Page 1

Finskt kökskoncept erövrar Sverige

I Finland har Puustelli i mer än tre decennier varit landets främsta köksleverantör. Nu börjar allt fler svenskar också få upp ögonen för det starka kvalitetskonceptet som innefattar skräddarsydda kökslösningar där Puustelli tar ett helhetsansvar från start till mål. Läs mer på sidan 29.

Kompletta modullösningar för alla behov

Förr kallade man dem för baracker, men mycket har hänt under senare år när det gäller utvecklingen av moduler för alla behov. Indus är en av de ledande aktörerna i branschen och kan erbjuda kompletta modulsystem för såväl bostads- som verksamhetsändamål. Läs mer på sidan 38.

Nr1 Februari 2016 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

DANIEL WIBERG, CHEFSEKONOM FÖRETAGARNA

Läsvärt

FÖRETAGARNA

Nytt & intressant från

Fungerande ägarskifte viktigt för Sverige

nordiskt näringsliv

Finland

Mer än var femte småföretagare räknar med att dra sig tillbaka från sitt företag inom de kommande fem åren, enligt en undersökning från Företagarna. Detta innebär drygt 60 000 småföretag med anställda, eller nästan 200 000 företag om även egenföretagarna räknas med. Läs mer på sidan 4.

SIDA 63-79

IT

Intelligent kamerabevakning skyddar ensamkommande flyktingbarn

Vad händer hos grannarna i öst?

Skyddsbehovet för asylboenden och ensamkommande flyktingbarn har aldrig varit större. En epidemi av mordbränder har skakat landet under hösten. En kommun i södra Sverige är först ut att använda intelligent kamerabevakning för att skydda barnen. Läs mer på sidan 22.

INDUSTRI

Konkurrensfördelar för leverantörer som erbjuder finansieringslösningar, service, uppgradering och underhåll Att uppdatera sin utrustning ökar produktiviteten och leder till en lägre kostnad per enhet och är därför en viktig förutsättning för industriföretagen. För återförsäljare och leverantörer av industriutrustning gäller det att erbjuda kunden smarta lösningar och funktioner för att denne ska kunna möjliggöra sina investeringar. Läs mer på sidan 11.

7 UTGÅVOR PER ÅR - 200 000 L ÄSARE PER NUMMER

Telefon: 0345-198 84 E-post: halmstad@lrfkonsult.se

Plusgiro: 90 20 90-0 | www.barncancerfonde Plusgiro: 90 20 90-0 | www.barncancerfonden.se Plusgiro: 90 20 90-0 | www.barncancerfonden.se

Telefon: 0345-198 84 E-post: halmstad@lrfkonsult.se


infrastuktur

5

www.svenskleverantorstidning.se

Sjöfartsprojekt för Mälaren till SWEPOS – ett stödsystem Markoch miljödomstolen

för satellitpositionering

Nu har experter inom en rad olika områden utrett Mälarprojektets miljö- och säkerhetspåverkan. Man har kommit fram till att projektet medför störningar i form av bland annat buller och påverkan på fisket. Därför kommer nu Mark- och miljödomstolen att pröva Geodetisk mätning är grundläggande tillåtligheten. vid till exempel projekteringen av ett bygge, vid ledningsarbeten eller när en väg eller järnväg ska anläggas. Modern och effektiv sjöfart kräver bättreIdag farleder än vad Mälaren och Södertälje sker mycket av mätningen medkanal hjälpoch av sluss erbjuda Med en breddning och GPSkan och andrai dag. satellitbaserade system. förlängning av slussen samt muddring i kanalen SWEPOS är Lantmäteriets stödsystem och i några områden i den nuvarande farleden satellitpositionering i Sverige. i för Mälaren öppnas möjligheten att utnyttja sjö-

fart GNSS på ett mycket effektivt sätt.förFör två är samlingsnamnet dedrygt satellitbaseårrade sedan påbörjades med att och ta fram en systemen GPS,arbetet ryska Glonass euromiljökonsekvensbeskrivning för projektet att peiska Galileo. Uppgiften för SWEPOS är att förbättra säkerheten och framkomligheten för tillhandahålla data från GNSS-satelliterna för en sjöfarten på Mälaren, i första hand till och från mängd olika tillämpningar: Västerås och Köping. Uppdraget från regering Positionsbestämning med centimetertill och• riksdag gavs mot bakgrund av att Mälarda ärmeternoggrannhet i realtidmed för omfattande bland annat len en befolkningstät region transportbehov och navigeringoch ochkapacitetsbrist datainsamling för för vägdatabaser järnvägstransporter. Prognoserna för framtida med lägesbunden information. godstransporter visar på behov en förbättrad • Positionsbestämning medav millimetertill transportinfrastruktur för attgenom göra sjöfarten mer centimeternoggrannhet efterberäkning. konkurrenskraftig. • Vetenskapliga tillämpningar som till exempel Visar monitorering av landhöjningen i Sverige. på störningar Experter inom många olika områden har utrett Mälarprojektets påverkan på miljö och säkerhet och slutsatsen i miljökonsekvensbeskrivningen blir att planerade arbeten innebär avse-

SWEPOS startades i början av 1990-talet av Lantmäteriverket som ett pilotprojekt i samarbete med Onsala Rymdobservatorium och Chalmers tekniska högskola, som också arbetade med permanentbaserade GPS-stationer. – GPS har under de senaste åren blivit användbart i många sammanhang, ett nödvändigt system i modern navigation på land, hav och i luften runt hela världen, såväl som inom geodetisk mätning, säger Peter Wiklund, sektionschef på SWEPOS i Gävle. Stor noggrannhet – En vanlig GPS-mottagare har idag en noggrannhet på fem till tio meter, men ska man ha större noggrannhet måste man få stöd från GPSstationer som finns permanent monterade på ett antal platser över hela landet, berättar Peter Wiklund. Punkternas läge är bestämda med hög precision i Sveriges nationella referenssystem värt minskad risk för olyckor som kan påverka miljön samtidigt som framkomligheten förbättras. Men utredningarna visar också att det blir störningar under genomförandet. Bland annat

SWEPOS® NätverksRTK-tjänst

SWEREF99, och genom att använda SWEPOStjänsterna får även användarna positionen direkt i det nationella referenssystemet. SWEPOS-stationerna är byggda för oavbruten GNSS-mätning på en stabil och väldefinierad position. I dagsläget finns cirka 300 referensstationer över hela Sverige. Infrastrukturprojekt De främsta användarna av SWEPOS system är kommuner, mätföretag, jordbruk samt byggoch anläggningsföretag. SWEPOS är bland annat involverat i projektanpassade lösningar och infrastrukturprojekt för Trafikverket. Ett exempel är byggnationen av den nya motorvägen i Sundsvall och bron över Sundsvallsfjärden. – Vi har gjort en förtätning av GNSSstationer runt Sundsvall för att täcka in behovet och få ett bra stöd för bygget, berättar Peter Wiklund. som buller under anläggningsarbeten och påverkan på fisket i samband med muddring. Nu ska Mark- och miljödomstolen pröva tillåtligheten. Källa: sjofartsverKet.se

Nu överlämnar Sjöfartverket miljökonsekvensbeskrivningen för Mälarprojektet till Mark- och miljödomstolen för prövning.

RTK-korrektioner sänds idag via Mobilt Internet och GSM och används för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till

 erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

SWEPOS beräkningstjänst. TELEFON 026-63 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com


Ulricehamn

55-57

ledaren Årjäng

58-59

2

www.svenskleverantorstidning.se

2 ledaren innehåll Företagarna har ordet

2

ledaren

ledaren

3

www.svenskleverantorstidning.se

innehåll Andersson spår godinnehåll tillväxt för svensk ekonomi

www.svenskleverantorstidning.se

4

Infrastruktur 5-6 Energi 7-8

Följande innehåll hittar du i Svensk Leverantörstidning nummer 3 2014

Ledaren

2

www.svenskleverantorstidning.se

Följande innehåll hittar du i Svensk 3 Leverantörstidning nummer 3 2014

Företagarna har ordet

innehåll Ledaren

Infrastruktur

4-6

Industri

7-10

Den prognos som regeringen presenterade strax före jul visar starkare offentliga finanser för 2016 än vad som antogs i budgetpropositionen. Trots att utgifterna väntas bli högre så förväntas skatteinkomsterna bidra till ett sparande som Följande innehåll hittar i Svensk ligger nära 3 du miljarder kronor starkare än vad som tidigare förväntades. Skatteinkomsterna blir, Och enligt finansminister Magdalena AndersLeverantörstidning nummer 3 2014 enligt prognosmakarna, större än beräknat. son är utsikterna goda beträffande svensk ekonomi 2016. Sverige befinner sig i en konMagdalena Andersson säger att man under junkturåterhämtning där tillväxten väntas bli bara ett år har halverat underskottet i de offentbetydligt starkare i år än vad man tidigare trott. liga finanserna som man – enligt finansministern Svensk ekonomi står sig stark eftersom kon– ”ärvde” efter alliansregeringens tid vid maksumtion och investeringar bidrar till tillväxten, ten. Hon poängterar att arbetet med att sänka samtidigt som arbetslösheten förväntas fortsätta underskottet ytterligare kommer att intensifieras minska. Sysselsättningstakten kommer att öka, genom att man för en ansvarsfull ekonomisk inte bara i år utan även 2017 då arbetslösheten politik. Hon bemöter också den kritik som förväntas ligga på 6,5 procent framgår av progHär i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag regeringen fått beträffande hanteringen av flyknosen. terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi tingströmmen genom att framhålla de åtgärder men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när regeringen vidtagit för att undvika att slå i utgiftPositiva tongångar med andra ord, men sami höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi staket nästa år. ”Ramverket med utgiftstak och det börjar grönska och man har hela tidigt poängteras att flera bedömningar i progska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken mål för det finansiella sparandet ska efterlevas nosen är osäkra. Den högst osäkra flyktingsituden härliga sommaren framför sig. ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. samtidigt som välfärden värnas”, säger finansationen utgör den främsta orsaken, vilket förstås Arbetslusten och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina Elmsäterministern. påverkar förmågan i den offentliga sektorn, är härligt när den andan smittar av sig Svärd presenterade regeringens mångmiljardHär i Göteborg undrar vi om denliksom omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag landets möjligheter att rekrytera ny arbetbland människor runtomkring. satsningar infrastruktur terade Västlänkenbetonade verkligenhon kommer att bliÄven av, en allt mer riskfylld säkerhetspolitisk ansluter mig till de som fylls av energipå svensk I en tid då regeringens förtroende enligt en skraft. attnär man kommer att satsa sådanti som leder men merpåklarhet frågan lär vi väl fåomvärld efter valet när vårsolen gassar som mest, undersökning är lägre än någonsin kan vi konnämns som orsak till brasklapparna. till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi Frågan är om även infrastruktur går man har hela detsvensk börjar grönska och statera att Magdalena Andersson har en hög en klok strategi som sikt borgar för ett stärkt skapå behålla trängselskatten eller inte. Västlänken mot en ny vår? Detden känns onekligen så efter framför svansföring. Det återstår att se om de positiva härliga sommaren sig. svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. regeringens besked om att satsa 522 miljarder prognoserna stämmer överens med verkligheten Arbetslusten och glädjen ökar och det gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft Catharina ElmsäterNär infrastrukturminister kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. när vi summerar 2016. Hur som helst skickar är härligt när den andan smittar av sig och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av Svärd presenterade regeringens mångmiljard522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka det goda signaler till näringslivet som mot bakbland människor runtomkring. de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar satsningar på svensk infrastruktur betonade hon till en hel del när handlar Visst om attärbåde grund av de positiva tongångarna kanske vågar i Göteborg undrar vi om den omdebatVårdet i luften. detstärka härligt? när Jagde kallar den Här nationella infrastrukturplanen att man kommer att satsa på sådant som leder som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om investera och nyanställa i större utsträckning terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är det här i Svensk Leverantörstidning ochsvensk det är infrastruktur går Frågan är om även men mer klarhetsatsningar i frågan lär vi väl få efter valet än tidigare. Det blir ett intressant år ur ett samnär vårsolen gassar som mest, när det ökande behovet av dylika och en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt intressant att konstatera mot enatt nydet vår?inte Detenbart känns onekligen så efter i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi hällsekonomiskt perspektiv. efterlyser större mod och ansvarstagande från börjar grönska och man har hela svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar handlar om attdet bygga ut och bygga nytt, regeringens besked om att satsa 522 miljarder ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken berörda parter så att en modern och väl härliga sommaren sig. till 2025. gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft utan också om den attkronor bevara detinfrastruktursatsningar som redan framförfram på skainfrastruktur ju till stor delsåfinansieras via just biltullarna. Själv har jag just varit med på Upphandlingsfungerande småningom och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av Arbetslusten och glädjen ökar och det finns och fungerar. Drift och underhåll 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka När infrastrukturminister Catharina Elmsäterdagarna som vi på Hexanova Media Group lämnas över till framtida generationer. de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar ska i hög grad prioriteras, avspeglas är till härligt när andan smittar sigstärka Svärd presenterade regeringens mångmiljarden helvilket del den när det handlar om att av både arrangerar varje år. Jag kommer från ett event ska taden lärdom av Dannäratt devikallar nationella infrastrukturplanen i det faktum attbland nära halva svensk mil- runtomkring. somnog utveckla infrastruktur. Du läser Man om tycker människor satsningar på svensk infrastruktur betonade hon där jag faktiskt upplevde att optimismen flödade mark och använda oss av den statsgaför ”den bästa någonsin”. Man betonar dock jardregnet ska falladet över just detta. här i Svensk Leverantörstidning och det är att man kommer att satsa på sådant som leder bland deltagarna, varav många tycktes dela prograntimodell man själva arbetat efter. det ökande behovet av dylika satsningar och Resten ska gå till utveckling intressant att av konstatera att det inte enbart och konkurrenskraften. Det är nosmakarnas positiva besked. Det är en alltid Frågan är om även svensk infrastruktur går Ni till kanjobb läsa vad främjar Lars Redtzer, efterlyser större mod ansvarig och ansvarstagande från infrastrukturen och det handlar handlar om atti bygga ut och bygga nytt, eninfrastruktur klok strategipåsom på siktByggborgar för ett stärkt lika upplyftande känsla att mötas av denna optimot en ny vår? Det känns onekligen så efter för Sveriges berörda parter så att en modern och väl mångt och mycket om rälsbunutan också om att bevara det som redan svenskt näringsliv. Den här längre typen av satsningar mism och framåtanda som i mångt och mycket regeringens besked om att satsa 522 miljarder industrier, tycker i sitt inlägg fungerande infrastruktur så småningom den trafik, närmare bestämt finns och fungerar. Drift och underhåll gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft lägger grunden för en fortsatt god tillväxt i det kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. fram i tidningen. lämnas över till framtida generationer. höghastighetståg. Det ligger helt ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av svenska näringslivet. 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka Tills nästa gång önskar jag alla Man tycker att vi ska ta lärdom av Dani linje med satsningar andra att nära nog halva mili deti faktum de aspekter Sveriges Byggindustrier beaktar URBAN NILSSON enoch hel lär delinär det handlar om att både stärka många sköna som timmar i vårsolen! mark och använda oss av den statsgaländer världentill över jardregnet ska falla över just detta. ANSVARIG UTGIVARE när de kallar den nationella infrastrukturplanen utveckla svensk infrastruktur. Du läser om rantimodell man själva arbetat efter. förlängningen som innebära kortare Resten ska gå till utveckling av för ”den bästa någonsin”. betonar dock URBANMan NILSSON det här i Svensk Leverantörstidning och det är Ni kan läsaUTGIVARE vad Lars Redtzer, ansvarig restider, inte minst mellan landets infrastrukturen och det handlar i ANSVARIG det ökande behovet av dylika satsningar och intressant att konstatera att det inte enbart för infrastruktur på Sveriges Byggstorstadsregioner. mångt och mycket om rälsbunefterlyser större mod och ansvarstagande från handlar om att bygga ut och bygga nytt, industrier, tycker i sitt inlägg längre den trafik, närmare bestämt berörda parter så att en modern och väl utan också om att bevara det som redan fram i tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt fungerande infrastruktur så småningom finns och fungerar. Drift och underhåll Tills nästa gång önskar jag alla i linje med satsningar i andra lämnas över till framtida generationer. ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas många sköna timmar i vårsolen! länder världen över och lär i Man tycker att vi ska ta lärdom av Dani det faktum att nära nog halva milförlängningen innebära kortare av mark och använda oss av den statsgaNNa URBAN NILSSON jardregnet ska falla över just detta. sca vEN Ä h restider, inte minst mellan landets UTGIVARE rantimodell man självaANSVARIG arbetat efter. L oc N Resten ska gå till utveckling av I TIL d storstadsregioner. EN I Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig INg infrastrukturen och det handlar i ! oNE Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 årg Ansvarig utgivare: 1-2016 30:e Tph för infrastruktur på Sveriges Byggmångt och mycket om rälsbunUrban Nilsson industrier, tycker i sitt inlägg längre den trafik, närmare bestämt Tidningen höghastighetståg. utges Tidningen utgesav: av: fram i tidningen. Prenumerera: Det ligger helt Prenumerera: Tills nästa gång önskar jag alla Hexanova Media AB i linje Group med satsningar i andra En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydav Fiskhamnsgatan 2,världen 414 58över Göteborg många sköna vårsolen! Naländer ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsomtimmar text och iolika tecken. I och och lär i N N a E sc h Äv N du ocförlängningen Redaktionsledning: med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas a Telefon 05 00 innebära kortare L031-719 Redaktionsledning: Nu k TIL dIN N I I URBAN NILSSON användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på EN 05 29 inte minst mellan landets gEN restider, Stefan Carewall 031-719 05 17 kodFax 031-719 NIN QRStefan 031-719 05läsaren 17 kan scanna in ANSVARIG UTGIVARE E! TId och iCarewall tidningsannonser, där hoN Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg reklamskyltar LÄsa stefan.carewall@hexanova.se RTp a storstadsregioner. m s en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida

Industri 9-15 Emballage 16

Ett nytt år. Nya möjligheter. Det är så jag resonerar. Mycket i vår omvärld kan vi inte påverka så vad har vi för val annat än att göra det bästa av de förutsättningar vi erbjuds?

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Bygg 17-19 Kök 20-21 It 22 Medical 23 Göteborg 24-32 Stenungsund/Tjörn/Orust 33-44

Småland 45-48 Vaggeryd 49-50 Halmstad 51-58

Bygg

2

Företagarna har11-13 ordet Infrastruktur 14

Energi

IT/SäkerhetIndustri Maskin Ledaren Bygg

15

Åland Infrastruktur IT/Säkerhet Industri Bornholm Maskin

30

16-17 har ordet DanmarkFöretagarna 18-29 Energi 31-36

Bygg Mora/Leksand Danmark Energi Västmanland Åland

3

4-6

7-10

2 11-13 3 14

4-6 15 7-10 16-17

37-40 11-13 18-29 41-42 1430

IT/Säkerhet Göteborg 43-44 1531-36 Bornholm Maskin Marks kommun Mora/Leksand 45-47 16-17 37-40 SmålandDanmark Västmanland 48-53 18-29 41-42 3043-44 Borås Åland 54 Göteborg Bornholm Ulricehamn Marks kommun55-57 Årjäng Mora/Leksand 58-59 Småland

31-36 45-47 37-40 48-53

Marks kommun Årjäng Småland

45-47 58-59 48-53

Blekinge 59-60 Simrishamn 61-62 Finland 63-79

Västmanland Borås Göteborg Ulricehamn

41-42 54 43-44 55-57

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

Urban05 Nilsson Besök oss gärna på nätet: Örjan Persson 21 med erbjudanden eller mer031-719 information. Kontakta oss om hur Tidningen utges av:du kan använda annons! Tryck:en QR-kod i din orjan.persson@hexanova.se www.svenskleverantorstidning.se Prenumerera: Hexanova Media Group AB Pressgrannar prenumeration@hexanova.se Tryck: En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydFiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Den enda mediepartnern du behöver Adress-/namnändring: Pressgrannar Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Tidningen Redaktionsledning: a av ansvarar ej för insänt, ej N aNN användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på adressandring.slt@hexanova.se ÄvE Fax 031-719 05 29 u sc h dbeställt c N o material. Eftertryck av text Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in a Adress-/namnändring: reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, N ILL I Nu k T d N N I förbjudet, om inte särskild EN Iochgbilder en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Ekonomi: kod N E adressandring.slt@hexanova.se I R N Q TId NE! Besök oss gärna Ansvarig utgivare: medlina@hexanova.se erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur Nr 3-2014 30:e årg på nätet: Lina Akyuz, pho LÄsa träffats med aRT smöverenskommelse du kanUrban använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se Ekonomi: Nilsson redaktionen. www.hexanova.se Gitte Sörensen, Pressgrannar Tidningen utges av: Prenumerera: Den enda mediepartnern gitte.sorensen@hexanova.se. Hexanova Media Group AB du behöver En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydAdress-/namnändring: Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och adressandring.slt@hexanova.se beställt material. Eftertryck av textmed att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Telefon 031-719 05 00 Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på bilder05förbjudet, om inte särskild Faxoch 031-719 29 Ekonomi: Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, överenskommelse träffats med Lina Akyuz, lina@hexanova.se en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida redaktionen. www.hexanova.se Besök oss gärna på nätet: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se Pressgrannar Den enda mediepartnern du behöver Adress-/namnändring:

ISSN 1102-9137

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

ISSN 1102-9137

Tidningsstatistik ABTel. Tel. 08-507 Tidningsstatistik AB 08-507 424924 00 00

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00

ISSN 1102-9137


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

Fungerande ägarskifte Olagliga krav på kollektivavtal i Vimmerby viktigt för Sverige Mer än var femte småföretagare räknar med att dra sig tillbaka från sitt företag inom de kommande fem åren, enligt en undersökning från Företagarna. Detta innebär drygt 60 000 småföretag med anställda, eller nästan 200 000 företag om även egenföretagarna räknas med. Hela 32 procent svarar i undersökningen att företaget kommer att läggas ned när de själva lämnar företaget och ett stort skäl till detta är svårigheter att hitta en ny ägare. Om inte generations- och ägarskiften i näringslivet kan underlättas riskerar detta leda till såväl försvunna arbetstillfällen som förlorat värde i form av kapital, kompentens och upparbetad infrastruktur.

Sverige behöver inte bara nystartade företag utan även fler växande och framgångsrika företag. Med tanke på den snabba strukturomvandlingen i näringslivet är det helt nödvändigt att arbetskraft, kapital och kompetens smidigt och enkelt kan föras över mellan olika sektorer, olika företag och generationer. För att komma dit behövs en välfungerande kapitalmarknad som underlättar ”exit” och ”entry” på ägarsidan. Det är också viktigt att ägarskatterna inte snedvrider konkurrensen till fördel för utländskt eller institutionellt ägande.

Företagarna har flera förslag på hur både yngre generationer och externa aktörer kan bli mer intresserade av att överta befintliga företag: Åtgärder för att stimulera nyföretagandet bör även omfatta personer som planerar att ta över ett existerande företag. Reformera arbetsrätten och kollektivavtalen. Gör LAS mer flexibelt för småföretag. LAS upplevs idag som ett stort problem i samband med expansion och neddragningar. Påtvinga inte småföretagare kollektivavtal mot deras vilja. Se till att entreprenörskap i större omfattning blir en del i utbildningssystemet. Fyra av fem nya jobb har skapats av småföretag, framför allt fåmansbolag. En översyn av ägarskatterna både för fåmansbolag och egenföretagare behöver inriktas på att förenkla och förtydliga reglerna, inte på att dra in fler skattekronor till staten. Utvidga investeraravdraget och gör det möjligt för svenska privatpersoner att spara ihop riskkapital till eget eller andras företagande. Underlätta för privatpersoner att våga ta steget att driva företag och premiera deras risktagande. DANIEL WIBERG, CHEFSEKONOM FÖRETAGARNA

I dagsläget finns flera problem som försvårar generations- och ägarskifte i mindre företag. De flesta regelverk är utformade för att passa storföretag och deras anställda, inte småföretagare. Regelverken är också anpassade främst till industriföretagens förutsättningar vilket inte alltid ger rätt förutsättningar för tjänsteföretagen, trots att det är den sektor i näringslivet som växer snabbast. Dessutom missgynnar kapitalbeskattningen aktiva svenska ägare relativt utländskt och passivt ägande.

Mer än var femte småföretagare räknar med att dra sig tillbaka från sitt företag inom de kommande fem åren, enligt en undersökning från Företagarna. Detta innebär drygt 60 000 småföretag med anställda, eller nästan 200 000 företag om även egenföretagarna räknas med. Hela 32 procent svarar i undersökningen att företaget kommer att läggas ned när de själva lämnar företaget och ett stort skäl till detta är svårigheter att hitta en ny ägare. Om inte generations- och ägarskiften i näringslivet kan underlättas riskerar detta leda till såväl försvunna arbetstillfällen som förlorat värde i form av kapital, kompentens och upparbetad infrastruktur.

Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att kommunen ska kräva att företag med anställd personal ska ha kollektivavtal. Detta ska gälla i alla offentliga upphandlingar. Företagarna vill understryka att sådant kravställande inte är lagligt. Det strider mot EU:s grundläggande principer att i samband med offentlig upphandling begära att ett företag ska vara bunden av eller ska teckna ett kollektivavtal. Detta följer bl.a. av en dom från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 1713-1995), som har bekräftats i senare domar. Ett krav på kollektivavtalsanslutning är inte förenligt med EU:s grundläggande principer om bland annat likabehandling och icke-diskriminering. Rättsläget är tydligt på denna punkt. De nya EUdirektiven inom upphandlingsområdet bedöms inte förändra rättsläget i denna fråga.

Krav på kollektivavtal slår särskilt hårt mot små företag. Hela 60 procent av de små företagen i Sverige saknar kollektivavtal – men de absolut flesta av dessa små företag är givetvis seriösa i sin verksamhet och som arbetsgivare. De absolut flesta av dessa företag erbjuder schyssta arbetsvillkor för sina anställda. Om man kräver anslutning till kollektivavtal kommer dock små företag utan kollektivavtal att utestängas helt från att delta vid kommunens framtida upphandling, både som leverantörer och som underleverantörer. Resultatet blir färre anbud och högre kostnader för skattebetalarna som en följd. Och i förlängningen risk för sämre ekonomisk tillväxt. Grundtanken med offentlig upphandling är att göra goda inköp genom att ta tillvara på den konkurrens som finns på marknaden. Det är därför av central betydelse att de offentliga upphandlingarna är öppna för alla seriösa företag – med eller utan kollektivavtal. Kommunfullmäktiges beslut är alltså inte bara olagligt, utan även olämpligt. Vi uppmanar kommunfullmäktige i Vimmerby att göra om och göra rätt! ULRICA DYRKE, UPPHANDLINGSEXPERT FÖRETAGARNA CHRISTOFFER LEWINOWITZ, REGIONCHEF FÖRETAGARNA KALMAR OCH KRONOBERG MARCUS ALSÉR, ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA VIMMERBY

Det kan även nämnas att Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över offentlig upphandling, i en rapport i somras har meddelat att det inte är tillåtet att kräva att leverantörerna ska vara bundna av kollektivavtal under kontraktstiden. Enligt verket står ett sådant krav i strid med proportionalitetsprincipen och är även problematiskt med hänsyn till föreningsfriheten. Det är anmärkningsvärt att kommunfullmäktige i Vimmerby inte verkar bry sig om att krav på kollektivavtal är olagligt, utan ändå beslutar att ställa denna typ av krav.

Något som ytterligare försvårar möjligheterna till generations- och ägarskifte är att reglerna för investeraravdraget ändras fr.o.m. 2016. Då införs en spärr som innebär att avdraget vägras om investeraren själv eller någon närstående redan är delägare i bolaget. Det gör det än svårare för familjemedlemmar att köpa sig in i och ta över befintliga bolag.

Företagarnas önskelista för 2016 2015 var ett rafflade år, fyllt av politisk dramatik. Regeringen fick administrera oppositionspartiernas budget och en decemberöverenskommelse upprättades och föll. Spännande kan tyckas – men i ett osäkert politiskt läge vågar inte företagare investera, anställa och utveckla sina verksamheter. På Företagarnas önskelista för 2016 kommer därför politisk stabilitet och breda överenskommelser, högt upp.

Det gäller även sänkta skatter på tjänster. Vår kanske mest uppmärksammade kampanj under 2015 var Rotupproret. Facebooksidans 21 000 följare har bland annat mobiliserats till att skicka in protestverktyg till Finansdepartementet. Regeringskansliets registratorer fick emotta såväl vinkelslipar som hammare och rundsågar. Inför Socialdemokraternas kongress i våras skickade våra lokalföreningar verktyg från bygdens företagare, som vi kunde stå och dela ut till deras socialdemokratiska ombud på kongressen. Trots det massiva motståndet ändrade sig inte regeringen i frågan och sänkningen av avdraget är nu verklighet. Kampen för att regeringen ska höja tillbaka subventionsgraden i Rot-avdraget till 50 procent, fortsätter därför under 2016.

I Rut-frågan har vi rönt större framgångar. Regeringen planerar att utvidga Rut-avdraget så att det även ska gälla flyttjänster, IT-tjänster i hemmet och bredda omfattningen av trädgårdstjänster. Genom vår kampanj #Rutuppropet ska vi hjälpa regeringen att hitta fler branscher som kan inkluderas i Rut-avdraget. Under 2016 ska vi också jobba för att regeringen åter höjer taket i avdraget, så kunderna kan köpa fler tjänster. Rut-avdraget har identifierats som en integrationsmotor, men vi har också flera förslag för hur småföretagen kan inkluderas i integrationsarbetet. Vi har dragit igång ett antal integrationsprojekt, som ni kan läsa mer om på vår hemsida.

mande Föräldraförsäkringsutredningen har socialförsäkringsminister Annika Strandhäll valt att fokusera på företagares situation, efter att hon uppmärksammat vår rapport Föräldrafällan. Vi ska fortsätta att hjälpa regeringen att skapa större social trygghet för företagare.

Två andra skattefrågor som kommer stå i fokus under 2016 gäller personaloptioner och ändrade skatteregler för fåmansbolag. Vi önskar förstås bättre skatteregler för personaloptioner så att små innovativa företag får lättare att rekrytera personal. I fråga om entreprenörsskatten för fåmansbolag måste vi kämpa för att behålla det som finns. Här vill regeringen höja skatterna.

Mycket glädjande är också att Företagarna fått medel från Europeiska socialfonden för att göra en inventering av småföretagens faktiska kompetensbehov. Med det som grund kommer vi att under 2016 på ett effektivt sätt kunna arbeta för bättre matchning på arbetsmarknaden. Naturligtvis fortsätter också kampen mot byråkratin. Företagare tvingas idag skicka nära hundra miljoner blanketter till över 70 olika myndigheter. Så ska det inte behöva se ut 2015. Entreprenörer ska kunna fokusera på att förverkliga sina drömmar istället för att lägga tid på pappersarbete.

Under 2015 lyckades vi också sätta fokus på företagarperspektiv i socialförsäkringsfrågor. I Socialförsäkringsutredningen som presenterades i våras finns flera bra förslag och i den kom-

Två andra frågor som bubblar gäller lagförslaget om villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling, samt utvecklingen i utredningen om vinster i välfärden. Vad som beslutas här kan komma att påverka många småföretagare negativt, och det är därför viktigt att vi håller våra positioner och kämpar för rättvis konkurrens och marknadsekonomi.

PATRIK NILSSON, SAMHÄLLSPOLITISK CHEF FÖRETAGARNA


infrastuktur

5

www.svenskleverantorstidning.se

Vossloh lägger i ny växel I en tid då behovet av flexibla, snabba och miljövänliga transporter ökar konstant spelar internationella storföretaget Vossloh Rail Services en viktig roll. Vossloh är ett underhållsföretag med fokus på BEST-discipliner där huvudområdena utgörs av servicetjänster för räls och växlar. Tack vare kompetent arbetskraft och moderna tekniska lösningar säkerställer man optimal hållbarhet och säkerhet.

Rälsslipning Vossloh är ett av de största företagen inom järnvägsindustrin globalt, med huvudsäte i Tyskland och noterat på Frankfurtbörsen. I Skandinavien representeras bolaget av Vossloh Rail Services Scandinavia AB. Verksamheten leds sedan 2009 av VD Filip Glebe. Bolaget grundades dock först 2012. – Vi jobbar i huvudsak med rälsbearbetning i form av bland annat höghastighetsslipning som vi kan genomföra i hastigheter på mellan 70 och 80 kilometer i timmen med hjälp av specialtåg.

Det är vi mer eller mindre ensamma om, berättar Filip Glebe och tillägger att man härutöver även utför underhåll av spårväxlar. I Sverige är det Trafikverket som anlitar Vossloh Rail Services, medan det i Norge och Danmark är Jernbaneverket respektive Banedanmark.

Vossloh är ett av de största företagen inom järnvägsindustrin globalt, med huvudsäte i Tyskland och noterat på Frankfurtbörsen.

Vossloh Rail Services är en affärsenhet inom Vossloh Group och står för all typ av service och underhållsarbete genom en järnvägs hela livscykel. Det rör sig om allt ifrån produktion och transport av långa skenor, via underhåll och

förebyggande vård, till renovering och återvinning av gamla skenor. Med sina egenutvecklade och innovativa tekniska lösningar och kompetenta medarbetare, säkerställer man att järnvägsräls världen över omfattas av optimal hållbarhet och säkerhet.

Stark utveckling 2012 omsatte Vossloh Rail Services Scandinavia AB 4 miljoner kronor i Sverige. För 2016 har man budgeterat för en omsättning på 100 miljoner kronor, vilket motsvarar en stor del av Vossloh Rail Services totala omsättning utanför Tyskland. Då Filip Glebe gjorde entré i Vossloh var bolaget enbart verksamt i Danmark när det gällde Skandinavien. – När jag kom in etablerade vi oss även på den svenska marknaden och förra året klev vi in även på den norska. Idag är vi fyra anställda men vår plan är att sysselsätta betydligt fler i Skandinavien innan året är slut, berättar Filip Glebe. Detta hänger samman med bland annat vunna ramavtalsupphandlingar åt Trafikverket. Filip tillträder sin nya roll inom Vossloh som global marknadschef den 1 april i år och kommer i första hand att prioritera internationella nyckelmarknader såsom Ryssland, västra EU,

Kina och USA. – Det blir oerhört roligt och inspirerande, säger Filip som har erfarenhet av att befinna sig på resande fot sedan tidigare arbeten. Jimmy Hagström med mångårig erfarenhet från branschen är utsedd till att efterträda Filip Glebe och övertagandeprocessen är redan i full gång. – Att lämna över till Jimmy känns både tryggt och bra men det är med ett visst vemod man lämnar över sin ”baby”. Filip Glebe avslutar med att tipsa om mässorna Nordic Rail i Jönköping och Innotrans i Berlin, vilken är världens största branschmässa. – De som är intresserade av Vossloh Rail Services koncept är hjärtligt välkomna att besöka vår monter, säger Filip Glebe. TEXT: ÖRJAN PERSSON

understanding mobility

With its latest technological developments, Vossloh is setting new standards for the construction and operation of modern rail infrastructure. Apart from occupying a leading position in the field of track fasteners and switches, Vossloh also provides innovative track- and switch-maintenance solutions. Our rail and transport-technology products and services combine safety, cost-effectiveness and eco-friendliness – not only, but also when it comes to extreme climatic conditions. Vossloh Rail Services Scandinavia AB 2, Styrmansgatan 19, 252 70 Råå, tel. 042-583 58 www.vossloh.com


6

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Telia förvärvar Växjöbolag och stärker satsning på mobilitetstjänster Telia stärker satsningen på mobilitetstjänster för företag och organisationer genom att förvärva supportföretaget Växjö Support Center Försäljning AB.

Ett av Telias tillväxtområden på företagsmarknaden är Telia Mobility Management, en portfölj av tjänster som gör det enkelt att införa ett mobilt, effektivt och säkert arbetssätt. Växjö Support Center är sedan tidigare en viktig samarbetspartner som hjälper Telias företagskunder att komma igång att använda tjänsterna och erbjuder sedan löpande utbildning och support. – Efterfrågan på tjänster som möjliggör mobila arbetssätt växer nu och vi har under året fått in flera nya kunder, bland annat stora börsnoterade bolag. Genom att förvärva Växjö Support Center säkrar vi viktig kompetens och kan garantera god kvalité i tjänsternas hela livscykel, från att medarbetare kommer igång med sina mobiler med tillhörande tjänster och applikationer till att de lämnas in för att återanvändas eller återvinnas, berättar Mats Hellman, chef för företagslösningar på Telia.

Support och utbildning Telia Mobility Management består av en rad olika tjänster för att medarbetare ska arbeta mer effektivt genom att komma åt samma applikationer och tjänster i sina mobiler som de är vana vid att använda på kontoret. Växjö Support Center arbetar framförallt med support och utbildning kopplat till hantering, logistik och underhåll av en verksamhets smarta mobiler med tillhörande tjänster och applikationer. De stöttar IT-personal hos kunderna med att skapa processer för hantering av mobilers hela livscykel, från inköp till support, underhåll och återvinning, samt vilka medarbetare som ska ha tillgång till vilka mobila tjänster och applikationer. De jobbar även med utbildning för slutanvändare och hjälper dem komma igång med nya mobiler med tillhörande tjänster och applikationer samt erbjuder support för dessa. – Vi ser även möjligheter till att använda och vidareutveckla företagets spetskompetens inom support för andra företagstjänster som till exempel affärsapplikationer från Microsoft och våra nya digitala tjänster för vården, avslutar Mats Hellman.

KÄLLA: TELIA.SE

Telia stärker satsningen på mobilitetstjänster för företag och organisationer genom att förvärva supportföretaget Växjö Support Center Försäljning AB.

TeliaSonera introducerar världsunik tjänst men kan leverantörerna erbjuda sina tjänster via appens gränssnitt samt ta del av bilens data för att utveckla nya tjänster. Bilägarna väljer själva till vem de vill dela med sig av informationen. – Det här skapar värde för såväl bilägaren, föraren och passageraren som tjänsteleverantörerna, och innebär början på ett helt nytt ekosystem för IoT-tjänster. Framåt ser vi enorma utvecklingsmöjligheter och ännu fler användningsområden tillsammans med olika partners, säger Hans Dahlberg. ”Köra säkert” Två företag som har anslutit sina tjänster till TeliaSoneras plattform är Folksam med ”Köra säkert” och Bilia. – Med Köra säkert presenterar vi det första steget av många inom framtidens uppkopplade försäkringar. Vi engagerar oss i våra kunder och genom Telias teknik och vår tjänst kan vi stimulera våra kunder till en säkrare körstil med sänkt hastighet. Det sparar liv och är bra för miljön och plånboken, vilket gör alla till vinnare, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef på Folksam. – Tillgänglighet är väldigt viktig för våra kunder. Att koppla upp kundernas bilar och öka tillgängligheten än mer är därför en naturlig satsning för oss. Vi upplever att kunderna efterfrågar en enkelhet och en helhet runt bilägandet. Detta i kombination med wifi och de smarta tjänsterna gör att vi tror att Telia Sense kommer att tas väl emot av våra kunder, säger Per Ovrén, affärsutvecklingschef och inköpschef på Bilia. Tjänsten kommer att släppas i Sverige under 2016, därefter successivt på TeliaSoneras övriga marknader.

Nu gör TeliaSonera det möjligt för ägare av både gamla och nya bilar att koppla upp bilen och få tillgång till samma smarta tjänster som i dagens moderna premiumbilar. Nu gör TeliaSonera det möjligt för ägare av både gamla och nya bilar att koppla upp bilen och få tillgång till samma smarta tjänster som i dagens moderna premiumbilar. Tjänsten Telia Sense gör det inte bara enklare att ha koll på bilen, bilägarna kan dessutom köpa till tjänster från utvalda leverantörer. Det kan till exempel handla om bildiagnos på distans eller försäkringstjänster. Först ut är Folksam och Bilia. Därmed tar TeliaSonera nästa steg i satsningen på sakernas internet (Internet of Things, IoT).

På TeliaSoneras IoT-symposium på Münchenbryggeriet i Stockholm premiärvisades TeliaSoneras tjänst för den uppkopplade bilen. Telia Sense fungerar på de flesta bilmodeller från 2001 och senare, även de som saknar inbyggd uppkoppling. – Merparten av dagens uppkopplade bilar är uppkopplade från fabriken och är typiska premiummodeller. TeliaSoneras lösning är en av få som är inriktade på att monteras i befintliga bilar. Med en hårdvara som enkelt installeras i bilen och en mobil app får kunderna tillgång till alla

smarta tjänster en bilägare kan tänkas behöva, samlat på ett ställe, säger Hans Dahlberg, chef för TeliaSonera globala m2m-enhet. Heltäckande lösning TeliaSonera är den enda operatör i världen som kan erbjuda en heltäckande lösning för den uppkopplade bilen. I en och samma tjänst får bilägaren tillgång till smarta funktioner för kontroll av bilen, uppkoppling via wifi och möjlighet att köpa till tjänster från TeliaSoneras partners. Genom att ansluta sig till plattfor-

Så här fungerar det Rent tekniskt fungerar det så att en hårdvara pluggas in i bilens OBD-port (On-Board-Diagnostics)* som används av verkstäder och bilprovningen för diagnoser. Den sitter vanligtvis under ratten eller vid förarens vänstra fot. Hårdvaran innehåller GPS, accelerometer*, gyroskop*, Wifi, 4G och levereras med ett inbyggt sim-kort. Hårdvaran kommunicerar med en molnbaserad plattform som bilägaren kommer åt via en app i sin mobil. Det här ger bilägaren tillgång till en rad smarta tjänster.

KÄLLA: TELIA.SE


energi

7

www.svenskleverantorstidning.se

Lösningar i framkant för bättre inomhusklimat Smart energianvändning sparar pengar och gynnar miljön. Det är en filosofi man länge arbetat med i Svensk Energi Consult AB. Här ligger man i framkant kring lösningar inom driftövervakning, injustering och bakteriebekämpning.

Svensk Energi Consult AB – eller SECON som man allmänt säger – startades för drygt tio år sedan och fokuserade till en början uteslutande på konsultverksamhet. Sedan dess har man även satsat på kvalificerade serviceinsatser samt digitaliserad energistyrning. Idag vilar verksamheten stadigt på flera olika ben med den gemensamma nämnaren att skapa bättre inomhusklimat i bostadshus och fastigheter. Driftövervakning, driftuppföljning och förvaltning ingår i det breda konceptet, åtgärder som ökar tryggheten och minskar värmekostnaderna. – Vi har idag ett 70-tal kunder som är uppkopplade till dessa digitala energistyrningar. Här ligger framtiden och den stora fördelen är att allt, såsom värme och ventilation går att styra från våra datorer, surfplattor och mobiltelefoner, berättar Tordh Ellman, VD för SECON. Brett program En annan tjänst är energientreprenader där SECON utför totalentreprenader med byte av ventiler, uppvärmningssystem och utför injustering samt optimering av driften. – Vi jobbar med olika metoder beroende på fastighetens utformning. Efter en injustering brukar vi rekommendera att man även installerar en styrutrustning som kopplas mot SECON:s driftsövervakning, vilket gör att vi från distans kan driftoptimera och sköta anläggningen. Detta säkerhetsställer maximal komfort och optimal drift, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv, förklarar Tordh Ellman. SECON jobbar också med rör- och ventilmärkning, drifts- och skötselinstruktioner. Det rör sig om åtgärder som sammantaget underlättar framtida underhålls- och reparationsarbeten, och därmed sparar pengar. Härutöver utför SECON OVK-besiktningar med besiktningsmän certifierade med behörighet K, konstruktioner med CAD-ritning. Ytterligare en av SECON:s verksamheter är bekämpning av legionellabakterier – Det är ju känt att vi har fint vatten här i Sverige, men så är inte alltid fallet. Faktum är att ett flertal personer dör varje år till följd av förorenat vatten. Vi har olika metoder att bekämpa och förebygga bakterier, såsom dosering med Neuthox, aktiv oxidering via UV-ljus och titanium samt slutfilter för personlig trygghet, berättar Tordh.

händer att man servar mer långväga kunder än så. Bolaget utnämndes till Superföretag så sent som 2013 och är dessutom AAA-klassat. Tordh framhåller i sammanhanget gärna den 15 man starka personalstyrkan. – Vår äldste medarbetare är 79 år medan vår yngste är 23. Kombinationen av erfarenhet och nytänkande är perfekt för oss och bidrar till att företaget utvecklas. Vi strävar efter att växa och expandera och ser hela tiden nya marknader i takt med att vi tar fram nya produkter och lösningar, konstaterar Tordh Ellman. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Vi har idag ett 70-tal kunder som är uppkopplade till dessa digitala energistyrningar. Här ligger framtiden och den stora fördelen är att allt, såsom värme och ventilation går att styra från våra datorer, surfplattor och mobiltelefoner

Erfarenhet och nytänkande SECON vänder sig till bostadsrätter, privata fastighetsägare och kommunala fastighetsbolag samt i viss mån även till industrier. De flesta finns i området kring Malmö och Lund, men det

Effektivt filter för

bakteriefritt vatten dar Skyd ionella eg mot lh andra oc erier bakt

SECON erbjuder WaterShields Anti-Legionella duschmunstycke och blandartillsats med membranfiltrering vilket passar för akut eller permanent skydd mot bakterier såsom legionella. WaterShields filter är testat och har visat sig ge det bästa möjliga skyddet och användes t.ex. på sjukhus. Filtret är 100% säkert ända fram till byte. En billig och bekymmersfri lösning. För dig med egen brunn ger det en trygghet.

Läs mer och beställ på

Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv Tel: 040-43 53 20

www.secon.se


8

energi www.svenskleverantorstidning.se

Byggstart för solkraftpark i Storbritannien Nu påbörjas arbetet med Vattenfalls första solkraftanläggning, Parc Cynog i Wales, Storbritannien. Parken blir en kombinerad vind- och solkraftpark. Vid Parc Cynog finns sedan 14 år en vindkraftpark med elva turbiner. Redan i slutet av mars 2016 kan den 5 megawatt (MW) stora solkraftparken börja producera el.

Nu påbörjas arbetet med Vattenfalls första solkraftanläggning, Parc Cynog i Wales, Storbritannien.

– Vind och sol kompletterar varandra bra, genom att solen skiner på sommaren medan vintern i allmänhet är den blåsiga säsongen. Genom att konstruera solkraftparken i anslutning till en vindkraftpark får vi ett antal synergier som vi kan använda. Det gäller bland annat vägar och befintliga elinstallationer som kan användas för gemensam matning till nätet från både sol och vind. Och eftersom vi redan har relationer med markägarna kan vi bygga på dessa när det gäller att ta fram avtal för markanvändningen, säger Claus Wattendrup, chef för affärsutveckling inom affärsområde Wind.

Ökade satsningar En kommersiell satsning på solenergi breddar den förnybara energiportföljen och Vattenfall tittar nu på ytterligare möjligheten att kombinera solenergi med vindkraft. – Solenergi är en beprövad teknik och kostnaderna sjunker snabbt. Vi kommer också att satsa mer på decentraliserad solenergi, och hjälpa våra kunder med planering, byggande och drift av solcellsanläggningar. Elproduktion från solenergi kommer att öka under de närmaste åren och är ett tillväxtområde för Vattenfall, säger Claus Wattendrup. Solkraftparken Parc Cynog kommer att bestå av totalt 18 860 solpaneler och ha en installerad kapacitet på 4,99 MW vilket kommer att innebära en årsproduktion motsvarande hushållsel till 1 441 hushåll. Platsen användas idag för fårbete, och kommer att fortsätta att göra det även efter att solkraftparken är klar. KÄLLA: VATTENFALL.COM

Svensk och tysk elmarknad knyts närmare samman Med Hansa PowerBridge når arbetet med en ny utlandsförbindelse till kontinenten planeringsfasen. Den nya likströmsförbindelsen ska stärka förbindelsen mellan de svenska och tyska transmissionsnäten. Detaljerna kring Hansa PowerBridge preciseras i samarbetsavtalet som nyligen undertecknades av Svenska kraftnät och 50Hertz.

Efter att parterna signerade ett intentionsavtal, ett ”Memorandum of Understanding”, i mars 2014 går nu projektet in i en mer detaljerad planering. – Projektet är ett viktigt steg i arbetet mot en gemensam europeisk elmarknad. Det stärker försörjningssäkerheten i båda länderna och ökar effektiviteten i och med möjligheten att dra nytta av produktionen av förnybar el ytterligare, allt till nytta för såväl svenska och tyska elkunder som Europa som helhet, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät. Långdistansförbindelse En genomförbarhetsstudie – en feasibility study – har visat på konkret nytta för båda länderna och för Europa. Svensk elmarknad kan ta del av överskottsel från vindkraft i nordöstra Tyskland och svensk vattenkraft kan komma tyska marknaden tillgodo när vinproduktionen där är låg. – Genom överenskommelsen når vi en viktig punkt i projektet. Med Hansa PowerBridge kan vi etablera en väl fungerande långdistansförbindelse från Skandinavien via nordöstra till södra Tyskland och därmed bidra till Europas utveckling mot en större andel förnybar elproduktion, säger Boris Schucht, vd på 50Hertz. Förbindelsen blir ca 30 mil lång och länkar samman tyska Mecklenburg-Western med södra Sverige. Kapaciteten i förbindelsen blir 700 MW och väntas tas i drift 2025. Möjligheten att utvidga kapaciteten kan komma att övervägas i framtiden.

KÄLLA: SVK.SE

Detaljerna kring Hansa PowerBridge preciseras i samarbetsavtalet som nyligen undertecknades av Svenska kraftnät och 50Hertz.


industri

9

www.svenskleverantorstidning.se

Cepa Steeltech bygger för framtiden Tidigare i år kunde vi berätta att Cepa Steeltech hade för avsikt att expandera genom köpet av Höörs Plåt. Nu har det skett och därmed fördubblades Cepa Steeltech över en natt.

Cepa Steeltech verkar i rollen som underleverantör till verkstadsindustrin och ingår i Stockforsa Invest AB. Bolaget startades i Malmö redan 1946 och har sedan dess flyttats till Lund där ett 50-tal anställda upprätthåller företagets breda koncept. Ytterligare ett 40-tal medarbetare verkar på Cepas anläggning i Polen, och nu har verksamheten breddats ytterligare i och med köpet av Höörs Plåt. – Denna sammanslagning ger oss betydligt större muskler när vi förenar det lilla företagets flexibilitet med det stora bolagets kapacitet. Nu är vi cirka hundra anställda och omsätter cirka 170 miljoner kronor, vilket innebär att vi blev dubbelt så stora över bara en natt, säger Peter Nielsen, VD för Cepa Steeltech AB.

Moderna metoder Laserbearbetning, djupdragning, stansning och lackering är specialområden i Cepa Steeltech AB:s verksamhet. Här jobbar man med modern teknik i en flexibel och modern organisation,

vilket gör att man kan tillgodose en bred kundkrets inom europeisk verkstadsindustri. – Vi har en stark tilltro till den svenska industrin, men om vi ska kunna överleva och utvecklas på lång sikt måste vi investera. Det gör vi genom att göra om lönekostnad till kapitalkostnad, då har vi en utveckling som håller mycket längre, förklarar Peter Nielsen. ABB, Alfa Laval och Nibe är bara några av de företag som anlitar Cepa Steeltech. Det rör sig således företrädesvis om svenska kunder, men eftersom många av dem har verksamhet i flera länder sprids bolagets produkter över stora delar av världen. – Vi har många viktiga samarbetspartners, men de allra viktigaste är förstsås våra plåtleverantörer. Får vi ingen plåt har vi ju ingen verksamhet, men samtidigt är det förstås viktigt att leverantörerna lever upp till våra kunders höga krav, understryker Peter Nielsen. Framtidstro Cepa Steeltech är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden och jobbar i enlighet med TS i utvalda delar.

– Med leveranssäkerheten i fokus blickar vi framåt mot nya mål. Här utgör köpet av Höörs Plåt en viktig grund att bygga på. Uppköpet är det största som har hänt Cepa Steeltech sedan starten 1946. Steget är taget och nu är det bara att implementera och se till att satsningen betalar sig. Vår ägare är en entreprenör med stor tro på svensk verkstadsindustri, som satsar 50 MSEK i utrustning i syfte att utvecklas i rätt riktning över tiden. Satsningen ger oss de bästa förutsättningar att stärka vår konkurrenssituation i branschen, säger Peter Nielsen.

RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON


10

industri www.svenskleverantorstidning.se

En ledande aktör inom el, mekanik och energi Sveriges ledande affärspartner inom el, mekanik och energi är Elajo AB. Här kombineras det lilla företagets flexibilitet med det stora bolagets muskler, vilket formar ett koncept med fokus på energieffektivisering. På Elajo tar man ett helhetsansvar kring allt ifrån planering till driftsättning och efterkontroller.

Energieffektivisering, hög kvalité och unika lösningar. Så sammanfattar man verksamheten på Elajo AB som sedan starten 1958 har utvecklats till landets ledande el-, mekanik- och energiföretag. Företaget sysselsätter fler än tusen personer i Sverige som på ett utmärkande sätt representerar bolagets koncept. I Oskarshamn träffar vi VD för Mekanik och Engineering, Anders Lindh, som beskriver Elajo som ett gediget familjeföretag. – Vi har alltid varit noggranna i samband med rekrytering och har på så sätt byggt upp en verksamhet med mycket bred kompetens och

Beträffande elteknik genomför Elajo projekt och installationer till såväl privatpersoner som företag, industrier och hela energisektorn. Här utgör Elajo en av de ledande aktörerna i Sverige med representation på ett 40-tal orter där fler än 700 anställda sysselsätts. Den starka bredden tilltalar en bred kundkrets som genom sitt samarbete med Elajo kan få hjälp kring tjänster som automation, tele-, data-, kyl- och värmeinstallationer, energiutredningar, analyser och kostnadskalkyler.

jardklassen de sista åren. SKB som tar hand om använt kärnbränsle är en annan stor kund som man levererar både tjänster och produkter till. Härutöver tar man fram produkter och lösningar kring exempelvis rörsystem för beställare inom energisektorn samt utför service- och underhållsarbete på uppdrag av storföretag som Södra Cell, Volvo och SSAB. Just nu arbetar man med ett projekt kring en ny kylkedja på uppdrag av Clab, som är ett centralt lager för använt kärnbränsle.

Energieffektivisering Ett arbetsområde som röner allt större uppmärksamhet och där fler och fler efterfrågar flexibla och kostnadseffektiva lösningar är energieffektivisering. Här kan Elajos kompetenta medarbetare kartlägga onödiga energikostnader och i stället ta fram moderna och smarta lösningar som både sparar pengar och gör en väsentlig skillnad för miljön. – Det handlar om att åstadkomma energibesparingar genom allt ifrån mindre installationer av exempelvis en värmeväxlare till stora och omfattande åtgärder kring fjärrvärmeanläggningar. En viktig del i arbetet är att identifiera problem och energiförluster i befintliga anläggningar, förklarar Anders Lindh. Elajo har utfört uppdrag på alla landets kärnkraftverk, vilka har uppgraderats i mångmil-

Helhetsansvar För Elajo är inga uppdrag vare sig för stora eller för små. – Vi tackar aldrig nej till ett jobb, fastslår Anders Lindh som i sammanhanget gärna framhåller bolagets personal. – De är mycket plikttrogna och kompetenta. Tack vare dem kan vi leverera såväl specialuppdrag som kompletta helhetslösningar inom alla våra affärsområden. Vi tar ett helhetsansvar kring alla projekt där vi jobbar med allt ifrån planering till driftsättning och efterföljande service och kontroller. På så sätt blir vi en attraktiv affärspartner som stärker våra kunders konkurrenskraft och bidrar till utveckling och lönsamhet, avslutar Anders Lindh. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

kunnig personal. En av våra främsta styrkor är att vi kombinerar det lilla företagets personligahet, närhet och flexibilitet med det stora bolagets muskler och resurser, säger Anders. Tydlig bredd Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo Invest AB och dotterbolag fördelade på fyra affärsområden; El & Energiteknik, Mekanik, Engineering samt Elajo Technical Education Center AB. El och energiteknik utgör fokusområden där Elajo sedan länge har intagit en framskjutande position i branschen.

Energieffektivisering, hög kvalité och unika lösningar. Så sammanfattar man verksamheten på Elajo AB som sedan starten 1958 har utvecklats till landets ledande el-, mekanikoch energiföretag.

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal. Vi har kompetensen som krävs

Förrådsgatan 8 57229 Oskarshamn Telefon 0491-76 76 00 Läs mer på www.elajo.se


industri 11 www.svenskleverantorstidning.se

Konkurrensfördelar för leverantörer som erbjuder finansieringslösningar, service, uppgradering och underhåll Lågkonjunkturen under 2008-2010 slog mycket hårt mot svensk industri och nedgången inom industrin var större än i andra delar av den svenska ekonomin. En av följderna av detta har varit att många industriföretag skjutit upp investeringar i kostsam utrustning och istället valt att ”svetta ut” sina gamla maskiner. Att uppdatera sin utrustning ökar produktiviteten och leder till en lägre kostnad per enhet och är därför en viktig förutsättning för industriföretagen. För återförsäljare och leverantörer av industriutrustning gäller det att erbjuda kunden smarta lösningar och funktioner för att denne ska kunna möjliggöra sina investeringar.

som investeringen leder till. På så sätt kan steget till att investera bli mindre. Exempelvis stiger energikostnaderna för många industriföretag. För industriföretag som årligen konsumerar mellan 2000 till 20 000 MWh har elpriserna stigit med 14 procent mellan 2007 och 2014, för företag med en mindre konsumtion, upp till 20MWh, har priserna stigit med upp till hela 38 procent under samma tidsperiod. För att underlätta investeringar i ny, energieffektiv teknik finns det därför lösningar där de regelbundna inbetalningarna är desamma som, eller till och med lägre än, energibesparingarna som möjliggörs med den nya tekniken. Specialistfinansiärer, ofta med en bakgrund inom industrin, tenderar att ha djupare förståelse för själva utrustningen, företagets verksamhet samt riskerna och fördelarna med en investering. Med sådan expertis kan finansiären hjälpa återförsäljaren att erbjuda sin kund den bästa lösningen. Ofta har specialistfinansiärer dessutom bra koll på den tekniska utvecklingen och kan därmed förutse och förstå riskerna med att behålla föråldrad teknik. Med denna kunskap kan finansiären ta ett säkert och välgenomtänkt beslut och med en allsidig lösning som integrerar teknik och finansiering slipper kunden söka finansiering externt. Förutom att erbjuda lösningar som underlättar för kunden att finansiera sin utrustning är det en stor konkurrensfördel att som leverantör kunna erbjuda ytterligare funktioner. Exempelvis inkluderar många specialistfinansiärer även serviceavtal, försäkring, tjänster för installation, uppgradering och underhåll och paketerar på så sätt in alla kostnaderna. I de flesta fall är den initiala kostnaden bara en bråkdel av de totala driftkostnaderna för IT eller annan teknik. Många finansieringsavtal täcker därför inte bara inköpspriset, utan även driftkostnader så som service, underhåll, administration och utbildning. På så sätt kan företaget ta hänsyn till alla driftkostnader i sin finansiella strategi. Detta är en mycket viktig aspekt för många företag eftersom det ger en tydlig förståelse för alla operationella kostnader. Möjligheten att uppgradera utrustningen eller systemen under en i förväg utsatt tid kan även inkluderas i finansieringskontraktet.

Gunnar Skagerlind Uppskjutna investeringar Åren efter lågkonjunkturen har sakteligen visat på återhämtning inom svensk industri. I takt med de framstegen behöver många av de svenska industriföretagen uppdatera sin utrustning, med en snabb teknisk utveckling är detta en viktig del i att behålla konkurrenskraften. Istället är det många industriföretag som har fått vänta med dessa investeringar. År 2007 uppgick det samlade värdet av investeringar i verktygsmaskiner i Sverige till 533 miljoner dollar, år 2012 hade den siffran sjunkit till 333 miljoner dollar och i den senaste mätningen till 268,3 miljoner dollar, för 2014 är den förväntade

konsumtionen 297,6 miljoner dollar. Trots dollarkursens påverkan har investeringar i verktygsmaskiner alltså minskat drastiskt sedan finanskrisen. Fördelar för leverantörer som erbjuder alternativ För att kunna erbjuda kunden en möjlighet att göra viktiga investeringar är det därför många leverantörer som idag erbjuder finansieringslösningar som ett alternativ. Genom att dela upp kostnaden för investeringen per månad, istället för en stor klumpsumma, är det lättare för kunden att relatera den månatliga kostnaden till de besparingar

Framförallt när det kommer till servicefunktionsutrustning är finansieringslösningar ett vanligt sätt att finansiera utrustningen. Servicefunktionsutrustning, som exempelvis truckar, industrikompressorer och produktionsutrustning, är utrustning som är nödvändig för verksamheten, men som det är onödigt att binda upp sitt kapital i. Sådan utrustning är ofta bättre att byta ut medan det finns ett andrahandsvärde än att äga själv. Stärkta kundrelationer Genom att samarbeta med finansiärer kan återförsäljare och leverantörer skapa långsiktiga relationer med sina kunder genom regelbundna inbetalningar. Det är ett bra sätt för återförsäljaren att hålla kontakten med sina kunder och på så sätt upprätthålla sina relationer med kunderna. Att kunna se kostnaden för en investering som en regelbunden inbetalning, istället för ett stort utlägg

kan också påverka kundens beslut. Slutligen betalas utrustningen direkt till återförsäljaren av finansiären, som sedan samlar in de regelbundna inbetalningarna från kunden, vilket minskar risken för återförsäljaren och även påverkar rörelsekapitalet positivt. Det blir allt viktigare för leverantörer och återförsäljare att kunna erbjuda en bredare mångfald av sätt för att finansiera sin utrustning. Att förstå sig på kundens verksamhet och ge rätt råd om hur denne kan använda sitt kapital smartast är en viktig förutsättning för god kundservice och nöjda kunder. INDUSTRINS EKONOMISKA RÅD, FINANSKRISENS EFFEKTER PÅ SVENSK INDUSTRI, 2009 SWEDBANK, INKÖPSCHEFSINDEX TILLVERKNINGSINDUSTRIN GARDNER RESEARCH, THE 2009 WORLD MACHINE-TOOL OUTPUT & CONSUMPTION SURVEY, 2009 GARDNER RESEARCH, THE 2014 WORLD MACHINE-TOOL OUTPUT & CONSUMPTION SURVEY, 2014 STATISTISKA CENTRALBYRÅN, PRISER PÅ EL FÖR INDUSTRIKUNDER 2007-, FEBRUARI 2015

Åren efter lågkonjunkturen har sakteligen visat på återhämtning inom svensk industri. I takt med de framstegen behöver många av de svenska industriföretagen uppdatera sin utrustning, med en snabb teknisk utveckling är detta en viktig del i att behålla konkurrenskraften. Istället är det många industriföretag som har fått vänta med dessa investeringar.

Vill du synas på rätt ställe? Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se


12

industri www.svenskleverantorstidning.se

Leverantör av installationsprodukter för teknik- och modulbyggnader Allt fler ser fördelarna med teknik- och modulbyggnader, vilket förstås ställer höga krav på att tillhörande teknisk utrustning är installerad och provad i samband med leverans. Här kan CHS Controls AB spela en viktig roll som komplett leverantör av installationsprodukter som uppfyller nordamerikansk standard och för andra standarder.

CHS Controls AB grundades 1969 som ett dotterbolag till amerikanska Cutler-Hammer (nu Eaton) och har verkat i rollen som självständigt försäljningsbolag sedan 1990. Banden till Eaton är dock alltjämt starka, vilket i många avseenden präglar företagets starka koncept kring elektriska

apparater och installationsprodukter med sikte på nordamerikansk standard. Verksamheten utgår från anläggningen i Helsingborg, vilken rymmer både kontor och lager. Här träffar vi Hans-Åke Jönsson, VD. – Vi vänder oss i huvudsak till svenska företag som bearbetar den nordamerikanska marknaden,

och därmed måste ha en viss standard på sina produkter. Det handlar om speciella krav och utföranden på produkterna som måste vara godkända för att få användas på den nordamerikanska kontinenten, förklarar Hans-Åke. Detta är en viktig del av företaget som i övrigt också säljer motstånd, flygplatsbelysning och säkringar. Han konstaterar att behovet av nyckelfärdiga teknik- och modulbyggnader blir allt större och att fler och fler ser fördelarna med att utrustningen är installerad och provad i samband med leverans. Här kan CHS Controls AB spela en central roll med sitt breda sortiment kring centraler, belysning, värme, uttag, strömställare, kopplingstråd, dosor och installationsrör. Modulskydd för solcellspaneler – Ett område där vi verkligen kan göra skillnad är skydd för solcellspaneler där vi står för ett komplett utbud avseende PV-modulskydd, brandmansbrytare, säkringar och överspänningsskydd. Dessa är speciellt framtagna för att skydda solcellspanelernas DC-sida, säger HansÅke Jönsson och nämner problematiken i samband med åsknedslag. – När det åskar på natten förekommer det ingen aktivitet i solcellerna och inget händer, men när det sedan blir dag och solcellerna börjar arbeta har det hänt att de har fattat eld. Därför är det synnerligen viktigt att panelerna förses med modulskydd, förklarar han.

Erfarenhet och kunnande Hans-Åke Jönsson är civilingenjör och började sin bana på ASEA, nuvarande ABB, där han var verksam i både Sverige och Kanada i mer än 25 år. Han drev stora internationella projekt där inte sällan CHS Controls produkter efterfrågades. Han kom sedermera att bli styrelseordförande i bolaget där han numera är VD. Än idag är ABB en stor kund. Hans-Åke har naturligtvis stor fördel av sin långa erfarenhet i branschen. Han vet vad dess aktörer eftersträvar och kräver. – Tack vare vår långa erfarenhet och vårt stora tekniska kunnande kan vi alltid erbjuda produkter och lösningar av hög kvalitet. Vi har utvecklat ett nära samarbete med våra leverantörer som alla är specialister inom sina respektive områden. Det gör oss konkurrenskraftiga, konstaterar Hans-Åke Jönsson och passar i sammanhanget på att framhålla företagets tio anställda. Han lyfter också fram bolagets förmåga att stå för snabba leveranser, inte minst när det gäller säkringar, och att teknisk rådgivning och support alltid ingår i CHS Controls koncept. – Det gör att vi inte ser oss själva som enbart en produktleverantör, vi är snarare en problemlösare för hela branschen, avslutar Hans-Åke Jönsson TEXT: ÖRJAN PERSSON

Formverktygs- och prototyptillverkare i branschens framkant Bredd och flexibilitet kännetecknar verksamheten i Helsingborgsföretaget Finverko AB. Prototyper, specialmaskiner och legotillverkning är företagets specialiteter, och det är ett koncept som attraherar en vid kundkrets.

VD Håkan Persson och Bengt Persson Finverko AB servar en omfattande kundskara bestående av såväl små företag som stora bolag. I anläggningen i Helsingborg träffar vi företagets VD Håkan Persson som berättar att Finverko jobbar med verktygstillverkning, prototyper, provserier och specialmaskiner i mindre serier. – Vi står för en stark bredd kring såväl enstyckstillverkning som mindre serier av detaljer i ett flertal olika metaller, såsom verktygsstål, rostfritt, titan och aluminium, men även i plast och grafit. Vi utför experiment, tillverkar modeller och prototyper, samt även reservdelar till alla förekommande maskiner, berättar Håkan. Bland produkterna man tillverkar märks bland

annat formverktyg för gummi, silikon och plast, pressgjutningsverktyg, stans- och plåtformningsverktyg, vakuumformar, flaskblåsnings- och blisterverktyg. Trådgnistning och sänkgnistning ingår i arbetsuppgifterna, liksom CAM-beredning samt legotillverkning i CNC-maskiner. Modern maskinpark Finverko AB förfogar över en modern maskinpark, vilken förra året kompletterades med en ny 5-axlig enhet med kapacitet att jobba i flera dimensioner. – Den typen av utrustning är ett måste för att hänga med i utvecklingen, menar Håkan Persson.

Han berättar vidare att man arbetar efter färdiga ritningar eller ritar upp olika förslag i Inventor. Beredning sker i olika 5-axliga CAMprogram, varpå tillverkningen sker i egna maskiner. Finverko står också för både montering och viss testning av de färdiga produkterna. Bolagets största kund är McNeil som tillverkar produkten Nicorette till beställare över hela världen. – Vår ambition är att hela tiden jobba kontinuerligt med produktutveckling tillsammans med våra kunder, påpekar Håkan Persson. Söker verktygsmakare Kvalitet, leveranssäkerhet och närhet till kunderna är Finverkos ledord. Bolaget startades redan 1953 och köptes av Håkan och hans far 1986. Då hade man två medarbetare, men sedan dess har antalet vuxit till tolv, nu är man tio. – Vi kommer att behöva ytterligare en medarbetare och söker efter en verktygsmakare. Idag

är det svårt att rekrytera medarbetare som har relevant erfarenhet. En verktygsmakare har minst fem års utbildning innan denne är i full produktion, säger Håkan och tillägger att en av företagets styrkor är att man har en egen konstruktör. Håkan berättar vidare att konkurrensen var hård när han och hans far tog över företaget, men att det numera finns en handfull kollegor kvar som gärna ställer upp och hjälper varandra i samband med arbetstoppar. – Det känns förstås stimulerande att arbeta i ett sådant klimat. Nya kunder får vi oftast genom personlig kontakt och rekommendationer från befintliga kunder. Just nu hjälper vi till exempel två uppdragsgivare som arbetar med solenergi att under sekretess ta fram optimala lösningar för deras verksamhet, berättar Håkan Persson avslutningsvis. Mer info finns på www.finverko.se TEXT: ÖRJAN PERSSON

Säkringsspecialisten Specialister på elutrustning enligt nordamerikansk standard Specialister på kraftmotstånd Specialister på flygplatsbelysning Tel 042-386100, chs@chscontrols.se www.chscontrols.se

Leverantörstidningen.indd 1

2016-01-29 08:43:21

Tillverkning av formverktyg för plast, gummi, silikon och avancerade reservdelar, samt blister och vakuumformningsverktyg. Mogatan 1, 254 64 Helsingborg | Telefon: +46 42 161100 | www.finverko.se


industri 13 www.svenskleverantorstidning.se

Innovationskraft i välrenommerad verkstad Uppfinningsrikedomen är stor i företaget Reipal AB. Den välrenommerade mekaniska verkstaden både utvecklar och tillverkar sina egna produkter. Trädfällriktare, räddningsstöttor och kundanpassade specialmaskiner ingår i konceptet.

Det är Reinhold Håkansson som driver Reipal AB efter att under 80-talet bland annat ha jobbat med motorsågar för skogsbranschen. – Det födde en idé om att återuppliva en gammal beprövad produkt som sedermera blev godkänd, nämligen trädfällriktare under varumärket RH-Pusher. 1982 etablerades Reipal AB där vi införlivade produkten i vårt sortiment, berättar Reinhold. Trädfällriktare är alltjämt en stor del av Reipals utbud, vilket även innefattar räddningsstöttor och specialtillverkning av maskiner och specialkonstruktioner på beställning. – Vi är ett litet men innovativt bolag som strävar efter att erbjuda bra produkter till vettiga priser, säger Reinhold Håkansson och påminner om att man inte får glömma att även återförsäljarna ska tjäna sig en hacka. Trots detta är prisbilden positiv i Reipal AB. Bredd och kvalitet På Reipal AB jobbar man hårt för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. – Det gör vi främst genom att erbjuda bra kvalitet på det vi säljer och dessutom erbjuda fler olika slags modeller än våra konkurrenter. Vi lyssnar helt enkelt på vad våra kunder vill ha, det är jätteviktigt om man vill vara framgångsrik,

understryker Reinhold. Det är framför allt brandkåren som är målgrupp för räddningsverktygen, och beträffande skogsverktygen går ungefär 50 procent till professionella skogshuggare och resten till fritidshuggare, privatpersoner som klyver sin egen ved samt kommuner och arborister som fäller träd i samhällen. De flesta kunderna finns i Finland, Kanada och Sverige, och man jobbar hårt för att bredda sig på den europeiska marknaden. – På sikt strävar vi efter att nå ännu fler marknadsandelar även i övriga världen, säger Reinhold.

Höga ambitioner Han tillägger att Reipal är marknadsledande avseende den produkt man själva tagit fram. Samtliga de lösningar man säljer har testats av Statens Provningsanstalt. Reipal AB har tydliga ambitioner att växa på en global marknad och producerar i dagsläget ett tusental produkter om året. Målsättningen är att dubbla produktionen inom en femårsperiod – Samtidigt lägger vi stor kraft på att utveckla nya produkter, men det handlar förstås också om att marknadsföra det sortiment vi redan har. Vi vill inte växa för snabbt, men redan nu är vi i behov av ytterligare 600 kvadratmeter produktionsyta. Vi diskuterar om vi ska bygga till eller flytta produktionen till en annan kommun, avslutar Reinhold Håkansson. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Telefon 0413-249 48 | Box 183, 23 Höör E-post: Telefon 0413-249 48 | 243 Box 183, 243| 23 Höörinfo@reipal.se | E-post: info@reipal.se


14

industri www.svenskleverantorstidning.se

Fullt upp för välrenommerad markentreprenör När Skåne län förses med fiber är Jacs AB en viktig aktör. Här talar vi om en gedigen gräventreprenör med lång erfarenhet av kvalificerat markarbete för såväl privatpersoner som stora bygg- och anläggningsföretag.

Det är Håkan Ivarsson Grass som driver Jacs AB, ett företag som grundades 2007, det vill säga samma år som Håkan själv startade enskild firma där han hyrde ut sina tjänster kring anläggningsarbete, snickeri och markarbete. En av uppdragsgivarna var just Jacs AB där Håkan sedermera köpte in sig själv och således delade ägarskapet med kollegan Niclas Svensson. – Då jobbade vi med fasta körningar på uppdrag av Centa åt Skånetrafiken, och det passade oss utmärkt eftersom vi jobbade med alla deras förekommande stationer. Det innebar att vi fick göra allt ifrån att montera skyltar, sätta fundament till skyltar och nya väderskydd till kabeldragningar, berättar Håkan som sedan drygt två år tillbaka driver Jacs AB på egen hand efter att Niclas valt att hoppa av på grund av tidsbrist. Totalentreprenader Jacs AB:s huvudsakliga uppgift är sammankopplad med den stora omläggningen av fiberkabel som genomförs i regionen. – Vi jobbar med allt som har med markarbetet att göra, såsom dränering, fundament, kablar, grunder och L-stöd. Vi står med andra ord för kompletta totalentreprenader, säger Håkan Ivarsson Grass som i dagsläget har tre anställda.

Kunder är allt ifrån privatpersoner till den stora bygg- och anläggningsjätten Peab. De flesta finns i närliggande område men Jacs AB åtar sig uppdrag i hela Skåne län. – Det vi önskar är fler upphandlingsuppdrag för kommunen, säger Håkan som kan konstatera att företaget uppfyller alla de krav som ställs på branschens entreprenörer. Man har förstås förarbevis och är utbildade anläggare för de anläggningsuppdrag man åtar sig. Härutöver uppdaterar man sig regelbundet kunskapsmässigt för att alltid kunna verka i branschens framkant. Gillar utmaningar Efterfrågan på kvalificerade gräventreprenader är konstant hög och Håkan har därmed all anledning att se positivt på företagets framtid. – Vi är förstås måna om att bibehålla vårt goda samarbete med Peab, men vi strävar också efter att erhålla fler uppdrag från privatpersoner och kommunen. Vi uppskattar utmaningar och tycker om när uppdragen är varierande och skiftande, avslutar Håkan Ivarsson Grass. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Kunder är allt ifrån privatpersoner till den stora bygg- och anläggningsjätten Peab. De flesta finns i närliggande område men Jacs AB åtar sig uppdrag i hela Skåne län. Fibergrävning

Plattläggning

Telefon 031-719 05 00 | Fax 031-719 05 29 www.svenskleverantorstidning.se 0733-44 91 03 • www.jacs.nu


industri 15 www.svenskleverantorstidning.se

Nya undertak ger bättre arbetsmiljöer Det blir ett allt store fokus på korrekta arbetsmiljöer, vilket ställer höga krav på akustik som minimerar bullernivåerna. På Hbg Undertak AB är man experter inom området. Allt ifrån byggentreprenörer och fastighetsbolag till kommuner och industrier vänder sig till det välrenommerade företaget i sin strävan efter hållbara undertak och bättre arbetsmiljöer.

– Vi verkar i rollen som underentreprenör åt NCC, Byggmästaren i Skåne och MVB, men även åt mindre företag i Malmö, Lund och Helsingborg. De uppskattar vår breda kompetens och vår stora kunskap inom området, samt att vi ur miljösynpunkt alltid anpassar våra arbetsinsatser och produkter enligt gällande föreskrifter, säger Mats Nilsson. Ökad efterfrågan Hbg Undertak AB har utfört uppdrag för McDonald’s och även andra snabbmatskedjor som har tak med akustikinstallationer. – När det gäller just restauranger tror jag att det kan vara en målgrupp inför framtiden.

Faktum är att det hela tiden dyker upp nya målgrupper som kräver lägre ljudnivåer på sina arbetsplatser, konstaterar Mats Nilsson. Han berättar vidare att branschen jobbar hårt med certifieringar. Hbg Undertak är medlemmar i Undertaksföreningen och Byggföreningen som båda strävar efter detta. – I England har man redan kommit långt med certifieringskraven, vilket har inneburit en sanering av branschen. Det är hit vi strävar även i Sverige, men jag tror inte att det kommer att ske över en natt. Vår ambition är att arbeta med kvalitetsstyrning för att kunna hålla rätt priser och samtidigt få bort oseriösa konkurrenter, avslutar Mats Nilsson.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Faktum är att det hela tiden dyker upp nya målgrupper som kräver lägre ljudnivåer på sina arbetsplatser.

Mats Nilsson På Hbg Undertak AB finns mer än 20 års erfarenhet av undertaksmontage och akustikreglering. Man monterar allt ifrån mineralullstak och gipstak till träullstak och plåtpaneler/ kassetter,och vänder sig till kunder inom ett flertal olika branscher, till exempel byggentreprenörer, fastighetsbolag, kommuner och industrier. Vi träffar Mats Nilsson, VD, som berättar att företaget är nischat kring akustiktak. – Det här området blir allt vanligare då det visat sig att exempelvis skollärare har fått sämre hörsel på grund av att ljudnivån varit för hög i klassrummen. I dag hamnar allt större fokus på arbetsmiljön, vilket innebär att vi får mer och mer att göra, berättar Mats.

Kunskap och kompetens Mats utbildade sig till plåtslagare och arbetade med detta i tio år, innan han tillsammans med en kompanjon startade en enskild firma 2005. Denna ombildades sedan till handelsbolag och så småningom till aktiebolag. Mats löste sedermera ut sin kompanjon och driver sedan dess förtaget i egen regi med god hjälp av sina sex anställda. – Min ambition är att anställa ytterligare en person så att jag kan ägna mig mer åt arbete med offerter och administrativa uppgifter, säger Mats Nilsson. Hbg Undertak AB utför en hel del uppdrag på skolor, äldreboenden, kontor och industrier där man bland annat utför akustikanalyser, akustikplanering och akustikreglering.

• Akustikreglering/akustikberäkning • Rådgivning och projektering • Speciallösning av olika akustikproblem • Försäljning av akustikmaterial Lundsbäcksgatan 9, 254 59 Helsingborg Telefon 0733-852279, E-post: info@hbgundertak.se


16

emballage www.svenskleverantorstidning.se

Unika förpackningslösningar för livsmedelsindustrin Pacportalen står för unika förpackningslösningar för livsmedelsbranschen. Företagets filosofi är att se på varje kunds potentiella möjligheter att effektivisera hanterandet av sina produkter, genom att erbjuda smarta förpackningssystem som innebär bättre ekonomi och enklare hantering. Nu står Pacportalen väl rustat med helt nya och välanpassade lokaler för att kunna växa.

Pacportalen AB i Mörarp leds av Stefan Meltzer, VD, som är en framgångsrik entreprenör med många unika idéer kring emballage. Företaget startade i ny regi 2012 i Stefans garage och har hela tiden expanderat i takt med nya unika förpackningslösningar. Det började med fiskindustrin där Pacportalen idag servar 30 procent av marknaden. – Här är vi mer eller mindre unika i Sverige. Våra konsumenter erbjuds färsk fisk över hela landet tack vare våra förpackningar, till skillnad ifrån andra länder inom EU där det normalt levereras frusna produkter, säger Stefan Meltzer. Han berättar att Pacportalen numera även erbjuder förpackningsmaterial till köttindustrin. Här har man rekryterat en ny medarbetare som uteslutande kommer att koncentrera sig på denna målgrupp framöver. Kartonger av gräs När det gäller fiskindustrin omsätter Pacportalen sitt lager 26 gånger per år. Man har tagit fram miljövänliga kartonger av solidpapp. Lådan är till 80 procent tillverkad av återvunnet samt förnybart material som tillexempel gräs. Den tål vatten och fett vilket är ett krav för packning av färsk fisk. Fiskindustrin står idag för 80 procent av omsättningen, köttindustrin för tio procent, och övriga kunder för lika mycket.

– Bland de sistnämnda finns ett skånskt flyttföretag för vilket vi har tagit fram en sinnrik men enkel flyttlåda. Den lär vinna terräng hos många flyttfirmor i landet, då den förenklar hanteringen för de personer som ska packa i lådorna, berättar Stefan Meltzer. Inga hinder, bara möjligheter Det har varit framgångsrika år för Pacportalen sedan företaget togs över. – Vi har haft ett klart och tydligt fokus från början om att kunna erbjuda smarta och geniala förpackningslösningar. Det handlar om att se kundernas behov och ha förmågan att ta fram skräddarsydda lösningar i form av kartonger, tråg och hinkar som gör att kunden gör besparingar i både tid och pengar. Det är vår filosofi, förklarar Stefan Meltzer. Tack vare hans och medarbetarnas kreativitet och erfarenhet i kombination med målmedvetna satsningar, är Pacportalen onekligen ett företag på frammarsch. Nu står Pacportalen väl rustat med helt nya och välanpassade lokaler för att kunna växa. – Vi ser inga problem och hinder inför framtiden, enbart utmaningar och möjligheter. TEXT: ÖRJAN PERSSON

En trogen leverantör till livsmedelsindustrin Livsmedelsindustrin har i PacParts Sweden AB en trygg och bred leverantör av utrustning, tillbehör och reservdelar. Här jobbar man  med att alltid ha ett brett urval av produkter hemma. Detta gör att man kan ta fram en lösning för sina kunder med mycket  kort varsel.

Vi träffar Christer Jönsson, VD för PacParts Sweden AB. Han har arbetat med reservdelar och service till vacuumförpackningsmaskiner i  snart 20 år och drev tidigare företaget Scandivac AB tillsammans  med två kollegor. När viljorna drog åt olika håll bestämde de sig för  att dela på sig. – De hade en vilja att jobba mer med konstruktion och försäljning av  nya vacuumförpackningsmaskiner, men jag valde att satsa vidare på vårt redan etablerade koncept kring framför allt reservdelar och begagnad  utrustning. Jag stannade kvar och behöll inventarierna, medan mina  kollegor övertog företagsnamnet eftersom det passade dem bättre. Sedan  2013 driver jag PacParts Sweden AB på egen hand, berättar Christer. Brett sortiment PacParts Sweden AB säljer företrädesvis reservdelar, tillbehör och  maskinutrustning till livsmedelsindustrin. Det handlar i första hand  om vakuumpaketering och produkter förpackade i livsmedelsgas, men man  erbjuder också ett brett sortiment av industriförnödenheter som oljor,  filter, slangar med mera. Svetspackningar och T-profiler för att försegla förpackningar är en  stor produkt för PacParts.

De tillverkar svetspackningar till samtliga fabrikat, såsom Multivac, CFS, Collimatic med flera som förpackar fågel, fisk och allt däremellan. – I princip är alla förpackningar olika. Har vi en gång levererat  svetspackningar finns det alltid en packning på lager för akut behov.  Detta är ett stort mervärde för våra kunder när den sista packningen  gått sönder innan man hunnit beställa nya. Service och underhållsprodukter ingår också i det breda sortimentet,  och man har en agentur i Tyskland som levererar skärande utrustning,  såsom stansar och knivar. – Det som inte finns tillverkar vi, säger Christer bestämt och  berättar att kunderna består av allt från små till stora  livsmedelsföretag, slakterier och förädlingsindustrier i framför allt  de södra delarna av landet. Service och kvalitet På PacParts Sweden AB jobbar man med korta ledtider och lagerhållning. – För många kunder lagerhåller vi specialtillverkade delar såsom  knivar, stansar och annan skärande utrustning. På så sätt kan vi stå för snabba leveranser efter lagd beställning. Kunden behöver inte vänta länge, vi har vid produktionsstörningar till och med kunnat leverera hos kund samma  dag, då det kostar för mycket när produktionen står stilla. PacParts Sweden AB jobbar i första hand direkt mot slutkund och ingår  i ett nätverk som gör att kunden kan erhålla allt ifrån service till  konstruktion av maskinutrustning för att förverkliga sina  förpackningsidéer. Christer berättar avslutningsvis att ambitionen

är att erövra fler marknadsandelar och öka kundunderlaget. – Vi har kapacitet att serva fler kunder men samtidigt vill vi inte  växa för snabbt. Vår höga

ReservdelarSvetspackningarservicenivå och vår höga kvalitet kommer alltid först, understryker Christer Jönsson. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Knivar och stansarTillbehörService

PacParts Sweden AB, Ekbacken, Ringvägen 8, SE-243 35 Höör Tel/fax: +46 413 261 90, Mobil: +46 702 966 144 E-post: christer@pacparts.se www.pacparts.se

VI ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV SKYDDANDE, SÄKRA OCH ANPASSADE FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR Telefon 042-12 71 70 | E-post: fatima@pacportal.se | Bjuvsleden 8, 253 56 Mörarp


bygg 17 www.svenskleverantorstidning.se

Bygg- och anläggningsjättarnas högra hand När stora bygg- och anläggningsjättar som NCC, Peab och Skanska behöver hjälp med inmätning, utsättning och maskinstyrning i samband med stora projekt är det Geosat AB man vänder sig till. Det välrenommerade Helsingsborgsföretaget står för kompletta helhetslösningar inom dessa områden.

Det är Mikael C. Romberg, VD, som tillsammans med sin bror Daniel driver Geosat AB, ett företag som deras far lade grunden till. – Pappa arbetade som anställd i stora byggföretag för vilka han bland annat gjorde mätningar. För drygt 20 år sedan startade han eget tillsammans med vår mor, berättar Mikael som gjorde entré i företaget 1999. Sju år senare gick Daniel samma väg och förra året tog de över ansvaret för verksamheten där Mikaels fru arbetar med administrationen. Jobbar brett Mikael beskriver Geosat AB som en leverantör till bygg- och anläggningsföretag som Peab, NCC, Skanska med flera. Dessa är i stort behov av Geosats tjänster när det kommer till inmätning, utsättning och beräkning av mängder. Det förstnämnda innefattar bland annat projekteringsinmätningar, kabelinmätning och 3D-scanning, liksom flygmätning, sättningskontroller och massberäkningar. Inom området Utsättning jobbar Geosat AB bland annat med att sätta ut arbetsområden för vägar, VA och broar samt utföra hussättningar och skapa eller förtäta byggnät. Beträffande området Maskinstyrning har

Mikael C. Romberg med fru Linda

Geosat AB vänder sig till beställare över hela landet. Man satsar på kvalitet och ställer upp med kort varsel om kunden så önskar. Företaget befinner sig i ständig utveckling för att hela tiden kunna leva upp till kundernas ökande krav.

Geosat AB mestadels riktat in sig på maskinstyrning av asfaltfräsar och kan även erbjuda uthyrning av exempelvis totalstationer och maskindatorer för detta ändamål. Här förfogar man över kompetent personal som etablerar referenssystem, sköter om instrumenten samt lägger in korrekt data. – Vi är riksledande vad gäller maskinstyrd fräsning och har utfört arbeten på både vägar och flygplatser från Malmö i söder till Vilhelmina i norr med väldigt fina resultat. Vi vill alltid kunna erbjuda de senaste tekniska lösningarna. Därför satsar vi stora resurser på att investera i vår maskinpark, samtidigt som vi går regelbundna kurser för att lära oss behärska såväl maskiner som dataprogram. GPS och totalsta-

tion är ett måste i det dagliga arbetet och all personal har tillgång till egen utrustning. Det innebär att vårt arbete kortas ned tidsmässigt, vilket uppskattas av våra kunder där tid är pengar, förklarar Mikael C. Romberg. I framkant Geosat AB vänder sig till beställare över hela landet. Man satsar på kvalitet och ställer upp med kort varsel om kunden så önskar. Företaget befinner sig i ständig utveckling för att hela tiden kunna leva upp till kundernas ökande krav. – Ett exempel på ny teknik med moderna maskiner är att vi kan mäta grustäkter och bergtäkter med drönare som vi skickar upp,

berättar Mikael. En annan är 3D-scanning där man kan få fram noggrann information om läget på exempelvis befintliga byggnader inför tillbyggnader eller ombyggnader. – Framtiden kommer att innebära att vi blir mer heltäckande inom regionen, tror Mikael. Den goda utvecklingen i bolaget kräver fler medarbetare, men här ser Mikael ett problem då det råder brist på utsättare. – Vi önskar att den gamla lärlingsutbildningen kommer tillbaka. Vi har dock kontakt med en skola i Helsingborg när det gäller rekrytering av personal, så vi ser trots allt ljust på framtiden. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Utsättning inmätning maskinstyrning år

m e d Te k

an

0 -2

k i f r a mk

16 • 2 0

ni t • 19 9 6

Geosat AB | Vedelövsvägen 98, 253 53 Påarp | 042-37 96 96 | info@geosat.se | www.geosat.se


18

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Åkeri med höga ambitioner L. Ekströms Åkeri utvecklas sakta men säkert till en stark aktör i sin bransch. Mycket tack vare den påtagliga bredden som sträcker sig från allt ifrån paketdistribution till körningar med tunga lastbilar samt lagerverksamhet. Lasse Ekström har byggt upp ett starkt varumärke och en firma som genom åren fått ett mycket gott renommé.

Lasse Ekström började redan för drygt 20 år sedan med transportverksamhet. Det var då han startade L. Ekströms Åkeri AB med långkörningar mellan Umeå och Nederländerna, ett jobb som förstås var tufft att hantera i längden. – Som enmansföretagare drog jag iväg på söndagsmorgnar och var inte tillbaka här i Halmstad förrän på lördag förmiddag veckan

därpå. Det blev med andra ord en halv dags ledighet i veckan, vilket var ohållbart i längden, berättar Lasse som sedermera började köra till och från Oslo istället. År 2003 valde han dock att sälja alla sina stora lastbilar och satsa på distributionsbilar med körning inom Sverige samt bud inom Europa. – Jag sa då att jag aldrig skulle jobba med stora ekipage igen, men redan två år senare fick jag lov att ändra mig på den punkten. Det har jag fått äta upp många gånger från vänner och bekanta, berättar Lasse Ekström med ett skratt. Växer stadigt Numera kör L. Ekströms Åkeri AB i egen regi med egna kunder. Den huvudsakliga sysslan är idag paketdistribution för Schenker i Halmstad samt linjetrafik till och från Märlardalen med de stora bilarna. Härutöver genomför man fasta körningar för ett flertal kunder. Beträffande paketbilarna förfogar L. Ekströms Åkeri över sammanlagt elva stycken. De senaste köptes in i december och januari, och nu i februari är nästa på gång. Verksamheten utökas och växer med andra ord. – Idag genomför vi paketkörningar mellan Båstad och Åsa utanför Varberg, men vår målsättning är att så småningom kunna täcka området mellan Helsingborg och Göteborg. Vi

har sakta men säkert vuxit beträffande linjetrafik och ambitionen är att på sikt täcka hela Skåne, Halland och Västra Götaland, säger Ola som är Lasses son och i allra högsta grad delaktig i verksamheten. När det gäller tunga ekipage har man en bil som fem dagar i veckan trafikerar sträckan Falkenberg - Linköping på uppdrag av Carlsberg. Man kör också för Scania samt genomför en del utlandskörningar för uppdragsgivare i framför allt Stockholmsregionen. Ytterligare ett ben i verksamheten är logistik där L. Ekströms Åkeri kan tillhandahålla omlastnings- och lagertjänster. Man har till exempel lagrat 50 000 brandsläckare åt Länsförsäkringar som man har ett gott samarbete med. Hård konkurrens Konkurrensen i åkeribranschen är idag hård, inte minst från de utländska aktörerna. – De konkurrerar med priset men inte med kvaliteten. Vi har som ambition att i bästa möjliga mån leverera godset en timme före utsatt tid. Skulle bilen som transporterar varorna gå sönder under vägen hyr vi en annan bil, bara paketet kommer fram en timme tidigare, framhåller Lasse. Kunder till L. Ekströms Åkeri AB har att göra med ett företag med högsta kreditvärdighet och

som dessutom blivit utsett till såväl Årets Företagare som Årets Superföretagare. – Under en period växte vi med 200 procent, berättar Lasse som i sammanhanget gärna framhåller sin trogna personal. – För några år sedan skrapade en av våra chaufförer fram storvinsten på Triss, men han har trots detta valt att stanna hos oss, vilket vi är mycket glada för. Min före detta chef började jobba här när han var 60 och stannade tills han var 73. Det säger en del om att vi är ett gott gäng som trivs väldigt bra tillsammans. Lars blickar avslutningsvis framåt och hoppas att hans söner ska ta över verksamheten så småningom. Men än har Lars inga planer på att dra sig tillbaka. – Jag är 65 nu men räknar med att jobba vidare i tio år till, säger Lasse Ekström som delar sina höga ambitioner med sönerna Ola och Jonas. – Vi vill inte stå och stampa på samma ställe utan har alltid för avsikt att fortsätta framåt. Ambitionen är inte att bli störst men däremot att vara bäst. Vi håller vad vi lovar, säger Ola avslutningsvis. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Golvläggning enligt konstens alla regler När det kommer till golvläggning är det smart att anlita de riktiga proffsen. Vi finner dem hos LP Golv i Helsingborg där erfarenheten är lika lång som kompetensen är bred. Här står man för professionella insatser för både privatpersoner och företag.

– Det gör att vi kan erbjuda kunderna en totallösning på golv, målning och installation av badrum och kök. Kunden bestämmer helt och hållet vilka material som ska användas, vi har ett gott samarbete med ett flertal leverantörer, berättar Mikael.

rial. Det är ett koncept som betalar sig och som kunderna uppskattar, konstaterar Mikael Waltscheff som ser framtiden an med tillförsikt. – Det känns positivt att verka i nordvästra Skåne, ett område som befinner sig i en tillväx-

tregion, säger han med stort eftertryck och berättar avslutningsvis att LP Golv även sponsrar det lokala föreningslivet. Helsingborgs IF och Rögle BK är två av klubbarna som profileras. TEXT: ÖRJAN PERSSON

ROT-avdraget LP Golv är ett auktoriserat golvföretag, vilket innebär att man tar fullt ansvar för alla arbeten som utförs. I kundkretsen finns såväl allmännyttan, kommuner, landsting, företag och privatkunder. De sistnämnda kan med fördel använda sig av ROT-avdraget som sedan den 1 januari i år ger en skattereduktion med 30 procent på arbetskostnaden med en maxgräns på 50 000 kronor per person som äger fastigheten. – Något som har blivit mer populärt de senare åren är pigmentering, det vill säga färgläggning av alla slags trägolv, istället för att bara lacka golven, berättar Mikael.

LP Golv sysselsätter ett 30-tal anställda och ägs av Mikael Waltscheff. Vi träffar honom i företagets ändamålsenliga anläggning där man befinner sig i samma lokaler som LP Måleri.

Helhetslösningar LP Golv har vuxit snabbt tack vare den erfarenhet man besitter. Man tar ansvar för utförda arbeten, håller utlovade tider samt, inte minst, sätter kvaliteten i första rummet. För att trygga framtiden i företaget har Mikael Waltscheff tagit hjälp av sin dotter som sköter administrationen på kontoret, och sin son som är aktiv på fältet. – Vi står för helhetslösningar med fokus på hög kvalitet på såväl arbetsinsatser som mate-

golv golv

golv www.ekstromsakeri.com Skyttevägen 26 302 44 HALMSTAD Telefon 035-10 53 02

Ola: Jonas: Lasse:

0703-41 44 39 0707-15 88 07 0705-66 68 54

ola@ekstromsakeri.com jonas@ekstromsakeri.com lasse@ekstromsakeri.com

Badrumsrenovering Badrumsrenovering Plattsättning Plattsättning Golvslipning Badrumsrenovering Golvslipning Plattsättning www.lpgolv.se Golvslipning

www.lpgolv.se www.lpgolv.se 042-19 41 50

042-19 41 50

042-19 41 50


bygg 19 www.svenskleverantorstidning.se

Hur kan byggbranschen förnyas? Saknas det förnyelse i byggbranschen? Frågan är ständigt aktuell och man kan konstatera att variationerna är stora beroende på byggföretagens storlek. Ambitionen till förnyelse finns men också hinder i form av resursbrist och en allt starkare prispress.

Det är Håkan Håkansson, professor på Handelshögskolan BI i Oslo, och ekonomie doktor Malena Ingemansson, Uppsala universitet, som ligger bakom rapporten ”Att bygga förnyelse”. Via en enkät som gick ut till drygt 2 200 medlemsföretag i BI ville man kartlägga i vilken grad byggbranschen förnyas, vilka uttryck den i så fall tar sig och vilka hinder som finns. Många vill hävda att byggbranschen saknar både nytänkande och produktivitetsutveckling, men i rapporten konstateras att möjligheterna skiljer sig markant mellan små och stora aktörer. Drygt 60 procent av de tillfrågade företagen hade genomfört någon form av förnyelsearbete, men det rör sig i dessa fall företrädesvis om stora, framför allt bostadsbyggande, bolag verksamma i tillväxtkommuner, och sådana som ingår i koncerner. Det handlar framför allt om ett ökat antal partneringkunder, förbättrad planering, ökad användning av tekniska plattformar och en större användning av virtuellt byggande. Även mindre företag har förbättrat planeringen och ökat andelen partneringkunder, men de saknar däremot resurser för satsningar på tekniska plattformar och virtuellt byggande. Planeringsarbete Planeringsarbetet lyfts fram som en av de vanligaste förnyelseåtgärderna och här finns antagligen flera orsaker. Utvecklingen i branschen går mot att företagen lägger ut mer arbete på specialister och underentreprenörer, vilket i sin tur kräver bättre planering för en samordnad verksamhet. Detta kommer såväl företaget som dess kunder tillgodo genom bland annat minskat resursslöseri och mer effektivt utnyttjande

av befintlig personal. Samtidigt uppger många aktörer problem med att anpassa planeringen efter rådande förutsättningar. Det har gjort att planeringsarbetet under senare år har åsidosatts. Prispress motverkar Gemensamt för många byggföretag, stora som små, är att möjligheten till förändringar och förbättringar av den egna verksamheten i mångt och mycket hänger samman med krav och synpunkter från kunder och idéer från medarbetarna. Idéer och synpunkter från underentreprenörer, leverantörer och konsulter är inte alls lika starka drivkrafter, och här skiljer sig byggsektorn från flera andra branscher där just den typen av kommersiella relationer ofta anges som den viktigaste drivkraften till förnyelse. Inte heller forskning och information från myndigheter påverkar byggbranschens förnyelsearbete i någon större utsträckning. Många företag, framför allt de större aktörerna, anger att förändringsarbetet drivs framåt av nationell och internationell konkurrens, men myntet har även en baksida i form av prispress, vilket upplevs som det största hindret för förnyelse. Prispressen skruvar upp tempot, vilket förstås också påverkar planeringstiden kring olika projekt. Det får konsekvenser i att företagen inte hinner utveckla nya samarbeten eller testa nya produkter och metoder. I stället sker nytänkandet under pågående produktion, vilket kan skapa störningar, förseningar eller i värsta fall byggfel. Tidspressen gör också att de innovationer som kommer fram under byggtiden inte dokumenteras, sprids eller tas till vara i kommande projekt. Avslutningsvis nämner man i rapporten att förutsättningarna för ett mer effektivt förnyelsearbete bland landets byggföretag skulle förbättras genom upphandlingar med mer fokus på kvalitet och mindre på pris, att tiden mellan beställning och byggstart tillåts öka och att samarbeten med andra branschled stärks. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Ambitionen till förnyelse finns bland byggbranschens aktörer, men också hinder i form av resursbrist och en allt starkare prispress.

Plåtslageri för små och stora uppdrag R. Olsen Plåtslageri i Höör är företaget som åtar sig både stort och smått. Oavsett om det rör sig om ett mindre jobb på en privat villa eller ett omfattande uppdrag för en av landets bygg- och anläggningsjättar kan Rikard Olsen och hans personal rycka ut och göra ett professionellt jobb.

privatpersoner och företag, konstaterar Rikard som dessutom har ambitionen att vinna någon upphandling för att även kunna åta sig uppdrag för kommunen. Han säger att man tar sig dit kunderna vill att de ska vara, vilket innebär arbetsinsatser över hela Skåne, men i vissa fall även utomlands. – Förra året var vi till exempel på Kreta där vi gjorde ett jobb för en kund som ville ha ett svenskt plåttak. Det var ett lite speciellt jobb för oss, menar Rikard Olsen. Ser framåt Rikard framhåller också företagets samarbetspartners som han ser som en stor förklaring till företagets framgångar. Bevego Byggplåt & Ventilation AB är en av dem. – Det de inte har finns inte, säger Rikard med stort eftertryck och konstaterar att företaget har en stor mängd återkommande kunder. – Det är ett kvitto på att vi gör riktigt bra jobb, säger han. På R. Olsen Plåtslageri har man ett flertal

Rikard Olsen började sin yrkesbana i plåtslageribranschen som sommarpåg på Olofssons Plåt i Höör. Det var 18 år sedan och därefter har han jobbat med byggnadsplåtslageri till dags dato med undantag för två år då han jobbade som lastbilschaufför. 2010 gjorde han slag i saken och startade eget, och efter nyår omvandlas företaget till aktiebolag. – Jag började med att hyra ut mig åt andra aktörer i branschen men det ändrades i och med

utbildningar i ryggen samt ett antal certifikat som är nödvändiga för branschen. Rikard ser framåt med tillförsikt och hoppas kunna bredda personalstyrkan framöver. – Det är få som vaknar upp idag och tänker att de ska bli plåtslagare. Det är inte lätt att hitta kompetent arbetskraft i den här branschen. För oss gäller det också att finna vår plats och hitta en bra balans i verksamheten. Det gäller att inte växa för fort. Att skynda långsamt lönar sig i längden, avslutar Rikard Olsen. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

flytten till Höör där vi finns i våra nybyggda fräscha lokaler på Fraktvägen. Här trivs vi väldigt bra, säger Rikard Olsen. Privat och företag Byggnadsplåtslageri är företagets specialitet och det rör sig om både små och stora uppdrag. – Det kan handla om allt ifrån att byta hängrännor för en lokal villaägare till ett omfattande jobb åt Skanska. Vi vänder oss således till både

r.olsen.platslageri@gmail.com


20

kök www.svenskleverantorstidning.se

Gediget hantverk bakom unika kökslösningar Dags att byta kök? Köket utgör hemmets hjärta, en knytpunkt och en plats för samvaro. Det är något man tagit fasta på i ABBA Köket AB där man fokuserar på det genuina hantverket och tar fram kompletta kökslösningar med hög kvalitet och trygga garantier.

Filosofin i ABBA Köket AB är enkel; att erbjuda kompletta kökslösningar, inklusive luckor, bänkskivor, vask, vitvaror och slutstädning till ett fast totalpris. – Faktum är att vi utför allt ifrån att byta bänkskivor och luckor till att genomföra kompletta köksrenoveringar. Eftersom vi kan arbeta utifrån befintliga stommar kan kunderna få ett helt nytt och modernt kök utan att allt behöver röjas bort och bytas ut. Det blir kostnadseffektivt, säger Niels “Nisse” Schultz, VD för ABBA Köket AB. Företaget har verkat i ett tiotal år under nuvarande namn. Det hette tidigare ABBALUCKAN, innan Niels svärfar tog över firman, införde struktur i verksamheten och gjorde det framgångsrikt. Niels var utbildad elektriker med inriktning på pappersbruk, men när utbildningen i Markaryd var avslutad fanns inga jobb. Sedermera började han hjälpa sin svärfar i ABBA Köket och för ungefär fem år sedan fick han möjlighet att ta över vid rodret. Trygga garantier Företagets historia kring köksluckor gör förstås att detta är en av ABBA Kökets specialiteter. Man byter ut omoderna luckor mot nya med unik design, tillverkade i massivt trä, vilket

innebär en väsentlig kvalitetsskillnad i förhållande till laminatluckor. Samtliga snickerier omfattas dessutom av fem års garanti. – Vi monterar våra luckor på befintlig inredning och kan dessutom specialanpassa dem så att de passar äldre skåpsstommar. Det här är ett gediget hantverk med en unik ytbehandling som bara vi använder oss av, berättar Niels Schultz och informerar samtidigt om att luckorna bör behandlas regelbundet med olja och vax när träet börjar torka. Beträffande bänkskivor kan ABBA Köket erbjuda varianter i massivt trä, laminat och granit. Man kan även ta fram specialutformade skivor efter kundernas önskemål och samtliga kan levereras med underlimmad vask. Bänkskivorna håller högsta kvalitet och är dessutom testade för att tåla alla vanligt förekommande vätskor i köket. ABBA Köket levererar dessutom högkvalitativa köksvaskar som är anpassade för underlimning. Här lämnar man hela tio års garanti. Kvalitetsfokus ABBA Köket servar kunder i hela Skåne, men även över länsgränserna och i vissa fall över hela landet. Man brukar tillverka mellan 130 och 140 kök varje år. Butiken har ett perfekt läge längs väg 104 mellan Lund och Malmö Airport, och hit är alla välkomna att inspireras av olika kökslösningar och kringutrustning. Om kunden vill görs en genomgång på plats i dennes hem, varpå kunden erhåller en offert. Därefter kan ABBA Köket åta sig hela arbetet och anlita professionella hantverkare för exempelvis kakel,

klinker och el. – Vi måttar upp köken, ser till att de kommer på plats och inte minst att kunden blir nöjd. Det får hellre ta lite extra tid, att kunden blir nöjd med slutresultatet är det viktigaste. Kvalitet, service och att hålla utlovade tider utgör grundpelarna i vår verksamhet, säger Niels och berättar avslutningsvis att han umgås med idéer om att etablera en franchisekedja på ett tiotal orter i Sverige. TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Faktum är att vi utför allt ifrån att byta bänkskivor och luckor till att genomföra kompletta köksrenoveringar. Eftersom vi kan arbeta utifrån befintliga stommar kan kunderna få ett helt nytt och modernt kök utan att allt behöver röjas bort och bytas ut. Det blir kostnadseffektivt.


kök 21 www.svenskleverantorstidning.se

Planera ditt kök med oss!

3 årabatt r på 20% rabatt 15% rondel

! s Detavita köket s o med

Fir

Komplett kök

len!

Luckbyte

Din kompletta köksleverantör Vi utför allt från bänkskivebyten, luckbyten till kompletta köksrenoveringar inkl. vitvaror och slutstädning till ett fast totalpris.

10 års garanti på underlimmad vask 5 års garanti på snickerier 5 års garanti på snickerier 10 års garanti på underlimmad vask

Tillverkning i eget snickeri!

15% Luckbyte ochrabatt slutstädning tipå ll ett fast totalpris. 20% rabatt på till kompletta köksrenoveringar inkl. vitvaror kompletta kök

Vi utför allt från bänkskivebyten, luckbyten

Din kompletta köksleverantör

Besök vår köksutställning på Handelsvägen 38 i Staffanstorp

Ingång Skånelängan bredvid Plantagen

Se vår hemsida för öppettider!

www.abbakoket.se 040-44 50 60 • abba@abbakonsult.se


22

it www.svenskleverantorstidning.se

Tieto köper Smilehouse – satsar på digitala kundupplevelser och handelslösningar Tieto har tecknat ett avtal om att förvärva Smilehouse, ett ledande företag inom digitala handelslösningar med verksamhet i Finland och Sverige. Affären stärker Tietos position som en av de ledande aktörerna inom digital kundupplevelseutveckling, Customer Experience Management (CEM), och stödjer företagets ambition att öka tillväxten inom området.

Smilehouse grundades 1999 och är en föregångare inom e-handelslösningar med ett starkt nätverk av experter och partners. De 75 anställda på Smilehouse kommer att bli en del av Tietos CEM-enhet, som drivs som en startup inom bolaget, och arbetar för att hjälpa företag att skapa sömlösa digitala kundupplevelser. Genom Tietos och Smilehouses kombinerade expertis kan Tieto erbjuda sina lösningar till en bredare kundkrets, från detaljhandeln och bankoch finanssektorn till tillverkning, telekom och energibranschen. – Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Smilehouse. Med vår gemensamma kompetens kan vi leverera heltäckande lösningar och tjänster som hjälper våra kunder att skapa kundupplevelser i världsklass, säger Mikko Leinonen, chef för Customer Experience Management på Tieto. Förväntas växa – Tieto investerar stort inom kundupplevelseutveckling och deras vision inom området ligger helt i linje med vårt fokus. Detta är ett

Tieto har tecknat ett avtal om att förvärva Smilehouse. utmärkt tillfälle för oss att växa och genom Tietos breda kunnande inom IT-tjänster kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ännu mer mångsidiga tjänster, säger Jaakko Hartikainen, VD på Smilehouse.

Jaakko Hartikainen kommer att sitta i CEMenhetens ledningsgrupp. Han kommer att leda den förstärkta verksamheten inom Commerceområdet samt verksamheterna inom Retail Experience och Industrial Experience. CEM-marknaden uppskattas växa med

ungefär 20 procent årligen och förvärvet ökar väsentligt Tietos omsättning inom området. Smilehouses omsättning uppgår till omkring 10 miljoner euro och bedöms växa snabbare än marknaden. Lönsamheten ligger på samma nivå som Tietos.

KÄLLA: TIETO.COM

Intelligent kamerabevakning skyddar ensamkommande flyktingbarn Skyddsbehovet för asylboenden och ensamkommande flyktingbarn har aldrig varit större. En epidemi av mordbränder har skakat landet under hösten. En kommun i södra Sverige är först ut att använda intelligent kamerabevakning för att skydda barnen.

Intelligent kamerabevakning kan snabbt sättas upp för att skydda asylboenden. Säkerhetsbranschen kämpar för att möta efterfrågan på väktare, vilket gör att framåttänkande kommuner nu ser på andra alternativ. Jämfört med traditionella väktartjänster är intelligent kamerabevakning 200 gånger så priseffektivt per bevakad minut. Detta gör det ekonomiskt möjligt att bevaka fler riskutsatta objekt. – Intelligent kamerabevakning tillsammans med koncepten kring mjuk bevakning och sociala väktare gör att du får en mycket bättre effekt. Väktaren kan hantera både en situation som uppstår inne på boendet likväl som ett försök till mordbrand då de har exempelvis släckgranater. Utmaningen är att de måste vara på rätt plats i rätt tid och det är precis vad vi hjälper till med, säger Johnny Berlic vd på Mindmancer AB.

Allt fler använder intelligent kameraövervakning i syfte att skydda ensamkommande flyktingbarn.

Tid och pengar – Flera kommuner pratar om att göra upphandlingar. Det tar tid och kostar pengar. Priset för att göra själva upphandlingen för ett asylboende motsvarar årskostnaden för bevakning av ett dussin anläggningar. Ofta tar det från ax till limpa mer än sex månader att bara göra en LOU-upphandling. Behovet är här nu, det gäller att agera, avslutar Johnny Berlic. KÄLLA: TIETO.COM


medical 23 www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar för patientsäkra operationsmiljöer Infektioner till följd av operationer genomförda i en icke bakteriefri miljö kostar samhället stora belopp, för att inte tala om det mänskliga lidandet. CRC Medical är den ledande aktören i arbetet mot postoperativa infektioner med sitt helhetskoncept för patientsäkra operationsmiljöer.

Vi saluför lösningar med HEPA-filter som är det mest effektiva filter som finns på marknaden, berättar Anders Rehn. Bland CRC Medicals lösningar finns också det mobila cirkulationsaggregatet Dopair samt diverse tillbehör, såsom styrpaneler, ventilationsaggregat och ergonomisk belysning.

CRC Medical är ett kunskapsföretag som vuxit ända sedan starten 2009, och som hela tiden haft fokus på lösningar för rena och patientsäkra operationsmiljöer. Mot bakgrund av statistik från Socialstyrelsen, som berättar att postoperativa infektioner kostar samhället en halv miljard kronor årligen, jobbar CRC Medical med koncept som är synnerligen betydelsefullt ur ett såväl ekonomiskt som patientsäkert perspektiv. Verksamheten utgår från Sisjön i Göteborg där vi träffar Anders Rehn, VD för CRC Medical. – Vi säljer och installerar egenutvecklade lösningar och förfogar över egna montörer för säker och korrekt installation med funktionsgaranti. Vi kan garantera en mycket låg bakteriehalt i luften, vi utbildar verksamhetens personal och genomför egna tekniska och mikrobiologiska mätningar, berättar Anders.

Totalansvar CRC Medical tar ett helhetsgrepp kring varje uppdrag, vilket innebär att man inleder med att genomföra en behovsanalys där man till exempel kartlägger vilka tekniska installationer som finns i den aktuella salen och vilka kläder personalen bär. Därefter lämnar man rekommendationer på åtgärder varpå installationerna genomförs. Personalen utbildas och slutligen genomförs validering och uppföljning på utfört arbete. Såväl länssjukhus och universitetssjukhus som privata aktörer ingår i CRC Medicals kundkrets. – Våra lösningar finns idag på alla universitetssjukhus i Sverige. Vi är marknadsledande inom vårt produktsegment och har nu även börjat växa i övriga nordiska länder. Just nu arbetar vi med ett stort projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kallat BOIC, det vill säga Bild- och Interventionscenter, berättar Anders Rehn. Han blickar gärna framåt och beskriver CRC Medical som en verksamhet med höga ambitioner. – Vi vill utveckla både befintliga och nya koncept med hjälp av egna innovativa produkter och system för att skapa en patientsäker operationsmiljö med hög arbetskomfort för personalen. Vår vision är infektionsfria operationer, fastslår han.

Egenutvecklade produkter I CRC Medicals breda koncept ingår operationstak, så kallade LAFtak som förbättrar arbetsmiljön vad gäller ljud, ljus och klimatkomfort, samt säkerställer låga CFU-nivåer. Man erbjuder luddavskiljare som förhindrar spridning av dammpartiklar samt filterdon för såväl tilluft som frånluft. – De sistnämnda har integrerade filter för olika behov, vilka förhindrar hälsofarliga och skadliga partiklar att spridas vidare i systemet.

RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Vi säljer och installerar egenutvecklade lösningar och förfogar över egna montörer för säker och korrekt installation med funktionsgaranti. Vi kan garantera en mycket låg bakteriehalt i luften, vi utbildar verksamhetens personal och genomför egna tekniska och mikrobiologiska mätningar.

Enligt Socialstyrelsen kostar postoperativa infektioner samhället en halv miljard kronor årligen – och patienterna mycket lidande. Oftast helt i onödan. På CRC Medical vet vi att det går att spara en förmögenhet utan att det kostar en. Datavägen 12A. 436 32 Askim | Växel +46 (0)31 272 000 | www.crcmed.com


24

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar kring uppvärmning När vinterkylan nu slagit till på allvar är valet av uppvärmningsalternativ av stor vikt ur ett såväl ekonomiskt som miljö- och säkerhetsmässigt perspektiv. Värmemontage Holmkvist & Co AB kan erbjuda ett flertal varianter, anpassade för olika fastigheter och miljöer.

Värmemontage Holmkvist & Co AB är ett installations- och serviceföretag i värmebranschen med lösningar kring framför allt gas, olja och pellets. Martin Holmkvist äger och driver företaget, men det var hans far som startade detsamma redan 1969. 20 år senare gjorde Martin entré och sedan 2000 leder han verksamheten under nuvarande namn. Den sysselsätter fyra anställda och utgår från Högsbo industriområde i Göteborg. Gasanläggningar Värmemontage Holmkvist & Co AB åtar sig både nyinstallationer och service av gas-, oljeoch pelletspannor samt brännare. Man jobbar med värmepannor och varmluftspannor, skorstenar och rökgasfläktar samt oljecisterner inklusive rör och armatur. Härutöver åtar man sig uppdrag kring styr- och reglerutrustning för värme och varmvatten, utför elinstallationer för energistyrning av värmecentraler samt ombesörjer skötsel och förvaltning av dessa. – Oljan håller ju på att fasas ut och allt fler väljer därför en gasanläggning som uppvärmningsalternativ. Det kan till exempel röra sig om naturgas, gasol eller rötgas. Vi är auktoriserade för arbete med naturgasanläggningar och medlemmar i branschorganisationen Energigas Sverige, berättar Martin Holmkvist. Värmemontage Holmkvist & Co installerar även olika typer av larmövervakningssystem för värmecentraler, vilka kopplas till företagets jour. – För våra avtalskunder har vi jour alla dagar i veckan, dygnet runt, året runt, informerar Martin.

Förmånliga serviceavtal Värmemontage Holmkvist & Co AB verkar över hela västra Sverige där man tar sig an allt ifrån fastigheter och villor till fartyg och industrier. I kundkretsen finns bland annat fastighetsbolag, kommuner och energibolag som via samarbetet med Martin och hans kollegor kan teckna förmånliga serviceavtal för fjärrvärmecentraler och undercentraler, fasteldade, oljeeldade och gaseldade värmeanläggningar samt olje-, pellets och gasbrännare. – Vi står för ett helhetsåtagande när det gäller service och underhåll och kan rycka ut en eller flera gånger per år, beroende på serviceavtal. Vid varje servicetillfälle genomför vi en rökgasanalys då vi kartlägger den aktuella pannans verkningsgrad och prestanda. Vi lämnar förslag och rekommendationer till de som behöver ersätta den gamla pannan med en ny och vi lämnar offerter på en totalentreprenad, säger Martin Holmkvist och tillägger att en ny värmepanna i regel har en 20 procents högre verkningsgrad än en äldre. – Kostnaden för att installera en ny tjänas med andra ord snart in, konstaterar han. Volvo, Wallenstam, Göteborgs Energi samt Mölndals och Orusts kommuner är några exempel ur kundkretsen. Man uppskattar bolagets långa erfarenhet, den effektiva jourverksamheten, helhetskonceptet samt det stora reservdelslagret. – Tack vare vårt omfattande lager kan vi alltid rycka ut och lösa kundens problem snabbt, avslutar Martin Holmkvist. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Liten pelletsanläggning

Oljebrännare

Gas - Olja -Pellets Vägghängd gaspanna

031-288023 www.varmemontage.se


göteborg 25 www.svenskleverantorstidning.se

En av Europas största producenter av svetsade stålrör I decennier har bolaget Condesa innehaft en stadig och framskjutande position på den europeiska stålrörsmarknaden. I Sverige har företaget funnits i 18 år och sedan dess har Condesa tillhört de ledande leverantörerna av högkvalitativa stålrör.

GrupoCondesa är ett spanskt familjeföretag med säte i Baskien och med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som till 1954 då bolaget bildades. 2004 blev ett betydelsefullt år i bolagets historia då man köpte samtliga ArcelorMittals 15 stålrörsverk i Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och Belgien. ArcelorMittal är sedan länge ett av världens största stålföretag. Förra året köpte man också tillbaka 34 procent av Condesa.

Stor tillverkningskapacitet Samma år etablerades Condesa i Sverige under namnet Condesa Commercial Nordic. På kontoret i Göteborg träffar vi Nordenchef Jesper Hedenbergh med ett förflutet i stålbranschen sedan 1998. – Vi började med att bearbeta den svenska marknaden men har efterhand utökat vårt upptagningsområde i de övriga nordiska länderna och Baltikum. Vi är ledande inom vår sektor och har en ambition att hela tiden erbjuda en bra service, bra leveranstider och konkurrenskraftiga priser av rör med jämn och hög kvalitet som gör att våra kunder blir mer konkurrenskraftiga, berättar Jesper. Condesa Commercial Nordic är ett försäljningsbolag som erbjuder marknadens bredaste sortiment av svetsade stålrör med dimensioner mellan 8 och 508 millimeter i diameter, med godstjocklekar från 0,7 till 16 millimeter. Condesa producerar svetsade precisionsstålrör för exempelvis möbel- och bilindustrin i olika kvalitéer, i såväl standard som höghållfasta och belagda stål, såsom zink, aluminium och Magnelisbelagda. Man tillverkar även kalldragna svetsade stålrör för bilindustrin och konstruktionsrör såsom VKR och KKR i olika stålsorter, som framförallt används inom bygg och tillverkningsindustrin i olika dimensioner och stålkvalitéer. Ett av Condesas verk i norra Spanien, Perfilenfrio, tillverkar dessutom specialanpassade svetsade profiler. – Vi vänder oss i huvudsak till stålgrossister i Norden, såsom Stena Stål och BE Group. Aktörer inom bland annat bygg-, tillverkningsoch möbelindustrin tillhör slutkunderna, berättar Jesper Hedenbergh.

Magnelis Jesper framhåller rör tillverkade med Magnelisbeläggning, ArcelorMittals nya innovativa korrosionsbeständiga och miljövänliga plåt, en framtida produkt som kommer att ta marknadsandelar av varmgalvaniserade produkter. Plåtmaterialet har belagts med ett tunt lager som består av en blandning av aluminium, magnesium och zink, vilket ger röret hög hållbarhet och lång livslängd. Magnelis är dessutom självläkande och svetssömmen har belagts för att nå samma egenskaper mot korrosion.

– Vi är den ledande aktören på den europeiska stålrörsmarknaden och en viktig aktör i Sverige. Vi räknar med att öka våra volymer på den nordiska marknaden under 2016, säger Jesper Hedenbergh och avslutar med att tipsa om Europas största rörmässa som går av stapeln i Düsseldorf i april. Intresserade är förstås välkomna att besöka Condesas monter. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Gasolexperten nummer ett Gamo Gasol är företaget att kontakta när det gäller allt som rör gasol, gasolanläggningar och dylik utrustning. Bolaget har nästan 50 år i branschen och är en helhetsleverantör till både privatpersoner och företag.

Fr.v. Hans Molander, Johan Andrén, Christian Funkvik och Marko Salonen

Allt inom gasol, gasolanläggningar & gasolutrustning – Gamo Gasol AB 031-84 36 24 | wwwgamogasol.com

Det är Hans Molander som leder verksamheten i Gamo Gasol, men det var hans far som etablerade densamma redan 1967. Hans gjorde entré i firman ett tiotal år senare och har med andra ord varit med på den framgångsrika resan sedan dess. Vi träffar honom i Sisjön i Göteborg där man förfogar över både kontor, butik, verkstad och lager. – Vi står kort och gott för allt som har med gasol att göra, inklusive gasolanläggningar och gasolutrustning. Vi säljer till exempel alla typer av gasolflaskor, stora som små och installerar både gasol- och naturgasanläggningar samt gasolutrustning på ett säkert sätt, berättar Hans som i dagsläget har fyra anställda. Bred kundkrets Gamo Gasol är naturligtvis ett auktoriserat gasinstallationsföretag. Privatkunder får hjälp med bland annat gasolinstallationer i bostäder och leverans av gasol till bland annat grillar och köksspisar, medan företag anlitar Gamo Gasol för att exempelvis erhålla gasol för uppvärmning av arbetsbodar. Göteborgs kommun, Svevia och Skanska ingår i kundkretsen, liksom asfaltsläggare, takläggare och linjemålare.

– Vi arbetar också med kundanpassade lösningar för industrin, såsom tillverkning av brännare samt regler- och övervakningsutrustning. Restauranger och hotell är andra vanliga uppdragsgivare, berättar Hans Molander. Skaldjurskokare I Gamo Gasol jobbar man i hög utsträckning med kundanpassade lösningar, eller som Hans uttrycker det; sådant som inte finns på butikshyllorna. Man har till exempel tagit fram en egen skaldjurskokare, en produkt som faktiskt lanserades redan under 60-talet. – Från början var det en utrustning som användes på räktrålare. Idag säljer vi skaldjurskokaren till fiskegrossister och detaljister som använder den till att koka kräftor, räkor, musslor och humrar, berättar Hans. Han passar på att tipsa om butiken i Sisjön dit både privatpersoner och företag är välkomna att ta del av det breda utbudet kring bland annat gasol, grillar, utrustning och tillbehör. Gamo Gasol jobbar även med service och reparationer av gasolutrustning i husbilar, husvagnar och båtar. Med hjälp av de egna servicebilarna är man snabbt på plats hos behövande kunder. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Stora Åvägen 21 436 34 Askim Telefon 031-723 21 90 jhedenbergh@condesa.com www.condesa.com


26

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Samlad hantverkarkompetens under ett tak WH Bolagen är kort sagt den enda aktör du behöver när det handlar om insatser kring bygg, el, VVS, måleri och golv. Här samverkar ett antal utvalda entreprenörer i en anda som präglas av engagemang, kompetens och gemenskap, och som resulterar i kvalificerade helhetslösningar.

långt tillbaka i tiden till de allra senaste tekniska lösningarna. Tack vare vår starka bredd kan vi tillmötesgå alla våra kunders önskemål, förklarar Michael. Steget före Fastighetsutvecklingsbolaget Engholm & Johansson, Ljungbloms Elektriska, WH Rör, WH Byggservice, Olof Leander Måleri samt golvfirman Mattiné är bolagen som tillsammans utgör WH Bolagets starka koncept. WH Rör och Mattiné är förstås certifierade för arbete i våtrum. Hela verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden och man

jobbar dessutom med ett tydligt personalfokus. – Vi satsar på vår personal. I praktiken är de vår produkt, konstaterar Michael och berättar att man hela tiden håller sig uppdaterade genom kontinuerliga utbildningsinsatser, inte minst kring beteendeutveckling med kundfokus. – Vi vill ligga steget före våra konkurrenter när det gäller såväl kundbemötande som kompetens. Vi jobbar alltid med en hög servicegrad och har en stående ambition att bli den bästa arbetsgivaren i vår bransch, avslutar Michael Samuelsson. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

WH Bolagen har format en verksamhet som kretsar kring bygg, el, VVS, måleri och golv. – Vi utför till exempel ombyggnationer, tillbyggnationer, reparationer och underhållsinsatser för framför allt fastighetsbolag och förvaltningsbolag i Göteborg med omnejd. WH Bolagen sysselsätter tillsammans ett hundratal professionella hantverkare, vilka tillsammans formar ett helhetskoncept som få konkurrenter kan matcha. Bolaget har sitt ursprung i 60-talet då det etablerades som ett traditionellt byggentreprenadföretag. Med tiden har dock inriktningen ändrats, vilket gjorde att man från och med 90-talet ägnade sig allt mer åt byggservice. Detta utgör grunden i WH Bolagen än idag och har format en verksamhet som kretsar kring bygg, el, VVS, måleri och golv. – Vi utför till exempel ombyggnationer, tillbyggnationer, reparationer och underhållsinsatser för framför allt fastighetsbolag och förvaltningsbolag i Göteborg med omnejd, berättar Michael Samuelsson, VD för WH Bolagen.

Från idé till färdigställande Han nämner kunder som Platzer och Wallenstam, samt Göteborgs Stad där WH Bolagen arbetar på uppdrag av Lokalförvaltningen. – Det kan röra sig om till exempel ombyggnationer och serviceinsatser på skolor och äldreboenden, eller andra kommunala inrättningar, säger Michael Samuelsson. Han lyfter fram bolagets ledord; engagemang, kompetens och gemenskap. – Vi står för ett serviceinriktat arbetssätt som ger enkelhet och trygghet för kunden. Hos oss erhåller kunden en och samma kontaktperson som koordinerar och samordnar allt från idé till färdigställande. Våra medarbetare står för både kunskap och tradition som sträcker sig

BYGGNATION | INSTALLATION | GOLV & MÅLERI Lokalanpassningar Lägenhetsrenoveringar Ombyggnationer Service

August Barks Gata 30 A, 421 32 Västra Frölunda Telefon 031-492419 | info@whbolagen.se


göteborg 27 www.svenskleverantorstidning.se

Ledande i Norden på periodiskt golvunderhåll Periodiskt golvunderhåll är inte bara hygieniskt, det bevarar golven som får längre livslängd. I företaget Ångtvättbilen är detta tydligt och man noterar att allt fler ser fördelarna med återkommande insatser. Ångtvättbilen är Nordens främsta aktör avseende miljöanpassad golvvård.

Ångtvättbilen bildades 1984 i samband med att ett par Stockholmsingenjörer tog fram en egenutvecklad mattvättmaskin för heltäckningsmattor. När man på 90-talet började ersätta textila golv med olika golvtyper, såsom trä-, linoleum- och plastgolv, utvecklades kunskap och metoder om hur alla typer av golv sköts. Detta har resulterat i att företaget idag finns representerat på ett 30-tal orter över hela landet, varav de flesta drivs av franchisetagare. Huvudkontoret finns i Göteborg där tre ägare, Dave Magnusson, Jens Wilsgaard och Konrad Löwhagen, idag äger konceptet Ångtvättbilen. Vi möter den sistnämnde. – Vi har utvecklats till en aktör som behandlar alla typer av golv, såsom textila golv, trä-, plast-, gummi-, linoleum-, betong- och stengolv, och vi har haft en mycket god utveckling de senaste åren, berättar Konrad Löwhagen. Alla golvtyper Ångtvättbilen jobbar rikstäckande och är idag marknadsledande i Norden avseende periodiskt golvunderhåll. Med miljöanpassade

metoder utför man mattvätt, möbeltvätt, golvslipning, betongslipning och golvvård på alla förekommande golvtyper. – Vi vänder oss till företag och dess kontor, butiker, hotell, färjor, fastighetsbolag med flera, vilka vi vanligtvis besöker en eller ett par gånger per år. Resultatet är vackrare golv, enklare städning samt att golven bevaras och får längre livslängd, säger Konrad. Bäst i världen Verksamheten i Ångtvättbilen är AAA-klassad. Konrad framhåller företagets starka miljöprägel, vilken inte minst manifesteras genom mattvättmaskinen som tvättar med varmt vatten under tryck och som sedan suger mattan ren och torr. Det hela går snabbt och inga kemiska medel används. – För ett par år sedan skickade vi vår mattvättmaskin till Carpet & Rug Institute i USA som testade den. De genomför dylika tester på maskiner över hela världen och vår maskin erhöll betyget Gold. Det innebär att ingen annan maskin i världen har erhållit ett högre betyg, berättar Konrad Löwhagen och berättar avslutningsvis att man sedan flera år tillbaka även erbjuder helt dammfri golvslipning för privatpersoner, som med fördel kan använda sig av ROT-avdraget. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Ångtvättbilen S:a Långebergsgatan 26 421 32 Västra Frölunda, Tel. 031 - 28 20 00 www.angtvattbilen.se


28

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Kundanpassade elektroniklösningar för all typ av automation Elektronikföretaget SIOX Solutions, Telefrang AB har i Mars fem decennier bakom sig när det gäller innovativa elektroniklösningar. Automation är bolagets specialitet, såväl standardlösningar som kundanpassade systemlösningar kring allt ifrån hårdvarumoduler till programvara.

Verksamheten startade redan 1966. 2013 förnyade Telefrang AB sin grafiska profil och började marknadsföra det egna varumärket SIOX. I och med det bytte man namn till SIOX Solutions, Telefrang AB. Sedan ungefär tre år tillbaka tillhör man företaget Profcon Electronics med säte i Dalarna där deras anläggning innefattar både tillverkning och montering inom området elektronik och mekanik, såsom industri- och paneldatorer. SIOX Solutions, Telefrang AB sysselsätter tio anställda och har specialiserat sig på lösningar kring automation. Thomas Frang, företagets ursprungliga grundare, är alltjämt aktiv i bolaget. – Vi står för allt ifrån kostnadseffektiva standardlösningar till fullständiga kundanpassade systemlösningar från hårdvarumoduler till programvara, och kan erbjuda storleks- och kostnadseffektiva mikroprocessorlösningar. SIOX fältbuss är vår huvudprodukt men inget måste i framtiden, berättar Micael Andersson som leder verksamheten. Innovativa lösningar SIOX Solutions, Telefrang AB vänder sig till aktörer på flera olika marknader i hela Sverige och övriga Europa, till exempel fastigheter, industri, marin och transport.

Queen Elizabeth University Hospital i Glasgow – För transportsektorn jobbar vi till exempel med gruvtåg, vilka vi förser med styrenheter för övervakning av hela vagnset. Ett annat applikationsexempel är kundanpassade produkter för styrning av kyl- och frysrum på kryssningsfartyg för en uppdragsgivare i Frankrike, berättar Micael Andersson. Han lyfter också fram SIOX Smoke Control System som är ett mycket flexibelt system för brandskydd i ventilation. Smoke Control System medför minimal kabeldragning tack vare den så kallade tretrådstekniken, inbyggd säkerhet eftersom systemet hanterar spjällfel, röklarm, slingfel, servicelarm och kommunikationsfel. Lösningen är också synnerligen flexibel eftersom upp till 400 spjäll är kopplade till samma centralenhet. – Vårt största projekt hittills har varit Queen Elizabeth University Hospital i Glasgow där vårt system styr och övervarar fler än 3 200 brandgasspjäll.

Kundanpassade elektroniklösningar med både innovativa lösningar och beprövad teknik

Helhetsansvar Han förklarar vidare att SIOX Solutions, Telefrang satsar på tåliga kvalitetsprodukter med lång livslängd. Man kan ta fram lösningar i små serier och är duktiga på att anpassa dem efter kundernas behov. – Vi tar ett helhetsansvar kring både hårdoch mjukvaruutveckling med både kundens och marknadens behov i fokus. Vi för en tät dialog med kunden genom hela projektet och

– Vi står för allt ifrån kostnadseffektiva standardlösningar till fullständiga kundanpassade systemlösningar från hårdvarumoduler till programvara, och kan erbjuda storleks- och kostnadseffektiva mikroprocessorlösningar.

kan snabbt anpassa den aktuella produkten efter dennes specifikationer. Det handlar om både innovativa lösningar och beprövad teknik i form av såväl standardprodukter som skräddarsydda lösningar, säger Micael Andersson. Han berättar avslutningsvis att ambitionen är att fortsätta växa och expandera på både utvecklings- och marknadssidan, och även sett till antalet medarbetare. – Vi ser en ökad efterfrågan kring fastighetsautomation och industriapplikationer. Behovet av kundanpassade elektroniklösningar växer och vi ska vara med och erbjuda ett ännu bredare utbud för att möta efterfrågan, fastslår Micael Andersson.

RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON


göteborg 29 www.svenskleverantorstidning.se

Finskt kökskoncept erövrar Sverige I Finland har Puustelli i mer än tre decennier varit landets främsta köksleverantör. Nu börjar allt fler svenskar också få upp ögonen för det starka kvalitetskonceptet som innefattar skräddarsydda kökslösningar där Puustelli tar ett helhetsansvar från start till mål.

delar av verksamheten, vilket också återspeglas i de trygga garantier man erbjuder. Puustellis snickerier har tio års funktionsgaranti, lådorna har till och med 30 års garanti, och härutöver lämnar man två års garanti för monteringsarbeten utförda av Puustellis montörer. Ett Puustellikök är dessutom ett miljövänligt kök. Miljöprägeln är tydlig och resulterar i moderna kökslösningar med högsta energiklass. Här tar man hänsyn till allt ifrån placering av kyl och frys till energisparande lampor, keramiska spisar och byten av droppande blandare. I sortimentet finns det ekologiska köket Miinus Kök. – Det består av en stomme gjord på biokomposit som tål både värme, kyla och vatten. Det lanserades för två år sedan och har redan rönt stor uppmärksamhet. Nu kommer vi att börja sälja det även här i Sisjön, berättar Lasse Kinnunen.

Allt hamnar på samma faktura, vilket, enligt Lasse, är mer eller mindre unikt i branschen. Bland kunderna finns såväl privatpersoner som företag i framför allt Storgöteborg, men faktum är att Puustelli även har sålt ett kök till en så avlägsen plats som Uganda. – Våra kunder uppskattar att vi tar ett helhetsansvar, inklusive slutbesiktning. Vi har hög kundnöjdhet och erhåller goda rekommendationer från de kunder som anlitat oss. Vår filosofi är att serva kunden från första kontakten till färdigmonterat kök, avslutar Lasse Kinnunen. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Från början till slut Efter att kunden har kontaktat Puustelli genomför man ett hembesök där man tar mått och diskuterar fram en lämplig lösning. Därefter lämnas en kostnadsfri offert som inkluderar allt, det vill säga inte bara själva köket utan också hantverkarnas kostnader, inklusive ROT-avdrag.

Frv Lasse Kinnunen och Ari Ryynänen

– Våra kök tillverkas med högklassiga material och moderna tekniska lösningar. Vi skräddarsyr våra kök efter kundernas önskemål och befintlig rumsyta, och tar utifrån detta fram måttanpassade kök i vår fabrik.

Jag vill att Puustellis köksinredare kontaktar mig för en kostnadsfri köksplanering. Skicka mig Puustellis Idébok. Namn: Adress: Postnummer: Telefon:

www.puustelli.se

E-mail:

Ort:

................................................................................................................

Kvalitets- och miljöfokus Puustelli är sedan cirka 30 år tillbaka det mest köpta och högst uppskattade köksmärket i Finland. Kvalitet är ledordet som genomsyrar alla

PUUSTELLI BETALAR PORTOT

PUUSTELLI ASKIM SVARSPOST 20544828 400 90 GÖTEBORG

................................................................................................................

Puustelli etablerades i Finland för snart hundra år sedan och utgår från anläggningen i Harjavalta. Förutom i Finland finns butiker även i England samt i Sverige där företaget finns representerat via 13 franchisetagare. En av dem finns sedan 2011 i Sisjön i Göteborg där Lasse Kinnunen leder verksamheten tillsammans med kollegan Ari Ryynänen. – Våra kök tillverkas med högklassiga material och moderna tekniska lösningar. Vi skräddarsyr våra kök efter kundernas önskemål och befintlig rumsyta, och tar utifrån detta fram måttanpassade kök i vår fabrik. Allt tillverkas enligt exakta mått, det är med andra ord ett riktigt precisionsarbete, säger Lasse Kinnunen.

PUUSTELLI KÖK ASKIM

Sisjövägen 45 • 031-86 86 36 Må 12–18, Ti–fr 10–18, Lö–sö 11–15


30

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Komplett leverantör av automatikskåp I utkanten av Göteborg finner vi en trogen och ofta anlitad leverantör av automatikskåp. Level Automation AB vänder sig till alla i behov av elskåp och automationslösningar, vilka anpassas helt efter beställarnas önskemål.

Det är gott om erfarenhet som ligger bakom Level Automation AB. Delägarna Jan-Ove Lorentzon och Martin Ozols har tillsammans 55 år bakom sig i branschen, rutin som förstås präglar verksamheten på flera olika sätt. Den förstnämnde var med och startade företaget Kontikab i början av 80-talet. Bolaget såldes 2010 men Jan-Ove och Martin bestämde sig för att ta över avdelningen för automation. Därmed etablerades Level Automation, ett företag som sysselsätter sex personer och utgår från Sisjöns industriområde i Göteborgs utkanter, där man förfogar över kontor, verkstad och lager. Helhetslösningar Level Automation AB vänder sig till alla företag i behov av elskåp och automation för exempelvis styrning av maskiner, transportanläggningar, reningsverk, processer eller vakuumsystem. – Vi tillverkar kompletta automatikskåp och står själva för elkonstruktion och PLC-programmering av styrsystem. Det rör sig om unika ritningar och PLC-program för varje enskild kund och självklart står vi för driftsättning av de lösningar vi tillhandahåller. Även legotillverkning i både små och stora serier är ofta förekommande, berättar Jan-Ove Lorentzon. Han betonar vikten av långsiktiga kundrelationer, vilka byggs med utgångspunkt från företagets långa erfarenhet och en påtaglig

lyhördhet för kundernas behov. – Våra kunder finns företrädesvis i Sverige, men eftersom många av beställarna är exportföretag finns många av våra lösningar på olika platser i världen i form av både små och stora installationer, berättar Jan-Ove. Konkurrensfördelar Level Automation har byggt en hel del automationslösningar för bland annat avloppsreningsverk. Kommuner och industrier är vanliga uppdragsgivare, och för de sistnämnda har man genom åren tagit fram olika lösningar för bland annat vakuumteknik, lyftteknik, forskning och förpackning. Samtliga elskåp byggs på plats i den

egna verkstaden. – Vår ambition är att alltid kunna erbjuda optimala lösningar av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Tack vare att vi förfogar över vårt eget lager kan vi starta en tillverkningsprocess tämligen omgående efter en förfrågan, säger Jan-Ove Lorentzon. Han framhåller fördelen med att vara en mindre aktör i branschen, vilket innebär korta beslutsvägar och snabba leveranser. Lång erfarenhet och stor flexibilitet är andra konkurrensfördelar. Utvecklingen är god i företaget och Jan-Ove berättar avslutningsvis att man inom kort kommer att nyanställa en konstruktör/programmerare. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Byrån med kompletta ekonomitjänster inom företagsförmedling och redovisning Vid köp eller försäljning av en verksamhet kan Royal Business Center utgöra ett väsentligt stöd. Bolaget erbjuder såväl företagsförmedlingstjänster som kvalificerade ekonomitjänster, vilket gör att företagets uppdragsgivare aldrig behöver anlita mer än en aktör. Royal Business Center tar ett helhetsgrepp kring hela den aktuella processen.

Fr. v. Salih, Gabriel och Ibrahim

Privatägda Royal Business Center bildades för ungefär fem år sedan av Salih Deveci. Verksamheten sysselsätter idag totalt fyra personer och erbjuder företagsförmedling, tjänster kring företagsetablering samt bokföring, redovisning och andra ekonomitjänster. Salih Deveci har en magisterexamen i ekonomi bakom sig och ett förflutet på ett flertal redovisningsbyråer. – Jag fick idén att starta eget eftersom jag ville ha ett friare arbete och bestämma mer själv, säger Salih som i sitt företagande har god hjälp av trion Gabriel, Ibrahim och Daniel. Royal Business Center servar främst småföretagare i Göteborg men även enstaka kunder i Värmland och Skåne. Restauranger och deras leverantörer, vårdföretag, friskvårdsföretag, advokatbyråer samt övriga tjänsteföretag är några av de branscher de är intresserade av vad gäller redovisnings- och bokföringstjänster. När det gäller företagsförmedling är Royal Business Center beredd att ta emot uppdrag oavsett branschtillhörighet. Gott renommé – Man kan sammanfatta Royal Business Center som ett litet företag som arbetar med löne- och skatteadministration, bokföring, redovisning, bokslut, årsredovisning samt deklarationer för små och medelstora företag, säger Salih och fortsätter: – Vi är mer personliga och flexibla än de stora aktörerna och attraherar nya uppdragsgivare genom att våra nöjda kunder berättar om oss för sina bekanta. Vi har en hög kunskapsnivå,

ett gott siffersinne och en hög tillgänglighet. Kunden behöver inte alltid boka tid utan kan besöka oss under vardagar mellan klockan 9 och 17. Royal Business Center kan även hjälpa sina kunder när det handlar om regler inom svensk lagstiftning, samt med blanketter och intyg till och från olika myndigheter. Kunden i centrum är bolagets affärsidé och kvalitet är ett av dess ledord. – Det är viktigt att det blir rätt eftersom vi har kundens förtroende att arbeta med deras administration. Vi är generalister och alla på byrån har kompetens inom alla våra affärsområden, säger Salih Deveci. Trängselskatten försvårar Trängselskatten och sämre parkeringsmöjligheter i centrala Göteborg har dock påverkat Royal Business Center negativt eftersom det har blivit dyrt för kunderna att besöka kontoret samt handla och konsumera i de centrala delarna av staden. Därmed har även handeln för butiksoch restaurangägare i centrala Göteborg påverkats negativt. – Förbättrade parkeringsmöjligheter är en faktor som skulle kunna underlätta för kunder och leverantörer att komma på besök. Politikerna skulle genom att förändra lagstiftningen kunna ge staden en mer levande stadskärna, menar Salih Deveci. Han ser dock ljust på företagets framtid och hoppas kunna utveckla verksamheten ännu mer, inte minst beträffande företagsförmedling. TEXT: ANNA ADRIANSSON

Er kompletta leverantör av automatikskåp

070 459 92 61 • info@royalbc.se • www.royalbc.se

031-719 79 80 • info@ levelautomation.se • www.levelautomation.se


göteborg 31 www.svenskleverantorstidning.se

Trygg samarbetspartner för hamnar och raffinaderier Sedan 1898 har namnet Saybolt stått för korrekt och effektiv inspektion av raffinaderier och hamnverksamhet runt om i världen. Saybolt International BV med säte i Holland sysselsätter totalt över 3000 personer och har namngivit olika testmetoder såsom Saybolt Viscosity. Den svenska delen av verksamheten, Saybolt Sweden AB, har funnits sedan 1980, och huvudkontoret i Skarvikshamnen, där företaget nyligen har byggt om och utökat sitt laboratorium, startades 1984 och sysselsätter idag 60 personer. Arbetet i deras laboratorium består huvudsakligen av oberoende inspektion av oljeprodukter och därför är företaget välkänt bland företagen i oljebranschen. Jag träffar Peter Munksgaard, VD för Saybolt Sweden AB och Ulf Östan, laboratoriechef.

”Kunderna består till 40 % av svenska företagskunder, allt ifrån större industrikunder till små bilverkstäder och resterande andel utgörs av multinationella oljebolag” berättar Peter. ”Tanklagring sker i Sverige för dessa bolag vilket innebär att företagen hyr utrymme hos olika depåer och terminaler runtom i landet. Uppdraget från kunden innefattar en specifikation som skall uppfyllas och Saybolt Sweden AB utför denna beställning. Arbetet går ut på att göra provtagning och analyser för att säkerställa att rätt mängder och rätt kvalitet av fossila bränslen, biobränslen, oljor från skog och olika fettsyror transporteras, lagras och levereras. Dessutom görs tester av flygfotogen som en stor del av verksamheten. Snabbhet är vårt motto samtidigt som kvalitet, integritet och säkerhet är våra ledord. Noggrannhet och kompetens borgar för att inte avkall sker på testernas kvalitet. Saybolt finns på plats, när och var kunden behöver oss och inspektörerna bemannar därför Sveriges största oljehamnar exempelvis i Umeå, Nynäshamn, Lysekil och Malmö. Om en incident sker som orsakar ett utsläpp kan Kustbevakningen komma och leverera olika prover som skall analyseras så att åtgärder kan vidtas snarast möjligt. Vi arbetar aktivt med etik, hälsa, säkerhet och miljö och som ett led i detta arbete kontrollerar Sjöfartsverket företagets miljövärde.” Alla företagets analyser utförs enligt ISO 17025. Företaget kan nås dygnet runt alla dagar i veckan och håller kunderna underrättade löpande om framsteg som sker i analysarbetet.

Nu ansluter laboratoriechefen Ulf Östan till mötet och vi tar en runda genom laboratoriet medan Ulf berättar. Jag får ta på skyddsglasögon innan vi går runt bland prover och analysutrustning och sedan får jag användning av mina kunskaper i kemi när Ulf visar runt och beskriver företagets verksamhet. Vatten – en förorening ”Vi är ett multinationellt företag som är lastägarens ögon och öron på plats” berättar Ulf. ”Oberoende inspektion av volym och kvalitet är en förutsättning för att avtal och kontrakt ska kunna upprättas mellan två parter i en affärsförbindelse. Vi är en mellanhand mellan köpare och säljare och står som en garant för att avtalen mellan parterna uppfylls, d v s att de avtalade volymerna av en produkt med en viss beskaffenhet och kvalitet levereras. Vi har kvalificerad personal i vårt laboratorium och är ackrediterade av Swedac för att utföra beställda kontroller och analyser. Hög kompetens borgar för att avkall inte sker på testernas noggrannhet även om analyser kan ske snabbt. Vi fastställer halter av exempelvis kväve, klorider, svavel, kvicksilver och vatten i den analyserade produkten. Vatten är m a o en förorening i detta sammanhang. De viktigaste parametrarna i testerna som görs är densitet och viskositet. 6000-7000 flaskor med prover tas in per 3-månaders-period och totalt sker ca 50000 analyser av dessa prover hos oss per år. Vid tvister mellan två parter är provtagningens metoder och utförande avgörande för utgången av tvisterna ifråga. Snabbt svar är därför vår affärsidé.” ANNA ADRIANSSON

Saybolt Sweden provides: • Analytical services in a modern ISO 17025 by SWEDAC accreditied laboratory • Analysis of chemicals, biofuel, fuel oil, diesel oil, gasoline, jet fuel, naphtha and lpg • Both ship and shore quantity measurements • Vessel loading, discharging and lightering • Sampling • Tank suitability inspections • Draft surveys • Terminal and refinery stock audits • All our services available 24 hour 7 days a week Saybolt Sweden AB Smöroljegatan 3, 418 34 Göteborg Telefon 031-712 16 00, Fax 031-54 70 99 saybolt.sweden@corelab.com www.saybolt.se and www.saybolt.com


32

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

I framkant kring utrustning för geotekniska undersökningar

När markförhållanden ska kartläggas i samband med byggnation är det Ingenjörsfirman Geotech AB man kontaktar för att skaffa utrustningen som behövs. Geotech är specialister när det gäller utrustning för geotekniska fältundersökningar och står för ett helhetskoncept som innefattar såväl maskiner och mätsystem och service och eftermarknad.

Mats Örtendahl. Det handlar om att skapa underlag för de geotekniska beräkningarna i samband med byggnation av exempelvis en fastighet, bro, järnväg eller vägar. När marken belastas behövs i regel olika förstärkningsåtgärder i form av exempelvis pålning. – Vår utrustning tar fram beräkningsunderlagen för själva grundläggningen, förklarar Mats.

Geotech startades av Peter Örtendahl och en kollega 1970 och drivs alltjämt av medlemmar i familjen Örtendahl. Idag är det sonen Mats som för de stolta traditionerna vidare tillsammans med bolagets 40 anställda. Vi träffar honom på anläggningen i Sisjön i Göteborg där man förfogar över både kontor och tillverkningsenhet. Härutöver driver man en produktionsenhet i Mölndal där fem anställda jobbar med bland annat komponenttillverkning. – Vi är specialister inom utrustning för geotekniska fältundersökningar som används vid mätning och insamling av data i fält, berättar

Maskiner, utrustning, förbrukningsmaterial Verksamheten i Geotech vilar stadigt på tre stabila ben; maskinell utrustning, mätsystem och förbrukningsmaterial. Det förstnämnda handlar om tillverkning av bandgående maskiner. – Vi är idag en världsledande tillverkare av avancerade sonder, geotekniska riggar och annan fältutrustning. Vi har sju grundmodeller och utifrån dessa kundanpassar vi varje enhet efter beställarens behov och önskemål, säger Mats Örtendahl. När det gäller området Mätsystem har Geotech tagit fram ett eget CPT-system, en helt unik lösning som transporterar data från en sond i

marken upp till markytan via en ljudsignal som löper genom borrstålet. Därmed slipper man trä en kabel genom sondstängerna som är i vägen när man hanterar dessa. – Den här metoden används vid exempelvis offshoreundersökningar på havsbotten på ned till 2 000 meters djup där robotar hanterar skarvningen, berättar Mats. Förbrukningsmaterial handlar bland annat om borrspetsar, borrkronor, provtagare och sondstänger. I kundkretsen finns exempelvis konsultföretag som utför geotekniska undersökningar. Den största beställaren av våra kunders tjänster är Trafikverket. Upptagningsområdet sträcker sig över hela Sverige samt övriga nordiska länder, medan CPT-systemet säljs över hela världen. Helhetslösningar Nyförsäljning, eftermarknad, reparation, service och kalibrering av mätutrustning – Geotech står för ett helhetskoncept. – Vi jobbar kontinuerligt med utveckling av våra maskiner och system och vill alltid verka i branschens framkant. Våra kunder presenterar hela tiden nya behov avseende maskiner och system, och det är vår uppgift att tillgodose dem. Vi skräddarsyr våra lösningar efter kundernas önskemål och har som stående ambition att fortsätta jobba med banbrytande utveckling av utrustning för markundersökning, avslutar Mats Örtendahl. RESEARCH: STEFAN CAREWALL TEXT: ÖRJAN PERSSON

INGENJÖRSFIRMAN GEOTECH AB • DATAVÄGEN 53 • 436 32 ASKIM TEL. 031-28 99 20 • INFO@GEOTECH.SE • WWW.GEOTECH.SE


stenungsund/tjörn/orust 33 www.svenskleverantorstidning.se

Marina entreprenader längs hela västkusten Båtföreningar, kommuner, företag och privatpersoner längs västkusten har en stabil partner att vända sig till när det gäller helhetslösningar för både stora och små marina projekt. På Västkustens Brygg & Transport jobbar man med allt ifrån byggnation av bryggor till sjötransporter och undervattensinspektioner.

Familjeföretaget Västkustens Brygg & Transport drivs av Dan Mattsson och hans båda söner Christian och Fredrik. Dan startade företaget 1994 under tiden som han hade en annan anställning, men ett tiotal år senare sade han upp sig för att satsa helhjärtat på verksamheten som de flesta väljer att förkorta VBOT. I samma veva började sonen Christian i företaget och fem år senare gjorde även Fredrik entré i firman efter att ha jobbat som snickare. Idag sysselsätter VBOT tio anställda samt en hel del F-skattare under högsäsong. Breda tjänster Västkustens Brygg & Transport utför alla slags sjöentreprenader längs västkusten och dess insjöar. Det rör sig exempelvis om reparationer och nybyggnationer av fasta bryggor, underhåll, utläggning och förankring av flytbryggor, sjötransporter samt utläggning av kablar, rör och ledningar. – När det gäller bryggor kan vi ta oss an allt ifrån små badbryggor till stora anläggningskajer. Vi genomför transporter av maskiner och gods till öarna med hjälp av egna färjor, vi ombesörjer

avfallshantering och containerhantering på öarna runt Tjörn och Orust, utför oljesanering till sjöss längs hela kusten, bogserar, bärgar och muddrar farleder och mycket mer, berättar Dan Matsson. En annan del av verksamheten utgörs av yrkesdykning då man till exempel besiktigar bryggor, ledningar med mera, vilka också dokumenteras via olika medier. VBOT åtar sig också vattenledningsarbete kring VA, el och fiber.

Det rör sig exempelvis om reparationer och nybyggnationer av fasta bryggor, underhåll, utläggning och förankring av flytbryggor, sjötransporter samt utläggning av kablar, rör och ledningar.

Båtar för alla ändamål Kundkretsen innefattar såväl privatpersoner och företag som båtföreningar, rederier och kommuner. De uppskattar VBOT:s starka bredd och höga kapacitet, vilket understryks av bolagets färjeflotta. – Vi förfogar över tre egna grundgående transportfärjor med en lastkapacitet på upp till 60 ton och med fällbar ramp för entreprenadmaskiner med mera. Vi har en mindre snabbgående transportfärja/ dykbåt, en bogserbåt, två byggpråmar med kran, plus mindre snabbgående båtar, flottar och pråmar i olika storlekar, berättar Dan Matsson som trivs med sitt jobb och de utmaningar det medför. – Det är ett mycket väderberoende arbete, men det är något vi trivs med. Vi har en stark bredd och gedigen kunskap inom företaget som gör att vi kan jobba med stor flexibilitet. Det uppskattas av våra uppdragsgivare. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Vi gör helhetslösningar i marin miljö !

yrkeSdykning T.ex. SjöTranSporTer • BogSering • ByggnaTioner • Muddring •

Västkustens Brygg & Transport Dan 0708-95 63 46 • Christian 0739-29 62 67 • Fredrik 0702-88 50 05 • www.vbot.se

Lugn, vi tar h


34

stenungsund/tjörn/orust www.svenskleverantorstidning.se

En trygg partner kring materialhantering och projektdokumentation Utveckling och lönsamhet kräver stor noggrannhet avseende materialhantering och projektdokumentation. Här kan Fredrix Tekniska AB spela en viktig roll för målmedvetna företag med höga ambitioner.

Tjänster inom materialhantering och QA/ QC-projektdokumentation är företaget Fredrix Tekniska AB:s specialiteter. Verksamheten utgår från lokalerna på Kraftverksvägen i Stenungsund där vi träffar Fredrik & Sara Holm som tillsammans leder företaget. – Vår ambition är att underlätta och skapa möjligheter för våra kunder att effektivisera materialflödet från beställning till montage och överlämning till slutkund, förklarar de och berättar att man bland annat jobbar med dokumentation i projektform i samband med exempelvis nybyggnation, revisionsstopp eller uppgradering av befintlig anläggning. Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring inom svetsning är ett vanligt uppdrag och här jobbar man med materialuppföljning enligt EN13445, EN13480 och EN1090. – Vi jobbar mestadels mot de större industrierna, såsom kärnkraftverk, petrokemi och raffinaderier där vi till exempel utför installa-

tionsbesiktning och kontrollerar att allt är utfört enligt ritning. Eventuell oförstörande provning kan utföras innan det aktuella materialet når kunden. Vi skapar arbetsmappar och dokumentationsunderlag för tillverkning och uppföljning, samt gör en slutdokumentation inför överlämnandet, berättar Fredrik Holm. Han betonar vikten av att hålla reda på vilket material som ska användas, att materialet finns och att det lämnas ut i tid.

juda en 600 kvadratmeter verkstadslokal för utomstående firmor som utför tillfälliga jobb, såsom underhållsarbeten, för de stora industrierna i Stenungsund, men också för lokala företag som behöver extra utrymme under en begränsad tid. Vi kan erbjuda viss utrustning och har även kontorsutrymme för uthyrning, informerar Fredrik. Han lyfter fram lokalernas centrala läge i Stenungsund, liksom den fem man starka per-

Goda resurser När det gäller materialhantering har Fredrix Tekniska AB jobbat med detta i egna lokaler sedan ett drygt år tillbaka. Tidigare genomfördes dylika uppdrag på plats ute hos kunderna, vilka alltjämt består av större industrier. – I samband med större planerade stopp kan kunden hyra uppställningsplats hos oss. Vi tar emot material från alla leverantörer, påpekar Fredrik Holm. Han berättar vidare att man i dagsläget förfogar över 600 kvadratmeter uppvärmda lagerlokaler fördelade på två separata hallar där man hanterar rördelar, bult, ventiler, packningar och annat material för visstidsförvaring. Härutöver finns 2 000 kvadratmeter utomhusyta där rör och mindre känsligt material kan förvaras. – Från första april kommer vi också att erb-

– Vår ambition är att underlätta och skapa möjligheter för våra kunder att effektivisera materialflödet från beställning till montage och överlämning till slutkund. Sara och Fredrik Holm

Prefabriceringsmaterial i avvaktan på utleverans

Lossning av rör

sonalstyrkan som han hoppas kommer att fördubblas de närmaste åren. – Vi har haft en mycket positiv utveckling, inte minst eftersom vi utvecklar och förbättrar oss hela tiden. Vi tänker även fortsättningsvis vara en trygg partner att räkna med kring materialhantering och projektdokumentation för företagen här i regionen.

RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON


stenungsund/tjörn/orust 35 www.svenskleverantorstidning.se

Grävare med jordvärmeexpertis Värmepumparna fortsätter sitt segertåg över landet och allt fler upptäcker fördelarna med jordvärme som är både billigare och mer effektivt än andra alternativ. Här spelar Orustbaserade Bjarne Rutgersson i Svanesund AB en viktig roll med sin långa erfarenhet och breda kompetens kring effektiva gräventreprenader.

Bjarne Rutgersson startade sitt företag 1982, en verksamhet som numera sysselsätter ett tiotal personer samt inhyrd kompetens i samband med arbetstoppar. Verksamheten utgår från Varekil på Orust och rör professionella entreprenadtjänster såsom plöjning/grävning av alla typer av ledningar för exempelvis jordvärme, dränering, tryckavlopp, vattenledning, bredband, el- och telekablar. – En av våra specialiteter är läggning av kollektorslang för ytjordvärme. Hittills ligger vi bakom drygt 6 000 anläggningar i södra och västra Sverige. När det gäller slangläggning är vi helt unika med den erfarenhet, kunniga personal och ändamålsenliga maskinpark som vi besitter. Vi har bland annat fem egna specialkonstruerade maskiner för denna typ av plöjning, berättar Bjarne som alltjämt leder verksamheten. I maskinparken finns också en täckdikningsmaskin samt en kedjegrävare med kapacitet att gräva två meter på djupet och 20 centimeter på

bredden för grövre slangar, såsom för vatten och avlopp. Trygga garantier Bjarne berättar att jordvärme är ett billigare alternativ till bergvärme som dessutom i de flesta fall har en något bättre verkningsgrad. – Att det är rätt demissionerat är A och O i det sammanhanget, poängterar Bjarne som menar att en 400 till 600 kvadrateter stor tomt i allmänhet räcker för att driva en normal anläggning. Med hjälp av företagets ändamålsenliga utrustning går det enkelt och smidigt att med stor precision gräva och plöja på besvärliga ställen. Detsamma gäller grävningsuppdrag för fiberläggning där Bjarne Rutgersson i Svanesund AB står för trygga garantier. En annan trygghet för kunderna är bolagets kunniga och erfarna maskinförare som innehar erforderliga utbildningar.

förbinder till större gemensamma anslutningar eller kommunalt VA kan Bjarne Rutgersson erbjuda avlopp med trycksystem. – Fördelen med trycksystem är att inget självfall behövs. Tekniken fungerar som så att avloppet från huset går ut i en tank. När nivån stiger i tanken pumpas vattnet ut i de kommunala

ledningarna eller ut till den gemensamma anläggningen. Det blir mycket mer kostnadseffekt än att varje hushåll har sin egen reningsanläggning, förklarar Bjarne Rutgersson avslutningsvis. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Avlopp med trycksystem Bjarne Rutgersson AB arbetar främst i västra och södra Sverige. De vänder sig till villaägare, föreningar och samfälligheter för el, fiber, vatten och avlopp samt till jordbruk, industrier och andra stora fastigheter. För föreningar som

Plåtslageri- och svetsarbeten i branschens framkant Flexibilitet och stark bredd är kanske de faktorer som bäst kännetecknar Börjessons Plåt & Svets AB i Rönnäng på Tjörn. Här tar man sig an alla typer av plåtslageri- och svetsarbeten i form av kompletta helhetslösningar, från prototyp till färdig produkt.

Börjessons Plåt & Svets startades i början av 80-talet och är ett familjeföretag i tredje generationen med cirka 15 anställda. Sedan början av 2000-talet har företaget haft samma inriktning, det vill säga legotillverkning i form av allt ifrån enstaka artiklar och prototyper till små och medelstora serier. – Vi utför alla typer av plåtslageri- och svetsarbeten i såväl rostfritt som aluminium och stål. Vi tar fram både enklare och mer avancerade delar och jobbar bland annat med vatten- och laserskärning, kantpressning, svetsning och maskinbearbetning, berättar Fredrik Börjesson som leder verksamheten. Bred kundkrets Börjessons Plåt & Svets AB åtar sig helhetslösningar som spänner över allt ifrån prototypstadiet till färdig produkt. Man jobbar bland annat med specifika projekt kring inredningslösningar för exempelvis kontor och restauranger. – Vi servar kunder över hela Sverige med fokus på Västsverige. Vi har en bred kundkrets bestående av 250 till 300 återkommande uppdragsgivare, vilka består av både små och stora beställare, berättar Fredrik.

Han nämner den ändamålsenliga maskinparken som en av förklaringarna till företagets framgångar. Den uppdateras kontinuerligt för att man hela tiden ska kunna hålla sig i branschens framkant, och redan i maj levereras en ny lasermaskin. Expanderar Börjessons Plåt & Svets AB kännetecknas av snabb offertbehandling, uppföljning av leverans, hög anträffbarhet och hög flexibilitet. Eftersom man jobbar med låga omkostnader kan man dessutom erbjuda riktigt konkurrenskraftiga priser på sina lösningar. Det är ett koncept som uppskattas och som gör att utvecklingen i företaget är god. – De senaste åren har vi haft en mycket positiv utveckling både personal- och omsättningsmässigt. Som en följd av detta bygger vi nu ut vår anläggning med cirka 500 kvadratmeter verkstadslokal, lager och kontor som ska vara klart i maj i år. Den nya maskinen ger oss också ännu större flexibilitet. Vi kommer även fortsättningsvis investera i nya maskiner och vi håller dessutom på att certifiera verksamheten, berättar Fredrik Börjesson avslutningsvis.

Vi utför alla typer av ledningsförläggning

RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Jordvärme • Fiber • Tryckavlopp Vi utför alla typer• Vattenledning avledningsförläggning ledningsförläggning typer av

Bevattning • Täckdikning • El- och telekabel m.m.

Jordvärme •• Fiber Fiber •• Vattenledning Vattenledning••Tryckavlopp Tryckavlopp Jordvärme Bevattning •• Täckdikning Täckdikning •ElEl-och ochtelekabel telekabelm.m. m.m. Bevattning Välj •jordvärme - det mest kostnadseffektiva Väljjordvärme jordvärme Välj alternativet -!det detmest mestkostnadseffektiva kostnadseffektiva s s o g n alternativet i ggoossss!! alternativet RRRinin 0708-55 04 0304-447 50 0708-5565 6504 04elel el0304-447 0304-4475050 0708-55 65

Telefon 0304 - 677490 • E-post: info@bps-ab.se


36

stenungsund/tjörn/orust www.svenskleverantorstidning.se

En förebild i branschen för eldistribution och service Västra Orusts Energitjänst och dotterbolaget VOE Service AB är något av förebilder i branschen för eldistribution och service. Här fokuserar man på miljö- och energibesparande åtgärder som onekligen ligger helt rätt i tiden.

Västra Orusts Energitjänst har en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1919 då Morlanda Elektriska Distributionsförening bildades och inregistrerades som Westra Orusts Elektriska Distributionsförening. Numera är bolaget en trogen eldistributör i regionen som hela tiden strävar efter att markförlägga mer och mer elkabel i syfte att motverka avbrott i samband med oväder. I Västra Orusts Energitjänst ingår också dotterbolaget VOE Service AB som står för produkter och tjänster kring eldistribution upp till 20 kV Miljövänliga lösningar Vi träffar Mikael Larsson som leder verksamheten från kontoret i Ellös på Orust. Han berättar att VOE Service bland annat säljer moderna nätstationer, inte minst till industrikunder över hela landet. – Vi erbjuder nätstationer av glasfiberarmerad plast, till skillnad från många av dagens nuvarande varianter, tillverkade i plåt som med tiden bryts ned. Detta är allvarligt eftersom transformatorer innehåller olja som kan läcka ut och skada miljön. Vi köper färdiga skal i glasfiberarmerad polyester. De är helt miljöanpassade och uppfyller därmed alla dagens högt ställda krav. Dessutom kundanpassar vi dem helt efter beställarnas önskemål, berättar Mikael Larsson. VOE Service kan även erbjuda både hög- och lågspänningsställverk, vilka också anpassas efter behov. Här jobbar man också med komplettering, skötsel och underhåll. – Vi säljer även tjänster för beredning och projektering för kraftdistribution, samt tar fram planer och underlag för nyproduktion eller ombyggnad av distributionsnät. Vi kan också tillhandahålla reservkraftverk, vilka finns för både försäljning och uthyrning, informerar Mikael Larsson.

Solcellslösningar Ett område som blir allt mer intressant för såväl privatpersoner som näringsidkare är energibesparing. – Det handlar inte bara om miljömässiga insatser utan om åtgärder som sparar en hel del pengar för våra kunder, påpekar Mikael Larsson och nämner bland annat solcellsanläggningar. VOE Service AB kan erbjuda kompletta solcellspaket för både privatpersoner och företag. Kunden kan välja att montera dem själva eller

låta Mikael och hanns kollegor göra jobbet, och härutöver står man även för slutbesiktning. Anläggningarna är mer eller mindre underhållsfria och betalar på sikt sig själva. – Vi står för ett helhetsåtagande som även innefattar lösningar för energilager. Det innebär att elöverskott från exempelvis sol- eller vindkraft lagras i batterier som kan användas vid ett senare tillfälle, berättar Mikael Larsson. VOE Service kan även hjälpa till med utredningar kring energibesparande åtgärder samt, till

exempel, byta ut befintliga ljuskällor mot LEDlösningar. Via elhandelsbolaget Best El kan man erbjuda miljövänlig el baserad på vind, sol och vatten, och härutöver ansvarar man även för drift och skötsel av belysning längs gång- och cykelvägar. VOE Service kan också leverera belysningsstolpar till exempelvis företag som på ett bättre sätt vill lysa upp anläggningen eller kontoret. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Västra Orusts Energitjänst | Glimsåsvägen 3, Ellör | Telefon 0304-54880 | E-post: info@voe.se | www.voe.se


stenungsund/tjörn/orust 37 www.svenskleverantorstidning.se

En trygg leverantör till svensk industri På ProTech i Stenungsund jobbar man med ambitionen att göra sina kunders arbetsdag lite lättare. ProTech levererar tryckluftsmaskiner, svetsmaskiner, momentnycklar och hydraulik samt servar svetsar och småmaskiner, ett koncept som attraherar såväl mindre företag som ledande bolag som Volvo och Scania.

ProTech – det vill säga Professional Technologies Sweden AB – är ett försäljnings- och serviceföretag som gör det vardagliga arbetet lite lättare på svenska industrier. Företaget startades i Stenungsund 2006 och finns sedan 2011 även representerat i Skövde. Försäljning av tryckluftsmaskiner, svetsmaskiner, momentnycklar och hydraulik är en av bolagets specialiteter. – Vi är svensk distributör för Ingersoll Rand med direktimport från deras Europalager i Belgien. De tillverkar bland annat trycklufts- och batterimaskiner för industri och verkstad och är ett välkänt amerikanskt premiummärke. Faktum är att Ingersoll Rand är en av värdens ledande tillverkare av tryckluftsverktyg och maskiner, berättar Michael Rumler, ägare av ProTech. Välkända varumärken ProTech är också återförsäljare för välkända varumärken som Miller, Elga, Simson och Stahlwille. Amerikanska Miller tillverkar alla typer av svetsmaskiner, Elga levererar tillsatsmaterial, Simson står för underhållshydraulik och kraftverktyg, medan Stahlwille är en ledande tysk aktör kring tillverkning av momentnycklar.

– Vi har valt att jobba med premiummärken eftersom vi vet att våra kunder ställer mycket höga krav på både prestanda och kvalitet. Det har skapat en stor och stabil kundkrets med såväl små företag som stora välkända industriaktörer, såsom Volvo och Scania. För oss är alla kunder lika viktiga, understryker Michael Rumler. Mot nya mål ProTech AB utför även service på svetsar och småmaskiner. All service sker på anläggningen i Stenungsund där verksamheten är både kvalitetsoch miljöcertifierad enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004. – Sedan 2008 erbjuder vi service på tryckluftsmaskiner, elverktyg, högtryckstvättar, städmaskiner, hydraulik, batterier med mera. Vi tar oss an de flesta fabrikaten, betonar Michael Rumler och berättar att ProTech är ett modernt företag i ständig utveckling. Företaget har haft en mycket positiv utveckling och har genom åren breddat verksamheten successivt. – 2015 blev ett rekordår för oss och nu har vi för avsikt att utveckla vår verksamhet ytterligare i den här regionen, avslutar Michael Rumler. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Stor kunskap i personlig elfirma Rylanders El är den anrika, traditionella elfirman där stort kunnande och personligt bemötande kompletteras med moderna lösningar och nytänkande. Här jobbar man med allt ifrån försäljning av vitvaror och belysning till elinstallationer.

Rylanders El startades i Skärhamn redan 1936 och ingår numera i den rikstäckande Elkedjan med cirka 200 butiker över hela Sverige. Verksamheten drivs sedan ett år tillbaka av Jonas Fosser som är tredje generationen elinstallatör. Vi träffar honom i företagets butik som ligger centralt på Hamngatan i Skärhamn, och där kunderna kan köpa det mesta avseende el, såsom vitvaror, hushållsel, belysning och installationsmaterial. Verksamheten kretsar dock kring betydligt mer än så. – Vi jobbar med allt som rör el, tele och data – allt ifrån mindre felsökningar och servicearbeten till stora installationer och arbetsinsatser, säger Jonas Fosser. Små och stora jobb Rylanders El sysselsätter 16 personer, varav tio installationselektriker. Kunderna finns företrädesvis på Tjörn och består av både privatpersoner och företag. – Just nu jobbar vi vid Nordviksberg här i Skärhamn där man bygger 52 lägenheter i olika etapper. Det ska vara klart till våren 2017. Vi jobbar även med ett stort projekt för ICA Nordevik här på orten som ska bygga ut med 2 000 kvadratmeter, ett arbete som avslutas nu till sommaren, berättar Jonas. Smarta hem Jonas berättar vidare att det blir allt vanligare med installationer som så kallade smarta hem där en mängd olika funktioner kan styras via appar. – Här kan vi till exempel tillhandahålla KNX styrsystem samt andra leverantörssystem. Det här

är något som slår igenom mer och mer då priserna gått ner, konstaterar Jonas Fosser som spår att det anrika företaget kommer att stå sig starkt även framöver.

– Vår kunskap och service är A och O i verksamheten. Vi ska även fortsättningsvis vara det företag som vårdar sina kunder. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

www.protech.nu

Försäljning - Småmaskinsservice - Kalibrering Hamngatan 58 Box 20 471 21, Skärhamn | E-post: jonas@rylanders.se

Tel 0303-891 35 - www.protech.nu


38

stenungsund/tjörn/orust www.svenskleverantorstidning.se

Kompletta modullösningar för alla behov Förr kallade man dem för baracker, men mycket har hänt under senare år när det gäller utvecklingen av moduler för alla behov. Indus är en av de ledande aktörerna i branschen och kan erbjuda kompletta modulsystem för såväl bostads- som verksamhetsändamål.

I mer än 40 har Indus arbetat med uthyrning av flyttbara modulsystem, det vill säga allt ifrån enklare moduler för exempelvis byggarbetsplatser till kompletta lösningar för bland annat kontor, skolor, konferensutrymmen, daghem och industrilokaler. Med flexibla standardmoduler kan man montera anpassade lokaler i olika storlekar på kort tid, utan dyra projekteringskostnader. Tack vare de flyttbara mellanväggarna går lokalerna att förändra allteftersom verksamheten utvecklas. – Vår nisch är moduler för skolor, förskolor och kontor. Vi har levererat moduler till fler än tusen skolor runt om i Sverige, så vi har med andra ord bra koll på den optimala lösningen för varje enskilt uppdrag, säger Anders Jacobsson som leder verksamheten från huvudkontoret i Stenungsund. Anpassade lösningar Fördelen med moduler för skolor och förskolor är att man inte bygger fast sig. Det går att ta bort eller lägga till moduler beroende på barnkullar. Modulerna kan likställas med fast byggnation eftersom kraven på konstruktionerna är desamma. – Den optimala lösningen är en fast grundbyggnad som kan utökas med modulklassrum, vilka är enkla att anpassa efter elevunderlaget. Det ger en klart ökad flexibilitet och ekonomisk

fördel för kunderna, påpekar Anders. Beträffande konorsmoduler förfogar Indus över ett brett standardsortiment, men även här fokuserar man allt mer på kundens behov. Vissa lösningar är avsedda för kortare perioder medan andra snarare påminner om moderna kontorslokaler med hög standard, mycket ljus och högt i tak. De innefattar balanserad ventilation och vissa är utrustade med exempelvis golvvärme och inbyggda fönsterjalusier. – Våra moduler är svensktillverkade och har den lägsta energiförbrukningen i branschen. Vårt nästa steg blir att installera solcellspaneler som gör modulerna självförsörjande med visst överskott som går att sälja på marknaden, berättar Anders Jacobsson.

el, VA och ventilation. Inköps- och lageravdelningen ser till att rätt material och utrustning levereras till respektive modul, medan verkstaden ombesörjer kundanpassningsarbeten, till exempel mattläggning, målning, plåtslageri och städning. Slutligen genomförs en komplett leveranskontroll. – Här i Stenungsund förfogar vi över moderna

servicehallar där modulerna kundanpassas, kontrolleras och testas före leverans. Detta ger per automatik en professionell egenkontroll av uthyrningsobjekten. Under 2016 lanserar vi större och lyxigare moduler för att möta marknadens krav, berättar Anders Jacobsson avslutningsvis. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Totalansvar Indus finns på tre orter i Sverige och sysselsätter 75 personer. Huvudkontoret ligger i Stenungsund, man har ett eget dotterbolag i Oslo och driver dessutom ett regionkontor i Stockholm. Samtliga platser innefattar fullserviceanläggningar med kapacitet att serva och reparera modulerna. Utvecklingen har gått mycket snabbt och resulterat i att smarta modullösningar är ett begrepp som är här för att stanna. Tendensen är att många väljer att hyra modullösningar under lång tid, och det gör att Indus hela tiden strävar efter att vidareutveckla sitt koncept mot att likna permanentbyggda bostäder och lokaler så långt det är möjligt. Indus ansvarar för hela konceptet. Man skriver kontraktshandlingar och ser till att ritningsunderlag stämmer. Teknikavdelningen ansöker om bygglov samt upprättar ritningar för exempelvis

INDUS – LOKALER MAN TRIVS MED – Vår nisch är moduler för skolor, förskolor och kontor. Vi har levererat moduler till fler än tusen skolor runt om i Sverige, så vi har med andra ord bra koll på den optimala lösningen för varje enskilt uppdrag

Att hyra moduler är den idealiska lösningen när ni behöver större kontorsutrymmen under en kortare eller längre tid. Vi levererar nyckelfärdiga moduler och ni använder dem under valfri hyresperiod. Inget kapital behöver bindas i nybyggnation och ni har en fast kostnad per månad under hela perioden.

I Stenungsund har vi huvudkontoret med utvecklingsavdelning och egen tillverkningshall. Fint beläget med utsikt över Askeröfjorden. Välkommen att besöka oss så visar vi gärna hur vi jobbar med hantverksmässig tillverkning av moduler! Ängsvägen 9, 444 23 Stenungsund Telefon 0303-390 400, Hemsida www.indus.se


stenungsund/tjörn/orust 39 www.svenskleverantorstidning.se

Energieffektivisering i fokus i Sveriges ledande teknikkonsultbolag ÅF är ett av Sveriges största teknikkonsultföretag med fokus på tre branscher; technology, infrastruktur och industri. De två sistnämnda finns representerade i Stenungsund där man arbetar brett kring bland annat energieffektivisering.

ÅF, för många tidigare känt som Ångpanneföreningen, grundades 1895. Det gör ÅF till ett av Sveriges äldsta konsultbolag med en unik erfarenhetsbank. ÅF:s bas finns i Europa men såväl verksamhet som kundkrets sträcker sig över hela världen och sysselsätter idag fler än 7 000 medarbetare. Ända sedan starten har bolaget präglats av ett starkt ingenjörskunnande, modern teknik och ständig förnyelse, vilket lett fram till dagens breda program av kvalificerade tjänster och lösningar för industriprocesser, infrastruktur, building projekt samt utveckling av produkter och IT-system. ÅF har idag kontor i 20 länder samt cirka 80 kontor i Sverige. Här är ÅF-koncernen uppdelad i tre divisioner, Technology, Infrastructure och Industry samt en division för den internationella verksamheten. Helhetsåtaganden Division Industry är Skandinaviens största industriteknikkonsult fokuserad på att leverera tekniktjänster till sina kunder, vilka finns i de flesta branscher. Man är med från tidiga studier till slutaförandet i projekten, men kan även erbjuda olika typer av specialisttjänster i dessa faser. Verksamheten finns representerad i Stenungsund där ÅF-Industry har funnits sedan mitten av 80-talet. Vi träffar Jörgen Katz som leder verksamheten.

– På ÅF Industry i Stenungsund jobbar vi främst mot kemi-, petrokemi-, olje- och gasindustrin i Stenungsund och Göteborg. Vi åtar oss allt ifrån specialuppdrag till helhetsåtaganden enligt EPMC (Engineering Procurement Construction Management) inom teknikområdena process, piping instrument, el, automation och civil. I grund och botten handlar vårt uppdrag om att skapa en bättre lönsamhet för våra kunder, säger Jörgen Katz. God utveckling Energieffektivisering av byggnader är något som ökar hela tiden. Fokus ligger på att bygga energisnålt och här kan ÅF i Stenungsund vara en effektiv samordnare som håller ihop installationerna i byggnaden under byggprocessen. – Våra kunder är i huvudsak större industrier för vilka vi projekterar bland annat el och VVS för olika byggnader. Vår styrka och filosofi är att vi ska finnas lokalt och våra kunder uppskattar vår förmåga att kunna åta oss kompletta totalentreprenader, säger Bengt Lingegård. Han berättar vidare att ÅF i Stenungsund har haft en mycket god utveckling, inte minst det senaste decenniet då antalet anställda ökat från tio till 55. Företaget växer organiskt men även via uppköp, senast var det den landbaserade sidan från Reinerstens svenska del. – De senaste två åren har vi vuxit markant, och vi umgås nu med planer på att expandera i vårt närområde (Lysekil till Göteborg). Vår ambition är att jobba för större helhetslösningar och på så vis växa ännu mer. Utmaningen ligger i att hitta duktiga ingenjörer, säger Jörgen Katz avslutningsvis. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

– På ÅF Industry i Stenungsund jobbar vi främst mot kemi-, petrokemi-, olje- och gasindustrin i Stenungsund och Göteborg. Vi åtar oss allt ifrån specialuppdrag till helhetsåtaganden enligt EPMC (Engineering Procurement Construction Management) inom teknikområdena process, piping instrument, el, automation och civil. I grund och botten handlar vårt uppdrag om att skapa en bättre lönsamhet för våra kunder, säger Jörgen Katz.

Telefon 0730-29 91 03 • www.afconsult.com


40

stenungsund/tjörn/orust www.svenskleverantorstidning.se

Målmedvetenhet i Stenungsunds

ledande affärsbyrå En av Stenungsunds större affärs- och revisionsbyråer är Swedrev. Här jobbar man målmedvetet med en stående ambition; att via professionella insatser skapa såväl ekonomisk som juridisk trygghet för företagets kunder.

Henrik Johansson och Tony Nordqvist tog över verksamheten i Swedrev i juli 2015. I samband med detta fick företaget sitt nuvarande namn efter att ända sedan starten 1993 ha verkat under namnet TK Revision. Vi träffar Henrik och Tony i lokalerna på CW Borgs Väg i centrala Stenungsund där man verkat sedan ett tiotal år tillbaka. Swedrev är en av Stenungsunds större affärs- och revisionsbyråer med sina elva anställda, varav två är kvalificerade revisorer. Bolaget är medlem i branschorganisationen FAR och kan erbjuda en rad olika tjänster med fokus på service och kvalitet. – Dessa är våra nyckelord i verksamheten, hos oss står kunden alltid i centrum. Vi jobbar långsiktigt med våra uppdragsgivare och har som stående ambition att via våra insatser skapa såväl ekonomisk som juridisk trygghet för våra kunder, säger Henrik Johansson. Brett tjänsteutbud Redovisning och bokslut, skatter, ekonomisk och juridisk planering, bolagsärenden, företagsöverlåtelser, lagerbolag, pensionsstiftelser och försäkringsfrågor ingår i det breda tjänsteutbudet. – Vi kan erbjuda allt som rör professionell revision, antingen själva eller via någon av våra partners. Även konsultinsatserna är betydande i

Redovisning och bokslut, skatter, ekonomisk och juridisk planering, bolagsärenden, företagsöverlåtelser, lagerbolag, pensionsstiftelser och försäkringsfrågor ingår i det breda tjänsteutbudet.

vår verksamhet, säger Tony Nordqvist. Han berättar vidare att man sedan övertagandet har valt att satsa stort på digitalisering, ett tydligare miljötänk och en högre servicenivå. Man strävar efter det papperslösa kontoret. – Vi utvidgar våra tjänster och går mer mot att vara en affärsbyrå med olika samarbetspartners. Det blir ett mervärde för våra kunder i jämförelse med många andra dylika byråer där det långsiktiga tänkandet och planerandet i många fall brister. Vi vill vara den naturliga samarbetspartnern för företagen, betonar Tony Nordqvist. God utveckling

Swedrev vänder sig företrädesvis till ägarledda företag, såsom entreprenad-, handels-, konsult-, fastighets- och tillverkande företag. Kundera finns mestadels i Stenungsund med grannkommuner, och det är en kundskara som i takt med Swedrevs goda utveckling växer och utvidgas kontinuerligt. Enligt Henrik Johansson och Tony Nordqvist är det en trend som lär hålla i sig. – Sedan övertagandet har vi nyanställt personal och vår avsikt är att expandera på andra orter i närområdet. Vi får många av våra kunder via rekommendationer, så vi kommer även i fortsättningen att värna om vårt goda rykte, säger Henrik Johansson och Tony Nordqvist. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Vi hjälper dig med ekonomisk och juridisk trygghet. CW Borgs Väg 4, 444 31 Stenungsund | +46 (0) 303 655 20 | info@swedrev.se | www.swedrev.se


stenungsund/tjörn/orust 41 www.svenskleverantorstidning.se

SITA-koncernen och dess bolag samlas under varumärket SUEZ När SITA inom kort införlivas i SUEZ blir det välkända bolaget med verksamhet kring återvinning och avfallshantering en del av ett världsomspännande nätverk med fokus på miljön. Musklerna blir större men verksamheten densamma; att på ett miljömässigt och effektivt sätt ta hand om allehanda avfall från allt ifrån privatpersoner till stora industrier.

Man erbjuder källsorteringslösningar för regionens bostadsrättsföreningar och kan ta fram lösningar för kommande byggprojekt kring färdiga källsorteringsrum. Man jobbar med marksanering och kan bistå med allt ifrån information till behandling, provtagning, rening och lagring. SUEZ kan även ta sig an farligt avfall i både fast och flytande form, vilket hämtas hos kunderna och hanteras separat i större eller mindre volymer. I mars 2015 byter den svenska motsvarigheten SITA varumärke och logotype till SUEZ, vilket innebär att alla koncernens företag runt om i världen verkar under ett och samma varumärke. SUEZ blir, precis som tidigare, ett av landets ledande företag inom återvinning- och avfallshantering. – Med 1 100 medarbetare, 66 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva och miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. Genom att välja oss får du en engagerad och kunnig partner med lokal kännedom. Samtidigt drar du nytta av vår erfarenhet som Europas ledande aktör inom avfallshantering. Med stora SUEZ i ryggen stärks vi som företag, men vårt fokus blir förstås detsamma; att erbjuda både företag och privatpersoner miljöriktiga och effektiva lösningar kring återvinning och avfallshantering, säger Sandra Brogren som leder verksamheten i Svanviks industriområde på Tjörn. Avdelningen servar Tjörn-Orust-Stenungssund med omnejd.

– Här blir förstås verksamheten kvar även efter namnbytet, förtydligar hon. Breda tjänster Anläggningen erbjuder en mängd olika tjänster för företag och invånare i det så kallade STO-området. Man erbjuder källsorteringslösningar för regionens bostadsrättsföreningar och kan ta fram lösningar för kommande byggprojekt kring färdiga källsorteringsrum. Man jobbar med marksanering och kan bistå med allt ifrån information till behandling, provtagning, rening och lagring. SUEZ kan även ta sig an farligt avfall i både fast och flytande form, vilket hämtas hos kunderna och hanteras separat i större eller mindre volymer. – Jag vågar nog påstå att vi har branschens vassaste helhetslösning kring detta, Eco Simplex, som är ett komplett system för farligt avfall, med fullständig dokumentation för kundens egenkontroll, vilket passar alla verksamheter, informerar Sandra Brogren.

Beträffande industriavfall inventerar man befintliga avfallshanterings- och återvinningslösningar, optimerar, ger förslag på lösningar, samt placerar ut den utrustning som behövs. – Vi förädlar och återvinner materialet på bästa sätt och förser kunden med all nödvändig dokumentation, berättar Sandra. SUEZ jobbar även med slamsugning med hjälp av lokalt stationerade slam- och spolbilar. Det rör sig om snabba och effektiva lösningar som gör att kunden slipper onödiga driftsstopp. Ytterligare en tjänst rör insatser i samband med olika byggprojekt då SUEZ kan sortera allt avfall på plats och på så sätt minimera volymer för blandavfall/deponi, vilket innebär en betydande kostnadsbesparing för byggherren. Digitala tjänster På företaget jobbar man i allt högre utsträckning med digitala tjänster. Man erbjuder till exempel kundportaler där all viktig information som kunderna kan behöva, såsom statistik, tillstånd

och beställning av diverse tjänster med mera, finns tillgänlig. Digitala körorder som innebär enklare och säkrare färdvägar, samt snabb och god översyn om var bilarna befinner sig är också ett effektivt digitalt verktyg. Sandra Brogren ser fram emot införlivandet i SUEZ som hon tror kommer att göra SUEZ verksamhet ännu bättre och mer effektiv. – Här på vår anläggning i Svanviks industriområde har vi gjort en hel del ombyggnadsarbete för att effektivisera vår verksamhet. Det innebär också att vår lokala närvaro ökar, vi vill vara en samarbetspartner med våra kunder för att minimera miljöpåverkan och minska kostnaderna för dem. Här är SUEZ en expert som verkligen kommer att bidra, säger Sandra Brogren. SUEZ är ett franskt bolag som via drygt 80 000 medarbetare på fem kontinenter sköter avfallshanteringen för närmare 51 miljoner människor, samt förser 91 miljoner människor med dricksvatten.

ATT ARBETA FÖR EN HÅLLBAR PLANET ÄR VÄRLDENS BÄSTA JOBB

Telefon 0520-472180 | Stallbackavägen 26, 461 38 Trollhättan | E-post: info@sita.se | Hemsida www.sita.se

RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON


42

stenungsund/tjörn/orust www.svenskleverantorstidning.se

Trogen leverantör av naturgrus och bergkross När Göteborg rustar för framtiden i och med bygget av Marieholmstunneln under Göta Älv är Ucklums Grus en viktig aktör i det omfattande projektet. Den anrika firman har levererat naturgrus, kullersten och bergkross till offentliga aktörer och privata kunder ända sedan mitten av 60-talet.

Ucklums Grus AB startades 1965 av bröderna Holger och Olof Gustavsson. Duon driver företaget tillsammans än idag och fokuserar på försäljning och leverans av naturgrus, kullersten och bergkross till allt ifrån privatpersoner till offentliga aktörer. – Ett stort projekt som vi levererar till just nu är vägbygget Marieholmsleden i Göteborg med tunneln under Göta Älv. Det kommer att pågå i fyra till fem år och vi levererar naturgrus för gjutningsarbetet, berättar Holger Gustavsson. Egna täkter Verksamheten i Ucklums Grus sysselsätter nio anställda och innefattar egna lastbilar. Bolaget äger tre täkter; två för naturgrus och en bergtäkt utanför Steungsund, närmare bestämt mellan Stora Höga och Ljungskile. En av dem ligger i Hasteröd och de två övriga i Sköllunga. Härifrån transporteras mellan 300 och 400 ton krossmaterial varje år. – Våra stora kunder hämtar oftast med egna bilar. Själva har vi fyra bilar som vi använder för leverans till våra övriga kunder, vilka företrädesvis finns i STO-regionen med omnejd, berättar Holger. Swerock, Skanska och Betongindustrin GBG är bara några av de som regelbundet anlitar Ucklums Grus.

Verksamheten i Ucklums Grus sysselsätter nio anställda och innefattar egna lastbilar. Bolaget äger tre täkter; två för naturgrus och en bergtäkt utanför Steungsund, närmare bestämt mellan Stora Höga och Ljungskile. En av dem ligger i Hasteröd och de två övriga i Sköllunga. Härifrån transporteras mellan 300 och 400 ton krossmaterial varje år.

Lång erfarenhet Verksamheten består således av sortering av naturgrus, framtagning av kullersten samt krossning av berg. Naturgrus används när entreprenörerna ställer höga hållfasthetskrav i samband med gjutning, och här kan Ucklums Grus erbjuda naturgrus i form av allt ifrån gjutsand till ärtsingel. Härutöver levererar man bergkross i alla storlekar.

– Tack vare våra många år i branschen har vi lång erfarenhet av de produkter vi jobbar med. Vi kan tillgodose alla kunders behov avseende naturgrus och bergskross, och faktum är att vi är i stort sett ensamma i Göteborgsregionen när det gäller brytning av naturgrus. Här har vi säkrat produktionen i minst 15 år till, berättar Holger Gustavsson avslutningsvis.

Ucklums Grus Telefon: 0303-775073

Epost: info@ucklumsgrus.se, www.ucklumsgrus.se

RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON


stenungsund/tjörn/orust 43 www.svenskleverantorstidning.se

En viktig samarbetspartner för västkustens sjöfart För sjöfartsnäringen på västkusten är Tjörns BryggTeknik AB en betydelsefull aktör. Med ett brett koncept som sträcker sig såväl över som under vattenytan står man för allt ifrån transporter och projektering till nybyggnation av bryggor och hamnar.

Det är Göran Kristensson som leder verksamheten i Tjörns BryggTeknik AB. Han är utbildad elektriker i grund och botten, men redan som 16-åring började han arbeta med att lägga avloppsledningar runt Orust och Tjörn på västkusten. 1986 startade han den egna firman R. Bygg & Marin. – Tjörns BryggTeknik AB bildades 2002 i samband med att företaget Holmdahl & Son förvärvades. Holmdahl & Son har byggt bryggor genom tre generationer så inriktningen blev därefter ganska given, berättar Göran som ansvarat för verksamheten sedan ungefär sju år tillbaka. Bygger och renoverar Tjörns BryggTeknik AB är certifierat enligt Bas P och Bas U och åtar sig uppdrag såväl över som under vattenytan. Nybyggnation av bryggor och hamnar, projektering, transporter samt reparationer av bryggor står på företagets agenda. – Vi bygger och renoverar bryggor, hamnar och marinor av alla de slag. En majoritet av uppdragen rör byggnation av pålade bryggor, säger Göran Kristensson och berättar att man under de senaste tre åren till och från har jobbat med

Mollesunds marina. I Grundsund har man byggt en 200 meter lång strandpromenad i anslutning till hamnen inför dess hundraårsjubileum. – I samband med större projekt samarbetar vi med ett flertal andra branschnära aktörer. Vi har byggt upp goda relationer med både hantverkare och leverantörer och kan ikläda oss rollen som både underentreprenörer och totalentreprenörer, säger Göran. Hög kapacitet Tjörns BryggTeknik AB sysselsätter fyra personer och verkar i huvudsak i området kring Tjörn, Orust och Stenungsund. Kommuner, företag och föreningar utgör basen i kundkretsen som uppskattar den långa erfarenhet och tekniska kapacitet som företaget representerar. – Vi är ett sammansvetsat gäng som vet var vi har varandra. Vi förfogar över vår egen verkstad här i Rönnäng där vi bland annat kan skapa olika stålkonstruktioner, samt en ändamålsenlig maskinpark med både pråm och kran, säger Göran Kristensson och avslutar med att berätta att man vintertid även bygger prefabricerade sjöbodar som man sedan sätter upp under våren. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

Gott rykte efter 30 år i elbranschen Med tre decennier bakom sig i branschen är Tjörns El ett tryggt val när det gäller allt som rör elinstallationer. Här åtar man sig såväl små som stora uppdrag och vänder sig till både privatpersoner och företag.

Det har gått drygt 30 år sedan Tjörns El etablerades och sedan dess har den välrenommerade elfirman utvecklats till en stark aktör beträffande elinstallationer inom service, ny- och ombyggnation. – Vi utför alla typer av elinstallationer åt både privatpersoner och företag. Vi tar oss således an allt ifrån lägenheter och villor till affärs- och industrilokaler, säger Lars Hallberg som leder verksamheten tillsammans med brodern, tillika företagets grundare, Nils-Gunnar Hallberg, från anläggningen i Stenungsund. Breda tjänster Tjörns El flyttade för ett par år sedan till nya lokaler på Verkmästarevägen, ett initiativ som inneburit ett uppsving i verksamheten och bland annat lett till nyanställningar. Idag sysselsätter företaget fyra anställda i ett upptagningsområde som i huvudsak sträcker sig över Stenungssund, Göteborg och Bohuslän. – I och med flytten finns vi närmare våra kunder, och härutöver samarbetar vi med ett flertal byggare genom ett nätverk som vi byggt upp, berättar Lars.

Verkmästarevägen 8A 444 32 Stenungsund Telefon: 0703-33 33 30 Email: info@tjornsel.se

Tjörns El arbetar i huvudsak med starkströmsinstallationer i form av exempelvis belysning, kraft och styrning. Man utför elinstallationer i samband med ventilationsarbeten, värmepumpsmontage och kylanläggningar, jobbar med el-, styr- och reglersystem, golvvärme och LEDlösningar, och erbjuder dessutom tjänster kring elbesiktning, drift och underhåll av fastighetsinstallationer, isolationstester samt energibesparande åtgärder. – Eftersom vi står för helhetslösningar och jobbar med kompletta system tar vi oss även an installationer av tele och data, tillägger Lars Hallberg.

Branscherfarenhet, noggrannhet, flexibilitet Genom åren har Tjörns El byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, något som Lars är noga med att upprätthålla. – Vi är noga när det gäller att hålla tider och jobba med hög kvalitet. Den personliga kontakten och nöjda kunder är viktigast för oss, vi är måna om att våra kunder ska känna sig trygga när de väljer att anlita oss. Branscherfarenhet, noggrannhet och flexibilitet är de ledord som genomsyrar alla delar av verksamheten, avslutar Lars Hallberg.

RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON


44

stenungsund/tjörn/orust www.svenskleverantorstidning.se

De förverkligar dina husdrömmar Med skenande bostadspriser är det både smart och lönsamt att bygga nytt. Och faktum är att det inte behöver kosta skjortan att skapa sitt eget drömboende. Törreby Bygg skapar Törreby Hus, där kunden själv ges möjlighet att utforma sitt framtida hem. – Vi hjälper till med underlag och ritningsförslag och tar sedan hand om hela entreprenaden till nyckelfärdigt hus, berättar Conny Johansson, VD.

Det var Conny Johansson som startade Törreby Bygg i början av 2000-talet. Traditionellt byggande kompletterades 2014 med entreprenadverksamhet och nytt för i år är konceptet Törreby Hus som står för arkitektritade hus. – Eftersom vi har vår egen arkitekt kan vi uppfylla våra kunders husdrömmar. Vi ritar och bygger ert framtida hus helt efter era egna önskemål och dessutom till ett konkurrenskraft-

igt pris. Faktum är att arkitektritade lösvirkeshus har blivit vår nisch, berättar Conny Johansson. Conny och hans kollegor inleder projektet med att möta kunden då man går igenom den aktuella tomtens utformning samt kundens önskemål och idéer kring huset. – Kunden kan själv förse oss med skisser varpå vår arkitekt tar fram ritningar. När kunden är nöjd, alla handlingar är klara och nödvändiga möten med kommunen genomförda, tar vi hand om hela byggnationen från början till slut. Kunden kan lugnt luta sig tillbaka och se på när drömhuset blir verklighet, säger Conny Johansson. De flesta husbyggnationer genomförs i STOområdet. Man har bland annat byggt ett antal hus på Höviksnäs på Tjörn där fler hus dessutom är på gång. Totalentreprenader Törreby Bygg AB sysselsätter totalt 25 personer. På byggsidan gör man allt med hjälp av

egna snickare, VVS:are och betongarbetare, medan man hyr in övriga tjänster, såsom el, plåt och måleri via goda samarbetspartners. Entreprenadsidan i företaget ansvarar för markarbetet, och därmed kan man stå för kompletta totalentreprenader. – Vi förfogar över tre grävare och två last- och kranbilar. Ungefär hälften av de markentreprenader vi gör utför vi i våra egna projekt medan övriga sker på uppdrag av andra aktörer, berättar Conny Johansson och tillägger att man även utför pålning. Bygger nytt Härutöver erbjuder Törreby Bygg också försäljning av garageportar för både privatpersoner och företag, samt tillverkar trappor i smide. Törreby Bygg bygger just nu nytt kontor, lager och verkstad på Brålandavägen i Stora Höga, ett arbete som ska vara klart till sommaren. Det är ett led i företagets målmedvetna framtidssatsn-

ingar som går ut på att stärka ett redan etablerat och uppskattat koncept. – Vi har helheten tack vara våra duktiga och erfarna medarbetare, vilket har genererat många nöjda och återkommande kunder. De uppskattar att vi står för ett helhetskoncept med så mycket som möjligt under samma tak. Service, erfarenhet och personligt engagemang är våra ledord, avslutar Conny Johansson. RESEARCH: HÅKAN LARSÉN TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Eftersom vi har vår egen arkitekt kan vi uppfylla våra kunders husdrömmar. Vi ritar och bygger ert framtida hus helt efter era egna önskemål och dessutom till ett konkurrenskraftigt pris. Faktum är att arkitektritade lösvirkeshus har blivit vår nisch.

Nytt kontor, lager, verkstad i Stora Höga klart till sommaren

Välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er att komma igång med ert projekt. Läs mer på www.torrebybygg.se Telefon 0736-265900 E-post: conny@torrebybygg.se


småland 45 www.svenskleverantorstidning.se

En problemlösare för småländsk industri JSS Verktyg har genom åren utvecklats till en välansedd aktör bland Smålands industrier. Tillverkning av klipp- och bockverktyg är företagets specialitet och det handlar om skräddarsydda lösningar av högsta kvalitet.

Johnny och Sigbritt Svensson startade JSS Verktyg AB på Ekholmen i Skillingaryd 1986. Johnny hade redan då ett förflutet inom verktygsbranschen men kände att drivet gjorde att han ville starta eget. Nu företräder duon ett koncept kring högkvalitativa verktyg inom pressverktygsindustrin. – Det handlar företrädesvis om klipp- och bockverktyg som vi tar fram med hjälp av vårt stora kunnande och högteknologisk utrustning. Produkter med hög kvalitet till bra priser är vår filosofi, säger Johnny Svensson.

Helhetslösningar JSS Verktyg sysselsätter i dagsläget ett tiotal anställda och vänder sig till en vid kundkrets som bland annat återfinns inom bil-, plåt-, vitvaru- och möbelindustrin. – Tillverkning av rörverktyg har blivit något av vår specialitet, men vi klarar även av att ta fram plåtverktyg och andra typer av redskap. Våra kunder ser oss i många fall som en problemlösare eftersom vi står för allt ifrån konsultation och ritningar till konstruktion av en färdig, kundanpassad och kostnadseffektiv lösning. Vår styrka är flexibiliteten och den breda kompetens som finns bland våra medarbetare. De tar sig an projekten från start till mål, vilket innebär att kvaliteten blir den bästa, säger Johnny Svensson och nämner värdegrunder som kund, produkt och service.

– Vi är stolta över våra medarbetare som utför ett högkvalitativt arbete, vilket är nyckeln till vår framgång. Vi investerar ständigt i vår toppmoderna maskinpark för att vara konkurrenskraftiga.

Löpande investeringar Sedan starten 1986 har JSS Verktyg expanderat och byggt ut sina lokaler för att möta efterfrågan. Så sent som 2013 byggde man ut med en ny kontorsdel. JSS Verktyg är ett familjeföretag där även sonen Mattias i allra högsta grad är verksam tillsammans med sina föräldrar. – Vi är stolta över våra medarbetare som utför ett högkvalitativt arbete, vilket är nyckeln till vår framgång. Vi investerar ständigt i vår toppmoderna

Högkvalitativa verktyg inom pressverktygsindustrin med fokus på kund, produkt och service Telefon: 0370-73390 - info@jssverktyg.se - www.jssverktyg.se

maskinpark för att vara konkurrenskraftiga. JSS Verktyg blev Årets Företagare 2010 och omsätter idag cirka 15 miljoner kronor. Ambitionen är att växa ytterligare. – Vi ser ljust på företagets framtid och ligger idag på en stabil nivå. Ambitionen är att fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder, avslutar Johnny Svensson. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON


46

småland www.svenskleverantorstidning.se

Anrikt sågverk med stora muskler Efterfrågan på förnyelsebara material, såsom trä, ökar stadigt. Det är en tydlig trend i Ture Johanssons Trävaru AB som är en komplett aktör i branschen. – Oavsett om du är skogsägare och vill ha ett helhetsåtagande från planta till slutavverkning, eller verkar inom byggvaruhandeln och vill köpa sågat virke av högsta kvalitet, kan vi stå till tjänst, säger Lennart Johansson, VD.

Ture Johansson Trävaru AB etablerades i Råhult 1950 innan verksamheten flyttades till nuvarande plats i Klevshult sju år senare. – En genomgående stark ekonomi och återinvesteringar i verksamheten är två av nycklarna till vår framgång. Vi har alltid strävat efter att vara det lokala alternativet och har lyckats väl med just det, menar Lennart Johansson, VD i Ture Johanssons Trävaru AB. Lennart berättar vidare att det under åren funnits många sågverk i trakten men att Ture Johanssons och ett annat bolag är de två enda som är kvar.

– Tillsammans drivs vi av vår vision att vara kundens självklara val, oavsett om det rör sig om en skogsägare som vill ha ett helhetsåtagande från planta till slutavverkning, eller en aktör inom byggvaruhandeln som vill köpa sågat virke av högsta kvalitet. Modern utrustning Ture Johanssons Trävaru AB förfogar över en toppmodern maskinpark och har årliga investeringsplaner på cirka 10 miljoner kronor. – Vi vill skapa värde av kundens skog, vilket är vår uppgift, säger Lennart och berättar att de flesta av företagets kunder finns i närområdet,

bland annat aktörer inom emballage och snickeri eller verksamma inom den lokala skogsnäringen. Träråvara är ett förnyelsebart material och har därför en ökad efterfrågan. För att möta denna har Ture Johanssons Trävaru AB nyligen investerat i en automatsorteringsanläggning som ökar dess produktionskapacitet.

Ture Johanssons Trävaru AB Ture Johanssons Trävaru AB Klevshult, 568 92 Skillingaryd Telefon 0370 - 50 13 00 E-post: info@tujo.se Hemsida: www.tujo.se

– Vår produktivitet är något vi ständigt utvecklar för att höja kvaliteten och öka vår produktion. Genom att bli mer effektiva har vi en fördel gentemot våra konkurrenter, påpekar Lennart. Idag sysselsätter verksamheten 55 anställda och omfattas av certifikat för både FSC och PEFC. Dotterbolag Ture Johanssons Trävaru AB innefattar också ett dotterbolag som är specialiserat på grönt trä. Det rör sig om Tenhults Impregneringsverk AB som nått sin ställning som ledande i branschen genom rätt kvalitet och hög leveranssäkerhet. – Tillsammans drivs vi av vår vision att vara kundens självklara val, oavsett om det rör sig om

en skogsägare som vill ha ett helhetsåtagande från planta till slutavverkning, eller en aktör inom byggvaruhandeln som vill köpa sågat virke av högsta kvalitet, säger Lennart Johansson som spår att verksamheten kommer att fortsätta växa och utvecklas ytterligare, inte minst tack vare en stabil ekonomi och stabila investeringar. – Gör vi ett gott jobb i skogen får vi alltid komma tillbaka, avslutar han. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Skogsråvara

Vi avverkar i vanlig takt i såväl gallring som slutavverkning. röjning, markberedning, plantering, grothantering, skogsbruksplanläggning, rådgivning m.m. fortgår också som vanligt.

Försäljning

Försäljningen av våra sågade och hyvlade produkter har gått bra under hösten. Priserna har efter förra säsongens uppgång planat ut. nu kan vi se en viss prispress på dessa varor. Bioprodukterna som tex, cellulosaflis och bränsle till lokala värmeverk har dock tappat i pris.


småland 47 www.svenskleverantorstidning.se

Specialtillverkade truckar blir smarta logistiklösningar Pappers- och tryckeribranschen är i stort behov av ändamålsenliga lösningar för effektiv logistik. Här kan Semax Material Handling AB spela en central roll som konstruktör och tillverkare av specialtruckar. Det handlar om högkvalitativa lösningar som anpassas helt efter beställarnas behov och önskemål.

Semax Material Handling AB startades under senare delen av 80-talet och flyttades sedermera från Hultsfred till dagens ändamålsenliga lokaler i Storebro. Här träffar vi Royne Engström som driver verksamheten vidare tillsammans med delägarna Lars och Magnus Lantz. – Vi är åtta anställda i bolaget och har lång erfarenhet av truckar och tillbehör. Vi konstruerar och tillverkar speciallogistiklösningar i form av truckar till aktörer inom framför allt pappersindustrin och tryckeribranschen, berättar Royne. Fler eltruckar För Semax Material Handling AB handlar det ofta om att jobba med hela kedjan, från idé till färdig lösning. I regel rör det sig helt och hållet om kundanpassade truckar, vars ingående komponenter ofta är lokalt producerade i trakterna kring Vimmerby eller i övriga Småland. På plats i lokalerna i Storebro monteras de sedan samman till en färdig truck. Några av bolagets kunder är DS Smith, Stora Enso och SCA. – Man kan kalla oss specialister på logistiklösningar och trenden är att det går mer mot eltruckar där vi levererar stora och små varianter på allt ifrån 6 till 15 ton. Självfallet har vi både dieseltruckar och gasoltruckar i sortimentet om kunden så önskar. Vi löser våra kunders logistikproblem, säger Royne Engström. Höga ambitioner Semax ombesörjer även service och reservdelar. Här jobbar man helt märkesoberoende och med kunskap och kompetens även kring andra truckmärken. Flexibiliteten i firman är med andra ord påtaglig. Det breda konceptet attraherar en växande kundkrets, vilket gör att Royne och hans medarbetare har all anledning att se positivt på företagets framtid.

– Vår målsättning är att växa och öka våra volymer. Målet är att producera 20-25 truckar om året och i takt med detta även bemanna företaget därefter. Det gäller för oss att täcka behovet och efterfrågan av speciallogistiklösningar i både Norden och övriga Europa. Vi vill höras och synas inom vår bransch och vara det självklara valet för våra kunder, avslutar Royne Engström. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Man kan kalla oss specialister på logistiklösningar och trenden är att det går mer mot eltruckar där vi levererar stora och små varianter på allt ifrån 6 till 15 ton. Självfallet har vi både dieseltruckar och gasoltruckar i sortimentet om kunden så önskar. Vi löser våra kunders logistikproblem.

Semax Material Handling AB • E-post: sales@semax.se Telefon 0495 24 50 50 • Tjänstemannagatan 1, 598 70 Storebro


48

småland www.svenskleverantorstidning.se

Effektivt samarbete kring skadereparationer och lackering I småländska Vimmerby har ett nära samarbete mellan två besläktade firmor format ett komplett koncept kring skadereparationer och lackering av allehanda fordon. Vi talar om Autorikt AB och Vimmerby Lackservice AB.

Patrik Arvidsson och Anders Knutsson har vuxit upp tillsammans och känner varandra väl. Den sistnämnde äger och driver Autorikt AB, ett företag han förvärvade 2007 och erbjöd Patrik att bli en del av. I stället valde Patrik att etablera Vimmerby Lackservice, och det har visat sig vara smarta satsningar av de båda. – Vi har ett tätt samarbete i och med att våra arbetsuppgifter är så pass närbesläktade. Det har fungerat väldigt bra, berättar Anders Knutsson. Både Anders och Patrik har ett stort intresse av att meka med bilar. Anders är dessutom utbildad bilplåtslagare. Lokalerna har renoverats flera gånger om sedan 2007 och under våren är det dags igen. De båda företagen samsas i dagsläget om cirka tusen kvadratmeter, vilka utgör arbetsplats för synnerligen kompetenta och kunniga medarbetare som ser till att saker och ting blir gjorda enligt konstens alla regler.

Samarbetar med försäkringsbolagen Autorikt är ett skadeverkstadsföretag som reparerar alla sorters fordon, från motorcyklar till tyngre fordon. – Vi kommer att bygga ut lokalerna under våren, framför allt på höjden för att kunna ombesörja reparationer av större fordon på ett enklare och smidigare sätt. – Personbilar är ju det vi i huvudsak jobbar med, och där samarbetar vi med de flesta större försäkringsbolagen, inte minst Länsförsäkringar där vi är Lupin-certifierade. Det innebär att vi klarar av avancerade jobb enligt Länsförsäkringars krav, och det är vi mycket stolta över, säger Anders Knutsson med stort eftertryck. I Autorikt kan man ta sig an både små och stora fordon. Man har valt att satsa på en toppmodern utrustning när det gäller bilplåtslageri och relaterade reparationsinsatser för att alltid kunna erbjuda sina kunder ett högkvalitativt utfört jobb. Här kommer medarbetarnas långa erfarenhet väl till pass, och Anders framhåller i sammanhanget också samarbetet med Vimmerby Lackservice. – I och med att vi verkar under ett tak innebär det korta ledtider och snabba transporter, påpekar han.

– Personbilar är ju

det vi i huvudsak jobbar med, och där samarbetar vi med de flesta större försäkringsbolagen, inte minst Länsförsäkringar där vi är Lupin-certifierade.

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

· Datastyrd fyrhjulinställning · Datastyrd fyrhjulinställning · Rostskydd · Byte av vindrutor · Rostskydd · Byte av vindrutor

Jörgen

Oliver

Leif

Oliver

F

Ö

Ronnie

Ronnie

Jimmy

Jimmy

Fredrik

Fredrik

Anlitad Anlitad av av AllA försäkringsbolag AllA försäkringsbolag

Anders Anders

Conny

Conny

Leif

Alexander

Tim

Patrik Patrik

0492-132 33 0492-107 0303 0492-132 33 0492-107 Blomgatan 66 Vimmerby Blomgatan Vimmerby CERTIFIERAT www.autoriktlackservice.se www.autoriktlackservice.se

R

E

T

A

G

L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • i f • T ry g g H a n s a • f o L k s a m

L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • i f • T ry g g H a n s a • f o L k s a m

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

en lagom takt, vi räknar med att kunna nyanställa framöver, säger Patrik och berättar att man ofta tar in praktikanter från Lackeringsutbildningen på Vimmerby Gymnasium. – Det är ett samarbete vi ska fortsätta värna om, understryker Patrik Arvidsson.

Bilskador Bilskador lackering lackering

L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • i f • T ry g g H a n s a • f o L k s a m

Tre kronor • Dina försäkringar • moDerna försäkringar

Expanderar Vimmerby Lackservice fokuserar på billackering. – Vi har en komplett maskinpark med lackbox och ändamålsenliga maskiner och verktyg för att kunna utföra professionella arbeten som kunden känner sig nöjd med. Vi är även en godkänd bilplastreparationsverkstad och medlem i Bilplastteknik, säger Patrik Arvidsson som ser fram emot framtida expansion. I övrigt vill vi fortsätta växa i

akTsam • sveLanD • gjensiDige försäkringar m.fL.

L ä n s f ö r s ä k r i n g a r • i f • T ry g g H a n s a • f o L k s a m


vaggeryd 49 www.svenskleverantorstidning.se

Komplett aktör kring stålkonstruktioner och industriservice GT Svets & Service AB är en komplett partner avseende stålkonstruktioner och industriservice. Här står man för ett komplett koncept som spänner över områdena plåt, svetsning och byggnadssmide.

Lätt och smidigt Verksamheten är certifierad enligt standarden EN 1090. Upptagningsområdet sträcker sig över hela södra Sverige där en vid kundkrets uppskattar företagets starka koncept med medarbetare som besitter specialkompetens inom de områden företaget är verksamt. – Ofta ingår våra arbetsinsatser i större byggprojekt där det läggs stor vikt vid helheten. För våra kunder innebär det att vi är lätta och smidiga att arbeta med i annars ganska komplexa projekt, det är vår styrka, menar Rickard. – Efterfrågan ökar allt mer, jag tror på tillväxt i företaget och ser en ljus framtid för oss de kommande åren, avslutar Rickard Nordin. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Rickard Nordin, VD på GT Svets & Service AB, berättar att bolaget grundades 1990. Idag sysselsätter verksamheten 16 anställda, varav 14 smeder där tio av dessa arbetar ute på fältet. – Vi kan erbjuda det mesta inom områdena svetsning, byggnadssmide och industriservice. Vi är en flexibel samarbetspartner till våra kunder med medarbetare som har lång erfarenhet av industriservice och stålkonstruktioner som är två affärsområden vi arbetar inom, berättar Rickard Nordin. Ser till helheten GT Svets & Service är en trygg partner när det uppstår driftstopp i ett företags produktion. Då kan GT Svets snabbt rycka ut, åtgärda eventuella fel och se till att produktionen flyter på som den ska. När det gäller området stålkonstruktioner kan

GT Svets & Service AB ta sig an allt ifrån ritningar till färdiga konstruktioner. Det handlar om uppdrag av skiftande slag, såsom trappor, räcken, plåttakläggning och stålstommar i alla dess former. Såväl industrier som privatpersoner anlitar GT Svets & Service i olika sammanhang. – Vi ser till helheten och hjälper till med att rita, konstruera och utveckla kundens produkt för bästa funktion och design,säger Rickard och betonar att man finns med hela vägen från början till slut i det aktuella projektet. Avseende industriservice betonar Rickard att även metall behöver underhållas. GT Svets & Service kan bistå med såväl snabba utryckningar som löpande servicejobb. – Snabbhet och flexibilitet är vårt signum, och vi åtar oss i stort sett alla reparationer och underhållsinsatser, påpekar han.

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)

F R Å N K O N S T R U K T I O N T I L L P R O D U K T I O N I M E TA L L S E D A N 1 9 9 0 TELEFON 0370-710 25 E-POST info@gtsvets.se HEMSIDA www.gtsvets.se


50

vaggeryd www.svenskleverantorstidning.se

Två maskinföretag i perfekt symbios I småländska Vaggeryd samarbetar två entreprenörer och formar därmed ett komplett koncept kring såväl försäljning som uthyrning av entreprenadmaskiner. Vi talar om HM Entreprenadmaskiner AB och W-Rent.

God utveckling HM Entreprenadmaskiner har två anställda medan W-Rent sysselsätter fem personer. – Vi arbetar mycket hårt och målmedvetet för att hela tiden överträffa våra kunders förväntningar vad gäller både köp och uthyrning. Våra medarbetare är mycket kompetenta och gör alltid ett gott arbete. Vi är helt enkelt bra på det vi gör. I vår bransch är flexibilitet högt värderat, liksom långsiktiga kundrelationer som i mångt och mycket är nyckeln till vår framgång, säger Henrik Utterberg. 2012 öppnade han och Mattias en depå även i Värnamo för att tillgodose den lokala marknaden på ett optimalt sätt. Man har även utvecklat ett positivt samarbete med J-Rent i Jönköping vars kunder kan ta del av Henriks och Mattias breda koncept. HM Entreprenadmaskiners och W-Rents kunder finns företrädesvis i Småland. Många uppskattar den välutvecklade liftutbildning som man erbjuder. Just liftar är ett affärsområde som växer allt starkare, inte minst saxliftar, bomliftar och släpvagnsliftar. – Vi ser ljust på framtiden och tror att 2016 kommer att bli ett bra år för oss. Vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten och vara en aktör som syns och hörs i vår bransch. Framöver hoppas vi också kunna etablera oss på fler orter, säger Mattias Svensson och Henrik Utterberg. RESEARCH: BENNIE FREDRIKSSON TEXT: ÖRJAN PERSSON

Det är Mattias Svensson och Henrik Utterberg som driver de båda företagen HM Entreprenadmaskiner och W-Rent med utgångspunkt från småländska Vaggeryd. – Eftersom vi båda har jobbat i många år med de produkter vi säljer och hyr ut har vi lång erfarenhet och stor kunskap kring de produkter vi representerar. Vi jobbar nära varandra i våra båda företag och kompletterar varandra väl. En kund kan både vilja hyra och köpa olika maskiner, så därför blir det ingen konkurrenssituation mellan våra båda verksamheter, berättar Mattias Svensson som leder verksamheten i HM Entreprenadmaskiner AB.

fräscha maskiner, säger Henrik Utterberg som leder firman, och tillägger att man även är anslutet till branschorganisationen Hyrex-Kedjan

Breda koncept HM Entreprenadmaskiner säljer allt ifrån handverktyg till stora maskiner. Man saluför till exempel grävmaskiner och hjullastare på upp till tio ton. – I vårt sortiment finns även ogräsbekämparen Heatweed som vi tror kommer öka kraftigt i popularitet under kommande år, eftersom den är miljövänlig och uppskattad över hela Sverige. Den jobbar helt utan bekämpningsmedel utan använder i stället upphettat trycksatt vatten som tar död på ogräset, säger Mattias och berättar att man har agenturen för Heatweed, som nyligen utsågs till Ekoföretag. W-Rent så är å sin sida ett renodlat maskinuthyrningsföretag inom hantverkarbranscherna bygg, plåt, måleri med flera, och ombesörjer uthyrning av allehanda liftar, handverktyg, entreprenadmaskiner, kompressorer och så vidare. – Vi har den kompetens som krävs för att alltid kunna ta fram rätt lösning för varje enskilt behov. Här satsar vi på kvalitet, kostnadseffektivitet och

NU HYR DU BÅDE LIFTAR OCH GRÄVMASKINER AV OSS! Vi vill ha ett så stort sortiment som möjligt för att göra det enklare för er, våra kunder. Därför har vi nu startat ett samarbete med Jrent i Jönköping. Ödestuguvägen 42, 567 32 Vaggeryd, Tel: 0393-128 20, 070-227 59 51 E-mail: mattias@hmmaskin.se, Web: www.hmmaskin.se

HM Entreprenadmaskiner säljer allt ifrån handverktyg till stora maskiner. Man saluför till exempel grävmaskiner och hjullastare på upp till tio ton.


halmstad 51 www.svenskleverantorstidning.se

Komplett servicepartner för lastbils- och maskinägare I Halmstad finner vi en komplett serviceverksamhet kring lastbilar, traktorer, entreprenadmaskiner och truckar. Vi talar om Truck & Maskin Halmstad AB som med sin ändamålsenliga utrustning och kompetenta personalstyrka snabbt kan rycka ut för att serva behövande kunder.

Truck & Maskin Halmstad AB är auktoriserat för arbete med DAF lastbilar, Hitachi Grävmaskiner, Huddig traktorgrävare, Kramer hjullastare och Engcon Rototilt, varav de sistnämnda är utrustning för grävmaskiner på mellan 1,5 och 30 ton.

Ägarna Christian Johansson & Benny Persson Det är Christian Johansson och Benny Persson som äger och driver Truck & Maskin Halmstad AB, ett företag de startade 2002. – Vi var anställda på EliaExpress här i Halmstad, men när de beslutade sig för att avveckla verkstaden bestämde vi oss, efter noggrant övervägande, för att starta eget, berättar Christian och Benny som i dagsläget har åtta anställda i verkstaden på Ryttarevägen i Halmstad.

Han berättar att man utför jobb åt åkerier och entreprenadföretag, och dessutom genomför diverse reparationsinsatser på regionens industrier. – Vår ambition är att alltid kunna erbjuda en totalservice för ägare av lastbilar, truckar och andra maskiner. Vi täcker hela Halland och har genom åren byggt upp en stor och stabil krets av återkommande kunder, berättar Christian.

Hög kapacitet Truck & Maskin Halmstad AB är en entreprenad- och lastbilsverkstad med bred kompetens och hög kapacitet. Service, reparationer, såsom påbyggnadsreparationer och truckreparationer, grävmaskinsreparationer, lastbils- och släpreparationer är de arbetsområden man jobbar med, och till sin hjälp har man en ändamålsenlig verkstad med all den utrustning som krävs för professionella arbetsinsatser. – Vi reparerar och servar entreprenadmaskiner, lastbilar samt alla typer av el-, gasol- och dieseltruckar, men också skyliftar och lyftbord. Här finns kapacitet att reparera både lastbilar och släp, och härutöver pressar vi hydraulslangar i olika storlekar, framhåller Benny.

Stort kunnande Truck & Maskin Halmstad AB är auktoriserat för arbete med DAF lastbilar, Hitachi Grävmaskiner, Huddig traktorgrävare, Kramer hjullastare och Engcon Rototilt, varav de sistnämnda är utrustning för grävmaskiner på mellan 1,5 och 30 ton. – Vi har fyra mobila enheter som är kompletta med allt som behövs i samband med reparationsinsatser. Tillsammans med vår yrkeskunniga personal kan vi alltid rycka ut snabbt för behövande kunder, säger Christian Johansson och Benny Persson och berättar avslu RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Huddig traktorgrävare på reparation

Reparerar lastbilar, grävmaskiner, truckar m.m Tel: 035- 21 10 30, Christian mobil: 0709- 76 12 40, Benny mobil: 0709- 76 12 41 E-mail: truckomaskin@home.se, Ryttarevägen 12, 302 62 Halmstad, Fax: 035- 20 20 300

Ge en gåva till vårt arbete för att hjälpa och skydda barn i katastrofer

SMS:A IN DIN GÅVA www.raddabarnen.se

Ge 100 kr Sms:a Akut100 till 72911

Ge 200 kr Sms:a Akut200 till 72911

Ge 300 kr Sms:a Akut300 till 72911


52

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Vi får landets småföretagare att växa! LRF Konsult AB är små och medelstora företags redovisningsbyrå. Med representation över hela landet verkar man alltid nära sina kunder, det vill säga såväl små som stora uppdragsgivare i alla branscher som genom samarbetet med LRF Konsult sparar både tid och pengar.

LRF Konsult omfattar idag 135 kontor över hela landet, vilka representerar bolagets breda koncept kring redovisning, deklaration, skatterådgivning, företagsrådgivning, investeringar och likviditet. Små och medelstora företag inom alla branscher har blivit bolagets specialitet. I många avseenden fungerar LRF Konsult som företagets ekonomifunktion, där man står för allt ifrån redovisning och bokslut till affärsplaner och löner. Bredden är LRF Konsults styrka. Man servar cirka 75 000 kunder totalt landet över, varav cirka 40 000 av dessa finns utanför de gröna näringarna föredelade på alla möjliga branscher. Verksamheten är uppdelad i olika områden; ekonomisk, juridisk, skogsekonomisk och lantbruksmässig rådgivning, samt fastighetsförmedling, och härtill kommer ett koncept kring juridisk och ekonomisk planering inför generationsskiften och frågor kring värdering av bolag, fastigheter och skog. Fullservicekontor Vi besöker LRF Konsults kontor i Halmstad

där Karin Åkesson är kontorschef sedan 2011. Här jobbar man med en mycket stark lokal förankring. – Vi försöker hitta smarta vägar att gå för att hjälpa kunden. Det är inte kunden som ska anpassa sig till oss utan vi som ska anpassa oss till kunden, betonar Karin och fortsätter: – Vi erbjuder helhetslösningar som förenklar företagandet. Det kan handla om att skapa tryggare kundrelationer, lättare redovisning, hjälp kring juridiska frågor som att skapa förutsättningar för säkrare och bättre avtal eller hjälp med att sälja eller generationsskifta sin fastighet eller sitt företag. Det viktigaste är att företagarna som fattar sina egna beslut i vardagen vet hur deras egen verksamhet mår och utvecklas. Karin Åkesson lyfter fram de digitala tjänster och arbetssätt som hon menar har underlättat arbetet stort för såväl LRF Konsult som dess kunder. – Det blir lättare för oss att stå till tjänst på ett optimalt sätt. Om jag till exempel besöker en kund finns det ingen risk att jag glömmer en pärm eller viktiga dokument. Allt finns tillgängligt för både oss och kunden, förklarar hon.

skogsägare till stora produktionslantbruk. – En av våra konkurrensfördelar är att vi inom våra väggar har så blandad kompetens. Vi är auktoriserade redovisningskonsulter, jurister, affärsrådgivare och mäklare som tillsammans kan se kundens problem och möjligheter. Vi har regelbundna utbildningar för att hela tiden hålla oss i framkant kunskapsmässigt, berättar Karin Åkesson.

Hon ser framtiden an med tillförsikt och spår att utvecklingen av smarta tjänster kommer att fortsätta. – Vi tror att bokföring via nätet kommer att bli mer eller mindre standard för företagen framöver, men samtidigt strävar vi hela tiden efter att värna om det personliga mötet med kunden. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

I branschens framkant Många av bolagets uppdragsgivare finns inom de gröna näringarna, men det finns också kunder i övriga branscher. LRF Konsults nisch är ägarledda företag med upp till 20 anställda. Bland de förstnämnda finns allt ifrån mindre

Helhetskoncept kring värme, vatten och sanitet Allt inom värme, vatten och sanitet. Filosofin i Birger Bäkmark VVS-Projektering är lika enkel som självklar. Det här är en fullserviceaktör i branschen där man erbjuder professionella insatser och marknadsledande produkter för både privatpersoner och företag.

VD Birger Bäkmark och Kylchef Michael Bäkmark

Birger Bäkmark VVS-Projektering startades som enskild firma 2004 och ombildades till aktiebolag 2010. Två år senare flyttades verksamheten till nuvarande lokaler. – Det blev ett lyft för oss men var också nödvändigt eftersom företaget expanderar hela tiden, säger Birger Bäkmark som grundande firman och leder densamma än idag. Birger har fem anställda i form av fyra rörmontörer och en kyltekniker, som tillsammans förfogar över en komplett utrustning, bestående av bland annat två grävmaskiner, sex servicebilar samt en spol- och slambil. I kombination med medarbetarnas långa erfarenhet och stora kompetens representerar man en stark bredd kring allt som rör värme, vatten och sanitet. – Vi gör allt inom VVS och utför nyinstallationer, service, reperationer och entreprenadarbeten åt både privatpersoner och företag. Vi jobbar även i samband med nybyggnation och är en fullserviceaktör för industrin. Privatpersoner kan med fördel utnyttja ROT-avdraget när de anlitar oss, upplyser Birger Bäkmark. Bredd utöver det vanliga Birger Bäkmark VVS-Projektering har en mängd olika uppdrag på meritlistan. Man sköter diverse kylanläggningar i Halmstads kommun, bland annat för packeriföretaget Västkustägg i Halmstad AB, samt utför service på hyresfastigheter, i industrilokaler och på Grand Hotell i Halmstad. Företaget är också serviceombud för

Nibe och garantiservicemontörer åt Mitsubishi, och härutöver kan man erbjuda ett brett urval av värmepumpar av alla de slag. Birger Bäkmark VVS-Projektering säljer kvalitetsprodukter från kända leverantörer som Nibe, Thermia, Mitsubishi Electric och Fujitsu, och erbjuder dessutom försäljning av reningsanläggningar och tillhörande filter. – En faktor som skiljer oss från många av våra konkurrenter är att vi är besitter extra stora resurser när det handlar om logistik och godshantering, tillägger Michael Bäkmark, chef för avdelningen Kyla. Ordning och reda Erfarenheten är lång i Birger Bäkmark VVSProjektering där medarbetarna tillsammans har samlat på sig sammanlagt 67 år i branschen. – Min personal är synnerligen duktig och yrkesmässig. De är företagets ansikte utåt, understryker Birger Bäkmark och betonar att det råder ordning och reda i verksamheten. Företaget är certifierat av Guldbolagen för stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde. Man jobbar med ett tydligt miljötänk och följer branschens normer och regler till punkt och pricka. Verksamheten omsätter nära 10 miljoner kronor och ökade med nästan 2 miljoner kronor under 2015. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)


halmstad 53 www.svenskleverantorstidning.se

En komplett däckpartner Halmstadsborna är berikade med en komplett aktör kring allt som rör däck. Väletablerade Euromasters breda koncept innefattar såväl försäljning som service och förvaring av allt ifrån bildäck till stora entreprenaddäck.

Verksamheten i Euromaster i Halmstad etablerades redan på 70-talet under namnet Hurtigs Gummi AB och utgick från Laholm med två filialer i Halmstad och en i Markaryd. Mycket har hänt sedan dess och numera ingår företaget i den omfattande Euromaster-kedjan med 110 stationer över hela Sverige och cirka 1 500 i hela Europa och huvudkontor i Frankrike. I Halmstad träffar vi Germund Gustafsson som leder verksamheten från lokalerna på Verkstadsgatan.

– Vi är en komplett däckpartner i och med att vi säljer, servar och förvarar alla typer av däck, allt ifrån personbilsdäck till däck för stora entreprenadmaskiner, säger Germund som har ett förflutet i företaget sedan 1984. I kundkretsen tar leasingbolagen allt större plats, men i övrigt domineras den av företag, såsom åkerier och transportföretag. Man tar förstås även emot privatpersoner.

– De som väljer oss är noga med sin ekonomi, konstaterar Germund och nämner även kommunen som en stor kund. Kunderna finns i hela landet och man utför även jobb åt åkerier i Tyskland. Säkerhet, ordning och reda Euromaster i Halmstad samarbetar med välkända däckleverantörer som Michelin och Goodyear. Bolaget är både kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden samt innehar Masterstandard, vilket är ett kvitto på att der råder ordning och reda i verksamheten. – Vi jobbar dessutom utefter en huvudregel kring säkerhet som heter Cardinal Rules, vilket till exempel kan handla om att pumpa däcken på ett säkert sätt så att de inte exploderar. Vi står för Sveriges bästa däckservice och finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan, upplyser Germund Gustafsson.

något vi kallar för Master Check. Det är helt kostnadsfritt och är en sjupunktskontroll där vi tittar på bland annat avgassystem, bromsar, torkarblad, stötdämpare och belysning, informerar Germund och nämner avslutningsvis även Euromasters smarta förvaringslösningar. – I vårt stora däckhotell kan vi förvara däck från fler än 2 000 fordon. Nu bygger vi också en ny verkstad för hjulinställning på husbilar, berättar Germund Gustafsson. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Master Check Euromaster i Halmstad innefattar också en verkstad där man gör enklare ingrepp, såsom justering av stötdämpare, hjulinställningar, oljebyten, arbete med bromsar och avgassystem med mera. Här samarbetar man med välkända Meca. – För kunder som vill byta däck erbjuder vi

En ledande aktör kring modern VS-teknik Kunder till Imtech VS-teknik i Halmstad har tillgång till den stora företagsgruppens resurser och det lokala företagets många fördelar. Här jobbar man med modern VS-teknik och erbjuder landets ledande koncept kring allt ifrån mindre installationer till kompletta totallösningar.

Imtech Sverige utgörs av Imtech Elteknik, Imtech VS-Teknik och Imtech Ventilation som tillsammans bildar en komplett teknik- och installationspartner. Imtech Sverige ingår i sin tur i Imtech Nordic som är en ledande aktör på den nordiska marknaden. I Halmstad finns Imtech VS-Teknik AB representerat. Omkring 2009 köptes NVS, NEA-Gruppen och den lokala ventilationsfirma Sydtotal upp av Imtech Nordic och därmed formades ett företag med möjlighet att erbjuda ett helhetskoncept kring allt som rör VS. Sedan 2015 är det Triton som är bolagets ägare. Stora och starka VVS-installationer är Imtech VS-Teknik AB:s specialitet och här ryms till exempel vatten, avlopp, värme och sanitet. – Vi utför större och mindre entreprenader, fastighetsservice och underhållsservice, jobbar med kylanläggningar och värmepumpar med mera. Idag är vi nästan 20 anställda montörer, vilket ger oss alla förutsättningar att serva våra kunder både snabbt och effektivt, berättar Martin Pohl som leder verksamheten i Halmstad. Kunderna finns företrädesvis i regionerna kring Halmstad, Falkenberg och Båstad. – Vi är stora och starka eftersom vi har det stora bolaget i ryggen och kan tillvarata varandras kompetens inom koncernen. Vi tecknar

också omfattande ramavtal med kunder och vinner olika upphandlingar. Varje gång avtalen förlängs är det ett kvitto på att våra uppdragsgivare är nöjda med oss, säger Martin. Ordning och reda Imtech VS-Teknik AB i Halmstad är både kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISOstandarden. Man är också kvalificerade för Säker Vatten och följer även i övrigt alla branschens normer och regler till punkt och pricka. – Det är av största vikt att de arbeten vi gör utförs på ett korrekt sätt, understryker Martin som i sammanhanget gärna framhåller sina medarbetare. – De är synnerligen kompetenta, kunniga och erfarna, och ställer alltid upp i alla väder. Utan dem hade företaget aldrig varit vad det är idag, säger han bestämt. Martin spår en fortsatt god utveckling framöver och ser fram emot förändringar och de utmaningar de för med sig. Ambitionen är att expandera och ett led i den satsningen är att anställa ytterligare några montörer och en projektledare. – Orderboken blir bara tjockare så det mesta pekar uppåt, konstaterar Martin Pohl.

Imtech - när det är insidan som räknas - proffs på installationer och service inom värme & sanitet Imtech VS-teknik VS-teknik Imtech Halmstadtel tel010-472 010-47260 6000 00 Nyköping www.imtech.se www.imtech.se

EUROMASTER HALMSTAD Verkstadsgatan - tel. 035-100485

RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON


54

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Maskiner och utrustning för både golv och mark Hako Ground & Garden AB har en bredd som är mer eller mindre unik. Man säljer maskiner för såväl golvvård som gräsvård från ledande tillverkare. – Kort och gott kan man säga att vi vänder oss till alla som har en golvyta att städa, en markyta att sopa/ploga eller en gräsmatta att klippa, säger Gert Jösok, eftermarknadschef på Hako.

Hako Ground & Garden AB har en gedigen bakgrund. Det har sina rötter i det tyska bolaget Hako GmbH som bildades redan i början av 50-talet och som sedan dess har utvecklats till en av världens främsta tillverkare av städmaskiner för inomhus- och utomhusbruk. 1973 startade man ett svenskt dotterbolag som sedermera flyttades till Halmstad i början av 1990-talet. Samma år införlivas utomhusskötsel i verksamheten i och med att agenturen för välkända Toro, en amerikansk leverantör av grönytemaskiner, togs över. Toro är en av världens främsta tillverkare av maskinutrustning för golfbanor och park-/grönområden, med ett sortiment bestående av hundratals olika maskinmodeller, med kapacitet att klippa upp till fem meter brett.

I samband med att Toro kom in i verksamheten, bytte företaget till sitt nuvarande namn, Hako Ground & Garden AB och dotterbolag i Norge och Finland bildades. På senare år har även ytterligare agenturer tagits upp som bland annat kompakttraktorer från Kioti. Kvalitets- och kundfokus Hako Ground & Garden sysselsätter idag 125 anställda varav cirka 85 i Sverige, och driver försäljningskontor och egna verkstäder i Malmö, Stockholm, Västerås och Kumla, samt i Oslo och Helsingfors. Huvudkontoret och centrallagret ligger i Halmstad och här träffar vi Gert Jösok som övergripande ansvarar för företagets eftermarknad, vilket innebär kundsupport, montering, service/reparationer, reservdelshantering med mera. Eftermarknadsavdelningen består personalmässigt av mer än 50 procent av bolagets totala personalstyrka. Gert presenterar det breda konceptet: – Vi har maskiner för underhåll av alla ytor man går på. Vi handplockar således maskiner som klipper, blåser, suger, skurar, sopar, borstar, krattar, tvättar, plogar och röjer marken under

– Vi har maskiner för underhåll av alla ytor man går på. Vi handplockar således maskiner som klipper, blåser, suger, skurar, sopar, borstar, krattar, tvättar, plogar och röjer marken under dig.

dig, säger Gert och förklarar att verksamheten vilar stadigt på flera stabila ben; skur-/sopmaskiner för både inomhus- och utomhusbruk, maskiner för parkskötsel och till golfbanor, kompakttraktorer och transportfordon samt en gedigen eftermarknad med rikstäckande service och flertalet egna verkstäder. – Vi importerar våra maskiner från framförallt Tyskland och USA och vi utvecklas ständigt i takt med att nya produkter når marknaden. Det är en tuff bransch där vi fokuserar mycket på kvalitet och kundnöjdhet. Vi är kanske inte billigast på marknaden men vårt mål är att vara bäst. Vi vill tillgodose våra kunders behov vad gäller högkvalitativa och effektiva maskinlösningar samt hög servicegrad, så kunden får bästa möjliga valuta för sin investering över lång tid säger Gert Jösok. Det är, menar han, den totala ägarkostnaden som räknas, inte bara inköpspriset, och då måste man även räkna in faktorer såsom maskinens livslängd, hållbarhet, effektivitet, bränsleekonomi, andrahandsvärde och så vidare, samt kunna tillgodose snabb och professionell support och service vid eventuella problem, för att minimera stillestånd. – Vi är marknadsledare inom många områden där vi är verksamma och vår styrka är en kombination av starka varumärken av högsta kvalitet, kompetent och erfaren personal samt en stor och kunnig eftermarknadsavdelning med rikstäckande service och snabba reservdelsleveranser.

Hako Ground & Garden AB är rikstäckande, både när det gäller försäljning, service och reservdelsleveranser. Vi hjälper er att välja rätt maskin till rätt yta och support, service, reparation och reservdelar är bara ett samtal bort! Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

Bred kundkrets Städbolag, butiker, industrier, kommuner, golfbanor, entreprenörer, bostadsbolag, idrottsförvaltningar, kyrkor och hästgårdar är några av kundgrupperna som vänder sig till Hako Ground & Garden AB, som även har en konsumentdivision med produkter inom framför allt gräsklippning och snöröjning som säljs via hundratalet återförsäljare runt om i Skandinavien. – Våra kunder finns överallt och inom alla branscher. Alla som har en yta som behöver underhåll är en potentiell kund för oss, oavsett om det gäller skurning, sopning, klippning eller röjning, berättar Gert Jösok. Gert konstaterar att man har ett nära samarbete med sina kunder och leverantörer samt att utvecklingen är god och stabil i bolaget, som sedan starten 1973 aldrig gjort ett år med negativt resultat. – Framtiden ser fortsatt ljus ut, gräset kommer alltid att växa samt golven och marken behöver alltid vårdas. Det är en förmån att få jobba med bra produkter samt en trogen, duktig och erfaren personalstyrka. Utan den hade företaget inte varit vad det är idag, avslutar Gert Jösok. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Hako Ground & Garden AB, Skallebackavägen 10, 302 41 Halmstad, Tel. 035-10 00 00, www.hako.se


halmstad 55 www.svenskleverantorstidning.se

Ledande konsultbolag inom infrastruktur och byggande Ett av de ledande tekniska konsultföretagen på den nordiska marknaden är Ramböll. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och byggande – från idé, analys och projektering till projekt- och byggledning under produktion.

Ramböllkoncernen, med huvudkontor i Köpenhamn, omfattar cirka 300 kontor världen över. Grundaren, ingenjören Börje Ramböll, startade företaget för 70 år sedan med fokus på sändarmaster, men sedan dess har det hänt en hel del i det anrika bolaget. I Sverige hittar vi Rambölls rötter i företaget Orrje & Co, etablerat redan 1947. Efter en rad fusioner bytte man sedan namn till Scandiaconsult, vilket köptes av Ramböll 2004. Idag är Ramböll en ledande samhällsrådgivare som levererar helhetslösningar kring byggande, transporter, miljö, vatten, energi, olja och gas samt management consulting. I Sverige sysselsätts cirka 1 500 medarbetare, fördelade på ett 30-tal kon-

tor. Ett av dem ligger i Halmstad och här träffar vi Annika Johansson som ansvarar för enheten Byggkonstruktion, en av fem enheter på Halmstadskontoret. Totalt sett har verksamheten i området Halmstad/Varberg runt 30 anställda. – Här verkar vi inom områdena Byggteknik, Elteknik, VVS- och Energiteknik, Projektledning och Samhällsbyggnad. Det kan handla om projekt-, projekterings- och byggledningstjänster, inklusive förstudier och utredningar, men vårt utbud spänner också över ett brett spektra av specialisttjänster, berättar Annika som varit verksam inom Ramböll ända sedan 2004 då bolaget etablerades i Sverige. Samarbete gynnar kunden Den stora bredden innebär att Ramböll kan åta sig såväl små som stora projekt. Den regionala organisationen gör att man kan upprätthålla en nära och personlig dialog med kunden och erbjuda koncernens samtliga tjänster både lokalt och regionalt.

Kunderna finns inom såväl det privata som offentliga näringslivet, bland annat inom områdena bostad, infrastruktur, landsting och industri. De flesta verkar i närområdet och eftersom Ramböll har närliggande kontor i både Malmö, Göteborg och Varberg finns ytterligare kompetens nära till hands när uppgiften så kräver. – Inget av våra kontor har ett specifikt territorium att jobba i, utan vi samarbetar kontoren emellan. Det är en stor fördel att alltid kunna inhämta hjälp från kollegor på andra platser, något som förstås gynnar kunden i slutändan, poängterar Annika Johansson. Hon berättar vidare att man hela tiden ser till att hålla sig uppdaterade kring allt som händer i branschen. Det är en viktig konkurrensfördel, Resecentrum Halmstad 2011

Kunderna finns inom såväl det privata som offentliga näringslivet, bland annat inom områdena bostad, infrastruktur och industri. De flesta verkar i närområdet och eftersom Ramböll har kontor i både Malmö och Göteborg finns alltid resurser nära till hands när uppgiften så kräver.

liksom den personliga kundkontakten som i mångt och mycket präglar de projekt där Ramböll är verksamma. – Vi jobbar utefter våra värdegrunder som bygger på begrepp som ärlighet, integritet, öppenhet, kvalitet och engagemang. Det är Ramböll i stora drag, säger hon. Framtidsvisioner Annika anser att framtiden ser intressant ut för Ramböll i Halmstad/Varberg. – Det kommer att hända mycket här i Halmstad de närmsta åren, konstaterar hon och berättar att ambitionen förstås är att företaget ska fortsätta växa inom alla de affärsområden man verkar inom. – Vi vill vara nummer ett på marknaden. På byggsidan är vi redan där och nu siktar vi inte minst på att utveckla VVS-teknikområdet ytterligare. Det finns många byggplaner längs hela kuststräckan mellan Malmö och Göteborg och vi vill förstås vara med i så hög utsträckning som möjligt. Samtidigt är det förstås viktigt att vi bibehåller vårt fokus på kvalitet och integritet, understryker Annika Johansson. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och tar ett långsiktigt helhetsansvar för de projekt vi är involverade i! Läs mer om våra tjänster inom byggnader, transport, miljö, vatten, energi, olja & gas och management consulting. Telefon 010 615 60 00, E-post; infosverige@ramboll.se


56

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Brett sortiment hos Sveriges ledande grossistföretag Sveriges ledande grossistföretag heter Procurator AB. Det handlar om en fullsortimentsleverantör av bland annat personlig skyddsutrustning, lokalvårdsprodukter och emballage – ett kvalitetskoncept från ledande leverantörer som attraherar beställare över hela Norden.

Procurator AB har sina rötter i sent 1930-tal då verksamheten grundlades i Olofström. Valter Sjögren började tillverka handskar och skyddsvantar hemma i köket, vilka han sålde till olika företag i bygden.

Mycket har hänt sedan dess. Bolaget fick sitt nuvarande namn 1982 och är med andra ord ett sedan länge inarbetat begrepp i branschen. Numera finns Procuratorbutiker över hela Sverige, vilka sysselsätter cirka 200 personer. Verk-

samheten växer och förhoppningen är att växa mer under 2016. Det gäller inte minst butiken i Halmstad där vi träffar Jörgen Lövskog som leder densamma. – Vi har anpassat butiken efter kundernas efterfrågan. Om en kund till exempel behöver en skyddsmask ska denne inte behöva vänta för att vi behöver lägga en beställning, den ska finnas här i butiken. Vi jobbar med devisen att det är ett misslyckande för oss om en kund går härifrån tomhänt. Samtidigt ska vi driva en butik som skapar ett intresse för kunden, betonar Jörgen som har ett förflutet i butiken sedan 2011. Fullsortimentsleverantör Jörgen Lövskog benämner Procurator som en fullsortimentsleverantör, ett begrepp som många använder men som, enligt Jörgen, inte alltid är korrekt. I Procurators fall är det dock så. Faktum är att Procurator är Sveriges ledande grossistföretag med ett brett sortiment inom områdena kläder och skydd, hygien och städ, emballage och kontor samt restaurang och servering. Det rör sig bland annat om personlig skyddsutrustning, hygien-/torkpapper, lokalvårds- och serveringsutrustning samt kontorsartiklar. – Vi erbjuder Sveriges bredaste sortiment och har fler än 30 000 artiklar i vår webbutik. Vi jobbar med alla de största leverantörerna inom respektive produktområde och tar även en aktiv roll i utveckling av nya produkter, säger Jörgen.

I kundkretsen finns kommuner, städbolag, hantverkare, restaurangägare, kontor med flera, vilka finns i hela Norden samt även i Baltikum. Utbildar och informerar Utöver sitt breda utbud av fysiska produkter tillhandahåller Procurator även risk- och behovsanalyser, utbildning, service samt kundanpassade skyddslösningar. – Vi har bland annat en utbildning som heter Procurator Academy där vi utbildar vår personal, men även kunder om hur olika produkter ska användas och hanteras. Vi har även interna utbildningar där man kan bli certifierad Procuratorförsäljare. Vi håller alla våra anställda uppdaterade kring exempelvis olika nyheter, berättar Jörgen Lövskog. Han ser ljust på framtiden och har för avsikt att förnya butiken i Halmstad, bland annat genom ny design och utformning. Även marknadsföringen kommer att öka. – Vi har varit lite anonyma, fastslår Jörgen som trivs ypperligt med sitt jobb. – Jag har som mest spenderat tre år på en och samma arbetsplats, innan jag kom hit. Nu har jag varit här i fem år och ser det som en stor förmån att få jobba med detta koncept. Vi är landets bästa leverantör, avslutar Jörgen Lövskog. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Halmstadsbornas personliga bilverkstad Den personliga bilverkstaden. Så sammanfattar man verksamheten i Sannarps Bilservice AB. Här är man experter på Peugeot och Citroën, men eftersom man även är medlem i Meca-kedjan kan man ta sig an alla möjliga märken och årsmodeller.

När Peugeot flyttade in i Fords gamla lokaler i Halmstad fick Anders Karlsson en förfrågan om att driva anläggningens verkstadsdel. Han tackade ja och har sedan dess fått uppleva några år där en hel del har hänt avseende såväl försäljnings- som verkstadsdelen. Anders har målmedvetet arbetat med ett stort kundfokus, vilket har gett Sannarps Bilservice ett gott renommé på

orten. – Kundbemötandet är oerhört viktigt för oss, men det ska dessutom vara enkelt att ha med oss att göra. Ingen ska behöva boka in en tid för att till exempel byta en lampa. Det är bara att komma in så löser vi det, och till rätt pris dessutom. Det är så vi har byggt upp verksamheten och ökat vår omsättning, sida vid sida med

Telefon 010-6040 273 | www.procurator.se

Peugeots modellprogram, säger Anders Karlsson som tillsammansmed kollegan Mikael tog över ägandet av verkstadsdelen den 1 januari 2015. Stor kunskap Sannarps Bilservice är således en auktoriserad Peugeotverkstad. Peugeot ställer höga kompetenskrav på sina anläggningar och här framhåller Anders sina tre medarbetare Mikael, Hans och Tobias som alla besitter stor kunskap. Den sistnämnde är även expert på Citroën. – Tekniken i Peugeot och Citroën är ganska lika varandra, konstaterar Anders och tillägger att man hela tiden uppdaterar sig kunskapsmässigt för att hålla sig i framkant. Anders framhåller Peugeots breda och uppskattade modellprogram som hela tiden förnyas. Det har sålt sig själv, menar han och det är förstås naturligt att man i verkstaden tar sig an just Peugeot. Anläggningen är dock ansluten till den rikstäckande Meca-kedjan, vilket innebär att man kan ta sig an alla möjliga märken och årsmodeller. – Meca har dessutom sitt lager i samma byggnad som vi, vilket förstås är en stor fördel för både oss och våra kunder. Reservdelarna är aldrig långt borta, säger Anders Karlsson.

företagare som i regel inte kan vara utan sina bilar. Förutom traditionella reparations- och serviceinsatser jobbar man även med bilglas, hjulinställningar med mera, samt med allt som har med däck att göra. Anläggningen rymmer också ett komplett däckhotell. – Vi servar både privat- och företagskunder. Fördelningen dem emellan är jämn och de flesta finns här i regionen, berättar Anders som ser ljust på verkstadens framtid. – Vi märker att efterfrågan ökar. I dagsläget har vi nio arbetsstationer i verkstaden och fyra mekaniker, men här finns utrymme att växa utan att vi behöver byta lokaler. Vi finns dessutom i ett attraktivt område med mycket bilförsäljning omkring oss, så det mesta pekar uppåt för vår del, konstaterar Anders Karlsson. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Hög kapacitet Sannarps Bilservice genomför skräddarsydda serviceinsatser och kunden har även möjlighet att dela upp sin betalning. Här erbjuder man dessutom fria lånebilar under reparationstiden, något som inte minst uppskattas av traktens

BESÖKSADRESS: KRISTINEHEDSVÄGEN 11, 302 44 HALMSTAD


halmstad 57 www.svenskleverantorstidning.se

Gedigna utbildningar för dagens och morgondagens yrkesförare Personer med yrkesförarambitioner har i Sjödins Yrkestrafikskola en trygg och säker väg in i branschen. Stefan Sjödin driver företaget där han utbildar inom i princip alla yrkesmässiga behörigheter – från taxi till tunga transporter av farligt gods.

Stefan Sjödin arbetade många år som yrkeschaufför men kände mer och mer att han ville kunna spendera mer tid hemma med familjen. Han utbildade sig till trafiklärare och varvade under ett tag yrkesmässiga körningar med att utbilda elever genom konsultverksamhet. Efter att ha kört så några år bestämde han sig för att starta egen yrkestrafikskola 2010. – Jag gillar helt enkelt att hjälpa andra människor. Jag fick hjälp i mitt företagande av ett flertal åkerier och numera har jag så mycket att göra att

jag inte har gjort en yrkesmässig körning på tre år, berättar Stefan som från början drev företaget som konsultverksamhet. Numera är Sjödins Yrkestrafikskola ett aktiebolag. Alla behörigheter Sjödins Yrkestrafikskola, som har sitt kontor och kurslokal på Fräsaregatan 1, vänder sig till såväl yrkesförare som blivande yrkesförare. – Vi kan erbjuda utbildningar och kompletterande utbildningar som krävs för yrkesmässig

trafik. Vi utbildar inom alla tunga behörigheter, såsom YKB Grund, YKB Fortbildning, gods- och persontransport, truck, kranförarutbildning, ADR, det vill säga farligt gods, maskinförarutbildningar och säkerhet på väg. Likaså utbildar vi förstås också enligt behörigheterna Taxi A, AM, B, B96, BE, C, CE och D, upplyser Stefan Sjödin. Han berättar vidare att efterfrågan på utbildningar för tunga behörigheter och YKB-fortbildningen ökar kontinuerligt, och det är också här som tyngden ligger i verksamheten. Kunderna är således både privatpersoner och företag, men också myndigheter, landsting och kommuner. De flesta finns från Helsingborg längs kustvägen upp till Göteborg och inåt landet på orter som Borås och Jönköping samt vidare in i Småland. – Jag kan utbilda i stort sett var som helst i Sverige, bara jag har tid, informerar Stefan.

att förstärka vårt varumärke och de värdegrunder vi jobbar efter; kunskap, service och kvalitet, säger Stefan Sjödin avslutningsvis. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Fortsätter växa Sjödins Yrkestrafikskolas goda rykte sprider sig mer och mer. Verksamheten är ansluten till TYA och STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Efterfrågan ökar och för ett tag sedan anställdes kollegan Jonathan Strandahl som ska hjälpa till att föra utvecklingen vidare, inte minst beträffande utbildningar för tung trafik. – Vi har fullt upp och på sikt måste vi bli ännu fler. Planen är att anställa redan nu i år, men också

Fullsortimentsbutik för skog och trädgård I Halmstad med omnejd är det få som kan konkurrera med STS-Butiken i fråga om servicenivå och utbud. Här är man experter på maskiner och utrustning för skog och trädgård, ett koncept som attraherar såväl privatpersoner som kommuner, skogsägare och lantbrukare.

– Hos oss erhåller du som kund en helhet i form av både själva maskinen och tillhörande service. Vi reparerar allt vi säljer och det är en av våra styrkor. Kunderna är lika välkomna den dagen det krånglar som när det handlar om nyinköp av någon maskin. Vi är mig veterligen den enda butiken i Halmstad som kan erbjuda ett fullsortiment av skogs- och trädgårdsmaskiner. Tack vare starka leverantörer kan vi alltid erbjuda det kunden vill ha, säger Anders Wennerholm. Ledande varumärken I STS-Butiken har man valt att inte låsa sig vid en enda leverantör, ett medvetet drag för att alltid kunna erbjuda ett sortiment som helt och hållet täcker kundernas behov. Man jobbar med kvalitetsvarumärken från välkända tillverkare som Stihl, Honda, Stiga, Husqvarna, Klippo, Fiskars och Polaris, och härutöver tillhandahåller man också alla reservdelar för alla de maskiner man säljer. I sortimentet ingår bland annat robotgräsklippare från Stiga, Honda och Husqvarna. STSButiken utför även montering och reparationer av klipparna, såväl i butiken som på plats hos kunden.

Det är Anders Wennerholm som äger och driver STS-Butiken i Halmstad, en verksamhet han tog över för 13 år sedan och som han sedan dess har utvecklat successivt. Två anställda har blivit tio och 2010 flyttade han butiken till större lokaler på Snöstorpsvägen där man förfogar över en yta på nästan tusen kvadratmeter.

– Genom åren har vi byggt ut både butiken och serviceverkstaden, berättar Anders. Han presenterar STS-Butiken som en renodlad fackhandel där man gör allt för att underlätta och förenkla vardagen för sina kunder. Här är man experter på maskiner och utrustning för skog och trädgård.

STS-Butiken Halmstad AB - Snöstorpsvägen 107, 302 53 Halmstad Tel: 035-10 85 73 - Mail: info@stsbutiken.se

– Våra kunder uppskattar att vi alltid levererar maskiner som är provstartade och testade. Kunden ska kunna komma hem med sin maskin och bara dra i snöret för att starta den, det är vår ambition. Vår målsättning är att alltid sätta kunden främst och därför ställer vi mycket höga krav på oss själva, säger Anders Wennerholm. Han framhåller den stora produktkunskap man besitter i STS-Butiken, vilket gör att man alltid kan ta fram rätt maskin för varje enskilt behov. Utvecklingen är god i STS-Butiken där ambitionen är att bli större. – Vi vill dock inte växa snabbare än att hela verksamheten följer med i utvecklingen. Vi vill inte bli ett varuhus utan fortsätta vara fullservicebutiken där vi tar oss tid för våra kunder. Hit är alla lika välkomna, avslutar Anders Wennerholm. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Stor kunskap STS-Butikens kunder finns företrädesvis i Halmstad kommun med omnejd och består av såväl privatpersoner som kommunen, fastighetsförvaltningar, lantbruk, skogsägare, och trädgårdsfirmor.

A, AM, B, B96, BE, C, CE, D • Ring 035-12 30 80 E-post: info@ sjodinstrafikskola.se | www.sjodinstrafikskola.se


58

halmstad www.svenskleverantorstidning.se

Biltema fortsätter växa

– miljardaffär för Halmstad Biltema fortsätter sin jättesatsning på storlager och distribution i Halmstad. Lågpriskedjans fortsatta etablering av logistikverksamhet, genom RetailWarehouse och Retlog AB, tillhör de största som skett inom det privata näringslivet i kommunen.

kvadratmeter, vilket är större än 20 fotbollsplaner och ger plats för totalt cirka 300 000 pallplatser. – Om man lägger alla pallarna på rad efter varandra skulle de räcka från Halmstad till Norrköping, upplyser Lasse Borup. Biltemas expansion och satsning i 035-området går vidare. Just ny byggs 55 000 kvadratmeter lager i hörnet Stationsgatan/Stålverksgatan. Det blir Biltemas fjärde jättelager, Asienlagret, och priset för tomten blev 21 miljoner kronor, ännu en god affär för Halmstads kommun. Jämförelsevis kan noteras att byggkostnaden för det befintliga lagret på Vrangelsro blev cirka 200 miljoner kronor. Hittills har Biltema satsat i runda tal en miljard kronor på köp av tomter och fastigheter i hamnområdet och utmed E6. När det nya Asienlagret är klart (januari 2017) kommer det att generera ytterligare 80-talet anställda hos Retlog AB, som redan har drygt

350 medarbetare på lönelistan, samt ett hundratal studenter från Halmstad Högskola. Till de siffrorna kan läggas cirka 230 sommarjobbare varje år. Medelåldern bland de anställda är 33 år. Andelen kvinnor är 30 procent. Ytterligare satsningar Biltema och Retlog planerar redan för nya projekt. – Det finns långt gångna planer på ett femte lager, som kommer att placeras i Oceanhamnen, bekräftar Borup. Uppgörelsen med kommunen är redan klar och förhoppningen är att kunna ta det lagret i drift under 2018. Det finns även långt gångna planer på att bygga ett kompletterande lager specifikt för bilvårdsprodukter på Vrangelsro vid E6, vilket i så fall skulle kunna vara klart till 2018. – Det är nog ingen överdriven gissning att vi snart kommer att ha fler än 500 medarbetare,

funderar Lasse Borup, vd på Retlog sedan 2011 och innan dess driftschef i samma bolag. Hur kommer det sig att Biltema valde att etablera sig i just Halmstad? – Det geografiska läget och hamnen var avgörande faktorer, svarar han. 85 procent av våra produkter kommer med fartyg från tillverkningsenheter i Asien. Det handlar om cirka 16 000 containrar om året. Dessutom har vi upp till 120 inkommande lastbilar i veckan till vårt lager i Vrangelsro vid E6 där vi lagerhåller främst produkter från Europa. Halmstads hamn var det ur lönsamhetssynpunkt bästa alternativet och här finns möjligheter till ytterligare expansioner, utan mellanlager. Samarbete med Halmstads kommun och Halmstads hamn fungerar dessutom mycket bra.

Inklusive pågående byggnation av det åtta fotbollsplaner stora lagret vid hamnområdet/ Gamla slakteriet har Biltema på tio år investerat i lagerhangarer till ett värde av cirka en miljard kronor bara i Halmstad. Det finns dessutom planer på ytterligare lager i Oceanhamnen samt vid Vrangelsro. Redan idag har Retlog fler än 350 anställda och är en tongivande aktör för transport- och byggsektorn. Ägaren till Biltema trycker på gaspedalen och fortsätter växa i snabb takt. Försäljningssiffrorna ökar hela tiden i Norden och 2014 omsatte bolaget totalt cirka 9,4 miljarder kronor, och passerar därmed Clas Ohlson, en annan känd butikskedja. – Etableringstakten är hög och potentialerna stora, säger Lars Borup, vd för RetailWarehouse och Retlog AB, och därmed ansvarig för Biltemas och Retlogs etableringar av centrallager. 20 fotbollsplaner Biltemas lager- och logistikcentrum finns i Halmstad. 2007 öppnades det första jättelagret i Halmstads hamn. Ett par år senare byggdes ytterligare ett på 50 000 kvadratmeter. 2012 invigdes Europalagret på Vrangelsro, vilket ger Biltema en sammanlagd lageryta på 150 000

Logistikpartner till Retlog AB, Turbingatan 15, 302 50 Halmstad, tfn: 0765-27 00 09, www.retlog.se

RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON


blekinge 59 www.svenskleverantorstidning.se

Lyckad sammanslagning formar framgångsrikt tryckeri Blekingeföretagen har berikats med en bred och stabil aktör avseende allt som rör professionella tryckinsatser. När Tryckcentrum AB och Skylt & Dekor i Karlskrona slogs samman bildades en totalleverantör av grafiskt material med kapacitet att åta sig alla former av tryck på allt ifrån skyltar och banderoller till mässmaterial.

Ägarna Fredrik Carlsson och Ulf Dunér

Tennvägen 11 371 50 Karlskrona Telefon 0455-220 90 info@skyltodekor.nu www.skyltodekor.nu

Det är två gedigna företag med stabila bakgrunder som ligger bakom dagens gemensamma bolag. Tryckcentrum startades av Bertil Halldén 1985 där han under 27 år utförde både kontorstryck och reklamtryck. I takt med att företaget växte började man också jobba med byggritningar och digitaltryck. Skylt & Dekor i Karlskrona startades å sin sida av Fredrik Karlsson 2007. Sedermera gjorde Ulf Dunér entré som delägare i företaget och han var en av förespråkarna för ett samgående mellan de båda bolagen. 2012 förvärvade man Tryckcentrum AB. – Vi bestämde oss helt enkelt för att satsa hårdare på marknaden, och samtidigt flyttade vi till nuvarande lokaler i Torskors. Målet var att förstärka vår produktportfölj med ett kvalificerat digitalt tryckeri och härigenom bli en totalleverantör av grafiskt material. Förra året valde vi att samla båda verksamheterna i ett gemensamt bolag, berättar Ulf Dunér. Stark bredd Idag levererarTryckcentrum i Blekinge AB digitaltryckta produkter till beställare över hela Sverige. Det rör sig om allt ifrån skyltar och bildekor till solfilm. – Vi gör till exempel allt ifrån kontorsskyltar till stora ljusskyltar, folierar alla typer av fordon och tar fram vepor i storformat från en till trettio meter till företag och organisationer. Vi har till exempel folierat polisbilar och ambulanser, vi stripar och sätter dekor på Blekingetrafikens bus-

sar och ligger även bakom den 20 meter breda ljusskylten till ABB Arena i Karlskrona,berättar Ulf Dunér. Tryckcentrum i Blekinge har tecknat avtal med ett flertal uppdragsgivare, bland andra Atlas Copco i Karlskrona och BTH, det vill sägaBlekinge Tekniska Högskola, för vilken man gör tidningar, broschyrer och foldrar. Två andra exempel är Karlskrona kommun och Region Blekinge som via samarbetet med Tryckcentrum erhåller allt ifrån informationsskyltar till brev, kuvert och visitkort. Modern utrustning Tryckcentrum i Blekinge AB kan tack vare sin breda utrustning även åta sig uppdrag kring kopiering och skanning. Man förfogar över en bred maskinpark med moderna digitala printers och arbetar med den senaste utrustningen för efterbearbetning. I företaget finns ett klart och tydligt miljötänk som bland annat resulterat i inköpet av två elhybridbilar. Ulf Dunér kan konstatera att satsningen har varit synnerligen lyckad. – Kurvan pekar rakt uppåt, 2015 omsatte vi 8,6 miljoner kronor och i år är budgeten satt till 10,5 miljoner kronor. Vi växer hela tiden, utvecklar verksamheten kontinuerligt och räknar med att kunna bredda vår personalstyrka framöver, avslutar Ulf Dunér. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON

Tennvägen 11 371 50 Karlskrona Telefon 0455-130 70 info@tryckcentrum.com www.tryckcentrum.com


60

blekinge www.svenskleverantorstidning.se

Helhetskoncept kring takarbete och plåtslageri När Holjeplåt AB köpte upp Blekinge Tak AB formades en mycket stark aktör kring såväl takarbete som plåtslageri. Man erbjuder tjänster kring allt ifrån legotillverkning till byggplåt, ventilation och industriservice.

Holjeplåt AB är specialister på det som allmänt går under namnet bygg- och ventilationsplåtslageri, allt från små arbeten till totalentreprenad av stora byggprojekt. Företaget startades 1979 och sysselsätter idag 16 anställda. Vi träffar en av delägarna, Anders Möller, som berättar att man under resans gång har förvärvat företaget Blekinge Tak, vilket ytterligare stärkte bolagets redan starka bredd. – Vi jobbar mycket med ventilation där vi ser ett ökande behov av energisnåla ventilationsanläggningar i takt med stigande energipriser. Här kan vi ta fram kostnadseffektiva anläggningslösningar som vi anpassar efter varje kunds specifika behov och önskemål. Vi tillverkar egna ventilationskanaler och detaljer i vår egen verkstad och utför dessutom ventilationsservice, säger Anders Möller och berättar att man vänder sig till såväl industrin, kommuner, landsting och företag som privatpersoner som med fördel kan använda sig av ROT-avdraget. Flexibilitet Legotillverkning är en annan del av verksamheten i Holjeplåt AB. Man jobbar företrädesvis

med enstyckstillverkning och mindre serier, och kan här arbeta mycket flexibelt tack vare en omfattande maskinpark med press och tillhörande verktyg. Man jobbar också med industriservice, och tack vare köpet av Blekinge Tak är företaget också en auktoriserad takentreprenör. – Vi lägger tätskiktssystem för låglutande tak av märket Mataki. De har ett komplett sortiment av produkter med unika tekniska lösningar, konstaterar Anders Möller. Imponerande CV Holjeplåt har en lång meritlista med många väl genomförda jobb på sitt samvete. Man har utfört ett flertal stora jobb på Volvo i Olofström, ett annat för Karlshamn Energi. Ytterligare två utfördes för Asarum Bildningscenter på uppdrag av Peab, Skanska och NCC, samt sjukhuset i Kristianstad med Byggmästaren i Skåne som beställare. – Vi har utfört uppdrag kring luktreducering för AKK Sweden AB i Karlshamn, och monterar dessutom värmepumpar åt Swegon där vi även verkar i rollen som återförsäljare. Vi jobbar mycket med egna förslag och lösningar till våra kunder, berättar Anders. Han avslutar med att lyfta fram den kunniga personalstyrkan som är certifierad för arbete med ventilation och innehar yrkesbevis för plåtslageri. Holjeplåt är dessutom medlem i Entreprenörföretagen. RESEARCH: BJÖRN-ERLING RÖNNDAHL TEXT: ÖRJAN PERSSON


simrishamn 61 www.svenskleverantorstidning.se

Familjär prägel på framåtsträvande hotell Simrishamn med omnejd har massor att erbjuda sina besökare och många väljer att bo på gemytliga Hotell Turistgården. Den härliga frukostbuffén, de trivsamma rummen och den personliga atmosfären uppskattas högt av hotellets många gäster.

Vi träffar de två syskonen Ann Ask och Eva Åkesson som gemensamt driver Hotell Turistgården i Simrishamn. En anläggning som bär deras föräldrars signatur. – När våra föräldrar skapade detta var det nästan bara ett skal kring ett jordgolv, säger Ann lite skämtsamt.

– Eftersom pappa är byggmästare renoverade han hela anläggningen och gjorde fler och fler rum och idag kan vi erbjuda 18 rum. Ann och Eva gjorde entré i företaget 2008 då de tog över hela verksamheten. Sedan dess har

man etablerat ett nytt bokningssystem och satsat mycket på marknadsföring via internet, på mässor och annonsering. De har också jobbat fram flera olika säsongspaket, till exempel cykelpaket. – Pappa skapade en mycket uppskattad rosenträdgård som vi förvaltar för att våra gäster ska kunna njuta av hundratals rosor, och som många trädgårdsintresserade tycker om att besöka. Det råder en familjekänsla över vår verksamhet och det är så vi strävar efter att ha det, säger Ann Ask. Gäster från när och fjärran Såväl privatpersoner som företagare uppskattar allt Hotell Turistgården har att erbjuda, inte minst den stora frukostbuffén som dukas upp redan klockan sex varje morgon under vinterhalvåret. – Vi står över huvud taget för det lilla extra inom service säger Eva, det kan vara att låna cykel för att ge sig ut längs Österlens vägar, extra service till barnfamiljer, diverse musikarrangemang, vinprovningar med mera. Här är också hundägare välkomna med sina fyrbenta vänner i två separata rum. – Många väljer att förlägga bröllopsfiranden här och vi arrangerar dessutom en hel del konferenser för traktens företag. Antikrundan hade boende här under hösten. Bland de många gästerna finns såväl turister som företagare, men idrottsföreningar, läkare och fältbiologer märks också, och det rör sig om människor från olika delar av världen, företrädesvis från de nordiska länderna. Andra länder som dominerar är England, Österrike, Tyskland och

Nederländerna. De olika nationaliteterna ställer höga krav på hotellets personal. – I olika länder har man olika syn på service. Tyskarna är noga med att allt enligt bokningen följs till punkt och pricka, medan engelsmännen har en mer avslappnad attityd. Vår ambition är att leva upp till alla våra gästers krav och förväntningar och dessutom överträffa dem, säger Ann Ask och passar i sammanhanget på att lyfta fram samarbetspartners som Nordic Sea Winery och restauranger. – Nästa stora evenemang är Eurorando i september som är ett europeiskt vandringsevenemang då vi tillsammans med andra erbjuder boende. Samarbete är viktigt för att fortsätta att utveckla Österlen. Tydliga ambitioner Ann och Eva blickar framåt med tillförsikt och har tydliga ambitioner att hela tiden utveckla och förbättra Hotell Turistgården. – Vi hoppas till exempel kunna erbjuda fler musikarrangemang och på sikt även kunna bygga fristående stugor för våra gäster. Våra barn har också jobbat här och bidrar med många idéer, berättar Eva och nämner bland annat hotellets tanke om en egen våffelstuga som ett tydligt exempel. – Vi har hittat ett bra koncept. På sikt ska vi även höja standarden på rummen och kanske även inrätta en bröllopssvit. Det är också viktigt för oss att ta fram nya paket och erbjudanden så att våra gäster fortsätter komma tillbaka till just vårt hotell, säger Ann Ask avslutningsvis. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Trygghet med rikstäckande redovisningsbyrå i ryggen Med en trygg redovisningsbyrå i ryggen sparar företag både tid och pengar. Det är man väl medvetna om i LRF Konsult som med sina rikstäckande tjänster dagligen servar små och medelstora företag. Kontoret i Simrishamn är ett gott exempel på vad LRF Konsult kan erbjuda.

VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA. LRF Konsult Simrishamn, Storgatan 25, 272 31 Simrishamn Tfn 0414 – 196 70 www.lrfkonsult.se/simrishamn

LRF Konsult får såväl småföretagare som dess verksamheter att växa. Med representation över hela Sverige täcker man behov av redovisning, bokföring och deklarationer runt om i landet. Dessutom jobbar man även inom områden som affärsrådgivning med fokus på ekonomisk styrning och företagsledningsfrågor. LRF Konsult tar sig även an juridiska frågor kring exempelvis familjerätt, arvsrätt, testamenten och bolagsrätt, samt erbjuder tjänster inom fastighetsmäkleri gällande främst lantbruk- och skogsfastigheter. Vi besöker kontoret i Simrishamn som 2013 slogs samman med kontoret i Tomelilla för att finnas representerat på två olika platser på Österlen. – Anledningen till den utökade satsningen är att kunderna blir fler och fler och att vi därför måste kunna erbjuda bättre service. Många upplever att redovisningsbranschen är under stor utveckling, inte minst vad gäller lagar kring bokföring och skattefrågor, och här kan vi göra en väsentlig insats för våra kunder, säger Jörgen Bengtsson, kontorschef på LRF Konsult i Simrishamn. Brett tjänsteutbud Totalt sysselsätter de två kontoren 21 anställda och jobbar brett med bokföring, skattefrågor, juridiska tjänster, bokslut, deklarationer och testamenten för bland annat lantbruk, restauranger, hotell och bostadsrättsföreningar. Kunderna är med andra ord allt ifrån enmansföretag till bolag med ett tiotal anställda. De finns i närliggande kommuner, över hela Österlen och vidare mot sydost. – Men faktum är att vi i dagsläget servar kunder i såväl Småland som Frankrike. Idag

H

behöver man som företagare inte vara platsbunden utan kan med hjälp av modern teknik bo var som helst i världen och sköta sitt företag därifrån, påpekar Jörgen Bengtsson. I framkant I LRF Konsult strävar man alltid efter att vara uppdaterade om allt som händer i redovisningsbranschen. Man jobbar enligt Reko som är en kvalitetsstandard för branschen och går också en hel del internutbildningar, något som enligt Jörgen Bengtsson är nödvändigt mot bakgrund av alla de regelförändringar som hela tiden präglar inte minst skatteområdet. – Vi vill ju alltid vara i framkant och då måste vi utbilda oss kontinuerligt. Det bygger kunskap som i sin tur kommer kunderna tillgodo. Vi märker att sådant uppskattas, konstaterar Jörgen som jämför med kundens relation till exempelvis banken eller frisören. – Om du är nöjd med vad de gör byter du helst inte. Här handlar det om att förvalta människors förtroende när de i princip placerar sin ekonomi i våra händer. Det här är en förtroendeskapande verksamhet där vi känner att vi har ett stort ansvar gentemot våra kunder, understryker Jörgen Bengtsson. Han har klara och tydliga ambitioner kring verksamheten som helt enkelt ska vara Sveriges bästa rådgivningsföretag för landets företagare. – Vi erbjuder prisvärda tjänster eftersom vi är det lilla kontoret med tillgång till det stora nätverket.ontoret med tillgång till det stora nätverket.

RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Turistgården otell

Tel 0414-166 22

Storgatan 21


62

simrishamn www.svenskleverantorstidning.se

Nya tider för populär bilvårdsfirma Ända sedan mitten av 80-talet har boende på och kring Österlen kunnat lämna bilen i Lennart Larssons trygga händer. Till och med årsskiftet drev han Ditec-anslutna Simrishamns Bilvax, ett företag som han numera lämnat över till Johnny Karlsen. – Jag vill förstås fortsätta driva verksamheten i samma goda anda med fokus på korta väntetider och hög kvalitet, säger Johnny.

Lennart Larsson startade Simrishamns Bilvax 1985 och det var mer eller mindre en slump som gjorde att Johnny Karlsen fick chansen att ta över vid rodret. – Jag var här i nästan två år innan jag fick veta att Lennart funderade på att sälja. Jag bestämde mig för att ta chansen och det har varit en lång process, men nu är allt klappat och klart, säger Johnny som därmed har övertagit en bilvårdsfirma med ett mycket gott rykte bland invånare på och kring Österlen.

kan mäta sig med den tidsaspekten, säger Johnny Karlsen. Han berättar att företagets främsta samarbetspartner är Ditec som står för marknadens främsta produkter och utrustning för lackkonservering. – För oss är det ett självklart val. Vi är jättenöjda med dem och lär inte byta leverantör i brådrasket, säger Johnny och tillägger att man förstås följer alla de krav som branschen ställer på dess aktörer.

Samarbetar med Ditec Rekonditionering samt övrig bilvård, såsom polering, sätestvätt och städning, samt i viss mån även reparationer av stenskott och rostskador, ingår i Simrishamns Bilvax breda koncept. Här tar man sig även an en hel del husbilar och båtar. – Våra kunder är mestadels privatpersoner, men framöver hoppas jag kunna attrahera fler företagskunder. De flesta finns här på Österlen men det händer att vi får besök från kunder från andra delar av Skåne. Vår policy är att all service ska ske inom loppet av två veckor. I den här branschen och den här regionen är det få som

Tydliga ambitioner Efter Lennarts alla år i branschen är det ett tungt ansvar som vilar på Johnny Karlsens axlar. – Jag tog ju inte över för att företaget ska gå i graven om en månad, utan har förstås ambitionen att fortsätta utveckla verksamheten i Lennarts anda. Samtidigt vill jag sätta min egen prägel och lyfta företaget till en ännu högre nivå, och här finns det flera tankar som senare kan omsättas i realiteten, berättar Johnny som förstås tänker fortsätta samarbetet med Ditec. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Ökad efterfrågan på solida trägolv Klickgolven är mer eller mindre standard i samband med nybyggnation men faktum är att allt fler efterfrågar de solida, traditionella trägolven. Svantesson East Trading AB importerar massiva trägolv som uppskattas högt av såväl användarna som golvläggarna

Det är Sven-Olof Svantesson som driver Svantesson East Trading AB – eller förkortat Svetra AB. Han startade som enskild firma i slutet av 80-talet och ombildade verksamheten till aktiebolag nästan tio år senare. – Jag startade med att importera sågad ek som sedan såldes i parkettformat av en firma i Malmö. 2008 ändrade vi dock inriktning och blev ett renodlat golvföretag, berättar Sven-Olof. Import av massiva trägolv är med andra ord Svetra AB:s huvudverksamhet, vilken kompletteras med entreprenaduppdrag. – Vi är nischade eftersom vi egentligen inte kan slåss mot de stora drakarna i golvbranschen. Det vi säljer är gedigna trägolv av rent trä, till skillnad från andra varianter som är uppbyggda i olika skikt. Härigenom blir våra golv bra för allergiker, konstaterar Sven-Olof. Kunder i hela Sverige Allt större fokus hamnar på just golven i såväl nya som befintliga hus och fastigheter. Det gäller inte minst mäklarna som ofta vill framföra att golven är i originalskick. Även golvläggare uppskattar att jobba med Svetras golv eftersom vinklarna stämmer på ett annorlunda sätt än vad fallet är med vanliga klickgolv. I sortimentet finns, förutom stavparkett och tilja, bland annat fransk fiskbensparkett, mosaikparkett och kubbgolv. Kunderna finns i hela Sverige med fokus på Stockholmsområdet och de södra delarna av landet.

– Vi vänder oss till olika golvfirmor, golvläggare och hantverkare, samt bostadrättsföreningar som i många fall vill byta ut alla golv i deras fastigheter. ROT-avdraget har varit mycket positivt för oss, så vi är förstås inte nöjda med att det sänks till 30 procent. Det är trots allt glädjande att det blir kvar, säger Sven-Olof Svantesson och nämner i sammahanget samarbetspartnern Ardbo Golv som köper hela trailers med kvalitetsgolv från Svetra AB, och därmed förser Stockholmsområdet med Svetras golv. Framtidstro Sven-Olof tror att solida trägolv kommer att öka i popularitet. Han ser med andra ord ljust på företagets framtid och umgås också med planer på att bredda sortimentet. – Vi vill dock inte växa alltför snabbt och äventyra våra personliga kundrelationer, säger Sven-Olof som också börjar fundera på att dra sig tillbaka. – Mitt bäst före-datum har nog passerat, säger han med ett skratt och berättar att hans son Ola gjort entré i företaget där han dessutom är delägare. – När han känner sig redo är han säkerligen rätt man att ta över och på sikt lyfta verksamheten till ytterligare en nivå. RESEARCH: VICTOR SALAZAR TEXT: ÖRJAN PERSSON

Simrishamns Bilvax

KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER GOLV! Brunnsgatan 14 272 31 Simrishamn Telefon 0414-126 30 svetra@telia.com

Simrishamns Bilvax Johnny Karlsen TEL 0414-130 22 Mobil 0760-00 11 67 E-POST info@simrishamnsbilvax.se INTERNET www.simrishamnsbilvax.se

Johnny Karlsen TEL 0414-130 22 Mobil 0760-00 11 67 E-POST info@simrishamnsbilvax.se

Simrishamns Bilvax Simrishamns Bilvax Simrishamns Bilvax Storgatan 49 Storgatan 51 272 33 Simrishamn 272 33 Simrishamn

Johnny Karlsen

Simrishamns Bilvax TEL 0414-130 22 Storgatan Mobil 0760-00 114967 272 33 Simrishamn E-POST info@simrishamnsb


finland 63

Finland

www.svenskleverantorstidning.se

Läs det senaste från grannarna i öst: sida 63-79


finland

roup

64

www.svenskleverantorstidning.se

Specialbyggda räddningsfarkoster erövrar Norden Utmed finska Österbotten finns månghundraåriga båtbyggartraditioner som utvecklats från träbåtbyggande till krigsfartyg. I Larsmo som ligger mellan Jakobstad och Karleby, verkar företaget AB Petor som med sitt smarta koncept lyckats nischa in sig på marknaden för sjöräddning.

ett skydd mot att skada andra båtar. De använder även en svensk produkt, flytkraft, det vill säja luftkuddar som extra tillbehör, vilka installeras i alla håligheter i båten. Det ger ännu en extra säkerhet som verkligen uppskattats av rädningsväsendet och övriga proffsanvändare som inte kan välja väder för använding av sin båt.

SeaBoy finns för tillfället i storlekar från sex meter och uppåt. – Vi specialbygger dessutom aluminiumbåtar för kustkommuner och fiskodlare samt sjöräddning. Båten kan utrustas med allt ifrån en liten kran till hytt, lastbrygga med mera. Vi tror att den kan bli uppskattad av kustnära kommuner som ska tömma gråvatten på skärgårdsöarna, hämta sopor, utföra underhållsarbeten eller liknande. Vi tror också att båten kan passa bra för exempelvis norska fiskodlare och båten finns redan hos Sjöräddningen i Norge, berättar Tore Käld avslutningsvis.

SeaBoy SeaBoy är en mycket omtyckt aluminiumglasfiberbåt. Petor var bland de första som började använde detta koncept för mer än tio år sedan, men numera har även flera andra båttillverkare annamat samma konecpt som Petor var med och utvecklade.

PE 70 Hydrokopter

Vi träffar Tore Käld som leder verksamheten i AB Petor. – Som så många andra började jag och Peter Sahlin med att arbeta för någon av de stora aktörerna. I vårt fall rörde det sig om världskända segelbåtstillverkaren Nautor’s Swan, men för tiotalet år sedan valde vi att starta egen verksamhet tillsammans, och nu är vi 13 anställda, berättar Tore. AB Petor har ett mycket gott samarbete med Nautor’s Swan och Baltic Yachts, och står till tjänst med att serva och reparera deras båtar över hela världen när så behövs. – Att reparera och serva båtar är vår stora nisch. Vi arbetar med alla typer av reparationer och säljer även reserdelar, förtydligar Tore. Arctic Airboats Petor har under senare tid årfokuserat på specialbyggda farkoster för räddningsuppdrag. – Vi har tillexempel levererat en hydrokopter till Sjöräddningen i Göteborg, och den går som bekant på både vatten, snö och is. Den minsta PE 70 är uppskattad av Räddningsverket eftersom den bara väger 400 kilo och enkelt kan transporteras på släp och hanteras ev en enda person, berättar Tore. Materialet består i dessa fall av PE-HD-material som skärs till med CNC och sedan svetsas samman till ett skrov. Hydrokoptern byggs i sin helhet i Finland men storlek och extrautrustning bestäms tillsammans med kunden. Produktnamnet är Arctic Airboats. Modellen som leverarats till bland andra Skogsstyrelsen i Finland har blivit en stor succé.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Vi har i dagsläget byggt ett 30-tal hydrokoptrar och utvecklingen sker fortlöpande. Vi har såväl små modeller för två personer som större varianter med passagerarkabin – helt enligt kundernas önskemål, berättar Tore Käld.

Panther Boats Ett annat koncept, Panther Boats, liknar en ribbåt och bygger på samma material, PE-HD, men är en renodlad båt som vanligen är försedd med utombordsmotor men även har levererats med inombordare och vattenjet. Här Utgör Panther 16 och P 22, samt efterföljaren P 28, modellerna i en växande serie. Deet rör sig om en helt ny typ av båtar, helt och hållet tillverkade I PE-HD-plast som dessutom är 100 procent återvinningsbart. Pontonerna är tillverkade i samma material och är oftast runda på en ribb, men på Petor har man uppfunnit en konstruktion med rund utsida och rak insida för att öka platsutrymmet ombord. Det ger kunden en 40 till 50 centimeter bredare båt invändigt beroende på modell. En annan mycket uppskattad fördel är att pontonerna inte kan kollapsa, det vill säga gå sönder och mista sin bärighet, som till exempel alla luftpontoner gör allt som oftast. Eftersom dessa är tillverkade I PE-HD-material är de hårda och håller alltid formen oavsett om det uppstå hål i dem. För att kompensera den hårda ytan som belastas vid till exempel bordning av en båt har Petor även utvecklat ett specialgummi som kan svetsas fast i PE-HD, vilket blir en mjuk stötlist som även kan fås i olika färger, och som därmed utgör

Panther 16

PE 70 Twin

Petor Group Professional Yacht Service

En ProfESSionEll och ErfarEn YachtSErVicE

Petor Group Professional Yacht Service

Petor Petor Group Group

Vi erbjuder år av kunskap, kompetens och framför allt kvalité

Professional Professional Yacht Service Yacht Service

Våra tjänster omfattar reservdelar, som kan skickas direkt till er, och om det behövs, kan också skickas sakkunnig personal för att passa eller reparera obligatorisk del. Peter Sahlin +358 40 8363956, E-post: peter.sahlin@petor.fi, www.petor.fi ALUMINIUM BOATS

ALUMINIUM BOATS

www.petor.fi

www.petor.fi ALUMINIUM BOATS ALUMINIUM BOATS

www.petor.fi www.petor.fi


finland 65 www.svenskleverantorstidning.se

Mångårig erfarenhet bakom framgångsrikt svetsmekaniskt Raumaföretag Flexibilitet och uppfinningsrikedom är två faktorer som kännertecknar Raumaföretaget Aslemetals Oy. Här är man experter på svetsmekaniska konstruktioner och tar i nära samarbete med kunderna fram skräddarsydda helhetlösningar.

Pasi och Liiro Lehtinen samt Saku Tuominen

– Äldre trogna yrkesmän som arbetat hos oss i många år jobbar tillsammans med unga nyutbildade personer, och på så vis tar vi vara på både erfarenhet och nytillkommen kompetens. Mixen gör att vi vågar ta på oss arbetsuppgifter som tekniskt är mycket komplicerade och krävande, berättar Saku Tuominen, affärsområdeschef. En kund kan kontakta Aslemetals med en ritning och tillsammans med denne utarbetar man sedan ett produktionsförslag där man diskuterar både materialval och eventuell härdning. Därefter tillverkas och testas produkten. – Det behöver inte vara stora serier, vi tillverkar allt ifrån styckprodukter till hela serier, betonar Pasi Lehtinen som redan har införlivat en tredje generation i företaget. Dottern Inka är styrelseordförande och sonen Iiro är affärsområdeschef på succén Aslesafe, som konstruerat tre olika säkerhetsanordningar för lastning och lossning av gods. Smarta lösningar Specialistkompetensen gör att man på Aslemetals svetsar i samtliga förekommande material. Komplicerade trycktankar för den kemisk-

tekniska eller biotekniska industrin är bara några exempel och inget arbete är för stort eller komplicerat. Aslemetals har uppfunnit en smått revolutionerande mobil betonggjutningsstation för pelarkonstruktioner. Iiro, som ansvarar för det aktuella affärsområdet, utvecklar: – Sten, grus och vatten finns på de flesta ställen och med vår mobila pelargjutningsstation, som kan värmas upp och som därmed är användbar året runt, kan kunderna tillverka det som krävs på plats. Ett annat område är energisektorn där vi tillsammans med en samarbetspartner har producerat en gasreformer som i stället för att bränna av gas på oljefälten återanvänder den, vilket gör att man sparar såväl miljön som driften av olje- och gasproduktionsanläggningar, förklarar Iiro. Aslemetals förfogar över en egen testanläggning där man provkör alla installationer innan leverans. I den egna varvsanläggningen kan man både producera utrymmeksrävande installationer och lasta dem direkt på fartyg. TEXT: ÖRJAN PERSSON

På Aslemetals Oy i finska Rauma har man lång erfarenhet av att ta fram helhetslösningar för sina kunder. Produktionen inkluderar bland annat rörledningar, moduler, stål- och plattstrukturer samt formar för betongindustrin. Kraftverk, den kemiska industrin samt varvs-, metall- och betongindustrin i både Finland och internationellt utgör de främsta målgruperna för bolagets produktion. Vi träffar Pasi Lehtinen som är huvudägare av Aslemetals, men det var hans far som startade företaget och som på ett framgångsrikt sätt har tagit det igenom alla konjunkturnedgångar. Aslemetals Oy är idag ledande inom flera sektorer. Det råder febril verksamhet i anläggningen. – Visst märker vi av konjunkturen, liksom alla andra, men vi försöker förhålla oss till den och ha flera verksamhetsben att stå på. Det ena är ju den svetstekniska avdelningen där vi svetsar i alla material, säger Pasi Lehtinen och berättar att man givetvis uppfyller svetsstandarden 3834, vilket innebär att man innehar i stort sett samtliga certifikat och tillstånd som krävs för avancerade svetsprocesser. Kompetent personal Aslemetals Oy är också kvalitetscertifierat enligt ISO-standarden. Företagets CV är lika långt som dess 50-åriga historia, och enligt Pasi och hans kollegor är den trogna personalstyrkan, bestående av en mix av unga hungriga medarbetare och äldre rutierad arbetskraft, en stor del av förklaringen till bolagets framgångar.

– Äldre trogna yrkesmän som arbetat hos oss i många år jobbar tillsammans med unga nyutbildade personer, och på så vis tar vi vara på både erfarenhet och nytillkommen kompetens.

Aslemetals Oy är en medelstor maskinindustri som grundades 1961. Under årens lopp har det lilla företaget vuxit till en internationell verksamhet inom metallindustri.

Vi erbjuder effektivt arbete, hög kvalitetsnivå, kontinuerlig utveckling av verksamheten och förståelse för kundernas behov. Aslemetals vill tillsammans med kunden svara på de utmaningar som marknaden kräver. Telefon +358 2 838 011, Fax +358 2 838 0290, Hemsida: www.aslemetals.fi


66

finland www.svenskleverantorstidning.se

Kunskap och erfarenhet bakom framgångsrikt båtkoncept Finska Österbotten är känt för sina båtbyggartraditioner som löper flera generationer tillbaka i tiden. Ett gott exempel är AB Kenneth Rönnqvist som arbetar både flexibelt och kundanpassat. Ett arbetssätt som inte minst attraherar fiskenäringen.

tank på 62 liter, berättar Kenneth. Han informerar avslutningsvis om att det finns olika tillvägagångssätt för att köpa AB Kenneth Rönnqvists båtar. – Det går förstås att besöka oss på plats men också att e-posta eller ringa till oss, säger han och tillägger att alla i företaget talar svenska. – Så länge vi inte har någon överenskommelse med återförsäljare i Sverige eller Norge kan privatpersoner vända sig direkt till oss, så får vi se om vi kan uppfylla just deras önskemål, hälsar Kenneth Rönnqvist. TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Vi startade en gång med att utveckla och bygga fiskebåtar för det lynniga väder som ofta råder här i Österbotten. Modellerna har utvecklats med hänsyn till detta och därför är våra båtar populära bland yrkesfiskare.

Kenneth Rönnqvist och Johan Hammarström Kenneth Rönnqvist för fadern Börjes arv vidare. – Pappa började i branschen redan 1975 då han köpte den gamla folkskolan och byggde om den till en anläggning för båtproduktion. För 34 år sedan kom jag med för att ”hjälpa till” en tid, sen dess har det inte blivit att stiga av. 1999 tog jag och brorsan över verksamheten. Min bror flyttade sedermera till Vasa där han idag driver ett företag med fokus på båtrengöring. Det har visat sig vara ett lyckat drag, berättar Kenneth. Väderanpassade AB Kenneth Rönnqvist har valt att fokusera på båtar i segmentet 4.50 till 7.05, vilket omfattar båtar för både insjöverksamhet och kustfiske. – Vi har ju våra fasta modeller att utgå från men en fiskare kan genom att kontakta oss erhålla specialutrustning på båten, berättar Johan Hammarström som är företagets försäljningschef. – Vi startade en gång med att utveckla och bygga fiskebåtar för det lynniga väder som ofta råder här i Österbotten. Det kan vara väldigt omväxlande med allt ifrån stilla bris till

omväxlande kuling med sjöhävning och svåra vågförhållanden. Modellerna har utvecklats med hänsyn till detta och därför är våra båtar populära bland yrkesfiskare, fortsätter han och visar upp en bild på en 7.05:a fullastad med ved. – Detta är ett exempel på vår mångsidighet, vilket vi tror skulle göra våra båtar populära i bland annat Norge, förklarar Kenneth Rönnqvist. Testade och godkända Faktum är att familjen Rönnqvist innefattar ett flertal uppfinnare. Farfars bror uppfann världens första snöskoter, brodern har efter år av experimenterade utvecklat ett koncept av båtrengöringsprodukter och Kenneth förädlar familjetraditionerna med att utveckla egna båtmodeller. Dessa är regnlänsande och alla är dessutom försedda med dubbelskrov. Samtliga modeller är förstås testade och godkända. Vilken båtmodell är då populärast? – Det är utan tvekan 5.90:an som gjort stor succé både här i Finland och i Sverige. Den är godkänd för nio personer och har fast bränsle-

Rönnqvist pro- båtarna är rejäla båtar som både proffs och övriga vänner av sjödugliga båtar uppskattar Värdet består | Regnvatten dränerande | Sjösäker och hållbar Stabil och utomordentlig bärkraft | Lättstyrd och kursstabil Håller passagerarna torra | Rostfritt köljärn Ab Kenneth Rönnqvist Oy, Söderfjärdsvägen 136, 654 10 Sundom Vasa Tel +358 (6) 3192300, Fax +358 (6) 3192314, www.ronnqvistveneet.fi


finland 67 www.svenskleverantorstidning.se

Konferens- och badhotell för festsugna par och äventyrliga familjer Endast några timmar från den svenska gränsen i norr ligger den lilla badorten Kalajoki som genom decennier har lockat bad- och soldyrkande finländska gäster. Nu börjar även svenska semesterfirare få upp ögonen för den finländska sommarpärlan. Här finner vi Hotell Lokkilinna.

Nina Yli-Suvanto till höger och Mira Pulli.

Hotell Lokkilinna

Golf- och familjepaketen är uppskattade men allt fler väljer också konferenspaketen som prismässigt är mycket attraktiva. Flygresa från Sverige tillsammans med ett konferenspaket är inte dyrare än en ordinär dygnskonferens i Sverige eller Norge.

Hotelldirektören Nina Yli-Suvanto tar emot på det oerhört vackert belägna hotellet. – Välkommen, säger hon glatt samtidigt som hon serverar en kopp nybryggt kaffe. Därefter visar hon upp den synnerligen tilltalande anläggningen. – Som du ser har vi vår alldeles egen gång direkt från hotellet till den barnvänliga stranden. Så här i december är det förstås glest mellan badgästerna, men faktum är att allt fler lockas av ren luft, ljudet av vågskvalpet, en skön säng, en bok och en middag, fortsätter hon. Omtyckt strand Det finns med andra ord mycket att uppleva även under andra delar av året än sommaren i omgivningarna kring det uppskattade Hotell Lokkilinna. Hotellet består av en lägenhetsdel där de 26 rymliga boenheterna inrymmer både en skön dubbelsäng, en bäddbar soffa, ett litet kök och en fantastisk utsikt. Sanddynerna som heter hiekkasärkät är något som barnen sommartid älskar att hoppa och leka i. Den långgrunda sandstranden är inte bara något som föräldrarna

Vinter i Kalajoki

uppskattar ur säkerhetssynpunkt utan även barnen tack vare att badtemperaturen oftast är behaglig. – Vi erbjuder familjepaket där familjerna kan boka allt ifrån spaupplevelser till golf och besök i olika temaparker. Det går också att inkludera lunchpaket som man antingen äter i vår restaurang eller tar med sig, berättar Nina Yli-Suvanto. Kundanpassat Golf- och familjepaketen är uppskattade men allt fler väljer också konferenspaketen som prismässigt är mycket attraktiva. Flygresa från Sverige tillsammans med ett konferenspaket är inte dyrare än en ordinär dygnskonferens i Sverige eller Norge. – Även konferenserna anpassar vi efter kundens behov. Vill kunden ha ett beachparty med grillning på stranden så ordnar vi det, säger Mira Pulli som är köksmästare på Hotell Lokkilinna. Maten som serveras i restaurangen är av traditionellt nordiskt snitt. Allt tillagas från grunden och såväl menyn som buffén innefattar både laktos- och glutenfria alternativ. – Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal så tar vi fram förslag på både pris, aktiviteter och meny, avslutar Nina Yli-Suvanto med en hälsning till Sverige. TEXT: ÖRJAN PERSSON

ROMANTIK pAKeTeT

GOlF pAKeT

Rum med fantastisk utsikt över havet och balkong. Fri tillgång till bastu. Frukost ingår. pris 120 € / 2 personer

Dubbelrum, greenfee för två personer. lunchbuffé och frukost för två. pris 200 € / 2 personer

Matkailutie 199, 85100 Kalajoki E-post: hotelli@lokkilinna.fi Telefon +358 8 469 6700 www.lokkilinna.fi


68

finland www.svenskleverantorstidning.se

Framgångsrik rengöringsprodukt

erövrar båtmarknaden Båtägare har i alla tider kämpat mot alger, snäckor och andra beläggningar som sätter sig båtarnas skrov. Finska företaget Båtbyggeri M Rönnqvist har därför tagit fram Rönnqvist Cleaners, ett revolutionerande medel som på ett enkelt och skonsamt sätt gör båten fri från oönskade beläggningar

Som så många andra familjehistorier börjar Båtbyggeri M Rönnqvist med att stolta båtbyggartraditioner utvecklas till succé. – Jag och min bror Kenneth jobbade tillsammans med att bygga båtar men varje säsong fick vi problem med båtar som var angripna av alger och snäckpåväxt. Tillsammans med goda vänner, kemister och båtfolk utvecklade jag ett rengöringsmedel som senare blev det som i dag består av tre produkter,berättar Mikael Rönnqvist, företagare och utvecklare från Vasa i Finland, samtidigt som han startar en informationsfilm. Medlet som finns på både Clas Ohlson och Jula i Sverige går under produktnamnet Rönnqvist Cleaners. Imponerande resultat Filmen visar hur medlet appliceras på en svårt angripen båt. Via en klocka i bilden kan man se hur snabbt det verkar och hur smutsen och algerna efter en knapp halvtimme långsamt rinner av. En person drar med en svamp över ytan och avslöjar det sensationellt goda resultatet. Med en högtryckstvätt spolas skrovet sedan rent och båten ser som ny ut. – Det du ser är helt och hållet så det fungerar, inget är manipulerat. Det här är ett medel som verkligen fungerar, säger Mikael Rönnqvist med stort eftertryck och överräcker tre flaskor. Innehållet i den första med blå etikett (däck), är basisk och rengör ytor som ligger över vattenytan. Den appliseras och sköljs bort inom ett par minuter. Den får inte torka fast, så det är bäst om man inte täcker hela båten genast, utan tar den i mindre sektioner. Efter denna behandling

är all fett, lav, fiskslem/blod, gammalt vax och oxideringar borta! Den andra med röd etikett (Botten), appliceras på skrovet, i bland uppemot ett dygn i förväg om det rör sig om svår påväxt med snäckor och andra organismer. Snäckorna dör och blir mjuka så att de blir lätta att skrapa av med en mjuk spackelslev. Därefter applicerar man rengöringsmedlet igen och låter det verka i minst en halvtimme, varpå skrovet spolas med vatten. Bottentvätten skadar inte båten, så det får vara på länge. Slutligen kan man eventuellt använda den tredje flaskan med grön etikett (Vax) som även det är ett bra tvättmedel, men inte lika kraftfullt som däcktvätt, som lägger ett vaxande skydd på hela båten. Fungerar på alla material – Det spelar ingen roll hur mycket alger eller snäckor det finns på båten, den blir som ny efter denna behandling. Det har heller ingen betydelse huruvida båten är tillverkad av PVC, glasfiber eller aluminium – Rönnqvist Cleaners verkar på alla material, försäkrar Mikael Rönnqvist. Det går att spraya, pensla, eller rolla på medlet som finns i såväl behändiga enlitersflaskor som25-litersdunkar för båthotell, marina företag med flera. En naturlig fråga när det gäller kemiska medel är förstås hur miljö- och hälsofarligt det är? – Man ska givetvis inte dricka våra produkter, men faktum är att de är så gott som giftfria. De innehåller ingen fosfor eller oxalsyra, men man skanaturligtvis behandla de på ett försiktigt sätt så att man inte får det i ögonen. För personer som inte är överkänsliga, borde inte heller huden ha några problem och det kan dessutom i mindre mängd släppas ut i avloppet, avslutar Mikael Rönnqvist som gärna ser fler återförsäljare i både Sverige och Norge. TEXT: ÖRJAN PERSSON

RÖNNQVIST CLEANERS, Mikael Rönnqvist Sundomvägen 18, Vasa Tel. +358 500 568 504 E-post: mikael.ronnqvist@netikka.fi

– Det spelar ingen roll hur mycket alger eller snäckor det finns på båten, den blir som ny efter denna behandling. Det har heller ingen betydelse huruvida båten är tillverkad av PVC, glasfiber eller aluminium - Rönnqvist Cleaners verkar på alla material.

Är utvecklade för att lätt rengöra båtar utan farliga ämnen, och att passa alla båttyper. Efter ca 20 års erfarenhet och växande kundkrets, vågar jag påstå att det är ett vinnande koncept och att de som testar är säkert nöjda!


finland 69 www.svenskleverantorstidning.se

Kompositexpert utvecklar unika produkter Tändsticksasksstora produkter eller gigantiska nacellpaneler till vindkraftverk – kompositföretaget Jarla-Plast strax utanför Vasa i Finland är expert på allt ifrån färdigställande av pluggar till tillverkning av formar, prototyper, fodersilon och stora cisterner.

Ida, Tommy och Jan-Erik Kronkvist. I bakgrunden formar till fodersilon och i förgrunden en genomföringsskiva till en av ABB:s transformatorer.

På finlandssvenska Jarla-Plast har man specialiserat sig på tillverkning av olika typer av glasfiberarmerade plastprodukter, komponenter i alla storlekar och för en mängd olika ändamål. Man verkar i rollen som underleverantör och arbetar utifrån en filosofi som går ut på att jobba i en nära dialog med sina kunder. – Det händer ofta att en kund kontaktar oss och presenterar en idé. Utifrån denna och tillsammans med uppdragsgivaren tar vi sedan fram en prototyp och tillverkar därefter produkten enligt kundens önskemål, berättar Jan-Erik Kronkvist som tillsammans med brodern Krister startade företaget 1969. Produkter Fodersilon till Norcar BSB är ett exempel på vad Jarla-Plast tillverkar. Man visar upp en variant av fodersilo vilken är tillverkad med en speciell vakuumteknik med integrerad isolering. Denna kan därför stå utomhus i kallt väder. Fodersilon har tillverkats i alla storlekar från 600 till 8 500 liter. Det går också att få silon med enkla väggar, vilket innebär att de kan användas till både torrfoder och pellets för eldning. – Ett annat exempel på produkter vi tillverkat är nacellpaneler för vindkraftverk, ytterligare ett är lösningar som används i ABB:s transformatorstationer världen över, tillägger Jan-Eriks dotter

Ida som, liksom sin kusin Tommy, är verksam i företaget. Jarla-Plast kan även erbjuda kemikalieresistenta och brandhämmande cisterner samt bassänglösningar som används inom kemiskteknisk industri. Bland kunderna finns storindustrin, småföretagare och också privatpersoner. En referens de gärna nämner är Nautor Swan, en av världens mest kända segelbåtstillverkare, dit de bland annat har levererat vakuuminjicerade skrov till Swan 42. Utvecklingspotential Hur ser då framtiden ut för detta högspecialiserade familjeföretag? – Vi ser positivt på möjligheterna att utvecklas. Marknaderna i Sverige och Norge är mycket intressanta för oss och vi är öppna för alla diskussioner, menar Tommy. Liksom sin farbror betonar han att det inte alls behöver handla om gigantiska cisterner, Jarla-Plast tar fram produkter helt efter kundens önskemål. – Vi kan ta oss an hela uppdraget – från idé till montering på plats, det är kundens önskemål och krav som sätter gränser, avslutar Jan-Erik Kronkvist. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Far och son med stolta båtbyggartraditioner Han visar vägen ut på gården där det står en 4700-modell klar för leverans. – Här kan du se certifikatet, säger Kenneth och visar sedan konstruktionen som avslöjar båtens höga kvalitet. – Den går att få både – som i detta fall – med grabbräcken inne på skrovet eller rostfritt räcke runt om, samt också med mittpulpet, fortsätter han.

Massproduktion är inget för Kenneth och Andreas Paro. Tillsammans driver far och son Paro Sell AB, ett båtbyggarföretag där allt anpassas efter kundernas önskemål. Här får varje producerad båt en personlig prägel och ett utförande som kännetecknas av hög kvalitet.

När vi besöker far och son Kenneth och Andreas Paro är de fullt sysselsatta med att producera båtar inför kommande säsong. – Man kanske inte tror det men faktum är att det är som mest stressigt nu under vintern. Kunderna vill beställa sina båtar nu så att de är klara till båtsäsongen börjar. Vi hade till exempel en order på 17 båtar som skulle levereras innan jul, berättar Kenneth Paro som vi möter utanför Vasa i Finland. Andreas har jobbat tillsammans med sin far så länge han har kunnat. – Jag minns när Andreas som liten sa att vi skulle bygga båtar i ”trettio-hundra-år”, berättar Kenneth med stolthet i rösten. Duon är onekligen på god väg. Beställningarna är många. Byggs från grunden Alla Paro-båtar är utvecklade inom det egna företaget. Att utveckla en ny båtmodell är arbetsdrygt och tidskrävande. Först byggs en fullskalig modell av bland annat fanér. Den kallas plugg och på denna gjuts formen som sedan förstärks så att många båtar kan produceras ur den. – Processen tar mer än ett år eftersom båtmodellen också ska testas enligt konstens alla regler innan den godkänns och får ett CE-intyg, berättar Kenneth.

Far och son Kenneth och Andreas Paro.

Kunskap och noggrannhet Kenneth som startade företaget för 25 år sedan har alltid arbetat med båtar och nu ärver sonen Andreas familjetraditionerna. – Jag började som elektronikmontör på båtar och startade eget i liten skala under två år. Sedan bara exploderade efterfrågan, så svärfar som också byggt båtar fick gå in och hjälpa till i företaget, berättar Kenneth Paro. Kenneth avviker för en stund för att gå ut och skära till en kant som härdat. – Det sparar en massa arbete om man skär kanten innan den härdat helt, förklarar han då han återkommer, och visar därmed på den stora noggrannhet och breda kunskap som finns i företaget. – Vi åtar oss gärna all montering av instrument och motorer, men vi ser helst att kunderna tar med sin egen motor om de vill ha den monterad. De allra flesta beställer båten och hämtar den sedan här på gården, berättar Kenneth. Liksom sin son ser han ljust på företagets framtid. – Vi är ett litet företag med fasta återförsäljare. Vi är lagom stora och har gott om uppdrag hela året, men visst finns det utrymme för svenska kunder också, avslutar Kenneth Paro. TEXT: ÖRJAN PERSSON


70

finland www.svenskleverantorstidning.se

Revolutionerande desinficeringsmedel erövrar Europa Grön teknologi är företaget Finekos gebit. Många års målmedvetet utvecklingsarbete ligger bakom företagets revolutionerande desinficeringsprodukter som nu håller på att erövra Europa. Trots sina banbrytande resultat är produkterna helt giftfria och biologiskt nedbrytbara.

stanser och består uteslutande av biologiskt nedbrytbara produkter. – Vi har till exempel utvecklat en produkt som man bestryker golv med i bland annat badrum och simhallar, och som därmed eliminerar risken att smittas av fotsvamp. Medlet tål att nötas på om man inte går på golvet med skor på. Det kan antingen appliceras med pump eller spridas via en flaska. Food Industry-produkterna är ämnade åt exempelvis slakterier vars utrymmen omfattas av stora krav på desinfiering. Finekos Sportprodukter nyttjas av idrottare inom flera olika användningsområden. Redo för expansion Ville Toppinen framhåller just kundernas möjligheter att sprida medlet på flera olika sätt för optimal verkan i varierande miljöer. – Ett fotvårdsmedel som vi har tagit fram för finska apotek kommer i form av en liten flaska

med en mjukgörande variant av medlet som är enkel att applicera på fötterna, men vi har också sprayflaskor där vi i stället för drivgas använder komprimerad luft för miljöns skull, berättar Ville. Hur kommer det sig då att informationen varit så sparsam i samband med utvecklandet av dessa revolutionerande produkter? – Det har gått åt fem år av idogt utvecklingsarbete, ansökan om tillstånd, tester på bland annat universitet samt utfärdande av ISO-certifikat och övriga licenser. När vi nu har fått klart med patentet är vi beredda att gå ut i stor skala. Vi bygger nu upp vår organisation och marknaderna i Sverige och Norge är mycket intressanta. I vår planering ligger att redan i början av 2016 besöka presumtiva kunder i båda dessa länder, avslutar Ville Toppinen. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Fineko Total Protect som varumärket heter består av fyra produktgrupper; Agri, Medica, Sport och Food Industry varav den förstnämnda är produkter för djur och som bland annat har gjort stor succé hos ryttare i världsklass

I finska Vasa har Ville Toppinen och Mika Koistinen under stort hemlighetsmakeri tagit fram en desinficerande produkt som efter omfattande tester runt om i Europa fått alla de klassificeringar och tillstånd som branschen kräver. – Det har till exempel visat sig att vår lösning är synnerligen effektiv mot den fruktade MRSA-bakterien. Vi fick i uppdrag att testa en del utrustning på en av Vasa Regionsjukhus avdelningar och resultaten var så positiva att vi nu fått i uppdrag att behandla en hel våning där man haft problem med MRSA-angrepp, berättar Ville Toppinen.

Fyra produktgrupper Fineko Total Protect som varumärket heter består av fyra produktgrupper; Agri, Medica, Sport och Food Industry varav den förstnämnda är produkter för djur och som bland annat har gjort stor succé hos ryttare i världsklass. Dessa använder dem mot skav-, riv- och småsår samt för att skydda hästens hud vid exempelvis sadelkontakt. Sadeln sprayas på undersidan med den desinficerande mixturen. Medica är varumärkesnamnet på produkter för medicinindustrin, vårdcentraler och andra aktörer i behov av desinfektion. Finekos lösningar är helt fria från silversub-

En framgångsrik coach Tommi Kylliäinen stables’ve varit riktigt nöjd med nyheten. Raisa Kylliäinen säger att ”Vi har haft tre hästar, mycket dåliga kotor som har försökt alla salva på marknaden, till ingen nytta. Men nu när vi har använt Agri Medical Horse Ointment produkt, då Kotor har lösts. Vid behandling av sår, är vi också erfarenhet av produkt spetskompetens som detta nyligen fått en häst i hagen öppna sår, detta salva de gick en dag igenväxt ”.

Läs mer på vår hemsida fineko.fi eller ring + 358 44 37 88 554

.

”Fineko medicinsk häst salva har varit en mycket välkommen nyhet för oss. Vi använder det alla stallet för hästar, nästan dagligen. Salvor mångsidighet sparar oss när vi


finland 71 www.svenskleverantorstidning.se

Högklassigt hotell i Österbottens vackraste läge Med ett av finska Österbottens absolut vackraste läge ligger en av landets mest attraktiva hotellanläggningar. På Hotell Rantakalla är allt av yppersta klass, liksom de kringliggande miljöerna som ger hotellet en alldeles unik atmosfär.

– Vi är lite av en kameleont som byter karaktär beroende på gäster och årstid. Mitt i veckorna är det en hel del affärsresenärer och konferenser medan veckosluten lockar både barnfamiljer och festsugna par i alla åldrar. Avskild restaurang, bar, gym och pool gör att det finns något för alla smakinriktningar, berättar Sanna Häivälä. Hotellet har också ett budgetalternativ med stugor och motell. Allt går att boka och betala online via hotellets hemsidor. Perfekt för konferenser För den konfererande gästen erbjuder Hotel Rantakalla paketlösningar. Kunden behöver bara ringa ett enda samtal så ordnar Sanna och hennes personal allt. – Oavsett om du vill hålla en traditionell konferens med tillgång till lokaler, utflykter eller aktiviteter och oavsett slag så koordinerar vi allt och till prisbilder som konkurrerar med de flesta, säger Sanna och tillägger att man gärna arrangerar konferenser även under veckosluten. – Konferenserna är viktiga inslag i verksamheten men vi har också speciella weekend- och familjepaket. Bussgrupper är förstås också alltid välkomna. Det är bara att kontakta oss så tar vi fram ett intressant och prisvärt upplägg, avslutar Sanna Häivälä.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Sanna Häivälä

– Vi är ett helårsöppet hotell med upplevelser året runt. Det kan vara en skidtur, isfiske eller liknande på vintern och sköna bad på sommaren. Vi har en speciell gruppavdelning som tar sig an våra gästers önskemål och det kan vara allt ifrån transfer från flygplatsen till aktiviteter och utflykter,

Vi träffar Sanna Häivälä som ansvarar för verksamheten på Hotel Rantakalla. – Vi är ett helårsöppet hotell med upplevelser året runt. Det kan vara en skidtur, isfiske eller liknande på vintern och sköna bad på sommaren. Vi har en speciell gruppavdelning som tar sig an våra gästers önskemål och det kan vara allt ifrån transfer från flygplatsen till aktiviteter och utflykter, berättar Sanna. Inget saknas Trots att vi besöker hotellet en kall januaridag då kung Bore lagt ett gnistrande snötäcke över Österbotten och kvickilvret ligger under 20 minusgrader är Hotel Rantakalla varmt och välkomnande. Anläggningen är rymlig med såväl dubbelrum som familjerum och lägenheter, men har trots sin storlek lyckats behålla det lilla hotellets atmosfär.

Quality time for couples and family Take a dip in the waves of the Gulf of Bothnia or soak up the sun on the beach. Golfing, fishing, surfing, ice swimming, skiing – perfect activities for enjoying the beautiful natural scenery and the various events organized in the area. Enjoy life! Accommodation: hotel rooms with a sea view. Hotel rooms rate includes access to the renovated sauna and gym and an ample buffet breakfast. Other accommodation options: www.kalajoki24.fi


72

finland www.svenskleverantorstidning.se

Ung entusiasm bakom hotellsuccé i finska Rauma Hotel Vanha med sina 20 dubbelrum ligger i den gamla stadsdelen och charmen på hotellet är påtaglig. Det andra hotellet som Jari och Kaisa driver är Cityhovi med sju enkelrum, sju dubbelrum och fyra trippelrum. Det ligger i stadens affärsområde med allt inom bekvämt promenadavstånd.

Cirka tio mil norr om finska Åbo och cirka 20 mil söder om Vasa ligger världsarvsstaden Rauma. Gamla Rauma med anor från mitten av 1700-talet lockar besökare från hela världen, som med fördel övernattar på något av Jari och Kaisa Sallis båda hotell; Hotel Vanha Rauma och Cityhovi.

Vi hälsas välkomna av det unga paret Jari och Kaisa Salli som av tillfälligheter hamnade i hotellbranschen. – Det fanns två hotell som passade oss både storleksmässigt och verksamhetsmässigt, och när de blev till salu slog vi till, berättar elektrikern Jari. – Vi driver två mindre hotell som kompletterar varandra väl. Visst kan det vara tufft emellanåt och vi får båda hoppa in där det behövs. Med två hotell finns det alltid massor att göra, konstaterar Kaisa med 1,5-åriga chrmtrollet Janni på armen. – Det är till och med så att Jari ibland får rycka in i köket, fortsätter hon med ett smittande skratt.

Välkomnar grupper och föreningar Hotel Vanha med sina 20 dubbelrum ligger i den gamla stadsdelen och charmen på hotellet är påtaglig. Det andra hotellet som Jari och Kaisa driver är Cityhovi med sju enkelrum, lika många dubbelrum och fyra trippelrum. Det ligger i stadens affärsområde med allt inom bekvämt promenadavstånd. Båda hotellen är unika i många avseenden, inte minst mot bakgrund av att man välkomnar både bussgrrupper och sportgrupper. – Vi vet ju att hockeyintresset är stort i Sverige och vi erbjuder svenska klubbar hjälp med helhetslösningar, inklusive alla måltider, ishallstider och eventuella träningsmatcher, berättar Jari som har ett förflutet som spelare i storklubben Lukko Rauma. – Vi välkomnar förstås även andra idrottsgrupper, såsom handbolls-, simnings- och innebandyföreningar, för vilka vi står för allt det praktiska. Vi är en liten stad där alla känner alla så vi löser det mesta, tillägger Kaisa.

Utmärkta lägen Hotell Vanha Rauma är det tidgare så kända Guesthouse Kalatori och ligger inrymt i den gamla handelsbyggnaden som byggts om till hotell. Egen restaurang med norsk restauranhchef sätter sin prägel på det nordiska köket, och menyn kan enligt önskemål anpassas till gästande sport- och bussgrupper. Hotel Cityhovi, som ligger ett stenkast från den gamla stadskärnan, är nyrenoverat och med egen privatparkering. För röreslsehindrade finns bekväm entré med direktanslutning till parkeringsplatsen. – Det rör sig inte om ett renodlat handikappanpassat hotell men det är däremot ett handikappvänligt alternativ. Entrédörrar och rumsdörrar klarar rullstolar och rollatorer, berättar Jari som, liksom Kaisa, ser fram emot att välkomna fler svenska gäster framöver. – Varför inte testa oss nästa gång? Hotellet, miljön och standarden är bästa tänkbara och priserna här understiger det mesta i både Sverige och Finland, avslutar Kaisa och Jari Salli. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Vi är hotellet som fokuserar på bra service, god renhållning och en utomordentlig frukost. Välkomna att besöka oss! Vanhankirkonkatu 26, 26100 Rauma Finland|Puh. +358 2 8376 2200 Fax +358 2 8376 2222|info@hotelvanharauma.fi


finland 73 www.svenskleverantorstidning.se

En stabil aktör till Nordens livsmedelsproducenter

Stora livsmedelsproducenter i Finland, Sverige och Norge har i finska Mesmec en erfaren och stabil partner avseende smarta produktionsanläggningar. Här handlar det om kompletta helhetslösningar – från behovsanalys via konstruktion till tillverkning, installation och testkörning.

Systemleverantören Mesmec har under företagets relativt korta existens skaffat sig ett CV som imponerar på Nordens livsmedelproducenter. Till kundgrupperna kan räknas storspelare som norska Orkla, finsksvenska HK Scan och givetvis de största aktörerna i Finland som Atria, HK Scan, Snellman, Valio och så vidare. Vad är då företagets hemlighet bakom framgångarna? Mats Strandvall och Anders Asplund som leder verksamheten har svaret. – Vi gör allt från design till ibruktagning. Vi träffar kunden som berättar för oss vad dennes produktion ska kunna klara av, och därefter tar

vi oss an hela processen, från idé, 3D-layout av produktionslinjen och lokalen där maskinerna ska placeras, konstruktionsritning, automatik och PLC-styrning, till tillverkning och leverans, installation och testkörning, berättar Anders. Mats tillägger att man inte har all kompetens i huset men i stället har byggt upp ett mycket tätt samarbete med lokala företag som gör olika underleveranser. – Det är dock vi som ansvarar för hela processlinjen från idé till produktionssättning, förtydligar Anders Asplund. Kompletta råvaruhanteringslösningar Mesmec har bland annat installerat kompletta produktionslinjer till flera korvfabriker för både finska och ryska livmedelsproducenter. För ett drygt år sedan startade man samarbete med en norsk återförsäljare. En första projektleverans levereras och monteras till en hundmatsfabrik i Norge i februari 2016. Charkproduktion och köttförädling i allmänhet, produktion av färdig mat, hundmatsproduktion samt hantering av biprodukter, såsom slaktavfall för bland annat djurfoder, är företagets specialitet. Sedan starten 1989 har Mesmec levererat strax över 2 000 skräddarsydda projektleveranser till dessa industrier. Själva råvaruhanterigen framtill förpackning är företagets stora nisch. Marknadsföringen har för det mesta baserat sig på ett gott rykte som en ansvarstagande och pålitlig aktör på marknaden. Den gemensamma nämnaren för dessa nämnda industrier är att processen väldigt långt baserar sig på samma typ av teknologi. Råvaror ska kunna tas emot och registreras till fabriken, den ska malas, eventuellt kryddas/saltas och kylas ned, förflyttas, blandas och mellanbuffereras innan dosering till olika delprocesser sker. Processtyrningen och integreringen kräver automatik och elkomponenter som dimensioneras enligt behov. Ofta kommunicerar produktionslinjens processtyrning med kundens ERP för bland annat recepthantering samt full materialspårbarhet. Automationsgraden är vid behov hög för att spara på personalkostnaderna.

– Vi integrerar väldigt ofta kundens existerande maskiner med vårt system. Det här har visat sig vara en betydande fördel gentemot våra konkurrenter. Det finns en del väldigt slitstarka maskiner med lång livstid inom branschen som med fördel för kunden integreras av oss, berättar Mats. – Här krävs stor kunskap av oss som leverantör eftersom hela linjen bör uppfylla krav för CE-godkänning. Dessutom kompletterar vi också våra linjer med utländska leverantörers maskinportfölj och kunskap. Dessa ingår ofta i hela vårt erbjudande till kunden, upplyser Anders. I Sverige har man till exempel byggt två anläggningar för omhändertagande av slakteriernas biprodukter, där den omhändertagna köttråvaran blir till djurföda. – I grunden är processen densamma som för livsmedelsproduktion för männinskor, och kräver därmed lika hög grad av säkerhet och hygien. Det ställer höga krav på oss, men för oss är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort, understryker Anders Asplund. Stark bredd och processkunnande För att få tillverka och jobba med utrustning för livsmedelshantering krävs förstås en rad certifieringar. Givetvis uppfyller Mesmec de

krav som ställs av både finska och svenska livsmedelsmyndigheter, och man följer förstås det regelverk som finns inom EU. Mesmec står även för ändamålsenliga lösningar i form av kompletta destruktionsanläggninar som tar hand om överblivna djurkroppar och biprodukter. En allt större efterfrågan på infrysning av olika råvaror, speciellt inom foder och hundoch kattmat, men även livsmedel såsom kött och fjäderfä, har lett till att bolaget satsat på högautomatiserade produktionslinjer för detta ändamål. Själva kylprocessen sköts av andra leverantörer medan Mesmec specialiserat sig på att fylla och tömma plattfrysar där frusna block är slutprodukten. Blocken palleteras på pall och transporteras vidare på rullbanor för lagring eller transport. Flera stora referensanläggningar finns i speciellt England i tillägg till den finska marknaden. – Med vår kompetens följer även kunskaper kring konstruktion och tillverkning av processlinjer för kommunala sektorn där bland annat slamhantering är en ständig utmaning. Vi har bland annat egen verkstadspersonal som åker ut till kunderna för reparation och ombyggnation av befintliga maskiner, berättar Anders som spår en fortsatt ljus framtid för Mesmec. Under 2016 kommer företaget att satsa vidare på den svenska marknaden.

SOLUTIONS FOR HANDLING RAW MATERIALS Din leverantör för skräddarsydda projektleveranser till livsmedels- och processindustrin!

Läs mer på www.mesmec.fi

TEXT: ÖRJAN PERSSON


74

finland www.svenskleverantorstidning.se

Pålitlig leverantör av slitdelar satsar i Sverige Nästan alla finländare som kör en grävmaskin, dumper eller lastare har någon gång använt sig av Häggbloms slitdelar. De är signerade företaget Häggblom som numera är ett betrakta som en av de ledande leverantörerna i Nordeuropa beträffande slitdelar till entreprenadmaskiner.

Häggblom utgår från finska Karleby och här träffar vi bolagets vd Jukka Karhula. – Vi är kanske mest kända för våra grävskopor som tillverkas helt enligt kundens önskemål. Det kan vara skopor som arbetar i myrmark, skopor som utsätts för enorma påfrestningar i gruvdrift eller skopor som används i mer normal verksamhet. Vi levererar helt enkelt det kunden önskar, berättar han. Han nämner till exempel fastsättningsmodulen som sitter i skopan och den patenterade kopplingen för själva tanden som gör att föraren själv med ett verktyg kan genomföra bytet på plats. – Fabrikatet heter Esco och vi har alla delar i lager. Varje dag går det en transport till Sverige, vilket innebär att beställningar som görs ena dagen i regel levereras redan dagen efter, informerar Jukka Karhula. Marknadsledande Häggblom tillverkar också underreden till olika maskiner. Liksom skoporna tillverkas dessa helt enligt kundens behov.

– Vi verkar inom tre affärsområden; Track Systems, Buckets & Mining samt Spare- & Wearparts, och vår målsättning är klar; vi ska växa inom alla segment och redan nu vågar vi påstå att vi är en av de ledande leverantörerna i Nordeuropa inom vårt segment. Vi representerar idag det största urvalet av slitdelar och då menar vi allt ifrån skopor och tänder till larvband och motordelar, säger Jukka Karhula. Satsar brett Under 2015 tog Häggblom steget på allvar ut i de nordiska grannländerna. Häggblom Sverige registrerades, ett bolag köptes i Sävsjö där man tillverkar de mindre skoporna. Från Sävsjö utgår också representanter som tar sig an den syd- och mellansvenska marknaden samt södra Norge. I Piteå finns en anställd som bevakar gruvnäringen och den nordsvenska marknaden, och i norska Sortland har man också en representant. Häggblom, som har existerat i snart 60 år, har ett CV att vara stolt över. En snabb titt på företagets hemsidor gör gällande att alla entreprenadbranschens stora aktörer finns i kundkretsen. Man innehar förstås alla nödvändiga certifieringar, liksom svetsnormen 3834 och kvalitetsystem ISO 9001. Hur ser då framtiden ut för detta framgångsrika bolag? – Vår klara strategi är att växa. Via servicepunkt i Sävsjö och svenska säljare räknar vi med att ta ytterligare marknadsandelar i Sverige. Via vår kontakt i Sortland finns vi redan på den norska marknaden. Vi ser hela Norden som vår hemmamarknad, avslutar en offensivt tänkande Jukka Karhula.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

HÄGGBLOM SVERIGE AB AB A. HÄGGBLOM OY Företagerevägen 12 Hantverkaregatan 5C FI-67100 Karleby, Finland 576 35 Sävsjö Tel. +358 20 7658 200 Tel. 0382-480 100 www.haggblom.fi www.haggblomab.se

– Vi är kanske mest kända för våra grävskopor som tillverkas helt enligt kundens önskemål. Det kan vara skopor som arbetar i myrmark, skopor som utsätts för enorma påfrestningar i gruvdrift eller skopor som används i mer normal verksamhet. Vi levererar helt enkelt det kunden önskar.


finland 75 www.svenskleverantorstidning.se

Finsk automationsexpert ger dig en hand över

Monotona och personalkrävande arbetsuppgifter automatiseras av finska robotföretaget Oy Robotion LTD. Tack vare sin höga kompetens, stora uppfinningsrikedom och ändamålsenliga maskinpark kan man ta fram skräddarsydda lösningar för nästan varje enskilt behov. – Vi gör sådant som ingen annan har gjort förut, är vår slogan, säger Heidi Nikula som är delägare i företaget.

Oy Robotion LTD etablerades av Hans Nikula, som drev en firma för palltillverkning och importerade begagnade robotar, och Timo Österlund som programmerade robotar på heltid. – Vi diskuterade hur man skulle kunna förenkla tillverkningsprocessen och detta ledde senare

till den första robotlösningen, berättar Timo Österlund som är programmeringsansvarig med 20 års erfarenhet av robotprogrammering. Vi guidas runt i de ändamålsenliga lokalerna några mil norr om Vasa. På plats står tre stycken robotar klara för leverans. – Vi väljer ut en robot vars kapacitet lämpar

sig för kundens behov och bygger upp cellen med verktyg och nödvändig kringutrustning runt den, berättar Rasmus Mäki-Fränti som är produktionsansvarig på företaget med sina sammanlagt elva anställda. – I regel börjar allt med att en kund kontaktar oss för att finna en lösning på ett problem i deras produktion. Efter det första samtalet gör vi en enkel skiss, skannar in platsen roboten ska monteras på och gör sedan en 3D-layoutmodell, så att kunden ska få ett beslutsunderlag. När allt är klart gör vi en konstruktionsritning och bygger robotcellen helt klar för användning, fortsätter han. Går att fjärrstyra Robotion har en leveranstid på tre till sex månader beroende på hur många projekt som är under konstruktion för tillfället. Förutom själva robotlösningen utför Robotion alla andra konstruktioner som behövs för att roboten ska bli så effektiv som möjligt. Det kan vara allt ifrån säkerhetsburar runt roboten till transportörer, hjälpredskap, andra automatiska maskiner med mera. – Vi ser helt enkelt till att kundens monotona arbetsuppgifter automatiseras. Vi har en slogan som lyder; ”vi gör sådant som ingen annan gjort förut”, och det sammanfattar vår verksamhet på ett bra sätt, säger Heidi Nikula. Robotlösningarna förses med både kamera och larm och ifall det blir avbrott kan kunden kontakta Robotion som kopplar upp sig till styrenheten, åtgärdar felet från distans och rättar till de fel som kan uppstå när exempelvis

roboten förses med ett arbetsmaterial. Kameran som roboten förses med har till uppgift att berätta positionskoordinater för roboten, vilket förbättrar precisionen och även kan användas för kvalitetskontroll. – Vi har byggt ett hundratal robotceller under årens lopp och det mesta har vi provat på. Vi har byggt celler som klarat ett tjugotal olika operationer, och även om driftssäkerheten är hög kan det exempelvis finnas ett fel på materialet som ska bearbetas. Då noterar kameran detta och vidtar lämpliga åtgärder. Vi kan även fjärrstyra roboten och lösa problemet direkt om det krävs, förklarar Rasmus Mäki-Fränti. Satsar framåt Robotion har förutom robotceller tillverkat maskiner som sorterar träribbor för träindustrin, automatsågar, förpackningsmaskiner, speciella tvättmaskiner och så vidare. Inget jobb är för stort eller för litet, och enligt Heidi Nikula arbetar företaget just nu med att förlänga sitt redan långa CV med en världskänd kund. Hur ser då framtiden ut för detta innovativa företag? – Hans är ju företagets uppfinnare och Timo företagets robotexpert, men härutöver har vi ju alla olika spetskompetenser som vi sätter samman för att åstadkomma en optimal produkt. Vi har lyckats mycket bra här i Finland och nu tittar vi bland annat på den svenska och norska marknaden som är våra kommande satsningsområden, avslutar Heidi Nikula.

Vi är industrins robot-, automations och transportörexperter Oy Robotion Ltd, Fabriksvägen 5, 68700 Terjärv Hans Nikula +358 ( 0 ) 40 7714173 Timo Österlund + 358 ( 0 ) 500 776 033 E-post: info@robotion.fi

TEXT: ÖRJAN PERSSON

VI TALAR SVENSKA


76

finland www.svenskleverantorstidning.se

Gedigen erfarenhet bakom framgånsrikt tillverknings- och svetsmekaniskt Vasaföretag Tillverkning, montage, reparation – bredden i Vasabaserade MH-Steel är påtaglig. Metallkonstruktioner och fordonspåbyggnader utgör huvudområden I detta tillverknings- och svetsmekaniska företag där allt anpassas efter kundernas önskemål.

Håkan Karp demonstrerar en hydrauloljetank. Det råder låga temperaturer i både luften och konjunkturen när vi besöker Vasa, men i MHSteels lokaler är arbetstemperaturen desto högre. – Visst känner vi, liksom alla andra, av konjunkturen men det gäller att rätta sig efter den och se till att ha en bred grund att stå på. Vi har ett par stabila inriktningar som gör oss mindre konjunkturkänsliga än många av våra konkurrenter, konstaterar Håkan Karp som leder verksamheten i MH-Steel. En av dem utgörs av den svetstekniska avdelningen där MH-Steel svetsar i alla material. Företaget uppfyller svetsstandarden 1090 vilket innebär att man innehar i stort sett samtliga certifikat och tillstånd som krävs för avancerade svetsprocesser. Ett specialområde är tillverkning av utrymmningstrappor, stegar och handikappanpassningar, ett annat är komplicerade hydrauloljetankar för bland annat fordonsindustrin, och ytterligare ett utgörs av ombyggnation av fordon. – Detta är egentligen vår huvudverksamhet. Här servar vi ofta kommuner och det kan handla om att montera en kran eller inspektionskorg, eller en helt annan typ av anpassning. Vi tillverkar enligt kundens ösnkemål och tillhandahåller helt och hållet skräddarsydda lösningar, säger Håkan Karp. Inga begränsningar Metallkonstruktioner, skärning och kantning av plåt, rörbockning samt olika svetsningsarbeten – MH-Steel löser det mesta. Man till-

verkar, monterar och reparerar, och representerar mångårig ykeskunskap kring metall- och fordonsbranschen. – Inget arbete är för stort eller för komplicerat, säger Håkan och tillägger att verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO-standarden. Håkan framhåller personalen som utgörs av en intressant mix av äldre trogna yrkesmän som arbetat i bolaget i många år, och unga nyutbildade personer. – På så vis tar vi vara på både erfarenhet och nytillkommen kompetens. Mixen gör att vi vågar ta oss an arbetsuppgifter som tekniskt är mycket komplicerade och krävande. En kund kan komma till oss med en ritning och tillsammans utarbetar vi sedan ett produktionsförslag. Därefter tillverkar och testar vi produkten som sedan kan produceras som enstaka artikel eller i stora serier. Varje uppdrag är en ny utmaning som vi trivs med, säger Håkan Karp.

– Vi har ju en mobil verksamhet som gör att vi mycket snabbt kan vara på plats hos kunder i hela Finland, Sverige eller Norge, berättar Håkan som nu blickar framåt. – Vi tittar intresserat på Sverige och den

marknaden. Vi befinner oss i en ständig utvecklingsprocess och undersöker kontinuerligt kompletterande marknader, avslutar Håkan Karp.

Sneglar mot Sverige Håkans kunskaper är oomtvistade I Vasaregionen. Med hammaren i ena handen och svetsen i den andra tillbringade han mycket tid hos pappa i familjens verkstad när han var ung. – Det var lärorikt och på så sätt har jag fått möjligheten att gå i den bästa skolan som finns – erfarenhetens skola, berättar Håkan. Företagets certifieringar och mångåriga erfarenhet har inneburit att man bland annat är det företag som godkänts för svetsarbeten på färjan mellan Umeå och Vasa.

TEXT: ÖRJAN PERSSON

Håkans kunskaper är oomtvistade I Vasaregionen. Med hammaren i ena handen och svetsen i den andra tillbringade han mycket tid hos pappa i familjens verkstad när han var ung. – Det var lärorikt och på så sätt har jag fått möjligheten att gå i den bästa skolan som finns – erfarenhetens skola, berättar Håkan.

MH-Steel har kompetensintyg för el-, MIG-, MAG- och TIG-svetsningar Påbyggnader till tunga fordon, metallkonstruktioner, skärning och kantning av plåt, rörbockning samt olika svetsningsarbeten. Telefon +358 (0)500 368 257, www.mh-steel.fi


finland 77 www.svenskleverantorstidning.se

En sammanhängande länk mellan sjö- och marktransport – I hamnen kan vi bland annat erbjuda service i allvädersterminal där fartyg upp till 9 000 dwt, längder på 130 meter och bredder på 22 meter kan lossa och lasta helt och hållet under tak. Visst gods får inte bli blött och det hanterar vi i terminalen. I anslutning till denna har vi idag också containerterminalen för omlastning till bredspårig järnväg som når hela Östeuropa och Ryssland, berättar Pasi Salmela som är Rauanheimos operativa ledare. – Hamnarealen är så stor att vi kan disponera tre olika delar och samtidigt serva flera fartyg. På så vis blir vi väldigt effektiva, tillägger Arto Perkkilä som är teknisk chef. Blickar mot Sverige Bolagets stora styrka bottnar i den stora kraftansamling man gjort på den tunga sidan, som gör att man kan åta sig uppdrag inom gruvnäringen. Maskiner på allt emellan några få till över hundra ton skapar inte bara en bredd utan gör också att man kan åta sig riktigt krävande uppdrag. KWH-koncernen som ligger bakom flera succéartade finska företag satsar nu också på den nordiska marknaden genom företaget Adolf Lahti och Rauanheimo AB. Bolaget är en expert på lastning och transport och är via sina marknadsledande lösningar att betrakta som den sammanhängande länken mellan sjö- och marktransporter.

Adolf Lahti och Rauanheimo AB erbjuder en effektiv länk mellan hamnen och produktionsanläggningen, samt står för olika former av transportlösningar. Det rör sig med andra ord om heltäckande, konkurrenskraftiga och individuella tjänster under ledning av Joakim Laxåback.

– Vi är idag ett av Finlands största entreprenadföretag med hög kapacitet. För oss är det naturligt att undersöka nya marknader att komplettera de befintliga med. Sverige med sin gruvdrift, skogsindustri och vissa infrastrukturproblem är högintressant för oss eftersom vi har såväl kapacitet som kunnande att bidra med. Vår närhet till de norra delarna av Skandinavien gör att vi ser oss om och söker partners i bland annat Sverige, upplyser Joakim Laxåback. Han konstaterar avslutningsvis att framtiden ser ljus ut för bolaget, inte minst mot bakgrund av de satsningar på gruvindustrin och skogsindustrin som planeras. – Sverige har ju stolta gruvtraditioner. Man planerar att öppna fler gruvor och då vill vi gärna vara med i allt ifrån infrastrukturella arbeten och byggandet av maskin- och produktionshallar till renodlade masstransporter, avslutar Joakim Laxåback. TEXT: ÖRJAN PERSSON

– Vi är i grunden ett materialhanteringsföretag som flyttar material från fartyg till silos eller järnväg, malm från gruva till tågvagnar eller material från skogen direkt till pappers- eller massatillverkningen. Vi är till exempel den som transporterar all råvara till pappersbruket här på orten men vi är också verksamma inom den finska och ryska gruvindustrin till vilken vi erbjuder logistiklösningar, berättar Joakim. Hög kapacitet Adolf Lahti och Rauanheimo AB förfogar idag över 160 disponibla entreprenadmaskiner av olika slag och i alla stolekar, vilket gör att inget uppdrag är vare sig för stort eller för svårt.

– Vi är i grunden ett materialhanteringsföretag som flyttar material från fartyg till silos eller järnväg, malm från gruva till tågvagnar eller material från skogen direkt till pappers- eller massatillverkningen.

En effektiv länk mellan sjö- och marktransport Vår hudsakliga uppgift är stuveriservice i hamnar – lastning och lossning av fartyg. Vi erbjuder i princip all service som behövs i hamnar och transporter till och från hamn.

Oy M. Rauanheimo Ab Hamntullsvägen 5 67900 Karleby Tel. +358 20 7771 300 rauanheimo@rauanheimo.com www.rauanheimo.com


78

finland www.svenskleverantorstidning.se

Framgångsrik producent av kostnadseffektiva pressverktyg I finska Työkaluvalmistus Nisula Oy är man noga med att hela tiden verka i branschens framkant. Företaget utformar och producerar extruderingsverktyg för polymerindustrin och kan med hjälp av kompetent personal och en alltid lika uppdaterad maskinpark erbjuda kostnadseffektiva lösningar, anpassade helt efter kundernas önskemål.

med vita strumpor utan att dessa blir smutsiga. – Det ska vara rent och snyggt – både på konoret och i verkstaden. Det sade pappa till mig redan när jag som liten fick hjälpa honom i verkstaden, berättar Sami. I verkstaden finns utrusning för för alla typer av arbetsmoment, vilket gör att man kan ta fram i stort sett vilka verktyg som helst. – Hela vår företagsidé bygger på att vi lyssnar på kundens behov och därefter producerar modeller för vad verktyget ska klara. Därefter tillverkar vi själva verktygen. Det kan röra sig om detaljer så små som några millimeter och som ska bockas och monteras enligt specifika önskemål för kunden, säger Sami och visar en detalj till ett verktyg som klarar av att tillverka ytterst komplicerade konstruktioner. Satsar vidare

Den imponerande samlingen produkter med alla möjliga och omöjliga konstruktioner inramas av olika utmärkelser, bland annat AAAcertifikat. Den fyra personer starka personalstyrkan arbetar vid behov i tvåskift sju dagar i veckan. – Branschen är en aning sval här i Finland just nu, men det innebär å andra sidan möjligheter för oss att åta oss uppdrag med kort varsel och erbjuda snabba leveranser. Samtidigt är vi ödmjuka och beredda att satsa på nya marknader, och då är Sverige intressant för oss, berättar Sami Nisula. – Både jag och min far har arbetat hårt med detta i flera decennier och tillsammans med vår erfarna personal har vi jobbat fram ett unikt kunnade och lång erfarenhet. Vi kommer att finnas kvar länge än och kanske kommer min son en dag att föra traditionerna vidare. TEXT: ÖRJAN PERSSON

Efter många år som och verktygsmakare hos ABB i Vasa beslutade Sami Nisula sig för att ansluta sig till fadern Anttis företag, Työkaluvalmistus Nisula Oy. – Det började egentligen med att det var en tillfällig nedgång hos ABB och samtidigt upplevde min far en uppgång så det kändes naturligt att börja hos honom, berättar Sami och fortsätter: – Jag började egentligen som verktygsmakarlärling hos ABB för att sedan bli yrkesman, så jag är väldigt tacksam för både utbildningen, alla lärorika år på ABB och det samarbete vi har idag. Modern utrustning

Työkaluvalmistus Nisula Oy har specialiserat sig på att tillsammans med kunden både utforma och producera extruderingsverktyg för polymerindustrin, såsom pressverktyg, stansverktyg och verktyg för rotor- och statorplåtstansning. Trådgnistmaskinerna tillhör alltjämt de viktigaste i maskinparken men här finns också hypermoderna CNC-maskiner. – Vi strävar efter att uppgradera maskinparken vartannat år så att vi hela tiden är up to date. Det är kostsamt men nödvändigt om man vill följa med i utveckligen, konstaterar Sami Nisula och visar runt i den ändamålsenliga verkstaden. Det är så rent att man nästan kan gå omkring

Työkaluvalmistus Nisula Oy har specialiserat sig på att tillsammans med kunden både utforma och producera extruderingsverktyg för polymerindustrin, såsom pressverktyg, stansverktyg och verktyg för rotor- och statorplåtstansning. Trådgnistmaskinerna tillhör alltjämt de viktigaste i maskinparken men här finns också hypermoderna CNC-maskiner.

Vi har specialiserat oss på stans-, extruderings- och formverktygstillverkning. Vår maskinpark är anpassad för att snabbt kunna producera förstklassiga verktyg. Till verktygen väljer vi alltid högklassiga material och komponenter. Työkaluvalmistus Nisula Oy Magasinvägen 3, 661 00 Malax, Finland, www.nisulaoy.fi Telefon +358 505 550 740, E-post: nisula@nisulaoy.fi


finland 79 www.svenskleverantorstidning.se

Mångårig kunskap bakom framgångsrik båtbyggare I företaget Scandi Yachts har båtbyggartraditionerna gått i arv. Företaget tillverkar specialdesignade båtar, anpassade helt enligt kundernas önskemål, men är också en expert när det gäller skrovinjiceringar och prototyptillverkning.

Scandi Yatchts har specialiserat sig på skrovinjiceringar med en speciell vakuumteknik samt att tillverka formar, pluggar och prototyper för andra motorbåts- och segelbåtsvarv som kräver funktionella lösningar och jobbar med högt ställda kvalitetskrav. Företaget målar även båtar och reparerar efter skador.

Kim Karlsson förbereder leverans av ett skrov som nyligen färdigställts. Det är 30 grader kallt och snön ligger halvmetersdjup i finska Nykarleby mellan Vasa och Karleby i finska Österbotten. Trots årstidens bittra kyla och mörker lyser flitens lampa stark i Scandi Yachts lokaler. – Välkommen in i värmen, hälsar Östen Karlsson som äger företaget och visar sedan ut i den stora hallen där man just är i färd med att separera en form från ett färdigt skrov. Skrovet, som tillhör en av de stora aktörerna inom finsk båtproduktion, fyller nästan en tredjedel av den 600 kvadratmeter stora produktionslokalen. Stark bredd Scandi Yatchts har specialiserat sig på skrovinjiceringar med en speciell vakuumteknik samt att tillverka formar, pluggar och prototyper för andra motorbåts- och segelbåtsvarv som kräver funktionella lösningar och jobbar med högt ställda kvalitetskrav. Företaget målar även båtar och reparerar efter skador. – Vi tillverkar även specialdesignade båtar enligt kundens önskemål eller i samarbete med

en utomstående konstruktör. De skräddarsydda segel- och motorbåtarna tillverkas i storlekar från cirka 40 upp till 60–70 fot, informerar Östen Karlsson. I det anrika företaget arbetar även sonen Kim, medan pappa Alf avgick med pension för bara något år sedan. Scandi Sailboat Scandi Yachts har också ett eget båtkoncept som man döpt till Scandi Sailboat, en 52 fots segelbåt. – Denna tillverkar vi efter beställning och levereras segelklar, berättar Östen Karlsson som konstaterar att intresset för segelbåtar växer mer och mer. – Vi är beredda att tillverka så snart någon önskar det, upplyser han. I konceptet för egenproducerade båtar finns dessutom The Scandi Motorboat Concept som är en hybrid. Den är ritad av Rolf Eliasson som är en välkänd figur i den svenska båtbranschen. TEXT: ÖRJAN PERSSON

ScandiYachts

Ab Scandi Yachts Oy Fabriksgatan 11, 66900 Nykarleby ✆ +358 (0)6 722 0977 ab.scandiyacht@netikka.fi www.scandiyachts.fi


posttidning

Läsvärt Nytt & intressant från

nordiskt näringsliv

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-1 2016  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-1 2016  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement