Page 1

Katalog 2011 Barnetrinnet

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 101

23.02.11 10.57


Kontakt oss! Sentralbord: 22 03 41 80 E-post: undervisning@gyldendal.no Faks: 22 03 41 82

GYLDENDAL UNDERVISNING Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Besøksadresse: Sehesteds gate 4 www.gyldendal.no/grunnskole

Mona Kristin Austad Markedskonsulent Telefon: 22 99 04 08 mona.kristin.austad@gyldendal.no

Øyvind Stenseth Markedskonsulent Telefon: 22 99 05 23 oyvind.stenseth@gyldendal.no

Grunnskoleredaksjonen May-Elin Bruneau Redaksjonssjef Telefon: 22 99 04 79 may.elin.bruneau@gyldendal.no

Birgitte Larsen Redaktør Telefon: 22 03 43 17 birgitte.larsen@gyldendal.no Norsk 8–10, fransk, samfunnsfag 8–10

Line Krauss Redaksjonssekretær Telefon: 22 03 41 91 line.krauss@gyldendal.no

Inger Barstad Marbach Redaktør Telefon: 22 03 43 66 inger.barstad.marbach@gyldendal.no Spansk, tysk

Fride Bergem Prosjektleder Telefon: 22 03 41 36 fride.bergem@gyldendal.no Salaby

Bjørn Møst Redaktør Telefon: 22 03 43 81 bjorn.most@gyldendal.no Natur- og samfunnsfag 1–7, RLE 1–4

Bjørn Ivar Fyksen Redaktør Telefon: 22 99 05 20 bjorn.ivar.fyksen@gyldendal.no Norsk 1–7, barnehage

Thor-Atle Refsdal Redaktør Telefon: 22 03 43 18 thor.atle.refsdal@gyldendal.no Matematikk 1–7

Camilla Glende Redaktør Telefon: 22 99 04 65 camilla.glende@gyldendal.no Engelsk 1–10, RLE 5–10

Elisabeth Reizer Redaktør Telefon: 22 03 43 58 elisabeth.reizer@gyldendal.no Engelsk 1–10

Mona Rui Hatling Redaktør Telefon 22 03 42 81 mona.rui.hatling@gyldendal.no Norsk 1–7

Tore Stavlund Nettredaktør Telefon 22 99 04 56 tore.stavlund@gyldendal.no

Guro Marie Jørgensen Redaktør Telefon: 22 03 42 15 guro.jorgensen@gyldendal.no Matematikk 8–10, Naturfag 8–10

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 102

23.02.11 10.57


Innhold Nyhetsbrev! SALABY 1–4.............................

Hold deg oppdatert! Meld deg på nyhetsbrev for dine fag og få • invitasjoner • fagstoff • nye læremidler • undervisningstips Gå inn på www.gyldendal.no/grunnskole

2

Norsk Språksprell i skolen .................... Safari 1–2 Lese og skrivestart ...... Safari 1–2 Bokstavbøker ............. Safari 1–2 ABC ......................... Safari 3–7 ................................ Agora 3–7 ................................

4 5 6 7 8 9

Matematikk Multi 1–4 ................................. Multi 1–4 Smarte tavler .............. Multi 5–7 Parallellbøker ............. Multi 1–7 Grublishefter ............... Multi 1–7 Halvårs- og helårsprøver ..............................

10 11 12 13 14

Natur- og samfunnsfag Gaia 1–4 .................................. 15 Gaia 5–7 Naturfag ..................... 16 Gaia 5–7 Samfunnsfag ................ 17

Kurskalender Informasjon om våre kurs og seminarer finner du i vår kurskalender på nett. Kalenderen har også påmeldingsfunksjon. Følg med på: www.gyldendal.no/kurs

For informasjon om 8.–10. trinn, se vår ungdomstrinnskatalog.

Religion, livssyn og etikk Vivo 1–4 .................................. 18 Vivo 5–7 .................................. 19 Vivo Fortellingsbok ..................... 20

Gyldendals ordlister ............ 21 Engelsk Steps 1–4 ................................. 22 Steps 5–7 ................................. 23

2. fremmedspråk C’est chouette ........................... Amigos..................................... Auf Deutsch .............................. Velg språk!................................

24 24 24 25

Min skoledag ....................... 26 Lærerplanlegger

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 1

23.02.11 10.57


OXGHQVUHNODPHQR

2

Salaby er et digitalt læringsunivers for 1. – 4. trinn og inneholder spennende undervisningsmateriale i alle fag for interaktive tavler og PC. Etter lansering i fjor høst har Salaby vært en formidabel suksess over hele Norge og innbyggerantallet øker for hver dag. For lærerne er Salaby blitt et daglig hjelpemiddel i undervisningen, og det jobbes kontinuerlig med oppdatering av innholdet. Ønsker din skole en prøvelisens eller å kjøpe Salaby, ta kontakt med oss på digital@gyldendal.no eller gå inn på www.salaby.no/kundesider

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 2

23.02.11 10.57


3

Norges raskest voksende by fortsetter å vokse! Dette er blant Salabynyhetene i 2011: • Ny versjon av Sirkuset • Nye oppgaver i engelsk og matematikk • Årstidene og nye kart kommer inn i Natur- og samfunnsfag • Kartleggingsprøver og flere undervisningsopplegg på Lærerrommet • Markering av viktige dager i Salabyposten

Gå inn på

www.salaby.no

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 3

23.02.11 10.57


4

Norsk 1–2

Norsk 1–2

Lise Olvik og Anne Marit Valle

SPRÅKSPRELL I SKOLEN – forberedende leseopplæring gjennom lek Forskning viser at det å øve opp språklig bevissthet samtidig med leseopplæring gir gode resultater. Gjennom enkle og morsomme leker øver Språksprell i skolen opp elevenes språklige bevissthet, og deres evne til bruk og forståelse av grunnleggende begreper. Språksprell i skolen har i tillegg enkle og morsomme leker som skal sikre en vellykket leseopplæring.

Språksprell i skolen gir mange fordeler: • Lærere får oversikt over den enkelte elevs skriftspråklige utvikling, noe som er med på å forebygge lese- og skrivevansker blant elevene • Bildekortene som følger med er en svært god støtte også til fremmedspråklige elever • Bøkene er et velegnet verktøy for begynneropplæringen på 1. trinn

Lærerpermen inneholder: • 47 språkleker • Bildekort • Aktivitetsbok, eget lærereksemplar • Observasjonsskjema Aktivitetsboka I Aktivitetsboka kan elevene selv øve videre på ferdigheter som ligger til grunn for begynneropplæringen. Aktivitetsboka kan brukes uavhengig av lærerpermen.

• Læreverket kan brukes som supplement i leseopplæringen helt opp til 3. trinn

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 4

23.02.11 10.57


5

Norsk 1–2

Norsk 1–2

Arbeidsheftet finnes både med små og store bokstaver

Kåre Kverndokken

SAFARI 1–2 Lese- og skrivestart – den første norskboka Den første lese- og skriveopplæringen Safari 1–2 Lese- og skrivestart er elevenes første lese- og skrivebok. Lese- og skrivestart er en innføringsbok før ABC-verket. Her blir elevene blant annet kjent med bokstavene, starter utlytting av lyder, får den første skrivetreningen og begynner med felleslesing. På alle bokstavoppslagene vises det til tastaturoppgaver. Elevene skal finne bokstaver, lage tasteborder, skrive av og skape tekst selv. Slik får elevene gradvis IKT-ferdigheter og erfaring med bruk av datamus og tastatur.

Arbeidsheftet skal sikre at elevene forstår grunnleggende begreper knyttet til form, retning, posisjon og størrelsesforhold. Lese- og skrivestart finnes både i store og små bokstaver. Lese- og skrivestart har egne aktiviteter knyttet til hver bokstav i alfabetet på det prisbelønte nettstedet til Safari 1–2 ABC: www.gyldendal.no/safari.

www.gyldendal.no/safari

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 5

23.02.11 10.57


6

Norsk 1–2

Norsk 1–2

Kåre Kverndokken og Sissel E. Blandehoel

SAFARI 1–2 Bokstavbøker – til samtale, språklig bevisstgjøring og samlesing Den første lese- og skriveopplæringen Bokstavbøkene (A–Å) tar for seg alle bokstavene i alfabetet, og er velegnet til veiledet og individuelt tilpasset lesing. Hver bok er på 16 sider med økende vanskegrad, og har en øvedel og en lesedel. Både lesedelen og øvedelen har flere nivåer. Øvedel: • utlytting av lyder • rimøvelser • gjenkjenning av stavelser i ord • oppmerksomhet mot ord i ulike bøyningsformer • helordslesing av ord som er mye brukt • sammensatte ord og enkle konsonantforbindelser

Arbeid med språklig bevissthet fortsettes, med vekt på samlesing og samtale om innhold og form. Heftene bruker ulike lesemåter som korlesing, ekkolesing og veksellesing. Alle sidene har spalter med leseøvelser og aktivisering av tekst. Bøkene selges enkeltvis og som klassesett. Bokstavbøkene er også egnet for elever med behov for repetisjon og tettere oppfølging i overgangen til 3. trinn. Felles ressursperm til Lese- og skrivestart og Bokstavbøker

Lese- og skrivestart og Bokstavbøker har en felles lærerveiledning med mange kopioriginaler og konkrete råd til den viktige første leseLesedelen inneholder blant annet rim, regler, sanger og fargetekster. og skriveopplæringen.

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 6

www.gyldendal.no/safari

23.02.11 10.57


7

Norsk 1–2 Norsk 1–2

Markedsleder

Kåre Kverndokken og Trine Solstad

SAFARI 1–2 ABC – grunnpilaren i lese- og skriveopplæringen Den første lese- og skriveopplæringen ABC-boka har et rikt tekstutvalg med illustrasjoner av høy kvalitet. Tekstene gir mange valgmuligheter og åpner for gode fellesopplevelser for elevene. Tydelige instruksjoner i margen åpner for en god dialog om læringsprosessen mellom hjem og skole. Boka er en klassiker og har over 20 000 fornøyde brukere.

Til ABC-verket hører oppgavebøker og skrivebøker. Oppgavebøkene gir et variert tilbud til en bredt sammensatt elevgruppe. Oppgavebok A følger leseboka tett, mens Oppgavebok B gir flere oppgaver og større utfordringer. Skrivebok A og B støtter selve bokstav- og ordinnlæringen og gir grunnleggende skrivetrening. Skrivebok A kommer i trykk-, stav-, og løkkeDifferensieringen ivaretas gjennom skrift, og Skrivebok B i stav- og ulike tekstnivåer på oppslagene i løkkeskrift. den store bokstavinnlæringsdelen. Andre komponenter støtter dette, som bruk av Les mer-bøkene, nettstedet og Bokstavbøkene.

Safari 1–3, Les mer A–D Les mer-serien består av fire lesebøker med tilhørende oppgaver for en differensiert undervisning. Les mer A følger ABC-boka og tilbyr enkle øvetekster for elever som har knekt lesekoden tidlig. Les mer B–D er gode overgangsbøker til 3. trinn.

www.gyldendal.no/abc

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 7

23.02.11 10.57


8

Norsk 3–7

Norsk 3–7

Kåre Kverndokken og Jannike Ohrem Bakke

SAFARI 3–7 – en reise til lesemestring og opplevelse Den videre lese- og skriveopplæringen Safari 3–7 består av to lesebøker for hvert trinn, med et felles lesehefte til begge bøkene. Tekstene er hentet fra både den norske og den globale tekstkulturen og følges av oppgaver som styrker lesekompetansen på flere plan. Elevene vil kunne reflektere over

innhold, virkemidler og forskjellige måter å lese en tekst på. De blir også introdusert for ulike arbeidsmåter knyttet til gjenfortelling, lesestrategiske valg, bildeforståelse og arbeid med muntlige tekster og fremføring.

I leseheftene finner du oppgaver til leseboka på ord- og setningsnivå.

www.gyldendal.no/safari

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 8

23.02.11 10.57


9

Norsk 3–7 Norsk 3–7

Kari Bech, Tor Gunnar Heggem, Kåre Kverndokken og Linn T. Sunne

AGORA 3–7 – et språktorg for elevene Den videre lese- og skriveopplæringen Agora hjelper elevene til å utvikle muntlig og skriftlig språk- og tekstkompetanse, og legger opp til grundig og inspirerende språkarbeid på ord-, setnings- og tekstnivå. Hovedsjangrene fortelling, dikt og saktekster blir utførlig behandlet på hvert årstrinn, med tydelige språklige modeller. Spennende illustrasjoner og moderne design gir et godt utgangspunkt for samtaler, tolkinger og egen tekstskaping. Språkbøkene legger til rette for tilpasset opplæring ved å skape språklige rom der elevene kan løse oppgaver på sitt nivå.

Agora Øvehefte er en bearbeidet versjon av Agora Øvebok og tenkt brukt som et engangshefte i A4-format. Oppgavene er på ett nivå, enklere i formen og tilrettelagt for at elevene skal kunne skrive og gjøre oppgaver direkte i heftet. Øveheftet følger øveboka oppslag for oppslag, noe som gjør det enkelt å bruke disse to versjonene parallelt i undervisningen sammen med Agora Språkbok.

Nyhet! Kari Bech

 s

Tor Gunnar Hegge m

s

Kåre Kvernd okken

Øvehefte

Kari Bech

 s

Tor Gunnar Heggem

s

Kåre Kvernd okken 0145- (14$#

40'64+ 0 00'6

Øvehefte

0145- (14$#

40'64+ 00'6

www.gyldendal.no/agora

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 9

23.02.11 10.57


10

Matematikk 1–4

Ny utgave

seth ar Al nås Bjørn in Ar hrist rd Ann-C kegaa r i K ik nd Henr a l e s Røs Mona VE 2. UTGA

GRUN

NBO

K

r at ikk fo Mat em rinne t barnet

3 1+

=

Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland

MULTI 1–4 – ny utgave med bedre progresjon Multi i ny utgave I tråd med tilbakemeldinger fra multibrukerne har vi nå revidert Multi 1–4. Den nye utgaven gir en jevnere og bedre progresjon i arbeidet med tall og regning de første årene. På 1. trinn har vi lagt inn mer arbeid med • tallene opp til 10 • telling og tallforståelse opp til 20 • utvikling av faktakunnskap og enkle regnestrategier • addisjon og subtraksjon • aktiviteter utenfor elevbøkene. Disse er beskrevet i en fyldigere Lærerens bok.

Elevene får med dette bedre tid til å utvikle grunnleggende tallforståelse og regneferdigheter. Sidetallet er øket fra 96 til 144 sider, fordelt på to grunnbøker.

samtale og diskusjon. Nytt er at vi nå enkelte steder legger inn tips til hvordan lærer kan fremheve og hjelpe elevene å bli klar over læringsstrategier som er spesifikke for matematikkopplæringen.

På 2., 3. og 4.-trinn blir det • mer systematisk oppbygging av tallforståelsen • jevnere progresjon i arbeidet med to- og tresifrede tall • mer vektlegging av faktakunnskap og regnestrategier • flere problemløsingsoppgaver I Lærerens bok finnes nå enda flere forslag til aktiviteter utenfor elevboka, utfordringer og enda flere tips til spørsmål som kan brukes til å få i gang matematisk

www.gyldendal.no/multi

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 10

23.02.11 10.57


11

Matematikk 1–7 Matematikk 1–7

Multi Smarte tavler

Multi Smarte Tavler er tilpasset ny utgave av bøkene

Multi Nettoppgaver

MULTI 1–4 Smarte tavler og nettoppgaver – nyskapende verktøy i matematikkundervisningen Multi 1–4 Smarte Tavler Smarte tavler skaper nye og spennende muligheter for matematikkundervisningen! Multis grunnbøker aktiviseres ved at sider fra boka hentes opp på tavla. Dette gir en unik mulighet for bruk av matematisk samtale i undervisningen.

Multi 1–4 Nettoppgaver Helt nye oppgaver lanseres til skolestart 2011. Det nye nettstedet har tre oppgaver på tre nivåer til hvert kapittel i bøkene. Dette gir lærer god hjelp til tilpasset opplæring. Oppgavene er laget først og fremst for mengdetrening og oppgavene er derfor generiske. Dette gir elevene nye utfordringer hver gang de går inn på nettstedet.

Lærer kan gjennomgå og konkretisere begreper, eksempler og oppgaver ved å benytte ulike Hver oppgave og hvert nivå har interaktive matematiske verksin egen URL. Det er derfor en tøy. enkel sak for læreren å legge inn lenke til ulike oppgaver og I den reviderte utgaven av Multi nivåer i læringsplattformen. 1–4 Smarte tavler er alle sidene Nettoppgavene til Multi 1 og 2 i grunnbøkene lagt inn. har lydstøtte.

www.gyldendal.no/multi

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 11

23.02.11 10.57


12

Matematikk 5–7

Matematikk

M

5–7

Nyhet!

LSETH "J’RNAR! RDBERG 'UNNAR.O seland Mona Røs

5a Multi

PA R A LLE

LLBOK

5a PAR ALL ELL BO K Alseth Nordberg Røsseland Oslo

Røros

Nedbør i mm 100 80 60 40 20 0

januar

februar

mars

april

mai

Matematik k

juni

et for barnetrinn

Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland

MULTI 5–7 – nye parallellbøker gir bedre mulighet for tilpasset opplæring Multi 5–7 har samme metodikk og solide og tydelige struktur som Multi 1–4. Dette sikrer en god overgang mellom trinnene. Multi gir lærer konkrete tips til hvordan lærestoffet kan tilpasses hver enkelt elev.

Multi har • Grunnbok som er delt i kapitler med faglige overskrifter • Oppgavebok som er organisert tematisk med samme kapitler som grunnbøkene. • Parallellbok

Multi gir også forslag til arbeidsmåter som oppgaveløsing, spill, problemløsing og praktiske aktiviteter. Lærer får dermed stort spillerom til å bruke verket slik det passer i sin undervisningsform. Multi holder fokus over en lengre periode fordi de faglige emnene er samlet i større bolker. Dette gjør at hvert tema blir grundigere behandlet.

• Multi Lærerens bok som er lærerens nøkkelverktøy. Den følger grunnboka side for side. • Kopiperm 5–7

Multi 5–7 Parallellbøker Parallellbøkene er bearbeidede utgaver av Multis grunnbøker, og er tilpasset ved at de vanskeligste oppgavene enten er fjernet eller forenklet. Det er i tillegg lagt inn flere forklaringer og illustrasjoner. Parallellbøkene følger grunnbøkene oppslag for oppslag og lærer har dermed muligheten til å undervise klassen samlet.

• Fasit Formatet på parallellbøkene er A4 og oppgavene er tilrettelagt slik at elevene kan skrive i bøkene. Dette gir blant annet elever med skrivevansker bedre muligheter til å følge matematikkopplæringen.

www.gyldendal.no/multi

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 12

23.02.11 10.57


13

Matematikk 1–7 Matematikk 1–7

Nyhet!

Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås og Gunnar Nordberg

MULTI Grublishefter – engasjerer elevene i problemløsing Grublisheftene er ment å styrke elevenes evne til problemløsing. De består av kopioriginaler med en kort veiledning til hver original. Oppgavene kan også brukes for å gi bedre tilpasset opplæring til de flinkeste og raskeste elevene.

Tr inn 1− 2 Emne: Telling, form

er 3D

3D -pu sle sp ill Faglige mål

Forenkling

▪ Kjenne egenskap er ved tredimen sjona

Bildet av det ferdi ge puslespillet kan forstørres samme størrelse opp i som puslespille t blir når det er sammen riktig. Elevenes oppgave satt vil i så fall bli å riktig brikke til finnee riktig sted ved å legge oppå.

le figurer

Utstyr Saks, lim og et tegneark

3D -pu sle sp ill Kli pp ut bri kke ne ne de nfo r og set t de m sam me n til de tte bil de t.

Ko pio rig ina l

13

Mer utfordring

Introduksjon

Elevene får bare utdelt puslespillb rikkene og skal finne ut hvilket selv bilde En annen mulighet de kan danne. er å lage et pusle en linjal eller en spill ved å kopi tegnet tallinje ere med tallene fra Klipp den så i 0 til 20. biter som eleve ne skal sette samm en.

I denne oppgaven skal elevene klipp bitene til pusle e ut de forskjellig spillet og sette e dem sammen til slik tegningen et bilde på kopioriginalen viser.

Løsningsforsla g

2 12 6

9 5 1

Lærerside som forklarer hva som skal gjøres, hva de faglige målene er, hvordan grublisene kan gjøres enklere eller mer utfordrende, samt fasit.

3

7

1

4

7

10

10

11

2

5

8

11

8

4

3

6

9

12

36

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 13

Multi Kopiperm 1−4 Grubliser © Gyldendal Nors k Forlag AS

Kopioriginaler fra alle områdene av matematikkfaget på disse trinnene

Multi Kopiperm 1−4 Grubliser © Gyldendal Nors k Forlag AS

37

23.02.11 10.57


14

Matematikk 1–7

d Mon a Røss elan Kirk egaa rd • th • Henr ik Bjør nar Alse

,?4 0#4 .5'

6* ˜ '04 +-

2

10 # ?55 '.#0

& ,?4 0#4 .5'

Ă˜VE

 ´ ´i

3 – 14 side 17 – 29,?4 0#4 .5'

6* 

& ,?4 0#4 .5'

6* 

I

´i

 

´i

,?4 0#4 .5'

 

14& $'4) ˜

10 # ?55 '.#0

&

K ´!

´i

  ´!

  h EH  5+&'   G

#.8 Ă?452 4?8' h GN   5+&'  EI

'.Ă? 4524 ?8'

 #80U

!

#80Uh EE  5+&'   G

#.8 Ă?452 4?8' h FL   5+&'  EI

'. Ă?452 4?8'6* ˜ 700 #4

 

h EG  5+&'   G

#.8 Ă?452 4?8' h FM   5+&'  EK

'.Ă? 4524 ?8'

# ?55 '.#0 &

  EG 5 +&'   G h  5+&'

#.8 Ă?452 4?8' h FK   5+&'  EK

'.Ă? 4524 ?8'

&

J

 10 # ?55 '.#0

#80U ´!

$'4) ˜ 10$'4) ˜ ˜ 700 #4 14&

Navn:

700 #4 14&

 ´ ´i

10 # ?55 '.#0

+4- ')## 4& ˜

H !

  EG 5 + &'  G h  5+&'

#.8 Ă?452 4?8' h FL   5+&'  EK

'.Ă? 4524 ?8'

INN HOL D side

$'4) ˜ ˜ 700 #4 14&

6* ˜ '04 +-

G

SPR OG HELÅR HALVÅRS—

Halv ürsp røve Helü rspr øve

+4- ')## 4& ˜#80U

#80UBjørnar Alseth, Ann-Christin Arnüs, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg og Mona Røsseland

MULTI 1–7 Halvürs- og helürsprøver – kartleggingsprøver som følger elevbøkene Hvert hefte bestür av to prøver, en halvürsprøve og en helürsprøve. Unntaket er 1. trinn som kun bestür av en helürsprøve. Prøvene er ment for kartlegging av hva elevene har lÌrt i løpet av det halvüret som har gütt. Pü Multis lÌrerrom pü nettet finnes en grundig lÌrerveiledning til hver prøve. Denne veiledningen presiserer hvilke mül som testes i de ulike oppgavene, den gir tips til hvordan prøvene skal gjennomføres og ikke minst inneholder den fasit til alle oppgavene. Du finner ogsü Veiledning til etterarbeid, til hver prøve.

14 En contain er er 6 m lang , 2,5 m bred a Hvor stor t og 2 m høy. er volumet av containeren ? 16 Amalie sovn er en kveld kl. 22.48. Hun vük Hvor lenge har ner neste mor gen kl. 07.15. hun sovet?

b Hvor man ge slike con tainere mĂĽ vi for ĂĽ kunne ha frakte 100 kub ikkmeter?

17 Hvor stor del er farget? a b c

15 I Trondhe im sto sola en dag opp kl. 07.3 0 og gikk ned Hvor lenge var kl. 16.45. sola oppe den ne dagen?

18 Her er 18 elever. 1 av dem gĂĽr i 6. 3 klasse. a Hvor man ge gĂĽr i 6. klas se? 4 9 av elevene spiller fotb all. b Hvor man ge spiller fotb all?

19 Hvor mye er a

Prøvene selges i pakker à  15 stykk.

1 3 av 21?

b

2 8 av 48?

c

4 5 av 35?

20

Helü rsprø ve

21

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 14

23.02.11 10.57


15

Natur- og samfunnsfag 1–4 Natur- og samfunnsfag 1–4

Dagny Holm, Inger Kristine Jensen, Marit Johnsrud, Guri Langholm, Ingrid Spilde, Berit Bungum, Anne-Elisabeth Utklev, Elisabeth Buer, Arnfinn Christensen og Ole Røsholdt

GAIA 1–4 Natur- og samfunnsfag – verden er et fantastisk sted! Gaia 1–4 er et læreverk med en rekke aktiviteter og engasjerende innfallsvinkler til fagstoffet. Med Gaia får du et verktøy som motiverer til nysgjerrighet og læring.

oversikt over innholdet i hvert kapittel.

oppgaver, arbeidsark og konkrete forslag til arbeid med grunnleggende ferdigheter.

Gaia Start er en kombinert læreog arbeidsbok. Fra 2. trinn er det elevbøker med tilhørende arbeidsbøker. I arbeidsbøkene kan elevene arbeide individuelt og uten behov for ekstra utstyr. På 3. og 4. trinn er tekstene differensiert på to nivåer.

Det er utviklet en tidslinje til samfunnsfagdelen av Gaia. Den er laget i plast og er 4,20 meter lang og 0,50 meter høy. Linjen starter ca. 4000 år f.Kr. og går opp til våre dager. Linjen inneholder ti historiske markeringer. Det er god plass til å henge opp egne Lærerveiledningene gir tips til opp- markeringer også. start av emner, flere aktiviteter og

Hvert kapittel i Gaia 2–4 starter med en dobbeltsidig tegning som stimulerer nysgjerrigheten og gir mulighet til læring gjennom samtale og diskusjon. Sammen med bilder, bildetekster og overskrifter, gir dette elevene en god

Gaia Tidslinje (4,20 x 0,50 meter): VERDEN

TIDS LINJE

UTENFOR NORGE

Pyramider i Egypt c a . 2 7 0 0 – 1 6 0 0 f . K r. Pyramider i Egypt c a . 2 7 0 0 – 1 6 0 0 f . K r.

4000

f . K r. 3 9 0 0

3800

3700

3600

3500

f . K r.

3400

3300

3200

Bergbilder c a . 1 0 0 0 0 – 5 0 0 f . K r.

NORGE

3100

3000

f . K r.

2900

2800

2700

2700

2600

2500

f . K r.

2600

2400

2300

Ziggurater i Mesopotamia c a . 2 2 0 0 – 6 0 0 f . K r. 2200

2500

A rd e n t a s i b r u k c a . 2 3 0 0 f . K r.

2100

f . K r.

2000

VERDEN

S AMFUNNS FAG

UTENFOR NORGE

O ly m p i s ke l e ke r i H e l l a s c a . 8 0 0 f . K r. – 4 0 0 e . K r. f . K r. 1 9 0 0

1800

1700

1600

1500

f . K r. 1 4 0 0

1300

1200

1100

1000

f . K r.

900

800

700

Muhammed drar fra Mekka til Medina i år 622

Je s u f ø d s e l ca. år 1 600

500

f . K r.

400

300

200

100

100

200

300

400

500

600

700

C o l u m b u s ko m m e r t i l A m e r i k a (1492) 800

900

Steinalder

i Norge fram til ca. 1800 f.Kr.

1100

1200

1300

1400

Svartedauden (1349)

Vikingtid ISBN 978-82-05-36465-3

1000

24

Bronsealder

i Norge fram til ca. 500 f.Kr.

Jernalder

i Norge fram til ca. 1050

1500

1600

1700

1800

1900

2000

NORGE

ca. 790–1050

Middelalder

i Norge fram til ca. 1500

www.gyldendal.no/gaia

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 15

23.02.11 10.57


16

Naturfag 5–7

Naturfag 5–7

Ingrid Spilde, Arnfinn Christensen og Berit Bungum

GAIA 5–7 Naturfag – få innsikt i en fantastisk verden! I Gaia 5–7 Naturfag oppfordres elevene til å se verden med nye øyne. Spennende innfallsvinkler og finurlige spørsmål inviterer til nysgjerrighet og undring, mens tekst og bilder tilbyr innsikt i verden rundt oss. Elevene får et møte med ekte forskermetoder, og får selv prøve seg som forskerspirer. Hvert kapittel starter med en dobbeltsidig tegning som stimulerer nysgjerrigheten og gir mulighet til læring gjennom samtale og diskusjon. Sammen med bilder, bildetekster og overskrifter gir dette elevene en god oversikt over innholdet i hvert kapittel.

Til hvert kapittel er det utarbeidet en del faktaspørsmål med entydige fasitsvar. Disse er fine å bruke til spill og quiz. Til hver elevbok hører det en arbeidsbok med varierte oppgaver. Elevene kan arbeide individuelt og uten behov for ekstrautstyr.

Gaia 5–7 Naturfag har også • tekster i ulike vanskegrader som egner seg godt til differensiert og variert undervisning • rikt illustrerte oppslag som underbygger teksten og skaper nysgjerrighet

• mange konkrete forslag til Lærerveiledningene gir tips til undervisningsopplegg oppstart av emner, flere aktiviteter • enkle og konkrete forslag til og oppgaver, arbeidsark og aktiviteter både i elevbøkene konkrete forslag til arbeid med og i veiledningene grunnleggende ferdigheter.

www.gyldendal.no/gaia

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 16

23.02.11 10.57


17

Samfunnsfag 5–7 Samfunnsfag 5–7

Dagny Holm, Anne-Elisabeth Utklev, Ole Røsholdt og Jens Fredrik Nystad

GAIA 5–7 Samfunnsfag – se verden med nye øyne! Gaia 5–7 Samfunnsfag er et læreverk med en rekke aktiviteter og engasjerende innfallsvinkler til fagstoffet. Med Gaia får du et verktøy som motiverer til nysgjerrighet og læring. Læreverket gir rik anledning til å diskutere og fundere over verden og hvor fantastisk den er.

måter og nivåer. Til hvert kapittel er det utarbeidet en del faktaspørsmål med entydige fasitsvar. Disse er fine å bruke til spill og quiz.

forslag til arbeid med grunnleggende ferdigheter. Det er utviklet en tidslinje til Gaia. Den er laget i plast og er 4,20 meter lang og 0,50 meter høy. Linjen starter ca. 4000 år f.Kr. og går opp til våre dager. Linjen inneholder ti historiske markeringer. Det er god plass til å henge opp egne markeringer også.

Til hver elevbok hører det en arbeidsbok med varierte oppgaver. Elevene kan arbeide individuelt og uten behov for ekstrautstyr.

Oppgavene i Gaia er mange og varierte, og tar hensyn til ulike Lærerveiledningene gir tips til opplæringsstiler. Mange av oppgavene start av emner, flere aktiviteter og er åpne og kan løses på ulike oppgaver, arbeidsark og konkrete

Gaia Tidslinje (4,20 x 0,50 meter): VERDEN

TIDS LINJE

UTENFOR NORGE

Pyramider i Egypt c a . 2 7 0 0 – 1 6 0 0 f . K r. Pyramider i Egypt c a . 2 7 0 0 – 1 6 0 0 f . K r.

4000

f . K r. 3 9 0 0

3800

3700

3600

3500

f . K r.

3400

3300

3200

Bergbilder c a . 1 0 0 0 0 – 5 0 0 f . K r.

NORGE

3100

3000

f . K r.

2900

2800

2700

2700

2600

2500

f . K r.

2600

2400

2300

Ziggurater i Mesopotamia c a . 2 2 0 0 – 6 0 0 f . K r. 2200

2500

A rd e n t a s i b r u k c a . 2 3 0 0 f . K r.

2100

f . K r.

2000

VERDEN

S AMFUNNS FAG

UTENFOR NORGE

1800

1700

1600

1500

f . K r. 1 4 0 0

1300

1200

1100

1000

f . K r.

900

800

700

Muhammed drar fra Mekka til Medina i år 622

Je s u f ø d s e l ca. år 1

O ly m p i s ke l e ke r i H e l l a s c a . 8 0 0 f . K r. – 4 0 0 e . K r. f . K r. 1 9 0 0

600

500

f . K r.

400

300

200

100

100

200

300

400

500

600

700

C o l u m b u s ko m m e r t i l A m e r i k a (1492) 800

900

Steinalder

i Norge fram til ca. 1800 f.Kr.

1100

1200

1300

1400

Svartedauden (1349)

Vikingtid ISBN 978-82-05-36465-3

1000

24

Bronsealder

i Norge fram til ca. 500 f.Kr.

Jernalder

i Norge fram til ca. 1050

1500

1600

1700

1800

1900

2000

NORGE

ca. 790–1050

Middelalder

i Norge fram til ca. 1500

www.gyldendal.no/gaia

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 17

23.02.11 10.57


18

RLE 1–7

RLE 1–7

Elen Egeland, Anne Grete Ingebretsen Husan, Kjerstin C.D. Jacobsen og Ariane Schjelderup

VIVO 1–4 – fleksibelt, praktisk og levende Vivo 1–4 består av flertrinnsbøker som gir stor fleksibilitet i undervisningen og som enkelt kan tilpasses ulike lokale læreplaner. Det er én fellesbok for 1.–2. trinn og én fellesbok for 3.–4. trinn. inn. Flertrinnsbøkene gir mange fordeler. Stoffet er hele tiden tilgjengelig for repetisjon, og det er lett å få oversikt. Bøkene egner seg også svært godt for differensiering og fådelte klasser.

Se og en gullkølle. en lotusblomst ninstoff» for betyd under «Bakgrunns gen av disse. er et Lotusblomsten • Foto side 163: mi, Laksh nen for gudin viktig symbol med. gift som Vishnu er

nu Guden Vish

ALE FILOSOFISK SAMT emonoteisme/polyt • Samtale om llene/likhetene isme: Hva er forskje Gud Vishnu og den mellom guden Del dom og islam? som tilbes i kristen skriver siden ene tavla i to. På den bare ler» ved å tro på dere opp «forde skriver dere andre den på én gud, . å tro på flere guder «fordeler» ved er Er det noen fordel Sammenlign. ikke å tro på noen forbundet med tatt? gud i det hele meg «Inni Vishnu sier: • Refleksjon: er selv.» Hvordan kan du … se deg du inni inni Vishnu? Er det mulig å se inni deg, eller Vishnu, er Vishnu du ? Hva ser du hvis ingen av delene

Mål

etter 4. trinn Kunnskapsløftet skal ringen er at eleven Mål for opplæ ismens om en av hindu kunne fortelle ner. guder og gudin i Vivo 3–4 Konkrete mål Elevene skal kunne Vishnu • fortelle om guden ismen har mange • lære at hindu guder

Utstyr

Til hver grunnbok er det arbeidsbok, lærerens bok, kopiperm og cd.

g/maling av lotus• A3-ark til tegnin blomst pensler • Vannfarger og forskjellige farger • Silkepapir i • Lim sbok • Eventuelt arbeid

Bearbeidin Presentasj

on av tema

for evner ien om Vishnu kap og hvilke • Fortell histor et symbol på kunns som stof f en lotusblomst elevene. bevisstheten har, Vishnu og lt og fruktbarhet, samtalen mellom antar mange skikke • Dramatiser symboliserer renhe Vishnu (den som urlyden te står for «om», ismens viktigs og Brahma. en konkylie som blåguden ser) er en av hindu det om det e Når når for eleven oppsto av. forteller at • Fortell mer som skapelsen guder. Hinduismen , betyr det at runnsstoff». lie i et tempel, g problem i verden Vishnu. Se «Bakg ses i en konky oppstår et alvorli form av i jorda på Vishnu er til stede. stiger Vishnu ned Det kan elen Vaikuntha. lser, avatarer. Vishnu bor i himm forskjellige skikke a, som er eser ørnen Garud i dyre- eller menn Ridedyret hans være som en helt å elen og sola. Vishnu ene kommer for et symbol for himm t keskikkelse. Avatar es han er nært knytte i verden. Det fortell har også en slange og gjøre noe godt to a har tusen hoder igninger, der de til: Shesha. Shesh oftest om ti nedst I periolige. a. det uende og Krishn er et symbol for viktigste er Rama ligger ene opprettå igning for ret nedst dene mellom Vishnu har ansva er gang på sengen som Ved verdens under Vishnu og hviler holde verden. på ava, og som flyter ned som sin siste slangen Shesh kommer Vishnu . Da tiende nedstigning urvannene. atar. Det er den form, i sin opprinnelige er han tilbake ger hvit hest, og ødeleg ridende på en den, er å gjenskape verden for derett på nytt. bygge den opp ofte med fire Vishnu fremstilles and i hver hånd. gjenst en armer og med besom symboliserer Det er en diskos lle som er sola, en gullkø visstheten og

Bakgrunns

Lærerens bok følger grunnboka side for side

162

ned av Vishnu. Skriv • Studer bildet ting? dere forskjellige det du ser. Ser dre det dere ser. Forklar for hveran t. Still stykke til ål • Lag spørsm e de andre eleven spørsmålene til

RE ARBEID AKTIVITETER/VIDE ål. og svar på spørsm • Les teksten riv lomsten, eller • Tegn/mal lotusb apir. La bladene bladene i silkep du og velg farger dekke hele arket, e lysend en te. Ha synes er de vakres gul bakgrunn.

i klassen. stykket. pplysninger om • Skriv faktao figurer/ til Vishnu ser vi • På kroppen symboliserer univer tegninger som dem. av noen sets krefter. Tegn gene tegnin hva re Kan du forkla forestiller? ILLUSTRASJONER uni162: Vishnu som • Maleriet side ven1800-tallet. Det verset. Malt på og symboliserer stre øyet er mørkt øyet er lyst høyre det natten, mens . Solen komdagen liserer og symbo len en hans, og kjorte mer ut av munn er til En regnbue komm er av flammer. e hans, og håret syne over hoften ne I de fire hende består av skyer. lie, konky en , diskos holder han en DEL A: FORTELLING

ER FRA HINDU

ISMEN

163

HINDUISMEN

–4 s bok Vivo 3 Fra Læreren

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 18

g av tema

SAMTALE an de tror beskrive hvord • La elevene av som vokste ut lotusblomsten så ut. Vishnus navle, du beskrive «en • Hvordan vil himmelsk duft»? sa: en om det Vishnu • Snakk samm .» du se hele verden «Inni meg kan hva deg han sa det, Hvis det var til da? se, ville du at tenker du e at mennesken dere tenker • Hva til? hjelp av Vishnu kunne trenge mange av Vishnu. Hvor • Se på bildet en malt på kropp figurer finner du ser hva er? hans, som du

ser inni deg selv? et svar Be elevene skrive • «Filosofen»: sine. i skrivebøkene på spørsmålet en i én setning. Ta Svaret bør være opp sitt svar. Gi leser alle runde hvor ut oppgave å plukke hver av dem i er best. Ta en det svaret de synes t de forteller hvilke runde hvor de hva en samtale om likte best. Ha . andre enn svar bedre som gjør noen

www.gyldendal.no/vivo www gyldendal no/vivo

23.02.11 13.54


19

RLE 1–7 RLE 1–7

Etikk og filosofi E

6

Fra Vivo grunnbok 5–7

John Harald Bondevik, Anne Borgersen og Ariane Schjelderup

VIVO 5–7 – fleksibelt, praktisk og levende Vivo 5–7 er flertrinnsbøker som lett kan tilpasses lokale ürsplaner. Bøkene har en tydelig struktur og er lette ü bruke over tre trinn. LÌrerens bok foreslür ulike ürsplaner og følger grunnboka side for side. Emnene i faget blir gjennomgütt pü en oversiktlig müte. Hvert kapittel i grunnboka er delt i tre deler. Delene kan fordeles pü tre trinn eller jobbes med under ett. Sprüket er enkelt og det stür ordforklaringer i margen. Overskriftene og bildetekstene er egnet til førlesing. Det varierte bildeutvalget gir økt kunnskap og inspirasjon. Noe av fortellingsstoffet er lagt til en egen fortellingsbok (se neste side).

Et ÂŤavisoppslagÂť i hvert kapittel − autentiske intervjuer med barn fra hver religion

nnbok 5–7 Fra Vivo gru

VIVO MAGASIN

STUPA

en bygning til Âœ En stupa er a. minne om Buddh del av stupaen Âœ Hver eneste as lĂŚre. forteller om Buddh er stupaen, studer Âœ Den som ismen. Og studerer buddh er buddhisden som studer selv. seg er men, studer

NLIG VÆRE VEN PRĂ˜VER Ă…

VIVO MAGASIN

NR. 7

Tegningen r. For fred. Oslo, han et gevÌ ndal utenfor mel, tegnet var 7 ür gam paen pü Bjør tiske fredsstu Da Arvind (11) r den buddhis ligger unde vüpen. ekte med sammen

Av John Harald

Bondevik

NR. 7

ikkende, Denne kaffedr munken stür pü mobilpratende r at ting ikke er alteret og fortelle som mange tror. ssü høytidelige

Fredsstupaen l pĂĽ Bjørnda 2005. Âœ sto ferdig i minne om at Âœ ble bygd til k fredsDalai Lama motto prisen i 1989. høy. Âœ er 11 meter 8000 miniatyrstuÂœ inneholder fylt med et paer, hver av dem . hĂĽndskrevet mantra 300–400 kilo Âœ inneholder papir med sammenrullet er og hĂĽndskrevne mantra bønner.

HOYVLHU/DPD O UHU GXRPGHJV nODVLQQHWIDOOH &KDQJFKXE ²'HWKDQGOHURP DUN²$NNXUDW G WLOURVLHUSDSSD0 VSHVLHOW IRUKRO VHWHYDQQ6WnU $UYLQG KDU HW VRPHWJODVVJUXP NODUW DQQHW NHPLQVWWLOGHW EOLUY WLOVWXSDHQ 2JLN GHWVWLOOHHQVWXQG )RUGDGHQEOH r VRPHUunderGHQ GH DYVHJVHOY YDU$UYLQGWLOVWH L nSQHW QHW RJKDGGHWHJ WVWnUHWPDQWUD 'DYDUKDQVMXnU ,WDNHWRYHUVNDSH HQEOHODJWQHGL XGGKLVWHQH NDQ HWJHY U7HJQLQJ 'HWHUQRHQRUGE HWVDPPHQPHG LWHUHU²-HJVLHU HWURPXQGHUJXOY DJW EUXNHQnUGHPHG XPªRPRJRP 9nSQHQHEOHJUDYO ŠRPPDQLSDGPHK U HNWHYnSHQ HVNXOOHEUXNHV KXQGUH JDQJH IRUnYLVHDWGHLNN LJMHQ ² PHU HQQ JHU UHQVWXSD HQJDQ UN1R SDHQSn%M¥UQGDOH IRUNODUHUSDSSD0D UHJDQJHU )RUVWX YLQG JDQG IRU$U QQLVH VLHUKDQGHWL HUH IRUIUHG2J ² -HJ YLO PHGLW H VWHPP PHG ¥UUHVLHU$UYLQG PHUQnUMHJEOLUVW 9LYR IDPLOLHQ RJ 1nU $UYLQG NYHGEXGGKLVW PDJDVLQHUSnEHV¥ GDO NRPPHU VHQWHUHW Sn %M¥UQ IRUnKLOVH+DQ /DPD&KDQJFKXE HQ VWXSD UXQGW JnUI¥UVWHQUXQGH DHQHUQHVWHQVRP ² c JnUXQGWVWXS nEHHQE¥QQ

Arvind (11) foran

adme hum pü mani padme mantraet om Pü TT-skjorta stür pü Bjørndal i Oslo. fredsstupaen

Vivo magasin

294

GDO L 2VOR HU Sn %MÂĄUQGDO 6WXSDHQ Sn WLO OHJJH PHUNH XPXOLJ n LNNH QGH KÂĄ\ RJ VNLQQH (OOHYH PHWHU V\QOLJ PHOORP KYLW HU GHQ JRGW

sk. tib tibetan

RIWH HUHU LNNH Vn $UYLQG PHGLW Sn $ OLWW RIWHUH RJ NLNNHU ERUW KDQV JMÂĄU GHW ) VPLOHU$UYLQG VWHU )DUHQ JMHUQHIRUDQ URJERUL)HWVXQG OLOOHEURU %UDJH  RJ OLOOHVÂĄ ² 'DVHWWHUKDQVHJ 'HW $UYLQGHUHOOHYHn RJ HWYLKDUKMHPPH +DQ HU QRUVN DVNDS WUÂĄP  EXGGK /LOOHV <OYD YHG UY UWEXGGKLVW EXGGKLVW²-HJKD KDQ WLO 9LYR VLHU HU EOL HQ EXGGKD ² 0nOHW HU n KHOH OLYHW IRUWHOO KHOW KDQ YHW LNNH $UYLQG PHQ PDJDVLQ OLGHW²0HQMHJ NDQE DQKDQ ist? KYRUG LWHUWH2JQRHQ t for en buddh YHWDW%XGGKDPHG HU â&#x20AC;&#x201C; Hva er viktigs UHYHQQOLJ2JVn VLHUDWWUHHWKDQPHGLWHUWHXQG ²-HJSUÂĄYHUnY  UDQJOH0HQGHW IRUWVDWWĂ&#x20AC;QV SUÂĄYHUMHJnLNNHN WR VPnVÂĄVNHQ HU YDQVNHOLJ PHG MĂĽl

VIVO MAGASIN

6783$

,* Â?5(9(11/ 35Â&#x2018;9(5c9

VIVO MAGASIN

NR. 7

QJHQ Bondevik U)RUIUHG7HJQL2VOR JQHWKDQHWJHYÂ O XWHQIRU UnUJDPPHOWH SDHQ Sn %MÂĄUQGD 'D$UYLQG YD EXGGKLVWLVNH IUHGVVWX GHQ OLJJHU XQGHU HYnSHQ VDPPHQPHGHNW

Av John Harald

t etter 7. trinn Kunnskapsløfte ngen er at eleven MĂĽl for opplĂŚri skal kunne buddhisme, buddhis â&#x20AC;˘ samtale om og etikk (â&#x20AC;Ś) tisk livstolkning

en bygning til â&#x20AC;˘ En stupa er minne om Buddha. del av stupaen â&#x20AC;˘ Hver eneste lĂŚre. forteller om Buddhas

)UHGVVWXSDHQ Sn%MÂĄUQGDO 2005. â&#x20AC;˘ sto ferdig i minne om at â&#x20AC;˘ ble bygd til fredsDalai Lama mottok prisen i 1989. høy. â&#x20AC;˘ er 11 meter 8000 miniatyrstuâ&#x20AC;˘ inneholder fylt med et paer, hver av dem hĂĽndskrevet mantra. 300â&#x20AC;&#x201C;400 kilo â&#x20AC;˘ inneholder papir med sammenrullet og hĂĽndskrevne mantraer bønner.

Kommentarene i LÌrerens bok følger samme sidetall som i grunnboka

Arvind (11) foran

fredsstupaen

pü Bjørndal i Oslo.

PĂĽ T-skjorta stĂĽr

mantraet ÂŤom

mani padme humÂť

Filosofisk

pü og kikker bort smiler Arvind (9) og lillesøster lillebror Brage Ylva (6).

(t.h.) (t.v.) og Arvind Lama Changchub er under i stupaen. Det mediterer inne tegning ligger. gulvet her at Arvinds

av symboler og Stupaer er fulle â&#x20AC;&#x201C; LĂŚrer du om buddhistiske tanker. buddhismen. du om stupaen, lĂŚrer , om buddhismen Og lĂŚrer du

samtale

for en spesielt viktig â&#x20AC;˘ Hvorfor er det vennlig og ikke buddhist ĂĽ vĂŚre viktig dette vĂŚre like krangle? Burde er buddhister? for dem som ikke viktig for andre mindre er dette Hvis for buddhister, mennesker enn

i Oslo er Stupaen pü Bjørndal til. Elleve merke umulig ü ikke legge hvit er den meter høy og skinnende bolighusene og godt synlig mellom den norske naturen.

pĂĽ tibetansk.

ikke sĂĽ ofte. Arvind mediterer det litt oftere. Faren hans gjør seg gjerne foran â&#x20AC;&#x201C; Da setter han Det vi har hjemme. buddhaskapet gur med en stor Buddha-ďŹ sier er grønt, Arvind. Inni skapet bli en buddha, â&#x20AC;&#x201C; MĂĽlet er ĂĽ helt inni, fortellerďŹ&#x201A;ere mindre ďŹ gurer han vet ikke Arvind, men jeg er det ogsĂĽ e lĂŚrere. bli det. â&#x20AC;&#x201C; Men av buddhistisk hvordan han kan noen og bilder hans mediterer, mediterte. Og for en buddhist? pappaen viktigst Buddha at er NĂĽr pust. â&#x20AC;&#x201C; Hva sĂĽ vet mediterte under, tenker han først pĂĽ sin egen vĂŚre vennlig. Og sier at treet han â&#x20AC;&#x201C; Jeg prøver ĂĽ krangle. Men det fortsatt ďŹ ns. prøver jeg ĂĽ ikke to smĂĽsøsken, med er vanskelig

ĂĽr og bor i Fetsund Arvind er elleve og Han er norsk ved Lillestrøm. har vĂŚrt buddhist buddhist. â&#x20AC;&#x201C; Jeg han til Vivo hele livet, forteller magasin.

er et Den neste formen hav og pĂĽ vann. ilden, og lagt i forrepresenterer kroppen hans slags spir som den kremerte form siden vi en skĂĽlliknende rundt i India, og helt øverst ser skjellige stupaer stupaer til elementet luft. det blitt bygd som representerer den gang har Karma Tashi Ling en ďŹ&#x201A;amme, stupaer i ofte ne l det Relikvie pĂĽ Bjørnda I skĂĽlen brenner ing. minne om ham. s buddhistsenter grunnpĂĽ Buddhas oppvĂĽkn er ikke fra Buddha t pĂĽ Bjørndal ble den er et bilde ĂŠn som bygges nĂĽ, er Buddhistsentere k ttempler ďŹ ns det t pĂĽ Lørenskog er en del av tibetans I alle buddhis kropp, men i tempele kan lagt i 1975, og bein bestĂĽr , og buddhister relikvie â&#x20AC;&#x201C; et lite tillegg til stupaen eller ďŹ&#x201A;ere stupaer det gjemt en ekte og l er buddhisme. I et og ofre røkelse stupaen pĂĽ Bjørnda møterom, kontor, . gjøre seremonier fra Buddha. Inni senteret av boliger, har et er for ĂĽ ĂŚre Buddha paer, som hver et bibliotek. Stupaen blomster ved stupaen pĂĽ det 8000 ministu lite tempel og stupaen og tar k stil, og seg. PĂĽ papiret rundt inni tibetans i ogsĂĽ papir Noen gĂĽr sammenrullet bygd som en pagode regnes jonsrom. fra Buddha. De et lite meditas den. stĂĽr mantraer inne i den er det ter tenker b relikvier Mange buddhis Lama Changcu som relikvier. I 2006 mottok dem gjennom . Disse hos R stupaen i stede ASJONE til inn ILLUSTR at Buddha er som skulle settes k som et bilde pĂĽ r fra en tibetans Side 294 statuene av ham relikviene stamme et bilde paen. I det gule stupaen skriftene som i nĂŚrheten av Arvind foran fredsstu kroppen hans, . pĂĽ lĂŚremester. Like det aller e som et bilde nen bor lamaene hytte, som var huset i bakgrun pĂĽ lĂŚren, og stupaen ligger en liten forskjellige Ling buddlĂŚrer. Stupaene ser t i Karma Tashi En lama er en Buddhas sinn. første tempele noen net har av verden, men historie. Samfun ut i ulike deler histsamfunns til stede i en l, i tillegg til alltid er r Bjørnda pĂĽ emente grunnel a. hovedsetet sitt jonsskal ÂŤlesesÂť nedenfr i Ski og et meditas stupa. Stupaen et kurssenter kvadrat et en kube eller Nederst har den himsenter i Oslo. jorda og de ďŹ re som representerer ďŹ ns en og over dette melretningene, Stupa ts oppmed bilde pĂĽ universe elig gravhauger kule, som er et Stupaer var opprinn ble aske fra Buddhas død relikvier. Etter

294

Lama om deg selv, sier falle lĂŚrer du om ĂĽ la sinnet Changchub. â&#x20AC;&#x201C; Det handler Mark. â&#x20AC;&#x201C; Akkurat til ro, sier pappa vann: StĂĽr et spesielt forhold det som et glass grumsetevannet klart Arvind har ikke minst til blir til stupaen. Og ble det stille en stund, den. For da den som er under av seg selv. Arvind til stede. ĂĽpnet i 2005, var stĂĽr et mantra. ĂĽr og hadde tegnet Da var han sju I taket over skapet ned i buddhistene kan et gevĂŚr. Tegningen ble lagt Det er noen ord med â&#x20AC;&#x201C; Jeg sier gulvet sammen bruke nĂĽr de mediterer. om og om et rom under gravlagt ble humÂť, ekte vĂĽpen. VĂĽpneneskulle brukes. ÂŤom mani padme ikke hundre ganger, for ĂĽ vise at de igjen â&#x20AC;&#x201C; mer enn stupa Mark. Noen ganger For stupaen pĂĽ Bjørndal er en forklarer pappa ganger seg, andre Og for Arvind. sier han det inni mer for fred. Jeg vil meditere med stemme. â&#x20AC;&#x201C; sier Arvind. nĂĽr jeg blir større, Vivo familien og NĂĽr Arvind, besøk ved buddhistmagasin er pĂĽ kommer senteret pĂĽ Bjørndal, for ĂĽ hilse. Han Lama Changchub rundt stupaen. gĂĽr først en runde er nesten som â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2026; gĂĽ rundt stupaen ĂĽ be en bønn.

294

Fagstoff

ďŹ nner pĂĽ Internett og â&#x20AC;˘ Elevene søker pĂĽ Bjørndal. ut mer om stupaen de fant. De noterer det lager side 301. Klassen â&#x20AC;˘ Oppgave 7, e. stupategningen en utstilling av presenterer stupaâ&#x20AC;˘ Noen elever for resten av tegningene sine klassen.

NR. 7

, Denne kaffedrikkende stür pü munken mobilpratende at ting ikke er alteret og forteller som mange tror. sü s høytidelige

stupaen, â&#x20AC;˘ Den som studerer . Og studerer buddhismen buddhisden som studerer seg selv. men, studerer

sentrale ritualer â&#x20AC;˘ forklare (â&#x20AC;Ś) og uttrykk fra kunst â&#x20AC;˘ presentere ulike til buddhismen musikk knyttet Forslag til delmĂĽl stupa en skisse av en â&#x20AC;˘ Jeg kan lage den symboliserer. og fortelle hva om stupaen pĂĽ â&#x20AC;˘ Jeg kan fortelle Bjørndal. om hvordan en â&#x20AC;˘ Jeg kan fortelle er. buddhist mediter

LÌrerens bok kommenterer hver grunnbokside og foreslür aktiviteter i de ulike komponentene

etter agg. De løsner â&#x20AC;&#x201C; Her er det bønneďŹ&#x201A; blir spredd utover hvert, og bønnene Arvind. hele verden, sier

det? hvorfor er det lĂŚrer du buddhismen, â&#x20AC;˘ ÂŤLĂŚrer du om dette blir det sagt. Er om deg selvÂť, men mer for buddhis noe som gjelder du religioner? LĂŚrer enn for andre lĂŚrer deg selv nĂĽr du alltid noe om si ĂĽ egentlig vil det noe nytt? Hva vi selv? Hender det lĂŚre noe om seg oss ĂĽ lĂŚre noe om helst vil slippe hvorfor? selv? I tilfelle,

295

til temaet Introduksjon

, gjerne et avisâ&#x20AC;˘ Ta med et magasin om noen vet hvorvedlegg, og spør pleier ĂĽ se ut dan magasinsider med lesing). Snakk (se side VI om denne siden elevene om hvordan tips pĂĽ side VI). kan leses (se fredsav Arvind foran â&#x20AC;˘ Hent bildet , ldendal.no/vivo stupaen fra www.gy om Snakk r. projekto og vis det med pĂĽ bildet. det elevene ser t OM mani padme â&#x20AC;˘ Lytt til mantrae en sammen med hum pĂĽ Vivo-cdklassen.

Ressurser ponenter i andre kom t-

side 100. Buddhis â&#x20AC;˘ Arbeidsbok, tempelet. hum. OM mani padme â&#x20AC;˘ CD2, spor 16. brukt til meditaBuddhistisk mantra 5 og pĂĽ side 294â&#x2C6;&#x2019;29 sjon. Les mer 298â&#x2C6;&#x2019;299. arbeidsark. Stupa. â&#x20AC;˘ Kopiperm,

iteter Flere aktiv

svare pĂĽ lese teksten og â&#x20AC;˘ Be elevene 300. smĂĽl 3â&#x20AC;&#x201C;5, side repetisjonsspør til komme med forslag â&#x20AC;˘ La elevene stĂĽ pĂĽ kser som kan andre faktabo oppslaget. ny overskrift til â&#x20AC;˘ Elevene lager valgte de denne oppslaget. Hvorfor overskriften? om lage en egen avisside â&#x20AC;˘ La elevene av digitale verktøy. stupaer ved hjelp

ET OG DEL C: TEMPEL

KUNSTEN

295

BUDDHISMEN

â&#x20AC;&#x201C;7 s bok Vivo 5 Fra LĂŚreren

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 19

23.02.11 10.57


20

RLE 1–7 Ingressen støtter førlesingen og gir informasjon om tekstene En gang levde det en kvinne som het Kisagota Hun giftet seg mi. med en rik kjøp mann, og til å med var hun svær begynne t lykkelig. Men så hendte det noe ...

«Har du fått tak i sennepsfrøet? » spurte Budd «Nei», sa Kisa ha. gotami og smil te. «Men nå skjø alene om å sørg nner jeg at jeg e. Alt forandrer ikke er seg – det er en kommer til alle, del av livet. Og før eller seinere.» døden Så ble Kisagota mi en av Budd has tilhengere. om livet. Hun ville lære sannheten

A_iW]ejWc_

266

Da den eneste sønnen hennes var ett år, ble han Kisagotami var syk og døde. helt knust. Fra seg av sorg gikk og spurte etter hun fra dør til en medisin som dør levende igjen. kunne gjøre sønn Noen brydde seg en hennes ikke om henne i det ryggen hennes. hele tatt. Andr Men en dag møtt e lo bak e hun en klok henne. mann som synt es synd på «Gå og snakk med Buddha, Kisagotami», sa hjelpe deg.» han. «Kanskje han kan Og Kisagotami gikk til Buddha. Barnet bar hun «Jeg bønnfalle fremdeles i arme r deg, Herre Budd ne sine. ha», sønnen min leve gråt hun. «Hje lp meg å gjøre nde igjen, vær så snill.» «Jeg skal hjelp e deg, Kisagota mi», sa Buddha ulykkelig hun vennlig, for han var. «Men først så hvor må du gå til byen et hus der inge og hente et senn n har dødd.» epsfrø fra Kisagotami skyn dte seg til byen og stanset ved «Jeg må ha et det første huse sennepsfrø», t hun så. sa hun. «Fra et hus der «Jeg er lei for det» ingen har dødd , var svaret. «Du .» kan gjerne få et bestemoren min sennepsfrø. Men døde i fjor.» Overalt hvor hun kom, fikk hun det samme svar henne, men inge et. Alle n kunne. I hver ville hjelpe t eneste hus var Om kvelden gikk det noen som hun tilbake til hadde dødd. Buddha.

Fortellingene inneholder også faktabokser og ordforklaringer

BU BUDD UDDHISME HISME

BUDDHISME

267

John Harald Bondevik, Anne Borgersen og Ariane Schjelderup

VIVO 5–7 Fortellingsbok – Opplevelse gjennom tekst og bilder Vivo Fortellingsbok Julen er viktig for mange men nesker i Norge. For noen komm er høytidsstemn ingen først når juleevangeliet de hører bli lest i kirken eller i hjemmet. vismennene og Historien om om kong Hero des som ville lure fortelle ham om dem til å Jesus, er også en spennende Her får du deler forte lling. av historien som tegneserie. Men først – julee vangeliet.

Fortellingsboka er et viktig supplement til grunnboka 5–7, men kan også fungere som høytlesning på 1.–4. trinn, eller uavhengig av læreverket Vivo. Boka inneholder sentralt fortellingsstoff fra ulike religioner og livssyn, og utdyper og levendegjør stoffet i grunnboka. Fortellingene er illustrert med tegninger eller fotografier som er med på å aktualisere temaet. Til hver fortelling er det en ingress som setter teksten i en sammenheng. Ordforklaringer og faktabokser i margen er også med på å gjøre stoffet tilgjengelig for elevene. Elevene kan arbeide selvstendig eller i grupper med fortellingene og oppgavene som hører til.

Jesus blir født manntall – liste med personer, folketelling ætt – slekt trolovet – forlo vet svøpt – viklet inn i tøystykker krybbe – dyren es matfat

92

Da englene hadd e forlatt dem og vendt tilbake til hverandre: til himmelen, «La oss gå inn sa gjeterne til Betlehem for som Herren har å se dette som kunngjort for oss. har hendt, og » Og de skyndte og Josef og det seg av sted og lille barnet som fant Maria lå i krybben. Da alt som var blitt de fikk sagt dem om dett se ham, fortalte de e barnet. Alle over det gjeterne som hørte på, fortalte. Men Mari undret seg a tok vare på alt grunnet på det som ble sagt, i sitt hjerte. Gjet og erne dro tilbake. De for alt de hadd lovet og priste e hørt og sett; Gud alt var slik som det var sagt dem .

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling Augustus om at fra keiser hele verden skul le innskrives i Denne første inns manntall. krivning ble hold landshøvding t mens Kvirinius i Syria. Og alle var dro av sted for Josef dro da fra å la seg innskrive byen Nasaret , hver til sin by. i Galilea opp til Betlehem, side Jude a, til Davids by n han var av Davi ds hus og ætt, sammen med for å la seg inns Maria, sin trolo krive vede , som kom tiden da ventet barn. Og hun skulle føde mens de var der, , og hun fødte svøpte ham og sin sønn, den la ham i en kryb førstefødte, be. For de fant Det var noen gjete ikke husrom noe re der i nærheten sted. nattevakt over som var ute på flokken sin. Med markene og hold ett sto en Herr t Herrens herlighet ens engel foran lyste om dem. dem, og De ble overveld sa til dem: «Fry et av redsel. Men kt ikke! Se, jeg engelen forkynner dere hele folket: I dag en stor glede, er det født dere en glede for en frelser i Davi Herren. Og dett ds by; han er Mes e skal dere ha sias, til tegn: Dere skal og ligger i en kryb finne et barn som be.» Med ett var er svøpt engelen omgitt hærskare, som av en himmelsk lovpriste Gud og sang : «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorde n blant mennesk er som Gud har gled e i!»

KRISTENDOMMEN

KRISTENDOMMEN

93

Bak i boka fins en tematisk oversikt over fortellingene.

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 20

23.02.11 10.58


Gyldendals ordlister

21

Dag Gundersen

GYLDENDALS BOKMÅLSORDLISTE – ordliste med tilbehør! Gyldendals bokmålsordliste har alfabetiske fingermarkører og solid plastomslag. Ordlisten har eget tillegg med oppgaver i ordlistebruk, kort oversikt over grammatikk, ordlære, rettskriving, tegnsetting og verb. Revidert etter ny rettskriving 1. juli 2005. Ordklasser til oppslagsordene er oppgitt.

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 21

I ordlisten finnes • nyord • fullstendige bøyningsformer • ordforklaringer • synonymer og eksempelsetninger • uttale av vanskelige ord • fremmedord • forkortinger

23.02.11 10.58


22

Engelsk 1–4

Engelsk 1–4

Juliet Munden og Maria Elind, Nigel Musk og Karin Wessman

STEPS 1–4 – språkglede og mestring fra første skritt Steps 1–2 representerer noe nytt og lekent i engelskundervisningen på småskoletrinnet. I den første elevboka er hånddukken Freddy med på å gjøre språkinnlæringen levende og engasjerende gjennom rollespill, dialoger og motiverende aktiviteter. Steps 1–2 Ressursperm inneholder blant annet 126 kort med fargebilder av alle basisordene.

Fra 3. trinn får elevene hjelp til ordinnlæring. Basisord som elevene skal lære er markert i blått. Fra 4. trinn møter elevene flere og lengre tekster og muntlige aktiviteter i Textbook. Activity Book inneholder spennende og varierte oppgaver i ulik vanskegrad.

• Velkjente og nye sanger, rim og regler • Instruksjoner både på engelsk og norsk • Steps 1–2 og Steps 3 er engangsbøker (Pupils Book) • Steps 4 består av Textbook og Activity Book

Steps 1–4 • Temautvalg og tekster som gjenspeiler både elevenes hverdag og verden utenfor

Steps 3–4 har klare mål for hvert kapittel. Fotspor viser målet før • Spennende før- og etterlesingshvert kapittel. Måloppnåelsen aktiviteter synliggjøres for elevene, læreren • Differensieringsmuligheter i og foreldre ved at barna fargetekster og aktiviteter legger fotspor. Elevene evaluerer på denne måten egen kunnskap og • Språket er grundig bearbeidet arbeidsinnsats. og bevisst tilpasset for å hjelpe elevenes innlæring

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 22

Freddy

www.gyldendal.no/steps

23.02.11 10.58


23

Engelsk 5–7 Engelsk 5–7

Juliet Munden, Nigel Musk og Karin Wessman

STEPS 5–7 – rikt tekstutvalg som engasjerer og formidler kunnskap I Steps 5–7 blir man kjent med barns virkelighet i store deler av verden gjennom spennende tekster og autentisk litteratur. Steps har et stort utvalg av oppgaver og tekster både for lesesvake elever og for elever som aldri får nok utfordringer. Steps har klare mål som er synlige for elevene, og de får muligheten til å evaluere egen kunnskap og arbeidsinnsats underveis. Elevene blir presentert for gloser og språkstrukturer på en systematisk og variert måte. Basisgloser er markert i blått i gloselistene inne i kapitlene. I tillegg er alle basisgloser samlet etter tema bakerst i Activity Book.

Bakerst i Textbook finns alle glosene fra Textbook og Activity Book.

Steps 5–7 • Tekst og temautvalg som gjenspeiler et flerkulturelt samfunn

• Differensieringsmuligheter i For å sikre best mulig læringstekster og aktiviteter utbytte og arbeid med tekster og • Språket er grundig bearbeidet oppgaver, skal elevene følge fotog bevisst tilpasset for å hjelpe sporene og «Go to Activity Book... elevenes innlæring / Go to Textbook...» eller «Start in Activity Book ...». • Gode før- og etterlesingsaktiviteter En flott ressursperm for hvert trinn • Velkjente og nye sanger, rim og gir detaljerte forslag til undervisregler ningsopplegg og mye ekstrastoff. Den inneholder også informasjon • Enkel og oversiktlig arbeidstil foresatte om mål og prosjektgrammatikk i Activity Book arbeid, om ulike strategier for • Steps 6 og 7 har lydskrift i innlæring av språk, og om hvorordlisten bakerst dan de best kan hjelpe barna med engelskfaget.

www.gyldendal.no/steps

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 23

23.02.11 10.58


24

2. fremmedspråk 5–7

2. fremmedspråk 5–7

7 FRANSK 5–

7 SPANSK 5–

TYSK 5–7

FRANSK, SPANSK OG TYSK 5–7 – motiverende start på et nytt språk I disse verkene gir vi elevene • Kulturkunnskap de første smakebitene gjennom • Tekst og oppgaver i samme bok varierte og aktiviserende oppgaver, lek og enkle sanger. Lærerveiledningene inneholder • metodeforslag Både Auf Deutsch, C’est • bakgrunnskunnskap chouette og Amigos består av • kopieringsoriginaler én bok som kan brukes fleksibelt • lysark mellom årstrinnene. Bøkene har enkle tekster og morsomme Språkkort illustrasjoner. Elevene får Til læreverkene er det laget enkle basiskunnskaper og motiveres språkkort, som kan brukes på ulike for videre læring. Bøkene egner nivåer og på mange ulike måter. seg også til differensiering på Eksempler på bruk er «Lær ordet», ungdomsskolen. «Lag setninger» eller «Beskriv og gjett». Felles for språkbøkene: • Vekt på det muntlige Differensieringsmulighetene gjør • Varierte og aktiviserende at språkkortene kan brukes både oppgaver på barnetrinnet og ungdoms• Enkle sanger trinnet.

www.gyldendal.no/chouette

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 24

www.gyldendal.no/amigos

Høsten 2010 satte Kunnskapsdepartementet i gang et forsøk med 2. fremmedspråk på 6. og 7. trinn. Forsøket gir elevene mulighet til å begynne å lære ett eller flere fremmedspråk og motivere til videre språklæring. Skolene i forsøket står fritt til å bestemme om elevene tilbys opplæring i ett språk (progresjonsmodellen) eller smakebiter av flere språk (introduksjonsmodellen). Gyldendals elevbøker er engangsbøker som kan brukes fleksibelt mellom trinnene og passer de elevene som følger progresjonsmodellen.

www.gyldendal.no/aufdeutsch

23.02.11 10.58


25

2. fremmedspråk 5–10 5–10

rk ha m In gr id Ma er tin e Wa gn An n- Ch ris

! k å r p s g l e V Prøv deg på

fransk, tysk

og spansk

Ingrid Markham og Ann-Christine Wagner

VELG SPRÅK! – prøv deg på fransk, tysk og spansk Velg språk! er en enkel innføring i praktisk fransk, tysk og spansk der elevene får mulighet til å sammenlikne språkene, slik at de lettere kan velge hvilket fremmedspråk de har lyst til å fortsette med.

Heftet kan brukes i arbeidet med valg av språk – enten på barnetrinnet eller på ungdomstrinnet. Velg Språk! passer til de elever som følger introduksjonsmodellen i Kunnskapsdepartementets forsøk med 2. fremmedspråk på 6. og 7. trinn.

Innhold Alle tre språk er samlet i samme hefte, og det er de samme emnene som tas opp, slik at eleven lærer • litt om landet og språket • å hilse og si navnet sitt

Ingrid Markham Ann-Christine Wagner

• å fortelle hvor han/hun bor • å telle til 12 • å si hvor gammel han/hun er • navnet på fargene • noen yrkesbetegnelser • navnet på månedene

Velg språk! Prøv deg på fransk, tysk og spansk

• å spørre hva noe koster • noen vanlige ord og uttrykk

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 25

CD med innspilte ord og dialoger kan kjøpes i tillegg.

23.02.11 10.58


Nyhet!

Min skoledag – Elevens første planleggingsbok

Boken kan hjelpe elevene når de skal

For de voksne brukes boken som

• planlegge skolearbeidet

• dokumentasjon over elevens utvikling og framgang

• øve inn gode rutiner • gjøre oppgaver og «grubliser»

• oppfølging av ukeplaner og hjemmelekser

• vurdere eget arbeid

• en aktiv lenke mellom skolen og hjemmet

Min skoledag har • A4 med sterk spiralinnbinding • sterkt, laminert omslag • 40 ukeoppslag, 90 sider • plastlomme

65,–

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 26

23.02.11 10.58


cU

8NHQVPnO

8NHQVIDYRULWWERN

0nQHG 8NH 0DQGDJ

7LUVGDJ

8NHQV¡YHRUG

2QVGDJ

8NHQVRUG

Elevene vurderer hva de har fått til den aktuelle uken

Ukens ord er de mest høyfrekvente ordene i norsk språk

6HSnELOGHQHRJVHWWNU\VVSnDOOHRUG VRPKDUHO\GLVHJ

YDU

KDQ

7RUVGDJ

)UHGDJ

Oppgaverute med varierte oppgaver

/HVHORJJ

Ukens dager kan brukes av eleven eller til beskjeder til hjemmet eller skole

PHQ

VHJ

(H

MMHJ

Lærer- og foreldrerute brukes til positiv tilbakemelding eller beskjeder mellom hjem og skole

HQH 6NULYHWWDYRUGHQH

/¡UGDJRJV¡QGDJ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/ UHURJIRUHOGUHUXWH

'HWWHKDUMHJInWWWLOGHQQHXNHQ

Vurdering av arbeidet 1. halvår (OHYYXUGHULQJ

'HWWHYLOMHJO UHPHURP

Årshjjul Årshjul

Årshjulet hjelper elevene til å trene på tidsoppfatning

(OHYHQVXQGHUVNULIW / UHUYXUGHULQJ

'HWWHVNDOYLMREEHPHG

/ UHUVXQGHUVNULIW )RUHVDWWHVYXUGHULQJ

'HWWHVNDOYLKMHOSHWLOPHG

Plass til vurdering fra elev, lærer og foresatt for hvert halvår

)RUHVDWWHVXQGHUVNULIW 

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 2723.02.11 10.58


FAG:

Side 132

10:42

05.01.06

Grunns egger 06-07

E: KLASSE/GRUPP

FAG:

E: KLASSE/GRUPP

taler Elevsamtaler/Av

taler Elevsamtaler/Av

Lærerplanl

vtaler Elevsamtaler/a Dato

ELEVENS NAVN:

vtaler Elevsamtaler/a Dato

ELEVENS NAVN: foresatt–elev AVTALER: Lærer–

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

ELEVENS NAVN:

ELEVENS NAVN: foresatt–elev AVTALER: Lærer–

ELEVENS NAVN:

FEBRUAR S NAVN: ENS ELEVEN

APRIL

UN R FOR GR

28

27

26 25

16

4

3 2

24 ELEVENS NAVN:

23

1

11

10 9

31

8

30

18

17 16

7

15

6

25

24 23

14

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

22

13

4

3

2

21

1

20

11

10 9

28 ELEVENS NAVN:

27

8

18

17 16

7

15

6

25

24 23

14

22

13

1

31 30

21

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

29

20

8

7

6

28

5

27

ANLEG LÆRERPL

13

4

12

3

14

GRUNNSK GER FOR

22

21

19

29

28 27

18

26

17

6

5 4

25

3

24

13

12 11

2

10

1

20

19 18

9

17

8

27

26 25

16

24

MAI

15

3

2 1

23

31

22

10

9 8

30

7

29

17

16 15

6

14

5

24

23

JUNI

13

21

20 19

UNNSK R FOR GR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

22

12

ANLEGGE

15

33 OLEN • 1

20

11 10

NSKOLEN

ERPL 8 • LÆR

21

20 19

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

18

17

MARS

ANLEGGE

11

10

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

14

13 12

9

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

7

6

5

4

2

1

1 8 2 15 3 22 4 29 5 5 6 12 7 19 8 26 9 5 10 12 11 19 12 26 13 2 14 9 15 16 16 23 17 30 18 7 19 14 20 21 21 28 22 4 23 11 24 18 25

foresatt–elev AVTALER: Lærer–

RERPL 132 • LÆ

Onsdag 3

Uke

Søndag

Lørdag

Fredag

Torsdag

ELEVENS NAVN:

Tirsdag

Mandag

Mnd Uke JANUAR

År sk ale nd er

VN: ELEVENS NAVN:

Side 8

År sk ale nd er

Lærer

08:42 s 05.01.06 foresatt–elev 06-07 Grunn AVTALER: Lærer– planlegger

LÆRERPL

ANLEGGE

UNNSK R FOR GR

OLEN • 9

OLEN

Kjell Holst og Kari Lise Barstad

LÆRERPLANLEGGER 2011–2012 – en nyttig planleggingsbok for den nye skoledagen Et praktisk verktøy for • dokumentasjon av timeaktiviteter • avtaler om prøver, planer og lekser • elevobservasjoner, fravær, ukeplaner og halvårsplaner • prosjekt- og temaarbeid

Lærerplanleggeren gir det pedagogiske arbeidet en nyttig struktur, nøyaktighet og etterrettelighet. Timeaktiviteter, avtaler om prøver, planer og lekser kan føres systematisk.

BESTILL PÅ NETT!

Lærerplanleggeren er skreddersydd for lærerens pedagogiske virksomhet. Den egner seg ypperlig som planleggingsverktøy i undervisningen og fungerer som et praktisk hjelpemiddel for dokumentasjon av pedagogisk arbeid. Boka letter arbeidet med karakterer, elevsamtaler, fravær, halvårsplaner m.m. Den er i A4-format og har solid stivbind og inneholder blant annet kalenderoversikt over skoleåret 2011–2012, loggskjema og klassekart.

ISBN 978-82-05-41063-3

100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 45

2–9 eks.

kr 190,– pr. bok

10–20 eks.

kr 180,– pr. bok

21 eller flere

kr 170,– pr. bok

1 eks.

kr 198,–

kjøpes i bokhandel

Bøkene sendes fraktfritt. Bestill enkelt på: www.gyldendal.no/grunnskole Bøkene foreligger ultimo mars

23.02.11 10.59


100946 GRMAR Katalog 2011 Barnetrinnet 10-100-113 #2.indd 46

Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82 www.gyldendal.no/grunnskole, e-post:undervisning@gyldendal.no

10-100-113 | Prepress: Laboremus Oslo AS Trykk: 07 gruppen | Forsidefoto: © Scanpix / Adam Haglund

BOKMÅL

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

23.02.11 10.59

Barnetrinnskatalogen  

Oversikt over Gyldendals skoleprodukter for barnetrinnet