ändå säkert (finns inget man kan krocka med). Man kan utmana varandra på en tuff kamp i crosscart, felstyrd bil – du svänger höger, bilen går åt vänster (extra knepigt för många), dubbelstyrd ”Jet-Mazda” på hinderbana med både ratt och förare bak och fram

och andra roliga grenar. I en heltuff femkamp kan t.ex. också klätterväggar och bågskytte ingå. Under dagen ordnar vi med allt från fika och lunch till trerättersmiddagar, allt efter behov och önskemål, berättar Roland Haglund.

kan man vintertid göra med bad i isvak och skön Bastu. Samkväm i vår pubmiljö med fullständiga rättigheter uppskattas ockå, berättar Pål Grande.

Också crosscart på en av Sveriges häftigaste banor

– Vi gör det enkelt för våra besökande företag och sällskap och ordnar vid behov busstransporter i alla riktningar från och till hemorten och flygplatserna, avslutar Pål Grande och Roland Haglund.

– Gillar du när det svänger och kränger, då är Depå Grandes crosscartbana något för dig. Vår 700 m långa specialbana är enligt många en av de häftigaste i Sverige. Man kan välja att tillsammans i ett gäng köra på tid eller att bara prova på och sladda fram på en svängig grusbana, informerar Pål Grande.

Konferenser och event för både företag och privata sällskap

– Vi har ändamålsenliga lokaler och övernattning i 30 bäddar i enkel- eller dubbelrum och på vårt vandrarhem. Vid endagarskonferenser kan vi erbjuda lokal med plats för 150 personer. Vi får mycket beröm för vår mat och ordnar allt från fika och lunch till husmanskost och trerättersmiddagar med gott vin och dito avec. Avsluta dagen

Ordnar busstransport till och från hemorten och flygplatserna

Samarbete med namnkunniga utbildare

Depå Grande samarbetar med namnkunniga utbildare som Jocke Nyman, PG Andersson, Johan Rudengren, Emil Axelsson, Öhlins, Micke på KH, Robban Cameron, Sellholm inom många områden och kan erbjuda kurser i bland annat väghållning, körteknik, halkutbildning, notskrivning, Ecodriving, LABC (första-hjälpen) eller det mesta annat som önskas. Erik Holländer

0693-310 49 Box 53, 834 21 BRUNFLO Tfn: 0693-310 49 Fax: 0693-311 04 www.pilgrimstad-cementvaru.se

Automatisk tillverkning av marksten

Tillverkning enligt kundens ritning

Inför våren presenterar vi nyheterna: – Som komplement till betongfabriken i Pilgrimstad öppnar vi en ny betongstation i Brunflo – vi aktiverar en mobil betongstation för användning ute vid kundernas byggprojekt.


51 REGIONER I FOKUS – Bräcke

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Mycket nytt från betongen i Pilgrimstad Under våren kommer flera satsningar från Pilgrimstads Cementvarufabrik AB i Pilgrimstad att göra sig gällande. Verksamheten kommer att utökas med en betongstation placerad i Brunflo. En mobil betongstation kommer att aktiveras för fältarbeten. Produktionen av marksten vid fabriken i Pilgrimstad planeras att utökas. Pilgrimstads Cementvarufabrik AB i Pilgrimstad ägs och drivs av Dick Olsson och Roger Götesson. Fabriken ligger i Pilgrimstad ca. 3 mil väster om Östersund där en omfattande verksamhet byggts upp. Dick inledde sin första verksamhet i branschen i Dvärsätt strax norr om Östersund. År 1973 köpte Dick Pilgrimstads Cementvarufabrik. Följande år flyttas hela verksamheten till Pilgrimstad, där HK och huvudanläggning finns. År 1993 blir Roger Götesson delägare. Verksamheten har genom åren utvecklats både genom förvärv av andra branschverksamheter, egen tillväxt och omfattande investeringar. Anläggningarna i Pilgrimstad har efterhand byggts ut till produktionslokaler på tillsammans 3500 kvm.

Huvudanläggning i Pilgrimstad – fabriksbetong, marksten och beställningsprodukter

Pilgrimstads Cementvarufabrik AB har flera verksamhetsinriktningar. Fabriksbetong tillverkas för byggprojekt runtom i regionen. I Pilgrimstad har företaget också byggt upp en helautomatiserad produktionslinje för marksten med kapacitet för

både många mindre samtidiga och stora projekt. Markstenen gjuts i flera olika former för att passa smak, miljö och behov hos kunderna. Den automatiserade anläggningen gör att produktionen sker rationellt och konkurrenskraftigt. Siktet är inställt på att efterhand öka tillverkningen av marksten. – Vi tillverkar också special/beställningsprodukter enligt kundens önskemål/ritning. Exempel är väggar, grunder, sockelelement, vinkelelement, trappor och annat som kunderna behöver i betong, berättar Dick Olsson.

Stortorget i Östersund – ett exempel på leveranser

– Ett exempel på en stor leverans av marksten som vi gjort är ombyggnaden av Stortorget i Östersund där vi anlitades för leveransen på uppdrag av Östersund kommun. – Den finländske arkitekten som valdes för projektet har omfattande internationell erfarenhet av arbeta i offentliga miljöer. Markstenen som skulle tillverkas för projektet blev också speciell. Den skulle göras i en noggrant specificerad färg med insats av stenmaterial från en speciell bergart. Detta gjorde att stenen transporterades från övre Norrland till oss. Vi levererade totalt 5000 kvm marksten för Stora Torget, berättar Roger Götesson.

Öppnar ny betongstation i Brunflo

Pilgrimstads Cementvarufrabrik AB öppnar i vår en ny betongstation i Gustahuset i Brunflo. – När detta skrivs håller vi på att bygga om lokalerna och installera produktionsut­ rustning. Vi har grundat dotterbolaget ”Gusta­ betong” för ändamålet och räknar med att den nya produktionen av fabriksbetong Brunflo

Olika sorter av marksten tillverkas i helautomatiserad produktionslinje.

skall vara igång i april i vår, berättar Roger Götesson.

Mobil station aktiveras i vår

– Till våren kommer vi också att bemanna upp vår mobila betongstation. Med den kan vi göra betong på plats vid kundernas projekt ute på fältet. – Den mobila betongstationen är till för att

T-stöd/väggblock. Exempel på produkter enligt kundens önskemål/ritning

Din självklara konferens och eventpartner! För mer information - www.depagrande.se

användas i platsprojekt med behov från ca. 500 kbm och uppåt. Den har kapaciteten att producera 25 ton i timmen för direkt formfyllning/ betongpumpning på plats. Vi räknar med att den mobila betongstationen kommer att användas inom en radie på ca. 25 mil från Pilgrimstad. Alltså från norska gränsen till kusten i Mellannorrland, avslutar Roger Götesson. Erik Holländer


52 REGIONER I FOKUS – Bräcke

www.svenskleverantorstidning.se

Econo-Led – behändigt hjälpmedel för ECO-driving Genom att anpassa sin körstil genom s.k. ECO-driving spar man både bensin och koldioxidutsläpp. Privatpersoner, företag, landsting och kommuner blir allt mer medvetna när det gäller ekonomi och miljö. Företaget Auto-Elektronik, har utvecklat det som mycket väl kan vara marknadens mest kostnadseffektiva hjälpmedel för ECOdriving. En grön lysdiod talar om för föraren när bilen inte drar någon bensin alls, vilket är rätt ofta, om man lär sig köra på rätt sätt. Företaget Auto-Elektronik ägs och drivs av Stefan Johansson, problemlösare och utvecklare av produkter inom mobil elektronik. Bland uppdragen kan nämnas att ta fram smartare lösningar för el-/elektroniska system till t.ex. förarmanövrerade vägplogutrustningar, vilka då gjorts både enklare och mer servicevänliga än tidigare system. För folk i närregionen kan det vara bra att veta att Auto-Elektronik, som gör det mesta inom bilel/elektronik/service finns i Pilgården. (stort gult stenhus, som Stefan köpte för fyra år sedan) till höger om utfarten mot Östersund i Pilgrimstad, Bräcke kommun, Jämtland.

Kort om ECO-driving – vanligt missförstånd

I motsats till vad många tror, drar en modern bil (de flesta som tillverkats från år 1988 och framåt) ofta ingen bensin alls beroende på hur man kör. Många kopplar t.ex. ur växeln i nedförsbackarna. Det är fel, eftersom motorn då fortsätter att dra bensin. Om man däremot lättar helt på gasen och låter bilens inneboende rörelsemassa driva motorn, stängs bensintillförseln av helt, under

vissa förprogrammerade parametrar. Det samma gäller när man lättar helt på gasen och efterhand växlar ner när man skall sakta in eller svänga av. Motorstyrdonets parametrar för bränsleavstängning skiljer sig från bil till bil.

Grön lysdiod visar när bilen inte drar bensin

– Jag vill göra en insats för både bränslebesparing, ekonomi och miljö och tog fram Econo-Led som ett smart, enkelt och billigt hjälpmedel för ECOdriving. Med Econo-Led får man via dess gröna lysdiod en diskret påminnelse om rätt körstil. När bilen inte drar någon bensin alls, lyser dioden grönt. Det är också roligare att köra medvetet med en Econo-Led i bilen. Det brukar utvecklas till en sport att få den att lysa länge och ofta, konstaterar Stefan Johansson.

Enkelt och snabbt att installera Econo-Led

– Själva produkten Econo-Led säljer jag för 250 kr. När jag själv installerar den åt någon tar jag bara 300 kr för arbetet. Vilken bilverkstad som helst eller den händige gör det på en halv timme med hjälp av instruktionsbladet och det är helt riskfritt för bilen i övrigt. Det är bara tre elledningar som skall anslutas på rätt ställe i motorrummet och leddioden som dras in i kupén t.ex. via kupévärmargenomföringen, berättar Stefan Johansson.

Företag, kommun och landsting kan spara både kostnader, bränsle och miljön

För ett företag, en kommun eller ett landsting med många tjänstebilar kan det bli betydande kostnads-, bränsle- och miljöbesparingar varje år att låta installera Econo-Led i sina tjänstebilar. Econo-Led går inte att stänga av, den är alltid på sin vakt för att upplysa föraren, vilket är en

- Det är enkelt och går snabbt att installera en Econo-Led, berättar Stefan Johansson på Auto-Elektronik.

fördel om tjänstebilen har många olika förare som kanske inte är så tekniskt vana vid bilen.

styrd insprutning, av typen Common-Rail

Fungerar både i bensin- och modernare dieselbilar

Auto-ELektronik har fler andra egna produkter inom bilelektronik. Mr.Charge Multiway håller batteriet laddat även om man t.ex. bara kör korta sträckor, har många starter eller har utrustning som drar mycket ström i bilen. Mr. Trailerguard larmar om någon försöker stjäla släpvagnen. X-Light Guard är ett stöldlarm för extraljusen. Skibox Alarm säkrar skidboxen osv. Alla produkter är dock i skrivande stund inte helt Erik Holländer färdiga.

Också om bilen sedan tidigare är utrustad med färddator har man nytta av en Econo-Led. Den ger besked blixtsnabbt om att man kör på rätt sätt, en färddator är segare på att räkna ner mot noll. Lysdioden ser man med periferiseendet, en sifferdisplay måste man titta på vilket inte är så trafiksäkert. Econo-Led fungerar också i dieselbilar som är försedda med modern elektroniskt

Andra produkter från Auto-ELektronik

Skandinaviens mest sålda värmestövel i över 20 år. - Komfortabel - Lätt : Den väger 40% mindre än gummi (ca 750 gr.) - Tjock, isolerande sula - Stötabsorberande material - Elastiskt snölås - Vidare skaft - Klarar ett böjtest med 200.000 flexioner vid -40°C - Sula med bra grepp och halkskydd - 100% vattentät (och den flyter) - Genomfärgad PU - Materialet är behandlat mot bakterier - 100% syntetiskt – mycket enkel att få torr - Tillgängliga storlekar mellan 29 och 51.

Only these labels will ensure you the power of quality.

Kontakt : info@p-original.se


53 REGIONER I FOKUS – Bräcke

Svensk Leverantörstidning nr 6-2010

Svensktillverkade stövlar får allt fler användningsområden Svensktillverkade POLYVER värmestövlar görs i smidig polyuretan och håller både värme och smidighet ända ner till - 40 grader. De har blivit Scandinaviens populäraste värmestövlar och säljs också utomlands. 100 000 par beräknas lämna fabriken i Pilgrimstad i Jämtland under 2011. POLYVER-konceptet har också gett också upphov till nya produkter. Jämtland brukar beskrivas som fritidsutrustningens Mecka.

– Vi valde att bygga upp vår skräddarsydda fabrik för POLYVER (eget registrerat varumärke) värmestövlar i Pilgrimstad, när det var aktuellt att hitta rätt etableringsplats för fem år sedan. Jämtland erbjuder tack vare sitt klimat och aktiviteter i det fria året om, de bästa möjligheterna att här utveckla, utprova och tillverka utrustning av högsta kvalitet. Vi hade erfarenhet av att tillverka värmestövlar i Frankrike och ambitionen att bli bäst i världen. Etableringen i Jämtland med dess fördelar har gjort det möjligt, berättar Jean-Marc

Nuée, fabrikschef vid B2W Sweden AB:s fabrik i Pilgrimstad. Jean-Marc är fransman och sedan flera år bosatt i Jämtland.

Polyuretanstövlar – både varma och smidiga ner till - 40 grader

– Våra POLYVER värmestövlar är tillverkade i polyuretan (PU), som ger bäst kvalitet och håller både värme och smidighet oberoende av temperaturen. Väljer man en värmestövel för bästa fotkomfort är det polyuretan som gäller. Både PVC och gummi fungerar sämre. Orsaken är att de, liksom de flesta andra material blir hårdare, skörare och otympligare vid låga temperaturer. Polyuretan behåller sin smidighet och ger därför värmestövlar med både komfort och lång livslängd. – Viktigt för egenskaperna är att värmestövlar i polyuretan tillverkas enligt utprovade produktionsparametrar med exakta blandningsförhållanden för de insatsvaror som ger polyuretanet de specifika egenskaper man vill ha. Vår fabrik i Pilgrimstad är toppmodern med sin datastyrda produktionsutrustning för bästa möjliga kvalitet, berättar Jean-Marc Nuée.

Lätta värmestövlar – integrerade material som ger komfort, torra och varma fötter

– Våra värmestövlar är lätta och väger 40 % mindre än stövlar i gummi eller PVC. POLYVER värmestövlar erbjuder ett koncept med noggrant utvalda, utprovade och integrerade material. Bland egenskaperna märks: tjock isolerande sula som håller fötterna varma även efter lång vistelse i kyla, stötabsorberande material, bredd som ger foten fullt utrymme, vidare skaft, elastiskt snölås, klarar ett böjtest med 400 000 flexioner vid - 40 grader, sula med bra grepp och halkskydd, 100 % vattentät, genomfärgad PU, värmefoder som är lätt att torka, materialet behandlat mot bakterier. Sammanfattningsvis är POLYVER en varm, smidig och lättburen stövel. POLYVER värmestövlarna är dessutom tillgängliga i alla storlekar mellan 29 och 51, poängterar Jean-Marc Nuée.

Produktutveckling gav POLYVER säkerhetsvärmestövlar

produkter. – I fjol lanserade vi en POLYVERsäkerhetsvärmestövel för tuffa förhållanden och yrkesbruk. Den är försedd med stålhätta och spiktrampskydd, resistent mot olika typer av förslitningar och flera kemiska produkter bl.a. fetter och oljor, berättar Jean-Marc Nuée.

Värmestövlar med kortare skaft, barnvärmestövlar och året-om stövlar

– Vår ambition är att omsätta kundernas önskemål i nya produkter. Vi har därför utvecklat både POLYVER värmestövlar med kortare och bredare skaft, för dem som t.ex. behöver ta dem av och på sig ofta och barnvärmestövlar, också de med något kortare skaft. Vår nästa produkt, som lanseras under 2011, är en året- om stövel med POLYVER-konceptets låga vikt och smidighet, men med tunnare foder för året- runtbruk, alltså även för sommarens fisketurer och skogspromenader, avslutar Jean-Marc Nuée. Erik Holländer

En framträdande ambition hos B2W Sweden AB är att utveckla POLYVER-konceptet i nya

Bilelverkstan som gör sånt som andra inte kan! Tel: 0693-311 00, 070-336 49 63 e-post: auto-elektronik@hotmail.com Internet: www.econoled.se


54

www.svenskleverantorstidning.se

REGIONER I FOKUS – NORDMALING

Konferens och god mat på Västerbottens äldsta gästgiveri

Nordmaling

Levar Hotell & Restaurang är Västerbottens äldsta fortfarande verksamma gästgiveri. Sedan Åke Hedberg tog över verksamheten sommaren 2004, har antalet gäster ökat stadigt. För sällskap och företag, som samlas till möten både norrifrån och söderifrån är läget i Nordmaling, mitt mellan Örnsköldsvik och Umeå optimalt. Vid hösttinget i Nordmaling den 25 november 1635 antecknades i domboken: ”Tommas Algotsson i Levar är nu av rätten tillsatter att vara gästgivare här i Nordmalings socken att föra de vägfarande fram på deras resa både med öl och mat för en riktig betalning efter H:Majst:s tryckta mandat”.

Påminner lite om det kungliga slottet – Carl von Linné har övernattat här

Till det yttre påminner Levar Hotell lite om det kungliga slottet, men naturligtvis i mycket förminskad skala. En gång i tiden bötfälldes också byggherren för att han kopierat slottet. Slottslikheten passar annars bra, för här har många celebra personer övernattat, ätit och tömt sina bägare och stop under årens lopp – bl a Karl XI, Carl von Linné och Oscar II.

Optimalt läge mellan städerna för dagskonferens, högtidsdagar och privata sällskap

– Allt fler har fått upp ögonen för vårt läge mitt mellan Örnsköldsvik och Umeå, säger Åke Hedberg, efter att just ha önskat välkommen till ett sällskap på 16 personer från regionens stora mejeriföretag. Det blir många dagskonferenser. Nyligen var det två installationsföretag, ett från Umeå och ett från Örnsköldsvik, som tillsammans lät vidareutbilda sina kyltekniker på Levar Hotell & Restaurang. –Vi har mötesrum för både större och mindre sällskap. Vi ser till att det blir trevligt och att gästerna kan njuta av god mat under sin vistelse. Den tekniska konferensutrustningen man behöver finns tillgänglig, liksom trådlöst Internet. För de som vill övernatta har vi åtta rum, med dusch, toalett och TV och totalt 19 bäddar. Det blir också många högtidsdagar, personalbjudningar, bröllop, jubileer och födelsedagar. Den 25 september hade vi ett 100-åringskalas. Hörnefors Manskör firade 90-årsjubileum på Levar Hotell.

Den anrika miljön varsamt renoverad under århundraden är uppskattad

– Vi erbjuder inte bara ett utmärkt läge, utan också stämningsfull miljö, som renoverats återkommande under flera hundra år och behållit sin vackra, stämningsfulla prägel. Kontrasten till en byggnad i massproducerade betongelement är påtaglig. Något som är glädjande är, att många ur de yngre generationerna också tycks uppskatta miljön, säger Åke Hedberg.

Den goda maten – luncher, middagar. ”I fjol hade vi 2800 julbordsgäster”

Åke Hedberg månar mycket om god mat för gästerna och erbjuder både frukost, luncher och middagar med meny enligt överenskommelse

Levar Hotell & Restaurang i Nordmaling, mitt mellan Örnsköldsvik och Umeå, har utrymmen för både större och mindre konferenser och sällskap. Stora kungssalen på andra våningen pryds av kungliga porträtt från nutid till dåtid, berättar värdshusvärden Åke Hedberg.

eller ala carte. Redan i september börjar folk numera boka sina julbord hos oss. Från den 29 november har vi traditionellt julbord till lunch. Under lördagarna och söndagarna har vi tre

dagliga julbordsdukningar kl. 14, 16 och 18. I fjol åt 2800 gäster sitt julbord hos oss, vilket var rekord, berättar Åke Hedberg och tillägger: – Folk kommer både från Nordmaling, Umeå,

Örnsköldsvik, Bjurholm och Vännäs. Det skulle inte förvåna oss mycket om det blir ännu fler i år.

Erik Holländer

Vi erbjuder lokaler och utrustning anpassade för konferenser. Väl mött för en dagkonferens med god mat i en anrik miljö. info@levarhotell.se www.levarhotell.se tel. 0930-101 09

Riksvägen 12 914 33 NORDMALING

Tel. 0930-101 09 Fax. 0930-109 45


Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

Posttidning

LED - Framtidens belysning redan idag!

LED-BELYSNING

KONTAKTA OSSidag IDAG FÖR Kontakta oss för att:ATT: •

MINIMERA underhållskostnader

REDUCERA energiförbrukning

FÖRBÄTTRA arbetsmiljön

ELIMINERA brandrisken

REDUCERA CO2-utsläpp

LED-Gatulampor vid IKEA Örebro

Strålkastare 10 till 140W LED-belysning i lokverkstad LED-belysning i lokverkstad

100W LED Industriarmatur

Enviro-Light Electronics 08-522 926 80 info@envirolight.se



Svensk Leverantörstidning nr-6 2010  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på ca 20.000 exemplar. Tidning...

Svensk Leverantörstidning nr-6 2010  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på ca 20.000 exemplar. Tidning...

Advertisement