__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 73, Styczeń 2018

Odśpiewane 200 lat

Dzień 24 grudnia dla pani Weroniki Ujczak z Długiego Starego był wyjątkowy nie tylko ze względu na Wigilię. Właśnie tego dnia pani Weronika obchodziła swoje urodziny - i to nie byle jakie, bo setne. Przed południem w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Długiem Starem odprawiona zos-

Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze święciechowskiego oddziału oraz Matki Różańcowe. W spotkaniu tym uczestniczyła najbliższa rodzina: dzieci, wnuki, prawnuki. Jubilatka uczestniczyła w mszy świętej i razem z gośćmi zasiadła przy stole. Wszyscy odśpiewali "Dwieście lat" w zdrowiu. Pani We-

ronika zdmuchnęła świeczki na torcie. Jest w świetnej kondycji, uśmiechnięta, żartująca. Wiadomo, że potrzebuje opieki najbliższych. Ale jeszcze sama porusza się po swoim mieszkaniu. Pani Weronice i rodzinie, która pomaga w opiece, życzymy wszystkiego dobrego.

tała msza święta za zdrowie i dalsze błogosławieństwo dla jubilatki. Już po mszy życzenia składały koleżanki, sąsiadki. Rodzina zaprosiła naszą redakcję na urodzinowy tort. W mieszkaniu pani Weroniki najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody ducha złożyli: wójt gminy Marek Lorych, przedstawicielki Polskiego Związku Koła

W poprzednim numerze informowaliśmy o kolejnej świątecznej akcji zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Święciechowie. Akcja nosiła nazwę "Paczka pod choinkę". Młodzież w czapkach Świętego Mikołaja w sobotę, 23 grudnia, z samego rana ruszyła przekazywać paczki potrzebującym mieszkańcom gminy Święciechowa. Rozwieźli łącznie ponad 90 prezentów na teren całej gminy! Dzięki Państwa zaangażowaniu i bezinteresownej pomocy uśmiech pojawił się na wielu twarzach. Nikt z obdarowanych nie spodziewał się takiej niespodzianki. To wspaniała akcja i wspaniały gest! Dziękujemy!


Kolędowanie w Gołanicach [2]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Już po raz piąty mieszkańcy gminy spotkali się na wspólnym kolędowaniu pn. "Hej kolęda, kolęda". Tym razem impreza odbyła się 7 stycznia w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gołanicach. Tradycyjne oraz współczesne kolędy wykonywali mieszkańcy naszej gminy, a w szczególności mieszkańcy Gołanic. Zaśpiewały także zespoły działające przy Samorządowym Ośrodku Kultury: Wiola ze Święciechowy, Cecylia ze Święciechowy, Razem Raźniej z Długiego

Zagramy z WOŚP

Już w najbliższą niedzielę, 14 stycznia, zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku w całej Polsce odbywać się będą imprezy na szczytny cel w trosce o najmłodszych "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków". W naszej gminie też pracować będą sztaby orkiestry. Jeden z nich od samego rana pracować będzie w Lasocicach. Młodzież zbierającą pieniądze będzie można spotkać

na ulicach Lasocic i Przybyszewa. Natomiast w Święciechowie WOŚP rozpoczyna się już o godz. 10 rozgrywkami sportowymi w Sali Gimnastycznej święciechowskiej szkoły, a o godz. 16 odbywać się będą pokazy artystyczne w wykonaniu przedszkolaków, uczniów i zespołów. Orkiestra zagra także w Sali Wiejskiej w Gołanicach. Tam zaprezentują się uczniowie szkoły z Jezierzyc Kościelnych. Do zobaczenia!

Starego oraz Karolinki z Gołanic. W kościele rozbrzmiewały kolędy. Wykonali je: Stefania i Jerzy Machowiak, Zdzisława i Andrzej Fabiś, Kornela i Jacek Sztor, Małgorzata i Cyryl Mikołajczyk, Aleksandra Liske, Celina Jurga, Hanna Krzykała oraz rodzina Tulewiczów. Organizatorem wspólnego kolędowania był Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.


PODATKI 2018

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Rada Gminy Święciechowa podjęła decyzję dotyczącą podatków na rok 2018. Radni uchwalili podatek rolny w niezmienionej wysokości, obniżając średnią cenę skupu żyta. Niewielkiej zmianie uległy niektóre stawki podatków od nieruchomości. Informujemy więc, jakie podatki płacić będą mieszkańcy naszej gminy w nadchodzącym roku.

Podatek rolny Podstawą obliczania podatku rolnego jest oficjalna cena skupu żyta ogłoszona przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Komunikat prezesa określa, że cena 1 dt wynosi 52,49 zł. Radni naszej gminy podjęli uchwałę, która obniża kwotę średniej ceny skupu żyta, będącą podstawą do obliczania podatku rolnego do 50 zł za 1 dt, pozostawiając tym samym stawki na niezmienionym poziomie - 125 zł. Podatek rolny można zapłacić maksymalnie w czterech ratach. Termin pierwszej raty mija 15 marca 2018 r. Kolejne raty przypadają na 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Podatek od nieruchomości W 2018 r. obowiązywać będą następujące stawki podatku od nieruchomości. od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1 m2 powierzchni, d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3, 04 zł od 1 m2 powierzchni. od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Od budowli - 2 proc. wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości mieszkańcy zobowiązani są zapłacić w czterech ratach - do połowy marca, maja, września i listopada. Podatek od środków transportowych Dotyczy właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep i naczep oraz autobusów. Ze szczegółową tabelą tych opłat można zapoznać się w siedzibie lub na stronie internetowej Urzędu Gminy. Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach - w terminie do 15 lutego i 15 września. Należy go uiścić bez wezwania. Podatek ten pozostaje na niezmienionym poziomie. Przypominamy, że jeśli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca. Ponadto informujemy, że każdy podatnik posiada swoje indywidualne konto (nie dotyczy podatku od środków transportowych), z unikatowym numerem, na którym ewidencjonowane są dokonywane wpłaty należności podatkowych, dotyczących danego podatnika. Pragniemy przypomnieć, że wpłat z tytułu podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości można dokonywać bez dodatkowych opłat w Poznańskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu Filia w Święciechowie.

[3]

Jak załatwić sprawę

W URZęDZIE GmINy?

Szanowni Państwo Od pierwszego stycznia już wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani do wysyłania fiskusowi Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT. Do grona dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, na które ten obowiązek był nałożony wcześniej, dołączyli mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 10 osób i osiągające obrót roczny do 2 milionów euro (w tym również jednoosobowe działalności gospodarcze). JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo - księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Aby ułatwić przedsiębiorcom obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów udostępniło Aplikację Klient JPK, która pozwala podatnikom na bezkosztowe generowanie i wysyłanie plików JPK. Należy jednak pamiętać, że aby wysłać plik, niezbędne jest posiadanie certyfikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego e - PUAP (bezpłatny). W celu prawidłowego wypełnienia nowego obowiązku na specjalnie utworzonej stronie: www.jpk. mf. gov. pl mogą Państwo znaleźć m. in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzieć się - krok po kroku - jak przygotować, podpisać (w tym, jak założyć bezpłatny profil zaufany) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej. ZaStęPca WóJta

Miniony rok w Radzie

PatRyK tOmcZaK

Ostatnia sesja Rady Gminy w ubiegłym roku odbyła się 28 grudnia. Natomiast budżet na rok bieżący samorząd przyjął na XXXVII sesji, która miała miejsce 21 grudnia. Nieco wcześniej radni zdecydowali o wysokości podatków na rok 2018. Zarówno o budżecie, jak i podatkach piszemy w bieżącym numerze "Kuriera...". A teraz krótkie podsumowanie pracy Rady przez minione 12 miesięcy. Otóż w 2017 r. Rada Gminy Święciechowa odbyła 12 sesji. Wszystkie przeprowadzone były w sali posiedzeń Urzędu Gminy. W minionym roku samorząd podjął 108 uchwał. Jak zawsze wiele z nich dotyczyło spraw budżetowych. Były to właśnie uchwały o podatkach, budżecie na dany rok i jego zmianach w ciągu roku budżetowego. Ale wśród wielu uchwał znalazły się również takie, które wiązały się z nowymi okolicznościami. Między innymi radni zdecydowali o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęli też uchwałę w sprawie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Święciechowa. W pierwszych miesiącach roku ustanowili tytuły "Honorowy Obywatel Gminy Święciechowa" i "Zasłu-

żony dla Gminy Święciechowa" oraz regulamin ich nadawania. Przez cały rok pracowały wszystkie komisje Rady: Komisja Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rewizyjna. Łącznie komisje odbyły 28 posiedzeń. Niektóre z nich organizowano wspólnie. W sesjach obok radnych zawsze uczestniczyli: wójt, sekretarz oraz skarbnik gminy. Udział w obradach brali też sołtysi, radni powiatowi, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy. Warto powiedzieć, że radni brali udział w akcji wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę przedszkola w Święciechowie. A także o tym, że w minionym roku zmienił się skład Rady Gminy. Po śmierci Jana Andrzejewskiego radną na brakujące miejsce została Ewelina Konieczna.


[4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W gminie jest nas więcej

Jak zawsze w styczniu podajemy statystykę Urzędu Stanu Cywilnego za miniony rok. Dziś możemy powiedzieć, że w naszej gminie przybyło 64 mieszkańców. Na koniec grudnia 2016 r. było nas 8303, a na koniec grudnia 2017 8367. Najwięciej mieszkańców jest w Święciechowie (3152) i Długiem Starem (968), a najmniej w Książęcym Lesie (11) i Ogrodach (89). W minionym roku w gminie na świat przyszło 99 osób. Urodziły się 53 dziewczynki i 46 chłopców. Najwięcej maleństw przyszło na świat w listopadzie, bo aż 14. We wrześniu i październiku było po 12 urodzeń,

a w marcu i w maju po 10. Najmniej dzieci urodziło się w sierpniu i w grudniu. Wśród najbardziej popularnych imion znalazły się: Zofia, Aleksandra, Maja, Natan, ale były też: Balbina, Letycja, Manuela czy Bruno, Gerald, Gracjan. Przez minione 12 miesięcy pożegnaliśmy aż 74 naszych mieszkańców. Wśród nich było 38 kobiet i 36 mężczyzn. Pod tym względem najsmutniejsze były miesiące: czerwiec (10), styczeń (10), wrzesień (10), maj (8) i listopad (8). Urząd Stanu Cywilnego odnotował w 2017 r. 53 śluby. Za granicą ślub wzięły dwie osoby zameldowane w naszej gminie.

NOWE NaZWy ULIc

W związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zmienia nazwy ulic, które zakwestionował Instytut Pamięci Narodowej. W sołectwie Święciechowa IPN wskazał do zmiany cztery nazwy ulic: Berlinga, Świerczewskiego, Zubrzyckiego oraz Ludowego Wojska Polskiego. Mieszkańcy tych ulic podczas zebrań wiejskich podawali propozycje nowych nazw. Propozycje te przekazano wojewodzie, choć nie wszystkie zostały zaakceptowane. W piątek, 22 grudnia, do Urzędu Gminy dotarła informacja, że są wątpliwości co do kolejnych czterech nazw ulic w miejscowości Święciechowa i poproszono o przesłanie podejmowanych w przeszłości uchwał nadających nazwy tym ulicom wraz z usasadnieniem. A dotyczyło to ulic: Zwycięstwa, XX - lecia, 29 Stycznia oraz Wolności. W dniu 14 grudnia wojewoda zarządzeniem zastępczym opublikował zmianę dotyczącą nazw 51 ulic, w tym dwóch ulic w Święciechowie, których patronami są generałowie Zygmunt Berling i Karol Świerczewski. Nowe nazwy to ulice gen. Władysława Andersa i Anny Walentynowicz. Na ten czas nie ma jeszcze rozstrzygnięcia co do pozostałych ulic.

Zajęcia szachowe w ferie

W terminie od 12 do 23 lutego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 16. 00 - 18. 00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie odbywać się będą zajęcia szachowe. Zapraszamy zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych do nauki królewskiej gry w SZACHY, a nieco bardziej doświadczonym wiedzą i umiejętnościami do spędzenia czasu wolnego przy szachownicach w zdrowej rywalizacji. Zajęcia gry w szachy prowadzić będzie instruktor gry w szachy Damian Szymkowiak. Nauka prowadzona w czasie ferii zimowych jest BEZPŁATNA.

Akcja przeprowadzona jest dzięki współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Święciechowie. Kontakt telefoniczny (zapisy): Damian Szymkowiak 783488210.

POŻEGNaNIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

23.12.2017 r. - andrzej Krawczyk (1973), Krzycko małe 01.01.2018 r. - Krzysztof Włodarczak (1977), Święciechowa 03.01.2018 r. - Stanisław mróz (1958), Święciechowa 05.01.2018 r. - Halina teresa makała (1948), trzebiny

W styczniu

imieniny obchodzą

MAŁGORZATA - 18 I

Imię Małgorzata swój początek bierze od łacińskiego Margarita, co oznacza perłę. Kobieta o tym imieniu lubi zwracać na siebie uwagę. Na ogół dba o swoją formę, by móc imponować innym. W wolnym czasie lubi obserwować to, co ją otacza. Kobiety o tym imieniu nie mają jednak zbyt dużego poczucia estetyki. W towarzystwie Małgorzata zachowuje się czasem jak rozkapryszona księżniczka, której powinno się usługiwać. Często sprawia wrażenie niezadowolonej z aktualnie zajmowanej w firmie pozycji. W kontaktach z płcią męską raczej nieśmiała. Woli, żeby to mężczyzna ją adorował. Sprawdzi się jako architekt. Dobrym znakiem zodiaku dla kobiety o tym imieniu będzie Wodnik. Imieniny obchodzi także: 22 lutego, 25 lutego, 10 kwietnia, 13 kwietnia, 10 czerwca, 13 czerwca, 13 lipca, 20 lipca, 27 sierpnia, 30 sierpnia, 17 października, 2 listopada oraz 16 listopada. W naszej gminie mieszka 95 pań o imieniu Małgorzata. Najwięcej jest ich w Święciechowie - 42,

MIŁOSZ - 25 I

Miłosz to imię pochodzenia słowiańskiego. Oznacza tego, który jest miłowany. Miłosz to typ uwodziciela, który dużo czasu poświęca płci pięknej. Taki styl bycia kształtuje się już na etapie szkoły średniej, gdzie Miłosz bardzo dba o swój wizerunek typowego macho lub niesamowitego romantyka. Dużo czasu spędza na zrozumieniu kobiet, stara się im zaimponować nie tylko urodą czy charakterem, ale także inteligencją i osiągnięciami. Kiedy pójdzie do pracy, większą uwagę zwraca na koleżanki z tego samego działu niż na polecenia szefa. Zdolny, ale rzadko widzi sens robienia czegoś ponad normę, chyba że akurat chce zaimponować jednej ze swych wybranek. Późno zakłada rodzinę. Sprawdzi się jako handlowiec. Dobrym znakiem dla Miłosza jest Wodnik. Imieniny obchodzi także 25 lutego. W gminie Święciechowa mieszka 23 panów Miłoszów. Naj-

Małgorzata Długa z siostrą Moniką z Długiego Starego

ale spotkać je można także w Długiem Starem - 8, Przybyszewie i Strzyżewicach - po 6, Henrykowie, Lasocicach i Gołanicach - po 5, Długiem Nowem, Krzycku Małym i Niechłodzie - po 4 oraz w Piotrowicach, Ogrodach i Trzebinach - po 2. Najstarsza Małgorzata ma 76 lat i mieszka w Święciechowie, a najmłodsza ma 4 latka i jest mieszkanką Trzebin. Paniom o tym imieniu życzymy spokoju i wielu powodów do radości.

Miłosz Maćkowiak z Piotrowic

starszy pan o tym imieniu ma 38 lat, a najmłodszy - niecałe dwa latka. Obaj są mieszkańcami Niechłodu. Najwięcej Miłoszów mieszka w Święciechowie - 10, następnie w Niechłodzie - 5, Strzyżewicach i Lasocicach - po 2 oraz w Krzycku Małym, Piotrowicach, Przybyszewie i Gołanicach - po jednym. Wszystkim Miłoszom życzymy zdrowia i pomyślności.

KURIER ŚWIęcIEcHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie Red. naczelny: marek tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 Redaktorzy: Halina Siecińska i Ewelina Konieczna Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1a, 64-115 Święciechowa E-mail: gazeta@swieciechowa.pl DRUK: Drukarnia Leszno Skład: Halpress - www.halpress.eu Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu


Budżet 2018

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Radni gminy Święciechowa w dniu 21 grudnia 2017 r. podjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. Dochody gminy w bieżącym roku zaplanowane zostały na kwotę: 36. 809. 598,09 zł, natomiast wydatki na kwotę: 45. 345. 560,86 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie: 28. 344. 329,60 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie: 17. 001. 231,26 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami samorząd sfinansuje z wolnych środków, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji z dofinansowaniem unijnym.

Dochody

Na dochody gminy składają się głównie podatki, subwencje i dotacje. Największą pozycję stanowią podatki i opłaty lokalne. W tym roku gmina planuje uzyskanie ze wszystkich podatków kwoty 14. 440. 925 zł. Są to zarówno podatki lokalne, jak i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dla przykładu podajemy kilka wielkości dotyczących podatków, i tak: podatek od nieruchomości zaplanowany został na kwotę 6. 220. 304 zł, podatek od środków transportowych - 380. 000 zł, podatek rolny -598. 864 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie - 6. 470. 432 zł, a od osób prawnych w kwocie - 250. 000 zł. Kolejną największą pozycją w budżecie są otrzymywane przez gminę dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. W 2018 r. wynoszą one 9. 089. 634 zł. W związku z wprowadzeniem w 2016 r. programu 500+ to

dotacje na jego realizację stanowią największą pozycję w budżecie tegorocznym i wynoszą aż 6. 478. 614 zł. Na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych gmina otrzymuje dotację w kwocie 2. 525. 259 zł. Trzecią największą pozycję w budżecie gminy w 2018 r. stanowią subwencje zaplanowane na kwotę 6. 130. 754 zł. Prawie 5 mln zł stanowi subwencja oświatowa, która w całości przeznaczana jest na działalność szkół w naszej gminie. Kolejną pozycję dochodów stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, różnych opłat i zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych przez gminę.

Wydatki

Jak co roku największą pozycją w wydatkach gminy są wydatki na oświatę. Na działalność oświatową i wychowawczą samorząd przeznacza całą subwencję i dodatkowo pieniądze z dochodów własnych. Łącznie na ten cel przewiduje się 21. 306. 379,73 zł. W ramach tych kwot utrzymane

będą szkoły podstawowe i przedszkola. W tych wydatkach mieszczą się również remonty przeprowadzane w placówkach oświatowych, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie stołówek szkolnych, dokształcanie nauczycieli. W 2018 r. realizowane będą przy współudziale środków europejskich dwie ważne inwestycje oświatowe jakimi są: termomodernizacja Zespołu Szkół w Święciechowie i budowa nowego Przedszkola w Święciechowie. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 46,99 proc. całego budżetu. Dużą część budżetu samorząd przeznacza na pomoc społeczną i rodzinę. Łączne planowane na 2018 r. wydatki wynoszą 10. 044. 546 zł. Oprócz już wspomnianej realizacji programu 500+ i wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych gmina wspierać będzie rodziny zastępcze, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze. Utrzyma też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto przewiduje się pomoc dla potrzebujących w formie dodatków mieszkaniowych, w finansowaniu składek zdrowotnych, zasiłków celowych i okresowych oraz stałych dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Kontynuowane będzie finansowanie pobytu dwóch osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Bardzo ważną i dużą część wydatków gminy stanowią wydatki na inwestycje. W tym roku wyniosą one 17. 001. 231,26 zł. Jest to 37.49 proc. wszystkich tegorocznych wydatków, a w rzeczywistości - odejmując środki przeznaczone na realizację pro-

[5]

gramu 500+ - stanowią aż 43.74 proc. wydatków gminy w 2018 r. Największymi planowanymi inwestycjami w 2018 r. są: budowa Przedszkola w Święciechowie, na którą gmina przeznacza kwotę 8. 165. 488,36 zł, termomodernizacja Zespołu Szkół w Święciechowie na kwotę 2. 237. 503,01 zł. Pozostałe inwestycje to m.in.: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na kwotę 341. 200 zł, budowa dróg gminnych i chodników w kwocie 321. 000 zł, budowa oświetlenia drogowego na kwotę 429. 000 zł. O wszystkich inwestycjach, które gmina zamierza realizować w 2018 r. napiszemy w lutowym wydaniu "Kuriera …". Wówczas podamy, jakie prace i zakupy inwestycyjne oraz remonty przeprowadzone będą w poszczególnych miejscowościach. I jeszcze kilka innych znaczących wydatków. Na Samorządowy Ośrodek Kultury: 571. 800 zł, na bibliotekę: 243. 060 zł, na gospodarkę mieszkaniową: 437. 160 zł, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 281. 969 zł, na sale wiejskie: 580. 2743,79 zł, na administrację publiczną, Urząd Gminy, Radę Gminy, pracowników obsługi, promocję, współpracę zagraniczną: 3. 660. 921,35 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 1. 765. 600,20 zł, na sport: 438. 289 zł, na spłatę odsetek od pożyczek: 232. 929,56 zł oraz na dotacje dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie azbestu, produkcję ciepłej wody, zmianę sposobu ogrzewania czy produkcję energii elektrycznej: 146. 000 zł.

W świątecznej atmosferze przeprowadzono III Świąteczne Zawody Strzeleckie Zespołu Pieśni i Tańca Marynia, które odbyły się 15 grudnia na strzelnicy w Święciechowie. Nagrody ufundował Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. Zawody przeprowadził Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju działający przy SOK. W zawodach wzięli udział tancerze najstarszych grup zespołu. Zwycięzcy zawodów w kategorii kobiet: I miejsce - Paulina Spławska, II - Dominika Wawrzyniak, III - Sandra Frąckowiak, IV - Kamila Dudkowiak i V - Weronika Matuszewska. W kategoria mężczyzn nagrody otrzymali: I miejsce - Piotr Kołodziejczyk, II - Kamil Migacz, III - Eryk Przybylski.


[6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W sobotę, 9 grudnia, w Sali Wiejskiej w Długiem Starem odbyły się warsztaty mikołajkowe. Spotkanie zorganizowane zostało przez Radę Rodziców przy miejscowej szkole oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare. W warsztatach udział wzięło 65 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wolontariuszki z opiekunką Katarzyną Faralewską pomagały dzieciom robić różne ozdoby, które potem przy dźwiękach kolęd zawisły na choince. Po słodkim poczęstunku pojawił się także Święty Mikołaj z podarunkami. Ta niespodzianka sprawiła dzieciom wiele radości.

ELPA z sukcesem

Uczyli się tanga

W poniedziałek, 11 grudnia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyły się warsztaty taneczne. Tego dnia przypadał Międzynarodowy Dzień Tanga. Uczestnicy warsztatów uczyli się właśnie tego tańca. Zajęcia poprowadził instruktor Eugeniusz Kurasiński. Warsztaty trwały trzy godziny. Przez ten czas uczestnicy zapoznali się z krokami

podstawowymi oraz sekwencjami kroków, tworząc mały pokaz. W zajęciach uczestniczyli tancerze z najstarszej grupy Zespołu Pieśni i Tańca Marynia oraz ich rodzice i przyjaciele. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Być może miała na to wpływ bliskość partnerów charakterystyczna w tangu.

akademia Piłkarska ELPa ze Święciechowy odniosła duży sukces podczas największego turnieju halowego w Wielkopolsce - Winter Gniezno cup 2017. Na parkiecie rywalizowali chłopcy urodzeni w 2009 roku. W całym turnieju wystąpiło trzydzieści zespołów z siedmiu województw. ELPA Święciechowa dostała się do półfinału, wygrywając osiem z dziewięciu rozegranych meczów. Uległa tylko drużynie FASE Szcze-

cin, z którą ponownie zmierzyła się w walce o finał. Spotkanie zakończyło się remisem 0:0, a o awansie decydowały rzuty karne. W nich lepsi okazali się piłkarze ze Święciechowy. W wielkim finale pokonali STELLĘ Luboń z wynikiem 1:0. Tym samym zostali mistrzami Winter Gniezno Cup 2017. Zawodnicy ze Święciechowy w całym turnieju na 11 meczów przegrali tylko jeden. Warto dodać, że bramkarz ze Święciechowy Paweł Kapała znalazł się w najlepszej "piątce" turnieju.

Niedziela, 17 grudnia, dla chórzystów szkolnego chóru CON BRIO z Długiego Starego i Lasocic była niepowtarzalnym świętem. Jako uczestnicy ogólnopolskiego programu “Akademia Chóralna” wzięli udział w Koncercie Świątecznym w Rawiczu, dedykowanym wspaniałej poetce - Wandzie Chotomskiej. W wykonaniu chóru CON BRIO licznie zgromadzeni goście usłyszeli pastorałkę pt. “Kolęda mojego kota”.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[7]

Anomalia pogodowe Spotkanie kolędowe

"anomalia pogodowe" - pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny dla chętnych dzieci i młodzieży z Henrykowa, zorganizowany przez Urząd Gminy w Święciechowie. Celem konkursu było rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności, edukacja w zakresie niebezpiecznych żywiołów, integracja grupy poprzez naukę i zabawę. W konkursie udział wzięło 16 dzieci. Uczestnicy wykorzystali różnorodne techniki - wyklejanie, wydzieranie, malowanie farbami i kredkami, użyli różnych materiałów. Wszystkie prace były wspa-

niałe i niepowtarzalne. Laureaci konkursu to: Patrycja Frąckowiak, Michał Frąckowiak, Mateusz Frąckowiak, Sandra Nowicka, Oliwier Hanulak, Kacper Hanulak, Emilia Hanulak, Kamil Taskunas, Rayan Rodaks, Adrian Śliwa, Paweł Śliwa, Gracjan Duda, Jan Grzymisławski, Amelia Grzymisławska, Eryk Dym, Damian Niedźwiecki. Podsumowanie konkursu nastąpiło 18 grudnia 2017 r. w świetlicy w Henrykowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, ponieważ każdy z nich zasłużył na wyróżnienie, które wręczyła Danuta Rolla.

Mikołajkowy skok

Reprezentacja szkoły w Święciechowie, składająca się z pięciu dziewcząt i pięciu chłopców, wzięła udział w Drugim mikołajkowym Konkursie Skoku Wzwyż, który odbył się 5 grudnia w hali sportowej w Rydzynie. Impreza zorganizowana przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Krokus skierowana była do dziewcząt i chłopców z roczników 2005 i młodszych. Dziewczęta rywalizowały o Puchar Starosty Leszczyńskiego, chłopcy o Puchar Burmistrza Gminy Rydzyna. W obu kategoriach na starcie kon-

kursu stanęło około 30 dzieci reprezentujących szkoły z terenu powiatu leszczyńskiego. Impreza zakończyła się ogromnym sukcesem dla naszych reprezentantów. Wśród dziewcząt II miejsce zajęła Wiktoria Gabryel, a miejsca IV i V Vanessa Torczyńska i Maja Klefas. W kategorii chłopców bezkonkurencyjny okazał się Paweł Żyliński, a na IV miejscu uplasował się Mikołaj Chorążak. Dzielnie walczyli również nasi pozostali reprezentanci: Amelia Skrzypczak, Oliwia Lipowa, Jakub Kociucki, Łukasz Kajoch i Mikołaj Kujawski.

W sobotę, 6 stycznia, w Sali Wiejskiej w Gołanicach odbyło się Spotkanie Noworoczne Zespołów Śpiewaczych. W tym roku wraz z Samorządowym Ośrodkiem Kultury organizatorem spotkania był Zespół Śpiewaczy Karolinki z Gołanic. Do kolędowania zaproszono

wszystkie zespoły śpiewacze działające na terenie gminy: Wiolę ze Święciechowy, Cecylię ze Święciechowy, Razem Raźniej z Długiego Starego oraz Karolinki z Gołanic. Zespoły prezentowały tradycyjne kolędy oraz pastorałki. Były oczywiście życzenia na nowy 2018 rok.

Klub Młodego Odkrywcy

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z Długiego Starego przystąpili do projektu Klubów młodego Odkrywcy EKSPLORatOR przy centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Opiekunką klubu jest Rozaneta Janczewski. Zajęcia doświadczalne w starszych klasach prowadzi Marlena Fortuniak. Ideą działalności klubu jest nauka poprzez działanie. Uczniowie w swobodny sposób wykonują proste doświadczenia naukowe, m.in. z dziedziny matematyki, fizyki, chemii, biologii, a także nauk społecznych itp. Podczas spotkań najważniejsze jest osobiste zaangażowanie uczniów. Klubowicze sami poszukują interesujące ich tematy i zamiast zaglądać do podręcznika zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Klub Młodego Odkrywcy EKSPLORATOR operuje najprostszymi

dostępnymi materiałami, często także z odzysku. Eksperymenty nie wymagają drogiego i specjalistycznego sprzętu. Narzędzia do eksperymentowania stanowią otaczające nas przedmioty, dostępne w kuchni, garażu, na spacerze, w ogrodzie itp. Członkiem klubu może zostać każdy uczeń, który pragnie w ciekawy sposób eksplorować otaczającą nas rzeczywistość. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Długiem Starem uczestniczyli 17 i 18 listopada w VI Forum Edukatorów KMO, które odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


Między USA a RP [8]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Wybuch I wojny światowej rozbudza nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Jednak przyszłość ich kraju traktowana jest jak wewnętrzny problem państw zaborczych. Życzliwe zainteresowanie Polską prezydenta mocarstwowych Stanów Zjednoczonych thomasa Woodorowa Wilsona pozwala na umiędzynarodowienie tej sprawy.

Zaciąg do armii zaborczych, prowadzący do bratobójczych walk, a także - wraz z przetaczającymi się frontami - zniszczenia i grabieże, powodowały coraz powszechniejszą nędzę, a również jak w przypadku Wielkopolski - hiperinflację niweczącą efekty działalności gospodarczej. Osobą, której rolę trudno przecenić, jest Ignacy Jan Paderewski, muzyk i kompozytor cieszący się już wówczas międzynarodową sławą. Przebywając od 1915 r. w Stanach Zjednoczonych oddał się całym sercem działaniom na rzecz Polski. Skupił wokół tej idei liczne grono Polonii, też udało mu się poznać najbliższe otoczenie prezydenta Wilsona. Jego wspaniałe, pełne temperamentu wystąpienia, wygłaszane na dodatek w doskonałym angielskim, niezwykle silnie poruszały słuchaczy i otwierały portfele na pomoc Polsce. Jednym z najsłynniejszych zdań było zdanie wygłoszone 5 lutego 1916 r. w Chicago: “Powiedzcie im, że ten właśnie naród, gdy oni byli w potrzebie, posłał im Kościuszkę i ofiarował Pułaskiego, i to nie dla przyjemności walki z Anglikami, lecz dla szlachetnej radości przyczynienia się do godnego sławy wywalczenia ludzkiej wolności". Rozmowy prowadzone przez

Paderewskiego z Wilsonem, a także jego żoną Edith i licznymi osobistościami ze świata amerykańskiej polityki, przynoszą efekty w postaci zawartości orędzia prezydenta do Kongresu 8 stycznia 1918 r.: “Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną, gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym". Pod koniec grudnia 1918 r. Ignacy Jan Paderewski przybył do Poznania - jako wspierany przez państwa ententy wysłannik Komitetu Narodowego Polskiego - z misją negocjacji z Józefem Piłsudskim w sprawie utworzenia Rządu Koalicyjnego. 27 grudnia 1918 r. wybucha w Poznaniu Powstanie Wielkopolskie. Chociaż I wojna światowa skończyła się 11 listopada 1918 r., to Leszczyńskie jednoznacznie do Polski nie należało. Układ pokojowy z 28 czerwca 1919 r. zawarty w Wersalu przez państwa zwycięskie z Niemcami postanawiał, że Leszczyńskie powróci w granice państwa polskiego. Uroczyste wkroczenie Wojska Pol-

Umieszczona fotografia dotyczy miejscowości Piotrowice.

skiego do Leszna odbyło się 18 stycznia 1920 r. Od stycznia 1919 r. na terenach Polski działała Amerykańska Admi-

nistracja Pomocy, która nadzorowała rozdział artykułów żywnościowych głównie mąki, odzieży - ciepłych płaszczy, leków, artykułów sanitarnych a także taboru kolejowego, sprzętu technicznego i zbożowego materiału siewnego. Misja medyczna USA walczyła z epidemią tyfusu. Pomoc skierowana była głównie na tereny Polski centralnej i wschodniej, bo tam przetaczające się fronty uczyniły największe spustoszenie. Polacy byli wdzięczni Amerykanom głównie za wsparcie idei powrotu do własnego państwa po latach zaborów, a także za ogromną - niewyobrażalną dzisiaj wartościowo pomoc po zakończeniu wojny. Idea “Adresu dziękczynnego" dojrzewała w Polsce siedem lat, aby zrealizować się w 1926 r. na 150-lecie niepodległości USA. DEKLARACJA PODZIWU I PRZYJAŹNI przechowywana w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych zawiera 5,5 mln podpisów w 111 tomach. Z terenu gminy Święciechowa deklarację podpisało 10 szkół wiejskich, w tym trzy zamieściły fotografie szkoły bądź uczniów na tle szkoły. DOROta WRóBEL


Wspólna choinka

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Podsumowały sezon

Dnia 19 grudnia w sali gimnastycznej w Święciechowie odbyły się ostatnie w 2017 r. zajęcia fitness, organizowane przez radną Bognę Rusiecką Kłodnicką. Zajęcia prowadziła instruktorka martyna Gorwa. Uczestniczki miło spędzały ze sobą czas, a dodatkowo wsparły Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Święciechowie. Podczas zajęć udało się zebrać kwotę 628,65 zł. Pieniążki zostały prze-

[9]

W piątek, 15 grudnia, na rynku w Święciechowie odbył się Świąteczny Jarmark Pomysłów. Jednym z punktów spotkania było wspólne ubieranie choinki przez organizacje pozarządowe i lokalne grupy nieformalne. To nie wszystkie atrakcje: razem śpiewano kolędy, przeprowadzono warsztaty rękodzieła, częstowano piernikami. Największą atrakcją był Święty Mikołaj, który czekał na najmłodszych mieszkańców gminy. Impreza zorganizowana została przez Centrum PISOP w Lesznie oraz Urząd Gminy w Święciechowie.

kazane na ręce Karoliny Wesołowskiej z Rady Rodziców i przeznaczone na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na ostatnich zajęciach odbył się konkurs wiedzy o gminie Święciechowa. Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez sponsorów. A wśród nich były upominki: kalendarze, zegary ścienne, stroiki świąteczne, wejściówki na siłownię. Zajęcia są kontynuowane w nowym roku.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów: Kawiarnia Caffe Lissa, Restauracja Olimp, Restauracja Rozmaryn, Salon Fryzjerski Czupurek, Salon Fryzjerski Euforia, Firma Wawrzyniak Transland, Zakątek Urody, Urząd Gminy Święciechowa, Kwiaciarnia Kalina, Kwiaciarnia W Raju, Kwiaciarnia Jedna na Milion, Kwiaciarnia Upominki Święciechowa, Kwiaciarnia Artdecor, PHU Bartek, Kwiaciarnia Stylowe Kwiaty, Galeria Kwiatów Zuza, Firma Dragon Leszno oraz Firma Gold Fit Leszno.


Bibliotekarz radzi Orszak Trzech Króli [ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Kolejne dwie nowości książkowe, które proponujemy na łamach naszej gazety, to: "W zapomnieniu" agnieszki Lingas Łoniewskiej oraz "Pudełko z marzeniami" magdaleny Witkiewicz i alka Rogozińskiego. Książki dostępne są w bibliotece w Święciechowie.

"W zapomnieniu" agnieszka Lingas - Łoniewska Michał - mężczyzna z przeszłością. Magda - kobieta z przyszłością. On, charyzmatyczny gangster, mieszka w tym mieście zapomnienia od zawsze. Ona młoda pedagog - wraca po latach do rodzinnych korzeni. Michał samodzielnie wychowuje młodszego brata, który jest podopiecznym Magdy. Wychowawczyni dostrzega w chłopcu ogromny potencjał i postanawia pomóc w jego wykształceniu. W świat, gdzie liczą się duże pieniądze, łatwe kobiety, szybkie samochody oraz brudne interesy, wkracza dziewczyna szczera i czysta. Oddaje serce mężczyźnie, którego życie nauczyło, by nikomu nie ufać. Tych dwoje ludzi staje u progu uczucia zmieniającego spojrzenie na świat i sprawiającego, że przeszłość przestaje mieć znaczenie, a ważne jest jedynie to, co mogą razem stworzyć. Lecz czy jest miejsce dla miłości w tym zapomnianym mieście? To pełna dramatyzmu, emocji i uczuć opowieść o próbie znalezienia właściwej drogi w życiu i o tym, że prawdziwej miłości nie da się zapomnieć ani odrzucić.

"Pudełko z marzeniami" magdalena Witkiewicz i alek Rogoziński To zabawna komedia romantyczna! Zdradzony przez narzeczoną i oszukany przez wspólnika trzydziestoletni Michał marzy o tym, aby zacząć nowe życie. Kiedy dowiaduje się, że podczas II wojny światowej jego rodzina ukryła w małym miasteczku na północy Polski skarb, wyrusza na jego poszukiwanie. Sęk w tym, że w miejscu ukrycia skarbu stoi teraz restauracja prowadzona przez rówieśniczkę Michała Malwinę. Dziewczyna ma problem ze swoim ukochanym, który "odszedł w siną dal" i babcią, która po wielu latach wróciła z Francji i koniecznie chciałaby teraz w restauracji wnuczki serwować żabie udka i ślimaki. Michał postanawia zaprzyjaźnić się z Malwiną i zdobyć jej zaufanie, by później w tajemnicy przed dziewczyną odzyskać swój skarb. Niestety, gdy w sprawę wmieszają się dwie wścibskie staruszki, dwójka dzieci i tajemniczy święty Eskpedyt, nic nie pójdzie zgodnie z jego planem. To przewrotna i zaskakująca komedia romantyczna o tym, że czasem należy zrezygnować z marzeń po to, aby… wreszcie zaczęły się one spełniać!

Z kroniki Święciechowy

W Lasocicach, 6 stycznia, odbył się Orszak Trzech Króli. Tegoroczne hasło Orszaku brzmiało: “Bóg jest dla wszystkich”. W Lasocicach bardzo tłumnie zgromadzili się mieszkańcy by świętować, śpiewając radośnie kolędy. Po uroczystej mszy świętej,

Orszak przeszedł ulicami parafii, aż do figury św. Jana Nepomucena w Przybyszewie. Następnie Orszak powrócił tą samą drogą do kościoła. Każdy uczestnik otrzymał koronę, naklejkę oraz śpiewnik a na zakończenie słodki poczęstunek.

Wspólnota Owieczek Pana Jezusa z parafii św. Marcina w Długiem Starem uczestniczyła w sobotę, 16 grudnia, w adwentowym dniu skupienia w Gostyniu. Wraz z innymi dziećmi przeżyła niepowtarzalne rekolekcje w duchu św. Filipa Neri. Dzieci poznały historię bazyliki i wracały z postanowieniem kontynuacji takich spotkań. - W pierwszą niedzielę września 1983 r. w Święciechowie odbyły się Dożynki Gminy Święciechowa. Mimo nie najlepszej pogody korowód dożynkowy przedefilował przez Święciechowę: od Gminnej Spółdzielni na stadion sportowy, gdzie odbyły się występy zespołów tanecznych z Lasocic i Święciechowy oraz tradycyjne wręczenie plonów gospodarzom gminy. Uczestnicy dożynkowego święta brali udział w przygotowanych przez sportowców LZS konkurencjach sportowo - rekreacyjnych. Biegano z piłką, jeżdżono rowerkami i motorami

przez przeszkody, rzucano lotką itp. Najliczniej oblegana była strzelnica, która kusiła wszystkich żywymi nagrodami, w postaci prosiaka, królika, kur, gołębi itp. - Sportowcy ze Święciechowy z pomocą Urzędu Gminy Święciechowa zakończyli budowę bieżni (utwardzenie żużlem) na stadionie sportowym w Święciechowie. - Mieszkańcy nowego osiedla w Święciechowie pobudowali w czynie społecznym przystanek autobusowy komunikacji miejskiej przy ul. Leszczyńskiej oraz plac zabaw dla dzieci przy ul. Zwycięstwa.


Problemy brzydko pachnące KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 11 ]

Niestety, ze stanem higienicznym w przedwojennej gminie Święciechowa było zdecydowanie na bakier. Przy czym - żeby nikt nie miał wątpliwości - ówczesna Polska to był kraj daleki od ideału lśniącej czystości. Więc chyba pewnym pocieszeniem dla lokalnych patriotów będzie fakt, że w innych gminach sytuacja nie wyglądała lepiej.

W dniach 12 i 14 grudnia 1936 r. Komisja Sanitarna przeprowadziła kontrolę w kilku tutejszych wsiach. Była to komisja doraźna. W jej skład wchodzili mieszkańcy gminy: wójt Jan Matyla, jej sekretarz, którego nazwisko niestety jest nieczytelne oraz panowie Stanisław Gauza i Teodor Uberfeld. Oczywiście z kontroli sporządzono raport na szczęście dobrze zachowany i przechowany w Archiwum Państwowym w Lesznie. Poniżej prezentuję go w całości, zachowując oryginalną pisownię. Długie Stare 1) Posesje przy wszystkich koszarach (czyli mieszkaniach - przypis d. s.) zamieszkałych przez służbę folwarczną są zabrudzone śmieciami, mierzwą różnymi odpadkami i ściekami. 2) Do rowu przydrożnego służba folwarczna wylewa brudną wodę, pomyje i inne nieczystości, przez co zanieczyszczają rów i wydają cuchnącą woń, co szkodliwie oddziaływuje na zdrowie ludzkie. 3) Ustępy przy koszarach są brudno utrzymywane nieszczelne, doły kloaczne przepełnione i są w złym stanie. 4) Mieszkania zajmowane przez służbę są brudne, nie bielone i w niektórych wypadkach zacieka przez sufity, okna nieszczelne, ramy zgniłe i brak niektórych szyb. 5) Brak odpowiedniego odpływu przy studni dla odprowadzania brudnej wody, na około studni nie ma należytego porządku. 6) Żadnych trudności ani skarg przy korzystaniu z pomocy lekarskiej przez pracowników i ich ro-

Biblioteka działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie zorganizowała konkurs bożonarodzeniowy pn. "Wianki na drzwi". W konkursie udział wzięły 23 prace indywidualne oraz 2 prace zbiorowe z oddziałów przedszkolnych. Komisja w tym roku miała ogromny problem z wytypowaniem najlepszych prac. Każdy wianek wykonany został inną techniką i każdy miał swój wyjątkowy urok - trudno więc porównywać i oceniać tego typu prace, tym bardziej że wśród prac były wianki zrobione przez małe dzieci i osoby dorosłe. Jury postanowiło nagrodzić więc wszystkie przygotowane na kon-

dzin nie stwierdzono. Przybyszewo 1) Posesje przy wszystkich koszarach jak i na podwórzach dworskich są zabrudzone śmieciami, mierzwą, różnymi odpadkami, słomą i ściekami. 2) Z stajni odprowadza się gnojówkę do stawu skąd następnie odchodzi rowami, powodując cuchnącą woń i odór, która szkodliwie oddziaływuje na zdrowie ludzkie. 3) Ustępy przy koszarach jak i w podwórzu są zupełnie zabrudzone, nieszczelne, brak odpowiednich nakryć na sedesach, doły kloaczne przepełnione i są w nieczystym stanie utrzymywane. 4) Studnie przy koszarach są nieszczelne, brak odpowiedniego odpływu dla odprowadzenia brudnej wody. 5) Mieszkania zajmowane przez służbę są brudne, nie bielone, w niektórych mieszkaniach zacieka, okna nieszczelne, ramy zgniłe, brak w niektórych miejscach szyb i. t. d. 6) Służba folwarczna jak i ich członkowie rodzin mają dostateczną pomoc lekarską i żadnych skarg z ich strony nie stwierdzono. Henrykowo 1) Posesje przy wszystkich koszarach jak i na podwórzach dworskich są zabrudzone śmieciami, mierzwą, różnymi odpadkami, słomą i ściekami. W szczególności nie ma porządku na podwórzu dworskim, które zanieczyszczone jest mierzwą na skutek braku odpowiedniego gnojownika. 2) Z obory wyprowadza się gnojówkę i brudną wodę, pomyje

na drogę publiczną, które zanieczyszczają drogę i rów oraz powodują cuchnącą woń i odór, który szkodliwie oddziaływuje na zdrowie ludzkie. 3) Ustępy przy koszarach i kuźni są zabrudzone, nieszczelne, brak odpowiednich nakryć na sedesach, doły kloaczne są przepełnione i nieszczelne i są w stanie złym. 4) Przy studni brak odpowiedniego koryta do odprowadzania brudnej wody. 5) Mieszkania zajmowane przez służbę folwarczną są brudne, nie bielone, w niektórych mieszkaniach zacieka przez sufit, w dachach niektóre okna nieszczelne, ramy zgniłe i brak niektórych szyb. 6) Służba folwarczna jak i ich członkowie rodzin mają dostateczną pomoc lekarską i żadnych skarg z ich strony nie stwierdzono. Zaborowo 1) Posesja przy koszarach jest zabrudzona śmieciami, mierzwą, różnymi odpadkami i. td. 2) Brak odpowiedniego ustępu na podwórzach dworskich dla pracowników. 3) Znajdujący się przy koszarach ustęp jest nieszczelny, zabrudzony, brak nakrycia na sedesach, przepełniony i w stanie nieczystym utrzymany 4) Służba folwarczna posiada dostateczną pomoc lekarską i żadnych skarg z ich strony nie stwierdzono. Strzyżewice 1) Posesje przy wszystkich koszarach zamieszkałych przez służbę folwarczną są zabrudzone

śmieciami, mierzwą, różnymi odpadkami i ściekami i td. 2) Przy wyżej wymienionych koszarach brak odpowiedniego gnojownika wskutek czego mierzwa porozrzucana jest na całych podwórzach. 3) Ustępy przy koszarach są brudne, nieszczelne, brak odpowiednich zbiorników kloacznych i nakryć na sedesach oraz są w złym stanie. 4) Mieszkania zajmowane przez służbę folwarczną są brudne nie bielone, w niektórych miejscach zacieka przez sufit, okna nieszczelne, brak niektórych szyb, drzwi frontowe i do mieszkań są zepsute wskutek czego wchodzi zimno. 5) Służba folwarczna posiada dostateczną pomoc lekarską i żadnych skarg z ich strony nie stwierdzono. Tyle raportu. Na jego końcu znalazł się jeszcze wpis następującej treści: "Zaznaczam, że lustracji w pozostałych majętnościach jak Niechłód, Święciechowa i w mniejszych folwarkach nie przeprowadzano, ponieważ tam lustrację nie dawno przeprowadzono i usterki zostały usunięte". Oczywiście wójt nakazał zaprowadzenie porządku w opisanych wsiach. Zadanie to spadło na ich sołtysów. DamIaN SZymcZaK

Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta Gminy Święciechowa, Protokół Komisji Sanitarnej, sygnatura 4.

kurs prace. Nagrody wręczono 17 grudnia podczas imprezy potraw wigilijnych naszej gminy w Święciechowie. Uczestnicy imprezy przyznali także nagrodę publiczności, którą otrzymała Lidia Pejska - Kogut.


[ 12 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Muzyka dla wszystkich

W poprzednim numerze "Kuriera..." zapowiadaliśmy organizowany przez Urząd Gminy konkurs "Na najpiękniejszą choinkę". Konkurs skierowany był do mieszkańców wszystkich wsi. Na początku grudnia choinki odebrali sołtysi. Te stanęły w salach wiejskich naszej gminy. Przed świętami oceniła je komisja konkursowa. Każda wioska miała inny pomysł na dekorowanie drzewka. W niektórych wsiach zorganizowano wspólne strojenie choinki przez mieszkańców, w innych ubierały je organizacje lub stowarzyszenia działające na terenie wsi. Komisja konkursowa zdecydowała, że najpiękniejsza choinka znajduje się w Sali Wiejskiej w Święciechowie. O jej wystrój zadbali: sołtys Święciechowy Józef Buszewicz oraz tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia w Święciechowie. Dla tancerzy była to duża przyjemność, bowiem wystrój choinki cieszył ich niemal codziennie podczas ich zajęć tanecznych.

Projekt z Trzebin

W okresie między świętami a sylwestrem w Trzebinach realizowano projekt zatytułowany "Przerwa świąteczna czasem kreacji i rekreacji". W dniach 28. 29 grudnia w miejscowej Sali Wiejskiej zorganizowano warsztaty dla dzieci, podczas których tworzono maski karnawałowe. Dzieci przygotowały maski z filcu. Natomiast 30 grudnia przeprowadzono marsz z kijkami dla wszystkich mieszkańców wsi zakończony ogniskiem z kiełbaskami. W spotkaniu gościnnie

wzięła udział grupa "Aktywny Senior". Organizatorem zajęć było nowopowstałe Stowarzyszenie "Nasze Trzebiny". Był to pierwszy realizowany przez nich projekt. Opieką nad dziećmi oraz prowadzeniem zajęć zajęli się wolontariusze ze stowarzyszenia. Impreza zorganizowana została w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Przez ostatnie cztery miesiące w szkole w Lasocicach odbywały się koncerty prowadzone przez Dominika Schulza ze Stowarzyszenia "muzyka dla wszystkich" w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ostatni miesiąc projektu poświęcony został światowym ariom operowym. Uczniowie poznali najsłynniejsze tematy muzyczne z opery "Wilhelm Tell" Gioacchino Rossiniego oraz "Carmen" Georgesa Bizeta. Poznali również życiorys twórcy polskiej opery narodowej, Stanisława Moniuszki i

jego największe dzieła: "Halkę" oraz "Straszny dwór". Koncerty połączone były z konkursami wiedzy z zakresu omawianego materiału. Uczniowie nagradzani byli płytami CD z muzyką poważną. W ramach projektu przeprowadzona została także zbiórka artykułów czystości dla dzieci z Domu Dziecka. Jej wyniki przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Celem projektu było umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu z muzyką poważną wykonywaną na żywo, aktywizacja życia kulturalnego oraz rozbudzenie w młodzieży zamiłowania do muzyki.

W czwartek, 21 grudnia, w szkole w Święciechowie odbył się koncert charytatywny. Pieniądze zbierano z myślą o chorych uczniach. Impreza powstała z inicjatywy rodziców, nauczycieli i dzieci. Na występy zaproszono maluchy z Samorządowego Przedszkola w Święciechowie, a uczniowie szkoły zaprezentowali Jasełka i zaśpiewali kolędy. Ro-

dzice zajęli się sprzedażą ciast, a nauczyciele ozdób na bożonarodzeniowym kiermaszu. W czasie koncertu zebrano ponad 1100 zł. Jednak nie była to cała suma przekazana potrzebującym dzieciom i ich rodzinom. Już wcześniej trwała zbiórka pieniędzy i kiermasze bożonarodzeniowe, z których dochód wraz z życzeniami i własnoręcznie wykonanymi świątecznymi kartkami trafił do chorych dzieci.

Koncert charytatywny

Tuż przed świętami w szkole w Święciechowie pojawił się tata Mikołajka Leśniewicza, chłopca dla którego w szkole prowadzi się zbiórkę nakrętek. Czekały na niego nie tylko, jak każdego miesiąca, worki z nakrętkami, ale także prezent dla jego małego synka. Dzieci z najmłodszych klas zorganizowały wraz z rodzicami i wychowawczyniami kiermasz ozdób bożonarodzeniowych i pewną sumę przekazały właśnie Mikołajkowi. Do prezentu dołożył się także Samorząd Uczniowski, a część kwoty przekazano w ramach akcji “Szlachetna paczka". Za uzyskane pieniądze rodzice Mikołajka kupili dla chłopca nowy fotelik samochodowy.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 13 ]

sposób na HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Mój kamień w czajniku

Baran 21.03-19.04 Zamiast myśleć o karnawałowych zabawach przyjdzie pozałatwiać zaległe sprawy. Nie przesadź jednak z zawodowymi pracami. I nie daj się wciągnąć w cudze konflikty. Byk 20.04-20.05 Potrzebujesz więcej odpoczynku. Przydałby Ci się wyjazd. W domu możesz spodziewać się gości, którzy poproszą Cię o pomoc. Finanse nieco lepsze. Bliźnięta 21.05-21.06 Najważniejsze w tym miesiącu będzie mądre zarządzanie finansami. Może trzeba wdrożyć plan oszczędzania? W najbliższym czasie zaabsorbują Cię sprawy rodziny. Rak 22.06-22.07 Jakaś bliska Ci osoba wniesie do Twojego domu dobrą energię. Może córka, może wnuczka? Ciesz się taką sytuacją. Kariera zawodowa nieco zwolni tempo. Lew 23.07-22.08 Właśnie teraz masz szansę na rozwinięcie swojej kariery zawodowej. Rób to, o czym zawsze marzyłaś. Unikaj pesymistów, szukaj towarzystwa ludzi, którzy mają podobne pasje. Panna 23.08-22.09 Zatroszcz się bardziej o swoje zdrowie. W pracy nie pozwól zarzucić się dodatkowymi obowiązkami. Weź kilka dni urlopu. I czekaj na dobrą wiadomość. Waga 23.09-22.10 Masz dobrą rękę do interesów. W najbliższych tygodniach będziesz mogła to udowodnić. Może jakiś zakup, może nowe przedsięwzięcie zawodowe? Odwiedź bliskich. Skorpion 23.10-21.11 Sytuacja w domu będzie wymagała Twojego zaangażowania. Możesz się liczyć z wydatkami. Gwiazdy wróżą rozkwit uczuć, a dla singielek nowe znajomości. Strzelec 22.11-21.12 Nie odkładaj tego, co możesz zrobić na początku roku, na później. Zamknij wszystkie zaległe sprawy. I w karnawale pomyśl o sobie - baw się, poznawaj ludzi, korzystaj z wycieczek. Koziorożec 22.12-19.01 Warto teraz postawić na rozwój, poszukać ciekawego kursu, sięgnąć po dobrą książkę. Więcej też się uśmiechać i cieszyć chwilą. Zyskasz w ten sposób wielu przyjaciół. Wodnik 20.01-18.02 Ułóż sobie plan działania i konsekwentnie zmierzaj do celu. Partner wreszcie zgodzi się na coś, o co go prosisz od dawna. Spodziewaj się też ciekawej propozycji w pracy. Ryby 19.02-20.03 Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź, czy jest dobra dla Ciebie i Twoich bliskich. W związku będzie spokojnie. Oczekuj wiadomości od kogoś, na kim Ci bardzo zależy.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło.Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: PIERWSZa GWIaZDKa ZaŚWIEcI W KaŻDym DOmU. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią Nadia Biedrzyńska ze Święciechowy. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 stycznia. 17

1. Chaos

2. Tłuszcz do potraw

Ś

3. Płonie w lichtarzu

4. Łagodzony syropem 5. Głosowa w krtani

22

6. Dziedzina nauki

7. Brukowa na ulicy

8

11. Pan z wąsami

12. Blaszany instrument dęty

20

13. Warunki pogodowe

R

14. Mówca

15. Kiedyś proboszcz

16. Tkanina bawełniania

2

14 15

3

4

5

6

16

K

a

R

7

8

16 17 18 19 20 21

15

S

6

9. Plemienny znachor 10. Stagnacja

t 19

8. Skąpy kostium kąpielowy

1

K

Ł

26

21 2

y 25

18

S

3

4

9

5

23 10

K

14

B

11

N

12

7

13

9

1

a

24

O

10 11 12 13

22 23 24 25 26

Na zakończenie okresu Bożego Narodzenia, w niedzielę 7 stycznia, uczniowie szkoły w Lasocicach pod opieką Dominiki Rataj, Danuty Żukowskiej i Agnieszki Pawełczyk zaprezentowali Jasełka. Gratulujemy młodym artystom wspaniałego występu.

* Sok z cytryny albo opakowanie kwasku cytrynowego wsypuję do 1/2 szklanki wody. Po zagotowaniu zostawiam w czajniku przez godzinę. Po wylaniu zawartości czajnik myję. * Czyste, pokrojone obierki z ziemniaków wrzucam do wody. Gotuję. Wylewam wodę, wlewam świeżą i ponownie zagotowuję. Czajnik dokładnie opłukuję. * Dwie łyżki sody oczyszczonej wsypuję do czajnika. Zostawiam na kwadrans. Następnie czajnik myję i kilkakrotnie gotuję w nim czystą wodę. * Szklankę octu wymieszaną z 1/2 szklanki wody gotuję w czajniku. Resztki kamienia usuwam kuchennym zmywakiem.

Na wzmocnienie

Zimą, jeśli do nas przyjdzie, warto wzmocnić się herbatką, która dodaje sił. Wystarczy do litrowego dzbanka włożyć garść suszonych liści pokrzywy i 3 - 4 cieniutkie plasterki obranego korzenia imbiru. Zalać wrzątkiem. Przykryć dzbanek i zaparzać ok. 5 min. Gdy napój ostygnie na tyle, by można go było pić, dodajemy 2 łyżki miodu i mieszamy. Pijemy dopóki jest ciepły - 2-3 razy dziennie albo do posiłków zamiast herbaty. Uwaga! Nie należy dodawać miodu, gdy herbatka jest bardzo gorąca - wysoka temperatura niszczy jego dobroczynne składniki.

(: (: HUMOR :) :)

- Doktorze, co z moją żoną? - Nie wygląda to dobrze... - To wiem! Pytam, co z jej zdrowiem?! xxx - Baco, a co trzeba zrobić, jak się w górach spotka głodnego niedźwiedzia? - Nic nie musita robić, on już syćko za wos zrobi... xxx Rozmowa kwalifikacyjna: - Proszę wymienić swoją mocną cechę. - Jestem wytrwały. - Dziękuję, skontaktujemy się z panem później. - Zaczekam tutaj. xxx Wychodzi żona z łazienki i mówi z płaczem: - Dwie kreski. Mąż na to: - U mnie też słaby zasięg.


Integracja z rynkiem pracy [ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie we współpracy z J&c GROUP z Gdyni realizuje projekt pod nazwą "Kompleksowa integracja z rynkiem pracy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest trwałe wejście na rynek pracy 80 osób zamieszkujących województwo wielkopolskie, gminę Święciechowa. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w szczególności są to: - osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, - osoby korzystające z Pro-

gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, - osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, intelektualnymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi, - osoby należące do III profilu pomocy, - kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka. W ramach projektu oferuje: I. Wsparcie psychologiczno doradcze: Doradztwo - identyfikacja potrzeb szkoleń i możliwości aktywizacji społeczno - zawodowej. Stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, opracowanie IPD. Poradnictwo psychologa spotkania indywidualne z psychologiem zmierzające do określenia

Sześcioro uczniów ze szkoły w Święciechowie, 1 grudnia wzięło udział w XIV Biegu Zimowym im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, zorganizowanym przez tamtejszy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Młodzież rywalizowała na dystansie 2500 metrów. Start był dla naszych uczniów bardzo udany, gdyż w kategorii dziewcząt III

miejsce zajęła Klaudia Glapiak. Chłopcy natomiast zdominowali swoją kategorię. Zwyciężył Piotr Sylwoniuk przed Jakubami - Jachnikiem i Pindarą. Czołowe miejsca zajęli również Krzysztof Mroziński i Mikołaj Fic. Warto dodać, że w biegu głównym na 5 kilometrów, VII miejsce zajął opiekun Adam Tyrała.

Bieg Zimowy

Uczniowie z klasy VII SP i II gimnazjum z Długiego Starego, pod opieką Wioletty Spychały i Moniki Hyżyk, udali się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. Uczestnicy poznali różne zawody i ich specyfikę. Młodzi ludzie przygotowują się do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. Uczą się radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. Uczniowie są  wprowadzani w tematykę doradztwa zawodowego i kształtowania ich świadomości edukacyjnej i zawodowej.

mocnych i słabych stron, motywacja do podjęcia zmian w życiu osobistym. Warsztaty psychologiczne - zdobywanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Warsztaty aktywizacji zawodowej - zdobywanie nowych kwalifikacji, umiejętności, kreowanie własnego wizerunku na rynku pracy II. Szkolenia zawodowe: Kierowanie na konkretne szkolenie będzie zgodne z zapisami Ścieżki Reintegracji zawodowej i IPD. Szkolenia kończą się egzaminem i certyfikatem. Do wyboru cztery rodzaje szkoleń: • Kierowca kat. C+E • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych • Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera

• Opiekun dla osób starszych III. Staże zawodowe i pośrednictwo pracy: Kompletne i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Na staże zostaną skierowani uczestnicy, u których w trakcie tworzenia IPD i Ścieżki Reintegracji zdiagnozowano największą potrzebę praktyk zawodowych w miejscu pracy. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, otrzyma zwrot kosztów dojazdów na szkolenia. Uczestnik, który będzie odbywać staż, otrzyma stypendium. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz certyfikaty. Nabór ma charakter ciągły. Tworzone będą grupy 10 - osobowe. Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64 - 030 Święciechowa, tel. 65 533 07 32, 65 533 00 32, 519 687 828.

W Sali Wiejskiej w Święciechowie spotkali się Matki i Ojcowie Żywego Różańca. Na spotkaniu noworocznym nie mogło zabraknąć księdza proboszcza Błażeja Stróżyckiego. Przed osobami, które uczestniczyły w spotkaniu zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Samorządowego w Święciechowie. Były życzenia, miłe słowa i poczęstunek.

Panu Mieczysławowi Makała oraz Izabeli, Zbigniewowi i Maciejowi z Rodzinami wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony i Mamy

Haliny makała

składają mieszkańcy wsi Trzebiny


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Jasełka w Niechłodzie

W sobotę, 6 stycznia, w Sali Wiejskiej w Niechłodzie odbyły się niezwykłe Jasełka. W rolę aktorów wcielili się mieszkańcy wsi. Na scenie zaprezentowali się dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Mieszkańcy Niechłodu przedstawili inscenizację w dwóch aktach.

Zaprezentowali współczesną scenę dotyczącą przygotowań do wieczerzy wigilijnej oraz tradycyjne Jasełka. Były ciepłe słowa, życzenia noworoczne, kolędy. Widownia podziwiać mogła świetnie przygotowaną scenografię, kostiumy, dobrze przygotowanych aktorów. Artyści otrzymali gromkie brawa.

W oddziałach przedszkolnych w naszej gminie przed świętami Bożego Narodzenia dzieci spotykały się na wigiliach i uroczystościach świątecznych. Dla rodziców organizowano wspólne pieczenie pierników, Jasełka, przedstawienia o tematyce świątecznej. Wszystkie dzieci odwiedził Święty Mikołaj wręczający upominki. Dzieci i ich rodzice śpiewali kolędy, a wychowawcy składali życzenia przedszkolakom i ich rodzinom.

W czwartek, 28 grudnia, w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się ostatnia w 2017 r. sesja Rady Gminy. Po zakończeniu obrad radni wzięli udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym w restauracji Scarabeus. Wzięli w nim udział także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz sołtysi. Życzenia noworoczne składali: wójt gminy Marek Lorych oraz ksiądz proboszcz Błażej Stróżycki. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i zasiedli do wspólnego posiłku.

[ 15 ]

W piątek, 5 stycznia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyło się spotkanie noworoczne Zespołu Pieśni i Tańca Marynia. Spotkanie cieszyło szczególnie tancerzy najmłodszych grup. Dla nich przygotowano mały seans filmowy. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Każdy miał okazję ucałować w brodę Gwiazdora i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Na koniec jak przystało na tancerzy odbyła się mała potańcówka.


[ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Konkurs potraw wigilijnych

Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Sali Wiejskiej w Święciechowie zapachniało już świątecznymi potrawami. W niedzielę, 17 grudnia, zorganizowano imprezę pod nazwą "Potrawy wigilijne naszej gminy". W tym roku do konkursu przystąpiło ciasto z piernika oraz potrawa ze śledzia w świątecznej odsłonie. Specjały przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Święciechowie, Długiem Nowem, Przybyszewie, Strzyżewicach, trzebinach i Lasocicach. Potrawy oceniane były przez komisję w składzie: Urszula Żukowska, Dariusz Frąckowiak i mirosława Przybylska. Najsmaczniejszą potrawę ze śledzia wykonały panie ze Święciechowy, natomiast najlepsze świąteczne pierniki upiekły panie z Długiego Nowego. Puchary dla zwycięzców wręczył wójt gminy marek Lorych. Podczas imprezy rozbrzmiewały kolędy i pastorałki wykonane przez Zespół Śpiewaczy Wiola ze Święciechowy. Wręczano także nagrody za udział w konkursie zorganizowanym przez święciechowską bibliotekę, dotyczącym "Świątecznych wianków na drzwi". Organizatorem tegorocznego konkursu byli: Koło Gospodyń Wiejskich Włościanki oraz Samorządowy Ośrodek Kultury ze Święciechowy.

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - numer 73 - Styczeń 2018  

Kurier Święciechowski - numer 73 - Styczeń 2018  

Advertisement