__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 78, Czerwiec 2018

Jubileuszowo przy wiatraku

Biesiada przy wiatraku zorganizowana została w ramach europejskich obchodów Nocy Muzeów. W święciechowskim wiatraku znajduje się Izba Regionalna, która z okazji obchodów została udostępniona zwiedzającym. Wiatrak znajduje się przy Samorządowym Ośrodku Kultury. Impreza odbyła się w sobotę, 26 maja.

Biesiadowanie miało uroczysty charakter. Dokładnie w tym roku święciechowski wiatrak obchodzi rocznice: 140 lat istnienia wiatraka oraz 20 lat powstania w nim Izby Regionalnej. Biesiadowanie pod śmigłami z okazji Nocy Muzeów zorganizowano w Święciechowie po raz szósty. Osoby biorące udział w imprezie mogły skorzystać ze stoiska ze swojskim jadłem, były m. in.: kaszanka, salceson, gzika, chleb ze smalcem, kapusta kiszona, podpłomyki, jajka sadzone. Podczas imprezy uczestnicy zwiedzali także Izbę Regionalną, w której znajdują się przedmioty codziennego użytku z ubiegłego wieku. Do późnych godzin wieczornych do tańca przygrywała Kapela z Kopyta, która przyjechała do nas z Konina. Odbyły się także warsztaty tkackie zorganizowane przez Łódzką Grupę Kreatywną oraz pokaz wykonywania krajek. Przed uczestnikami imprezy wystąpiły też dzieci i młodzież recytujące w gwarze. Całość obsługiwali tancerze zespołu w strojach ludowych. Organizatorem święciechowskiej biesiady byli: Zespół Pieśni i Tańca Marynia oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.


Rowerowa Majówka [2]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W sobotę, 5 maja, Rada Sołecka w Krzycku Małym zorganizowała majówkę rowerowo konną. Uczestniczyło w niej około 25 osób. Trasa jak co roku przebiegała drogami gminnymi i leśnymi. Podczas jazdy zrobiono postój przy figurce Matki Boskiej i zaśpiewano parę pieśni maryjnych. Wycieczkowicze zatrzymali się nad jeziorem w miejscu, gdzie Stowarzyszenie Krzycka Wyspa Marzeń zagospodarowało plac przy jeziorze. Wszyscy uczestnicy rowerówki na zakończenie smażyli kiełbaski przy ognisku. Nie zabrakło też pieczywa przygotowanego przez panie uczestniczące w majówce. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom oraz panu Kazimierzowi za użyczenie pojazdu konnego.

Rowerowo w Długiem Starem

W niedzielę, 27 maja, rowerówkę dla mieszkańców swoich miejscowości zorganizowali: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Długiem Starem, Rady Sołeckie wsi Długie Nowe i Długie Stare oraz Klub Sportowy Iskra. Trasa rowerówki rozpoczęła się w Długiem Nowem, następnie rowerzyści przejechali przez Długie Stare, La-

socice, a całość zakończyła się na boisku sportowym w Długiem Starem. Tam uczestnicy imprezy skorzystali ze słodkiego poczęstunku. Wspólnie też grillowano. Organizatorzy przygotowali rozmaite rodzinne gry sportowe. Odbyło się także losowanie nagród. Pieniądze zebrane podczas majowej rowerówki przeznaczone zostaną na bu-

DRUK: Drukarnia Leszno

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie Red. naczelny: Marek Tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 Redaktorzy: Halina Siecińska i Ewelina Konieczna Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1A, 64-115 Święciechowa E-mail: gazeta@swieciechowa.pl Skład: Halpress - www.halpress.eu Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu

dowę boiska sportowego przy szkole. Jak zgodnie podkreślają or-

ganizatorzy: "Razem tworzymy nasze wspólne szczęście".


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Absolutorium dla wójta

We wtorek, 22 maja, w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Święciechowa. Wzięli w niej udział: radni gminy, wójt gminy Marek Lorych, sekretarz Patryk Tomczak, skarbnik Łukasz Ślaga oraz sołtysi, kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych. Obrady przeprowadził przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka.

W trakcie sesji wójt gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. Głównym punktem sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Święciechowa za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium wójtowi. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 oraz sprawozdanie finansowe gminy Święciechowa przedstawił skarbnik gminy Łukasz Ślaga. Przewodniczący wszystkich komisji: Longina Raburska, Jerzy Machowiak, Mateusz Stachowski i Zbigniew Stachowiak odczytali opinie poszczególnych komisji. Zebrani wysłuchali także treści uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dotyczącej sprawozdania. Opinia Izby była pozytywna. "Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absoluto-

rium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa". Podczas sesji absolutoryjnej obecni byli wszyscy radni. W głosowaniu 15 radnych było za przyjęciem sprawozdania za miniony rok. Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za rok 2017. W pozostałych punktach obrad radni podjęli m. in. uchwałę zatwierdzającą roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie. Dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2021 oraz budżecie gminy na rok 2018. Przedstawiono także sprawozdanie z realizacji “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok”. Sesję zakończono odpowiedziami wójta gminy na złożone wcześniej interpelacje radnych oraz wolne głosy i wnioski.

W połowie maja rozpoczęły się prace pod nazwą "Budowa wraz z rozbudową obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach". Zadanie realizuje Firma Remontowo - Budowlana Adam Żak z Kłody. Wartość robót brutto wynosi 450. 368,92 zł. Termin wykonania kończy się 30 czerwca br.

Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Stanica przy plaży

[3]

Jak załatwić sprawę

W URZĘDZIE GMINy?

Szanowni Państwo, od czerwca br. rodzice nie muszą udawać się do urzędu w celu zgłoszenia urodzenia się dziecka. Można już to zrobić przez Internet. Zgłoszenie urodzenia zawiera jednocześnie oświadczenie o wyborze imienia (lub imion) dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie przesłany odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu - w postaci papierowej albo elektronicznej, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia. Do zgłoszenia będziemy potrzebowali następujących danych: 1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, numery PESEL rodziców dziecka; 2) oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka; 3) nazwisko dziecka; 4) datę i miejsce urodzenia dziecka; 5) obywatelstwo dziecka; 6) obywatelstwo rodziców dziecka; 7) nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie; 8) miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu lub miejsce sporządzenia aktu urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów, jeżeli są znane; 9) miejsce stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa; 10) adres do korespondencji osoby zgłaszającej urodzenie. Nowe przepisy stanowią, że w akcie urodzenia dziecka będą umieszczane numery PESEL rodziców. Dzięki temu, określone zostaną w sposób jednoznaczny relacje między daną osobą a jej rodzicami wpisanymi w akcie urodzenia, co ułatwi realizację usług elektronicznych, dla których takie dane są wymagane (np. uprości proces realizacji świadczeń, umożliwi łatwiejsze i szybsze składanie wniosków przez mieszkańców korzystających z programów pomocowych). ZASTĘPCA WóJTA PATRyK TOMCZAK

Zakończono roboty budowlane na zadaniu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym". Wykonawcą robót była firma ATUT Leszno Sp. z o. o. Koszt budowy wyniósł 153.600,41 zł brutto. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej długości 209,55 m oraz sześć studni.

Potrzebujesz reklamy? Zareklamuj się w naszej gazecie! Cennik ogłoszeń znajdziesz na: www.swieciechowa.eu


[4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Szkolenie nad morzem

W dniach od 2 do 6 maja dwa zespoły śpiewacze działające przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie wzięły udział w warsztatach śpiewaczych w Pobierowie. Nad morze wyjechały zespoły Razem Raźniej z Długiego Starego oraz Karolinki z Gołanic. Uczestnicy wyjazdu poza warsztatami, prowadzonymi przez instruktora Czesława Koniecznego, znaleźli czas na przyjemno-

ści. W wolnych chwilach spacerowali, zwiedzali, odpoczywali, wieczorami biesiadowali przy ognisku. W dniu 3 maja skorzystali z zaproszenia miejscowej parafii do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych na ulicach Pobierowa. W niedzielę, 6 maja, w kościele pw. Najświętszego Odkupiciela w Pobierowie uczestniczyli w muzycznej oprawie mszy św. W drodze powrotnej do domu dodatkowo zwiedzili Międzyzdroje.

W czerwcu

imieniny obchodzą

PAULA - 3 VI

Paula jest to żeńska forma łacińskiego imienia Paulus, czyli Paweł. Imię to oznacza osobę drobnej budowy i niewielkiego wzrostu. Paula to kobieta niestabilna emocjonalnie, dość nerwowa, ale przede wszystkim niezwykle wrażliwa i delikatna. Nie wdaje się w kłótnie, konfrontacje, unika napięć. Silnie przeżywa niepowodzenia sercowe, załamuje się pod krytyką, negatywnymi opiniami oraz kiedy czuje się lekceważona przez otoczenie. Kierują nią uczucia i intuicja. W swym postępowaniu jest ostrożna i wyważona. Nie lubi przyśpieszać biegu wydarzeń, raczej cierpliwie zmierza do określonych rezultatów. W życiu najbardziej liczy się dla niej miłość. Pragnie być kochaną i oddać swe serce w dobre ręce. Od partnera oczekuje wsparcia, czułości, bezpieczeństwa. Bardzo łatwo ją zranić, toteż życie z nią przypomina balansowanie na linie. Zawodowo Paula najlepiej będzie się czuć w fir-

TYMOTEUSZ - 10 VI

Jest to imię pochodzenia greckiego, wywodzące się od słów thymos, czyli "duch", "serce" czy "męstwo" i theos - "bóg". Oznacza więc mężczyznę, który przepełniony jest siłą i męstwem, pochodzącymi od Boga. W Polsce imię to znane jest od XIV wieku, nie było jednak wówczas zbyt popularne, ale ostatnio cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To mężczyzna łączący w sobie elegancję, inteligencję i ogromny urok osobisty. Zazwyczaj jest nieziemsko przystojny, obdarzony poczuciem humoru i bardzo zaradny. Jego pewność siebie, wewnętrzna siła i odwaga to również cechy, które rozwinięte są u niego bardzo mocno. Jednocześnie Tymek potrafi cieszyć się życiem, ma w sobie ogromne pokłady energii i ciężko go zmęczyć czy zniechęcić. Tymoteusz sprawdzi się w niemalże każdym zawodzie. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, jest w stanie nauczyć się prawie każdej profesji. Jest bardzo lubiany i doceniany nie tylko przez pracodawców,

Uczestnicy szkolnego chóru Con Brio w dniu 7 maja uczestniczyli w warsztatach wokalnych, które przeprowadziła dr Barbara Tritt. Tak profesjonalna lekcja muzyczna mogła się odbyć dzięki uczestnictwu chóru Con Brio w ogólnopolskim programie "Śpiewająca Polska" pod patronatem Narodowego Forum Muzyki.

Paula John

ze Święciechowy

mach rodzinnych oraz w pracy z ludźmi. Paula imieniny obchodzi także: 26 stycznia, 11 i 18 czerwca oraz 24 grudnia. W naszej gminie mieszkają tylko trzy panie o tym imieniu. Dwie w Święciechowie, jedna w Długiem Starem. Najstarsza ma 25 lat i mieszka w Święciechowie, a najmłodsza ma lat 17 i jest mieszkanką Długiego Starego.

Tymoteusz Masłowski ze Święciechowy

ale i przez współpracowników. Imieniny obchodzi także: 24 i 26 stycznia, 28 lutego, 6 kwietnia, 3 i 21 maja, 19 i 22 sierpnia oraz 19 grudnia. W gminie Święciechowa jest 12 panów o tym imieniu. Najstarszy ma 22 lata i mieszka w Gołanicach, a najmłodszy ma półtora roku i jest mieszkańcem Długiego Starego. Najwięcej jest ich w Święciechowie - 5, następnie w Długiem Starem 3, w Gołanicach - 2 oraz w Lasocicach i Przybyszewie - po jednym.

POŻEGNANIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

30.04 - Marian Stanisław Ratajczak (1960), Długie Stare 04.05 - Józef Hoffmann (1940), Gołanice 07.05 - Maciej Woźny (1959), Święciechowa 18.05 - Antonina Gajewska (1919), Długie Stare 22.05 - Stanisław Franciszek Foterek (1938), Długie Stare


Jednostka i Działacz Roku KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[5]

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Święciechowy otrzymała wyróżnienie "Jednostka Roku", a naczelnik Wojciech Konatowski tytuł "Działacz Roku". Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 25 maja w Lesznie - w czasie obchodów Dnia Strażaka.

Od dziesięciu lat tylko w województwie wielkopolskim strażacy przyznają co roku trzy tytuły: "Jednostka Roku", "Strażak Roku" i "Działacz Roku". Nominacje do nich przedstawia Zarząd Powiatowy OSP. W naszym powiecie dotyczy to 63 jednostek. Święciechowska OSP została w ten sposób uhonorowana już kilkakrotnie. Otóż "Strażakiem Roku" byli: Eugeniusz Przydrożny w 2008 r., Wojciech Konatowski w 2011 r. i Władysław Migacz w 2014 r. Natomiast jednostka pierwszy raz odebrała swój tytuł w 2008 r. W tym roku przyznano jej go po raz drugi, za osiągnięcia i działalność

pełnej gotowości bojowej. Ocena sprawności i gotowości bojowej była jednym z kryteriów przyznania tytułu "Jednostka Roku". W ubiegłym roku wypadła ona bardzo dobrze, podobnie jak przegląd strażackiego sprzętu. Ale do uzyskania wyróżnienia brano też pod uwagę pozostałą działalność strażaków. A tej w Święciechowie jest naprawdę sporo. Już sześć razy organizowano wspólnie z Samorządowym Ośrodkiem Kultury Zawody Sikawek Konnych, w których udział biorą jednostki z całego powiatu. Co dwa lata w Święciechowie odbywają się powiatowe zawody sportowo - pożarnicze, a co roku gminne zawody. W minionym roku

młodzieży i wielokrotnie organizują pokazy sprzętu strażackiego. Wojciech Konatowski jest strażakiem od 1975 r. Pracował w Komendzie Miejskiej OSP, jest naczelnikiem święciechowskiej jednostki i komendantem gminnym Ochrony Przeciwpożarowej. Uczestniczy we wszystkich działaniach swojej OSP. Ma już tytuł "Strażak Roku", a teraz "Działacz Roku". Odebrał więc statuetkę i podziękowania. Wydarzeniem było wręczenie mu odznaczenia “Semper Vigilant” (Wiecznie Czuwający). Dzień Strażaka w Lesznie był niecodzienną uroczystością. Komenda Miejska PSP otrzymała sztandar, a wielu strażaków od-

rozbudowano remizę. Urząd Gminy sfinansował budowę nowego garażu, a strażacy niektóre prace wykonywali społecznie. Strażaków można też spotkać na wszystkich imprezach patriotycznych, sportowych i religijnych. Uświetniają te uroczystości, a niektóre z nich zabezpieczają. Są zawsze: 3 Maja, podczas Narodowego Święta Niepodległości, w Dniu Strażaka, na dożynkach, Drodze Krzyżowej, Bożym Ciele, Dniach Święciechowy i wielu innych imprezach i spotkaniach. Przeprowadzają również Turnieje Wiedzy Pożarniczej dla

znaczenia. Wśród gości byli przedstawiciele naszej gminy, m.in. wójt Marek Lorych i prezes Zarządu Gminnego OSP ze Święciechowy Jerzy Machowiak. Pięknie grała strażacka orkiestra z Wrocławia. Natomiast na rynku pokazano strażacki sprzęt - nowy i zabytkowy. Święciechowska OSP wystawiła samochód pożarniczy, odrestaurowaną drabinę, sikawkę konną oraz małą sikawkę dla dzieci, którą zrobił dla najmłodszych Wojciech Konatowski. Swój samochód pokazała także jednostka OSP z Przybyszewa.

w 2017 r. Zarówno tytuł "Jednostka Roku" jak i "Działacz Roku" przyznano w rywalizacji powiatowej. Natomiast na szczeblu wojewódzkim OSP Święciechowa znalazła się w piątce najlepszych jednostek wśród wszystkich OSP z 35 powiatów. Do OSP Święciechowa należy około 50 strażaków. Wśród nich 22 wyjeżdża do pożarów i zdarzeń. Jednostka jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, a więc uczestniczy w gaszeniu pożarów na terenie całego powiatu. Bierze też udział w likwidacji skutków wichur, podtopień i wypadków komunikacyjnych. Zawsze jest w


Przyjacielskie świętowanie [6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W dniach od 18 do 20 maja gmina Święciechowa gościła zagranicznych przyjaciół. Przyjechali do nas przedstawiciele Grosshabersdorf z Niemiec, Aixe-sur-Vienne z Francji oraz Malinskiej z Chorwacji. Wszystko po to, aby wspólnie świętować obchody 25 - lecia współpracy gminy Święciechowa z gminą Grosshabersdorf.

Przypomnijmy jak rozpoczęła się współpraca Mieszkanka niemieckiej gminy Grosshabersdorf Elizabeth Tromer w 1992 r.kupiła dom w Lasocicach. To ona bardzo chciała pokazać Polskę swoim rodakom. Była pod wrażeniem tutejszej gościnności i piękna przyrody. Nieoficjalne rozmowy z burmistrzem Grosshabersdorf i władzami Święciechowy doprowadziły do pierwszego spotkania na przełomie kwietnia i maja 1993 r. Goście z Niemiec opuszczając nasz kraj zapewniali, że ich Rada Gminy podpisze dokumenty o współpracy i partnerstwie. Zanim do tego doszło, w obie strony udawały się zespoły artystyczne, sportowcy, strażacy, radni, mieszkańcy gmin. Oficjalny dokument podpisano podczas sesji Rady Gminy Święciechowa w pałacu w Trzebinach w 1995 r. Podpisali go ówcześni włodarze gmin Marian Mielcarek i Georg Lang. W gminie Święciechowa utworzono Komitet Współpracy z Zagranicą, któremu przewodniczyła Zofia Jackowska. Towarzyszyli jej: Dorota Wróbel, Jerzy Kowalczyk oraz Stanisław Mikołajczyk. Od samego początku obie gminy uznały, że w czasie wzajemnych wizyt goście mieszkać będą u rodzin. Tak więc gości przyjmują nasi mieszkańcy. Co roku organizowano przynajmniej dwa wyjazdy. A bywały lata, że było ich znacznie więcej. Jubileusze Od samego początku uroczyście obchodzono jubileusze współpracy. Punktem kulminacyjnym podczas 5 - lecia współpracy była konferencja na temat "Przeszłości

i teraźniejszości w stosunkach polsko - niemieckich - rola międzynarodowych kontaktów w procesie integracji europejskiej na przykładzie współpracy gmin". Obchodząc w 2003 r. jubileusz 10 - lecia partnerskiej współpracy Grosshabersdorf i Święciechowy wyrażono nadzieję, że nasze partnerstwo przybliży Polskę do członkostwa we Wspólnocie Europejskiej. W 2006 r. nasza gmina otrzymała Dyplom Europejski, który jest pierwszym szczeblem w hierarchii Nagrody Europy, ustanowionej w 1955 r. Podczas jubileuszu 20 lecia wręczono gminie Święciechowa Honorową Flagę Rady Europy, która jest drugim szczeblem w hierarchii. A wszystko za aktywność w rozwijaniu stosunków z europejskimi partnerami, krzewienie współpracy na arenie międzynarodowej i szerzenie ideałów Unii Europejskiej. Przyjacielskie wizyty Wielokrotnie na imprezy, które odbywały się u naszych sąsiadów, wyjeżdżały zespoły artystyczne z gminy Święciechowa. Od kilku lat wyjeżdżają także nasze delegacje na jarmarki bożonarodzeniowe. Strażacy z Grosshabersdorf przekazali jednostce OSP z Przybyszewa samochód bojowy. Odbyło się kilka międzynarodowych meczów, turniejów, a nawet bieg ze Święciechowy do Grosshabersdorf długości ponad 600 km. Szkoły organizowały wspólne Dni Europejskie. Wizyty mieszkańców naszej gminy za granicą, a także przyjazdy naszych partnerów do Święciechowy mają zawsze przyjacielski charakter.

Partnerstwo gmin Niemiecka gmina Grosshabersdorf jest wieloletnim partnerem francuskiej gminy Aixe-sur-Vienne. Dokument o współpracy trzech gmin: Grosshabersdorf, Aixe sur Vienne i Święciechowy podpisany został w 2002 r. Od tego czasu wszystkie imprezy organizują wspólnie. Pozytywny doświadczenia ze współpracy trójstronnej zmobilizowały nasze trzy gminy do rozszerzenia tego kręgu i przyjęcia do niego nowego partnera - gminę Malinska z Chorwacji. Jubileusz 25 - lecia w Święciechowie Goście z zagranicy przyjechali do naszej gminy w piątek, 18 maja, późnym wieczorem. Następnego dnia od rana delegacje z Niemiec, Francji oraz Chorwacji udały się do Wolsztyna, gdzie zwiedzały parowozownię. Popołudnie spędzili wraz z rodzinami goszczącymi z Polski w restauracji Specjał w Przybyszewie. Tam odbyła się część oficjalna. Przemówienia rozpoczął wójt naszej gminy Marek Lorych: Jesteśmy uczestnikami i świadkami dostojnego jubileuszu 25 - lecia partnerskiej współpracy gmin Grosshabersdorf i Święciechowa. Partnerska współpraca z gminą Grosshabersdorf jest dla władz oraz mieszkańców Święciechowy bardzo ważna, a obchodzony jubileusz tej współpracy jest dla nas doniosłym wydarzeniem. O współpracy mówili także przedstawiciele pozostałych państw: Friedrich Biegel z Niemiec, Maria Claire Sellas z Francji oraz

Robert Anton Kraljić z Chorwacji. Przemawiał również Marian Mielcarek, wspominający początki współpracy. Nastąpiła wymiana prezentów i upominków. Wspominano osoby, które przyczyniły się do partnerstwa gmin, a które odeszły na zawsze, mianowicie Georga Langa - dawnego burmistrza Grosshabersdorf oraz Zofię Jackowską - przewodnicząca Komitetu Współpracy. Po przemówieniach nastąpił poczęstunek i międzynarodowa biesiada z zespołem AleGro. W niedzielę, 20 maja, po mszy św. odbyły się rozgrywki sportowe. Przeprowadzono mecz bubble football oraz turniej w boules. Po południu w Sali Wiejskiej w Święciechowie dla gości wystąpiły zespoły artystyczne. W pierwszej części zaprezentowały się zespoły z Polski. Na scenie pojawił się Zespół Pieśni i Tańca Marynia oraz Zespół Śpiewaczy Wiola. W drugiej części zaśpiewał Klas Ulsenheimer z Niemiec, a na zakończenie wystąpił Zespół Folklorystyczny KUU Dubaśnica - Malinska z Chorwacji. We wspólnym świętowaniu 25 - lecia udział wzięli przedstawiciele władz, radni powiatowi i gminni, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, rodziny goszczące, zaproszeni goście. Wizyta miała zarówno oficjalny, jak i towarzyski charakter. Zdjęcia z przebiegu uroczystości jubileuszowych zamieszczamy na str. 16.


Obchody Dnia Europy KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W środę, 9 maja, z okazji Dnia Europy w szkole w Lasocicach zorganizowano apel oraz konkursy o tematyce związanej z Unią Europejską. Na początku uczniowie klasy III gimnazjum przedstawili najważniejsze informacje dotyczące Unii Europejskiej, a następnie rozpoczęli zmagania o tytuł najbardziej europejskiej klasy.Pod koniec kwietnia przewodniczący poszczególnych klas losowali państwa, które miały zostać zaprezentowane podczas obchodów Dnia Europy.

W połowie maja zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy wzięły udział w Festiwalu Piosenki Biesiadnej i Ludowej w Bachorzewie koło Jarocina. W imprezie udział wzięły 23 zespoły, m. in. z Żerkowa, Krotoszyna, Pogorzeli, Jarocina, Gostynia, Wrześni, Borku czy Koźmina. Z gminy Święciechowa zaprezentowały się zespoły: Razem Raźniej z Długiego Starego, Karolinki z Gołanic oraz Wiola ze Święciechowy. Miło nam poinformować, że Zespół Śpiewaczy Wiola zajął pierwsze miejsce i zdobył Grand Prix festiwalu. Panie zaśpiewały piosenkę ludową "Kukułeczka" oraz utwór biesiadny "Winobranie". Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Zawsze Młodzi z Jarocina.

[7]

Ponadto uczniowie i wychowawcy mieli za zadanie ubrać się w kolory flagi wylosowanego państwa. W pierwszej konkurencji chętni uczniowie z każdej klasy zaprezentowali stroje, kojarzące się z wylosowanym krajem. Podczas pokazu oceniane były pomysłowość oraz trafność doboru stroju. W kolejnej konkurencji przedstawiciele uczniów pokazali przygotowane wcześniej plakaty klasowe, dzięki którym zareklamowali dane państwo przy okazji zaznajamiając nas z najważniejszymi informacjami i ciekawostkami. Z kolei w teście wiedzy ochotnicy mieli za zadanie w określonym czasie wypisać jak najwięcej skojarzeń związanych z wylosowanym przez klasę państwem członkowskim. Ostatnim punktem programu był quiz, w którym dwóch uczniów z poszczególnych klas losowało pytania dotyczące obchodzonego przez nas święta. Pytania zostały opracowane na podstawie informacji przedstawionych podczas apelu. Pierwsze miejsce w szkolnych zmaganiach z okazji Dnia Europy o tytuł najbardziej europejskiej klasy zajęła klasa II gimnazjum. Na miejscu drugim uplasowała się klasa IV, a zasłużone trzecie miejsce zdobyła klasa VI. Gratulujemy pomysłu przekazywania uczniom wiedzy poprzez zabawę.

Kary za spożywanie alkoholu

Z dniem 9 marca tego roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa dotycząca zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych - z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Dodatkowe uprawnienia w zakresie ograniczeń sprzedaży alkoholu zyskały także rady gmin. Do tej pory Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zakazywała picia alkoholu w konkretnych miejscach:

na ulicach, placach i w parkach. Teraz jest inaczej. Nowelizacja, która weszła w życie 9 marca, precyzuje miejsca objęte prohibicją. Autorem projektu zmian jest Ministerstwo Zdrowia. Nowelizację tłumaczy koniecznością lepszej ochrony zdrowia obywateli. Ponadto przepisy w dotychczasowym brzmieniu, które wprost wskazywały na miejsca, w których picie jest niedozwolone, wielokrotnie bu-

dziły wątpliwości interpretacyjne. Zespół Dzielnicowych w Święciechowie zwraca szczególną uwagę na problem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych na terenie wsi Święciechowa. Przeciwdziałanie wykroczeniom spożycia alkoholu w miejscach publicznych jest zadaniem priorytetowym realizowanym przez dzielnicowego. Należy pamiętać o tym, że

osoby popełniające te wykroczenia zostaną ukarane mandatem.


Gołębie pana Zbign [8]

KURIER ŚWIĘ

Przygoda Zbigniewa Brzezewskiego z gołębiami rozpoczęła się ponad pół wieku tem dziurę w ścianie domu i zachęcał ptaki do wejścia na strych. Ojciec zrobił mu więc nie niądze na zakup. Sam pojechał autobusem do Leszna po swoje pierwsze ozdobne go

- Mieszkaliśmy wtedy w Święciechowie przy ulicy Wschowskiej - opowiada Zbigniew Brzezewski. - Przywiozłem pięć par gołębi. Były pięknie ubarwione, rasowe, przygotowane do udziału w wystawach. Niestety, po kilku latach do gołębnika wtargnęła kuna i zniszczyła moją hodowlę. To wówczas postanowiłem, że zajmę się gołębiami pocztowymi. Większy gołębnik pan Zbigniew wybudował już koło domu przy ul. Zwycięstwa, gdzie przenieśli się rodzice. Mimo zakazów stawiania piętrowych budynków gospodarczych uzyskał na nie zezwolenie. I zajął się hodowlą gołębi pocztowych już na poważnie. Zadziwił maturalną komisję egzaminacyjną, gdy z biologii przedstawił pracę pt. "Wpływ witamin na rozwój gołębia pocztowego". Na obronę pracy musiał przyjechać ornitolog z Warszawy. A kiedy ukończył 17 lat, wstąpił do Polskiego Związku Gołębi Pocztowych. Działa w nim już 44 lata. Aktualnie jest skarbnikiem swojej sekcji w Lesznie. W domu pana Zbigniewa zawsze były zwierzęta. I w tym rodzinnym, z dzieciństwa i we własnym, kiedy wychowywał z żoną swoje dzieci. Miał psy, koty, rybki, chomiki. Za wyhodowane przez siebie króliki kupił motorower, który jest na chodzie do dziś. No i odkąd pamięta, zawsze były gołębie. Tu koło domu przy ul. Leszczyńskiej stanęły nie tylko gołębniki, ale i woliery. Jest w nich prawie 150 gołębi.

- Gołąb żyje średnio dziesięć lat - wyjaśnia pan Zbigniew. - Zawsze mam więc około setki gołębi latających i kilkadziesiąt młodych. Są też gołębie w wolierach, które już przestały latać, a które teraz dają młode. Rocznie wyhodowuję dwa lęgi młodych gołębi. Nie wszystkie przeżywają dziesięć lat. Niestety, gołębie w locie są narażone na różne niebezpieczeństwa. Wyłapują je jastrzębie, sokoły, czasem wpadają w liny, niekiedy burze czy wiatry nie pozwalają im wrócić do domu. A zdarza się, że w słońcu gołąb widzi asfalt jak taflę jeziora i wpada w jezdnię, chcąc napić się wody. Bo w "podróży" gołębie nie zatrzymują się w obcym domu. Jedynie popijają wodę, czasem ryzykują życie. Gołębie pocztowe są trenowane do powrotów. Cały sport hodowców gołębi pocztowych polega właśnie na nauczeniu ptaków przyfrunięcia do domu. Z jak najdalszej odległości i jak najszybciej. Te wyniki dają potem punktacje w rywalizacji. I to jest ponoć największa satysfakcja hodowców. Poznać triki hodowli, "przekonać" gołębie, aby śpieszyły się do domu, zapewnić im dobrą kondycję i wybitne zdrowie do lotów - to cała tajemnica. Ale do tych tajemnic dochodzi się latami. Pan Zbigniew swoje metody treningów wypracowywał już od najmłodszych lat - miesiąc po miesiącu, dzień po dniu. Bo tak naprawdę to każdego dnia wyjeżdża z gołębiami w teren. Te najmłodsze zaczynają latać po

czterech miesiącach od wyklucia się. Na początku fruwają około 40 minut wokół domu. Potem pokonują 3 km, kiedy mają rok, wywozi się je już na odległość 40 km. Osobno fruwają samce, osobno samice. Zawsze wracają. - Dorosłe gołębie wywożę pod Głogów, Sławę - mówi pan Zbigniew. - Uczę je powrotów właśnie z tego kierunku, ponieważ większość zawodowych lotów organizuje się z terenu Niemiec. Gołąb średnio pokonuje 80 do 100 kilometrów na godzinę. Moje gołębie już od czterech lat latają pod wiatr. Muszę dostarczać im dobrej karmy, składającej się z trzydziestu różnych ziaren. Dawkuję też medykamenty, które zatrzymują wodę w organizmie, doprowadzają tlen oraz regenerują mięśnie. Akurat w tej kwestii pomagają mi synowie, którzy są weterynarzami i synowa. Wszyscy wiemy, że gołąb po prostu musi mieć dobrą kondycję, aby lot był dla niego przyjemnością. On czuje się najlepiej w domu i do domu wraca. Hodowca stara się jak najskuteczniej go do tego lotu

bie do tego tęsknią i śpieszą się do domu. Albo w lustrze pokazuje odbicie gołębia, a ten sądząc, że ma wroga w gołębniku, stara się jak najszybciej wrócić i rozprawić się z intruzem. Najstarszy gołąb w hodowli pana Brzezewskiego ma aktualnie osiem lat. Wszystkie są zaczipowane, aby można było obserwować ich loty oraz rejestrować czas powrotu z zawodów. Zdarza się, że ktoś zauważy rannego bądź martwego gołębia i informuje właściciela o tym zdarzeniu. Przy czipie jest bowiem także numer telefonu. A wszystkie gołębie z leszczyńskiego oddziału Polskiego Związku Gołębi Pocztowych mają numer 216. Oddział skupia trzy sekcje: dwie z siedzibą w Lesznie i jedną we Włoszakowicach. Łącznie działa w nich około stu hodowców, którzy mają ponad 3000 gołębi. Sportowa rywalizacja w lotach dorosłych gołębi rozpoczyna się zawsze pod koniec kwietnia i trwa do końca lipca. Młode gołębie fruwają od sierpnia do połowy września. Zawody odbywają się tylko w niedzielę. Regulamin przewiduje 14 obowiązkowych lotów w sezonie dla gołębi dorosłych, i to na krótkich, średnich i długich dystansach. Pierwszy lot

zmotywować. A proszę sobie wyobrazić, że któregoś roku do gołębnika wrócił gołąb po ośmiu latach tułaczki. Też pamiętał swoje "rodzinne" miejsce. Pan Zbigniew opowiadał nam o różnych nietypowych trikach hodowlanych. Dla przykładu po każdym locie pozwala przez dwie godziny pobyć razem samcom i samiczkom. Po jakimś czasie gołę-

dla nich zaczyna się od odległości 120 km, a najdłuższy ma 750 km. Ten ostatni rozpoczyna się w miejscowości Arnhem w Holandii. Łącznie dorosłe gołębie pokonują w sezonie 3500 km. Natomiast młode gołębie mają pięć lotów, w tym najdłuższy na dystansie 450 km. - Członkowie naszych sekcji wspólnie kupili samochód do transportu gołębi - dodaje pan Zbigniew. Zatrudniamy też na sezon kierowcę i


niewa

CIECHOWSKI

mu. Miał 8 lat, gdy wykuł eduży gołębnik i dał pieołębie.

konwojenta do obsługi gołębi. To oni zawożą gołębie na miejsca startu. Hodowcy czekają na ich powrót w domu. I odnotowują wyniki lotów oraz różnych klasyfikacji. Bo rywalizujemy w poszczególnych lotach, w parach hodowców, w podsumowaniu sezonu, w typowaniu zwycięzców i tak dalej. To jest właśnie sportowa radość i satysfakcja. A że pracują na to z nami stworzenia, tym bardziej czujemy się szczęśliwi. Ja w wielu zawodach uczestniczę razem z synem Tomkiem. Wspólnie walczymy o dobre wyniki. Pan Zbigniew nie ukrywa, że lubi swoje gołębie. Nie jest mu ciężko codziennie organizować im przeloty, karmić je, sprzątać gołębnik, dawkować leki, odżywki. Nawet rozmawiać z nimi. Jest pewien, że rozpoznają jego głos i reagują na odgłos kroków. Na początku tygodnia serwuje im lekką dietetyczną paszę, a pod koniec tygodnia, przed zawodami, bardziej energetyczną. Pamięta, że lubią spokój, konopie i orzeszki ziemne. Nie dziwi się, gdy pokazują, że cieszą się z jego przyjścia, otrzepują skrzydła, "przymilają się". Bez przesady może powiedzieć, że są niecodziennymi przyjaciółmi. Piękne i nagradzane gołębie można pokazywać na wystawach. Na tej nieszczęsnej w Katowicach pan Zbigniew też był. Na szczęście wyjechał pół godziny przed tragedią. Gołębie można też sprzedać. I można cieszyć się tytułami, które przynoszą hodowcom. W ubiegłym roku pan Zbigniew był wicemistrzem swojej sekcji. A na półce stoją dziesiątki pucharów i dyplomów zdobytych na setkach konkursów. Czy mógłby zatem zrezygnować z tej pasji? - Chyba już nie - odpowiada bez wahania. - Gołębie polubili wszyscy w mojej rodzinie. Kiedy kilka lat temu chorowałem, chciałem zlikwidować gołębnik. Ale to właśnie bliscy przekonali mnie, abym tego nie robił. Doskonale wiedzą, że przy ptakach odpoczywam, zapominam o pracy, o problemach. No a poza tym zaraziłem tym hobby brata trzech synów. Dwóch z nich hoduje gołębie i drób ozdobny. Będzie komu zostawić hodowlę. Na co dzień Zbigniew Brzezewski jest rolnikiem, ma hodowlę macior i prosiąt. Prowadzi też sprzedaż środków do produkcji rolnej. Bez przesady można powiedzieć, że gołębie są częścią jego życia. HALINA SIECIŃSKA

[9]

Recital dyplomowy Jagody

Mieszkanka Przybyszewa Jagoda Stachowiak opowiedziała naszej redakcji o swoim wielkim zamiłowaniu do muzyki. Ta towarzyszy jej od dziecka. Wiele lat tańczyła w zespole, grała na keyboardzie i skrzypcach, a teraz z pełnym zaangażowaniem poświęciła się grze na fortepianie.

Jagoda Stachowiak swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w Ognisku Muzycznym działającym przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie w 2005 r. Przez sześć lat trwania nauki uczyła się gry na keyboardzie, a od 2011 do 2014 r. również gry na skrzypcach pod kierunkiem instruktora Mariusza Sałaty. Ostatecznie wybrała naukę gry na fortepianie. Jagoda przez dziesięć lat tańczyła także w Zespole Pieśni i Tańca Marynia. Po raz pierwszy na zajęcia taneczne trafiła mniej więcej w tym samym czasie, co do Ogniska Muzycznego. Miała wtedy 9 lat. Był to dla małej dziewczynki ważny czas. Wtedy rozpoczęła się jej muzyczna przygoda, ale i w tym samym czasie zmarła jej mama. - Do szkoły muzycznej trafiłam dopiero w liceum, gdy dowiedziałam się od rówieśników, jak ona funkcjonuje - wyjaśnia Jagoda. Wcześniej tego nie wiedziałam. Moje decyzje są więc w pełni samodzielne i świadome. Mimo sporych zaległości technicznych przygotowałam program do egzaminu wstępnego i zostałam przyjęta od razu do II kl. II stopnia. Do II klasy fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Romana Maciejewskiego w Lesznie zdała w 2013 r. Najpierw pracowała dwa lata pod kierunkiem Joanny Czuby, jednocześnie zdając egzamin maturalny w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Od 2015 r. kontynuuje naukę gry na fortepianie w klasie Barbary Jarantowskiej w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu. Również współpracuje z Hanną Morawską Bernacką oraz prof. Maciejem Pabichem. Ukończenie II stopnia wiązało się ze sporą ilością czasu poświęconego na ćwiczenia, wieloma wyrzeczeniami, ciężką pracą, godzinami spędzonymi w klasie tylko w towarzystwie fortepianu i muzyki. Ale na drugim roku nauki w Poznaniu widać było efekty jej pracy. W czasie pobytu w szkołach muzycznych wielokrotnie czynnie uczestniczyła w warsztatach pianistycznych. Miała przyjemność pracować z wieloma fachowcami. Jej wykładowcy w Poznaniu to: Ligia Triakina, Dina Yoffe, Olga Ła-

zarska, w Lesznie i Stalowej Woli uczyła się pod kierunkiem Macieja Pabicha, w Szczecinku uczyła ją Anna Juszczak, a w Lublinie Beata Bilińska. W 2017 r. została laureatką III nagrody na IV Festiwalu Pianistycznym im. Apolinarego Szeluty w Słupcy. W składzie komisji zasiedli m. in.: prof. K. Popowa - Zydroń, W. Świtała, O. Łazarska. W ciągu pięcioletniej nauki w szkole muzycznej musiała nadrobić wiele zaległości pianistycznych. Wystąpiła na estradzie około 60 razy, prezentując program obejmujący różne epoki. Najważniejsze występy to m. in.: koncerty z cyklu "Młodzi wirtuozi na szachownicy Starego Browaru" w Poznaniu, "Coolturalny Stary Rynek" w Poznaniu, koncert w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Jagoda reprezentowała szkołę na XVIII Międzyszkolnym Koncercie Pianistycznym w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Romana Maciejewskiego w Lesznie, na XIX Międzyszkolnym Koncercie Pianistycznym w Poznaniu w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza. Otwierała też swoim występem trzykrotnie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Jagoda Stachowiak w marcu miała recital pianistyczny w Pań-

stwowej Szkole Muzycznej im. Romana Maciejewskiego w Lesznie, w kwietniu w Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu oraz w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, gdzie zagrała program dyplomowy. Dyplom zdobyła 11 maja br w auli Zespółu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Tam odbył się jej Recital Dyplomowy z klasy fortepianu Barbary Jarantowskiej. A plany na przyszłość się mnożą. Najbliższy koncert zagra, 18 czerwca. Będzie to koncert fortepianowy z orkiestrą PSM II st. im. Fryderyka Chopina w auli UAM w Poznaniu. Jej stała, pełna pasji praca nad rozwojem pianistycznym umożliwia Jagodzie podjęcie studiów w Akademii Muzycznej. Czego szczerze jej życzymy. - Granie, nauka to coś, co kocham, więc nie żałuję żadnej decyzji - podkreśla pianistka. Dzięki pomocy taty i nauczycielek udało jej się zrealizować plany. Bliska jest punktu, który dzieli ją od osiągnięcia ostatecznego celu, którym jest zdanie egzaminu wstępnego do Akademii Muzycznej. Obecnie ćwiczy program na egzamin wstępny oraz koncert z orkiestrą. Obie te rzeczy czekają ją tego samego dnia, dlatego musi być w dobrej kondycji pianistycznej. Ma też zajęcia teoretyczne przygotowujące do egzaminu z teorii.


Zasłużona dla gminy [ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Podczas uroczystości jubileuszowych 25 - lecia współpracy gmin Grosshabersdorf i Święciechowa wręczono kolejny tytuł "Zasłużony dla Gminy Święciechowa".

Uchwałą nr XLII/327/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Święciechowa nadała ten tytuł śp. Zofii Jackowskiej. Medal oraz legitymację złożono na ręce córki pani Zofii Aleksandry Jackowskiej - Pietruchy. Wniosek o nadanie tytułu złożyli członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Święciechowa 26 lutego 2018 r.

Zofia Jackowska urodziła się 3 kwietnia 1950 r. w Górznie. Po ukończeniu Liceum Kształcącego rozpoczęła pracę w POHZ Garzyn. Już wtedy w zakresie jej obowiązków były sprawy organizacyjne. Tam pracowała 10 lat. Po ślubie przeprowadziła się do Niechłodu. W 1978 r. rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w Święciechowie. Po kilku latach pracy przeprowadziła się do Święciechowy. Przez 34 lata aktywnie uczestniczyła w rozwoju naszej gminy. Była osobą cieszącą się zaufaniem i uznaniem mieszkańców. Pracowała na stanowisku obsługi Biura Rady Gminy, gdzie ułatwiała pracę radnym, przygotowywała protokoły obrad, uczestniczyła w zebraniach wiejskich, naradach sołtysów, brała udział w organizacji wyborów samorządowych. Dzięki jej pracy poznała bliżej ludzi i okolicę. Widziała pozytywne zmiany zachodzące w naszej gminie. Zofia Jackowska była także sekretarzem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje się niesieniem pomocy rodzinom. Znała trudne problemy dotykające wielu środowisk. Wspólnie z komisją organizowała kontrole w sklepach, osoby uzależnione od alkoholu wysyłała na leczenie i dbała o dożywianie dzieci. W ostatnich latach pracy prowadziła w Urzędzie Gminy stronę internetową oraz Biuletyn Informacji Publicznej. To dzięki pani Zofii nawiązaliśmy współpracę z władzami niemieckiej gminy Grosshabersdorf. Zależało jej na tym, aby młodzież, strażacy, zespoły, sportowcy mogli wzajemnie nawiązywać więzi, poznawać nową kulturę i obyczaje. Na skutek jej ogromnego zaangażowania Święciechowa poszerzyła współpracę zagraniczną o kolejne gminy: Aixe-sur-Vienne z Francji oraz Malinska z Chorwacji. To dzięki jej determinacji zrodziła się nowa, lepsza jakość w stosunkach międzynarodowych gminy Święciechowa, czego zwieńczeniem było

otrzymanie przez naszą gminę Dyplomu Rady Europy oraz Flagi Honorowej Rady Europy. To dzięki jej pracy i zaangażowaniu nasza gmina mogła teraz obchodzić jubileusz współpracy 25 - lecia z niemiecką gminą Grosshabersdorf. Właśnie podczas oficjalnych części tego jubileuszu odbyło się nadanie tego wyróżnienia. Zofia Jackowska zmarła 19 października 2012 r.


W Krainie Zabawy

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W poniedziałek, 28 maja, dwie najmłodsze grupy Zespołu Pieśni i Tańca Marynia wraz z instruktorkami spędzili dzień na wesołej zabawie. Bawili się w Krainie Zabawy BOGILU we Wiosce, zarówno pod ogromnymi namiotami jak i

na świeżym powietrzu. Był krokodyl połykacz, piracki statek, kolorowa lokomotywa, trampoliny, plac zabaw... i niesamowity upał. Humory wszystkim dopisywały maluchy bawiły się wspaniale, pomimo żaru płynącego nieba.

W środę, 16 maja, w Szkole Podstawowej w Lasocicach odbył się Gminny Konkurs Biologiczno - Geograficzny "Człowiek w Europie". Został on przygotowany przez nauczycieli biologii i geografii SP w Lasocicach pod przewodnictwem dyrektora szkoły Iwony Jąder. Wzięło w nim udział 12 uczniów z gminy Święciechowa. Rywalizowali oni ze sobą w konkurencji indywidualnej i drużynowej. Po zaciętej walce jury wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce ex aequo uzyskali Bar-

tosz Rzyski ze Szkoły Podstawowej w Lasocicach i Michał Płociniczak ze Szkoły Podstawowej w Długiem Starem. Natomiast tytuł najlepszej drużyny konkursu "Człowiek w Europie" uzyskali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Długiem Starem. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i było kolejną okazją do wymiany doświadczeń dla nauczycieli, a dla uczniów możliwością sprawdzenia się oraz nawiązania kontaktów i przyjaźni z kolegami i koleżankami z innych szkół.

[ 11 ]

Człowiek w Europie

W niedzielę, 27 maja, na Orliku w Święciechowie odbył się I Młodzieżowy Turniej Siatkówki, zorganizowany przez Młodzieżową Radę Gminy Święciechowa. Wzięło w nim udział sześć drużyn w wieku od 13 do 19 lat. Pogoda bardzo dopisała. A oto wyniki: 1 miejsce - TELETUBISIE, 2 miejsce - TEAM LESZNO, 3 miejsce DZWONY ZYGMUNTA, 4 miejsce - Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa, 5 miejsce - ZMW Przybyszewo i 6 miejsce - Meteor. Zwycięzcy otrzymali okazjonalne medale i dyplomy, które wręczyli młodzieży wójt gminy Marek Lorych oraz wiceprzewodnicząca MRG Agata Łowicka. Organizatorzy dziękują drużynom za udział oraz sędziom za pomoc w organizacji turnieju Adamowi Tyrała i Miłoszowi Górnemu.


[ 12 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" ks. Jan Twardowski

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali serce, miłość i pomoc w bolesnych dla nas chwilach oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

śp. Anny Kaciczak

Księdzu proboszczowi, organiście, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom za wspólną modlitwę, złożone kondolencje, wieńce i kwiaty oraz udział w ostatniej drodze naszej kochanej mamy, babci i prababci

składa rodzina

Sukcesy lekkoatletyczne

W czwartek, 17 maja, uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Długiem Starem, w odpowiedzi na zaproszenie, wybrali się do Nadleśnictwa Karczma Borowa w Lesznie. Wzięli udział w lekcji przyrodniczej na temat "Mieszkańcy lasu". Po lekcji uczniowie spotkali się przy ognisku.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Święciechowie dużo znaczą na lekkoatletycznej mapie Wielkopolski. Po raz kolejny potwierdzili to swoimi dobrymi startami w zawodach Szkolnego Związku Sportowego WIELKOPOLSKA. W czwartek, 17 maja, w Lesznie Wiktoria Gabryel zajęła III

miejsce w indywidualnej klasyfikacji czwórboju lekkoatletycznego. Były to zawody rangi półfinału Mistrzostw Wielkopolski. Nasza uczennica ustanowiła własne i szkolne rekordy życiowe w biegu na 600 m i skoku w dal. Wynik ten dał jej awans do Finału Wojewódzkiego. Dzień później, 18 maja, w Ostrowie Wielkopolskim rywalizowali chłopcy z roczników 2002 2004. Był to Półfinał Mistrzostw Wielkopolski w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej. Nasi uczniowie w stawce 19 zespołów zajęli wysokie V miejsce, co dało im także awans do Finału Wojewódzkiego. Ogromnym sukcesem było I miejsce Piotra Sylwoniuka w rzucie oszczepem. IV miejsca zajęli Jakub Pindara i Maciej Lasik, odpowiednio w skoku wzwyż i biegu na 100 m. Siódme lokaty przypadły Jakubom - Kajochowi i Brzezewskiemu w skoku wzwyż i biegu na 300 m. Gratulujemy i trzymamy kciuki podczas startu w Finałach Wojewódzkich.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Baran 21.03-19.04 Wykorzystaj piękną pogodę i przebywaj jak najczęściej na powietrzu. To pomoże Ci pokonać zmęczenie. W pracy nie wdawaj się w spór z szefem. Rozmowa więcej załatwi. Byk 20.04-20.05 W najbliższych dniach przeżyjesz wiele miłych chwil w otoczeniu kochanych osób. Pojawi się też na horyzoncie nowa znajomość. Poprawi się Twoja sytuacja finansowa. Bliźnięta 21.05-21.06 W połowie miesiąca czeka Cię niespodzianka. Będzie dużo dobrych wiadomości. Już teraz zaplanuj urlop, najlepiej z wyjazdem w góry. Uda się uzupełnić braki na koncie. Rak 22.06-22.07 Odczujesz przypływ energii i załatwisz wszystkie zaległe sprawy. Spotkasz kogoś, o kim od dawna myślisz. To może być początek prawdziwego uczucia. Lew 23.07-22.08 Nie rozpamiętuj spraw przykrych, lecz skup się na przyszłości. Będzie okazja do nowych zawodowych pomysłów. Pod koniec miesiąca oczekuj miłej wizyty. Panna 23.08-22.09 Potrzebujesz więcej wypoczynku. Staraj się wysypiać, dużo spacerować. Pilnuj budżetu, bo pieniądze będą Ci potrzebne. Niewielkie zmiany w pracy, ale i więcej pieniędzy. Waga 23.09-22.10 Niepotrzebnie martwisz się drobiazgami. Doceń to, że masz stabilną sytuację w domu i w pracy. Ktoś czeka na wiadomość. Pomyśl o jakimś drobiazgu dla siebie. Skorpion 23.10-21.11 Zatroszcz się o przyjaciół, jeden z nich potrzebuje wsparcia. W pracy zaprocentuje Twoje zaangażowanie, możesz liczyć na nagrodę. Rozwiąż problem rodzinny, nie warto pielęgnować nieporozumienia. Strzelec 22.11-21.12 Niebawem miłość znów zapuka do Twoich drzwi. A w stałych związkach naprawdę zaiskrzy. Jeśli możesz, wyjedź na urlop w czerwcu, pilnie potrzebujesz wypoczynku. Finanse dobre. Koziorożec 22.12-19.01 Wokół siebie masz osoby, z którymi trudno się dogadać. Najlepiej idź na kompromis i zapomnij o kłopotach. W domu dużo gości i powrotów do wspomnień. Dobre zdrowie. Wodnik 20.01-18.02 Nie odsuwaj się od ludzi, spotka Cię z ich strony wiele dobrego. Wreszcie będziesz też mogła zrealizować pewne marzenie. Finanse Ci na to pozwolą. Czekaj na ważny list. Ryby 19.02-20.03 Myśl o przyszłości. Zaplanuj wyjazd, zmień coś w swoim wyglądzie, kup sobie jakieś drobiazgi. Poczujesz się dużo lepiej. A w pracy oczekuj niewielkich zmian.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło.Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: MAJ ZACHWyCA KOLORAMI. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią Joanna Kubacka z Długiego Starego. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 czerwca.

1

G

2 3 4 5

16

9

7 8

R

9

10 11

12 13 14 9

7

13

P

20 8

6

21

A

O

19 18

12

A N

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Dietetyczny chleb 2. Instrument z gryfem 3. Zobojętnienie 4. Tama 5. Mistrzostwo, artyzm 6. Rękojmia długu 7. Powóz dworski

Piankowy sernik

Zachwycamy się smakiem tego ciasta, które ostatnio robi furorę w cukierniach. To jest tak zwany sernik japoński. Okazuje się, że możemy go zrobić w domu, pamiętając, by gotować ciasto na parze, i to w piekarniku. Oto przepis na tę pyszność. Składniki: 20 dag kremowego sera śmietankowego, 150 ml mleka, 3 dag roztopionego masła, 4 jajka, 8 dag cukru, 7 dag mąki tortowej, łyżka mąki ziemniaczanej, sok z 1/2 cytryny. Przygotowanie: Serek z mlekiem podgrzej na małym ogniu. Dodaj masło. Wymieszaj. Oddziel

5

2

4

C

17

10

R

22 3

15

H

I

Z

1

11

F K

14

6

8 19 20 21 22

8. Bohater westernów 9. Wydany przez oficera 10. Szczelina 11. Pracuje na roli 12. Zwijana w oknie 13. Opłata za lokal 14. ... Berent - autor ”Oziminy”

białka od żółtek. Do masy serowo mlecznej dodawaj po jednym żółtku, mieszając. Dodaj oba rodzaje mąki i sok z cytryny, wymieszaj. Przetrzyj masę przez sitko, aby usunąć grudki. Ubij białka, dodając stopniowo cukier. Pianę dodaj do masy serowej, wymieszaj delikatnie. Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia, tak aby nad krawędzią tortownicy wystawał 5-centymetrowy "kołnierz". Wlej masę. Wstaw tortownicę do większego naczynia, nalej tyle wrzącej wody, aby sięgała do połowy tortownicy. Piecz 90 min w temperaturze 160 st. Wyłącz piekarnik, zostaw na 20 min. Wyjmij sernik, gdy ostygnie, ozdób np. polewą i owocami. Przechowuj w lodówce.

[ 13 ]

Dla ogrodników

O tej porze roku często pracujemy w ogrodzie. Nic dziwnego, że zabrudzimy sobie dłonie ziemią i trudno będzie usunąć jej ślady na skórze i wokół paznokci. Są jednak na to sposoby. W 1/3 szklance ciepłej wody rozmieszaj 1/3 szklanki sody i łyżeczkę dzikiej róży w proszku. Posmaruj papką dłonie, spłucz po 4 min. Możesz też do 2 łyżeczek soli dodać pół łyżeczki wody utlenionej i pół łyżeczki wody - wymieszaj i nałóż na ręce. Zmyj chłodną wodą po 10 min. Jeśli zabrudzenie nadal nie zeszło, nałóż na dłoń po łyżeczce cukru, płynu do mycia naczyń i oleju. Wcieraj przez 1 min. Dodatkowo wieczorem wetrzyj w dłonie 1/2 łyżeczki soku z cytryny i wklep krem.

Nietypowe wino

To wino wg św. Hildegardy wzmacnia nasze serce. Sprawdza się zwłaszcza przy rehabilitacji po zawałach serca oraz przy niedomaganiu zastawek. Znaleźliśmy dla czytelników przepis na tę miksturę i radzimy zrobić ją ze świeżej pietruszki. Składniki: pęczek natki pietruszki, litr czerwonego wytrawnego wina, 2 łyżki octu winnego, 3 - 6 łyżek miodu. Przygotowanie: Natkę posiekaj, wsyp do rondelka, wlej wino i ocet winny. Na wolnym ogniu doprowadź do wrzenia i gotuj przez 5 min. Dodaj miód i gotuj kolejne 5 min. Odstaw do wystudzenia, przecedź i przelej do butelek. Zakorkuj i przechowuj w ciemnej szafce. Pij po 1 kieliszku 3 razy dziennie przez 2 tygodnie.

(: (: HUMOR :) :)

Wbiega mąż do domu i krzyczy: - Mam informację! W tym roku będziemy płacili mniejsze podatki... - To świetnie! - ...niż w roku przyszłym. xxx - Kupiłem sobie wczoraj antyradar. - I jak? - Zorientowałem się, że ma homologację drogówki... - Jak to?! - ...gdy trzysta metrów przed ich zasadzką zaczął gadać: Szykuj pieniądze! Szykuj pieniądze! xxx Bandyta włamał się w nocy do domu biznesmena i dobiera się do sejfu. Nagle zauważa, że obserwuje go żona bogacza. - No to jak robimy? - pyta kobieta. Albo krzyczę wniebogłosy i budzę męża, albo dzielimy się po połowie.


Z kroniki Święciechowy [ 14 ]

W Kronice Święciechowy zamieszczono artykuł "Wyróżnieni działacze Kormorana" z "Panoramy Leszczyńskiej" z dnia 9 grudnia 1984 r.: “W siedzibie Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni w Święciechowie obradowały prezydia Rady Wojewódzkiej i tamtejszej Rady Gminnej Zrzeszenia LZS. Wysłuchano informacji z przebiegu realizacji budownictwa i modernizacji obiektów sportowych w naszym województwie oraz z działalności RGZ LZS w gminie Święciechowa w bieżącym roku. Przedstawiono również przebieg kampanii sprawozdawczo - programowej Zrze-

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

szenia LZS w Leszczyńskiem, ponadto omówiono sprawy organizacyjne i poruszono problemy nurtujące miejscowe środowiska sportowe. Podczas obrad odbyła się uroczystość uhonorowania długoletnich i zasłużonych działaczy oraz byłych piłkarzy LZS Kormoran Święciechowa srebrnymi odznakami PZPN nadanymi z okazji jubileuszu 35 - lecia działalności tego LZS. Odznaki otrzymali: Bolesław Żukowski, Stanisław Solnicki, Bronisław Prozorowski, Józef Rokosiewicz, Kazimierz Tyrała, Leon Żukowski i Franciszek Rodewald. Ponadto przewodni-

Bibliotekarz radzi

Prezentujemy dwie książki, które można wypożyczyć w święciechowskiej bibliotece. Proponowane nowości to: "Siedlisko gorących serc" Romy J. Fiszer oraz "Okruch" Anny Ficner - Ogonowskiej. "Siedlisko gorących serc" to książka o kobietach: Annie, Kasi i Elizie, które goszczą w Iskierce, stojącej na pełnym słońca i otulonym ciszą wzgórzu. Ono jest źródłem siły i energii kobiet do kolejnych stających przed nimi wyzwań. Dobro oraz optymizm całej trójki są zaraźliwe - przyciągają licznych, poznanych na Kaszubach przyjaciół, więc Iskierka tętni życiem jak nigdy dotąd. Tuż obok trwa budowa siedliska, którego centralnym elementem będzie ich przyszły dom. Anna wraz z Ryszardem, w którym kocha się z wzajemnością, zajmują się jego budową. Kasia podczas wesela z Maciejem oznajmia, że pod sercem nosi jego dziecko, zaś najmłodsza bohaterka Eliza rozpoczyna drugi rok studiów w Gdyni. Czas tam spędzony to dla niej również okres poważnych rozterek sercowych. Gdy pojawi się w Parchowie z dyplomem ukończe-

czący Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w Święciechowie Mieczysław Żukowski oraz działacz LZS Długie Stare za swą aktywną działalność społeczną wyróżnieni zostali przez Radę Wojewódzką Zrzeszenia LZS nagrodami pieniężnymi.” Kolejny artykuł z 1984 r. wklejony do kroniki to "Ratujemy tonących", dotyczący WOPR w Gołanicach: “W Zarządzie Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego podsumowano konkurs "Ratujmy tonących". Najważniejszym celem organizowanego od kilku już lat konkursu jest dążenie do uzyskania poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach, a zwłaszcza zmniejszenie liczby utonięć. Zadanie drużyn ratowniczych polega na zaktywizowaniu

działalności profilaktycznej, inicjowaniu i prowadzeniu masowej nauki pływania, ratowania oraz udzielania pierwszej pomocy. W konkursie pierwsze miejsce zajęła drużyna przy stanicy WOPR w Gołanicach, kierowana przez Stefańskiego. Będzie ona reprezentować województwo leszczyńskie na centralnej ocenie konkursu. Drużyna Stefańskiego liczy 10 osób. Terenem jej działania jest Jezioro Krzyckie. Dysponuje dobrym sprzętem ratowniczym, dwiema łodziami wiosłowymi i jedną łodzią motorową. Jak co roku w minionym sezonie członkowie drużyny zorganizowali strzeżone kąpieliska oraz przepracowali społecznie blisko 2 tysiące godzin na dyżurach i patrolach. Na kartę pływacką przeegzaminowali 80 osób, na ulgową kartę pływacką 40 osób, na specjalną 11 osób. W wojewódzkich zawodach w ratownictwie wodnym drużyna z Gołanic zajęła III miejsce.”

nia uczelni, wydarzy się coś, co ostatecznie wyjaśni tajemnicę pochodzenia Anny, ale także spowoduje, że serce Elizy zdecyduje się wreszcie, dla kogo ma bić mocniej. Książka "Okruch" to opowieść o miłości, tajemnicach i sile dobra. Na początku jest grom z jasnego nieba. Jedno spojrzenie, jeden dotyk, jedno słowo. Od tej chwili życie dwojga ludzi zmieni się bezpowrotnie. Ona wreszcie zmierzy się ze swoim strachem przed bliskością. On odkryje prawdę o sobie i swojej rodzinie. Czy czeka ich wspólna przyszłość? Anna Ficner - Ogonowska zabierze cię w świat prawdziwych uczuć, silnych przeżyć i dramatycznych wydarzeń. “Okruch” to niezwykła powieść, która przywraca wiarę w sens życia i pozwala zrozumieć, czym jest odpowiedzialna miłość. "To prawda, że jedna iskra wystarczy, by wywołać pożar i zniszczyć wszystko wokół. Ale jeden dobry okruch pamięci wystarczy, by wiele zachować, by karmić się nim przez całe życie. Zrozumiałam, że to moja jedyna nieskończoność" [fragment książki].

W piątek, 18 maja, uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej z Długiego Starego odwiedzili swoich rówieśników w szkole w Osiecznej. Wzięli tam udział we wspólnych zajęciach, które zainteresowałyby każdego młodego odkrywcę, pn."Naukobus". Na tych zajęciach uczniowie testowali eksponaty, które przyjechały z Centrum Nauki Kopernik. Dzieciaki eksperymentowały, odkrywały, obserwowały, szukały nowych rozwiązań, ale przede wszystkim dobrze się bawiły.


Koncert dla mam

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Na koncert z okazji Dnia Matki i Ojca zaprosiło Koło Gospodyń Wiejskich Włościanki ze Święciechowy. Koncert odbył się w niedzielę, 27 maja, w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Na scenie dla swoich rodziców zaprezentowały się dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie, dzieci z Przedszkola Samorządowego

[ 15 ]

oraz najmłodsze grupy Zespołu Pieśni i Tańca Marynia. Podkreślić trzeba, że występy najmłodszych pociech zawsze cieszą widownię najbardziej, nawet jeśli coś po drodze pójdzie nie tak. Wszystkie grupy zaprezentowały swój program z pełnym zaangażowaniem. Współorganizatorem koncertu był Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.

Miłe spotkanie emerytów

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Święciechowie zaprosił emerytów z terenu gminy na spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Impreza odbyła się w czwartek, 24 maja, w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Gości przywitała prezes Zarządu Stefania Gajewska, a miłe słowa przekazał także wójt gminy Marek Lorych oraz wicestarosta leszczyński Robert Kasperczak. Dla uczestników spotkania wystąpiły cztery najmłodsze grupy Zespołu Pieśni i Tańca Marynia oraz Zespół Śpiewaczy Karolinki z Gołanic.


Przyjacielskie świętowanie [ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Tort jubileuszowy z okazji 25 lat współpracy gmin Grosshabersdorf i Święciechowa.

Tablica upamiętniająca 25 - lecie współpracy wręczona przez F. Biegla z Niemiec.

Występ zespołu KUU Dubaśnica - Malinska z Chorwacji.

Mecz pomiędzy partnerami w bubble football na Orliku w Święciechowie.

Zdjęcie grupowe uczestników sobotniej części oficjalnej w Przybyszewie.

Międzynarodowy turniej boules na placu przy Orliku w Święciechowie.

Upominki od gminy Święciechowa dla osób zaangażowanych we współpracę.

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - nr 78 - Czerwiec 2018  

Kurier Święciechowski - nr 78 - Czerwiec 2018  

Advertisement