__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Året der vi la planer slik at vi er skodd for digital drift i 2020

2 0 VÅRE MEDLEMMER ER VIKTIGE

1 9

BIDRAGSYTERE I UTVIKLING AV NYE NETTKURS.

Årsrapport


HATS ÅRSRAPPORT 2019

Tillitsvalgte

Instruktør

Ansatte

STYRELEDER

Agnes Bohne Alexander Martinsen Andreas Eilertsen Anethe Alfsvåg Anna Karoline Løseth Bjelvin Anne Katrine Haugen Arvid Ones Bernt Bjørn Cathrine Skjernes Eirik Dreyer Sellevoll Ekaterina Bespalova Eline Petrine Johansen Eva Dons Fridtjof Nordnes Ida Løken Valkeapää Jan Ivar Bårtvedt Jenny Maria Svensson Johannes Ytreberg Meløe Julian Karenga Kaja Kristensen Kari Levang Katrine Strøm Kent Are Amundsen Kjetil Sørbotten Klaus Løkholm Bergli Kristin Bjørn Kristin Jørgensen Kristin Saltkjelvik Kristina Junttila Linda Nilsen Lisa Helstrøm Jørgensen Liv Hanne Haugen Mari Andreassen Mari Lotherington Maria Krogstad Landmark Maria Stødle Marte Liset Maya Mi Samuelsen Nellie Skogsberg Nina E Wester Nina Rosenlund Per Martinsen Rakel Sivertsen Sofie M. Solbø Stine Hemmingsen Stine Sjanett Slettbakk Sven Henriksen Torbjørn Sandnes Toril Lisbeth Johansen Tove Solbakk

Irene Nordhaug Hansen Daglig leder

2019-2020 Frid Einarsdotter Fossbakk STYREMEDLEMMER 2018-2020 Nordland Ida Elise Jørgensen 2018-2020 Finnmark Benedicte Lyng 2019-2021 Troms Geir Arne Ekman 2019-2021 Nordland Mathias Rabben Sørslett 1. VARA 2019-2021 Finnmark Siri Broch Johansen 2019-2021 Troms Fredrik Warvik 2018-2020 Nordland Kenneth C. Dypvik-Simonsen 2. VARA 2019-2021 Finnmark Karoline Munkvold 2019-2021 Troms Maryna Makarenko 2019-2021 Nordland Lise Hagfors VALGKOMITE 2019-2021 Finnmark Kaja Kristensen 2018-2020 Troms Kent-Are Amundsen 2019-2021 Nordland Hege Bang

2

Prosjektutvikling, veiledning og daglig drift 100% Johanne Kjelsberg Administrasjonssekretær Kurskoordinator og medlemsoppfølging 100% Mari Andreassen Prosjektleder Uredd, Skrivestua og filmproduksjon 50% Randi Sandvindvik Konsulent Prosjektkoordinator og veileder 100% fra 06.01.20

Tjenester Bak Sceneteppet Ungdomsbedrift Bjørn Film & Story Fjellfrosk Meidia JMB Produksjoner Kristiansen Film Crafts Norbareus Elena Beck Rudicaeyers Fine Arctic Photography Torneus Design

Tilskuddspartnere Kulturdepartementet Troms og Finnmark fylkeskommune Nordland fylkeskommune Tromsø kommune


HATS ÅRSRAPPORT 2019

ILDSJELENE: Bak hver revy-, teater -og danseforestilling som vises er det mye organisering og tilrettelegging. Ildsjelene har en nøkkelrolle i alle produksjonene.

MOTIVASJON : I medlemsundersøkelser sier våre medlemmer at den viktigste drivkraften for å holde på med revy, teater og dans er å bidra med et kulturtilbud i lokalsamfunnet. Å skape forestillinger for et hjemmepublikum skårer også høgt. Et godt faglig tilbud og møte med andre aktører oppgis som nødvendige byggesteiner for drift av gruppene.

3


HATS ÅRSRAPPORT 2019

Styrets beretning På politisk plan drøftes det store strukturelle for­ andringer på kulturfeltet i Norge. Kulturministeren foreslår å flytte den statlig finansiering av en rekke institusjoner og organisasjoner til fylkeskommunene. Målet med denne endringen er at fylkespolitikerne skal få større eierskap og innflytelse på kulturfeltet. Siden 2017 har HATS flagget at denne endringen er uproblematisk. Dette fordi både styret og admin­i­­­s­ t­rasjon opplever stor legitimitet for vår virksomhet hos de regionale tilskuddspartene. Driften er forankret i et bredt eierskap og samarbeid med medlemmer i hele landsdelen. For de store institusjonene er denne endringen utfordrende. Innvendingene er at det er vanskelig å konkurrere med de store lovpålagte oppgavene, som samferdsel og videregående opplæring, i et trangt fylkeskommunalt budsjett. MODELL FOR NASJONAL KULTURPOLITIKK?

Når konklusjonene skal trekkes i Kulturdeparte­ mentet er det kanskje Den Nordnorske Kulturavtalen som kan være modell for utvikling av kulturpolitikken i Norge. En politisk avtale på tvers av fylkesgrenser, tre forvaltningsnivå og sjangergrenser har vist seg å være svært konstruktiv. Felles mål har gitt gode resultater i landsdelen. Det var derfor en klar bestilling til styret fra årsmøtet 2019 om å uttrykke en klar forventning til fylkeskommunene om at landsdelssamarbeidet skal fortsette. I en ny periode av kulturavtalen vil det å fylle innhold til Europeisk kulturhovedstad i Bodø 2024 kunne være et av målene. Kanskje er det nettopp samarbeid på tvers av kunst­ sjangere og skillelinjene proff og amatør som kan bli Bodø 2024 sin programmeringsstrategi og samtidig bidra til større nyskaping i nord. ØKONOMI OG TRANSPARENS

Det er en forutsetning om fortsatt drift som legges til grunn for utarbeidelse av årsregnskapet 2019. Det viser et overskudd på kr 302 204,- som legges til egenkapitalen. For lang tid tilbake eide HATS

4

to leiligheter som ble solgt. Midlene fra dette salget skulle brukes til investeringer. Pengene har blitt stående i banken, og fått tilnavnet Gammelpængan. Styret har på bakgrunn av innspillene på årsmøteseminaret drøftet hvordan disse pengene skulle disponeres. På årsmøtet vil det bli forelagt et forslag om disposisjon av disse midlene. Det har vært viktig for styret å fortsatt ha fokus på gjennomsiktighet i alle ledd. Nær dialog med tilskuddspartene samt styreprotokoller og styringsdokumentene tilgjengelig for våre interessenter er våre verktøy for å oppnå dette. BREDT EIERSKAP I LANDSDELEN

Vi er svært glade for å se at medlemslag går sammen om å arrangere kurs. Styret takker alle som frivillig har stilt opp som vertskap, dette gjør at HATS har nådd målet om enda større spredning av åpne kurs i landsdelen. Som grunnlag for den strategiske utviklingen av kurstilbudet, har styret lagt til grunn at det utarbeides en plan for 2020-2022. Her skal samlingsbaserte opplæringsprogram for fagområdene sceneteknikk, produsent, skuespiller og tekst inngå. I tillegg skal administrasjon bistå medlemmer som ønsker hospitering hos ulike institusjoner og frie grupper. Dette er aktuelt for å lære mer om scene­ teknikk og forestillingsledelse. Medlemmene utgjør grunnmuren i organisasjonen. Medlemstallet for grupper er stabilt, og antallet enkeltmedlemmer øker. Det er fortsatt en vei å gå for å sikre at nye aktører får informasjon om det store nettverket og tjenestene organisasjon byr på. Etter endring av vedtekter utfases nå kommuner som støttemedlemmer, dette fordi denne medlemskategorien ikke passet inn i organisasjon lenger. Den årlige medlemskart­ leggingen gir god informasjon og et godt beslutnings­ grunnlag for drift av organisasjon. I 2020 utvides denne kartleggingen slik at samarbeidspartnere og elever i skolen også kan svare. Vi ser fram til å forelegge årsmøtet 2020 disse resultatene.


Årsmøtets strategiseminar og årlige kartlegginger danner grunnlaget for programmering av kurs og utvikling av nye prosjekter.

SAMARBEID I KULTURFELTET

Gjennom det siste året har det vært et interessepolitisk samarbeid mellom kulturorganisasjoner i nord. Det er identifisert et behov for mer samhandling og forpliktende avtaler for å løse oppgaver i kunst- og kulturfeltet. Styret har besluttet å søke samarbeid med andre for å løse administrative oppgaver for organisasjon. Dette vil skape større fokus og kapasitet til de faglige oppgavene. Også på det nasjonale plan ble det fra HATS side tatt initiativ til samarbeid, og SceneFolk ble reetablert som nettverk for å løse nasjonale oppgaver i felleskap. Gjennom partner­ skap i forskningsprosjektet Cit-egration er vi med på å skape nye samarbeid mellom kunstnere, institusjoner og frivillige organisasjoner for oppgaver knyttet til integrering og inkludering. I Barentsprosjektet One Step Forward har vi vært med på å bygge nettverk mellom aktører som arbeider med teater der deltakerne har ulike funksjonsvaria­ sjoner. På vegne av RadArt har vi utviklet og ledet talentprogrammet Uredd for unge scenekunstnere fra landsdelen.

DRIFT AV ADMINISTRASJON

Det har vært avsatt egenkapital over flere år for å styrke den digitale satsningen. Et av tiltakene er å produsere små instruksjonsfilmer. Mange er publisert i HATS-biblioteket, og flere filmer er under planlegging. Et annet er å arrangere nettseminar og nettkurs. Med kun to og en halv stillinger, og flere andre store prosjekter, har vi ikke kommet helt i mål med i 2019. Styret besluttet derfor at administrasjon skal utvides til tre faste stillinger for å styrke den administrative kapasiteten. I tillegg til prosjektmedarbeidere som leies inn. Styret vil rette en stor takk til Elin Danielsen og Kari Lydersen for god innsats som fast ansatte gjennom flere år. Selv om de ikke vendte tilbake til sine faste stillinger etter endt permisjon er de fortsatt en del av HATS gjennom prosjektsamarbeid og instruktøroppdrag. Randi Sandvik ble tilsatt som prosjektkoordinator og veileder rett over nyttår. Vi vet at medlemmer og samarbeidspartere gjør seg god bruk av den hjelpen som de ansatte tilbyr.

T R O M S Ø / M O I R A N A / A LTA / S VO LVÆ R / I B E S TA D

26. januar 2020

Frid Einarsdotter Fossbakk

Ida Elise Jørgensen

Mathias Rabben Sørslett

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Benedicte Lyng

Geir Arne Ekman

Irene Nordhaug Hansen

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder

Styrets beretning er behandlet sammen med årsregnskap og signert elektronisk.

5


HATS ÅRSRAPPORT 2019

Æresmedlem Frithjof Nordnes Det er langt fra hvert år at det blir utpekt ett æresmedlem i HATS. Styret har ikke instruks eller statutter for å foreslå æresmedlemskap for årsmøtet. Vi er enig om at et slikt medlemskap skal henge høyt. Ja, helt der oppe. Dette året har vi en slik kandidat. Frithjof Nordnes har drevet med revy og artisteri lenge. Han bekler roller som tekstforfatter, skuespiller og instruktør. Revyfolk kan ringe han døgnet rundt, og han deler av sin kunnskap og sitt materiale for at det skal blir revyforestillinger rundt om i landsdelen. Han var også den som hadde kongstanken å starte en regional revy­

Æresmedlemmet var på oppdrag for Artic Race da årsmøtet kronet han til æresmedlem. Han ble senere feiret i festspillbyen sammen med æresmedlemmene Bjørn Hall Hofsøy, Svea Andersen og Johanne Kjelsberg.

6

festival, og sammen med gode lokale krefter var han med å grunnla Nord-Norsk Revyfes­ tival i 1990. Siden oppstart har han vært med foran, bak og på scenen. Tekst bearbeidet på bakgrunn av talen som Jan Tore Svendsgård holdt for Årsmøtet 2019.

Karl Oskar er en av karakterene som Frithjof ofte ifører seg. gjerne sammen med Tore Skoglund. Karl Oskar har også en egen pris han deler ut på Nordnorsk revyfestival.


HATS ÅRSRAPPORT 2019

«Æ har reist land og strand rundt som instruktør. No e æ klar førr den digitale tia, der æ vil møte revyfolk på skjerm hjemme fra min egen sofa.»

7


HATS ÅRSRAPPORT 2019

NOEN AKTIVITETER

Kjerneaktivitetene Veiledning og kurs er kjerne­ aktivitetene i kompetansesentret. Kursene arrangeres rundt om i hele Nord-Norge med medlemmer og samarbeidspartnere som lokalt vertskap. Kurs og veiledning er gratis for unge og medlemmer. Dette er en effektiv måte å få de offentlige midlene fram til primærmålgruppa.

8

Talentprogrammet Uredd Uredd er et program for unge, nyutdannede kunstnere. RadArt hadde idéen til prosjektet og var eier av programmet. Utvikling av programmet ble ledet av HATS. Programmet ble gjennomført i et samarbeid med Rådstua Teaterhus og Tvibit. Programmet var støttet av SNN Kulturnæringsstiftelsen og Talent Norge.


HATS ÅRSRAPPORT 2019

ER GJENNOM ÅRET

Cit-egration Cit-egration forsker på hvordan møter mellom mennesker oppstår. Åpen skuespillertrening som etter­­følges av “suppesamtale” er en av aktivitetene som er igangsatt som en del av dette prosjektet. Prosjektet eies av UIT – Norges arktiske univers­itet, og HATS er prosjektpartner. Forskningsrådet støtter prosjektet. Les mer på Cit-egration.no.

Ung Pilot Kurs og kursrekker for unge skjer gjennom samarbeid med medlems­ grupper, eksisterende kulturarenaer og samarbeidspartnere. Mange unge i Nord-Norge bor på steder der det ikke er et faglig opplæringstilbud innen scenekunst, så samlings­ baserte programmer er en måte å støtte unge talenter og framtidige ildsjeler.

9


HATS ÅRSRAPPORT 2019

NOEN AKTIVITETER

One Step Forward Prosjektet har som mål å sette inkludert teaterpraksis på agendaen. HATS har prosjektlederansvar, og det arrangeres digitale og fysiske møteplasser, for instruktører og aktører. I prosjektet er det norske og russiske samarbeidspartnere. Med støtte fra Barentssekretariatet dro norske deltakere til Petrozavodsk høsten 2019.

10

Lyn-kurs Mange instruktører og medlemmer har deltatt i arbeidet med å lage små instruksjonsfilmer. Disse finnes på hjemmesiden under fanen bibliotek. HATS-biblioteket er under oppbygging, og består i tillegg til filmer av tekst og maler. Dette materialet er utviklet for at medlemmer og andre brukere skal ha lett tilgang til verktøy for deres kunstneriske arbeid og drift av gruppene.


HATS ÅRSRAPPORT 2019

ER GJENNOM ÅRET

Proff og amatør sammen «Å jobbe på golvet» er et uttrykk som brukes i scenekunsten. Dette er en beskrivelse av å prøve ut ting i praksis sammen med andre aktører. Gjennom flere år har det vært arrangert kurs der frivillige ildsjeler, kulturskolelærere og lærere som arbeider med barne-og ungdoms­teater har deltatt.

Kulturnettverk Nord Det har gjennom flere tiår vært et bredt prosjektsamarbeid mellom kulturorganisasjoner i nord. Nå har aktører vært samlet for å drøfte felles strategier for interesse­politikk, møteplasser og samarbeid. Regionalisering av tilskudd til kulturfeltet og Den nordnorske kulturavtale er temaer som er på dagsorden.

11


HATS ÅRSRAPPORT 2019

Medlemmer

Nordland TEATERLAG

Alle som driver med revy, teater og andre sceniske uttrykk kan tas opp som medlemmer. Medlemskapet gir tilgang til nettverksmøter, veiledning, kurs og opplæringsprogram. Medlemmene utøver eierskap av organisasjon på årsmøtet.

ASYLREVYEN

Det har vært en endring i vedtektene slik at kommuner, kulturorganisasjoner og skoler er faset ut som medlemmer. Istedenfor inngås det samarbeidsavtaler med disse. Det er en vekst i enkeltmedlemskap.

HAMARØY AMATØRTEATERLAG

BJERKVIK KULTURVERKSTED BODØ UNGDOMSTEATER BRØNNØY BARNETEATER HALSAREVYEN

HUMORKAMERATENE HÆLSIKES KVINNFOLK KLEMETSPELET

1. LAGSMEDLEM:

KONSVIK TEATERLAG

Revy- og teaterlag og andre sceniske ensembler som retter sin virksomhet mot det frivillige sceniske feltet.

KULTUR OG TEATERVERKSTEDET FYRET

2. ENKELTMEDLEM:

MELBU AMATØRTEATERLAG

Enkeltpersoner som selv er aktive i eller har sin virksomhet rettet mot det frivillige sceniske feltet.

MOSJØEN BYSPILL

LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG

NARVIK TEATERLAG NER-DREVJO REVYLAG NESHALLREVYEN NT-UNG REVYGRUPPA FYR LAUS REVYGRUPPA SJETTSÙ SANG- OG TEATERLAGET SANGRIA SKJÆRINGEN AMATØRTEATER SKØY STEIGEN SAGASPILL SVOLVÆR BYTEATER TEATER KLUBB´81 TEATERZAHL TJONGSFJORDREVYEN U.L. DAGGRY U.L. NYBROTT, ALSVÅG U.L. NYBROTT, STOKMARKNES VELFJORDREVYEN VESTERÅLEN LITTERATURLAG VESTERÅLEN TEATERLAG ØRNESREVYEN

12


HATS ÅRSRAPPORT 2019

Troms

Finnmark

TEATERLAG

TEATERLAG

ALFHEIMTEATRET

AKUTTTEATERET

BRAGIADEN

ALTAREVYEN

ET ELLLER AINNA MED EN TEPPEMESTER

FJORDAREVYEN

FURUFLATEN TEATERLAG

HAMMERFEST BLANDEDE KOR

IL/BL UNGLYN

HONNINGSVÅG TURN & IF, REVYGRUPPA

IMPROLAB

ISBJØRNMAFIAN

ITU KVENSKTEATERTRUPP

LABORATORIET FOR KUNST, KULTUR OG STEDSUTVIKLING

JÅSS REVYLAG KULTURBARNEHAGEN

NORDLYSREVYEN

KULTURBINGEN

NORDVÅGREVYEN

KULTEATRET

REVYGRUPPA BLØGG

NERBYGDA REVYLAG

SAMOVARONGAN

PINGVINREVYEN

SANGKORET CRESCENDO

POLARSHOW

TALVIKREVYEN

REISAREVYEN

TEATERGRUPPA I VESTRE JAKOBSELV

REVYGRUPPA KVÆSMEBOLET

UNTAK

REVYGRUPPA 16 GALE OG 1 RETT

VINTERSTØING

SANGTEATERET DROPS

2 HALVE OG 1 HEL

SENIORREVYEN SOLLIREVYEN SPITSBERGEN REVYLAG

Enkeltmedlemmer

STUDENTREVYEN I TROMSØ

ENKELTMEDLEMMER OPPGIS IKKE VED NAVN.

UIL RØYKEN U.L. BARDUJORD, REVYGRUPPA U.L. DEMRING U.L. FREIDIG U.L. YGGDRASIL UNN-REVYEN I HARSTAD UTEN SIDESTØKKE VOLLANREVYEN ØVRE-SALANGEN REVYLAG

13


HATS ÅRSRAPPORT 2019

Resultatregnskap 2019 Note

2019

2018

4 601 167

4 351 530

Egenandeler

39 150

125 250

Kontingenter

87 350

123 350

4 727 667

4 600 130

1 098 003

872 338

TILSKUDD/INNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER Tilskudd og kompensasjoner

6

Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Innleide instruktører Lønnskostnad

1

1 864 637

2 284 439

Annen driftskostnad

1

1 485 547

1 473 980

4 448 186

4 630 756

279 481

-30 626

Renteinntekt

22 921

13 843

Sum finansinntekter

22 921

13 843

Sum finansinntekter

51 716

48 149

147

368

30

6 604

177

6 971

22 744

6 872

Ordinært resultat

302 224

-23 754

Årsresultat

302 224

-23 754

302 224

-23 754

302 224

-23 754

Sum driftskostnader Sum tilskudd/inntekter og driftskostnader

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

FINANSINNTEKTER

FINANSKOSTNADER Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader

Netto finansposter

OVERF. OG DISPONERINGER

Overføringer formålskapital Sum overføringer og disponeringer

14

2


HATS ÅRSRAPPORT 2019

Balanse per 31.12.2019 Note

31.12.2019

31.12.2018

1 000

1 000

Sum finansielle anleggsmidler

1 000

1 000

Sum anleggsmidler

1 000

1 000

Kundefordringer

6 300

24 675

Andre fordringer

31 916

17 678

Sum fordringer

38 216

42 353

4 263 171

3 896 856

Sum omløpsmidler

4 301 387

3 939 208

Sum eiendeler

4 302 387

3 940 208

2 900 725

2 598 501

2 900 725

2 598 501

37 964

37 964

37 964

37 964

2 938 689

2 636 465

21 907

19 432

111 871

209 035

1 229 920

1 075 276

1 363 698

1 303 743

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Andeler

5

OMLØPSMIDLER Fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

3

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL Formålskapital Formålskapital

2

Sum formålskapital ANNEN EGENKAPITAL Investeringsfond

2

Sum annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

4,6

Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld

1 363 698

1 303 743

Sum egenkapital og gjeld

4 302 387

3 940 208

26. januar 2020

Frid Einarsdotter Fossbakk

Ida Elise Jørgensen

Mathias Rabben Sørslett

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Benedicte Lyng

Geir Arne Ekman

Irene Nordhaug Hansen

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder

Styrets beretning er behandlet sammen med årsregnskap og signert elektronisk.

15


HATS ÅRSRAPPORT 2019

Noter til regnskapet 2019 NOTE 1

LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V.

Lønnskostnader Lønninger fast ansatte Øvrige lønninger/variabel

2019

2018

1 270 871

1 614 489

210 521

288 529

Arbeidsgiveravgift

136 565

167 555

Pensjonskostnader

250 982

392 209

-4 302

-178 344

1 864 637

2 284 439

2,5

3,6

1 098 003

872 338

Daglig leder

Styret

633 760

56 000

Andre lønnsrelaterte ytelser/refusjoner Sum Sysselsatte årsverk

Honorar innleide instruktører reklassifisert til annen driftskostnad Ytelser til ledende personer Lønn

Foreningen har pensjonsordninger etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Foreningen har ikke lån til eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder, styreleder, styremedlemmer for øvrig, ansatte eller nærstående av disse. 2019

2018

Revisjon

32 197

20 500

Attestasjoner

16 202

5 000

9 500

6 000

57 899

31 500

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

Teknisk bistand Sum godtgjørelse til revisor (eksl. mva)

NOTE 2

EGENKAPITAL/FORMÅLSKAPITAL Formålskapital

Investeringsfond

Sum

2 598 501

37 964

2 636 465

302 224

0

302 224

2 900 725

37 964

2 938 689

2019

2018

Herav bundne bankinnskudd for skattetrekk

84 853

185 211

Andre bundne bankinnskudd

10 000

10 000

Egenkapital 01.01.2019 Årets resultat Egenkapital 31.12.2019

NOTE 3

16

BUNDNE MIDLER


HATS ÅRSRAPPORT 2019

NOTE 4

FORDRINGER OG GJELD

Foreningen har ingen fordringer med forfall senere enn ett år. Foreningen har ingen gjeld med forfall senere enn 5 år. Posten annen kortsiktig gjeld består blant annet av tilskudd/kompensasjon som er mottatt i 2019, men som tas til inntekt i 2020. Disse utgjør kr 835 556 og består av følgende: Periodisert prosjekttilskudd

529 200

MVA-kompensasjon

306 356

Sum periodisert tilskudd/kompensasjon

835 556

NOTE 5

ANDELER

Foretaket har andeler i Harstad Kulturhus – bokført til kostpris NOK 1.000.

NOTE 6

TILSKUDD

Kulturdepartementet Den Nordnorske Kulturavtale (DNK) Tromsø kommune, vertskap DNK Oppdrag Troms, øremerkede midler fra Troms Fylkeskommune* Oppdrag Finnmark, øremerkede midler fra Finnmark fylkeskom.** Studieforbundet Kultur og Tradisjon***

2019

2018

2 350 000

2 296 000

783 300

765 300

94 800

92 200

322 800

194 800

-

82 800

7 565

56 967

Momskompensasjon

272 359

297 741

Ikke fast / Øvrig prosjektstøtte

770 343

565 723

4 601 167

4 351 530

Sum tilskudd

* Kr. 90 000,- av tilskudd i 2018 er periodisert til 2019, da det har vært innvilget til prosjekter som har utsatt start. Kr 60 000,- av dette er satt av i 2019 og inntektsføres i 2020. ** Finnmark fylkesting vedtok å avslutte instruksjonsstøtteordningen fra og med 2019. *** HATS søker ikke studiestøtte fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon.

17


Til årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)s årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

PricewaterhouseCoopers AS, Muségata 1, Postboks 6128, NO-9291 Tromsø T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

18


Uavhengig revisors beretning - Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 27. januar 2020 PricewaterhouseCoopers AS

Ørjan Renø Statsautorisert revisor (elektronisk signert)

(2)

19


Det skapes synkroni i hjerteslagene til mennesker som ser en forestilling sammen. FRA STUDIE PUBLISERT I NATURE .COM Audience spontaneous entrainment during the collective enjoyment of live performances: physiological and behavioral measurements

Profile for Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

Årsmelding 2019, skodd for 2020  

Advertisement