__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 85, Styczeń 2019

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE Mieszkańcy naszej gminy od kilku lat spotykają się w miejscowych kościołach, aby wspólnie kolędować. W tym roku spotkaliśmy się w kościele pw. Wszystkich Świętych w Niechłodzie. Spotkanie odbyło się w niedzielę, 6 stycznia. Tradycyjne i współczesne kolędy odśpiewali mieszkańcy naszej gminy, a w szczególności wsi Niechłód. Organizatorem wspólnego kolędowania "Hej kolęda, kolęda..." był Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. Zaśpiewali dla nas: Rafał Jóźwiak, Lucyna Marciniak, Henryk Dyba, Maja Fic, Andrzej Mądrzak, Donata Liszatyńska, Laura Marciniak, Weronika Samelczak, Rafał Grygiel, Martyna Marciniak, Mateusz Werk, Alicja Szulc, Alicja Pawełczyk, Szymon Kurpisz, Karolina Samelczak, Agnieszka Pawełczyk. Zaśpiewali także ksiądz Robert Bach, rodzina Tulewiczów oraz Zespół Śpiewaczy Karolinki z Gołanic.


Paczki trafiły pod choinkę [2]

W piątek, 21 grudnia, w naszej gminie odbył się finał corocznej akcji "Paczka pod choinkę". Podczas akcji wspiera się samotne, chore i uboższe osoby z terenu gminy Święciechowa. Po raz kolejny dzięki ofiarności mieszkańców udało się sprawić, że na wielu twarzach zagościł uśmiech. Od południa paczki trafiały do wskazanych osób, które nie kryły swojej radości. Organizatorzy akcji pragną serdecznie po-

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

dziękować wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu tegorocznej akcji poprzez podarowane paczki, pomoc w promocji czy też wystawienie choinki z bombkami. Pamiętajmy, że dobro wraca! To wspaniała akcja i wspaniały gest. Akcję zorganizowali: Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie. W tym roku rozdano około 70 paczek.

W czwartek, 27 grudnia, punktualnie o godzinie 16.40 zawyły syreny. Właśnie o tej godzinie 100 lat temu powstańcy ruszyli do walki o swoją  i naszą wolność. W rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego pod pomnikiem wiązanki złożył wójt gminy Marek Lorych w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Machowiaka, sołtysa wsi i radnego powiatowego Józefa Buszewicza oraz przedstawiciela Młodzieżowej Rady Gminy Maksymiliana Tulewicza.

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie Red. naczelny: Marek Tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 Redaktor: Ewelina Konieczna Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1A, 64-115 Święciechowa E-mail: gazeta@swieciechowa.pl DRUK: Drukarnia Leszno Skład: Halpress - www.halpress.eu Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Sesje Rady Gminy

W grudniu w sali posiedzeń Urzędu Gminy na rynku w Święciechowie odbyły się trzy sesje nowej Rady Gminy. W obradach udział brało 15 radnych, a więc rada władna była do podejmowania prawomocnych uchwał. Na początku przyjęto protokoły z poprzednich obrad sesji Rady Gminy, a wójt gminy przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Podczas obrad podejmowano m.in. projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 20182023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r., w sprawie zmiany statutu gminy Święciechowa, w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wojewody wielkopolskiego na uchwałę Rady Gminy Święciechowa, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Strzyżewice oraz Święciechowa. Ponadto poddano pod głosowanie projekty uchwał w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gołanice oraz zmieniającą uchwałę z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w Święciechowie. A także zmieniająca uchwałę Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Święciechowa, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, określenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Głosowano również w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gmin-

nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Święciechowa na rok 2019, czy w sprawie ustanowienia wieloletniego programu “Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023”. W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali radni: Dariusz Matuszewski w sprawie montażu monitoringu na terenie placu zabaw i terenie wokół siedziby ZMW Przybyszewo, Longina Raburska w sprawie dojazdów dzieci do przedszkola, Mikołaj Kostaniak z propozycją przygotowania przez radnych wspólnej Szlachetnej Paczki, Dominika Dudzisz w sprawie przekazania działki na boisko w Długiem Nowem, przeniesienia Sali Wiejskiej w Trzebinach oraz przywrócenia autobusów w godzinach szczytu, Marcin Tajchert w sprawie ograniczenia prędkości na drogach wjazdowych do Święciechowy oraz o problemie wypadków na rogu ul. św. Marka i Rynek, Krzysztof Kołacki w sprawie udrożnienia i czyszczenia rowu w Strzyżewicach, Anna Urbańska w kwestii przeniesienia przejścia dla pieszych na ul. Wiosennej w Długiem Starem, Edyta Borowczak w sprawie pomiaru hałasu dochodzącego z trasy S5. Padały też pytania dotyczące odśnieżania dróg, aktualizacji strony internetowej gminy, formalizowania kół gospodyń wiejskich czy zwiększenia liczby parkingów na osiedlu w Święciechowie. Na wszystkie pytania i wnioski odpowiedzi udzielili wójt gminy Marek Lorych oraz sekretarz Patryk Tomczak. Przypominamy, że obrady sesji Rady Gminy można śledzić w internecie.

Pytania czytelników

Do naszej redakcji wpłynęło pierwsze pytanie od pani Moniki ze Święciechowy, w którym pyta o funkcjonowanie rad sołeckich we wsiach. Jakie są obowiązki, kompetencje członków rady. Czy ich istnienie jest potrzebne, czy sam sołtys nie wystarczy?

Wyjaśniamy, że rady sołeckie we wsiach są organem pomocniczym sołtysów. Rada Sołecka to ciało doradcze działające przy sołtysie, które wspomaga jego działalność. Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są przez mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Zakres działania Rady Sołeckiej określony jest w statucie sołectwa. Konieczność funkcjonowania w każdym sołectwie rad sołeckich wynika wprost z przepisów Ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tą ustawą organami sołectwa są: sołtys jako organ wykonawczy oraz

zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy. Zadanie Rady Sołeckiej ogranicza się do udzielania pomocy sołtysowi, m.in. w postaci wydawania niewiążących opinii. Sołtys może, ale nie musi się z tymi opiniami zgodzić. Podsumowując, rola Rady Sołeckiej sprowadza się do wspomagania działań sołtysa, służenia mu radą i pomocą przy podejmowanych przez niego działaniach. Nie ma uprawnień do samodzielnego działania i może być określana wyłącznie jako podmiot o uprawnieniach doradczych oraz

[3]

Jak załatwić sprawę

W URZĘDZIE GMINy?

Szanowni Państwo! Od 25 listopada weszła w życie regulacja, na którą firmy rodzinne czekały od lat. Dzięki zarządowi sukcesyjnemu nie będą one umierały wraz ze śmiercią przedsiębiorcy. Bieżącymi sprawami przedsiębiorcy może bowiem zarządzać tzw. zarządca sukcesyjny. Może nim zostać członek rodziny, ale także osoba obca. Najważniejsze, by cieszyła się zaufaniem spadkodawcy lub spadkobierców. Zarządca to osoba fizyczna, która poprowadzi biznes po zmarłym przedsiębiorcy do czasu załatwienia formalności spadkowych przez rodzinę. Ustawa określa dwie procedury powoływania zarządcy. Pierwsza przewiduje, że zostanie on wskazany przez przedsiębiorcę. Obowiązki zacznie pełnić zaraz po jego śmierci. Drugi wariant dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca za życia nie wyznaczył zarządcy sukcesyjnego. Wówczas wyznaczy go małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, spadkobierca ustawowy albo spadkobierca testamentowy bądź zapisobierca windykacyjny, jeśli przysługuje mu wynikający z testamentu udział w przedsiębiorstwie. Uprawnienia zarządcy są mniejsze niż właściciela. Do jego zadań należy zajmowanie się bieżącymi sprawami. Do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu musi uzyskać zgodę wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Jeśli jej nie otrzyma, a będzie przekonany o słuszności tej czynności, będzie musiał uzyskać zgodę sądu. Zarządca jest ujawniany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zarząd sukcesyjny może trwać nie dłużej niż dwa lata od śmierci przedsiębiorcy, ale w wyjątkowych sytuacjach sąd może przedłużyć go do pięciu lat. Zarządca może posługiwać się oznaczeniami zmarłego przedsiębiorcy i korzystać z firmowego rachunku bankowego. Przechodzą na niego również wszystkie koncesje, zezwolenia i licencje. Dotychczas było tak, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy jego spadkobiercy nie mieli do tego wszystkiego prawa, więc firma umierała z chwilą śmierci przedsiębiorcy. Było to jedno z większych ograniczeń, na które narzekały osoby dziedziczące przedsiębiorstwo. Wniosek o wyznaczenie zarządcy sukcesyjnego można złożyć w Urzędzie Gminy w Święciechowie przy ul. Rynek 14a. Można to zrobić także online w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

opiniodawczych. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślał, że Rada Sołecka nie ma uprawnień do samodzielnego działania. Nie oznacza to, że Rada Sołecka nie może posiadać żadnych kompetencji wspierających działanie organów gminy. Zakaz przyznawania kompetencji do samodzielnego działania należy bowiem rozumieć jako zakaz przyznawania kompetencji do samodzielnego podejmowania rozstrzygnięć. Do kompetencji członków Rady Sołeckiej należy: zbieranie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa, pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu oraz uchwał w sprawach rozpatrywanych przez zebranie wiejskie, organizowanie uchwał zebrania

ZASTĘPCA WóJTA PATRyK TOMCZAK

wiejskiego i kontrolowanie ich realizacji, a także inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W naszej gminie członkowie Rady Sołeckiej nie pobierają żadnego wynagrodzenia ani diet. Ich praca w Radzie Sołeckiej ma charakter społeczny. Kolejne pytania można przesyłać  na gazeta@swieciechowa.pl.


[4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W styczniu imieniny obchodzI

MELANIA - 13 I

Wszystkim mieszkańcom gminy Święciechowa życzymy zdrowia i pomyślności w 2019 roku. Nowy Rok witano podczas zabaw organizowanych w salach wiejskich naszej gminy. Ale przecież świętował każdy z nas. W swoich domach, u przyjaciół, znajomych …. Imprezowy nastrój, szampańskie toasty, sztuczne ognie, tańce przy dobrej muzyce czy choćby koncerty sylwestrowe z ekranów telewizyjnych. Nieważne gdzie i w jaki sposób świętowaliśmy - ważne, aby radosny nastrój utrzymał się przez najbliższe dwanaście miesięcy.

Choinka na stówę

Przy wejściu głównym Przedszkola w Święciechowie przed świętami stanęła żywa choinka. Drzewko jest dla przedszkolaków wyjątkowe. Ozdoby, które na niej zawisły, przygotowały wszystkie grupy. Łańcuch, bombki i inne ozdoby zrobione są w kolorystyce biało -

czerwonej. Jest to niepodległościowa choinka w barwach narodowych z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości. Chociaż każda z grup miała swój wkład w jej wykonanie, do wspólnego zdjęcia poprosiliśmy jedną z młodszych grup przedszkolnych Pszczółki.

POŻEGNANIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

10.12 - Dariusz Roman Hawryluk (1970), Święciechowa

11.12 - Jan Walenciak (1950), Strzyżewice

18.12 - Ryszard Jerzy Szymański (1950), Gołanice

Melania to imię pochodzenia greckiego wywodzące się od słowa melaina (czarny, śniady, ciemny). Melania to kobieta zadbana, elegancka i atrakcyjna. Kusi i uwodzi. Jest łowcą i zdobywcą. Pragnie posiadać. Krępuje ją bycie obiektem wyższych uczuć - woli mieć na wszystko wpływ i polegać tylko na sobie. Nie potrzebuje męskiego ramienia. Mimo to dąży do stabilności i założenia rodziny. Odnajduje się w roli matki i żony, zapewniając ciepło i poczucie bezpieczeństwa przy domowym ognisku. Znakomicie prowadzi dom. Z werwą wykonuje wszystkie swe obowiązki. W kręgu znajomych Melania słynie z wybuchowości i nieprzemyślanych decyzji podejmowanych pod wpływem uczuć. Kieruje się pozorami i często wyraża nieprzemyślane opinie. Długo chowa urazę. Jest mimo to lubiana i cieszy się życzliwością. Można na niej polegać. Nikomu nie odmówi pomocy, dlatego sama w najtrudniejszych chwilach może liczyć na przychylność przyjaciół. To dynamiczna kobieta. Niczym huragan mknie przez życie, nie pozostawiając za sobą żadnych niedokończonych spraw. Melania jest przedsiębiorczą i energiczną

Melania Wróblewska z Długiego Starego

kobietą. Żyje pełną piersią, wie, czego chce. Melania często podejmuje się pracy w dwóch zawodach, zwykle bardzo różnych. Wybór konkretnego zawodu w jej przypadku nie ma znaczenia. Imieniny obchodzi także 31 grudnia. W naszej gminie mieszkają tylko dwie Melanie. Mają 4 i 20 lat. Mieszkają w Długiem Starem oraz Henrykowie.

Podczas imprezy o tematyce świątecznej, która odbyła się 16 grudnia w Sali Wiejskiej w Święciechowie, rozstrzygnięto konkurs na "Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową". Na konkurs przygotowany przez święciechowską bibliotekę wpłynęły 83 prace w trzech kategoriach. W każdej z nich wybrano najładniejsze kartki, które zostały nagrodzone. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Wyróżniono kartki w następujących kategoriach. Kategoria rodzinna: Lena i Karolina Wojtera, Agnieszka Wachowiak, Staś i Karolina Makała, Dawid Mulkowski z mamą, Sylwia i Kajetan Mikus, Krystyna Pusiak i Agnieszka Ławniczak. W kategorii indywidualnej: Julia Mikołajczyk, Franek Buszewicz, Julia Lewandowska, Antonina Kośmider, Lena Janiszewska, Mateusz Wachowiak, Magdalena Mikus, Kinga Dybizbańska, Pola Gond, Agata Mrozińska, Mikołaj Chudy. W drugiej wyróżnionej grupie indywidualnej znaleźli się: Anna Zielińska, Maria Buszewicz, Weronika Lechańska, Laura Marciniak, Julia Gond, Dorota Kubajewska, Katarzyna Janicka, Filip Dudzisz, Kacper Dudzisz, Małgorzta Długa oraz Roksana Kobus. Prace oceniały panie z biblioteki: Kornela Sztor i Aleksandra Jackowska - Pietrucha.


Konkurs tancerzy

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W dniu 14 grudnia na strzelnicy w Święciechowie odbyły się IV Zawody Strzeleckie ZPiT Marynia dla najstarszych tancerzy. Zawody przeprowadził Klub Żołnierzy Rezerwy LOK działający przy Ośrodku Kultury. Zawody przeprowadzono w trzech kategoriach. W kategorii młodzieżowej zwyciężyli: I miejsce - Jan Drost, II miejsce - Stanisław Gała, III miejsce - Agnieszka Milczyńska. W kategorii kobiet zwyciężyły: I miejsce - Jagoda Jankowska, II miejsce - Ewelina Konieczna, III miejsce - Sandra Frąckowiak, IV miejsce - Joanna Kubacka V miejsce - Patrycja Galik. W kategorii mężczyzn zwyciężyli: I miejsce - Piotr Kołodziejczyk, II miejsce - Robert Mania, III miejsce - Radosław Konieczny. Nagrody ufundował Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. Natomiast 18 grudnia dla najmłodszych grup zespołu Marynia przygotowano wspólną zabawę wraz z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pn. "Jak widzę święta Bożego Narodzenia". W spotkaniu udział wzięło 68 tancerzy. Nagrodzono jedenaście prac w trzech grupach wiekowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Ewelina Żybura, Julia Halasa, Maja Małecka, Weronika Poloch, Weronika Lechańska, Natalia Le-

chańska, Tomasz Włodarczyk, Igor Karpowicz, Oliwia Białasik, Natalia Biała oraz Julia Maziarka. Nagrodzono także prace przestrzenne, które wykonali: Lidia Skorupińska, Maria Marszałek, Monika Długa, Małgorzata Długa, Wiktor Konieczny, Magdalena Liwerska, Liwia Klimpel oraz Lena Janiszewska. Wszyscy uczestnicy spotkania ustawili się do pamiątkowych świątecznych zdjęć. Były kolędy, świąteczne wiersze i wspólne tańce do świątecznych utworów.

W czwartek, 20 grudnia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbył się Koncert Charytatywny Kolęd oraz Kiermasz Świątecznych Ozdób. Na scenie pojawiły się dzieci uczące się w święciechowskiej

szkole. Grały na instrumentach, śpiewały. Sprzedawano także wykonane przez uczniów ozdoby świąteczne. Dochód z imprezy przeznaczono na rzecz przewlekle chorych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie.

Szkoła charytatywnie

We wtorek, 18 grudnia, odbyła się uroczysta gala, podczas której minister sportu i turystyki Witold Bańka nagrodził pierwszych trenerów tegorocznych medalistów mistrzostw świata i Europy. Galę, na której uhonorowano tych pozostających często w cieniu szkoleniowców, zorganizowano po raz drugi. Kandydatów do nagrody proponowali zawodnicy. W tym roku nagrodzony został m. in. trener Tomasz Gorwa ze Święciechowy, którego wskazał wychowanek Karol Robak - brązowy medalista Mistrzostw Europy Seniorów oraz olimpijczyk z Rio. Gratulujemy i cieszymy się, że z "małych" klubów mogą wyjść "wielcy" zawodnicy.

[5]


Spotkania świąteczne [6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia przedszkolaki dla swoich rodziców i bliskich przygotowały świąteczne przedstawienia i jasełka. Były świąteczne sceny, kolędy, wiersze, no i oczywiście odwiedziny Świętego Mikołaja, który pociechom wręczał upominki. Dzieci bardzo przeżywały swoje występy. Przedstawienia były bardzo interesujące, panie zadbały o scenografię i kostiumy. Wszystkie grupy zostały nagrodzone brawami najbliższych. Życzenia dla dzieci i ich rodzin złożyła dyrektorka przedszkola Maria Marczyńska.

W piątek, 28 grudnia, w restauracji Scarabeus w Święciechowie odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne. Wzięli w nim udział: władze oraz radni gminy Święciechowa obecnej i poprzedniej kadencji, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi. Życzenia noworoczne złożyli: wójt gminy Marek Lorych, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak i ksiądz proboszcz Błażej Stróżycki. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnego posiłku. Wcześniej w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się ostatnia sesja w 2018 roku.

Potrzebujesz reklamy dla swojej firmy?

Zareklamuj się w naszej gazecie.

Cennik ogłoszeń znajdziesz na: www.swieciechowa.eu

Tradycją w Gromadzie Zuchowej z Lasocic stało się roznoszenie Betlejemskiego Światła Pokoju. Tegorocznej akcji towarzyszy przesłanie “W Tobie jest Światło". Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki, harcerze i zuchy ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do instytucji krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Zuchy odwiedziły i przekazały Światło wybranym instytucjom naszej gminy. Betlejemskie Światło Pokoju wraz z życzeniami świątecznymi przekazały dyrektorce Szkoły Podstawowej w Lasocicach. Następnie odwiedziły Urząd Gminy w Święciechowie, gdzie Światło wraz z życzeniami wręczyły sekretarzowi gminy. Zuchy udały się również do Szkoły Podstawowej w Długiem Starem, Szkoły Podstawowej w Święciechowie oraz Przedszkola Samorządowego w Święciechowie. Światło przekazały również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.

KOP po trzech turniejach

Przedstawiamy, jak przebiegły pierwsze trzy turnieje Mistrzostw Gminy Święciechowa Gry w Kopa. Pierwszy turniej odbył się 27 października w Długiem Nowem. Najlepszym graczem turnieju został Wiesław Antoniak. Na miejscu drugim znalazł się Wiesław Całujek, a na trzecim Leszek Stefaniak. Kolejny turniej przeprowadzono 2 listopada w Niechłodzie. Tam na podium znaleźli się: I Piotr Nyczka, II - Edward Gzyl, III Jerzy Włodarczak. W dniu 15 grudnia odbył się turniej w Piotrowi-

cach. Najlepszym graczem został tam Henryk Maćkowiak, a następnie Leszek Stefaniak, Grzegorz Stangret i Zygmunt Linka. Na półmetku turnieju, a więc po trzech spotkaniach, na podium znajdują się: I - Edward Gzyl, II - Grzegorz Stangret, III - Henryk Maćkowiak. Przed graczami jeszcze trzy turnieje: 12 stycznia w Piotrowicach, 26 stycznia w Przybyszewie i 9 lutego w Święciechowie. Po ostatnim turnieju podsumujemy Mistrzostwa Gminy Święciechowa Gry w Kopa.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[7]

"Prawdziwą miarą człowieczeństwa nie jest ani inteligencja, ani to, jak wysoką pozycję potrafi człowiek osiągnąć na tym szalonym świecie. Nie, prawdziwą miarą człowieczeństwa jest to, jak szybko potrafi on reagować na potrzeby innych i jak wiele daje z siebie". Bardzo ciężko jest wyrazić to, jaką czujemy wdzięczność i wzruszenie, które nam towarzyszy. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym cudownym przedsięwzięciu. Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem, włączyli się do przygotowania i przeprowadzenia Koncertu Tato! Wstań! Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli i wielkiego serca, którzy spontanicznie zareagowali na wieść o pomyśle zorganizowania takiej imprezy. Każdemu, kto przyłączył się do pomocy i zorganizowania, każdemu, kto był z nami w tym dniu. Dobrze jest wiedzieć, że tyle dobrych serc jest wokół nas! JESTEŚCIE NIESAMOWICI, a to dodaje pozytywnego nastawienia do dalszej walki. Mamy nadzieję, że Tato sam kiedyś każdemu osobiście podziękuje za to, co wspólnie osiągnęliśmy. DZIĘKUJEMY! rodzina Zbigniewa Brzezewskiego

Stowarzyszenie MożeMy ze Święciechowy co roku zaprasza na mikołajkowe wydanie zumby. W tym roku w poniedziałek, 10 grudnia, zajęcia były naprawdę wyjątkowe. Organizatorzy oraz uczestnicy przyłączyli się do zbiórki pieniędzy dla chorego Zbyszka Brzezewskiego ze Święciechowy. Przed zajęciami zachęcano, aby zabrać ze sobą czapki mikołajowe, parę groszy do portfela, sąsiadki, koleżanki. I tak się stało. W sali gimnastycznej w święciechowskiej szkole zjawiła się spora grupa ćwiczących osób. Po skończonych zajęciach, trwających półtorej godziny, przekazano na ręce córki pana Zbigniewa Sylwii Tomczak puszkę z zebranymi pieniędzmi. To dobry pomysł, aby łączyć dobre z pożytecznym.

Świąteczna zabawa z lukrem

FERIE Z SZACHAMI

W sobotę, 8 grudnia, Stowarzyszenie KRZYCKA WYSPA MARZEŃ zorganizowało coroczne pieczenie i dekorowanie pierników. Upieczono pierniczki z 12 kg mąki, ktore później zostały udeko-

rowane kolorowym lukrem i posypką. Szczególnie lukrowanie dzieciom sprawiało wiele radości. Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie i już dziś zapraszają na piernikową ucztę za rok.

W czasie ferii zimowych w Święciechowie odbywać się będę zajęcia szachowe. Kierowane są one do osób, które umieją już grać w tą grę oraz tych, którzy chcą się jej dopiero nauczyć. Zapraszamy zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Zachęcamy tych bardziej i mniej doświadczonych do wspólnego spędzenia czasu przy szachownicy. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w terminie od 14 do 18 stycznia w godzinach od 16.30 do 19.00 w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Natomiast w sobotę 19 stycznia przeprowadzimy turniej szachowy. Nauka królewskiej gry w szachy w czasie ferii jest bezpłatna. Organizatorem zajęć są Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie oraz Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Skoczki ze Święciechowy. Zapisy chętnych osób u instruktora Damiana Szymkowiaka (tel. 783 488 210).


Jeden promyk słońca t [8]

KURIER ŚWIĘ

Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia o rozmowę poprosiliśmy Kacpra Aleksandrzaka ze Święciechowy oraz jego rodzinę. Rozmowa przy choince nie dotyczyła jednak tradycji związanych ze świętami. Rozmawialiśmy o chorobach, z którymi od kilu lat boryka się rodzina.

Kacper Aleksandrzak urodził się w maju 2004 roku w Lesznie. Chłopiec po urodzeniu dostał od lekarzy 10 w skali Apgar. Od dziecka mieszka w Święciechowie. Chodził tu do przedszkola, zerówki, szkoły podstawowej. Rodzice wspominają, że jak był małym chłopcem, nazywali do "zahartowanym Ruskiem". Był niezmordowany, zawsze uśmiechnięty. Uwielbiał grać na boisku w piłkę, aktywnie spędzał czas. Jego dzieciństwo było bardzo wesołe. Wszystko zmieniło się, gdy chłopiec chodził do II klasy szkoły podstawowej. Wychowawstwo nad jego klasą sprawowała Longina Raburska. I to ona zauważyła jako pierwsza, że z chłopcem coś się zaczyna dziać. Wysłała rodziców do lekarza, żeby zbadać u Kacpra tarczycę. Chłopiec zaczął przybierać na wadze, był coraz słabszy, źle się czuł, bolała go głowa. Wyniki tarczycy były dobre. A złe samopoczucie usprawiedliwiano stresem przedkomunijnym. Jednak każdego kolejnego dnia stan się pogarszał. Ból głowy nasilał się. Bywało, że ból był tak silny, że prowokował wymioty. Coraz częściej mama musiała odbierać chłopca wcześniej ze szkoły. To był sygnał, że trzeba działać. Zaczęła się długa wędrówka po lekarzach, i to różnych specjalizacji. - Momentem, który pamiętamy jako "ostateczny kop" do działania, był koncert z okazji Dnia Babci i

Z tatą i bratem.

Dziadka - wspomina pani Beata, mama Kacpra. - To był styczeń 2013 roku. Wtedy ból głowy był tak silny, że syn zwymiotował na scenie przed publicznością. Wtedy wiedziałam, że to nie stres, że coś niedobrego dzieje się z moim synem. Rodzice zabrali syna do neurologa na EEG głowy. Nie zdążyli wrócić do domu, a już dostali telefon o konieczności zrobienia pilnego rezonansu. Samopoczucie Kacpra nagle się pogorszyło. Karetka zabrała go do leszczyńskiego szpitala, gdzie wykonano mu rezonans magnetyczny. Przy okazji zrobiono wszystkie dodatkowe badania. Rodzina Kacpra bardzo długo czekała na wyniki. I w końcu diagnoza. Guz mózgu. - Pamiętam, że to był dla naszej rodziny cios - wspomina pani Beata. - Chłopiec, który do 9. roku życia rozwijał się normalnie, żył tak jak rówieśnicy, był nieświadomy tego, że przez cały ten czas w jego głowie rozwijał się guz, który w momencie diagnozy miał wielkość kurzego jaja. Guz był tak usadowiony, że zatykał ujście płynu mózgowo - rdzeniowego. Stąd tak silny i ciągle nawracający ból głowy u Kacpra. Chłopca z Leszna przewieziono do Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Tam rodzice dowiadują się, że guz to wielki czaszkogardlak, czyli guz hormonalny, który rósł razem z dzieckiem, nie dając żadnych objawów. Jeszcze tego samego dnia, tuż przed świętami wielkanocnymi w roku 2013, lekarze podjęli się założenia u chłopca zastawek mózgowo - rdzeniowych, aby ulżyć mu w bólu i zahamować wodogłowie. Zastawka miała odprowadzać płyn do otrzewnej. Po tej operacji Kacper miał wrócić do domu. Operacja główna miała odbyć się za cztery miesiące. Jednak lekarze nie wypuścili już chłopca ze szpitala. Rodzice wspominają, jak ciężko było wytłumaczyć chłopcu, że nie wrócą do domu, że trzeba jeszcze trochę zostać w szpitalu, że czeka go operacja. Opowiadali mu wtedy, że w jego głowie znajduje się robaczek z jego ulubionej bajki i że trzeba go z tej główki wyciągnąć. Dokładnie w Zajączka odbyła się główna operacja usunięcia guza.

Operacja trwała osiem godzin. Guz został usunięty w całości. Rodzice przez pół roku koczowali na zmianę przy szpitalnym łóżku, ale stan zdrowia poprawiał się. Wyciągnięto zastawkę. Można by stwierdzić, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jednak to nie koniec problemów państwa Aleksandrzaków. Chłopiec na miesiąc po operacji złapał w szpitalu posocznicę, potocznie nazywaną sepsą. Mama Kacpra nagle dostaje telefon, że podają synowi najlepsze leki jakie posiadają, ale jeśli stan jego zdrowie się nie polepszy, to może nie dożyć jutra. Pani Beata wspomina, że to była najdłuższa noc w jej życiu. Na szczęście leki zadziałały. Ale problemy się nie skończyły. Chłopiec przeżył, ale po sepsie jego organizm był bardzo osłabiony. Kolejna przykra wiadomość. Wylew mózgu, skrzep podtwardówkowy. Kolejna operacja. To niewiarygodne, ile Kacper przeżył w tak krótkim czasie. Przechodził także stany depresyjne, a rodzice wspominają, że przechodzili też myśli samobójcze syna. Podczas operacji usunięcia guza mózgu uszkodzono ośrodek sytości i głodu. Chłopiec nagle dostał apetytu. Początkowo rodzice cieszyli się, że Kacper wraca do zdrowia, że ma apetyt, że to oznaka dobrego. Głód jednak się nasilał. Zrobił się z tego poważny problem. Chłopiec ciągle jadł, czuł

głód, nie mogli nad tym zapanować. Gdy nie dostawał jedzenia, robił się nerwowy, agresywny. W domu państwa Aleksandrzaków kuchnia zamknięta jest na klucz. Wszystko dla jego dobra. Początkowo dietetyk zalecił mu dietę 1200 kalorii. Wtedy, pomimo, że Kacper schudł w ciągu lata 15 kg, ciągle źle się czuł. Był nerwowy, głodny. Był to ciężki czas dla niego i jego rodziny. Wysiadła mu wtedy trzustka. Kacper w ciągu dwóch lat był osiem razy w szpitalu z ostrym zapaleniem trzustki. Rodzice zmienili dietetyka, który zalecił mu dietę 2200 kalorii. Wtedy jego organizm się odbudował. Dziś Kacper dużo lepiej sobie w tym temacie radzi. Potrafi się opamiętać. Doszły jednak sprawy ortopedyczne, bóle kolan związane z nadwagą. W międzyczasie u Kacpra zdiagnozowano stan zapalny żył. Pojawiała się zakrzepica. Chłopiec ma problemy z poruszaniem się. Nosi pończochy i bierze zastrzyki przeciwzakrzepowe. Trąbofilię, a więc za gęstą krew, zdiagnozowano u chłopca dopiero pięć lat po operacji. Zakrzepica ciągle powraca. Kacper zastrzyki musi brać codziennie - do 18. roku życia. Choroba, z którą chłopak się dziś boryka, to wielohormonalna niedoczynność przysadki mózgowej oraz tarczyca. W związku z tą chorobą Kacper stosuje sterydoterapię, która na jedno pomaga, a niestety na drugie szkodzi. Ale jest mu potrzebna do życia. Kacper od maja 2018 roku przyjmuje hormon wzrostu. Lek jest drogi. Nie jest dla niego refundowany, bo nie


to tak wiele

CIECHOWSKI

zaliczył się do dzieci niskorosłych. Wcześniej bali się tego hormonu. Musieli poczekać, aż jego stan się poprawi, ustabilizuje się. Hormon mógłby pobudzić komórki rakowe. Rodzice jednak zdecydowali się na jego zastosowanie. Czuje się po nim lepiej, poprawiły się jego wyniki, metabolizm, wyciszył się, zaczął rosnąć, jest weselszy. Przez pół roku biorąc hormon wzrostu urósł 8 centymetrów. Hormon w postaci zastrzyków bierze codziennie w domu i będzie go stosował do końca życia. Bierze minimalną dawkę. Jednak koszt pięciu ampułek starczających na półtora miesiąca wynosi 1700 zł. A do tego dochodzą sterydy, leki przeciwzakrzepowe, testosteron, ciągłe wizyty u lekarzy, specjalistów, dietetyków, opłaty za transport do dużych miast, opłaty za masaże i rehabilitacje. Możliwe, że w najbliższym czasie czekać go będzie przeszczep wątroby spowodowany dużą ilością leków. Rodzice Beata i Artur z uśmiechem podkreślają, że nazywają go "małym kosmitą". Na niego nic nie działa tak jak powinno. Nic nie przebiegało dobrze od początku do końca. Na jego drodze zawsze pojawiało się: "Jest lepiej, ale...". Mimo to przez wszystkie te lata choroby został pogodnym, radosnym chłopakiem. Od czasu choroby Kacper ma indywidualny tok nauczania. Do trzeciej klasy już nie wrócił. Wspomina, że największym szczęściem jest dla niego to, że razem z rówieśnikami przyjmował Pierwszą Komunię Świętą. I to właśnie rówieśników najbardziej mu brakuje. A komunię niestety odchorował. Mimo to nie wyobraża sobie, że mogłoby go tam zabraknąć. Kacper towarzyszył nam w rozmowie. Zdarzało się, że przysypiał przy stole. Tego dnia w złe samopoczucie wprowadzała go ponura pogoda. Dodatkowo od rana walczył z bólem głowy. Nie wybrał się nawet na próbny egzamin z matematyki dla ósmoklasistów. Dał się jednak polubić od samego wejścia do ich domu. Przedstawił nam swojego pupila domowego. Zaprosił do swojego pokoju. Opowiadał, co go interesuje. - Uwielbiam słuchać muzyki - mówi Kacper. - Dużą radość sprawiają mi też prace plastyczne: lepienie z gliny,

Trzy lata przed chorobą.

wycinanie obrazków, gry planszowe, wykreślanki. Codzienne schodzę piętro niżej do swoich dziadków Janiny i Mieczysława, szykuję im tabletki, robię kawę, a oni w zamian za to spędzają ze mną czas, grają w gry. Lubię te wspólnie spędzane chwile. Kacper pochwalił się nam bogatą kolekcją swoich prac. Faktycznie widać, że sprawia mu to radość. Jego obrazki wiszą niemal w całym domu. Na choince znajdują się wykonane przez niego ozdoby świąteczne. W oknach całego domu wiszą ozdobne, świąteczne wycinanki. Najładniejsze prace plastyczne oprawione są w ramki. Na szafkach poustawiane ma prace wykonane z gliny. Ostatnia z nich to "Leniwy Gwiazdor". - Lubię też spędzać czas ze swoim starszym bratem, Mikołajem - dodaje Kacper. - Często pomaga mi w lekcjach. To było naprawdę miłe spotkanie, pomimo że podejmowane tematy nie były wcale łatwe. Od Kacpra oraz jego rodziny biła serdeczność, otwartość, czuło się miłość. Nasza redakcja życzy Kacprowi szczególnego prezentu pod choinkę. Życzymy mu, aby jego problemy zdrowotne wreszcie się skończyły, żeby mógł pograć razem z kolegami w piłkę na boisku. Żeby był szczęśliwy.

Aby wesprzeć Kacpra w jego leczeniu i rehabilitacji możemy przekazać 1 procent podatku dla osób niepełnosprawnych podopiecznych fundacji "Słoneczno". Jego numer KRS: 0000186434. W rubryce cel szczególny prosimy zaznaczyć: 96/A Kacper Aleksandrzak. Można także wesprzeć chłopca wpłacając dowolną kwotę na subkonto Fundacji "Słoneczko". Potrzebne dane: Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Słoneczko" SBL Zakrzewo, nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem na rehabilitację Kacpra Aleksandrzak 96/A.

[9]

Budżet na 2019 rok

Radni gminy Święciechowa w dniu 20 grudnia 2018 roku podjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 rok. Dochody gminy w bieżącym roku zaplanowane zostały na kwotę: 34. 086. 798,38 zł, natomiast wydatki na kwotę: 34. 918. 036,38 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie: 30. 053. 014,99 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie: 4. 865. 021,39 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami samorząd sfinansuje z emisji obligacji komunalnych. Dochody Na dochody gminy składają się głównie podatki, subwencje i dotacje. Największą pozycję stanowią podatki i opłaty lokalne. W tym roku gmina planuje uzyskanie ze wszystkich podatków kwoty 16. 851. 297,60 zł. Są to zarówno podatki lokalne, jak i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dla przykładu podajemy kilka wielkości dotyczących podatków, i tak: podatek od nieruchomości zaplanowany został na kwotę: 7. 011. 366 zł, podatek od środków transportowych w kwocie: 444. 375 zł, podatek rolny: 601. 908 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie: 8. 049. 248 zł, a od osób prawnych w kwocie: 200. 000 zł. Kolejną największą pozycją w budżecie są otrzymywane przez gminę dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. W 2019 roku wynoszą one 7. 702. 733 zł. W związku z wprowadzeniem w 2016 r. programu 500+ to dotacje na jego realizację stanowią największą pozycję w budżecie tegorocznym i wynoszą aż 4. 974. 616 zł. Na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych gmina otrzymuje dotację w kwocie: 2. 643. 133 zł. Trzecią największą pozycję w budżecie gminy w 2019 roku stanowią subwencje zaplanowane na kwotę: 6. 567. 425 zł. Prawie 5,3 mln. zł. stanowi subwencja oświatowa, która w całości przeznaczana jest na działalność szkół w naszej gminie. Kolejną pozycję dochodów stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, różnych opłat. Wydatki Jak co roku największą pozycją w wydatkach gminy są wydatki na oświatę. Na działalność oświatową i wychowawczą samorząd przeznacza całą subwencję i dodatkowo pieniądze z dochodów własnych. Łącznie na ten cel przewiduje się 11. 786. 287,30 zł. W ramach tych kwot utrzymywane będą szkoły podstawowe i przedszkole. W ramach tych wydatków mieszczą się również remonty przeprowadzane w placówkach oświatowych, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie stołówek szkolnych, dokształcanie nauczycieli. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 33,75 proc. całego budżetu. Dużą część budżetu samorząd przeznacza na pomoc społeczną i rodzinę. Łączne planowane na 2019 rok wydatki wynoszą: 8. 868. 829 zł. Oprócz już wspomnianej realizacji programu 500+ i wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych gmina wspierać będzie rodziny zastępcze, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo - wychowawcze. Utrzyma też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto przewiduje się pomoc dla potrzebujących w formie dodatków mieszkaniowych, finansowaniu składek zdrowotnych, zasiłków celowych i okresowych oraz stałych dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Kontynuowane będzie finansowanie pobytu dwóch osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Bardzo ważną i dużą część wydatków gminy stanowią wydatki na inwestycje. W tym roku wyniosą one 4. 865. 021,39 zł. Jest to 13.93 proc. wszystkich tegorocznych wydatków, a w rzeczywistości, odejmując środki przeznaczone na realizację programu 500+, stanowią, aż 16,25 proc. wydatków gminy w 2019 roku. Największymi planowanymi inwestycjami w 2019 roku są: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na kwotę: 566. 886,96 zł, budowa dróg gminnych i chodników w kwocie 1. 980. 000 zł, budowa oświetlenia drogowego w kwocie: 790. 400 zł. O wszystkich inwestycjach, które gmina zamierza realizować w 2019 roku, napiszemy w lutowym wydaniu "Kuriera …". Wówczas podamy, jakie prace i zakupy inwestycyjne oraz remonty przeprowadzone będą w poszczególnych miejscowościach. I jeszcze kilka innych znaczących wydatków. Na Samorządowy Ośrodek Kultury - 635. 097 zł, na bibliotekę - 214. 372 zł, na gospodarkę mieszkaniową - 420. 550 zł, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 233. 980 zł, na sale wiejskie - 769. 462,46 zł, na administrację publiczną, Urząd Gminy, Radę Gminy, pracowników obsługi, promocję, współpracę zagraniczną - 4. 050. 223,74 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 2. 470. 724 zł, na sport - 418. 254,50 zł, na spłatę odsetek od pożyczek kwotę - 358. 896,36 zł oraz na dotacje dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie azbestu, produkcję ciepłej wody, zmianę sposobu ogrzewania czy produkcję energii elektrycznej kwotę - 151. 500 zł.


[ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Dlaczego smog jest groźny dla zdrowia i życia?

Każdy wie, że powietrze jest niezbędne do życia. Zawarty w nim tlen stanowi podstawę wszystkich procesów życiowych. Niestety powietrze XXI wieku, szczególnie w naszym regionie Europy jest bardzo zanieczyszczone.

Dobra jakość powietrza jest wtedy, gdy: • PM10 - Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. - Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3. - Poziom informowania wynosi 200 µg/m3. - Poziom alarmowy wynosi 300 µg/m3. • PM2.5 - Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 25 µg/m3. • Benzo(a)piren - Dopuszczalny średnioroczny poziom wynosi 1 ng/m3. Mówi się, że w Polsce wszyscy

palą. Dlaczego? Ponieważ chodzi o rakotwórczą substancję benzo(a)piren - która znajduje się w papierosach i w polskim powietrzu (która jest głównym ze składników smogu). Normy określające maksymalne stężenie tej substancji w powietrzu są znacząco przekroczone niemal we wszystkich miastach. Cierpią na tym wszyscy, młodsi i starsi, dzieci, kobiety w ciąży, dzieci jeszcze nienarodzone. Benzo(a)piren jest rakotwórczy, mutagenny, powoduje wady wrodzone, wpływa negatywnie na rozrodczość oraz powoduje niepłodność. Zakłada się, że przebywając na zewnątrz 2 godziny w ciągu dnia wdycha się w ciągu roku tyle bezno(a)pirenu, co wypalając:

W grudniu w 2017 roku przeprowadzono sondaż, z którego wyłoniono 6 najbardziej szkodliwych czynników dla zdrowia Polaków. Wśród wyłonionych znalazł się także SMOG. I tak stres wyniósł 51%, brak aktywności fizycznej 46%, palenie tytoniu 45%, złe odżywianie 42%, smog 33%, nadużywanie alkoholu 31%. Przerażające jest hasło "Polskie powietrze zabija", ale w Polsce wszyscy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem zarówno w dużych aglomeracjach miejskich, w miastach, w miasteczkach, na wsi, na osiedlach z powodu, którego rocznie umiera blisko 45 000 osób. Na przełomie października i listopada w 2015 roku 70 proc. Polski pokryła gęsta chmura trujących, rakotwórczych substancji. Przez niemal dwa tygodnie wskaźniki zatrucia w miastach południowej, centralnej i zachodniej Polski sięgnęły kilkuset proc. Te wydarzenia nie pozostały bez wpływu na ludzkie zdrowie. Z tego też powodu HEAL przeprowadziło pierwsze w Polsce analizy zdrowotne odnoszące się do tego ataku smogu. Z danych HEAL wynika, że przez niespełna dwa tygodnie, gdy nad Polską unosiła się chmura pyłów, lekarze leczyli tylko

w tych miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Zakopane) ok. 400 ofiar smogu. Ponadto HEAL policzyło także koszty badań i pobytu w szpitalu poniesione przez służbę zdrowia w tym czasie. Na podstawie unijnych danych HEAL przyjęło, że koszt pobytu jednego pacjenta w szpitalu to ok. 6 tys. zł. Wyszło, że atak smogu kosztował służbę zdrowia w pięciu miastach łącznie 2.265 mln zł. Zanieczyszczone powietrze może mieć negatywny wpływ na ludzkie zdrowie o szerokim zasięgu: - Drogi oddechowe: problemy z oddychaniem, podrażnienie gardła, oczu i nosa, kaszel i katar, zapalenie zatok. - Mózg: problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom niepokoju, stany depresyjne, zmiany anatomiczne w mózgu, Alzhaimer, przyspieszone starzenie układu nerwowego, udar mózgu. - Serce: zawał serca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienia serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca. - Płuca: astma, rak płuc, przewlekła obturacyja choroba płuc, częstsze infekcje dróg oddechowych. - Płód: bezpłodność, przedwczesny poród, obumarcie płodu.

W celu monitorowania jakości powietrza w swoim najbliższym otoczeniu warto znać strony internetowe, na których można zaczerpnąć informacji na temat aktualnego stanu powietrza. W tym między innymi celu na terenie Polski, głównie w większych skupiskach mieszkalnych zostały zamontowane czujniki pomiaru jakości powietrza. Do najciekawszych stron należą:

• https://looko2.com/ • http://smogowe.info • https://polskialarmsmogowy.pl • http://www.polskialarmsmogowy.com.pl/ • https://tvnmeteo.tvn24.pl/smog • https://smoglab.pl • https://powietrze.poznan.wios.gov.pl/ • https://istimetorun.com/city/leszno • https://airly.eu/map/pl/ • http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Muzyka łagodzi obyczaje

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Długiem Starem pod koniec roku wzięli udział w koncercie muzycznym. Na scenie zaprezentował się międzynarodowy duet Dumintru Harea z Mołdawii i Andrej Melnyk z Ukrainy. Młodzież miała niepowtarzalną okazję wy-

słuchać utworów wykonanych na fletni Pana, końcówce, okarynie i akordeonie. Koncert był przeplatany opowieściami o tych instrumentach. Uczniowie zadawali pytania i sami próbowali gry na fletni Pana. To była prawdziwa muzyczna uczta.

Marcińskie rogale Pod koniec roku uczniowie klasy VI z Lasocic wraz z wychowawcą wybrali się na wycieczkę do Rogalowego Muzeum Poznania. Przed wizytą w muzeum na Starym Rynku obejrzeli pokaz Koziołków Poznańskich. W muzeum uczestniczyli w warsztatach wyrobu rogali, który prowadził Rogalowy Mistrz Wuja Biniu. Poznali etapy powstawania rogali świętomarcińskich oraz recepturę i składniki używane do ich produkcji. Własnoręcznie, przy użyciu tradycyjnych narzędzi cukierniczych, rogale wyrabiali, wałkowali, zawijali.

Po tych czynnościach były one wypiekane. Następnie odbyła się degustacja. Podczas wizyty w muzeum mieliśmy możliwość posłuchać gwary poznańskiej. Uczniowie obejrzeli też film opowiadający legendę o świętym Marcinie. Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat Rogalowego Czeladnika. Rogale Świętomarcińskie, które mają nadzienie z białego maku, od ponad 150 lat są najważniejszym poznańskim słodkim przysmakiem. Mogą być wypiekane tylko w Wielkopolsce, i to według ściśle określonej receptury.

[ 11 ]

Rap pedagogika

W Szkole Podstawowej w Długiem Starem 11 grudnia miało miejsce spotkanie edukacyjno profilaktyczne z Dobromirem Makowskim w ramach projektu o nazwie "RapPedagogia". W projekcie wzięła udział młodzież gimnazjalna i ze starszych klas szkóły podstawowowych ze Święciechowy, Lasocic i Długiego Starego oraz rodzice i nauczyciele. Projekt RAP PEDAGOGIA oparty jest na muzyce hip-hop, elementach profilaktyki oraz inspirowany przeszłym życiem autora i wykonawcy. Autor projektu jest raperem, nauczycielem akademickim,

terapeutą oraz animatorem projektów pedagogicznych z młodzieżą na ulicach. Przed laty sam mierzył się z wieloma problemami będąc wychowankiem domu dziecka. Jako młody człowiek przedawkował narkotyki i omal nie umarł. Obecnie jeżdżąc po Polsce dociera do wielu szkół, domów dziecka, domów poprawczych i zakładów karnych mówiąc do młodzieży, że można żyć inaczej. Myśl przewodnia programu to: "lepiej zapobiegać niż leczyć". Spotkanie w ramach programu "Rap Pedagogia" było alternatywą dla tradycyjnych wykładów i prelekcji. Święty Mikołaj dojechał także do Długiego Starego. W sobotę, 15 grudnia, w Sali Wiejskiej w Długiem Starem po raz drugi zorganizowano warsztaty mikołajkowe. Podczas spotkania prawie 60 dzieci uczyło się tradycyjnych technik zdobienia choinki. Łańcuchy ze słomy, gwiazdorki z wydmuszek, pawie oczka, łańcuchy z papieru - to wszystko zawieszono na choince zamieszczonej w sali. Ich praca została nagrodzona wizytą Świętego Mikołaja, który dla każdego miał prezent. Organizatorami warsztatów byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z oddziałem w Święciechowie.


[ 12 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

PRZEDSZKOLAKI Z NASZEJ PAKI

W grudniu kilka grup przedszkolnych wybrało się do Teatru Miejskiego w Lesznie, gdzie dzieci miały okazję obejrzeć spektakl pt. "Misiowe Opowieści - Mikołaj w lesie". Prawie wszystkie dzieci po raz pierwszy zobaczyły teatr i wzięły udział w spektaklu. Dzieci z dużym zaciekawieniem przyglądały się postaciom odgrywanym przez aktorów leszczyńskiego teatru. Największe wrażenie jednak zrobiła postać Świętego Mikołaja. Wszystkie dzieci zadowolone i uśmiechnięte wróciły do przedszkola. Na zdjęciu grupa przedszkolna Lwiątka.

W czwartek, 6 grudnia - jak dobrze wiecie, święty Mikołaj chodzi po świecie. Dźwiga swój worek niezmordowanie, każde dziecko prezent dostanie. A kiedy rozda już prezenty, wraca do nieba uśmiechnięty. Choć może czasem przykro świętemu, że nikt prezentów nie daje jemu. Święty Mikołaj zostawił dla dzieci w przedszkolu list i zadania do wykonania, aby po ich zrobieniu mogły znaleźć upragniony upominek. Tego dnia dzieci we wszystkich grupach ubierały czapki mikołajkowe, wykonywały świąteczne prace i spędzały czas na miłej zabawie. Na zdjęciu grupa Tygryski.

Kilka grup ze święciechowskiego przedszkola gościło pana Ireneusza Frąckowiaka, emerytowanego górnika, który z wielką pasją opowiedział dzieciom o trudnej i ciężkiej pracy górnika, o kopalni i surowcach wydobywanych w Polsce. Dzieci mogły poszerzyć wiedzę na temat pracy ludzi wykonujących ten zawód i zadawać pytania. Zainspirowane spotkaniem zrobiły czapkę górnika z pióropuszem - czako, która jest elementem stroju galowego górnika. Na zdjęciu grupa Jeżyki.

Poznając różne tradycje związane z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia przedszkolaki piekły pierniki. Dużo radości sprawiało dzieciom wykrawanie pierniczków za pomocą foremek o różnych kształtach. Smakowity zapach rozlegał się po całym przedszkolu. Grupa Pszczółek pierniki dekorowała razem ze swoimi rodzicami. Dzieci zdobiły je według własnych pomysłów. Niektóre pierniki zawisły na choinkach, inne zostały zjedzone, a niektóre zapakowano i przeznaczono na prezenty dla bliskich.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 13 ]

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Szybki deser

Baran 21.03-19.04 Przed Tobą czas stabilizacji, pojednania i cementowania związku i rodziny. Wszystko Ci się uda. W pracy staraj się podnosić swoje kwalifikacje. Zasłużysz na podwyżkę. Lepsze zdrowie. Byk 20.04-20.05 Będą Cię adorować aż dwie osoby. Kieruj się więc sercem i dokonaj dobrego wyboru. Więcej zadań w pracy i będą też trudne sprawy urzędowe. Bliźnięta 21.05-21.06 To czas imprez i spotkań. Masz szansę poznać osobę, na którą długo czekałaś. Postępuj rozważnie z nadwyżką pieniędzy, nie trwoń ich na drobiazgi. Rak 22.06-22.07 Pomyśl o ociepleniu swojego wizerunku. Okaż zainteresowanie współpracownikom, pomóż koleżankom. Oczekuj ważnej przesyłki urzędowej. Skontroluj zdrowie. Lew 23.07-22.08 Zachowaj ostrożność i roztropność w każdej sprawie. Nie podejmuj zbyt pochopnej decyzji w sprawie zmian w pracy. Pod koniec miesiąca miłe spotkanie. Panna 23.08-22.09 Szukasz daleko, a prawdziwe uczucie jest tuż obok. Rozejrzyj się i zauważ pewnego nieśmiałego adoratora. W pracy nie wdawaj się w konflikty, raczej uspokajaj sytuacje. Waga 23.09-22.10 Bardzo dobry czas - i to zarówno w domu, jak i w pracy. Gwiazdy wróżą też przypływ gotówki. Postaw na zdrowy tryb życia, wysypiaj się i relaksuj. Skorpion 23.10-21.11 Bądź ostrożna przy zawieraniu nowych znajomości. Nie wszystko złoto, co się świeci. W pracy zostaniesz zauważona przez szefów. Może nawet będzie awans. Strzelec 22.11-21.12 Bardzo dużo pracy przed Tobą. Zaraz potem zafunduj sobie urlop. Najlepiej, gdybyś wybrała się gdzieś z bliską osobą. Lepsze finanse. Koziorożec 22.12-19.01 Przyjaźń może zamienić się w miłość. Ten związek przyniesie Ci szczęście. W pracy trochę zmian i być może służbowy wyjazd. I dobra wiadomość od rodziny. Wodnik 20.01-18.02 Zainteresuj się problemami rodziny. Ktoś bardzo liczy na Twoją pomoc. W pracy dobra passa, będą dodatkowe zlecenia i trochę więcej gotówki. Dobre zdrowie. Ryby 19.02-20.03 Odetnij się od przeszłości i trudnych relacji. Czas postawić wszystko na nowe plany. Wyjedź, odpocznij, poznaj nowych znajomych.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: ŚWIĘTA I NOWy ROK PEŁNE RADOŚCI. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią Elwira Mulkowska z Trzebin. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 stycznia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

20

14

22

10

11 19

P

13 27 15 16 9

20

1

10 21

B

2

11

22

24

3

18

E

5

26

30

29

11

4

23

24

13

28

17

A K

7

8

25

26

27

28

16

Z

L

6

15

A

W

5

14

N

K

6

2

3

1. Zaraz po sześć 2. Napój bogów 3. Wódz kozaków 4. Szachowa rozgrywka 5. Małe ptaszki 6. Przechadzka 7. Bojaźń, strach 8. Płytka malarza

16

12

23

N

12

R

8

9

P

12 14

21

4 7

1

15

P

13 25

I

17

18 29

19

30

9. Uroczysty przejazd wojsk 10. Poprawne myślenie 11. Na oczach Temidy 12. Polecenie dowódcy 13. Rygiel na drzwiach 14. Wiązanka np. pszenicy 15. Merkel, kanclerz Niemiec 16. Za.., czyli za półdarmo

Jak naostrzyć nożyczki? Przeciągnij kilkakrotnie po każdym ostrzu (węższej jego strony) drobnoziarnistą osełką. Trzymaj ją pod kątem prostym do ostrza. Możesz też użyć ostrzałki metalowej (z ruchomymi okrągłymi ostrzami). Przygotuj kawałek drobnoziarnistego papieru ściernego lub kawałek ścisłego druciaka. Parę razy przetnij go nożyczkami. Przetrzyj ostrza szmatką. Kilkakrotnie owiń ostrza nożyczek folią aluminiową i zacznij je przecinać. Powinno wystarczyć około 8 cięć, aby ostrza zaczęły

działać sprawniej. Jeśli te sposoby zawiodą, oznacza to, że nożyczki były stępione bardzo mocno. Zanieś je do fachowca. Aby nożyczki były długo ostre, po każdym użyciu przetrzyj ostrza szmatką. Od czasu do czasu nasmaruj oś ostrzy (wokół mocującej śrubki, między ostrzami) smarem, np. WD40. Otwórz i zamknij nożyczki kilka razy, aby smar wniknął w oś. Jeśli nożyczki są brudne, umyj je wodą z płynem do mycia naczyń. Dobrze osusz.

Składniki: 50 g masła, 3 łyżeczki cukru pudru, 3 łyżki mleka, 3 łyżki mąki pszennej, 4 łyżeczki kakao, łyżka przyprawy korzennej, łyżeczka cynamonu, szczypta imbiru, 2-5 kostek czekolady (mlecznej lub gorzkiej). Sposób przygotowania: Masło rozpuścić. Gdy trochę ostygnie, dodaj do niego cukier puder, mleko i mąkę przesianą wraz z kakao i przyprawami. Całość dokładnie wymieszaj, by składniki się połączyły. Tak przygotowane ciasto przełóż do głębokiej filiżanki lub kubka. Na wierzchu ułóż pokrojone na mniejsze kawałki kostki czekolady i włóż do mikrofalówki na półtorej minuty. Przed podaniem udekoruj lukrem i orzechami.

Prosta sałatka

Składniki: puszka groszku konserwowego, puszka kukurydzy konserwowej, po 15 dag żółtego sera i szynki w kawałku, pół cebulki, 2 kiszone ogórki, koper, 2 łyżki majonezu, sól, pieprz. Sposób przygotowania: Groszek i kukurydzę odcedź (niezbyt dokładnie). Wsyp do miski. Dodaj pokrojony w kostkę żółty ser, szynkę, cebulkę i ogórki. Dosyp posiekany koperek, wymieszaj. Sałatkę dopraw do smaku solą i pieprzem, wymieszaj z majonezem. Podawaj w pucharkach.

(: (: HUMOR :) :)

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi: - Jasiu, podziękuj dziadziusiowi. - Ale jak? - A jak mama mówi, gdy tatuś daje pieniążki? Jasiu zwraca się do dziadzia: - Mało! xxx - Marek, słyszałem, że się ożeniłeś! - Tak. - Szczęśliwy jesteś? - Krysia twierdzi, że tak. xxx Mistrz w pchnięciu kulą mówi do trenera. - Dziś muszę pokazać klasę... Na trybunie siedzi moja teściowa. Trener na to: - Nie ma szans, nie dorzucisz... xxx Mówi żona do męża: - Kochanie, sprawmy sobie wyśmienity weekend! - Cudowny pomysł moja droga, do zobaczenia w poniedziałek.


[ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

FERIE Z FUNDACJĄ  CAT

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej zaprasza dzieci z terenu gminy Święciechowa na zajęcia pod nazwą "Pociąg do cooltury zima 2019". Turnus będzie trwał od 21 do 25.01.2019 w Sali Wiejskiej w Lasocicach dla grupy dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Podczas spotkań różnorodne zajęcia: językowe, poznawanie innych kultur, sportowe, taneczne, plastyczne, gry i zabawy oraz wiele innych. Zajęcia są nieodpłatne. W celu dokonania zapisu dziecka na półkolonie konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu dokonana poprzez formularz on - line. Należy także pobrać dokumenty zamieszczone poniżej. Komplet dokumentów stanowi Karta kwalifikacyjna oraz Regulamin. Rejestracja krok po kroku: wypełniamy formularz online znajdujący się na stronie internetowej Centrum Aktywności Twórczej, oczekujemy na e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, po otrzymaniu e-maila w ciągu 5 dni odsyłamy SKAN wypełnionej Karty kwalifikacyjnej, podpisanego Regulaminu, podpisanej polityki prywatności. Informacji udziela: Kamila Grzywacz, tel. 667 722 463, e - mail: kamila@fundacja-cat.pl

Bibliotekarz radzi

Bibliotekarki ze Święciechowy proponują zapoznać się z wzruszającą książką Nataszy Socha pt. "Pokój kołysanek". Historia zaczyna się, kiedy główny bohater David rozpoczął rehabilitację w jednym ze szpitali w Atlancie. Pewnego dnia, po zabiegach, zatrzymał się na oddziale dziecięcym i stanął za szybą, która oddzielała go od noworodków. Nie mógł oderwać wzroku od maluchów. Pyta pielęgniarkę, czy dla osoby w jego wieku nie znalazłby się w szpitalu jakiś wolontariat. Wtedy po raz pierwszy wziął na ręce malucha, który zanosił się płaczem i trudno było go uspokoić. Przytulane dziecko, zasnęło w końcu w jego ramionach. David został zatrudniony w szpitalu jako profesjonalny "przytulacz" noworodków, które z różnych powodów nie mogły wrócić do domu. I robi to nadal, nieprzerwanie od dwunastu lat.. "Pokój kołysanek" jest inspirowany tą właśnie historią. Joachim ma osiemdziesiąt pięć lat

i pracuje w jednym ze szpitali położniczych jako wolontariusz. Pomaga wcześniakom przetrwać najtrudniejsze chwile, tuląc, głaszcząc i opowiadając im historie swojego życia. Co w życiu jest najważniejsze i jak cenne potrafią być wspomnienia? Czy miłość ma wiek? Czy kiedykolwiek się kończy? Ta książka przypomina czytelnikom, że cudem nie zawsze jest prezent pod choinką.


Wspólne kosztowanie potraw KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 15 ]

Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w niedzielę, 16 grudnia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbył się coroczny konkurs pod nazwą "Potrawy wigilijne". Na degustację zaproszenie otrzymali mieszkańcy gminy, a wstęp był wolny. Potrawy przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy. Na konkursie oceniano potrawy z kapustą i grzybami oraz ciasto z orzechami. W skład komisji weszli: przewodnicząca Joanna Schubert, wójt gminy Marek Lorych oraz Wiktor Adamski z firmy cateringowej. W konkursie udział wzięły koła gospodyń wiejskich z Długiego Starego, Święciechowy, Długiego Nowego, Przybyszewa, Niechłodu, Trzebin oraz Strzyżewic. Po ocenie wszystkich siedmiu stoisk komisja ogłosiła werdykt. Najlepszą potrawę z kapustą i grzybami przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Przybyszewa, a wyróżniono panie z Długiego Starego i Święciechowy. Natomiast najlepszego orzechowca upiekły panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzyżewic. Wyróżniono słodkie wypieki wykonane przez panie z Długiego Starego i Przybyszewa. Goście degustowali przygotowane potrawy, na wszystkich czekał też grzaniec i kawa. Można było również zakupić ozdoby świąteczne z przekazaniem zebranej kwoty na szczytny cel. Podczas imprezy ogłoszono wyniki konkursu na kartkę bożonarodzeniową, organizowanego przez bibliotekę w Święciechowie. Organizatorem imprezy byli: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Strzyżewic oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzyżewic.


Akcja TATO, WSTAŃ [ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Koncert Charytatywny "TATO, WSTAŃ - gramy dla Zbyszka" odbył się w sobotę, 15 grudnia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Koncert i aukcję charytatywną zorganizowała rodzina Zbigniewa Brzezewskiego ze Święciechowy.

Na scenie wystąpili: zespół Cantata, przedszkolaki z grup Tygryski i Motylki ze Święciechowy, Zespół Pieśni i Tańca Marynia, Tomas Diaz oraz zespół “Droga do nieba”. Odbyła się sprzedaż m. in. ozdób świątecznych, pierników, ciasta. W ciągu czterech godzin kwestowano i licytowano. Atrakcji, nie brakowało. Dla dzieci urzędował Święty Mikołaj, Spiderman. - Jestem pod wrażeniem ludzi, którzy okazali nam tyle serca. Wszystkim bardzo dziękujemy podkreśla Sylwia Tomczak. Dzięki akcji udało się zebrać 24.378 zł. A licytacje cały czas trwają. O panu Zbigniewie Brzezewskim pisaliśmy przy okazji jego wielkiej pasji do gołębi, a w późniejszym czasie o jego chorobie. Spokojne życie rodziny Brzezewskich zmieniło się w czerwcu 2018 roku, gdy pan Zbigniew nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Najstarszy syn pana Zbigniewa, aż do przyjazdu karetki pogotowia, reanimował ojca. Trafił on na oddział intensywnej opieki medycznej leszczyńskiego szpitala. Zdiagno-

zowano u niego zawał podwsierdziowy. Lekarze przyznali, że stan chorego jest bardzo ciężki. Na OIOM-ie spędził trzy miesiące. Jego stan wciąż nie pozwala na powrót do domu. We wrześniu trafił do Centrum Rehabilitacji przy Szpitalu Powiatowym w Rawiczu. Placówka ma na swoim wyposażeniu cyber-oko - narzędzie do komunikowania się z osobami w stanie minimalnej świadomości. Najbliżsi nie ustają w poszukiwaniu specjalistycznej pomocy. Znaleźli ośrodek, który ludzi w podobnym stanie przywrócił do sprawności, przynajmniej częściowej. To Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum w Krakowie. Niestety, placówka jest prywatna, a miesięczny pobyt w niej kosztuje aż 20.000 zł. -  Nie wiemy, jak długo tata będzie musiał tam być. Kilka miesięcy na pewno, a to będzie wiązać się z ogromnymi kosztami. Stąd pomysł zorganizowania koncertu i aukcji charytatywnej "Tato, wstań! " - wyjaśnia córka pana Zbigniewa Sylwia Tomczak.

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - nr 85 - Styczeń 2019  

Kurier Święciechowski - nr 85 - Styczeń 2019  

Advertisement