Page 1


olav dalland

metode og oppgaveskriving

Metode og oppgaveskriving.indd 3

04.05.2017 12:32:40


Metode og oppgaveskriving.indd 6

04.05.2017 12:32:40


OM BOKA Målet med boka er å bidra til at du får satt ord på dine kunnskaper slik studiet ditt krever. Det er de skriftlige arbeidene dine du blir vurdert etter – fra mindre oppgaver tidlig i studiet til bacheloroppgaven som er den store oppgaven til slutt i utdanningen. Disse oppgavene krever fagspråk, eller det som kalles akademisk språk, og godt fagspråk tar det tid å innøve. Jeg håper boka vil hjelpe deg til å sette ord på dine kunnskaper og gi dem den form som studiet ditt krever. Den erfaring jeg har som veileder, har jeg brukt til å disponere boka slik at du først får et grunnlag for å skrive, dernest en veiledning i å gjennomføre en bacheloroppgave. Skriving læres bare ved å skrive. Boka starter derfor med de utfordringene du vil møte når du skal skrive dine første oppgaver. Ord og utrykk som brukes i oppgavetekster blir forklart. Betydningen av å vite hva du vil med det du skriver, om å disponere en oppgave og om å planlegge skrivingen tas opp. Du får råd om samarbeid om skriving i studentgrupper, og betydningen av å bli lest og å gi hverandre tilbakemeldinger. Litt skrivepsykologi er også med. Grunnlaget for fagskriving er kunnskap. Derfor er spørsmålet om hvordan kunnskap blir til så viktig. Kunnskap basert på forskning er en forutsetning i utdanningen. Ulike kunnskapssyn som den forklarende naturvitenskapen, den forstående humanvitenskapen og kritisk kunnskap blir presentert. Ulike kunnskapssyn er knyttet til ulike metoder for innhenting av kunnskap. Vi ser på henholdsvis kvantitativt orienterte og kvalitativt orienterte metoder, og hvilke krav vi må stille til data innhentet med de ulike metodene. Bruk av metodene intervju, observasjon og spørreskjema blir beskrevet med sikte på bruk i studentoppgaver. Med en enkel innføring i grunnleggende statistiske begreper kan du dra nytte av Statistisk sentralbyrås tilbud på internett. Med statistikk herfra har du mange muligheter for å underbygge dine argumenter i en oppgave.

Metode og oppgaveskriving.indd 7

04.05.2017 12:32:40


8 om boka Når du selv skal søke kunnskap, vil du ha nytte av bokas innføring i informasjonskompetanse. Det vil lette arbeidet med å orientere seg i det mangfoldet av informasjon som omgir oss, ikke minst for å kunne vurdere hvilke kilder du kan stole på. Du får råd om strukturert kildesøk og hva som er grunnlaget for å utøve kildekritikk. Dette er grunnleggende i all akademisk skriving. Med bruk av kilder følger kravet om å gjøre rede for kildene. I kapitlet om sitater og referanser blir alle sider ved henvisningsteknikker og bruk av direkte og indirekte sitater beskrevet. Referanse til ulike kilder med konkrete eksempler, og utforming av litteraturliste presenteres. Hittil har vi presentert den første delen av boka som er ment å gi deg et grunnlag for å skrive. Nå går vi videre til den siste delen som konsentrerer seg om bacheloroppgaven. Veiledning og oppgaveprosess henger nøye sammen. Veiledning er en viktig ressurs i arbeidet med en oppgave, og du får råd om hvordan du kan bruke denne ressursen best mulig. Vi ser på hva du kan forvente deg av veilederen og hva veilederen kan forvente seg av deg. Både individuell veiledning og veiledning i gruppe blir beskrevet. Disponering av tiden til veiledning, og samarbeidet dere imellom, blir tatt opp. Kapitlet bacheloroppgaven tar opp de mange mulighetene en bacheloroppgave byr på. Det er her du skal gjøre bruk av innholdet i de foregående kapitlene. Utfordringene knyttet til temavalg og veien frem til en problemstilling blir belyst. Videre blir bacheloroppgavens form og innhold beskrevet og forklart. Hva som forventes av en innledning, en hoveddel og en avslutning blir beskrevet. De to vanligste formene for bacheloroppgave er enten den litterære oppgaven, som i hovedsak benytter skriftlige kilder, eller den undersøkende oppgaven som henter data gjennom en egen undersøkelse. Både den litterære og den undersøkende oppgaven blir gjennomgått med konkrete eksempler fra eksiterende bacheloroppgaver. Alle oppgaver som handler om mennesker, krever etiske overveielser. Spørsmål knyttet til anonymitet og taushetsplikt drøftes samt kravene til informert samtykke. Kunnskap om forskningsetikk og behandling av personopplysninger er viktig kunnskap ikke bare i utdanningen, men også i yrkeslivet.

Metode og oppgaveskriving.indd 8

04.05.2017 12:32:40


I NNHOLD kapittel 1  om oppgaveskriving  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

19

Skriv!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faglig ståsted  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Små og litt større oppgaver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ord og uttrykk i oppgavetekster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hold orden på det du skriver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hold orden på det du leser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ta vare på tanker og opplevelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortell, fortell!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den personlige tonen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Må det være ensomt å skrive?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvem skriver du for?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skaff deg en leser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Still spørsmål til leseren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å disponere mindre oppgaver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoveddel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva kjennetegner en god oppgave?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praktisk planlegging  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å skrive i gruppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litt skrivepsykologi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pass på – ta sikkerhetskopi!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 21 21 21 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30

                                           

30 30 30 31 32 33 34

kapittel 2  hvordan kunnskap blir til  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

37

Studenten som forsker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunnskap basert på forskning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike kunnskapssyn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naturvitenskap – forklarende kunnskap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 38 39 39

Metode og oppgaveskriving.indd 9

       

04.05.2017 12:32:40


10 innhold Positivisme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testing av hypoteser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Humanvitenskap – forstående kunnskap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kritisk kunnskap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       

40 43 44 47

kapittel 3  hva er metode?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

51

Metodeorientering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvantitative og kvalitative metoder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg av metode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metodisk fremgangsmåte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metode som redskap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vurdering av metoden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kan vi stole på resultatet?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pålitelighet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Åpenhet om resultatet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krav til bruk av metode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultatene skal være i overensstemmelse med virkeligheten  . . . . . . . . . . . . . . Utvalg av data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redegjør for valg av data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data skal brukes nøyaktig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forskerens førforståelse skal klargjøres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultatene skal være kontrollerbare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forskningsvirksomheten bør være kumulativ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdinøytralitet og objektivitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krav til data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relevans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pålitelighet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å bruke seg selv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betydningen av å redegjøre for egen posisjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praksis og forskning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 52 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 57 57 58 58 58 59 60 60 60 61 61 61

                                               

kapittel 4  intervju  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

63

Den som blir intervjuet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det kvalitative forskningsintervju  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livsverden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvalitativt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deskriptivt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spesifisitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bevisst naivitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fokusert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvetydighet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Følsomhet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mellommenneskelig situasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Positiv opplevelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 65 66 67 68 69 69 70 71 72

Metode og oppgaveskriving.indd 10

                           

72 73 74 74

04.05.2017 12:32:40


innhold 11 Hvordan finne intervjupersoner?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sårbare intervjupersoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å intervjue fagfolk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontakt med feltet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antall intervjupersoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forberedelse til intervjuet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informasjon til intervjupersoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intervjuguide og bruken av den  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanker før intervjuet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betydningen av egen førforståelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intervjupersonens førforståelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intervjustart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forholdene rundt intervjuet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sitter du godt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intervjupersonens rett til å trekke seg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan skape driv over samtalen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Snakk om intervjuet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk tid på å avvikle kontakten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvaliteten på intervjuet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan ta vare på samtalen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observasjon under samtalen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noter inntrykkene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helhetsinntrykket er viktig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å intervjue sammen med andre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teknisk utstyr må testes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analyse og tolkning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helhetsinntrykket som korrektiv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transkribering – om å skrive ut intervjuet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tematisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenfattende beskrivelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tematisk bearbeiding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vurdering av svarene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intervjurapport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                 

74 75 75 76 76 77 77 78 79 80 80 80 81 82 82 83 84 84 84 85 86 86 86 87 87 87 88 88 90 91 92 92 93

kapittel 5  observasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

95

Observasjon som metode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å observere mennesker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvorfor observere?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å være observatør  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvor kan jeg observere?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observasjon i praksisfeltet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observasjon i skolen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike observasjonsformer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvantitativ observasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvalitativ observasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjennomføring av observasjonen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96 96 98 98 99 99 99 100 100 100 101

Metode og oppgaveskriving.indd 11

                     

04.05.2017 12:32:41


12 innhold Om å presentere seg for feltet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å gjøre seg kjent med feltet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å ta vare på det observerte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observasjonsnotat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strukturert og ustrukturert tilnærming til feltet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustrukturert observasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strukturert observasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planlegging av observasjonen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observasjonssituasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg av observasjonsmåte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg av tidsramme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observatørposisjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskrivelse og tolkning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forberedelse til observasjonen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjennomføring av observasjonen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskrivelse av det observerte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempler på observasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempel 1: Observasjon av en pasient som mates  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempel 2: Hvor ofte tar pleiepersonalet kontakt med pasienten?  . . . . . . . . . Eksempel 3: Observasjon fra en time med individuelt arbeid  . . . . . . . . . . . . . . Beskrivelse av observasjonssted  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observatørposisjon   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvalitetssikring av observasjonen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forhold som påvirker observasjonen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observasjonen kan utfylles med spørsmål  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observasjonens gyldighet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forskningseffekten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk av video i observasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observasjon og etikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                         

101 102 102 103 104 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 108 109 109 112 113 114 114 115 115 117 118 119 119 120

kapittel 6  spørreskjema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

123

Hva er en spørreskjemaundersøkelse?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innsamling av data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besøksintervju  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonintervju  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postintervju  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Som du spør får du svar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemstillingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krav til utformingen av spørsmål  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan få frem meningen i et spørsmål?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Åpne og lukkede svar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakgrunnsopplysninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempler fra et spørreskjema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spørreskjema i praksis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informasjon til deltakerne i en undersøkelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124 124 125 125 126 127 127 127 129 129 130 130 133 134

Metode og oppgaveskriving.indd 12

                           

04.05.2017 12:32:41


innhold 13

kapittel 7  bruk av statistikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

137

Statistikk i hverdagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempel – fra journal til datamatrise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva forteller datamatrisen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike mål for variabler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominalnivå  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordinalnivå  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intervallnivå  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forholdstallsnivå  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike betydninger av begrepet gjennomsnitt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aritmetisk gjennomsnitt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtverdien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalverdien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om hypoteser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utvalg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                           

138 139 141 141 141 142 142 142 143 143

kapittel 8  kilder og kildekritikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

149

Av Olav Dalland og Hilde Trygstad  Kildevurdering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk av biblioteket  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internett som kilde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informasjonskompetanse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er kildekritikk?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innledende kildesøking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kildehierarki   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitenskapelige tidsskrifter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monografier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fag- og forskningsrapporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lærebøker og fagbøker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offentlige publikasjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leksika, fagleksika og ordbøker   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagtidsskrifter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aviser, kronikker og meningsytringer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skjønnlitteratur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uformelle kilder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strukturert litteratursøking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faglig nivå  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tidsspenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Språklig avgrensing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geografisk avgrensing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tips til for- og etterarbeid ved litteratursøking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å definere nøkkelbegreper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kildekritikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er grunnlaget for å utøve kildekritikk?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan utøve kildekritikk?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan vurdere relevans?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149 150 151 152 152 153 153 154 154 154 154 155 155 155 155 156 156 156 156 157 157 157 157 157 158 159 159 159

Metode og oppgaveskriving.indd 13

                                                       

143 143 145 146

04.05.2017 12:32:41


14 innhold Hvordan vurdere gyldighet og holdbarhet?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva slags tekst er det?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvem har skrevet teksten?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . For hvem er teksten skrevet?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvorfor skriver forfatteren om dette?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er formålet med teksten?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Når er teksten skrevet?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primærkilde og sekundærkilde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike typer vitenskapelige artikler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMRaD-strukturen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plagiat og akademisk redelighet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opphavsrett og Open Access  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                       

159 160 160 160 161 161 162 162 162 163 164 164

kapittel 9  sitater og referanser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

167

Henvisninger etter APA-stilen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidehenvisninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direkte sitat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indirekte sitat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primærkilde og sekundærkilde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettkilde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referansene i litteraturlisten   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artikler i tidsskrifter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offentlige publikasjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utforming av litteraturlisten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontroll av litteraturliste og referanser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noe du ikke fant?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167 168 168 170 171 171 171 172 173 173 175 176 176 176

                           

kapittel 10  veiledning og oppgaveprosess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

179

Betydningen av å benytte veileder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tildelt eller valgt veileder?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva kan du forvente av veilederen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva kan veilederen forvente av deg?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det første møtet med veilederen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjensidig presentasjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kriteriene for oppgaven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambisjonsnivået  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skikk og bruk i veiledningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samarbeidet med veileder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledning på nett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppeveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disponering av veiledningsressursen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Når trenger jeg veiledning?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemformulering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teoretisk perspektiv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180 180 180 181 181 182 182 183 183 184 184 185 186 186 186 186

Metode og oppgaveskriving.indd 14

                               

04.05.2017 12:32:41


innhold 15 Valg av metode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analyse og drøfting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strukturering av oppgaven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledningsgrunnlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konflikter i veiledningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Snakk om veiledningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           

186 187 187 187 188 188

kapittel 11  bacheloroppgaven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

191

Kunnskap på bachelornivå   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studer med bacheloroppgaven i tankene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bacheloroppgavens muligheter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bacheloroppgaven krever forberedelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra tema til problemstilling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg av metode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å ha en plan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bacheloroppgaven form og innhold  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innledningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoveddel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fag og teori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drøfting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppgavens utforming  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data til oppgaven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvor finner du data?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192 192 193 194 195 195 196 197 198 199 199 199 200 200 200 200 201 201

                                   

kapittel 12  den litterære oppgaven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

207

Om å starte skrivingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidet med problemstillingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å nærme seg en problemstilling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakten på perspektiv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metoden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å vurdere kildene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innledningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoveddel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 

208 209 210 211 211 212 212 214 215

kapittel 13  den undersøkende oppgaven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

217

Fasene i prosjektet sett i lys av forskningsprosessen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er et problem?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema – hva kan jeg skrive om?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra tema til problemstilling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemstillingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva finnes av kunnskap på området?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218 218 218 219 219 222

Metode og oppgaveskriving.indd 15

           

04.05.2017 12:32:41


16 innhold Valg av metode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosjektplan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvorfor en prosjektplan?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innholdet i prosjektplanen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tidsplan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drøftingsprosessen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Systematisering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analyse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vurdering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tolkning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra det spesielle til det generelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra presentasjon til tolkning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering og konklusjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diskusjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                           

224 225 225 226 227 228 229 229 230 230 231 231 231 232

kapittel 14  etiske overveielser og personvern  . . . . . . . . . . . . . .  

235

Hva er egentlig forskningsetikk?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NSD Personvernombudet for forskning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De nasjonale forskningsetiske komiteene   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etiske vurderinger i planleggingsfasen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anonymitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anonymiserte opplysninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sensitive opplysninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helseopplysninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taushetsplikt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informert, frivillig samtykke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriftlig samtykke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivaretakelse av de involverte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formidling av resultatene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formidling til intervjupersonene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etikk og oppgaveskriving  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236 236 238 238 239 239 239 240 240 240 241 241 242 242 242

                             

kapittel 15  oppgavens disposisjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

245

Hva skjer før det egentlig skjer noe?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forside  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tittelside  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammendrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innholdsfortegnelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overskrifter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoveddel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteraturliste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlegg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246 246 246 247 248 248 249 249 249 249 250 250

Metode og oppgaveskriving.indd 16

                       

04.05.2017 12:32:41


innhold 17

kapittel 16  oppgavens design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

253

16.1 Innledning   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2 Om skrivestil og språkvett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.1 Husk eksemplene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2.2 Litt språkvett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3 Utforming av skrift og bokstavstørrelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.4 Papirformat og sideformat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5 Oppgavens lengde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.6 Desimalsystemet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.6.1 Mal for rangordning etter desimalsystemet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.7 Punktoppstilling i teksten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.8 Figurer og tabeller i teksten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                     

253 254 254 254 257 258 258 258 259 259

litteratur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

261

stikkord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

264

Metode og oppgaveskriving.indd 17

260

04.05.2017 12:32:41

Dalland - Metode og oppgaveskriving  

Gyldendal Akademisk 2017

Dalland - Metode og oppgaveskriving  

Gyldendal Akademisk 2017