Page 1

Numer 52, Kwiecień 2016

Wierni z parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba w Święciechowie już po raz czwarty uczestniczyli w Drodze Krzyżowej ulicami miejscowości. Nabożeństwo poprowadzono w intencji mieszkańców Święciechowy. Uroczystość odbyła się na zakończenie rekolekcji 16 marca, po mszy św. odprawionej w miejscowym kościele. Przy każdej stacji przy blasku pochodni i zniczy rozważano tajemnice Męki Pańskiej. Wierni przeszli ulicami: Kościelną, Ułańską, Szkolną, Rynek oraz św. Marka. Krzyż nieśli: strażacy, rolnicy, nauczyciele, ministranci, sportowcy, dzieci i młodzież, samorządowcy, członkowie zespołów śpiewaczych Cecylia i Wiola, tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia, Ojcowie i Matki Różańcowe, Koło Gospodyń Wiejskich. Na Drogę Krzyżową zaprosili także wierni z Lasocic i Przybyszewa. Nabożeństwo odbyło się w piątek, 18 marca, po wieczornej mszy św. Tematem przewodnim była modlitwa za prześladowanych chrześcijan. Rozpoczęcie i zakończenie Drogi Krzyżowej odbyło się w kościele w Lasocicach. Wierni przeszli ul. Słoneczną w kierunku cmentarza, a w drodze powrotnej ul. Kościelną aż do kościoła. Podobnie jak w ubiegłych latach każdy miał możliwość niesienia krzyża.


Witaj wiosno! Żegnaj zimo! [2]

Każdego roku z uśmiechem na ustach wiosnę wita wielu młodych mieszkańców naszej gminy. Tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia, a także dzieci i młodzież z placówek szkolnych i przedszkolnych uczestniczyli 21 marca w barwnych korowodach. Nie brakowało kolorowych strojów i rekwizytów nawiązujących do ciepłych dni. Tradycyjnie każda z grup przygotowała Marzanny, które na znak odejścia zimy i przywitania wiosny zostały topione lub spalone. Były także konkursy, tematyczne wiersze i piosenki.

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Koncert operetkowy

"Wielka sława", "Brunetki, blondynki" czy "Argentyna" - to tylko niektóre utwory, jakie usłyszano podczas koncertu operetkowego w wykonaniu solistów scen poznańskich. Przed licznie zgromadzoną publicznością swoje możliwości wokalne prezentowali Karolina Garlińska - Frenc oraz Bartosz Ku-

czyk. Podczas występu soliści wykonali najpiękniejsze melodie, muzyczne przeboje, znane utwory operetkowe i musicalowe. Koncert z okazji Dnia Kobiet odbył się w niedzielę, 6 marca, w Sali Wiejskiej w Święciechowie, a organizatorem był Samorządowy Ośrodek Kultury.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Jak załatwić sprawę

W URZęDZIE GMINy?

Rodzina 500 + w pytaniach i odpowiedziach

Szanowni Państwo! Od 1 kwietnia można już składać wnioski w ramach programu Rodzina 500 +. Tematykę związaną z przyznawaniem świadczenia wychowawczego szeroko omówiłem na ostatnich zebraniach wiejskich. Cały czas pojawiają się jednak pytania związane ze sposobem jego naliczania, terminami i niezbędnymi warunkami, które trzeba spełnić, żeby to świadczenie otrzymać. Poniżej przedstawiam wybrane pytania i odpowiedzi, które - mam nadzieję - pozwolą wyjaśnić choć część Państwa wątpliwości w powyższym temacie. 1. Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze? Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18. roku życia dziecka. 2. Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia? Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku - od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30

września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy program wejdzie w życie. 3. Gdy dzieci wychowują dziadkowie, czy mogą wystąpić o 500 zł na dziecko? Tak, jeżeli są opiekunami prawnymi i nie są rodziną zastępczą. Jeśli zostali ustanowieni rodziną zastępczą dla dziecka, to na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przysługuje im dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego, tj. w wysokości 500 zł miesięcznie. 4. Czy program Rodzina 500+ dotyczy także dzieci adoptowanych? Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach, jak w przypadku dzieci biologicznych. 5. Czy 500 zł to kwota netto czy brutto? To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny. 6. Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe? Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po speł-

nieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 7. Czy rodzice dostaną 500 zł na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu? Dziecko do 25. roku życia, które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra mogą nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). 8. Kiedy wypłata świadczenia wychowawczego wstecz? Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu, czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. UWAGA! Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. 9. Jaki dochód będzie brany pod uwagę? Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

Konkurs recytatorski

Z nami Twoje dziecko pokocha informatykę! www.szkola-programowania.eu

[3]

10. Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą? Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje. 11. Kto ma prawo pobrać pieniądze, jeżeli rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem w ramach opieki naprzemiennej? Czy są one dzielone? Jeżeli rodzice sprawują zgodnie z planem wychowawczym orzeczonym przez sąd opiekę naprzemienną nad dzieckiem, wówczas świadczenie przysługuje im proporcjonalnie do czasu sprawowanej opieki. 12. Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie? Świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina za granicą otrzymuje świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy. Obsługą programu Rodzina 500+ zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 6, tel. 65 5330 732. Serdecznie zapraszamy! ZasTęPCa WóJTa PaTRyK ToMCZaK

Gminny Konkurs Recytatorski od wielu lat odbywa się w Długiem Starem. W tym roku konkurs zorganizowano w czwartek, 17 marca, w miejscowej Sali Wiejskiej. Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież ze szkół w Święciechowie, Lasocicach oraz Długiem Starem. Zaprezentowali się zarówno w poezji, jak i prozie. W konkursie udział wzięło 20 osób. Uczestnicy startowali w czterech kategoriach wiekowych. W skład komisji weszli: Tomasz Kopydłowski, Piotr Kalitka oraz Ewelina Konieczna. Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół w Długiem Starem oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. W kategorii szkół podstawowych klas II - IV przyznano następujące miejsca: I - Izabela Karpowicz, II - Stanisław Czubała i Aleksandra Musielak, III - Wiktoria Jackowska. W kategorii szkół podstawowych klas V - VII jury przyznało miejsca: I - Maksymilian Tulewicz, II - Marcelina Fic, III - Julia Kapała. Uczniowie gimnazjum uplasowali się na następujących miejscach: I - Weronika Przybyła, II - Angelika Szubart, III - Emilia Prałat oraz Julia Smagieł. W kategorii open, udział wzięła jedna reprezentantka szkół ponadgimnazjalnych Agnieszka Gierzyńska. Ona również została nagrodzona. Jury wszystkim wymienionym osobom wręczyło nagrody, okolicznościowe pamiątki oraz dyplomy.


Zebrania wiejskie [4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Każdego roku w gminie odbywają się jesienne i wiosenne zebrania wiejskie. Jesienią mieszkańcy wsi rozmawiają głównie o opracowanym projekcie budżetu na kolejny rok, zgłaszają potrzeby swoich miejscowości, sygnalizują problemy środowiska. Wiosną przedstawiciele władz gminy przekazują mieszkańcom szczegóły realizacji przyjętych wcześniej uchwał budżetowych. Rozmawiają też o sprawach bieżących.

Od 23 lutego do 10 marca odbyło się 12 zebrań wiejskich. A więc zorganizowano je we wszystkich wsiach w gminie. W zebraniach brali udział: wójt gminy, zastępca wójta oraz pracownik do spraw obsługi Rady Gminy. Przychodzili też radni i sołtysi wsi. Niestety, frekwencja mieszkańców nie była duża. Wójt gminy przedstawił w szczegółach tegoroczny budżet. Wymieniał źródła dochodów, ale także kwoty wydatków w poszczególnych działach. Omawiał przede wszystkim tegoroczne inwestycje, w tym oczywiście te, które realizowane będą w danych wsiach. W sprawach bieżących głównym tematem była budowa drogi S5. Tę inwestycję prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale dotyczy ona bezpośrednio naszych mieszkańców. Nie tylko będzie w części przez gminę Święciechowa przebiegać, ale też po naszych drogach pojadą ciężarówki z towarem. Już wiadomo, że wykonawca przewieźć musi 7 milionów ton żwiru. Mieszkańców interesowało kiedy rozpoczną się roboty i którędy jeździć będzie ciężki sprzęt. Wójt gminy przekazał informację o funduszach, które mają dotrzeć do gminy i przeznaczone zostaną na budowę przedszkola i termomodernizację szkoły w Święciechowie. Podczas zebrań omawiano zmiany w podatkach i opłatach lokalnych oraz zasady

obowiązujące przy programie Rodzina 500+. Przedstawiono również możliwości skorzystania z programów uchwalonych przez Radę Gminy. A dotyczyło to programu stypendialnego oraz dotacji środowiskowej. Później były już wolne głosy i wnioski, a także rozmowy z mieszkańcami. O jednej sprawie postanowiliśmy poinformować szczególnie. Dotyczy to bowiem zeznań podatkowych mieszkańców. Szczegółowo omawiał to na zebraniach wójt gminy. Każdy z nas musi do końca kwietnia złożyć swój PIT za rok 2015. W tym dokumencie podajemy swoje dane osobowe i meldunkowe. Chodzi o to, aby każdy z nas w rubryce miejscowość wpisał nazwę wsi, w której mieszka. W gminie Święciechowa mieszka wiele osób, które zameldowane są na przykład w Lesznie. U nas jednak żyją na co dzień, tu korzystają z dróg, placówek kultury, ośrodków zdrowia, handlu i tak dalej. Od każdego 1000 zł podatku do budżetu gminy wraca 377,90 zł. Im więcej więc osób zadeklaruje w swoim zeznaniu, że mieszka w naszej gminie, tym kwota podatku, jaką z tego tytułu przekaże budżet centralny, będzie większa. A zatem podawajmy w PIT adres zamieszkania, a nie zameldowania. Wzmacniajmy budżet gminy, w której żyjemy. Między innymi dzięki tym pieniądzom będzie się nam żyło wygodniej i bezpieczniej. DRUK: Drukarnia Leszno

KURIER ŚWIęCIECHoWsKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa Wydawca: samorządowy ośrodek Kultury w Święciechowie Red. naczelny: Marek Tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 Redaktorzy: Halina siecińska i Ewelina Konieczna Redakcja: soK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1a, 64-115 Święciechowa Internet: gazeta@swieciechowa.pl skład: Halpress - www.halpress.eu Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu

W kwietniu

imieniny obchodzą

MAGDALENA - 10 IV

Magdalenę często nazywa się Magdą, Madzią, Leną czy po staropolsku Machą. Imię to oznacza namiętną romantyczkę, podążającą za głosem serca, zdolną do poświęceń, niesienia pomocy, tworzenia natchnionych dzieł. Magdalena lubi dobrze wyglądać, robić odpowiednie wrażenie na otoczeniu, dlatego zawsze ma staranny makijaż i szykowny strój. Chucha jak może w domowe ognisko, jest kochającą, choć niepokorną żoną i wzorową matką. Na ogół bywa spokojna, ale zdarzają jej się chwile czarnej rozpaczy, szlochów i załamania. Na szczęście trwa to krótko i wszystko wraca do normy. Jej kolorem jest fiolet, rośliną jemioła, zwierzęciem kogut, liczbą siódemka, a znakiem zodiaku Waga. Imieniny obchodzi także: 13 i 27 maja, 1 czerwca i 22 lipca. W naszej gminie mieszka 95 pań o tym imieniu. Najstarsza Magdalena ma 56 lat i mieszka w Święciechowie, natomiast najmłodsza to kilkumiesięczna mieszkanka Długiego Nowego. Najwięcej pań o tym

CZESŁAW - 20 IV

Panowie o imieniu Czesław są łagodni i mają duże poczucie humoru. Bywają zdecydowani i szybko podejmują decyzje. Znakomicie znają się na ludziach i umieją wykorzystać ich słabości. Czesław ceni sobie wolność myśli i swobodę działania. Lubi spokój i największą uwagę skupia na domu i rodzinie, dla której potrafi całkowicie się poświęcić. Bywa uparty, ale tylko w drobiazgach. Poza tym Czesław to szczere złoto. Jego kolorem jest żółty, rośliną dziurawiec, zwierzęciem karp, liczbą ósemka, a znakiem zodiaku Panna. Imieniny obchodzi także: 12 stycznia, 19 kwietnia, 15, 17 i 20 lipca oraz 2 września. W gminie Święciechowa jest 18 panów o imieniu Czesław. Najwięcej jest ich w Święciechowie - 8. Mieszkają także w Niechłodzie, Lasocicach i Henrykowie - po 2

Magdalena Czapla ze Święciechowy

imieniu mieszka w Święciechowie 34, następnie w Długiem Starem, Niechłodzie i Lasocicach - po 9, Przybyszewie i Krzycku Małym - po 7, Gołanicach, Henrykowie i Piotrowicach - po 4, Trzebinach i Długiem Nowem - po 3 oraz w Strzyżewicach - 2. Małym Madziom i dużym Magdalenom życzymy zdrowia i pogody ducha.

Czesław Kędzierski ze Święciechowy z wnuczką Magdaleną

oraz w Gołanicach, Krzycku Małym, Przybyszewie i Długiem Nowem - po jednym. Najstarszy Czesław ma 87 lat i mieszka w Niechłodzie, natomiast najmłodszy - 55-latek jest mieszkańcem Święciechowy. Wszystkim panom o tym imieniu życzymy samych słonecznych dni.

PoŻEGNaNIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

25. 02 - Ignacy Paczkowski (1937), Święciechowa 01. 03 - sławomir Piotr Mikołajczak (1971), Henrykowo 03. 03 - Emilia Krystyna Woźniak (1948), Lasocice 06. 03 - Roman Balcer (1949), Długie stare 07. 03 - Piotr Przychodzko (1963), Długie stare 10. 03 - Franciszek stelmaszyk (1933), Długie stare


Wieczór autorski

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W poprzednim numerze miesięcznika zapraszaliśmy Państwa na spotkanie z autorem Stanisławem Krukiem. Wieczór autorski odbył się w piątek, 11 marca, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Spotkanie promowało wydanie jego najnowszego tomiku wierszy pt. "Życie jak szyba". Stanisław Kruk przedstawia w nim osobiste refleksje na

temat otaczającej rzeczywistości, z którą nie zawsze się zgadza. To refleksja nad życiem, przemijaniem i otaczającą go rzeczywistością. Wieczór autorski prowadził Ryszard Biberstajn, a wiersze autora czytali Aleksander Kruk oraz Mikołaj Orzeszko. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Bron Saeger. W spotkaniu uczestniczyła także ilustratorka Magdalena Pawlicka.

Wszystkie archiwalne wydania “Kuriera Święciechowskiego”

Turniej Piłki Nożnej

dostępne są  na stronie: www.swieciechowa.eu

W niedzielę, 13 marca, na boisku sportowym w Długiem Starem przeprowadzono I Turniej Piłki Nożnej im. Bolesława Żukowskiego. Pan Bolesław był wieloletnim działaczem Klubu Sportowego Iskra Długie Stare. Turniej został zorganizowany z inicjatywy nowego prezesa klubu Wiesława Zawartego. W turnieju wzięły udział drużyny: Iskra Długie Stare, Kormoran Święciechowa oraz Pasjonaci Piłki Nożnej z Długiego Starego. Nie

dotarła drużyna z Niechłodu. Po zaciętej rywalizacji kluby uplasowały się na następujących miejscach: I - Kormoran Święciechowa, II - Iskra Długie Stare i III - Pasjonaci Piłki Nożnej Długie Stare. Wszystkie zespoły otrzymały puchary okolicznościowe. W zawodach organizatorów wsparła gmina Święciechowa. Po turnieju wójt gminy Marek Lorych, zaproszeni goście oraz rodzina Bolesława Żukowskiego udali się na poczęstunek.

[5]

Kurs komputerowy

Przez cztery tygodnie w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie odbywały się bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców naszej gminy. Zajęcia trwały od 14 marca do 7 kwietnia, a łącznie obejmowały 64 godziny szkoleń. Uczestnikami kursu w większości byli członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Święciechowy. Zainteresowanie było tak duże, że utworzone zostały dwie dwunastoosobowe grupy. Przez kilka godzin dziennie uczest-

nicy nabywali podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Po ukończonym kursie wszyscy otrzymali zaświadczenia oraz przystąpili do egzaminu, po którym uzyskali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Base. Zajęcia prowadziła J&C GROUP - jedna z czołowych firm szkolących na rynku pomorskim. Firma pozyskuje też środki finansowe z Unii Europejskiego Funduszu Społecznego na organizacje szkoleń.

W poniedziałek, 21 marca, tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia po obrzędach witania wiosny udali się do Sali Wiejskiej. Tam przeprowadzili konkurencje i zabawy o tematyce wiosennej. Ogłoszono także wyniki wewnętrznego konkursu plastycznego zatytułowanego "Wiosna". Jury po wnikliwej analizie wszystkich złożonych prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w siedmiu kategoriach wiekowych. W pierwszej kategorii wiekowej przyznano miejsca: I - Marcelina Wróblewska i Zuzanna Starzyk, II - Aleksandra Kowalewicz i Alicja Lorych. W drugiej kategorii wiekowej nagrodzono: I miejsce - Marysia Królikowska, II miejsce - Marta Sobkowiak, III miejsce - Mikołaj Przybylski i Jessika Wilczyńska oraz wyróżnienia dla Małgorzaty May i Julii Stachowskiej. W trzeciej kategorii miejsce I zdobyła Oliwia Okoniewska, II miejsce otrzymały Olga Bogacz i Weronika Lechańska, a III miejsce przypadło Zuzannie Przybyle, Natalii Lorych oraz Kacprowi Lorych. W kolejnej kategorii jury przyznało miejsca: I - Weronika Kołodziejczyk, II - Marika Rachmajda, III - Marta Grygiel, Natalia May oraz Wiktoria Mitura. W piątej kategorii wiekowej I miejsce zdobyły Zuzanna Wawrzyniak i Zuzanna Grobelna, a II miejsce otrzymała Oliwia George. W kolejnej kategorii na podium uplasowały się: I - Agnieszka Ławniczak, II - Sandra Nowacka i III - Magdalena Napierała. W ostatniej kategorii nagrodzono tancerzy: I miejsce Marlena Mrozińska i Karolina Dworak, II miejsce - Zuzanna Leciejewska i Wiktoria Jackowska, III miejsce - Weronika Wesołowska i Sara Zamelska. Wymienione osoby otrzymały nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.


[6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Spotkanie z mistrzem

Grzegorz Zimniewicz, reprezentant Polski w lekkoatletyce, specjalizujący się w biegach sprinterskich, medalista mistrzostw Polski i Europy, uczestnik mistrzostw świata, gościł w poniedziałek, 7 marca, w Zespole Szkół

w Święciechowie. Spotkanie ze sportowcem było formą podziękowania z jego strony za doping, jaki przygotowali dla niego uczniowie naszej szkoły podczas lutowego Mityngu Lekkoatletycznego Pedros Cup w Łodzi. Lekkoatleta opowiadał o początkach swojej kariery, drodze jaką przebył, żeby znaleźć się w miejscu, w którym jest obecnie, o planach i celach na przyszłość. Zachęcał również uczniów do uprawiania sportu, a w szczególności lekkoatletyki. Na zakończenie przekazał na rzecz szkoły reprezentacyjną koszulkę oraz rozdawał autografy i robił sobie z uczniami pamiątkowe zdjęcia.

Wolontariusze w szkołach

Skład Opału w Długiem Starem ul. Nowa 16 oferuje wysokokaloryczny opał z polskich kopalń WIOSENNA PROMOCJA:

węgiel kamienny orzech 680 zł,

węgiel kamienny orzech 720 zł, węgiel kamienny kostka 800 zł, miał węglowy 500 zł,

miał węglowy 600 zł,

węgiel eko - groszek 650 zł,

Wolontariusze z Fundacji Centrum Aktywności Twórczej wspomagają nauczycieli świetlicy szkolnej w Lasocicach, proponując różne formy aktywności. Podczas zajęć świetlicowych prezentują najmłodszym różnorodność kulturową, oferują warsztaty plastyczne, taneczne, muzyczne oraz ruchowe. Jest to świetny sposób na naukę języków obcych, co jest niezwykle istotnym elementem w młodym wieku. Wolontariusze oferują także malowanie twarzy, origami czy zabawy z chustą animacyjną, KLANZA, przypominającą kolorowy spadochron. Aktualnie wolontariuszami fundacji są: Giulia Albore z Włoch (do lutego), Ginés

Muñoz Pérez z Hiszpanii (do czerwca), Veronica Gall z Węgier (do czerwca), Luiza Zambiasi Nachtigall z Portugalii (do czerwca) oraz Alexander Chebykin z Estonii (do czerwca). Szkołę w Długiem Starem odwiedziła wolontariuszka siostra Veronika Gaal z Węgier. W Polsce przebywa ona od września ubiegłego roku, angażując się zgodnie z charyzmatem swego zgromadzenia zakonnego we wszelkie inicjatywy społeczno kulturalne. Uczniom klas III, IV i VI SP oraz II Gimn. opowiadała o swojej ojczyźnie, o bezhabitowym zgromadzeniu Służby Społecznej, do którego wstąpiła przed dziesięcioma laty.

węgiel eko - groszek 740 zł.

tel. 65-533-81-27 tel. 691-184-130 tel. 605-409-551 Dowóz gratis! Zapraszamy.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Skarb ze Święciechowy

Niska wycena spowodowała wycofanie skarbu z Muzeum. Znalazcy usiłowali na własną rękę porozdzielać i oczyścić monety mocząc je w kwasie solnym, co spowodowało zniszczenie 36 egzemplarzy. Sprawa nabrała jednak szerszego rozgłosu - tym bardziej że Ustawa o ochronie zabytków z 1962 r. określała własność tego typu znalezisk jako własność Skarbu Państwa. Na początku czerwca 1981 r. skarb wraz z resztkami naczynia zabezpieczony został przez funkcjonariuszy z posterunku MO w Święciechowie i przekazany Wojewódzkiemu Kon-

serwatorowi Zabytków w Lesznie. Konserwacji poddano 201 monet srebrnych, w tym 16 uszkodzonych (2 monety fałszywe). Na skarb składają się monety z okresu późnego średniowiecza (do 1501 r. okres groszowy - 100 monet oraz nowożytne (101 monet) z okresu złotówkowego). Najstarsze monety to: denary wschowskie, półgrosze koronne Władysława Jagiełły 1416 - 1422 r. i półgrosze koronne Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I Starego, szelągi, grosze i trojaki gdańskie, szelągi i grosze

elbląskie, szelągi i grosze pruskie. Kolekcję uzupełniają halerze księstwa wrocławskiego, grosze głogowskie Zygmunta Jagiellończyka, półgrosze świdnickie Ludwika II Jagiellończyka, szelągi i grosze lenne Albrechta I Hohenzollerna. Najmłodszą monetą jest szeląg gdański z 1540 r. Skarb dzisiaj posiada wartość numizmatyczną - określaną przez giełdy kolekcjonerskie. Wartość skarbu w średniowieczu była nieporównanie wyższa i stanowiła prawdopodobnie zabezpieczenie finansowe kupca działającego w zachodniej Polsce - od Dolnego Śląska po Królewiec. Monety pochodzące aż z 9 mennic (miejsce tłoczenia monet) - Wschowa, Kraków, Gdańsk, Królewiec, Elbląg, Toruń, Wrocław, Głogów, Świdnica - dowodzą, że Święciechowa w średniowieczu była miastem o rozwiniętych kontaktach handlowych - jarmarki i komora celna przyciągały wielu kupców z Polski i księstw śląskich, wtedy pod panowaniem czeskim. Wielość typów monet wskazuje, że ich właściciel był znawcą lepszym niż zapewne niejeden ze współczesnych wła-

Wszyscy rodzice wiedzą, że od września bieżącego roku obowiązywać będzie nowe prawo oświatowe przywracające obowiązek szkolny od siódmego roku życia. Do klas pierwszych będą co prawda mogły pójść dzieci, które ukończyły sześć lat, ale naukę obowiązkowo rozpocząć muszą siedmiolatki. Decyzję, kiedy posłać dziecko do szkoły, podejmują rodzice. W roku bieżącym, gdy niemal wszystkie siedmiolatki są już uczniami szkół i przejdą w czerwcu do drugiej klasy, te decyzje są nieco trudniejsze. Jak wygląda to w naszej gminie, przedstawiamy poniżej. Na początek warto podkreślić, że we wszystkich szkołach i przedszkolach odbyły się zebrania z rodzicami. Nauczyciele w szczegółach wyjaśniali rodzicom, jakie mają możliwości wyboru. Wskazywali na wszystkie pozytywy i negatywy rozwiązań organizacyjnych. Rodzice mogą bowiem posłać sześciolatki do szkół lub pozostawić je w przedszkolach. Mogą zdecydować, że ich dziecko powtarzać będzie klasę pierwszą lub drugą, jeśli naukę rozpoczynało jako sześciolatek. Mogą też, po opinii komisji, odroczyć rozpoczęcie nauki przez siedmiolatka, gdy jego rozwój umysłowy i fizyczny na to właśnie wskazuje. O

wszystkich tych szczegółowych sprawach rozmawiano z rodzicami, wyjaśniano wątpliwości, tłumaczono zapisy ustawy. Teraz przychodzi czas na ostateczne decyzje rodziców. Szkoły i przedszkola przygotowują swoje arkusze organizacyjne do końca kwietnia. Wtedy trzeba będzie zapisać, ile klas powstanie od września w poszczególnych placówkach. Problem jest oczywiście z klasami pierwszymi. Według nowej ustawy klasa może funkcjonować, jeśli jest w niej co najmniej siedmiu uczniów. Gdyby w naszej gminie do klasy pierwszej nie poszedł ani jeden sześciolatek, wówczas mielibyśmy tylko siedmioro dzieci, które w ubiegłym roku zostały odroczone, a teraz mają siedem lat i pójdą do szkoły. Jest to czwórka dzieci w Święciechowie i trójka w Długiem Starem. Razem utworzą jedną klasę pierwszą. A zatem mamy pewność, że jedna klasa pierwsza w gminie powstanie - na pewno w Święciechowie. Jeśli do siedmiolatków dołączą sześciolatkowie, wówczas liczba klas pierwszych może się zwiększyć. Tak naprawdę dopiero 1 września dowiemy się ile ich będzie, gdyż rodzice mogą, np. w sierpniu zmienić zdanie i posłać swoje dziecko do szkoły, a nie do przedszkola jak zdeklarowali wcześniej. Gazeta będzie oczywi-

ście przedstawiać tę sprawę na bieżąco. W gminie Święciechowa mieszka 105 dzieci sześcioletnich. Do naszych przedszkoli chodzi 61 z nich. Pozostali chodzą do przedszkoli w Lesznie i w gminie Włoszakowice (wiąże się to z obwodami szkolnymi). Dziś nie wiemy jeszcze ilu z nich pozostanie w przedszkolach, ilu przeniesie się z przedszkoli z ww. gmin, ilu pójdzie do szkoły. Tak czy inaczej dla sześciolatków trzeba pozostawić miejsca w przedszkolach. Wówczas może ich zabraknąć dla dzieci trzyletnich. Gmina ma bowiem obowiązek zabezpieczyć miejsca dla sześcio -, pięcio - i czterolatków. Nie ma obowiązku przyjmować trzylatków. Jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca pracy szkół. Decyzją ministerstwa od września zlikwidowane będą tak zwane godziny karciane nauczycieli. Dotąd każdy nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum miał obowiązek przepracować dwie godziny tygodniowo poza pensum etatowym, które wynosi 18 godzin. Te godziny karciane, wynikające z Karty Nauczyciela, szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Dzięki nim uczniowie mieli mnóstwo kółek artystycznych, sportowych, przedmiotowych. Pozwalało to im rozwijać swoje pasje,

Na początku 1981 roku wodociągowano starą część Święciechowy. Rozkopano w czynie społecznym ulice i podwórka, na których mieszkańcy budowali szamba. 7 kwietnia sensacja na jednej z posesji przy ulicy Ułańskiej odkryto sKaRB. Na głębokości około 70 centymetrów leżał wypełniony monetami gliniany garnuszek. Podczas kopania naczynie zostało rozbite. Znajdujące się w nim monety pokryte były tlenkami i w większości posklejane po dwie, trzy sztuki. Właściciel posesji podobno już następnego dnia dostarczył znalezisko do Muzeum okręgowego w Lesznie w celu wyceny i sprzedaży.

[7]

ścicieli kantorów wymiany walut. Wiek najmłodszej monety jak i informacje, że w 1542 r. okolice Wschowy nawiedziła epidemia, sugerują, że właściciel z obawy przed śmiercią zakopał swój dorobek. W grudniu 2015 r. skarb w formie depozytu przekazano Muzeum Ziemi Wschowskiej. Po zdigitalizowaniu i naukowym opracowaniu monety będą prezentowane w siedzibie muzeum przy pl. Farnym 3. DoRoTa WRóBEL

Sześciolatki w szkole i przedszkolu

zdobywać nową wiedzę, aktywnie uczestniczyć w życiu gminy i regionu. Uczniowie chętnie reprezentowali też szkoły i gminę w województwie i kraju. Teraz tych godzin nie będzie. Pani minister równocześnie przekazała też informacje, że nauczyciele mimo wszystko powinni te zajęcia prowadzić. Dyrektorzy mają tak zorganizować prace, aby nauczyciele chcieli przeznaczać popołudnia na kółka zainteresowań. Zachętą mają być dodatki motywacyjne. Powiedzmy jednak wprost - teraz wyłącznie od nauczycieli będzie zależało czy zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone tak licznie i tak różnorodnie. Gmina na rok 2016 na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczyła 5 mln zł. Subwencja oświatowa w ostatnich latach nie starczała nawet na same wynagrodzenia, nie mówiąc już o innych kosztach związanych z utrzymaniem trzech zespołów szkół. Mimo tego samorząd zamierza przeznaczyć dodatkowe środki na zajęcia dla uczniów gimnazjów, którzy przygotowują się do rozwiązywania testów gimnazjalnych. Wystąpi też o środki unijne dla wszystkich zespołów szkół w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nabór tych wniosków ruszy w drugim kwartale b. r.


Marzysz o karierze żużlo [8]

KURIER ŚWIĘ

Wszyscy fani czarnego sportu z niecierpliwością czekali na wiosnę, która kojarzy im się z rozpoczęciem sezonu żużlowego. Treningi odbywają się już w marcu, wtedy żużlowcy wyjeżdżają na tor. W kwietniu są już pierwsze mecze. Mamy jednak coś do zaproponowania najwierniejszym fanom - emocje żużlowe przez cały rok. Mowa o darmowej grze sieciowej "speedway star", której współtwórcą jest Jakub stephan.

cie przeglądarkowy symulator kariery żużlowca. Najogólniej mówiąc, gracz może wcielić się w rolę zawodnika i rywalizować w szerokiej gamie zawodów, do tego oglądać mecze z wizualizacjami biegów na żywo. Oczywiście za darmo. Gracz wciela się zarówno w rolę zawodnika, jak i menedżera. Troszczy się właściwie o wszystko. Gracz kupuje sprzęt, dba o finanse, zatrudnia lekarzy, mechaników, utrzymuje dobre relacje z kibicami oraz sponsorami. - tłumaczy Jakub stephan. - Oczywiście uczestniczy w treningach i zawodach, zajmuje się wyborem drużyny i ligi, ustala treningi i rozwój umiejętności, dobiera strój, zarządza sprzętem czy personelem. Fajnym urozmaiceniem jest wizualizacja biegu na torze. Dzięki temu rozwiązaniu można oglądać przebieg meczów na żywo. “Speedway Star” to pierwsza gra, w której zostało wprowadzone takie rozwiązanie. Ciekawą rzeczą jest także ranking drużyny marzeń. Spośród wszystkich zawodników wybiera się sześciu dowolnych graczy i porównuje ich wyniki z danej kolejki obecnego sezonu. “Speedway Star” to gra, w której zarządza się całą dru-

Jakub Stephan jest studentem trzeciego roku elektrotechniki o specjalności elektromechatroniki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Właśnie pisze pracę inżynierską na temat wizyjnych systemów pomiarowych. Prowadzi studia dualne, co pozwala mu na jednoczesną naukę i pracę. Pracuje w firmie C&C Technology w Lesznie. W wolnych chwilach czerpie radość z tańca. Od wielu lat jest tancerzem Zespołu Pieśni i Tańca Marynia ze Świeciechowy. Zaangażowany i sumienny - na każdych zajęciach i występach. Twórcą internetowego menedżera żużlowego obok Jakuba jest Arkadiusz Sroka z Zielonej Góry. Arkadiusz wymyślił całą grę, natomiast Jakub pracował nad obróbką techniczną i sprawuje pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem gry. Pomysł jej powstania zrodził się około 2005 r. W życie zaczął

być wprowadzany na początku 2014. Powoli rodziły się grafiki, zaczęły tworzyć się skrypty, zimą ruszyli z wersją beta, a w marcu 2015 r. wystartował pierwszy sezon. “Speedway Star” jest produktem, z którego na przestrzeni trzech miesięcy zaczęło korzystać blisko 1500 użytkowników. Gra pozwala wcielić się w postać zawodnika, którego prowadzimy przez okres kariery żużlowej. Produkcja urozmaicona jest prawdziwymi sportowymi emocjami związanymi między innymi z kontuzjami zawodników, rywalizacją o każdy metr toru czy sprzętem żużlowym. Menedżer żużlowy "Speedway Star" w marcu obchodził swoje pierwsze urodziny. Przez rok pochwalić się może liczbą 3000 graczy, około 50 osób online co godzinę oraz około 500 osób logujących się regularnie codziennie. Jest to pierwszy i jedyny na świe-

żyną, a ponadto pozwala prowadzić swoją własną karierę żużlową w rywalizacji z innymi graczami. Pomimo że gra jest dość mocno rozbudowana, dostępna jest dla każdego. Można dołączyć do niej w każdej chwili. Podczas pierwszych kroków w grze towarzyszy uczestnikom samouczek, który prowadzi przez początkowe szczeble sportowej kariery. Ponadto na stronie znajduje się obszerny poradnik z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości. Rozpiętość wiekowa sympatyków speedwaya jest bardzo różnorodna. Gra także stworzona jest z myślą o kibicach w różnym wieku - od kilkunastolatków po osoby starsze. Menedżer “Speedway Star” skierowany jest do fanów żużla na


owca? Gminny Turniej

CIECHOWSKI

całym świecie. - W tej chwili gra dostępna jest w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim - mówi Jakub. - Cały czas pracujemy jednak nad rozbudową naszego panelu i kolejnymi tłumaczeniami. Chcemy bowiem dotrzeć do wszystkich fanów czarnego sportu w różnych zakątkach świata. Jakub Stephan jest też autorem gry Speedway World, w której gracz wciela się w rolę prawdziwego sternika drużyny żużlowej w swoim mieście. Speedway World dotyczy prowadzenia kariery całego klubu. osoby zainteresowane grami zapraszamy na strony: www.speedwaystar. org lub www.speedway-world. pl. Jeśli jesteś fanem żużla, zajrzy tam koniecznie.

[9]

Wiedzy Pożarniczej W czwartek, 10 marca, w święciechowskiej jednostce OSP odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. W turnieju o nazwie "Młodzież Zapobiega Pożarom" wzięli udział uczniowie ze szkół w Święciechowie, Lasocicach oraz Długiem Starem, a także uczniowie leszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych mieszkający na terenie naszej gminy. Wszyscy zmagali się z pytaniami z zakresu wiedzy pożarniczej. Cały turniej podzielony został na dwa etapy. W pierwszej części - pisemnej - wyłonieni zostali finaliści, którzy przeszli do ko-

W czwartek, 17 marca, w bibliotece działającej przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Ocalić od zapomnienia". Tym razem tematem przewodnim była nauka filcowania. Uczestniczki spotkania pod okiem Doroty Wróbel uczyły się, jak prawidłowo wykorzystać tę technikę. Zbliżający się okres świąt wielkanocnych był motywem przewodnim wykonywanych prac. Powstały zajączki, kurczaczki, kolorowe pisanki itp.

lejnego etapu konkursu polegającego na odpowiedzi ustnej. Na podstawie udzielanych odpowiedzi wytypowani zostali zwycięzcy turnieju gminnego. A byli to: w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce przyznano Wiktorii Olejniczak z Lasocic, w kategorii szkół gimnazjalnych najlepszy okazał się Eliasz Kuźniak ze Święciechowy, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Marcin Budziński ze Święciechowy. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz okolicznościowe dyplomy. Osoby, które zajęły

pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach, przeszły do kolejnego etapu - powiatowego. Konkurs przeprowadzili: aspirant Szymon Kurpisz z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie (przewodniczący) oraz druh Wojciech Konatowski. Cała trójka zwycięzców wzięła udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Lesznie. Ponadto przeprowadzono Turniej Wiedzy Obrony Cywilnej. Tu największą wiedzą wykazali się: Patryk Mroziński, Jakub Rutkowski oraz Eliasz Kuźniak. Gratulujemy!


[ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Mistrzostwa w kopa

Co roku na terenie gminy Święciechowa odbywają się Mistrzostwa Gminy w Grze w Kopa. Zawodnicy walczą o Puchar Wójta Gminy.

W tym roku w całej rywalizacji rozegrano pięć turniejów: 23 stycznia w Krzycku Małym, 6 lutego w Strzyżewicach, 5 marca w Niechłodzie, 20 lutego w Przybyszewie oraz 19 marca w Święciechowie. Wszystkie odbyły się w miejscowych salach wiejskich. Łącznie w mistrzostwach brało udział 60 zawodników. Zawody sędziował Jan Andrzejewski. Do ostatecznych wyników zali-

cza się punkty zdobyte w poszczególnych rozgrywkach. Puchar Wójta Gminy w tym roku zdobył Andrzej Rosik z Gołanic. Na podium znaleźli się także: Zdzisław Kubiak ze Święciechowy i Grzegorz Stangret z Długiego Starego. Na następnych miejscach uplasowali się kolejno: Jan Florek (Długie Nowe), Edward Gzyl (Przybyszewo), Paweł Strzelczyk (Strzyżewice), Zdzisław Tomiak

Gromada Zuchów Przyjaciele Zwierząt uczestniczyła w biwaku z okazji Święta Zucha, które przypada 29 lutego, czyli raz na cztery lata. Biwak odbył się w szkole w Dąbczu. Spotkały się tam gromady zuchowe Hufca Leszno. Wieczorem wszyscy zebrali się w sali sportowej na uroczystym apelu. Przy świecowisku każda gromada zaśpiewała wybraną zuchową piosenkę. Niespodzianką był duży tort z wizerunkiem smerfa. Po słodkim poczęstunku zebrani wspólnie śpiewali harcerskie piosenki i uczestniczyli w nocy filmowej. Drugiego dnia po śniadaniu z mapą w rękach zuchy wyruszyły

na poszukiwanie ukrytych zadań. Było ich bardzo dużo. Musieli wy-

Święto Zucha

Bibliotekarz radzi

Polecamy dwie kolejne książki, które pojawiły się na półkach święciechowskiej biblioteki w dziale nowości. są to "Dziewczyna z ogrodu" Parnaza Foroutana oraz "We troje" Hanny Dikta.

"Dziewczyna z ogrodu" to trzymająca w napięciu opowieść o pożądaniu, obsesji i władzy, które doprowadzają do upadku zamożnej rodziny perskich Żydów w XX

- wiecznym Iranie. Pomimo wielkiego bogactwa Asher - przedstawiciel szanowanej i zamożnej rodziny zamieszkującej irańskie miasto Kermanshah - nie może doczekać się syna, którego pragnie ponad wszystko. Jego młoda żona Rakhel musi mierzyć się z surowymi wymaganiami stawianymi kobiecie w społeczeństwie, w którym wartość kobiety ocenia się na podstawie zdolności do wydawania na świat zdrowych synów. Zagubiona dziewczyna nie potrafi poradzić sobie z presją otoczenia, która pogłębia się jeszcze bardziej, kiedy okazuje się, że dziecka spodziewa się jej szwagierka. Z czasem w Rakhel zaczynają narastać zazdrość i mściwość, które na zawsze ją od-

(Krzycko Małe), Piotr Antoniak (Święciechowa), Piotr Nyczka (Święciechowa), Seweryn Musielak (Gołanice), Jędrzej Skorupiński (Święciechowa), Marek Paczkowski (Lasocice), Lech Nyczka (Święciechowa), Jarosław Markiewicz (Lasocice), Józef Kot (Święciechowa) i Wiesław Antoniak (Świeciechowa). Nagrodzonych zostało 16 najlepszych zawodników klasyfikacji ogólnej. Zwycięzca Andrzej Rosik otrzymał puchar z rąk wójta gminy Marka Lorycha oraz nagrodę główną piłę spalinową. Na zakończenie turnieju w Święciechowie rozegrano dodatkowe rozdanie dla czterech najlepszych graczy z ostatniego turnieju o VII Memoriałowy Puchar

kazać się wieloma umiejętnościami: malowaniem pejzażu, układaniem puzzli, odczytywaniem zaszyfrowanej zagadki. Do najtrudniejszych zadań należało: zrobienie sztangi, napisanie paktu oraz wykonanie makiety wioski smerfów. Zadaniem każ-

mienią. Wkrótce sfrustrowany Asher podejmuje fatalną w skutkach decyzję, która zaważy na losach całej rodziny i zatruje duszę Rakhel tak, że ta nie cofnie się już przed niczym, aby ocalić swój status. Ta zainspirowana zdarzeniami z rodziny autorki książka została napisana z perspektywy jedynej żyjącej dziedziczki rodu Mahboubeh, obecnie starszej kobiety mieszkającej w Los Angeles. Historia, która wryła się w jej pamięć, to sugestywna, przejmująca, liryczna, a zarazem napełniająca nostalgią opowieść i nieusuwalnym dziedzictwie kształtującym całe pokolenia. Książka "We troje" to opowieść o kobiecie spełnionej. Agata prowadzi pensjonat w Białogórze, który daje jej dużo satysfakcji. Jej mąż, starszy o dwadzieścia lat artysta malarz, jest na każde jej zawołanie, czuły i opiekuńczy. Spokój Agaty burzy wizyta u chorej siostry na Śląsku. Tam również po raz pierwszy spotyka swojego szwagra. Choroba Joanny zbliża

im. Adama Homskiego. Zwycięzcą został Piotr Nyczka ze Święciechowy. Puchar wręczyła Bożena Homska. dego zucha było zadedykowanie miłego słowa innemu zuchowi. Na zakończenie dwudniowego biwaku odbył się uroczysty apel, na którym zuchy otrzymały sprawność "Smerf". Każda gromada odebrała też pamiątkowy dyplom i grę planszową.

je do siebie, ale czy na pewno? Siostrzane uczucia zostają wystawione na próbę, a kontrowersyjne decyzje Joanny w trakcie leczenia wprowadzają dodatkowy zamęt. Pobyt w rodzinnych Piekarach zmusi Agatę nie tylko do zmierzenia się z przeszłością, ale także postawi przed nowymi, niełatwymi wyborami. Czy miłość i prawo do własnego szczęścia okażą się ważniejsze od innych zobowiązań?


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Renowacja figury w Strzyżewicach

Figura powstała w 1938 roku jako wotum wdzięczności rodziny Feliksa Heartle’a za uratowanie ich syna.

Została poświęcona przez proboszcza parafii św. Mikołaja ks. Stefana Abta w październiku 1938 r. Jej losy były, niestety, dość burzliwe. Podczas II wojny światowej Niemcy kazali ją zniszczyć. Najpierw urwano jej głowę, którą mieszkańcy Strzyżewic - zarówno Polacy, jak i Niemcy - wspólnie potajemnie przymocowali. Później ponownie została zniszczona. Urwane ręce i głowa pod osłoną nocy zostały schowane w domach mieszkańców, a utopiony w stawie w majątku korpus - wyłowiony i ukryty w stodole w sianie. Dzięki temu figura przetrwała. Po wojnie początkowo była przechowywana w stanie takim jak w czasie wojny. Później jednak mieszkańcy Strzyżewic zebrali pieniądze na jej odbudowę. Niestety, pomimo wysiłków nie udało się przywrócić jej pierwotnego wyglądu sprzed wojny. Nowa figura została ponownie poświęcona w 1947 r. przez ks. Kowalskiego (krewnego ówczesnego zarządcy majątku pana Zakrzewskiego). Na cokole zostały wtedy umieszczone napisy: od frontu "Niepokalanej Maryi Dziewicy Królowej Polski", od wschodu "Co wroga ręka zburzyła Serce Maryi" i od zachodu "Ofiarnie na nowo stawiły Strzyżewice".

Cokół zdobiło godło Polski oraz motywy roślinne. Figura kolejny

raz została odnowiona (malowanie) w 1970 r. Odpadła wtedy ręka Maryi i została zakopana przy figurze. W 1999 r. z inicjatywy ks. Stanisława Sikorskiego dokonano

renowacji figury. Dorobiono ręce, wypełniono ubytki i odświeżono malowanie. Niestety, obecny stan figury dalece odbiega od ideału czy chociażby akceptowalnego wyglądu. Zlecona przez Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic ekspertyza wykazała, że figura "oklejona" betonem rozsypuje się i wkrótce nie zostanie z niej zbyt wiele. Pragniemy przywrócić jej świetność sprzed wojny. Liczymy, że uda nam się zebrać wymaganą kwotę pieniędzy (25 000 zł), aby postawić figurę na nowo. Obecna, stojąca na cokole, mogłaby zostać umieszczona za szybą, aby była świadectwem historii i wspólnej inicjatywy mieszkańców Strzyżewic. Zbiórka jest prowadzona do puszek. Jedna z nich znajduje się w Hurtowni GaMa w strzyżewicach, ul. Lotnicza 18.

Możecie także dokonywać darowizn na konto

Towarzystwa Przyjaciół strzyżewic: 53 2030 0045 1110 0000 0405 7340

z dopiskiem "na renowację figury" Dziękujemy za Waszą ofiarność zezwolenie na zbiórkę 2016/712/oR

Sprawni jak mundurowi

Reprezentacja dziewcząt i chłopców z Gimnazjum w Święciechowie wzięła udział w turnieju sportowym pod hasłem "Sprawni jak mundurowi". Impreza odbyła się w Nietążkowie, a jej organizatorami byli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Szkoła kształci na kierunkach mundurowych przyszłych żołnierzy, strażaków i policjantów. Turniej miał na celu przedstawienie potencjalnym

[ 11 ]

kandydatom ze szkół gimnazjalnych, z czym będą musieli się zmierzyć, jeśli wybiorą ten kierunek dalszej edukacji. Drużyny musiały pokonać między innymi sprawnościowy tor przeszkód, rzucać granatem do celu, przeprowadzać resuscytację krążeniowo - oddechową czy rozwijać węże strażackie. Całość odbyła się w miłej i wesołej atmosferze. Pamiątkowe upominki zespołom wręczali przedstawiciele władz samorządu kościańskiego.

Spotkanie autorskie

W środę, 16 marca, w bibliotece działającej przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie odbyło się spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży Kazimierzem Szymeczko. W spotkaniu udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Świeciechowie. Pan Szymeczko już na samym początku spotkania nawiązał dobry kontakt ze swoimi słuchaczami, którzy byli bardzo ciekawi, jak powstaje książka i jak długo trwa jej wydanie. Autor z chęcią przybliżył

dzieciom kulisy swojego warsztatu pisarskiego. Kazimierz Szymeczko urodził się i mieszka w Rudzie Śląskiej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Jest nauczycielem, po pracy biega po lesie, gra na gitarze i w szachy. Współpracuje z pismami dla dzieci "Świerszczyk" i "Płomyczek", publikuje w "Twoim Dziecku", "Guliwerze", "Nowych Książkach", "Bibliotece w Szkole". Jest laureatem międzynarodowego konkursu literackiego "Uwierz w siłę wyobraźni".


Prawdziwe historie [ 12 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Zacznę od tego, że mamy na wsi mały domek. Naprawdę mały, bo są w nim tylko dwie izby i sień. Tak mówiła moja babcia, która się tam wychowała, tam urodziła dwójkę dzieci i tam doczekała starości. Nieraz zastanawiałam się, jak mogła żyć z rodziną na takiej małej przestrzeni. oczywiście bez wody i bez ubikacji, bo to wszystko było na zewnątrz. a przecież spędziła tam prawie osiemdziesiąt lat. Nie bardzo ją pamiętam, gdyż umarła, gdy byłam mała, ale mama powtarzała mi, że żyła tam szczęśliwie. Wierzę, że tak właśnie było.

Odkąd sięgam pamięcią, domek babci był zawsze pusty. W spadku dostała go moja mama, ale nigdy się tam nie przeprowadziliśmy. Już wtedy rodzice mieli mieszkanie w mieście, ja chodziłam do przedszkola, tata pracował w piekarni. Trudno byłoby nam dojeżdżać ze wsi do miasta. No a poza tym w tym domku nigdy nie było żadnych wygód. Mama wiedziała to najlepiej, bo spędziła tam dzieciństwo. I pewnie dlatego nie chciała go sprzedawać. Ten domek to były jej wspomnienia i lata jej młodości. Brat mamy dostał kawałek ziemi, a ona domek z ogrodem. Obydwa pokoje mają nie więcej niż trzydzieści metrów kwadratowych. No i z sześć metrów korytarzyka. Wszystko razem to taka większa altana. I tak właśnie postanowili traktować go moi rodzice. Jako domek wypoczynkowy, letniskowy. Trochę go wyremontowali, trochę unowocześnili, zmienili meble. Z tamtych lat została drewniana skrzynia, duży święty obraz i małe stoliki, które babcia nazywała ryczkami. No ale to było w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Piszę o tym domku, bo on jakby układał nasze życie. Przez sam fakt, że stał zaledwie kilka kilometrów od naszego miasteczka, bardzo często tam jeździliśmy. W lecie każdą sobotę i niedzielę spędzaliśmy na wsi. Całe wakacje uprawiałyśmy z mamą ogród. Tam robiłyśmy zaprawy, do mnie na wieś przyjeżdżały koleżanki. Nie pamiętam, abyśmy z rodzicami gdziekolwiek wyjeżdżali na wypoczynek. Moje dzieciństwo upływało między dwoma mieszkaniami - tym w mieście i tym w domku babci. Przez lata czułam tam jej obecność. Teraz, gdy nie ma również mamy, wydaje mi się, że ona ciągle krząta się po tych izbach, a właściwie izdebkach. Tata też odszedł na zawsze. A więc wyjaśniłam wam, dlaczego ja, kobieta z miasta, mam taki sentyment do wsi. Dlaczego pozostawiłam sobie babciny domek i dlaczego ciągle tam jeżdżę. Ale

tak naprawdę to dzielę się tą historią z zupełnie innego powodu. Ta opowieść ma być o moim sąsiedzie Franku. Oczywiście sąsiedzie ze wsi, którego znam, odkąd zaczęłam jeździć do naszego letniska. Wtedy miał zaledwie sześć, siedem lat i był trochę młodszy ode mnie. Mogę powiedzieć, że razem dorastaliśmy, bo mieszkał w gospodarstwie obok. Od początku było wiadomo, że on przejmie gospodarkę i zostanie w rodzinnym domu. Był przygotowywany na rolnika. Z roku na rok obserwowałam, jak coraz lepiej zajmuje się zwierzętami, jak jeździ ciągnikiem, jak organizuje żniwa. Częściej widywałam się z jego siostrą i starszym bratem, ale Franek ciągle był gdzieś obok. Lubiłam go, zresztą tak pozostało do dziś. Franek to Franek. Ja wyszłam za mąż i dalej mieszkam w mieście. Franek pozostał kawalerem. Nic dziwnego, że w jego domu robiło się coraz bardziej pusto. Najpierw rodzinne gniazdo opuścili jego brat i siostra, a potem kolejno odchodzili rodzice. W końcu na tej swojej gospodarce Franek pozostał sam. To nie jest dobre dla mężczyzny. Ten chłopak zgorzkniał, opuścił się, miałam wrażenie, że bardzo szybko się postarzał. Ziemię oczywiście dalej lubił, ale czuło się, że nie ma dla kogo pracować. Zawsze, kiedy przyjeżdżałam do babcinego domku, starałam się chociaż zamienić z nim parę słów. Czasem pomagał mi w ogrodzie, bywało, że pokazywał króliki, które hodował tuż przy moim płocie. Do tych królików bardzo lubiły zaglądać moje dzieci. Bo w międzyczasie urodziłam dwie córki. Gdzie, jak nie do babci na wieś mogłabym je przywozić każdej niedzieli. Wtedy żyła jeszcze moja mama, więc było jak dawniej. Wiele razy urządzałyśmy tam święta, sylwestra, wielkanocne poszukiwania koszyczków. Nigdy nie sprzedałabym naszego domku i ogrodu. Nie wiem, jak gospodarstwem Franka zadysponowali jego rodzice przed śmiercią. Nigdy nie pytałam go, czy miał zapisane gospodarstwo, czy też rodzice zostawili je dla

wnuków od brata lub siostry. Wiedzieli przecież, że Franek nie ma potomstwa. Dość powiedzieć, że pewnego lata u mojego sąsiada zobaczyłam młodych. Najpierw myślałam, że przyjechali pomóc wujkowi w czasie żniw, ale szybko okazało się, że się wprowadzili. Miejsca Franek ma dużo, więc to nic trudnego zorganizować wspólne życie, tyle tylko że to Franek musiał ustępować. I znowu obserwowałam, jak z roku na rok Franek się zwija, a tak naprawdę jak jego zwijają. Nie jest jeszcze taki stary, a już dostał pokój dla dziadka. Tak młodzi uzasadnili jego przeprowadzkę z salonu. Zburzyli chlewik w podwórzu. Może rzeczywiście nie był najładniejszy, ale Franek miał tam wszystkie swoje narzędzia, części do maszyn, cały swój gospodarski "majdan". Zdarzało się, że godzinami coś tam naprawiał. Już nie wyjeżdża w pole. Nie wiem, czy mu zabraniają, czy on sam czuje się źle w swoim własnym domu. Ostatnio przeżył wyrzucenie klatek dla królików. Ponoć szpecą ogród. Przez kilka ostatnich tygodni nie jeździłam na wieś. Pogoda była brzydka, a ja już przecież też przekroczyłam sześćdziesiątkę. Planujemy z mężem pojechać tam na Wielkanoc. Trochę posprzątam, może już coś zasieję w ogrodzie.

Kiedy jesienią rozmawiałam z Frankiem, pytał mnie, czy mógłby opiekować się moim domem. Mówił, że zajrzałby czasem, otworzył okna, przepalił w piecu. Oczywiście bez wynagrodzenia, tak po sąsiedzkiej znajomości. Chętnie też przekopie ogródek. Wtedy odmówiłam, nie chciałam go wykorzystywać. Ale teraz myślę sobie, że on tak zwyczajnie po ludzku chce być komuś potrzebny. Dlaczego tej pomocy nie oczekują najbliżsi? Co się stało, że Franek mieszkając z piątką młodych ludzi czuje się samotny? Postanowiliśmy z mężem, że w naszym ogrodzie Franek będzie mógł hodować króliki. Postawimy klatki zaraz po przyjeździe. Pewnie częściej też będziemy się spotykać. Właśnie przeszłam na emeryturę. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w mojej, babcinej izbie powspominać z Frankiem dzieciństwo. Ta izba niejedno przecież słyszała. sPIsaŁa H. sIECIŃsKa


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 13 ]

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Imbir orzeźwia

Baran 21.03-19.04 To będzie Twój czas. Zaimponujesz otoczeniu nowymi pomysłami, i to zarówno w pracy, jak i w domu. W drugiej połowie miesiąca poznasz kogoś bardzo ważnego. Ta osoba zmieni Twoje życie. Byk 20.04-20.05 Trudne związki wyjdą na prostą, a kochające się pary rozwiną wspólne zainteresowania. W uczuciach będzie więc spokojniej. W pracy napotkasz trudności. Jednak razem ze współpracownikami poradzicie sobie z nimi. Bliźnięta 21.05-21.06 Nie martw się rzeczami, na które nie masz wpływu. Skup się na rodzinie, pomóż bliskim. Uważaj też na wydatki. Warto teraz oszczędzać, bo wkrótce pieniądze będą Ci bardzo potrzebne. Rak 22.06-22.07 Gwiazdy zachęcają do nawiązywania nowych znajomości. Nie odmawiaj zaproszeniom na imprezy. I nie obrażaj się, jeśli ktoś Cię skrytykuje. Zapowiada się lepszy okres w finansach. Lew 23.07-22.08 Dobra passa w uczuciach, zapanuje atmosfera miłości i zrozumienia. Może z partnerem wybierzecie się w jakieś wymarzone miejsce? Pilnuj rachunków i sprawdzaj wszystkie wydatki. Panna 23.08-22.09 Przed Tobą pracowite dni. Nowe zadania w pracy i trochę zmian w domu. Pod koniec miesiąca oczekuj miłej wiadomości od bliskich. Dobre finanse. Waga 23.09-22.10 W najbliższym czasie będziesz bardzo potrzebna przyjaciołom. Twoje doświadczenia i spokój okażą się bezcenne. W domu trochę zobowiązań związanych z dziećmi. Skontroluj zdrowie. skorpion 23.10-21.11 Zajmij się sobą, nie bierz odpowiedzialności za innych. Wyjedź, odpocznij. Gwiazdy wróżą przypływ gotówki. Na horyzoncie spotkanie z kimś dawno niewidzianym. strzelec 22.11-21.12 Na Twojej drodze pojawią się przeszkody, których pokonanie będzie wymagało nie lada wysiłku. Na szczęście nie zostaniesz z tym sama. Pod koniec miesiąca ważna przesyłka. Koziorożec 22.12-19.01 Czekają Cię rozstrzygnięcia w kwestiach finansowych. Dokładnie przemyśl, na co wydać pieniądze. W pracy nie daj się wciągnąć w żadne plotki. Oczekuj miłego spotkania. Wodnik 20.01-18.02 Teraz możesz trochę poimprezować. Wiosna sprzyja takim szaleństwom. W pracy mogą być nowe zlecenia. Jeśli tak, to zyskasz trochę gotówki. Zwróć uwagę, że ktoś bliski potrzebuje wsparcia. Ryby 19.02-20.03 Znikną problemy. Teraz będziesz mogła pomyśleć o sobie. Nie rezygnuj z zaproszeń na spotkania towarzyskie. Poznasz kogoś bardzo interesującego. Więcej korzystaj ze spacerów i sportu.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło.Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: WIELKaNoCNy sTóŁ. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią Paulina Marcinkowska ze Święciechowy. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 20 kwietnia.

1 2 3 4 5

16 1 2

7 9

12 13 14

9

4

5

14 6

11

20

1

10

19

21

2

3

18

19

11

12

7

22

10

23

8

11

18

9

6

10

17

8

15

3

4

5

6

7

20

21

22

23

13

1. Sejmowy sprzeciw 2. Główna w kościele 3. Gwarowo ziemniak 4. Trzymana na pulsie 5. Część roweru 6. Osłona dętki 7. Dodatkowy mecz, dogrywka

Kolorowanka

13 12

14

15

16

8

dla najmłodszych Pokoloruj psa Azora.

17

8. Kapelusz słomkowy 9. Szkliwo 10. Mylony ze złotem 11. Zamkowa wieża 12. Ażurowe ogrodzenie 13. Wiejska posesja 14. Podawana na stół

Zapiekanka z brokułami składniki: 300 g makaronu pełnoziarnistego, 1 brokuł, olej, 500 g piersi kurczaka, 400 g startego żółtego sera, 1 mała czerwona cebula, 1 jajko, 2 łyżki śmietany, 2 - 3 ząbki czosnku, sól, pieprz, przyprawa do kurczaka, 1 - 2 gałązki koperku, zioła prowansalskie. Przygotowanie: Brokuł opłukać, podzielić na różyczki i gotować na parze ok. 10 min. Mięso pokroić w kostkę, oprószyć przyprawą do kurczaka i usmażyć na oleju. Makaron ugotować. Cebulę pokroić w cienkie piórka. Przygoto-

Korzeń imbiru ma bardzo intensywny aromat - trochę słodki, trochę drzewny. To dzięki składnikowi olejka eterycznego - zingiberowi. Natomiast substancje żywicowe nadają imbirowi palący, lekko gorzki smak. Imbir ma wiele właściwości leczniczych. Między innymi usprawnia krążenie krwi i działa pobudzająco. Bardzo przydaje się wiosną, gdy po zimie nieco nam brak energii. Świeży korzeń przechowywać należy w lodówce. Trzeba owinąć go papierowym ręcznikiem i włożyć do plastikowej torebki. Tak zapakowany przetrwa w lodówce kilka tygodni. Aby go wykorzystać, odcinamy potrzebny kawałek i zeskrobujemy z niego skórkę. A jak zrobić z niego napar? Przygotuj 5 plasterków obranego ze skórki korzenia, łyżeczkę soku z cytryny i odrobinę miodu do smaku. Następnie zalej imbir wrzątkiem i zostaw na 10 minut pod przykryciem do naciągnięcia. Dodaj sok z cytryny i miód. Wymieszaj. Pij napar codziennie wieczorem przez 14 dni. Robiąc tygodniowe przerwy kurację możesz powtórzyć 3 razy.

wać naczynie żaroodporne lub kilka mniejszych kokilek do zapiekania. Na spód foremek żaroodpornych wyłożyć 1/2 makaronu. Następnie dodać podsmażone mięso, różyczki brokułu, posypać cebulą i 1/2 startego sera. Warstwy powtórzyć z pozostałymi składnikami. Jajko połączyć ze śmietaną, dodać czosnek przeciśnięty przez praskę i doprawić solą, pieprzem, ziołami oraz posiekanym koperkiem. Sosem polać zapiekankę i posypać resztą sera. Piec ok. 30 min w temp. 180 stopni.

W poprzednim numerze "Kuriera.." zamieściliśmy świąteczne kolorowanki dla najmłodszych czytelników. Kolorowe obrazki dotarły do naszej redakcji. Wśród nadawców rozlosowaliśmy słodkie nagrody. Po ich odbiór zapraszamy Gracjana i Kacpra Warlińskich z Piotrowic. Zapraszamy do Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie, ul. Śmigielska 1a, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. 00 do 15. 00.

(: (: HUMOR :) :)

– Dlaczego odpowiadasz zawsze pytaniem na pytanie? – A dlaczego by nie?

*** Jasio pyta się taty: - Tato, wiesz, który pociąg ma największe spóźnienie? - Który? - pyta zdziwiony ojciec. - Ten, który w zeszłym roku obiecałeś mi na Gwiazdkę.


Przydrożne kapliczki i krzyże [ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Ponownie odwiedziliśmy Gołanice. W tej wsi jest kilka figurek, które znajdują się na prywatnych posesjach. o trzech piszemy poniżej.

Ta figurka przy ul. Stawowej 12 znajduje się na gruncie rodziny Mikołajczyków. Stoi przed domem, który w 1902 r. kupił Stanisław Mikołajczyk. Prawdopodobnie kupując dom, dostał także tę figurkę. Ma więc ona dużo więcej niż 100 lat. Przed dziesięcioleciami kapliczka była oszklona i przykryta dachówką. Tak przetrwała do II wojny światowej. Wtedy gospodarstwo prowadził już syn Stanisława Mikołajczyka - Jan. I to on, wiedząc, że Niemcy rozkazali zniszczyć wszystkie kapliczki w regionie, zdecydował się uratować swoją figurkę. Rozebrał cokół, pozostawił niewielki kawałek murku, a figurkę Matki Boskiej przechował. To jest figurka Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Rodzin i Wiernych. Zaraz po zakończeniu działań wojennych pan Jan postawił kapliczkę na nowo. Oczywiście w tym samym miejscu, na nowym cokole. Na swoje miejsce wróciła też Matka Boska. Kilkakrotnie była później odnawiana, malowana na biało. Została też poświęcona. Kiedy tuż obok wiele razy ustawiano ołtarz na Boże Ciało, figurka zawsze uświetniała te uroczystości. Przy niej właściciele sadzili krzewy, kwiaty, przyozdabiali ją bukietami.

Następnie gospodarstwo przejął Feliks Mikołajczyk. To on z żoną Krystyną przez lata opiekował się figurką. Kiedy w 1986 r. gospodarze rozpoczęli budowę nowego domu, robili wszystko, aby figurki nie zniszczyć. Stała niezmiennie w tym samym miejscu. Rok później pan Feliks postawił jednak nowy cokół - bardziej trwały, z cegły klinkierowej. Do jego wnętrza państwo Mikołajczykowie wmurowali inną, odziedziczoną po babci, zniszczoną  przez dziesięciolecia, wiekową  figurkę. Pozostawili też list dla potomnych. Od tamtego czasu nic się wokół figurki nie zmieniło. Jest odnawiana i pielęgnowana. Dziś dbają już o nią Cyryl i Małgorzata Mikołajczykowie, prawnukowie dziadka Stanisława. Przy tej figurce żyje więc już piąte pokolenie rodziny. A Matka Boska chroni rodzinę i dobytek.

Figura Serca Jezusowego stoi w ogródku przed domem przy ul. Polnej 1. O historii jej postawienia opowiedziała nam Romualda Ciesielska, która mieszka z mężem i rodziną w tym właśnie domu. Okazuje się, że o tym, aby figurka pojawiła się w gospodarstwie, przez lata marzył jej ojciec Marceli Moryson. Myślała tak również ciocia Wanda Kaźmierczak. Ponad 20 lat temu to właśnie ciocia zapłaciła za tę figurkę. Kupili ją we Wschowie. A potem przez wiele lat rodzina nie mogła się zdecydować, gdzie figurkę postawić. Zdarzało się, że zdobiła ona ołtarz na Boże Ciało. Ostatecznie córki pani Romualdy - Maria i Łucja - w 2010 r. wybudowały cokół przed domem, obmurowały go i postawiły figurkę. Umocował ją brat Stanisław, a dziewczyny później urządziły obok skalniak. W sezonie jest przy tej figurce naprawdę kolorowo. Rok później figurkę poświęcił krewny państwa Ciesielskich ks. Wojciech Kaźmierczak z Rogalina. Dziś wiele osób zatrzymuje się przy Sercu Jezusowym, przeżegna,

czasem ktoś ze wsi przynosi kwiaty. Ojciec pani Romualdy nie doczekał się jednak widoku figury przed swoim domem. Zmarł osiem lat temu. Kto wie, może patrzy na nią gdzieś z góry i cieszy się, że spełniono jego marzenia?

Ta figurka stoi w ogrodzie przy domu Barbary i Eugeniusza Kociuckich przy ul. Parkowej 4b. Nie widać jej z drogi, tak naprawdę jest figurką prywatną. Stanęła w intencji lepszego życia i opieki Matki Boskiej nad domownikami. Decyzję o jej postawieniu podjęli teściowie pani Barbary Gabriela i Józef Kociuccy. To było 22 lata temu. A stawiali ją wszyscy razem kamień po kamieniu. Pierwszą gipsową figurkę Matki Boskiej przekazała gospodarzom sąsiadka pani Romanowa. Niestety, wiatr i deszcz sprawiły, że po latach zniszczyła się. Państwo Kociuccy kupili więc nową, a tamtą odpowiednio zabezpieczoną zakopali w ziemi, tuż obok. Nową figurkę Matki Boskiej Różańcowej rodzina przywiozła z Górki Duchownej. Tam też została poświęcona. Teraz cieszy rodzinę, chroni dom, pięknie wygląda otoczona bluszczem. Nieraz zbierają się przy niej wszyscy bliscy.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Strzyżewice

Długie Stare

Piotrowice

Długie Nowe

[ 15 ]

Dzień Kobiet

W Dzień Kobiet 8 marca panie obchodziły swoje święto. Z tej okazji w wielu miejscowościach naszej gminy zorganizowano okolicznościowe imprezy. Wszystkie panie biorące w nich udział odebrały moc życzeń. oprócz nich były oczywiście, kwiaty, słodkie upominki, poczęstunek, muzyczne niespodzianki, a przede wszystkim spotkania w miłym gronie. Świętowano w Piotrowicach, Długiem Nowem, Długiem starem, Niechłodzie, Trzebinach i strzyżewicach. W Święciechowie dodatkowo odbył się koncert operetkowy dla wszystkich mieszkanek gminy.

Trzebiny


[ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Po raz trzeci w naszej gminie dzieci brały udział w "Pogoni za zającem". Imprezy odbyły się tuż przed świętami wielkanocnymi w Święciechowie, Piotrowicach, Trzebinach, Gołanicach, strzyżewicach, Piotrowicach oraz Lasocicach. Najmłodsi mieszkańcy wsi poszukiwali słodkich upominków pozostawionych przez zajączka. Były podchody, konkurencje, rozmaite gry. Dobrą zabawę dla uczestników zagwarantowali sołtysi oraz miejscowe organizacje.

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - nr 52 - Kwiecień 2016  

Kurier Święciechowski - nr 52 - Kwiecień 2016  

Advertisement