Page 1

Sykepleie

Nyheter v책r 2011


Kontaktinformasjon Sykepleie Astrid Rangnes Bråten Siri Myklebust Redaksjonssjef Redaktør astrid.braathen@gyldendal.no siri.myklebust@gyldendal.no Tlf: 22 03 43 94 Tlf: 22 03 04 43 Berit Aandal Gjendem Randi Grønseth Redaktør Redaktør berit.gjendem@gyldendal.no randi.gronseth@gyldendal.no Tlf: 22 03 43 56 Tlf: 22 99 04 02 Line Kolstad Markedskonsulent line.kolstad@gyldendal.no Tlf: 22 03 43 62


Sykepleiefaget Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth (red.)

Klinisk sykepleie I II

Bok + nett = effektiv læring

gyldendal.no/akademisk www.gyldendal.no/akademisk

Bind I: ISBN 978-82-05-39134-5 4. utg. • 2010 • 576 s. Bind II: ISBN 978-82-05-39136-9 4. utg. • 2010 • 576 s.1 Sykepleiefaget

gyldendal.no/37grader gyldendal.no/forflytningskunnskap gyldendal.no/legemiddelhandtering gyldendal.no/grunnleggende-sykepleie gyldendal.no/geriatrisksykepleie gyldendal.no/digitalehelsefag gyldendal.no/huden gyldendal.no/menneskekroppen gyldendal.no/kroppskunnskaping

Ny utgave av Klinisk sykepleie hvor innholdet er faglig oppdatert, kvalitetssikret og pedagogisk tilrettelagt for dagens sykepleiestudenter. Klinisk sykepleie gir et faglig kunnskapsgrunnlag som studenten bygger på i hele utdanningen og senere i sin yrkespraksis. Læreverket gir teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør et viktig grunnlag for sykepleierens forståelse, vurderinger og handlinger. Sykepleien knyttes til konsekvensene av somatiske sykdommer, skader og symptomer. I den nye utgaven er det særlig lagt vekt på å tydeliggjøre sykepleiefaglige utfordringer, observasjoner, kliniske vurderinger og sykepleierens funksjoner. Antall kapitler er redusert fra 46 til 36 ved at flere av kapitlene er slått sammen, noen har gått ut og ett nytt kapittel er kommet til. Undervisere med boken på pensum vil få gratis tilgang til lærerbibliotek på nett.


Hildfrid Brataas (red.)

Sykepleiepedagogisk praksis Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer

2

Boken handler om hvordan kognitive funksjoner kan påvirkes av skade eller sykdom, og hvordan mennesker kan oppleve å leve med kognitiv svikt etter ervervete hjerneskader. Boken belyser bl.a. strategier mange med kognitiv svikt bruker for å leve med og mestre hverdagen sin og hvordan opplevelse av stress og tempo i det moderne samfunnet skaper vanskeligheter ved kognitiv svikt.

Sykepleiefaget

Kognitiv svikt gir videre kunnskap om hjerneskader og hvordan de oppleves slik at fagfolk kan ta hensyn til dette i planleggingen av tjenester eller behandlingsopplegg

Grethe Myklestul Dåvøy, Petrin Hege Eide, Ingeborg Hansen (red.)

Operasjonssykepleie

Boka Operasjonssykepleie er en innføringsb ok. Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar belyses ut fra både erfarings- og forskningskunnskap, og utgangspunktet i framstillingen er voksne pasienter. Boka består av totalt 3 hoveddeler. Del 1 omhandler operasjonspasienten, operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområde og selve operasjonsavdelingen. Del 2 omhandler den direkte pasientrettede sykepleierfunksjonen beskrevet ut fra operasjonssykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon. Del 3 omhandler den indirekte pasientrettede sykepleierfunksjonen.Temaene som belyses er dokumentasjon, administrasjon, pedagogikk, fagutvikling og forskning.

Denne boken er aktuell for studenter på master- eller videreutdanningsnivå ISBN 978-82-05-39130-7 innenfor rehabilitering, slagbehandling, 1. utg. • 2009 • 392 s. • Kr 560,eldreomsorg, psykisk helsearbeid, sykepleie, andre helsefag eller sosialt ar- Jan Erik Haugen beid. Yrkesutøvere som på ulike nivåer Akuttmedisinsk sykepleie utenfor møter denne pasientgruppen vil også sykehus ha stor glede og nytte av boken. Hva bør sykeplei. ere og andre helISBN 978-82-05-39999-0 searbeidere vite 1. utg. • 2011 • ca 230 s. • kr 399,om akuttmedisin utenfor sykehus? Boka har en samlet fremstilling av akuttmedisinske tilstander og skader, tilpasset sykepleiere. Deninneholder de seneste retningslinjene innenfor hjerte-lunge-redning og er oppdatert på moderne skade- og sykdomsbehandling. Forfatterne tar også for seg etiske og juridiske sider ved sykepleierens ansvar i akuttsituasjoner. Dessuten redegjøres det for den akuttmedisinske beredskapen i Norge, samt for hvordan kommunikasjon og samhandling er organisert på dette området. Lærestoffet er forskningsbasert og oppbygd med observasjoner og tiltak på basalt og avansert nivå. Boka er rikt illustrert og inneholder mye instruktiv kasuistikk som hjelper leseren å knytte sammen teori og praksis. ISBN 978-82-05-33537-0 1. utg. • 2008 • 339 s. • Kr 499,-

Kristin Heggdal

Kroppskunnskaping Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser

Kristin Heggdal Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker etter nye veier til mestring og bedring. I denne boken presenteres Kroppskunnskaping som hovedbegrep i en ny bruker- og forskningsbasert teori og modell for helsefremmende arbeid. Kroppskunnskaping er en prosess for utvikling av personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære. Det er altså pasientens, brukerens og klientens egen prosess for å fremme helse og velvære i eget liv. Helsepersonell og andre hjelpere har en sentral rolle når det gjelder å lette overgangen mellom faser i prosessen og å styrke


ISBN 978-82-05-33172-3 1. utg. • 2008 • 354 s. • Kr 435,--

Mette Karoliussen

Sykepleie – tradisjon og forandring Kunnskap er ferskvare!

Presentasjonen av de nye forskningsområdene for menneskelig helse kobles her direkte til Nightingaletradisjonens sykepleie på en måte som ikke tidligere er gjort. Humanøkologi, psykonevroimmunologi og kommunikasjon blir derved en basis for å forstå pasientens situasjon og sykepleierens rolle.

www.gyldendal.no/akademisk

Mette Karoliussen gir både teoretisk helsepedagogikk er kommet inn som forankret innføring i tenkningen, og nye temaer. konkrete eksempler på hvordan dette kan utøves i praksis. Boken viser sykeVerket gir en solid pleie som en viktig terapeutisk tilnærinnføring i profeming i pasientomsorgen, hvor pasiensjonens faglige fortens tilstand og helbredende krefter står ankring, funksjoner sentralt. og verdier. Læreverket tydeBokens har et gjennomgripende overliggjør for studenordnet helhetsperspektiv på sykepleie ten hva sykepleiesom fag, og gir en basis for sykepleie faget er og hvilke som gjør det lettere å orientere seg vivurderinger sykedere i faget. pleiere foretar. Dessuten presenteres . det eksempler på hva sykepleiere gjør, ISBN 978-82-05-41569-0 og det beskrives hvilke verdier utøvel2. utg. • 2011 • 280 s. sen av sykepleie er basert på. Grunnleggende sykepleie er med på å tydeIna Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt, liggjøre sykepleierens ansvar overfor Eli-Anne Skaug (red.) pasienten uavhengig av diagnoser. Det Grunnleggende sykepleie er lagt stor vekt på nettløsninger til læDenne nye utga- reverket som skal lette innlæringen og ven av læreverket bidra til å trekke tråder mellom temaer, Grunnleggende og å knytte teori og praksis sammen. sykepleie er om- Her finnes pasientsituasjoner, interakstrukturert fra 4 tive oppgaver og et eget lærerbibliotek : til 3 bind. Verket er oppdatert i tråd www.grunleggende-sykepleie.no med fagets forskning og kunn- Pakke inklusive tilgang til nettsted bind 1 – 3 ISBN 978-82-05-40009-2 skapsutvikling. Bind 1 tar for seg Bind 1 Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar sykepleiens grunnlag og sykepleier- ISBN 978-82-05-40006-1 ens rolle og ansvar. Bind 2 innledes 2. utg. • 2011 med et kapittel Bind 2 Grunnleggende behov om kliniske vur- ISBN 978-82-05-40007-8 deringsprosesser 2. utg. • 2011 og dokumentasjon i sykepleie Bind 3 Pasientfenomener og livsutfordringer ISBN 978-82-05-40008-5 og omhandler for 2. utg. • 2011 øvrig ivaretakelse av menneskets grunnleggende behov. Bind 3 utdyper pasientfenomener og livsutfordringer, endring av livsstil og3 Sykepleiefaget

personens ressurser til å komme seg. Bokens to hovedfokus er hva pasienter fremhever som viktig for å håndtere sin situasjon og hvordan helsepersonell kan bidra til å styrke helsefremmende prosesser. Teorien og modellen som forfatteren har utviklet, bygger på menneskers erfaring med å leve med ulike typer langvarig sykdom og funksjonssvikt. Disse erfaringene og personers handlinger i forskjellige faser utdypes og diskuteres i forhold til teori om helsefremmende prosesser, kropp og kunnskap, salutogense, recovery og empowerment. Kroppskunnskaping vil si å arbeide relasjonelt med brukermedvirkning og å styrke helsefremmende prosesser. Boken henvender seg både til helsepersonell og helse- og sosialfagstudenter som arbeider med mennesker som rammes av langvarig sykdom og skade. Det er utviklet nettressurser til boken. Se nettsted: www.gyldendal.no/ kroppskunnskaping


4

Berit Johannessen (red.)

Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb

Komplementær og alternativ behandling En grunnbok for sykepleiere

Geriatrisk sykepleie God omsorg til den gamle pasienten

Sykepleiefaget

Stor økning i alternative behandlingstilbud de senere årene. Det viser seg at annenhver nordmann nå har gått til en eller flere former for alternativ behandling. For sykepleiere er det derfor viktig å ha kunnskaper om hva alternativ behandling er, hva som regulerer disse tilbudene og hvor sykepleieren kan finne god informasjon. Det er også viktig for sykepleieren å vite noe om de mest brukte alternative behanlingsmetodene, og innholdet og prinsippene i disse. Det er mange likhetspunkter mellom sykepleie og alternative behandlingsformer blant annet fokus på det å støtte pasientenes egne selvhelbredende krefter. Ulike former for berøring, musikk og ernæring ligger i skjæringspunktet mellom sykepleie og alternativ behandling. Disse områdene behandles derfor eksplisitt. Boken er delt i tre, den første delen tar for seg generelle forhold ved alternativ behandling, den andre delen omhandler noen aktuelle alternative tiltak som sykepleieren selv kan integrere i sin praksis, mens den siste delen er en presentasjon av de mest brukte behandlingstilbudene. Den siste delen er skrevet av utøvere med lang erfaring innenfor sitt felt. ISBN 978-82-05-37998-5 1. utg. • 2008 • 236 s. • Kr 299,--Boken tar utgangspunkt i den eldre pasienten, og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har boken egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus. En egen del med 15 kapitler konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og plager hos eldre. Siste del av boken omhandler livets slutt. Sentralt i boken står det å kunne utøve integritetsbevarende sykepleie, blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene, ved å se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og bidra til den gamles mestring. Helsefremmende og forebyggende arbeid fremheves også som viktig i alt arbeid i sykepleien til gamle mennesker. ISBN 978-82-05-35776-1 1. utg. • 2008 • 519 s. • Kr 789,--

Rolf Kåresen, Erik Wist (red.)

logi, arv, prinsippene for stråleterapi, og medikamentell behandling og metodikk ved klinisk forskning. Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer. Del tre omhandler praktisk undersøkelsesmetodikk og enklere prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis. I del fire gis en oversikt over psykososiale forhold og støtteordninger ved kreftsykdom. Her omtales også bruken av alternativ medisin. Det er lagt vekt på en enkel og oversiktlig fremstilling, bl.a. ved bruk av faktabokser som punktvis sammenfatter informasjonen og en rekke instruktive illustrasjoner. Kreftsykdommer er primært rettet mot allmennpraktikere som trenger en oppslagsbok, men også medisinstudenter, spesialister i utdanning og annet helsepersonell, som kreftsykepleiere og stråleterapeuter, vil ha nytte av boken.En rekke av landets fremste kreftspesialister har skrevet om emner de er spesielt godt oppdatert på. Redaktørene av boken, dr. med. Rolf Kåresen og professor dr. med. Erik Wist, har begge betydelig erfaring i behandling av kreft. De er tilknyttet Ullevål universitetssykehus, Oslo ISBN 978-82-05-38485-9 3. utg. • 2009 • 448 s. • Kr 585,-

Kreftsykdommer - en basisbok for helsepersonell

Dette er en basisbok om kreftsykdommer, som nå foreligger i 3 utgave og er faglig oppdatert innen alle sentrale områder. I første del tar boken for seg basal cellebio-

Arne Langøen (red.)


En fleksibel kunnskapspakke i naturvitenskapelige fag Bøkene gir grunnleggende innsikt i fagområdene og kravet til pensum i naturvitenskaplige fag. Legemidler og bruken av dem Mikrober, helse og sykdom Sykdom og behandling (2011)

Huden er en fagbok som fokuserer på hvordan normal hud fungerer og hva som skjer når det oppstår problemer. I denne 3. utgaven av Huden – pleie, pleiemidler og sårbehandling, er alle kapitlene gjennomgående oppdatert i samsvar med kunnskapsutviklingen innenfor fagområdet. Forfatteren har lagt vekt på å trekke ut de store linjene av den rikholdige litteraturen som finnes om hudpleie og sårhandling. Boken gir grundig omtale av pleie av hud som har blitt utsatt for påkjenninger som kjemikalier, vaskemidler, forurensing og ultrafiolett stråling. To av kapitlene omhandler sårbehandling. Disse tar for seg sårfysiologi, faser i sårtilhelingen, hjelpemidler i sårbehandlingen, årsaker til og behandling av beinsår, decubitus, og diabetessår. ISBN 978-82-05-30335-5 1. utg. • 2006 • 284 s. • Kr 399,--

Kroppens oppbygging og funksjon (2011) Undersøkelser ved sykdom www.37grader.no

www.gyldendal.no/akademisk5 Sykepleiefaget

Huden Pleie, pleiemidler og sårbehandling


Sophie D. Fosså Håvard Loge, Alv A. Dahl (red.)

Kreftoverlevere - ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv

6 Sykepleiefaget

De som lever lenge etter kreft, er nå blitt mange. Omtrent 60 prosent av de som får kreft, er i live etter fem år. Ved utgangen av 2007 var 107.369 nordmenn i live fem år eller mer etter diagnosen. Dette gjør at det trengs en bok som formidler hva vi vet om livet som kreftoverlever. Forskningen viser at det å bli reddet fra kreftsykdommen har sin pris. Effektiv kreftbehandling kan gi seneffekter som først melder seg etter 10–20 år eller senere. Denne boka gjennomgår dagens viten om kreftoverlevere angående: · Hvordan er det å være kreftoverlever? · Hvem er overleverne? · Hvordan er det å overleve kreft i barndommen? · Hva er de kroppslige seneffektene og hva kan gjøres med dem? · Effektene på psykisk helse, seksualitet, energinivå og livskvalitet? · Hva er betydningen av fysisk aktivitet og kosthold? · Hvilke trygdeytelser og sosial støtteordninger er aktuelle? ISBN 978-82-05-39204-5 1. utg. • 2009 • 200 s. • Kr 325,-WWW Per Halvor Lunde

Forflytningskunnskap Aktivisering, hjelp og trening ved forflytning

Jan Ivar Pedersen, Anette Hjartåker, Sigmund A. Andersen

Grunnleggende ernæringslære

Grunnleggende ernæringslære gir en omfattende innføring i fagområdet ernæring og er oppdatert på sentrale områder innenfor nyere forskning. Det er lagt særlig vekt på betydningen av samspillet mellom kosthold og fysisk aktivitet for god helse. Boka er også tilpasset norske forhold, blant annet med norske næringsstoffanbefalinger. Den henvender seg til en bred gruppe av studenter innen universitets- og høyskolesektoren, blant annet innen medisin, ernæring, idrettsfag, fysioterapi og andre studentkategorier innen forebyggende og helsefremmende fagområder. Boka gir også et godt grunnlag for videre studier innen mer spesialiserte og tilgrensende områder som f. eks. klinisk ernæring, samfunnsernæring og næringsmiddelteknologi.

Forflytningskunnskap gir innsikt i hvordan man kan hjelpe pasienter med forflytning uten å løfte eller bære dem. Forflytningskunnskap bygger på det naturlige friske bevegelsesmønsteret og på fysiske lover. Ved å bruke forflytningsteknikker reduseres risikoen for belastningslidelser hos hjelperen, og pasienten aktiviseres og stimuleres til å bruke sine egne ressurser. I denne 5.utgaven er det et eget kapittel om bariatriske pasienter, det vil si ekstremt overvektige. Disse pasientene krever ekstra forberedelser og tilrettelegging av møbler, klær, utstyr, hjelpemidler, og ikke minst opplæring av personalet. Systematisk forebyggende arbeid, kunnskap og ferdigheter i risikovurdering, er en nødvendighet ISBN 978-82-05-39522-0 1. utg. • 2009 • 490 s. • Kr 575,når personalet skal forflytte ekstremt overvektige pasienter. Grace Inga Romsland Kognitiv svikt

Boken er gjennomillustrert og retter Lærebok for fagfolk i møte med seg både mot sykepleieutdanningen, mennesker med ervervet hjerneskade vernepleieutdanningen, fysioterapiutBoken handler om danningen, ergoterapiutdanningen og hvordan kognitive mot praksis. funksjoner kan ISBN 978-82-05-39506-0 påvirkes av skade 4. utg. • 2010 • 292 s. • Kr 399,eller sykdom, og hvordan mennesker kan oppleve å leve med kognitiv svikt etter ervervete hjerneskader.


Boken belyser bl.a. strategier mange med kognitiv svikt bruker for å leve med og mestre hverdagen sin og hvordan opplevelse av stress og tempo i det moderne samfunnet skaper vanskeligheter ved kognitiv svikt. Kognitiv svikt gir videre kunnskap om hjerneskader og hvordan de oppleves slik at fagfolk kan ta hensyn til dette i planleggingen av tjenester eller behandlingsopplegg Denne boken er aktuell for studenter på master- eller videreutdanningsnivå innenfor rehabilitering, slagbehandling, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, sykepleie, andre helsefag eller sosialt arbeid. Yrkesutøvere som på ulike nivåer møter denne pasientgruppen vil også ha stor glede og nytte av boken.

Tone Rustøen

Ulike tekster om smerte Fra nocisepsjon til livskvalitet

I denne artikkelsamlingen presenteres ny kunnskap og forskning innenfor deler av fagfeltet smerte. Bokens hensikt er ikke å gi et fullstendig bilde av smerte og smertebehandling, men heller å kaste lys over områder som kanskje ikke har vært så mye fokusert på i tidligere lærebøker om smerte. Bokens bidrag spenner fra smerte i et fysiologisk perspektiv til håp og smerte. Det presenteres tekster om smerte i ulike kliniske kontekster slik som smerte ved hudsykdommer og sår, ryggsmer-

www.gyldendal.no/akademisk

voksne– og gi barnet anerkjennelse for hvordan det presenterer seg selv og sin historie. De mange eksemplene fra samtaler med barn og unge gjør kunnskapen praktisk og lett tilgjengelig. Boken henvender seg til fagpersoner og til studenter innen pedagogikk, psykologi og helse- og sosialfag ISBN 978-82-05-39-13-3-8 1. utg. • 2011 • 180 s. • Kr 275,-

Sidsel Tveiten, Anne Wennick og Hanna Friis Steen

Barnesykepleie familiesentrert sykepleie og helsepedagogikk

Denne boken fokuserer på sykeISBN 978-82-05-37216-0 pleierens funksjon 1. utg. • 2008 • 384 s. • Kr 475,-overfor syke barn og deres familie, Anne Kirsti Ruud på familiesentrert Hvorfor spurte ingen meg? sykepleie. I tillegg - kommunikasjon med barn og ungdom i til kompetanse utfordrende livssituasjoner i forhold til syke Både helsepersobarn må sykepleinell, ansatte i bareren ha kompeneverntjenesten, tanse til samhandling med foreldrene førskolelærere og og søsken. lærere møter barn og unge i utforBoken er et samarbeid mellom 3 fordrende livssituafattere. Barnesykepleier, dr.med.sc. og sjoner, som skilslektor Anne Wennick har skrevet om symisse, dødsfall, kepleie til barn med ulike symptomer. sykehusinnleggelPsykolog Hanna Friis Steen har skrevet se, flytting i fosom utviklingspsykologiske aspekter terhjem og andre livsendringer. Mange som er av betydning når barn er syke. yrkesgrupper etterspør mer praktisk Sykepleier, dr.polit. og 1. amanuensis kunnskap om hvordan de kan snakke Sidsel Tveiten har skrevet generelt om med barn i slike situasjoner. sykepleiefaglige, pedagogiske og etiske Denne boken beskriver ulike samtaleaspekter ved sykepleie til barn og om situasjoner med barn. Det fremheves sykepleierens pedagogiske funksjon i tre sentrale prinsipper som kan tjene samhandling med barnet og familien. som en rettesnor i samtalene; å bidra til å skape mening for barnet, la det ISBN 978-82-05-40689-6 beholde sin verdighet i samtaler med 3. utg. • 2011 • ca 200 s. • kr 350,-7 Sykepleiefaget

ISBN 978-82-05-41567-6

ter, øyesmerter, fantomsmerter, kreftsmerter, samt smerter og kognitiv svikt. Boken tar også for seg kroniske smerter generelt, samt smerte hos intensiv -og postoperative pasienter. Videre ses smerte i et livsløpsperspektiv og i et kjønnsperspektiv. Leseren får kunnskap om områder som mestring av smerte, hvordan smerte kan påvirke livskvalitet og hvordan smerte kan kartlegges og kommuniseres. Selv om boken tar opp tema som utvilsomt er av tverrfaglig interesse, er boken spesielt rettet mot fagfeltet sykepleie. Kunnskapen som formidles relateres derfor ofte til implikasjoner for sykepleie i praksis.


Tirill Willumsen, Marianne Wenaasen, Zahra Armingohar, Jenny Ferreira Roman

Sykepleie og oral helse Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonsvikt

8 Etikk

Boken formidler teoretisk og praktisk kunnskap om munnhulen og munnstell, og er rikt illustrert. Den gir en oversikt over de vanligste tannrestaureringer og protesetyper, og gir praktiske råd om prosedyrer og hjelpemidler. Det fokuseres også på praktiske tips til å lage egne hjelpemidler som individuelle munnstellkort og hvordan avdelingene kan planlegge munnstellet i en travel hverdag. En egen del av boken omhandler noen av de vanligste sykdommene vi ser hos pasienter med nedsatt funksjonsevne og hvordan disse sykdommene påvirker munnhulen og tannhelsen. Boken er spesielt beregnet på sykepleierutdanningen og hjelpepleierutdanningen, men kan også benyttes som en oppslagsbok til bruk for alle som jobber på sykehus, sykehjemsavdelinger med langtidssyke og i hjemmesykepleien. ISBN 978-82-05-37995-4 1. utg. • 2008 • 100 s. • Kr 236,-Etikk Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen, Olle Söderhamn

Utdanning til omsorg i fortid, nåtid og framtid

Dette er en forutsetning for å bli en god sykepleier. Nytt i 2. utgaven er et kapittel om kliniske etikk-komiteer. Boken er ajourført og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer og nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2007). Boken inneholder kapitler om menneskesyn, etiske retningslinjer, forskningsetikk og juss. Dette er temaer som gjenspeiler noen av rammene for moralske handlinger. Kapitlet om bioetikk trekker opp en rekke problemstillinger som vi må forholde oss til i dag, men som også kan få moralske konsekvenser i fremtiden.

Utdanning til omsorg er en vitenskapelig antologi som inneholder 14 artikler. Artiklene tar for seg en rekke aspekter av omsorg og utdanning til omsorg. Stikkord som teknologi, etikk, måling, ma- ISBN 978-82-05-39128-4 terialitet og kjønn er eksempler på te- 2. utg. • 2009 • 220 s. • Kr 328,maer som behandles i boken. Beate I. Hovland

Narrativ etikk og profesjonelt

Utdanning til omsorg gir studenter og hjelpearbeid omsorgsutøvere forståelse for historien, familiesentrert sykepleie og dagens utfordringer samt verdier som ligger til grunn for utvikling av utdan- helsepedagogikk Boken presenterer ning til omsorg. Boken er lagt an som og diskuterer noen en rekke artikler – til dels med kritisk sentrale perspekblikk – men i høy grad med tanke og tiver fra narrativ ambisjon rettet mot framtidens fag og etikk og disse perutdanninger innenfor helsefeltet. spektivenes betydISBN 978-82-05-40070-2 ning for profesjo1. utg. • 2010 • 224 s. • Kr 299,nelt hjelpearbeid. Berit Støre Brinchmann (red.)

Etikk i sykepleien

Etikk i sykepleien gir deg grunnleggende kunnskaper om ulike etiske teorier basert på plikter, dyder, konsekvenser, og nærhet til andre mennesker.

Det er en sentral forestilling innenfor narrativ etikk at menneskers livsfortelling konstrueres og gis mening på liknende vis som litterære fortellinger. Forfatteren synliggjør denne sammenhengen mellom fortelling, persepsjon, identitet og handling. Hensikten er å belyse hva som kan gå galt i profesjonelle menneskelige møter, og hva som kan fremme en positiv endring.


Boken er først og fremst rettet inn mot helse- og sosialfeltet og de moralske utfordringene som følger av å ha en hjelpende rolle i møte med mennesker som opplever sykdom og andre kriser som griper inn i deres livshistorie. Mange av perspektivene fra den narrative etikken vil imidlertid være relevante også for andre som ønsker å reflektere over mulige måter å forstå egne og andres livserfaringer på. ISBN 978-82-05-41566-9 1.utgave• 2011 • 160 s. • kr 350,-

Jan Kåre Hummelvoll, Ellen Andvig, Anne Lyberg

Etiske utfordringer i praksisnær forskning

www.gyldendal.no/akademisk

ISBN 978-82-05-39032-4 5. utg. • 2009 • 174 s. • Kr 229,-9 Etikk

Nærheten mellom forsker, informanter og eventuelle medforskere aktualiserer etiske problemstillinger i praksisnær forskning. Forfatterne av denne boken gir et variert og faglig godt fundert grunnlag for refleksjon om arbeidsmåter i praksisnær forskning hvor informantene (både ansatte og pasienter) ofte deltar som medforskere. Forskningsetiske prinsipper og retningslinjer fungerer som veivisere for forskeren for å gjennomføre studien på en god måte, men de er ikke tilstrekkelige som konkrete handlingsregler i situasjonen. Derfor må de forskningsetiske prinsipper tolkes inn i det konkrete prosjektet. Boken gir innsikt i hvordan en kan tenke og handle når det foreligger et etisk dilemma der det ikke er samsvar mellom forskningsmessige og moralske hensyn forskeren skylder forskningsdeltageren. Moralsk forskningsadferd er mer enn

bare etiske kunnskaper og rasjonelle etiske problemer og kommunikasjonsvalg; den involverer også situasjonens utfordringer i denne delen av medisinsk krav og dermed forskeren som person praksis. Målet er å vise hvordan det er med vedkommendes følsomhet, for- praktisk mulig å løse etiske problemer pliktelse og ansvar for å handle rett. og sikre god kommunikasjon i akuttmeDisse sidene av forskningen drøftes på disinsk førstelinjetjeneste, og praktiske en utfyllende måte. eksempler anvendes til dette formål. Målgruppene for boken vil blant annet være ansatte i høgskoler og universite- ISBN 978-82-05-40000-9 ter som skal forske i sitt praksisfelt og 1. utg. • 2010 • 173s. • Kr 349,for studenter innen helsefremmende Åshild Slettebø arbeid og i øvrige mastere i helse- og sosialfag. Dessuten vil den være aktuell Sykepleie og etikk Bokens hensikt er for spesialisthelsetjenesten og kommuå fremme kunnnene som skal drive klinisk forskning og skap og en rekunnskapsutvikling i det praktiske felt. flektert holdning Boken vil også være relevant for de som til ulike etiske på ulike måter berøres av forskningen. problemstillinger. ISBN 978-82-05-39997-6 Boken er skrevet 1. utg. • 2010 • 176 s. • Kr 230, spesielt for sykepleierutdanningen. Halvor Nordby Forfatteren tar utEtikk og kommunikasjon i prehospitalt gangspunkt i symedisinsk arbeid kepleiefaglige dilemmaer og belyser Hva vil det si å aspekter som ansvar, respekt, tauskommunisere godt hetsplikt, autonomi, makt, velgjørenhet med pasienter? og ikke-skadeprinsippet. SamfunnseHvilke spesielle tiske temaer som drøftes er blant annet etiske utfordringer forebygging og prioriteringer. Mange møter man i preeksempler og aktuelle problemstillinger hospitalt arbeid? gir denne boken en praktisk tilnærming På hvilke måter til hvordan sykepleiere kan benytte er etikk og komprinsipper og retningslinjer for å håndmunikasjon koblet tere etiske dilemmaer i sitt yrkesliv. Arsammen? beidsoppgaver gir gode muligheter for Prehospitalt medisinsk arbeid kan samtale og drøfting. enkelt defineres som akuttmedisinske tiltak som settes inn før pasienter komI denne 5. utgaven er lovverk oppdatert mer til sykehus. Prehospitalt arbeid og de yrkesetiske retningslinjer for syforegår ofte på en offentlig scene, og kepleiere (2007) er integrert i boken. det er preget av liv–død-problematikk, «Denne boka er annerledes. Den går liten tid og begrensede personalressurrett på sak og fører oss direkte inn i en ser. realistisk sykepleiehverdag ved hjelp av gode eksempler.» Etikk og kommunikasjon i prehospitalt Inger Beate Larsen, Tidsskriftet Sykemedisinsk arbeid klargjør og diskuterer pleien


Lars Gunnar Lingås

Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag

Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag er en tverrfaglig grunnbok. Denne fjerde utgaven er omfattende revidert og oppdatert, og den er verdt å studere for så vel nye som gamle

lesere. Del 1 tar opp ulike etiske teorier med relevans for helse- og sosialarbeidere og gjennomgår profesjonsetikkens tradisjoner og utvikling. I denne nye utgaven er særlig diskursetikkens plass i yrkesetikken grundigere presentert, og introduksjonen av etiske teorier er gjort lettere forståelig. Del 2 gjennomgår og drøfter de grunnleggende verdiene i helse- og sosialfagene, og tar opp verdienes betydning for yrkesutøvelsen i vår samtid. Denne utgaven retter kritisk lys på overflatiske og unyanserte forståelser av sektorens verdigrunnnlag, og det er særlig lagt vekt på den enkeltes personlige ansvar for sine etiske valg og handlinger. Del 3 tar opp sentrale etiske utfordringer som helse- og sosialarbeidere møter i vår tid. Hvordan kan bevissthet om verdier legges til grunn for god og grundig refleksjon når etiske valg skal treffes? Verdibevissthet og diskursetisk refleksjon er bokas bumerke, og i denne utgaven drøftes hvordan helt aktuelle teknologiske, samfunnsmessige og faglige utviklingstrekk fører yrkesutøveren inn i verdikollisjoner og dilemmaer som krever en økende oppmerksomhet på etikk og verdivalg.

10 Etikk

ISBN 978-82-05-38783-6 4.utgave• 2008 • 280 s. • kr 425,-
Naturvitenskapelige emner Thomas Bielecki, Bente Børdahl

Legemiddelhåndtering -Lærebok for sykepleiere og vernepleiere

Legemiddelhåndtering er en godt innarbeidet lærebok som gir en solid innføring i korrekt legemiddelhåndtering. Den er tilpasset bachelorstudiet i

Inngår i læreverket Kunnskapspakken 37 grader C. ISBN 978-82-05-37420-1 1. utg. • 2008• 240 s. • Kr 375,-

Sykdomslære Indremedisin, kirurgi og anestesi

I denne 2. utgaven er stoffet blitt grundig revidert med flere nye illustrasjoner og faglige oppdateringer. Den innledende delen omhandler historikk om indremedisin, kirurgi og anestesi, og generelt om sykdommer. Boken har tre hoveddeler: 1) Sykdomslære, 2) Skader og ulykker, 3) Anestesi, overvåking og intensivmedisin. Mange kliniske eksempler bidrar til å knytte det teoretiske stoffet til praksissituasjonen. Gode ordforklaringer gjør det lettere å forstå og å lære den medisinske terminologien. Gode kasuistikker med refleksjonsspørsmål hjelper studenten til å knytte det teoretiske fagstoffet opp mot den praktiske hverdagen. En oversiktlig innholdsfortegnelse og et fyldig stikkordregister gjør det enkelt å orientere seg i boken. ISBN 978-82-05-39041-6 2. utg. • 2009 • 693 s. • Kr 898,-

Hedvig Nordeng, Olav Spigset(red.)

Legemidler og bruken av dem - ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv

Legemidler og bruken av dem gir gr unnleggen de innføring i klinisk farmakologi og dekker kravet til kunnskap for bachelorstudiet i sykepleie. Legemidler og bruken av dem er den første boka i den naturvitenskapelige kunnskapspakken 37 °C, som består av fem lærebøker og et felles nettstedet.

11

Selv om de fem bøkene er utviklet som en helhet, kan hver bok brukes uavhengig av de andre bøkene i kunnskapspakken. Denne første boka i kunnskapspakken 37 ºC gir grunnleggende innføring i klinisk farmakologi og dekker kravet til kunnskap for bachelorstudiet i sykepleie.

Naturvitenskapelige emner

sykepleie,vernepleie og andre helsefaglige utdanninger. Boken belyser legemiddelhåndtering basert på forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, som trådte i kraft 1. mai 2008. Kapittel 3 gir en detaljert gjennomgang av forskriften, og det er vist til forskriften i andre kapitler der den er viktig for legemiddelhåndteringen. Boken gir dessuten en god innføring i mål og vekt knyttet til legemiddelregning. Kapitlet om kvalitetssikring av legemiddelhåndtering presenterer kvalitetssikringsarbeid på en praktisk måte. En unik registreringskode følger hver bok og gir gratis tilgang til nettressursen www.gyldendal.no/legemiddelhandtering.

Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Trond Buanes, Olav Røise, Medisinsk illustratør Kari C. Toverud

Boka er delt inn i fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring i fagområdet. Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser, mens del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales også naturmedisin kliniske eksempler bidrar til å binde teori og praksis sammen. Det er lagt vekt på å forklare fagstoffet med utgangspunkt i sykepleierens hverdag. Boka er rikt illustrert. ISBN 978-82-05-32365-0 1. utg. • 2007• 488 s. • Kr 622,-

www.gyldendal.no/akademisk
Det er lagt vekt på at boken skal formidle fagstoffet på en variert og engasjeMerete Steen, Miklos Degre (red) rende måte, godt tilpasset sykepleieMikrober, helse og sykdom utdanningen. Den er også aktuell for Boken gir en grunn- andre helsefaglige utdanninger, samt leggende innføring for medisin. i klinisk mikrobiologi og dekker Boken er delt i to hoveddeler: kravet til pensum Del 1 består av ni kapitler der de ulike i mikrobiologi for analyser og undersøkelser blir beskrebachelorstudiet i vet. Hvert kapittel tar for seg undersøsykepleie. kelser innen et laboratoriemedisinsk Del 1 presenterer fagområde. gr unnleggen de Del 2 omhandler utredning av sykdom kunnskap om hovedgruppene av mikro- i kroppens ulikeorgansystemer, og beber og mikrobenes sykdomsskapende lyser undersøkelsene fra en klinisk side. egenskaper. Del 2 fokuserer på sam- Hvilke undersøkelser fra bokens første spillet mellom mennesker og mikrober. del vil en erfaren kliniker bruke for å Del 3 presenterer de sykdomsskapende stille en best mulig og sikker diagnose? mikrobene ut fra hvilke organsystemer Hver bok i 37˚C serien har et eget indide lager infeksjoner i. viduelt tilpasset nettsted som fungerer Del 4 gir en innføring i hovedprinsipper som en digitalarbeidsbok for studenfor smittevern i samfunnet generelt og tene i helsetjenesten. Nettsted: www.gyldendal. SBN 978-82-05-32366-7 1. utg. • 2010 • 240s. • Kr 430,no/37grader WWW

12 Naturvitenskapelige emne

ISBN 978-82-05-32367-4 1. utg. • 2009 • 320 s. • Kr 495,-

WWW

Oddvar Stokke, Tor-Arne Hagve (red.)

Undersøkelser ved sykdom

Undersøkelser ved sykdom tar for seg ulike undersøkelser, samt hvordan disse brukes klinisk i utredning av sykdommer. Boken inngår i kunnskapspakken 37 ˚C, som vil bestå av fem lærebøker i naturvitenskapelige fag.WWW

Stein Ørn, Johnny Mjell, Edvin BachGansmo (red.) Sykdom og behandling

bl.a. hvordan organisk sykdom henger sammen med ulike typer celleskade. Del 2 gir en grunnleggende forståelse av hva som skjer ved den enkelte sykdomsprosess. I del 3 presenteres sykdommer i de enkelte organer og fremstillingen her bygger på kunnskapen fra del 2. Slik får leseren forståelse for at det er de samme patofysiologiske fenomenene som er virksomme ved mange ulike sykdommer. I del 4 omtales emner som er relatert til sykdomslære og det bygges videre på kunnskapen som er gitt i bokens andre deler. Bokens pedagogiske oppbygning suppleres av oversiktlige tabeller og informative figurer, kliniske eksempler og kontrollspørsmål. www.gyldendal.no/37grader ISBN 978-82-05-32360-5 1. utg. • 2011 • 634 s. • Kr 934,-

Jan Magnus Aronsen, Jon Arne Birkeland, Morten Munkvik, Ivar Sjaastad

REPETER Sykdomslære 1 Repetisjon og oppgaver

Kompendieserien Repeter! inneholder eksamensforberedende repetisjonsstoff og oppgaver. Heftene er i hendig format og inneholder: • Lett tilgjengelig basiskunnskap

Sykdom og behandling er den fjerde boka i den naturvitenskapelige kunnskapspakken 37 ºC. Boka tar for seg gr unnleggende sykdomslære, sykdomsprosesser og • Oppsummeringer sykdommer i krop- • Oppgaver og fasit • Notatplass pens ulike organer. Boka er delt inn i fire deler. Del 1 gir Serien har nettressurser med utvidet en innføring i de viktigste begrepene fasit og testoppgaver.

som anvendes i innenfor sykdomslære,


Dette heftet er det første av to hefter Jan Magnus Aronsen, Jon Arne Birkeland, som tar for seg sentrale temaer i syk- Morten Munkvik, Ivar Sjaastad domslære for bachelorstudier i helsefag REPETER ISBN 978-82-05-40034-4 1. utg. • 2010 • ca 200 s. • Kr 249,-

Jan Magnus Aronsen, Jon Arne Birkeland, Morten Munkvik, Ivar Sjaastad

REPETER Sykdomslære 2 Repetisjon og oppgaver

• Oppsummeringer • Oppgaver og fasit • Notatplass Serien har nettressurser med utvidet fasit og testoppgaver. Dette heftet er det siste av to hefter som tar for seg sentrale temaer i sykdomslære for bachelorstudier i helsefag. ISBN 978-82-05-40079-5 1. utg. • 2010 • ca 200 s. • Kr 249,-

www.gyldendal.no/akademisk13 Naturvitenskapelige emner

Kompendieserien Repeter! inneholder eksamensforberedende repetisjonsstoff og oppgaver. Heftene er i hendig format og inneholder: • Lett tilgjengelig basiskunnskap

og en ny organisering av stoffet bidrar til at det er lettere å tilegne seg stoffet. Til hvert kapittel er det laget spørsmål Farmakologi som hjelper til å repetere og sikre forståelse av viktige sider ved stoffet. BoRepetisjon og oppgaver ken innholder kliniske eksempler som Kompendieserien illustrerer viktige fysiologiske og anatoRepeter! innehol- miske prinsipper. der eksamensforberedende re- Underviser? Dersom ditt undervispetisjonsstoff og ningssted har Menneskets fysiologi eloppgaver. ler Menneskekroppen på pensum, får Heftene er i hendig du tilgang til illustrasjonene fra læreboformat og innehol- ken Menneskekroppen. der: • Lett tilgjengelig ISBN 978-82-05-34807-3 1. utg. • 2006 • Kr 949,basiskunnskap • Oppsummeringer Øystein Vigleik Sjaastad, Kari C. Toverud, • Oppgaver og fasit Olav Sand, Jan G. Bjålie, Egil Haug • Notatplass Serien har nettressurser med utvidet Arbeidsbok til menneskekroppen fasit og testoppgaver. Fysiologi og anatomi Dette heftet tar for seg sentrale temaer Arbeidsbok til i farmakologi for bachelorstudier i helMenn eskekrop sefag. pen, 2. utgave, er tilpasset andre ISBN 978-82-05-40130-3 utgave av Men1. utg. • 2010 • ca 200 s. • Kr 249,neskekroppen. FyOlav Sand, Øystein Vigleik Sjaastad, Egil siologi og anatomi Haug, Jan G. Bjålie og er beregnet på Menneskekroppen studenter på høgskolenivå. Fysiologi og anatomi Boken inneholder Ny og revidert ut- ulike typer oppgaver og illustrasjoner gave av Mennes- som vil lette tilegnelsen av stoffet og kekroppen - fysio- hjelpe studenten til å få en bedre forlogi og anatomi . ståelse av fysiologiske prinsipper, og Menneskekroppen hvordan kroppen er oppbygd og hvor– Fysiologi og ana- dan organene fungerer. Det er fasit til tomi er beregnet alle oppgavene. på studenter i helsefaghøgskolene. ISBN 978-82-05-34808-0 Alle kapitlene er 1. utg. • 2006• 208 s. • Kr 239,revidert og bearbeidet. Boken er gjennomgående illustrert. Ny layout og nye illustrasjoner,


Psykisk helse/psykiatri Elin Fjerstad

14

Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson og Jon A. Løkke

Perspektiver på psykisk lidelse

Psykisk helse/psykiatri

Frisk og kronisk syk

– å forstå, beskrive og behandle

Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom

Boka gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet. Hovedintensjonen er å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Perspektivene som beskrives er det medisinsk-psykiatriske, det psykodynamiske, det behavioristiske, det humanistiske og det systemiske. I denne nye utgaven er kliniske eksempler skrevet inn i perspektivkapitlene og eksemplene er knyttet opp mot moderne terapiformer.

Hvordan oppleves det å ha en sykdom som aldri går over, og hvordan lever en best mulig med de utfordringene det innebærer? Hvordan balanserer man mellom det å være syk og frisk på samme tid? I denne boken rettes søkelyset mot de psykologiske aspektene ved kronisk somatisk sykdom. Forfatteren kombinerer en grundig gjennomgang av forskning med teoretiske bidrag fra blant annet utviklingspsykologi, positiv psykologi og kognitiv psykologi. Boken bidrar til å gjøre psykologisk teori anvendelig og tilbyr leseren konkrete verktøy til bruk i samtaler med både barn og voksne med kroniske sykdommer. Boken er skrevet for alle helsearbeidere som møter pasienter med kronisk sykdom, og for studenter innenfor helsefag som psykologi, medisin, sykepleie, ergoterapi og fysioterapi. Den som selv er kronisk syk, eller er pårørende, trenger den samme kunnskapen. For hvordan holde seg så frisk som mulig, og hva slags hjelp trenger en for å få det til? ISBN 978-82-05-40235-5 1.utgave• 2010 • 304 s. • kr 349,-ISBN 978-82-05-38519-1 3. utg. • 2009 • 414 s. • Kr 475,-

Jan Kåre Hummelvoll

Helt - ikke stykkevis og delt Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse

Helt - ikke stykkevis og delt er en klassiker i psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. I denne nye reviderte utgaven er stoffet ajourført og nye kapitler er kommet til. Det helsefremmende og forebyggende aspektet er kommet tydeligere frem og det tverrfaglige

perspektivet er styrket. De nye kapitlene omhandler: – psykiatrisk sykepleie som fagområde, – grunnleggende etiske begreper i psykisk helsearbeid, – samarbeid med psykotiske mennesker, og – psykiatrisk sykepleie og psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. ISBN 978-82-05-31629-4 1. utg. • 2004• 614 s. • Kr 619,-

Kjell Magne Håkonsen

Innføring i psykologi

Innføring i psykologi gir en bred og omfattende innføring i psykologifaget, i kommunikasjon og i relasjonens kunst, samt i psykiske lidelser og i behandlingsarbeid. Dette utgjør til sammen helt sentrale kunnskapsområder for sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og andre helse- og sosialarbeidere og andre faggrupper som daglig arbeider med mennesker. I denne nye utgaven er det lagt til flere viktige tema. Den største endringen inkluderer en helt ny del om psykiske lidelser, der de mest sentrale lidelsene som rammer mennesker i dag blir gjennomgått. Nytt er også at en tar opp behandling av psykiske lidelser og arbeid med mennesker med psykiske lidelser, noe som er særlig relevant for sykepleiere og andre faggrupper som møter mennesker med psykiske lidelser i sitt arbeid. Det er også inkludert og gjort rede for flere nye begreper, som gir


ny innsikt og forståelse i psykologifaget og som danner grunnlag for en videre utvikling og praksis i faget. ISBN 978-82-05-39070-6 4. utg. • 2009 • 456 s. • Kr 545,-

Sigmund Karterud, Theresa Wilberg , Øyvind Urnes)

Personlighetspsykiatri

Boken består av fem deler: Del 1 - drøfter det biopsykososiale grunnlaget for personlighetspatologi. Del 2 - gjennomgår de forskjellige personlighetsforstyrrelsene i henhold til diagnosesystemene DSM-IV og ICD-10. Begrepet om personlighetsforstyrrelser problematiseres. Del 3 - handler om personlighetspatologi ved andre tilgrensende psykiske lidelser: somatisk sykdom eller hodeskader, Aspergers syndrom. ADHD, schizofreni, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, rusmiddellidelser, PTSD, sosial fobi og dystymi. Del 4 - tar for seg prinsipper og anbefalinger for klinisk personlighetsutredning. Dette illustreres ved fire lengre kasuistikker. Del 5 - omhandler behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser.

www.gyldendal.no/akademisk

Kari Lossius (red.)

ISBN 978-82-05-39886-3 1. utg. • 2010• 544 s. • Kr 685,-

Hva er rus? Hvilke funksjoner kan rus ha i menneskers liv? Hvordan skal behandlere forstå fenomenet? Rusproblemer er komplekse tilstander der både gener, miljø og ulike former for stress virker inn. Det er sjeldent bare en forklaring på hvorfor noen får et rusproblem, og rusavhengige er like forskjellige som alle andre. Håndbok i rusbehandling viser at rusbehandling må legges opp individuelt i samråd med pasienten.

Einar Kringlen

Psykiatri

Boken Psykiatri gir en grundig innføring i individuell psykopatologi Psykiatri foreligger nå i sin 10. reviderte utgave. Den kliniske inndelingen følger den internasjonale klassifikasjonen ICD-10. Boka gir dessuten en oversikt over psykiatriens historiske utvikling, og har egne kapitler om barnepsykiatri, seksuelle overgrep, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri, somatiske behandlingsmetoder, rettspsykiatri og psykiatrisk etikk. Forfatteren har som i tidligere utgaver lagt vekt på empirisk forskning og har forsøkt å integrere psykodynamiske, sosialpsykiatriske og biologiske synspunkter. ISBN 978-82-05-41218-7 1. utg. • 2011• 640 s. • Kr 565,-

Håndbok i rusbehandling Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet

Sentrale spørsmål er: Hva er den optimale behandlingen for akkurat denne pasienten? Hvordan kan jeg bistå på best mulig måte i personens egenutvikling, og hvilke utfordringer kan vi støte på i løpet av behandlingsprosessen. Forfatterne drar veksler på mange års erfaring som terapeuter innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. ISBN 978-82-05-39886-3 1. utg. • 2011• 388 s. • Kr 489,-15 Psykisk helse/psykiatri

Personlighetspsykiatri er den første fagboken innenfor dette nye fagfeltet. Boken sammenfatter nyere kunnskap og teorier om personlighetsutvikling og personlighetsproblemer. Dette i lys av evolusjon, temperament, tilknytning, selvutvikling, mentalisering, sosialisering og nevrobiologi.

Det gjelder ”offisielle” retningslinjer, rammebetingelser og nivå i helsetjenesten, medikamentell behandling og virksomme psykoterapier.


ibeke Moe, Kari Slinning, Marit Bergum Hansen (red.)

Håndbok i sped- og småbarns psykiske

Fnn Skårderud, Svein Haugsgjerd, Erik Stänicke

helse

Psykiatriboken

Denne boken handler om barns utvikling og psykiske helse i de første leveårene. Psykisk helse hos sped- og småbarn er et ungt fagområde, men forskning har gitt oss økt forståelse for at spedbarnet har en langt større kapasitet for læring, hukommelse og sosialt samspill helt fra fødselen av enn tidligere antatt.

16 Samfunnsvitenskapelige emner

Forskning omkring betydningen av prenatale forhold og den tidlige sentralnervøse utviklingen, og ikke minst betydningen av det tidlige samspillet, er noen av de viktige aspektene i så henseende, og som presenteres og diskuteres i denne håndboken. Boken består av 39 kapitler tematisk fordelt på fire bolker: • Grunnleggende teori og modeller for tidlig utvikling • Barn i risiko • Kartlegging og diagnostisering • Tiltak og behandling ISBN 978-82-05-539071-3 1. utg. • 2010 • 800 s. • Kr 549,-

Sinn - kropp - samfunn

Å lide psykisk er ikke det samme som å ha en psykisk lidelse. Å lide psykisk kan være et sunnhetstegn, mens en psykisk lidelse oppleves som fravær av sunnhet. Mentale tilstander betraktes gjerne som objektive erfaringer, sett fra psykologens, legens, sykepleierens eller miljøterapeutens perspektiv. Å beskrive fenomener som psykisk sykdom, knytter umiddelbart an til medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer og diagnostiske kategorier. Å beskrive fenomener som psykiske lidelser, åpner språklig mer mot den subjektive erfaringen av å lide. Slik representerer dette et innenfra-perspektiv. Begrepet lidelse rommer de sykelige tilstandene samtidig som det åpner mot det eksistensielle, mot de belastninger vi alle kan erfare i livet. Det minner oss om at mange av de psykiske lidelsesformene som omtales i denne boken, ikke bare er sykdomstilstander, men også livsformer som uttrykker både personlig identitet og forsøk på mestre komplekse erfaringer. Boken er en innføring i psykiatri og psykiske lidelser, og er skrevet for grunnutdanningene i helse- og sosialfagene. ISBN 978-82-05-38027-1 1. utg. • 2010 • 544 s. • Kr 495,-

Helge A. Sølvberg

Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende

¬Samtalegruppen som frigjørende redskap Hvordan er det å vokse opp med psykisk sykdom hos mor eller far? Barn av psykisk syke er den mest utsatte risikogruppen for utvikling av psykiske lidelser, men hva gjøres for

å hjelpe dem? Forfatteren beskriver hvordan en slik oppvekst kan prege et menneske på godt og vondt, og gir en innføring i hvordan samtalegrupper kan være en meningsfull metode som hjelp til å unngå uheldige følger for senere psykisk helse. Boken er viktig fordi stemmen til barn av psykisk lidende i liten grad har kommet frem i faglitteratur og forskning, og fordi voksne med slik bakgrunn kan formidle verdifull erfaring til de som skal ta vare på dem som er barn i dag. Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende henvender seg helseutdanningene, til profesjonen og til pasienter og deres pårørende. ISBN 978-82-05-40887-6 1.utgave• 2011 • 216 s. • kr 280,-


Samfunnsvitenskapelige emner Rita Jakobsen og Siri Homelien

Pårørende til personer med demens om å forstå, involvere og støtte

Per Jensen

Læring og mestring

Ansikt til ansikt

et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning

Denne nye og reviderte utgaven av Ansikt til ansikt er ikke bare rettet mot sykepleierutdanningen, men også mot de andre grunnutdanningene i helse og sosialarbeid, og tverrfaglige utdanninger i disse feltene. Boken er et bidrag til å bli bedre kjent med hverandres praksis i sammenhenger hvor samarbeid ofte er avgjørende for et godt resultat. Boken gir en grundig presentasjon av grunnlaget for systemisk tenkning og praksis. Innføring i kommunikasjonsteori, familielivssyklusteori og den gode samtalen danner utgangspunkt for boken, og den gir innsyn i strukturell, narrativ og strategiske tilnærminger til familiebehandling. En rekke praktikere beskriver med fyldige eksempler praksis fra ulike arbeidsfelt. Det gis eksempler fra familie- og nettverksarbeid i psykisk helsevern, barnevernet, parterapi, fra helsestasjon, barne- og ungdomspsykiatri, fra sosialkontor og fra rusomsorgen. Boken har også med en kritisk gjennomgang av evidensbasert forskning og praksis i dette fagfeltet.

Mange mennesker lever med langvarige sykdommer og helseproblemer som virker inn på livskvaliteten, arbeidsevnen og familie- og hverdagslivet. Læring og mestring belyser mangfoldet av lærings- og mestringstilbud som fins i Norge i dag, og som skal hjelpe personer til å mobilisere sine egne ressurser når de har helseproblemer. Boken beskriver individuelle og gruppebaserte tilbud til pasienter som er innlagt i sykehus, og for brukere på helsesentra, poliklinikker og lærings- og mestringssentra. Det presenteres tilbud til familier, barn, ungdom og voksne, og personer med psykiske og somatiske lidelser. Teksten inneholder historier fra personer som har deltatt på læringstilbudene, samt teorier og aktuell forskning. Samhandlingsformen aktualiserer boken som henvender seg til helsefagstudenter på bachelor- og masternivå, og helsepersonell som jobber på læringsog mestringssentra og frisklivssentraler i kommunene mv. ISBN 978-82-05-39938-9 1. utg. • 2011• 200 s. • Kr 325,-

ISBN 978-82-05-39937-2 1. utg. • 2011• 180 s. • Kr 269,-

ISBN 978-82-05-31150-3 2. utg. • 2009 • 224 s. • Kr 315,

17 Samfunnsvitenskapelige emner

67.000 personer i Norge har en demenssykdom. Mange av dem bor hjemme og får omsorg av sine pårørende. I fremtiden vil omsorgen i stadig større grad ytes i hjemmet der familien er en aktiv omsorgsaktør. Utfordringen for den offentlige helsetjenesten blir derfor ikke bare å utvikle omsorgstilbudet til personer med demens, men også å utvikle kunnskap og kompetanse om hvordan en skal forstå og samhandle med familien til den syke. Denne boken henvender seg til helsefagstudenter og helsepersonell som arbeider med personer med demens og deres pårørende. Boken bygger på forskning om temaet. Pårørendes egne beretninger står sentralt i teksten og samhandling og dialog mellom pårørende og helsepersonell vektlegges spesielt. Gjennom å forstå de pårørendes reaksjoner og fokusere på deres ressurser, ønsker og mål, og ved å involvere dem i alle faser av demenssykdommen, kan personen med demens og deres pårørende få et bedre liv med sykdommen.

Anners Lerdal og May Solveig Fagermoen


Olav Dalland

Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere

18 Samfunnsvitenskapelige emner

Helse- og sosialarbeidere møter daglig mennesker som har fått endret sin livssituasjon og som trenger hjelp til å orientere seg på nytt. Det handler om å gå inn i et samarbeid med den hjelpsøkende pasienten eller klienten for å finne ut hva den enkelte trenger. Behovene er mangfoldige, men i store trekk dreier det seg om informasjon, opplæring, trening og veiledning. For at den hjelpsøkende skal få fullt utbytte av helse- og sosialarbeiderens oppfølging, er det viktig at hjelperen har forståelse og kunnskap til å gi riktig hjelp. Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere tar utgangspunkt i situasjoner som helse- og sosialarbeidere står i til daglig. Eksemplene i boka viser hva pedagogikken kan bidra med i arbeidet med klienter og pasienter, enkeltvis og igrupper. Forfatteren drøfter pedagogikk, menneskesyn og verdier, og sosialisering som grunnlag fordet pedagogiske møtet. Videre behandles temaer som kunnskap, læring, undervisning, veiledning og vurdering. I de avsluttende kapitlene «Teamarbeidets pedagogikk» og «Pedagogikk i praksis» gir boka viktige perspektiver på hvordan pedagogikk kommer til nytte i det tverrfaglige samarbeidet. Boka dekker det pedagogiske fagområdet for de helse- og sosialfaglige utdanningene.

Karl Jacobsen, Hilde Borg Gjertsen

Forståelse i miljøterapi Teori, forståelsesramme, kognisjon, emosjonell og psykologisk fungering, helse og miljø

Forståelse i miljøterapi retter oppmerksomheten mot å forstå hvordan mennesker med reduserte kognitive funksjoner, emosjonelle vansker eller store helseplager har det.. Boken synliggjør den kompleksiteten som er nødvendig i god miljøterapi: personens kognitive, emosjonelle og psykologiske fungering, og helse og miljøet rundt personen. Med utgangspunkt i utviklingspsykologi, viser forfatterne hvordan en god miljøterapi springer ut fra en forståelse av det mennesket det gjelder, og gjennom syv faser viser de hvor ulikt grunnlag de kan ha for å utøve miljøterapi. ISBN 978-82-05-39423-0 1. utg. • 2010 • 172s. • Kr 249,-

Julia Kristeva, Eivind Engebretsen (red.)

Annerledeshet Sårbarhetens språk og politikk

Hva vil det si å være annerledes? Er alle annerledes, eller er noen likere enn andre? Hvilken rolle spiller min forståelse av hva annerledeshet og sårbarhet er når jeg jobber med mennesker,

ISBN 978-82-05-39442-1 2. utg. • 2010 • 196 s. • Kr 275,-

for eksempel som lærer eller i et omsorgsyrke? Finnes det et språk som inkluderer alle? Hva har språk med politikk å gjøre? Dette er noen av spørsmålene forfatterne i boka stiller i dialog med Julia Kristevas teorier om språk og sårbarhet. De viser at det å undersøke og utfordre våre begreper har politiske implikasjoner, blant annet fordi rommet for refleksjon utvides. Tekstene gir ikke entydige svar og definisjoner, men er åpnende, spørrende og utforskende. Boka er skrevet for masterstudenter i spesialpedagogikk, sosialt arbeid, sosialpolitikk, helsefag og rehabilitering, og den vil være spennende for studenter i fag som filosofi og idéhistorie, samt for alle som er interessert i annerledeshetstematikken og språkets politiske betydning. ISBN 978-82-05-40078-8 1. utg. • 2010 • 293 s. • Kr 389,-

Thomas Hylland Eriksen, Torunn Arntsen Sajjad

Kulturforskjeller i praksis Perspektiver på det flerkulturelle Norge

Hva er er etnisitet og nasjonalisme? Hvordan kan myndigheter, skole og helsevesen kommunisere bedre med innvandrere? Hva betyr familien for innvandrerer og hvordan oppfattes helse og sykdom? Hvor går grensen for toleranse overfor kulturelle minoriteter? Hvordan kan likeverd mellom innvandrere og nordmenn oppnås? Dette er noen av spørsmålene som tas opp, og temaene spenner fra kultur, etnisitet, minoritetsspørsmål og tverr-


men forskjellige fortellinger om og beskrivelser av den virksomheten som kalles rehabilitering og habilitering. Gjennom tretten kapitler tar forfatterne oss med inn i en virksomhet som stadig er i utvikling og endring, som favner om mye og som er viktig for mange.

Boken er skrevet med tanke på studenter og lærere ved forskjellige høgskoler, helsepersonell, sosionomer, barnevernpedagoger, flyktningskonsulenter, politi, tollere, journalister og andre som er nysgjerrige på hvilken betydning kulturforskjeller kan ha i samfunnet, og som ønsker hjelp til å manøvrere seg over kulturkløftene.

Barns stemmer om vold

Denne 5.utgaven er gjennomarbeidet på nytt og ajourført med hensyn til aktuelle temaer, eksempler, tallmateriale og litteratur

I denne boken berøres en rekke ulike temaer som barns tolkninger av vold innenfor familien, utfordringene som ligger hos hjelpeapparatet, samt myndighetenes intervensjoner i barns liv som familierettslige prosesser og avgjørelser om økonomisk bistand.

ISBN 978-82-05-41223-1 1.utgave• 2011 • 276 s. • kr 415,-

Hanne Thommesen (red.)

Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt

Hva er rehabilitering og habilitering? Det er vanskelig å forklare og forstå hva denne virksomheten egentlig går ut på, og hva som konkret gjøres under vignetten rehabilitering og habilite-

ring. Stortinget har gjennom rehabiliteringsmeldingen (1998–1999) sluttet seg til en bred og ganske radikal definisjon av rehabilitering og habilitering. Denne boken tilbyr ingen enhetlig definisjon, www.gyldendal.no/akademisk

ISBN 978-82-05-39881-8 1.utgave• 2010 • 256 s. • kr 340,-

Å tolke og forstå

Kan barn som opplever vold i familien både beskyttes og gis rett til delaktighet i beslutninger som påvirker deres liv?

Boken kan brukes både i praktisk sosialt arbeid, for eksempel i forbindelse med sakkyndige utredninger og i akademiske sammenhenger, som forskningsprosjekter og oppgaveskriving. Bokens kapitler gir en oversikt over ulike spørsmål, metoder, analyser og resultater fra forskning om og med barns stemmer om vold. Forfattergruppen har ulik bakgrunn i praksis og forskning knyttet til barn som opplever vold i familien. . ISBN 978-82-05-39504-6 1. utg. • 2010 • 299 s. • Kr 399,-Vitenskapsteori og metode Aksel Tjora

Kvalitative metoder

Dette er en enkel og instruktiv innføring i emnet kvalitative metoder. Forfatteren har tatt med en rekke praktiske eksempler, særlig fra helsefagene, men også fra andre områder som benytter kvalitative forskningsmetoder. Forfatteren har tidligere vært redaktør for bøkene Den moderne pasienten (2008) og Digitale pasienter (2010).. ISBN 978-82-05-40545-5 1. utg. • 2010 • ca 150 s. • 285,-

Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Katarina Jacobsson

Forskningsmetodikk for sosialvitere

Forskningsmetodikk for sosialvitere er en veiviser til ulike perspektiver og måter å arbeide på innen det sosialvitenskapelige feltet. I boken behandles tema som kasusstudier, hverdagslivsforskning, biografi-, fortellings- og emosjonsforskning. Det gis også eksempler på ulike typer materiale som kan anvendes i kunnskapssøkingen. Dessuten intervensjons- og vurderingsforskning, komparativ velferdsforskning og spørsmålet om evidensbasert forskning. Boken er skrevet med tanke på studenter på bachelornivå, særlig innen sosialt arbeid. ISBN 978-82-05-40033-7 1. utg. • 2010• 256 s. • Kr 298,-

19 Vitenskapsteori og metode

kulturell kommunikasjon til konkrete diskusjoner om innvandrernes forhold til skole, helsevesen og myndigheter. Tilsynelatende greie begreper som kultur, etnisitet, nasjon, minoritet og identitet viser seg å være kompliserte når man skraper litt i dem, og forfatternes budskap er at det er nødvendig å problematisere begrepene vi tenker med for å unngå fordommer og vanetenking.


Knut Lindboe

Jus

Olav Molven, Julia Ferkis

Aslak Syse

Psykisk helsevernloven Med kommentarer

Healthcare, Welfare and Law Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state

20

Boka imøtekommer behovene til både pasienter, pårørende, ansatte i psykisk helsevern og jurister og andre som arbeider med helserettslige spørsmål på dette feltet.

Jus

This book is the result of an interdisciplinary collaboration between the Faculties of Medicine, Law, Economics and Social Sciences at the Psykisk helsevernloven ble vedtatt i University of Oslo 1999. Førsteutgaven av denne kommentarutgaven kom i 2004. Det som The first part of har nødvendiggjort en ny og revidert utthis book describes how the Norwe- gave, er de helt vesentlige endringene gian welfare state has developed into som ble foretatt i 2006 og som nå er i its current form and how its economic kraft. Endringene omfatter både lovens foundation and regulation secure both oppbygging og reguleringsmåter. Det a high productivity level and standard of er lov og forskrifter slik de lyder fra 1. living for its citizens. A separate chap- januar 2007 som presenteres i boka. ter is dedicated to various aspects of Omfanget av boka er forsøkt begrenset Norwegian health policy-making and ved å ha et nøkternt noteapparat. health economics. I tillegg til kommentardelen og alle The majority of the book provides a relevante forskriftstekster inneholder detailed overview of Norwegian healt- den særskilte kapitler om Høyesteretts hcare legislation, with special emphasis avgjørelser på feltet, om alvorlige spion the rights and obligations of patients seforstyrrelser, om rusmiddelreformen and healthcare personnel sett i forhold til psykisk helsevernloven og om de menneskerettslige aspektene ISBN 978-82-05-40081-8 ved bruk av tvang i psykisk helsevern. 1. utg. • 2011 • kr 285,-

ISBN 978-82-05-37235-1 2. utg. • 2007 • kr 530,-

Aslak Syse

Pasientrettighetsloven Med kommentarer

Pasientrettighetsloven med kommentarer gir en oversiktlig presentasjon av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter.

Det har skjedd vesentlige endringer siden loven ble vedtatt for ti år siden. Disse endringene har ført til en omfattende revisjon av denne kommentarutgaven, som også trekker inn relevante endringer i forskrifter og tilliggende lover. Boka er ajourført per 15. mars 2009, men dekker også de nye reglene om pasientombudsordningen som trådte i kraft 1. september 2009 ISBN 978-82-05-37600-7 3. utg. • 2009 • kr 699,-

Asbjørn Kjønstad

Helserett

Det har skjedd en omfattende rettsliggjøring av helsevesenet de siste to-tre tiårene. Helserett har blitt et av de viktigste rettsområdene i Norge.

I denne boka behandles seks meget viktige helserettslige temaer: Hovedprinsippene i helseretten, pasientrettighetenes framvekst, retten til å få helsehjelp, kravet om at behandlingen skal være forsvarlig, helsearbeidernes taushetsplikt og styrings-


retten i helsevesenet. Felles for disse temaene er at de fokuserer på pasientenes og helsearbeidernes rettsstilling. Framstillingen bygger på analyser av en rekke lovbestemmelser, uttalelser i lovforarbeider, dommer fra Høyesterett og annet rettskildemateriale. Boka gir en innføring i de viktigste problemstillingene, grunnbegrepene, hovedprinsippene, og en grundig behandling av noen hovedtemaer. Boka viser også hvordan helserettslige resonnementer og argumentasjon kan foretas, og hvordan konklusjoner kan trekkes. ISBN 978-82-05-38071-4 2. utg. • 2007 • kr 480,-

Olav Molven

Sykepleie og jus

Aslak Syse,

Norges lover. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2010-2011

Lovsamling for helse- og sosialsektoren dekker det velferdsrettslige feltet slik dette vanligvis avgrenses og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett. Målgruppen for lovsamlingen er studenter og ansatte innen helse- og sosialsektoren, som ofte står overfor rettslige spørsmål, enten dette gjelder behandlingsmåten i en konkret sak eller de rettighetene som befolkningen har til ulike ytelser og tjenester.

av denne nye lovgivningen, og tar i tillegg opp noen viktige problemstillinger av generell art, men som er særlig viktige for helsepersonell. Det gjelder f eks ytringsfrihet og varslingsproblematikk. Denne sjette utgaven av boken er ajourført i forhold til ny lovgivning, nye forskrifter og viktige avgjørelser fra domstoler og andre myndighetsorganer våren 2009. ISBN 978-82-05-394308 1.utgave• 2009 • 434 s. • kr 470,-

21

www.gyldendal.no/akademiskJus

Denne boken omhandler de ISBN 978-82-05-40142-6 rettsreglene som 20. utg. • 2010 • Kr 440,- (352,- eks mva) sykepleiere må forholde seg til i Olav Molven sin profesjonsutø- Helse og jus velse, og dekker En innføring for helsepersonell lærestoffet i juridiske emner ved Helse og jus gir grunnutdanningen en innføring i jufor sykepleie. ridisk tenkemåte Sykepleie og jus er en oversiktlig fremog metode, og en stilling. Den viser med eksempler og grundig innføring i oppgaver fra arbeidshverdagen de ulike de fleste juridiske juridiske problemstillinger sykepleieren emner som berører kommer borti, og hvordan man kan gå helsepersonellets frem for å finne løsningene. daglige arbeid. Denne tredje utgaven av boken er I denne boken er ajourført i forhold til ny lovgivning, nye det lagt vekt på å fremstille hva lovbeforskrifter og viktige avgjørelser fra stemmelsene uttrykker i forhold til de domstoler og andre myndighetsorganer mest praktiske problemstillingene som våren 2009. helsepersonellet møter i hverdagen. Helsepersonellets og helsetjenestens ISBN 978-82-05-39431-5 3. utg. • 2009 • Kr 299,virksomhet er i utstrakt grad blitt regulert gjennom ny lovgivning de senere årene. Denne boken dekker det meste
Gyldendal Akademisk, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Telefon: +47 22 03 43 00 www.gyldendal.no/akademisk

sykepleie  

katalog, sykepleie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you