Page 1

Nr 97

Styczeń 2019

ISSN 2082-7679

Cena 2 zł

www.poniec.eu

Wiedeński klimat w Poniu Kolejny wyjątkowy wieczór zaproponowali swoim widzom muzycy z Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury w Poniecu pod batutą Wiktora Bąka. Więcej na str. 8-9


Hołd dla powstańców [2]

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Mieszkańcy gminy Poniec uczcili pamięć powstańców w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na ponieckim rynku odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów walki o niepodległość naszych ziem.

W uroczystościach uczestniczyli: burmistrz Ponieca Jacek Widyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz wraz z radnymi, proboszcz ponieckiej parafii ks. Krzysztof Szymendera, zuchy i harcerze, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński w trakcie okolicznościowego przemówienia podkreślał, że "…Wielkopolanie szli do walki powstańczej bez fanfar, bez rozgłosu, bez poetów opiewających ich czyny. Szli, bo pragnęli wolności Wielkopolski, Szli, bo wolność kojarzyła im się z polską mową, polskim chlebem i polskim domem. Szli, bo pragnęli tę prastarą polską ziemię, nie szczędząc

własnej krwi, zdrowia, a nawet życia, wywalczyć i węzłem swojej krwi na zawsze się z nią związać. Umiłowanie Ojczyzny wymaga uświadomienia sobie, że stoją za nami pokolenia, które Polskę kochały, które o Polskę walczyły, a także podnosiły Ją z ruin. Mamy wobec nich zobowiązanie wdzięczności, a także przenoszenia polskości w następne pokolenia. To zaszczyt i nasz obowiązek,

mają prawo do pamięci i najwyższego szacunku. Niepodległość nie jest darem danym raz na zawsze. Taką świadomość należy, wzorem przeszłych pokoleń, kształtować w młodych ludziach. W nich musimy pokładać nadzieję, że nie tylko zachowają niepodległość naszego kraju, ale w razie potrzeby będą jej bronić jako najwyższej wartości. Gmina Poniec pamięta o wielkopolskiej insurekcji, najlepiej przygotowanego zrywu niepodległościowego w dziejach Rzeczpospolitej, pamięta o bohaterach, synach ziemi ponieckiej, tak jak sto lat temu nasi przodkowie walczyli o ziemię, na której teraz stoimy, tak my dziś, symbolicznie, odpalimy race i zapalimy znicze pamięci w podziękowaniu za dar wolności oraz za wiarę, nadzieję, odwagę i męstwo, jakim wykazali się wówczas mieszkańcy Ponieca, Wielkopolski, wszyscy Polacy". Wieczna Pamięć Bohaterom Kalendarium najważniejszych wydarzeń z czasów powstania w Wielkopolsce i Poniecu przedstawił dr Grzegorz Wojciechowski. Następnie delegacja burmistrza Ponieca złożyła kwiaty pod tablicą Baonu Ponieckiego Powstania Wielkopolskiego. Pamięć bohaterów uczczono Rotą w wykonaniu Dziecięco Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz odpaleniem rac świetlnych w barwach narodowych. Uroczystości zakończono na cmentarzu parafialnym modlitwą za wszystkich, którzy przelali krew za niepodległość Rzeczpospolitej oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Powstańców.

Lekcja o Powstaniu Wielkopolskim

W piątkowe przedpołudnie 21 grudnia stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego upamiętnili żytowieccy uczniowie. Najpierw złożyli wiązankę kwiatów pod znajdującą się tuż za budynkiem kościoła parafialnego tablicą upamiętniającą poległych parafian w walce o niepodległość, a następnie zapalili znicz na mogile mieszkającego przez wiele lat w Żytowiecku kupca zbożowego Leona Włodarczaka, podczas Powstania Wielkopolskiego dowódcy kompanii gostyńskiej, współorganizatora odcinka "Pawłowice". Natomiast 4 stycznia uczniowie klasy trzeciej gimnazjum wybrali się na wycieczkę dydaktyczną do Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, by wziąć udział w żywej lekcji historii poświęconej uczestniczącej w Powstaniu Wielkopolskim Grupie "Leszno", na czele której stał pochodzący z Ponieca porucznik Bernard Śliwiński. Co ciekawe, jego zastępcą był pochodzący z Żytowiecka podporucznik Józef Gomerski. Lekcję przeprowadził Tomasz Kościański - kurator wystawy zatytułowanej "Chwała Zwycięzcom! Grupa "Leszno".

W pierwszej części zajęć prelegent zapoznał uczniów z rolą, jaką podczas Powstania Wielkopolskiego odegrała Grupa "Leszno". Mimo że powstańcom nie udało się zdobyć Leszna, to jednak uniemożliwili wdarcie się Niemców w głąb Wielkopolski. W drugiej części zajęć prowadzący je pracownik Muzeum Okręgowego w Lesznie zaprezentował uczniom znajdujące się na wystawie najprzeróżniejsze eksponaty. Wśród nich znalazły się m.in. elementy umundurowania i wyposażenia, dokumenty, dyplomy, wspomnienia, pocztówki oraz fotografie.


Budżet na 2019 rok uchwalony WIEŚCI Z GMINY PONIEC

[3]

Radni Rady Miejskiej w Poniecu jednogłośnie przyjęli projekt budżetu gminy Poniec przedstawiony przez burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego.

- Przedkładając Państwu projekt budżetu na rok 2019, mając na uwadze realne możliwości jego realizacji oraz ograniczenia ustawowe, wyrażam głębokie przekonanie, że przyszłoroczny budżet będzie kontynuacją przyjętych priorytetów rozwojowo - inwestycyjnych, będzie odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby gminy i jej mieszkańców, pozostając jednocześnie budżetem bardzo bezpiecznym i racjonalnym dla gminy Poniec - powiedział burmistrz Ponieca Jacek Widyński. Bezpieczny, dlatego gdyż m.in.: - gmina jest stabilna finansowo; - środki finansowe na realizację zadań są w pełni zabezpieczone; - spłacamy kolejne raty kredytów, pożyczek - bez uszczerbku na możliwości naszej gminy do działań i inwestowania w różnych polach: gospodarczym, kulturalnym, społecznym oraz sportowym - gmina będzie dysponowała dodatkowym i środkami finansowymi w przyszłym roku (pozabu-

dżetowe) ok. 4 mln. zł. Racjonalny, dlatego gdyż m.in.: - jest planem finansowym merytorycznym - a nie politycznym - zaproponowane inwestycje mają prowadzić do działań w aplikowaniu środków ze źródeł zewnętrznych; - widzimy zagrożenia inwestycyjne (wysokie ceny przetargowe) wynikające z rosnących kosztów materiałów, paliw oraz wynagrodzeń, a także niższej konkurencji między oferentami w pozyskiwaniu kontraktów z uwagi na dużą liczbę organizowanych przetargów, zarówno przez samorządy, agencje państwowe, jak i przedsiębiorstwa korzystające z dotacji unijnych - Priorytetem będą, tak jak w latach ubiegłych inwestycje, zadania dofinansowane ze źródeł pozabudżetowych oraz zadania oświatowe - mówił podczas sesji burmistrz Ponieca. W projekcie budżetu gminy Poniec na 2019 rok planuje się do-

W piątek, 7 grudnia, w Szkole Podstawowej w Żytowiecku goszczono Joannę Kiąca - Fryczkowską, pseudonim "Joasia". W czasie II wojny światowej pani Joanna była członkiem Szarych Szeregów, walczyła w Powstaniu Warszawskim, w którym była łączniczką. Po wyjściu z Warszawy, wywieziona została do niemieckich obozów koncentracyjnych: KL Ravensbrück, KL Salzgitter, KL Bergen - Belsen. Po wojnie wcielono ją do II Korpusu Polskiego, z którym dostała się do Anglii. Podczas prawie półtoragodzinnego spotkania bohaterka opowiadała uczniom o swoim udziale w Powstaniu Warszawskim, o ciężkich przeżyciach podczas pobytu w obozach koncentracyjnych i o swoich losach po II wojnie światowej. Na koniec pani Joanna odpowiadała także na liczne pytania uczniów. Spotkanie było niezwykle ciekawą lekcją historii, którą uczniowie zapamiętają na długo.

Wieści z gminy Poniec

Wydawca i redakcja: Gminne Centrum Kultury w Poniecu, ul. Szkolna 3, tel. 65 5731169 Redaktor naczelny: Marta Kopania Przesyłanie materiałów do gazety i archiwum PDF: www.poniec.eu Druk: Drukarnia HAF LESZNO Skład: HALPRESS, Leszno - www.halpress.eu

chody ogółem w wysokości 31 mln 506 tys. 150 zł i 30 gr, w tym dochody bieżące - 30 mln 506 tys. 380 zł i 30 gr, oraz dochody majątkowe 999 tys. 770 zł. Wydatki budżetu gminy Poniec ustalono więc na poziomie 30 mln 256 tys. 150 zł i 30 gr, z tego wydatki bieżące to 28 mln. 841 tys. 150 zł i 30 gr, a wydatki majątkowe 1 mln. 415 tys. zł. Budżet naszej gminy uwzględ-

nia skutki aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Przy konstruowaniu budżetu przyjęto szereg założeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego gminy. Radni wysoko ocenili realne możliwości realizacji budżetu oraz kontynuację przyjętych priorytetów rozwojowo - inwestycyjnych, będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby gminy i jej mieszkańców.

W dniu 14 grudnia 2018 roku w Sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu została podsumowana XIV edycja konkursu "Bądź przyjacielem środowiska" w kategorii zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych w roku szkolnym 2017/2018. W konkursie uczestniczyły wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy. Zebrano 1 578,2 kg zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, co daje nam 1,52 kg na jednego ucznia. I miejsce w konkursie zajęło Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej za zebranie 501 kg baterii, co stanowi w przeliczeniu

na jednego ucznia 5,39 kg. II miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Poniecu za zebranie 921 kg (1,78 kg zebranych baterii na jednego ucznia). III miejsce z kolei zajęło Przedszkole Samorządowe w Poniecu z wynikiem 102 kg zebranych baterii (0,46 kg na jednego ucznia). 22 najaktywniejszych uczniów otrzymało nagrody rzeczowe. Nagrody dostały również placówki oświatowe za zajęcie I miejsca ww. konkursie wartości 600 zł, za zajęcie II i III miejsca odpowiednio 500 i 400 zł. W sumie podczas XIV edycji konkursu zebrano 10 341,2 kg baterii.

Przyjaciele środowiska


[4]

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Z bukietem kwiatów do... Agaty - 5 II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Formularz wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu lub na stronie www.poniec. opsinfo. pl Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu: w poniedziałki od 8 do 16, od wtorku do piątku od 7 do 15 lub za pośrednictwem portalu Emp@tia. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 65 573 13 18 lub 65 573 10 30.

Potrzebujesz reklamy dla swojej firmy? Zareklamuj się w naszym miesięczniku. Cennik ogłoszeń znajdziesz na www.poniec.eu

Jesteś  zainteresowany? Skontaktuj się  z nami! Gminne Centrum Kultury w Poniecu telefon: 65 57 31 169, e-mail: info@gck.poniec.eu

Imię Agata pochodzi od greckiego słowa agathe (dobra, szlachetna, wspaniała, ciepła, o wielkim sercu) lub agathos (dobrze urodzony, szlachetny). Agata to bardzo impulsywna kobieta. Nerwowo reaguje na wszelkie niepowodzenia. Ma silny charakter i twardo stąpa po ziemi. Potrafi walczyć o swoje. Wobec ludzi jest życzliwa i zawsze służy pomocną dłonią. Dom i życie prywatne są dla Agaty twierdzą, której nie pozwala zdobyć. Jest idealną gospodynią i dba o to, żeby jej rodzinie niczego nie zabrakło. Od swojego partnera oczekuje czułości i zrozumienia. Gdziekolwiek się Agata nie pokaże, to wzbudza zainteresowanie i podziw, ale również zazdrość innych kobiet. Stąd też ma więcej znajomych wśród mężczyzn. Mimo to każdego traktuje jednakowo. Proste, ale twarde zasady, które wyznaje, nie każdemu przypadają do gustu. Duże ambicje, które niewątpliwie posiada Agata, pozwalają jej śmiało kroczyć przez życie nie oglądając się za siebie. Bycie “kimś” jest dla niej wystarczającą motywacją do tego, żeby się nie poddawać i osiągać zamierzone cele. Ma przy tym dużo talentów, które konsekwentnie rozwija i udo-

Agata Radojewska z Ponieca

skonala. Słucha rad bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek, dzięki czemu minimalizuje ryzyko popełniania błędów. Sprawdzi się w zawodach z misją, takich jak: pedagog, psycholog czy też wolontariusz. Liczbą Agaty jest 6, kolorem kremowy, a kamieniem oliwin. W gminie Poniec mieszka 41 kobiet noszących imię Agata: 17 w Poniecu, 4 w Bogdankach, po 3 w Drzewcach, Łęce Wielkiej i Rokosowie, po 2 w Sarbinowie, Grodzisku i Żytowiecku oraz po 1 w Teodozewie, Szurkowie, Janiszewie, Czarkowie i Śmiłowie. Najstarsza Agata ma 66 lat, najmłodsza skończyła 3 miesiące. Obie są mieszkankami Ponieca.

Oskara - 3 II

Zajęcia otwarte dla rodziców są jedną z ważniejszych form współpracy z nimi, dzięki którym rodzic może obserwować swoje dziecko na tle grupy rówieśniczej. W Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej odbyły się zajęcia pt. "Ozdoby świąteczne". W grudniu, w okresie przedświątecznym, dzieci zaprosiły rodziców do wspólnego zrobienia ozdób. Maluchy ubrały choinkę w piękne kolorowe ozdoby wykonane różnymi technikami plastycznymi w zależności od wyboru i indywidualnych zainteresowań. Rodzice, a nawet dziadkowie wraz z dziećmi bawili się wyśmienicie.

POŻEGNANIE

W grudniu na zawsze odeszli od nas :

03.12 - Eugeniusz Gol (1954), Poniec 14.12 - Teresa Gryczka (1936), Szurkowo 14.12 - Maria Nowak (1946), Dzięczyna 19.12 - Andrzej Zieliński (1946), Waszkowo 20.12 - Marian Kaczmarek (1934), Śmiłowo 28.12 - Kazimierz Adamczak (1934), Sarbinowo 30.12 - Władysława Jasińska (1925), Żytowiecko

Oskar to imię męskie pochodzenia germańskiego i oznacza "bożą włócznię" lub "włócznie Boga". Oskar to introwertyk, który twardo stąpa po ziemi. Myśli i działa racjonalnie. Zanim podejmie jakąś decyzję, to starannie analizuje wszystkie za i przeciw. Nie okazuje uczuć, więc niekiedy ciężko jest odgadnąć, co mu w duszy gra. Ceni sobie przyjaźń i zawsze można na niego liczyć. Pogodna natura i życzliwy stosunek do ludzi sprawiają, że jest lubiany w towarzystwie. Wybranka życia Oskara może być spokojna o jego wierność. Oskar jest domatorem, który nie lubi zmian ani nowości. Oskar nie prowadzi bujnego towarzysko życia. Stałość uczuć sprawia, że jest nie tylko wierny w miłości, ale i w przyjaźni. W pracy jak i w życiu Oskar unika zbędnego ryzyka. Obce jest mu szukanie idealnego dla niego miejsca pracy, gdyż w każdej potrafi znaleźć masę pozytywów. Do każdego zadania podchodzi analitycznie i nie zabiera głosu, kiedy nie jest w stu procentach przygotowany do dyskusji. Sprawdzi się w takich zawodach jak: makler giełdowy, praw-

Oskar Mirosławski z Ponieca

nik czy też pedagog. Liczbą Oskara jest 1, kolorem żółty, a kamieniem chryzolit. W naszej gminie mieszka 13 mężczyzn noszących to imię. W Poniecu jest ich 5 i po jednym w Janiszewie, Teodozewie, Sarbinowie, Rokosowie, Żytowiecku, Łęce Wielkiej, Waszkowie i w Dzięczynie. Najstarszy Oskar ma 24 lata i jest mieszkańcem Dzięczyny, najmłodszy zaś to sześciolatek z Ponieca.


Wspólnie przez życie WIEŚCI Z GMINY PONIEC

W styczniu jubileusz diamentowych godów obchodzili państwo Marianna i Marian Maćkowiakowie ze Śmiłowa.

Ich ślub cywilny odbył się 9 stycznia 1959 roku w Radzie Gromadzkiej w Łęce Małej, natomiast ślub kościelny wzięli kilka dni później - 15 stycznia w kościele parafialnym w Żytowiecku. Pani Marianna, z domu Ziemlińska, urodziła się 10 sierpnia 1930 roku w Czarkowie. Miała dwie starsze siostry - Helenę i Pelagię. Ukończyła dwie pełne klasy w szkole w Czarkowie, w roku 1939 rozpoczęła naukę w niemieckiej szkole w Drzewcach. Rodzina pani Marianny w styczniu 1940 roku została wysiedlona do Łodzi, a następnie do miejscowości Wielątki Nowe, pod rosyjską granicę. Wysiedleńcy pracowali tam w gospodarstwach, opiekowali się małymi dziećmi. Pani Marianna trafiła do rodziny tkackiej. Po kilku latach, dzięki staraniom ojca, rodzinie udało się wrócić do Milicza. Zamieszkali tu u rodziny niemieckiej, z którą udało im się zaprzyjaźnić.

Tutaj pani Marianna zachorowała na tyfus i dzięki pomocy Niemca Obera leczono ją w niemieckim szpitalu zakaźnym. Do Czarkowa rodzina wróciła w lutym 1945 roku i przez wiele lat odbudowywała swe gospodarstwo.

50 lat razem

W piątek, 11 stycznia, jubileusz złotych godów obchodzili państwo Krystyna i Stanisław Makowscy z Drzewiec.

Ich ślub odbył się w 1969 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzemieniewie oraz w kościele w Świerczynie. Pani Krystyna urodziła się 9 marca 1946 roku w Karchowie koło Krzemieniewa. Jest najstarszą z siedmiorga rodzeństwa. Uczyła się w szkole podstawowej w Belęcinie Nowym. Po szkole pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców, a gdy skończyła 18 lat zatrudniła się w Przetwórni Wód

Gazowanych w Lesznie. Pan Stanisław jest starszy od swej żony o dwa lata. Urodził się 1 września 1944 roku w Łęce Wielkiej. Ma trzy młodsze siostry i młodszego brata. Uczył się w miejscowej szkole, a po lekcjach pomagał w gospodarstwie. Gdy miał 22 lata, został powołany do odbycia służby wojskowej w jednostce w Poznaniu. Po 18 miesiącach wrócił do domu. Z panią Krystyną poznał się w

Pan Marian urodził się 20 listopada 1928 roku w Leforest w północnej Francji. Rodzina Maćkowiaków przebywała tam na robotach. Ojciec pracował w kopalni kamienia, starsza siostra uczyła się w miejscowej szkole a pan Marian pozostawał pod opieką

1967 roku na zabawie tanecznej w Belęcinie. Po dwóch latach narzeczeństwa pobrali się i zamieszkali w domu rodzinnym pana Stanisława. W 1970 roku rodzina przeprowadziła się do Głogowa. Tam również pracowali w gospodarstwach. Po 10 latach, w 1980 roku, zamieszkali w Drzewcach, gdzie kupili małe gospodarstwo. Przez wiele lat, wspólnymi siłami, rozbudowywali je. Dziś majątek zapisany jest na najstarszego wnuka

[5]

matki. Gdy mały Marian miał 7 lat, rodzina wróciła do kraju, do swojego gospodarstwa w Bogdankach. Tutaj też urodziła się młodsza siostra pana Mariana. Rodzeństwo uczyło się w szkole podstawowej w Łęce Wielkiej, a później pracowało w gospodarstwie ojca. W latach 1946 - 1948 pan Marian odbywał służbę wojskową w jednostce w Giżycku. Nasi jubilaci poznali się w 1957 roku na weselu znajomych. Po dwóch latach wzięli ślub, a następnie zamieszkali w Czarkowie i zaczęli wspólnie prowadzić gospodarstwo. Od roku 2002 małżeństwo zamieszkało w Śmiłowie u syna Mariusza i synowej Barbary. Nasi jubilaci mają trzech synów: Grzegorza, Eugeniusza oraz Mariusza. Dochowali się także siedmiorga wnucząt oraz jeden prawnuczki. Wspaniałym małżonkom składamy serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i dalszego udanego pożycia. Niech przykład tak zgodnego i pełnego miłości życia naszych jubilatów będzie wzorem dla nas wszystkich. MK

Bartosza, którego rodzina mieszka z dziadkami. Państwo Makowscy mają czworo dzieci: synów Sławomira i Jerzego oraz córki Aldonę i Justynę. Dochowali się dwanaściorga wnuków i pięciorga prawnuków. Naszym kochanym jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i dalszego udanego pożycia. MK

W grudniu uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej w Poniecu z wychowawcami i panią dyrektor Anną Krauze wybrali się do "lawendowej" pracowni znajdującej się w Kleszczewie. Właścicielka czekała na gości z niecierpliwością. Powitała wszystkich z otwartymi ramionami i szczerym uśmiechem, zapraszając do "Lawendowej chatki". Tam na dzieci czekały wspaniałe atrakcje. Każdy z uczestników otrzymał drewnianą choinkę i zawieszki świąteczne, które musiał ozdobić metodą decoupage. Po wyczerpującej pracy wszyscy otrzymali pyszny placek drożdżowy i słodką herbatę z sokiem lawendowym.


[6]

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Zmiany w podatku akcyzowym na rok 2019

W 2019 roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2019 roku w terminie: - od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich ko-

piami) od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. dokumentującymi zakup oleju napędowego, - od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami) od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. potwierdzającymi zakup oleju napędowego. Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:100 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór nowego wniosku o zwrot

Świąteczne spektakle

Bożonarodzeniowe jasełka to już tradycja w Szkole Podstawowej w Poniecu. W tym roku miały dość nietypową formę i stanowiły część spektaklu teatralnego pt. "Ratujmy święta", który przygotowali starsi uczniowie szkolnego Koła Teatralnego, prowadzonego przez Martę Dołęgę. Przedstawienie łączyło czasy współczesne z początkami naszej ery - po przekręceniu wskazówek zegara uczniowie i nauczyciele byli świadkami cofnięcia w czasie, do czasów narodzin Chrystusa. Najważniejsze było jednak przesłanie -

kolorowe choinki, prezenty i świąteczna gonitwa nie powinny nam przesłonić prawdziwej intencji świąt Bożego Narodzenia. Młodsi uczestnicy Koła Teatralnego po raz pierwszy przygotowali własne przedstawienie oparte na znanym wszystkim utworze Adama Mickiewicza pt. "Pani Twardowska". Obecność diabła i zaprzedania mu duszy przez Twardowskiego również skłaniała do przemyśleń oraz stanowiła integralną całość ze świątecznym spotkaniem. Między dwoma spektaklami wszyscy wspólnie kolędowali, śpiewając znane kolędy i pastorałki.

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Poniecu, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

NOWOŚĆ! Dodatkowo w przypadku posiadania przez producenta rolnego siedziby lub kilku siedzib stada, położonych na terenie jednej lub kilku gmin, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia siedziby stada, producent rolny załącza dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Kolędowanie w Łęce Wielkiej Ponieważ zwyczaj wspólnego rodzinnego śpiewania kolęd zanika, w Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej, co roku organizowany jest Przegląd Kolęd i Pastorałek. 19 grudnia odbył się już po raz ósmy. Celem przeglądu jest podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd oraz umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych. W tej edycji udział wzięło 18 dzieci ze wszystkich grup wieko-

wych. Klimat przeglądu pozwolił wszystkim wejść w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz dał przedszkolakom niezapomniane przeżycia. Po przesłuchaniach, wnikliwej ocenie wszystkich wykonawców i burzliwej naradzie komisja postanowiła wyróżnić wszystkie dzieci uczestniczące w przeglądzie. Mali artyści otrzymali dyplomy, drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców oraz słodycze od sołtysa i Rady Sołeckiej. DK

W tygodniu przedświątecznym, kiedy każdy myślał już o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia, Gminna Bibllioteka w Poniecu zaprosiła na spotkanie kolędowe, podczas którego kolejny raz poezja połączyła się z muzyką. Wieczór uprzyjemniła Sabina Klak - autorka wielu wierszy oraz towarzyszący jej zespół Mus Trio. Również tym razem zaprezentowała nam własną twórczość, wprowadzając w bardzo świąteczny nastrój wszystkich przybyłych na spotkanie. GCK


WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Ponieckie Mikołaje Mimo przygotowań do świąt i codziennych obowiązków młodzi mieszkańcy gminy Poniec znaleźli czas i chęć, by wesprzeć potrzebujących. W ramach prowadzonej powiatowej akcji "MIKOŁAJE 2018" uczniowie i wychowawcy Szkoły Podstawowej w Poniecu i Szkoły Podstawowej w Żytowiecku objęli patronatem dzieci z rodzin najuboższych oraz osoby starsze, samotne oraz niepełnosprawne i przygotowali dla nich świąteczne paczki pod choinkę.

W czasie spotkań z organizatorami akcji młodzież przekazała paczki, które następnie za pośrednictwem pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu dotarły dyskretnie do rodziców dzieci. Paczki trafiły do dzieci jako prezenty od ich rodziców. Prezenty dotarły też do samotnych seniorów i osób niepełnosprawnych. Kolejne paczki przygotowali wolontariusze z Powiatowego Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia DZIECKO i przekazali je osobom i rodzinom w potrzebie z gminy Poniec. Łącznie do mieszkańców gminy trafiły 42 paczki. PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie DZIECKO nadały Szkole Podstawowej w Poniecu i Szkole Podstawowej w Żytowiecku honorowe tytuły "MIKOŁAJ 2018". Akcja była anonimowa, obdarowywany nie poznał danych swego darczyńcy, a osoba przygotowująca paczkę - nazwiska obdarowywanego. Listy i paczki opatrzone są kodem i określeniem płci oraz wieku dziecka lub osoby starszej. Darczyńca, który decyduje się

Minione święta Bożego Narodzenia były doskonałą okazją, aby spotkać się przy wigilijnym stole. Po spotkaniu drużyn seniorów Piasta Poniec przyszedł czas na klubowe grupy młodzieżowe. Podobnie jak starsi koledzy, także i młodzież Piasta zasiadła do wigilijnego stołu w restauracji Kryształowa. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli młodzi piłkarze i członkowie sekcji siatkówki. Prezes klubu PKS PIAST Poniec Krystian Juśkiewicz w swym przemówieniu przypomniał najważniejsze osiągnięcia, którymi mogą się pochwalić młodzi reprezentanci klubu oraz podziękował trenerom i wszystkim zawodnikom za zaangażowanie i godne repre-

zentowanie barw klubu. Jako że spotkanie miało świąteczny charakter, oprócz życzeń

nie mogło zabraknąć prezentów. Te wręczali obecni na spotkaniu: burmistrz Ponieca Jacek Widyński

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku, pełen miłości, wybaczenia, wyciągnięcia do siebie nawzajem ręki oraz spotkania z ludźmi, których kochamy. Czas ten wyróżnia tradycja wspólnego zasiadania do wieczerzy wigilijnej. Swoje spotkanie wigi-

lijne obchodzą również członkowie Klubu Seniora Złota Jesień w Poniecu. Ostatnie odbyło się 13 grudnia, w restauracji Kryształowa w Poniecu. Przy stole wigilijnym nie mogło zabraknąć corocznych wigilijnych gości - burmistrza Ponieca Jacka

Młodzież przy wigilijnym stole

Podzielili się opłatkiem

Widyńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Kusza, proboszcza ponieckiej parafii ks. Krzysztofa Szymendery, dyrektora Gminnego Centrum Kultury Macieja Malczyka, kierowniczki Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, a zarazem opiekunki

[7]

wziąć udział w akcji i przygotować dla kogoś paczkę, ma okazję wcielić się w dobrego ducha. To sam darczyńca też decyduje o tym, co może sprawić radość dziecku lub osobie w potrzebie.

oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz. Każdy z zawodników otrzymał słodki upominek z bonem podarunkowym. Burmistrz Ponieca podkreślił, że gmina stwarza doskonałe warunki do treningów, a kadra szkoleniowa posiada wszelkie kwalifikacje, aby podnieść poziom sportowy młodych zawodników. Kończąc swoje przemówienie dodał, że pokonywanie kolejnych szczebli swojej przygody ze sportem jest procesem długotrwałym i trudnym, dlatego też życzył trenerom i zawodnikom wytrwałości i konsekwencji, wierząc, że praca przyniesie efekty, a gmina Poniec i klub doczekają się w niedalekiej przyszłości reprezentantów kraju. Warto dodać, że w spotkaniu uczestniczyli prawie wszyscy członkowie klubu, tak więc do stołu zasiadło przeszło 80 osób.

Klubu Hanny Koniecznej, przewodniczącego Koła Krajowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kazimierza Musielaka oraz delegacji z zaprzyjaźnionych klubów z Krzemieniewa i Rydzyny. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od powitania uczestników przez przewodniczącą klubu Stanisławę Bielak, która złożyła wszystkim życzenia zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Życzenia złożyli również zaproszeni goście. Nim wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole, nastąpił bardzo wzruszający moment dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Wigilia nie byłaby tak niezwykła, gdyby podczas wspólnego świętowania zabrakło dźwięków kolęd. Tradycyjnie już o oprawę muzyczną zadbał Czesław Lipowicz, a towarzyszyła mu solistka Jagoda Wróblewska. Jak co roku spotkanie opłatkowe było doskonałą okazją do rozmów i wspomnień o tych, których już wśród nas nie ma. Życzymy sobie, by za rok spotkać się w tym samym lub liczniejszym gronie. MK


Wiedeński klimat w Po [8]

dok. ze str. 1

W niedzielę, 6 stycznia, w hali sportowo - widowiskowej w Poniecu odbył się III Koncert Noworoczny. Podobnie jak w roku poprzednim widzowie mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania dwóch występów. Zainteresowanie koncertami było ogromne i ponownie udało się zapełnić wszystkie dostępne miejsca. Pierwszy rozpoczynał się o godz. 15, druga odsłona miała miejsce o godz. 18.30. Motywem przewodnim pierwszej części koncertu były wątki patriotyczne związane ze 100 - leciem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Powstania Wielkopolskiego. Część druga była bardziej rozrywkowa z wykorzystaniem materiałów z warsztatów przeprowadzonych z Poznańską Piętnastką, a także z aranżacjami z doskonałym gitarzystą Wojtkiem

WIEŚCI Z G

Frąckowiakiem. Na scenie wystąpiło kilkudziesięciu muzyków, którymi dowodził jedyny i niezastąpiony Wiktor Bąk. Uroczystość w sposób profesjonalny, ale również humorystyczny, tradycyjnie już poprowadziła Agnieszka Liman. Koncert rozpoczął się od wykonania utworu "Wiwat marsz" autorstwa Leona Landowskiego. Następnie orkiestra wykonała niezwykle trudny utwór, jakim jest "Light Cavalry" Franza von Suppe. Dodatkową atrakcją były występy taneczne Anny Apolinarskiej i Michała Duszewskiego ze szkoły tańca Margo. Warto dodać, że Michał podczas koncertu łączył rolę muzyka oraz tancerza. Na scenę wniesiono również puchar, który orkiestra wywalczyła na międzynarodowym festiwalu muzycznym we Włoszech oraz wyświetlono zdjęcia, które wprowadziły nas w klimat tam-

tego wielkiego sukcesu. Zwieńczeniem niedzielnego występu było zagranie przez muzyków "Marszu Radetzkiego" Johanna Straussa. Podczas koncertu zebrana w hali publiczność nie szczędziła orkiestrze zachwytów i raz po raz nagradzała artystów gromkimi brawami. A nawet owacją na stojąco. W przerwie koncertu zebrani goście mieli okazję spróbować pysznych wypieków przygotowanych przez rodziców instrumentalistów, którzy także aktywnie włączyli się w organizację całego przedsięwzięcia. Do kupienia były również pamiątkowe kalendarze, które bardzo szybko znalazły swoich nabywców. Cała kwota z ich sprzedaży powędrowała na konto orkiestry. Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ponieca dziękuje za obecność, wsparcie i wspaniałą atmosferę zapraszając równocześnie już za rok. MK


oniecu

[9]

GMINY PONIEC

Trenowały na warsztatach

Grupy taneczne "Natia Poniec Team" z GCK w Poniecu trenowały na czterodniowych warsztatach pod czujnym okiem trenerki Anety Wrotyńskiej.Celem przewodnim warsztatów było opanowanie układów konkursowych, podniesienie kondycji, siły, overstreching i skoki na ścieżce.

Dziewczęta sumiennie przepracowały ten czas i stanęły w ostatnim dniu do rywalizacji konkursowej, mającej na celu podsumowanie pracy i danie wskazówek do dalszych ćwiczeń. Wszystkie zaprezentowały wysoki poziom umiejętności. Oceniane były przez jury, które przyznało medale zawodniczkom w dwóch kat.wiekowych. Najwyżej ocenione zostały pokazy Wiktorii Wrotyńskiej, Kornelii Urbaniak, Natalii Gol (kat.młodsza) Oliwii Brodziak, Eweliny Jankowskiej i Anny Mróz (kat.starsza) Statuetkę najlepszych tancerek grupy Natia Poniec Team zdobyły Wiktoria Wrotyńska i Oliwia Brodziak, które wykonały układy perfekcyjnie.

Złośliwości jej królewskiej mości

W środowe popołudnie, 16 stycznia, zaproszono dzieci na spektakl o zasadach dobrego wychowania pt. " Złośliwości jej królewskiej mości". Spektakl przedstawiał losy rozwydrzonej i niegrzecznej księżniczki Alicji. Dziewczynka była bardzo próżna i źle traktowała swoich poddanych: wystraszoną żabkę, głodnego starca i chłopczyka, który nie miał ani jednej zabawki do zabawy. Nie chciała dzielić się z innymi, dokuczała służbie, a nawet swoim rodzicom. Za swoje niegrzeczne zachowanie została w końcu ukarana przez Czarodzieja, który zamienił ją w żabę. Dla próżnej i przyzwyczajonej do wygód księżniczki była ta najgorsza kara.

Poznała wtedy, jak to jest, gdy wszyscy ją przeganiają i nie przejmują się jej losem. Na szczęście spotkała na swej drodze tych, którym sama wcześniej odmówiła pomocy. Ku jej zaskoczeniu, wszyscy wyciągnęli do niej pomocną dłoń. Żabka natrafiła także na księcia, który szukał księż-

niczki Alicji. Dzieci bardzo zaangażowały się w losy księżniczki. Starały się jej pomóc, podpowiadając, jak ma się zachowywać, by zmienić się na lepsze. Przygody bohaterów wywoływały także wiele śmiechu. Po spektaklu dzieci i ich rodzice nagrodziły aktorów gromkimi brawami.


[ 10 ]

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Kędzierzyn-Koźle z pucharem burmistrza Ponieca

W sobotę 5 stycznia, w hali OSiR w Poniecu odbył się Noworoczny Turniej trójek chłopców o puchar Burmistrza Ponieca, do którego przystąpiły 34 zespoły z 7 województw. Poniec gościł drużyny z województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego plasujące się w swojej kategorii w czołówce krajowej. Na ponieckim parkiecie do gry przystąpili złoci, srebrni i brązowi medaliści Mistrzostw Polski z 2018 roku oraz wiele innych znakomitych drużyn. Co za tym idzie, turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Każdy z zespołów rozegrał od 10 do 12 spotkań. W meczu finałowym oglądaliśmy kapitalny pojedynek pomiędzy zespołami z Kędzierzyna-Koźla i Ozorkowa i niesamowitą pogoń chłopaków z PSP 11 i odwrócenie

meczu ze stanu 12 - 19 do 21 - 19! MVP turnieju został zawodnik zwycięskiej drużyny - Marcel Steyer. Wielkie podziękowania należą się rodzicom, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji tur-

nieju i dzięki którym wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Duże brawa również dla dziewczyn z ponieckiej drużyny, które przez cały dzień znosiły trud sędziowania pojedynków. Oczywiście nie obyło się bez pomocy stałych partnerów

Pokój zagadek dla uczniów

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej w Żytowiecku stworzony został pokój zagadek. Po wypiciu tajemniczego eliksiru uczniowie zostali przeniesieni w czasie do gabinetu Józefa Piłsudskiego. Rozwiązując liczne zagadki i łamigłówki musieli znaleźć szyfr do sejfu, w którym Piłsudski schował ważną depeszę do Romana Dmowskiego.

Kolejne turnieje za siatkarzami Piasta Poniec. W dniach 28 i 29 w Jarocinie rywalizowały dziewczyny w kategorii trójek i czwórek. Pierwszego dnia PIAST wystawił do rywalizacji dwa zespoły. Kamila Borowiec, Martyna Sawarzyńska i Maria Sobczyk zajęły miejsce VII. Natomiast Julia Małyszek, Zosia Ratajczak i Zuzia Lisiecka ukończyły zawody na podium, zajmując miejsce II. Kolejnego dnia do rywalizacji przystąpiły czwórki w składzie: Kasandra Juskowiak, Roksana Rychel, Amelia Zielińska, Jessica Musielak które wywalczyły miejsce VI. ŁK

Piasta Poniec: RASCO, ALFA ELECTRIC, Borowiec - gospodarstwa rolne i RMW Gbr - po raz kolejny jesteście niezastąpieni. Puchary i medale zostały ufundowane przez gminę Poniec oraz GCK w Poniecu.

Uczestnicy zabawy szukali ukrytych wskazówek, skanowali telefonami odnalezione kody QR, układali puzzle, odczytywali wiadomości napisane niewidzialnym atramentem i ostatecznie odnajdywali ukryty sejf. W pokoju jednocześnie znaleźć się mogła grupa do 6 osób. Ponieważ chętnych było dużo, grupy korzystać mogły z pokoju przez 2 tygodnie. Wszyscy wychodzili z niego zadowoleni z pytaniem "kiedy będzie następny?".

Pod koniec grudnia rozegrano II Turniej im. Edmunda Bojanowskiego. Na turniej przyjechało około 50 zawodników z całej Wielkopolski. Brajan Skiba, Kamil Szczerbala oraz Wojciech Walencki reprezentowali tenisistów z Ponieca. Brajan oraz Kamil po bardzo dobrej grze zakończyli swoje zmagania po wyjściu z grupy, natomiast Wojciech Walencki zdobył 3. miejsce pokonując Pawła Żarskiego 3:0. W turnieju zwyciężył Jakub Jankowski - zawodnik I Ligowej Drużyny z Zielonej Góry. W klasyfikacji generalnej po dwóch turniejach prowadzi Wojciech Walencki z Ponieca przed Maciejem Wiśniewskim z Poznania oraz Mateuszem Banaszakiem z Gostynia. Finałowy turniej odbędzie się w marcu br.


WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Siódma Zakładowa Liga Bowlingowa

Po ośmiu tygodniach zaciętej rywalizacji poznaliśmy triumfatorów VI edycji Zakładowej Ligi

Bowlingowej. Rozgrywki jak zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, a

Chłopak na medal Wspaniałymi sukcesami sportowymi może pochwalić się 11 - letni Maksymilian Kuźniak z Ponieca, który jest członkiem Klubu Sportowego TIGER Wielkopolska taekwondo&kickboxing. W ostatnich tygodniach członkowie klubu brali udział w wielu zawodach, z których przywieźli mnóstwo medali. Wzięli udział m. in. w dużym turnieju w Opolu, który miał charakter międzynarodowy, a startowało w nim 560 zawodników z Polski, Irlandii, Czech, Mołdawii i Rosji. Maksymilian wywalczył tam srebrny medal w kategorii techniki specjalne. Natomiast w II Mikołajkowych Mistrzostwach Taekwondo, które odbyły się w Gostyniu, zdobył medal złoty i srebrny. Młodemu zawodnikowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. MK

uzyskane wyniki niejednokrotnie świadczyły o wysokim poziomie uczestników. Zdobycze punktowe

[ 11 ]

w klasyfikacji generalnej tak się ułożyły, że w walce o zwycięstwo pozostały trzy drużyny - St. Perkoz II, Woldrew i PZW Perkoz. Najlepiej z presją wyniku poradziła sobie para PZW Perkoz: Wojciech Przybylak - Paweł Sibiński, w ostatniej rundzie zbijając 627 kręgli zajęli drugie miejsce. Lider po siedmiu kolejkach - St. Perkoz zdobył 601 punktów, co dało mu czwartą pozycję. Wicelider - Woldrew - nie zaliczył udanej gry. Wynik 528 pkt dał mu odległą 12. lokatę. Po podliczeniu zdobytych punktów okazało się, że przewaga PZW Perkoz nad St. Perkoz wyniosła tylko 1.4 pkt. Gratulujemy zwycięzcom i już teraz zapraszamy do kolejnej edycji ligi. OSiR

Wtorki to tradycyjny czas, kiedy tory bowlingowe w hali sportowo - widowiskowej w Poniecu są zarezerwowane dla graczy 50+. Amatorzy gry w bowling spotykają się regularnie i rywalizują w swoich rozgrywkach. Te składają się z czterech etapów: wiosna - lato - jesień - zima. W piątkowy wieczór 21 grudnia, w świątecznej atmosferze podsumowano cały rok 2018. Jak skrzętnie podliczono, grupa rozegrała aż 50 rund. Każda z nich była punktowana i zaliczana do sumy, która decydowała o wyższej lokacie. Zwycięzcą całego cyklu okazał się Wojciech Wojciechowski. Zdobył on łącznie 1207 punktów zwyciężając w każdym z czterech etapów. Drugie miejsce przypadło Ryszardowi Gierze, zdobywcy 970 pkt. Na najniższym stopniu podium stanął Wojciech Przybylak, który zakończył rok z 949 pkt. Trójka najlepszych graczy została obdarowana okolicznościowymi pucharami i nagrodami rzeczowymi, ponadto każdemu z uczestników wręczono małą statuetkę i drobną nagrodę. OSiR

Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej w Żytowiecku zakończyli zajęcia na basenie w Gostyniu w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". W czasie 20 godzin zajęć uczniowie doskonale radzili sobie z ćwiczeniami oswajającymi ich z wodą. Dzieci korzystały z nauki pływania bardzo chętnie, nie mogąc się doczekać kolejnych wyjazdów. Nauczyły się w sposób bezpieczny i odpowiedzialny korzystać z basenu, bardziej się zintegrowały, miały możliwość aktywnego spędzania czasu z rówieśnikami. Zajęcia umożliwiły dzieciom nabycie podstawowych umiejętności pływania.


[ 12 ]

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Ponieckie drogi do wolności Dramat w Gościejewicach

Walki na odcinku ponieckim miały charakter aktywnej obrony. Powstańcy walczyli o utrzymanie linii frontu, który przebiegał od Sowin przez Zawadę, Waszkowo, Janiszewo do Miechcina. Niemcy dążyli do zajęcia tych miejscowości, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla Ponieca i obszarów położonych w głębi Wielkopolski. O poszczególne wioski toczyły się walki, przechodziły one z rąk do rąk.

Szczególnie zacięty i krwawy bój rozegrał się 19 stycznia 1919 r. o Gościejewicach. W pałacu będącym własnością niemieckiego oficera W. Reinecka, stacjonował oddział Grenzschutzu. Byli to żołnierze 5. kompanii II batalionu 47 pułku piechoty. Oprócz broni ręcznej byli uzbrojeni w pięć karabinów maszynowych. Obecność silnego oddziału w pobliżu Ponieca była bardzo niebezpieczna, tym bardziej, że Niemcy mogli liczyć na wsparcie z Bojanowa. Obawy polskiego dowództwa nie były bezzasadne. Już w pierwszych dniach walk Niemcy zaatakowali polską placówkę w Zawadzie. Powstaniec Franciszek Jurgawka z Gostynia tak opisał ten atak: "Po dwóch dniach pozornej ciszy oddział niemiecki liczący około 40 żołnierzy, w rozciągniętym szyku zaatakował nasze posterunki we wsi Zawada. W porę rozpoznani Niemcy dostali się w ogień flankowy. Starcia nie wytrzymali i uciekli, porzucając lekki karabin maszynowy i 7 skrzynek amunicji. Wzięliśmy do niewoli jednego ciężko rannego Niemca. Ta potyczka podniosła nas na duchu." Przez następne dni Niemcy nie podejmowali ataku, jednak, co jakiś czas, ostrzeliwali polskie pozycje. Istniała obawa, że prowadzą rozpoznanie terenu przed kolejnym atakiem. W tej sytuacji w dowództwie Grupy "Leszno" zapadła decyzja odebrania Niemcom Gościejewic. Przygotowania do wypadu rozpoczęto już w dniu 18

Głaz pamiątkowy przy drodze Poniec-Bojanowo.

stycznia 1919 roku. Atak nastąpić miał rankiem następnego dnia. Około godziny 6 rano 19 stycznia wyznaczone do wypadu plutony zajęły pozycje wyjściowe otaczające osadę z trzech stron (południa, północy i wschodu). Na tyły, od strony Bojanowa, skierowano jeden ciężki karabin maszynowy z obsługą (Stanisław Kaczmarek, Franciszek Pachurka i Walenty Gała), która otrzymała także rozkaz zniszczenia połączenia telefonicznego z niemiecką załogą w Bojanowie. Całością operacji kierował dowódca odcinka ponieckiego ppor. Józef Ceptowski. Od strony Zawady Gościejewice miała atakować kompania Wojciecha Eitnera, który po latach zrelacjonował bój w sposób następujący: "(…)otrzymałem rozkaz wycofać kompanię do Zawad i stąd wysłać parlamentariusza w osobie właściciela Zawad, Niemca rotmistrza, do Gościejewic. Parlamentariusz ten został wysłany i poinformowany, że Niemcy powinni się poddać do godz. 8 rano, przy czym jedna część miała wyruszyć w stronę Bojanowa, a druga Sowin. Przecięto też połączenie telefoniczne z Bojanowem, którą to pracę wykonywał powstaniec kapral Stanisław Mayer z Gostynia. Po odejściu parlamentariusza wyruszyłem z kompanią pod Gościejewice i rozsypałem tutaj kompanię w tyralierkę w polu, oczekując wyniku pertraktacji. Wtem Niemcy otwarli na nas ogień z kulomiotów, a o umówionej godz. wrócił parlamentariusz z Gościejewic i przyniósł odpowiedź, że Niemcy bronić się będą do ostatniego naboju. Wówczas otworzyłem ogień zbiorowy na pałac w Gościejewicach. Było to hasło dla drugiej kompanii, by rozpoczęła równocześnie atak z przeciwnej strony. Moja kompania była kompanią zaczepną i na nią skierowany był cały ogień od strony Gościejewic". Z innych źródeł wiadomo, że najpierw powstańcy zlikwidowali stanowiska karabinów maszynowych rozlokowanych wokół wsi, a następnie podjęli szturm pałacu. Józef Ceptowski relacjonował prawie 50 lat po tych wydarzeniach: "Kiedy Niemcy w pałacu odmówili złożenia broni, szybko opanowa-

liśmy stanowisko 4 ckm w bramie wjazdowej i skokami dotarliśmy do ścian pałacu. Po wrzuceniu kilku granatów ręcznych do środka Niemcy pod dowództwem porucznika poddali się". Gościejewice zostały zdobyte. Niemcy stracili kilku poległych i 37 wziętych do niewoli, w tym zastępcę oficera. Powstańcy zdobyli 5 karabinów maszynowych, 3 wozy z amunicją, skrzynie z granatami i kilka koni. To zwycięstwo było jednak okupione dużymi stratami. W czasie walki polegli: Władysław Cybulski, Jan Heinsch, Czesław Poradzewski, Franciszek Busz, Feliks Gulczyński, Jan Cheja, Andrzej Maślanka, Andrzej Piosik. Z kolei kilkunastu powstańców zostało rannych. Przetransportowano ich do szpitala w Poniecu. Spośród rannych kilku zmarło. Wycofujący się w stronę Bojanowa Niemcy starli się z obsługą karabinu maszynowego. Wskutek wymiany ognia poległ Walenty Gała i nieznany z nazwiska powstaniec - marynarz. Pozostali dwaj - S. Kaczmarek i F. Pachurka, po wyczerpaniu amunicji ukryli karabin maszynowy pod śniegiem w rowie. Jakiś czas bronili się prowadząc ogień z karabinów ręcznych. Otoczeni jednak przez Niemców dostali się do niewoli. Ciekawe są ich dalsze losy. Po brutalnych przesłuchaniach w Lesznie odesłani zostali do obozu internowanych w Żaganiu. Tutaj spotkali powstańca Seweryna Haertle, który dostał się do niewoli tego samego dnia pod Waszkowem. Haertle był chory, więc Niemcy zgodzili się uwolnić go. Kaczmarek i Pachurka przesłali przez niego do swego oddziału gryps ze szkicem sytuacyjnym ukrytego karabinu maszynowego i zwłok poległych. Na tej podstawie odnaleziono zarówno broń, jak i ciała zabitych, które pochowano. W czerwcu 1919 r. pod pretekstem wyrażenia zgody na wyjazd do pracy w głąb Niemiec zostali zwolnieni z obozu, lecz zamiast do Westfalii, przez Częstochowę powrócili do swojej jednostki. Bój o Gościejewice jest zaliczany do najbardziej krwawych potyczek, jakie stoczono w okresie powstania na odcinku frontowym

Ppor. Józef Ceptowski dowódca odcinka Poniec.

Grupy "Leszno". Wśród powstańców panowała opinia, że dowódca wypadu niepotrzebnie wysłał do Niemców parlamentariusza. W ten sposób nie wykorzystał atutu, jakim jest zaskoczenie przeciwnika. Ostrzeżeni Niemcy mogli się lepiej przygotować do obrony, czego skutkiem były ciężkie straty powstańców. Z kolei dowódca Józef Ceptowski napisał, że część poległa już poprzedniego dnia, tj. 18 stycznia pod Gościejewicami, a pozostali zginęli przy zdobywaniu stanowiska jednego z ckm-ów niemieckich. Opisane wydarzenia upamiętnia głaz narzutowy odsłonięty w czterdziestą ich rocznicę (1959) na skrzyżowaniu dróg Bojanowo - Poniec - Gościejewice.

Źródła: • A. Bitner - Nowak, Z. Wojciechowska, G. Wojciechowski, Dzieje Ponieca, Poniec 2000 • S. Jankowiak, B. Pauer, Ziemia Gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim, Gostyń 1989 • Henryk Duda. Powstanie Wielkopolskie w Gościejewicach i Sowinach na tle wydarzeń w Wielkopolsce. Strona internetowa gminy Bojanowo h t t p s : / / w w w. g m i n a b o j a n o w o . pl/asp/pl_start. asp?typ=14&menu=128 (dostęp 7. 01. 2019) • Wojciech Eitner. Mój udział w pierwszych dniach powstania. "Kronika Gostyńska" 1939.t. X, nr 1.s. 3 - 5 strona internetowa Muzeum w Gostyniu http://www.muzeum. gostyn. pl/PAMI%C4%98TNIKI%20I%20WSPO MNIENIA?idAkt=664 (dostęp 7. 01. 2019) • Franciszek Jurgawka. Walki pod Lesznem, w: "Przeciw pruskiemu zaborcy. Wspomnienia i listy uczestników Powstania Wielkopolskiego" wybór i opracowanie Ludwik Gomolec, Bogusław Polak, Warszawa 1979.s39 - 40

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI


WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Kalendarium ponieckie Z dziejów oświaty Część 9:

1921 - Dotychczasowa 6 - klasowa Miejska Szkoła Komunalna została przekształcona w szkołę 7 - klasową. W połowie lat dwudziestych zmieniła nazwę na Publiczną Szkołę Powszechną. Przez pewien okres istniała w niej odrębna klasa dla dzieci niemieckich wyznania ewangelickiego. W roku szkolnym 1921/1922 Miejska Szkoła Komunalna liczyła 480 uczniów, tym 42 wyznania ewangelickiego. Kierownikiem (rektorem) był Stanisław Piszczek, który później zmienił nazwisko na Zamorski. W okresie od 10 grudnia 1921 do 17 stycznia 1922 zostały zawieszone zajęcia w Szkole Dokształcającej z powodu braku opału. Z dniem 15 sierpnia 1921 r. w Szkole Dokształcającej zmniejszono liczbę godzin z powodu braku odpowiedniej liczby nauczycieli. Sytuacja poprawiła się z dniem 1 października 1921 r., gdy w Szkole Dokształcającej został zatrudniony trzeci nauczyciel. 1924 - Likwidacja Szkoły Katolickiej, do której uczęszczały dzieci z Wydaw, Zawady i Dzięczyny. Dzieci ze zlikwidowanej szkoły przeszły do Miejskiej Szkoły Komunalnej. Budynek po tej szkole miał służyć organizowaniu kursów dokształcających w ramach tzw. oświaty pozaszkolnej. Wskutek likwidacji Szkoły Katolickiej liczba uczniów Miejskiej Szkoły Komunalnej wzrosła do 523. Władze miejskie przeznaczyły w roku 1923/1924 sumę 500 tysięcy marek polskich na zakup książek i zeszytów dla biednych dzieci. Podobną kwotę oferował również Ludwik Łazarski. 1926 - W skład Rady Szkolnej Miejscowej wchodzili następujący obywatele Ponieca: Franciszek Bartkowiak, Antoni Cugier, Jan Grześkowiak, Jan Maćkowiak, Józef Cichowski, Łukasz Domagała, Maksymilian Matysiak, Józef Nawroczyk. Ponadto w Radzie zasiadał delegat Magistratu (władz miejskich) i kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej. Rada określała wysokość budżetu szkolnego, decydowała o pracach remontowych oraz ustalała wynagrodzenie i dodatkowe świadczenia kierownika oraz woźnego szkolnego. 1927 - Dyrektorem Publicznej Szkoły Powszechnej został Stanisław Rychlewski. 1929 - Młodzież szkolna zorganizowała w sali Ratajczaka jasełka wg Lucjana Rydla "Betlejem Polskie". Dochód z przedstawienia przeznaczono na pokrycie kosztów wycieczki do Poznania na Powszechną Wystawę Krajową. Z początkiem roku szkolnego 1929/1930 Publiczna Szkoła Powszechna liczyła 351 uczniów w 10 oddziałach. W szkole uczyło 10 nauczycieli.

Źródła: •A. Bitner - Nowak, Z. Wojciechowska, G. Wojciechowski, Dzieje Ponieca, Poniec 2000 • Kronika Państwowej Szkoły Dokształcającej w Poniecu

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Kolejny raz przed świętami Bożego Narodzenia Szkoła Podstawowa w Żytowiecku wzięła udział w akcji "Mikołaje 2018", organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Akcja polegała na zrobieniu paczek świątecznych dla wybranych dzieci, które zostały wytypowane przez PCPR, w tym roku byli to: dziewczynki w wieku 7, 10 i 13 lat oraz chłopcy w wieku 9, 10 i 12 lat. Uczniowie przygotowali paczki z przyniesionych przez siebie słodyczy, zabawek, odzieży, przyborów szkolnych i innych upominków. Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy, paczki były bardzo bogate, z pewnością wywoła to uśmiech na twarzy dzieci, które te prezenty otrzymały. Całą akcję koordynowała Zofia Przewoźna.

[ 13 ]

Lekarz weterynarii Roman Szymański radzi...

W obecnej chwili rozdmuchano sprawę odstrzału dzików do niebotycznych rozmiarów. Ludzie znający problem afrykańskiego pomoru świń i dzików ze słyszenia nie mają zielonego pojęcia jakie szkody czyni w hodowli świń. Stawia się natomiast rolnika (człowieka) jako główny wektor roznoszenia wirusa ASF po kraju. Myli się pojęcia nosiciel a roznosiciel faktem jest, że dużo przypadków wniknięcia wirusa ASF stanowią ludzie. Nie zapominajmy o innych przenosicielach wirusa - ptaki, gryzonie, powietrze. Jednak głównym przenosicielem wirusa ASF są dziki, nie tylko w Polsce ale i za granicą. Im większy teren kraju będzie dotknięty pomorem dzików, tym większe prawdopodobieństwo przedostania się choroby do gospodarstw z pełną asekuracją. Niestety środowiska będące przeciw odstrzałowi dzików w Polsce pomijają kilka istotnych faktów: 1) jak wirus rozprzestrzenia się w przyrodzie, 2) jak radzą sobie i przeciwdziałają tranzytowi wirusa inne kraje, 3) jakie konsekwencje niesie za sobą zniszczenie gałęzi rolnictwa, jaką jest hodowla trzody chlewnej, będąca w naszym kraju - o zgrozo - w formie szczątkowej. Nie należy negować roli dzika w przyrodzie jak również go z niej eliminować, ale należy mieć na uwadze to, że za chwilę w miejsce likwidowanej polskiej produkcji trzody chlewnej wchodzi kapitał zagraniczny. Sytuacja ta sprawi, że stracimy kontrolę nad tym, co ląduje na naszych stołach. Każdy przy zdrowych zmysłach rozumie, że nie ma mowy o masowej rzezi dzików, tylko o ograniczeniu liczebności ich populacji. Na razie straty związane z ASF ponoszą rolnicy na wschodzie kraju, natomiast ryzyko zawleczenia do Wielkopolski czy na Kujawy i Pomorze jest ogromne. Następstwem szerzenia się choroby u dzików są ogniska ASF U ŚWIŃ, KTÓRE MAJĄ BARDZIEJ DOTKLIWE DLA LUDZI, HODOWCÓW I ROLNIKÓW KONSEKWENCJE, W POSTACI ZABIJANIA I UTYLIZACJI WIELU TYSIĘCY ŚWIŃ, LOCH PROŚNYCH, LOCH Z PROSIĘTAMI, WARCHLAKÓW I PROSIĄT. A NA TEMAT WALKI Z WIRUSEM ASF ŚWIŃ I DZIKÓW I ETYKI NIECH WYPOWIADAJĄ SIĘ LUDZIE ZNAJĄCY WAGĘ PROBLEMU, BOWIEM NIE SZKODA RÓŻ, GDY PŁONIE LAS.

W drugiej połowie grudnia w świetlicach środowiskowych w gminie Poniec odbyły się warsztaty świąteczne. Każde dziecko wykonało dowolną techniką bombkę, w środku której umieściło swoje zdjęcie. Efekt końcowy wywołał uśmiech na niejednej twarzy. Własnoręcznie wykonana bombka ze zdjęciem była miłym dopełnieniem świątecznej dekoracji podczas minionych świąt Bożego Narodzenia. Każda świetlica wzbogaciła się także o "słomki do budowy" konstrukcji figur geometrycznych.


[ 14 ]

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Szybki deser

Baran 21.03-19.04 Przed Tobą czas stabilizacji, pojednania i cementowania związku i rodziny. Wszystko Ci się uda. W pracy staraj się podnosić swoje kwalifikacje. Zasłużysz na podwyżkę. Lepsze zdrowie. Byk 20.04-20.05 Będą Cię adorować aż dwie osoby. Kieruj się więc sercem i dokonaj dobrego wyboru. Więcej zadań w pracy i będą też trudne sprawy urzędowe. Bliźnięta 21.05-21.06 To czas imprez i spotkań. Masz szansę poznać osobę, na którą długo czekałaś. Postępuj rozważnie z nadwyżką pieniędzy, nie trwoń ich na drobiazgi. Rak 22.06-22.07 Pomyśl o ociepleniu swojego wizerunku. Okaż zainteresowanie współpracownikom, pomóż koleżankom. Oczekuj ważnej przesyłki urzędowej. Skontroluj zdrowie. Lew 23.07-22.08 Zachowaj ostrożność i roztropność w każdej sprawie. Nie podejmuj zbyt pochopnej decyzji w sprawie zmian w pracy. Pod koniec miesiąca miłe spotkanie. Panna 23.08-22.09 Szukasz daleko, a prawdziwe uczucie jest tuż obok. Rozejrzyj się i zauważ pewnego nieśmiałego adoratora. W pracy nie wdawaj się w konflikty, raczej uspokajaj sytuacje. Waga 23.09-22.10 Bardzo dobry czas - i to zarówno w domu, jak i w pracy. Gwiazdy wróżą też przypływ gotówki. Postaw na zdrowy tryb życia, wysypiaj się i relaksuj. Skorpion 23.10-21.11 Bądź ostrożna przy zawieraniu nowych znajomości. Nie wszystko złoto, co się świeci. W pracy zostaniesz zauważona przez szefów. Może nawet będzie awans. Strzelec 22.11-21.12 Bardzo dużo pracy przed Tobą. Zaraz potem zafunduj sobie urlop. Najlepiej, gdybyś wybrała się gdzieś z bliską osobą. Lepsze finanse. Koziorożec 22.12-19.01 Przyjaźń może zamienić się w miłość. Ten związek przyniesie Ci szczęście. W pracy trochę zmian i być może służbowy wyjazd. I dobra wiadomość od rodziny. Wodnik 20.01-18.02 Zainteresuj się problemami rodziny. Ktoś bardzo liczy na Twoją pomoc. W pracy dobra passa, będą dodatkowe zlecenia i trochę więcej gotówki. Dobre zdrowie. Ryby 19.02-20.03 Odetnij się od przeszłości i trudnych relacji. Czas postawić wszystko na nowe plany. Wyjedź, odpocznij, poznaj nowych znajomych.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe rozwiązanie należy przepisać na kartkę i wysłać lub dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Rozwiązanie można też przesłać e-mailem na adres krzyzowka@gck.poniec.eu. Prosimy pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrodę. Na rozwiązania czekamy do 10 lutego. Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmiało: ŚWIĘTA I NOWY ROK PEŁNE RADOŚCI. Nagrodę wylosowała Danuta Śliwińska z Ponieca. Zapraszamy do GCK po odbiór nagrody.

1 2 3 4 5

10

20

22

6

13

8

25

7 9

14

10

11 19

P

16 9

20

1

10 21

B

2

11

22

24

3

18

E

5

26

30

29

11

4

23

24

13

28

17

A K

7

8

25

26

27

28

16

Z

L

6

15

A

W

5

14

N

K

6

2

3

1. Zaraz po sześć 2. Napój bogów 3. Wódz kozaków 4. Szachowa rozgrywka 5. Małe ptaszki 6. Przechadzka 7. Bojaźń, strach 8. Płytka malarza

16

12

23

N

12

R

8

9

P

13 27 15

21

4

7

1

15

P

12 14

I

17

18 29

19

30

9. Uroczysty przejazd wojsk 10. Poprawne myślenie 11. Na oczach Temidy 12. Polecenie dowódcy 13. Rygiel na drzwiach 14. Wiązanka np. pszenicy 15. Merkel, kanclerz Niemiec 16. Za.., czyli za półdarmo

Jak naostrzyć nożyczki? Przeciągnij kilkakrotnie po każdym ostrzu (węższej jego strony) drobnoziarnistą osełką. Trzymaj ją pod kątem prostym do ostrza. Możesz też użyć ostrzałki metalowej (z ruchomymi okrągłymi ostrzami). Przygotuj kawałek drobnoziarnistego papieru ściernego lub kawałek ścisłego druciaka. Parę razy przetnij go nożyczkami. Przetrzyj ostrza szmatką. Kilkakrotnie owiń ostrza nożyczek folią aluminiową i zacznij je przecinać. Powinno wystarczyć około 8 cięć, aby ostrza zaczęły

działać sprawniej. Jeśli te sposoby zawiodą, oznacza to, że nożyczki były stępione bardzo mocno. Zanieś je do fachowca. Aby nożyczki były długo ostre, po każdym użyciu przetrzyj ostrza szmatką. Od czasu do czasu nasmaruj oś ostrzy (wokół mocującej śrubki, między ostrzami) smarem, np. WD40. Otwórz i zamknij nożyczki kilka razy, aby smar wniknął w oś. Jeśli nożyczki są brudne, umyj je wodą z płynem do mycia naczyń. Dobrze osusz.

Składniki: 50 g masła, 3 łyżeczki cukru pudru, 3 łyżki mleka, 3 łyżki mąki pszennej, 4 łyżeczki kakao, łyżka przyprawy korzennej, łyżeczka cynamonu, szczypta imbiru, 2-5 kostek czekolady (mlecznej lub gorzkiej). Sposób przygotowania: Masło rozpuścić. Gdy trochę ostygnie, dodaj do niego cukier puder, mleko i mąkę przesianą wraz z kakao i przyprawami. Całość dokładnie wymieszaj, by składniki się połączyły. Tak przygotowane ciasto przełóż do głębokiej filiżanki lub kubka. Na wierzchu ułóż pokrojone na mniejsze kawałki kostki czekolady i włóż do mikrofalówki na półtorej minuty. Przed podaniem udekoruj lukrem i orzechami.

Prosta sałatka

Składniki: puszka groszku konserwowego, puszka kukurydzy konserwowej, po 15 dag żółtego sera i szynki w kawałku, pół cebulki, 2 kiszone ogórki, koper, 2 łyżki majonezu, sól, pieprz. Sposób przygotowania: Groszek i kukurydzę odcedź (niezbyt dokładnie). Wsyp do miski. Dodaj pokrojony w kostkę żółty ser, szynkę, cebulkę i ogórki. Dosyp posiekany koperek, wymieszaj. Sałatkę dopraw do smaku solą i pieprzem, wymieszaj z majonezem. Podawaj w pucharkach.

(: (: HUMOR :) :)

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi: - Jasiu, podziękuj dziadziusiowi. - Ale jak? - A jak mama mówi, gdy tatuś daje pieniążki? Jasiu zwraca się do dziadzia: - Mało! xxx - Marek, słyszałem, że się ożeniłeś! - Tak. - Szczęśliwy jesteś? - Krysia twierdzi, że tak. xxx Mistrz w pchnięciu kulą mówi do trenera. - Dziś muszę pokazać klasę... Na trybunie siedzi moja teściowa. Trener na to: - Nie ma szans, nie dorzucisz... xxx Mówi żona do męża: - Kochanie, sprawmy sobie wyśmienity weekend! - Cudowny pomysł moja droga, do zobaczenia w poniedziałek.


WIEŚCI Z GMINY PONIEC

[ 15 ]

IX Turniej Kopa o Puchar Burmistrza rozstrzygnięty 18/110, 3. Pierzchała Czesław 17/104, 4. Lemański Karol 16.5/124, 5. Turbański Józef 16.5/21, 6. Kmiecik Florian 16/102, 7. Andrzejewski Stefan 16/93, 8. Cieślak Jerzy - 16/66, 9. Kaczmarek Ireneusz - 16/58, 10. Kurasiak Zdzisław - 16/42. SPONSORZY TURNIEJU KOPA W ŁĘCE WIELKIEJ: burmistrz Ponieca - Jacek Widyński, Firma Heinz Pudliszki, Spółdzielnia Mleczarska Gostyń, Wytwórnia

pasz " WAL - ZEN" Kunowo, Firma Handlowa Józef Polaszek Poniec, Eugeniusz Śląski Domachowo, Machowski Stefan Żytowiecko, Andrzejewski Stefan Bączylas, Dworzyński Stanisław Bączylas, Adamiak Roman Krobia, Firma JAGRO Kuczyna, Sołtys wsi Bogdanki - Ryszard Sikorski, Sołtys wsi Łęka Wielka - Łucja Markowska, Tadeusz Ciechanowski sprzedaż art. do produkcji rolnej, Janiszewo.

Na początku stycznia w auli Przedszkola Samorządowego w Poniecu odbył się konkurs kolęd i pastorałek, zorganizowany przez grupę Smerfów. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 18 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Komisja konkursowa wyróżniła czworo dzieci z każdej grupy wiekowej, które dostały zaproszenia na II Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd "Bożemu Dzieciątku śpiewajmy", zorganizowany przez Przedszkole Niepubliczne

Ochronka im. Edmunda Bojanowskigo w Podrzeczu. Laureatkami zostały: 3-latka Gabriela Borowiec - "Świeć gwiazdeczko świeć", 4-latka - Zofia Janaszak - "Chojka ", 5-latka - Maja Biedermann - "Gdy się Chrystus rodzi ", 6-latka - Zuzanna Janaszak - "Gore gwiazda Jezusowi ". Wszystkie dzieci otrzymały zasłużone brawa, dyplomy oraz upominki. Podziękowania należą się także dla rodziców z grupy Smerfy za pomoc w organizacji konkursu.

Pastorałki i kolędy

W sobotni wieczór, 12 stycznia około 110 miłośników kopa spotkało się w Bogdankach na IX Turnieju Kopa o Puchar Burmistrza Ponieca. Rozgrywki, które rozpoczęły się o godz. 19, trwały do późnych godzin wieczornych. Zawodnicy rozegrali pięć rund, w czasie przerw tradycyjnie korzystali ze słodkiego poczęstunku, kawy oraz kolacji przygotowanej przez organizatorów. Dla zwycięzców zorganizowano atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz puchary.

Zwycięzcą turnieju został Zbigniew Skrzypek, który za zajęcie pierwszego miejsca otrzymał okazały puchar oraz rower. II miejsce zajął Andrzej Skórzewski, natomiast na III uplasował się Czesław Pierzchała. Organizatorami turnieju byli: Marek Juskowiak, Andrzej Wojteczek oraz Marek Olejniczak. Patronat nad imprezą objął: burmistrz Ponieca Jacek Widyński. Klasyfikacja turnieju (punkty duże / małe): 1. Skrzypek Zbigniew - 20/157, 2. Skórzewski Andrzej -


[ 16 ]

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Święta za granicą

W grudniu uczniowie Szkoły Podstawowej w Poniecu zgłębiali wiedzę o tradycjach świątecznych w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Od 6 grudnia w korytarzu szkolnym można było zapoznać się z wystawą tematyczną. Nauczycielki języków obcych przygotowały różne zadania, aby poszerzyć wiedzę uczniów o kulturze i zwyczajach panujących w tych krajach. W czasie zajęć o tradycjach uczniowie w grupach wykonywali plakaty świąteczne, pisali listy do św. Mikołaja, zaproszenia na święta, rozwiązywali zagadki, grali w gry, uzupełniali krzyżówki oraz śpiewali świąteczne piosenki i kolędy. Chętni uczniowie uczestniczyli również w kilku konkursach. Natomiast 7 grudnia zebrała się komisja konkursowa, aby podsumować konkurs na najpiękniejszy wieniec adwentowy. Jurorzy jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie wieńce adwentowe zasługują na wyróżnienie, dlatego każdy uczestnik otrzymał pochwałę, ocenę z języka niemiec-

kiego oraz upominek od Samorządu Uczniowskiego. Wieńce trafią do emerytowanych nauczycieli. Oprócz tego uczniowie z klas IV - VI przygotowali plakat tematyczny o świętach w USA, a starsi chętnie wykonali i zaprezentowali kolegom prezentacje multimedialne o wybranych tradycjach w USA oraz o jarmarku w Berlinie. Uroczystym podsumowaniem projektu międzyprzedmiotowego był dzień degustacji - piątek, 14 grudnia. Chętni uczniowie, samodzielnie albo z pomocą rodziców, przygotowali świąteczne wypieki według przepisów z Niemiec, USA i Anglii. Na świątecznym stole królowały: serniki, pierniczki, cynamonowe ciasteczka, chlebki i weihnachsstollen, czyli keksy z bakaliami. Podczas godziny wychowawczej każdy uczeń z łatwością rozwiązał świąteczną łamigłówkę po angielsku lub niemiecku i poczęstował się świątecznym ciastem. Wszystkim uczniom oraz ich rodzicom bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

Kolejny raz mieszkańcy naszej gminy nie zawiedli. W niedzielę, 13 stycznia podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Poniecu zebrano ponad 42. 000 złotych. Poniecki sztab, na czele z Krzysztofem Kędziorą, zapewnił szereg atrakcji towarzyszących imprezie. Był bieg policz się z cukrzycą, występy Natii, Humoreski, Kapeli Dudziarskiej Manugi zespołu Metafisze oraz Kabaretu Nic

śmiesznego.Swój udział zaznaczyli przedszkolacy, uczniowie, harcerze oraz kijkarze z sekcji GCK "Krok za Krokiem". Tradycyjnie nie zabrakło licytacji, dzięki której uzyskano tak zawrotną sumę. Warty podkreślenia jest fakt, że Orkiestra w Poniecu zagrała dwudziesty raz.

MK fot. 2xPoniecMojeMiasto

W niedzielę, 6 stycznia w żytowieckim kościele pw. św. Stanisława Biskupa wystawiono przedstawienie jasełkowe, w którym w głównych rolach wystąpili uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej. Mali artyści posługiwali się przede wszystkim mimiką i gestami oraz tańcem i muzyką. Widzowie mogli zobaczyć, jak przebiegało kuszenie Ewy, zwiastowanie Maryi, bezskuteczne poszukiwanie noclegu przez Józefa i Maryję oraz narodzenie Chrystusa. Występy wzbogacone były układem tanecznym oraz kolędami.

Profile for Halpress DTP

Wieści z gminy Poniec - nr 97 - Styczeń 2019  

Wieści z gminy Poniec - nr 97 - Styczeń 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded