Page 1

Årsrapport 2017 Hülogaland Amatørteaterselskap

20

17

Det faglige programmet vĂĽrt skal gi en ny generasjon ildsjeler og scenekunstnere kunnskap og nettverk.


HATS ÅRSRAPPORT 2017

Tillitsvalgte

Prosjektmedarbeidere

STYRET

Kent Are Amundsen

Frid Einarsdotter Fossbakk Styreleder

Tommy Berg Nestleder, til 23.11.17

Fredrik Warvik Styremedlem, uavh., fra 05.03.18

Lindor Lorentzen

Revysatsning

Sander Torneus Visuell kommunikasjon

Hege Holthe Østbye Dansesatsning

Stein Bjørn Videoproduksjon

Styremedlem, Nordland

Geir Arne Ekman Styremedlem, Troms

Arbeidsutvalg

Ingeborg Hanssen Mauseth Styremedlem, Finnmark

VARAREPRESENTANTER 1. Pia Birgitte Jessen 2. Lise Hagfors Nordland

1. Fredrik Warvik til 05.03.18 2. Maryna Makarenko

ARBEIDSUTVALGET FOR TEATERCAMP Nora Bjørvig Henriksen Troms

Henrik Spantell Valdermo Troms

Kaja Engseth Dahlen Finnmark

Troms

1. Siri Broch Johansen 2. Karoline Munkvold

ARBEIDSUTVALGET FOR UNG REVY

Finnmark

Celine Krey Pedersen Nordland

VALGKOMITÉ

Henning Bang

Ida Elise Jørgensen

Nordland

Nordland

Eirik Walør Fagertun

Ørjan Steinsvik

Troms

Troms

Ingrid Pedersen Bjørgve

Kaja Kristensen

Finnmark

Finnmark

Ansatte Irene Nordhaug Hansen Daglig leder til 31.12.17

Johanne Kjelsberg Kontorleder

Kari Lydersen Rådgiver til 31.12.17 Daglig leder fra 01.01.18

Elin Danielsen Rådgiver

2


HATS ÅRSRAPPORT 2017

Medlemmer diskuterer innspill til strategi og utvikling under årsmøteseminaret 2018.

Sammen mot felles mål Oppskriften for drift i HATS er 60 år gammel og stadig like moderne. Samhandling mellom aktører i alle tre fylkene på scenekunstfeltet, støttet opp av politisk vilje og offentlige midler gir grobunn for et rikt kulturliv i nord.

3


ARBEIDSPROGRAM 2017–2018

Faglig satsning •

Øke bruk av digitale plattformer som arena for kompetanseheving.

Implementere en kursmodell med flere sammenhengende moduler innenfor scenekunstens basisfag.

Utvikle strategier og prosjekter for samarbeid med filmfeltet i nord.

Utvikle og gjennomføre prosjekter som retter seg mot urfolk, nasjonale og etniske minoriteters kulturuttrykk.

Ungdomssatsning •

Gjennomføre årlig sosial og faglig møteplass med fokus på talentutvikling, bygge nettverk og støtte lokal aktivitet.

Utvikle prosjekter for økt deltakelse gjennom nye grupper, flere deltakere og jevnere kjønnsfordeling.

Inngå kurssamarbeid med UKM Nordland, Troms og Finnmark.

Ildsjelssatning •

Arrangere en årlig ildsjelssamling.

Bistå medlemmer som arbeider med arenautvikling og større arrangementer.

Utvikle strategier for bedre tilgjengelighet for medlemmer og andre brukere.

Frivillighet og inkludering •

Inngå samarbeid om organisasjonsopplæring basert på erfaringene fra prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler.

Inngå samarbeid medlemslag og instruktører for å bruke kunst som innsatsfaktor for et bedre liv for mennesker som bor i mottak.

Interessepolitisk arbeid •

Fremme interesse og oppmerksomhet for at geografisk spredning, lokal aktivitet og utviklingsprosjekter gir god bruk av offentlige midler i det frivillige kulturfeltet.

Fremme interesse og oppmerksomhet for at tilskuddsordninger og andre servicetilbud er tilpasset våre medlemmers behov og den aktivitet de bruker.

Styrets beretning Denne høsten har styret og administrasjon staket ut en ny kurs for drift av kompetansesentret. Kursprogrammet skal fortsatt være basert på innspillene i medlemskartlegging, men det er rammevilkårene som endres. De åpne kursene skal være gratis for medlemmene, og vi håper dette vil være en medlemsfordel som når nye målgrupper. HATS skal også ha et tilbud om opplæringsprogrammer der reisestøtteordning skal inngå. Dette gjør at de offentlig midlene kommer direkte fram til målgruppa. De som øker sin kompetanse for å være tilretteleggere for revy, teater og danseaktivtiter får med dette den klapp på skuldra som de fortjener. Gjennom slike ordninger vil vi skape framtidens ildsjeler og utvikle talenter.

4

Omleggingen gjør også at det brukes mindre ressurser på regnskapstjenester. Det legges også opp til større bruk av digitale plattformer for korte kurs, dette vil medføre et bedre tilbud for medlemmene. Styret vil takke de ansatte for innsats for organisasjonens oppgaver og god service til medlemmene. En særlig takk går til Irene Nordhaug Hansen for syv års arbeid som ildsjel og daglig leder. Hun har hatt et godt samarbeid med styret og medlemmene, og en åpen og konstruktiv dialog med tilskuddspartnerne. FÆRRE PROSJEKTER

I fem år har driften i HATS basert seg på store prosjektinntekter. Gjennom de to siste år har


administrasjon og styret hatt oppmerksomhet rettet mot dette, fordi prosjektmidlene og de aktivitetene som inngår i prosjektene tar mye administrativ kapasitet. Prosjektmidlene har vært ett vesentlig bidrag for å få midler til aktiviteter slik at det kunne opprettholdes en administrasjon med fire ansatte. Baksiden med en økonomi basert på prosjektmidler, er at innholdet i prosjektene ikke alltid sammenfaller tilstrekkelig med organisasjonens formål. Når det nå er lagt til grunn en drift med tre ansatte, så vil dette frigjøre kapasitet til kjerneoppgavene. NY AVTALE

Den nordnorske kulturavtale 2018-2021 ble vedtatt i tre fylkessting, og HATS er med videre. Gjennom medlemskartlegginga svarer mange av medlemmene at motivasjon for å drive med revy, teater og dans er å bidra til å skape et godt lokalsamfunn. Denne informasjon ble formidlet inn til forhandlingsbordet, og resultatet av avtalen viser at det er politisk vilje til å satse på veiledning, service og kompetanseheving for aktører som på frivillig basis driver med kulturarbeid og lager forestillinger i landsdelen. TILSKUDD TIL AMATØRTEATERFELTET

Kulturdepartementet satte amatørteaterfeltet under lupen med å hyre en forskningsinstitusjon som gjorde en stor undersøkelse for å analysere fordelingsstruktur for tilskudd til amatørteaterfeltet. Mange av HATS medlemmene besvarte spørreundersøkelsen som ble sendt ut, og administrasjon deltok som informant. Rapporten anbefalte å etablere en ordning som gir amatørteatergrupper som ikke kvalifiserer for spelmidler eller Frifond teater mulighet til å søke om støtte til oppsetninger. Dette ble møtt med nye fem millioner på statsbudsjettet for en slik ordning, som vil bli utlyst når administrasjon av denne støtteordninger er klar. Rapporten støtter også opp under et forslag fra regjeringen om at fylkeskommunene skal få overført

oppgaver fra staten, blant annet tilskudd til mindre kulturinstitusjoner. I dialogen med departementet og fylkeskommunene er det lagt til grunn at en slik endring vil være konstruktiv for vår organisasjon. Det vil forenkle søknad- og rapporteringsarbeidet, og vi har tre fylkeskommuner i nord som utøver sin rolle som tilskuddspartnere på en konstruktiv måte for vårt oppdrag. NASJONALT OPPDRAG

HATS initierte samarbeid mellom Buskerud Teater, Norsk Revyfaglig Senter og Vestlandske Teatersenter. Det ble dannet en forening som fikk navn SceneFolk, som har koordinert nasjonale tiltak i amatørteaterfeltet i tre år med et statlig tilskudd. HATS har i disse årene gjennomført flere tiltak, og bidratt med midler innenfor egen ramme for administrativ tilrettelegging, planlegging og utvikling av en del prosjekter. Dette fordi det var aktiviteter som også kom egne medlemmer til gode. Styret besluttet å fratre som medlem i foreningen SceneFolk ved utløp av prosjektperioden, da vi ikke oppnådde enighet om driften av foreningen. Vi har lagt til grunn at vi kan påta oss nasjonale oppgaver, men da som enkeltorganisasjon og dette vil gi en bedre utnyttelse av de administrative ressursene og skape tiltak som er tilrettelagt for primærmålgruppa. EIERSKAP OG NETTVERKSMØTE

Gjennom de siste årene har årsmøtehelgen utviklet seg til en viktig arena der revy, teater og danseaktører fra hele landsdelen er samlet for å få faglig påfyll, møte kollegaer og utøve eierskap. Medlemstallene for revy- og teaterlag har vært stabil gjennom flere år. Med de nye medlemsfordelene har vi grunn til å tro at medlemstallet for enkeltmedlemmene vil øke noe. Vi ser fram mot et spennende årsmøte der det skal drøftes metoder og handlinger som gjør at den nye strategiske kursen virker fort og får verdi for medlemmene.

Tromsø 5. mars 2018

Frid Einarsdotter Fossbakk

Lindor Lorentzen

Ingeborg Hanssen Mauseth

Geir Arne Ekman

Fredrik Warvik

Kari Lydersen

Styrets leder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder

5


HATS ÅRSRAPPORT 2017

Instruktører og aktiviteter 2017 74 ulike kurs, seminarer og møtearenaer ble arrangert i 2017. I tillegg til aktiviteten i Nord-Norge som vises på kartet, ble det arrangert kurs og seminarer i Drammen, Trondheim og Kristiansand på oppdrag for foreningen SceneFolk. Anethe Alfsvåg

Gunter Scholz

Kent Are Amundsen

Cathrine Skjernes

Mari Sofie Andreassen

Maja Skogstad

Clive Ardagh

Stine Sjanett Slettbakk

Eva Bakkeslett

Tove Solbakk

Wanja Balstad

Marita Isobel Solberg

Siriann Bekeng

Vibeke Steinsholm

Klaus Løkholm Bergli

Torill Steinjord

Tom Egil Bertheussen

Hjørdis M. Steinsvik

Kristin Bjørn

Ørjan Steinsvik

Eva Dons

Marte Strand

Odin Eriksson

Anne Lund Straumsnes

Kjetil Falkum

Jenny Svensson

Ingrid S. Faanes

Camilla Svingen

Nina Fjeldet

Raul Vargas Torres

Sarakka Gaup

Kristine Myhre Tunheim

Lucjan Golas

Irina Eidsvold Tøien

Bendik Lund Haanshus

Sofia Törnqvist

Anne Katrine Haugen

Ida Løken Valkeapää

Lea Marie Hind

Ole Christian Øen

Tromsø Malangen Moen Øvre Salangen Harstad Sjøvegan Hamnvik Sortland Stokmarknes

Loan TP Hoang

Svolvær Henningsvær

Halvard Holmen Marius Holth Ketil Høegh Sunna Eline Johanna Israelsson Egil Johansen Eline Petrine Johansen Selma Joner Ida Elise Jørgensen

Tverlandet Bodø

Kristin Jørgensen Lina Killingdalen Igor Larin Kirsten Lia Tom Lien Lars Erik Løvhaug Ørjan Martens Alexander Martinsen Luise Nes Fridtjof Nordnes Ninni Dahle Nyhus Sveinung Næss Arvid Ones Maiken Ostermann

Nesna

Sandnessjøen

Bente Reibo Alexander Rindestu Anders Riple Lena Helland Rønningen Maya Mi Samuelsen

6

Mo i Rana

Brønnøysund

Gállogieddi

Setermo


HATS ÅRSRAPPORT 2017

Norvågen Honningsvåg

Hammerfest

Vardø Talvik Alta

Lakselv

Vadsø

Storslett Reisadalen Olderdalen Manndalen

oen

FAGLIG KOMPETANSE GIR RESULTATER Offentlige midler til amatørteaterformål gir faglig kompetanse til frivillige utøvere, og er med på å heve kvaliteten på forestillingene i revy, teater og dansefeltet i nord. I tillegg gir midlene oppdrag for profesjonelle kunstnere som er bosatt i landsdelen. Spelet Kuläpeli i Reisadalen er utviklet av Inger Birkelund og ITU Kvensk Teater Trupp. Gjennom støtteordningen som HATS administrerer for Troms fylkeskommune fikk de hjelp av profesjonelle instruktører. Foto: Angelika Goldmann

7


HATS ÅRSRAPPORT 2017

Speedintegrering I 2017 mottok HATS midler fra IMDI til å arrangere kulturverksteder på seks mottak i Nordland, Troms og Finnmark. Verkstedene ble ledet av profesjonelle instruktører og i samarbeid med lokale lag og foreninger.

Regihjelp TeaterZahl satte opp Trollmannen fra Oz som juleforestilling på Nesna til glede for store og små både på scenen og i salen. Instruktør via HATS bistod med regien. Foto: Halvor Hilmersen

8


HATS ÅRSRAPPORT 2017

Ung Pilot Dansegruppa Ænniti i Vardø er med og utvikler opplæringsprogrammet Ung Pilot. Dette er et program som skal skape framtidens ildsjeler og talenter, samt stimulere til mer aktivitet og utforskning av stedsspesifikk scenekunst. Fotograf: Dan Tore Jørgensen/Østhavet

Tråante 2018 I forbindelsen med jubileumsåret ble det inngått samarbeid med festivalene Riddu Riđđu og Márkomeannu. Visning fra kursrekken samisk crossdressing og kurset samiske superhelter var en del av programmet.

9


HATS ÅRSRAPPORT 2017

Webinar gjør det mulig å treffes selv om avstandene er store.

10


HATS ÅRSRAPPORT 2017

Digital satsning Kursprogrammet blir utviklet på bakgrunn av årlige kartlegginger av medlemmenes behov. Medlemmenes innspill brukes også i utvikling av nye digitale tjenester. Målet med den digitale satsningen er å ha et program som imøtekommer feltets behov for tilgjengelighet uavhengig av geografisk bosted. De nye digitale tjenestene webinar og HATS lynkurs gjør dette mulig. Folkekatalogen er et nytt tilbud som møter behovet for samarbeid med filmmiljøet i nord.

11


HATS ÅRSRAPPORT 2017

Resultatregnskap 2017 TILSKUDD /INNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER

NOTE

Tilskudd og kompensasjoner

6

2017

2016

4 953 147

5 652 033

Egenandeler

160 900

185 550

Kontigenter

138 150

132 250

5 252 197

5 969 833

Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Innleide instruktører

895 341

1 056 326

Lønnskostnad

1

2 453 017

2 429 893

Annen driftskostnad

1

1 798 638

2 318 409

5 146 997

5 804 628

105 200

165 204

Renteinntekt

12 111

16 200

Sum driftsinntekter

12 111

16 200

Sum driftskostnader Sum tilskudd/inntekter og driftskostnader FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER FINANSINNTEKTER

FINANSKOSTNADER Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat Årsresultat

144

522

6 266

1 011

6 410

1 532

5 701

14 668

110 901

179 872

110 901

179 872

110 901

179 872

110 901

179 872

OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer formålskapital Sum overføringer og disponeringer

12

2


HATS ÅRSRAPPORT 2017

Balanse pr. 31.12.2017 EIENDELER ANLEGGSMIDLER

NOTE

31.12.2017

31.12.2016

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Finansielle anleggsmidler Andeler

5

Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer

4 075

5 100

Andre fordringer

46 660

768 663

Sum fordringer

50 735

773 763

3 827 001

3 130 042

Bankinnskudd, kontanter o.l.

3

Sum omløpsmidler Sum eiendeler

3 877 736

3 903 805

3 878 736

3 904 805

2 622 255

2 511 354

2 622 255

2 511 354

37 964

37 964

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Formålskapital Formålskapital

2

Sum formålskapital Annen egenkapital Investeringsfond

2

Sum annen egenkapital Sum egenkapital

37 964

37 964

2 660 219

2 549 318

GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

4,6

Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

77 025

202 292

173 283

160 679

968 209

992 516

1 218 517

1 355 487

1 218 517

1 355 487

3 878 736

3 904 805

Frid Einarsdotter Fossbakk

Lindor Lorentzen

Ingeborg Hanssen Mauseth

Geir Arne Ekman

Fredrik Warvik

Kari Lydersen

Styrets leder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder

13


HATS ÅRSRAPPORT 2017

Noter til regnskapet 2017 NOTE 1

LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, M.V.

LØNNSKOSTNADER

2017

2016

2 060 055

2 176 731

Øvrige lønninger/variabel

316 083

360 536

Arbeidsgiveravgift

202 421

182 094

Pensjonskostnader

122 400

54 014

Andre lønnsrelaterte ytelser/refusjoner

-247 942

-343 481

2 453 017

2 429 895

Lønninger fast ansatte

Sum Sysselsatte årsverk Honorar innleide instruktører reklassifisert til annen driftskostnad YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn* Annen godtgjørelse

4,5

4,5

895 341

1 056 326

Daglig leder

Styret

547 857

56 750

12 007

*Gjelder daglig leder i 2017, fra 01.01.2018 er Kari Lydersen ny daglig leder. Selskapet har pensjonsordninger etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Selskapet har ikke lån til eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder, styreleder, styremedlemmer for øvrig, ansatte eller nærstående av disse. KOSTNADSFØRT GODTGJØRELSE TIL REVISOR

2017

2016

Revisjon

26 000

30 000

Attestasjoner

18 000

7 000

8 000

8 000

52 000

45 000

Formålskapital

Investeringsfond

Formålskapital

2 511 354

37 964

2 549 318

110 901

0

110 901

2 622 255

37 964

2 660 219

Teknisk bistand Sum godtgjørelse til revisor

NOTE 2

(ekskl. mva)

EGENKAPITAL/FORMÅLSKAPITAL

Egenkapital 01.01.2017 Årets resultat Egenkapital 31.12.2017 NOTE 3

BUNDNE MIDLER

Herav bundne bankinnskudd for skattetrekk Andre bundne bankinnskudd NOTE 4

2017

2016

141 117

133 979

10 000

10 000

FORDRINGER OG GJELD

Foretaket har ingen fordringer med forfall senere enn ett år. Foretaket har ingen gjeld med forfall senere enn 5 år. Posten annen kortsiktig gjeld består blant annet av tilskudd/kompensasjon som er mottatt i 2017, men som tas til inntekt i 2018. Disse utgjør kr 697 744 og består av følgende:

14

Periodisert tilskudd

400 000

Momskompensasjon

297 741

Sum periodisert tilskudd/kompensasjon

697 741


HATS ÅRSRAPPORT 2017

NOTE 5

ANDELER

Foretaket har andeler i Harstad Kulturhus - bokført til kostpris NOK 1 000. NOTE 6

TILSKUDD

Kulturdepartementet Den Nordnorske Kulturavtale (DNK) Tromsø kommune, vertskap DNK Oppdrag Troms, øremerkede midler fra Troms Fylkeskommune Oppdrag Finnmark, øremerkede midler fra Finnmark fylkeskommune Studieforbundet Kultur og Tradisjon Momskompensasjon

2017

2016

2 247 000

2 212 250

748 997

737 400

92 200

90 000

277 600

277 600

82 800

82 000

119 024

112 779

290 708

333 988

Ikke fast/Øvrig prosjektstøtte*

1 094 819

1 806 016

Sum tilskudd

4 953 148

5 652 033

* HATS har administrert et tilskudd på kr. 500.000,- fra IMDI til prosjektet Speedintegrering gjennom kulturverksteder i 2017. Disse midlene er regnskapsført på eget prosjektnummer. Det er tilbakeført kr 130.515,41 til IMDI da aktivitetene ble færre på grunn av nedleggelse av mottak.

15


Revisors beretning 2017

16


Til årsmøtet i Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)s årsregnskap som viser et overskudd på kr 110 901. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av all informasjon i årsrapporten, med unntak av årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å

PricewaterhouseCoopers AS, Muségata 1, Postboks 6128, NO-9291 Tromsø T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

17


Uavhengig revisors beretning - 2017 - Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: •

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

(2)

18


Uavhengig revisors beretning - 2017 - Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 5. mars 2018 PricewaterhouseCoopers AS

Hanne Sivertsen Statsautorisert revisor

(3)

19


B

returadresse :

HATS Vestregata 48 Postboks 1216 9262 Tromsø

PostAbonnement

«I statsbudsjettet for 2018 er det satt av fem millioner kroner til en ny aktivitetsstøtte for amatørteateroppsettinger. Vi håper at kulturministeren og hennes departement snart finner en løsning for hvordan disse midlene skal administreres. På årsmøtet i 2016 uttalte vi at det mangler en støtteordning for voksne som driver amatørteatervirksomhet. I tillegg er det et behov for en støtteordningen for å leie inn profesjonelle både i kunstnerisk arbeid og innen sceneteknikk. Vi håper den nye støtteordningen imøtekommer disse behovene. Fem millioner er ikke mye fordelt ut over landet, og vårt ønske er at regjeringen trapper opp sin satsning på det frivillige kulturliv med en betydelig større pengesum i neste års budsjett.»

UTTALELSE VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22. APRIL 2018

HATS Årsmelding - 2017  

HATS Årsmelding - 2017

HATS Årsmelding - 2017  

HATS Årsmelding - 2017

Advertisement