Page 1

Ramavtalsbilaga till Offentliga Aff채rer nr 6 2009 Avtalsnytt nr 6 2009

Skrivare, kopiatorer och tj채nster 2009 Flygresor inrikes


0.4

0.5

0.8

För 3:e avtalsperioden i rad levererar Konica Minolta till offentlig sektor För tredje avtalsperioden i rad har upphandlaren för offentlig sektor valt Konica Minolta som leverantör avseende skrivare, kopiatorer och tjänster. Vi är stolta över förtroendet de visar oss och kommer alltid att göra vårt yttersta för att våra kunder ska bli mer än nöjda. Konica Minolta står för kontinuitet, driftsäkerhet, överlägsen kvalitet samt innovativa lösningar. För mer information besök vår hemsida: www.konicaminolta.se Konica Minoltas produktsortiment för kontor – passar alla behov.

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB • www.konicaminolta.se


Innehåll Upphandling stoppad – sex leverantörer har begärt överprövning.

4

Vägledning finns nu att tillgå i Dante

6

10 leverantörer tecknade i upphandlingen avseende Skrivare, kopiatorer och tjänster

8

Nya statliga ramavtal för inrikes flyg

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 6 2009

24

3


AVTALSNYTT

AV- och videokonferensutrustning Upphandlingen stoppad. Sex leverantörer har begärt överprövning. Verket för Högskoleservice ansvarar för statens ramavtal inom området för AV/Videokonferensutrustning. Nuvarande avtal löper ut 200912-31 och nytt avtalstecknade planerades under november/december med avsikten att avtalen skulle börja gälla från och med den 1 januari 2010. Upphandlande organisation Verket för högskoleservice Kristina Lundin E-post: kristina.lundin@vhs.se Motsvarande upphandling för Kommuner och Landsting genomförs av SKL Kommentus.

Nuvarande avtal

AV- och videokonferensutrustning. Området AV- och videokonferensutrustning omfattar följande: • Köp av AV- och videokonferensutrustning  med tillhörande installation • Tilläggsbeställningar till videokonferens- och AV-installationer • Service och support • Utbildning

4

Ramavtalsområdet omfattar inte: • Totalentreprenad i samband med ny- och ombyggnad av lokaler • Projekteringstjänster Vid behov av omfattande projekteringstjänst ska detta upphandlas utanför detta ramavtal. AV-produkter Området omfattar köp av AV-produkter utan tillhörande installation gällande följande produktgrupper med exempel på produkter. Fotoprodukter • Digitala och analoga stillbildskameror • Digitala och analoga videokameror • Tillbehör till fotoprodukter. Audioprodukter • Förstärkare • Receivers • Tuners • Högtalare • HiFi-/mikro/mini-system • Analoga och digitala ljud-in/avspelare • Mikrofoner • Tillbehör till audioprodukter.

Visuella produkter • Data/Video/OH/Dia-projektorer • DVD/video-spelare/inspelare • Analoga och digitala TV-mottagare/apparater • Tillbehör till visuella produkter. Videokonferens - och distansmötestjänster Området Videokonferens- och distansmötestjänster omfattar följande: • Videokonferenstjänster • Gruppmötestjänster • Flerpartskonferenstjänster • Webbkonferens • Telefonmöte • Streaming Upphandlingsfas: Förstudie Framtagning av underlag Annonsering Sista anbudsdag Utvärdering Tilldelningsbeslut Avtalstecknande Nytt ramavtal gäller fr.o.m.

Överprövning begärd I upphandlingen av AV-produkter, videokonferens samt kringliggande tjänster (8-0064-44151) har det måndagen den 23 november 2009 inkommit yrkanden om inhibition. Sex av de leverantörer som inte blev tilldelade kontrakt i upphandlingen har begärt överprövning av tilldelningsbeslutet. Länsrätten i Stockholm har beslutat att upphandlingen tills vidare inte får avslutas. Sammanfattning av upphandlingsarbetet:

Preliminär tidplan: Hösten 2008 April.maj.juni

Kommentar Klar Klar

Augusti Oktober Oktober November November/December 1 januari 2010

Klar Klar Klar Klar Planerad Planerad

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


Samordning av efterfrågad e-legitimation utreds av Skatteverket Förstudie för organisationslegitimering klar

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att undersöka behov av organisationslegitimering. Upphandlande organisation Kammarkollegiet Irene Andersson Telefon: 08- 7000753 E-post: irene.andersson@kammarkollegiet.se Förstudien har syftat till att klarlägga förutsättningarna för att genomföra en generell ramavtalsupphandling av certifikat och e-legitimationer för användning av organisationer och deras företrädare vid elektroniskt informationsutbyte. Rapporten behandlar organisationslegitimering i form av: • E-tjänstelegitimationer för personer • Server- och stämpelcertifikat Tyngdpunkten i arbetet har lagts på att undersöka förutsättningarna för att upphandla e-tjänstelegitimationer. Målet är att e-tjänstelegitimationer ska kunna användas såväl inom offentlig förvaltning som i näringslivet. Följande är några exempel på användningsområden: • E-tjänster vid statliga myndigheter/ kommuner för informationsutbyte med företag • E-tjänster vid statliga myndigheter för informationsutbyte med kommuner och andra offentliga organ • Informationsutbyte mellan myndigheter • E-tjänstelegitimationer för intern användning inom myndigheter och andra organisationer • Säker e-post (möjligheten att använda e-tjänstelegitimatoner för säker e-post bör undersökas närmare). Förstudiens styrgrupp rekommenderar att upphandling genomförs inom tre olika områden för organisationslegitimering: • Infrastruktur och tjänster för e-tjänstelegitimation • Infrastruktur för server- och stämpelcertifikat • Stöd och kontrolltjänster (om behov finns).

Enligt förslag inleds eventuell upphandling med e-tjänstelegitimationer. Beslut huruvida upphandling ska genomföras eller inte kommer senare att fattas av Kammarkollegiet. Något sådant beslut finns ännu inte. E-delegationen En viktig fråga är hur Kammarkollegiets arbete med e-tjänstelegitimationer förhåller sig till förslagen i strategin från E-delegationen om e-legitimationer. Kammarkollegiet har i denna fråga fått ett brev från E-delegationen. E-delegationen skriver i detta brev att ”förstudien om e-tjänstelegitimationer visar med önskad tydlighet att det finns en efterfrågan på sådana legitimationer i samhället. Det skulle därför vara lyckligt om Kammarkollegiets upphandlingsprocess stannar upp i avvaktan på att Regeringen fattar beslut om att inrätta samordningsfunktionen hos Skatteverket och att denna kan börja verka på föreslaget sätt. E-delegationen ser därför inget hinder i att Kammarkollegiet fortsätter upphandlingsförfarandet avseende e-tjänstelegitimationer på sedvanligt sätt, i avvaktan på att samordningsfunktionen kommer till stånd.”

Upphandling av kaffe- och vattenautomater Anbudstiden för den nya upphandlingen av vendingtjänster avseende kaffe- och vattenautomater har gått ut. Nu har arbetet med prövning och utvärdering av anbuden påbörjats. Upphandlande organisation Lantmäteriet Britt-Marie Tannerstål E-post: britt-marie.tannerstal@lm.se Området avser vendingtjänster för kaffeautomater inklusive tillhörande råvaror samt vattenautomater som kopplas till befintlig vattenledning. Antagen anbudsgivare skall kunna leverera både kaffeautomater och vattenautomater. Upphandling av varuautomater med t.ex. godis, läsk eller smörgåsar ingår ej. Tilldelningsbeslut väntas kunna tas i mitten av januari. Avtal avses att gälla från 1 mars 2010.

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 6 2009

Källa: Avropa.se

5


AVTALSNYTT

Vägledning finns nu att tillgå i ramavtalsområde Datakommunikation, nätverk och telefoni (Dante)

Kammarkollegiet har 2008 genomfört en ramavtalsupphandling inom området datakommunikation, nätverk och telefoni. Ramavtal har tecknats inom följande ramavtalsområden: • Kommunikation som tjänst-A • Kommunikationsutrustning-B1 • Service, underhåll, utökningar och uppgraderingar av abonnentväxlarB2 • Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster-C • Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör-D Syftet med upphandlingen var att kunna erbjuda offentlig förvaltning ramavtal som tillgodoser behovet av ett brett och djupt utbud av produkter, tillbehör och produktnära tjänster som används i stor omfattning inom offentlig förvaltning och där det därmed finns ett stort behov av att på ett kostnadseffektivt sätt

6

nyanskaffa och underhålla redan gjorda investeringar. I vägledningen används begreppet ”myndighet” som ett samlingsbegrepp för de myndigheter, verk, kommuner, landsting och övriga som är avropsberättigade från ramavtalen. En vägledning omfattar områdena B1, B2 och D. De ramavtalsområden som omfattas av denna vägledning är:

Kommunikationsutrustning-B1 Ramavtalsområdet omfattar abonnentväxlar och nätverksutrustning med stödsystem. Det ingår även möjlighet att avropa produktrelaterade leverantörstjänster.

Service, underhåll, utökningar och uppgraderingar av abonnentväxlar –B2

Ramavtalsområdet omfattar service, underhåll, utökningar och uppgraderingar av myndigheternas befintliga abonnentväxlar. I detta område finns också ett stort utbud av service och utrustning för tillhörande stödsystem och kontaktcentersystem. Exempel på detta är produktrelaterade leverantörstjänster, utbildningstjänster, användaradministration, trafikmätning. Utbudet variera dock mellan leverantörerna.

Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör-D Ramavtalet omfattar telefoner, kommunikationsutrustning (enklare nätverksutrustning) och tillbehör för frekventa avrop genom webbshop eller postorder. Alla leverantörer i ramavtalet kan leverera telefoner och tillbehör men alla kan inte leverera kommunikationsutrustning och tillbehör. Upphandlingen inom områdena

har varit funktionellt inriktad vilket innebär att det ställts tekniska krav i en begränsad omfattning i förfrågningsunderlagen. Det har varit upp till respektive leverantör att offerera de tekniska lösningar och produkter som bäst uppfyller de funktionella kraven. Upphandlingen har också omfattat produktrelaterade leverantörstjänster. Med detta avses bland annat service och underhåll, utbildning, övervakning, användaradministration och tillhörande konsulttjänster med en naturlig koppling till de funktioner och produkter som ingår i respektive ramavtal. Ramavtalen för ”Kommunikation som tjänst” och ”Fasta- och mobila operatörstjänster och transmissionstjänster” innehåller uteslutande tjänster och inga produkter. Ramavtalen utgör en del av det som Kammarkollegiet upphandlat inom ramen för ”Dante” (Datakommunikation, nätverk och telefoni 2008)

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


där andra områden och ramavtal innehåller produkter. Den samlade bedömningen från marknadsaktörer och avropande myndigheter är att tjänster och funktioner allt mer kommer att vara i fokus under den kommande ramavtalsperioden. Trots att produkter fortfarande står för den större delen av omsättningen på marknaden är bedömningen att kommunikation som tjänst snabbt är på väg att bli den dominerande avtalsformen. Den tydligaste trenden inom kommunikationsområdet är annars en fortsatt utveckling av konvergensen mellan telefoni och datakommunikation. Den samlade bedömningen är att telefoni framöver kommer att realiseras på ett IP-nätverk och kommer då anses vara en IT-applikation bland många andra. Genom IP-baserad teknik kommer gränserna bli allt otydligare mellan videokonferenssystem, samlad kommunikation (Unified Communication, UC) och avancerad telefoni inklusive meddelandetjänster som chatt och bild. Mobilitet fortsätter att vara en drivkraft främst genom möjlighet till utökad tillgänglighet och flexibilitet för användaren. Utöver telefonifunktioner integreras även andra funktioner, såsom t.ex. e-post och kalender. Ramavtalsupphandlingen har varit funktionellt inriktad vilket innebär att det i princip inte ställts några tekniska krav i förfrågningsunderlagen. Istället har förfrågningsunderlagen omfattat de funktioner som efterfrågas av myndigheter och användare och det har varit upp till respektive leverantör att offerera de tekniska lösningar som bäst uppfyller de funktionella kraven. Leverantörernas lösningar skiljer sig därför åt vad gäller t.ex. arkitektur, teknik och funktionellt innehåll. En inriktning i ramavtalsupphandlingen har varit att funktionalitet är överordnad teknik samt att kvalitet, kompetens, tillgänglighet och leveransförmåga väger tungt vid val av leverantörer. I ramavtalen ingår inte någon form av bemanning, som t.ex. telefonister (på plats eller på distans). Målet med ramavtal är att spara pengar genom samordnad upphandling av funktioner, produkter och tjänster som i sin tur ger en administrativ besparing för de avropande myndigheterna. Kommunikationslösningar är komplexa och vitala för organisationens verksamhet. Ramavtalen skapar ramar, förutsättningar och villkor för att den avropande myndigheten på ett effektivt sätt kan fokusera på sina behov vid anskaffning av en ny kommunikationslösning till marknadens bästa villkor. Källa: Avropa.se

Ramavtalen bidrar till att staten sparar 440 miljoner kronor De administrativa kostnadsbesparingarna uppskattas till drygt 440 miljoner kronor för 2008. För andra året i rad beräknas de administrativa kostnadsbesparingarna för de statliga ramavtalen. Med administrativa kostnadsbesparingar avses de besparingar som staten gör när de statliga myndigheterna överlåter ansvaret för förstudier, upphandling och avtalsförvaltning till de ramavtalsansvariga myndigheterna (RAM) som samverkar inom den statliga inköpssamordningen. För att ett statligt ramavtal ska betraktas som en besparing ska de totala kostnaderna för detta vara lägre än summan av upphandlingskostnaderna för de myndigheter som har behov att upphandla inom området.

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 6 2009

Redovisningen omfattar administrativa kostnadsbesparingar år 2008 för 90 procent av de statliga ramavtal som var giltiga 2008. I arbetet har den modell som Ekonomistyrningsverket (ESV) tagit fram för ändamålet, Modell 1.2 Uppföljning av administrativa kostnadsbesparingar (utfall), använts. De administrativa kostnadsbesparingarna uppskattas till drygt 440 miljoner kronor för 2008, motsvarande 6 procent av ramavtalens omsättning, 7,1 miljarder kronor. Detta är en minskning jämfört med 2007. Minskningen kan bero på nya ramavtal med höga initialkostnader och få avrop, färre avrop från ramavtalen, vilket även rapporten om statens inköpsmönster visar på och eller de nya reglerna som trätt i kraft 20082, vilket antas ha fördyrat avropskostnaden som görs genom förnyad konkurrensutsättning. Ekonomistyrningsverket tog över ansvaret för att samordna, utveckla

och följa upp den statliga inköpssamordningen den 1 januari 2006 och har under 2007 tagit fram tre beräkningsmodeller för att kunna uppskatta såväl de administrativa kostnadsbesparingarna som prisbesparingar som de statliga ramavtalen bidrar till. Modellerna ska användas både före ramavtalstecknande som kalkylunderlag och vid uppföljning när ramavtalet börjat användas. Till modellerna finns en handledning som förklarar hur de ska användas. Ramavtalsansvariga myndigheter består 2008 av Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Ekonomistyrningsverket, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Kammarkollegiet, Lantmäteriet, Riksgälden, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, och Verket för högskoleservice. Källa: Ekonomistyrningsverket (ESV)

7


AVTALSNYTT / skrivare, kopiatorer och tjänster 2009

Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 (SKT09) VHS Upphandling och Kammarkollegiet har tecknat avtal med 10 leverantörer i upphandlingen avseende Skrivare, kopiatorer och tjänster (SKT09).

Avtalen kommer att gälla mellan 2009-11-01 och 2011-10-31 med möjlighet till 12 månaders förlängning.

Ramavtalsleverantörer:

Canon Svenska AB Hewlett Packard Sverige AB Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Kyocera MITA Svenska AB Lexmark Sverige Prodoc Svenska KB Ricoh Sverige AB Sharp Electronics (Nordic) AB Toshiba Tec Nordic AB Xerox Sverige AB

Upphandlingen har flera mål, varav flera är uppfyllda i och med ramavtalsupphandlingen, som att det offentliga ska ha möjlighet till en bra konkurrens genom att avtal tecknas med leverantörer som erbjuder ett stort antal olika fabrikat. Andra mål tar sikte på avtalsperioden och rör främst att avropande myndigheter ska erhålla bra priser genom konkurrensen. Med bra priser avses främst låga kostnader sett ur ett ägarperspektiv, det vill säga alla kostnader för produkten under den period produkten används. I ramavtalet, som beräknas omsätta cirka 2,5 miljarder kronor under avtalsperioden, ingår ett brett sortiment av skrivare och kopiatorer,

8

multifunktionella varianter av dessa (MFP), faxar samt enklare skannrar. Även tillbehör, förbrukningsmaterial samt relevanta tjänster omfattas av upphandlingen, liksom möjligheten att finansiera köpet genom leasing.

Förnyad konkurrensutsättning En av de stora nyheterna på ramavtalet är att avrop sker genom en förnyad konkurrensutsättning. VHS/Kammarkollegiet har valt att använda en förnyad konkurrensutsättning, främst med hänsyn till de positiva effekter detta bedöms kunna få för konkurrensen. En förnyad konkurrensutsättning innebär att den avropande organisationen skickar sin avropsförfrågan till samtliga antagna leverantörer, så att alla har samma förutsättningar att svara på underlaget. Den avropande organisationen skapar samma förutsättningar genom att: • Skicka en skriftlig förfrågan, där samtliga leverantör får samma förfrågan vid samma tidpunkt, • Ge leverantörerna en skälig tid att svara, • Endast beakta skriftliga svar och att behandla dessa på samma sätt som i samband med en upphandling, det vill säga att inte öppna svaren förrän efter sista svarsdagen, • Att välja den leverantör som lämnat det bästa avropssvaret baserat på de

krav och kriterier som angivits i avropet.

kopiatorer kommer att fasas ut, organisatoriska förutsättningar m.m. Syftet med förarbetet är att skapa rätt förutsättningar för avropet och därmed säkerställa konkurrenskraftiga priser.

VHS/Kammarkollegiet har tagit fram ett avropsstöd i syfte att förenkla avropet. I avropsstödet ingår bland annat de utvärderingskriterier som är möjliga att tillämpa (pris, börkrav på produkter, miljö och rapportering). Priskriteriet utgår, på samma sätt som i ramavtalsupphandlingen, från att den avropande organisationen beaktar den totala kostnaden inklusive förbrukning. Under början av 2010 planeras s.k. gemensamma avrop att genomföras, vilket innebär att VHS samlar flera myndigheters behov avseende enskilda produkter och konkurrensutsätter dessa samlat. Mer information kring kommer att finnas på www.avropa.se

De anbud som lämnats av leverantörerna innehåller bland annat de produkter leverantörerna har i sitt sortiment. Leverantörerna har även lämnat en referensprislista och de rabatter som gäller för respektive produkt, men även tillbehör och tjänster omfattas. De rabatter som lämnats i ramavtalsupphandlingen är minimirabatter. Det innebär att leverantörerna i samband med en förnyad konkurrensutsättning minst måste erbjuda dessa rabatter, men att högre rabatter kan lämnas.

Förutsättningar

Avtal

Den förnyade konkurrensutsättningen förutsätter att den avropande myndigheten beskriver sitt behov på ett tydligt sätt och att en planering av behovet sker. Genom en planering kan antalet konkurrensutsättningar med små belopp minska, vilket i normalfallet är positivt för såväl leverantörer som för den avropande organisationen. Det innebär även att analysen avseende behovet blir mycket viktig. En sådan analys bör belysa de tekniska förutsättningarna, volymer baserat på hur skrivare/

Leverantörernas anbud

För varje avrop, som kan gälla en enskild leverans, eller ett behov över en längre period, tecknas ett avtal. Avtalsvillkoren för leveransen har i upphandlingen tillgängliggjorts för både leverantörer och avropande organisationer och är publicerade på www.avropa.se. Annette Annerstig Avtalsansvarig, VHS

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


Det är inte bara inköpskostnaden som avgör Olika behov och typer av utskrifter har skapat en efterfrågan på olika typer av skrivare med olika specialfunktioner och användningsområden. I dag finns till exempel speciella skrivare som är konstruerade för att skriva ut fotografier, multifunktionsskrivare, olika typer av bläckstråleskrivare eller snabba laserskrivare. När du ska köpa en ny skrivare ska du först noga överväga hur du ska använda skrivaren och vad du ska skriva ut på den. När du vet hur du kommer att använda din skrivare är det mycket enklare att se vilken typ av skrivare du bör köpa. Det finns i dag ett större utbud av skrivare, olika modeller och typer och skrivare som är anpassade för olika funktioner för både hem och kontor än någonsin tidigare. Detta är såklart för det mesta något väldigt positivt men det kan också göra det svårt att välja vilken skrivare man ska köpa. Kostnaden för en skrivare handlar inte enbart om vad skrivaren kostar i inköp. Kostnadsfokuset handlar i dag mer om kostnaden för drift och priset per utskrift. Laserskrivare har traditionellt framför allt använts på kontor och av användare som skriver ut ganska mycket, framför allt text. Laserskrivare erbjuder en mycket bra utskriftskvalitet för text och har en låg driftkostnad med en lägre kostnad per utskrift jämför med exempelvis bläckstråleskrivare. De senaste åren har inköpskostnaden för laserskrivare sjunkit i rask takt och detta har öppnat en ny marknad för de tidigare ganska dyra skrivarna. I dag har avståndet i pris mellan bläckstråleskrivare och laserskriver krympt och nästan vem som helst har råd att ha en liten och behändig laserskrivare på skrivbordet. På senare tid har även färglaserskrivarna blivit vanligare och billigare även om det är en bit kvar innan de kan matcha priset för en bläckstråleskrivare. Laserskrivare är därför fortfarande den bästa och billigaste lösningen för företag, organisationer eller privatpersoner som skriver ut större mängder text.

Multifunktionsskrivare

Multifunktionsskrivare bygger på en laser- eller bläckstråleskrivare som har

paketerats tillsammans med andra funktioner för att skapa en komplett kontorsmaskin. Förutom att fungera som en skrivare kan multifunktionsskrivare även faxa, skanna och kopiera. På det sättet behövs endast en maskin i stället för fyra olika. Multifunktionsskrivare har de senaste åren blivit väldigt populära på lite mindre kontor där man kan behöva flera av de funktioner som en multifunktionsskrivare innehåller men gärna vill slippa ha flera olika maskiner som annars var och en tar plats och kostar pengar. Multifunktionsskrivare handlar i dag inte enbart om att ersätta alla de äldre kontorsapparaterna utan oftast utnyttjas det faktum att maskinen är kopplad till datorn och därigenom faktiskt kan göra de äldre maskinernas jobb på ett smartare sätt. Ett exempel på detta är att i stället för att skriva ut inkommande fax i stället skicka faxet, i exempelvis PDF format, till datorn. Dessutom kan man på samma gång skicka fax från datorn utan att behöva gå omvägen via papper.

cerad skrivare ju fler bläckpatroner. De enklare skrivarna använder antingen en patron för samtliga trefyra färger eller så finns en patron för svart och en för de övriga tre färgerna. Dessa skrivare är främst lämpade för text och endast bilder av lite lägre kvalitet. Lite mer avancerade skrivare använder oftast minst fyra bläckpatroner, en för varje färg. Skrivare med fler färgpatroner är oftast byggda för att skriva ut bättre bilder. Riktigt bra fotoskrivare kan ibland använda ännu fler patroner för att få en riktigt bra kvalitet på

färgerna i utskrifterna. En stor fördel med bläckstråleskrivare är också att man oftast kan skriva ut på flera olika material. De flesta skriver till största delen ut på vanligt skrivarpapper men det finns mycket större möjligheter än så för den som vill. Med många skrivare kan man även skriva ut på glansigt fotopapper, papper i olika storlekar, papper med olika tjocklek samt både bestruket och obestruket papper. Arne Öster

Bläckstråleskrivare med multifunktion Bläckstråleskrivare med multifunktion har de senaste åren slagit igenom stort på småföretag och hemmakontor. Multifunktionella bläckstråleskrivare kombinerar flera av de vanligaste kontorsmaskinerna, skrivare, fax, skanner och kopiator i en enda maskin på ett smart och praktiskt sätt. Förutom att en multifunktionsskrivare sparar plats på skrivbordet sparar man även pengar på lösningen om man annars inte hade använt varje maskin speciellt mycket. De flesta bläckstråleskrivare använder mellan en och fyra olika bläckpatroner. Enklare bläckstråleskrivare använder oftast enbart en eller två patroner och ju mer avan-

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 6 2009

9


» Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 «

AVTALSNYTT / vhs

Canon Svenska AB

Jonas Norberg

Canon har länge varit en banbrytande innovatör inom bildteknologi och dokumenthantering. Faktum är att cirka 8% av omsättningen går till forskning och utveckling. Det är en ovanligt hög siffra. Men så är Canon inte heller något vanligt företag. Bland Canons utvecklare hittar man några av världens mest briljanta hjärnor, som genom åren tagit fram lösningar och innovationer som förändrat och förbättrat människors sätt att både arbeta och leva. Men nyskapande teknologi är bara en del av anledningen till företagets ledande ställning när det gäller allt från kameror och skannrar till skrivare, faxar och multifunktionella copyprinterlösningar för både kontor och tryckerier, menar Jonas Norberg, kundansvarig på Canon för SKT09:

”Teknikutvecklingen inom vårt område är oerhört snabb. Och jag förstår att det kan vara en utmaning att skaffa sig bra överblick över vilka alternativ som finns. Nu kan man med ett knapptryck gör allt som ett mindre tryckeri gjorde tidigare. Canon är idag marknadsledande inom dokumenthantering – ett snabbt växande område i gränslandet mellan skrivarteknik och hypermodern informationsteknologi. Idag levererar Canon kompletta lösningar för intelligent dokumenthantering – från skanning, utskrifter och kopiering till arkivering, återsökning och digital publicering. Efterfrågan på säkra, lättarbetade och resurssnåla dokumenthanteringslösningar ökar just nu kraftigt, för att hålla jämna steg med den lika

Företagsnamn: Canon Svenska AB

Aktuellt ramavtalsområde: Skrivare, Kopiatorer och Tjänster (SKT09)

Omsättning: Ca 1900 miljoner/år

Giltighetstid: 2009-11-01 – 2011-10-31 med option på ett års förlängning.

Antal anställda i Sverige: Ca 400

fakta

10

snabbt växande mängden information som varje organisation måste processa dagligen. Men hur fantastisk hård- och mjukvara Canon än kan erbjuda är det bara en del av jobbet. Hur man tar hand om sina kunder är lika viktigt. Eller till och med viktigare. ”Som leverantör inom SKT09 måste man stå lika stadigt i tekniken som i servicen. Och för Canon är service något man gör, inte något man pratar om. Vi finns närvarande i hela landet med både service och försäljning, och gör över 238 000 kundbesök om året. Med SKT09 får vi chans att bevisa vår filosofi, att det är hela lösningen och inte enskilda produkter, som gör verklig skillnad för användarna.”

Etablerat år: 1957

Referenser inom offentlig sektor: Stenungsunds Kommun, Uddevalla Kommun, SIDA, Ikano Bank, Länsförsäkringar, Öhmans Fondkommission mfl

Huvudkontor: Solna

Andra ramavtal för offentlig sektor: Dokumentproduktion 2007 (Kommentus)

Regional representation i Sverige: Canon har ett rikstäckande nät av Canon Business Centers och fristående auktoriserade återförsäljare som hanterar allt från behovsanalys och lösningsförslag till utbildning, service och underhåll.

Kontaktperson: Jonas Norberg Tel: 08 744 89 40 Fax: 08 744 85 99 E-post: jonas.norberg@canon.se

Certifieringar miljökvalitet: ISO 14001 och ISO 9001

Hemsida: www.canon.se samt www.canon.se/skt09

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


Att köpa en skrivare eller en fax kan vara en rejäl utmaning. Det finns ju en del välja på. Därför vill vi ge dig ett litet råd: Titta inte för länge i produktkatalogerna. Se dig omkring där du sitter istället. Det är nämligen det Canon alltid gör först – innan vi börjar diskutera maskiner, programvaror eller tjänster. För det är dina behov och förutsättningar som ska avgöra vilken lösning som passar. Inte vad leverantören har på lagret. Tanken är enkel. Vi tror inte på färdiga standardlösningar. Vi tror nämligen inte heller på standardkunder. Därför kommer vi aldrig att rulla in en lagom bra maskin hos dig och sedan försvinna ut genom dörren med en vink. Kanske är det anledningen till att 95% av våra kunder säger att de skulle rekommendera oss?*

Canon hjälper svenska företag och organisationer att skapa en bättre utskriftsmiljö, som gör det dagliga arbetet enklare, säkrare och ofta billigare. Det har gjort oss till Sveriges ledande leverantör av kontorsmaskiner. Hos oss hittar du ett brett sortiment med skrivare, multifunktionella kopiatorer, faxar och enklare skannrar. Dessutom får du tillgång till vår rikstäckande serviceorganisation – 43 servicecenter i hela landet med 200 av marknadens skickligaste servicetekniker. | Avtalsnytt 6 2009 www.offentligaaffarer.se 11

*Canon Post Service Visit Survey, Sverige, jan-april 2009

Ett gott råd till dig som ska köpa kontorsmaskiner


» Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 «

AVTALSNYTT / vhs

Konica Minolta För 3:e avtalsperioden i rad levererar Konica Minolta till offentlig sektor För tredje avtalsperioden i rad har upphandlaren för offentlig sektor valt Konica Minolta som leverantör avseende skrivare, kopiatorer och tjänster. Vi är stolta över förtroendet de visar oss och kommer alltid att göra vårt yttersta för att våra kunder ska bli mer än nöjda. Konica Minolta står för kontinuitet, driftsäkerhet, överlägsen kvalitet samt innovativa lösningar. Konica Minolta – Totalleverantör Konica Minolta är en av världens ledande tillverkare av multifunktionella system och sedan många år en etablerad leverantör till offentliga sektorn i hela Sverige.

Brett utbud av produkter och tjänster Konica Minolta levererar multifunktionella system för kopiering, utskrift, skanning och faxning i både färg och svartvitt inom alla segment. Allt från små svartvita kopiatorer till avancerade snabba färgkopiatorskrivare. Våra utskriftslösningar passar såväl det lilla kontoret som den högproducerande tryckeriavdelningen på större företag. Våra produkter är i de flesta fall en integrerad del i nätverken vilket ger oss en god kunskap och erfarenhet av

utskrifts- och skanningslösningar. Förutom produkter har vi även ett stort antal tjänster att tillgå inom ramen för VHS-avtalet.

Service och support

Det absolut viktigaste för en kund är att i tid få levererat det han behöver, till rätt pris samt veta att leverantören har kunnig personal som garanterar en god service och support när så behövs. Driftsäkerhet är ett honnörsord för oss, därför arbetar vi med förebyggande service för att säkerställa att våra produkter alltid levererar högsta kvalitet.

Miljö och kvalitet

Konica Minoltas miljöuppgift är att leverera produkter och tjänster med största möjliga hänsyn till miljön. Vår vision är att genom våra produkters hela livscykel minimera den påverkan

de har på miljön genom tillverkning, distribution, transport, användning, återanvändning och återvinning. För att uppnå detta samarbetar vi med flera miljöpartners. Konica Minoltas tillverkningsprocess har sedan 1992 genomgått miljörevision enligt ISO-standard. Våra kopiatorer och skrivare är märkta med Energy Star och har därmed en garanterad låg energiförbrukning. Sedan flera år miljöcertifierar vi våra kopiatorer och skrivare enligt bestämmelserna för den tyska miljömärkningen Blå ängeln. Vi ingår även i IT & Telekomföretagens system för miljödeklarationer. Genom mätbara kvalitetsmål, som kontinuerligt uppdateras, strävar Konica Minolta efter att ständigt förbättra sitt verksamhetssystem och öka kundtillfredsställelsen, alltid med hänsyn till gällande lagar och

Företagsnamn: Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Omsättning: 360 miljoner SEK Antal anställda i Sverige: 117

fakta

Etablerat år: 1991 Huvudkontor: Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Box 9060, 171 09 Solna

12

förordningar samt branschöverenskommelser. I överensstämmelse med ovan är företagets verksamhetssystem ISO 9001:2008 certifierat.

Rikstäckande försäljning och service Konica Minolta har ett rikstäckande nät av egna kontor samt återförsäljare på ett åttiotal platser i Sverige. Alla säljställen sköter både försäljning, finansiering och service av Konica Minoltas utbud av produkter. Konica Minolta prioriterar den lokala närvaron och kompetensen säkerställs genom ett certifierings-/ utbildningskrav på varje enskild återförsäljare. Återförsäljaren har även tillgång till experthjälp från Konica Minolta för att ni som kund alltid ska få bästa tänkbara service.

Aktuellt ramavtalsområde: Multifunktionella system för kopiering, utskrift, skanning och fax i både färg och svartvitt Giltighetstid: 2009-11-01 – 2012-10-31 Referenser inom offentlig sektor: Lämnas på begäran. Andra ramavtal för offentlig sektor: VHS, Malmö Stad, Lunds Universitet, LO, Sundsvalls kommun, Motala kommun, Falköping kommun, Uppsala kommun, Vägverket m fl

Regional representation i Sverige: Stockholm, Malmö, Helsingborg och Göteborg samt genom riktstäckande återförsäljarnät.

Kontaktperson: Tel: 08-627 75 00 Fax: 08-627 75 57 E-post: storkund@konicaminolta.se

Certifieringar miljökvalitet: ISO 9001:2008

Hemsida: www.konicaminolta.se

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


0.4

0.5

0.7

0.8

Lita på din syn – Vi har det perfekta produktsortimentet! 3:e avtalsperioden i rad! Konica Minolta står för kontinuitet, driftsäkerhet, suverän utskriftskvalitet, pålitlig service och support samt säkerhet. Utöver priset är detta värden som väger tungt när man ska investera i en dokumentlösning för utskrift, faxning, skanning mm. I vårt breda produktsortiment finns det alltid en eller flera produkter som passar just dina behov. För mer information besök vår hemsida: www.konicaminolta.se Konica Minolta Business Solutions Sweden AB • www.konicaminolta.se


» Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 «

AVTALSNYTT / vhs

Lexmark Skriv ut mindre – spara tid, miljö och pengar Lexmark är ett globalt teknologiföretag med en stolt historia och en ljus framtid.

Helene Martinsson

Vi har alltid strävat efter att uppfylla kundernas behov. Sedan vi grundades 1991 som en spin-off från IBM har vi alltid försökt balansera vår verksamhets tillväxt med miljöskydd (vi var det tredje företaget i världen som erhöll en ISO 14001-certifiering). Vi gör det enklare för både företag och privatpersoner att flytta information, både digitalt och genom pappershantering. Vi styrs av en enkel målsättning – Customers for Life, dvs långvariga kundrelationer. För att bygga långvariga relationer och få våra kunders förtroende lyssnar vi på dem, sätter oss in i deras behov och arbetar för att skapa ett mervärde för just dem. Vi fokuserar våra forsknings- och utvecklingsinvesteringar på att ta fram lösningar och funktioner som hjälper kunderna att: • Sänka sina utskriftskostnader • Minska miljöpåverkan • Öka produktiviteten

Det verkliga problemet – okontrollerad hantering av utskrifter och utrustning

70% av alla organisationer har ingen aning om hur mycket de skriver ut. En av sex sidor hamnar direkt i papperskorgen utan att ha blivit lästa och 20% av utskrifterna har en

fakta

livslängd på mindre än fem minuter. Till råga på allt är det mer och mer vanligt att företag konsoliderar till stora, energikrävande A3 multifunktionsmaskiner, även fast ett genomsnittligt företag skriver ut mindre än 3% i A3. Den obekväma sanningen och det verkliga problemet är att många företag betalar stora summor varje år i form av papper, utrustning och förbrukning för utskrifter som de i själva verket inte behöver eller aldrig använder.

Print Less. Save More – Lexmarks strävan mot hållbar utveckling

Lexmarks strategi att skriva ut mindre har pågått i många år – långt före miljön blev ett hett diskussionsämne. I början höjde fler på ögonbrynen – varför vill ett företag som har utskriftslösningar som fokus hjälpa sina kunder att skriva ut mindre? Vi tror att genom att guida våra kunder till rätt maskin på rätt plats, ge kunderna kontroll över maskinparken och hur de används samt påvisa lösningar för en effektivare och mer lönsam vardag (både ekonomiskt och miljömässigt) så bygger vi en stark och trovärdig grund för långsiktiga relationer. Genom detta kommer vi närmre den

förebild och det ansvar i miljösammanhang som vi strävar efter. Med vårt unika koncept – Print Less. Save More vill vi hjälpa företag att skriva ut mindre och spara mer genom Lexmarks 4-stegsprocess: 1. Optimera infrastrukturen – rätt utrustning på rätt plats 2. Förbättrad försörjningskedja – rätt toner och administrationsprocesser 3. Implementera effektiva interna rutiner 4. Effektivisera arbetsprocesser

SKT09 ett spännande avtal för Lexmark Vi strävar efter att våra kunder inom offentlig sektor skall känna sig trygga i sina affärer med Lexmark. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna erbjuda förmånliga priser och mervärden baserade på exakt de produkter och tjänster respektive kund efterfrågar och behöver. Det är vår övertygelse att vi tillsammans med kunden kan minska deras påverkan på miljön genom färre utskrifter och därigenom sänker vi också deras kostnader – säger Helene Martinsson, kundansvarig Lexmark för offentlig sektor.

Företagsnamn: LEXMARK Sverige, filial till Lexmark Nordic L.L.C

Aktuellt ramavtalsområde: Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009

Omsättning: 35 Miljarder Kronor

Giltighetstid: 2009-11-01 till 2011-10-31

Antal anställda i Sverige: 27

Referenser inom offentlig sektor: Westma, LFV, Lanstinget Västernorrland, VästerbottensLänsLansting

Etablerat år: 1991 Huvudkontor: Solna ( HQ Lexington KY. US)

Kontaktperson: Joakim Zachén, Försäljningschef Tel: +46 8 5225 79 67 E-post: skt09@lexmark.se

Regional representation i Sverige: Stockholm, Göteborg och Sundsvall

Hemsida: www.lexmark.se

Certifieringar miljökvalitet: ISO 14001, ISO 9001

14

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


Vad din kopiatorleverantör inte vill att du ska veta Minska dina utskriftskostnader genom att byta till Lexmarks prisbelönta A4 multifunktionsskrivare I dagens ekonomiska läge tvingas fler och fler att se över sina kostnader och även de nödvändigaste utgifterna måste noga analyseras. När din organisation ska leta efter möjligheter att spara pengar, glöm då inte att se över hur många enheter som har möjlighet att skriva ut A3 kontra Ert faktiska behov. Här är sannolikheten stor att ni finner en obalans.

Ring oss på Lexmark, så berättar vi mer om hur Ert företag kan minska era inköps-, underhålls- och energikostnader samt finna balans i er dokumenthantering.

Ring Lexmark 08-52 25 79 00 www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 6 2009

15


» Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 «

AVTALSNYTT / vhs

Prodoc ”Vi tänker även i fortsättningen ligga i framkant vad gäller att leverera den bästa hårdvaran och ha den bästa serviceorganisationen” Fokusera på din kärnverksamhet – låt oss sköta det andra

Robert Malmgren

Prodoc

Prodoc är sedan 1988 svensk generalagentur för Nashuatec. Idag, med över tjugo års erfarenhet av sortimentet är man en av de agenturer som är antagna av VHS och Kammarkollegiet att leverera enligt SKT09. Prodoc är unikt genom att vara den enda fristående agenturen bland de som är antagna. Genom Nashuatecs marknadsledande sortiment, de senaste lösningarna för modern dokumenthantering och ett heltäckande nationellt nät av egna kontor och fristående återförsäljare, är Prodoc ett självklart val.

fakta

Den moderna dokumenthanteringen blir allt mer komplex. För många företag och organisationer innebär detta en allt tyngre arbetsbörda. Till de historiskt vanliga momenten såsom att rapportera räkneverk, beställa och lagerhålla toner, felanmäla och så vidare adderas numera nätverksproblem och mjukvaror som inte integrerar med varandra. Dessutom ska varje organisation med självaktning ta ett miljöansvar vilket rimmar illa med pappershögarna av kvarglömda utskrifter som ligger vid varje skrivare. Prodoc vill lyfta sina kunder ifrån allt detta. Vad sägs om ett system som ser till att det alltid dyker upp en ny toner strax innan den gamla tar slut och dessutom skickar räkneverken rakt in i Prodocs servicesystem? Vad sägs om att kunna få statistiska underlag per avdelning, person, projekt eller något annat för att underlätta den interna faktureringen, eller, vad sägs om att kunna skriva ut din utskrift i en stad och hämta den i en annan? Allt är

möjligt. Klart är i alla fall att tiden då varje anställd behövde en bordsskrivare för att kunna skriva ut med sekretess, där varje företag behövde personal för att se till att det fanns toner i skrivarna och där det stod en full återvinningstunna vid varje multifunktionsmaskin sedan länge är förbi. Prodoc vill att du fokuserar på din kärnverksamhet, det andra tar vi hand om.

Att överträffa kundens förväntningar ”Prodoc har alltid haft en tumregel som säger att vi ska överträffa kundens förväntningar. Idag är detta mer aktuellt än någonsin. Många organisationer som vi träffar har inte en aning om vad vi kan göra för dem och hur vi kan underlätta deras arbete och effektivisera deras verksamhet. Istället byter man en kopiator eller skrivare mot en ny, utan att reflektera närmare över det. Vår målsättning är att öppna nya vyer, och väcka nyfikenhet kring vad en modern dokumenthantering innebär. Det handlar onekligen om så mycket mer än papper”, säger Robert Malmgren, avtalsansvarig på Prodoc.

Företagsnamn: Prodoc

Aktuellt ramavtalsområde: Skrivare, kopiatorer och tjänster

Omsättning: 170 MKR

Giltighetstid: 2011-10-31 + 12 mån

Etablerat år: 1976

Referenser: Riksbyggen, Akzo Nobel, Apoteket, Choice Hotels

Huvudkontor: Stockholm

Kontaktperson: Robert Malmgren Tel: 08-602 06 00 Fax: 08-602 06 10 E-post: rmn@prodoc.se

Regional representation i Sverige: Göteborg, Malmö, Motala, Värnamo samt rikstäckande nät av återförsäljare. Certifieringar miljökvalitet: ISO14001, ISO9001

16

Kundens förväntningar baseras vanligtvis på tidigare erfarenheter. Det innebär att kravbilden oftast är hårdvarurelaterad samt kopplad till funktionen över en viss avtalsperiod. Har man en skrivare som gör det den ska, samtidigt som service- och supportgänget gör sitt, de gånger som det är problem, då är krav och förväntningar uppfyllda. ”Prodocs verksamhet har basen i service och support. Att dessutom vara generalagent för ett sortiment av Nashuatecs dignitet gör ju att vi behärskar de här delarna. Detta är vår kärnverksamhet och där viker vi inte en tum. Däremot gör vi vårt yttersta för att flytta gränserna för vad som kan förväntas. Om kunden vid nästa förfrågan ställer krav på praktiska lösningar, flöden och effektivitet istället för att bara ställa krav som är relaterade till hårdvaran, då har både vi och kunden flyttat fram våra gränser. Det ena utesluter ju heller inte det andra. Vi tänker även i fortsättningen ligga i framkant vad gäller att leverera den bästa hårdvaran och ha den bästa serviceorganisationen”, säger Robert Malmgren.

Hemsida: www.prodoc.se

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


Fokusera p책 din k채rnverksamhet.

Vi tar hand om resten.

www.prodoc.se www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 6 2009

17


» Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 «

AVTALSNYTT / vhs

Ricoh Sverige AB Ricoh – vi vill vara ditt första val alltid leverera marknadens mest effektiva, säkra och miljöanpassade lösningar, för varje företags behov. Vi är en stark aktör på den svenska marknaden och erbjuder en hög kompetens och servicenivå över hela landet. Som en del av Ricohs världsomfattande nätverk kommer vi dessutom alltid att ligga i utvecklingens framkant när det gäller olika kontorslösningar.

VI FINNS DÄR DU FINNS RICOH SVERIGE AB

Hösten 2009 förenade Carl Lamm och NRG Scandinavia krafterna och bildade Ricoh Sverige AB. Vi ingår i den globala Ricoh-koncernen med verksamhet i över 150 länder. Ricoh Sverige är ett ledande företag inom dokument- och informationshantering som erbjuder heltäckande lösningar för kundernas IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, programvara, tjänster, outsourcingoch konsultverksamhet. Ricohs värderingar, som ligger bakom all forskning och utveckling, säkerställer att innovation, expertis och hållbar utveckling är hjärtat i hela verksamheten. Vår drivkraft är att

Bolaget har över 600 anställda och finns rikstäckande på över 40 orter, med 26 egna kontor och samarbete med över 30 större återförsäljare. Tillsammans har vi en servicestyrka på över 330 personer med högt kvalitets- och miljötänkande oavsett var i landet du väljer att kontakta oss. Din lokala representant arbetar nära dig och fungerar som projektledare med det stora företagets hela kompetens i ryggen.

PRODUKTER – BRETT SORTIMENT Vi erbjuder allt från skrivare till avancerade helhetslösningar för olika IT-miljöer. Inom detta avtalsområde kan vi förse er med bästa

lösning, tack vare Ricohs breda sortiment kompletterat med ett urval av produkter från Samsung och Epson. Idag ger de digitala produkterna högkvalitativ färgåtergivning, ökade möjligheter i nätverket och låg miljöpåverkan. Vi har enklare maskiner med basfunktioner, moduluppbyggda totallösningar med möjlighet till alla tänkbara finesser i en och samma produkt, vidare extremt högproducerande dokumentcentraler för interntryckeriet. Dessutom erbjuder vi en mängd olika programvaror och tjänster för att förenkla, effektivisera och ge våra kunder möjlighet att få kostnadskontroll på dokumentflödet.

MILJÖ/ KVALITET

Inom Ricoh arbetar vi med konceptet Total Green Office. En viktig del av vårt miljöarbete är att minska den negativa miljöpåverkan både från oss själva och från våra kunder, eftersom en stor del av miljöpåverkan sker under användningsfasen. Vi ser alltid våra tjänster och produkter i ett helhetsperspektiv som inbegriper alla olika faser av produktens livscykel.

Företagsnamn: Ricoh Sverige AB Omsättning: Ca 1 500 miljoner kronor Antal anställda i Sverige: Drygt 600 personer Etablerat år: Ricoh Sverige AB 2009 (Carl Lamm 1917, NRG Scandinavia 1923)

fakta

Huvudkontor: Stockholm Regional representation i Sverige: Vi finns rikstäckande på över 40 orter, med 26 egna kontor och över 30 större återförsäljare. Certifieringar miljökvalitet: Ricoh Sverige AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Ricohs samtliga fabriker och återvinningsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Ricoh Sverige har ett heltäckande verksamhetssystem som omfattar allt vi gör. Verksamhetssystemet är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och garanterar att vårt kvalitetstänkande och vår miljömedvetenhet finns med oavsett var i landet du väljer att samarbeta med oss. Vi är övertygade om att bra kvalitet och bra miljö lönar sig både för oss och för våra kunder.

TOPPRANKAD

Vi har fått förtroendet att leverera till många stora organisationer genom ramavtal för dokumenthantering under åren och ofta placerat oss i toppen vid utvärderingarna. Vi var största leverantör på det tidigare avtalet (SKT -06) och vårt långvariga samarbete med offentlig verksamhet har gett oss stor kunskap och erfarenhet av de arbetssätt och olika behov som finns.

Giltighetstid: Avtalet löper mellan 2009-11-01 och 2011-10-31, med möjlighet till 12 månaders förlängning. Referenser inom offentlig sektor: FMV, VGR (Västra Götalands Regionen), Region Skåne, Sundsvalls Kommun, Katrineholms Kommun, Sigtuna Kommun, Växjö Kommun, Stockholm Stad/Volvo IT, Lunds Universitet, Stockholms Universitet m fl Andra ramavtal för offentlig sektor: Vi finns med på ett stort antal ramavtal, bl a IT-produkter med tillhörande tjänster 2006” (SKL Kommentus), ”Dokumentproduktion 2006” (SKL Kommentus) och ”IT-stöd/UMDAC” (Universitet och Högskola). Kontaktperson: Björn Jonsson Tel dir: 08- 734 19 54, vxl 08-734 33 00 Fax: 08- 734 33 11 E-post: bjorn.jonsson@ricoh.se Hemsida: www.ricoh.se

Aktuellt ramavtalsområde: Skrivare, kopiatorer och tjänster

18

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


Vi har förenat våra krafter och blivit Ricoh Sverige

Globala IT-lösningar med lokal kompetens Två starka aktörer inom Ricoh-koncernen, Carl Lamm och NRG, har gått samman och bildat Ricoh Sverige. Med förenade krafter erbjuder vi en ännu högre kompetens och servicenivå. Som en del av Ricohs världsomfattande nätverk kommer vi alltid att ligga i utvecklingens framkant gällande lösningar för det moderna kontoret. Självklart behåller vi ett brett utbud av produkter och tjänster inom IT och vår täta representation över landet. Nytt VHS-avtal klart. Vi tackar för förtroendet. Som befintlig största leverantör kan vi fortsätta erbjuda er inom offentlig sektor skrivare, kopiatorer och tjänster. Det nya avtalet innebär ännu bättre priser och villkor. Välkomna! IT-UPPHANDLINGEN

Moving Ideas Forward.

ricoh.se

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 6 2009

IT Services

Office Solutions

Production Printing

Managed Print Services

19


» Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 «

AVTALSNYTT / vhs

Sharp Electronics (Nordic) AB Om Sharp

Christian Eliason

Det började 1912 i Japan med en penna som aldrig blev slö – Ever Sharp. Nu nära 100 år senare är Sharp en internationell koncern med runt 55 000 anställda i 32 länder. Idag är hela 8000 personer inom Sharp sysselsatta med forskning och utveckling av ny teknik och nya produkter. Med Sharps utveckling inom bl a LCD och solcellsteknologi är vi också världsledande. Vill du läsa mer om Sharps långa resa med produkter och ny teknologi, se under historik på www.sharp.se. Sharp Electronics Sverige startade 1979 och sedan 1997 har vi totalt nordiskt ansvar. Sharp Nordic har idag ca 135 anställda och omsätter ca 850 MSEK. Vårt huvudkontor ligger i Alvik, Bromma, med avdelningskontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Genom gemensam logistik, marknadsföring, teknisk support och utbildning samt ett rikstäckande nät av Sharp Center kan vi erbjuda en stark och effektiv organisation. Sharp Electronics (Nordic) AB är certifierade av NQA enligt ISO9001 och ISO14001, vilket innebär att vi prioriterar miljö- och kvalitetsarbetet i vår verksamhet.

Ramavtal för skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 Sharps sortiment sträcker sig från små skrivare via mulitfunktionella

Varför bara säkerställa datasäkerheten när produkten skall lämnas åter? Med Sharp Common Criteria ISO15408 certifierade Datasäkerhetskit kan Sharps kunder försäkra sig om marknadens bästa datasäkerhetslösningar rörande utskrift och dokumenthantering. Säkerhetslösning bygger på att all data på hårddiskar och RAMminnen i första hand krypteras med 128-bitars datakryptering. Detta medför att all data är oläslig eller obrukbar om någon skulle lyckas ta sig in i din skrivare eller kopiator. Vidare så finns en överskrivningsfunktion av kvarlämnad data på hårddisken eller RAM-minnet med upp till sju gånger av en serie slumpmässiga värden. Dataöverskrivningen

Sharp och miljön

Sharp tar sina förpliktelser mot miljön på yttersta allvar. Genom att investera i gröna program och produktionsresurser idag, hjälper vi till att skydda och bevara morgondagens miljö och efterlämna en renare och grönare värld till kommande generationer. Sharps ”green strategy” sträcker sig till alla områden från produktionsanläggningar till företagets anställda. Sharp väljer också att certifiera samtliga multifunktionella produkter med en kapacitet om 20 sidor/minut och mer med Svanen.

Mer om Sharp

Läs mer om Sharp på vår hemsida www.sharp.se där du också finner kontaktuppgifter till ditt närmaste Sharp Center. Kontakta oss och vi hjälper dig till en säkrare och miljövänligare utskriftslösning.

Aktuellt ramavtalsområde: VHS SKT09

Omsättning: 850 MSEK

Giltighetstid: 2009-11-01 – 2011-10-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Etablerat år: Sharp Corporation 1912 Sharp Electronics (Nordic) AB 1979 Huvudkontor: Stockholm Regional representation i Sverige: Via Sharp Center på över 50 orter i Sverige Certifieringar miljökvalitet: Miljö ISO14001:2004 Kvalitet ISO 9001:2008

20

Datasäkerhet

i kombination med krypteringsskyddet gör att inga kvarvarande data kan hämtas upp med i dagens läge kommersiella medel. Självklart har även Sharps nätverkskort brandvägg för skydd mot externa hot, vilket idag är en realitet. Åtkomsten kontrolleras i tre nivåer: • Filtrering av IP-adress • Filtrering av Mac-adress • Blockering av TCP/IP-tjänster

Företagsnamn: Sharp Electronics (Nordic) AB

Antal anställda i Sverige: 135

fakta

kontorsmaskiner och mjukvaror till produktionsmaskiner med avancerade efterbehandlingsfunktioner för höga volymer. Sharp kan i och med detta erbjuda avropsberättigade kunder inom VHS ett av marknadens bredaste produktsortiment. Med fler än 50 Sharp Center från Ystad i söder till Gällivare i norr har Sharp den lokala närvaron och kännedomen för att ge effektiv och snabb support till våra kunder. Kontakta ditt lokala Sharp Center för mer information om vad Sharp kan erbjuda din organisation inom VHS ramavtal för skrivare, kopiatorer och tjänster.

Referenser inom offentlig sektor: Sharp har ett stort antal referenser inom såväl offentlig som privat sektor. Lämnas vid förfrågan. Andra ramavtal för offentlig sektor: Lämnas vid förfrågan. Kontaktperson: Christian Eliason Tel: 08-634 36 65 Fax: 08-634 36 20 Mobil: 070-610 36 65 E-post: christian.eliason@sharp.eu Hemsida: www.sharp.se

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


29 nyanser av Sharp Samtliga av våra multifunktionssystem har granskats från råvara till avfall utifrån deras miljöpåverkan. Ingen lätt granskning men det var inte det vi sökte. Resultatet: 29 modeller som ger dig allt du behöver i fråga om säker dokumenthantering – Svanenmärkt. Svanenmärkningen innebär att våra maskiner uppfyller de miljökrav som Svanen ställer gällande energiförbrukning, återvinning, miljöanpassad konstruktion, begränsad användning av flamskyddsmedel och tungmetaller, utsläpp av föroreningar och buller samt driftegenskaper. Vi fortsätter hela tiden utvecklingen av produkter för att de ska uppnå de högsta kvalitets- och miljökraven - idag och imorgon. Du hittar alla 29 modeller och mer om vårt miljöengagemang på www.sharp.se

AL-2020

AL-2040

AL-2060

AR-M200

AR-M201

AR-M165

AR-M207

AR-M256

AR-M316

MX-M283N

MX-M363N

MX-M363U

MX-M453N

MX-M453U

MX-M503N

MX-M503U

DX-B350P

DX-B450P

MX-C310

MX-C311

MX-C380

MX-C381

MX-1800N

MX-2300N

MX-2600N

MX-3100N

MX-3501N

MX-4501N

MX-4101N


» Skrivare, kopiatorer och tjänster 2009 «

AVTALSNYTT / vhs

Xerox Sverige AB Många tänker på utskrift och kopiering när de hör Xerox. Sanningen är att vi omfattar så mycket mer. Vi talar hellre om dokumenthantering och om dokumentets hela livscykel och det helhetsansvar det innebär. Xerox erbjuder en hel familj av trygga produkter och tjänster som ger stora effektivitets och kostnadsbesparingar för din organisation. Liten som stor.

Kjell Bäck

Ta del av marknadens bredaste sortiment En kopia av memot från gårdagens möte, en hundrasidig rapport i färg, snygga namnskyltar till mässan eller något av de oräkneliga jobb som varje dag hamnar någonstans mittemellan. Oavsett uppgift har Xerox ett komplett sortiment av prisbelönta multifunktionella produkter, programvaror och tjänster. Liten eller stor organisation, vi hjälper dig att få jobbet gjort. Från småskrivare till helhetskoncept Xerox har produkter och tjänster för stora och små behov. Från den enkla nätverksskrivaren som troget producerar utskrifter dag efter dag, till profesionella multifunktionssystem. Vi hjälper dig välja den bästa lösningen för dina behov, oavsett hur stora eller små de är. Rikstäckande service och support Alla Xerox produkter backas upp av ett omfattande kundsupportnät över hela Sverige. Våra servicetekniker använder den senaste tekniken för att hålla din

fakta

Tryggt med en leverantör Med Xerox som samarbetspartner får du tillgång till en lång rad tjänster och produkter. Xerox arbetar med hela dokumentets livscykel, från skapande, inscanning och tolkning av dokument, över management i form av lagring, redovisning eller distribution, till utskrift och webbpublicering. Allt detta kan vi hjälpa dig med. Med hjälp av en enda leverantör kan du minska dina kostnader och öka effektiviteten i din organisation. För mer information om våra produkter och tjänster, besök vår webbsida www.xerox.se/skt09

Vi lever som vi lär – genom att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser i våra anläggningar. 2002 satte vi som mål att reducera våra CO2-utsläpp med 25% inom en tioårsperiod. Redan 2006 hade vi reducerat utsläppen med 18%. Vi har även kraftigt minskat användningen av skadliga kemikalier och fortsätter att leda utvecklingen för återvinning och återanvändning. Men det riktiga provet på vårt miljöåtagande är hur vi hjälper våra kunder att skapa grönare arbetsplatser, när vi hjälper våra kunder att arbeta smartare, snabbare och bättre på sätt som höjer effektiviteten och samtidigt är mindre miljöbelastande. För mer information om Xerox miljöarbete, besök vår webbsida www.xerox.com/environment

Vårt miljöarbete går långt tillbaka och är en del av vårt DNA Vi anpassade oss tidigt efter ISO 14001, en internationell standard för miljöledning i verksamheter. Alla Xerox stora fabriker var redan 1997 certifierade enligt standarden – bara ett år efter att den utvecklats.

Företagsnamn: Xerox Sverige AB

Aktuellt ramavtalsområde: SKT 09 Skrivare, Kopiatorer och Tjänster

Omsättning: 792 Mkr

Giltighetstid: Tom. 2011-10-31

Antal anställda i Sverige: 210

Referenser inom offentlig sektor: Kontakta Kjell Bäck för referenser.

Etablerat år: 1961 som Rank Xerox i Sverige

Andra ramavtal för offentlig sektor: Xerox har ramavtal med många myndigheter, kommuner och landsting

Huvudkontor: Upplands Väsby, Stockholm Regional representation i Sverige: 26 Återförsäljare och nära 400 distrubutörer i hela landet Certifieringar miljökvalitet: ISO 14001, ISO 9001, Energy star, EMAS, Elkretsen

22

verksamhet igång. Xerox förbrukningstillbehör och utskriftsmaterial garanterar perfekt resultat och är alltid lätt tillgängligt.

Kontaktperson: Kjell Bäck Tel: 08-795 10 64 Fax: 08-795 10 20 E-post: kjell.back@xerox.com Hemsida: www.xerox.se/skt09

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


Känn dig som hemma hos en hel familj av dokumenthanteringslösningar

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 6 2009

©2009 XEROX CORPORATION. All rights reserved. Xerox® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

23


AVTALSNYTT / flygresor inrikes

Nya statliga ramavtal för inrikes flyg Från och med den 1 oktober 2009 gäller nya ramavtal för inrikes flygresor.

Försvarsmakten har inom ramen för statlig inköpssamordning (SIS) ansvaret för att upphandla in- och utrikes reguljära flygresor för våra myndigheter. Vi har tecknat avtal med 12 leverantörer gällande inrikes flyg och på utrikessidan finns 10 leverantörer. Avtal för inrikes flygresor är tecknat med följande flygleverantörer: Blekingeflyg, Flysmaland, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg, Malmö Aviation, Next Time Jet, Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines, Skyways, Sundsvallsflyg och Östersundsflyg.  Avtalen gäller för bokningar från 2009-10-01 och fram till och med 2010-09-30. Alla avtalspriser  är laddade i bokningssystemen hos myndighetens resebyrå. Priserna i avtalen är högsta priser.

24

Med högsta pris menas att det efterfrågade priset inte får överskrida det avtalade priset. I avtalen ingår även lägre priser. När du bokar dessa lägre priser gäller flygbolagets egna bokningsregler. Därför ska din resebyrå, innan du kan boka, göra en pris-och produktkontroll utifrån dina önskemål. Sedan ska de boka den resa som har det lägsta priset. Vi kvalificerar och utvärderar flygbolag per destination och vid bokningstillfället kvalificeras den resa som svarar mot önskemål och kraven enligt avtalet samt har lägst pris. Omsättningen på inrikes reguljära avtal är cirka 500 Mkr/år och på utrikes reguljära avtal 700 Mkr/år. Vi tecknar även avtal avseende flygkapacitet (hyra av hela flygplan) för ett antal statliga myndigheter. Befintliga utrikes- och inrikesavtal

upphandlades 2009. Utrikesavtalet är ettårigt och sträcker sig t o m 100531. Utrikesupphandlingen befinner sig nu i en fas med referensgruppmöten, samtal med leverantörer (flygbolag), resebyråer och kunder resulterande i ett förfrågningsunderlag med krav som gagnar svenska staten, uppfyller myndighetskrav och samtidigt ligger inom möjligheternas ram. Annonsering av upphandlingen beräknas ske vintern 2010. Under 2010 kommer utöver upphandlingarna att läggas fokus på utökad dialog med myndigheter, leverantörer och resebyråer i syfte att sprida kunskap om avtalen. Bland annat kommer ett antal frukostmöten med leverantörer och kunder att genomföras. Befintligt inrikesavtal är ettårigt med en option om ytterligare ett år vilket innebär att om optionen

utlöses sker ny upphandling först 2011. Upphandlingarna är s.k. öppna upphandlingar med en annonseringstid om 52 dagar (kan vara något kortare). Upphandlingen måste ligga ute i 52 dagar varefter anbuden öppnas, utvärdering sker och tilldelningsbeslut skickas ut. Här gäller att priserna helst bör vara laddade 4-6 veckor före avtalsstart för framförhållningen vid biljettbokning. Från och med sommaren 2009 har Försvarsmaktens upphandlingsgrupp förstärkts med en person. Den består nu på produktsidan av NilsÅke Larsson och Annelie Andersson och på den kommersiella sidan av Jorma Kujansuu, upphandlare på Försvarsmakten. Nils-Åke Larsson FMLOG/ReseE

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


Skyways säljer flygdriften Skyways Holding, där SAS är minoritetsägare med en andel på 25 procent, säljer det operativa flygbolaget Skyways Express. Köparen är bolagets VD Lars-Åke Bertilsson, som betalar 1 krona för flygverksamheten, som består av ett tiotal leasade flygplan. Bolaget självt äger inga flygplan. Flygbolaget Skyways befinner sig i ekonomisk kris. Nu säljer rederifamiljen Saléns flygverksamheten. Skyways Express kommer efter att försäljningen slutförts att byta namn till Avia Express. Skyways Express, som flyger med Fokker 50, trafikerar i dag flygtrafik för Skyways AB till Stockholm/Arlanda från Halmstad, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Skellefteå, Vilnius och Visby. Avia kommer att fortsätta trafikera dessa flyglinjer för Skyways. Själva varumärkesbolaget Skyways AB berörs dock inte av affären. Bolaget fortsätter under namnet Skyways att marknadsföra och sälja biljetter på sina flyglinjer. Så för kunderna kommer ingenting att hända, enligt Skyways AB:s VD Peter Browall. Skillnaden mot tidigare blir att Peter Browall kommer att kunna köpa flygtrafik även från andra bolag än det som nu är sålt. På Försvarmaktens Reseenhet, som har skrivit ramavtal för inrikes flygresor och där Skyways är en av 12 leverantörer, är man försiktigt avvaktande och

vill inte ge några kommentarer. Fler och fler flygbolag är nu enbart försäljningsorganisationer som hyr in flygplan efter behov. Givetvis flexibelt och bra på många sätt - men var går egentligen gränsen för att man ska kunna säga sig vara ett flygbolag? I slutet av 1990-talet var Skyways Sveriges största inrikesflygbolag med 500 anställda. I flera omgångar har anställda sagts upp och lönestopp har införts. I dag finns cirka 50 piloter kvar och totalt berörs 200 anställda av affären. Namnet Avia kommer nu tillbaka i den svenska flygbranschen. Under slutet av 1980-talet trafikerade dåvarande flygbolaget Avia flera inrikes flyglinjer, bland annat till Arlanda från Gävle, Örebro och Norrköping samt till Visby från Norrköping och Kalmar. 1992 gick Avia och flygbolaget Salair ihop under namnet Avia. 1993 ändrade bolaget namn till Skyways. Arne Öster

Svenska staten flyger inrikes med Malmö Aviation och SAS När svenska staten nu avslutat sin upphandling av inrikes flygresor står det klart att Malmö Aviation som en av 12 leverantörer får fortsatt förtroende att flyga anställda inom statliga myndigheter, verk, högskolor och universitet i Sverige. Malmö Aviation fick kontrakt på linjerna mellan Malmö/Göteborg/Umeå och Stockholm, det vill säga alla linjer man offererat. Malmö Aviation erbjuder prisvärda biljetter, ett stort antal avgångar som ger flexibilitet till resenären och har sitt nav på Bromma flygplats. Med Brommas citynära läge och det faktum att flygplatsen är liten och har en effektiv hantering blir den totala restiden för passageraren kortast möjligt, vilket sparar både tid och pengar för de statligt anställda. –  Vi vet att punktliga avgångar

är oerhört viktigt för att våra passagerare. Därför är det glädjande att kunna konstatera att vi fortsätter vara ett av Europas allra punktligaste flygbolag, säger försäljningschef Håkan Wahlström. –  Statliga myndigheter och verk är Malmö Aviations största kund och de har anlitat oss i många år. Självklart är vi stolta över att de även i fortsättningen väljer att använda oss för inrikes flygresor, avslutar Håkan Wahlström. Avtalet gäller ett år från den 1 oktober 2009 med option på förlängning.

Punktlighet och miljöarbete

Även SAS är ett av de bolag som återigen har fått förtroende att flyga statens medarbetare inrikes. Avtalet gäller för alla statliga

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 6 2009

myndigheter, verk, högskolor och universitet. För SAS är avtalet värt 250 miljoner kronor, med potential för det dubbla. SAS vann statens förtroende på samtliga inrikeslinjer som SAS trafikerar. Från Kiruna i norr till Malmö i söder. Statens främsta parameter var ett lågt pris. –  Det visar att SAS har bra priser som tål att jämföras, säger Lars-Ove Filipson, marknads- och försäljningsdirektör för SAS i Sverige. –  SAS har flest destinationer och flest avgångar. Lägg därtill att vi är ett av Europas punktligaste flygbolag så finns det mycket värdefull tid att spara i slutänden för statens resenärer, säger Peter Viinapuu, Chief Operating Officer SAS i Sverige. Avtalet sträcker sig från den 1 oktober till den 30 september

2010 med option om förlängning ett år. Svenska staten är den enskilt största och viktigaste kunden för SAS i Sverige. Flest resor gör statens medarbetare mellan Stockholm och Luleå, Malmö och Ronneby. Upphandlingen har genomförts av Försvarsmaktens logistik, FMLOG. Förutom priset spelade SAS goda miljöarbete en viktig roll i valet. Flygbolagen ska bland annat ha en väldokumenterad miljöstrategi, kunna presentera en godkänd hållbarhetsredovisning och kunna lämna statistik över koldioxidutsläpp för myndigheternas resor. Klas Bergqvist

25


» flygresor inrikes «

AVTALSNYTT / fmlog

Scandinavian Airlines System SAS tar vara på din tid Alla vill vi använda vår tid väl. Det gäller förstås både på jobbet och på fritiden. Med SAS är det möjligt att nå de viktigaste städerna i Skandinavien och resten av Europa över dagen. Eller att klara ett möte i Stockholm på förmiddagen och ett i Malmö på eftermiddagen och ändå vara hemma hos familjen till kvällen. Att flyga snabbt i luften är inget unikt för SAS, det gör fler flygbolag. Skillnaden märks på marken. SAS erbjuder incheckning via sms och internet. Det betyder att du kan vara resklar redan när du går och lägger dig kvällen innan. Självklart kan du också välja att checka in på flygplatsen i automaterna. Ska du

med ett inrikesflyg före kl. 09.00, kan du se fram emot en god frukost. För den som valt att resa i Business class, Economy Extra eller är Guldmedlem i SAS EuroBonus finns ”fast track” genom säkerhetskontrollen för utrikesresor i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Mycket har vi åstadkommit, men mycket finns kvar att göra. Under 2010 kommer nya tjänster som spar tid att utvecklas, säger John Elliot, ansvarig för flygavtalet mellan SAS och FM Log. SAS har inte bara vunnit svenska statens förtroende på utrikesresor. Vi är också vald leverantör på samtliga tolv inrikeslinjer. Att resa effektivt innebär också

att kunna vara flexibel. Som Sveriges största flygbolag har SAS flest destinationer och flest avgångar. Dit vi själva inte flyger samarbetar vi med en rad flygbolag inom STAR Alliance över hela världen. En flygresa med SAS ska vara på dina villkor. Men viktigast, SAS är ett av världens punktligaste flygbolag*. Över nio av tio flygningar går i tid och mindre än en flygning av hundra ställs in. Det finns många skäl att välja SAS när du ska resa. Din tid är antagligen det främsta. Ta hand om din tid – välkommen ombord!

”Att flyga snabbt i luften är inget unikt för SAS, det gör fler flygbolag. Skillnaden märks på marken.” John Elliot, Key Account Manager

*Källa: Flightstats, augusti 2009.

fakta

Företagsnamn: Scandinavian Airlines System

Aktuellt ramavtalsområde: Flygresor inrikes

Omsättning: 52,2 miljarder SEK

Giltighetstid: 20091001 – 20110930

Antal anställda i Sverige: 23 082 st

Referenser: Försvarsmakten Logistik, Nils-Åke Larsson

Etablerat år: 1946 Huvudkontor: Frösundavik i Solna

Kontaktperson: John Elliot Tel: 0709 974446 john.elliot@sas.se fmlog@sas.se

Regional representation i Sverige: Hela Sverige

Hemsida: www.sas.se

Certifieringar miljökvalitet: Ja

26

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


SWE

Vi är ett av världens punktligaste flygbolag. Tack för hjälpen! Punktlighet är viktigt för oss, det verkar gälla för dig också. För så här är det: Att hålla tider handlar till stor del om att komma iväg i tid. Och det kan vi tack vare att du och våra andra kunder är incheckade och kommer till gaten i tid. Det bidrar starkt till att vi enligt senaste rapporten har varit ett av världens punktligaste flygbolag*. Vi siktar på att behålla den positionen. Än en gång, tack för hjälpen!

Alltid med SAS. 24h öppet köp och möjlighet till ombokning Minst 20 kg fritt incheckat bagage EuroBonus till medlemmar Snabb incheckning via SMS och sas.se 25% barnrabatt** *Källa: Flightstats, augusti 2009. **Gäller på flygpriset för medföljande barn 2 – 11 år.

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 6 2009

27


» flygresor inrikes «

AVTALSNYTT / fmlog

Malmö Aviation AB Allt vi gör går ut på att erbjuda tidsbesparande resor med utmärkt service mellan Sveriges storstäder. Och det är också därför vi flyger till Göteborg/ Landvetter, Malmö/Sturup och Umeå med Stockholm/Bromma som nav. Tack!

Vi har glädjen att även fortsättningsvis vara utvalt flygbolag åt statliga myndigheter och verk, högskolor och universitet på våra inrikes och utrikes destinationer.

Vi bryr oss om din tid

Vi flyger via Bromma, Stockholms cityflygplats, som ligger under en mil från Sergels Torg. Det gör vi för att spara din tid. Här är det korta gångavstånd och det går undan att ta sig igenom säkerhetskontrollen. Hos oss kan du checka in så sent som tio minuter innan avgång om du reser med handbagage, eller en kvart innan om du har bagage. Och eftersom du tar dig snabbt till och från stan kan du spara åtskilliga minuter på din resa.

Du flyger enkelt till Bryssel från Stockholm/Bromma, Göteborg/ Landvetter eller Köpenhamn.

verkan. Som första reguljärflygbolag är vi dessutom nu även miljöcertifierade enligt ISO 14 001.

Vi bryr oss om när du vill åka

Vi bryr oss om punktlighet

Vi har massor av avgångar varje dag och har anpassat tidtabellen efter när våra resenärer vill flyga. Se vår tidtabell på www.malmoaviation.se

Vi bryr oss om vad du får

Malmö Aviation är ett av Europas punktligaste flygbolag. Att landa i tid är viktigt för oss eftersom det handlar om din tid. Välkommen ombord!

Ombord serveras alltid en lättare måltid med kaffe eller te. På fredagar har vi dessutom ett Äntligen fredagtema, när vi serverar dig något extra.

Vi bryr oss om miljön

Som en av landets ledande inrikestransportörer arbetar vi ständigt med att försöka minska vår miljöpå-

Utrikes även till Bryssel

Företagsnamn: Malmö Aviation AB

erat enligt IOSA, flygbranschens kvalitetscertifiering som bygger på ISO 9 001.

Omsättning: 1,5 miljarder (2008)

Aktuellt ramavtalsområde: Ramavtal inrikes flygresor, Ramavtal utrikes flygresor.

Antal anställda i Sverige: Ca 550

fakta

Etablerat år: 1981 Huvudkontor: Malmö Regional representation i Sverige: Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå. Certifieringar miljökvalitet: Malmö Aviation har som första reguljärflygbolag ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Vårt kvalitetsledningssystem är certifi-

28

Giltighetstid: Till 2010-09-30 inrikes, till 2010-05-31 utrikes. Andra ramavtal för offentlig sektor: Ramavtal inrikes flygresor, Ramavtal utrikes flygresor. Kontaktperson: Hans Johansson Tel: 040-660 29 00 Fax: 08-597 915 94 E-post: hans.johansson@malmoaviation.se Hemsida: www.malmoaviation.se

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


Välkommen ombord igen!

Med oss reser du tidseffektivt och till bästa pris. Me M Tack för att vi fått fortsatt förtroende att vara utvalt flygbolag åt statliga myndigheter, verk, högskolor och universitet. För att spara din värdefulla tid flyger vi via Bromma, Stockholms cityflygplats. På så sätt tar du dig snabbt till och från stan. Terminalen är dessutom föredömligt smidig, med korta gångavstånd och säkerhetskontroll som går undan. Och hos oss kan du checka in så sent som tio minuter innan avgång om du endast reser med handbagage. Väl ombord serverar vi alltid en måltid. För övrigt är vi som enda reguljärflygbolag i Sverige numera ISO 14001-certifierade. Välkommen att resa med Sveriges snabbaste och punktligaste inrikesflyg! Våra inrikesdestinationer är: V Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Sto www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 6 2009

29


AVTALSNYTT Pågående upphandlingar E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Upphandling av E-förvaltningsstödjande tjänster är annonserad och genomförs som förhandlad upphandling. De befintliga avtalen (Infratjänst) har förlängts till 201003-30. Upphandlande organisation Kammarkollegiet Jan Lundh E-post: jan.lundh@kammarkollegiet.se Sista dagen att lämna ansökan till Kammarkollegiet är 2009-12-10.   I förhållande till förstudien ingår inte  betalväxeltjänster, skanningstjänster och utskriftstjänster i upphandlingen.

Upphandlingen av E-förvaltningsstödjande tjänster omfattar följande tjänsteområden: Kontaktstödjande tjänster De kontaktstödjande tjänsterna ska bidra till att tillhandahålla ett effektivt och användbart stöd för aktuella målgrupper hos privatpersoner, företag och organisationer. Verksamhetsstödjande tjänster De verksamhetsstödjande tjänsterna ska stödja informationshantering och en effektiv handläggning av ärenden inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Infrastrukturella tjänster De infrastrukturella tjänsterna ger stöd i ett antal olika delar av ärendeprocessen och andra processer såväl kontaktstödjande som verksamhetsstödjande.

I samtliga tre tjänsteområden ingår införande- och driftstödjande tjänster De införande- och driftstödjande tjänsterna utgörs av stödtjänster till tjänsterna ovan, för att hjälpa myndigheterna att planera, införa, upprätthålla och följa upp tjänster för e-förvaltning.

Upphandling av E-handelstjänst har startat Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat förfrågningsunderlag för upphandling av E-handelstjänst. Avsikten med upphandlingen är att underlätta för myndigheterna att införa elektroniska beställningar.

Regeringen har beslutat att statliga myndigheter ska införa e-beställningar före utgången av 2013. ESV har fått i uppdrag att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar i statsförvaltningen. För att kunna hantera beställningar elektroniskt behöver myndigheterna ett bredare IT-stöd än det som ryms i nuvarande ramavtal avseende e-faktura. ESV upphandlar därför nu nya statliga ramavtal för e-faktura och e-beställningar, vilka samlat kallas E-handelstjänst. Den 16 november 2009 publicerade ESV förfrågningsunderlaget och sista dag för att lämna anbud är den 10 februari 2010. Ramavtal förväntas vara avropsbara kvartal 3, 2010.

Upphandlande organisation Ekonomistyrningsverket Sören Pedersen E-post: soren.pedersen@esv.se

Förstudie Programvaror och tjänster Kammarkollegiet har påbörjat en förstudie i syfte att ta fram underlag inför en planerad upphandling av programvaror och tjänster som är knutna till programvara. Upphandlande organisation Kammarkollegiet Mikael Larsson E-post: mikael.larsson@kammarkollegiet.se I nuvarande ramavtal Programvaror och tjänster 2007 ingår programvaror i nio olika definierade produktområden: • Kontorsstöd, • operativsystem, • säkerhetsprodukter, • driftstödsprodukter, • asset management, • middleware, • utvecklingsverktyg, • databashantering samt statistikprogramvara  Konsult- och utbildningstjänster knutna till programvarorna i ovanstående produktområden ingår också i nuvarande ramavtal. Behovet av programvaror som idag finns inom ramavtalsområdet Informationsförsörjning, kommer att hanteras inom denna förstudie. Förstudien ska bland annat kartlägga myndigheternas behov inom programvaruområdet, utröna hur utbud, teknikutveckling, affärsmodeller och trender, exempelvis data-

30

molnet, påverkar området, samt samla erfarenheter från hur tidigare och befintligt ramavtal fungerat hos avropare och leverantörer. Förstudien beräknas vara genomförd i början på 2010 och planerad upphandling beräknas slutföras under hösten 2010. Befintliga ramavtal «Programvaror och tjänster 2007» har en giltighetstid till 2010-03-31 och kommer vid behov att förlängas, som längst till 2011-03-31. Ramavtalen för Informationsförsörjning 2005, är förlängt maximalt och har en giltighetstid till 2010-0131.

Skydds- resp Brandklassade Förvaringsenheter/Värdeskåp och Dokumentskåp

Försvarets materielverk (FMV) ansvarar för framtagning av ramavtal för Skydds- respektive Brandklassade Förvaringsenheter/Värdeskåp och Dokumentskåp  inom möbelområdet. Upphandlande organisation Försvarets Materielverk Anna Söderholm E-post: anna.soderholm@fmv.se Observera att ramavtalsområdet Skydds- resp Brandklassade Förvaringsenheter har bytt benämning till Värdeskåp och Dokumentskåp. Befintliga ramavtal avseende  Skydds- resp Brandklas-

sade Förvaringsenheter  gäller t.o.m. 2010-02-28. En förstudie genomfördes under vintern 2008-2009. Befintliga ramavtalsleverantörers erfarenheter och synpunkter under avtalsperioden har även tillvaratagits i studien och kommer att beaktas i upphandlingen, i den mån det är möjligt utifrån EG-rättsliga principerna om likabehandling, icke-diskriminering, transparens/ öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

upphandlingen avseende allmänt kontorsmaterial. VHS påbörjar nu en förstudie med bland annat en dialog med leverantörer och myndigheter i syfte att fastställa ett bra underlag. Upphandlingen beräknas pågå under hösten. Annonsering kommer att ske under november 2009. VHS arbetar utifrån att avtal ska tecknas under mars 2010. När avtalet är klart kan du avropa varor och produkter från nedanstående 15 huvudproduktgrupper:

Allmänt kontorsmaterial

• Allmänna kontorsprodukter/skribordsartiklar • Pennor och ritmateriel • Block/blanketter/kort • Arkivering/förvaring/sortering • Almanackor/planering/konferensmaterial • Post/emballage/märkning/skyltning • Kontorsmaskiner och tillbehör till d:o (bords- och fickräknare) • Batterier/laddare/elartiklar (specificeras senare) • Väskor (specificeras senare) • Kontorspapper (mindre kvantiteter – buntar/kartonger) • Företagstryck på specificerade produkter • Maskintillbehör/förbrukning • Datortillbehör (mindre kvantiteter) • Ergonomiska produkter

Verket för högskoleservice (VHS Upphandling) har genomfört upphandlingar inom ramavtalsområdet Kontorsmaterial. Tre av totalt fyra områden har idag avtal. Dessa är Kontorspapper, Batterier och Dator- och maskintillbehör. För området ”Allmänt kontorsmateriel” har tilldelningsbeslut fattats, men området är p.g.a. överprövning fortfarande avtalslöst. Upphandlande organisation Verket för högskoleservice Lars Klaar E-post: lars.klaar@vhs.se VHS har, med anledning av den dom Kammarrätten i Stockholm avkunnade angående den pågående upphandlingen, beslutat att göra om

Avtalsnytt 6 2009 | www.offentligaaffarer.se


Kommer du ihåg 2009?

Glada utställare

Engagerade föreläs are

gare Nöjda delta

Upphandlingsdagarna 2009 blev årets största mötesplats för oss som berörs av den offentliga upphandlingen och samlade drygt 500 besökare som genomgående gav betyget mycket gott. Hur många blir vi i år?

Välkommen åter! Några av utställarna på Upphandlingsdagarna 2010:


ReTuradress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg

posttidning

Känn dig som hemma hos en hel familj av dokumenthanteringslösningar

©2009 XEROX CORPORATION. All rights reserved. Xerox® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

Offentliga Affärer AvtalsNytt bilaga nr-6 2009  

I bilagan Avtalsnytt presenterar vi sedan 1997 fortlöpande nya ramavtalsupphandlingar inom den offentliga sektorn, syftet med detta är dels...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you