Page 1

Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 3 2009 Avtalsnytt nr 3 2009

Dante

Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster Kommunikation som tjänst Fordon 2009


Framtidens operatör – nu också för offentlig sektor

Vill du ha riktig råkraft i din tele- och datakommunikation? IP-Onlys erbjudande fortsätter att vara populärt i sin enkelhet. Ljussnabb kommunikation över egen fiberinfrastruktur. Främsta anledningen är att vi kan erbjuda maximal prestanda och driftsäkerhet till lägsta pris. Hur, frågar du kanske? En stor del av förklaringen ligger i att IP-Only skapades under unika omständigheter (när vi i telekomkrisens år 2002 lyckades köpa KPNQwests väldiga fibernät) vilket har möjliggjort för oss att från grunden bygga ett modernare nät och en mer slimmad organisation än våra konkurrenter. IP-Only levererar nu inte bara råa högkapacitetstjänster till de mest krävande företagen utan löser idag mer komplexa behov åt en bredare grupp av företag inom de mest skilda branscher runt om i landet. Gemensamt för företagen som valt IP-Only är deras mycket bestämda

krav på prestanda, kvalitet och driftsäkerhet. IP-Onlys tjänster återfinns såväl hos mediajättar som Aftonbladet och SVT som industriföretag som Volvo Aero, SSAB och Ericsson. I maj 2009 skrev IP-Only ett av de åtråvärda IT-avtalen med Kammarkollegiet inom områdena operatörstjänster och transmission. Önskar du komma i kontakt med oss för avropsförfrågan eller andra frågor, vänligen kontakta Affärsområdeschef Offentlig sektor, Magnus Reichard magnus.reichard@ip-only.se, tel: 018-843 10 00 Välkommen!

IP-Only är en av endast fyra operatörer i Sverige som äger sin egen nationella nätinfrastruktur hela vägen från fiber och förstärkarstationer till IP-backbone. Övriga tre är TeliaSonera, danska TDC och norska Telenor.

I NT ERN ET T ELEFON I STR EAM I N G L AGR I N G bAc kup Säk ERh ET VÅ G L ä N G D E R E T h E R N E T S VA R T F I b E R c O L O c AT I O N

www.ip-only.se


Innehåll Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster

6

Kommunikation som tjänst

20

Fordon 2009

26


AVTALSNYTT

Ny lagstiftning mot osund konkurrens Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet. Konkurrenslagen förstärks med regler som innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket, enskilda företag eller en branschorganisation, vid vite får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva sådan verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Sunda spelregler

Staten och kommuner säljer årligen varor och tjänster på marknaden för mångmiljardbelopp. På väl fungerande marknader ska företag kunna verka i konkurrens på lika och rättvisa villkor. Sunda spelregler mellan privat och offentlig sektor måste gälla. –  Nu får Sveriges företag äntligen möjlighet att få osunda konkurrensvillkor prövade. Vi tycker att det offentliga ska ägna sig åt det som är kärnan i välfärden, inte bedriva kommersiell verksamhet. Jag vet att det här är en mycket efterlängtad förändring, säger näringsminister Maud Olofsson.

Motverka snedvriden konkurrens Det är angeläget att komma till rätta med de problem som uppstår när

offentliga aktörer ägnar sig åt affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden och därmed tränger undan privat näringsverksamhet. Det finns många exempel på att kommuner driver kommersiella verksamheter trots att det finns företag som kan utföra dem. Det kan handla om plantskolor, reparation av motorfordon, kommersiella tvätterioch konferensverksamheter, försäljning av brandskyddsutrustning eller bohagsflyttningar åt privatpersoner. –  Det är bra att vi nu får regler som hanterar detta område. Den gråzon som funnits i gränslandet mellan privat och offentlig näringsverksamhet regleras nu. Det välkomnar vi, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Planeras träda i kraft nästa år

För att ett förbud ska få meddelas krävs enligt förslaget att förfarandet eller verksamheten snedvrider konkurrensen eller är ägnat att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Det ska även krävas att det inte är försvarbart från allmän synpunkt. Förslaget innebär att det ska bli möjligt att pröva och ingripa mot konkurrenssnedvridningar som kan uppstå när stat, kommun eller landsting säljer varor och tjänster på

marknaden. Också på den statliga sidan kan regeln tillämpas, exempelvis på konkurrenssnedvridande förfaranden som statliga myndigheter bedriver på marknaden. Regeringen planerar att presentera en proposition till riksdagen

under innevarande år för att lagändringen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2010. Källor: Näringsdepartementet och KKV

Kommunerna måste ta ett djurskyddsansvar i sin upphandling Ekots reportage om den danska grisproduktionen visar på stora brister från djurskyddssynpunkt. Suggorna står i bur i stora delar av sitt liv och slaktsvinen har inte ens plats att lägga sig ned. Samtidigt har en enkät visat att sju av tio kommuner inte ställer några djurskyddskrav i sin offentliga upphandling av livsmedel. Stor andel av grisköttet i maten till skolungdomar, sjuka och åldringar kommer från dansk grisproduktion. –  Detta visar på skrämmande okunskap och brist på ansvar hos kommunernas politiker och upphandlare, anser Gunnela Ståhle, vice ordförande i Djurskyddet Sverige. Sedan 2006 har det funnits kriterier och möjligheter att ställa djurskyddskrav i den offentliga

4

upphandlingen utan att bryta mot lagen om offentlig upphandling. Men marknaden domineras av stora grossister som inte har något intresse av att upplysa köparna om att det finns skillnader mellan länder när det gäller djurskyddslagstiftning. –  Vi vet att svenska konsumenter har ett stort engagemang i djurskyddsfrågor. I butiken kan jag möjligtvis göra medvetna val från djurskyddssynpunkt. Som konsument av offentlig mat, är jag helt utelämnad till politikers och upphandlares kunskap och engagemang. Nu är det verkligen dags att dessa tar sitt ansvar och inte bara tittar på pris, säger Gunnela Ståhle.

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


Miljökrav i Malmös upphandlingar

Network Services hjälper Försvaret uppgradera LAN Network Services har fått förtroendet att leverera produkter och tjänster för att uppgradera Försvarsmaktens lokala nätverk vid dess samtliga flottiljer. Network Services är ett svenskt IT-företag med kärnkompetens inom nätverk. Det är Försvarets Materielverk (FMV) som gett Network Services uppdraget att leverera produkter och tjänster för ett projekt inom Försvarsmakten för att uppgradera och vidmakthålla lokala nätverk inom dess garnisoner och flygflottiljer: F21 Luleå, F17 Ronneby, F7 Såtenäs, Uppsala Garnison och helikopterflottilj Malmen Linköping. Uppgraderingen är ett led i ett arbete som startade redan i början av 90-talet då Försvaret påbörjade en strukturerad utbyggnad av generell infrastruktur för datanät vid flygflottiljer. Nätstrukturen på samtliga flottiljer är i stort sett likvärdig och de tekniska nätplattformarna bygger på samma koncept. Kabelnäten på

Med siktet inställt på hållbarhet har Malmö stad arbetat fram en ny upphandlingspolicy. En ny upphandlingspolicy för Malmö stad är nu klar och kommer att behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 15-16 juni. Under förutsättning att den nya policyn antas av fullmäktige har kommunstyrelsen beslutat anta riktlinjer för upphandlingsverksamheten med bland annat följande huvudpunkter: • Malmö stad ska ställa krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn vid upphandlingar inom olika områden. • Anspråken i fråga om miljöhänsyn och sociala hänsyn ska formuleras med beaktande av rättsliga krav och med respekt för små och medelstora företags möjlighet att delta i upphandlingarna.

• De miljökrav som ställs ska säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling och bland annat syfta till att uppnå målen i Malmös miljöprogram och de åtaganden som gjorts i enlighet med certifieringen av Malmö som Fair Trade City. • Upphandlingen ska vidare utformas så att både mindre och större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen. • Miljökraven i upphandlingen ska utgå från bl a gällande EU-direktiv, svensk lag. • Alla leverantörer måste behandlas lika och ges samma möjligheter till information. • Möjligheterna till upphandling via e-handel ska beaktas och där så är lämpligt utnyttjas. –  Det är viktigt att vi har en upphandlingspolicy och upphandlingsregler som stämmer överens med våra höga ambitioner när det gäller ekonomisk, social och ekologiska hållbarhet,

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s). –  Självklart ska vi ställa krav på såväl miljöhänsyn som sociala hänsyn när vi gör våra upphandlingar, säger han. –  Det är inte acceptabelt att människor runt om i värden får sina mänskliga rättigheter kränkta och sin miljö förstörd när de producerar de varor vi köper. Därför känns det bra att Malmö kommun nu antar en ny upphandlingspolicy för att stävja detta, säger kommunalrådet Anneli Philipson (v). –  Jag är glad för att vi får en upphandlingspolicy som siktar högt vad gäller hållbarhet. Att nå en väl fungerande upphandling med höga ekologiska och sociala krav kräver ständig utveckling. Att småföretagen ges större plats är viktigt. Vi kommer att följa arbetet noga och utvärdera riktlinjerna efter ett år, säger kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas (mp).

samtliga flottiljer är utbyggda och skillnaderna består i olika generationers kommunikationsutrustning. Varefter verksamheten utvecklas i form av nybyggnationer, omorganisationer eller fler system införs krävs utbyggnad och komplettering av nätplattformen. Kontinuerlig förnyelse av kommunikationsutrustningen är en förutsättning för att tillgodose Försvarsmaktens krav på effektivitet och ett flexibelt utnyttjande av såväl befintliga som framtida informations- och kommunikationssystem.

Arne Öster

Arne Öster

5


AVTALSNYTT / » fasta och mobila operatörstjänster samt

Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission Med fasta operatörstjänster avses anslutningar från det publika nätet mot den avropades egen utrustning som t ex abonnentväxlar, inklusive accesser, nummerserier, tjänster och trafik. I mobila operatörstjänster ingår t  ex följande: • Mobila abonnemang för datakommunikation • Mobil anknytning i abonnentväxel • Direktanslutning från beställarens abonnentväxel till operatörens nät • Anslutning till befintligt inomhusnät • Nummerplan • Mobil åtkomst till Internet • Mobil åtkomst till WAN • Säker anslutning • Leverantörstjänster • Support och assistans I området ingår även ett antal tilläggsfunktioner som trygghetslarm, SMS-utskick från PC, utskick av grupp-SMS.

6

Med transmissionstjänster avses WAN-tjänst för datakommunikation (IP) mellan de avropandes egna lokala nätverk och övriga utrustningar som kräver datakommunikation samt tjänster för åtkomst till Internet. Utbudet av tjänster inom ramavtalsområdet varierar mellan leverantörerna se tabell nedan. Avtalen är giltigtiga till 201205-05. Förlängning kan därefter ske med 12 månader. Avrop på ramavtalen ska alltid ske genom en förnyad konkurrensutsättning till samtliga leverantörer som kan leverera inom efterfrågat område. Kammarkollegiets kontaktpersoner för avtalen Inger Höglund inger.hoglund@kammarkollegiet.se Hans-Olov Öhrner hans-olov.ohrner@kammarkollegiet

Leverantör:

Fasta

Mobila

Transmission

Atea

-

-

x

Banverket

-

-

x

Borderlight

x

-

x

DGC Access

x

-

x

Hi3G Access

-

x

-

IP-Only

x

-

x

TDC

x

x

x

Tele2

x

x

x

Telenor

x

x

x

TeliaSonera

x

x

x

Ventelo

x

x

-

x = ramavtal

Mer information om ramavtalen finns på www.avropa.se/dante2008

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


transmissionstjänster «

Ramavtal undertecknade för fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster Tisdagen den 5 maj började de nya ramavtalen gälla för fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster. Kammarkollegiets generaldirektör Claes Ljungh har undertecknat avtal med elva företag. Avtalen gäller tre år med möjlighet till ytterligare ett års förlängning. –  Detta avtal är framför allt en stor framgång för nya regionala fibernät. Vi hoppas på att man i ökad utsträckning ska ta vara på de många möjligheter till kommunikation som våra fiberbaserade nät med hög kapacitet och driftsäkerhet erbjuder, vilket samtidigt även ger kostnadsbesparingar, säger Borderlights VD Sten Oscarsson.

Borderlight har som affärsidé att utveckla affärsmodeller, system och tjänster baserat på ljusets kapacitet i fibernät som ger nätägare, operatörer och konsumenter optimerad kundnytta med god ekonomi. Tjänsteutbudet är ett av marknadens bredaste. Primära kunder är förvaltningsnät inom kommun, landsting och statliga myndigheter, större fastighetsägare och andra nätägare.

Kostnadseffektivt och flexibelt TDC är Nordens tredje största teleoperatör och marknadsledande i Danmark. I och med att de äger sitt eget nät kan TDC garantera

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

tillgänglighet, säkerhet och kapacitet samt anpassa sina tjänster och lösningar efter kundernas önskemål och behov. –  Med många av Sveriges landsting, kommuner och myndigheter som kunder är offentlig förvaltning en viktig målgrupp för TDC, säger Erik Heilborn som är VD för TDC Sverige.

Ger kostnadskontroll och översikt Ventelo är en helhetsleverantör för företag och offentlig sektor som erbjuder genomtänkta abonnemangspaket inom mobil telefoni, fast telefoni, mobilt bredband

och IP-tjänster. Kostnadskontroll och översikt uppnås med Ventelos fakturalösning och det webbaserade administrationsverktyget Ventelo Connect. –  Vi visar återigen vilken styrka vi har i vårt erbjudande med tjänster av hög kvalitet, attraktiva priser och inte minst möjligheterna att ge kunderna flexibilitet och kostnadskontroll genom vår applikation Ventelo Connect, förklarar VD Thore Berhtelsen. Arne Öster

7


» fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster «

AVTALSNYTT / kammarkollegiet

Banverket ICT Banverket ICT i teknikens framkant – testar 100 Gbit/s Många privatpersoner åker i nätet, men få vet om det. Teleoperatörer och mediabolag skickar trafik i det 13 000 km långa fiberoptiskanätet Vi hinner inte ens sätta oss innan Banver­kets ICT:s chef Jan Fahlén tar upp sin mobil och säger: –  Tror du att detta är en vanlig telefon? Nej, jag kan väl tro det. Det är snarare en applikation som kombinerar IT och telefoni. Och det har vi tagit fasta på när vi skapade Ban­verket ICT. ICT betyder inormations- och kommunikationsteknologi. Det är ett nytt begrepp som tar IT ett steg längre. En grundförutsättning för att möta den för­ändringen är att organisera verksamheten så att tekniköverskidande samarbete underlättas, vilket Ban­verket gjorde redan för två år sedan. Då slogs telekom- och IT-verksamheterna sam­man och resultatet lät inte vänta på sig.

fakta

–  Just nu är vi en av få leverantörer i världen som testar att köra 10, 40 och 100 gig si­multant och det går riktigt bra. Dessutom sitter vi ihop med mer än 100 stadsnät vil­ket innebär att vi når närmare 90 procent av Sve­riges hushåll, säger Jan Fahlén.

Extremt pålitligt nät

Nätet togs ursprungligen fram för att kunna övervaka växlar, signaler och el­driftsanläggningar längs Sveriges sprid­da järnvägsnät. Eftersom det handlar om människors säkerhet har Banverket ICT nolltolerans mot fel, vilket allt fler kunder har upptäckt. Många förknippar Banverket med att byta slipers. Och visst ersätts slipers, men verket gör mycket mer än

så. Banverket ICT har ett av Sveriges största fiberoptiska nät, 1 200 GSMmaster längs järnvägen och är världsledande inom våglängdstrafik. Den goda täckningen, höga kvaliteten på överföringarna och snabbheten lockar många kunder. Även om privatpersoner inte är slutkunder så åker de ofta i Banver­ket ICT:s nät. Mediabolag som Com Hem finns i nätet. Andra kunder utgörs av tele­ operatörer och stora företag som använder Banverket ICT:s kapacitetstjänster i första hand för att knyta ihop verksamhetsorter. Kapaciteten är helt dedicerad till kunden och delas inte med någon annan, vilket ger mycket tillförlitligt nät med hög kvalitet.

Företagsnamn: Banverket ICT

Giltighetstid: 5 maj 2009 – 4 maj 2012

Antal anställda i Sverige: ca 250

Referenser: Banverket, Värsternorrlandslänslandsting

Etablerat år: 1856

Kontaktperson: Elisabeth Björkman Telefon: 0243-44 60 10 Fax: 0243 44 50 84 Mobil: 0707 24 50 54 E-post: elisabeth.björkman@banverket.se

Huvudkontor: Borlänge Regional representation i Sverige: 12 orter

Hemsida: www.banverket.se/ict

Certifiering miljö/kvalitet: Certifieringsbara Aktuellt ramavtalsområde/aktuella samarbetspartner: Transmissionstjänster

8

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


Alltid tillgänglig. Till 99,99% i alla fall.

Det finns tillgänglig och så finns det tillgängligast. När man sträcker sig ända från norr till söder och dessutom är ihopkopplad med drygt 100 stadsnät tillhör man den senare kategorin. Med Sveriges största fibernät, nätövervakning dygnet runt i egen regi och 1200 sajter för radiokommunikation längs järnvägen, levererar vi både heltäckande ICT-tjänster och helhetslösningar för intelligenta transportsystem över hela

www.banverket.se/ict 0243 44 50 80

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

FAC T UM 2009. F OTO H A S S E E R I KS S O N /M AT TO N

landet.

9


» fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster «

AVTALSNYTT / kammarkollegiet

Borderlight AB Borderlight rankas som Nr 1 på Transmission Nya fibernät

Detta avtal är framför allt en stor framgång för nya regionala fibernät som exempelvis SkåNet, Västlänk, Wökby bredband, Stokab, Norrsken, AC Net och Lumiora med tillhörande stadsnät som ingår som viktig del i Borderlights erbjudande.

Optimerad samverkan mellan xDSL via teletråd och fiber

Sten Oscarsson, vd Borderlight rankas som Nr 1 på Transmission och Nr 3 totalt för Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission. ”Detta avtal är ett tydligt erkännande för nya fibernät som sannolikt innebär att både vi och våra underleverantörer kan behöva nyanställa mer personal” säger Borderlights VD Sten Oscarsson.

Kravet på nära 100% täckning till rimliga totalkostnader uppfylls genom en optimerad samordning med traditionell xDSL kommunikation via teletråd och fibertransmission från Telia International Carrier, Skanova och Interoute.

Eltel Networks med 2 200 anställda garanterar högsta servicenivå

Nära samarbete med Eltel Networks med ca 2 200 medarbetare garanterar högsta servicenivå i ca 2 000 tätorter över hela Sveriges yta för Borderlights avtal.

Integration av data, tal och bild i samma nät Borderlight erbjuder marknadsledande erfarenhet av att integrera data, tal och bild i fiberbaserade nät med hög kapacitet och driftsäkerhet för offentlig sektor, företag och hushåll.

Användare, hushåll och företag som kopplas till Borderlight får tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av fiberbaserade tjänster med exempelvis 0,1 – 10 Gbit transmission, Internet, Telefoni, Digital och Analog TV, Videokonferens och Videoövervakning.

Affärsidé

Utveckling

Borderlight har som affärsidé att utveckla affärsmodeller, system och tjänster baserat på ljusets kapacitet i fibernät som ger nätägare, operatörer och konsument optimerad kundnytta med god ekonomi.

Primära kunder

Primära kunder är förvaltningsnät inom kommun, landsting och statliga myndigheter, större fastighetsägare och andra nätägare. Exempel på kunder är Uppsala Kommun och Landsting, Älvkarleby Kommun, Uppsalahem och Älvkarlebyhus, samt SUNET och Com Hem.

Fortsatt utveckling av nya tjänster bedrivs kontinuerligt varav ett exempel är Eureka projektet HDViper för HD baserad videokonferens.

Utmärkelser

Borderlight har Dun & Bradstreets högsta (AAA) kreditrating och har valts till Gasell Företag av Dagens Industri 2006.

Företagsnamn: Borderlight AB

Giltighetstid: Till 2012-05-05, förlängning 12 månader

Omsättning: 30 MKR

Referenser: Uppsala Kommun och Landsting, Älvkarleby Kommun, Uppsalahem, Älvkarlebyhus och SUNET.

Antal anställda i Sverige: 14 st hos Borderlight och 2 200 st hos Eltel Networks som garanterar högsta servicenivå på ca 2 000 orter i Sverige. Etablerat år: 2001

fakta

Tjänster

Kontaktperson: Sten Oscarsson Telefon: 018-600 100, Mobil: 0709-174 650 E-post: sten.oscarsson@borderlight.net Hemsida: www.borderlight.net

Huvudkontor: Uppsala Aktuellt ramavtalsområde: DANTE 2008, Ramavtalsområde C – Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission. Regional representation i Sverige: Service kontor (Eltel Networks): 84 orter. Alingsås, Arboga, Arlanda, Arvidsjaur, Arvika, Avesta, Bollnäs, Borlänge, Borås, Bromma, Djurö, Eskilstuna, Falköping, Falun, Gällivare, Gävle, Göteborg, Halmstad, Hedemora, Helsingborg, Herrljunga, Hjo, Huddinge, Hudiksvall, Härnösand, Jönköping, Kallinge, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kristianstad, Kungsbacka, Landvetter, Leksand, Lidköping, Linköping, Ljungby, Ljusdal, Ludvika, Luleå, Lund, Lycksele, Malmö, Malå, Mariestad, Mellerud, Midlanda, Mora, Munkedal, Norrköping, Norrtälje, Nässjö, Partille, Piteå, Rätan, Sala, Skellefteå, Skövde, Smålandsstenar, Sollefteå, Sollentuna, Stenungsund, Stockholm, Strömstad, Strömsund, Sturup, Sundsvall, Svenljunga, Sälen, Söderhamn, Sörbygden, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Uppsala, Varberg, Visby, Västervik, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.

10

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


Spara pengar och öka servicen med fiber från

Borderlight

Offentlig sektor står idag inför omfattande reduceringar av skatteintäkter de närmaste åren. Ett kreativt nytänkande inom fiberbaserad transmission kanske kan bidra till minskade driftskostnader och samtidigt förbättra servicen? Här följer några förslag – men det kommer säkert fler med tiden eftersom kapacitet med ljus i fiber är näst intill obegränsad.

Telefoni Relativt små tilläggskostnader för bättre transmission och växelfunktioner i datanäten kan oftast spara mycket större belopp i externa teleavgifter om hela datanätet anpassas för att stödja en total övergång till telefoni via datanätet. Dessutom blir det enklare att automatisera rutinärenden. En framgångsrik satsning på telefoni via datanät bygger på att man har stor respekt för kvalitetskrav som exempelvis prioritering av samtalstrafik, lång batteribackup (4 – 6 timmar i hela nätet) och redundans med dubblerade växelfunktioner samt dubblerade trafikvägar mellan större enheter och omvärlden. Uppfyller man dessa krav så kommer telefoni via datanätet förmodligen att fungera bättre än tidigare telenät. Samtidigt ger sådana anpassningar också mycket högre driftsäkerhet för övrig datatrafik som alla andra IT funktioner har nytta av.

Dela dyra IT system över kommun- och länsgränserna Om flera delar på dyra IT system över kommun- och länsgränserna så kan stora belopp sparas i löpande kostnader för programlicenser, serversystem, drift och underhåll. Detta kan exempelvis vara IT system inom skola, ekonomi, löner och personaladministration, vård och omsorg, kartsystem etc. Mera storskalig drift över kommunoch länsgränserna underlättar dessutom kontinuerlig kvalitetsutveckling och utbyte av erfarenheter.

Videomöten i HD kvalitet Ljusets kapacitet i fiber öppnar helt nya möjligheter till högkvalitativa videomöten som kan spara timslånga resor. Samtidigt reduceras starttiden för sådana möten till några minuter för att boka och gå till konferensrummet. En helt ny dimension öppnas för personal som dagligen behöver samarbeta effektivt över långa avstånd. En modell kan vara att göra permanenta storbildsuppkopplingar mellan arbetsrum för avdelningar som finns på olika orter så att personalen kan uppleva att man arbetar nära varandra, nästan i samma arbetsrum. Barn som idag sitter i timslånga skoltransporter till specialundervisning på andra orter kan få mer kvalitets tid hemma genom högkvalitativ distansundervisning på hemorten. Samtidigt som snabb och enkel tillgång till videomöten i HD kvalitet kan spara stora belopp i arbetstid och resekostnader så uppnås mycket stora vinster för miljön.

Digital TV och Video via fiber 100 – 10 000 Mbit/s med fiber till olika verksamheter öppnar helt nya möjligheten att använda digital TV och Video i daglig verksamhet. UR har digitaliserat stora delar av sitt filmarkiv (> 800 timmar) och det finns 100 000 tals timmar med videomaterial i arkiven hos TV kanaler inom Fakta och Dokumentär som i flera delar kan göras tillgängliga för undervisning.

Digital TV finns idag på ett 20-tal hemspråk som kan underlätta hemspråksundervisningen. Ledningsfunktioner kan få bättre omvärldsbevakning med enklare videoväggar som kan visa nyhetskanaler från alla världens kontinenter i realtid. Funktioner för automatisk central inspelning ger dig möjlighet att välja och se program när du själv vill oberoende av sändningstid – även om du inte visste i förväg att just detta inslag var viktigt för dig.

Ökad trygghet för äldre i hemmet med fiber Tryggheten för äldre i hemmet kan ökas med bättre och säkrare kommunikation samtidigt som kommunen förmodligen kan spara onödiga kostnader och minska köer till äldreboende. Traditionellt äldreboende kostar kommunen i normalfallet ca 150 000 kr per år och person. Varje år som äldre kan bo kvar längre med ökad trygghet i sin invanda hemmamiljö med system för driftsäker fjärrmonitorering av hälsotillstånd och enkel daglig uppsikt med HD video via fiber för närstående och vårdpersonal kan spara stora delar av dessa kostnader. Samtidigt ger sådana investeringar sannolikt i de flesta fallen en stor förbättring av den upplevda kvalitén för äldre som oftast vill bo kvar så länge som möjligt med hög trygghet i sin invanda hemmamiljö.

Sten Oscarsson, vd Borderlight www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

11


» fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster «

AVTALSNYTT / kammarkollegiet

DGC Access AB DGC är ny leverantör av Fasta operatörstjänster och Transmissionstjänster till offentlig sektor DGC tecknade i maj avtal med Kammarkollegiet avseende leverans av Fasta operatörstjänster och Transmissionstjänster. DGC är idag en etablerad leverantör av datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden. Så här svarar DGCs Vice VD och Försäljningschef Mattias Wiklund på några frågor om vad DGC kan erbjuda verksamheterna inom offentlig sektor. Varför är DGC en bra leverantör av Fasta operatörstjänster och Transmissionstjänster till offentlig sektor? Vårt rikstäckande nät och höga servicegrad har gjort oss till en etablerad leverantör till den svenska företagsmarknaden. Vi upplever att myndigheter och offentliga organisationer har liknande behov och ställer höga krav på sin leverantör. Hela vårt erbjudande är anpassat efter professionella användares krav på kvalitet. Vad särskiljer er från andra leverantörer av dessa tjänster? Som tjänsteleverantör är vi övertygade om att vi värderas av våra kunder lika mycket efter hur kunden får sin tjänst som efter vad de får.

Som en utmanare till de stora teleoperatörerna konkurrerar vi först och främst med högkvalitativa och stabila tjänster, hög servicegrad och det personliga engagemang som större leverantörer har svårt att erbjuda varje kund. Vilka är era kunder idag? Exempel på några av våra kunder idag är Apoteket, Kooperativa Förbundet, Åhléns, McDonalds, Bravida och Svensk Fastighetsförmedling. En stor kundkategori för oss är de rikstäckande butikskedjor som finns i Sverige. Av Sveriges 100 största butikskedjor är cirka 30 procent kunder till oss idag. Vi måste säkerställa att vi lever upp till våra kunders krav på stabila lösningar och hög servicegrad. Ett bevis på att vi lyckats är exempelvis att vi vann ett pris för årets servicedesk av Servicedesk Forum 2009 där Vattenfall Data och Volvo IT kan nämnas som tidigare vinnare. Vad är det första ni skall erbjuda verksamheterna inom offentlig sektor? Vi skall erbjuda högkvalitativa tjänster och pressa priserna. Under föregående avtalsperiod hade Telia

Företagsnamn: DGC Access AB

Giltighetstid: 2012-05-05

Omsättning: 238 MSEK inom koncernen

Referenser: Apoteket, Stockholms läns landsting, Kooperativa Förbundet, Åhléns, Svensk Fastighetsförmedling, Bravida m.fl.

Antal anställda i Sverige: Cirka 100 Etablerat år: 1991

fakta

Huvudkontor: Sveavägen 145, Stockholm Regional representation i Sverige: Sveavägen 145, Stockholm Certifiering miljö/kvalitet: ISO 14001samt ISO 9001 Aktuellt ramavtalsområde/aktuella samarbetspartner: Fasta operatörstjänster samt Transmissionstjänster

12

över 90 procent av marknaden för Fasta Operatörstjänster och Transmissionstjänster. En av nackdelarna med en sådan marknadsfördelning är att prisbilden inte blir tillräckligt konkurrensutsatt. Vi kommer att erbjuda väsentligt lägre priser, för en likvärdig eller bättre tjänst, samtidigt som vi konkurrerar med en hög servicegrad och ett personligt engagemang. Har ni levererat till offentlig sektor tidigare? Det finns säkert de som känner till DGC sedan tidigare. Mellan åren 1998-2002 hade vi ramavtal med Statskontoret avseende leverans av bärbara och stationära datorer. Redan år 2000 började vi dock att utveckla vårt tjänsteerbjudande med datakommunikations- och drifttjänster. Idag har vi ett komplett tjänsteutbud som även innefattar telefoni. DGCs aktie är sedan juni 2008 noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Andra ramavtal för offentlig sektor: Inväntar tilldelningsbeslut Kontaktpersoner: Magnus Blom Tel: 08-506 502 74 Mob: 0704-547 633 Fredrik Lundberg Tel: 08-506 106 88 Mob: 0708-281 117 Fax: 08-506 106 93 E-post: public@dgc.se Hemsida: www.dgc.se

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


NÅGRA KuNDRefeReNseR DGC är en pålitlig leverantör som håller sina löften vilket är mycket viktigt för oss på Kf shared services.

DGC kan leverera en enhetlig nordisk lösning med en servicenivå och flexibilitet som är anpassad till vår verksamhet och snabba expansionstakt.

Robert Castegren Driftchef Kf shared services AB

Martin Thell CIO, Åhléns

Kfs behov

Åhlens behov

Redan år 2004 fick DGC förtroendet att leverera en datakommunikationslösning till Akademibokhandeln som ägs av KF och driftas av det egna servicebolaget KF Shared Services. Under samarbetet har KF Shared Services behov förändrats och flera KF-bolag var i behov av liknande lösningar som Akademibokhandeln. Samtliga verksamhetsställen skulle ges tillgång till centrala resurser och lösningen skulle vara redundant mellan KFs centrala kontor och leverantören. Med en verksamhet spridd över flera olika bolag och butikskedjor var det också viktigt med en lösning som baserades på ett gemensamt ramavtal. KF Shared Services valde DGC.

Åhléns var i behov av en ny kostnadseffektiv datakommunikationslösning för att knyta samman sina drygt 290 enheter i Sverige och övriga Norden. Lösningen skulle vara dynamisk och göra det enkelt att lägga till ytterligare varuhus och butiker i nätet utan att det medförde höga kostnader och administration. Dessutom skulle lösningen omfatta kommunikation till betalkortspartners samt ha stöd för trafikprioritering som bland annat gör det möjligt att addera IP-telefoni i nätet. Åhléns sökte efter en leverantör med god inblick och förståelse för de specifika behov som detaljhandeln har avseende servicenivåer och supporttider. Åhléns valde DGC.

DGCs lösning

DGCs lösning

DGC levererar en lösning som knyter samman de cirka 100 verksamhetsställena i Norden i en privat IP-VPN-lösning med SHDSL- eller fibertjänster. Utöver att leverera till Akademibokhandeln omfattas även bolag som exempelvis KF Fastigheter, PAN Vision och KF Näthandel. Med ett gemensamt ramavtal och separata avropsavtal kan nybeställningar och förändringar i lösningen administreras enkelt. Centralt för alla KF-bolag som ingår i lösningen levereras en redundant fiberlösning mellan KFs kontor och DGC. Med lösningen får samtliga verksamhetsställen tillgång till centrala system och gemensamma resurser. DGC ansvarar för teknisk design, projektledning samt installation av samtliga tjänster.

DGC kunde visa upp branschspecifika referenskunder som visade att DGC är marknadsledande som leverantör av datakommunikationslösningar till detaljhandeln. DGCs IP-VPNlösning kopplar samman samtliga varuhus och butiker i Norden i ett privat nät och hela nätet har stöd för trafikprioritering. I nätet finns också fast kommunikation med betalkortspartners. Lösningen omfattar avancerad linje- och hårdvaruredundans mellan centrala kontor och logistikcenter för att säkerställa hög tillgänglighet och funktionalitet. IP-VPN-lösningen skapar kostnadskontroll och enkel administration. Åhléns kan efter behov lägga till ytterligare verksamhetsställen i nätet utan att det medför höga kostnader eller avtal med olika löptider.

KF Shared Services AB är ett internt service- och kompetensbolag till KF och KFs dotterbolag, som tillhandahåller och utvecklar tjänster inom ekonomi, IT, HR och Internservice. Bland KF Shared Services uppdragsgivare finns bland andra Coop, Akademibokhandeln, Norstedts, PAN Vision, KF Fastigheter.

Åhlénsgruppen är en av Nordens ledande detaljhandelskoncerner med varuhus och butiker inom Mode, Skönhet och Hemmet bestående av varuhuskedjan Åhléns, butikskedjorna Kicks, Lagerhaus, myself & friends och Åhléns Norge. Åhlénsgruppen har drygt 290 butiker i Sverige, Finland och Norge.

Några andra exempel på kunder: Apoteket, Bravida, Dina Försäkringar, Gina Tricot, Intersport, McDonalds, Medborgarskolan, Note, Sensus, SF Bio, Svensk Fastighetsförmedling, Upplands Väsby Kommun, YIT. Mer information om våra kunders behov och våra lösningar hittar du på: www.dgc.se/kunder

Vill du veta mer? Ring 08-506 106 00 eller besök oss på www.dgc.se DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

13


» fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster «

AVTALSNYTT / kammarkollegiet

3 (Hi3g Access)

Mikael Mineur, avtalsansvariga

Kammarkollegiet som sköter statens it-upphandlingar har utsett 3 till en av flera leverantörer i ett ramavtal för kommunikationslösningar. Detta innebär att 3 för första gången utgör ett alternativ för majoriteten av Sveriges kommuner, landsting och statliga verk vid val av leverantör av kommunikationstjänster såsom mobiltelefoni och mobilt bredband. 3 är Sveriges enda specialist på 3G och mobilt bredband, och har landets bästa 3G-täckning (når ca 9,1 miljoner av befolkningen). Vi erbjuder en rad produkter och tjänster inom mobil kommunikation för kommuner, landsting och statliga verk och vi har stor vana av att stötta företag och organisationer i det dagliga arbetet. Vår strävan är att förenkla och effektivisera för myndigheter och organisationer när de byter från fast till mobil företagstelefoni. Mobil kommunikation ger

förbättrad tillgänglighet och rörelsefrihet, vilket kan bidra till ökad effektivitet. Fördelar med 3s tjänster för kommuner och landsting: förenklar samverkan med kollegor, uppdragsgivare och omvärlden ger kontroll över kostnader omfattar moderna arbetsverktyg för olika yrkesroller, bland annat projektledare, administratör och telefonist ger tillgång till affärsstödssystem och information från valfri plats fri tillgång till 3s prisbelönta kundservice ingår i samtliga lösningar Vi på 3 är glada och stolta över att ha mött Kammarkollegiets förväntningar på leverantörer av kommunikationstjänster. Kommuner, landsting och statliga verk kan med förtroende vända sig till oss – vi är vana, har lösningarna, och kan mobil kommunikation. Återigen – tack för förtroendet!

Företagsnamn: 3 (Hi3G Access AB) Omsättning: 5 147 MSEK för 2008 Antal anställda i Sverige: 1 200 personer

fakta

Etablerat år: 2003 Huvudkontor: Lindhagensgatan 98, 104 25 Stockholm Regional representation i Sverige: Vi finns representerade i hela landet genom butiker och genom lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Certifiering miljö/kvalitet: Ja, vi har miljöcertifiering enligt Miljöbas 2000

14

Aktuellt ramavtalsområde/aktuella samarbetspartner: Ramavtalsområde C Giltighetstid: 36 + 12 månader från 5 maj 2009 Referenser: uppges på begäran Andra ramavtal för offentlig sektor: uppges på begäran Kontaktperson: Mikael Mineur, avtalsansvarig Telefon: 0735-43 81 65, Växel: 0763-33 33 33 Fax: 0763-33 72 00 E-post: mikael.mineur@tre.se foretagskundservice@tre.se Hemsida: www.tre.se

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


Det kan vara

svårt att välja kommunikationslösning.

Vi har gjort vad vi kan för att

underlätta. förenklar för företag.

tre.se 020-33 33 33 Avtalsnytt_185x270.indd 1

09-05-29 15.38.50


» fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster «

AVTALSNYTT / kammarkollegiet

TDC Sverige AB Bästa funktion med fast- och mobil telefoni samt WAN-tjänster från TDC TDC har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet avseende samtliga delar i avtalsområdet ”Fasta och mobila tjänster och transmission”. Vi är särskilt stolta över att ha rankats högst i utvärderingen avseende ”funktion” inom alla ingående områden.

En helhetsleverantör för all din kommunikation TDC är en helhetsleverantör av kommunikationstjänster. Det innebär att du genom TDC kan förse din organisation med alla de kommunikationstjänster inom fast- och mobil telefoni och data ni behöver. Du köper dessutom in dem på ett sätt som passar dig, exempelvis som ”Kommunikation som tjänst” (ett område där vi också nyligen har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet).

Joakim Harging Affärsområdeschef

Integrerad telefoni från en och samma leverantör På TDC är vi experter på kommunikationslösningar till företag och offentlig förvaltning. Vi vet att företagstelefoni handlar om mer än bara

samtalspriser och telefoner; att det handlar om att förenkla och effektivisera organisationens kommunikation och därigenom skapa en mer framgångsrik verksamhet. De allra flesta större företag och organisationer efterfrågar idag en telefonilösning med möjlighet att integrera fast- och mobil telefoni. Från TDC kan du köpa trafiktjänsterna för både fast- och mobil telefoni, liksom tjänsterna att integrera mobiltelefonin med er företagsväxel och med den fasta telefonin. Ni väljer själva hur mobila era medarbetare behöver vara.

Vårt egna nät innebär att vi inte är beroende av andra aktörer. Det gör att vi kan begränsa de kostnader som hyrda förbindelser medför.

IP-tjänster över TDCs egna stabila nät

Om TDC

TDC är en av de marknadsledande aktörerna inom IP-baserad kommunikation till företag. Vi levererar våra tjänster över vår egna Nordiska infrastruktur, 11 500 kilometer nät i Sverige med en tillgänglighet på 99,999%. I och med att vi äger vårt eget nät kan vi garantera tillgänglighet, säkerhet och kapacitet samt anpassa våra tjänster och lösningar efter kundernas önskemål och behov.

Företagsnamn:

TDC Sverige AB Omsättning:

2,6 miljarder kronor Antal anställda i Sverige:

1 000 Etablerat år:

1993

fakta

Huvudkontor:

Sollentuna Regional representation i Sverige:

ca 20 kontor över hela landet Certifiering miljö/kvalitet: TDCs miljö- och kvalitetsarbete baseras på den

internationella kravstandarden ISO 14 001 för

Tjänster som innefattas av ramavtalet: Fast telefoni TDC Direkt anslutning TDC Indirekt anslutning TDC Business Trunk Mobil telefoni TDC Mobil Datanättjänster TDC Nordic IP-VPN TDC Internet Access TDC är nordens tredje största teleoperatör och marknadsledande i Danmark. På den svenska, finska och norska marknaden är vi en utmanare och helt fokuserade på företagsmarknaden. På svenska marknaden har vi en unik position genom att ha samlat både operatörs- och integratörstjänster under ett och samma tak. TDC är representerade över hela landet med dryga 20 lokalkontor vilket gör att vi alltid är nära våra kunder.

Giltighetstid: 2009-05-05 till 2012-05-05 Referenser: Skatteverket, Domstolsverket, Landstinget Dalarna, Lunds Kommun, Örebro Kommun, Uddevalla Kommun, Vänersborgs Kommun, Västra Götalandsregionen m.fl. Andra ramavtal för offentlig sektor: Kommunikation som tjänst Kommunikationsutrustning Kontaktperson: Joakim Harging, affärsområdeschef Tel: 08-519 810 00 Fax: 08-519 810 01 E-post: offentlig-upphandling@tdc.se Hemsida: www.tdc.se

Miljöledning samt ISO 9001 för Kvalitetsledning. Aktuellt ramavtalsområde/aktuella samarbetspartner: Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster

16

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


- Var ligger ditt kontor?

- I min innerficka.

Bästa funktion och tillgänglighet med operatörstjänster från TDC TDCs anbud till Kammarkollegiets upphandling ”Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster” rankades högst avseende funktion. Det tror vi kan ha att göra med att TDC är experter på kommunikation till företag och offentlig förvaltning. Vi kan till exempel integrera din fasta telefoni med vår mobiltjänst TDC Mobil, och låta din mobila anknytning bli en anknytning i växeln med alla funktioner det innebär. Från TDC får du även en IP VPN-tjänst levererad över kanske Sveriges stabilaste nät. Vill er organisation också uppnå mer? Hör av dig till oss på tdc.se eller 08-519 810 00, så berättar vi mer. www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

17


» fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster «

AVTALSNYTT / kammarkollegiet

Ventelo Sverige AB Ventelo underlättar er administration Ventelo har fått förtroendet att bli leverantör inom områdena fasta och mobila operatörstjänster. Ventelo blev dessutom den leverantör som rankades som nummer 1 av samtliga utvärderade. Vi har under många år haft förmånen att hjälpa både kommuner och landsting att effektivisera deras telfonilösningar och uppnå omfattande kostnadsbesparingar. Vi har ett team med stor erfarenhet av offentlig sektor och vi ser fram mot att träffa er och diskutera hur Ventelo kan hjälpa er.

Kostnadskontroll

Vi erbjuder kostnadsfritt vårt webbaserade administrationsverktyg Ventelo Connect Premium. Med systemet får du fullständig kontroll över kostnader, abonnemang och rapporter. Ni får även tillgång till

Fakturaflexibilitet

Vi vet att er hantering och administration av fakturor är en stor kostnad. Ventelo försöker tillsammans med er

att minska antalet fakturor så mycket som möjligt för att uppnå bättre kontroll, få effektivare attestrutiner och därmed minskade kostnader. Ventelo erbjuder även möjlighet till EDI fakturering.

En personlig kontakt

Ventelo eftersträver en personlig service i allt från vårt första personliga möte till er relation med vår storkundkundtjänst. Vi erbjuder er en dedikerad och namngiven person på vår storkundtjänst som kommer att vara er primära kontakt för samtliga frågor och tjänster. Är den personen upptagen så kopplas ni till någon annan i den gruppen. Vi snittar idag endast 10 sekunder i svarstid på vår storkundtjänst.

Företagsnamn: Ventelo Sverige AB

Giltighetstid: 2009-05-05 till och med 2012-05-05

Omsättning: 1 miljard kronor

Referenser: Östersunds kommun, Habo kommun, alla kommuner i Hälsingland och samtliga kommuner och Landstinget i Västernorrland.

Antal anställda i Sverige: 130

fakta

ett kraftfullt rapportverktyg med exportmöjligheter till Microsoft Excel eller Access. Ni loggar enkelt in från kontoret, hemmet eller från en bärbar dator. Ni får en tydlig överblick av de tjänster som ni avropar och kan lätt göra ändringar efter era behov och önskemål. Alla ändringar träder i kraft omedelbart då användarstrukturer och fakturor uppdateras i realtid. Ni bestämmer vem eller vilka som ska ha tillgång till tjänsten och en aktivitetslogg redovisar vilka ändringar som är gjorda och av vem. Ni kan även ge användare enbart läsmöjligheter på hela eller delar av organisationen.

Etablerat år: 1995 Huvudkontor: Skövde

Kontaktperson: Göte Dahlbäck Telefon: 070-1910111 E-post: gote.dahlback@ventelo.se Hemsida: www.ventelo.se

Aktuellt ramavtalsområde/aktuella samarbetspartner: Fasta och mobila operatörstjänster

18

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


Kammarkollegiet har upphandlat fasta och mobila operatörstjänster.

Elva bolag deltog Ventelo var bäst! Göte och hans team ser fram emot att kontakta er och berätta mer.

Om ni redan nu vill kontakta Göte kan ni nå honom på telefon 070-191 01 11 eller maila gote.dahlback@ventelo.se

Ventelo erbjuder kundnära helhetslösningar med en professionell kundtjänst.

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

19


AVTALSNYTT / kommunikation som tjänst

Kommunikation som tjänst

Kommunikation som tjänst omfattar datakommunikation, nätverk och telefoni. Ramavtalen syftar till att tillgodose myndigheternas behov av att avropa tjänster som “två hål i väggen”. Ramavtalen innehåller paketerade funktioner för fast och mobil kommunikation via tal, bild och data. Funktioner för administration, uppföljning, statistik och paketerade leverantörstjänster såsom kundtjänst, användarsupport, utbildning, utveckling och integration. Datakommunikation innehåller paketerade funktioner för WAN och internet, där myndigheterna kan avropa WAN-anslutningar och internetanslutningar. Nätverk innehåller paketerade funktioner för LAN, där myndigheterna kan avropa LANanslutningar. Telefoni innehåller paketerade funktioner för fast och mobil telefoni och kontaktcenter,

20

där myndigheterna kan avropa fasta och mobila abonnemang för tal, bild och data med bas- och tilläggsfunktioner, arbetsplatser och andra funktioner för kontaktcenter. Det finns också möjlighet att avropa paketerade funktioner för samlad kommunikation (unified communication). Inom samtliga delområden finns möjlighet att komplettera med generella tilläggsfunktioner för t.ex. ökad kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Kommunikation som tjänst innebär att leverantören äger och underhåller den bakomliggande tekniska plattformen. I vissa fall kan myndigheten överlåta sin befintliga tekniska plattform till leverantören som använder denna till att realisera funktioner i tjänsten. Ramavtalen är i första hand framtaget för myndigheter som efterfrågar en helhetslösning från en leverantör,

men det är även möjligt att avropa specifika delar för de myndigheter som har ett sådant behov. Avrop på ramavtalen ska alltid ske genom en förnyad konkurrensutsättning till samtliga leverantörer.

Treåriga avtal

Ramavtalen gäller från och med den 17 mars 2009. De gäller i tre år och kan förlängas ytterligare ett år. Ramavtalsområdet beräknas omsätta minst 500 miljoner kronor under avtalsperioden.

Kammarkollegiets kontaktpersoner för avtalen Inger Höglund inger.hoglund@kammarkollegiet.se Hans-Olov Öhrner hans-olov.ohrner@kammarkollegiet Mer information om ramavtalen finns på www.avropa.se/dante2008

Kommunikation som tjänst Leverantör TDC Sverige AB Tele2 Sverige AB Telenor Sverige AB TeliaSonera AB

Giltig till 2012-03-17 2012-03-17 2012-03-17 2012-03-17

Förl. option (mån) 12 12 12 12

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


För dig som arbetar med upphandling i offentlig sektor är avtalsområdet Kommunikation som tjänst extra intressant. Detta område har nämligen vidgats betydligt i jämförelse med tidigare ramavtal, som bara rörde telefonitjänster. Nu ingår även lokalt nätverk, wan, videokommunikation, kontaktcenter och andra kraftfulla verktyg. Kommunikation som tjänst (KST) blev ett begrepp under 1990-talet när den offentliga sektorn behövde effektivisera sina organisationer. KST innebär att företag, myndigheter och organisationer lägger driften av data- och telefonisystem på ett utomstående företag. Funktioner som kan erbjudas är bland annat talsvar, callcenter, hänvisningssystem, chattfunktioner och kösystem för mejl och samtal. Teknik som kan erbjudas är bland annat routrar, callcenter, datorer,

mobiltelefoner och fasta telefonanknytningar. –  Självklart är de statliga ramavtalen viktiga för oss, med många av Sveriges landsting, kommuner och myndigheter som kunder är offentlig förvaltning en viktig målgrupp för TDC, säger Erik Heilborn som är VD för TDC Sverige. –  TDC levererar kommunikationslösningar med fullt fokus på företag och offentlig förvaltning. Det tillsammans med att vi samlat operatörs- och integratörstjänster under ett och samma tak gör TDCs erbjudande både starkt och unikt. Resultatet i utvärderingarna ser vi som en riktig kvalitetsstämpel på vårt erbjudande, men också på det hårda arbete vi la ner på anbuden som lämnades in i slutet av förra året, säger Erik Heilborn.

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

Tre kommunikationskoncept

Tele2 erbjuder Kommunikation som tjänst i tre paketeringar vilka kallas kommunikationskoncept. Kommunikationskoncepten är anpassade för olika typer av myndigheters kommunikationsbehov. Alltifrån små till stora organisationer vilka efterfrågar såväl enkla som komplexa systemlösningar. Ramavtalet ger dig också tillgång till Telias integrerade kommunikationslösningar, det som går under namnet Unified Communications. Därmed kan medarbetarna via ett enhetligt gränssnitt använda vilken terminal som helst för att få samlad tillgång till olika kommunikationskanaler (mobiltelefoni, fast telefoni, telemöte videomöte, e-post, chatt, röstbrevlåda) och dessutom nå olika verksamhetssystem. Arne Öster

21


» kommunikation som tjänst «

AVTALSNYTT / kammarkollegiet

TDC Sverige AB TDC – Högst rankad av Kammarkollegiet i upphandlingen ”Kommunikation som tjänst” för tjänst och funktion, snarare än utrustning. Av den anledningen blev TDC en av de första leverantörerna att introducera konceptet Kommunikation som tjänst.

TDC – en helhetsleverantör

Joakim Harging Affärsområdeschef

TDCs anbud rankades högst i Kammarkollegiets upphandling ”Kommunikation som tjänst” (KST). Kanske har det att göra med att det här är ett sätt att leverera kommunikation på som vi på TDC har utvecklat under många år. Redan under 90-talet började vi se hur företags behov av kommunikationsinköp började förändras, och hur många företag tyckte det blev för dyrt att äga, förvalta och utveckla sin egen kommunikationslösning och infrastruktur. Många av våra kunder ville helt enkelt betala

Genom att vända dig till TDC vänder du dig till en helhetsleverantör av kommunikationstjänster. Vi är nämligen både en operatör och en systemintegratör. Det innebär att du kan innefatta i princip alla de kommunikationstjänster du behöver i ett KSTupplägg från TDC; växelfunktioner, mobil- och fast telefoni, WAN och LAN-tjänster. Dessutom har TDC valt att helt fokusera på kommunikation till just företag och offentlig förvaltning. Det gör oss till experter på den typ av lösningar du behöver.

Varför Kommunikation som tjänst? På TDC vet vi att olika företag och organisationer har olika behov av kommunikationslösningar. Tack vare vårt breda erbjudande kan vi skräddarsy lösningar efter våra kunders behov och förutsättningar. Ett fåtal kunder har såväl organisationen som

resurserna att själva äga och förvalta sin kommunikationslösning. Många andra vill att TDC tar hand om såväl utrustning som drift. Om du tillhör den senare kategorin, då är KST något för dig. Att köpa kommunikation som en tjänst innebär att TDC levererar tjänsterna, äger all utrustning och sköter all drift och administration. För detta betalar du en fast månadsavgift per användare. Det betyder inte att allt ansvar lyfts bort från dig och din avdelning. I ett KST-upplägg agerar du som kravställare och tillhandahåller nödvändig beställarkompetens för tjänsteleveransen.  

Genom att göra avrop från TDCs ramavtal med Kammarkollegiet avseende KST får du: • Enkelt tillhandahållna funktioner och tjänster inom telefoni och datakommunikation • En skalbar och flexibel kommunikationslösning. KST från TDC medför inga oförutsedda kostnader när din organisation växer eller behöver ytterligare funktioner.

Företagsnamn:

Om TDC

TDC är nordens tredjes största teleoperatör och marknadsledande i Danmark. På den svenska, finska och norska marknaden är vi en utmanare och helt fokuserade på företagsmarknaden. På svenska marknaden har vi en unik position genom att ha samlat både operatörs- och integratörstjänster under ett och samma tak. TDC är representerade över hela landet med dryga 20 lokalkontor vilket gör att vi alltid är nära våra kunder.

TDC Sverige AB

Giltighetstid: 2009-03-17 till 2012-03-17

Omsättning:

Referenser:

1 000

Skatteverket, Domstolsverket, Landstinget Dalarna, Lunds Kommun, Örebro Kommun, Uddevalla Kommun, Vänersborgs Kommun, Västra Götalandsregionen m.fl.

Etablerat år:

Andra ramavtal för offentlig sektor:

2,6 miljarder kronor Antal anställda i Sverige:

1993

fakta

• Trygg kommunikation. TDC tar ansvar för drift och vid en driftstörning åtgärdar vi denna inom avtalet, utan extra kostnad för dig som kund. • Snabbt införande av nya funktioner som ger verksamhetsnytta direkt • En kommunikationspartner. I ett KST-upplägg från TDC kan du innefatta alla de kommunikationstjänster din organisation behöver.

Huvudkontor:

Sollentuna Regional representation i Sverige:

ca 20 kontor över hela landet Certifiering miljö/kvalitet: TDCs miljö-och kvalitetsarbete baseras på den

internationella kravstandarden ISO 14 001 för Miljöledning samt ISO 9001 för Kvalitetsledning.

Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster Kommunikationsutrustning Kontaktperson:

Joakim Harging, affärsområdeschef Tel: 08-5198 1000 Fax: 08-5198 1001 E-post: offentlig-upphandling@tdc.se Hemsida:

www.tdc.se

Aktuellt ramavtalsområde/aktuella samarbetspartner:

Kommunikation som tjänst

22

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


- Hur anpassar du din kommunikation till en organisation i ständig förändring? - Det gör jag inte. Det gör TDC.

TDC högst rankad i Kammarkollegiets KST-upphandling! Vårt anbud rankades högst i Kammarkollegiets utvärdering av Kommunikation som tjänst. Det är vi stolta över. Men att vinna är inte det viktigaste. Däremot strävar vi på TDC alltid efter att vara bäst. Vi är experter på kommunikation till företag och offentlig förvaltning, och har under många år utvecklat tjänster fokuserade på att göra våra kunders verksamhet effektivare. Vill er organisation också uppnå mer? Hör av dig till oss på tdc.se eller 08-519 810 00, så berättar vi mer. www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

23


» kommunikation som tjänst «

AVTALSNYTT / kammarkollegiet

TeliaSonera AB Telia – din guide till effektivare kommunikationslösningar Människors kommunikationsvanor förändras snabbt. Allt fler tar stöd av mobila lösningar för att kunna jobba där de befinner sig. Sociala kanaler såsom chatt, telemöte och videomöte effektiviserar samarbete och minskar resandet. De kommunikationslösningar som krävs för den här utvecklingen blir nu mer tillgängliga tack vare Kammarkollegiets nya ramavtal.

Jan Pettersson Försäljningsdirektör, Telia

Nät i en klass för sig

Våra nya kommunikationsbeteenden påverkar Telia mycket handfast. Kraven på kapacitet och kvalitet i nätverken skärps ständigt. –  Ta till exempel datatrafik i vårt mobilnät. Den överförda volymen under april 2009 var mer än fyra gånger större än under samma månad 2008, berättar Telias försäljningsdirektör Jan Pettersson. Lyckligtvis står Telia väl rustat. Företaget har omfattande erfarenhet av att bygga och leverera robusta, säkra och tillgängliga nätverk med marknadsledande täckning. Och den tätpositionen tänker man behålla.

Företagsnamn: TeliaSonera AB Omsättning: 103 585 MSEK, 2008 Antal anställda i Sverige: 10 699, 2008

fakta

Etablerat år: Telia och Sonera slogs samman 2002. Telia bildades 1993, Sonera 1998 Huvudkontor: Stockholm Certifiering miljö/kvalitet: ISO14001:2004 (miljö) och ISO9001:2000 (kvalitet) Aktuellt ramavtalsområde/aktuella samarbetspartner: Kommunikation som tjänst

24

Enkelt tillgängligt för offentlig sektor

Felfritt är viktigare än lågt pris

Men Telia är mycket mer än nät. Man har också ett brett utbud av kommunikationstjänster. Dessutom ligger man långt framme när det gäller integrerade kommunikationslösningar, alltså det som går under namnet unified communications. –  Vårt dotterbolag Cygate tillför kunnande på områden såsom integration och video. Dessutom har vi ett nära samarbete med Microsoft. Resultatet kallar vi Kommunikation som tjänst, ett erbjudande, som nu blir enkelt tillgängligt för offentlig sektor via vårt ramavtal med Kammarkollegiet. Att den integrerade kommunikationen erbjuds som tjänst är en stor fördel för kunderna. Bland annat minskar investeringsbehovet. Jan Pettersson vill även lyfta fram tryggheten på lite längre sikt. –  Det är enkelt för kunden att utveckla lösningen i takt med att behoven skiftar, till exempel öka kapaciteten eller införa mobilt arbetssätt.

I en kundundersökning som Telia nyss genomfört fick offentlig sektor och storföretag ange vad som spelar in i valet av kommunikationsleverantör. Allra viktigast var att få produkter och tjänster som fungerar utan problem. –  Vi frågade också om betydelsen av lågt pris, men den faktorn hamnade utanför fem-i-topplistan, säger Jan Pettersson. Detta speglar kundernas situation. När de väljer att effektivisera med hjälp av avancerade kommunikationslösningar finns inget utrymme för brister i leverans och kvalitet. –  Håller leverantören inte sina löften kommer produktiviteten att bli lidande. Detta kan orsaka stora kostnader, vilket förklarar varför kunderna är mer intresserade av kvalitet än lågt pris när de väljer leverantör, konstaterar Jan Pettersson.

Giltighetstid: 2009-03-17 - 2012-03-16, möjlighet till 12 mån. förlängning Referenser: JA, stort antal offentliga och privata organisationer/företag Andra ramavtal för offentlig sektor: - Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission, 6961/09 - Kommunikationsutrustning, 6777/05 - Mobil kommunikation, 6779/05 - Elektronisk identifiering, 6920/08 Kontaktperson: Mikael Campbell Tel: 011-315282 Mob: 070-5595562 Fax: 070-3895562 Hemsida: www.telia.se

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


Ko mm somunik tjä ation nst

Pe Öka rsonlig e ffekt d Bät ivite tre produ t k ser vice tivitet åt a llm änh ete n

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

25


AVTALSNYTT / fordon 2009

Ännu en framgångsrik fordonsupphandling

SKL Kommentus upphandlade avtal Fordon 2009 är en stor framgång enligt Carl-Göran Bergstrand, Upphandlingskonsult på SKL Kommentus som genomfört upphandlingen. SKL Kommentus AB ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och samordnar upphandling åt främst kommuner, landsting och regioner. SKL Kommentus har återigen genomfört en stor samordnad upphandling av fordon med lyckat resultat: 58 kommuner, 50 kommunala bolag, tre landsting och två kommunalförbund omfattas av SKL Kommentus upphandlade avtal Fordon 2009 vilket trädde i kraft vid årsskiftet. Avtalstiden är 4 år och antalet antagna leverantörer är 13 st. De enheter som omfattas av avtalen beräknar att avropa tillsammans cirka 2 000 fordon per år vilket innebär en total avropsvolym på cirka 2 miljarder under hela avtalsperioden. Avtalen omfattar precis som tidigare upphandlingar köp, finansiell leasing samt operationell leasing med garanterat restvärde och gäller konventionella personbilar, kombibilar, minibussar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton. Avtalen omfattar givetvis även miljöfordon och bland utbudet finns metangasdrivna

26

fordon, etanolfordon, elhybridfordon samt fordon som släpper ut maximalt 120 gram CO2 per km. Utbudet av miljöbilar på avtalen är stort och för närvarande finns det närmare 80 olika modeller, vilket är mycket tillfredställande då de flesta kommuner och landsting i dag fokuserar mycket starkt på miljöbilarna. Många upphandlande myndigheter har i dag politiska beslut tagna om att endast köpa miljöbilar, vilket bland annat gäller för till exempel Stockholms stad som omfattas av avtalen.

SKL Kommentus Personalbil

Anbudsgivarna hade även möjlighet att lämna anbud på en finansieringstjänst där den upphandlande myndigheten som arbetsgivare har möjlighet att utan risk eller extra kostnad kunna erbjuda all sin personal att köra en ny bil, det vill säga en form av personalbil. Värdet av förmånen beskattas enligt de regler som gäller för bilförmån. Detta resulterade i att SKL Kommentus i samarbete med Toyota Financial Services och Toyota Center Metro Auto inom ramen för avtalet kan erbjuda de upphandlande myndigheterna produkten SKL Kommentus Personalbil. SKL Kommentus Personalbil är en tjänst som erbjuder unika fördelar för både arbetsgivaren och

den anställde. Den innebär att det är möjligt att mot bruttolöneavdrag via arbetsgivaren få disponera en helt ny Toyota som förmånsbil att använda både i tjänsten och privat. Vår förhoppning är att SKL Kommentus Personalbil ska kunna hjälpa till att föryngra den svenska bilparken vilket påverkar miljön på ett positivt sätt. SKL Kommentus AB Carl-Göran Bergstrand Upphandlingskonsult Telefon: 08-709 59 11 E-post: Carl-Goran.Bergstrand@ sklkommentus.se Avtalsperiod 2009-01-01 – 2012-12-31 Antagna leverantörer BMW Sverige AB Citroen Sverige AB Din Bil Sverige AB Ford Motor Company AB Honda Nordic AB Iveco Sweden AB KW Bruun Autoimport AB Mercedes-Benz Sverige AB MW Gruppen Stockholm AB Nissan Nordic, Sverige Renault Nordic AB Svenska Bil i Norden AB Volvo Personbilar Sverige AB

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


Biogasen fortsätter att öka i svensk transportsektor Biogasen fortsätter att öka som fordonsbränsle, visar statistiken för förbrukningen av fordonsgas i Sverige. Biogasens andel i fordonsgasen ökar liksom förbrukningen i sin helhet. Ökningen är intressant med tanke på den knappa tillväxten av tankställen för gas. Under mars, april i år ökade försäljningen av gasbilar med 300 respektive 200 procent i Sverige jämfört med 2008. den sammanlagda mängden fordonsgas som såldes under första halvåret 2008 var närmare 30 miljoner normalkubikmeter, vilket motsvarar 35 miljoner liter bensin.

Ökat intresse för gasbilar bland företag och kommuner –  Företagens intresse för gasbilar är en naturlig följd av det ökade miljöengagemanget. I flera kommuner har vi

sett ökningar i försäljningen av gas på allt från 10 till 100 procent, berättar Bo Ramberg, VD för FordonsGas Sverige AB. Biltillverkarna driver på utvecklingen genom att lansera flera nya gasbilsmodeller, både personbilar och transportbilar. Antalet tankställen har också blivit fler och i takt med att bilarnas prestanda har utvecklats så har räckvidden ökat, vilket gör det möjligt att köra längre på en tank. Det har helt enkelt blivit enklare att köra gasbil i takt med att tillgängligheten har ökat.

Offentliga inköpare ställer krav Såväl tjänstebilsmarknaden som offentlig sektor driver på utvecklingen. Allt fler bussar och lastbilar drivs nu med biogas där Göteborgs Stad i många stycken varit pådrivande och ledande. Även transportsektorn har hakat på trenden med gasbilar, bland annat DHL som har valt att satsa på gas.

FordonsGas Sverige AB

Fordonsgas Sverige AB i Sverige är marknadsledande i Sverige vad gäller försäljning av gas till personbilar och lätta transportfordon. Verksamheten omsätter 150 miljoner kronor. Ägare är DONG Energy och Göteborg Energi. Hösten 2008 blev fordonsgasen – som första bilbränsle- miljömärkt med Svanen. Klas Bergqvist

NäsTa geNeRaTioNs MiljöbilaR äR häR!

NYA RENAULT CLIO

PRIS FRÅN

124 900 KR

FöRmÅNSväRdE: 981 kR PER mÅNAd

NYA RENAULT mEGANE

PRIS FRÅN

154 900 KR

FöRmÅNSväRdE: 1100 kR PER mÅNAd

www.renault.se

Det finns en ny sorts miljöbilar på marknaden. Som inte bara är etanolkonverterade standardbilar utan som konstruerats och byggts för minimal miljöpåverkan i energi- och återvinningsoptimerade fabriker. Som har förtjänat vår globala miljösymbol Eco2. Men som fortfarande är körglada och säkra med fem stjärnor från Euro NCAP:s tuffa krocktester. De heter Clio och Megane. Renault i förnamn. Tala med en återförsäljare för provtur och offert. För miljöns och budgetens skull. Nya Renault Megane Pris från: 154 900 kr (Authentique 1.6 16V/110 hk Eco2 Flex Fuel). Bränsleförbr. vid bl. körning: 4,5-6,9 (dCi 90 - 1.6 Eco2 Flex Fuel). Koldioxidutsläpp CO2: 118-163 g/km (dCi 90 - 1.6 Eco2 Flex Fuel). Nya Renault Clio Pris från: 124 900 kr (Authentique 1.2 16V/75 hk 3d Eco2 Fluex Fuel). Bränsleförbr. vid bl. körning: 5,8 - 7,5 (TCe 100 - 1.6 16V automat). Koldioxidutsläpp CO2: 137- 179 (TCe 100 - 1.6 16V automat).

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

27


» fordon 2009 «

AVTALSNYTT / skl kommentus

Honda Nordic AB En filosofi som förenar körglädje och miljö Honda Motor Company är världens största motortillverkare med representation i 109 länder och 32 fabriker världen över. Vår storlek gör att vi alltid står på stadiga ben. Vi har tekniken. Men också passionen.

kvalitetsrykte. I varje bil upplever du den tekniska förfiningen. Från designklassikern Honda Civic till el-hybriden Honda Insight. Vad blir ditt val?

Pionjärer inom miljötänkande

Vårt omfattande nätverk av återförsäljare och auktoriserade märkesverkstäder sprider ut sig över hela landet. Här väntar kunnig och intresserad personal på att ta hand om dig och din bil. Hos oss är nöjda och entusiastiska kunder enda vägen till framgång. Du hittar alla adresser och telefonnummer på www.honda.se. Honda förmedlar köp och leasing av personbilar och miljöbilar med kringtjänster såsom service och reparationer.

En av hörnpelarna i Hondas filosofi är att både produkter och produktion ska ha minsta möjliga inverkan på miljön. Därför var vi pionjärer när det gällde att ta fram bilar med låg bränsleförbrukning och idag är vi ett av de ledande företagen inom utveckling av fordon som drivs med hybridmotorer och bränsleceller.

Världsberömt modellprogram

Honda tillverkar bilar som söker nya vägar, för miljön och för att sänka dina bränslekostnader. Vårt modellprogram är välkänt över hela världen och bär med sig ett grundmurat

fakta

Återförsäljare och verkstäder

Företagsnamn: Honda Nordic AB

Giltighetstid: 2012-12-31

Omsättning: Ca 755 miljoner

Referenser: Uppges vid förfrågan

Antal anställda i Sverige: 12

Andra ramavtal för offentlig sektor: Vattenfall, Praktikertjänst, Bonnier mfl

Etablerat år: 1974 i Sverige under namnet Svenska Honda Bilimport

Kontaktperson: Johan Rehnström Telefon: 040-38 07 93 Fax: 040-38 07 82 E-post: johan.rehnstrom@honda-eu.com

Huvudkontor: Malmö Regional representation i Sverige: Malmö

Hemsida: www.honda.se

Aktuellt ramavtalsområde/aktuella samarbetspartner: Enligt fordon 2009

28

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

29


» fordon 2009 «

AVTALSNYTT / skl kommentus

Iveco Sweden AB Komplett utbud av transportbilar med stort fokus på miljöfordon Joacim Gileborn är en av två storkundansvariga för Iveco Sweden och är placerad i Stockholm.

Peter Adler är en av två storkundansvariga för Iveco Sweden och är placerad i Göteborg.

Miljöfordonen har fått sitt genombrott i Sverige och Iveco är ett av de ledande bilföretagen i den utvecklingen. – Med vår Iveco Daily är vi en av de första leverantörerna som kan erbjuda ett komplett utbud av gasdrivna transportbilar (även med biogas) i segmentet 3,5-6,5 ton totalvikt, säger Peter Adler, en av två storkundsansvariga för Iveco i Sverige. – Iveco tar ansvar för miljön och vår strävan är att våra fordon alltid ska uppfylla de miljökrav som ställs och vi vill gärna göra mer än så, säger Peter Adler och fortsätter: – Ett bra exempel är Ivecos nya Eurocargo, som lanserades i Sverige 2008. Med SCR-teknik uppfyller den de miljövänliga kraven för Euro 5 som börjar gälla först under senare delen av 2009. Förarhytten på Ivecos nya Eurocargo har genomgått en komplett förändring och fått helt ny design.

Motorerna har hämtats från Tectorprogrammet. Urvalet av såväl manuella som automatiserade växellådor har förnyats. De automatiserade ZF-producerade Eurotronic växellådorna är utrustade med avancerad programvara för att optimera bränsleekonomin. Allisons automatlådor levereras nu för första gången för modellerna från 8 till 12 ton. Iveco Eurocargo introducerades ursprungligen 1991. Sedan dess har Iveco sålt 400.000 Eurocargo. En annan intressant lastbil är Ivecos Daily 4x4 – en unik bil med extrema terrängegenskaper. Iveco Daily är marknadens enda serieproducerade 4x4 som inte kan jämföras med någon annan lastbil i klassen. Bilen finns med två olika totalvikter, 3,5 och 5,5 ton. Varje version har i sin tur ett enkelhytts- och ett dubbelhyttsalternativ. Daily 4x4 kan bland annat köras

Företagsnamn: Iveco Sweden AB Omsättning: 287 miljoner Antal anställda i Sverige: 54 Etablerat år: 1975

fakta

Huvudkontor: Iveco Sweden AB Arlövsvägen 23 Box 46 232 21 ARLÖV Regional representation i Sverige: Fillialer: Stockholm, Göteborg, Malmö (Arlöv) och Helsingborg. Återförsäljare: Alvesta, Borås, Halmstad, Hörby, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Norrköping, Nyköping, Skellefteå, Stockholm, Uddevalla, Värnamo, Västerås och Örebro.

i 45 graders lutning och upp till 70 cm vattendjup. Daily finns i cirka 2 500 versioner i segementet 3,5-6,5 ton totalvikt, bland mycket annat kan den fås med chassi med påbyggt skåp, dubbelhytt med flak samt skåpbilar i olika storlekar. – Ivecos Daily är en stor succé och totalt har det sålts mer än två miljoner exemplar i Europa, avslutar Peter Adler.

Släcka tvåor (ej avgas) Analoga och digitala färdskrivare Hastighetsbegränsare på Ivecos lastbilar Aktuellt ramavtalsområde: Lätta lastbilar/miljöbilar Giltighetstid: 2012-12-31 Referenser/ramavtal: Kommentus, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Gatubolag AB 2008-06-01-2011-05-31 Kontaktperson: Peter Adler peter.adler@iveco.com 0703-29 36 69 Joacim Gileborn joacim.gileborn@iveco.com 08-545 287 04 Hemsida: www.iveco.se

Certifieringar miljökvalitet: Stockholm, Göteborg och Malmö Swedac ackreditering för AC-service

30

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


Nya Iveco Daily CNG. Gas är det optimala bränslet ur miljösynpunkt. Därför kräver fler och fler företag att deras leverantörer kör med Förnyelse tonvikt miljöndetta krav. Flera års just gas. Med en Nymed Iveco Daily kan dupå tillmötesgå utvecklingsarbete har i resulterat tillförlitlig ochtransporter underhållsvänlig Iveco ligger ständigt framkant när idetengäller yrkesmässiga och vi strävar alltid efter att ta hänsyn till miljön och kundernas krav. Iveco använde gasmotor med emissionsvärden som redan överträffar kommande Eurofordonsgas redan 1998 och lanserade miljövänliga fordon 2005. Iveco är fortfarande 5-krav. Daily CNG finns i både skåp- och chassiutföranden från 3,5 till 6,5 en av få tillverkare som kan erbjuda serietillverkade gasmotorer med alla fördelar tons totalvikt. Till glädje för miljön och förharditt företag. som detta innebär. Gasmotorerna i Ivecos Daily redan nu emissionstal långt under

www.iveco.se

gränsvärdena för särskilt miljövänliga fordon, (EEV, Enhanced Environmental och AB EuroTel: 5-normen, som träder i kraft under 2009. IvecoVehicle) Sweden 040-431130.

Daily gasmotor. gener. Full med gas med Daily -Miljövänliga för miljöns skull!

Återförsäljare: Alvesta 0472 - 131 10 • Borås 033 - 24 87 80 • Göteborg 031 - 57 83 00 Halmstad 035 - 18 63 80 • Helsingborg 042 - 20 27 64 • Hörby 0415 - 31 14 60 Kristianstad 044 - 20 22 80 • Luleå 0920 - 23 66 28 Malmö 040 - 53 53 60 • Norrköping 011 - 31 17 70 Nyköping 0155 - 580 14 • Skellefteå 0910 - 140 55 • Stockholm, norr 08 - 545 287 00 Stockholm, syd 08 - 726 95 20 • Uddevalla 0522 - 172 00 • Värnamo 0370 - 61 59 60 www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009 31 Västerås 021 - 80 03 50 • Örebro 019 - 31 10 20.


» Fordon 2009 «

AVTALSNYTT / skl kommentus

Toyota Sweden AB

Tommy Crona

Toyota Center Metro Auto representerar Toyota – en av världens största biltillverkare – och ingår i Metro Auto-koncernen, vilken är en av Nordens ledande billeverantörer. Vi finns idag med fullserviceanläggningar i Kungens kurva, Södertälje, Haninge och Nacka. Vi är drygt 100 arbetskamrater som alla brinner för och arbetar enligt The Toyota Way; att serva våra kunder och göra ett så bra jobb som någonsin är möjligt. Toyota är leverantör av bilar och lätta last bilar till offentliga sektorn, stat och kommun. Vi har förmånliga avtal som reglerar köp och leasing. Toyota har olika lösningar för att lösa kundens specifika krav såsom olika finansieringsupplägg, serviceavtal, återköp etc.

Företagsnamn: Toyota Center Metro Auto Omsättning: 500 MKR SEK Antal anställda i Sverige: 95

fakta

Etablerat år: 2004 Huvudkontor: Kungens kurva, Huddinge Regional representation i Sverige: Södertälje, Haninge och Nacka

Toyota har ett omfattande modellprogram som består av personbilar, från små modeller till stora. I dagsläge räknas modellerna iQ, Aygo, Yaris, Urban Cruiser och Prius som miljöbilar. Speciellt vår miljöbil Prius, som har hybriddrift, är mycket populär som tjänstebil. Dessutom har vi ett antal olika lätta transportbilar. Toyota finns representerat av ett 90 tal olika återförsäljare i Sverige som kan leverera bilar på våra avtal. Det finns ca 110 serviceverkstäder som kan utföra service och reparation.

Aktuellt avtalsområde: Tjänstefordon samt förmånsbilar av standardtyp för upphandlande myndigheter som omfattas av detta avtal. Giltighetstid: 2012-12-31 med rätt till 2 års förlängning Andra ramavtal för offentliga sektorn: Kommentusavtalet Kontaktperson: Tommy Crona Telefon: 08-706 72 50 E-post: tommy.crona@toyotacenter.eu Hemsida: www.toyotacenter.eu

Certifiering miljö/kvalitet: ISO 14001:2004 och Swedac Ackreditering för AC-service

32

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


NYA YARIS.

Har din bil antislurp?

Nu miljöbilsklassad. Toyota Yaris kommer nu med nyutvecklade motorer som gör att den klassas som miljöbil i alla versioner, både bensin och diesel. Säkerheten är mycket hög och det finns fem utrustningsnivåer och många extra tillbehör som

kan göra din Yaris till precis den bil du vill ha. Välkommen in för att upptäcka en bil som är generös med utrymme men snål med bränsle och utsläpp.

Pris från 126.900 kr. BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: FRÅN 4,2 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: FRÅN 110 G/KM. MILJÖKLASS 2005. MED RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR.

www.offentligaaffarer.se | Avtalsnytt 3 2009

Kungens Kurva Ellipsvägen 4

Nacka Kanholmsvägen 12

Haninge Anläggarvägen 20

Södertälje Brunnsängsvägen 35

33 www.toyotacenter.eu 08-706 72 50


AVTALSNYTT Pågående ramavtal Utrikes flygresor – upphandling pågår

Upphandling är i slutfas avseende utrikes reguljärflyg. Upphandlingen avser flygtjänster inom Europa, Nordamerika och övriga världen. Planen är att nya ramavtal ska kunna träda i kraft i anslutning till att nuvarande avtal upphör att gälla den 31 maj 2009. • Flygresor, Europa. • Flygresor, Nordamerika. • Flygresor, Övriga världen. Avtalsansvarig Försvarsmakten Jorma Kujansuu Telefon: 08-514 390 71 E-post: jorma.kujansuu@mil.se

EL 2010-01

SKL Kommentus genomför samordnad upphandling av elkraftleveranser med fasta priser samt tjänster för successiva prissäkringar. Öppen upphandling Upphandlingen kommer att genomföras som öppen upphandling i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Tidplan 2009 28 april Annonsering i Opic, TED, Mercell Sverige och Allego.

8 juni Anbudstidens utgång. juni SKL Kommentus utför anbudssammanställning, anbudsvärdering samt skriver beslutsunderlag och sänder förslag till tilldelningsbeslut upphandlande myndighet. juni-30 september Den upphandlande myndigheten tar beslut om val av leverantör och avtalslängd, inkl utsändande av tilldelningsbeslut (10 dagar) samt upprättar avtal.

systematisk aktiv sökning även utanför kända nätverk och databaser. I totaluppdrag ingår även sökning i CV-databaser och nätverk samt annonsering. I två anbudsområden ingår rekryteringstjänst för executive. Uppdragen kan avse totaluppdrag, Second opinion, tester m.m. Upphandlingens genomförande Med hänsyn till leverantörsmarknadens struktur och de upphandlande myndigheternas behov kommer upphandlingen att delas upp.

30 september Avtalstecknande ska vara klart.

Annonsering Upphandlingen annonserades 200903-30.

2010 1 januari Avtalsstart

Sista anbudsdag Sista dag för leverantör att inkomma med anbud var 2009-05-05.

Ansvarig upphandlingskonsult Alexandra Anastasiou Telefon: 08-709 59 18 E-post: alexandra.anastasiou@sklkommentus.se

Avtalsperiod Planerad avtalsperiod är 200911-01 - 2012-10-31, med ett (1) års förlängningsmöjlighet.

Rekryteringstjänster 2009 Headhunting

SKL Kommentus genomför samordnad upphandling av rekryteringstjänster genom headhunting. Upphandlingens omfattning I upphandlingen ingår rekryteringstjänster med headhunting genom

Ansvarig upphandlingskonsult Sinikka Suutari Telefon: 08-709 59 15 E-post: sinikka@sklkommentus.se

Rekryteringstjänster 2009 – Annonsförfarande SKL Kommentus genomför samordnad upphandling av rekryteringstjänster genom annonsförfarande.

Upphandlingens omfattning Uppdragen kan avse totaluppdrag med annonsförfarande eller delar av rekryteringsprocessen: a) Urval och analys av sökandens kompetens och erfarenhet i förhållande till kravprofil b) Genomförande av intervjuer inkl. avrapportering. c) Inhämta referenser inkl. avrapportering. d) Personlighetstest, djupintervju, personbedömning, analys och avrapportering. Upphandlingens genomförande Anbud kan lämnas på sex (6) olika anbudsområden. Annonsering Upphandlingen annonserades 30 april 2009. Sista anbudsdag Sista dag att inkomma med anbud var den 9 juni 2009. Avtalsperiod Planerad avtalsperiod är 200912-01 - 2012-11-30, med ett (1) års förlängningsmöjlighet. Ansvarig upphandlingskonsult Sinikka Suutari Telefon: 08-709 59 15 E-post: sinikka@sklkommentus.se

Planerade ramavtal Managementkonsulter

Kammarkollegiet har under hösten 2008/våren 2009 genomfört en förstudie avseende managementkonsulter för att kartlägga behovet av ett ramavtal inom området samt se över marknaden. Förstudien är avslutad och rapporten publicerades på avropa.se den 27 april 2009. Kammarkollegiet påbörjar nu förberedelserna inför en upphandling. Avsikten är att annonsera om upphandlingen efter sommaren, i slutet av augusti 2009. Ett ramavtal förväntas  vara klart  tidigast i början av 2010. En mer detaljerad tidplan kommer att presenteras i samband med annonseringen. Myndigheters behov och önskemål är avgörande Myndigheters medverkan i upphandlingen är av väsentlig betydelse för att det  ramavtal som tecknas får

34

den inriktning och det innehåll som överenstämmer med myndigheters behov och önskemål. Kammarkollegiet anser det därför vara viktigt att personer från myndigheter deltar i upphandlingen, antingen som deltagare i referensgrupp eller genom enskilda möten/ kontakter. Om intresse finns att delta i upphandlingen eller inkomma med synpunkter, vänligen kontakta upphandlingsansvarig. Upphandlande organisation Kammarkollegiet Upphandlingsansvarig: Linda Öinert Telefon: 08-700 0772 E-post: linda.oinert@kammarkollegiet.se

Organisationslegitimering (förstudie)

Kammarkollegiet genomför en förstudie för att ta reda på behov och förutsättningar för upphandling av generella ramavtal för organisationslegitimering; innefattande organisationslegitimationer/etjänstelegitimationer, stämpel- och servercertifikat. Avsikten är att ta fram en elektronisk legitimation som ska kunna användas av organisationer och organisationernas företrädare vid elektroniskt informationsutbyte. Bakgrunden till förstudien är att både myndigheter, kommuner och landsting har framfört behov av elektroniska legitimationer att används i tjänsten. För vissa typer av e-tjänster är det nödvändigt att kunna identifiera den organisation man utbyter information med och även att knyta en fysisk individ till organisationen.   Förstudie (preliminär) om orga-

nisationslegitimering är nu klar. Myndigheter, kommuner, landsting och andra intressenter kan lämna skriftliga synpunkter på rapporten före den 26 juni 2009. Synpunkter sänds till registratur@kammarkollegiet.se eller till Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm. Upphandlande organisation Kammarkollegiet Kontaktpersoner Irene Andersson Telefon: 08 - 7000753 E-post: irene.andersson@kammarkollegiet.se Christer Marklund Telefon: 08 - 7000765 E-post: christer.marklund@kammarkollegiet.se

Avtalsnytt 3 2009 | www.offentligaaffarer.se


NISSAN QASHQAI Pris från 162 890 kr

FORDON

TACK FÖR FÖRTROENDET! 2009

NISSAN PRIMASTAR

NISSAN NAVARA

Pris från 181 308 kr

Pris från 210 921 kr

ex moms

ex moms

Nissan tar ansvar för din säkerhet I Fordon 2009 avtalet kan Nissan leverera säkra och bränslesnåla bilar från 109 521 kr - som passar alla behov och typer av företag. Vi kan erbjuda allt ifrån pigga Nissan Micra till arbetshästen och okrönte Pick-up kungen Nissan Navara. Vilken bil behöver du? Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information eller besök vår web-sida www.fleet.nissan.se Alla priser är angivna inklusive Fordon 2009 avtalsrabatt. Garantier: 3 års /100 000 km Nybilsgaranti, 3 års Vagnskadegaranti, 12 års Rostskyddsgaranti, 3 års Lackgaranti, 3 års/100 000 km Nissan Pan Europe Vägassistans. Bränsleförbrukning: Blandad körning QASHQAI från 5,2-8,4 l/100 km, Navara 9,8/10,2 l/100 km, Primastar 7,9-10,3 l/100 km. CO2-utsläpp: QASHQAI 139-208 g/km, Navara 264-276 g/km, Primastar 214-247 g/km.

32579_FLEET_185x270_CS3.indd 1

12.5.2009 14:24:31


ReTuradress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg

FOTO: GÖRAN LENZ/APB.SE

posttidning

Tyke Pålsson unikation nsvarig Komm Erbjudandea

Ännu en seger vunnen. Nytt avtal på kommunikationsområdet. Tack för förnyat förtroende. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med er och leverera tjänster som kan effektivisera er verksamhet. I och med det nya ramavtalet med Kammarkollegiet erbjuder vi också transmissionstjänster för datakommunikation och tilläggstjänster för dessa (område C). Vi bygger helhetslösningar med WANkommunikation. Som systemintegratör kan vi hjälpa er att välja och kombinera det bästa från våra underleverantörer. Dessutom erbjuder vi flera bra tilläggstjänster för säkerhet inom nätverken och ut mot internet. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Tyke på 070-964 41 05 eller tyke.palsson@atea.se

Svenska landslaget i it-infrastruktur

OFFICI E LL SPONSOR TI L L SV E N S K F R I I D R OT T

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på 27 orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Ateakoncernen har omkring 4 500 medarbetare, är noterade på Oslobörsen och har en årlig omsättning på 15 miljarder norska kronor. www.atea.se

Offentliga Affärer AvtalsNytt bilaga nr-3 2009  
Offentliga Affärer AvtalsNytt bilaga nr-3 2009  

I bilagan Avtalsnytt presenterar vi sedan 1997 fortlöpande nya ramavtalsupphandlingar inom den offentliga sektorn, syftet med detta är dels...

Advertisement