Page 1

AVTALSNYTT Avtalsnytt nr 1 2012

Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 3 2012

>>>Servrar och lagring samt närliggande produkter och tjänster:

Servrar för 4 miljarder kronor

>>>Klient – datorer, läsplattor, bildskärmar och tunna klienter:

Datorer till myndigheter i hela landet >>>Tjänstefordon och förmånsbilar:

Miljö och säkerhetskrav i fokus

Byggarbete upphandlas mest • Många ärenden i domstol • Bättre statistik kring bilinköp


AVTALSNYTT

innehåll

5

» NYHETER «

Nyheter: Brister i myndigheternas inköpsrutiner

9 Artikel: Offentlig sektor ett steg bakom 10 Ramavtal: Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 16 Artikel: Utveckling och trender på datormarknaden 17 Ramavtal: Klient – datorer, läsplattor, bildskärmar och tunna klienter 22 Artikel: Allt fler dieselbilar hos svenska myndigheter 23 Tjänstefordon och förmånsbilar 26 Planerade upphandlingar

Många ärenden i domstol SKL Kommentus Inköpscentral hanterar regelbundet ett flertal överprövningsmål kring sina upphandlingar. I dagarna väntas besked i ett ärende som kan få omfattande konsekvenser för inköpscentralens verksamhet.

U

nder 2012-2013 planerar SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) att genomföra 42 nationella och 11 regionala ramavtalsupphandlingar med ett beräknat avropsvärde på 1,5 miljard kronor per år. Med så många och stora ramavtalsupphandlingar får Inköpscentralen räkna med upprepade vändor i domstol på grund av överprövningar. Bara under våren har ett flertal ärenden avgjorts. SKI vann överprövningen i upphandlingen vägmärken. Förvaltningsrätten ansåg att SKI gjorde rätt när man förkastade anbudet från den klagande leverantören på grund av att denne inte uppfyllde ska-kraven, eftersom de, enligt rätten, inte stred mot proportionalitetsprincipen på det sätt som leverantören hävdat. SKI beslutade sig för att göra om upphandlingen av elevdatorer istället för att överklaga till nästa instans. Förvaltningsdomstolen underkände kraven på leverantörerna där SKI försvarade sig med att utbildningsinslaget var viktigare än själva datorerna.

Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning av upphandlingen litteratur med motiveringen att SKI inte hade något annat val än att följa en tidigare dom från förvaltningsrätten när man fattade ett nytt rättat tilldelningsbeslut. Förvaltningsrätten avslog leverantörens begäran om överprövning av upphandling av VA-material. SKI fick därmed rätt i att man i förfrågningsunderlaget inte behöver ange alla tekniska specifikationer för att lämna elektroniska anbud samt att även elektroniska anbud lämnas på anbudsgivarens risk. Förvaltningsrätten ansåg att SKI gjorde rätt när man förkastade anbudet från den klagande leverantören i upphandlingen av ljuskällor, på grund av att denne inte uppfyllde ska-kraven. Rätten ansåg att leverantören inte haft någon rätt att komplettera eller justera sitt anbud på det sätt som leverantören önskat. SKI vann överprövningen i upphandlingen av kontorsmaterial. Leverantören påstod att förfrågningsunderlaget brast i propor-

tionalitet, transparens och likabehandling i flera avseenden. Förvaltningsrätten däremot ansåg att SKI hade gjort rätt på samtliga punkter. Spänd väntan

Störst intresse har nog överprövningen av skrivare och kopiatorer rönt. Domstolsärendet var vid tidningens pressläggning ännu inte avgjort. Leverantören har begärt överprövning av upphandlingen av skrivare och kopiatorer där i stort sett samtliga kommuner, landsting och kommunala bolag listats som avropsberättigade, även sådana som inte föranmält sitt intresse. Detta förfarande har SKI bedömt som korrekt och är något som inköpscentralen tillämpar i stor utsträckning. Förvaltningsrätten i Stockholm begärde in ett yttrande från Konkurrensverket som däremot anser att förfarandet inte är förenligt med LOU.

3


Brister i myndigheternas inköpsrutiner Riksrevisionens granskning av myndigheternas årsredovisningar för 2011 visar att många myndigheter har problem med att uppfylla kraven i lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta gäller särskilt de krav som ställs för att en direktupphandling ska kunna göras samt upphandling av lokaler.

R

iksrevisionens granskningar av årsredovisningar för räkenskapsåret 2011 visar att ett flertal myndigheter inte gör någon samordning av inköpen för att fånga upp att gränsen för direktupphandling inte överskrids. Direktupphandling avser inköp som görs utan att myndigheten inhämtar anbud från olika leverantörer. Uppföljning av gjorda inköp och upphandlingar görs inte på ett systematiskt sätt. Sådana uppföljningar är nödvändiga för att säkerställa att myndigheten följer regelverket och för en effektiv inköpsorganisation. Myndigheter saknar exempelvis rutiner för att följa upp hur mycket olika leverantörer har anlitats, om tröskelvärden för direktupphandling har överstigits och för att följa upp avrop från ramavtal eller annan typ av upphandling. Det är viktigt att den personal som ska göra inköp har rätt kompetens inom upphandlingsområdet. Upphandlingsfrågor

är mycket komplexa och förändringar sker fortlöpande i regelverket, vilket ställer stora krav på att den som genomför upphandlingen. Upphandling av lokaler

Ett annat problemområde som Riksrevisionen identifierat är upphandling av lokaler, där bristen på kunskap är tydlig. En stor andel av myndigheters förvaltningsanslag avser lokalkostnader. Även om kostnader för ny- och ombyggnationer inte belastar myndigheterna direkt så påverkas den hyra myndigheterna kommer att betala efter det att byggnationen färdigställts. Projekteringsoch byggkostnader kan således indirekt utgöra en väsentlig andel av myndigheters totala lokalkostnader. Vid ny- eller ombyggnation saknar hyresvärden incitament att göra upphandlingar enligt LOU eftersom ökade kostnader inklusive vinstmarginal tas ut av myndigheten i form av höjda hyror. I granskningen har Riksrevisionen också

noterat att dokumentation avseende upphandlingen i vissa fall formellt tillhör hyresvärden och därmed inte är tillgänglig för myndigheterna. Det ger upphov till ett problem ur offentlighetssynpunkt. LOU innehåller rättsliga krav på hur dokumentation över en genomförd upphandling ska göras och vissa krav på att handlingar bevaras. Riksrevisionen anser att det finns anledning för regeringen att särskilt följa detta område. Källa: Riksrevisionen

Direktupphandling Från och med den 15 juli 2010 finns en fastställd maximal beloppsgräns för när direktupphandling är tillåtet. Det högsta tillåtna beloppet fastställs i lagen till högst 15 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor och tjänster (ca 1,9 miljoner kronor), vilket motsvarar cirka 288 000 kronor.

Nya miljöbilsregler under utredning

Enkät om upphandling av it-system

Från och med 2013 ska Sverige få nya miljöbilsregler. Förslaget är att ersätta den gamla 120-gramsgränsen för koldioxidutsläpp av en formel där utsläppet sätts i relation till bilens tjänstevikt. Tyngre bilar får därmed släppa ut mer koldioxid än lättare. Men flera remissinstanser är kritiska. Både Energimyndigheter och Naturvårdsverket ser hellre en platt gräns som kontinuerligt sänks för att uppmuntra köp av mindre och snålare bilar. Trafikverket är visserligen positivt till förslaget men påtalar att biodrivmedel bör befrias från skatt för att främja utvecklingen på området.

Just nu genomför juris doktor Richard Wessman på Konkurrensverkets uppdrag en enkätundersökning riktad till upphandlande myndigheter. Undersökning är en del i ett forskningsuppdrag som förväntas vara klart hösten 2012. Syftet med forskningen är att belysa de problemställningar som kan finnas vid offentlig upphandling av it-system. Avsikten är särskilt att studera så kallade inlåsningseffekter, det vill säga de fall där endast en leverantör kan eller får leverera det som efterfrågas, speciellt om inlåsningen beror på upphovsrätt till programvara. Källa: Konkurrensverket


» NYHETER «

Uppföljandekontroller SKL Kommentus Inköpscentral erbjuder nu upphandlande organisationer ett kostnadseffektivt redskap för uppföljning av etiska och sociala krav i upphandlingar. Till exempel erbjuds revisioner på tillverkningsanläggningar i bland annat Kina, Indien, Pakistan och Bangladesh. Cirka 15-20 inspektioner genomförs per år av fem leverantörer; Bureau Veritas, Swedwatch, Sustainia, Goodpoint och Ernst & Young. Kommuner som ansluter sig till uppföljandekontrollerna betalar 10 000 kr + 0,50 kr per kommuninvånare per år. Maximal avgift är 50 000 kr och kommunala bolag är avgiftsfria. Alla som deltar får tillgång till samtliga revisionsrapporter. Hittills har fyra revisioner genomförts:

• Audit report Kina - Kontorsmaterial Staples Sweden AB • Audit report Kina - Kontorsmaterial Staples Sweden AB • Audit report Malaysia – Sjukvårdsprodukter OneMed Sverige AB • Audit report Kina – Arbetskläder Grools AB Vid varje revision kontrolleras bl a följande:

• Allmänt CSR-arbete • Ingen förekomst av barnarbete • Ingen förekomst av tvångsarbete • Ingen förekomst av diskriminering • Föreningsfrihet och organisationsrätt • Miljöhänsyn • Hälsa och säkerhet på arbetsplatserna

Källa: SKL Kommentus Inköpscentral

Skyddet mot korruption är svagt

Byggarbete upphandlas mest

Allt fler tjänstemän och politiker bedömer att korruption förekommer, men det leder sällan till konkreta åtgärder. Jämfört med år 2008 är det dessutom fler i dag som säger att de själva har utsatts för erbjudanden om otillbörliga förmåner. Statkontoret konstaterar i en ny rapport att kommunala tjänstemän är mer utsatta än politiker för faran för korruption och att plan- och byggsektorn sticker ut som mest riskutsatt. I de större städerna är medvetenheten om riskerna större än i de små.

Över tusen svenska myndigheter och kommuner annonserar närmare 19 000 offentliga upphandlingar under ett år. I genomsnitt kom det in anbud från 4,4 anbudsgivare i varje upphandling. Det framgår av en rapport om upphandlingsstatistik från Konkurrensverket. De vanligaste upphandlingarna rör byggentreprenader. Inte mindre än 40 procent av de annonserade offentliga upphandlingarna handlar om anläggningsarbete av något slag. Hur många anbudsgivare som lämnar anbud varierar mellan olika branscher. Flest anbudsgivare förekom vid upphandlingar av hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, där det i genomsnitt kommer in 6,4 anbud per upphandling. Ett högt antal anbudsgivare behöver dock inte innebära en hård konkurrens, eftersom det förekommer att flera anbudsgivare utses till vinnare. I genomsnitt utses 39 procent av anbudsgivarna till vinnare. Sju procent av de annonserade upphandlingarna överprövas av förvaltningsdomstol. Överprövning är vanligast i sektorer som livsmedel, dryck och tobak, och post- och telekommunikationstjänster.

Källa: Statskontoret

Överviktsprincipen? Används för att särskilja så kallade blandade kontrakt, det vill säga då såväl varor som tjänster eller såväl A- som B-tjänster ingår i upphandlingen. Bestämmelserna om tjänsteupphandling til�lämpas om värdet för tjänsterna i upphandlingen överstiger värdet av varorna och det omvända om värdet för varor överstiger värdet för tjänsterna. Det samma gäller för A- och B-tjänster. Källa: Upphandlingsstödet, Kammarkollegiet

6

Källa: Konkurrensverket


» NYHETER «

Får statliga myndigheter handla från varandra utan att tillämpa LOU? – En fråga som regelbundet återkommer till vår helpdesk är om olika myndigheter inom staten kan handla från varandra utan att tillämpa LOU, berättar Sofia Mårtensson, upphandlingsjurist på Upphandlingsstödet, som här belyser de olika aspekterna av den aktuella frågan.

S

amtliga statliga myndigheter utgör delar av den juridiska personen Staten. Inom en och samma juridiska person finns alltså flera olika upphandlande myndigheter. Frågan om statliga myndigheter måste tillämpa LOU när de handlar från varandra är omdiskuterad, och tyvärr finns det inte något helt klart svar på frågan.

Å ena sidan: ”Fristående myndigheter bör upphandla från varandra”

I litteraturen och i domstolspraxis har anförts att det bör finnas en skyldighet att genomföra en upphandling enligt LOU om en myndighet vill handla från en annan, formellt sett fristående, myndighet. Detta oavsett om de ingår i samma juridiska person eller inte. Men frågan om under vilka förhållanden två myndigheter som ingår i samma juridiska person är så fristående att upphandling krävs, har inte klargjorts. Högsta domstolen har i ett mål (NJA 2001 s. 3) angivit att det kan tänkas att myndigheter är så fristående i förhållande till varandra att ett köp, eller någon liknande transaktion mellan dem, inte rimligen kan karaktäriseras som en verksamhet i egen regi utan bör upphandlas. Även Kammarrätten i Stockholm (mål nr. 139-04) har varit av liknande uppfattning. Kammarrätten ansåg att SIDA, som är en statlig myndighet, och Institutet för Fortbildning av Journalister

(Fojo), en statlig inrättning, hade så vitt skilda roller att det inte kunde anses som en verksamhet i egen regi om Fojo utförde uppdrag för Sida. Å andra sidan: ”LOU gäller inte avtal inom en och samma juridiska person”

Ett flertal statliga utredningar har – å andra sidan - ansett att upphandlingslagstiftningen inte är tillämplig vid ”intern upphandling”, det vill säga att statliga myndigheter inte behöver tillämpa LOU när de anskaffar varor eller tjänster från en annan statlig myndighet. Senast i proposition Upphandling från statliga och kommunala företag (prop. 2009/10:134 s. 45) konstaterar regeringen att rättsläget är något oklart, men anger också som sin uppfattning att rättspraxis inte ger stöd för att upphandlingsrättsliga avtal normalt sett uppkommer mellan enheter inom en och samma juridiska person. Det vill säga att upphandling därför inte behöver genomföras enligt LOU. Upphandlingsstödets kommentar

Många myndigheter lutar sig nog mot regeringens och flertalet svenska utredningars uttalanden och tillämpar inte LOU vid köp från andra statliga myndigheter. Vill man vara på den säkra sidan kan man dock genomföra en upphandling enligt LOU. Sofia Mårtensson, Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet

Sofia Mårtensson Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet

Frågor? Har du frågor om offentlig upphandling? Ring Upphandlingsstödets helpdesk på 08-700 09 00. Deras upphandlingsjurister finns tillgängliga mellan klockan 9-11 varje måndag, onsdag och fredag. Du kan även skicka din fråga via e-post till upphandlingsstodet@kammarkollegiet. se. Du finner även svaren på de 100 vanligaste upphandlingsfrågorna på Upphandlingsstöd.se


Offentlig sektor ett steg bakom De viktigaste trenderna på området servrar och lagring har de senaste åren varit virtualisering och outsourcing och här ligger många myndigheter fortfarande i startgroparna. Samtidigt har branschen tagit nya kliv mot effektivare och energisnålare datacenter.

8

U

pphandlarna på Statens inköpscentral har i sin förstudie inför upphandlingen av servrar och lagring kartlagt branschen och dess trender. Tydliga trender på området är integrerade datacenter – det vill säga att servrar, lagring och nätverk konvergerar, ökat behov av lagringsutrymme, virtualisering, outsourcing och att programvara levereras tillsammans med hårdvara som så kallad appliance. Virtualisering och outsourcing

Virtualisering är den teknik som just nu används i flest svenska företag för att komma åt kostnader på produktionssidan av ITverksamheten men också för en ökad säkerhet i tillgänglighet samt även ett steg i uppfyllandet av ”grön IT”. Förväntningen är att detta kommer att fortsätta under 2012. Analysföretaget Radar Group Internationals konstaterar att i synnerhet kommun och landsting, men även staten planerar att investera i virtualisering samt att vi fått en lättnad i regelverket som tidigare har förhindrat utvecklingen. Men utgångsläget i offentlig sektor är relativt låga nivåer av virtualisering. Enligt samma analysföretag är outsourcing en minst lika viktig åtgärd i branschen och även där placerar sig offentlig sektor relativt långt ner på listan över organisationer som planerar investeringar. Detta trots att Kammarkollegiet redan har ett separat ramavtal inom outsourcing.


» Ramavtal: Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 «

Integrerade datacenter

Det finns ett ökat behov av att samordna olika system och komponenter i ett datacenter så att de blir mer integrerade. På det sättet kan gemensamma infrastrukturer användas av flera system. Konceptet innefattar integrerade, högpresterande system som består av lagringsmedium, servrar och nätverk mer eller mindre sammankopplade men sedda som ett system. Fibre channel över Ethernet är en viktig teknik för att knyta ihop olika protokoll och komponenter i det integrerade datacentret. Hårdvaran i det integrerade datacentret kan komma från en och samma tillverkare eller från flera. Den enkät som Statens inköpscentral skickat ut till offentlig sektor visar ett det finns ett visst intresse för att avropa integrerade lösningar till sitt datacenter, vilket bekräftats av projektets referensgrupp. Även de leverantörer som projektet träffat ser att datacentrets olika komponenter sammanflätas mer och mer och att detta är en tydlig trend. Lagring

Att lagringen integreras med servrar och nätverk är också en av de starkaste trenderna inom lagringsområdet. Behovet av lagring ökar snabbt i takt med växande informationsvolymer i alla verksamheter. Det finns statistik som pekar mot att lagringsvolymerna kommer att ha ökat nästan 30 000 gånger till år 2012 jämfört med år 2005. Lagringen har blivit en av de stora prioriteringarna för IT-beslutsfattare.

Marknaden för lagringsprodukter är även den under stark prispress på grund av ökad konkurrens, bland annat från molnleverantörer. Både inom hårdvara och mjukvara leder prispress till minskade marginaler och en ökad fokus på volym för att skapa lönsamhet De myndigheter som Kammarkollegiet har tillfrågat kan bekräfta den ökade efterfrågan på lagringsmedium och även leverantörerna anger att den accelererande informationstillväxten är en av de största utmaningarna branschens aktörer har att hantera. De tror också lagring och tjänster kopplade till lagring kommer att utvecklas i en snabbare takt än server.

rens och prispress och man spår att den utvecklingen kommer att fortsätta, bland annat med en konsolidering av marknaden som följd. Det har även märkts under ramavtalsperioden för området Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007 genom att en av ramavtalsleverantörerna fusionerats med annat IT-företag. Malin Ulfvarson Källa: Kammarkollegiet

Konkurrens ger prispress

Omsättningen på Kammarkollegiets tidigare ramavtal Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007 understeg de beräknade förväntningarna. Orsaken anses vara generella prissänkningar samt en ökad virtualisering vilket lett till effektivare nyttjande av befintlig serverpark. Det faktum att ramavtal för outsourcing finns kommer troligtvis att ytterligare minska omsättningen på ramavtalsområdet för servrar och lagring något. Föra att få en bild av hur efterfrågan på servrar och lagringsprodukter ser ut rent generellt har Kammarkollegiet studerat Radar Group Internationals rapport IT Radar 2011. Rapporten konstaterar att IT-leverantörer befinner sig i ett klimat med ökad konkur9


» Ramavtal: Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 «

Servrar för 4 miljarder Tio anbud kom in i serverupphandlingen och åtta leverantörer fick teckna avtal med Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet. Från och med den 1 augusti 2012 går det att avropa och leverera på de nya avtalen.

S

tatens Inköpscentral vid Kammarkollegiet har genomfört en ramavtalsupphandling av produkterna servrar, lagring, back-up, Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), tunna klienter, programvara för övervakning, programvara för virtualisering samt UPS:er. Därutöver finns tjänster kopplade till hårdvaran såsom installation, projektledning, förstudie, design, sårbarhetsanalyser och utbildning i installerade produkter. I en förstudie inför upphandlingen identifierades ett antal tydliga trender på området. Bland dem är integrerade datacenter (det vill säga att servrar, lagring och nätverk konvergerar), ökat behov av lagringsutrymme, virtualisering, outsourcing och att programvara levereras tillsammans med hårdvara som så kallad appliance. De föregående ramavtalen Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007, har använts i stor utsträckning och en enkät som Statens Inköpscentral skickade ut i samband med förstudien visar att myndigheterna är mycket nöjda med både produkter, leverantörer och avtalsvillkor.

Nyheter i upphandlingen

I förstudien framkom ett antal rekommendationer inför upphandlingen. • Rikta upphandlingen mot olika typer av och storlek av leverantörer såsom tillverkare, återförsäljare och systemintegratörer. • Inkludera kommunikationsutrustning som är mer eller mindre integrerad med servrar och lagring. • Spetskompetens på produkter och integration av produkter i datacentret är tjänster

som på ett tydligt sätt bör gå att avropa. • Ha ett sådant upplägg på både upphandling och avtal att ny teknik kan avropas inom ramen för upphandlingsföremålen. Statens Inköpscentral hos Kammarkollegiet har även vinnlagt sig om att åstadkomma en smidig avropsprocess och att underlätta för avropande myndigheter att upprätta leveranskontrakt. Omsättning

År 2011 uppgick omsättningen på ramavtalsområdet till 865 miljoner kronor, där statliga myndigheter står för 70 procent av omsättningen medan kommuner och landsting ligger på respektive 15 procents andel. Omsättningen för hela föregående period, det vill säga 18 kvartal, har uppgått till cirka 4 miljarder kronor. Avrop

De tidigare ramavtalen tillät avrop enligt förnyad konkurrensutsättning alternativt avrop med samtliga villkor fastställda. Förstudien visade att en mycket stor del av de avrop som gjorts på det tidigare ramavtalet har gjorts direkt till en viss leverantör med samtliga villkor fastställda. Vid inköp till större belopp har man använt förnyad konkurrensutsättning. För den nya ramavtalsperioden gäller

endast avropsordningen förnyad konkurrensutsättning. Detta för att förnyad konkurrensutsättning ökar möjligheten till just konkurrens, möjlighet att specificera behovet och lägre priser. Ramavtalet kommer att kunna användas av statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten. Därtill kommer kommuner och landsting som lämnat fullmakt att kunna använda ramavtalen. Avtalsområdets omfattning

Ramavtalen gäller från och med 1/8-2012 till och med 28/2-2014 med möjlighet till förlängning i upp till 30 månader. Leverantörer

Atea Sverige AB Caperio AB Dell AB Fujitsu Sweden AB Hewlett-Packard Sverige AB IBM Svenska AB Oracle Svenska AB Proact IT Sweden AB Ramavtalsansvarig

Per-Erik Andersson Tel: 08-700 0754 per-erik.andersson@kammarkollegiet.se


Tillsammans bygger vi en smartare infrastruktur för Sverige ! IBM är tillbaka som partner och leverantör inom det nya ramavtalet gällande servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012. Vi och våra återförsäljare ser fram mot ett fruktbart samarbete med Sveriges myndigheter, kommuner och landsting. ensmartareplanet.se

IBM: Sveriges innovationspartner


» SERVRAR/LAGRING «

AVTALSNYTT / kAMMARKOLLEGIET

PROACT IT

Det är alltid lättare att vara specialist och uppnå effektivitet om man fokuserar På Proact ser vi inte bakåt utan fokuserar på framtiden. Det är så vi håller oss i framkant på utvecklingen.

P

roact har fått fortsatt förtroende på det nya ramavtalet med Kammarkollegiet – Servrar, Lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012. Proact erbjuder ett rikligt utbud av lösningar från ledande leverantörer kombinerat med ett brett sortiment av egna tjänster. Proact har sedan lång tid koncentrerat sitt erbjudande kring lösningar och kompetens för att säkerställa verksamhetskritisk information hos våra kunder.

Utmaningar

Enligt analytikerföretaget Gartner förväntas den lagrade informationsmängden öka med mer än 40 procent under 2012. Denna prognos kan verka skrämmande för många företag när de försöker få ett grepp om hur detta påverkar den egna verksamheten. Vi på Proact ser annorlunda på utvecklingen. Vi ser de ökande informationsmängderna som en tydlig indikation på att specialistkompetens inom datalagring blir allt viktigare. Det är också ett förtecken på att allt fler företag kommer att ställas inför allt större utmaningar gällande lagring och prioritering av affärskritisk information. Vi ser tydliga trender för hur svenska företag hanterar den ökande datamängden. En-

ligt en undersökning som vi själva låtit göra kommer åtta av tio företag att köpa mer diskutrymme under året, och många undersöker även fördelarna med exempelvis lagring i molnet eller dedupliceringsteknik. Tydligt är att den data som företag och organisationer genererar anses som allt mer värdefull. Vi ser också ett ökat fokus på området katastrofsäkring, även kallat Disaster Recovery. Katastrofsäkring av datalagringsmiljön är ett ämne som har kommit allt högre upp på både privata företags och offentliga organisationers agenda under de senaste åren. Detta mycket tack vare en rad uppmärksammande fall av datahaveri hos stora företag där konsekvenserna har blivit enorma.

rådgivning, design, implementering och projektledning. Detta kompletterat med supporttjänster inkluderande maskinvaruoch programvarusupport. För våra kunder ger det möjligheten att ringa till Proacts svenska Servicedesk för problemlösning, som är tillgänglig 24x7x365. Vi arbetar även proaktivt med uppföljningsmöten för att undvika störningar i våra kunders driftmiljö. Vi har genom åren byggt upp en gedigen erfarenhet kring alla tänkbara situationer tillsammans med våra 1700 kunder. Detta borgar för att våra kunder känner en trygghet och tillit till vår förmåga att lösa komplexa utmaningar.

Lösningar:

Proact erbjuder som en fristående systemintegratör beprövade och stabila lösningar från ledande leverantörer, samtidigt som Proact kontinuerligt utvärderar produkter för att kunna erbjuda nya och effektiva lösningar på den svenska marknaden. Bland de leverantörer som Proact samarbetar med finns NetApp, EMC, Hitachi Data Systems och Symantec inom datalagring och backup, Cisco och Bull inom servrar, VMware för virtualisering av servrar och arbetsplatser m fl. Vi erbjuder också integrerade datacenter lösningar från olika leverantörer för kompletta och samtestade lösningar. Tjänster och Support

Proact har ett brett tjänsteerbjudande som

Lena Eskilsson

Fakta Företagsnamn: Omsättning: Antal anställda i Sverige: Etablerat år: Huvudkontor: Regional representation: Avtalsområde: Giltighetstid: Referenser:

Kontaktperson: Telefon: E-post: Hemsida:

12

Proact IT Sweden AB 800 miljoner Sek 160 1994 Stockholm Lund, Göteborg, Linköping, Arvika, Sundsvall Servrar, Lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 2012-08-01 – 2013-07-31 Riksgälden, SPV, Arbetsmarknadsstyrelsen, SLU, Lantmäteriet, Migrationsverket, SMHI, Fastighetsverket m fl. Lena Eskilsson 08- 410 566 6701 lena.eskilsson@proact.se www.proact.se


» SERVRAR/LAGRING «

AVTALSNYTT / kAMMARKOLLEGIET

CAPERIO

Caperio – Närvaro och hjärta Ambitionen var att bygga ett företag där den kreativa människan kunde finna sin plats. En arbetsplats som gav utrymme för skratt, innovation, personlighet och framgång. Ungefär i den ordningen, säger Christer Haglund, CEO på Caperio.

D

et som är centralt i Caperios verksamhet, oavsett om det gäller en medarbetare eller en kund, är mötet. Det är i mötet förutsättningarna för ett bra samarbete sker.

HÖGSTA KVALITET

Jan-Erik Johansson, Affärsområdeschef Server & Lagring, Caperio.

Stödsystem och processer för kvalitetssäkring är något du kan och ska förvänta dig av din IT-leverantör. Men för oss är kvalitet så mycket mer än en process eller system. Vi följer upp vårt samarbete och inkluderar både hårda och mjuka värden. Vi vill säkerställa att vi har levererat i enlighet med det du har förväntat dig på alla plan. Kvaliteten som till stor del är ett resultat av ett proaktivt förhållningsätt i kombination med vårt engagemang fick bästa betyg av Radar Ecosystems Specialists (tidigare Radar Group). I sin årliga undersökning av leverantörskvalitet konstaterade de att Caperio har Sveriges mest nöjda kunder.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder lösningar inom åtta områden; Server & Lagring, Nätverk & Säkerhet, Klient & Logistik, Utskrift & Dokument, Telefoni, Licens, Skola och Finans. Inom varje område identifierar vi ett nuläge och implementerar behovsanpassade lösningar som hjälper dig att skapa en proaktiv verksamhet. Före, under och efter en förändring finns vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas. Vi erbjuder olika leveransmodeller – oavsett om du väljer en logistiktjänst eller en av våra personliga funktionslösningar är det vår egen personal som hjälper dig. NICE TO MEET YOU

Fakta Företagsnamn: Omsättning: Antal anställda i Sverige: Etablerat år: Huvudkontor: Regional representation: Aktuellt ramavtalsområde: Giltighetstid: Referenser:

Kontaktperson: Telefon: E-post: Hemsida:

14

Caperio AB Ca 700 mkr (2011) Ca 170 engagerade medarbetare 2000 Bromma Bromma, Göteborg, Örebro, Uppsala och Enköping Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012-08-01 till 2014-02-28 Göteborgs Stad, VGR, Örebro kommun, Linköpings universitet, Statistiska centralbyrån, Lindesbergs kommun, Vimmerby kommun, Köpings kommun, Arboga kommun, Stockholms universitet, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Mälardalens högskola m.fl. Jan-Erik Johansson, Affärsområdeschef Server & Lagring 08-562 175 66, 073-625 79 66 jan-erik.johansson@caperio.se www.caperio.se


Bäst i Sverige enligt Radar Groups Bäst i Sverige enligt Radar Groups “Leverantörskvalitet i Sverige 2011” “Leverantörskvalitet i Sverige 2011”

Sofie Ericsson, Caperio Sofie Ericsson, Caperio

PERSONLIG– –INNOVATIV INNOVATIV – KOMPETENT PERSONLIG – KOMPETENT Före, under och efter en förändring finns Före, under och efter en förändring finns vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas. vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas.

NICE TO MEET YOU NICE TO MEET YOU

WWW.CAPERIO.SE WWW.CAPERIO.SE


Utveckling och trender på datormarknaden Det har skett en kraftig förändring av marknaden för datorer de senaste åren och utvecklingen kommer att fortsätta. Leverantörerna tjänar allt mindre på att sälja datorer och satsar på att hämta igen marginalerna på produktnära tjänster.

I

förstudien till upphandlingen Klienter har Kammarkollegiet bland annat vänt sig till leverantörerna för att kartlägga trender och utveckling. Många leverantörer anger att fler och fler kunder efterfrågar helhetslösningar där leverantören tar ansvar för hela processen och kedjan och kunden köper klientplattformen som en tjänst. Samtidigt har Kammarkollegiet frågat myndigheterna och än så länge är intresset för arbetsplatsen som tjänst svalt hos de myndigheter som besvarade enkäten, där cirka 13 procent uppger detta som intressant. Även miljöaspekter och energiförbrukning blir alltmer viktigt för kunder. Vidare ser man att kunder i hög utsträckning vill ha mindre, bättre, snabbare och mer underhållsfria produkter där även ergonomi och design är viktiga komponenter. Leverantörerna upplever också att skillnaden mellan företags- och konsumentmarknaden blir allt mindre. Prispress och tjänstefiering

Det har skett en kraftig förändring av mark-

naden under de senaste åren, konstaterar Kammarkollegiet i sin förstudie, och denna förändring kommer av allt att döma att fortsätta. Allt fler företag och offentliga organisationer väljer att köpa datorn och arbetsplatsen som tjänst. Tidigare har kunder ofta köpt in datorer separat, kompletterat med installation, support och helpdesk samt i vissa fall och i varierande omfattning utkontrakterat driften av klientplattformen. Idag köper ofta kunderna helheten med en specifikation för hur varje arbetsplats ska fungera. Priserna är pressade och marginalerna på hårdvara är relativt små. Leverantörer, framförallt tjänste- och outsourcingaktörer, säljer idag ibland datorer med förlust för att istället tjäna pengar på tjänsterna kring arbetsplatsen. Fabrikat, teknik och exakt modell på datorn blir mindre intressant. De flesta återförsäljare, oberoende av storlek, väljer att representera de flesta fabrikat på marknaden. Dock finns det återförsäljare som väljer att lägga fokus på mer specifika tillverkare. Det sker även en förändring i strukturen på återförsäljarmarknaden i form av en konsolidering. Aktörer har köpts upp av andra aktörer, till exempel har Atea köpt Portal och Benzler samt Logica har köpt Conagri. Konsolideringen på IT-marknaden pågår kontinuerligt och kommer sannolikt att fortsätta, den har även intensifierats inom vissa områden under de senaste åren. Det finns framförallt två tydliga drivkrafter i förändringen, nämligen prispress och tjänstefiering. Det finns även ett ökande antal företag som erbjuder tjänster inom området arbetsplats som tjänst.

Produkter och tjänster

I förstudien presenteras även en del intressanta fakta om myndigheternas inköp och hur de tror att behovet av datorer kommer att förändras på 1-3 års sikt. Ungefär 40 procent av respondenterna tror att man kommer behöva öka antalet klienter i organisationen. Och nära hälften anger att de kommer att köpa en högre andel bärbara datorer jämfört med stationära. Inköp av fler tunna klienter är det bara 13 procent som planerar. Som fritextval har 6 procent uppgett att behovet av klienter i form av smartphones och tablets kommer att öka och att det finns ett markant ökat behov av mobilitet i klientplattformen. Kammarkollegiet har i sin förstudie även frågat myndigheterna vilka tjänster man efterfrågar på ramavtalet. På första plats kommer service och underhåll där strax under 80 procent önskar dessa tjänster. Förlängd garanti, miljöåtervinning och förinstallation är också efterfrågade av många och över hälften av organisationerna önskar också utkörning av produkter och destruktion av lagringsmedia. Övriga tjänster som räknas upp är montering och installation, support på befintlig utrustning, försäljning av begagnad utrustning, inventering samt projektledning vid större utbytesprojekt, stöldmärkning och emballagefri leverans. Källa: Kammarkollegiet


» Ramavtal: Klient – datorer, läsplattor, bildskärmar och tunna klienter «

Datorer till myndigheter i hela landet Ett av IT-branschens största ramavtal, vars tidigare ramavtal hittills omsatt cirka 1.8 miljarder årligen, har upphandlats och Klienter från de nya ramavtalen kan börja avropas från och med den 23 juni. Men två av totalt sju avtalsområden är fortfarande under överprövning.

U

pphandlingen är uppdelad i sex olika geografiska områden, varav fem leverantörer valts ut i varje respektive område. Avtalsområde 7, är ett komplement till de övriga med fokus på standardprodukter som ska vara lätta att beställa och köpa. Det omfattar två stationära datorer, tre bärbara och tre tablets med tillbehör och tjänster i fem olika anbudsområden. Myndigheterna kan använda detta ramavtal om de har specifikt behov av någon av de produkterna (fabrikat och modell). Leverantören får under ramavtalen endast sälja angivna produkter, tjänster och tillbehör.

Nyheter i upphandlingen

Till nyheterna i upphandlingen hör att återförsäljarna har dominerat och tillverkarna har fått ta ett steg tillbaka. Endast i ett delområde, avtalsområde 7, har direktsäljande Dell lyckats vinna avtal. Eftersom produkterna inte skiljer sig mycket dem emellan har upphandlingen även ägnat intresse för att kravställa produktnära tjänster såsom installation, underhåll och återvinning. Sådana tjänster levereras idag nästan uteslutande av återförsäljare. Det ger också ett mervärde för avropande myndigheter som har önskemål om att erhålla helhetslösningar från en och samma leverantör. Område 1-6 – Förnyad konkurrensutsättning

Det län och följaktligen region som avropande organisation är lokaliserad i och önskar leverans till är den man ska vända sig till med sina avropsförfrågningar. Vid en förnyad konkurrensutsättning kan separata utvärderingskriterier/börkrav viktas utifrån de verksamhetsbehov som kunden har. Vid avropet kan krav ställas utifrån de krav som inkluderades i upphandlingen, direkt i underlaget och i bilagor. I upphandlingen användes tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Statens inköpscentral använde en poängmodell i upphandlingen där uppfyllande av ett bör-krav gav en fast poäng. Ex 1) om kravet uppfylldes och 0) om kravet inte

Avrop med förnyad konkurrensutsättning Avtalsområde

Omfattar följande län:

Leverantörer

Region 1 – Norra Sverige samt Uppsala och Örebro

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Uppland, Närke och Södermanland

Atea, B2B, Dustin, Invid, Ricoh

Region 2 - Stockholm och Gotlands län

Under överprövning

Region 3 - Västra Sverige

Västra Götaland och Halland

Under överprövning

Region 4 - Sydvästra Sverige

Östergötland, Jönköping och Kalmar

Atea, B2B,Caperio, Dustin, Ricoh

Region 5 - Södra Sverige

Kronoberg, Blekinge och Skåne

B2B, Caperio, Dustin, Ricoh, Svensk IT function

Region 6 – Sverige rikstäckande

Atea, B2B, Dustin, Invid, Ricoh

Avtalsområden 7 – Sverige rikstäckande Stationära datorer

Rangordning 1. Dell 2. Atea 3. Dustin

Bärbara datorer 3

Rangordning 1. Atea 2. Advania 3. Dustin

Bärbara datorer 1

1. Dell 2. Atea 3. Dustin

Tablets

1. Atea 2. Dustin

Bärbara datorer 2

1. Dell 2. Dustin 3. Atea

uppfylldes. Bland annat ställdes tekniska bör-krav och bör-krav inom miljöområdet. Poängen adderades och de anbud som hade högst poäng antogs. Avropande organisation kan göra om denna modell till en procentuell modell eller någon form av mervärdesmodell om det så önskas. Ett exempel på mervärdesmodell som skulle kunna användas är: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas och utvärdering sker enligt den så kallade mervärdesmetoden. Mervärdesmetoden bygger på principen att de utvärderingskriterier i form av bör-krav (utöver pris) som bedöms i utvärderingen, ges ett mervärde. Mervärdet är poäng som omvandlas till kronor, 1 poäng är lika med 1 kr. Vilket värde de olika utvärderingskriterierna har, framgår av respektive krav och kan sättas beroende på faktorer som faktiska värdet, det uppskattade priset på huvudprodukt som efterfrågas, hur viktiga de är för avropande kund etc. Det maximala mervärdet erhålls genom att summera samtliga mervärden för produkten. Mervärdet subtraheras från totalpriset och en jämförelsesumma erhålls. Avropssvaret med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga och antas.

Område 7 – rikstäckande, rangordnat förfarande

Avropsformen är rangordning per anbudsområde och avrop sker enligt samtliga villkor fastställda. Kund kan alltså inte ställa egna krav utan endast avropa de produkter, tjänster och tillbehör/uppgraderingar som finns i ramavtalet. Avtalens omfattning

Ramavtalen för område 7 gäller från och med 25/5-2012 till och med 30/5-2013 med möjlighet till förlängning i upp till 24 månader. Ramavtalen för område 1-6 gäller från och med 23/6-2012 till och med 30/62013 med möjlighet till förlängning i upp till 36 månader. Omsättningen på tidigare ramavtal uppgår till totalt cirka 1,8 miljarder kronor per år varav området bärbara datorer står för cirka 1 miljard, stationära datorer cirka 720 miljoner och bildskärmar cirka 58 miljoner kronor. Ramavtalsansvarig

Klas Lindström 08-7000727 klas.lindstrom@kammarkollegiet.se


» KLIENT «

AVTALSNYTT / kAMMARKOLLEGIET

RICOH

Avtalsleverantören inom IT Vi erbjuder bästa lösning baserat på era behov, oberoende av tillverkare. – Datorer, tunna klienter, skärmar, plattor, tillbehör och tjänster.

D

et är med stor glädje som vi har mottagit tilldelningsbeslut i Kammarkollegiets nya ramavtalsupphandling gällande klienter, i samtliga sex geografiska områden. Den målmedvetna satsningen på att även bli framgångsrik inom klienter, IT-infrastruktur och tjänster har resulterat i en stabil partner som kommer att finnas för er över tid. Vi ser avtalet som en viktig bekräftelse från marknaden på att Ricoh är en stark leverantör på området, såväl nationellt som lokalt. Praktisk information

I nuläget (2012-06-08) är avtal tecknat för fyra av de sex regionerna och de två resterande har överprövats och kan tecknas först efter avslutade processer. Upphandlingen omfattar datorer, tunna klienter, skärmar, plattor, tillbehör och tjänster. De tillverkare vi kan erbjuda er produkter från är bland andra; Acer, Apple, Dell, Eizo, Fujitsu, HP, Igel, Lenovo, LG, NEC, Panasonic, Philips, Ricoh, Sony, Samsung, Toshiba, Wyse m.fl.

Utbildning och certifiering ger trygghet

Våra kundansvariga och tekniker har genom vårt nära samarbete med andra ledande hård- och mjukvarutillverkare den utbildning som gör att du som kund kan vara säker på att vår personal har rätt kompetens. Samtliga regioner med lokal närvaro

Ricoh är den ramavtalsleverantör som både tilldelats samtliga geografiska regioner och har lokala kontor inom dessa. Totalt har vi 26 egna kontor över hela Sverige med personal till er tjänst. Service och support utöver det vanliga

Förutsättningarna för ett effektivt användande är att du snabbt kan få hjälp och service om du behöver det. Därför har vi en extremt stark serviceorganisation med ca 270 egna IT-/tekniker. Varje ärende hanteras enligt ITIL-metodiken och vår First-, Second och Third Line Support ger en snabb bedömning av vilka åtgärder som ska sättas in i varje enskilt fall.

Fredrik Spilsberg, IT Sales Manager Ricoh Sverige AB.

Fakta Företagsnamn: Omsättning: Antal anställda i Sverige: Etablerat år: Huvudkontor: Regional representation:

Certifiering miljö/kvalitet: Avtalsområde: Giltighetstid: Referenser: Andra ramavtal: Kontaktperson: Telefon: Fax: E-post: Hemsida:

18

Ricoh Sverige AB Ca 1,6 miljarder SEK Ca 700 2009 (1917 under annat namn) Solna, Stockholm Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Mora, Norrköping, Nyköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund. ISO 14001, ISO 9001 (även ISO 27001 Informationssäkerhet) Klient – datorer, läsplattor, bildskärmar och tunna klienter. 2012-06-23--2013-06-30 med möjlighet till förlängning i upp till 36 månader. Vänligen kontakta oss för referenser i er region. Bland annat andra avtalsområden med Kammarkollegiet samt SKL Kommentus. Fredrik Spilsberg, IT Sales Manager, Vxl: 08-734 33 00, Direkt: 08-734 34 63 Mobil: 070-789 80 53 E-post: kammarkollegiet@ricoh.se 08-734 33 00 (HK) 08-734 33 11 (HK) kammarkollegiet@ricoh.se www.ricoh.se (Webshop finns)


Er nya avtalsleverantör inom IT Oberoende av tillverkare kan vi erbjuda den bästa lösningen.

Vi är mycket glada och stolta över att vår stora satsning inom IT-området har blivit en framgång. Vi har kompetenta kundansvariga och tekniker till ert förfogande på alla våra 26 Center över hela Sverige. Centralt finns logistik, konfigurationsavdelning samt HelpDesk. Därför har vi unika möjligheter att möta era specifika behov inom ramen för avtalen. Ring oss på 020-32 11 11 och boka ett besök redan idag.

www.ricoh.se | info@ricoh.se


» KLIENT «

AVTALSNYTT / kAMMARKOLLEGIET

DUSTIN

Spara tid och pengar i klienthanteringen Genom Kammarkollegiets ramavtal Klient öppnar sig nu hela Dustins breda sortiment av såväl produkter som tidsbesparande och kostnadseffektiva tjänster på klientområdet. Köp både hårdvara, programvara och kringtjänster från oss och slipp onödigt besvär, hela vägen från inköp och hantering till avyttring.

D

ustin är välkänt för sitt breda sortiment, sin smidiga e-handelsportal och sina snabba, pålitliga leveranser. Men vi erbjuder oss också att hjälpa dig att spara tid och pengar genom en rad effektiviserande tjänster som bygger maximal effektivitet i din klienthantering. Hanteringen av PC, surfplattor och andra klienter stjäl uppmärksamhet, tid och resurser från mer strategiska frågor. För dagens IT-ansvariga är den kanske viktigaste utmaningen att få tid att se framåt och hitta de bästa lösningarna för att stödja verksamheten. Varför inte låta oss sköta allt det krångliga, så att ni får mer tid för det viktiga?

Lägg ordern, så sköter vi resten

I Dustins jättelika logistikcenter i Rosersberg har vi kvalificerad och certifierad personal som kan utföra en rad tjänster i samband med produktleverans, till exempel imageladdning, domänpåläggning, märkning, montering och avemballering. Vi erbjuder dig en lösning där det enda du behöver göra som beställare är att lägga ordern via Dustins e-handelsportal. Sedan sköter vi resten, hela vägen ut till användaren som bara har att slå på datorn och börja använda den.

Täcker in hela livscykeln

Men vi nöjer oss inte med att erbjuda tjänster vid leveransen, utan kan effektivera din hantering av klienterna under hela deras livscykel. När vi hjälper dig ser vår process ut så här: 1. Analys: Vi identifierar vilka lösningar som kan effektivisera din verksamhet. 2. Produktval: Med marknadens bredaste sortiment hjälper vi dig att göra rätt val. 3. Konfiguration: Vi konfigurerar klienterna helt enligt dina önskemål, med tjänster inom montering, märkning och imageladdning. 4. Leverans: Spara ytterligare tid med tjänster som avemballering, expressbud, installation och driftsättning på plats. 5. Service och support: I samarbete med ledande tillverkare och partners erbjuder vi service- och supporttjänster inom hårdvara, programvara och molntjänster. 6. Återtag: Vi ser till att all data raderas på ett korrekt sätt och att uttjänt utrustning återvinns med ett minimum av miljöpåverkan. Hör gärna av dig till oss via kontaktpersonen nedan, så berättar vi mer! Dustin är Nordens ledande återförsäljare av IT- och hemelektronikprodukter på Internet och telefon. Försäljningen sker i Sverige, Danmark och Norge och kunderna

Michael Lagerström, Dustin AB.

utgörs av företag, offentlig sektor och privatpersoner. Dustins konkurrensmedel är ett sortiment som omfattar mer än 240 000 produkter, snabbhet och service. Koncernen har 450 anställda och omsätter 4,5 miljarder kronor.

Fakta Företagsnamn: Omsättning: Antal anställda i Sverige: Etablerat år: Huvudkontor: Regional representation: Certifiering miljö/kvalitet: Avtalsområde: Giltighetstid: Referenser:

Andra ramavtal: Kontaktperson: Telefon/fax: E-post: Hemsida:

20

Dustin AB 4,5 miljarder SEK 10/11 389 1984 Augustendalsvägen 7, 131 52 Nacka Strand Säljkontor i Kristianstad ISO 9001, 14001 Klient, tillbehör och tjänster 2012-06-23 - 2013-06-30 Försvarsmakten Logistik, Kristianstad Kommun, Ungdomsstyrelsen, Brottsförebyggande Rådet, Riksantikvarieämbetet, Helsingborg Stad, Filminstitutet och Talbok & Punktskriftsbiblioteket.SKL Kommentus. Licensförsörjning 2010, Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör 2008 – DANTE, SKL Kommentus IT-produkter MM10 Michael Lagerström 08-553 44 000/ 08-553 44 330 michael.lagerstrom@dustin.se www.dustin.se


Från order till användarklar dator

1 Din order kommer in med tjänsterna specificerade.

Ordern skrivs automatiskt ut inne på konfigurationscentret.

Imageladdning görs enligt dina önskemål.

7 Vi installerar till exempel extra minneskort.

Den beställda hårdvaran hämtas på lagret.

5

4 Hårdvaran plockas upp och konfigureras.

3

2

8 Stöld- & inventariemärkning sker i enlighet med ditt system.

www.dustin.se/public |

Telefon: 08-553 44 477 E-mail: public@dustin.se

6 Domänpåläggning utförs för ditt interna nätverk.

9 Paketet läggs på rullbandet för utleverans med Postens företagspaket.


Allt fler dieselbilar hos svenska myndigheter Andelen dieselbilar ökade markant under 2011 jämfört med året före bland inköpta och leasade bilar hos landets myndigheter. Bilar med alternativ teknik – el, gas eller etanol – minskade. Det framgår av Transportstyrelsens årliga sammanställning.

M

yndigheter som lyder under regeringen måste köpa eller leasa bilar som överensstämmer med regelverket i förordning 2009:1. Den säger att bilarna, med vissa undantag för en del specialfordon, dels ska vara miljöbilar (enligt reglerna om skattefrihet i fem år), dels uppfylla vissa säkerhetskrav enligt Euro Ncap, dels till 75 procent vara utrustade med alkolås. För att följa upp hur myndigheterna uppfyller dessa krav, vars syfte är att öka andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar inom staten, måste myndigheterna varje år rapportera sina inköp och leasing av fordon till Transportstyrelsen. Myndigheterna har blivit bättre på att rapportera. Sedan 2009 har andelen som rapporterar ökat från 74 procent till 92 procent 2011. Det betyder att 17 av 228 myndigheter fortfarande inte rapporterade alls i fjol.

Diesel vanligast Så här fördelade sig myndigheternas personbilar per bränsletyp 2011: Diesel: 1 026 st Bensin/Etanol: 410 st Bensin: 67 st Bensin/Gas: 65 st Bensin/El: 18 st

Alternativa bränslen minskar

Andelen miljöbilar inom svenska myndigheter har ökat, speciellt bland de myndigheter som inte köper utryckningsfordon: från 82 procent 2010 till 88 procent 2011. Siffran är baserad på de bilar som lyder under miljöbilskrav, vilket inte alla myndigheters bilar har, som till exempel bilar för fler än fyra passagerare, bilar anpassade för personskydd, bilar för spaningsverksamhet samt hälften av myndigheternas utryckningsfordon. Sammanlagt var 28 procent av fordonen utrustade med teknik för alternativa bränslen eller bensin i kombination med eldrift. Det är en minskning från 34 procent 2010. Bensinbilarna har gått från en 9-procentig andel 2010 till 4 procent 2011. Andelen dieselfordon har ökat markant, från 57 procent 2010 till 68 procent 2011. Större bilpark

Samtidigt har den sammanlagda bränsleåtgången för myndigheternas etanol- och gasbilar ökat; bensin med 34 procent, etanol med 9 procent och gas med 64 procent. Förklaringen förmodas vara att det helt enkelt köptes och leasades fler fordon under 2011 (1 782 st) jämfört med 2010 (1 371). Etanolbilarna har tankats med etanol till 69 procent och gasbilarna med gas till 83 procent. Transportstyrelsen rapporterar om stora brister gällande myndigheters alkolås. Ambitionen är att 75 procent av fordonsparken ska vara utrustad med alkolås. I rapporteringen uppges bara 13 procent vara det (även om brister i rapporteringsrutinerna kan innebära att det är fler). Endast fem av myndigheterna klarar målet. Av utryckningsfordonen är endast 29 procent miljöbilar. Kravet är minst 50 procent. Orsaken tros vara att Saab har gått i konkurs och att Volvo har lagt ner en modell. Källa: Transportstyrelsen

Saknar rapporter 17 av 228 myndigheter rapporterade inte sitt bilinnehav till Transportstyrelsen. Ett par av dem är mycket små myndigheter men följande sju har mellan 100-1000 anställda: Karlstads universitet Länsstyrelsen i Skåne län Kungliga Biblioteket Statens energimyndighet Verket för innovationssystem Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen i Blekinge län


» Ramavtal: Tjänstefordon och förmånsbilar «

Miljö- och säkerhetskrav i fokus Upphandlarna på Statens inköpscentral på Kammarkollegiet gör bedömningen att andelen miljöbilar kommer att öka. År 2010 var det totala antalet anskaffade tjänstefordon och förmånsbilar inom statliga myndigheter cirka 1400 stycken per år.

S

tatens inköpscentral tecknade i september 2011 ramavtal för Tjänstefordon och förmånsbilar. Ramavtalsområdet syftar till att stödja myndigheternas anskaffning och användning av tjänstefordon och förmånsbilar som uppfyller förordningen (SFS 2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Ramavtalet är indelat i åtta ramavtalsområden (fordonsklasser) med fyra klasser av personbilar, två klasser minibussar och två klasser lätta lastbilar. Ramavtal tecknades ursprungligen med sammanlagt nio leverantörer, men ett avtal har utgått. Mer information i rutan här intill.

Avrop

För detta ramavtalsområde gäller förnyad konkurrensutsättning. Den sker genom att avropande myndighet skickar en skriftlig inbjudan (avropsförfrågan) till samtliga leverantörer inom aktuell fordonsklass. Beställaren har vid avropet möjlighet att precisera sitt behov genom att lägga till krav inom ett eller flera områden. Vid avrop kan följande kriterier för tilldelning av kontrakt användas:

Ramavtalet med Ana Trollhättan har utgått 2012-03-31

1. Säkerhet, exempelvis utökade krockskyddskrav, lastöglor i kombimodeller, intelligent stöd för anpassning av hastigheten (ISA). 2. Miljö, exempelvis utökade utsläppskrav, miljömärkning av däck, energieffektivitet. 3. Komfort, exempelvis servostyrning, elvärme, luftkonditionering. 4. Utrustning och tillbehör, exempelvis alkolås, dragkrok, GPS. 5. Funktionella och tekniska egenskaper, exempelvis fyrhjulsdrift, lastförmåga, drivmedel. 6. Service och garantier, exempelvis serviceintervall, lånebil, serviceverkstad på stationeringsort. 7. Myndighetsspecifika krav, exempelvis bilar anpassade för förarprov, hinder mot fritagning. 8. Pris

Vägledning och Avtalsmallar finns på Statens inköpscentrals webbplats avropa.se. Avtalets omfattning

Ramavtalen är giltiga till och med 2013-1031 och kan förlängas av Statens Inköpscentral i upp till 24 månader. År 2010 var det totala antalet anskaffade tjänstefordon och förmånsbilar inom statliga myndigheter cirka 1400 stycken per år. Statens Inköpscentral gör i sin förstudie inför upphandlingen bedömningen att andelen miljöfordon inom upphandlingsområdet kommer att öka under ramavtalsperioden. Ramavtalsansvarig

Lars Hellström Tel: 08-700 07 57 lars.hellstrom@kammarkollegiet.se


» Tjänstefordon «

AVTALSNYTT / kAMMARKOLLEGIET

RENAULT

Säkerhet, miljö och kvalitet Renault Nordic är en av Renault SAS i Frankrike helägd distributör för Norden med huvudkontor i Stockholm, Kista. Renault säljs och servas av Svensk Volvohandel som är ett av Sveriges mest välutbyggda bilåterförsäljarnätverk. Detta borgar för en god tillgänglighet och servicenivå över hela vårt avlånga land. Säkerhet, Miljö och Kvalitet är Renaults ledord i allt man gör.

R

enault har sedan många år en omfattande och intensiv forskning inom trafik-, kör- och krocksäkerhet. Vi har egna läkare som dagligen arbetar med att förbättra säkerheten i bilarna. Hela 12 modeller av Renaults modellprogram har högsta betyg i EuroNcap. Miljö är den andra hörnstenen och alla Renaults fabriker över hela Europa är ISI 14001 miljöcertifierade och på flera fabriker är vattnet vi släpper ut renare än vattnet som kommer in i fabriken, till exempel vid fabriken i Maubuege, där vi tillverkar Kangoo för såväl diesel, bensin och E85 som för eldrift. Under 2012 lanserar Renault på bred front en range på tre olika elbilar i Europa.

Först ut i Sverige är Kangoo ZE, som är en transportbil i hela tre olika versioner: 3 m³, 4 m³ och med en 5-sätesversion. Kangoo ZE blev vald till ”Van of the Year 2012” och kommer med stor sannolikhet att bli storsäljaren i elbilssegmentet i Europa och i Sverige. Kvalitet är den tredje av de viktigaste hörnstenarna för Renault. Fristående undersökningar, som exempelvis senaste tyska ADAC, visar att Renault placerar sig top3 i Clio, Megane, Scenic och Laguna segmenten. I Sverige är 5 års garanti standard på alla våra personbilar.

Fakta Företagsnamn: Omsättning: Antal anställda i Sverige: Etablerat år: Huvudkontor: Avtalsområde: Fordonsklass B: Fordonsklass C: Fordonsklass D: Fordonsklass E: Fordonsklass H: Giltighetstid: Andra ramavtal: Kontaktperson: Telefon: E.post: Hemsida:

24

Renault Nordic Aktiebolag 4 miljarder kronor 114 2007, i Norden Esbogatan 12, 164 74 Kista Tjänstefordon och förmånsbilar Större småbilar med tjänstevikt mellan 1251 - 1500 kg Mellanstora bilar tjänstevikt mellan 1501 – 1700 Minibussar med 5 eller 6 sittplatser utöver förarplatsen Minibussar med 7 eller 8 sittplatser utöver förarplatsen Lätta lastbilar med skåp 2011-10-20--2013-10-31 SKL Kommentus Fordon 2012 Fredrik Wigelius 08-585 75 200 renault.sverige@renault.com www.renault.se


0,44 LITER PER MIL 7 SITTPLATSER PER BIL

RENAULT GRAND SCENIC 1.6 dCi BOSE EDITION LEASING 1.927:-/MÅN. EXKL. MOMS FÖRMÅNSVÄRDE 1.733:-/MÅN. ®

REK. PRIS FÖR FÖRETAG 244.500:-

I BOSE® EDITION INGÅR • • • • •

BOSE-STEREO 8+1 HÖGTALARE KLIMATANLÄGGNING 17" ALUMINIUMFÄLGAR TOMTOM™-NAVIGATION PARKERINGSRADAR FRAM OCH BAK MED KAMERA • LED-LAMPOR FRAM

VÄLJ RENAULT SOM DIN NÄSTA FÖRETAGSBIL. Renault Grand Scenic – lägst bränsleförbrukning i klassen. LÄS MER PÅ RENAULT.SE

Renault Grand Scenic 1.6 dCi Bose® Edition. Bränsleförbrukning vid blandad körning: från 4,4 l/100 km. CO2 utsläpp: från 114 g/km. Leasing via Renault Billeasing/Svensk Vagnparksfinans baserad på 30% förhöjd förstahyra, 36 mån, 75.000 km och garanterat restvärde. Förmånsvärde netto/månad vid 50% marginalskatt. Lokala avvikelser kan förekomma. Gäller endast företag. Erbjudandet gäller t.o.m 30/6 2012 och kan ej kombineras med andra företagsrabatter eller ramavtal. Bilen på bilden är extrautrustad. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel.


Pågående upphandlingar hos SKL Kommentus Inköpscentral (per den 7 juni 2012) Bemanningstjänster 2012

2012-09 Avtalsstart

Elenergi 2013

2012-05 Avtalsstart

Elevdatorer inklusive pedagogiskt lärande 2012 2012-06 Avtalsstart

Enskilda platser i särskilt boende, Skåne 2012 2012-09 Avtalsstart

HVB barn och unga 0-24 år och familjer Skåne, Halland, Kronoberg 2012-09 Avtalsstart

HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Skåne 2012-09 Avtalsstart

Hygien- papper och plastmaterial 2012 2012-10 Avtalsstart

IT-konsulttjänster 2012 2012-05 Avtalsstart

Juridiska tjänster Skåne 2012 2012-04 Avtalsstart

Lunchkuponger och lunchkort 2012 2012-04 Avtalsstart

Parkmaskiner och gräsklippare 2012 2012-07 Avtalsstart

Park- och lekmaterial 2012

Ett urval av planerade upphandlingar hos Statens inköpscentral IT-konsulttjänster 2012

En förstudie inför nästa ramavtalsupphandling inom området IT-konsulttjänster har nu påbörjats hos Statens inköpscentral på Kammarkollegiet. Förstudien avses bli färdig under hösten och därefter kan upphandlingen starta sent hösten 2012. Målet är att upphandlingen kan avslutas under första halvåret 2013. Färdiga ramavtal kommer då att finnas tillgängliga för avrop tidigast våren 2013. Kommunikation som tjänst (KST)

Projektet förstudie inför en eventuell kommande ramavtalsupphandling av Kommunikation som tjänst (KST) är nu påbörjad. Förstudien omfattar en del i ramavtalsområdet Datakommunikation, nätverk och telefoni. Förstudien planeras bli färdig under hösten 2012. Därefter kan en eventuell upphandling påbörjas med mål att teckna färdiga ramavtal för avrop när nuvarande går ut den 17 mars 2013. Operatörstjänster och transmissionstjänster

En förstudie har påbörjats inför en eventuell kommande ramavtalsupphandling av operatörstjänster och transmissionstjänster. Förstudien avser ramavtalsområdet telekom och datakommunikation och utgår från nuvarande ramavtal ”Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissiontjänster 2008”. Förstudien ska undersöka behovet, marknadens utveckling med mera inför en eventuell ramavtalsupphandling inom området. Förstudien planeras bli färdig under hösten 2012. Därefter kan en eventuell upphandling påbörjas med mål att teckna färdiga ramavtal för avrop när nuvarande går ut den 5 maj 2013. Elektronikkomponenter

Nuvarande statligt ramavtal avseende elektronikkomponenter gäller till den 31 december

2012-01 Avtalsstart

Skrivare och kopiatorer 2011 2012-01 Avtalsstart

Städredskap, rengöringsmedel 2012 2012-05 Avtalsstart

Surfplattor 2012 inklusive tjänsten pedagogiskt lärande 2012-08 Avtalsstart

Vitvaror 2012

2012-06 Avtalsstart

Yrkeskläder och skor 2012 2012-06 Avtalsstart

Öppenvårdsverksamhet 2012 Skåne, Halland, Kronoberg 2012-09 Avtalsstart

26

2012. Ramavtalet innefattar följande sortiment: Säkringar, säkringshållare, lysdiodlampor/lamphållare, strömställare, automatsäkringar, reläer, givare, märkning/knappar/rattar, kontaktdon/tillbehör, monteringsmateriel/ mönsterkort, inkapslingar, elektronikboxar, inbyggnadssystem, fläktar, kabeltillbehör, kabel, transformatorer, induktanser, motstånd, potensiometrar, kondensatorer, laddare/nätaggregat, halvledare/dioder, halvledare/transistorer, halvledare/tyristorer, halvledare/IC kretsar, kristaller/oscillatorer, optokomponenter, kylelement, lasrar, mätinstrument och byggsatser samt övrigt sortiment inom elektronikkomponentområdet. En förstudie har påbörjats för att undersöka förutsättningarna för en ny ramavtalsupphandling inom området. Arbetet med förstudien beräknas vara klart senast den 30 juni 2012. Hygien- och städprodukter

Nuvarande statligt ramavtal avseende Hygienoch städprodukter innefattar följande områden: Servering, handskar och skydd, hygienpapper, torkpapper och tillbehör, påsar, säckar och källsortering, rengöring och redskap, städmaskiner med sladd (ej obligatorisk). Enligt information som framkommit i förstudien bör en upphandling initieras så snart som är möjligt. Det nuvarande ramavtalet går inte att förlänga ytterligare. Detta medför att ramavtalet är giltigt t o m den 16 november 2012. Avrop enligt ramavtalet får ske genom leveransavtal, vars löptid aldrig kan överstiga ramavtalets giltighetstid med mer än 90 dagar. Observera att ett leveransavtal inte får tecknas senare än 90 dagar före ramavtalets sista datum. Tidsplan för ny upphandling är ännu inte upprättad, men det kommer troligen bli fråga om minst tre månaders ramavtalslöst tillstånd.

Ett urval av planerade upphandlingar hos SKL Kommentus Inköpscentral Kommunikation som tjänst 2012

Upphandlingen Kommunikation som tjänst 2012 omfattar datakommunikation, nätverk och telefoni för fast och mobil telefoni. Planerad avtalsstart är december 2012. Upphandlingen kommer även att omfatta telefoner, kommunikationsutrustning, enklare nätverksutrustning och tillbehör. Målet med upphandlingen är att myndigheter med stöd av ramavtalen kan anskaffa fast och mobil telefoni med tillhörande varor utan att behöva genomföra separata upphandlingar i varje enskilt fall.

Energikonsulter 2012

Upphandlingen Energikonsulter 2012 omfattar konsultativa tjänster inom energiområdet. Planerad avtalsstart är december 2012. Ramavtalet ger myndigheter och enheter möjlighet att enkelt avropa såväl standardtjänster som skräddarsydda lösningar till förmånliga villkor. Det underlättar för myndigheter och enheter att möta skärpta lagkrav och krav för bidrag inom energieffektiviseringsområdet. SKI genomför upphandlingen i nära samarbete med SKL, MSR och leverantörsbranschen.


Bäst i Sverige enligt Radar Groups Bäst i Sverige enligt Radar Groups “Leverantörskvalitet i Sverige 2011” “Leverantörskvalitet i Sverige 2011”

Anna Holmberg Anna Holmberg IT Chef, Beijer Byggmaterial IT Chef, Beijer Byggmaterial

PersonalenpåpåCaperio Caperio verkar trivas väldigt Personalen verkar trivas väldigt brabra påjobbet. jobbet.Jag Jaggillar gillar möten med människor som på möten med människor som tyckerdet detärärkul kulatt att jobbet och som tycker gågå tilltill jobbet och som brinnerför försitt sittarbete. arbete. brinner

NICE TO MEET YOU NICE TO MEET YOU

WWW.CAPERIO.SE WWW.CAPERIO.SE


För dig som upphandlar PC, notebooks, bildskärmar eller hela ITinfrastrukturlösningar är det inte bara angeläget att ramavtalet spar pengar åt samhället. Utrustningen ska också ligga i teknisk framkant, vara ergonomisk och ha en ekonomi som sträcker sig längre bort än själva investeringen. Driftskostnader kan skilja på tusentals procent – en kostnad som inte bara påverkar ekonomin, utan även miljön. För allt hänger ihop. Allt är delar av samma mynt. Eller snarare delar av samma kretslopp. Med IT-lösningar från Fujitsu får du alltid nästa generations IT-utrustning för mobilitet och flexibilitet. När vi produktutvecklar innebär innovation och framsynthet mer än bara ett strikt tekniskt perspektiv. Vår Svanenmärkning står som garant för att alla våra produkter är energisnåla, ergonomiska och att vi undvikit förbjudna kemikalier som kan skada människor och natur. Detta gör Fujitsus produkter särskilt enkla att återvinna. Det är bland annat därför Fujitsus ITutrustning varit upphandlad under så många år. Det blir ett naturligt beteende.

Läs mer: se.fujitsu.com

Avtalsnytt nr1 2012  

Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 3-2012. Servrar och lagring samt närliggande produkter och tjänster Klient – datorer, läsplattor,...