Page 1

ŻYCIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

GMINY Styczeń 2017 KRZEMIENIEWO

Otwarcie biblioteki w Pawłowicach Nr 149

ISSN 1733-4551

www.gazeta.krzemieniewo.pl

Cena 2 zł

Środa, 14 grudnia, była dla czytelników z Pawłowic niecodziennym dniem. Otrzymali oni nową piękną bibliotekę. Uroczystość otwarcia placówki miała bardzo ciepły, rodzinny charakter. Przybyli goście, pracownicy oświaty, kultury, radni, sołtysi oraz mieszkańcy Pawłowic.

Nowa biblioteka służyć będzie całemu środowisku. Gości przywitała Anna Weber, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury. Do symbolicznego przecięcia wstęgi zaprosiła starostę leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka oraz wójta gminy Andrzeja Pietrulę. Obok gospodarzy powiatu i gminy dyrektorka Centrum przywitała też: Jana Szkudlarczyka, przewodniczącego Rady Powiatu i powiatowych radnych z gminy, Andrzeja Kuźmińskiego, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie oraz jego zastępcę Krzysztofa Taciaka, Piotra Sikorskiego, przewodniczącego Rady Gminy, Radosława Sobeckiego, zastępcę wójta, księdza Jana Roszyka. Anna Weber przypomniała historię biblioteki w Pawłowicach. Placówka powstała w 1955 roku i mieściła się w budynku przy obecnej ul. Mielżyńskich. W dniu otwarcia miała tylko 47 książek. Potem jeszcze dwukrotnie zmieniała adres. W 1978 roku siedzibą biblioteki stała się stara szkoła. I to tam na 64m2 działała przez ponad 18 lat. W 2005 roku powstała Izba Regionalna, a 5 lat później placówka zagospodarowała też na potrzeby Izby sąsiadującą z nią

stodołę. Aktualnie biblioteka ma 12 641 książek oraz stałe grono czytelników. Wielu mieszkańców korzysta z wypożyczalni, ale też z dziesiątków imprez, spotkań, wystaw oraz wieczorów regionalnych, jakie odbywają się w bibliotece i Izbie. Tylko w ubiegłym roku pawłowicka biblioteka zorganizowała kilkadziesiąt imprez. Nowa biblioteka znajduje się w budynku przy ul. Modrzewiowej, odkupionym przez Urząd Gminy od Instytutu Zootechnicznego w Pawłowicach. Adaptacja obiektu trwała 2 lata. A wyposażenie sfinansowano z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Piorytet 2. Infrastruktura Bibliotek na lata 2016 - 2020. W czasie grudniowej uroczystości o tej inwestycji mówił wójt gminy Andrzej Pietrula. Przypomniał, jak samorząd decydował się na zakup obiektu, jak w kolejnych budżetach gminy przeznaczano na ten cel pieniądze, jak ogłaszano przetargi i szukano wykonawców. Mówił też o dużym wysiłku pracowników Centrum i pawłowickiej biblioteki w urządzaniu placówki, przeniesieniu księgozbioru i stworzeniu miejsca na miarę XXI wieku. Gratulacje, życzenia, książki i kwiaty na ręce dyrektorki Centrum

przekazywali goście spotkania. Ksiądz Jan Roszyk poświęcił wszystkie pomieszczenia biblioteki. A placówka jest naprawdę piękna. Ma wypożyczalnię, czytelnię z kawiarenką komputerową, wydzielony kącik dla dzieci, a także magazyny i część socjalną. Wszystko urządzone jest bardzo estetycznie, w jasnych kolorach, z ładnymi dekoracjami. W tej chwili jest to największa biblioteka w gminie, wyposażona w internet i otwarta dla wszystkich chętnych. Na pewno korzystać z niej będą mieszkańcy pozostałych wsi w gminie oraz goście z Leszna i regionu. Dyrektorka Anna Weber przeczytała list od wicepremiera rządu, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Przekazał on gratulacje za oddanie

czytelnikom nowej placówki oraz życzenia, by stała się ona miejscem aktywności kulturalnej i społecznej całego środowiska. Życzenia dotarły też od dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego. Anna Weber podziękowała również pracownicom biblioteki i Izby Bogumile Forszpaniak i Monice Bartkowiak za codzienną pracę i za zaangażowanie przy tworzeniu nowej placówki. A potem było zwiedzanie biblioteki oraz rozmowy przy kawie i torcie. Mówiono oczywiście o radości z otwarcia nowej placówki, ale też o tym, co zaproponuje ona w najbliższych tygodniach i miesiącach. Z tych propozycji naprawdę warto korzystać.


[2]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Przegląd Widowisk Jasełkowych i Grup Kolędniczych

Już po raz czwarty Gminne Centrum Kultury zorganizowało Przegląd Widowisk Jasełkowych i Grup Kolę- dniczych. Odbył się on w niedzielę, 22 stycznia, w Domu Kultury w Garzynie.

W tym roku do Przeglądu zgłosiło się Przedszkole z Krzemieniewa oraz szkoły z Drobnina i Pawłowic. Łącznie na scenie wystąpiło ponad 100 dzieci. Przedszkolacy zatytułowali swój występ "Jasełka na wesoło". Uczniowie klas trzecich z Drobnina "Tańczyły dla Nowo Narodzonego". Natomiast uczniowie z Pawłowic pokazali przedstawienie "To właśnie tego wieczoru". Każdy występ trwał około 20 minut. Impreza przebiegała w świątecznej atmosferze - przy pięknych scenografiach, kolorowych strojach. Były kolędy, pastorałki i wiele słów o nadziei, miłości i niesieniu dobra. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. KRZEMIENIEWO

DROBNIN

PAWŁOWICE


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[3]

Budżet na rok 2017 Goście ze Wschowy

W poniedziałek, 19 grudnia 2016 roku, odbyła się sesja Rady Gminy. Poświęcona była głównie przyjęciu budżetu na rok 2017. Radni uchwalili, że dochody gminy wyniosą 31. 650. 397,61 zł, a wydatki - 48. 904. 425,61 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 17. 254. 028 zł zostanie sfinansowany kredytem. DOCHODY nia rodzinne, zasiłki, dodatki

Dochody gminy pochodzą głównie z trzech źródeł. Są to: podatki, subwencje oświatowe i dotacje. Jeśli chodzi o podatki, samorząd zaplanował uzyskanie kwoty 7. 897. 471 zł. Są to zarówno podatki lokalne, jak i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dla przykładu podajemy kilka wielkości dotyczących podatków. I tak: podatek od nieruchomości wyniesie 2. 435. 000 zł, podatek od środków transportowych - 102. 000 zł, podatek rolny - 459. 000 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4. 158. 071 zł. Drugą pozycję w dochodach stanowi subwencja oświatowa. W tym roku wyniesie ona 9. 168. 803 zł. W całości przeznaczona będzie na działalność szkół podstawowych i gimnazjów. Powiedzmy jednak, że nie są to jedyne pieniądze, jakie gmina przekazuje na oświatę i wychowanie. Piszemy o tym w części o wydatkach. Trzecia pozycja w dochodach to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane w gminie. Dotacja w 2017 roku wyniesie 9. 642. 000 zł. W zdecydowanej większości te pieniądze przeznaczone będą na pomoc społeczną, a szczególnie na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. "500+". Na wypłatę tych ostatnich gmina planuje kwotę 6. 277. 365 zł. Ponadto gmina uzyskiwać będzie pieniądze z działalności placówek kulturalnych i oświatowych, ze sportu i turystyki, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, z działalności administracji publicznej itd. Starać się będzie również o pieniądze z zewnątrz.

WYDATKI

Jak co roku, największą pozycją w wydatkach jest oświata. Na działalność oświatową i wychowawczą gmina przeznaczy 11. 086. 218 zł. Będzie to cała subwencja oraz 3. 917. 415 zł z dochodów własnych. Te pieniądze samorząd przeznacza na utrzymanie szkół i przedszkoli, dowóz dzieci do szkół, dokształcanie nauczycieli itd. Sporą część budżetowych pieniędzy gmina przeznaczy na pomoc społeczną. W bieżącym roku będzie to 9. 802. 735 zł. Z tej kwoty wypłacone będą: świadcze-

mieszkaniowe, składki ubezpieczeniowe, pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego, "500+" itd. Część tych kwot gmina przeznaczy na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzin zastępczych. W tym roku na inwestycje gmina przeznaczy 22. 796. 067 zł. Będzie to 47 proc. całego budżetu. Największe tegoroczne zadanie inwestycyjne to budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej. Przeznacza się  na to 22. 047. 695 zł. Fundusz Sołecki wyniesie natomiast 265. 991,57 zł. O wszystkich inwestycjach prowadzonych w poszczególnych wsiach napiszemy w kolejnych wydaniach "Życia…". Wtedy radni podejmą także decyzję, na co przeznaczą nadwyżkę budżetową. Wygospodarowana nadwyżka z roku 2016 zostanie w większości przeznaczona na budowę kanalizacji. Pozostałe najważniejsze wydatki gminy to: administracja publiczna - 2. 140. 141 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 887. 302 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1. 295. 346 zł, kultura fizyczna i sport - 333. 323 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - 192. 370 zł, ochrona zdrowia - 72. 500 zł, turystyka - 73. 050 zł, gospodarka mieszkaniowa - 40. 100 zł, transport i łączność, w tym drogi - 554. 137 zł, z czego na pomoc dla powiatu zaplanowano 500 000 zł.

Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, że do końca lutego producenci rolni powinni złożyć wniosek do wójta gminy o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku muszą być dołączone faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Zwrot podatku realizowany będzie w kwietniu br.

Do szkoły w Drobninie przyjechali wychowankowie Domu Dziecka ze Wschowy. Już od kilku lat zapraszają ich wspólnie uczniowie z Drobnina i Pawłowic. Na spotkaniu obecne były dyrektorki obu szkół Elżbieta Juskowiak i Mirosława Graf, a także: wicedyrektorka Anna Baryga, wójt gminy Andrzej Pietrula, opiekunki samorządów szkolnych oraz Grażyna Pacholczyk, która prowadziła zajęcia plastyczne. Byli oczywiście uczniowie z Drobnina i Pawłowic. Goście obejrzeli montaż słowno - muzyczny, razem wykonali prace plastyczne, a przede wszystkim zasiedli do wigilijnego poczęstunku. Wychowankowie Domu Dziecka w prezencie dostali produkty spożywcze, które uczniowie kupili za dochód z listopadowej dyskoteki andrzejkowej.

Inwestycje w gminie

Urząd Gminy podpisał umowy na budowę sieci kanalizacyjnych. Już 30 grudnia podpisano umowę na sieć Garzyn - Górzno. Wykonywać ją będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Przemysław Andrzejewski Krobia. Prace rozpoczną się w lutym br., a ich zakończenie przewidziano na 30 marca 2018 r. Natomiast 12 stycznia br. Urząd podpisał umowę na budowę sieci Lubonia - Kociugi - Drobnin. Tę inwestycję wykona konsorcjum firm, które wcześniej budowało sieć kanalizacyjną w Pawłowicach. To za-

danie rozpocznie się w marcu br., a jego zakończenie zapisano na 31 stycznia 2018 r. Natomiast 26 stycznia otwarte zostały oferty na budowę kanalizacji w Krzemieniewie. W grudniu zakończono budowę wodociągu Mierzejewo - Oporówko. Już odbył się odbiór techniczny tej inwestycji. Wodociąg budował Zakład Usług Wodnych ze Wschowy. Wkrótce zamieścimy informacje o wszystkich sprawach technicznych związanych z przekazaniem sieci mieszkańcom poszczególnych miejscowości.

"PRAWDZIWI PRZYJACIELE SĄ PODOBNI DO GWIAZD, NIE ZAWSZE ICH WIDZISZ, ALE WIESZ, ŻE ISTNIEJĄ…" DYREKTOR, PRACOWNICY, UCZNIOWIE I PRZEDSZKOLACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY KRZEMIENIEWO PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GARZYNIE DZIĘKUJĄ

PRAWDZIWYM PRZYJACIOŁOM I HOJNYM SPONSOROM Z FIRMY CARGILL POLSKA SP. Z O. O.

ZA UFUNDOWANIE NOWEGO OGRODZENIA, KTÓRE POPRAWIŁO WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I WPŁYNĘŁO NA ESTETYKĘ NASZEGO OBIEKTU.


[4]

W Pawłowicach powstało Stowarzyszenie

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Pawłowic. W ich wsi powstała organizacja pozarządowa. Jest to Stowarzyszenie "Razem dla Pawłowic". Stowarzyszenie ma swoje logo oraz Zarząd i Komisję Rewizyjną. Pomysł na powstanie stowarzyszenia zgłosił nowy sołtys wsi. Szybko przekonał do niego innych mieszkańców. Wspólnie rozpoczęli działania, które ostatecznie zakończyły się zarejestrowaniem organizacji. Oficjalnie może już ona działać od grudnia 2016 roku. A aktualnie zrzesza 27 członków. Stowarzyszenie ma osobowość prawną. Może więc korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od organów państwowych i innych instytucji. Swoją działalność opiera na pomocy społecznej członków i wolontariuszy. Jego członkami mogą być nie tylko osoby indywidualne, ale też prawne. Głównym celem organizacji jest integracja mieszkańców wsi i działania na rzecz rozwoju Pawłowic i okolic. Jej członkowie będą więc poszukiwać i realizować różne pro-

jekty. Między innymi będzie to świadczenie pomocy osobom potrzebującym, wspieranie niepełnosprawnych i ich rodzin, propagowanie sportu i działalności edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej, dbanie o ekologię i ochronę zwierząt. W skład Zarządu Stowarzyszenia "Razem dla Pawłowic" wchodzą: Renata Rozwalka przewodnicząca, Tomasz Kozłowski - zastępca przewodniczącej, Maria Łagodna - skarbnik, Teresa Klejbach - sekretarz, Marek Nowak - członek. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Macieja Włodarczaka, Monikę Bartkowiak i Mirosława Adamczaka.

+ + + + + POŻEGNANIE + + + + +

W ostatnich tygodniach w naszej gminie na zawsze odeszli: 13.12 - Kozica Kazimiera, Stary Belęcin

23.12 - Dudka Genowefa, Nowy Belęcin 24.12 - Adamczak Olivier, Oporówko

28.12 - Merta Aleksandra, Pawłowice 28.12 - Siniecka Anna, Garzyn

29.12 - Kołodziej Kazimierz, Pawłowice

30.12 - Zuzańska Anna, Krzemieniewo 31.12 - Galon Katarzyna, Górzno

04.01 - Szymkowiak Józef, Pawłowice

06.01 - Zygmunt-Spurka Maria, Pawłowice

18.01 - Klimasz Bronisław, Pawłowice 20.01 - Otto Elżbieta, Pawłowice

Życie Gminy Krzemieniewo

Pięknie śpiewali

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Nakład 1.300 sztuk

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6 Redakcja: GCK Krzemieniewo, ul. Zielona 6, tel. 65 536 06 77 Skład: HALPRESS, ul. Ostroroga, 64-100 Leszno - www.halpress.eu Druk: TRANSMAR Leszno Redaktor naczelny: Halina Siecińska Przesyłanie materiałów do gazety: www.press.halpress.eu/dodaj

W niedzielę, 8 stycznia, w Kąkolewie odbył się IV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, na który przybyły dzieci z całego powiatu leszczyńskiego. W tym roku do konkursu stanęło ponad 100 młodych wykonawców prezentując swoje talenty wokalne. W konkursie udział wzięli soliści, zespoły wokalne oraz zespoły wokalno-instrumentalne. Przegląd podzielono na kilka kategorii wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI i Gimnazjum. Młodzi wykonawcy swoimi występami wprowadzili wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój. Można było usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy, a także mniej znane, ale równie ciekawe pastorałki. Szkołę w Drobninie reprezentowały następujące osoby: Alan Sztyler z kl. IIb, Natalia Matuszak z kl. IIIa, Maja Wróblewska z kl. IIIa, : Agata Andrzejewska z kl IIIb, Kuba Andrzejczak z kl. IIIb Mikołaj Brodziak z klasy IIIb, Krystian Andrzejewski z kl. Va, Aleksandra Adamiak z klasy Vb Jagoda Andrzejczak, Ewelina Baer, Roksana Glapiak, Jagoda Wróblewska, Weronika Zyber, Julia Ratajska, Patrycja Buczek, Marta Jańczak z kl. VIa, Bartek Jabłoński z kl. VIb,

Klaudia Andrzejewska z kl. IIIA. W kat. soliści kl. I- III wyróżnienie otrzymał Alan Sztyler. W kategorii wiekowej klas IV-VI – III miejsce zajął Bartek Jabłoński, a wyróżnienie zdobyła Jagoda Andrzejczak. W kat. zespoły wokalne II miejsce zajął zespół „Słoneczka” w składzie: Jagoda Andrzejczak, Roksana Glapiak i Jagoda Wróblewska, a III miejsce zdobył „Zespół Dziecięcy z Drobnina" w składzie: Alan Sztyler Natalia Matuszak, Maja Wróblewska, Agata Andrzejewska, Kuba Andrzejczak i Mikołaj Brodziak. W kategorii zespoły wokalnoinstrumentalne II miejsce zajął zespół „Small Band” w składzie: Ewelina Baer, Krystian Andrzejewski i Klaudia Andrzejewska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie - dyplomy i statuetki. Uczniów ZS Drobnin przygotowała Elżbieta Cieśla Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Kalendarz imprez na rok 2017

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

5 stycznia - Koncert Karnawałowy (GCK - Dom Kultury Garzyn) 22 stycznia - Przegląd Widowisk Jasełkowych (GCK - Dom Kultury Garzyn) 27 stycznia - Święto Patrona Szkoły (szkoła Pawłowice) 11 lutego - III Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Krzemieniewo w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie (Lądek Zdrój) Luty - Turniej Wiedzy Pożarniczej. Turniej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów Marzec - Gminne Zawody Masowe klas I - III szkół podstawowych 11 marca - XVI Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie (Zieleniec) 12 marca - Koncert z okazji Dnia Kobiet (GCK - Dom Kultury Garzyn) Marzec/kwiecień - Cross Wagarowicza (szkoła Pawłowice) 1 kwietnia - Gminny Konkurs Piosenki Religijnej (szkoła Pawłowice) 6 kwietnia - Gminny Konkurs Recytatorski - "W zaczarowanym świecie wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy" (szkoła Garzyn) 8 kwietnia - Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (szkoła Drobnin) 9 kwietnia - Wielkanocne Stoły (GCK - Dom Kultury Garzyn) 26 kwietnia - Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie (szkoła Nowy Belęcin) 6 maja - Rajd Rowerowy "Krzemieniówka" 13 maja - Turniej Piłki Nożnej uczniów kl. III i IV o Puchar Wójta Gminy (szkoła Garzyn) 18 maja - Olimpiada Sportowa Przedszkolaków (przedszkole Krzemieniewo) 25 maja - Gminny Konkurs Matematyczny (“Myślenie w cenie" (szkoła Nowy Belęcin) 25 maja - Piknik Rodzinny grupy z Drobnina (przedszkole Krzemieniewo) 26 maja - Piknik Rodzinny grupy z przedszkola (przedszkole Krzemieniewo) 27 maja - Festyn Rodzinny (szkoła Garzyn) 30 maja - III Bieg po zdrowie (przedszkole Krzemieniewo) Maj - Polska Biega (Jezioro Górznickie) 1 czerwca - Dzień Dziecka - Dzień Sportu (szkoła Drobnin) 3 czerwca - Festyn Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka Dla Mamy i Taty (przedszkole Pawłowice) 4 czerwca - Festyn Rodzinny (szkoła Pawłowice) 11 czerwca - Dni Krzemieniewa. Powitanie Lata (GCK Krzemieniewo) 17 czerwca - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze (stadion w Pawłowicach) Lipiec - IV Turniej Wsi Gminy Krzemieniewo Czerwiec - Rajd Rowerowy "Rowerem przez Leszno - Region" Sierpień/Wrzesień - VII Rajd Rowerowy im. Zdzisława Adamczaka (Górzno) 11 listopada - Bieg Niepodległości - (szkoła Nowy Belęcin) 11 listopada - Koncert Patriotyczny (GCK - Dom Kultury Garzyn)

[5]

Urodziny babci Heleny

Helena Mikołajczak 30 stycznia kończy 90 lat życia. Z tej okazji złożyliśmy jej wizytę w Oporówku. Przekazaliśmy życzenia urodzinowe, przede wszystkim zdrowia i pogodnej codzienności.

Pani Helena urodziła się w Pawłowicach. Ma młodszego brata i siostrę. Kiedy wybuchła wojna, miała 12 lat. Pamięta, że pod koniec wojennej zawieruchy Niemcy wywieźli ją pod Łódź do kopania rowów. Do Pawłowic wróciła pieszo, idąc do domu jedenaście dni. Potem przez kilka lat zajmowała się młodszym rodzeństwem. Ale pracowała też w PGR-ze przy kurach, krowach, pomagała u rzeźnika. W 1956 roku wyszła za mąż. A męża poznała na weselu u brata. I przeprowadziła się do niego, do Oporówka. A zatem mieszka tu już dokładnie 60 lat. Teściowie mieli gospodarstwo rolne. Od początku więc pracami w polu i zagrodzie zajmowała się też pani Helena. Rodzice męża pomagali zajmować się dziećmi. Bo na świat przyszła piątka maleństw trzy dziewczynki i dwaj chłopcy. Niestety, pani Helena musiała przeżyć najtragiczniejsze chwile w życiu. Najpierw na zawsze odeszli maleńcy bliźniacy, a potem po latach umarły dwie córki. Tego bólu nigdy nie zapomni. Pani Helena mieszka w Oporówku - w domu, którzy teściowie wybudowali w 1932 roku. Ciągle jest to to samo miejsce na życie. Z mężem hodowali w gospodarstwie krowy, świnie, uprawiali 7 ha ziemi.

Mąż przez lata woził jeszcze mleko. Doczekała się pani Helena czwórki wnucząt i czwórki prawnucząt. Często są u babci w Oporówku. A jeden wnuk mieszka tu z rodzicami od urodzenia. Bo pani Helena pozostała z córką, zięciem i wnukiem. Ma więc opiekę i pomoc. Dziś właściwie już tylko odpoczywa. Aż trudno uwierzyć, ale nigdy nie chorowała. Ma jedynie kłopoty z biodrem i chodzi o kuli, ale nie bierze żadnych leków. Codziennie wstaje, wszystko robi wokół siebie, ogląda telewizję, czyta. Latem wychodzi też na niewielki spacer. A od dziesięciu lat jest wdową. Gospodarstwo od dawna prowadzi córka Maria z mężem. Raz jeszcze życzymy pani Helenie, aby jak najdłużej była z bliskimi, aby cieszyła się każdym dniem i aby dalej nie chorowała.

Życzenia dla pani Zdzisławy

W poniedziałek, 2 stycznia, 90 - lecie obchodziła też Zdzisława Myślińska. Pani Zdzisława całe swoje życie spędziła w Pawłowicach. Tutaj się urodziła, tu zawarła związek małżeński i wychowała córkę, tu pracowała. Mając wykształcenie ekonomiczne na staż trafiła do Instytutu Zootechnicznego. i została w nim na całą zawodową drogę. Ostatnie lata pracowała jako główna księgowa. Na emeryturze jest już 32 lata. Pani Zdzisława od 10 lat jest wdową, mieszka sama, a w razie potrzeby może liczyć na pomoc córki Doroty. Wspólnie też świętowały urodziny mamy. A my życzymy jubilatce dużo zdrowia, pogody ducha i radości z każdego kolejnego dnia. Sto lat, pani Zdzisławo!

Usługi inseminacyjne bydła i trzody chlewnej tel. 665435510


60 lat razem przez życie [6]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Maria i Henryk Bulińscy z Hersztupowa pobrali się w 1957 roku. Ślub cywilny wzięli 8 stycznia, a kościelny cztery dni później. Właśnie teraz obchodzili 60 - lecie swojej wspólnej drogi przez życie. Pan Henryk urodził się w Krajewicach koło Gostynia. Był najmłodszy z trójki rodzeństwa. Już jako 12 - letni chłopak pracował u gospodarza we wsi. Potem wyuczył się zawodu kowala.

- Nie pracowałem jako kowal wspomina pan Henryk. - Gdy tylko skończyłem osiemnaście lat, wyjechałem na Śląsk. Tam potrzebowali ludzi na budowach. Zatrudniłem się w państwowej firmie. Trzy lata spędziłem na Śląsku.

kolei w Gostyniu. Pracował, jak mówi, na budkach, przy kontroli torów, na obchodach w terenie. Często na zmiany, w różnych warunkach. Na kolei przepracował 33 lata. Nigdy nie zmieniał już zakładu. Na emeryturę przeszedł z kolejarskiej służby. A łącznie miał

lata, a najmłodsza wnuczka 16 lat. Doczekali się też piątki prawnucząt. Właśnie teraz byli na chrzcinach najmłodszej prawnuczki. Są bardzo szczęśliwi.

I o wnukach państwo Bulińscy chętnie rozmawiają. Wspominają, jak pełno było ich zawsze w czasie

A po powrocie do domu znowu pracował w gospodarstwie rolnym. Ale tym razem w rodzinnym domu - u brata. I tak było do ślubu.

Pani Maria o swoim dzieciństwie może opowiedzieć więcej. Razem z rodziną przeżyli wyjazd za pracą, wywózkę do Niemiec, przeprowadzkę. Urodziła się w Witoldowie, ale już jako mała dziewczynka trafiła do Hersztupowa. Tutaj mieszkała siostra mamy, jej matka chrzestna. Kiedy więc rodzice pracowali w Gronowie, mała Maria zostawała u cioci. Gdy wybuchła wojna, miała zaledwie cztery latka.

- Z Hersztupowa wywieziono nas do Niemiec - wspomina pani Maria. - Ojca Niemcy już wcześniej zabrali do łagru. Dowiedział się, że tam jesteśmy i odszukał nas. Dostał pracę u tego samego gospodarza, co mama. W Niemczech doczekaliśmy końca wojny. Do domu wróciliśmy jesienią 1945 roku.

A wrócili do Hersztupowa. Pani Maria pamięta, jak wszyscy mieszkali w małym domu - z dwoma pokojami i kuchnią. Bez wygód, bez wody, łazienki, na początku nawet bez prądu. Ten domek stoi do dziś, przeznaczony jest do rozbiórki.

Pani Maria ukończyła szkołę podstawową i rozpoczęła pracę w sklepie w Hersztupowie. Trzy lata była sprzedawczynią. Potem zatrudniła się w Rywalu w Lesznie, najpierw przy zawijalni cukierków, a po kursach na produkcyjnej maszynie.

Młodzi spotkali się na ślubie u kuzyna pani Marii. Poznali się, pokochali i założyli rodzinę. Oczywiście zamieszkali w tym domu w Hersztupowie. Na dwóch pokojach spędzili wspólnie 20 lat. Także z dziećmi, które przychodziły na świat. Pan Henryk zaraz po ślubie zmienił pracę. Zatrudnił się na

aż 40 lat pracy.

- Obok starego domu budowaliśmy nowy - dodaje pan Henryk. Dużo robiliśmy sami, także pustaki. Na Gwiazdkę 1977 roku przeprowadziliśmy się na swoje. To była wielka radość.

Państwo Bulińscy zawsze mieli trochę ziemi. Uprawiali więc ją, hodowali świnie, kury, mieli spory ogród. Pani Maria chodziła też do dorywczej pracy u rolników. Przede wszystkim jednak miała swój jednoosobowy zakład krawiecki. A szyła sukienki, garsonki, spodnie… Klientów miała nie tylko w swojej wsi, ale i wielu z innych miejscowości. Przez lata pomagała jej też córka Jolanta.

- Szycia nauczyłam się od cioci - wspomina pani Maria. - Można powiedzieć, że byłam samoukiem. Ale pamiętam też, że kiedyś farbą olejną na sukienkach malowałam wzory. Robiłam na drutach, haftowałam. W powojennych latach wiele rzeczy trzeba było robić samemu. A usługowe szycie bardzo lubiłam. Dzięki firmie wypracowałam sobie emeryturę.

Jubilaci wychowali trójkę dzieci. Mają dwóch synów i córkę. Wszyscy zdobyli zawody, założyli rodziny, dali dziadkom wnuki. Teraz mieszkają z córką, zięciem i wnuczką. Jedna już przeprowadziła się na swoje do Górzna. A mają państwo Bulińscy ośmioro wnucząt. Najstarszy wnuk ma 32

wakacji, jak przyjeżdżali na święta, Dzień Babci, Dziadka, jak zakładali swoje rodziny. To zawsze były radosne chwile. A dwójka wnuczek w domu była z dziadkami od urodzenia. Jubilaci z uśmiechem mówią, że tak naprawdę nigdy nie byli sami. Najpierw mieszkali z rodzicami, potem ze swoimi dziećmi, teraz już z wnukami. Na szczęście mogą liczyć na pomoc najbliższych. Dziesięć lat temu córka z zięciem wyremontowali ich dom. Wymagał odnowienia, w końcu

mają go już prawie 40 lat. I będą tu zawsze.

- W domu zrobiliśmy też uroczystość - mówi pani Maria. Córka pomogła, wszyscy przyjechali. Nigdy nie lubiliśmy wyjazdów, najlepiej czujemy się u siebie. Może dlatego nie jeździliśmy na wczasy czy wycieczki.

Pani Maria mówi, że prowadziła dom, gotowała obiady, robiła zaprawy, pracowała w ogrodzie. To wszystko obok swojego krawiectwa. Teraz lubi robić zakupy w Lesznie i Gostyniu, oglądać telewizję, czekać na wizyty wnuków. Taka zwyczajna, spokojna codzienność najbardziej jubilatów cieszy. A pan Henryk dodaje, że chodzi do sklepu, zajmuje się kurami, pieskami, pali w piecu, latem uprawia ogród, no i słucha muzyki. Zawsze lubił muzykę, sam grał na harmonii. Dziś ma na to dużo więcej czasu.

Państwo Bulińscy nie narzekają na zdrowie. W tym wieku zawsze coś ma prawo dokuczać. Najważniejsze, że są sprawni i samodzielni. Kiedy pytamy więc ich czy mają jeszcze o czym marzyć, odpowiadają szczerze - tylko o dobrym zdrowiu. Może także o kolejnych prawnukach, o rodzinnych grillach przy domu, o długich latach wspólnego życia…

Życzymy, by wszystkie te marzenia się spełniły. A także tego, aby państwo Bulińscy doczekali kolejnych małżeńskich jubileuszy.

Jeden procent dla potrzebujących

Jak co roku zwracamy się do naszych czytelników, aby jeden procent swojego podatku przekazali potrzebującym. W naszej gminie na taką pomoc czeka kilka bardzo chorych osób. Przypominamy na jakie fundacje i jakie numery KRS można przekazywać swój jeden procent. - Dla Anity Stawińskiej: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" KRS 0000186434 z dopiskiem "Na leczenie i rehabilitację Anity Stawińskiej". - Dla Mikołaja Ratajskiego: KRS 0000037904 z dopiskiem "814 Ratajski Mikołaj". - Dla Piotra Bartkowiaka: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia "TROPI", KRS 0000050135 z dopiskiem "Dla Piotra Bartkowiaka". - Dla Ignacego Zielińskiego: KRS 0000037904 z dopiskiem 17236 Zieliński Ignacy. - Dla Bartka Jankowskiego: KRS 0000050135 z dopiskiem GRZECHOTKA.


Najpiękniejsza choinka ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[7]

Wiele własnoręcznie wykonanych aniołów, 15 choinek, 245 wykonawców to bilans XV konkursu plastycznego "Najpiękniejsza choinka", organizowanego corocznie przez Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w niedzielę, 18 grudnia, w Domu Kultury w Garzynie.

O godz. 15 po oficjalnym powitaniu wszystkich uczestników - grupy przystąpiły do ubierania choinek. Tematem w tym roku były anioły. Wszystkie choinki były naprawdę piękne, a niektóre anioły zaskakiwały pomysłowością wykonania. O godz. 16 dyrektorka Gminnego Centrum Kultury otworzyła oficjalną część wieczoru, witając zgromadzonych gości: wójta gminy Andrzeja Pietrulę, dyrektorów szkół i - ponownie - uczestników wraz z opiekunami. Na scenie pojawili się uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego z klasy GITARA ze swoim nauczycielem Grzegorzem Hermanem, aby dla wszystkich zagrać i zaśpiewać kolędy. Dla wielu z nich był to pierwszy występ przed publicznością. Kolędy zagrali : Mateusz Przybylak, Kasia Dudka, Klaudia Warlińska, Martyna Urbaniak, Bartek Rozwalka, Aleksandra Matysiak, Hubert Wróblewski, Agnieszka Siniecka, Karolina Śmieszała, Patryk Kowalczyk, Magda Karpińska, Monika Mazur i Laura Gierczyk. Publiczność usłyszała w ich wykonaniu m.in.: "Anioł pasterzom mówił", "Gdy się Chrystus rodzi",Dzisiaj w Betlejem", "W żłobie leży", "Cicha noc", "Pójdźmy do stajenki" oraz "Jeden dzień". Publiczność zgromadzona na sali śpiewała do akompaniamentu małych gitarzystów. W związku z tym, że była to już XV edycja konkursu świątecznego, organizatorzy postanowili przyznać wszystkim grupom równorzędne nagrody, a były nimi bony upominkowe wartości 100 zł. oraz słodycze. Nagrody i okolicznościowe dyplomy wręczył wójt Andrzej Pietrula. W XV edycji konkursu "Najpiękniejsza choinka" wzięli udział: KOŁO EMERYTÓW z Krzemieniewa, PRZEDSZKOLE i KLASY II i III z Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA z Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie, M. A. J. A RATAJCZAK z Górzna, ZESPÓŁ SZKÓŁ z Górzna, BARBARA WALKOWIAK z JUSTYNĄ z Garzyna, SAMORZĄD SZKOLNY Zespołu Szkół w Pawłowicach, URSZULA i JAN MACIEJCZAKOWIE z Pawłowic, WIEWIÓRKI i JEŻYKI z Przedszkola Publicznego w Krzemieniewie, MARTYNA ADAMSKA z Garzyna, ZESPÓŁ SZKÓŁ Gminy Krzemieniewo z Garzyna, PSZCZÓŁKI i MISIE z Przedszkola Publicznego w Pawłowicach, KOLEŻANKI MARYSIA i WIKTORIA z Garzyna, KLASA III ze Szkoły Podstawowej w Oporówku, KÓŁKO PLASTYCZNE z Zespołu Szkół w Pawłowicach. Dyrektorka GCK podziękowała wszystkim opiekunom za przygotowanie i udział grup już po raz kolejny w konkursie. Wszystkim mieszkańcom i gościom z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzenia złożyli wójt gminy oraz dyrektorka GCK.

Przedszkole i klasy II i III z Zespołu Szkół

w Nowym Belęcinie


ŻYCIE GMINY K

[8] Martyna Adamska

Świetlica Socjoterapeutyczna z Zespołu Szkół w Nowym Belę cinie Kółko Plastyczne z Zespołu Szkół w Pawłowicach

Barbara Walkowiak z Justyną

Zespół Szkół w Garzynie

Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Pawłowicach

Przedszkole Publiczne w Pawłowi cach


KRZEMIENIEWO

[9]

Klasa 3 Szkoły Podstawowej w Oporówku

Urszula i Jan Maciejczakowie

Zespół Szkół w Górznie

Koleżanki Marysia i Wiktoria

M. A. J. A Ratajczak

Przedszkole Publiczne z Krzemien iewa

Koło Emerytów z Krzemieniewa


[ 10 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Coroczną tradycją w Przedszkolu w Krzemieniewie jest przygotowywanie jasełek. Dzieci z grupy Biedronki na to przedstawienie zaprosiły przedszkolaków, rodziców i pracowników przedszkola. Piękne scenografie i kolorowe stroje sprawiły, że zaproszeni goście z zainteresowaniem słuchali małych aktorów.

We wtorek, 3 stycznia, uczniowie i przyjaciele szkoły w Pawłowicach spotkali się na wieczorze kolęd i pastorałek. Piękny montaż słowno - muzyczny opowiadał o tradycji świąt Bożego Narodzenia. Śpiewali nie tylko uczniowie, ale i goście. Atmosfera wieczornicy była pełna radości i wesela.

W szkole w Nowym Belęcinie uczniowie i nauczyciele przygotowali przedstawienie “Janko Muzykant”. Treść utworu pięknie wpletli w realia świąt Bożego Narodzenia. Była więc nadzieja, radość i czas cudów. Były też kolędy. Przedstawienie pokazano uczniom, a także rodzicom i lokalnej społeczności .

W Zespole Szkół Specjalnych w Górznie jasełka wystawiono tuż przed świętami. Na widowni zasiedli rodzice, goście z powiatu, pracownicy i pacjenci Centrum Rehabilitacji. Piękne stroje, ciekawa inscenizacja i kolędy stworzyły prawdziwie bożonarodzeniowy nastrój. W trakcie imprezy ogłoszono wyniki konkursu plastycznego. Nagrodzono autorów wszystkich prac.

Na wigilijnym spotkaniu zebrali się strażacy z gminy. Ta Wigilia miała miejsce 16 grudnia w sali grillowiska w Drobninie. Było łamanie się opłatkiem, wieczerza oraz świąteczne i noworoczne życzenia.

Już po raz 13. w szkole w Pawłowicach odbyło się wigilijne spotkanie dla osób niepełnosprawnych. Jak zawsze organizuje je Józefa Adamska i zaprasza zarówno niepełnosprawne dzieci, jak i dorosłych z opiekunami. W tym roku przyjechało 86 chorych osób. Wszyscy obejrzeli występy uczniów, podzielili się opłatkiem, zasiedli do kawy i ciastek. Otrzymali też świąteczne paczki. A prezenty pomogli zebrać: Jan Szkudlarczyk, Justyna Kubiak, Maciej Krzyżyński, Justyna Zygner, Aurelia Szymańska, Andrzej Jóźwiak i Piotr Majchrzak. W czasie spotkania gościom pomagały Teresa Górczak i Magdalena Ratajczak z Małego Wolontariatu.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Kolejny krok na śniegu

[ 11 ]

Udało się członkom klubu BUKOS zorganizować jeszcze w starym roku kolejny "krok na śniegu". Jak zwykle spora grupa, bo 43 osoby z naszej gminy oraz kilku zawodników z klubu LKO Leszno, wyjechała w Góry Izerskie w ostatnich dniach grudnia. Od miesiąca obserwowali grubość pokrywy śnieżnej w Jakuszycach. Wiedzieli, że jest sporo śniegu, jednak były obawy, by nie roztopił go deszcz, który jest największym "wrogiem" białego puchu. Przez trzy dni uczestnicy wyprawy szusowali przy wymarzonej pogodzie: śnieg, słońce i praktycznie brak

wiatru. Takie dni zaznacza się w kalendarzu, bo jest ich naprawdę niewiele na Polanie Jakuszyckiej, na której w zasadzie ciągle wieje wiatr. Znane trasy, wzniesienia, zjazdy, punkty kontrolne zaliczali narciarze. Jedni dopiero się uczyli, inni doskonalili swoją technikę jazdy na nartach. Jednak byli i tacy - którzy opanowawszy styl klasyczny - zmienili narty i uczyli się techniki łyżwowej. Smutno było upuszczać skrzącą się w słońcu "krainę śniegu", ale sezon zimowy przecież dopiero się rozpoczął i na pewno jeszcze tej zimy narciarze wrócą.

W grudniu rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ja i tolerancja”. Odwoływał się on do takich wartości, jak: przyjaźń, miłość, szacunek. W konkursie wzięły udział osoby z całej Polski. Spośród prac wykonanych w różnej formie, z zastosowaniem odmiennych technik, nagrodzono najciekawsze. Ze szkoły w Pawłowicach uczennice klasy IV i VI Alicja Kowalska i Dominika Ratajczak

zajęły I miejsce. Prace wykonały pod kierunkiem Henryki Tobółki. *** Dyplomy i nagrody dostali też uczniowie ze szkoły w Górznie. Wzięli oni udział w Regionalnym Konkursie Plastycznym "Mój świat, moje marzenia". Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Rawiczu. A nagrody dostali: Artur Sarbinowski, Ewelina Prałat i Daria Hampelska.

Przedszkolacy z Garzyna odwiedzili nową bibliotekę w Pawłowicach. Byli w wypożyczalni i czytelni, obejrzeli kawiarenkę komputerową i kącik malucha. A potem radośnie brali udział w zajęciach zorganizowanych przez panie z biblioteki.

Mały Wolontariat zakończył akcję Góra Grosza, organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem, na który zbierane były te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne - pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej w Pawłowicach zebrano 150 zł.

W piątek, 13 stycznia, w szkole w Oporówku odbyło się pierwsze spotkanie lokalnego Klubu Czytelniczego. Jest to realizacja projektu "Walizki wyobraźni". W warsztatach uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego razem z rodzicami. Wysłuchały bajki "Prezenty Astora", wykonały kilka zadań, a na koniec z patyków zrobiły pracę przestrzenną. Spotkania z książkami z tajemniczej walizki odbywać się będą co miesiąc.

Pod koniec grudnia - tuż przed świętami - do szkoły w Drobninie przyjechał Jarosław Wawrzyniak, starosta leszczyński. Gość przywiózł w prezencie odblaskowe plecaki i wręczył je dzieciom z klas drugich. Mówił też o bezpiecznej drodze uczniów z domu do szkoły. Dzieci przywitały gościa muzyką ludową z Wielkopolski, pokazały też galerie swoich prac. Obiecały, że plecaczki będą nosić. (HK, fot. M. Cwojda)

Nagrodzeni plastycy


[ 12 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

NASZ GKS dodatek klubu

Piłkarze zagrali z Orkiestrą

GKS już po raz czwarty przyłączył się do działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tydzień przed 25. Finałem WOŚP ruszyły aukcje internetowe przygotowane przez klub, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Nic w tym dziwnego, gdyż po raz kolejny na licytacje przygotowano wiele atrakcyjnych przedmiotów. Najwyższą kwotę uzyskano za możliwość lotu balonem z Darią Dudkiewicz - Goławską (560 zł), ale również inne aukcje - na których można było zdobyć między innymi: sesję fotograficzną, vouchery na pyszny torcik, wykonanie portretu, dzieła lokalnych twórców czy też modną zimową kurtkę - cieszyły się sporym wzięciem.

Dzięki przeprowadzonym aukcjom udało się uzyskać aż 1570 zł. GKS Krzemieniewo na tym jednak nie poprzestał. Dzień przed Finałem, w sobotę, rozegrano turniej piłkarski dla Wielkiej Orkiestry. W imprezie, która odbyła się w sali Zespołu Szkół w Pawłowicach, wzięły udział 4 zespoły: GKS Krzemieniewo, Piast Belęcin, MTS Pawłowice oraz drużyna Mariusz i Przyjaciele, którą specjalnie na potrzeby turnieju - już po raz drugi skrzynął Mariusz Ratajski. W imprezie nie zabrakło pięknych akcji, emocji i niespodzianek, których sprawcą była przede wszystkim młoda drużyna MTS - u Pawłowice. Turniej ostatecznie wygrał zespół Mariusz i Przyjaciele, który wyprzedził MTS, Piasta Belęcin i GKS. Mecze seniorów były przeplatane pokazową grą najmłodszych piłkarzy GKS - u i MTS - u, którzy dopiero zaczynają swoją zabawę z piłką. Najmłodsi rozegrali trzy bardzo wyrównane pojedynki, a na koniec postrzelali rzuty karne. W trakcie turnieju zbierano pieniądze na Wielką Orkiestrę, a w rolę wolontariuszki wcieliła się Patrycja Hauza. Do specjalnie przygotowa-

nej na tę okazję puszki zebrano kwotę 630,21 zł i…50 lip chorwackich. Łącznie z aukcji i turnieju piłkarskiego GKS Krzemieniewo przekazał do sztabu gminnego WOŚP w Garzynie 2200,21 zł i 50 lip! Tak udaną i zakończoną sukcesem akcję zawdzięczamy przede wszystkim: Danucie i Adriannie Olejniczak z Garzyna, Alanowi Apolinarskiemu z Pawłowic, Izabeli Dwornik z Oporowa, Darii Dudkiewicz - Goławskiej z Krzemieniewa, Doradcy Budowlanemu 24, Ale-

ksandrze Chwat z Pawłowic, Zespołowi Szkół z Pawłowic, a także wszystkim piłkarzom biorącym udział w turnieju i ludziom dobrej woli, którzy wsparli nasze działania. Dziękujemy wam wszystkim! Foto: Puchar dla najlepszej ekipy Turnieju dla Wielkiej Orkiestry odbiera Mariusz Ratajski. W drużynie Mariusz i Przyjaciele zagrali m.in. dobrze nam znani z wcześniejszej gry w GKS - ie: Maciej Bujak, Jakub Chwaliszewski i Marcin Rosadziński.

młodzieży Trenerzy Robert Kuczyk i Patryk Rozwalka ocenili poszczególne zespoły, doceniając mocne strony swoich podopiecznych oraz wykazali niedostatki, nad którymi należy jeszcze popracować Kilkugodzinne spotkanie upły-

nęło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Dla wszystkich uczestników przygotowano pieczone kiełbaski. Również miłośnicy słodkich wypieków znaleźli coś dla siebie. Wszyscy życzyli sobie sportowych sukcesów w nowym roku.

Spotkanie noworoczne

Z początkiem stycznia w chacie leśniczówki w Oporówku odbyło się spotkanie noworoczne działaczy, trenerów, sympatyków i piłkarzy GKS-u Krzemieniewo i drużyny juniorskiej MTS-u Pawłowice

W trakcie spotkania przedstawione zostały dokonania piłkarzy, a także nakreślono cele na rundę wiosenną. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością zastępca wójta Radosław Sobecki, który podzielił się z zebranymi swoimi poglądami na piłkę nożną i rozwój sportowy

Młodzi łowcy pucharów

"Łowcy Pucharów" - taką nazwę powinni już powoli nosić podopieczni Sebastiana Niedzieli z GKS - u Krzemieniewo. Tylko w ostatnich kilku tygodniach młodzi piłkarze zdobyli aż…4 puchary! W ostatnich dniach grudnia chłopacy z rocznika 2004 zdobyli Puchar Podkowy w Racocie i tym samym obronili pierwsze miejsce sprzed roku. Do naszej drużyny powędrowały również nagrody indywidualne: Michał Niedziela został uznany za najlepszego piłkarza turnieju, a Szymek Bartlewicz zdobył tytuł najlepszego strzelca. Nasi chłopacy okazali się również bezkonkurencyjni w kategorii wiekowej rocznika 2005. Oczywiście i tu nie obeszło się bez nagród indywidualnych: najlepszy strzelec - Szymon Bartlewicz, a najlepszy zawodnik turnieju Krzysztof Janiszewski. Koniec minionego roku należał więc bezapelacyjnie do młodej "Gieksy". W styczniu przyszedł czas na kolejne zwycięstwa. Chłopacy niemal z biegu podbili Kalisz, gdzie w ogólnopolskim turnieju rocznika 2005 pokonali wszystkich przeciwników, strzelając im 24 bramki, a tracąc zaledwie 2. Najlepszym strzelcem został Szymek Bartlewicz. Jakby tego było mało, w kolejnym turnieju Koziołek CUP rocznika 2005 również okazały puchar trafił w ręce młodych piłkarzy z Krzemieniewa. Znakomita passa zostaje więc podtrzymana, a my na łamach naszej gazety będziemy w dalszym ciągu obserwować poczynania tych uzdolnionych chłopaków, którzy na pewno nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

WIEŚCI...

W środę, 11 stycznia, zespół GKS-u rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2016/17. Pierwszy trening rozpoczął się w sali sportowej Zespołu Szkół w Pawłowicach, a uczestniczyło w nim 18 piłkarzy. W drużynie, na chwilę obecną, nie przewiduje się żadnych ubytków kadrowych. Na 28 stycznia planowane jest rozegranie pierwszego sparingu. Na przeciwnika wybrano Helios Bucz. Kolejnymi rywalami będą: Promień Krzywiń, Rydzyniak Rydzyna, Błękitni Kąkolewo, Zjednoczeni Pudliszki i Sparta Miejska Górka.

Redaguje: Damian Marciniak


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 13 ]

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Kotlet inaczej

Baran 21.03-19.04 Wspaniały czas dla bliskich. Powrót romantycznych chwil z partnerem. W pracy "robota będzie palić się w rękach". Dobry miesiąc na remont w domu. Lepsze finanse. Byk 20.04-20.05 Do połowy miesiąca dużo odpoczywaj i dbaj o siebie. Nie pozwól sobie na infekcję. Kontroluj też stan konta, by nagle nie okazało się, że jest puste. Porozmawiaj z przyjaciółką. Bliźnięta 21.05-21.06 Kłopoty finansowe szybko się rozwiążą. Nie martw się na zapas. Jak ognia unikaj plotek. Teraz, jak nigdy dotąd, możesz liczyć na wsparcie partnera. Może wspólny wyjazd? Rak 22.06-22.07 W najbliższych tygodniach odwiedzi Cię wiele osób. Będą liczyły na radę lub pomoc. Nie zamykaj się przed nimi. Zadbaj o zdrowie, nie przeziębiaj się. Lew 23.07-22.08 Napięcia w pracy mogą sprawić, że zechcesz szukać nowej posady. Nie podejmuj pochopnych decyzji. Ktoś czeka na sygnał od Ciebie. Uważaj w czasie podróży. Panna 23.08-22.09 Nowy rok sprzyja zmianom. Jeśli coś niepokoi Cię w domu lub w pracy, to właśnie teraz należy to rozwiązać. Wpadniesz w oko pewnemu mężczyźnie. Finanse w normie. Waga 23.09-22.10 Gwiazdy radzą, by w połowie miesiąca wyjechać z bliskimi na zimowy wypoczynek. W finansach możesz wysoko mierzyć, ale nie daj się ponieść zachłanności. Czekaj na dobrą wiadomość. Skorpion 23.10-21.11 Nowy rok to także nowe znajomości. Poznasz kilka ciekawych osób, w tym tę najważniejszą. Nie lekceważ oznak słabszego zdrowia. I nie przesadzaj z dodatkową pracą. Wypoczywaj. Strzelec 22.11-21.12 I samotnym, i będącym w związkach Strzelcom mocniej zabije serce. Przed wami czas uniesień i czułości. W pracy trochę zmian. Może się okazać, że przybędzie Ci obowiązków. Koziorożec 22.12-19.01 Masz trochę za dużo obowiązków. Pewne prace w domu rozdziel między domowników. W pracy nie angażuj się w konflikt, to sprawa szefów. Upomnij się o podwyżkę. Wodnik 20.01-18.02 Warto coś zrobić dla "starego" małżonka. Może romantyczna kolacja, może wyjście z domu, może wyjazd? Samotnicy powinni rozejrzeć się wokół. Jest ktoś, kto marzy o spotkaniu. Ryby 19.02-20.03 Otwórz się na nowe środowisko, zmieni to Twoje spojrzenie na życie. Bardziej zaczną się liczyć sprawy uczuciowe niż materialne. W pracy pewne ograniczenia, ale zwolnień nie będzie.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło.. Prawidłowe hasło można wysłać emailem. Można też wysłać SMS o treści TC.ZYCIE.rozwiazanie+imie i nazwisko+adres na numer 71068 (opłata 1,22 zł, regulamin na www.dotpay.pl). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę. Poprzednie hasło krzyżówki brzmiało: WESOŁYCH RADOSNYCH ŚWIĄT. Nagrody wylosowała Wioletta Tomczak z Karchowa. Zapraszamy po odbiór nagrody do GCK w Krzemieniewie.

1 2 3 4 5 6 7

E 13

21

19

L

14

16

U 3

O 18

1

11

14 15 9

8

6

10

L

9

17 12

1

2

R

23 3

K

T

B 22

9

13

11

15

8

12

A 10

R 2

20

4

4

5

5

K K

6

7

7

10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Złoty dla Włodarczyk 2. Królestwo straganiarzy 3. Atrybut Kojaka (filmowego policjanta) 4. Pełen kartofli 5. Imię męskie 6. Efekt szychty 7. Niejedna w alfabecie

Czy wiesz, że

... stawianie baniek praktykowano już w starożytnych Chinach? ... komputer DNA MAYA-II potrafi już grać w kółko i krzyżyk i nigdy nie przegrywa? ...Dąb Bartek, jedno z najstarszych drzew w Polsce, ma około 700 lat? ...fiński zespół Apocalyptica gra utwory Metalliki na wiolonczelach? ...początkowo polska waluta miała się nazywać lech, a nie złoty? ...nazwę Poland nosi miasto, gmina i trzy wsie w USA oraz wioska w Kiribati?

Ogrzej stopy

C F

Składniki: pierś z kurczaka, 2 plastry (po 1, 5 cm) żółtego sera, pomidor, 1/2 czerwonej papryki, 2 ogórki konserwowe, 3 łyżki majonezu, łyżka koncentratu pomidorowego, 2 jajka, bułka tarta do panierki, olej do smażenia, sól i pieprz do smaku Przygotowanie: Opłukaną i osuszoną pierś z kurczaka przekroić na pół i rozbijać. Oprószyć solą i pieprzem. Pomidora, paprykę i ogórki pokroić w kostkę i wymieszać w misce. Kotlety obtoczyć w jajku i bułce tartej. Smażyć je na oleju z obu stron na rumiano i przełożyć na talerz. Plastry sera obtoczyć najpierw w jajku, a potem w bułce i także smażyć na oleju z obu stron na rumiano. Kotlety posmarować sosem z majonezu i koncentratu, włożyć na nie usmażony ser, a na to sałatkę z pomidora, ogórka i papryki.

A 8

19 20 21 22 23

8. Stroni od pracy 9. Choroba nerkowa 10. Stoi przy torach 11. Okresy pobytu na wczasach 12. Praktykant prawniczy 13. Luksusowy samochód 14. W muzeum 15. Po Wielkiej Sobocie

Domowe wafle

Składniki: 150 g masła, opakowanie wafli, 350 g cukru, 2 galaretki wiśniowe, 350 ml, śmietany 18%. Przygotowanie: Do rondla włóż masło oraz cukier i zagotuj. Gdy cukier prawie się rozpuści, wlej śmietanę i wsyp galaretkę w proszku. Gotuj, ciągle mieszając, aż masa zacznie gęstnieć. Gorącą masę szybko rozsmaruj na czterech waflach i złóż w całość. Przykryj suchym waflem i dociśnij deseczką. Odstaw na kilka godzin w chłodne miejsce, aby masa dobrze zastygła. Krój ostrym nożem.

W zimowe wieczory często nie możemy sobie poradzić z zziębniętymi stopami. Sposobem na to może być imbirowa oliwka do wcierania. Wspaniale rozgrzewa, pięknie pachnie, a jednocześnie pielęgnuje skórę stóp. A robi się ją bardzo prosto. Kawałek imbiru wielkości kciuka myjemy i ścieramy na tarce. Przekładamy do słoiczka i zalewamy 3/4 szklanki oliwy. Dorzucamy 7-10 goździków i odstawiamy na 3 dobry w ciepłe miejsce. Co kilka godzin słoikiem należy wstrząsnąć. Potem przecedzić i wcierać codziennie w umytą i suchą skórę.

(: (: HUMOR :) :)

Do radia dzwoni słuchaczka: - Znalazłam dziś na ulicy portfel. W środku był tysiąc złotych i prawo jazdy na nazwisko Stanisław Kowalski. I w związku z tym mam wielką prośbę... byście puścili panu Stasiowi jakąś fajną piosenkę. xxx Rozmawia dwóch przyjaciół: - Słyszałem, że twoja teściowa miała wypadek. - Tak, szła do piwnicy po ziemniaki na obiad, na schodach potknęła się i złamała rękę. - I co zrobiliście? - Spaghetti. xxx Żona: "Nasz nowy sąsiad zawsze całuje żonę na do widzenia. Czemu ty tego nie robisz?" Mąż: "Przecież nawet jej nie znam!" .


Prawdziwe historie [ 14 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

To będzie inna opowieść niż te, które czytam każdego miesiąca w waszej gazecie. Nie wiem nawet, czy będzie smutna, czy pokrzepiająca. Ale pomyślałam, że może warto się nią podzielić, może komuś się przyda? Może sprowadzi wspomnienia?

Pamiętam, jak moi rodzice "dobijając" do siedemdziesiątki mówili, że wchodzą na ostatnią ścieżkę. Przekonywali mnie, że ta ścieżka może być bardzo długa, czasem nawet piękna, ale na pewno będzie ostatnia. Wtedy często z mamą siadałam przy stole i rozmawiałyśmy. Właśnie wówczas najwięcej dowiedziałam się o jej dzieciństwie, latach nauki, o tym, jak poznała mojego tatę, jak się przeprowadzili ze wsi do miasteczka… Lubiłam te rozmowy. Nie będę ukrywać, że właśnie przekroczyłam siedemdziesiąt lat. Nie wiem, czy dlatego, czy też z innych powodów coraz częściej przywołuję wspomnienia z mojego dzieciństwa. Siadam w swoim pokoju, przykrywam się kocem, zamykam oczy i… wracają do mnie obrazki. Wcale nie te ważne wydarzenia, nie uroczystości czy wyjazdy lub spotkania, a właśnie obrazy. Wydawałoby się mało ważne, nic nieznaczące, takie drobiazgi. A jednak je widzę. W dzieciństwie mieszkałam z rodzicami, siostrą i bratem w niewielkim mieszkaniu w miasteczku. Mama prowadziła solidny, uporządkowany dom. Zawsze było czysto, zawsze wspólnie siadaliśmy do stołu, zawsze tata rozpo-

czynał modlitwę. W niedzielę wszyscy chodziliśmy na mszę świętą o godz. jedenastej. Po mszy świętej razem z mamą wstępowałyśmy do pani Józi. Już od wejścia czuło się zapach świeżego pieczywa. Pani Józia każdej niedzieli piekła pączki. Kupowałyśmy dziesięć pączków i wszyscy razem wracaliśmy do domu. Potem mama parzyła kawę i herbatę i każdy dostawał swoje dwa pączki. Boże, jak one smakowały. Miękkie, wypełnione powidłami, posypane cukrem. Nigdy nie jadłam takich pączków, jak te od pani Józi. Ja je teraz nie tylko widzę, ja wręcz czuję ich smak. W części kamienicy nie było wody. Mieli ją tylko lokatorzy, których mieszkania wychodziły na ulicę. My mieszkaliśmy w podwórzu. Po wodę trzeba więc było chodzić na zewnątrz. Nie było to takie proste, bo kran znajdował się w niewielkiej, ciemnej piwnicy. To były takie skrytki na węgiel, do których wchodziło się kilka stopni w dół. Kiedy miałam pięć, sześć lat, bardzo bałam się zaglądać do tej piwniczki. Ale mama zabierała mnie tam każdego dnia. Sama niosła duże wiadro wody, a ja takie do zabawy w piasku, maleńkie. Gdy dorastałam, sięgałam po coraz

W październiku uczniowie klasy IIIa z Pawłowic wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Klas Trzecich SYNAPSIK MEN. Aby otrzymać tytuł Laureata, należało rozwiązać test w 100 procentach i zdobyć 73 punkty. W pawłowickiej szkole taki wynik uzyskał Alex Szepe. Drugie miejsce zajęła Nikola Józefiak, a trzecie Patryk Lenort i Kacper Musielach. Wysokie wyniki uzyskali też inni uczniowie: Kacper Teodorczyk, Patryk Lenort, Zofia Matysiak, Kamil Kowalski, Tobiasz Małecki, Igor Biernaczyk, Kacper Wojciechowski i Nadia Adamczak. Do konkursu uczniów przygotowała Magdalena Ratajczak.

większe wiaderko, w końcu sama tę wodę nosiłam. Nie wiem dlaczego ciągle przypominam sobie te obrazki z wiadrami. Chyba nie dlatego, aby pamiętać, że w latach pięćdziesiątych żyło się naprawdę trudno. Myślę, że w ten sposób wspominam też mamę. Ona uczyła mnie, jak się nie bać, jak pomagać innym, jak uporać się z niedogodnościami. Nikt z nas nie narzekał, że każdego dnia trzeba było przytargać do mieszkania kilka wiader wody. Tak po prostu było i już. Jeszcze jeden, szczególny smak z dzieciństwa pamiętam. Wraca do mnie, gdy na stole leżą słodkości, cukierki, batoniki, czekolady. Mam je zawsze w zasięgu ręki. A mój ojciec chrzestny kupował mi landrynki. Tylko takie cukierki były wtedy w domu. Któregoś lata mama dowiedziała się, że za granicą mieszka jej rodzina. Załatwiła paszport, wizę i wyjechała na miesiąc do Francji. Na drogę powrotną krewni dali jej trochę pieniędzy, tak na wszelki wypadek, gdyby coś się stało. Ale podróż przebiegła spokojnie, a obcych walut nie można było przywozić do kraju. Mama wymyśliła więc, że na jednej ze stacji w Niemczech, kiedy pociąg miał pół godziny postoju, kupi czekolady. Za wszystkie pieniądze. Możecie sobie wyobrazić, jak patrzyliśmy na nie z bratem i siostrą. Wydawało nam się, że mamy w domu najwspanialszy sklep. Czekolady były w różnych smakach, w pięknych opakowaniach, duże i małe. Jedliśmy je przez kilka tygodni. Kiedy dziś zamykam oczy, widzę ten wyjątkowy obrazek. Żadna czekolada przez całe moje życie nie sprawiła mi takiej radości, jak tamte przywiezione przez mamę. Moja babcia ostatnie miesiące życia spędziła w naszym domu. To była mama mamy. Chorowała i albo leżała w łóżku, albo siedziała

w takim głębokim, dużym fotelu. Z moim dzieciństwem kojarzy mi się z powodu imienia. Byłam mała, ale pamiętam, że siadywałam przy niej, a ona głaskała mnie po głowie. No i ciągle mówiła: "Anielka podaj mi herbatę", "Anielka, podaj mi kocyk", "Anielka…". Ja mam inne imię. W całej naszej rodzinie nie było żadnej Anielki. Nie wiem dlaczego babcia mnie tak nazywała. Ale wiem, że wymawiała to imię z czułością, uśmiechała się do mnie, zwyczajnie mnie kochała. Ja tę babciną miłość czuję do dziś. Kiedyś obiecywałam sobie, że jeśli urodzę córkę, to na pewno będzie Anielka. Urodziłam synów. Ale w tych moich obrazkach jest babcia i jest Anielka. Wystarczy zamknąć oczy. Mogłabym takich małych wspomnień opowiedzieć dużo więcej. Przychodzą do mnie każdego dnia. Pojedynczo są tylko okruchami życia, ale przecież splatają się w całość, która wypełnia teraz moją ostatnią ścieżkę. Na szczęście mam ich tyle, że jest do czego wracać. Moja mama powiedziałaby, że starczy ich na wiele lat. SPISAŁA HALINA SIECIŃSKA

W okresie przedświątecznym wolontariusze MAŁEGO WOLONTARIATU działającego w Zespole Szkół w Pawłowicach, odwiedzili pensjonariuszy Domu Opieki Niezapominajka w Dąbczu. Uczniowie pod opieką nauczycielek: M. Ratajczak, T. Górczak, A. Kasińskiej przygotowali mały koncert z okazji świąt Bożego Narodzenia. Było dużo radości i wzruszeń. Wszyscy pensjonariusze zostali też obdarowani świąteczną kartką z życzeniami i słodkim upominkiem. Młodzież dziękuje Joannie Glumie za pomoc w organizacji wyjazdu.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO W czwartek, 5 stycznia, zaprosiliśmy mieszkańców na koncert karnawałowy. Na scenie garzyńskiego Domu Kultury wystąpili soliści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej: Julia Litvinova, Daria Litovczenko, Vladimir Holkin i Dymitro Foszczanka. Koncert prowadził Daniel Kustosik - ceniony aktor, znakomity reżyser oraz wieloletni dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu. W wykonaniu artystów publiczność usłyszała utwory ze znanych operetek: G. Verdiego "Traviata"', E. Kalmana ""Księżniczka Czardasza”, "Hrabina Marica", F. Lehara "Piękny jest świat", "Giuditta" czy J. Straussa "Baron Cygański", "Zemsta nietoperza". Razem z artystami śpiewaliśmy: "Wielka sława", "Graj Cyganie", "Brunetki, blondynki", "Przetańczyć całą noc", "Lat 20" czy wykonane na bis "Usta milczą". Większość utworów artyści zaśpiewali po polsku. Wspaniały, radosny wieczór goście mogli przeżyć bez wyjeżdżania do Poznania czy Wrocławia i w dodatku za darmo.

Elektroniczne wypożyczenia

Od 16 stycznia 2017 roku już czwarta biblioteka w gminie obsługuje czytelników elektronicznie. Jest nią biblioteka w Nowym Belęcinie. Każdy czytelnik, który nie ma wykupionej karty czytelnika musi, ją nabyć za kwotę 4 zł. Na terenie gminy obowiązuje jeden typ karty. Jeśli ktoś już jest czytelnikiem bibliotek w Krzemieniewie, Pawłowicach czy Garzynie, nie musi kupować następnej karty. Kartę kupuje się tylko raz (chyba że się ją zgubi - wtedy należy nabyć za 10 zł duplikat). Na stronie www.gck. krzemieniewo. pl w zakładce księgozbiór czytelnik może sprawdzić, czy jest w naszych bibliotekach poszukiwana przez niego książka oraz czy jest w danym momencie dostępna i w której bibliotece. W tej zakładce można również poznać wybrane nowości wydawnicze. Poniżej drukujemy wyciąg z regulaminu wypożyczalni elektronicznych. Z całym regulaminem czytelnik zapoznaje się przy zapisie do biblioteki

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI (fragmenty) PRZEPISY OGÓLNE - WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. 3. Do Biblioteki czytelnicy zapisywani są na podstawie aktualnego dowodu osobistego czytelnika lub osoby poręczającej. 4. Czytelnik, w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca (rodzic lub opiekun), własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Biblioteki. 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły. WYPOŻYCZALNIA 2. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko osoby zapisane do Biblioteki po okazaniu karty bibliotecznej (obowiązującej we wszystkich bibliotekach na terenie gminy). 3. Czytelnik zapisując się do Biblioteki otrzymuje elektroniczną kartę biblioteczną, za którą Biblioteka po-

biera opłatę w kwocie 4 zł. Zagubienie karty należy zgłosić w Bibliotece. Koszty wystawienia duplikatu karty bibliotecznej, w wysokości 10 zł ponosi również czytelnik. 4. Książki wypożycza się na okres 35 dni, a suma wypożyczonych książek na koncie czytelnika nie może przekroczyć 5 woluminów. 5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje. POSZANOWANIE KSIĄŻEK, ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek bibliotecznych, powinien też zwracać uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi. 4. W zamian za książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki. PRZETRZYMYWANIE KSIĄ-

[ 15 ]

ŻEK 1. Za książki przetrzymywane ponad terminy (w Regulaminie §3) Biblioteka pobiera opłaty za zwłokę od każdego woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. 2. Czytelnik, który przetrzymuje książki przez 30 dni po terminie określonym w § 3 pkt 4, otrzymuje dwa upomnienia zwykłe w odstępach dwutygodniowych. Jeżeli mimo to uporczywie uchyla się od zwrotu książek, Biblioteka po następnych 2 tygodniach wysyła upomnienia polecone za potwierdzeniem odbioru. 3. Czytelnik ponosi koszty wysłanych upomnień w wysokości obowiązującej taryfy pocztowej. 4. Jeżeli czytelnik - mimo kolejnych upomnień wysłanych przez Bibliotekę - nie zwróci wypożyczonych książek lub nie uiścił należnych opłat, Dyrektor pozbawia go prawa korzystania z Biblioteki i dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa. 5. Za przetrzymywanie książek i innych zbiorów Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,05 zł od jednego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu. SKARGI I WNIOSKI Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisać do książki skarg i wniosków.

Na koniec roku - 30 grudnia - czytelnicy oraz mieszkańcy Pawłowic wzięli udział w wieczorze poetycko - kolędowym. W czytelni biblioteki w Pawłowicach gościliśmy leszczyńskich poetów Sabinę Klak i Gabriela Roszaka. Kolędy do ich tekstów śpiewała Sara Kicińska z towarzyszeniem zespołu Mus Trio. Muzykę opracował Przemysław Maćkowiak, na organach zagrał Iuri Gaspar, a na perkusji Hubert Samelczak. Prowadzący program opowiadali, skąd wzięły się zwyczaje i obrzędy związane z Bożym Narodzeniem, choinką, kolędami i prezentami. Te opowieści przeplatane śpiewem Sary Kicińskiej przy akompaniamencie zespołu "Mus Trio". W ich wykonaniu usłyszeliśmy m. in.: "Katharsis", "Nad dachami", "Podobny do człowieka", "Przyszedł", "Wigilia", “W tę noc" czy "Mały Panie". Zespół wspólnie z publicznością zaśpiewał również znane wszystkim kolędy: "Wśród nocnej ciszy", "Przybieżeli do Betlejem", "Cicha noc". Na koniec spotkania można również było nabyć książki poetów z dedykacjami.


Graliśmy z Orkiestrą [ 16 ]

W 25. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięli także udział mieszkańcy gminy Krzemieniewo. Setki osób wrzucało pieniądze do puszek, wiedząc, że będą one przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. W całej gminie zebrano 17. 124,99 zł, 50 lip, 5 pensów i 13. 54 euro.

Orkiestra zaczęła grać już o godz. 7 rano. Wolontariusze wyszli na ulice i drogi, przed kościoły, szkoły, sklepy. Było ich 33. O godz. 14 rozpoczęła się główna impreza w sali Domu Kultury w Garzynie. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z przedszkola oraz uczniowie szkół. Zaprezentowały się też grupy taneczne sekcji GCK, chór Krzemień, zawodnicy klubu KUK SON. O godz. 15 Garzyn odwiedzili członkowie klubu AKS Leszczyńskie Byki. Żużlowiec Rafał Konopka na zamarzniętym stawie prezentował swoje umiejętności w jeździe żużlową maszyną na lodzie. Godzinę później na plac przy Domu Kultury przyjechali strażacy z OSP Krzemieniewo. Prezentowali swój sprzęt i napełnili wodą baseny strażackie. Potem wystąpiły mażoretki z Kąkolewa, uczniowie Ogniska Muzycznego, zespół Small Band. Tuż przed godz. 20 członkowie Klubu Morsów odbyli kąpiel w basenach. A tradycyjnie całą imprezę zakończyło Światełko do Nieba. Podczas Finału odbyło się wiele ciekawych aukcji. Między innymi licytowano stroje sportowe, przedmioty z drewna, mnóstwo voucherów, bonów i kart upominkowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prace uczniów, wyko-

nane w szkołach w ramach konkursu plastycznego pod nazwą "Serduszko WOŚP". GKS Krzemieniewo przygotował na aukcję internetową przelot balonem, sesję fotograficzną i zamówienia na prace rysunkowe. Zorganizował też turniej piłkarski dla Orkiestry. Odwiedzający Garzyn mogli, wrzucając pieniądze do puszki, zjeść grochówkę, kiełbaski z grilla, placek, a także wypić herbatę i kawę. Sztab gminy dziękuje wszystkim mieszkańcom za życzliwe przyjęcie Orkiestry, za każdą przekazaną złotówkę. Dziękuje wolontariuszom, sponsorom, każdemu, kto pomagał w organizacji Finału. Do zobaczenia za rok! Członkami sztabu w gminie byli: Anita Chudzińska, Piotr Majchrzak, Tomasz Adamczak, Marek Garbacz, Józefa Adamska, Magdalena Nawrot - Mitręga, Paulina Rzepecka, Anna Andrzejewska, Monika Kaczmarek, Piotr Sikorski. W organizacji pomagali: Krystian Dudkiewicz, Michał Michalski, Irmina Siniecka, Klaudia Chudzińska, Katarzyna Wysocka, Agnieszka Andersz, Wojciech Bigos, Jakub Waleński, Jakub Ryczkowski.

SPONSORZY FINAŁU: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, AKS Leszczyńskie Byki, “WIKARO’’ Wiktor Adamski, Poseł Wojciech Ziemniak, Sklep Intermarche, Tomasz Różanek, Tomasz Śmieszała, Grzegorz Wysocki, Salon "Strefa Piękna" Pawłowice, Katarzyna SZTUKA Fotografia, Konrad Kurowski PIZZERIA, Stowarzyszenie "Wodnik" Pawłowice, Daniel Kaczmarek, Przyjaciele Pawłowickich Rowerówek, Stowarzyszenie "Razem dla Pawłowic", Starosta Leszczyński, Agnieszka Krzystaniak, Survival Team Leszno, Marian Rzepecki, Małgorzata Jesiak - Nowak, P. Leonarczyk, Meble Grzegorz Wysocki, Vita Kosmetyka, Zakład Fryzjerski "AGA" Osieczna, Ubojnia Manieczki, Centrum Rodzinne WMB, Akademia Taekwon - do & Kick Boxing "DRACHE" Leszno, Koło Gospodyń Wiejskich Pawłowice. PODZIĘKOWANIA DLA: Romana Kamińskiego prezesa AKS Leszczyńskie Byki, żużlowca Rafała Konopki, Anny Weber - dyrektorki GCK w Krzemieniewie, Feliksa Poprawskiego sołtysa wsi Garzyn, nauczycieli, rodziców oraz dzieci ze szkół i przedszkoli w naszej gminie, oraz wszystkich, którzy przekazali przedmioty na aukcje.

Życie gminy Krzemieniewo - nr 149 - Styczeń 2017  
Życie gminy Krzemieniewo - nr 149 - Styczeń 2017  
Advertisement