Kommun & Näringsliv 3, 2024

Page 1

NUMMER 3 / MAJ 2024

MILJÖMUDDRING VANLIGARE NÄR HAVSMILJÖER HAMNAR I FOKUS

När miljöfrågor får ett allt större fokus blir också miljömuddring en alltmer efterfrågad tjänst. Lassen Construction AB är en framträdande entreprenör inom miljömuddring, vilket innebär att man med modern teknik avlägsnar föroreningar från havet, och extraherar det giftiga avfallet som sedan deponeras. – Det råder en ökande efterfrågan på detta över hela landet, konstaterar bolagets ägare Jonas Lassen. Läs mer på sidan 8.

KONSULTERNA OCH CIRKELN AV FÖRTROENDE

Circle of Trust är ett konsultbolag som har specialiserat sig på att arbeta med mjukvara inom bland annat utveckling, projektledning, produktägande och ledning. Konsulternas välmående och kompetens är grunden för hela verksamheten och har lett till stora framgångar på bara tre år. Läs mer på sidan 51.

”GRÖNA” UTBILDNINGAR SEDAN 1868

Kraft och framåtanda i Sydvästskånes näringsliv

FÖR ETT RENARE SAMHÄLLE

Norva24 Söderlindh arbetar med underhåll av spill- och dagvattenledningar och andra delar av den underjordiska infrastrukturen och är stolta över att tillhandahålla dessa samhällsnyttiga tjänster. De senaste åren har man haft ett mycket starkt fokus på tillväxt. Den absolut viktigaste aspekten av detta arbete har varit att vara en attraktiv arbetsgivare, med ett modernt fokus på digitalisering, miljö och arbetsmiljö.

Läs mer på sidan 31.

”BILAR ALLA VILL HA, MEN INGEN BEHÖVER”

När två bilentusiaster gör gemensam sak kan det bara bli succé. Andreas Jönsson och Kristoffer Barcklind driver Auto Performance Sweden AB, där de genom åren har levererat tusentals sport-, premium-, lyx- och familjebilar till kunder från när och fjärran. Allt började med en Mercedes SL 500. Läs mer på sidan 77.

Hvilan Utbildning är en skola med gamla anor som idag erbjuder gymnasieutbildningar, kommunala vuxenutbildningar och yrkesutbildningar. Gemensamt för alla utbildningar är att kopplingen till allt grönt, eller från jord till bord, som det ibland kallas; här utbildas exempelvis morgondagens trädgårdsmästare, florister och kockar.

Läs mer på sidan 59.

TIDNINGEN UTGES AV: PR & More Scandinavia AB

Fiskhamnsgatan 2, 414 51 Göteborg

Telefon 031-719 05 00

Fax 031-719 05 29

BESÖK OSS GÄRNA PÅ NÄTET: www.kommunochnaringsliv.se

Den enda mediepartnern du behöver. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

ANSVARIG UTGIVARE: Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

CHEFREDAKTÖR: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se

REDAKTÖR: Andreas Ziegler andreas.ziegler@hexanova.se

LAYOUT: Michaela Jönsson michaela.jonsson@hexanova.se

TRYCK: Pressgrannar

EKONOMI: ekonomi@hexanova.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV INNEHÅLL 2 SVANENMÄRKET Trycksak 3041 0174 En del av Hexanova Media Group R & more P
”BILAR ALLA VILL HA, MEN INGEN BEHÖVER”FÖR ETT RENARE SAMHÄLLE ”GRÖNA” UTBILDNINGAR tjänst. Lassen Construction AB är en framträdande entreprenör inom miljömuddring, vilket innebär att man med modern teknik–över hela landet, konstaterar bolagets ägare Jonas Lassen. CIRKELN AV FÖRTROENDE MILJÖMUDDRING VANLIGARE NÄR HAVSMILJÖER HAMNAR Hvilan Utbildning en skola med gamla anor som idag erbjuder gymnasieutbildningar, kommunala vuxenutbildningar och yrkesutbildningar. Gemensamt för alla utbildningar att kopplingen till allt grönt, eller från jord exempelvis morgondagens trädgårdsmästare, 3 2024 Kraft och framåtanda i Sydvästskånes näringsliv NUMMER 3 / MAJ 2024 Sydvästra Skåne 3-4 Malmö 5-48 4 3 13 Lund 49-58 58 49 27 Staffanstorp 59-70 60 65 Vellinge 71-78 78 71

De f ör f öretagens talan i Skåne och Blekinge

Svenskt Näringslivs filosofi är tydlig: det ska vara både enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. Svenskt Näringsliv fungerar som en mötesplats mellan politiker och företag. Här lyssnar man på deras utmaningar och behov med ambitionen att påverka politiska beslut till företagens fördel.

Svenskt Näringsliv är en paraplyorganisation för 48 medlemsorganisationer och representerar fler än 60 000 företag. Vi träffar Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne och Blekinge, som berättar att det dagliga arbetet går ut på att se till att det är både enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. Som en mötesplats mellan politiker och företag lyssnar Svenskt Näringsliv på företagens utmaningar och behov för att påverka politiska beslut till företagens fördel. – Jag ser stora möjligheter för näringslivet här i Skåne och Öresundsregionen, inte minst tack vare den kommande

Fehmarnbelt-förbindelsen som kommer att öppna upp en helt ny marknad för många företag, säger Johan som dock ser infrastrukturen som en stor utmaning. Han betonar till exempel behovet av förbättringar och utbyggnad av järnvägen mellan Hässleholm och Lund för att underlätta för företag längs hela sträckan.

VIKTIGA UTMANINGAR

En annan utmaning, menar Johan Dalén, är den höga arbetslösheten i vissa delar av Skåne, där jämförelsen med Danmark visar på skillnader i arbetsmarknadens flexibilitet. Gränshinder och byråkrati försvårar också för företagande och arbetskraftsrörlighet över Öresund, anser han.

Johan betonar också att samhället kräver mer kompetent arbetskraft för att kunna möta framtidens utmaningar, så som den gröna omställningen.

– Vi behöver jobba för att ungdomar väljer yrkesinriktade utbildningar och att dessa utbildningar dimensioneras efter näringslivets behov. Vi har alla en viktig uppgift i att informera våra ungdomar om i vilka branscher och sektorer det finns gott om

"
Genom att besöka företag regelbundet och lyssna på deras behov kan jag och mina medarbetare arbeta för att påverka politiska beslut som gynnar hela näringslivet."

välbetalda jobb, i stället för att slentrianmässigt hävda att ”du kan bli vad du vill”. När det gäller energiproduktion vill Johan Dalén att diskussionen om kärnkraft kontra vindkraft åsidosätts till förmån för ett större fokus på att öka elproduktionen för att möta framtida behov. – Med Fehmarnbelt-förbindelsen blir till-

gången till el ännu viktigare för att möjliggöra tillväxt och utveckling i regionen, understryker han.

INSATSER FÖR UTVECKLING

OCH TILLVÄXT

Johan Dalén är en mångårig förespråkare för näringslivet. Han har varit regionchef

för Svenskt Näringsliv i fyra år, har en bakgrund som journalist och erfarenhet av att driva egna företag, vilket har gett honom en stor förståelse för företagarnas utmaningar och möjligheter. Att ta över rollen som regionchef var ingen svår övergång. Med tidigare erfarenheter som VD för branschförbund inom LRF hade han redan arbetat med att föra företagens talan.

– Det kändes naturligt att få jobba med en bredare bas av företag och deras intressen, säger Johan Dalén som onekligen trivs med sin yrkesroll.

– Det jag gillar mest är att se när förändringar sker till förmån för företag och samhälle. Genom att besöka företag regelbundet och lyssna på deras behov kan jag och mina medarbetare arbeta för att påverka politiska beslut som gynnar hela näringslivet. Jag tycker att våra insatser i många avseenden har avgörande betydelse för regionens ekonomiska utveckling och tillväxt.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV SYDVÄSTRA SKÅNE 3
Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson Regionchef JohanDalén.Foto:ErikHultgren.

IUC Syd: Vi får fart på f öretagens gröna och lönsamma omställning

På IUC Syds kontor i Malmö är det tomt. Och kontorsplatserna är färre än de 25 medarbetarna. Förklaringen? Det mesta av IUC Syds arbete sker på plats hos företagen. Med fokus på teknikmognad, affärsutveckling och kompetensförstärkning är IUC Syds målsättning att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar industri i Skåne.

Kärnan i IUC Syds verksamhet är utveckling av företag. Och utveckling – det är industrin i behov av. Det visar IUC Syds kartläggning av industrins utvecklingsbehov. Högst upp på listan står en effektivare produktion, digitalisering, kompetenstillförsel och hållbarhet.

FÖRETAGSANALYSEN – STARTSKOTTET

FÖR FÖRETAGENS UTVECKLINGSRESA

Varje år erbjuder IUC Syd företagen möjligheter att delta i riktade utvecklingsinsatser. Insatserna – som ofta är kostnadsfria för företagen – börjar med att lyssna in företagens behov.

- Företagsanalysen är startskottet för oss och företagsledningen att börja lägga

planen för vilka förflyttningar företaget vill göra och vad som krävs för att ro resan i land, säger Joakim Enquist, VD för IUC Syd.

AFFÄRSSTRATEGI, TEKNIK OCH

AUTOMATION OCH GRÖN OMSTÄLLNING

De specifika insatserna beror helt på företagens utmaningar och prioriteringar. Det kan röra alltifrån affärsstrategiska kompetensutvecklingsinsatser av företagets medarbetare till coachning och ökad förmåga hos företagen att investera i rätt tekniska lösningar för exempelvis automatiserade flöden och produktionslinor.

- Ofta ser vi att vi våra kompetenser och breda projektportfölj kan stödja flera delar i utvecklingsresan. Inför en investering i en ny maskinpark behöver företagen ofta förstärka och förnya medarbetarnas kompetenser. Och själva investeringen kan vara sprungen ur en affärsstrategisk förändring som framkom i företagsanalysen. I alla de stegen och delarna kan vi hjälpa till, säger Joakim.

Samtidigt förtydligar Joakim IUC Syds

roll:

- Vi är inte konsulter eller RISE-forskare.

Däremot är vi de mindre tillverkande företagens gränssnitt mot fördjupad expertis, vare sig det är på den privata konsultmarknaden eller om kompetenserna finns inom lärosätena och RISE eller hos andra företagsstödjande aktörer.

MEDLEMMARNA

Förutsättningarna för IUC Syds insatser till företagen är Region Skåne, medlemmar, partnersamarbeten och projekt finansierade av Europeiska regionalfonden och Europeiska socialfonden. Bland medlemmarna finns 13 av Skånes 33 kommuner. Här kan samarbetena handla om alltifrån gemensamma projekt till klassrumsföreläsningar för att informera och inspirera skolungdomar till att välja yrken där det råder stor brist. I medlemsskaran finns också ett flertal större tillverkande företag såsom Boliden Bergsöe, Sandvik och Perstorp. Men till

största del består medlemmarna av små och medelstora tillverkande företag runt om i hela Skåne.

- Många företagare som vi möter för första gången är förvånade – och ibland skeptiskt inställda – till att det finns så mycket kostnadsfria insatser, hjälp och stöd att få från oss och andra. Men tack vare att vi hämtar

u FAKTA OM IUC SYD:

Antal medlemmar: 125

hem utvecklingspengar från EU-fonderna till de skånska bolagen kan vi arbeta nära företagen i deras utveckling. Och ofta kostnadsfritt, avrundar Joakim.

IUC Syd är en företagsstödjande organisation som ägs av industrin och parterna runt industrin.

Intervju: Axel Eriksson

Jobbar årligen med: runt 400 skånska tillverkande företag.

IUC-nätverket i Sverige: 21 bolag/parter, från Luleå till Malmö.

Aktuella insatser till företag: SPIK (Kompetensutveckling), Hållbar Produktion och Produktionsboosten/DigIT Hub (Automation och uppkopplad industri för det mindre företaget)

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV SYDVÄSTRA SKÅNE 4 TILLSAMMANS skapar vi en hållbar skånsk industri Boka er kostnadsfria företagsanalys idag! iucsyd.se
JoakimEnquist. Foto:JohannaÅberbergKassel.

Viktigt att ta emot APL-elever

Universitetsholmens Gymnasium erbjuder tre yrkesprogram och tio lärlingsutbildningar. Alla program är både högskoleförberedande och yrkesförberedande. Många elever kan få jobb direkt efter avslutade studier. Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) är en oerhört viktig del i utbildningen. Skolan letar alltid efter APL-platser och uppmanar företag verksamma inom bland annat VVS och el att ta kontakt med skolan och upptäcka fördelarna med att ta emot en elev.

Universitetsholmens Gymnasium erbjuder flera olika yrkesprogram, bestående av Vård- och omsorgsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energiprogrammet och tio lärlingsutbildningar, de senare i vilka eleverna spenderar hälften av tiden i skolbänken och hälften ute på praktik.

- Fördelen med yrkesprogram är att de flesta programmen leder till jobb, samtidigt som man kan välja att läsa vidare,

direkt efter eller efter ett par år som yrkesverksam. I vanliga fall får man jobb direkt efter avslutade studier, säger skolans rektor, Veronica Josefsson, som belyser att byggbranschen visserligen har stannat av för tillfället, men snart kommer tillbaka. Veronica har tidigare arbetat som rektor i Eslöv och biträdande rektor i Svalöv. Hon har jobbat på yrkesprogram under större delen av sin karriär.

- Det är en bra dynamik på yrkesprogram, där man kombinerar skola och arbetsliv. Det är spännande att arbeta med lärare som har mer än ”vanliga” ämneskompetenser, säger Veronica.

FELIX VILL BLI ELEKTRIKER

Eleverna på Universitetsholmens Gymnasium kommer både från Malmö och kranskommunerna. Under vårt besök på skolan träffar vi Felix Davidsson, som kommer från Svedala. Han går andra året på El- och energiprogrammet.

- Jag gillar att jobba praktiskt snarare än att läsa böcker. Vill man bli elektriker, som jag vill bli, är det en riktigt bra skola. Skolgången har varit bra här, tycker jag. Det är

Universitetsholmens gymnasium

Våga anta utmaningen – bli ett yrkesproffs!

Vi är skolan som ser, utmanar och ger varandra kraft att växa.

Vi sätter kvalitet och yrkesstolthet i fokus.

väldigt lugnt och alla kommer bra överens. Vi har väldigt bra lärare, säger Felix. När vi pratar med Felix i början av mars ska han ut på sin första APL.

- Jag tycker det ska bli kul. Vi har lärt oss detta i två år nu, så vi har ganska bra koll på grunderna, men vi kommer så klart ut för att lära oss mer. Det ska bli intressant, säger Felix.

APL-ELEVER

Skolan har programråd och APL-samordnare för varje program. Varje lärlingsprogram har sitt specifika samarbete.

- Sedan har lärarna, som ofta kommer från branschen, väldigt mycket kontakter, säger Veronica.

Universitetsholmens Gymnasium har samarbeten med både små och stora företag. Veronica understryker att vikten av företag som vill ta emot APL-elever, även under perioder då branscherna är utmanade.

- Företagen borde se det som en möjlighet att hitta en anställningsbar person. Samtidigt hjälper man tillväxten i sin bransch. Är man intresserad av att ta emot en APLelev är det bara att höra av sig till skolan, avslutar Veronica.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 5
IbrahimKassem,FelixDavidsson,TedWallaceochAndreasEklund.

En del av Malmös historia – och framtid

Historia är en viktig aspekt i Malmö Cityfastigheters verksamhet. Bolaget förvaltar 17 fastigheter i centrala Malmö och fokuserar på äldre byggnader där gammal arkitektur förenas med modern teknik.

– Vi vill vara en del av både Malmös historia och dess framtid, säger Christoffer Persson, VD på Malmö Cityfastigheter.

Som bolagsnamnet antyder är det fastigheter i de centrala delarna av staden som Malmö Cityfastigheter fokuserar på. I dagsläget förvaltas 17 sådana, vilka i många fall innefattar både bostäder och kommersiella lokaler som kontor, restauranger och butiker.

– Det är något av vår nisch – vi ser fördelar i att det råder liv och rörelse kring fastigheterna på både dagarna och kvällarna, säger Cecilia Hörstedt, kommunikatör på Malmö Cityfastigheter.

Något annat som präglar bolaget, vilket startades av tio näringslivsprofiler i Malmö, är att beståndet i huvudsak består av äldre fastigheter.

– Vi gillar gamla hus och har i uppdrag att ta hand om dessa, vi vill härigenom vara en del av både Malmös historia och dess framtid. I samband med varje förvärv undersöker vi byggnadens

ursprung och dess historia. Det ligger i mångt och mycket till grund för de beslut vi fattar gällande renoveringsinsatser. Det kan handla om allt från passagesystem till ventilation, det är alltid en balansgång mellan husets historia och modern teknik. Jag tycker att vi gör det på ett bra sätt, säger Christoffer Persson, VD på Malmö Cityfastigheter.

EN FAMILJÄR KÄNSLA

Teamet består av åtta personer med uppdraget att arbeta nära både hyresgäster och samarbetspartners.

– Det är viktigt att vi är personliga och tillgängliga, vi ska inte gömma oss

bakom några murar, utan vara ute och träffa människor. För oss är det också viktigt att ha koll på den lokala marknaden samt att snabbt kunna vara på plats hos våra hyresgäster, säger Christoffer och får medhåll av Cecilia.

– Vi är nästan som en familj, beslutsvägarna är korta och det finns ett engagemang som smittar av sig bland oss alla. Jag brinner för att träffa våra hyresgäster, det är det som är roligast med det här jobbet, säger Cecilia Hörstedt. Det är en filosofi som även uppskattas av hyresgästerna. När AktivBo delade ut Kundkristallen, ett pris som bygger på hyresgästernas egna omdömen, var det just Malmö Cityfastigheter som tog hem priset som Sveriges bästa hyresvärd, både 2022 och 2024.

– Det är förstås både roligt och hedrande, men det förpliktigar också att vi arbetar vidare och fortsätter utveckla oss. Det är hård konkurrens i fastighetsbranschen, ett gott rykte betyder således väldigt mycket, menar Christoffer Persson.

FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Christoffer, VD på företaget sedan 2019, har jobbat i bygg- och fastighetsbranschen hela sitt yrkesverksamma liv. Han gjorde en avstickare till Malmö FF där han i rollen som drift- och fastighetschef förvaltade och utvecklade Malmö Stadion.

– Det som lockade mig hit var att det är ett lokalt bolag i Malmö med en stark ägare och en fin fastighetsportfölj. Jag värdesätter att bolaget jobbar långsik-

tigt med en horisont som sträcker sig 50–100 år framåt. Det här bolaget ska förvaltas över många generationer, säger han.

Han är engagerad när det gäller hållbarhet och berättar att de på Malmö Cityfastigheter försöker arbeta med konkreta åtgärder avseende exempelvis energianvändning, men också hållbara transporter. I fastigheterna strävar de efter att optimera energianvändningen och med energisnåla lösningar skapa goda inomhusklimat. Hållbara lösningar är, menar han, en förutsättning för att bolaget ska kunna fortsätta växa och utvecklas.

– Vi har en ambition om att växa med en fastighet om året, men det gäller att växa i samklang med våra hyresgäster och staden. Vi har en driven och engagerad ägare som alltid är öppen för en bra affär.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 6 VI GER MALMÖ LIV Vinnare av Kundkristallen 2024 Vinnare av Kundkristallen 2022 Malmö Cityfastigheter
FastighetenpåNorraVallgatan66. FastighetenpåNorraVallgatan58. Christoffer Persson och Cecilia Hörstedt.

En trygg guide längs vägen mot arbete och utbildning

Arbetssökande i Sverige har i Eductus en trygg och målinriktad aktör att luta sig mot längs vägen mot arbete eller utbildning. Eductus jobbar enligt Rusta och matcha-principen, och har genom åren utvecklat en stark förmåga att matcha rätt individ till rätt arbetsgivare.

Academedia Eductus AB bildades 1991 och finns idag etablerat via kontor på 25 orter runt om i landet. I Malmö finns kontor i Rosengård samt i Värnhem där vi träffar platschef Sophie Hessler och handledaren Walid Altorman. De berättar att bolaget, som ingår i Academediakoncernen och som haft Arbetsförmedlingen som kund under många år, arbetar med uppdrag enligt lagen om valfrihet, så kallade LOV-uppdrag.

– Arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och berättigade till Rusta och matcha har själva rätt att välja leverantör. När de väljer oss kan vi kartlägga individens bakgrund och behov med målet att denne antingen ska hamna i arbete eller påbörja en utbildning, upplyser Sophie Hessler.

STÖD LÄNGS HELA VÄGEN

Walid Altorman berättar att det första som händer när en person valt, eller enligt närhetsprincipen på grund av uteblivet val, tilldelats Eductus som leverantör, är att de bokar in ett fysiskt möte med deltagaren. Här ser de över individens arbetslivserfarenhet och utbildning samt kartlägger vilka behov eller eventuella kompetens- och kunskapsbrister personen i fråga har, hur dennes eventuella nätverk ser ut samt formulerar mål man tillsammans ska sträva mot.

– Det kan handla om både arbete och utbildning eller en kombination av de två. Tillsammans med deltagaren utformar vi en plan vilken vi sedan informerar Arbetsförmedlingen om. I ett andra skede hjälper vi individen med att formulera CV, skriva

personliga brev och träna på intervjuer, samt pratar om hur man kan använda olika kanaler för att söka jobb, förklarar Walid.

För vissa deltagare är utbildning vägen till jobbet och i det avseendet har Eductus goda kontakter med flera utbildningsanordnare. För arbetsgivare erbjuds även externa företagsaffärer inom språkförstärkning och karriärcoachande uppdrag. På kontoren i Malmö finns personal som utöver svenska och engelska behärskar arabiska och somaliska, och tack vare organisationens storlek kan de med enkelhet arrangera digitala möten med andra kontor för tolkstöd.

RUSTA OCH MATCHA

Sophie Hessler berättar att Eductus

Få rätt person på plats!

tack vare den långa branscherfarenheten förfogar över ett stort nätverk av arbetsgivare från en mängd olika branscher, framför allt inom den privata sektorn. Eductus arbetar enligt Rusta och matchaprincipen, och just kunskapen kring hur man matchar rätt individ med rätt arbetsgivare är något de är duktiga på. – Arbetsgivare och arbetstagare skriver avtal och från vår sida håller vi en löpande kontakt med arbetstagaren. Jag tycker att man som arbetssökande ska söka sig till Eductus för att vi erbjuder hög kvalitet och är seriösa på riktigt. Vi har lång branscherfarenhet och strävar alltid efter att se varje individ som unik, säger Sophie Hessler.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Vi är ett auktoriserat matchnings- och utbildningsföretag som matchar rätt person till rätt arbete via Rusta och matcha. För dig som arbetsgivare hjälper vi till med rekrytering eller språkförstärkande insatser. Skanna QR-koden för att läsa mer.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 7 Välkommen till framtiden
SophieHesslerochWalidAltorman.

Miljömuddring vanligare när havsmiljöer hamnar i fokus

När miljöfrågor får ett allt större fokus blir också miljömuddring en alltmer efterfrågad tjänst. Lassen Construction AB är en framträdande entreprenör inom miljömuddring, vilket innebär att man med modern teknik avlägsnar föroreningar från havet, och extraherar det giftiga avfallet som sedan deponeras.

– Det råder en ökande efterfrågan på detta över hela landet, konstaterar bolagets ägare Jonas Lassen.

utvecklats till en framstående aktör är miljömuddring. Det innebär att föroreningar tas upp från havet, varpå det giftiga avfallet extraheras och deponeras på ett miljöriktigt sätt. Vattnet renas och återförs sedan till kretsloppet. – Vi utför miljömuddring i både hamnar och dammar där reningsverk släpper ut vatten. Det kan vara allt från småbåtshamnar till stora fartygshamnar, upplyser Jonas Lassen.

ningsföretag som Peab, NCC och Skanska. De åtar sig dessutom direktuppdrag för pappersbruk.

NOGGRANNA PROCESSER

Jonas Lassen startade det egna bolaget Lassen Construction AB för drygt 20 år sedan. Han är utbildad byggnadsingenjör och yrkesdykare, har studerat på Sjöbefälsskolan i Kalmar och fick därefter arbete som skeppare på dykfartyg, vilket bland annat innebar arbete i samband med bygget av Öresundsbron.

– Dykning var en stor del av verksamheten från början, men efter hand har jag utvecklat den till att även inkludera markarbete. Idag utför vi olika typer av uppdrag inom bygg, markentreprenad, sjöentreprenad och anläggningsdykning, berättar Jonas Lassen.

MILJÖMUDDRING

Ett område där Lassen Construction

Lassen Construction arbetar med miljömuddring på uppdrag av Malmö Stad, bland annat vid Seglarskolans jolleverksamhet i Strandsjön i Limhamn. Det rör sig om sammanlagt 4 600 kubikmeter bottensediment som renas, samtidigt som även djupet blir större. Företaget verkar ofta också i rollen som underentreprenör åt stora bygg- och anlägg-

I Lassen Construction har de utvecklat och designat två egna containrar som rymmer var sin anläggning, varav den ena används för beredning och blandning av kemikalier, och den andra för flockning av bottensediment. I den förstnämnda anläggningen behandlas massor med kemikalier för att åstadkomma flockning, vilket innebär att partiklarna klumpar ihop sig och avger rent vatten. Efter behandlingen går massorna till geotuber för avvattning – Faktum är att vi är ganska ensamma om att utföra denna teknik ute i fält. Jag tror dock att det förr eller senare kommer att ställas krav på sanering av hamnar och andra platser som varit förorenade under lång tid. Miljömuddring lär bli ett viktigt område i framtiden då kommuner och reningsverk kommer att ha stor nytta av denna teknik, spår Jonas Lassen.

VÄRNAR EN GOD ARBETSMILJÖ

Jonas konstaterar att Lassen Construction har klarat sig bra under lågkonjunkturen. Han ser positivt på framtiden med en vision om att bolaget ska fortsätta växa beträffande såväl projekt som antalet anställda. Just medarbetarna är något som Jonas vurmar lite extra för.

– Det är viktigt att skapa en trevlig arbetsmiljö med ordning och fokus på säkerhet för den anställde på sin arbetsplats. Om man inte tar hand om sina anställda försvinner de, så för att vi ska växa måste vi erbjuda goda förutsättningar för vår personal, understryker han.

Jonas Lassen tror på fler uppdrag kring miljömuddring framöver och påpekar att företaget i sammanhanget inte är begränsat till närområdet, utan kan åta sig uppdrag över hela Sverige.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 8
Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson JonasLassen.

Vi kompromissar aldrig när det handlar om kvalitet och miljö

Lcab.se

Betydande insatser f ör den sydsvenska elevhälsan

När en ny lag innebar krav på landets skolor att erbjuda elevhälsa bildades Skolia AB. Sedan dess har Skolia försett både grundskolor och gymnasieskolor med såväl skolläkare och -sköterskor som skolkuratorer och -psykologer.

– Vi tar bort ett bekymmer från rektorernas axlar – de kan vara trygga med att skolans elevhälsa sköts på ett korrekt sätt, säger Maria Brakel, VD och medicinskt ledningsansvarig på Skolia.

Skolia AB grundades 2010 i samband med att den nya lagen etablerades och som innebar krav på landets skolor att erbjuda

elevhälsa. Sedan dess har verksamheten vuxit och utvecklats gradvis, inte minst under ledning av Maria Brakel, VD och medicinskt ledningsansvarig, med ett förflutet i Skolia sedan 2012.

– Vi förser både gymnasieskolor och grundskolor med alla professioner inom elevhälsan, det vill säga skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Härigenom tar vi bort ett bekymmer från rektorernas axlar. De kan med varm hand lämna den biten och regelverket till oss och vara trygga med att allt sköts på ett korrekt sätt, i och med att det är vi som är vårdgivare – vi ansvarar för den medicinska elevhälsan enligt regelverket, förklarar Maria Brakel.

Hon tillägger att Skolia även bemannar kommuner med både skolsköterskor, skolpsykologer och skolläkare. För närvarande samarbetar de med fem kranskommuner till Malmö gällande just detta. Skåne är bolagets primära verksamhetsområde, härutöver är det verksamt även i Stockholm i form av en specialskola.

JOBBAR LÅNGSIKTIGT

Maria Brakel tycker att Skolia är duktigt på att arbeta långsiktigt, bland annat genom

regelbundna uppföljningsmöten med skolenheterna. Skolia jobbar också med internutbildningar samt månadsmöten med varje profession.

– Det är viktigt att vi upprätthåller en hög kunskapsnivå. Vi bygger ett Skolia men vi bygger även kvalitet i de olika professionerna, bland annat genom att bjuda in föreläsare, till exempel specialpedagoger eller ortopeder. Alla på Skolia fungerar som våra ambassadörer, säger Maria. Hon konstaterar att mycket har hänt inom skolhälsovården de senaste decennierna. – När jag började för 30 år sedan vägde man, mätte, kollade syn och så vidare. Idag tycker jag att elevhälsan jobbar mer tillsammans, mycket tack vare lagen 2011 som underströk vikten av att vi behöver jobba i team i stället för enskilt. När vi talar med gemensam röst får vi genomslag i viktiga frågor, påpekar Maria Brakel och fortsätter: – När vi är ute i kommunerna är kommunerna vårdgivare och har bestämt vad vi ska göra. När vi är vårdgivare på en mindre skola äger vi frågan, då måste vi övervaka, ansvara och administrera på ett helt annat sätt. En liten skola med 50 elever har procentuellt sett mer bekymmer än en

skola med tusen elever. Det är viktigt att satsa på elevhälsan, alla barn och ungdomar har rätt att må bra och bli sedda.

TRIVS MED JOBBET

Maria Brakel har ett förflutet som skolsköterska samt biträdande rektor och chef på en barnavårdscentral. Hon lockades av

utmaningen som Skolia erbjöd och har varit med om bolagets goda utveckling. – Det är kul att hjälpa fler barn och ungdomar till en bättre hälsa. Ibland gör jag själv inhopp ute i verksamheten, vilket jag tycker är väldigt roligt, avrundar Maria Brakel.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

Tillsammans skapar vi trygga skolor med välmående elever www.skolia.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 10
Maria Brake.

Ett bra avtal f örebygger tvist

Tvistemål uppstår när två parter inte kommer överens. Det kan till exempel vara att den ena parten inte vill göra rätt för sig vid ett köp eller inte vill betala en skuld.

Tvistemål kan vara såväl tids- som resurskrävande och därför ofta ett oönskat inslag i vardagen. De flesta verksamheter riskerar dock att hamna i tvist vid något tillfälle, men det finns sätt för att minska risken eller i varje fall få bättre förutsättningar till framgång om tvist uppstår.

Öresund Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå vars advokater är specialiserade på bland annat kommersiell avtalsrätt, tvistlösning, immaterialrätt och företagsöverlåtelser. Byrån bistår med allt som rör affärsrättsliga tvister och är därigenom också experter på att förebygga tvister – inte minst genom att arbeta proaktivt med avtal. Advokaterna på byrån har samlad erfarenhet från domstol, stora advokatbyråer och internationella bolag. Delägaren och advokaten Mats Johansson inledde sin karriär som bolagsjurist på Oatly som vid

tidpunkten var i en kraftigt expansiv fas. Mats har därför upplevt och arbetat med många av de utmaningar och problem som växande företag stöter på.

- Jag är minst känd för är att ha hjälpt Oatly att bygga upp deras globala varumärkesportfölj. Det jag är mest känd för är att jag representerade Oatly när de blev stämda av Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen för ett antal år sedan, berättar Mats.

SKRIFTLIGT AVTAL

Många tvister beror på att parterna utgått från olika behov och förutsättningar. Parter bör därför i ett tidigt skede klargöra de gemensamma förutsättningarna och vilka förväntningar som finns inför en ny affärsrelation.

Öresund Advokat rekommenderar sina klienter att alltid ingå skriftliga överenskommelser. Med tydliga och professionellt utformade avtal kan tvister undvikas eller i varje fall skapa betydligt bättre förutsättningar för att nå en förlikning eller vinst i en domstolstvist.

- Vi bistår i alla delar av avtalsprocessen, såsom att ta fram, granska och förhandla avtal. Vårt uppdrag är att analysera vad som är rimligt, legalt och kommersiellt, samt ge råd inför beslut, säger Mats.

Många tvister uppstår när avtalsmallar använts som inte är anpassade efter situationen eller enbart anpassade till fördel för den ena parten.

- Jag brukar säga att en bra avtalsjurist är en positiv pessimist, som kan utvärdera risker i affärsrelationer och anpassa avtal efter part och situation. Det är inte ovanligt att avtal saknar viktiga delar, till exempel en tydlig ansvarsfördelning eller rätten att säga upp avtalet, detta då många parter vid avtalsgranskningen missar vad som inte finns med i avtalet. Att arbeta proaktivt med sina avtal kan också vara en konkurrensfördel, menar advokaten Michelle Cranmer, som har specialiserat sig på kommersiella avtal.

SKILJEFÖRFARANDE ELLER

ALLMÄN DOMSTOL

Då varje avtalssituation är unik bör parter redan i avtalet noga överväga hur eventuella tvister ska lösas och reglera detta i en så kallad tvistlösningsklausul. Advokaterna på Öresund Advokat är noga med att alltid förklara för sina klienter vad ett skiljeförfarande eller en domstolsprocess innebär och vad en tvist kan komma att kosta. Det ingår även i processlägesanalysen som en advokat alltid bör göra innan ett rättsligt förfarande inleds.

OM TVIST INTE KAN UNDVIKAS

Om en tvist ändå inte kan undvikas är det viktigt att inhämta juridisk rådgivning i ett tidigt skede. Alla situationer är olika. En erfaren advokat kan göra en analys av rättsläget och möjligheterna att nå framgång om tvisten hamnar i domstol. Det kan vara mer förmånligt

att sluta en förlikning med motparten än att driva en tvist till huvudförhandling i domstol.

- Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. Skriftlig bevisning såsom avtal och efterföljande e-postkorrespondens mellan parterna är ofta en förutsättning för att hamna i en bra position i en tvist, säger advokaten Camilla Granholm. Camilla fortsätter med att förklara att de flesta företagsförsäkringar också innehåller ett rättsskyddsmoment som kan ersätta en del av advokatkostnaderna i samband med tvist. Många försäkringsbolag har dock karensregler avseende när försäkringen kan utnyttjas och begränsningar avseende försäkringsersättningen.

Det är därför viktigt att kontrollera försäkringsvillkoren och nystartade företag bör inte heller vänta med att teckna försäkring, förklarar Camilla.

Genom att arbeta proaktivt med sina avtal tillsammans med en advokat skapar företag bättre förutsättningar för att förebygga eller undvika tvist.

Intervju: Wilhelm Walaker

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 11
CamillaGranholm,MatsJohanssonochMichelleCranmer. DebådaägarnaMatsochDavid.

Brett fokus och gröna initiativ

Projektstyrning Syd grundades av tre män med lång erfarenhet av byggbranschen som såg stora möjligheter med att kombinera sina kompetenser. Det visade sig snart att man hade ett vinnande koncept, vilket har lett till mycket god tillväxt. Idag erbjuder företaget exempelvis tjänster som projektledning, byggledning, kontrollansvarig och besiktning av byggentreprenader.

Robert Kjellin arbetade länge med fasadrenovering och samarbetade då ofta med Dennis Zätterberg och Magnus Albinsson, som fokuserade på byggentreprenader och fastighetsförvaltning. Det visade sig vara ett samarbete som öppnade upp stora möjligheter. - Utmaningarna och möjligheterna att tillfredsställa kundernas önskemål och

att hantera uppdrag växte snabbt, säger Robert.

I juni 2020 startade de tre männen

Projektstyrning Syd AB. Detta var mitt under pandemin, vilket gjorde att man fick en minst sagt utmanande start. De tre delägarna var dock redan vana vid att se möjligheter snarare än hinder.

- Vi kände ett starkt behov av ett jämnt arbetsflöde, så vi prioriterade renovering och underhåll till en början. Snart engagerade vi oss också i komplexa projekt med äldre byggnader, där vi ofta behövde hitta kreativa lösningar, berättar Robert.

VIKTIGA MILSTOLPAR

Tack vare en god affärsstrategi fick man företaget att växa och har redan passerat ett antal milstolpar.

- Att få MKB Fastighets AB som ramavtalskund och få möjligheten att anställa fler medarbetare var en viktig milstolpe

för oss. Med tiden fick vi även HSB och Stena Fastigheter som kunder, berättar Robert.

När man drog igång verksamheten i juni 2020 var den långsiktiga planen att vara åtta medarbetare inom fem år. Denna milstolpe passerade man dock redan för ett tag sedan.

- Att bli 10 medarbetare var en viktig prestation för oss. Flytten till nya kontorslokaler i augusti 2022 var ytterligare ett lyft för oss, berättar Robert. Idag består Projektstyrning Syds upptagningsområde av Skåne och Halland. Utbudet av tjänster är väldigt brett och sträcker sig från byggledning och projektledning till besiktning, kontrollansvarig och underhållsplanering. Underhållsplanering, det vill säga att renovera och underhålla äldre byggnader, är fortfarande en viktig del av tjänsteutbudet. Genom åren har man

byggt upp en stark och effektiv organisation.

- Vi erbjuder teknisk support och har etablerat goda relationer med myndigheter. Vårt team arbetar effektivt och kan fatta snabba beslut, vilket ger bra underlag till beställarna, säger Robert.

EN HÅLLBAR FRAMTID

Ett lösningsorienterat fokus är en del av Projektstyrning Syds DNA.

- Det är viktigt att vara lyhörd för förändringar och tidigt lyfta fram problem för att hitta lösningar. Vårt fokus ligger på att vara innovativa och ta vara på befintligt material, säger Robert. Projektstyrning Syd är ett modernt företag, som använder digitala arbetsmetoder. Man har även satsat mycket på hållbarhet.

- Vi satsar på hållbara byggmetoder och strävar efter att minska vår miljö-

påverkan genom återanvändning och andra energieffektiva metoder. Vi använder även exempelvis elcyklar och elbilar, säger Robert. Företagets framtid ser ljus ut och man överväger nu att anställa fler medarbetare medan man söker nya uppdragsgivare.

- Att hitta och behålla kompetenta medarbetare, både män och kvinnor, är avgörande för våra fortsatta framgångar, avslutar Robert.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 12
Intervju: Caron Pap

Stora möjligheter i fastighetsbranschen

Amaron Real Estate är en fastighetsfond som köper upp kommersiella fastigheter i Greater Copenhagen Region, med fokus på den svenska sidan. Man är en artikel 8-fond, vilket innebär att fastigheterna man köper upp antingen är certifierade gröna eller kan göras gröna. Målet är att bygga på och utveckla fastigheterna, så att de är i bättre skick än innan de köptes upp.

Stefan Wilhelmson och Martin Mildner har lång erfarenhet av att jobba inom finans- och investeringsvärlden. De har arbetat tillsammans sedan 2013, då de tillsammans med andra partners startade Norama, en private equity-fastighetsfond. Man byggde upp denna fond under cirka sju år och sålde den för 2,2 miljarder kronor 2020, med en mycket gynnsam avkastning för investerarna. För två år sedan bestämde kompanjonerna sig för att starta upp en uppföljande fastighetsfond. Amaron driver alternativa investeringsfonder.

- Istället för att vara börsnoterade ägs man av limited partners, det vill säga ett begränsat antal investerarare. Det innebär att investerare förbinder att investera kapital under en överenskommen tid och att man realiserar

resultatet i samband med avyttringar, säger Stefan.

FOKUS PÅ KVALITET

Amaron fokuserar på att köpa kommersiella fastigheter i det som kallas Greater Copenhagen Region, inom vilken även delar av södra Sverige ingår.

- Vi är en artikel 8-fond, vilket innebär

att våra fastigheter ska vara certifierade gröna. Vi förvärvar fastigheter som vi ser kan göras gröna. Huvudfokus är fastighetsbestånd kopplade till lätt industri, kontor, lager och logistik. Många fastigheter kan man bygga om och utveckla till det bättre för att skapa en välfungerande grön portfölj och därmed öka värdet långsiktigt, säger Martin. Relationen med hyresgästerna är en viktig del av arbetet.

- Det är viktigt att ta hand om hyresgästerna, så att de får en långsiktig relation med oss, säger Martin.

Stefan lägger till:

- I och med att vi har vår egen förvaltning, tror jag att vi kan sätta en personlig prägel på hur vi förvaltar och hur samarbetet med hyresgästerna ter sig. - Vi är fortfarande i ett uppstartstadie distributionskapacitet, fastigheter som

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 13
Martin Mildner och StefanWilhelmsson.

Den gröna omställningen i ett nötskal

Wennstrom Solutions & Service har lång erfarenhet av att arbeta med drivmedelsstationer för fossila bränslen. De senaste åren har företaget haft ett starkt fokus på lösningar kopplade till e-mobilitet. Detta gör att verksamheten kan beskrivas som den gröna omställningen i ett nötskal.

Wennstromgruppen, med företag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, ingår i den familjeägda koncernen Ekelund Invest. Ulf Ekelund inledde sin bana i Wennstromgruppen 1998, när han klev in som exportchef på Wennstrom Flow Control, som då ägdes av hans svärföräldrar. Fjorton år senare tog Ekelund Invest över ägandet och har sedan dess utvecklat Wennstromgruppen. Ulf är numera koncernchef i gruppen och tillfälligt VD för Wennstrom Solutions & Service. - Vi började som ett produktföretag och expanderade sedan även till service. Vi jobbar inom flytande bränsle och

e-mobilitet, berättar Ulf om Wennstrom Solutions & Service. Idag har företaget ett brett erbjudande, som sträcker sig från projektering till installation, driftsättning och service av både traditionella drivmedelsstationer för flytande bränslen och laddstationer för elektriska fordon. Kunderna finns över hela Norden och består av allt från rikstäckande kedjor till lokala aktörer.

DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN

E-mobilitet är ett annat ord för elektrifieringen av fordon som pågår. I och med att Wennstrom Solutions & Service historiskt har jobbat med fossila bränslen, kan det tyckas var motsägelsefullt att även syssla med e-mobilitet. Ulf menar dock att det är fördelaktigt att arbeta med både flytande bränslen och e-mobilitet, eftersom det ger företaget möjligheter att bidra till den gröna omställningen från insidan.

- Branschen är traditionellt förknippad med fossila bränslen, men flytande bränslen omfattar även biobränslen som HVO. Vi arbetar nu med att hjälpa våra kunder komplettera sitt erbjudande, så att de kan jobba med gröna alternativ som e-mobilitet. På så sätt breddar vi dels vårt eget erbjudande, dels kan vi bidra på allvar till den gröna omställningen, säger Ulf.

Wennstrom Solutions & Service är certifierat enligt ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och integrerar hållbarhet i vardagen. Ulf fortsätter med att berätta att man gör sin fordonsflotta så miljövänlig som möjligt och arbetar med energieffektivisering i verksamheten. Företagets gröna profil är även fördelaktig vid exempelvis rekryteringar.

- Vi vill attrahera medarbetare som delar våra värderingar och vill vara en positiv kraft. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och vill att våra anställda ska vara ambassadörer för företaget, säger Ulf.

E-MOBILITET GÅR FRAMÅT

E-mobilitet är något som kommer fortsätta växa. Det finns dock ett antal

utmaningar, som många av kunderna funderar över.

- Eftersom vi har lång erfarenhet av att jobba med företag och drivmedelskedjor som använder eller säljer flytande bränslen, kan vi snabbt hitta lösningar för motsvarande kunder inom e-mobilitet. Vårt mål är att fortsätta att växa inom e-mobilitet, framför allt inom support och service. Vi är märkesoberoende och vårt fokus ligger på att erbjuda laddinfrastruktur för tyngre fordon såsom bussar och lastbilar, och sedan bistå kunden under hela anläggningens livscykel, säger Ulf. Arbetet med att finna en ny VD för Wennstrom Solutions & Service har precis inletts med målet att få en ny kraft på plats inom sex månader. -Det kommer att bli fantastiskt. Det är spännande att se nya människor bidra med nya perspektiv på gamla och nya problem, avslutar Ulf. Intervju: Wilhelm Walaker

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 14
Text: Andreas Ziegler
Ulf Ekelund.

En stabil partner i lågkonjunkturens tid

För några år sedan fick Tectopower AB (då under namnet Regstans Produktion AB), nya ägare. Förra året slogs samtliga varumärken i verksamheterna ihop under TectoPower. Detta har skapat ett tydligare och starkare erbjudande, som sträcker sig från plåtbearbetning och belysning till montagesystem för solceller och fundamentlösningar till laddplatser för högeffektsladdning av fordon. Den nya företagsstrukturen gör att verksamheten är motståndskraftig vid konjunktursvängningar och kan arbeta flexibelt med exempelvis produktutveckling.

Johan Brehmer och Johan Fernlund träffades 1997, när de båda var röjdykare i flottan. Efter flottan sysslade Brehmer primärt med affärsutveckling i många år medan Fernlund blev arkitekt och bland annat har haft en egen arkitektbyrå. Ödet skulle föra de två forna dykarna samman igen när Brehmer flyttade från Stockholm till Skåne, där Fernlund redan bodde.

- Jag berättade för Johan, i egenskap av nyinflyttad malmöit, att jag hade hittat ett hus som såg förjävligt ut, men han rekommenderade det ändå, så jag och min fru köpte det. Det visade sig att min namne bodde i ett nästan identiskt hus på granngatan, så det var inte konstigt att han rekommenderade det, säger Brehmer och ler åt minnet.

Den gamla vänskapen resulterade så småningom i att Johan och Johan blev kompanjoner i ett startup i vilket de fokuserade på akustik, belysning och innertak.

- Vi kom i kontakt med Regstans genom bolagets affärsområde Masterlite, då de

EN STABIL PARTNER

I december 2023 slogs alla varumärken i företaget samman till en verksamhet med ett gemensamt varumärke, som nu går under namnet Tectopower. Idag jobbar man med plåtbearbetning/legobearbetning och belysning, och har även utvecklat två nya verksamheter. Den ena nya verksamheten består av montagesystem för solceller, det vill säga markställningar. Den andra verksamheten består av fundamentlösningar till laddplatser för högeffektivladdning av elfordon, inklusive tunga sådana.

- Vi såg det som en vision att vara aktiva inom flera segment. Det gör oss mindre konjunkturkänsliga. Det gagnar oss dessutom att folk vet att det finns en stabilitet i bolaget; vi är en partner som står stadigt, säger Brehmer. Stabiliteten har lett till stora framgångar, vilket bland annat reflekteras av att man har gått från 23 till 50 anställda. Det är tydligt att Johan och Johan är duktiga på det strategiska arbetet. För att kunna fokusera på detta arbete har man nyligen anställt en COO (Chief Operating Officer), som kommer sköta det operativa arbetet tillsammans med ledningen och övriga medarbetare

”YES, WE CAN”

Johan Brehmer fortsätter med att berätta lite om hur de har jobbat med affärsstrategin på Tectopower:

- Vi behöver växa med marknaden. Gör vi inte det, är vi inte lika relevanta. Tillväxten har nog berott på att vi har kunnat implementera en ”yes-we-can”mentalitet.

På Tectopower arbetar man brett för att kunna erbjuda snabba och kundanpassade lösningar.

- Vi är stolta tillverkare, men vi har även ett starkt fokus på försäljning och marknadsföring. Vi jobbar med produktutveckling och kan ta fram lösningar till kunder snabbt. Vi pratar mycket om partnerskap med våra kunder. Man måste våga inkludera kunderna som en partner som är drivande i produktutvecklingen. Båda parter ska vara i en tillväxtresa tillsammans, avslutar Brehmer.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 15 Svensk plåt- och stålkonstruktion möter framtidssmart innovation Tectopower.se
var vår leverantör. Vi fick då höra att de skulle sälja. Efter lite omvägar köpte vi hela verksamheten, berättar Brehmer. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler DebådaägarnaochkamraternaJohanBrehmerochJohanFernlund.

Sogeti skapar framtidens hållbara digitala lösningar

Entreprenörskap och enkelhet finns i IT-konsultföretaget Sogetis DNA där innovation och teknologi utgör grunden i verksamheten. Denna kretsar bland annat kring innovativa tjänster avseende digitala lösningar och molnplattformar, vilka i förlängningen bidrar till en effektivare och mer hållbar framtid samt säkrad kvalitet hos sina kunder.

Sogeti Sverige AB bildades 2003 och ingår i Capgemini-koncernen, en världsledande aktör som med sina cirka 350 000 anställda stöttar företag att driva och utveckla sina verksamheter genom modern teknologi. Sogeti sysselsätter i Sverige 1 300 anställda på 21 kontor runt om i landet. Ett av dem ligger i Malmö där vi träffar regionchefen Nina Pettersson. Hon beskriver Sogeti som en oberoende tjänsteleverantör som tillhandahåller teknologisk spetskompe-

tens. Företaget erbjuder expertis inom olika områden, som projektledning, krav- och testledning, test och systemutveckling.

– Här i region syd fokuserar vi mycket på test, testledning och mjukvaruutveckling. Vi är en välkänd aktör i Sydsverige och vänder oss till kunder i en mängd olika branscher. Det handlar helt enkelt om att med kontinuerlig kompetensutveckling hjälpa organisationer att arbeta snabbare, bättre och smartare. Kvalitet och kompetens är centrala fokusområden för oss, säger Nina Pettersson.

HELHETSLEVERANTÖR

Sogeti är en helhetsleverantör med visionen att skapa morgondagens hållbara IT-lösningar redan idag. De jobbar agilt, hjälper sina kunder med hela kedjan och erbjuder specifika tjänster paketerade för kundens behov, så som till exempel molntjänster, dataanalys och AI, samt paketerade testleveranser.

Det kan ofta vara starten på ett längre samarbete och partnerskap där Sogeti stödjer sina kunder på deras digitaliseringsresa.

– Vi ser digitaliseringen som en central del av framtiden. Idag satsar vi mycket på exempelvis Generative AI där vi ser enorm utvecklingspotential, berättar Nina Pettersson.

TEAMET I FOKUS

På Sogeti strävar man efter att deras konsulter ska vara certifierade i alla avseenden, vilket innebär att de satsar mycket på kompetensutveckling.

– Vi tror på individens utvecklingspotential och har byggt ett starkt team av personer med olika bakgrunder och erfarenheter. Teamkänslan är av stor vikt i samarbetet med kunder och partners, säger Nina Pettersson.

Nina har själv lång erfarenhet av mjukvaruutveckling. Hon har haft olika roller som utvecklare, projektledare,

linjechef och affärsansvarig. I rollen som regionchef fungerar hon som både en strateg och en operativ ledare för verksamheten.

– Sogeti betyder mycket för mig personligen, för mig representerar Sogeti kvalitet och kompetens i den stora världen. Vi värdesätter friheten att forma vårt arbete och teamet lokalt, samtidigt som vi är knutna till den nationella organisationen, säger Nina. Hon tror på en fortsatt god utveckling för såväl Sogeti i stort som för region syd där hon ser både möjligheter och växande behov.

– Vi vill vara en aktiv part i den pågående digitala utvecklingen och söker därför mer eller mindre ständigt efter nya individer som delar vår passion och vill vara med på denna spännande resa. Vi känner oss redo att ta oss an framtidens digitala utmaningar.

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 16
Regionchef SogetiSyd,NinaPettersson.

De säljer och installerar Skandinaviens ledande säkerhetsdörrar

Dörrar är inte bara in- och utgångar, utan även en viktig säkerhetskomponent som står emot bränder och andra påfrestningar. Secor, som har funnits i Malmö med egen etablering sedan 2011, säljer och installerar säkerhetsdörrar från Daloc, som är Skandinaviens ledande tillverkare inom sitt segment. För att säkra långsiktig tillväxt satsar man på att hjälpa sina franchisetagare och medarbetare, som får gott om möjligheter att utvecklas.

Daloc grundades 1942 och är idag en ledande tillverkare av säkerhetsklassade dörrar i Skandinavien. Secor AB har funnits sedan 1994 och firar därmed 30-årsjubileum i år. Sedan 2002 ägs företaget av Daloc och är koncernens sälj- och installations-företag. Secor är rikstäckande genom både egna etableringar och franchisetagare. I Malmö har man funnits med en egen etablering sedan 2011. Här träffar vi Torgny Bertilsson, som har arbetat i företaget sedan 2012 och har arbetat som regionchef sedan 2019. Han har haft ett antal positioner inom företaget.

- Jag började som säljare hos en franchisetagare och arbetade med försäljning av styckedörrar fram till 2017. Efter det gick jag över till arbeta direkt för Secor AB med support mot franschisetagare. Det gav mig en djupare förståelse för vad det innebär att arbeta med franchise. Det finns ett omfattande regelverk som man måste säkerställa att franchisetagarna följer. Det var en intressant erfarenhet att gå från försäljning till att stödja och guida franchisetagarna i deras försäljning, berättar Torgny.

SÄKERHET

Daloc och Secor har nått sin marknadsledande position genom att satsa på kvalitet i alla led.

- Vi erbjuder lösningar som inte bara är säkra, utan även estetiskt tilltalande och hållbara. Genom att erbjuda svensktillverkade produkter strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling, säger Torgny. Som en aktör som är verksam inom säkerhet, är det av yttersta vikt för Secor att hålla det man lovar.

- Att kommunicera att en dörr inte bara är något man öppnar och stänger, utan även är en viktig säkerhetskomponent som står mot brand och andra påfrestningar, är en central del av försäljningsarbetet. Genom att lyssna på kundernas behov och anpassa oss efter deras förutsättningar, arbetar vi för långsiktiga och framgångsrika relationer, säger Torgny.

FÖRETAG OCH INDIVIDER SOM VÄXER

På Secor satsar man på tillväxt.

- Här i Malmö har vi vuxit en hel del sedan starten 2005, bland annat genom att ta över franchiseföretag i egen regi, berättar Torgny. Personalen spelar en lika stor roll som själva produkterna i Secors strävan efter att fortsätta växa. Kompetensnivån på företaget är hög; alla installatörer är självklart certifierade. Torgny är noga med att påpeka att alla, oberoende av vilken säkerhetsdörr man väljer, alltid ska anlita en certifierad installatör. Installatörerna som arbetar på Secor får gott om stöd i sitt arbete.

- Vårt mål är att ha en stark och engagerad personalstyrka och att fortsätta växa. Det innebär en intensiv rekryteringsprocess där vi letar efter individer som delar våra värderingar och har potential att bli en del av vårt team. När vi väl har rekryterat rätt person är det

viktigt att stötta och utveckla dem för att säkerställa deras långsiktiga engagemang, säger Torgny.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 17
Säker Dörr. Säker Installation. 020-440 450 | Secor.se
Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler TorgnyBertilsson.

Svenskt f öretag tillverkar Parkinson-medicin

Bioglan utvecklar och tillverkar läkemedel och medicintekniska produkter, både som kontraktsproducent och för egna varumärken. Företaget satsar intensivt på tillväxt och jobbar mycket med ett läkemedel som riktar sig mot Parkinsons sjukdom. Bioglan har ett omfattande arbete framför sig, då varumärkets ägare, tyska Stada, kontinuerligt lanserar läkemedlet på flera utländska marknader.

Bioglan tillverkar läkemedel och medicintekniska produkter i många olika typer av formuleringar och kvantiteter. Bland företagets produkter finner man många olika typer av geler, salvor och krämer. Man fyller allt från små tuber, på några gram, till stora burkar som rymmer 750 gram. Sedan 2009 ägs Bioglan av spanska Reig Jofre, som har totalt 1 300 anställda och har sitt huvudkontor i Barcelona. Vi har kontraktsproduktion, vilket innebär att kunden äger varumärket, men vi har också egna varumärken. Många av våra egna produkter finns på den nordiska marknaden som receptbelagda eller receptfria läkemedel, berättar

Simon Björklund, som är företagets

VD.

Simon har en forskningsbakgrund inom genteknik och har disputerat på SLU i Umeå. Han har jobbat på Bioglan i 13 år och har varit företagets VD de senaste 9 åren.

- När jag kom hit var vi strax under 50 medarbetare och idag är vi fler än 100 och växer kontinuerligt. Bolaget täcker upp allt från produktutveckling till att kunna kommersialisera produkter som vi tillverkar själva. Den bredden i bolaget är rätt unik och gör arbetet extra varierande och roligt, säger Simon.

PARKINSON-MEDICIN

Just nu jobbar Bioglan mycket med en produkt som används för behandling av Parkinsons sjukdom. Det receptbelagda läkemedlet används vid svår sjukdom när orala läkemedel inte gett tillräcklig effekt. Produkten är en gel för kontinuerlig tillförsel som ges genom en pump och en sond (slang) direkt in i tunntarmen. Vid Parkinsons sjukdom är nivåerna av ämnet dopamin i hjärnan låga. Levodopa omvandlas till dopamin i hjärnan och lindrar därmed symtomen av Parkinsons sjukdom. Den här produkten innehåller dessutom karbidopa och entakapon vilka kan förbättra

den effekt levodopa har på Parkinsons sjukdom.

Det händer mycket på Bioglan just nu. Simon berättar att företaget har byggt två nya produktionslinjer och är i färd med att färdigställa en ny fabrik, där man har för avsikt att bara producera läkemedlet mot Parkinsons.

- Stada har lanserat medicinen på den

europeiska marknaden, men det finns planer för lansering i Nordamerika, Sydamerika och Japan via andra företag. Vi har ett omfattande arbete framför oss. Det kommer dessutom innebära fler arbetsplatser, säger Simon.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Utöver att fokusera på att tillverka kvali-

Bioglan AB is your partner from product development to full-scale manufacturing, a one-stop solution for all your production and support needs.

bioglan.se

tetsprodukter, ligger nyckeln till tillväxt i bra personal. Detta handlar dels om att behålla personal, dels om att locka nya toppkandidater till sig. Därför har man ett stort fokus på att vara en riktigt bra arbetsgivare. På Bioglan handlar det mycket om att erbjuda utvecklingsmöjligheter.

- Varje individ ska ha en egen utvecklingsplan som sträcker sig flera år framåt. Man ska inte behöva söka sig utanför bolaget för att hitta sitt nya jobb, säger Simon.

Simon avslutar med att berätta att Bioglan har ett utvecklingssamarbete med andra företag i regionen och kommunen.

- Vi bidrar med olika delar i en operatörsutbildning och bistår med praktikplatser. Det handlar om att attrahera framtida arbetskraft. Vi vill kontinuerligt ha mer personal och då måste vi hjälpa till, säger Simon.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 18
Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler SimonBjörklund.

En betydande fastighetsaktör när Öresundsregionen växer

När Öresundsregionen växer är Wihlborgs Fastigheter en viktig aktör. Det hundraåriga fastighetsbolaget äger och förvaltar ett omfattande bestånd på båda sidor om sundet och utgör härigenom ett viktigt stöd för det regionala näringslivet.

– Det finns en stor bredd på näringslivet här. En stor bredd av olika verksamheter ger stabil utveckling, och vi gillar stabilitet, säger Ulrika Hallengren, VD för Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter firar hundra år och fokuserar på arbetsplatser, företrädesvis kontor, lager-, produktions-, industri- och utbildningslokaler, men i viss mån även vårdinrättningar. Bestånden finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Bolaget har varit verksamt på den danska sidan ända sedan 1980-

talet och äger och förvaltar idag ett fastighetsbestånd till ett värde av 56 miljarder kronor.

– Vi har en förväntan på oss att känna våra städer och vår region bättre än någon annan för att ta vara på den tillväxtkapacitet som finns. Vi investerar för att genomföra projekt och långsiktigt äga och förvalta dem. Det är viktigt att vi kan finnas med på våra kunders tillväxtresor. När de växer och får nya förändrade behov ska vi finnas där oavsett hyresavtal och tid. På så sätt kan vi ta tillvara på företagens tillväxtmöjligheter, och i det avseendet är lokaler en viktig del, säger Ulrika Hallengren, VD för Wihlborgs Fastigheter med ett förflutet i bolaget sedan 2015.

BREDD SKAPAR STABILITET

Ulrika menar att Öresundsregionen är en bra region för företag att vara verksamma i. Här finns, menar hon, stor innova- tionskraft, bra utbildningsnivåer och en ung befolkning.

– Det finns en stor bredd på näringslivet här. En stor bredd av olika verksamheter ger stabil utveckling, och vi gillar stabilitet, säger Ulrika Hallengren.

Hon berättar att Wihlborgs Fastigheter har ett stort engagemang när det handlar om förvaltning i innovationsmiljöer runt om i regionen. I Lund finns, påpekar hon, en av de äldsta svenska företagsparkerna, Ideon Science Park, där fler än 400 bolag formar en framgångsrik verksamhet som stöttar innovation och tillväxt.

– Vi är också engagerade i Medeon i Malmö med inriktning på medtech. Där tror jag att vi har en spännande tillväxtresa framför oss mot bakgrund av att just medtech utgör ett stort och viktigt kluster i Öresundsregionen. Där tror jag att Malmö kan hävda sig ännu bättre, säger Ulrika Hallengren. Hon nämner också Htech i Helsingborg där de jobbar med flera framgångsrika utvecklingsområden för både nystartade och etablerade företag.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Ulrika Hallengren vill också lyfta fram Wihlborgs Fastigheters engagemang för samhället, inte minst för unga. Hon menar att alla som kan bör dra sitt strå till stacken för att skapa utveckling och jobb hos den yngre generationen. – Många av våra sociala engagemang har den inriktningen, och när man väljer ett område att fokusera på är det också lättare att vara uthållig där. Vi gör även ett riktat arbete för unga människor med idéer och som därmed ges en chans att komma ut i arbetslivet. Det är ett engagemang som vi tycker är väldigt givande, vilket gör det lätt att motivera även affärsmässigt. Det gör våra städer starkare, och bolag som växer gynnar även oss, poängterar Ulrika.

FOKUS PÅ EN BRA ARBETSPLATS

I Wihlborgs Fastigheter satsar de också stort på sina medarbetare. – Det är superviktigt att vara en bra arbetsgivare. Om vi ska kunna hjälpa företag att skapa goda arbetsplatser måste vi själva ha en klar bild av vad en bra arbetsplats är och jobba därefter, understryker Ulrika Hallengren.

Bolaget mäter detta genom A Great Place to Work, 98 procent av de tillfrågade tycker att Wihlborgs Fastigheter är en mycket bra arbetsplats.

– De viktigaste parametrarna för mig är att människor känner att de jobbar bra tillsammans och har kollegor som stöttar varandra. Man ska kunna jobba på Wihlborgs hela sitt liv, det tror jag bygger en bra företagskultur.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 19
Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson UlrikaHallengren. Kvartetten,Malmö,Hyllie. Raffinaderiet,Lund.

Plattformen för inköp och supply chain med människan i fokus

I Nordic Supply Chain står människorna i fokus. Företaget arbetar med relationer med fokus på inköp och supply chain, och företräder ett nischat koncept avseende konsulttjänster, rekrytering, utbildning och nätverk.

– Vi brinner för att hjälpa människor framåt i sin karriär, men också för att hjälpa företag förbättra sina affärer, säger Mattias och Johanna Stridsberg som driver företaget.

tjänstesektorn vill vi vara en plattform för inköp och supply chain. Vi är aktiva i skolors ledningsgrupper, i inköpschefsnätverk och affärsnätverk, och brinner för att hjälpa människor framåt i sina karriärer, men också för att hjälpa företag förbättra sina affärer. Man kan säga att vi är något av ett nördbolag, säger Johanna Stridsberg. Mattias tillägger att de även har etablerat ett nätverk för inköpschefer.

– Ofta är man som inköpschef ensam på toppen. Det är viktigt att tillhöra ett forum där man kan hjälpas åt och dela erfarenheter, påpekar Mattias som sitter i styrelsen för Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund.

Det är äkta paret Mattias och Johanna Stridsberg som äger och driver Nordic Supply Chain, ett företag de startade för två och ett halvt år sedan.

– Vi såg att det fanns ett gap på marknaden inom framför allt konsulttjänster och rekrytering och kände att vi kunde bidra med något annorlunda, säger Mattias som har ett förflutet i inköpsbranschen i många olika roller, och med 25 års erfarenhet av supply chain. Johanna har sin bakgrund i skönhetsbranschen där hon jobbat med affärsutveckling, utbildning och försäljning.

Tillsammans företräder de företagets nischade koncept avseende konsulttjänster, rekrytering och utbildning.

– Vi är ett företag som jobbar med människor och bygger relationer. För

– Vi skapar skillnad på ett sätt som denna bransch kanske inte är helt van vid. Som ett exempel jobbar vi med våra hygienfaktorer där alla medarbetare får friskvårdsbidrag och tjänstepension från dag ett, och det är oavsett anställningsform och uppdragslängd.

AMBASSADÖRER

När ett företag eller en organisation behöver resursförstärka på grund av exempelvis omorganisation, orderuppgång, behov av specialistkunskap eller bortfall av personal kan Nordic Supply Chain bistå med kompetens under önskad period.

– I det avseendet är det viktigt för oss att förstå våra kunders verksamheter och företagskultur. Det handlar inte bara om att tillsätta en tjänst, utan om

en människa som både ska leverera och trivas, understryker Mattias Stridsberg. Liknande tankegångar kommer fram när vi diskuterar rekrytering. – Vi anställer inte bara konsulter utan faktiskt också ambassadörer. Vi vill att personen i fråga ska vara stolt över att representera Nordic Supply Chain ute hos kund. Kan vi få våra konsulter att tycka att jobbet är roligt är det också mer sannolikt att de fungerar som våra ambassadörer. Vi har valt att vara medarbetarorienterade snarare än kundorienterade. Är medarbetarna nöjda och mår bra kommer kunden också att bli nöjd, resonerar Johanna.

UTBILDNING

Både Johanna och Mattias har ett stort och brinnande engagemang i olika styrelser för några av Sveriges utbildningar inom inköp och supply chain.

– För oss är det viktigt att kunna få dela med oss av vår erfarenhet i ämnet, och att få hjälpa till att föra hantverket vidare till nästa generations affärsmänniskor, poängterar Johanna som är legitimerad yrkeslärare och har arbetat inom skolväsendet de senaste tio åren.

– Likaså har vi en rad olika utbildningspaket där vi kan hjälpa företag och organisationer att förbättra och utvecklas inom området inköp och supply chain.

BLICKAR FRAMÅT

Johanna och Mattias ser framåt med tillförsikt, de har på kort tid byggt upp ett stort nätverk och kan härigenom leverera kvalitet snabbt oavsett om det gäller konsulttjänster eller rekrytering. Att jobba nära sina kunder är en nyckel till framgång, menar de.

– Det går inte att bygga relationer och förtroende om man inte jobbar långsiktigt. Många som är snabba brister i kvalitet, poängterar Johanna.

Liksom Mattias kan hon konstatera att Nordic Supply Chain har haft en mycket god tillväxt. Det naturliga steget, menar de, är att etablera verksamheten på fler orter. Därför har de nyligen etablerat ett kontor i Stockholm där Business Developer Henrik Sundström kommer att bearbeta regionens marknad. Den, liksom den i Sydsverige har stor potential, menar Mattias och Johanna. – Öresundsregionen växer och att få vara en del av den tillväxten och sysselsätta människor är väldigt tillfredställande. När vi startade företaget hade vi ett mätbart mål om att 95 procent av de som jobbar med inköp ska känna till oss inom en femårsperiod. Vår ambition är inte att bli störst men bäst på det vi gör, det vill säga att vara den bästa arbetsgivaren och bästa leverantören inom inköp och supply chain avrundar Mattias och Johanna Stridsberg.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 20
MattiasochJohannaStridsberg.

Vi är specialistbolaget inom inköp och supply chain som erbjuder utbildning, rekrytering och konsultlösningar.

Med vår bas i Malmö, strävar vi efter att vara en central plattform för inköp och supply chain innovation i Sverige.

För oss är våra ledord vår grund – medarbetarorienterat, genuint och professionellt.

Nordicsupplychain.se

Helhetslösningar när flyttlasset går

När såväl privatpersoner som företag i Skåne ska flytta är det ofta Malmö Flyttjänst som kontaktas. Malmö Flyttjänst står för en helhetslösning kring allt från transport till packning och montering – allt i en anda som präglas av både flexibilitet och stort engagemang.

Dick Martinsson, ägare och grundare av Malmö Flyttjänst, var verksam i flyttbranschen när han på grund av dåliga arbetsvillkor bestämde sig för att starta eget. Sedan 2016 driver han familjeföretaget där hans bror Dennis också är aktiv, liksom sambon Cornelia som ansvarar för administrationen. Vi träffar Dick på kontoret i Malmö där han berättar att Malmö Flyttjänst erbjuder

allt inom flyttning både till och från Skåne för såväl företag som privatpersoner. De kan också ombesörja flyttning både till och från utlandet. – Vi står för en komplett helhetslösning som innefattar bland annat packning, demontering och montering. Vi kan också transportera tunga och skrymmande föremål som flyglar och spabad. Våra kunder får en fullserviceupplevelse när vi anpassar oss helt efter deras behov, säger Dick Martinsson. Han tillägger att Malmö Flyttjänst förfogar över egna lokaler på tusen kvadratmeter där de sedan 2017 erbjuder magasineringstjänster, vilket ger deras kunder möjligheter att mellanlagra sina ägodelar i samband med flytt.

ENGAGEMANG OCH FLEXIBILITET

Det som skiljer Malmö Flyttjänst från många av deras konkurrenter är deras personliga engagemang och stora flexibilitet gentemot kunderna. – Vi är måna om att ge varje kund en personlig kontakt och bemöta deras behov på bästa sätt. Vi tar även ansvar för miljön genom att till exempel återanvända förpackningsmaterial och samarbeta med återvinningscentraler som sorterar på rätt sätt, upplyser Dick Martinsson.

Företagets breda koncept har lett till ett flertal prestigefyllda uppdrag. Malmö Flyttjänst deltog bland annat i flytten av Tångvallaskolan och verksamheter som NordGen och Kronprinsen. Även många industriföretag väljer att anlita Dick och hans kollegor i samband med flytt.

VÄRNAR PERSONALEN

I genomsnitt arbetar tolv anställda i Malmö Flyttjänst där de också gärna tar emot praktikanter så långt det är möjligt.

– Personalen är viktig för företaget, vi strävar efter att ha medarbetare som är både serviceinriktade och pålitliga, men som också är starka nog att klara av det fysiska arbetet. Vi lägger stor vikt vid att alla trivs på jobbet och att skapa en positiv arbetsmiljö där även långa arbetsdagar kan bli trivsamma, säger Dick Martinsson.

Han spår en fortsatt god utveckling för Malmö Flyttjänst som han både tror och hoppas kommer att kunna växa organiskt. Mer fast personal är ambitionen, liksom att cementera sin position som en av de bästa och mest pålitliga aktörerna i den sydsvenska flyttbranschen.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

ÄR DU PÅ JAKT EFTER EN FLYTTFIRMA I MALMÖ, LUND ELLER ÖVRIGA SKÅNE? DÅ HAR DU KOMMIT HELT RÄTT!

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 22
Dick Martinsson.

Stadig tillväxt i logistikbranschens servicepartner

Logistikbranschen är beroende av starka servicesamarbeten för att verksamheterna ska flyta på som de ska. En av de främsta är IPS som fokuserar på underhåll av trailers. IPS tar ett helhetsgrepp kring allt från skadereparationer, service, däck och bromsar till tvätt, och strävar hela tiden efter att bredda konceptet.

IPS Nordic är en service provider för logistikbranschen med ett koncept som i huvudsak kretsar kring service och underhåll av trailers. I kundkretsen finner vi således stora logistikaktörer som Bring, PostNord, Schenker, TIP, PNO, Schmitz Cargobull och Krone. – Vi jobbar primärt med trailers och inte så mycket med själva lastbilarna. Vi tar hand om allt annat, såsom kylmaskiner, skåp som godset förvaras i, bromsar, däck, tvätt och mycket annat, upplyser

Per Karlsen, VD för IPS Nordic, som vi träffar i på kontoret i Malmö. Han berättar vidare att IPS verkar på bred front och även finns representerat i

Helsingborg samt i danska Padborg och Hirtshals, medan huvudkontoret ligger i Langhus utanför Oslo. Härutöver innefattar verksamheten även bolaget IPS Skala AS samt en stor och modern lastbilstvätt på Gardemoens flygplats, IPS Truck Wash, där de tvättar cirka 400 trailers i veckan. Härtill kommer bolaget IPS Rangering AS där de organiserar transporter av containrar, semitrailers och dragvagnar.

I FRAMKANT

Per Karlsen, som ansvarar för alla nämnda verksamheter, har jobbat på IPS Nordic sedan 2018, efter ett förflutet som VD på Schmitz Cargobull, en av Europas största tillverkare av trailers. – Jag har arbetat inom transport och logistik i hela mitt yrkesverksamma liv.

Jag lockades till IPS eftersom vi jobbar med korta beslutsvägar, samtidigt som jag gillar att bygga verksamheter. Vi

har en kapitalstark ägare med en tydlig ambition om att utveckla bolaget, säger

Per Karlsen.

Han konstaterar att bolaget har vuxit både organiskt och via uppköp.

– Det är viktigt att känna till branschen, vår stora branschkunskap har gjort att vi har kunnat växa. Det finns mycket bra kompetens i bolaget som gör att vi kan bygga många goda relationer och samarbeten.

Per framhåller också vikten av att hela tiden ligga i framkant i en föränderlig bransch som logistiksektorn, och nämner tvättanläggningen på Gardemoen som ett exempel. Det är en helt automatiserad anläggning med en teleskoparm som utför hela jobbet med invändig tvätt, vilket gör att ingen person behöver belastas.

– Det här är en helt ny teknik, faktum är att det bara har sålts fyra dylika anläggningar i världen, varav vi äger en av dem. Det är förstås en liten chanstagning eftersom tekniken inte har använts tidigare, men potentialen är riktigt hög och resultaten har varit väldigt goda. När vi kan modernisera verksamheten och samtidigt skapa bättre arbetsförhållanden för våra anställda är det förstås mycket positivt, framhåller Per Karlsen.

FRAMHÅLLER LAGANDAN

Piotr Kowalski, Workshop Manager för IPS Malmö AB, vill också lyfta fram

bolagets tydliga personalfokus som en av de främsta orsakerna till dess framgångar.

– De flesta av våra mekaniker är utrikesfödda, många har jobbat på flera olika platser i Europa. Vi rekryterar genom kontakter och är noga med att de vi anställer inte bara är kunniga och kompetenta inom det vi jobbar med, utan också delar våra värderingar och bidrar till vår goda laganda.

Piotr menar att det sammansvetsade teamet bidrar till helheten, även om faktorer som prisbild och kvalitet förstås också utgör tydliga konkurrensfördelar.

– Det handlar i grund och botten om att leverera det kunderna efterfrågar, stå för god service och göra ett bra jobb. Vi är snabba och flexibla och arbetar enligt kundens premisser, det bygger framgång, säger Piotr Kowalski.

Per Karlsen konstaterar avslutningsvis att bolaget under senare år har haft en synnerligen god utveckling.

– 2017 omsatte IPS totalt i Norge och Sverige 56 miljoner, 2018 omsatte vi 71 miljoner och 2023 omsatte vi 206 miljoner. Och vi slår oss inte till ro, här råder en stark vilja att fortsätta växa, men det ska förstås också ske på ett hållbart sätt.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 23 IPS Nordic AS aims to be in front as a service provider in Nordic logistic business. IPS Malmø AB Lodgatan 20 211 24 Malmø Telefon: +46(0)72-2541555 Trailerservice/-reparasjon
Breakdown service 24/7
Service på kjøle- og fryseanlegg
Dekkservice
Truck Wash www.ipsnordic.com
Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson Piotr Kowalski och Per Karlsen.

Ingen ström, inget event

StageSmarts utvecklar och tillverkar system för säker och övervakad kraftdistribution till media- och evenemangsbranschen. På knappt tio år har man lyckats bli den absolut klassledande leverantören på detta område.

Idag finns kunderna i ett 30-tal länder, till och med i Australien, där man nyligen fått leverera all eldistribution till en av världens största filmstudios.

Mats Karlsson har en lång bakgrund inom produktutveckling och har dessförinnan många års erfarenhet av att arbeta praktiskt vid många typer av evenemang.

Erik Davidsson har under många år arbetat med skräddarsydda tekniska lösningar till bland annat teaterproduktioner och några av de största kryssningsfartygen. Tillsammans grundade de StageSmarts 2015 och företagets mission är att utveckla och tillverka kraftdistribution av världsklass för media- och evenemangsbranschen.

- Vi har gett elkraftdistribution ett rejält och behövligt lyft. Våra system har betydligt högre funktionalitet och bättre prestanda än de system som övriga erbjuder. Vi hjälper både människor och teknisk utrustning att undvika kost-

samma skador som felaktig el kan orsaka. Att vi har lyckats med detta är beror på vår kombination av teknisk kompetens och lång erfarenhet av branschen och hur den jobbar, säger Mats. Redan från starten väckte StageSmarts stort intresse och den första kunden använde dessa för att driva videoteknik på turnéer med bland annat Depeche Mode och Radiohead. Sedan dess har tusentals projekt genomförts av företagets kunder, bland annat ett flertal olympiska spel, världsutställningen i Dubai och ett flertal Eurovision Song Contests. På kommande Eurovision i Malmö i maj kommer närmare 3000 kanaler av StageSmarts eldistribution att användas för att driva drygt ett tusental

strålkastare och hundratals kvadratmeter med videoskärmar, ljudanläggningar och kamerateknik. Allt detta är central övervakat med hjälp av StageSmarts senaste mjukvara.

BÄSTA TILLGÄNGLIGA

TEKNIKEN

- Våra produkter ligger väsentligt högre i pris än de enkla system som övriga leverantörer på marknader erbjuder. Men det har funkat för att värdet i det vi levererar överstiger merkostnaden. Vi har löst många gamla problem som har plågat användare världen över – helt enkelt genom att lägga tid och energi på det. Till skillnad från andra leverantörer som erbjuder eldistribution, så utvecklar vi egen elektronik och mjukvara där det behövs. Andra sätter bara samman standardkomponenter vilket helt enkelt inte räcker till. Detta är inte enkelt och vi lägger många miljoner varje år på produktutveckling, men det är definitivt det enda sättet att erbjuda äkta säkerhet, sinnesfrid och långvarigt värde för våra kunder; det får helt enkelt inte krångla eller bli fel. säger Mats. Idag är publika framträdande mer spektakulära än någonsin. Publiken förväntar sig en verklig ”wow”-upplevelse med alla sinnen och artisterna är helt beroende av intäkterna, eftersom musik numera är nästa helt genom streaming, vilket ger mycket blygsamma intäkter. Det finns därför inget utrymme för strul med elen. Förutom att ta elkraftdistribution framåt i teknisk mening, så har StageSmart även varit innovativa i sin affärsmodell. Till skillnad mot andra leverantörer, som huvudsakligen säljer direkt till kunder inom sitt eget land, så bestämde sig företaget för att redan från början sälja inter-

nationellt genom ett noga utvalt nätverk av väletablerade distributörer.

- Vi har som mål att bli världsledande inom vårt område och det kräver en skalbar affärsmodell. Redan idag har vi distribution i drygt 20 länder och våra partners sköter lokal support, lagerhållning och marknadsföring. Idag är Tyskland vår största marknad och Storbritannien och Frankrike kommer tätt efter, säger Mats.

FRAMTIDEN

Trots framgångarna är StageSmarts fortfarande ett småföretag och man har inga ambitioner att äga en stor produktionsapparat i egen regi.

- Våra nyckelkompetenser är produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Det är inte nödvändigtvis vi själva som måste skruva ihop produkterna. Vi tittar redan nu på möjliga samarbeten med duktiga legotillverkare i vår del av världen, säger Mats.

Intervju: Caron Pap

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 24

Till kärnan av problemet

inbyggda system. Företaget grundades med ambitionen att ha en verksamhet som fokuserar på både de tekniska aspekterna och människorna bakom dem. Detta har resulterat i både nöjda kunder och en låg personalomsättning.

In Qore Engineering AB, eller inQore, grundades 2013 och ingår i QGroup, en koncern som specialiserar sig på konsulttjänster inom IT. Jenny Engström, som har varit VD för inQore sedan start, berättar om tankarna som ledde till att företaget grundades:

- Det fanns en frustration, baserad på hur branschen hade utvecklats. Konsulting handlar om människor, men jag upplevde att branschen hade glömt bort detta. Jag ville hitta tillbaka till detta, samtidigt som målet måste vara att hjälpa kunderna med de bästa lösning-

Jenny är ett bra exempel på hur inQores mjuka värderingar har format verksamheten och lett till stora framgångar. - Jag har tidigare varit väldigt karriärhungrig. Det värderades om under mammaledigheten. Jag ville vara nära människorna och ha mindre fokus på kvartalsrapporten. Jag kände att jag kunde få det bättre här, berättar Jenny.

INBYGGDA SYSTEM

InQore arbetar med produktutvecklande bolag, med tjänster inom inbyggda system, vilket ibland benämns med den engelska termen embedded systems. Det är ett tekniktungt arbete som kan vara väldigt brett och svårförståeligt för de som inte är insatta. Jenny kan dock förklara verksamheten ganska enkelt med ett exempel:

- Om man exempelvis har ett modernt lås på dörren, vill man inte att det ska gå att hacka, att det ska vara driftsäkert och

inte ladda ur batteriet. På inQore är grundkompetensen avgörande, men det handlar även om att hitta rätt personer.

- Det handlar mycket om klyschan konsultmässighet, att kunna komma in i olika grupper och respektera kundens utmaningar, säger Jenny.

Jenny fortsätter med att berätta att inQore, i mångt och mycket, har lyckats nå sitt mål, att fokusera på människorna.

- Det är ett litet familjärt bolag, med låg personalomsättning. Det finns en stolthet över att tillhöra detta gäng, säger Jenny.

FRAMTIDA UTMANINGAR

Inbyggda system har funnits länge, men är nu något som blir alltmer spritt, mycket tack vare internet of things och förekomsten av ”smarta” prylar. Branschen står inför ett antal utmaningar i framtiden.

- Hela embedded-industrin börjar

bli till åren kommen. Många seniora experter kommer gå i pension inom några år. Tillväxten rörande personer med denna kompetens saknas till stor del. Hur man löser det är en knäck-

fråga. Det krävs ett kollektivt ansvar. Att redan i grundskolan ha förebilder med en positiv attityd till teknik och matte är avgörande, säger Jenny.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 25 inqore.se
JennyEngström.

De leder f öretag genom den digitala transformationsresan

I en värld som förändras i en allt snabbare takt, står näringslivet inför ett oavbrutet behov av förnyelse och innovation. Den digitala revolutionen är inte längre ett framtidsscenario utan en omedelbar realitet. Många företag står inför denna utmaning, och det är där Accelerated Growth kan spela en nyckelroll genom att facilitera transformationsprocessen.

Sedan starten 2014 har Mikael Olsson och Pontus Persson, båda med gedigen erfarenhet inom teknik och affärsutveckling, positionerat Accelerated Growth som en strategisk management kopartner.

- Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar med erfarna experter inom förstudie, programledning, förändringsledning och kommunikation, som även stöttar under implementeringen av dessa förändringar, förklarar Pontus.

TRANSFORMATIONSRESOR

I takt med att tekniken utvecklas, blir

företagens adaptiva förmåga en överlevnadsfråga. Det finns ett antal drivande krafter bakom behovet av transformationsresor. Det kan till exempel vara legala krav inom hållbarhetsområdet.

Den främsta drivkraften är dock digitaliseringen, som går allt snabbare. Det brukar sägas att digitaliseringen är exponentiell, vilket ställer höga krav på företag att hänga med i utvecklingen. Det är här Accelerated Growth har sin styrka, genom att tillhandahålla rätt kompetens för att kunna hantera och leda dessa komplexa förändringsprocesser.

- Vi agerar inte som ett traditionellt konsultföretag. Vi fokuserar på att leverera nyckelpersoner med rätt kompetens för att säkerställa en framgångsrik transformationsresa, betonar Mikael.

Arbetet inleds med en grundlig analys för att fastställa en vision om vart företaget ska rikta sin kurs. Med en förankrad grund kan Accelerated Growth sedan effektivt driva genomförandet. Mikael och Pontus beskriver förändringsresan som disruptiv. Därför är öppen kommunikation av största vikt i arbetet.

- Transformation innebär stora förändringar, ofta ner på individnivå. Då är det viktigt att ha en nära och öppen dialog med våra klienter. Då kan vi säkra ett gott och fungerande samarbete och kan även anpassa efter att möta deras behov och ge rätt hjälp längs vägen, understryker Mikael.

FRAMTIDEN ÄR ALLTID I FOKUS

För ett företag som Accelerated Growth är framtiden alltid i fokus. Vid årliga rundabordssamtal får konsulter och klienter möjlighet att diskutera kommande utmaningar.

- Under dessa samtal pratar experter om specifika utmaningar. Vi är drivande i att öka kompetensen och detta är ett sätt att se till att våra kollegor är exponerade ut mot våra kunder; de ska vara i centrum under dessa möten, säger Pontus. Företaget har även aktivt arbetat med sin

interna kultur och organisation. Mikael ger oss ett exempel:

- Vi var tekniktunga i början, men såg snart behovet att bredda både kompetens och perspektiv. Teamet har balanserats med en gedigen mix av erfarenheter och bakgrunder, och idag består Accelerated Growth av hälften män och hälften kvinnor som representerar nio olika nationaliteter. Jag vågar säga att det har bidragit starkt till vår kundnöjdhet på höga 4.75 av 5.

Mikael och Pontus träffar oss på huvudkontoret i Malmö. Man har även kontor i Stockholm, och Rumänien, med ambitionen om fortsatt internationell expansion.

- Vår vision handlar om att ha rätt personer med rätt kompetens på rätt plats. Teamet är det allra viktigaste för oss, avslutar Mikael.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 26
acceleratedgrowth.se
Consultancy as it should be
Intervju: Wilhelm Walaker MikaelOlsen,Leif EkmanochPontusPersson.

En framåtlutad konsultpartner inom mekatronik

För teknikbranschens aktörer finns en kunnig, kompetent och framåtlutad samarbetspartner i TroniQ AB. TroniQ erbjuder professionella konsulttjänster inom mekanik, elektronik och mjukvara för inbyggda system, och tar ett helhetsgrepp kring kundernas produktutveckling. – Vi kan bidra till att kostnaderna för kundernas produkter minskar, samtidigt som vi kan bidra med teknisk kunskap som gör dem mer attraktiva på marknaden, säger Fredrik Wesslén, VD och delägare i TroniQ.

TroniQ är en del av Qgroup som äger en mängd olika bolag. När företagsgruppen ville bredda sin portfölj inom mekanik, elektronik och inbyggda system, vilka är konsultföretaget TroniQs special-

områden, blev TroniQ ett naturligt val. Företaget tar ett helhetsgrepp kring detta inom ramen för det som kallas Value Engineering. Fredrik Wesslén, VD och delägare, utvecklar:

– I mångt och mycket handlar det om att vi går in och ser hur vi kan få ner kostnader för en produkt, men också hur vi kan implementera ny teknik och anpassa produkterna efter marknaden. Det handlar om insatser inom hela produktens livcykel, inklusive produktutveckling och tillverkning, men för oss handlar Value Engineering också om hållbarhet. Vi gör våra kunders produkter mer hållbara och bidrar till att de minskar koldioxidavtrycket, upplyser Fredrik. Fredrik berättar vidare att deras kunder finns inom allt från konsumentelektronik och medtech till försvarsmaterial och ny energi. De jobbar med två ingångsvärden när de åtar sig ett uppdrag: att skapa reellt

värde för kunden, bland annat genom att skapa cirkulär hållbarhet hos kundernas produkter, samt fokus på vad konsulten motiveras av och dennes möjligheter. – Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner till både kunder och konsulter. Med tanke på hur vi jobbar med våra konsulters kompetensutveckling kan kunden vara säker på att denne får arbeta med en konsult som är motiverad och vill ha uppdraget, annars tar vi det inte, säger Fredrik.

KONSULTERNA I FOKUS

I TroniQ är det således konsulterna som står i centrum och i allt väsentligt utgör

bolagets varumärke, helt i linje med Qgroups värdegrund. Stor vikt läggs vid att rekrytera rätt personer, utveckla dem och hjälpa dem på vägen mot nya mål. – När vi rekryterar en person kartlägger vi inte bara deras bakgrund, det vill säga deras CV, kunskaper och erfarenheter. Vi kartlägger även deras professionella rykte på marknaden med hjälp av en externkonsult. Ofta finns dock ett glapp mellan deras nuvarande situation och mål, och då är det vår uppgift att se till att konsulten bygger på sitt CV och sina kunskaper för att nå målen genom utvecklande uppdrag. Det handlar om att jobba med deras professionella rykte

Builds your professional reputation

Our company is built around you, not the other way around.

– har man ett bra rykte öppnas nya dörrar på marknaden. Har man stimulerande uppdrag gör man det lilla extra och bygger härigenom upp ett bra rykte, förklarar Fredrik Wesslén. TroniQ jobbar i sammanhanget med verktyget The Quest, en karriärutvecklingsplattform som på ett effektivt sätt bygger konsulternas rykte, det stärker deras egna varumärken.

EN FÖRÄNDERLIG BRANSCH

Fredrik Wesslén har en bakgrund inom Försvarsmakten, bland annat som både flygingenjör och officer. Hans erfarenheter har han tagit med sig till TroniQ där han jobbat sedan 2021.

– Många tror att ledarskap inom det militära innebär att man bara pekar med hela handen. I grund och botten är det dock ett mjukt ledarskap med fokus på att utveckla både individer och grupper, menar Fredrik som anser att branschen TroniQ verkar i är synnerligen intressant.

– Det händer mycket, inte minst inom hållbarhet, vilket kommer ställa höga krav på bolagen framöver, men också avseende digitalisering där tillverkningsprocesserna hela tiden förändras. Det kommer bli ett skifte i vilka kompetenser som blir viktiga framöver, och det är vårt ansvar att se till att konsulterna hänger med i den förändringen.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 27
troniq.se
FredrikWesslén.

Ledande energilösningar f ör framtidens Sverige

De flesta företag som jobbar med att spara energi har sett kundernas intresse öka sedan vintern, då elsituationen gav hela Sverige en prischock och realitycheck inför samhällets skörhet. En skakande omvärld skickade svallvågor över var mans elräkning och energieffektivisering blev en bransch i medvind. Elajo är en av Sveriges ledande affärspartner inom el, mekanik och energi. Detta gör att vi tillsammans måste bidra till en hållbar utveckling och skapa en bättre värld – idag och imorgon.

Tim Lagerkvist är avdelningschef för etableringarna i Halmstad, Helsingborg, och Malmö. Han berättar att de fokuserar på el och energiteknik, vilket inkluderar säkerhet, klimat, tekniskt fastighetsunderhåll och underhållsavtal, automation samt den digitala plattformen SystemOne by Elajo. Den sistnämnda är ett överordnat styrsystem som

samlar brandlarm, kameraövervakning, inbrottslarm och passersystem tillsammans med styrning av inomhusklimat och energiåtgång i en fastighet.

– Inom området mekanik verkar vi en hel del inom kärnkraft. Härutöver jobbar affärsområdet Technology Solutions mycket med innovations¬arbete.

Vi har till exempel en maskin som tar restprodukter från andra maskiner och omvandlar dem till en proteinrik produkt, berättar Tim Lagerkvist med ett elvaårigt förflutet i Elajo.

SAMARBETEN UTVECKLAR

Tim berättar att Malmökontoret har funnits i ett år.

– Vi såg en marknad här och tog ett beslut som innebar att vi flyttade in i samma lokaler som VVS-Huset, vilket visade sig vara en bra match. Det har blivit en snöbollseffekt och bidragit till tillväxt och rekrytering av kompetent personal. Vi har ett sammansvetsat team här som verkligen hänger med i den snabba utvecklingen i branschen, säger Tim Lagerkvist. Han framhåller i sammanhanget projekt- och serviceledaren Martin Lägermo som i sin tur lyfter fram vikten av goda samarbetspartners.

brukningen, upplyser Tim och tillägger: Vi vill sitta ned med våra kunder och ta fram lösningarna tillsammans. Tillit och kvalitet är viktigt, externt men också internt.

– Det finns många som vill arbeta med oss, inte minst tack vare att vi generellt har ett gott rykte. Vi har till exempel ett samarbete med Öresunds Fastighetsservice, samtidigt som våra andra avdelningar öppnar dörrar för oss, säger Martin och nämner att Elajos kunder finns företrädesvis bland fastighetsägare, byggare, VVS-installatörer och industri.

ENERGIBESPARING I FOKUS

Tim Lagerkvist noterar att energibesparing är ett hett ämne just nu. Allt fler efterfrågar flexibla och kostnadseffektiva lösningar, och många talar om effekttoppar.

– Våra energiingenjörer kan analysera och kartlägga onödiga energikostnader och presentera såväl moderna som smarta lösningar. Dessa är både kostnadseffektiva och gör en väsentlig skillnad för miljön. Det är vid effekttoppar som vårt SystemOne kan göra stor nytta. Det har implementerats på många industrier i Småland där de generellt vill fördela energiförbrukningen över tid för att minska kostnaderna. Det kan också handla om att konvertera från lågspänningsabonnemang till högspänningsabonnemang för att minska elför-

I STÄNDIG UTVECKLING

Beträffande det sistnämnda betonar både Tim och Martin vikten av att företräda en både säker och utvecklande arbetsplats. Sedan flera år är företaget certifierat som ett Great Place to Workoch ett utnämnt

Karriärföretag. Martin Lägermo är en av de som trivs ypperligt i Elajo.

– Det som lockade mig hit var ett bolag som strävar framåt. Första mötet med Tim gav mig en bra känsla, och det finns

u Om Elajo:

ett driv inom Elajo och kring satsningarna i region syd och Malmö som jag delar. Samtidigt känner jag att jag får de verktyg jag behöver för att utvecklas.

Det är häftigt att få göra en sådan här resa, trots lågkonjunkturen. Vi kommer växa mer, men det ska ske hållbart och med lönsamhet, tillsammans med våra kunder, betonar Martin.

Tim Lagerkvist avrundar: – För oss innebär framtidens Sverige att stärka kundernas konkurrenskraft och lönsamhet. Vi vill bidra till minskade utsläpp och sänkt energiförbrukning, vilket leder till bättre miljö och lägre kostnader för företagen.

Intervju: Wilhelm Walaker

Elajo är en av Sveriges ledande affärspartner inom el, säkerhet, mekanik och energi. Här kombineras det lilla företagets flexibilitet med det stora bolagets muskler, vilket bland annat formar ett koncept med fokus på energieffektivisering. På Elajo tar man ett helhetsansvar kring allt från planering till driftsättning och efterkontroller. Elajo vill skapa trygga lösningar som formar en enklare vardag – idag och i framtiden. Det är utgångspunkten i en verksamhet som sedan starten 1958 har utvecklats till ett av landets ledande el-, säkerhets-, mekanik- och energiföretag. Elajo sysselsätter cirka 800 personer på 36 orter i Sverige, vilka på ett utmärkande sätt representerar bolagets koncept. Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo Invest AB och tre dotterbolag som vart och ett representerar organisationens affärsområden; El & Energiteknik, Technology Solutions samt Mekanik.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 28
För framtidens Malmö
Vi finns där du finns, för att skapa smarta lösningar. Idag och i framtiden.
TimLagerkvistochMartinLägermo.

Moderna VVS-lösningar gör stora energibesparingar

I en tid då alltmer fokus hamnar på energibesparing vänder sig allt fler till en aktör som VVS-Huset AB i Malmö. VVS-Huset erbjuder ett flertal olika lösningar som inte bara bidrar till lägre energioch uppvärmningskostnader för kunden, utan också främjar hållbarhet och en bättre miljö.

I Malmöbaserade VVS-Huset AB finns 90 års erfarenhet av arbete med värme, vatten, avlopp och gas. Genom

decennier har verksamheten och tjänsteutbudet anpassats efter marknadens efterfrågan, vilket innebär att energibesparande åtgärder nu är mer på tapeten än någonsin. – Vi jobbar med energieffektiviseringar för privatägda fastigheter där vi installerar värmepumpar, men kan också åta oss att konvertera från elvärme till vattenburen värme. Energibesparingar är mycket aktuellt, många vill minska förbrukningen av el och värme, och genom att till exempel byta till mer energisnåla cirkulationspumpar kan

man snabbt uppnå betydande besparingar. Vi jobbar med både bergvärme-, jord- och luft/vattenvärmepumpar, upplyser Ludwig Gardell, operativ chef för VVS-Huset AB.

HYBRIDLÖSNINGAR

VVS-Huset implementerar även hybridlösningar, där de till exempel kombinerar fjärrvärme med värmepumpar för att maximera effekten. Ett exempel på detta är projektet på gasanläggningen i Hjärup.

– När gaspriserna steg sökte de efter alternativ för att minska sina uppvärmnings- och energikostnader. Gasanläggningen finns fortfarande men vi har installerat värmepumpar för användning av så mycket förnybar energi som möjligt. Besparingarna var betydande och kunden har markant minskat sina kostnader. Enligt vår kalkyl skulle de halvera sin förbrukning, men faktum är att resultatet blev ännu bättre. Det var ett speciellt projekt med mycket att ta hänsyn till och som dessutom har fått stor uppmärksamhet, vilket förstås är kul, säger Ludwig Gardell.

VÄXER OCH UTVECKLAS

2017 blev Acrinova den största delägaren av VVS-Huset. Det var när ledningen bestämde sig för att göra något av en nystart som Ludwig, med ett gediget förflutet i VVS-branschen, rekryterades. Sedan dess har utvecklingen varit god, sex anställda har blivit 17. – Egentligen har det mest handlat om att vårda relationer och växa med våra kunder, men vi har förstås också breddat oss. Tidigare var det många serviceinriktade jobb, idag utför vi allt från små insatser till större jobb som lokalrenoveringar och ombyggnationer. För oss är dock varje kund och varje projekt lika viktiga. Vi har en nära dialog med våra kunder och jobbar enligt en filosofi där vi förespråkar tät och personlig återkoppling. Den närheten till kunderna uppskattar jag, säger Ludwig Gardell.

LÅNGVARIGA SAMARBETEN

VVS-Huset grundades redan 1932. I kundkretsen finns många som varit företaget troget genom decennier, vissa så länge som i 90 år. De har bland annat ett ramavtal med servicebolaget Coor Service Management. – Vi tror mycket på samarbeten och har ett nära sådant med Öresunds Fastighetsservice, som också ägs av Acrinova och som öppnar många dörrar för oss. Härutöver har vi ett fantastiskt bra

samarbete med Elajo El- & Energiteknik som hyr lokaler av oss, berättar Ludwig.

Han konstaterar att VVS-Huset har haft en stark utvecklingskurva. Ambitionen är att fortsätta växa tillsammans med sina kunder och bygga vidare på den stabila grund de lagt de senaste åren. Trygghet och stabilitet är ledstjärnor i verksamheten där Ludwig Gardell anser att företagets montörer är dess främsta styrka.

– Man är inte stark ensam, vi är starka tillsammans. Det handlar om att lyfta varandra, för det är tillsammans vi får även företaget att lyfta.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Örjan Persson

90 års erfarenhet av arbete med värme, vatten, avlopp och gas. vvs-huset.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 29
LudwigGardell. ProjektetiHjärupdärmaninstallerade9styckenluft-vattenvärmepumparisammaanläggning.

Robotisering leder till ny industrialisering

Odigo är ett företag som utvecklar morgondagens teknik och har ett starkt fokus på hållbar teknik. Man är verksamma med flera företag, men har störst fokus på sin Smart Factory, där man skapar hållbar produktion med hjälp av robotar.

Odigo är ett företag med starka visioner. Den starkast lysande visionen man har är att leda Sverige in i en ny sorts industrialisering, där robotar skapar nya möjligheter.

Odigo i Malmö är ett visionärt företag som sysslar med utveckling inom ett antal olika fält. Man har många järn i elden. Marcus Engqvist, som är ansvarig för verksamheten i Malmö, beskriver verksamheten som ett ”Green House”. -”Green” betyder att vi är en del av den gröna omställningen och ”House” innebär att vi är en plats där man kan testa idéer i liten skala och få dem att växa. Vi fungerar som en miniinkubator för produktbolag, säger Marcus.

SMART FACTORY

Marcus fortsätter med att berätta om Odigo och satsningen på Smart Factory, som fokuserar på konsultation rörande

utvecklingen av robotar. - På mitt förra jobb kom jag i kontakt med kollaborativa robotar och förstod snabbt att det var framtiden för små och

Hållbar produktion genom Smart Factory betyder för oss att hjälpa små och medelstora företag i regionen att skapa, behålla och ta hem industrijobb.

Vi tror att genom relativ enkel och kostnadseffektiv automation, kan industrin öka sin omsättning och lönsamhet med befintlig personal och maskinpark.

Marcus@odigo.se • 0702745972

medelstora företag. Det är dyrt och svårt att utveckla maskiner, men med kollaborativa robotar blir det kostnadseffektivt och flexibelt, säger Marcus. När robotar och AI tog klivet ur science fiction-genren i böcker och filmer och blev verklighet var det många som blev oroliga för sin jobbsäkerhet; skulle de ens behövas om en dator kunde göra jobbet snabbare och effektivare? Marcus menar att attityden har börjat förändras i denna fråga.

- Intresset för robottekniken är stort då man kan eliminera monotont arbete och effektivisera verksamheter och lönsamhet. Robotar ska inte ta jobben, de ska möjliggöra nya jobb med färre skador och mer arbetsglädje, säger Marcus.

TAR HEM PRODUKTIONEN

Hållbarhet är en viktig aspekt av Smart Factory. I och med att robotteknik och

AI blir alltmer tillgänglig, kan man ha ett starkare fokus på den lokala nivån.

- Genom att flytta hem produktionen från lågkostnadsländer kan vi säkerställa att produktionen sker i enlighet med mänskliga rättigheter, att utsläppen minskas och att onödiga transporter elimineras, säger Marcus.

Smart Factory har som mål att skapa hållbar produktion genom robotisering, framför allt på en lokal nivå i södra Sverige, men man hjälper självklart även företag på en nationell nivå, exempelvis i form av Tetra Pak. Marcus tror att robotiseringen kommer leda till en ny sorts industrialisering i Sverige. - Vi kommer bli en industrination igen. Vi kan inte producera som vi har gjort tidigare, det måste effektiviseras. Vi vill erbjuda lösningar som är enkla och kostnadseffektiva, avslutar Marcus.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 30 odigo.se
Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler MarcusEngqvist.

För ett renare samhälle

Norva24 Söderlindh arbetar med underhåll av spill- och dagvattenledningar och andra delar av den underjordiska infrastrukturen och är stolta över att tillhandahålla dessa samhällsnyttiga tjänster. De senaste åren har man haft ett mycket starkt fokus på tillväxt. Den absolut viktigaste aspekten av detta arbete har varit att vara en attraktiv arbetsgivare, med ett modernt fokus på digitalisering, miljö och arbetsmiljö.

Norva 24 är en marknadsledande aktör inom miljöteknik. Verksamheten fokuserar på den underjordiska infrastrukturen och sysslar med allt från underhåll av spill- och dagvattenledningar till att hämta upp fett från restauranger och rengöring, tömning av oljeavskiljare, överpumpning och relining. Koncernen har ett antal dotterbolag utspridda i landet. Ett av dessa bolag är Norva24 Söderlindh, som har kontor i både Malmö och Helsingborg. Här får vi

prata med det lokala företagets VD, Mats Hallström. Hälsa och miljö är genomgående teman under hela intervjun.

- Vi fokuserar mycket på att växa och utveckla verksamheten samtidigt som vi fokuserar på hållbarhet och att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Vi arbetar exempelvis med att minska användningen av fossila bränslen, säger Mats när vi pratar med honom i början av april.

EN TILLVÄXTRESA

Mats tillträdde som VD för Norva24

Söderlindh för ungefär fyra år sedan. Innan dess hade han arbetat som VD på ett företag som utförde relining i Skåne och Blekinge. När han kom till Norva24 Söderlindh satte han upp ett femårigt mål samt olika delmål längs vägen.

- Att se verksamheten utvecklas och driva företaget framåt är vad som ger mig energi i vardagen. Nu, i fjärde året, börjar vi se resultat och tar marknadsandelar, berättar Mats.

På Norva24 Söderlindh har man arbetat med ett antal aspekter för att nå sina mål. Man har bland annat investerat i digitalisering och affärssystem för att effektivisera verksamheten och förbättra

kommunikationen internt.

- Vi har utvecklat appar för att underlätta arbetet och ha kontroll över flödet av både uppdrag och resurser. Den digitala satsningen har bidragit till att vi exempelvis snabbt kan vara på plats vid eventuella händelser, berättar Mats. Personalen är den viktigaste komponenten i företagets tillväxtresa. Man har gjort stora ansträngningar för att vara en attraktiv arbetsgivare och betonar vikten av en bra arbetsmiljö, både rörande hälsa och allmänt välmående.

- Det har varit en stor utmaning att hitta kompetent personal. Vi har en platt organisation där alla är lika mycket värda och lägger stor vikt vid den sociala kompetensen när vi rekryterar. Vi satsar

även på internutbildningar för att säkerställa att personalen är välutbildad och kunnig inom sina områden, säger Mats.

FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET

Norva24 Söderlindh genomsyras av yrkesstolthet. Mats menar dock att mentaliteten på företaget sträcker sig längre än så.

- Vårt arbete är samhällsnyttigt; vi spelar en viktig roll i att hålla samhället fungerande och rent, avslutar Mats. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 31 Ring 042-20 70 59 Dygnet runt info.sl@norva24.se Vi utgår från Malmö och Helsingborg

Experter på f örsäkringsskador

Måleritjänst i Syd erbjuder traditionella måleritjänster, men har även specialiserat sig på försäkringsskador rörande allt från vattenskador till brandskador. Företaget har arbetat mycket med att utveckla verksamheten och öka omsättningen de senaste åren. Framtidsplanerna involverar bland annat att fokusera mer på bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, men även försäkringsbolag.

Måleritjänst i Syd har varit verksamma i ungefär femton år.

- Vi är ett medelstort företag som är verksamma i framförallt Skåne. Vi fokuserar på service och specialjobb. Vårt goda rykte är byggt på att vi utför ett

"Vi gör allt från att måla en golvlist till stora renoveringar, inget jobb är för litet eller för stort."

bra hantverk med tydlig kommunikation och att vi har en god förståelse för kundens målbild, alltså att förstå kundens vision, säger Simon Kongshöj, som är projektledare på företaget. Simon har varit verksam i målerivärlden väldigt länge. 2015 blev han tipsad om att söka sig till Måleritjänst i Syd och arbetade flera år som målare. Sedan prövade han sina egna vingar och drev

eget företag 2019–2021, då han återvände till företaget som arbetsledare och kalkylansvarig, med ambitionen att utveckla verksamheten.

- Idag sköter jag fakturering, projektuppföljning, affärsutveckling och en del annat. Resan har varit rolig och spännande. Vi har ökat omsättningen från 28 miljoner kronor om året till 42 miljoner kronor om året, säger Simon.

EXPERTIS INOM FÖRSÄKRINGSSKADOR

Måleritjänst i Syd erbjuder traditionella måleritjänster. När vi pratar med Simon i början av mars, berättar han att man just nu bland annat arbetar med fasadmålning i Ystad och Trelleborg, där man även är delaktiga i en kontorsrenovering. Företaget arbetar även mycket med försäkringsskador, ett område man är specialiserat inom. Man arbetar med allt från vattenskador och brandskador. - Vi gör allt från att måla en golvlist till stora renoveringar, inget jobb är för litet eller för stort. Försäkringsjobb handlar mycket om delreperationer. Då gäller det att förklara för kunden vad de kan förvänta sig, säger Simon. Kommunikation är avgörande för allt arbete man utför, men särskilt vid försäkringsärenden.

- Vi strävar efter att skapa starka och personliga relationer med våra kunder, men även med våra samarbetspartners och leverantörer, säger Simon.

EXPANSIONSPLANER

Planen är att fortsätta utveckla och bredda verksamheten. Simon berättar bland annat att man vill fokusera mer på bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, men även försäkringsbolag.

- Vi har samarbeten med fastighetsbolag i hela Skåne, exempelvis i Simrishamn och Ystad, och tror på en positiv utveckling framöver. Vi vill utveckla detta arbete mer, säger Simon.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 32 040-680 82 90

Extern ekonomiavdelning med stort nätverk av kompetens

Outsource i Malmö AB är en redovisningsbyrå som många gånger fungerar som sina kunders externa ekonomiavdelning. Sedan 2022 ingår företaget i redovisningskoncernen Freedom Group, vilket innebär att man har kvar sin lokala förankring, men även har tillgång till ett stort nätverk av kompetens. På Outsource i Malmö har man ett starkt fokus på att digitalisera kundernas processer, så att man får mer tid över till rådgivning.

Som företagare, vare sig man driver ett företag inom exempelvis byggbranschen eller IT-branschen, vill man fokusera på sin kärnverksamhet, att exempelvis renovera kök eller utveckla nästa stora app. När det kommer till de ekonomiska aspekterna av verksamheten, det vill säga saker som bokföring, bokslut och lönehantering, finns det många företag

som klarar av det själva. Det är dock många som hellre tar hjälp med detta.

Outsource i Malmö AB är en redovisningsbyrå som ofta fungerar som sina kunders externa ekonomiavdelning.

- Vi har en väldigt nära relation till våra kunder som finns i många olika branscher, allt från IT-konsulter till fastighetsägare. De flesta av våra kunder är aktiebolag, men självklart förekommer alla möjliga ägandeformer, berättar Kristina Trobäck, som kom till byrån 2013 och är företagets VD idag.

FREEDOM GROUP

Outsource i Malmö är redo att möta alla utmaningar, särskilt sedan man sålde bolaget till Freedom Group, en redovisningskoncern som har byråer från Malmö i söder till Skellefteå i norr.

- Tanken är att koncernens olika byråer ska fortsätta vara de byråer de alltid har varit, med lokala förankringar och närheten till kunderna. Under åren har vi på Outsource i Malmö jobbat upp ett brett nätverk som vi kan nyttja för att hantera alla typer av frågor. Med Freedom Group har vårt nätverk ökat ytterligare. Nu har vi systerbolag som kompletterar våra kompetenser ytterligare, säger Kristina.

Utöver utökade resurser, jobbar Outsource i Malmö på som vanligt. - Vi arbetar serviceinriktat. Kommunikation är viktigt i vårt arbete och man ska kunna stå för sitt ord. Det är väldigt viktigt för att bygga upp ett långvarigt förtroende. Det gäller även internt, säger Kristina. Hanna Klint, som är redovisningskonsult och verksamhetsansvarig på Outsource i Malmö, berättar lite om hur det är att arbeta på byrån: - Man blir ständigt utmanad och det finns inga begränsningar för vad man kan få möjlighet att lära sig. Sammanhållningen är väldigt bra och vi har högt i tak; det är viktigt.

DIGITALISERINGENS

MÖJLIGHETER

Digitaliseringen har fört många möjligheter med sig. - Jag har nästan bara jobbat i den digitala redovisningsvärlden. Jag kom in i verksamheten när byrån hade påbörjat sin digitaliseringsresa. Man får en annan kontakt med kunden när man jobbar digitalt. Det frigör mer tid till rådgivning, vilket är väldigt bra. Vi kan lägga vår tid på att skapa närhet till kunderna och ge dem råd, säger Emmily Juhasz,

som är redovisningsekonom och är systemansvarig på Outsource i Malmö. Freedom Group har ett eget redovisningssystem, som heter Bflow. Det är ett system som koncernen har utvecklat själva och som man ständigt utvecklar för att passa sina kunder på absolut bästa sätt.

- I Bflow kan kunden göra mycket själv och det är ett lättförståeligt system. Det uppdaterar dagligen all information, så att bokföringen alltid är uppdaterad i realtid. Dessutom har vi all information samlad på ett ställe, berättar Emmily. Trogna medarbetare är avgörande för Outsources framgångar.

- Det är viktigt att försöka attrahera sin personal att stanna länge på byrån. Genom att behålla medarbetare länge lär man känna varandra och samarbetar bättre tillsammans. Därför försöker vi se till att ha kul på jobbet, för om alla mår bra och vill stanna, blir arbetet bättre, kunderna nöjdare och byrån kan fortsätta växa, avslutar Kristina.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 33 VI MÖJLIGGÖR ETT BEKYMMERSFRITT FÖRETAGANDE
www.outsource-ba.com
Emmily,KristinaochHanna.

Servicefokus i hela Sveriges byggpartner

Beijer är byggvarukedjan som verkar i framkant när det gäller miljö, service och kvalitet. Med representation från Kiruna i norr till Trelleborg i söder servar man dagligen både privatpersoner och byggproffs över hela landet. Den uttalade ambitionen är att vara hela Sveriges byggpartner genom att erbjuda produkter, tjänster och lösningar som är tillförlitliga, enkla och relevanta.

Beijer Byggmaterial AB etablerades för mer än hundra år sedan och är en komplett leverantör av produkter till såväl konsumenter som proffs vad avser allt från byggvirke till kompletta kök och badrum. I det imponerande produktregistret finns inte mindre än 500 000 artiklar. Den största produktgruppen utgörs av trävaror, vilken innefattar ett mycket brett sortiment av god kvalitet med allt från grundstomme till nock.

HÖG KVALITET, ORDNING OCH REDA

Beijer ingår i Stark Group som sysselsätter cirka 20 000 anställda på 1 150 filialer i fem länder, vilket gör dem till Nordeuropas största bygghandelskedja. I Sverige finns sammanlagt 117 filialer spridda över hela landet, varav en ligger på Dalaplan i Malmö där Bo Rejdvik är filialchef. Han berättar att anläggningen etablerades för 15 år sedan och att verksamheten sedan dess har vuxit stadigt varje år, mycket tack vare den breda kompetens som Bo och hans team besitter.

– Vi kan hjälpa till med allt från små till stora projekt – från mindre reparationer till bygge av skyskrapor. Vi vänder oss således till både enskilda konsumenter och proffsbyggare, varav tyngden i verksamheten ligger på de sistnämnda. Vår affärsmodell är utformad för byggare, vi förstår deras vardag och vill vara en trygg samarbetspartner till dem. Samtidigt är vi noga med att alla kunder är lika viktiga, oavsett storlek och typ av

projekt, säjer Bo Rejdvik och berättar att Beijer Byggmaterial genom åren har levererat till ett flertal stora projekt i Malmö och Lund, inte minst till regionens sjukhus.

FRAMHÅLLER PERSONALEN

För Beijer har det alltid varit viktigt att ha personal med stor kunskap och en hög servicegrad, samt en förmåga att kunna förmedla professionella yrkesråd. Samtliga landets butiker erbjuder till exempel kostnadsfri byggrådgivning till sina kunder. I Beijer jobbar de som en familj där personalen utbildas kontinuerligt, vilket gör att de alltid ligger i framkant och har full koll på vad som händer i branschen och de produkter de säljer. – Vi är schyssta, passionerade och stolta, och jag anser att Beijer är en bra arbetsgivare. Det vi gör kommer från hjärtat, både när det gäller kunder och personal. Här råder en familjär stämning som både jag och mina medarbetare uppskattar och värdesätter, säjer Bo Rejdvik som verkat i rollen som filialchef sedan 2017.

VÄLKOMMEN TILL

Han trivs ypperligt med jobbet och med möjligheterna att kunna bidra till att utveckla människor.

– Jag brinner för att se andra lyckas, men för att vi ska lyckas måste vi kämpa tillsammans. En tydlig framgångsfaktor är just vår familjära atmosfär och att vi har arbetat ihop länge. Hos oss suddas gränserna mellan jobb och fritid ut, och det gör att många trivs här.

Bo Rejdvik ser framtiden an med tillförsikt. Han konstaterar bland annat att anläggningen i Malmö har ett bra geografiskt läge för att kunna leverera till Malmö och resten av Skåne, vilket utgör etableringens primära upptagningsområde.

– Att erbjuda ännu snabbare leveranser är något vi jobbar hårt med varje dag. Vi är framåtsträvande och känner att vi står väl rustade inför framtida utmaningar. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

BEIJER BYGGMATERIAL

Hos oss finner du allt det du behöver för små eller stora byggprojekt. Tips och goda råd bjuder vi på!

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 34
BEIJER DALAPLAN • Fosievägen 2 • beijerbygg.se
BoRejdvik.

Från små reparationer till stora projekt

VVS-Installatören i Malmö är ett medelstort företag som är verksamma inom VVS-entreprenader och service. Man har jobbat på många stora projekt, bland annat för Elgiganten, Dollarstore och Spinneriet. Man är dock lika vana vid att arbeta med små reparationer, då service är en viktig del av verksamheten. De engagerade medarbetarna utgör företagets ryggrad.

VVS-Installatören i Malmö AB grundades 1990 och ägs sedan 2015 av bemtgruppen, en koncern som omsätter cirka 350 miljoner kronor om året och är verksamma inom en rad områden, inklusive fastighetsteknik, ventilation och elteknik. Detta gör att VVS-Installatören kan erbjuda ett komplett utbud av moderna tjänster.

- Vi har alltid fokuserat på energiomvandling. Vi kan erbjuda värmesystem

och våra lösningar är energieffektiva, berättar Björn Striberger, som är verksamhetschef på VVS-Installatören. Björn är en veteran i VVS-branschen och har en lång historia med bemtkoncernen. Han kom till VVS-Installatören 2016 när de sökte en ny chef. När han tog över som verksamhetschef sysselsatte företaget 8 montörer. Idag sysselsätter man 26 medarbetare.

ENGAGERAD PERSONAL

Trots att företaget ingår i en stor koncern och fokuserar en del på tillväxt, är det den familjära känslan som definierar företaget, menar Björn.

- Vi har väldigt lite hierarki. Vi har korta beslutsvägar och en öppen atmosfär. Det känns som ett familjeföretag. Vi trivs väldigt bra ihop här, säger han. Björn fortsätter att prata med värme om personalen. Han berättar att många av medarbetarna har lång och gedigen erfarenhet av branschen. Men det handlar inte bara om kunskap.

- Många är väldigt intresserade av själva arbetet; att ha ett brinnande intresse för det man gör är viktigt för att göra ett bra jobb, säger Björn. Företagets upptagningsområde består främst av sydvästra Skåne, men man arbetar även i andra delar av Skåne. Tack vare att många av medarbetarna är självgående, får de mycket frihet under ansvar. - Personalen är utspridd. Våra rörmokare utgår till exempel från sina hem, berättar Björn.

Då man är måna om branschens framtid, tar VVS-Installatören i Malmö även emot lärlingar och lär därmed upp nästa generation.

FRÅN SMÅ REPARATIONER TILL STORA PROJEKT

VVS-Installatören har en imponerande meritlista. Man har bland annat varit involverade i byggnationer för Elgiganten och Dollarstore, samt i stora anläggningar, som Flygstaden i Eslöv.

- På entreprenadsidan pågår projekt hela tiden. Just nu bygger vi bland annat en större vårdcentral och hjälper till med serviceprojekt, som att renovera kontorsfastigheter, berättar Björn. Vid sidan av de större projekten är service en oerhört viktig del av verksamheten.

- Privatpersoner och bostadsrättsföreningar är också viktiga delar av vår kundkrets. Vi hjälper till med allt från små reparationer till större projekt, säger Björn.

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 35 VVS-Installatören • Topplocksgatan 4 212 41 Malmö • 040-96 26 60 • info@vvsinstall.se Vi kan allt inom värme & sanitet vvsinstall.se VVS-Installatören • Topplocksgatan 4 212 41 Malmö • 040-96 26 60 • info@vvsinstall.se Vi kan allt inom värme & sanitet vvsinstall.se VVS-Installatören • Topplocksgatan 4 212 41 Malmö • 040-96 26 60 • info@vvsinstall.se Vi kan allt inom värme & sanitet vvsinstall.se VVS-Installatören • Topplocksgatan 4 212 41 Malmö • 040-96 26 60 • info@vvsinstall.se Vi kan allt inom värme & sanitet vvsinstall.se Vi kan allt inom värme & sanitet vvsinstall.se
Pilgrimen2iLunddärVVS-InstallatörengjorthelaVS-installationenochdenstörstasolfångaranläggningennågonsiniLund. BjörnStriberger.

Ledande i Norden inom lyftuthyrning

Inomec har specialiserat sig på lyftuthyrning och är idag en ledande aktör på den nordiska marknaden. Företaget växer stadigt, bland annat genom förvärv och att diversifiera sin verksamhet. Numera hyr man även ut exempelvis linjeutrustning, minikranar och glasrobotar. Medarbetarna på företaget arbetar lösningsorienterat och säkerhetsorienterat för att erbjuda högsta möjliga kvalitet.

Inomec Lyftuthyrning har en lång historia i branschen. Företaget grundades 1979 och är ett helägt dotterbolag till Tisenhultgruppen AB. Inomec har idag fysiska depåer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors, men tillgodoser kundernas behov över hela Norden. Sedan 2009 har man fokuserat på uthyrning av lyftutrustning och sedan dess har företaget blomstrat på den nordiska marknaden. Kunderna består huvudsakligen av aktörer som är aktiva inom infrastruktur, byggsektorn och industrin.

- Vår tillväxt drivs av ägarnas vilja att expandera och hitta nya företag och produkter att satsa på, säger Fredrik Berggren, som är regionchef för Malmö. Fredrik kom till Inomec 2020 efter att ha arbetat på ett annat företag inom branschen i många år. Han har en speciell kompetens inom utförandet av olika sorters projekt och förstår vikten av att matcha rätt utrustning med specifika jobbkrav för att lösa problem snabbt och effektivt.

BREDDAT UTBUD

Produkt- och tjänsteutbudet breddas kontinuerligt. Fredrik berättar att Inomec, utöver lyftutrustning, numera även sysslar med bland annat linjeutrustning, minikranar, glasrobotar, släpvagnsvinschar och vakuummaskiner.

- Vi specialiserar oss på lyftutrustning, vakuummaskiner och kabeldragning, en expertis som våra kunder värderar högt. Vi har även sett ökad efterfrågan på eldrivna kabelvinschar, säger Fredrik. När man arbetar med lyftutrustning

är säkerhet oerhört viktigt. Därför har Inomec ett väldigt starkt fokus på säkerhet.

- Vi har bland annat implementerat ett system med viktkontroller för att säkerställa att våra maskiner fungerar korrekt under olika belastningar, berättar Fredrik.

MÖT MEDARBETARNA

På Inomec värdesätter man sina medarbetare högt. Fredrik presenterar oss för flera av medarbetarna i Malmö, som servar kunder från Malmö till Kalmar. Kalle Nilsson har lång erfarenhet som servicetekniker och ansvarar för att all utrustning servas, repareras och hålls i toppskick. Ulrika Mandelberg kom in i verksamheten 2022 och har bidragit till att öka försäljningen och förbättra kundrelationerna. Fredrik avslutar med att berätta lite om hur Inomec i Malmö arbetar med sina kundrelationer utöver den dagliga kontakten.

-Vi fortsätter ha en stark närvaro på marknaden genom att delta i evene-

mang och arrangera öppet hus för att visa upp våra produkter och informera både befintliga och potentiella kunder om våra tjänster. Vi är övertygade om att framtiden är ljus för Inomec och vi strävar efter att fortsätta växa och expandera vår verksamhet, avslutar Fredrik.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 36
Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler FredrikBerggren.

Självständig är stark i den sydsvenska golvbranschen

I golvbranschen, där allt fler firmor köps upp av större aktörer, står Golvbolaget i Arlöv fortfarande starkt. Företaget, med fokus på mjuka golv, lägger golv i allt från privata bostäder till kontor och sjukhus, och gör det med approach som gett Golvbolaget i Arlöv ett mycket gott rykte i branschen.

Det är Marcus Reineholm som äger och driver klassiska Golvbolaget i Arlöv, men det var hans far, Göran Johansson, som etablerade firman i Blentarp 1975. Sedan en tid tillbaka utgår verksamheten i det välrenommerade golvföretaget från lokalerna i Toftanäs. Det är där vi träffar Marcus som varit företaget troget ända sedan 1996 och gått den långa vägen från golvläggare och lagerarbetare till arbetsledare och VD. Han berättar att de i Golvbolaget har valt att specialisera sig på mjuka golv, det vill säga textil, trä, gummi, plastmattor och linoleum. – I regel handlar det om större uppdrag för exempelvis förvaltningsbolag, större byggföretag och offentliga verksamheter. Det blir en hel del insatser på kontor där vi i princip alltid lägger textilplattor, men också åt sjukvården och i bostadsrätter, inte minst i samband med nyproduktion, upplyser Marcus.

ENSAM ÄR STARK

Marcus berättar att det finns tre stora aktörer som köper upp lokala golvfirmor.

– Jag har knappt några konkurrenter kvar som inte är uppköpta. I Skåne är det i princip bara vi och en annan större golvfirma som jobbar självständigt. Men vi trivs med det, vi vill ha kontroll över det vi gör, säger Marcus Reineholm. Golvbolaget i Arlöv är dock medlem i inköpsorganisation Golvkedjan, där företagen efter inbjudan blir delägare. – Man måste ha rätt siffror och vara ett tryggt bolag för att ens bli tillfrågad, så det är ytterligare ett bevis på att vi är skötsamma. Det kommer ge oss ekonomiska och arbetsmässiga fördelar eftersom jag till exempel inte behöver förhandla om nya inköp. Det gör också att vi kan erbjuda lägre priser. Golvkedjan arrangerar dessutom utbildningar för golvläggare och arbetsledare, så vi räknar med att kunna utveckla kompetensen i bolaget ännu mer och ta ytterligare kliv.

Ditt golvbolag i Malmö med omnejd. Golvbolaget har sedan mitten av 1970-talet utfört kompletta golvarbeten.

GOTT RENOMMÉ

Marcus konstaterar förstås att lågkonjunkturen påverkar branschen, men påpekar också att företaget, efter 28 år i densamma, fortfarande inte har behövt säga upp en enda person i samband med vikande konjunktur. – Vår styrka ligger i att vi har stora och trygga beställare och kunder. Vårt ramavtal med Peab utgör en bra stomme – om de är nöjda med oss och har samarbetat med oss så pass länge gör vi något rätt. Vi lever mycket på det goda ryktet, säger Marcus Reineholm. Han lyfter också fram bolagets ständigt ökande fokus på hållbarhet. Golvbolaget har köpt in elbilar och installerat solceller på den egna lagerhallen, vilket gör verksamheten självförsörjande på el.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Golvbolaget i Arlöv har också ett tydligt samhällsengagemang. Fotbollsintresset i företaget är stort, vilket gör medverkan i Malmö FF:s nätverk självklart. Härutöver är bolaget engagerat i Hello Sweden med ambitionen att bland annat fånga upp målmedvetna ungdomar och bistå dem i deras idrottsliga utveckling och satsning.

– Under senare år har det satsats mycket på parasporten, varifrån många av organisationens mest framstående utövare kommer. Idrotten är viktig i samhället, den binder folk samman och där vill vi vara med och bidra, avrundar Marcus Reineholm.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 37
golvbolaget.com
Marcus Reineholm.

Kunskapsbehovet växer när fler vill bygga i trä

I en tid då hållbarhet är mer på tapeten än någonsin väljer allt fler att bygga i trä. Det ställer krav på byggaren som i det avseendet har en pålitlig konsultpartner i Acouwood AB.

– Att bygga i trä är tekniskt utmanande, och det är också därför vi finns. Vi möjliggör byggande med fokus på goda inomhusmiljöer för såväl bostadsinnehavaren som den anställda på kontoret, säger Klas Hagberg, VD för Acouwood.

Professor Klas Hagberg, från Luleå Tekniska högskola, disputerade inom teknisk akustik 2018 och har under

många år forskat inom ämnet parallellt med konsultrollen, vilken han verkat i sedan 1988 då han tog examen på Chalmers. Till slut bestämde han sig för att starta eget.

– Jag upplevde att det fanns ett kunskapsbehov i branschen för byggande i trä. Idag byggs det alltmer i trä i syfte att bygga mer hållbart. Här känner jag att vi kan bidra, säger Klas och berättar att Acouwood består av fyra doktorer som disputerat inom teknisk akustik. Det är ett område som innefattar en hel del teknik, men som samtidigt, menar Klas, är en subjektiv aspekt av människans upplevelse.

– Det jag forskat inom är hur man skapar objektiva mått på ljudisolering, kopp-

lade till störningsupplevelsen. När man lägger till det subjektiva som människan upplever blir det komplext men det är också det som gör det utmanande och spännande.

PROJEKTERING OCH RÅDGIVNING

Inom ramen för Acouwood ger Klas Hagberg råd och anvisningar om hur man på bästa sätt bygger i trä, och naturligtvis även betong när så krävs. – Vi deltar bland annat i projektering, rådgivning och utveckling av byggsystem. Det är mer hållbart att bygga i trä än andra material, men det är också mer tekniskt utmanande. Det är också därför vi finns, vi möjliggör byggande med

fokus på goda inomhusmiljöer för såväl bostadsinnehavaren som den anställda på kontoret, säger Klas Hagberg. Han berättar att det ofta är stora byggbolag som anlitar Acouwood, men också aktörer inom den tillverkande industrin. Företaget verkar över hela landet, men med koncentration på de sydligare delarna där Acouwood är involverat i ett flertal intressanta och utmanande projekt. – Vi är till exempel delaktiga i byggandet av 14-våningshuset Fyrtornet i Hyllie som byggs helt i trä och ska stå klart i sommar. Ett annat projekt är Kvarteret Biljetten, bestående av radhus i volymelement, vilket är ett miljömässigt mycket genomtänkt projekt med hänsyn tagen till bland annat intilliggande odlingslotter. Vi har jobbat med flerbostadshuset Lagerkransen i Lund, och även med Terrassenhusen i samma stad. För närvarande arbetar vi med Electrolux nya huvudkontor i Stockholm, berättar Klas Hagberg.

BRETT KONTAKTNÄT

Acouwood finns sedan förra året representerat via dotterbolag även i Storbritannien, Schweiz och Frankrike. – Bakgrunden är att vi har bra kontakter internationellt, och att vi ser ett växande behov i Europa av att vara med på tåget. Vi märker en ökad efterfrågan på byggnation i trä, inte minst i Frankrike och Storbritannien, och konjunkturläget gör att branschen generellt vill finna mer kostnadseffektiva tekniska lösningar. Med vår hjälp möjliggörs ett mer resurseffektivt byggande, framhåller Klas Hagberg. Han tror därför på en fortsatt god utveckling för Acouwood, men betonar samtidigt att de inte ska växa för växandets skull.

– Vi ska vara det lilla expertföretaget med stark kärnkompetens. Vi vill behålla känslan av att vara lite av en outsider, vi är inte förmer än någon annan, men vi brinner för att bidra till goda projekt med miljön i fokus.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 38
SUSTAINABLE ACOUSTICS ACOUWOOD.COM
A part of life is
DrKlasHagberg. Kilströmskaj. FyrtornetiMalmö.

Behovet av säkrare internettrafik har aldrig varit större

I en tid då hackerattackerna nästan avlöser varandra hos företag och myndigheter blottläggs behovet av pålitlig och säker leverans. En i sammanhanget ofta anlitad aktör är NMU. De hjälper inte bara sina kunder med domännamn utan är också experter på DNS, vilket ökar säkerheten för den aktuella webbsajten och försvårar för illasinnade aktörer att ställa till med oreda. Med tanke på att exempelvis en DDOS-attack kan bli synnerligen kostsam för den drabbade är ett samarbete med Nordisk Media Utveckling en både god och långsiktig investering.

När Adam Johansson, VD för Nordisk Media Utveckling AB (NMU), startade företaget 1999 var han bara 23 år gammal. – Internet var på uppgång men det fanns inte särskilt många företag inom

den nischen. Idag gör vi allt på nätet, och jämfört med 1999 har människor i allmänhet betydligt bättre koll idag på varför man måste finnas på nätet, men också på vilka hot som finns där, säger

Adam.

Alla som finns på internet måste ha ett domännamn för hemsida och e-post. För att få ett sådant vänder man sig till en registrar som NMU, som är ackrediterat ombud för många toppdomäner, såsom (.se) Internetstiftelsen. Den vanligaste toppdomänen är .com, och härutöver har varje land sin egen domän. NMU kan registrera alla toppdomäner i hela världen.

– Vår uppgift är att hjälpa företag med internationellt fokus, och som därmed behöver domännamn i flera länder.

Varje land har sin byråkrati och sina krav för att få ett domännamn. I vissa länder ska det gå genom ambassader, utrikesdepartement och så vidare. Det är sådant vi kan hantera, förklarar Adam Johansson och påpekar samtidigt:

– Mycket kan hända med ett domännamn och en hemsida. Avviker något kan man bli av med ett domännamn, och för ett företag kan det vara förödande.

BEHOVET VÄXER

I en tid då hackerattackerna nästan avlöser varandra hos företag och myndigheter har behovet av pålitlig och säker internettrafik blivit allt större. DNS är en server som ser till att domännamnet fungerar. Adam menar att man bör ha minst två DNS:er för varje domännamn, vilket gör att en server är öppen ifall den andra går ner, men NMU lägger sina kunders domännamn på fyra.

– Funkar inte DNS:erna så funkar vare sig mejl eller hemsida. Och för många innebär det att organisationen står stilla. Även om vi är duktiga på helheten, så är det med våra DNS:er som vi sticker ut. Det blir stor skillnad jämfört med en gör det själv-aktör, poängterar Adam. Han berättar att flera DNS:er på flera nät och på olika geografiska platser är att föredra. Två DNS:er på samma ställe liknar Adam med att sätta ett hänglås på ett annat hänglås – åtgärden blir verkningslös. Han nämner DDOS-attacker som drabbar flera större aktörer. I de flesta fallen, menar han, hade flera separata DNS:er spridit trafiken och öppnat

flera vägar till hemsidan, och problemen hade därmed inte ens behövt uppstå. En sådan tjänst man erbjuder är Anycast – ett globalt nätverk av DNS som helt förhindrar även de mest avancerade överbelastningsattackerna.

SIGNERADE DNS:ER

Nordisk Media Utveckling jobbar också med signerade DNS:er, DNSSEC, vilket förhindrar bedragare att via buggar i systemet vilseleda besökare till en identisk hemsida som de själva kontrollerar. Ett exempel på något man kan försvåra med DNSSEC är mejlbedrägerier. Ett vanligt sådant är ett e-postmeddelande som ser ut att komma från en VD där denne ber ekonomiavdelningen göra en betalning till ett konto. Ett viktigt säkerhetsprotokoll för mejl som heter DANE (som skyddar mot man-in-the-middleattacker), kan inte implementeras utan DNSSEC. Det finns idag, enligt Adam Johansson, både myndigheter och kommuner som inte har signerade DNS:er – trots att både MSB och Internetstiftelsen rekommenderar detta. – Många stora aktörer i vår bransch signerar inte med DNSSEC per automatik, vilket vi gör. Jag tycker det är anmärkningsvärt att branschens stora jättar (de amerikanska bolagen i synnerhet) inte går i bräschen för

ett säkrare internet, säger Adam Johansson och rekommenderar webbsajten internet. nl, där alla kan testa sin säkerhetsnivå. – Våra helhetskunder har hundra procent på dessa tester. Vi följer våra kunder och kontrollerar deras säkerhet kontinuerligt. Ett annat område är ifall exempelvis en kund får problem med varumärkesintrång på sina domännamn, då kan vi hjälpa till med att stänga ned webbplatserna. Man ska komma ihåg att bedragare över lag är otroligt duktiga nuförtiden, påminner Adam Johansson.

ÖDMJUKHET, HÄNGIVENHET, FÖRNYELSE

Adam berättar avslutningsvis att man på NMU företräder tre kärnvärden: ödmjukhet, hängivenhet och förnyelse, varav inte minst det förstnämnda ligger Adam särskilt varmt om hjärtat. – Vi kan inte allt och vi utvecklas hela tiden. Jag lär mig av mina anställda, vi är ett bra team som verkligen kan göra skillnad på riktigt. Många av våra kunder har varit med oss ända sedan starten, vilket har gjort att vi har kunnat jobba långsiktigt och bygga goda relationer. Vi kränger inte våra tjänster, utan vill vara en seriös och professionell aktör i branschen.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 39

Sveriges mest omtyckta bilverkstadskedja

Speedy Bilservice är en mycket välrenommerad bilverkstadskedja, som har arbetat mycket med att utveckla sin verksamhet sedan 2012, vilket bland annat har resulterat i att man har toppbetyget 4,7 på Reco. Idag har kedjan ett brett utbud av tjänster, som sträcker sig från service och reparationer till glasreparationer och däckservice för alla typer av bilar, inklusive elbilar. En av nycklarna till framgångarna är ett starkt fokus på en positiv arbetsmiljö.

Speedy Bilservice kan spåra sina anor tillbaka till en bilverkstad som öppnades 1976 på Cypressvägen 10 i Malmö. Initialt specialiserade man sig på avgassystem, men har löpande anpassat sig till förändringarna i branschen och kundernas förväntningar och behov. - Vi har byggt upp ett gott rykte baserat på våra snabba och prisvärda tjänster. Vi fokuserar på att optimera system och verktyg för att vara effektiva och ge kunderna valuta för pengarna. Vi lämnar alltid ett prisförslag innan

arbetet påbörjas och lämnar en garanti på tre år, berättar Jonas Örnmark, som är ansvarig för etablering och konceptutveckling.

MODERNISERING

Speedy har utvecklats en hel del det senaste decenniet. Det hela började 2012, när man bestämde sig för att ta

företaget i en ny riktning och expandera kraftigt. 2010 hade man elva verkstäder.

Idag har man femtio verkstäder, som är utspridda över hela landet. Expansionen ledde till att man fokuserade mycket på behovet av att anpassa sig till framtidens verkstadsbransch, då särskilt med elbilsutvecklingen i åtanke. Idag erbjuder man service och reparationer för alla typer av bilar, inklusive elbilar.

- Vi är en helhetsleverantör för bilägare och erbjuder även exempelvis glasreparationer, AC-service och däckservice, berättar Jonas.

Jonas anslöt till företaget 2016 som ansvarig för etablering och konceptutveckling. Utöver att arbeta med att utveckla erbjudandet och modernisera verkstäderna, har han även arbetat väldigt mycket med personalfrågor.

- Ett företags välmående är nära kopplat till personalens välbefinnande. Det är viktigt att alla känner sig värdefulla och respekterade. Företaget ska vara familjärt och stötta sin personal, säger Jonas.

4,7 PÅ RECO

Speedys ansträngningar på alla fronter,

från modernisering och fokuset på elbilar till ett mer medvetet grepp om arbetsmiljöfrågor, har lett till att Speedy har blivit Sveriges mest omtyckta bilverkstadskedja enligt Reco, som är Sveriges största oberoende omdömessajt; Speedy ett snittbetyg på 4,7 där 5 är det högsta betyget. Jonas avslutar med att beskriva Speedys framtidsvisioner: - Vi kommer ha ett fortsatt fokus på innovation och digitalisering för att möta de förändringar som sker inom bilverkstadsbranschen. Vi strävar efter att vara en komplett leverantör för våra kunder och att fortsätta växa.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 40
Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Bredden sticker ut hos uppskattad VA-expert

I Högtryckstjänst Syd AB har de medvetet valt att satsa brett. Företaget är i grund och botten en expert på allt som rör VA-arbeten, men erbjuder härutöver tjänster kring allt från klottersanering till tak- och fasadtvätt.

Vi träffar Daniel Andersson, vice VD i Högtryckstjänst Syd, som berättar att företaget grundades för sju år sedan av Marcus Keta, som efter ett antal år som avloppstekniker i branschen valde att starta eget. Sedan dess har företaget haft en imponerande utveckling. Idag sysselsätter det 16 anställda med mångsidiga färdigheter, vilket bidrar till deras förmåga att lösa olika typer av problem åt kunderna.

– Marcus valde att satsa brett från början, vilket har resulterat i att vi jobbar för fullt året runt. Sedan 2020 har vi utökat med fyra team som arbetar med olika projekt, och under senare år har vi breddat verksamheten ytterligare, berättar Daniel.

BRETT KONCEPT

Högtryckstjänst Syd är i grund och botten en expert på allt som rör VA-arbeten, inklusive tjänster som spolning, rotskärning, relining och rörinspektioner. Härutöver erbjuder de också

klottersanering och takmålning samt tak- och fasadtvätt.

– I den här branschen är det viktigt att vara flexibel och snabbfotad. Vi verkar ofta i rollen som underentreprenör åt bygg-, anläggnings- och entreprenadföretag, och är noga med att alltid upprätthålla en hög servicenivå, säger Daniel Andersson.

Han berättar vidare att företaget har flera pågående projekt, inte minst gällande relining där de i dagsläget jobbar med ett 50-tal lägenheter i Malmö. Daniel räknar med fler liknande uppdrag före sommaren på olika platser i regionen.

FRAMTIDSOPTIMISM

Förutom företag i bygg- och entreprenadbranschen åtar sig Högtryckstjänst Syd uppdrag för bland annat fastighetsägare, VVS-firmor och privatpersoner. Det geografiska upptagningsområdet sträcker sig över mer eller mindre hela södra Sverige. Företaget erbjuder jour dygnet runt, alla dagar i veckan,

och är dessutom auktoriserad GRÖNFRI-entreprenör och certifierat inom SundaHus. I Högtryckstjänst är de dessutom utbildade och certifierade av PICA Kemi.

– Vi har byggt en stabil verksamhet med modern utrustning och erfaren personal. Här råder en familjär atmosfär där alla

fokuserar på samarbete och gemensam utveckling. Det lägger grunden till fortsatta framgångar och ökad tillväxt. Vi ser framtiden an med tillförsikt, säger Daniel Andersson.

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Ett helhetskoncept f ör byggkranar

Lyft & Byggkranar i Sverige AB har specialiserat sig på att hyra ut byggkranar och bygghissar. I utbudet finner man allt från mindre byggkranar på 8–750 tonmeter. Man arbetar med projektspecifika lösningar, som anpassas efter kundernas behov. Utöver själva kranarna erbjuder man även kranförare, tillbehör samt utbildningar.

Lyft & Byggkranar i Sverige AB grundades 2022, men var tidigare en del av Lyft & Byggmaskiner AB som grundades 1992, och ingår idag i Profurakoncernen. Företaget har etableringar i Ängelholm, Jönköping, Göteborg och Dalby utanför Lund, där vi träffar verksamhetsansvarige Robert Nordström. - Vi har specialiserat oss på att hyra ut byggkranar och bygghissar till framförallt byggföretag, men även till en del industrier, berättar Robert, som flyttade till Skåne från Västmanland strax innan millennieskiftet och har arbetat på företaget sedan dess.

Lyft & Byggkranar är väletablerade i branschen. Bland kunderna finner man bland annat välkända aktörer som JM-Byggnads AB, NCC, Skanska, NIMAB och NBI.

SMÅ OCH STORA KRANAR

Kranarna som Lyft & Byggkranar erbjuder är uteslutande av typen tornkranar, som är fasta eller rälsgående. - Fördelen med denna typ av tornkranar är att de tar mindre plats än mobilkranar och ger föraren en bättre överblick över arbetsplatsen, berättar Robert. Lyft & Byggkranar förfogar över en mycket stor maskinpark, där man finner kranar på 8–750 tonmeter.

- Genom samarbetspartners kan vi erbjuda kranar på upp till 1050 tonmeter samt transporter och montage, säger Robert.

Totalt förfogar man över ett 80-tal så kallade flat top-kranar från spanska Comansa.

- Kranarna är utrustade med extra stora hytter, vilket är mycket uppskattat bland förarna, säger Robert. Lyft & Byggkranar förfogar även över små och medelstora semimobila kranar från italienska Vicario och större sådana från tyska Liebherr. Bygghissarna man erbjuder kommer från tyska Geda och svenska Tornborg och har en kapacitet på 200–2000 kilogram.

KOMPETENS

Maskinparken är, minst sagt, imponerande, men frågar man Robert om vad

företagets främsta styrka är, handlar hans svar om egenskaper som medarbetarna på företaget besitter.

- Våra främsta konkurrensfördelar är vår stora kompetensbank, långa branscherfarenhet och de bemannade depåerna där våra utbildade servicetekniker arbetar, säger Robert. Robert fortsätter med att berätta att Lyft & Byggkranar arbetar med projektspecifika lösningar och anpassar sig efter kundernas behov.

- Det kan till exempel innebära att

kranarna verkar över trafikerade vägar, förklarar Robert.

Kranarna kan hyras med eller utan kranförare. Man erbjuder även utbildningar för kranförare, men även utbildningar kopplade till lift, ställning och säkra arbeten.

- Det bästa med det här jobbet är variationen, att få hjälpa kunder och att bygga vidare på de långa relationer vi har med flera av dem, avslutar Robert.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Andreas Ziegler

Lyft & Byggkranar

Specialister på byggkranar och bygghissar

www.lb-kranar.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 41
AB
040-10 10 65 | www.hogtryckstjanst.se
Daniel Andersson.

Fogning och brandtätning enligt konstens alla regler

Fogning och brandtätning är kunskap och kompetens som Eddie och Tobias Janerup har i blodet. De har åtskilliga år bakom sig i fogbranschen när de tillsammans driver välrenommerade FogPartner AB mot nya höjder. För Eddie och Tobias står kvalitetsbegreppet i centrum.

Eddie och Tobias Janerup tillhör den tredje generationens fogexperter i släkten där såväl deras farfar som deras far drev egna företag. Den sistnämnde drev verksamheten i 35 år och fick sedermera hjälp av sina båda söner som arbetade i företaget i flera år. 2020 startade de FogPartner AB.

– Första året var både spännande och utmanande, men vi lyckades etablera oss genom att erbjuda högkvalitativ service till större byggföretag. Det gjorde att vi snabbt kunde bygga upp ett förtroende hos våra kunder, samtidigt som vårt goda rykte innebar att fler valde att vända sig till oss, berättar Eddie Janerup.

Med 15 år i branschen har både han och

Tobias tagit del av fogbranschens och -materialens utveckling på nära håll. De betonar vikten av att bevara kunskapen från tidigare generationer, vilket ger dem en konkurrensfördel.

KVALITET I FOKUS Fogning och brandtätning är FogPart-

ners specialitet, men konceptet innefattar även tjänster kring fogning med epoxy, fiberförstärkning, fogrenovering och sanitärfogning.

– Vi granskar noggrant kundernas byggplaner för att alltid kunna erbjuda bästa möjliga lösningar. Kvalitet är centralt för vår verksamhet, samtidigt som vi

värdesätter saker som samarbete, service och långsiktig hållbarhet. För oss är kvalitet viktigare än kvantitet, säger Eddie Janerup som, liksom sin bror, hela tiden strävar efter att bygga långvariga relationer med sina kunder En viktig del av insatserna går ut på att skapa osynliga fogar som smälter in med

det omgivande materialet.

– Vi är duktiga på att tänka utanför boxen och skapar estetiskt tilltalande och hållbara installationer. Det vet vi att våra kunder uppskattar.

STORA PROJEKT

FogPartner är familjeägt och drivs med en öppen och inkluderande företagskultur. De delar vinsten med sina anställda och ser till att alla känner sig engagerade och delaktiga i den dagliga verksamheten.

– Vi har sedan starten lyckats locka till oss kompetenta medarbetare, vilket förstås lägger grunden till fortsatt tillväxt. Vi är involverade i flera stora projekt, bland annat på Medicon Village i Lund och Cityterrassen i Malmö. Framöver hoppas vi kunna utveckla organisationen genom att differentiera brand- och fogavdelningen, i kombination med ett ökat fokus på kvalitet och extern kommunikation, avrundar Eddie Janerup.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 42 info@fogpartner.se www.fogpartner.se
Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Moderna lösningar f ör moderna tider

På Modern VVS i Skåne AB har man ett brett erbjudande. Man tar sig an allt från små servicejobb för privatpersoner till större entreprenader för välkända aktörer inom byggsektorn. Med en egen projektavdelning kan man arbeta lösningsorienterat, vilket gör att kunderna både sparar pengar och tid på anlita Modern VVS i Skåne.

Modern VVS i Skåne AB grundades 2019 av Tommy Larsson. Inledningsvis hade man en inriktning på pumpar och projekt inom poolbranschen. Senare samma år kom Bekim Ismajli, som har varit aktiv i branschen sedan 2003, in i verksamheten och fokuserade på mindre projekt, särskilt inom cirkulationspumpar och avloppsskiljare. Allteftersom började verksamheten röra

sig mer och mer mot bredare och mer traditionella VVS-tjänster.

- Under 2021 startade vi om på nytt, med fokus på våra grundprinciper, berättar Bekim, som är företagets VD idag.

SMÅ SERVICEJOBB OCH STORA

ENTREPRENADER

Omstarten inleddes med att man tog

"Vi har en egen projekteringsavdelning och är skickliga på att erbjuda helhetslösningar för projekt inom VVS. "

många servicejobb för privatpersoner. Efter hand upprättade man avtal med företag som Wiborgs, Caverion och VS Syd.

- Vi har vunnit flera större entreprenader de senaste åren och har flera pågående projekt, inklusive bostadsbyggen och servicearbeten, berättar Bekim.

LÖSNINGSORIENTERADE

Modern VVS i Skåne har vuxit en hel del de senaste åren. Numera är Conny Larsson verksamhetsansvarig. Han är mycket entusiastisk över att få delta i företagets utveckling och att söka nya utmaningar.

- Vi har en egen projekteringsavdelning och är skickliga på att erbjuda helhetslösningar för projekt inom VVS, säger Conny.

Lågkonjunkturen har drabbat byggbranschen hårt de senaste åren, så det

är viktigare än någonsin att arbeta lösningsorienterat. Detta innebär att man försöker hitta lösningar som sparar tid och pengar för kunderna, men som även innebär att vardagen inte påverkas för mycket vid större entreprenader.

-Vi utför allt inom fyra väggar, kan man säga, inklusive projektering och tillfälliga avloppslösningar för att möjliggöra boende under renoveringar, berättar Conny.

Att hitta lösningar handlar mycket om att ha både självförtroende och förtroende för andra, att känna att man kan klara det mesta ihop. Detta är en viktig del av företagskulturen på Modern VVS i Skåne och något man är måna om att behålla nu när man växer. Det är även något man förmedlar till de lärlingar man tar emot.

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 43 Vi växer och söker fler tekniker och montörer! Kontakta oss på 070-773 58 23!

En bullerfri arbetsmiljö f örbättrar prestationen

Allt fler inser vikten av att minska buller på arbetsplatserna. En bättre arbetsmiljö ökar produktiviteten, något de är fullt medvetna om i företaget Allakustik. Allakustik erbjuder ljuddämpande undertak och väggabsorbenter, och tar ett helhetsgrepp kring varje projekt – från behovsanalys och åtgärdsförslag till färdigt montage.

Allakustik Under(bara)tak AB, som är bolagets både fyndiga och fullständiga namn, har ljuddämpande undertak och väggabsorbenter som sin specialitet. Det handlar om ett helhetskoncept. – Vi åtar oss både små och stora entreprenader, vi erbjuder lagerförsäljning och kan också stå för service- och

underhållsinsatser. Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela Skåne och vi strävar efter att vara delaktiga och professionella i varje projekt. Vi värderar långsiktiga relationer och lägger vikt vid att inte bara lämna en offert, utan också bidra med idéer för förbättring, säger Magnus Rasmusson som leder verksamheten.

ÖKAD UPPMÄRKSAMHET

Magnus konstaterar att människor i allmänhet idag är mer medvetna än tidigare om hur inomhusmiljöer och inte minst höga ljudnivåer påverkar inte bara välmåendet utan också prestationsförmågan, i både hemmet, i skolan och på jobbet.

– Det är en tydlig trend vi ser som också har fått ökad uppmärksamhet, inte minst i företag med öppna kontorslandskap där ljudnivåerna ofta blir alldeles för höga. Många av våra kunder vill

förebygga detta och hitta lösningar på längre sikt, konstaterar Magnus.

Han framhåller att Allakustik samarbetar med marknadens alla olika leverantörer och att de alltid väljer den som passar bäst för varje enskilt projekt. – Kundens behov är avgörande. Vi har arbetat med projekt som Raffinaderiet i Lund där tidiga kontakter med arkitekter har hjälpt oss att påverka och hitta rätt material. Ett annat stort projekt just nu är Nya Vårdbyggnaden i Malmö, berättar Magnus.

SAMMANSVETSAT TEAM

Magnus har tillsammans med projektledarna Alexander Berg och Stefan Månsson, samt Örjan Hansson på kalkyl, hundra års samlad erfarenhet av undertak och akustik. Magnus började sin yrkesbana som montör och har med tiden insett vikten av personliga möten och att hjälpa människor. Han kan se

tillbaka på en tid då Allakustik har haft en positiv utveckling med en ökning av både personal och omsättning. – Vi har fokuserat mycket på att utveckla goda samarbeten med andra entreprenörer och skapa en bra gruppdynamik. Rätt inställning och engagemang är nyckeln till framgång. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare har möjlighet att utvecklas individuellt, säger Magnus Rasmusson. Han ser framtiden an med tillförsikt för Allakustik.

– Vi har en bra grund att bygga vidare på tack vare kompetenta medarbetare och en stark företagskultur. Just nu är vi involverade i flera spännande projekt där tidiga kontakter med kunden och arkitekter gör att vi kan säkerställa goda slutresultat.

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 44
MagnusRasmusson.

Ledande inom ”smarta” kranar

Konecranes har sysslat med kranar och lyftutrustning i över hundra år och är idag en väletablerad och pålitlig aktör. Man både tillverkar och säljer kranar och är definitivt en av de ledande i branschen och driver hela tiden på den tekniska utvecklingen av så kallade ”smarta” kranar. Företaget har ett starkt fokus på service och underhåll och värdesätter egenskaper som nyfikenhet och kundfokus när man rekryterar nya medarbetare.

Konecranes har tillverkat och sålt kranar och annan lyftutrustning sedan 1910talet. Genom åren har Konecranes etablerat sig som en pålitlig aktör inom kranbranschen, med en närvaro som sträcker sig över hela landet och är idag en global aktör.

- Vi har egen tillverkning av kranar och traverser av hög kvalitet, säger Palle Ronnebäck, som är regionchef i Malmö. Palle är relativt ny på företaget, men har lång erfarenhet av frågor rörande drift, service och underhåll. Han klev in som regionchef på Konecranes i Skåne och Blekinge förra året och fokuserar mycket på sina servicetekniker som arbetar ute hos kunderna.

- Vi har en oerhört bred kompetensbas, som består av allt från erfarna servicetekniker till kunniga säljare och skickliga medarbetare inom olika stabsfunktioner. Mitt fokus ligger framför allt på service- och underhållsfrågor och så klart att vara nära kunden för att verkligen förstå deras behov, nu och i framtiden. Vi satsar även mycket på säkerhetsfrågor för både anställda och kunder genom interna utbildningar

och förebyggande åtgärder, berättar Palle.

SMARTA KRANAR

Nu för tiden pratas det en hel del om Internet of Things (IoT), vilket ofta även kallas för smarta lösningar, det vill säga prylar, fordon och liknande som är uppkopplade mot internet, vilket ger en rad fördelar rörande diagnostik, analyser och fjärrstyrning. Konecranes är ledande inom utvecklingen av kranar med smarta funktioner. Denna teknik är ämnad att förenkla vardagen för användarna och dels ge ökad säkerhet för kranoperatörer, dels ge mer och bättre data kopplat till kranarnas drift. - Vi erbjuder långsiktiga och kompletta serviceavtal för att säkerställa alla kranars prestanda och livslängd. Dessa avtal innefattar regelbundna kontroller

och underhåll, och vi erbjuder även mycket djuplodande konditionsanalyser för att säkerställa kranens faktiska skick och vilka åtgärder man, som ägare, bör ta tag i, säger Palle.

FOKUS PÅ KOMPETENS

Med en ökad efterfrågan på kranar, både med och utan smarta funktioner, ser man ljust på framtiden på Konecranes. Man strävar efter att vara en pålitlig partner för sina kunder och att fortsätta växa som företag. Medarbetarna är av avgörande betydelse för verksamhetens framtida framgångar.

- Vi arbetar med inkluderande rekryteringar och erbjuder utbildningar och möjligheter till personlig utveckling för våra anställda. Vi betonar vikten av en god arbetsmiljö och värdesätter nyfikenhet, lärande och kundfokus hos våra medarbetare. Genom deras engagemang och kompetens säkerställer vi en hög grad av kundnöjdhet, avslutar Palle.

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

En ledande leverantör till f ärg- och kemikalieindustrin

En av de ledande leverantörerna av utrustning för upplösning och blandning för färg- och kemikalieindustrin är Westerlins Maskinfabrik AB. Westerlins specialanpassade lösningar och hållbara processer har attraherat en kundkrets som sträcker sig över stora delar av världen.

– Det är vår förmåga att lyssna på kundernas behov som har gjort oss framgångsrika, säger Philip Bargstädt, VD och delägare.

Westerlins Maskinfabrik är en av de ledande leverantörerna av utrustning för upplösning och blandning för färg- och kemikalieindustrin. Bolagets VD Philip Bargstädt driver verksamheten tillsammans med sin bror Fredrik sedan 2005, och det var deras morfar som etablerade företaget redan 1925.

– Morfar var en pionjär inom tillverkning av maskiner, främst för skoindustrin. Vi har förvaltat det arvet men har genom åren anpassat oss till förändringar på marknaden. Från att tidigare ha tillverkat maskiner för skor har vi specialiserat oss inom lösningar för färg- och kemikalieindustrin, berättar Philip. Med kunder från bland annat Norden, USA, Mellanöstern och Australien, i kombination med ett internationellt

agentnätverk, har Westerlins etablerat sig som en pålitlig partner för företag i nämnda branscher.

– Vi är en relativt liten aktör men med en nischad produktion. Vårt starka kundfokus och vår närhet till kunder över hela världen har varit nyckeln till vår framgång, liksom vår förmåga att lyssna på kundernas behov. Vi är skickliga när det kommer till att skapa specialanpassade lösningar och hålla processerna enkla och effektiva, säger Philip Bargstädt.

GENOMTÄNKT STRATEGI

Genom att använda sig av underleverantörer har Westerlins kunnat balansera produktionen i förhållande till marknadens efterfrågan. – Vid lågkonjunkturer tar vi hem

produktionen, och vid högkonjunkturer, när det är mycket att göra och vi inte kan tälja allt guld själva, lägger vi ut desto mer på andra aktörer. Det har bidragit till att vi hela tiden har kunnat säkra en trygg och stabil ekonomi. Vi har arbetat med en väl genomtänkt strategi sedan 2005, som går ut på att vi fokuserar på en hållbar verksamhet med god lönsamhet snarare än att sträva efter snabb tillväxt, förklarar Philip Bargstädt.

En del av denna strategi, berättar Philip, har varit att kontinuerligt förnya konceptet och investera i modernisering av produktionen.

– Vi konkurrerar med de stora aktörerna genom att erbjuda specialanpassningar och flexibla lösningar, säger Philip som också gärna framhåller vikten av att ha en låg personalomsättning och att ge de anställda möjligheter att ta ansvar och fatta egna beslut.

– Kontinuitet är viktigt, samtidigt som det är utvecklande för företaget när våra anställda tar eget ansvar.

REDO FÖR FRAMTIDA

UTMANINGAR

I Westerlins blickar de framåt mot nya utmaningar och möjligheter, inklusive implementeringen av artificiell intelligens i deras maskiner i syfte att förbättra produktionsprocessen. De genomför nu tester för att implementera detta i sina

maskiner och härigenom kunna erbjuda ännu mer nischade produkter. – Vi ser mycket lovande resultat från våra AI-implementeringar. Det är ett stort steg framåt för oss i vår strävan efter kontinuerlig förbättring. AI kanske inte är helt klart att ta i drift ännu, men det är definitivt inte långt borta, konstaterar Philip. Han anser att Westerlins har en stabil grund att bygga vidare på. I företaget finns en stark vilka att fortsätta utvecklas. När det gäller framtida utmaningar ser Philip rekryteringsbehovet som en viktig fråga för inte bara Westerlins utan för industrin generellt. – Det råder över lag brist på produktionspersonal, bland annat på grund av att det finns för få yrkesskolor. Här

behöver politikerna bli mer engagerade för att uppmuntra elever att välja industriella karriärvägar. Vi gör vad vi kan, bland annat genom att erbjuda skolelever praktik, men det krävs mer från flera håll. Industrin är en styrka för Sverige, den måste vi värna om, understryker Philip Bargstädt och berättar att planer finns på att delta i ett programråd för en lokal skola i syfte att kunna erbjuda dess elever praktikplatser kontinuerligt.

Philip berättar avslutningsvis att 2023 var ett rekordår för Westerlins AB, och att ambitionen är att fortsätta utveckla verksamheten för lång tid framöver.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 45
westerlins.com
Palle Ronnebäck. 1925grundadeVictorWesterlinbolagetsomnu drivsvidareavbarnbarnenPhilipochFredrik.

Samhällsengagerad rekryterare vill f örbättra offentlig upphandling

I Talent ME Bemanning & Rekrytering är ambitionen tydlig: de vill hjälpa människor i deras karriärer och företag att utvecklas.

Talent ME erbjuder kompetens inom ekonomi, administration, HR, inköp och logistik, IT samt kundtjänst, men fungerar härutöver som något av en upphandlingskonsult.

– Jag gillar att hitta förbättringar i samhället och jag gillar att bidra, säger bolagets VD, Allan Hadrous.

kompetens inom områdena ekonomi, administration, HR, inköp/logistik, kundtjänst samt IT.

– Vårt fokus kretsar mycket kring ekonomiadministration och ledningsstöd. Vi är bra på bemanning och rekrytering, men kanske framför allt på offentlig upphandling, konstaterar Alan Hadrous.

KOMMUNER KAN SPARA

PENGAR

Talent ME Bemanning & Rekrytering grundades för tio år sedan och drivs sedan 2019 av Alan Hadrous, en välkänd entreprenör som även ligger bakom det prisbelönta bemanningsföretaget Flexcare. Han berättar att Talent ME är ett specialiserat konsultbolag med en drivkraft att optimera kompetensen i företagens organisationsutveckling.

– Vi vill hjälpa människor vidare i karriären och företag att utvecklas, säger Alan och berättar att företaget erbjuder

Alan förklarar att Talent ME kan verka i rollen som upphandlingskonsult. Han har själv åtskilliga års erfarenhet av offentlig upphandling, ett område där han ser stora brister och tillika stora möjligheter för kommunerna att spara pengar.

– Vi har en idé om att effektivisera de offentliga inköpen och fånga upp bristerna kring exempelvis felaktiga inköp. Vi kan via exempelvis stickprovskontroller fånga upp fel som begås och erbjuda bättre lösningar. Rör det sig om felfakturering kan man kontakta leverantören och få pengar tillbaka. Är det däremot brister i upphandlingen kan man stoppa den, alternativt dra lärdom och göra saker bättre i framtiden. Vi

är inte ute efter att svartmåla, vi vill bara bidra med något som kommer kommuner och kommuninvånare till nytta. En mer effektiv organisation och styrning bidrar till att pengar kan läggas

på annat som kommunen är i behov av, påpekar Alan Hadrous.

BRINNER FÖR JOBBET

Alan berättar att en entreprenör som

jobbar med AI nyligen gjorde en granskning kring just offentliga upphandlingar. I denna framkom att kommunerna kan spara 90 miljarder kronor årligen.

– Det finns förstås både bra och dåliga exempel, men det är alltid nyttigt att se på saker och ting med nya ögon. Vi kan bidra med avlastning för kommunerna, fånga upp brister och på så sätt bidra till bättre ekonomi, säger en entusiastisk Alan Hadrous.

– Jag brinner för detta och jag gillar att tjäna pengar på förbättringar. Men om man ska man tjäna pengar tycker jag att man ska tillföra ett värde och göra det snyggt. Jag gillar att hitta förbättringar i samhället och jag gillar att bidra.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 46 VI ERBJUDER REKRYTERING, BEMANNING OCH HYRKÖP TALENTME.SE
Alan Hadrous.

Individen i fokus hos en pigg 80-årig VS-expert

I Skåne är Rörläggaren AB ett sedan länge cementerat varumärke beträffande VS-arbeten. Totalentreprenader är bolagets melodi, och de utförs i en företagsanda som präglat verksamheten ända sedan starten för 80 år sedan. Hos Rörläggaren AB står individen i fokus.

Malmöbaserade Rörläggaren AB startades 1944 och har sedan dess vuxit och utvecklats till den marknadsledande aktören beträffande VS-arbeten i Skåne. Bolaget, som sedan tio år tillbaka är en del av Instalco, är verksamt i hela Skåne där de utför alla förekommande VS-arbeten inom byggbranschen med tyngdpunkt på totalentreprenader, företrädesvis projekt i samverkan med kund. – Vi jobbar brett inom entreprenad, service och Industri. Vi tar oss an såväl små som stora projekt, men oavsett storlek vill vi vara med i ett tidigt skede av projekten. Härigenom kan kunden dra nytta av vår breda kunskap och goda samarbetsförmåga, vilket återspeglas i slutresultatet, säger Richard Olsson, VD för Rörläggaren AB.

FAMILJEKÄNSLA

Richard Olsson har varit Rörläggaren trogen sedan 2006. – Jag kände att jag ville lämna ett större, mer centralstyrt, bolag till en aktör där beslutsprocesserna är korta. Genom åren har vi behållit denna struktur och härigenom byggt upp mycket kunskap internt. Vi har till exempel vår egen konstruktionsavdelning, injusteringspersonal och prefabverkstad, vilket i mångt och mycket bygger vår breda kompetens och ökar vår förmåga att utföra våra insatser utan att behöva anlita externa aktörer. Det bygger kontinuitet och framgång, konstaterar Richard Olsson.

Han menar att den familjekänsla som råder i Rörläggaren AB i många avseenden ligger till grund för dess starka varumärke. Den är, påpekar han, en viktig del av företagskulturen.

– Vi jobbar sedan länge med våra värderingar och ”med drivande engagemang” som en viktig ledstjärna. Vi trivs bäst

när vi arbetar med drivna människor som strävar efter att arbeta smartare och utvecklas. Här jobbar vi kontinuerligt med att utbilda personalen och förankra våra värderingar, säger Richard. Han berättar vidare att de förra året genomfördes en värderingsutbildning på två dagar för att samtliga anställda fick möjlighet att ”gnugga” företagets värderingar och hur de agerar utifrån dem i sin vardag. Det bidrar till en stark känsla av gemenskap och en företagskultur som i förlängningen lett till att många anställda har valt att stanna kvar under lång tid. – En av anledningarna till att människor väljer att arbeta hos oss är att vi sätter individen i fokus och ser till att varje anställd känner sig sedd och värdefull. I vår företagskultur är alla, oavsett position, lika viktiga för organisationen. Vår modell fokuserar på att stärka vårt varumärke samtidigt som vi decentraliserar verksamheten och placerar ansvar ute i organisationen. Det är viktigt för oss att

alla anställda känner att de kan påverka och bidra till företagets utveckling, understryker Richard Olsson.

UTBILDNING OCH UTVECKLING

Rörläggaren AB har ett nära samarbete med lokala skolor i syfte att bidra till återväxten och locka unga talanger till branschen.

– Vi ser utbildning och utveckling som grundläggande delar av vår verksamhet och erbjuder kontinuerligt utbildningar för våra anställda, berättar Richard Olsson.

Han kan se tillbaka på många framgångsrika år för Rörläggaren AB.

– Vi ska fortsätta arbeta nära både kunder och leverantörer. Energieffektivisering är ett område där det redan idag händer mycket och där vi också ser stor utvecklingspotential. Det handlar om att hela tiden lyssna på vad marknaden efterfrågar och göra vad vi kan för att bidra till en hållbar utveckling.

Intervju: Richard Olsson Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 47
www.rorlaggaren.se Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. framtIden kan I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM VARA HISTORIA Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!
hjärt-lungsjukdom
hIstorIa
Men det
Just nu
livsviktig
www.hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se
I framtIden kan
vara
Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom.
finns hopp.
pågår
forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Proaktiv logistik är viktigare än någonsin

Prolog AB grundades med visionen att omdefiniera logistiklandskapet för byggsektorn och offentliga organisationer. Företaget erbjuder strategiskt stöd för att effektivisera bygg- och infrastrukturprojekt. Detta arbete handlar mycket om tid- och kostnadseffektivitet. Effektivisering handlar dock inte bara tid och pengar, utan även om att skapa en god arbetsmiljö och att bevara miljön. Att skapa samarbeten mellan olika aktörer är en viktig aspekt av arbetet.

Fredrik Friblick är en erfaren civilingenjör och entreprenör. Han utbildade sig inom väg- och vattenbyggnadsteknik vid Lunds Tekniska högskola. Detta följdes av forskning inom supply chain management. Efter att ha tilldelats Lundbergsstiftelsens stipendium reste han till USA för att arbeta inom logistik för ett företag i San Diego i Kalifornien. - Mina erfarenheter i USA inspirerade mig att starta eget företag och implementera liknande logistiklösningar när jag kom tillbaka till Sverige, berättar Fredrik.

PROAKTIV LOGISTIK

Fredrik grundade Prolog 2001. Företagsnamnet är en sammanslagning av orden ”proaktiv” och ”logistik”, vilket reflekterar verksamhetens kärna.

- Proaktiv logistik har varit kärnan i vår verksamhet sedan starten. Genom att fokusera på tid- och kostnadseffektivitet hjälper vi byggföretag, byggherrar och offentliga organ att optimera sina projekt

från början till slut. Sedan handlar effektivisering inte bara om att sänka kostnader och korta ner ledtider, utan även om att skapa en god arbetsmiljö och bevara miljön, berättar Fredrik.

Prolog har utvecklats till en förtroendeingivande partner för både byggare och kommuner, regioner och andra offentliga organ. Företaget erbjuder strategiskt stöd för att effektivisera bygg- och infra-

strukturprojekt.

- Vi hjälper våra kunder att uppfylla målsättningar och leverera projekt inom ramen för budgetar och tidsplaner, säger Fredrik.

SAMARBETSKULTUR

En av de viktigaste aspekterna av Prologs arbete är att skapa en stark samarbetskultur mellan olika intressenter.

- Genom att integrera kommuner, regioner, entreprenörer och andra aktörer i planerings- och genomförandeprocessen strävar vi efter att skapa en enhetlig och effektiv arbetsmiljö där alla parter kan samarbeta mot gemensamma mål, säger Fredrik.

Fredrik har följt kostnadsutvecklingen inom byggsektorn i över 20 år. Han har en del tankar om hur utvecklingen borde fortlöpa.

- Det är oerhört viktigt att skapa drivkrafter och incitament för att skapa värde. Om drivkraften är att man får betalt även om man ritar fel, så finns det inga incitament att sätta konsulter på det; folk jobbar på utan att reflektera. Det här är tiden för att bryta kostnadsutvecklingen inom byggbranschen, säger Fredrik.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV MALMÖ 48
Text:
Intervju: Wilhelm Walaker
Andreas Ziegler

En hotellpärla i Lund f ör både besökare och aff ärsresenärer

Besökare och affärsresenärer med destination Lund har en övernattningsoas i First Hotel Planetstaden. Det fyrstjärniga hotellet erbjuder alla möjligheter för boende, konferens, mat, underhållning och avkoppling. Här jobbar de hela tiden hårt för att utveckla konceptet och erbjuda sina gäster unika upplevelser.

På Dalbyvägen i Lunds östra delar har det bedrivits hotellverksamhet sedan 1999. Hotellet, som sedan förra året ägs av den skandinaviska hotellkedjan First Hotels med 35 etableringar i landet, firar med andra ord 25-årsjubileum när vi träffar hotelldirektören Malin

Gimtell. Hon berättar att First Hotels normalt sett jobbar enligt franchisekonceptet och att First Hotel Planetstaden därmed är det första som drivs i egen regi.

– Det har varit bråda dagar för oss sedan uppköpet. Stort fokus har legat på varumärkesbyggnation, att digitalisera verksamheten och att rusta upp vår spaavdelning som tidigare varit stängd, berättar Malin.

RESTAURANG, SPA OCH

KONFERENS

Malin, som axlade rollen som hotelldirektör så sent som i oktober 2023, förklarar att det fyrstjärniga hotellet är byggt i tre etapper, där den sista delen med studios, spa och en stor restaurang stod färdig under vintern 2019, strax innan pandemin bröt ut. De har satsat stort på Restaurang PS som man hoppas ska kunna vara helt öppen till början av sommaren.

– Här planerar vi att bland annat kunna erbjuda såväl gäster och andra besökare allt från italienskinspirerad mat till hamburgare, men också olika typer av event, så som öl- och vinprovning och

karaoke, upplyser Sofie Wendt, sälj- och marknadschef på First Hotel Planetstaden.

Hon berättar vidare att hotellet även hyser fem konferensrum som lämpar sig utmärkt för exempelvis workshops, samt en biosalong med plats för 42 personer. På spaavdelningen, PS Spa, som fått en rejäl upprustning, kan gästerna slappna av i både bubbelpool och en större pool med jetstrålsmassage. Från hotellets takterrass har besökaren en magisk utsikt över Lund och här erbjuds även servering.

I STÄNDIG UTVECKLING

I Lund finns storföretagen Tetra Pak, Sony, Axis Communications, Alfa Laval samt forskningsanläggningen ESS, och traditionellt sett har en stor andel av hotellgästerna varit kopplade till någon av dessa aktörer. Hotellet har och kommer även framöver att kunna erbjuda transport mellan hotellet

och nämnda arbetsplatser. Samtidigt, betonar Malin Gimtell och Sofie Wendt, har anläggningen stor potential som destinationshotell.

– Vi arbetar hela tiden hårt med målet att kunna erbjuda våra gäster så många faciliteter som möjligt. Vårt spa är till exempel inte bara öppet för hotellets gäster, vem som helst kan boka in besök här, även kvällstid. Vi vill också utveckla lobbyn där vi tänker att våra besökare till exempel ska kunna spela biljard, inomhusgolf, dart, shuffleboard och bordtennis. Alla dessa satsningar kommer ske successivt, och det känns oerhört inspirerande att få vara med på denna resa, avrundar Malin Gimtell och Sofie Wendt.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 49
Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson SofieWendt och Malin Gimtell.

125 år av ingenjörskunskap

AFRY är ett teknikkonsultföretag som har en lång och anrik historia. Idag erbjuder man ingenjörstjänster inom ett brett spektrum av affärsområden. I region Syd har man slagit samman och konsoliderat olika delar av organisationen, vilket har gjort att man har kunnat erbjuda en bredare kompetens och ta sig an större projekt. Just nu söker region Syd nya talanger i form av ekonomer, ingenjörer och personer med multidisciplinär kompetens. Man letar efter personer som är vana vid att driva stora projekt och som besitter både rätt grundkompetens och rätt personlighet.

1895 grundades Södra Sveriges Ångpanneförening. Företaget genomgick ett antal sammanslagningar och namnbyten genom åren, men var länge känt som Ångpanneföreningen (ÅF), som utvecklades till ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. När företaget gick ihop med finländska Pöry ändrades namnet till AFRY, som idag sysselsätter cirka 19 000 medarbetare i 40 länder och har projekt över hela världen. Företaget är verksamt inom en

"Det finns ett stort hållbarhetsfokus inom AFRY. Affärsområdet Energi har vuxit enormt de senaste åren. Idag är vi störst i landet på energisamarbeten."

rad olika fält och branscher, exempelvis energi, infrastruktur, industri och digitalisering.

- Verksamheten har alltid präglats av ett starkt ingenjörskunnande, modern teknik och ständig förnyelse, vilket har lett till dagens breda program av kvalificerade tjänster och lösningar, berättar Mattias Thörn, som är chef för region Syd, affärsområde Buildings.

Mattias inledde sin yrkesbana på AFRY redan 2013 och har haft sin nuvarande position i ungefär tre år när vi pratar med honom i början av mars.

- Det finns ett stort hållbarhetsfokus inom AFRY. Affärsområdet Energi har vuxit enormt de senaste åren. Idag är vi störst i landet på energisamarbeten, berättar Mattias när vi frågar honom

hur AFRY har utvecklats de senaste åren.

REGION SYD

Region Syd består av Skåne, Småland och Blekinge. Affärsområdet Buildings sysselsätter cirka 300 medarbetare i regionen, i vilken man har 11 kontor, inklusive ett i Lund, där vi träffar Mattias.

- AFRY har alltid värdesatt en stark lokal närvaro. Lokalkännedomen, i kombination med den breda kompetensen vi får av att tillhöra en anrik och rikstäckande organisation, ger oss unika konkurrensfördelar, säger Mattias. Mattias fortsätter med att berätta att man, de senaste åren, har slagit samman och konsoliderat olika delar av organisationen i regionen. Detta har lett till att man har kunnat erbjuda en bredare kompetens och ta sig an större projekt.

TALANGER SÖKES

- Vi har bland annat införlivat byggprojektledare och ekonomer som bistår med rådgivning och riskanalyser i organisationen, vilket, med facit i handen, har varit ett genidrag. Även medarbetare med stor kompetens inom byggnadsinformationsmodellering har knutits närmare projektledarsidan, vilket bland annat har gjort att vi har kunnat växa på industrisidan, berättar Mattias. Bland kunderna finner man både små och stora aktörer inom en mängd olika branscher. Ett av de större aktuella projekten i regionen är Pågens anläggning i Landskrona, ett projekt som befinner sig i detaljprojekteringsfasen. Här bistår AFRY bland annat med kompetens kring processlinjer och energiförsörjning. Ett annat stort och komplicerat projekt man arbetar på är NSM-sjukhuset i Malmö, där man har varit i 6–7 år.

Mattias avslutar med att berätta att man just nu söker efter nya medarbetare. Som ett ledande teknikkonsultbolag är kraven på kandidater höga, vilket matchas av utvecklingsmöjligheterna som framgångsrika kandidater erbjuds. - Både grundkompetens och personlighet är av yttersta vikt. Vi söker individer som är samarbetsvilliga och öppna för förändring. Det är viktigt att man förstår kundens affär och man ska gärna ha vana av att driva stora projekt, säger Mattias.

På önskelistan av kompetenser står bland annat ingenjörer och ekonomer. Personer med multidisciplinär kompetens är av särskilt stort intresse. Man söker även folk som kan ta fram klimatriskanalyser.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 50
Intervju:
Text: Andreas
Axel Eriksson
Ziegler

Konsulterna och cirkeln av f örtroende

Circle of Trust är ett konsultbolag som har specialiserat sig på att arbeta med mjukvara inom bland annat utveckling, projektledning, produktägande och ledning. Konsulternas välmående och kompetens är grunden för hela verksamheten och har lett till stora framgångar på bara tre år.

annat som utvecklare, projektledare och linjechef, både i Sverige i North Carolina i USA. 2021 var det dags för nästa stora steg.

- Mikael Jepsson, min tidigare kollega, hörde av sig och föreslog att vi skulle starta något eget tillsammans från grunden, berättar Andy.

Andy och Mikael delade en entreprenöriell läggning och visste att de kompletterade varandra väl. I september 2021 drog verksamheten igång på deras konsultbolag, som fick namnet Circle of Trust.

Andreas ”Andy” Olausson var nitton år gammal när han flyttade från Ystad till Lund för att plugga elektroteknik på universitetet. När han hade avslutat sina studier anslöt han till Tieto Enator i Malmö och blev snart skickad till Göteborg för att delta i ett projektarbete som skulle komma att utveckla och forma honom som yrkesperson. 1998 började han jobba som konsult med fokus på inbyggda system på vad som snart blev Sony Ericsson. Här arbetade han bland

MJUKVARA

Konsulterna på Circle of Trust sysslar primärt med mjukvara, ofta kopplat till inbyggda system eller digitaliseringsprojekt. Utbudet av tjänster sträcker sig från utveckling och projektledning till produktägande och ledning. Då man har planer på att växa i maklig takt, erbjuder man än så länge endast konsulttimmar, men planen är att kunna ta sig an större projekt med helhetsåtaganden i framtiden.

HUMANKAPITAL

Konsultbolag bygger sina framgångar på sitt humankapital. Därför är det viktigt att man har en genomtänkt plan för hur man ska arbeta med sina konsulter. Då både Andy och Mikael tidigare har arbetat på tuffa och stressfyllda arbetsplatser, bestämde de sig tidigt för att Circle of Trust skulle vara ett företag

där man verkligen tar hand om varandra och bryr sig om varandra. - Vår logotyp består av tre fallskärmshoppare som håller varandra över axlarna, vilket symboliserar samarbete, omtanke och teamwork, säger Andy.

Samtidigt som man har ett starkt fokus på samarbete och gruppdynamik, har man en övertygelse om att varje individ är unik, vilket ska tas hänsyn till. Man har valt att växa långsamt och tar endast in medarbetare som någon inom bolaget känner och kan gå i god för. Detta har visat sig vara ett framgångsrecept.

WE DO WHAT WE LIKE, WE LIKE WHAT WE DO!

Circle of Trust är ett litet familjärt konsultföretag.

Vår idé bygger på lagbygge, där ”vi:et” är större än ”jag:et”, men där jag:et bygger laget

Vi utlyser inga tjänster, vi verkar enbart genom vårt nätverk. Är individen nöjd så blir verkningsgraden hög, resultatet bra och kunden glad!

- Vi vill erbjuda konsulter som är trygga i sig själva, säger Andy.

I dagsläget sysselsätter Circle of Trust tio konsulter och två underkonsulter. Snittåldern på företaget är 50 år, men framöver är tanken att man ska rekrytera yngre individer, som initialt ska arbeta med seniora konsulter som mentorer.

- Det absolut viktigaste är att vi får in rätt individer och att dessa trivs; man ska ha roligt på jobbet, avslutar Andy.

Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 51
WWW.CIRCLEOFTRUST.SE
Andreas Olausson.

En framåtlutad expert på simulering inom produkt- och processutveckling

I FS Dynamics brinner de för att utveckla överlägsen expertis och infrastruktur inom simulering. Med sitt breda tjänsteutbud och omfattande kunskap kring CFD och FEA hjälper FS Dynamics sina kunder att förbättra eller optimera produkt- och processutvecklingen. Det lägger grunden till framgång och lönsamhet.

FS Dynamics grundades 2004 och har idag huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor i Lund, Stockholm, Hamburg, Lissabon och Esbo, samt i Staffanstorp genom ett nyligen genomfört förvärv. Det är ett kontor som under våren successivt slås samman med Lundkontoret, vilket vi finner i World Trade Centers lokaler i Lunds södra delar. Här träffar vi kontorets Site Manager

Mikael Fredenberg som började sin resa inom FS Dynamics under 2020. Mikael

berättar att kontoret kommer att sysselsätta knappt 30 medarbetare när flytten är klar.

MÅNGA FÖRDELAR

FS Dynamics är specialiserat på flödesberäkningar och hållfasthetssimuleringar, och erbjuder konsultexpertis inom dessa områden. Fördelarna för kunderna är, enligt Mikael Fredenberg, många.

– Kunden slipper framför allt ägna tid åt att ta fram begränsade eller kost-

samma prototyper och produkter. Våra konsulter använder sig av kommersiell mjukvara för simuleringar. Den expertis vi erbjuder är en förståelse för systemen, matematiken och fysiken bakom beräkningarna, och en förmåga att tolka resultaten, förklarar Mikael och berättar att de i Göteborg har ett sofistikerat serverrum där de i virtuella miljöer kan genomföra komplexa simuleringar.

FS Dynamics jobbar med CAE, det vill säga datorstödd konstruktion och simulering. Här brinner de för att utveckla överlägsen expertis och infrastruktur inom simulering, som hjälper företagets kunder att förbättra eller optimera produkt- och processutvecklingen. Konsulterna verkar både från FS Dynamics egna kontor samt på plats hos kunderna, vilka består av både små och stora företag i olika branscher, bland annat vindkraft, energi, solceller, livsmedels- och förpackningsteknik, elektronik, halvledarteknik, fordon, försvar och möbeltillverkning. FS Dynamics bistår även kärnkraftsindustrin genom att bland annat hjälpa till med utveck-

landet av de små modulära reaktorer som allt fler talar om i dessa tider. – Våra uppdrag är väldigt varierande och kan vara handla om allt från några timmar till flera år, berättar Mikael Fredenberg.

TILLVÄXTPOTENTIAL

Mikael tycker att företagets främsta konkurrensfördel är dess långa branscherfarenhet inom ett nischat fält, i kombination med de synergier man får av att ha många erfarna personer tillgängliga på kontoret och samtidigt vara

en aktör med flera etableringar. De olika kontoren har utvecklats till att besitta olika kompetenser.

– Här i Lund är vi till exempel särskilt erfarna inom tekniker kopplade till vindkraft, livsmedels- och förpackningsteknik samt marin försvarsindustri. Vi ser dessutom ytterligare tillväxtpotential inom bland annat elektrifiering och batterisimulering, men också inom vätgasomställning och halvledarbranschen, den senare till följd av utvecklingen av hårdvara för artificiell intelligens och deep learning.

Mikael Fredenberg berättar avslutningsvis att FS Dynamics under det senaste året har anställt tre nyutexaminerade konsulter till kontoren i södra Sverige och ännu fler i bolaget som helhet. De är alltid öppna för kontakter med personer med ett intresse för teknisk beräkning och simulering. Inom detta område är FS Dynamics störst i Europa och kan således erbjuda en rolig och mycket lärorik miljö med en stor variation av uppdrag.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Företaget som möjliggör effektiv f örsörjningskedja

PipeChain är namnet på koncernen och namnet på en systemlösning utformad för styrning av företags supply chains och som hjälper tillverkande företag att upprätthålla en effektiv försörjningskedja. Systemet erbjuds som en SaaS-lösning som anpassas efter kundernas behov och önskemål. Företaget bakom lösningen, PipeChain SCM AB i Lund, har lång erfarenhet med god tillväxt och satsar på vidareutveckling av plattformen.

Företag som är i behov av digitala lösningar eller system har idag ett antal alternativ att välja mellan. En väg fram kan vara att utveckla en lösning från grunden som kan anpassas helt efter beställarens behov och krav. Nackdelarna kan då vara att det tar lång tid att implementera, blir försenat och dyrt. Ett annat alternativ är ett standardsystem, vilket ofta är tillgängligt som en SaaS-lösning. SaaS står för ”Software as a Service” och innebär att systemet köps som en tjänst, installerat och klart, inklusive drift och underhåll. PipeChain SCM AB har utvecklat sin plattform för Supply Chain

Management (SCM) och tillgängliggjort den som en SaaS-lösning.

- Våra kunder är oftast tillverkande företag som behöver ha en effektiv försörjningskedja med sina kunder och leverantörer. Det handlar om effektivt utbyte av information såsom leveransplaner, orders, fakturor och aviseringar, berättar Jens Dremo, som är PipeChain SCM’s VD sedan 2022.

EN MÅNGSIDIG SYSTEMLÖSNING

PipeChains lösning effektiviserar och underlättar relationen mellan leverantör och kund i försörjningskedjan. I vardagen är det olika roller som jobbar

i plattformen, exempelvis inköpare, produktionsplanerare och Supply Chainchefer.

- Utöver att parterna kan utbyta information från beställning till faktura, gör plattformen att kunden får en överblick och kan följa upp samt göra analyser. På så sätt får användaren kontroll och ökar möjligheten att fatta medvetna beslut i det dagliga och mer långsiktigt, säger Jens.

Många SaaS-lösningar är standardiserade, ämnade att användas direkt och utan några större ombestyr. Med PipeChain kan företag snabbt vara igång med en standarduppsättning, men platt-

formen kan med fördel konfigureras utifrån önskemål och behov. För Jens och hans medarbetare handlar arbetet lika mycket om att bygga relationer och att förstå kundens verksamhet som att jobba med plattformen.

- Säljprocessen inleds ofta med att vi har en dialog med kunden om dennes verklighet och vision. Vi tittar på hur vår lösning passar in i deras verksamhet och hur den kan konfigureras efter kundens behov. PipeChain integreras till exempel alltid med andra system som kunden redan använder, vilket ställer krav på systemförståelse och samarbete, berättar Jens.

Under avtalsperioden stöttar PipeChain kunden genom uppföljningsmöten och fortsätter att utveckla försörjningskedjan tillsammans med kunden.

- Vi är en erfaren samarbetspartner, som erbjuder en beprövad mjukvara, som klarar av många processer och stora flöden. Plattformen vidareutvecklas löpande och uppdateras kontinuerligt, säger Jens.

GOD TILLVÄXT

PipeChain används över hela världen.

- Det har ofta börjat med att vi har

levererat till en kund i Sverige, som sedan rullat ut plattformen även på sina utländska sajter, säger Jens.

Det går bra för PipeChain. När vi pratar med Jens i mitten av mars, berättar han att de nyligen har anställt två nya applikationskonsulter i Lund och även planerar att rekrytera utvecklare och säljare framöver.

- Vi är ett företag som erbjuder våra medarbetare goda möjligheter att växa internt. Här trivs man om man är en nyfiken person, som vill träffa en bred palett av kunder och ta del av variationsrika uppdrag, avslutar Jens.

Intervju: Axel Eriksson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 52 Europe’s leading CAE Simulation Consultants www.fsdynamics.eu
MikaelFredenberg. Jens
Dremo.

Ett helhetskoncept kring transporter, lagerhantering och tredjepartslogistik

"Den dag vi inte har roligt på jobbet längre stänger vi ner.”

Dalby Lager & Logistik är företaget som erbjuder helhetslösningar inom sitt gebit. Bolaget ombesörjer transporter, lagerhållning och tredjepartslogistik och har kapacitet att förmedla gods till kunder över hela Sverige och kontinenten.

Arne Landgren och Rebecka Romée grundade Dalby Lager & Logistik AB 2009, efter att Arne tröttnat på att köra lastbil och rekryterade Rebecka som har en bakgrund som speditör. Företagets etablering ligger som namnet antyder i natursköna Dalby en kort bit sydost om Lund. Verksamheten sysselsätter, utöver

Arne och Rebecka, två anställda. Tillsammans bildar kvartetten ett sammansvetsat team som med utgångspunkt från det 3 500 kvadratmeter stora lagret bistår sina kunder, vilka företrädesvis består av importörer från olika branscher.

SPINDELN I NÄTET

Dalby Lager & Logistik erbjuder ett helhetskoncept kring transporter, lagerhantering och tredjepartslogistik. – Tack vare våra många år i branschen har vi kunnat bygga upp ett omfattande kontaktnät och samarbeten med ett flertal åkerier. Vi kan till exempel ombesörja att gods både hämtas och lämnas till och från kunder i Norrland och

övriga delar av Sverige. Tack vare vårt strategiska läge i Skåne har vi också nära till kontinenten, vilket gör att vi även kan ombesörja transporter över hela Europa, berättar Arne Landgren. Verksamheten går således att beskriva som dels en godsförmedling, dels en terminalverksamhet. I anläggningen i Dalby utför de arbete kopplat till omlastning, magasinering, paketering och märkning av gods. – Man kan se oss som spindeln i nätet för olika transport- och logistikbehov. Vi hanterar en bred variation av gods – allt från stål till te. Däremot jobbar vi inte med kyl- och frysvaror, och heller inte med material som grus och flis, upplyser Arne och visar runt i den ändamålsenliga lagerbyggnaden, där vi till exempel finner krukor från Vietnam och Indien.

”DÅRAR INOM LOGISTIK”

Arne Landgren kan se tillbaka på flera framgångsrika år för Dalby Lager & Logistik. Läget är stabilt, även om de, som alla andra aktörer i branschen, påverkats av pandemin och lågkonjunkturen.

– Jag tycker trots allt att det tuffar på bra, förklarar Arne som i sammanhanget gärna lyfter fram hela teamet, vilket han beskriver som ”dårar inom logistik”. – Vi brinner för det vi gör, det är vår främsta konkurrensfördel. Samtidigt

har vi kul på jobbet där vi hela tiden har högt i tak. Den dag vi inte har roligt på jobbet längre stänger vi ner, avrundar Arne Landgren med glimten i ögat.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 53
ArneLandgrentrorattMalmöFFtarhemAllsvenskan2024.

Kunskap, kvalitet och innovation

Vaillant Group är en tysk koncern som är marknadsledande inom värmepumpsystem och -anläggningar. Företaget har bland annat utvecklat en av de mest miljövänliga och tysta luft/vattenvärmepumparna på marknaden. Nu satsar man på nordisk tillväxt genom sitt svenska bolag, som utgår från Lund. Tillväxten reflekteras även av den pågående utvecklingen av organisationen, både i förhållande till lokaler och anställda, som Vaillant genomgått de senaste åren.

Vaillant Group är ett tyskt bolag som grundades 1874 och idag sysselsätter cirka 16 000 medarbetare och omsätter cirka 3,3 miljarder kronor om året. Företaget är specialiserat på att tillverka, sälja och serva värmepumpsystem och -anläggningar inom kategorierna luft/ luft, luft/vatten och bergvärme, men

besitter också exceptionell kompetens inom gaspannor som man har i produktportföljen. Företagets kunder består uteslutande av företag, exempelvis i form av grossister och återförsäljare, men även rikstäckande installationsföretag. Vaillant Groups svenska kontor ligger på Kalkstensvägen i

sydöstra Lund, där vi träffar företagets svenska VD, Thony Sundberg. - Vi flyttade hit förra året. Flytten innebär att vi, utöver en fräschare arbetsmiljö, även förfogar över ett showroom och utbildningslokaler där vi kan utbilda och certifiera våra installatörspartners, säger Thony.

KUNSKAP, KVALITET OCH INNOVATION

Thony fortsätter med att berätta att Vaillant Group uteslutande konkurrerar med kvalitet och innovation. I företagets internationella huvudkontor i Tyskland finns en avdelning för forskning och utveckling, som bland annat har utvecklat en av marknadens mest miljövänliga och tysta luft/vattenvärmepumpar, med ett miljövänligt köldmedium som heter R290, som är en propangas och som lämnar ett betydligt mindre klimatavtryck än andra köldmedier. Denna produkt reflekterar den kunskap som finns inom företaget. - Vi blir ofta konsulterade i samband med beställningar, så att slutanvändaren ska få den produkt som är bäst lämpad för deras behov. Här på kontoret har vi även en teknisk supportavdelning med händiga och branschkunniga medarbetare, som står redo att betjäna kunders förfrågningar, berättar Thony. Vaillant Group delar gärna med sig av sin kunskap. Genom Vaillant Academy erbjuder man utbildningar relaterade till företagets produkter. I showroomet kan man testa inkopplade produkter i drift.

EN NORDISK TILLVÄXTRESA

I dagsläget sysselsätter kontoret i Lund

19 medarbetare, vilket kan tyckas vara ett litet antal med tanke på koncernens storlek internationellt, men Thony förklarar att detta beror på att man satte sin nya organisation och lanserade sin nya strategi under 2020

- Då vi också är en del av en nordisk organisation, kan vi nu se många fördelar av att integrera gemensamma funktioner som marketing, finans och logistik, säger Thony.

Faktum är att företaget är på en nordisk tillväxtresa och har identifierat Sverige som den mest intressanta marknaden i regionen. Av detta skäl ser man också positivt på den framtida utvecklingen av organisationen.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 54
Intervju: Axel Eriksson ThonySundberg.

Revolutionerande plattform f ör IT-konsulter söker investerare

Benchy är en digital plattform som använder sig av AI-assisterad teknologi för att matcha uppdragsgivare med rätt IT-konsulter. AI-tekniken har kommit så pass långt att den nu kan ta hänsyn till både kompetens och personlighet när den gör matchningar. Plattformen har redan blivit en stor framgång. Nu letar Benchy efter investerare för att få plattformen att växa, både på en nationell och en internationell nivå.

Digitaliseringens utveckling är exponentiell, vilket betyder att behovet av IT-relaterade tjänster ökar kraftigt varje år. Det är många företag som har behov av IT-konsulter, men det kan vara svårt och tidskrävande att hitta rätt IT-konsult.

- Att hitta rätt konsult för ett projekt har länge varit som att leta efter en nål i en höstack. Mellanhänder, som ofta saknar djupare förståelse för kundens behov, har skapat en distans mellan köpare och säljare inom IT-konsultbranschen, säger Henrik Andersson, som har över två decenniers erfarenhet av branschen. Henrik insåg att det borde finnas enklare sätt för uppdragsgivare och IT-konsulter att hitta varandra. Det var denna insikt som ledde till grundandet av Benchy, som är en del av Hetch inkubatorprogram i Helsingborg.

AI-ASSISTERAD PLATTFORM

Benchy är en digital plattform som använder sig av AI-assisterad teknologi och SaaS-modeller för att matcha uppdragsgivare med IT-konsulter. Detta är tekniska termer som kanske inte är så enkla att förstå för lekmannen. Henrik

kan dock även förklara plattformen på ett betydligt enklare sätt:

- Benchy är en matchningstjänst som fokuserar på att hitta både rätt kompetens och rätt personlighet för varje projekt.

Artificiell Intelligens, som ofta förkortas som AI, är en teknik som har gjort stora framsteg de senaste åren. Henrik berättar att den AI som Benchy arbetar med är tillräckligt avancerad för att förstå de mer mänskliga aspekterna av arbetslivet.

- För att säkerställa att varje matchning är så passande som möjligt, tar plattformen hänsyn till mjuka värden, som personlighet och arbetsmiljö, säger Henrik.

Som alla moderna digitala lösningar, är Benchy byggd för att vara lätt att använda.

- Vi har en snabb och smidig registreringsprocess för konsulter och en matchningsalgoritm levererar resultat på bara några dagar, berättar Henrik.

Olika uppdragsgivare har olika behov.

Somliga behöver använda en tjänst som Benchy löpande, medan andra kanske

bara behöver använda den någon gång ibland. Därför erbjuder Benchy olika betalningsmodeller, från enkla engångsavgifter till prenumerationer.

SÖKER INVESTERARE

Benchy har inte bara förändrat hur konsulter och uppdragsgivare interagerar, utan har även banat väg för en ny era av transparens och effektivitet inom IT-konsultationer. Med fokus på individen och en vision om en mångdimensionell matchningsprocess, har Benchy nu siktet inställt på expansion.

- Vi har en önskan om att utvidga vår verksamhet över hela Sverige och sedan internationellt. Så nu söker vi investerare, avslutar Henrik.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Andreas Ziegler

Lyhörd IT-partner f ör små och nystartade forskningsf öretag

I Lund, där forskning och utveckling präglar många verksamheter, har företagen tillgång till en lyhörd och effektiv IT-partner. Science IT förser små till medelstora och nystartade bolag med IT-support och tjänster, och tar fram skräddarsydda lösningar för allt från enstaka arbetsstationer till stora serversystem för åtskilliga användare.

Science IT förser små och medelstora bolag, företrädesvis inom forskning och utveckling, med professionell IT-support och relaterade tjänster.

– Vi tar fram skräddarsydda lösningar för allt från enstaka arbetsstationer till stora serversystem för åtskilliga användare, säger Martin Bergström som tillsammans med kollegan Carl-Philip Nilsson grundade företaget 2020, efter att tidigare ha arbetat med nätverk och IT på Ideon Science Park i Lund.

– Vi kände för att prova våra egna vingar, vi kan de små bolagens behov. Verksamheten utgår från en ändamåls-

enlig lokal i Medicon Village, som är en mötesplats med många olika aktörer för forskning, innovationer och affärsutveckling inom livsvetenskaperna. Här driftar Martin och Carl-Philip nätverket för medlemsföretagen i egenskap av lokal bredbandsleverantör. De förfogar även över en fin serverhall där de erbjuder sina kunder virtuella servrar, eller möjlighet för kunden att placera sina egna servrar. Systemen är helt redundanta, vilket innebär att kundens data är säker, då det finns digitala kloner av densamma.

BRETT UTBUD

Utöver att vara en bredbandsleverantör säljer Science IT en hel del hårdvara – allt från datorer, bildskärmar och skrivare till datorkomponenter, så som hårddiskar,

minnen och grafikkort. De säljer även mjukvarulicenser, Microsoft 365 och databackup.

– Vi har driftavtal med många av våra kunder och kan hjälpa till med det mesta – installationer, konfigurationer, felsökningar och support. Vi fungerar på sätt och vis som våra kunders externa IT-avdelning, förtydligar Carl-Philip Nilsson.

IT-säkerhet är ett område som blir allt viktigare och här kan Science IT bistå med rådgivning och installation av till exempel klientsäkerhetssystem samt konfigurering av brandväggar. När de under fjolåret flyttade till större lokaler i Medicon Village användes de större ytorna till bland annat en luftigare butik där de saluför olika IT-produkter i form av allt från kablar och adaptrar till möss, tangentbord och laddare, samt även kontorsmaterial.

NÄRHET TILL KUNDERNA

Bolagets främsta konkurrensfördel är enligt Martin och Carl-Philip självklar. – Den fysiska närheten till kunderna

i kombination med de korta kontaktvägarna innebär att vi ofta kan hjälpa till med kort varsel, vilket är mycket uppskattat bland kunderna, fastslår duon. För kunderna är det också mycket värdefullt att vi känner dem och kan deras IT-miljö väl, supportärenden blir mer effektiva.

– Sedan vi startade har företaget gått över förväntan. Vi känner att vi har alla möjligheter att fortsätta växa, vi ser båda framtiden an med stor tillförsikt, avrundar Martin Bergström och CarlPhilip Nilsson.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 55 WWW.SCIENCEIT.SE WWW.BENCHY.SE
MartinBergströmochCarl-PhilipNilsson. Henrik Andersson.

Kontraktstillverkning i branschens framkant

För NOTE står kvalitetsbegreppet över alla andra. NOTE är en professionell tillverknings- och logistikpartner kring elektronikbaserade produkter med en stark position i branschen. I nära samarbete med kunden tas konstruktionslösningar fram som optimerar kundens produkt för volymtillverkning från start.

NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. Bolaget, som är en del av NOTE-gruppen med huvudkontor i Stockholm och ytterligare fabriker i Norrtälje, Torsby och Herrljunga, finns utöver de svenska fabrikerna även representerat via etableringar i Storbritannien, Finland, Estland, Bulgarien och Kina.

Bolaget utgår från en internationell platt-

form för tillverkning av elektronikbaserade produkter som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet under stora delar av produktlivscykeln. I ett nära samarbete med kund tas konstruktionslösningar fram som optimerar kundens produkt för volymtillverkning från start. NOTE bistår också sina kunder i arbetet med att utveckla teststrategier och testutrustning.

På anläggningen på Maskinvägen i Lund träffar vi företags VD Henrik Andersson. Han beskriver NOTE som ett kontraktstillverkande företag med specialisering på framför allt kretskort som i många fall monteras vidare in i en slutprodukt, så kallad box-build, vilka produceras efter sina kunders önskemål.

– Vi vänder oss till kunder inom framför allt verkstads- och kommunikationsindustrin, samt inom Greentech och Medtech. Genom åren har vi varit med och tillverkat kretskort till allt från diskmaskiner till trygghetstelefoner och nyckellösningar med bluetooth, berättar Henrik.

Vi söker dig som vill vara en del av NOTE Lunds fortsatta expansion.

Lediga tjänster just nu:

-KAM

-Projektledare

-Produktionstekniker

Skicka gärna in din ansökan till: careers.lund@note-ems.com

NOGGRANN PROCESS

Henrik förklarar att de flesta uppdrag startar med att en kund hör av sig när denne vill ha hjälp med att bygga produkter. De går igenom underlaget, ser över kostnader för materialinköp med mera och skickar sedan en offert, varpå de inleder en implementeringsfas för den nya produkten. NOTE tar fram dokumentation för produktionen och därefter tillverkas provserier, vilket exempelvis kan resultera i mindre designändringar i sista minuten. Då materialkostnaden är den största delen av en färdig produkts totala kostnad är en viktig uppgift för NOTE att erbjuda konkurrenskraftiga priser och effektiva logistiklösningar för elektronikkomponenter och övrigt produktionsmaterial. Kundens behov och produktens totalkostnad avgör till vilken NOTE-enhet volymtillverkningen ska förläggas. Behoven varierar baserat på bland annat produktens karaktär, kundens marknadsförutsättningar, kostnadsbild, volym och geografisk slutmarknad.

BLICKAR FRAMÅT

NOTE investerar kontinuerligt i verksamheten för att kunna ta sig an allt större och mer komplexa uppdrag. – Vi har under senare tid nästan fördubblat vår verksamhetsyta, vilket

ger oss alla möjligheter till fortsatt expansion. Samtidigt har vi successivt utökat vår automatiseringsgrad, i den här branschen gäller det att hela tiden ligga i framkant, betonar Henrik Andersson.

Henrik har ett förflutet i NOTE sedan 1997 och har spenderat hela sitt yrkesverksamma liv i bolaget. Han började som montör och har med tiden tagit ett allt större ansvar kopplat till planering, logistik och produktion. Sedan 2016 är han VD för NOTE Lund. Han tror på en fortsatt god utveckling för hela verksamheten.

– Vi vill fortsätta växa, inte minst genom att anställa mer personal. Just nu söker vi efter key account managers och projektledare till tjänstemannasidan, liksom produktionspersonal. De som värdesätter variationsrika arbetsdagar och vill vara en del av ett bolag i ständig förändring är välkomna att höra av sig. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland, Bulgarien och Kina. Försäljningen de senaste tolv månaderna uppgick till 4 243 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 500. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland, Bulgarien och Kina. Försäljningen de senaste tolv månaderna uppgick till 4 243 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1500. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 56

Fullt upp f ör anrikt byggf öretag

Ett av sydvästra Skånes äldsta byggföretag är Byggnadsaktiebolaget

Malmsjö & Persson. Byggservice är bolagets specialitet och innefattar allt från fönsterbyten och fasadrenoveringar till om- och tillbyggnation. Företagets goda rykte har inneburit ett flertal prestigefyllda projekt i regionen.

Byggnadsaktiebolaget Malmsjö & Persson är ett av sydvästra Skånes äldsta byggföretag. Det grundades i samband med andra världskrigets utbrott 1939 och fokuserade till en början på att bygga skyddsrum. Företagets kontor ligger i Dalby strax öster om Lund och här träffar vi företagets VD, tillika delägare, Jonas Sjögren tillsammans med arbetsledaren Pontus Werner. De berättar att Byggnadsaktiebolaget Malmsjö &

Persson sysselsätter 20 anställda, varav de allra flesta är snickare. I teamet ingår dock också en mycket kompetent målare, vilket gör att företaget kan stå för en större bredd.

– Vi arbetar inte med nyproduktioner utan ser oss i stället som ett brett byggserviceföretag. Våra insatser kan med andra ord handla om allt från stambyten, fönsterbyten och fasadrenoveringar till om- och tillbyggnationer, upplyser Jonas Sjögren.

NÄMNVÄRDA PROJEKT

Upptagningsområdet för Byggnadsaktiebolaget Malmsjö & Persson sträcker sig över hela södra Skåne, framför allt längs Österlen samt trakterna kring Malmö och Lund. Bland kunderna finner vi privata företag som Sparbanken Skåne och Skånemejerier men även offentliga verksamheter som Simrishamnsbostäder, Skurups kommun och Skurupshem.

– Till skillnad från många andra byggföretag, som har det tufft nu under rådande lågkonjunktur, går det rätt så bra för oss, mycket beroende på de ramavtal vi har med offentliga verksamheter, men

också tack vare att vi skapade oss ett gott renommé under högkonjunkturen.

Det har bidragit till vår stabila kundbas, konstaterar Pontus Werner.

Han berättar vidare att företaget genom åren har varit involverat i flera nämnvärda projekt. Han och Jonas lyfter fram Ystads Saltsjöbadhus som nyttjas och förvaltas av ESS Group.

– Här har vi renoverat restaurang, reception och korridorer samt byggt spapooler.

På uppdrag av HSB i Malmö genomför vi genom Riksbyggen stambyten i 244 lägenheter – ett pågående projekt som

beräknas stå klart i september. Ett annat stort uppdrag innebär fönsterbyten på bruksområdet i Simrishamn där vi på uppdrag av Simrishamnsbostäder ska byta ut 700 enheter. Vi räknar med att arbetet pågår året ut, berättar Jonas och Pontus.

SÖKER PERSONAL

Den ständigt höga efterfrågan på företagets tjänster gör att Jonas Sjögren mer eller mindre ständigt söker efter nya medarbetare. Särskilt intressanta just nu är golvläggare och snickare som gärna få ha en bakgrund inom byggservice. I bolaget finns tre certifierade handledare och i dagsläget sysselsätts två lärlingar, varav en kommer att anställas från och med i sommar.

– För oss är det viktigt att man som person har en positiv attityd, en serviceanda och att man trivs med att jobba med andra. De som vill vara en del av ett duktigt gäng som har roligt tillsammans på jobbet är välkomna att höra av sig, säger Jonas Sjögren.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

Vägen till framgång genom bättre produkter och processer

House of Test hjälper sina kunder med allt från testautomation till testledning och testarkitektur i arbetet med att förbättra processer och produktkvalitet. För företag med utmaningar i att nå marknaden snabbt, med säkerhetsbrister i sin miljö eller med en ambition att bygga en bättre organisation, kan ett samarbete med House of Test med andra ord visa sig vara en synnerligen lönsam investering.

House of Test Consulting AB grundades i Lund 2008 och har sedan dess etablerats även i Göteborg, Linköping och Zürich. Huvudkontoret ligger alltjämt i Lund, närmare bestämt på Solbjersvägen i stadens östra delar, där vi träffar Sebastian Thuné som påbörjade sin resa inom bolaget för sju år sedan. Sebastian, som är ansvarig i Syd, berättar att House of Test totalt sysselsätter ett 60-tal medarbetare, varav 20 utgår från Lundkontoret.

– Vi har specialiserat oss på att erbjuda marknaden seniora konsulter inom två huvudsakliga områden, varav vi inom det ena bistår våra uppdragsgivare med bred kompetens för att förbättra processer och team genom ett managementperspektiv.

Där identifierar vi utmaningar i organisationen och hjälper kunderna med förändringsarbetet mot en modernare, automatiserad miljö med fokus på kvalitet. Det andra rör testning där vi förser kunderna med kompetens inom allt från testautomation till testledning och testarkitektur, berättar Sebastian Thuné.

Inom testning jobbar House of Test Consulting med framför allt mjukvara eller embedded. I regel utförs uppdragen på plats hos kunderna där de ofta samarbetar med avdelningen för forskning och utveckling eller med olika ledningsgrupper.

– Vi vill gärna komma in i ett så tidigt skede som möjligt i processen. Då kan vi bidra med som mest nytta och säkerställa ett optimalt slutresultat, men det är aldrig för sent att förändra, säger Sebastian.

TEST SER HELHETEN

Sebastian tycker att man ska höra av sig till House of Test Consulting om man är utvecklingschef eller CTO, och har utmaningar med att nå marknaden snabbt, om man har brister i sin utvecklingsmiljö, eller om man vill bygga en bättre organisation genom att förändra mindset och arbetssätt i utvecklingsorganisationen.

– Det handlar om att se helheten, vi har genom åren utvecklat en mycket hög kompetensnivå tack vare att vi är och alltid har varit så pass nischade, säger Sebastian.

VÄRNAR OM PERSONALEN

House of Test Consulting är ett företag där de anställda får vara sig själva och vara med och påverka på riktigt. De

anordnar mängder av sociala sammankomster och kan erbjuda sina konsulter variationsrika uppdrag. Just nu söker de glada och drivna medarbetare till kontoren i både Lund och Göteborg. Högst på önskelistan står kandidater med gedigen erfarenhet av testautomation och DevOps Engineering.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 57 Vi söker seriösa samarbetspartners. Kontakta jonas@byggmp.se

För ett bättre f löde

Mysigma har funnits sedan 1970, men har existerat i sin nuvarande form sedan 2008. Idag sysslar man främst med två typer av uppdrag. Den ena typen av uppdrag handlar om att hjälpa tillväxtföretag att planera och säkerställa kapacitet för att klara tillväxten. I den andra typen av uppdrag hjälper man företag på mer mogna marknader att bättre utnyttja sitt rörelsekapital, så att avkastningen på investerat kapital blir högre. På Mysigma är man alltid på jakt efter kompetenta medarbetare med en akademisk utbildning och en industri- eller handelsbakgrund.

Mysigma grundades 1970 i Göteborg av professor Lars O. Södahl och ett antal forskarstudenter. Tanken med konsult-

verksamheten var att dra nytta av gruppens breda kompetens kring optimering. Man började hjälpa många aktörer i

näringslivet att bli bättre på att använda sitt rörelsekapital och myntade begreppet kapitalrationalisering. Företaget har existerat i sin nuvarande form sedan 2008, när man öppnade kontor i Stockholm och Lund, där huvudkontoret ligger idag.

- Vi moderniserade konceptet och erbjudandet, men med samma affärsidé i grunden. Affärsidén kan sägas vara en mix av finans och logistik. Vi hjälper våra kunder att frigöra bundet kapital som kan användas för att investera i den egna

verksamheten och därigenom undvika dyra lån, säger Dan Schultz, som är företagets VD.

BÄTTRE FLÖDEN

Dan berättar att Mysigma idag främst sysslar med två typer av uppdrag. I den första typen av uppdrag bistår man bolag som står inför en stark tillväxt.

- Kunskapen ligger i hur man syr ihop själva processen där olika typer av kundkrav ska samsas. Man kan exempelvis, genom att förstå sin marknad, strukturera sin supply chain. Andra frågor berör eventuella investeringar och huruvida man själva ska producera eller inte. Vi är duktiga på att sätta upp flöden och ramar kring hur man styr sortiment och distribution. Det är av yttersta vikt att man gör rätt från början om man vill ha en rejäl avkastning i ett senare skede, berättar Dan.

I den andra typen av uppdrag arbetar man med företag som befinner sig på en mogen marknad, men där det saknas insikt i hur man ska investera i den operativa verksamheten. Det kan exempelvis handla om lagerhållning, lagerdimensionering, hur mycket man ska satsa på att investera i råmaterial eller hur man ska hantera varuflöden på bästa sätt.

- Det är viktigt att företag är flexibla och står redo när konjunkturen svänger. Ett typiskt scenario innebär att vi hjälper våra kunder att matcha servicenivå och

lagerdimensionering med inköp och sortiment, berättar Dan. Mysigma är även behjälpliga när företag vill flytta sin produktion eller ändra sitt logistikupplägg.

- Det kan till exempel vara om en industri vill flytta sin produktion från Sverige till Asien eller vice versa, säger Dan.

ANALYSER OCH LÖSNINGAR

Normalt sett skickar Mysigma ut arbetsgrupper på tre personer och etablerar en spegelorganisation, som har insikt i verksamheten och kan validera de slutsatser man kommer fram till.

- Vi är duktiga på att göra statistiska analyser av data. Det handlar om att förstå kunden och verksamhetens natur, vilket gör att vi alltid utgår från kundsidan. Kundkrav och segmentering avgör hur man bygger upp en smart supply chain, säger Dan.

På Mysigma är man alltid på jakt efter kompetenta medarbetare med en akademisk utbildning och en industri- eller handelsbakgrund.

- En analytisk förmåga värderas högt och det är viktigt att man brinner för att uppnå resultat. Man behöver inte kunna alla detaljer, men man behöver vara lösningsorienterad, säger Dan.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV LUND 58 www.mysigma.se
Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler Dan Schultz.

”Gröna” utbildningar sedan 1868

Hvilan Utbildning är en skola med gamla anor som idag erbjuder gymnasieutbildningar, kommunala vuxenutbildningar och yrkesutbildningar. Gemensamt för alla utbildningar är att kopplingen till allt grönt, eller från jord till bord, som det ibland kallas; här utbildas exempelvis morgondagens trädgårdsmästare, florister och kockar.

Hvilan Utbildning etablerades 1868 och har idag etableringar i Stockholm, Örebro, Kristianstad och Kabbarp, där huvudkontoret ligger. Här förfogar skolan över 55 hektar åkrar och odlingsmark, men även över mängder av växthus, en anläggningshall, en maskinhall och ett antal lokaler anpassade för utbildning. Det är modern skola, som både har nära till naturen och till storstaden.

- Vi erbjuder behovsstyrda utbildningar, kopplade till allt grönt, eller från jord till bord, som vi säger. Vi har ”näringen” direkt utanför dörren, i den skånska myllan. Vi har även mycket goda kommunikationsmöjligheter, vilket innebär att elever och lärare kan ta sig till Malmö central med direktbuss på

bara nio minuter, säger Johan Harryson, som är skolans VD och rektor.

Johan har en lång bakgrund inom skolvärlden. Han har tidigare arbetat som bland annat gymnasiechef i Växjö kommun, bildningsdirektör i Danderyd och VD och rektor för den anrika stiftelsen Lundbergs skola. Han fortsätter med att berätta att Hvilan Utbildning, från och med förra året, ägs av Hushållningssällskapet, som även det är en organisation med gamla anor.

- De har anor som sträcker sig tillbaka till 1700-talet, då kungen ville se det inhemska lantbruket utvecklas. De är en väldigt bra och trygg ägare, säger Johan.

GYMNASIUM MED INTERNAT

Hvilan Utbildning erbjuder gymnasieutbildningar som leder till att eleverna blir trädgårdsmästare, florister eller kockar. - Vi har riksintag och erbjuder övernattningsmöjligheter för elever som kommer från andra delar av landet genom vårt internat, berättar Johan.

FRAMTIDENS GRÖNA

UTBILDNINGAR

I samarbete med Malmö stad erbjuder Hvilan Utbildning populära kommunala vuxenutbildningar kopplade till trädgårdsarbete.

- Vi har två parallella grupper igång samtidigt, med 15–20 elever per grupp.

Vi har terminsstarter för dessa utbildningar i både januari och augusti, säger Johan.

- Varje år utbildar vi flera hundra elever på de fyra orter där vi är verksamma, säger Johan.

Hvilan Utbildnings mest spännande

Hvilan Utbildning erbjuder även arbetsmarknadsutbildningar där man utbildar arbetssökande för att dessa lättare ska hitta jobb. Även här handlar det om trädgårdsutbildningar.

verksamhetsben är kanske yrkeshögskoleverksamheten, som man fått beviljad tack vare att man har kunnat påvisa att minst 25 företag meddelat att de har behov av kompetens. Man erbjuder ett antal utbildningar. Här utbildar man bland annat arborister och trädgårdsmästare med inriktning mot odling och entreprenörskap. En annan grupp läser praktisk skogs- och natur-vård. Med start i augusti kommer man även utbilda trädgårdsmästare med inriktning mot hållbar parkförvaltning och ekosystemtjänster.

- Alla utbildningar har arbetsplatsförlagt lärande (APL) under en del av studietiden och har intag fram till sommaren, berättar Johan.

Johan avslutar med att belysa att utbildningarna som skolan erbjuder ofta leder till att man får anställning strax efter avslutad utbildning.

- Det är dessutom förbaskat trevliga utbildningar och en fantastisk miljö att verka och vara i. Många uppskattar lugnet i kombination med att man studerar ämnen som har framtiden för sig, i synnerhet idag, då allt fler pratar om den gröna omställningen och behovet av att vi i Sverige blir självförsörjande, avslutar Johan.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 59 www.hvilanutbildning.se

Egenanställda erbjuds möjlighet att kunna fakturera utan eget f öretag

Effektivitet och flexibilitet är två av de absolut viktigaste nyckelorden för de som väljer att ”anställa sig själva”. hyrenarbetsgivare har tagit fram ett automatiserat systemstöd för alla frilansare och egenanställda som hellre vill lägga all sin tid till att förverkliga och driva sitt affärskoncept utan att behöva starta eget företag. hyrenarbetsgivare sköter all företagsadministration såsom fakturering, löner och försäkringar åt denna målgrupp.

effektivisera och automatisera processer. 2013 tog Staffan steget fullt ut som egenföretagare. Kort därefter utvecklade han första affärskonceptet av det faktureringssystem som några år senare skulle lanseras som hyrenarbetsgivare.

- Vi har haft en stadig tillväxt som återspeglar den ökande efterfrågan på flexibla arbeten som inte kräver att man har ett eget företag som ingångsvärde, säger han.

FLEXIBILITET OCH ENKELHET

ÄR LEDORD

Staffan Sjöberg är en driven och målmedveten entreprenör med starka visioner. Allt började på 90-talet då Staffan tog en magisterexamen i datavetenskap från Lunds universitet. Även om Staffan haft många ledande IT-roller inom större företagskoncerner så har passionen alltid funnits för att programmera och skapa IT-lösningar för att

Att vara sin egen boss och kunna göra det man är riktigt duktig på är ett koncept som attraherar många arbetsföra i olika åldrar och samhällsgrupper. Men även många äldre seniorer som vill kunna bidra vidare till samhällsnyttan hittar in till hyrenarbetsgivare. Företaget hjälper sina egenanställda att kunna göra det de är bäst på genom att tillhandahålla en nästan helautomatiserad plattform som tar hand om all företagsadministration.

Frilansare och egenanställda får smidigt stöttning med all fakturering, tjänste-

pension, löner och försäkringar. hyrenarbetsgivare erbjuder även friskvårdsbidrag som förmån till de som registrerar sina uppdrag via dem. Systemet hanterar även Swish-betalning,

vilket innebär att man kan fakturera snabbt och enkelt med en QR-kod eller ett nummer.

- Det är väldigt smidigt för egenanställda som bara vill fakturera kortare och repe-

titiva uppdrag, exempelvis lokalvårdare eller personliga tränare, säger Staffan.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 60 WWW.HYRENARBETSGIVARE.SE
Scanna mig Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler StaffanSjöberg.

En betydande samarbetspartner f ör Sveriges lantbrukare

För Sveriges lantbrukare är Lantmännen Maskin en synnerligen viktig aktör och samarbetspartner. Bolaget representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad, och jobbar uteslutande med välkända och högkvalitativa varumärken. Det har format ett koncept som innebär kostnadseffektiva lösningar för bolagets många kunder.

Lantmännen Maskin representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad. I sortimentet finns maskiner från branschens främsta tillverkare, och härutöver säljer de även exempelvis redskap och reserv- och slitdelar. Bolaget är en rikstäckande aktör avseende såväl försäljning som service, vilket gör att hjälpen aldrig är långt borta när behovet av såväl maskiner som reparations- och serviceinsatser uppstår.

En av företagets anläggningar ligger på Maskinvägen i Staffanstorp. Där träffar

vi Pär Dahlström som är regionchef på servicesidan, med ansvar för fastigheter, verkstäder och reservdelar på Lantmännen Maskins sydligaste etableringar i Skåne, Halland och Blekinge. Pär berättar att de servar och reparerar ute på fältet, med hjälp av sina fullt utrustade servicebilar, men även i deras verkstäder som är utrustade med traverser och andra redskap. Många av företagets servicetekniker utgår från anläggningarna, men en del utgår hemifrån. – Vår stående ambition är att alltid vara nära våra kunder för att minimera den tid som maskinerna blir stillastående. Vid behov ombesörjer vi transport av maskinerna till våra verkstäder, där vi även tar oss an maskiner som vi själva inte företräder. Vi har kompetens att ta oss an maskiner av mer eller mindre alla fabrikat, upplyser Pär Dahlström.

HELHETSLEVERANTÖR

Lantmännen startades redan 1880 och är ett kooperativt bolag som ägs av cirka 18 000 lantbrukare över hela landet. En verksamhet som etablerades i syfte att erhålla bättre inköpspriser har idag utvecklats till en koncern med 10 000 anställda i 20 länder och tre divisioner:

Lantbruk, Energi och Livsmedel samt två affärsområden i Swecon och Lantmännen Fastigheter. Lantmännen Maskin ingår i Division Lantbruk och riktar sig primärt mot proffskunder, vilka erhåller rätt kvalitet till rätt pris, men bolaget är också starkt inom den offentliga sektorn som de förser med både maskiner, redskap och service. Bolaget förfogar över ett omfattande reservdelslager. Tack vare de många etableringarna är specialistkompetens sällan långt borta.

Vid behov kan Lantmännen Maskin även flytta runt personal, vilket, enligt Pär, är en tydlig konkurrensfördel. Bland företagets kunder finner vi förstås lantbrukare men även kommuner som, förutom maskiner, också erbjuds serviceavtal. Företaget har ramavtal med både kommuner och flygplatser. Likt många andra företag i maskintäta Staffanstorp hade Lantmännen Maskin öppet hus i januari där de visade upp nya maskiner.

– I vårt sortiment finns bland annat traktorer, maskiner för jordbearbetning och sådd, gödsel och växtskydd, vagnar samt maskiner för snöröjning med blad, kantklippare och skrapor. Vårt breda utbud gör oss till en helhetsleverantör i branschen, konstaterar Pär Dahlström.

NY ANLÄGGNING I KRISTIANSTAD

Pär, som tidigare arbetat inom lantbruket med växtodling och djur, berättar att han har ett förflutet i maskinbranschen sedan 2014. Då han tidigare arbetat på kundsidan har det gett honom en ökad förståelse för deras perspektiv och behov. Han berättar att en stor satsning som just nu pågår i Pärs region är byggnationen av en ny anläggning i Kristianstad. Stålstommarna är uppe och man hoppas kunna flytta in där under vintern.

– Anläggningen i Kristianstad kommer ersätta den tidigare, vara mer lättillgänglig och bättre rustad för reparationer, samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö förbättras. I Kristianstad kommer det även finnas goda möjligheter för vidare expansion, säger Pär Dahlström.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Solenergi f ör alla – från behovsanalys till installation

Skenande energipriser och ett allmänt större fokus på miljö- och klimatfrågor gör att solenergilösningar efterfrågas alltmer. Trenden är tydlig i ett företag som Implementa Sol AB som i sammanhanget står för helhetslösningar – från kartläggning och behovsanalys på plats till färdig installation och efterföljande service.

Det är Margareta Krook som driver Implementa Sol AB. Vi träffar henne på kontoret på Traversvägen i Staffanstorp där hon berättar att hon är utbildad civilingenjör och doktor i tillämpad biokemi, och att hon efter avslutade studier arbetade många år inom biotechindustrin. Hon fick sedermera möjligheten att leda Implementa Sol AB, ett bolag som grundades vid millennieskiftet och som initialt arbetade med laboratorieinstru-

ment. Efter att ha iakttagit hur solenergi blivit alltmer populärt på kontinenten valde hon några år senare att ställa om verksamheten till att erbjuda produkter och tjänster kopplade till just detta. – Vi erbjuder marknadsledande solenergilösningar på både mark och tak, och vänder oss till såväl privata villaägare som lantbruk och företag. Allt skräddarsys efter våra kunders önskemål och utifrån rådande förutsättningar, upplyser Margareta.

SKRÄDDARSYDDA HELHETSLÖSNINGAR

I Implementa Sol tar de ett helhetsgrepp kring varje projekt.

– Vi besöker våra kunder på plats där vi gör en behovsanalys och kartlägger vilka lösningar som kan bli aktuella och som lämpar sig bäst efter förutsättningarna. Vår stående ambition är att alltid hitta den mest optimala lösningen för varje kund. Vi projekterar och installerar samt står för efterföljande serviceinsatser, upplyser Margareta Krook.

Implementa Sol samarbetar i dagsläget med fem olika leverantörer, vilket gör att de alltid kan skräddarsy kundanpassade lösningar med hög precision. Utöver solpaneler erbjuder de även växelriktare som omvandlar likström till växelström, samt batterier och andra stödtjänster. Företaget är därutöver servicepartner åt både CheckWatt och Flower.

ÖKAD EFTERFRÅGAN

Implementa Sol är verksamt i hela Skåne,

företrädesvis i landskapets sydvästra delar varifrån flera av montörerna utgår. Bolaget, som är börsnoterat, sysselsätter idag sju personer med Margareta inräknad. Hon konstaterar att verksamheten, liksom många andra, förstås inte är opåverkad av vad som händer i omvärlden, men noterar samtidigt ett stadigt växande intresse för solenergi i takt med skenande energipriser och ett allmänt större fokus på miljö- och klimatfrågor.

– Jag tycker att det ser ljust ut för både oss och hela branschen. Det gröna avdraget har inneburit en stor positiv förändring, och vi ser nu också en ökad efterfrågan på batterier. Just nu har grossisterna mycket i lager vilket innebär att vi ofta kan leverera och installera med kort varsel. Vi står redo för alla som vill vara med och bidra till den gröna omställningen, avrundar Margareta Krook.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 61 073-2064500 | WWW.IMPLEMENTA.SE
MargaretaKrook. Pär Dahlström.

Kunnande och innovation bakom skräddarsydda fordonsanpassningar

I Accustor AB förstår de vikten av anpassade fordon för företag i hantverks- och transportbranschen. De representerar därför ett helhetskoncept kring tillbehör, bilinredningar och takutrustning, inklusive installation. Det rör sig om skräddarsydda lösningar, anpassade efter varje kunds specifika behov och utmaningar.

Det har gått drygt tio år sedan Peter Nordqvist och Jerry Hansson startade Accustor AB. De hade båda en bakgrund i fordonsbranschen och insåg att det fanns ett växande behov av framför allt anpassningar av fordon i transportbranschen. Deras arbetsmetoder imponerade på varandra och efter att Accustor AB

blivit verklighet tog det inte lång tid innan företaget blev en framträdande aktör inom bilinredning och säkerhetsprodukter.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Accustor AB utgår från skånska Staffanstorp och erbjuder ett omfattande utbud av produkter och tjänster.

– Vi erbjuder ett brett sortiment av tillbehör, bilinredningar och takutrustning med förmånliga finansieringslösningar. Vi står för allt från installation till service och underhåll. Vår ambition är att fungera som en helhetsleverantör för alla förekommande transportbehov, inte minst för hanverkare som ofta är i behov av specialanpassade arbetsfordon.

Vi vänder oss således till företagare som strävar efter att öka produktiviteten,

säkerheten och bekvämligheten. De får helt enkelt en effektivare vardag genom att göra sina fordon mer funktionella, säger Peter Nordqvist.

Han berättar vidare att Accustor står för skräddarsydda lösningar, anpassade efter varje kunds specifika behov och utmaningar. Bilinredning, stöldskydd, alkolås och extraljus är några exempel på vad Peter, Jerry och deras kollegor kan erbjuda.

BRINNER FÖR JOBBET

Accustor sysselsätter tio anställda.

– De brinner för bilbranschen och ser utvecklingen inom den som mycket spännande. Trots utmaningar som pandemi och lågkonjunktur har vi hållit fast vid våra kärnvärden och fortsatt växa.

Våra kunder har blivit alltmer prismedvetna och vi har en god förmåga att hela tiden anpassa vårt koncept efter marknadens behov, samtidigt som vi har behållit vårt stora intresse för våra kunder och branschen, säger Jerry Hansson. Liksom Peter framhåller han företagets ständiga ambition att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Svensktillverkat

i mesta möjliga mån är deras melodi, bolaget är återförsäljare av välkända Work Systems produkter, när de nu blickar framåt.

– Vi vill växa och ta fler marknadsandelar. Vi kommer också att expandera våra nuvarande lokaler och satsa ännu mer på hållbarhet och säkerhet. Vi ska även fortsättningsvis vara ledande i branschen och stå för marknadens bästa priser, säger Peter Nordqvist och Jerry Hansson.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 62 046-25 31 40 | www.accustor.se
Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson
PeterNordqvistochJerryHansson.

Mekaniska verkstaden som inte räds utmaningar

I VK Mekaniska räds de inte utmanande uppdrag. Företaget är en legotillverkande expert avseende svarvning och fräsning och jobbar gärna med material som många konkurrenter väljer bort. Här finns både kunnandet och erfarenheten för att ta sig an riktigt komplexa uppdrag.

I den ändamålsenliga verkstadslokalen på Kranvägen i Staffanstorp träffar vi Lars-Erik Lindell och Labinot Kllokoqi, platschef respektive produktionschef för

VK Mekaniska. Härifrån har verksamheten utgått sedan 1992 då den flyttades från Burlöv. Den grundades dock tio år tidigare och sedan dess har den gått från att utgöra en liten mekanisk verkstad med ett fåtal anställda till att idag sysselsätta ett 20-tal personer. Sedan 2013 ingår VK Mekaniska dessutom i Larsson-koncernen som genom åren har levererat till 170 länder världen över. – Flytten till Staffanstorp var viktig för oss. Här har vi ett strategiskt mycket bra

läge som ger oss goda förutsättningar att verka i hela Öresundsregionen, konstaterar Lars-Erik Lindell.

KOMPLEXA UPPDRAG

VK Mekaniska är specialiserat på legotillverkning genom svarvning och fräsning av olika artiklar och kompo-

nenter. Det rör sig om allt från enstaka produkter till serier på 5 000 enheter, och större delen av företagets omsättning kommer från deras fyra största kunder – Tetra Pak, Getinge, Sandvik och moderbolaget Larsson. Härutöver servar de även ett flertal mindre kunder som tillsammans utgör cirka tio procent

av företagets omsättning. Det är, berättar Lars-Erik Lindell, i mångt och mycket företagets starka bredd, stora kunnande och höga kapacitet som satt det på kartan. – Vi tar oss an alla typer av uppdrag och är särskilt skickliga på att arbeta med olika svårhanterade material, så som SMO, duplex, superduplex och magnetiska material. Många andra aktörer i barnschen väljer att inte jobba med dessa, men hos oss finns både kunnandet och erfarenheten. Det värdesätter våra kunder, påpekar Lars-Erik. Labinot Kllokoqi visar upp den ändamålsenliga maskinparken som i dagsläget hyser 13 maskiner. Fler lär dock vara på gång. – Vi har nyligen beställt en ny fräs från Doosan och en svarv från DMG som kommer innebära ökad produktionskapacitet när de väl är installerade, spår Labinot.

SAMMANSVETSAT TEAM

Han berättar vidare att VK Mekaniska, till skillnad från många andra

tillverkande företag, inte har påverkats nämnvärt av det som skett och sker i omvärlden. Liksom Lars-Erik konstaterar han att de tacksamt nog har kunder som levererar till läkemedels- och livsmedelsbranscherna, som av naturliga skäl inte är så konjunkturkänsliga.

I dagsläget söker de inte aktivt efter nya medarbetare men VK Mekaniska samarbetar med yrkeshögskolor i både Lund och Malmö, från vilka de ofta välkomnar praktikanter som inte sällan erbjuds jobb efter avklarad praktik.

– Vi har låg personalomsättning och erbjuder konkurrenskraftiga löner. Det råder en bra stämning i arbetsgruppen där alla behandlar varandra schysst och rättvist oavsett arbetsuppgifter, säger Lars-Erik Lindell.

Han berättar avslutningsvis att de under fjolåret installerade 250 solpaneler på anläggningens tak. Under vissa soliga dagar har företaget härigenom varit helt självförsörjande på elektricitet.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 63 WWW.VKMEKANISKA.SE
LabinotKllokoqiochLars-ErikLindell. FöretagetsanläggningpåKranvägeniStaffanstorp.

Skräddarsydda fordonsanpassningar f ör en enklare vardag

Sydsveriges ledande aktör avseende fordonsanpassning är Bilanpassning i Staffanstorp. Företaget står för ett koncept som innefattar allt från rullstolsramper och bagagerumskranar till golvsänkta bilmodeller – skräddarsydda lösningar som gör vardagen enklare för många människor.

Bilanpassning i Staffanstorp grundades 1992 i liten skala. Verksamheten utvecklades dock med tiden och kring millenniumskiftet började man öka fokus på nya, innovativa lösningar. Dessa inkluderar numera en hel del elektronik, men även om mycket har förändrats genom åren är kärnan fortfarande densamma: att erbjuda unika och skräddarsydda lösningar för företagets kunder.

Det menar Mats Lemheden som varit anställd i företaget sedan 2006.

– Att bygga saker utan ritningar har blivit något av vår specialitet, och det var just den aspekten som lockade mig till detta yrke. Jag var bara 22 år när jag började här. Det finns ingen formell utbildning

för detta arbete, vilket gör det mer eller mindre unikt, säger Mats och presenterar företagets breda koncept.

EN MÖJLIGHET ATT GÖRA

SKILLNAD

Detta innefattar ett flertal olika typer av fordonsanpassningar för både förare och passagerare, till exempel avancerade styrsystem, fotstyrning, handreglage och vänsterfotsgas, liksom rullstolsramper, och -liftar, vridbara bilsäten och bagage-

rumskranar. Bilanpassning i Staffanstorp erbjuder dessutom fordon som golvsänkta bilmodeller.

– Vi är specialiserade på avancerade styrsystem och erbjuder bland annat joysticklösningar och anpassade elektroniska kontroller. Det är få företag som kan erbjuda samma nivå av skräddarsydd teknik som vi gör, säger Mats Lemheden som menar att en stor del av arbetet handlar om att förstå och tillgodose individuella behov.

– Vi strävar alltid efter att skapa skräddarsydda lösningar som passar varje kunds specifika situation och önskemål. För oss är varje projekt en möjlighet att göra skillnad i någons liv. Mats tillägger att företaget samarbetar med olika organisationer och myndigheter för att säkerställa att deras lösningar uppfyller de högsta standarderna och kraven.

I STÄNDIG UTVECKLING

Bilanpassning flyttade till nuvarande verkstadslokal 2013 och har sedan dess bara fortsatt att växa och utvecklas. Företaget är nu ett av Sveriges största i sin

bransch, med kunder över hela landet och även internationellt.

– Våra projekt varierar mycket i storlek, vissa kan vi klara av på en halvtimme medan andra kan pågå i flera månader, berättar Mats Lemheden som onekligen trivs med sitt jobb.

– Det blir aldrig enformigt med så många olika projekt och tacksamma kunder. Det är den kreativa processen och utmaningen att uppfinna lösningar som verkligen driver mig. Varje projekt är unikt eftersom varje kund har sina egna behov

och önskemål. Vi strävar alltid efter att överträffa deras förväntningar. När Mats blickar framåt gör han det med en tydlig ambition om att företaget ska fortsätta växa och utvecklas, men med ett fortsatt fokus på att hjälpa människor.

– Vi ser många möjligheter, till exempel genom att erbjuda begagnade fordon. Vi vill bidra på alla sätt vi kan för att möta de behov som finns i samhället.

Intervju: Caron Pap

Text: Örjan Persson

Smidesverkstad med många järn i elden

I nästan femtio år har Olofssons Smedja erbjudit högkvalitativa tjänster som leverantörer till industrin. Verksamheten sysslar både med byggnadssmide och montering och legotillverkning. Företaget har byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, vilket bland annat reflekteras av att man finner välkända aktörer som Peab, Skanska och Alfa Laval i kundportföljen.

Smed är ett yrke som är lika gammalt som civilisationen. Nu för tiden pratar man sällan om smeder, men det är ett yrke som i allra högsta grad fortfarande fyller en viktig funktion i samhället. En byggnadssmed specialiserar sig till exempel på att svetsa, reparera och montera delar som används för olika konstruktioner, exempelvis broar och industribyggnader.

Lars Olofsson var redan en erfaren byggnadssmed när han bestämde sig för att starta eget företag. Året var 1975 och företaget fick namnet Olofssons Smedja. Idag har företaget alltså funnits i 49 år.

- Initialt var verksamheten inriktad på att betjäna bönder, men med tiden har marknaden förändrats. Idag finns de flesta av våra kunder inom byggindustrin, berättar Stefan Olofsson, som tog över ledningen av företaget 2006.

Stefan var den första som anställdes i företaget. Han har arbetat här sedan 80-talet. Han är uppvuxen i området och har alltid haft en passion för sitt yrke.

- Det är en spännande bransch att vara verksam inom. Vi förverkligar idéer, från koncept till färdig produkt, säger Stefan.

LEGOTILLVERKNING

Olofssons Smedja har idag en bred verksamhet. På en regional nivå arbetar man framför allt med byggnadssmide och montering. Inom legotillverkning har man kunder över hela landet.

- Idag fokuserar vi mycket på reparationer. Vi har aldrig haft egna produkter, utan fungerar som leverantörer och underleverantörer till byggindustrin och den allmänna industrin. Vår tillverkning är baserad på ritningar eller andra former av specifikationer från kunderna, berättar Stefan.

Smidesverkstaden i Staffanstorp har byggt upp ett mycket gott rykte under sina snart femtio år i branschen. Bland kunderna finner man bland annat välkända aktörer som Peab, Dematek, Blinkfyrar, Alfa Laval, Nimab och Skanska.

- Vi har haft långvariga avtal med Skanska, bland annat när ESS skulle byggas, och har varit involverade i olika byggnadsprojekt där under perioden 2015–2021, berättar Stefan.

GOD TILLVÄXT

Stefan har varit med på stora delar av företagets expansionsresa. - När jag tog över verksamheten 2006 var vi 7–8 anställda. Sedan dess har vi aktivt arbetat med att utöka vår personalstyrka och utveckla våra försäljningsstrategier.

2018 förvärvade vi Råmek och utökade vår kapacitet inom skärande bearbetning såsom svarvning och fräsning . Idag har vi 18 anställda och fortsätter växa successivt, berättar Stefan.

Stefan fortsätter med att berätta att många av de anställda har varit med företaget i många år, vilket både gör att man hela tiden bygger på sin kompetens och att man skapar en stabil arbetsmiljö. Man är positivt inställda till att ta emot praktikanter. Det har hänt flera gånger att duktiga praktikanter har blivit anställda i företaget efter avslutade studier.

- Vi är ett framgångsrikt entreprenörsdrivet företag. Vi tror att vår pålitlighet och vår förmåga att leverera är de främsta nycklarna till våra framgångar, avslutar Stefan.

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 64 www.bilanpassning.com 046-253707 • mail@olofssonssmedja.se
Mats Lemheden.

När det ska gå som på räls

Safetrack grundades med ambitionen att förbättra kabelanslutningssystem. Detta är fortfarande ett viktigt produktsegment, men idag sysslar man även med bland annat belysningssystem, skyddsutrustning, säkerhetsmateriel och tillbehör. Företaget har nått stora framgångar internationellt, där Nordamerika är den största marknaden.

Safetrack Baavhammar AB grundades 1988 av Torsten Båvhammar. Ett år senare anslöt hans son, Johan Båvhammar, till verksamheten och idag driver Johan företaget själv. Det hela

började med en ambition att leverera kabelanslutningssystem och förbättra området. Genom åren har företaget diversifierat sin produktportfölj genom att utveckla och marknadsföra system för applicering av kabelanslutningar för signal, jord och driftströmmar för järnvägsindustrin och katodskyddinstallationer inom offshore-, pipeline- och byggnadsindustrin.

- Utvecklingen av våra produkter sker i stor utsträckning i vårt eget laboratorium. Systemen distribueras över hela världen via det amerikanska företaget Stanley och egna återförsäljare. Nordamerika är vår största marknad och för tre år sedan etablerade vi ett säljkontor i Australien, berättar Johan, som vi träffar i början av april.

JÄRNVÄGAR

Safetrack har utvecklat många nya produktgrupper genom åren. Man har till exempel produktsegment som riktas mot Polisen, andra delar av rättsväsendet och även räddningsväsendet. Man har även utvecklat olika typer av lättare rälsgående fordon och järnvägshjälpmedel

och maskiner. Järnvägssektorn fortsätter vara företagets viktigaste kundsegment. - 70 % av vår verksamhet är riktad mot järnvägssektorn. Från år 2000 började vi diversifiera vår verksamhet och vi har nu

över 10 000 produkter i vårt sortiment. Vi specialiserar oss på olika typer av kabelsystem, som används i tunnelbanor, på järnvägar och i korrosionsskydd, berättar Johan.

ÖKADE SATSNINGAR

Safetrack har sitt huvudkontor i Staffanstorp. Här är man 23 medarbetare, vilket kanske inte känns som en vidare stor personalstyrka med tanke på hur stor verksamheten är, men man har byggt upp en mycket effektiv organisation, inom vilken hälften arbetar i produktionen medan resten arbetar med försäljning och administrativa uppgifter.

- Vi är väldigt flexibla och kan ta fram nya produkter tack vare ett bra nätverk och interna resurser. Vi betraktar oss som partners till våra kunder och hjälper dem att lösa problem och utveckla skräddarsydda lösningar, säger Johan.

Det går både bokstavligt och bildligt talat på räls för Safetrack. Johan berättar att man investerar mycket i maskiner och håller på att utveckla en robot och specialmaskiner. Framtidsplanerna involverar bland annat en ökad satsning på järnvägssektorn och att hitta nya samarbetspartners internationellt.

- Just nu håller vi även på med att anställa fler säljare och experter för att expandera på marknaden, avslutar Johan.

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 65 Allt från unika kabelanslutningsmetoder till arbetstält WWW.SAFETRACK.SE
JohanBåvhammar.

Kostnadseffektiva och hållbara återvinningslösningar

Med ett allt större fokus på klimatfrågor, miljö, återvinning och hållbarhet är ett företag som REMONDIS en aktör som verkar i takt med sin samtid. REMONDIS erbjuder kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara återvinningslösningar för såväl företag som privatpersoner och offentliga organisationer.

Anrika familjeföretaget REMONDIS etablerades redan 1934 av familjen Rethmann, som i femte generationen fortsatt driver koncernen in i framtiden. Bolagets huvudkontor ligger i Tyskland och i takt med att återvinning blev alltmer aktuellt började de också etablera sig utomlands. Idag är REMONDIS världens tredje största återvinningsföretag med cirka 800 etableringar i 37 länder på fyra kontinenter. Tillväxten har skett genom förvärv av både små och stora företag, och det var genom förvärvet av Infinitum som REMONDIS etablerade sig i Sverige. En av företagets svenska etableringar ligger på Verkstadsvägen i Staffanstorp.

Här träffar vi Peter Rosengren som är

"Ärligt talat, nu återvinner vi.”

Sverigechef för REMONDIS plaståtervinningsverksamhet, vilken utöver Staffanstorp även verkar via bolagets etablering i Röstånga. Det är alltså i dessa två anläggningar som REMONDIS återvinner plast. I Staffanstorp ligger fokus på industriellt avfall medan anläggningen i Röstånga framför allt arbetar med PCR-material som behöver tvättas.

Peter berättar att plasten som inkommer ofta är produktionsspill från förpackningsindustrin i regionen, där det ofta handlar om livsmedelsgodkända plaster. Utöver detta har de avtal med aktörer inom den inhemska läkemedelsindustrin.

– Vi erbjuder en helhetslösning genom att till exempel ta aktiv del i planering

och diskussioner kring vilka fraktioner som ska återvinnas. Processat material går antingen tillbaka till kund som ny råvara, eller så köper vi plasten av kunden, upplyser Peter Rosengren och tillägger att det förstnämnda blir allt vanligare.

FÖRDELAKTIGT LÄGE

REMONDIS kan hämta containrar med material ute hos kunden, men det händer att kunden själv transporterar materialet till någon av REMONDIS anläggningar. På en del av dem finns personal som tar hand om all så kallad waste management. Vid de tillfällen kunden inte har möjlighet att ta tillbaka material påbörjas en försäljnings-

process. REMONDIS har kunder över hela Skandinavien samt på kontinenten, vilket gör läget i södra Skåne strategiskt fördelaktigt.

– Vi säljer framför allt granulat och ambitionen är att plasten alltid ska vara maximalt förädlad och gå att sälja till slutkunder, vilka idag uteslutande består av industrier, berättar Peter Rosengren.

TYDLIGA KONKURRENSFÖRDELAR

Peter berättar att REMONDIS jobbar aktivt med nykundsbearbetning och att de ofta deltar på mässor där besökare ges möjlighet att ta del av bolagets koncept. Härnäst väntar Elmia Polymer i Jönköping som går av stapeln den 14–17 maj. Här ska Peter hålla föredrag kring plasthantering i olika verksamheter. Peter anser att REMONDIS främsta konkurrensfördelar är att företaget har ett starkt moderbolag i ryggen, att kompetensen är hög och att företaget ligger i framkant kring teknik. – Trots vår storlek jobbar vi också med en stark lokal förankring på de platser vi verkar. En annan styrka är vår bredd; inom bolaget finns expertis som inte bara är kopplad till plast, utan även metall, farligt avfall, biobränsle och ljuskällor, säger Peter Rosengren som avslutningsvis berättar att de just nu söker aktivt efter personal till produktionen samt en polymeringenjör. – Jag vill passa på att uppmana alla miljöhjältar som vill arbeta för en bättre framtid att höra av sig. Ärligt talat, nu återvinner vi.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 66 telefon: 031-58 69 00 epost: goteborg@remondis.se www.remondisrecycling.se/plast
PeterRosengren. DrönarfotoavRemondisandraanläggningförplaståtervinningiRöstånga.

Hållbarhetsfokus i klassiskt Skåneåkeri

I transportbranschen är Esperssons Åkeri AB en sedan länge välkänd aktör. Åkeriet, med utgångspunkt från Staffanstorp, jobbar med allt från livemedelsdistribution till fjärrtransporter, och rör sig i ett upptagningsområde som sträcker sig hela vägen från Skåne i söder till Dalarna i norr.

Esperssons Åkeri AB grundades redan 1969 av nuvarande VD:ns far, Kjell Espersson, som till en början fokuserade verksamheten kring livsmedelstransporter. Det är en del av verksamheten som alltjämt i allra högsta grad präglar bolaget, som sedermera har fokuserat alltmer på distribution. Idag jobbar Esperssons Åkeri med allt från distribution av livsmedel till fjärrtransporter. De kör främst för kunder som Dagab, Coop och Dachser, men har även uppdrag för Postnord nattetid.

I FRAMKANT

Stefan Espersson är VD sedan 1997

efter att ha börjat arbeta som förare 13 år tidigare. Vi möter honom i lokalerna i Staffanstorp dit verksamheten flyttade 2022. Han berättar att de rör sig i ett upptagningsområde som sträcker sig från Skåne i söder till Dalarna i norr, och att han ser flera orsaker till att Esperssons Åkeri är ett sedan länge aktat namn i den svenska åkeribranschen. – Vi har till exempel alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller både

miljö och teknik, samtidigt som vi har arbetat hårt med att bygga nätverk och utnyttja möjligheter. Vi har investerat i gasfordon för att minska vår miljöpåverkan och även satsat på förarutbildningar för att säkerställa kvaliteten i verksamheten, säger Stefan Espersson. Han berättar vidare att företaget är ett av nästan 700 åkerier i Sverige som kör enligt Fair Transport – en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.

EN UTVECKLANDE ARBETSPLATS

Esperssons Åkeri sysselsätter 65 anställda som i många avseenden jobbar med frihet under ansvar. En av medarbetarna är handledaren Niklas Medzech med ett mångårigt förflutet i bolaget. Efter en avstickare till ett annat företag lockades han tillbaka av möjligheterna att vara ute hos kunderna och träffa människor, i stället för att spendera större delen av tiden bakom ratten.

– Jag tycker det är viktigt att ha en mer personlig kontakt med kunderna, vilket blir lättare när jag är mer ute på fältet. Jag tycker det är roligt när jag kan bidra med min kunskap och erfarenhet till andra, men uppskattar också den variation och de olika utmaningar som följer med handledarrollen. Att se att andra blir nöjda med det jag lärt dem ger mig både motivation och glädje i arbetet. Här får jag hela tiden chansen att lära mig nya saker, det finns alla möjligheter till personlig utveckling, vilket jag värdesätter högt, säger Niklas Medzech. Liksom Stefan Espersson ser han positivt på företagets framtid, inte minst mot bakgrund av de kontinuerliga satsningar som görs på moderna och fossilfria transporter.

– Samtidigt är medvetenheten om att detta kräver investeringar och förståelse från både kunder och allmänheten viktig. Det är ingen enkel resa, men vi strävar alltid efter att vara ledande och ansvarstagande i vår bransch, säger Stefan Espersson.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 67
| www.esperssons.se
info@esperssons.se
StefanEspersson.

Experter på 3D-maskinstyrning

Stagab i Staffanstorp AB har sysslat med uthyrning av bemannade entreprenadmaskiner sedan 2006. I den välförsedda maskinparken finner man ett stort utbud av bland annat hjuloch bandgrävare, hjullastare, dumprar och grävlastare. Företaget har utvecklat en expertis inom 3D-maskinstyrning, vilket kommer med ett antal fördelar. Stagab arbetar på både små och stora projekt och är alltid på jakt efter duktiga maskinförare.

Rikard Granell och Sven Johnsson träffades via jobbet. 2006 bestämde de sig för att starta ett eget företag, som fick namnet Stagab i Staffanstorp AB. Ända sedan starten har man sysslat med uthyrning av bemannade entreprenadmaskiner. Rikard driver idag företaget vidare med Tobias Gasslander, som gick in i bolaget 2010. Vi träffar Tobias i företagets lokaler i Staffanstorp, vilket är ett strategiskt läge för verksamheten. - Dels har vi nära till Malmö och Lund, dels är Staffanstorp lite av ett Mecka för maskinleverantörer, som vi kan köpa reservdelar och få snabb service och support av när våra maskiner behöver extra omsorg, säger Tobias. Det huvudsakliga upptagningsområdet sträcker sig över Skånes sydvästra delar och kunderna består framför allt av större aktörer inom byggsektorn. I den välförsedda maskinparken finner man bland annat hjul- och bandgrä-

vare, hjullastare, dumprar, grävlastare, trailer och en kompaktbandlastare med hyvelaggregat. Stagab har satsat länge på miljön, vilket avspeglar sig i deras moderna maskinpark, där i stort sett alla

uppfyller Malmö Stads Strängare miljökrav. Vidare har Stagab lång och bra erfarenhet med att köra med svensktillverkad HVO100 som 100% biologiskt drivmedel.

3D-MASKINSTYRNING

Tobias berättar att en av Stagabs främsta konkurrensfördelar, utöver den mångåriga branscherfarenheten, är den kompetens man har utvecklat inom 3D-maskinstyrning, som kommer med flera fördelar. Själva metoden innebär att man omvandlar bygghandlingar till digitala tredimensionella miljöer, vilket ger föraren en bättre överblick och förenklad masshantering. Stagab har mångårig erfarenhet inom denna teknik. Drönare, totalstation, laser och GPS-utrustning för maskiner och mättjänster är några av redskapen som används för att optimera deras kunders anläggningsprojekt.

- Med hjälp av 3D-maskinstyrning kan vi arbeta mer effektivt och är inte beroende av lika mycket information på arbetsplatserna. Det gör oss unika, eftersom vi kan ansvara för hela metoden; kunden behöver i princip bara skicka bygghandlingarna, så kan vi sätta igång, berättar Tobias. Tobias fortsätter med att berätta om ett par av de andra konkurrensfördelarna som Stagab besitter. - Vi erbjuder optimerad schaktning, som är vårt registrerade varumärke. Vi har även en fullt utrustad smidesverkstad här i anläggningen, vilket gör att vi både kan ansvara för våra egna reparationer och underhåll och kan bygga våra egna specialredskap vid behov, säger Tobias.

STORA PROJEKT

Stagab har varit involverad i ett antal nämnvärda projekt genom åren. Tobias

lyfter fram fyraspårsprojektet mellan Lund och Arlöv som det största. Här har man varit med sedan starten 2018 och projektet pågår fortfarande. - Ett annat stort projekt vi arbetar på, med NCC som uppdragsgivare, innebär att vi renoverar utemiljön i anslutning till Kronprinsen, som är ett välkänt hus i Malmös skyline. Vi är inne på tredje året i det projektet, berättar Tobias. På Stagab har man sannerligen fullt upp, så det är inte vidare förvånande när Tobias avslutar med att säga att man alltid letar efter duktiga maskinförare. - Vi erbjuder en kombination av 3D-maskinstyrning, mättjänster och kompetens med ny teknik. De maskinförare som vill jobba med och utvecklas inom detta får gärna höra av sig, avslutar Tobias.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 68
Tobias Gasslander.

Hydraulakuten kommer på minuten!

När entreprenadmaskiner krånglar eller industrimaskiner stannar är Hydraulakuten bara ett samtal bort.

Hydraulakuten utför slangreparationer när olyckan är framme och kan med hjälp av tre fullt utrustade servicebilar snabbt vara på plats hos behövande kunder – dygnet runt, året runt.

Hydraulakuten är specialiserat på att utföra akuta slangreparationer ute på plats hos sina kunder, vilket kan innebära reparationer på maskiner i fält eller i exempelvis entreprenadföretags verkstäder.

– Man kan säga att vi arbetar med allt som har en slang, vilket oftast innebär grävmaskiner, truckar, lastbilar, hjullastare och skogsmaskiner, men vi servar även en del industrier, förklarar Jerry Hagman som äger och driver välrenommerade Hydraulakuten. Det handlar, berättar han, oftast om extremt verksamhetskritiska reparationer. Till sitt förfogande har Jerry

och hans medarbetare tre fullt utrustade servicebilar med slang, hylsor, pressnipplar, adapter, oljor och absorberingsmedel, samt en mängd specialverktyg för demontering och montering av slang. Diametern på slang brukar räknas i tum och Hydraulakuten arbetar med slang mellan 3/16 och 1 1/4 tum, vilket motsvarar ungefär 4 till 32 millimeter.

FULL FART – ÄNDA SEDAN START

Jerry har drivit Hydraulakuten i mer än tio år. 2013 deltog han i en telefonkonferens hos sin dåvarande arbetsgivare och fick då höra att arbetsgivarens svenska dotterbolag gått i konkurs, vilket innebar att han och hans medarbetare blev av med sina arbeten. – Jag ville inte svika de kunder jag redan hade utlovat tjänster för. Jag valde därför att starta eget och köpte två färdigutrustade bilar från konkursboet, berättar Jerry som kan konstatera att det var ett klokt beslut med tanke på den utveckling företaget har haft ända sedan starten.

– Det har gått bra för oss, inte minst eftersom vi har kunnat attrahera många kunder genom att erbjuda utryckning, material och arbete till mycket låga priser. Vi strävar efter att alltid vara snabbt på plats för att kundens produktion inte ska bli lidande. Därför har vi jour 24 timmar om dygnet, året runt.

SÖKER PERSONAL

Hydraulakutens primära geografiska

verksamhetsområde är västra Skåne. Typiska arbeten tar mellan en och fyra timmar. Idag sysselsätter verksamheten, som konverterades till aktiebolag för tre år sedan, Jerry själv, tre medarbetare och hustrun Maria som sköter administration och annat på deltid. Medarbetarna utgår från företagets anläggning på Husarvägen i Staffanstorp där vi även finner ett lager och en liten verkstad för mindre reparationer.

– Med tanke på att efterfrågan på våra tjänster ökar söker vi just nu efter nya medarbetare. Körkort är ett krav och personen i fråga ska vara tekniskt lagd, gärna ha en mekanisk bakgrund samt en förståelse för problemlösning, säger Jerry Hagman och uppmanar intresserade personer att höra av sig.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

Bred maskinleverantör till Sydsveriges entreprenörer

Sydsveriges entreprenadföretag har i Göranssons Maskiner AB en hängiven partner kring både service, försäljning och uthyrning av allehanda entreprenadmaskiner. Här företräds ledande varumärken och förmånliga finansieringsalternativ, vilket gör att Göranssons Maskiner alltid kan ta fram rätt maskin till rätt kund.

Sedan starten 2004 har Göranssons Maskiner vuxit till en betydande aktör inom försäljning och service av entreprenadmaskiner. Bolagets VD, Anders Göransson, har satt sin prägel på företaget med en vision om att erbjuda högkvalitativa produkter och komplett service till entreprenadföretag. Idag sysselsätter verksamheten 25 anställda, inklusive fyra säljare och ett engagerat team för service och eftermarknad. Med en imponerande utställningshall och

showroom har företaget skapat en miljö där kunder kan utforska och testa ett brett utbud av maskiner från fyra ledande varumärken: Wacker Neuson, Kubota, Kobelco och Atlas.

– Vi har en stående ambition om att alltid erbjuda högkvalitativa produkter och god service. Vi vill vara en helhetsleverantör för våra kunder, vilket i mångt och mycket har byggt vår framgång, konstaterar Anders Göransson.

BRETT KONCEPT

I Göranssons Maskiner jobbar de flexibelt.

– Vi erbjuder våra kunder möjligheter att prova våra maskiner på plats, vi ombesörjer leveranser med kort varsel och till och med uthyrning. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att göra affärer med oss, säger Anders. Han berättar vidare att de förutom försäljning och service av nya maskiner också tar hand om begagnade maskiner. Härutöver erbjuder de olika finansieringsalternativ för att passa kundernas skiftande behov och budget. De arrangerar också återkommande visningsdagar

och öppet hus, samt deltar på olika entreprenadmässor där alla kan ta del av det breda konceptet. – Sådana initiativ är viktiga för oss. Det stärker inte bara företagets möjligheter att växa utan också banden med kunder och partners, understryker Anders.

FORTSATT EXPANSION

Trots att Göranssons Maskiner idag täcker ett stort upptagningsområde i Skåne ser Anders att det alltjämt finns stora möjligheter för företaget att bredda sin marknad, inte minst österut mot Blekinge.

I en tid av föränderligt ekonomiskt landskap och stora branschutmaningar vilar Göranssons Maskiner stadigt på kärnvärden som kvalitet, mångsidighet och omtanke om kunderna.

– Det handlar om att lyssna på marknadens behov och hålla oss i framkant kring teknologiska innovationer. Vi ska möta framtiden med samma engagemang och professionalism som har präglat vår resa hittills, avrundar Anders Göransson.

Intervju: Axel Eriksson

Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 69
046-5406000
JerryHagmanochClausLarsen. Anders Göransson.

Bättre akustik skapar produktiva arbetsplatser

Allt fler inser vikten av sunda inomhusmiljöer, inte minst på arbetsplatser där de indirekt påverkar prestationsförmågan. En i sammanhanget framåtlutad aktör är PB Akustik & Montage som med 30 års erfarenhet av undertak och akustikreglering säkerställer optimala ljudbilder i lokaler och fastigheter.

Peter Lindström och Roger Hallkvist har båda mångårig erfarenhet av byggbranschen i Skåne, där de arbetat tillsammans på Skanska och för välrenommerade Montagegruppen. Sedan 2019 driver de PB Akustik & Montage i ett delägarskap. Företaget, som har sin bas på Fabriksvägen i Staffanstorp, sysselsätter, utöver Peter och Roger, elva montörer som verkar i ett upptagningsområde som framför allt innefattar de västra delarna av Skåne.

"Det är en stor skillnad mellan akustik och överhörning, faktum är att många olika faktorer kan påverka ljudet i ett rum."

Företaget har sedan starten specialiserat sig på akustiklösningar, i verksamheten finns lång erfarenhet av undertak och akustikreglering. – Vi verkar ofta i rollen som underentreprenör åt bygg- och fastighetsbolag, men det brukar även bli en hel del uppdrag för kommuner i exempelvis skolor, berättar Roger Hallqvist.

ÖKAD EFTERFRÅGAN

En stor del av erbjudandet är kopplat till rådgivning och projektering i samband med renovering eller nybyggnation. Det är, menar Peter, en komplex bransch där PB Akustik & Montage kan bistå såväl byggföretag som arkitektkontor med sin breda och djupa kompetens. I takt med

att allt fler inser vikten av sunda inomhusmiljöer, inte minst på arbetsplatser där de indirekt påverkar prestationsförmågan, växer efterfrågan på företagets tjänster.

– Det är en stor skillnad mellan akustik och överhörning, faktum är att många olika faktorer kan påverka ljudet i ett rum. Vi samarbetar med ett brett nätverk av leverantörer, vilket innebär att vi alltid kan hitta en optimal lösning för varje enskilt projekt, säger Roger Hallqvist.

Han nämner bland annat renoveringen av skyskrapan Kronprisen i Malmö, som utgör en del av stadens skyline. Efter tre års arbete är projektet i det närmaste klart. Ytterligare projekt i Malmö är insatser på The Corner och Slakthuset. PB Akustik & Montage deltar även vid ombyggnationen av köpcentret Caroli, och i Lund utför de arbeten på Mobilvägen åt fastighetsbolaget Wihlborgs.

KONKURRENSFÖRDELAR

Peter och Roger berättar att PB Akustik & Montage klarat sig ganska bra trots rådande lågkonjunktur.

– Vi tror det beror mycket på vårt stora kunnande som kommer av cirka 70 års kombinerad branscherfarenhet. Det vet vi att våra kunder värdesätter. Vi är dessutom lätta att nå och duktiga på att kommunicera med kunderna på ett sätt som de förstår. Det råder en god stämning på företaget vilket har lett till att montörerna ställer upp i alla väder. Service, kvalitet och trygghet är våra ledord, säger Peter Lindström och Roger Hallkvist.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV STAFFANSTORP 70 070-6814323 | 072-3683470
PeterLindströmochRogerHallkvist.

Breda satsningar i Vellinge kommun

Vellinge kommun växer stadigt och det är målmedvetna satsningar på flera olika plan som ligger bakom den positiva utvecklingen. I Vellinge kommun jobbar man aktivt i syfte att både stärka befintliga företag och locka nya etableringar till regionen.

– Vi ska vara ett stöd och en möjliggörare för företagen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Vellinge kommun i södra Skåne har drygt 37 000 invånare och företräder ett brett näringsliv med företag, inte minst småföretag, i olika branscher. Här råder, menar kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler, ett starkt entreprenörskap.

– Vi vill vara tydliga med att vi gillar företag och företagare, men det är en sak att säga det, en annan att visa det. Vi har jobbat aktivt med att nätverka och föra dialog med företagare, dels för att synliggöra dem, dels för att kunna tillgodose deras behov och få dem att stanna kvar och växa, säger Carina. Hon betonar vikten av att det ska vara lätt att driva företag i Vellinge kommun. – Det ska vara ett bra bemötande från kommunens sida och det ska till exempel vara smidigt att erhålla bygglov och andra tillstånd. Det är något vi behöver jobba vidare med. Man kanske inte alltid får exakt det man vill, det finns ju detaljplaner och så vidare att förhålla sig till, men vi ska inte upplevas som en myndighet med jobbiga rutiner, utan vara ett stöd och en möjliggörare

för företagen. Och vi ska aldrig konkurrera med det privata, understryker Carina Wutzler.

NY ETABLERINGSMARK

Carina menar att mycket handlar om att möjliggöra företagsetableringar. Kommunen har nyligen antagit en detaljplan och börjat sälja mark för företagsparken Västervångs företagsby.

– Det är många som efterfrågar etableringsmark, men en detaljplan tar lång tid. Precis när allt var färdigt kom lågkonjunkturen, då blir företagen lite försiktiga, men vi upplever att efter-

frågan är stor och att placeringen är bra, säger Carina Wutzler. Kommunen arrangerar också frukostträffar för traktens alla företagare där Carina själv alltid deltar och berättar om vad som är på gång i kommunen. – Det kan handla om allt möjligt. Det som händer i kommunen påverkar företagens verksamhet. Vi försöker genomföra så många företagsbesök vi kan.

INFLYTTNINGEN ÖKAR

Carina Wutzler, som bott i Vellinge i hela sitt liv, berättar att hon alltid har haft ett stort samhällsintresse.

– Jag växte upp i en familj där min pappa varit politiskt aktiv. När jag började engagera mig var jag fast, det blir som en livsstil, man drivs av att utveckla och vilja vara med och driva Vellinge framåt, säger Carina som uppskattar mötet med människor och att vara en del av utvecklingen av lokalsamhället.

– Ibland blir vissa processer lite väl långa, men när man ser att det ger resultat känns det väldigt roligt.

Hon nämner sedan att kommunen har jobbat mycket med trygghetsfrågor, något som många lyfte fram i näringslivsrankingen.

– Det är en stor nationell fråga, men här i Vellinge har vi varit relativt förskonade från brott. För oss handlar det mycket om förebyggande arbete, säger Carina Wutzler.

Hon framhåller också kommunens geografiska läge som är attraktivt för både boende och näringsidkare. Det uttalade målet är en ökning av invånarantalet med en procent per år.

– Vi upplever att allt fler vill flytta hit. Här finns till exempel en skola i toppklass och vi planerar för byggande av både bostadsrätter och flerfamiljshus. Samtidigt är det viktigt att vi jobbar aktivt med attraktiva livsmiljöer, vilket inkluderar skola, rekreation, fritid, samt ett brett och aktivt föreningsliv. Ett annat viktigt område är centrumutveckling, vi vill forma ett levande samhälle, säger Carina Wutzler.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV VELLINGE 71 Bättre utsikter - för dig
CarinaWutzler.

Ett brett erbjudande kopplat till uteområden

Park & Vatten Skåne AB firar sitt 20-årsjubileum i år. I 20 år har företaget sysslat med anläggning, VA och skötsel, allt kopplat till uteområden. Bland kunderna finner man allt från kommuner och fastighetsbolag till bostadsrättsföreningar. Efterfrågan på företagets tjänster ökar. Framgångarna är byggda på de engagerade medarbetarnas stabila axlar.

Park & Vatten Skåne AB grundades

2004 av Hans-Erik Johansson och hans son, Gustav Johansson. Ända sedan starten har mycket av företagets verksamhet varit kopplad till helhetslösningar för anläggning, skötsel, VA och lekplatser. Verksamheten står på tre ben. Inom Anläggning sysslar man med

markarbeten. Projekten är ofta kopplade till anläggandet av bostadsgårdar, byggandet av miljöhus och cykelskjul, planteringar och liknande. Inom Vatten & Avlopp har man specialiserat sig på dränering och separering av dag- och spillvattenledningar. Inom Skötsel & Underhåll tar man hand om grönområden. Detta arbete inkluderar allt från att klippa gräs och rensa rabatter till att besiktiga lekplatser och utföra enklare reparationer.

- Vi löser eventuella problem direkt och satsar på personliga kontakter och kundnöjdhet, berättar Martin Bennrup, som är bolagschef och ansvarig för anbudsfrågor på Park & Vatten Skåne AB Martin har lång erfarenhet inom branschen och har haft liknande positioner på andra företag innan han kom till Park & Vatten Skåne AB. Han fokuserar på budgetering och marknadsföringsfrågor medan två arbetsledare sköter den dagliga driften.

byggen, HSB och MKB, till bostadsrättsföreningar.

i dessa tider genom att bredda kundbasen, avslutar Martin.

- Det är viktigt att ha en långsiktig inställning till arbetet, att bygga relationer till befintliga och nya kunder, säger Martin om sitt arbete.

2019 förvärvades företaget av Grothbolagen, där bland annat även Österlen Entreprenad & Transport AB, D & P Anläggning AB, StaketLarm Sverige AB, Trans Naval AB, TA Mark AB och Fiberexpressen AB ingår.

MOTIVERADE MEDARBETARE

Park & Vatten Skåne AB sysselsätter i dagsläget 24 personer. Utöver Martin, sysselsätter företaget två tjänstemän, nio anläggare och tolv personer som arbetar med skötsel. Martin betonar vikten av att ha motiverade och engagerade medarbetare, som trivs med att arbeta utomhus.

- Kunskap kan alltid läras ut, men drivkraft och arbetsvilja är svårare att utveckla, säger Martin.

ÖKAD EFTERFRÅGAN

Bland företagets kunder finner man allt från större fastighetsbolag, som Riks-

- Framtidsutsikterna ser ljusa ut, med en ökande efterfrågan på skötselavtal. Vi strävar även efter att bli mindre sårbara

Intervju: Caron Pap

Text: Andreas Ziegler

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV VELLINGE 72 Vi anlägger och sköter utemiljöer www.parkvatten.se
MartinBennrup.

20 000 barnvagnar om året

Pro Support började med att sälja golfutrustning, men har idag specialiserat sig på babyprodukter. Man är fortfarande trogen sitt namn genom att erbjuda professionell support på marknaden och ta in produkter som fyller en funktion. Företagets ansträngningar har resulterat i god tillväxt och att man idag säljer upp mot 20 000 barnvagnar i Skandinavien om året.

Pro Support grundades av Anders Larsson och Jan Cronhan. Inledningsvis var företaget en golfdistributionspartner för Nike i Norden. Den nuvarande VD:n, Kalle Nyqvist reflekterar företagets rötter.

- Jag spelade collegegolf i USA. När jag kom hem till Sverige arbetade jag bland annat på Spalding Golf. Jag kom till Pro Support 2006, berättar Kalle. Saker och ting skulle komma att förändras strax efter Kalles ankomst. Golfvagnar var en del av utbudet på den tiden och man fick då en förfrågan

rörande om man kunde ta in barnvagn från en distributör. Detta var inledningen av ett successivt skifte.

- Branscherna var ganska lika på den tiden, sett till butiker och annat. Jag hade bara jobbat med golf fram till dess. Det var häftigt att testa en ny bransch, säger Kalle.

BARNVAGNAR

Idag är Pro Support helt fokuserade på babyprodukter, exempelvis nappar, nappflaskor, gungor och blöjhinkar. Det största produktsegmentet är barnvagnar.

- Det är en oerhört intressant bransch. Det kanske man inte tror initialt, men jag skulle vilja säga att det känns bättre

att sälja en barnvagn än en golfvagn. Ser jag någon av våra barnvagnar på stan, ger jag alltid en komplimang och kollar hur det går med vagnen. Det är väldigt kul, säger Kalle. Ett annat stort produktsegment är vad man kallar ”Sovrummet”, i vilket man finner sängkläder, madrasser och liknande. Produktionen av dessa produkter sker i en egen fabrik i Emmaljunga.

ENGAGEMANG

Man lever fortfarande upp till företagsnamnet, Pro Support, genom ett stort engagemang, som sträcker sig över flera aspekter av verksamheten. Detta börjar med produkterna, När man tar in nya produkter i sortimentet gör man det aldrig bara för sakens skull, för att ha ett större sortiment, utan för att produkten ifråga fyller en funktion. Kalle berättar om deras barnvagnar som exempel: - Vår vagn är inte billigast på marknaden, men inte heller dyrast. Vi har en hopfällning som är unik; våra vagnar är de minsta på marknaden när de är hopfällda. Det har de varit från början. Idag säljer Pro Support 20 000 barnvagnar om året i Skandinavien och satsar på att växa fort.

- Även om barnafödandet i Sverige går ner, ökar behovet av innovativa lösningar som underlättar vardagen för de med barn, säger Kalle.

Det finns ett antal utmaningar med att växa fort. Utöver att hitta lokaler och frigöra kapital, är personalfrågan en viktig fråga. På Pro Support har man slagit två flugor i en smäll genom att både lösa sitt eget personalbehov och bidra till att lösa ett samhällsproblem samtidigt.

- Jag har bott i Vellinge i 45 år och tycker det är kul att vara företagare och stödja näringslivet. Vi försöker ta hand om nyanlända och ungdomar som kanske inte har gått ut skolan. Dessa människor kommer från kommunen och vi försöker vara en del av kommunens initiativ. Det är viktigt att göra det man kan, säger Kalle.

Intervju: Wilhelm Walaker

Text: Andreas Ziegler

Pro Support Scandinavia AB har varit distributör i babybranchen sedan 2007 då vi började importera Baby Jogger till Sverige. Sedan dess har flera välkända varumärken tillkommit och vi har återförsäljare i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Vi har kontor, lager och showroom i Vellinge strax utanför Malmö i sydligaste Sverige.

Prosupport.se

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV VELLINGE 73
KalleNyqvist.

De verkar i och f ör frisk luft

Samon är en ledande aktör inom utveckling och tillverkning av gaslarm för att säkerställa trygg och effektiv kylning, särskilt inom livsmedelssektorn. Företaget har ett åtagande för hållbarhet och ansvarsfull tillverkning, vilket bland annat reflekteras av användandet av hållbara energilösningar och en hög ranking bland Sveriges arbetsplatser. Företaget har en mycket god tillväxt och tillverkar i dagsläget cirka 50 000 detektorer årligen.

Samon AB grundades 1990 och har haft sin nuvarande form sedan 2005. Företaget är en del av Safe Monitoring Grup AB och har genomgått en imponerande tillväxtresa. Från att ha varit ett fristående bolag med 14 anställda, har man nu expanderat till 37 medarbetare och en stark global närvaro.

- Vi strävar efter att vara den ledande gruppen för rökgasdetektorer i Europa. Vårt fokus är att erbjuda innovativa lösningar och högkvalitativa produkter för kylindustrin, särskilt inom livsmedelssektorn, berättar Alexander Larsson, som är VD för både Samon AB och Safe Monitoring Group AB.

Alexander har en bakgrund som civilingenjör och har bland annat en framgångsrik karriär inom ABB på CV:t. Han har bred kompetens och erfarenhet inom teknik och företagsledning.

- Min passion för det internationella arbetet och möjligheten att driva tillväxt var avgörande faktorer när jag tog över VD-rollen för Samon 2021, berättar Alexander.

FRISK LUFT

Samons verksamhet kretsar kring att adressera en specifik aspekt av de miljöutmaningar världen står inför; gasläckage inom kylindustrin. En central del av företagets verksamhet är dess åtagande för hållbarhet och ansvarsfull tillverkning.

- Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att kompensera för våra utsläpp och främja användningen av energilösningar som solceller och elbilar. Vi är även stolta över att vara en av de bästa arbetsplatserna i Sverige, vår ranking vittnar om vårt engagemang för våra medarbetare, säger Alexander. Samons verksamhet skulle kunna sägas handla om att säkerställa att luften hålls fri från föroreningar, att den hålls frisk. Detta är även en viktig aspekt i produktionen och anledningen till att man har förlagt sin verksamhet till Vellinge, en mindre kommun mellan Malmö och Trelleborg.

- Vi kalibrerar våra detektorer i friskluftsmiljö. Luften här är tillräckligt frisk för att vi ska kunna använda den till det utan att behöva behandla den, även om vi kontinuerligt mäter luftkvalitén för att säkerställa detta, säger Alexander.

STARK TILLVÄXT

Samon har fortsatt god tillväxt. Alexander ger oss en djupare inblick i de faktorer som ligger bakom den goda tillväxten.

- En bidragande orsak bakom vår tillväxt är ägarstrukturen private equity. Grundaren är delägare och har sålt majoriteten till ett private equity-företag som heter Alder. Vi har ett professionellt ägande, där man får fantastiska möjligheter att kunna fokusera på att utveckla företaget, samtidigt som man vågar ta större kalkylerade risker, säger Alexander.

Innovation, aggressiv marknadsföring

och ett starkt engagemang för att tillhandahålla skräddarsydda lösningar åt kunderna är exempel på andra faktorer som ligger bakom den goda tillväxten. - Vi är på en resa och ser fram emot att driva utvecklingen inom gasdetektering och bidra till en mer hållbar och säker kylindustri, säger Alexander avslutningsvis.

Text:

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV VELLINGE 74 www.samon.com HAR DU KOLL? Årlig kontroll av gaslarm kan rädda liv! EN378 kräver service och kontroll av gaslarm en gång per år.
Intervju: Wilhelm Walaker Andreas Ziegler Alexander Larsson.

En vägvinnande sourcingpartner f ör målmedvetna f öretag

Skandinaviska företag med ambitioner att reducera kostnader inom försörjning av mekaniska komponenter har i Liljenberg AB en trygg och vägvinnande partner.

Liljenberg jobbar med sourcing från lågkostnadsläder med syftet att försörja företag med kundspecifika insatsvaror och komponenter. Med effektiva processer och lagerhållning skapas optimala flöden som kortar ledtider och bidrar till en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Liljenberg AB är bolaget som förser skandinaviska företag inom verkstadsoch elektronikindustrin med kundspecifika insatsvaror inom metall. Utöver dessa detaljer företräder Liljenberg ett standardsortiment med högkvalitativa lås från Euro-Locks och teleskopskenor från Accuruide.

Det handlar om kostnadseffektiv sour cing från lågkostnadsländer som, i kombination med effektiv logistik, förkortar ledtider för bolagets kunder. – Vi vänder oss till företag med ambitionen att reducera sina kostnader kring försörjning av komponenter. Genom att fungera som våra kunders förlängda arm underlättar vi våra kunders dagliga inköpsarbete och säkerställer en smidig

och friktionsfri leveranskedja. Med oss som partner kan vi säkerställa effektiva processer och optimala flöden som i förlängningen bidrar till ökad konkurrenskraft för våra kunder, upplyser Anton Pettersson, VD för Liljenberg AB.

ÖKAD EFTERFRÅGAN

Liljenberg arbetar med stora och medelstora koncerner och företag. Det som utmärker bolaget är deras förmåga att erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar. Genom att erbjuda mindre kvantiteter från lager i Vellinge och en mångsidig portfölj av komponenter och tillverkningsprocesser möjliggör Liljenberg för sina kunder att effektivisera sitt lager och kassaflöde, samt reducera sin leverantörsbas.

– Vi har under de senaste åren, med de utmaningar som läget på världsmarknaden inneburit, sett ett ökat värde och en växande efterfrågan på våra tjänster, särskilt från tillverkningsföretag som

tidigare handlat direkt från producent men nu ändrat strategi. Högt kundfokus och vår förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga priser, samt en pålitlig och effektiv leveranskedja, har gjort oss till en uppskattad partner för våra kunder, säger Anton Pettersson.

FRÄMJANDE FÖRETAGSKULTUR

Anton, anställd sedan 2014, tillbringade tid i Shanghai efter sina studier innan han återvände till Sverige och blev en del av Liljenberg. Hans erfarenheter från Kina har varit betydelsefulla i utvecklandet av Liljenbergs koncept. Bolaget, som grundades 1972 av Ingmar Liljenberg, har sedan starten haft en stark närvaro i Vellinge. Sedan december 2023 ingår bolaget i OEM International. Anton framhåller den familjära atmosfären och den frihet under ansvar som präglar Liljenbergs företagskultur. – Här finns ingen sträng hierarki, vilket skapar en öppen och inkluderande

arbetsmiljö där medarbetarna trivs och stannar länge. Här behöver man inte stämpla in klockan 07:59, vilket uppskattas av personalen. Beslutsprocesserna är snabba och effektiva. Vi är tävlingsmänniskor men oftast på ett positivt sätt. Vi ska vinna tillsammans och det skapar en positiv atmosfär, säger Anton Pettersson.

Han lyfter korta beslutsvägar, kundfokus samt sina medarbetare som tar ett stort ansvar och har bredda roller, som företags styrkor.

Anton Pettersson ser framtiden an med tillförsikt, efterfrågan på Liljenbergs tjänster ökar.

– Vår ambition framöver är att företaget ska växa men utan att tumma på kundfokus. Våra kunder kommer alltid stå i centrum. Det handlar om att expandera våra affärer och öka antalet anställda.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV VELLINGE 75 A. Hammargatan 11B, 235 32 Vellinge E. info@liljenberg.se W. liljenberg.se Vi försörjer tillverkande företag med lås, elektroniska kombinationslås, teleskopskenor, jalusier och kundspecifika komponenter. Liljenberg gör det möjligt. KVALITETSPRODUKTER FÖR TILLVERKANDE INDUSTRIER Document info: This ad may be resized with constrained proportions up to 10%. This ad may be expanded or croped up to 5 mm equally on each side from original crop marks. LÅS TELESKOPSKENOR JALUSIER KOMPONENTER A. Hammargatan 11B, 235 32 Vellinge E. info@liljenberg.se W. liljenberg.se tillverkande företag med lås, elektroniska kombinationslås, teleskopskenor, jalusier och kundspecifika komponenter. Liljenberg gör det möjligt. KVALITETSPRODUKTER FÖR TILLVERKANDE INDUSTRIER Document info: This ad may be resized with constrained proportions up to 10%. This ad may be expanded or croped up to 5 mm equally on each side from original crop marks. LÅS TELESKOPSKENOR JALUSIER KOMPONENTER Vi försörjer tillverkande företag med lås, elektroniska kombinationslås, teleskopskenor, jalusier och kundspecifika komponenter. Liljenberg gör det möjligt. Mobilgatan 6, 235 39 Vellinge | info@liljenberg.se | liljenberg.se PRECISIONSGJUTNING PRECISIONSGJUTNING
Anton Pettersson.

LED-storbildsskärmar - en ny värld av möjligheter f ör visuell kommunikation

Företaget 2nd Planet arbetar för att stå i spetsen av utveckling inom visuell kommunikation. Med en passion för innovation och nytänkande strävar företaget efter att skapa dynamiska och effektiva lösningarna som möter dagens och morgondagens behov. Genom att kombinera avancerad teknik med en användarvänlig och skalbar design sätter 2nd Planet standarden för framtidens digitala storbildsskärmar.

MÖJLIGHETER OCH FÖRDELAR MED

DIGITAL VISUELL KOMMUNIKATION

Med 2nd Planets digitala storbildslösningar öppnas en värld av möjligheter för företag och organisationer. Genom att ersätta traditionella skyltar och affischering med dynamiska och anpassningsbara storbildsskärmar möjliggörs en snabb och effektiv kommunikation med kunder och besökare. Enkelheten i att ändra budskapet med bara ett knapptryck gör också att informationen ständigt kan hållas uppdaterad och relevant.

I en tid där teknik ständigt utvecklas har modern LED-teknik visat sig vara det överlägsna valet för visuell kommunikation, jämfört med traditionella metoder som print och äldre belysta storbildsskärmar. På företaget 2nd Planet arbetar man flitigt med att ta fram nya, effektiva lösningar med hjälp av LED-skärmar för att skapa en innovativ visuell upplevelse. - En av de mest betydande fördelarna med LED-tekniken är dess förmåga att leverera en konsekvent och högkvalitativ bild i alla ljusförhållanden med låg energiförbrukning. Till skillnad från projektorer och vanliga tv-skärmar levererar LED-skärmar en klar och tydlig bild, oavsett ljusförhållanden eller tid på dagen, säger Fredrik Ottosson, vd på 2nd Planet.

- Det fungerar lite som en spellista man har till musik. I stället har man en spellista med visuella data. Det går lika fort att ändra budskap på skärmen som det går att byta mellan låter i en spellista samt att man enkelt kan schemalägga när respektive budskap ska visas, säger Fredrik.

FRÅN LOKAL TILL CENTRAL KOMMUNIKATION

Med stöd från både lokal och central styrning av innehållet, möjliggör 2nd Planets lösningar effektiv kommunikation oavsett storlek på kund. Det visuella materialet skickas till skärmarna antingen via kabel eller över molnet med några enkla knapptryck från dator eller telefon. Det är alltså inte längre nödvändigt att manövrera skärmarna på plats, i stället kan man från valfri plats logga in och bestämma vilka skärmar som ska visa vad och när.

- Vi har flera kunder i Sveriges Hockey-

liga (SHL) där man arbetar med stora skärmar som sitter högt upp i taket. Då krävs det att man kan kommunicera snabbt och från avstånd med skärmarna och få in ny information på en sekund så att publiken hålls uppdaterad. Men det är inte bara storskaliga skärmar i arenor som drar nytta av tekniken, dess effektivitet har visat sig vara användbar även för småskaligare bruk. Ett exempel

på detta är ”digitala rollups” som används till allt från butiksaffischering till produktlanseringar.

- Mer eller mindre alla företag som arbetar med rollups har någon gång varit med om att budskapet som är tryckt på duken inte längre är korrekt eller utdaterat när de ska användas. Istället för att slänga och trycka upp nya för varje kampanj, har vi tagit fram en

digital LED-rollup. På detta sätt blir informationen aldrig irrelevant och man kan ha flera kampanjer samtidigt som rullar i stället för att tycka upp flera affischer, säger Fredrik.

BANBRYTANDE TEKNIK

Företaget arbetar med allt från mindre butiksskärmar på några få kvadratmeter till stora arenaskärmar på hundratals kvadratmeter. Genom en modulbyggande teknik, liknande Lego, kan företaget skapa skärmar efter kundens behov, oavsett om det är till en skola, en idrottsarena eller ett konferensrum. Dessutom är LED-skärmarna helt skarvlösa, vilket innebär att oavsett hur stor skärm man tillverkar kommer det se ut som en enda skärm utan synliga skarvar.

- Vår teknik gör att vi kan anpassa oss helt efter det kunden efterfrågar, det finns inget som säger att det är för stort eller för litet, säger Fredrik.

Då skärmarna är helt modulärt uppbyggda blir service och reparationer både snabbt avhjälpta och kostnadseffektiva vid skador som annars skulle innebära skrotning vid äldre tv-videoväggar.

- Eftersom vi bygger skärmarna bit för bit innebär det att om något går sönder kan vi byta ut den defekta delen, utan att behöva göra om hela skärmen, vilket blir både billigare och resursvänligare, säger Fredrik avslutningsvis.

Intervju: Wilhelm Walaker

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV VELLINGE 76
Fredrik Ottosson.

”Bilar alla vill ha, men ingen behöver”

När två bilentusiaster gör gemensam sak kan det bara bli succé. Andreas Jönsson och Kristoffer Barcklind driver Auto Performance Sweden AB, där de genom åren har levererat tusentals sport-, premium-, lyx- och familjebilar till kunder från när och fjärran. Allt började med en Mercedes SL 500.

2002 köpte Andreas Jönsson i Vellinge en Mercedes SL 500 som han sedermera sålde vidare. Det blev startskottet för Auto Performance Sweden AB, ett företag han sedan tio år tillbaka driver tillsammans med kollegan Kristoffer Barcklind, och som Andreas, lite skämtsamt, menar ”tvingade” sig in i företaget.

– Två år i rad har vi omsatt en kvarts miljard med hjälp av en enda säljare. Det är Kristoffer, så det blev ju ganska lyckat, konstaterar Andreas. Han berättar att han sedan barnsben har haft ett brinnande bilintresse.

Den Mercedes SL 500 som han köpte i början av 2000-talet följdes av flera premiumbilar, och till slut räckte inte

utrymmet hemma på garageuppfarten till längre.

– Det blev ohållbart att ta emot kunder hemma i köket, så jag hyrde en liten lokal här i Vellinge där jag förvarade ett

antal bilar. Lokalen kan inte beskrivas som något annat än sunkig, säger Andreas, men påpekar att fåtöljerna som idag finns i de nya lokalerna är ett minne från den tiden.

Kristoffers resa inom Auto Performance började 2014 när han besökte firman för att kika på en bil. Under besöket uttryckte han tydligt för Andreas att Auto Performance var hans nästa arbetsplats.

– Jag tror att jag sa till Andreas att jag skulle börja jobba där, han visste bara inte om det just då. När den tidigare säljaren slutade slog Andreas en signal, och så blev det som jag sa, berättar Kristoffer.

Sedan dess driver de företaget tillsammans.

– Det är inte lätt att driva företag tillsammans med någon annan, men ska man göra det måste man dela värderingar och få det att funka på det personliga planet. Det har ju funkat hittills åtminstone, konstaterar Andreas.

ELBILARNA PÅ FRAMMARSCH

Trots en stagnerande bilmarknad i och med lågkonjunkturen är den allmänna nedgången inget som Andreas och Kristoffer märker av. Men så levererar de heller inte vanliga bilar.

– Vi säljer bilar som alla vill ha, men ingen behöver, säger Andreas och utvecklar:

– Vårt fokus ligger på prestandabilar i form av premiumbilar och sportbilar. De behöver inte alltid vara vansinnigt dyra, ibland kan det också röra sig om bilar som är speciella. Liksom Kristoffer noterar han ett ökande sug efter elbilar. Företaget var först i Sverige med att importera Tesla, och sedan dess har Auto Performance etablerat sig som en av landets största återförsäljare av begagnade Teslabilar.

FÖRVERKLIGAR DRÖMMAR

Auto Performances kunder finns inte bara i Sverige utan även utomlands. Tyskland är en stor marknad men

Andreas och Kristoffer har genom åren levererat bilar till många avlägsna platser i världen. Den naturliga frågan blir: hur har en bilfirma från lilla Vellinge lyckats med detta?

– Vi säger ”hej” till att börja med. Skämt åsido, bilarna i sig spelar ju såklart en roll, de är unika, men kundrelationer A och O. Vi välkomnar alla, om en tolvåring kommer in bjuder vi på en cola och låter de provsitta i bilarna. Jag har ju själv varit ung och bilintresserad, det handlar om att vara mänsklig, säger Kristoffer.

Andreas menar att de trots framgångarna inte har en vision om att fortsätta växa. Det är åtminstone inte prio ett. – Vår ambition är inte att driva ett stort bilhus, det ska vara litet, nischat och serviceinriktat. Här ska det kännas helt naturligt att slå sig ned i våra fåtöljer och snacka med andra bilentusiaster. Det ska vara kul att träffa andra som delar samma intresse, understryker Andreas. Är det just det som är tjusningen med jobbet – att få träffa andra bilintresserade?

– Delvis ja, men jag måste lägga till en klyscha – det är att förverkliga folks drömmar. Det spelar ingen roll om det handlar om en Ferrari eller en familjebil, säger Kristoffer.

– Nu tog du mitt svar, säger Andreas och skrattar.

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV VELLINGE 77
Intervju: Wilhelm Walaker De bådadelägarnaKristofferBarcklindochAndreasJönsson.

I framkant kring ventilation och brandskydd

I mer än ett halvt sekel har EKOVENT AB varit synonymt med högkvalitativa produkter och lösningar inom ventilation och brandskydd. I EKOVENT, som sedan 2020 är en del av Lindab, strävar de hela tiden efter att ligga i framkant, en ambition som bidragit till att företaget idag servar en kundkrets som sträcker sig över hela landet.

EKOVENT, grundat 1972 av Kurt Wahlgren och med fabriken fortfarande belägen i Vellinge kommun, har länge varit en ledande aktör avseende tillverkning och försäljning av produkter och lösningar inom ventilation och brandskydd. När Lindab förvärvade hela bolaget den 1 oktober 2020 innebar det en stor förändring och en möjlighet till ytterligare tillväxt och utveckling.

– Vi fick tillgång till resurser och kunskap som tidigare inte var tillgängliga för oss. Det har stärkt vår position på marknaden och gett oss möjligheter att utveckla nya produkter och lösningar, säger Ljubomir Doslic, produkt- och marknadschef för EKOVENT AB.

EKOVENT har en stark närvaro i södra Sverige men levererar sina produkter och lösningar, vilka innefattar brandspjäll, takhuvar, galler, spjäll och fläktar,

till kunder över hela landet. Med säljare strategiskt placerade från norr till söder har de byggt upp en omfattande kundbas inom framför allt ventilationsoch byggindustrin.

– Genom Lindab har vi även fått tillgång till deras nätverk och kompetens.

Det har varit en fantastisk tillgång för oss när det gäller att expandera vår verksamhet, säger Gabriella Wikander Johansson, VD.

EN BRANSCH I FÖRÄNDRING

Gabriella Wikander Johansson har en gedigen bakgrund i företaget där hon genom åren har innehaft olika roller. Med sju år iEKOVENT har hon sett företagets utveckling på nära håll.

– Att få ta steget till VD-rollen var en spännande utmaning för mig. Jag har sett hur EKOVENT gått från ett familjeägt företag till att bli en del av Lindab. Det har varit en resa som har utmanat mig på många sätt, men som också har gett mig möjlighet att utvecklas och bidra till företagets tillväxt, säger Gabriella.

Ljubomir Doslic, med mer än tio år bakom sig i bolaget och en gedigen bakgrund inom ventilation, har sett branschen förändras och utvecklas över tid.

– Ventilationsbranschen har genomgått en enorm utveckling de senaste åren,

särskilt med fokus på smarta energilösningar. Det har varit en drivande kraft för oss att ligga i framkant när det gäller teknologi och miljöanpassade lösningar, förklarar Ljubomir.

Gabriella Wikander Johansson berättar att hållbarhet och miljö är centrala delar av EKOVENTs affärsstrategi. Med stöd av Lindabs resurser och långa erfarenhet har de kunnat ligga i framkant när det gäller materialutveckling och miljöanpassade produktionsprocesser.

– Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom att använda återvunna material och energieffektiva produktionsmetoder. Genom Lindab har vi

också kunnat införa nya standarder för miljörapportering och hållbarhetsarbete, berättar Gabriella.

UTVECKLING OCH INNOVATION

Utveckling och innovation utgör andra centrala delar av EKOVENTs verksamhet. Med nästan tio procent av personalen engagerad i produktutveckling och förbättringsarbete är de dedikerade att ligga i framkant när det gäller teknologi och design.

– Vi är ständigt på jakt efter nya lösningar och produkter som kan möta framtidens behov inom ventilation. Det är ett engagemang som krävs för att vi

ska kunna fortsätta vara ledande i branschen, konstaterar Ljubomir Doslic. För Gabriella och Ljubomir är det den ständiga utvecklingen och möjligheten att påverka framtiden som gör arbetet på EKOVENTbåde spännande och meningsfullt.

– Det är inspirerande att vara en del av en bransch som ständigt förändras och utvecklas. Att få vara med och driva den utvecklingen framåt är det som driver oss varje dag, säger Gabriella Wikander Johansson och Ljubomir Doslic.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

AFFÄRSTIDNINGEN KOMMUN & NÄRINGSLIV VELLINGE 78
Återvunnetstål förhållbarutveckling. GabriellaWikanderJohanssonochLjubomirDoslic.

I framtIden kan hjärtlungsjukdom vara hIstorIa

I framtIden kan hjärtlungsjukdom vara hIstorIa

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

www.hjart-lungfonden.se

FLEXCARE.SE
VI ÄR SPECIALISTER PÅ LÄKARBEMANNING. NÄR BEHOVET PLÖTSLIGT UPPSTÅR KAN DU KONTAKTA OSS SÅ SKA VI GÖRA ALLT FÖR ATT HJÄLPA DIG MED KOMPETENTA SPECIALISTLÄKARE

Vi kompromissar aldrig när det handlar om kvalitet och miljö

Lcab.se

Lcab.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.