Page 1


bjørn bjorvatn

ungdomssøvn utredning og behandling av forstyrret døgnrytme og andre søvnlidelser

Ungdomssoevn bok.indb 3

2015-12-21 13:58:59


Forord

Mange ungdommer klager over dårlig søvn. Det vanligste problemet i denne aldersgruppen er forstyrret døgnrytme, som innebærer at ungdommen ikke sovner før langt på natt og sliter veldig med å stå opp tidsnok til å rekke skolen. Hovedmotivasjonen for å skrive boken er å bidra til å hjelpe ungdommer som sliter med døgnrytmeproblemer. Men det finnes også andre typer søvnlidelser, og disse blir også grundig beskrevet. Søvnlidelser deles inn i seks hovedgrupper: døgnrytmelidelser, insomni, sentrale hypersomnilidelser, søvnrelaterte respirasjonslidelser, parasomnier og søvnrelaterte bevegelseslidelser. Disse lidelsene kjennetegnes av til dels forskjellige symptomer og utredes og behandles ulikt. Det finnes ingen bok på norsk om ungdomssøvn, og jeg håper derfor at denne boken vil dekke et behov. Jeg har tatt for meg søvnfeltet i sin helhet og har hatt som mål å gi oppdatert kunnskap på en kortfattet og oversiktlig måte. Jeg er opptatt av at søvnlidelser bør utredes og behandles uavhengig av andre lidelser ungdommen måtte ha. I moderne søvnmedisin har vi forlatt tanken om at søvnproblemer bare er et symptom på en annen lidelse, som ADHD eller depresjon. Ofte ser vi at søvnproblemene vedvarer selv om den andre lidelsen blir godt behandlet. Denne boken tar opp utredning, diagnostikk og behandling av ulike søvnlidelser hos ungdom som også kan ha andre lidelser. Søvnmedisin er et fag i stadig utvikling, og ny forskning viser at de fleste søvnlidelsene kan behandles på en effektiv måte. Ikke minst gjelder det døgnrytmeproblemer hos unge. Symptomene kan variere, men de fleste søvnlidelser gir trøtthet, søvnighet, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger. I tillegg kan søvnlidelsene ha store samfunnsmessige konsekvenser. Det er for eksempel all grunn til å tro at dårlig søvn kan forklare noe av det store frafallet vi ser blant elever i den videregående skolen.

Ungdomssoevn bok.indb 7

2015-12-21 13:58:59


8 forord I bokens første kapittel beskrives normal søvn og søvnregulering, inkludert en beskrivelse av de ulike søvnstadiene og betydningen av døgnrytmen. I kapittel 2 gis generelle råd for hvordan ungdom bør utredes. Deretter er det egne kapitler for døgnrytmelidelser, insomni, sentrale hypersomnilidelser, søvnrelaterte respirasjonslidelser, parasomnier og søvnrelaterte bevegelseslidelser. Et hovedtema er hvordan lidelsen forsinket søvnfase, som er den vanligste årsaken til søvnproblemer hos unge mennesker, håndteres. Kapitlene inneholder kasuistikker for å belyse de ulike lidelsene på best mulig måte. Som vedlegg finner du nyttige spørreskjemaer, nyttige adresser og ordforklaringer. Stor takk til Ingvild West Saxvig og Aina Olsnes Bjorvatn, som begge har lest hele boken og kommet med gode innspill. Jeg håper boken bidrar til at ungdommer får bedre utredning og behandling av sine søvnproblemer. Bergen, desember 2015 Bjørn Bjorvatn

Ungdomssoevn bok.indb 8

2015-12-21 13:58:59


Innhold

kapittel 1  normal søvn og søvnregulering  ��������������������������������������������������  17 Hva er normal søvn?  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  18 Helseeffekter av for lite søvn  ������������������������������������������������������������������������������������������  19 Hukommelse og søvn  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  19 Søvnregistrering  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  20 Ulike søvnstadier  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  20 Våken tilstand  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21 N1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21 N2  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21 N3  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21 R  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  22 Søvnregulering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  23 Cirkadian faktor (døgnrytmefaktoren)  ������������������������������������������������������������������  23 Homøostatisk faktor (søvnbehovfaktoren)  ����������������������������������������������������������  24 Vaner og atferdsfaktorer  ��������������������������������������������������������������������������������������������  24 Døgnrytmens betydning  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  25 Indre biologisk klokke  ������������������������������������������������������������������������������������������������  25 Nadir (bunnpunktet) i døgnrytmen  ������������������������������������������������������������������������  26 A- og B-mennesker  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  27 Er samfunnet tilpasset A- eller B-mennesker?  ������������������������������������������������������  27 Døgnrytmen endrer seg gjennom livet  ������������������������������������������������������������������������  27 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  29 Referanser  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  29

kapittel 2  utredning og klassifisering av søvnlidelser  ������������������������  31 Ulike søvnforstyrrelser  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  31 Forskjellig behandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  32 Døgnrytmelidelse vanligst  ����������������������������������������������������������������������������������������������  32 Grundig utredning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  32

Ungdomssoevn bok.indb 9

2015-12-21 13:58:59


10 innhold Hvor lenge har ungdommen hatt søvnproblemer?  ��������������������������������������������������  32 Utløsende faktorer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  33 Type søvnproblem  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  33 Normal innsovningstid og lengde på nattlige oppvåkninger  ����������������������������������  33 Søvnlengde  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  34 Sengetid og stå opp-tid  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  34 Høneblunder  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  35 Snorking og pustepauser under søvn  ��������������������������������������������������������������������������  35 Restless legs (urolige bein)  ����������������������������������������������������������������������������������������������  35 Koffein, nikotin, alkohol og narkotiske midler  ������������������������������������������������������������  35 Arv  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  36 Forskjell mellom trøtthet og søvnighet  ������������������������������������������������������������������������  37 Epworth søvnighetsskala  ��������������������������������������������������������������������������������������������  37 Søvn og psykisk lidelse  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  38 Andre sykdommer og medikamentbruk  ����������������������������������������������������������������������  38 Komorbiditet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  39 Søvndagbok  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  39 Objektiv registrering av søvn og søvnrelaterte parametre  ��������������������������������������  42 Polysomnografi  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  42 Forenklete polygrafiske registreringer  ��������������������������������������������������������������������  44 Aktigrafi  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  44 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  45 Referanser  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  45

kapittel 3  døgnrytmelidelser  ������������������������������������������������������������������������������  47 Studier blant ungdommer  ����������������������������������������������������������������������������������������������  48 Elektroniske medier  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  48 Søvnregulering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  49 Generelt om utredning og diagnostikk  ������������������������������������������������������������������������  49 Objektive målinger  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  49 Betydning av nadir  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 Optimal behandlingseffekt  ����������������������������������������������������������������������������������������  50 Lysbehandling  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  51 Lysets bølgelengde  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  52 Korrekt lysbehandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������  52 Kunstig morgendemring  ��������������������������������������������������������������������������������������������  53 Bivirkninger av lysbehandling  ������������������������������������������������������������������������������������  53 Melatoninbehandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  54 To typer melatonin  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  54 Effekt av melatonin  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  54 Melatonin som sovemiddel  ��������������������������������������������������������������������������������������  55 Dosering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  55 Bivirkninger av melatoninbehandling  ����������������������������������������������������������������������  56 Hypnotika ved døgnrytmelidelser  ��������������������������������������������������������������������������������  56

Ungdomssoevn bok.indb 10

2015-12-21 13:58:59


innhold 11 Forsinket søvnfase-lidelse  ������������������������������������������������������������������������������������������������  56 Utredning og diagnostikk  ������������������������������������������������������������������������������������������  56 Søvnfasen er forskjøvet  ����������������������������������������������������������������������������������������������  57 Forekomst  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  57 Hele familien påvirkes  ������������������������������������������������������������������������������������������������  58 Normal ungdomssøvn  ������������������������������������������������������������������������������������������������  58 Årsaker til forsinket søvnfase-lidelse  ����������������������������������������������������������������������  58 Spesifikk døgnrytmebehandling  ������������������������������������������������������������������������������  59 Dagslys eller lysapparater?  ����������������������������������������������������������������������������������������  59 Ikke start med lys tidlig om morgenen  ����������������������������������������������������������������������  60 Forsovelse  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  60 Etterlevelse  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  61 Melatonin  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  61 Sengetidspunkt  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  61 Varighet av behandlingen  ����������������������������������������������������������������������������������������  62 Kombinasjon av lys og melatonin  ������������������������������������������������������������������������������  62 Kronoterapi  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  63 Prognose  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  63 Forebygge utvikling av forsinket søvnfase-lidelse  ������������������������������������������������������  63 Holde samme døgnrytme alle dager og bli eksponert for lys etter oppvåkning  ��������������������������������������������������������  63 Unngå koffein og bruk av elektroniske medier om kvelden  ������������������������������  64 Unngå kveldslys  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  64 Unngå å sove på dagtid  ����������������������������������������������������������������������������������������������  64 Framskyndet søvnfase-lidelse  ����������������������������������������������������������������������������������������  65 Sjelden lidelse blant ungdommer  ����������������������������������������������������������������������������  65 Behandling  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  65 Non-24-timers søvn–våkenhetsrytme  ������������������������������������������������������������������������  66 Blinde personer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  66 Behandling  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  66 Irregulær søvn–våkenhetsrytme  ������������������������������������������������������������������������������������  67 Uvanlig i ung alder  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  67 Behandling  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  68 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  68 Referanser  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  69

kapittel 4  insomni  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  71 Forekomst  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  71 Hvordan skille forsinket søvnfase-lidelse og insomni?  ���������������������������������������������  72 Subjektiv diagnose  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  72 Hva viser objektiv søvnregistrering?  ����������������������������������������������������������������������������  73 Kortsovere  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  73 Komorbiditet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  74 Søvndagbok  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  74

Ungdomssoevn bok.indb 11

2015-12-21 13:58:59


12 innhold Behandling  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  75 Ikke-medikamentell behandling: kognitiv atferdsterapi for insomni (CBTi)  � �  75 Søvnhygiene  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  75 Stimuluskontroll  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  79 Søvnrestriksjon  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  80 Kognitiv terapi  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  81 Avspenningsteknikker  ������������������������������������������������������������������������������������������������  85 Kombinasjon av de ulike ikke-medikamentelle metodene  ��������������������������������������  85 Dokumentert effekt  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  86 Medikamentell behandling  ����������������������������������������������������������������������������������������  87 Benzodiazepiner  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  87 Benzodiazepinliknende preparater (Z-hypnotika)  ��������������������������������������������������  89 Melatoninpreparater  ������������������������������������������������������������������������������������������������  89 Andre medikamenter mot insomni  ��������������������������������������������������������������������������  90 Valeriana og andre naturprodukter  ������������������������������������������������������������������������  90 Hvilket preparat anbefales?  ��������������������������������������������������������������������������������������  91 Nedtrapping av sovemedisin  ������������������������������������������������������������������������������������  91 Prognose  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  91 Oppsummering  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  92 Referanser  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  93

kapittel 5  sentrale hypersomnilidelser  ����������������������������������������������������������  95 Symptomer fra ung alder  ������������������������������������������������������������������������������������������������  95 Forskjell mellom søvnighet og trøtthet  ������������������������������������������������������������������������  96 Varighet  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  96 Subjektiv søvnighet – Epworth søvnighetsskala  ��������������������������������������������������������  96 Forekomst av økt søvnighet  ��������������������������������������������������������������������������������������  97 Objektiv søvnighet – MSLT  ��������������������������������������������������������������������������������������������  97 Sammenheng mellom subjektiv og objektiv søvnighet  ��������������������������������������������  97 Arvelighet  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  98 Hypokretin  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  98 Narkolepsi  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  98 Diagnostiske kjennetegn  ��������������������������������������������������������������������������������������������  98 Narkolepsi type 1  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  99 Narkolepsi type 2  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  99 Forekomst  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  99 Lang tid fra symptomstart til diagnose  ������������������������������������������������������������������  99 Tetrade av symptomer  ������������������������������������������������������������������������������������������������  99 Andre symptomer ved narkolepsi  ��������������������������������������������������������������������������  100 Behandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  101 Ikke-medikamentelle råd  ����������������������������������������������������������������������������������������  101 Medikamentell behandling  ������������������������������������������������������������������������������������  101 Oppfølging  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  103 Prognose  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  103

Ungdomssoevn bok.indb 12

2015-12-21 13:58:59


innhold 13 Idiopatisk hypersomni  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  103 Forekomst  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  103 Symptombilde  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  104 Utredning  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  104 Behandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  104 Oppfølging  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  105 Prognose  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  105 Kleine–Levin-syndrom  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  105 Utilstrekkelig søvn-syndrom  ����������������������������������������������������������������������������������������  106 Forekomst  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  106 Behandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  106 Oppsummering  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  107 Referanser  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  107

kapittel 6  søvnrelaterte respirasjonslidelser  ������������������������������������������  109 Forekomst  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  109 Obstruktive søvnapnélidelser  ��������������������������������������������������������������������������������������  110 Forekomst av OSA  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  110 Objektiv registrering  ������������������������������������������������������������������������������������������������  110 Diagnostiske kriterier  ������������������������������������������������������������������������������������������������  110 Alvorlighetsgrad  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  111 Symptomer og tegn  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  112 Henvisning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  112 Behandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  112 Livsstilsendringer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  112 Kirurgi  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  112 Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP)  ������������������������������������������������������������  113 Apnéskinne  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  113 Annen behandling av OSA  ��������������������������������������������������������������������������������������  113 Sentrale søvnapnésyndromer  ��������������������������������������������������������������������������������������  114 Søvnrelaterte hypoventilasjon- og hypoksilidelser  ��������������������������������������������������  114 Prognose  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  114 Oppsummering  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  115 Referanser  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  115

kapittel 7  parasomnier  ������������������������������������������������������������������������������������������  117 Forekomst  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  117 Inndeling av parasomnier  ����������������������������������������������������������������������������������������������  117 NREM-relaterte parasomnier  ��������������������������������������������������������������������������������������  118 Søvngjengeri (somnambulisme – gå i søvne)  ������������������������������������������������������  118 Nattlige skrekkanfall (pavor nocturnus)  ��������������������������������������������������������������  119 Ufullstendig oppvåkning med forvirring (konfusjonsaktivering)  ������������������  119 Sammenheng med psykisk lidelse  ��������������������������������������������������������������������������  120 Diagnose basert på sykehistorien  ��������������������������������������������������������������������������  120

Ungdomssoevn bok.indb 13

2015-12-21 13:59:00


14 innhold Behandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  120 Søvnrelatert spiseforstyrrelse  ��������������������������������������������������������������������������������  121 REM-relaterte parasomnier  ������������������������������������������������������������������������������������������  122 Marerittlidelse  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  122 Tilbakevendende isolert søvnparalyse  ������������������������������������������������������������������  123 REM-søvn-atferdsforstyrrelse  ��������������������������������������������������������������������������������  124 Andre parasomnier  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  124 Eksploderende hode-syndrom  ��������������������������������������������������������������������������������  124 Søvnrelaterte hallusinasjoner  ����������������������������������������������������������������������������������  125 Prognose  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  125 Oppsummering  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  126 Referanser  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  126

kapittel 8  søvnrelaterte bevegelseslidelser  ����������������������������������������������  129 Restless legs-syndrom (RLS)  ����������������������������������������������������������������������������������������  129 Diagnose  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  130 Søvnproblemer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  130 Forekomst  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  130 ADHD, angst og depresjon  ��������������������������������������������������������������������������������������  131 Disponerende og utløsende faktorer  ��������������������������������������������������������������������  131 Utredning  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  131 Behandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  132 Prognose  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  134 Periodisk beinbevegelseslidelse (PLMD)  ��������������������������������������������������������������������  134 Symptomer og funn  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  134 Forskjell mellom RLS og PLMD  ������������������������������������������������������������������������������  134 Forekomst  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  135 Behandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  135 Prognose  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  135 Søvnrelaterte leggkramper  ������������������������������������������������������������������������������������������  135 Forekomst  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  136 Disponerende og utløsende faktorer  ��������������������������������������������������������������������  136 Behandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  136 Prognose  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  137 Søvnrelatert bruksisme (tanngnissing)  ����������������������������������������������������������������������  137 Forekomst  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  137 Behandling  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  137 Prognose  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  137 Oppsummering  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  138 Referanser  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  138

kapittel 9  eksempler på mer sammensatte pasienthistorier  ����������������  141 Ungdom med døgnrytmeproblemer og depressive symptomer  ������������������������  141 Ungdom med døgnrytmeproblemer og ADHD  ������������������������������������������������������  142

Ungdomssoevn bok.indb 14

2015-12-21 13:59:00


innhold 15 Ungdom med døgnrytmeproblemer og insomni  ����������������������������������������������������  143 Ungdom med mistanke om ME / kronisk utmattelsessyndrom og økt søvnighet  ��������������������������������������������������  144 Ungdom med ADHD og restless legs  ������������������������������������������������������������������������  144 Ungdom med ekstrem trøtthet, obstruktiv søvnapné og søvngjengeri  ��������������������������������������������������������������������  145 Ungdom med søvnproblemer og rusmiddelbruk  ����������������������������������������������������  146

vedlegg 1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  149 Nyttige skjemaer  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  149

vedlegg 2  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  179 Nyttige adresser  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  179

vedlegg 3  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  181 Ordforklaringer  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  181

stikkord  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  183

Ungdomssoevn bok.indb 15

2015-12-21 13:59:00

Bjorvatn - Ungdomssøvn  

Gyldendal Akademisk 2016

Bjorvatn - Ungdomssøvn  

Gyldendal Akademisk 2016