Page 1

INTERVJU

AVtalsnytt NR 1 2013

>> Kontorsstöd som molntjänst:

Google tog storslam i molnupphandling >> AV-produkter 2012:

Produkter för digitala möten >> Nätverksprodukter 2012:

Miljardavtal ska bygga nätverk

Vi spanar på moln

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 1 2013 1 Statens inköpscentral går 14 miljoner plus | Molnleverantörerna uttalar sig om offentlig sektor


INTERVJU

20 000 lärare k SK

rätt, har vi samlat på det här uppslaget. Det

PA K L O

ET

Alla kloka argument för att köpa Smart

Board™

är innehållet i det Skolpaket du får på köpet.

T RA

R

A Svensk uppgradering av mjukvaran ett antal gånger under

T- C

varje läsår, i direkt samarbete med leverantören SMART Technologies™.

I

E

av en auktoriserad återförsäljare.

SM

Det enda du behöver tänka på är att handla

ERTIF

Handlar du av en auktoriserad Netsmart-återförsäljare så riskerar du inte att få uppdateringen på ett främmande språk.

Medlemskap i nätverket Smartklubben med 13000 svenska

lärare och för närvarande

1500 lektionsupplägg. Alla skolans användare registreras

för ett levande interaktivt och pedagogiskt utbyte. Medlemskapet är kostnadsfritt för alla som handlar SMART Board™ av en auktoriserad Netsmart-återförsäljare. (värde 5000:- per tavla). Smartklubben finns även som app på appstore. Lokala återförsäljare över hela landet som genomgått

utbildning och auktoriserats. Detta i ett direkt samarbete med

Netsmart och tillverkaren SMART Technologies™. Auktoriseringen gäller såväl användarutbildning som support och service. Tillgång till certifierad och diplomerad utbildning, under ledning av SMART-pedagoger, i fyra steg. SMART Start, SMART Diplomerad skola, SMART Lärare och SMART LPP. Endast en av Netsmart godkänd utbildare har rätt att utfärda diplom till skolledare,

lärare och utbildare, som formell peda-

gogisk merit. Tillgång till utbyte i ett internationellt nätverk, med möten över hela Europa. Här kan skolan ta del av nya pedagogiska erfarenheter och bli en SMART Showcase School (SSS) eller en SMART Exemplary Educator. (SEE). Återkommande kostnadsfria workshops i bl a Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Umeå för inspiration, tips och det 2

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


INTERVJU

an inte ha fel. senaste inom användarutveckling. Registrera dig i Smartklubben så ser du nästa utbildningstillfälle. Kostnadsfria Interaktiva On Line

workshops där användare kan ställa frågor och

svar, och få en direkt återkoppling. Skräddarsydda inspirationsvisningar på önskad behovsnivå för skolor och kommuner. Netsmart, eller någon av våra auktoriserade återförsäljare, kommer gärna till din skola och håller kostnadsfria inspirationspass. Nära och aktivt samarbete med lärarförbund och Sveriges ledande förlag inom framtida pedagogiska läromede. Snabba leveranser direkt från vårt centrallager

i Malmö, och

snabb installation av SMART-utbildade experter kopplade till

den auktoriserade

Alltid den senaste versionen av SMART Board™, med full

återförsäljaren.

trygghet och garanti. Direkt lokal support av certifierade SMART-tekniker på plats, vid eventuella driftstörningar. Inga väntetider eller långa transporter av produkter som behöver översyn eller reparation. Möjlighet att utveckla användandet av produkter kopplade till SMART för att få en helhetslösning i skolan med SMART Board, SMART Response, SMART Sync och SMART Dokumentkamera. Se urvalet på smartboard.se/produkter. Ett auktoriserat samarbete direkt med tillverkaren som garanterar

SMART Technologies™

lagstadgat producentansvar för hantering av elektroniska produkter.

OL

PA K ET

SK

RA

A

Interaktiv skrivtavla

T- C

ERTI

FI

E

SM

T

R

Handla av en auktoriserad återförsäljare www.smartboard.se/af

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 1 2013

3


nyheter

Drabbad livsmedelsupphandling görs om Inköp Gävleborg har i samråd med sina medverkande kommuner beslutat att göra om en kritiserad livsmedelsupphandling, istället för att invänta ett flertal överprövningar i förvaltningsrätten. Inköp Gävleborg skriver på sin webbplats vilka överprövningar som inkommit. De överprövningar som kommit in rör olika frågor: Kravet på att svanskupering på grisar inte får förekomma. I intyget från den vinnande leverantören står det att det bara förekommer när veterinär är tvingad under lag att utföra en sådan. En anbudslämnare anser då att svanskupering förekommer och valde därför att överpröva. Definitionen av en lokal leverantör. En anbudslämnare anser att en av dem som fått avtal som lokal leverantör är ”mindre lokal” än den som inte fick något avtal. Företaget valde därför att överpröva med hänvisning till det. ”Nollning” av produkter i utvärderingen. I utvärderingen togs vissa produkter bort (nollades) eftersom alla anbudslämnare

inte offererat jämförbara produkter. På det sättet blir jämförelsen av anbuden mer rättvis. ”Nollning” är något som gjorts i tidigare upphandlingar utan att det lett till överprövning. I den här upphandlingen anser en anbudslämnare att det inte framgår av förfrågningsunderlaget att nollning kan förekomma och att det därför inte kan tillåtas. Företaget valde därför att överpröva på den punkten. Vikter och storlekar på förpackningar. En anbudsgivare ifrågasätter vilka vikter och förpackningsstorlekar som godkänts och inte i utvärderingen och därför överprövat det. Rabatter. I förfrågningsunderlaget framgår att en rabatt ska anges på Årstalistans pris för frukt, grönt och potatis. Tre av anbudsgivarna har lämnat olika rabattsatser för produkterna. Enligt en anbudslämnare så står det att en och samma rabattsats ska anges och menar därför

att det vinnande anbudet inte uppfyller skallkraven i upphandlingen. Företaget valde därför att överpröva. – När vi gick igenom överprövningarna kom vi fram till att vi inte skrivit i förfrågningsunderlaget att nollning kan förekomma, säger Maria Larsson, upphandlare på Inköp Gävleborg. Om det prövas av förvaltningsrätten så är det därför troligt att man kommer att döma till vår nackdel. Domen skulle då innebära antingen att vi måste göra en ny utvärdering, något vi ser som omöjligt under de här premisserna, eller att vi måste göra en ny upphandling. Därför valde vi att avbryta för att inte behöva vänta på förvaltningsrättens dom innan vi påbörjar en ny upphandling. Beslutet att avbryta upphandlingen kan också överprövas. Det ska i så fall ha skett senast 21 mars. Källa: Inköp Gävleborg

Statens inköpscentral går 14 miljoner plus Deras ramavtal omsätter ofantliga 10 800 miljoner kronor, vilket ger ett överskott i den egna kassan med närmare 14 miljoner. Upphandlingsverksamheten vid Statens Inköpscentral på Kammarkollegiet finansieras av avgifter som tas ut av ramavtalsleverantörerna, i relation till omsättningen på ramavtalen. Dessa avgifter inbringande under 2012 drygt 83,2 miljoner kronor till Kammarkollegiet. Kostnaderna för inköpscentralens verksamhet landade på 69,7 miljoner. I årsredovisningen listas även ränteintäkter som gör att resultatet summerar till 14 miljoner kronor. Omsättningen på ramavtalen uppgick till drygt 10 800 miljoner kronor för redovisningsperioden. Omkring 74 procent av omsättningen 2012 4

avser avrop från statliga myndigheter. 691 avtal

Antal avslutade upphandlingar under året var 17 stycken, varav 9 selektiva och 8 öppna. Till de selektiva upphandlingarna inkom 135 ansökningar om att få lämna anbud och 86 anbud lämnades, vilket ger ett genomsnitt på cirka 15 ansökningar och cirka 9 anbud per upphandling. Antal avtal som tecknades var 47. Till de öppna upphandlingarna inkom 738 anbud vilket ger ett genomsnitt på 92 anbud per upphandling. Antal avtal som tecknades var 644. Små företags deltagande

50 procent av anbudsgivarna i Kammarkollegiets öppna upphandlingar under 2012 var små företag < 50 anställda. Av de knappt 600 unika ramavtalsleverantörerna vid årets slut var 84 procent små- och medelstora företag, < 200 anställda, varav 60 procent små företag.

I en leverantörsenkät från december 2012 svarade majoriteten att de tror att de kommer att delta i kommande ramavtalsupphandlingar i oförändrad omfattning de närmaste åren medan nästan en tredjedel svarade att de tror att de kommer att delta i ökad omfattning. Upphandlingsstödet

Kostnaderna för Upphandlingsstödet 2012 var 18,8 miljoner. Antalet besökare på Upphandlingsstödets webbplats ökar stadigt – idag har man i genomsnitt 2000 besök per vecka. De vägledningar som laddats ned flest gånger under år 2012 är vägledningen för Direktupphandling (2 716 nedladdningar), Upphandlingsprocessen steg för steg – för upphandlare (1 826) och Dialog och förhandling (1 158). Källa: Kammarkollegiets årsredovisning Fotnot: Redovisningsperioden omfattar det fjärde kvartalet året före redovisningsåret t.o.m. tredje kvartalet under själva redovisningsåret.

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


NYHETER

Prislista orsakar överprövning En leverantör har begärt överprövning av SKL Kommentus nya ramavtalsupphandling av kontorsmaterial, efter att inköpscentralen förkastat anbudet med hänvisning till att bruttoprislistan är specifikt framtagen för den aktuella upphandlingen.

S

KL Kommentus Inköpscentral har genomfört en ny upphandling av kontorsmaterial där leverantörerna ombads inkomma med bruttoprislistor i anbuden. Enligt ett krav i upphandlingen fick dessa inte vara särskilt upprättade för denna upphandling utan skulle vara leverantörens officiella och gällande bruttoprislista. – Syftet med att begära leverantörernas officiella bruttoprislistor är att få rimliga priser i det bruttoprissatta sortimentet. Dessa har i många upphandlingar tidigare varit orimligt höga. Det har inte funnits en skälig balans mellan nettopriser och bruttopriser. Vi vill gärna undvika strategisk prissättning, säger Peter Svensson, upphandlingskonsult på SKL Kommentus Inköpscentral. Han berättar att en typ av strategisk prissättning som har förekommit i upphandlingar av kontorsmaterial är att exempelvis prissätta kontorspärmar i olika färger med så stor spridning som 0,50 kr respektive 30 kronor. I utvärderingen summerades det totala värdet av ett valt sortiment i bruttoprislistan och nettoprislistan för att få fram lägsta pris. Det är andra gången som modellen används i upphandling av kontorsmaterial, men in-

köpscentralen har tillämpat samma princip i andra upphandlingar som innefattat större varukorgar.

Sund prisnivå Upphandlingsbolaget i Göteborg har genomfört en ny ramavtalsupphandling av kontorsmaterial och koperingspapper. ”En prishöjning har bidragit till en mer sund prisnivå och i det nya avtalet finns det nu en större andel miljömärkta produkter jämfört med tidigare”, skriver Upphandlingsbolaget på sin webbplats. Ny leverantör av kontorsmaterial/kopieringspapper är Lyreco AB.

Förkastade leverantörens anbud

När inköpscentralen granskade inkomna anbud och bruttoprislistor fann man, trots kravet, att en av leverantörerna framställt en bruttoprislista endast för denna upphandling. Leverantörens anbud förkastades därför. – Det blir nu domstolen som har att avgöra om den här typen av leverantörsbeteende fortsatt ska accepteras. Vår förhoppning är nu att förvaltningsrätten skyndsamt handlägger ärendet så att alla de 423 avropsberättigade myndigheterna på ramavtalet kan få börja varuförsörjning som man planerat, säger Pia Hedström, chefsjurist, SKL Kommentus.

Rakelutrustning Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet har fått ta över ansvaret för upphandling av utrustning till det nationella Rakelsystemet. Rakel är ett kommunikationssystem för samverkan och ledning i kris. Tidigare upphandlingar är gjorda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En upphandling väntas vara klar i vår och börja gälla från den 1 juni.

Förstärkt intresseanmälan

SKL Kommentus Inköpscentral avslutade så sent som våren 2012 en upphandling av kontorsmaterial, och de ramavtalen är fortfarande giltiga. Men efter Konkurrensverkets kritik, och fällande dom i Förvaltningsrätten – mot inköpscentralens affärsmodell att tillåta avrop utan individuella avsiktsförklaringar – så har man under hösten genomfört en ny upphandling och tagit in förstärkta intresseanmälningar. Det kommer alltså att finnas två ramavtal inom kontorsmaterial. – Ramavtalen som tecknades i våras är fortfarande giltiga och de kommer att löpa parallellt med de nya avtalen. Avtalen har olika avropsberättigade kretsar. För att kunna avropa ska man ha anmält intresse till någon av upphandlingarna, säger Peter Svensson.

Snabbladdad el-bil Nu går det att avropa ytterligare en elbil från Elbilsupphandlingens ramavtal. Mitsubishi Outlander är en femsitsig kombi. Med el från batteriet har den en räckvidd på cirka 50 km på en laddning. Normal laddning tar cirka 5 timmar om batteriet är helt tomt, men batterierna kan snabbladdas på 30 minuter vid en snabbladdningsstation. Mitsubishi Outlander är den första laddhybriden på svenska marknaden som kan snabbladdas.

Malin Ulfvarson

Två ramavtal inom Kontorsmaterial SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört två upphandlingar av Kontorsmaterial, och kommer inom kort att ha två parallella ramavtal. Bakgrunden till avtalsläget är den kritik från Konkurrensverket som ledde till att inköpscentralen ändrade sina rutiner kring vilka som anses avropsberättigade. Det är nu endast de upphandlande myndigheter som på förhand bekräftat sitt intresse till inköpscentralen som kan tillämpa ramavtalen enligt inköpscentralens nya regler. Skillnaden mellan de två ramavtalen inom kontorsmaterial är alltså dels kretsen av avropsberättigade och dels antagna leverantörer. I övrigt omfattar avtalet samma varor och tjänster, har samma villkor och sista avtalsdag. De parallella ramavtalen berör: Kontorsmaterial (anbudsdelarna Kopieringspapper – palleveranser 2012 och 2012-2, Skolmaterial 2012 och 2012-2, Datormaterial inkl. tonerkassetter 2012 och 2012-2 och Kontorsmaterial 2012 och 2012-2).

Utskrifter som tjänst

Försäkringskassan har upphandlat tjänsten utskrifter, istället för att investera i egna skrivare. Avtalet som är värt cirka 33 miljoner kronor under tre år har gått till Atea som kommer att äga skrivarna hos Försäkringskassan, tillhandahålla användarna hjälp via Servicedesk samt ta ansvar för att skrivarna alltid är i funktion, med support på platsen om fel skulle uppstå. Atea kommer också att mäta och följa upp hur skrivarna används under hela avtalsperioden, för att säkerställa att rätt maskiner finns på plats för myndighetens verkliga behov över tid.

Källa: SKL Kommentus

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 1 2013

5


INTERVJU

AVTALSNYTT

Molnleverantörerna uttalar sig om offentlig sektor Under vintern genomförde Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet en ramavtalsupphandling av kontorsstöd i molnet. Men varken IBM eller Microsoft kvalificerade sig. Vi frågade några leverantörer hur de ser på offentlig upphandling av molntjänster.

M

arknaden står redo att sälja sina molntjänster men offentlig sektor är ännu inte helt med på tåget, uppger leverantörerna i vår intervju. Daniel Akenine från Microsoft tycker att det är synd. – Det finns idag en stor och utvecklad marknad kring olika typer av molntjänster som lagring, säkerhet, kommunikation och produktivitet men få av dessa används i någon större utsträckning av offentlig sektor.

Ola Persson från Avalon Innovation, som är en av fyra leverantörer på Statens inköpscentrals ramavtal kontorsstöd i molnet, menar att det inte bara är den svenska offentliga sektorn som släpar. – Hela Europa ligger en bra bit efter Nordamerika och Asien när det gäller användande av molntjänster. Det är USA som driver utvecklingen och inte minst inom den offentliga verksamheten. Men Sverige ligger även efter i Europa, och länder som Storbritannien, Frankrike, Spanien och Italien, vilket vi inte riktigt är vana vid i Sverige. Vi brukar vara tidigt ute med ny teknik, säger Ola Persson, affärsområdeschef på Avalon Innovation. Lars Wiigh på IBM är dock inte oroad, det handlar om att marknaden ska mogna. – Det är ett tåg som har börjat gå nu och vi har alltfler kunder som efterlyser molntjänster istället för traditionella lösningar. Vissa organisationer har kommit längre än andra. IBM saknar inte avtal med offentlig sektor på det här området. Svårt att upphandla?

Microsoft har också molnkunder i offentlig sektor, men Daniel Akenine ser samtidigt att det finns ett problem med upphandlingar av molntjänster. Det går inte att upphandla enkelt. – IT tjänster har blivit allt mer komplexa under de sista åren och man kan undra om inte modellen för ramavtalsupphandlingar måste ändras ifrån grunden. Det går inte längre att definiera en tydlig ram kring funktionalitet på samma sätt som man kunde göra när produkterna var enklare. Man skulle kunna tänka sig att man studerar 6

den modell man infört i England där man skapar en handelsplats för molntjänster (GCloud) där den offentliga sektorn direkt kan gå in och avropa bland ett mycket stort antal tjänster, säger Daniel Akenine. Andra leverantörer pekar också på problem med upphandlingar av molntjänster. – Produkterna skiljer sig åt vilket gör det svårt att formulera en upphandling som riktar sig till alla. Och gör man vissa val då utesluts några leverantörer och frågan uppstår om man har haft en god konkurrensutsättning, säger Ola Persson, Avalon Innovation. Han påpekar att det också därför var positivt att Statens inköpscentral lyckades teckna avtal med fyra leverantörer. Henrik Bäcklin på Caperio tar upp ett vanligt problem vid upphandlingar. – Ramavtalsupphandlarna bör fokusera på att handla upp tjänster utifrån verksamheternas behov av funktionalitet och ställa krav på tjänstens innehåll, servicenivåer och hantering av information istället för att leveransmodellen ska vara just en ”molntjänst”. Som ett resultat av de brister som finns ställs ofta krav på övertagande/drift av tjänst istället för att kravställa tjänsten, det vill säga det blir en outsourcingfråga fastän de avser en tjänsteleverans, säger Henrik Bäcklin, Business Manager på Caperio. Vad definierar en molntjänst?

Ett problem på marknaden är att definitionen av molntjänster skiljer sig åt. Ola Persson på Avalon Innovation anser att en äkta molntjänst ska kunna användas helt i en webbläsare, utan krav på lokala installationer på klienten. – Det innebär naturligtvis en oerhörd fördel att kunna erbjuda alla typer av tjänster i webbläsaren, och inte minst en förenklad drift för den egna verksamheten. Det ökar möjligheterna och tillgängligheten för alla i organisationen, säger Ola Persson, Avalon Innovation. Det kanske största företaget på marknaden för kontorstjänster, Microsoft, har valt en annan affärsmodell för sin molntjänst Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


INTERVJU

Ramavtal: Kontorsstöd som molntjänst

Henrik Bäcklin, Business Manager Managerade Tjänster, Caperio

Lars Wiigh, Affärsområdeschef för den offentliga sektorn i Sverige, IBM

Daniel Akenine, teknikchef Microsoft

Office 365, som innebär att full funktionalitet endast uppnås för användare som har officepaketet installerat på klienten. Därmed uppfyllde man inte kraven som Statens inköpscentral ställde i sin molnupphandling av kontorsstöd. Tre av de utvalda leverantörerna erbjuder Google Apps som produkt, Cybercom, Visma, och Avalon och den fjärde leverantören som fick avtal är Redbridge med VMware-ägda Zimbra.

avtal innan dess, säger Daniel Melin. Totalt tio anbud kom in, men över 200 hade laddat ner förfrågningsunderlaget. Hur ser du på det? – Det visar ju på ett enormt intresse och som sträcker sig långt utanför offentlig sektor. Sen noterade vi ju att Google inte har så stort återförsäljarled, IBM var nära att uppfylla alla våra krav och Microsoft med deras återförsäljarled drog sig i princip ur hela upphandlingen, säger Daniel Melin på Statens inköpscentral.

tjänat oerhört mycket pengar på. De är inte villiga att släppa taget om sina produkter, de ser att det fortfarande finns potential där och därför utformar man sin molntjänst för att inte konkurrera med de egna produkterna, säger Ola Persson.

Ett kort avtal

Vi frågar Daniel Melin, ansvarig upphandlare på Statens inköpscentral, hur han ser på marknaden för molntjänster. – Marknaden kan väl betraktas som relativt ung på ett sätt. Men Google har ju till exempel haft kontorstjänster i molnet under ett antal år redan. IBM och Microsoft är nyare på området, säger Daniel Melin. Han förväntar sig att det kommer att hända mycket på marknaden bara det närmaste året. – Vi är mycket nöjda med att både mindre och större leverantörer kvalificerade sig samt att två olika molntjänster i hög grad uppfyller de krav vi ställt. Vi noterar också hur några andra molntjänster ännu inte klarar av grundläggande funktionella krav, men det är antagligen bara en tidsfråga, säger Daniel Melin som tillägger att man därför valde att teckna ett kort avtal på 18 månader. – Visserligen med option om att kunna förlänga men vi tror att det kommer att hända så pass mycket på marknaden att vi kommer ha anledning att upphandla nya

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 1 2013

Kritik mot upphandlingen

Microsoft gick i efterhand ut och kritiserade upphandlingen för att vara för snävt definierad och inte återspegla de krav som marknaden ställer på molntjänster. Daniel Akenine kommenterar: – Vi studerade upphandlingen noga för att se om Office 365 rymdes men problemet var att den riktade sig mot ett begränsat scenario där användaren sitter på en dator som bara får använda sin webbläsare. De flesta molntjänster, till exempel Spotify, bygger inte på webbläsare utan på att molntjänsten konsumeras via en klient i datorn, mobilen eller plattan. Dessa typer av molntjänster ryms inte i upphandlingen vilket gör att de stora tjänsterna, som till exempel Office 365 inte passar in. Jag tror man måste försöka tänka annorlunda, säger Daniel Akenine. Ola Persson på Avalon Innovation har en annan tolkning. – Microsoft är ju störst på marknaden och de har en affärsverksamhet som de har

Vad kunderna efterfrågar

IBMs Lars Wiigh tycker att Statens inköpscentrals upphandling var bra och väl genomförd trots att man inte uppfyllde kraven i upphandlingen. – Vår produktutveckling är helt i linje med vår strategi men vi hade inte hunnit lansera all funktionalitet inför upphandlingen. Även om vi inte kvalificerade oss denna gång, så räknar vi med att vi gör det nästa vända. Men det betyder inte att vi är passiva, vi genomför bland annat ett antal projekt med kunder under året, säger Lars Wiigh. IBM erbjuder sina molntjänster både via klient och i webbläsare. – Funktionaliteten går att få antingen som en ren molntjänst, som en lokal installation eller som en kombination av båda. Det tror jag vi är tämligen unika om att erbjuda, säger Lars Wiigh. Ola Persson, på Avalon Innovation har en idé om varför dessa klientberoende produkter ändå behövs. – Det finns kunder som upplever att de förlorar kontrollen genom att ta steget fullt ut i molnet. Man vill kunna titta till sin

Artikeln fortsätter på nästa sida...

7


INTERVJU

AVTALSNYTT

...fortsättning från föregående sida. egen IT i källaren, så att säga. Framförallt är det IT-funktionen hos organisationerna som är motståndare till molntjänsten – snarare än verksamheten, som ser de stora vinsterna. Det är en omvänd situation jämfört med hur det brukar vara, säger Ola Persson. Behövs standarder?

Leverantörernas erbjudanden varierar alltså en del i utformning. Saknas det standarder för molntjänster? – Ja, branschen är medveten om det och det pågår ett intensivt arbete både i Sverige och internationellt med att ta fram standarder, säger Daniel Akenine på Microsoft. Men Lars Wiigh på IBM håller inte med. – Nej, det finns redan definierade öppna EU-standarder, vi använder ett sådant API för våra lösningar. Däremot har alla leverantörer kanske inte nått ända fram. Kanske finns det något företag någonstans som väljer att inte tillämpa dessa standarder, säger Lars Wiigh.

Vad händer hos Salems kommun?

Avalon Innovation har hittills främst haft sina molnkunder i privat sektor, men de arbetar även med Salems kommun som varit något av en föregångare. Redan 2011 påbörjade Salem, som första kommun i Sverige, en migration till Google Apps. Något som Datainspektionen kritiserade med hänvisning till personuppgiftslagens bestämmelser om hantering av personuppgifter. Ett ärende som ännu inte är avslutat. – Nu följer branschen med intresse dialogen mellan Datainspektionen och Salems kommun och vi hoppas få ett slutgiltigt klartecken i slutet av mars, säger Ola Persson. Han säger dock att det finns ett väsentligt missförstånd kring Datainspektionens invändningar kring Salems molnsatsning. – Datainspektionen har inga invändningar mot molntjänster som sådana. Det handlar om att kunden behöver etablera rutiner och avtal som garanterar att det juridiska åtagandet uppfylls. Men trots det står hela branschen stilla och avvaktar Datainspektionens svar i frågan. Diskussionen har pågått i 18 månader utan besked. Blir det negativt nu stannar projekten upp igen – så det är ett viktigt besked för branschen, säger Ola Persson. Därför är han också extra positiv till Statens inköpscentrals molnupphandling. – Statens inköpscentral gjorde ett gediget förarbete, där man bland annat involverade Datainspektionen för att ta fram en avtalstext som håller rent juridiskt, säger Ola Persson.

– Vi rådgör med kunderna och erbjuder olika säkerhetsnivåer. Det finns förstås verksamheter som inte överväger molnet av säkerhetsskäl. Men för den enskilda kommunen skulle jag vilja säga att säkerheten som erbjuds i en molntjänst inte sällan är bättre än kommunens interna backuplösningar, säger Lars Wiigh. Även Henrik Bäcklin på Caperio ser att olika lösningar behövs för kundernas krav. – En tjänsteleverantör måste kunna lösa problem och erbjuda tjänster för att hantera privata och publika moln tillsammans med traditionella interna IT-miljöer, säger Henrik Bäcklin. Och att molntjänsterna pressar IT-avdelningarna att leverera. – I takt med att verksamhetskraven ökar när det gäller flexibilitet, kostnadskontroll, tillgänglighet och mobilitet ökar pres�sen på IT-avdelningens leverera mot dessa krav. När kunderna att blir medvetna om de stora fördelar som det innebär att övergå till molntjänster ökar konsumtionen och intresset snabbt, säger Henrik Bäcklin på Caperio.

Malin Ulfvarson

Sätter press på IT

Daniel Melin, Statens inköpscentral på Kammarkollegiet

8

Utöver det juridiska handlar osäkerheten hos kunderna framförallt om att veta var deras data ligger – och för IT-avdelningen som ser att verksamheten använder molntjänster på eget bevåg. – Det ligger ett stort ansvar på IT-avdelningarna att försöka hålla ihop verksamheten, konstaterar Lars Wiigh.

Ola Persson, affärsområdeschef Avalon Innovation

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


INTERVJU

Ramavtal: Kontorsstöd som molntjänst

Varför IBM SmartCloud for Social Business? En säker lösning med fullständiga meddelandefunktioner för webben, skrivbordet och mobilt. Det sociala verktyg du behöver för att arbeta med kollegor, kunder och partners, vilket inkluderar fildelning, snabbmeddelanden och gemenskaper. En mötesplats online för att dela presentationer, dokument och skrivbord över webben och mobila enheter, både inom och utanför företaget. Direkt realtids-redigering av dokument. Var alltid i synk oavsett var du befinner dig.

Läs mer och prova kostnadsfritt i 60 dagar! ibm.com/cloud-computing/social/se/sv/

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 1 2013

9


Vad är Office 365? Office 365 kombinerar installerade Officeprogram med tjänster för epost, webbmöten, projekt, intranät m.m. Under Office 365-paraplyet ingår både Office klienterna och våra serverfunktioner så som Exchange, SharePoint, Lync och Office Web Apps. Fördelen med att köpa Office 365 är att ni köper en färdig funktionalitet istället för en licens. Vi, på Microsoft, åtar oss uppgiften att se till att tjänsten fungerar och är uppdaterad. Det innebär att ni slipper implementeringsprojekt i framtiden och att kostnaderna kopplat till att drifta och underhålla tjänsten ingår i köpet. Vad är skillnaden mellan Office 2013 Pro och Office 365 Pro Plus?

I Office 365 ingår klienten Office 365 Pro Plus och den har all funktionalitet som finns i Office 2013 Pro men också ytterligare fördelar. Den största fördelen är att Office 365 Pro Plus licensieras per användare, istället för enhet, och ger rättighet att installera klienten på 5 PC/Mac + 5 mobila enheter. Den andra stora skillnaden är kopplad till funktioner för att dra nytta av flera enheter. Med Office 365 Pro Plus så följer inställningar och senast sparade dokument med mellan enheterna genom användningen av SkyDrive Pro. Det innebär att jag som användare kan börja arbeta med ett dokument på hemdator för att sedan fortsätta på en läsplatta eller laptop utan att behöva leta efter dokumentet. Office 365 Pro Plus är alltså det mest kompletta Office ni kan köpa. Vad ingår när det gäller servertjänsterna?

För Exchange får varje användare en 25 GB stor epostlåda som vi garanterar kommer vara tillgänglig 99,9% av årets alla timmar. All epost kommer även att skyddas mot virus och vi rensar bort oönskad spam. Tjäns-

10

ten tillhandahåller även en säker lagringsyta i SkyDrive Pro där varje användare får 7 GB utrymme för att spara dokument. Dessa dokument kan enkelt delas med andra och de kommer att synkas till de enheter som användaren använder, när de synkats så finns de tillgängliga även utan internetuppkoppling. I SharePoint ingår 10 GB minne + 500 MB per användare inom organisationen, extra lagring köps till för 1,65 SEK per GB och månad. I tjänsten ingår även rättigheter att låta 10 000 externa användare logga in i era SharePoint-ytor, tex för att delta i projekt. Slutligen så ger Lync er möjligheten att kommunicera internt via chat och videokonferenser, men ni kan även enkelt bjuda in externa användare till en konferens i HD-videokvalitet utan att de behöver installera Lync. Jag har avtal idag som innehåller Office och serverprodukter, måste jag köpa om dessa?

Våra avtalskunder skall inte behöva betala licenskostnader flera gånger, utan kan flytta dessa till Office 365. Ni betalar alltså bara en för kostnaderna förknippad med själva tjänsten, vilka på grund av våra stordriftsfördelar är väldigt låga. Detta gör att ni kan sänka era totala kostnader samtidigt som ni får en modern lösning.

Hur försäkrar jag mig om att tjänsten uppfyller mina krav på säkerhet, integritet och regelefterlevnad?

Som kund äger du din information och vi som leverantör är måna om att erbjuda de säkerhets- och integritetsfunktioner som krävs för att du ska kunna uppfylla alla högt ställda krav. Genom att fokusera på principerna om integritet, transparens, oberoende verifieringar och obeveklig säkerhet har vi förtjänat ett förtroende bland kunder inom offentlig och privat sektor både i Sverige,

övriga Europa och övriga världen. I vårt Office 365 Säkerhetscenter som du finner på www.office365.se ger vi en samlad bild för att du som kund ska ha full insyn i hur din information hanteras och var den lagras. Hur köper jag Office 365, finns de med på något ramavtal?

Er licensåterförsäljare kan idag lägga till Office 365 till era befintliga avtal. Microsofts online-avtal som bland annat reglerar onlinetjänstens allmänna villkor och personuppgiftsbiträdets roll och ansvar signeras och biläggs då till det förhandlade volymlicensavtal som finns mellan Microsoft och Kammarkollegiet. Ni som redan har investerat i produktlicenser för någon av de motsvarande tjänster som ingår i Office 365, har möjlighet att transformera dessa licenser till onlinetjänster. Det kan ske efter det att upphandling i någon form skett. Istället för egen upphandling kan ni välja att söka stöd i ramavtalet e-förvaltningsstödjande tjänster och genom detta konkurrensutsätta driften av era licenser. Med stöd av en förnyad konkurrensutsättning och ett upprättat leveransavtal, avropas då tjänster eller drift av licensierade tillämpningar, utifrån er kravbild och de tjänster som finns omnämnda i ramavtalets tjänstekatalog. För mer information kontakta gärna

Julie Améen Försäljningschef Offentlig sektor julie.ameen@microsoft.com Niklas Danell Produktchef Office 365 niklas.danell@microsoft.com

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


8:34 LIĐ&#x2020;SA, PIĐ&#x2020;A, MAGNUS & ANNA Ăśppnar varsiŃ&#x2013;n versiŃ&#x2013;on av PowerPoiŃ&#x2013;nt-presentatiŃ&#x2013;onen + LIĐ&#x2020;SA uppdaterar iŃ&#x2013;nledniŃ&#x2013;ngen när hon siŃ&#x2013;tter pĂĽ tĂĽget +  

       + MAGNUS fĂĽr alla pĂĽ chatten att godkänna presentatiŃ&#x2013;onen + ANNA gĂĽr iŃ&#x2013;genom presentatiŃ&#x2013;onen med resten av arbetsgruppen pĂĽ viŃ&#x2013;deolänk + LIĐ&#x2020;SA sparar den slutgiŃ&#x2013;ltiŃ&#x2013;ga versiŃ&#x2013;onen iŃ&#x2013; molnet iŃ&#x2013;nfĂśr mĂśtet kl. 09.00 8:42

Synkad, där du är.

HELA DIĐ&#x2020;TT KONTOR, DĂ&#x201E;R DU Ă&#x201E;R. Scanna iŃ&#x2013;n koden fĂśr att se fler funktiŃ&#x2013;oner iŃ&#x2013; OffiŃ&#x2013;ce 365. Ladda ner en gratiŃ&#x2013;s scanner-app pĂĽ http://gettag.mobiŃ&#x2013;.

ViŃ&#x2013;ssa funktiŃ&#x2013;oner kräver trĂĽdlĂśs eller fast iŃ&#x2013;nternetuppkoppliŃ&#x2013;ng, eller uppkoppliŃ&#x2013;ng viŃ&#x2013;a mobiŃ&#x2013;lnätet (avgiŃ&#x2013;fter kan tiŃ&#x2013;llkomma). HD-kompatiŃ&#x2013;bel hĂĽrdvara krävs. www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 1 2013

ViŃ&#x2013;deokonferenser iŃ&#x2013; HD / Avancerad e-post FĂśrenklad iŃ&#x2013;t / SociŃ&#x2013;ala funktiŃ&#x2013;oner fĂśr fĂśretag NĂĽ allt, Ăśverallt / All OffiŃ&#x2013;ce-funktiŃ&#x2013;onaliŃ&#x2013;tet OffiŃ&#x2013;ce 365 kan ändra sättet du och diŃ&#x2013;na medarbetare jŃ&#x2DC;obbar pĂĽ. Se hur pĂĽ OffiŃ&#x2013;ce365.com

11


AVTALSNYTT

Professionella lösningar inom ljud och bild

Försäljning, utbildning, installation och service!

12

AB Tabula | Agnesfridsvägen 187 | 21375 Malmö | Tel. 040-228225 | Fax1 040-223647 Avtalsnytt 2013 | www.offentligaaffarer.se www.tabula.se | info@tabula.se


Ramavtal: Kontorsstöd som molntjänst

Google tog storslam i molnupphandling Endast fyra leverantörer klarade de obligatoriska kraven i upphandlingen av kontorsstöd som molntjänst – och fick därmed teckna ramavtal. Tre av dem har baserat sitt anbud på produkten Google Apps och den fjärde på Zimbra.

S

tatens inköpscentral hos Kammarkollegiet konstaterade i sin förstudie Programvaror och tjänster 2010 att det finns ett behov av särskilda ramavtal för programvaror som molntjänster och då särskilt kontorsstödsprogramvaror. En upphandling påbörjades i september 2012 och avslutade i januari. Syftet med upphandlingen ”Kontorsstöd som molntjänst” är att ge offentlig sektor möjligheten att köpa en viss typ av molntjänst på ett kostnadseffektivt och juridiskt korrekt vis. Upphandlingen tar endast sikte på leveransen av e-post, kalender, adressbok, ordbehandling, kalkylark samt presentationer i en webbläsare. Samtliga funktioner som ingår i beskrivningen av ”kontorsstöd” ovan ska ingå i samma molntjänst. Vissa konsulttjänster ingår också för exempelvis projektledning, migrering, systemadministration, utbildning, support och avveckling.

Med molntjänst avses i denna upphandling en programvara som tjänst (s.k. SaaS) med följande egenskaper: - Levereras över internet - Är inte skräddarsydd eller anpassad för en specifik kund - Kräver ingen lokalt installerad programvara utöver webbläsaren - Kräver inte en specifik webbläsare eller operativsystem - Kan relativt snabbt och enkelt öka eller minska antal användare efter kundens önskemål - Lagrar kundens information hos molntjänstleverantören Fyra leverantörer

Tio leverantörer inkom med anbud, dessa var baserade på fem olika molntjänster. Av dessa anbud var det bara fyra som klarade de obligatoriska kraven varför någon utvärdering av molntjänsterna aldrig genomfördes. Ramavtal har erbjudits fyra leverantörer, Cybercom Sweden AB, Visma Consulting AB, Avalon Innovation AB samt RedBridge AB. – Detta är en bra start på ett nytt ramavtalsområde med många komplexa frågeställningar särskilt avseende det juridiska, säger Hans Sundström som är chef för IT-upphandlingen. I avtalet finns bland annat inkluderat ett Personuppgiftsbiträdesavtal, vilket är ett

kontrakt där leverantören förbinder sig att uppfylla angivna krav kring hantering av personuppgifter. Ramavtalen har en initial bindningstid om 18 månader. Ramavtalen kan maximalt förlängas 30 månader. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Leverantörer

Avalon Innovation AB Cybercom Sweden AB RedBridge AB Visma Consulting AB Kontaktperson

Mikael Larsson Ramavtalsservice Tel: 08-700 07 70


AVTALSNYTT

10 steg till nya mötesvanor Sakta men säkert växer marknaden för videokonferenser. Fortfarande finns dock fallgropar för den organisation som vill öka användningen av så kallade resfria möten. Men det finns vägledning att få.

D

et kan vara en utmaning att ändra på mötesvanor i en organisation, men potentialen är stor och vi kommer sannolikt att se stora förändringar i hur möten och resor planeras, redan under de närmaste åren. Kardinalfelet som många organisationer gör när de skaffar utrustning för resfria möten är att de inte först frågar sig: vad ska vi ha det till och vem ska använda det? Information om hur man framgångsrikt ändrar organisationens mötesvanor går att finna genom projektet REMM – Resfria möten i myndigheter som på uppdrag av regeringen drivs av Trafikverket i samråd med ett antal andra myndigheter. REMM syftar till att skapa forum för att stötta, driva på och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. På en webbsida finns vi verkligt handfast vägledning.

Utgångsläget

Ta reda på hur resorna ser ut idag, vilka de faktiska kostnaderna för resorna är och fundera på vilka behov av kommunikation som finns inom organisationen. Om det finns en resepolicy bör man se vilket stöd för resfria möten som finns beskrivet där. Resultatet av analysen utgör underlag för ett beslut om, och i så fall i vilken omfattning, man ska göra en satsning på resfria möten. Förankra

Med underlaget från analysen i steg 1 kan organisationens ledning ta beslut om att stödja satsningen och avsätta resurser. Ledningens engagemang är mycket viktigt. Ledningen måste dels avsätta tillräckligt med resurser för att arbetet med implementeringen ska lyckas, dels sända ut signaler om att man ser det som en viktig satsning. Sedan måste ledningen själv föregå med gott exempel. Annars är ett seriöst förändringsarbete med största sannolikhet omöjligt. Etablera en arbetsgrupp

Personer från olika delar av organisationen engageras för att användningen ska spridas och fungera. Detta kan inkludera ledningen, personalrepresentant, IT- och nätverkstekniker, reseadministratör med 14

flera. Arbetsgruppen leder arbetet med implementering. Det är i allmänhet inte lämpligt att den tekniskt intresserade, som först har introducerat tekniken, själv säljer in användningen. Risken är då att användningen av tekniken blir begränsad. Kommunikationsbehov

Nu är det dags för en mer ingående och detaljerad analys. I detta steg ingår att ta reda på orter till vilka resor sker, vilka kollegor som det är bra att erbjuda resfria mötesalternativ samt vilken typ av kommunikation som behövs. Det är också bra att ta reda på hur den etablerade möteskulturen ser ut och hur intresserade kollegorna är av att byta mötesvanor. Ambitionen bör också vara att få fram ett utgångsläge, som ni kan jämföra med efter att ni har börjat använda resfria möten. I detta steg kan det vara klokt att fundera på vilka mål ni ska sätta, så att ni vet vad ni ska mäta mot när ni kommer till steg 10.

talar igen sig snabbt. Utrustningen bör vara så enkel att användaren själv kan hantera den, eventuellt efter en kort instruktion. Etablera rutiner

För att resfria möten ska implementeras på ett bra sätt i organisationen behövs klara och tydliga regler och rutiner. Ett viktigt dokument är resepolicyn, som kan kompletteras med en mötespolicy eller helt enkelt göras om till en mötespolicy. Mötespolicyn kopplas till styrdokument med riktlinjer om hur och när resfria möten ska användas, hur de ska bekostas samt hur support, service och bokning ska fungera. I steg

Tekniska förutsättningar

Det är viktigt att inventera vad organisationen har i dagsläget när det gäller exempelvis teknisk utrustning, abonnemang på tjänster, säkerhetskrav och support. Det kan även vara bra att ta reda på motsvarande för dem som man planerar att ha resfria möten med. Lämplig utrustning och tjänst

När kommunikationsbehov och tekniska förutsättningar är analyserade, där dialog med användare varit en viktig del, är det nu dags att välja lämplig utrustning, teknisk infrastruktur och eventuella tjänster. Kanske pekar era analyser på att det är mer fördelaktigt att abonnera på en webbaserad mötestjänst än att köpa in en dyrbar konferensutrustning. Genom att efterfråga funktionalitet istället för en bestämd utrustning skapar ni en större flexibilitet. Det ni väljer ska givetvis också vara kompatibelt med de parter som ni ofta kommunicerar med. Resfria möten bygger på teknik och denna teknik måste fungera och fungera bra. Man bör därför inte snåla när man väljer utrustning, eftersom en väl fungerande teknik beAvtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


Ramavtal: AV-produkter 2012

7 bör även sättas upp fungerande system för bokning av utrustning och av eventuella särskilda lokaler. Bygg upp en ”kritisk massa”. För att etablera ett fungerande system för resfria möten måste det finnas tillräckligt med utrustning tillgänglig på strategiska platser. Små enskilda pilotförsök är ofta dömda att misslyckas. Vad också medveten om att i organisationer där kostnaden för video- och telefonmöten interndebiteras är användningen generellt lägre än när kostnaderna för resfria möten hanteras som overhead, det vill säga är ”gratis” för användaren. Utse ansvariga

Det krävs inte att tekniken krånglar många gånger förrän man har mist en mötesdeltagare för lång tid framöver eller för alltid. En organisation som vill att de anställda ska kunna och vilja använda video-, telefonoch webbmöten professionellt, måste se till att tekniken fungerar. Om något trots allt krånglar ska det finnas någon som kan

och är beredd att hjälpa till. För större videomötessystem är det en klar fördel om någon kan koppla upp mötet i förväg så att ingen tid spills för detta i början. På detta sätt undviker man inte bara frustration över att mötet avbryts eller försenas, utan skapar även trygghet hos mötesdeltagarna. Låt ansvariga ordna utbildning och ge stöd så att den mest lämpliga mötesformen används vid varje enskilt tillfälle – resfria möten när det passar bäst och fysiska möten när det är mest optimalt. Planera mötesform i förväg, framförallt inför regelbundet återkommande möten. Men – krånglande teknik utan möjlighet till stöd och hjälp kan skrämma bort mötesdeltagare för lång tid framöver. Informera och sälj in

En förutsättning för att få personer i en organisation att börja använda sig av till exempel videomöten, är att de först och främst vet att utrustningen finns, var den är, hur man gör för att boka, sätta igång utrustningen och ringa upp. Personer som

Fyra hörnstenar som REMM vilar på • Resfria möten kan bidra till bättre ekonomi, effektivare verksamhet, mer harmoniska medarbetare och minskad miljöpåverkan. • För att få ändrade rutiner för möten och resor i en organisation måste man arbeta systematiskt och brett. • Resfria möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Organisationens vilja och mognad att öka andelen resfria möten är lika viktig som att tekniken finns. Utan det ena fungerar inte det andra. • 10-stegsmetoden för en ökad andel resfria möten är ett utmärkt hjälpmedel.

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 1 2013

ofta kallar till möten, till exempel chefer och projektledare, behöver tydliga rekommendationer om vilka mötesformer som lämpar sig för olika situationer. Ledningen spelar en viktig roll i att kalla till möten och då använda de resfria mötesformerna. På så sätt sprids användningen på ett naturligt sätt i organisationen. Exemplets makt är stor; låt anställda få prova på hur det är att delta i ett videomöte, eller hur det är att dela dokument och chatta i ett webbmöte. Lyft fram fördelar för individen såsom förbättrad balans mellan arbete och fritid. Men – om man försöker sälja in resfria möten med ekonomiska besparingar som huvudargument är risken stor att man får reaktioner som ”ledningen försöker få oss att sluta resa och bara använda sådana där resfria möten – det kommer aldrig att gå”. Följ upp och synliggör

Ledningen bör se till att användningen följs upp. Genom att göra det kan man anpassa och utveckla mötestjänsterna, och skaffa underlag för eventuella kompletterande investeringar. Sprid också information om användningen. Förslag på mått är:

Antal resfria möten per årsanställd, uppdelat på telefon-, webb- och videomöten. Kostnader för resfria möten per årsanställd, uppdelat på telefon-, webb- och videomöten . Antal tjänsteresor per årsanställd, uppdelat på kortare och längre resor (gräns vid 10 mil?). Antal resdagar per årsanställd. Reskostnader per årsanställd. Koldioxidutsläpp på grund av tjänsteresor per årsanställd. Attityder till resfria möten. Källa: REMM, www.remm.se

15


AVTALSNYTT

Ramavtal: AV-produkter 2012

Produkter för digitala möten Inom området för AV-produkter är det övervägande utrustning och system för videokonferens och webbmöten såväl som projektorer, interaktiva skrivtavlor och annan teknisk utrustning till konferensrum som efterfrågas. Ramavtalet erbjuder både produkter och tjänster.

U

pphandlingen omfattar AV-produkter med tillhörande tjänster för offentlig sektors behov och som installeras och används i avropande kunders IT-miljöer. Behoven rör bland annat produkter för bild-, ljud och foto i exempelvis nya eller befintliga mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar samt i andra sammanhang och situationer där verksamheten har behov av att använda bild-, ljud- och fotoprodukter. Produkter som avropas ägs av den avropande kunden och de kan inte avropas som tjänst, hyras eller leasas. Konsulttjänster som avropas är kopplade till AV-produkter som ägs av den avropande kunden. Ramavtalet omfattar inte inredning för mötes- och konferensrum såsom skriv- och anslagstavlor, film- och overheaddukar, sken- och listsystem. Totalentreprenad respektive projektering i samband med nyeller ombyggnad av lokaler omfattas inte.

En AV-partner

Syftet med avropen på ramavtalen inom AV-produkter 2012 är i första hand att skriva kontrakt med en ”AV-partner”. Med en AV-partner avses en leverantör som tilldelats kontrakt via avrop från ramavtalsområdet för AV-produkter 2012. Kontraktet bygger på kravställningen vid avropet och kan inkludera produkter såväl som tjänster. Avropen kan även gälla kontrakt som avser enstaka inköp. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer inom området ska tillfrågas vid avrop och avge avropssvar. Omsättning

Tidigare ramavtalsområden AV-produkter samt AV- och videokonferensutrustning hade en total omsättning om cirka 115 miljoner kronor under år 2009. Försäljningsvolymer garanteras inte av Statens inköpscentral utan beror på offentlig sektors verkliga

behov och övriga omständigheter under avtalsperioden. Avtalen gäller från den 26 februari 2013 och under 12 månader, med en förlängningsoption på max tre år. Leverantörer

Atea Sverige AB Aktiebolaget Tabula AV Syd AB DAV Partner AB Ricoh Sverige AB Kontakt

Mikael Larsson Ramavtalsservice Tel: 08-700 07 70

Exempel på produkt/tjänst Analog och digital utrustning för in- och avspelning Dokumentkameror, analoga och digitala stillbildskameror Förstärkare, receivers, tuners och högtalare Interaktiva skrivtavlor Projektorer Skärmar, monitorer med eller utan analoga/digitala TV-mottagare

16

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


Er nya avtalsleverantör inom AV Oberoende av tillverkare kan vi erbjuda den bästa lösningen. Allt inom skärmar, monitorer, projektorer och videokameror.

Vi tackar för förtroendet och är mycket glada över att vår mångåriga satsning inom AV-området har blivit en framgång. Vi har kompetenta kundansvariga och tekniker till ert förfogande på alla våra 25 Center över hela Sverige. De hjälper er med installation, konfiguration, service, support, underhåll och utbildning. Därför har vi unika möjligheter att möta era specifika behov inom ramen för avtalet med Kammarkollegiet. Ring oss på 020-32 11 11 och boka ett besök redan idag. www.ricoh.se | www.videokonferensportalen.se | info@ricoh.se

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 1 2013

17


AVTALSNYTT INTERVJU

Ramavtal: AV-produkter 2012

Avtalsleverantören inom AV Vi erbjuder bästa lösning baserat på era behov, oberoende av tillverkare. - Projektorer, skärmar, monitorer, videokameror, interaktiva skrivtavlor och tillhörande tjänster.

K

ammarkollegiets ramavtal med Ricoh som omfattar AV-produkter med tillhörande tjänster för offentlig sektors behov och där installationer sker i avropande kunders IT-miljöer. Det känns mycket positivt och viktigt för oss efter en mångårig satsning inom AV/Video-området och Visual and Unified Communication. Exempel på AV-produkter som omfattas är: Projektorer, skärmar och monitorer, interaktiva skrivtavlor, hörlurar och headset, analoga och digitala stillbildskameror, videokameror och videoväxlar. Exempel på Tjänster som omfattas: Dokumentation, installation, konfiguration, service, support, underhåll och utbildning. Ricohs målmedvetna satsning på att vara en kompetent partner till kunderna inom

området har resulterat i ett helhetsåtagande såväl lokalt som nationellt. Rikstäckande organisation med lokal närvaro kan ge dig inspiration

Ricoh har representation med egna kontor och utställningar på 25 platser över hela Sverige. På alla orter kan vi demonstrera AV-produkter, visa videosystem och ge dig och din personal inspiration kring de senaste lösningarna. Vi planerar och projekterar sedan efter dina behov.

en extremt stark serviceorganisation med ca 270 egna IT/tekniker. Om du ringer oss hanteras varje ärende enligt ITILmetodiken och vår First-, Second och Third Line Support och ger en snabb bedömning av vilka åtgärder som behövs i varje enskilt fall. Vill du ha besök för installation eller underhåll finns vår personal till din tjänst nära dig.

Utbildning och certifiering ger trygghet

Våra kundansvariga och tekniker har genom vår Akademi djup kunskap i Ricohs lösningar. Genom vårt nära samarbete med andra ledande hård- och mjukvarutillverkare har vi dessutom skaffat den utbildning som gör att du som kund kan vara säker på att vår personal har rätt kompetens för åtagandet kring de andra varumärken vi marknadsför. Service och support utöver det vanliga

Förutsättningarna för ett effektivt användande är att du snabbt kan få hjälp och service om du behöver det. Därför har vi

Peter Narving, Ricoh.

Fakta Företagsnamn: Omsättning: Antal anställda i Sverige: Etablerat år: Huvudkontor: Regional representation:

Certifiering miljö/kvalitet: Avtalsområde: Exempel på Tjänster som omfattas: Avtalsperiod: Referenser: Andra avtal: Kontaktperson: Telefon: Mobil: E-post: Adress: Fax: E-post: Hemsida:

18

Ricoh Sverige AB Ca 1,6 miljarder SEK Ca 700 2009 (1917 under annat namn) Solna, Stockholm Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad (partner), Linköping, Luleå, Malmö, Mora, Norrköping, Nyköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund. ISO 14001, ISO 9001 (även ISO 27001 Informationssäkerhet) AV-produkter: Projektorer, skärmar och monitorer, interaktiva skrivtavlor, hörlurar och headset, analoga och digitala stillbildskameror, videokameror och videoväxlar. Dokumentation, installation, konfiguration, service, support, underhåll och utbildning. 2013-02-26 - 2014-02-28 Förlängningsoption max t.o.m. 2017-02-28 Vänligen kontakta oss för referenser i er region. Utöver AV-produkter även Kammarkollegiets avtal Klient samt Skrivare, kopiatorer & tjänster (SKT09) m.fl. Peter Narving, Avtalsansvarig AV Växel 08-734 33 00, direkt 019-27 50 16 072-571 04 78 av.ramavtal@ricoh.se Ricoh Sverige AB, Box 1536, Röntgenvägen 3, 171 29 Solna 08-734 33 11 (HK) av.ramavtal@ricoh.se www.ricoh.se Insprirationssida; www.videokonferensportalen.se (Webshop finns)

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


Er nya avtalsleverantör inom AV Oberoende av tillverkare kan vi erbjuda den bästa lösningen. Allt inom skärmar, monitorer, projektorer och videokameror.

Vi tackar för förtroendet och är mycket glada över att vår mångåriga satsning inom AV-området har blivit en framgång. Vi har kompetenta kundansvariga och tekniker till ert förfogande på alla våra 25 Center över hela Sverige. De hjälper er med installation, konfiguration, service, support, underhåll och utbildning. Därför har vi unika möjligheter att möta era specifika behov inom ramen för avtalet med Kammarkollegiet. Ring oss på 020-32 11 11 och boka ett besök redan idag. www.ricoh.se | www.videokonferensportalen.se | info@ricoh.se


AVTALSNYTT INTERVJU

Ramavtal: AV-produkter 2012

En totallösning inom ljud och bild

E

fter 25 år som en av de branschledande leverantörerna fortsätter vi att förse landets arbetsplatser med kompletta AV-lösningar. Med AV Syd som samarbetspartner kan ni fokusera på det ni gör allra bäst, och låta oss ta hand om den audiovisuella tekniken. Styrkan hos AV Syd ligger i det helhetsorienterade greppet, i kombination med vår strävan att hela tiden ligga i framkant. Vi sätter kvaliteten främst, såväl när det handlar om den tekniska utrustningen som när det kommer till vår service. Och tack vare vår mångåriga erfarenhet vet vi vilka krav som ställs beroende på de specifika förutsättningar som gäller för just er arbetsplats. För oss är det en självklarhet att följa kunden från idéstadiet, genom inköp och installation, till utbildning och vidare service. Vårt systematiska miljö- och kvalitetsarbete har säkerställt certifieringar enligt ISO 14001

och ISO 9001. Av värderingsföretaget Soliditet har vi tilldelats högsta kreditvärdighet, Trippel-A. Detta är en trygghet för dig som kund. Behov, service och pris

Som en av landets största aktörer har vi fördelen att kunna erbjuda fördelaktiga priser på etablerade varumärken utan att behöva kompromissa de krav som våra kunder efterfrågar. Vårt breda utbud omfattar allt från projektorer och videokameror till ljudanläggningar, interaktiva skrivtavlor och dokumentkameror. Efter en genomgång av era behov kan vi ta fram en anpassad teknisk lösning, som vi sedan hjälper er att implementera. Landstäckande och heltäckande

Vi har kompetenta samarbetspartner över hela landet, som tillsammans med våra installatörer och tekniker gör sitt yttersta för att hjälpa er

med att installera och komma igång. Oavsett om det rör sig om det lilla mötesrummet eller kongresshallen kombinerar vi funktion med tillgänglighet och säkerhet där stöldskydd kan vara viktigt för utrustningen. Vi följer er hela vägen

Vi på AV Syd är angelägna om att våra kunder får ut det mesta möjliga av sina investeringar. Vi erbjuder anpassade utbildningspaket i vilka vi belyser såväl utrustningen och tillhörande programvara som vilka möjligheter de ger i det dagliga arbetet. Därtill erbjuder vi trygga serviceavtal, och utför garantireparationer även på produkter inköpta hos andra leverantörer. Det är vår övertygelse att goda relationer kräver noggrann omsorg. Låt ert nästa köp bli början till en god relation.

Fakta Företagsnamn: Omsättning 11/12: Antal anställda i Sverige: Etablerat år: Huvudkontor: Representation i Sverige: Certifiering miljö/kvalitet: Aktuellt ramavtalsområde: Giltighetstid: Referenser: Andra ramavtal:

Kontaktperson: Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

20

AV Syd AB Ca 110 Mkr 15 1986 Pilotgatan 7, 212 39 Malmö Finns i hela Sverige via samarbetspartners. ISO 9001 och ISO 14001 AV-utrustning och tillhörande tjänster. 2013-02-26--2014-02-28 (med förlängningsoption till max 2017-02-28) Många statliga myndigheter/verk, universitet, kommuner och landsting. Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad, SKL Kommentus, Östersunds kommun, Lunds kommun, FMV, Luleå kommun, Kungsbacka kommun, Sollentuna kommun, Österåker kommun, Täby kommun, Västerviks kommun, Varbergs kommun, Växjö kommun och många fler. Mikael Wickström Direkt 040-38 44 33, Växel 040-19 00 70 040-19 00 71 mikael@avsyd.se www.avsyd.se

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


Via avtalet AV-utrustning och tillhörande tjänster kan ni avropa prisvärda produkter från BenQ genom AV Syd.

Din avtalsleverantör inom ljud och bild! Hos oss får du en leverantör som följer dig från idé och planering till inköp, installation, utbildning och service.

AV Syd AB | Pilotgatan 7, 212 39 Malmö Tel: 040-19 00 70 (Malmö), 08-19 00 70 (Stockholm), 031-19 09 70 (Göteborg) Fax: 040-19 00 71 | post@avsyd.se | www.avsyd.se

AV-utrustning och tillhörande tjänster


AVTALSNYTT INTERVJU

Ramavtal: AV-produkter 2012

Tabula är avtalsleverantör inom AV-produkter och tillhörande tjänster

K

ammarkollegiets ramavtal omfattar AV-produkter med tillhörande tjänster. Exempel på AV-produkter är: projektorer, interaktiva skrivtavlor, hörlurar, headset, skärmar, monitorer, analoga och digitala stillbildskameror, videokameror och videoväxlar. Tjänster som omfattas är: dokumentation, installation, konfiguration, service, support, underhåll och utbildning. Vi är en ny avtalsleverantör inom området AV-produkter, men vi har lång erfarenhet när det gäller avtal med staten (FMV) som avtalsleverantör av våra övriga produkter såsom skrivtavlor, anslagstavlor och hissbara tavlor. Många universitet och högskolor har våra stabila och hållbara hissbara konstruktioner sedan många år tillbaka.

Om Tabula

Vi har under 45 år samlat på oss stor erfarenhet och ett gediget kunnande inom AV-produkter, AV-inredning, konferensutrustningar och tekniska systemlösningar. Vår trevliga personal är kompetent och lyhörd för att ge den bästa servicen till våra kunder. Huvudkontor, tillverkning och lager ligger på samma adress i egna lokaler i Malmö vilket ger fullständig kvalitetskontroll. Våra leverantörer är noggrant utvalda eftersom vi fokuserar på produkter med hög kvalitet och stor driftsäkerhet. Kundanpassningar

Tabula har ett stort fokus på kunden och anpassar lösningar för varje enskilt behov. Det är Tabulas specialitet att leverera rätt lösningar till alla kunder, både till företag, kommuner, landsting och stat.

Lars Havander, teknisk chef.

Fakta Företagsnamn: Omsättning: Antal anställda i Sverige: Etablerat år: Huvudkontor: Certifiering miljö: Certifiering kvalitet: Avtalsområde: Kontaktperson: Telefon: Fax: E-post: Hemsida/webshop:

22

AB Tabula 29,7milj 16st 1968 Malmö ISO 14001:2004, EL-kretsen ISO 9001:2008 AV-produkter och tillhörande tjänster Lars Havander 040-228225 040-223647 info@tabula.se www.tabula.se

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


Professionella lösningar inom ljud och bild

Försäljning, utbildning, installation och service!

AB Tabula | Agnesfridsvägen 187 | 21375 Malmö | Tel. 040-228225 | Fax 040-223647 www.tabula.se | info@tabula.se


AVTALSNYTT

INTERVJU

Ramavtal: AV-produkter 2012

DAV:s framgångsrecept är offentligt

D

AV Partner är en av vinnarna i Kammarkollegiets stora upphandling av AV-tjänster. Avtalet omfattar statliga verk och myndigheter, högskolor och universitet, polismyndigheten, försvarsmakten samt 11 landsting och 124 kommuner. – Det här är en jättestor framgång för oss. Vi har länge varit en ledande leverantör till offentlig sektor, men detta är ett av det största hittills, säger Magnus Asteberg, ansvarig för avtalet med Kammarkollegiet hos DAV Partner. DAV Partners filosofi är att vara en komplett, oberoende leverantör. Det innebär bland annat att företaget i sin roll som rådgivare inte ska styra val av produkt efter vem som har tillverkat den. • Kunden ska alltid kunna lita på att vi utgår från deras behov och förutsättningar, inget annat, säger Magnus Asteberg. Utgår alltid från kundens behov. DAV Partner tar alltid hänsyn till vad som är bäst för kunden avseende kvalitet, funktionalitet samt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Och det är en syn som många organisationer, inte minst inom den offentliga sektorn, uppskattar. • Vi har under tolv år varit framgångsrika med att vinna offentliga upphandlingar.

Redan under vårt första verksamhetsår slöt vi avtal med Verket för Högskoleservice (VHS), säger Stefan Bernesjö, VD DAV Partner. Idag är DAV Partner en etablerad leverantör till stat, landsting och kommun med resurser för rikstäckande distribution av AV-tjänster, projektering och installation och med ett likaledes rikstäckande servicenätverk. Produktportfölj med stor bredd. • Framgångskonceptet är att vi från grunden jobbar med produkter som vi tycker är intressanta. Till det har vi lagt relationer som en viktig byggsten i samarbetet med kunder och leverantörer. Detta tillsammans med vår kompetens och affärsmässighet gör att vi har lyckats bra, berättar Magnus Asteberg. • DAV Partner ska stå för omsorg om kunden, vilket kunderna ska känna i sina relationer med oss. Det ska även göra att de känner en trygghet att arbeta med oss. Vi värnar om goda, personliga relationer mot kunder och leverantörer. Detta är lika viktigt internt i bolaget, förtydligar Stefan Bernesjö. DAV Partner erbjuder en produktflora som byggts upp utifrån kundernas behov: • Utvecklingen går mot allt billigare

teknik, men som är mer kvalitativ och användarvänlig för kunden. Vi erbjuder en produktportfölj med stor bredd och ett produktomfång från konsumentelektronik till det mest avancerade, totalt omfattas cirka 15 varugrupper, avslutar Magnus. Så DAV kan med andra ord offentlig sektor utan och innan. Och står väl rustade att ta hand om dig som omfattas av Kammarkollegiets avtal.

Magnus Asteberg, DAV Partner.

Fakta Företagsnamn: Omsättning: Antal anställda i Sverige: Etablerat år: Huvudkontor: Regional representation: Certifiering miljö/kvalitet: Avtalsområde: Giltighetstid: Referenser:

Andra ramavtal: Kontaktperson: Telefon: Fax: E-post: Hemsida:

24

DAV Partner AB 70 miljoner 12 stycken 2001 Mölndal Stockholm, Karlstad ISO14001/ISO9001 AV-produkter med tillhörande tjänster, avtalsnummer:96-98-2011:4 2013-02-26 till 2014-02-28 med förlängningsoption, max tom 2017-02-28 Regeringskansliet, Högskolor/universitet, Rikspolisen, Polismyndigheten, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Göteborgs Stad, Stockholms stad, Riksdagens förvaltningskontor, Chalmers tekniska högskola, Försvarsmakten SKL Kommentus, Göteborgs Stad Upphandlings AB, Stockholms stad, Chalmers tekniska högskola, Sveriges Riksdag, Försvarsmakten, SLL Magnus Asteberg 031-775 97 00 031-775 97 01 avropa@dav.se www.dav.se

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


INTERVJU

Målet är det goda mötet, tekniken är medlet. Oavsett om du är militär, lärare, polis eller sjuksköterska är vårt mål alltid att skapa det goda mötet. Medlet är AV-lösningar som fungerar väl i den praktiska vardagen. Så enkelt det går, så avancerat som behövs. Vi får ofta höra från våra kunder att vi är enkla att samarbeta med. Det beror antagligen på två saker. För det första kan vi den offentliga sektorn: Vi har under tolv år haft ett framgångsrikt samarbete med olika aktörer inom den offentliga sektorn, från Sveriges Riksdag till skolor och äldreboenden. För det andra utgår vi från kundens förutsättningar: Först identifierar vi behoven, sedan

HUVUDKONTOR Södra Ågatan 18A, 431 35 Mölndal Telefon: 031-775 97 00 | Fax: 031-775 97 01 E-post: info@dav.se www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 1 2013

syr vi ihop det paket av produkter och tjänster (till exempel utbildning) som löser dem. Det arbetssättet underlättas av att vi arbetar leverantörsoberoende. Vi har alltså inget krav på oss att leverera vissa produkter. Vi föreslår att du börjar med att kontakta Magnus Asteberg hos oss, som ansvarar för ramavtalet med Kammarkollegiet. Sedan kan vi ha ett riktigt bra möte.

FILIAL STOCKHOLM Norrmälarstrand 78, 112 35 Stockholm Telefon: 08-650 98 30 | Fax: 08-650 98 29

FILIAL KARLSTAD Park 124, 656 34 Karlstad Signalhornsgatan 124, Karlstad

25


AVTALSNYTT INTERVJU

Miljardavtal ska bygga n채tverk

26

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


Ramavtal: Nätverksprodukter 2012, inom Datakommunikation, nätverkINTERVJU och telefoni

Statens inköpscentral har tecknat ytterligare ett miljardavtal inom IT-området, i det här fallet är det nätverkprodukter för datakommunikation och telefoni med tillhörande tjänster. Myndigheterna väntas totalt avropa för 1,6 miljarder kronor.

D

etta ramavtalsområde omfattar ett brett och djupt utbud av nätverksprodukter och produktnära tjänster kring kommunikationslösningar med nätverksprodukter. Ramavtalsupphandlingen genomfördes av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet, som en selektiv upphandling där 12 leverantörer deltog med anbud. Totalt sex leverantörer fick sedan teckna ramavtal. Genom avtalen kan myndigheterna nu, i förnyad konkurrensutsättning, avropa nätverksprodukter typ hubbar, switchar, routrar, kablage, osv. Säkerhetsprodukter typ brandväggar kryptering osv. Trådbundna LAN och trådlösa LAN. Dessutom tjänster såsom service, support, underhåll, konfiguration, installation, rådgivning, utbildning osv. Respektive leverantörs produkt- och tjänsteutbud finns på leverantörernas hemsidor. Upphandlingen omfattar produkter med tillhörande tjänster som installeras och används i avropande kunders IT-miljöer. Produkter som avropas ägs av den avropande kunden och produkterna kan inte köpas som tjänst, hyras eller leasas. Tjänsterna är kopplade till nätverksprodukter. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan dock vara skild från köpet av produkten. Det är för avropande kund tillåtet att avropa tjänster från befintlig ramavtalsleverantör för produkter som kunden anskaffat tidigare.

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 1 2013

Omsättning

Försäljningen inom det föregående ramavtalsområdet Kommunikationsutrustning 2008 uppgick till cirka 249 miljoner kronor under 2010. Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara. Se ”Vägledning” för tips om utformning av avropet och ”Kravkatalog” för information om vilka krav som kan användas för att behovsanpassa ert avrop. Avtalet är giltigt från och med den 26 november 2012 i 12 månader med möjlighet till upp till max 36 månaders förlängning.

Ramavtalet omfattar nätverksprodukter med tillhörande tjänster. De typer av nätverksprodukter som ingår är bland annat: Nätverksprodukter typ hubbar, switchar, routrar, kablage, osv. Säkerhetsprodukter typ brandväggar kryptering osv. Trådbundna LAN och trådlösa LAN Tjänster Service, support, underhåll, konfiguration, installation, rådgivning, utbildning osv.

Leverantörer

Atea Sverige AB Caperio AB Cygate AB IPnett AB Network Services Norden AB TDC Sverige AB Kontakt Hans-Olov Öhrner Ramavtalsservice Tel: 08-700 07 70

27


INTERVJU

Ramavtal: Nätverksprodukter 2012, inom Datakommunikation, nätverk och telefoni

Caperio till din tjänst

C

aperio är en IT-tjänstekoncern som säljer produkter, konsulttjänster och managerade tjänster för att optimera kundens IT-investering. Erbjudandet är inriktat på lösningar för IT-infrastruktur.

Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen. Före under och efter en förändring finns vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas. Utöver detta ser vi självklart till att ni får den bästa finansieringen. Caperios roll är att hjälpa till att möta förändringar och budgetkrav. Att förvalta och utveckla IT-produktionen för framtiden. Se till att investeringarna är långsiktiga och samtidigt de mest effektiva. Få budgeten att räcka till både verksamhetskrav och till utmaningar samt driftsproblem men samtidigt möta krav på effektivisering och anpassning. På Caperio strävar vi alltid efter att ge dig som kund det du behöver för att ditt företag, organisation eller förvaltning ska vara framgångsrikt inom er verksamhet.

Björn Olofsson, Caperio AB.

Fakta Företagsnamn: Omsättning: Antal anställda i Sverige: Etablerat år: Huvudkontor: Regional representation: Avtalsområde: Avtalsperiod:

Klient – Datorer, Läsplattor, Bildskärmar och Tunna klienter 2012-06-23 - 2013-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2016-06-30

Avtalsområde: Avtalsperiod: Avtalsområde: Avtalsperiod: SKL Kommentus:

Nätverksprodukter 2012 2012-11-26 - 2013-11-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2016-11-30 Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 2012-08-01 - 2014-02-28 Förlängningsoption max t.o.m: 2016-08-31 Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

Kontaktperson Telefon: E-post:

28

Caperio AB 983 mkr (2012) Ca 200st 2000 Bromma Bromma, Göteborg, Örebro, Malmö, Norrköping, Uppsala och Enköping

Björn Olofsson 0736-257971 bjorn.olofsson@caperio.se

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


Ramavtal: Nätverksprodukter 2012, inom Datakommunikation, nätverk och telefoni

Pia Algehov, Caperio

PERSONLIG – INNOVATIV – KOMPETENT Före under och efter en förändring finns vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas.

NICE TO MEET YOU

WWW.CAPERIO.SE


AVTALSNYTT INTERVJU

Urval av pågående upphandlingar hos SKL Kommentus Inköpscentral Banktjänster 2012-2

Upphandlingen Banktjänster 2012-2 är annonserad med avtalsstart i april 2013. Försäkring av tjänstepensioner 2012-2

Upphandlingen Försäkring av tjänstepensioner 2012-2 är nu annonserad och omfattar försäkring av tjänstepensioner enligt KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser. Planerad avtalsstart är april 2013. Inom upphandlingsområdet pensionsadministration och försäkring av tjänstepensioner genomför SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) två stycken upphandlingar, där Pensionsadministration 2012-2 är klart för avrop. Programvaror 2013

Programvaror 2013 är annonserad. Upphandlingen omfattar programvaror och tillhörande produktrelaterade tjänster. Avtalsstart är i april 2013. Eldningsprodukter & drivmedel i bulk 2012-2

Upphandlingen Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2012-2 är annonserad med avtalsstart i maj 2013. Upphandlingen omfattar leverans av eldningsprodukter och drivmedel i bulk med ett antal prismodeller som passar såväl stora som små förbrukare. Vagnparksfinansiering 2012-2

Upphandlingen Vagnparksfinansiering 2012-2 omfattar vagnparksfinansiering via finansiell leasing av fordon upp till 3,5 ton samt vagnparksfinansiering via finansiell leasing av fordon över 3,5 ton. Med begreppet finansiell leasing avses en nyttjanderätt som likställs med finansiering och där leasetagaren i allt väsentligt har risken för den leasade egendomen. Finansiell leasing är en ren finansieringsform. Det underliggande bilköpet som sådant och eventuella kringtjänster omfattas inte i upphandlingen. Upphandlingen är annonserad med avtalsstart i maj 2013. Bränslepellets 2013-2

Upphandlingen Bränslepellets 2013-2 är nu annonserad och omfattar bulkleverans av pellets till avropande myndigheters anläggningar. Avtalsstart är i juni 2013.

30

Urval av pågående upphandlingar hos Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Annonsförmedlingstjänster, Medieförmedling

Befintliga ramavtal går ut 2013-04-30 (delområde 1) respektive 2013-05-31 (delområde 2) och är uppdelade i 1) Taktiska tjänster och 2) Strategiska tjänster. Beslut har tagits att en ny upphandling av annonsförmedlingstjänster kommer att genomföras. För att tydliggöra tjänsterna i detta kommande ramavtal kommer namnet att bytas ut till ”Medieförmedling”. Statens inköpscentral tittar även på en uppdelning av tjänsterna ur ett användarperspektiv för att underlätta avropsprocessen för myndigheter och ramavtalsleverantörer. Nya avtal väntas klara i juni. IT-konsulttjänster 2012

Statens inköpscentrals tidigare ramavtal ”IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2008” gick efter maximal förlängning ut den 30 juni 2012. År 2009 gjorde Statens inköpscentral även en upphandling för området ”IT-konsulttjänster Uppdragskonsulter” (för avrop av uppdrag där leverantören arbetsleder, ansvarar för ett åtagande eller ansvarar för en leverans). Ramavtalen avseende Uppdragskonsulter gäller till den 31 augusti 2013 med möjlighet till ytterligare ett års förlängning till den 31 augusti 2014. En förstudie är genomförd av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och omfattar således området IT-konsulttjänster inför upphandling av nytt ramavtal avseende Resurskonsulter. Upphandlingsarbetet är planerat att startas 1 januari och annonseras under första kvartalet 2013. Elektronikkomponenter

Befintligt ramavtal för Elektronikkomponenter löpte ut 2012-12-31. En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom området. Möten har genomförts med leverantörer och en referensgrupp bestående av representanter från statliga myndigheter. Underlag har även inhämtats från enkäter som skickats ut till myndigheter och leverantörer. Beslut har tagits om att ny upphandling kommer att genomföras inom området Elektronikkomponenter med tillhörande varor relaterade till elektronikområdet. Arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag är tillfälligt uppskjutet. Vidare information om upphandlingen kommer att meddelas på www.avropa.se

Flygresor inrikes

En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom området flygresor inrikes 2013. Flygresor utrikes

Befintligt ramavtal avseende Flygresor utrikes löper ut 2013-05-31. En ny upphandling av Flyg utrikes annonserades i december och sista anbudsdag var den 18 februari. Nya avtal väntas klara i maj. Hygien och Städprodukter

Ramavtalen för Hygien- och städprodukter upphörde att gälla 2012-11-17. Sista anbudsdag för den nya upphandlingen Hygien var den 5 mars. Nya avtal väntas bli klara i maj. Litteratur

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av litteratur. Avtalstecknande pågår med de fem ramavtalsleverantörer som tilldelats ramavtal inom området Litteratur. Profil och Presentartiklar

Befintligt ramavtal för Profil- och presentartiklar gäller till och med 2013-06-30. Beslut har tagits om att en ny upphandling ska ske. Framtagning av underlag pågår och upphandlingen väntas bli klar i juli. Tolkförmedlingstjänster

Tidigare avtal för Tolkförmedlingstjänster har upphört den 1 september 2012. I väntan på att nya avtal tecknats får avropande myndigheter själva upphandla aktuella tjänster. Teckenspråkstolkar omfattas inte av upphandlingen. Utvärdering av inkomna anbud pågår och upphandlingen kommer enligt tidplan att vara klar i april. Operatörs- och Transmissionstjänster (FMOT)

Arbetet med upphandlingarna pågår. Den annonserade upphandlingen av Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster (FMOT) följer plan och beräknas kunna avslutas under våren 2013. Nya ramavtal planeras vara på plats under maj/juni 2013. Kommunikation som tjänst (KST)

Upphandlingen av Kommunikation som tjänst (KST) är något försenad och planeras att annonseras under andra kvartalet 2013.

Avtalsnytt 1 2013 | www.offentligaaffarer.se


INTERVJU

FlexScan EcoView

Nya miljövänliga skärmar från Eizo

s EIZO unik flimmerfri LED för ökad produktivitet s Låg energiförbrukning, lång livslängd s Unik 5-års garanti som ger lägre driftkostnad s TCO 6.0

23”

24”

27”

För mer information, gå in på www.eizo.se eller  08 594 105 00 www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 1 2013

31


tappergeist.se

Din totalleverantör inom ljud- och bildutrustning! Efter 25 år som en av de branschledande leverantörerna fortsätter AV Syd att förse landets arbetsplatser med AV-lösningar, nu också via Kammarkollegiets avtal om AV-utrustning och tillhörande tjänster. Vi är en totalleverantör som följer kunden från idéstadiet, genom inköp och installation, till utbildning och vidare service.

Vårt breda utbud omfattar allt från pekdatorer, projektorer och kameror till ljudanläggningar, interaktiva skrivtavlor och styrsystem. Med AV Syd som samarbetspartner kan verksamheter fokusera på det de gör allra bäst, och låta oss ta hand om den audiovisuella tekniken. Välkommen till oss!

Prova gärna vår webbutik! AV Syd AB | Pilotgatan 7, 212 39 Malmö Tel: 040-19 00 70 (Malmö), 08-19 00 70 (Stockholm), 031-19 09 70 (Göteborg) Fax: 040-19 00 71 | post@avsyd.se | www.avsyd.se

Avtalsnytt nr-1 2013  

Molnupphandling, produkter för digitala möten, miljardavtal ska bygga nätverk

Advertisement