Page 1

En flygskatt slår mot näringslivet i hela Sverige

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om möjligheterna att införa en skatt på flygresor. Visst är det berömvärt att minska flygets klimatpåverkan, men priset kan bli högre än väntat och återigen skickar regeringen notan till landets företagare. Läs mer på sidan 4.

Skånska Energi och HP Borrningar inleder samarbete Skånska Energi AB och HP Borrningar i Klippan AB ingår strategiskt samarbete och startar ett gemensamägt bolag för energilösningar. Läs mer på sidan 5.

Nummer 7 december 2015 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984 FÖRETAGARNA HAR ORDET

Småföretagen är integrationsmotorn Sverige behöver Sverige står inför en stor möjlighet. Aldrig förr har så många människor kommit till vårt land och det i en tid när företag och inte minst välfärdssektorn skriker efter arbetskraft. Naturligtvis är det också en utmaning och politiker på alla nivåer bör göra sitt yttersta för att hjälpa dem som kommer att finna sin plats i det svenska samhället. Framförallt behövs det enklare vägar till jobb och egenförsörjning. Läs mer på sidan 4. ENERGI

ABB placerar världens mest kraftfulla havsbaserade omriktarplattform i Nordsjön

Finsk lösning på

nordsvensk bostadsbrist

ABB har passerat en viktig milstolpe genom positioneringen i Nordsjön av Dolwin beta, världens effektstarkaste havsbaserade omriktarstation. Stationen, som är placerad på en offshoreplattform, är på 320 kilovolt (kV) med en effekt av 916 megawatt (MW), vilket gör den till världens effektstarkaste installation i sitt slag, med kapacitet att förse en miljon hushåll med ren energi. Läs mer på sidan 5.

Läs artikeln på sidan 80 i vårt Finlandsblock

7 UTGÅVOR PER ÅR 200 000 LÄSARE PER NUMMER

ARNA. BYGGGRUND-

Grundbyggarna i Göteborg AB Box 222, 430 93 Hälsö Telefon 0707-429024

Tel:016-13 31 96, Fax: 016-51 69 67, E-post: info@smeplast.se


FÖRHANDLING & LOU - ÖKA DIN GENOMSLAGSKRAFT! Program 08.30 Frukost 09.00 Förhandlingsteknik - öka din genomslagskraft! • Förhandlingsprocessens olika delar och moment • Utveckla den retoriska förmågan i argumentationen • Förhandlingspsykologi

10.50 Fika 11.10 Förhandling - vad får du lov att göra inom ramen för nya LOU? • Utveckla din retoriska förmåga i argumentation • Förhandling för att anpassa avtalet till befintliga lösningar • Ändringar under avtalets genomförande

13.00 Avslutning och för dig som önskar väntar lunch

Stockholm, Waterfront, 29 januri 2016 Advokaterna Eva-Maj Mühlenbock och Hugo Norlén, Advoktfirman Lindahl. David Loid, Specialist i strategisk retorik och kommunikation.

Göteborg, Gothia Towers, 11 februari 2016 Advokaterna Helena Rosén Andersson och Lars Arrhed, Advokatfirma Lindahl. David Loid, Specialist i strategisk retorik och kommunikation.

Anmäl dig idag på www.upphandlingsdagarna.se eller maila Sandra.johannesson@hexanova.se

ARRANGÖR:

MEDIAPARTNER:

I SAMARBETE MED:

MEDIAPARTNER:

2016


2

ledaren

ledaren

www.svenskleverantorstidning.se

www.svenskleverantorstidning.se

innehåll Är det för mycket Följande innehåll hittar du i Svensk byråkrati i byggLeverantörstidning nummer 3 2014 branschen?

innehåll Följande innehåll hittar du i Svensk Leverantörstidning nummer 7 2015

Ledaren

Ledaren 3 Företagarna har ordet

Vi lägger ännu en höst bakom oss och förbereder oss för en vinter och ett 2016 som vi hoppas ska bli ett bra år. Inte minst säkerhetspolitiskt med de fasansfulla terrorattackerna i Paris i färskt minne, men också ekonomiskt där vi på senare tid har sett vissa ljusningar i såväl Sverige som utomlands.

Företagarna har ordet

4

Infrastruktur

Energi 5

Industri

Industri 6-9 Bygg 10-13

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Infrastruktur 14

IT 15 Flödesteknik 16 Hotell 17

Livsmedel 18

Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag Göteborg 19-32 terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när Öckerö/Hönö/Hälsö 33-38 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi det börjar grönska och man har hela ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken den härliga sommaren framför sig. ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Stockholm 39 Arbetslusten och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina Elmsäterär härligt när den andan smittar av sig Svärd presenterade regeringens mångmiljardTäby 40 bland människor runtomkring. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon

Bygg

Vi får hoppas att det även gäller byggsektorn som i tider av ökad invandring och växande bostadsbrist måste betecknas som en av landets viktigaste näringar. Nu kan vi dock skönja ett allt större missnöje bland branschens företag beträffande den ökande belastning man åläggs i form av administration.

Energi

IT/Säkerhet Maskin

På Svensk Leverantörstidning besöker vi ofta byggföretag i olika storlekar och med varierande förutsättningar. Många kommunicerar samma budskap; det börjar bli för krångligt, för omständigt och tidskrävande att vara egenföretagare i byggbranschen.

Danmark Åland

Bornholm

Mora/Leksand

ROT-avdraget är något som ofta nämns. Det gynnar såväl byggföretagen som branschen i stort, i och med att uppdragen blir fler samtidigt som oseriösa aktörer mer eller mindre eliminerats från marknaden. Här råder dock en växande uppfattning av att ROT-avdraget emellanåt kan

Västmanland Göteborg

att man kommer att satsa på sådant som leder Järfälla 41-42 till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är

Marks kommun

Mariestad 43-44

Småland

Småland 45-47

Borås

Värnamo 48-58

Ulricehamn

Blekinge 59-60

Årjäng

Frågan är om även svensk infrastruktur går mot en ny vår? Det känns onekligen så efter regeringens besked om att satsa 522 miljarder kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka till en hel del när det handlar om att både stärka som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om det här i Svensk Leverantörstidning och det är intressant att konstatera att det inte enbart handlar om att bygga ut och bygga nytt, utan också om att bevara det som redan finns och fungerar. Drift och underhåll ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas i det faktum att nära nog halva miljardregnet ska falla över just detta. Resten ska gå till utveckling av infrastrukturen och det handlar i mångt och mycket om rälsbunden trafik, närmare bestämt höghastighetståg. Det ligger helt i linje med satsningar i andra länder världen över och lär i förlängningen innebära kortare restider, inte minst mellan landets storstadsregioner.

en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar när de kallar den nationella infrastrukturplanen för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det ökande behovet av dylika satsningar och efterlyser större mod och ansvarstagande från berörda parter så att en modern och väl fungerande infrastruktur så småningom lämnas över till framtida generationer. Man tycker att vi ska ta lärdom av Danmark och använda oss av den statsgarantimodell man själva arbetat efter. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig för infrastruktur på Sveriges Byggindustrier, tycker i sitt inlägg längre fram i tidningen. Tills nästa gång önskar jag alla många sköna timmar i vårsolen!

Höör 61-71 Hörby 72-74

Finland 75-87

URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

2

kosta mer än der smakar för branschens aktörer. Man vänder sig framför allt mot det faktum att det är företagarna själva som får ombesörja administrationen och kontakterna med Skatteverket. Om ansökan om ROT-avdrag får avslag har byggföretaget dessutom gjort arbetet helt i onödan. Därför anser många att det borde åligga kunden att själv ansöka om avdraget.

3

4-6

7-10

11-13

De omfattande säkerhetskraven är en annan faktor som nämns. Säkerheten har de facto ökat i byggsektorn, vilket självklart är bra, men det har, enligt flera byggföretagare, inneburit en ökad administrativ belastning. En rad olika bestämmelser tynger företagen när krav på riskanalys, arbetsmiljöplan och körkort för spikpistol, cirkel-såg, motorsåg, truckkörning med mera krävs. Man reagerar över att den typen av certifikat krävs även för erfarna snickare som arbetat med dessa uppgifter i många år och således redan besitter hög kompetens. Arbetsmiljöverket arrangerar kurser som upplevs som onödiga av erfarna snickare i branschen.

14 15

16-17 18-29 30

31-36

37-40

Följden kan bli att en del bestämmer sig för att sluta som egenföretagare i byggsektorn, tar anställning i stället eller struntar i reglerna och på så sätt får en orättvis konkurrensfördel när dennes tid kan läggas på annat än administration. Det ska dock påpekas att viten till följd av att regler inte har följts innebär allvarliga konsekvenser, framför allt för småföretagare som ju är mer ekonomiskt sårbara än de större bolagen.

41-42

43-44

45-47

48-53 54

Exempel finns på företagare som varit arbetsgivare i flera år, men som inte längre finner det mödan värt att avsätta den tid som krävs kring administration för att fullfölja sina skyldigheter som arbetsgivare. Nya lagar och bestämmelser, menar man, skapar byråkrati och gör det samtidigt svårare att rekrytera personal med rätt kunskap.

55-57 58-59

Här står med andra ord byggsektorn inför en utmaning. Självklart måste det vara ordning och reda i branschen, säkerhet måste råda och seriösa aktörer måste premieras, men går det att förena detta utan att åstadkomma en alltför hög administrativ belastning på företagarna? Med denna frågeställning ber Svensk Leverantörstidning att få tacka för i år samt önska våra läsare en God Jul och ett Gott Nytt 2016! Urban Nilsson Ansvarig utgivare

redaktion

av NNa N sca ÄvE och L L TI dIN I EN INg ! oNE Tph

Nr 3-2014 7-2015 30:e årg Tidningen utges Tidningen utgesav: av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

3

Ansvarig utgivare: utgivare: Vad Ansvarig är en QR-kod Urban Nilsson och Prenumerera: vad används den till? Prenumerera: En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Redaktionsledning: med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på Stefan Carewall 031-719 05 17 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, stefan.carewall@hexanova.se en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Örjan Persson 05 21 med erbjudanden eller mer031-719 information. Kontakta oss om hur du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! orjan.persson@hexanova.se

Pressgrannar Tryck: Adress-/namnändring: Pressgrannar adressandring.slt@hexanova.se Adress-/namnändring: Ekonomi: adressandring.slt@hexanova.se Lina Akyuz, lina@hexanova.se Ekonomi: Gitte Sörensen, gitte@hexanova.se

ISSN 1102-9137

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

En flygskatt slår mot näringslivet i hela Sverige Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om möjligheterna att införa en skatt på flygresor. Visst är det berömvärt att minska flygets klimatpåverkan, men priset kan bli högre än väntat och återigen skickar regeringen notan till landets företagare.

Flygresor är inte bara charterresor, det är också ett nödvändigt och effektivt transportmedel för företag i hela landet. Företag utanför storstäderna är ofta direkt beroende av flyget för att snabbt kunna möta kunder och leverantörer och knyta affärsförbindelser i en allt snabbare och allt mer globaliserad värld. Att det svenska järnvägssystemet utgör ett högst bristfälligt komplement, vet alla som själva fastnat i de regelbundet återkommande tågförseningarna etc. Flyget är centralt för företagande och tillväxt eftersom globala marknader och värdekedjor måste vara sammankopplade. Länder och städer som gör anspråk på att delta i den globala

konkurrensen måste ha effektiva flygtransportsystem med kapacitet att tjäna globala och nationella resenärer. Företagen får betala Liksom en hel del andra förslag från regeringen kommer en flygskatt göra det dyrare att driva företag i Sverige i förhållande till våra konkurrentländer. Återigen ska notan tas upp av landets företag genom högre skatter och avgifter. Företagen i norra Sverige drabbas särskilt för där finns ofta inga andra alternativ än att ta flyget. Inte minst statsminister Stefan Löfven borde kunna påminna sig detta. Regeringen borde istället satsa mer på att underlätta transport och resande i hela Sverige, på alla möjliga sätt och till alla delar av världen. Ett gott exempel är de förhandlingar som rör s.k. preclearence på Arlanda för resor till USA. Preclearance innebär att flytta passkontroll och tull till Arlanda, så att resenärer från Sverige kan gå direkt av planet och in i USA vid ankomst.

Genom att förenkla resandet mellan Sverige och USA gynnas Sverige konkurrensmässigt i Europa. Det blir betydligt smidigare att flyga till USA vilket medför bättre möjligheter för Sveriges företag att stärka banden till världens största ekonomi och vår viktigaste exportmarknad utanför EU. Drabbar företag och jobbskapande Så snälla regeringen, lyssna på landets företagare. Ny teknologi bidrar mer än högre skatter till att minska utsläppen. För flyget handlar det om hur flygbolag kan bidra till mindre föroreningar och utsläpp genom att flyga nya och bränsleeffektiva flygplan. En flygskatt drabbar företag och jobbskapande och det uppmuntrar inte flygbolagen till att investera i miljövänliga alternativ. Daniel Wiberg, Chefsekonom Företagarna

Småföretagen är Kvalitet i välfärden integrationsmotorn viktigare än begränsad lönsamhet Sverige behöver Sverige står inför en stor möjlighet. Aldrig förr har så många människor kommit till vårt land och det i en tid när företag och inte minst välfärdssektorn skriker efter arbetskraft. Naturligtvis är det också en utmaning och politiker på alla nivåer bör göra sitt yttersta för att hjälpa dem som kommer att finna sin plats i det svenska samhället. Framförallt behövs det enklare vägar till jobb och egenförsörjning.

Vi småföretagare står beredda att hjälpa till. Vi lever och verkar ute i kommunerna, skapar arbetstillfällen, skattekronor och innovationer. Inte minst som Sveriges främsta jobbskapare har vi en nyckelroll i integrationen. Men för att vi ska kunna göra vår del, måste politikerna skapa rätt förutsättningar för oss. Här är fem förslag på hur vi kan förenkla integrationen. 1. Höj RUT-taket. Inom RUT ryms en mängd viktiga jobb som gjort att många nyanlända kunnat få ett arbete och egen lön. 75 procent av dem som jobbar i RUT-sektorn var arbetslösa när de anställdes. Nu sänker regeringen taket i RUT. Fler tjänster föreslås visserligen bli RUT-tjänster, vilket är positivt. Men med sänkningen av taket kommer kunderna inte kunna köpa lika många tjänster som tidigare, vilket förhindrar att fler jobb skapas. 2. Praktikplatser. Många av Företagarnas medlemsföretag står redo att erbjuda praktikplatser till asylsökande. Praktikplatsen skapar en meningsfull sysselsättning under tiden som asylsökande väntar på besked från Migrationsverket och förkortar steget in på arbetsmarknaden. Nu behövs bara Migrationsverkets klartecken för att komma igång. 3. Låt företagen hjälpa till med validering. Valideringen av en invandrares utbildning eller yrkeskunskap tar idag alldeles för lång tid. Om en person kan jobbet – låt dem få arbeta. Vi vill därför se ett system där yrkesfolk validerar. För att snabba på processen kan praktikplatsen bli en del i valideringsarbetet.

4. Övningsföretag. Företagarna har ett projekt för de invandrare som är entreprenörer och har drivit företag i sina hemländer. I projektet får de stöd av en mentor som är medlem i Företagarna och har som uppgift att hjälpa den nya företagaren att orientera sig i svenska regelverk. 5. Förbättra matchningen. Företagarna har i samarbete med Arbetsförmedlingen tagit fram ett arbetssätt; Jobbsökarna, där Arbetsförmedlingen utgår från småföretagens kompetensbehov för att hjälpa arbetssökande in på arbetsmarknaden. De asylsökande måste ingå i detta arbete och deras kompetens måste ingå när arbetsförmedlaren letar efter lämplig arbetskraft. Menar regeringen allvar med att integrationen ska bli bättre måste de också visa att de tror på småföretagen och deras jobbskapande kraft. Företagarna och våra 70 000 anslutna företagare står redo att hjälpa till att bygga ett ännu starkare Sverige. Günther Mårder, Vd Företagarna

I Ekots lördagsintervju (25/11), säger civilminister Ardalan Shekarabi att möjligheten att göra vinst skapar felaktiga incitament för dem som ska leverera vård och omsorg till medborgarna. Han menar att en vinstbegränsning är en bättre väg att gå än att ha ett primärt fokus på kvalitet, eftersom det senare riskerar att leda till ett detaljerat regelverk som minskar mångfalden av aktörer i välfärdssektorn. Företagarna och branschorganisationen Svenska Vård välkomnar att civilministern säger sig vilja ha en prestigelös, pragmatisk och lösningsorienterad hållning i frågan. Vi vill gärna att bilden av situationen nyanseras ytterligare.

Inledningsvis är det viktigt att påpeka att antalet konflikter mellan offentliga beställare och privata utförare är kraftigt överdrivna. I det allra flesta fall fungerar det bra. När undersökningsföretaget Skop frågade socialchefer i landets kommuner om fristående utförare inom socialtjänsten, var bilden övervägande positiv. 78 procent av socialcheferna tycker att de fristående utförarna bidrar till att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten. Hela 80 procent tycker att socialtjänsten kan uppnå goda behandlingsresultat genom att använda fristående utövare. De privata företagen och särskilt små, ägarledda vård- och omsorgsföretag skapar mångfald och ökad tillgänglighet för patienter och brukare. Etableringen av privata utförare har dessutom inneburit att frågor rörande kvaliteten i välfärdstjänsterna kommit i fokus i högre utsträckning än tidigare. Detta är positivt, för utan medvetenhet om kvaliteten i välfärdstjänsterna är det svårt att utvärdera både offentliga och privata utförare och ta nya steg för framtiden. Privata aktörer viktiga Det kanske starkaste argumentet för varför diskussionen borde handla om hur vi får kvalitet i välfärden, istället för hur man ska begränsa lönsamhet, är att offentlig sektor på många håll inte skulle klara sitt uppdrag gentemot medborgarna utan förekomsten av privata utförare. Om de privata utförarna motas bort och blir färre kommer det offentliga åtagandet att växa och fördyras. Personalen och resurserna bland de redan hårt ansträngda offentliga utförarna kommer

att pressas ytterligare. Dessutom kommer välfärdssektorn gå miste om den förnyelse och innovation som företag och entreprenörer kan bidra med. Sannolikt kommer problemen bli svåra att hantera för många kommuner och landsting runt om i landet – inte minst för mindre kommuner. Självklart finns det aspekter som behöver förbättras. Exempelvis bör ersättningssystemen utvecklas, så att de tydligare skapar incitament för utförarna att etablera sig i områden där behov finns och förutsättningar att leverera verksamheter med hög kvalitet oavsett de socioekonomiska förutsättningarna. Fokus på samhällsnytta och kvalitet Genom att fokusera på att värdera samhällsnytta och kvalitet i det som faktiskt levereras, skulle välfärden kunna utvecklas på ett mer ändamålsenligt sätt. Detta skulle stimulera kvalitetskonkurrens och tydliggöra vad vi får för skattepengarna. Detta måste gå att göra utan onödigt detaljerade kvalitetskrav som förtar mångfalden och möjligheten att utveckla verksamheterna. Om Sverige ska klara det växande behovet av välfärdstjänster som en åldrande befolkning, och en mer kvalitets- och tjänstekrävande generation kommer kräva, måste vi välkomna nya aktörer och nya sätt att tillhandahålla kvalitativ välfärd. Då skapas både fler jobb och bättre välfärdstjänster för brukare och patienter. Ulrica Dyrke, Konkurrensexpert på Företagarna Dan Nilsson, Förbundsdirektör Svenska Vård


energi

5

www.svenskleverantorstidning.se

ABB placerar världens mest kraftfulla havsbaserade omriktarplattform i Nordsjön ABB har passerat en viktig milstolpe genom positioneringen i Nordsjön av Dolwin beta, världens effektstarkaste havsbaserade omriktarstation. Stationen, som är placerad på en offshoreplattform, är på 320 kilovolt (kV) med en effekt av 916 megawatt (MW), vilket gör den till världens effektstarkaste installation i sitt slag, med kapacitet att förse en miljon hushåll med ren energi.

Omriktarstationen till havs är en del av projektet DolWin2, under drift av kraftoperatören TenneT, som ska ansluta havsbaserad vindkraft från det så kallade DolWin-klustret i Nordsjön, det vill säga världens för närvarande största kluster av havsbaserade vindkraftparker, till det tyska elnätet. Stationens huvudsakliga uppgift är att omvandla elen från vindkraftparkerna från växelström (AC) till högspänd likström (DC) för en effektiv och tillförlitlig överföring till elnätet på fastlandet. – Efter det framgångsrika överlämnandet av länken DolWin1 i juli är detta ytterligare en viktig milstolpe i genomförandet av våra havsbaserade vindkraftsprojekt, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. – Denna leverans är ännu ett exempel på vårt fokus på kraftfullt genomförande och Step Change-programmet i vår division Power Systems. Stort projekt DolWin2 är en del av Tysklands plan för energiomställning kallad ”Energiewende”, med målet att generera mer än 6,5 gigawatt (GW) havsbaserad vindkraft år 2020 och 15 GW år 2030. Nätanslutningen DolWin1, vilken ABB driftsatte och överlämnade till kraftoperatören TenneT i slutet av juli 2015, bidrar också till detta mål.

Den kompletta plattformen väger runt 23 000 ton och är runt 100 meter lång, 70 meter bred och 100 meter hög. Plattformen transporterades förra året från Dubai, där den byggdes, till Aibelvarvet i Norge där den sedan har utrustats. För en vecka sedan lämnade den varvet för att efter fyra dagars transport nå sin slutliga destination i DolWin-klustret, 45 kilometer utanför den tyska kusten. DolWin beta använder ett innovativt självinstallerande, gravitationsbaserat strukturkoncept (GBS), med vars hjälp plattformen sakta ballastas ned till havsbotten genom att fylla de sex benen med vatten, vilket under de nästkommande veckorna kommer att ersättas helt och hållet med grus för att säkra plattformens permanenta position. – Att få en så stor plattform på plats är ett av de svåraste momenten i leveransen av en havsbaserad kraftlänk, som kräver minutiös planering och perfekt samarbete mellan de inblandade parterna. Vi är glada för att detta viktiga och banbrytande projekt har gått så smidigt”, säger Claudio Facchin, President för ABB:s division Power Systems. ABB tilldelades nyckelansvar för konstruktion, byggnation, leverans och installation av den havsbaserade vindkraftlänken av den ledande europeiska kraftsystemoperatören TenneT. Leveransen omfattade den havsbaserade omriktarstationen, de havs- och landbaserade kabelsystemen och omriktarstationen på land.

I full drift kommer DolWin2 att integrera 916 megawatt förnybar vindkraft till det tyska elnätet – vilket täcker elförsörjningen till en miljon hushåll.

HVDC HVDC är den idealiska tekniken för att överföra stora mängder elektricitet över långa avstånd, effektivt och tillförlitligt, via luftburna ledningar, under mark och på havsbotten med minimala förluster. Den är perfekt lämpad för att integrera avlägsna förnybara energikällor såsom havsbaserad vindkraft, solkraft i ökenområden

eller bergsbaserad vattenkraft. Den används också i allt större omfattning till sammankopplingar mellan länder för att stärka nätet och stabilisera elförsörjningen. Detta är ett viktigt fokusområde i ABB:s strategi Next Level. ABB har tilldelats runt 100 HVDC-projekt sedan företaget utvecklade tekniken för mer än 60 år sedan. Dessa representerar en total install-

erad kapacitet av mer än 120 000 MW och står för runt hälften av den globala installerade basen. ABB vidareutvecklade HVDC-tekniken på 1990-talet genom att introducera spänningsstyva strömriktare (VSC). ABB är ledande inom denna teknik och med projektet DolWin1 har ABB levererat 16 av de 22 VSC HVDC-projekten som är i kommersiell drift runt om i världen. Källa: abb.com

Skånska Energi och HP Borrningar inleder strategiskt samarbete Skånska Energi AB och HP Borrningar i Klippan AB ingår strategiskt samarbete och startar ett gemensamägt bolag för energilösningar.

Det gemensamma bolaget kommer att erbjuda marknaden kompletta energilösningar för värme och kyla till fastigheter. Förutom geoenergilösningar, värmepumpar och solceller kommer bolaget att erbjuda värmepumpsservice till privat- och företagskunder. Utvecklingsverksamheten på Solaris Lab i Helsingborg kommer att vara bolagets centrum för utvecklingen av kommande generationer energilösningar. – Genom samarbetet med HP Borrningar får vi tillgång till kompletterande kompetens, inte minst inom energiborrning, som gör att vi kan höja kvaliteten på vårt erbjudande till kunden. Det känns mycket positivt och spännande att starta ett samarbete med ett så gediget och engagerat företag som HP Borrningar, säger Göran Boijsen, styrelseordförande för Skånska Energi.

Skånska Energi AB och HP Borrningar i Klippan AB ingår strategiskt samarbete och startar ett gemensamägt bolag för energilösningar.

”Glädjande” – Det är glädjande att vi genom samarbetet med Skånska Energi får större möjlighet att erbjuda kunden skräddarsydda helhetslösningar inom geoenergi. Att koppla samman oss med ett

energibolag är ett naturligt steg i vår utveckling och skapar goda förutsättningar inför framtiden, säger Göran Persson, styrelseordförande för HP Borrningar.

I samband med det nya samarbetet med HP Borrningar avser Skånska Energi inte längre genomföra borrverksamhet i egen regi. Den nya plattformen för samarbetet sjösätts successivt under hösten 2015.

Källa: skanska-energi.se


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

Plåtbearbetning i branschens framkant Oskarshamn är berikat med en av världens ledande aktörer avseende plåtbearbetning, hydraulpressning och svetsning. Vi talar om Press Kogyo Sweden som därmed är ett välanlitat bolag för fordons-, konstruktions-, truck- och entreprenadmaskinsföretag.

Press Kogyo Sweden AB i Oskarshamn har sitt ursprung i företaget Press & Plåtindustri, ett företag som startades av Helge Högklint och som arbetade som underleverantör till fordonsindustrin. 1992 togs beslutet att sälja halva företaget till KBC och andra halvan till Press Kogyo. Från och med 2007 är man ett helägt dotterbolag till den världsomspännande japanska koncernen med samma namn, tillika en av Japans största underleverantörer, med fabriker i Japan, Thailand, USA, Kina och Indonesien. Koncernen sysselsätter cirka 5 000 anställda. Världsledande Vi träffar Peter Ekman som är marknadsansvarig på Press Kogyo Sweden i Oskarshamn. – Vi är en komplett legoleverantör av plåtdetaljer, anpassade för medelstora och stora serier. Vi jobbar företrädesvis med plåtbearbetning, hydraulpressning och svetsning och ikläder oss rollen som underleverantör av fordonsdetaljer, detaljer till jordbruksmaskiner, truck-

detaljer samt detaljer till avancerade pumpar, berättar Peter som visar runt i den imponerande anläggningen. – Faktum är att vi förfogar över en av Europas modernaste anläggningar för plåtbearbetning. Det gör att vi kan tillverka transmissionsplåtar till tyngre fordon med stor noggrannhet och mycket hög kvalitet. Vi är faktiskt världsledande inom det området, konstaterar han. I Oskarshamn bearbetar man plåt med en tjocklek på mellan 1,5 och 18 millimeter. Man skär, hydraulformar, kantbockar, stansar och svetsar plåt och har nyligen installerat en helt ny robotcell från Japan med uppgift att svetsa och hantera detaljerna i denna cell.

– Stora volymer är inte det vi prioriterar. Däremot är det desto viktigare för oss att hela tiden verka i branschens framkant. Det är så vi ska jobba även i fortsättningen, säger Peter Ekman. RESEARCH: Björn-Erling Rönndahl TEXT: ÖRJAN persson

Engagemang och kvalitet Press Kogyo tillverkar bland annat mixers och pumpkåpor samt komponenter till frontlastare inom jordbrukssektorn. Hög säkerhet och god kvalitet är begrepp som genomsyrar alla delar av verksamheten på Press Kogyo i Oskarshamn. Man jobbar med LEAN-produktion och Kaizen, vilket borgar för effektivisering och stort engagemang. Verksamheten är certifierad enligt kvalitetsstandarden TS16949/ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. – Det gäller att leva som vi lär, poängterar Peter Ekman och betonar vikten av ett högt förtroende bland bolagets kunder.

Atlas Copcos innovationscentrum för limlösningar i USA lockar kunder Atlas Copco ser ett starkt intresse från kunderna för sitt nya innovationscenter för limlösningar i Auburn Hills, Michigan, USA.

Atlas Copco SCA, del av affärsområdet Industriteknik, öppnade nyligen sitt första innovationscentrum i USA, vilket innebär att affärsenheten har sju anläggningar runt om i världen. På anläggningarna får kunder från fordons- och verkstadsindustrin möjlighet att testa limlösningar för sina tillämpningar. Lim används allt oftare, till exempel av fordonstillverkare som vill använda lättare material såsom aluminium istället för stål för att göra fordonen bränsleeffektivare. Traditionell svetsning kan vara svårt med de lättare materialen, vilket öppnar upp för alternativa monteringsteknologier. En annan allt populärare monteringsmetod är självstansande nitning. Atlas Copco blev marknadsledande inom självstansande nitning med fjolårets förvärv av Henrob.

– Våra erfarna team arbetar nära kunderna för att utveckla de bästa lösningarna för individuella applikationsbehov, säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. – Vi är glada över att innovationscentrum för olika monteringstekniker – åtstramning, nitning eller lim – är en succé. Lockar många Kundernas medverkan i centrumen ger dem en nyckelroll från ett tidigt stadium i utformningen av lösningarna som passar dem bäst. Den nya anläggningen i USA har redan lockat många kunder, och fler än hundra besökare från större fordonstillverkare besökte nyligen de speciella kunddagarna. Atlas Copco SCA:s djupa insikt i kundernas processer och utmaningar gör sin kompetens till unik på marknaden. Affärsenheten gör över 200 kundtester runt om i världen varje år. Källa: atlascopco.com

– Våra erfarna team arbetar nära kunderna för att utveckla de bästa lösningarna för individuella applikationsbehov, säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik.

Telefon 0491-76 75 00 • www.presskogyo.se

Atlas Copco ser ett starkt intresse från kunderna för sitt nya innovationscenter för limlösningar i Auburn Hills, Michigan, USA.


industri www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar kring effektiv ljudisolering Ventilations- och verkstadsindustrin brottas ständigt med höga bullernivåer. Här kan Mariestadsföretaget Formo Akustik göra en väsentlig insats. Man erbjuder kompletta helhetslösningar kring effektiv ljudisolering i en verksamhet i branschens absoluta framkant.

Konkurrenskraftiga priser, korta leveranstider och en hög personlig service med bred materialkännedom är faktorer som kännetecknar verksamheten i Formo Akustik AB. – Vi är ett litet kundanpassat företag med stor flexibilitet och som förfogar över ett omfattande baslager, vilket gör att vi kan genomföra snabba leveranser. Det vi inte har i lager skickar våra leverantörer med mycket kort varsel. Mycket av vårt arbete är ett renodlat hantverk, och därför har vi inga problem med att erbjuda specialanpassade lösningar, avslutar Johan Kjellström och Tomas Söderlid.

Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson

Formo Akustik AB levererar anpassad ljudisolering och annan teknisk isolering till framförallt OEM inom ventilations- och verkstadsindustrin, men även anpassad teknisk isolering för byggbranschen. Tomas Söderlid och Johan Kjellström tog över verksamheten 2013 när den tidigare ägaren gick i pension. Efter köpet fick företaget sitt nuvarande namn. Bolaget etablerades dock redan 1980 och har sedan starten haft samma inriktning. – Vi vänder oss till kunder, företrädesvis tillverkningsindustrin, i Sverige, men i viss mån också i Tyskland och snart även i Norge. Det rör sig om allt ifrån små familjeföretag till stora börsnoterade bolag, för vilka vi erbjuder ljud-, kondens- och brandisolering. Våra kunder har ofta en egen idé kring isoleringen och i regel kan vi också genomföra den rent praktiskt, berättar Johan Kjellström. Formo Akustik tar ofta fram kundanpassade speciallösningar. Man jobbar med skumplaster, sten- och glasull samt andra dämpande material, vilket anpassas i företagets egen verkstad. Här kan man utföra viss förberedande montering, men oftast skickar man kompletta satser eller enstaka komponenter till beställaren, allt efter kundernas önskemål. – Det handlar ofta om återkommande serier och vi kan även ta fram prover med kort varsel. Vi jobbar med ett tydligt kundfokus kring hela processen som därmed blir så anpassad som möjligt, säger Johan Kjellström. Formo Akustik samarbetar med ett flertal välkända leverantörer i Sverige och i utomlandet, företaget är dessutom återförsäljare i Sverige för Antiphon AB som är ett väletablerat företag inom ljudisolering. – Faktum är att vi är ganska unika eftersom vi jobbar med både med cellplaster och stenull. Det ger oss ökade möjligheter att leverera kompletta helhetslösningar. På byggsidan handlar det ofta om brandisolering där vi till exempel kan erbjuda brandisolering till balkarna i en stålkonstruktion, berättar Johan.

Vi kan erbjuda konkurrensmässiga priser med hög kvalitet, korta leveranstider och personlig service. Vi har bred materialkännedom och kända för vårt trevliga samarbete! Johan Kjellström Telefon: 0501-19510 Mobil: 070-333 48 49 Fax: 0501-71184 johan@formoakustik.se

Tomas Söderlid Telefon: 0501-19510 Mobil: 070-730 70 35 Fax: 0501-71184 tomas@formoakustik.se

Kontakt Telefon: 0501-19510 Fax: 0501-71184 info@formoakustik.se www.formoakustik.se

Besöksadress Formo Akustik AB Karlsrogatan 15 542 33 Mariestad Postadress: Box 301

7


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

I framkant kring modern avfallsåtervinning Avfallsåtervinning är mer på tapeten än någonsin, och det ställs allt högre krav på företagen att hantera sitt avfall på ett korrekt sätt. För företag i Sölvesborgs kommun är Norje Åkeri AB ett starkt stöd i sammanhanget. Här finns mycket att vinna på ett samarbete ur ett såväl miljömässigt som ekonomiskt perspektiv.

Norje Åkeri AB startades av Mats-Håkan Heningsson 2008 med fokus på fjärrtrafik, skrothantering och containerservice. Sedermera tog Magnus Holst över företaget eftersom han har erfarenhet av branschen med ett förflutet på Rangsell i Sölvesborg och Hans Anderssons Metall. Efter att drivit företaget i två och ett halvt år bestämde han sig för att sälja halva bolaget till Niklas och Torbjörn Karlsson på Metallporten i Kristianstad. Totallösningar Norje Åkeri AB verkar som ett lokalt återvinningsföretag i Sölvesborgs kommun. Man förfogar över en egen sorteringshall för byggavfall samt rensar och köper in skrot och metall. – Vi vänder oss till traktens företag men även privatpersoner och erbjuder miljövänliga totallösningar för återvinning av avfall. Vi tar hand om allt på ett miljöriktigt sätt, och för kunden finns det både miljömässiga och ekonomiska vinster att göra, konstaterar Magnus Holst, VD. Kunden får med andra ord hjälp med en effektiv hantering på plats. Norje Åkeri tillhandahåller den utrustning som krävs för en fungerande återvinning. Det rör sig om en verksamhet med en mycket stark bredd. – Vi kör containrar i både Blekinge och Skåne och utför rivningsjobb över hela Sverige där vi river både stort och smått. Nyligen var

vi på Öland i tio månader där vi demonterade gamla maskiner på Heidelberg Cementa AB i Degerhamn, berättar Mats-Håkan Heningsson, trafikansvarig.

Han berättar vidare att man även exporterar järnskrot till Tyskland och erbjuder försäljning av flis, bränslepellets och jordbrukskalk på anläggningen i Norje.

– Ett relativt nytt affärsområde för oss är biobränsle. Vi tar fram ett närproducerat bränsle som är koldioxidneutralt, vilket uppskattas högt av våra kunder, berättar Mats-Håkan Heningsson. Liksom sin kollega Magnus Holst blickar han gärna framåt och ser en fortsatt god utveckling för såväl Norje Åkeri AB som återvinningsbranschen i stort. – Vi planerar att starta en helt ny anläggning på 25 000 kvadratmeter i Sölvesborg och flytta pressklipparen från Kristianstad. Härutöver har vi ett rivningsjobb på gång åt Volvo i Göteborg. Vårt motto är att inget uppdrag är vare sig för litet eller för stort, avslutar Magnus Holst och Mats-Håkan Heningsson. Research: Björn-Erling Rönndahl Text: Örjan Persson

KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER TRANSPORTER Telefon: 072- 9917140 E-post: magnus@metallporten.com Annedalsvägen 23 B, 291 61 Kristianstad


industri

9

www.svenskleverantorstidning.se

Global leverantör av professionella sågblad När aktörer inom trä- och metallbearbetning världen över behöver kvalitativa bandsågblad riktas blickarna mot Åmål. Håkansson Sågblad är välkänt för sin överlägsna kvalitet, vilket resulterat i en kundkrets som sträcker sig över 60 länder.

Håkansson Sågblad etablerades i Åmål 1944. Företaget har en stabil svensk ägare, sysselsätter ett 40-tal personer och är specialiserat på tillverkning och försäljning av bandsågblad och klingor för metall, trä och livsmedel. Vi träffar företagets VD Gunnar Axelsson som framhåller den höga kvaliteten. – Våra produkter produceras av bästa tänkbara råmaterial. Faktum är att vi är den enda tillverkaren i Norden av så kallade bi-metallblad för sågning i metaller. All tillverkning sker på anläggningen i Åmål. 90 procent av produktionen går på export till ett 60-tal länder världen över. Av producerade sågblad är 75 procent avsedda för sågning i metall, 15 procent för trä och tio procent för sågning i livsmedel, såsom kött och fisk. Sortimentet omfattar ett enormt utbud med cirka 250 olika varianter av bandsågblad och klingor. Längden på bladen anpassas efter kundernas önskemål. Kvalitet och service Det handlar med andra ord om riktiga proffsprodukter som dagligen lämnar Håkansson Sågblad. Kapekonomi, kvalitet och service är ledord

Våra kunder är både stora och små, men mycket kvalitetsmedvetna, säger Gunnar Axelsson och berättar att man bland annat har levererat sågblad till ishotellet i Jukkasjärvi och tillverkare av dalahästar.

Svensk kvalitet kvalitet direkt direkt från från tillverkaren! tillverkaren! Svensk Tel 0532-616 40 Fax 0532-616 50

order@hakansaw.com www.hakansaw.com

Box 125, Forsbrogatan 7, 662 23 ÅMÅL

som genomsyrar alla delar av verksamheten, vilket attraherat en världsomspännande kundkrets som uppskattar Håkanssons kompetens och stora flexibilitet. – Våra kunder har en stor fördel i vårt stora kunnande kring allt ifrån kundanpassad utveckling av produkter till rådgivning och service för optimal driftsäkerhet och maximal bladlivslängd. Våra kunder är både stora och små, men mycket kvalitetsmedvetna, säger Gunnar Axelsson och berättar att man bland annat har levererat sågblad till ishotellet i Jukkasjärvi och tillverkare av dalahästar. Deltar på Elmiamässan I Sverige levererar Håkansson Sågblad direkt till slutkund eller via återförsäljare, på exportmarknaden alltid genom återförsäljare. Enligt Gunnar Axelsson kommer man framöver att satsa ännu större resurser på hemmamarknaden, bland annat genom att delta på Elmiamässan i Jönköping i maj 2016. Nyfikna är förstås välkomna att ta del av det starka konceptet. TEXT: ÖRJAN persson Research: Håkan Larsén


10

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Kompletta produktlösningar för VVS, färdiga för installation I Beulco Armatur AB finner vi en riktig specialist beträffande professionella VVSlösningar. Med stort engagemang och lika stort kunnande kartlägger man sina kunders behov och tar fram produkter som både löser problem och effektiviserar.

Beulco Armatur AB i Helsingborg är en av Sveriges ledande aktörer på VVS-marknaden med mer än 40 års erfarenhet av branschen. Företaget är att betrakta som något av en pionjär inom prefabricering och utvecklar ständigt nya effektiva produktlösningar. – Vår styrka är kombinationen av ett brett basutbud av standardprodukter och prefabricerade produktlösningar, säger Mats Sjöström, VD för bolaget som sysselsätter ett 30-tal anställda och omsätter cirka 100 miljoner kronor. Prefab växer Verksamheten i Beulco Armatur AB är uppdelad på tre ben; standard, teknik och prefab. – Idag står standardprodukter för 70 procent, men den verksamhet som växer mest och där vi ser att framtiden ligger är prefabricerade produktlösningar, berättar Mats Sjöström. Detta innebar att man redan för ett par år sedan slog upp portarna till företagets nya produktionsanläggning som är utrustad med det senaste inom prefabteknik. – En stor fördel i prefabprocessen är att vi alltid har tillgång till ett stort antal kvalitetsprodukter som snabbt kan kundanpassas/prefabriceras i vår anläggning. Våra logistiklösningar är också anpassade efter varje kunds unika krav. Vi levererar alltid ”just in time” till den aktuella arbetsplatsen, fortsätter Mats. Våtrumskassetter Beulco Armatur AB:s främsta produkt är våtrumskassetter för snabba och säkra stambyten. Mats Sjöström nämner i sammanhanget det så kallade miljonprogrammet som genomfördes under 70-talet och som innebär att 600 000 lägenheter kommer att behöva genomgå stambyten inom sju år. Fördelarna med en våtrumskassett i jämförelse med traditionellt stambyte är att bytet kan utföras snabbare, renare och billigare, och att lägenhetsinnehavaren kan bo kvar under renoveringen. En optimal kassett innebär att den är lätt att montera, samlar alla installationer på ett enda ställe och levereras med avloppsstam, spolcistern, rörkopplingar, vattenmätarkonsol och kulventiler monterade. Vid leveransen ingår även bottenmanschett, brandtätningar, spolknappar, vattenstammar samt våtrumsskiva eller plåthölje. Lösningen

finns som både låg och hög modell och serviceluckan gör att rören blir mer lättåtkomliga vid framtida servicearbeten. Eventuella läckage upptäcks tidigt. – Självklart är våra våtrumskassetter anpassade till branschreglerna för Säker Vatteninstallation, påpekar Mats Sjöström och berättar att Beulco Armatur AB har sju aktiva säljare som dagligen ute på fältet servar VVS-konsulter, installatörer, bostadsrättsföreningar, allmännyttorna och fastighetsbolagen. Han ser positivt på företagets framtid. – Inte minst när det gäller prefabverksamheten. Tid är som bekant pengar, och genom att anlita oss får kunden sitt problem åtgärdat både snabbt och effektivt, avslutar Mats Sjöström. Text: Örjan Persson

SPECIALISTER PÅ VVS-LÖSNINGAR Beulco Armatur AB, Gravörgatan 34, Ramlösa

www.beulcoarmatur.se


bygg 11 www.svenskleverantorstidning.se

Riksbekant byggmarknad firar hundra år Beijer är byggvarukedjan som verkar i framkant när det gäller miljö, service och kvalitet. Med representation från Luleå i norr till Lund i söder servar man dagligen både privatpersoner och byggproffs över hela landet.

Iréne Nyman, platschef

Beijer Byggmaterial AB är en komplett leverantör av produkter till såväl konsumenter som proffs vad avser allt ifrån byggvirke till kompletta kök och badrum. I det imponerande produktregistret, som även innefattar kompletta stugor på upp till 50 kvadratmeter samt trädgårdsartiklar såsom marksten, finns inte mindre än 500 000 artiklar. Den största produktgruppen utgörs av trävaror, vilken innefattar ett mycket brett sortiment av god kvalitet med allt ifrån grundstomme till nock. Beijerkoncernen sysselsätter cirka 1 300 anställda i sammanlagt 67 butiker över hela landet. Samtliga erbjuder kostnadsfri byggrådgivning till sina kunder.

Utöver sina dagliga göromål är Iréne engagerad i flytten av hela anläggningen till andra sidan av staden, där Beijer kommer att öppna dörrarna till den nya anläggningen i januari 2017. – Det kommer att bli oerhört spännande med en helt nybyggd anläggning på 6 000 kvadratmeter under tak, inte minst för att den hamnar på Gastelyckan där staden växer som mest, säger Iréne Nyman. Hon berättar att man med jämna mellanrum brukar bjuda in någon av företagets leverantörer som får möjlighet att informera om sina produkter. Det brukar komma ett hundratal personer vid dessa tillfällen. – Vi arbetar med branschens bästa leverantörer och har dessutom en omfattande snickeriavdelning där kunderna kan få hjälp av professionella snickare, berättar Iréne.

naturliga skäl ser ljust på framtiden för Beijer Byggmaterial i Lund. – Det blir förstås ett lyft med vårt nya varuhus, men det är även positivt att Lundaregionen är en mycket het marknad. Staden växer, inte minst tack vare att ESS håller på att växa fram, och kommunen förväntar sig en ökning av invånarantalet till 60 000 på fem till tio års sikt. Det är förstås väldigt stimulerande att jobba i en sådan region, avslutar Iréne Nyman. TEXT: ÖRJAN persson

Nytt koncept Sedan i våras kan Beijer Byggmaterial i Lund presentera ett nytt koncept med arbetskläder i tre olika prisklasser. Satsningen är ett test tillsammans med varuhusen i Göteborg och Stockholm, och har rönt ett omfattande intresse bland kunderna. En annan gren som vuxit markant på sistone är e-handeln som numera står för 50 procent av försäljningen. – Men vi välkomnar självfallet våra kunder hit till butiken, påpekar Iréne Nyman som av

Flytt på gång Nu firar Beijer Byggmaterial hundra år, vilket uppmärksammas i samtliga landets butiker. I december når firandet Lund där vi träffar platschef Iréne Nyman. – Vi är den kompletta leverantören till byggindustrin, konstaterar hon. – Här i Lund arbetar vi upp mot Ängelholm respektive Blekinge, vilket innebär att våra fyra utesäljare har ett stort arbetsområde. Vi servar både mindre och större kunder, berättar Iréne och nämner bland andra NCC, Peab och JM Bygg.

– Det blir förstås ett lyft med vårt nya varuhus, men det är även positivt att Lundaregionen är en mycket het marknad

Välkommen till en riktigt stabil bygghandel. BEIJER I LUND Bondevägen 8 beijerbygg.se

info@lund.beijerbygg.se Tel: 075 2411000


12

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Ett gediget produktkoncept för skånska byggare I den skånska byggbranschen är E.W Paulsson AB ett sedan länge välkänt begrepp. Den välrenommerade byggvaruhandlaren levererar en mängd olika produkter för aktörer i nordvästra Skåne, vilka erbjuds ett koncept som kännetecknas av kvalitet, service och konkurrenskraftiga priser.

E.W Paulsson Byggvaror AB har minst sagt djupa rötter i den skånska myllan. Företaget startades redan 1902 och har sedan dess utvecklats till ett framgångsrikt byggvaruföretag med utgångspunkt från Mörarp utanför Helsingborg. Idag förser E.W Paulsson en stor del av byggbranschens småföretag i nordvästra Skåne med byggvaror, såsom fönster, dörrar och takprodukter samt en mäng andra byggrelaterade produkter. Härutöver servar man förstås även privatkunder. Kunskap, kvalitet, flexibilitet Vi träffar Patrik Lindskog, VD för E.W Paulsson, som kan konstatera att bolaget står för ett vinnande koncept, vilket genom åren har attraherat en mängd nöjda kunder. – Det som utmärker oss och gjort oss framgångsrika är vår mångåriga kunskap, stora flexibilitet och att vi står för kvalitet till ett rimligt pris. Vi har en hög servicenivå och förfogar över vår egen chaufför som levererar beställda

Patrik Lindskog, VD

produkter. Härigenom kan vi alltid hålla utlovade leveranstider, säger Patrik Lindskog med ett långt förflutet i E.W Paulsson AB. Redan som tolvåring började han sommarjobba i firman och efter att ha gått ut gymnasiet anställdes han. Sedan elva år tillbaka ansvarar han för verksamheten. Ser ljust på framtiden E.W Paulsson Byggvaror AB ingår i en företagsgrupp bestående av sex bolag som genomför gemensamma inköp i syfte att hålla nere priserna. En annan förklaring till företagets positiva prisbild är att kostnaderna hålls nere tack vare att man äger fastigheten man verkar i. Efterfrågan är stor och Patrik Lindskog spår en fortsatt god utveckling för såväl E.W Paulsson som branschen i stort. – Vi ser en trend i att allt fler väljer att renovera och bygga till. Det gynnar branschen och det gynnar oss, säger Patrik som kan konstatera att E.W Paulsson går mot sitt omsättningsmässigt bästa år någonsin. Han lyfter i sammanhanget fram den kompetenta personalstyrkan. – Det är oerhört viktigt att jobba med medarbetare som har rätt kemi i relation till våra kunder.. Så är det här där många av våra kunder också är riktigt goda vänner till oss. TEXT: ÖRJAN persson

Händigaste hemmafixarna finns i Småland När svenska folket tillfrågades om huruvida de anser sej vara händiga eller ej var det smålänningarna som stack ut och ansåg sej vara bäst på hemmafix. Det finns dock arbetsmoment som man gärna undviker och här är inte smålänningarna ensamma. Tak- och elarbeten överlåter vi gärna till experterna.

När sommaren övergår i höst är det många som kan se tillbaka på en semester där mycket av tiden har gått åt till att fixas hemma. Här är det smålänningarna som dominerar, åtminstone om man ska tro SIFO-undersökningen Säkerhetsbarometern som genomförts på uppdrag av byggföretaget Skanska. Den visar att hela 65 procent av smålänningarna anser sig vara händiga, vilket är den högsta siffran i landet. Samma undersökning avslöjar dock att det finns ett flertal arbetsinsatser som såväl smålänningar som övriga svenska drar sej för att utföra på egen hand. Omläggning av taket och elarbeten undviker man gärna på grund av riskerna de medför, liksom klippning och trimning av buskar och häckar. – Man har respekt för arbete på hög höjd, vilket jag tycker är helt i sin ordning. Takläggning kräver både förberedelse och kunskap för att det ska bli rätt utfört och för att man inte ska behöva spendera resten av sommaren med gips och kryckor, säger Rikard ”Säkra Snickaren” Andersson, skyddsombud på Skanska. Han konstaterar samtidigt att undersökningen också visar att färre än två av tio smålänningar oroar sig för att skada sig vid renoveringen, men också att 20 procent av dem någon gång har skadat sig i samband med en renoveringsinsats i hemmet. Övertro Många anser sig med andra ord vara händiga, och det tycks också som om många tycker att de blir allt mer flinka och fingerfärdiga med åren. Bland personer över 56 år anser hela sju av tio att

de är händiga, till skillnad mot 15-35-åringarna där motsvarande siffra bara är 50 procent. Enligt Rikard Andersson är det många som kanske har lite för höga tankar om sin egen kapacitet. – Hemmafixare har ofta en övertro på sig själva och det är inte ovanligt att de ensamma ger sig på sådant som man på bygget skulle vara minst två personer för att utföra. Att klättra på tak och utföra elarbeten är riskfyllda arbeten som bör göras med största försiktighet, om man ens ska utföra dem alls på egen hand, säger han. Arbeta säkert Rikard Andersson avslutar med att ge ett antal tips och råd för de som känner sig manade att göra hemmafixjobben på egen hand: * Investera i rätt hjälpmedel – takstege, stegar och glidskydd är billiga investeringar för att bli säkrare vid takarbeten. * Skydda dig – skyddsglasögon, handskar, skyddsskor och rejäla arbetskläder är ovärderliga för att undvika skador. * Underhåll av säkerhetsanordningar – inga säkerhetsåtgärder är bättre än dess underhåll. Anordningar utomhus är utsatta för väder och vind – se till att underhålla din utrustning. * Håll koll på elen – ta reda på vilka regler som gäller kring elarbeten, det är endast några få installationer du som privatperson själv får ta hand om. * Två är bättre än en – be om hjälp och var inte själv vid en arbetsuppgift du är osäker på.  * Kontrollera verktygen – efter en vinter i förrådet kan motorsågen eller gräsklipparen ha försämrats. Tänk på att kontrollera dina verktyg innan du använder dem. Text: Örjan Persson

Hela 65 procent av smålänningarna anser sig vara händiga.

KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER BYGGVAROR E.W. Paulssons, Rosenlundsvägen 14, 253 54 Mörarp, Tel 042-710 36, www.ewpaulsson.se


bygg 13 www.svenskleverantorstidning.se

Martin Juric, VD.

Kompletta takentreprenader i hela Skåne Martin Juric startade Helsingborgs Takentreprenad AB 2012 och driver det idag med sina tre anställda. Tack vare ett nära samarbete med ett annat företag sysselsätts dock totalt sju personer i verksamheten som omfattar totalentreprenader kring tätskiktarbeten, betong- och tegeltak, servicejobb, byggservice, fasadputs och fönster. – Vi kan rycka in i samband med både renoveringar och nyproduktion av såväl tegeltak som låglutande tak. Vi har lång erfarenhet inom takarbeten, berättar Martin Juric.

består av bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och byggare, medan resterande del utgörs av privatpersoner. – Våra kunder kommer oftast till oss via rekommendationer. Om vi gör bra jobb sprider det sig, konstaterar Martin Juric. När Martin räknar på arbeten leder det i 60-70 procent av fallen till erhållna uppdrag. – Det beror på att vi har en bra blick över vilka arbeten som är av intresse för oss, konstaterar Martin som själv började sin bana som plåtslagare. Det är förstås en fördel i och med att många av takentreprenadernas arbetsuppgifter är närbesläktade med plåtslageriet. Här tar han också ofta hjälp av en av sina samarbetspartners. Det breddar verksamheten och gör att Helsingborgs Takentreprenad AB kan stå för kompletta helhetslösningar.

Gott rykte Helsingborgs Takentreprenad AB jobbar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Båstad i norr till Malmö i söder där sju av tio kunder

Framtidstro Kvalitet och hållna leveranstider är ledord i verksamheten som också kännetecknas av begreppen tätt, tryggt och trivsamt. De sam-

Renovering eller nyproduktion – Helsingborgs Takentreprenad AB kan alltid stå till tjänst. Oavsett taktyp kan Martin Juric och hans medarbetare stå för allt ifrån serviceinsatser till kompletta totalentreprenader.

manfattar på ett bra sätt det företaget står för och som bidragit till dess positiva utveckling ända sedan starten. Första året omsatte företaget 1,7 miljoner kronor. I år förväntas resultatet landa på cirka 7,5 miljoner kronor, vilket förstås innebär stora kliv för ett mindre företag. Martin har all anledning att se ljust på framtiden. Han tror att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig. – Vi har uppdrag en bra bit in på det nya året, säger han men konstaterar samtidigt att expansion också förutsätter nyanställningar, något som är lättare sagt än gjort i takbranschen. – Det gäller att ha kontatkt med marknaden och de personer som utför bra arbeten. I dag är det inte helt lätt att finna personal men självfallet går det, avslutar Martin Juric. TEXT: ÖRJAN persson

Vi har uppdrag en bra bit in på det nya året, säger han men konstaterar samtidigt att expansion också förutsätter nyanställningar, något som är lättare sagt än gjort i takbranschen.

DIN LOKALA TAKLÄGGARE RING Oss på 042-21 80 30 Vi har ständigt erbjudande för just ditt tak! Ring för mer info eller besök www.hbgtak.se Förrådsgatan 16 254 64 Helsingborg Telefon 042-21 80 30 eller 076-218 05 80 E-mail: info@hbgtak.se


14

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Svevia vinner 15-årigt driftkontrakt i Norge Svevia Norge AS ska på uppdrag av Hæhre Entreprenør sköta om drift och underhåll av E6:an och E12:an genom Mo i Rana de närmaste 15 åren. Svevias uppdrag omfattar delen för drift och underhåll i en för Norska Vegvesendet ny kontraktsform som kallas ”Utviklingskontrakt” och som omfattar både projektering av ny E6, anläggande samt drift och underhåll.

ABB:s transformatorteknik stödjer Norges satsning på att transportera mer förnybar energi tillförlitligt i elnätet via befintliga kraftkorridorer. Transformatorerna levereras av ABB:s verksamhet i Ludvika.

ABB ökar kapaciteten i Norges elnät ABB har tagit hem en order värd runt 30 miljoner dollar på krafttransformatorer som ska bidra till att öka kapaciteten väsentligt i Norges nationella elnät och samtidigt säkra stabiliteten och möjliggöra överföring av mer förnybar energi i nätet. Beställare är Norges statliga kraftoperatör Statnett SF. Ordern bokades i andra kvartalet 2015.

Ordern på nio transformatorer inkluderar sju 1 000 MVA 420/300 kV autotransformatorer och två 300 MVA 420/132 kV krafttransformatorer. Transformatorerna ska hjälpa till att öka överföringskapaciteten i Norges stamnät och säkerställa stabila elleveranser. De ska också stödja anslutningen av mer förnybar energi och bidra till Norges klimatmål samt stödja leveranser av ren energi inom landet och till resten av Europa. – Vi är glada att ABB:s högteknologiska transformatorteknik valdes för att stödja denna betydande uppgradering av Norges kraftnät, säger Bernhard Jucker, President för ABB:s division Power Products. – Som en del av vår strategi Next Level är ABB fast beslutet att stödja integreringen av förnybar energi och en hållbar utveckling av kraftinfrastruktur. Uppgraderar Som en del av världens största projekt i sitt slag uppgraderar nu Statnett spänningen i det norska stamnätet från 300 till 420 kV genom att konvertera befintliga 300 kV kraftledningar och ställverk, alternativt ersätta föråldrade ledningar med låg kapacitet med nya högeffektiva ledningar. Att använda befintliga kraftkorridorer innebär en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för att öka kapaciteten och minska överföringsförlusterna i elnätet med låg miljöpåverkan.  Källa: abb.com

Edwards – det vill säga verksamheten för vakuumlösningar som blev del av Atlas CopcoGruppen 2014 – använder fabriken i Qingdao som sin globala bas för tillverkningen av lamell- och vätskeringsvakuumpumpar. Vakuum används inom många olika industriapplikationer och tillverkningsprocesser för att skapa en ren, partikelfri miljö.   – Denna förstklassiga tillverkningsanläggning låter oss vara nära våra kunder i Kina så att vi kan hjälpa dem att öka sin produktivitet genom våra innovativa vakuum- och reningslösningar, säger Atlas Copcos VD och koncernchef Ronnie Leten, som besökte Qingdao i samband med invigningen.

– Detta är avgörande för vår ständiga strävan efter att expandera vår verksamhet i tillväxtregioner. 200 arbetstillfällen Atlas Copco investerar, genom Edwards, cirka 330 miljoner kronor över tre år i fabriken. Investeringen omfattar markköp, byggandet av fabriken, kontorslokaler samt applikations- och utvecklingslabb. Anläggningen stödjer det lokala samhället i Qingdao genom att initialt skapa cirka 200 arbetstillfällen.

Källa:svevia.se

Lars Reitan, vd Svevia Norge AS.

Telia lanserar roamingtjänst för företag som reser i grannländerna Nu blir det ännu enklare för företagskunder som rör sig och gör affärer i Norden och Baltikum. Nyligen lanserades roamingtjänsten Grannland Företag som är en tilläggstjänst för mobilabonnemang. Det innebär att kunderna ringer, sms:ar, mms:ar och surfar till samma pris som hemma i Sverige.

Tjänsten är framtagen för att ge företagskunder som ofta reser och arbetar i Norden och Baltikum full kostnadskontroll. Till ett fast pris på 49 kr per månad ringer, messar och surfar kunden till samma pris som hemma, med samma innehåll och surfmängd som i sitt jobbmobilabonnemang. – När mobilen byter från svenskt nät till ett nät i något av våra grannländer, fortsätter du precis som om du fortfarande var hemma. Det inkluderar samtal både till och från mobilen och du tar med dig den surf du har hemma. För företagskunder som ofta reser i Norden och Baltikum, innebär ett fast pris att de får total kostnadskontroll och kan fortsätta kommunicera som vanligt, säger Mats Hellman, ansvarig för Telias företagslösningar. Flexibelt och enkelt Med ett fast pris på 49 kronor per månad ringer, sms:ar, mms:ar och surfar kunderna till samma pris och villkor som i Sverige och slipper alltså utlandstaxan. Tjänsten gäller i Danmark, Finland, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen. Grannland Företag är en prenumerationstjänst och tecknas på minst 30 dagar, därefter är det ingen uppsägningstid. Tjänsten är giltig för merparten av Telias företagsabonnemang.

Källa: telia.se

Nu blir det ännu enklare för företagskunder som rör sig och gör affärer i Norden och Baltikum.


it 15 www.svenskleverantorstidning.se

Professionell partner kring modern webbutveckling När Telia sökte en trygg och kvalificerad partner kring webbutveckling föll valet på JamSprint AB. Här finns bred kompetens kring utveckling av smarta webblösningar som bland annat kan lyfta ett företags internetförsäljning.

Martin Hedbäck, Joakim Alvergren och Aaron Wong är gamla arbetskollegor som bestämde sig för att starta eget. För två år sedan gjorde de slag i saken då JamSprint AB etablerades med kontor i centrala Göteborg. Idag sysselsätter verksamheten 14 anställda med fokus på IT-konsultation och webblösningar. Telia är ett av flera bolag som fått upp ögonen för den kompetens som JamSprint representerar. JamSprint ansvarar för telejättens abonnemangsförsäljning för både hushåll och företag via webben.

– Vår ambition är att öka Telias onlineförsäljning i förhållande till andra kanaler, såsom butiker och telefonförsäljning. Telias webbplats ska vara attraktiv, säljande och tilltalande för deras kunder samtidigt som det ska vara enkelt för de anställda att utföra olika tjänster. Det är ett stort projekt för oss som vi startade tidigare i år, och som kommer att hålla på fram till 2018, berättar Martin Hedbäck. Effektiva lösningar I JamSprint AB är man vana vid att arbeta nära sina kunder. Man jobbar företrädesvis med Java och dess ramverk och är duktiga på såväl integration som presentation. Man jobbar med TDD och Continuous Integration, gärna tillsammans med verktyg som Jira avseende projektplanering. I stimulerande utvecklings- och

Jamsprint AB, Cypressgatan 4, 426 74 Västra Frölunda Tel. 0704 85 25 79, info@jamsprint.com, www.jamsprint.com

testmiljöer tar man fram lösningar som garanterar hög effektivitet och kvalitet, och genom att ikläda sig rollen som projektledare kan man kommunicera med såväl kund, som utvecklare och testare på ett bra sätt. Uppdrag för Volvo Huvuddelen av JamSprint AB:s medarbetare jobbar på plats hos kunderna, såsom Telia i Gårda. Ett annat exempel är Volvo där JamSprint arbetar på telematicsidan med säte på Lindholmen. Här samlar man in data från speditörer via de givare som finns i Volvos lastbilar. – Det kan till exempel handla om statistik kring bränsleförbrukning och man kan därmed se hur bränsleekonomiskt varje chaufför kör. Resultaten skickas sedan till en server hos Volvo där de sedan lagras. Härigenom kan olika

speditörer erhålla information och rapporter kring hur bränslesnålt deras förare arbetar, förklarar Martin Hedbäck. Tack vare den ökande volymen hjälper JamSprint AB till med att bygga upp en ny version av tjänsten. Man utgör TEXT: ÖRJAN persson

Plusgiro: 90 20 90-0 | www.barncancerfonden.se


16

flödesteknik www.svenskleverantorstidning.se

En erfaren expert kring modern flödesteknik Det finns pengar att spara genom ett samarbete med Impel AB. Företaget erbjuder kundunika produkter och systemlösningar kring flödesteknik, vilka i förlängningen minimerar sina kunders arbetsinsatser och således bidrar till bättre lönsamhet.

Impel AB ingår i Beulco Holding AB, och arbetar mot OEM-kunder, såsom Alfa Laval, Nibe, Bosch och Thermia, i Norden. – I dagsläget servar vi cirka 350 kunder varav 40 större och 25 toppkunder, vilket gör att vi finns representerade globalt. Då vi ständigt växer har vi möjlighet att hela tiden erbjuda nya kunder våra tjänster, säger Joakim Arndt, VD för Impel AB i Helsingborg. Han berättar att företaget är specialiserat på att utveckla kundunika produkter och systemlösningar inom flödesteknik, inte minst för värmepumpar och fjärrvärme. Numera kan de flesta produkter specialanpassas för att minimera kundernas egna arbetsinsatser, vilket i förlängningen leder till lägre kostnader. Kundanpassat Impel AB företräder det senaste inom moderna tekniska lösningar. Man förfogar över en egen produktionsanläggning och representerar ett av marknadens bredaste produktsortiment med fler än 7 000 artiklar i lager. Med mer än 40 års gediget samarbete med internationella leverantörer kan man alltid snabbt ta fram en ändamålsenlig lösning för varje specifik kund. – Många gånger kommer vi med förslag på förändringar som är unika, och som både sparar pengar och förenklar kundens hantering. Våra reklamationer ligger på 0,3-0,4 procent, vilket vi är stolta över, säger Joakim Arndt och tillägger att verksamheten är AAA-klassad sedan fem år tillbaka.

Jobbar nära kunderna Hög kvalitet, närhet till kunderna, effektiv logistik och ständig utveckling av nya produkter är bara några av Impel AB:s konkurrensfördelar. Verksamheten sysselsätter tio medarbetare och den största delen av försäljningen sker via internet och telefon, inte minst avseende företagets standardprodukter.

– Kunderna uppskattar att vi är lättillgängliga och alltid finns nära till hands för eventuella korrigeringar eller justeringar. Våra kunder vill i regel inte lagerhålla dylika produkter, det gör vi i stället åt dem. Vi besöker dessutom gärna våra kunder på plats ute i kundens egen verklighet. För oss är kommunikationen med kunderna väldigt viktig eftersom vi ofta gemensamt kommer

fram till lösningar som är effektiva och billiga för uppdragsgivaren, poängterar Joakim Arndt. Han berättar avslutningsvis att man ofta besöker olika mässor i syfte att skanna av marknaden och inhämta nya idéer som man sedan kan omsätta på hemmaplan i form av praktiska lösningar.

Impel - en väletablerad partner inom OEM. Vi anpassar, förädlar och monterar VVS-produkter inom flödesteknik.

www.impel.se

TEXT: ÖRJAN persson


hotelll sverige 17 www.svenskleverantorstidning.se

Prisbelönt hotell med upplevelser för alla sinnen Några timmars bilresa från Trondheim via Östersund och Borgafjäll ligger Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa. Den kände arkitekten Ralph Erskine ligger bakom anläggningen som med sin unika utformning och sina fantastiska omgivningar formar en hotellupplevelse som få andra platser kan matcha.

Ett stilla snöfall fyller på det redan tjocka snötäcket och ljudet från dubbdäcken drunknar i snön. Från Dorotea slingrar sig vägen upp mot fjället och efter en knapp timmes färd öppnar skogen upp sig i en fantastisk panoramavy. Med de mäktiga fjällmassiven i alla vädersträck omfamnas Borgafjäll Hotell av Kung Bore. Redan på gården känns det hur puls och blodtryck sjunker – detta måste vara den optimala platsen för rekreation och avkoppling. Ralph Erskine är en av Sveriges mest kända arkitekter. Av ett 20-tal nominerade byggnadsverk har Ralph Erskines hotellbygge i Borgafjäll tagit hem första pris tillsammans med turning Torso, Globen och ett antal andra kända byg-

gnader. Här talar vi om en arkitektonisk fullträff, kulinariska upplevelser och en magnifik inramning av fjäll och natur som skapar en mer eller mindre unik helhetsupplevelse för hotellets besökare. Ingenting på Borgafjäll Hotell är förbisett – allt är av yppersta kvalitet. Ralph Erskine som ritat både hotellet och kapellet anlitades för att modernisera anläggningen och det var det sista han gjorde innan han gick bort. Trapporna inne i hotellet ska exemplifiera stigarna på fjället och

takkonstruktionen ska symbolisera skidbacken. Ralph ritade även SPA-anläggningen. Omtyckt restaurang Hotellchefen och delägaren Jana Lemberg tar emot i den rofyllda atmosfären och visar mig upp på det som kallas för Hyllan. Hyllan är en liten balkong med utsikt över både restaurangen och vinförrådet. Just den angenäma resturangen är särskilt uppskattad på Borgafjäll Hotell. Här bjuds vi bland annat på en middag bestående av långkörd fläsksida med gräddstuvad vitlökspotatis, honungskramelliserad rödlök och syrad vitkål. Köksmästaren, matkreatören och kocken Oscar Dannström från Grythyttan berättar: – Vi tillagar givetvis allt själva, matsedeln anpassas efter årstiderna och lokal tillgång på vilt och fisk. Vi har inget nötkött på menyn utan endast ”Norrlandsnöt” det vill säga älg, säger Oscar med ett skratt men tillägger snabbt att man även servar ren, fisk och mycket annat som skogen och fjällen har att erbjuda. Han berättar vidare att man importerar vin och brygger fyra olika ölsorter själva.

På Borgafjäll Hotell vill man erbjuda gästen betydligt mer än bara övernattningsmöjligheter. – Hela vistelsen ska vara en upplevelse i ljud, ljus, färg form och smak. Våra sinnen ska stimuleras och retas till upplevelser, berättar Jana Lemberg entusiastiskt. På hotellet finns flera olika boendeformer. Lägenheter med varierande storlekar och hotellrum med ett eller flera sovrum, men också konferensmöjligheter med plats för mellan 50 och 90 gäster. Här anordas förstås också alla typer av aktiviteter. Jana Lemberg trivs ypperligt med sitt jobb och uppvisar stor entusiasm i varje ögonblick. – Tänk dig en decembernatt, 20 grader kallt och en stjärnklar himmel. Du andas lungorna full av ren luft, lyssnar till din egen andedräkt och bara njuter. Kan det bli bättre, kan man uppleva nuet och livskraften bättre? avslutar Jana.

Boka ditt fjälläventyr redan nu! Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa är det gemytliga retrohotellet i den lilla LiLLa konferenspaketet stora konferenspaketet fjällbyn med oanade möjligheter. Från Umeå är det endast 31 mil, från konferensrum inkl bordsvatten konferensrum inkl bordsvatten, Logi, frukost och lunch Stockholm 72 mil. Hotellet som är dryga 60 år erbjuder en avkopplande och Logi och frukost för- och eftermiddagskaffe, trerättersmiddag, entré till spa, lån av badrock trivsam miljö samt spännande arkitektur av arkitekt Ralph Erskine. Restautvårättersmiddag rangen serverar mat av närproducerade råvaror och vi tillverkar vårt egna öl. Boende i standardhotellrum/Villan i standardhotellrum/Villan Längdskidspåren ochBoende skoteruthyrningen finns precis invid hotellet. Nära till Del i dubbelrum per person per dygn 1.060 - 1.300 kr inkl Vat Del i dubbelrum per person per dygn backarna och skiduthyrningen. Mycket prisvärdaHotell liftkort.Äventyr 250 meter Ica. Borgafjäll & till Spa är det gemytliga retrohotellet i den lilla 780 - 1.050 kr inkl Vat enkelrum per person per dygn 1.550-1.850 kr inkl Vat Varmt Välkomna till oss! fjällbyn med oanade möjligheter. Från Umeå är det endast 31 mil, från enkelrum per person per dygn

Boka ditt fjälläventyr redan nu!

mil. Hotellet som är dryga 60 år erbjuder eni våra avkopplande Boende lägenhetssviteroch trivsam miljö samt spännande arkitektur av arkitekt Ralph Erskine. RestauDel i dubbelrum per person per dygn - 1.850 krvårt inkl Vat rangen serverar mat av närproducerade råvaror och vi1.350 tillverkar egna öl. enkelrum person per dygntill Längdskidspåren och skoteruthyrningen finns precis invidper hotellet. Nära enkelrum per person per dygn 2.230-3.050 kr inkl Vat 1.860-2.680 kr inkl Vat backarna och skiduthyrningen. Mycket prisvärda liftkort. 250 meter till Ica. +46 942-421 00 www.borgafjallhotell.se Varmt Välkomna till oss!

TEXT: ÖRJAN persson

Boka ditt fjälläv

Borgafjäll Hotell Äventyr & Spa är d fjällbyn med oanade möjligheter. F Stockholm 72 mil. Hotellet som är dry trivsam miljö samt spännande arkite rangen serverar mat av närproducera Längdskidspåren och skoteruthyrning backarna och skiduthyrningen. Myck Varmt Välko

1.180-1.480 kr inkl Vat72 Stockholm

• Snösäkert • Äkta fjällby • Barnvänligt • Pistade backar (Svarta-Röda-Blå–Gröna) • Off-piståkning med Catski • Boende i våra lägenhetssviter • Skogsskidåkning • Skiduthyrning • Preparerade längdskidspår • Skoteruthyrning • Friåkningsområden skoter • Del i dubbelrum per person per dygn • Över 1.000 km skoterleder • Varierande vandringsleder • Svamp- och Bärplockning • Jakt & Fiske • Restaurang • 980 - 1.480 kr inkl Vat Pub • SPA • Konferens • Träningsrum • Hotellrum • Lägenheter • Villa • ”Hotellet i sig är värt ett besök”

info@borgafjallhotell.se

• Snösäkert • Äkta fjällby • Barnvänligt • Pistade backar (Svarta-Röda-Blå–Gröna) • Off-piståkning med Catski • • Skogsskidåkning • Skiduthyrning • Preparerade längdskidspår • Skoteruthyrning • Friåkningsområden skoter • • Över 1.000 km skoterleder • Varierande vandringsleder • Svamp- och Bärplockning • Jakt & Fiske • Restaurang • Pub • SPA • Konferens • Träningsrum • Hotellrum • Lägenheter • Villa • ”Hotellet i sig är värt ett besök”

• Snösäkert • Äkta fjällby • Barnvänligt • Pistade backa • Skogsskidåkning • Skiduthyrning • Preparerade längd • Över 1.000 km skoterleder • Varierande vandringslede Pub • SPA • Konferens • Träningsrum • Hotellrum

info@borgafjallhotell.se

+46 94


18

livsmedel www.svenskleverantorstidning.se

Komplett logistikpartner för Sveriges livsmedelsproducenter Syd Frys AB är en komplett logistikpartner för landets livsmedelsproducenter. Man står för lagring, förädling och vidaretransport av kylda och frysta produkter och erbjuder kundunika helhetslösningar med total kontroll på hela logistikkedjan.

Syd Frys AB har utvecklats till Sveriges tredje största aktör kring hantering av kylda och frysta livsmedel. Med tre strategiskt belägna och toppmoderna anläggningar för lagring, förädling och vidaretransport i Hyllinge, Mörarp och Staffanstorp är företaget ett för många givet val när det handlar om smart och kostnadseffektiv logistik. Tillsammans har de tre anläggningarna en lagringskapacitet på hela 115 000 kubikmeter. – Vi betraktas allmänt som en snabb och pålitlig partner. Vi lyssnar på kundens behov och tar därefter fram skräddarsydda tjänster och lösningar för exempelvis packning, infrysning och upptining. Allt med fullständig kvalitetssäkring och total kontroll på hela logistikkedjan, säger Christer Johansson, VD för Syd Frys AB. Kvalitet, säkerhet, kontroll Syd Frys servar kunder i hela Sverige och erbjuder ett totalkoncept där man hämtar produkterna hos kund, förvarar dem och står för hela logistikinsatsen när det sedermera blir dags för leverans. Man åtar sig även exportleveranser där man kan stå för hela dokumentationen för uppdragsgivarens räkning. – För oss är ingen kund vare sig för liten eller för stor, alla är välkomna, understryker Christer Johansson. Han berättar att man i dagsläget servar ett hundratal återkommande kunder, för vilka man hanterar en mängd olika livsmedel, företrädesvis bär, glass, kött och grönsaker. – Kvalitet, säkerhet och fullständig kontroll är de ledord vi jobbar efter. Vi investerar kontinuerligt i våra anläggningar och jobbar med kvalitetssystem som WMS och HACCP för att alltid kunna upprätthålla en hög kvalitet på de tjänster vi erbjuder, säger han. Syd Frys hanterar produkter i kylutrymmen med plus 4 grader, djupkyl på minus 1,5 grader och frys på minus 25 grader. De senare kräver frysrum med värme i golven för att undvika frost på produkterna. Lyfter fram personalen Christer, hans syster och pappa Gert, som startade företaget 1976, driver i dag familjeföretaget som sysselsätter 28 stycken lojala och kompetenta anställda. Gert Johansson drev tidigare ett åkeri och körde i Norrland, då han

startade verksamheten i Mörarp där huvudkontoret ligger. Anläggningen i Hyllinge byggdes 1986 medan anläggningen i Staffanstorp är en före detta glassfabrik som Syd Frys köpte 2006. Chisters svåger har sju lastbilar som hämtar varorna hos kunderna och kör ut dem, företrädesvis i Skåne och Halland. I övrigt använder man sig av lokala åkare i mer eller mindre hela Sverige. Inom EU går det mesta på lastbil och i övriga världen i containrar. Syd Frys framgångar tillskriver Christer Johansson i mångt och mycket den trogna medarbetarskaren. – De har en synnerligen viktig funktion eftersom de måste kunna kommunicera med kunderna på ett korrekt sätt. Vi ställer höga krav på våra medarbetare och de lever upp till dem dag efter dag, berömmer, Christer. Han ser positivt på bolagets framtid och konstaterar att produkterna i butikens frysdiskar blir fler och fler i takt med en växande befolkning. TEXT: ÖRJAN persson

Med tre strategiskt belägna och toppmoderna anläggningar för lagring, förädling och vidaretransport av kylda och frysta livsmedel är Sydfrys en snabb och pålitlig partner Vi lyssnar på dina behov och erbjuder produktanpassade tjänster och kundspecifika lösningar för exempelvis packning, infrysning och upptining. Allt med fullständig kvalitetssäkring och total kontroll på hela logistikkedjan. Läs mer på vår hemsida www.sydfrys.se eller kontakta oss på telefon.

Box 73 | S-253 05 Mörarp | Tel: 042-38 86 60 | Fax: 042-715 88 | Epost: sydfrys@sydfrys.se


göteborg 19 www.svenskleverantorstidning.se

Ledande läckagesökningssystem för den tillverkande industrin Den 5 december trädde den riksomfattande energikartläggningen i kraft, vilket bland annat innebär att företag som jobbar med tryckluft måste ha ett system som redovisar eventuella energibesparingar. Här kan LEAQS-systemet spela en avgörande roll med sin förmåga att möta företagens krav på drift- och datasäkerhet.

Tryckluft är ett komplext media där varje enskild åtgärd påverkar andra delar i systemet. Därför krävs det en komplett överblick för att kunna åstadkomma energibesparingar i ett tryckluftssystem. Det är man väl medvetna om i LMS Nordic AB som jobbar med världens mest använda system för ändamålet; LEAQS. Daniel Winkler leder verksamheten. – Vi vänder oss till tillverkningsindustrin över hela världen även om tyngdpunkten ligger här i Sverige. Idag är vi nio anställda med representation både här i Göteborg och i Sandviken, berättar Daniel. Komplett information LEAQS är ett webbaserat system, det vill säga en mjukvara för läcksökning, projektledning, produktidentifiering, reparation, mätning, optimering och analys. Det utvecklades av datatekniker med lång erfarenhet av tryckluft, styrsystem och tryckluftens dynamik, och har resulterat i system som i dagsläget innehåller närmare 8 000 fullt dokumenterade läckagesökningsprojekt. LEAQS har servat den tillverkande industrin i snart 15 år och används idag av flera tusen

ledande företag världen över med höga krav på drift- och datasäkerhet – LEAQS tillgodoser det stora informationsbehov som krävs för att hantera såväl läckagesökning som reparationsprocesser. Kunden får ett värde på det aktuella läckaget i både kronor och volym, vilket för en stor industri kan inne-

bära kostnadsbesparingar på flera miljoner kronor, säger Daniel Winkler. Han berättar att LEAQS ständigt utvecklar och introducerar nya funktioner, vilket resulterar i reducerade projekttider och bättre redovisade resultat. Systemet har släppts i en ny version under 2015. Via LEAQS sköts dokumentationen

direkt online via exempelvis en surfplatta, vilket ger rapportering och dokumentation med detsamma. Daniel påminner också om den riksomfattande energikartläggning som trädde i kraft den 5 december, vilket bland annat innebär att företag som jobbar med tryckluft måste ha ett system som redovisar eventuella energibesparingar. – De flesta blir förvånade över hur dyrt ett fel i en tryckluftsanläggning kan bli, säger Daniel.

Vi asfalterar din garageuppfart, parkering eller gata Telefon 031 29 76 40 www.sandahls-asfalt.se Installation under tryck

De flesta blir förvånade över hur dyrt ett fel i en tryckluftsanläggning kan bli.

● Flöde, tryck, temperatur ● Mäter i båda riktningarna

Onlinekurs Astra Zeneca, Sandvik, SKF, Boliden, Cocacola, Seco Tools och Arla är bara några av de som valt att samarbeta med LMS Nordic AB. Man jobbar även med mätning och övervakning i fler än 15 anläggningar i Sverige där man i realtid övervakar flöde och tryck samt tar fram nyckelparametrar. Kunderna erhåller komplett information om läckagenivåer, energieffektivitet och olika tryckluftsförändringar. Med andra ord; total kontroll över all tryckluft i verksamheten. Daniel Winkler berättar avslutningsvis att LMS Nordic från och med i höst erbjuder en onlinekurs om tryckluft. – Syftet är att öka förståelsen för tryckluftens kostnader och säkerhetsmässiga aspekter. Kursen är 30 minuter lång och riktas till operatörer och personal som kommer i kontakt med tryckluft. Den har blivit mycket väl mottagen och är en viktig del i att få personalen med sig och vara med att bidra till energibesparingar, informerar han.

Få full kontroll på tryckluftssystemet

● Mät energieffektivitet Flödesmätare

● Kontrollera er läckagenivå

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

www.leaqs.com/sv - Tel: 031- 757 15 15


20

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

För Move It är inget omöjligt att flytta När kassaskåp eller andra tunga och skrymmande föremål ska flyttas är det Move It Kassaskåpsflyttarna i Göteborg AB som anlitas. Move It har en förmåga att alltid finna en metod som löser flytten, oavsett om det rör sig om ett kassaskåp, en staty eller bankvalvsdörr.

Namnet till trots, Move It Kassaskåpsflyttarna AB kan ta sig an betydligt mer än just kassaskåp. – Vi jobbar med alla former av tunga lyft. Det kan till exempel även handla om dokumentskåp eller säkerhetsskåp, men också om stora blomsterkrukor i offentliga miljöer, statyer på allmänna platser, spabad eller fläktsystem på nionde våningen i ett hus. Vi flyttar också maskiner för industrier, berättar Håkan Nilsson som leder verksamheten. När många banker nu väljer att stänga ner sina bankvalv anlitas Move It för att flytta den stora valvdörren och serviceboxarna. – Ett uppdrag är sällan det andra likt, vilket vi tycker är roligt. Det gäller för oss att finna en lämplig lösning för varje utmaning vi ställs inför, säger Håkan. Helhetslösningar Kassaskåpsflyttarna har funnits sedan slutet av 80-talet. Håkan Nilsson köpte bolaget 2007 och lade till Move It i företagsnamnet. Efter årsskiftet går flyttlasset till nya lokaler i Gårdsten, men verksamheten blir densamma. Efter att ha skapat

Håkan Nilsson

sig en bild av det aktuella uppdraget hyr Håkan in truckar, mobilkranar, talgar, trappgående vagnar, pallyftar och så vidare, varpå arbetet planeras och genomförs enligt konstens alla regler. Det rör sig om ett helhetsåtagande från planering och besiktning till genomförande och slutkontroll. Härutöver erbjuder Move It även både kort- och långtidsförvaring av flyttgodset. Kunder i många branscher Flyttfirmor, byggföretag, industrier, kommunala skolor, kyrkor samt företag inom olika branscher tillhör uppdragsgivarna. – Vi har ett mycket brett kundregister, behovet av våra tjänster finns således i en mängd olika branscher. Vi har ett gott samarbete med GLC Flytt i Göteborg, men även med företag som säljer kassaskåp och dokumentskåp. De tar hjälp av oss när deras kunder vill att det gamla ska bort och ersättas med nytt. Vi blir deras problemlösare, avslutar Håkan Nilsson. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

Smarta SMS-tjänster för målmedvetna företag Nya tekniska kommunikationslösningar kommer hela tiden, men alltjämt står sig SMS som en av de mest effektiva kommunikationskanalerna. Det har man tagit fasta på i MobiPlus som genom att erbjuda moderna SMS-funktioner bidrar till sina kunders utveckling och lönsamhet.

Vi träffar Calle Mörck, VD för MobiPlus som han bildade 2010. Idag driver han företaget tillsammans med kollegan Fredrik Alsgren med ett förflutet i firman sedan 2012. MobiPlus erbjuder smarta lösningar för mobil kommunikation och marknadsföring. Fokus ligger på kommunikationslösningar via SMS och e-post. – Med SMS går det att skicka massor av information, såsom påminnelser eller erbjudanden från exempelvis butiker och e-handelsföretag. Faktum är att SMS har fördelar som andra medier saknar. På så vis kompletteras de övriga kommunikationskanalerna, vilket i förlängningen leder till fler aktiva kunder och mer lönsamma affärer, säger Calle Mörck som vi träffar på företagets kontor i Göteborg. Många fördelar SMS som kommunikationskanal har en mängd fördelar, inte minst det faktum att 97 procent av mottagarna läser ett inkommet SMS inom en timme. SMS sker på kundens villkor,

kostnaden är låg, det är enkelt att nå en specifik målgrupp och möjligheterna att få kontakt med målgrupper som är svåra att nå via andra kanaler är god. Det går att få mätbara resultat och kunden får en ökad besöksfrekvens på sin hemsida. – Vi har utvecklat en plattform för både SMS och e-post vilket gör att våra kunder kan samköra dessa kanaler under samma tak, så att de på bästa och mest kostnadseffektiva sätt når ut till sina kunder. Samtidigt är mätbarhet något som efterfrågas på dagens marknad vilket gjort att vi lagt mycket tid och utveckling på just detta. Våra kunder kan på ett enkelt sätt skapa tävlingar, omröstningar och kampanjer, eller sköta exempelvis kommunikation och orderhantering. På bara några minuter når företaget sin målgrupp med SMS, påpekar Fredrik Alsgren. Egen plattform MobiPlus har lanserat Enterprise SMS Plattform, vilket är liktydigt med ett paket med företagets bästa funktioner. Här ingår en egenutvecklad webbplattform som är kopplad till ett eget eller delat kortnummer med möjlighet till tvåvägs-SMS. – Vi lyssnar ständigt på marknaden för att alltid kunna anpassa oss efter våra kunders behov. Vårt system är således mycket flexibelt och lätt att använda med sin tydliga struktur,

förklarar Calle Mörck. MobiPlus har dessutom tagit fram SMSGateway som gör det möjligt att koppla SMSfunktionalitet till en app eller en tjänst, och på så vis skapa ett mervärde för sina kunder. – Vi kan koppla samman våra verktyg med kundens eget CRM-system. På så sätt blir det möjligt att skicka allt ifrån bokningspåminnelser till beställningsbekräftelser från befintligt system direkt till mottagarnas mobiltelefoner, säger Fredrik Alsgren som spår en fortsatt god utveckling för såväl MobiPlus som branschen i stort. – Vi ser en ökning avseende SMS-kommunikation, konstaterar han. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

– Med SMS går det att skicka massor av information, såsom påminnelser eller erbjudanden från exempelvis butiker och e-handelsföretag.

Kontakta oss för mer info:

031 - 360 80 89

NU UJ ST

!

info@mobiplus.se

Prova på SMS i 3 månader för endast 999 kr

Specialist på flytt av kassaskåp och tyngre flytt! Tel. 031-760 85 40 Britta Sahlgrens Gata 9 - 421 31 V. Frölunda E-mail: hakan@kassaskapsflyttarna.se


göteborg 21 www.svenskleverantorstidning.se

Proffs på små och stora måleriinsatser Funktionsfel på tvättmaskiner och andra vitvaror ställer till stora problem för såväl privatpersoner som fastighetsägare. Arbetsinsatser signerade Maximal Hushållsservice AB är med andra ord både viktiga och kostnadsbesparande. Företaget står för ett koncept som spänner över allt ifrån service och installation till energibesparande åtgärder, projektering och planering.

Maximal Hushållsservice AB bildades redan 1979. Tommy Eriksson och Ingvar Tid-Brorsson hade båda ett långt förflutet i firman innan de fick erbjudande om att ta över verksamheten 2005. – I början fokuserade vi enbart på service och reparationer men i början av 90-talet började vi även sälja produkter. Idag är vi åtta anställda, berättar Tommy som vi träffar på anläggningen i Högsbo där man förfogar över kontor, verkstad och lager. Fixar allt Maximal Hushållsservice är en viktig samarbetspartner för många fastighetsbolag och fastighetsägare. Man utför service på plats hos respektive kund och är delägare i det rikstäckande bolaget GarantGruppen AB. Man säljer och installerar nya maskiner och kan åta sig att installera en helt ny tvättstuga. – Vi plockar bort det gamla och ersätter med nytt. Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrum, manglar, strykbrädor, bänkar – vi fixar allt och tar fram en totallösning kring varje enskilt uppdrag, säger Ingvar Tid-Brorsson och berättar att företaget är återförsäljare för Electrolux. Maximal Hushållsservice erbjuder förmånliga serviceavtal som innefattar allt ifrån byte av filter till säkerhetskontroller och funktionstester. Man kan också erbjuda energibesparande åtgärder. – Faktum är att just renovering är det mest kostnadseffektiva man kan göra för en tvättstuga. Kunden sparar både vatten och el genom att byta ut gammal utrustning mot ny. I regel betalar satsningen sig själv inom bara några år, konstaterar Ingvar. Maximal Hushållsservice säljer även vitvaror från välkända tillverkare som Electrolux, Bosch, Siemens och Husqvarna. Servicefokus I Maximal Hushållsservice AB står servicebegreppet alltid i fokus. Man strävar efter att vara tillgängliga 24 timmar om dygnet och vara på plats hos kunderna så snart som möjligt efter ett driftstopp har inträffat. Wallenstam, HSB i Mölndal, Akelius, Balder och Förvaltnings AB Västerstaden är bara några av företagets uppdragsgivare. – Vi samarbetar dessutom med Condico som är specialiserat på leverantörs- och installationsavtal avseende vitvaror, berättar Tommy Eriksson som ser ljust på företagets framtid. – Vi räknar med ökad efterfrågan på våra tjänster och lär därför behöva anställa en ny servicetekniker under 2016. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

Maximal Hushållsservice erbjuder förmånliga serviceavtal som innefattar allt ifrån byte av filter till säkerhetskontroller och funktionstester. Man kan också erbjuda energibesparande åtgärder.

KONTAKTA OSS OM HUSHÅLLSMASKINERNA KRÅNGLAR Installationer, service och reparationer av vitvaror och tvättstugeutrustning

Telefon 031-476473, Fax: 031-456410 info@maximalhushall.se, www,maximalhushall.se


22

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Byggare utan begränsningar Bergman & Höök Byggnads AB är byggföretaget som mer eller mindre saknar begränsningar. Genom åren har man byggt allt ifrån bostäder till industrier och parkeringshus, och inget tyder på att den stora efterfrågan på bolagets tjänster kommer att avta.

Grundarna Anders Höök och Ulf Bergman bildade det välrenommerade byggföretaget 1992. Fem år senare gjorde ytterligare två delägare entré i bolaget. Idag är man drygt 50 anställda, cirka 20 tjänstemän och 30 yrkesarbetare. Vi träffar Anders Malmcrona, VD, på kontoret i Högsbo där man finns sedan tre år tillbaka. Han berättar att man utför allt inom byggnation, det vill säga nybyggnation, om- och tillbyggnation, samt allt ifrån renoveringar till hyresgästanpassningar för främst företag och offentliga verksamheter över hela Västsverige. – Vi bygger bostäder, hotell, kontor, skolor, parkeringshus och industrier men genomför också exempelvis stamrenoveringar. Vi tar oss även an alla typer av upphandlings- och samverkansformer, berättar Anders. Omfattande projekt Uppdragsgivarna har genom åren varit många i Bergman & Höök Byggnads AB. Wallenstam, Alaska Fastigheter, Engelhardt, Reningsborg, Riksbyggen, Poseidon och Akademiska Hus är några av dem. – För Wallenstam har vi byggt både bostäder och kommersiella lokaler, bland annat två bostadshus i Kvillebäcken, och vi har precis startat ett nytt projekt i Helsingborg. För Riksbyggen genomför vi nu stamrenoveringar i drygt 800 våtenheter i ett projekt som beräknas hålla på i tre år, och ett projekt med bostadsrätter har precis startats i Sannegårdshamnen. Vi har byggt både St. Jörgens hotell- och spaanläggning och Sisjö Center som var ett stort ombyggnationsprojekt under två år. Ett helt nytt projekt som just har påbörjats i Sisjön genomförs på Forbos gamla tomt där vi bygger Bauhaus nya stormarknad på uppdrag av Alaska Fastigheter, berättar Anders Malmcrona. Utvecklingsfas I Bergman & Höök Byggnads AB strävar man efter att komma in i sina uppdragsgivares projekt i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna utveckla desamma på bästa sätt. – Vi eftersträvar partnering där alla är inblandade, vilket skapar bred kunskap kring alla projekt, säger Anders som ser en allt större efterfrågan på kvalificerade byggtjänster. Det lär med andra ord bli mycket att göra även i fortsättningen för Bergman & Höök Byggnads AB som därför söker efter ny arbetskraft till ett flertal befattningar i bolaget. – Vi strävar efter att både utveckla och förstärka bolagets kultur och värderingar. Vi befinner oss i en stark utvecklingsfas med starkt ökande omsättning och ser sådana faktorer som väsentliga för fortsatta framgångar, säger Anders Malmcrona. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

• August Barks gata 30 B • 421 32 Västra Frölunda •Telefon 031 55 66 60 Mobil 0706 40 68 34 www.bergman-hook.se


göteborg 23 www.svenskleverantorstidning.se

Mekanisk plåtbearbetning i branschens framkant Noggrannhet och precision är ledord i INM Mekaniskas verksamhet. Här tar man fram prototyper i stål, rostfritt och aluminium i ett koncept som spänner över allt ifrån rådgivning till färdig leverans.

– Ju tidigare vi kan ta del av ett projekt desto större möjligheter har vi att ta fram ett bra slutresultat, samtidigt som vi sparar både tid och material. Vi har lång erfarenhet av verktygskonstruktion och materialegenskaper, och jobbar med hög kvalitet och korta leveranstider, framhåller Thomas. Han vill i sammanhanget gärna passa på att lyfta fram sin kompetenta personalstyrka som han beskriver som mycket skickliga yrkesutövare. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

VD, Thomas Littorin

INM Mekaniska grundades redan 1968 och är en del av INM-Gruppen där även HB Mekaniska AB i Mölnlycke ingår. Verksamheten utgår från den 3 000 kvadratmeter stora anläggningen i Högsbo industriområde där ett 30-tal anställda företräder bolagets breda koncept under ledning av VD Thomas Littorin. – Vi är en mekanisk verkstad med fokus på prototyper och mindre serier i plåt av stål, rostfritt och aluminium. Vår ambition är att kunna åta oss allt som omfattar plåtformning, säger Thomas. Komplett maskinpark I INM Mekaniskas kompletta plåtbearbetningsverkstad pressar och bockar man plåt till såväl enkla som avancerade former. Man utför även laserskärning, svetsning och CNC-bearbetning där man jobbar med stor noggrannhet och mycket snäva toleranser. I den moderna maskinparken finner vi bland annat styrda fräsmaskiner, 2D- och 3D-lasermaskiner, kantpressar och hydraulpressar. Samtliga är datorstyrda vilket bidrar till ett slutresultat med mycket hög precision. Allt som tillverkas passerar en mätmaskin där man säkerställer funktion, kvalitet och mått. – Alla pressverktyg vi använder tillverkar vi själva i vår verkstad. Det gör oss mycket flexibla, säger Thomas Littorin. Från början till slut Kunderna finns företrädesvis inom tillverknings- och fordonsindustrin. Det breda konceptet spänner över allt ifrån rådgivning till färdig leverans.

Fräsning

Press

3D laser

Kontroll

Vi tillverkar prototyper i små serier med kort varsel utan kompromisser Plåt är ett fantastiskt material. I vår kompletta plåtbearbetningsverkstad pressar och bockar vi plåt till enkla eller avancerade former i plåt av stål, rostfritt eller aluminium. Vi utför även laserskärning, svetsning och CNC-bearbetning med snäva toleranser. Våra sofistikerade programvaror bidrar ytterligare till högsta precision. Till vår hjälp för att kunna utföra allt detta har vi erfarna medarbetare och en flexibel organisation som utför sitt hantverk tillsammans med en avancerad maskinpark. Telefonnummer: 031-709 13 80 | E-post: info@inmmek.se | Läs mer på www.inmmek.se


24

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Proffs på små och stora måleriinsatser För KP Måleri AB är inget jobb vare sig för litet eller för stort. Den välrenommerade målerifirman tar sig an både invändiga och utvändiga arbeten och står för ett koncept som präglas av konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och stor noggrannhet.

VD, Jonas Groeger

KP Måleri bildades 1983 och såldes 2010 till nuvarande ägare. Samma år gjorde Jonas Groeger entré i firman och idag leder han verksamheten framåt. Vi träffar honom i företagets lokaler i Högsbo. – Vi är specialister på utvändigt och invändigt underhållsmåleri, och kan rycka in i samband med såväl nybyggnation som renoveringsinsatser.

För oss är inget jobb vare sig för litet eller för stort, säger Jonas med eftertryck och tillägger att man även tar sig an fönsterrenoveringar. Stark bredd Jonas Groeger har själv lång erfarenhet, närmare bestämt 32 år, av måleribranschen. Han började som målare, blev sedermera arbetsledare, och har sedan dess drivit eget företag. Nu företräder han 33 anställda målare och ett koncept där man vänder sig till såväl privatpersoner som företag, fastighetsbolag, stat och kommun. Man tecknar ramavtal med bostadsrättsföreningar och har genom åren arbetat med bland annat skolor och offentliga miljöer i hela västra Sverige. – Man faktum är att vi kan jobba över i stort ett hela Europa. Bara i år har vi varit involverade i cirka 500 olika projekt, berättar Jonas Groeger. Effektivitet och kvalitet Med mer än 30 år i branschen representerar KP Måleri AB ett välrenommerat koncept kring både totalentreprenader med egna underentreprenörer, underhålls- och reparationsmåleri. Effektivitet och kvalitet är nyckelbegrepp som präglar alla delar av verksamheten, vilken förstås är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISOstandarden. Företaget är också medlem i Måleriföretagen i Sverige och värnar om miljön genom att använda sig av Alcros miljömärkta produkter. – Vi värdesätter personliga kundkontakter genom hela projektet. Vi tar oss an totalentreprenader inklusive projektledning och står för en prisbild som är mycket konkurrenskraftig, avslutar Jonas Groeger.

– Vi är specialister på utvändigt och invändigt underhållsmåleri, och kan rycka in i samband med såväl nybyggnation som renoveringsinsatser. För oss är inget jobb vare sig för litet eller för stort.

Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

Anpassade butiksinredningslösningar från start till mål Rätt inredning kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande för en nyöppnad butik. Det är man väl medvetna om hos nordic shop concept som tar fram skräddarsydda inredningslösningar för framför allt retailföretag med höga mål och ambitioner.

Inredningsleverantören nordic shop concept etablerades 2010 och representerar lång erfarenhet av arbete kring detaljhandeln. Verksamheten finns representerad via ett filialkontor i Stockholm, men utgår från huvudkontoret i Göteborg där vi träffar project manager Ann Hultman med ett förflutet i företaget sedan 2011. – Vi designar, konstruerar, tillverkar och levererar butiksinredningar för framför allt retailföretag. Genom att anlita oss erhåller de en trygg och pålitlig samarbetspartner som förstår processerna kring etablering och vad som krävs för att nå framgång, säger Ann Hultman. Helhetskoncept Nordic shop concept står för kompletta helhetslöningar kring allt som rör modern butiksinredning. Det innefattar allt ifrån ritningsarbete och inredningsdesign till byggprojektledning och upphandling samt produktion och logistik. Kvalitet till rätt pris och hög leveranssäkerhet är företagets signum. Nordic shop concepts erfarna projektledare står alltid redo och tar ett helhetsgrepp kring alla de behov och önskemål som finns kring varje uppdrag. – Vi jobbar både internt och externt för att säkerställa de resurser som krävs. Kunden har tät kontakt med vår projektledare genom hela arbe-

Telefon 0702-176 565 www.nordicshopconcept.com

KP Måleri AB Britta Sahlgrens gata 4 421 31 Västra Frölunda

tet, vilket säkerställer kontinuitet och att slutresultatet blir det önskade, säger Ann Hultman. Ser möjligheter Framträdande butikskedjor som Intersport, Plantagen, Brio och Salmings är vanliga uppdragsgivare för nordic shop concept. I oktober öppnade en Intersportbutik på Drottninggatan i Stockholm där Ann och hennes kollegor stått för inredningen, och så sent som i november öppnade samma butikskedja en butik i Mall of Scandinavia i Solna som bär nordic shop concepts signatur. Företaget ligger också bakom inredningen i alla Plantagens butiker i Norden. – Vi utgår från en skiss, tar fram en ritning och konstruerar därefter den aktuella lösningen i önskade material och kulörer. Allt vi gör är helt kundunikt och anpassat för butiken i fråga, understryker Ann Hultman. Hon framhåller företagets slimmade organisation som innebär korta beslutsvägar. Man arbetar i en nära relation med kunden och är alltid lättillgängliga. – Vi är bra på att se möjligheter och arbeta flexibelt. Oavsett önskemål ser vi till att lösa det, avslutar Ann Hultman.

www.kpmaleri.se

Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

Tel. 031-49 80 10 E-post: info@kpmaleri.se www.kpmaleri.se


göteborg 25 www.svenskleverantorstidning.se

Smarta hisslösningar för rörelsehindrade personer I decennier har Kalea Lifts haft en alldeles speciell betydelse för rörelsehindrade personer. Företaget utvecklar lift- och hisslösningar av alla de slag och arbetar enligt en filosofi om att alltid utveckla nya, bättre och ännu mer ändamålsenliga produkter.

Kalea Lifts grundades redan 1898 och har ända sedan starten arbetat med hisslösningar. I slutet av 70-talet valde man att fokusera på lösningar för personer med rörelsebegränsningar, vilket format ett synnerligen brett och marknadsledande sortiment. 2009 köptes företaget av Cibes Lift i Gävle, vilket lade grunden till nya satsningar på såväl den svenska som internationella marknaden. Cibes Lift har egna dotterbolag i Finland, Norge, Holland, Belgien, Frankrike, Spanien, England och Kina. Koncernen sysselsätter sammanlagt drygt 280 anställda. Brett sortiment På Kaleas försäljningskontor i Göteborg träffar vi Börje Fransson som är ansvarig för all försäljning i koncernen. – Vi säljer och marknadsför tre varumärken; Kalea Lift, Cibes Lift och NTD Lift som alla tillhör de marknadsledande fabrikaten i branschen. Tack vare att Kalea numera ingår i Cibes Lift lever varumärket vidare och står sig starkt i såväl Sverige som utomlands, konstaterar Börje och tillägger att Kalea har försäljningskontor även i Stockholm och Karlskoga. Härutöver säljs företagets

produkter via åtta återförsäljare i Sverige. Kaleas sortiment omfattar allt ifrån stoltrapphissar till kabiner och plattformshissar. Det rör sig om så kallade lågfartshissar med inriktning mot olika tillgänglighetslösningar för personer med begränsad rörelseförmåga. Sammanlagt rör det sig om åtta olika modeller, varav den största är en plattformshiss med en kapacitet på 13 meter. – Bland våra kunder finns till exempel byggföretag, fastighetsbolag, arkitekter, butiksägare och kommuner, men även privatpersoner i behov av smarta hisslösningar i den egna bostaden. Samtliga våra produkter är egenutvecklade, och vi kan därmed garantera dess höga kvalitet, betonar Börje Fransson. SwingOn Kalea deltog nyligen på en mässa i Tyskland där man just släppt en helt ny produkt. Den heter SwingOn och har redan rönt ett mycket stort intresse. Den officiella lanseringen kommer att ske efter årsskiftet. – SwingOn är en trapphiss för små höjdskillnader på upp till en halvmeter. Den monteras i trappsteg vid till exempel en entré eller i en offentlig lokal och möjliggör för rörelsehindrade personer att ta sig fram med sin rullstol över dylika trappavsatser. Den är liten, lättanvänd och enkel att montera, berättar Börje Fransson. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

Cibes Lift erbjuder smarta hisslösningar för alla miljöer

Utmarksvägen 13, 802 91, Gävle | Tel: +46 (0) 26 17 14 00 | E-post: info@cibeslift.com | www.cibeslift.com


26

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Ett miljöföretag av sin samtid I en tid då miljöaspekter och energibesparing blir allt mer betydelsefullt representerar PURE Solutions Scandinavia en verksamhet som känns mer aktuell än någonsin. Energioptimering och inomhusmiljöer är företagets specialiteter och man företräder bland annat den revolutionerande adsorptionsduken cTrap.

Det var Jens Ringvall och Jarl Ljungqvist som tillsammans bildade PURE Solutions Scandinavia 2011. Idag sysselsätter verksamheten åtta anställda och utgår från anläggningen i Högsbo industriområde. Duon beskriver bolaget som ett miljöföretag med fokus på två huvudsakliga områden; inomhusmiljöer och energioptimering. – Det förstnämnda handlar i mångt och mycket om lösningar med hjälp av cTrap, en produkt som tagits fram av Lunds Universitet och som vi har ackreditering och rättigheter för att installera, berättar de. cTrap cTrap är en flexibel adsorpionsduk som monteras på ytor som avger emissioner i gas- eller partikelform. Duken är konstruerad så att den bara verkar från en sida genom att stoppa och binda emissioner av organiska ämnen samt

ammoniak, medan fukt passerar igenom duken. – Man kan säga att cTrap är en emissionsspärr men ingen fuktspärr. Eftersom den är så flexibel att använda går den att applicera på såväl golv som väggar och tak. Den förhindrar spridning av exempelvis mögel, PCB och så kallade flyktiga föroreningar, såsom tobaksrök eller matos, men den kan även stå emot inträngande kemikalier i byggnader som uppförts på kemikalieförorenad mark, säger Jens Ringvall. Han berättar att många förskolor som uppfördes under 60-, 70- och 80-talet byggdes med platta på mark med tryckimpregnerade syltar. Det ledde till emissionsproblem som i sin tur resulterade i ohälsa bland personal och barn. I samband med att förskolorna renoveras kan cTrap sättas in och lösa problemen. Kommuner från Uddevalla i norr till Halmstad i söder dominerar kundkretsen avseende inomhusmiljöer. Med fem egna installatörer kan man snabbt ta sig an förfrågningar från kunderna.

nenter som kyler, värmer eller återvinner luften i fastigheten, till exempel värmeväxlare, kyl- och värmebatterier samt kondensatorer. – Vi applicerar våra rengöringsvätskor under lågt tryck, varpå vi sköljer med vatten. Tekniken är mycket miljövänlig och innebär inget slitage eller åverkan på komponenterna, förklarar Jarl Ljungqvist. Här finns de flesta uppdragsgivarna i Storgöteborg, men härutöver samarbetar PURE Solutions Scandinavia med ett antal aktörer i övriga Sverige som använder sig av deras metod och rengöringsvätskor. Jens Ringvall och Jarl Ljungqvist ser ljust på företagets framtid och planerar att anställa mer personal under 2016 för att kunna möta den ökande efterfrågan. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

Miljövänlig metod Inom området energioptimering hjälper Pure Solutions Scandinavia kommersiella fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar genom att bland annat rengöra olika kompo-

Man kan säga att cTrap är en emissionsspärr men ingen fuktspärr. Eftersom den är så flexibel att använda går den att applicera på såväl golv som väggar och tak. Den förhindrar spridning av exempelvis mögel, PCB och så kallade flyktiga föroreningar, såsom tobaksrök eller matos, men den kan även stå emot inträngande kemikalier i byggnader som uppförts på kemikalieförorenad mark.

® Solutions Scandinavia AB

Telefon: 031-709 88 00 E-post: info@puresolutions.se E A Rosengrens gata 15, Västra Frölunda


göteborg 27 www.svenskleverantorstidning.se

Spännande inredningslösningar för trendmedvetna konsumenter On Interiör är företaget som anammar rådande inredningstrender genom att hela tiden ta fram nya, spännande inredningsprodukter. Det breda konceptet saluförs i såväl egna butiker som via återförsäljare över hela landet och i andra delar av världen.

On Interiör är en spännande inredningsleverantör som riktar sig mot alla återförsäljare av heminredning, allt ifrån små butiker till stora kedjor. Man erbjuder ett mycket brett och framför allt varierat sortiment bestående av bland annat doftljus, lampor, små möbler, lyktor och ljusstakar. – Vårt utbud är omfattande och vi jobbar med ett mycket stort nyhetsflöde genom att byta ut produkterna kontinuerligt. Ungefär 80 procent byts ut och ersätts med nytt varje vår och höst, berättar Jonathan Hoel som är affärsområdeschef. On Interiör företräder unika, trendiga och funktionella inredningsdetaljer för såväl hemmet som uterummet, terrassen och trädgården. Det rör sig om ett exklusivt men prisvärt sortiment. Man företräder till exempel varumärket Victorian som representerar doftljus av mycket hög kvalitet och uppdaterad design. Här ingår även doftljuset Burn Cancer som stödjer kampen mot cancer genom att tio procent av försäljningspriset skänks till organisationen Ung Cancer. Ung Cancer jobbar med att stötta unga vuxna och anhöriga som drabbas av sjukdomen.

16 butiker Det var Christer Hoel och Viveka Nilsson som startade firman 1999. Från början var det ett renodlat grossistföretag kring heminredning, men 2009 öppnade man sin första HagaHembutik i stadsdelen Haga i Göteborg. Två år senare öppnades On Interiörs andra butik i köpcentret Frölunda Torg. 2013 sålde Christer och Viveca en del av företaget, och i samband med detta köptes 14 butiker i en kedja från Sundsvall i norr till Helsingborg i söder. Idag har bolaget nya ägare och omfattar med andra ord sammanlagt 16 butiker inklusive franchisetagare. Deltar på mässor On Interiörs produkter når en allt bredare kundkrets. Fler och fler får upp ögonen för företagets stilrena och smakfulla kollektion. – Våra kunder finns över hela Norden men vi levererar också via agenter och samarbetspartners till både Asien och övriga Europa, säger Jonathan Hoel. Han berättar att man även deltar på mässor, såsom Formex i Stockholm, Maison & Objet i Paris och Springfair i England. – Det går att köpa våra produkter på de mässor vi deltar på, men givetvis också i våra butiker, via internet eller i vårt showroom i Västra Frölunda. Vi står alltid för snabba leveranser och bra service, avslutar Jonathan Hoel. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

Stark bredd i Jonas Måleri Privatpersoner och företag i behov av en komptent och erfaren målare har i JO Måleri AB ett synnerligen gott alternativ. Här jobbar man med såväl invändig som utvändig målning i en anda som präglas av hög kvalitet och stor noggrannhet.

Jonas Olsson startade sitt måleri 1999 men började arbeta i branschen som traditionell lärling redan 1988. Vi träffar honom i Västra Frölunda varifrån verksamheten utgår från en anläggning med både kontor och lager. Jonas har fem anställda som alla förfogar över var sin servicebil. Det rör sig med andra ord om en verksamhet med stor flexibilitet. Invändigt och utvändigt JO Måleri AB jobbar med såväl invändigt som utvändigt måleriarbete. Det förstnämnda innefattar även tapetsering, fönster- och snickerimålning samt val av kulörer och material om kunden så önskar. – Vi gör gärna besök på plats hos kunden och tar reda på vad som behöver göras. Vi ger förslag utifrån vår kunskap och erfarenhet och lämnar sedan en offert på den planerade arbetsinsatsen, berättar Jonas Olsson. – Det finns en färg för alla ytor, ALLT går att måla, från golv till tak, invändigt som utvändigt, Vi hjälper gärna våra kunder med en bedömning av ytan, för att komma fram till rätt produkt. Om behov finns, ordnar vi självklart kontakt med övriga yrkesgrupper inom byggnads, snickare, golvläggare eller plåtslagare.

Noggrannhet och kvalitet JO Måleri AB åtar sig uppdrag över hela Storgöteborg med angränsande kommuner. – Merparten av våra kunder är företag, inte minst byggbolag, men även fastighetsägare, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Vi rycker ofta in i samband med en nybyggnation, om- eller tillbyggnation, eller när till exempel en trappuppgång eller offentliga utrymmen ska målas, säger Jonas. Han berättar att firman genom åren har fått ett mycket gott rykte i branschen, och att det är just via ryktesvägen som många väljer att anlita JO Måleri AB. – Kunderna värdesätter vår långa erfarenhet och uppskattar att vi jobbar med stor noggrannhet, och hög kvalitet, avslutar Jonas Olsson. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN perssoN

VI möblerar alla årstIder åt alla personlIgheter telefon 031-708 56 86 läs mer på www.oninterior.se Telefon 0703-150868 | E-post: jomaleri@telia.com


28

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

En stark aktör kring modern plåtbearbetning När det gäller modern plåtbearbetning är det få som slår RZ Riboverken på fingrarna. Här driver man kundunika projekt som kan innefatta allt ifrån idé och konstruktion till färdig produkt – ett koncept som attraherar branscher som fordons-, försvars- och rymdindustrin.

RZ Riboverken ingår i RZ-Gruppen, en koncern med mekaniska verkstäder för kvalificerad bearbetning. De har gemensamt att de står för såväl konstruktion, prototyp och tillverkning som montering och leverans i en anda som präglas av stor noggrannhet och precision. Man vänder sig till kunder i både Sverige och övriga Europa med sitt breda koncept kring små och stora serier. RZ Riboverken arbetar inom området plåtbearbetning, en inriktning man haft sedan 90-talet, men faktum är att företaget har rötter ända sedan 60-talet. Verksamheten sysselsätter 35 personer med kontor och verkstad i Högsbo industriområde. Här träffar vi Peter Olesen, marknadschef för RZ Riboverken. – RZ-Gruppen består av elva fristående mekaniska verkstäder, varav fem finns i Göteborg. Vi är en av dem. Vi har lång och gedigen erfarenhet av branschen och förfogar över en modern maskinpark vilket gör att vi kan producera allt ifrån enstaka prototyper till stora serier, berättar han. RZ-Gruppen har vuxit via uppköp och en stående ambition om att hela tiden bredda sin verksamhet samt växa som bolag. Man vill kunna åta sig ännu större uppdrag från framför allt den tillverkande industrin, och här ligger RZ Riboverken helt i linje med moderbolagets ambitioner. – Företagen i gruppen kompletterar varandra med sina olika inriktningar, säger Peter Olesen och presenterar Riboverkens breda koncept kring modern plåtbearbetning. Laserskärning, stansning, bockning och valsning är några av företagets specialiteter. – Här finns kompetens och kapacitet att driva kundunika projekt kring allt ifrån idé, konstruktion och prototyp till färdig produkt. Projektledning, hög teknisk kompetens och egen montering garanterar detaljer som uppfyller högt ställda krav, säger Peter Olesen. RZ Riboverkens breda koncept attraherar kunder inom ett flertal olika branscher. Telekom, fordons-, flyg-, försvars- och rymdindustrin är några exempel, liksom aktörer inom optik- och lasermätning, elektronik och medicin.

– Vi strävar alltid efter att hitta nya, effektiva tillverkningsmetoder för att bredda oss, till exempel så kallad 3D-additiv tillverkning. Här samarbetar vi med både Chalmers Tekniska Högskola och Sverea IVF, berättar Peter Olesen. I RZ Riboverken tar man också fram sina egna pressverktyg för avancerad plåtbearbetning. Det är en av anledningarna till att man alltid kan stå för korta ledtider och snabba leveranser. Verksamheten är dessutom kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

RZ GRUPPEN Komplett samarbetspartner från prototyp till serieleverans. En kontakt. En leverantör.

rzg.se

Modern maskinpark RZ Riboverken förfogar över en mycket modern och ändamålsenlig maskinpark bestående av ett flertal CNC-styrda maskiner för såväl bearbetning som efterbehandling. På monteringsavdelningarna utförs montering av färdiga produkter och hela system, liksom styckförpackning med tillhörande komponenter.


göteborg 29 www.svenskleverantorstidning.se

Marknadsledande säkerhetssystem för svensk industri Företag kan aldrig vara nog försiktiga och förebyggande när det gäller brand, gasläckage och gnistbildning. Det har man tagit fasta på i företaget Safetech som representerar några av marknadens ledande säkerhetsföretag. Med Safetechs ändamålsenliga system skyddar man liv, egendom och miljö 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Safetech går att beskriva som det lilla familjeföretaget med de stora resurserna. Verksamheten utgår från Sisjöns industriområde i Göteborg där vi träffar bolagets VD, tillika initiativtagare till företaget, Leif Martinsson. Han har jobbat med brand- och gaslarm för industrin i Sverige sedan början av 80-talet och känner således väl till riskerna som finns och vilka konsekvenser de kan få. Sina kunskaper har han omsatt i en verksamhet kring ändamålsenliga säkerhetsprodukter. – Vi tillhandahåller kompletta helhetslösningar för industrin avseende larm och detektorer för brand, gas och dammexplosioner. I ett nära samarbete med våra kunder tar vi fram optimala skydd i förhållande till befintlig risk i form av skräddarsydda lösningar utifrån de förutsättningar som råder. Vi står för allt ifrån riskanalys och projektering, via leverans, installation och igångkörning, till utbildning och service, säger Leif Martinsson. Ledande tillverkare Safetech vänder sig till kunder inom bland annat automotive, biobränsle, energi, kemi, läkemedel, shipping, stål-, trä- och processindustrin. Bolaget representerar en av världens största brandlarmsaktörer och kan därför erbjuda sina

kunder gnistsläckningssystemet Minimax med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1902. – Minimax skyddar mot bränder och dammexplosioner. Gnistor släcks vanligtvis med hjälp av vatten, ånga eller CO2, beroende på applikation, utan att produktionen behöver avbrytas, förklarar Leif och tillägger att gnistsläcksystemen uppfanns av Minimax redan 1973. Ett annat varumärke man representerar är tyska IEP Technologies som utvecklar explosionsundertryckningssystem. Här vänder man sig till industrin i de nordiska länderna. – Systemet detekterar en tryckökning i exempelvis en silo eller ett filter. Inom millisekunder utlöses ett snabbsläckningssystem som undertrycker explosionen omedelbart, berättar Leif Martinsson. Gaslarmsystem S1 Härutöver har Safetech tagit fram ett egenutvecklat gaslarmssystem, vilket man också saluför till industrin, som i många fall använder sig av explosiva gaser i produktionen. Lösningen heter Gaslarmsystem S1 och består av en centralenhet samt en eller flera gasdetektorer avsedda för Zon 1 eller Safe Area. – S1 detekterar, varnar, larmar och stänger av gastillförseln. Det är ett mycket pålitligt system och en mycket smart investering för våra kunder, mot bakgrund av vad en incident kan kosta ur ett såväl mänskligt som miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, säger Leif Martinsson och tillägger avslutningsvis att Safetech även tillhandahåller gaslarmssystem för giftiga gaser och syre. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Ge en gåva till vårt arbete för att hjälpa och skydda barn i katastrofer

SMS:A IN DIN GÅVA

Ge 100 kr Sms:a Akut100 till 72911

Ge 200 kr Sms:a Akut200 till 72911

www.raddabarnen.se

Ge 300 kr Sms:a Akut300 till 72911

Telefon: 031 68 50 05 | www.safetech.nu


30

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Hög kapacitet i flexibel skylttillverkare Marknadsföring, information och presentation förekommer i allt fler kanaler, men behovet av skyltar består. Det gäller inte minst tekniska skyltar och kabelmärkning som är Göteborgsbaserade Skylt & Gravyrteknik i Sverige AB:s specialitet.

Det är Sandra Bergkvist och hennes make Mats som driver Skylt & Gravyrteknik i Sverige AB. Vi träffar dem i lokalerna i Högsbo industriområde i Göteborg, men faktum är att företaget bildades nere i Halmstad i början av 90-talet. – Det var mina föräldrar som drog igång det hela och vi har varit här i Högsbo sedan tio år tillbaka. I samband med att Mats gjorde entré i bolaget tog vi över detsamma, berättar Sandra. Kundanpassat Duon företräder ett mycket brett och gediget koncept kring gravyrteknik och skylttillverkning. Från början låg fokus på namnskyltar men sedan dess har verksamheten utvecklats väsentligt. Investeringen av en gravyrmaskin gjorde att man började tillverka skyltar av teknisk karaktär och det är något som Skylt & Gravyrteknik blivit riktiga experter på. Tekniska skyltar kan till exempel handla om ventilbrickor eller beteckningar på ett el- och apparatskåp. Man tillverkar också maskinskyltar som kan innehålla allt ifrån en informationstext till ett företags logotyp. – I princip graverar vi allt kunden vill ha på

sina skyltar – text, siffror, logotyper med mera. Även mer komplexa paneler med måttsatta hål och texter, med ytor ända upp till 1 200 x 600 millimeter. Man kan väl säga att vi erbjuder det som marknaden efterfrågar, det vill säga snabba leveranser, hög kvalitet och bra priser. Alla våra produkter kontrolleras flera gånger och sorteras enligt kundernas önskemål, berättar Sandra Bergkvist. Skyltarna tillverkas i olika material, såsom plast, aluminium eller rostfritt, för både inomhus- och utomhusbruk. Man kan även erbjuda tryck i olika färger samt anpassa en skylt helt och hållet efter beställarens önskemål. Snabba ryck Skylt & Gravyrteknik har hela Sverige som upptagningsområde. Man vänder sig till bland annat den tillverkande industrin, skåpsbyggare, ventilationsföretag, el- och VVS-firmor, det vill säga alla som har ett behov av att märka upp något. I skyltbranschen är det minst sagt snabba ryck som gäller. Kunderna vill i regel ha sina skyltar med mycket kort varsel och för Skylt & Gravyrteknik är det inga problem. – Idag kan våra kunder logga in på webbsidan, bygga upp sina skyltar efter behov och lägga beställningar, vilket underlättar och snabbar på processen, både för oss och för våra kunder säger Mats. Sandra tillägger att självklart fungerar det lika bra om beställningarna kommer via telefon, e-mail eller fax. – Vi arbetar effektivt och förfogar dessutom över en av de största och bästa maskinparkerna i branschen, säger Sandra och nämner en UV-printer för fyrfärgstryck i olika material, en lasergraveringsmaskin samt andra typer av graveringsmaskiner. – Vår maskinpark täcker alla våra kunders behov. Vi tillhör de ledande företagen i Sverige när det gäller fräsande bearbetning av skyltar, och med kunnig personal som varit hos oss i många år säkerställs hög kvalitet på alla våra produkter, framhåller Sandra Bergkvist. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

• Specialist på tekniska skyltar • Konkurrenskraftiga priser • Lättanvänd online-skyltskapare • Snabba och felfria leveranser Ring oss på 031 - 709 02 90 eller läs mer på www.skyltochgravyr.com

I skyltbranschen är det minst sagt snabba ryck som gäller. Kunderna vill i regel ha sina skyltar med mycket kort varsel och för Skylt & Gravyrteknik är det inga problem.


göteborg 31 www.svenskleverantorstidning.se

En helhetsleverantör i svetsbranschen Kvalitet, flexibilitet, effektivitet och säkerhet är ledorden i SK Licenssvets AB:s verksamhet. Här talar vi om en helhetsleverantör i svetsbranschen med ett koncept som spänner över allt ifrån entreprenad och produktion till service och underhåll.

Det är Christian Suopanki som driver SK licenssvets AB, men det var hans far som etablerade bolaget 1989. Han är alltjämt aktiv i familjeföretaget där vi bland de 45 anställda även finner Christians mor Jane, bröderna Dennis och Kim samt systern Jessica och kusinen Sami. Verksamheten utgår från anläggningen i Högsbo industriområde som är anpassad helt efter verksamheten. Denna omfattar – som Christian uttrycker det – allt inom svetsning. – Vi servar kunder över hela Sverige och vänder oss i stor utsträckning till den tunga industrin, såsom pappersindustrin, tillverkningsindustrin, energibolag, raffinaderier och panntillverkare, berättar Christian Suopanki.

Hög servicenivå När det gäller service och underhåll besitter SK Licenssvets lång erfarenhet och bred kompetens. Hög kvalitet, god service och korta leveranstider kännetecknar verksamheten. SK Licenssvets erbjuder också uthyrning av kompetent arbetskraft i form av bland annat projektledare, arbetsledare, svetsare och montörer. Alla företagets svetsare är utbildade enligt EM 287. Kvalitet, flexibilitet, effektivitet och säkerhet är bolagets ledord. – Vi jobbar med en hög servicenivå och har bland annat 25 personer som arbetar ute på fältet med allt ifrån entreprenaduppdrag i form av installationer till mindre insatser, såsom reparationer och servicejobb. Vi är flexibla och agerar snabbt när våra kunder behöver får hjälp, avslutar Christian Suopanki. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Bred kompetens SK Licenssvets visar upp en imponerande bredd som innefattar entreprenad, produktion, service och underhåll samt bemanning. – Beträffande entreprenad jobbar vi med såväl energi och värme som kyla och processteknik. Området Produktion omfattar allt ifrån förtillverkning av rörsystem till mindre detalj- och reparationsarbeten, berättar Christian och visar upp den ändamålsenliga anläggningen som hyser en tusen kvadratmeter stor verkstad, uppdelad i tre enheter; en för rostfritt, en för svartstål samt en maskinhall där man bland annat utför kapning, stansning och blästring. – Vi arbetar mest i rostfritt och svartstål men även med legerat stål som ska klara höga tryck och temperaturer. Vi är specialister på att ta oss an förtillverkning av högtrycksledningar och innehar alla nödvändiga certifikat och utrustningar för bland annat fogberedning, rörledningar med tjockare gods samt värmebehandling efter svetsning, säger Christian Suopanki och tillägger att verksamheten är certifierad enligt ISO 1090 för arbete med bärande konstruktioner, samt 3834 avseende rörinstallationer i tryckkärl. – Vi är ett av få företag i branschen som innehar detta, konstaterar Christian.

Vi har en komplett produktionsenhet i Göteborg som utför förtillverkningar till entreprenader och detalj-/reparationsarbeten Med avancerad utrustning uppnår vi förväntad produktionseffektivitet, kvalitet och arbetsmiljö. Läs mer om vår produktionsenhet på vår hemsida www.sklicenssvets.se Telefon 031 47 46 01, E-post info@sklicenssvets.se, Hemsida www.sklicenssvets.se


32

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Överlägsen livslängd på betongkonstruktioner med Spännbalksystemet Det nordiska klimatet ställer höga krav på betongkonstruktioner. Det tog man tidigt fasta på i SBK, Spännbalkkonsult, där man tagit fram ett särskilt system som minimerar underhållskostnaderna de första 20 åren i samband med nyproduktion.

Konstruktions- och entreprenadföretaget Spännbalkkonsult – eller SBK som man allmänt säger – är verksamt över hela Sverige. Här finns 40 års erfarenhet av projektering av betongstommar genom spännbalksystemet och 20 års erfarenhet av olika typer av betongentreprenader enligt Reduritemetoden, vilken är ett framtaget

system för reparation av betongkonstruktioner. Kortfattat innebär den att rätt diagnos fastställs som underlag för rätt typ av behandling. Här finns en mängd metoder och lösningar för olika typer av skadade betongkonstruktioner, liksom för vägar, golv och andra ytor. Det är dock spännbalksystemet som kommit att bli mer eller mindre synonymt med företagets verksamhet. VD Oscar Sandkvist är son till företagets grundare, tillika en stor innovatör. – Min far studerade på Chalmers och gjorde ett examensarbete kring sprickbildningar i parkeringshus. Utifrån detta tog han fram en bjälklagskonstruktion anpassad efter det nordiska klimatet. Han kallade det för spännbalksystemet, berättar Oscar som tog över verksamheten 2011. Minimerar underhållskostnaderna SBK finns representerat i både Stockholm och Göteborg. I Göteborg sysselsätts ett 30-tal anställda, varav 20 är betongarbetare verksamma ute på fältet. Man jobbar med två huvudsakliga verksamhetsområden; nyproduktion och betongreparationer, varav det förstnämnda förstås kretsar kring spännbalksystemet. – Spännbalksystemet minimerar underhållskostnaderna de första 40 åren i samband med nyproduktion tack vare sin snillrika konstruktion. De prefabricerade balkarna och pelarna samverkar på ett unikt sätt med en plastgjuten betongplatta, förklarar Oscar Sandkvist. Genom åren har SBK projekterat inte mindre än 4 miljoner kvadratmeter spännbalk, varav ungefär hälften i Saudiarabien.

Densit Beträffande betongreparationer använder SBK sig av en ultrahögpresterande betong som heter Densit. Den tillverkas i danska Ålborg och är fem gånger hårdare än traditionell anläggningsbetong. – Den är således både slitstark, vattentät och frostbeständig. Parkeringshus, industrier, hamnar och kärnkraftverk är reparerade med Densit, säger Oscar Sandkvist och nämner Swedavia som låtit bygga uppställningsplatser för flygplan

med hjälp av Densit samt även reparerat parkeringsgarage. Oscar ser ljust på företagets framtid och konstaterar avslutningsvis att det råder ett stort tryck och hög efterfrågan på marknaden för såväl nyproduktion som reparation. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

Personlig prägel i Fredriks byggfirma I en mindre byggfirma blir den personliga kundkontakten desto större och kvalitetstänket mer påtagligt. Det gäller i allra högsta grad Älvegårdens Bygg AB där personlig service och väl utförda jobb går hand i hand.

Det är Fredrik Björkner som leder Älvegårdens Bygg, ett företag han startade 2012 efter att ha arbetat i byggbranschen sedan slutet av 80-talet. Vi träffar honom i Lilleby i västra Göteborg där han förfogar över både kontor och lager. Fredrik har en anställd, Patrik Holmström, som arbetat i firman sedan två år tillbaka, men trots firmans ringa storlek representerar den ändå en stark bredd. – Vi utför renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer, men utför även takbyten och mindre byggnationer, såsom altaner och garage, berättar Fredrik. Privatpersoner och företag Huvuddelen av kundkretsen består av privatpersoner men det händer även att andra byggföretag vänder sig till Älvegårdens Bygg i olika sammanhang, exempelvis i samband med garantiåtgärder. – Det kan till exempel vara NCC som vill att vi ska åtgärda och justera vissa saker innan en garantitid har löpt ut. RO-Gruppen är en annan uppdragsgivare, berättar Fredrik Björkner.

Ring oss på telefon 0702-127 500

Varierande uppdrag För närvarande utför man en tillbyggnad på 30 kvadratmeter för en villaägare i Torslanda. Älvegårdens Bygg åtar sig uppdrag över hela Göteborgsregionen med angränsande kommuner. Förra året blev det till exempel en hel del dörr- och fönsterbyten, inklusive takfönster för mer ljusinsläpp, på sammanlagt 32 villor i Mölnlycke. Det var ett uppdrag som tog tre månader. – Vi är snabba och kunniga och har ett mycket brett kontaktnät av andra duktiga hantverkare. För oss är det viktigt med personliga kundrelationer, säger Fredrik Björkner som hoppas kunna nyanställa en eller två personer redan under 2016. RESEARCH: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN persson

– Vi utför renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer, men även takbyten och mindre byggnationer, såsom altaner och garage.

Telefon 031-49 28 60 www.spannbalk.se


öckerö/hönö/hälsö 33 www.svenskleverantorstidning.se

Birgit vill främja konsten på Öckerö För Öckeröbon Birgit Ericson ligger konst och hantverk varmt om hjärtat. Med sitt företag BMW Consult vill Birgit marknadsföra konst- och kultur-historia på Öckerö genom utställningar, utbildningar och föredrag. Både Birgit och maken Hans är stolta över sitt kulturarv och vill gärna ge människor en upplevelse i att både se och känna hur man levde förr och hur man lever i dag i ett väl bevarat fiskartorp.

– Konstvågen ligger mig varmt om hjärtat och jag har sett utvecklingspotentialen i detta och samarbetar gärna med konstnärerna på ön. Vi ser gärna att det bildas en allmän konstförening, säger Birgit. Konstvågen har vuxit och har arrangerats under en följd av år. Idag är det ett välbesökt arrangemang för såväl invånarna i Öckerö kommun som turister och besökare från kringliggande kommuner.

En del av Birgits bakgrund är att hon startade ett företag 1998 med inriktning på juridisk hjälp inom socialförsäkring samt att hon även tidigare deltagit och varit drivande i olika projekt kring förändringsarbete fram tills dess att hon gick i pension 2005. Birgit startade BMW Consult som en bifirma till hennes och maken Hans Ericsons företag VA-Byrån AB. Idén till förändring av företaget fick hon då makarnas hus, Töns-Augusts på Bygdevägen på Öckerö, blev ett välbesökt turistmål under sommaren. Här erbjuds idag gammal fiskekultur både interiört och exteriört för de som vill visa konst och hantverk i huset. Sedan 2006 har Birgit och Hans haft utställningar och försäljning under arrangemanget Konstvågen som kommunen anordnar i augusti månad varje år.

Ett gammalt fiskartorp Töns-August hus är ett gammalt fiskartorp som byggdes som en så kallad enkelstuga redan under 1700-talet och som byggdes till 1878. Töns-August, det vill säga August Persson, levde mellan åren 1850 och 1934 och var den siste fiskaren som bodde i huset, som därför fick hans namn. Töns fick August heta efter fadern Töns Andersson. Sedan 1998 är Birgit och Hans husets ägare. Birgit vill gärna dela med sig av historien kring Töns-August och de tidigare generationer som bott här. Detta i kombination med försäljning av konst och hantverk. Töns-Augusts hus går att hyra dags-, helgeller veckovis, företrädesvis under perioden september till april – eller under annan tid då Birgit och Hans inte själva disponerar huset – för

Sedan 2006 har Birgit och Hans haft utställningar och försäljning under arrangemanget Konstvågen som kommunen anordnar i augusti månad varje år. – Konstvågen ligger mig varmt om hjärtat och jag har sett utvecklingspotentialen i detta och samarbetar gärna med konstnärerna på ön. Vi ser gärna att det bildas en allmän konstförening

exempelvis konstutställningar eller kursverksamhet. Information om Öckerö Sörgård och dess historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1600-talet kan ges, om man så önskar. Huset går även att hyra för företagsmöten, utvecklingssamtal eller rekreation med övernattningsmöjligheter. Stort driv Birgit har ett enormt driv och brinner för att ge möjligheter åt andra samt utveckla ett av Öckerös allra första boplatser som värdefullt kulturområde för framtiden. Maken Hans instämmer gärna i den bilden. – Birgit ser möjligheter där andra ser hinder. Och Birgit fyller i: – Om man tror att man kan göra något så måste man våga och uppstår hinder får man leta efter lösningar. I konstruktiva förändringar finns det alltid möjligheter. Hans Ericson

Välkommen till Töns-August Kulturgård Upplev ett välbevarat fiskartorp – en levande kultur i tiden! BMW Consult/Birgit Ericson Bygdevägen 3, 475 32 Öckerö Tel. 0730-202 137, 0703-423 111 E-post: birgit@bmwconsult.se Hemsida: tonsaugust.se

I det här fallet en ökad turism samt därmed ökade möjligheter för öns hantverkare och konstnärer att utveckla sina karriärer både inom och utom Sveriges gränser. Hans driver idag besiktningsverksamhet i mindre skala i företaget VA-Byrån AB. Trots att både Hans och Birgit har nått pensionsåldern fortsätter de att arbeta. Helt enkelt för att de trivs med sina jobb. Fotnot: Företagsnamnet BMW Consult har inget med det kända bilmärket att göra. Det är helt enkelt Birgits initialer som flicknamn, men ett visst samband kan skönjas med bilmärkets slogan ”BMW – för Dig som älskar att köra….” RESEARCH: ANNA ADRIANSSON TEXT: ÖRJAN perssoN


34

öckerö/hönö/hälsö www.svenskleverantorstidning.se

Tryggare verksamhet med stabil advokatbyrå i ryggen Med en stabil och kunnig advokatbyrå i ryggen underlättas arbetet i ditt företag. Det är en filosofi man anammar i Bergenhem & Ullman Advokatbyrå som erbjuder professionella tjänster kring såväl affärsjuridik som fastighets- och entreprenadjuridik.

Vi träffar Erik Bergenhem som tillsammans med kollegan Gustav Ullman bildade den välrenommerade advokatbyrån 2013. Verksamheten utgår från kontoret mitt i centrala Göteborg och fokuserar i huvudsak på affärsjuridik med inriktning på avtals- och köprätt, företagsöverlåtelser, bolagsrätt, återförsäljaravtal och arbetsrätt, samt fastighets- och entreprenadjuridik. Härutöver jobbar man även med offentliga försvar, främst rörande ekobrott och miljöbrott. – Vi riktar oss framför allt till små, men även större, ägarledda företag i västra Sverige och har som mål att leverera professionella juridiska tjänster som är både kostnadseffektiva och gagnar våra kunder, säger Erik Bergenhem. Bred kompetens Både Erik och Gustav är välmeriterade advokater.

Gustav Ullman

– Vi har samarbetat i tio år innan vi bildade förtaget. Till vår hjälp har vi en anställd biträdande jurist, berättar Erik som själv har arbetat som advokat sedan 1988. Området affärsjuridik kan innefatta upprättande av avtal, kontrakt, anställningsfrågor, styrelsefrågor eller medverkan i en bolagsstämma. Området fastighets- och entreprenadjuridik är Gustav Ullmans specialitet. – Här kan vi biträda allt ifrån ett byggföretag till en köpare av en fastighet. Vi tar oss an frågor kring mark, tvister, bildandet av bostadsrättsföreningar eller hyresrättsfrågor, samt andra frågor som är relaterade till mark och fastighet, berättar Erik Bergenhem som å sin sida är specialiserad på avtals- och associationsrätt. Han är också involverad i den svenska fiskenäringen. Långsiktiga kundrelationer På Bergenhem & Ullman Advokatbyrå jobbar man med den stående ambitionen att erbjuda den kunskap och kompetens som krävs för att kundens affärsverksamhet ska fungera optimalt. För kunden är det i regel en stor fördel om man släpper in Advokatbyrån i ett så tidigt skede som möjligt kring en process.

Erik Hagberg

– Ju tidigare desto bättre. På så sätt undviker man juridiska problem. I regel blir allt både svårare och dyrare att rätta till om ett fel har begåtts i inledningsskedet av en process, och därför strävar vi alltid efter långsiktiga kundrelationer, förklarar Erik Bergenhem. Tack vare Advokatbyråns medlemskap i det internationella affärsjuridiska nätverket

Globalaw kan man även stå till tjänst i ärenden där det finns behov av utländsk advokat. Erik och Gustav servar förstås även privatpersoner, inte minst kring ekonomiska processer. Research: Stefan Carewall TEXT: ÖRJAN perssoN

Verksamheten utgår från kontoret mitt i centrala Göteborg och fokuserar i huvudsak på affärsjuridik med inriktning på avtals- och köprätt, företagsöverlåtelser, bolagsrätt, återförsäljaravtal och arbetsrätt, samt fastighets- och entreprenadjuridik. Härutöver jobbar man även med offentliga försvar, främst rörande ekobrott och miljöbrott.

Erik Bergenhem

• Affärsjuridik med inriktning på avtals- och köprätt, företagsöverlåtelser, bolagsrätt, återförsäljaravtal och arbetsrätt. • Fastighets- och entreprenadjuridik. • Offentliga försvar främst rörande ekobrott och miljöbrott. TeleFOn 031-898914 | KungspOrTsAvenyn 10, 411 36 göTebOrg | e-pOsT: inFO@ bergenhem.se | hemsidA; www.bergenhem.se


öckerö/hönö/hälsö 35 www.svenskleverantorstidning.se

Snabba leveranser av olja från Öckerö Börjessons Oljor AB på Öckerö tillhandahåller all slags olja till såväl båtar som villor och åkerier. – Vi lever på snabba leveranser och bra priser, säger företagets ägare Sebastian Börjesson.

Familjeföretaget Börjessons Oljor AB grundades av Sebastians far, Stig Börjesson, 1973. Förra året skedde ett generationsskifte då Sebastian tog över verksamheten efter ha arbetat i företaget sedan 2003. I utbudet finns smörjolja, motorolja, hydraulolja, eldningsolja, gasolja och spolarvätska.

Kollar priserna dagligen – Vi köper oljan till lägsta pris och kollar priserna  varje dag. Det personliga bemötandet är också viktigt för kunderna som vet vem som kommer och levererar, säger Sebastian. Fiskebåtarna kan få leverans per automatik av Börjessons. Företaget kan båtarnas rutter och håller reda på när de behöver nytt bränsle. Villakunder ringer däremot och beställer sin olja.   Hög service. Börjessons Oljor AB sysselsätter fyra anställda. Bra priser, hög service och snabba leveranser är ledorden i verksamheten. – Kunden kan ringa på morgonen om denne behöver bränsle och då kan vi ordna leverans inom några timmar, berättar Sebastian.

Vid ett tillfälle var ett fiskefartyg i behov av 120 kubik olja, men kunden hade glömt att beställa. Börjessons agerade snabbt och kunde ändå leverera på en timme. Börjessons oljor levererar olja till den hamn där kunden befinner sig. Det innebär leveranser till både väst-, sydoch ostkusten. – Det kan bli mycket arbete på helger och kvällar, men det är inget problem. Vi finns alltid på plats, säger Sebastian. RESEARCH: ANNA ADRIANSSON TEXT: ÖRJAN persson

– Vi hämtar dieselolja i Göteborgs Hamn med tankbåt och levererar sedan oljan till fiskebåtar. Valet av tankbåt eller tankbil vid leverans är beroende av vilken kvantitet som köps av kunden. Vi levererar också villaolja till hus och dieselolja till åkerier med våra två tankbilar, berättar Sebastian.

Låt proffsen sköta lönehanteringen het inom Agda så därmed erbjuder vi spetskompetens inom det området nästa år.” Katarina, auktoriserad lönekonsult av SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund), har även undervisat i löneadministration på YHutbildningar både som anställd på Agda och som egen företagare.

Katarina och Josefin Eckerström på Eckerström Lönetjänst AB Det privatägda Eckerström Lönetjänst bildades 2012 och Eckerström Lönetjänst AB bildades 2013. Verksamheten sysselsätter idag fyra personer; Katarina och hennes två döttrar Linnea och Josefin samt en extraanställd för den interna bokföringen. Jag träffar Katarina, VD och Josefin Eckerström, säkerhetssamordnare inom brandskydd och lönekonsult. Linnea, som arbetar med löneadministration uthyrd till olika företag i Göteborg, är mammaledig just nu.

Katarina berättar: ”Vi är ett litet företag med hög flexibilitet och bred kompetens inom lön. Lönekostnaden är ofta den största kostnaden som ett företag har och därför är det viktigt för oss att leverera med hög kvalitet. Vi har både långa och korta uppdrag inom olika branscher och dessa kan handla om att göra en bokföringsfil i ett nytt format eller sammanslagning av olika företag. Likaså utför vi lönehantering hos oss eller på plats hos kunden, antingen på korta uppdrag eller på löpande basis, så kunden slipper ha en egen löneadministratör.”

En ny kund behöver inte köpa in programvaran utan köper istället bara lönetjänsten utav Eckerström Lönetjänst AB som använder sin programlicens och tar betalt per lönespecifikation eller enligt överenskommelse. Eckerström Lönetjänst AB har lång erfarenhet och bred kompetens inom olika avtalsområden, exempelvis tjänstemannaavtalet, metallavtalen och handelsavtalen. I januari 2016 får företaget dessutom ytterligare kompetens då Christer Rundberg anställs. “Han är idag applikationskonsult på Visma Agda och har 18 års erfaren-

Telefon 031-967326, E-post borjessons.oljor@gmail.com

Säkerhetsanalyser och utbildningar Under hösten 2015 har företaget expanderat och breddat sin kompetens med säkerhet inom brandskydd. Josefin, utbildad vid Riskhanteringsakademin i Mölnlycke, berättar att det kan bli allvarliga konsekvenser om brandskyddet inte fungerar vid en brand. ”På förskolor, exempelvis, gömmer sig barn ofta under soffor när det brinner. Rektor eller VD på ett företag är den som är ytterst ansvarig om brandskyddet inte fungerar”, poängterar hon. Företaget erbjuder numera både säkerhetsanalyser och utbildningar för företag, kommuner och myndigheter. Framgångsfaktorer Vi pratar om framgångsfaktorer och Katarina berättar: ”Kunderna känner att vi är ett företag som bryr oss om våra kunder”. ”Kunderna ställer frågor inom olika kompetensområden och berömmer oss för att vi är bra på att förklara när vi besvarar deras frågor. Tillgängligheten och vår breda kompetens samt min pedagogiska erfarenhet är andra saker som kommer kunderna till del.” ”I framtiden har jag en vision om att få företag i närområdet som kunder där vi kan ta uppdrag inom lönearbete, bokföringsarbete och brandskydd. Då kan vi ge den timanställda en fulltidstjänst och det hade varit roligt för hon är duktig inom bokföring.” “Vi går på seminarier inom löne- och skatteområdet regelbundet. Vi är noggranna med att kompetensutveckla oss och har gått med i tillväxtprogrammet Expedition Framåt som Business Region Göteborg leder” berättar Katarina. ”De skall göra företagsanalys; se på våra potentialer och förbättringsområden samt arbetar med kompetensutveckling, workshops, seminarier och mentorskap. Hela företaget är med så det blir spännande att se vad de kommer fram till.” Research och text: Anna Adriansson

Lönehantering för olika avtal och företag, med varierande storlekar och inom olika branscher, och är auktoriserade av SRF. Vi undervisar inom ämnet lön på yrkeshögskolor. Box 301 475 12 Hälsö Västra vägen 9 Hönö Klåva Tel: 076-033 74 14 www.lonetjanst.se


36

öckerö/hönö/hälsö www.svenskleverantorstidning.se

Grundbyggare med erfarenhet Det är en minst sagt erfaren kraft vi möter i Jim Adolfsson och hans företag Grundbyggarna i Göteborg AB. Jim har flera decennier bakom sig i branschen och är alltjämt en entreprenör att räkna med när det gäller grundentreprenader i och kring Göteborg.

Jim Adolfsson bildade Grundbyggarna i Göteborg AB redan 1984 efter att ha arbetat som murare sedan 14 års ålder. Jim har aldrig haft anställda utan har ända sedan starten arbetat som ensam entreprenör, själv eller tillsammans med andra delägare. Idag driver han ett enmansföretag som mellan 1984 och 1988 hade tre delägare. Av åldersskäl håller Jim på att trappa ned verksamheten, men med sin långa erfarenhet är han fortfarande en entreprenör att räkna med i branschen. – Om mina priser stämmer med kundernas prisidé och arbetets utförande stämmer med min

affärsidé tackar jag ja till uppdraget. Jag murar, putsar, gjuter grunder, sätter kakel i bad och kök, bygger öppna spisar och kakelugnar, berättar Jim som i inledningen av sin karriär som egen företagare arbetade en hel del i USA. Gedigen bakgrund 1987 genomförde han uppdrag i Minneapolis och Los Angeles där han byggde kakelugnar på uppdrag av Hammars Trä. – Jag var ensam om detta på den amerikanska marknaden. Kunden ville ha kakelugnar i sina visningshus. I Kalifornien träffade jag dessutom yrkesfolk som ledde till uppdrag att bygga fasadhus på Teneriffa. Trähus med fasadtegel var en ny företeelse i Spanien på den tiden, berättar Jim. I mitten av 80-talet anslöt sig ytterligare en person till företaget vilket möjliggjorde sprängnings- och VA-uppdrag. I början av 90-talet arbetade Jim under fyra år i Tyskland där han byggde grunder och fasader samt badrum.

– I Rostock-Tessin träffade jag två kollegor från Växjö som hade uppdrag i området kring Hamburg för svenska Anebyhus. Under den tiden pendlade jag; var hemma i fem dagar och arbetade i nio dagar. Många svenskar arbetade i Tyskland under denna period. Det var lika vanligt som att polacker arbetar i Sverige nu. Det berodde på lågkonjunkturen under 90-talet då bruttopriset sjönk med hundra kronor per timme och byggbranschen fick problem i Sverige, förklarar Jim som sedermera även arbetade i Danmark och Norge. – I Norge hade jag uppdrag att arbeta med betongplattor vilket ledde till husbyggen i Danmark, berättar Jim Adolfsson. Politiskt engagemang Genom åren har Jim byggt grunder för Faluhus, Sävsjöhus, Fogelforshus och Vårgårdahus. Av dessa finns idag bara den sistnämnda kvar i Göteborgsregionen. Sedan 2007 arbetar

Grundbyggarna i Göteborg AB med just Vårgårdahus, samt med industriplattor för företag, något Jim kommer att fortsätta med tills telefonen slutar ringa. Då blir det segling och politik för hela slanten. Jim har parallellt med sitt arbete suttit i kommunfullmäktige i Öckerö sedan 1976 med uppdrag i alla nämnder i kommunen. Det har tagit mycket tid men Jim har klarat det tack vare möjligheten att pendla hem. Många kunder verkar dock redan tro att Jim har slutat arbeta eftersom han har nått pensionsåldern. Telefonen ringer mindre för varje dag. – Detta är det svåraste med att gå i pension, säger Jim. Alla kontakter jag har haft genom åren upphör och det är litet sorgligt. Research: Anna Adriansson TEXT: ÖRJAN persson

Båttrafiken ökar i Öckerö kommun Intresset för att både besöka och bosätta sig i Öckerö kommun växer stadigt. Det är något man tydligt märker i Öckerö Rederi AB och Öckerö Båttrafik. Här ansvarar man för båttrafiken mellan öarna i kommunen samtidigt som rederiet äger och förvaltar skolskeppet Gunilla till förmån för eleverna på Öckerös Seglande Gymnasieskola.

Kommunägda Öckerö Båttrafik körs i dag på uppdrag av Västtrafik AB. Den miljödiplomerade verksamheten sysselsätter nio personer och trafikerar med linje 296 öarna Öckerö, Kalvsund, Björkö och Grötö. Grötö och Kalvsund är dessutom bilfria öar och ligger i Göteborgs skärgård. Vi träffar Håkan Samuelsson, nytillträdd VD för Öckerö Rederi AB och båttrafikchef på Öckerö Båttrafik sedan fyra och ett halvt år tillbaka. – Vi har en bilfärja som trafikerar Kalvsund och Grötö en dag i veckan, mestadels med sophantering och hantverkare, medan passagerarfärjan M/S Burö går under turlista med cirka18 turer per dag. Det täcker behovet på ett bra sätt, även om givetvis belastningen ökar under sommarmånaderna när många vill besöka öarna, säger han och rekommenderar en cykeltur ut till dessa fina öar under sommarmånaderna. Skolskeppet Gunilla Öckerö Rederi AB äger och förvaltar skolskeppet Gunilla, en tremastad bark byggd 1940 på Oskarshamns varv. Den byggdes ursprungligen som en torrlastare, för att under sent 90-tal förändras till det hon är i dag. Sedan 2010 ägs hon av ÖRAB. T/S Gunilla är ett av Sveriges största seglande fartyg med 44 elever ombord i tolv hytter, och hyrs av Öckerös Seglande Gymnasieskola med inriktning Natur, Samhäll och Sjöfart. Eleverna på skolan använder fartyget i utbildningssyfte, bland annat via turer över Atlanten. Miami och Kuba är några av delseglatserna som genomförs under läsåret. – Seglingarna börjar från Öckerö i slutet av augusti för att under seglingsperioden hysa elever från alla årskullarna under olika delseglingar. Slutetappen går via Southampton och beräknas därefter avslutas på Öckerö igen runt midsommar. Sedan är det varvsöversyner och klassning samt eventuella events som väntar. Skolan är populär bland eleverna, det märks på söktrycket, berättar Håkan Samuelsson avslutningsvis.

Håkan Samuelsson, VD

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Telefon 031-97 62 00 E-post: kommun@ockero.se


öckerö/hönö/hälsö 37 www.svenskleverantorstidning.se

En specialist på ljudanläggningar

Inriktningen hos Ljud & Säkerhet i Göteborg AB är installationer av professionella ljudanläggningar. Företaget vänder sig främst mot två kunder; Trafikverket och Svenska Kyrkan.

Vandalskydd

Ljud & Säkerhet startades av Sten E. Ranwald år 2000 tillsammans med fyra andra delägare. 2002 köpte Sten ut de övriga delägarna och blev ensam ägare till företaget.Det var mer eller mindre en slump att Sten hamnade i branschen för ljudanläggningar. – Jag arbetade tidigare som servicechef på ett IT-företag i minidatorbranschen, men det gick i konkurs. När man på Trygghetsrådet frågade mig vad jag ville göra svarade jag att jag ville arbeta med ljud, berättar Sten och fortsätter:

Design LSMDS16SE – Vid ett tillfälle kunde jag inte höra meddelandet i högtalarna på Centralstationen i Göteborg. Jag klagade på ljudet hos kundservice och sa att jag kunde ordna ett bättre ljud i Centralstationen. Det visade sig att detta inte bara var tomma

ord. Sten hade vid den tiden inget kontrakt med Banverket men tilldelades jobbet eftersom han tidigare hade jobbat med nätverk och fått uppskattning för arbetet. – Efter att ha jobbat på ett flertal stationer i Sverige ville de göra en formell överenskommelse med mig, men enligt lag var de tvungna att upphandla uppdraget. Jag lade ett anbud och fick kontraktet, berättar Sten E. Ranwald. Banverket eftersträvade en lösning med bättre ljudkvalitet och som dessutom byggde på standardiserade lösningar med hög grad av anpassningsförmåga. Resultatet blev Media Matrix signalprocessor, och därefter startade ett långvarigt arbete med nya ljudanläggningar på cirka 170 tågstationer, från Riksgränsen i norr till Trelleborg i söder. Sten är mycket nöjd med samarbetet med leverantören YAMAHA och trivs utmärkt i sin yrkesroll.

– Man måste tycka det är kul att arbeta så att man gör ett bra jobb, resonerar han. En hög servicenivå gentemot kunden är också en viktig grundsten för Sten och hans företag. Ibland kan Trafikverket ringa och fråga om Sten kan rätta till ett fel på en ljudanläggning i en tågstation i Norrland. Genast beger han sig till nämnda ort för att åtgärda felet. – Den servicegraden måste jag hålla när jag har en så stor och viktig kund. Nu väntar Sten på svar angående ett nytt ramavtal med Trafikverket. Men om inte avtalet går i hamn kan han med sina 69 år med gott samvete gå i pension för att ägna sig åt sitt stora musik- och friluftsintresse.. Research: ANNA ADRIANSSON TEXT: ÖRJAN persson

Ibland kan Trafikverket ringa och fråga om Sten kan rätta till ett fel på en ljudanläggning i en tågstation i Norrland. Genast beger han sig till nämnda ort för att åtgärda felet.

Vi Hörs, säkert!

Tel. 0701-806 702 | E-post: ljudsakerhet@tele2.se


38

öckerö/hönö/hälsö www.svenskleverantorstidning.se

Din partner kring belysningslösningar i Göteborg. På teatersidan har företaget levererat HDD, vilket är ett nyutvecklat modulärt dimmersystem till Dansens Hus i Stockholm och kulturhuset SPIRA i Jönköping. I Norge finns Okeros senaste dimmerinstallationer på Forum i Stavanger och på Bærums kulturhus i Sandvika utanför Oslo. Okeros dimmer- och miljöljusanläggningar har blivit standardutrustning hos de flesta stora teatrar i Sverige. Dessutom finns systemen installerade i ett stort antal konserthus, som i exempelvis Göteborg, Norrköping, Helsingborg, Gävle och Vara.

Okero är bolaget som har specialiserat sig på belysningslösningar för scen, studio och offentlig miljö. – Vi är en liten innovativ aktör som erbjuder specifika lösningar på våra kunders problem. Vi säljer inte standardlösningar som de större företagen gör, säger företagets ägare och VD, Olle Ohlsson.

Okero har sin bas i natursköna Öckerö i Göteborgs norra skärgård och har producerat och installerat professionella dimmers och styrsystem för teater, studio och offentliga miljöer sedan 80-talet. Olle Ohlsson startade verksamheten med legotillverkning, men gick sedan över till att tillverka egna produkter. – Jag får mina kunder genom offentliga upphandlingar och skräddarsyr sedan de elektroniska styrsystemen enligt kundernas önskemål, säger Olle. Okeros dimmersystem har etablerat en standard för teater- och studioinstallationer runt om i Sverige och Norge. Företaget anpassar sig till de elföreskrifter som gäller i Norge. – Kunderna vet vad vi står för och vad vi kan leverera. Vi har ett långsiktigt åtagande eftersom tekniken som installeras ska hålla i 20-25 år, säger Olle.

Ett sammansvetsat team – Det roligaste med företagandet är att se hur personalen växer tillsammans och kompletterar varandra. Det är ett sammansvetsat team och en bra tillgång när vi ser fram emot en spännande framtid, säger Olle. I december fyller Olle 70 år och snart sker ett generationsskifte i företaget. Men det planeras också inför den kommande LLB-mässan (Ljud-, Ljus- och Bildmässan) i Stockholm. – Vi hade många besökare på mässan förra gången. Det gäller att snabbt skapa djupa relationer till kunderna, säger Olle Ohlsson avslutningsvis.

Aktuella projekt Bland senare installationer märks bland annat Casino Cosmopol, det internationella kasinot

Fr v. Nikelas Johansson Mikael Persson och Olle Ohlsson

RESEARCH: ANNA ADRIANSSON TEXT: ÖRJAN persson

Rustik pub i saltstänkt skärgårdsmiljö Under helgerna har puben öppet både vintertid och sommartid med olika aktiviteter, såsom livebandskvällar, brödbakning samt öl- och vinprovning. Även under juldagen har Franses öppet då en 50-talsshow framförs. – I samband med detta kan vi organisera både transport och boende i anslutning till puben, liksom till andra event vi arrangerar, till exempel konferenser, kick-offer, utbildningar, sälsafari och bröllopsfiranden, berättar Emma Rignäs.

På idylliska Hönö finner vi puben som lockar såväl öborna själva som besökare i den vackra skärgårdsidyllen. Franses bjuder på både mat och underhållning i toppklass i en alldeles speciell atmosfär som bara Göteborgs skärgård kan åstadkomma.

Det är Emma Rignäs och Emma Ek som driver Franses på Hönö. De slog upp portarna till den välbesökta puben 2013 efter att ha arbetat ihop på Göteborgskrogen Nefertiti under ett antal år. Båda har lång erfarenhet av restaurangbranschen. I början arrenderade de båda vänner-na familjen Grönlunds gamla restauranglokal vid Hönö Klåva men numera äger familjen Rignäs hela fastigheten. Franses specialitet är den gemytliga stämningen och den genuina inredningen, en varm relation till kunderna samt mat av god kvalitet. Mitt i lokalen finns en härlig öppen spis som värmer gott i det kalla och fuktiga vädret utanför. – Vi serverar lunch mellan 11:30 och 14:30 alla vardagar då vi dukar upp ett fräscht salladsbord samt erbjuder en fiskrätt och en kötträtt. På fredagarna arrangerar vi after work med quiz, dart, med mera, och på lördagar olika liveband som spelar allt ifrån rock och punk till country eller schlagermusik, berättar Emma och Emma som totalt har mer än 30 år bakom sig i branschen och bland annat har arbetat i London och inom båtcharter samt eventbolag.

Temakvällar Sommartid bjuder Franses på livemusik flera dagar i veckan. Lokalen med sina cirka 70 sittplatser i ”huvudrestaurangen” kan abonneras som lokal eller inklusive mat och personal. Man kan även stå för catering. – Vi arrangerar ett antal återkommande event, till exempel S:t Patrick’s Day, Oktoberfest och Halloween då vi bjuder på passande mat för kvällen ifråga. Andra traditioner är country-, rock- och schlagerkvällar med 50- och 80-talsmusik samt Texas Barbeque, Mexikansk afton och grisfest, berättar Emma och tillägger att de olika koncepten har attraherat såväl privatpersoner som ett flertal av traktens företag. Under lågsäsong sysselsätter Franses fem anställda medan man under högsäsong breddar personalstyrkan med ibland så mycket som ett 25-tal extraanställda. I framtidsplanerna finns renoveringsinsatser och man vill också satsa mer på sitt konferenskoncept. – Den som vill veta mer kan besöka oss på hemsidan eller Facebook, eller varför inte kika in på en lunch eller middag, föreslår Emma Rignäs.

Julbord Det klassiska julbordet med allt ifrån dopp i grytan till färsk fisk och skaldjur serveras varje lördag i december månad.

Research: Anna Adriansson TEXT: ÖRJAN persson


stockholm 39 www.svenskleverantorstidning.se

De bygger och renoverar i hela Storstockholm Genom att slå samman två specialistföretag skapades totalentreprenör i byggbranschen. Rättsten Entreprenad AB jobbar med allt ifrån projektering och renovering till om- och tillbyggnation i en anda som präglas av kunskap, säkerhet och miljö.

Rättsten Entreprenad AB säljer och prefabricerar byggmaterial och tjänster till företag, fastighetsägare och privatpersoner i Stockholm med omnejd. Allt ifrån projektering och renovering till om- och tillbyggnation ingår i det breda konceptet där man specialiserat sig på anpassade tjänster till stora företag med fokus på kunskap, säkerhetsarbete och miljö. – Vi vill vara förstahandsvalet för både företag och privatpersoner som värdesätter hög kvalitet och byggkunskap. Vi tar ett helhetsgrepp kring våra åtaganden och strävar alltid efter att upprätthålla en så stark och tydlig miljöprägel som möjligt i alla våra projekt, säger Denis Karnei, VD för Rättsten Entreprenad AB. Företag slogs samman Det var Denis Karnei som startade Rättsten AB för fem år sedan genom att specialisera verksamheten kring sten- och markarbeten. Han noterade dock en ökad efterfrågan på totalentreprenader och fann lösningen i den egna familjen. – Min bror drev en egen byggfirma och vi insåg fördelarna med att slå samman våra verksamheter. Vi gjorde slag i saken och handplockade ett team med duktiga medarbetare, säger

Denis och berättar att man samtidigt gav bolaget sitt nuvarande namn. – Det är tack vare vårt team som gör Rättsten Entreprenad till vad det är idag. Modern teknik Projektering sker i systemet BIM – Building Information Modulering–, vilket innebär att all information görs tillgänglig på det aktuella bygget via datorer, surfplattor och mobiltelefoner. BIM i 3D förebygger alla kollisioner och finns nu även utvecklad som samordnare av alla förekommande entreprenader. Tekniken lägger grunden till framgångsrika projekt där ett konkursbo bestående av fem tomter med påbörjad byggnation är ett gott exempel på vad Rättsten Entreprenad kan åstadkomma.

– Det var en del av ett radhusområde i Älvsjö där ett flertal byggherrar är verksamma. Vi färdigställde fem byggnader inklusive påbyggnad med vindsvåningar, berättar Denis Karnei som ser positivt på företagets framtid. Planen är att fördubbla verksamheten inom fem år, men det finns hinder på vägen som kan vara svåra att rå på. – Ett av problemen i byggbranschen är att handläggningen av bygglov för flerbostadshus är så tidsödande. Det kan i bland ta upp till sju år innan klartecken ges, så där hoppas vi på en kraftig förbättring, säger Denis Karnei. .

Research: Thomas Sköldemar Text: Örjan Persson

Rättsten Entreprenad - Nyckelvägen 7, Skogås - Tel: 08-50 00 52 44 - www.rattsten.se


40

täby www.svenskleverantorstidning.se

Tryckluft som fungerar Svensk industri har i Aircenter AB en stabil leverantör av moderna och miljöanpassade tryckluftslösningar. I sortimentet finns kompressorer från 1 till 300 kW från två globala tillverkare.

Familjeföretaget Aircenter AB startades 1991 och sysselsätter idag 15 personer. Bolaget finns representerat från norr till söder med tre systerföretag samt åtta fristående partners. Huvudkontor med tillhörande centrallager ligger i Täby norr om Stockholm, och det är här vi träffar Robert Nordenhök. – Vi levererar tryckluftslösningar till industrin inom alla branscher och jobbar enligt en filosofi om att alltid arbeta så miljöeffektivt som möjligt. Vårt mål är att vara det miljöledande säljföretaget till industrin inom tryckluft, säger Robert Nordenhök. Han berättar att Aircenter erbjuder kompressorer från 1 till 300 kW med efterföljande luftefterbehandling såsom kyltokar, filter med mera. Ledande tillverkare Aircenter är återförsäljare för tillverkaren Chicago Pneumatic samt generalagent i Sverige för tillverkarna Mattei och Pneumatech. Med produkter från dessa tre tillverkare kan Aircenter erbjuda en mycket konkurrenskraftig produktportfölj som garanterar rätt tryckluftskvalitet för alla branscher. Aircenter erbjuder freonfria och miljöeffektiva kyltorkar med låga driftskostnader. Man saluför även adsorptionstorkar med ett minimum av rörliga delar, avtappare för kondensvatten utan

tryckförluster eller luftförbrukning, samt reningsverk för kondensvatten. Härutöver kan Aircenter även erbjuda energikonsultation där man hjälper till att minimera kundens energikonsumtion. – När kunden väljer kompressor är det viktigt att känna till det exakta behovet av tryckluft för att se vad som är mest kostnadseffektivt för kunden. Här kan vi göra en väsentlig insats, poängterar Robert Nordenhök. Beträffande installation och service arbetar Aircenter tillsammans med ett antal servicepartners och säkerställer härigenom att kundens tryckluftssystem fungerar maximalt. Skräddarsydda lösningar Genom åren har Aircenter AB fått förtroende att tillhandahålla lösningar och tjänster till en mängd olika företag, organisationer och institutioner. – Vår styrka är att vi skräddarsyr lösningar till våra kunder utifrån deras behov och önskemål. Många av våra uppdragsgivare – det kan röra sig om allt ifrån en liten verkstad till stora bolag inom processindustrin – uppskattar att vi dessutom erbjuder förmånliga finansieringslösningar, säger Robert Nordenhök. Han avslutar med att lyfta fram bolagets två viktigaste begrepp; tillgänglighet och kvalitet och berättar att man fortsätter satsningen framåt. Under 2016 räknar han med att anställa mer personal.

– Vi levererar tryckluftslösningar till industrin inom alla branscher och jobbar enligt en filosofi om att alltid arbeta så miljöeffektivt som möjligt. Vårt mål är att vara det miljöledande säljföretaget till industrin inom tryckluft

TEXT: ÖRJAN persson

För Tarber AB är endast det bästa gott nog Intresset för rökta livsmedel ökar, såväl i Sverige som internationellt. Det märker man tydligt i Tarber AB som är en ledande tillverkare av utrustning för industriell rökning till livsmedelsindustrin.

Tarber AB, en ledande leverantör inom livsmedelsindustrin, har sitt huvudkontor i Täby strax norr om Stockholm. Verksamheten finns också representerad via säljkontor i Göteborg och Höganäs samt i danska Roskilde.

I Täby träffar vi bolagets VD, Johan Törnqvist, som beskriver Tarber AB som ett försäljnings- och agenturbolag som arbetar mot livsmedelsindustrin med smak, textur och rökprodukter. – Vi är även en ledande tillverkare och leverantör av rökgeneratorer för rökning med rökkondensat på den globala marknaden, förtydligar Johan Törnqvist som med snart 15 år bakom sig i branschen har lång erfarenhet och gott om specialkunskap kring tillagning, smaksättning och rökning med regenererade rökmoln. I Sverige och Danmark representerar Tarber två globala, världsledande producenter inom Livsmedelsindustrin, Red Arrow och Griffith Laboratories, vilket bidrar till företagets välkända koncept avseende kunskap och kvalitet. För rökning av charkprodukter med rökkondensat kan Tarber erbjuda Tarber Smoke Master, en helautomatisk rökgenerator som genererar äkta rök från Red Arrows rökkondensat. Därmed ersätter den traditionella rökalstrare. Tarber har byggt upp ett nätverk av leverantörer som var och en är världsledande inom sitt gebit. – Det ger oss gedigen kunskap om livsmedel, tillverkningsteknik och utrustning för livsmedelsindustrin, konstaterar Johan Törnqvist.

Tarber AB:s policy är att arbeta med ett litet antal leverantörer som är noga utvalda. – Vårt motto är och förblir att endast det bästa är gott nog. Vi arbetar på ett sätt som gör att vi bygger täta nätverk till våra kunder genom personliga kontakter. Vi erbjuder också tillsammans med våra leverantörer produktutveckling och tillgång till testkök samt ett globalt nätverk av kockar och livsmedelstekniker från utvecklingsavdelningar över hela världen, berättar Johan Törnqvist. I det breda sortimentet återfinns också paneringslösningar, kryddsättning, såser och marinader. – Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling, säger Johan. Tarber AB:s produkter attraherar stora livsmedelsproducenter i framför allt Sverige, men även i Danmark avseende smak och textur. – Dock är det så att den utrustning vi erbjuder för industriell rökning är efterfrågad över hela världen. Vi jobbar kundspecifikt med att ta fram unika produkter för varje enskild kund, berättar Johan Törnqvist som tror på en fortsatt ökande efterfrågan på Tarbers produkter. – Vår ambition är att växa geografiskt i flera nordiska länder och bland annat bli större i Danmark. Research: Martina Norman Text: Örjan Persson

Tel 08-544 719 90 | E-post: info@tarber.se | www.tarber.se Telefon 08 - 756 70 30 | E-post: info@aircenter.se


järfälla 41 www.svenskleverantorstidning.se

En trygg partner för nordisk elektronikindustri Den nordiska elektronikindustrin har i Columbia Elektronik AB en kompetent och trogen leverantör av professionella testfixturer. Med fokus på noggrannhet och pålitlighet har företagets kunnande, produkter och tjänster intagit en ledande position i branschen, en position man behåller år efter år.

Columbia Elektronik AB startades i mitten av 70-talet och har sedan dess utvecklats till dagens ledande tillverkare och leverantör av testfixturer för kretskortsprovning till den nordiska elektronikindustrin. Vi träffar bolagets VD Mats Klarholm. – Vi är idag marknadsledande avseende testutrustning och mätutrustning. Vi tar fram effektiva lösningar för testning av elektroniska produkter, och hjälper våra kunder att skräddarsy en kostnadseffektiv och flexibel lösning som i förlängningen ger låga underhållskostnader. Vårt motto är att kundanpassa professionella testfixturer för alla behov, berättar han.

Höga kvalitetskrav Columbia Elektronik AB utmärker sig när det gäller all modern fixeringsteknik, oavsett om det rör sig om mekanisk eller pneumatisk vakuumaktivering, fristående eller integrerad testare, eller inline-fixturer. Man tar även fram smarta fixturer som med hjälp av 6TL-engineering formar en så kostnadseffektiv, smidig, tillförlitlig samt användning lösning som möjligt, samtidigt som den höga kvaliteten som Columbia Elektronik är känt för bibehålls. – Alla våra testlösningar är användarvänliga och prisvärda så att du som kund inte behöver kompromissa med funktionalitet och kvalitet, förtydligar Mats Klarholm och tillägger att bolaget även tillverkar instrument och apparater för mätning, provning och navigering. Columbia Elektronik är också den ledande återförsäljaren av prober, säkerhetstestare, nätaggregat och elektroniska laster. Kunderna finns företrädesvis inom elektronikoch fordonsbranschen samt inom området medicinteknik. Bolagets serviceorganisation med

professionella tekniker besöker kunderna där de gör en årlig service samt kalibrering och översyn av testfixturerna. För avtalskunder garanterar man att vara på plats högst 24 timmar efter det att en felanmälan kommit in. Deltar på mässor Columbia Elektronik AB sysselsätter 18 anställda fördelade mellan administration, försäljning, konstruktörer, verktygsmakare med flera. – I Kolmården har vi vår mekaniska verkstad där vi tillverkar och testar alla fixturer, samt utför reparationsarbeten, berättar Mats Klarholm med ett förflutet i företaget sedan 1991. Han har innehaft VD-rollen sedan 2008. Han berättar att Columbia Elektronik brukar delta på mässan SEE (Scandinavian Electronic Events) i Kista som äger rum vartannat år, nu senast i mars 2014. Man kommer även att vara med på Tech Evertech under 2016 som är endagsmässor i Stockholm, Lund och Göteborg. Profileringen är en naturlig del i bolagets framtidssatsningar. Research: Martina Norman TEXT: ÖRJAN persson

Columbia Elektronik AB utmärker sig när det gäller all modern fixeringsteknik, oavsett om det rör sig om mekanisk eller pneumatisk vakuumaktivering, fristående eller integrerad testare, eller inline-fixturer.

Mats Klarholm, VD


42

järfälla www.svenskleverantorstidning.se

Ett helhetskoncept kring dieselmotorer Diesel Motor Nordics breda program attraherar såväl mindre entreprenörer som stora OEM-företag. Motorer, reservdelar, service och support formar ett helhetskoncept kring produkt- och servicelösningar för såväl dagens som morgondagens utmaningar.

Diesel Motor Nordic är ett oberoende privatägt distributionsföretag med rötter i välkända Deutz. Från huvudkontoret i Järfälla strax norr om Stockholm styr man en rikstäckande verksamhet som innefattar både försäljning och service för kunder från norr till söder. Vi träffar VD Mats Falck som är ansvarig för Diesel Motor Nordic sedan 2010. – Vi är en exklusiv distributör som erbjuder försäljning av nya motorer, reservdelar, service och support med utbildad och erfaren personal. Vi står för ett brett motorprogram med allt ifrån små dieselmotorer till stora gasmotorer med tillhörande reservdelar. Motorerna optimeras och konfigureras i vår anläggning för att passa i olika maskiner med varierande behov, berättar Mats Falck. Brett produktprogram Kopplingen till Deutz är stark i och med att Deutz tillverkar diesel- och gasmotorer som används i bland annat entreprenadmaskiner, gruvmaskiner och flygplatsutrustning. Motorerna finns i ett brett program och i olika utföranden som luftkylda, vätskefyllda eller oljekylda i storlekar från 15 till 550 kilowatt. Diesel Motor Nordic saluför även stora gasmotorer från MWM på mellan 400 och 4 300 kilowatt. Det huvudsakliga användningsområdet för dessa gasmotorer är mindre kombikraftverk för effektiv el- och värmegenerering från olika gaskällor, såsom biogas, naturgas eller syntetisk gas.

– Vi har med andra ord ett brett produktprogram och hög servicekompetens som attraherar såväl den mindre entreprenören som stora OEM-kunder. På vårt huvudkontor här i Järfälla finns mångårig erfarenhet av motordimensionering, teknisk support, reservdelslager och ett stort servicekunnande, berättar Mats Falck. Diesel Motor Nordic säljer dessutom framtidens motorer. – Att köpa en motor av oss innebär en långsiktig investering eftersom många av våra motorer redan uppfyller miljökraven för det kommande Steg 5, berättar Mats. Snabb service Diesel Motor Nordic driver även en enhet i Göteborg med både serviceverkstad och servicebilar. Bolaget har genom åren byggt upp ett omfattande servicenätverk bestående av såväl

egna anläggningar som servicepartners för att kunna uppfylla sina kunders högt ställda krav. Via företagets jourtelefon kan de alltid komma i kontakt med Diesel Motor Nordic vid akuta problem. – Våra servicetekniker arbetar med rätt analysinstrument och vid behov även med specialverktyg, och alltid med originaldelar. Vi utför fältservice på plats hos våra kunder så att de minimerar driftstopp, men kan också utföra reparationer och service i våra verkstäder i Stockholm och Göteborg, säger Mats Falck. Han berättar avslutningsvis att Diesel Motor Nordic och Deutz kontinuerligt arbetar med produktutveckling med hänsyn tagen till de nya emissionskraven. Research: Martina Norman TEXT: ÖRJAN perssoN

– Vi är en exklusiv distributör som erbjuder försäljning av nya motorer, reservdelar, service och support med utbildad och erfaren personal.

TCD 3.6

DEUTZ är en världsledande tillverkare av dieselmotorer i effektområdet 15-520 kW. ®

Diesel Motor Nordic är exklusiv distributör och erbjuder försäljning av nya motorer, reservdelar, service och support.

S a l d o v ä g e n 6 - 8 , J ä r f ä l l a , Te l 0 8 - 5 6 4 7 0 7 0 0 , w w w . d i e s e l m o t o r n o r d i c . c o m

Poster_DEUTZ.indd 9

09.12.14 11:17


mariestad 43 www.svenskleverantorstidning.se

Grönyteskötsel, snöröjning och byggnation

– Farmartjänst löser allt

Tomas Byggare personal I fråga om tjänstebredd är det få företag som kan konkurrera med Farmartjänst. Den rikstäckande organisationen står för ett koncept som spänner över allt ifrån snöröjning och trädgårdsskötsel till grundgrävning och byggnation.

Farmartjänst är en rikstäckande organisation bestående av cirka 90 lokala aktörer spridda över hela Sverige. Man vänder sig till alla – allt ifrån privatpersoner och små företag till kommuner och rikstäckande bolag – i behov av ett flertal olika tjänster. I Farmartjänst jobbar personal med en mängd olika kompetenser, vilket förstås lägger grunden till bolagets starka bredd. Farmartjänst i Mariestad är inget undantag och här träffar vi företagets VD, Håkan Gustafsson. – Vi jobbar med grönområden där vi bland annat kan ombesörja anläggning och skötsel av gräsmattor, klippning av häckar och avancerad nedtagning av träd. Vi erbjuder också olika former av snöröjning, vi gräver och dränerar grunder, jobbar med byggnation och kan även hyra ut personal för olika arbetsinsatser, berättar Håkan. Bred kundkrets Farmartjänst i Mariestad bildades 1988 och blev aktiebolag i mitten av 90-talet. Bolaget ägs idag av tolv delägare och har genom åren attraherat en omfattande kundkrets. Farmartjänst förfogar över en bred maskinpark som i kombination med välutbildad personal formar en stark bredd. Såväl kommun som företag och privatpersoner anlitar Farmartjänst för uppdrag kring grönytor och grönområden. Detsamma gäller snöröjningsuppdrag som innefattar komplett

vinterunderhåll av vägar, det vill säga plogning, saltning och sandning. Beträffande bemanning handlar det ofta om enklare industrijobb på hel- eller deltid under både längre och kortare perioder. Företagen vänder sig i detta fall ofta till Farmartjänst i samband med arbetstoppar, såsom ökade orderingångar. Kvalitet och miljö Området byggnation tillkom 2011 då Farmartjänst i Mariestad förvärvade Tomas Byggare. – Idag är byggverksamheten hos oss lika stor som alla de övriga verksamheterna tillsammans. Vi gör allt inom byggnation, stort som smått, och vänder oss till såväl privatpersoner som företag i både Mariestads och Skövdes kommuner, berättar Håkan Gustafsson. Såväl Farmartjänst som Tomas Byggare är AAA-klassade och ISO-certifierade, vilket gör att man uppfyller alla krav avseende kvalitet och miljö, inte minst när det kommer till offentliga upphandlingar. – Våra kunder väljer vilken servicenivå de vill ha. Vi kan åta oss totalentreprenader med hjälp av lokala underentreprenörer, och vi utför alla jobb med stor proffsighet och hög kvalitet, avslutar Håkan Gustafsson.

Vi utför arbeten inom följande områden: Bemaning•Mark & Dränering • Bygg Beskärning • Plattläggning • Trädfällning KontaKta oSS nÄr det GÄller arbeten utförda för er! Tel 0501-787 87, Förrådsgatan 28, Mariestad, mariestad@farmartjanst.se

Utför arbeten inom följande områden:

– Våra kunder väljer vilken servicenivå de vill ha. Vi kan åta oss totalentreprenader med hjälp av lokala underentreprenörer, och vi utför alla jobb med stor proffsighet och hög kvalitet

Mariestad

Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson

• Renovering • Tillbyggnad • Nybyggnation • Badrum • Murning • Kakel & Klinker Mariestad

Utnyttja ROT-avdraget hos oss!

• Renovering • Tillbyggnad Tel 0501-717 02 www.tomasbyggare.se • Nybyggnation • Badrum

• Murning • Kakel & Klinker Utnyttja ROT-avdraget hos oss! Tel 0501-717 02


44

mariestad www.svenskleverantorstidning.se

Entreprenörers, lantbrukares och skogsbrukares maskinleverantör Entreprenörer, lantbrukare och skogsbrukare i jakt på ändamålsenliga kvalitetsmaskiner behöver inte sakna något när de vänder sig till Mariestads Maskin & Energi AB. Bolaget representerar de flesta av marknadens ledande tillverkare och kan även erbjuda service och butiksförsäljning.

Mariestads Maskin & Energi startades 1984 och fick sitt nuvarande namn 1995. Inriktningen har varit densamma ända sedan starten, det vill säga försäljning av entreprenad-, jordbruks- och skogsmaskiner. Kundkretsen för nya maskiner sträcker sig i huvudsak över gamla Skaraborg, men när det gäller begagnade enheter vänder man sig till beställare över hela Sverige. – På entreprenadsidan kan vi erbjuda ett brett utbud av grävmaskiner från 2 till 60 ton. Vi är auktoriserade återförsäljare för Huddig, Hyundai och TakeJob, varav den förstnämnda innefattar en terränggående allroundgrävare som är utmärkt för bland annat linje- och järnvägsarbete. Hyundais sortiment omfattar grävare på mellan 14 och 60 ton samt lastmaskiner på mellan 10 och 30 ton. Hyundai är ett bra och prisvärdigt fabrikat med hög kvalitet på både band- och hjuldrivna enheter, informerar Jonas Johnson som leder verksamheten i Mariestads Maskin & Energi.

Han berättar vidare att TakeJob är lättast i klassen med sina maskiner på mellan 2 och 14 ton. Det rör sig om riktigt bra kvalitetsmaskiner som varit marknadsledande i Sverige de senaste 25 åren. – Entreprenadsidan är klart störst hos oss. Den har vuxit kraftigt de senaste åren, vilket har genererat en stadig kundkrets som hela tiden blir större, konstaterar Jonas. Välkända märken När det gäller lantbruksmaskiner är Mariestads Maskin & Energi återförsäljare för New Holland, Case IH, Amazone, Krone och JCB. Beträffande skogsmaskiner är företaget auktoriserad servicelämnare åt Gremo och Ponsse, samt en stor mängd olika utrustningsleverantörer. Härutöver utgör service en väsentlig del av verksamheten. – Vår serviceanläggning sysselsätter tio montörer och tre personer på reservdelsidan. Vi förfogar över en ändamålsenlig verkstad, fem kompletta servicebussar med vilka vi snabbt är på plats hos behövande kunder, samt en butik för tillbehör och reservdelar. Här säljer vi till exempel smörjmedel från Texaco, berättar Jonas Johnson. Verksamheten växer I Mariestads Maskin & Energis fastighet på Hammarsmedsgatan har man utökat verkstadsytan med 450 kvadratmeter och dessutom försett den med en komplett tvätthall. Även butik och lagerutrymme har fått större ytor. – Vi har byggt ut våra lokaler tre gånger under 2000-talet, vilket gjort att vi idag förfogar över verkstads- och lagerlokaler samt tvätthall på sammanlagt 1 350 kvadratmeter. Härutöver har vi en nybyggd maskinhall på 200 kvadratmeter för visning av nya maskiner, berättar Jonas. Verksamheten sysselsätter sammanlagt 18 personer och omsätter cirka 100 miljoner kronor. Utvecklingen är god och Jonas Johnson spår att trenden håller i sig. – Vi kommer att fortsätta satsa på god service och eftermarknad. Detta är synnerligen viktigt, har man ingen service kan man inte sälja något, konstaterar han.

Research: Håkan Larsén TEXT: ÖRJAN persson

Ge en gåva till vårt arbete för att hjälpa och skydda barn i katastrofer

SMS:A IN DIN GÅVA

Lennart Jonsson 070-233 59 27

Jonas Johnson 070-573 26 21

Leif Persson 070-884 08 51

Hammarsmedsgatan 23, Mariestad l Telefon 0501-650 90 l www.mariestadsmaskin.se

Ge 100 kr Sms:a Akut100 till 72911

Ge 200 kr Sms:a Akut200 till 72911

www.raddabarnen.se

Ge 300 kr Sms:a Akut300 till 72911


småland 45 www.svenskleverantorstidning.se

Oskarshamnsgrävare med bredd och erfarenhet Det finns onekligen gott om erfarenhet och kompetens i Oskarshamns Grävmaskiner AB. Jörgen Karlsson leder firman som han startade för 35 år sedan och som idag representerar ett koncept kring allt ifrån gräv- till rivningsarbeten.

Oskarshamns Grävmaskiner startades av Jörgen Karlsson redan 1980. – Jag köpte en traktorgrävare under tiden jag jobbade som skyddstekniker och brandförman på OKG. Under min lediga tid utförde jag grävjobb för Sydkraft och efter jag slutat på OKG jobbade jag åt dåvarande Televerket med kabel och telefonstolpar. 1988 började jag erbjuda totalentreprenader kring byggnationer, rivningsarbeten och betongplattor, och i samma veva anställde jag fyra man, berättar Jörgen. Arbete på bred front Oskarshamns Grävmaskiner AB utför allt ifrån gräv- till rivningsarbeten och verkar i ett upptagningsområde som företrädesvis sträcker sig över Oskarshamn och Kalmar med omnejd. Uppdragsgivarna domineras av industri och kommun, men företaget anlitas även av privatpersoner. Den långa meritlistan innefattar en rad olika projekt, såsom ett reparationsarbete åt Bomans Fastigheter i Stockholm där man gjorde underhållsservice med takarbete och tätning av trädgårdsanläggningstak för ett underjordiskt garage. Man var totalentreprenör för avloppsarbetet, etapp ett och två i Stångehamn, man var med i byggandet av en vattenreservoar till sjukhuset i Oskarshamn och har även byggt fjärrvärmeledningar i samma stad.

En del av maskinparken

Oskarshamns Grävmaskiner AB utför allt ifrån gräv- till rivningsarbeten och verkar i ett upptagningsområde som företrädesvis sträcker sig över Oskarshamn och Kalmar med omnejd.

– Det sistnämnda utgör ungefär 80 procent av vårt koncept, inflikar Jörgen Karlsson och visar sedan upp den ändamålsenliga maskinparken. Här finner vi fyra grävmaskiner på mellan 1 och 30 ton, två hjullastare, två dumprar, en lastbil samt krossverk och sorteringsverk. – Härtill kommer en sopmaskin som jag utför jobb med åt bland andra sjukhusen i Oskarshamn, privata fastighetsägare, industrin och kyrkan, berättar Jörgen. Fullt upp Oskarshamns Grävmaskiner AB är en komplett rivningsentreprenör med alla tillbehör som krävs för att kunna riva ett hus. Jörgen är medlem i Maskinentreprenörerna och följer

således deras miljö- och kvalitetspolicy, och härutöver innehar företaget alla nödvändiga utbildningar och certifikat, såsom Heta arbeten och Arbete på väg. Jörgen och hans fyra anställda har fullt upp. Man gräver till exempel för trekammarbrunnar med minireningsverk, gräver grunder och avlopp för villaägare, utför snöröjning på Oskarshamns sjukhus och läkarmottagningar, och det brukar dessutom bli en hel del arbete åt Mönsterås bruk där man just nu jobbar med belysning till järnvägen. Oskarshamns Grävmaskin AB har dessutom en maskin som uteslutande arbetar med byggoch markarbete på uppdrag av NCC. Research: Björn-Erling Rönndahl TEXT: ÖRJAN persson

Jörgen Karlsson

Vi gräVer för din framtid din totalentreprenör när det gäller grävarbeten och rivning av fastigheter telefon: 0491 - 144 71, 070 - 649 17 46 e-post: info@ogmab.com, www.ogmab.com

GRÄVMASKINER-DUMPER-SOPMASKIN-KROSSNING-SORTERING-HJULLASTARE


46

småland www.svenskleverantorstidning.se

Grävare med rejäla muskler Frisk Entreprenad AB är gräventreprenören med de stora musklerna. PerGunnar Frisk företräder en verksamhet och en maskinpark som gör att man kan åta sig det mesta – allt ifrån avloppsgrävning till uppdrag åt stora bygg- och anläggningsföretag som NCC och Peab.

Per-Gunnar Frisk är en erfaren kraft med många år bakom sig i entreprenadbranschen. Han bestämde sig för att starta eget och köpte därmed en grävmaskin av sin före detta arbetsgivare. Under årens lopp har verksamheten utvecklats och företaget vuxit till att numera sysselsätta sju anställda, varav en kvinnlig maskinförare. I kombination med en ändamålsenlig maskinpark formas ett mycket stabilt koncept med hög kapacitet. – Idag har jag sex grävmaskiner från 10 till 18 ton, två hjullastare, en lastbil och en dumper. Jag förfogar över sju maskiner för snöröjning och halkbekämpning som jag utför på uppdrag av både kommuner och privata företag, berättar Per-Gunnar Frisk.

– Vi har en maskin på KSRR i Kalmar för sopsortering, en annan i Tranås som jobbar med asfaltsjustering, samt ytterligare en på Slottsholmen där vi utför grundläggning med Björn Ulvaeus som uppdragsgivare, berättar PerGunnar Frisk. Lyfter fram medarbetarna I Frisk Entreprenad AB lägger man stor vikt vid begrepp som kvalitet och miljö. Genom åren har det blivit en hel del grävning för reparationsarbete av fibernät över södra Sverige. Efterfrågan på företagets tjänster är stor och Per-Gunnar är glad över att förfoga över en personalstyrka som ställer upp i alla väder. – De är oerhört duktiga och lojala, samtidigt som de är företagets ansikte utåt, berömmer PerGunnar Frisk.. Research: Björn-Erling Rönndahl TEXT: ÖRJAN persson

Varierande uppdrag En väsentlig del av arbetet rör enskilda avlopp där Per-Gunnar givetvis är certifierad för dylika arbeten. Man gräver för trekammarbrunnar och infiltrationer, det vill säga minireningsverk, och utför justeringsarbeten på asfaltsvägar där Frisk Entreprenad verkar i rollen som underleverantör åt NCC. En annan stor uppdragsgivare är Peab för vilka man bland annat arbetat med parkanläggning nere vid hamnmagasinet. Frisk Entreprenad utför även saneringsuppdrag i det nya handelsområdet på uppdrag av Oskarshamns kommun. Per-Gunnar Frsik, ägare och VD

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Telefon 0490-179 19 eller 0706-85 89 06 | info@friskentreprenad.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)


småland 47 www.svenskleverantorstidning.se

En trygg partner för industrier, lantbruk och skogsbruk på det småländska höglandet Nästa år har HINDAB försett industrier, lantbruk och skogsbruk med produkter och tjänster inom inbyggnad och underhåll i 30 år. Hydraulik, pneumatik, transmission och kullager samt industrislangar är företagets specialiteter och det är ett koncept som i decennier attraherat kunder på det småländska höglandet.

år på alla sina tre orter på småländska höglandet, det vill säga Nässjö, Vetlanda och Tranås. – Vi är ett familjeföretag med 17 anställda och har en stor fördel av att vi inte sitter i knäet på någon stor koncern. Det gör att vi kan vara mycket flexibla i rollen som ett litet företag med stora muskler. En annan förklaring till våra framgångar är att vi väljer våra leverantörer med stor omsorg och noggrannhet, berättar Henrik Wijk. I framkant På HINDAB ställer man alltid upp för sina kunder.

– Vi ser oss mer som en partner till våra kunder, menar Henrik Wijk och tillägger att man ständigt jobbar med att utveckla företaget för att möta kundernas behov. På HINDAB fortbildar man även hela personalstyrkan så att de följer med i utvecklingen, är uppdaterade och besitter högsta möjliga kompetens. – Vi kommer att fortsätta utveckla och bredda oss för att möta framtida behov av produkter och tjänster, samtidigt som vi växer sett till både omsättning och personalstyrka, avslutar Henrik Wijk. Research: Bennie Fredriksson TEXT: ÖRJAN persson

– Vi har byggt upp nära relationer med de ledande leverantörerna i branschen, vilket är en av våra styrkor här på HINDAB. Vi träffar Henrik Wijk, platschef på HINDAB – det vill säga Hydraulik & Industriservice AB – i Nässjö, som beskriver verksamheten som ett serviceföretag med produkter och tjänster inom inbyggnad och underhåll till industrier, lantbruk och skogsbruk. – Vi har byggt upp nära relationer med de ledande leverantörerna i branschen, vilket är en av våra styrkor här på HINDAB. Kunderna behöver inte sakna något, vi levererar kvalitet in i minsta detalj, säger Henrik och tillägger att verksamheten är såväl kvalitets- som miljöcertifierad enligt ISO-standarden. – Det är en självklarhet för oss, säger Henrik. Brett utbud Beträffande industrin representerar HINDAB ett komplett utbud av produkter och tjänster inom områden som hydraulik, transmission, pneumatik, industrislang, industrigummi, filter, fästkomponenter, verktyg och förnödenheter. Med HINDAB:s lösningar kortar kunderna sina ledtider inom många strategiskt viktiga områden för underhållssidan. Härutöver förfogar man också över fältservicetekniker som utför reparationer eller löpande underhåll inom hela bolagets upptagningsområde. När det gäller lantbruk och skogsbruk levererar HINDAB reservdelar och tillbehör till traktorer, skogsmaskiner och lantbruksredskap. Henrik Wijk berättar att man 2016 firar 30

HydrauLik, PNeumaTik, TraNsmissioN ocH kuLLager På HögLaNdeT!

Tranås 0140-16156 | Nässjö 0380-18400 | Vetlanda 0383-10125 Läs mer på vår hemsida www.hindab.se


48

värnamo www.svenskleverantorstidning.se

Allt fler väljer solenergi Allt fler upptäcker de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med solenergi. Företaget Aktiv Sol i Nöbbele AB har sedan länge tagit fasta på konceptet som vinner allt större mark för varje år som går. Här erbjuder man kompletta solcellslösningar för både företag och privatpersoner.

Han hade onekligen rätt, inte minst mot bakgrund av att Aktiv Sol har vuxit snabbt. 2013 hade företaget en omsättning på 2,6 miljoner kronor och årets resultat beräknas landa på 15-16 miljoner kronor. Helhetsåtagande När man som kund bestämt sig för att satsa på solenergi projekterar Aktiv Sol och ger ett förslag efter förutsättningar på plats. Man gör en investeringsanalys på framtaget förslag och ansöker sedan om statligt solcellstöd åt kunden. Man är även behjälplig vid val av elhandelsbolag när det kommer till försäljning av solel. Efter denna process kontaktas nätägaren och därefter installerar man ett nyckelfärdigt solcellssystem. – Vi tecknar även serviceavtal på anläggningen för tillsyn och eventuella reparationer. Vi övervakar våra installationer för att upptäcka eventuella fel eller avvikelser. Vi vill förebygga och ha koll på hela projektet, betonar Bernth Nyberg som själv har mottagit klimatpriset. En årlig utmärkelse där Klimatrådet vill belöna initiativ för att främja ett gott energi- och klimatarbete till nytta för den regionala utvecklingen i Jönköpings län.

Till sin hjälp har Bernth sex anställda, varav fyra ombesörjer installationerna medan Bernth och ytterligare en person sköter administration och ekonomi. – Vår styrka är att vi i företaget är som en stor familj. Min pappa drev även han företag och gjorde det på ungefär samma sätt som jag själv med kunder och medarbetare i fokus, säger Bernth Nyberg som tycker att fler borde byta till solenergi. Han spår en fortsatt god utveckling för branschen. – Vi kommer att fortsätta växa, men samtidigt är vi måna om att inte bli för stora och offra familjeandan i företaget. Det viktiga för oss är att fortsätta stå för kompletta helhetslösningar från ax till limpa, avslutar Bernth Nyberg. Research: Bennie Fredriksson TEXT: ÖRJAN persson

Framtidstro

Aktiv Sol i Nöbbele AB levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar från projektering till övervakning av installerat system. Bernth Nyberg startade företaget tillsammans med sin fru 2010 efter att ha innehaft ledande befattningar på bland annat Forsheda AB och Kährs i Nybro. Hall- och stallbyggnationer utgjorde den ursprungliga verksamheten men Bernths bakgrund som materialfysiker innebar att man snart styrde över mot solcellsinstallationer. – Det är något jag brinner för och ser som en härlig utmaning. Redan under tiden jag arbetade i Skottland noterade jag utvecklingen inom området och utgick från att den även skulle nå Sverige i samma omfattning, berättar Bernth Nyberg.

– Vi kommer att fortsätta växa, men samtidigt är vi måna om att inte bli för stora och offra familjeandan i företaget. Det viktiga för oss är att fortsätta stå för kompletta helhetslösningar från ax till limpa.

Gör dig själv till El-producent! Solens energi är gratis och de årliga driftkostnaderna är nära noll. Beräkningar som finns tillgängliga kan visa att det är elköpare som kan dra nytta av egen solelproduktion genom att ersätta köpt el med egenproducerad solel och med bättre avkastning än dagens bankräntor! Nöbbele Skola, 331 93 Värnamo | Telefon: 070-306 28 29 | E-post: solpanelen.nu@vmomail.se


värnamo 49 www.svenskleverantorstidning.se

Större fokus på sänkta bullernivåer Buller blir ett allt större problem för såväl företag som offentliga verksamheter. S-Akustik AB är lösningen på problemet med sitt gedigna koncept kring bullerdämpning och innertak. Tillsammans med sina kunder tar man fram en anpassad lösning utifrån rådande situation.

S-Akustik AB startades av Sture Lindqvist 1988. Han hade lång erfarenhet av bullerdämpning och innertak och anställde sedermera Robert Carlsson som numera leder verksamheten. – Sture tyckte att jag var rätt man att utveckla företaget vidare. Tidigare i år tog jag även över som majoritetsägare i företaget när Sture gick i pension. Det känns riktigt roligt och utvecklande att få möjligheten att ta över hans livsverk efter så många år, säger Robert. S-Akustik har sin bas i Rydaholm och lager i Alvesta. Man verkar över hela södra Sverige och är marknadsledande inom områdena innertak och bullerdämpning. – Vi kartlägger alltid kundens behov och tar i samråd med denne fram den optimala lösningen. Beställare är till exempel kommuner och företag samt skolor där bullerdämpande åtgärder medför att eleverna kan koncentrera sig bättre, nå bättre resultat och god hälsa. Det är förstås jätteviktigt och något jag brinner för. Barnen är vår framtid, poängterar Robert Carlsson som anser att man redan på arkitektstadiet bör fokusera på bullerdämpning av offentliga lokaler. – Vi kan glädjande nog notera att allt fler kommuner har förstått värdet av effektiv bullerdämpning, konstaterar han. S-Akustik verkar ofta i rollen som underleverantör till byggföretagen i de olika projekten. I arbetsinsatserna ingår även ställverksgolv som man bygger och monterar i samarbete med Bergviks Flooring AB. Man monterar även innertak i trapphus som ofta har problem med eko och höga ljudnivåer. När S-Akustik är klara är ljudmiljön betydligt bättre.

Idag sysselsätter verksamheten tio anställda och fler är enligt Robert på gång. – Just nu expanderar vi kraftigt vilket är både utmanande och utvecklande på samma gång. För oss är kundrelationer A och O och därför satsar

vi på bra medarbetare som är socialt kompetenta, gör sitt jobb korrekt och samtidigt är ansiktet utåt. Utan dem vore vi ingenting, understryker Robert. Han konstaterar att S-Akustik sannolikt

inte är billigast på marknaden men att det är få konkurrenter som kan mäta sig med företaget i fråga om kvalitet och genomförandetid. – Jag upplever att vårt sätt att arbeta gör att priset har mindre betydelse, vilket jag är stolt över, säger Robert. Eget IT-system En annan sak han kan vara stolt över är det IT-system som han själv har utvecklat, och som underlättat arbetet för såväl honom själv som hans medarbetare. – Jag ringde runt bland IT-företag och frågade om de kunde producera ett mobilt system där mina medarbetare kan skapa arbetsorder, tidsrapportera, beställa material med mera i realtid. Det var förstås möjligt men skulle bli mycket dyrt. Jag satte mig och läste på och tog sedan fram ett eget fungerande system som fungerar oerhört bra. I förlängningen sparar det tid och pengar för både mig, medarbetarna och företaget, säger Robert Carlsson. Han avslutar med att berätta att han förstås vill att företaget ska fortsätta växa och utvecklas, men att tonvikten alltjämt ligger på kvalitetsmedvetenhet och att alltid arbeta med kunderna i fokus. Research: Bennie Fredriksson Text: Örjan Persson

Telefon: 070-925 50 23 E-post: s.akustik@telia.com


50

värnamo www.svenskleverantorstidning.se

Professionella isoleringstjänster för bättre inomhusklimat Allt större fokus hamnar på goda inomhusklimat som ju främjar såväl den personliga hälsan som plånboken och miljön. Här kan Alltisol AB spela en aktiv roll med sitt kunnande och sin breda kompetens inom ventilations- och VVS-isolering.

Det är Daniel Johnsson som är både grundare och ägare till Alltisol AB. Vi träffar honom på kontoret i Rydaholm där han berättar att han tidigare har arbetat på större isoleringsföretag, men kände att han ville gå sin egen väg. 2010 bestämde han sig för att starta eget. – Vi jobbar med isolering av ventilation, VVSanläggningar och plåtbeklädnader och ser härigenom till att skydda fastigheter mot exempelvis värme, kyla, fukt, brand eller kondens. Vi har lång erfarenhet av både små och stora projekt, säger Daniel och berättar att Alltisol bland annat var involverat i nybyggnationen av Holmgrens i Värnamo där man utförde diverse isoleringsuppdrag. Gott renommé Alltisol AB är tongivande i regionen i sin bransch. Kunderna uppskattar att man snabbt är på plats och alltid står för väl utförda arbetsinsatser av hög kvalitet. – Vi får ofta höra att vi sköter våra projekt på ett klanderfritt sätt. Det ger oss ett gott rykte som i sin tur genererar ännu fler förfrågningar, säger Daniel Johansson som trivs bäst när han själv får vara med ute på fältet.

– Det är där jag gör mest nytta som ägare eftersom jag blir delaktig i de olika projekten och får en inblick i såväl vår egen som kundernas verksamhet. Sådant är mycket viktigt, understryker Daniel. Framhåller personalen Alltisol AB verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig i en tio mils radie från Värnamo i de västra delarna av Småland. Verksamheten sysselsätter i dagsläget fyra anställda som Daniel gärna framhåller lite extra. – Våra framgångar skulle inte vara möjliga utan mina medarbetare som besitter stor social kompetens och tycker att det är kul att arbeta på Alltisol. Att vi är ett väl sammansvetsat team underlättar avsevärt och avspeglas också ute hos kunderna. Killarna gör allt i sin makt för att alltid göra våra kunder nöjda, framhåller Daniel som ser ljust på företagets framtid. – Vi har ambitionen att växa och fortsätta göra bra jobb. Vi utvecklas i takt med våra kunder och kommer förstås även att nyanställa mer personal när behovet uppstår, avslutar Daniel Johansson. Research: Bennie Fredriksson Text: Örjan Persson

RyttaRevägen 8, 330 17 Rydaholm | tel. 0708-19 09 70 | e-post: daniel@alltisol.se


värnamo 51 www.svenskleverantorstidning.se

En trogen samarbetspartner till svensk industri Ända sedan 40-talet har Sigarv AB varit en trogen samarbetspartner till svensk industri. Man jobbar med mätteknik, formverktyg, prototyper och rörbockningsverktyg i en anda som präglas av kvalitet och hög precision.

Sigfrid och Arvid Johansson startade sitt företag 1946 med fokus på mindre klipp- och bockverktyg. En nagelklippare var företagets främsta produkt men mycket har hänt sedan dess. Verksamheten har avknoppats och lagt grunden till andra verktygsföretag i regionen, men Sigarv har dock hela tiden stått stadigt och kontinuerligt utvecklat sitt koncept. Alltjämt står till exempel smedjan kvar där man förr i tiden skodde hästar. Smedjan är något av ett museum mitt i nuvarande fabrik som för övrigt ligger på samma plats där även ursprungsbyggnaden finns kvar.

YG

Brett koncept Vi möter Per Malm VD och delägare på Sigarv AB, som berättar att Arvid var hans fasters man. Han är med andra ord en del av det stolta familjearvet som numera kretsar kring högteknologiskt skärande bearbetning. – Vi har många ben i företaget där vi till exempel levererar formverktyg i zink, silicon och gummi, rörbockningsverktyg, kontrollfixturer, fixturer, prototyper och småserier. Vi har alltid haft mycket att göra och det är vi självfallet glada över, men det hade knappt varit möjligt utan våra medarbetare som helt enkelt gör ett synnerligen gott jobb varje dag, understryker Per Malm med stort eftertryck.

I det breda konceptet ingår mätteknik, formverktyg, prototyper och rörbockningsverktyg. Till sin hjälp förfogar man över tusen kvadratmeter produktionsyta och en toppmodern maskinpark som fyller alla behov. Här finner vi till exempel tre-, fyra- och femaxlade fleroperationsmaskiner. – Vi förenar hantverket med toppmodern utrustning. På så sätt upprätthåller vi vår höga kvalitet som genomsyrar hela verksamheten. Det är den vi lever på, säger Carl Bengtsson som är Pers kusin och även delägare i företaget sedan 2011. Satsar på utbildning På Sigarv AB blickar man hela tiden framåt. – Vår ambition är att hela tiden vara i framkant både teknologiskt och kompetensmässigt. Vi vill växa och utöka medarbetarskaran om vi får tag i rätt personer, vilket ibland kan vara svårt. Vi kommer att satsa mer på utbildningar, vilket vi tror krävs för att kunna hänga med i de snabba förändringar som sker i branschen. Nu går många verktygsmakare i pension och det utbildas för få nya som kan ta över. Här hoppas vi kunna vara med och bidra, avslutar Per Malm och Carl Bengtsson. Research: Bennie Fredriksson TEXT: ÖRJAN persson

Er sammarbetspartner när det gäller Er sammarbetspartner när det gäller

FORMVERKTYG FORMVERKTYG Rörbockningsverktyg & Prototyper Rörbockningsverktyg & Prototyper www.sigarv.se

www.sigarv.se


52

värnamo www.svenskleverantorstidning.se

Hög kapacitet i flexibelt digitaltryckeri I ett mindre företag blir flexibiliteten större, ledtider och leveranstider kortare. Digitaltryckeriet Decalprodukter AB är ett bra exempel på detta. – Vi är ett litet tryckeri med stor kapacitet, säger företagets VD, Anders Aronsson.

Decalprodukter AB är ett digitaltryckeri med inriktning mot butiksexponering. Man vänder sig till kunder i och runt Värnamo och Gnosjöområdet och jobbar med ett ständigt fokus att alltid leverera produkter av hög kvalitet. – Vi är ett litet tryckeri med stor kapacitet

och just det gör oss mycket flexibla. Vi jobbar med korta ledtider vilket mer eller mindre är ett krav i branschen idag, säger Anders Aronsson, VD för Decalprodukter AB, och konstaterar att man i bland jobbar med ledtider på bara två-tre timmar. Hand i hand med korta ledtider går effektiv logistik och snabba leveranser, vilket också är mycket starka konkurrensfördelar. – Vi trivs med att vara en problemlösare för våra kunder. Jag brinner för att alltid uppfylla våra kunders önskemål och vi är vana vid att hantera deras krav på att allt ska produceras snabbt, till ett bra pris med högsta kvalitet, säger Anders Aronsson. Moderna maskiner Anders berättar att grunden till företaget lades redan 1972. Själv har Anders arbetat med screentryck sedan 1994. 1999 förvärvade han Decalprodukter tillsammans med två kollegor, Stefan Claesson och Anders Jönsson, och därefter har Anders i två etapper köpt hela företaget. Från början utgick verksamheten från Bredaryd men förra året flyttade man till Hornaryds industriområde. Idag har Anders fyra anställda samt ett antal säsongsarbetare i samband med arbetstoppar. Produktionen sker med hjälp av tre moderna Mimaki-printar och härutöver förfogar man bland annat över skärplottare samt använder ecosolventtryck, vilket är en miljövänlig tryckmetod. Maskinerna är helt automatiserade och kräver ingen egentlig operatör.

Ge en gåva till vårt arbete för att hjälpa och skydda barn i katastrofer

SMS:A IN DIN GÅVA

Ge 100 kr Sms:a Akut100 till 72911

Ge 200 kr Sms:a Akut200 till 72911

www.raddabarnen.se

Ge 300 kr Sms:a Akut300 till 72911

OKQ8 är Decalprodukters största kund för vilka man levererar affischer och exponeringstrycksaker. – Många av de produkter vi trycker är just banderoller, butiksskyltar och dylikt, vilka vi även producerar för Sibylla. Golvabia är en annan viktig kund för oss beträffande butiksinredningar, berättar Anders och fortsätter: – Vi söker alltid efter nya utmaningar. Det är viktigt för oss att fokusera på våra kunders behov, och i det sammanhanget har de stor nytta av vårt webbaserade system där de kan göra sina beställningar direkt för varje enskild butik. OKQ8 använder detta frekvent, det effektiviserar inte bara för oss utan även för kunden administrativt, poängterar han. Anders spår att Decalprodukter kommer att fortsätta utvecklas och växa i hård konkurrens. Man välkomnar förstås gärna fler nya kunder, men fokus ligger på att serva nuvarande kunder genom att överträffa deras förväntningar. Research: Bennie Fredriksson TEXT: ÖRJAN persson


värnamo 53 www.svenskleverantorstidning.se

En expert på skärande bearbetning, kantpressning och svetsning I ett mindre företag blir flexibiliteten desto större. Det är Femcab ett gott exempel på. Företaget är en expert på skärande bearbetning, kantpressning och svetsning. – Storleken är vår styrka, säger Mattias Fröst, VD.

Mattias Fröst, VD och delägare i Femcab tillsammans med Viktor Larsson, berättar att han startade Femcab 2012 efter att ha arbetat med plåtbearbetning som både operatör och i ledande positioner sedan 80-talet. – Många blev onekligen en aning förvånade när jag startade eget, berättar Mattias som genast investerade i en Bystronic planlaser. – Det blev förstås en hel del investeringar det första året, men de har verkligen betalat sig, konstaterar han. Mattias arbetade från början helt själv och stod således för både beredning, införsäljning och ritning av produkterna, liksom packningen. Sedermera anställde han sin första medarbetare, en person med lång erfarenhet av laserskärning och plåtbearbetning. Förra året blev även Viktor Larsson delägare i bolaget när han tog med sig sina erfarenheter av plåtbearbetning in i Femcab. Flexibilitet Mattias Fröst beskriver Femcab som ett serviceföretag inom plåthantering/plåtbearbetning där man ombesörjer allt ifrån ritningar, design och konstruktion till serietillverkning, legotillverkning och prototyptillverkning inom skärande bearbetning, kantpressning och svetsning. Man jobbar med rostfritt, svartstål och aluminium. – Vår storlek är vår styrka, konstaterar Mattias. – Vår stora flexibilitet gör att vi snabbt kan ställa om i produktionen. Det uppskattar kunderna som i regel vill ha sina produkter med mycket kort varsel. Våra kunder ser oss som en given partner eftersom vi står för helhetslösningar, har korta ledtider, utvecklas i takt med våra kunder och levererar högkvalitativa produkter. I maskinparken finns två laserskärare från

Bystronic och en 160 tons kantpress från samma tillverkare. – Alla i den här branschen vet att Bystronic har bra maskiner, vilket blir en kvalitetsfaktor för kunden, säger Viktor Larsson som i sammanhanget gärna lyfter fram de kompetenta medarbetarna Tomas Fransson och Kenan Karavdich. – Utan dem skulle vi inte vara vad vi är idag.

De ställer alltid upp och levererar gång efter gång, framhåller både Mattias och Viktor som dessutom har ambitionen att utveckla personalstyrkan så snart behovet uppstår. Research: Bennie Fredriksson Text: Örjan Persson

Laserskärning • kantpressning • svetsning eftertempon • YtbehandLing Mer än bara plåt

silkesvägen 7, 331 53 värnamo | tel: 0370-301562 | info@femcab.se | www.femcab.se


54

värnamo www.svenskleverantorstidning.se

Utvecklande samarbetspartner för innovativa och målmedvetna företag Return-On-Innovation. Så sammanfattar man de tjänster man erbjuder i Bergenstråhle & Partners. Det handlar om stöd och hjälp för innovativa företag att skydda och utveckla värdet av kunskap, ett koncept som sträcker sig från idé till lönsam innovation.

Bergenstråhle & Partners startade i Värnamo 1979 under namnet Y Wallengren Patentbyrå och tillhör idag Bergenstråhle Group. Vi träffar Petra Knoop Udén, regionchef för Småland, som tillsammans med sina sex medarbetare företräder bolagets skarpa koncept. Det handlar om stöd och hjälp för innovativa företag att skydda och utveckla värdet av kunskap. – Här i regionen finns många framgångsrika och framförallt innovativa företag. Vår ambition är att växa tillsammans med dem och det gör vi genom att hjälpa dem att ta hand om deras innovationer och därmed bli konkurrenskraftiga, förklarar Petra. Insatser på bred front Faktum är att Bergenstråhle & Partners ligger i framkant inom sitt gebit. Man jobbar med stort engagemang inom områden som teknik, juridik och affärsutveckling där företaget besitter mycket hög kompetens. Många av bolagets kunder är både branschledande och nyskapande, vilket ställer höga krav på Bergenstråhle & Partners. Bolaget skyddar rättigheter, såsom patent, varumärken och upphovsrätt, man genomför inventering och värdering av innovationer, samt omvärldsanalyser där man kartlägger såväl konkurrenter som risker och möjligheter. Härutöver jobbar man med kommersialisering av rättigheter, juridisk samt strategisk rådgivning. Det sistnämnda kan till exempel handla om

hantering och beivrande av intrång, upprättande av avtal, uppbyggnad av rättighetsportföljer liksom hantering av företagshemligheter och know-how. Bergenstråhle & Partners utgör också ett värdefullt bollplank beträffande produkt- och affärsutveckling för innovativa och målmedvetna företag.

– Man kan sammanfatta vårt koncept med att vi ser till att våra kunder tjänar pengar på sina idéer. Vi finns med hela vägen från förstudier till kommersialisering och över en produkts hela livscykel samtidigt som vi hjälper till att etablera rätt arbetssätt och rätt strategi utifrån kundens förutsättningar, förklarar Petra Knoop Udén.

Hon berättar att man arbetar med en helhetssyn på kundens verksamhet och leder processen till lönsam innovation ända från idéstadiet. Det resulterar i en klar och tydlig konkurrensfördel för bolagets kunder, något man kallar för Return-On-Innovation. Fler och fler får upp ögonen för vad Bergenstråhle & Partners kan göra för deras företag och Petra ser därför ljust på bolagets framtid. – Vår ambition är att utveckla vårt koncept och fortsätta växa i alla de regioner vi är verksamma i. Vi är övertygade om att de tjänster vi erbjuder verkligen gör skillnad för innovativa och målmedvetna företag, avslutar Petra Knoop Udén. Research: Bennie Fredriksson Text: Örjan Persson

– Vår ambition är att utveckla vårt koncept och fortsätta växa i alla de regioner vi är verksamma i. Vi är övertygade om att de tjänster vi erbjuder verkligen gör skillnad för innovativa och målmedvetna företag.

Bergenstråhle & Partners hjälper innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap Vårt engagemang och vår samlade kompetens inom teknik, juridik och affärsutveckling gör oss till en unik samarbetspartner i vår bransch

Värnamo/Jönköping Telefon 0370-69 24 00 mail@bergenstrahle.se

Göteborg/Stockholm Telefon 08-505 657 00 info@bergenstrahle.se


värnamo 55 www.svenskleverantorstidning.se

Hantverk och teknik i perfekt symbios I Bors Automation & Tool AB förenas det genuina hantverket med nya tekniska lösningar. Resultatet; produktionslösningar för plåt- och rörbearbetning av högsta kvalitet. I kombination med kompetens, erfarenhet och nytänkande formas skräddarsydda lösningar som effektiviserar och sparar pengar åt företagets kunder.

Bors Automation & Tool AB har en gedigen historia som tog sin början när Thure Henriksson startade företaget i sin källare 1958. Då låg fokus på pressverktyg utifrån ett standardkoncept som Thure själv hade utarbetat, byggt på ett gediget hantverk. Sönerna Torgny och Terje tog sedermera över och vidareförädlare och utvecklade konceptet under 1990talet, bland annat med kraftkällor på verktygen och hydralikmaskiner. – Vid denna tid var Volvo en av kunderna, vilket gjorde att hela verksamheten fick ett ordentligt lyft. Mycket av den tillverkning vi jobbade med då finns kvar än idag, berättar Anders Henriksson som leder verksamheten idag. Anders anställdes 1995 och var aktiv speedwayförare när hans far ringde upp honom och bad honom åka hem till Bor för att hjälpa till i företaget. Han lydde uppmaningen och tog för snart tio år sedan över VD-rollen i bolaget. Mer automation Bors Automation & Tool AB har utvecklats till en specialist på produktionslösningar för plåt- och rörbearbetning. Företaget sysselsätter 15 anställda och arbetar mer och mer med automationslösningar. – Det är där jag tror att framtiden för vårt företag ligger, menar Anders och visar upp företagets egna produktionslokaler på cirka 2 500 kvadratmeter. I huset finns mer än 40 års erfarenhet av verktyg med någon form av rörelse eller automation.

– Kompetensen i bolaget är hög och vi fortbildar oss ständigt för att hänga med i utvecklingen, säger Anders. Han berättar att kunderna brukar komma med en förfrågan om en helhetslösning från planeringsstadiet till inkörning av hela automationslinjen. – Men självklart kan man anlita oss för en del av lösningen och även i dessa fall har kunderna tillgång till all vår kompetens och det kunnande som vi fått under över våra 40 år i branschen, poängterar Anders. Framtidsutsikter IKEA, Volvo och Sapa är bara några av de kunder som valt att anlita Bors Automation & Tool AB. – Fortfarande är verktygssidan viktig för oss men utvecklingen går mot allt fler automationslösningar där vi tillför kraftkällor till verktyg, programmerar in processer och ser till att få saker att fungera. Det är det som driver mig; att gå ända in i mål från idé till en färdig automationslösning som kunden har stor nytta av, säger Anders entusiastiskt. Han tror starkt på företagets framtid och spår att man ytterligare kommer utveckla verksamheten. – Vi kommer också att satsa mer på vår tekniska säljorganisation för att både växa och kunna konsultera våra kunder ännu bättre. Med tillväxt kommer det naturligt att både anställa och vidareutveckla kvalitet, ledtider och organisation, avslutar Anders Henriksson. Research: Bennie Fredriksson Text: Örjan Persson

Fortfarande är verktygssidan viktig för oss men utvecklingen går mot allt fler automationslösningar där vi tillför kraftkällor till verktyg, programmerar in processer och ser till att få saker att fungera. Det är det som driver mig; att gå ända in i mål från idé till en färdig automationslösning som kunden har stor nytta av.

MANUFACTURING SOLUTIONS FOR TUBES AND PROFILES www.borsautomation.com


56

värnamo www.svenskleverantorstidning.se

En komplett leverantör av golvvärmeprodukter Golvvärme är numera standard i alla nya hem och företaget J-Son Golvvärmeprodukter AB hänger med i utvecklingen. J-Son är en komplett leverantör av golvvärmeprodukter till beställare över hela Norden.

J-Son Golvvärmeprodukter AB tillverkar golvvärmeplåtar till golvvärmesystem av alla de slag, och kan även tillverka specialplåtar om så önskas. Man levererar också fördelare och shuntar, rör, styrning och tillbehör, och vänder sig till kunder på hela den nordiska marknaden. – Vi kan tillhandahålla kompletta system till bland annat rörmokare, grossister och byggare med flera. Vi förfogar över ett standardsortiment men kan även ta fram måttbeställda lösningar. Vår höga kapacitet i kombination med hög kvalitet i förhållande till vår låga prisbild på alla de produkter vi erbjuder gör oss mer eller mindre unika på marknaden, berättar Peter Johnsson, ägare och VD i J-Son Golvvärmeprodukter AB. Innovatör Peter berättar att det var han och hans far Åke som startade företaget som ett handelsbolag 1991. Vid den tiden arbetade Åke som kyrkvaktmästare men har alltid varit något av en innovatör. Han fick en idé som förenklade grävning av gravar och tog även fram en bevattningsvagn med smarta funktioner. När Åke 1997 skulle hjälpa till att renovera ett hus föddes idén om att bocka aluminium för att kunna lägga golvvärme på ett bra sätt. Vänner och bekanta nappade snabbt på idén och därefter har allt pekat uppåt. – Fördelarna med våra produkter är i det närmaste gränslösa, menar Peter. Konkurrensfördelar Han berättar att företagets styrka är att man är ett litet företag med korta ledtider och snabba leveranser. Produkterna håller hög kvalitet och lång livslängd till ett konkurrenskraftigt pris. – Vi har under lång tid jobbat med att hitta leverantörer som vi är nöjda med och som kan leverera komponenter med en bra prisbild till vårt sortiment, påpekar Peter Johnsson som ser positivt på företagets framtid. – Vi har ombildat företaget till aktiebolag och kommer att växa i takt med orderingången, säger han. Det har inneburit att företaget behöver större lager och produktionsyta, och det är en process som redan är i gång eftersom det planeras en tillbyggnad på 450 kvadratmeter i anslutning till nuvarande lokaler. Därefter kan det bli tal om nyanställningar. – Vi lär också investera ytterligare i mer automatisering men samtidigt är vi måna om att bibehålla familjekänslan i företaget. Det ser vi alltjämt som en av våra främsta styrkor; det lilla flexibla företaget med de stora musklerna. Research: Bennie Fredriksson Text: Örjan Persson

Vi ger dig möjlighet till Varma golV dravö, 330 10 Bredaryd Fabrik 0371-207 27 Peter: 0767-87 11 00 www.jsonprodukter.se info@jsonprodukter.se


värnamo 57 www.svenskleverantorstidning.se

Hög kapacitet kring skärande bearbetning När det gäller skärande bearbetning är det få som slår PRICO AB på fingrarna. Kvalitet, kompetens och produktutveckling utgör ledord i verksamheten som kretsar kring allt ifrån tillverkning och utveckling av prototyper, till helhetslösningar och serieproduktion.

Patrik Johansson, VD i PRICO, beskriver verksamheten som ett högteknologiskt, modernt och innovativt företag inom skärande bearbetning där man ofta tänker utanför boxen. – Vi tror att vårt offensiva tankesätt, vår långa erfarenhet och breda kompetens är det som gör oss till förstahandsvalet för våra kunder gällande skärande bearbetning och speciallösningar. Vi har investerat i vår maskinpark för att möta utvecklingen och behoven av våra tjänster. Vår kapacitet och flexibilitet är vår styrka gentemot konkurrenterna, och vårt höga fokus på kvalitet gör att vi överträffar kundernas krav och förväntningar, konstaterar Patrik och berättar att PRICO ombesörjer utveckling av prototyper, serieproduktion och helhetslösningar i alla material och svårighetsgrader. PRICO AB grundades 2011 av Patrik och Jeanette, idag driver de företaget tillsammans med Mikael och Jonas i de ändamålsenliga lokalerna på Västbovägen i Värnamo. Verksamheten sysselsätter tio anställda och servar kunder från norr till söder. – Vi har en bred kundflora och vänder oss till kunder i flera olika branscher, bland annat medicin och sjukvård, tung fordonsindustri, maskin och automation, jord- och lantbruk, för att nämna några, berättar Patrik. Han lyfter fram den synnerligen moderna maskinparken där vi bland annat finner en helt ny Mazak Variaxis i-600, den senaste modellen av femaxlad fleroperationsmaskin från världsledande Mazak. Maskinparken uppdateras frekvent och man förfogar över ytterligare två horisontella och två vertikala fleroperationsmaskiner, samt en fleroperationssvarv med stångmagasin. I de horisontella enheterna kan man bearbeta ämnen med en diameter på 800x1000 millimeter, medan de vertikala enheterna har en arbetsmån om 1800x900 millimeter, samt förmågan att bearbeta upp till sex meter långa profiler. I fleroperationssvarven bearbetar man ämnen på upp till 200 millimeter i diameter och bearbetar på stångmaterial från 12-65 millimeter. Samtliga maskiner är utrustade med Renishaw för nollpunktssökning, inmätning och kontroll av detaljer.

– Vi har lång erfarenhet av att ta fram helhetslösningar åt våra kunder. Utöver nämnda moment kan vi även ombesörja montering, ytbehandling, lackering, härdning, svetsning, kantbockning, gjutning, slipning, riktning och strängsprutning, tillägger Patrik Johansson. Vill expandera Han konstaterar att den ökande efterfrågan har medfört att PRICO idag är en aning trångbodda. – Vi kikar på olika flyttalternativ och ser det som en nödvändighet för att kunna utveckla företaget vidare och fortsätta ligga i framkant kring skärande bearbetning. Vår ambition är att ha en stabil tillväxt och erövra nya marknadsandelar, speciellt inom komplexa helhetslösningar som är en av våra specialiteter. Vi tar det steget längre i både tanke och handling, avslutar Patrik Johansson. Research: Bennie Fredriksson Text: Örjan Persson

På avdelningen för kvalitet har man en koordinatmätmaskin från Wenzel med ett mätområde om 1500x800 millimeter. PRICO bearbetar i alla förekommande material, och man har god vana av rostfritt, höglegerat och seghärdat stål, i såväl höga som låga serier. Man har även stor erfarenhet av precisionsbearbetning av gjutna och svetsade konstruktioner, i både aluminium och stål.

Ett modernt och innovativt företag inom skärande bearbetning PRICO AB Västbovägen 45 331 53 Värnamo Telefon: 0370-30 75 00 Mail: info@prico.se www.prico.se


58

värnamo www.svenskleverantorstidning.se

Trådgnistbearbetning i branschens framkant Tommy Larsson såg tidigt behovet av en stark lokal aktör i Värnamo avseende professionell trådgnistbearbetning. För 30 år sedan startade han Värnamo Trådgnist AB som sedan dess har skaffat sig en framskjuten position på marknaden. – Min ambition är att företaget ska vara tongivande i den här branschen, säger han.

Trådgnistbearbetning, följdverktyg och fixturer är Värnamo Trådgnist AB:s specialiteter. Man tillhandahåller även Schwanogs sortiment av hårdmetallplattor och hållare som man trådgnistar till den profil kunden önskar. Tommy Larsson, VD och delägare i

familjeföretaget, berättar att han startade företaget 1985 när han arbetade som verktygmakare och konstruktör på en lokal firma. – I början drev jag firman på kvällar och helger parallellt med min anställning. Jag startade verkligen från noll och nu så här i efterhand känns det både galet och genomtänkt på samma gång. Det var tufft men jag hade vilja och drivet att lyckas och då brukar det gå bra, säger Tommy Larsson. Familjeföretag Redan 1986 investerade han i sin första nya maskin och sex år senare flyttade han in i en nybyggd arkitektritad fabrik på Västbovägen. – Vi har under årens lopp investerat i storleksordningen 10 miljoner kronor i nya maskiner för att Värnamo Trådgnist AB ska vara tongivande i branschen och leverera bästa möjliga kvalitet. Några av de kunder jag fick i samband med starten finns med oss än idag, berättar Tommy och nämner Thule som ett exempel. Idag är deras son Marcus verksamm och aktiv i företaget. I sammband med detta har en ny trådgnist och en starthålsgnist investerats. Eventuellt tar Marcus över verksamheten så småningom. Många av de maskiner Tommy har investerat i under årens lopp har han varit först i Sverige med att använda, vilket går i linje med hans tanke om att alltid ligga i framkant. Det brukar bli en hel del panikarbeten för lokala entreprenörer när något går sönder.

– Då ombesörjer vi lagning eller nytillverkning av detaljen. Vi har även ett litet lager för saker vi vet har en tendens att gå sönder, vilket kortar våra ledtider avsevärt och är en god service till våra kunder, säger Tommy. Verktygsdelar, klipp- och bockverktyg, formstål, fixturer eller kompletta lösningar – Värnamo Trådgnist AB kan alltid stå till tjänst.

– Vi har 30 års erfarenhet av detta hantverk och ser oss som något av en problemlösare. Vi ser ljust på framtiden och har förstås ambitioner att växa ytterligare, såväl personalmässigt som utrustningsmässigt, avslutar Tommy Larsson. Research: Bennie Fredriksson Text: Örjan Persson

Värnamo Trådgnist, specialister på trådgnistning! Vår verksamhet och stora kunnande ligger inom trådgnistbearbetning, följdverktyg, fixturer samt klipp/bockverktyg. Besök gärna vår hemsida för att få ytterligare information om vår sysselsättning! www.varnamotradgnist.se

Värnamo Trådgnist AB | Västbovägen 64, 331 53 Värnamo Tfn: 0370-30 10 93


blekinge 59 www.svenskleverantorstidning.se

Helhetskoncept kring takarbete och plåtslageri När Holjeplåt AB köpte upp Blekinge Tak AB formades en mycket stark aktör kring såväl takarbete som plåtslageri. Man erbjuder tjänster kring allt ifrån legotillverkning till byggplåt, ventilation och industriservice.

Holjeplåt AB är specialister på det som allmänt går under namnet bygg- och ventilationsplåtslageri, allt från små arbeten till totalentreprenad av stora byggprojekt. Företaget startades 1979 och sysselsätter idag 16 anställda. Vi träffar en av delägarna, Anders Möller, som berättar att man under resans gång har förvärvat företaget Blekinge Tak, vilket ytterligare stärkte bolagets redan starka bredd. – Vi jobbar mycket med ventilation där vi ser ett ökande behov av energisnåla ventilationsanläggningar i takt med stigande energipriser. Här kan vi ta fram kostnadseffektiva anläggningslösningar som vi anpassar efter varje kunds specifika behov och önskemål. Vi tillverkar egna ventilationskanaler och detaljer i vår egen verkstad och utför dessutom ventilationsservice, säger Anders Möller och berättar att man vänder sig till såväl industrin, kommuner, landsting och företag som privatpersoner som med fördel kan använda sig av ROT-avdraget. Flexibilitet Legotillverkning är en annan del av verksamheten i Holjeplåt AB. Man jobbar företrädesvis med enstyckstillverkning och mindre serier, och kan här arbeta mycket flexibelt tack vare en omfattande maskinpark med press och tillhörande verktyg. Man jobbar också med industriservice, och tack vare köpet av Blekinge Tak är företaget också en auktoriserad takentreprenör. – Vi lägger tätskiktssystem för låglutande tak av märket Mataki. De har ett komplett sortiment av produkter med unika tekniska lösningar, konstaterar Anders Möller. Imponerande CV Holjeplåt har en lång meritlista med många väl genomförda jobb på sitt samvete. Man har utfört ett flertal stora jobb på Volvo i Olofström, ett annat för Karlshamn Energi. Ytterligare två utfördes för Asarum Bildningscenter på uppdrag av Peab, Skanska och NCC, samt sjukhuset i Kristianstad med Byggmästaren i Skåne som beställare. – Vi har utfört uppdrag kring luktreducering för AKK Sweden AB i Karlshamn, och monterar dessutom värmepumpar åt Swegon där vi även verkar i rollen som återförsäljare. Vi jobbar mycket med egna förslag och lösningar till våra kunder, berättar Anders. Han avslutar med att lyfta fram den kunniga personalstyrkan som är certifierad för arbete med ventilation och innehar yrkesbevis för plåtslageri. Holjeplåt är dessutom medlem i Entreprenörföretagen. Research: Björn-Erling Rönndahl Text: Örjan Persson

Vi skräddarsyr lösningar åt privatpersoner och företag

VENTILATION BYGGNADSPLÅT PAPPTAK SERVICE VÄRMEPUMPAR Takarbeten med prod Traktorvägen 5 • 29340 Olofström Tel: 0454-400 88

www.holjeplat.se


60

blekinge www.svenskleverantorstidning.se

Ett brett kvalitetskoncept för industrin Med rötter från 40-talet har Predire Industries länge varit en trogen kvalitetsleverantör till industrin. Arbetsmoment som maskinbearbetning, plåtslageri och svetsning resulterar i allt ifrån transport- och kontrollfixturer till tankar och vakuumkärl, vilket gör Predire Industries till en komplett helhetsleverantör.

Predire Industries etablerades 1998 men har ett förflutet sedan 1947 då bolaget startades under namnet JiWe Produkter AB. Företaget verkade ett tag under namnet PEAK Industri AB innan bolaget fick sitt nuvarande namn. Idag omsätter verksamheten drygt 40 miljoner kronor och omfattar ett brett koncept för industrin.

Martin Skagerholm är VD för Predire Industries. – Vi producerar transportfixturer för bland annat bilindustrin, stålemballage, tankar och vakuumkärl samt kontrollfixturer. Många industriaktörer vänder sig också till oss för beställning av lättare stålkonstruktioner och legoprodukter, berättar Martin.

Höga krav Maskinbearbetning och mätning ingår också i Predire Industries AB:s verksamhet. Det rör sig med andra ord om en bred verksamhet med många olika arbetsmoment, vilket förstås ställer höga krav på kunnande och kompetens. Maskinbearbetning, såsom svarvning, pressning, stansning och fräsning, liksom plåtslageri, svetsning i form av både MIG- och TIG-svetsning, samt montering står på den dagliga agendan. – En väsentlig del av vår verksamhet rör design och tillverkning av avancerade transportrack till fordonsindustrin, som ställer mycket höga krav på precision. Vi tillverkar gjutverktyg som vi fräser ut i vår CNC-styrda fräs men tar även fram komponenter för byggnadsställningar, inklusive svets, bearbetning och ytbehandling, berättar Martin Skagerholm och tillägger att man även står för legotillverkning av mindre serier.

dessutom över en egen lackeringsbox där man utför manuell lackering. I kombination med kunnig och kompetent personal formas ett mycket starkt koncept. – Jag har förmånen av att få jobba med väldigt erfaren personal som dessutom är väldigt innovativa och besitter hög teknisk kompetens. Det stärker naturligtvis vår konkurrenskraft och gör att vi alltid kan ta fram smarta och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder, säger Martin Skagerholm och avslutar med att påpeka att bolaget är såväl kvalitets- som miljöcertifierat enligt ISO-standarden. Research: Björn-Erling Rönndahl Text: Örjan Persson

Hög kapacitet I Predire Industries AB bearbetar man stål, rostfritt, mässing, koppar, aluminium och plast, ofta i kombination med maskinbearbetning, sammanfogning och montering. Härigenom står man för helhetslösningar gentemot sina kunder som erhåller en komplett slutprodukt. Sammansatta detaljer är laserskurna och bearbetade i bolagets CNC-styrda maskiner och härutöver utför man mätningar i moderna mätmaskiner, samt ansvarar för konstruktion och utveckling av transportfixturer. Predire Industries förfogar

Vi producerar transportfixturer, stålemballage, tank- och vakuumkärl, kontroll fixturer Utöver detta har vi även verksamhet inom maskinbearbetning och mätning. Svetsarevägen 5, 294 25 Sölvesborg, telefon 0456- 645000, www.predire.com


höör 61 www.svenskleverantorstidning.se

Ett säkert val kring professionella städinsatser RUT-avdraget har betytt massor för städbranschen. Fråga bara Louise Zanders på Louise Hus AB. Sedan starten för ungefär tio år sedan har bolaget vuxit från en till 30 anställda, och mycket tack vare RUT-avdraget.

Städfirman Louise Hus startades 2006 och ombildades till aktiebolag för två år sedan. Här erbjuder man alla former av professionella städinsatser, allt ifrån flyttstädning till byggstädning. Man vänder sig till såväl privatpersoner som företag och kommuner, och anlitas emellanåt även för saneringsinsatser i lägenheter. – Nu i juletider blir det en hel del städning för privatpersoner som vill ha fint i sina hem inför helgerna, men i övrigt fokuserar vi just nu på att attrahera ännu fler företag, berättar Louise Zanders som leder verksamheten. Hon kan se tillbaka på en tid med en mycket god utveckling. Sedan starten för snart tio år sedan har hon i snitt anställt en ny medarbetare varje kvartal, vilket lett till att verksamheten numera sysselsätter ett 30-tal anställda. Kontoret i Tjörnarp har kompletterats med ytterligare ett i Lund och ett annat i Eslöv, vilket innebär att man idag täcker ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Skåne. 2014 fick de upphandlingen av hemtjänsten i Hässleholms och Eslövs kommun. RUT-avdraget 2006 hade RUT-avdraget inte hunnit slå igenom på allvar, men sedan dess har det inneburit desto mer. Inte bara för Louise och hennes personal utan för branschen i stort. – Vi är väldigt beroende av RUT-avdraget och tycker därför att det är väldigt synd att det kommer att förändras nu efter årsskiftet, säger Louise men påminner samtidigt om att av de 50 000 kronor som avdraget omfattar får hela 30 000

läggas på städning, vilket gör att förändringen för de allra flesta kommer att få väldigt liten betydelse. – Många känner heller inte till att man kan beställa städinsatser för 2016 redan nu och därmed nyttja de regler som gäller för RUTavdraget i år, påminner Louise Zanders. Idag servar Louise Hus cirka 500 fasta kunder eller avtalskunder, varav mellan 70 till 80 procent utgörs av privatpersoner. Barnfamiljer, studenter och pensionärer – alla utnyttjar RUTavdraget och många kombinerar städningen med insatser av hemtjänsten. Konkurrensen är, enligt Louise, stenhård och det finns gott om mer eller mindre oseriösa aktörer som försöker slå sig in i branschen. De firmor som är seriösa kan inte konkurrera prismässigt med dessa om de vill fortsätta att hålla avtalsenliga löner. – Med tanke på att de personer man anlitar släpps in i ens privata hem är det viktigt att företaget vet vem de har anställt, påpekar Louise. Själv är hon ytterst noga med att personalen har säkra anställningsavtal och fasta löner, vilket även gäller de timanställda, och att utdrag ur belastningsregistret är gjorda på de anställda. – Många gör misstaget att anlita de som är billigast. Det man i stället bör titta på är vilka ansvarsförsäkringar som städinsatserna omfattar, vilka nyckelförsäkringar som gäller och så vidare. Det kan med andra ord i slutändan bli dyrt att anlita de som ärbilligast, poängterar Louise Zanders och påpekar att Louise Hus dessutom inte har några dolda tillägg eller kostnader. Det pris som anges är det pris kunden betalar. Samarbetar med Vileda Louise Hus AB samarbetar med bland andra ViledaProfessional, inte minst tack vare dess stora engagemang och tydliga miljötänk. Vileda har varit marknadsledande sedan företaget grun-

dades 1948, och finns idag i fler än 50 länder världen över. Varumärket Vileda står för pålitliga, innovativa och hållbara produkter av hög kvalitet. – Vi jobbar med ett tydligt miljöfokus avseende exempelvis moppar, städdukar, svampar och rengöringsmedel. Vi strävar efter att alltid välja samarbetspartners som är tydligt miljömedvetna, säger Louise.

Louise och hennes kollegor går dessutom på regelbundna utbildningar. Vileda arrangerar exempelvis utbildningar för sina samarbetspartners, vilket leder till certifiering avseende hemstädning. Det skapar trygghet för företagets kunder och borgar för god ekonomi och metodik, ergonomi och kvalitet. Research: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

En erfaren kraft i skånska byggprojekt I fråga om erfarenhet kring arbete med teleskoplastare och mobilkranar är det få som slår Karl-Gert Widriksson på fingrarna. Med tre decennier bakom sig i branschen driver han den egna firman KG’s M-T där han rycker in i samband med olika byggprojekt över hela Skåne.

Karl-Gert Widriksson tog sina första steg i branschen när han utbildade sig till förare av teleskoplastare och mobilkranar. Därefter har han i 30 år kört dylika maskiner, inklusive hjullastare och lastbilar, för olika uppdragsgivare, innan han bestämde sig för att starta eget. – Jag kände för att jag ville stå på egna ben eftersom jag hade kommit upp i åren och ville kunna spara en del inför ålderdomen, berättar Karl-Gert som startade KG’s M-T 2009. I början fick han uppdrag av Emporia där han bland annat arbetade med inglasning och entré. 2011 köpte han sin första maskin och därefter har det blivit fler. Idag förfogar han över en 5 meters och en 25 meters teleskoplastare som han använder på uppdrag av olika bygg- och anläggningsföretag, bland andra Peab, Skanska och Tages Bygg. Många av projekten utförs i Malmö men Karl-Gert åtar sig uppdrag över hela Skåne. Höga krav Karl-Gert Widriksson medger att konkurrensen är hård i och med att aktörer som Ekstrands, Cramo och Ramirent också är verksamma i regionen.

– Det kan vara tufft emellanåt, inte minst eftersom jag arbetar ensam, men å andra sidan är det få som kan matcha mina 30 år i branschen, konstaterar han och nämner sedan att han dessutom har ett flertal samarbetspartners, varav Kranexpressen är den främsta. Karl-Gert betonar att det råder mycket höga krav i branschen idag jämfört med förr. Olika utbildningar krävs för att arbeta och över huvud taget vistas på ett bygge. – Det handlar om kunskaper i framför allt lyft, koppling och signal. Härutöver måste man ha 4 000 timmar eller tre års körning av teleskoplastare för att få lov att köra lastare med personkorg. Dessutom måste alla maskiner vara besiktigade, påpekar Karl-Gert. Han berättar att man förr kunde köra med vilken lastare som helst på en byggarbetsplats, men att man idag inte ens kommer innanför grindarna om man inte bär säkerhetskläder, reflex och så vidare, samt en ID06-bricka som talar om vem man är. Trots sina 63 år blickar Karl-Gert Widriksson framåt. – Jag vill gärna ha fler jobb, men om de inte kommer kanske det kan vara dags att sälja maskinerna och dra sig tillbaka. Jag är kluven men vill gärna fortsätta med företaget eftersom jag tycker att det är roligt. Dessutom har jag just investerat i en ny teleskoplastare, så nog har jag både lust och utrusning för att fortsätta ett tag till, avslutar Karl-Gert Widriksson. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

KG´s M-T

Ringsjöhöjden Storvägen 14, 243 35 Höör Tel: 0734-076882, E-post: karl-gert@telia.com

0737-897193 | boka@louisehus.se | www.louisehus.se


62

höör www.svenskleverantorstidning.se

Kilowattimmar till lågt pris Kilowattimmar till lågt pris. Det är filosofin i Mellanskånes Kraft AB, eller kortare MSKraft. Tack vare en liten och smidig organisation och smarta inköpskanaler kan man erbjuda el till priser som få konkurrenter kan matcha.

MSKraft bildades så fort elmarknaden blev fri år 2003. Bakom stod moderföreningen Mellersta Skånes Kraft ek för, som varit verksam ända sedan 1923. Den medlemsägda föreningen äger och driver sitt elnät i mellersta Skåne. Man ansluter och distribuerar ut elen till alla hushåll och företag inom bolagets nätområde. Vi, dotterbolaget MSKraft, säljer kilowattimmar till både kunder inom nätområdet såväl som till ett stort antal kunder i andra delar av Sverige. Vi har ingen egen elproduktion utan köper el från Vattenfall och säljer den till våra kunder som är de slutliga användarna av elen. Vi har byggt upp en smidig organisation med effektiva rutiner för kundregister och fakturering. Därför kan vi hålla mycket låga elhandelspriser, vilket kommer våra kunder tillgodo, säger Agneta Paulsson som är ordförande i bolaget. Höga ambitioner Mellanskånes Kraft AB jobbar med modernaste tillgängliga teknik och har en välutbyggd hemsida. Men mänskliga kontakter finns ändå

tillgängliga både per telefon och på kontoret i Höör. – Det är, förutom priset, en av våra konkurrensfördelar, säger Agneta Paulsson som kan konstatera att konkurrensen på elmarknaden är synnerligen hård. Mellanskånes Kraft AB:s pressade priser tilltalar förstås konsumenterna. – Vi jobbar med låga priser, eller rättare sagt låga påslag på de priser som elmarknaden sätter. Vi kan nämligen inte göra något åt priserna på Nordpool, det vi lever på är påslagspriserna och de är mycket låga hos oss. Det är en hållbar strategi, vilken är möjlig eftersom vi inte är tyngda av stora overheadkostnader eller olika ägare som ska ha sitt lilla påslag i varje moment. Som ett litet företag är detta en väg vi har valt att gå och det uppskattar våra kunder. – Vi samarbetar också med Vattenfall som är vår elleverantör och vi ser dem som en stor och pålitlig leverantör, vilket är viktigt för oss ur ett kundperspektiv. De flesta av våra kunder är hushåll men vi jobbar hårt för att även attrahera företagskunder, säger Agneta Paulsson och berättar att företaget funnits i Höör i drygt ett år. – Vår förhoppning och ambition är att ännu fler ska upptäcka våra låga priser, den enkla hanteringen och vår höga servicenivå, avslutar Agneta Paulsson. Research: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

Mats värnar om den personliga kundkontakten I en mindre firma blir närheten till kunden, den personliga kontakten och servicenivån högre. Det är Mats Lundstedt El i Höör ett gott exempel på. Mats Lundstedt driver sin elfirma på egen hand och attraherar både privatpersoner och företagskunder med sitt starka koncept.

Det var Gösta Nilsson, ägaren till murarfirman Jöni Bygg, som fick Mats Lundstedt att starta eget. – Han påpekade att det fanns ett behov av en bra elfirma här i Höör, och eftersom jag hade kompetens inom området bestämde jag mig för att följa hans råd, berättar Mats. Året var 1995 och ända sedan dess har Mats agerat på egen hand. – Det funkar bäst så. Genom att jobba ensam får jag en mer personlig kontakt med kunderna som vet vem det är som besöker dem. Om jag hade haft låt oss säga ett 20-tal anställda blir det nya ansikten för kunden hela tiden, vilket skapar problem när den ene kanske inte har full koll på hur den andre har tänkt kring olika arbetsuppgifter. Nu kan kunden vara trygg med att jobbet utförs på ett konsekvent och korrekt sätt, säger Mats Lundstedt. Små och stora jobb Mats Lundstedt El i Höör har med andra ord många års erfarenhet av såväl små som stora

elektriska installationer. Mats vänder sig till både privatpersoner och företag i framför allt Höör och Eslöv med omnejd. – För mig är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort. Det kan röra sig om arbetsinsatser i bostäder, kontor, butiker eller industrier – jag finns alltid till hands och ställer alltid upp när behovet av en professionell elektriker finns, säger Mats Lundstedt. Han åtar sig allt ifrån service till nyinstallationer och erbjuder alltid kostnadsfria offerter. Utvecklas ständigt Det har gått 20 år sedan Mats startade sin firma och han märker att han har utvecklats som elektriker under sina år i branschen. – Det är roligt när en återkommande kund kontaktar mig och jag får se vad för slags jobb jag utförde när jag var där flera år tidigare. Det är då man inser att ingen i den här branschen någonsin blir fullärd. Man utvecklas hela tiden, konstaterar Mats som givetvis innehar alla behörigheter för alla slags elinstallationer. – Mina ledord är hög teknisk kompetens, god personlig service, konkurrenskraftiga priser och närhet till kunden. Det är så jag vill jobba även framöver, och om bara hälsan tillåter lär jag hålla på i minst 20 år till, avslutar Mats Lundstedt. Research: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

Telefon 0705-699 833 | E-post: matselhoor@telia.com


höör 63 www.svenskleverantorstidning.se

En trogen leverantör till livsmedelsindustrin Livsmedelsindustrin har i PacParts Sweden AB en trygg och bred leverantör av utrustning, tillbehör och reservdelar. Här jobbar man  med att alltid ha ett brett urval av produkter hemma. Detta gör att man kan ta fram en lösning för sina kunder med mycket  kort varsel.

Vi träffar Christer Jönsson, VD för PacParts Sweden AB. Han har arbetat med reservdelar och service till vacuumförpackningsmaskiner i  snart 20 år och drev tidigare företaget Scandivac AB tillsammans  med två kollegor. När viljorna drog åt olika håll bestämde de sig för  att dela på sig. – De hade en vilja att jobba mer med konstruktion och försäljning av  nya vacuumförpackningsmaskiner, men jag valde att satsa vidare på vårt redan etablerade koncept kring framför allt reservdelar och begagnad  utrustning. Jag stannade kvar och behöll inventarierna, medan mina  kollegor övertog företagsnamnet eftersom det passade dem bättre. Sedan  2013 driver jag PacParts Sweden AB på egen hand, berättar Christer. Brett sortiment PacParts Sweden AB säljer företrädesvis reservdelar, tillbehör och  maskinutrustning till livsmedelsindustrin. Det handlar i första hand  om vakuumpaketering och produkter förpackade

i livsmedelsgas, men man erbjuder också ett brett sortiment av industriförnödenheter som oljor,  filter, slangar med mera. Svetspackningar och T-profiler för att försegla förpackningar är en  stor produkt för PacParts. De tillverkar svetspackningar till samtliga fabrikat, såsom Multivac,  CFS, Collimatic med flera som förpackar fågel, fisk och allt däremellan. – I princip är alla förpackningar olika. Har vi en gång levererat  svetspackningar finns det alltid en packning på lager för akut behov.  Detta är ett stort mervärde för våra kunder när den sista packningen  gått sönder innan man hunnit beställa nya. Service och underhållsprodukter ingår också i det breda sortimentet,  och man har en agentur i Tyskland som levererar skärande utrustning,  såsom stansar och knivar. – Det som inte finns tillverkar vi, säger Christer bestämt och  berättar att kunderna består av allt från små till stora  livsmedelsföretag, slakterier och förädlingsindustrier i framför allt  de södra delarna av landet.

behöver inte vänta länge, vi har vid produktionsstörningar till och med kunnat leverera hos kund samma dag, då det kostar för mycket när produktionen står stilla. PacParts Sweden AB jobbar i första hand direkt mot slutkund och ingår  i ett nätverk som gör att kunden kan erhålla allt ifrån service till  konstruktion av maskinutrustning för att förverkliga sina  förpackningsidéer. Christer berättar avslutningsvis att ambitionen

är att erövra fler marknadsandelar och öka kundunderlaget. – Vi har kapacitet att serva fler kunder men samtidigt vill vi inte  växa för snabbt. Vår höga servicenivå och vår höga kvalitet kommer  alltid först, understryker Christer Jönsson. RESEARCH: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

Service och kvalitet På PacParts Sweden AB jobbar man med korta ledtider och lagerhållning. – För många kunder lagerhåller vi specialtillverkade delar såsom knivar, stansar och annan skärande utrustning. På så sätt kan vi stå för snabba leveranser efter lagd beställning. Kunden

Golvläggare med servicefokus I N.E.W. Golv & Fastighet AB är kvalitet och service viktigare än att avverka så många uppdrag som möjligt. Här handlar det om golvläggning med stor noggrannhet i ett koncept som täcker kompletta golventreprenader.

Det är Niklas Pålsson som äger och driver N.E.W. Golv & Fastighet AB. Han förklarar att ambitionen inte är att vara ett traditionellt golvläggarföretag, utan att fokus i stället ska ligga på service för framför allt fastighetsbolag. – Det innebär att vi även tar ansvar över underentreprenörerna. Det underlättar för kunderna som bara behöver ringa ett enda samtal för att få jobbet gjort. Vi tar hand om hela totalentreprenaden, säger Niklas.

God utveckling Niklas är i grunden utbildad nätverkstekniker med ett förflutet på Ericsson. När bolaget sade upp merparten av medarbetarna bestämde sig Niklas för att byta bransch. Han satsade på golvläggaryrket där han var verksam i 15 år. – Som golvläggare jobbar man mycket ensam vilket betyder att man får fatta många beslut själv på plats. Efter att ha gjort det under några år tänkte jag att jag lika gärna kunde fatta mina beslut som egenföretagare. 2013 körde jag i gång som enskild firma och året därpå ombildade jag företaget till aktiebolag, berättar Niklas som kan se tillbaka på en framgångsrik tid som egenföretagare. Idag sysselsätter N.E.W. Golv & Fastighet AB fem anställda. – Det har gått fort. Från början tog jag fram en tvåårsplan och en femårsplan, men redan efter två år hade jag nått målen för femårsplanen. Vi har massor att göra och jag funderar redan på att anställa fler. Samtidigt ska vi inte växa för fort. Det gäller att skynda med förstånd och noggrannhet, poängterar Niklas Pålsson. Hård konkurrens Den huvudsakliga inriktningen är golvläggning och badrumsrenoveringar. – Vi är väldigt noga med att stå för hög kvalitet. Eftersom vår bransch är så pass prispressad gäller det att vara bäst, påpekar Niklas. N.E.W. Golv & Fastighet vänder sig till fastighetsbolag, kommuner och byggare i hela Skåne med Malmö som utgångspunkt. Niklas menar att konkurrensen är stenhård, men att man tacklar detta genom att jobba mot företag och konkurrera om upphandlingar. En annan

N.E.W. GOLV & FASTIGHET AB www.newgolv.se niklas@newgolv.se

ReservdelarSvetspackningarviktig faktor är företagets många samarbetspartners i form av bland annat eltekniker, rörläggare, målare, byggare och ventilationsfirmor. Det breddar konceptet och ger företaget en hög kapacitet. N.E.W. Golv & Fastighet uppfyller förstås alla krav som ställs på aktörer i branschen och är naturligtvis medlem i Golvbranschens Riksförbund. Här finns alla seriösa aktörer representerade och det är också GBR som sätter upp gällande branschregler som medlemsföretagen måste följa.

Knivar och stansar

Research: Victor Salazar Text: Örjan PerssonTillbehör

PacParts Sweden AB, Ekbacken, Ringvägen 8, SE-243 35 Höör Tel/fax: +46 413 261 90, Mobil: +46 702 966 144 E-post: christer@pacparts.se www.pacparts.seService


64

höör www.svenskleverantorstidning.se

Innovationskraft i välrenommerad verkstad Uppfinningsrikedomen är stor i företaget Reipal AB. Den välrenommerade mekaniska verkstaden både utvecklar och tillverkar sina egna produkter. Trädfällriktare, räddningsstöttor och kundanpassade specialmaskiner ingår i konceptet.

Det är Reinhold Håkansson som driver Reipal AB efter att under 80-talet bland annat ha jobbat med motorsågar för skogsbranschen. – Det födde en idé om att återuppliva en gammal beprövad produkt som sedermera blev godkänd, nämligen trädfällriktare under varumärket RH-Pusher. 1982 etablerades Reipal AB där vi införlivade produkten i vårt sortiment, berättar Reinhold. Trädfällriktare är alltjämt en stor del av Reipals utbud, vilket även innefattar räddningsstöttor och specialtillverkning av maskiner och specialkonstruktioner på beställning. – Vi är ett litet men innovativt bolag som strävar efter att erbjuda bra produkter till vettiga priser, säger Reinhold Håkansson och påminner om att man inte får glömma att även återförsäljarna ska tjäna sig en hacka. Trots detta är prisbilden positiv i Reipal AB. Bredd och kvalitet På Reipal AB jobbar man hårt för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. – Det gör vi främst genom att erbjuda bra kvalitet på det vi säljer och dessutom erbjuda fler olika slags modeller än våra konkurrenter. Vi lyssnar helt enkelt på vad våra kunder vill ha, det är jätteviktigt om man vill vara framgångsrik, understryker Reinhold. Det är framför allt brandkåren som är målgrupp för räddningsverktygen, och beträffande skogsverktygen går ungefär 50 procent till

professionella skogshuggare och resten till fritidReipal AB har tydliga ambitioner att växa på shuggare, privatpersoner som klyver sin egen en ved global marknad och producerar i dagsläget ett samt kommuner och arborister som fäller träd i produkter om året. Målsättningen är att tusental samhällen. De flesta kunderna finns i Finland, dubbla produktionen inom en femårsperiod Kanada och Sverige, och man jobbar hårt för –attSamtidigt lägger vi stor kraft på att utveckla bredda sig på den europeiska marknaden. nya produkter, men det handlar förstås också – På sikt strävar vi efter att nå ännu fler om att marknadsföra det sortiment vi redan har. marknadsandelar även i övriga världen, säger Vi vill inte växa för snabbt, men redan nu är vi Reinhold. i behov av ytterligare 600 kvadratmeter produkHan tillägger att Reipal är marknadsledande tionsyta. Vi diskuterar om vi ska bygga till eller avseende den produkt man själva tagit fram. flytta produktionen till en annan kommun, Samtliga de lösningar man säljer har testatsavslutar av Reinhold Håkansson. Statens Provningsanstalt.

Research: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Telefon 0413-249 48 | Box 183, 243 23 Höör | E-post: info@reipal.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)


höör 65 www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetsfokus i personligt snickeri Massproduktion är inget för Tjörnarps Snickeri AB. Här är det måttanpassat och det gedigna hantverket som gäller när man tar fram allt ifrån en enkel möbel till kompletta köksinredningar.

Det har länge funnits ett snickeri på Granliden 20 i Tjörnarp. Här tillverkades till och med fanerade kök innan välkända kökstillverkaren Ballingslöv började producera dessa. Numera tillhör lokalerna Törnarps Snickeri AB med Lars Persson och kollegan Paul Nilsson i spetsen. Duon tog över verksamheten av dåvarande ägarna för ungefär fem år sedan efter att ha arbetat i firman som tidigare gick under namnet Tjörnarps Snickerifabrik KB. Sedan dess har en hel del hänt i firman. – Vi har utvecklats en hel del under dessa fem år, inte minst med hjälp av nya maskiner och en breddning av personalen med ytterligare en person. Vi försöker utveckla verksamheten hela tiden genom att byta ut och förbättra. Det är viktigt, tycker vi, säger Lars Persson. Specialtillverkning På Tjörnarps Snickeri tillverkar man allt efter specialmått. Det kan handla om allt ifrån en enkel möbel till hela köksinredningar och specialtrappor. Kunderna är både byggmästrare och privatkunder i hela Skåne, inte minst i Malmö och Kristianstad, men faktum är att man har tagit emot beställningar ända från Stockholm.

– Det var Dramaten som ville ha specialanpassade fönster, vilka vi tillverkade åt dem, berättar Lars. Tjörnarps Snickeri har ett flertal samarbetspartner som monterar det som Lars och hans kollegor har tillverkat. Lars nämner bland andra MM Bygg som man ofta anlitar. – Eftersom vi är ett litet företag har vi stora krav såväl utifrån som på oss själva. Det är något vi trivs med och som håller oss på tårna. Eftersom vi har många återkommande kunder får vi hela tiden ett kvitto på att vi gör bra ifrån oss, konstaterar Lars Persson och berättar att nya kunder kontaktar Tjörnarps Snickeri via mun till mun-metoden. Fortsatta satsningar Beträffande framtidsvisioner har Lars och Paul ambitionen att fortsätta utveckla verksamheten, bland annat genom att uppdatera maskinparken kontinuerligt. – De uppdrag vi spånar på kräver en hel del så det krävs att vi håller oss uppdaterade. Vi köpte till exempel nya verktyg för fönstertillverkning i samband med uppdraget för Dramaten och det medförde att vi sparade mycket tid, samtidigt som vi höjde kvaliteten på produkterna. Det är sådana investeringar och förbättringar vi måste fortsätta göra även i framtiden. Vi vill växa men ändå fortsätta vara ett litet och personligt snickeri, avslutar Lars Persson Research: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

En trogen leverantör till El- och VVS-branschen I mer än 30 år har RELEK Produktion AB servat El- och VVS-branschen med kvalitativa produkter. Fokus ligger på elpatroner där RELEK företräder ett synnerligen brett sortiment av högsta kvalitet.

RELEK Production AB levererar elutrustning för vätskeuppvärmning i form av bland annat elpatroner, elpannor/golvvärmepannor, elkassetter, effektvakter och nödströmsanläggningar. – Det handlar om uppvärmning av vatten och oljor, framför allt med hjälp av elpatroner som har kommit att bli vår främsta produkt. Dessa har vi sålt ända sedan starten 1982, berättar Bert-Ola Jönsson som driver företaget idag. Det var dock hans föregångare, Lars Rydberg, som grundade företaget med tydlig inriktning mot el- och VVS-installatörer. Mindre aktörer i branschen har genom åren varit RELEK:s främsta uppdragsgivare. – Många små kunder är tryggare än ett par stora, som man brukar säga. Med tiden har vi byggt upp verksamheten mer och mer tack vare många nöjda kunder. De uppskattar det faktum att vi alltid är tillgängliga i och med att vi svarar på e-post och i telefon, att vi har en mycket hög kunskapsnivå i firman, vilket hjälper installatörerna att välja rätt produkt, samt att vi har ett stort lager och står för snabba

leveranser över hela världen, säger Bert-Ola Jönsson. Sedan han tog över företaget har han fortsatt att utveckla RELEK genom att vårda befintliga kunder, skapa nya produkter och öka exponeringen på internet. RELEK levererar till installatörer, industrin och tillverkare inom El- och VVS-branschen. – Våra kunder finns över hela Sverige, samt i Norge och Finland, men faktum är att vi även har levererat till kunder i bland annat Karibien, Taiwan och Dubai, säger Bert-Ola Jönsson som gärna framhåller den fem man starka personalstyrkan. – De jobbar med stor flexibilitet under eget ansvar, vilket vi tror är nödvändigt på ett litet företag. Vi måste alltid kunna ställa upp för varandra, betonar Bert-Ola. – Vi är AAA-klassade och jobbar alltid efter dokumenterade rutiner som finns på bolaget, berättar Bert-Ola Jönsson som nu blickar framtåt. – Vi har bland annat introducerat ett larmsystem för våra elinstallatörer, samt en ny form av IRvärmare byggd på ny teknik som ger en mjuk och naturlig värme. Härutöver har vi en mycket spännande affär med en spansk aktör på gång, som vi tror kommer att bli ett stort lyft för oss under 2016. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Telefon 0451-620 29 | E-post: mail@relek.se | Läs mer på www.relek.se

Tel 0451-625 27 | E-post: tjornarps.snickeri@telia.com


66

höör www.svenskleverantorstidning.se

Småföretagarnas personliga redovisningsbyrå Företag i och omkring Höör har i CH.E.R Redovisning AB en liten och personlig redovisningsbyrå med ett stort kunnande. Här åtar man sig både små och stora uppdrag kring allt ifrån bokföring till konsultation och rådgivning.

Det är Christel Hörberg som driver CH.E.R Redovisning AB med säte i Höör. – Jag jobbade på en revisionsbyrå i ett tiotal år men kände mer och mer att jag ville gå vidare och stå på egna ben. 2005 startade jag min egen enskilda firma som jag tre år senare ombildade till aktiebolag, berättar Christel som sedan dess har anställt en medarbetare; Catarina Wernehov som dessutom är en före detta kollega till Christel. Gott renommé Verksamheten i CH.E.R Redovisning AB har alltid utgått från samma adress på Järnvägsgatan i Höör. Det rör sig om en renodlad redovisningsbyrå där man åtar sig både små och stora uppdrag kring allehanda bokförings- och konsultationstjänster inom ekonomi för företag i hela Skåne. De flesta finns dock i närområdet. – Vi föredrar att jobba med de mindre bolagen eftersom vi får en helt annan personlig kon-

takt med dem jämfört med de större.Visst finns det konkurrens med både befintliga aktörer och företag som är på väg att starta upp, men vi ser det inte som något problem. Det finns jobb åt alla, menar Christel. Hon konstaterar att CH.E.R Redovisning genom åren har byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, vilket förstås lockar många nya uppdragsgivare. En annan förklaring till framgångarna är det goda samarbete Christel har utvecklat med några av traktens aktörer, såsom Exset Revision AB i Hässleholm och Christian Nilsson på CN Revision AB i Höör. Kunskap och kompetens Både Christel och Catarina är noga med att hela tiden hålla sig uppdaterade kunskapsmässigt kring allt som händer i branschen man verkar i. Man går olika kurser och utbildningar, men Christel kan i bland tycka att begreppet kvalitetssäkra har en allt för långtgående innebörd bland branschens aktörer. – De stora bolagen är förstås noggranna med att anlita auktoriserade redovisningskonsulter, vilket vi förstås respekterar. Vi upprätthåller en mycket hög kunskaps- och kompetensnivå, och vi får hela tiden kvitton på att vi gör bra ifrån oss tack vare det faktum att våra kunder väljer att

återkomma till oss, konstaterar Christel Hörberg som har all anledning att se ljust på firmans framtid. – Vi märker att kunderna kommer till oss och vi trivs med att jobba som vi gör med en

personlig prägel på alla våra arbetsinsatser. Vi ska fortsätta jobba i samma anda, det uppskattar våra uppdragsgivare. Research: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

Plåtslageri för små och stora uppdrag R. Olsen Plåtslageri i Höör är företaget som åtar sig både stort och smått. Oavsett om det rör sig om ett mindre jobb på en privat villa eller ett omfattande uppdrag för en av landets bygg- och anläggningsjättar kan Rikard Olsen och hans personal rycka ut och göra ett professionellt jobb.

Rikard Olsen började sin yrkesbana i plåtslageribranschen som sommarpåg på Olofssons Plåt i Höör. Det var 18 år sedan och därefter har han jobbat med byggnadsplåtslageri till dags dato med undantag för två år då han jobbade som lastbilschaufför. 2010 gjorde han slag i saken och startade eget, och efter nyår omvand-

las företaget till aktiebolag. – Jag började med att hyra ut mig åt andra aktörer i branschen men det ändrades i och med flytten till Sösdala där vi finns i våra nybyggda fräscha lokaler på Fraktvägen. Här trivs vi väldigt bra, säger Rikard Olsen.

CH.E.R Redovisning AB, Järnvägsgatan 8, 243 30 Höör Tel 0413 - 24217, email: christel@chredovisning.com

Privat och företag Byggnadsplåtslageri är företagets specialitet och det rör sig om både små och stora uppdrag. – Det kan handla om allt ifrån att byta hängrännor för en lokal villaägare till ett omfattande jobb åt Skanska. Vi vänder oss således till både privatpersoner och företag, konstaterar Rikard som dessutom har ambitionen att vinna någon upphandling för att även kunna åta sig uppdrag för kommunen. Han säger att man tar sig dit kunderna vill att de ska vara, vilket innebär arbetsinsatser över hela Skåne, men i vissa fall även utomlands. – Förra året var vi till exempel på Kreta där vi gjorde ett jobb för en kund som ville ha ett svenskt plåttak. Det var ett lite speciellt jobb för oss, menar Rikard Olsen.

– Det är få som vaknar upp idag och tänker att de ska bli plåtslagare. Det är inte lätt att hitta kompetent arbetskraft i den här branschen. För oss gäller det också att finna vår plats och hitta en bra balans i verksamheten. Det gäller att inte växa för fort. Att skynda långsamt lönar sig i längden, avslutar Rikard Olsen. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Ser framåt Rikard framhåller också företagets samarbetspartners som han ser som en stor förklaring till företagets framgångar. Bevego Byggplåt & Ventilation AB är en av dem. – Det de inte har finns inte, säger Rikard med stort eftertryck och konstaterar att företaget har en stor mängd återkommande kunder. – Det är ett kvitto på att vi gör riktigt bra jobb, säger han. På R. Olsen Plåtslageri har man ett flertal utbildningar i ryggen samt ett antal certifikat som är nödvändiga för branschen. Rikard ser framåt med tillförsikt och hoppas kunna bredda personalstyrkan framöver.

Telefon 0413-40 40 50 eller 076-309 79 50 r.olsen.platslageri@gmail.com


höör 67 www.svenskleverantorstidning.se

Cepa Steeltech bygger för framtiden Tidigare i år kunde vi berätta att Cepa Steeltech hade för avsikt att expandera genom köpet av Höörs Plåt. Nu har det skett och därmed fördubblades Cepa Steeltech över en natt.

Cepa Steeltech verkar i rollen som underleverantör till verkstadsindustrin och ingår i Stockforsa Invest AB. Bolaget startades i Malmö redan 1946 och har sedan dess flyttats till Lund där ett 50-tal anställda upprätthåller företagets breda koncept. Ytterligare ett 40-tal medarbetare verkar på Cepas anläggning i Polen, och nu har verksamheten breddats ytterligare i och med köpet av Höörs Plåt. – Denna sammanslagning ger oss betydligt större muskler när vi förenar det lilla företagets flexibilitet med det stora bolagets kapacitet. Nu är vi cirka hundra anställda och omsätter cirka 170 miljoner kronor, vilket innebär att vi blev dubbelt så stora över bara en natt, säger Peter Nielsen, VD för Cepa Steeltech AB.

Moderna metoder Laserbearbetning, djupdragning, stansning och lackering är specialområden i Cepa Steeltech AB:s verksamhet. Här jobbar man med modern teknik i en flexibel och modern organisation,

vilket gör att man kan tillgodose en bred kundkrets inom europeisk verkstadsindustri. – Vi har en stark tilltro till den svenska industrin, men om vi ska kunna överleva och utvecklas på lång sikt måste vi investera. Det gör vi genom att göra om lönekostnad till kapitalkostnad, då har vi en utveckling som håller mycket längre, förklarar Peter Nielsen. ABB, Alfa Laval och Nibe är bara några av de företag som anlitar Cepa Steeltech. Det rör sig således företrädesvis om svenska kunder, men eftersom många av dem har verksamhet i flera länder sprids bolagets produkter över stora delar av världen. – Vi har många viktiga samarbetspartners, men de allra viktigaste är förstsås våra plåtleverantörer. Får vi ingen plåt har vi ju ingen verksamhet, men samtidigt är det förstås viktigt att leverantörerna lever upp till våra kunders höga krav, understryker Peter Nielsen. Framtidstro Cepa Steeltech är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden och jobbar i enlighet med TS i utvalda delar.

– Med leveranssäkerheten i fokus blickar vi framåt mot nya mål. Här utgör köpet av Höörs Plåt en viktig grund att bygga på. Uppköpet är det största som har hänt Cepa Steeltech sedan starten 1946. Steget är taget och nu är det bara att implementera och se till att satsningen betalar sig. Vår ägare är en entreprenör med stor tro på svensk verkstadsindustri, som satsar 50 MSEK i utrustning i syfte att utvecklas i rätt riktning över tiden. Satsningen ger oss de bästa förutsättningar att stärka vår konkurrenssituation i branschen, säger Peter Nielsen.

Research: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN perssoN


68

höör www.svenskleverantorstidning.se

Trygghet med rikstäckande redovisningsbyrå i ryggen Med en trygg redovisningsbyrå i ryggen sparar företag både tid och pengar. Det är man väl medvetna om i LRF Konsult som med sina rikstäckande tjänster dagligen servar små och medelstora företag. Kontoret i Höör är ett gott exempel på vad LRF Konsult kan erbjuda.

LRF Konsult får såväl småföretagare som dess verksamheter att växa. Med representation över hela Sverige täcker man hela landets behov av redovisning, bokföring och deklarationer, men härutöver jobbar man även inom områden som affärsrådgivning med fokus på ekonomiskstyrning och företagsledningsfrågor. LRF Konsult tar sig även an juridiska frågor kring exempelvis familjerätt, arvsrätt, testamenten och bolagsrätt, samt erbjuder tjänster inom fastighetsmäkleri gällande lantbruk- och skogsfastigheter. Digitala lösningar LRF Konsult finns på sammanlagt 130 platser över hela Sverige. Vi besöker kontoret i Höör som tidigare gick under namnet Revtec AB, men övergick i LRF Konsults regi för ett tiotal år sedan. – Vi vänder oss framför allt till ägarledda företag i alla branscher som genom att samarbeta med oss får tillgång till det lokala kontorets närvaro och förståelse för den lokala marknaden i kombination med det stora bolagets erfarenhet och resurser. Våra kunder finns företrädesvis i närområdet men det händer att vi servar kunder ända uppe i Stockholmstrakten, berättar AnnaMaria Lindholm Comisso som leder verksamheten på Höörkontoret.

Hon ser en tydlig utveckling mot ett allt mer digitaliserat tjänsteutbud, och för LRF Konsult gäller det att hänga med. – Med tiden lär papper och pärmar mer eller mindre försvinna. Nyligen lanserade vi en digital lösning för skogsägare som bland mycket annat inkluderar både bokslut, deklarationer och rådgivning. Här har kunden möjlighet att sköta sin bokföring själv på ett enkelt och smidigt sätt. Vi håller också på att utveckla tjänsten Mitt Kontor. Även här underlättas kundens bokföring samtidigt som man är uppkopplad och kan kommunicera med oss. Framtidsoptimism LRF Konsult i Höör har ett gott samarbete med de lokala bankkontoren. Kontoret har ett flertal ISO-certifieringar och är medlem i SRF, Sveriges Redovisningsförbund. Därmed arbetar LRF Konsult i Höör efter REKO, som står för

Svensk Standard för Redovisningstjänster, och som är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för kvalitativa redovisningstjänster. REKO kom till när revisionsplikten för mindre bolag togs bort. Den bokslutsrapport som de auktoriserade redovisningskonsulterna tar fram blir därmed ett kvitto och kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med REKO. Den höga kvalitetsnivån har genererat en mängd återkommande kunder, vilket är ett kvitto på att Anna-Maria och hennes kollegor gör ett bra och uppskattat jobb. Hon ser framåt med tillförsikt, inte minst mot bakgrund av flytten till nya lokaler på Nya Torg 3 som kommer att ske fram mot vårkanten. – I övrigt gäller det för oss att hela tiden vara på tårna, inte minst avseende digitala helhetslösningar. Vi ser många spännande år framför oss, konstaterar Anna-Maria Lindholm Comisso.

MITTKONTOR ÄR DITT

Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

MittKontor är molntjänsten där du har allt på ett ställe: rådgivare och specialister, dokument, bokföring och fakturering. Ett riktigt bra komplement till det vi är bäst på: mötet mellan fyra ögon. Vi är Sveriges bredaste företagsrådgivare med 1 400 människor på 130 orter. Vår passion är lokala entreprenörer. Får vi hjälpa dig på vägen? Ta gärna kontakt med oss i Höör 0413-55 99 95 eller läs mer om vad vi kan göra för dig på lrfkonsult.se/hoor


höör 69 www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitet och service i personlig elfirma I en mindre firma blir den personliga servicen och noggrannheten i arbetsutförandet desto större. Det är Eltjänst Stefan Mathiasson AB i Höör ett gott exempel på. Stefan utför alla slags elinstallationer med fokus på service och kvalitet

Det är en minst sagt erfaren person som ligger bakom Eltjänst Stefan Mathiasson AB. Stefan började jobba som lärling på Eltjänst Stig Svensson AB redan 1973 och blev kvar till 2001 då ägaren valde att överlämna firman till Stefan. – Vi bytte helt enkelt plats; jag tog över och Stig blev anställd. 2004 anställde jag fler och för fem år sedan valde Stig att kliva av. Jag har inte anställt fler medarbetare sedan dess eftersom vi klarar oss mycket väl ändå, berättar Stefan. God sammanhållning På Eltjänst Stefan Mathiasson AB åtar man sig alla typer av elrelaterade uppdrag – allt ifrån badrumsinstallationer till uppdrag för lantbruk. Kunderna finns uteslutande i Höörs kommun. – Vi företräder en stark bredd och vänder oss till både privatpersoner och företag. Vår förhoppning är att bredda kundkretsen med just företagskunder, säger Stefan som trivs alldeles ypperligt med att driva företag på en mindre ort. – Vi har en helt annan sammanhållning här företagarna emellan än vad fallet är i storstäderna. Här hjälper vi varandra i stället för att konkurrera genom att ge varandra olika uppdrag i de fall vi inte hinner med allt själva. Återkommande kunder Stefan samarbetar till exempel med Kenneth Perssons El i Höör kring olika uppdrag.

Kvalitet är A och O i verksamheten, vilket genererat en lång rad återkommande kunder. – Det ser jag som ett bevis på att vi gör bra ifrån oss, säger Stefan som ser framåt med tillförsikt. – Vi vill förstås fortsätta driva företaget vidare i samma anda som vi gjort sedan 70-talet. Vi lever ju i mångt och mycket på våra stamkunder. Många av dem har varit oss trogna i 40 år, konstaterar Stefan Mathiasson som inte har några planer på att dra sig tillbaka. – Jag lär väl fortsätta till pensionen och det är ju trots allt några år kvar till dess. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Vi företräder en stark bredd och vänder oss till både privatpersoner och företag. Vår förhoppning är att bredda kundkretsen med just företagskunder

I Edskog främjas det genuina hantverket I företaget Edskog är det inte massproduktion som gäller. Den genuina möbel- och inredningstillverkaren jobbar enligt traditionella hantverksmetoder och med olika träslag, vilket skapar produkter som är både funktionella och unika.

Det är 71-årige Bo Edlund som med sin långa erfarenhet av branschen leder företaget Edskog. – Jag jobbade med skog och då blir det ju per automatik att intresset för trä och träslag föds, säger Bo som vi träffar i Edskogs lokaler på Nya Sätoftavägen i Höör. Det är en anläggning som man har byggt själva av Douglasgran, ett material man även använder i många av de möbler och inredningsföremål man tillverkar. Edskog etablerades för tio år sedan och sedan dess har Bo byggt upp såväl maskin- och redskapspark som sin egen kompetens. Möbler och inredning Möbler och inredning är Edskogs specialiteter och det rör sig om egendesignade produkter av olika träslag. – Vi har kontakter med ett flertal skogsägare som vi köper vårt material från. Många börjar först nu upptäcka vilket bra virke till exempel Douglasgranen är. Det är till exempel både formstabilt och röttåligt, och passar därför bra till utemöbler, trädäck och växthus. Materialet kommer ursprungligen från västra Kanada och USA där det betraktas som det bästa virkesvalet, berättar Bo.

Telefon 070-678 13 72 Nordanväg 23, 243 35 Höör stefan.mattiasson@telia.com

Andra träslag man använder sig av är alm och ek samt en del andra mjuka träslag som lind och al. – Dessa material har vi i lager men i princip kan vi få fram vilka träslag som helst. Många av våra kunder har egna önskemål i det fallet, och vi försöker förstås tillgodose dem i så hög utsträckning som möjligt, säger Bo Edlund. Edskog renoverar även gamla möbler, inte minst bord som kunder vill ha nya skivor på. Unika produkter Kunderna är i de allra flesta fall privatpersoner. Man jobbar över hela Skåne men det brukar även bli en hel del uppdrag för kunder i Stockholm. – Vi konkurrerar ju inte med IKEA direkt, faktum är att det är få som jobbar med det vi gör och som använder sig av de träslag vi föredrar. Det gör våra produkter unika, vilket har lett till att vi servar många återkommande kunder, berättar Bo. Han ser en fortsatt god efterfrågan på företagets produkter och hoppas att Edskog ska fortsätta växa och utvecklas i samma hantverksmässiga anda.

Research: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN perssoN

Edskog Tel. 0768-121980, E-post: edskog@hotmail.com


70

höör www.svenskleverantorstidning.se

En viktig länk till ett hållbart byggande Fastighetsbolag och fastighetsägare har i Informationsbyggarna AB en både trygg och stabil partner. Oavsett om det gäller byggande, underhåll eller drift av en fastighet kan Informationsbyggarna ta fram korrekta underlag som främjar dess livscykel ur ett både miljömässigt och ekonomiskt hållbart perspektiv.

Enligt Jan-Anders Jönsson på Informationsbyggarna AB är fastighetssektorn den mest omfattande branschen i världen just nu. – Såväl fastighetsunderhåll som byggande är och kommer alltid att vara lika aktuellt. Det blir ett allt tydligare fokus på material och det blir en allt större och viktigare utmaning att bygga

smart och hållbart. Att bygga billigt är sällan det bästa alternativet för miljön, konstaterar JanAnders som leder verksamheten i Informationsbyggarna AB. Han företräder ett koncept som tar fram korrekta underlag för fastigheter, oavsett om det rör sig om byggande, underhåll eller drift. Genom att kombinera unik kompetens med moderna verktyg skapar man en lättöverskådlig bild kring såväl nutida som framtida projekt. – Vi använder oss av marknadens främsta beräkningsverktyg för miljöbelastning. Här tänker vi hela tiden hållbart och det är förstås något som kommer våra kunder tillgodo i slutändan.

Ökad betydelse Jan-Anders Jönsson drev tidigare egen konsultverksamhet och har alltid varit intresserad av information och informationsmodeller kring byggande. 1991 lade han grunden till dagens Informationsbyggarna, ett företag som verkat i nuvarande form sedan 2011. – Den typ av information som vi hanterar får en allt större betydelse för dagens fastighetsbolag och fastighetsägare. På senare tid har det blivit fler och fler branschrelaterade frågor som jag hanterar, säger Jan-Anders Jönsson och berättar att verksamheten vilar stadigt på två ben. Det ena är BIM, som står för Building information Modeling. – Här tittar vi på fastighetens utsträckning i alla sina dimensioner. Vi kartlägger egenskaper och material som har stor betydelse för fastighetens livscykel. Det andra benet utgörs av miljöberäkningar mot fastighetsindustrin där vi tar reda på hur en fastighet belastar miljön avseende allt ifrån material till rivning, berättar Jan-Anders. Vill expandera Informationsbyggarnas stående ambition är att hantera kundens hela informationsbehov kring aktuella fastigheter. Man kan till exempel utveckla specialanpassade IT-lösningar. Efterfrågan på företagets tjänster växer och en expansion finns i framtidsplanerna. – Vi ska växa genom att ytterligare höja kvaliteten på våra tjänster och informera om det ökande behovet av att bygga och driva en fastighet ur ett miljömässigt gynnsamt perspektiv, avslutar Jan-Anders Jönsson. Research: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

InformatIonsbyggarna bIdrar med den vIktIgaste byggstenen – korrekt InformatIon ett korrekt underlag till en fastighet behövs alltid, oavsett om det rör sig om byggande, underhåll eller drift. det får ni genom att vi kombinerar unik kompetens med de modernaste verktygen. På ert bord får ni information som är lätt att hantera och som ger både en nutida och framtida bild av ert projekt.

med hjälp av marknadens främsta beräkningsverktyg för miljöbelastning kan vi även erbjuda högkvalitativa och pålitliga miljöberäkningar. korrekt information, i rätt skede, till rätt ändamål. Läs mer om oss på vår hemsida www.informationsbyggarna.se eller ring oss på telefon 036-30 60 50, välkomna!

kontor Jönköping barnarpsgatan 54 553 16 Jönköping telefon 036-306050

kontor Höör storgatan 2 (3tr) 243 30 Höör telefon 0413-69595


höör 71 www.svenskleverantorstidning.se

Veterinär med hjärtat på rätta stället Ett djur i behov av vård kan knappast befinna sig i tryggare händer än i Hans Eric Fahlströms. Han driver Vet Fahlström AB, där tre verksamheter tillsammans formar ett komplett vårdkoncept med hjärtat på rätta stället för våra fyrbenta vänner.

Hans Eric Fahlström utbildade sig till veterinär mellan 1968 och 1973, och tjänstgjorde därefter på olika veterinärdistrikt som distriktsveterinär. – Jag verkade i Höör i ett antal år, men när man 1995 genomförde en förändring som gick ut på att delar av distriktsveterinärorganisationen privatiserades valde jag att bilda min egen praktik, berättar Hans Eric. En hel del har hänt sedan dess och resulterat i att Vet Fahlström AB numera omfattar tre olika verksamheter. På Veterinärstationen i Hörby AB utför han kirurgiska ingrepp på hundar, katter, kaniner och andra smådjur. Veterinärstationen i Hörby bedriver även veterinärverksamhet för animalieproducerande djur med dygnet runtjour. Härutöver finns Stenskogens Veterinärspraktik, vilken är en mottagning för smådjur där Hans Eric bland annat utför kastreringar, vaccinationer och annan veterinär smådjursverksamhet. – De flesta av våra kunder finns i närområdet men det händer att vi tar emot djur från andra delar av Skåne, berättar Hans Eric Fahlstöm. Han understryker att yrkesrollen som veterinär är annorlunda i förhållande till många andra

eftersom den är betydligt mer personlig. Han jämför med exempelvis läkare och advokater. – Man säger inte att man har besökt läkaren eller advokaten, utan min läkare och min advokat. Samma betydelse har veterinären för en djurägare, och det stället förstås höga krav på oss ur ett både yrkesmässigt och personlighetsmässigt perspektiv, påpekar Hans Eric och framhållet det goda samarbete han har med personer inom såväl hans egna verksamheter som med andra kollegor i branschen. Trivs med jobbet Hans Eric trivs ypperligt med sitt jobb och menar att han kommer att fortsätta jobba med djur så länge han orkar och tycker att det känns roligt. Längre än så sträcker sig inte framtidsplanerna, men han konstaterar samtidigt att han gärna bidrar med sitt stora kunnande till både vänner och branschkollegor. – Det rör sig om ganska unga veterinärer på vår mottagning i Hörby och det är en förmån för mig att få lära dem vad jag kan. Samtidigt är det enormt viktigt att bygga upp sin egen erfarenhet eftersom man helt enkelt måste träna sig till en hel del i den här branschen. Det går exempelvis inte att läsa sig till hur du ska hålla i en spruta, det är något man erfar med tiden, säger Hans Eric. Han säger att yrket är oerhört stimulerande eftersom han – som han uttrycker det – blir en form av problemlösare. – Det finns inget bättre än att se en djurägares uppskattning för det vi gör. Idag kom exempelvis

en kvinna fram till mig och berättade hur hennes katt hade börjat äta igen och hoppa upp i hennes famn efter att vi behandlat henne. Sådant värmer i hjärtat. Och när man har gjort ett kirurgiskt ingrepp på ett djur med livshotande skador, och sedan tar emot honom eller henne tio dagar senare för att ta bort stygnen, kan man i bland

nästan bli gråtfärdig av glädje när djuret kommer in genom dörren och viftar på svansen. Vetskapen om att man har räddat ett liv är obeskrivlig, avslutar Hans Eric Fahlström. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Bokföringsbyrå med gott renommé Med en stabil och kunnig bokföringsbyrå i ryggen underlättas arbetet i ditt företag. Det är en filosofi man anammar i A & J Bokföringsbyrå AB som erbjuder professionella tjänster kring allt ifrån rådgivning till redovisning, bokslut och deklarationer.

Det är Anders Alm som driver A & J Bokföringsbyrå AB. Han är förstås utbildad ekonom och har varit egen företagare under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Han har alltid jobbat med ekonomi och började åta sig tjänster kring bland annat bokföring och deklarationer i början av 2000-talet. – Jag jobbade dock samtidigt inom bilindustrin och när min arbetsgivare var tvungen att sänka min anställningsgrad till 80 procent fick jag tid till att reflektera över vad jag egentligen ville syssla med. Jag har drivit en enskild firma vid sidan om sedan början av 90-talet, men det var i samband med arbetstidsförkortningen som det tog ordentlig fart, berättar Anders som hela tiden har drivit firman på egen hand. – Jag trivs bäst så, och mitt kundunderlag är anpassat för den omsättning jag har, förklarar han. Bransch i utveckling A & J Bokföringsbyrå AB erbjuder professionella tjänster kring redovisning, bokföring, moms- och skattedeklarationer, bokslut samt en rad administrativa tjänster, såsom rapportering. Anders jobbar också en hel del med bolagsbildningar samt rådgivning för den löpande verksamheten. – Jag vänder mig framför allt till mindre företag inom alla möjliga branscher, företrädesvis här i närområdet, men faktum är att jag jobbar över hela Skåne. Jag servar kunder i exempelvis Malmö, Lund, Helsingborg och Eslöv, berättar Anders. Han konstaterar att branschen har utvecklats och förändrats i takt med den tekniska utvecklingen. Numera kan man ha elektronisk kontakt med kunderna som skickar över det aktuella pappersarbetet via e-post.

– Naturligtvis tar jag mig alltid tid till att åka ut till kunden om denne så önskar för att hämta material eller helt enkelt få en bild av kundens vardag. Det känns stimulerande, säger Anders Alm. Anders samarbetar med en hel del revisorer och advokater, men även med banker som ju ofta kopplas in i samband med exempelvis företagsetablering. A & J Bokföringsbyrå har genom åren skaffat sig ett mycket gott rykte i branschen.

– Många kommer till mig efter att de inte har varit helt nöjda med en annan aktör som de har anlitat, och därför tagit kontakt med mig efter rekommendationer, berättar Anders som har för avsikt att fortsätta hänga med i den tekniska utvecklingen och anpassa verksamheten därefter. – Det gäller att hålla sig up to date, understryker Anders Alm. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

VET FAHLSTRÖM AB Stengården, 243 36 Höör Telefon 0413-202 60

0413-240 45, 0705-12 06 63 | kontakt@alltidredovisning.se


72

hörby www.svenskleverantorstidning.se

Byggföretag med gott renommé Ett gott rykte är A och O i byggbranschen, det är man väl medvetna om i Sundsholms Bygg. Företaget har många återkommande kunder som uppskattar det breda konceptet, präglat av kvalitet, kundservice och kompetens.

Det är Fredrik Anderberg som leder verksamheten i Sundsholms Bygg. Efter att ha utbildat sig på Bygg- och anläggningslinjen i Lund och via en lärlingsplats på ett lokalt byggföretag spenderade han 23 år på August Lundbergs Byggnads AB, innan han bestämde sig för att starta eget. 2011 etablerade han Sundsholms Bygg, och namnet hämtade han från fastighetsbeteckningen på sin egen villa. – Jag började själv men numera är vi två anställda. Jag lånar också in eller hyr byggare, och även brorsan hjälper till emellanåt, berättar Fredrik. Hans bror heter Magnus Anderberg och hjälper till med mark- och anläggningsuppdrag.

Det kan handla om allt ifrån att anlägga husgrunder till dränering och stensättning. Kvalitet, kundservice, kompetens Sundsholms Bygg åtar sig allehanda bygguppdrag, allt ifrån takbyten och ombyggnad till fönsterbyten, renoveringar och tillbyggnad. Eftersom företaget dessutom har våtrumsbehörighet kan man också åta sig bland annat badrumsrenoveringar. Kvalitet, kundservice och kompetens är ledord som genomsyrar alla delar av verksamheten. – Vi ser alltid till att bli klara i tid och att inte dra på oss och kunden större kostnader än vad som är överenskommet. I slutändan handlar det om att göra perfekta jobb, det genererar återkommande kunder, säger Fredrik Anderberg. Fredrik och hans medarbetare tar ett helhetsansvar kring hela projektet, inklusive inköp av material till omhändertagande av byggavfall. Kunderna består till största del av privatpersoner men det händer med jämna mellanrum att man

även åtar sig uppdrag för företag. Uppdragsgivarna finns över hela södra Skåne. – Det har dock hänt att vi har jobbat på mer långväga platser, till exempel i Mönsterås, vilket ledde till att vi fick ännu fler uppdrag där, berättar Fredrik. Goda samarbeten Han anser att det råder ett gott samarbetsklimat i regionens byggbransch, där företaget inte har något emot att dela med sig av uppdragen när den egna orderboken redan är fulltecknad. Härutöver har Fredrik utvecklat goda samarbeten med ett flertal lokala entreprenörer, såsom TJG Byggnadsplåtslageri, Kärvalds Måleri, Anders Mårtenssons Hallbyggnad, Thulins El i Lund och J H VVS AB. Efterfrågan på Sundsholms Byggs tjänster ökar och nu vill Fredrik expandera. – Faktum är att vi söker efter nya snickare, men det är inte så lätt att hitta bra folk. De som är duktiga har oftast redan jobb, konstaterar

Fredrik Anderberg med ett leende. – Samtidigt är det viktigt att vi jobbar vidare i samma anda och inte växer för fort. Vi vill bibehålla vår personliga kontakt med våra kunder. RESEARCH: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

Faktum är att vi söker efter nya snickare, men det är inte så lätt att hitta bra folk. De som är duktiga har oftast redan jobb.

BLI VÄRLDSFÖRÄLDER

Som världsförälder ger du pengar varje månad och är med i kampen för att skapa en bättre värld för alla barn. Läs mer och anmäl dig på:

unicef.se

Eller ge en gåva här: sms:a LIV till 72900 så skänker du 100 kr swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr)


hörby 73 www.svenskleverantorstidning.se

Fastighetsrenovering på bred front Mikael Karlsson har onekligen sett till att skapa en stark bredd i den egna firman M Karlssons Fastighetsrenovering. I företaget finns betongarbetare, snickare, murare och målare, vilket formar en komplett verksamhet kring allt som rör modern fastighetsrenovering.

Mikael jobbade länge som vaktmästare åt olika fastighetsbolag men fick idén om att starta eget av sin sambo. – Hon drev en butik i Malmö och efter två år föreslog hon att jag skulle starta eget eftersom hon fick uppfattningen av att alla tyckte att jag var duktig på det jag gjorde. Jag följde hennes råd och det har jag aldrig behövt ångra, säger Mikael Karlsson. Han startade M Karlssons Fastighetsrenovering som enskild firma 1999 och har sedan dess utvecklat företaget till att numera sysselsätta fem personer med hög kompetens inom sina respektive arbetsområden. – Det rör sig om betongarbetare, snickare, murare och målare, vilket innebär att vi kan åta oss en mängd olika uppdrag kring modern fastighetsservice, framhåller Mikael Karlsson.

– Många gånger ser vi våra konkurrenter snarare som kollegor och samarbetspartners, poängterar Mikael och nämner i sammanhanget också ett flertal andra firmor i Hörby samt ett antal gräventreprenörer, vilka har ett givande samarbete med M Karlssons Fastighetsrenovering. Vill nyanställa För närvarande jobbar man för att skaffa sig våtrumsbehörighet, vilket på sikt kommer att innebära att man kan åta sig fler renoveringsuppdrag kring badrum och andra våtutrymmen. – Vi trivs med att jobba på bred front och göra allt möjligt. Dagarna skiljer sig från varandra och det är spännande, säger Mikael som nu ser ett behov av att utöka personalstyrkan tack vare den ökande efterfrågan. – Vi skulle behöva anställa ett par personer till under 2016. Vår ambition är ju att kunna ta oss an större projekt, säger Mikael. Han har dessutom redan tänkt på generationsväxlingen i företaget och hoppas att någon av hans söner ska kunna ta över firman så småningom.

Research: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

Privatpersoner och företag I kundkretsen finner vi mestadels privatpersoner men även en hel del företag. De finns i hela Skåne, inte minst på orter som Eslöv, Höör,Hörby,Lund och Malmö. Konkurrensen är, enligt Mikael, ganska hård men eftersom man servar en återkommande kundkrets känner man inte av den särskilt mycket.

Ett allserviceföretag i entreprenadbranschen Kenneth Ström beskriver sin verksamhet som ett allserviceföretag. Han talar om Kenneths Service & Svets och med tanke på bredden är han helt rätt ute. Markentreprenader av alla de slag är företagets specialitet.

Kenneth Ström startade den egna firman Kennets Service & Svets 1992 då han inledningsvis fokuserade på legosvetsning och fordonsreparationer i den egna bilverkstaden. Sedermera kom även entreprenaduppdrag att bli en allt större del av verksamheten, och idag är det just markentreprenader som dominerar arbetsinsatserna. – Det är ett brett arbetsområde och vi gör bland annat allt kring allehanda trädgårdsuppdrag, såsom dräneringar och avlopp. Vi kallar oss för ett allserviceföretag, säger Kenneth Ström. Jobbar i närområdet Kunderna består av såväl privatpersoner som företagskunder. De flesta finns i de närliggande kommunerna, och det är en filosofi som Kenneth gärna anammar. – Jag har alltid föredragit att serva kunderna i närområdet i stället för att lägga en massa tid på att ligga på vägarna. Dessutom finns det förstås en miljöaspekt kring detta, poängterar Kenneth Ström. Han berättar att man bland annat upprätthåller sin starka bredd tack vare ett flertal samarbetspartners. Härutöver brukar många företag kontakta Kenneth och fråga om han har lust att hoppa in i olika projekt. Han förfogar över ett flertal maskiner för detta ändamål.

Självlärd Kenneth besitter både djup och bred kompetens, trots – eller kanske tack vare – att han är helt självlärd. – Jag har aldrig behövt utbilda mig för att lära mig entreprenadbranschen, men jag har lätt för att lära och har byggt upp min kompetens genom att jobba tillsammans med andra entreprenörer. Redan på 80-talet fick jag lära mig att dränera och lägga avloppsrör. Den enda kurs jag har gått gällde avloppsarbete, vilket gör att jag är godkänd för att anlägga avlopp och filterbäddar, berättar Kenneth Ström. Han betonar vikten av att alltid göra felfria jobb för att attrahera nya och behålla återkommande kunder. Ambitionen är att fortsätta driva företaget vidare i samma anda och således förmå bolaget att fortsätta växa och utvecklas. Research: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

– Det är ett brett arbetsområde och vi gör bland annat allt kring allehanda trädgårdsuppdrag, såsom dräneringar och avlopp. Vi kallar oss för ett allserviceföretag

Kenneths Service & Svets Ekebodavägen 1, Hörby

Ring 073-934 13 77


74

hörby www.svenskleverantorstidning.se

En trygg ekonomipartner för skånska företag Med en trygg och stabil ekonomipartner i ryggen skapas förutsättningar för framgång och lönsamhet i målmedvetna företag. Det är filosofin i Paul Jönsson Ekonomi AB som med sitt breda koncept hjälper till att utveckla företag och lantbruk över hela Skåne.

Paul Jönsson var en av tre målinriktade personer som bestämde sig för att starta en redovisningsbyrå. Resultatet blev tre separata företag i ett tätt och nära samarbete under det gemensamma bolagsnamnet Sydek. Idag finns verksamheten representerad på ett sex orter i södra Skåne, varav Paul ansvarar för verksamheten i Hörby och Landskrona. Sydek firar 20 år och sysselsätter numera ett 40-tal personer. Tolv av dem återfinns i Hörby och Landskrona och här, liksom på alla andra kontor, är ambitionen att serva företag med ekonomiska och administrativa tjänster, vilket innefattar allt ifrån bokföring till redovisning. – Vi styr upp och håller ordning på våra kunders ekonomi och är på så sätt en viktig del

i företagens utveckling. Vi servar både små och stora bolag samt lantbruk med en rad olika tjänster, säger Paul Jönsson och nämner exempelvis bolagsbildningar, generationsskiften, familjerätt och fastighetsrätt. Sydeks kunder finns i hela Skåne, företrädesvis i de mellersta delarna samt på Österlen. – Vi servar 45 kunder just på Österlen och cirka 600 för hela bolaget, säger Paul Jönsson som alltid utför något han kallar för en hälsokontroll på de företagskunder som väljer att anlita Sydek. – På så sätt får vi en klar och tydlig bild av hur företaget mår, hur bolaget har utvecklats och om lagda budgetar är realistiska. Det framgår ofta av själva bokslutet men vi försöker skapa oss en bild av balansräkningen i ett femårsperspektiv. På så sätt får vi möjlighet att täppa till eventuella hål innan de vidgas ytterligare, förklarar Paul Jönsson. Sydek är medlem i Sveriges Redovisningsförbud, vilket betyder att man är ett auktoriserat redovisningsföretag. Bolaget är också AAA-klassat.

Eslöv 0413-669 80 Hörby 0415-153 20 Klippan 0435-120 60 Landskrona 0418-44 62 50 Lund 046-13 36 60 Simrishamn 0414-161 00

I framkant Enligt Paul Jönsson behöver man förstärka personalstyrkan ytterligare, och därför annonserar man just nu efter en handläggare. – Rekryteringen är ett led i vår ständiga ambition att hela tiden ligga i framkant kring allt som rör redovisning och skatter. Vi har för avsikt att fortsätta utveckla verksamheter i samma anda som vi hittills gjort och har som mål att växa i lagom takt, säger Paul Jönsson och nämner avslutningsvis den nya grannen; en fastighetsmäklare som har sitt kontor i Sydeks lokaler i Hörby. – Det skapar en annorlunda och trevlig atmosfär på vårt kontor, konstaterar han.​

– Vi levererar tryckluftslösningar till industrin inom alla branscher och jobbar enligt en filosofi om att alltid arbeta så miljöeffektivt som möjligt. Vårt mål är att vara det miljöledande säljföretaget till industrin inom tryckluft

RESEARCH: Victor Salazar TEXT: ÖRJAN persson

Plusgiro: 90 20 90-0 | www.barncancerfonden.se


finland 75 www.svenskleverantorstidning.se

Finsk propellertillverkare vänder blad

– satsar på Sverige och Norge I finska Jakobstad verkar propellertillverkaren Steelcraft Propellers som framgångsrikt håller på att erövra den nordiska marknaden. – Som företag är vi relativt unga men erfarenhetsmässigt och kompetensmässigt spelar vi i högsta divisionen, berättar Jonas Anderssén som är en av den fem man starka besättningen.

nytillverkning balanserar vi propellern i vår toppmoderna maskin, berättar han. Steelcraft Propellers har specialiserat sig på ett mellansegment bland båtar. Många arbeten rör taxibåtar, lotsbåtar, polisbåtar, fiskebåtar och servicebåtar inom olje- och gasutvinning, samt servicebåtar till fiskodlingsföretag. – Vi har medvetet satsat på mellansegmentet eftersom vi då slipper standardiserade propellrar avsedda för fritidsbåtmarknaden. Vi slipper också konkurrera med de som producerar de riktigt stora propellrarna som är avsedda för fartyg. Vår styrka är att ta fram propellrar som ger bäst effekt, bäst grepp i vattnet och samtidigt är slitstarka. Vi har till exempel propellrar som klarar 20 centimeter is utan att skadas, berättar Jonas Anderssén. Satsar vidare Steelcraft Propellers har med sin centrala placering i finska Jakobstad nära till både den svenska och norska marknaden.

– Vi har specialiserat oss på skräddarsydda propellerlösningar där vi tillverkar exakt den propeller kunden får mest effekt av. Vårt mål är att tillverka en kundanpassad propeller som både optimerar bränslebesparing och fart, förklarar Jonas Anderssén. På Steelcraft Propellers behöver man egentligen bara veta båtens längd, motorstyrka, axelvinkel och storlek, så tillverkas en propeller som ger maximal kraft och minimal bränsleförbrukning. Företaget tillverkar propellrar i rostfritt duplexstål som är ett material med rätt sammansättning och som är optimalt för ändamålet. Det rostfria duplex-stålet är betydligt slitstarkare än till exempel olika legeringar i brons eller aluminium. – Det finns ju andra material också och givetvis reparerar vi propellrar som är tillverkade i mässing eller brons också, berättar Jonas.

Hög kapacitet Förutom att deras propellrar är betydligt slitstarkare än sina konkurrenters är de också lättare att reparera. För bara några dagar sedan servade man en kund med propellerhaveri. Axeln med en diameter på 90 millimeter var böjd i nästan 20 grader och två av propellerns blad var helt förstörda. Steelcraft Propellers slipade bort de skadade bladen och ersatte dessa med nya. Att snabbt kunna ersätta eller reparera en propeller kan vara avgörande för kunden som oftast är beroende av sin båt för att kunna sköta sitt jobb. Jonas Anderssén visar runt i de rymliga lokalerna. – Här har vi mallarna som passar de flesta kundernas behov. Svetsjiggen klarar dimensioner från 16 till 42 tum och efter reparation eller

– Vi har medvetet satsat på mellansegmentet eftersom vi då slipper standardiserade propellrar avsedda för fritidsbåtmarknaden. Vi slipper också konkurrera med de som producerar de riktigt stora propellrarna som är avsedda för fartyg.

Custom made propellers in stainless duplex steel. For optimization of: speed, fuel economy, durability. Visit www.steelcraftpropellers.fi

– Vi är inte bara specialiserade på att tillverka propellrar utan har också logistiska spetskunskaper som gör att en kund som råkat ut för ett propellerhaveri i exempelvis Lofoten inom en arbetsvecka antingen ska kunna få sin propeller tillverkad eller den skadade reparerad. Ett haveri på en fiskebåt i Lofoten eller en pilotbåt i Stockholm kan kosta stora pengar och vi ska med hjälp av vår kompetens kunna hålla kundens kostnader nere, understryker Jonas som gärna blickar framåt. – Vi har fullt upp att göra här i Finland men har bestämt oss för att satsa i både Sverige och Norge. Vi finns redan där med kunder i norska Kystverket och hos svenska lotsföretag. Under 2016 kommer vi dessutom att finnas med på de viktigaste mässorna i Sverige och Norge, avslutar Jonas Anderssén. TEXT: ÖRJAN persson


76

finland www.svenskleverantorstidning.se

Finskt person till personlåneföretag gör succé i Norden På vilket sätt förvaltar man bäst sina sparpengar? På banken, i aktier eller fonder, eller rent av i madrassen? Ett annat alternativ är att anlita Fixura som med sitt smarta koncept får kapital att växa.

Finska person till person-lånegivaren Fixura har genom sin affärsidé gjort stor succé i Finland. Företagets konceptet sprider sig nu över hela Norden. – Våra kunder har ett kapital som de vill ska växa samtidigt som de är med och beslutar om risknivåer och avkastningar. I grunden är det en enkel filosofi, konstaterar Mirja Palola, VD för Fixura. Hon utvecklar: – När en person behöver låna pengar gör vi en riskbedömning och lånar ut beloppet till en viss ränta beroende på lånebeloppets storlek, lånetid och risker. Vår kund – långivaren – får räntan och avkastningen medan vi behåller en mindre del för vår verksamhet, förklarar hon. Hög risk – hög avkastning Kunden väljer att digitalt reservera ett fastställt belopp från 1 000 euro och uppåt. När en låntagare hör av sig till Fixura och vill låna pengar gör företaget en riskbedömning efter sedvanlig kreditkontroll och därefter går man ut till sina kunder och frågar om de vill låna ut pengarna till låntagaren. Många väljer att tacka ja för att på så sätt sprida riskerna och minimera eventuella förluster.

Delad ekonomi – Gemensam förmån När placerare och låntagare möts på rätt plats tjänar båda på det. I ett modernt samhälle är det inte längre bankerna som dikterar lånevillkoren utan människorna själva. Läs mer www.fixura.com

– Vi företräder fem risknivåer och lånekostnaden varierar med risknivån. Hög risk är lika med hög lånekostnad och ju högre risk långivaren är beredd att ta desto högre blir avkastningen. Denne kan sedan välja hur avkastningen ska användas. Antingen kan denne välja att få hela avkastningen utbetald eller lägga den till kapitalet och på sikt generera ännu högre intäkter, berättar Mirja Palola. Tillsyn och kontroll Bland Fixuras kunder finns 150 svenskar och ännu fler tyskar, men även danskar, norrmän och andra nationaliteter har valt att låta kapitalet växa hos Fixura. Verksamheten står under myndigheternas kontroll från och med våren 2016 men företaget har från början följt principer som

vanligen ställs upp av övervakande myndigheter. – Vårt företag – alltså Fixuras egna medel och kostnader – är helt åtskilt från klient- eller kundmedlen och alla transaktioner och utfall redovisas öppet till skattemyndigheten. Regionförvaltningsverket, eller finansinspektionen som är statliga myndigheter, svarar för tillsynen i framtiden. Kunden har dessutom hela tiden möjlighet att följa utvecklingen och se hur effektivt vi förvaltar kapitalet, berättar Mirja Palola. Hon avslutar med att uppmana alla som är intresserade av Fixuras smarta koncept att kontakta företaget för mer information. – Alla här på kontoret talar svenska och flertalet har svenska som modersmål, så språket är inget problem, försäkrar Mirja Palola. TEXT: ÖRJAN persson

Finska person till person-lånegivaren Fixura har genom sin affärsidé gjort stor succé i Finland. Företagets konceptet sprider sig nu över hela Norden.


finland 77 www.svenskleverantorstidning.se

Målmedveten nordisk satsning hos finsk grässpecialist Familjeföretaget Oy ELHO AB har nästan 50 år på nacken och fokuserar på tillverkning av arbetsmaskiner av hög kvalitet inom lantbruk och entreprenad. Företaget jobbar med hela kedjan, från idé till färdig produkt, och tar fram maskiner för bland annat foderskörd, foderdistribuering och skötsel av miljön.

Rubriksättningen ”grässpecialist” är ett vitt begrepp och kräver en närmare förklaring. Vi träffar Stig-Göran “Sigge” Forsman på ELHO:s fabrik utanför Jakobstad, i Österbotten i Finland. – Vi använder oss av begreppet grässpecialist eftersom det beskriver vad vi gör. Vi tar via våra maskiner hand om gräs, eller vall som lantbrukarna kallar det, från steg ett på våren till skörden på sommaren. I vår flotta av maskiner har vi bland annat en ny stenuppsamlare/ plockare, Scorpio 550, som på ett unikt och hydrauliskt sätt tar hand om de stenar som under vinterns frost och tjäle frusit och vandrat upp till ytan. Många maskiner som idag gör samma jobb som våra kräver att traktorföraren tvingas gå ur hytten och med spett bända loss de stenar som fastnat, men det behövs inte med vår uppsamlare, berättar han. Arbete nära slutanvändaren Företaget med anor sedan 1968 startades som ett enmansföretag och har genom medvetna satsningar vuxit till ett hundratal anställda och med kunder i både Europa och Asien. Företaget är marknadsledande i Finland, och en av de ledande aktörerna i Sverige och Norge, men betydande marknader finns också i Frankrike, Japan och Sydkorea. Utöver dessa länder finns produkterna i ytterligare 25 länder. – Vår filosofi är att arbeta med ett smalt segment av högklassiga produkter med lång livslängd. Arbete nära slutanvändaren är vårt ordspråk. I praktiken innebär detta att kunden vid behov ska kunna ringa direkt till oss och få tips om hur man exempelvis reparerar en skada. Hos många konkurrenter ska man först ringa återförsäljaren som ringer generalagenten och som sedan ringer tillverkaren. Det blir flera tidsödande och kostnadskrävande led. Vi säger till våra återförsäljare att det är okej för kunden att ringa direkt till oss. Work globaly – act locally, är vår filosofi, säger Stig-Göran Forsman.

länder. Åtta procent av omsättningen avsätts direkt till utveckling av nya produkter och förbättring av befintliga produkter. – Rundbalspressar, eller så kallade kombimaskiner med inplastning är ett exempel på hur vi arbetar med att utveckla våra produkter. Ett av Europas mest dominerande plastföretag, verksamt inte långt från oss, testar sin platfilm i vår maskin. De får då möjlighet att testa sin plast samtidigt som vi kan utveckla maskinerna, förklarar Stig-Göran. En snabb titt på företagets hemsidor visar att förutom slåtterkrossar och slåmaskiner, inplastare och strängläggare, finner man också bland annat buskröjare, balrivare och den helt nya stenpockaren i sortimentet. – Vi brukar säga att allt som har med gräs, hö, sly och buskar att göra ska våra maskiner kunna bearbeta eller processa. Visserligen är det slåttermaskiner och krossar av varierande storlekar som svarar för 25 procent av omsättningen men andra maskiner ökar kraftigt. Våra maskiner som är byggda för nordiska förhållanden har visat sig att vara vinnare i längden. De håller helt enkelt vad vi lovar, avslutar Stig-Göran Forsman. TEXT: ÖRJAN persson

– Vi använder oss av begreppet grässpecialist eftersom det beskriver vad vi gör. Vi tar via våra maskiner hand om gräs, eller vall som lantbrukarna kallar det, från steg ett på våren till skörden på sommaren.

Hög kvalitet Elho har en uttalad målsättning och strävar efter att redan 2020 finnas representerat i 50 Stig-Göran ”Sigge” Forsman.

ELHO SideChopper serien -för proffesionell röjning Räckvidd och hållbarhet fordras i röjningsarbetet! Skaffa en ELHO SideChopper och finska sisun kommer på köpet!

Försäljning: alla AGCO/MF säljare i Sverige

Bomserie TPM 700

Bomserie TPM 500

Räckvidd med: -2XL dubbelkedjehuvudet 7,7 m -Pro 210 rotoraggregatet 7,2 m

Räckvidd med: -2XL 5,7 m -Pro 210 5,2 m

ELHO SideChopper TPM 700 bom med 2XL dubbelkedjeaggregatet

ELHO SideChopper TPM 500 bom med Pro 210 rotor

AGCO AB, E-post: info-agcoab@agcocorp.com

SideChopper Tornado kedjeröjare Kedjeröjare med sidoförskjutning räckvidd 4,4 m eller med fast bom 3,3 m. Aggregatet 1,6 m bre�

SideChopper Pro Rotorröjare med sidoförskjutning. Räckvidd: PRO 420 4,2 m, PRO 460 4,6 m.

2XL röjarhuvudet 2,5 m bre�

Alla räckvidder från traktorns centrumlinje.

Pro 420 röjarhuvudet 2,1m bre� Pro 460 röjarhuvudet 2,4 m bre�


78

finland www.svenskleverantorstidning.se

Finsk husbyggare satsar i Sverige Finsk effektivitet och design är välkänt i Sverige och husproduktionen i Finland är inget undantag. Här är företaget Heikius Hus-Talo ett gott exempel och nu satsar den välrenommerade husbyggaren även i Sverige.

En snabb blick i Heikius Hus-Talos katalog får inspirationen att flöda. – Vi har ju funnits i branschen sedan 1966 och är sedan länge kända i Finland. Individuella lösningar och hög kvalitet är vårt signum och detta har även lockat svenska kunder. Därför har vi till och med producerat en svensk huskatalog, förklarar Göran Heikius som leder familjeföretaget tillsammans med sina två bröder och tre systrar.

Göran Heikius.

Kundanpassat De hus som visas i den svenska katalogen är byggda för att de utan specialtillstånd ska kunna transporteras på vanlig väg. Hekius Hus-Talos affärsidé är att helt enkelt leverera det kunden önskar. I svenska hus förses dessa med svenska fönster och svenska dörrar. – Det är helt enkelt så att vi här i Finland i många fall använder oss av sidohängda och inåtgående fönster medan man i Sverige föredrar pivåhängda och utåtgående fönster. Vi har med

Husmontering inne i fabrik.

andra ord valt att anpassa oss till den svenska marknaden för våra svenska kunder, förklarar Göran. Specialproduktion Ingen har väl kunnat undgå flyktingkatastrofen och därmed det ökande behovet av bostäder. Även i detta avseende har Heikius Hus-Talo anpassat sig. – Vi tog för kunds räkning fram ett objekt som är specialanpassat som bostäder för asylsökande personer, men genom ett specialarrangemang kan vi även bygga dessa så att de passar för exempelvis tillfälliga korttidsboenden, berättar Göran och visar ritningarna.

Vi bygger ditt personliga drömhem enligt dina önskemål. Heikius Hus-Talo, Vasavägen 674, 66710 Kaitsor, Finland Email: info@heikius.com, Läs mer på www.heikius.com

– Just nu bygger vi ett daghem bestående av 19 moduler som ska fraktas till Åland. Dessa moduler kan lätt anpassas för till exempel svenska skolor, dagis med mera, fortsätter han. Företagets mångåriga erfarenhet och etablering på den svenska marknaden gör således Heikius Hus-Talo till en betydande aktör för offentliga behov. – Vi är medvetna om att det behövs både skolor, daghem och äldreboenden i Sverige. Erfarenhetsmässigt klarar vi det, kapacitetsmässigt klarar vi det också och vi kommer gärna till Sverige för att diskutera era behov, avslutar Göran Heikius. Text: Örjan Persson


finland 79 www.svenskleverantorstidning.se

Österbottniskt samarbete kring professionell metallbearbetning Företagen MM Laser och Helasteel, en knapp timme västerut från finska Vasa, har inlett ett samarbete i syfte att attrahera en större marknad för finsk kompetens inom metallbearbetning. De båda bolagen representerar var sitt gediget koncept som tillsammans formar en mycket stark aktör i branschen.

Vi träffar Marko Ojanperä, fabrikschef på MM Laser. – Här har vi bland annat specialiserat oss på skärande bearbetning. Med tre stycken plasmaskärare klarar vi av att bearbeta material med en tjocklek på upp till hundra millimeter, men vanligtvis jobbar vi med tjocklekar på 40 millimeter, berättar Marko.

Han presenterar även företagets bockmaskin och press som klarar arbetsstycken på upp till 4 200 millimeter och som trycker med 400 ton. I MM Lasers maskinpark ingår även radialborrmaskiner, en mindre blästeranläggning och en travers som klarar upp till 5 000 kilo. Helasteel, som ligger en knapp halvtimme från MM Laser, tillverkar allt ifrån transforma-

torstationer och detaljer för pappersbruk till ståltankar som trycktestas. – Vi arbetar med både svartstål, rostfritt och duplexstål – helt enligt våra kunders önskemål. När det gäller trycktankar eller förvaringstanker för vätskor täthetstestar vi dem vid behov, och om kunden önskar att maskinen eller detaljen ska röntgentestas så ordnar vi det också, berättar Kimmo Erikoinen, ägare av Helasteel. Helasteel är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, och sysselsätter 30 anställda. Ett 15-tal medarbetare verkar inom ramen för MM Lasers verksamhet. – Vår styrka är att vi är två helt olika företag som kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. MM Laser utför de grövre arbetena varpå vi tar vid och gör slutarbetet. Vi kan till exempel måla och lackera i vår pulverlackeringsanläggning, berättar Kimmo Erikoinen. Hög kapacitet Många av uppdragen gör MM Laser och Helasteel tillsammans. Det mesta som tillverkas i en svetsverkstad, bearbetas mekaniskt och ytbehandlas klarar de båda bolagen att leverera med hög kvalitet. – Hos oss finns både våtlackeringsboxar och pulverlackeringsanläggning, tvätteri och bläster, så vi klarar det mesta, säger Kimmo Erikoinen. Samma sak gäller MM Laser.

– Kapaciteten är mycket hög hos oss tack vare vår ändamålsenliga maskinpark och kompetenta personalstyrka. Och i de fall kunden vill ha en annan ytbehandling än den Helasteel erbjuder, till exempel galvanisering, så kan vi med gemensamma krafter ombesörja detta tack vare goda samarbeten med närbelägna aktörer, säger Marko Ojanperä avslutningsvis. Text: Örjan Persson

SvetSning SpecialiSerat på ingenjörSkonSt Hela Steel | kelohongantie 6, 62100 lapua, Finland | telefon +358 400 329 988 | www.helasteel.fi


80

finland www.svenskleverantorstidning.se

Finsk lösning på nordsvensk bostadsbrist När Kiruna och Gällivare måste flyttas uppstår ett stort behov av nya bostäder. Finska byggföretaget Jake Rakennus Bygg Oy står redo att ta del av möjligheterna uppe i norr.

Järnmalmsbrytningen I Kiruna och Gällivare har under generationer genererat arbetstillfällen i hela norra Sverige. Trots för dagen låga malmpriser har den svenska kvalitetsmalmen ett högt värde i världen och efterfrågan är stor. Nya fyndigheter har lett till ökad expansionen i norra Sverige vilket resulterat i att både Kiruna stad och Gällivare delvis måste flyttas. Nya bostäder planeras och arbetet med projekteringen pågår för fullt vilket lockat intressenter från våra närmaste grannar – Finland. – Vi har under flera års tid följt med utvecklingen i speciellt norra Sverige och vi kan se ett ökat intresse för vår kompetens, berättar Johan Asplund med mångårig branschkunnskap och VD för företaget Jake Bygg som specialiserat sig på grupphus- och flerfamiljshusbyggnation. – Konceptet bygger på att vi som entreprenörer tar på oss hela produktionsledet – från idé, konstruktion och markarbeten till inflyttningsklart hus, tillägger brodern, tillika energiexpert och utvecklingsansvarig, Jonny Asplund.

– Vi ser en styrka i att samla hela produktionen i samma kostym. På så sätt har vi full kontroll över hela produktionsledet och minskar då risken för att fel begås, tillägger han. I företagsledningen och ägargruppen finns även kusinen Kenneth Asplund som är projektledare. Modernt byggande Att delvis flytta två städer kräver att inte bara hela norra Sveriges resurser mobiliseras utan att vi även tar hjälp av våra östliga grannar. Jake Bygg kan och önskar vara en del av lösningen. Redan idag är företaget en viktig aktör i finska Österbotten och just nu aktiv kring utbyggnaden av hamnområdet i Karleby gamla hamn – en arkitektonisk fullträff som imponerar i branschen. – Vi är ansvariga för ett område där vi gjort allt arbete från grunden. Vi har skapat en unik

bomiljö där vi kombinerat olika material och energibesparande teknik. Bergvärme och solfångare ligger till grunden för uppvärmningen och allt detta övervakas av vår egenkonstruerade programvara MyNest, berättar Jonny Asplund. MyNest är ett redskap för att ha koll på all dokumentation och service. Systemet kan också övervaka energiförbrukning men också påminna om att det till exempel är dags att göra återkommande servicearbeten. Växer och utvecklas Jake Bygg sysselsätter ett tjugotal anställda och har härutöver tillgång till ett stort nätverk. I takt

Bröderna Johan och Jonny Asplund visar ett pågående projekt i Karleby gamla hamn.

www.jakerakennus.fi

med ökande antal förfrågnigar växer företaget avseende både omsättning och antal anställda. – Vi har både viljan, kunskaperna och resurserna för att arbeta i norra Sverige och vi samarbetar gärna med både svenska och finska aktörer, avslutar Johan Asplund. Text: Örjan Persson


finland 81 www.svenskleverantorstidning.se

Finsk husgigant siktar mot Sverige Finska Österbotten är något av husproducenternas Mecka och den största aktören är Kannustalo – familjeföretaget som vuxit sig starkt genom två lågkonjukturer. Vad är hemligheten bakom företagets framgångar?

– Vi är ju ett familjeföretag och har medvetet satsat på husmodeller som passar en bred grupp av husköpare, samtidigt som vi håller högsta kvalitet på materialval och en attraktiv prisbild, berättar Mika Uusimäki, VD, samtidigt som han visar upp bolagets huskataloger. – Som du ser har vi ett stort antal modeller att välja mellan, men trots detta har nästan alla våra kunder individuella önskemål. Vi tar naturligtvis hänsyn till dessa och anpassar våra hus efter deras behov. Detta är säkert också en viktig framgångsfaktor; vår höga flexibilitét. Kannustalo har två fabriker, en I Orravais

mellan Vasa och Jakobstad som är specialicerad på modulhus, medan fabriken I Kannus är specialicerad på element. Flytten av Kiruna och infrastrukturförändringarna i Gällivare gör att behovet av småhusproduktion är mycket stort i den regionen och där kan Kannustalo komma att bli en viktig aktör. – Vi har ju särskilda “svenskanpassade” hus som förses med de fönster och dörrlösningar som används i Sverige. Och oavsett husets storlek eller utrustning levererar vi det nyckelfärdigt på plats senast sex månader efter beställning, berättar Mika Uusimäki. Eftersom husen produceras inomhus är de inflyttningsklara tre till fem dagar efter att Kannustalos byggare anlänt till byggplatsen. Det enda som behövs är att marken och sandbädden är färdigvibrerad och klar samt att kommunens vatten och avlopp är framdragna till tomten, därefter sköter Kannustalo resten.

Mika Uusimäki, VD.

– Om vi börjar på måndagen kan familjen övernatta i sitt nya hus redan på fredagen, säger Mika. Nära Sverige Kannustalos flexibilitet och stora kapacitet är ur svensk synvinkel intressant. Från Orravais, som ligger cirka tio mil söder om Kannus där elemntfabriken ligger, är det inte mer än 40 mil till Haparanda. Detta betyder att huset kan vara på plats inom chaufförens arbtidsregler och det är just också 40 mils transport som ingår i huspriset. Inga tillägg för containrar, kranar, bodar eller annat tillkommer, utan kunden erhåller ett fast pris. Kannustalo finns redan idag med sina hus i norra Sverige, närmare bestämt i Umeå och Gällivare, samt i Stockholm.

PASADENA BY

– Sverige, och då speciellt de norra delarna, är mycket intressant för oss. Våra hus uppfyller svenska normer och korta transporter gör att effektiviteten maximeras. Det blir helt enkelt billigare, förklarar Mika Uusimäki. Han fortsätter: – Även om vi har egna monteringslag är vi öppna för samarbetspartners i Sverige, både som återförsäljare och montörer. Vi talar dessutom svenska och många av oss har arbetat i eller direkt med Sverige, så språket är inga problem, föräkrar Mika Uusimäki. Text: Örjan Persson

www.kannustalo.fi


82

finland www.svenskleverantorstidning.se

Finsk verktygsproducent blickar mot den nordiska marknaden Svenska Österbotten i Finland är ett metallbearbetningscenter av stora mått. Antalet spetskunskapsföretag kring bearbetning av metalliska produkter är omfattande. Ett av de mest intressanta är KGN Tool.

– Vi är ett exempel på företag som specialiserat sig på att tillverka specialverktyg för den mekaniska industrin. Detta betyder inte att vi tillverkar skruvmejslar och skiftnycklar utan snarare specialtillverkade verktyg som kanske bara ska användas i ett enda sammanhang, berättar Bengt Beijar, styrelseordförande i KGN Tool med mångårig erfarenhet från arbete i Sverige. Han visar upp ett verktyg som man utvecklat för en av företagets kunder. Det rör sig om en hydraulisk mutterdragare avsedd för vindkraftverk. – Kunden kom till oss och med hjälp av en ingenjörsbyrå som gjorde ritningen och hållfas-

thetsberäkningar samt materialval tillverkade vi sedan verktyget helt efter kundens behov. För att säkerställa att verktyget höll för de kravspecifikationer som upprättats gjorde vi en egen testbänk med specialutrustning där varje verktyg testades, berättar Tom Helsing, fabrikschef.

Utmanande uppdrag KGN Tool, som är ISO 9001- och 14001-certifierat, kan till kunderna räkna bland andra Wärtsilä som är en världskänd motortillverkare med bland annat svenska ägarintressen. – Vi är stolta över att leverera till Wärtsilä. De är världsledande inom motortillverkning för både fartyg och stationära elkraftverk, samtidigt som de är krävande avseende kvalité rakt igenom hela processen. Det medför att vi får utveckla vår kompetens samtidigt som vi hela tiden tänjer på både våra kunskapsmässiga och maskinella gränser. Det blir utvecklande för både oss och kunden, menar Bengt Beijar. På KGN Tool ser man sig själva som ett led mellan kunden och ingenjörsbyrån. Företaget är specialiserat på produktutveckling, prototypframtagning och tillverkning i små serier. – Vi har konstruktionskunnande i firman, men eftersom kunderna har speciella krav på stålet vi arbetar i – det kan vara stålets seghet, härdning eller annan bearbetning som kräver den yppersta spetskompetensen vad gäller beräkningar och dylikt – så köper vi in dessa tjänster. Vi levererar givetvis helhetslösningar.

Vill kunden ha ythärdning eller annan härdning, specialgängning och så vidare är det bara att ange detta i kravspecifikationen så tillverkar vi helt enligt kundens önskemål. Ett samtal, en specifikation, en ritning, så gör vi hela jobbet, framhåller Tom Helsing. Hög kapacitet Företagets ultramoderna CNC-styrda maskiner från välkända Okuma gör att KGN Tool kan åta sig mycket avancerade uppdrag. Mångårig erfarenhet och åtta anställda specialister i ett företag med lokalt ägande borgar för leveranssäkerhet och kvalitet. – Vi har fram till nu endast arbetat på den finska marknaden men ser att vi nu både har kapaciteten och den rätta maskinparken för att kunna serva även den svenska och norska marknaden. Vårt mål är att växa och då är våra nordiska grannar en naturlig marknad. Vi har språket, företagskulturen och den industritekniska bakgrunden gemensamt, avslutar Bengt Beijar. TEXT: ÖRJAN perssoN

– Vi är ett exempel på företag som specialiserat sig på att tillverka specialverktyg för den mekaniska industrin. Detta betyder inte att vi tillverkar skruvmejslar och skiftnycklar utan snarare specialtillverkade verktyg som kanske bara ska användas i ett enda sammanhang. Tom Helsing och Bengt Beijar vid en av de toppmoderna CNC-styrda maskinerna.

Specialiserad på tillverkning av olika serviceverktyg, verktygsset, bearbetade komponenter och monterade helheter, främst i små serier. I över 40 år har vi levererat produkter och lösningar för fartygs-, kraftverks-, vindkrafts- och andra special industrier. Tel: +358 6 383 5680 | E-post: kgn@kgntool.com | www.kgntool.com


finland 83 www.svenskleverantorstidning.se

Regionala visioner och handfast hjälp främjar innovation och tillväxt Företagen i och kring Karleby har i utvecklingsbolaget KOSEK en stabil och trygg partner. Vare sig det rör sig om etablerade bolag eller företag i en startprocess kan KOSEK bistå med hjälp som främjar innovation och tillväxt.

KOSEK är ett kommunalt utvecklingsbolag för ett antal kommuner som alla ligger inom 30-80 kilometer från den största staden, det vill säga Karleby. KOSEKs uppgift är att vara en resurs för alla företag som är verksamma inom området. – Vi ska hjälpa existerande bolag att utveckla idéer men också nya företag som vill etablera sig eller starta upp en ny verksamhet från grunden, berättar Anne Pesola, VD för KOSEK. Stefan Jungell, som bland annat ansvarar för båt-, cleantech- och energiklustren, fyller i: – Vi har många styrkor men det är fyra områden som dominerar. Framför allt kemi och den kemisktekniska industrin samt metallteknologiska företag som på olika sätt arbetar med tillverkning och bearbetning i olika metalliska material. Vi har också ett internationellt båtkluster med flera företag som tillverkar arbets- och fritidsbåtar i både glasfiber och aluminium och

Samarbete över gränserna KOSEKs medarbetare är alla handplockade och samtliga anställda har spetskunskap inom de fyra huvudområdena. KOSEK samarbetar dessutom med andra utvecklingsbolag i både Finland, Sverige, Norge och Danmark. – Vi har alltid ögon och öron öppna för att finna samarbetspartners, och eller kunder till våra 3 000 medlemsföretag. Vi arrangerar exempelvis studie- och utbytesresor till inte bara Norden utan dit det finns anledning att åka. Senast var vi till exempel i Gällivare där vi träffade presumtiva samarbetspartners, berättar Anne Pesola.

Hon betonar att KOSEKs kompetens ska kunna användas av alla företag i regionen. – Vi hjälper till att arrangera egna seminarier och sammankomster men ordnar också gemensamt deltagande på olika mässor i våra grannländer. Vår målsättning är att stärka banden mellan våra företag i regionen och i våra närmaste grannländer, och på sikt utarbeta samarbetsformer och gemensamma projekt, avslutar Anne Pesola.

TEXT: ÖRJAN persson

sist men inte minst den mycket omfattande förekomsten av husbyggarföretag som levererar färdiga elementhus. Små och stora ärenden KOSEKs upptagningsområde omfattar ett befolkningsantal på 65 000 invånare där även teknikbaserade företag dominerat under ett flertal år. 3 000 företag, som tillsammans genererar minst lika många ärenden, handläggs av ett halvt dussin experter på KOSEK. – Det kan vara ett företag som bara vill testa en idé eller ställa en enkel fråga, men oavsett problemet, eller frågans storlek, är vår ambition att företagaren ska få svar inom 24 timmar. Detta betyder inte att vi tar över frågan, snarare att våra experter hjälper till att finna nästa väg eller kontakt för att företagarens fråga ska besvaras eller idé ska prövas, säger Ole Gustafsson som är ansvarig för bygg- och metallklustret.

– Vi ska hjälpa existerande bolag att utveckla idéer men också nya företag som vill etablera sig eller starta upp en ny verksamhet från grunden.

VI HAR KONTAKTERNA Söker du en kunnig och pålitlig underleverantör? Det är lätt att skapa kontakter med företagen i Karlebyregionen. Utvecklingsbolaget KOSEK gör det ännu lättare. I vår tvåspråkiga region använder företagen även svenska i sitt arbete. Därför är det lätt att kommunicera med företagen på ditt eget modersmål. Vi på KOSEK betjänar också våra kunder på svenska och vi känner väl till alla företag i regionen. Därför kan vi lätt hitta de rätta kontakterna för ditt företag. Den lättaste vägen till marknaden i Finland går via KOSEK.

STEFAN JUNGELL

Företagsutvecklare +358 (0) 44 7809 007 stefan.jungell@kosek. ansvarsområde: båtindustrin, clean tech

OLE GUSTAFSSON

Företagsutvecklare +358 (0) 50 3128 552 ole.gustafsson@kosek. ansvarsområde: företag inom maskinverkstads- och metallbranschen samt trä- och livsmedelsindustrin

JANI SAARENPÄÄ ÄÄ

Projektchef + 358 (0) 44 7809 241 jani.saarenpaa@kosek. ABC-projekt (Active Business Cluster for Export), storprojekt och internationalisering

KOSEK - Karlebynejdens Utveckling Ab Ristrandsgatan 1 / 67100 Karleby, Finland / +358 6 824 3400 / www.kosek. / info@kosek. /

KokkolanseudunKehitys


84

finland www.svenskleverantorstidning.se

Imponerande utveckling i finskt metallbearbetningsföretag Kovjoki Mekan är ett lysande exempel på hur ett företag byggt på stabil grund kan utvecklas till en stark och välanlitad aktör inom sin bransch. Kovjoki Mekan jobbar med metallbearbetning och står för helhetslösningar som innefattar allt ifrån konstruktion och svetsarbeten till maskinell bearbetning och ytbehandling

ning av en produkt som denne vill ha tillverkad. Ibland ritar jag om den i 3D för att kunna få en bra bild i detalj av den färdiga konstruktionen, men också för att vi ska kunna utnyttja materialanvändandet så effektivt som möjligt, förklarar Fredrik och visar upp en ritning över en konstruktion för transport av en flygplansvinge. Blickar västerut Nu blickar Mikael och Fredrik vidare mot den svenska och norska marknaden. Mikael påminner om att båda gränserna inte ligger särskilt långt bort, vilket gör de norra delarna av Sverige och Norge till intressanta framtidsmarknader. – Vi kan tillverka här hos oss och via våra

Familjeföretaget Kovjoki Mekan startades av Leif, Börje och Albin Granbäck. Leif som efter många år i Sverige återvände till Finland 1989 där han startade företaget som idag gör underleveransarbeten till industrin. Produkternas slutkunder har varit bland andra Volvo, Saab och Sandvik. – Det var ett litet vågspel och vi började i liten skala i form av en renodlad svetsverkstad. Därifrån har företaget utvecklats till en komplett metallbearbetningsindustri, berättar Leif Granbäck. Han fortsätter: – Vi valde att fördjupa oss i metallbearbetningssektorn och idag klarar vi tillsammans med våra samarbetspartners i stort sett allt som branschen efterfrågar.

samarbetspartners ordna transporten till slutkunden, förklarar Leif Granbäck. Kovjoki Mekan erbjuder helhetslösningar från skärning och svetsarbeten till maskinell bearbetning och ytbehandling, men fortfarande ligger core business på svetsade produkter av hög kvalitet. Detta gör att inte minst den svenska gruv- och kraftverksindustrin kan vara potentiella uppdragsgivare. – Vi är något av en problemlösare och vår maskinella utrustning gör att vi klarar att hantera arbetsstycken upp till en vikt av 15 ton. Givetvis arbetar vi i alla metalliska material och vid behov bearbetar vi även olika plaster och trä, avslutar Mikael Sjöström. TEXT: ÖRJAN persson

Moderna maskiner I Kovjoki Mekans maskinpark finner vi ett flertal svetsutrustningar men framförallt moderna CNC-styrda svarv- och fräsmaskiner, samt företagets stolthet; vatten- och plasmaskäraren som kan skära material som är upp till 2 000 millimeter breda och 6 000 millimeter långa. – Vi förfogar över en ändamålsenlig maskinpark men den bästa och mest användbara utrustningen är den kombinerade plasma- och vattenskäraren, eftersom den arbetar på ett sätt som är förmånligt för slutkunden, berättar Fredrik Granbäck, son till Leif och med maskiningenjörsutbildning och spetskompetens kring produktoch detaljritningar. – Ofta kommer kunden till oss med en rit-

Mikael Sjöström, Leif och Fredrik Granbäck vid en ADR-klassad tank för hantering av avloppsvatten.

– Vi är något av en problemlösare och vår maskinella utrustning gör att vi klarar att hantera arbetsstycken upp till en vikt av 15 ton. Mikael Sjöström, Leif och Fredrik Granbäck vid vatten- och plasmaskäraren.

Kovjoki Mekan är ett företag som specialiserat sig på tillverkning av svetsade stålkonstruktioner. Vi utför även plasma- & vattenskärning, metallbearbetning och sågning. Du hittar oss i Kovjoki, Finland, intill riksväg 8. I våra faciliteter finns moderna CNC-styrda maskiner för att på ett effektivt sätt tillverka produkter av hög kvalitet. Tel. +358(0)44 7301115 | info@kovjokimekan.fi | www.kovjokimekan.fi


finland 85 www.svenskleverantorstidning.se

Generationers erfarenheter bakom finsk båtbyggarfamilj Sivert Lindkvist är ett stort namn i båtbyggarkretsar. Redan på 1920-talet började han tillverka träbåtar. Sonen Rude tog över och idag är det sonsonen Olli Lindkvist som står vid företaget Nordstars roder. Kvalitetsbåtar enligt kundernas önskemål är företagets devis.

– Det är givetvis med stolthet jag fortsatt med familjens båtbyggartraditioner och det är med ännu större stolthet jag nu ser att min son Simon för de vidare, inleder Olli Lindkvist. Trots morgonens tidiga timme råder febril aktivitet i företagets produktionslokaler i Kälvia, cirka 1,5 timmes bilresa från Vasa. I fabrikslokalerna arbetar ett 70-tal personer med att färdigställa båtar som ska levereras till våren. På rad står skönheterna som färdigställs helt enligt kundens önskan. – Vi är i full färd med att förbereda oss för vårens båtmässor och idag klockan 10 flyger vi iväg för att träffa våra återförsäljare i Sverige, som liksom Norge är vår viktigaste marknad, berättar Monica Källman som är Nordstars försäljningsassistent. På Finnboats floating show sommaren 2016 kommer Nordstar att presentera företagets senaste nyhet som är en 50 fots Patrol, vilken är den största båt man någonsin tillverkat. Härutöver finns ett flertal modeller i olika stor-

lekar. Kunden väljer Nordstars affärsidé är att kunden utifrån de skrovmodeller som finns kan utrusta båten efter eget behov. Val av klädsel, instrumentering, motor med mera är helt upp till kunden. Alla båtar tillverkas således efter beställning och det är inte bara fritidsfolket, utan även myndigheter, såsom polis, brandkår, kustbevakning med flera, som använder sig av Nordstars båtar. – Fiskebåtarna som används vid kustfisket i Norge utrustas ofta med IPS som är en utrustning som håller båten i rätt position oavsett vid- och strömförhållanden. Båtarna kan också förses med isförstärkning i fören och även här gör vi kundanpassningar för att yrkesfiskaren ska få ut så mycket som möjligt av sin båt, säger Olli Lindkvist. Kvalitet, säkerhet, miljö Alla Nordstars båtar är CE-märkta och företaget är kvalitetscertiferat enligt ISO 9001:2008. Nordstar sticker ut när det gäller motoralternativen och erbjuder både välkända Volvo Penta, Yanmar och Mercurydieslar. – I Norge och på den svenska västkusten är Volvo Penta välkänt och har ett väl utbyggt servicenät, medan man i andra områden föredrar Yanmar eller Mercury. I stället för att vi ska styra detta så låter vi kunden göra valet, säger Olli. Nordstar har också erhållit månadens Green Company-utmärkelse för sina rena produktionsmetoder. Allt överblivet material återanvänds dessutom. – Kvalitet, säkerhet och miljö är våra ledord och dessa genomsyrar allt arbete. Oavsett om det är kontakten med återförsäljaren, kunden eller båten som vi sålt så dagtingar vi inte med dessa för oss så viktiga begrepp, avslutar Olli Lindkvist.

Olli och Simon Lindkvist samt Monica Källman visar en båt som ska levereras före jul.

– Vi är i full färd med att förbereda oss för vårens båtmässor och idag klockan 10 flyger vi iväg för att träffa våra återförsäljare i Sverige, som liksom Norge är vår viktigaste marknad

TEXT: ÖRJAN persson

TILLVERKARE

FÖRSÄLJNING SVERIGE

FÖRSÄLJNING NORGE

LINEX-BOAT OY KASIKULMANTIE 5 683 00 KÄLVIÄ FINLAND

NORD STAR SVERIGE BRANTVÄGEN 3 133 42 SALTSJÖBADEN SVERIGE

NORD STAR BÅT AS OKSENØYVEIEN 91 1366 LYSAKER NORGE

www.nordstar.fi info@nordstar.fi

www.nordstarsverige.se info@nordstarsverige.se

www.nordstarbat.no post@nordstarbat.no


86

finland www.svenskleverantorstidning.se

Finsk sisu bakom framgångsrik husbyggare Finsk sisu förknippar vi med kraft, energi, framåtanda och kvalitet. Begreppet passar in på många företag i svenska Österbotten, varav ett är hustillverkaren Simons TaloHus några mil utanför Vasa.

Vi träffar Pia Simons som är VD för Simons Hus. Hon har svenska som modersmål och berättar inledningsvis att bolaget är tvåspråkigt. – Vi ger service på både svenska och finska. Faktum är att alla på fabriken talar svenska och det gäller allt ifrån produktionspersonal till montörerna ute hos kunden, berättar hon. Det genuina familjeföretaget startade redan 1978 av pappa Harry och mamma Karin så Pia har husbyggartraditionerna i blodet. – Vi började med elementproduktion som vi sedan kompletterade med modultillverkning. Därefter gick vi tillbaka till enbart elementproduktion igen men i grund och botten handlar det om att tillverka hus helt enligt kundens önskemål,förklarar Pia. Bygger kundanpassat En snabb titt i företagets huskatalog avslöjar att de traditionella husmodellernaär på väg tillbaka. För den som står i husbyggartankar finns således mycket inspiration att hämta. – Vi har visserligen en huskatalog med modeller men vi bygger i princip det kunden önskar. En skiss, några telefonsamtal och möten ligger ofta till grund för en beställning och när kunden

är nöjd gör vi en fullständig konstruktionsritning och en exakt måttritning på grunden, samt tar fram fullständiga bygglovsritningar, berättar Kristina Puiras som är försäljningsansvarig i Simons Hus. Kundanpassat gäller i såväl Finland som Sverige där kunden således kan välja mellan att få elementen levererade eller hela huset monterat. Ser framåt Husen levereras med treglasfönster, 265 millimeter isolering i väggarna och 450 millimeteri taket. Energivärdet är med andra ord mycket högt. Simons Hus tar heller inte betalt av kunder som vill flytta ett fönster eller en vägg. – Så länge det är en ändring som inte påverkar mängden fönster eller dörrar, liksom hållfastheten, så ingår detta. Likaså kan kunden bestämma taklutning och takbeläggning själv – valfriheten är stor, framhåller Pia Simons. Hon ser ljust på företagets framtid, byggandet fortsätter att öka och företaget förfogar över en stabil stab av kompetenta medarbetare. 60 anställda som arbetat i företaget i många år och en modern maskinpark gör att man nu blickar mot den nordiska marknaden. – Vi vet att väntetiderna är långa i både Sverige och Norge men hos oss kan man få sitt hus fyra månader efter beställning. Hör gärna av er till oss för ett oförpliktigande samtal och offert, avslutar Pia Simons och Kristina Puiras. TEXT: ÖRJAN persson

Kundanpassat gäller i såväl Finland som Sverige där man således kan välja mellan att få elementen levererade eller hela huset monterat.

DET HANDLAR OM LIVSKVALITET

Tag kontakt så bygger vi Ditt hem!

Simons Element Ab, Industrivägen 1, FIN - 66600 VÖRÅ Tel +358 6 3844 100, www.simons.fi


finland 87 www.svenskleverantorstidning.se

Världsledande maskinleverantör för rör och rörsystem T-DRILL är en världsledande maskinleverantör för rör och rörsystem. Med sin höga kompetens och moderna maskinpark är T-DRILL entreprenörers och rörmokares högra hand.

maskiner används till exempel till uppkragning av motorkylningsrör ochkapning av bromsar och bränslerör som sedan ofta ska bockas och monteras tillsammans med övrig bränsleinsprutningsutrustning. Tack vare vår nya ”Heavy Duty” kraftiga uppkragningsmaskin, tittar vi på den norska olje- och gasutvinningsbranschen, och med transportabla flänsningsmaskiner till exempelvis svenska SSAB. – I princip kan vi påstå att vi levererar maskiner till alla som på ett eller annat sätt behöver borra hål med uppkragningar och bearbeta dessa så att annan utrustning kan monteras på. Vi har till och med tillverkat rördelar till musikinstrument, berättar Veikko Moilanen. Varvsindustrin som tillverkar rörsystem för fartyg eller för exempelvis pump- utrustningar till stigarledningar för höga byggnader, hotell, kontor, skolor och brandsläckningsutrustning är andra kundsegment som dominerar. T-DRILL-maskiner används även av solcellsproducenter, och på senare år har även flygplanstillverkare och rymdforskningsanläggningar sällat sig till kundskaran. T-DRILL har som nämnts en bred bas av maskiner. Det handlar om såväl bärbara handmaskiner för

exempelvis rörmontörer som stora maskiner för de som arbetar med rörleveranser till bland annat livsmedels-, läkemedels-, mejeri- och kemiindustrin. Just investeringarna i modern utrustning utgör en del i företagets framtidssatsningar, och nu hoppas man kunna bredda konceptet på fler marknader. – Asien är ju en stor och kommande marknad – det måste jag vara ärlig och säga men Sverige och Norge är nog så viktiga. Viförstår varandra och har i stort sett samma företagskultur. Vår målsättning är att stärka våra positioner där, säger Veikko Moilanen. De som vill veta mer om T-DRILL är välkomna att besöka fabriken, men det går förstås också bra att ta del av bolagets breda koncept på de stora och viktiga mässorna, till exempel kommande Tube Düsseldorf den 4-8 april 2016. I Sverige är T-DRILL representrat av Herber Engineering AB, | Box 203 | Silkesvägen 5 | 331 22 Värnamo | +46 (0)370 69 95 50 | www.herber. se TEXT: ÖRJAN persson

T-DRILL har sitt säte knappt 30 kilometer från Vasa och är specialiserat på att tillverka verktygs- och maskinutrustningar för bearbetning av rör och rörsystem.

T-DRILL har sitt säte knappt 30 kilometer från Vasa och är specialiserat på att tillverka verktygs- och maskinutrustningar för bearbetning av rör och rörsystem. Här tar man fram lösningar som både kan borra hål med uppkragningar, olika rörändbearbetning eller flänsning utan svetsning för täta anslutningar. Veikko Moilanen som är marknadschef visar runt i lokalerna. – Detta är en av de största maskinerna som beställts och tagits fram direkt på en kunds begäran. Våra ingenjörer har utvecklat den till att vara helt automatisk och

det behövs inte någon som byter verktygen, utan detta sker helt automatiskt. Det enda manuella arbetet som behövs är att ladda maskinen och tömma den, berättar han. Brett kundunderlag Ett 20-tal olika maskiner finns i anläggningen, allt ifrån den största som klarar att bearbeta rör upp till en dimension av 1 500 millimeter till enheter som hanterar små rör på bara några millimeter. – Ett av våra viktigaste kundsegment är bilindustrins underleverantörer. T-DRILL-

Veikko Moilanen.

T-DRILL is the world-class supplier of tube and pipe fabrication solutions T-DRILL machinery consists of both industrial solutions for several customer segments as well as portable solutions for mechanical contractors and plumbers. In short, T-DRILL is there whenever the machine tools of a tried and trusted supplier are needed. Visit www.t-drill.fi

T-DRILL Oy | PO. Box 20, 66401 | Ampujantie 32, 66400 Laihia, FINLAND | Telefon +358 (0)6 475 3333 | Fax +358 (0)6 475 3300 | www.t-drill.fi


miljökonsekvensbeskrivning för projektet att förbättra säkerheten och framkomligheten för sjöfarten på Mälaren, i första hand till och från Västerås och Köping. Uppdraget från regering och riksdag gavs mot bakgrund av att Mälardalen är en befolkningstät region med omfattande transportbehov och kapacitetsbrist för väg- och järnvägstransporter. Prognoserna för framtida godstransporter visar på behov av en förbättrad www.svenskleverantorstidning.se transportinfrastruktur för att göra sjöfarten mer konkurrenskraftig.

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 GÖTEBORG

infrastuktur

Sjöfartsprojekt för Mälaren till Mark- och miljödomstolen Visar på störningar posttidning

Experter inom många olika områden har utrett Mälarprojektets påverkan på miljö och säkerhet och slutsatsen i miljökonsekvensbeskrivningen blir att planerade arbeten innebär avse-

värt minskad risk för olyckor som kan påverka miljön samtidigt som framkomligheten förbättras. Men utredningarna visar också att det blir störningar under genomförandet. Bland annat

som buller under anläggningsarbeten och påverkan på fisket i samband med muddring. Nu ska Mark- och miljödomstolen pröva tillåtligheten.

Källa: sjofartsverKet.se

5

Annons:

Nu överlämnar Sjöfartverket miljökonsekvensbeskrivningen för Mälarprojektet till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Nu har experter inom en rad olika områden utrett Mälarprojektets miljö- och säkerhetspåverkan. Man har kommit fram till att projektet medför störningar i form av bland annat buller och påverkan på fisket. Därför kommer nu Mark- och miljödomstolen att pröva tillåtligheten.

Nu överlämnar Sjöfartverket miljökonsekvensbeskrivningen för Mälarprojektet till Mark- och miljödomstolen för prövning.

som buller olyckor som kan påverka Modern och effektiv sjöfart kräver bättreunder anläggningsarbeten och påverfarleder än vad Mälaren och Södertälje kanal och kan på fisket i samband med muddring. Nu ska framkomligheten förbättsluss kan erbjuda i dag. Med en breddning och Markoch miljödomstolen pröva tillåtligheten. na visar ocksåförlängning att det av blir slussen samt muddring i kanalen och i några områden i den nuvarande farleden omförandet. Bland annat i Mälaren öppnas möjligheten att utnyttja sjöfart på ett mycket effektivt sätt. För drygt två år sedan påbörjades arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för projektet att förbättra säkerheten och framkomligheten för sjöfarten på Mälaren, i första hand till och från Västerås och Köping. Uppdraget från regering och riksdag gavs mot bakgrund av att Mälardalen är en befolkningstät region med omfattande transportbehov och kapacitetsbrist för väg- och järnvägstransporter. Prognoserna för framtida godstransporter visar på behov av en förbättrad transportinfrastruktur för att göra sjöfarten mer konkurrenskraftig.

Källa: sjofartsverKet.se

SWEPOS® NätverksRTK-tjänst

SWEPOS®

NätverksRTK-tjänst

Visar på störningar Experter inom många olikaområden har navigeringsstöd värt minskad risk förpositionering olyckor som kan påverka erbjuder och i utrett Mälarprojektets påverkan på miljö och miljön samtidigt som framkomligheten förbättsäkerhet och slutsatsen i miljökonsekvensbeskrivrealtid med centimeternoggrannhet. ras. Men utredningarna visar också att det blir ningen blir att planerade arbeten innebär avsestörningar under genomförandet. Bland annat

verkst

positionering i

grannhet.

RTK-korrektioner sänds idag via Mobilt Internet och GSM och används för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får

RTK-k

för til

positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till som buller under anläggningsarbeten och påverNu överlämnar Sjöfartverket SWEPOS kan på fisket beräkningstjänst. i samband med muddring. Nu ska miljökonsekvensbeskrivningen Mark- och miljödomstolen pröva tillåtligheten. Mälarprojektet till Mark- och TELEFON 026-63 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.seför • www.swepos.com miljödomstolen för prövning. Källa: sjofartsverKet.se

förrät

positi

 erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

RTK-korrektioner sänds idag via Mobilt Internet och GSM och används för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata tillMobilt Internet och GSM och används RTK-korrektioner sänds idag via ®

SWEPOS NätverksRTK-tjänst

SWEPOS beräkningstjänst.

för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS,

förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får

TELEFON 026-63 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.se www.swepos.com positionen i•efterhand kan du skicka in dina observationsdata till  erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

SWEPOS beräkningstjänst. TELEFON 026-63 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com

SWEP

TELEFO

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-X 2014  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-X 2014  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement