Page 1

Avtalsnytt nr 5 2011

Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 5 2011

LICENSFÖRSÖRJNING IT-UTBILDNING FLYGRESOR, INRIKES


AVTALSNYTT

Produktnära tjänster allt viktigare Den statliga inköpscentralens förstudie gällande området datorklienter visar att en kommande ramavtalsupphandling måste inkludera många produktgruppen, men man väljer att lämna smartphones utanför ramavtalsområdet.

P

å ett seminarium den 16 juni 2011 presenterade Kammarkollegiet förstudien gällande området Klienter (tidigare ramavtalsområde PC och bildskärmar). De nuvarande ramavtalen går ut den 22 juni 2012. Syftet med förstudien har varit att kartlägga behov och marknad inför en eventuellt kommande ramavtalsupphandling. Av den enkätundersökning som Statens inköpscentral på Kammarkollegiet har gjort framgår att organisationer köper in klienter på mer än ett sätt. En stor majoritet (86,8 %) av de tillfrågade gör avrop på Kammarkollegiets ramavtal, men genomför även egna upphandlingar som ett komplement till ramavtalen, exempelvis när det gäller tillbehör för små belopp eller specifika behov. På frågan varför Kammarkollegiets ramavtal inte använts, framgår att organisationer istället valt att ansluta sig till SKL Kommentus ramavtal (endast för kommuner) eller genomföra egna upphandlingar eftersom de har behov av att ställa egna specifika krav. Ett antal organisationer anger också att de köper klienter som tjänst eller har lagt ut hela driften av IT där klienter ingår. Målet med enkätundersökningen var att undersöka behovet av produkter och tjänster inom området samt ta in generella synpunkter gällande upphandling av ett statligt ramavtal för klienter.

r&OSFGFSFOTHSVQQNFEEFMUBHBSFGSÇONZOdigheter, kommuner och landsting har aktivt deltagit i förstudien och bidragit med värdefull information, synpunkter och kvalitetsgranskning. En kommande upphandling bör i stort omfatta produktgrupper som bärbara och stationära datorer, bildskärmar, tablets, tunna klienter, ”ruggade” datorer och tablets, tillbehör och produktnära tjänster. Eftersom Statens inköpscentral använder sig av elektronisk upphandling och systemet TendSign, kommer en framtida upphandling inom området att genomföras i TendSign. Återförsäljare kan få lämna anbud

Ett kommande ramavtal måste möjliggöra att organisationerna kan välja bästa produkt, oavsett fabrikat, vid varje avropstillfälle. Det måste vara möjligt att kravställa prestanda, kvalitet och energisnålhet samt att utvärdera avropssvaren gällande dessa parametrar. Eftersom själva produkten eller hårdvaran endast är en del av leveransen och den stora delen idag utgörs av tjänster som levereras nästan uteslutande av återförsäljare rekommenderas det att det i en kommande upphandling görs möjligt även för återförsäljare att lämna anbud. Att möjliggöra för återförsäljare att lämna anbud skulle innebära en stor förändring i ramavtalskonstruktionen.

Omfattning och bakgrund

r 'ÕSTUVEJFO IBS PNGBUUBU CÅSCBSB PDI TUBtionära datorer, bildskärmar, tillbehör och produktnära tjänster. r /VWBSBOEF SBNBWUBM GÕS CÅSCBSB PDI TUBtionära PC samt bildskärmar går ut den 22 juni 2012. r 4ZĕFU WBS BUU TBNMB JOGPSNBUJPO PN marknaden, undersöka offentlig sektors behov, belysa förutsättningarna för en upphandling inom området samt ange inriktning och omfattning.

Bärbart säljer bäst

Det är bärbara datorer som säljer bäst. Köpsuget på bärbart väntas fortsätta öka medan behovet av stationära datorer sjunker. I förstudien framskymtar också ett markant ökat intresse för produktnära tjänster av olika slag. Enkelhet och flexibilitet

Ramavtalen måste vara flexibla för att säkerställa att offentlig sektor inte blir up-

pbunden vid gammal teknik. Behovet av mobilitet i klientplattformen ökar. Tunna klienter, molntjänster och öppen programvara i produkter kommer alltmer. Idag finns en snabbt växande marknad med molnoperatörer som levererar IT-infrastrukturer i flera lager, tredjepartleverantörer som levererar programvarutjänster i dessa moln och utvecklingsbolag som levererar molnplattformar som kan installeras internt i verksamheter. Gradvis flyttas nu information, tjänster och funktioner över till moln. Användare når information och tjänster via tunna klienter eller IT-prylar av olika slag. Våra skärmar blir fönster in i olika moln. Så kallade smartphones blir får allt fler datorfunktioner och andra produkter får också telefonifunktion vilket gör att gränserna mellan dem blir allt mer diffusa. Statens inköpscentral på Kammarkollegiet har valt att inte ta med smartphones i detta ramavtalsområde (då de menar att huvudsyftet är telefoni) medan den produktgrupp som de kallar ”tablets” (pekplattor, surfplattor etc) ingår. Omsättningen på nuvarande ramavtal uppgår till totalt cirka 1,8 miljarder kronor per år varav området bärbara PC står för cirka 1 miljard, stationära PC för cirka 720 miljoner och bildskärmar för cirka 58 miljoner kronor. Arne Öster


LICENSFÖRSÖRJNING

Licensförsörjning 2010 - ett stort utbud av programvaror i olika licensformer med tillhörande tjänster

R

amavtalsområdet Licensförsörjning 2010 omfattar en rad olika generella programvaror för offentlig sektors behov och som installeras och används i kundernas IT-miljöer. De tjänster som ingår i avtalen är främst licenshantering (Software Asset Management), installationstjänster, konfigurations-och anpassningstjänster, support och underhåll. Syftet med upphandlingen Licensförsörjning 2010 är att, utgående från offentlig sektors behov och marknadens utbud, underlätta försörjningen av programvaror i olika licensformer med tillhörande tjänster samt att uppnå bästa möjliga villkor för anskaffning.

Följande programvaruområden omfattas av ramavtalen:

r,POUPSTTUÕE r*OGPSNBUJPOTGÕSTÕSKOJOH r0QFSBUJWTZTUFN r4ÅLFSIFUTQSPHSBNWBSB r%SJĕTUÕETQSPHSBNWBSB r5JMMHÇOHTIBOUFSJOH "TTFU.BOBHFNFOU

r.FMMBOQSPHSBNWBSB .JEEMFXBSF

r6UWFDLMJOHTWFSLUZH r%BUBCBT r4UBUJTUJLQSPHSBNWBSB Programvaror som inte omfattas av ramavtalen är:

r*OCZHHEBTZTUFN &NCFEEFETZTUFNT

r'BTUBQSPHSBN 'JSNXBSF

r )ÇSEWBSB NFE UJMMIÕSBOEF QSPHSBNWBSB t.ex. en Appliance r7FSLTBNIFUTTQFDJđLBTZTUFN r1SPHSBNWBSBTPNUKÅOTU 4PĕXBSFBTB4FSvice) Det finns inga begränsningar i antal programvaror eller programvarutillverkare. Således kan en kund avropa vilken programvara som helst så länge programvaran ryms inom ramavtalsområdet. Ramavtalsleverantörer får under ramavtalsperioden fritt addera, byta ut och ta bort programvaror så länge samtliga avtalsvillkor är uppfyllda.

Förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtalen ska ske genom en förnyad konkurrensutsättning. En förnyad konkurrensutsättning innebär att avrop ska föregås av en skriftlig inbjudan (avropsförfrågan) som skickas till samtliga ramavtalsleverantörer Kammarkollegiet har tecknat ramavtal med. Tanken med detta förfarande är att den förnyade konkurrens som uppstår vid avropet ska leda till att kontrakt tecknas med den ramavtalsleverantör som kan erbjuda den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. Ett avrop kan omfatta programvaror och tjänster inom ett eller flera områden ovan. Avropet kan utformas som ett fastprisuppdrag för att uppnå specificerade resultat, timpris, takpris eller olika former av incitamentsmodeller. Observera att programvarornas egenskaper och kvaliteter inte utvärderas i denna upphandling, detta kan i stället göras i den förnyade konkurrensutsättningen. Analysera behoven och för dialog med leverantörer

Innan ett avrop görs från ramavtalen bör en grundlig analys göras av vilka behov som finns. Det är viktigt att efterfrågade programvaror och tjänster specificeras så noggrant som möjligt i avropsförfrågan. Det efterfrågade får dock inte beskrivas på ett sådant sätt att endast en ramavtalsleverantör kan bli aktuell för avropet då detta skulle strida mot de grundläggande principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet som regleras i lagen om ofGFOUMJHVQQIBOEMJOH -06 TBNUMFEBUJMMFO för myndigheten ogynnsam konkurrenssituation. Innan avropsförfrågan skickas ut kan avropande myndighet föra en dialog med ramavtalsleverantörerna. Det är av mycket stor vikt att samtliga ramavtalsleverantörer bjuds in till detta och att alla likabehandlas. Genom dialogen kan förmågan att leverera säkerställas och myndigheten får värdefull information om vilka möjligheter som finns

att uppfylla myndighetens behov. Tjänsterna, i huvudsak konsulttjänster, som upphandlas är helt kopplade till programvaran som köps på ramavtalen, tidpunkten för utförandet av tjänsten kan dock vara skild från köpet av programvaran. Det är för kunden tillåtet att köpa tjänster från en ramavtalsleverantör inom Licensförsörjning 2010, även om kunden köpt programvaran från en annan ramavtalsleverantör inom Licensförsörjning 2010. Licenshantering (Software Asset Management)

Med licenshantering avses programvara med tillhörande konsulttjänster rörande rådgivning, kontroll och optimering av tillgångar samt behov av programvarulicenser, ofta med hjälp av speciell programvara avsedd för detta. Denna programvara får erbjudas som ”Programvara som tjänst” och är således ett undantag. Licenspartner får även erbjuda utbildning till myndighetens licensansvariga i att använda tjänsten. Om kunden har köpt tjänsten licenshantering och leverantören har brustit i sitt åtagande är det leverantörens ansvar att ersätta för underlicensiering. Om kunden har lagt ut sin licenshantering på leverantören måste kunden självklart uppfylla sina skyldigheter enligt kontraktet. Således kan leverantören aldrig bli ersättningsskyldig när kunden inte gjort som leverantören rekommenderar och detta innebär underlicensiering. Det juridiska ansvaret kan inte överföras till annan part. Ramavtalen för Licensförsörjning kan nyttjas av samtliga statliga myndigheter i Sverige samt vissa stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten samt de kommuner och landsting som anges i dokumentet avropsberättigade på www.avropa.se Arne Öster


Âť LICENSFĂ–RSĂ–RJNING ÂŤ

AVTALSNYTT / CRAYON

Crayon

LÜnsammare välja en licenspartner fÜr lÜpande inkÜp av programvaror

K

ammarkollegiet har tagit fram ett nytt ramavtal fĂśr licenshantering och kĂśp av programvaror och konsulttjänster JOPNPĈFOUMJHTFLUPS'Ă•SVUPNBUUEV kan be sju utvalda ramavtalsleverantĂśrer om priser vid varje inkĂśp, kan du även välja en partner fĂśr en längre period. Det senare är oftast lĂśnsammast, säger Crayon. Ramavtalet LicensfĂśrsĂśrjning 2010 är, enligt Daniel Melin pĂĽ Kammarkollegiet, â€?till fĂśr att hjälpa myndigheter att säkerställa rätt kompetens fĂśr kĂśp av programvaror och relaterade tjänsterâ€?. De sju utvalda ramavtalsleverantĂśrerna motsvarar därfĂśr hĂśga krav vad gäller utbud och kompetens. â€?Vi ser mycket positivt pĂĽ det nya ramavtaMFUu TĂ…HFS +PBDIJN )BHTUSĂ•N QÇ $SBZPOu /VLBOWJTWBSBVQQNPUPMJLBCFIPWJOPN vĂĽra specialistomrĂĽden och skapa ännu bättre lĂśsningar. PĂĽ kort tid har vi fĂĽtt 30 fĂśrfrĂĽgningar av mer komplex natur. Det visar hur efterfrĂĽgat ramavtalet är.â€? Joachim är säker pĂĽ att de kan tillfĂśra än mer kompetens tack vare bred erfarenhet, och ett nätverk med 40 kompetenta konsultpartners inom olika omrĂĽden. Pär Abelson, pĂĽ Cybercom, understryker att de stĂĽr redo med sitt tjänsteerbjudande fĂśr alla kunder som vill fĂśrbättra sitt verksamhetsstĂśd.

Flera skäl att välja en licenspartner

Det kan verka lÜnsamt att prispressa alla ramavtalsleverantÜrer vid varje inkÜp. Men nackdelarna är flera. Du für olika partners fÜr olika licenser och konsultinsatser. Ingen ser helheten och tar därfÜr inte reda pü om du behÜver det du kÜper, om du betalar fÜr oanvända licenser eller om du använder program olagligt. Vissa tillverkare, som Microsoft, har ocksü regler fÜr hur ofta du kan byta leverantÜr. Och det kan bli svürt att t.ex. samordna leverans och installation. Slutsats? Ju fler leverantÜrer du har, desto mer kompetens och tid krävs av dig som skÜter inkÜpen och licenshanteringen.

Adobe, Citrix, Quest och inte minst Microsoft som bara tillüter ca 10 fÜretag per land att hantera avancerade avtalsformer. Allt detta innebär bra villkor frün leverantÜrerna och bra priser till slutkund. En nulägesanalys är en bra start

)BSOJSÅUUQSPHSBNWBSPSPDISÅUUMJDFOTFS Betalar ni fÜr mer än ni utnyttjar? En nylägesanalys ger svaren. Crayon gÜr analysen till fast pris.

Unik spetskompetens, bra prisavtal

Crayon är lÜsningsorienterade. De levererar inte bara program och tjänster. De frügar varfÜr du gÜr ditt val och fÜrsÜker alltid finna den bästa lÜsningen. Ett expertomrüde är Software Asset Management (SAM), som Ükar effektiviteten och minskar kostnader och risker kring hantering av programvaror. Crayons kompetens anses unik i branschen. 'MFSBBWLPOTVMUFSOBBOMJUBTĔJUJHUTPNGÕSF läsare, och olika programvarutillverkare �lüOBSuEFNWJECFIPW'ÕSFUBHFUÅSPDLTÇDFS tifierade inom flera kompetensnivüer av alla viktiga leverantÜrer, bl.a. IBM, Symantec,

FAKTA Antal anställda: Huvudkontor: Regional representation i: CertiďŹ ering leverantĂśrer:

Aktuellt avtalsomrĂĽde: Giltighetstid: Kontaktperson: Telefon: E-post: Hemsida:

4

450 Landsvägen 50, 1772 63 Sundbyberg, Sverige Stockholm GÜteborg, Örebro Microsoft (ESA Enterprise Software Advisor, LAR Large Account Reseller, AER, SAM, SPLA m.fl), Symantec Platinum Partner, Citrix Gold Partner, VMware Enterprise Partner, Oracle LMS Partner, SuperOffice Platinum Partner Kommuner, landsting och myndigheters behov av licenser, Software Asset Management (SAM) och tillhÜrande konsulttjänster. Avtalet gäller under de närmaste 2 üren (med option pü ytterligare 24 münader) Joachim HagstrÜm 08 – 505 307 30 avropa@crayon.se www.crayon.se

Avtalsnytt 5 2011 | www.offentligaaffarer.se


MANAGEMENTKONSULTTJÄNSTER


PULSEN.SE

IT AV MÄNNISKOR FÖR MÄNNISKOR.

Erfarenhet och innovation är en oslagbar kombination. Vi erbjuder närmare ett halvt sekels erfarenhet av verksamhetsutveckling i nyskapande IT-tjänster.

IT´s a promise


IT-UTBILDNING

IT-utbildning 2010

R

kontrakt(leveransavtal) fÜr IT-utbildning 2010 finns ocksü framtagen och en mall vid avropsfÜrfrügan är under framtagande.

amavtalet omfattar endast utbildning inom IT och riktar sig endast till den avropande myndighetens anställda. Syftet med avropen frün ramavtalet är i fÜrsta hand att skriva kontrakt med en IT-utbildningspartner, det vill säga med en leverantÜr som kan hjälpa kunden att inventera vilken IT-kompetens som finns i organisationen, vilka utbildningar som kundens personal behÜver gü fÜr att mÜta organisationens framtida behov, genomfÜra utbildningar pü olika omrüden inom IT samt hülla reda pü vilka utbildningar som är genomfÜrda fÜr vilken personal. Det är även mÜjligt att avropa enstaka utbildningstillfällen frün ramavtalet. IT-utbildningen kan ske i fÜljande former: r4DIFNBMBHEB MÅSBSMFEEBVUCJMEOJOHBSIPT anbudsgivaren r -ÅSBSMFEEB VUCJMEOJOHBS QÇ EJTUBOT UFY videokonferenssystem eller via Internet) r-ÅSBSMFEEBVUCJMEOJOHBSIPTLVOEFO r 4LSÅEEBSTZEEB MÅSBSMFEEB VUCJMEOJOHBS hos anbudsgivaren r 4LSÅEEBSTZEEB MÅSBSMFEEB VUCJMEOJOHBS hos kunden r 'ÅSEJHQBLFUFSBEF TKÅMWTUVEJFVUCJMEOJOgar som levereras via Internet eller pü olika media. Observera dock att fÜr kunden skräddarsydd självstudie eller verktyg fÜr utveckling av självstudieutbildningar pü elektronisk media inte inkluderas i denna upphandling

Ledning och styrning

Tjänsterna är tänkta att komplettera ITutbildningen fÜr att stÜdja kunden i arbetet med kompetensutveckling pü IT-omrüdet och eventuell kompetensväxling. Tjänster som omfattas är kompetenskartläggning samt kompetensfÜrvaltning.

Addskills AB Cornerstone Sweden AB *OGPSNBUPS6UCJMEOJOH4WFOTLB"# IT-IQ Enterprise MK AB Learning Tree International AB Lexicon Stockholm AB /'*$PNQFUFODF"#

 'ÕMKBOEFVUCJMEOJOHTPNSÇEFOPNGBUUBTBW denna upphandling:

Vägledning

Kontakt

Det finns en vägledning till ramavtal ITutbildning 2010 pü avropa.se. Vägledningen är ett stÜd fÜr myndigheter och ramavtalsleverantÜrer vid avrop frün ramavtalet gällande IT-utbildning. En mall fÜr

Mikael Larsson Ramavtalsansvarig Tel: 08-7000763 mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Kontor och administration

6UCJMEOJOHBS VOEFS WJMLB BOWÅOEBSF MÅS TJH hur de kan använda programvaror fÜr vanligt fÜrekommande kontorsändamül. Programvarorna riktar sig i fÜrsta hand till slutanvändare i kundens verksamhet och kan t.ex. vara utbildning i programvara fÜr: r,POUPSTTUÕE r*OGPSNBUJPOTGÕSTÕSKOJOH r4UBUJTUJLQSPHSBNWBSB Systemutveckling

6UCJMEOJOHBS J TZTUFNVUWFDLMJOHFOT PMJLB faser och arbetsmoment, t.ex.: r6UWFDLMJOHTWFSLUZH r,SBWTQFDJÄ‘DFSJOHPDILSBWIBOUFSJOH r*5BSLJUFLUVS r1SPHSBNNFSJOH r5FTU r"OWĂ…OEBSHSĂ…OTTOJUUTEFTJHO r4ZTUFNVUWFDLMJOHTNFUPEFS

6UCJMEOJOH NFE JOSJLUOJOH QÇ MFEOJOH PDI styrning av kundens IT-avdelning, olika typer av IT-projekt och inriktning pü ITlÜsningar i verksamheten t.ex.: r*5QSPKFLUMFEOJOH r3JTLIBOUFSJOH r*5*r(SÕO*5 r4PDJBMBNFEJFS

Avrop

Avropsrutinen fÜr detta ramavtal är en fÜrnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att myndigheten ska früga alla leverantÜrer inom aktuellt omrüde vid avrop. Omsättning

Infrastruktur och teknik

6UCJMEOJOHBSGÕS*5UFLOJLFSHÅMMBOEFESJĕ och fÜrvaltning, t.ex.: r/ÅUWFSLTQSPUPLPMM r,POđHVSBUJPOBWOÅUWFSL r7JSUVBMJTFSJOH r0QFSBUJWTZTUFN r4ÅLFSIFUTQSPHSBNWBSB r%SJĕTTUÕETQSPHSBNWBSB r5JMMHÇOHTIBOUFSJOH "TTFU.BOBHFNFOU

r.FMMBOQSPHSBNWBSB .JEEMFXBSF

r%BUBCBT r(FOFSFMMIÇSEWBSVVUCJMEOJOHUFYOÅUWFSLsprodukter, klientdatorer och servers r*1UFMFGPOJ

De äldre ramavtalen inom området Programvaror och tjänster 2007 nyttjades i hög utsträckning och myndigheternas behov visar ingen minskad efterfrågan. IT-utbildning ingick som delområden i det tidigare avtalet som löpte ut den 31 mars 2011. 6OEFSQFSJPEFOPLUPCFSmTFQUFNCFS 2010 omsatte de båda utbildningsområdena tillsammans 37 miljoner kronor. Avtalsperiod

Avtalen är giltiga till och med 2013-06-30 med en option om fÜrlängning i ytterligare tvü ür. LeverantÜrer

Utbildningstjänster


Âť IT-UTBILDNING ÂŤ

/ CORNERSTONE VERKSAMHETS- &AVTALSNYTT ORGANISATIONSUTVECKLING

Preera Cornerstone

Sveriges stÜrsta IT-utbildningsleverantÜr Kammarkollegiet har tecknat avtal gällande IT-utbildning med Cornerstone som är Sveriges stÜrsta IT-utbildningsleverantÜr enligt de stora IT-leverantÜrernas egen statistik .JDSPTPĕ $JUSJY 7.XBSF /PWFMM )1 med fler.)

Cornerstone utmärker sig genom sitt mycket breda utbud och har ungefär 1000 kursstarter med totalt 8000 elever per ür fÜrEFMBUQÇDJSLBPMJLBLVSTUJUMBS'ÕMKBOEF utbildningsomrüden omfattas av denna upphandling: r,POUPSPDIBENJOJTUSBUJPO r4ZTUFNVUWFDLMJOH r-FEOJOHPDITUZSOJOH r*OGSBTUSVLUVSPDIUFLOJL Leveransformer

r4DIFNBMBHEB MÅSBSMFEEBVUCJMEOJOHBSIPT anbudsgivaren r -ÅSBSMFEEB VUCJMEOJOHBS QÇ EJTUBOT UFY videokonferenssystem eller via Internet) r-ÅSBSMFEEBVUCJMEOJOHBSIPTLVOEFO r 4LSÅEEBSTZEEB MÅSBSMFEEB VUCJMEOJOHBS hos anbudsgivaren r 4LSÅEEBSTZEEB MÅSBSMFEEB VUCJMEOJOHBS hos kunden r 'ÅSEJHQBLFUFSBEF TKÅMWTUVEJFVUCJMEOJOHBS som levereras via Internet eller pü olika media. Utbildningstjänster

r,PNQFUFOTLBSUMĂ…HHOJOH r,PNQFUFOTGĂ•SWBMUOJOH r,PNQFUFOTQPSUBMFS TKĂ…MWCFUKĂ…OJOH

r,PNQFUFOTLPSU LMJQQLPSU

BesĂśk oss pĂĽ www.cornerstone.se

Fredrik Larsmarker

FAKTA FĂśretagsnamn: Omsättning: Antal anställda: Etablerat ĂĽr: Kontor: Regional representation i: CertiďŹ ering leverantĂśrer: Aktuellt avtalsomrĂĽde: Giltighetstid: Kontaktperson: E-post: Telefon: Hemsida:

8

Cornerstone Sweden AB 87 miljoner 2010 56 1993 Stockholm, Svärdvägen 3A, Box 44, 182 11 DANDERYD, Tel: 08-446 57 10, Fax: 08-753 01 60 GÜteborg, Västra Hamngatan 12, 411 17 GÖTEBORG, Tel: 031-749 57 00, Fax: 031-774 14 71 MalmÜ, Norra Vallgatan 100, 211 22 MALMÖ, Tel: 040-33 08 50, Fax: 040-33 08 59 Sundsvall, Centralgatan 4, 852 32 SUNDSVALL, Tel: 060-14 72 70, Fax: 060-14 72 71 IT-utbildning 2011-06-08 till 2013-06-30 Fredrik Larsmarker Fredrik.larsmarker@cornerstone.se 08-446 57 20, 0730-59 45 70 www.cornerstone.se

Avtalsnytt 5 2011 | www.offentligaaffarer.se


Varannan väljer Cornerstone Vi erbjuder marknadens bredaste utbud av IT-utbildning. Välj mellan över 1000 schemalagda kursstarter inom områdena Microsoft, Novell, VMware, Citrix samt ledarskap och projektkunskap. Varannan professionell IT-personal som utbildas inom dessa områden gör detta hos Cornerstone.

Vi utbildar: „ „ „ „

IT-tekniker Systemutvecklare IT-användare Ledare

Schemalagt

Skräddarsytt

Kompetenskort

Optimering

Över 1000 schemalagda kursstarter per år inom områdena Microsoft, Novell, VMware, Citrix samt ledarskap och projektkunskap.

Vi är experter på att skapa och genomföra relevant utbildning baserat på era behov, och har en välutvecklad organisation för detta.

Förköp av utbildning med Kompetenskort JHUÀH[LELOLWHWVnYlO som enkel administration.

Optimera kompetensinvesteringarna för maximal effekt utifrån verksamhetens målsättning.

cornerstone.se/kompetenskort

cornerstone.se/optimering

cornerstone.se/kurser

cornerstone.se/skraddarsytt


Âť IT-UTBILDNING ÂŤ

AVTALSNYTT / LEARNING TREE INTERNATIONAL VERKSAMHETS& ORGANISATIONSUTVECKLING

Preera Learning Tree International

Mer utbildning fÜr mindre pengar Learning Tree är stolta Üver att även i fortsättningen ha fütt fÜrtroendet att leverera kurser till stat, kommun och landsting. Avtalet IT-utbildning 2010 ställer hÜga krav och att güng pü güng bli vald som leverantÜr i dessa upphandlingar ser vi som ett kvitto pü att hÜg kvalitet och innovation lÜnar sig. Precis som avtalet fÜrutsätter tillhandahüller Learning Tree kurser inom: r4ZTUFNVUWFDLMJOH r-FEOJOHPDITUZSOJOH r*OGSBTUSVLUVSPDIUFLOJL r,POUPSPDIBENJOJTUSBUJPO

Learning Tree hüller Üver 200 fÜretagsinterna kurser per münad världen Üver och vüra kursdeltagare ger oss ett genomsnittsbetyg pü 3,7 av max 4 sü vi slür oss gärna fÜr brÜstet och säger att detta är nügot vi är bra pü! Vi vill gärna gÜra lite extra reklam fÜr vür VOJLB MÕTOJOH GÕS POMJOFVUCJMEOJOH m "OZ 8BSF–mTPNOJIJUUBSNFSJOGPSNBUJPOPNJ annonsen bredvid .

Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram att skräddarsydd, fÜretagsintern utbildning är en del av avtalet IT-utbildning 2010. Att välja fÜretagsintern utbildning frün Learning Tree är idealt vid stÜrre utbildningsinsatser eftersom kunden själv väljer tid, plats och framfÜrallt innehüll fÜr kursen.

Med AnyWare™ für du uppleva hÜgkvalitativ, instruktÜrsledd utbildning precis som om du vore pü plats i ett fysiskt klassrum trots att du deltar online. Du kan ställa frügor till instruktÜren och prata med andra deltagare. Självfallet gÜr du precis samma Üvningar som om du var pü plats, med direkthjälp frün instruktÜren om det skulle behÜvas. Att kunna delta pü kurs online betyder att restid och kostnader fÜr boende och transport reduceras till noll.

Beroende pü bakgrund och fÜrkunskaper behÜver olika grupper olika kursinnehüll. VarfÜr lägga tid och pengar pü detaljer man inte har nytta av? Skräddarskydda kurser är lÜsningen.

Självklart kan ni dra nytta av AnyWare även vid fÜretagsinterna utbildningar. Genom AnyWare™ finns mÜjligheten att ha akUJWBPDIFOHBHFSBEFEFMUBHBSFJ6NFÇ (ÕUF borg och MalmÜ pü samma kurs!

 6OEFSÇSJCSBOTDIFOIBSWJMÅSUPTTBUU noggrann planering och en väl fungerande logistik är A och O vid fÜretagsinterna kurser. Vid skräddarsydda utbildningar är vi med hela vägen frün utveckling och genomfÜrande till utvärdering. Experthjälp av vüra rüdgivare och instruktÜrer är ett självklart inslag under hela processen.

 )ÕSHÅSOBBWEJHUJMMPTTPNEVIBSGSÇHPS eller om du vill avropa mot avtalet. Än en güng, tack fÜr fÜrtroendet!

Erik Tengedal

�Jag älskade AnyWare-kursen! Det var precis som att befinna sig i klassrummet. Det gjorde det mÜjligt fÜr mig att gü en kurs vid en tidpunkt som passade mig utan att behÜva resa till en annan ort eller vänta tills kursen kom till den plats jag bor.� L. Gutierrez, IT-specialist pü NOAA/NMFS

FAKTA FÜretagsnamn: Omsättning: Antal anställda: Etablerat ür: Huvudkontor: Regional representation: Avtalsomrüde: Giltighetstid: Kontaktperson: Telefon: Fax E-post: Hemsida:

10

Learning Tree International 127 miljoner USD 468 1974, fÜrsta kurs i Sverige 1975 Washington DC, USA Kurscenter i Stockholm men hüller utbildningar i hela Sverige IT-utbildning 2010 2013-06-30, fÜrlängningsoption till 2015-06-30 Erik Tengedal 08 -506 668 00 08 -506 668 98 avropa@learningtree.se www.learningtree.se/avrop

Avtalsnytt 5 2011 | www.offentligaaffarer.se


Var kursen hülls spelar inte längre nügon roll! Delta där du är pü en riktig instruktÜrsledd kurs

Se själv hur AnyWare fungerar

Ś Frün valfri plats deltar du lika aktivt som om du satt i klassrummet pü riktigt. Du ställer frügor, gÜr samma Üvningar och uppnür samma resultat.

Traditionell online-utbildning är i allmänhet ineffektiv med avtagande intresse och münga avhopp. AnyWare är annorlunda! Se vüra videoklipp och upptäck AnyWares unika fÜrdelar och mÜjligheter!

Ĺš Du deltar live via direktlänk till klassrummet med hjälp av ett multimedia-gränssnitt som integrerar bild, rĂśst och chatt. Ĺš Du fĂĽr ut mer av din utbildningsbudget genom att du spar in pĂĽ rese- och hotellkostnader. Dessutom ďŹ nns er kursstarter att välja mellan.

TM

Du är där med AnyWare!™

 

 

AnyWare

  BesÜk www.learningtree.se/awdemon fÜr att se videoklippen och läsa mer om AnyWare. Learning Tree är en global leverantÜr av effektiva och praktiskt inriktade kurser och erbjuder mer än 210 kurser inom IT och Management.

Ring 08-506 668 00 eller besĂśk www.learningtree.se


AVTALSNYTT


FLYGRESOR

Ramavtal av flygresor, inrikes Totalt fem fÜretag inkom med anbud, pü 41 av upphandlingens i fÜrväg angivna flygsträckor. Samtliga anbud uppfyllde de i fÜrfrügningsunderlaget ställda kraven, och ramavtal har tecknats med samtliga leverantÜrer. 6UWÅSEFSJOHTNFUPEFOWBSMÅHTUQSJT i enlighet med fÜrfrügningsunderlaget. Prisutvärdering var dock endast nÜdvändig pü anbudsomrüde 30, ArlandaVisby, dü det pü de Üvriga anbudsomrüdena inte inkommit fler än tre anbud.

Kammarkollegiet Statens inkĂśpscentral

Priser

Priserna i avtalen är takpriser som ska vara det hÜgsta pris exklusive avgifter och skatter som leverantÜren äger rätt att offerera. Det är dock mÜjligt fÜr leverantÜren att offerera lägre priser vid avrop. Därtill har leverantÜr rätt att lägga till avgifter och skatter vid avropstillfället. Den LeverantÜr som vid avrop har den resa, som bäst Üverensstämmer med resenärernas Ünskemül om restid och/ eller tidtabell och har lägst totalpris inklusive avgifter och skatter är den leverantÜr som für leverera tjänsten. Omsättning

De statliga myndigheternas resande med flyg inom Sverige (inrikes) beräknas att omsätta cirka 300 Mkr per ür. Avtalsperiod

Avtalet gäller i 14 münader med mÜjlig GÕSMÅOHOJOHJIÕHTUNÇOBEFS'MFTU inrikesresor under 2010 gjorde svenska staten frün Stockholm till Ronneby, -VMFÇ .BMNÕ (ÕUFCPSHPDI6NFÇ

Upphandlingsärende 96-31-2011 Bilaga 3, Tilldelade anbudsomrüden

LeverantĂśrer

MalmÜ Aviation /PSXFHJBO"JS4IVUUMF4XFEFO"# SAS Scandinavian Airlines Sverige AB Skyways Express AB Sverigeflyg (som bestür av Gotlandsflyg, Kullaflyg, Sundsvallsflyg, Blekingeflyg, ,BMNBSĔZHPDI'MZTNÇMBOE

Kontakt

Kammarkollegiet Statens inkĂśpscentral Kjell KimstrĂśm 08-7000 730 Kjell.kimstrom@kammarkollegiet.se

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 5 2011

13


Âť FLYGRESOR ÂŤ

/ MALMĂ– AVIATION VERKSAMHETS-AVTALSNYTT & ORGANISATIONSUTVECKLING

Preera MalmĂś Aviation

Allt vi gÜr gür ut pü att erbjuda tidsbesparande resor med utmärkt service mellan Sveriges storstäder. Och det är ocksü därfÜr vi flyger till GÜteborg/Landvetter, MalmÜ/ 4UVSVQPDI6NFÇNFE4UPDLIPMN#SPNNB som nav. Tack!

Vi har glädjen att även fortsättningsvis vara utvalt flygbolag üt statliga myndigheter och verk, hÜgskolor och universitet pü vüra inrikes och utrikes destinationer. Vi bryr oss om din tid

Vi flyger via Bromma, Stockholms cityflygplats, som ligger mindre än en mil frün SerHFMT5PSH%FUHÕSWJGÕSBUUTQBSBEJOUJE)ÅS är det korta güngavstünd och det gür undan BUU UB TJH JHFOPN TÅLFSIFUTLPOUSPMMFO )PT oss kan du checka in sü sent som tio minuter innan avgüng om du reser med handbagage, eller en kvart innan om du har bagage. Och eftersom du tar dig snabbt till och frün stan kan du spara ütskilliga minuter pü din resa.

Utrikes även till Bryssel

Du flyger enkelt till Bryssel frün Stockholm/Bromma, GÜteborg/Landvetter eller KÜpenhamn. Vi bryr oss om när du vill üka

Vi har massor av avgüngar varje dag och har anpassat tidtabellen efter när vüra resenärer vill flyga. Se vür tidtabell pü www.malmoaviation.se

Vi bryr oss om Sverigeflyg

Braathens Aviation kÜp av Sverigeflyg innebär att vi nu ingür i samma koncern vilket i sin tur medfÜr att vi kan erbjuda resor frün Stockholm/Bromma till ännu fler inrikesdestinationer.  Sverigeflyg har linjer till VäxjÜ, Ängelholm, Sundsvall, Visby, Kalmar och Ronneby. Samtliga destinationer är bokningsbara via www.malmoaviation.se. Vi bryr oss om punktlighet

Vi bryr oss om vad du fĂĽr

Ombord serveras alltid en lättare mültid med kaffe eller te. Pü fredagar har vi dessutom ett Äntligen fredag-tema, när vi serverar dig nügot extra.

MalmÜ Aviation är ett av Europas punktligaste flygbolag. Att landa i tid är viktigt fÜr oss eftersom det handlar om din tid. Välkommen ombord!

Vi bryr oss om miljĂśn

Som en av landets ledande inrikestransportÜrer arbetar vi ständigt med att fÜrsÜka minska vür miljÜpüverkan. Som fÜrsta reguljärflygbolag är vi dessutom nu även miljÜcertifierade enligt ISO 14 001.

FAKTA FĂśretagsnamn: Omsättning: Antal anställda: Etablerat ĂĽr: Huvudkontor: Regional representation i: CertiďŹ ering miljĂś/kvalitet: Aktuellt avtalsomrĂĽde /aktuella samarbetspartners: Giltighetstid: Andra ramavtal fĂśr offentlig sektor: Kontaktperson: Telefon/fax: E-post: Hemsida:

14

MalmÜ Aviation AB 1,5 miljarder (2010) Ca 450 1981 MalmÜ MalmÜ, GÜteborg, Stockholm, Umeü MalmÜ Aviation är certifierat enligt ISO 14 001. Vürt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt IOSA, flygbranschens kvalitetscertifiering som bygger pü ISO 9 001. Ramavtal inrikes flygresor, Ramavtal utrikes flygresor Till 2012-09-30 inrikes, till 2013-10-01 utrikes Ramavtal inrikes flygresor, Ramavtal utrikes flygresor Hans Johansson 040-660 29 00/08-597 915 94 hans.johansson@malmoaviation.se www.malmoaviation.se

Avtalsnytt 5 2011 | www.offentligaaffarer.se


Välkommen ombord igen.

Med oss reser du tidseffektivt och till bästa pris. Tack för att vi fått fortsatt förtroende att vara utvalt flygbolag åt statliga myndigheter, verk, högskolor och universitet. För att spara din tid flyger vi via Bromma, Stockholms cityflygplats. Terminalen är föredömligt smidig med korta gångavstånd. Hos oss kan du checka in så sent som tio minuter innan avgång om du reser med handbagage och femton minuter med bagage. Ombord serverar vi alltid något att äta och dricka. Välkommen att resa med Sveriges snabbaste och punktligaste inrikesflyg. Våra destinationer är: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. I sambarbete med våra partners flyger vi även till Kalmar, Ronneby, Sundsvall, Visby, Växjö, Ängelholm och Bryssel.

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 5 2011

15


Âť FLYGRESOR ÂŤ

AVTALSNYTT / SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM VERKSAMHETS& ORGANISATIONSUTVECKLING

Preera Scandinavian Airlines System

Mycket tid fĂśr pengarna 'Ă•SS WBS 4"4 GĂ•STU PDI GSĂ…NTU iă F CVTJ nessmans airlineâ€?. Det är det pĂĽ mĂĽnga sätt fortfarande, men dagens affärsmän ser anOPSMVOEBVU'Ă•SEFUGĂ•STUBĂ…SEFPÄ•BLWJO nor och fĂśr det andra vill de - precis som sina manliga kollegor - kunna balansera privatliv och jobb pĂĽ ett effektivt sätt. Eftersom SAS har flest avgĂĽngar att välja mellan, pĂĽ sina totalt tolv inrikeslinjer, är det enkelt att pussla ihop mĂśten i olika städer och ändĂĽ hinna hem och hämta pĂĽ dagis eller kĂśra till fotbollsträningen. Att SAS fĂśr andra ĂĽret i rad utsĂĽgs till Europas punktligaste flygbolag stärker bilden av ett flygbolag man kan lita pĂĽ. Sen kan man fĂśrstĂĽs tycka att mĂĽnga flighter och att komma i tid är det minsta man kan fĂśrvänta sig av ett flygbolag. Den stora skillnaden märker du som resenär pĂĽ allt runt om kring själva resandet. Som t ex vĂĽr SMS-info som skickas till mobilen som pĂĽminnelse om att du kan checka in. Samma sak om din flight av nĂĽgon anledning skulle fĂśrsenas eller ställas in. Ă„r du EuroBonusmedlem fĂĽr du ännu mer info, om du vill. Det är bara att uppdatera din profil pĂĽÂ Er-

SPS)ZQFSMJOLSFGFSFODFOPUWBMJE%FUIĂ…S är bara nĂĽgra exempel pĂĽ alla vĂĽra tjänster som sparar tid och underlättar resandet, säger John Elliot, avtalsansvarig fĂśr de statliga flygavtalen. I hĂĽrd konkurrens med mĂĽnga lĂĽgprisbolag kan SAS biljetter vid en fĂśrsta anblick se dyrare ut. Men de tĂĽl definitivt att jämfĂśras. Vad mĂĽnga inte tänker pĂĽ är att när man kĂśpt sin billiga biljett, fĂĽr man betala extra GĂ•S QSFDJT BMMU TĂ…HFS +PIO &MMJPU )PT 4"4 ingĂĽr det frĂĽn bĂśrjan. Incheckat bagage, betalning med kort, val av sittplats ombord, SMS-incheckning, frukost pĂĽ alla inrikesflyHOJOHBSJOOBO UJEOJOHBSJHBUF KB༠MJTUBO kan gĂśras lĂĽng. Dessutom har du alltid 24 timmars Ăśppet kĂśp. Vi är mycket glada att SAS även i ĂĽr fĂĽtt fĂśrtroendet att leverera bĂĽde utrikes- och inrikesresor till svenska staten. Och även om SAS i allra hĂśgsta grad fortfarande är ett flygbolag fĂśr resenärer i tjänsten som vill ta hand om sin tid, har vi alltid plats fĂśr familjerna ocksĂĽ, avslutar John Elliot.

FAKTA FĂśretagsnamn: Omsättning 2010: Antal anställda: Etablerat ĂĽr: Huvudkontor: Regional representation i Sverige: CertiďŹ eringar miljĂśkvalitet: Aktuellt avtalsomrĂĽde Giltighetstid: Referenser: Kontaktperson: Telefon: E-post: Hemsida:

16

Scandinavian Airlines System 40,7 miljarder SEK 15 000 1946 Arlanda flygplats Hela Sverige ISO 14001 och EMAS Flygresor inrikes och utrikes Inrikes: 1 okt 2011 – 30 sept 2012, Utrikes: 1 juni 2011 – 31 maj 2012 Kammarkollegiet Nils-Åke Larsson John Elliot 070-9974446 john.elliot@sas.se www.sas.se              

Avtalsnytt 5 2011 | www.offentligaaffarer.se


HOS OSS ÄR MATEMATIKEN ENKEL.

:– 0 Betala med kort Incheckning med mobilen Flyginfo till mobilen Tidning ombord 23 kg bagage (1 väska) Val av sittplats

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 5 2011

17


AVTALSNYTT

Planerade upphandlingar – Statens inkÜpscentral KontorsstÜd som molntjänst 2011

Kammarkollegiet har i sin fÜrstudie Programvaror och tjänster 2010 kunnat konstatera att det finns ett behov av särskilda ramavtal fÜr programvaror som molntjänster och dü särskilt kontorsstÜdsprogramvaror. Resultat frün rapporten visar bland annat att: 42 % av organisationerna inom offentlig sektor använder nügon form av molntjänst. 30 % av dem som inte provat molntjänster har strategisk diskussion runt programvara som tjänst. En tredjedel av dem som hade erfarenhet av molntjänster har pübÜrjat diskussioner om plattform som tjänst och infrastruktur som tjänst. Kammarkollegiet har därfÜr beslutat att pübÜrja en ramavtalsupphandling av just KontorsstÜd som molntjänst. Vid frügor angüende upphandlingen kontakta Daniel Melin, Kammarkollegiet, 08-700 07 74. Skrivare, kopiatorer och tjänster

Befintliga ramavtal fÜr skrivare, kopiatorer och tjänster gäller t.o.m. den 31 oktober 2012. En fÜrstudie har pübÜrjats fÜr att undersÜka fÜrutsättningarna fÜr en ny ramavtalsupphandling inom omrüdet. 'ÕSÅOESJOHBS BW CFIPW NBSLOBE UFLOJL och upphandlingsregler motiverar en mer omfattande Üversyn. Arbetet beräknas vara klart vid ürsskiftet 2011/2012. 6QQIBOEMBOEFPSHBOJTBUJPO,BNNBSLPMlegiet, Irene Andersson, irene.andersson@ kammarkollegiet.se It-kommunikation 2011

'ÕSTUVEJFOHÅMMBOEFPNSÇEFU,PNFU ,PNNVOJLBUJPO/ÅUWFSL "7NFEJB 5FMFGPOJ resulterade i ett antal rekommendationer. Dessa rekommendationer ligger nu till grund fÜr kommande upphandlingar inom nedanstüende omrüden hos den statliga inkÜpscentralen. /ÅUWFSLTQSPEVLUFS Telefoniprodukter Mobiltelefoner AV-produkter Videokonferensutrustning Webborder fÜr it-kommunikationsprodukter utan tjänst )FMIFUTMÕTOJOHGÕSJULPNNVOJLBUJPO Inom det sistnämnda omrüdet ska ett stort utbud av produkter och tjänster upphandlas som tillsammans bildar en helhetslÜsning.

Ett etablerat uttryck i sammanhanget är 6OJđFE$PNNVOJDBUJPO 6$%FUCFUZEFS att videokonferensen integreras i växleplattformen som i sin tur är integrerad i nätverLFU6QQIBOEMJOHFOCZHHFSQÇIÕHLPOTVMUkompetens inom produktomrüdena fÜr god integration med varandra. Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att genomfÜra upphandlingar och teckna ramavtal fÜr offentlig fÜrvaltning. Även kommuner, landsting, m.fl. har mÜjlighet att använda Kammarkollegiets ramavtal JOPN*5VQQIBOEMJOHHFOPNGVMMNBLU)BS du frügor om intresseanmälan fÜr fullmakt, kontakta Jeanette Krusell, jeanette.krusell@ kammarkollegiet.se. Avsikten är att ramavtal fÜr nätverk, telefoni och mobiltelefoner ska gälla frün 1 maj 2012. Ramavtal fÜr AV-produkter samt Videokonferensutrustning beräknas finnas klara under hÜsten 2012. (ÅMMBOEFSBNBWUBMGÕS)FMIFUTMÕTOJOHGÕS it-kommunikation samt fÜr Webborder fÜr it-kommunikationsprodukter utan tjänst beräknas dessa ramavtal finnas klara senast till sommaren 2013. 6QQIBOEMBOEFPSHBOJTBUJPO,BNNBSLPMlegiet, RenÊe SjÜlund, renee.sjolund@kammarkollegiet.se Personaluthyrning

Omrüdet Personaluthyrning är avtalslÜst efter ÜverprÜvning av ArbetsfÜrmedlingens upphandling 2010. Som en del i sammanslagningen av den statliga inkÜpssamordningen har ansvaret fÜr att genomfÜra upphandling av ramavtalet Üvergütt i Statens inkÜpcentral vid Kammarkollegiets regi. Statens inkÜpscentral har den 26 augusti 2011 pübÜrjat en ny upphandling inom PNSÇEFU6QQIBOEMJOHFOGÕSCFSFETGÕSOÅSvarande och planen är att den ska annonseras under sista kvartalet av ür 2011. Tilldelningsbeslut planeras till fÜrsta kvartalet av ür 2012. Ytterligare planerad annonsering hÜsten 2011

Servrar, lagring och produktnära tjänster Klient - Bärbara och stationära datorer, bildskärmar och tillbehÜr 'PSEPOTGÕSIZSOJOH Översättningstjänster Taxitransporter Personaluthyrning

Nytecknade ramavtal

BrevfÜrmedlingstjänster Ramavtalet fÜr brevfÜrmedlingstjänster träffades mellan Skatteverket och fem leverantÜrer. Statens inkÜpscentral har tagit Üver ansvaret fÜr ramavtalet. Allmänt kontorsmateriel Efter flera ürs fÜrsening finns nu üterigen ett statligt ramavtal fÜr kontorsmaterial. Avtalens undertecknades i augusti och all dokumentation har publicerats pü avropa.se. Kammarkollegiet meddelar att man planerar tvü utbildningstillfällen om ramavtalet under hÜsten Aktuellt

KravfÜrslag fÜr miljÜbästa avrop av PC och Bildskärm Kammarkollegiet har publicerat ett särskilt stÜddokument under PC2008-ramavtalsomrüdena pü webbplatsen avropa.se. Dokumentet innehüller fÜrslag pü krav som kan ställas i det fall avropande myndighet vill fÜrsäkra sig om att fü avropssvar som omfattar ramavtalsleverantÜrens miljÜbästa alternativ avseende efterfrügad produkt. Fullmaktsinbjudan

En fullmaktsinbjudan avseende upphandlingarna Server, lagring och produktnära tjänster 2012, Klient - Bärbara och stationära datorer, bildskärmar och tillbehÜr samt omrüdet IT-kommunikation 2011 har skickats ut till kommuner och landsting den 1 september.


E-FĂ–RVALTNINGSSTĂ–DJANDE TJĂ„NSTER

SKL Kommentus InkÜpscentral AVSLUTADE UPPHANDLINGAR Läromedel

SKL Kommentus InkÜpscentral har tecknat nya ramavtal avseende tryckta och inlästa läromedel. Avtalen beräknas i affärsvolym fÜr hela avtalsperioden omfatta minst 60 upphandlande myndigheter med Üver 140 Mkr/ür i omsättning. Kunder är i huvudsak kommuner, landsting, regioner och ett antal bolag ägda av dessa. Avtalen ger rabatter som är hÜgre än vad som tidigare lämnats vilket huvudsakligen beror pü fÜrutsatta hÜga beställningsvolymer. LeverantÜrernas hÜga leveransberedskap ger dessutom skolor mÜjlighet att beställa sina läromedel med kortare varsel än tidigare vilket ger bättre behovstäckning, säger upphandlingskonsult Kristina LÜfstrÜm vid SKL Kommentus InkÜpscentral. Ramavtalet syftar till att tillgodose upphandlande myndigheters behov av läromedel fÜr fÜrskola, grundskola, gymnasium, kommunal vuxenutbildning samt fortbildningsmaterial fÜr lärare. Avtal fÜr tryckta läromedel och inlästa läromedel har tecknats med LäroMedia Bokhandel i Örebro AB och InläsningstjänTU6UCJMEOJOH.FEJBJ4UPDLIPMN"#5WÇ leverantÜrer som erbjuder ett brett utbud av läromedel frün olika fÜrlag med mycket bra villkor. Resebyrütjänster

SKL Kommentus InkÜpscentral har tecknat nytt ramavtal avseende resebyrütjänster.

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 5 2011

Avtalet omfattar heltäckande resebyrüservice fÜr kommuners, landstings och regioners tjänsteresor inom Sverige och utomlands. Intresset fÜr ramavtalet är mycket stort och redan stür ett antal myndigheter i kÜ fÜr att fü bÜrja avropa pü ramavtalet som träder i kraft fÜrsta oktober. Över 100 myndigheter anmälde innan upphandlingen startade sitt intresse fÜr ramavtalet. Affärsvolym fÜr hela avtalsperioden beräknas Üverstiga minst 200 Mkr. Kunder är i huvudsak kommuner, landsting, regioner och ett antal bolag ägda av dessa. Med avtalet für myndigheterna en kostnadssänkning som motsvarar 10-15% mot nuvarande kostnadsläge.  m 7J IBS NFE WÇSU BSCFUF JOPN EFU IÅS ramavtalsomrüdet lyckats ge myndigheter mÜjlighet att büde fü mer resa fÜr pengarna och bättre uppfÜljningsmÜjlighet av sin reseverksamhet, säger Peter Svensson ansvarig upphandlingskonsult vid SKL Kommentus InkÜpscentral. Ramavtalet omfattar heltäckande resebyrüservice fÜr tjänsteresor inom Sverige och utomlands. Vilket innebär bland annat: bokning av flyg-, tüg-, buss- och bütresor, samt anslutningstransporter büde inrikes och utrikes. Bokning av hotellrum, fordon samt grupp och konferensarrangemang büde inrikes och utrikes.                                             Ramavtal fÜr resebyrütjänster har tecknats med fÜljande 16 leverantÜrer; Resevaruhuset Aktiebolag, Svanbergs Resebyrü Eftr AB, GTS Affärs- och privatresor AB, VIA Travel "# "CEPOB "# /PSSCPUUFOT 3FTFCZSÇ AB, Resia AB, American Express Business

Travel AB, Big Travel Sweden AB, LingNFSUIT3FTFCZSÇ"LUJFCPMBH /FY3FTFCZSÇ "LUJFCPMBH 'ÕSFUBHTSFTPSJ6NFÇ"# 5ÅCZ Resebyrü Aktiebolag, SÜrmlands Resebyrü ,PNNBOEJUCPMBH )FEFNPSB3FTFCZSÇPDI Borüs Affärsresebyrü Aktiebolag. PLANERADE UPPHANDLINGAR Annonsering

Oktober 2011 Digitala Üvervakningssystem 2012 Programvaror 2012 Städredskap, rengÜringsmedel 2012 Teleabonnemang, fast och mobil 2011 /PWFNCFS Ljuskällor 2012 Trygghetslarm, tillhÜrande tjänster 2012 VVS-material 2012 Vägmärken 2012 December 2011 Elenergi 2013 )7#IFN Järnhandelsvaror 2012 Översättningstjänster 2012 'FCSVBSJ Parkmaskiner, gräsklippare, m.m. 2012 PensionsfÜrvaltning 2012 Mars 2012 Leasing av lÜs egendom 2012 Tidningar och tidskrifter 2012 (kommuner)

19


posttidning

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 GÖTEBORG

LICENS | Licensförsörjning 2010

Det är en härlig känsla att gång på gång få uppleva kunders nöjdhet när de ser vilka besparingar som möjliggörs genom optimering av produktval, licenser och programvaruavtal. Pernilla Thofte, Specialist, Licenser

Vi optimerar din licenshantering Kammarkollegiets upphandling Licensförsörjning 2010 är nu avslutad och ramavtalet är klart. Dustin tackar för förtroendet och ser fram emot att stå till din tjänst! I stort sett alla organisationer strävar i dag efter att öka sina medarbetares produktivitet samtidigt som kostnaderna sänks. En viktig väg dit är programvaror som effektiviserar arbetsmetoder och processer. För att inte betala mer än nödvändigt gäller det dock att också välja rätt licensavtal.

www.dustin.se/public |

Telefon: 08-553 44 777 E-mail: licens@dustin.se

Med Dustin som licenspartner får du alltid snabba besked i licensfrågor. Du får ta del av vår breda och djupa kompetens vad gäller både programvaror och alla de olika licensavtal som erbjuds. I varje enskilt fall hjälper vi dig att hitta rätt avtal och rätt licenser till rätt priser. Men en lyckad investering hänger minst lika mycket på införandet av lösningarna i verksamheten. Därför samarbetar Dustin med Sveriges ledande konsultfirmor som kompletterar oss på detta ramavtal.

|

Avtalsnytt nr-5 2011  

Licensförsörjning, IT-utbildning, Flygresor inrikes