Dueslaget - Opholdssted for unge

Page 1

g

Duesla et Opholdssted

UDVIKLING I OMSORGSFULDE RAMMER FOR UNGE MELLEM 14 OG 18 ÅR (22 ÅR) BEHANDLING • OMSORG MILJØTERAPI • MENTALISERING 1


DEN GODE TONE - og andre kvaliteter i dagligdagen Faste indslag giver ro og tryghed, når verdenens og egne udfordringer skal mødes med åben pande. De unge på Dueslaget skal have et fast fundament at stå på, når deres psykiske udfordringer skal behandles, og når de almindelige udfordringer, der hører ungdomslivet til, skal mødes. På Dueslaget er der fokus på sundhed og god stemning… Hver dag byder på friskbagte boller til morgenmad. Så er der gode dufte i huset, og appetitten på både mad og livet begynder på en positiv måde. Efter skole er der også faste ritualer om eftermiddagen og om aftenen. Man mødes omkring en kop te eller til lidt hygge. Om aftenen ser man måske et

TV-program sammen. De faste rammer er igen med til at danne sikkert fundament til den unges udvikling. På Dueslaget er det de voksne, der er voksne – på en tydelig måde. Det betyder, at når de taler til de unge, så er det med respekt og indlevelse med de unge. Men især taler medarbejdere og de unge sammen. Hver uge er der ugesamtaler for hver enkelt ung, ”Gruppen” for alle, husmøde og alle de almindelige samtaler på værelset, i fællesarealer og ved spisebordet. Den gode tone er slået an.

Leder Sindy Flengmark og stedfortræder Carsten Colding-Jørgensen

2


MILJØTERAPI - gennemprøvet og virksom Miljøterapi er en kompleks form for psykoterapi, hvor struktur og tilbud om en troværdig relation går hånd i hånd. Et terapeutisk rum, hvor de unge både kan leve og vokse og samtidigt får mulighed for at tænke og mene og blive klogere på sig selv. De lærer at mentalisere. Det terapeutiske rum er overalt, hvor den unge færdes. Dueslaget har opbygget en struktur både for den enkelte dag, for ugen, for måneden og for årets gang, der giver den unge forudsigelighed og klare rammer. Gennem alle de planlagte aktiviteter, alene eller i gruppen, med en voksen, hen over dagen, ugen osv. opbygges

over tid også en tryg relation til de voksne. Miljøterapi er en kendt og dokumenteret virksom måde at organisere behandling på, til den målgruppe som Dueslaget modtager. De unges behandlingsforløb tilrettelægges ud fra den handleplan, der er udarbejdet af anbringende kommune. Behandlingsarbejdet bliver løbende evalueret og to gange om året afholdes der for hver ung, behandlingsmøde, hvor vi går mere i dybden og planlægger det videre forløb.

Dueslaget har tilknyttet Psykolog Helle Østerby Andersen som, sammen med Dueslagets ledelse varetager tilrettelæggelsen af Dueslagets behandlingsarbejde og fungerer som ekstern supervisor. Helle Østerby Andersen er uddannet cand.psych., autoriseret psykolog, medlem af Dansk Psykolog Forening. Specialist i psykoterapi, børnepsykologi og supervision

3

3


MÅLGRUPPEN behandles i tæt samarbejde med psykiatrien De unge, der bor på Dueslaget har meget ofte haft berøring med det psykiatriske system i en eller anden forstand. Enten har den unge fået diagnose eller der arbejdes på en udredning af de følelsesmæssige vanskeligheder. De unge, der bor på Dueslaget er mellem 14 og 18 år (22 år). Mange kommer fra Sjælland. Dueslagets personale er specialiserede i at behandle unge med personlighedsforstyrrelser (borderline personlighedsforstyrrelser, skizoide og skizotypiske lidelser, dissociative forstyrrelser m.fl.), tilknytningsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og ADHD.

Unge med disse psykiske problemstillinger vil ofte vise depressive symptomer, angst, selvskadende adfærd samt perioder med psykotiske symptomer. For at profitere af et ophold på Dueslaget skal det være sandsynligt, at den unge efterfølgende kan få en selvstændig voksentilværelse med relevant støtte. Dueslaget modtager ikke unge med massive misbrugs- og voldsproblemtikker og heller ikke unge med vedvarende psykoser. Dueslaget har 7 pladser.

En ung tegner i køkkenet, mens andre laver aftensmad.

4


DAGLIGDAGEN - struktur, skolegang, mad fra bunden og samtaler Dagligdagen starter altid med at ovnen tændes, så der kan blive bagt friske grovboller. Så er dagen startet med gode impulser og de unge kan drage til deres skoletilbud. Om eftermiddagen er der te og lidt mad, hvis sulten plager efter hjemkomsten. Nogle har lektier at lave og henover ugen deltager de unge i praktiske gøremål. De unge har en ugentlig maddag. der skal gøres rent på egne værelser og alle har lidt fællesareal, der skal ordnes, altid med udgangspunkt i, hvad den unge magter. Praktiske færdigheder giver selvværd. Nogle unge vil gerne gå til fritidsaktiviteter uden for Dueslaget, besøge venner eller have besøg. Det er også en mulighed i hverdagen og weekenden, når den unge har overskud til det. De unge mødes desuden i ”gruppen”, hvor dialogen handler om det at være en ung med særlige udfordringer. Det

indledende spørgsmål er ofte: ”Hvad er I optaget af?” Aftensmaden serveres kl. 18, og er lavet af en voksen sammen med en ung. Dueslaget lægger vægt på sunde madvaner med varieret kost og laver derfor det meste fra bunden. Igen er kvalitet og dufte med til at skabe en grundstemning, der understøtter behandlingsarbejdet. Det er den unge, der sammen med den voksne bestemmer næste uges ret, ud fra ovenstående kriterier. Alle unge har en ugentlig samtale med den voksne, der særligt har med den unge at gøre. Her tales der om løst og fast… Hvad går godt og hvad kan man arbejde med? At udvikle sig, handler også om at lære at bruge sin indflydelse. Det sker i hverdagen, men også på det ugentlige husmøde, hvor ledelsen mødes med de unge - Snakker ønsker, forslag til kommende aktiviteter og ture, mangler og informationer. Dialog er en hjørnesten i behandlingen.

5

5


UDSYN OG AKTIVITET - rejser og ture, der understøtter fremtiden De unge på Dueslaget er på rejser to gange hvert år. I vinterhalvåret er der vintertur, hvor øvede og uøvede kan prøve de gode oplevelser i sneen. Det kan være på ski, hundeslæde eller kælk og meget andet. Oftest i den norske sne. Sommeren byder på en længere rejse til et varmere feriemål. Rejserne er fornøjelige og har mange forskellige formål. Først og fremmest er det en anledning til at få et afbræk i dagligdagen, men samtidigt er der anledning til, at de unge og voksne 6

prøver nye ting, lærer hinanden at kende på en anden måde, oplever nye kulturer og mærker kompetencer hos sig selv. Imellem rejserne er der aktiviteter i de weekends, hvor de unge har ”Dueslagsweekend”. Aktiviteterne kan være fysiske (f.eks. træklatring eller curling), kulturelle (f.eks. museumsbesøg eller biografbesøg) eller bare fornøjelige (f.eks. wellness). En gang om året afholdes fælles førstehjælpskursus. Fælles for rejser og aktiviteterne: De skal understøtte behandlingsarbejdet.


SKOLEGANG - du unge skal udnytte deres kompetencer Et vigtigt element i det, at blive i stand til at klare sig selv, er at man tilegner sig faglige kompetencer. Derfor vægter Dueslaget skole og uddannelse meget højt. Nogle unge passer deres skolegang på lige vilkår med andre unge. Nogle af Dueslagets beboere modtager specielle undervisningstilbud, som Dueslaget finder i samarbejde med det stedlige PPR og den anbringende kommune. Gennem årene har Dueslaget fået opbygget gode samarbejdsrelationer til mange af de lokale skoler, så det vil også

Dagen starter med friskbagte boller, så der kan være en god start på skoledagen

7

være muligt, at hjælpe med at pege på et relevant skoletilbud. Når den unge har ugesamtale med kontaktpersonen, er det altid et fast punkt at tale om, hvordan det går med skolen eller anden uddannelse, så de voksne hurtigt kan sætte ind med relevant støtte, hvor der er behov. Ligeledes sørger Dueslaget for, sammen med forældrene, at varetage samarbejdet med uddannelsesinstitutionen. Målet er, at de unge er bedst muligt rustede til deres fremtid.


FORÆLDREINDDRAGELSE - de vigtigste medspillere En gang hver uge bliver den unges forældre ringet op af den ansatte, der er kontaktperson for den unge. Forældre har et godt og indgående kendskab til deres barn, og de unge har stort udbytte af, at institution og barndomshjem er i tæt kontakt. De må gerne mærke, at de voksne taler sammen - For den unges bedste. Samtalen varer omkring en halv time, og der bliver udvekslet viden om skolegang, sociale bånd og behandling. Tandlægebesøg, lægebesøg, forældremøder m.m. varetages som udgangspunkt af Dueslagets medarbejdere i samarbejde med forældrene.

8

Forældre bliver selvfølgelig også inviteret til de møder, der afholdes omkring anbringelsen - statusmøder m.v. Og skulle forældrene have behov for at tage en bisidder eller støtteperson med, er det helt i orden. Det er slet ikke ualmindeligt, at forældre kommer forbi Dueslaget i weekends, hvor den unge ikke er hjemme. Besøget passes ind i husets øvrige aktiviteter og sker i respekt for de øvrige unge. Men det er hyggeligt, når en far deltager i lørdagens brunch.


SAMSPIL ER VIGTIGT Fokus på samarbejdet med sagsbehandler, psykiatri og skole Dueslaget er ikke en øde ø, men en medspiller i forhold til den unges udvikling. Derfor er det vigtigt at alt det, der skal fungere omkring den unge, spiller sammen. Dueslaget er altid i løbende kontakt med anbringende kommune, i det omfang det skønnes værdifuldt. Men to gange om året udarbejder vi en statusrapport med opfølgning af behandlingsforløbet og derefter afholdes der statusmøder med sagsbehandler og forældre. Sagsbehandleren er ganske central i hele behandlingsforløbet, og Dueslaget tager gerne i mod, når der skal være ungesamtaler eller andre samtaler med ung eller institution.

Dueslaget har flere instrumenter, som de unge kan bruge, hvis de har lyst til kreativ udfoldelse

9

Gennem kontaktpersonens jævnlige kontakt sikres samarbejdet med den unges skole eller uddannelsessted, samt evt. fritidsaktivitet og er den unge tilknyttet psykiatrien, sørger vi for den fornødne opfølgning og samarbejde. Nogle unge får medicin, som er ordineret af psykiater eller egen læge. Dueslaget har fået uddelegeret ansvaret for at udlevere medicinen til de unge, efter lægens anvisninger. Håndteringen af medicin sker ved hjælp af de nødvendige systemer, der skal sikre mod fejltagelser. Dueslagets oplevelse er, at de unge bedst kan udvikle sig, når fagpersoner og andre voksne samarbejder.


UDDANNELSE - Fokus på kompetenceudvikling for medarbejderne Dueslaget vægter udvikling højt. Først og fremmest hos de unge, men for at sikre den udvikling, skal medarbejderne til stadighed uddannes til opgaven. Dueslaget vurderer at medarbejderne skal have et fagligt kvalificeret og kontinuerligt forløb, der understøtter det terapeutiske arbejde. Det er ikke nok med små temadage og tilfældige kurser. Dueslaget yder specialiseret behandling af høj kvalitet og det kræver dygtige medarbejdere, der også er parate til at udvikle deres egne kompetencer og være opdateret på ny viden. . Derfor er Dueslaget medlem af uddannelsesfællesskabet SEDAC, som består af fire opholdssteder.

SEDAC varetager den miljøterapeutiske uddannelse for nye medarbejdere og videreuddannelse af de erfarne medarbejdere, gennem kontinuerlige uddannelsesdage hen over året. Du kan læse mere om SEDAC på www.sedac.dk. Udover uddannelsesforløbet i SEDAC deltager alle miljøterapeuter i supervision på Dueslaget. Supervisionen er en nødvendighed for at terapeuterne kan bearbejde de daglige udfordringer, så der kan findes nye veje i det pædagogiske og terapeutiske arbejde. De fælles refleksioner er medvirkende til kontinuitet, udvikling og arbejdsglæde. Arbejdsglæde er ikke uvæsentligt.

Heidi Rose er direktør for uddannelsessamarbejdet SEDAC, der blandt andet uddanner medarbejderne på Dueslaget. Heidi Rose er uddannet cand.psych. Autoriseret psykolog, medlem af Dansk Psykolog Forening. Specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi

10


Dueslagets grund har mange frugttræer, der er til glæde for alle, der kommer i huset

SOCIALTILSYN - vurderer løbende Dueslagets arbejde Som alle andre opholdssteder, er Dueslaget også underlagt socialtilsyn. Socialtilsynet sikrer at lovgivningen bliver overholdt, at Dueslaget lever op til den godkendelse, der danner grundlag for vores virke, samt at de unge modtager den relevante behandling. Der sker både anmeldt og uanmeldt tilsyn, som hver gang udmøntes i en tilsynsrapport, hvor man scorer point, i forhold til i hvor høj grad man opfylder tilsynets kriterier.

11

Socialtilsynets seneste rapporter kan læses på www.dueslaget-hvalsoe.dk Om Socialtilsyn Øst i øvrigt: www.socialtilsynost.dk Dueslaget er desuden medlem af foreningen LOS (for opholdssteder m.m.) Dueslagets tilbud er desuden beskrevet på Tilbudsportalen.

11


Dueslaget modtager unge fra hele Sjælland. De unge kommer ofte efter indlæggelse på psykiatrisk hospital eller anden kontakt med psykiatrisk behandling. Dueslagets medarbejdere arbejder med mentalisering og miljøterapi. Leder: Sindy Flengmark Mobil: 20955010 E-mail: sindy@dueslaget-hvalsoe.dk Formand for bestyrelsen: Per Aarkrog E-mail: aarkrogs@me.com

Byager 31 A 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 16 20 E-mail: dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk

Www.duelaget-hvalsoe.dk 12


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.