Page 1

I nära samarbete med branschen arrangerar Stockholmsmässan Manufacturing & Automation Expo (M.A.X.) – en helt ny mäss- och mötesplats för svensk och nordisk tillverkningsindustri. Läs mer på sidan 19.

Det händer mycket i ”Euro-City” Den lokala valutan Euronäs lanserades 2010 och har tagits fram i samverkan mellan Höganäs kommun, handlarna i staden och Höganäs AB, som har tillverkat ett 5-Euronäsmynt i järnpulver - nu lanseras Euronäsen på nytt med årtalet 2012. Läs mer på sidan 28.

¯SHÌOH/STFQUFNCFSt1SJT,SPOPS

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Peter Wiklund, sektionschef på SWEPOS.

Hallå vem där... – Enkelt uttryckt kan man säga att med en vanlig GPS blir det mätfel på cirka fem till tio meter. SWEPOS minimerar mätfelen eftersom varje SWEPOS-station kontinuerligt beräknar mätfelen mot varje satellit, och med den informationen kan sedan användarna ta bort mätfelen i sina GPS/GNSSutrustningar, säger Peter Wiklund, sektionschef på SWEPOS. Läs mer på sidan 4.

Internationell mötesplats för ny teknik Lindholmen Science Park i Göteborg är en världsledande arena för forskning, innovation och utbildning inom områdena Transport, IT och Media. /pYÄUUZUH[PVULSSHMVYZRUPUNZJLU[LYPUVT[YHÄRVJOMVYKVUZZpRLYhet, sjöfart och mjukvaruutveckling. Och nya aktörer från både Sverige och utlandet söker sig hit hela tiden. Läs mer på sidan 31.

Ny teknik öppnar nya möjligheter Läs artikeln om El-Bro Teknik AB på sidan 17.

6 UTGÅVOR PER ÅR / 100 000 LÄSARE PER NR

FÖR VÄGEN & SÄKERHETEN

RAMUDDEN

Hållbar textilservice Läs  på  www.textilia.se  om  hur   vi  bidrar  till  att  det  fungerar

Foto: Höganäs Kommun

Ungdomar hett ämne inför ny mässa om produktion och automation


-Skräddarsydd reservkraft

UÊ£ÓʇÊÎÎääʎ6ʈÊȘ}i`ÀˆvÌ Uʜ̜ÀʜV…Ê}i˜iÀ>̜ÀÊivÌiÀÊ>««ˆŽ>̈œ˜ UÊ }i˜ÕÌÛiVŽ>ÌÊÃÌÞÀÃÞÃÌi“]Ê>}ˆVÊ/œÕV… UÊ>Û>˜ˆÃiÀ>`ÊL>ŽÀ>“ vÌiÀܓÊۈʎœ˜ÃÌÀÕiÀ>ÀʜV…ÊLÞ}}iÀÊÛFÀ>Ê>}}Ài}>ÌʈÊi}i˜Êv>LÀˆŽÊˆÊ &ÃÌiÀÃ՘`]ʎ>˜ÊۈÊiÀLÕ`>ÊÎÀB``>ÀÃÞ``>ʏŸÃ˜ˆ˜}>Àʓi`ʎœÀÀiŽÌÊ `ˆ“i˜Ãˆœ˜iÀ>`iʓœÌœÀiÀʜV…Ê}i˜iÀ>̜ÀiÀʈÊvŸÀ…F>˜`iÊ̈Ê`i˜Ê ëiVˆwŽ>ʏ>ÃÌi˜ÊˆÊ>««ˆŽ>̈œ˜i˜°

ÊUÊ>؈˜}ÊUÊÌiÀv>؈˜}ÊUÊ-«iÌÎÀ>vÌÊUʍBÀÀŸÛiÀÛ>Ž˜ˆ˜} ˆ˜vœJ>ÌÌ>VÕëœÜiÀ°ÃiÊ|ÊÜÜÜ°>ÌÌ>VÕëœÜiÀ°Ãi


ledaren

3

innehåll Följande innehåll hittar du i Svensk Leverantörstidning nummer 4, 2012

Ledare Profilen Bygg Produktnyheter Bygg Energi Berg/Tunnlar Industri Transport/Logistik Infrastruktur IT Event/Mässor Maskinexpo Höganäs Älvstranden Göteborg Uddevalla Kungälv Helsingborg Varberg Strängnäs Falkenberg Gotland Markaryd Kristianstad Bollnäs

3 4 5 6 7 8-9 10 11-13 14 15-17 18 19 21-27 28-30 31 32-36 37-40 41 42-44 45-46 47 48-51 52-57 58 59 60-74

Kraftsamling för hållbara transportlösningar Nu kraftsamlar den svenska transportsektorn på innovation för att utveckla fler långsiktigt hållbara lösningar. Bakom satsningen står det nybildade Forum för innovation inom transportsektorn som drivs i samverkan av näringsliv, myndigheter, akademi och regionala aktörer med koppling till transport, infrastruktur och energi.

Utmaningen är att samtidigt hantera frågan om långsiktigt hållbara lösningar och behovet av effektiva transporter. Ett väl fungerande transportsystem är även en avgörande faktor om svenska företag ska kunna överleva i framtiden. Sverige är ett exportberoende land och det geografiska läget, långt från de stora marknaderna, stora krav på godshanteringen. I Sverige finns även en tradition av samverkan mellan myndigheter, industri och akademi. Initiativet är unikt och har redan väckt internationell uppmärksamhet. Svensk verkstadsindustri sätter stort hopp till Kina och Indien

En internationell studie från KPMG ”Global Manufacturing Outlook 2012” - visar att de stora verkstadsbolagen tror att den starka tillväxten i Kina och Indien är livlinan som räddar bolagens försäljning och resultat framöver. Rapporten bygger på svar från drygt 200 chefer på stora verkstadsföretag från hela världen inklusive Sverige. En tydlig trend är att industribolagens toppchefer sätter stort hopp till Kina när det gäller både försäljnings- och resultattillväxt. Under de kommande 12 till 24 månaderna pekar de svenska företagen ut Kina som den marknad som blir viktigast för att driva försäljningstillväxten. Indien hamnar på andra plats.

I årets undersökning svarade hela 79 procent av företagen att de planerar att lägga mer FoU i Indien, vilket kan jämföras med 35 procent i undersökningen för ett år sedan. Visby – platsen för nytt hållbart myndighetssamarbete

Det nationella energisparmålet att minska 50 procent av energiförbrukningen till år 2050 är en stor utmaning för hur vi hanterar besparingen i vårt kulturarv. Riksantikvarieämbetet bjöd in Boverket, Energimyndigheten, Statens fastighetsverk och Högskolan Gotland till en workshop i Visby den 23-24 augusti, med temat varsam energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. Det är första gången myndigheterna träffas och diskuterar dessa frågor tillsammans. Nedslag i några av Sveriges kommuner

I det här numret av Svensk Leverantörstidning fortsätter vi att besöka företag inom många olika branscher för att kunna spegla utvecklingen av näringslivet och näringslivsklimatet i ett antal kommuner. Som vanligt försöker vi också att presentera några aktuella nyheter inom bl a industri, energi och infrastruktur.. URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

redaktion Nr 4-2012 28:e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

Ansvarig utgivare: Urban Nilsson

Layout/Traffic: Nadja Törnblad

Skribenter: Arne Öster arne.oster@hexanova.se Mona Sundquist mona.sundquist@hexanova.se Fredrik Moback fredrik.moback@hexanova.se Prenumerera: prenumeration@hexanova.se

Tryck: V-TAB AB www.v-tab.se

Redaktionsledning: Stefan Carewall 031-719 05 17 stefan.carewall@hexanova.se Pia Bohlin 0705-30 75 85 pia.bohlin@hexanova.se

Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se Ekonomi: Lina Akyuz lina@hexanova.se www.hexanova.se

ISSN 1102-9137

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00


4

profilen

www.svenskleverantorstidning.se

Hallå vem där… Lantmäteriet/SWEPOS driver ett rikstäckande nät av permanenta GNSS-stationer för näst intill exakt positionering. – Enkelt uttryckt kan man säga att med en vanlig GPS blir det mätfel på cirka fem till tio meter. SWEPOS minimerar mätfelen eftersom varje SWEPOS-station kontinuerligt beräknar mätfelen mot varje satellit, och med den informationen kan sedan användarna ta bort mätfelen i sina GPS/GNSS-utrustningar, säger Peter Wiklund, sektionschef på SWEPOS.

Peter Wiklund, sektionschef på SWEPOS.

Kunderna till positionssystemet kommer i allmänhet från tre olika håll: kommuner, mätkonsultföretag och bygg- och anläggningsföretag. De senare använder det till stor del för maskinstyrning av anläggningsmaskiner. De senaste åren har även maskinstyrning för jordbrukstillämpningar blivit väldigt populär. Med stöd från SWEPOS så kan man uppnå en mätosäkerhet på ett par centimeter när.

Vad inspirerar dig? – Det är spännande att det pågår en ständig utveckling av tekniken. Om ett par år har vi även ett eget satellitbaserat system igång i Europa, Galileo. Vilken är den största nyttan med er verksamhet, enligt dig? – Grundidén med det vi gör är att skapa förutsättningar för en bra användning av positioneringsteknik med GNSS i landet. Vi hjälper användarna att få en effektiv positionering och vi etablerade tillsammans med användarna en rikstäckande positioneringstjänst för centimeternoggrannhet under 2000-talet. Just nu jobbar vi med att förtäta nätet. Ursprungligen var det 70 kilometer mellan stationerna, men vi ska ta ner avstånden till 35 för att minska mätosäkerheten. Det blir dessutom en bättre redundans, att nätet inte blir lika känsligt om en station faller bort. Vi går även in i en period med högre solaktivitet. Det innebär att solen slungar ut laddade partiklar som påverkar jonosfären och en hög jonosfärsaktivitet kan påverka så att det blir svårt att mäta. Ett tätare nät motverkar detta. Men förtätningen sker framförallt för att minska mätosäkerheten i höjd och förbättra redundansen. Kan du berätta om någonting du är stolt över i ditt arbete? – Det är ett spännande arbete – både teknikintensivt och intressant. Kontakterna med användarna och att följa utvecklingen inom GNSSområdet är väldigt intressant. Det är väldigt roligt att tillsammans med användarna utveckla tekniken och användningen av GNSS.

Finns det någonting du gjort i yrket som du skulle ha gjort annorlunda med facit i hand? – Det finns det säkert, skrattar Peter Wiklund, men kommer inte på någonting. Är det något projekt som du ser fram emot? – Vi står inför ett par utmaningar just nu: Uppgraderingen av mjukvaran vi använder för tjänsten innebär extra arbete. En annan utmaning är att Lantmäteriet renoverar lokalerna i Gävle. Vi flyttar till en annan del av byggnaden i mitten av september. Om du får tid över, vad gör du helst då? – Spenderar tid med familjen. Tillbringar tid vid föräldrahemmet i Dalarna. Det brukar även bli lite tid till att åka båt och vattenskidor där. Hur ser utvecklingen av era produkter och tjänster ut? – En femårsplan påbörjades förra året för att bygga 40 nya stationer varje år, så vi förtätar SWEPOS-nätet från 200 till 400 stationer under en 5-års period. Vi följer utvecklingen med det nya satelitsystemet Galileo och ser till att tjänsten klarar de nya signalerna. Nätet är redan kompatibelt med Galileo.

Vad har du jobbat med tidigare? – Tidigare jobbade jag på ett företag som sålde mätinstrument och tillbehör till entreprenadmaskiner. Det var försäljning, installation och support. Sedan kom jag in på Lantmäteriet via ett examensarbete 1996. Om en ung person skulle börja arbeta med detta, vilka är dina tre bästa råd? – Det är en fördel om man är teknikintresserad och nyfiken på teknik. Men det är också bra om man är kundintresserad och har ett intresse för hur tekniken fungerar i verkligheten ute i fält och för användaren. Fotnot: GNSS står för Global Navigation Satellite Systems, det amerikanska GPS, det ryska Glonass och det europeiska Galileo är exempel på GNSS-system. TEXT: FREDRIK MOBACK

fakta

Namn: Peter Wiklund. Titel: Sektionschef på SWEPOS, teknik och metodutveckling av GNSS. Ålder: 46 år. Utbildning: Kart- och mätingenjör. Intressen: Umgås med familjen, försöker hålla igång med lite träning som att springa och köra muskelpass på Korpen. Föräldrahemmet i Svärdsjö, Dalarna.

AV NNA SCA VEN U H D C Ä AN LL O I I NU K T D N N EN I EN I KOD ING N D QR! E TI HON LÄSA RTP SMA

Vad är en QR-kod och vad används den till? En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda en QR-kod i din annons!


bygg www.svenskleverantorstidning.se

Opartisk besiktning lÜnsam fÜr nätägarna Att anlita en opartisk besiktare är en sund ütgärd fÜr ägare av el-och telenät. Svensk Linjebesiktning AB besiktigar el- och telenät Üver hela Sverige üt nätägare som vill fü en opartisk bedÜmning av nätens skick, behov av reparationer och underhüll. Enbart under 2008 besiktigades omkring 350 000 stolpar. Svensk Linjebesiktning kontrollerar ocksü tekniska installationer som stationer, kabelsküp och jordtag vid nätanläggningarna. Att anlita en opartisk besiktare är en sund ütgärd fÜr ägare av el-och telenät. Svensk Linjebesiktning AB besiktigar el- och telenät Üver hela Sverige üt nätägare som vill fü en opartisk bedÜmning anätens skick, behov av reparationer och underhüll. Enbart under 2008 besiktigades omkring

350 000 stolpar. Svensk Linjebesiktning kontrollerar ocksü tekniska installationer som stationer, kabelsküp och jordtag vid nätanläggningarna. Svensk Linjebesiktning AB ingür som ett självständigt fÜretag i Iriskoncernen och har sitt ursprung i Iris Hundskola. FÜrklaringen är att undersÜkning/spürning av rÜta i el- och telestolpar tidigare utgjorde en del av hundskolans verksamhet ända sedan bÜrjan av 1980-talet. Hundar har ett känsligt luktsinne som används

till mycket nyttigt i människans tjänst och som därfÜr skÜter vissa uppdrag bättre och säkrare än andra metoder. Än i dag används tjänstehundar i vissa arbetsmoment inom Svensk Linjebesiktning. Hundskolans tidigare verksamhet inom omrüdet kom senare att bolagiseras i form av Svensk Linjebesiktning AB, som har HK i Sollefteü och utfÜr verksamhet Üver hela landet. I dag utfÜr fÜretaget sina uppdrag med en personal som pü ürsbasis sysselsätter 60-talet medarbetare motsvarande drygt 40 ürsarbetstillfällen. Michael Eriksson, som har sitt arbetsställe pü HK i Sollefteü, är fÜretagets VD sedan 2005. – Vi har marknadens fÜrtroende och har haft en stark utveckling med allt fler och stÜrre uppdrag pü basen av upphandlingar. Som det ser ut i dag ser den utvecklingen fÜr vür del ut att kunna fortsätta under kommande ür, berättar Michael Eriksson.

I dag är vi det enda besiktningsfÜretaget som utfÜr besiktningar pü Telia Soneras nät i hela Sverige enligt ett upphandlingsavtal som fÜr närvarande gäller fram till 2012. Vi anlitas ocksü av stora fÜretag som E-on, Fortum och Vattenfall, men ocksü av mindre nätägare som Hedemora Energi och Kramfors Energi. Om utvecklingen fortsätter siktar vi pü att nyanställa 5–10 medarbetare per ür ocksü framÜver, fÜr att kunna erbjuda nya kunder vüra tjänster. Under üren som kommer ser vi ett stort behov av vüra tjänster, kanske speciellt i Norrland. I dag utfÜr vi ocksü besiktningsuppdrag i norra Finland med arbetsteam som utgür frün Pajala. Uppdrag som kan komma att omfatta Üvriga delar av Norden kan ocksü bli aktuella, och skäl till ytterligare expansion, konstaterar VD Michael Eriksson i Sollefteü. TEXT: ERIK HOLLÄNDER

Vi har marknadens fĂśrtroende och har haft en stark utveckling med allt fler och stĂśrre uppdrag pĂĽ basen av upphandlingar.

VarfĂśr opartisk besiktning

En opartisk besiktning av el-och telenät och de tekniska installationer som finns kring dem fyller flera funktioner. Nätägaren für reda pü eloch telenätens kondition som bas fÜr büde akuta ütgärder och framtida planer fÜr underhüll, reparationer och investeringar. Att det inte är samma fÜretag som utfÜr büde besiktning och ütgärder gÜr att besiktningsrapporterna inte gÜrs i besiktningsfÜretagets eget intresse. Det finns ocksü ett allmänt intresse av att el- och telenäten skÜts pü bästa sätt. Ett nätfÜretag som anlitar ett oberoende besiktningsfÜretag bygger upp fÜrtroende infÜr myndigheter och samhälle fÜr sin verksamhet med nät som är byggda pü rätt sätt och med den säkerhet som krävs av büde lagstiftning och praktiska behov.

Kvalitetstjänster som anlitas büde i Sverige och utomlands

Michael Eriksson, vd Svensk Linjebesiktning.

Svensk Linjebesiktning har, som nämnts, haft en god utveckling. – Under üren 2007 och 2008 kunde vi Üka vür omsättning frün 12 till 45 miljoner pü basen av viktiga upphandlingar som gjordes pü marknaden. Vi ser framfÜrallt till att kunna utfÜra vüra uppdrag med den kompetens som behÜvs fÜr att kunna erbjuda hÜg kvalitet i allt vi gÜr, och südan kunskap kan inte enbart fÜrvärvas genom formell utbildning, säger Michael Eriksson. FÜr büde oss och vüra uppdragsgivare är det därfÜr speciellt viktigt att vüra äldre medarbetare ÜverfÜr erfarenhet, lärdomar och praktisk kunskap till vüra yngre medarbetare, vilket vi med goda resultat satt i system. Detta bidrar till en utveckling med marknadens fÜrtroende.

RÜt- och underhüllsbesiktning av el- och telenät Svensk Linjebesiktning AB besiktigar el- och telenät Üver hela Sverige. Vi gÜr det üt nätägare som vill fü en opartisk bedÜmning av nätet.

4PMMFGUFĂŒt5FMt.PCJMt&QPTUNJDIBFMFSJLTTPO!JSJTTFtXXXJSJTTF

5


6

produktnyheter www.svenskleverantorstidning.se

Tak över huvudet och mer därtill med Solgläntan från Flexator För att lösa en del av de äldres bostadsfråga har vi tagit fram boendelösningar som kombinerar kvalitet och prisvärdhet med trivsel och omtanke. Vi bygger också gruppbostäder, studentboenden och hotell samt bostäder för människor med särskilda behov. Ingen lämnas ute i kylan.

Solgläntans trevliga lägenheter är för människor som till största delen klarar sig bra på egen hand. Lokalerna fungerar utmärkt för en rad olika boendeformer – äldreboende, gruppboende och serviceboende är några tänkbara möjligheter. Varje lägenhet i Solgläntan har ett fullutrustat kök med spis, ugn, kyl och frys. Om man placerar en vägg mot köket uppfyller lägenheten kraven för LSS-boende (lagen om stöd och service). Den gemensamma avdelningen har stora ytor för samvaro och avkoppling. Här finns även ett kök för enklare matlagning och bakning. Vid behov kan köket bytas mot ett komplett mottagningskök. Läs mer på www.flexator.se

Philips prisbelönas för design av LEDbelysning i hemmet Ljus är mer än att bara slå på och av en knapp. Genom att vinna 18 designutmärkelser under 2012 visar Philips hur innovation, kvalitetsljus och design skapar optimala ljuslösningar för hemmet. Exempel på Philips vinnande belysning är LivingColors Bloom och Ledino golv- och bordsarmatur.

Belysning ger hemmet sin atmosfär, påverkar humöret och kan snabbt ändra stämningen i ett rum. Med LED-tekniken har det skapats fler möjligheter att sätta en personlig prägel på sin hemmabelysning. Det innebär också att det blivit allt viktigare att förstå belysningens roll i heminredningen och hur du med ljus skapar stämning i rummet. Philips har tilldelats totalt 18 designutmärkelser under 2012. Som vinnare av 15 prestigfyllda iF och Red Dot-utmärkelser för nio olika armaturer, från spotlights till golvlampor och färg- och utomhusbelysning, visar Philips att de är i framkant vad gäller design av LEDprodukter. Läs mer på www.philips.se

Guld till värmekameran Sarix TI på IFSEC Security Industry Awards Enligt juryn vid årets IFSEC Security Industry Awards är värmekameran Sarix TI revolutionerande för hela branschen. Sarix TI från Schneider Electric utnämndes till årets CCTV-kamera och befäster sin position som den ledande värmelösningen gällande videosäkerhet.

IFSEC Security Industry Awards är säkerhetsindustrins största internationella evenemang och belönar de främsta säkerhetsinnovationerna som har skett under det gångna året. Kameraserien lämpar sig för övervakning av exempelvis gränser, hamnar, flygplatser, fängelser, skolor, sjukhus och parker. Kamerorna är utrustade med värmesensorer, vilket gör att de kan upptäcka potentiella hot i totalt mörker. De kan även upptäcka möjliga faror genom rök, dimma, regn och dis och i miljöer där artificiellt ljus inte finns eller är begränsat. Sarix TI är också installerad med videoanalys, vilket innebär att kameran kan larma operatören när någon beträder marken. Kameraserien kan användas både inom- och utomhus och finns med fem olika linser. Läs mer på www.schneider-electric.com

En produkt för företag som alltid vill vara tillgängliga för sina kunder Lyyn bildförbättring för övervakningskameror CCTV kameror för övervakning utomhus brottas ofta med problem orsakade av mörker eller väderomständigheter. LYYN har tagit sig an problemet och förbättrar bildåtergivningen från en traditionell CCTV- kamera i färg genom att processa färgerna i varje bildruta i realtid för att optimera bilden. Teknologin utvecklad av LYYN är ett resultat av studier gjorda på hur människans syn fungerar. Genom att förbättra de delar av bilden som hjälper oss att förstå vad vi ser, förstärks den mest relevanta informationen som hjärnan använder för att filtrera och tolka det vi ser. Problemet

Mörker eller väderomständigheter gör på olika sätt kameraövervakningen svår att nyttja och kan sätta funktionaliteten ur spel. Det finns olika vägar att komma runt många av problemen, till exempel iR- eller värmekameror. Båda lösningarna är dock relativt kostsamma, samtidigt som de saknar fördelarna med videobild i färg.

Lösningen

LYYN har tagit sig an problemet från en annan vinkel genom att avsevärt förbättra bildåtergivningen från en traditionell CCTV-kamera i färg. Färgerna i varje bildruta processas i realtid för att optimera bilden. Med marginella ändringar av kontrast och färgåtergivning skapas en stor förbättring av tydligheten i bilden och med Lyyn sker det i realtid. Resultatet blir en videobild som hela tiden justeras efter de yttre omständigheterna för maximal tydlighet och säkerhet vid videoövervakningen.

För mer information besök www.zetstor.se

Panasonic, en världsledande DECTtillverkare, tillhandahåller den ultimata lösningen för företag med anställda som ofta rör sig inom arbetsplatsen.

Med den nya SIP DECT-serien av multicellstyp blir hela byggnaden en kommunikationszon där företagets befintliga nätverksinfrastruktur utnyttjas och eliminerar behovet av extra kablage. Inkommande samtal besvaras var som helst med portabla handenheter. På så sätt blir kommunikationen snabb och effektiv för anställda i företaget vilket även leder till nöjdare kunder. Standardhandenheten, KX-UDT111, är en perfekt lösning för kontor, myndigheter och skolor medan den avancerade smala och lätta handenheten KX-UDT121, med vibrationsfunktion och Bluetooth, passar för detaljhandel, hotell och vårdinrättningar. Den SIP-baserade DECT-telefonen har mycket hög röstkvalitet och extra förbättringar i radiomottagningen med wideband-ljud och brusreduceringsfunktion. Läs mer på www.panasonic.se


Vi håller Europa rent (och gör det lite vackrare) Låt oss inse fakta: papperskorgar står sällan högst upp på inköps agendan – mer detta påstående tänker FinBin® ändra på nu. Med andra ord håller vi Europa rent med våra väldesignade och funktioRIPPETETTIVWOSVKEV(ImVMHIEPMWOEJ}VO}TGIRXVYQOSRXSVTEVOIV¾]KTPEXWIVSGLXVE½OXIVQMREPIV Därför bockar vi med glädje av denna skräpfråga från din ”att-göra-lista”. Väljer du FinBin® har du en WEOQMRHVIEXXFIO]QVEHMKJ}V

1IVMRJSVQEXMSR[[[½RFMRWIIPPIV[[[PXWI Lassila & Tikanoja Service AB / Miljöprodukter / Armégatan 40, 171 71 Solna, Sverige Telefon 08-410 334 00 / Fax 08-643 43 53 / E-post: info@l-t.se


8

energi www.svenskleverantorstidning.se

Svanenmärkta städtjänster med kundanpassad helhetsservice Många företag miljöanpassar sin verksamhet idag, och då kontrollerar de även att deras leverantörer tänker på miljön. Lassila & Tikanoja Service AB erbjuder professionella och kvalitetsäkra städlösningar som företaget kundanpassar efter olika verksamheter och lokaltyper. L&T EcoCleaning är en miljövänlig helhetsservice för städning och återvinning där man använder miljövänliga redskap och kemikalier samt utför en skräddarsydd återvinningsplan för kontor. Konceptet är miljömärkt med Svanen sedan 2011.

fakta

Lassila & Tikanoja Service AB och dess dotterbolag Hygienutveckling startade i Sverige januari 2006. Genom en rad företagsförvärv har man etablerat sig på den svenska marknaden och är idag en av de största aktörerna på den svenska städservicemarknaden. I den svenska koncernen arbetar cirka 1 000 personer.

Svanen är det officiella nordiska miljömärket, instiftat av Nordiska Ministerrådet. En av styrkorna med Svanen är att man kontinuerligt höjer sina krav för att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kraven för att få en Svanenlicens omfattar både miljö- och hälsokriterier. De nu gällande kraven för städtjänster är giltiga till den 30 juni 2014.

– Vårt arbete med det koncept som vi kallar L&T EcoCleaning började under 2010 och det blev miljömärkt med Svanen sommaren 2011. En Svanenmärkt städtjänst erbjuder sina kunder miljöanpassad rengöring.  Några av konceptets mål är att minska städningens miljöbelastning och stödja kundens miljömål. Städningen utförs av utbildad personal som till sitt förfogande har miljövänliga, ergonomiska och moderna redskap och maskiner. Hanterar man städkemikalier och städutrustning på rätt sätt så blir städningen både enklare, billigare och mer miljövänlig, berättar Christina Rösand, servicecontroller på Lassila & Tikanoja Service AB med ansvar för städutbildning och inköp av städmaterial. – Att kunna erbjuda en Svanenmärkt städtjänst enligt vårt koncept innebär en process där vi tar fram en skräddarsydd återvinningsplan, miljöutbildar kundens personal när det gäller sortering av deras avfall med rätt kärl för kundens behov och även mäter städkvalitet och avfallsmängd. Exempel på kunder där vi utför Svanenmärkta städtjänster är DeLaval och Handelsbankens huvudkontor i Stockholm, säger Christina Rösand och fortsätter: – Av olika skäl går det inte att erbjuda Svanenmärkta städtjänster överallt. Det kan handla om verksamheter inom till exempel sjukvården där det är nödvändigt att använda vissa typer av kemikalier som är mindre miljövänliga. Men eftersom vi huvudsakligen arbetar med samma metoder och städmaterial så kan vi erbjuda ett miljövänligt alternativ till alla våra kunder. TEXT: ARNE ÖSTER

Kvalitetslösningar inom luftbehandling och renrumsteknik Sedan starten 1982 har Filtac AB aktivt och framgångsrikt utvecklat sig inom sina affärsområden filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. De stadigt ökade kraven på renare luftmiljö har gett företaget stor kunskap och erfarenhet. – Filtac AB marknadsför och säljer produkter och skräddarsydda systemlösningar inom luft-, stoft- och vätskefiltrering samt renrumsteknik. Hög kompetens och servicegrad är nyckelord för oss inom samtliga affärsområden. Tillsammans med kunden och i nära samråd med vårt nät av leverantörer skapar vi innovativa och kostnadseffektiva lösningar med rätt design för optimal prestanda, berättar VD Johan Bergdahl på Filtac AB i Varberg. – Vi är aldrig låsta till ett förutbestämt system eller varumärke utan arbetar fritt med globala leverantörer för att erbjuda ett rätt och brett alternativ fortsätter han. Företaget besitter den kunskap och expertis som krävs för att tillhandahålla lösningar för i stort sett alla tillämpningar – när det gäller att skapa en god luftkvalitet genom hantering av allt från bland annat extrema stoftkoncentrationer från sandstormar i ökenklimat, grovt industriellt stoft till ultrafina partiklar där ”partiklar du inte ser” kan skada eller förstöra en produktion inom elektronik eller läkemedel, ända ner till molekylär gasform. Hög kvalitet och genomtänkta miljökrav går som en röd tråd genom hela kedjan från val av råmaterial till levererad produkt eller system. – Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda lösningar för process- och luftbehandling inom industrin, offentlig förvaltning och för den privata marknaden. Skandinavien är vårt marknadsområde, med Sverige i

centrum. Vi erbjuder även ett komplett sortiment av produkter inom filtrering där vi bland annat representerar tyska Freudenberg Filtration Technologies med det välkända varumärket Viledon. Vi producerar även ett kompletterande sortiment av egna filterprodukter, förklarar Johan Bergdahl vidare. Skydds- och renrumsteknik för människa, produkt och process

Filtac erbjuder i samarbete med marknadsledande producenter ett komplett produktprogram till sterila produktionsprocesser inom bland annat läkemedelsindustri, elektronik och sjukhusmiljö. Här har företaget projekterat och byggt ett antal kompletta renrum samt ett 30-tal operationssalar på svenska sjukhus. Lösningar med funktionsgaranti och med full dokumentation enligt gällande krav, exempelvis GMP. Företagets målgrupp inom affärsområdet renrumsteknik är således kunder med höga krav steril process/verksamhet. Här representerar Filtac de största aktörerna inom renrumsteknik, bland annat M+W Group i Stuttgart samt Zürich. – Tillsammans med våra partner sträcker sig vårt ansvarsområde från initial projektering (basic design) till validering och kvalificering av ett färdigbyggt och nyckelfärdigt projekt, men även produktförsäljning/installation. Vi anpassar oss efter kundens önskemål, antingen i valda delar eller som ett totalansvar enligt modellen ”en leverantör – ett ansvar” där vi samarbetar med lokala projektörer och entreprenörer eller använder oss av vår egen personal, säger Johan Bergdahl. RESEARCH: FREDRIK JOHANSSON TEXT: ARNE ÖSTER


energi 9 www.svenskleverantorstidning.se

PVC-fönster på frammarsch i Sverige De senaste åren har de blivit allt vanligare med plastfönster i våra svenska hem. Underhållsfriheten, priset och valfriheten lockar allt mer. Med utgångspunkt från fönsterprofiler och övriga komponenter från Tyskland tillverkas PVC-fönster efter beställning med exakta mått enligt kundens önskemål. Tillverkningen sker på en modern fabrik med den senaste teknologin inom fönstertillverkning i Polen. Bakom konceptet med försäljning och montering av framtidens fönster där kvaliteten och energieffektiviteten står i fokus finns ett familjeföretag i Höganäs. Kundanpassade lösningar förenklar och möjliggör fler alternativ för stora och små beställare. Alla fönster tillverkas mått- och formanpassat efter kundens behov utan extra kostnad. Äldre hus har ofta fönster som inte är standard hos många av dagens fönstertillverkare och därför kan det vara svårt att hitta ett billigt alternativ. – Vår affärsidé är att farmför allt erbjuda kunden en trygg helhetslösning från måttagning till installation av individuellt anpassade fönster och dörrar. En korrekt montering är en viktig faktor för att ett fönster ska fungera klanderfritt i många år framöver. Man brukar säga att funktionaliteten av ett PVC-fönster ber. or till 50% på tillverkningen och 50% på monteringen, berättar Lukas Huber på Innovativa Fönster i Höganäs. – Mycket av försäljningen sker via referenser. Vi levererar till villaägare i hela Norden samt byggföretag, privata fastighetsbolag, allmännyttan och bostadsrättföreningar. Marknaden är hela Sverige samt även export till de nordiska länderna, fortsätter han. Fönsterbutik i Höganäs

Ett fönsterbyte är en stor utgift och därför har kunderna möjlighet att besöka Innovativas trevliga visningsbutik där man visar sina produkter och ger råd och tips inför fönsterbytet. I showrummet hittar man olika fönstertyper, dörrar, skjutpartier, vikdörrar takfönster och andra intressanta tillbehör. Det finns ett brett utbud av tillbehör och bland detta finns ett rikt urval av glaskombinationer inom funktionsområdena värmeisolering, solskydd, bullerskydd, självrengöring, personsäkerhet samt sak- och personskydd.

Sollar 4000 Classic och Rono

– Sollar 4000 serien är storsäljaren bland våra PVC-fönster och finns i de två varianterna Classic och Rondo. Classic-profilen är ett fönster med klassiska drag och passar mer den nordiska arkitek-

turen medan Rondo är ett mer modernt fönster med mjuka linjer och rundningar, berättar Lukas. Dessa fönster har en gedigen 5-kammarkonstruktion som säkerställer hög värme- och ljudisolering. Karmbredden 70 mm och den stora förstärkningskammaren möjliggör användande av stålförstärkning som ger möjligheten till stora fönsterpartier. Allmänt om PVC-fönster

När det gäller PVCfönster är Tyskland en föregångare med cirka 80-90 % medan det är cirka 5-10 % i Skandinavien, men andelen ökar hela tiden. Från att man har varit skeptiska så blir fler och fler övertygade om att PVC är ett bra fönstermaterial som ger många fördelar, säger Lukas. Gott betyg från SP!

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås har gjort omfattade besiktning och provningar av PVC-fönstren våren 2007. Totalt besiktigades 63 PVC-fönster från 1987-1993. Sammanfattningen blev resultatet att samtliga ser fina ut och de har bibehållit sin vita ursprungliga färg. Provningsresultaten visar också att inga försämrade egenskaper vad gäller luft- och regntäthet eller slagtålighet föreligger. Detta visar att PVC-fönster har mycket goda beständighetsegenskaper.

Funktionaliteten av ett PVCfönster beror till 50% på tillverkningen och 50% på monteringen.

RESEARCH: STEFAN LUNDIN TEXT: ARNE ÖSTER

DIN FÖNSTELEVERANTÖR -­  VÄLJ  ETT  UNDERHÅLLSFRITT  ALTERNATIV   prisvärda  pvc  fönster  för  stora  och  små  fastighter  /  villor  

Monterat och Klart ! Besök vår  visningsbutik  i  Höganäs

Brännerigatan 6,  263  37  Höganäs Tel:  042-­301  50  50,  Mail:  info@infonster.se www.infonster.se  


10

bergtunnlar www.svenskleverantorstidning.se

Unika transportÜrer fÜr materialhantering Kellve Sweden AB bildades fÜr fyra ür sedan, men har en betydligt längre historik och har sedan 1957 tillverkat transportÜrer fÜr materialhantering. FÜr närvarande har de 65 anställda och har huvudkontor och produktion i Kvänum, mellan Vara och Skara i Västra GÜtaland.

Leif Ivansson , VD Kellve Sweden AB

– Vi är ett fÜretag som bygger transportÜrer och hela anläggningar fÜr materialhantering till framfÜrallt gruv-, pappers- och bergmaterialindustrin, säger Leif Ivansson, VD fÜr Kellve Sweden AB. Egen konstruktionsavdelning

TransportÜrerna är kundanpassade, men grundas pü en standard som vi tagit fram genom üren. FÜr vissa kunder och marknader är det

en fÜrutsättning att vi som leverantÜr har en lüng erfarenhet och beprÜvade produkter med goda referenser. Det visar att vi tar ansvar fÜr vüra produkter, lüngt efter att de är levererade. DirektÜren berättar att varje transportÜr är unik och helt anpassad till varje användares behov och fÜrutsättningar. – Vi har en egen konstruktionsavdelning. Det är nyckeln till vür framgüng, säger Leif Ivansson. I den egna produktionen bygger fÜretaget frün

ax till limpa och skapar optimala lÜsningar fÜr varje kund. Man bÜrjar med en fÜrstudie och fortsätter, om kunden vill, tills transportÜren är monterad och i drift. Kundrelationer

– Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Vi är dessutom GOST-certifierade fÜr leveranser till Ryssland, säger Leif Ivansson.

Kunderna finns i norra Europa, varav de flesta i Skandinavien. Kellve Sweden AB har dokumentation pü alla transportÜrer som levereras, och dü alla produkter har ett unikt med lÜpnummer kan rätt information om reservdelar och annat snabbt plockas fram – Varje bransch har sina unika krav pü transportÜrer, gällande driftsäkerhet, tillgänglighet och service, säger Leif Ivansson, vars fÜretag satsar pü lüngsiktiga kundrelationer som Üver tid ger ett mervärde fÜr kunden. BandtransportÜrer

I samarbete med partners eller direkt med kunden erbjuder Kellve Sweden AB specifika lÜsningar fÜr hantering av bulkmaterial, där bandtransporter är av väsentlig betydelse. Verksamheten bygger pü kunniga och kompetenta medarbetare med specialistkompetenser och müngürig erfarenhet. Man har en heltäckande kompetens inom de flesta olika tekniska omrüden och faser inom bulk- och materialhantering. Genom ett helhetsütagande frün projektering och konstruktion, till produktion och installation skapas rätt fÜrutsättningar fÜr att integrationen mellan projektets olika delar och komponenter blir genomfÜrd pü bästa sätt. Som en av de stÜrsta leverantÜrerna i Skandinavien inom sin bransch kan man genomfÜra praktiskt taget alla projekt inom omrüdet, stora som smü. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ARNE ÖSTER

,0.#//#."26)"*6,/+&#0 ,2#/0#.$6.$.+0'"#, 810-+0'/#.+#"- -0.8 6./5*(,',% 0&4.,',% #/',%

-."'! "&,#./0  5/0..6*1," #*

   333)1)/#',$-)1)/#


industri 11 www.svenskleverantorstidning.se

En av världens största tillverkare av växlar för vindturbiner Moventas tillverkar mekaniska kraftöverföringslösningar för industribruk och växellådor till vindkraftverk samt tillhandahåller tjänster för service och underhåll. På den växande vindkraftmarknaden i Skandinavien vill det svenska dotterbolaget Moventas AB etablera sig som en långsiktig servicepartner. Moventas Santasalo Oy som tillverkar industriväxlar och Moventas Wind Oy som tillverkar vindkraftväxlar ägs sedan januari 2012 av den globalt verkande brittiska industrigruppen Clyde Blowers. Verksamhet bedrivs i ett 20-tal länder och merparten av produkternas slutanvändning är relaterad till förnybar energi. Utvecklings- och konstruktionsavdelningar finns i Finland och Tyskland där även tillverkning sker. En del av tillverkningen är också förlagd till Kina. – Det svenska dotterbolaget Moventas AB har sitt huvudkontor och verkstad i Göteborg. Med nuvarande verksamhet kom vi till Sverige 1989. Vi har idag 23 anställda och är en del av ett globalt företag som finns representerade i ett 20-tal länder. Utöver att sälja Moventas egna produkter – ett standardsortiment som kompletteras med olika specialanpassade växlar – servar, reparerar och utför vi underhåll på alla typer av växellådor på marknaden. Kunder finns inom bland annat gruv-, pappers- och massaindustrin och inte minst energiföretag med verksamhet inom vindkraftsektorn. Vi arbetar här med både maskinbyggare och direkt till slutkunder som t ex Stora Enso, SCA, Boliden, LKAB, Vattenfall, Eon m fl, berättar VD Madeleine Ingle och

Just ask. försäljningschef Niklas Tuleborn på Moventas AB och fortsätter: – På den växande vindkraftmarknaden i Skandinavien vill Moventas AB etablera sig som en långsiktig servicepartner med hjälp av lång erfarenhet och duktig personal. Vi vill inte bara sälja vår egen växellåda utan kunna erbjuda en helhetslösning för varje kund när det gäller service, reparationer och underhåll. Mindre arbeten utförs

Does Moventas... manufacture onshore & offshore class gearboxes?

YES

have the capacity for high volume gearbox production?

YES

supply new & refurbished replacement gearboxes?

YES

provide on-site service & condition management systems?

YES

For more answers, Call or email us at: Moventas Göteborg Tel. +46 317 102 050 got.service@moventas.com See our global footprint at www.moventas.com

på plats. Vid större åtaganden tar vi växellådan hit till vår verkstad som är väl anpassad för ändamålet. Våra servicetekniker utför även olika typer av förebyggande underhåll som till exempel vibrationsmätningar och visuella inspektioner. Detta förhindrar både oplanerade stopp och förlänger produkternas livscykel. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

LÅT OSS GÖRA JOBBET! Sprängning ˆ-R½PXVEXMSRˆGrävning ˆ 7GLEOXRMRK Dränering ˆGrunder ˆ4PERIVMRKˆ:EXXIR %ZPSTT

070-584 17 42, 070-698 88 27


12

industri

www.svenskleverantorstidning.se

GELAB – växande produktionspartner inom elektronik och kablage För de som behöver en underleverantör för elektronik, kablage, antenner eller elektromekanik, har GELAB (Gäddede Elektronik AB) visat sig vara en pålitlig, trygg och expanderande produktionspartner.

är glada att intresset för att söka våra tjänster är stort. I dag har vi i Gäddede medarbetare förutom från Sverige också från Tyskland, Holland, Thailand, Ryssland och Norge. Som arbetsgivare i Gäddede har vi stor lokal betydelse. Vi arbetar och utvecklas i nära symbios med många av våra kunder. Det betyder bl.a. långsiktiga partnerskap och att kunderna vid behov placerar sina egna specifika testutrustningar hos oss, berättar Christer Engnér. Elektronikproduktion, design och utveckling i Östersund – nyanställt och utökat

Liksom många andra norrlandsföretag vi genom åren följt i deras utveckling, har GELAB kunnat uppvisa en god tillväxt med allt fler och större kunduppdrag. GELAB har sitt säte i Gäddede nära norska gränsen i västra delen av Strömsunds kommun, norra Jämtland. Ny VD sedan december i fjol är Christer Engnér, med lång branscherfarenhet inom kontraktstillverkning. Ständig tillväxt och vidareutveckling från 30 till 120 medarbetare Vi har genom åren återkommande informerat om GELAB. Sedan Svensk Leverantörstidning första gången år 1994 presenterade företaget närmare, har verksamheten vuxit från 30 till 120 medarbetare och omsättningen till 150 Mkr. I dag finns Gelabenheter med olika inriktningar i både Gäddede och Östersund.

GELABs elektronikproduktion, design och utveckling finns numera koncentrerad till företagets enhet på Lövsta Företagscentrum, Frösön, Östersund, endast 60 minuter från Arlanda inklusive biltransporten på Frösön. Christer Engnér fortsätter – För våra kunder är det med andra ord enkelt att snabbt besöka oss. Också på Frösön har vi utökat våra lokaler till 1 200 kvm och nyligen nyanställt 12 medarbetare till totalt 40 på Frösön. Etableringen och tillväxten i Östersund har vi gjort bl.a. tack vare närheten till Mittuniversitetet och god tillgång på den typ av medarbetare med rätt kompetens vi behöver för elektronikproduktion, ingenjörskunnande inom konstruktion, elektronik och produktionstestning m.m. Några exempel på tillverkning

Exempel på kundspecifik legotillverkning som GELAB anlitas för är: Elektronik till säkerhetsFör de som behöver en underleverantör för elek-

tronik, kablage, antenner eller elektromekanik, har GELAB (Gäddede Elektronik AB) visat sig vara en pålitlig, trygg och expanderande produktionspartner. GELAB – växande produktionspartner inom elektronik och kablage portföljer. Elektronik för yrkesmässigt använd automatisk fiskeutrustning. Elektroniken och kablage inklusive sammansättning och slutprov för vakuumpumpar till EKGutrustning. Styroch reglerteknik till avancerade ergonomiska stolar. Kablage till industriprodukter som rotortiltar och tunga entreprenadfordon. Kablage och elektronik till husvagnar. Radiobassationsantenner för 3G och 4G-näten inom Telecom. Kodlås och elektroniska säkerhets- och passersystem. Strategisk satsning på Lean Production – snabbare, bättre konkurrenskraftigare

Inom GELAB har vi bestämt oss för en strategisk satsning på Lean Produktion genom Produk-

Kablage och elektromekanik i Gäddede – nyanställt och utökat

– Vi strävar ständigt efter att bli effektivare inom våra verksamhetsområden. Det har också betytt en kraftsamling på våra olika verksamhetsinriktningar. I dag har vi koncentrerat verksamheten inom kablage, antenn- och elektromekanik till vår produktionsenhet i Gäddede, där vi nyligen nyanställt ett tiotal och nu har 80 av våra medarbetare. I Gäddede har vi också byggt ut våra lokaler till 3 000 kvm. Här har vi kunnat rekrytera de medarbetare vi behöver för vår tillväxt och

Behov av elektronik och kablagemontering? Vi producerar även elektromekanik och antennrelaterade produkter

/SRXEOXESWW:M½RRWM+mHHIHISGLhWXIVWYRH Telefon 0672-412100 |)QEMPMRJS$KIPEFWI|,IQWMHE[[[KIPEFWI

tionslyftet som innebär samverkan med Mittuniversitetet och Chalmers Tekniska Högskola. Kablagetillverkare i smått och stort Jormvattnet 485, 830 Gäddede Tel: 0672-41 25 05, info@ jormvattnetslego.se Vi har redan rekryterat en spetskompetens som Lean Productionkoordinator till Gäddede. Satsningen gör vi för att också i framtiden behålla och utveckla vår position som toppleverantör i Sverige med tuff internationell konkurrens från bl.a. Baltikum och Polen. Vi skall helt enkelt bli ännu bättre, snabbare och konkurrenskraftigare, konstaterar VD Christer Engnér. TEXT: ERIK HOLLÄNDER


industri 13 www.svenskleverantorstidning.se

Inget lyft är det andra likt Mobilkranar, liftar, teleskoplastare och utrustning för tunggodshantering ingår i LYFTABs maskinpark. Familjeföretaget är baserat i Halmstad och har en kran fast stationerad i Hyltebruk respektive Anderstorp för att vara nära sina kunder i regionen. Företaget startades 1987 av Roger Berntsson och Kent Gottfridsson med två kranar. I dag drivs det som ett familjeföretag med Roger, Jimmy och Jonas Berntsson och med 19 medarbetare på lönelistan och 10 kranar, två lastbilar, en teleskoplastare och 15 liftar i maskinparken. – Vi är ett väl sammansvetsat gäng med den utbildning och kranförarbevis som krävs. LYFTAB har tillgång till en stor lyftutrustning för alla ändamål och kan erbjuda mobilkranar

med en lyftkapacitet på upp till 200 ton och en längd på upp till 103 meter. Våra skyliftar och självgående bomliftar lyfter upp till 22 meter. Hydraulutrustning och domkrafter med upp till 50 tons lyftkapacitet används när vi hjälper ditt företag att transportera större och tyngre gods, exempelvis betongfundament och andra byggnadsdelar, berättar Jimmy Berntsson och fortsätter: – Alla jobb är unika, inget lyft är det andra likt. Vi sätter alltid kunden i fokus. Alla är värda lika mycket, liten som stor. Nyligen hjälpte vi till att montera ett stort kontorskomplex för Skanska i Linköping. Ett annat stort uppdrag som är på gång är traversbyte för Höganäs i Halmstad (före detta Halmstads Järnverk) som producerar järnpulver. RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT: ARNE ÖSTER

Lyft AB från ovan.

VI ERBJUDER UTHYRNING AV LIFTAR OCH MOBILKRANAR www.lyftabihalland.se

JOUR DYGNET RUNT 035-22 10 90


14

transport/logistik www.svenskleverantorstidning.se

DAF– störst i Europa på dragbilar Cosmo Truckcenter AB är generalagent för DAF lastbilar i Sverige och har säljoch serviceställen runt om i landet. – Cosmo Trucks blev generalagent för DAF i Sverige 2008 och vi har även agenturen i Finland, berättar Nicolina Ruff, marketing manager på Cosmo Truckcenter i Markaryd. DAF är störst i Europa på dragbilar och företaget har även kommit fram väldigt bra i Sverige inom det segmentet. DAFs rötter sträcker sig tillbaka till 1928 då bröderna Van Doorne lade grunden för det som idag är den snabbast växande lastbilstillverkaren i Europa. Under 2010 stärkte DAF ytterligare sin position på den europeiska marknaden då 15,2 procent marknadsandelar på över 15 ton uppnåddes. DAFs huvudkontor, motorfabrik, komponentfabrik, pressverkstad och monteringsbanden för modellerna CF och XF är placerade i Eindhoven, Nederländerna.

Cosmo Trucks, som ingår i det nederländska holdingföretaget Koops Furness, finns i Sverige, Finland och Nederländerna. Cosmo Truckcenter har 16 SSP (service support point) verkstäder samt 5 partnerverkstäder i Sverige som tillhandahåller service på transportfordon från DAF. Optimala lösningar

Cosmo Truckcenter är välkänt för att kunna förse sina kunder med den optimala lösningen för deras transportbehov.

Företaget har försäljningskontor i Göteborg, Järfälla, Jönköping och Örebro. – Cirka 90 procent av DAFs reservdelar finns i Markaryd. Vi servar även andra märken än DAF och samtliga släp, berättar Nicolina Ruff. DAF erbjuder alla DAF ägare gratis International Truck Service (ITS), en snabb och professionell vägassistans i hela Europa, 24 timmar om dygnet. Verkstaden i Markaryd är den största DAFverkstaden i Sverige och kompetensen hos personalen är mycket hög. 16 personer arbetar i verk-

staden och totalt sysselsätter företaget cirka 40 anställda. Verkstadspersonalen har långtgående erfarenhet, använder toppmodern diagnosutrustning och kan reparera lastbilar och trailers av alla märken. – DAFs bilar har en hög bekvämlighet, långt framskriden teknik och låg bränsleförbrukning, säger Nicolina Ruff. RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT: ARNE ÖSTER

– DRIVEN BY QUALITY – www.dafsweden.se | info@cosmotruckcenter.se | 0433-512 400


infrastruktur 15 www.svenskleverantorstidning.se

Trafikverket söker lösningar för Göteborg C Trafikverkets beslut att förklara fyra järnvägssträckor överlastade har lett till många frågor och funderingar i medier och från andra aktörer. Det gäller framför allt Göteborgs central. Vi vill därför göra några förtydliganden. Trafikverket tar varje år fram en tågplan, en sammanställning över alla tåglägen över hela landet. Det sker i en definierad och lagstadgad process där järnvägsföretagen söker kapacitet i spåren och Trafikverket jämkar ihop önskemålen. Nästa års tågplan ska vara fastslagen den 14 september och träder i kraft den 9 december, som sedan gäller till december nästa år. Stor ökning i Göteborg

I Göteborg har vi noterat en markant ökning av ansökningar. I den nuvarande tågplanen trafikeras Göteborg C av 464 tåg per dygn och för 2013 ansöks om 626 tåg per dygn. I det förslag till tågplan som skickades på remiss till järnvägsföretagen den 2 juli och som vi fått synpunkter på den 6 augusti, föreslår vi att 598 tåg tilldelas kapacitet. Det är en ökning av trafiken med 134 tåg som vi redan medgett, men motsvarar inte alla sökta tåglägen. Differensen är 28 tåg. Det var anledningen till att vi

förklarade Göteborgs Central överbelastad i ett tidigt skede. Expertis söker lösningar

Just nu tittar våra kapacitetsexperter på hur man skulle kunna få in fler tåg på Göteborgs C genom ganska enkla åtgärder, till exempel om man kan flytta tåg till andra plattformar, justera tidtabellerna och liknande. Vi kommer att meddela media och andra intresserade så snart vi kan skönja hur trafiksituationen kan lösas på Göteborg C. – Vi avser att senast vid augusti månads slut presentera en lösning. Dialogerna med Västtrafik och andra sökande pågår nu precis som planerat med tidtabelldialoger inplanerade i nästa vecka, säger Håkan Vennerström, chef i Region Väst.

Vi vill understryka att vi är, har varit och kommer att vara lyhörda för järnvägsföretagens önskemål.

Robust trafik viktigt

– Vi vill understryka att vi är, har varit och kommer att vara lyhörda för järnvägsföretagens önskemål och behov om att få köra tågtrafik. Samtidigt måste man vara medveten om att vi inte kan släppa in för mycket trafik i systemet eftersom det bara resulterar i att marginalerna helt försvinner och den trafik som ska gå på spåren ständigt blir försenad, till ingens glädje, säger Jonas Westlund, chef för enheten Försäljning. – Det är den balansgången vi nu tittar närmare på och gör vårt bästa för att lösa, fortsätter Jonas. KÄLLA: TRAFIKVERKET

elar!

reservd & r e n i k s a M

yr ut Vi säljer och h auliska ch hydr o a n iv r d s t f lu tryck kiner. bergborrmas

å maskiner

tioner p även repara

Saxdalsvägen 2, 771 65 Ludvika, Kontor 0240-374 95 el. 0240-370 50 Verkstad 0240-370 01, Fax 0240-376 58, Bo Nilssons 070-7445666 E-post: info@gruvteknik.com, Hemsida: www.gruvteknik.com

Världssjöfartens Dag 2012 Världssjöfartens Dag äger rum den 27 september i Göteborg. Nu är programmet klart för Världssjöfartens Dag på Lindholmen Science Park i Göteborg. Temat för i år är ”100 år efter Titanic”. Några av programpunkterna:

RMS Titanic – vad hände 1912 och varför? Ett sekel av utveckling, men fortfarande sker stora olyckor, varför? Paneldiskussion: Hur tar vi ansvar för säkerhetsarbetet - vad driver utvecklingen framåt och vad behöver göras? Välkommen till en intressant eftermiddag där sjösäkerheten står i fokus.


16

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Transporter med lastbilar över 40 ton åter tillåtet Regeringen har fattat beslut om en ändring av trafikförordningen, vilket gör att lastbilstransporterna över våra gränser åter kan fungera på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. När Sverige nyligen började tillämpa EU:s regler för internationella lastbilstransporter blev norska lastbilar för stora för att få trafikera svenska vägar och bötfälldes vid den svenska gränsen. Efter protester från bland annat norska åkare, vars lastbilar fraktar de för Norge så viktiga exportvarorna fisk och timmer, har den svenska regeringen nu backat och återinför tidigare praxis, som var att godkänna fordonsekipage i internationell trafik som är tyngre än 40 ton under förutsättning att de uppfyller samma krav som vid nationella transporter. Med sin förordningsändring säkerställer regeringen denna ordning på nytt. – Jag är väl medveten om att detta fått konsekvenser för såväl åkare som transportköpare. Jag är glad över att vi har lyckats finna en lösning på kort tid, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Under de senaste veckorna har ett aktivt arbete såväl inom regeringskansliet som bland nationella och internationella intresseorganisationer bedrivits för att hitta en såväl snabb som långsiktig lösning för de internationella transporter som går över Sveriges gränser.

Förordningen innehåller dock ingen skrivelse gällande längden på lastbilsekipagen vilket oroat Transportindustriförbundet. Detta skulle i praktiken innebära att fordonsekipagen kan väga

mer än 40 ton men att dess totallängd fortsatt inte får överstiga 18.75 meter. Transportindustriförbundet har gjort Näringsdepartementet uppmärksammade på detta i en skrivelse.

Förordningen börjar gälla från och med 4 september 2012. TEXT: ARNE ÖSTER

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst

erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. —žĩǶǸǼĵǼǹǹǽǻǹŜ“ªĩǶǸǼĵǼǻǺǸǽǻŜ¥©—¢¡¥ļžŸħ¥—Ŝ©©©ħ¥©—¢¡¥ħ•¡Ÿ


infrastruktur 17 www.svenskleverantorstidning.se

Ny teknik öppnar nya möjligheter Händelöbron i Norrköping är det första projektet där Boxholmbaserade El-Bro Teknik AB arbetar med fjärrstyrning och övervakning. Ett system som man hoppas kunna erbjuda till flera kunder. Inte bara när det gäller broar utan också fastigheter där de riktar sig till både industrier och den offentliga sektorn. Sedan starten i slutet av 90-talet arbetar företaget El-Bro Teknik med allt från programmering till montage och installation av automationslösningar för att styra rörliga broar och slussportar.

Företaget utför också öppningar både efter beställning och på fasta tider samt underhåller, servar och bevakar säkerhetssystemen ute på plats. De har bland annat uppdraget att sköta fyra broar i Stockholm och har åtta medarbetare för detta ändamål. – I den här typen av uppdrag ingår också att göra rent och underhålla bron både utvändigt och invändigt samt att ta hand om närliggande grönytor, säger Krister Augustsson, VD för El-Bro Teknik AB. – Den gamla relätekniken fasas ut i rask takt men det är en styrka att kunna ta hand om också den äldre utrustningen samtidigt som vi utvecklar system med hjälp av ny teknik. Det senaste är system för fjärrstyrning där vi har ett flertal möjliga projekt som vi hoppas kunna genomföra. Men det tar tid att komma igång och att övertyga politikerna om fördelarna och de ekonomiska vinsterna med de nya systemen, fortsätter han. Fastighetsförvaltning – ett nytt affärsområde

El-Bro Teknik för just nu diskussioner med såväl industrikunder som några kommunala fastighetsbolag angående företagets möjligheter att förvalta och ombesörja drift och skötsel av fastigheter. – Vår samlade erfarenhet, breda kompetens och goda kontaktnät tillsammans med våra system för fjärrövervakning kan med fördel tillämpas också på industrifastigheter och offentliga fastigheter, säger Krister Augustsson.

Materialhantering för fordons- och livsmedelsindustrin

– Vi konstruerar, programmerar, installerar och idrifttar också anläggningar för att styra transportsystem för materialhantering. Våra kunder inom detta område finns över hela världen, då främst inom fordons- och livsmedelsindustrin, berättar Krister Augustsson.

Krister Augustsson, vd El-Bro Teknik AB.

– Sedan min kompanjon Lars Adolfsson gått i pension driver jag företaget vidare på egen hand med 12 medarbetare. Vi har delat upp verksamheten i tre delar, ett konsultbolag, ett entreprenadföretag och ett fastighetsbolag och ser en spännande utveckling framför oss, förklarar han.

– Vår samlade erfarenhet, breda kompetens och goda kontaktnät tillsammans med våra system för fjärrövervakning av broar kan med fördel tillämpas också på industrifastigheter och offentliga fastigheter, säger Krister Augustsson, VD El-Bro Teknik AB.

TEXT: ARNE ÖSTER

Företaget förser verkstadsindustri, fastighetsbolag och offentlig förvaltning med teknisk kompetens och resursförstärkningar inom området elektronik och data med tyngdpunkt automation. Även helhetslösningar så som drift och skötsel Ingår nu i företagets arbete. El-Bro Teknik har idag en fungerande manövercentral för övervakning och manövrering av öppningsbara broar, portar och grindar. Idag övervakas och öppnas Händelöbron i Norrköping dygnet runt, fartyg och fritidsbåtar anropar operatör via VHF eller ett samtal via telefon för att begära öppning. Målsättningen för El-Bro Teknik är att alltid presentera den optimala lösningen både tekniskt och ekonomiskt. Krister Augustsson VD

Tel: 0142-29 80 50

www.elbroteknik.se


18

it www.svenskleverantorstidning.se

En guldgruva för släktforskare ArkivDigitals affärsidé är att med så hög kvalitet som möjligt digitalisera historiskt källmaterial i original med senast tillgängliga tekniska utrustning samt sälja de digitaliserade bilderna till släktforskare, föreningar, bibliotek och andra historiskt intresserade. Sverige är det land som bäst har lyckats registrera personer långt bakåt i tiden. Registreringen av invånare, familje- och släktband, födelseort, dödsort, in- och utflyttningar och eventuellt dödsorsak registrerades när den lokala kyrkan gjorde antingen husförhörslängder, födelseböcker, vigselböcker, dödböcker och flyttlängder. Från början var de få som hade möjligheter att släktforska. Man var tvungen att åka

runt till de olika församlingarna eller till arkiven. Om man hade sin släkt långt ifrån där man bodde så var det långa resor och dyra pengar för att stilla sin nyfikenhet. I samband med att landsarkiven bildades omkring 1900, så samlade man in kyrkoböckerna från respektive område till landsarkiven. Främsta orsaken var att arkiven kunde erbjuda bättre förvaring, skydd för brand och fukt. Originalhandlingar för till exempel kyrkoarkiv och rättsliga arkiv återfinns alltså i stor utsträckning på de landsarkiv och stadsarkiv som tillhör Riksarkivet. Dessa handlingar har även skannats/ mikrofilmats med varierande resultat och ibland är det lättare att läsa i originalhandlingen. – Det var vårt intresse för släktforskning och ett behov av bättre kopior som födde tanken på ArkivDigital. ArkivDigital började som ett hobbyprojekt, projektet växte och hösten 2005 grundade vi aktiebolaget Arkiv Digital AD AB, berättar VD Mikael Karlsson och fortsätter: – Vi fotograferar med avancerade digitalkameror med hög upplösning. Du kan få tillgång till hela vårt bildarkiv med cirka 36 miljoner färgbilder på kyrkböcker och andra historiska dokument genom vår Internet-baserade abonnemangstjänst ArkivDigital online eller till enstaka volymer på CD/DVD. Genom vår nyfotografering blir allt lika läsbart som i originalboken. – Vi brinner för det vi gör och utvecklar därför våra tjänster och vår verksamhet utifrån en släktforskares perspektiv. Vår onlinetjänst förbättras hela tiden tack vare samarbetet vi har

med släktforskare och intresseorganisationer. Det är framför allt användarvänligheten som är vår styrka och som gör att fler och fler kan släktforska hemifrån.

Som släktforskare lär man sig nya saker hela tiden. Mer än 36 miljoner digitala färgbilder på kyrkböcker och andra originaldokument finns till din hjälp.

RESEARCH: FREDRIK JOHANSSON TEXT: ARNE ÖSTER

Ekerö tar steget in i fiberåldern med världens snabbaste bredband Under hösten påbörjar Telia utbyggnaden av världens snabbaste IT-infrastruktur i Ekerö kommun. Ekerö blir därmed en del i Telias investering på 5 miljarder kronor som ska säkra tillgången till världens snabbaste uppkoppling för över en miljon svenskar. Fiberutbyggnaden på Ekerö är nödvändig för kommunens fortsatta tillväxt och en förutsättning för att vända på strömmen av företagare på Ekerö som idag behöver pendla till Stockholm, Sundbyberg, Solna och andra näraliggande kommuner.

www.arkivdigital.se

Ekerö kommun växer och dagens 26 000 invånare beräknas överstiga 30 000 inom fem år. Mer än 10 procent av kommunens invånare är företagare och majoritet av dessa är små- och medelstora bolag som är ytterst beroende av snabb och stabil uppkoppling för att kunna bedriva sin verksamhet. ADSL och 3G har fram till för bara några år sedan räckt långt och väl för att tillgodose Ekerös invånares behov. Den senaste tidens explosionsartade ökning av smartphones, surfplattor och bandbreddstunga tjänster, såsom videokonferensteknik, har dock inneburit helt andra krav. Allt från revisionsbyråer, arkitektkontor och byggfirmor har under det senaste året krävt fiber på Ekerö för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet på ön. Telia investerar nu 10 miljoner kronor i en första fas för att bygga ut fiber på Ekerö. När utbyggnaden är färdig är målsättningen att en majoritet av alla hushåll och företag i kommunen som vill ha fiber ska kunna erbjudas en anslutning, och därmed vara en av de mest fibertäta kommunerna i Stockholms län. – Jag får ofta samtal från medlemmar i vår företagarförening som känner ett stort behov av en snabbare och bättre internetuppkoppling. För oavsett storlek och typ av företag man driver är en snabb och stabil uppkoppling idag en nödvändighet för att kunna konkurrera om kunder och personal. Jag tror absolut att denna fibersatsning kommer att öka takten, både på nyetableringar och på nyinflyttning av företag i Ekerö kommun, säger Joakim Becker, ordförande i Mälaröarnas Företagarförening.  Satsningen innebär att Telia kommer att erbjuda fibernät till företag och hushåll i Ekerö kommun på kommersiella grunder. Det är ett så kallat öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-tv och bredband. Telia kommer även att sköta underhåll och drift av fibernätet.

– Allt fler apparater kopplas upp till internet - tv, smartphones, surfplattor, spelkonsoler, internetradio, larm och videokonferenser. En snabb uppkoppling är en förutsättning för framtidens behov och något som allt fler anser vara en självklarhet. På Telia ser vi Ekerö som en viktig

kommun för vår fibersatsning. Med växande invånarantal, ökande antal företag och stor andel invånare som arbetar från hemmet är behovet av snabbt bredband stort, säger Gabriel Edelbrock, försäljningschef på Telia Operator Business. KÄLLA: TELIA


eventmässor 19 www.svenskleverantorstidning.se

Ungdomar hett ämne inför ny mässa om produktion och automation – tillverkningsindustrins nya mässa öppnar den 23 oktober i Stockholm I nära samarbete med branschen arrangerar Stockholmsmässan Manufacturing & Automation Expo (M.A.X.) - en helt ny mäss- och mötesplats för svensk och nordisk tillverkningsindustri. M.A.X. kommer att visa verktygsmaskiner och ny produktionsteknik, erbjuda ny kunskap och seminarier, ta upp frågor som ungdomsrekrytering och kompetensutveckling samt bidra till nya affärer. Produktion är åter ett aktuellt ämne i Sverige. Intresset för att bedriva produktion på hemmaplan ökar i takt med förbättrade förutsättningar. Nya effektivare maskiner och automationslösningar är en del av förklaringen tillsammans med hög kompetens. Manufacturing & Automation Expo har premiär den 23-26 oktober 2012 och återkommer därefter 2014 och 2016 till att börja med. – Med M.A.X. skapar vi, tillsammans med branschens ledande aktörer, den arena som nu saknas för effektiv produktion och automation i tillverkningsindustrin. En ny, stark och självklar mötesplats för tillverkningsindustrins utveckling och framgång. En arena som genererar bättre produktivitet och stärkt konkurrenskraft – både för tillverkningsföretagen och för deras leverantörer. Det är målet som vi vill att både du som ställer ut och besökarna ska nå. Det är också resultatet som vi vill att hela den svenska tillverkningsindustrin ska nå, säger mässans projektledare Björn Lindforss. På M.A.X. blir det mycket om framtiden. Den senaste tekniken, de vassaste produktionslösningarna och de stora rekryteringsbehoven. För de flesta besökarna kommer den stora utställningen med verktygsmaskiner, verktyg och lösningar för produktion och automation att dra till sig intresset. – Vi har i

stort sett alla leverantörer av maskiner och utrustning och verktyg på plats i höst, berättar Björn Lindforss. Även om det är en ny mässa är den redan starkt förankrad på marknaden eftersom den genomförs på initiativ av och i samarbete med Sveriges två stora branschorganisationer inom området, SVMF och MTAS. Det här är något som industrin uppskattar. Många möjligheter för ungdomar de kommande åren

En av de största utmaningarna för industrin framöver blir att hitta kompetent arbetskraft. Särskilt svårt är det att hitta ungdomar med rätt kompetens. Frågan är angelägen för hela samhället och att hitta lösningar har direkt påverkan på tillväxt och arbetstillfällen. – Många företag har tvingats minska produktionstakten på grund av brist på arbetskraft trots välfyllda orderböcker, berättar Ingegerd Gréen, VD för Skärteknikcentrum och ansvarig för en paneldebatt som planeras till den 23 oktober. Vi bjuder in politiker från båda sidorna att delta i debatten som kommer att följas noga av industrin. Välfyllt seminarieprogram

Förutom paneldebatt blir det ett välfyllt seminarieprogram under mässan. – Det mesta är klart och vi har fått fram ett bra program med både intressanta talare och aktuella ämnen, berättar Maria Härdig, ansvarig för seminarieprogrammet. Fö r h o p p n i n g s v i s kommer de flesta att kunna hitta passande ämnen. Tanken är att vi både ska bidra till att sprida kunskap och ge inspiration till nya idéer.

Björn Lindforss, projektledare.

Ungdomsprojektet 2012 på MAX

Liksom tidigare år arrangeras Ungdomsprojektet som nu kommer vara på Manufacturing & Automation Expo. Avsikten med projektet är att elever från gymnasieskolor i Mälardalen  - med inriktning på teknik - ska komma till mässan på studiebesök. De guidas genom mässan och träffar flera av  de utställande företagen för att  kunna göra sig  en  bild  av hur tillverknings-/verkstadsindustrin ser ut idag samt ges möjlighet att skapa framtida kontakter. Anmälda klasser möts upp av en guide vid ankomsten och guiden kommer sedan att följa klassen under hela besöket på mässan. Det finns endast ett begränsat antal platser i det guidade Ungdomsprojektet, vilket innebär att det är först till kvarn som gäller. Den guidade turen tar cirka 1,5 timme. Endast klasser med relevant inriktning kan anmäla sig till de guidade turerna. Manufacturing & Automation Expo  är en fackmässa vilket innebär att alla skolklasser, oavsett årskurs och elevernas ålder, MÅSTE föranmäla sig för att kunna besöka mässorna.

Ny utmärkelse

Under mässan blir det även premiär för en ny utmärkelse för bästa tillverkningsföretag inom området små och medelstora företag. Juryarbetet är inlett och vinnaren avslöjas på mässan i oktober.

Ta M.A.X.-tåget till mässan

Mäsståget utgår från Göteborg och åker upp till Älvsjö och M.A.X.-mässan, t/r över dagen. I biljettpriset ingår frukostbricka på morgonen samt 3 rätters middagsbricka på kvällen, inklusive måltidsdryck, vatten/lättöl. Mässtidning finns på tåget för att du ska kunna planera ditt besök på bästa sätt. Tåget går via Alingsås, Herrljunga, Falköping och Skövde. TEXT: ARNE ÖSTER

ALLA FÖRETAG BEHÖVER BRA REKLAM

VI GÖR BRA REKLAM

Tel 063 16 03 30 info@daustryckeri.se www.daustryckeri.se


    

Du som vill...

‌utveckla verksamheten ‌hitta smarta lÜsningar ‌Üka produktiviteten ‌maximera konkurrenskraften ‌skapa lÜnsamma affärer Missa inte nya MAX-mässan – den nordiska tillverkningsindustrins stÜrsta mÜtesplats fÜr produktion och automation. Skapad av branschen – fÜr branschen.

Verktygsmaskiner

Boka din biljett redan i dag pĂĽ www.maexpo.se FĂśr fri entrĂŠ ange kod 8567.

Robot/Automation

Välkommen till MAX! M AC H I N E & TO O L A S S O C I AT I O N

O F

Verktyg

Produktutveckling

S W E D E N

Seminarier Underhüll Affärer Virituell produktion

Lean

Montering Test & Mät Systembyggare


maskinexpo

21

www.svenskleverantorstidning.se

Ett gäng som gillar att ta i! Transportörer, transportband och industriservice, konstruktion och tillverkning av egna produkter samt legotillverkning av maskinbearbetade och svetsade produkter i 1-styck eller i medel- stora och stora serier. Det är verksamheten i företagen som ingår i Bråbogruppen i Åby, Norrköpings kommun. Bråbo Industrivulk AB, ett företag i Bråbogruppen, startades den 1 december 2010 och sköts av platschef Mats Grankvist som till sin hjälp har 4 anställda, Björn, Andreas, Niklas och Kim, som alla är internutbildade i företaget. Mats har jobbat inom branschen sedan 1988 och är både erfaren och innovativ. Han är en problemlösare som tar fram nya delar och produkter. – Vi vänder oss till all kunder som behöver transportörer och transportband i gummi eller plåt, från lantbruk till stora industrier, värmeverk m fl. Förutom tillverkning och reparationer genomför vi även besiktningar inför kommande underhållsstopp, så att vi kan utföra servicen så snabbt och problemfritt som möjligt, säger Mats Grankvist. – Tillsammans med vårt ägarbolag har vi resurser att konstruera, tillverka och installera transportörer av många olika slag. Bandtransportörer för hårda driftförhållanden, för bulkmaterial och för mindre detaljer. Motorer, styrning och automatik till våra utrustningar arbetar vi också med. Vi tillverkar i egen verkstad, monterar och driftsätter samt utför service. Dessutom kan vi renovera eller bygga om transportörer av alla fabrikat, förklarar han.

– Vi arbetar också med legotillverkning och förser i dag flera olika kunder med en mängd olika produkter och delar. Mest handlar det om relativt små serier och kanske något mer komplicerad konstruktion/bearbetning än normal legoproduktion. Bråbo Mekaniskas uppdragsgivare gör inga avkall på kvalitet och ställer Förutom därmed också höga krav på sina underleverantörer. traditionell – Förutom traditionell svetsning svetsning och och maskinbearbetning i en väl utbyggd mekanisk verkstad ser vi maskinbeargivetvis till att produkten levereras betning i en till kunden monterad och lackerad. Maskinparken omfattar bland väl utbyggd annat fräsmaskiner, CNC-svarvar, mekanisk fleroperationsmaskiner, kantpress, verkstad ser gradsax, skär- och kaputrustning. Bråbo Mekaniska har även tagit vi givetvis till fram Hummern, ett lätt hydrauldatt produkten rivet trädklippningsaggregat som, beroende på modell, kan monteras levereras till på kran eller grävare.

Bråbo Industrivulk arbetar också ständigt med produktutveckling. – Att lösa problem och att kundanpassa våra produkter är vår starka sida, säger Mats Grankvist. En kombination av beprövad lösning, ny teknik och kundanpassning

Bråbo Mekaniska Verkstad AB har tillverkat lyftbord och arbetsplattsformar sedan 60-talet. Förutom standardsortimentet(Brabo-liften) kan företaget även konstruera och tillverka olika typer av kundspecifika produkter. Kunder finns i hela Sverige, Europa samt i Japan. – Bråbo Mekaniska tillverkar lyftbord i alla storlekar, allt från små till otroligt stora enheter som används inom den tunga processindustrin, t ex pappersbruk, i gruvindustrin och järnvägen. Vi är specialiserade på att kundankunden passa produkter. Tack vare stor monterad kunskap och lång erfarenhet kan vi göra specialutföranden till priser och lackerad. som är konkurrenskraftiga även gentemot standardprodukter, men med betydligt bättre anpassning, säkerhet och effektivitet för den aktuella arbetssituationen, berättar VD Fredrik Svensson Hultberg och fortsätter:

RESEARCH: ANDERS ENKVIST TEXT: ARNE ÖSTER


22

maskinexpo www.svenskleverantorstidning.se

Allt för säkra lyft och laster Med en egen komplett produktionsanläggning på Rollsbo Industriområde utanför Kungälv är Lyft & Surrningsredskap AB eller förkortat LSR AB en svensk totalleverantör av lyft- och surrningsmaterial med såväl standard som kundanpassade produkter. LSR AB har sedan 1979 byggt en komplett produktionsanläggning med väveri, färgeri, maskinpark för sömnad och egen provutrustning med mera.

– Vi är ett teknikinriktat företag som aktivt deltagit i branschens utveckling. Även om vi har god hjälp av modern datateknik och flexibel planering är våra produkter ett gediget hantverk. Min pappa Bengt Sunesson har varit en riktig innovatör och uppfinnare och är en av dem som har tagit fram olika lösningar för de maskiner som finns i produktionen idag, berättar Theres Carlsson som nu driver företaget tillsammans med sin bror Henrik. Säkerhet är A och O

– Vi köper in polyestergarn som vi tillverkar kundanpassade lyft- och surrningsredskap av, bland annat olika typer av lyftsling och stroppar. Förr var vi en ren textilindustri men nu har vi även ”hårda” varor och tillbehör som till exempel kättingar, vajrar, schacklar och dylikt i vårt sortiment, allt för att kunna tillgodose våra kunders önskemål när det gäller lyft och lastsäkring, fortsätter hon. LSR AB levererar CE-märkta produkter och har som mål att tillgodose kundbehoven inom industrin, transport-, bygg- och anläggningsföretag samt sjöfarten med produkter, hjälpmedel och kunskap, för att med säkerhet förankra, lyfta, förflytta och under transport säkra gods.

Arbetsolyckor

En hel del arbetsolyckor inträffar varje år i samband med att last kopplas till en krankrok. Flest olycksanmälningar har inkommit från metalltillverkning och byggverksamhet. Vid en stor andel av olyckshändelserna har lyftstropparna gått av. Orsaken kan vara överbelastning eller att lasten glider eller har förskjutits. Arbets-

Lyft & Surrningsredskap AB Traktorgatan 20, 442 40 Kungälv Telefon 0303-246650 Telefax 0303-94109 mail@lyfta.se, www.lyfta.se

miljöverket har tidigare saknat kunskap om hur väl produkterna uppfyller maskinföreskrifterna och standardens krav och genomför nu därför marknadskontroller. Marknadskontroll av lyftstroppar

Lyftstroppar för två eller tre ton från totalt 13 tillverkare har dels dragprovats och dels kontrollerats beträffande märkning och dokumentation. Provserien från samtliga fabrikat uppfyller standardens krav på draghållfasthet. Några fabrikat har dock visat sig ha sådana brister i märkning eller medföljande dokumentation att Arbetsmiljöverket kommer att följa upp sin kontroll och kontakta tillverkaren eller dennes representant. Dragprovningen av provobjekten har utförts av Institutionen för hållfasthetslära, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektgruppen på Arbetsmiljöverket har bestått av Anders Åsén, projektledare, Carl Axel Sundström och Göran Lundmark.

– Vi får aldrig glömma att vi säljer säkerhetsprodukter och skall alltid i ord och handling verka därefter. När produkterna lämnar oss ska vi liksom kunderna känna oss trygga för dess användning och återvinning. – Vi eftersträvar att arbeta på ett så resurssnålt sätt som möjligt, där hänsyn tagits till såväl miljölagar, energianvändning, avfallshantering, utsläpp som till vår personal. Vi arbetar också för att all personal skall vara delaktig i vårt miljöarbete, poängterar Theres Carlsson. Kundanpassat företag

Förutom sin butik där de säljer sina produkter direkt till kunden kan man också beställa produkter ur det breda sortimentet på företagets webbplats. – Vår styrka är att vi kan göra kundanpassade lösningar åt våra kunder och att vi kan tillverka och leverera snabbt, säger Theres Carlsson. TEXT: MONA SUNDQUIST

Lyft & Surrningsredskap håller måttet

Endast två tillverkare uppfyller helt eller med små avvikelser föreskriften och standardens krav. Lyft & Surrningsredskap är ett av företagen som blev godkända då de håller måttet.

HARDOX Sveriges mest köpta Räckesklippare!

RÄCKESKLIPPARE T 125B

AX KÄTTINGRÖJARE FRÅN EN METERS BREDD

+LQQDJnUGV 0HNDQLVND$%

STRIEGEL TYSKTILLVERKAD KOMPAKTLASTARE

HYMACH SLÄNTKLIPPARE

PROCOMAS SLÄNTKLIPPARE

Vi ställer ut på Borgeby Fältdagar 27-28 juni Välkommen till vår monter F1


maskinexpo

23

www.svenskleverantorstidning.se

Effektivt och flexibelt med robusta system för radiostyrning Bakgavellyftar, mobilkranar och lastväxlare, bärgningsfordon och skogsvinschar, industriportar, transportband, lyftbord, traverser, kranar och robotar. Bara några exempel på att mesta går att fjärrstyra, enligt företaget Tele Radio med många års erfarenhet av att utveckla, tillverka och marknadsföra radiostyrning för industriellt bruk.

– Tele Radio grundades 1955 i Lysekil och har sedan dess utvecklats till en expansiv internationell koncern. I slutet av 60-talet började man att sälja radiostyrningar och i början av 80-talet ville man helt fokusera på detta produktområde. För att få ett starkare fokus på den svenska marknaden startade vi 2006 ett fristående dotterbolag, Tele Radio Sverige AB. Vårt fokus är att förse den svenska marknaden med radiostyrning för industriella applikationer. Våra kunder finns över hela Sverige, berättar Erik Janson, VD Tele Radio Sverige AB med huvudkontor på Sisjöns industriområde. Tele Radio i världen

I Tele Radio AB:s koncern ingår tio dotterbolag. De finns i Sverige, Norge, Tyskland, England, Holland, Italien, Spanien, USA, Turkiet och Kina. Samtliga har en organisation och kompetens som omfattar försäljning, Helpdesk, teknisk kompetens och lagerhållning. Auktoriserade återförsäljare finns i ytterligare ett 20-tal länder. – Radiostyrning innebär att man från en enhet kan fjärrstyra till exempel en industriport, en mobilkran, en travers eller något annat. En sändare och en mottagare ingår i ett radiosystem som sedan ingår i kundens applikation. Vi erbjuder också kundunika radiostyrningar t ex egen programvara eller specialinkopplingar, förklarar Erik Janson.

Våra produkter håller!

– De är robusta för att du ska kunna använda dem i tuffa miljöer, ofta där det är dammigt, varmt, kallt, smutsigt eller oljigt. Produktsortimentet delas in i 8 produktfamiljer - med

allt från en enknappssändare till en avancerad joysticksändare - där varje familj kan användas för olika applikationer. Alla produkter utvecklas i Sverige och tillverkas inom koncernen där ett 40-tal anställda enbart sysslar med forskning och utveckling, säger Erik Janson och fortsätter: – Våra radiostyrningar finns nära dig. Med effektiva lager på huvudkontoret, hos dotterbolag, återförsäljare och partner säkerställer vi att

ledtiderna är korta. Vi är duktiga på kundsupport enligt våra kundundersökningar. Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med din fjärrstyrning. Tele Radio har certifierade ledningssystem för kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

Entreprenör med många strängar på sin lyra ”Det omöjliga gör vi medan ni väntar. Underverken tar lite längre tid”. Filosofin som ligger till grund för Hinnagårds Mekaniska AB är att alltid kunna ta fram en lösning på kundens problem.

krafter beroende på vilken storlek på maskin man väljer, är den mycket effektiv i trånga utrymmen. – Till alla kompaktlastare finns en mängd specialutrustning som kan anpassas till dina individuella behov. Det är till exempel pallgafflar, skopor, silogrip, jordborr, ströskopa, gräsklippare, breda däck och industriella tillbehör, säger Torbjörn Johansson.

– Det började som en gårdsverkstad för reparationer åt lokala lantbrukare. Idag tillverkar vi maskiner för entreprenad, jordbruk och sågverk. Vi är specialiserade på gödseltunnor, gräspackare, buskröjare och räckesklippare. En del maskiner importeras också, t ex kranar och kompaktlastare,och vi tillverkar sedan olika tillbehör. 2010 invigde vi en ny tillbyggnad av verkstaden och har nu 1000 kvadratmeter i en modern byggnad med en maskinpark som klarar det mesta inom plåtbearbetning, berättar Torbjörn Johansson.

– Hinnagårds Mekaniska har kunder som Peab, NCC och Skanska samt deras underentreprenörer. Men lantbrukare och privatpersoner är lika viktiga, säger Torbjörn Johansson som framöver planerar att fortsätta importera intressanta maskiner och bygga tillbehör till dessa. RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT: ARNE ÖSTER

– Hinnagårds Mekaniska tillverkar och säljer AX Kättingröjare, med en robust konstruktion i hardoxplåt och med kraftigt kättingmagasin för extra kätting. För den krävande entreprenören eller extremt tuff terräng finns möjlighet att utrusta röjarna med bultade slitmedar i härdat slitstål. Vi tillverkar även Winlin ensilagepackare och kundanpassar påbyggnader av släntklippare på traktor eller hjullastare m m. Vi har även olika lösningar av hydraulik, fortsätter han. Räckesklippare

Hinnagårds Mekaniska AB Sverker Magnusson anställd

T 125B klarar de flesta räcken och stolpar med ett mycket bra resultat. Maskinen har dubbla rotorer och en klippbredd på mer än 125 cm. – Räckesklipparen är en produkt som vi tillverkar själva sedan år 2000 och den utvecklas för varje år, säger Torbjörn Johansson. Striegel kompaktlastare Striegel är en tysktillverkad kompaktlastare som finns i bredder från 860 mm till 1600 mm beroende på hjulval. Med sina kompakta mått och motorer från Yanmar, med olika antal häst-

Torbjörn Johansson VD


24

maskinexpo www.svenskleverantorstidning.se

Lyfter längre och högre Teleskoplastaren Merlo är en kreativ entreprenadmaskin, redskapsbärare och arbetsplattform för byggbranschen, jordbruket, fastighetsförvaltning, industri, park och all slags materialhantering. På årets MaskinExpo lanserade AB Hüllert Maskin två nya runtomsvängande teleskoplastare från Merlo som räcker ännu längre och lyfter ännu tyngre! Nya Merlo Roto 60.24 och Roto 40.30 kom till Sverige i våras och redan innan de anlänt har svenska maskinentreprenörer skrivit köpekontrakt. Företaget AB Hüllert Maskin startades 1945 av Lars Hüllert, då med inriktning på lantbruksmaskiner. 1951 hade entreprenadmaskiner och bilar tillkommit. 1995 tog Nils Gunnar Burge över företaget. Han hade då varit i företaget sedan1974, så den nye chefen kände både sin verksamhet och sina kunder utan och innan. Idag är verksamheten koncentrerad på entreprenadmaskiner. – Vi är generalagent i Sverige för Merlo teleskoplastare samt representanter för Lännen grävlastare och Lundberg redskapsbärare. Merlo är ett italienskt familjeföretag som tillverkat teleskoplastare sedan 1982. De är kända för sitt nytänkande och är den ledande innovatören för utvecklingen av teleskoplastare i storlekar från 6 m till 30 m och en lyftkapacitet från 2,5 till 12 ton. Merlo har en årlig tillverkning av 7000 maskiner i ett brett maskinprogram med både konventionella och runtomsvängande teleskoplastare. Sedan 1995 har vi sålt cirka 750 maskiner varav det mesta de senaste 10 åren, berättar Nils Gunnar Burge. Nya modeller väcker stort intresse

De två nya modellerna som lanserades på MaskinExpo 2012 kompletterar Merlos redan omfattande modellprogram av runtomsvängande teleskoplastare. Den ena nyheten, Merlo Roto 60.24 MCSS klarar att lyfta 6 ton och har en maximal lyfthöjd på 24 meter. Det innebär att maximala lyftkapaciteten är 2 ton högre än motsvarande tidigare modeller med liknande lyfthöjd. Den andra, Merlo Roto 40.30 MCSS, klarar 4 ton och har en maximal lyfthöjd på hela 30 meter. Det gör denna modell till den av Merlos teleskoplastare som når allra högst! Nyheten om maskinerna har gjort att intresset är stort och redan har flera svenska maskinentreprenörer skrivit köpekontrakt! Båda maskinerna har samma motor, en sexcylindrig turbodiesel som ger 175 hk och som lever upp till miljökraven enligt Steg 3. Båda har tiltbar hytt. Maskinerna har också EPD, Eco Power Drive, som ger ägarna möjlighet att reducera drivmedelsförbrukningen.

Liksom tidigare Rotomaskiner har de nya modellerna chassinivellering som kan ställas in på automatik, manuellt eller låsas, allt efter behovet i varje arbetssituation eller vid förflyttning på väg. Transporthastigheten är 40 km i timmen. Lännen grävlastare och Lundberg redskapsbärare

– Lännen är ett finskt företag som byggt grävlastare i över 30 år. De är störst i Norden på grävlastare över 9 ton och vi har sålt dessa sedan 1995. Vi representerar Lännen i Västra Sverige. Seden 2008 ingår Lundberg Hymas i Lännen. Företaget bedriver sin verksamhet i Skellefteå. Lundberg Hymas redskapsbärare finns fyra modeller i viktklasserna 4-7 ton midjestyrda och lågbyggda för bästa framkomlighet, berättar Nils Gunnar Burge. – I vår butik hittar ni det mesta man kan behöva till sitt företag. Naturligtvis har vi ett stort

sortiment av reservdelar till Merlo, Lännen och Lundberg plus mycket mer, säger han. Unik satsning på kundservice

AB Hüllert Maskins kundcenter med utställningshall, undervisningslokaler och övningsfält för teleskoplastare är en av Sveriges mest helhjärtade satsningar på kundservice. Med satsningen höjs ribban för erbjudandet till kunderna. Hüllert Maskin nöjer sig inte med att marknadsföra och sälja maskinerna, utan adderar en rad olika mervärden till säljarbetet. Redan sedan tidigare har man arbetat med att snabbt bygga ut nätet av serviceverkstäder för Merlo över Sverige, företagets supportavdelning ska förstärkas och kundpolicyn totalt sett bygger på ett ständigt aktivt förhållningssätt gällande samarbete och dialog med kunderna. Jan-Erik Hovlin är sedan april försäljningschef hos AB Hüllert Maskin i Vara. Han tillträdde

den nyinrättade tjänsten samtidigt som Hüllerts expanderar och satsar på fortsatt tillväxt. Hovlin har en gedigen erfarenhet bakom sig. Han har arbetat med maskinförsäljning i snart 30 år, varav 15 år med försäljningsansvar. Hans ledord för försäljningsarbetet handlar om att möta maskinägarnas behov av trygghet i ägandet: – Vår nye försäljningschef Jan-Erik ser vi som en stor potential för framtiden. Det är fantastiskt att få en person med den djupa branschkunskapen och stora erfarenheten framför allt inom lantbrukssegmentet, säger Nils Gunnar Burge. RESEARCH: HÅKAN LARSÈN TEXT: ARNE ÖSTER

www.hullert.se 0512 -­ 30 00 30

Följ med i utvecklingen!


maskinexpo

25

www.svenskleverantorstidning.se

Entreprenadmaskiner med morgondagens teknik New Holland Team Sverige är laget som marknadsför, säljer och servar New Hollands entreprenadmaskiner i Sverige. Laguppställningen består av fem fristående maskinhandlare med heltäckande försäljnings- och verkstadsnät. Lidén Maskin Import AB, LMI, är generalagent för New Hollands anläggnings- och entreprenadmaskiner i Sverige och huvudmannen bakom ”laget” New Holland Team Sverige. Martin Waktel, som är ansvarig för New Holland Team Sverige, berättar: – Vi är ett systerbolag till Andrésen Maskin AB, ett framgångsrikt maskinhandelsföretag som startade 1986 av Göran Andrésen med inriktning främt mot lantbrukssidan. Det är Sveriges största återförsäljare av Massey Ferguson traktorer. Lidén Maskin Import AB startades 2011 och säljer New Hollands maskiner i samarbete med Andrésen Maskin AB och tre andra stora fristående återförsäljare. Vi har en samlad erfarenhet på över 100 år av att leverera maskiner, service och reservdelar till kunder från alla delar av Sverige.  – Här i Göteborg har vi kontor, lager och utställning samt en demogrävplats där man som kund kan testa den maskin som man är intresserad av. New Holland, som idag är ett av de största företagen inom entreprenad- och jordbruksmaskiner i världen, grundades 1895 i New Holland, Pennsylvania, USA. Varumärket är numera en del av Fiat Industrial.

New Holland Kobelco E70BSR

– New Holland Team Sverige säljer New Hollands Kobelco grävmaskiner och New Hollands övriga entreprenadmaskiner. Det är ett starkt varumärke med ett brett urval av maskiner. Grävmaskinsortimentet består av en serie minigrävare med 12 modeller från 1-5,5 ton samt 15 grävmaskiner från 8 ton till över 50 ton. Dessutom säljer vi deras hjulgrävare (5 modeller på 15-23 ton). New Holland har även en serie med hjullastare (10 modeller) och väghyvlar (5 modeller).

Mässpremiären för New Holland Team Sverige blev MaskinExpo den 23-25 maj på det nya mässområdet Stockholm Outdoor Exhibition Area. Här kunde entreprenadföretag, grävmaskinister, trädgårdsanläggare och andra bekanta sig med maskiner utrustade med morgondagens miljöteknik. – Entreprenadmaskinerna från New Holland Construction har inte varit tillgängliga på den svenska marknaden under ett antal år, men nu är New Holland med i matchen igen. Mässan

bekräftade definitivt att våra maskiner, och en stark spelare som håller i märket, har varit efterlängtade. För oss är det rent spel som gäller. Vi tror på den goda affären som bygger på förtroende för både maskinen och leverantören. Och det oavsett om det gäller ny eller begagnad maskin, service eller reservdelar påpekar Martin. New Holland Team Sverige erbjuder redan som enda leverantör i branschen grävare och hjullastare med s k ”Selective Catalytic Reduction”teknik/AdBlue som gör dem förberedda för de nya hårdare miljökraven 2014. Tack vare SCR-tekniken kan maskinens motor arbeta med maximal förbränningstemperatur, vilket ökar effekten och minskar bränsleförbrukningen avsevärt. En speciell vätska, kallad AdBlue, sprutas in i avgaserna och startar en kemisk process i en speciell katalysator som minimerar NOx-nivån. AdBlue förvaras i en separat tank. Det är ofarligt och tål kyla. Förbrukningen utgör bara 3-4 procent av dieselförbrukningen, AdBlue blir inte en extra kostnad utan en extra besparing tack vare den kraftigt sänkta bränsleförbrukningen. – Vår vision är att med hög närvaro och ett tydligt erbjudande vara det trygga och attraktiva valet för dig som entreprenör oavsett storlek, avslutar Martin. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

Du har säkert sett den – men har du hört den? Tystaste midigrävaren på marknaden New Holland Team Sverige är laget som marknadsför, säljer och servar New Hollands Entreprenadmaskiner i Sverige. Göteborg 031-57 51 50. www.nhts.se

New Holland Team Sverige:

Göteborg 031-58 31 20

Skövde 0500-44 66 00

Vetlanda 0380-478 50

Stockholm 08-89 01 06 Hudiksvall 0650-948 55 Luleå 0920-700 80


26

maskinexpo www.svenskleverantorstidning.se

Specialister pü tunggodshantering, maskinflyttning och montage KungälvsfÜretaget MCA Lyft och Montage AB bÜrjade sin verksamhet med olika typer av montagejobb. Under üren som gütt sedan starten har büde personalstyrkan och maskinparken Ükat och tjänsterna som de kan erbjuda sina kunder breddats betydligt. FÜretaget lÜser kundernas behov i süväl stora som smü projekt Uppdrag utfÜrs büde i Sverige och utomlands. MCA Lyft och Montage utfÜr väldigt münga olika typer av montage och stür ofta fÜr mobilkran, lastbilskran, liftar och Üvrig utrustning som behÜvs fÜr att kunna utfÜra ett arbete.  Kunden bestämmer hur projektet ska genomfÜras och ofta utfÜrs sedan  hela montaget frün montageritning till färdig produkt utan att kunden behÜver ha egen personal pü plats. – Vi har münga ürs erfarenhet även av mycket tunga och komplicerade lyft och maskinflyttningar.  Med vür maskinpark utfÜr vi alla typer av maskin- och industriflyttningar och erbjuder kunderna en helhetslÜsning även inklusive transporter. En viktig del av vür profil är att vi aldrig

omrüden Nügra stora omrüden som KungälvsfÜretaget jobbar mycket med är: Stülmontage Takstolsmontage Betongmontage Panelmontage Lagerhallar Tälthallar

lämnar en arbetsplats utan att kunden är nÜjd, säger Dennis Andersson, VD fÜr MCA Lyft & Montage AB sedan juni 2012. Dennis Andersson berättar vidare: – FÜretaget startades 1999 av Mats Andersson och arbetade dü med olika typer av montagejobb. De jobb som utfÜrdes var av väldigt olika karaktär. 2002 kom Thomas Andersson (ej släkt) med i fÜretaget och det innebar att vi fick gedigna kunskaper om att bygga stora och smü lager- och tälthallar. Mats och Thomas äger fÜretaget tillsammans. Under 2009 byggdes vür verkstadsfastighet i egen regi pü Solbräckegatan i  Kungälv. 2009 blev vi ocksü medlemmar i Haga MÜlndal Lastbilcentral och sedan dess är hela ükeridelen med samtliga lastbilar och kranbilar Üverflyttade i ett nytt bolag som heter MTA Transport AB. HML är en ekonomisk fÜrening som ägs till 100 % av sina 100 delägarfÜretag och är en mycket bra partner fÜr oss. MCA Lyft & Montage bygger büde permanenta och temporära hallar och jobbar med stora fÜretag som Volvo, De Boer, Peab, Skanska m fl. Just nu flyttar de en hela 125 meter lüng tälthall üt Carlsberg i Falkenberg och denna ska monteras upp pü Morups Åkeri. Hallar har ocksü byggts i Quatar, pü Euro Disney utanfÜr Paris och i samband med Volvo Ocean Race. Nu har man nya uppdrag pü güng i Europa. – Idag utfÜr vürt systerfÜretag alla kranlyft, maskintransporter och Üvriga transporter üt oss. Frün att tidigare arbetat som underentreprenÜr üt Tunga Lyft AB satsar MCA Lyft och Montage sedan 2011 pü att bÜrja sälja in sig som en egen aktÜr inom främst tunggodshantering och maskinflyttning. Eget kranbilskoncept och välutrustad verkstad 2006 konstruerar och bygger bolaget sin fÜrsta egna kranbil enligt nya tankar om lüg lasthÜjd och stÜrre funktionallitet. Flera kranbilar har fÜljt där konceptet har fÜrfinats och nu bygger man pü en 6:e. Kranbilarna har fütt stor uppmärksamhet büde av kunder och leverantÜrer.

– I vür verkstad bygger vi fÜr oss själva kranbilsbyggnationer, lyftutrustning, lanseringsräls, lyftbockar, lyftmaster, lyftok, spridarok m m. Dü münga av vüra tunghanteringsjobb kräver modifiering av befintlig utrustning eller att vi kanske rent av behÜver tillverka specialanpassad utrustning fÜr ett specifikt uppdrag har vi stor nytta av att hülla denna tillverkning i egen regi. Vi utfÜr även externa jobb i vür verkstad som hydraulreparationer, maskinreparationer, byggnadsmide m m. Under 2012 für fastigheten byggas ut fÜr att

klara nya ytbehov och mycket fokus ligger pü att fü till denna utbyggnad pü ett bra sätt. Framtiden ser ljus ut. FÜretaget växer stadigt och vi har som mül att Üka med 20 % per ür, fÜrklarar Dennis Andersson. TEXT: ARNE ÖSTER

5VOHHPETIBOUFSJOH 5VOHĂ?ZUUOJOH .BTLJOĂ?ZUUOJOH *OEVTUSJĂ?ZUUOJOH .POUBHFPDI#ZHHOBUJPOr Kran & Transport r7FSLTUBE4WFUT4NJEF 4PMCSÂśDLFHBUBO ,VOHÂśMW|5FM|XXXNDBMZGUNPOUBHFTF

Lüt oss hjälpa er välja rätt industriell radiostyrning | WWW.TELERADIO.COM


maskinexpo

27

www.svenskleverantorstidning.se

Med visionen att leda vattenfrågan

Innerst inne

var hittar du egentligen Bema Kättingmäster AB grundades 1981och systerbolaget Transportutstyr A/S i Oslo (Norge). är idag ett aven de marknadsledande på I koncernen finns också det egna fastighetsbohögreföretagen verkningsgrad? både standard- och specialanpassade lösningar laget Bema Scandinavia AB och alla bolagen ryms

Vi kan nu fokusera 100 % på lösningar inom vatten- och pumpteknik. Genom att kombinera vår erfarenhet och resurser med kundernas expertis kan vi bli än mer innovativa när det gäller vattenförsörjningsfrågorna. Faktum är att dagens avloppsvatten är morgondagens dricksvatten. Med vatten och miljö i fokus blir också energifrågan fortsatt mycket aktuell, förklarar Gunnar Berg, marknadschef på Xylem Sverige. För att renodla verksamheten beslutade ITT, ett konglomerat med verksamheter inom många olika industrigrenar, i början av 2011 att dela upp sin verksamhet i tre separata bolag. Ett resultat av denna uppdelning är att den del som arbetar med inriktning på vattenhantering – ITT Water & Wastewater – från och med den 1 november 2011 heter Xylem Water Solutions. De övriga bolagen är ITT Exelis (försvarsmateriel) och ITT Corporation (avancerade industriprodukter). Namnet Xylem kommer från den vävnad som leder vatten i gröna växter. Företagsnamnet speglar det nya bolaget som helt fokuserar på vatten och visionen är att leda vattenfrågan. – Det här är mycket positivt, inte minst för den svenska verksamheten. Med Xylem tar vi ett större grepp på hur vi kan främja en smartare användning av vatten. Vårt fokus ligger helt på vatten- och pumpteknik och vi har nu ännu större resurser att lösa de stora frågorna, säger Gunnar Berg, marknadschef på Xylem Sverige. Lokal förankring ger unik position på marknaden

Xylem Sverige består idag av cirka 130 anställda i det svenska säljbolaget varav 30 säljingenjörer och 63 servicetekniker. Dessutom har företaget 10 serviceverkstäder och 8 säljkontor

runt om i Sverige. Vid fabriken och lagret i Emmaboda arbetar cirka 1200 anställda och vid Xylems forsknings- och utvecklingsavdelning i Stockholm arbetar 110 personer med att ta fram de senaste lösningarna inom vatten- och pumpteknik. – Liksom tidigare arbetar Xylem Sverige idag med och stöder våra kunder i vattenfrågor inom kommun, industri, VVS och länspumpning. Exempel på hur vi arbetar lokalt med detta är de olika projekt som pågår med att bygga system för att samla upp och transportera avloppsvatten från små skärgårdsfastigheter till reningsverken runt om i kommunerna. Detta är ett arbete som bidrar till att säkerställa vattenkvaliteten i brunnar och sjöar. Andra exempel är de innovationer som gör att vi drastiskt kan sänka energiåtgången i dagens reningsverk, berättar Gunnar Berg. Xylems produktlösningar består i dag av dränkbara Flygt-pumpar, Lowara-pumpar för cirkulation och tryckstegring, Sanitaire-produkter för reningsverk och dieseldrivna Godwin-pumpar. Smartare och enklare

Under hösten kommer en ny serie avloppspumpar att lanseras: Flygt Experior. Pumparna kombinerar ny och uppdaterad N-teknik med högeffektiva motorer och intelligent styrning. Kombinationen ger en oöverträffat låg energiförbrukning kombinerat med högsta möjliga tillförlitlighet. – Vi ser verkligen framtiden an med stor tillförsikt då det finns många utmaningar för oss att ta tag i när det gäller hållbar teknik för vattenlösningar. Xylem har en stark inriktning på tillväxt och målet är att vi ska bli en ännu starkare aktör inom vatten och vattenlösningar såväl lokalt som globalt, säger Gunnar Berg. RESEARCH: ANDERS ENKVIST TEXT: ARNE ÖSTER

inom: lyftredskap (grade 80 - 120), mjuka lyft, under moderbolaget Frenja Invest. lyftblock, alla typer av kätting, låskätting (klass Xylem är det nyaNATOnamnet på vår världsledande 2 - 5), snökedjor, slirskydd/skogskedjor, Bemas affärsidé: ”Utvalda produkter för en godkänd militärutrustning, surrning/lastsäkring, bra totallösning till bästa pris” vattenförsörjning, spännband, verksamhet stållinor etc. Bemasinom låsprodukter Bema Kättingmäster cirkulation, bearbetar och förädlar är testade och certifierade SBSC och därmed kätting. Arbetar med standard och kundanpasavlopp och dränering. Våra välkända kvalitetsgodkända av SSF. sade lösningar. Bema konstruerar, anpassar och Huvudkontor/lager finns i Varberg, filial i kombinerar produkter som produkter – Flygt, Lowara, Sanitaire ochresulterar i en för Haparanda, ett renodlat säljkontor i Bollnäs och kunden optimal kvalitetsprodukt. De kan även ombesörja delmontage, för att säkerställa att hela Godwin – tillsammans med vår omfattande produktionskedjan är lika stark. kunder inom industri, transserviceorganisation ger Företaget dig enhargaranterat port, järnhandel, entreprenad, marinbutiker, långsiktig lösning för dina pumpbehov. mc-butiker, skog och handelskedjor såsom Würth, Dahl och Karl Hedin. På slirskyddssidan finns bl.a. återförsäljarna Vianor, Kville Transport Inom industri Xylem WatersoluMed 30 säljingenjörer,och 7 Euromaster. säljkontor, tion AB, Trelleborg Forsheda Ab och Hags. 63 servicetekniker, 10 serviceMagni Brorson, grundare och ägare, är fortfarande aktiv i företaget, där han som Senior verkstäder och tekniskAdvisor delar med sig av sin mångåriga erfarenhet. Han är även en av dem som är ansvarig support, finns vi alltid nära, för produktutvecklingen. Bema kommer att lansera en ny produkt inom var i landet du än befinner sortimentet ”låskätting och tillbehör”. Bema det ”TUT-lås”. Behovet att låsa våra egendig. Så att vi kan vara kallar domar ökar för varje år och nya lösningar för att snabbt på plats och setäcka till upp behovet behövs. Detta lås är ett hänglås kombinerat med wire eller kätting och är försett med ett larm. Låsen är t.ex. för att låsa en barnatt din anläggning alltid vagn ståendes i trappuppgången/utanför affären eller cykeln/mopeden m m. Tjutande lås är effekfungerar. tivt och skrämmer ofta tjuven. Bema Kättingmäster AB ställer ut på Elmia den internationella mässan för för åkeriDet är vad vi kallar en Lastbil, och transportbranschen på Elmia i Jönköping den hög verkningsgrad. 22-25 augusti 2012. Monter B05:33.

xyleminc.com/se


28

höganäs kommun www.svenskleverantorstidning.se

t

fakta Höganäs kommun ligger vackert mellan Öresund och Skälderviken med Kullabergs branta klippor emellan. Kommunen har drygt 24 800 invånare och har utvecklats från gruvort till en blomstrande stad. År 2011 fyllde Höganäs 75 år. Höganäs är mest känt för sin natur, keramik, mat och golf. Inom Höganäs kommuns gränser finns det drygt 7 000 arbetsplatser. Två tredjedelar av dessa finns inom den privata sektorn och resten inom offentlig verksamhet. Ungefär hälften av arbetsplatserna inom den privata sektorn finns inom de tio största företagen i Höganäs.

Det händer mycket i ”Euro-City” Den lokala valutan Euronäs lanserades 2010 och har tagits fram i samverkan mellan Höganäs kommun, handlarna i staden och Höganäs AB, som har tillverkat ett 5-Euronäsmynt i järnpulver - nu lanseras Euronäsen på nytt med årtalet 2012. En av många aktiviteter för att ytterligare stärka näringslivet i kommunen. Satsningar görs bland annat i form av ett Nyföretagarcentrum, en företagslots och det finns tillgång till cirka 100 000 kvadratmeter mark för industri och handel.  Höganäs egen valuta i valörerna 10, 20 och 50 pryds av lokala motiv och fungerar som presentkort i stadens butiker, för att gynna det lokala affärslivet. Ambitionen med Euronäs är att den ska gälla i alla Höganäs butiker, restauranger och serviceverksamheter. Växelkursen är alltid 10 Euronäs Under sommaren gjordes en förnyad lansering av Euronäsen, som får ökad betydelse för handeln i kommunen ju fler som använder den. I samband med årets kampanj har alla butiker, restauranger och andra verksamheter som tar emot Euronäs fått ”Euronäsdekaler” att sätta på dörren och kassaapparaten. Myntet används också som depositionsavgift för den lokala cykeltaxin och för stadens lånecyklar. Kreativt och dynamiskt näringsliv

Höganäs kommun ligger vackert mellan Öresund och Skälderviken med Kullabergs branta klippor emellan. Höganäs har utvecklats  från gruvort till en blomstrande stad och kommunen har nu fler än 24 900 invånare. Invånarantalet har

ETABLERA D ITT

sedan årsskiftet ökat med 221 personer. Målet är att 2015 vara 25 500 invånare i Höganäs där 10 000 ska bo i centralorten. År 2011 fyllde Höganäs 75 år. Näringslivet i Höganäs kommun består av många tillverkande företag, omkring en fjärdedel av arbetstillfällena är i tillverkningsföretag och arbetsmarknaden är varierande och i ständig utveckling. Höganäs är mest känt för sin natur, keramik, mat och golf men är också hemsäte för många stora företag. Höganäs AB och Foss Analytical AB är de största. Svenskt Näringsliv rankar kommunen som 18 bästa i Sverige vad det gäller företagsklimat 2012. Här finns 1650 företag, varav en tredjedel drivs av kvinnliga företagare. Det är högst andel i Skåne och plats fem i Sverige. Kullabygden är ett turistmål med många hotell och restauranger. Handel i Höganäs City och på Höganäs Design Outlet lockar många besökare. Välkända varumärken är Höganäs Keramik, Iittala och Oscar Jacobsson. Men kommunen är också en kreativ bygd med drygt 800 enmansföretag, specialiserade inom olika branscher – Höganäs och Öresundsregionen är ett väldigt attraktivt område med korta vägar mella företag och politiker. I Höganäs arbetar vi för att skapa ett gott företags- och arbetsklimat. Vi vill att vår region ska växa och vi med den. Vi vill ligga i topp i Sverige när det gäller företagsklimatet och arbetar intensivt på att hålla

H Ö G A N Ä S

en bra position, säger Peter Nyström, näringslivsansvarig i Höganäs kommun. Till Näringsliv och marknad kan  du som ska etablera verksamhet eller funderar på att starta företag vända dig för att få hjälp och råd. Hit kan du också vända dig om du behöver information om ledig mark och lokaler, tips om användbara kontakter, nätverk och mycket mer. Företagslots

När ett företag ska etablera sig eller kanske bygga nytt eller bygga om krävs många kontakter med kommunens olika avdelningar. För att underlätta och effektivisera har Höganäs kommun nu infört en företagslots. Företagslotsen innebär kort att man träffar flera avdelningar på en och samma gång vid ett möte, där frågetecken rätas ut och riktlinjer dras upp för ärendets fortsättning.

En gång i kvartalet träffas företagare, politiker och kommunala tjänstemän på stadshuslunch. Mellan dessa tillfällen arrangeras stadshusträffar för t.ex handlare och turistföretagare. Träffarna lockar runt 100 företagare varje gång och ger förutom information om aktuella händelser också många nya kontakter. Till luncherna kommer förutom andra företagare även politiker och tjänstemän med näringslivskontakter. Åtta gånger per år arrangeras också företagaraftnar på Café Amanda, Höganäs Bibliotek.

Samarbete för tillväxt

Höganäs är en del av Helsingborg Business Region som består av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs,  Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Här är avstånden små och vart man än befinner sig i regionen har man närhet till de andra kommunerna. RESEARCH: STEFAN LUNDIN TEXT: ARNE ÖSTER FOTO TV: HÖGANÄS KOMMUN FOTO OVAN: CHRISTER ÅKERBERG

V Ä L

V Ä R T

A T T

I N V E S T E R A

FÖRETAG

HÄR

- m ed h el a Ö re su n d sr eg io n en so m lo ka l m ar kn ad

Stadshusluncher och stads-husträffar för företagare

TELEFON: ‡WWW.HOGANAS.SE

I


höganäs kommun 29 www.svenskleverantorstidning.se

Höganäs vill bli svenskt vindistrikt I Kullabygden finns många gårdsbutiker, alla med olika produkter och specialiteter. Du kan köpa grönsaker och frukt, lammkött, ägg och charkuterivaror, tomater i olika färg och storlek, blommor och plantor och mycket annat. Vid Kullabergs fot finns ett stort sammanhängande vindistrikt. Vingårdarna erbjuder vinprovning och företagsarrangemang. Arilds vingård

En liten vinranka på den gamla kullerstensgården gav upphov till idén att börja odla vindruvor för tillverkning av eget vin. I dag är Arilds vingård en av Kullabygdens hängivna vinproducenter.

Södåkra Vingård

Sedan hösten 2010 odlas det vinrankor på anrika Södåkra vingård, bland annat den gröna druvan solaris, som ger ett gott vitt vin, och den blåa druvan cabernet cortis, som ger ett rött vin liknande cabernet sauvignon.

Villa Mathilda

Vingården Villa Mathilda planterades 2006 och består av cirka 1 000 vinstockar av sorterna Solaris, Siegerrebe och  Helios. Det vita vinet Solaris 2011 har fått fin kritik av vinskribenterna och finns nu på en del restauranger i Kullabygden. Kommunledningen i Höganäs kommun har nu vänt sig till regeringen i ett nytt försök att få undantag från Systembolagets monopol - politikerna vill göra Höganäs till en pilotkommun för vinförsäljning på vingårdar, uppger lokala medier. – Det är egentligen ganska självklart att kommersiella vingårdar får sälja sin egen produkt över disk, säger kommunalrådet Péter Kovács (M), till Helsingborgs Dagblad. Kovács påpekar att sådan försäljning sker på andra sidan Sundet. För knappt två år sedan föreslog en statlig utredning att den som yrkesmässigt tillverkar alkohol ska få bedriva gårdsförsäljning, men riksdagen har sagt nej till en permanent lagändring. TEXT: ARNE ÖSTER

”Vi satsar på kvalitet och inte på kvantitet” Lokala fastighetsbolag,fastighetsförvaltare och industriföretag i NV Skåne utgör en stor kundkrets för de byggservicetjänster som erbjuds av företaget Bygg- & MontageGruppen AB. Det som i dag är Bygg- & MontageGruppen (BMG) AB har sin grund i en enskild firma som byggnadssnickaren Magnus Gustafsson startade år 2000. Firman ombildades till AB 2005 och 2007 kom en gammal arbetsgivare in i verksamheten genom att via AB Megamet förvärva 50 % av företaget. – Vi är ett fullserviceföretag inom bygg. Från början arbetade vi främst med nyproduktion och renovering av villor. Nu är det mer byggservice som gäller och det handlar då om flerfamiljsfastigheter, kontors- och butikslokaler samt industrifastigheter. Det kan vara mindre enstaka eller löpande projekt. När det gäller byggentreprenader vill vi gärna ta hand om och samordna hela bygget då vi utöver egen kompetens har ett bra kontaktnät med olika branschspecialister vars tjänster vi kan förmedla till våra kunder, berättar Magnus Gustafsson och fortsätter:

– Vi satsar på kvalitet och inte på kvantitet. Geografiskt arbetar Bygg- & MontageGruppen huvudsakligen i NV Skåne och flyttade hit till Viken i Höganäs kommun för att täcka upp området bättre, men vi följer också med svenska kunder till Danmark i egna projekt. Vi har även många uppdrag med ROT-avdrag. Det gör oss mindre konjunkturkänsliga. All personal har yrkesbevis och är från trakten. Ett aktuellt uppdrag är ombyggnaden av Hermodsskolan i Helsingborg. Här ska kontorslandskap omvandlas till undervisningslokaler. Ett annat byggprojekt var att bygga om en råvind till lägenheter. RESEARCH: STEFAN LUNDIN TEXT: ARNE ÖSTER

Bygg- & MontageGruppen (BMG) AB | Stockholmsvägen 134, 263 65 Viken E-post: bmgab@telia.com | Mobil: 0705-950724 | Tfn/fax: 042-331341


30

hÜganäs kommun www.svenskleverantorstidning.se

En specialist pü professionell storkÜksutrustning HNA StorkÜksservice AB jobbar med service, reparation och fÜrsäljning av professionell storkÜksutrustning och anlitas av kunder inom büde den privata och offentliga sektorn. Att HNA StorkÜksservice har lyckats med sin verksamhet bevisas av att fÜretagets ägare, Henrik Nilsson, blev utsedd till Årets FÜretagare i HÜganäs 2011. – Vi är ett komplett fullservicefÜretag som erbjuder hela linjer, men ocksü mycket styckefÜrsäljning av bl.a. ugnar, spisar, kyl och frys. Vüra kunder är kommuner, skolkÜk, äldreboende, restauranger, cafÊer och personalmatsalar, berättar Henrik Nilsson, VD pü HNA StorkÜksservice. FÜretaget grundades 1992 (Henrik tog vid 2002) och har sin bas i HäljarÜd, HÜganäs kommun. Sedan 2009 har HNA StorkÜksservice även en filial i MalmÜ. FÜretaget sysselsätter totalt 26 anställda, varav tio arbetar pü filialen i MalmÜ. Inom fÜretaget finns innesäljare, ordermottagare, servicetekniker fÜr reparationer och montÜrer som utfÜr installationer. I HÜganäs & Staffanstorp finns en serviceverk-

stad och ett stort lager av reservdelar – allt fÜr ett ge kunderna snabb service vid akuta situationer. Omsättningen Ükar

Verksamheten har gütt mycket bra fÜr HNA StorkÜksservice och man har Ükat omsättningen varje ür sedan starten. – De senaste tre üren har vi blivit utnämnda till GasellfÜretag och dü gäller det att uppfylla en rad olika kriterier fÜr lÜnsam tillväxt, säger Henrik Nilsson. FÜretaget är ocksü Trippel A-klassat, vilket är ett kvitto pü att man har en välskÜtt ekonomi. HNA StorkÜksservice har Üppnat ett stort showroom, där man uppvisar det mesta fÜr kÜk. Här finns ett otal olika modeller av spisar, stekbord, ugnar, kylar och frysar och även en stor avdelning med kÜksredskap, som till exempel kastruller och stekpannor. – Vi besÜker münga kunder fÜr att se vad de har fÜr behov. Men münga kunder kommer ocksü till oss fÜr att handla, även frün Danmark, berättar Henrik Nilsson.

Nyheter fĂśr kĂśk

Årets nyhet är produkten VarioCooking Center Multificiency som sparar 40 procent energi. Det nya stekbordet är mycket snabbt och blir 200 grader pü endast 90 sekunder.

Henrik Nilsson, ägare.

– Detta är en maskin som man kan gÜra allt med, till exempel koka, fritera och steka väldigt exakt, berättar Henrik Nilsson. Mület fÜr HNA StorkÜksservice är att erbjuda människor som arbetar med termisk matlagning i storkÜk och professionella kÜk den stÜrsta mÜjliga nyttan. FÜretaget är auktoriserad servicepartner fÜr

bland annat WexiÜdisk, Rational, Coffee Queen och JÜni. Distribution av kÜksutrustning och service sker i Sküne och delar av Halland. Framtidsplanerna fÜr HNA StorkÜksservice är att jobba vidare med Ükad tillgänglighet och ständigt fÜrbättrad service. RESEARCH: STEFAN LUNDIN TEXT: ARNE ÖSTER

Elektroniska cigaretter som hjälper dig att sluta rÜka Om man byter frün vanliga cigaretter till elektroniska cigaretter sü sparar man mycket pengar. Dessutom minskas riskerna betydligt fÜr sjukdomar och ohälsa i samband med rÜkning. LÜsningen finns hos sajten www.ecigg.nu Den nya teknologin har gjort att ecigg.nu kan erbjuda s.k. e-cigaretter med mycket rÜk (aerosol) och upp till 1 000 bloss per filter. Eciggen är certifierade och testade och helt giftfria. – Vi prÜvade 52 olika leverantÜrer och hittade till slut rätt leverantÜr. RÜken i vüra cigaretter bestür av vattenünga och innehüller inga tillsatser. 30-33 procent av vüra kunder slutar rÜka inom tre münader, berättar Kevin Simesson, VD och ägare till ecigg.nu sedan 2009. Eciggen innehüller PropyleneGlycol (PG), vatten och smaksättningsmedel. PropyleneGlycol är vanligt fÜrekommande i medicinska inhalatorer, mat, tandkräm och munskÜljmedel.

Dü användaren inhalerar frün den elektroniska cigaretten für det en luftflÜdessensor att aktivera den inbyggda mikroprocessen inuti atomizern, cartomizern. Denna omvandlar vätskan i filtret till en vattenbaserad ünga som kan inhaleras av användaren och man für dü en motsvarande upplevelse som att rÜka en vanlig cigarett. Bästsäljaren Power Pack är en produkt som man sätter ihop med filter, som motsvarar cirka 30 cigaretter. Paketet innehüller tvü filter, USB-laddare, batteri och filtret ger 400-450 bloss per cartomizer.

– Vi für mycket berÜm fÜr vüra produkter pü vür hemsida och pü Facebook, säger Kevin. Spara pengar med ecigg

Det är helt klart att man sparar mycket pengar om man byter ut de vanliga cigaretterna mot elektroniska cigaretter. Om man rÜker ett paket om dagen fÜr cirka 40 kronor blir det 14 600 kronor om üret. Med ecigg blir kostnaden bara 7,65 kronor om dagen. En avsevärd skillnad alltsü. RÜkare som har fÜrsÜkt undvika vanliga cigaretter tycker att de elektroniska cigaretterna är den mest effektiva ersättningen. Man kan nog konstatera att alla nÜjda användare av elektroniska cigaretter lever ett längre och hälsosammare liv. – Vi inriktar oss ocksü pü att ge hjälp hur man kan sluta rÜka och ger rÜkavvänjningstips pü vür hemsida. Man kan till exempel mixa med att rÜka ecigg inomhus och vanliga cigaretter utomhus, säger Kevin.

Ecigg.nu erbjuder även sina produkter till personal pü landsting och kommuner. – Vi har skrivit avtal med Bergendahlsgruppen om fÜrsäljning till 30 City Gross-butiker och tre Eko-hallar, berättar Kevin. Ecigg.nu var en av de fÜrsta i branschen i Skandinavien och idag är fÜretaget en av de tre främsta aktÜrerna. RESEARCH: STEFAN LUNDIN TEXT: ARNE ÖSTER

HÜgteknologiska e-cigaretter fÜr ett bättre liv!

Modern design och behanglig känsla.

www.hna.nu

-kĂśkets bästa vän 4ELEFON  ELLER  s ,Ă‹S MER PĂ? WWWHNANU


tema älvstranden göteborg 31 www.svenskleverantorstidning.se

Stadsutveckling genom samverkan Det var på Eriksberg som utvecklingen av den Goda Staden startade. Klassiska varvsbyggnader som Blå Hallen, Villan, Sjöporten och Snickeriet bevarades och fylldes med nya verksamheter. Ett antal stora projekt har avslutats eller pågår, och Älvstranden Utveckling planerar för ytterligare satsningar på Norra och Södra Älvstranden.

förutsättningarna för dynamik och handel där boende och yrkesverksamma interagerar. – Vi skapar ytor för människor. Människor möts och i möten skapas samtal som i sin tur skapar affärer, säger Johan Ekman. Allt talar för Västra Eriksberg

När varvsepoken upphörde i Göteborg blev Eriksberg det första området att utvecklas till en attraktiv stadsdel med bostäder och lokaler. De varvsbyggnader som gått att bevara har renoverats och fyllts med nytt innehåll, som exempelvis restaurang, hotell och konferens. Även pirarna har bevarats. – Vårt uppdrag är att skapa områden som är långsiktigt hållbara. Därför har vi tagit fram en modell för utveckling och exploatering som är effektiv när många aktörer ska arbeta tillsammans

– en modell som möter både regionens önskemål och marknadens behov. Grundprincipen är att de olika aktörerna, så länge som möjligt, ska fokusera på områdets bästa, berättar kommunikationschef Johan Ekman, Älvstranden Utveckling AB. Arbetssättet kräver ett stort ansvartagande och engagemang av deltagarna, men erbjuder också stort inflytande och en tydlig och kraftfull process som leder till goda resultat. Grundtanken bakom hela utvecklingen på Norra Älvstranden är att kunna skapa de rätta

Området runt bockkranen och västerut mot Färjenäs, samt uppe på platån är det stora utbyggnadsområdet för bostäder på Norra Älvstranden. Projektet påbörjades våren 2006 och beräknas färdigt under 2018, förutom den ej planlagda och påbörjade avslutande delen norr om Torrdockan. Här ska det under en tioårsperiod byggas cirka 2000 nya bostäder med olika upplåtelseformer, skola och grönområden. Redan har många människor valt att flytta hit.

Många parker och gröna stråk

Här finns många parker och grönområden, både vid vattnet, på kajerna och i de olika ministadsdelarna. Störst är Färjesnäsparken i väster. Som även är Norra Älvstrandens största park med stora gräsytor, lek- och idrottsplats, servering, promenadstigar och utsiktsplatser. Allt talar för att Västra Eriksberg blir ett av de mest attraktiva bostadsområdena i Göteborg. Med vattnet, hamnen, varvshistorien och naturen som skapar förutsättningar för ett fantastiskt boende.

Byggstart var hösten 2010 med första inflyttning 2013. Uppbyggnaden är uppdelad i 4 etapper och 2017/2018 beräknas Kvillebäcken vara helt färdigställt. Genom att arbeta efter Göteborgs Program för Miljöanpassat Byggande i kombination med Miljöbyggnadscertifieringen tas ett helhetsgrepp om miljöfrågorna, vilket kommer att ge de boende i Kvillebäcken möjlighet att leva på ett miljösmart sätt. Gullbergsvass

Gullbergsvass är den största resursen på älvens södra sida där de centrala delarna av staden kan växa och utvecklas.

Norra Masthugget

Norra Masthugget - området mellan Rosenlundsverket och Stigbergsliden - har stora möjligheter att utvecklas till en attraktiv del av innerstaden.

Skeppsbron

I syfte att åter förena staden med vattnet håller ett förslag till ny detaljplan på att växa fram för området Skeppsbron. Gator, torg, platser och kajområdet ska bli göteborgarnas nya vardagsrum i city. RESEARCH: FREDRIK JOHANSSON TEXT: ARNE ÖSTER

En ny grön stadsdel växer fram

Kvillebäcken är första etappen i planen att förvandla Backaplansområdet till en del av Göteborgs city. Stadens centrum kommer de närmaste åren att breda ut sig över älven och hela området från Ringön till Vågmästareplatsen förnyas. Fast området ligger mycket centralt redan idag. Från Kvillebäcken tar det cirka tio minuter att promenera till Göta älvbron och Norra älvstrandens trivsamma kajer. Och väljer du spårvagnen tar det bara fem minuter till Centralstationen. Precis intill Kvillebäcken ligger dessutom Backaplan med en av Göteborgs största köpcentrum. Här hittar du också Hjalmar Brantingsplatsen som är navet i kollektivtrafiken för den här delen av Hisingen.

Johan Ekman, Älvstranden Utveckling AB.

Internationell mötesplats för ny teknik Lindholmen Science Park i Göteborg är en världsledande arena för forskning, innovation och utbildning inom områdena Transport, IT och Media. Här finns nationella forskningscenter inom trafik- och fordonssäkerhet, sjöfart och mjukvaruutveckling. Och nya aktörer från både Sverige och utlandet söker sig hit hela tiden. Lindholmen Science Park omfattar ett område som sträcker sig från SVT-huset i öster till Campus Lindholmen med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och det gemensamma IT-universitetet i väster. Här erbjuder man näringsliv, högskola och samhällsaktörer en internationell utvecklingsmiljö och tillgång till ett värdefullt nätverk. Sedan starten år 2000 har området vuxit med ett stort antal företag och invånare varje år. I dag finns mer än 300 företag etablerade här och målet är att Lindholmen ska befolkas av 30 000 människor år 2020.

Lindholmen Science Park är en del av Norra Älvstranden, där en ny stadsmiljö för cirka 60 000 personer växer fram. Göteborgs kommun ansvarar för den fysiska utbyggnaden genom det helägda bolaget Älvstranden Utveckling AB.  Arenor för forskning och utvecklingsprojekt

Open Arena Lindholmen är en neutral mötesplats för forskning och utveckling. På Open Arena möts olika forskare, företagare, studenter, kreatörer och projektledare. Här finns mötesytor, testmiljöer, labb och avancerad IT-infrastruktur. Ett exempel är Visual Arena ska fungera som ett nav för de kompetenser och resurser som redan finns inom visualisering i regionen. Open Arena Lindholmen utgör också basen för olika nationella eller internationella program och projekt som initieras och drivs av Lindholmen Science Park. Bakom utvecklingsmiljön i Lindholmen Science Park finns bolaget Lindholmen Science Park AB som ansvarar för varumärket och den strategiska utvecklingen. Bolaget är en partner i många projekt som kräver gränsöverskridande

samverkan, bland annat i flera EU-finansierade projekt. – Närheten till Radisson Blue Riverside Hotel, som byggs i direkt anknytning till Lindholmen Science Park, kommer att ge helt nya möjligheter för besökande från hela världen att göra affärer i en fantastisk miljö, säger Anita Bengtson, kommunikationschef Lindholmen Science Park AB. Hotellet är efterlängtat av företagen i området och det blir också ett värdefullt tillskott för den stora konferensanläggningen som redan är igång sedan ett par år.

Lindholmen Science Park AB:s största samarbetspartners är: Chalmers, Göteborgs Stad, Volvo Group, Volvo Cars, Ericsson, Göteborgs universitet, Business Region Göteborg, Saab AB, Telenor, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. RESEARCH: FREDRIK JOHANSSON TEXT: ARNE ÖSTER


32

göteborgskommun www.svenskleverantorstidning.se

t

fakta

Din bil i säkra händer

Göteborgs kommun eller Göteborgs stad (Göteborgs Stad) är en kommun i Västra Götalands län. Centralort är Göteborg.

Om du har fått en skada på din bil, vad som helst. Hör av dig till oss så hjälper vi dig! Förutom lackering utför vi alla typer av plåtarbeten. Det säger Marko Kreivi, ägare till GBG Lackcenter AB.

Areal 447,76 km²

Nutidens billackeringar ser inte ut som förr. Miljökraven är stenhårda. – Göteborgs Lackcenter startades 2004 på Tagene industriområde i Göteborg. I början var vi en ren lackeringsverkstad men 2008 startade

Folkmängd Göteborg är Sveriges näst största stad med en befolkning på 522 275 (201206-30).

vi även en verkstad för plåtreparationer. 2010 etablerade vi också en lackeringsverkstad på Högsbo industriområde och året därpå började vi även med plåt, berättar Marko Kreivi, ägare till GBG Lackcenter AB, som varit 30 år i branschen. – Företaget har givetvis avtal med Motorbranschens Riksförbund, MRF, branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och verkstäder. Vi är även medlemmar i Repanet – ett internationellt nätverk för fristående lackeringsverkstäder med 650 medlemmar i 15 länder, varav 16 i Sverige. Här får vi ett bra

Hela storstadsområdet inklusive förorter har en befolkning på 942 336 (2012-06-30) Logistik och transport har en avgörande stor betydelse för Göteborg och Göteborgsregionens näringsliv inom två områden. Det första som egen bransch med stor utvecklingspotential och det andra genom den betydelse utvecklingen av bra logistik- och transportmöjligheter har för att stärka konkurrenskraften för övrigt näringsliv.

utbyte av både kunskap, utveckling och framtid på marknaden. Dessutom har vi avtal med de största försäkringsbolagen, fortsätter han. Allt under samma tak

En styrka för GBG Lackcenter AB är att kunna utföra alla skadeåtgärder under samma tak. I Tagene är verkstadsytan på 1 500 m2 och i Högsbo 1 300 m2 men i den senare kommer man efter sommaren att utvidga med ytterligare 200 m2. – Allt går så mycket fortare och smidigare med målet att kunden ska vara utan bil så lite som möjligt. Vi lämnar inte heller ifrån oss en bil utan att den är helt klar. Förutom lackering och plåtreparationer byter vi även bilglas, AC, motorer och allt som ingår vid en skada. Vi samarbetar också med Frontbilar, som är auktoriserad återförsäljare av Hyundai, Citroën och Subaru och Förenade Bil med bl a Kia. Det är våra huvudmärken men vi lagar alla bilmärken och är kompletta när det gäller försäkringsskador. Även privatpersoner är naturligtvis välkomna till oss direkt, säger Marko Kreivi. GBG Lackcenter AB åtgärdar även plåtskador på lätta lastbilar, husvagnar, husbilar och släpvagnar. Det danska företaget HBC system har tagit fram ett verktyg för att laga skador på husvagnar som ofta är tillverkade i korrugerad plåt. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

Inredning med kundens önskemål i centrum Göteborgsbaserade arkitektbyrån Plain Arkitekter AB har lång erfarenhet av inredningsprojektering för olika offentliga miljöer - t ex kontor, sjukvård, äldreboende, gruppboende och rättsväsende.

Bertil Robertsson och Christina Valentin, båda Arkitekt SIR/MSA, äger och driver Plain Arkitekter AB sedan juni 2004 och arkitektbyrån har sitt kontor i Högsbo, Göteborg. I företaget finns också inredningsarkitekten Silvia Holmér. Bertil Robertsson och Christina Valentin berättar:

plain arkitekter ab inredningsprojektering EA Rosengrens gata 31 421 31 Västra Frölunda Tel 031-­720 17 00

– Vi är alla utbildade inredningsarkitekter som under många år har arbetat med inredningsprojektering inriktad mot den offentliga miljön. I verksamheter som till exempel sjukvård, äldreboende, gruppboende och kontor har vi arbetat med varierande funktioner som vårdrum, väntrum, matsalar, bibliotek, konferensrum och receptioner och våra uppdrag kan omfatta allt från idéskissning till förslag, ritningar och förfrågningshandlingar. Domstolsverket är en uppdragsgivare där byrån har utformat inredningar till alla typer rättslokaler över hela södra Sverige, men även vissa uppdrag i Stockholm. – Vi har bland annat projekterat inredningen till Göteborgs tingsrätt (klar 2010) och den nya tings- och förvaltningsrätten i Jönköping, som invigdes i mars 2012. – Plain står för ”enkelhet, tydlighet, öppenhet”. Vi arbetar alltid i nära samarbete med kunden, där det är viktigt att också personalen är delaktig. Först gör vi en behovsanalys och utifrån denna

sker en dialog med kunden när det gäller möbleringsplan, möbelval samt färg och materialval, till utformning av specialritad inredning efter särskilda önskemål och behov. Inredningens funktion är viktig. Vi föreslår lösningar – men kunden beslutar med hjälp av stöd, rådgivning och engagemang från oss. Här försöker vi lyfta kundens önskemål till en ännu högre nivå och visa idéer som utvecklar och förnyar arbetsmiljön. Målet är såväl att effektivisera och förenkla vardagen som att skapa trivsel på arbetsplatsen. Plodi Design – Vi har ytterligare ett företag som heter Plodi Design AB där vi arbetar med produktutveckling för offentlig miljö, till exempel belysningsarmaturer. Den prisbelönta belysningsserien ”Zapp” har varit i produktion i 14 år. Serien finns i ett 15-tal modeller och tillverkas av det norska företaget Glamox. Produkterna säljs av Glamox Luxo. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

www.tanka.se

TANKA TILL LÅGT PRIS

MED VOLVOKORT


göteborgskommun 33 www.svenskleverantorstidning.se

Alltid lågt pris på Tanka med Volvokort Tanka finns hos alla Volvohandlare runt om i Sverige. Totalt 165 stationer. Här tankar du med Volvokort direkt i kortautomaten. Snabbt, bekvämt och alltid till ett lågt pris med Volvokort. Från första litern. Tanka i Sverige AB, med huvudkontor i Göteborg, bildades år 2000 och är ett dotterbolag till Volvohandlarföreningen som ägs av 67 Volvohandlare i Sverige. – Tanka i Sverige AB har fyra affärsområden: Drivmedel, Fordonstvätt, Volvokort och Inköp. Det började med att vi tog fram och lanserade lågpriskonceptet ”Tanka” på marknaden. Grunden för detta är ett eget drivmedelsbolag som i dag har 165 automatstationer runt om i Sverige, de flesta av dessa ligger i anslutning till bilanläggningar. På samtliga våra stationer kan du

tanka 95 oktan bensin och på de flesta även 98 oktan, diesel och Etanol/E85. På vissa stationer finns även fordonsgas, berättar VD Lars Blomgren, som har varit verksam i 24 år i flera bolag inom Volvosfären i olika funktioner och befattningar. Alla bilkostnader samlade på en faktura

Volvokortet är till för alla bilägare oavsett bilmärke och är ett förmånligt, bekvämt och användbart kort med en rad fördelar för både privatpersoner och företag. Tanka har ett mycket nära samarbete med Volvofinans Bank som äger och ger ut Volvokortet. – Du kan betala drivmedel, service, reparationer, tillbehör, reservdelar och försäkring m m. Alla bilkostnader samlade på en faktura är en stor fördel. Volvokort med Visa ger dig alla fördelar som ingår i ett vanligt Volvokort, men kan också användas i butiker, restauranger och uttagsautomater över hela världen. Årsavgiften är 0 kronor för privatpersoner och endast 150 kronor per företagskort. Volvokortet gäller även på OKQ8 och tillsammans med Tanka har Volvokortet det största stationsnätet i Sverige med runt 900 tankställen, säger Lars Blomgren.

Nytt lågpriskoncept för fordonstvätt

– Under hösten kommer vi att lansera ett nytt varumärke som heter ”Tvätta” som ett rikskoncept. Det är automattvättar som ger rabatt för Volvokortskunder. En majoritet av alla bilägare i Sverige tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan, men den som gör det är en riktig miljöbov.

Från garageuppfarten sköljs miljöfarliga tungmetaller rakt ut genom dagvattenbrunnen till närmaste sjö. Hos ”Tvätta” har vi reningsanläggningar som tar hand om de farliga tungmetallerna

och alla våra anläggningar är ISO 14001-certifierade säger Lars Blomgren. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

Företaget som har specialiserat sig på personsäkerhet Göteborgsbaserade Corneskog Teknik AB, som har specialiserat sig på personsäkerhet, erbjuder tjänster och produkter som skapar trygghet och effektivitet för personal och egendom. Företaget drivs av Niklas Corneskog sedan 2007. – Jag har ett förflutet inom telekombranschen där jag sålde personlarm mot utsatta yrkesgrupper. Men jag ville starta eget och det blev Corneskog Teknik år 2007, berättar Niklas Corneskog. Idag säljer Niklas personlarm och övervakningsprodukter i nära samarbete med larmcentraler som till exempel SOS och Securitas. Corneskog Teknik erbjuder bland annat SRT306, som är en svenskutvecklad produkt. Den är utrustad med bland annat GPS, larmknapp, mikrofon & högtalare, DTMF-mottagare, vibrationssensor, batteri samt antenner för GSM och GPS. Med ett tryck på larmknappen får larmcentralen information om vem den nödställde är och vilken position personen har. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och operatören kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Corneskog Teknik säljer också det finsktutvecklade personlarmet Twig Protector.

Vi utför det mesta inom lackering Om du har fått en skada på din bil, vad som helst. Hör av dig till oss så hjälper vi dig! Ring 031-493050 eller läs mer på www.gbglackcenter.se

Täcker de flesta behov

Som certifierad partner för de största larmcentralerna kan Corneskog Teknik erbjuda tjänster och teknik som täcker de behov som efterfrågas idag. Målgruppen finns inom yrkeskategorier i hotfulla miljöer eller hos personer som har en hög olycksrisk, till exempel socialtjänsten eller nattpatruller inom hemtjänst/hemsjukvård samt inom psykiatrin. Andra grupper med hög olycksrisk är elarbetare, telemontörer, vaktmästare och väktare osv. – Vi säljer också flexibla inbrottslarm, temperaturlarm eller nivålarm för bränslebevakning när man tillfälligt vill bevaka ett rum eller fordon. Produkten heter SRT 399 och kan kopplas mot en larmcentral, mobiltelefon eller egen webbsida, berättar Niklas Corneskog. SRT 399 är ett mobilt IR-larm med GSM och GPS, som är lätt att ta med sig och idealiskt då man snabbt behöver larma ett område eller ett objekt.

körjournal och få den utskriven. Man kan även få rapporter på hur ofta och länge man varit på en specifik adress/område som du själv markerar på digital karta och som sedan blir underlag för fakturering, berättar Niklas Corneskog. Corneskog Tekniks leverantör och samarbetspartner Scandinavian Radio Technology (SRT AB) utvecklar och tillverkar kommunikationsprodukter med fokus på personlarm, egendomslarm och mobila IR-larm. SRT levererar endast egenutvecklade produkter och har sålt mer än 10 000 GPS-larm på den svenska marknaden. Produkterna från Corneskog Teknik upplevs av kunderna som trygga, driftsäkra och enkla att använda. Några av dessa kunder är Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Tjörns kommun, Trollhättans kommun, Gryning Vård AB och Parkeringstjänst Väst AB. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

Mobil positioneringstjänst

Med SRT Track får man en mobil positioneringstjänst där man kan följa varje GPS-larm i realtid på ett kartunderlag. – SRT Track kan också användas för att generera en rad olika rapporter, larm eller bara en

Läs mer på www. acmgroup.se

Vi marknadsför mineraler, kemikalier och filterutrustning till industrier Hulda Lindgrens gata 8 | 421 31 Västra Frölunda Telefon 031-709 94 30 | Fax 031-709 94 31 www. acmgroup.se | info@acmgroup.se


34

gĂśteborgskommun www.svenskleverantorstidning.se

HÜg kompetens inom el och data City El & Data i Västra FrÜlunda utfÜr el- och nätverksinstallationer med noggrannhet och hÜg kompetens. FÜretaget startades av Mats Skogsberg ür 2000 och sysselsätter idag 20 anställda.

Mats Skogsberg har en lüng och gedigen erfarenhet av elbranschen och har arbetat i 25 ür som elektriker. År 2000 valde han att stü pü egna ben och startade City El & Data i Väst AB pü HÜgsbo industriomrüde i Västra FrÜlunda, GÜteborg. – Vi bygger kabelinfrastruktur fÜr büde tele och data och vürt arbetsomrüde är frün 12 till 1 000 volt, berättar Mats Skogsberg. City El & Data erbjuder ett flertal tjänster inom data och el: tFMJOTUBMMBUJPOFS tUFMFJOTUBMMBUJPOFS tTUZSPDISFHMFSJOTUBMMBUJPOFS tTFSWJDF tOÊUWFSLTBOBMZTFS tOÊUWFSLTJOTUBMMBUJPOFS

De flesta certifieringar

City El & Data är ett komplett installationsfÜretag och man har de flesta certifieringar som krävs i branschen fÜr att bygga data- och telenät. FÜretaget är en certifierad NDI-partner fÜr AMP och SI-partner fÜr Systemax. City El & Data är medlem i den egna branschorganisationen EIO. – Vi vill arbeta nära vüra kunder och vi tycker att det är viktigt att utfÜra bra arbeten och att ge god service, säger Mats Skogsberg avslutningsvis. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

fr v Carl Andersson, Tobias Renni

Bred kundkrets

– Vüra kunder är byggfÜretag, fastighetsägare, kontor och industrier i GÜteborgsomrüdet. Vi utfÜr även jobb pü andra orter i Sverige och även i Norge och Danmark dü vüra kunder har verksamhet där, berättar Mats. Bland üterkommande och nÜjda kunder kan nämnas Bra Bygg, Astor Bygg, Platzer Fastigheter och det norska bolaget Aspelin Ramm Fastigheter AB. – Just nu hjälper vi Bra Bygg med elinstallationer i 100 lägenheter pü Eriksberg. Vi har nyligen avslutat ett uppdrag pü John Bauerskolan i MÜlndal, där Pedagogen lüg tidigare. Vi har ocksü gjort installationer av belysning, passagesystem och biljettautomater i ett P-hus pü Lindholmen, berättar Mats.

Linus Karlsson

Mattias SĂśderberg

Ett IT-fÜretag som satsar pü vürdspecifika behov AffärsidÊn hos Edgeit Medical AB i Västra FrÜlunda är att vara det självklara valet av IT-partner fÜr primärvürdsenheter. Genom sin professionalism säkerställer fÜretaget fÜrvaltning och vidareutveckling av kundernas verksamhet.

Edgeit Medical är ett privatägt fÜretag - under Edgeit AB, som bildades 2002. FÜretagets majoritetsägare är Martin Andersson och Susanna West. Moderbolaget sysselsätter totalt 22 anställda. – Vi arbetar med infrastruktur inom IT och bygger nätverk och säkerhetslÜsningar. Vüra kunder är büde stora och smü fÜretag Üver hela Sverige, men även utomlands där svenska fÜretag har dotterbolag eller filialer, berättar Martin Andersson. – Edgeit Medical arbetar mot fÜretag som har en komplex IT-miljÜ och som behÜver specialistkompetensen vi erbjuder vürdsektorn. Vi ser till att vürdcentralerna hanterar till exempel journaler, EKG och spirometri. Dessa funktioner skall finnas pü plats och hanteras pü ett säkert sätt enligt gällande regelverk, berättar Anders Taranger, VD pü Edgeit Medical AB. Kundunika lÜsningar

Ett politiskt beslut lade grunden

Edgeit Medical skapades 2009 efter ett politiskt beslut om vürdvalsreformerna i Västra GÜtaland. – Idag är det mÜjligt att läsa en journal i andra delar av Sverige dü den skall kunna fÜlja patienten. Ett beslut är nu fattat, som säger att journaler skall vara tillgängliga Üverallt, sü att man kan gü in och hämta t ex en journal frün en annan vürdcentral. Det medfÜr lüngtgüende konsekvenser fÜr IT-miljÜn, som nu stür infÜr omfattande fÜrändringsprocesser. Som alltid vid en fÜrändring uppstür även nya mÜjligheter. Vürt mül i framtiden är att vi ska fortsätta att växa i Üvriga regioner i Sverige, med erfarenheterna frün Västra GÜtalandsregionen som utgüngspunkt, säger Anders Taranger. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ARNE ÖSTER

Edgeit Medical erbjuder kompletta och kundunika lÜsningar inom affärsomrüdena: tLPNNVOJLBUJPOPDITÊLFSIFU tMBHSJOHPDILPOTPMJEFSJOH tQMBUUGPSNPDITZTUFN tESJGUPDITVQQPSU Edgeit Medical levererar inte bara tekniska funktioner utan även det man behÜver som läkare eller vürdgivare fÜr att kunna utfÜra sitt arbete med de system man är van vid. FÜretaget satsar pü närhet, personliga kontakter och korta beslutsvägar.

Majoritetsägare Martin Andersson, Edgeit Medical AB.

Skadad, hotad, Ăśverfallen?

Vi hjälper dig känna trygghet i ditt arbete!

Telefon 0730-55 02 02

E-post: kontakt@corneskogteknik.se

Läs  mer  pü  hemsida  www.edgeit.se


göteborgskommun 35 www.svenskleverantorstidning.se

ACM expanderar inom specialkemi och papper ACM vänder sig till den nordiska industrin med kemikalier och mineraler. Samtliga medarbetare har ett mångårigt förflutet från CDM. ACM (Applied Chemicals and Minerals AB) grundades 2007 av Tommy Pettersson och Bengt Wigermo. Båda har ett förflutet inom kemibranschen där de varit aktiva i många år. Kontoret ligger i Västra Frölunda, säljarna jobbar från kontoret alternativt hemifrån, nära kunderna. – Vi säljer olika råvaror, som till exempel mineraler, dispergeringsmedel och förtjockare mot

kunder inom tillverkningsindustrin i Sverige och Norden, även ett komplett program för pappersindustrin, säger Tommy Petersson. Specialkemiska produkter

Det handlar om produkter till färg-, plast-, gummi- och limindustrin men även till byggoch tryckfärgsindustrin. Det rör sig i huvudsak om kaoliner, en vit, mycket plastisk lera med flera användningsområden, huvudsakligen bestående av mineraletkaolinit (aluminiumsilikat) samt mika, diatomit och perlit. De används främst inom färg-, plast-, gummi-, lim-, tryckfärgs- och textilindustrin.

Stadens årsredovisning prisas igen En finansiell analys i absolut framkant! Så löd juryns omdöme när Göteborgs Stad prisades för sin gedigna årsredovisning. En tävling som kanske inte lockar folkmassornas intresse men som sporrar stadens tjänstemän att förklara komplicerad ekonomi så pedagogiskt och lättläst som möjligt.

Till pappersindustrin säljer ACM råvaror och utför även viss konsultation, som till exempel laboratorieutredningar och felsökningar. De olika led inom papper som ACM arbetar med är retention, vattenbehandling, bestrykning med mera. – Vår styrka är att vi kan förse kunderna med råvarorna just in time, med korta ledtider. För detta ändamål har vi lager i Falkenberg och Uddevalla säger Tommy Pettersson. Tillsammans med sina anställda har ACM mycket stor kunskap inom sina produktområden. – Vår personal har ett stort tekniskt och användningstekniskt kunnande, det vill säga hur man kan applicera produkterna i de olika processerna, säger Tommy Petersson. Eftersom pappersprocesser rullar dygnet runt krävs en viss jourverksamhet. – Vi är beredda hela tiden med våra tekniker för att hjälpa till och hitta olika lösningar hos kunden, säger Tommy Petersson. ACM säljer också utrustningar som till exempel filter, pumpar med mera till kunderna. För de tre affärsområdena specialkemi, papper och filtrering har man en gemensam kundservice.

– Nej, gemene man bryr sig kanske inte så mycket om vare sig förvaltningsberättelser eller om det här priset, men för oss i branschen är det ganska prestigefyllt. Det är inte så ofta vi får vare sig uppmärksamhet eller feedback annars, säger Hans Petersson, koncernredovisningschef i Göteborgs Stad. Det var han som fick ta emot priset och hyllningarna när revisionsbyrån PWC delade ut sina årliga utmärkelser för bästa kommunala förvaltningsberättelser. I år vann lilla Hylte kommun första pris medan Kristianstad liksom Göteborg förärades med varsitt hedersomnämnande.

Självrensande filter

Göteborg – en komplex koncern

Basen för filtrering är ett självrensande filter. Avskiljning sker helt slutet via ett rörligt filterelement med en statisk kniv som avskiljer partiklar ner till cirka 25 µm. – Vi är officiell distributör för hela Norden genom tillverkaren Delta Filtration i Tyskland, berättar Tommy Pettersson. – Genom ovan kanal har vi även ett komplett filtersortiment såsom filterhus för påsar och patroner, korgfilter, tillfälliga filter samt alla utbytesvarianter, avslutar Tommy Petersson.

– Det är faktiskt fjärde gången på åtta år som vi får pris och det är extra roligt eftersom vi under den tiden verkligen har haft ambitionen att bygga om vår årsredovisning både till innehåll och struktur, säger Hans Petersson. Den senaste årsredovisningen är på drygt hundra sidor och innehåller material från närmare 80 skribenter, så berömmet från branschen ska fördelas på många. KÄLLA: GÖTEBORGS STAD

RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

Birgitta Forsén, Tommy Petersson, Monica Jällbrink ACM.

Litet företag med personlig service Maximal Hushållsservice har alltid en snabb och bra service. För det mesta är man på plats senast dagen efter en felanmälan, i fullt utrustade servicebilar. – Vi har också en stolthet, att det ska vara rent och snyggt, när vi lämnar efter utfört arbete, säger Tommy Eriksson, hälftenägare och servicetekniker. Kunderna är fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i Göteborg, som till exempel Stena Fastigheter, Akelius Fastigheter, Balder Fastighetsbolag, HSB Mölndal med flera. – Vi är ett serviceföretag som utför reparationer och service av vitvaror och fastighetsmaskiner, som finns i tvättstugorna i Göteborgsregionen, säger Tommy Eriksson. Fullt utrustade bilar

Maximal Hushållsservice är medlemmar i GarantGruppen, som är en rikstäckande branschorganisation. Den hjälper till med att skriva avtal för olika typer av maskiner som Maximal Hushållsservice sedan servar. – Företaget servar idag ett 20-tal märken, säger Tommy Eriksson och nämner UPO, SMEG, Gorenje och Brandt.

Förutom service under garantitiden utför man underhållsservice. Det handlar om att serva en maskin en till två gånger per år, så att remmar, lager och motorer är i bra skick. Man anländer alltid i fullt utrustade servicebilar. – Det är viktigt för ett fastighetsbolag att inte få driftstopp i en tvättstuga, säger Tommy Eriksson. Service och försäljning

Företaget är en auktoriserad servicestation för Electrolux tvättstugmaskiner, som man servar och reparerar, men också säljer. Försäljning sker av ett flertal andra märken även till privatpersoner. Alla anställda är utbildade och flera är certifierade. Man hjälper också till vid ombyggnationer av tvättstugor. Det handlar om projektledning och förslag på ritningar i 2D eller 3D, som visar hur tvättstugan kan komma att gestalta sig. De presenterar en fullständig kostnadskalkyl och tar in alla underentreprenörer som behövs, i samarbete med Electrolux. Det finns ingen åtgärd som är mer energibesparande och kostnadseffektiv för tvättstugan, än renovering. Den sparar både vatten och el. Genom att välja moderna tvättmaskiner och torkutrustning går det att minimera energiförbrukningen. Läs mer på www.maximalhushall.se RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

Maximal Hushållsservice anländer alltid i fullt utrustade bilar.

fakta Britta Sahlgrensgata 15 421 31 Västra Frölunda Tel 031-338 47 90 www.cityel-data.com

Maximal Hushållsservice grundades 1979 av den förra ägaren Gunnar Berntsson. Tommy Eriksson och Ingvar Brorsson driver Maximal Hushållsservice, sedan sju år tillbaka. Båda två har tidigare varit anställda sedan 80-talet, inom samma företag, innan de fick möjligheten att ta över. Kontor och lager finns i Högsbo industriområde, Västra Frölunda. Sammanlagt är de nio anställda.


36

gĂśteborgskommun www.svenskleverantorstidning.se

Begagnade bilar, allbilverkstad och mycket mer EntreprenÜren Ralph Peterson slür inte av pü takten trots att han har fyllt 80 ür. Han driver idag verksamheter som fÜrsäljning av begagnade bilar, allbilverkstad, bensinstation, reservdelsbutik och en färgbutik med egen tillverkning i Lindome.

Bilhuset i Lindome AB har cirka 360 begagnade bilar i lager. FÜretaget hüller pü att inreda en fastighet pü 3 200 kvadratmeter där münga av bilarna kommer att stü uppställda. Detta projekt blir klart i sommar. – I samma byggnad har vi även en färgbutik, GÜteborgs Färgindustri, som jag ocksü driver. Vi säljer färg fÜr inom- och utomhusbruk – av egen tillverkning – och olika tillbehÜr, säger Ralph Peterson och fortsätter: – Min som Leif arbetar som bilmekaniker i bilverkstaden. Han tävlar i rally med en framhjulsdriven 2-liters Toyota och har varit svensk mästare i sin klass 2008. 2009, 2010. Och jag kÜrde även själv när jag var yngre. Nu är jag bara üsküdare pü lediga stunder.

– 1952 startade jag karosseriverkstad i GÜteborg och verksamheten expanderade till att omfatta tre plüt- och lackverkstäder, en i MÜlndal och tvü i GÜteborg. Pü den tiden var vi stÜrst i Europa med som mest 50 anställda. 1979 sülde jag den verksamheten och bÜrjade enbart att sälja begagnade bilar i lokaler pü Bilgatan vid Redbergsplatsen, berättar Ralph Peterson och fortsätter:

RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE Ă–STER

– 1980 kÜpte jag en bensinstation med tillhÜrande fastighet i Lindome och 1985 flyttade jag hit fÜrsäljngen av begagnade bilar och bildade Bilhuset i Lindome AB. Sedan 2010 säljer vi bensin och etanol pü vür station under varumärket ST1, en finsk marknadsledare när det gäller drivmedelspriser. Vi har ocksü en reservdelsbutik och en MECA-ansluten bilverkstad där vi servar och reparerar alla fordon. Det är även en Kontrollerad Bilverkstad. KBV fÜljer centralt upp kvalitetsutvecklingen pü sina anslutna verkstäder. Vi har tvü bilmekaniker anställda i verkstaden Ralf Peterson, ägare av Bilhuset i Lindome.

som bland annat har tillgüng till modern diagnosutrustning fÜr felsÜkning och en utrustning fÜr fyrhjulsinställning. Släpkärror och biltrailers hyr vi ocksü ut. MECA Car Service – ett vinnande verkstadskoncept

MECA-koncernen är en ledande aktÜr pü den skandinaviska eftermarknaden fÜr bilreservdelar, verktyg och verkstadsutrustning. Att lämna bilen hos en MECA Car Service-verkstad är precis som en märkesverkstad – men fÜr alla märken. Tommy och Leif pü Bilhuset.

Snart 100 ür i industrins tjänst GÜteborgsbaserade Hj Edwards & Co AB är ett handels- och agenturfÜretag som grundades redan 1915. FÜretaget levererar svetsade konstruktioner frün främst Östeuropa fÜr användning inom flera olika branscher süsom gruv- och kraftindustrin. Plast- och gjutgodsdetaljer till fordonsindustrin är en annan specialitet. – Vi representerar utländska fÜretag pü den nordiska och svenska marknaden. Det är tillverkare av fordonsdetaljer, järnvägskomponenter och delar till tung industri som t ex gruvor och stülindustri. Vüra kunder finns Üver hela världen men i huvudsak i Europa, berättar VD Anders Münsson som äger fÜretaget tillsammans med sin kollega Jan ZetterstrÜm. Handformat, maskinformat, precisions- och centrifugalgjutgods kÜps in frün leverantÜrer i süväl Öst- som Västeuropa. Materialet kan vara grü- och segjärn, stül, rostfritt eller brons. Stüngmaterial, rÜr och plüt ingür ocksü i sortimentet. – Ett svenskt fÜretag, som kanske saknar egna kontakter. använder oss som en inkÜpskanal eftersom vi har ett mycket stort kontaktnät med olika tillverkare. Vi kan fü ett underlag frün kunden i form av en ritning. Baserat pü detta

underlag tar vi fram en lÜsning pü kundens speciella Ünskemül som vi sedan ser till att fü tillverkad och levererad, säger Anders Münsson. Som agentur har Hj Edwards & Co AB framfÜr allt specialiserat sig inom tre omrüden: fordonsindustrin, järnvägbranschen och fÜretag inom industrin där värmebehandling är en viktig del av verksamheten. – När det gäller komponenter till den svenska fordonsindustrin representerar vi tillverkare av till exempel plast- eller gjutgodsdetaljer. Inom järnvägsbranschen arbetar vi med eftermarknaden där det kan handla om till exempel fästelement, bromsblock i gjutjärn och olika typer av smidda detaljer. Inom värmebehandling representerar vi tillverkare av ugnar och ugnsutrustning som varmhüllfasta, hÜglegerade ugnsrullar, fixturer och gjutgodsdetaljer, berättar Anders Münsson. – Under hÜsten kommer vi att utÜka genom nyanställning av projektledare/säljare med intresse inom vürt omrüde. Vi ser ocksü fram emot fÜretagets 100-ürsjubileum, säger han. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

Anders MĂĽnsson VD och Kerstin Tedeman och logistikansvarig.

Bilhuset i Lindome AB Smidesv.1, 437 36 Lindome Tel. 031-99 45 00, 031-99 36 06 www.bilhusetilindome.se e-post bilhuset@spray.se

=P\[M€YZLY]PJLWrKLĂ…LZ[HTpYRLU ZVTM€YLRVTTLYWrTHYRUHKLU -€YZpSQUPUNH]]P[]HYVYVJOMHZ[PNOL[ZTHZRPULY ZRLYKPYLR[[PSSMHZ[PNOL[ZIVSHNVJOIVZ[HKZYp[[Z M€YLUPUNHYZHT[WYP]H[WLYZVULY ;LSLMVUc^^^TH_PTHSO\ZOHSSZL


uddevalla kommun 37 www.svenskleverantorstidning.se

Allt från projektering och byggledning till slutbesiktning av såväl privata villor som köpcentrum och andra typer av kommersiella fastigheter. Många års verksamhet och tusentals uppdrag av varierande storlek har gjort att familjeföretaget är välkänt i Uddevallaregionen.

fakta

t

KIB ger stöd genom hela byggprocessen

Uddevalla kommun är en kommun i Västra Götalands län i landskapet Bohuslän. Centralort är Uddevalla. Folkmängd 52 490 (201206-30) 43:e största (av 290) Areal: 650,29 km²  159:e största (av 290) Med en stark entreprenörsanda och ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv, erbjuder Uddevalla kommun många möjligheter och få hinder för nya och etablerade företag. I kommunen pågår flera aktiviteter som stärker Uddevallas näringsliv. Allt från seminarier och föreläsningar, frukostmöten med politiker till mässor och konferenser.

KIB, Konsulterande Ingenjörsbyrån i Uddevalla AB, har sina rötter i ett företag som grundades på 1930-talet under namnet Tage E Johanssons Ingenjörsbyrå av Tage E. Johansson. Gillis Jacobsson började arbeta i företaget 1949 och 1964 blev han delägare. I början av 1980-talet bildades KIB i Uddevalla AB som ett dotterbolag. 1983 anställdes Gillis dotter Marian Simonsson i firman och året därpå tog far och dotter över ägandeskapet. Förutom Marian arbetar byggnadsingenjö-

rerna Kurt Enander och Anders Andersson i företaget. Kurt har varit med sedan slutet av 60-talet och Anders började år 2000. – Vi jobbar med fastighetsprojektering. Det är om-, till- och nybyggnad av allt från villor till köpcentrum med särskilt fokus på kommersiella fastigheter, men även andra typer av uppdrag förekommer. Återkommande kunder är allt från mindre byggherrar till de stora drakarna som NCC, Skanska, Peab och Skandinaviens ledande köpcentrumutvecklare Steen & Ström Sverige

AB, berättar Marian Simonsson, som leder byrån idag. Andra referenskunder är Uddevalla Energi, Färgelanda kommun, Coop med flera. – Våra tjänster är anpassade för att du som uppdragsgivare ska få stöd genom hela byggprocessen med projektering, byggledning, kontroll och kontrollansvar, där vårt engagemang är garanterat till 100 procent, säger Marian Simonsson. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ARNE ÖSTER

Uddevalla Energi ansluter Uddevallahems lägenheter till stadsnätet Uddevallahem och Uddevalla Energi har tecknat avtal om bredbandsutbyggnad till Uddevallahems lägenheter. Uddevallahem drar in fiber i samtliga 4 300 lägenheter i Uddevalla tätort. Uddevalla Energi ansluter fastigheterna till stadsnätet och utbyggnaden beräknas vara genomförd 2013.  –  Fiber till alla lägenheter blir allt viktigare. För Uddevallahem har det varit angeläget att finna en långsiktigt stabil samarbetspartner med lokal förankring. Det är därför glädjande att vi nu kan ansluta alla våra lägenheter till fibernätet genom samarbetet med kommunens energibolag, säger Linda Samuelsson, t f VD i Uddevallahem.

– Uddevalla Energi har arbetat med utbyggnaden av stadsnätet i mer än tio år. Genom samarbetet med Uddevallahem får vi nu ett nästan heltäckande fibernät i Uddevalla tätort. Det innebär att vi får en betydande utvecklingsmöjlighet för stadsnätet, säger Roger Johansson, VD för Uddevalla Energi. – Hyresgästerna ansluts till ett så kallat öppet stadsnät. Det innebär att de inte blir låsta till en operatör utan kan välja fritt bland flera tjänsteleverantörer, både när det kommer till bredband, telefoni och tv, säger Morgan Sjöberg, IT- och Stadsnätschef på Uddevalla Energi. Uddevalla Energi kommer att tillhandahålla tjänsterna i nätet i samarbete med kommunikationsoperatören Quadracom. KÄLLA: UDDEVALLA ENERGI

;LS! ^^^LK^HYKZZL Vi erbjuder projektering och byggledning av allt från privata villor till kommersiella köpcentrum. När ni anlitar KIB är ni i trygga händer och kan räkna med ett hundraprocentigt engagemang! Ring 0522-391 55 eller besök www.kib.se


38

uddevalla kommun www.svenskleverantorstidning.se

En mötesplats öppen för alla – vuxennärvaro för ungdomar Svenska kyrkan i Uddevalla erbjuder härliga mötesplatser med ord och ton. Musik engagerar människor och är därför en viktig del av kyrkans verksamhet. Under verksamhetsåret 2011 genomfördes 77 musikgudstjänster och konserter med samanlagt 10,547 besökare. – Vi vill vara en öppen mötesplats för alla och med vuxennärvaro för ungdomar. Kyrkan vill finnas till hands för människorna och med våra goda resurser bidra till det goda samhället, säger Josefine Callenberg, kyrkoherde i Uddevalla församling. Uddevalla kyrkliga samfällighet består av Uddevalla, Bäve och Lane-Ryrs församlingar med drygt 23 000 medlemar. 76 anställda är idag engagerade i kyrkans 118 olika verksamheter. Uddevalla församling ligger i centrum och söder av Uddevalla. Den består av två kyrkor, Uddevalla kyrka och Sommarhemskyrkan, och församlingshemmet S:t Mikaelsgården. Bäve församling är den norra församlingen i Uddevalla. I församlingen finns de tre kyrkorna Bäve kyrka, Dalabergskyrkan och Bleketkyrkan. Lane Ryrs församling och kyrka ligger strax nordost om Uddevalla. Kyrkan ligger mitt i Kyrkebyn och strax intill hittar man församlingshemmet och Örtagården. Till sjukhuskyrkan är alla välkomna, patienter, närstående och personal. Du hittar sjukhuskyrkan på  entréplanet på Uddevalla sjukhus. Besök gärna andaktsrummet när du behöver en lugn stund, dit är dörren öppen alla dagar 07-21. Stöd till utsatta människor

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Diakonin utövas för människans och världens skull. Inte för att göra människor mer religiösa utan för att väcka ansvar och ge kraft för indi-

Under 2011 mötte Svenskakyrkan nästan fyra tusen barn i de öppna verksamheterna. Ett exempel är när förskoleklasser kommer på besök.

viden att leva i världen tillsammans med andra. – Diakoni handlar i korthet om att älska sin nästa som man älskar sig själv, eller mer konkret om att finnas till för mäniskor i kris. Vi erbjuder allt från enskilda samtal och hembesök till grupp-

samtal för människor med olika behov. Det kan handla om en personlig kris, om livsfrågor och existentiella frågor med nära och kära, förklarar Josefine Callenberg, kyrkoherde i Uddevalla församling. Saronhuset i Uddevalla drivs tillsammans med alla protestantiska församlingar i Uddevalla. Här finns det plats för den som behöver hjälp och stöd. Här serveras lunch ett par dagar i veckan och inom kort öppnar ett café som ska ha öppet under dagtid. Ett fredagskvällscafé för ungdomarna finns det också här. Barn- och familjeverksamhet

Josefine Callenberg berättar att Svenska kyrkan i Uddevalla vill erbjuda mötesplatser för hela familjen. Det finns många aktiviteter som riktar in sig på en speciell ålder (babygrupper, miniorer, juniorer m fl), men här vill man att alla ska känna sig välkomna i familjegudstjänster, familjedagar, söndagsskola och andra aktiviteter. – Tillsammans med NU-sjukvården och socialtjänsten driver vi också Musslan, en gruppverksamhet för barn i åldrarna 7-19 år som lever med någon förälder med missbruksproblem eller psykisk ohälsa.

bedriver vi undervisning i sång, gitarr, orgel, piano och ensemblespel. Här finns även dans-, musik- och rytmikgrupper, berättar Josefine Callenberg. Kyrkan i samhället

– Vi i kyrkan vill undervisa och fira vår kristna tro. Vi tror att Gud har skapat alla människor och vi vill finnas till hands för alla och bidra till det goda samhället med våra goda resurser. Vi tror på att det är gott för människor att undersöka sitt djup, den andliga sidan. Här ger vi möjligheten till ett djupare perspektiv än till det ytliga. Att göra det lättare att möta livet är en utmaning som vi vill göra möjlig. Tillsammans med våra medlemar vill vi bidra till att göra samhället till en bättre plats. Kärleken är det som enar oss och förenar oss och den är större än allt annat, avslutar Josefine Callenberg. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ARNE ÖSTER

Körer och musikaktiviteter

Musik berör och engagerar människor. Den musikaliska verksamheten i Uddevallas församlingar är omfattande och med stor bredd. Att delta i rytmikgrupper, allsångsstunder, musikterapi, rockcaféer, körer och ensembler innebär både gemenskap och friskvård. Varje år lockar musikgudstjänster och konserter tusentals besökare.

gudstjänster

www.svenskakyrkan/uddevalla uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se 0522-‐64 21 00

barnverksamhet

I Uddevalla, Bäve och Lane-Ryrs församlingar finns det 11 körer med olika svårighetsgrad för barn, ungdomar och vuxna. – Vi har ett brett utbud med allt från traditionell musik till pop och gospel och utöver att arrangera konserter och musikgudstjänster

Välkommen till kyrkan nära Dig! kursverksamhet

bibelgrupper

retreater

körer soppluncher

enskilda samtal

samtalsgrupper

konfirmander

ungdomsverksamhet

uddevalla församling


uddevalla kommun 39 www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitet – logistik – miljÜ Det är nyckelord fÜr verksamheten i Uddevalla Lastbilcentral vars moderna och varierade fordonspark klarar de flesta transportuppdrag inom anläggning, avfallshantering/ slamtransport, distribution samt tungoch specialtransporter. Uddevalla Lastbilcentral etablerades 1955 som en ekonomisk fÜrening, men är sedan den 1 januari 2003 ombildat till aktiebolag. LBC ägs av 40 delägare med egna fordon och som har en eller flera aktieposter i fÜretaget. Ägandet är inte direkt kopplat till att man für transportuppdrag. FÜr detta krävs ett transportÜravtal med Uddevalla Lastbilcentral. I detta avtal regleras ansvar och befogenheter fÜr de tvü parterna. – Vi är en liten flexibel central som skapar konkurrenskraft üt vüra kunder. Inga lünga beslutsvägar. Vi har vuxit och Ükat vür omsättning kontinuerligt och med hjälp av cirka 130 fordon kan vi erbjuda en stor bredd av transporttjänster (anläggning, avfallshantering, slamsugning, dist-

ribution, tunga transporter, vägtransporter med ledarbil) och har en egen kylterminal pü omrüdet. Vi är miljÜ- och kvalitetscertifierade. Samtliga vüra ükare uppdateras ständigt i vad som krävs fÜr att fÜlja gällande lagar och fÜrordningar. Vid transporter som kräver utbildning som eventuellt saknas ser vi till att vüra ägare für detta. Uddevalla LBC samordnar detta till allas bästa, berättar VD Johan Jansson. – Uddevallaregionen är vür hemmaplan, men vi har transportuppdrag Üver hela Norden. FramfÜrallt är det vüra maskintrailers som kontinuerligt trafikerar stora omrüden. Vi ska hitta nya verksamhetsomrüden hela tiden och samarbetar även med utomstüende entreprenÜrer, fÜrklarar han.

ULC transporterar i huvudsak betongelement frün Kynningsrud Prefab i Uddevalla. Främst till kunder i Västsverige och Norge. Oscarssons Mark & Entreprenad AB är det senaste fÜrvärvet och gjordes sommaren 2012. Oscarssons Mark & Entreprenad AB startades i mars 2001 av Lennart Oscarsson, som har en lüng och gedigen bakgrund inom entreprenadbranschen. FÜretaget bestür av totalt tio handplockade positiva och kunniga medarbetare med stor branschvana. FÜretaget har sitt säte i Mellerud med kontor och verkstad. Arbetsomrüdet är sÜdra Värmland, Dalsland samt Trestadsomrüdet.

fakta

RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ARNE ÖSTER

Tre dotterbolag

Grävmaskincentralen i Uddevalla AB (GMC) Üvertogs den 2 maj 2004 av Uddevalla LBC och drivs frün de egna lokalerna pü Skruvvägen som ett rent dotterbolag till Lastbilcentralen. Uddevalla Lastbilcentral Transport AB (ULC) är sedan 2010 ett helägt dotterbolag och fÜrfogar Üver 14 egna dragbilar med 38 maskintrailers.

Johan Jansson, ny VD sedan den 16/4 2012. 41 ür, bosatt i Mellerud, fru, tre barn. Aktiv inom Melleruds idrottsfÜrening som pojklagtränare. Johan kommer senast frün NCC Roads AB där han var arbetschef fÜr Bohuslän, Dalsland, Skaraborg och Älvsborg. Innan dess har han jobbat som VD pü Euromaint, tiden innan det 14 ür inom pappersbranschen varav de tre senaste üren som underhüllschef pü Artic Paper.

8GGHYDOOD/DVWELOFHQWUDOKDUHQPRGHUQYDULHUDGIRUGRQVSDUNVRPNODUDUGHĂ HVWDWUDQVSRUWXSSGUDJ LQRPDQOlJJQLQJDYIDOOVKDQWHULQJVODPWUDQVSRUWGLVWULEXWLRQVDPWWXQJRFKVSHFLDOWUDQVSRUWHU

7HO_)D[_LQIR#XGGHYDOODOEFVH_%UlFNHYlJHQ8GGHYDOOD


40

uddevalla kommun www.svenskleverantorstidning.se

Specialister på figurskärning och kapning Koncernen Repay Invest AB med dotterbolag är en av Sveriges största och snabbast växande leverantörer av figurskurna och kapade ståldetaljer. De levererar snabba, kostnadseffektiva lösningar med högsta kvalitet. Konceptet bygger på att etablera specialiserade verksamheter på lokala marknader för att vara nära sina kunder och samarbetspartner. – Repay skär plåt och kapar stål. Genom våra specialiserade verksamheter och vår lokala närvaro kan vi skära tid och kapa kostnader för våra kunder. Vi har valt att finnas lokalt med försäljning, produktionsresurser och lager. Vi tycker att närheten till dig som kund är viktig och att vi kan ge dig bäst service om vi finns etablerade i din närhet, förklarar Petter Mikaelsson, koncernchef och grundare. Repay Invest som ägs av Petter Mikaelsson ( 65% ) och Profura ( 35% ) finns på orterna Skellefteå, Strömsund, Gällivare, Kiruna, Köping, Jönköping och Uddevalla. Koncernen har 140 anställda och omsätter 600 miljoner kronor.

Koncernen startades 1997 med huvudkontor i Skellefteå. I Uddevalla har företaget Repay Syd AB funnits sen 2004. – Repay Uddevalla, som är vår största anläggning för kapning, har förutom moderna kapmaskiner för standardkapning, även specialmaskiner för högeffektiv klingkapning av ämnen och ämnesrör samt specialmaskiner för gerkapning. I Uddevalla finns vårt största och mest kompletta handelsstålslager för rör, balk och ämnen. Bra logistik från lager till kapverkstad bidrar till att produktionen av kapade detaljer blir väldigt effektiv. I Uddevalla tillverkar och säljer vi även vår stålrörsspåle för grundläggning, MCP. Stålrörspålar upp till 6 meters längd ger kostnadsfördelar eftersom de kan vara kortare än motsvarande pålar i betong, berättar Petter Mikaelsson. Stålrörspålar från Repay förankrar Umeås kulturpalats

Efter att ha tillverkat stålrörspålar i 10 år satte Repay för cirka ett år sedan in en högre växel mot den svenska byggbranschen. Ganska snabbt fick företaget ett avtal med Skanska, som redan använt och använder pålarna i ett flertal projekt. I Umeå färdigställs just nu grunden till det nya kulturhuset, Kulturväven, som ska stå klart inför

kulturhuvudstadsåret 2014. För detta projekt har Repay levererat två kilometer MCP-pålar. Repay växer tillsammans med Tranter

Vänersborgsföretaget Tranter tillverkar värmeväxlare för tillämpning inom en mängd olika områden hos företag över hela världen. Ända sedan 1997 har Repay haft förtroendet att leverera skurna ståldetaljer till Tranters produkter. Och ofta ska det gå mycket fort. Andra större kunder är bland annat Engcon i Strömsund och LKAB.

Satsar i Mälardalen

Repay ser att det finns en marknad för skuret och kapat stål vilket är företagets huvudfokus.

Ibland behöver man stål relativt omgående.

Kunderna är främst små och medelstora företag som inte själva vill eller kan ha egna maskiner för skärning. Marknaden har hittills visat god potential. – Vårt stål kommer från utvalda leverantörer i hela Europa och vår verksamhet är kvalitets- och miljöcertifierad. I höst kommer vi att etablera oss på ytterligare en ort i Mellansverige där vi blir specifikt inriktade på skärande plåtbearbetning. Etableringen kommer att vara i trakterna kring Västerås. Siktet är inställt på att anläggningen, ett antal operatörer, samt en maskin för gasskärning ska finnas på plats från och med oktober 2012, säger Petter Mikaelsson. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ARNE ÖSTER

Om du hamnar i en liknande situation kan du kontakta oss på Repay. Då ska vi se vad vi kan göra. Du får självklart höra av dig även för mer vardagliga behov av kapade och skurna stålämnen. I vårt team finns några av branschens vassaste specialister på området. Och du kan räkna med att det går undan.

Repay är en av Sveriges största leverantörer av figurskurna och kapade stålprodukter. De sju produktionsanläggningarna är spridda från Kiruna till Uddevalla, med huvudkontor i Skellefteå. Koncernen har 135 anställda och omsätter 650 Mkr. www.repay.se


kungälvs kommun

41

www.svenskleverantorstidning.se

t

ProblemlÜsare när det fakta gäller lagerinredningar

Kungälvs kommun ligger i Västra GÜtalands län. Centralort är Kungälv. Efter den senaste sammanslagningen 1971, bildades Kungälvs kommun av de fyra kommunerna Hermansby, Kode, Romelanda och Ytterby tillsammans med städerna Marstrand och Kungälv. I samband med dessa fÜrändringar Üvergick RÜdbo fÜrsamling (1974) till GÜteborgs kommun.

KungälvsfÜretaget Rudells säljer büde nya och begagnade lagerinredningar. De utfÜr även montage och demontage av pallställ, hyllställ, entresoler, kranlager, grenställ, arkivsküp och mycket mera. Rudells utfÜr även reparationer och besiktningar av stallage. – Inget är omÜjligt fÜr oss utan enbart en utmaning, säger fÜretagets delägare Lars-Erik Rudell. Münga fÜretag har lagerinredningar som pallställ, hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ. Dessa produkter anses inte färdiga fÜrrän de är uppmonterade och klara att tas i bruk. Dü, och även lÜpande, ska besiktningar gÜras fÜr att undvika att lagret blir en säkerhetsrisk. Besiktningar ska ocksü gÜras av om-, tillbyggda och flyttade lagerinredningar. Reglerna finns i ArbetsmiljÜverkets fÜreskrifter och i EU-standarden: �SS-EN 15635:2008 Stationära lagerinredningar i stül – Montage, drift och underhüll�. Lars-Erik Rudell jobbade som egen fÜretagare üt diverse fÜretag frün 1985. 2003 bildades ett aktiebolag och sedan 2006 finns Rudells Lagerinredningar AB i Rollsbo, Kungälv. Det är ett familjefÜretag där mamma Kristina och pappa Lars-Erik Rudell jobbar tillsammans med barnen Annelie (VD), BjÜrn, Anders, Erik, Johan och Fredrik. Även Lars-Eriks syster AnnMarie arbetar i fÜretaget.

Folkmängd 41 612 (2012-03-31) 53:e stÜrsta (av 290) Areal 370,69 km2 221:a stÜrsta (av 290) Kungälvs kommun har en stark näringslivsprofil som karaktäriseras av de münga smüfÜretagen, vars verksamheter spänner Üver ett brett spektrum av branscher, men ocksü av fÜretag som växer och utvecklas.

Lars-Erik och Annelie berättar: – Vi säljer, kÜper, monterar, river, reparerar och besiktigar lagerinredningar. Besiktningar utfÜrs en güng per ür och här är vi certifierade av Det Norske Veritas, DNV. Lager är tuffa miljÜer där man med sina truckar lätt kan kÜra sÜnder delar av lagerinredningen ute pü fÜretagen. Det innebär ett behov av regelbundna reparationsarbeten fÜr att hülla ställagen i bra skick. – Vi jobbar med alla märken och monterar material som vi själva säljer, men kan även montera upp och ändra befintligt material/ställage enligt vüra kunders Ünskemül. Här har vi ett mycket bra samarbete med Constructor Sverige AB där vi bland annat säljer deras lagersystem P90 och Rack 83. – Vi är ensamma i världen om att ha en sü kallad stegresare. Med hjälp av denna reser man själva ställningen snabbt och mycket säkert vid monteringen. Vür styrka är kundanpassade lÜsningar och vi tillverkar även specialprodukter efter kundens behov.

Rudells Lagerinredningar AB arbetar med kunder som DHL, IKEA, IAC, Johnson Control m fl. – Vi arbetar nära vüra kunder, har ett bra rykte och är snabba och personliga. Vi är problemlÜsare som även är med i planeringsstadiet fÜr ett lager. Vi har jobbat med DHL i Üver 10 ür nu och har bland annat byggt lager üt dem i KÜpenhamn. Vi har även byggt lager med 22 000 pallplatser üt OneMed AB i Hisings Kärra och 125 000 pallplatser üt IKEA. Rudells hyr ut och säljer ocksü lagerhallar och har nyligen sült tvü lagerhallar till Europris AS i Fredrikstad, Norge. TEXT: ARNE ÖSTER

Vi utfĂśr montage och demontage av allt inom lagerinredningar sĂĽsom pallställ, hyllställ, däckställ, entresoler m.m. 9LPRQWHUDUPDWHULDOVRPYLVMĂƒOYDVĂƒOMHUPHQNDQĂƒYHQPRQWHUDXSSRFKĂƒQGUDEHĂ°QWOLJWPDWHULDOVWDOODJHL Era lokaler. Vid ändring av Era stallage är det inga problem med att komplettera upp med material om detta krävs. Vi utfĂśr även reparationer av lagerinredningar. Vi har kunder som vi veckovis reparerar hos, detta fĂśr att hĂĽlla stallagen i bra skick. 2VU[HR[HVZZLSSLYSpZTLYWr^^^Y\KLSSZL

Traktorgatan 13, 442 40 Kungälv | www.rudell.se Telefon 0303-12828 | E-post: rudells@telia.com


42

helsingborgs kommun www.svenskleverantorstidning.se

fakta

Ett välkänt varumärke i mer än 100 år

Helsingborg är en tätort som är centralort i Helsingborgs kommun i Skåne län, belägen vid Öresunds smalaste del. Areal 344,01km2

Sedan den tyska hemmafrunMelitta Bentz i Dresden uppfann och tog patent på det första kaffefiltret 1908 har det familjeägda företaget utvecklats och vuxit till en internationell koncern med 3 400 anställda. Kaffeprodukter är fortfarande en central del av den breda verksamheten.

Folkmängd 131 167 (201206-30) Helsingborg är en stad med många och stora möjligheter. Det finns otaliga olika valmöjligheter när det gäller boende. Ni kan bo längs havet, vid kusten, ute på landet längs öppna fält eller mitt i den pulserande stadskärnan.

Som en internationell tillverkare av märkesprodukter är Melitta aktiv i en mängd olika branscher. Företagets huvudsakliga verksamhet är i dag tillverkning och marknadsföring av märkesvaror inom kaffenjutning, beredning och förvaring av livsmedel samt rengöring. Varumärket Melitta står för hög kvalitet med märkesvaror som åtnjuter ledande positioner på viktiga internationella marknader.

Helsingborg är också staden som ser ljust på framtiden gällande näringsliv och företagande. Oavsett om ni redan är etablerade eller ska nyetablera i staden är möjligheterna stora gällande kommunikationer, mark, lokaler och nätverkande.

Det började 1908

Melitta Bentz från Dresden kommer på den geniala idén att att förhindra kaffesumpen från att hamna i kaffekopparna med hjälp av ett pappersfilter genom att först göra hål i botten på en mässingsbägare och sedan lägga i ett läskpapper från den äldste sonens skolhäfte. Idén patenterades och tillsammans med maken Hugo Bentz startade hon ett litet företag för tillverkning av kaffefilter av papper. Under årens lopp vidareutvecklades produkten och 1937 tar Melitta patent på sitt karakteristiska filtersystem (konfilter och filterpapper). På 1960-talet introducerade företaget vakuumpackat kaffepulver, förvaringsprodukter för mat (aluminiumfolie) och sin första elektriska kaffebryggare. I början

Staden går ofta under namnet Sundets Pärla, och vid stadens infarter möts besökarna och invånarna ibland med orden ”här börjar kontinenten”.

Kaffemaskinen som upfyller allt du drömt om Melitta® CAFFEO® CI® innebär kaffe utöver det vanliga. Teknisk briljans som My Coffee Memory och mjölkskumssystem ger personlig prägel på ditt kaffe -­ CAFFEO® CI® kommer ihåg hur du vill ha det. Perfekt och personligt, på bara ett knapp-­ tryck.

BÄST I TEST Oktober 2011

www.melitta.se

Enligt Smartson i Aftonbladet plus

Melitta® gör kaffe till ren njutning

av 1970-talet tog man sig in på marknaden för dammsugarpåsar.

Melittas hushållsprodukter (kaffebryggare och espressomaskiner) tillverkas i Kina medan filterprodukterna tillverkas i Tyskland. Produkterna levereras till centrallagret i Klippan och DHL tar sedan hand om tredjepartslogistiken till kunderna. – Melitta är ett väldigt välkänt varumärke som funnits i över 100 år. Våra produkter säljs i dagligvaruhandeln, varuhus och elfackhandeln. Större maskiner och tillbehör för restauranger och storkök säljs via storköksleverantörer. Företag köper ofta vad de behöver via grossister som har hela vårt sortiment, säger Magnus Persson. RESEARCH: STEFAN LUNDIN TEXT: ARNE ÖSTER

Skandinaviskt huvudkontor i Helsingborg

– Melitta Scandinvia AB med 29 medarbetare finns i Helsingborg och har sitt centrallager i Klippan. Vi är inriktade på Sverige och via distributörer i Norge och Finland. Ett kontor för Danmark med 9 medarbetare finns i Roskilde. Vi ingår i Melittakoncernen med huvudkontor i Minden i nordvästra Tyskland. I Europa finns försäljningsenheter i Frankrike, Österrike/ Schweiz, Holland /Belgien, Sverige/Danmark och Ryssland, berättar marknadschef Magnus Persson. Varumärken på den skandinaviska marknaden är främst Melitta (med ett brett sortiment av kaffeprodukter, kaffefilter, kaffebryggare och espressomaskiner), Cilia (tefilter), Swirl (dammsugarpåsar) och Toppits (produkter för bak och förvaring). I Sverige, Norge och Danmark säljs även blodtrycksmätare m m under varumärket Medisana.

Få stöd från en medförälder. Föräldratelefonen 020-786 786


helsingborgs kommun

43

www.svenskleverantorstidning.se

Effektivt tank- och bulkåkeri med välutbildad personal När det gäller säkra transporter av vattenkemikalier till reningsverk, industrikemikalier och bulktransporter av t ex livsmedelsprodukter kan man med förtroende vända sig till AK Ekbergs Åkeri AB i Helsingborg. – AK Ekbergs Åkeri AB startades 1954 och vår fordonsflotta på ett 15-tal bilar utför bulk- och kemikalietransporter. Varje år transporterar vi drygt 100 000 ton och till många kunder sköter vi hela flödet från leverantörens produktion till lossning hos kund. Vi finns i Helsingborg men våra tankbilar med bl a Kemiras logo har ni säkert lagt märke till runt om i Sverige och även utomlands, främst i Norge, berättar Magnus Bodenäs. – Det är en spännande bransch som kräver en hel del specialkunskaper. Lagar och myndighetsförordningar är en del i vårt dagliga arbete och ligger till grund för alla våra aktiviteter och vårt säkerhetstänkande. Våra chaufförer är mycket välutbildade, både internt och hos våra leverantörer, när det gäller bland annat lastning, lossning och säkra transporter. Åkeriets verksamhet är kvalitets- och miljöcertiferad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vår vagnpark är modern, den äldsta bilen är ca 5-6 år, och den senaste investeringen är en ny bulkbil i mars 2012, säger Magnus Bodenäs och fortsätter: – Vi har alltid ögonen öppna för nya produkter som vi kan transportera. Nya fordon med miljövänligare motorer och med vilka vi kan köra större laster per transport bidrar till att minska våra utsläpp. Kan vi bli bättre och effektivare så är det bara bra. RESEARCH: STEFAN LUNDIN, TEXT: ARNE ÖSTER

Fristående serviceföretag för den tunga trafiken STS Sydhamnens Trailer Service AB är ett heltäckande serviceföretag för reparation, underhåll och service av trailer, släp, dolly och växelflak. Företagets moderna servicebilar finns i hamnar, på terminaler och på vägarna runt om i Sverige. 16 verkstäder på 14 orter från Luleå i norr till Malmö i söder är modernt utrustade med senaste teknik för snabb, säker och konkurrenskraftig service. – Vår historia börjar i Helsingborg, där vi har vårt huvudkontor. Etableringen skedde i Sydhamnen i Helsingborg, därav namnet STS Sydhamnens Trailerservice AB. 1993 förvärvade vi verkstaden av GDL och övertog då både verk-

samhet och personal. Av de fem medarbetare som var med från start är fyra fortfarande kvar hos oss. I slutet av 90-talet öppnade vi serviceverkstäder i Malmö, Norrköping och Norsborg i södra Stockholm. I dag har vi cirka 150 medarbetare och

finns etablerade med 16 verkstäder på 14 orter, varav nu senast i Luleå för att bredda marknaden till det växande Norrbotten. Dessa kompletteras med ett 10-tal välutrustade servicebilar som är stationerade runt om i landet, berättar Robert Norrhede, VD för STS. Sedan 2009 ingår STS som en del i TransLink Gruppen, ett integrerat nätverk av utvecklingsorienterade fabrikat och tjänster för tunga industriella transporter. – Vårt mål är att finnas där våra kunder behöver oss och ge åkarna nära och bra service i

anslutning till Sveriges viktigaste transportleder. Vår nya geografiska närvaro i expansiva Norrbotten innebär att STS nu kan stödja sina kunder från Malmö i söder till Luleå i norr, förklarar Robert Norrhede. STS fortsätter sitt samarbete på reservdelssidan med Släpis och LVD, vilka kommer att etablera lager och distribution i STS lokaler i Luleå. – Förvärvet stöder också TransLink Gruppens återförsäljare av varumärkena Kilafors, Ory, MST och Hjelms i Norrbotten och närliggande landskap, då varumärkena backas upp av de serviceprogram som vi erbjuder i Luleå, säger Robert Norrhede och fortsätter: – Efter att endast ha sysslat med trailer- och släpreparationer har vi de senaste åren också gått in på lastbilssidan och vårt samarbete med MAN Lastbilar & Bussar AB är ett exempel på detta. Vi utför garantireparationer på MAN och DAF men arbetar med alla lastbilsfabrikat. STS är ett fristående serviceföretag med en kundkrets som bland andra inkluderar de stora transportföretagen DHL, Schenker m fl och även många utländska åkare. Vårt mål är fortsatt utbyggnad och tillväxt i samarbete med våra kunder, kombinerat med ett sunt ekonomiskt tänkande. RESEARCH: STEFAN LUNDIN TEXT: ARNE ÖSTER

%HVIWWIVSGLXIPIJSRRYQQIV½RRIVHYTo www.ststrailerservice.se

Välkommen in att prova oss! Specialist på kemitransporter Vi har transporterat kemikalier i drygt 40 år. Ett transportföretag med korta beslutsvägar resulterar i att vi tillhandahåller hög servicegrad och flexibilitet vilket innebär att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet.


44

helsingborgs kommun www.svenskleverantorstidning.se

Stor kunskap om materialhantering med vakuum

Med ett brett utbud av produkter från välkända leverantörer kan Pivac erbjuda lösningar för de flesta typer av vakuumapplikationer. – Vi är ett nischat företag med hög kompetens, säger Melvin Zetterberg och Joakim Frost på Pivac Syd AB i Helsingborg. Pivac AB startades i Täby 1997 och sedan 2009 finns företaget även i Helsingborg under namnet Pivac Syd AB. Här arbetar idag sex anställda. Företagen arbetar nära varandra och fungerar mer och mer som en enhet gällande avtal, marknadsföring och en gemensam webbplats. Pivac arbetar mot branscher som till exempel livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, bilindustrin och den grafiska industrin. – För livsmedelsindustrin lyfter vi till exempel konservburkar på Scan när godset ska packas för leverans. Inom läkemedelsindustrin suger våra produkter upp pulver som blandas, förpackas och transporteras via slang eller rör. Exempel på kunder inom detta segment är bl.a. McNeil AB i Helsingborg. För bilindustrin flyttar vi plåtar mellan olika pressar för bland annat Volvo, berättar Melvin Zetterberg och Joakim Frost. Tack vare ett nätverk av samarbetspartners kan Pivac lösa allt från komponentleveranser till

färdiga systemlösningar. Pivac marknadsför också ett eget program av kundanpassade vakuumprodukter. Att greppa, förflytta och släppa har blivit vardag för vakuumspecialisten Pivac. Företaget erbjuder allt från en liten sugkopp på två mm till stora vakuumtransportanläggningar, som förflyttar upp till tio ton per timme. – Vi får många uppdrag för att utveckla produkter och då måste vi skapa en ny lösning eller ett nytt verktyg. Vår uppgift är att serva och leverera till företag i södra Sverige och vi har till exempel åtta leverantörer av sugkoppar, berättar Melvin Zetterberg och Joakim Frost.

Ledande leverantörer

Pivac samarbetar med ledande leverantörer som Piab, Vacuplus, Legris och Vaculex. PIAB – En global ledare inom industriell vakuumteknik som med innovativa lösningar förbättrar produktivitet och arbetsmiljö hos vakuumanvändare i hela världen. Företaget erbjuder tryckluftsdrivna vakuumprodukter, allt från små sugkoppar till stora vakuumtransportörer för hantering av pulver och granulat. – Vi har arbetat tillsammans med Piab sedan 80-talet och vi känner varandra mycket väl. Piab är ett starkt varumärke som även gynnas av vår styrka som applikationsexpert, poängterar Melvin Zetterberg. Vacuplus – Vacuplus är ett sortiment av kompletterande vakuumprodukter. Dessa används främst för att täcka de ytterligare behov som kunderna har. Legris – Legris är ett stort och globalt erkänt fabrikat med ledande ställning inom ledningskomponenter för industriflöden. Företaget har ett av marknadens bredaste sortiment av allt från snabbanslutningar och funktionsanslutningar till rostfria kopplingar, kulventiler och slang.

Vaculex – Vaculex har alltid haft målet att tillverka de mest ergonomiska, säkraste och tillförlitligaste vakuumlyftarna på marknaden. Företaget har fokuserat på främst två saker: t BUU NJOJNFSB TLBEPS PSTBLBEF BW WJLUFS dåliga arbetsställningar och hög arbetsfrekvens tÚLBQSPEVLUJWJUFUFO I Pivacs nätverk finns också allt från montering, service och produktion till konstruktion och systembyggnation. – Vi sätter inga gränser för användningen av vakuum. Fantasin hos våra kunder och partners ger oss nya idéer varje dag, säger Melvin Zetterberg och Joakim Frost med ett leende. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ARNE ÖSTER

Vi kan Vakuum! t PIAB sugkoppar och system t Allt inom Materialhantering

Kontakta oss gärna för en diskussion, vakuuminventering eller en övergripande problemlösning. Vi hjälper Dig med sugkoppar, robotgripdon, vakuumpumpar, vakuumtransportörer, lyfthjälpmedel m. m.

Besök vår hemsida för mer information www.pivac.se

Manuella lösningar

Automatiserade lösningar

Ett Bra Grepp!


varbergs kommun 45 www.svenskleverantorstidning.se

Varbergs kommun är en kommun i Hallands län. Centralort är Varberg. Folkmängd 58 576 (2011-12-31) Varberg ligger som en knutpunkt vid havet mellan Göteborg och Öresundsregionen. Här ser man sig som Sveriges kurort. Härliga bad kompletteras med energigivande spaanläggningar, ett levande centrum, vackert inland och möjligheter till windsurfing längs kusten. Entreprenörsandan är stor. Företag har i god jordmån vuxit sig till stora företag och koncerner och många har valt att ha kvar sina huvudkontor här. Varberg ligger i framkant inom skobranschen men även inom logistik, spa och friskvård.

”Vi kan däck” Det är viktigt att du tar hand om dina nyinköpta däck, dels för att minimera slitage och dels för att minska risken för olyckor i trafiken. Genom regelbunden kontroll kan du få ut några år extra av dina däck och köra tryggt! Däckbyte som sker i tid ger både en mycket högre säkerhet och en roligare körupplevelse i kombination med lägre energiförbrukning och minskade kostnader.

Dagens moderna däckkonstruktioner erbjuder betydligt mycket bättre komfort än gårdagens däck. På senare tid har även däckens design kommit att bli av allt större betydelse för konsumenterna. Däck åldras vanligen obetydligt innan det börjar användas. En korrekt lagring av däck har en positiv inverkan på däckets ålder medan fel lagring minskar däckets ålder. Det har visats att ett däck som lagrats rätt under 3-5 år har fullgoda egenskaper. Den riktiga åldringsprocessen börjar först när däcket börjar användas. Skifta eller byta däck?

Slitna däck är en av de största riskerna i trafiken och är orsaken till många olyckor. Däckbyte som sker i tid ger både en mycket högre säkerhet och en roligare körupplevelse. Fram- och bakdäck slits inte lika. Skifta därför gärna däcken med jämna mellanrum. På så sätt

PASSA PÅ!

får du ett jämnare slitage på alla däck. På däckhotellet hos Emte Däckservice i Varberg förvaras cirka 10 000 däck och utöver detta skiftar, byter och kontrollerar däckverkstaden också däck åt cirka 1  000 andra nöjda bilägare. Jesper Jansson, som är verkstadschef på Emte Däckservice, ansvarar för 8 mycket erfarna däckmontörer. Under högsäsong tar han också in 3-4 extra medarbetare som också håller högsta klass. – Ett visst tävlingsmoment sinsemellan förekommer när det gäller att skifta eller byta däck men det är inget som går ut över kvalitet och säkerhet, understryker Jesper Jansson. – Att skifta eller byta däck är ett enormt ansvar och vi tummar inte på kvaliteten. Här på Emte Däckservice är vi mycket kvalitetsinriktade. Vi har utformat däckhallen för absolut säkra förhållanden och rekommenderar alla våra kunder att byta ut gamla och slitna däck, informerar om säkerhet när det gäller olika typer av däck, mönsterdjup, rätt lufttryck o s v. Vi har de i särklass bästa däcken som finns på marknaden i vårt sortiment och specialbeställningar kan naturligtvis göras, Vår hjulinställningsservice är oerhört populär. En regelbunden kontroll av bilens hjulinställningar gör att du slipper ojämnt slitage eller onormalt snabbt slitage på dina däck. Vi kontrollerar alltid kundernas däck och om en hjulinställning behövs talar vi om det för dem. Här använder vi oss då av en mekanisk inställning med lasergivare som gör att hjulen blir inställda på ett optimalt sätt. Det är samma teknik som används i tävlingssammanhang, berättar han och fortsätter:

Inflyttningen är stor. Här är det lätt att arbeta, leva och må bra. Närheten till natur, aktiviteter, jobb, sjukvård och service lyfts ofta fram. Du kan cykla eller gå till det mesta. – Vi kan däck och det vill vi gärna lära ut till alla intresserade kunder. Dessutom samarbetar vi naturligtvis med företag både i och utanför Varbergs kommun. För att nämna några exempel så har vi avtal med Schenker, Vianor och DSV. En viktig del i mitt arbete är även att hålla teamet igång och vi har alltid gemensam frukost som ger oss en bra teamkänsla. Emte-konceptet

Emte Däckservice ligger strategiskt vid motorleden och har många kunder som kommer långväga ifrån för att köpa, byta eller skifta däck på sina bilar. Det beror främst på den kvalitet och kostnadsbesparing som verkstaden skapar genom sitt koncept. – Vi ser till att alla kunder som kommer till oss får sina däck skiftade eller bytta snabbt och effektivt. Detta och att hålla de i särklass bästa priserna ingår i vad vi kallar Emte-konceptet. Vår är att få igång tidbokning via nätet till november inför vintersäsongen. Det uppmanar vi alla att göra eftersom det kan uppstå köer särskilt under högsäsong. Ett exempel var i november förra året då vi hade 86 bilar i kö för däckbyte vid ett tillfälle och vi såg till att alla kunde åka härifrån med sina vinterdäck monterade. Säkerligen en bra upplevelse i bagaget trots en liten väntan, säger Jesper Jansson. RESEARCH: FREDRIK JOHANSSON TEXT: ARNE ÖSTER

Gör din hjulinställning nu, innan vinterdäcken ska på. Visste du, att du kan spara upp till 1000 mil per däck, med rätt hjulvinklar på din bil? Spara tid genom att lämna in dina hjul nu, så vi kan lägga om till nya innan köerna blir för långa...

t

fakta


46

varbergs kommun www.svenskleverantorstidning.se

Lunchrestaurang och catering med lokala råvaror Restaurang Monark i Varberg erbjuder ett brett utbud av dagens lunch varje vardag med 5 olika rätter att välja mellan. Hemlagad husmanskost baserade på råvaror av hög kvalitet. En populär cateringverksamhet kompletterar. Utöver att erbjuda sin tjänster för speciella arrangemang kör man dagligen ut hundratals lunchrätter till företagare runt om i Varberg.

Rejäl husmanskost serverad med perfekt kokt potatis och en fräsch salladsbuffé. Den som vill ha kaffe efter maten erbjuds också en god kaka till. Råvarorna som används är till största delen lokalt producerade och kommer från lokala leverantörer. Fisken kommer till exempel från Varbergsföretaget Fiskexporten AB och frukt och grönt från en lokal grönsaksgrossist. – Vi strävar efter att så långt det går använda oss av de lokala leverantörerna och använder oss naturligtvis bara av svenska leverantörer. Menigo AB i Göteborg har vi ett väldigt fint samarbete med. Vi ser dem som lokalt eftersom det är ett företag här på Västkusten, förklarar Peter Jensen.

Det var 1908 som Birger Svensson grundade det företag som så småningom kom att kallas AB Cykelfabriken Monark. Idag ingår Monarks anläggning i Varberg i Cycleurope. Sedan 1991 driver köksmästare Peter Jensen Restaurang Monark i cykelfabriken Monarks gamla lokaler, som ligger i omedelbar anslutning

RESEARCH: FREDRIK JOHANSSON TEXT: ARNE ÖSTER

Peter Jensen driver Restaurang Monark med Mats Tingbrant som kökschef tillsammans med sin personal som sköter allt från preparering, tillagning och servering till städning.

till den välkända cykelfabrikens nuvarande. Kökschef är Mats Tingbrant. Peter Jensen har under sin karriär under många år arbetat som mässchef på Stena Line. Erfarenhet och ett utvecklat kunnande som han har tagit med sig i sin nuvarande verksamhet. Restaurangen är mycket populär bland de närliggande företagen men också bland företag i hela Varberg. Restaurang Monark har utöver sina lunchmenyer med hemlagad husmanskost även en populär catering till företag och privatpersoner.

Här erbjuds ett stort antal olika alternativ med bufféer för fester, bröllop och andra arrangemang. – All typ av mat kan beställas för catering så att kundernas tillställningar blir perfekta enligt deras önskemål. Under sommaren har vår grillbuffé varit mäkta populär och nu inpå höstkanten blir det mycket blandat med husmanskost, medelhavsinspirerat, asiatiskt eller amerikanskt, säger Peter Jensen. Vid vårt besök stod bland annat den traditionella rätten stekt fläsk med löksås på menyn.

21 vindkraftverk – ny stororder för Varbergs Hamn Lossning och lagring av 21 stycken 150 meter höga vindkraftverk är den i flera bemärkelser stora order som Varbergs Hamn just fått tack vare sin kompetens och flexiblitet. Stena Renewable håller just nu på att bygga två vindkraftsparker i närheten av Knäred utanför Laholm. Totalt handlar det om 21 vindkraftverk som var och en kommer att generera 2,5 megawatt. De beräknas vara färdiga i januari 2013. Komponenterna produceras bl a i Kina och Brasilien. Det första fartyget, 190 m långa och 32 m breda MV Oldendorf beräknas anlända i mitten av oktober till Varbergs Hamn från Kina.  -Det är ett väldigt spännande projekt som vi är mycket glada för att vara en del i kedjan av, säger Antti Laakso, vd på Varbergs Hamn. Dessutom känns det extra bra att kunna bidra till att andelen lokalproducerad el ökar i Halland. Stena Renewables vindkraftleverantör General Electrics (GE) valde Varberg som importhamn då hamnen är erkänt duktiga när det krävs flexibla lösningar. Något som är extra viktigt vid detta tillfälle då ovanligt stora komponenter ska forslas in. KÄLLA: TIMBERBRIDGE/VARBERGS HAMN  

Varbergs Hamn är en fullservicehamn som erbjuder ett brett sortiment av hamntjänster. Hamnen har länge varit nummer ett bland Sveriges hamnar då det kommer till att hantera sågat virke för vidare transport ut i världen. Här lossas dagligen stora volymer från såväl bil som järnväg, för att sedan läggas upp på väl tilltagna ytor och väderskyddade lager. Med en väl anpassad maskinpark, kompetenta människor och välplanerade kajer ombestyr man lastningen utefter de krav som slutkunden efterfrågar.

Måndag -­ Fredag 11-­14 | www.restaurangmonark.se

t

fakta


strängnäs kommun

47

www.svenskleverantorstidning.se

En komplett bygghandel i Strängnäs t

fakta

de lokala förutsättningar som råder och det gäller både sortiment och unika kundlösningar. Hög service och en stor kompetens hos personalen är utmärkande för Karl Hedins Bygghandel. All personal internutbildas inom koncernen. – Vi lägger stort fokus på att ha en utbildad personal som kan svara på frågor och vara kunderna behjälpliga, säger Calle. Karl Hedins Bygghandel är en klassisk, modern bygghandel som vänder sig mot företag och entreprenörer, men även privatpersoner.

Strängnäs kommun är en kommun i Södermanlands län. Centralort är Strängnäs. Areal 975,08 km²  120:e största (av 290) Folkmängd 32 882 (201206-30) 75:e största (av 290) Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åker är de mest namnkunniga kommundelarna, var och en med sin särpräglade karaktär. Men inom kommunens gränser finns också Länna, Tosterö, Vårfruberga (Fogdö, Vansö, Helgarö) och Härad. Centralt beläget i Mälardalen lockar Strängnäs kommun många företag med ett rikt och skiftande näringsliv med ett stort inslag av småföretag.

Karl Hedins Bygghandel i Strängnäs är en komplett bygghandel med hög service och stort kunnande. Butiken slog upp portarna 1976 och sysselsätter idag 14 anställda.

Eget snickeri

– Vi har ett eget snickeri där vi kan tillverka till exempel trösklar efter önskade mått och storlekar.

Vi erbjuder också vår omtalade Hedinregel, som är rakare och kapad i rätt längd, berättar Calle. Ett annat exempel på ett eget varumärke är en Bergslagspanel som är målad med två lager färg. Karl Hedins Bygghandel utför även montering av fönster och dörrar med egna produkter. Som ett led i den höga servicen ingår att köra ut material och virke till kunderna och man lånar även ut släpkärror så att kunderna kan transportera hem sitt virke. – I framtiden ska vi också åta oss att bygga hus, säger Calle Insulander avslutningsvis. RESEARCH: ANDERS ENKVIST TEXT: ARNE ÖSTER

AB Karl Hedin tillhandahåller allt som har med byggnation att göra vare sig man är proffs eller hemmafixare. Det kan vara allt från hammare och spik till färg, inredning, isolering, målad Bergslagspanel och trävaror. AB Karl Hedin startades redan 1917 och verksamheten då var att köpa skog på rot och förädla detta. – Det gör vi fortfarande. Vi har fyra sågverk, emballagefabrik och fabriker där vi förädlar råvaran, berättar Calle Insulander, som driver Karl Hedins Bygghandel i Strängnäs. Totalt har bolaget 33 bygghandlare på olika orter i Mellansverige. Varje butik är anpassad efter

Ett byggföretag i Strängnäs med erfarenhet Med sin långa erfarenhet och stora kunnande kan Dahlströms Bygg AB i Strängnäs utföra allt från totalentreprenader till renoveringar och försäkringsjobb. Företaget grundades 1980 av Jack Dahlström och drivs idag av hans son Mikael.

Jack Dahlström startade verksamheten som ett enskilt företag, men 1987 ombildade han företaget till aktiebolag. 2004 tog sonen Mikael över byggföretaget, som idag har sex anställda. Jack finns fortfarande kvar i firman och parallellt med byggföretaget driver han också ett fastighetsbolag med tre hyresfastigheter i Eskilstuna och Strängnäs. Samtliga anställda i Dahlströms Bygg har en lång och gedigen erfarenhet av yrket och vid behov tar man in duktiga underentreprenörer. För att kunna erbjuda största möjliga service samarbetar Dahlströms Bygg med rörmokare, elektriker, målare, mattläggare och plåtslagare. – Vi åtar oss både stora och små jobb och utför allt inom bygg. Vi försöker att använda oss av lokala underentreprenörer och har ett stort förtroende för dem, säger Mikael Dahlström. Avancerade uppdrag

Dahlströms Bygg har nischat in sig på specialbyggnationer och lite mer avancerade uppdrag. Ett exempel är ombyggnationer av K-märkta fastigheter. – Vi har bland annat byggt om en kyrka till tre lägenheter, vilket var lite speciellt, berättar Mikael Dahlström. Företaget åtar sig mycket servicejobb för bland annat HSB och Källåker Fastigheter. Här handlar det ofta om kök, golv och badrum. De anställda på Dahlströms Bygg är också duktiga på att bygga hus i lösvirke. Kunderna består till hälften av företag och hälften av privatpersoner och upptagningsområdet är främst i Mälardalen. Att vara lyhörd och jobba nära kunderna är mottot för Mikael och hans personal. – Vi satsar på kvalitet och utför alltid våra uppdrag på ett korrekt sätt, säger han. RESEARCH: ANDERS ENKVIST TEXT: ARNE ÖSTER

Vi tillhandahåller allt som har med byggnation att göra vare sig du är proffs eller hemmafixare. Det kan vara allt från hammare och spik till färg, inredning, isolering, målad bergslagspanel och trävaror. Trävarorna kommer från egna skogar och sågverk vilket innebär att vi har koll på kvaliteten hela vägen. AB Karl Hedin Bygghandel | Mästarvägen 10, 645 41 Strängnäs | Telefon: 0152-227 80 Fax: 0152-227 93 | Öppettider: Måndag-fredag 06.30-17.00, Lördag 09.00-13.00


48

falkenbergskommun www.svenskleverantorstidning.se

t

fakta Falkenberg är en tätort i Halland och centralort i Falkenbergs kommun, Hallands län, belägen vid Ätrans utlopp i Kattegatt. Motorvägen E6/E20 och järnvägen Västkustbanan passerar förbi staden. Areal 1 156,16 km²  101:a största (av 290) Folkmängd 41 408 (2012-06-30) 55:e största (av 290) Falkenberg är en omtyckt turistort, främst på grund av omgivningens fina badmöjligheter, bland annat vid Skrea strand. Den gamla hamnstaden har ett mångsidigt näringsliv, med viss tonvikt på livsmedels- och verkstadsindustri så som Arla Foods, Netto, Carlsberg Sverige och Falkenbergs Laxrökeri. Falkenbergs kommun har tilldelats priset som Årets Tillväxtkommun i Sverige. Det skedde vid konferensen Kommek 2012 på Malmö Arena.

Foto: Barbro Odelberg

Falkenberg – en stad som växer Falkenberg ligger mitt i Halland och är länets till ytan största kommun. I kommunen bor det strax över 41 000 invånare och staden växer hela tiden. Småföretagandet och uppfinningsrikedomen blomstrar och här finns idag cirka 5 000 företag, många av dessa inom handel, livsmedel och turism. De senaste åren har flera nya handelsplatser och bostadsområden växt fram och ännu flera finns på ritbordet. Den 22 augusti i år utsågs Falkenberg till Årets Tillväxtkommun 2012. Utmärkelsen motiveras bland annat med att det i kommunen finns ”en stark vi-anda”. Falkenberg är en populär turistort där sol och bad lockar människor till restauranger, shopping, hotell och camping under hela sommarhalvåret. Även underhålling är en del av dragningskraften. Exempel på detta är nöjesföretaget 2Entertain som har skapat underhållning under många år, inte minst på Vallarnas friluftsteater. Ullared är för många känt genom varuhuset Gekås. Men i Ullared har också många andra butiker etablerat sig, varför orten med fog kan betecknas som ett handelscentrum. I kommunens södra del ligger Slöinge med företag som till exempel Sia Glass och Berte Qvarn som är välkända även utanför kommunens gränser. Bostadsbyggandet växer

Chatarina Rydberg, näringlivschef i Falkenberg.

Befolkningstillväxten i Falkenberg är positiv vilket medför en god efterfrågan på bostäder. Flera olika projekt kring utbyggnad och exploatering för bostäder är på gång. Planförslaget för kvarteret Bacchus vid f d Vin & Sprits anläggning i södra hamnområdet reglerar delar av området för handel m m för att, som ett komplement till annan befintlig verksamhet, möjliggöra etablerande av ett köpcentrum i befintliga byggnader. Yttre delen av området planeras för bostäder i 5-8 våningar. Totalt möjliggörs 20 000 m2 handelsyta i kombi-

nation med cirka 500 lägenheter samt ett lägenhetshotell. Detaljplanarbetet för kvarteret Hjulet i centrala Falkenberg befinner sig också i samrådsskedet. Det nu aktuella förslaget innebär att bostäder i varierande höjd, upp till 9 våningar, byggs i kvarterets norra del, mot Falkhallen, den nya evenemangshallen som erbjuder ett brett spektrum av möjligheter för idrott, teater, utbildning, konserter, mässor med mera. Kvarteret ska inrymma nya butikslokaler, parkering och bostäder. Huset mot Stortorget föreslås påbyggt med två våningar. – Det är inte alltid lätt att veta vart man som företagare ska vända sig med sin fråga, som ofta kan  beröra  flera olika avdelningar inom kommunen. Vi hjälper gärna till att lotsa dig rätt, säger näringslivschef Catharina Rydberg Lilja, VD för Falkenbergs Näringsliv AB, kommunens näringslivsbolag som har i uppgift att stimulera till mer företagsetableringar i kommunen och underlätta tillvaron för dem som redan finns. Falkenberg är Årets Tillväxtkommun!

Falkenbergs kommun har tilldelats priset som Årets Tillväxtkommun i Sverige. Det skedde vid konferensen Kommek 2012 på Malmö Arena. Bakom utmärkelsen Årets Tillväxtkommun, som delats ut sedan 1998, står organisationen Arena för tillväxt och Sweco Eurofutures. Utmärkelsen delas ut till kommuner som långsiktigt arbetar för ett gott företagsklimat. Urvalet av kandidater sker på basis av befolknings- och sysselsättningsutvecklingen på ett och tre års sikt. Juryns motivering till att ge Falkenberg priset lyder: ”Falkenbergs kommun har långsiktigt verkat för ett gott företagsklimat och har tillsammans med näringslivet skapat en stark vi-anda, präglat

av ett utvecklingsengagemang för både stad och landsbygd. Handlingskraft i kombination med ett tydligt hållbarhetsperspektiv är utmärkande för det politiska ledarskapet, vilket bidragit till att stärka Falkenbergs attraktionskraft. Satsningar på goda livs- och företagarmiljöer både längs kust och i inland för medborgare och företagare skapar grogrund för att fortsätta växa för en hållbar framtid.” Miljökommun

I Falkenbergs kommun satsas det stort på miljövänliga energialternativ. Här var man också bland de första att satsa på vindkraften. Målet är att Falkenberg ska bli självförsörjande på el och på flera ställen kan du se siluetterna av vindkraftverken. De är en stark symbol för engagemanget för en bättre miljö. Falkenbergs kommun äger Falkenbergs Biogas AB tillsammans med GeKås Ullared och E-On Gas. Företaget står bakom Sveriges näst största biogasanläggning med syfte att producera fordonsgas. Biogassatsningen stärker ytterligare Falkenberg som en miljökommun med offensiv utveckling i linje med visionen ”vi växer för en hållbar framtid”.

Näringslivets framtidsvisioner

Vilka är Falkenbergs främsta styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Och hur ska staden även i framtiden attrahera såväl besökare, nya invånare som företag? Enligt Näringslivet i Falkenberg är svaret framför allt attraktiva boendemiljöer men också att bygga samman innerstaden med havet för att kunna erbjuda en större totalupplevelse, att få fler Falkenbergsungdomar att studera vidare, att samarbeta både inom och utanför Regionen och att tydligare bygga varumärket Falkenberg. RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT: ARNE ÖSTER


falkenbergskommun 49 www.svenskleverantorstidning.se

Med lüng erfarenhet av legoproduktion FamiljefÜretaget Metall & Lego AB CNCoch automatsvarvar idag, smü och stora detaljer i de flesta material inklusive rostfria legeringar, även syrafasta. 99,9 procent är legotillverkning.

I fÜrhyrda lokaler (en nedlagd bilverkstad) i Ätran startade Jan Erik Johansson familjefÜretaget Metall & Lego AB, de fÜrsta tvü üren som handelsbolag. Med tidigare erfarenhet som anställd bÜrjade verksamheten med att han 1984 kÜpte tvü automatsvarvar av �Big Bengt�

Erlandsson, skapare av High Chaparral. Ytterligare fyra maskiner kÜptes i GnosjÜ samma ür. Frün bÜrjan var det endast ägaren och hans hustru, Ulla Johansson, som drev fÜretaget, 1988 anställdes äldste sonen som maskinställare. Kunderna fanns, bland andra Jofa i Malung och Pauls Sportdepot i Simlüngsdalen. Familjen inkÜpte 1989 en i samhället centralt belägen industrifastighet pü cirka 750 kvadratmeter. Lokalerna byggdes sedan ut med ytterligare 125 kvadratmeter. I januari 2002 flyttades hela fÜretaget till Ätrafors efter att ha växt ur lokalerna i Ätran. I dag har man en yta pü 1 700 kvadratmeter plus lager. – Vi har idag 8 anställda och arbetar med CNC- och automatsvarvning i de flesta material inklusive rostfria legeringar, även syrafasta. Metall & Lego AB har även specialiserat sig pü gängning i �svürare� material. Kundkretsen finns bland annat inom industrin, medicinteknik och lantbrukmaskiner med tillbehÜr. Det är till 99,9 procent legoproduktion och fÜr närvarande legotillverkar vi till kunder i Kina, Sverige och Norge med hjälp av en modern maskinpark som omfattar närmare 65 maskiner. Vi har ocksü ett samarbete med Hinnagürds Mekaniska, berättar Jan Erik Johansson. – Vi var exempelvis med och byggde en maskin som stansar hül i transportband. En utmaning som blev lyckad, säger han. Exempel pü andra produkter som Metall & Lego AB har tillverkat är en iskross som reklammaterial fÜr Bacardi och en patenterad specialskruv i seghärdat material. Ljusproppen – en egen produkt

En egen produkt som man har tagit fram är ljusproppen i aluminium. Den fÜrses med en veke i 100 % bomull med lüng livslängd. Ljusproppen passar de flesta glasflaskor som du fyller med vanlig lampolja och sedan tänder. Det blir

Jan-Erik Johansson VD Metall & Lego AB.

ett mysigt ljus i en snygg flaska som du själv valt. Vüren 2010 genomfÜrdes kvalitets- och miljÜcertifiering mot standarderna ISO 9001:2008 och 14001:2004. HÜsten 2011 togs en ny DMG DMU5O ECO (5-axlig fleroperationsfräs) i bruk. Avsikten med investeringen i den här maskinen var att bredda och effektivisera fÜretagets produktion och komplettera befintliga fleraxliga CNCsvarvar och de lite klenare fleroperationsfräsarna. – Vi ser lüngsiktigt och är en aktiv partner fÜr fÜretag med behov av anpassade legotillverkade produkter. Framtiden lägger vi i händerna pü nästa generation, som tar Üver under üret, avslutar Jan Erik Johansson. RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT: ARNE ÖSTER

Falkenberg – en villastad med en positiv befolkningstillväxt Falkenbergs Bostads AB, FaBo, har till uppgift att bygga, äga och fÜrvalta bostäder i Falkenbergs kommun. Idag fÜrfogar bolaget Üver cirka 2 600 lägenheter pü inte mindre än 14 orter i kommunen. Falkenberg är en villastad där Üver hälften av alla bostäder är villor. Antalet lägenheter med hyresrätt i kommunen uppgür till cirka 4 500, varav cirka hälften ägs av FaBo. FaBos mül är att bygga bostäder med goda ekonomiska fÜrutsättningar sett ur ett lüngsiktigt perspektiv. Falkenbergs kommun växer stadigt i invünarantal och därfÜr är efterfrügan pü lägenheter stort. FaBo har i dagsläget flera spännande projekt pü güng med attraktiva lägenheter. – I kvarteret Drivbänken pü gamla MÜllevägsskolan har etapp 1 avslutats med 42 färdiga lägenheter. Även parkeringshuset med drygt 100 platser i tvü plan har tagits i bruk. När projektet är färdigt kommer det att finnas cirka 120 lägen-

heter. I kvarteret har FaBo renoverat den gamla skolbyggnaden som idag hyrs ut till tre lokalhyresgäster. Nästa projekt är MÜtesplats MÜlle som, när det är färdigt hÜsten 2013, kommer att vara en mÜtesplats fÜr Falkenbergs invünare, berättar Katarina Lindh, kundservicechef, och Thomas Brynüs, VD pü FaBo. Samtliga nybyggen byggs som passivhus med mycket lüg energifÜrbrukning. Ett annat spännande projekt är kvarteret Passaren, som ligger mitt i centrala Falkenberg med bara 300 meter till Stortorget. Här kommer ett gruppboende att disponera nedre plan medan plan 2 och 3 kommer att hyras ut till aktiva pensionärer pü 70+. Här kommer det att finnas gemensamma utrymmen fÜr mültider och aktiviteter. Även personal kommer att finnas tillgänglig. Totalt blir det 24 lägenheter, varav 16 disponeras av FaBo. FaBo har ocksü flera intressanta projekt utanfÜr tätorten Falkenberg. – Vi ska bland annat bygga ütta lägenheter i SlÜinge, som kommer att vara färdiga under vüren 2013, berättar Katarina Lindh.

– Vi äger även mark fÜr byggnation av lägenheter i Glommen, tillägger Thomas Brynüs. Som ett av landets fÜrsta bostadsbolag i sin storlek är FaBo miljÜcertifierat enligt ISO 14001

RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT: ARNE Ă–STER

    

  #! #

# $ $ !)

) )$  #  $ # # ")

"' '# * "! ., ") * # ,('-( .()  " # !*  0! "

$ +/! !* "#")

www.fabo.se

sedan 1999. FaBo är även certifierade fÜr kvalitet enligt ISO 9001 och systematiskt arbetsmiljÜarbete enligt AFS 2011:1.


50

falkenbergskommun www.svenskleverantorstidning.se

Ett laxrökeri i Falkenberg med traditioner På Falkenbergs Laxrökeri vet man sedan många år tillbaka hur fisk ska smaka och tillagas. Företaget grundades 1980 av Gunnel och Per-Arne Korshag och drivs idag av deras son Niklas.

Falkenbergs Laxrökeri drivs idag av tredje generationen fiskhandlare och andra generationens fiskrökare. När Per-Arne Korshag som 15-åring jobbade som springpojk i föräldrarnas fiskaffär brukade han smyga över till Stenbergs Rökeri i Gamla stan för att röka lax. Han köpte ett gammalt kylskåp på skroten på kredit för 50 kronor utan föräldrarnas vetskap och började att röka fisk i trädgården med blandat resultat. Efter ett tag började kunnandet ta form och de rökta produkterna såldes med framgång i Per-Arnes föräldrars fiskaffär, som de hade drivit sedan 1937. 1980 såldes den anrika fiskaffären och tillsammans med sin hustru Gunnel startade Per-Arne Falkenbergs Laxrökeri. I samband med detta flyttades verksamheten till Smedjeholmen, där man nästan huserade ensamma på cirka 700 kvadratmeter. Målet var att företaget skulle producera fem ton om året. Sedan dess har verksamheten vuxit betydligt och idag har Falkbenbergs Laxrökeri 43 anställda

och en omsättning på cirka 125 miljoner kronor om året. Företaget producerar årligen 1 400 ton, varav laxen står för cirka 65 procent av produktionen.

Niklas kan även stoltsera med att han blev utnämnd till Årets Företagare i Falkenberg och Halland 2009.

God kvalitet och snabba leveranser

– Göteborgs fiskhamn har varit en stor och trogen kundkategori sedan starten, men även företag i och utanför kommunen har uppmärksammat våra produkter. Vi har under flera år levererat presentlådor som julklappar till anställda, vilket har varit mycket uppskattat. Nytt för i år är att vi kan leverera från dörr till dörr till både företag och privatpersoner med en garanterad kyla. Hela hemligheten ligger i emballaget, berättar Niklas Korshag. I delikatessbutiken finns ett stort sortiment av färsk fisk, såsom rökt och gravad lax, laxkotletter, lax- och skaldjurssallader, rökt sill, makrill med mera. Produkterna från Falkenbergs Laxrökeri finns på ICA, Hemköp, Lidl och Coop. Den svenska marknaden står för cirka 90 procent av produktionen och exporten för 10 procent.

Affärsidén hos Falkenbergs Laxrökeri har alltid varit att fokusera på god kvalitet och snabba leveranser. I takt med att företaget har expanderat har fabriken byggts ut och förbättrats. Stor vikt har lagts på moderna maskiner och intelligenta processövervakningslösningar. – Att hålla en hög kvalitet gäller både råvaran och beredningen. Vi köper al ved på stock av en lokal bonde, som vi sedan färskflisar var vecka och toppar med färska enbär, berättar Niklas Korshag. När den norska laxen lämnar vattnet är den filéad efter bara 20 minuter, vilket borgar för bästa tänkbara kvalitet. Den höga kvaliteten på laxen ledde till att Falkenbergs Laxrökeri sålde sina produkter på det berömda varuhuset Harrods i London i tre månader.

Trogna kunder

RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT: ARNE ÖSTER

Smakfullt utvalda delikatesser som perfekta presenter. Servicevägen 3, Falkenberg Tel: 0346-71 57 57 info@falkenbergslax.se www.falkenbergslax.se


falkenbergskommun 51 www.svenskleverantorstidning.se

”Vi är experter på att lösa våra kunders problem” Inga uppgifter är omöjliga för Falkenbergsbaserade Timars. Företaget är tillverkare och leverantör av innovativa produkter inom hamnutrustning, fiskprocessmaskiner och tanktrailers. Timars är även specialister på att designa smarta lösningar inom flera andra produktområden. Timars Svets & Smide AB startade 1976 av Timar Gustavsson i Falkenberg och ägs idag av Timar Gustavsson, Mikael Strandh och Peter Stenbeck. Under namnet Timars finns även Timars Trade AB som är agent i Sverige, Norge och Danmark för franska Magyar, som är den ledande tillverkaren i Europa på tanktrailers i rostfritt stål, och den italienska gastanktillverkaren OMSP Macola. Hamnutrustning Timars hamnutrustning är välkända och uppskattade produkter över hela världen. Exempelvis HCL - ett robust rektangulärformat containerlyftok för hantering av containrar enligt ISO standard och C-lift - ett semi-automatiskt lättviktsok för topplyft av containrar med kran. Hanteringen av flak och “open-top”-containrar ökar konstant i hamnar och terminaler och operatörerna behöver ny utrustning för effektiv och säker hantering av dessa. Timars kan erbjuda två unika lättvikts överhöjdsok/mellanok för detta ändamål. Lastexcentern är en annan produkt som erbjuder unika fördelar för att hantera gods som har en förskjuten lastpunkt på grund av snedlastning. Med hjälp av Lastexcentern kan kranoperatören justera lyftpunkten på sitt lättviktsok och på så sätt lyfta oket på ett säkert sätt utan att det t.ex. fastnar i cellgejderna. Lastexcentern passar nästan alla containerlyftok och har en extremt låg tara vikt, endast 330kg.

Peter Stenbeck och Mikael Strandh delägare.

Timars Arbetskorg är en personalkorg för arbete vid ”lashning” av containrar i hamn. Korgen finns i 20ft samt 40ft storlek och den hängs i containerlyftoket som en vanlig container. Fiskprocessutrustning

Timars har utvecklat unik utrustning för att hantera strömming och annan fisk. Företaget kan erbjuda utrustning från enstaka komponenter till kompletta skräddarsydda system från att fisken pumpas från båten tills att den sorterats och frysts i block och staplats på pall.

Lastbilsverkstad

På Timars finns även en avdelning för service och reprationer på lastbilar och trailers. Här präglas verksamheten av hög kompetens och mångårig erfarenhet inom olika typer av service och reparationsuppdrag. Detta innefattar givetvis arbeten på Magyar och Macola tankar, men även många andra uppdrag genomför regelbundet.

Kundanpassade svetsprodukter

Timars verkstad har en hög kapacitet och hanterar både vanligt stål, rostfritt stål och aluminium. Svetsare och montörer har hög kompetens

och EN-svetslicenser. Här utför man uppdrag av alla storlekar och är experter på att lösa kundernas problem. – Genom åren har Timars levererat specialmaskiner och processutrustning till Carlsbergs bryggeri i Falkenberg och Coca Cola i Stockholm. Förra året kom vi också in i vindkraftsbranschen där vi har levererat bultgrupper till betongfundamenten. Där är Mobjer Entreprenad en stor kund, säger VD Mikael Strandh. Teknik för Sveriges säkerhet

Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet som tar fram produkter, tjänster och system till Försvarsmakten. Timars har en gedigen erfarenhet i att utveckla specialdesignade produkter av hög kvalitet till FMV. Företaget har bland annat utvecklat och tillverkat smarta lösningar för mobila tanksystem, båttrailers, containrar för ubåtstorpeder, flygtransportanpassade rullflak, strålningsskyddade containrar samt bandvagnskärror. – FMV är en kund som ställer höga krav på kvalitet vilket passar Timars mycket bra, och detta har medfört att FMV under de senaste åren varit en av våra största kunder. Under 2011 vann

Timars en upphandling av 106 bandvagnskärror i specialutförande. Kärrorna är ämnade för transport av diverse material huvudsakligen efter bandvagnar. De ska kunna ta sig fram på väg, skog, snö och i sjö. De kommer även att användas internationellt. I den senaste ordern ingår fyra tankningsmoduler för tankning av flygplan som kommer att levereras i september, berättar Mikael Strandh. RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT: MONA SUNDQUIST

3pZTLYWr^^^[PTHYZZL


52

region gotland www.svenskleverantorstidning.se

t

fakta Landskapet Gotland utgör en enda kommun, som sedan den 1 januari 2011 heter Region Gotland. Areal 3 165,54 km²  29:e största (av 290) Regionen har cirka 57 300 invånare, varav omkring 24 000 bor i Visby som är den enda staden. De största tätorterna utanför Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn. På Gotland finns inget landsting utan Region Gotland ansvarar för både primärkommunala uppgifter och landstingskommunala uppgifter som vård och kollektivtrafik. Även det regionala utvecklingsansvaret ligger på Region Gotland.

Resurser och kompetens för både små och stora projekt De flesta byggentreprenörerna och industriföretagen på Gotland är återkommande kunder till Visbyföretaget Bingers Mekan.

Bingers Mekan AB ingår, tillsammans med Translast Transport AB, Gotlands Åkericentral AB och Gotlands Bilfrakt AB, i koncernen TEGAB sedan januari 2010. Bolaget tillhörde tidigare en gotländsk familjeägd företagsgrupp. – Företaget etablerades 1996 genom förvärv och sammanslagning av två smides- och mekaniska verkstäder. Verksamheten omfattar projektering, tillverkning och montering av stålkonstruktioner och byggnadssmide, industriunderhåll samt skärande bearbetning – exempelvis svarvning, fräsning, slipning och termisk metallsprutning. Nytt är att TEGAB sedan den 1 april i år äger Visby Smide AB och vi så att säga ska in under samma tak. Detta innebär vi kan erbjuda våra kunder ökad kompetens inom bland annat laserskärning, licenssvetning och rörsvetsning, berättar VD Michael Jansson som tidigare har ett förflutet från Lantmännen Bygglant på Gotland. – Vi arbetar med små och stora projekt. Bingers Mekan och Visby Smide sysselsätter drygt 25 medarbetare och har en stor och fin verkstad där vi kan tillverka delar för kundens räkning som vi sedan kan leverera och montera på plats, vilket är något av en specialitet för oss. Verkstadshallen är på 650 kvadratmeter, klipp- och bockhallen på 220 kvadratmeter, den mekaniska verkstaden på 125 kvadratmeter samt förråd/lager  på 330 kvadratmeter. Förutom inom bygg- och industrisektorerna är vi även verksamma på båtsidan här på Gotland, förklarar Michael Jansson. RESEARCH: ANDERS ENKVIST TEXT: ARNE ÖSTER

Projektering, tillverkning och montering av stålkonstruktioner och byggnadssmide. Stål, rostfritt och aluminium. Industriunderhåll samt skärande bearbetning som svarvning, fräsning, slipning och termisk metallsprutning. Vi har även teleskoplastare med förare för uthyrning. Nyhet! Nu även laserskärning upp till 20x1500x3000 mm

www.bingersmekan.se 0498-20 56 60

www.visbysmide.se 0498-27 74 95

Michael Jansson VD Bingers Mekan.

Inom SMA Mineral är produktionen av kalkprodukter och hanteringen av dessa huvudnäringen. Kalksten är en urkraft och en naturprodukt med många användningsområden. Kalksten och dolomit förekommer i många geologiska formationer världen över och har ett mycket brett användningsområde. Läs mer på www.smamineral.se


region gotland 53 Marknadens säkraste förbränningstoalett

www.svenskleverantorstidning.se

Bad & Värme i Slite har installerat bergvärme i en kyrka från 1200-talet Rute kyrka, i Bunge församling på Gotland, har som första kyrka fått vattenburen bergvärme. Bad & Värme i Slite har installerat en värmeanläggning med ett nytt unikt styrsystem som tar hänsyn till både fukt och temperatur i bykyrkans lokaler, vilken tidigare var utrustad med direktverkande el. I december 2011 påbörjade man det omfattande ombyggnadsarbetet och den första maj 2012 färdigställdes det hela. Man kommer också att göra en utvärdering under vintern 2012– 2013 för att kvalitétssäkra projektet och säkerställa att allt fungerar som det ska. Bad & Värme erbjuder helhetslösningar

Bad & Värme är en rikstäckande kedja och de kan erbjuda allt inom VVS och badrum. Svensk Leverantörstidning har pratat med Johan Lundqvist, VD för Bad & Värme i Slite på Gotland. –Vi gör både stora och små jobb åt enskilda kunder såväl som åt större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, men även till industrin. Förutom vår butik har vi också anställda snickare och montörer ute på fältet. – Det är en stor fördel för kunden att bara ha en kontakt som kan samordna en renovering av till exempel ett badrum där det är kan vara fem olika hantverkare inblandade, säger Johan Lundqvist. Han har själv tidigare arbetat som VVSmontör i 28 år och för 21 år sedan började han som egen företagare i VVS-branschen.

Specialistkompetens

-Vi har en del spetskompetens i företaget och använder till exempel kamera för invändig rörinspektion av avlopp och vattenledningar. Vi kan även inspektera borrhål ned till 40 meters djup med hjälp av kamera.

Butiksansvarig Eric tar hand om kunderna.

Så rent. Så enkelt. Med Cinderella förbränningstoalett slipper du all latrinhantering. Kvar blir bara lite aska. Enklare kan det inte bli! 3 MILJÖVÄNLIG 3 LÄTT ATT INSTALLERA

Företaget Bad & Värme har som sagt bred kunskap inom vatten och värme och kan det mesta. Att hålla det snyggt och städat på arbetsplatsen är självklarheter. Att de bland annat har anställda snickare gör att jobben går fortare än om de skulle behövt anlita externa snickare. Butik med brett sortiment

– Dessutom har vi butiksdelen med mycket kunnig personal som kan ge råd och tips. Vi har ett brett sortiment av både tillbehör och reservdelar, men vi kan också erbjuda våra kunder kompletta badrum som finns att se på plats i vår utställning, säger Johan Lundqvist.

Branschföreningar

Företaget är med i branschföreningen Säker Vatten, vilket borgar för en god kvalitet på utfört arbete. Bad & Värme installerar inredning till fasta priser och kan också hjälpa till med finansiering om det skulle behövas. RESEARCH: ANDERS ENKVIST TEXT: MONA SUNDQUIST

3 INGEN VATTENANSLUTNING 3 TAR LITEN PLATS 3 LUKTFRI 3 INGEN AVLOPPSANSLUTNING 3 BARNSÄKER 3 INGA MEDICINRESTER


54

region gotland www.svenskleverantorstidning.se

SMA Mineral AB är experter på kalk SMA Mineral är ett kunskapsföretag med lång erfarenhet inom kalk och kalkhantering. SMA Mineral AB är ett företag inom kalk och dolomitindustrin. Inom SMA Mineral är produktionen av kalkprodukter och hanteringen av dessa huvudnäringen. Kalksten är en urkraft och en naturprodukt med många användningsområden. Kalksten och dolomit förekommer i många geologiska formationer världen över och har ett mycket brett användningsområde. Företaget behärskar även karbonatprodukternas flexibilitet och styrka genom teknik och processer som är utmärkande för en expansiv kalkindustri. De är ett kunskapsföretag med lång erfarenhet inom kalk och kalkhantering. Detta har gett SMA Mineral en ledande position som leverantör till stålindustrin. De tillverkar och hanterar produkter anpassade till olika metallurgiska ändamål. Produkter av hög kvalitet

SMA Minerals kalkprodukter är genomgående av mycket hög kvalitet och uppfyller marknadens krav. Genom investeringar i deras anläggning i Sandarne, Sverige, har de tagit fram specialprodukter för cellulosaindustrin. En stor lagringskapacitet och effektiv distribution, genom att de har en egen transportorganisation, gör att en ansenlig mängd ”akutkalk” kan levereras snabbt och effektivt. Deras tillverkning av papper används ofta som fyllmedel och för bestrykning. De erbjuder

också magnesiumhydroxigprodukter av hög kvalitet för behandling av pappersmassa vid till exempel blekning. De använder tekniker och metoder som ständigt finslipas och där olika kalkprodukter har en avgörande betydelse i de olika tillverkningsprocesserna. Kvalitetsstål är ofta framställt med kalkprodukter från SMA Mineral. Thomas Mårtensson är sedan september 2010 platschef på SMA Mineral på Fårösund/Gotland. – Vi är cirka tolv SMA-anställda i brottet samt ett antal anlitade entreprenörer där vi bryter kalksten. Vi har även en egen hamn där vi lastar fartygen för vidare transport. Självklart har vi en viss lokalförsäljning för att serva våra öbor, säger han. En stor nyhet för SMA Mineral

En nyhet för företaget är att miljödomstolen beviljade deras ansökan om ett nytt täkttillstånd för Stucks kalkbrott på Gotland. Det nya tillståndet medger en total volym om 30 miljoner ton levererade kalksten under 15 år. SMA Mineral har lagt ner stora resurser på att försäkra sig om att kalkstensbrytningen kan bedrivas i samklang med de viktiga vatten- och miljöintressen som finns på norra Gotlands. – Stucks kalkstenskvalitet och geografiska läge är unikt. Detta är mycket positivt besked för våra kunder och anställda, berättar Thomas Mårtensson. RESEARCH: ANDERS ENKVIST TEXT: JULIA WIBERG

För alla typer av transporter Visbybaserade Dennis Åkeri AB är ett företag med snart 40 år i branschen och en bred transportverksamhet. Åkeriet startades 1973 av Dennis Lundborg och utför alla typer av transporter med: Lastväxlarbilar Dumperbilar Dragbilar Betongbilar Kranbil Lastmaskin – Vi är anslutna till Gotlands Åkericentral och våra kunder är främst bygg- och anläggningsföretag och privata aktörer. I dag har vi en fordonspark som består av 9 bilar, varav 5 nya bilar har tillkommit de senaste åren och nu väntar vi på ytterligare tre nya bilar. Samtliga av våra bilar har Euro 5-klassade motorer . Vi har maskintrailer för tyngre transporter och egen varningsbil för breda transporter. För övrigt klarar vi att transportera det mesta med hjälp av våra lastväxlarbilar, berättar Dennis Lundborg och fortsätter: – Förutom lokala transporter med prefabelement åt Wisab bygg och Visby Cementvaru på Gotland kör vi också till fastlandet med prefabelement åt Skanska. Vi har även kört färdiga stugor åt entreprenören Pigge Werkelins ”Drömstugan ”.

– Vi fyller också pooler med vatten med egen tankbil. Ett annat av våra uppdrag är att transportera nedmonterade vindkraftverk till fastlandet då mindre anläggningar har ersatts av större. Vi har också kört krandelar till de stora mobilkranar som ska montera verken här. Gotland har ju goda förutsättningar för vindenergi. En annan nisch är sortering av grus, jord och sand. Åkeriet har egen tvätthall och egen verkstad med möjlighet att utföra egna mindre reparationer. RESEARCH: HÅKAN LARSÈN TEXT: ARNE ÖSTER

Fordonsverkstaden, 624 53 Lärbro Telefon 0498-28 83 30, Fax 0498-28 83 31 Läs mer på www.hesselberg.se

Vi utför specialtransporter såsom långa, tunga och breda transporter även lastväxlartransporter, maskinarbeten och sortering av olika material. Vi är anslutna till Gotlands åkericentral.

RING OSS PÅ TELEFON 0706-89 89 20 ELLER LÄS MER PÅ DENNISAKERI.SE


region gotland

55

www.svenskleverantorstidning.se

Komplett Komatsupartner för alla behov Den 1 november 2009 tog Hesselberg Maskin AB över försäljning samt service och reservdelsförsörjning av Komatsus anläggningsmaskiner i Sverige. Därmed skrevs ytterligare ett kapitel i framgångssagan som tog sin början redan i slutet av 1800-talet. Det norska företaget AS Sigurd Hesselberg grundades 1897 och utgår från huvudkontoret i Oslo. Koncernen verkar inom tre huvudsakliga affärsområden, maskin, truck och fastigheter, samt omfattar två helägda dotterbolag inom områdena bygg och tak. Bolaget sysselsätter sammanlagt cirka 240 personer, varav några arbetar på företagets tre anläggningar i Sverige. Vi finner dem i Västra Frölunda, Knivsta och i gotländska Lärbro. På Gotland har man funnits i olika konstellationer sedan 1993 och det är här vi möter platschef Kjell Nordberg. Försäljning, service och reservdelar

Den 1 november 2009 tog Hesselberg Maskin AB över försäljning samt service- och reservdelsförsörjning av Komatsus anläggningsmaskiner i Sverige. Alla delar i Komatsus maskiner är designade och dimensionerade för att fungera optimalt tillsammans. Hesselberg Maskin förfogar över ett omfattande reservdelslager vilket gör att de kan ta sig an alla typer av entreprenadmaskiner. Det som mot förmodan inte finns i lager beställer man hem med mycket kort varsel. Använd alltid original reservdelar, det ger längre livslängd och dessutom maximal effektivitet och pålitlighet. Att låta din Komatsu förbli en Komatsu är att skydda din investering. – Med den mest kvalificerade tillverkaren i ryggen kan vi säkerställa att de tjänster och produkter vi levererar är av högsta kvalitet vad avser såväl prestanda och tillförlitlighet som komfort, säger Kjell Nordberg. Tillverkaren som Kjell pratar om är Komatsu, världens största grävmaskinsproducent och en av två aktörer i världen med kapacitet att leverera ett fullständigt sortiment av anläggningsmaskiner. AS Sigurd Hesselberg har lång erfarenhet av både branschen och Komatsus maskinlösningar och har sedan 1974 haft agenturen för dessa i Norge. Därmed är bolaget en av de äldsta Komatsuåterförsäljarna i hela Europa. – Vi jobbar med korta beslutsvägar och snabba beslutsprocesser. Med ett starkt och utvecklat servicenät samt effektiv uppföljning är service aldrig långt borta Vi har till exempel tecknat avtal med Nordkalk kring service av deras Komatsumaskiner. Från och med nu så servar vi och AC i fordon, säger Kjell Nordberg.

Tillverkar hydraulslangar

Hesselberg Maskin har egen tillverkning av hydraulslangar och förfogar i dagsläget över ett förhållandevis brett sortiment. Vid förfrågan kan man demontera och montera åt kunderna. Dessa består i huvudsak av entreprenadföretag, lantbruk och åkerier, vilka uppskattar Hesselberg Maskins kunnande och engagemang. Med Komatsu och den norska organisationens unika kompetens och långa erfarenhet i ryggen erbjuder man ett koncept som täcker alla behov. RESEARCH: HÅKAN LARSÈN TEXT: ARNE ÖSTER


56

region gotland www.svenskleverantorstidning.se

Kalkstenen är en del av vürt dagliga liv Kalksten är utan tvekan Gotlands främsta naturtillgüng och man uppskattar att den har brutits pü Ün i ütminstone tusen ür. Ungefär hälften av all kalksten som Nordkalk bryter pü Gotland fÜrbrukas av stülindustrin. Just den gotländska kalken är nämligen av rätt kvalitet fÜr framställning av bland annat svenskt kvalitetsstül, men faktum är att det finns en mängd andra produkter där kalksten är en oersättlig ingrediens vad avser kvalitet och egenskaper. Byggmaterial, kemikalier, asfalt, glas, socker, djurfoder och dricksvatten är bara nügra exempel pü produkter. Kalk är dessutom en av de mest betydelsefulla bestündsdelarna vad avser miljÜvürd, inte minst när det gäller bekämpning av fÜrsurade vattendrag. Kalk renar, neutraliserar, fyller och stabiliserar, och pü Nordkalk finns mer än hundraürig erfarenhet av hur man fÜrädlar och framställer kalkprodukter som optimerar vart och ett av dess användningsomrüden. Sanningen är att alla dagligen använder eller konsumerar produkter där kalkstenen spelat en viktig roll vid tillverkningen. Ledande tillverkare av hÜgklassiga kalkstensbaserade produkter

FÜretaget Nordkalk, vars historia sträcker sig sü lüngt tillbaka som till 1898, ingür sedan 2010 i Rettig Group koncernen och bedriver verksamhet pü fler än 30 orter i 9 länder i Nordeuropa, samt  har gruvor och brott i fem länder. 2011 uppgick omsättningen till  369,2 miljoner euro. Antalet anställda är cirka 1200.

    ! "  ! "     "  " !   "  "    "     "  !    "!    !         

Kalksten, kalkstensmjÜl, bränd och släckt kalk, dolomit, wollastonit samt rümaterial fÜr papperspigment utgÜr fÜretagets huvudprodukter. UtÜver detta tillkommer ett stort antal specialprodukter, vilka tas fram och anpassas efter beställarens krav och Ünskemül. Bungetäkten – Nordkalks stÜrsta nybyggnadsprojekt

– Vi pĂĽ Nordkalk vet att brytning av hĂśgklassisk kalksten kan samexistera med miljĂś och natur. Redan under fĂśrra decenniet bĂśrjade vi att prospektera fĂśr att sedermera ansĂśka om tillstĂĽnd att Ăśppna ett nytt kalkstensbrott pĂĽ norra Gotland. I oktober 2009 stod det klart att miljÜÜverdomstolen delade vĂĽr syn, dĂĽ de gav oss tillĂĽtlighet att bryta den hĂśgklassiga kalkstenen i BungeomrĂĽdet. Stenen i det nuvarande brottet i Klinthagen räcker bara nĂĽgra ĂĽr till, fĂśrklarar Mikael Lindberg och fortsätter: – I praktiken betyder det att vi kommer att investera upp till 600 miljoner kronor i den nya täkten. Vi har ägnat mycket tid och kraft ĂĽt att utveckla ett kontrollprogram, tagit fram system fĂśr vattenhantering och valt att transportera stenen pĂĽ det miljĂśvänliga sättet via ett transportband. Det gedigna fĂśrarbete vi pĂĽ Nordkalk har genomfĂśrt bevisar att kalkstensindustrin kan leva i harmoni med miljĂś och natur. RESEARCH: HĂ…KAN LARSĂˆN TEXT: ARNE Ă–STER


region gotland

57

www.svenskleverantorstidning.se

Bygger på tradition i en tredje generation Gotland är en ö med många byggföretagare. De flesta är små, men här finns också byggföretag som kan konkurrera med de större ”jättarna” om prestigefyllda entreprenader. Kompetens och lokalkännedom väger tungt på ön. Alvar Hallgren Bygg AB är ett familjeföretag med en mycket stor bredd inom byggsektorn. Förutom nybyggnation har de inriktat sig på renovering/restaurering, service och underhåll av byggnader. – Vi har genom åren haft nöjet att genomföra många olika byggnadsprojekt för bland andra Axfast, Fortifikationsverket, Gotlands kommun (numera Region Gotland), Gotlandshem, ICA, Konsum Gotland, Statens fastighetsverk, Statoil samt ett flertal privata beställare. Vi har t ex byggt ett nytt äldreboende i Hemse som blev klart i maj och just nu håller vi på med mycket underhållsarbete av tak och fasader på både små och stora byggnader, berättar VD Benny Hallgren. Byggföretaget arbetar över hela Gotland och är medlem

i Gotlands Byggmästareförening och Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR). Grunden lades av byggmästare Alvar Hallgren från Romakloster då han år 1944 startade byggverksamhet. Trots oroliga tider fanns det också framtidstro. Under 1950-talets högkonjunktur blomstrade även byggnäringen, och Alvar Hallgren kunde se sin personalstyrka öka från 8 till 19 man. Under nästa decennium var det dags att flytta till de nuvarande lokalerna vid Lokstallsgatan. Här fick den utökade maskinparken och alla medarbetare plats. 1979 övertog sönerna Sivert och Härje ansvaret för verksamheten, 1987 övertog Sivert ensam ägandet och under dennes ledning fördes det lilla familjeföretaget genom medverkan i konsortier in i verkligt stora byggprojekt. Mest minnesvärda är den prisbelönta ombyggnaden av

Wisby Hotell samt förvandlingen av maltfabriken i Visby hamn till den vackra Högkolan på Gotland. Den tredje generationen tog vid 1999 då Benny Hallgren tillträdde som VD. Unikt boende i Hemavan

I Hemavan, Storumans kommun, håller företaget på med ett projekt för ett unikt boende i fjällkedjan i direkt anslutning till orörd natur. Fjällkedjan AB står för infrastrukturen och fastighetsförsäljningen. Bolaget drivs av Benny Hallgren och norrmannen Freddy Olsen. – I projektet bygger boendet på naturens villkor. Husen bäddas mjukt in i landskapet och följer vägen i en böljande vågform likt en ringlande orm. Tanken är att skapa en helhetsmiljö där alla delar är integrerade - från fjällandskapet

och arkitekturen ända ned till detaljerna och materialen i inredningen. En hållbar miljö som ska värna om platsen, naturen och människorna, säger Benny Hallgren. Det handlar om en ny fritidsby med cirka 3 500 bäddar. 2008 började inköpet av tomter och planering av husbyggnation. Bygget startades 2010 och idag är mer än 50 fastigheter klara. Under året tillkommer ytterligare 24 hus. Målet är att samtliga etapper ska vara klara till 2020-2022. Här finns även utrymme för en camping med 73 husvagnsplatser som öppnas efter sommaren. 30 skotergarage ingår också i planerna. 4-6 gotlänningar finns på plats hela tiden och arbetar tillsammans lokal arbetskraft inhyrda från närliggande orter. RESEARCH: HÅKAN LARSÈN TEXT: ARNE ÖSTER

Vi erbjuder nybyggnation inriktat sig på renovering och restaurering, service och underhåll av byggnader Välkommen till ett gotländskt byggföretag i tredje generationen! Allt sedan starten 1944 har Alvar Hallgren Bygg AB strävat efter hög kvalitet och gott miljötänkande.Vi bygger allt inom branschen och satsar på miljön och framtiden.

Lokstallsgatan 6, 622 54 Romakloster Tel 0498- 50725 | Fax 0498-50014 | info@alvarhallgrenbygg.se


58

markaryds kommun www.svenskleverantorstidning.se

t

fakta Markaryds kommun är en kommun i Kronobergs län, belägen i sydvästra hörnet av Småland, på gränsen till Skåne och Halland. Här befinner man sig nära gränsen mellan skogslandet och jordbrukslandskapet i syd och väst. Areal 532,83 km² Folkmängd 9 518 (2012-03-31) Markaryd är en mycket företagsvänlig kommun. En förklaring till det goda företagsklimatet är den goda samverkan som finns mellan kommun och näringsliv och mellan företagen. Den idag välutbyggda infrastrukturen medför att Markaryd, logistiskt sätt, har ett mycket intressant läge. Inom en radie av mindre än 15 mil bor cirka 5 miljoner människor. Malmö och Lund nås på drygt en timme och Helsingborg på ännu kortare tid.

En skön oas väl värt ett besök I en gård från 1870-talet med ett naturskönt läge vid Lagan och med en vacker och avkopplande utsikt över Tånnerydsdammen hittar vi Gräddhyllan Lantcafé.

Gräddhyllan Lantcafé ligger i Ryd Tånneryd en liten bit nordväst om Markaryd. Mitt i detta kulturlandskap njuter du av både stillhet och miljön. – Välkomna hit, säger Ulla Pålsson och Rune Lindgren, två eldsjälar som brinner för bygden och sitt lantcafé med gårdsbutik där du kan köpa

nymalet kaffe, sylt och saft, hembakade kakor och knäckebröd. Genuint och hemlagat med närproducerade råvaror allt efter årstiderna är utmärkande för verksamheten där man bland annat har kaffe, bröd och sju sorters bakverk på menyn men även kan erbjuda catering. Både bilburna gäster och bussällskap tar man gärna hand om. – Idén till ett kafé började vi fila på redan i mitten av 90-talet, mest som en kul grej och ett fritidsintresse. 2007 kom vi igång på allvar och idag har vi olika teman och aktiviteter året runt. 2008 bildades Gräddhyllans Lantcafé AB. Vi ville skapa en mötesplats för alla och dela med oss av den fantastiska miljön och de vackra omgivningarna, säger Ulla Pålsson, som varit sommarboende i byn sedan 1985 och arbetar halva tiden i Stockholm, på Ungdomens Hus i Fittja. Många aktiviteter

I september är det äppelveckor på Gräddhyllan och senare under säsongen firas bland annat kanelbullens dag, kladdkakans dag och ostkakans dag. Stickcafé arrangeras en gång i månaden. Under hösten kommer man att ha kvällsöppet sista onsdagen i varje månad för middag i höstens tecken. Nytt för i år är klassisk söndagsmiddag som består av varmrätt med tillbehör, sallad, husets surdegsbröd och grova samt kaffe med kaka. Ett fantastiskt julbord i traditionell stil kommer att serveras i december. – Vi har ett väldigt aktivt byalag som bland annat anordnar tipspromenader och även förlägger sina övriga aktiviteter här på Gräddhyllan, berättar Rune Lindgren som har sina rötter i byn och är en välrenommerad kock, med bland annat 13 år på Halltorps Gästgiveri på Öland. Han har även arbetat som lärare i Hässleholm fram till 2010. – Utöver bröllop och andra högtidsdagar, kommer vi nu efter utbyggnaden av nya lokaler även att kunna erbjuda mindre konferenser, utbildningar och kickoffer för bygdens företagare. Vi har redan ett antal företagare som har hittat hit för att ha sina ledningsmöten här hos oss, säger Rune Lindgren. RESEARCH: SVEN-ERIK HASSELQVIST TEXT: ARNE ÖSTER

Ulla Pålsson och Rune Lindgren är bägge delägare av Grädhyllans Lantcafé.

?j©\\`qddYfDYfl[Y^­k]jn]jYjÛ]jYkgjl]jkcY^^]$`]eZYcY\]cYcgjg[`ZYcn]jcg[`d©llYj] dmf[`]j&?j©\\`qddYfYfn©f\]jka_YnfYlmjda_Yj«nYjgjg[`ZYcYjYddlh«ke¹j$_j©\\]g[` eq[c]lc©jd]c&?«j\kZmlac$Cgf^]j]fk%g[`mlZad\faf_kn]jckYe`]l$>]kln«faf_& ÖPPETTIDERN«j$`¹kl$nafl]jgfk\Y_%k¹f\Y_))%)/$KgeeYj)-'.%)-'0\Y_da_]f))%)/$kYelgfk\Y_Yjladd*( ?J›<<@QDD9FD9FL;9> 9:tJq\,+--$*0-1+EYjcYjq\tL]d&(,++%),(,(taf^g8_jY\\`qddYf&f]ltooo&_jY\\`qddYf&f]l


kristianstadkommun

59

www.svenskleverantorstidning.se

”Som kund hos oss behöver du bara lyfta luren, resten lyfter vi” Kranexpressen har löst sina kunders problem när det gäller tunga lyft i över 50 år. Ett flertal depåer bidrar till att man finns nära till hands och med en maskinpark som består av mobilkranar, kranbilar, byggkranar, teleskoplastare, hjullastare, liftar och utrustning för tunggodshantering. – Vi är ett fullserviceföretag inom lyft med ett 35-tal anställda och en platt organisation med korta beslutsvägar. Personalen är riktiga problemlösare då de ofta jobbar ensamma ute hos våra kunder. Vårt verksamhetsområde är södra Sverige. Huvudkontoret finns i Kristianstad och tack vare depåer i Malmö, Lund,  Kristianstad, Perstorp, Karlshamn,  Älmhult, Ystad och Helsingborg finns vi nära våra kunder som bara behöver lyfta luren, så lyfter vi resten, berättar Per-Erik Carleskär, VD för Kranexpressen Syd AB. PerErik har varit VD för företaget i 2 år.

Erfarenhet, kvalitet och kompetens

Kranexpressen Syd AB bildades 1975, men har anor ända från 1950-talet.

Företaget garanterar stor kundnöjdhet tack vare:

* Kompetent och välutbildad personal där säkerheten kommer i första hand. * Punktlig och kunnig personal som arbetar hårt och hängivet för att lösa sina kunders behov. * Hög kvalitet på maskiner och fordon. Kranexpressen har ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 när det gäller uthyrning av mobilkranar, liftar, truckar samt tunggodshantering och transporttjänster. – Vi lyfter smått som stort – upp till flera hundra ton. Kunderna finns inom montage, bygg och industri men även många andra områden som t ex sjöfarten. Tunggodsavdelningen är en viktig del av verksamheten. Här hanteras många typer av tunga lyft även i trånga utrymmen. Det kan till exempel handla om att flytta industrisvarvar på 40-50 ton, placera otympliga värme-

pannor eller att montera olika typer maskiner . Vi flyttar allt från mindre maskiner till att hantera kompletta industriflyttar. Det är nödvändigt att rådgöra med kranuthyraren för att kunna välja lämplig mobilkran för en viss arbetsuppgift. Tillåten lyftkapacitet finns reglerad i normer och fastställs vid kranens typbesiktning, förklarar PerErik Carleskär. RESEARCH: ULF STEINVALL TEXT: ARNE ÖSTER

fakta

Företaget Kranexpressen har som sitt övergripande mål att ge förväntad service till sina kunder för att bibehålla sin position som ett av de ledande kranföretagen på sin marknad.

www.kranexpressen.se

Kristianstad 044-20 20 30 Lund 046-32 89 30 Perstorp 0435-302 90 Helsingborg 042-12 89 30

Ystad 0411-55 05 05 Malmö 040-975 985 Älmhult 0476-302 90 Karlshamn 0454-138 00

t

Kristianstads kommun har cirka 80 000 invånare och av dessa bor omkring 30 000 i centralorten Kristianstad. Till ytan är kommunen den största i Skåne med sina 1 346 km². Kristianstad är tillväxtmotor i nätverket Skåne Nordost och en naturlig del av den expansiva Öresundsregionen. Näringslivet har stor bredd och här finns närmare 8 000 företag. Tillverkningsindustrin är den största näringsgrenen och sysselsätter nästan en tredjedel av den arbetande befolkningen. Inom tillverkningen dominerar livsmedelsindustrin som har en mycket stark förankring i kommunen med ett flertal av landets ledande livsmedelsföretag och varumärken i spetsen. Fem och en halv procent av kommunens arbetskraft arbetar inom lant- och jordbrukssektorn, vilken levererar sina produkter till livsmedelsindustrin.

t

fakta


Några fakta om Bollnäs kommun Namn: Bollnäs kommun Innevånare: 26 248 (SCB 2010) Befolkningstrend: Ökande åren 2005-2010. Ökning första halvåret 2012. Största tätorterna: Centralorten Bollnäs: 12 842 innev. (2010). Arbrå Kilafors Lottefors Rengsjö Storlek bland Sveriges kommuner: Befolkning: 93:e största av 290 kommuner Yta: 49:e största av 290 kommuner Landsdel: Norrland Län: Gävleborg

Bollnäs storsatsar för framtiden Bollnäs kommun i Hälsingland utvecklar och investerar. En storsatsning på 550 miljoner inom energi och miljö gör Bollnäs allt mer oberoende av olja och utifrån kommande el. Kommunägda AB Bollnäs Bostäder AB har, i motsats till många andra kommuner, under flera år byggt nya bostäder och gör nu ytterligare stora satsningar. Bollnäs med 26 248 innevånare (SCB 2010) är en av kommunerna i Hälsingland. Centralorten Bollnäs med sina 12 842 innevånare är huvudort. Andra större tätorter är Arbrå, Kilafors, Lottefors och Rengsjö.

Billan och Erik Östlunds Kungsholmen Restaurang & Konferens är öppet året om med konferensgäster från hela landet. Här åt Kronprinsessan och prins Daniel t.ex. sin förlovningsmiddag.

Många väjer att bosätta sig här - ökande befolkning under många år

Bollnäs har i motsats till många inlandskommuner under senare år haft en ökande befolkning. Detta gäller speciellt åren 2005-2010 och första halvåret i år visar också befolkningstillväxt.

Aktivt näringsliv med många nya företag

Under senare år har antalet nystartade företag varit stort i Bollnäs. Ett hundratal nya verksam-

heter har t.ex. registrerats under det senaste året. Många av dem kommer säkert att visa sin potential när det gäller nya arbetstillfällen och ökande omsättning under åren som kommer.

Landskap: Hälsingland Närmaste kommungrannar: Ljusdal i nordväst Ovanåker i väster Hudiksvall i öster Ockelbo i söder

Mogna företag

Bollnäs har flertalet väletablerade, mogna företag. Exempel finns på Norrborns industriområde. Företag som industrilackaren KESAM har vuxit starkt med åren, Nordic Gym, landets ledande företag inom gymlösningar och Norrborns Industri som tillverkar Parator-släpen för lastbilar samt Kilafors Emballage finns här.

Arbrå Industricenter – industricentrum i Hälsingland av växande betydelse

Många industriorter runtom i landet har haft stora mogna industrier, som med tiden antingen flyttat ut eller lagts ned. Så har tidigare skett i Arbrå i norra delen av Bollnäs kommun. På Arbrå Industricenter finns i dag, glädjande nog, aktiva och växande företag som WTJ, Weldone Svets, SRG Produktion, M&D Svetsservice och Mowit. KESAM har här också en av sina lackeringsverksamheter.

Sport: Känt som bandyfäste Några kända personer med anknytning till Bollnäs: Peter Stormare: skådespelare Victoria Silverstedt: fotomodell Snoddas: sångare Anders Bergman, Nicklas Edlund och Anders Eriksson: ishockeyspelare, Anna-Karin Kammerling: simmare C-H Hermansson: politiker Karl Rune Nordkvist: författare.

Idrottsprofilerna Billan och Erik Östlunds Kungsholmen - representativt för entreprenörsandan

Arbrå Industricenter sjuder i dag av aktiviteten hos många företag.

Bollnäs kan uppvisa starka entreprenörstraditioner. Ett exempel på entreprenörsandan är Billan och Erik Östlunds Kungsholmen Restaurang & konferens som sysselsätter fem medarbetare och har öppet året om på en ö i Ljusnan. Bollnäs näringliv har bredd med handel, industri, verkstäder, industriservice, tjänsteföretag bygg- och byggserviceföretag och transport. Läs mer om intressanta bollnäsföretag i detta nummer av Svensk Leverantörstidning. ERIK HOLLÄNDER


Bollnäs kommun

61

www.svenskleverantorstidning.se

Bollnäs â&#x20AC;&#x201C; framsynt storsatsning inom energi och miljĂś Framtidstro avspeglar sig i de praktiska satsningar en kommun gĂśr fĂśr sin befolkning. En storsatsning pĂĽ 550 miljoner inom energi och miljĂś gĂśr Bollnäs allt mer oberoende av olja och utifrĂĽn kommande el. Avfall frĂĽn hushĂĽll och fĂśretag blir fjärrvärme och el i ett eget kraftvärmeverk. En framsynt satsning som i kombination med effektiv rĂśkgasrening ger innevĂĽnarna i Bollnäs kommun bĂĽde värme, el och god miljĂś. FĂśr att fĂśrverkliga sina ambitioner inom omrĂĽdet infĂśr stora satsningar, bildade Bollnäs kommun energibolaget Bollnäs Energi AB den 1 januari 2007. VD fĂśr Bollnäs Energi är sedan start Mikael Strandberg, som arbetat med energifrĂĽgor och energiproduktion inom kommunen sedan 1985. Bollnäs fĂśregĂĽngare â&#x20AC;&#x201C; tekniska lĂśsningar som skapar internationella studiebesĂśk

â&#x20AC;&#x201C; Efter utbyggning av kommunens fjärrvärmenät trodde de flesta att det i fortsättningen mest gällde att fĂśrvalta driften av dem. Byggandet av ett eget kraftvärmeverk fĂśr att ta tillvara det mesta mĂśjliga av den energi som genereras genom fĂśrbränningen av avfall och de tekniska lĂśsningar som kombinerats fĂśr att ĂĽstadkomma detta, gĂśr att vi i dag fĂĽr studiebesĂśk frĂĽn mĂĽnga hĂĽll runtom i världen. Vi har redan haft besĂśk frĂĽn bĂĽde kommunala och privata energiverksamheter frĂĽn bĂĽde Finland, Australien, Alaska och Sydkorea, berättar VD Mikael Strandberg.

Byggandet av eget kraftvärmeverk - avfall blir büde värme och el

I investeringen pü ca 420 miljoner kronor i ett eget kraftvärmeverk, har det befintliga värmeverket i centralorten Bollnäs byggts till med en

Säverstaverket med nya pann- och turbinhallen i fÜrgrunden.

ny biobränslepanna och en ĂĽngturbin som i sin tur driver en elgenerator. Hela 70 â&#x20AC;&#x201C; 80 % av den totala energin kommer frĂĽn avfall frĂĽn hushĂĽll

och fĂśretag inom regionen. Resten utgĂśrs av skogsrestprodukter frĂĽn t.ex. sĂĽgverk. â&#x20AC;&#x201C; Vi kan nu producera upp till 180 GWh fjärrvärme och därtill 30-35 GWh el i kraftvärmeverket, berättar VD Mikael Strandberg. Internationell arbetsplats med 160 man i arbete â&#x20AC;&#x201C; tekniska lĂśsningar

Kraftvärmeverket blev under uppbyggnaden, som inleddes 2010, en av regionens stĂśrsta arbetsplatser med som mest 160 man i arbete frĂĽn mĂĽnga nationer. Den tekniska lĂśsningen blev att vi byggde till Säverstaverket i centrala Bollnäs, som kompletterades med en ny fastbränslepanna levererad av Andritz i Ă&#x2013;sterrike. Ă&#x2026;ngturbinen levererades av MAN frĂĽn Tyskland. FĂśr leverans av rĂśkgasfilter, som sattes in mellan pannan och befintlig rĂśkgasskrubber, valdes det svenska fĂśretaget Pilum Industrifilter AB. Kombinationen fĂśrbränning, rĂśkgasskrubber, rĂśkgaskondensator, elproduktion och fjärrvärme gĂśr med användandet av den senaste tekniken, att vi kan utnyttja energin optimalt i alla steg av processen. Som mest fanns samtidigt 160 man, frĂĽn mĂĽnga olika länder i arbete vid byggandet av kraftvär-

meverket. Resultatet är att vi i Bollnäs har Gävleborgs fÜrsta avfallskraftvärmeanläggning, berättar en nÜjd VD Mikael Strandberg. Ytterligare satsningar

Bollnäs Energi AB har investerat 43 miljoner fĂśr oljeoberoende fjärrvärme i ArbrĂĽ och Kilafors. â&#x20AC;&#x201C; Vi är ocksĂĽ delägare i Samkraft AB, som producerar vindkraftsel samt delägare i AB Helsinge Elhandel och har därfĂśr elkunder bĂĽde i Hälsingland och runtom i landet. FĂśr vĂĽr satsning inom bredbandsutbyggnad fĂśrvärvade vi i fjol ett bredbandsbolag, som vi fusionerade in i Bollnäs Energi. Under ĂĽren som kommer satsar vi 25-30 miljoner pĂĽ att bygga ut ett finmaskigt fibernät fĂśr bredbandstrafik. Vi har nu sammantaget investerat närmare 550 milj. kr under fem ĂĽr, konstaterar VD Mikael Strandberg.

Ă&#x2026;ngturbin med generator 7 MW.

FJĂ&#x201E;RRVĂ&#x201E;RME

BREDBAND

LOKALPRODUCERAD EL

Bollnäs Energi Brinner fÜr bygden    ERIK HOLLĂ&#x201E;NDER


62

Bollnäs kommun www.svenskleverantorstidning.se

Bollnäs Bostäder satsar friskt. Nu byggs vindsvåningar, nya trapphus och hissar i centrum.

Bollnäs Bostäder – nyproducerar, energieffektiviserar och satsar på Guld Bollnäs satsar framåt inom många områden för att vara en aktiv och attraktiv kommun att arbeta, driva företag och bo i. AB Bollnäs Bostäder, som är kommunens fastighetsbolag är inget undantag. Med sina 37 anställda, 3.800 lägenheter och lokalyta på 30 000 kvm skapar Bollnäs Bostäder målmedvetet bättre förutsättningar för både boende och företag. Bollnäs Bostäder äger, förvaltar och hyr ut bostäder och lokaler framförallt på de större orterna Bollnäs, Arbrå, Kilafors och Rengsjö i kommunen. – Inom Bollnäs Bostäder har vi för vår del, speciellt sedan mitten av 2000-talet gjort en rad målmedvetna satsningar för att utveckla Bollnäs. Med nya grepp och i många avseenden kreativa lösningar har mycket åstadkommits, säger VD Anders Wikström. Lediga lokaler i centrala Bollnäs har blivit välbesatt och uppskattat företagshotell

– För tio år sedan hade vi vår största vakansgrad, 11,5 %. Ett av problemen var en större fastighet i centrala Bollnäs. Att få någon lämplig hyresgäst med så stora lokalbehov visade sig svårt. Det löste vi genom att skapa ett i dag välbesatt företagshotell där enskilda företag och företagare kan hyra ett eller flera arbetsrum. Vi står för och servar gemensamma lokaler som kafferum, väntrum och konferensrum med städning och underhåll. Bokning av konferensrum sker enkelt på en almanacka vid konferensrummens dörrar.

Flera företagare har på så sätt fått ett större både socialt och affärsmässigt nätverk med andra i huset och det hela fungerar mycket bra, berättar Lena Wexén, som kläckte idén. – I dag är vår vakansgrad på centralorten Bollnäs nere i 1 %. Lägre skall den av praktiska skäl inte vara, konstaterar en nöjd VD Anders Wikström. Lena poängterar att man nu, vid behov, kan tillämpa samma koncept på lokalbestånd i Arbrå, som nås på endast nio minuter med tät turtabell från centrala Bollnäs med X-Tåget. Bygger mycket nytt – Bollnäs rätt unikt i kommunala bostadssammanhang

– Många kommuner i Norrland har helt eller delvis sålt ut sina bostads- och lokalbestånd. Vi har sett och tror med optimism på Bollnäs utvecklingsmöjligheter. På Bollnäs Bostäder har vi därför i stället valt att satsa med besked för framtiden. Under de tre senaste åren har vi t.ex. byggt 72 nya lägenheter, som i år kompletteras med ytterligare fem takvåningar på attraktiv adress i centrala Bollnäs.

En ny storsatsning – bygger nytt passivhus i sju våningar för miljöcertifiering i Guldklassen

– Uppmuntrade av våra redan genomförda projekt, inleder vi nu ytterligare en storsatsning och bygger på attraktiv plats i centrala Bollnäs och med Scandic Hotell som granne, ett helt nytt sjuvåningshus i toppklass. Huset får 24 lägenheter, tvåor, treor och fyror. Byggstarten sker i dagarna och huset skall stå inflyttningsklart i början av år 2014. Här satsar vi på att bygga enligt principen passivhus. Det betyder att ingen värme utifrån

VD Anders Wikström.

behöver tillföras, då avancerad teknik ser till att värmen ur bl a belysning, hushållsmaskiner, datorer och de människor som bor där tas tillvara optimalt. Huset planeras och byggs för att kunna miljöcertifieras i högsta klassen, Guld, berättar Anders Wikström. Satsar 50-60 miljoner på energibesparande lösningar - energiåtgången ned med 20 % till 2016

Bollnäs Bostäder gör en storsatsning på 50-60 miljoner för att med ny teknik kunna minska

energiförbrukningen med 20 % i befintliga fastigheter till år 2016. Tillsammans med anlitade teknikföretag har man med ny teknik redan kunnat spara in betydande mängder energi och el. – Vi tror inte bara på framtiden i Bollnäs. Vi vill själva vara med och skapa den, poängterar Anders Wikström. ERIK HOLLÄNDER


Bollnäs kommun

63

www.svenskleverantorstidning.se

Hälsinge Kol & Trä – en av Nordens ledande leverantörer Träkol används allt mer för både grillning i hushåll o och på restauranger. Träkol används också för tekniska ändamål inom industrin och både av entreprenörer och kommuner för markarbeten. Familjeföretaget Hälsinge Kol & trä AB har blivit en av Nordens ledande leverantörer i branschen. Bollnäsföretaget Hälsinge Kol & Trä AB är ett utpräglat familjeföretag grundat av VD Gunnar Wengelin för drygt 30 år sedan. Företagets skötsel och vidareutveckling engagerar sedan i fjol också familjemedlemmar i andra generation. Omsättningen har ökat med 300 % på fem år – både privat och på restaurang grillas det allt mer

Användningen av träkol och grillkolsbriketter till grillning har ökat stadigt under många år. Nu grillar allt fler både två och tre gånger i veckan, till vardags och under semestern. Samtidigt ökar användningen av grillkol inom restaurangvärlden. Grillkol levererat av Hälsinge Kol & Trä AB finns i dag att köpa via detaljhandeln inte bara i Sverige, utan i hela Norden och företagets omsättning har ökat med hela 300 % under de senaste fem åren till i dag 20 miljoner. Det betyder att Hälsinge Kol & trä är ett av de Hälsingeföretag som vuxit allra mest under senare år.

Allt fler köper direkt via nätbutiken www. grillkol.se

– Via vår nätbutik www.grillkol.se kan kunder, både enskilda och företag, enkelt handla direkt av oss och få produkterna sända direkt till dörren. Leveranserna sker snabbt och behändigt via Schenker. Det är t.ex. allt fler som beställer flerpack med vår grillmixlåda på det viset. Genom förmånliga fraktavtal och ökande leveransmängder blir frakterna förmånliga, konstaterar Gunnar Wenglin.

Träkol för industri, entreprenörer och kommuner

Till metallframställningsindustrin i både Sverige och Norge säljer Hälsinge Kol & Trä AB tekniskt träkol för användning i deras processer. Till entreprenörer och kommuner säljs industrikol för markarbeten. Direktförsäljning sker till många företag.

Familjeföretag som nu vidareutvecklas i två generationer

Sedan i fjol är också andra generationen i familjeföretaget delaktiga i Hälsinge Kol & trä AB, då Gunnars båda söner Andreas och Marcus numera är både delägare och på olika sätt engagerade i företagets skötsel och vidareutveckling. Det är både tillfredsställande, praktiskt och utvecklande att andra generationen nu i god tid inför en generationsväxling engagerar sig i verksamheten, konstaterar VD Gunnar Wengelin avslutningsvis.

Familjeföretaget Hälsinge Kol & Trä AB har under de senaste åren blivit ett av Hälsinglands snabbast växande företag. Via företagets nätbutik www.grillkol.se beställer allt fler både enskilda och företag de produkter de vill ha hemskickade. Företagets ”grillmixlådor” är t.ex. storsäljare.

ERIK HOLLÄNDER

Hälsinge Bygg & Ställning AB – satsar för långsiktiga kundrelationer i Norrland Trots att Hälsinge Bygg & Ställning AB är ett ungt företag, grundat 2010, har verksamheten med allt fler kundåtaganden och uppdragsgivare vuxit från en till i dag 35 medarbetare. Med ställningsmontage och väderskydd, som är företagets huvudverksamhet, servas uppdragsgivare från Stockholm i söder och uppåt i landet. Hälsinge Bygg & Ställning AB grundades år 2010 av VD André Strand med erfarenhet av ställningsbyggnation sedan 1991. Efter att tidigare ha arbetat flera år som arbetsledare på oljeplattormar i Norge, har André fått med sig ett stort säkerhetstänkande. Hela personalen i hans företag är därför höjdutbildad och säkerheten prio ett i allt som görs. All administration i företaget sköts av Adrés fru Karin. Företaget har sin bas i Milkos tidigare kontor på Norra Kilaforsvägen i Bollnäs.

Med fokus på långsiktiga kundrelationer från en till 35 medarbetare

– Vi visste att det fanns en ökande efterfrågan på god och pålitlig service inom ställningsbyggnation och väderskydd. Vi har därför från början målmedvetet satsat på att skapa förtroende och långsiktiga kundrelationer. Vi löser med eget material stora och små företags liksom privata husägares behov. I Stockholm har vi också nära samarbete med Safecon. i Hälsingland har vi t.ex. nära samverkan med Ängabyggen, som har kontor i samma fastighet som vi i Bollnäs, berättar André Strand.

Fullservice inom Industri-, fasad-, specialställningar, väderskydd, scen och läktare

Helsinge Bygg & Ställning AB arbetar med ställningsbyggnation över hela behovsregistret. Det inkluderar industriställningar. Uppdrag har t.ex. utförts i Nynäshamn, Uppsala och i norra Norge. – Inom fasadställningar har vi t.ex. referensprojekt i Stockholm, Gävle och Bollnäs.

Inom specialställningar har jag lång erfarenhet av att ta fram lösningar för allt från renovering av kyrktorn, hamnkranar och andra höga konstruktioner till broar. Vi har nyligen anlitats för att bygga väderskydd för ett takbyte vid Stockholms Universitet. Vi bygger också ställningar för scen och läktare som behövs vid musik- och idrottsevenemang, berättar André Strand. Också snickeriarbeten med sex man

– Peter Persson och Fredrik Karlsson, som är med och driver företaget, är snickare och genom dem har vi efterhand fått allt mer arbeten inom både inredningssnickerier, köksbyten, yttre panelbyten, takarbeten och takbyten. Snickeri-/byggsidan sysselsätter nu sex man och betjänar både företag och hushåll, berättar André Strand.

Ambitionen framöver

– Vår vision och ambition framöver är att både konsolidera och bygga upp nya långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners framförallt runtom i Norrland, avslutar André Strand. ERIK HOLLÄNDER

Säkerheten är viktig på höjderna.

Vi servar, reparerar, provar och besiktar Era kraftverktyg och lyftdon (besiktas varje år för medarbetarnas säkerhet). Kostnadsfri hämtning och leverans med våra egna bilar inom området Vänersborg – Nyköping i söder och Örnsköldsvik – Östersund i norr Läs mer på vår hemsida www.lmjs.se | Tala med Lennart Uppgren på 0703-26 34 05

Styrelsenätverk, VD  nätverk,  Nyckeln  till  Ledarskapet, medarbetarutveckling,  karriärsutveckling,  omställning Produktionstekniker  och  konstruktörer  att  hyra                                                      Kompetenshuset  i  Gävleborg  AB,  V  Stationsgatan  10,  821  43  Bollnäs,  0278-­‐124  35,  www.kompetenshuset.nu  -­‐  info@kompetenshuset.nu                      


64

Bollnäs kommun www.svenskleverantorstidning.se

Skoglund Frakt AB â&#x20AC;&#x201C; stort transportnät gynnar regionen Ă&#x2026;r 1993 kĂśpte Lars Skoglund, dĂĽ 28 ĂĽr gammal sitt fĂśrsta ekipage. En ständig vilja att lĂśsa kundernas tranportbehov snabbt och pĂĽ bästa sätt, har lett till att Skoglund Frakt AB i dag med 20 egna fjärrekipage och 35 fast anställda medarbetare servar fĂśretag med transporter inom en stor del av Sverige. Skoglund Frakt har ocksĂĽ vid den egna fastigheten i Bollnäs, fĂśr lastvagnar byggt en ny verkstad fĂśr service och reservdelar och stor tvätthall, som anlitas av ĂĽkare bĂĽde frĂĽn närregionen och lĂĽngväga. Skoglund Frakt AB har sin bas pĂĽ Myrbäcksgatan 8 i Bollnäs invid riksväg 50 vid utfarten frĂĽn Bollnäs mot Edsbyn. Verksamheten är ett utpräglat familjefĂśretag där bĂĽde VD Lars Skoglund och hustrun Monica är verksamma. TransportlĂśsningar fĂśr Ă&#x2013;rebro-, Västerbottens-, Dalarnas-, Gävleborgs- och Jämtlands län

â&#x20AC;&#x201C; Vi har frĂĽn bĂśrjan ĂĽr 1993 gjort vĂĽrt yttersta fĂśr att finna väl fungerande lĂśsningar

Lars Skoglund med Pontus, en av Lars 35 medarbetare, som ser till att büde lokala och lüngväga ükare, für büde service, reservdelar och tvätt fÜr sina lastvagnar och andra stora fordon. Den nybyggda tvätthallen med borsttvättautomat klarar att tvätta landets längsta trailerekipage.

Skoglund Frakt AB. Täta interna- och kundkontakter ger snabba leveranser/ hämtningar med 20 egna välfyllda bilar. En fÜrdel fÜr büde kund, ekonomi och miljÜ.

pĂĽ kundernas behov av transporter. I dag ombesĂśrjer vi bĂĽde fortlĂśpande och akuta frakter med Schenkers stora transportnät som grund inom ett omrĂĽde som omfattar Ă&#x2013;rebro-, Västerbottens-, Dalarnas-, Gävleborgs- och Jämtlands län. Det innebär exempelvis att vi bĂĽde lastar och lossar gods hos enskilda fĂśretag bĂĽde pĂĽ huvudorterna och pĂĽ Ăśvriga orter runtom i länen. PĂĽ det viset kan vi fylla vĂĽra fjärrekipage optimalt samtidigt som kunderna fĂĽr snabb och bra service, berättar Lars Skoglund.

kundernas transportbehov, vüra fjärrekipage och samtidigt gynna Schenkers ständiga strävan till allt hÜgre effektivitet i regionen. Ett tätt transportnät med bra transportflÜden i münga riktningar har visat sig vara en viktig faktor fÜr fÜretagens mÜjligheter att verka och utvecklas, det gäller inte minst vür hemregion. Vi gÜr allt i vür makt att transporterna skall lÜpa till kundernas belütenhet i münga riktningar, büde sÜderut, norrut, västerut och Üsterut, betonar Lars Skoglund.

Täta kontakter och ständigt pusslande blir fyllda ekipage och kundanpassade tranporter

â&#x20AC;&#x201C; När det gäller framtiden siktar vi pĂĽ att i takt med kundernas behov växa kontrollerat. En speciell satsning som ligger i tiden är att vi skaffat egna trailerekipage fĂśr transporter till och frĂĽn Norge, avslutar Lars Skoglund.

Lars Skoglund fortsätter, -Vürt arbetssätt innebär täta kund- och interna kontakter och ett ständigt pusslande, som büde jag och min hÜgra hand Janne tillsammans dagligen är engagerade i. Det arbetssätt vi använder inom Skoglund Frakt AB, har visat sig effektivt fÜr att fylla büde

Framtidsinriktat- utvecklar trafik med trailerekipage pĂĽ Norge

ERIK HOLLĂ&#x201E;NDER

Letar du boende eller lokal?   

BOLLNĂ&#x201E;S â&#x20AC;&#x201C; Tvätthall, verkstad, reservdelar fĂśr lastvagnar Med Schenkers vida transportnät som bas ordnar vi effektivt och snabbt era transporter inom regionen Ă&#x2013;rebro-, Dalarna-, Gävleborgs-, Jämtlandsoch Västerbottens län.

Transporter: Vxl: 0278-108 40 Lars: 070-664 03 73 Janne: 070-664Â 07 50

Tvätthall och verkstad: Pontus: 0278-188 800 070-618 00 87

NYH  EerTnu!   Vi erbjud trailertransporter till och frün Norge


Bollnäs kommun

65

www.svenskleverantorstidning.se

Nisses Bud – syr samman snabba och akuta transporter runtom i Norden och Europa Företag runtom i Sverige behöver till och från anlita någon pålitlig och effektiv transportör för snabba, oförutsedda och akuta transporter. Nisses Bud Bollnäs AB syr samman och genomför sådana transporter inte bara i Sverige och i Norden utan också till och från resten av Europa.

Nisses Bud grundades i Bollnäs just som en bilbudfirma år 1990 av Nils Eriksson. Verksamheten har utvecklats mycket med åren och i dag är också Rickard Kjellgren delägare. Från blygsam start till komplett transportföretag med både akuta och linjetransporter

Nisses Bud startade i blygsam skala. Företagets första och då enda bil var en Volvo 740. Ett av de första återkommande uppdragen blev att köra inspelade radioljudband från Hälsingland till Sveriges Radio i Stockholm, när som helst, ibland mitt i natten. Från en blygsam start har Nisses Bud blivit ett mångsidigt transportföretag med tre fullstora lastbilsekipage med släp och ett mindre transportfordon och åtta medarbetare.

Snabbtransport av stor snöfräs från Österrike till Umeå, inget problem för Nisses

Omfattande erfarenhet. Nisses Bud Bollnäs AB anlitas för snabba och akuta transporter i Sverige, i Norden, till och från övriga Europa. Vi ordnar vad som helst, när som helst, vart som helst, framme i tid, poängterar Rickard Kjellgren.

www.aquateknik.com

– Vi har vid det här laget stor erfarenhet av att sy ihop snabba och akuta transporter av allt från reservdelar till fordon och produktionslinjer, till snabbtransport av tunga maskiner inom Sverige och till och från Sverige. För att nämna ett exempel, behövde ett företag snabbtransport av en 2,5 ton tung snöfräs (snöslunga) från Österrike till Umeå. Det organiserade vi snabbt dels genom transportkontakter nere i Europa och dels med egna bilar. Inget problem. Leveransen anlände i Umeå på utsatt tid och uppdraggivaren var nöjd. Vi har ett stort nätverk inom Norden och i Europa i övrigt och kan därför snabbt, ofta på någon timme, sy samman transporter med

det kunden behöver av både transportkapacitet, framme i rätt tid, berättar Nils Eriksson och Rickard Kjellgren. Snabba och akuta transporter av allt företagen behöver- när, vart och vad som helst

Genom erfarenhet, kontaktnät och vår ambition att alltid ordna de snabbtransporter en kund behöver, när som helst, vart som helst och vad som helst, anlitas vi av alla typer av företag. Några exempel på återkommande uppdragsgivare är EcoLog i Söderhamn, som anlitar oss för snabba transporter av delar/reservdelar till skogsmaskiner landet runtom i Norden. Necks anlitar oss för snabbtransporter av utrustning inom strömförsörjning/kraftverk. För AQ Aros transporterar vi deras utrustningar från Bollnäs söderut. För ett norskt företag sköter vi transporterna till deras återförsäljarnät runtom i Sverige, berättar Rickard Kjellgren.

Också linjetrafik och magasinering

I samarbete med DHL kör Nisses Bud linjetrafik med ett fullstort ekipage på heltid från norr till söder i Sverige. Som underentreprenör till DSV, kör Nisses Bud styckegods, d.v.s. allt mellan himmel och jord, vart som helst i landet. Nisses Bud ordnar också magasinering/lagerplatser för den som behöver det akut eller för kort eller lång tid. ERIK HOLLÄNDER

Service t Försäljning t Ackrediterad testning av alla typer av flödesmätare för vatten/vätskor. Vi betjänar kommuner, energi- och vattenverk, industri, fastighetsägare och privatpersoner i hela Sverige. NU ÖKAR VI VÅR KAPACITET FÖR BÅDE BEFINTLIGA OCH NYA KUNDER


66

Bollnäs kommun www.svenskleverantorstidning.se

Företagsringen grundade Kompetenshuset AB – utvecklingskraft för Gävleborgs företag Företagsringen i södra Hälsingland grundades den 1 januari 2006 för att kunna utveckla medlemsföretagen i samverkan. Antalet medlemsföretag har ökat från 17 första året till 42 i dag. I fjol grundade man Kompetenshuset i Gävleborg AB, för att, baserat på vunna gemensamma erfarenheter, tillhandahålla utvecklingskraft i konkret form för företagen i hela Gävleborgs län.

inom mekanik, elkonstruktion, automation, robotisering och certifiering. Rutinerade produktionstekniker bistår företagen med sin sakkunskap i produktionsfrågor, översyner och förbättringar, konstruktions/ ritningsunderlag, förbättrade produktionsflöden, kalkyler och att hitta tillverkare/underleverantörer. Företagsledare, tjänstemän och andra medarbetare, som vill hålla sig uppdaterade när det gäller det senaste inom produktionsteknik, nya marknader, nya produkter och trender gör det i det produktionsnätverk som nu Kompetenshuset erbjuder.

Företagsringen i södra Hälsingland har sitt kontor i Bollnäs med Per- Åke Svensson som koordinator och spindel i nätet. Mona Roos från Nefab i Runemo är ordförande i den ideella föreningen.

Omsätter redan 2 miljoner under första verksamhetsåret

– Satsningen i form av Kompetenshuset har blivit lyckad. Under det första verksamhetsåret omsätter verksamheten redan 2 miljoner. Företag från hela Gävleborg med verksamhet i Sandviken, Bollnäs, Hudiksvall, Ovanåker, Ljusdal, Söderhamn och Gävle har nu deltagare i de nätverk, utbildningar och projekt som pågår. Vi gör allt för att era företag från hela Gävleborg ska bli de mest attraktiva arbetsgivarna, lovar VD Per-Åke Svensson.

Företagsringen

– Företagsringen grundades som en sammanslutning för företag, kommuner och organisationer i södra Hälsingland. Allt fler företag från både Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn har anslutit sig. Träffar för företgens VD: ar och personalchefer, gemensam medflyttarservice, möjlighet till arbetsrotation mellan arbetsgivarna, ömsesidigt bistånd med personal vid toppbelastningar, kompetenshöjning, rekryteringsstöd, karriärstöd m.m. är områden i en gemensam utvecklingsstrategi för att öka regionens framtidsutsikter och arbetsgivarnas attraktionskraft, berättar Per-Åke Svensson.

Kompetenshuset i Gävleborg AB – stöd och resurser som gynnar företagens utveckling

Genom Kompetenshuset har regionens intressenter skapat en organisation som möjliggör för

ERIK HOLLÄNDER

Silvernyckel med personliga initialer delades ut till nöjda deltagare i slutet av maj efter genomfört utvecklingsprogram för ledare - Nyckeln till Ledarskapet.

företag från hela Gävleborg att dra nytta av erfarenheterna och i konkret form kunna anlita specialistkunskap och delta i utbildningar och projekt som gynnar deras utveckling på kort och lång sikt. Kompetenshuset erbjuder därför bl.a. styrelsenätverk, VD-nätverk, ledarskapsutveckling, mentorskapsprogram, medarbetarutveckling, livs- & karriärutveckling, omställningsstöd, kompetens-

inventering, rekryteringsstöd, medflyttarservice, outplacement och personalchef att hyra. Också resurser för teknik- och produktionsutveckling

– Inom teknik- och produktionsutveckling organiserar och erbjuder Kompetenshuset kvalificerade konstruktörer som utvecklar lösningar

LMJ:s Verktyg & Maskinservice – servar och besiktar Era lyftdon Både kraftverksbolag, industri, verkstäder och entreprenörer använder lyftdon i sin verksamhet. Lyftdonen bör servas och besiktas varje år. LMJ:s Verktyg & Maskinservice är specialiserat på att serva, reparera och besikta lyftdonen.

LMJ:s Verktyg & Maskinservice HB grundades av Lennart Uppgren i mitten av 1980-talet. I dag ägs företaget av tre generationer av familjen Uppgren, med Lennart, sonen Mikael och barnbarn som delägare. Företaget har säte, kontor och verkstad i Braxenbor på huvudorten Bollnäs i kommunen med samma namn i Hälsingland. Service, reparation, provning och besiktning som ger trygghet för medarbetare, företag och kunder

Hans Sjöholm och Lennart Uppgren kontrollerar ett besiktat lyftdon mot dokumentation. Varje servat, provat och besiktat lyft- och kraftdon får ett eget ID-nummer för framtida säkerhet och uppföljning.

– Vi servar kraftföretag, industrier, verkstäder, räddnings-/bilbärgningsföretag och entreprenörer med service, reparation, provning och besiktning av alla typer av lyftdon och kraftverktyg. Exempel är spaklyftblock, linspel, el-och manuella telfrar. Vi använder egen provutrustning för nödvändiga belastningsprover och gör upp dokumentation för systematisk uppföljning. Varje don får därför ett eget ID-nummer. Systematiken och årlig uppföljning ger smidigt den trygghet och säkerhet som både medarbetare, företaget och företagets kunder behöver i användandet av dess redskap, poängterar Lennart Uppgren.

Hämtar och levererar kostnadsfritt över ett stort område - långt i söder, långt i norr

LMJ:s Verktyg och Maskinservice hämtar och levererar med egna bilar kostnadsfritt företagens kraft- och lyftverktyg över ett område som i söder sträcker sig ända ner till den ungefärliga linjen Nyköping - Vänersborg och i norr till motsvarande linje Örnsköldsvik – Östersund.

Tillverkning

Lennart fortsätter, – Vi pressar vajerfästen/ öglor för olika typer av vajerspel. Vi kontrollerar, reparerar och byter ut kablar och kabelskor. Vi svarvar och fräser specialtillbehör och produkter som jordsäkerhetsutrustning och nya jordningsklämmor. Mikael Uppgren svetsar också produkter i både svarta- och aluminiummaterial. ERIK HOLLÄNDER

Ett av dom ledande företagen inom grillkol i norden


Bollnäs kommun

67

www.svenskleverantorstidning.se

Aquateknik AB – ökar kapaciteten för befintliga och nya kunder Aquateknik i Bollnäs AB är både ackrediterat kontrollorgan och utför och säljer service, kontroll, provning, byte, demontering och montering, reservdelar samt revision av mätare för kall-, och varmvatten- och andra vätskemedier samt återströmningsskydd och reglerventiler för kommunala vattenoch energibolag, fastighetsägare, industri och privathushåll. Kunderna finns över hela landet. Aquateknik AB ägs och drivs av Pär-Erik Johansson och Per Gustafsson. Företaget har fem medarbetare. – Vi har lång erfarenhet av mekaniska mätare, induktiva mätare och ultraljudsmätare och utför provning samt service av flödesmätare, berättar Pär-Erik och Per, som har drivit Aquateknik sedan år 2002, då de förvärvade verksamheten av sin tidigare arbetsgivare. Servar vätskemätare för vatten- och energibolag, industri, fastighetsägare och privatpersoner

– Vi servar kunder över hela Sverige och vänder oss till kommuner, vatten- och fjärrvärmeleverantörer, fastighetsbolag, industrier och privatpersoner. Inom industrin betjänar vi både

Säljer också produkterna, reservdelarna och annan utrustning som behövs - direktimport

Aquateknik AB säljer också nya mätare, reservdelar och annan utrustning som behövs för att säkerställa funktionerna för mätning, dosering och dokumentation av flöden i vatten och vätskemedier. Genom direktimport från Wehrle i Tyskland förser Aquateknik AB svenska kunder med flödesmätare och reservdelar för mekanisk mätning. Från Frankrike importeras Socla backventiler och återströmningsskydd. Dessutom säljer Aquateknik AB Siemens induktiva flödesmätare.

Ökad kapacitet. Aquateknik AB har nu installerat sin fjärde provbänk för mätartestning.

process-, kemi- och livsmedelsföretag, virkesimpregneringsanläggningar m.fl. där vatten/vätskeflöden skall mätas och doseras. – Vi säljer bland annat nya och renoverade mekaniska vattenmätare, induktiva flödesmätare samt brandpostmätare, återströmningsskydd/backventiler och annan utrustning för vatten/vätskeflöden. Vi erbjuder och installerar produkter som används för att mäta, skydda och rena dricksvatten. Vi är med andra ord ett fullserviceföretag och samtidigt ackrediterat kontrollorgan som servar, testar och dokumenterar produkterna enligt Swedacs föreskrifter och överinseende, berättar Pär-Erik Johansson och Per Gustafsson.

Servar allt från enskilda till serier på hudratals mätare – det blir tusentals varje månad

– Varje månad tar vi emot eller demonterar och återmonterar tusentals mätare för översyn, service, byte av mekanik och dokumentering. Det händer att vi per omgång servar serier på upp till 600 mätare från samma kund. Kommunala vattenverks mätare ute hos hushåll och företag skall genomgås och servas med bestämda intervaller, framförallt för kundernas trygghet, eftersom mätarna utgör grunden för debiteringen. Varje månad servar vi därför 1500- 2000 sådana mätare och hudratalet av andra typer av mätare, berättar Pär-Erik Johansson och Per Gustafsson.

Bud – Åkeri – Magasinering Vi syr samman era akuta transportbehov i Norden www.nissesbud.se | Telefon 0278 – 166 80

Bygger ut testutrustningen för att snabbare kunna serva befintliga och nya kunder

– När vi får in mätarna öppnar vi dem och tar ut mätkomponenterna ur mätarhusen. Mätarhusen renoveras och lackeras. Ny mätteknik monteras vid behov in i mätarhusen. Efter översyn och renovering av mätarna flödestestar vi dem noggrant. Sedan tidigare använder vi tre testbänkar som var och en testkör en rad mätare samtidigt. De individuella resultaten checkas mot normvärden och dokumenteras. Vår senaste satsning är nu installationen av en fjärde provbänk. Investeringen gör vi för att kunna öka vår kapacitet för både befintliga och nya kunder, berättar Pär-Erik Johansson och Per Gustafsson avslutningsvis. ERIK HOLLÄNDER


68

Bollnäs kommun www.svenskleverantorstidning.se

Ängabyggen AB växer vidare både organiskt och genom förvärv Ängabyggen AB i Bollnäs bygger allt från nya vindsvåningar i Stockholm till lägenheter, företagslokaler, ladugårdar, fjällanläggningar och hyreslägenheter Hälsingland, Jämtland/Härjedalen. Ängabyggen AB har under de senaste fem åren ökat sin omsättning med 100 procent. Samtidigt har antalet medarbetare fördubblats till i dag 60.

ha och förväntar sig. Vår BF9K – certifiering för både kvalitet, miljö och arbetsmiljö bidrar till goda resultat, förklarar Björn. Nyhet – Ljustech Konsult AB nytt dotterföretag

Ängabyggen AB har förvärvat Ljustech Konsult AB i Ljusdal, med tjänster inom bl.a. konstruktionsritningar, hållfasthetsberäkningar, energi- och balansberäkningar för byggföretagoch fastighetsägare. – En av synergieffekterna är att vi nu ännu bättre kan serva gemensamma kunder, säger Björn Johnsson.

Faktorer som underlättat tillväxten -framtidsambitioner

Ängabyggen AB har i dag sitt kontor på centralorten Bollnäs i Milkos f.d. mejeri, som Ängabyggen förvärvat, inklusive angränsande bostadsfastigheter, tillsammans med tre andra lokala företagare. Ängabyggen AB ägs och drivs av VD Björn Johnsson tillsammans med kollegorna Pelle Johansson och Johan Kavallin. Anlitas av alla typer av uppdragsgivare från Stockholm till Östersund

– Vi anlitas för allt från nybyggen till ut- och ombyggnader samt byggservice som renoveringar och reparationer för kommuner, försäkringsbolag, företag, anläggnings- och fastighetsägare. Vi bygger lägenheter, hyreshus, företagslokaler, ladugårdar och fjällanläggningar från Stockholm i söder till, Hälsingland, Jämtland/Härjedalen i norr. Vi har t.ex. avtal med flertalet försäkringsbolag och ramavtal med både Bollnäs- och Ovanåkers kommuner, berättar VD Björn Johnsson.

Bollnäsföretaget Ängabyggen AB anlitas av kunder från Stockholm till Härjedalen/Jämtland.

Ängabyggen har utvecklats målmedvetet i takt med efterfrågan från både befintliga och nya kunder. – En starkt bidragande orsak till att det lyckats, är att vi har haft förmånen att kunna anställa mycket duktiga medarbetare, så att vi nu är ett 60-tal. Ambitionen framöver är fortsatt kontrollerad tillväxt, organiskt och genom lämpliga företagsförvärv. Vi byggde för två år sedan 16 egna lägenheter i Lofsdalen. Att bygga mer eget är också en framtida utveklingsmöjlighet, berättar Björn Johnsson, Pelle Johansson och Johan Kavallin avslutningsvis.

Intressant uppdrag - bygger nya passivhuset med sju våningar i miljöklass Guld

Ängabyggen AB har av AB Bollnäs Bostäder fått uppdraget att bygga ett passivhus med sju våningar för miljöcertifiering i Guld-klassen, vilket är den högsta möjliga. Det är en storsatsning på ett passivhus på attraktiv plats i centrala Bollnäs och med Scandic Hotell som granne. Huset får 24 lägenheter, tvåor, treor och fyror. Byggstarten sker i dagarna och huset skall stå inflyttningsklart i mars 2014. – För oss är det ett mycket intressant uppdrag. Att man bygger ett passivhus betyder att ingen värme utifrån behöver tillföras, då avancerad teknik ser till att värmen ur bl. a. belysning, hushållsmaskiner, datorer och de människor som bor där tas tillvara optimalt, berättar VD Björn Johnsson. Ett uppdrag i tiden blev uppförandet av en fjärde stor ladugård för Wallens Gård utanför Ljusdal.- Vi har tidigare av samma företag anlitats för byggandet av tre stora ladugårdar. De har expanderat kraftigt och har nu 700 kor, säger Björn Johnsson.

BF9K- certifiering för både kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Naturligtvis strävar vi alltid efter att kunna erbjuda kunderna den kvalitet på arbetet de vill

Norra Kilaforsvägen 81 821 30 Bollnäs Tel: 0278 - 272 50 Fax: 0278 – 272 55 info@angabyggen.se

t Vi bygger allt från nya vindsvåningar i Stockholm till lägenheter, företagslokaler, ladugårdar och hyreslägenheter Hälsingland, Jämtland/Härjedalen. t Nybyggen, byggservice, tillbyggnader, renoveringar och reparationer för kommuner, försäkringsbolag, företag, anläggnings- och fastighetsägare. t Genom många kunders återkommande förtroende har vi under de senaste fem åren bl.a. kunnat fördubbla både omsättning och antalet duktiga medarbetare (till i dag 60). t Vi är BF9K – Certifierade för både kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Björn Johnsson 070-552 23 22 Johan Kavallin 070-251 66 60 Pelle Johansson 070-680 57 18

Nyhet! Genom förvärvet av Ljustech Konsult AB i Ljusdal med 7 medarbetare, som nu är ett fristående dotterföretag till Ängabyggen AB, kan vi erbjuda kvalificerad teknikkonsulting inom bl.a. konstruktionsritningar, hållfasthetsberäkningar, energi- och balansberäkningar för bygg- och fastighetsägare. Kontakta: VD Stig Olofsson tel: 0651-176 71 på Ljustech eller läs mer på www.ljustech.se

ERIK HOLLÄNDER


Bollnäs kommun

69

www.svenskleverantorstidning.se

Termap â&#x20AC;&#x201C; kundanpassat i GAP fĂśr industrins behov Inom cellulosa- , kemisk- och stĂĽlindustrin liksom inom energisektorn behĂśvs konstruktioner gjorda i GAP (glasfiberarmerad plast fĂśr industribruk) fĂśr mĂĽnga ändamĂĽl. FamiljefĂśretaget Termap AB med säte i RengsjĂś, Bollnäs kommun, har genom ĂĽren skapat sig ett gott namn fĂśr arbeten i glasfiberarmerad vinylester och termoplaster, frĂĽn projektering till tillverkning och installation fĂśr industrins behov. Termap ägs och drivs av tvĂĽ generationer inom familjen HĂśgman. Verksamheten har en intressant historia, där familjen bĂĽde grundat och sedan bĂĽde sĂĽlt och ĂĽterkĂśpt verksamheten tvĂĽ gĂĽnger. Verksamheten i RengsjĂś grundades ursprungligen av Gust HĂśgman i bĂśrjan av 1970talet som Niab. Under senare delen av 70-talet sĂĽlde han Niab. Tillsammans med tre andra delägare ĂĽterkĂśpte han under bĂśrjan av 1980-talet verksamheten, som nu gavs namnet det nuvarande namnet Termap (sammansatt av termo och armerad plast). I slutet av 1980-talet sĂĽldes fĂśretaget till ett StockholmsfĂśretag. Sedan 1995 är Termap ĂĽter i familjen HĂśgmans ägo, där VD Stefan HĂśgman är ägare i andra generation tillsammans med fĂśräldrarna Gust och Agnes. I fĂśretaget verkar ocksĂĽ Peter Sundqvist, Monica Wallgren samt Stefans hustru Sara. Termap är i dag ett välskĂśtt familjefĂśretag, nĂĽgot som kunderna i mĂĽnga sammanhang ser som en fĂśrdel och lĂĽngsiktig trygghet fĂśr fĂśretagets arbeten, leveranser, renoveringar, installationer och garantier. Affärside att fĂśrebygga korrosion inom industrin med GAP

â&#x20AC;&#x201C; VĂĽr affärsidĂŠ är att hjälpa vĂĽra uppdragsgivare att fĂśrebygga korrosion med plastmaterial, frĂĽn behov till medverkan vid projektering samt tillverkning, installation, renoveringar och service. I dag stĂĽr produktion och installation/service fĂśr vardera 50 % av omsättningen, berättar Stefan HĂśgman som i egenskap av VD tillsammans med Peter Sundqvist, som är konstruktions- och produktonsansvarig, leder fĂśretaget. Peter skĂśter därmed ocksĂĽ mycket av kundkontakterna.

Betkar 18x2x1,8m (LxHxB) levererat till Sandvik Materials Technology.

Allt inom kund- och behovsanpassat i glasfiberarmerad vinylester och termoplaster

â&#x20AC;&#x201C; Vi har lĂĽng erfarenhet av att lĂśsa kundernas problem och fĂśrebygga korrosion med rätt material fĂśr rätt funktion inom: avloppsrĂśrledning, beläggning, betkar, betongskydd, cisterner, filterkĂĽpor, fluorvätesyraledninga- och tankar, rĂśkgaskanaler, GAP-beläggning- och rĂśrledningar, hypokloritrĂśrledningar- och tankar, klordioxidledningar- och tankar, klortorktorn, kolonner, konduktiv utrustning, liners, markfĂśrlagda ledningar, processrĂśr och processventilation, restsyraledningar- och tankar, skorstenar, skrubbers, salpetersyraledningar- och tankar, saltsyraledningar- och tankar, svavelsyraledningar- och tankar, syraledningar- och tankar, slitageutrustningar, rĂśrledningar, tankar och annan utrustning i termoplaster, tryckkärl, ventilation m.m. inklusive montage och service pĂĽ befintlig utrustning berättar Stefan HĂśgman.

Termaps senaste uppdrag berÜr tillverkning och installation av korrosionsfria kylvattenintag till kärnkraftverket i Oskarshamn. 2011 rekordür fÜr Termap

â&#x20AC;&#x201C; Termap är tack vare vĂĽra 24 kunniga och engagerade fasta anställda medarbetare med lĂĽng erfarenhet, ett stabilt fĂśretag som ocksĂĽ anlitas av teknik-/konstruktionsfĂśretag som betjänar industrin. FjolĂĽret blev fĂśr vĂĽr del ett rekordĂĽr dĂĽ vi omsatte 27,5 miljoner. Den hĂśgsta omsättningen pĂĽ 16 ĂĽr, konstaterar VD Stefan HĂśgman. ERIK HOLLĂ&#x201E;NDER

Cellulosa-, StĂĽl-, kemiindustrin och energisektorn

Exempel pü fÜretag som Termap betjänar inom olika industrisektorer är Stora Skutskär, Korsnäs, Billerud och SÜdra Cell. Sandvik, SSAB, Outokumpu. Eka Chemicals och Ineos i Sverige och Norge. E.on, Bollnäs Energi, Sandviken Energi och Sundsvall Energi/Korstaverket. Ett av

    

WĆ&#x152;ŽĨĨĆ?Ć&#x2030;Ä&#x160;Ä?Ç&#x2021;Ĺ?Ĺ?ĹśÄ&#x201A;Ä&#x161;Ć?Ć?Ć&#x161;Ä&#x2021;ĹŻĹŻĹśĹ?ĹśĹ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Í&#x160; Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĆ?Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹśĹ?ĹśĹ?Í&#x2DC;Ć?Ä&#x17E; ϏώϳϴͲϳϯϾϳϳϏͲϏϳϯͲϹϭϹϭϏϯϲ Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĆ?Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹśĹ?ĹśĹ?Í&#x2DC;Ć?Ä&#x17E;

Ă&#x2013;kad handel i Bollnäs Handeln i Bollnäs Ăśkade sin omsättning med fyra procent frĂĽn 2010-2011. Samtidigt Ăśkade antalet anställda inom handeln med 61 personer. â&#x20AC;&#x201C; Det är oerhĂśrt glädjande, säger näringslivschefen Peter Eriksson. Det är HUI Research som redovisar hur handeln i Sverige utvecklats. 575 miljarder kr omsattes fĂśrra ĂĽret. I Gävleborg omsatte detaljhandeln 16 miljarder kr. Det är Bollnäs av länets tio kommuner som svarar fĂśr den mest framgĂĽngsrika utvecklingen med Ăśkad omsättning pĂĽ 48 miljoner kr. â&#x20AC;&#x201C; Bollnäs har haft en stark utveckling de senaste ĂĽren, fĂśrklarar Peter Eriksson. Samarbetet mellan näringen, kommunen och fastighetsägare har bidragit till detta. Här pekar han bland annat pĂĽ nyetableringar i Bollnäs norr och sĂśder. Under perioden Ăśkade antalet heltidsanställda inom handeln i Bollnäs frĂĽn 576 till 637. KĂ&#x201E;LLA: BOLLNĂ&#x201E;S KOMMUN


70

Bollnäs kommun www.svenskleverantorstidning.se

Backan Maskin– 30 års erfarenhet av att handtimra kvalitetshus För både fritid och permanentboende – hemsidan ger inspiration

Timmerhustillverkaren Backan Maskin är medlem i föreningen Svenska Timmerhus, en tillverkarsammanslutning för kvalitetstillverkare i branschen. Backan Maskin använder material, arbetsmetoder och kvalitetsrutiner som skapar handtimrade hus som garanterar en sund boendemiljö. Ett timmerhus uppfört med naturliga material i allt, är enligt expertisen den sundaste boendemiljön.

Karl-Gunnar Backan fortsätter: – Under trettio år har vi tillverkat timmerhus av högsta kvalitet för både fritid och permanentboende. Vi uppför vanligen 4 till 8 hus per säsong beroende av storlek. Vi tillverkar allt från små stugor på 10 kvm till stora hus med boyta på 250 kvm. Gamla traditioner av att bygga i timmer här i Rengsjö, har skapat gott renommé för stockhus levererade härifrån. Ett exempel på ett stort stockhus från Rengsjö som årligen besöks av många är Tönnebro Värdshus invid E 4:an mellan Gävle och Söderhamn. Som blivande timmerhusägare kan man på vår hemsida t.ex. få inspiration genom att titta på det hus vi på Backan Maskin byggt för Billan och Erik Östlund. Vi har en omfattande ritningsbank som stöd för kundernas önskemål om utförande, som vi enkelt anpassar efter behov.

Backan Maskin, som ägs drivs av Karl-Gunnar Backan och sysselsätter 4-5 medarbetare tillverkar sina hus i byn Rengsjö i Bollnäs kommun. Rengsjö, där produktionen sker inomhus i stora lokaler, finns öster om centralorten Bollnäs mellan Bollnäs och Söderhamn. Q-märkta kvalitetshus av naturliga material

Karl-Gunnar Backan berättar: -Backan Maskin tillverkar q-märkta kvalitetshus enligt timmerhusföreningens kvalitetsgaranti. Vi handtimrar enligt traditionella metoder top- mot- rot, vid behov med handbilad utsida och i övrigt enligt kundens önskemål. Alla stockar(6 till 8 tum) vi använder är ugnstorkade och noggrant utvalda för sitt ändamål. Vår timring sker helt och hållet inomhus i våra lokaler, som har optimal temperatur och luftfuktighet. Här timrar vi alla våra hus som först byggs upp stock för stock. Stockarna numreras och märks för att uppförandet på plats sedan skall gå snabbt och smidigt under den varma årstiden.

Monterar alltid själva för att allt skall bli rätt och kunden nöjd Exempel på Inspiration på Backan Maskins hemsida är bilder från det timmerhus som byggts för Billan och Erik Östlund i Segersta, Bollnäs kommun.

– Vi sköter all montering själva för att allt skall bli rätt och kunden nöjd. Vår byggmetod gör att stockarna i husen, sedan de uppförts,

150 hus från Stockholms skärgård till Umeå – tidningen Timmerhus Exteriör och HelsingeExpon

sväller i någon mån och därför blir husen täta. Vi använder naturliga material dvs. stock, dymlingar av trä, som säkrar stockarna till varandra och lindrev i fogarna mellan stockarna. Det ger hus som på ett naturligt sätt erbjuder optimal boendemiljö. Ingen risk för mögel, alltid optimal luftfuktighet, doft av friskt och fräscht trä. Man mår bra i ett sådant hus, förklarar Karl-Gunnar Backan.

– Vi uppför timmerhus från Stockholms skärgård i söder till Umeå i norr, och de hus vi bygger säljer nya genom rekommendationer av nöjda husägare. Vi brukar också vara med i branschtidningen Timmerhus Exteriör och träffa blivande timmerhusägare på HelsingeExpon, avslutar Karl-Gunnar Backan. ERIK HOLLÄNDER

AKTUELLT & NOTERAT

AKTUELLT & NOTERAT

Mobackes Trädgårdscenter i Bollnäs har blivit en långväga mötesplats i Hälsingland

Milkos tidigare mejeri i Bollnäs har kommit till god användning

Mobackes Trädgårdscenter i Bollnäs är enligt ägaren Lars Mobacke i dag en av få större privatägda fackhandlare i branschen. Som mest sysselsätter verksamheten, som har öppet året om, ett 30-tal personer under högsäsong. Med 300 000 årliga besökare från Örnsköldsvik i norr till Dalarna i söder, har Mobackes blivit något att en återkommande träffpunkt, i Hälsingland, för många. Vid centret finns också hyresgäster som Lilla K:s trädgårdsrestaurang, Bollnäs Motor & Fritid samt Björklunds Möbler, som här säljer trädgårdsmöbler. Mobackes servar både privatkunder, företag och offentlig miljö.

Milkos tidigare mejeri med lokaler och angränsande områden samt bostäder på centralorten Bollnäs, har förvärvats av tre lokala företagare, som nu hyr ut både kontor, andra lokaler och bostäder/lägenheter. Det förra mejeriet med omgivning har alltså snabbt kommit till ny användning.

Låt d inspi ig på vå reras r www hemsida .back an.se

Vi bygger handtimrade kvalitetshus 10-­250m2 boyta. Både arkitektritade-­ och standardhus. 150 hus under 30 år från Stockholms skärgård i söder till Umeå i norr. Medlem i Föreningen Svenska Timmerhus

Backan Maskin Karl-­Gunnar Backan kg@backan.se


Bollnäs kommun

71

www.svenskleverantorstidning.se

Lötens Smide – specialiserad på pallgafflar Pallgafflarna från Lötens Smide AB är uppskattade för sin kvalitet, de har tillverkats och kontinuerligt förbättrat under mer än två decennier och finns i dag att köpas via ett nät av återförsäljare runtom i landet från norr till söder. Lötens Smide grundades av Sven Björklund i mitten av 1980-talet. Den första pallgaffeln tillverkade han för eget bruk. Snart ville en användare köpa den och han fick tillverka en ny för sig själv. Resten är historia. I dag verkar Lötens Smide med säte i Kilafors, Bollnäs, Hälsingland i 800 kvm stora produktionslokaler med ytterligare 500 kvm förråd. Med fokus på kvalitet – pallgafflar från 1500 kg till 14 ton

– Lötens Smides pallgafflar är konstruerade och tillverkade för att ge användaren långvarig användning utan krångel och problem. I vårt sortiment skall en användare finna den pallgaffel han behöver för sina ändamål. Vi tillverkar därför pallgafflar för allt från 1500 kg upp till 14 tons lyftkapacitet med eller utan hydrauliska funktioner. Val av stålkvaliteter, rätt dimensio-

nerat material, starka svetsfogar och rätt funktion ger optimal styrka och hållbarhet i de olika lyftviktklasserna. Våra pallgafflar används därför i allt från jordbruk, stora och små entreprenadföretag, gruvor och banverksarbeten, förklarar Sven Björklund. Också specialanpassade pallgafflar

Sven fortsätter, -när en kund har önskemål om att få en lyftgaffel anpassad efter ändamål eller övrig utrustning som används, är vi snabba att tillmötesgå önskemålen. Mina medarbetare är beredda och vana att frångå rutinerna och snabbt tillverka det som behövs, som kunden vill ha det.

Övrig tillverkning

Lötens Smide tillverkar också redskap för användning inom skogsbruket. De säljs via ett stort katalogföretag, som har egna produktkataloger för både yrkesbruk och fritid. ERIK HOLLÄNDER

Pallgafflarna från Lötens Smide AB kan köpas i lyftviktklasser från 1500 kg till 14 ton. Återförsäljare finns runtom i Sverige, från Skellefteå i norr till Skåne i söder.

M & D Svetsservice – produktions- och servicepartner för verkstadsindustrins maskiner M & D Svetsservice AB har tre verksamhetsben och arbetar som både legoproduktionspartner och resursförstärkning i andra verkstadsföretags produktion. Samtidigt utförs service och fältreparationer på tung maskinutrustning hos kunder eller i fält, där maskinerna används. M & D Svetsservice AB grundades för två år sedan i Bollnäs av Micke Persson och Daniel Snaar. Verksamheten sysselsätter i dag ett 10-tal medarbetare. Micke och Daniel hade tidigare under många år samverkat i arbeten och projekt som anställda, med respektive bakgrunder som sammantaget bl.a. omfattat arbetsgivare och

Erbjuder resursförstärkning inom svetsning och montage i andra företags egen produktion

uppdragsgivare som Sandvik SRP, Svedala Arbrå, Svetsbröderna, Parator och Ersgårds Plåt & Svets samt Jonsson & Söner.

M & D Svetsservice AB erbjuder också resursförstärkning inom produktionssvetsning och montage i andra företags egen produktion och anlitas både i närregionen och så långväga som i Örnsköldsvik. – Vi kan erbjuda självgående, ansvarskännande och duktiga medarbetare för ändamålet, och det både erkänns, används och uppskattas, konstaterar Micke och Daniel.

Flyttat in i stora produktionslokaler på Arbrå Industricenter – nära till det mesta som behövs

I april i år flyttade M & D Svetsservice AB in i stora, rationella produktionslokaler på 700 kvm på Arbrå Industricenter. Företagets lokaler har stora portar och två traverser med 10 och 16 tons lyftkapacitet. med företag som WTJ Konstruktion AB, Weldone Svets AB, SRG Produktion AB och Mowit Norden AB och Kesams industrilackering på området som grannar. – Som verksamma på Arbrå Industricenter har vi de flesta resurser vi kan tänkas behöva för våra kundprojekt på nära håll, konstaterar Micke Persson och Daniel Snaar.

Legoproduktion inom svetsade konstruktioner och montering - exempel

Specialitet: svetsade konstruktioner i plåt 5 – 40 mm. Exempel: stora maskinramar, balkstommar, chassin till krossverk, sorteringsverk, siktare, matare, maskintråg, smörjoljetankar, komponenter till långtradarsläp.

framvagnsramar och andra komponenter till långtradarsläp, berättar Daniel Snaar.

– Vi utgör en legoproduktionspartner för verkstadsföretag som konstruerar och säljer egna produkter. Vår erfarenhet när det gäller rationell produktion av svetsade konstruktioner med den kvalitet kunden vill ha och behöver är omfattande. Inom Arbrå Industricenter får vi snabb leverans av de laser- och gasskurna plåtar vi behöver upp till 40 mm inklusive bockning/kantpressning av

Fältservice för tunga maskiner det tredje benet

både tunn- och grovplåt. Vi har här också tillgång till den skärande bearbetning, industrilackering m.m. som behövs. Vår egen specialitet är legotillverkning av svetsade konstruktioner i plåt 5 – 40 mm. Exempel på svetsade konstruktioner, stora maskinramar, balkstommar m.m. som vi tillverkar på uppdrag av andra företag är komponenter och chassin till krossverk, sorteringsverk, siktare, matare, maskintråg och smörjoljetankar i plåt. Vi anlitas också för tillverkning av både

– Det tredje benet i vår verksamhet är fältservice och reparationer av tunga maskiner på plats i kundernas anläggningar eller i fält, där dessa används. Vi servar och reparerar t.ex. kross – och siktverk, transportörer och rycker ut med tre egna mobila serviceverkstäder för svetsning, kapning, demontering och montering avslutar Micke Persson och Daniel Snaar. ERIK HOLLÄNDER

Legoproduktionspartner för Era produkter i plåt. Resursförstärkning i andra verkstadsföretags produktion. Produktionssvetsning och montering. Fältreparationer på tung maskinutrustning ex. kross – och siktverk, transportörer. 4PJRL7LYZZVUVJO+HUPLS:UHHY[HSL[TLKHYIL[HYL7r(YIYr0UK\Z[YPJLU[LY

1lUGHWJlOOHUSDOOJDIÁDU Vi har återförsäljare runtom i Sverige Ring Sven Björklund på 0278-650 259


72

Bollnäs kommun www.svenskleverantorstidning.se

WTJ Konstruktion – storsatsning inom legotillverkning av stora och tunga konstruktioner Med start i fjol höstas har WTJ Konstruktion AB med säte i Arbrå och stora lokaler på Arbrå Industriområde i norra delen av Bollnäs kommun, grundats av tre delaägare för att tillverka stora konstruktioner i stål från ritning till färdig produkt. Det är fråga om en satsning på ca 50 miljoner enbart i modern produktionsutrustning.

ytterligare maskiner. Vi skall vara en högeffektiv produktionspartner för företag som konstruerar och säljer tunga maskiner och utrustning. Vi tillverkar det kunderna behöver från ritning till färdig produkt. Den utveckling vi kunnat notera hittills antyder att vi under det kommande verksamhetsåret kommer att omsätta ca 50 miljoner berättar Anders Järnkrok och Torbjörn Jonsson. Några exempel ur tillverkningen – produkter och skurna detaljer

WTJ Konstruktion AB anlitas redan av företag både i Sverige och utomlands. För ett norskt företag tillverkas t.ex. vikplogar för snöröjning. Komponenter till stora krossverk och produkter inom både landsvägs- och järnvägstransportutrustningar är ytterligare exempel. Det samma gäller skopor och annan entreprenadutrustning som tillverkas p.u.a. ett svenskt företag. Dessutom levererar WTJ Konstruktion AB laser- och plasmaskurna detaljer i plåt 1 - 40 mm till andra företag.

WTJ Konstruktion AB grundades hösten 2011, samt ägs och drivs av entreprenörerna VD Lars Wallberg, Torbjörn Jonsson och Anders Järnkrok, som också som platschef ansvarar för produktionen. Verksamheten har sedan starten och med allt fler kundåtaganden vuxit starkt och behovet av fler medarbetare har återkommande ökat arbetsstyrkan.- Om det fortsätter som hittills kommer vi snart att vara uppe i 30 medarbetare, säger Anders Järnkrok och Torbjörn Jonsson.

ERIK HOLLÄNDER

Maskinpark för 50 miljoner har bl.a. Sveriges största Andonrobotsvets

WTJ Konstruktion verkar i 5500 kvm stora lokaler med 11 meters takhöjd. Tre 100 x 30 meter långa skepp med dubbla traverser i varje skepp kan i tandem lyfta upp till 25 ton tunga konstruktioner. I tillägg till detta används materialgård under tak på 2000 kvm. I maskinparken finns moderna laser- och plasmaskärmaskiner där laserskärmaskinen (6 kW), har en skäryta på 6,5 x 2,5 m och skär upp till 25 mm tjocka plåtar. Plasmaskärmaskinen skär upp till 40 mm. Två stora kantpressar på 400 och 1250 ton kan bocka grovplåt med 4 respektive 7,2 meters bredd. WTJ Konstruktion har också låtit installera Sveriges största Andonrobotsvets. Den kan hantera och automatsvetsa komplicerade produkter med upp till 13 meters längd, 3

WTJ Konstruktion AB i Arbrå har bl.a. Sveriges största Andonrobotsvets. Den kan hantera och automatsvetsa komplicerade produkter med upp till 13 meters längd, 3 meters diameter och 10 tons vikt. Den senast installerade maskinen är en 1250 tons kantpress.

meters diameter och 10 tons vikt. En kompletterande svetsrobot hanterar komponentvikter på upp till 750 kg. Företaget har också fyra CNC-maskiner, dvs. både flerop. och svarvar med drivna verktyg för skärande bearbetning.

Tillverkar stora maskiner från ritning till färdig produkt

– Innan industrisemestern i år hade vi efterhand hunnit installera produktionsutrustning till ett värde av 30 miljoner. Under det kommande året räknar vi med att ha investerat 20 miljoner i

SRG Production – komplett produktionspartner för era tunga maskiner För företag som behöver en produktionspartner för tillverkning av sina tunga maskiner utgör SRG Production AB en komplett produktionspartner som tillverkar och monterar leveransfärdiga produkter. Stora krossverk utgör exempel.

SRG Production AB grundades av VD Rolf Olsson i Alfta. Under den första tiden skötte företaget dåvarande maskintillverkaren ÖSA: s eftermarknadsleveranser och kom senare att tillverka egna skogsmaskiner. År 2004 flyttade SRG Production till större lokaler på Arbrå Industriområde i Bollnäs kommun. Stora lokaler för montering av stora tunga maskiner

På Arbrå Industriområde har SRG Production i dag till gång till stora lokaler för tillverkning och montering av stora tunga maskiner. Företagets monteringshall har en yta på 1000 kvm med 11 meter i takhöjd och telfrar som lyfter 25 ton. Avdelningen för manuell svetsning är på 900 kvm. Detta gör att mycket stora maskiner och konstruktioner kan monteras.

Monterar kompletta maskiner inklusive hydraulik, styrsystem m.m.

Färdigt för leverans. Mobilt krossverk Sandvik UJ 440E på väg ur SRG Production AB: s stora monteringshall på Arbrå Industriområde.

Vi legotillverkar maskinerna kompletta med de ofta omfattande hydraulsystem och den styrelektronik för både svagström och starkström som behövs. Många av våra medarbetare har lång erfarenhet av att montera stora maskiner, med bl.a. erfarenhet av att tillverka skogsmaskiner på ÖSA. Genom åren har vi också anlitats av både Bruks och Sandvik för att tillverka prototyper för nya produkter, berättar VD Rolf Olsson.

Exempel på uppdragsgivare och deras maskiner Några exempel på företag som i dag anlitar SRG Production AB för tillverkning av sina produkter är Sandvik Construction i England. – För dem till verkar vi deras mobila krossverk av modellserien UJ 440-E. En ny kund sedan i fjol är Jonsson & Söner i Örnsköldsvik, som framgångsrikt utvecklat ett sortiment av mobila krossverk och siktenheter med ständigt stigande omsättning och kunder i Sverige, i Norden och runtom i världen. För dem monterar vi här i Arbrå nu deras mobila krossverk av modellen UH 320. Vår verksamhet är flexibel och kunden väljer själv om han vill låta leverera komponenterna för sina maskiner till oss för slutmonteringen eller om vi sköter delar av eller hela funktionen med inköp och logistik. Vi organiserar det som passar kunden bäst.

av svetsning som specialitet, Kesam Industrilackering har en stor industrilack här, här finns Mowit, ett innovativt företag inom entreprenadutrustning m.fl. konsultföretag inom konstruktion och beräkning finns också liksom stora upplagsytor för färdiga produkter m.m. Inom vårt industriområde har vi med andra ord allt som behövs för att tillverka, montera, prova och leverera kompletta avancerade, stora och tunga maskiner och konstruktioner. Vi är stolta och glada över att Arbrå Industriområde allt mer framstår som ett modernt och resursstarkt industriellt centrum i Hälsingland, konstaterar SRG Production AB: s VD Rolf Olsson avslutningsvis. ERIK HOLLÄNDER

Allt som behövs finns inom Arbrå Industriområde – växande industricentrum i Hälsingland

– Här på Arbrå Industriområde har vi företag som WTJ Konstruktion AB, med deras maskinpark för laser- och plasmaskärning, stora kantpressar, mekanisk/skärande bearbetning, en av landets största lägesställare för automatsvetsning i sitt slag osv. Weldone Svets AB med alla typer

VÅR SPECIALITET Vänd Er till oss när det gäller svetsade konstruktioner, stora som små, alla typer av svetsning EGNA PRODUKTER Weldonesladden ställbar för jämning av väg och mark att dras av 4-hjuling eller bil – Hållbara och låsbara Weldone utrustningslådor i svetsad aluminiumplåt för 4- hjulingar fram och bak - Weldone armstark det löstagbara förlängningshantaget som ger dig extra och säker kraft när du drar spännband för t.ex. transportsäkring.

Forsövägen 7, 820 10 Arbrå, Christer Qvist 0701-57 66 45


Bollnäs kommun

73

www.svenskleverantorstidning.se

Weldone Svets â&#x20AC;&#x201C; legosvetsare med flera egna produkter Weldone Svets AB har sina lokaler pĂĽ ArbrĂĽ IndustriomrĂĽde med bl.a. WTJ Konstruktion AB som närmaste granne i norra delen av Bollnäs kommun. Weldone Svets AB erbjuder legosvetsning fĂśr tillverkning av andra fĂśretags komponenter och produkter och har utvecklats till ett i dag stabilt fĂśretag med god soliditet. Weldone Svets AB ägs och drivs av Christer Qvist och Mats Bertilsson, bĂĽda med bakgrund pĂĽ Produktionsbolaget i Bollnäs. â&#x20AC;&#x201C; Under de fĂśrsta ĂĽren efter starten i september 2008, verkade vi i hyrda lokaler i Lottefors och flyttade hit till ArbrĂĽ IndustriomrĂĽde i december i fjol, berättar Christer och Mats, som ocksĂĽ nu anställt fĂśretagets tredje medarbetare pĂĽ heltid. Svetsade produkter med allt inom svetsning

â&#x20AC;&#x201C; Vi har investerat i bra svetsutrustning (Kemppi)och arbetar med alla typer av svetsning som MIG-, MAG-, TIG- och gassvetsning. FĂśr flera kunder svetsar vi ihop komponenter och produkter frĂĽn de skurna plĂĽtar de levererar eller lĂĽter leverera till oss. Vi kan ocksĂĽ själva anskaffa de laser-, gasskurna eller stansnibblade plĂĽtar som behĂśvs enligt kundens ritningar och svetsa ihop dem enligt Ăśverenskomna specifikationer. Här pĂĽ ArbrĂĽ IndustriomrĂĽde verkar vi i rymliga lokaler, vilket gĂśr att vi kan svetsa bĂĽde smĂĽ och stora produkter, berättar Christer Qvist.

Svetsspecialister som anlitas av allt fler

Weldone Svets AB anlitas i dag fÜr tillverkning av produkter och komponenter inom flera omrüden. Nügra aktuella exempel ur produktionen är en serie stora metallstativ fÜr upp till 15 meter hÜga slamsilos, som i slutändan levereras till ett bioen-

Weldone Svets AB anlitas av allt fler fĂśretag fĂśr legosvetsproduktion av sina bĂĽde smĂĽ som stora komponenter och produkter.

ergifĂśretag. Ett annat fĂśretag lĂĽter Weldone Svets AB svetsa deras trailerunderreden och en rad andra komponenter. â&#x20AC;&#x201C; FĂśr en annan uppdragsgivare , ACAB, svetsar vi linspännare, som sedan gĂĽr vidare till Atlas Copco. Vi svetsar ocksĂĽ entreprenadutrustning som t.ex. skopor, plogar och utrustning till Nordic gyms träningsutrustning. VĂĽr styrka är att vi har bra utrustning och är duktiga pĂĽ flexibel tillverkning av mĂĽnga typer av svetsade konstruktioner, stora som smĂĽ, poängterar Christer Qvist och Mats Bertilsson.

â&#x20AC;?Weldone utrustningslĂĽdor i aluminium fĂśr fyrhjulingarâ&#x20AC;? bak och fram, är bĂĽde hĂĽllbara och lĂĽsbara fĂśr säker fĂśrvaring. â&#x20AC;?Weldone Armstarkâ&#x20AC;? är det flyttbara fĂśrlängningshandtaget som ger säker kraft enkelt när man skall slutdra lastspännband t.ex. i samband med lastbils- och andra transporter.â&#x20AC;? Weldone Laserpekâ&#x20AC;? är ett rostfritt stativ fĂśr enkel framtagning av lutningsvinkel/ montering av kraftledningsstolpar och deras wirefästen. ERIK HOLLĂ&#x201E;NDER

Tre egna produkter

Weldone Svets AB har utvecklat flera egna produkter. â&#x20AC;?Weldonesladdenâ&#x20AC;? är en mark/vägsskrapa som kan dras efter t.ex. bĂĽde fyrhjuling och bil. Den är lätt ställbar fĂśr väglutningsvinkel och gĂśr ett bra jobb enkelt. Den används i dag t.ex. av bĂĽde HSBs parkkontor i Bollnäs och pĂĽ Loos indrottsanläggning. Att koppla den till en gräsklippmaskin gĂśr att t.ex. parkfĂśrvaltningar och idrottsanläggningar kan Ăśka effektiviteten pĂĽ sina gräsklippare. T.ex. vid regn kan man direkt använda Weldonesladden pĂĽ andra ytor, gĂĽngar, grusplaner, mindre vägar, gĂĽrdsytor m.m. Weldonesladden finns att se och kĂśpa hos t.ex. Tuppz och Luva Motor& Fritid i Bollnäs, Ă&#x2026;kes Motor i Delsbo m.fl.

â&#x20AC;&#x201C; KOMPLETT PRODUKTIONSPARTNER FĂ&#x2013;R ERA TUNGA MASKINER â&#x20AC;&#x201C; Läs mer pĂĽ vĂĽr hemsida www.sgr.nu

Vi är Er legotillverkare fĂśr de riktigt STORA och de smĂĽ uppdragen 1MĂ&#x152;UCFBSCFUOJOHNFECMB#ZTUSPOJDLBOUQSFTTUPOPDINFUFSTCSFEEt4WFSJHFTTUĂ&#x161;STUB"OEPOSPCPUTWFUTt#ZTUSPOJDMBTFSTLĂ&#x160;SNBTLJOYY

,POUBLUBPTTFMMFSCFTĂ&#x161;LWĂ&#x152;SIFNTJEBXXXXUKTF


74

Bollnäs kommun www.svenskleverantorstidning.se

Mowit – innovativ uppstickare inom entreprenadredskap Under många år samlad erfarenhet av både användning, konstruktion och försäljning av entreprenadredskap låg bakom grundandet av Mowit Norden AB, som i dag erbjuder ett både brett och i många stycken innovativt redskapsprogram för entreprenadmaskiner. Mowit Norden AB är ett nytt Hälsingeföretag med sitt kontor för produktutveckling, inköp, försäljning och produktlager på Arbrå Industriområde i Bollnäs kommun, Hälsingland. Mowit är ett av flera företag som i dag gör att Arbrå Industriområde allt mer framstår som ett modernt industricentrum av växande betydelse i Gävleborg. Inom industriområdet finns i dag det mesta som behövs för att tillverka industriella produkter och maskiner. Mowit – snabb utveckling som mottagits väl av marknaden

Mowits VD Lars Eriksson är en av tillskyndarna till bildandet av Mowit år 2011. – Jag har under lång tid arbetat i branschen och har som grund erfarenhet som både användare, produktutvecklare och säljare av entreprenadredskap. Med åren har erfarenheter och idéer för att förbättra produkterna vuxit fram och år 2011 kunde vi presentera Mowits produktprogram, som vi sedan dess kontinuerligt vidareutvecklar. – Under vårt första verksamhetsår omsatte vi 12 miljoner. Under vårt andra dvs. innevarande

verksamhetsår, pekar siffrorna på en försäljning på 20-25 miljoner. Utvecklingen går m.a.o. definitivt i rätt riktning. Allt fler entreprenörer köper våra produkter och de är lätt tillgängliga via vårt återförsäljarnät runtom i Sverige, Norden och efterhand på resten av Europamarknaden, konstaterar VD Lars Eriksson. Innovativt produktsortiment – rotortilt för hjullastare ett exempel

Vi vill utveckla och sälja produkter om gör entreprenadverksamheter både effektivare och lönsammare. En av flera innovativa produkter i vårt sortiment är den patentsökta rotortilten för hjullastare ” Side Shift Rotor”. Den ger i ett enda effektivt redskap, samma funktioner som entreprenören tidigare behövde en rad redskap till. Den tror vi också kommer att ha en betydande marknad ute i Europa. Våra konverterbara gaffelställ mekanik/hydraulik och flertalet nya smarta funktioner som ökar redskapens användbarhet är andra exempel. Mowit vidareutvecklar ständigt produkterna i nära samverkan med kunderna. Kunderna kan sin sak och vi ser till att deras önskemål, behov och idéer så snabbt som möjligt visar sig i våra produkter, poängterar Lars Eriksson.

Nästa generations maskinredskap

– Vi uttrycker det som så att ”Mowit erbjuder nästa generations maskinredskap redan i dag”. Vi vill ha kräsna kunder som ställer krav på oss att snabbt ta fram exakt de redskap de vill ha. Därför är t.ex. en resursperson hos oss specifikt ansvarig för utveckling och tillverkning av prototyper.

-”Side Shift Rotator” kan sidoförskjuta och fritt rotera redskapet och ger helt nya möjligheter för arbeten med hjullastare, ett exempel på att vi siktar högre än konkurrenterna med vårt redskapsprogram, VD Lars Eriksson, Mowit.

En annan specifikt ansvarig för snabb transport och logistik osv. I vårt produktsortiment finns bl.a. sandspridare, gaffelställ 2,5 till 15 ton till hjullastare och grävmaskiner, lättmaterialskopor som snöskopor 3- 6,5 kbm, betongskopor/ återfyllnadsskopor, kranarmar för hjullastare, rangerarmar för containerhantering, sidvingar för traktor och hjullastare, Grävmaskinssortiment 5-20 ton med djup-, kabel-, planeringsskopor, asfaltrivare, schaktblad, planeringsbalkar, gaffelställ samt entreprenadgripar 0,16 till 0,65 kvm för både grävmaskin och traktorgrävare.

UPPTÄCK KRAFTEN I NÄSTA GENERATIONS MASKINREDSKAP

Anlitar underleverantörer i närregionen för bästa kvalitet För Mowit är hög kvalitet för lång effektiv livstid på redskapen A & O. Därför anlitar man utvalda underleverantörer/produktionspartners i närregionen för tillverkningen. ERIK HOLLÄNDER

Med revolutionerande teknik och funktionell design förflyttar vi marknaden för entreprenadredskap in i framtiden – redan idag. Vi tillverkar kraftfulla redskap för hjullastare, grävmaskiner, redskapsbärare och traktorer. Konstruktion och tillverkning sker i våra anrika verkstäder i Hälsingland. Svenskt så det förslår. Idag hittar du Mowit hos återförsäljare över hela Norden. Vi är alltid på väg. Precis som du.

ÅTERFYLLNADSSKOPOR

PLANERINGSSKOPOR

GAFFELSTÄLL

LÄTTMATERIALSKOPOR

SANDSPRIDARE

KRANARMAR

T E L E F O N 0 2 7 8 7 4 4 4 0 0 FA X 0 2 7 8 7 4 4 4 0 9 E - P O S T I N F O @ M O W I T. S E I N T E R N E T W W W. M O W I T. S E


Vilken färg är du?

BRA

Att göra ditt val lätt är inte tillräckligt. Vi vill att du ska göra rätt val också. Attvälja göra både ditt valrätt lättoch är inte Vi tre vill att du ska göra rätt val också. För att du ska lätttillräckligt. har Katrin kvalitetsnivåer – Basic, För att du ska välja både rätt och lätt har Katrin tre kvalitetsnivåer – Basic, Classic och Plus. För att underlätta ditt val ytterligare har kvalitetsnivåerna Classic och Plus. För att underlätta ditt val ytterligare har kvalitetsnivåerna tre olika färger i vår förpackningsdesign. Vilken färg är du? tre olika färger i vår förpackningsdesign. Vilken färg är du?

BÄTTRE

+46 501 27 50 00

katrin@metsatissue.com

www.katrin.com

B ÄS T

Katrin. At Hand.


Returadress:

posttidning

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst

erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

SWEPOS® SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst Nätverks-RTK-tjänst

RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionavigeringsstöd positionering i realtid med centimeternoggrannhet. nen erbjuder ierbjuder efterhand kan du skicka inoch dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. —žĩǶǸǼĵǼǹǹǽǻǹŜ“ªĩǶǸǼĵǼǻǺǸǽǻŜ¥©—¢¡¥ļžŸħ¥—Ŝ©©©ħ¥©—¢¡¥ħ•¡Ÿ RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positiodatainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. nen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. —žĩǶǸǼĵǼǹǹǽǻǹŜ“ªĩǶǸǼĵǼǻǺǸǽǻŜ¥©—¢¡¥ļžŸħ¥—Ŝ©©©ħ¥©—¢¡¥ħ•¡Ÿ —žĩǶǸǼĵǼǹǹǽǻǹŜ“ªĩǶǸǼĵǼǻǺǸǽǻŜ¥©—¢¡¥ļžŸħ¥—Ŝ©©©ħ¥©—¢¡¥ħ•¡Ÿ

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst

erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. RTK-korrektioner sänds idag via GSM och GPRS och används för t.ex. detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. —žĩǶǸǼĵǼǹǹǽǻǹŜ“ªĩǶǸǼĵǼǻǺǸǽǻŜ¥©—¢¡¥ļžŸħ¥—Ŝ©©©ħ¥©—¢¡¥ħ•¡Ÿ

Svensk Leverantörstidning nr-4 2012  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sex gånger per år, med en upplaga på ca 28.800 exemplar. Tidninge...