Page 1

0000 103332 GRMAT S#431194.book Page 5 Tuesday, April 30, 2013 9:16 AM

Forord til 6. utgave

Sykepleie er å stå i nye situasjoner og være nødt til å handle. Riktig handling blir et viktig valg. Hva skal jeg gjøre for at handlingen blir riktig for pasienten, og hva skal jeg gjøre for at pasienten får det godt? Vi opplever mange situasjoner der valgene er vanskelige. Vi opplever også mange situasjoner der våre valg og handlinger er avgjørende for pasientens helse og velvære. Etikk og moral er viktige elementer i slike situasjoner. Hva gjør jeg når pasienten med demenssykdom nekter å dusje? Hva gjør jeg når jeg skal skifte på et sår og pasienten nekter å la meg gjøre det slik jeg mener er best? Hvilke holdninger har jeg overfor pasienter som bare «klager og maser» på meg? Hvordan møter jeg aggressive pasienter? Hvordan skal vi prioritere mellom den inneliggende pasienten og den pasienten som står i kø? Hva har samfunnets prioritering av ulike samfunnsområder å si for sykepleie og hva sykepleiere kan gjøre i forhold til sine pasienter? Hvilken betydning har samfunnets prioritering av høystatussykdommer i forhold til pleie og omsorg? Dette er spørsmål som vil møte oss i ulike sammenhenger i sykepleien. Alle spørsmålene berører etiske forhold. Etikken hjelper oss ikke alltid til å gjøre valg, men den kan hjelpe oss å klargjøre de valgmulighetene vi har, og belyse hvorfor noen valgmuligheter er bedre enn andre. I sykepleien er det viktig med kunnskap og en reflektert holdning, og hensikten med denne boken er å hjelpe til med å fremme dette.


0000 103332 GRMAT S#431194.book Page 6 Tuesday, April 30, 2013 9:16 AM

6 forord til 6. utgave

Fra januar 2001 trådte ulike lover som angår sykepleiere i kraft: lov om spesialisthelsetjenesten m.m., lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om pasient- og brukerrettigheter og lov om helsepersonell mv. (Syse, 2012–2013). I denne boken drøftes spesielt helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven nærmere. De reviderte yrkesetiske retningslinjene fra 2011 er innarbeidet i denne utgaven. Boken er delt inn i 6 kapitler. Kapittel 1 belyser allmennmoralen og dens betydning for yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Her omhandles verdier som respekt, ansvar og taushetsplikt. Kapittel 2 tar opp samfunnsetiske spørsmål som prioritering innen helsevesenet og samfunnets ansvar for forebygging. Disse spørsmålene er viktige samfunnsspørsmål som sykepleiere bør delta i debatten om. Kapittel 3 tar for seg sykepleieetikken gjennom tidene, hva som ble vektlagt før, og hva som blir vektlagt nå, av sykepleieteoretikere som Travelbee, Orem og Martinsen. I forrige utgave av boken reviderte jeg kommentarene til Martinsens tenkning ut fra en endring i min egen forståelse av hennes sykepleiefilosofiske tilnærming til faget. I kapittel 4 belyses spørsmålet om hva som kan være til pasientens beste. Dette belyses ut fra autonomi-(autonomi = selvstyre), velgjørenhets- og ikke-skade-prinsippet. Disse prinsippene er viktige og sentrale i sykepleieetikken. En lovhjemmel i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A fra 1. januar 2009, gir adgang til å gi helsehjelp til myndige pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Dette er en ny lovregulering som vil få konsekvenser i sykepleien og som drøftes videre i kapittel 4. Lovhjemmelen må ikke innebære at en unndrar seg den etiske vurdering som situasjonen krever, eller at tvangsvedtak blir en unnskyldning for manglende personale. Etisk refleksjon er alltid en sentral del av sykepleievurderinger i den kliniske hverdagen, uansett problemstillinger og nødvendige omsorgstiltak. Spørsmålet om pasientens rett til selvbestemmelse bringes videre i kapittel 5 der respekten for livet, retten til selvvalgt død og forhold vedrørende avslutning eller unnlatelse av livsforlengende behandling blir tatt opp. Foreldres rett til å bestemme over sine nyfødte og for tidlig fødte barn blir også omhandlet. I det siste kapitlet, kapittel 6, ser vi på rettferdighetsprinsippet. Dette prinsippet belyses i forhold til omsorgshensyn og priori-


0000 103332 GRMAT S#431194.book Page 7 Tuesday, April 30, 2013 9:16 AM

forord til 6. utgave 7

tering mellom pasienter, inkludert nyere refleksjoner rundt omsorgen for andre pasienter enn bare den nære pasienten. Det er en del eksempler i boken. De skal vise hva som fungerer bra, og hva som kan gjøres enda bedre. Slik sett er de ment å skulle bevisstgjøre deg som student på hvordan du bør handle i ulike praksis-situasjoner. Til slutt vil jeg gjerne rette en takk til en del personer som har gitt viktige bidrag i arbeidet med denne boken. Takk til Knut Erik Tranøy, Reidar K. Lie, Jan Helge Solbakk og Per Nortvedt for hva de har lært meg om etikk. En spesiell takk til avdelingssykepleier Ingrid Ravn ved neonatalavdelingen ved Ullevål sykehus, samt takk til spesialsykepleier Britt Fredriksen fra Rikshospitalet for nyttige og viktige innspill og informasjon vedrørende nyere behandling av nyfødte med hjertefeil. Takk også til Inger Johanne Nitteberg, Inger Beate Larsen, Finn Nortvedt, Ellen Aspelund, Astrid Rangnes Bråten og Berit Gjendem for viktige innspill i arbeidet med tidligere og nåværende utgave av boken. Til sist, takk til Bodil Lindestad, Åse Gjernes, Ingebjørg Strand og Martha Londalen for verdifull støtte. Grimstad, april 2013 Åshild Slettebø


0000 103332 GRMAT S#431194.book Page 9 Tuesday, April 30, 2013 9:16 AM

Innhold

kapittel 1 allmennmoral og yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allmennmoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normer og verdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skjønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Respekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barmhjertighet, omsorg og integritet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taushetsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taushetsplikt og ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortrolig informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjelder om alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unntak fra taushetsplikten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opplysningsplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskyttelse av kilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legevisitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 2 etikk, helsepolitikk og samfunnsaspekter Prioriteringer i helsevesenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prioritering mellom ulike samfunnsomrĂĽder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prioriteringer innen helsetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasientrettigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 13 14 16 17 18 19 23 24 27 30 31 32 33 34 35 35 36 36 38 39 40 40 41 42 48


0000 103332 GRMAT S#431194.book Page 10 Tuesday, April 30, 2013 9:16 AM

10 innhold Dokumentasjon og journalføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsvarlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samfunnets ansvar for forebygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etiske utfordringer i et flerkulturelt samfunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 53 57 58 63 64

kapittel 3 etikk i sykepleiens historie og samtid . . . . .

65 66 67 68 69 71 71 73 75 78 78 82 83 84

Sykepleieetikken og sykepleierollen i historisk lys . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holdninger og karakteregenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nestekjærlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppmerksomhet overfor den syke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykepleieetikken hos moderne teoretikere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joyce Travelbee og sykepleieetikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorothea Orem og sykepleieetikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kari Martinsen og sykepleieetikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykepleierollen, makt og kommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tre former for makt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sister Callista Roy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 4 til pasientens «beste»? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prinsipp, egenskap eller rettighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike aspekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En autonom pasient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompetent pasient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsistent ønske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adekvat informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fri fra ytre press . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykepleierens autonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velgjørenhet og ikke-skade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paternalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En praktisk vurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 88 89 90 91 92 94 95 98 100 102 105 110 111 112


0000 103332 GRMAT S#431194.book Page 11 Tuesday, April 30, 2013 9:16 AM

innhold 11

kapittel 5 respekt for livet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Dødskriterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eutanasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skråplanargumentet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prinsippet om dobbel effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livstestament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dilemmaer i nyfødtavdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Ekstremt premature» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114 116 119 121 124 126 128 130 131

kapittel 6 rettferdighet og omsorgshensyn . . . . . . . . . 132 Rettferdighetsprinsippet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det formale likhetsprinsipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upartiskhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selvforskyldthet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omsorgshensyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nære bånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133 134 134 135 135 137 139 142 142 142

litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 vedlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Vedlegg 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (faksimile) . . . . . . . . . . . . . Vedlegg 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utdrag fra forvaltningsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlegg 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOU 1997: 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlegg 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitt Livstestament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153 153 163 163 167 167 170 170

stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Sider fra 02a 103332 grmat sykepleie og etikk 130601 x  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you